You are on page 1of 232

AUTIZMUS

A rejtly nyomban
Uta Frith

Copyright Uta Frith 1989 Els kiads Basil Blackwell 1989 Fordtotta: Greskovits Endre Szakmailag s nyelvileg lektorlta: dr. Balzs Anna Illusztrcik: Axel Scheffler Kapocs Knyvkiad 1991 Felels kiad: dr. Balzs Anna Mszaki szerkeszt: Baloghn Schiwampl Ildik ISBN 963 7723 00 5 Fedlapon: Hamiskrtysok" George de la Tour, 1620, Muse de Louvre, Prizs elemzs a 167. oldalon

Kszlt a Hunga-Print Nyomiban Felels vezet: Barz Mikls gyvezet igazgat

Chrisnek, Martinnak s Alexnek

Tartalomj egyzk

Ksznetnyflvnts Elsz a magyar kiadshoz 1.M iaz Autizmus? 2. Tanulsgok a Tallt Fi trtnetbl 3. Tl a bvleten 4. A httrben rejl tnyek 5. A biolgiai gykerek 6. Az autista gyermek intelligencija 7. Tredezett vilg 8. Beszlgetni nehz 9. Az autista gyermek magnya 10. Tnds a Tudatrl 11. A sz szerinti rtelem Javaslatok a tovbbi olvasshoz Megjegyzsek Idegen szavak magyarzata Trgymutat

ix xii 1 17 38 54 72 87 110 126 145 167 188 201 203 215 221

Megjegyzs a stlusrl

A knyvben az Autizm us szt nagy A betvel rom. Ennek az a m a gyarzata, hogy a szt rvidtsknt hasznlom annak a jellegzetes fejldsi rendellenessgnek a jellshez, melyet gyakran korai infan tilis autizm usnak vagy kora-gyerm ekkori autizm usnak neveznek.

Ksznetnyilvnts

Am ikor tanulm nyaim at a londoni Pszichitriai Intzetben megkezd tem, els oktatm Chris F rith volt. Nemcsak pszicholgira tan to tt, hanem angol nyelvre is. C hris volt els s lland m unkatrsam . Vele vitattuk meg s alaktottuk ki jval a ksrletek s a paprravets eltt a gondolatokat, amelyek e knyvben megjelennek. Beate Hermelin s Neil O Connor indtott el az ton, hogy m agyar zatot keressek az A utizm usra. M egtantottak arra, hogy az ltalnos kognitv pszicholgia mdszerei alkalm azhatak az abnorm lis fejld si problm k vizsglatra is. Ebben s sok ms dologban pldjukkal mindig u tat m utattak. John M ortonnak ksznhet, hogy egyltaln megrtam ezt a knyvet. M egtantott arra, hogy ne fljek az elm lettl, s hogy az adatok bv letben ne ringassam magam az igazsg illzijba. Aln Leslie-vel lpsrl lpsre taglaltuk az elmleti vzat s folyam atosan finom tot tuk a szavak m gtti elkpzelseket. Mind John, mind pedig Aln ism telten tolvasta minden egyes fejezet els fogalmazvnyt. Valahnyszor kritikus megjegyzseket tettek, ezek a forma s a tartalom drm ai vlto zsait eredmnyeztk. E piszkozatokat azutn Amy Davies s Doris Long irnytsval tbb gpr nagy trelemmel jra meg jra tgpelte. Sok ms bartom is elolvasta s megjegyzsekkel ltta el a knyvet, amely szakrt segtsgk nlkl silnyabb s pontatlanabb lett volna. Kln szeretnm ksznetem et kifejezni a Kognitv Fejldsi M unkacsoportban dolgoz M ike Andersonnak, R ick Crom ernak, M ark Johnsonnak s A nnette K arm iloff-Sm ithnek. Szeretnk ksznett m ondani C hristopher Gillbergnek, Josef Pernernek, Ros R idley-nek, M ike R utternek s D eirdre W ilsonnak is az elolvasott fejezetekre vonatkoz, felbecslhetetlen tancsaikrt. Lorna Wing komoly segtsget nyjtott a npessg-vizsglatok s az autista gyermekek hossztv fejldsnek megismershez. Bartom ,

KSZNETNYILVNTS

Heide Grieve, a trtneti s irodalm i krdsekkel kapcsolatban adott tancsokat. Philip C arpenter hasznos javaslatokat tett a knyv kln bz fejezeteinek szerkesztsre vonatkozan. A knyv ksztsnek taln legkellemesebb lmnye az volt, hogy egytt dolgozhattam Axel Schefflerrel. Emlkszem, sok vzlatot eldobott, amg elgedett nem lett azokkal a csodlatosan eredeti illusztrcikkal, melyek pontosan kife jezt k szndkt. Fiaim , M artin s Alex, a knyv m egrshoz szksges hossz id alatt vidmsgukkal btortottak, nem is beszlve a stlusra vonatkoz, nha indulatos, m konstruktv kritikjukrl! Nagyon nagy hlval tartozom Anthony A ttwoodnak, Simon BaronCohennek, A m itta Shahnak, Digby Tantam nak s R ita Jordannak. K re atv s gondos m unkjukkal m indannyian elsegtettk, hogy jobban m egrtsem az A utizm ust s megrjam ezt a knyvet. Ksznm, hogy kritikusan elolvastk a knyv fejezeteit, de mg inkbb ksznm, hogy dnten hozzjrultak a knyv anyaghoz. Sin McDougall, F ran Siddons s Francesca Happ csak a korrektra stdium ban dolgoztak velem, de segtsgk s lelkesedsk felbecslhetetlen volt. Vannak ms bartaim is, akik nagy rszt vllaltak abbl, hogy megis m erjem az Autizm ust, s akik szmomra az autista gyermekek idelis tantinak m odelljei is. Klnsen Wendy Brown, Mick Conelly, Sibyl Elgar s Elizabeth Graves nyjtottak lnyeges tm ogatst s lehets geket a sok ves kutatshoz. Az, hogy ez a knyv egyltaln elolvashat, fleg egyetlen szemly nek, M argaret Dewey-nak ksznhet. Az Autizmus alapos ism eretvel s kitn kommunikcis tehetsgvel rszletes megjegyzsekkel ltta el a knyv valamennyi szakaszt. St, rsom gyakori tdolgozsval s jrafogalm azsval rthetv tette lert gondolataim at, nyers megfogal m azsaim at. rzkeny szerkesztsi m unkja s lesltsa nlkl tbb problm a megoldatlan m aradt volna azokon kvl, amelyek valsznleg mg gy is m egm aradtak a knyvben. ' A szerz s a knyvkiadk ksznik, hogy rszleteket idzhettek a kvetkez mvekbl: J. R. Bemporad: Egy volt autista gyermek felntt kori visszaemlkezsei (Journal o f A utism and D evelopm enta D isorders ); H. Lane: A z aveyroni ta l lt f i (Unwin Hyman Lim ited); A ssisi Szent Ferenc kis vir g a i , ford. Dm Roger Hudleston (Burns and O ates Lim ited).

Elsz a magyar kiadshoz

Am ikor Dr. Balzs Anna az Autizm us Alaptvny s K utatcsoport nevben azzal keresett meg, hogy szeretnk e knyvet m agyar nyelvre lefordtani, nagyon boldog voltam. Angliban l klfldiknt kln sen tudatban vagyok a nyelvi korltoknak, s rdekel ezek legyzse. K zp-eurpaiknt klnsen rdekelt vagyok abban, hogy kapcsolatot terem tsnk Kelet s Nyugat kztt. Nem lehet nagyobb rmm annl, m int hogy ilyen kapcsolat az A utizm us rvn m ost ltrejn. V ala mennyien tudjuk, hogy az Autizmus nem ism er hatrokat, s ugyan olyan az egsz vilgon. rm teli vletlen, hogy e ktet most azon hely kzelbe ju t el, ahol az A utizm us els biolgiai m agyarzatt felvetettk. Ezt a m agyarza tot Hans Asperger fogalm azta meg Bcsben. Hans Asperger a gyerm ek kori au tista pszichoptirl szl cikkt 50 vvel ezeltt rta, de csak most fo rd to ttk le angolra. Remlem, a magyar kutatk autizm usrl rott mveinek angol fordtsra nem kell ilyen sokig vrnunk!

Uta Frith 1991. mjus 25.

1.

Mi az Autizmus?

Olyan bjos volt - mogyorbarna szem, hossz, gndr szempilla s elvkonyod szemldk, lenszke frtk, kedves, tvolbarved arcki fejezs; rem ltem , egyre csak rem ltem , hogy llapotban m inden jo b b ra fordul s csak az a baj, hogy lassan fejldik. Ez az anyai levlbl szrmaz rszlet a gyermekkori autizm usnak nevezett rendellenessg sok rejtlybl az elst m utatja meg. A legmeglepbb az Autizm usban szenved gyermek tipikus klleme. Akik ism ernek ms komoly fejldsi rendellenessgektl szenved gyermekeket, tudjk, hogy azok fogyat kosnak is ltszanak. Ezzel szemben a fiatal autista gyermek az esetek tbbsgben meglepi a szemllt szvbemarkol, szinte tlvilg! szps gvel. Nehezen kpzelhet el a babaszer szpsg mgtt a re jte tt, m pusztt hats defektus, amely mind a gyermekkel, mind pedig csald jval kegyetlenl elbnik. Mi ez a rendellenessg? Hogyan m agyarzhatjuk sok paradox von st? Ezeket a krdseket prbljuk meg e knyvben m egrteni. Ahhoz, hogy a krdsekre vlaszoljunk, mr a kezdetben el kell oszlatnunk szmos flrertst. Ezek kzl az els az a hiedelem, hogy az A utizm us csupn gyermekkori rendellenessg. Sokat hallunk az au tista gyerm e kekrl, m a felnttekrl annl kevesebbet. Az igaz, hogy az A utizm us kezdete gyermekkorban figyelhet meg, de nem a gyermekkor rendel lenessge. Valjban fe jl d s i rendellenessg. Az A utizm us nem rhat le statikus llapotknt. Mivel olyan rendel lenessg, mely a teljes szellemi fejldst befolysolja, a t n etek a klnbz letkorokban szksgszeren nagyon eltren je le n tk e z nek. Bizonyos jellem zk csak ksbb vlnak nyilvnvalv; m sok idvel eltnnek. V aljban risi vltozs megy vgbe. E nnek illu sz t rlsra szpts nlkl felvzolom egy tipikusan au tista gyerm ek lett. P ter esett erre a clra talltam ki. A klnbz esetekbl szrm az tnyleges m egfigyelseket olym don illesztettem ssze,

MI AZ AUT1ZMUS?

ahogy azok egytt elfordulhattak volna. Amikor megalkottam Pter esett, ki kellett vlasztanom egy adott szociokultrlis htteret. Ez nem befolysolta a tnetek alapvet te r m szett, csupn tartalm ukat. Nem befolysolta a rendellenessg alap vet lefolyst, csak a rszleteket. Ez a felism ers nem j dolog. Val jb an sokan csodlkoznak azon, hogy m ennyire hasonlak az autista gyermekek mg akkor is, ha klnbz orszgokbl s kzssgekbl szrm aznak. Itt most eloszlathatunk egy msik flrertst is az Autizmusrl: az autista gyermekek nem azrt vlnak autistv, m ert szleik nem szeretik ket elgg. Az Autizmus ritka s tragikus esemny, mely elzm ny nlkl s jth at brkit, brm ely csaldot. Oka m inden bi zonnyal biolgiai jelleg, s ez az ok mr jval a szlets eltt kifejti hatst.

Pter P ter egy jm d londoni csald nagyon vrt s nagyon szeretett fia. Van egy nvre, aki kt vvel idsebb nla. lete els vben P ter nem klnbztt a tbbi csecsemtl. Bizonyos dolgokon ppgy srt vagy nevetett, akr a nvre. A fnykpeken szp, egszsges s boldog cse csemnek ltszik. Ha a ksbbi problm knak voltak is halvny jelei, ezeket mg senki sem vette szre. Pter szlei csak akkor kezdtek ag gdni, am ikor a gyermek a totyog korba lpett. L thatan egyre jo b ban klnbztt a hasonl kor gyermekektl. Nvrtl eltren, aki 12 hnapos korban kezdett beszlni, Pter sokkal idsebb korig egy szt sem szlt. Ennl mg jobban aggasztotta a csaldot az, hogy ltha tan semmit sem rtett abbl, am it m ondtak neki. Nem nzett fel, am ikor a nevn szltottk. Semmilyen rdekldst sem m utatott azok irn t, akik beszltek hozz. Ehelyett pillanatokon bell teljesen el tu do tt m erlni egy ptkocka vizsglatban. Pter brki lbe belelt, m intha valami puha btordarabra lt volna, de az sem zavarta, ha egyedl ldglt a szoba sarkban. Amikor anyja kzeledett hozz, hogy felvegye, vele egyids unokatestvrtl eltren sohasem nyjtot ta fel a karjt. Kezdetben ezt senki nem tulajdontotta egybnek, mint annak, hogy Pter ntudatos, nll gyermek, aki ksn kezd beszlni. A nagymama volt az, aki ragaszkodott hozz, hogy vizsgltassk meg P ter hallst. Sket volt Pter? A sketsg taln m egmagyarzta volna, m irt nem beszl, s taln azt is, mirt merl el annyira sajt vilgban, s mirt foglalkozik olyan keveset msokkal? Ezt a m agyarzatot azonban kizr-

MI AZ AUTIZMUS?

ta, hogy P ter hallst norm lisnak talltk, s hogy egyre nyilvnva lbb vlt, valjban szokatlanul rzkeny a hangokra. Nagyon flt a porszv zgstl. Egyre csak vistott, nem lehetett m egnyugtatni, s sohasem szokott hozz. Vgl mr csak akkor porszvztak, am ikor Pter nem volt otthon. P tert ugyanakkor lenygzte az utcn elhalad buszok hangja. M indig az ablakhoz rohant, am ikor m eghallotta az is mers m otorzajt. m ilyenkor sohasem m utatott a buszra, nem k iltott izgatottan, hogy felhvja r valaki figyelmt. Ezt nvre mindig m egtet te, am ikor m egpillantotta a M iki Egr kpt. P ter nvre 18 hnapos kortl kezdve boldogan jtszo tt bevsr- : lst , tezst , babafektetst , mg P ter ilyesmit sohasem tett. J tkautkbl nagy gyjtem nye volt, de ahelyett, hogy gy j tszo tt volna velk, m int unokatestvre, csak azzal foglalkozott, hogy hossz, egyenes sorokba rak ta ket s kzelrl figyelte a kerekek forgst. Sohasem reaglt ms gyermekekre, akik odam entek hozz jtszani. Am ikor k rlbell hrom ves volt, szlei m r tudtk, hogy valami nagyon nagy baj van vele. A beszdnek mg a jelt sem m utatta s nagyon sok egyb szempontbl is gy ltszott, hogy elm aradt hasonl kor trsaitl. A zent azonban kedvelte s vg nlkl hallgatta Vivaldi Ngy vszakt. Szlei m r hallottak az Autizm usrl, de elvetettk a gondolatot, m ert gy vltk, hogy aki autista, az em berkerl s nincsenek rzelmi reak cii. szrevettk ugyanis, hogy Pter valjban szeret az em berek t r sasgban lenni, klnsen anyja s nvre kzelben, s akkor volt a legboldogabb, am ikor apjval hancrozott. Pter idnknt hangos neve tsben trt ki, mskor viszont dhroham ai voltak, ezek okt azonban igen nehz volt kiderteni. Amikor Pter hrom ves lett, hossz beszlgetsek, megfigyelsek s vizsglatok utn az orvosok m egllaptottk, hogy autista. A beszdre is vonatkoz pszicholgiai vizsglatok sorn Pter a feladatokat letko rhoz kpest nagyon gyengn oldotta meg, de egy olyan tesztben, am ely ben geom etriai form kat kellett sszeillesztenie, a feladatot kiem elke den j l h ajto tta vgre. Odahaza ham arosan bvsze lett a m ozaikjt koknak s mg kppel lefel fordtva is ssze tudta ket rakni. Ez a kpessg azt a rem nyt tpllta az anyban, hogy fia vgl m ajd m in denkit meglep, m ert kiderl rla, hogy klnlegesen tehetsges gyer mek. ppen akkor, am ikor a beszd- s a szocilis kszsgek norm lis krlm nyek kztt gyorsan fejldnek, azaz hrom s t ves letkor kztt, Pter nagyon lassan sajtto tta el ezeket a kszsgeket s mind neki, mind csaldjnak ez volt a legnehezebb idszak. Nagyon nehezen lehetett vele bnni - klnsen otthontl tvol s megszokott napi-

MI AZ AUTIZMUS?

ren djtl eltr helyzetekben. Az idegenek nyltan m egjegyzseket te t tek a rem nytelenl elrontott gyermekre. P ternek azonban csak azrt engedtk meg, hogy azt csinljon, am it akar, m ert teljesen lehetetlen nek ltszott, hogy msok kvnsgainak eleget tegyen, s rhagytk azt is, hogy megszokott teendit akkor hagyja abba, am ikor akarja. Slyos kitrsei gy is gyakoriak m aradtak. Vgre P ter elkezdett beszlni. Beszde azonban nem hozta meg a m indenki ltal rem lt kommunikcis lehetsget. Furcsa mdon, gyak ran szajkzta azt, am it msok mondtak. Rendkvl kzmbs volt a szerepjtk vagy az egyszer csoportos tevkenysgek irnt. A kedves kis jtk llato k sem okoztak neki klnsebb rm et. Ugyangy kezelte ket, m int autit, melyeket sorba rakosgatott. C saldja gyakran gy rezte, m intha lthatatlan fal akadlyozn meg, hogy megfelel kontak tust terem tsenek vele. Tbbszri prblkozs ellenre sem vlt igazn rszv egyetlen csoportnak sem, lett lgyen az gyermekekbl vagy felnttekbl ll kzssg. Legtbbszr gy tnt, m intha tnzne az em bereken, ahelyett, hogy rju k nzett volna. P ter nagyon makacs volt. Nagy ravaszsgra volt szksg pldul a hajvgshoz, melyet akkor kellett elvgezni, amikor aludt. G yakran lehetett ltni, am int legyez kzmozdulatokat vgez s szeme sarkbl figyeli a kezt. Az utcn vagy a boltban nha flsrt hangot hallatott s vadul ugrlt fel s al minden ok nlkl. Nehezen lehetett vele brhova is utazni. A csaldnak egyre jobban kellett hozz s merev szoksaihoz alkalm azkodnia. Beletrdtek a m egvltoztathatatlanba, de a m inden napi let alapvet dolgaira, mint pldul az ltzkdsre, evsre, m osa kodsra m egtantani is csak hossz s fraszt kzdelemmel tudtk. llhatatossgukkal vgre bizonyos haladst rtek el. tdik szletsnapja utn Pter sokkal kezelhetbb vlt. Beszde jelentsen javult, br tovbbra is visszhangknt ism telt bizonyos mon datokat, vagy nem a megfelel helyen hasznlta ket. Amikor nem m sokat szajkzott, furcsa, nekl hangon beszlt. Beszdrtse kl ns mdon korltozottnak bizonyult. Ism ert igen ritka szavakat, tudta ezek jelentst s meg tudta nevezni a sznek valamennyi rnyalatt. Tudta, milyen egy dodekader, de gy tnt, hogy nem tudja egy olyan ism ert sz jelentst, m int a gondolkods . Egy specilis iskolban Pter kivlan haladt a tanulsban. Sok ksz sget rem ekl elsajttott, belertve az olvasst, rst s szmolst is. M egtanult szni s lvezettel vett rszt a gyakorlati foglalkozsokon. R ajzai meglepen jk voltak. Elsknt nvre vette szre, hogy szm s cllloms szerint em lkezetbe vste London sszes buszvonalt. Senki sem tu d ta valjban, hogy ezt hogyan s m irt csinlja. M indent gyj

MI AZ AUTIZMUS7

teni kezdett, am i buszokkal volt kapcsolatban - az t megajndkozni akar rokonok nagy rm re. Ennek kvetkezmnyekpp szobja h a m arosan megtelt m iniatr modellekkel, plaktokkal s trkpekkel. K lns, hogy ennek ellenre valjban sohasem m utatott nagy rdekl dst a buszon val utazs irnt. Kzmbs volt szm ra a Kzlekedsi Mzeum m egltogatsa is. Tz ves korban P tert megvizsglta egy pszicholgus. A nem -verb lis tesztekben az intelligencia norm lis tartom nyban, a verblis tesz tekben pedig az enyhn fogyatkos tartom nyban teljestett. Kpessgei s a nevelse sorn elrt eredm nyek alapjn a csald optim ista volt P ter tovbbi fejldsvel kapcsolatban. M sok is gyak ran jegyeztk meg, milyen szociliss vlt. Egyltaln nem volt f lnk, gyakran odam ent azokhoz, akik m egltogattk otthonukat vagy az iskolt s m egkrdezte nevket, cmket. Dulwich - m ondta pldul ilyenkor az a 12-es busz. Mikor legkzelebb eljttek, jra ugyanaz a prbeszd zajlott le. Br gyakran furcsa, repetitv mdon tlsgosan is beszdes volt /"M a htf van, tegnap vasrnap volt, holnap kedd lesz"/, fontos dolgokat gyakran megdbbenten nehz volt kiszedni be lle. Amikor pldul elesett s nagyon m egsrlt, nem szlt rla senki nek, s anyja is csak utlag rm lt meg, am ikor a m ossnl vrfoltokat fedezett fel a gyermek ruhjn. Tizenvesen, mg hasonl letkor normlis fejlds trsai m r nl lv s ntudatosabb vltak, s kifejezetten trdtek azzal, hogy meg jelensk milyen hatssal van msokra, addig P ter egyltaln nem trdtt avval, hogy milyen hatst kelt. Ugyanakkor gyakran te tte fel az Igazam van? J fi vagyok? krdseket, ami azt m utatja, hogy ez mgis foglalkoztatta. Az a tny viszont, hogy az ilyen krdseket hol megfelel helyzetben tette fel, hol nem, s hogy a kritikk m iatt roppant szerencstlennek rezte magt, azt bizonytja, hogy m ennyire tvol llt a realitstl. M r nagyon magas s mg jkp is volt, de gyerekess gvel m egdbbentette azokat, akik korbban nem ism ertk. E tt l az idtl kezdve mr rnzsre is egyre nyilvnvalbb vlt, hogy szellemi fogyatkos. Mozgsa esetlen, hangja flsrt volt. G yakran vgott gri m aszokat s trdelte a kezt. Trsasgban is ugyangy viselkedett, m intha egyedl lett volna. Ha valaki megprblt vele beszlgetni, n a gyokat stott s piszklta az orrt. Nem meglep, hogy tants utn tindzser trsai nem hvtk magukkal. Anyja gondoskodott arrl, hogy fia szni jrjo n , am it P ter nagyon lvezett. P ter bartjn ak tekintett egy ABC-ruhzban dolgoz pnztros lnyt, m ert az fizetskor rmosolygott. Vilgos, hogy nem volt tisztban a b a r t fogalmval, brhogy igyekeztek is ezt m egmagyarzni neki.

MI AZ AUTIZMUS?

N ha roham okban t rt r a frusztrci s a boldogtalansg. R j tt arra, hogy klnbzik m soktl, de nem tudta megmagyarzni, hogy miben s m irt. P ter m indent sz szerint vett. Egyszer, am ikor anyja megje gyezte, hogy nvre kisrja a szemt, aggdva a fldre nzett, hogy lssa, nincs-e ott a lny szeme. Pter nem szerette az ugratst, ami tbbnyire csak felbosszantotta. Az iskola vgeztvel otthon m aradt. Br j l tudott olvasni, nem lelte rm t a knyvekben. Gyakran volt nyugtalan s vg nlkl zaklatta a tbbieket vissza-visszatr szvegvel. S zerette nzni a televzit s rm m el lt a kszlk eltt m sok trsasgban. A vidm jelen ete ken egytt nevetett a tbbiekkel. Ami a folytatsos tvjtkokat illeti - melyeket anyja folyton nzett - , Pter nem rtette tisztn a cselek mny lnyegt. Mgis ism erte az sszes figura nevt s az ket megsze mlyest szereplket. A jkat jknak, a rosszakat rosszaknak szerette, de zavarban volt, ha valaki mindkt tulajdonsggal rendelkezett. P ter mr elmlt 30 ves s mg mindig otthon lakik. letvitele egy szer. A nyja irodjban segt a kartotkok rendezsben, a teafzsben s takaros rssal m solja a cmkket. Segt a kertszkedsben s a m indennapi hzim unkkban is. N aponta krbebandukolja a gyepet, mindig ugyanazon az tvonalon. Tovbbra is teljesen nav s nem rti a vilg dolgait, pldul, hogy az emberek m irt hazudnak vagy csalnak. A felnttkor P ternl nem az rettsg stdium t jelenti, hanem a tarts retlensgt. Kls megjelense is errl rulkodik. Beszde hangos s sajtsgos, jr sa merev s esetlen, testtartsa pedig grnyedt. N incse nek bartni s ez szomorsggal tlti el. A szlei ltal rem lt nll let elrhetetlen szmra. Pter csaldja tudja, hogy lteznek olyan autistk is, akik mg keve sebb gyakorlati kszsggel rendelkeznek, akikkel nagyon nehz egytt lni, s akik rkre nmk m aradtak. Ezrt tudjk rtkelni azt a hossz utat, melyet gyermekk m egtett onnan, hogy keresztlnzett az embereken s egyltaln nem beszlt. Ugyanakkor aggdnak, mi lesz vele, ha tovbb mr nem tudnak m ajd gondoskodni rla. Flnek, hogy idegen krnyezetben esetleg elhanyagoljk vagy kihasznljk m ajd. M irl szl Pter trtnete? Leginkbb taln arrl, hogy a gyermekkori Autizm us klinikai kpe a klnbz letkorokban nagyon eltr. Van egy feltartztathatatlan vltozs: a fejldsben vannak felfel s lefel vel szakaszok, vannak hanyatlsok s van elrehalads. A trtnetbl az is kiderl, hogy egy arnylag jkpessg egyn, aki a kivl nevels ; elnyben rszeslhet, viszonylag j l beilleszkedhet a krnyezetbe. \ M indezek ellenre fogyatkossga megmarad. Ez szomor s nagyon ;

MI AZ AUTIZMUS?

rejtlyes is egyben. Az egyn szellemi fejldse nem csak eltorzul s megksik, de ha e fejlds clja a szellemi rettsg, gy ezt a clt sosem ri el. A testi, fizikai rettsget viszont igen, s bizonyos elszigetelt terleteken figyelemre m lt eredm nyeket r el. Birtokban van bizo nyos ism ereteknek s klnbz kpessgeket sajtt el. A norm lis felntt lethez szksges szmos elfelttel meglte ellenre a Pterhez hasonl sorsak egzisztencija ersen korltozott s a norm listl elt r m arad. Mi ez a rendkvl rejtlyes rendellenessg, mely hatsaiban egyszerre oly m egfoghatatlan s rosszindulat? Mely oly sok fejlds ellenre mgis oly kegyetlenl megakadlyozza a felntt trsadalom ba val be illeszkedst? M ita csak felism ertk ezeket a furcsa s specilis fejl dsi zavarokat, az em berek megprbltak e krdsre vlaszolni. A k vetkez kt fejezetben nhny, az irodalm i s a trtnelm i lersokban tallhat vitval, sznes, vagy elmlylt m agyarzattal foglalkozunk. Elbb azonban rtrnk az Autizmus tudom nyos felism ersnek kez deteire.

Hogyan ismertk fel elszr az Autizmust? A gyermekkori Autizm us tm jnak trgyalst az ttrkkel, Le K annerrel s Hans Aspergerrel kell kezdennk, akik egym stl fgget lenl, elsknt publikltak eredm nyeket errl a rendellenessgrl. Kanner 1943-ban1 s Asperger 1944-ben2 m egjelent publikcija rsz letes esetlersokat tartalm az, s az els elmleti prblkozsokat adja a rendellenessg m agyarzathoz. M indkt szaktekintly gy vlte, a szletstl kezdve jelen van egy alapvet zavar, mely nagyon jellegzetes problm kat okoz. Figyelemre m lt vletlen egybeessnek ltszik, hogy m indketten az autista szt hasznljk az alapvet zavar jellem zshez. Valjban ez nem volt vletlen, m ert az elnevezst a kivl pszichiter, E rnst Bleuler mr 1911-ben bevezette. Ez a kifejezs eredetileg a skizofrnia egyik alapvet tnetre vonatkozott, nevezetesen az emberekkel s a klvilg gal val kapcsolatok olyan szlssges beszklsre, mely kizrni l t szik m indent, kivve magt az rintett szemlyt. Ez a beszkls ler hat a trsadalm i lt szvetbl az nmagba val visszahzds je le n sgeknt is. Innen szrm aznak az nm aga jelents, grg auts sz bl ered au tista , autisztikus s autizm us szavak. Ma szinte kizrlag arra a fejldsi zavarra hasznljk ket, amelyet itt nagy A betvel Autizm usnak neveznk. n szvesebben hasznlom az Autizm us

M l AZ AUTIZMUS?

szt, m int a korai gyermekkori autizm us vagy a gyermekkori autizm us kifejezseket, melyek a felntt autizm ussal szembeni bizonyos ellenttre utalnak, s helytelenl azt sugallhatjk, hogy ez a betegsg idvel kinhet. M ind a Baltimore-ban dolgoz Kanner, mind pedig a Bcsben dolgoz Asperger figyelemre m lt kzs tulajdonsgokkal jellem ezhet, furcsa gyermekek eseteit figyelte meg. M indenekfelett gy tnt, hogy ezek a gyermekek kptelenek msokkal norm lis rzelmi kapcsolatot lteste ni. Szemben a Bleuler-fle skizofrnival, ez a rendellenessg mr a kezdetektl fogva jelenlevnek ltszott. M g az A utizm ussal foglalkoz irodalom ban leggyakrabban K anner m unkjt idzik, Asperger nm et nyelven rt s a II. vilghbor alatt publiklt mve nem keltette fel a figyelm et. gy vltk, hogy Asperger egy teljesen eltr tpus gyer m eket r le, akit nem szabad sszetveszteni a K anner ltal lerttal. Az eredeti rsok tkrben azonban nincs alapja ennek a hiedelemnek. Aspergernek az A utizm usra, vagy ahogyan nevezi, az autista pszichoptira vonatkoz defincija sokkal tgabb K anner m eghatroz snl. Ebbe Asperger belefoglalt olyan eseteket is, melyek komoly o r ganikus srlseket m utattak, s olyanokat is, melyek hatresetek vol tak. M anapsg az Asperger-szndrm a diagnzist fknt a ritkn elfordul, intelligens j verbalits, kzel norm lis autista gyermekek m egjellsre tartj k fenn.3 Nyilvnval, hogy Aspergernek nem ez volt a szndka, de m int specilis kategria, klinikailag hasznosnak bizo nyult. A K anner-szindrm a elnevezst napjainkban gyakran hasznl j k az olyan klasszikus, nukleris jellem zkkel rendelkez gyermekek megjellsre, akik rszletekbe menen m utatjk az elszr K anner ltal igen rzkletesen lertakhoz. A kategria klinikailag hasznlhat, mivel egy prototpust r le. Ebben a knyvben nem hasznljuk ezeket az elnevezseket, s azon sem vitatkozunk, lehetnek-e az Autizmusnak alcsoportjai. Ehelyett az Autizm us valamennyi esetben m egtallhat kzs nevez azonosts val foglalkozunk m ajd. Ez term szetesen nem zrja ki alcsoportok lte zst. Valjban ez a lps elengedhetetlen a diagnosztikai kategoriz ls tovbbi finom tshoz. Hogyan rta le Kanner s Asperger az Autizmust? K anner a ma m t megsznt, N ervous C hild cm folyiratban meg jelen t, Az rzelmi kapcsolat autisztikus zavarai cm cikkben a k vetkezket rja: 1938 ta szmos gyermek keltette fel figyelm nket,

MI AZ AUTIZMUS?

akiknek llapota olyan jelentsen s egyedlll mdon tr el minden eddig lerttl, hogy az egyes esetek megrdemlik e klns sajtossgok rszletes tanulm nyozst - s rem lem , ez vgl meg is t rtn ik m ajd. A tovbbiakban letszer esetlerst ad 11, ltala autistnak tarto tt gyermekrl. A cikk tm r sszefoglalval s m agyarzatokkal zrul. Az ebbl a rszbl vett nhny idzet szemllteti K anner leslts m egfi gyelseit. Ezek referenciapontknt is szolglnak a klasszikus A utizm us legfontosabb jellem zihez. Ezek a jellem zk, nevezetesen az autisztikus magny, az llandsghoz val ragaszkods s az elszigetelt kpessgek, a rszletek varicii s a tovbbi problm k egyidej elfordulsa elle nre valamennyi tiszta autistnl felism erhetk. Az autisztikus magnyrl:
A kiemelked, pathognomikus, alapvet rendellenessg a gyermekek szlelstl fenn ll kptelensge arra, hogy a klnbz emberekhez s szitucikhoz a szokott mdon viszonyuljanak. A kezdettl fennll, szlssgesen autisztikus magny azt jelenti, hogy a gyermek, ahol csak lehet, semmibe vesz, figyelmen kivl hagy s kizr mindent, ami a klvilgbl hat r. J a kapcsolata a trgyakkal; rdekldik irntuk, rk hosszat boldogan eljtszik velk... az emberekkel val kapcsolata ms... Viselkedst a mly magnyossg uralja.

Az llandsghoz val ragaszkodsrl :


A gyermek ltal elidzett zajok, mozgsa s sszes tevkenysge ugyanolyan monoton mdon repetitv, mint artikulcija. Spontn tevkenysgeinek vlasztka jelentsen kor ltozott. A gyermek viselkedst az llandsg fenntartshoz val, knosan rgeszms ragaszkods irnytja...

Az elszigetelt kpessgekrl :
A beszlni tud gyermekek meghkkent szkincse, kitn visszaemlkezse a tbb v vel korbbi esemnyekre, fantasztikus memrija a versek s nevek bemagolsa tern, bo nyolult mintk s kpsorok pontos feleleventse, ezek mind-mind kivl intelligencira vallanak.

Kanner vgs kvetkeztetse egy hatrozott llts, melyet ksbbi cikkeiben is szvesen idz:
Feltteleznnk kell teht, hogy ezek a gyermekek az rzelmi kapcsolatteremtsre val, biolgiailag meghatrozott kpessg veleszletett hinyval jttek a vilgra, ahogy msok testi vagy rtelmi fogyatkossggal szletnek.

Aspergertl, aki lthatan kerli a tm r megfogalmazsokat, mr

10

MI AZ AUTIZMUS?

nehezebb idzni. Erssge a rszletes, lettel s szim ptival teli lers. Az a prblkozsa, hogy kapcsolatba hozza az autisztikus viselkedst a szemlyisg s az intelligencia szoksos vltozataival, egyedlll kze ltst nyjt az A utizm us megrtshez. Esettanulm nyait gy vezette be:
A kvetkezkben egy tbb szempontbl figyelemremlt gyermektpust rok le: e gyer m ekek esetben egy alapvet, kzs zavar van, mely marknsan megnyilvnul vala mennyi viselkedsi s kommunikcis jelensgben. Ez a zavar a szocilis beilleszkeds rendkvli s tipikus nehzsgeit eredmnyezi. Sok esetben a trsas krnyezetbe val in tegrlds kudarca a legjellemzbb, ms esetekben ezt a hinyossgot eredeti gondol kodsmd s tapasztalat kompenzlja, mely az let sorn kivteles teljestmnyekhez ve zethet.

Az Asperger ltal em ltett viselkedsi s kommunikcis jelensgeket ragadjk meg a kvetkez megfigyelsek:
Tekintetk jellegzetesen furcsa ... Nem vesznek fel szemkontaktust... gy tnik, rvid, mellkes pillantsokkal vesznek tudomst krnyezetkrl. Arckifejezsk s gesztusaik szegnyesek... sok azonban a sztereotip mozgs. Ezeknek nincs jelentsk... A beszdhasznlat mindig abnormlis, termszetellenes benyomst kelt. A gyermekek kizrlag sajt indtkaikat kvetik, fggetlenl a krnyezetk fellltotta kvetelmnyektl. Egyszeren nem lehet rvenni ket arra, hogy tanuljanak a felnttektl vagy tantiktl. rdekldsi krk izollt. Kivl kpessgk lehet az elvont logikai gondolkodsra. j, egyni szavakat alkotnak.

K annerhez hasonlan Asperger is azt felttelezi, hogy kontaktusza v ar van valahol az rzelem s/vagy az sztnk mlyebb szintjn. M indketten hangslyoztk a kom munikci furcsasgait s az autista gyerm ekek szocilis beilleszkedsnek nehzsgeit. Nagy figyelm et szenteltek a sztereotip mozgsoknak, valamint a rejtlyes s nagyon egyenetlen intellektulis sznvonalnak. M indkettjkre nagy benyom st tettek az esetenknt kivl, de szk terletekre korltozd intellektu lis teljestm nyek. Hogyan lehet ezeket a bizarr s vltozatos tulajdonsgokat megm a gyarzni s milyen kapcsolatban llnak ezek egymssal? Ebben a knyv ben m egprblunk eljutni egy olyan elmlethez, mely kpes megmagya rzni m ind a tneteket, mind pedig azt a szokatlan tnyt, hogy ezek a

M l AZ AUT1ZMUS?

