You are on page 1of 25

Apecte privind combinatiile complexe aplicate in biologie si medicina

REZUMAT

Lucrarea „Combinaţii complexe cu aplicaţii în biologie şi medicină” pre in!ă combinaţii complexe cu implicaţii în "i"!emele biologice# $n par!ea !eore!ică %primele !rei capi!ole& "un! di"cu!a!e combinaţii complexe implica!e în "i"!emele biologice' în "pecial cele u!ili a!e în medicină# (i"cuţia "e )ace în )uncţie de ionul me!alic care in!ră în compo iţia compu"ului# *+TR,(UCERE C-imia bioanorganică C-imia bioanorganică a apăru! !ocmai din conş!ien!i area )ap!ului că organi"mul .iu are ne.oie şi de al!e elemen!e dec/! carbonul' -idrogenul' a o!ul şi oxigenul# Aici "e po! di"!inge două ca!egorii# Mai în!/i ace"!e elemen!e pre en!e în can!i!ăţi mul! mai mici dec/! cele pa!ru elemen!e ma0ori!are' !o!alul lor a!ing/nd la om !o!uşi 12 din a!omi# Ace"!e elemen!e "un! nece"are !u!uror )ormelor cuno"cu!e de .ia!ă# A doua ca!egorie e"!e )orma!ă din elemen!e pre en!e în can!i!ăţi încă şi mai mici %de unde şi numele lor de oligoelemen!e& dar ab"olu! indi"pen"abile# E"!e ca ul .anadiului' cromului' manganului' )erului' cobal!ului' nic-elului' cuprului' incului' molibdenului' borului' "iliciului' "eleniului' )luorului' iodului şi poa!e a ar"enului' bromului şi "!aniului# *n!er.enţia ul!imelor !rei elemen!e în proce"ele .ieţii nu a )o"! încă de)ini!i. proba!ă# +u orice )ormă de .iaţă are ne.oie de !oa!e ace"!e elemen!e ci numai de c/!e o par!e din ele# 3ierul e"!e )ără îndoială unul din oligoelemen!ele cu rolul cel mai cuno"cu! în )enomenele .ieţii' 452 din ace"! elemen! gă"indu6"e în -emoglobină şi 42 în a doua pro!eină

Pagina 4 din 25

care "er.eş!e la )ixarea oxigenului' mioglobina# 172 şi 182 din )er e"!e "!oca! în )eri!ină şi re"pec!i. -emo"iderină# $n al!e en ime' ab"olu! .i!ale cum ar )i ci!ocromii' can!i!ăţile de )er "un! mul! mai redu"e# $n -emoglobină' mioglobină şi ci!ocromi' un a!om de )er e"!e lega! de o grupare de na!ură organică par!iculară' por)irina# Complexul )orma! de )er cu por)irina "e numeş!e -em# C-imia complecşilor por)irinelor cu )er e"!e )oar!e .a"!ă# 919

CA:*T,LUL * ;enerali!ăţi

Me!aloen imele po! )i con"idera!e ca )iind pro!eine care conţin ioni ai me!alelor !ran iţionale în "i!u"urile lor ac!i.e# En imele cu inc au )o"! iden!i)ica!e pen!ru !oa!e cele 4 cla"e impor!an!e de en ime< oxido6reduc!a e' !ran")era e' -idrola e' lia e' i omera e şi liga e# *onul de inc )uncţionea ă ca un cen!ru ac!i. "uperacid în pro!einele care "un! capabile de a iniţia -idroli a la o mul!i!udine de legă!uri c-imice "u"cep!ibile# :ar!ea pro!eică a me!aloen imei "elec!ea ă şi limi!ea ă dea"emenea "ub"!ra!urile ce )urne ea ă legă!ura c-imică care .a )i -idroli a!ă# *onii de me!al po! 0uca dea"emenea un rol impor!an! în geome!ria pro!einei' în po iţionarea "ub"!ra!ului şi în )ormarea unui "i!u" %loc "au cen!ru& ac!i.# (in!re cele ece me!ale care "e gă"e"c în urme %Mn' Mo' Co' Cr' =' +i' Cd' >n' :b' Li&' numai pa!ru %Mn' Mo' Co şi +i& au )o"! iden!i)ica!e în mod cer! ca părţi componene!e ale me!aloen imelor# Mn e"!e pre en! în c/!e.a me!aloen ime impor!an!e< "uperoxiddi"mu!a a %mi!ocondrială&' argina a' piru.a!carboxila a' şi glico il!ran")era a# Mn pare "ă )ie implica! direc! în mecani"mul en ima!ic al me!aboli"mului carbo-idraţilor cu po"ibile legă!uri în me!aboli"mul lipidic# $n !oa!e molibdoen imele' cu excepţia ni!rogena ei' me!alul exi"!ă ca un Mo co)ac!or' un complex me!alic cu o moleculă organică numi!ă molibdop!erină# Mo poa!e )i coordina! la doi ligan i oxo "au la un ligand oxo şi o grupare "ul)ură !erminală# $n ni!rogena ă' me!alul e"!e pre en! în!r6un clu"!er unic care conţine )ier' molibden şi "ul)ură# $n plan!e şi microorgani"me' "e ş!ie că +i )uncţionea ă în c/!e.a me!aloen ime6 urea e' -idrogena e şi monoxid de carbon de-idrogena a# Rolul cobal!ului' în ciuda complexi!ăţii "ale' e"!e cel mai bine elucida! din!re !oa!e me!alele e"enţiale care "e gă"e"c în

