You are on page 1of 32

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Predavanje 1

mr.sc. Željko Smojver

1

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
Sadržaj kolegija: 1. Uvod 2. Tehnologija prometa
o o

predmet proučavanja
temeljni pojmovi tehnologije i organizacije cestovnog prijevoza

3. Značajke tehnologije i organizacije cestovnog prometa
o o o

temeljna obilježja tehnologije prometa
konceptualni elementi kopnenog prometa osnovne komponente cestovnog kopnenog sustava

o

organizacija cestovnog prometa

2

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
4. Planiranje prijevozne potražnje u cestovnom prometu
o o

osnovni modeli prijevozne potražnje teorija podjele kopnenog prijevoza (modalna distribucija kopnenog prijevoza, otpremnička logistika) cestovna prometna infrastruktura (osnovne značajke, prometno planiranje) eksploatacijske značajke cestovne infrastrukture

5. Infrastruktura cestovnog prometa
o o

o

terminali i robno-transportni centri
temeljna obilježja eksploatacijske značajke cestovnih vozila
3

6. Cestovna prijevozna sredstva
o o

Cestovna prijevozna sredstva o o vozni park u cestovnom prijevozu institucionalni oblici cestovnog prijevoza razvoj i uloga manipulacijskih sredstava podjela manipulacijskih sredstava radni učinak manipulacijskih sredstava vremenske analize i pokazatelji djelovanja manipulacijskih sredstava 8. Manipulacijska sredstva o o o o 4 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 7.

Inteligentni transportni sustavi u cestovnom prijevozu o o o .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 9. Organizacija rada u cestovnim prijevoznim sustavima i sustavima javnog prijevoza putnika o o temeljna obilježja organizacije proces planiranja rasporeda rada o o o proces izbora prijevoznog sredstva i vozača metodologija realizacije izbora. analiza eksploatacije i optimizacija prometnog procesa definiranje ITS u cestovnom prijevozu struktura i funkcija ITS u cestovnom prijevozu operativno – informacijski podsustavi u cestovnom prometu 5 10.

Tahografski sustavi u cestovnom prometu o o o 6 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 11. Tehnološki procesi u cestovnom prometu o temeljne faze tehnoloških procesa u cestovnom prometu i javnom prijevozu putnika utjecaj ustroja cestovnih prijevoznih sredstava na prijevozni učinak analogni tahografski sustav digitalni tahografski sustav memorijske kartice za digitalne tahografe o 12.

Kombinirane (multimodalne) tehnologije o o o temeljne postavke intertakcija cestovnog i drugih prometnih grana modaliteti kombiniranih prometnih tehnologija rukovođenje prometnim procesima izrada organizacijske sheme (javni prijevoz putnika) 15. Prateća prometna dokumentacija 14. Analiza eksploatacije i optimizacije prometnog procesa o o 7 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 13.

 Rajsman. Zagreb.: Tehnologija cestovnog prometa. 2011.: Tehnologija i organizacija intermodalnog prometa.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Literatura  Baričević. M. FPZ.   Županović. Veleučilište u Rijeci.: Tehnologija cestovnog prijevoza.: Tehnologija kopnenog prometa. 2012. Rijeka. 8 . Rijeka. I. H. Pomorski fakultet. 2002. 2001. Zagreb. FPZ. I. Miloš.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Studijske obaveze    1. Željko Smojver 9 .sc. kolokvij: I dio kolegija – mr.sc. Željko Smojver Izrada seminarskog rada te izlaganje istog putem ppt prezentacije (vježbe) .sc.?????????????????????????????????????  Završni ispit – mr. Željko Smojver 2. kolokvij: II dio kolegija – mr.

kolokvij 2.bodovanje 1.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Ocjenjivanje . kolokvij Seminarski rad (izrada i izlaganje) 025 bodova 025 bodova 014 bodova Prisutnost na predavanju Završni ispit 006 bodova 030 bodova Ukupno 100 bodova 10 .

a vrijednost prometne usluge povećava vrijednost svakog proizvoda i usluge na tržištu  Više i ne postoji lokalni proizvod i usluga koji se ne transportira barem jednom u svom tehnološkom vijeku – zbog toga je svjetski transportni koeficjent (k) koji se izračunava kao odnos ukupne količine robe koja se transportira (Qt) i ukupne količine proizvedene robe (Qp) (k= Qt/ Qp) prešao granicu 1 (k>1) 11 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Predmet istraživanja  Promet supstrata je uslužna djelatnost.