11

tnetek egytt fordulnak el. A Kanner-fle fbb jellemzk Az esetlersokban tallhat egyedi eltrsek sokflesge ellenre Kanner meg volt gyzdve arrl, hogy m indssze kt f jellem znek van alapvet jelen t sg e. E zeket te k in te tte szksgesnek s elegendnek az A utizm us diagnosztizlshoz. Ezek a jellem zk nem kzvetlenl a v iselk ed sre, hanem a pszicholgiai p ro b lm k ra vonatk o zn ak olyan mlysgben, mely megfelel a viselkedsek szles krnek m agya rzathoz. Az idkzben sszegyjttt tapasztalati tnyek birtokban m ajd rszletesen megvizsgljuk ezeket a tnyezket. Az egyik f jellem z, melyrl a rendellenessg a nevt is kapta, az autisztikus magny. Ez a tulajdonsg nem azonosthat pontosan egy specilis viselkedssel, csak a viselkedsbl, klnsen a m indennapi ktirny kom m unikci bizonyos tkletlensgeibl lehet kvetkeztet ni r. Asperger megfogalmazsban az autista gyermekek soha nincse nek azonos hullm hosszon a csoportfoglakozson rsztvev, azonos letkor, egszsges trsaikkal. Az a u tista gyerm ekeknek ez a felfog hatatlan klnbzsge, mely a viselkedsek valam ennyi fajtjt t h a tja , nagyon szem betn a tap asztalt orvos szm ra. V iselkedsk nem csak szocilis abnorm its. Klnsen a flnksggel, az em be rekkel val rin tk ezs elu tastsval vagy elkerlsvel nem azonos, br az au tista viselkedst nha gy rtelm ezik. A m int azt ltn i fog juk, az autisztikus magnynak semmi kze sincs a fizikai egyedllt hez, de a szellemi egyedllthez annl tbb. A msik f jellem zt az llandsghoz val rgeszms ragaszkods nak nevezzk. K anner ebben ism t mlyen rejl, kvetkeztetssel m egragadhat tulajdonsgot azonostott. E tm ren szavakba n t tt fogalom egyszerre tbb tnyezt tartalm az: re p e titiv it st, m erevs get, egyetlen clt szem eltt ta rt m ag atartst, aprlkossgot s a finom klnbsgek jelentsgnek m egtlsre val alk alm atlan s got. Hrom, egymssal sszefgg kategribl szrm aznak azok a pldk, melyek az llandsghoz val rgeszms ragaszkodsra vonatkoznak: az els kategria az egyszer, repetitv mozgsok, artikulcik s gondo latok. A msodik - csak az autista gyermekeknl - az gynevezett krlmnyes foglalatossgok, melyek ltszlag cltalanul a cselekvs ben, a beszdben vagy a gondolkodsban nyilvnulnak meg. A harm adik az rdekldsi krk vgletesen szk terleteibe val olyan belefeled kezs, mely szinte minden mst kizr. Nem meglep, hogy a diagnosz

12

MI AZ AUTIZMUS?

tikai smknak a krlmnyes foglalatossgok fogalma okoz klns nehzsget. Az Autizmus sszes jellem zje kzl ezt d ertettk fel a legkevsb, annak ellenre, hogy ez az egyik legfontosabb tnet. A mai diagnosztikai kritrium ok A nem zetkzi egyttm kds sorn a szakrtk az A utizm us diagn zishoz bizonyos viselkedsi kritrium ok hasznlatban llapodtak meg. Ezeket a megjelent kziknyvekben fejtettk ki. A legrszletesebb s legjabb sma az, amelyet az Amerikai Pszichitriai Trsasg rt le Diagnosztikai s statisztikai kziknyvben (Diagnostic and Statistical M anual D SM -III-R ).4 Nagyon hasonl diagnosztikai sma ll rendel kezsre a Vilgegszsggyi Szervezet kiadsban m egjelent, A Beteg sgek Nemzetkzi Osztlyozsa - BNO - (International C lassification of Diseases - ICD-10) tizedik kiadsban is.5 A lnyeges kritrium okat konkrt pldk alapjn, a kvetkezkppen hatrozzk meg: Kvalitatv (minsgi) krosods a klcsns szocilis interakci tern. Kvalitatv krosods a verblis s a nem-verblis kommunikci, vala mint a kpzelert ignyl tevkenysgek tern. A tevkenysgek s az rdekldsek feltnen korltozott repertorja. K anner f szim ptm ja, az autisztikus magny , a diagnosztizlsra tett ksrletek szempontjbl tovbbra is az els s legfontosabb tnet. ltalban felttelnek tekintik azt is, hogy a rendellenessg fiatalon, vagyis hrom ves kor eltt jelenjk meg. Elism erik azonban, hogy vannak kivteles esetek, melyekben vratlan vrusos megbetegeds vagy hasonl okok m iatt ksbb alakul ki. M a a diagnzis egyik alapvet kritrium a a beszd- s kommunikcis kszsg krosodsaival kapcsolatos. Fontossga abbl addik, hogy leggyakrabban em iatt fordulnak elszr szakorvoshoz. A krosodsok szles sklja onnan kezdve, hogy a gyermek egyltaln nem beszl, odig terjedhet, hogy csupn ksve sajttja el a gesztusokat s a jelb e szdet is magban foglal nyelvet, s szokatlan a beszdhasznlata. Felism ertk, hogy a megfelel beszdkszsg ellenre mly krosodsok lehetnek az rtelm es kom m unikcira val kpessgben. A jelenlegi diagnosztikai smk klns figyelmet szentelnek a fantzit ignyl tevkenysgek abnormlis hinynak is. Ez azt jelenti, hogy a gyermek nem jtszik szerepjtkokat s nem m utat rdekldst a szoksos mesk irn t sem. A diagnzis egyik lland kritrium a a klnbz repetitv s a tv-

MI AZ AUTIZMUS?

13

kenysget korltoz jelensgeket rinti, melyeket K anner m sodik f szim ptm ja, az llandsghoz val rgeszms ragaszkods ta rta l maz. A krlm nyes foglalatossgok, szertartsok, az egyes dolgokba val sajtsgos belefeledkezsek s a szokatlanul beszklt rdekldsi kr igen sajtos jellem zi a jobbkpessg autista gyermekeknek. Ezek a tnetek egyetlen ms kora-gyerm ekkori krkpben sem fordulnak el. Az rtelm ileg slyosan fogyatkos autista gyermekek rendszerint csak a legegyszerbb rep etitv viselkedsi m egnyilvnulsokat m utatjk, azokat viszont tlzott m rtkben. Az sszetettebb repetitv foglalatos sgok m ellett a gyors felfogs autista gyermekek is vgezhetnek olyan egyszer sztereotip m ozdulatokat, m int pl. a rpkd kzmozgs. Kzs jellem zjk, hogy ellenllst tanstanak, ha megszokott napi rutinjukat meg akarjk vltoztatni, de ez nem minden esetben van felttlenl gy. Az, hogy elsdlegesnek, msodlagosnak vagy pusztn jrulkosnak tekintnk egy tnetet, az a klinikai kp ltalnos rtelm ezstl fgg. Amikor a kvetkez fejezetekben ttekintjk a rendelkezsre ll bizo nytkokat, rvekkel altm asztott kpet kapunk az A utizm us klnb z jeleinek s tneteinek term szetrl s jelentsgrl. Clunk annak m egllaptsa, hogyan illeszkednek s viszonyulnak egymshoz a t n e tek. Lehetnek-e egyetlen mgttes abnorm its felszni m egnyilvnul sai? Mi lehet ez az abnorm its? M ieltt e krdsekkel kzvetlenl meg tudnnk birkzni, el kell ksztennk a hozzjuk vezet u tat. Kln kell vlasztanunk a tnyeket a mesktl, ki kell kszblnnk nhny rgebbi kelet zavart s flrertst azzal kapcsolatban, hogy az A utiz mus hogyan ism erhet fel s hogyan alakulhat ki. Ez a 2-6. fejezetek feladata lesz. Hrom gyakori krdssel azonban mris foglalkozhatunk: Nehezen diagnosztizlhat-e az Autizmus? Milyen korn ism erhet fel? Mi trtnik az autista gyermekkel felntt vlsa utn? Nehezen diagnosztizlhat-e az Autizmus? Az A utizm us diagnzisa a viselkedsen alapszik. A devins, hinyz vagy ksve kialakult viselkedsi elem fontossgt csak megbzhat kli nikai ism eretek stabil talajn lehet felism erni.6 Mivel az A utizm us ritka rendellenessg, kevs az olyan szakrt, akinek nagyszm esetrl van tapasztalata. A tapasztalat azonban rendkvl fontos. Lehetv teszi, hogy a diagnosztk gyorsan szleljk ezt a nehezen m egfoghat tu la j donsgot, az autisztikus magnyt. Ebben a stdium ban azonban az A u tizm us csak felttelezs, m elyet szisztem atikusan ellenrizni kell. Hosszasan elbeszlgetnek a csalddal s gondosan megfigyelik a bete get. Pszicholgiai teszteket vgeznek s sszelltjk az lettrtnetbl

14

MI AZ AUTIZMUS?

a rendellenessg hosszmetszeti kpt. gy az Autizm us m egbzhatan diagnosztizlhat. Az autisztikus tnetek rtkelshez tekintetbe kell venni a gyermek valdi s am i mg fontosabb, m entlis letkort. Vannak olyan viselke dsmdok, melyeket bizonyos m entlis kor alatt az egszsges gyerme kek sem produklnak. Az tlagos gyermektl pldul nem vrhat el, hogy kt ves kora eltt nyelvtanilag helyes m ondatokban beszljen. M indez nyilvnval a szakrt szm ra, de a jhiszem avatatlan gyak ran nem rti, milyen jelentsg a m entlis kor. H atresetekben a diagnosztk gyakran eltr eredm nyhez jutnak. E zrt lehetsges, hogy egy gyermeket az egyik helyen autistnak nevez nek, a msikon pedig valami msnak. Ez aggodalommal tlti el a laikust, aki hibsan arra a kvetkeztetsre ju th a t, hogy az Autizm ust lehetetlen diagnosztizlni, s hogy a klnbz szaktekintlyek az au tista gyer m ekekrl beszlve klnbz llapotokrl szlnak. A kvetkeztets azonban alaptalan. A tapasztalt klinikai orvosok kztt valjban h at rozott konszenzus van. Ha egy kisgyermeket a szocilis s intellektulis fejldsre vonatkoz problm k m iatt kldenek vizsglatra, fel kell vetni az Autizm us diag nzist. Sok ms lehetsget is figyelembe kell azonban vennnk. A felteend krdsek a kvetkezk: Olyan, fejldsben visszam aradt gyerm ek-e, aki vgl m ajd felzrkzik? Van-e olyan komoly idegi vagy rzkszervi defektusa, mely gtolja a norm lis fejldsben? A gyermek kifejezetten a nyelvi fejldsben fogyatkos-e? A gyerm ekpszichitriai tanknyvbe vetett egyetlen pillants elrulja, hogy szmos fejldsi rendellenessg ltezik. Vannak tovbb tm eneti, tisztzatlan hovatartozs rendellenessgek is. Ezeket gyakran hatreset vagy besorol h atatlan megjellssel illetik, hogy elkerljk a helytelen besorols kockzatt. Ebbl a szempontbl az Autizmus sem kivtel. Milyen korn ismerhet fe l az Autizmus? Ha az Autizm us a legtbb esetben a gyermekkel veleszletett rendel lenessg, akkor vrhatan mr az els nhny hnapban szre kell ven nnk, hogy a gyermekkel valami baj van. Valjban a nagyon korn szlelt problm rl rendszerint kiderl, hogy csak vaklrma volt. Am i kor a gyermek mg nagyon kicsi, akkor a fejldsbeli fogyatkossg lehetsge m ellett mindig gondolnunk kell arra is, hogy valamikor a jvben utolrheti a tbbieket. A slyos rtelm i fogyatkossggal j r komoly agyi rendellenessg esetben viszont vannak tisztn lthat, korai jelek. Ms krds azonban, hogy milyen korn szlelhetk az

MI AZ AUTIZMUS?

15

A utizm us specilis jelei. A 4. fejezetben ltni fogjuk, hogy az rtelm i fogyatkos, nem -autista gyermekekbl is gyakran hinyzik a szocilis s em ocionlis rzkenysg. Mg a klnben norm lis gyermekeknl is lehetnek tm eneti problm k a szocilis fejlds tern. Ezek em lkez te th e tn e k a gyerm ekkori A utizm usra. U tlagos lesltssal persze knny a problm k tm eneti term szett felism erni. Ilyen esetekben kptelensg arrl beszlni, hogy a gyermek kigygyult az Autizm usbl. Mgis lltanak ilyet! Azzal a felttelezssel folytathatjuk, hogy az Autizm us m r a szle tstl fogva ltezik. Ez azonban nem annak felttelezst jelen ti, hogy a tnetek is jelen vannak mr. A H untington-chorea vilgos plda arra, hogy egy betegsg kezdete hogyan klnl el a tnetek els m egjelen stl. Ez a fogamzsnl kialakult genetikai defektus a ksi felnttkorig nem m utatkozik. Elly (Park)8, Dvid (Everard)9 s Simon (Lovell)10 j l dokum entlt eseteiben a szlk mind arrl szmoltak be, hogy az aggodalom ra okot ad els jeleket csak valamikor a msodik vben szleltk. Szmomra a K orai Gyerm ekkori Autizmus egyik legkegyetlenebb tulajdonsga, hogy a szlk szm ra csak nagyon lassan vlik nyilvnvalv az, hogy a gyermekkel valami baj van - m ondja Anne Lovell, Simon anyja. Itt vagyunk ht ismt annak az egszsges s szp gyermeknek a derm eszt kpnl, aki magban rejti az Autizm us pusztt idztett bom bjt. Mi trtnik az autista gyermekkel felntt vlsa utn? K anner s klnsen Asperger korai lersaikban bebizonytottk, hogy az Autizm us nem slyosbod betegsg. Ezrt Asperger a rendel lenessg megnevezseknt inkbb a pszichoptit, nem pedig a "pszi chzist" vlasztotta. Hangslyozta, hogy azzal a progresszv folyam attal szemben, mely a pszichzisban szenved felntteknl gyakran tapasz talhat, pciensei nvekv adaptcis s kompenzcis kszsget m u tatnak. Ebben a meggyzdsben taln tlsgosan optim ista kpet adott a vgs eredm nyrl. Lehetsges, hogy a kedvez vgeredmny hangslyozsa hozzjrult ahhoz a flrertshez, hogy az Aspergerszindrm a valami egszen ms, mint az Autizmus. Asperger m eglehet sen rzss vlem nyt annak figyelembevtelvel kell szemllnnk, hogy lelkesen hitt a nevels erejben s az ltala m akacsnak megismert fogyatkossg kom penzlsnak lehetsgben. Mi derlt ki az autista felnttek tanulm nyozsbl? Az ltalnos kvetkeztets valsznleg az, hogy az rtelmi fogyatkossghoz hason

16

MI AZ AUTIZMUS?

lan az A utizm us a viselkeds vltozsai ellenre sem sznik meg.11 Ugyanakkor az au tistk jelents m rtkben kom penzlni tudjk s gyakran kom penzljk is fogyatkossgukat. M egtallhatjk helyket a trsadalom ban o tt, ahol hasznosthatjk kpessgeiket. Otthon is m a rad h atn ak s segtsgre lehetnek ids szleiknek, akik m egrtik ket. Vannak kevsb kedvez eredm nyek is. Gondolnunk kell azonban arra, hogy az egyes autista gyermekek jvjt megjsolni ppoly bizonytalan, m int az tlaggyerm ekekt. Ami a szocilis viselkedsmdot illeti, gyak ran enyhl az autista kisgyermek szlssges tartzkodsa. Brmilyen tpus terpit vagy tantsi mdot alkalm aznak is, s brmilyen javuls kvetkezik is be, valamilyen tarts, br nehezen megfoghat hiny a tapasztalt klinikai orvosok rtkelse szerint megmarad. A hinynak ez az llandsga jabb rejtly, s vlaszkeressnk jabb kulcsa is egy ben. gy tnik, hogy valami hinyzik, valami olyasmi, ami se nem korriglhat, se nem ptolhat. Az A utizm us m egism erhet entits, nemcsak a kliniai jellem zk k a rakterisztikus halm aza m iatt, hanem azrt is, m ert jellem z idbeli lefolysa van. Az egyik legfontosabb tny - melyhez jbl s jbl visszatrnk m ajd hogy az Autizmus fejldsi rendellenessg. Ez azt jelen ti, hogy a rendellenessg a csecsemkortl kezdve a fejlds eg szt befolysolja. Ha egy m entlis zavar akkor m utatkozik, amikor a klnbz kpessgek m r kifejl d tek , akkor sszeom lsra, taln visszafejldsre vagy progresszv rom lsra szmtunk - de mindezek a m r korbban elsajttott kszsgekre rakdnak. A korai eredet fejl dsi rendellenessg esetben a rendellenessg a tapasztalatok ssze gyjtsi folyam att gtolja. Ez azt jelenti, hogy a m agyarzatok kere ssben hiba lenne csupn a klnll tulajdonsgokra sszpontosta nunk, brm ilyen izgalmasak legyenek is azok. Knnyen mellkvgnyra fu th atu n k a feltn s bizarr tnetekkel, ezrt egy nagyobb rejtvny kis darabjaiknt kell szemllnnk e rszleteket. Olyan sszefgg kpp kell sszeillesztennk ezeket, mely a fejlds mozgat rugit is tekin tetbe veszi.

2 .

Tanulsgok a Tallt Fi trtnetbl

Az A utizm us nem mai jelensg, mg akkor sem, ha csak az utbbi idben ism ertk fel. A pszichitria rvid s a gyerm ekpszichitria mg rvidebb trtnett ttekintve tudjuk, hogy egy nemrg lert rendel lenessg nem szksgkppen jkelet. A diagnosztizlt esetek szmnak nvekedse nem jelenti szksgszeren az esetek szmnak nveked st. A trtnelem orvosi jelleg feljegyzseiben megdbbent utalsok tallhatk az Autizm usra. G yakran idzik s sohasem vitatjk a londoni elmegygyintzet, a Bethlem Hospital gygyszersztl szrmaz esetlerst, mint az A utiz mus korai bizonytkt. Egy tves kisfi esetrl van sz, akit 1799-ben vettek fel az intzetbe . A lers nyomatkosan kiemeli, hogy ez a fi sohasem jtszott ms gyermekekkel, nem ktdtt hozzjuk, hanem teljesen magbamerlve, a tbbiektl elhzdva jtszott jtkkatonival. Szmos ms, fejtrst okoz jelensg nyjt trtneti adatokat. A rgi Oroszorszg szent bolondjainak esetleges Autizm usa az utbbi idkig feltratlan m aradt, amg Horace W. Dewey, az orosz trtnelem kivl tudsa r nem m utatott. Velk a kvetkez fejezetben rviden foglal kozunk. Az e fejezetben trgyaland tnyeket, melyek az gynevezett elvadult, ferlis gyermekekkel kapcsolatosak, mr sokan idztk az Autizm ussal kapcsolatban. Ezek a nem mindennapi gyermekek a vadon ban, az em berektl teljesen elszigetelt krnyezetben nttek fel, emberi nyelven nem beszltek, s olyannyira klnbztek az tlagem bertl, hogy a Linn-fle rendszerben kln fajknt, Homo f erus nven oszt lyoztk ket. Amikor ezek a szerencstlen terem tm nyek a trsadalom ktelkbe kerltek, az emberek gy tekintettek rjuk, mint ritka, l latkerti pldnyokra. Zavart rtetlensget vltottak ki, de segteni ak a rst s tudom nyos rdekldst is. A XVIII. szzad vgrl s a XIX. szzad elejrl kt j l dokum entlt

18

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

eset szrmazik: az aveyroni tallt fi s Kaspar Hauser titokzatos trtnete. Ezekkel a lersokkal rszletesen foglalkozunk, m ert nem csupn trtnetileg rdekesek. Tbbek kztt lehetv teszik szmunk ra, hogy megvizsgljunk kt okot, melyet m r akkor fejtegettek, s am ellyel mg napjainkban is foglalkoznak az Autizm us szempontjbl: a biolgiai s a trsadalm i-krnyezeti okot. A kt eset kzs httert a szocilis kapcsolatoktl val teljes megfosztottsg szvszort s rendkvli krlm nyei kpezik. Az emberi kapcsolatok hosszan tart hinya vezethet-e Autizmushoz? A kt eset segtsgnkre lehet e krds megvlaszolsban. Vajon mindkt fi az au tisztik u s m agny nehezen m egfoghat tulajdonsgt m utatja? Am int azt mr lttuk, ez a tulajdonsg nem azonos az em beri kapcso latok teljes kizrsval, hanem ennl m egfoghatatlanabb, valami olyas mi, am i tbbfle alakot lthet s a fejlds klnbz szakaszaiban igen eltren jelen tk ezh et. A zonosthat-e ez a tulajdonsg az id s a k u lt ra risi tvolsgbl? Kim utathatk-e hasonlsgok a 200 vvel ezeltt lert esetek s a napjainkban autistnak diagnosztizlt gyermekek kztt? Ha igen, akkor kivlaszthatjuk azokat a jellem zket, melyek az idtl s a kultrtl fggetlenl a rendellenessg lnyegt alkotjk.

Az aveyroni tallt fi esete A XVIII. szzad utols veiben az rtelmisgi s elkel vilgot lebi lincselte egy vad fi esete, akit egy kzp-franciaorszgi erdben tall tak. A 12 vesnek tn gyermek nem beszlt, nem vlaszolt a krdsek re, s mg a m ellette csapott zajokra sem reaglt. R uhtlan volt, testt sebhelyek bortottk. Egsz megjelensben s viselkedsben teljesen aszocilisnak ltszott. gy tnt, olyan fira akadtak, aki idelis pldja lehet annak, hogyan nzhet ki a trsadalm on kvl felnv ember. Voltak, akik gy vltk, hogy egy ilyen gyermek morlisan rzketlen, igazi vadember. Msok ezzel szemben gy gondoltk, hogy olyan emberi rtkekrl tesz tan sgot, melyeket a trsadalom mg nem rontott el. Nhnyan azonban agyi rendellenessget valsznstettek nla. Ha ez igaz, akkor a plda rtelm t veszti. Nhny kivl orvos valban megvizsglta a gyermeket s ms, tkletlen s lerom lott szervezet gyermekekhez hasonltotta. gy vltk, hogy a fi nmasgt s klns viselkedst alkati gyen geelmjsg okozza. Ez a gondolatmenet vlaszt adott arra is, hogy a gyermek hogyan kerlt egyltaln a vadonba. Taln elkeseredett, elsze gnyedett szlk tettk ki, mert slyosan abnormlis volt. Lehet, hogy

DE L'DUCATION
D UN HOMME SAUVAGE,
o v

DES P R E M I E R S D V E L O P P E M E N S P H Y S I Q U E S E T MORAUX
v

JEUNE SAUVAGE DE LAVEYRON.


Pur E. M* I r i k D , Mdecin e Vlutitmm Nation! de Soardi-Muet* , Membre de la Satit Mdicale de Paris, etc.
Qaamt oa dit qua m H t t U l v t e M
tacim mpm 4m

imttm, m a j jtf ^ M b > jatlum m iM pour Ilm * m mmm n t^ em%mMm


m a ! 4 fy m l '* n k f a t / * ) * oecioo <k m p aru t

ma mmmt jm i.pm tjpm ipf ... .......... ............ ........... L* piwgrnMi f a i t J h ide* d* Iwrniwi mc Un* bar comiMTcc i ^ n qar*mmma:\ C o s tu m e .

A PARIS,
Chei G o j o
t

SU, Lnpriaieujr-Libraire , rue Taraune, If. 787.


ax

mmmmKmmmmmamaaBBaamssmsBessaaaBt
v i v o k i a i u

X. (18 0 1).

2.1. bra /trd rtekezsnek cmoldala: Egy vadember nevelsrl avagy Az aveyroni tallt fi fizikai s erklcsi nevelsnek kezdetei
Utnkzls a British Library szves engedlyvel

20

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

2.2. bra Victor egykor portrja (kb. 1775-1828)


Utnkzls a British Library szves engedlyvel

meg is akartk lni, am ire a nyakn lthat sebhely utalt. A kzvlemny nem fogadta el ezt az arnylag egyszer m agyarza tot, inkbb egy trsadalm i-krnyezeti m agyarzatnak adtak helyet. Az elkpzels az volt, hogy a fi, akinek a Victor nevet adtk, teljesen tlagos gyermek, aki valamilyen fatlis vletlen kvetkeztben eltvedt vagy akit elhagytak, amikor mg nagyon kicsi volt. Az em beri trsa dalmon kvl lve fejldsben olyannyira visszam aradt, hogy rtelm i fogyatkosnak ltszott. Beszlni sohasem tanult meg, m ert erre nem volt alkalma. A kvetkez izgalmas krds merlt fel: Lehet-e V ictort ne

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

21

vlni? L ehet-e vademberi llapotbl visszavinni a civilizlt vilgba? Egy Itard nev orvost m egragadott ez a krds, s elfogadta a kihvst. Ezzel a specilis nevels, a gygypedaggia egyik ttrjv vlt. Victor nevelsnek t rtn ete nemrg vlt kzism ertt T ruffaut egyik csodla tos film jbl, melynek alapjt Itard rsai kpezik. Autista volt-e Victor? H arlan L ane az aveyroni vad fival foglalkoz tanulm nyban annak valsznsgt trgyalja, hogy Victor autista gyermek volt. L ane m un k ja tartalm azza Itard beszmolit Victor nevelsrl, m s fontos do kum entum ok fo rd tsait, s nagyon rtkes, minden rszletre kiterjed esett rtn etet kzl. Lane rm utat arra, hogy Victor sok viselkedsi furcsasga nagyon hasonlt az autista gyermekeknl tapasztaltakhoz, ennek ellenre az Autizm us diagnzist elveti. rdekes mdon azt gon dolja, hogy az A utizm us a kvetkez j l dokum entlt megfigyelsek alapjn kizrhat: (1) Victor lelkillapota gyorsan vltozott, am it azo nosthat okok, rendszerint az emberekkel val interakcii idztek el. (2) Nem volt teljesen visszahzd, kim utatta rzelm eit azok irn t, akik kedvesek voltak hozz. Vgyott arra, hogy rm et szerezzen m soknak, s gyakran dhs is volt azokra, akik bosszantottk. (3) Nem gyelt m nikusan a rendre. (4) Nem voltak nehzsgei a kzgyessget igny l mveleteknl. (5) Gesztusnyelvet hasznlt s lehetsgein bell kom m unikatv volt. A krds az, hogy ezek a megfigyelsek valban k izr jk -e az A utizm ust? Az elz fejezetben m r lttuk, hogy brmelyik megfigyels nagyon j l rillik az idsebb autista gyermekekre. M irt gondoljk akkor, hogy ezek az Autizm ussal sszefrhetetlenek? Ez a hiedelem abbl a hibs elkpzelsbl fakad, hogy az Autizm us a gyermek fejldsnek brm ely pontjn a viselkedsi kritrium ok azonos halmazval diagnosztizlhat. Egyszeren helytelen azt vrnunk, hogy a fiatal autista gyermek teljes m agbazrkzsa s llandsghoz val ragaszkodsa azonost je l m a rad egsz letben. Taln 20-40 vig kellett arra vrni, hogy ez az igazsg kiderljn - azaz addig, amg a pszichitriailag azonostott autista gyermekek els genercija felntt. Amint azt m r hangslyoz tam , a rendellenessgrl alkotott teljes kp a fejldst is m agban fog lalja. A szocilis kapcsolatterem ts irnti teljes kzmbssg vagy a nagym rtk visszahzds ritkn tallhat meg tves kor utn, s egy esetben sem jelen ti az Autizmus egyedlll viselkedsi kritrium t. Az autisztikus m agnynak nevezett f tulajdonsg titokzatosabban nyil vnul meg az autista egyn lete sorn.

22

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

E zrt az a tny, hogy Victor rzkenyen reaglt az emberekre (Lane 1. s 2. pontja), mg nem zrja ki, hogy autista lett volna. Ktes az a bizonytk is, hogy m utatott-e a rendhez val rgeszms ragaszkodst, vagy sem (3. pont). Jelen diagnosztikai kritrium aink kztt ez nem dnt jelentsg. A repetitv viselkedsmd gyakori, de nem szksg szeren lland velejrja az Autizm usnak, s nagyon sok klnbz form t lthet. Az a tny, hogy Victor j kzgyessget rult el (4. pont) a trgyak kezelse s bizonyos m unkk elvgzse tern, tkletesen sszefr az Autizm ussal. Valban gyakran megfigyelhet az autistk kivl kpessge a trgyakkal val bnsmdban - am i gyakorta ellen ttben ll azzal, hogy gyetlenl bnnak az emberekkel. Az autista gyermekek figyelemremltan - br korltozottan - gesztikullnak, s legalbbis bizonyos m rtkig kpesek a kom m unikcira (5. pont). Jelen ism ereteink birtokban ezrt a Harlan Lane ltal mrlegelt egyik ellen vets sem tm aszt ktsget az Autizmus diagnzisval szemben. Az Autizmus egyb bizonytkai Ha ilyen knnyen elutasthatjuk az ellenvetseket, akkor ssze kell szednnk azokat a bizonytkokat, amelyek az Autizmus diagnzisa m e lle tt s z ln a k ? E h h e z az a v e y ro n i n p is k o l b a n te r m szettudom nyokat oktat, kivl Pierre-Joseph B onnaterre atya ltal az esetrl rt, els tudom nyos cikkbl szrmaz adatokat hasznlhatjuk fel. E z mg 1800-bl val, m ieltt Victor brm ilyen rendszeres nevels ben rszeslt volna. A klcsns szocilis interakcik slyos krosodsnak bizonytka
rzelmi kapcsolatai ugyanolyan korltozottak, mint ismeretei; senkit nem szeret; senki hez sem ktdik; egyedl gondozjval szeret lenni, de azzal is csak azrt, meit szksge van r, nem pedig hlbl; azrt kveti, mert 6 az, aki trdik vele s enni ad neki... Egy napon elvezettem t Rodat polgrtrs otthonba... Mr mindent elrendeztek a fogadsra. Babot, burgonyt, gesztenyt s dit ksztettek el, azokat az teleket, melyeket Victor a legjobban szeret. Az telek sokasga nagyon megrvendeztette. Anlkl, hogy figyelmet szentelt volna a krltte levkre, felmarkolta a babot, beletette egy fazkba, vizet nttt r s a fazekat a tzre tette...

Ez az anekdota komikus mdon emlkeztet egy trtnetre, melyet Margaret Dewey meslt nekem. Meghvott otthonba vacsorra egy igen j szellemi kpessg autista fiatalem bert, hogy m egismerkedjk vele. Sidney, am ikor belpett a hzba, nagy lptekkel kim ent a konyhba, ahol az egsz vacsort zlse szerint megfszerezte. Csak ezutn trt vissza

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

23

s fogadta a flknlt kznyjtst s bem utatkozst. Mg a Victorrl szl trtnet vlheten azzal m agyarzhat, hogy egyltaln nem ok tattk illemre, ez a mentsg nem mondhat el Sidneyrl, akinek mvelt csaldja m indent m egtett annak rdekben, hogy belesulykolja az ud variassg alapvet szablyait. Victor klns kapcsolata az emberekkel vilgosabban rtkelhet a ksbbi lersokbl, amikor mr tbb ves nevelsben rszeslt Itard hzban. rulkod pldul, hogy nem m utatott hlt az irnt, aki etette, hanem gy vette el az telt, m intha a fldrl vette volna fel . Em ellett lltlag egyltaln nem volt tisztban azzal, hogy senki sem kteles t etetni, s mg az sem rdekelte, ha egy csinos lny szolglta ki. gy tnik, hogy a V ictorral kapcsolatos megfigyelsek rillenek napjaink autista serdlire is. Mindezek a jelek az autisztikus m a gny nehezen megfoghat, m dnten fontos tulajdonsgra utalnak. A sajtos rtelmi krosods bizonytka
Semmire sem reagl, ezrt nincs tlkpessge, nincs kpzelereje, nincs emlkezte hetsge. Gyengeelmjsge nyilvnval merev tekintetbl, mivel figyelmt semmire sem sszpontostja. Nyilvnval jjel-nappal hallhat, kellemetlen, tagolatlan artikulciibl; testtartsbl, ahogy getve vagy galoppozva jr; cselekvseibl, melyekbl hinyzik a cl s a szndk.

Victor re jte tt intelligencijnak nhny jele egy babtel szakszer elksztsben m utatkozott meg. Clszeren s harm nikusan tett-v ett, tbb m veletet tervszeren s koordinltan h ajto tt vgre, pldul k ife j tette a babot, kivlogatta a hibsakat, az res hvelyeket tzre vetette s vizet hozott. Ilyen kivl teljestm ny ltalban nem vrhat el egy slyosan fogyatkos gyermektl. m pontosan ez az a feladat, melyet m egbzhatan, rutinszeren hajthat vgre egy olyan autista, akinek az rdekldst ez lekti. A klnben slyosan fogyatkos s nma autista serdlk meg tudjk tanulni pldul a kocsimosst, takartst, zlds gek elksztst, asztaltertst s gy tovbb. rdekes, hogy Victor intellektulis kpessgeinek a fentiekben idzett els teljes rtkelsben mind a merev tekintetet, mind az artikulcit,, mind pedig a jrsm dot sajtos jellem zknt emltik. A nem -verblis kifejezsm dok e hrom csatornja ugyanolyan dnt fontossg a szocilis komm unikciban, mint a nyelv. Ezek mindig szreveheten abnorm lisak a tzvesnl idsebb aulista egyneknl. Az ltalnos kommunikci abnorm itsai is az Autizm usra m utat jelek. A szenzoros figyelem jellemz krosodsnak bizonytka
A leglesebb kiltsok, a legharmnikusabb hangok sincsenek hatssal r... mintha mg

24

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

a mellette csapott zajok sem jutnnak el hozz; de ha a kedvenc teleit tartalmaz kony haszekrnyt kinyitjk, ha dit trnek a hta mgtt - melyet klnsen szeret - megfordul, hogy megkaparintsa.

Az autista gyermekekrl szl m ajd minden lersban meglep az a megfigyels, hogy br sketnek ltszanak, bizonyos hangokat szokatla nul j l rzkelnek. A kpzeletet ignyl jtk hinynak bizonytka Victor a beszmolk szerint kzmbs valamennyi gyermekjtk irn t . Amikor egyedl van, boldogan alszik, m ert tkezs utn nincs semmi dolga, s szinte sohasem jtszik... szeret szalmaszlakat vgig hzni a fogai kztt, s kiszvja bellk a levet - ez a kedvenc szrako zsa. A sztereotpik bizonytka Az els beszmolk lerjk, hogy Victor a fantzia, a szocilis in ter akcik, illetve az rdeklds hinyban hogyan tlttte el res rit.
ltalban hajnalban bred: fell, takarjt maga kr csavaija. Elre-htra himblzik, idnknt lefekszik, amg el nem rkezik a reggeli ideje. Ezekben az idszakokban, melyeket regenercinak is nevezhetnk, nem akar sem felkelni, hogy elkezdje a napot, sem pedig szo bjbl kim enni, (ksbb, dlutn] amikor m r nincs fejteni val bab, visszatr szobjba, el nylik a szalmn, beburkolzik a takarba s elre-htra himblzik vagy elalszik.

Mi lett Victorbl? Itard 1801-ben rendkvli elszntsggal risi feladatra vllalkozott: arra, hogy sajt otthonban nevelje V ictort. Btorsgt mg figyelem rem ltbb tette, hogy Pinel - az akkori idk legkivlbb orvosa s az elmezavarok szakrtje - megvizsglta V ictort s kijelentette, hogy szletstl fogva fogyatkos, s hogy semmi rem ny tlaggyermeket faragni belle. Br Pinelnek igaza volt, Itard m egm utatta, hogy Victor letminsgben a nevels drm ai javulst eredmnyez. Annak ellenre, hogy nmasga m egm aradt, Victor sok eredm nyt rt el, pldul elsa j tto tt bizonyos m rtk jelbeszdet. Az aveyroni erd fiatal vadem bere hihetetlen fejldsen ment t. A rra viszont mg azok sem szm tottak, akik csak mrskelt rem nyeket fztek hozz, hogy sohasem tanulja meg nhny alapvet szo cilis rtk jelentst. Sohasem m utatta a bartsg vagy a sajnlat jelt,

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

25

s zavarba sem j tt soha. M aradt, aminek lertk: korltlan egoista. Ez a megfigyels ismt j l rillik napjaink autista felnttjeire. Itard az t ven t tart lelkes tants utn beletrdtt a helyzetbe, s utols beszm oljban kzlte, hogy a fiatalem ber nevelse mg tkletlen, s valsznleg ilyen is marad. A sors irnija, hogy mg Victor egyedl is kpes volt letben m aradni a vadonban, addig kptelen volt nllan lni a trsadalom ban. Mme G urin, aki Itard megbzsbl eddig is gondozta V ictort, most fizetst kapott, hogy folytassa ezt a munkt. Victor 40 ves kora utn bekvet kezett hallig nla lakott. A ksbbiek sorn sok szaktekintly, kztk E douard Sguin, a pszicholgia tudom nynak egyik m egalaptja s Franz G all, a frenolgia neves kpviselje is megvizsglta V ictort. M indannyian arra a kvetkeztetsre ju to ttak , hogy igazi idita , ami alatt azt rtettk , hogy hasonl azokhoz, akiket szletsktl fogva rtelm i fogyatkosokknt ismertek. A tallt fi rejtlye Lane hrom krdssel kvnja cfolni azt, hogy Victor autista volt: (1) Hogyan tudott egy pszichotikus gyermek letben m aradni a vadon ban? (2) Valamennyi ferlis gyermeket pszichotikusnak kell-e feltte leznnk? (3) Mi az Victornak a trsadalom ban m utatott devins visel kedsben, mely az erdbeli adaptv viselkedsvel nem m agyarzhat? Az els krdsre pp olyan nehz vlaszt adnunk, m intha meg kellene m agyarznunk, hogyan tud egy tlagos kisgyermek egyedl letben m a radni. Nem tudjuk, hogy hny ves volt Victor, amikor kitettk. Lane azt lltja, hogy t ves lehetett, m ert szinte elkpzelhetetlen, hogy ennl fiataiabban brmely gyermek, legyen az egszsges vagy sem, ilyen felttelek kztt letben tudott volna m aradni. Ha viszont azt felttelezzk, hogy sokkal ksbb m aradt m agra, akkor nmasgt mg nehezebb megmagyarzni. Mgis van valami, ami tm pontot ad arra, hogy m ikor hagytk magra. Az elfogsa eltti kt vben mr tbb alkalommal lttk, s egy kemny tlen, am ikor felbukkant az egyik falu kzelben, az emberek hajlandk lettek volna t etetni s gondoskodni rla. Amikor egy jabb zord tlen elfogtk, krlbell 12 vesnek vl tk. Ebbl arra kvetkeztethetnnk, hogy nem sokkal tzves kora eltt hagytk m agra. Mg gy is meglep, hogy ebben az letkorban hogyan tudott kt ven keresztl letben maradni. M enedk s ruhzat nlkl nemcsak a knyelem hinyt, de az idjrs viszontagsgait s az hs get is el kellett viselnie. Kpes lehetett-e erre egy autista gyermek? Klns, hogy egymstl elg fggetlen lersok gyakran szlnak arrl,

26

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

hogy az au tistk zoksz nlkl tudjk elviselni a szenvedst, az hezst s a hm rsklet szlssgeit. M indezeket tekintve az autistk az t laggyermekeknl jobban brjk az olyan hnyatott, rem ete letm dot, mint am ilyet Victor folytatott, amikor az erdben kborolt. Egy tlagos gyermek esetben nehz lenne m agyarzatot tallni arra, m irt nem krt m enedket az emberektl. Az elbeszlsek szerint a falusiak gyak ran voltak Victor kzelben s szvesen segtettek volna neki. A utista lvn ez taln eszbe sem ju to tt. Lehet, hogy kptelen volt klnbsget tenni a jszndk emberek s a vadon terem tm nyei kztt. Ez az rvels kzelebb visz bennnket Lane msodik krdsnek meg vlaszolshoz: Valamennyi ferlis gyermek autisztikus-e? Az imnt trgyaltakbl arra kvetkeztethetnk, hogy a ferlis gyermekek nagy hnyada Autizm usban szenvedett mr azeltt, hogy m agukra hagytk volna ket. Valban a gyakran komoly m agatartsi problm kkal j r Autizm us lehetett egyik eredend oka annak, hogy a gyermekektl meg szabadultak. K ptelensg lenne viszont azt felttelezni, hogy vala m ennyi ferlis gyermek autista volt. Ktsgtelen, hogy klnbz okok jtszh a ttak szerepet abban, ha egy kisgyermeket elveszre tte :, e lre jte t tek, elzrtak vagy m agra hagytak, s ms okai lehettek annak, hogy az izolciban letben m aradt. A harm adik krds m egvlaszolshoz bvebb m agyarzatra van szksg. Mi hinyzik Victor furcsa viselkedsnek rtelm ezshez, a tart s szocilis deprivcin kvl? Vegynk pldnak egy eltr fogya tkossgot: sszehasonlthatunk egy sketet egy olyan norm lis hall sval, aki teljesen zaj nlkli krnyezetben ntt fel. Meg lehet-e egy m stl klnbztetni a norm lis krnyezetben vizsglt kt ember hely telen vlaszait? Ha nem, llthatjuk-e, hogy rdektelen annak ism erete, hogy egyikk tnylegesen sket? Az egszsges halls szemly addig, amg hallszervei nem szenvednek m aradand krosodst a hasznlaton kvlisgtl, m egtanthat a hangok jelentsnek m egrtsre s a be szdre. A sket szemly esetben a jelbeszd oktatsa lehet a megfele lbb. gy gondolom, sokban hozzjrul Victor korltozott fejldsnek m egrtshez, ha felttelezzk, hogy autista volt. Nem tudta elsajtta ni azt, am it nem tudott felfogni. Taln ms mdon is m egvlaszolhatjuk a krdst. Az aveyroni vad fi esetben nehezen rthet, m irt gondoljuk jellegzetesen furcsa viselke dsrl azt, hogy azt teljesen vadonbli lete form lta, s hogy ahhoz tkletesen alkalm azkodott. , aki az tlagosnl alacsonyabb s kisebb sly volt, akinek testt sok seb bortotta, vgl a szlssges idjrs kvetkeztben knyszerlt arra, hogy a falvak kzelbe m enjen. Amint m egszeldlt , jobban kedvelte az emberek trsasgt, mint a vadont.