Pagina 5 din 25

or )i gă"iţi reac!anţi pep!idici "au pro!eici "peci)ici# :ro.ar"anul şi Ar")enamina "un! u!ili aţi în !ra!amen!ul "i)ili"ului# Medicamen!e pe ba ă de ar"en precum cele din )igura de mai 0o" "un! )olo"i!e pen!ru !ra!area unor boli de origine a)ricană# Mecani"mul de acţiune al ace"!or medicamen!e e"!e încă necuno"cu! dar "e pre"upune că "e ba ea ă pe capaci!a!ea ionului me!alic A"%***& de a reacţiona cu !iolaţi' în ma0ori!a!ea ca urilor cu re"!urile de ci"!eină# 9B9 Pagina 6 din 25 .enirea modi)icărilor în me!aboli"mul )erului şi -eme!ologie# (eocamda!ă da!e a"upra po"ibilelor acţiuni ale "!aniului şi li!iului lip"e"c# (eocamda!ă nu "6a gă"i! explicaţii pen!ru acţiunea ace"!or ul!ime 4 elemen!e în urme şi nu exi"!ă nici o garanţie că .i!amina ?18 c/! şi coen ima ?18 au ioni de Co complexaţi în po iţiile lor ecua!oriale' de pa!ru a!omi de a o!' care aparţin unui ligand macrociclic numi! corină# A"!)el' me!aloen imele au )urni a! cel mai bun model pen!ru a de!ermina cum operea ă ionii de me!al în urme# (a!ele pe care "e ba ea ă ace"! model' pen!ru cele şa"e me!ale în urme care au mai răma" lip"e"c# Cromul )uncţionea ă in .anadiului in-ibă numeroa"e en ime' în par!icular AT:6a e şi )o")o6 !ran")era e# Ace"! lucru a "ugera! un rol pen!ru ionul .o ca un complex organic al Cr %pep!idic@&# Rolul "ău biologic e"!e de a "u"ţine ac!i.ocarea pen!ru c-imiş!ii bioanorganicieni pen!ru re ol.area ace"!or probleme e"!e limpede# 979 CA:*T.urme# A!/! .anada! în con!rolul pompei de "odiu# =anadiul e"!e )olo"i! de a"emenea ca bioca!ali a!or pen!ru oxidarea "ub"!ra!urilor implica!e în me!aboli"mul cole"!erolului# Cu excepţia inducţiei me!alo!ioneinei' cele mai mul!e e)ec!e biologice ale cadmiului au )o"! cele de in-ibiţie# Reglarea de)icienţelor de plumb' poa!e a.ar"anul' +eo"al.i!a!ea in"ulinei# Ală!uri de crom' ace"! complex organic poa!e conţine acid nico!inic şi glu!a!ion "au con"!i!uenţii "ăi# Compuşii .i.ea ca re ul!a! corec!area "au pre.LUL ** Combinaţii complexe cu aplicaţii în "i"!emele biologice 1 Arsen Unii compuşi organici ai ar"enului %***& ca A!oxAlul' Ace!ar"ona' Carbar"ona şi T-iocarbar"ona "un! u!ili aţi în !ra!amen!ul unor ameobia e' !ripano"omia e' iar >al.

a )o"! un pa" mare )ăcu! )aţă de compuşii an!eriori ai Au care erau polimerici %c6e& şi erau admini"!raţi in0ec!abil# U!ili area lor a "că u! oda!ă cu apariţia medicamen!elor an!iin)lama!oare ne"!eroidale precum indome!acin# >e pre"upune că mecani"mul are loc prin prin reacţiile de "c-imb ale !iolilor# >!ruc!ura compuşilor polimerici ai Au a )o"! )oar!e bine de"cri"ă# $n urma me!aboli ării compuşilor auro6!iolici "e )ormea ă ionul CAu%C+&8D6# Pagina 7 din 25 .3igura 1# Complecşi ai A"< a&melar"en' b&cAmelar"en' c&)enilar"enoxid# 2 Aur Complecşi ai Au "un! de mul! )olo"iţi împo!ri.a reuma!i"mului# (e"coperirea Auro)irinei %"au Ridaura' a&' un compu" oral ac!i.

3igura 1# a& Ridaura c6e& Compuşi polimerici ce conţin aur Complecşi ai aurului "6au )olo"i! în !ra!amen!ul ar!ri!ei încă de la începu!ul "ecolului EE# >un! 8 mari cla"e de compuşi )olo"iţi în cri"o!erapie< auro6!iolaţii şi )o")in6auro6!iolaţii# Exemple de medicamen!e din prima ca!egorie "un! pre en!a!e în )ig# 5# Aceş!i complecşi "un! în general polimeri' au "arcină elec!rică şi "un! "olubili în apă# >!ruc!ura ace"!or polimeri nu "e cunoaş!e exac!' în"ă ceea ce "e ş!ie e"!e că Au are o geome!rie liniară leg/ndu6"e de 8 a!omi de "ul)# Acea"!ă geome!rie liniară permi!e Au6lui "ă mai coordine e şi al!e "pecii# Complexul „e” din )igura de mai 0o" )ace par!e din a doua ca!egorie de medicamen!e# A!omul de Au are de a"emenea geome!rie liniară leg/ndu6"e de un a!om de "ul) şi de un a!om de )o")or# Ace"! medicamen! e"!e monomer şi e"!e admini"!ra! oral în !imp ce celelal!e medicamen!e "un! admini"!ra!e in0ec!abil in!ramu"cular# Pagina 8 din 25 .

