You are on page 1of 3

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr
AP. PAPACONSTANTINOU & ASSOCIATES LAW FIRM
30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens - Kolonaki
Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΨΗ:
ΚΟΙΝΟΠ.:
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες.
Με την υπ’ αριθμ. 5/2013 «Ανακοίνωση» του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καλούνται οι υπό διαθεσιμότητα Δημοτικοί Αστυνομικοί να υποβάλουν
«Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» για τη μετάταξή τους.
Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170
Εγκύκλιο του ιδίου Υπουργού παρέχονται «Οδηγίες για την κινητικότητα
των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (ΑΔΑ:
ΒΛ12Χ-Φ91). Μεταξύ των άλλων, με την τελευταία αυτή «Εγκύκλιο»
προβλέπεται ότι «η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού
ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η
δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις “λοιπές
διαδικασίες

υπό

τον

έλεγχο

του

ΑΣΕΠ”

της

υπ’

αριθμ.

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09.08.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Δικηγορική Εταιρεία
Απ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr

1

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την οποία
καθορίστηκε, μεταξύ των άλλων, η μοριοδότηση των σχετικών κριτηρίων
επιλογής. Συνεπώς, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν
με βάση διαδικασίες που υπήχθησαν στις ως άνω διατάξεις του ν.
3812/2009, όπως είναι για παράδειγμα η διαδικασία πρόσληψης με βάση
την υπ’ αριθμ.

29352/18616/13.8.2009 Προκήρυξη της Περιφέρειας

Αττικής, μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την εν λόγω «Εγκύκλιο», με
επιπλέον 20 όρια, σε αντίθεση με τους λοιπούς συναδέλφους τους που
προσλήφθηκαν με προγενέστερες διαδικασίες πρόσληψης, όπως είναι
ιδίως αυτές που ρυθμίζονταν από τις διατάξεις των π.δ. 23/2002 και
135/2006. Η ως άνω πρόβλεψη της «εγκυκλίου», η οποία δεν
προβλέπεται, κατ’ αρχήν, στον νόμο, εισάγει, κατά την ορθότερη άποψη,
άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών που
προσλήφθηκαν με προγενέστερες του νόμου 3812/2009 διαδικασίες,
χωρίς τούτο να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου
συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, αντίκειται, πέραν των άλλων, στην
αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.).
Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και
τοπικούς Συλλόγους τους, αποφασίσθηκε, ενόψει της προφανούς
ανάγκης να διεξαχθεί η κινητικότητα με ισότιμο και διαφανή τρόπο, να
προσβάλλουμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με ομαδικές
αιτήσεις ακυρώσεως την ως άνω «Εγκύκλιο» κατά το μέρος αυτής που
εισάγει, το πρώτον, την ως άνω επίμαχη ρύθμιση, ζητώντας παράλληλα
την

αναστολή

εκτέλεσης

του

συγκεκριμένου

όρου.

Τούτο

δε

αποφασίστηκε, παρά το γεγονός ότι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο
της χώρας επιδεικνύει φειδώ στη χορήγηση αναστολών εκτελέσεως
παρόμοιων κανονιστικών ρυθμίσεων. Για το ίδιο ζήτημα θα αποσταλεί
εξάλλου σχετικό Υπόμνημα, υπό τη μορφή εξωδίκου δηλώσεως, τόσο
Δικηγορική Εταιρεία
Απ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr

2

προς τον αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όσο και προς το
ΑΣΕΠ.
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν
στις εν λόγω αιτήσεις ακυρώσεως να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά, το
συντομότερο δυνατόν, τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
Δήμος όπου κατείχαν οργανική θέση) στις κάτωθι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:

α)

apapaconstantinou.law@gmail.com,

β)

galanhmari@gmail.com ή στο fax: 210-7222182. Σε κάθε περίπτωση,
είναι σαφές ότι αναγκαίο στοιχείο για την αύξηση των πιθανοτήτων
τελεσφόρησης των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων είναι η μαζικότητα της
συμμετοχής των Δημοτικών Αστυνομικών.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι προκειμένου να εκλείψει κάθε κίνδυνος
όσον αφορά τη διατήρηση του εννόμου συμφέροντος για τις αιτήσεις
ακυρώσεως που έχουμε ασκήσει κατά των διαπιστωτικών πράξεων
κατάργησης των οργανικών θέσεων ή θέσεως σε διαθεσιμότητα, κρίνεται
σκόπιμο οι Δημοτικοί Αστυνομικοί να περιλάβουν στο τέλος της
«Αιτήσεως – Υπεύθυνης Δηλώσεως» που θα υποβάλουν κατά τα
ανωτέρω για τη μετάταξή τους το κάτωθι κείμενο επιφύλαξης:
«Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, ιδίως

όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του
άρθρου 81 του ν. 4172/2013, καθώς και της νομιμότητας της
συγκεκριμένης μοριοδότησης του κριτηρίου του τρόπου
εισαγωγής στη Δημοτική Αστυνομία».
Είμαι στη διάθεσή σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δικηγορική Εταιρεία
Απ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr

3