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

27

A ksbbi vekben feljegyzett adatok szerint viselkedse sokat vlto zott, s alkalm azkodott Itard hztartsnak kvetelm nyeihez. U gyan akkor j, furcsa viselkedsmdot vett fel, mely olyannyira m egfelel az au tista gyermekekrl szl mai lersoknak, hogy a hasonlsg szinte htborzongat. Egy vgs plda, amelyet Lane tolm csolsban egy szem tan lersbl vettnk, segtsgnkre lehet ennek az lltsnak a szemlltetsben. Ezt a lerst ersen befolysolja az a nzet, mely szerint a m oderns a vadembert valjban a civilizci klnbzteti meg egymstl. Csakis a legkorbbi gyermekkorban elkezdett felvilgosult nevels h a tsaknt kpzelhet el a m orlis viselkedsforma kialaktsa. Csak ne velssel integrlhat egy gyermek a trsadalom ba. Ez az elm let rsze volt a felvilgosods filozfijnak, mely a XVIII. szzadban virgzott. Itard s Victor ebdre volt hivatalos az nnepelt Mme R cam ier hzba.
Mme Rcamier maga mell ltette t [Victoit], taln arra gondolva, hogy szpsge, mely a civilizlt embereket rabul ejtette, hasonl hdolatot vlt majd ki a termszetnek e gyer mekbl is, aki mg 15 vesnek sem ltszott... A fiatal vadember, akit tlsgosan elfoglaltak a finom falatok, melyekkel tnyrjt megraktk s melyeket elkpeszt mohsggal falt fel, alig trdtt a szpsges szemprral, melynek rdekldst 6 maga keltette fel. Amikor felszolgltk a desszertet, s mr gyesen teletmte zsebeit mindazokkal az nyencs gekkel, melyeket el tudott csenni, bksen otthagyta az asztalt... Hirtelen zaj hallatszott a kertbl s M. Itardnak minden oka megvolt, hogy felttelezze, ezt a zajt tantvnya csapja... Hamarosan megpillantottuk [t], amint egy nyl gyorsasgval rohan t a gyepen. Hogy szabadabban tudjon mozogni, alsingre vetkztt Amikor elrte a paik fbejratt...utols ruhadarabjt is ketttpte, mint egy rongyot; ezutn egy mkus gyessgvel mszott fl a legkzelebbi fra, s ott kuporgott az gak kztt.

A t rtn et azzal folytatdik, hogy a fi, mit sem trdve Itard azon knyrgsvel, hogy msszon le, tovbb ugrlt frl-fra. Vgl a k er tsz csalogatta le, aki egy kosr szibarackot m utatott neki. Victor hagyta, hogy gyorsan betakarjk, m ajd kocsin hazavigyk. A vendgek mg m aradtak, hogy megvitassk a civilizlt let tkletessgt s a zaboltlan term szet ezen elszomort kpt . Amit ez a lers ilyen lnken szemlltet, az az, hogy m ennyire nyil vnval az autisztikus magny mg akkor is, ha az autista szemly trsasgban van s jl rzi magt. Ez a magny azrt m egrendt, m ert azt jelen ti, hogy kptelen megrteni msok tudati s lelki llapott. M intha Victor szm ra nem lett volna az em bereknek tudatuk, szelle mk, lelkk. Kvetkezskppen nem trdtt azzal, hogy viselkedse milyen hatssal van msok rla alkotott vlemnyre. gy tnt, visel

28

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

kedst nem az a szndk vezette, hogy rm et szerezzen, hlt m utas son, vagy legalbb m ltnyolja, hogy az rdeklds kzppontjban ll. Mme R cam ier kertsze ezt bizonyra tudta, am ikor knyrgs helyett szibarackkal knlta. Nzetem szerint a kzlt bizonytkok megengedik azt a felttelezst, hogy Victor autista volt. Kt vszzaddal ezeltti esetet term szetesen nem lehet megfellebbezhetetlenl rtelmezni. Vannak-e ms olyan his triai esetek, melyek hasonlan szlssgesek a szocilis kapcsolatok nlklzse szempontjbl? Juthatunk-e ismt arra a kvetkeztetsre, hogy a krdses gyermek autista volt? Ha igen, akkor komolyan fel kell tteleznnk, hogy az Autizmus s a ferlis lt okozati kapcsolatban van egymssal. Ha nem, akkor fel kell hagynunk az ilyen kapcsolat hatro zott lltsval. Valjban van egy msik eset, melyben szintn tallko zunk a szocilis kapcsolatok komoly hinyval, s am elyrl a viselkeds kitn dokum entum ai llnak rendelkezsnkre. Ez az eset ismt lehe tv teszi szm unkra annak ellenrzst, hogy az autisztikus m agny ltezse vagy hinya m egllapthat-e az id s a kultra ilyen jelents tvlatbl.

Kaspar Haiiser esete 1828. pnksd htfjn felettbb furcsa klsej legny tnt fel a nrnbergi U nschlittplatzon (2.3. bra). gy m ozgatta a lbt, m intha nem tudn, hogyan kell j rn i, s m intha egyltaln semmit sem rtett volna a vilgbl. Elszr azt hittk, hogy rszeg vagy bolond, m ert egyre csak egy nyilvnvalan betantott m ondatot ism telgetett: Lovas aka rok lenni, m int az apm volt . Egy, a nrnbergi huszrkapitnyhoz cm zett levl volt nla. Ebben a levlben arra krtk a kapitnyt, hogy a fi katonaknt szolglhassa a K irlyt, szletsi dtum aknt pedig 1812. prilis 30-t jelltk meg. Ezek szerint 16 ves volt, de magassga mindssze 150 centim ter. M indenki meglepetsre le tudta rni a ne vt: K aspar Hauser. Beszlni azonban, nhny beszdfoszlnytl elte kintve, nem tudott. Furcsa klsejbl s viselkedsbl kitnt, hogy egsz lett egy pincben tlttte s sohasem ltta rzjt. Hamarosan az is kiderlt, hogy puszta kenyren s vzen tarto ttk - mivel minden ms telt visszautastott - , s hogy egyetlen trsasga egy fal volt, mely utn llandan svrgott. K aspart elszr egy csavargk szm ra f n n tarto tt cellba dugtk, de a brtnr csaldja jindulatan gondjt viselte. Ezutn klnbz, tbb-kevsb jakarat csaldoknl lakott, ahol idnknt nevelsben s oktatsban is rszeslt. N m berg ltv-

2.3. bra Kaspar Hauser egykor portrja


Utnkzls a British Library szves engedlyvel

30

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

ilaspar jattecr.
93 e i f p i c
r int*

SSerbvec& entf
a ni

Scclcnlcbcn be# Jttcncijen


0ft
3l fcfm S i t t e r tton J u c r b a r f ) .

?lubadt, l'fi

90i. X*ofup.

1 8 3 2.

2.4. bra Anselm von Feuerbach mvnek cmoldala: Plda az ember leikvel szemben elkvetett bntnyre
Utnkzls a British Library szves engedlyvel

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

31

nyossgnak tekintettk s a vros hivatalosan adoptlta. A szenzci, melyet az eset keltett, tprengsre ksztette az em bere ket: idita, vadember, rlt vagy csal? Azt knnyen meg tudtk lla ptani, hogy nem szlhmos. Az viszont lland szbeszd trgya volt, hogy ereiben kirlyi vr folyik. A spekulcit tovbb tpllta egy ellene elkvetett gyilkossgi ksrlet, melyet tllt. K aspart vgl egy ism eret len gyilkolta meg orvul, felbukkansa utn t esztendvel. Ez akkoriban t rtn t, am ikor az a hr j rta , hogy nletrajzt rja. 1908-ban az nnepelt r, Jkob W asserm ann az eset tnyein alapul regnyt rt, idzve ebben a legaprbb bizonytkokat is, melyek K aspart az udvari intrikk ldozataknt brzoltk. Valjban okunk van azt hinni, hogy ez nem egyb kpzeletszlte, rom antikus trtnetnl. G yakran m ondjk azonban, hogy a val let furcsbb a kpzeletnl. W erner Herzog K a s p a r H auser cm, m egdbbent film je lethen m utatja be K aspar sorst, aki egsz, tragikusan cskevnyes letben idegen m aradt a vi lgban. Az eset trgyalst ebben az sszefggsben az igazolja, hogy ltezik egy els kzbl szrmaz, rszletes lers K aspar fizikai s szellemi llapotnak sok pontos megfigyelsvel. A kora gyerm ekkortl krl bell 17 ves korig a vilgtl teljesen elzrva, egy stt pincben egymagban ta rto tt egynrl kszlt beszm olt Anselm von F eu er bach rta meg, aki akkor a N rnberg kzelben lv A nspachban a Bajor Fellebbviteli Brsg elnke volt.2 Hres jogsz lvn, Feuerbach rdek ldst felkeltette az eset, m int a bntettek olyan fa jt ja , m ellyel a trvnyhozs mg sohasem foglalkozott, s amely az em ber leikvel szemben elkvetett bntny . Feuerbach lersbl, mely szenvedlyes hang s objektv is egyben, sszellthatjuk K aspar klns viselkedsnek klinikai kpt. E lers szerint K aspar, am ikor m egtalltk, csak nhny kifejezst, sszeku szlt beszdfoszlnyt tudott mondani. Mgis gyorsan m egtanult beszl ni, nyilvnvalan a brtnr gyermekeitl. Jtkokat s rajzokat is kapott, melyeket nagyon kedvelt. Klnsen szerette az ajndkba k a pott jtklovat, melynek - am int azt megfigyeltk - flt gondoskods sal knlta sajt telt s italt. K ezdetben Kaspar jobban kedvelte a sttsget s legszvesebben k i n yjto tt lbbal lt a fldn. Ez bizonytkul szolglhat tm lcnek borzalm as krlm nyeire. Hallott anlkl, hogy rte tt volna, ltott anlkl, hogy rzkelt volna. K ifejezett rzelmi labilitst rult el, s nagyon ingerlkeny volt. K aspar knnyen terem tett szemlyes kapcsolatokat, elszr Juliuszszal, a brtnr tizenegy ves fival, m ajd msokkal is. Sz nlkl

32

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

engedelm eskedett a hatalom nak. Buzgn tanult, klnsen rni s ra j zolni szeretett. Meglepen j l em lkezett nevekre s rangokra, s ezzel tetszst vltott ki az emberekbl. A tmlcben eltlttt letrl azonban gyakorlatilag nem voltak emlkei. Rvid ideig tart oktats sorn nagy m ennyisg ism eretet szvott magba mg a latin nyelvet is m egtanulta. Jobb trendje kvetkeztben - a kenyren s vzen kvl ms teleket csak nagyon fokozatosan fogadott el - Kaspar nhny ht alatt tbb m int 5 centim tert ntt. Feuerbachot klnsen az rdekelte, hogy K aspar hogyan rzkeli a krltte lv vilgot s milyen furcsa fiziolgiai reakcii vannak. Vol tak prhuzam ok egy msik hres esettel, melyet Voltaire hozott nyilv nossgra egy olyan szemllyel kapcsolatban, aki nhny hetes kortl kezdve vak volt, s akinek a ltst szrkehlyogja eltvoltsval adtk vissza. M indkt esetben tudom nyosan ellenrztt megfigyelseket v geztek. K aspar, a korbban vak em berhez hasonlan, nem tudta ponto san megtlni a m retllandsgot s a mlysget. Azokat a trgyakat pldul, melyek tvolrl kicsinek ltszottak, sszetvesztette a jtk o k kal. E megfigyelsek m egerstettk azt a vlemnyt, hogy K aspart m egfosztottk a szoksos vizulis ingerek lehetsgtl. Ez sszhangban van K aspar ksbbi, sajt beszmolival. K ijelentette, hogy a kpeken lth at em bereket s lovakat elszr gy ltta, m intha azokat fba vstk volna. A tjkpeket nagyon csnynak tarto tta , a falakat azon ban nem. Azt is elm agyarzta, hogy amikor elszr ltta meg a klvil got, az olyan volt, mint egy festkkel befrcsklt ablaktbla, melyet a szeme el tartanak. M indezeket az j benyomsokat gyorsan szaporod tapasztalatai elhom lyostottk, s tudomsunk szerint vizulis rzke lse fokozatosan tkletesedett. Feuerbach klns rdekldst m utatott Kaspar igen kifinom ultnak ltsz rzkelse irnt. Nyilvnval, hogy ezeket az rzkeket nem tom pto ttk el a tapasztalatok. Ltslessgt, hallst s a szagrzkeny sgt klnsen kifinom ultnak tallta. gy tnt azonban, hogy rzke lsnek finom sga fokozatosan cskken. Megfigyeltk, hogy Kaspar minden m snl jobban szereti az abban az idben kedvelt kenyrfsze rek (nizs s kmny) illatt, de ki nem llhatta az pium szagt, mely valsznleg a tmlcben tlttt napjaira em lkeztette. K aspar m egtanult sakkozni, kertszkedni, m egtanulta, hogy a nv nyek nem mestersges ksztmnyek, s hogy az llatok nem olyanok, mint az emberek. M egtanult lovagolni is, am ihez tehetsge volt. Sokan j tte k el megltogatni, s egsz Eurpban beszltek rla. Egy vvel hirtelen - s mg mindig titokzatos - feltnst kveten szomorsg s felhborods kezdte eltlteni, am irt ilyen hossz ideig tarto ttk

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

33

bezrva. Sokakat meglepett Kaspar kifejezett rend- s tisztasgszeretete. M in dennek a helyn kellett lennie, s mg a porszem eket is gondosan leke flte ruhirl. Ktsgtelenl nagyon vigyzott s bszke is volt tbbszz kis vagyontrgyra. M indegyiknek megvolt a megfelel, szim m etriku san kialaktott helye. Vratlan volt az ilyen kifinom ultsg olyasvalaki tl, akit korbban egy stt pincbe zrtak. Krlbell egy hnappal felbukkansa utn K aspar lm odni kezdett, s elszr azt hitte, hogy lmai valsgosak. Ez akkor trtnt, am ikor egyik fontos jtevjnl, a kedves Daumer professzornl lakott. Azrt rdekes ez a megfigyels - azzal az utalssal egytt, hogy K aspar k sbb klnbsget tudott tenni az lmok s a valsg kztt - , m ert arra enged kvetkeztetni, hogy Kasparban tudatosultak szellemi llapotai s ezekrl beszlni is tudott. Ebben nagyon klnbzik az aveyroni vad fitl, aki ilyen tudatossgnak nem adta jelt. Az em berek szerettk volna tudni, hogy Kasparban kialakult-e vala milyen vallsi felfogs. azonban nem rtette, hogy a papok mirl beszlnek. Bmulatba ejtette a llek lthatatlan bels vilgnak a fel fedezse . Ez a megfigyels ismt arra enged kvetkeztetni, hogy tu d a tosult benne egy ilyen bels vilg. M sknt hogyan tudott volna bm u latba esni ettl? K aspar azonban idegen m aradt a vilgban. Bizonyra valban kilgott az tlagem berek kzl. Beszde valsznleg sohasem vlt teljesen nor mliss. Nehzkes, egyszer s fantzitlan volt. Olykor harsny s idegen hangon beszlt. Mozgsa merev s szgletes m aradt. Feuerbach a gyermeki s a felntt gondolkods szokatlan keverkrl beszl. Sok ellentm ondst figyelt meg Kaspar dntseiben, kpessgeiben s rzel meiben. Kaspar pldul szeld s bartsgos volt, elszom orodott, ha rlpett egy hernyra, flnksge a gyvasgot kzeltette, de ugyanak kor meggondolatlan s makacs volt, valamint igazhoz is ragaszkodni tudott. Feuerbach szerint Kasparban szikrja sem volt a fantzinak vagy a hum orrzknek . Lnyeges azonban, hogy tartzkod, szinte, egszsges jzan szt tulajdontott neki. Autista volt-e Kaspar?

A K asparrl szl egykor beszmolk lehetv teszik, hogy a Victortl nagyon eltr klinikai kpet lltsunk ssze. Ez a kp nem vezet bennnket ahhoz a kvetkeztetshez, hogy Kaspar autista volt. Egszen biztos vagyok pldul abban hogy a Fenerbachhoz hasonl gondos meg

34

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

figyel egyetlen autistt sem jellem ezne jzan gondolkodsknt. Mg az olyan jkpessg autistknl is, akiknek kivl beszdkszsge s rejtlyes tudsa taln lenygzi az em bert, szembeszk a jzan sz hinya. A jzan sz egyebek kzt egy kzssg valamennyi tagja ltal elfogadott alapkvetelmnyek halm azt foglalja magban. Ha az autistk rendelkeznnek ezzel a tulajdonsggal, akkor el tudnk kerlni a sz szerinti flrertseket, megrtenk a re jte tt trfkat s gy tovbb. Rviden: nem volnnak tbb furcsk. A K a sp a ro n m egfigyelt vonsok nm elyike az A utizm us bizo nytknak tekinthet: az rzkels furcsasgai, ltalnos nehzkessg, rendszeretet, a szkincs viszonylagos szegnysge, ltalnos naivits s az letblcsessg hinya. gy ugyanazt a krdst kell feltennnk, mint az aveyroni vad fi esetben: M indezek a klns tulajdonsgok magyarzhatk-e egyszeren a hossz s slyos nlklzs hatsaival? rzkszervi s mozgsi fogyatkossgai biztosan annak kzvetlen k vetkezmnyei, hogy ltsi s mozgsi lehetsg nlkl egy stt pinc ben tarto ttk fogva. Ezzel m agyarzhat a vilgrl val ism ereteinek hinya, naivitsa s zavarodottsga is. Sajtos beszde abbl addha to tt, hogy nagyon ksn tanult meg beszlni. M it m ondhatunk K aspar pedantrijrl, vagyis a rendhez val ragaszkodsrl? A m indennapi letben gy tnik, hogy a legtbb civilizlatlan gyermeket llandan figyelm eztetni kell a rendre, s csak nagy nehzsgek rn lehet meg tantan i a tisztasgra. Valjban sokan egyltaln nem rtkelik ezeket a dolgokat. K aspar ktsgtelenl rtkelte. m ez taln nem meglepbb mint az, hogy a pedantrira val hajlam egyltaln brkiben is fellel het. Ez nem szksgkppen patolgis tnet. A f ok, am irt az Autizm us diagnzisa K aspar esetben elvethet, hogy semmi sem enged kvetkeztetni az autisztikus m agnyra . Ellen kezleg, sok plda van j kom m unikatv kpessgre s rzelm i kapcso lataira. Esetben m egtallhat a felhborods jele s tudatban van a m orlis krdseknek. Nem viselkedik zavarbaejten /pldul nem vet kzik le, nem mszik a fra elkel trsasgban, m int Victor tette/. Ehelyett gy tnik, hogy Kaspar odafigyel msok reakciira s rdek ldsre. M egtudtuk, hogy rm et okozott az em bereknek azzal, hogy em lkezett nevkre s rangjukra, tovbb bizalmas kapcsolatot alak to tt ki velk. Ez a szocilis alkalmazkods annl is figyelemremltbb, mivel arra szm thattunk volna, hogy Kaspar, akivel kegyetlenl bn tak, aki mg egy ellene irnyul gyilkossgi ksrletet is elszenvedett, m ind rzelmileg, mind fizikailag kerlni fogja az em bereket s bizal m atlan lesz velk szemben. Az A utizm us egy msik fontos jellem zje is hinyzik nla, am ennyi

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

35

ben elhisszk, hogy magnyos idejben legtbbszr szimbolikus j t k o kat jtszo tt a falovval. lltlag rmt lelte abban, hogy beszlni tanult s kom m uniklt. Ktsgtelen tny, hogy nagyon knyes volt va gyontrgyaira s igazra, ami kifinom ult szocilis fogalmat takar, s gyakran tlm utat az autistk felfogkpessgn. M indezek a vonsok les ellenttben llnak az aveyroni tallt fi esetvel, s nagyon lnye gesek is, m ert gy tnik, hogy jelenltk az Autizm us ellen szl. M s rszt az Autizm us diagnzisa szempontjbl nem dntek bizonyos jellem zk, melyek hasonlsgot m utatnak a kt fi kztt, s melyek a gyermekkorban elszenvedett, hossz elklntssel m agyarzhatk. A m int ltjuk, Kaspar gygyulsnak trtnete elgg eltr Victortl. K aspar csak rendszertelen tantsban rszeslt, kzel sem kapott olyan szakszer s gondos nevelst, mint Victor. Ennek ellenre risi fejl dsen ment t. Nem ktsges azonban, hogy K aspar olyan m rtk fizikai s szellemi nlklzst szenvedett el, hogy valsznleg vissza ford th atatlan szervi krosods kvetkezett be. H atrozottan megm a rad tak nla bizonyos furcsasgok. A szocilis kapcsolatok tarts hinynak kt ellenttes esetvel llunk teht szemben, melyek kzl csak az egyik m utatja vilgosan az A utiz mus tipikus jellem zit. Ez a bizonytk ellentm ond az Autizm us erede trl vallott m inden trsadalm i-krnyezeti elm letnek. Victor esetben inkbb az A utizm us lehet az oka annak, hogy m agra hagytk, s nem fordtva. Felettbb rejtlyes azonban az, hogy m irt bntak gy K asparral. Elkpzelhet, hogy kisgyermekknt bizonyos fejletlensget m uta to tt, ami egy tekintlyes csaldot arra ksztetett, hogy eltvoltsa t. Brmi legyen is az igazsg, melyet taln sohasem fogunk m egtudni, egyet kell rtennk Feuerbachnak azzal az tletvel, hogy borzaszt bntnyt kvettek el egy ember leikvel szemben. Genie esete R endkvl nehz az id ftyln keresztl tekintve az A utizm us jeleit keresni ezeknl a klns gyermekeknl. Ha lthattuk volna K aspart s V ictort elszigeteltsgk eltt s utn, akkor egyrtelm kvetkeztetse ket tudnnk levonni. Most csak a rendelkezsre ll bizonytkokat hasznlhatjuk fel, s ezeken tndhetnk. Ez azonban G enie esetre nem vonatkozik. G enie ugyanis Kaspar Hauser mai, kzeli hasonmsa. A kislnyra 1970-ben talltak r, 13 vi borzalmas fizikai s szocilis nlklzs utn. letnek nagy rszben egy kicsi, zrt szobban ta rto t tk egy cska szkhez szj azva s csak csekly m rtkben gondoskodtak

36

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

rla. Amikor tudom st szereztek ltezsrl, nagyon hasonltott Kasparhoz. Csak 140 centim ter magas volt, teljesen aszocilis, nem tudott beszlni s kptelen volt egyenesen llni. Genie esetben kora gyermek korbl szrm az orvosi bizonytkok vallanak arra, hogy egy velesz letett cspficam tl eltekintve norm lisan fejld csecsem volt. A neki ju t borzaszt sors, mely fejldst krlbell kt ves kortl akad lyozta, pszichotikus apjnak s m egflem ltett, vak anyjnak volt k sznhet - legalbbis rszben - , akik meg voltak gyzdve arrl, hogy a lny korai hallra rendeltetett. Az eset olyan nagy rdekldst vltott ki, hogy azt m inden rszletre kiterjeden dokum entltk, m egvitattk, Susan C urtiss pedig knyvet rt rla.3 Itt nem megynk bele a rszletekbe, csupn a Genie s Kaspar kzti hasonlsgokat em eljk ki. M indketten vgytak r, hogy m sokkal kom m unikljanak, s kpesek voltak kapcsolatterem tsre. Ami Genie beszdkszsgnek fejldst illeti, errl kivl inform ciink vannak, K asparral kapcsolatban azonban ilyenek nem llnak rendelkezsnkre. gy ltszik, hogy br a beszdtanuls kezdetben mindkt esetben gyor san haladt, m aradtak abnorm itsok, s ez olyan m egllapts, mely a beszdtanuls folyamn ltez, kritikus fejldsi idszak jelenltre vilgt r. Az A utizm us diagnzist Genie esetben hatrozottan ki lehetett zrni. Csupn ngy httel azutn, hogy kiszabult e mai tm lcbl, lnkebb lett, szeme ragyogott, rmmel foglalta el magt egyszer jtk o k kal, lggmbbel, zseblmpval, ismers s ism eretlen felnttekkel. M in den irnt rdekldtt, szem-kz koordincija, hallsa s ltsa, vala m int em ocionlis alkalm azkodsa megfelel volt. Bsges rzelm i s reakcitartalkai voltak . Ez az eset m egersti teht azt a kvetkeztetsnket, hogy a fejlds slyos nlklzsek m iatti abnorm itsai nem nagyon hasonltanak az au tista gyermekeknl tapasztalhat abnormitsokhoz. Fleg azrt nem, m ert ezek az autisztikus magnyt nem foglaljk magukban. Az A utizm us bevezet koncepcija, melyet az 1. fejezetben trgyal tunk, lehetv teszi, hogy megrtsk a gyermekllektan trtnetnek legrejtlyesebb eseteire vonatkoz anyagokat. Victor s K aspar t rt nete rendkvli lehetsget nyjtott az Autizm us term szetnek a j e lenlegi tudom nyos lersok hatrain tli vizsglathoz. Ezek az esetek azt m utatjk, hogy a szocilis kapcsolatok nlklz snek a fejldsre gyakorolt pusztt hatsa enyhthet, de teljesen nem szntethet meg. Victor esete, melyben a javuls m rskeltebb volt, azt m u tatja, hogy az Autizmus sokkal jobban ellenll a gygykezelsnek, m int a slyos deprivci. Genie, aki kora gyermekkorban egszsges

TANULSGOK A TALLT FI TRTNETBL

37

volt s mg akkor sem lehetett autistnak tekinteni, am ikor kzvetlenl felfedezse utn a legrosszabb llapotban volt, fejldsben drm ai javulson m ent keresztl. Ha az rzelmi elutastsnak s a szocilis deprivcinak ilyen extrm esetei nem okoznak A utizm ust, akkor nem valszn, hogy enyhbb esetek okoznnak. Dvid Skuse ttek in tette azokat az adatokat, melyek az utbbi idkben klnbz fok szocilis s fizikai elhanyagoltsg s elszigeteltsg llapotban tallt gyermekek eseteibl szrm aznak.4 Ezen esetek egyike sem okozott A utizm ust. E h e lyett gy tnik, hogy a korai nlklzs ldozatainak kivlak a k ilt saik, ha nem keletkezett szervi krosods. A m ltban kutatva felfedezhetjk, hogyan prbltk meg klnbz elm k azokat a krdseket megoldani, melyek napjainkban is gondot okoznak. A kvetkez fejezetben mg mlyebbre, nevezetesen a m to szok birodalm ba hatolunk. Itt is tallunk m ajd bizonytkokat arra, hogy Autizm us rgen is ltezett, st az Autizmus term szetrl alkotott elkpzelsek gazdag forrsra lelnk.

3.
A bvleten tl

Csipkerzsika A H fehrke s a Csipkerzsika klasszikus mesiben, melyeket a XIX. szzad elejn a Grimm testvrek tettek npszerv, szmos kln bz tm a rejtzik. Az egyik ilyen tm a a hallszer lom, vagy mg inkbb, az letszer hall. Ez a klns, paradox kp olyan lmnyt hordoz, mely ismers azok szm ra, akik autista gyermekekkel llnak szoros kapcsolatban; a szp gyermek szvfjdtan kzel, mgis nagyon tvol van. A csipkebokorsvny vagy az vegkopors rzkletes jelkpe annak, hogy a gyermeket lehetetlen elrni. Az Autizmus esetben azonban a gyermek ltvnya azt jelzi, hogy normlis s egszsges ("brenlt"), szocilis elklnlse viszont ennek az ellenkezjt tkrzi ("alvs"). rdekes, hogy a kt trtnetben a hall/alvs oka klnbz: Hfe hrknl az ok egyszeren fizikai - m rgezett alma; Csipkerzsiknl pedig egy tok. Br m agyarzatuk eltr, a gygyts mindkt esetben egyszer s az okkal kapcsolatos; a m rgezett alma eltvoltsa s az tok feloldsa. Amikor az Autizmus okaival foglalkozunk, akkor a bio lgiai s a pszichogn m agyarzatoknak pontosan ilyen szlssgeihez rkeznk. A mesk arra emlkeztetnek bennnket, hogy egyik sem zrja ki a gygyts lehetsgt, s m indkett ugyanazt az eslyt knlja a gygymd m egtallsra ("a herceg"). Termszetesen nem ltathatjuk m agunkat happy enddel . Vglis ez a mesknek csupn tem atikai eszkze az erklcsi rvels hangslyozsra. A rgi korok emberei bizonyra tallkoztak az Autizm ussal, s val sznleg megprbltk rtelmezni. A gyermeki rtatlansg s a tboly derm eszt s lenygz kom bincija szimbolikus feldolgozs utn ki lt. Nem csoda, hogy sok mese s mtosz autista gyermekek kpt idzi fel. lltom, hogy ezek a mesk nem az gbl pottyantak. Ltket s fennm aradsukat rszben az Autizmussal kapcsolatos tapasztalatoknak

A BVLETEN TL

39

ksznhetik. Am int azt Wilhelm Grimm annak a m esegyjtem nynek a bevezetjben rta, melyet Jkob Grimm-mel egytt 1812-ben publi klt, az itt brzolt lethelyzetek annyira alapvetek, hogy sokan sajt letket ltjk m ajd bennk. Mivel azonban igazak, jak s m egindtak m aradnak . Az Autizm us, mint jelensg megrtse term szetesen alapvet fontos sg a kzvetlenl rintettek szempontjbl. Em ellett azonban tgabb, tudom nyos jelentsge is van. Nem tlzs azt m ondanunk, hogy az Autizm us megrtsvel nm agunkat, az emberi gondolkodst is jobban m egrtjk. Rem ljk, a knyv olvassa sorn nyilvnvalv lesz, hogy ez a folyam at mr elkezddtt. A mtoszok gazdagthatjk s bvthetik tapasztalatainkat, de gtol hatjk is a tudom nyos elmletek kialaktst. Kt okbl fontos az A utizm us m toszainak tanulmnyozsa: egyrszt betekintst nyerhe tnk az Autizm us m egrtsre irnyul korbbi ksrletekbe, msrszt ha annak tekintjk a mtoszokat, amik, elindulhatunk az Autizmus igazabb megrtse fel. Elszr nhny olyan trtneti bizonytkhoz fordulunk, melyek arra engednek kvetkeztetni, hogy az Autizmus szerepet jtszo tt a vallsi s politikai m agatartsi modellek kialaktsban. A rgi Oroszorszg szent bolondjai Az si Oroszorszgban vszzadokon t tiszteltk a szent (vagy " l d o tt) bolondokat. N atalia Challis s Horace W. Dewey lenygz cik kkben rvilgtanak a szent bolondok szemlyisgjegyei s az A utiz mus mai diagnosztikus kritrium ai kzti rendkvli hasonlsgokra.1 Legalbb olyan meggyz, mint amilyen meglep az a kvetkeztetsk, hogy sok szent bolond valjban Autizmusban szenvedett. Az ldott" cmke magban foglalja a gyengeelmjsget csakgy, mint az Isten eltti rtatlansgot. Mg lnek olyan szemtank, akik emlkeznek az egygy G risra, aki a forradalom eltti Szentptervron lt.
Flelmetes figura volt: csont s br. meztlbas s rongyos, hossz, kcos haj, s mintha keresztlnzne az emberen". Nyakban mindig lncot viselt... Az utcagyerekek idnknt utnaszaladtak, kinevettk s a nevt kiabltk. Az idsebbek viszont rendszerint enyhe flelemmel vegyes tisztelettel nztek r, klnsen amikor elfogtk ismtld rohamai, ki ablni kezdett s hetet-havat sszehordott. Ekkor a bmszkod felnttek krlvettk s hallgattk, mert azt hittk, hogy a Szentllek szllta meg.

Challis s Dewey rm utat arra, hogy egy, a XVI. szzadban O roszor szgba ltogat angol tollbl hasonl lers ll rendelkezsre. Kln

40

A BVLETEN TL

sen rdekes szmunkra az 1584-ben elhallozott Jurevi Szent Simon, akire vad fiknt orosz parasztok talltak r az erdben. A szent bolon dokrl nemcsak a tudsok tudnak, hanem bekerltek a kztudatba is, nem kevss Dosztojevszkij A flkegyelm cm regnynek ksznheten. Az A utizm us legfontosabb jellem zi kz tartozik a klnc, irra c i onlis m agatarts , a fjdalom m al szembeni nyilvnval rzketlen sg (a rendkvli tli hideg s az hezs elviselse), trsadalm on kvli let, naivits s kzmbssg a trsadalm i konvencikkal szemben. Ab bl a tnybl tovbb, hogy gyakran hordtak lncot, Challis s Dewey azt a kvetkeztetst vontk le, hogy ezeket az em bereket, ms rltek hez hasonlan, alkalm anknt meglncoltk. ltalban mg epilepszi ban is szenvedtek, mely az agy organikus krosodsnak vilgos jele, gyakori az autista felntteknl, de a skizofrniban szenved betegeken ritkn fordul el. A lersok azt is megemltik, hogy sok szent bolond nm a volt. Akik viszont beszltek, nem vlaszoltak a krdsekre s papagj szeren u t noztak. A beszmolk szerint m ondataik sztereotipek voltak, s a szent bolondok beszde olyasm irl rulkodott, am it ma helytelen szhaszn latnak neveznnk. rdekes, hogy beszdk m inden sajtos vonst, mely az A utizm usra em lkeztet, a prftai er bizonytknak tek in tet tk. gy az rtelm etlen megjegyzseket, a szajkzst, st, a m egjegyz sek hinyt is, valamint a bizarr, nmelykor sztereotip viselkedseket is jelentsggel ruhztk fel s a legendkban gyakran kiszneztk. M i rt doblta meg pldul kposztval a Mikls nev szent bolond azt a szent em bert, aki azrt j tt a vros msik vgbl, hogy t megltogas sa? Novgorod laki gy vltk, hogy meg akarta ket leckztetni, belviszlyaikat szimbolikusan kposztadoblssal jelezve. A szent bolond XIX. szzadban lert msik pldja, ezttal egy n, m egrendten szemllteti az rdeklds rgeszms term szett s kl nssgt, mely a teljesen eltr kultrlis krnyezet ellenre az A utiz m usra enged kvetkeztetni: Pelagija Szerebrenyikova kilazult tglkat s kveket gyjttt, ezeket egy vzzel telt gdrhz vitte s egyenknt beledoblta. Ezutn nmaga is a vzbe m erlt, m ajd darabonknt kihajig lta a bedoblt kveket, s sok ven keresztl vgezte ezt a kemny m unkt . Jellegzetes az is, hogy a szent bolondoknak nem volt kpzetk a t r sadalm i rangrl, gy felm entst nyertek az udvarias viselkeds szablyai all. Ez lehetv tette, hogy a bolondok bntetlenl megkzeltsk az egyhz s az llam kiemelked szemlyisgeit. A bolondok valjban hresek voltak arrl, hogy gyakran komoly eredm nnyel szlltak szembe pspkkkel s crokkal. Ilymdon hatalm at s befolyst gyakorolhat

A BVLETEN TL

41

tak, s ezt a lehetsget sok szlhmos (belertve a hrhedt R aszputyint is) kihasznlta. E m iatt szablyokat lltottak fel annak m eghatrozs ra, kik az igazi bolondok. Pldul mindig egygy viselkedst kellett tanstaniuk. Nem voltak sokan, m ert Oroszorszgban nagyon kem ny s hideg foglalkozs meztelenl j rn i, klnsen tlen. gy tnik, hogy a bolondok egygysge m indenekeltt szocilis egygysg volt, abbl ereden, hogy kptelenek voltak a szoksos m don kapcsolatot terem teni az emberekkel. Felttelezheten abban az idben tudatosan elfogadtk az egygysget, m ert ebben a hatalm as vallsos hit jelt lttk. Termszetesen tudom sul kell vennnk, hogy m inden felekezetben vannak heroikus egynek, akik nknt vllaljk a trsadalm i elszigeteltsggel s m egprbltatssal j r letm dot. A nnak valsznsgt is el kell ism ernnk, hogy az rltsgnek ms form i m int pldul skizofrnia - is elfordulhattak a szent bolondoknl. A m i O roszorszg szent bolondjainl klnsen rdekes, az az, hogy - legalbbis nm elyikknl - m egtallhatjuk az autisztikus m agny jelt. Ez nem a durva em berkerlst jelen tette, hanem inkbb azt, hogy kptelenek voltak a szoksos mdon kapcsolatokat terem teni

Borka testvr Nem kizrlag a pravoszlv valls hagyomnyai szolglnak adatokkal az A utizm us vallsi s politikai gondolkodsra val hatsrl. Vletle nl rtalltam egy olyan forrsm unkra, melybl arra a kvetkeztetsre ju th atu n k , hogy tbb s mg rgebbi plda is ltezik. Ez a forrsm unka a Szent F erenc kis virgai cm legendagyjtemny, a vilgirodalom egyik gyngyszeme, melyet a XIII. szzadban vetettek paprra. Ezek a legendk t rtn eti rtkek, m ert a ferencesek els vagy m sodik nem zedknek szjhagyom nyait rgztik. A gyjtem ny egyik, m integy 14 legendt magban foglal teljes fejezete egy bizonyos Borka testvr legkedvesebb s legrdekesebb trtneteit m ondja el. Ezek a trtnetek ltszlag nem tl klnlegesek, s akkor nyerik el teljes rtelm ket, ha felttelezzk, hogy valjban egy, Szent Ferenc korai kveti kztt l autista egyn letn alapulnak. rdem es idznnk az els legenda XIX. szzadi angol fordtsbl.2
Hogyan vgta le Borka testvr egy diszn lbt, hogy odaadja azt egy beteg testvrnek? Szent Ferenc egyik els trsa, Borka testvr, igen alzatos ember volt. Egyszer, amikor egy beteg testvrt az Angyali Mria kolostorban megltogatta, gy szlt hozz: Tehe tek- valamit rted?" A beteg pedig gy vlaszolt: Nagy vigaszt nyjthatnl nekem, ha hoznl egy disznlbat, amit megehetek. Borka testvr fogott egy kst a konyhban, s

42

A BVLETEN TL

elment az erdbe, ahol egy kondt legeltettek. Elkapott egy disznt, levgta egyik lbt s elszaladt vele, odahagyva a levgott lb jszgot; visszatrvn a kolostorba, a lbat ala posan megmosta, gondosan elksztette s megfzte. Aztn elvitte a betegnek, aki azt mohn megette. Idkzben a konds aki ltta, amint a bart levgta a diszn lbt, elment gazdjhoz s beszmolt a dologrl. Az tudomst szerezvn az esetrl bement a kolostorba s srte gette a szerzeteseket, lszenteknek, csalknak, rablknak s gonosztevknek nevezvn ket. Mirt vgttok le a disznm lbt? - krdezte. Hangoskodsra Szent Ferenc s a szerzetesek sszegyltek, s nagy alzattal bocsnatot krtek testvrk nevben. A dhs embert azonban nem tudtk lecsillaptani. Visszautastott minden mentegetzst s krt rtsi gretet, s nagy haraggal eltvozott. s mivel a tbbi szerzetesek csak csodlkoztak, Szent Ferenc Borka tetvrrt kldetett s bizalmasan megkrdezte t: Te vgtad le az erdben a diszn lbt? Borka testvr erre igen vidman vlaszolt, nem gy, mint aki hibt kvetett el, hanem mint aki gy vli, hogy nagy jtettet hajtott vgre: Igaz, kedves atym, hogy levgtam a diszn lbt. Elmondom az okt is. Irgalmassgbl elmentem, hogy megltogassam beteg testvrnket. s elbeszlte a trtnetet. Szent Ferenc, az igazsgrt val nagy buzgalmban s nagy kesersggel a szvben, gy vlaszolt: , Borka testvr, m irt okoztl ily nagy skandalumot? Nem ok nlkl panaszkodott s dhs rnk ez az ember, taln mr megy is a vrosba, hogy elbeszlje rlunk ezt a galdsgot, s erre minden oka meg is van. Ezrt azt parancsolom, hogy jmbor engedelmessggel addig keresd, amg meg nem tallod, vesd magad lba el, ismerd be vtkedet s grd meg, hogy olyan elg ttelt fogsz adni neki, mely utn nem lesz oka arra, hogy panaszkodjk rnk, mert ez va lban felettbb slyos bn." Borka testvr igen meglepdtt e szavakon, nem frt a fejbe, hogy valakit gy mregbe hozzon egy ilyen irgalmas cselekedet. Majd elindult s rtallvn az emberre, aki mg min dig bosszankodott s ingerlt volt, elmondta, hogy mirt vgta le a diszn lbt, de mindezt oly lelkesen, rvendezve s vidman, mintha arrl szmolt volna be, hogy valami hatalmas jt cselekedett vele, amirt nagy jutalmat rdemel. Prbeszdk alatt az ember egyre job ban feldhdtt, s gyalzkodsok tmkelegvel rasztotta el, nem mindennapi bolondnak s gonosz tolvajnak nevezvn t. Borka testvr, aki ders nyugalommal hallgatta a srt seket, egyltaln nem trdtt e gyalzkodssal, jra s jra megismtelte a trtnetet, m oly irgalommal, szintesggel s alzattal, hogy az ember szve megenyhlt irnta. Borka testvr lba el borult s knnyezve ismerte el a srtseket, melyeket ellene s hittestvrei ellen szval s tettel elkvetett. Azutn elment, levgta a disznt, feldaraboltatta s elvitte az Angyali Mria kolostorba. Szent Ferenc, ltvn a j Borka testvrnek a hnyattatsok kzepette tanstott szintesgt s trelmt, gy szlt trsaihoz s a krltte llkhoz: Adn Isten, testvreim, hogy egsz erdm legyen az ilyen Borkkbl!