e în anumi!e ca uri de !umoriI aibă e)ec!e "ecundare c/! mai "că u!e >e ş!ie că 46mercap!opurinele "un! )olo"i!e împo!ri.iru"lui F*=# >e mai u!ili ea ă şi în !ra!area di)eri!elor )orme de a"!m# Auro)o")inele !iola!e "e )olo"e"c în !ra!area malariei şi a bolii C-aga"# *onul AuG7 e"!e i o"!ruc!ural cu ionul :!G8 şi adop!a aceaşi geome!rie ca şi a :! G8 în ci"pla!in# Hi medicamen!ele ce con"ţin ionul Au G8 acţionea ă !o! ca promedicamen!e# 46 mercap!opurina pre in!ă acţiune an!i6leucemică# Acţiunea an!i!umorală a auro)o")inelor !iolice >6a încerca! obţinerea unor medicamen!e pe ba ă de aur care "ă< )ie ac!i.Medicamen!ele pe ba ă de Au "un! de )ap! promedicamen!e< mai în!/i are loc ruperea legă!urilor' iar apoi Au "e leagă de un !iol# $n ca ul aurono)inei "e rupe lega!ura Au6> şi apoi "e leagă de albumină# Au e"!e îngloba! în!r6o pro!eină şi !ran"por!a! în ona in)lama!ă# Acolo e"!e ex!ra" de că!re cianide# E)ec!ele "ecundare ale !ra!amen!ului "un! diaree şi po! apărea şi a)ecţiuni ale rinic-ilor şi plăm/nilor# (eci ace"!e medicamen!e "e )olo"e"c în ca uri gra.e în ca l !umorilor re i"!en!e la ci"pla!inI )ie ac!i.i!a!e an!i!umorală din acea"!ă cla"ă de compuşi o are :-7:Au%46M:&# Au%*& "e leagă "lab de A(+ şi din acea"!ă cau ă nu e"!e mu!agenic# 9J9 $n "/nge' cea mai mare par!e din aur %K1LMM& "e leagă de ci"!eina67B din albumină# Acea"!ă legare de!ermină in.a leucemiei şi că di)eriţi complecşi auro)o")in6!iolici ai 46mercap!opurinei pre in!ă ac!i.er"area geome!riei ci"!einei# Pagina 9 din 25 .a!e de la complecşi auro)o")inici cu anioni deri.e de ar!rri!ă reuma!ică# (a!ori!ă e)ec!elor "ecundare de"!ul de gra.i!a!e an!i!umorală# Cea mai mare ac!i.aţi de la 46mercap!opurina# Cuno"c/ndu6"e legă!ura din!re ar!ri!a reuma!ică şi in)ecţie şi de a"emenea e)ec!ele !ra!amen!ului "6a încerca! u!ili area medicamen!elor pe ba ă de Au şi în !ra!area al!or boli# >area de "odiu a auro!iomala!ului şi auro!iogluco ei "e )olo"e"c în !ra!area .e "6a încerca! obţinerea unor noi medicamen!e# >6au obţinu! noi medicamen!e deri.

Ligan ii !iomala! şi :E!7 din auro!iomala! %Au>TM& şi aurono)in' în!r6o primă e!apă în!/r ie legarea Au6ului de albumină# $ncă nu "e ş!ie ce pro!eină !ran"por!ă Au6ul prin ci!opla"mă# Ma0ori!a!ea pacienţilor !ra!aţi cu medicamen!e pe ba ă de Au conţin în urină şi în pla"mă can!i!ăţi mari de K1LLppb de CAu%C+&8D6# $n ca ul )umă!orilor ace"! compu" apare şi în urma in-alării FC+ din )umul de ţigară# Anumi!e celule albe conţin en ima pieloperoxida a care !ran")ormă >C+6 în C+6# CAu%C+&8D6 are ca a!are ac!i.a .i!a!e an!i6F*=# 9N9 3igura 7# Medicamen!e pe ba ă de aur Pagina 10 din 25 .i!a!e an!iar!ri!ică' an!i!umorală şi împo!ri.iru"ului F*=# Hi auro!iogluco a are ac!i.

Bismut $n !recu!' compuşii bi"mu!ului au )o"! )olo"iţi ca agenţi an!imicrobieni' în pre en! !ra!amen!ul c-i"!urilor renale şi în concen!rarea bolilor ulceroa"e pep!ice# Cu !oa!e ace"!ea' nu au apăru! )oar!e mul!e lucrări care "ă e.a bac!eriei Felicobac!er pAlori# $n general compuşii ?i "e obţin prin ame"!ecarea unei "ări anorganice a ?i cu un -idroxiacid# Cei mai )olo"iţi agenţi "un! cei pe ba ă de acid ci!ric %C?>& şi acid "alicilic %?>>&# Mecani"mul de acţiune e"!e )oar!e complex şi include< in-ibarea pro!einelor' "in!e e de AT:# Cele mai cuno"cu!e medicamen!e pe ba ă de ?i "un!< !ripo!a"o6dici!ra!ul de bi"mu!' "alicila!ul de bi"mu!' :ep!o6?i"mol %?>>& şi (e6+ol %C?>&# Pagina 11 din 25 .idenţie e ac!i.arie!a!e de boli ga"!roin!e"!inale# E)icienţa "a e"!e da!ora!ă acţiunii bac!erioacide împo!ri.3igura B# Complecşi ai aurului )olo"iţi în medicină 3.i!a!ea an!ineopla ică a compuşilor ace"!ui elemen!## Unii cerce!ă!ori au de"coperi! că complexul bi"mu!ului cu 46mercap!opurina e"!e de"!ul de e)icen! în !ra!area leucemiei a"ci!ice (running la şobolani# *munologia a )o"! punc!ul de plecare pen!ru de"coperirea agenţilor an!icancer pe ba ă de bi"mu!# 91L9 (in!re compuşii bi"mul!ului *** "e u!ili ea ă ?i"mo"al şi ?i"mu!-i "ub"alicila" în !ra!amen!ul "i)ili"ului# (a!ori!ă proprie!ăţilor an!iacide şi a"!ringen!e' compuşii bi"mu!ului "un! )olo"iţi în!r6o .