tehnika. suprastruktura. pravo.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa  Problematika proizvodnje i isporuke odgovarajuće tehnike ustupila je mjesto tehnologiji i organizaciji – ključni činitelji za postizanje konkurentne proizvodnje i uporabe suvremenih transportnih sredstava u transportnom procesu  Promet – transport ali i operacije u vezi s prijevozom robe i putnika te komunikacije = transport + državne gospodarsko – političke mjere  Promet supstrata – složeni sustav različitih podsustava i njihovih elemenata (infrastruktura. sociologija…) koji je dinamičan (pokretan) i stohastičan (nepredvidiv) 12 . tehnologija.

informacijskih. prostorno i vremenskih usklađenih operacija (skladištenje. organizacijskih. ukrcaj. prijevoz…)u procesu kretanja supstrata (tereta) od ishodišta do odredišta  Prijevoz – element prometnog sustava/podsustav transporta koji služi za fizički prijevoz između točaka polazišta i odredišta transportiranog supstrata 13 . pakiranje.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa    Zemlja – objekt ili geografski prostor Država – javna pravna osoba koja obnaša vlast na području „zemlje” Transport – podsustav prometnog sustava čiji sadržaj i funkcija čini programirani slijed tehnoloških.

zračno dobro…) ili javnog dobra (cestovnih prometnica…) te javne funkcije (prijevoz supstrata…) odnosno odluka o zaključivanju koncesijskog ugovora sa koncesionarom koji može biti svaka prvna ili fizička osoba pod jednakim uvjetima  Dozvola/dopusnica – certifikat državne uprave kojim se dopušta obavljanje prijevoznih/transportnih djelatnosti i izvan općeg/javnog dobra.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa  Koncesija – odluka nadležnog državnog tijela o davanju na gospodarsko korištenje ili uporabu određenog dijela općeg dobra (pomorsko dobro. a s kojim upravlja država i koje može biti i u vlasništvu države 14 .

u stanju mirovanja 15 . oprema za prihvaćanje podataka te proizvodnju i distribuciju informacija.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa  Tehnika – predstavlja sve sklopove kao objektivne činitelje transportnog procesa. koji su namijenjeni za proizvodnju transportne usluge ili tu proizvodnju omogućavaju (prijevozna i prekrcajno/pretovarna sredstva i oprema. oprema i uređaji za primopredaju supstrata te oprema za obračun i naplatu obavljenih usluga. objekti i oprema za skladištenje i doradu robe.

odnosno tehničkih sredstava i obavljanje određenih transportnih proizvodnje transportne usluge te naplate ugovorenih potraživanja (skladištenje. utovar. prijevoz…) te naplata izvršenih usluga 16 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa  Tehnologija opreme za – projektirani i subjektivni način upotrebe operacija objekata u tijeku infrastrukture. suprastrukture i tehnike. pakiranje.

predmet i metode rada u homogenu cjelinu. kapitalno profitabilnu i ekološki održivu cjelinu 17 . sredstva za rad. naturalno učinkovitu.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Pojmovno određenje tehnologije i organizacije prometa  Organizacija – determinirani sustav koji povezuje ljude. a funkcionira pod utjecajem čimbenika iz užeg i šireg okruženja u procesu ostvarivanja postavljenih ciljeva odnosno subjektivno projektirani sustav interakcijskog povezivanja više različitih tehnoloških operacija u jednu homogenu.

prometna ponuda i potražnja Veličina prijevoznih kapaciteta Prometna ponuda i potražnja prostorna i vremenska kolebanja kvalitetna procjena budućeg prometa Kopneni promet putovima cestovni. .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Prijevozna usluga premještanje robe i putnika . promet unutarnji vodnim 18 .ne može se uskladištiti. željeznički.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  Područje tehničkih znanosti  Pojmovi “tehnika” i “tehnologija”  Tehnika proizvodnje i tehnika postupka  Tehnike utječu na predmet rada  Tehnologija obuhvaća vrstu i način mogućeg događaja tehnološkog procesat transformacije predmeta rada  dva pristupa u tumačenju sadržaja tehnike i tehnologije: a) Eurokontinentalno shvaćanje b) Angloameričko shvaćanje 19 .

a tehnologija je dio tehnike  prisutno sužavanje sadržaja termina tehnologija. prenošenje njegovog značenja na nove termine kao na primjer tehnika i politehnika danas se prvobitan sadržaj i široko značenje pojma tehnologija polako vraćaju na europsko kopno 20  .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa b) Eurokontinentalno shvaćanje   tradicionalno obilježje tehnika je širi pojam.