L ehet, hogy Borka testvr autista volt, szemlyisge azonban ezen tlm enen is figyelemre mlt. Annyira klnbztt Petertl, attl a fitl, akit az 1. fejezetben trgyaltunk, s az aveyroni vad fitl is, hogy nehezen kpzelhet el kzttk brmilyen kapcsolat. Mgis ki em elhetnk egy kzs vonst. A j beszdkszsg Peter teljesen sz szerint rtelm ezte a dolgokat, ahogy Borka testvr is. Sem P eter, sem

3.1. bra Szent Ferenc s tantvnya Giotto freskja, Chiesa Superiore, Assisi
Utnkzls a Mansell Collection/Alinari szves engedlyvel

44

A BVLETEN TL

pedig V ictor - a nma fi - cselekedetei nem rulkodtak arrl, hogy tudatban lettek volna az em beri gondolatok s vlemnyek klnbz sgnek. A diszn lbrl szl trtnet mlyn az a tny rejlik, hogy Borka testvr nem tudta m egrteni, msok esetleg nem gy vlekednek tettr l, m int maga. Az, hogy valaki nincs tudatban annak, msok hogyan gondolkodnak a dolgokrl vagy esemnyekrl, nagyon fontos jellem zje az autisztikus magny term szetnek. A K aspar H auserrl vagy a G enie-rl szl adatok arra engednek kvetkeztetni, hogy ez a tu d at bellk nem hinyzott. Br komoly szocilis krosodsokrl adtak bizonysgot, tudtak sajt szellemi llapotaikrl beszlni s jeleztk, hogy tudjk, msok lelkillapota az vktl eltrhet. Vannak ms trtnetek is, melyek Borka testvr becsletessgrl s alzatossgrl tanskodnak, m arrl is, hogy ennek ellenre a legkz vetlenebb sszefggsen tl kptelen volt felm rni cselekedeteinek m sokra gyakorolt hatst. Trtnt egyszer, hogy rendfnke nagy hangon s indulatosan lehordta egy klnsen ostoba cselekedetrt (kt htre val telt fztt egyszerre - nem gondolva azzal, hogy ennek nagy rsze megromlik). Borka testvr ahelyett, hogy erre megfelel bnbnatot tan sto tt volna, csupn egy dolgot vett szre: a rendfnk berekedt, m ialatt a sznoklatot intzte hozz. M it tett ht? Forr zabkst ker te tt - am i nem kis fradsgba kerlt. Ezzel prblta megknlni mrges rendfnkt, hogy csillaptsa torka fjdalm t. Mivel addigra m r az j derekn j rta k , a rendfnk nem kelt fel. Borka testvr vgl tudom sul vette a visszautastst, de most meg arra krte a rendfnkt, hogy j jj n s tartsa a gyertyt, mg maga meg nem eszi a zabkst! Elm ulva e jm borsgon s egygysgen, a rendfnk nem tudott tovbb ellenllni. K ijtt celljbl s megosztoztak az telen. Az egygysg hasonl pldjval tallkoztak Rm a polgrai, akik a zarndokton lv Borka testvrt j tte k ksznteni. Borka testvr nem trdtt a felvonulssal, figyelmt inkbb egy libikka kttte le. rkkal ksbb, amikor az mul tmeg mr rg elm ent, abbahagyta a (tipikusan repetitv) hintzst s folytatta tjt. Borka testvr brkinek brm it odaadott, gyakran sajt ruhit is. Egyszer mg a csengket is levgta az oltrtertrl, hogy odaadja egy szegny asszonynak. Ezt a szegnysg s irgalmassg ferences ernyei nek sz szerinti rtelmezse alapjn tette. A sz szerinti rtelmezs zavarbaejt tlzsokhoz vezetett. A testvreknek llandan figyelnik kellett r s szigoran m egtiltottk neki, hogy ruhit elajndkozza. M indazonltal gy tekintettek r, mint az igazi ferences szellem tiszta pldjra, s ezrt nagyon becsltk. Felttlenl arra kell gondolnunk, hogy nem csak a testvrek m agatartsnak idealizlt m odelljt kpvisel

A BVLETEN TL

45

te, hanem olyan m intt is, melyben bizonyos fok abszurditst lttak. N evettek ra jta , mint Isten jtkszern , ahogy Szent Klra tallan elnevezte t. Borka testvr esete az Autizmus sok meglep vonsnak egyikre, nevezetesen a tkletes naivitsra vilgt r. Ha az alzat csakugyan tudatosan vllalt letform a, akkor nehezen lennnek elkpzelhetek a nyilvnvalan nevetsges tlzsok s az ezkbl fakad sok kellem et lensg. Ilyesmi valban nem fordult el ms, szent letkrl hres szer zetesekkel. Szent Ferenc korai kvetivel ms legendk is foglalkoznak a Virgokban. m egyik sem olyan tanulsgos, mint a Borka testvrrl szl legendk. Ahogy azt a kvetkez rszekben ltjuk m ajd, az A utizm usnak van nak egyb, m toszba illen meglep vonsai is. Klnsen rdekes az olyan hidegfej lny tm ja, aki kptelen meleg kapcsolatokat kialak tani. Ez a tm a az Autizm us s a m agasszint elm leti tuds kom bin cijnak jelensgre vonatkozik. A val letben is ltezik, az iroda lomban pedig tbbszrsen feldolgoztk. Sherlock Holmes A klasszikus krim ik szenvtelen detektvei nemcsak klnck s fu r csk, de a nagyon okos autistkra is em lkeztetnek. A klnssgnek olyan sajtos tpust jelentik, mely olykor a nagyon tehetsges au tis tk ra is jellem z. Ez a klnssg a megfigyels s a kvetkeztets kivl kpessge, melyet nem zavarnak meg az tlagem berek m inden napi rzelm ei. Imzsuk rsze egyrszt a msokkal szemben tan sto tt rdektelensg, msrszt a bizonyos elkpzelseket illet cltudatossg. Nyilvnval, hogy akik gondolataikba merlve rejtlyek m lyre hatol nak (detektvknt vagy tudsknt), hajlam osak arra, hogy m egfeledkez zenek a szocilis finomsgokrl. G ondolataikat nem gtolhatjk a m in dennapi let egyszer esemnyei. A professzorzseni vagy a detektvzseni viszont olyan dolgokra is odafigyel, melyek az tlagem ber szemben triv ilisn ak ltszanak. R endszerint a t rtn et vgefel derl ki az aprsgok jelentsge . Ez pontosan azrt van gy, m ert az ilyen tpu s zseni a ltszlag elhanyagolhat, apr rszletek alapjn kpes meg oldani a problm kat. A nyomok ltalban flrevezetik az tlagem bert. A detektvtrtnetek olvasit az vezeti flre, hogy tkletesen norm lis rzelmi s szocilis eltleteik bizonyos esemnyeket s tnyeket csak egy adott megvilgtsban m utatnak, nem pedig gy, ahogy valjban m egtrtnnek. Conan Doyle a detektv alaptpust alkotta meg sz m unkra Sherlock Holmes szemlyben. A melegszv s eltletekkel

46

A BVLETEN TL

teli tlagem ber alaptpust is m egalkotta, mgpedig dr. W atsonban. Az igazi lngelme a tudom ny terletn is ms fnyben lthat olyan ad a tokat, melyekbl a tbbiek a szokvnyos nzpont alapjn csak a szok vnyos kvetkeztetseket vonhatjk le. Sherlock Holmes a ragyog, de szocilisan kznys elme trsadalm i hasznossgt s eredetisgt sugallja. Van mg egy olyan, az Autizmusra utal tulajdonsg, mellyel sok fantziaszlte zseni rendelkezik, ne vezetesen a specilis, krlhatrolt rdeklds. Gondoljunk csak Sher lock Holmes kism onogrfijra, mely 140 klnbz fa jta pipa-, szi var- s cigarettadohny ham ujrl szl . Vagy egy msik klasszikus detektvre, Rex Stout Nero W olfe-jra, aki m egszllottja volt az orchi deknak s a napi teendk szigor elvgzsnek. Egyenesen rgeszms tulajdonsgok nyilvnulnak meg Agatha C hristie Hercule Poirot-jban is, aki m inden szempontbl ragaszkodott a tisztasghoz s a sarkos rendhez. El volt ragadtatva pldul a ngyszgletes teastem nyektl, szemben a kznsges kr alakakkal, egy gyilkossg elkvetst pedig a golylyuk tkletesen szim m etrikus elhelyezkedsvel bizonytotta. Miss M arple, Agatha C hristie msik halhatatlan detektvje minden szempontbl ms volt, s egyltaln nem voltak autista jelleg vonsai: intucival oldja meg a bntnyeket, analitikus kvetkeztets nlkl merlve bele az adott krlmnyekbe. Jval azeltt rzi pldul, hogy valami nincs rendben a Bertram szllban, m ieltt tudn az okt. A klasszikusan trgyilagos detektvet nem kerti hatalm ba a lgkr. Va ljban pp az atm oszfra az, mely kvle mindenkit flrevezet, s gy nem a megfelel szemlyt gyanstjk. Az elfogulatlan detektv objek tv, megvesztegethetetlen s szigoran a fnyekhez ragaszkodik. Amikor m indenki azt hiszi, hogy a R -A -C -H -E betsor egy lnynv kezdett jelli, Sherlock Holmes tudja, hogy ez a nm et bossz sz, s ennek jegyben cselekszik. Vagy egy gyilkossg ldozatnak utols szavrl kiderl, hogy az a gyilkos neve. Pofonegyszer - ez a detektv szok sos tlete, s dr. W atsonnak elll a llegzete. Az autista intelligencia kifejezst Asperger alkotta. gy vlte, hogy az au tista intelligencinak hatrozott tulajdonsgai vannak, s ellenttes a hagyomnyos mdon elsajttott tudssal, valam int a m indennapi dolgokban val jrtassggal. Valjban mind a mvszet, mind pedig a tudom ny terletn alapvet tnyeznek ta rto tta valamennyi nagy al kots ltrehozshoz. Az rlt professzort vagy ennek vltozatait k r ljr szpirodalom tele van olyan pldkkal, melyek Asperger el kpzelseit igazoljk. Egy csipetnyi Autizmus az eredeti gondolkods jele lenne? Ez a krds mr nem az irodalmi elemzs krbe tartozik, hanem tudom nyos vizsglds trgya kell, hogy legyen. A vlaszt erre

A BVLETEN TL

47

a m ajdani k u tatst l vrhatjuk. A kvetkez rszben folytatjuk a szokatlan intellektulis adottsgok tm jnak vizsglatt. A flipper rdge A W ho egyttes Tommy cm rockoperjnak kzppontjban olyan hs ll, akinek ersen autista vonsai vannak, br az A utizm ust sohasem em ltik, s ms tm k is rakdnak r. Az apa figurjn keresztl idzi fel, milyen rmmel s izgalommal brednek a norm lis gyermekek karcsony reggeln. Bizony, egy autista gyermekrl is sz lehetne, amikor azt mondja: s Tommy nem tudja, milyen nap van ... b artaitl krlvve csendben ldgl, s fogalma sincs sem m ir l... mikzben a tetves flipperen jtszik, az orrt piszklja, mosolyog s m indenre kidugja a nyelvt. Szm unkra azrt klnsen rdekes a Tommy cm opera, m ert az A utizm usnak egy olyan vonst dolgozza fel, mely ms mtoszokban mg nem fejezdtt ki, nevezetesen az autista gyermek klns s l t szlag term szetellenesen hatkony rzkelsi rendszert: Tommy nem gy teljest, mint egy norm lisan lt, hall s beszl gyermek. ("Gyak ran kvncsi voltam, mit rez. Hallott-e valaha valamit abbl, am it m ondtam ?") Itt azonban paradoxon van: tklyre fejlesztette a flipperezst, am i bizony a legkivlbb szenzoros kszsgeket ignyli. Figyel mt semmi el nem vonja, nem hallja a berregk s csengk hangjt, nem ltja a fnyek felvillanst, szag utn jtszik... ll, mint egy szobor, m intha a gp rsze volna... Ez a sket, nma s vak fi fantasztikusan flipperezik. Ism eretes, hogy Pete Townshend, aki a mvet szerezte, abban az idben mr tudott az Autizm usrl, s sajt bevallsa szerint mr rgen foglalkoztatta ez a rendellenessg. gy legalbb ebben az esetben kzvetlen bizonytkunk van arra, hogy az A utizm us jelensg nek ltezse hozzjrul a mvszethez s a kultrhoz. Az elcserlt gyermek John W yndham A midwichi kakukkok cm tudom nyos-fantasztikus regnyben arrl r, hogy hogyan csempsznek be egy m s gyermeket egy gyantlan csaldba.3 Az elcserlt gyermek tm ja term szetesen vonatkozhat m inden specilisan fogyatkos vagy tehetsges gyermekre. Ebben a trtnetben a fldnkvliek szp s ragyogan okos gyerm e keket helyeztek el egy kis angol falu mit sem sejt lakinl. A megza

48

A BVLETEN TL

varodott, a helyzet eltt rtetlenl ll fldi szlknek vgl le kellett m ondaniuk ezekrl a gyermekekrl. Mivel ezek a szlk ugyanolyan anyai sztnkkel rendelkeznek, mint brmely szl, a lemonds szvfjd t lmnynek bizonyul. Az A utista gyermekek szleit ez a trtnet nagyon em lkezteti bizonyos sajt lmnyeikre. A trtnet szim boliku san az oly nehezen rthet gyermekek idegen term szett m utatja be. Az Autizm us olyan, elszr nagyon pozitvnak tn vonsai is, m int az alkalm anknt elfordul kivl kszsgek, a norm listl nagyon tvoli nak ltszanak, ha idegen intelligencia jeleiknt m utatjuk be ket. A ro b o t Az intelligens, de llek nlkli autom ata tm jt csak kis lps v lasztja el a zsenilis detektvtl. Ez ktsgtelenl nhny nagyon ha tsos modern mtoszt terem tett. gy vlem, az Autizmus ltezse nem kis m rtkben jru lt hozz ehhez a tmhoz. Ez azonban nem az egyet len ok arra, hogy rszletesebben foglalkozzunk vele. Azrt vlasztottam ki, m ert nemcsak az autisztikus magnyt tkrzi szm unkra, hanem a jelensg ltal kivltott reakcikat is. A robotok, amelyek csak a logika szablyainak engedelmeskednek, teljesen fggetlenek a kznsges em beri kapcsolatok problm itl. Mgis lenygz partnerek ezekben a kapcsolatokban. A tudom nyos fantasztikus irodalom els robotjai nem ism ertk a szeretetet, a gyl letet, a kvncsisgot, a fltkenysget vagy a bosszvgyat, s nem tudtk kipuhatolni ezeket az rzseket msokban sem. Knny volt rjnni, hogy gpek. Az j robotok, melyekbe - akr a C sillagok h borja R 2D 2-jbe - rzelmeket program oztak be, bonyolultabbak an nl, semhogy a gpek kz sorolhatnnk ket. A korai robotoknak, az autistkhoz hasonlan, nirtcs humorrzkk, s a dolgokat teljesen sz szerint veszik. Fm burkolatuk ellenre azonban hajlam osak vagyunk megfeledkezni arrl, hogy gpek. Az emberek gyakran gy kezelik a robotokat, m intha azok is gondolkod lnyek volnnak. Ez rthet is, ha felttelezzk, hogy a lelkillapotokkal val felruhzs ltalnos s sztns pszichs funkci. A robotok sok szempontbl jl szolglnak az Autizm us m etaforjul. A brit televzi Dr Who cm sorozatban szerepl, szem teltakart, kp alak Dalekoktl szrmazik annak a mechanikus hangminsgnek a neve (Dalek-hang), melyet gyakran tulajdontanak autistknak. Az autista felnttek jellegzetes merev mozgst az em berszer fmeszk zk modellezik. A robotok csak olyan munkkat vgeznek, melyekre

A BVLETEN TL

49

specializltk ket, ms szempontokat nem vesznek tekintetbe, ponto sak s m indenek felett mindig vltozatlanul h ajtjk vgre feladataikat. A gpszer viselkeds az autista viselkeds sok jellem zjre em lkeztet: repetitv, sztereotip m ozdulatokat ltunk, hinyzik az rzelm ek k ifeje zse s a spontn jtkossg. Br egy intelligens gpben sok emberi tulajdonsgot tallhatunk, bi zonyos nehezen megfoghat, m lnyeges em beri vonsok hinyoznak bellk. E tm a els s mig legjobb feldolgozsainak egyike E. T. A. Hoffmann XIX. szzad elein rt Az lom m an s az Az autom atk cm mesiben tallhat. Hoffmann egyike volt az elsknek, akik a racionalits s a kzpkori szrnysgek kzti paradox sszefggseket brzoltk. Ez a paradoxon sokaknak ismers, akik szorongva kzelte nek az olyan korszer gpekhez, mint pldul a szmtgp. M ary Shel ley m esterm ve, a Frankenstein, szintn a racionalitson tli irracio nalits paradoxonjval foglalkozik. A Frankenstein-m tosz is m egr demli, hogy az Autizm us vonsaival val, bizonyos erteljes hasonls gai szem pontjbl foglalkozzunk vele. Itt csak a szrny rtatlansgt, valamint a kpessgei s fogyatkossgai kzti feltn klnbsgeket emltem meg. A gpember nyugtalant tm ja elevenen s bven szerepel szmos kortrs filmben s trtnetben. Sok lenygz feldolgozsa van, pldul Philip K. Dick rsai, akinek A z and.roid.ok elektromos birkkrl l modnak? cm knyvbl a B lade Runner cm film kszlt.5 Ennek tm ja kzvetlenl annak a vkony mezsgynek a m eghatrozsa, ahol az em ber s az android m egklnbztethet. Ez ismt olyan krdst vet fel, mely tudom nyos mdszerekkel oldhat meg: Folytonossg van-e, vagy radiklis klnbsg? Vonatkozik-e ez arra is, hogy m egprbljunk klnbsget tenni autistk s nem autistk kztt? A robot tm jnak klnsen rdekes vltozatt m utatja be a S ta r Trek bm ulatos Mr Spockja. Az szellemi felptse oly m rtkben nem emberi, hogy cselekedeteit kizrlag a logika irnytja, m entesen m in denfajta rzelemtl. Ennek megfelelen letben nem szerepel a h t kznapi ember kapcsolatainak sszevisszasga s zavarossga, ezrt hi nyzik belle az eltlet. Ez vilgos s objektv gondolkodsra kszteti. Ilymdon Sherlock Holmeshoz hasonlt. A robotm etafra szimbolikusan azt ri tetten, ahogy az autista egy nekben egytt lnek a fizikai s intellektulis teljestm nyek, valamint - ezzel les ellenttben - a szemlyes kapcsolatokban szlelt rzelmi hinyossgok. A mtosz ennek az ellenttnek meglepen konstruktv bem utatst teszi lehetv: magt az rzelmi fggetlensget elnysnek, st, mg vonznak is tekinthetjk. Az ember s a gp kzti hatrvonal

50

A BVLETEN TL

egyre m egfoghatatlanabb. Nyilvnval, hogy am ikor m egprbljuk meg rteni a robotokat, vagy m egrteni az autistkat, gy kell felfognunk ket, mint az em beri viszonyok rsztvevit. Ennek hres pldja az E liza . A m egrts olyan buktatira hvja fel a figyelm nket, am elyek kel e fejtrst okoz problmk kapcsn knnyen szembekerlhetnk.

Eliza Nem csak az irodalom ban, hanem a m estersges intelligencia tanul m nyozsa sorn is felvetdnek krdsek az emberi term szet lnyeg rl. Az E liza nyelvelemz program, melyet olyan gyesen terveztek meg, hogy nyom tat segtsgvel beszlgetni lehet vele. Az az illzi nk, hogy a program tkletesen megrti a partner gondolatait. Joseph W eizenbaum nak,6 az Eliza feltalljnak knyvbl idzzk a kvetkez prbeszdet:
Ember

Eliza:
Ember: E liza: Ember: Eliza : Ember: Eliza: Ember: Eliza: Ember: Eliza: Ember: Eliza: Ember: Eliza: Ember: Eliza:

Gyakran depresszis vagyok.. Sajnlattal hallom, hogy depresszis vagy. Ez gy van. Boldogtalan vagyok. Gondolod, az, hogy idejttl, segt neked abban, hogy ne lgy boldogtalan? Szksgem van valamilyen segtsgre, ebben biztos vagyok. Mit jelentene neked az, ha valamilyen segtsget kapnl? Taln megtudhatnm, hogyan jjjek ki az anymmal. Beszlj mg a csaldodrl. Anym gondot visel rm. Ki visel mg rd gondot a csaldban? Apm. Apd. Bizonyos vonatkozsban hasonltasz az apmra. Milyen hasonlatossgot ltsz? Nem vagy nagyon agresszv, de azt hiszem, nem akarod, hogy ezt szre vegyem. Mibl gondolod, hogy nem vagyok nagyon agresszv? Mert nem vitatkozol velem. Mirt gondolod, hogy nem vitatkozom veled?

A beszlgets fokozatosan olyann vlt, mint egy pszichoterpis ke zels. Nem csoda, hogy Eliza sok partnere bizalmas beszlgetst krt. Nyilvnvalan azt hittk, hogy hasznos kom m unikcihoz ju tn a k el. Eliza legendv vlt, s Dvid Lodge K icsin y v il g cm regnyben pldul arra hasznlta fel, hogy egy fejld terpis kapcsolatot mutas-

A BVLETEN TL

51

sn be az ember s a gp kztt. Eliza arrl tanskodik, hogy az em be rek valjban nehezen tudnak klnbsget tenni a gpi s az em beri term szet kztt, am ikor kommuniklnak. Az ember a kom m unikci sorn aktvan s folyam atosan gondolatokat, szndkokat s rzelm eket tulajdont a gpnek. Ez a tevkenysg a ktirny kom m unikci elke rlhetetlen rsznek ltszik. Ez mg akkor is m egtrtnik, am ikor csak az egyik tag (az em ber, de nem a gp) az, aki ilyesmit felttelez a partn err l. Ez azonban megtveszt. Ebben a szituciban a ltszat ellenre nincs valdi ktirny kommunikci; csak egy gyes program van, mely felfogja a kulcsszavakat s ismt felhasznlja azokat kzm bs, m ltszlag provokatv mondatokban. H asonltanak-e kicsit Elizra azok az autista egynek, akik beszlni tudnak, de kom m uniklni nem? A lehetsg tudom nyos m dszerekkel bizonyra megvizsglhat - br ez eddig mg nem trtnt meg. Ha a hasonlsgot m egerstennk, akkor elg meglep kvetkeztetshez j u t nnk: m int az autista gyermekek beszlgetpartnerei vagy gygyti, nem tudnnk megllni, hogy szndkokat ne tulajdontsunk nekik, mg akkor sem, ha k maguk ezt nem teszik, vagy ha a szndkokkal val ily felruhzsok egszen indokolatlanok. n gy ltom , hogy azok a pszichoterapeutk, akik autista gyermekekkel foglalkoznak s szim bo likusan rtelm ezik tetteiket vagy szavaikat, j l tennk, ha megvizsgl nk ezt a lehetsget. Az autista gyermekekkel foglalkoz pszichoter pia ellentm ondsos terlet. A biztos tudom nyos alap ltalnos hinya m iatt nem meglep, hogy a mtoszok ers befolyst fejthetnek ki r. Az egyik mtosz klnsen felkeltette a terapeutk figyelmt. Ez nyilvn valan egy rgi mese vltozata: a frizsider anya. Anya H fehrkt m ostohja mrgezte meg, Csipkerzsikt pedig az a t n dr tkozta el, akit nem hvtak meg. A gonosz m ostoha tm jnak mai vltozata az az rzelm ektl m entes s intellektulis anya, aki egybknt lehet, hogy lelkiism eretesen teljesti anyai ktelessgeit. Ez az anya sokkal krm nfontabban kegyetlen, mint a hagyomnyos m ostoha. A gyermeket pldul knyvbl neveli, inkbb a szakrtk tancsra, mint sztneire hallgat. Am ikor azonban gy cselekszik, m egfeledkezik a szvnek az rtelem m el szembeni fontossgrl. M egintcsak a szakrtk szerint, ennek lehet kvetkezmnye, a gyermek rzelmi visszam aradsa, autizm usa. A helytelen anyai gondoskodsnak ez a k arikatrja rszben egybe vg a karriercentrikus, klnsen az intellektulis tpus n k arik a

52

A BVLETEN TL

trjval. Egy abnorm lisn kznys gyermek - aki kptelen szere tetteljes kapcsolatokra - megrdemelt bntets annak az asszonynak, aki elhanyagolja a flls, odaad felesg- s anyaszerepet! A frizsider anya kifejezs e m tosz lnyegnek m etaforja, amelyet autizm usra alkalm azott form jban mg Le K anner is ellenllhatat lannak tallt. m ez valban csupn mtosz, ha ezzel magyarzzuk az A utizm us ltrej ttt, vagy erre alapozzuk a gygyuls rem nyt. Sajnos ezt a tnyt mg mindig nem ism ertk fel, s ezrt a m tosz elg ers ahhoz, hogy bntudattal, vddal, s a szerencssebb szlk rosszalls val tetzze az autista gyermek szleinek tragdijt.

Mtoszok s tudomny
Ebben a fejezetben rviden ttekintettnk nhny legendt s m toszt, melyek szimbolikusan m utatjk be az Autizm us bizonyos kritikus vonsait. A mtoszok segthetnek, hogy legalbb rszlegesen m egrtsk a jelensg nhny legrejtlyesebb vonst. Az autista gyermek hozz tartozi, akik gyakran szvettp lmnyeken mennek t, az Autizmus szimbolikus s mvszi feldolgozsaibl taln nmi vigaszt nyernek. Akik viszont mg nem tallkoztak szemlyesen az Autizm ussal, e kz vett rvn esetleg betekintst nyernek abba, mit is jelent az autista gyermek nevelse. Az gy mr feldolgozott s a m ajdan feldolgozand tm k sokasga arrl a tnyrl tanskodik, hogy az Autizmus vonsai nemcsak a sze mlyes tapasztalatok, hanem a kztudat rszei is. Azonban brmily nagy hatst gyakoroljanak is rnk a mtoszok, ezek term szetesen csak m toszok, s a bennk megtestesl fligazsgok csak rvid idre szl vigaszt nyjtanak. Valjban nem adnak segtsget az Autizm us term szetnek m egrtshez. Ehhez a tudomnyos vizsglat szigor s szisztem atikus mdszervel kell lnnk. A kvetkez fejezetekben szerepl tnyek m r ezekre az erfesztsekre plnek. M indezeket a tnyeket egytt prbljuk m egrteni gy, hogy azok egyetlen koherens kpp lljanak ssze. Az irodalm i feldolgozsoktl eltren ennek a m egrts nek az A utizm us valamennyi fontos vonatkozst be kell fogadnia, nem csupn egy-egy izgalmas vonst. Csbt dolog egy vagy tbb meglep jelensget varzslatos mesv szni, de a tudom nyos trekvsek sorn tl kell ju tn u n k a mesk bvletn. Mivel a tudom nyos kutats ppen hogy elkezddtt, csak a tredkt tudjuk annak, am it az Autizm usrl tudnunk kell. m ahhoz mr most is eleget tudunk, hogy tisztzzunk nhny zavart s eloszlassunk bizo

A BVLETEN TL

53

nyos flrertseket. Tkletesen el tudjuk vlasztani a tuds s a tu d a t lansg terleteit. Hzagos ism ereteink kiegsztsre felllthatunk va lszn m unkahipotziseket, s el tudjuk vetni a valszntleneket, m e lyek csak idpazarlst jelentennek. Ebben a knyvben j szemmel nzzk a gyermekkori A utizm ust. A la posan megvizsgljuk a rendelkezsre ll statisztikai, biolgiai s pszi cholgiai bizonytkokat, hogy vilgosabb kp alakulhasson ki errl a rejtlyes rendellenessgrl. E kp alapjn azutn m egprblhatjuk mg alaposabban m egrteni, mit jelent Autizm usban szenvedni.

4.
A httrben rejl tnyek

A npessgvizsglatok hatrozottan s bizonyosan m utatjk, hogy az Autizm us nem kpzeletszlte konstrukci, melynek irodalm i vonatko zsai vannak, hanem nagyon is valdi jelensg. Az A utizm ust kzs viselkedsi kritrium ok alapjn klnbz orszgok klnbz kutati egyarnt m egbzhatan tudjk diagnosztizlni. M ikor s hol fordul el az Autizmus? Milyen kapcsolatban van az Autizm us az rtelm i fogyatkossggal? A skizofrnival? Milyen korn diagnosztizlhat? Az ilyen alapvet krdsekre rendkvl nehz biztos vlaszt adni, de a npessgvizsglatok adhatnak s adnak is vlaszokat. Ez lesz a trgya ennek a fejezetnek.

Hny autista gyermek van?


G ondolhatnnk, lehetetlen megszmllni, hny szemlyt rint, ha mg nem ism erjk az Autizmus term szett. m ez nem gy van. A szrvizsglatok bizonyos m eghatrozott viselkedsi kritrium okra alapoz hatok. Ez els ltsra nknyesnek tnhet, mivel csak akkor beszlhe tnk azonosthat tnetcsoportrl, ha az ezt alkot tnetek valban egyttllnak . Egy szrvizsglat azonban m egllapthatja, errl van-e sz. Em ellett azt is tisztzhatja, milyen mrtkben trnek el a tnetek egynenknt, milyen tneteket lehet vagy nem lehet megbzhatan fel ism erni, s melyek a legkorbbi diagnosztikai jelek. A nagy npessg csoportokon vgzett szrvizsglatok sorn sszegyjttt tnyek lnye ges kiegszti az egyes esetekrl szl, rszletes lersoknak. Victor L otter 1966-ban ksztette el az A utizm usrl az els epidem i olgiai tanulm nyt, melyet egy fldrajzilag m eghatrozott terleten vgzett.1 Ez Londonban, az MRC (Medical Research Council) Szocilpszichitriai M unkacsoportjnak tm ogatsval trtnt, mely elsknt alkalm azott epidemiolgiai vizsglatokat a pszichitriban. rdem es e

A HTTRBEN REJL TNYEK

55

tanulm nyt rszletesebben megvizsglnunk, hogy rtkelni tudjuk az ilyen vizsglatokba fektetett erfesztst. L otter elszr minden olyan, nyolc s tz ves kztti gyereket sszert, aki a cme szerint egy bizo nyos napon M iddlesex megyben lakott, sszesen krlbell 78.000 gyermeket vlasztott gy ki. A tanroknak s az ilyen kor gyerm e kekkel szakm juknl fogva kapcsolatban llknak postn kldtt k r dveket. Ezek segtsgvel elszr kiszrte m indazokat a gyerm ekeket, akik elkpzelheten autistk lehettek. Ezutn utnanzett az orvosi jelentseknek s egyni interjkat ksztett. Ilymdon 135 gyantott esetet tud o tt azonostani. Ezeket egyenknt, rszletekbe menen k ir tkelte. Az ism telt szrs eredm nyekppen egy 35 olyan gyermekbl ll csoportot tallt, akik hasonltottak a Kariner ltal eredetileg lert esetekhez. gy 10.000 nyolc s tz ves gyermek kztt 4,5-es gyakori sgot llaptott meg. Ezen bell 2,6 fi ju to tt 1 lnyra.2 A vgs csoport 35 tagjnak mindegyike az rzelmi kapcsolatokra val kptelensget s a magnyhoz val rgeszms ragaszkodst rult el, s ezek a tnetek mr t ves kor eltt jelen voltak. Lotter ezutn kettosztotta e csoportot olyanokra, akik ezeket a tulajdonsgokat jelents mrtkben, s olyanokra, akik kisebb mrtkben mutattk. gy egy nukleris s egy peri frilis csoportot klnbztetett meg. 15 nukleris gyermek volt (a gyako risg 10.000-enknt 2), s 20 perifrilis. A fik tlslya nagyobb volt a nukleris csoportban (2,8:1), mint a perifrilisban (2,4:1). E gyermekeken kvl 26 tovbbi volt, aki mg kisebb mrtkben m utatta az Autizmus kt klasszikus vonst. Lnyeges szmban voltak radsul olyan, slyosan fogyatkos gyermekek, akik nmk s zrkzottak voltak. Bizonyosak lehetnk benne, hogy L otter nukleris esetei tiszta pldi a K anner ltal lert Autizm usnak. Vilgos azonban, hogy nagy szmban vannak kevs b tipikus esetek is. Ezeket is autisztikusnak diagnosztizlhatjk az orvosok, ha olyan kritrium okat alkalmaznak, melyek kevsb szigor an alapulnak K anner elkpzelsein. Ezrt az esetek nagyobb gyakoris ga vrhat, ha az Autizmus enyhe s igen slyos eseteit is szmbavesszk. Ez trtn t nemrgiben egy jl irnytott vizsglat sorn jSkciban.3 20.800 hat s tizenngy v kzti gyermeket szrtek meg alaposan, s 21-et talltak kzlk autistnak. Ez 10 tzezrelkes gya korisgnak felel meg, ami megduplzza a korbbi becslseket, de a fik tlslya itt is pontosan ugyanakkora (2,5:1) volt.
Az autista fik tlslya

Az au tista fik lnyok fltti tlslyt mind K anner, mind Asperger m egem ltette, s ez ma mr kzism ert tny. Lord, Schopler s Revicki

56

A HTTRBEN REJL TNYEK

olyan tanulm nyt ksztett, mely j oldalrl vilgtja meg ezt a k r dst.4 Tanulm nyuk az autista gyermekek egyik legnagyobb m intjrl kzl eredm nyeket: hrom tl nyolc ves korig, 384 firl s 91 lny rl. E gyerm ekeket az szak-K arolinai Egyetem klinikjn, Chapel Hillben diagnosztizltk. A csoport nemcsak az Autizm us nukleris eseteit tartalm azta, hanem azokat is, akik kevsb jelents m rtkben ru ltak el autisztikus tneteket. Minden gyermeket 1975 s 1980 kztt figyeltek meg. A rszletes pszicholgiai tesztekkel s interjkkal kieg sztett vizsglatok szm tsba vettk az egyes gyermekek fejlettsgt is. A fi-lny arny 5:1 volt a kpessgek fels, s mindssze 3:1 az als tartom nyban. E zt az eredm nyt ms mdon is szemllhetjk. Az autista lnyok szinte minden megvizsglt kpessg tern slyosabban krosodtak, mint az autista fik. A lnyoknak tlagosan 40 pontos nem -verblis IQ -juk volt, a fiknak pedig 44-es, azaz m indkett nagyon alacsony. Br m ind ssze nhny pont a klnbsg, ezek az tlagok jelents eltoldst jeleznek, mivel rtkelhet csoportok vizsglatn alapulnak. A lnyok hasonlkppen rosszabbul teljestettek, amikor az egyszer, m indenna pi kszsgeket m rtk, s rosszabbak voltak a nyelvi vagy percepcis tesztekben is. A jtk , az rzelmek, vagy a kapcsolatterem tsi kpessg tekintetben azonban a lnyok s fik egyformn gyengn szerepeltek. Ez fontos megllapts, s arra utal, hogy ppen ezek a tulajdonsgok, melyek az A utizm us lnyegi vonsai, viszonylag fggetlenek a szellemi kpessgtl s az elsajttott kszsgektl. E m egllapts jelzi tovbb azt is, hogy ebben a csoportban nem lenne helyes a lnyokat autisztikusabbaknak tekinteni, mint a fikat. Ehelyett gy ltszik, hogy kom o lyabb jrulkos problm ik vannak. L orna Wing egy Londonban, nagy populcin vgzett vizsglat alap j n szintn arra a kvetkeztetsre ju to tt, hogy a gyakorisgi klnbsg a nemek kztt a kpessgek nvekedsvel n.5 A kpessgek legala csonyabb szintjn a fi-lny arny mindssze 2:1 volt. Ez hasonl volt az ugyanilyen gyenge kpessg Down-kros s Little-kros gyermekek nemi megoszlshoz. A kpessgek legmagasabb szintjn Wing m intja 15:1 arnyt mutatott! Elizabeth Newson, Peggy Everard s Mary Dawson egy 93 nagyon jkpessg autista felnttbl ll mintt elemzett egsz Nagy-Britannibl, s megllaptottk, hogy kzttk csak 9 n van.6 Az a tny, hogy a fik minden vizsglatnl tlslyban voltak, a kze pes s kiemelked kpessg csoportokban pedig mg kevesebbb lny fordult el, az Autizm us biolgiai eredetnek tpusos bizonytka.