>F şi cu !ran")erina da!ori!ă acidi!ăţîî "ale ridica!e# 9B9 4. Cobalt Cobal!ul e"!e un me!al impor!an! pen!ru organi"mul uman# Cel mai impor!an! complex al cobal!ului în!/lni! în organi"mul uman e"!e =i!amina ? 18# >ub denumirea de =i!amina ? 18 "e gă"e"c pa!ru compuşi ai cobal!ului< cianocobal!amina' -idroxicobal!amina şi 8 coen ime< me!ilcobal!amina şi adeno ilcobal!amina# 9119 Pagina 12 din 25 .:rin combinarea rani!idinei cu ci!ra!ul de ?i "e obţine Rani!idin6?i"mu!rex' medicamen! )olo"i! în !ra!area ulcerului pep!ic şi a celui pro.oca! de F# :Alori# 3igura 1# Medicamen!e pe ba ă de bi"mu! >6au )ăcu! mul!e cerce!ări în ceea ce pri.eş!e prepararea ace"!or complecşi# *onul me!alic ?iG7 e"!e pu!ernic acid în "oluţii apoa"e iar cu ligan ii bogaţi în oxigen %-idroxiaci i& )ormea ă complecşi di6 şi polinucleari# Uni!a!ea dinucleară de ba ă %a& e"!e pre en!a!ă în )igura 1L# $n aduc!ul rani!idina6ci!ra! de ?i' acţiunea celei de6a doua ")ere de coordinare e"!e da!ă de gruparea amino# $n locul "alicila!ului "e poa!e )olo"ii şi me!il!io"alicila!ul precum şi al!)el de complecşi %b&# ?iG7 )ormea ă complecşi "!abili cu .

i!amina ?18' şi alţi c-elaţi ai Co%**& cu a-aride % a-aro ă' mal!o ă' lac!o ă&' aminoaci i %ci"!eina' -i"!idina' me!ionina' acidul glu!amic' acidul a"par!ic' e!c&' cu acidul oleic' complexul cloro)ilină6./nd deci o în"emnă!a!e deo"ebi!ă# *onul Co%**& e"!e componen! al .i!aminei ? 18 %conţine în locul grupei C+ o grupă CF7&# (e a"emenea' au )o"! "!udiaţi şi alţi deri.aţi ai cianocobal!aminei iar re ul!a!ele au )o"! la )el de "a!i")ăcă!oare ca în primele ca uri# 9189 3igura 1# =i!amina ?18 %cianocobal!amina& Unii complecşi ai Co%**& "un! de a"emenea !erapeu!ic ac!i.a! al .i!amina ?18# 9B9 Complecşii Co%**& cu :A>' F*+ şi cloro)ilină au acţiune an!ibio!ică %şi an!i)ungică&' iar complecşii cobal!ului ** cu ba e >c-i)) aroma!ice au acţiune an!i!umorală' iar cel cu del!a6 -idrocor!i on are o acţiune diure!ică' -ema!o)orma!oare şi an!iin)lama!orie# 9179 Pagina 13 din 25 .i!aminei ?18 %cianocobalamina&' care e"!e un c-ela! al cobal!ului cu corina# =i!amina ?18 are un carac!er redox' de aceea in!er.i' a.eg-ere medicală# To!uşi' ma0ori!a!ea c-elaţilor cobal!ului menţionaţi "un! u!ili aţi mai mul! ca me!ode pen!ru "!udierea in!eracţiunilor me!al6pro!eine şi a rolului me!alpro!einelor în reacţiile bioc-imice# $n !erapie' "e u!ili ea ă' prin urmare' mai ale" . ce conţine o legă!ură Co6C+# Ace"! compu" a )o"! !e"!a! an!i!umoral şi "6a con"!a! că in-ibă creş!erea unor !umori la animale# Un e)ec! "imilar a )o"! ob"er.=i!amina ?18 e"!e un compu" biologic ac!i.i!amina ?18' e!c# Aceş!i complecşi au în"ă şi al!e acţiuni# (e exemplu' complexul Co%**&6-i"!idină' în do e mici' e"!e -ipopre"or' dar în do e mari e"!e miocardo O şi coronaro!oxic# Re ul!ă de aici că u!ili area ace"!ui complex în !erapie !rebuie "ă "e )acă în do e mici' "ub "upra.ine în bio"in!e a a-arurilor pen!o ice' a nucleo idelor purinice şi pirimidinice' )iind implica!ă şi în -ema!opoie ă# (eal!)el' în !erapia anemiei pernicioa"e %anemie -ipocromă mioci!ară& "e u!ili ea ă pe l/ngă .a! şi în ca ul me!ilcobal!aminei' care e"!e un deri.

ol!are încep/nd cu acidul nalidixic acum BL de ani# Cipro)laxinul e"!e con"idera! cel mai bun membru al )amiliei c-inolinei# Recen! "6a ară!a! că în urma "in!e ei unui complex al Cu%**& ce conţine ca ligand )loroc-inolina' ace"!a "e !ran"ormă din cp) în cip# 3igura 8# >!ruc!ura ligandului cp) Pagina 14 din 25 .aţii ace"!eia au căpă!a! o mare de . Cupru Cuprul e"!e e"enţial pen!ru !oa!e plan!ele şi animalele# Cuprul "e în!/lneş!e în!r6o mare .arie!a!e de en ime' prin!re care ci!ocrom c oxida a şi "uperoxid di"mu! a %ală!uri de care "e gă"eş!e şi inc&# Ma0or!a!ea moluş!elor şi unele ar!ropode )olo"e"c -emocianina în locul -emoglobinei pen!ru !ran"por!area oxigenului' şi din acea"!ă cau ă au "/ngele alba"!ru# 9119 3igura 1# Femocinina Combinaţiile complexe )orma!e de c-inolină şi de deri.5.

i!a!ea biologică a ace!uia# >6a con"!a!a că a!/! ligan ii c/! şi complecşii )ormaţi pre in!ă ac!i.3igura #7# >!ruc!ura ligandului cip Ligandul "e coordinea ă la ionul me!alic prin in!ermediul grupei ce!onice şi prin a!omul de oxigen din grupa carboxilică )orm/ndu6"e un ciclu de 4 a!omi# 3igura B# >!rucura complexului Cu8%cip&8%bpA&8%pip& A!/! ligan ii c/! şi combinaţiile complexe pe care aceş!ia le )ormea ă au )o"! "!udia!e pe di)eri!e bac!erii gram po i!i.e şi gram nega!i.e pen!ru a .i!ăţi an!ibac!eriene apropia!e# 91B9 Pagina 15 din 25 .edea dacă complexarea unui ion me!alic la ligand modi)ică ac!i.

