You are on page 1of 2

EMOTIVNI NIVO Broj 1 Jedinica kao ekvivalent planete Sunce iako želi, emocije joj nisu ja a strana!

"oka#uje i$ samo onda ako tre%a da uradi ne&to u sopstvenu korist! Tako'e ume da i$ ve&to sakrije ukoliko joj ne od(ovara! Iako ste kao jedinica skloni da u %esu uni&tite sve oko se%e va&e emocije %r#o dola#e u sta%ili#aciju! To postižete kontrolom koju imate nad so%om, ali i potre%ama koje su ve#ane #a dati trenutak! Broj ) *od vas je crno ili %elo tj! možete da pokažete veliki stra$! Su#e su jedno od va&i$ tajni$ oružja! Va&a okolina misli da vi svoja ose+anja držite na tacni i da svako može da se posluži u koli ini koja mu je potre%na! ,a do to(a ne %i do&lo nau ite da sve &to ose+ate iskažete re ima jer tada +e vas ljudi i va&a okolina jedino ra#umeti i s$vatiti va&u tananost du&e! Broj Va&e emocije su skladne, va&a ose+anja iskrena! Jedna od mana je va&a lju%omora! To nije ni udo jer va&a &irina srca i lju%av kao i #ara#no raspoloženje &irite na sve strane! Morate nau iti da malo skrivate svoju otvorenu prirodu da ne %iste na kraju patili! Broj . /judi #a vas misle da ste ovek %e# srca! Vi volite da svi misle da ste $ladni i ne#ainteresovani #a sve oko se%e! Ne volite kada neko pred vama ispoljava svoje emocije! To kod vas ide toliko daleko da možete jedno( momenta da se #apitate da li i sami imate %ilo kakve sentimentalne emocije! "ro%ajte da %udete malo romanti niji i vide+ete koliko život može da %ude lep! Broj 0 Va& život je samo jedna re 1 emocije! Ispolji+ete i$ u svakom momentu, u svakom trenu svo( života, ukoliko niste u detinjstvu ili ranoj mladosti doživeli neku težu traumu! Budu+i da ste promenljivo( karaktera puni želje #a novim istraživanjem, takve su vam i emocije! /judi +e vas lako prepo#nati, jer +ete u istom momentu mo+i i da pla ete i da se smejete! Sve &to uradite, radite isklju ivo srcem! "ro%ajte da se radi se%e nau ite samokontroli, jer vas ljudi u protivnom ne+e s$vatiti o#%iljno! Broj 2 3ko tražite do%ru oso%u #a lju%av tražite &esticu na emotivnom planu! 4estica +e vam uvek dati sve, od svo( srca do svoje imovine! Vi kao &estica volite da dajete, a tako'e i primate %ilo da su uslu(e ili %ilo &ta sli no! Veliki ste romantik i va&a velikodu&nost ide do preterivanja! Veoma ste lju%a#ni, &armantni i i#nad sve(a verni, toliko, da pomalo (u&ite sve oko se%e! /epota vam je na prvom mestu, te je stvarate (de (od se na'ete! "ro%ajte da malo vi&e povedete ra una o se%i, a po(otovo o svom #dravlju i 5inansijskom momentu! Broj 6

jer va&a sna(a je esto pome&ana sa va&om a(resivno&+u! Ne trpite sla%ost dru(i$. va&e milosr'e ljudi doživljavaju na vrlo nera#umljiv na in! Mo(u da vas s$vate kao njima daleku oso%u! Ne s$vataju da vas mo(u da rane samo oni koje vi volite i koje ose+ate svojim srcem i svojom du&om! . a laki ste na uvrede. to je skriveno od javnosti! "onekad ni sami se%i ne pri#najete da možete da %udete emotivno sentimentalni! Trudite se da %rinete o sojim %ližnjima! Možda dru(ima to ne i#(leda tako ali va&a pravednost +e uvek %iti na prvom mestu! Skloni ste na(lim i#livima nekontrolisano( %esa. tada sažaljevate se%e do %eskraja! Niste skloni da poka#ujete svoja ose+anja i 7ut . ni tu'e su#e! Broj : Imate veliko ra#umevanje #a svoju okolinu i sve pri$atate sa puno lju%avi! Budu+i da ste ipak #atvorene prirode.rejer %i rekla #a vas da ste samo posmatra života! Ne slažem se. te tako ne možete da podnesete ni tu'i pla .Va&a najve+a želja je da vas svi ostave na miru i da uživate u lepoti! Nežni ste i vodite ra una o tu'im ose+anjima! *ada se desi da vas neko povredi. jer vi u svoje emocije unosite ve+u du$ovnost ne(o i jedan dru(i %roj! 8uvajte se da #%o( svoji$ emocija i povreda od dru(i$ ljudi ne doživite psi$i ku neravnotežu! Broj 9 Iako možete da %ude sentimentalni.