You are on page 1of 30

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Predavanje 2

mr.sc. Željko Smojver

1

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
Značajke tehnologije i organizacije cestovnog prometa

Prijevozna usluga nastaje kao posljedica premještanja robe i putnika – bitno obilježje prometa Glavni postulat tehnologije prometa kopnom je procjena budućeg prometa zbog osiguranja odgovarajuće razine prijevoznih usluga u vrijeme visoke potražnje, odnosno smanjenje kapaciteta na najmanju mjeru u vrijeme niske potražnje
2

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
Značajke tehnologije i organizacije cestovnog prometa

Zadaci tehnologa prometa:
     

izrada razvojnih planova i programa o kretanju robe i putnika, indiciranje uzajamnih odnosa infrastrukturnih objekata, promicanje čimbenika, prometne između kao prijevoznih neospornog sredstava i

djelatnosti

gospodarskog

balansiranje svih segmenata u djelatnosti pomorstva, prometa i veza, objektivno procjenjivanje transportnih podsustava glede energetske komponente i ograničenosti resursa, nepovoljne učinke u prometu reducirati na podnošljivu mjeru
3

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Temeljna obilježja tehnologije kopnenog prometa Tehničko-tehnološka obilježja kopnenih prometnih podsustava KOMPLEMENTARNOST I KONKURENTNOST KOMPLEMENTARNOST - višeetapno kretanje roba i putnika različite kombinacije prijevoznih sredstava “vrata do vrata” 4 .

.) ODABIR PRIJEVOZNOG PODSUSTAVA ZA ODREĐENI TRANSPORTNI POTHVAT UKLJUČUJE PROCJENU SVIH RELEVANTNIH PARAMETARA 5 .. političke prilike. preferencijalni vanjskotrgovinski ugovori..Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Temeljna obilježja tehnologije kopnenog prometa KONKURENTNOST  znatne razlike u odnosu na duljinu prijevoza. težinu/obujam tereta. terenske uvjete.  ne postoji idealna konkurencija (tarifna politika.. vrstu robe.

Tablica 1. Komparativni pokazatelji učinka pojedinih prometnih grana .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Postojanje posebnog sustava vozarina Vozarina:    instrument politike cijena prijevozne usluge ulazni parametar u vrednovanju određenog prometnog podsustava razlike u politici cijena prema pojedinim prometnim granama  razlike u stupnju samostalnosti pri donošenju vozarina 7 .

državni institucionalizam tržišna konkurencija Cestovni prijevoznici Vozarine ne odražavaju uvijek stvarne troškove prijevoza   procjena ekonomskog učinka dopunska mjerila vrednovanja alternativnih rješenja (na primjer određivanje gravitacijske lučke zone) 8 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Postojanje posebnog sustava vozarina Željeznica monopol.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Fleksibilnost prijevozne potražnje PRIJEVOZNA POTRAŽNJA Materijalna proizvodnja Nacionalni dohodak GOSPODARSKI RAZVITAK BDP Vanjska trgovina Demografski rast PRIJEVOZNA POTRAŽNJA 9 .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Fleksibilnost prijevozne potražnje Veličina prijevozne potražnje: prostorna distribucija sirovinskih izvora lokacija prerađivačkih centara razmještaj potrošača kvaliteta infrastrukturne mreže razmještaj i pokretljivost stanovništva 10 .

autocesta E1 u Francuskoj. autocesta London-Birmingham u Velikoj Britaniji. Strada del Sole u Italiji. 11 .razmještaj stanovništva Primjeri: pacifička željeznica u središnjem i zapadnom dijelu SAD-a.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Utjecaj kopnenog prijevoza na ukupni gospodarski razvitak Kopneni prijevozni podsustavi   trajne promjene u gospodarstvu regije/države promjene u namjeni površina  demografska slika . Jadranska turistička cesta u Hrvatskoj Postoje primjeri obezvrjeđenja područja i smanjenja razvojnih mogućnosti prometnom infrastrukturom. Transsibirska željeznica u Rusiji.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa 1. Opća tehnološka struktura ANALIZA TEHNOLOGIJE PRIJEVOZA KOPNOM SUSTAVNI PRISTUP Za analizu strukture elemenata tehnologije prijevoza kopnom treba razmatrati:    svaki podsustav tehnologije u funkciji cjeline svaku komponentu u funkciji podsustava svaki element u funkciji komponente 12 .