Fier 3ierul e"!e e"enţial pen!ru !oa!e organi"mele .ă a ace"!ui medicamen!# >6a con"!a! că complexul )orma! de acidul ace!il"alicilic e"!e cel ac!i.a bac!erii# El "e gă"eş!e în principal în me!alopro!eine# >e gă"eş!e în "pecial în -em' care e"!e uni!a!ea "!ruc!urală a ci!ocromilor şi a -emoglobinei şi a mioglobinei' care "un! re"pon"abile de !ran"por!ul oxigenului prin "/nge# 3ierul e"!e şi compone!a unor en ime impor!an!e precum ni!rogena a "au -idrogena a# Pagina 16 din 25 .3igura 4# Modul de împac-e!are al complexului >e ş!ie că acidul ace!il"alicilic %a"pirina& are acţiune an!in)lama!oare# Acţiunea ace"!ui medicamen! "e explică prin )ormarea de combinaţii complexe care de )ap! repre in!ă )orma ac!i.i!a!e mai mare decă! a a"pirinei necoordina!ă# Ace"! complex pe l/ngă acţiunea an!iin)lama!oare mai pre in!ă şi acţiune an!i6ulcer# 6.ii cu excepţia c/!or. şi are o ac!i.

!i.&# (e al!)el' acţiunea !erapeu!ică a unor "ub"!anţe medicamen!oa"e "e explică de a"emenea prin acţiunea lor c-elan!ă# A"!)el' acţiunea bac!ericidă şi )ungicidă a J6-odroxic-inolinei "e explică prin Pagina 17 din 25 .aţi ai )erocenului au )o"! !e"!aţi în . "erie de deri.e "au -ipocrome mioci!are# >6a ob"er..ola!rea !umorilor a"ci!ice în ca ul animalelor# Cele mai e)icen!e "ub"!anţe "un! în ca ul în care E e"!e< CF7C.6&# 9189 3igura #8# Complecşi )eroceni .i!a!e na!i!umorală# $n "c-imb' ionul )erocenului e"e! un agen! an!i!umoral )oar!e e)icien!' împiedic/nd de .8+&7C4F8.i!ăţii an!i!umorale# +ici un compu" cu "arcină neu!ră al )erocenului' indi)eren! de na!ura radicalului R' nu a pre en!a! ac!i.6' C3eClBD6' 8'B'46%.3igura 1# >!ruc!ura -emoglobina şi a mioglobina 3ierul în can!i!a!e mare e"!e !oxic pen!ru organi"me deoarece reacţionea ă cu peroxi i )orm/nd radicali liberi care "un! !oxici# 9119 . impor!anţă !erapeu!ică deo"ebi!ă o au complecşii %de regula c-elaţi& mai ale" ai 3e%**&' u!ili aţi în !ra!amen!ul anemiei )eripri.edrea de!erminării a.a! că prin complexarea :A> cu 3e%**& re ul!ă un c-ela! %rapor! 8<1&' proce" prin care acţiunea !uberculo"!a!ică a :A> e"!e mul! po!enţa!ă %complexul 1<1 e"!e inac!i.

mare can!i!a!e din oxigenul me!aboli a! de organi"mul uman e"!e !ran")orma! în anionul "uperoxid care e"!e )oar!e reac!i.ol!area proce"elor in)lama!orii şi de a"emenea cu iniţiali area de ordinii neurologice pecum boala :arPin"on# En ima "uperoxid di mu!a ă %>.# :roducerea exagera!ă a ionului "uperoxid poa!e cau a di"!rugeri con"iderabile în "i"!emele biologice# >uperoxidul e"!e media!or în bolile cerebrale' precum cele apăru!e după o conge"!ie cerebrală şi au )o"! a"ocia!e cu de .ro!ein& e"!e )olo"i! în !ra!area a)ecţiunilor in)lama!orii la c/ini şi cai# Molecule mici care iri!ă en imele na!urale precum >.( %pre en! în ci!o ol şi în "paţiul ex!racelular& pre inţa rolul de de!oxi)iere a "uperoxidului din celulele normale şi ţe"u!uri< Reacţia !o!ală )iind< $ncercarea de a )olo"i en ima ca agen! !erapeu!ic a da! re ul!a!e parţiale pe animale dar nu şi pe oameni# :rincipalele probleme în!/lni!e în admini"!rarea en imelor la oameni "un! de na!ură )armacocine!ice inclu /nd probleme lega!e de !ran"por! şi de !impul de în0umă!ă!ire "cur! în "/nge# Compu"ul Cu9Zn>.ea e)ec!e a"emănă!oare şi po! )i )olo"i!e la !ra!area bolilor da!ora!e de ec-ilibrării can!i!ăţii de "uperoxid# :en!ru a obţine re ul!a!e bune !rebuie "ă "e re"pece!e mai ul!e condiţii< un compu" !rebuie "ă aibă "!abili!a!e Pagina 18 din 25 .c-ela!area unor ioni me!alici e"enţiali din unele "i"!eme en ima!ice bac!eriene# $n mod "imilar' "e explică şi acţiunea an!ibio!ică a !e!raciclinei' "!rep!omicinei' baci!racinei' e!c# 7.( %numi!e "in ime de la en ime "in!e!ice& po! a.ii' manganul "e în!/lneş!e în mul!e en ime apaţin/nd !u!uror cla"elor de en ime# Cele mai impor!an!e en ime ale magne iului "un! angina a şi "uperoxid di"mu!a a# 9119 .( %denumi! :alo"ein' .(& precum şi compu"ul cu mangan %Mn>.( pre en! în mi!ocondrie& "au compu"ul dinuclear Cu9Zn>. angan $n oragani"mele .