21 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa a) Angloameričko shvaćanje Drugog svjetskog rata. se pojam tehnologije – isključivost.  poslije  proširuje  tehnika  iz se koristi samo za određivanje pojedinačnog postupka u okviru određene tehnologije angloameričkih izvora u europskoj literaturi koriste se izrazi: tehnološki razvitak. tehnološke prognoze. transfer tehnologija i dr.

unutarnji transport itd.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Primjena angloameričkog shvaćanja u tumačenju pojmova tehnika i tehnologija  Primjer robnog terminala:  robni terminal tehnička komponenta sustava (sredstva za rukovanje teretom. pretovarna mehanizacija i dr.) 22 .  tehnika podskup tehnologije interakcijske sprege svih međuzavisnih elemenata (terminalske usluge ukrcaja. skladištenje. iskrcaja tereta.

Slika 1. Cestovno-željeznički kontejnerski terminal 23 .

željeznički terminal sa slaganjem kontejnera u regale 24 .Slika 2. Cestovno .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Zadatak tehnologije prometa:  pronaći kako na najpogodniji način međusobno povezati djelatnu snagu. pretovarna i skladišna sredstva s predmetom prometa u sklopu efikasno organiziranog prometno troškovima – tehnološkog procesa. sa što manjim 25 .

prijevozna i prekrcajna sredstva.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Čimbenici koji su utjecali na povijesni razvitak transportnog sustava: a) cjeloviti razvoj svjetskog gospodarstva: promjene u teritorijalnom razmještaju mjesta proizvodnje i potrošnje. c) moderna ekonomija svake države treba primjenjivati najsuvremenije oblike transporta. 26 . fluktuacije u evoluciji strukture i kvalitete potražnje transportnih usluga b) reformatorski trendovi: poboljšanje i zamjena tradicionalnih transportnih tehnika i tehnologija.završnih operacija u vremenskoj i troškovnoj strukturi ukupnog transportnog procesa. koristeći logističko – informatičku podršku. Cilj: smanjenje početno .

načela rada i djelovanje na predmet rada. dok organizacija postupaka podrazumijeva uzajamno djelovanje sredstava za rad.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa  Kod izračunavanja prometne tehnologije prevladavajuću ulogu u identificiranju uslužnog procesa ima materijalno – tehnička komponenta sa sinkroniziranom tehnikom postupaka Pod tehnikom postupaka se u tom slučaju podrazumijeva: korištenje tehničkih sredstava. predmet rada i djelatne snage u odgovarajućem vremenskom i prostornom ozračju Prema realnim zahtjevima tehnologija mora dati praktična rješenja u skladnosti međusobnih odnosa između umnog i materijalnog potencijala u produkcijskim procesima Predmet prometne tehnologije zajednički grade procesni razredi s pripadajućim parcijalnim područjima uz uvjet neizostavne sprege između materijalnih. energetskih i informacijskih resursa 27    .

tehnologija gradskog prometa.    planiranje i projektiranje kopnenih terminala. prometna infrastruktura u cestovnom prometu. upravljanje cestovnim prijevoznim sustavima. tehnika cestovnog prometa.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Discipline i predmeti izučavanja Tehnologije prometa i transporta u području cestovnog transportnog podsustava:     tehnička eksploatacija sredstava u cestovnom prometu. 28 . makro i mikrologistika u prometnim tvrtkama i dr.

Spiralno raskrižje u Šangaju. Kina 29 .Slika 3.

Slika 6. Most „inverter” između Kine i Hong Konga 30 .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa     Tehnologija cestovnog prometa ima izrazito interdisciplinarnu i transdisciplinarnu značajku U svojoj bazi obuhvaća temeljne discipline iz područja matematike. primjene računala. robotizaciji i drugim relevantnim područjima koji joj pridružuju obilježja sofisticirane znanstvene discipline 31 . sadržaji i metodologije drugih znanosti Tehnologija prometa je pronašla svoje mjesto u ekspertnim diosciplinama. prometne geografije… U novije vrijeme uključuju se i koriste načela. teoriji sustava. fizike.

2013.10. HVALA NA PAŽNJI ! 32 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 10.