A HTTRBEN REJL TNYEK

57

rtelmi fogyatkossg
A m iddlesexi au tista gyermekek hromnegyede volt rtelm i fogyat kos s ugyanezt az arnyt figyeltk meg az j-skciai gyermekeken is. R u tte r s Lockyer Londonban egy tz ves, nyomonkvet vizsglat rszeknt vgzett rszletes pszichom etriai vizsglatot egy 63 autista gyermekbl ll m intn.7 E m intban a slyosan fogyatkos (50-nl alacsonyabb IQ) gyermekek arnya 40 szzalk, a m rskelten fogyat kosak (50-70-es IQ) 30 szzalk volt. A gyermekek m aradk 30 szza lknak IQ -ja 70 fl esett. Azonban ebben a legutols csoportban is csak a gyermekek felnek IQ -ja volt az egszsges, tlagos rtelm ek intelligencia svjban. 1985-ben Freem an, R itvo s m unkatrsaik 62 gyermek tves longitudinlis vizsglatrl kzltek tanulm nyt. A k e t t s hat v kztti gyermekekrl vente ksztettek pszichom etriai rtkelst.8 A csoport 72 szzalknak intelligencija a fogyatkos zn ba esett, s kevs kivteltl eltekintve stabilan ott m aradt, annak ellenre, hogy klnbz oktatsi programokban vettek rszt. A fenti s mg sok ms vizsglat eredmnyeinek figyelemremlt azonossga alapjn levon hatjuk azt a kvetkeztetst, hogy minden ngy autista gyermekbl krl bell hrom az Autizmusn kvl rtelmi fogyatkos is. A 475 au tista gyermekbl ll szak-karolinai m inta valam elyest ki vtelnek szmt. Itt csak 16 szzalknak van 70 fltti IQ -ja, s csak 7 szzalk IQ -ja esik 80 fl. Ellenkez irny kivtel lthat az autista gyermekek egy nyugat-berlini m intjban, mely az szak-karolinai vizs glattl eltren csak nukleris eseteket tartalm az.9 Itt 33 szzalkrl llaptottk meg, hogy 85-s vagy efltti IQ -ja van. Az eddig publikl tak kzl ebben a vizsglatban talltak a legnagyobb szzalkban j k pessg gyermekeket az autistk kztt, de term szetesen gy is csak jelents kisebbsgben. Az Autizmus s az rtelm i fogyatkossg szoros kapcsolata olyan tny, melyet Kanner s Asperger nem ltott elre, s am elyet egyes kutatk mg mindig nehezen fogadnak el. Az rtelm i fogyatkossg a biolgiai eredet agyi krosods biztos jele, de mi a helyzet a gyermekek azon kis hnyadval, akik a standard IQ -tesztek alap jn nem rtelm i fogyatkosok? E lkpzelhet, m int Goldstein s Lancy 1985-ben felvetette,10 hogy az IQ-teszt eredm nye inek megoszlsa az autista populci esetben ugyanolyan, m int a n o r ml populciban, mindssze az tlag van krlbell 50 IQ -ponttal lejjebb. A cskkenst az agyi krosods okozhatn, de nhny gyermek mg gy is a viszonylag magas IQ znba esne. Ha gy van, akkor mg a legjobb kpessg autista gyermekek is cskkent teljestm nyt m u tat

58

A HTTRBEN REJL TNYEK

nak sajt, A utizm ustl m entes llapotra felttelezett teljestm nykhz kpest. Ez valban gy lehet, mivel - jelenlegi tudom sunk szerint - a legtehetsgesebb autista gyermekek sem rik el a legtehetsgesebb p gyermekek ltal elrt rendkvl magas IQ szintet. A 6. fejezetben tte kintjk, hogy az autista gyermekek intellektulis kpessgeinek szerke zete mit rul el az Autizmusrl, s milyen m rtkben klnbzik a norm lisan fejld gyermek intelligencia struktrjtl.
A trsadalmi osztlyok krdse

A m dszertanilag kifogstalan middlesexi vizsglatban az Autizm us gyakrabban fordult el a felsbb trsadalm i-gazdasgi helyzet csal doknl. A 15 nukleris-autista gyermek 60 szzalka a kt fels trsa dalmi osztlybl val volt, ahogy a 20 nem -nukleris eset 31 szzalka is. Ez klnsen magas, hiszen a vizsglat idejn s krzetben a lakos sg 23 szzalka tartozott szmtsok szerint a trsadalom I. s II., fels rteghez. Ez a tlsly m egtallhat Kanner s Asperger sajt klinikai m intiban is. K anner megjegyezte, hogy az ltala lert 11 esetbl hrom kivtelvel valamennyinek voltak olyan csaldtagjai, akik szerepeltek a Who is W H 0 -ban vagy A tudom ny em berei-btr\. Tudsok rtak nletrajzi beszmolkat az autista gyermeknek a csaldra gyakorolt hatsrl, kztk mg Nobel-djasok is. Egy rendellenessg s a magas trsadalm i lls kzti minden kapcso lat nagyon rdekes. Az Autizmus a gazdagok s a hatalm asok betegsge lenne? Jellem z-e a nagy szakrtelm , intellektulis szlkre, hogy au tista gyermekeik vannak? A jgszv anya mtosza illik a karrierorienlt, intellektulis, rzelmileg kznys nre. gy az Autizm us lehets ges kapcsolata a magasabb trsadalm i llssal az Autizm us pszichodinam ikai elm leteinek malm ra h ajto tta a vizet. E kapcsolat azonban biolgiai elm letekkel ppgy m agyarzhat lehet. Schopler, Andrews s Strupp az Autizmus s a felsbb trsadalm i gazdasgi helyzet kztti kapcsolat felttelezsnek tfog k ritikjt a d ta.11 1979-ben ttekintettek minden rendelkezsre ll vizsglatot, s arra a kvetkeztetsre ju to ttak , hogy a kzlt sszefggsek m ter mkek. E szerzk szmos okot feltrtak, amelyek az esetek kivlasztsa sorn term szetszeren torztshoz vezetnek. A magasabb trsadalm i osztlyokbl szrmaz szlk pldul tbbet tudnak az Autizm usrl, rendelkeznek a megfelel kapcsolatokkal s eszkzkkel ahhoz, hogy risi tvolsgokra utazzanak a legkivlbb pszichitriai kzpontok Autizm us-szakrtihez. Ezrt az ilyen csaldokbl szrmaz autista gyer mekek tbbnyire fellreprezentltak a felism ert autistk kztt. Azta

A HTTRBEN REJL TNYEK


12

59

tbb ms npessgvizsglat trtnt - N agy-Britanniban s Svdor szgban13, - amelyek nem talltak semmilyen kapcsolatot az Autizm us s a trsadalm i osztlyok kztt. Ehelyett ezek a vizsglatok nvekv gyakorisgot jeleztek a bevndorl szlk gyermekei krben, akik tbbnyire trsadalm ilag htrnyos helyzetek voltak. E lvrhatnnk, hogy a magasabb osztlyokbl szrm az autista gyer m ekek tlslya fokozatosan cskkenjen, ahogy tbb inform ci s szak m ai szolgltats vlik hozzfrhetv. Ilyen cskken tendencit figyel tek meg G reen s m unkatrsai a felvteli adatokban a New Yorki Egye tem Orvosi K zpontjnak gyermekosztlyn.14 1961 s 1976 kztt az au tista gyermekek 30 szzalka szrm azott felsbb trsadalm i-gazda sgi helyzet csaldokbl, de 1979 s 1981 kztt ez 18 szzalkra cskkent. Ha azonban figyelembe vesszk, hogy az I. s II. trsadalm i osztly a lakossg 12 szzalka az rintett terleten, akkor mg ez az adat is egy kicsit magasabb a vrtnl. W olff s m unkatrsai 1988-ban azt kzltk,15 hogy alig sikerlt olyan m entlisan re tard lt gyermek ekbl ll csoportot tallniuk, akik olyan magas trsadalm i osztlybl szrm aztak, m int autjsta populcijuk. Vizsglatukban az au tista gyer m ekek szlei intellektulisabbak voltak, s tbb klncsg szorult beljk, mint a tbbi szlbe. Mg n yitott krds, hogy az em ltett torzulsokon kvl milyen ms tnyezk befolysoljk a npessgvizsglatok statisztikai elem zst. G enetikai tnyezk j esllyel lehetnek rszei a m agyarzatnak. A bio lgiai s szociolgiai tnyezk nem teljesen fggetlenek egymstl. Az A utizm us pldul valamivel gyakrabban fordulhat el ltalnos szervi patolgia s az ebbl ered slyos rtelm i fogyatkossg ksretben ott, ahol szegnyesek a trsadalm i-gazdasgi krlmnyek. Ezzel szem ben a jrulkos htrnyok nlkli Autizmus gyakoribb lehet jo b b k rlm nyek esetn. Ilyenkor a diagnzis egyszerbb s kevsb ellent mondsos. E zrt az autistaknt azonostott esetek szmban bizonyos slypont eltoldsra szm thatunk a trsadalm i osztlyok kztt, ami megfelel a tallt adatoknak. A slyos szocilis krosods gyakorisga gyerm ekkorban Az eddig trgyalt vizsglatokban a magnyossgra, a kom m unikcis kudarcra s a repetitivitsra vonatkoz viselkedsi kritrium ok egysze r kszlete segtsgvel diagnosztizltk az Autizm ust. Bebizonyoso dott, hogy ezek a kritrium ok megbzhatan m egklnbztetik azokat a gyermekeket, akik hasonltanak a K anner ltal elszr lertakra. Bi zonytott-e az is, hogy az Autizmus term szetes entits, valdi t n e t

60

A HTTRBEN REJL TNYEK

csoport? M rlegelnnk kell azt a lehetsget is, hogy a fenti viselkedsi kritrium ok vletlenszeren s egymstl fggetlenl fordulnak el, s hogy elism erten ritka egybeessk a puszta vletlen mve lehet. Ha pldul sznvak, triszonyban szenved fuvolsokat keresnk, tallnnk nhnyat egy megfelelen nagy npessgcsoportban. Nem tallnnk vi szont ilyen tnetcsoportot. rtelm etlen lenne, hogy a tnetek egyttl lst egy re jte tt, alapvet pszicholgiai krosodssal prbljuk megm a gyarzni. Mivel pontosan ez az, am it ebben a knyvben tenni szndko zunk, nagyon fontos meggyzdnnk arrl, hogy nem illzit kergetnk. Szerencsre van olyan tanulm ny, mely elemzi a tnetek puszta egy beessnek lehetsgt. Ehhez egyetlen terlet sszes fogyatkos gyer mekt megvizsgltk. A vizsglatot Lorna Wing s Judith Gould vgezte el Camberwellben, Bels-London egyik, 155.000 llekszm negyed ben.16 Els lpsknt m egllaptottk, hogy 1970. decem ber 31-n Camberwellben lak 35.000, tizenngy vesnl nem idsebb gyermek kzl 914 olyan van, akirl az egszsggyi vagy oktatsi hatsg tudja, hogy valamilyen testi, rzkszervi vagy rtelm i fogyatkossgban szen ved. A korbbi M iddlesex-tanulm nyban minden autista gyermekrl kiderlt, hogy a hlzatokban fogyatkosknt mr ism erik ket. Ezrt a Cam berw ell-tanulm nyban kvetett mdszer igen alkalm as volt arra, hogy m inden potencilisan autista gyermeket azonostsanak. A vizsg lat f clja azonban nem az autista gyermekek kikeresse volt. A vizs glat annak fldertst clozta meg, hogy a vizsglt npessgben hny gyermek m utatja az Autizm us brm elyik f jellem zjt. A 914 gyermek szrvizsglatval 173 gyermeket vlasztottak ki to vbbi intenzv vizsglatokra. E csoport minden mozgskpes, rtelm i fogyatkos gyermeket magban foglalt. Kztk volt minden olyan gyer mek is, aki az Autizm usra jellem z hrom tipikus viselkedsi tnet brmelyikt m utatta rtelm i fogyatkossgra val tekintet nlkl. E hrom jellemz: (1) slyos szocilis krosods, melyet klnsen a t r sakkal val klcsns, ktoldali interakcira val kpessg hinyval hatroztak meg; (2) slyos - verblis s nem-verblis - kom m unikcis krosods; (3) a kpzeletet ignyl tevkenysgek hinya, belertve a szerepjtkot is, ezek repetitv viselkedssel val helyettestse. M inden gyermeket (hat kivtelvel, aki meghalt) ism telten m egfigyeltek s vizsgltak, a szlkkel s gondozkkal pedig alapos interjkat ksztet tek a gyermek szletstl kezdve m uttott viselkedsrl s furcsas gairl. Sok vvel ksbb, amikor a gyermekek 16-30 vesek voltak, nyomonkvet vizsglatot vgeztek. Klasszikus Autizm ust, legslyosabb form jban, mely nagyon em l keztetett K anner eredeti lersra, 7 gyermeknl talltak. Ez 2 tzezre-

A HTTRBEN REJL TNYEK

61

IQ-tartomny

rintett hnyad

0-19

86%

gyermek)

20-49

42% (96 gyermek)

50-69

2% (700 gyermek)

70+

0,13% (34 000 gyermek)

4.1. bra A szocilisan krosodott gyermekek IQ-tartomnyonknti

megoszlsa, hozzvetleg 35.000 15 v alatti gyermek populcibl (Wing s Gould tanulmnyibl)


lkes gyakorisgnak felel meg, s megegyezik a nukleris Autizm us ms tanulm nyok sorn m egllaptott gyakorisgval. ppgy, m int a middlesexi vizsglatnl, 4,9 tzezrelkes gyakorisgot lla p to tta k meg (sszesen 17 gyermek), amikor az Autizm ust K anner kt fbb tnete alapjn diagnosztizltk, nevezetesen a kora gyermekkorban m u tato tt szlssges kzmbssg s a krlmnyes repetitv tevkenysgek j e lenlte alapjn. E ddig nincs ellentm onds. Az Autizm us tnetcsoportja ism t j l fel ism erhet form jban nyilvnul meg. Az egyedli legfontosabb diag nosztikai kritrium ot azonban, nevezetesen a slyos szocilis kroso dst, ht ves kor eltt tovbbi 62 olyan gyermeknl m egtalltk, akik nem m u tattak az A utizm usra jellem z krtrtnetet. E gyermekek h t

62

A HTTRBEN REJL TNYEK

ven szzalka olyan slyos rtelm i fogyatkos volt, akiknek viselkedsi rep erto rjt vgletesen szknek talltk. Egyedl ez az ok elg lett volna, hogy ne tudjk az autista gyermekek sok tipikus viselkedsi jellem zjt felm utatni. Nem rendelkeztek komplex rutinokkal, bizarr hanghordozssal, vagy specilis kszsgekkel. A slyos szocilis kro sodst m utat gyermekek gyakorisga elrte a 22,5 tzezrelket a 15 v a latti gyermek esetben, s ez a szm messze m eghaladja a nukleris A utizm us gyakorisgt. Ezek a gyermekek eltttek az alaposan vizs glt m inta msik 60 gyermektl, akik slyos szocilis krosods nlkli rtelm i fogyatkossgban szenvedtek. E szocibilis, rtelm i fogyatkos gyermekek kzl 32 szenvedett Down-krban. Hrom tovbbi Downkros gyerek szocilisan is krosodott volt. A rra a kvetkeztetsre juthatunk, hogy az autista kisgyermekeket jellem z szocilis krosodshoz nagyon hasonl krosods gyakran m egtallhat az olyan rtelm i fogyatkos gyermekeknl, akik ms kri trium ok szerint nem autistk. A 4.1. brn vilgosan lthat, hogyan viszonyul a szocilis krosods gyakorisga a rtelm i fogyatkossghoz. A fogyatkossg legalacsonyabb szintjn, 20 alatti IQ-nl, a szocilis vlaszokat nagyon nehz felismerni. M indazonltal a gyerekek egy r szt szleik s gondozik gy rtk le, m int akik bartsgosak s ugyangy vgynak trsas kapcsolatokra, mint egy norm lis csecsem . Ezek a szlssgesen fogyatkos gyermekek nyilvnvalan kpesek vol tak szem kontaktust terem teni, hogy felkeltsk a figyelmet s hogy je lezzk, klnbsget tesznek az egyes emberek kztt. A legmagasabb IQ-svban viszont a slyos krosods nagyon ritka volt. E felfedezsek legegyszerbb m agyarzata az, hogy a szocilis kro sods egy specilis agyi struktra nem megfelel mkdsbl ered. A specifikus funkcizavar valsznsge ugyanakkor nagyobb az agy k rosodsa esetben. Ez magyarzn a szocilis krosods nagy gyakori sgt a slyos fogyatkosok kztt. K iterjedt krosods persze elfor dulhat a kritikus agyi struktra srlse nlkl is, mint ahogy elkpzel het olyan, nagyon krlrt krosods is, mely k iz r la g a kritikus agyi stru k t rt rinti. Ebben az utbbi esetben lthatjuk az Autizm ust leg tisztbb form jban.
A kzmbs, a passzv s a furcsa

A Cam berw ell-tanulm nyban a szocilis krosodst a ktoldal in ter akcira val kptelensgknt hatrozzk meg. Lorna Wing s m unka trsai m egksreltk meghatrozni a krosods minsgt is. Hrom jellegzetes tpust klnbztettek meg, a kzmbst, a passzvat s a

A HTTRBEN REJL TNYEK

63

furcst (4.2. bra). Lehet ugyan, hogy klnbz szitucikban ugyanaz a gyermek klnbz tpus viselkedst m utatott, mgis, uralkod vi selkedse alapjn jellem ezni lehetett az egyes gyerm ekeket.17 A kvet kez kpzeletbeli lersokat arra sznjuk, hogy az egyes tpusok szls sges vltozatt bem utassuk. Jan e kzm bs gyerek, aki az vegbra alatti gyermek kpt idzi fel. Az iskolban vagy otthon teljesen visszahzdnak ltszik, s nem vlaszol a szocilis kezdem nyezsre vagy a beszdre. Maga Jane egyl taln nem beszl. Nem vesz fel szem kontaktust sem, s gyakran gy t n ik , tkletesen k itr elle. Egszsges kishgtl eltren Jane visszautastja az lelst. Nem akarja, hogy vigasztaljk, am ikor szomo r. A nyja arrl szmol be, hogy Jane sosem dvzlte t azzal a moh vrakozssal, mely kisebbik lnynl oly szembetl. N ha az anya azon tndik, vajon Jane flim eri-e t egyltaln! Viszont Jane nem u tastja el teljesen a szocilis kontaktust. Egyszer szksgleteivel kzeledik az em berekhez, pldul hogy telt vagy italt kapjon. A hancrozst s a zenre val ugrndozst is szereti. Szlei rmmel hasznljk fel e ritka alkalm akat fizikai s szocilis kapcsolatterem tsre. Dvid p a s s z v gyerek, aki kznysen elfogadja msok szocilis k zeledst. C sinlja, am it m ondanak, szleinek s tanrainak pedig l landan figyelnik kell, hogy szolglatkszsge ne sodorja bajba. Dvid j l beszl s mindig kszsgesen s teljes szintesggel vlaszol a k r dsekre. Dvid szm ra a ms gyerekekkel terem tett szocilis kontaktus m indennapjainak rsze, de nem olyasmi, am it nagyon vr vagy rm m el tesz. Dvidnek knny a term szete, de minden feszltsg vagy a napi rutinban bellt vltozs rzelmi kitrseket eredm nyez, melyek az elllthatatlan zokogstl a dhdt hisztriig terjednek.
a magnyos a passzv a furcsa

4. 2. bra A szocilis krosods hrom tpusa

64

A HTTRBEN REJL TNYEK

Doris f u r c s a gyerek, aki szereti msok trsasgt, s aki szereti meg rinteni az em bereket. Vadidegenekhez megy oda, hogy megkrdezze tlk: Hogy hvnak? , Hny ves vagy? Nyilvnvalan nem kpes m egtlni, mikor nem kvnatos vagy illetlen a kzeledse. Am ikor el vittk egy egyetemi tanszkre vizsglatra, prbra tette a vizsgl t relm t. A nap vgn tovbbra is csngtt ra jta , s szleit knos helyzet be hozva azt m ondta, o tt akar m aradni jszakra. Nem csoda, hogy terhes s ellenszenves viselkedsre az em berek gyakran tesznek meg jegyzseket. Doris szlei azrt is aggdnak, m ert a kislny hajlam os a fizikai agresszira, s gy rzik, llandan gyelnik kell r, sohasem engedhetik el egyedl. A camberwelli m intban a szocilis krosods hrom tpusa gy osz lott meg, hogy az esetek krlbell fele ht ves kor eltt tipikusan kzmbs volt. Ide tartozott minden klasszikusan autista gyermek. A fennm arad esetek fele passzvknt , msik fele furcsaknt volt osztlyozhat. A nyomonkvet vizsglat idejre sok gyerek kategrit vltoztatott. Ers tendencia volt, hogy a kzmbs gyerekek passzvv vagy furcsv vltak, kivve a slyos rtelm i fogyatkosokat. A ht nukleris au tista gyermekbl ngy kzmbssge enyhlt. Ezek a vl tozsok azt m utatjk, hogy a szocilis krosodsok hrom tpusa a szocilis kapcsolatok kialaktsnak ugyanabbl az alapvet, slyos kptelensgbl szrm azhat.

A krosodsok trisza
gy ltszik, hogy a patolgis m rtk kros szocilis krosods mg a legslyosabb rtelm i fogyatkossg szintjn is felism erhet, s ezen fell m inden kpessgi szinten elfordulhat. Ez nem gy volt a msik kt tnyez esetben, melyekre a Cam berw ell-tanulm ny sszpontos tott: a verblis s nem-verblis kommunikci s a kpzeletet ignyl tevkenysgek krosodsban. E kszsgek ltalban bizonyos fok rettsget kvetelnek. Az tlagos gyermekeknl ezek m egjelense nem vrhat el krlbell kt ves korig. Ezrt kevs inform cis rtke van annak, ha e kpessgek hinyt regisztrljuk egy olyan rtelm i fogya tkos gyermek esetben, akinek szellemi rettsge sokkal alacsonyabb kt vnl. L orna Wing s Judith Gould mind a szocilisan krosodott, m ind a szocibilis csoportot olyan alcsoportokra osztotta, melyek 20 hnap fltti vagy alatti nyelvi fejlettsggel rendelkeztek. A jobb k pessgi tartom nyba tartoz gyerekeknl a krosodott kom m unikci vagy kpzelet egyrtelm en felism erhet volt. K iderlt, hogy a kritikus jobb kpessgi tartom nyban m inden sz-

A HTTRBEN REJL TNYEK

65

cilisan krosodott gyermek m utatott krosodst m indhrom vizsglt jellem zben. Ez egyetlen szocibilis gyermeknl sem fordult el. E zrt valjban a krosodsok trisza ltezik, s nem hrom klnll k rosods. M ost m r van vlaszunk arra a krdsre, hogy a ritka, nukle ris autista gyermekeknl ilyen tiszta form ban lthat jellem z k ro sodsok sszetallkozsa pusztn a vletlen mvnek tekinthetk-e. Nyilvnvalan nem! Meg lehetnk teht gyzdve arrl, hogy term szetes entitsrl beszlnk, am ikor az Autizm us rendellenessgrl sz lunk. M inden okunk megvan teht arra, hogy egyetlen alapvet pszicho lgiai m agyarzatot keressnk a trisz klns egyttllsra. A meg oldand rejtly az, hogy a szellemi fejlds megfelel szintje ellenre m irt van kom m unikcis krosods, m irt nincs szerepjtk, s mi kze van ennek a szocilis krosodshoz. M ost egy msik nyugtalant problmval kerlnk szembe. A k ro sodsok trisza fennllt m inden gyermeknl, akinek klasszikusan autisztikus k rtrtnete volt. Ugyanakkor a trisz szmos olyan egynre is vonatkozott, akit ezidig az rtelm i fogyatkosok, a pszichotikusok vagy az rzelmi zavarokkal kzdk kz soroltak. Kik ezek a gyerm e kek? A camberwelli vizsglatban kevs klnbsg m utatkozott e fogya tkos gyerm ekek s a klasszikusan autista gyermekek kztt, de a klasszikusan au tista gyermekek esetben az tlagos intelligenciaszint magasabb, a fik arnya nagyobb volt, s kisebb hnyaduk volt szle tstl fogva nyilvnvalan abnormlis. V ita trgya, hogy mikppen osztlyozzuk a szocilisan krosodott gyermekek teljes krt. Az Am erikai P szichitriai Trsasg A sze llem i ren d ellen essg ek d ia g n o sztik a i s s ta tis z tik a i kzikn yve harm adik, jav to tt kiadsban (DSM-IIIR) a pervazv fejldsi zavarok klnbz tpusainak ltezst fogadja el. 8 Ez azt jelenti, hogy sok alcsoport van, melyeknek csak egyike a klasszikus Autizmus. A klinikai gyakorlatban szm tsba kell vennnk az egyni vltozatokat. Az elm leti clok ese tben azonban szeretnnk a rendellenessg lnyegi vonsaira ssz pontostani, s flretenni a vltoz jellemzket. Ez okbl fontos az lta lban hozz trsul rtelmi fogyatkossg nlkli, tiszta Autizmus lte zsnek megerstse. A Camberwell-tanulmny mindazonltal feltrta azt a lehetsget, hogy minden trisz-pozitv gyermek egyetlen folytonos sg rsze, s ugyanabban az alapvet abnormitsban osztozik.19 Autizmus s skizofrnia A kznapi beszdben a zavart viselkedst gyakran nevezik skizofrn nek, az r lt sz rtelm ben. A skizofrnia azonban meglehetsen

66

A HTTRBEN REJL TNYEK

pontos diagnosztikai kritrium okkal hatrozhat meg, s az rltsgnek sok klnbz form ja van. Tny, hogy a szkn m eghatrozott skizo frnia ritkn kezddik serdlkor eltt. Kraepelin, a skizofrnia felfe dezje, arrl szmolt be, hogy tbb mint 1000 esetet tartalm az m int jb l csak krlbell 6 szzalk betegsge kezddtt 15 ves kor eltt. Az Autizm us kezdete viszont csaknem minden esetben hrom ves kor el ttre esik. Egy rendellenessg kezdetnek idpontja kritikus jelentsg. Az olyan rendellenessg, mely mr a szletstl vagy mg elbb befoly solja a fejlds norm lis m enett, s ugyanaz a rendellenessg, ha az rett szervezetet ri, kt kln problma. Az, hogy valaki pldul vak nak vagy sketnek szletik, teljesen ms tudati llapothoz vezet, m intha ksbb vakul vagy sketl meg. A korn kezdd pszichzis hasonl kppen elt a ksbb kezddtl. Figyelem rem lt tny, hogy szinte nem ltezik olyan gyermekkori pszichzis , melynek kezdete biztosan a harm adik letv u tnra s az tdik letv elttre tehet. M intha lenne egy olyan tilalm i idszak, am ikor a gyermek vdettnek m ondhat a pszichzis kitrstl. A kezdet idpontjnak megoszlsa nem folytonos, hanem lesen megosz to tt, d ac ra annak, hogy olykor lehetnek kivtelek a vlasztvonal m indkt oldalrl. A genetikailag rkld betegsgekben ltalnos a jellem z kezdeti letkor. Ez kt eltr evolcis nyom ssal hozhat kapcsolatba: az els a lehet legkorbban igyekszik kikszblni a ge netikai deviancit, hogy lehetsget terem tsen az j, sikeres kezdshez; a msodik a lehet legksbbre igyekszik elhalasztani m inden devian cit, mivel a kznsges okokbl bekvetkez hall megelzhet minden rtalm as m egnyilvnulst. Ha a pszichzisok genetikai eredetek, akkor ez a h ats knnyen felism erhet. Mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akik t ves koruk utn, de a puberts eltt vlnak pszichotikuss? Tneteik az A utizm usra vagy a skizofrnira em lkeztetnek-e? A vlasz egyrtelm: e ritka gyermekek tneteikben szinte mindig a felntt skizofrnekre em lkeztetnek, s knnyen m egklnbztethetk az autista gyermekektl. Ez a felismers Kolvin s m unkatrsai 1971-ben, Nagy-Britanniban publiklt vizsg lathoz ktdik.20 A Green s trsai ltal New Yorkban, 1984-ben lefolytatott vizsglat lnyegben m egerstette a korbbi m egllapt sokat.21 Kolvin s m unkatrsai arrl szmoltak be, hogy a 24 skizofrnisknt diagnosztizlt betegbl ll m intjuk legfiatalabb tagja 6,7 ves volt. A skizofrnia kezdete a m inta 80 szzalkban nyolc s fl ves kor u tnra esett. A nyelvi s kognitv fejlds mr hat ves korban lnyegben befejezdik. A felnttkori kom petencihoz alapvet feltte

A HTTRBEN REJL TNYEK

67

lek m r jelen vannak, br a teljestm ny a tapasztalattal javul. Nem meglep teh t, hogy a gyermekkori skizofrnia - akr hat ves korban is - egy csoportba sorolhat a felnttkori skizofrnival. Nincs ok arra, hogy ezt a krkpet a gyermekkori Autizmussal sszevegytsk. M ind Kolvin, mind Green vizsglatban sszehasonltottk a korn, vagyis hrom ves kor eltt megbetegedett gyermekeket a ksbb meg betegedettekkel. Nhny fontos klnbsget llaptottak meg, mely tl terjed t a viselkedsi tneteken. A new yorki vizsglat k im utatta, hogy az au tista gyermekek 52 szzalka ersen az tlag alatti IQ -tartom nyban, 50 pont alatt teljestett. Ezzel szemben egyik skizofrnis gyermek sem teljestett a 65-s IQ -rtk alatt. A skizofrnis gyermekek a brit vizsglatban is sokkal jobb kpessgnek bizonyultak, m int az autista gyermekek. gy mindkt tanulm ny m egersti, hogy az A utizm us, mint korai rendellenessg jelen t s intellektulis deficitet okoz. E tan u l mnyokban tovbb az alacsony IQ-rtkek az agyi m kdszavar kz vetlen bizonytkaival trsultak. Az autista csoport krelzm nyben az rtalm as szlszeti esemnyek is lnyegesen gyakoribbak voltak. D acra annak, hogy a skizofrnia s az Autizmus knnyen m egkln bztethet diagnosztikai entitsok, felnttkorban nmely autista fel szni viselkedsben em lkeztet a skizofrnis betegek bizonyos tpus ra. Az ilyen betegeknek negatv tnetei vannak, azaz keveset vagy nem beszlnek, m imikt nem hasznlnak, s kevs vagy semmilyen rdekl dst nem m utatnak a szocilis kontaktus vagy a kom m unikci irnt. N ha egyszer mozgsos sztereotpik jelentkeznek. A viselkedsbeli hasonlsg azonban nem megbzhat bizonytka az alapvet zavar h a sonlsgnak, nem is beszlve a mkdszavar alapvet okairl. A pozitv skizofrnis tnetekkel rendelkez betegek mg felszni viselkedskben sem em lkeztetnek az autistkra. A skizofrnia legjel lemzbb pozitv tnetei azzal vannak kapcsolatban, hogy a beteg han gokat hall s azt hiszi, lnyeges szemlyes zenetek radnak fel a krnyezetbl. A hangok s hitek szubjektv lmnyek, melyeket a beteg kzlni tud msokkal. Az olyan j l beszl autistk, akik lm nyeiket el tudjk m ondani, egszen msrl adnak szmot, mint a skizofrn betegek. A skizofrninl tovbb az akut betegsg szakaszait gyakran hossz idszakok vltjk fel, melyekben helyrell a norm lis llapot. Ez a jelensg az Autizm usnl nem lthat. Lehetsges azonban, hogy a skizofrnia s az Autizmus egymsra rakdva fordul el. Beszmoltak mr ilyen ritka kombincikrl is.22 Mivel az autista kifejezst Ernst Bleuler alkotta a skizofrn gondol kodsi folyam atra, s mivel mind az Autizmus, mind a skizofrnia valamifle szocilis krosodst eredm nyez, nem meglep, hogy a ski-

68

a h t t r b e n r e jl t n y e k

zofrnis cm kt a mltban gyakran hasznltk autistkra. A kt t netcsoport sszemossa bizonyos m rtkben n-m egvalst kvetkez m nyt eredm nyezett. A gyermekkori Autizm us felism erse eltt bizo nyos betegeket, akiket ma az autistk kz sorolnnk, skizofrnisknt rtak le, egyedi tneteik szem eltt tartsval. Ksbb ezeket a rgi esettanulm nyokat idztk bizonytkul arra, hogy bizonyos skizofrnis felnttek nem klnbztethetk meg azoktl, akiket ma autistaknt ism ernk.

Milyen korn diagnosztizlhat az autisztikus magny?


Az Autizm us korai rendellenessg, de a korai kezdetet ltalban sz letstl hrom ves korig hatrozzk meg. M irt ez a hossz idtartam ? Nem volna lehetsges pontos kort megllaptani az Autizm us jeleinek els felbukkansra? Nem figyelhetk meg az els jelek rviddel a szlets utn? A hzi videk elterjedsvel vannak korai felvtelek olyr n gyermek ekrl, akiket ksbb autistaknt diagnosztizltak. Egyesek azt remlik, hogy ezek vgre vlaszt adnak e krdsekre, s elvezetnek a korai diag nzishoz. Az anekdotikus bizonytkok eddig a rra utalnak, hogy ez a rem ny m egalapozatlan. Elszr is, sokkal tbbet kell tudnunk a cse csemkori fejlds norm lis m enetrl; msodszor az abnorm lis fejl ds olyan fokozatosan indulhat, hogy kezdete nem llapthat meg h aj szlpontosan. Mi a helyzet azokkal a retrospektv inform cikkal, melyeket a szlk az els kt vrl adtak? 1977-ben az UCLA N europszichitriai Intze tben Edw ard O rnitz s m unkatrsai rszletes krdvet kldtek 100 23 ngy v alatti autista illetve egszsges gyermek szleinek. Taln arra szm tottak, hogy utlag az abnorm its valban korai jelei vlnak nyil vnvalv. A szlk fele azonban arrl szmolt be, hogy au tista gyer mekk els letvben mg nem gyantottk, hogy valami baj van . Egy angliai vizsglat sorn 4 93, igen jkpessg autista szlei kzl csak 12 szl kzlte, hogy az els letvben bizonytalan nyugtalans got vagy hatrozott aggodalmat rzett gyermeke m iatt. Termszetesen nem tudjuk, hogy a tkletesen egszsges gyermekek szlei kzl, ha m egkrdeznk, hny ism ert volna el ilyen aggodalm at, m inthogy az utlag alaptalannak bizonyult. Mivel az Autizm us teljes klinikai kpe nem nyilvnul meg hrom ves kor eltt, s mivel lehet, hogy a szlk nem mindig szmolnak be az abnorm itsokrl, hogyan diagnosztizljk a szakemberek a szocilis

A HTTRBEN REJL TNYEK

69

krosodst korai szakaszban? Meglep vlaszt adott erre az a revelci erejvel hat tanulm ny, amelyet kt gyermekgygysz, Hilda Knobloch s Benjm in Pasam anick ksztett. 5 Ez a tanulm ny egy 1900 kisgyerm ekbl ll m intn alapult, akik egy nagy szak-am erikai lta lnos gyermekgygyszati hlzattal lltak kapcsolatban. A gyermekek tbbsge kt v alatti volt, s azon gyan alapjn vizsgltk meg ket, hogy fejldsk nem egszen megfelelen alakul. A szerzk 50 olyan gyermeket szrtek ki, akik llandan szocilis kudarcot vallottak az em berekhez, m int szemlyekhez val viszonyulsban. Felttelezheten k alkottk volna a leend autista gyerekek egy csoportjt. Ezeket a gyermekeket sszehasonltottk a klinikai regiszterben soron kvetkez 50 gyermekkel, akik szintn az abnorm lis fejlds jeleit m utattk, de tlk telheten a legszocibilisabban viselkedtek. A kt abnorm lis csoport fele-ktharm ada lt t kom plikcikat a terhessg, a szlets s az jszltt kor sorn. A csoportok nem kln bztek jelentsen a kom plikcik gyakorisgnak tekintetben, s a meg figyelhet neurolgiai jelek tern sem trtek el, idertve a repetitv m ozgsokat is, melyek szinte minden gyermeknl jelentkeztek. Konvulzv jelensgeket a gyermekek 70 szzalknl llaptottak meg. Szmos, organikus agykrosodssal trsult, diagnosztizlhat rendellenessget is talltak. Nem meglep, hogy az esetek tbbsgben rtelm i fogyat kossg llt fenn. M s tanulm nyok nem szmoltak be az organikus jelek ily nagy gyakorisgrl, de a szerzk megmagyarzzk, hogy a neurom uscularis-m otoros abnorm itsokat knnyebb kim utatni a korai cse csem korban, mint ksbb, am ikor mr van kompenzci. Knobloch s P asam anick hangslyozza, hogy mindazok a gyermekek, akik szocilis krosodst m utattak, s akiket ksbb felttelezheten autistaknt kel lene diagnosztizlni, viselkedskben nem klnbztek szreveheten a tbbiektl, csupn abban, hogy nem tudtk szemlyknt kezelni az em bereket . A tanulm ny legrdekesebb felfedezse azonban akkor szletett, am i kor hrom ill. tz vvel ksbb ismt megvizsgltak 40 gyermeket. A kztes idszakban egyik gyermek sem rszeslt klns kezelsben, de m inden szlnek megmondtk, hogy megksett s lass fejldsre sz m tson. Az rtelm i fogyatkossg valban minden esetben fnnllt a ksbbi letkorban is. Az Autizmus potencilis tnete azonban, neve zetesen az, hogy nem tudtk szemlyknt kezelni az em bereket , m indazoknl a gyermekeknl eltnt, akiket 12 hnapos koruk eltt vizsgltak meg. Nem gy rtelm i fogyatkossguk. Utlag egyikket sem lehetett autistnak tekinteni. Ez ersen arra utal, hogy ez a tnet az Autizm us korai m utatjaknt nem hasznlhat. M inl idsebbek voltak

70

A HTTRBEN REJL TNYEK

viszont a gyerekek, amikor elszr megvizsgltk ket, annl megbzhatbbnak bizonyult az Autizmus ideiglenes diagnzisa. A 22 gyermekbl, akit m sodik letvben vizsgltak meg elszr, s akik szocilis kro sodst m utattak, hat olyan volt, akit ksbb hatrozottan autistaknt diagnosztizltak. Ez volt a helyzet hat gyermekbl t esetben, akiket elszr harm adik letvkben vagy azutn vizsgltak meg. E z a fontos tanulm ny ismt felhvja a figyelmet a rra a tnyre, hogy az A utizm us viselkedsi diagnzisa tele van nehzsgekkel, ha a visel kedsi repertor olyan kicsi, m int pldul fiatal csecsem korban. A valdi autisztikus kzmbssg nagyon eltr jelensg lehet attl, am i kora gyermekkorban a szocilis fogkonysg hinyaknt figyelhet meg. Vannak legalbbis olyan csecsemk, akik els pillantsra megle hetsen kzmbsek a szocilis kapcsolatterem tssel szemben, de k sbb kifejldik bennk a szocilis fogkonysg. Vannak olyanok is, akik els ltsra szocilisan fogkonynak tnnek, de ksbb slyos kroso dsokat m utatnak. Ezt mr rgen tudjk az rtelm i fogyatkossg szak rti, akik kzl sokan csodlkozva reagltak az jkelet cm ke, az Autizm us bevezetsre, hiszen ennek az llapotnak a f jellem zje, nevezetesen a szocilis krosods, nagyon ism ersnek ltszott. A n a gyon korai letkorban abnorm lisknt felism ert autista gyermekeket jszerivel inkbb rtelm i fogyatkossguk, mintsem A utizm usuk alap j n ism erik fel. Ezt a nzetet egy eddig mg befejezetlen, retrospektv tanulm ny ersti meg. Olyan rutin-szrsi feljegyzseket kaptunk, m e lyeket egszsggyi szakemberek ksztettek minden hat s 18 hnapos kor kztti gyermekrl. Eddig azt llaptottuk meg, hogy tizenkt a u tista gyermek kzl nyolc esetben a gyermekek 12 hnapos kora krl kszlt feljegyzsek nem rgztettek semmilyen abnorm itst. Ezzel szemben a szocilis fogkonysgot s az artikulcit gyakran elism er en tettk szv. A tbbi ngy gyermek esetben a feljegyzsek viszont ltalnos m egksett fejldst jeleztek. Az eddigi kutatsi eredm nyek megkrdjelezik a trekvseket, hogy egyszer viselkedsi vagy etolgii m dszereket fejlessznk ki az A u tizm us korai diagnzishoz. A szocilis kapcsolatterem tssel szembeni kzmbssg fogalmt nyilvnvalan nem hasznlhatjuk ism rvknt. Ez a viselkedsi jel, legalbbis az els letvben, sem nem egyedlllan jellem z az Autizm usra, sem nem egyetemesen jelenlv benne. Van-e valami ms, ami specilisabban jellem zi az autista gyermekek kptelensgt a kapcsolatterem tsre, s am i megklnbzteti ezt a kp telensget a puszta aszocilis viselkedstl? Segtene-e ez a nehezen megfoghat valami abban, hogy megmagyarzzuk az A utizm us tbbi jellem z vonst?