(' "peci)ici!a!e în anumi!e condiţii biologice' !oxici!a!e "că u!ă şi o biodi"!ribuţie )a. ercur Mercurul e"!e un me!al )oa!r!e !oxic pen!ru organi"mele .(# 3igura 1# Compuşi ai manganului Complexul )orma! de mangan cu 1'1L )enan!rolina pre in!ă o ac!i.ii# Mai în!/i mercurul a)ec!ea ă gura şi dinţii' apoi a!acă creierul re"pec!i.o" cen!ral după care' în ul!ima )a ă produce dece"ul# Tiomer"alul e"!e un compu" organic al mercurului )olo"i! ca an!i"ep!ic şi an!i)ungic# >e )olo"eş!e în "pecial în .i!a!e ca a >.i!a!ea >.accinarea copiilor# +u e"!e cuno"cu! mecani"mul exac! de acţiune Pagina 19 din 25 .i!a!e an!i)ungică mul! mai mare dec/! a ligandului necoordina!# 9B9 !.ridica!ă' ac!i.orabilă# Compuşii c-ela!ici ai manganului precum %a& şi %b&' în "pecial cei ba aţi pe ciclam %1'B'J'116!a!raa ociclo!e!radecan& şi "alen %+'+Q6 bi"%"alicilalde-ido&e!ilendiamină& "un! promiţă!ori' %)ig# 84& >6a propu" compu"ul MBLBL7 care e"!e un candida! clinic# Ace"! compu" macrociclic ba a! pe piridină a )o"! )olo"i! în !erapia cancerului împreună cu in!erleucomin68 %*L8&' e"!e o ci!oc-ină care a )o"! aproba! pen!ru )olo"ire în ca uri de cancer me!a"!a!ic şi cancer renal# (e obicei' )olo"irea *L8 e"!e limi!a!ă de e)ec!ele "ecundare' prin!re care -ipo!en"iune şi c-iar "pi!ali area a )o"! nece"ară pen!ru mulţi pacienţi# >!udii preclinice au ară!a! că )olo"irea compu"ului MBLBL7 creş!e e)icienţa *L8# >un! anumi!e da!e care indică că compuşii ba aţi pe "alen po! implica ca!ali a şi nu ac!i. "i"!emul ner.

şi oprirea acţiunii !iolilor în pereţii celulelor bac!eriene# 3igura 8# Compuşi ai mercurului %a Omercurocrom& ". #latina Au !recu! pe"!e 7L de ani de c/nd ?arne!! Ro"enberg şi colabora!orii au publica! ar!icolul in!i!ula! „:la!inum compound"< a neR cla"" o) po!en! an!i!umor agen!"” %Compuşi pla!inaţi< o nouă cla"ă de agenţi an!i!umorali&# Ace"! prim ar!icol a marca! începu!ul a ceea ce Pagina 20 din 25 .al ace"!ui ion me!alic# Ace"! medicamen! e"!e me!aboli a! de că!re organi"m cu obţinerea de e!ilmercur şi !io"alicila!# 9119 3igura 1# Tiomer"al Complecşi ai Fg "un! )olo"iţi de mul! ca agenţi an!ibac!erieni# 3olo"irea mercurocromului %a& ca de in)ec!an! e"!e acum opri!ă# Mecani"mul de acţiune al Fg e"!e eliberarea încea!ă a ionului me!alic ac!i.

? din A(+# To!uşi' "6a e.i# ?a ele >c-i)) şi complecşii me!alici )ormaţi "un! bune an!ibio!ice' an!i.aţi' cu malona! şi malonaţi "ub"!i!uiţi %la gruparea me!ilen&' cu reac!i.i iunile prelinice au )o"! con)irma!e în !o!ali!a!e< nu "6a ob"er.enţa de ba e ?.i!a!ea an!i!umorală depinde direc! de reac!i. cu a ligan ilor clorură din ci"pla!in' din!re care carbopla!inul a )o"! "elec!a! pen!ru !e"!e clinice de e.ăr"ă!urile "6au redu" )oar!e mul!# 1L# >iliciu Medicemen!ele din cla"a "ul)onamidelor %care conţin grupa >..i!ăţii# :re.i!e a reacţiilor de "ub"!i!uţie a ligan ilor anionici# Acea"!ă con"!a!are a condu" la prepararea unor "erii de compuşi deri.irale şi an!i!umorale' !ocmai da!ori!ă "!ruc!urii pe care o au# Complecşii )ormaţi de >i%*=& cu "ul)onamidele au a!ra" a!enţia din ce în ce mai mul! da!ori!ă impor!anţei lor biologice# >e ş!ie de a"emenea că ligan ii organici ce conţin > "un! Pagina 21 din 25 .urma "ă de.i!ăţii an!i!umorale a unor "erii de analogi ai ci"6pla!inului şi "!udiile cine!ice pri.' dar şi ex!rem de !oxic %ne)ro!oxic' neuro!oxic&# Te"!area ac!i.i!a!e şi că e)ec!ele "ecundare "un! în relaţie cu .ind modul de "ub"!i!uire a grupărilor labile %Cl6 în ca ul ci"pla!inului& au ară!a! că ac!i.i!a!e redu"ă compara!i. 8+F& precum< "ul)adia in' "ul)o!ia ol' "ul)omera in "un! )olo"i!e pen!ru !ra!area unei arii largi de in)ecţii umane şi animale# Compuşii -e!erociclici ce conţin a!/! a!omi de > c/! şi a!omi de + "un! )olo"iţi pen!ru obţinerea complecşilor biologic ac!i.a! ne)ro!oxici!a!ea' greaţa şi .idenţia! în urma !e"!elor clinice că ci"pla!inul e"!e un agen! an!i!umoral ac!i.ină una din!re cele mai bune în!rebuinţări a pla!inei# :rimele medicamen!e pla!ina!e' ci"pla!in şi carbopla!in "un! încă cele mai )olo"i!e medicamen!e pla!ina!e în !erapia cancerului# Ac!ualmen!e au mai in!ra! incă pa!ru medicamen!e în !e"!e clinice' şi anume< SM814 de"coperi! de So-n"on Ma!!-eA şi ?ri"!ol MeAer" >Tuibb' AM(BU7 de"coperi! de AnorME( în colaborare cu Zeneca' ??R7B4B de"coperi! de Roc-e6?oe-ringer Mann-ein şi +# :# 3arell şi oxalilpla!inul lui >ano)i# Vin!a )inală a ci!o"!a!icelor de !ip ci"pla!in e"!e A(+6ul# *n!eracţiile ace"!or medicamen!e cu A(+6ul au )o"! mul! "!udia!e şi în pre en! "e con"ideră că acţiunea ace"!ui medicamen! %ci!o!oxici!a!ea& "e da!orea ă coordinării ionului de pla!ină %**& la "ec.aluare a ac!i.