) trebaju se razvijati samostalno ali i u funkciji okruženja u proteklim fazama razvoja prevladavao je odvojeni pristup u okviru vlastite strukture 13  .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Razlozi sustavnog logističkog pristupa u proučavanju tehnologije prijevoza kopnom:   različite mogućnosti primjene tehnologije veza učinaka primjene tehnologije za afirmaciju prometnog sustava  učinci pojedine tehnologije mogu biti negativni ali promatrajući u širem kontekstu može bitno utjecati na daljnji razvoj primjer nezainteresiranosti za primjenu suvremenih prometnih tehnologija u zemljama u razvoju   komponente tehnologije prijevoza (infrastrukturni objekti. prijevozno-prekrcajna sredstva i dr.

14 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Struktura tehnologije kopnenog prometa određena je:   strukturom okruženja strukturom prometnog sustava  interdisciplinarnošću prirodni Elementi koji čine strukturu određene tehnologije prometa su:      tehnički ekonomski sigurnosni upravljački i dr.

definirati elemente koje treba analizirati izdvojiti elemente u svrhu analize spoznati osnovne komponente izdvojenog elementa naći zakonitost ponašanja uz moguće raščlanjivanje na elemente nižeg reda do nalaženja nove strukture. 3.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa OPĆA TEHNOLOŠKA STRUKTURA NEMA UVJETA ZA OPTIMALNIJE FUNKCIONIRANJE NUŽNOST RAZMATRANJA PODSUSTAVA. ELEMENATA ILI KOMPONENATA SVE DOK SE NE POBOLJŠA FUNKCIONIRANJE CIJELOGA SUSTAVA Ako u prethodnom postupku nije pronađeno optimalno rješenje treba definirati novu strukturu uz detaljnu analizu elemenata U okviru sustavnog pristupa treba: 1. 2. 4. 5. spoznati u kojoj mjeri novodobivena struktura zadovoljava početni zahtjev temeljnog 15 cilja .

energije. Posebna tehnološka struktura  Osnovni cilj kopnenog prijevoza je zadovoljenje potrebe premještanja ljudi i dobara u određenom tehničko-tehnološkom ozračju  Značajke tehnologije prijevoza kopnom:    mogućnost smanjenja entropije korištenja vanjskih izvora ili djelovanjem okruženja (materija. informacija) veća ili manja neusklađenost pojedinih komponenata postojanje brojnih interakcija unutar sustava kao i između elemenata 16 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa 2.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Obilježja prometa važna su za uređenje okruženja:   Razlike u gledanjima na učinke funkcioniranja između onih koji koriste određeno prijevozno sredstvo i onih koji ga u tom trenutku ne koriste Razlike u tretmanu infrastrukture (prometnice otvorene za široki krug korisnika s utjecajem državnih subjekata kod odluke o investiranju i dr.. distribucijski centri. skladišta i operativne površine – zatvoreni segmenti) 17 .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Obilježja prometa važna su za uređenje okruženja:    Potreba postojanja usporednih infrastrukturnih kapaciteta namijenjenih različitim oblicima prometa Mogućnost izmjene strukture Postojanje komplementarnosti   Postojanje konkurentnosti Mogućnost nepovoljnih utjecaja na životnu sredinu 18 .