A HTTRBEN REJL TNYEK

71

Az Autizm us kritikus vonsainak viszonylag ksi megnyilvnulsa, valam int a korai gyermekkor gyenge szocilis kontaktusterem tsnek ktes jelentsge arra utal, hogy az autista gyermekek olyan szellemi kpessg hinytl szenvednek, mely a norm lis fejlds sorn a gyer mekkor vgig nem alakul ki teljesen. Ez teht fontos kulcs, am ikor vlaszt keresnk az Autizm us rejtlyre.

5.
A biolgiai gykerek

Mi okozza az A utizm ust, s mit lehet vele tenni? N incs olyan k rd s, m elyet gyakrabban tesz fel, aki ezzel a re jt ly e s re n d el lenessggel kerl szembe. Idelis esetben lennie kell olyan vlasznak, mely m egmagyarzza az Autizm ust, mikzben m egm utatja a megelzs s gygyts lehetsgeit is. A valsgban nem ltezik ilyen vlasz. A pszicholgiaiakkal tsztt biolgiai okok s okozatok sszkpe vgl feltrul m ajd, de ezen a nagy gobelinen mg sok kznek sok vig kell dolgoznia. E zalatt nmelyek mg mindig azt hiszik, hogy van egy egyszer v lasz, mely m agyarzni, gygytani s megelzni tudja az A utizm ust; nevezetesen, hogy az A utizm ust az anya s gyermek kzti pszichodinam ikai konfliktusok okozzk, vagy valamilyen szlssges egzisztencilis szorongs, melyben a gyermek szenved, s az eredeti konfliktusok meg oldsval bekvetkezik a gygyuls. A bizonytkok hinynak dacra e tves hit tovbb l. Tovbb l olyan hiedelmekkel egytt, hogy az em bernek meghasad a szve , vagy megbetegedhet a szemmel vers tl . Valjban lehetetlen, hogy egy gyermek autistv legyen azrt, m ert anyja nem szerette elgg, vagy m ert fenyegetve rzi lett s szemlyisgt. Ktsgtelen, hogy az Autizm usnak biolgiai oka van, s szervi diszfunkci kvetkezmnye. Azokat a krdseket, hogy mi e diszfunkci term szete, s hogy mi lehet felels az abnorm itsrt, ebben a fejezet ben vizsgljuk meg. A kutatsok azonban ma mg kezdeti stdium ban vannak. Az organikus tnyezk bizonytkaival e kezdeti stdium ban lev kutatsok foglalkoznak, ez azonban nem jelenti azt, hogy korai lenne kizrnunk a pszichodinamikai okokat. Azrt zrjuk ki ket, m ert nincs rtelm k. M a m r nevetsges az a gondolatm enet, mely trtnetesen ppen azeltt, hogy felfedeztk kromoszmlis eredett, pszichogn

A BIOLGIAI GYKEREK

73

okokra ak arta visszavezetni a Down-krt. M r a maga idejben is md lett volna sszerbb elm letet alkotni. Akrcsak a Down-krnl, az Autizm us esetben is sok olyan tny van, mely egyszeren nem egyez teth et ssze egy pszichogn elm lettel. Az A utizm us pldul m inden fle csaldban s kultrban elfordul, nemcsak m egoldatlan rzelm i konfliktusokkal kszkd, problm s csaldokban. A problm s csal dokban sok a problm s gyermek, de egy vilg vlasztja el az rzelm ileg zavart s az autista gyermeket. Nincs okunk azt hinni, hogy az autista gyermekek szlei kevsb szeretik gyermekeiket, vagy kevsb k ita rt an prbljk meg nevelni s oktatni ket. A lthat bizonytk az, hogy sokuk nevelsi erfesztse kitartbb s nfelldozbb. A nnak egyik oka, hogy az Autizm us e mtosza oly ers, abban keresend, hogy Kanner tekintlye ll mgtte. K annert megleptk nhny szl autisztikus vonsai, akikkel tallkozott. Fontolra vehette volna genetikai tnyez lehetsgt, ahogy Asperger tette. E helyett lebilincselte az a gondolat, hogy a szlk autista vonsai krosan befolysolhatjk a gyermekneve lsi szoksokat, s ez nmagban is okozhatja az Autizm ust. Ha ez igaz, m inden rossz szli bnsm dtl szenved gyermeknek autistnak kel lene lennie. Nyilvnvalan nem ez a helyzet. A 2. fejezetben lttuk, hogy K aspar Hauser s Genie, akik m indketten rendkvli m rtkben krosodtak szocilisan, nem voltak autistk. Tulajdonkppen m indkett gyorsan jav u lt, mg akkor is, ha fizikai s pszicholgiai fejldsk cskevnyes volt, s bizonyos m rtkben gy is m aradt. Az rtalm as krnyezeti tnyezk feletti diadal, mely egyszeren ezek kikszbl svel kvetkezhet be, bizonytja az ember ellenllkpessgt.1 m ez csak akkor igaz, ha nincs szervi krosods. ppen gy, m int m inden fejldsi rendellenessg esetn, term szetesen szm tsba kell vennnk mind az organikus, m ind a krnyezeti tnyezket. Valsznleg klcsnhats van e tnyezk kztt, klnben egyltaln nem kvetkezik be fejlds. Ami a nevelked gyermekeket illeti, a j szli bnsmd s a specilis nevels nem tesz egy kroso dott gyermeket pp, de segt a gyermeknek a kpessgei szerinti leg jobb teljestm ny elrsben. Nem kell nagy kpzeler annak elgondo lshoz, hogy a rossz pszicholgiai vagy nevelsi krnyezet m egakad lyozza az ilyen eredm nyt. m ez a kzhelyszer igazsg nem segt bennnket az Autizmus megrtsben, hiszen minden gyermekre rvnyes.

Az idegrendszeri krosodsra utal jelek


Valaha minden orvos azon a hiten volt, hogy az Autizm us funkcion lis, nem pedig szervi rendellenessg, mivel nem volt kzvetlen bizo

74

A BIOLGIAI GYKEREK

nytk az agy abnorm itsra. Az egyik els tny, mely ezt a h itet meg ren d tette, az a felfedezs volt, hogy az epilepszia - ltszlag a derlt gbl - az au tista serdlk krlbell egyharm adnl megjelenik.2 Figyeljk meg, mi trtnt Paul esetben. Amikor hrom ves korban elszr vizsgltk, idegi abnorm itst nem talltak nla. Viselkedsi t netei alapjn klasszikus autistaknt diagnosztizltk. Tz vvel ksbb Paul mg mindig autista volt, de epilepszis roham ai voltak, am i k t sgkvl organikus jel. Termszetesen flm erlt a gyan, hogy Paulnak m r a kezdetektl voltak organikus srlsei, m ezeket egyszeren nem vettk szre. Az epilepszis roham ok csak egyik pldjt jelentik azoknak az orga nikus jeleknek, melyeket bsgben talltak autista gyermekeknl, am int keresni kezdtk ket. A lista hossz s hasonlt a tbbi, neurolgiai alapon keletkez fejldsi zavar listjhoz. A viselkeds szem pontjbl az rtelm i fogyatkossg a legfontosabb s legktsgtelenebb jele az agy k o rai abnorm itsnak. Mg olyan autista gyermekeknl is, akiknek tesztekkel m rt intelligencija az rtelm i fogyatkossg tartom nya fltt van, nagyon nagy arnyban talltak neurolgiai jeleket. Az autis ta gyermekeknl gyakran tallunk pldul az EEG -eltrseket, kros nystagm ust, perzisztl infantilis reflexeket s sztereotip mozgsokat. Az A utizm us esetben az organikus eredet, illetve srls ltezs nek bizonytkai nem csupn jelzsek, hanem elspr erej tnyek. Ez a bizonytk azonban csak azt m utatja, hogy agyi rendellenessg ll fenn, de nem m utat r a zavar term szetre. Nehz problm val llunk szemben. Ha az idegi abnorm itsok egsz sora van jelen, ezek kzl az A utizm us szem pontjbl vajon melyik dnt - s melyik pusztn j ru lkos? Ebben jtszanak kulcsszerepet a pszicholgiai kutatsok. Ha meg tudnnk hatrozni az Autizm usra specifikus pszicholgiai krosods term szett, akkor vezrfonalat kapnnk a specilis agyi abnorm itsok keresshez. Sajnos, eddig ilyen vezrfonal nem ll rendelkezsre. A kutatsok szinte vaktban folynak. A klnbz kor s kpessg autista gyermekek viselkedsi tnete inek klinikai lersa odig vezethet bennnket, hogy szinte m indentt krosodsra szmtsunk. Ez arra utal, hogy a bzt mg nem vlasztot tuk el a pelyvtl. A kvetkez fejezetekben m egksreljk elvlasztani az autisztikus viselkeds kritikus vonsait azoktl a vonsoktl, melyek pusztn jrulkosak. Ez azonban mg nem minden, am it meg kell ten nnk. Vgs soron azt szeretnnk megtudni, hogy mi a biolgiai abnorm its, s az abnorm its mikppen eredm nyezi a tnetek tipikus egyt test. Ez az a tuds, melyet el szeretnnk rni, ha a tudom nyos erfe sztsekbl az A utizm us nagy gobelinje elkszl.

A BIOLGIAI GYKEREK

75

Az Autizm us biolgiai alapjra irnyul k u tats kihvst m indenki lelkesen fogadta. A fontos tnyezk terlete azonban olyan m eghkken ten nagy, hogy e fejezet csak fut pillantsra nyjthat lehetsget. Colem an s Gillberg m onogrfija,3 Schopler s Mesibov,4 valam int Wing5 nemrgiben a neurobiolgiai krdsekrl kiadott ktetei tovbbi hasznos inform ciforrsul szolglnak.

Mi lehet a baj az aggyal?


Ha az A utizm us szervi rendellenessg, akkor elvrnnk, hogy az agy kzvetlen vizsglatakor m egtalljuk az abnorm itst. Ez a megkzelts egyltaln nem egyszer s vilgos. E helyett inkbb szerencsejtkhoz hasonlt. Nagy az esly arra, hogy valamilyen szerkezeti krosodst tallunk, s ez a krosods brm i lehet a m ikroszkopikustl a szabad szemmel j l lthatig, az idegsejteken belli hibktl egsz sejtrendsze rek helytelen fejldsig. A rra is nagy az esly, hogy fiziolgiai diszfunkcit tallunk. Fennllhat pldul a neurotranszm itterek viszonyla gos hinya vagy tlslya, vagy hinyozhat egy enzim, am i bizonyos egyb, ritk a fejldsi rendellenessgek esetben valban elfordul. Az ilyen ny ito tt szituci specilis nehzsggel j r. M inl tbb szem pontot vizsglunk meg, annl valsznbb, hogy lnyegtelen hibkra akadunk, olyan hibkra, melyeknek nincs dnt kapcsolatuk az A utizm ussal. Am ikor anatm iai s fiziolgiai vizsglatokat rtkelnk, szem eltt kell tartan u n k azt a fontos szempontot, hogy az Autizm us fejldsi zavar. E z felttelezheten azt jelenti, hogy alapjt egy fejldsi abnorm its kpezi. Egy fejldsi zavart nem lnyegtelen feladat megkln bztetni a ksbb megjelen krosodstl. Ha pldul sketnek szletik valaki, annak kvetkezmnyei vannak a nyelvi fejldsben, de ha k sbb lesz valaki sket, annak nem. Br az autista-jelleg viselkeds m egtallhat olyan agykrosodott vagy pszichotikus felntteknl, akik azeltt sohasem m utattak ilyen viselkedst, ez nem egyezik meg azzal a rendellenessggel, melyet Autizm usknt ismernk. Am ikor hipotziseket lltunk fel arrl, milyen krosods okozhat A utizm ust, szm tsba kell vennnk az agy norm lis fejldst. M a m r kztudott, hogy az agysejtek elszr osztdssal szaporodnak, de az utn a norm lis fejlds sorn elhalnak . Azzal az elkpzelssel szem ben, hogy a fejlds nvekeds, s hogy minl tbb, annl jobb, az retlen agynak van nagyobb sejt-srsge s tbb szinapszisa sejten knt, nem pedig az rett agynak. A fejlds m egakadsa ezrt inkbb a kikapcsols, mint a bekapcsols kudarca lehet. Az idegsejtek a gnek

76

A BIOLGIAI GYKEREK

ben meglv nvekedsi instrukcikat kvetik, gyhogy az abnorm itsok akkor jelen n ek meg, ha egy gn program ja hibs. A kikapcsols p ld u l tl ksn kvetkezik be. Ebben a helyzetben lehet, hogy megn vekedett sejtsrsg vrhat, m int ez tbb autista beteg boncolsakor ki is derlt.6 Hasznos lenne az abnorm itsokat eredetk idpontja s fejldsi k vetkezm nyeik szerint megklnbztetni. A magzati fejlds abnorm itsainak egyik rdekes fizikai m utatja az ujjhegyek s lbujjak brrediben, vagyis az ujjlenyom atokban lthat. Bizonyos autista gyerm e keknl jellegzetesen abnorm lis m intkrl szmoltak be.7 Ha betegs gk kialakulsa a szlets eltti fejlds kritikus pontjhoz kapcsolha t, ez az A utizm us biolgiai kezdethez adhat kulcsot. Az autista popu lcikban tallt abnorm lis oldalisg, pl. balkezessg, hasonlkppen korai, szlets eltti krosodsra utalhat.8 Az au tistk agynak krbonctani feldolgozsa mg kevs esetben si kerlt. Egyre tbb tanulm ny kszl azonban az l agyrl, pldul szmtgpes tom ogrfii vizsglatok (CT-vizsglatok) segtsgvel. Ez a m dszer sszefoglal adatokkal becsli meg a kapcsolatot az agy sejttel t lttt s folyadkkal tlttt terletei kzt. Sejtpusztuls vagy nyom sfokozds esetn a folyadkkal tlttt terletek viszonylag n a gyobbak. Ha az Autizm us inkbb sejtpusztulssal j r egytt, mint sejtburjnzssal, akkor a folyadkkal tlttt terleteknek nvekednik kell. 1978-ban nmi izgalmat keltett egy tanulm ny, mely ilyen tgulatokrl szmolt be.9 Az eltrs a baloldali agyfltekn szembetnbb volt. A sokatm ond bizonytk j l illett azokhoz a neuropszicholgiai elkpze lsekhez, melyek a baloldali agykrosodst a nyelvi diszfunkcival hoz tk kapcsolatba, amelyet viszont az Autizmus egyik vezet vonsnak tarto ttak . Szmos neuropszicholgiai tanulm ny m intha m egerstette volna ezt a hipotzist, s ez sok vithoz vezetett. Vgl azonban nem lehetett bizonytani, hogy a bal agyflteke krosodsa brm i mdon specifikus lenne az Autizm us szem pontjbl.10 Az autista gyermekek m inden ilyen krosodsa valsznleg inkbb jrulkos agykrosods. A zta tbbfle kpalkot eljrst alkalm aztak, kztk PET-vizsglatot (pozitronem isszis tom ogrfit, mely m eghatrozott agyterletek glkzhasznostst mri) s M RI-vizsglatot (mely mgneses rezonan cia segtsgvel brzolja az idegszvetet, illetve annak krosodst). Br ezek az adatok tovbbi kzvetlen bizonytkokat szolgltatnak a vizsglt autistk organikus agyi krosodsra nzve, nem nyjtanak logikai alapot arra, hogy az agy valamelyik specilis terletnek kroki szerept felttelezhessk. gretes irnyt jelent egy jkelet MRI-vizsglat, m elyrl Courchesne s m unkatrsai szmoltak be.11 A nyltagy

A BIOLGIAI GYKEREK

77

egy kis rsznek szokatlan fejldsi rendellenessgt talltk szmos, rtelm ileg fogyatkos s nem fogyatkos autistnl. Knnyen elkpzel het, hogy ez a fejldsi rendellenessg az agy ms rszeinek olyan abnorm itsaival trsul, melyeket eddig mg rtem kerestek. Jelenleg mg nem vilgos mi a kapcsolat a tallt morfolgiai eltrs s a viselkedsi tnetek kztt. Eltekintve ez utbbi tanulm nytl, az anatm iai vizsglatok f prob lm ja az, hogy eddig mg nem szolgltak olyan bizonytkkal, mely akr kizrta volna az lta l n o s, minden terletet rint patolgit, akr sp e c ifik u s szvettani elvltozst m utatott volna ki, lehetleg az ltalnos krosodson tl s fell. Ahogy ltni fogjuk, a kros szellemi funkcik ksrletes pszicholgiai kutatsban is csak rszben kereked tek fell ezen a nehzsgen. Az ltalnos fogyatkossgra vonatkoz adatok azrt nem visznek elre, m ert tl sok okot m utatnak ki egy sp ec ifik u s fogy atk ossg m agyarzathoz. A krgi sejtp u sztu ls, am elyet pldul a tgult agykam rk jeleznek, vagy a sejtek kros n eu rlis fejlds sorn keletkezett esetleges tlburjnzasa nyilvn valan rossz dolog. Senki nem csodlkoznk, ha az ilyen durva agyi rendellenessgek fejldsi zavarokat s viselkedsi problm kat ered mnyeznek. De m irt ppen Autizm ust okoznak? s m irt csak olyan ritkn? Ugyanezek a krdsek rvnyesek, amikor a biokmiai vizsglatokat m rlegeljk. Nagy szmban vgeztek ilyen vizsglatokat, de ezek eddig nem lltak ssze egysges kpp. Egy megbzhat adat, amely pldul mg m agyarzatra vr, a szerotonin szint jelents megemelkedse sok autista gyermek vrben.12 Ugyanakkor a liquorban vagy a test ms rszeiben a szerotonin szint normlis. Az abnorm itst sikerlt visszave zetni a vrlemezkk megvltozott szerotonin felvtelre vagy trolsra. Ez pldul olyan specilis tnyez, mely taln kulcsokat adhat az Autizm us biolgiai alapjnak megrtshez. De hogyan? Ettl a felfede zstl az Autizm us viselkedsi tneteihez vezet t mg hossz s f radsgos. rdem es itt megjegyeznnk, hogy az Autizmus gygyszeres kezels nek rem nye ers m otivci a kutatsi nehzsgek vllalshoz. K ln bz neurotranszm ittereket, enzimeket, vitam inokat s trendeket pr bltak s prblnak ki, nha valamelyes sikerrel. Sokan rvelnek gy, hogy a m irt ne prblnnk ki megkzeltse jobb, m intha egyltaln semmit sem tesznk. Ktsgtelen, hogy az Autizmus bizonyos tnetei sikerrel kezelhetk gygyszeresen. Valszntlennek ltszik azonban, hogy egy gygyszer megakadlyozza vagy m egfordtja az agy fejlds nek krosodst.

78

A BIOLGIAI GYKEREK

Pszichoflziolgiai

vizsglatok

A pszicholgia egsz ga foglalkozik az olyan vegetatv funkcik m rsvel, mint amilyen a pulzusszm s brvezetkpessg, vagy az agy ltal kibocstott, apr elektromos jelk. E mrsek rdekessge az, hogy j rszt fggetlenek az alany akarattl. Br kzvetlenl a fiziolgiai tneteket m rik, kapcsolatban vannak olyan pszicholgiai folyam atok kal is, mint a szorongs, az bersg s az inform cifeldolgozs. Szmos, autista gyermekeken elvgzett elektrofiziolgiai vizsglatot tek in tett t egy kzlemnyben Angla Jam es s Jam es B arry.13 A szer zk, akik a legjobb ksrleti bizonytkokkal maguk szolgltak, a rra a kvetkeztetsre ju tn ak , hogy az autista gyermekek olyan vegetatv m rszm ai, m int a lgzs frekvencija, a pulzusszm s a brvezetkpes sg, valam int az EEG -rtkek, mind slyos fejldsi retlensget jelez nek. rtelm i fogyatkos autista gyermekek hasonlan fogyatkos, nemautista gyermekekkel val sszevetsnl az autistk a pszichofiziolgiai mrszmok tkrben mg retlenebbek voltak. A legfontosabb megfigyels a tjkozdsi reakci habitucijval (a megszokssal) fggtt ssze. Ezt a reakcit a legtbb llat m utatja, am ikor j esemny trtnik. A reakci legszembetnbb alkotrsze a flhegyezs s az ingerforrs fel forduls. Ezenfell azonban az EEG rtkekben s az autonm mrszmokban is vltozsok figyelhetk meg. A reakci habitucija azrt kvetkezik be, m ert az llat felism eri, hogy az inger mr elfordult s nem j r kvetkezmnnyel. Az em berek is knnyen hozzszoknak egy ingerhez, ha az ismtldik. Az autista gyermekeknl a tjkozdsi reakci habitucija krosan meglassult. A habituci kudarca kognitv diszfunkci kvetkezmnyeknt rte l mezhet. Az ism tld ingerek azrt nem vesztik el jdonsgrtkket, m ert feldolgozsuk nem megfelel. Ha ez gy van, akkor a kvetkez ingerrel val sszehasonlts sorn nem derl ki az azonossg. Az olyan tpus kognitv diszfunkci, amilyet a ksbbi fejezetekben trgyalunk, sszhangba hozhat ezzel az rtelmezssel. A habituci nem jhet ltre, ha az egyes ingerek egymstl fggetlenl, s nem egy nagyobb m inta rszeknt kerlnek feldolgozsra. A tjkozdsi reakci habitucija az ers izgalmi llapotokban is lass. Az autista gyermekek taln azrt reaglnak tartsan az ism tld ingerekre, mert nagyon szoronganak. Innen m intha mr csak egy kis lps vezetne annak kijelentshez, hogy az Autizm ust a slyos szoron gs okozza. Ez a kvetkeztets azonban alaptalan. Ahogy azt Jam es s Barry k im utatja, az autista gyermekek nem m utatnak sem habitucit,

A BIOLGIAI GYKEREK

79

sem szorongst, m int az regisztrlt a la cso n y pulzusszm m utatja. Ms pszichofiziolgiai bizonytkok is arra utalnak, hogy az au tista gyer m ekre nem jellem z a krnikusan ers izgalmi llapot. A pszichofiziolgiai bizonytkokkal kapcsolatban tisztzatlan, hogy azok m ennyire alapvet biolgiai jellem zk, illetve milyen m rtkben a kognitv diszfunkci msodlagos jelensgei. Az izgalmi szint ppgy lehet a feldolgozsi trekvs eredm nye, mint a feldolgozsi stlus oka. M sik problm a az, hogy a bizonytk semmi specilisat nem rul el az A utizm usrl, mivel nagyon hasonl abnorm itsok szmos egyb pszi ch itriai zavarra jellem zek. Le kell vonnunk a kvetkeztetst, hogy az autonm funkcik m rse az inform cifeldolgozsi abnorm itsok r tkes m u tatja, de az ok-okozati sszefggsek m agyarzatt mshol kell keresnnk.

Neurolgiai

elkpzelsek

Sok sok olyan rtelm ezsi ksrlet van, mely az A utizm us f tneteit ltalnos neurolgiai elmletekkel magyarzza. Az els ilyen tfog elm letet Damasio s M aurer terjesztette el 1978-ban.14 k az agy dopam inrendszerben fellp krosods lehetsgt m rlegeltk, mely fleg a basalis ganglionokat, a hom loklebenyt, illetve a halntklebeny egyes rszeit rinten. A dopam inrendszert az 5.1. brn m utatjuk be.
nucleus caudtus

5.1. bra A dopaminrendszer

80

A BIOLGIAI GYKEREK

rdekes, hogy a skizofrnia esetben a dopam inrendszer abnorm itsait szintn felvetettk, s erre nmi bizonytkot is talltak. Damasio s M aurer elm letket agykrosodott felntteknl s llatksrletek sorn megfigyelt viselkedsi tnetek analgijra alaktottk ki. Az ilyen megkzeltssel azonban vatosan kell bnnunk. Mg ha kzeli hason lsg van is az llatksrletek eredm nyei s a neurolgiai m egfigyel sek, a skizofrnis betegek s az autista gyermekek tnetei kztt, ebbl nem kvetkezik, hogy a krosods ugyanott van. Az pedig vgkpp nem bizonyos, hogy ugyanaz az ok ll a htterben. A dopam inrendszer krosodsnak elmlete megrdemli, hogy kom o lyan vegyk, mivel a specifikus hats problm jt clozza meg. A rend szer az agynak csak nagyon kis rszt foglalja magban, br sok kln bz terletre hat. Az elmlet azokra a neurolgiai tnetekre sszpon tost, melyekrl gy ltszik, szoros kapcsolatban vannak az Autizmussal: furcsa jrs, hangads gyenge kontrollja, kifejezstelen arc, rcpdes kzmozdulatok, repetitv tevkenysgek, a spontaneits hinya, l land visszatrs egy tm hoz s szocilis krosods. Ezek mind tip i kusan autista vonsok. Valamennyi pontosan azon agyterletek diszfunkcijt tkrzheti, melyeket a dopam inrendszer irnyt. Coleman s Gillberg az eddig mg kzvetett bizonytkot trgyaljk, mely a l t m asztan ezt az elm letet s kapcsolatba hozzk az agytrzs elsdleges abnorm itsval, ahonnan a dopam inrendszer ered. Egy ksrletesen ltrehozott neurolgiai tnetcsoportrl azt lltjk, hogy az az Autizmus m odellje.15 Ez a Kluver-Bucy tnetcsoportnak nevezett llapot az amygdala s az azt krlvev halntkkreg m ester sgesen elidzett, kreg alatti srlsnek eredm nye. M ajmok a Klu ver-Bucy lzis m tt utn nem ismernek fel trgyakat s ms llatokat, s ennek eredm nyekpp szocilisan igen helytelenl viselkednek. Pa radox szeldsget, spontaneitshinyt s nha indokolatlan dht is m utatnak. Krdses azonban, hogy ezek a tnetek milyen mrtkben hasonltanak az autisztikus viselkedsre. A tlzott dopam inaktivits, melyet am phetam in kezels idzhet el, gtolja az amygdala nhny funkcijt. A harrow-i Klinikai Kutatkzpontban dolgoz Ros Ridley s Harry Baker kim utatta, hogy az am phetam innal kezelt llatok tlzot tan aktvv s ersen sztereotipp vlnak, trsaik irnt minden rdek ldsket elvesztik.16 Ha az agy dopam inrendszernek fejldsben lenne egy specilis hi ba, azt az olyan sejtek okozhatnk, melyek a normlis fejldstl elt ren nem halnak el. Ennek kveikezmnye a dopam in-idegsejtek meg nvekedett szma, s ezrt egy tlzottan aktv rendszer lenne. A mg fejld szervezet tlzott dopam inaktivilsa olyan viselkedsi tnetek

A BIOLGIAI GYKEREK

81

hez vezethet, melyek bizonyos hasonlsgot m utatnak a teljesen rett rendszer tlzott aktivitsa ltal okozott tnetekkel. Tbb klnbsgre, m int hasonlsgra kell azonban szmtanunk. Figyelem rem ltan rdekes az az tfog neuropszicholgiai tan u l mny, melyet Rumsey s Hamburger tz, tlagos intelligencij autista frfirl k sztett.17 Esetkben semmilyen deficitet sem lehet rtelm i fogyatkossggal vagy jrulkos htrnyokkal m agyarzni. Jelents hi nyossgot talltak viszont olyan tesztekben, melyekrl tudtk, hogy a frontlis rendszer diszfunkcijra rzkenyek. A szerzk utalnak arra, hogy ezek az eredm nyek sszhangban vannak a Damasio ltal felll tott modellel. 1986-ban egy gondolatokban gazdag, ttekint cikkben Deborah Fein s m unkatrsai arra a kvetkezietsre ju to ttak , hogy mg tl korai az A utizm us rszletes neuropszicholgiai m odelljnek kialaktsa.18 Ki m utattk, hogy a korbbi elmletek szksgszeren ingatag alapokon nyugodtak, mivel a tnetek term szett illet felttelezseik tlsgosan homlyosak s ellenrizetlenek voltak. H atrozott lltsuk az, hogy amg nem ltunk tisztbban az Autizmus alapvet kognitv d isz tin k c i jval kapcsolatban, addig nehz tovbbi haladst elrni a neuropszi cholgiai vizsglatok terletn. Idkzben egy teljesen ms szempontbl folytatott kutats elrelen d tette az Autizm us biolgiai alapjnak vizsglatt. E kutats ahelyett, hogy azt akarta volna kitallni, mi a baj az autista gyermekek agyval, vakmeren azt a krdst tette fl: m irt van vele valami baj? Genetikai hibk Lehetsges-e, hogy az Autizmus a genetikai program hibjnak k vetkezmnye? E krds olyan iker- s csaldvizsglatok segtsgvel kzelthet meg. melyek sorn igyeksznk minden rokont minl tbb nemzedkben megvizsglni. Ezen a terleten gretes munka folyik: klnbz kzpontokban a kutatk keresik az "autizm us gnt olyan csaldok rklds-elemzsvel, amelyekben egy vagy tbb autista csaldlag van. Mivel az Aulizmus ritka rendellenessg, egy csaldon bell egynl tbb autista gyermekre rilkn szm thatunk. Ennek ellenre a / autista gyermekek testvreinek 2 szzalkt aulistnak talltk. Ez a gyakorisg 50-100-szor nagyobb, mint a npessgnl ltalban. Ugyan akkor nem szabad elfelejtennk, hogy maguknak az autistknak ritkn vannak gyermekeik. Ezrt, ha az Autizmus genetikailag rkldik, a kzvetlen rklds eslyei elhanyagolhatk.

82

A BIOLGIAI GYKEREK

ttr jelentsg ikervizsglatot folytatott 1977-ben Susan Folstein s M ichael R utter. Sikerlt 21 ikerprt sszegyjtenik, akik kzl legalbb az egyik testvrt ktsgtelenl autistnak diagnosztizltk.19 A cl az volt, hogy felbecsljk a konkordancia (megegyezs) m rtkt: a szigor k ritrium ok szerint diagnosztizlt A utizm us gyakoribb-e m indkt ikerben, ha azok egypetjek, m intha ktpetjek? Itt kell m egjegyeznnk, hogy 100 szzalkos konkordancia mg j l megalapo zott genetikai felttelek m ellett sem vrhat. Ennek egyik oka a gnek penetrancijnak klnbz mrtke. K onkordancit a klasszikus Autizm usra 11 egypetj prbl 4-nI talltak, de a ktpetjek egyiknl sem. Ez a genetikai okok ers bizonytka. A vizsglat azonban egy lpssel tovbbm ent: az autizm us szempontjbl eltr, nem konkordns prok esetben az ikertestvr nem volt szksgszeren egszsges. Az egypetj ikertestvrek 82 szzalka, a ktpetjeknek pedig 10 szzalka m utatott rtelm i krosodst s beszdfejldsi zavart. E fel fedezs arra utal, hogy genetikai ok van a kognitv fejlds ltalno sabbnak m utatkoz zavara mgtt. Lehet, hogy erre az ltalnosabb kognitv fejldsi zavarra vonatkozik a genetikus, rkltt hajlam , s a klasszikus Autizm us ennek csupn egyik megjelensi form ja.
Kromoszmlis abnormitsok

A trkeny-X szindrm a nven ism ert kromoszmlis abnorm its gyakran eredm nyez rtelm i fogyatkossgot. Gyakorisgban m ind j r t msodik helyen ll a Down-kr mgtt, mely egy ms tpus kro moszmlis abnorm its kvetkezmnye. A trkeny-X szindrm a sok kal gyakrabban jelentkezik frfiaknl. Az rintettek beszdfejldsi zavarai kzl sok emlkeztet az Autizmusban megjelen tnetekre. A jellem z abnorm itsok, melyek azonban nmagukban nem elgsgesek az A utizm us diagnzishoz, a kvetkezk: a nmasg, a m egksett be szdfejlds, az echollia, a furcsa hangszn, s a valdi beszlgets folytatsra val kptelensg. A trkeny-X szindrm t m utat egy nek kt gyakori tnete mg a szemkontaktus kerlse, s az, hogy nem szeretik, ha m egrintik ket. rdekes megjegyeznnk, hogy br ezek a tnetek megfigyelhetk, nem ll fenn a szocilis-rzelmi kapcsolatok komoly zavara. A trkeny-X szindrm ban szenvedk egy rsze szigor diagnoszti kai kritrium ok alapjn autista. Epidemiolgiai vizsglatok hinyban mind a trkeny-X abnorm its valdi gyakorisga a npessgben, mind az A utizm us gyakorisga az rintett egynek krben ism eretlen. Jelen leg gy becslik, hogy az autista fik 10-20 szzalknak van valami

A BIOLGIAI GYKEREK

83

lyen krom oszm lis abnorm itsa, s ezek kztt a trkeny-X a leggyakoribb.20 Ha ez a megllapts igazoldik, akkor m agyarzatot ad az Autizm us kialakulsra az rintett fik egy rsznl. Ez legalbb rszlegesen indokolja, hogy m irt van tbb autista fi, m int lny. Coleman s Gillberg 10 olyan autista fi vizsglatnak eredm nyeit trgyalja, akiknek trkeny-X krom oszm juk volt. A fik tbb, m int felnl a szlets eltti s szlets krli idszakban veszlyeztet-krost tnyezk szerepelnek. Legtbbjknek izom hipotnija, epilepszi ja s agytrzsi diszfunkcira utal tnetei voltak. A szerzk a kvet kez rdekes hipotzist vetik fel: egy kromoszmlis hiba alapul szol glhat az abnorm lis agy trzsi fejldshez, esetleg zavart okozhat a dopam inrendszerben, nha pedig epilepszihoz is vezethet. Az A utiz mus ennek az esem nylncnak a folyomnya lehet. De okozhatja-e a krom oszm lis hiba a veszlyeztet krlm nyeket a szlets eltti idszakban? Bizonyos szlets krli problm k nyilvnvalan azrt lpnek fel, m ert a magzat beteg, m sokra azonban egyb m agyarzatot kell keresnnk.