i!a!ea complecşilor organo"ilicici în !ra!amen!ul rănilor şi al !umorilor e"!e da!ora! ionul me!alic cen!ral %>i%*=&&# Ace"!a e"!e implica! în creş!erea ţe"u!ului epi!elial şi al părului# 11.an!icarcinogeni' an!ibac!erieni' !uberculo"!a!ici şi an!i)ungici# Ac!i.8>nCl8 şi ba e >c-i)) obţinu!e prin conden"area alde-idelor -e!erociclice cu >6ben idi!iocarbama!# Pagina 22 din 25 .i# A"!)el' "6au "in!e!i a! complecşi pornind de la :. $taniu .ruparea di!iocarbama! %+F8+FC>86& a primi! în ul!imii ani o mai mare a!enţie da!ori!ă< %*& ligan ilor care "e po! obţine prin in!roducerea de "ub"!i!uenţi organici' modi)ic/ndu6"e a"!)el proprie!ăţile liganduluiI %**& în urma in!eracţiei ace"!or donori cu ioni me!alici "e obţin geome!rii şi proprie!ăţi di)eri!eI %***& aceş!i complecşi "un! biologic ac!i.

i!a!ea biologică a complcşilor# 12.i!a!ea ligan ilor# Acea"!ă creş!ere a ac!i.i!a!e mai "că u!ă dec/! cei care conţin doar ligan i organici' acea"!ă ac!i.i!a!e mai redu"ă )iind da!ora!ă legării ionului clorură prin in!ermediul grupării O+WC6># E"!e di)icil de )ăcu! o corelaţie exac!ă în!re "!ruc!ura şi ac!i.3igura 1# >!ruc!ura ligan ilor >pec!rele *R au ară!a! că ligandul "e coordinea ă la ionul me!alic prin in!ermediul a!omului de "ul) din grupa !iolică# $n ace"!e "pec!re apar şi ben i po"ibile legă!urilor >n6+ şi >n6Cl# 3igura#8# >!ruc!ura combinţiilor complexe >6a !e"!a! ac!i.ec-i !impuri în !ra!area in)ecţiilor bac!eriene' în ilele noa"!re ei au )o"! depăşiţi de an!ibio!ice şi de al!e Pagina 23 din 25 .i!a!ea an!ibac!eriană şi an!i)ungică a complecşilor )ormaţi# Complecşii organo"!anici "un! mai ac!i.i dec/! ligan ii liberi ceea ce ara!ă că complexarea creş!e ac!i. $tibiu $n po)ida )ap!ului că compuşii "!ibiului au )o"! )olo"iţi' din cele mai .i!ăţi biologice a complecşilor e"!e da!ora!ă coordinării ligandului la ionul me!alic prin in!ermediul "ul)ului !ioce!onic şi prin a o!ul a ome!inic# Compuşii care conţin şi un ligand clorură au o ac!i.

iru"ul F*=# Cerce!area în domeniul medicamen!elor an!ipara i!ice a înce!a! din cau a problemelor )inanciare mari# (a!ori!ă re i"!enţei cre"cu!e la cloroc-ină' )olo"i! în !ra!area malariei' şi îmbolnă.i!a!e an!i.irea a din ce în ce mai mul!or per"oane a du" la obţinerea unor noi compuşi# Compuşi ai "!ibiului %a' b& "un! )olo"iţi în !ra!area dereglărilor de comunicare# 9B9 3igura 1# Compuşi ai "!ibiului 3igura#8# Compu" al "!ibiului Pagina 24 din 25 .medicamen!e pe ba ă de compuşi organici# Mulţi compuşi ai "!ibiului "un! încă )olo"iţi ca agenţi an!ipro!o ari# Unii cerce!ă!ori au e.idenţia! că o "erie de compuşi Rol)ramo6"!ibia! po"edă ac!i.J4&1UD a )o"! )olo"i! în !ra!area ac!orului Roc.Fud"on bolna. de >*(A# +u "6a înregi"!ra! nici o îmbună!ăţire !erapeu!ică la pacienţii in)e"!aţi cu .irală# Un compu" pe ba ă de Rol)ram şi "!ibiu C%+F B&1J%+aX81>bN.

edi!ă experimen!al# :rin -idroli a compu"ului "e pre"upune pierderea grupelor Cp precum şi -idroli a legă!urilor Ti6Cl# *n!eracţiile cu A(+6ul la pFWU "un! )oar!e "labe iar aduc!ul )orma! nu poa!e ac!i. %itan $n .ind "olubili area şi a da!elor a"upra mecani"mului de acţiune )ac aproape impo"ibilă )olo"irea ace"!uia ca medicamen!# 3igura 1# Compuşi ai !i!anului Modi)icarea "!ruc!urii de ba ă a CTiCl8Cp8D implică< modi)icarea me!alului' "ub"!i!uirea grupelor Cp şi Cl precum şi )olo"irea ionilor me!aloceni pen!ru creş!erea "olubili ării# Vin!a principală a MTYB e"!e A(+6ul# :re"upunerea că ace"! compu" ar acţiona a"emănă!or cu ci"pla!inul' da!ora!ă a"emănării di"!anţelor legă!urilor Cl###Cl nu a )o"! do.a proce"ul de )ormare a en imelor şi deci exi"!ă un dubiu că A(+6ul nu e"!e ţin!a ace"!ui medicamen!# *n!eracţia cu A(+6ul are loc prin in!ermediul grupelor Pagina 25 din 25 .a! Z dice!ona!# >un! compuşi cu o "!ruc!ură de"!ul de di)eri!ă %)ig# 51&# Exi"!ă puţine in)ormaţii în legă!ură cu modul de acţiune al budo!i!anului care e"!e de )ap! un ame"!ec de glicoli şi apă da!ori!ă lip"ei de "olubili!a!e# ?udo!i!anul e"!e un ame"!ec de !rei i omeri ci" la ec-ilibru !ermic' deci nu au pu!u! )i i olaţi i omerii puri# Fidroli a grupelor e!oxi are loc rapid# (a!ori!ă lip"ei de in)ormaţii pri.13.ermania "un! u!ili aţi doi compuşi ai !i!anului# Compu"ul !i!anocen CTiCl8Cp8D %1 denumi! şi MTYB& şi budo!i!anul %8&' un deri.