garaže) .vučna vozila .Tablica 2. Posebna tehnološka struktura kopnenog prometa ELEMENTI KOPNENOG PROMETA MATERIJALNI A/ Prometna infrastruktura .objekti niskogradnje ENERGETSKI A/ Konvencionalni energenti (fosilna goriva s niskim koeficijentom iskorištenja .objekti visokogradnje (terminali.poluautomatski sustav uporabom .automatski sustav .vučena/potiskivana vozila B/ Nekonvencionalni energenti .ekološki neprihvatljiva) INFORMACIJSKI A/ Vizualno vođenje prijevoznog sredstva (biološki limitiran ljudski čimbenik) (ustroj cesta i pruga) B/ Prijevozna sredstva .reverzibilne supstance s upitnom masovnom B/ Instrumentalno vođenje prijevoznog sredstva .

odnosno pozicionirati na razinu „održivog stanja” Analizirajući prijevoz kopnom u cjelini izmijenjenom metodologijom rezultirali bi:     učinci uvjetovani unaprijeđenjem tehnologije prijevoza cestom/željeznicom. integracijom tvrti (specijalizacija).Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa  Političko-gospodarske mjere nisu pratile evoluciju svih elemenata kopnenog prometa – umjesto regulator bile su ograničavajući čimbenik Ponovnim odabirom kriterija i stabdarda u analizi učinkovitosti prijevoza kopnom mogao bi se neracionalni transport smanjiti na minimum. koje posjeduju prijevozne kapacitete 20 .

a ne nakon njezina završetka 21 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa  stvaranjem zajedničkog informacijskog centra koji bi usmjerio prijevozni supstrat na optimalno prijevozno sredstvo smanjivanjem fiksnih i varijabilnih troškova boljom organizacijom i tehnologijom održavanja     stjecanje profita iz zajedničkih prihoda u zavisnosti od udjela u poslu razmatranje pitanja vezanih za prometni proces već u fazi proizvodnje.

multimodalni transport) 22 . tehnološkom i ekonomskom smislu Tu se radi o nizu tehnički prihvatljivih logističkih zahvata koji će u smišljnom organizacijskom obliku dati optimalne učinke     Optimum cjeline sudionika teoretski je veći od zbroja optimuma pojedinih dijelova sustava Na takav način se gubi individualnost pojedine grane – taj pristup znači uvažavanje ekonomskih zakonitosti pri oblikovanju i funkcioniranju cjelovitog sustava (npr.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa  Dosadašnji razvitak kopnenog prijevoza pokazuje da je moguća njegova racionalizacija uspostavljanjem transportnog lanca kojim su povezani svi kopneni podsustavi Uvažavajući prednosti i mogućnosti pojedinih subjekata racionalizacija sustava je moguća u tehničkom.

s obzirom na tehničko-tehnološke. eksploatacijske i ekonomske značajke Elastična svojstva prometnica i sposobnost zgušnjavanja mreže cestovnih Mreža cestovnih prometnica je znatno razvijenija od željeznice 23 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Značajke cestovnog prometa:     Brzi razvitak potražnje za transportnim uslugama koje ne zahtjevaju velika početna investicijska ulaganja Fleksibilnost organizacije osigurava najbrže učinke.

niti firmi koje ih održavaju Cestama se pored firmi koje obavljaju prijevoz koriste i drugi neposredni korisnici. tj. ni firma koje ih grade.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Značajke cestovnog prometa:  Ceste nisu osnovna sredstva gospodarskih subjekata koji obavljaju prijevoz. fizičke osobe u zadovoljenju svojih potreba Postojanje posebne organizacije gospodarenja infrastrukturom u okviru sustava cestovnog prometa cestovnom 24   .

Slika 1. Norveška . Most Storseisundet na Atlantiku (Atlantska cesta).

kod Los Angelesa .Slika 2. Međudržavne ceste I-105 i I-110.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Konceptualni elementi kopnenog prometa Značajke željezničkog prometa:    Pogodnost željeznice za razvitak primarne proizvodnje i preradu sirovina izvan mjesta njihove eksploatacije Prikladnost željeznice za lokaciju velikoserijske i druge industrije dalje od potrošačkih središta Glavni nositelj industrijalizacije i gospodarskog prosperiteta 27 .

Parna lokomotiva .Slika 3.

Vlak velikih brzina .Slika 4.

HVALA NA PAŽNJI ! 30 .10.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 17.2013.