Prenatlis s perinatlis agyi krosods


Sok vizsglat alapjn az az ltalnos vlemny, hogy az autistk kr trtnetben a perinatlis, szls krli idszakra es veszlyhelyzetek elfordulsa meglepen gyakori. 1971-ben pldul Kolvin au tista gyer mekekbl ll m intjban 37 szzalkos gyakorisgrl szmolt be, mg 33 skizofrnis gyermekbl ll m intjban (azaz, akiknl a pszichzis kezdete t ves kor fl esett)21 mindssze 12 szzalkos gyakorisgot tallt. Szmos tanulm ny m utatja, hogy jelentsen tbb a terhessgi s szletsi kockzat az autista, mint az egszsges gyermekek krben. Folstein s R u tte r ikervizsglatban 17 olyan autista fi volt, akinek ik erfivrt nem diagnosztizltk autistnak. Br a m inta egszbl szndkosan megksreltk kizrni a neurolgiailag rintett eseteket, e fik kzl 12 mg gy is tbb szlets krli komplikcin esett t, mint nem -autista ikertestvre; pldul elhzd szlets, ksn megindul lgzs vagy jszlttkori grcsk szerepeltek trtnetkben. A szlets krli rtalm as tnyezk jelenlte arra utal, br nem jelent egyrtelm bizonytkot, hogy - taln oxignhiny m iatt - agykroso ds kvetkezhetett be. Azt is figyelembe kell vennnk, hogy az rtalm as tnyezk, brm ik legyenek is azok - a terhessgi kom plikciktl a fogs szlsig nem a semmibl erednek. Sok olyan krlm ny van, mely rtalm as kvetkezmnyekkel jrh a t. Vagy ahogy a npi blcsessg m ondja: a baj ritkn j r egyedl. A terhessg krli problm k taln

84

A BIOLGIAI GYKEREK

rcs/ei s darabjai a fejldsi abnorm itsokra val hajlam nak. A gene tikai, alkati s prenatlis krnyezeti tnyezk hatsa gy sszegzdhet, hogy a kvetkezmnyek a magzati halltl az alig szrevehet abnorm ilsokig lart skln brhol elhelyezkedhetnek. E nzettel sszhangban a szletsi komplikcik terletn gyjttt adatok nem specifikusak. A Mary K onstanlareas ltal 1986-ban ttekintett 22 fontosabb tanulm ny egyikben sem tesznek pl. vilgos klnbsget a prenatalis, a perinatlis, st. a neonatlis komplikcik kztt. Mivel ezeket nem tekinthetjk klnll kockzatoknak, lehet, hogy az Autizmus szempontjbl leg kritikusabb esemny pontos term szete vagy idpontja m arad hom ly ban. Az Autizmus okainak vizsglatakor nem csupn egyetlen lehets ges okot tallunk, hanem ezek egsz sort. Ami szmt, az az, hogy egy brmily forrsbl ered krosods megakadlyozza-e egy specilis ne urolgiai rendszer normlis mkdst egy kritikus idpontban. A hi potetikus rendszer igen sebezhet lehet egy sor, klnbz idpontban indtott s klnbz eredet tm adssal szemben.

Vrusfertzsek s az im m unrendszer mkdsi zavara Az Autizm us terletn klnsen indokoltnak ltszik az a felttele zs, hogy egy pszichitriai betegsg az im munrendszer d isz tin k c i j nak s/vagy vrusfertzsnek a kvetkezmnye. Vlogatott esetekben m utattk ki, hogy kisgyermekeknl vrusfertzs elzte meg az Autizmus tipikus tneteinek kialakulst, ami eltt szemmel lthatan nor mlis fejldsi idszak volt. Ms esetekben a fertzs az anyknl lpett fel a terhessg korai szakaszban. Ennek tiszta pldja a rubeola. A jl dokum entlt esetek ritkasga m iatt azonban az Autizmus tbbnyire nem kapcsolhat ilyen okhoz. A vrusos betegsgek jrvnyokban jelentkezhetnek. Felttelezzk, hogy ha a kzponti idegrendszer egy kritikus idszakban, szlets eltt vagy utn fertzdik, ez Autizmust eredm nyezhet. E hipotzis igazol hat, ha megvizsgljuk az autista gyermekek incidencijt (elfordulsi gyakorisgt) ismert vrus-jrvnyok idejn. Klnsen rdekesek a retrovrusnak nevezett vrusfajtk, melyek a test sejtjeinek gnanyag ba integrldnak. Ms olyan vrusok, melyeket az Autizmus lehetsges okozinak tarta n ak , a herpesz- s a citom egalovrus. Ezek vekig szunnyadhatnak, de idrl idre reaktivldhatnak is a szervezetben. Az im m unrendszer, mely a vrusfertzstl vd bennnket, maga is hajlam os lehet mkdsi zavarokra. Az anyai im m unintolerancia slyo sabb formi a magzat hallt okozzk. Az enyhbb formk beavatkoz

A BIOLGIAI GYKEREK

85

h a tn a k a nvekeds ren d es folyam ataiba, s gy fejldsi re n d el lenessghez vezetnek. N hny autista gyermek esetben valban bizo nytk van az im m unrendszer abnorm itsaira.23 Az au tista s szocilisan krosodott gyermekek anyjrl tett vratlan s rdekes m egllaptst L orna Wing npessg-vizsglatai alapjn, (ezt rszletesebben a 3. fejezetben rtuk le).2 A krosodott gyermekek any j n a k arnytalanul nagy rsze (a vrt 5-tel szemben 22) szrm azott a karib szigetekrl. Hasonl tlslyt talltak Svdorszgban az olyan szo cilisan krosodott gyermekeknl, akik szak-Eurpban trpusi orsz gokbl szrm az, bevndorl anyktl szlettek.2 Ennek egyik lehet sges oka az szaki orszgokban honos vrusbetegsg, mellyel szemben a trpusi orszgokban szletett anyk mg nem szereztek im m unitst.

Az oksgi lnc
Az e fejezetben trgyalt bizonytkok arra utalnak, hogy az Autizm usnak nem egyszeren az okrl kell gondolkodnunk, hanem egy hossz oksgi lncrl. E lncnak kln szemei vannak: kockzat, rta lom, krosods. Ahogy azt e fejezetben lttuk, a kockzat sokfle lehet, hibs gnek, kromoszma krosods, anyagcsere zavarok, vrusok, im m unintolerancia s a szlets krli problm kbl szrm az oxignhi ny. E kockzatok mindegyike rtalm at, zavart idzhet el az idegrend szer fejldsben. A kros folyam at az agy magasabb szellemi funkci kat ellt, specilis rendszereinek fejldsben tart s krosodst hagyhat htra. A kr lehet enyhe vagy slyos, de hipotzisnk szerint csak akkor kvetkezik be Autizmus, ha egy kritikus rendszer fejlds nek egy kritikus idpontban val lellst okozza. Mi ez a kritikus rendszer? M a mg nem tudjuk. Az elz fejezetben lttuk, hogy szocilisan krosodott gyermekek populcis vizsglataibl nyert megllaptsok szerint a szocilis s kom m unikcis kszsgek alapjt kpez, ma mg azonostatlan agyi struktra norm lis fejldse ersen vdett. A krosods valsznsge azonban az ltalnos kroso ds mrtkvel n. Az a tny azonban, hogy az Autizm us egybknt nem fogyatkos egynekben is elfordul, azt m utatja, hogy a specifikus stru k t ra szelektven is krosodhat. Ha azonban az idegrendszer egyik rszt krosods ri, nagyobb a valsznsge, hogy ms rszek is kro sodnak. Felttelezheten a szleskr krosods lehetsge az oka az Autizm ussal trsul nagy szm fogyatkossgnak. Az A utizm us kialakulsnak modelljeknt lert oksgi lnc teret biz tost tbbszrs oki tnyezk, s halm ozott fogyatkossgok szmra.

86

A BIOLGIAI GYKEREK

M inden lehetsges ok befolysolhatja az Autizmusban szerepet jtsz kritikus rendszert, akr hat ms rendszerekre, akr nem. Az elkpzels ugyanaz, m int a pszichitriai zavarok biolgiai elmleteiben gyakran em legetett vgs kzs t koncepcija. A kzs t szmos kln bz h atst kzvetthet. E z nem jelenti azt, hogy brm i okozhat A utizm ust: valahol a lncban van egy kritikus pont, s csak ezt a k riti kus lncszem et r szmos s klnbz hats az, am i okozhatja. A krbonctani elvltozs lokalizlsa s egy kritikus idpontban fel lp fejldsi lellssal val sszekapcsolsa risi feladat. Senki nem vrja, hogy m r holnap thidaljuk az agy s a viselkeds kzti szakad kot. Kzben azonban a hidat mindkt oldalrl ptennk kell. E fejezet ben a biolgiai oldalrl tekintettk t rviden a munka llapott. A knyv tbbi fejezetben az okok krdst a msik irnybl kzeltjk meg. M rlegeljk az A utizm us klnbz tneteit, s alaposabb m agya rzathoz jutunk. M egkrdezzk m ajd, milyen felttelezett pszicholgiai folyam atok kvetkeztben lphetnek fel a tnetek. Vgl ezeket a m lyebb m agyarzatokat hipottikus neurolgiai struktrkhoz prbljuk kapcsolni.

6.
Az autista gyermekek intelligencija

Az intelligencia tesztelse
Sokan ktelkednek az a u tista gyerm ekektl szrm az IQ -rtkek m egbzhatsgban. Elszr is e gyermekeket nehz tesztelni, m sod szor pedig a klnbz intelligenciatesztek eredm nyei gyakran ellentm ondaknak ltszanak. A 4. fejezetben ttek in tett tnyfeltr, epide m iolgiai vizsglatok m egllaptottk, hogy az au tista gyermekek t l nyom tbbsge rtelm i fogyatkos. Lehet, hogy az au tista gyermekek intelligensebbek, m int gondolnnk? M ind K annerre, m ind Aspergerre nagy h atst gyakorolt az autista gyermekek meglepen rtelm es a rc kifejezse , valam int szokatlan kszsgeik s rdekldsk. Am ikor va laki elszr tallkozik au tista kisgyermekekkel, m egdbbentheti vonz, ragyog tekintetk, mely olyannyira klnbzik att l a tom pa arckife jezstl, melyet ltalban az rtelm i fogyatkosokkal trstanak. N em csak a megjelensk ksztet azonban csodlkozsra. Az au tista gyer m ekek viselkedse gyakran a szoksostl eltr kpessgekre, idnknt ritk a tehetsgre utal. Gesell s A m atruda 1941-ben rt, F e jl d s i d ia g n zis cm ta n knyvkben1 arra figyelm eztetnek, hogy a szervi eredet rtelm i fogya tkossgban szenved gyermekeknl fennll az intelligencia tves meg tlsnek veszlye. Pldaknt rdekes mdon olyan gyermekeket hoz nak fel, akik az A utizm usra ersen em lkeztet vonsokkal rendelkez nek - ezt a krkpet akkor mg nem rtk le! A veszlyt abban ltjk, hogy ezek a tvedsek a nem szervi eredet patolgira val hibs kvetkeztetsre vezethetnek.
A gyermek viselkedse gyakran igen bizarr, s a viselkeds klnssge paradox mdon olyan diagnzisra sztnz, mely talin elsiklik az alapvet rtelmi fogyatkossg fltt Amikor a viselkeds bizarr formkat lt, ksrtsbe esnk, hogy krnyezeti eredetet keres snk s pszichitriai felptmnyt emeljnk a tnetekre. A gyermek pldul rendkvli r

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

88

dekldst rulhat el egy jtk vagy egy idtlts irnt, mondjuk homokot tlt egy csbe, nyitja s csukja az ajtkat. Ez a viselkeds az eset rtelmezse sorin flrevezet mdon a figyelem fkuszba kerlhet. A viselkeds felruhzhat mg szimbolikus jelentsggel is, s ennek kvetkeztben viszonylag elhanyagoljuk az olyan tnetek sokasgt, melyek egyrtelmen egy alapvet hinyossgra mutatnak. Az aktivits s a bizarr tlzsok a vi selkedsben gyakran jrnak egytt vonz arckifejezssel s lmodoz tekintettel, mely a rejtett vagy nehezen rthet normalits benyomst kelti. Ha az orvos kritika nlkl elfo gadja e benyomst, lehet, hogy az llapotot szimptomatikus retardciknt, l-rtelmi fo gyatkossgknt rja le.

Nagyon valszn, hogy Kanner a fent lert klssgek hatsa al kerlt, E redeti m intjt azonban 30 v utn, 1971-ben megvizsglva,2 11 esete kzl ngyrl ezt mondta: br eredetileg m egdbbentettk a megfigyelt rendkvli emlkeztehetsgkkel... IQ -rtkeik - ha pszi cholgiai tesztekkel egyltaln m rhetek - olyan alacsony szinten vol tak, mely ltalban a gyengeelmjsg kzpslyos, im becillis fokoza tnak felel meg . Az au tista gyermekeken vgzett IQ-vizsglat krdst Lockyer s R u tte r alapos tanulm nyban tekintette t.3 Hatvanhrom autista gyer mek 5 s 15 ves kor kztt elvgzett vizsglatval nyert IQ -rtkeket sszevetettk a ksbbi oktatsi eredmnyekkel s a szocilis alkalm az kodssal is. Ilymdon az IQ-rtkels rvnyessgt vizsgltk a val let kritrium aival szemben, s azt figyeltk, hogyan llja ki az id p rbjt. A kvetkeztetsek, melyeket e tanulm nybl levonhatunk, nagyon vilgosak: az au tista gyermekek intellektulis kpessgeinek gondos rtkelse, melyet klinikai pszicholgusok vgeznek, ugyanolyan m egbzhat, m int a fogyatkos s a norm lisan fejld gyermekek ese tben. Lockyer s R u tter tanulm nya m egm utatta, hogy az autista gyerme kek IQ -rtkei a tz vvel ksbbi msodik vizsglat sorn is ugyanolya nok m aradtak, mg akkor is, ha msok voltak a vizsglk, s ms tesz teket alkalm aztak. Ugyanakkor a klnbz rsztesztekben kifejezett teljestm nybeli egyenetlensg nyilvnult meg. Fontos, hogy ez az egye netlen teljestm ny is idben llandnak bizonyult. A rra kell kvetkeztetnnk, hogy a gyakran alacsony IQ -rtkek s a klnbz rsztesztek ersen eltr eredm nyei vals, szilrd tnyeket tkrznek. Ezek megegyeznek a gyermekek oktatsi eredm nyeivel s m indennapi teljestmnyvel. A problm k nem a tesztekben s nem is a tesztelkben rejlenek, hanem a gyermekek tnyleges fogyatkossgt tkrzik. Azok a gyermekek, akik elszr alacsony IQ-rtkeket rtek el, ke-

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

89

sbb mg gyengbben teljestettek, s ezt a m egllaptst W aterhouse s Fein egy nemrgiben megjelent tanulm nyban m egerstette.4 IQ -rtkeik alapjn rom lottak azok a gyermekek, akik ks gyermekkorukig nem tan u ltk meg a beszdet funkcionlisan hasznlni. Ha csak a sike resen vgrehajtott teszteket vettk szm tsba, az IQ -rtkek tlbecsl tek s flrevezetek voltak. A gyakorlatban, sajnos, ez gyakran m egtr tnik, gyhogy a titokzatosan intelligens autista gyermek m tosza to vbb l. Klnsen azokat a gyermekeket hajlam osak felruhzni olyan tehetsggel, mely nincs bennk, akik sok rsztesztben nem bizonyulnak m rhetnek, de egy-egy rsztesztben nagyon j eredm nyt rnek el. A teljestm nyek egsz tartom nyt szmtsba kell teht vennnk ahhoz, hogy m inl pontosabb elrejelzst adhassunk. A kzvlekedssel ellenttben a korai IQ-rtkelsek, ha azokat meg felelen vgzik s rtelm ezik, kivlan jelzik elre a gyermek ksbbi alkalm azkodst s teljestm nyt. Az IQ-teszteem eket azonban, csak gy, m int a tan ri rtkelseket vagy a szli megfigyelseket tlbecs lik, am ikor elvrjk tlk, hogy finom egyni eltrseket klnbztes senek meg. A j l felptett tesztek ereje akkor m utatkozik meg, amikor agykrosods okozta, nagy egyni klnbsgeket akarunk rzkelni. Nem ktsges, hogy az ilyen mrsek a szubjektv m egtlsek felett llnak. M ost arra a problm ra kell rtrnnk, hogy az ltalban alacsony m rhet intelligenciaszint ellenre meglepen nagy teljestm nyek j e lenhetnek meg bizonyos elszigetelt kszsgekben. Ez legdrm aibban az id io t savant" jelensgben m utatkozik meg.

Az autista idiot savant


R itkn br, de elfordul, hogy egy rtelm i fogyatkos kiem elked teljestm nyt m utat egyetlen terleten, gyakran fellmlva a magasabb intelligencijakat is. Az id io t sa v a n t cm kje azt a paradoxont jel li, am ikor valaki minden tekintetben flkegyelm (idiot), m tuds (savant) is azltal, hogy egyetlen terleten kivl tudssal vagy kszsg gel rendelkezik. Tny, hogy e figyelemremlt em berek rendkvl nagy arnyban - taln 50 szzalkban - autistk is. M egdbbent N adia pldja, aki ngy s ht ves kora kztt olyan gynyr rajzokat ksztett, melyeknek szakemberek j rta k csodjra. Vagy ot van a 12 ves Stephen, aki a Kirlyi M vszeti Akadmia elnknek figyelmt is felkeltette. Sir Hugh Casson ezt m ondja rla:

90

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

Stephen Wiltshirc pontosan azt rajzaja, amit lt - e ifibbet, se kevesebbet. ll a trgy - rendszerint egy plet - eltt, mondjuk IS percig, mintha inkbb csak nzn, mint meg figyeln a2t. Ksbb gyorsan, biztos kzzel lerajzolja, s pontosan, ami annl is rejtlye sebb, mert pusztn emlkezetbl, vzlatok nlkl teszi. Nem hagy ki egy rszletet sem semmit. Az egyetlen pontatlansg az, hogy a rajzon megjelen trgy tkrkp. Legked vesebb tmja az ptszet, minl knyesebb s bonyolultabb, annl jobb/*

Egy msik fiatalem ber, Nigel, akinek m rt intelligenciaszintje nagyon alacsony, s kptelen gondoskodni magrl, tkletes zongorista. Bmulatb aejt klasszikus zenei repertorja van, s egy j darabot egyszeri halls utn meg tud tanulni. A 22 ves Claudia mvszeti plyzatokat nyer. Stephen s Nigel m ellett is egyike azoknak a lenygz esetek nek, melyeket N eil O Connor s Beate Hermelin vizsglt.7 A 6.1. brn lth at portrt is rajzolta, krlbell tizent perc alatt. Az id io t savant" tehetsgt ritkn tudja szakmailag hasznostani. Szellemileg htrnyos helyzete ezt sajnos megakadlyozza. Az is igaz, hogy az ilyen kiem elked kszsgek nagy rsze nem sok hasznot jelen t sem nmaga, sem msok szmra. Vegyk csak azt az ism eretet, hogy egy adott dtum hoz a ht mely napja tartozik a mgoly tvoli m ltban vagy jvben, vagy a megrts nlkli, folykony olvasst. Nem tudjuk, m inek kell trtnnie ahhoz, hogy egy gyermekbl id io t s a v a n t vljk. Taln bizonyos fok rgeszms eltkltsgnek kell len nie benne egy kszsg tkletestsre. Nem ktsges, hogy a szocilis kapcsolatok hinya bsges idt garantl az egyetlen clra sszponto sul tevkenysghez. Gyakran megfigyeltk, hogy klasszikusan autista gyermekek valban rendkvli kpessget rulnak el az egyetlen clra val sszpontosts tern. Ha ezek a vonsok m egknnytik egy elszige telt kszsg kialakulst, akkor az Autizm us eszmnyi feltteleket nyjt a sa v a n t jelensgnek virgzshoz. Jusson esznkbe, hogy az igazn rendkvli esetek mg az autista npessg krben is ritkk. M indazonltal sok esettrtnetben tesznek em ltst valamilyen kivtelesnek tekintett kpessgrl. Leggyakrabban olyan kszsgekrl szmolnak be, melyeknek a gpies m em rihoz s a konstrukcis vagy trbeli kszsgekhez van kzk. K anner a szigetsze r kpessg kifejezst tallta ki, mg msok tredkes kszsgeknek nevezik ezeket. M indkt kifejezs elevenen kzvetti e kimagasl telje stm nyek elszigetelt term szett.

AZ AITTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

91

U ta.
Iblu ota
(!> '(ochtK '

6.1. bra Claudia, egy 22 ves autista n portrja Uta Frithrl

92

AZ AUT1STA GYERMEK INTELLIGENCIJA

A teljestmny cscsai s mlypontjai


A kzism ert W echsler-fle intelligenciaskla (WISC) szmos kln bz, kiprblt rsztesztbl ll. Ezek bsges inform cival szolglnak arrl, milyen eloszls jellem zi az autista gyermekek tesztekben m uta to tt teljestm nyt. rdem es kicsit elidznnk ezeknl az eredm nyek nl, m r csak azrt is, m ert az rtkels sorn szinte m inden autista gyermeket a WISC vagy hasonl eszkzk segtsgvel tesztelnek. A WISC felptse m iatt, s m ert felttelezhetjk, hogy ltezik olyas mi, m int ltalnos intelligencia, mely a teljestm ny m inden oldalt befolysolja, az idelis tlaggyerm ek a rsztesztek szles skljn a teljestm nyek egyenletes szintjt, pontosan a korcsoport tlagt m u tatja. Mg azoknl a gyermekeknl is vrhat, hogy az eredm ny m in den egyes rszteszt esetben ugyanabba a svba esik, akik az tlagos intelligenciaszint alatt vagy felett teljestenek. Ha felrajzoljuk a kln bz rsztesztek eredm nyeit brzol grafikont, tbb-kevsb vz szintes vonalat kapunk. A vadul egyenetlen vonal (mely a nyugtalans got regisztrl szeizm ogrfra em lkeztet) neurolgiai abnorm itsra utal. Nagy az egyetrts abban, hogy az autista gyermekek csipksebb profilt m utatnak, m int brmely sszehasonltsi csoport. gy tnik to vbb, hogy profiljuk minden ms klinikai csoporttl is klnbzik. Elg klns, hogy az e tnyben rejl diagnosztikai lehetsget eddig mg nem vettk szre. Nem mindegyik autista gyermek m utatja ugyanazt az eloszlst, de egy

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

93

sajtsgos m inta a csoportadatokban vilgosan megfigyelhet. Ez a te l jestm ny kt ellenttes plusrl ism erhet fel. A kt plus az egyni varicik, valam int az intelligenciaszint s a kulturlis krnyezet k lnbsgei ellenre is megfigyelhet. Mg az p intelligencij autistk s a jap n autista gyermekek is ezt a m intt m utatjk.9 A le g ro ssza b b teljestm n y p lu sa azokban a rsztesztekben tallha t, melyek nagyfok kom m unikatv kpessget kvetelnek meg. Ezek kzl a legtipikusabb az lethelyzetek m egrtse rszteszt. Ez a teszt, m elyet a 6.2. brn szemlltetnk, jzan szt ignyl vlaszokat vr ltszlag kznapi, m valjban igen m lyrtelm , hipotetikus krd sekre. Nem elg igaz vlaszt adni, mint a pldban, de a vlasznak a trgyhoz tartoznak is kell lennie. Mivel az autista gyermekek kom m u nikcija definciszeren krosodott, az e tesztekben vallott kudarcuk taln nem klnsen meglep. A helyzet mgsem az, hogy az autistk m inden krdst rosszul rtenek s rosszul vlaszolnak meg. H ibtlanul vlaszolnak az olyan krdsekre, melyek pontos inform cikat ignyel nek egy, az autista ltal specilisan ism ert tm rl. A WISC ltalnos tjkozottsg rsztesztjben az autista gyermekek valban m ajdnem mindig jobban teljestenek, m int az lethelyzetek m egrtse rsz tesztben. Ezzel szemben gyakran ennek a fo rd to ttja igaz az rtelm i fogyatkos, nem -autista gyermekek esetben. A le g jo b b teljestm n y plu s azokban a rsztesztekben tallhat, melyek kzl a M ozaik a legtipikusabb. E teszt lnyege az, hogy egy absztrakt m intt adott idn bell kis kockkbl ki kell rakni, ahogy azt

6.3. bra A Mozaik" teszt (WISC)

94

AZ AUT1STA GYERMEK INTELLIGENCIJA

a 6.3. bra szemllteti. R endszerint szm thatunk arra, hogy e tesztben m ajdnem m inden autista gyermek - feltve, hogy m egrti, m it kvnnak tle - hasonl vagy jobb eredm nyt r el, m int egy ugyanolyan kor tlaggyerm ek. A nem -autista, fogyatkos gyermekek szm ra viszont ez a teszt ltalban nagyon nehz. De vajon m irt viszonylag knny e teszt az autista gyermekeknek? Igaz, hogy a feladat nem tm aszt nagy kvetelm nyeket a szocilis vagy verblis kommunikcival szemben, s maguk az anyagok sugalljk, mit kell tenni, de ez nmagban meg m agyarzza-e az autista gyermekek ezen a terleten m utatkoz rendk vli kpessgt? M ieltt e krdst tovbbvinnnk, egszen vilgoss kell tennnk, hogy a tesztben m utatott teljestm ny s a tesztelend kpes sg kztt klnbsg van. M indenki tudja, hogy alapos kpzssel s gyakorlssal m estersgesen nvelhet a teljestm ny, de cskkenthet is m estersgesen, pldul gy, hogy egyszeren nem csinljuk azt, am it a tesztben vrhatan csinlni kell. A tesztben m utatott teljestm ny sohasem tekinthet a teszt ltal megclzott alapvet kpessgek tkletes tkrzdsnek. M ivel sok rsztesztben a teljestm ny ltalnos instrukcikkal a jobb eredm ny fel irnythat, az alapvet hinyossg ltezse rejtve m a radhat. El kell tvolodnunk teht a tesztben m utatott teljestm nytl, s k zelebbrl kell szemgyre vennnk a pszicholgiai kpessgek azon m in t j t, m elyre a tesztben m utatott teljestm nybl kvetkeztethetnk. Az alapvet m intnak csak akkor van rtelm e, ha van olyan sajtsgos kognitv diszfunkci, mely egyedl az Autizm usra jellem z. Maga a W ISC-profil sajnos nem rulja el, mi lehet ez a diszfunkci. A WISC tesztet vglis nem a kognitv kpessgek elm leti elemzsnek eszk zl konstrultk. Tiszta nyeresg, am it ebbl a szempontbl nyernk belle, s ppen ezrt a rsztesztek profiljainak brm ely elemzse csak akkor nyer rtelm et, ha fggetlen forrsbl levezetett hipotzisek elre jelzseivel vetjk ssze. Ezt prbljuk megtenni a fejezet htralv rszben.

A tesztben s az letben mutatott intelligencia


Az A utizm us intellektulis diszfunkcijrl alkotott brmely elm let nek rtelm eznie kell az IQ-teszt elemeiben m utatott teljestm ny egye netlensgt. Ez azonban bonyolult problma. Annak egyszer lltsa, hogy a verblis m egrtsben hinyossg van, a trbeli kszsgben pedig nincs, nem visz bennnket sokkal elrbb. A cmkk a krdses kpes

AZ AUT1STA GYERMEK INTELLIGENCIJA

95

sgeket gy t n tetik fel, m intha azok az agyi funkci agykrgi elhelyez keds alapegysgei volnnak beszd vagy trbeli orientci fel irattal. Kevs okunk van azonban azt hinni, hogy ez gy van. Inkbb m agukat a kpessgeket kell alkotrszeikre bontanunk. Meg kell lla ptanunk, mik ezek az alkotrszek, s melyikk lehet hibs. E zt a kognitv neuropszicholgia megkzeltsvel tehetjk meg, mely m odel leket ajn l a lehetsges alkotrszekhez. Az A utizm us esetben e meg kzelts klns nehzsget jelent: az agykrosods ltalnos s je le n ts hatsn tl s fell meg kell keresnnk a teljestm ny kim utatott egyenetlensgnek gykernl lv specilis alkotrszeket . T ekint h etjk fordtva is ezt a problm t: az autista gyermekek teljestm ny nek tipikus cscsai s m lypontjai valjban elrulhatnak valam it az IQ -tesztek term szetrl is. Az IQ -teszteket szndkosan gy ptik fel, hogy am ennyire lehets ges, fggetlenek legyenek a szocilis krnyezettl. J pldi ennek a R aven-m trixok. A Raven teszt sorokba s oszlopokba rendezett abszt rak t form kat hasznl: a m trix utols helyt a vizsgknak kell k it lte ni. M sik ilyen plda a Seguin-form atbla, ahol kivgott geom etriai form kat kell pontosan a helykre illeszteni. Az anyagok absztraktok, a feladatok pedig magukba foglaljk cljaikat. A szndk az, hogy a klnbz h ttrrel rendelkezk szm ra egyenlv tegyk a felad at helyzetet, s az elzetes tanuls szksgessgt a m inim lisra cskkent sk. gy kell alkalm ass kell tenni a tesztet arra, hogy az alapvet kpessgeket kultrlis befolysok nlkl t rja fel. A kulturlis s k r nyezeti hatsoktl fggetlen feladat ltrehozsa azonban akaratlanul is j problm kat vet fel. Mg ha valaki a val letben meg tud is oldani egy problm t, a tesztben taln nem kpes azt megoldani. Az em bernek hozz kell szoknia ahhoz a gondolathoz, hogy a problm kat a tesztek ben nm agukrt, a valsg krnyezetbl kiszaktva kell megoldani. Az iskola ltalban m egadja azt a lehetsget, hogy hozzszokjunk a kr nyezetm entestett feladatokhoz, s hogy m egtanuljuk tesztintelligencink bem utatst. Azok, akik sohasem j rta k iskolba, olyan furcs nak talljk egy krnyezetm entes teszt semlegessgt s sterilitst, hogy ez m egakadlyozza ket azon kpessgeik felfedsben, melyek rszei az letben m utatott intelligencijuknak . M ulatsgos m don az iskolzatlanok az lltlag kultram entes tesztekben (WISC M ozaik, Seguin-form atbla, Raven-m trixok) vannak a leghtrnyosabb hely zetben. Az au tistk esetben az elny ennek pontosan a ford to ttja. L ehet, hogy az iskolzatlan, tlagos em beri lny szm ra az anyagok nm aguk ban nem adnak elegend ingert ahhoz, hogy m egoldjk a feladatot. A

96

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

val letben a feladat megoldshoz szksges inger abbl a tgabb krnyezetbl ered, melynek a feladat ltalban rsze. Egy m trix abszt rak t m intkkal val kitltse pldul tesztknt rtelm etlen lehet, de jelentsgteljes problmv vlhat, am ikor m intkat kell a sznyegbe szni. Az tlagos gyermekek mindenhol j l teljestenek, ha m egrtik a kontextust s szm tsba veszik az sszefggseket a krnyezettel. A krnyezet szmbavtelnek kpessgt kzenfekvnek vehetjk a n o r mlis gyermekek esetben, de az autista gyermekeknl nem. Nluk in kbb az ssze f g g se k elhanyagolsnak" kpessgt vehetjk fon tolra. Ha ez a kpessg azt jelenti, hogy a M ozaik -prbban j l teljestenek, az lethelyzetek megrtse tesztben pedig gyengn, b m ulatosan egyszer m agyarzatot kapunk az Autizm ussal kapcsolatos kpessgek furcsa szrsra. Az tlagos, m iskolzatlan gyermekeknek azon kpessgt, hogy s z m tsba v e szik a z sszef g g sek et, feltnen szemllteti egy olyan pl da, melyben kudarcot ltunk a krnyezetm entes, IQ-tpus tesztekben, s sikert a val let ugyanezen problmi tern. Ezt a pldt egy m ag val ragad tanulm ny rja le, mely a Brazliban utcai rusknt mkd, iskolzatlan gyermekekrl szl.1 Itt a tesztben m utatott intelligencia s az letben m utatott intelligencia les ellenttben ll, ppgy, mint nmely autista gyermek esetben, csakhogy fordtott irnyban. Ezek a kis utcai rusok rendkvl jrta sa k voltak az rak s a visszajr kisz m tsban, am ikor gymlcst vagy zldsget adtak el vsrliknak. M estersges tesztelsi szituciban azonban ugyanezek a gyermekek kudarcot vallottak, amikor arra krtk ket, hogy hasonl szm tsokat vgezzenek el. Ez nyilvnvalan nem rtelm i problm k m iatt trtnt gy. Inkbb taln azrt, m ert a feladatnak a szoksos krnyezet ny j to tta elfelttelek nlkl nem volt elg rtelm e ahhoz, hogy elhozza meglv kszsgeiket. M argaret Donaldson a gyermekek kognitv fejldsrl szl tfog, mgis csodlatosan tm r beszm oljban a krnyezetbe be nem gya zott gondolkods elsajttsra, mint a fejlds egyik f feladatra vilgt r .11 Amikor pldul a gyermek rstudv vlik, m egkell tanul nia, hogy a nyelvet az esemnyekbe val begyazottsgbl kiszakt sa , hogy gy jusson el a tisztn nyelvtani form k vizsglatnak k pessghez. A szavak megjelensi form i, pldul hangszerkezetk, tel jesen fggetlenek jelentsktl, de amikor a helyesrs alapjait tanul ju k , nllsgukban kell figyelni rjuk. Trjnk vissza az autista gyermekek esethez. Nekik taln nem kell kiszaktaniuk a nyelvet az esemnyekbe val begyazottsgbl, m int hogy az soha nem is gyazdott be oda. Olvassi s helyesrsi kpes

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

97

sgk gyakran kitn. Elvont m atem atikai problm kban m utatott tel jestm nyk figyelemrem ltan j lehet. A val letben ezek az em beri szmolgpek mgis gyakran tehetetlenek. Az autista gyermekek mg a legkivlbb szmolsi kpessggel sem lnnek meg utcai rusknt. M ost m r ltjuk azt a furcsasgot, hogy mg a rosszabb kpessg au tista gyermekek is viszonylag j l teljestenek bizonyos tesztekben! Pontosan azokban az IQ-tesztekben teljestenek jl, amelyekbl hiny zik a tgabb krnyezettel val sszefggs, s akkor szerepelnek rosszul, am ikor a krnyezet fontos. Mi lehet az oka annak, hogy a dolgok rendes llsa ilyen furcsn m egfordtott?
A gpies memorizl kszsgek s ami mgttk van

Knnyebb a kudarcot, mint a sikert megmagyarznunk azoknl a gyerm ekeknl, akikrl felttelezzk, hogy krosodott agyfejldsk folytn jogosultak a cskkent teljestm nyre. Az autisztikus cscstel jestm ny pszicholgiai vizsglata azonban a mai napig a felfedezsek gymlcsz terlete. Valban, inkbb a teljestm ny cscsai, mint m lypontjai azok, melyek az alapvet kognitv hinyossgokhoz a leg fontosabb kulcsokat adjk. L tjuk m ajd, hogy a kpessgek szigetei nem annyira csendes ozisok, m int inkbb tzhnyk, az alapvet zavar robaj l jelei. Az au tista gyermekek kpessgeinek szigeteire tipikus pldk a gpies m em ria m utatvnyai. A szvegek vagy dalok sz szerinti felid zsnek puszta megfigyelsn tl elg szerencssek vagyunk ahhoz, hogy ksrleti vizsglatokra tm aszkodjunk. A ksrletek lnyegesek, ha meg akarjuk tudni, a memorizl kszsgeknek mely oldalai felelsek a kpessgnek ezrt a szigetrt, s mely oldalak felelsek azrt, hogy az au tista gyermekek a m indennapi letben nyilvnvalan kevs hasznot hznak kszsgeikbl. Beate Hermelin s Neil O Connor vgzett elszr szisztem atikus k srleteket az autista gyermekek kpessgeire vonatkozan, egy L ondon ban, 1964 s 1970 kztt folytatott, ttr vizsglatsorozat keretben. Ebben az idszakban lptek be az inform cifeldolgozsrl alkotott elkpzelsek a pszicholgiai elm letek kzdterbe. Ez azt jelen tette, hogy olyan m odelleket lehetett alkotni, melyekben az input elvlt az outputtl, s m indkett elvlt a kzponti folyam atoktl, am elyekben az zenetek felfogsa s trolsa, valamint a cselekvsek m egindtsa t r tnik. A kognitv pszicholgia behaviorizm ussal szembeni forradalm a mr m egkezddtt. Abban a nagy szerencsben volt rszem , hogy ezek a kutatk tan to ttak , s a verblis em lkezetrl ksztett ragyog tan u l

98

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

m nyaik nem csak az n m unkm at, hanem sok ms trsam t is inspi rltk. K srleteikrl egy m onogrfiban szm oltak be, mely 1970-ben jelen t m eg,12 s a pszichofiziolgiai vizsglatoktl a nyelvi s gondol kodsi ksrletekig terjed. Itt sszefoglalom nhny m egllaptsukat. A utista gyermekeket hasonltottak ssze rtelm i fogyatkos, valam int sokkal fiatalabb, egszsges gyermekekkel. A hrom csoport gyermekei hasonlan teljestettek bizonyos olyan tesztekben, melyeknek a m ent lis koron alapul norm i voltak. Ez a m entlis letkorok pontos illesz tst szolgl eljrs. Az a clja, hogy a ksrleti feladatok sorn semmilyen teljestm nyklnbsget ne lehessen egyszeren annak tu lajdontani, hogy az egyik csoport ltalban krosodottabb, vagy egy szeren fiatalabb a msiknl. A teljestm nyszintek igen szigor illesz tsnek alkalm azsa, melyben Hermelin s O Connor ttr szerepet jtszo tt, fontos m dszertani jts, s ott tette lehetv az tt rst, ahol azeltt zskutcba jutottunk. Egy klinikailag abnorm lis csoport eset ben egyszeren tl knny gyenge teljestm nyt mrni brm ilyen te r leten. Annak m egllaptsa, hogy az rtelm i fogyatkos gyermekek bu tk , igazbl semmi olyat nem rul el, am it m r ne tudtunk volna. Tudjuk, hogy az agy krosodsa a teljestm ny cskkenst okozza. Ami rdekes, az az, hogy ezen az ltalnos hatson tl s fell fellp-e specilis problm a. Az, hogy az sszteljestm ny szem pontjbl egyenl csoportokat hozunk ltre, tsegt bennnket a fenti problm n. A h t rnyos helyzet gyermekek elkerlhetetlenl gyengbb teljestm nye m iatt a norm lis sszehasonlt csoport kisebb gyermekekbl ll, m ert k nyilvnvalan gyengbben teljestenek, m int a nagyobb gyermekek. Mg ennl is fontosabb az olyan gyermekekbl ll sszehasonlt cso port, akik olyan neurolgiai krosodst szenvedtek el, mely nem Autizm ust, hanem rtelm i fogyatkossgot eredm nyezett. Az ilyen s az au tista csoport kztti klnbsgnek hajszlpontosan m utatnia kell az A utizm usra jellem z hinyossgokat. Egy szm sorra val visszaemlkezsi kpessg alapjn sszevlogatott gyermekcsoport esetben a m em riatesztek klnbsgei inkbb speci lis vagy minsgi, mint ltalnos vagy mennyisgi tnyezknek tu la jdontandk. Ilyen rdekes klnbsgeket valban talltak. A feladat az volt, hogy a lehet legtbbet prbljanak meg felidzni egy olyan, lassan felolvasott szfzrbl, mely szndkosan hosszabb volt, m int a vizsglt gyermek ltal felidzhat sor. Az autista gyermekek - s itt a kzepesen s slyosan rtelm i fogyatkos autista gyermekekrl beszlnk - n a gyon kvetkezetesen viselkedtek ezekben a tesztekben: mindig a fzr vgre em lkeztek vissza, fggetlenl attl, milyen volt a fzr. A nemautista gyermekek ezt csak akkor tettk, ha a szfzr teljesen vlet