pe o "erie de !umori a"ci!ice# Ceilalţi !i!anoceni' "un! ac!i.i!ăţii !opoi omera ei ** a A(+6ului' in-ibarea ac!i.i!a!e a )o"! cel al !i!anului care e"!e ac!i.)o")odie"!erice# Al!e e)ec!e biologice ob"er.i!ăţii lor an!i!umorale' iar re ul!a!ele au )o"! pe"!e aş!ep!ări# 3igura#8# (i-alogenuri me!alocene 3igura#7# Fidroli a di-alogenurilor me!alocene Complexul cu cea mai mare ac!i.a!e pen!ru MTYB includ împiedicarea pro!ein c-ina ei C şi a ac!i.i!ăţii colagena ei !ip *=' )ap!e ce "ugerea ă proprie!ăţile an!ime!a"!a!ice# Ti!anul poa!e înlocuii )ierul din !ran")erină' ceea ce dă po"ibili!a!ea unui mecani"m în in!eriorul celulelor# 9B9 . "erie de di-alogenuri me!alocene au )o"! !e"!a!e în .i doar în ca ul !umorilor a"ci!ice# 9189 3igura B# Complecşi !ionoceni carboxilaţi Pagina 26 din 25 .ederea "!abilirii ac!i.i doar în ca ul !umorilor animale# Ti!anocenul e"e! mai puţin !oxic dec/! ci"pla!inul şi cel puţin la )el de ac!i. ca ace"!a# 8 complecşi !i!anoceni carboxilaţi au )o"! şi ei !e"!aţi an!i!umoral' în"ă ei "un! ac!i.

anadiu# Pagina 27 din 25 .anada! e"!e e)icien! după admini"!rarea orală' iar rolul lui e"!e de creş!ere a parame!rilor )armacocine!ici şi e)icienţa "a prin complexarea "a cu ligan i biologic compa!ibili# Legarea in"ulinei de membrana ex!racelulară iniţia ă „ca"cada in"ulinei”' o "erie de proce"e de )o")orilare9de)o")orilare# Un po"ibil mecani"m al = e"!e înlocuirea )o")a!ului cu .anada! %ame"!ec de F=.anada!ului de "odiu şi a"upra compu"ului bi" mala!o oxo.i!a!e an!imicrobiană# Acea"!ă ac!i.B869F8=..anadiului în "i"!emele biologice e"!e în con!inuă creş!ere# (e"coperirea proprie!ăţilor ionului .anada! în "!area de !ran iţie a pro!einei !iro in )o")a!a a %:T3&# $n condiţii )i ologice normale' "!ările de oxidare ale = "un! G7' GB' G5# >peciile ac!i.anadil nu e"!e un pu!ernic in-ibi!or al :T3' deci ace"! ca!ion are un al! mecani"m prin care imi!ă in"ulina# Compuşii de coordinare ai =GB' =G5 au )o"! !e"!aţi ca imi!a!ori ai in"ulinei# Compuşii predominanţi ai =GB conţin gruparea =W.I +'.8G# *onul .I +'>I >'> au )o"! "in!e!i aţi şi !e"!aţi# Con!rolul labili!ăţii şi înlocuirii ligan ilor "un! cri!erii impor!an!e în .'.B6& şi .anadiului din apă# (e!erminarea rolului .anadiu e"!e de 1LL de ori mai mare dec/! concen!raţia .e în "oluţie "un! .anada!# Te"!ele clinice "6au concen!ra! a"upra or!o.anada! a"emănă!oare in"ulinei a )o"! un imbold pen!ru a "porii cerce!area şi obţinerea de compuşi ai .%L6L&8 %)ig# 55&' dar şi complecşi care conţin ligan i biden!aţi .anadiului a"emănă!ori in"ulinei# (ereglarea me!aboli"mului gluco ei' c-iar şi prin ab"enţa in"ulinei "ecre!a!e -ormonal' "au re i"!enţa la in"ulină duce la diabe!# :o!enţialul compuşilor a"emănă!ori in"ulinei "e ba ea ă pe admini"!rarea orală' ca o mică pro!eină' care de )ap! nu e"!e ac!i.i!a!e an!imicrobiană a medicamen!elor e"!e da!ora!ă geome!riei piramidal pă!ra!ă adop!a!ă de ionul me!alic cen!ral# 14. "erie de complecşi ai !i!anului *= pre in!ă ac!i.ederea obţinerii medicamen!elor ce po! elibera ionul .ă oral# *onul . &anadiu =anadiul e"!e componen!a principală a unor en ime e"enţiale organi"melor .anadil =.ii' din!re care cea mai impor!an!ă e"!e ni!rogena a# Exi"!ă anumi!e organi"me marine în care concen!raţia de .

anadiului )olo"iţi în !ra!area diabe!ului *** C.i!a!ea lor biologică pe care le )ormea ă di)eriţi ioni me!alici care au "au nu impor!anţă pen!ru "i"!emele biologice# Pagina 28 din 25 .+CLUZ** *n acea"!a lucrare am pre en!a! combinaţiile complexe şi ac!i.3igura#1# Compuşi ai .