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

99

lenszer volt, pldul: milthollevlvanhaj m i . Ekkor m inden gyerm ek valam i olyasm it ism telt, hogy van haj m i . Amikor azonban a fzr nem vletlenszer volt, hanem felerszben rendes m ondatbl llt, pldul: holvanahaj miltvolt levl , akkor a nem -autista gyermekek megism teltk a m ondatot, b r hol volt is az, a tbbit pedig elhagytk. Az autista gyermekek az zenet utols rszt - ltvolt levl - ism teltk, ppen gy, m int az rtelm etlen szfzr esetn, s elhagytk a m ondatot. Term szetesen am ikor a m ondat a fzr vgn volt, akkor azt tkletesen m egism tel tk. Egy msik ksrletben a fzr nagyon hossz m ondat volt: pldul az, hogy V asrnapa gyerekek elm entekaparkba hogy ete s skakacskat . Ha ezt 10 kln szbl ll fzrknt kezelnnk, m eghaladn a ksrletekben rsztvev gyermekek m em rijnak tfo gkpessgt. Az tlagos kisgyermekeknek azonban gyakran sikerlt 10 szavas s hosszabb m ondatokat tkletesen megism telnik, mg akkor is, ha krlbell hrom vletlenszer szmjegynl tbbet nem tudtak visszam ondani. Az em bernek errl az utcai rus gyermekek krnyezet fgg kszsge ju t eszbe. A m ondat szerkezete s jelentse felteheten sztnzst adQtt a szavak olym don val elraktrozshoz, hogy azok egyetlen sszefgg egysget alkossanak, s gy ne h alad j k m eg a gyerm ekek tfogkpessgt . M ondhatnnk azt is, hogy a gyerm e kek - akiket a jelents rdekel - m egrtettk a m ondat velejt. Ez segtette a felidzst. A ksrletben rsztvev autista gyermekek, kl nsen a fogyatkosabbak, nem tudtk ugyanilyen m rtkben vgrehaj tani ezt a szellemi trkkt. k is jobban emlkeztek a m ondatokra, mint az sszekevert szavakra, de szignifiknsan kevsb jl. Az au tista gyer m ekek a norm lis gyermekeknl kevsb voltak kpesek arra is, hogy nyelvtanilag helyes form ba rendezzk vissza az sszekuszlt m ondato kat. Az tlagos gyermekektl eltren nem reztk annak knyszert, hogy az ingereket sszefgg m intv szervezzk, A norm lis em berek ben valban van ilyen knyszer, s ez knnyen meg is figyelhet: ha megkrik ket arra, hogy ism teljenek el egy hossz, de nyelvtanilag helytelen m ondatot, rendszerint nem tudjk megllni, hogy ki ne ja v t sk azt. Az sszekevert anyag visszarendezsnek hajlam a nem egyedl a nyelvre igaz. N hny ksrletben kt, jelents nlkli sztagot m u tat tam be bizonyos sorrendben, gym int: ru k m itru k m itru k m it.13 E zt a teljesen rtelm etlen fzrt kellett azonnal felidzni. Itt az ltalnos s cseppet sem meglep eredm ny az volt, hogy az egyszer szablyt kvet sorozatokat, m int a kt sztag pldban szerepl szigo r vltakozst, sokkal jobban felidztk, mint a vletlenszer soroza

100

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

tokt (pldul rukrukm itrukm itruk). Az rtelm i fogyatkos au tista gyermekek azonban nagyjbl egyformn emlkeztek m indkt sorozattpusra. Itt ismt gy ltszik, hogy ugyanolyan kevss tudtk kihasznlni az egyszer szerkezet, rtelm etlen sorozatot, m int a j l m egform lt, jelentst hordoz m ondatokat. A szfzrek bizonyos vonsai azonban az autista s a nem -autista gyermekek szmra egyarnt megknnytik az emlkezst. Egy ksrlet sorn m egllaptottam , hogy a term szetes hangslyozs m ondatokat jobban tu d tk felidzni, m int a term szetellenes hanslyakat.14 A kulcsszavakra gyakrabban emlkeztek, mint a funkcionlis, pldul az s , , m ikor szavakra. Az tfog jelents, vagy - egy rtelmetlen sorozatban - a sorozat nem vletlenszer szerkezete nem knnyti meg gy az emlkezst az autista, mint az p vagy a fogyatkos gyermekek szmra. Mi lehet erre a magyarzat? Nyilvnval, hogy a megismtlend zenet jelentse, vagy a m inta szerkezete, mely a norm lis gyermekek szemben az egyedli legfontosabb vons, az autista gyermekek szmra nem ilyen lnyeges. k m ajdnem ugyanolyan j l emlkeznek vissza egy mshoz nem kapcsold szavakra, mint jelentst hordoz m ondatokra, vagy egymshoz nem kapcsold inform citredkekre, vagy mint olyanokra, melyek egy rtelmes, sszefgg inform ci rszei. ppen ez a tulajdonsg, hogy nem rszestik elnyben az sszefgg ingereket az sszefggstelenekkel szemben az, amelyet krosnak kell tekintennk. Tbb bizonytk van arra, hogy az autista gyermekek abnorm lis m don dolgozzk fel az inform cikat, vagyis gy tnik, hogy az tlagosnl kevesebb figyelmet fordtanak az tfog struktrra, viszont nagyobb figyelmet szentelnek a szerkezet kis elemeinek. Egy ksrlet sorn meg prbltam m egllaptani, hogy az autista s az egszsges gyermekek klnbz stratgikat alkalm aznak-e ahhoz, hogy piros s zld zseto nok rvid sorozatra visszaemlkezzenek, m iutn nhny prblkozs sorn valamennyien m egtanuljk a m intt.15 A hiba tpusa elrulta, hogy a sorozatot zsetonrl zsetonra vagy egy teljes, szablykvet m in taknt tanultk-e meg. Az p gyermekek gyorsan rleltek a m inthoz legjobban ill szably ra. Mi tbb, el is tloztk azt. Hibikat a m inta uralkod szablya rvn lehetett elrejelezni. Ha a m inta fleg piros-zld vltakozsokat ta rta l m azott, akkor a gyermek mg tbb ilyen vltakozst produklt. Ha fleg egyetlen sznbl ll, hossz sorok voltak, akkor mg hosszabb sorokat ksztett. A gyermekek valahogy mg azeltt rj ttek az egyes m intk lnyegre, hogy megfelelen m egtanultk volna azokat. Ez egy mondat velejnek ism erethez hasonlthat, s az tfog jelents irnyba val lland tjkozdsbl eredhet.

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

101

Az au tista gyermekek nem ezt a stratgit kvettk, k e t az tfogan legodaillbb szably nem befolysolta. Ehelyett az utols elem h ato tt rjuk. Ezt vagy megism teltk, vagy m egvltoztattk, ennlfogva az ltaluk elkvetett hibkat a m inta egy kis tredke alapjn teljesen meg lehetett jsolni. Ebben az rtelem ben az autista gyermekek kisebb r dekldst m u tattak az tfog m intaszerkezet irnt. A vlaszaik ugyan akkor mereven sem atikusak voltak. Tiszta vltakozsokat s tiszta is m tldseket m utattak. E zt n a m intafeldertssel szemben m inta knyszertsnek neveztem. M indkt folyam at m intkat foglal m agban. A knyszertett m inta azonban annak a m intnak nagyon kis rszbl szrm azott, m elyet fel lehetett volna derteni. M ost m r visszatrhetnk az autista gyermekek gpies m em rijnak krdshez. Az autista gyermek emlkezhet egy vasti m enetrend m in den rszletre anlkl, hogy vonatrajong lenne vagy az inform cit utazshoz akarn felhasznlni. A kulcssz a g p ie s, szemben az rte l messel. K anner valban rendkvli m em rirl beszlt, mely lehet v teszi, hogy a gyermek pontosan az eredetileg m egalkotott form ban idzzen fel s ism teljen meg "rtelm etlen" sszetett m intkat, fgget lenl att l, hogy ezek m ennyire szervezetlenek". Ezt eredm nyknt d i csrn i elg klns. ltalban nem rtelm etlen dolgokra ak aru n k visszaemlkezni, s az erre val kpessg sokkal haszontalanabb, m int az rtelm es dolgokra val emlkezs kpessge. E zt annyira m agtl rtetdnek vesszk, hogy nem is gondoljuk vgig. Az rtelm etlen dol gok felidzsben m u tatott j teljestm ny ltalban az rtelm es dolgok m em orizlsban m utatott mg jobb teljestm nnyel prosul. Ennlfog va helynval, ha az autista gyermekek gpies m em rijnak elszigetel ten bm ulatos m utatvnyait inkbb a diszfunkci jelnek, m intsem az rintetlen kpessg szigetecskjnek tekintjk.
Trbeli kpessgek s ami mgttk van

A legkvetkezetesebben tallt teljestm ny-cscs az gynevezett M ozaik rsztesztben jelenik meg, melyet a 6.3. brn szem lltetnk. E cscs lenygz: olyan teljestm ny szintrl van sz, mely a norm lis npessg esetben tlagos vagy tlagon felli lenne, de am elyet olyan gyermekek rtek el, akik a legtbb rsztesztben tlag alatt teljestenek. Bizonytk-e ez a kivl trbeli orientcis kpessgre? Vajon az p agyi funkci egy szigete a krosodott funkcik tengerben? Vagy ez is a httrben lev kszsg zavart jelzi? A megoldshoz nem vrt irnybl kerltnk kzelebb. Am ikor A m itta Shah s n azt vizsgltuk, m ennyire tudnak az autista gyermekek elrej-

102

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

Elrejtett .stor alak

Elrejtett .hz* alak

6.4. bra Pldk a gyermekek szmra ksztett Rejtett Formk" tesztjbl (Karp s Konstadt, 1971), Palo Alto, CA. klnleges engedlyvel te tt form kat m egtallni, addig ism eretlen szigetszer kpessgre akad tunk: a R e jte tt form k tesztben az autista gyermekek szellemi re tt sgkhz kpest tlagon fell teljestettek.1 ltalban az e tesztben m u tato tt teljestm ny a fejlds elrehaladsval n, de minden let korban vannak egyni klnbsgek. ppen gy, mint a M ozaik teszt esetben, itt is sokkal jobb azok teljestm nye, akik iskolzottak.17 Az e lre jte tt alakokra a 6.4. brn m utatunk be pldkat. Egy kicsiny cl form t kell m egtallni egy zavar vonalakbl ll, nagyobb kpben. Am ikor ezekre az brkra rnznk, gy tetszik, a keresztezd vo nalakbl ll nagyobb brk olyan megragadak, hogy egyszeren nem ltju k az elre jte tt kis cl-form t. Elnyeli a nagyobb bra, amelynek ezltal rszt kpezi. W itkin s msok korbbi vizsglataik alapjn azt llto ttk , hogy a re jte tt form kat azok talljk meg knnyen, akik j l teljestenek egyb, a trfggetlensg kim utatsra szolgl feladatok-

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

103

bn is.18 A trfggetlensg fogalmt lerhatjuk gy, hogy az a krnyezet figyelmen kvl hagysnak kpessge. A trfggetlen egynek a M o zaik -prbban is j l teljestenek. St, ez a kpessg egyttjr a szoci lis trfggetlensggel is! Ebbl a nzpontbl taln nem meglep, hogy au tista gyerekeink, akik szocilisan vgkpp fggetlen, autonm , val ban m agnyos lnyek, rendkvl j l teljestette k ebben a tesztben. G yorsabbak s pontosabbak voltak azoknl a n em -au tista gyerm e keknl, akik ugyanolyan letkorak s ugyanolyan szellemi rettsgitek voltak. Vajon ez vletlen egybeess-e, vagy kapcsolat lehet a gondolko ds autonm ija s a szocilis fggetlensg kztt? Vajon m irt olyan klnsen nehz ltalban a re jte tt form t az t elrejt krnyezettl elklnteni? M intha nagy er ta rta n ssze az inform cikat. A zrt tnik ez ernek, m ert annak rdekben, hogy m egtalljuk a re jte tt form kat, az egysgben val lts, a koherencia term szetes hajlam a ellen kell kzdennk. M intha az elklntsrt ellene foly harcban a koherencia volna az ersebb. Hogy alaposabban vgiggondoljuk ezt az elkpzelst, az agy m kd snek egyszer modelljhez fordulhatunk. A modell az inform cifel dolgozs folyam atain alapul. Ezeknek a fogalm aknak a segtsgvel m egprblhatjuk m egrteni a klvilg bels agyi reprezentcijt, s azt hogy hogyan hat az agy, az elme a vilgra. Az agynak e m odellje alapjaiban klnbzteti meg a kzponti gondolkodsi folyam atokat s a perifrisabb input s output folyam atokat. A perifrilis folyam atok klnbz terletekre, pldul a beszdre korltozdnak. Az input esz kzk az rzkelseket szlelsekk alaktjk t, mikzben a feldolgozs sok szakaszn mennek keresztl. gy tekinthetnk rju k , m int ren d e lsre kszlt, nagyon specializlt modulokra. Vgtermkk a m r rte l m ezett, hasznlhat inform ci. Ezt az inform cit a kzponti gondol kodsi folyam atok tovbb rtelm ezhetik. A feldolgozs szmos tovbbi szakaszon mehet t a kzponti rendszer specializlt alrendszereiben. A fontos ebben az, hogy egy m r nagyon magas szinten feldolgozott in form ci tovbbi feldolgozsrl van sz. A kzponti rendszer rtelm ez, sszehasonlt s trol. Kvetkeztetseket von le s jrartelm ez. C se lekvseket is elindt. Ezek vgrehajtshoz azonban ism t nagyon spe cilis output-eszkzk kellenek. Br e modell szinte nevetsgesen egyszer, nagyon hasznosnak bizo nyul, mivel az elme hihetetlenl bonyolult szerkezet. M ondhatjuk pl dul, hogy az Autizm usban csak a kzponti folyam atok rin tettek , a perifrisabb input folyam atok nem. Tulajdonkppen a kvetkez, sz lelsi funkcikkal foglalkoz fejezetben vlik vilgoss, hogy ez a felt telezs nagyon is indokolt. K utatsunkat ezrt arra a diszfunkcira

104

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

sszpontosthatjuk, mely az Autizm us sajtsgos intelligencia-struktur j n ak alapjul szolgl a kzponti gondolkodsi folyam atokban. A kvetkez krds az, hogy hova telintsnk ebben a tbbrteg s tbb oldal kzponti feldolgoz rendszerben. T rjnk vissza a re jte tt formkbl levont kvetkeztetsekhez. U tal tam arra, hogy lehet egy olyan er (kpzeljnk el egy ers sodrs folyt), mely nagy mennyisg inform cit ta rt ssze (sok mellkfoly). Mi a helyzet a kisebb inform cival, mely vglis a nagy kphez j ru l hozz? E zt mg kisebb mennyisgekbl valamilyen helyi hats kohzi s er (kpzeljnk kis patakokat) kell hogy sszetartsa. Az szlels e nlkl rem nytelenl tredkes lenne (kpzeljnk kis erecskket). Fel kell tteleznnk, hogy a helyi kohzis hatsok nagyon ersek. Taln lehetetlen ellenllni nekik, amikor viszonylag perifrilis szinten fordulnak el. Az optikai csaldsok j pldi egy specializlt input processzor kohzis hatsainak, melyek a feldolgozs korai szakaszban kvetkeznek be. Brhogy prbljuk, nem szabadulhatunk a hatsuk all. Egy mindssze hrom ponttal m eghatrozott hromszg mg akkor is hromszgnek ltszik, ha nincsenek sszekt vonalak. Nincs arra utal bizonytk, hogy ebben a tekintetben klnbsg volna autista s nemau tista gyermekek kztt. Az eltrs egyedl abban a kohzis erben van, mely magas szinten hat a kzponti feldolgoz rendszerben. M irt kell lennie egy kzpontilag hat, m agasszint kohzis ernek? M irt kell sszetartani azt az inform cit, amely m r gyis feldolgozott s rtelm ezett? A vlasz ez lehet: az ilyen tpus, m agasszint kohzi nlkl az inform ci darabjai csak darabok m aradnnak, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Darabokknt csak korltozott hasznuk lenne a szer vezet krnyezethez val hossztv, intelligens adaptcijban. A m agasszint, kzponti kohzis erknek bizonyos m rtkig ellenl lknak kell lennik. Ennek felttelezsre azrt van szksg, hogy a krnyezetbl val kiemels teljestm nye m agyarzatot nyerjen. A t r fggsgnek s -fggetlensgnek fokozatai vannak. A kzponti kohzis erk tovbb nmileg szrvnyosak, hatsaik pedig nha ham isak lehet nek. A zrt mondom ezt, m ert az em bereknek knnyen lehetnek olyan ellentm ondsos ism ereteik , melyeket klnbz inform ciforrsbl m ertettek (kpzeljnk el klnbz folyam okat, mindegyiket sajt te rletn). L ehet, hogy csak nagyon kivteles emberek tudnak valban globlis kvetkezetessget kialaktani (minden foly egyetlen cenba mlik). M i a helyzet akkor, ha az Autizmus esetben gyenge a m agasszint, kzponti kohzis er? Ha a kzponti gondolkodsnak csak ez az egy oldala abnormlis? Van teht egy hipotzisnk, mely bizonyos eljelz

AZ AUT1STA GYERMEK INTELLIGENCIJA

105

seket tesz lehetv. Hipotzisnk akkor hasznlhat, ha dnt klnb sget tud tenni az autista s a nem -autista gyermekek kztt. A nemautista, de rtelm i fogyatkos gyermekek szintn szenvedhetnek a kz ponti gondolkods valamilyen hinyossgtl, m ez egyszeren a hatkonysgsg ltalnos gyengesge lehet. A olyan kzponti kohzis er, mely az alacsonyabb Szint kohzis erkhz kpest gyenge, szim ullja a trfggetlensget , az autonm i t, s ennek a re jte tt form k fellelsvel kapcsolatos kvetkezm nyeit. E g y ttjr a gondolati autonm ia s a szocilis elklnlssel is, de ez nem ugyanaz, m int egy idsebb, egszsges gyermek autonm ija. Az p gyermek esetben az autonm ia a nevels bonyolult vgterm ke, jele a kohzira irnyul, m agasszint kzponti er feletti ellenrzsnek. gy gondolom, az Autizm us esetben ez a kontroll hinyzik, s ez eredm nyezi a tredkes tapasztalatok sszefggstelen vilgt. M s hatsok is vannak, m elyekre a gyenge kzponti kohzis er esetben szm tanunk lehet. Az input folyam atok pldul elszabadul h atn ak a koherencia ignynek felsbbrend clja nlkl, (kpzeljnk el patakokat, melyek nem tpllnak folykat, olyan folykat, melyek nem m lenek tengerekbe). Paradox mdon ebben az esetben bukkan fel a mereven struktrit viselkeds, ahogy ezt abban a ksrletben lttuk, melyben a piros s zld zsetonsorozatokat kellett m egtanulni. A kvet kez fejezetben ezt a jelensget vizsgljuk meg.
A Mozaik mintjnak felbontsa

Hogyan lehet ellenrizni azt az elkpzelst, hogy a kzponti kohzi gyengesge (amit trfggetlensgnek, autonm inak neveztnk) kulcs az au tista gyermekek szigetszer kpessgeihez? Hogyan tudjuk a M o zaik tesztben m u tatott kivlsgot az autonm ival m egm agyarzni, s hogyan kapcsoldik ez a re jte tt form k m egtallsban s ltalban a krnyezetm entes tesztekben m utatott kivlsghoz? A M ozaik tesztet a R e jtett form kkal sszekapcsol dnt vons az, hogy egy nagy geom etriai form t kell k is form kra bontani. A M ozaik tesztben nagy form t kis ptkockkkal kell lemsolni. A rajz kockknak meg felel elemei tulajdonkppen a re jte tt form kkal m utatnak analgit. Ezeket meg kell tallni , m ieltt a ra jz rekonstrulhat lenne. E nnl fogva a gyermek szm ra az els problm t az jelenti, hogy az adott rajzo t megfelel rszekre bontsa. Ennek nem sok kze van ahhoz, am it ltalban a trbeli tjkozds kpessgnek hisznek. Sok kze lehet azonban a m agasszint, kzponti gondolkodsi folyam atok koherenci jv al szembeni ellenllshoz. Az autista gyermekek trfggetlensge, a

106

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

rn
Szegmentlt, szthzott minta

Eredeti minta

ED

A minta ksztshez val kockk

6.5. bra Mozaik"

kzponti kohzis er hinya azt jelenti, hogy nem szorulnak ilyen ellenllsra, s a rszekre bontst elg knnyen meg tudjk oldani. Az p kisgyermekek ugyanabbl az okbl tallhatjk nehznek a M o zaik tesztet, am irt az elrejtett alakok meglelst: mg nem tudnak ellenrzst gyakorolni a magasszint, kzponti kohzis er felett. Az elkpzels itt az, hogy a norm lis kisgyermekek kognitv rendszere - az au tista gyermekektl eltren - kezdettl fogva ers, a kohzira ir nyul hajtervel mkdik. A rra szm tannk tovbb, hogy az rtelm i fogyatkos, nem -autista gyermekek ebbl a szempontbl nagyon hason ltanak az egszsges kisgyermekekhez. Teljestm nyk m indkt teszt ben felttlenl hasonl. Ha ez gy van, akkor az p s a fogyatkos gyermekek teljestm nye egyszeren azzal javthat, hogy a felbonts feladatt elvgezzk he lyettk. Az ers kzponti kohzis er m egtrhet, mindssze szt kell vlasztanunk a m inta kockk megfelel alkotrszeit (6.5. bra). Egy eddig meg nem jelent tanulm nyban A m itta Shah s n egy ilyen ksr leti m anipulcit m utattunk be j rajzokkal, melyeket autista s nemau tista gyermekeknek kellett lemsolniuk. Az eredm nyek altm asz to tt k a vrakozst. Az elzetes felbonts nagym rtkben ja v to tta

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

107

m ind az p, m ind az rtelm i fogyatkos, nem -autista gyermekek te lje stmnyt! Kevs hatsa volt viszont a jkpessg au tista gyermekek teljestm nyre. Bizonyos felbontatlan rajzok esetben az egszsges kisgyerm ekeknek s az rtelm i fogyatkos gyermekeknek komoly n e hzsgeket okozott, hogy a feladatot adott idn bell egyltaln telje stsk. Am ikor azonban a rajzot felbontottuk helyettk, nha elrtk az au tista gyermekek sebessgt is. E ksrlet a sznes zsetonokat alkalmaz, nagyon eltr ksrlettel egytt igen valsznv teszi, hogy az autista gyermekeknl olyan alap vet inform cifeldolgozsi abnorm its ll fenn, mely nem vezet szk sgszeren gyenge teljestm nyhez.

Autonmia s koherencia: a nagy ttekints


Az eddigiek elegend bizonytkot szolgltatnak ahhoz, hogy hipot zist fogalmazzunk meg az Autizm us intellektulis diszfunkcijnak te r m szetrl. A norm lis kognitv rendszernek rsze a beptett hajlam , am ely a lehet legnagyobb ingertartom nyban alakt ki koherencit, s a lehet legnagyobb krnyezettartom nyban ltalnost. E z a hajter eredm nyezi a nagy gondolkodsi rendszereket s vgl a vilg nagy vallsait. Ez az sszefggsterem tsre irnyul kpessg az, mely az au tista gyermekeknl cskkent rtk. Ennek kvetkeztben inform cifeldolgozsi rendszerket, akrcsak tulajdon lnyket, az autonm ia jellem zi. Az autonm ia ebben a szakmai sszefggsben a gondolkods m in sgre vonatkozik. Jelentheti vagy a globlis koherencia hinyt, vagy a koherencia kontrolljt. Az autisztikus autonm ia nem ugyanaz, mint az a tudatos autonm gondolkods, amelyet a form lis oktats segt el, s amely a tudom nyos objektivits jellem zje. A tudatos autonm ia elfelttelezi a koherencit s a koherencia tudatos fellvizsglatbl ered. Az autonm ia kznapi nyelven az eltletek s a befolysolhat sg hinyt, valam int bizonyos fok szocilis magnyossgot foglal m a gban. E kapcsolat nem puszta egybeess. Az autisztikus autonm inak azonban m s az oka: a tudatos nvizsglat s a koherencia hinybl fakad. A krosodott kzponti koherencia elm lete j l igazolhatja a Mozaik -prbban s a R ejtett Form k tesztjben m utatott kivlsgot. M egmagyarzza az autista gyermekek gpies m em rijnak kitn te l jestm nyeit is. Ksbb mg megvizsgljuk, hogyan fgg ssze az let helyzetek m egrtse tesztben vallott specilis kudarccal. A kisgyerm e

108

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

keknek s iskolzatlan gyermekeknek a Mozaik s a R ejtett For mk tesztjben mutatott gyenge teljestmnyt viszont az agy kzponti koherencira irnyul, termszetes hajlama magyarzhatja. A 8. feje zetben amellett rvelek majd, hogy a kznapi beszlgets s a krdsek nek a krdez szndka szerinti megrtse s megvlaszolsa magban foglalja az informcik magasszint, globlis - s nem pusztn helyi koherencijra val trekvst. A kzponti koherencia normlis mkdse bennnket, emberi lnye ket arra ksztet, hogy mindig a jelents megrtsnek adjunk elsbbs get. Ennlfogva knnyen kivlasztjuk az rtelmes anyagot az rtelm et lenbl. Valban termszetnk ellen val, hogy olyasmivel foglalkoz zunk, aminek nincs rtelme. A feldolgozs sorn kifejtett erfeszts dacra az zenet velejre emlksznk, s nem a sz szerinti zenetre. A lnyegre mg jobban emlksznk, ha az tgabb sszefggsekbe helyez het. Az informci egyre tgabb sszefggsbe val helyezsnek ig nye oldalrl is kzelthetnk, azrt hogy a magasszint kzponti ko hzi hatst megvizsgljuk. Sok munka kell mg annak meghatroz shoz, hogyan mkdik a kzponti kohzi, s sok menka kell annak tisztzshoz is, hogy milyen feladatot lt el. Az a kpessg, hogy mindennek rtelmet adjunk, mindenben jelentst s struktrt fedezznk fl, nagyon hasznos. Ugyanakkor olyan aktivi ts, amit nem kerlhetnk el. Ebbl a szempontbl ez kiterjesztse s korltja is informci-feldolgozsi kpessgnknek. Nem szabad elsiklanunk afltt, hogy ami meggyzdseink bels kvetkezetlensgeit illeti, valban nagyok a korltaink. A teljes koherencia csak lom; taln pp annyira kvl esik a normlis egyni varicik skljn, mint a koherencia hinya. rtelmet keres s ad kpessgnk bizonytsra olyan ksrletekbe fogtam, melyek a sorozatok jelentst s szerkezett manipulltk. E ksrletek igen klnbz anyagokkal dolgoznak. Kzs bennk a fg getlen ingerek s az ersen sszefgg ingerek kztti ellentt. Az egyik ksrlettpusban sszehasonltjuk az sszefggstelen s sszefgg sza vakat (melyek az alapvet jelents folytn kapcsoldnak), egy msikban megjsolhatatlan s megjsolhat sorrendben rtelmetlen sztagok ll nak (melyek a sorozat alapvet szerkezete folytn jsolhatk meg). A harmadik ksrlettpus izollt s rejtett formkat alkalmaz (melyeket az tfog minta kapcsol ssze). Az eredmnyeket sszefz kzs jellemz az autista gyermekek j teljestmnye az autonmit elnyben rszes t, az ingerek elszigetelst megkvetel feladatokban, s gyenge telje stmnyk a koherencit elnyben rszest, az ingerek sszekapcsol st megkvetel feladatokban. Az egszsges kisgyermekek, a fogyat

AZ AUTISTA GYERMEK INTELLIGENCIJA

109

kos, illetve a ms kulturlis httrrel rendelkez, iskolzatlan nagyobb gyermekek esetben viszont a mrleg nyelve ppen ellenkez irnyba lendl. Ezrt azt felttelezzk, hogy a kzponti kohzis er a kognitv rendszer termszetes (s hasznos) sszetevje. m felttelezzk azt is, hogy az Autizmus esetben ez a kohzis er jelentsen krosodott. A m ikor visszatekintnk az e fejezetben felsorakoztatott bizo nytkokra, azt ltjuk, hogy egy viszonylag egyszer s erteljes hipo tzissel az autista gyermekek kpessgeinek struktrjt meg lehet ma gyarzni. M agyarzatunk hatrozottan tovbbmegy annak ismtelt megllaptsnl, hogy a tesztekben m utatott teljestmnynek cscsai s mlypontjai vannak. A kpessgek teljes struktrja akkor kap rtel met, ha gy tekintjk, mint ami a nagyon magasszint, kzponti gon dolkodsi folyamatok egy dinamikusan mkd jellemzjnek kognitv diszfunkcijbl ered. A diszfunkci sajtos autonmit eredmnyez.

Tredezett vilg

rzkelsek s ismtldsek Jerry, akit tves korban Le Kanner autistnak diagnosztizlt, 31 ves korban gyermekkorrl beszlt Bemporadnak, a pszichiternek.1
Jerry szerint gyermekkori lmnyei gy sszegezhetk, mint amelyek kt meghatroz tapasztalatbl tevdtek ssze: a zrzavarbl s a rettegsbl. Jerry sszes emlkn vgig fut, visszatr tma, hogy olyan fjdalmas ingereket ad, ijeszt vilgban lt, melyen nem lehetett rr lenni. A zajok kibihalallanul hangosak, a szagok mindent elrasztak voltak. Semmi sem ltszott llandnak; minden megjsolhatatlan s idegen volt. Klnsen az l lnyek jelentettek problmt. A kutykra gy emlkezett vissza, mint amelyek htborzongatak, rmisztek voltak... A gyerekektl is flt, attl tartott, valahogyan megsebez hetik. Sohasem tudta megjsolni vagy megrteni viselkedsket. Az ltalnos iskolra ret tenetes lmnyknt emlkezett vissza. Az osztly teljes zrzavart jelentett, s mindig gy rezte magt, mint aki darabokra szakad. Kellemes lmnyei is voltak. Szeretett anyjval boltba menni, ahol nzegethette a konzervek cmkit s az rakat. Arra is emlkezett, hogy szeretett trgyakat prgetni, de nem tudta lerni az rmet, melyet e tevkenysg okozott. lete jelentsen megvltozni ltszott, amikor 8 ves kora krl felfedezte a szorztblt. Tagadta, hogy a szmtan segtett vilgnak rendszert adni; azt mondta, egyszeren sze retett a szmokkal dolgozni. Hasonlkppen nem adott magyarzatot az llandsg vagy a szttartsok irnti ignyre sem, tl azon a kijelentsen, hogy a dolgoknak gy kell len nik.

Jerry emlkei bepillantst engednek az autista letben szerepet jtsz rzkelsek s az ezekbl tm adt rzsek fontossgba. Nem m intha Jerrynek szenzoros krosodsa lett volna - inkbb hiperszenzitv volt m szlelsei tredkesek maradtak. A minden megjsol hatatlan s idegen volt azt jelenti, hogy az ingerek mindig msok s kiszmthatatlanok voltak. (Megfelel annak a helyzetnek, hogy - elm letnk szerint - nem illeszkednek bele egy nagy, koherens rendszerbe). Az ismtldsek - ezzel szemben - kellemes rzelmi reakcikkal kap-

TREDEZETT VILG

111

csoldtak ssze. Jerry szmra ltezsknek nem is volt ms oka. Az autistk percepcijnak megrtsre jk a kiltsok. Autistk percepcijt vizsgl ksrletekbl tekintlyes mennyisg ismeret gylt ssze, mint egy nemrgiben megjelent ttekint cikk is demons trlja.2 Nagyon kevs munka ll viszont rendelkezsre a repetitv (is mtld elemekbl ll) viselkedsrl, a sztereotpikrl, knyszerekrl s ritulkrl. Az 1987-ben megjelent, Cohen, Donnellan s Paul ltal szerkesztett Az autizmus kziknyve 40 fejezetben foglalkozik a t mk szles skljval, de a knyszeres jelensgekkel egyikben sem. Az Autizmusnak ez a pervazv s megdbbent vonsa tovbbra is rejtly marad.. Sokig abban a remnyben mellztk a vizsglatt, hogy majd kiderl, msodlagos tnet - taln az rtelmetlen vilggal val megbir kzs stratgija. E nzetet azonban nehz fenntartani, mivel a knyszeres-rgeszm s-repetitv tnetek nem tnnek el a ksbbiekben, ahogy az a msodlagos tnetek esetben vrhat lenne. Az a vlemnyem, hogy az ismtlsek s szenzoros szlelsek, ame lyek Jerry (s sok ms autista) letben oly megrendt lmnyeket okoztak, ugyanannak az remnek kt oldalt jelentik: ugyanannak az alapvet problmnak a rszei. Ez az a problma, melyet korbban a kzponti koherencia hinynak neveztem. Vegyk fontolra, milyen volna, ha az szlels inkbb tredkes, mint sszefgg vilgot tkrz ne: Borges, a nagy r, egy novelljban, mely egy kivl memrij firl szl, rzkletes kpet alkot errl a jelensgrl.3 Egy mondata elegend ebben az sszefggsben: Zavarta t, hogy egy 3 ra 14 perckor (oldalrl) ltott kutynak ugyanazt a nevet kell viselnie, mint a 3 ra 15 perckor (ellrl) ltott kutynak. A kutyrl szerzett l mny mindig ms, gyakran kiszmthatatlan, s ennlfogva - mint Jerry esetben - knnyen ijeszt lehet. Mit jelent e tredezett vilg a cselekvsek szempontjbl - az szle lsekkel szemben? A cselekvsek viszonylag kis egysgek, melyek fg getlenek egymstl. Minl kisebbek s minl klnllbbak, annl fel tnbb lenne az ismtldsk. Nagyobb cselekvs-sorozatok esetben ugyanolyan gyakran bekvetkezhetnek ismtldsek, m ezek nem kel tenek sztereotip benyomst abban az rtelemben, ahogy a kis cselekvs tredkek. Figyeljk meg Jerry repetitv foglalatossgt, a szorzst. A szmok sszeszorzsa sztereotip tevkenysg, de a mindennapi matema tikai hzi feladat nem az. Ebben a fejezetben elszr nhny, az autistk szlelsi folyamatairl alkotott elkpzelst vizsglunk meg, majd a kvetkeztetsek alapjn rtrnk a repetitivits zavarbaejt problmjra.

112

TREDEZETT VILG

Az t rzk A lts, halls, tapints, zlels s szagls azok az eszkzk, melyekkel informcikat kapunk a klvilgbl. sszer els lpsknt annak vizs glata, vajon kevsb eredmnyesen hasznljk-e ezen eszkzk brme lyikt az autista gyermekek, mint ahogy az fejlettsgi szintjktl vr hat. A megfigyelsek s ksrletek gyorsan kizrtk az rzkszervi fogyatkossgok kroki szerept. Nem perifris, szenzoros appartust rint problmval llunk szemben, hanem egy centrlissal, amely a mentlis funkcihoz ktdik. Az egyik legkorbbi, az autista gyermekek szellemi folyamatainak megrtst megclz hipotzis a kvetkez rdekes elkpzels volt: le hetsges-e, hogy a testhez kzeli rzkszerveket, a tapints, zlels s szagls alkalmazst rszestik elnyben a ltsnak s a hallsnak a rovsra, melyek tvoli forrsokbl ered informcikat hoznak?4 Ez megmagyarzhatja, hogy az autista gyermekek mirt hajlamosak gyakran szocilisan zavarbaejt mdon - megtapintani, megzlelni s megszagolni trgyakat s embereket, nmagukat s msokat. A ksrleti bizonytkok azonban hamarosan megmutattk, hogy a proximlis rzkszervek tlzott hasznlata nem kifejezetten az Autizmussal, hanem az alacsony mentlis korral fgg ssze. Az egszsges csecsemk is lnken kutatjk a vilgot kzvetlen rzkszerveik segt sgvel, de ez a fzis ltalban nem tart nagyon sokig. A lts s a halls marad meg mint a legfontosabb tevkenysg, a legfontosabb t a fizikai s szocilis krnyezet feldertsre. Lehet, hogy az autista gyermekek a fl vagy a szem kzvettsvel kapott komplex informcit nem dolgozzk fel olyan eredmnyesen, mint a tbbit? Ez megmagyarzhatja, mirt tnik gy, hogy sketek s hogy tnznek az embereken. Ez a hipotzis volt az els komoly ksrlet arra, hogy feldertsk az autista gyermekek nyelvi s kommunikcis nehzsgeit. Azt is remltk, hogy megvilgtja, mirt kptelenek kr nyezetket egszben megrteni. A hipotzis tesztelse azonban hama rosan egy specilis auditv (hallssal kapcsolatos) ingerfeldolgozsi za var lehetsgre szklt. A vizulis (ltssal kapcsolatos) ingerfeldolgo zs krosodst ugyanis a ksrleti bizonytkok gyorsan kizrtk. Beate Hermelin s Neil OConnor 1970-ben megjelent monogrfijukban szmoltak be errl a szisztematikus j kutatsrl.5 Az autista gyermekek kisdedkori trtnetben gyakran szerepel a sketsg gyanja. Maga a gyan rdekes jelensg. Logikai ksrlet az autista gyermekek nyilvnval kommunikcis nehzsgeinek magyar-

TREDEZETT VILG

113

zatra. m kudarcra tlt hipotzis mr csak azrt is, mert ugyanazok az autista gyermekek, akiknek a szemk sem rezdlt, amikor beszltek hozzjuk, egy cukorkspapr zrgsnek hallatra felnztek. Autista gyermekek hallsa lehet krosodott, de legtbbjk nem az. Nmelyi kk pusztn a beszdet rint, specilis hinyossgban szenved, de leg tbbjk ismt csak nem. Az autista gyermekek gyakran visszhangozzk a beszdet, ezltal figyelemremltan eredmnyes beszdfeldolgozsrl tesznek tanbizonysgot, mind az inputot, mind az outputot illeten. A kutatk tovbbra is egyre kifinomultabb mdszereket dolgoznak ki, hogy azonostsk az A u tizm u s informcifeldolgozsi problminak termszett. E ksrletek kzl nhnyat a ksbbi fejezetekben vizsg lunk meg, ahol az autistk kommunikcis kudarcnak nhny specilis okt tekintjk t. Ami mindezekben a ksrletekben kzs, az a clpont: a kzponti gondolkodsi folyamatok terlete. A kzponti szint diszfunkcijnak elkerlhetetlenl komoly visszahatsai vannak az szle lsben s a cselekvsben. Nem jelenti azonban a perifrisabb szenzoros s motoros folyamatok krosodott voltt. Diszkriminci s kategorizls Az autista gyermekek kpessgt a finom vizulis s auditv rszletek megklnbztetsre ltalban jnak tartjk. Az autista gyermekek diszkrimincis kpessge valban nem mindennapi lehet. Az abszolt halls pldul nem ritka; a hangmagassg megklnbztetsnek kivl kpessge szmos autista felntt szmra lehetv teszi, hogy gyes zongorahangol vljk belle. A vizulis rszletek megklnbztets nek kpessge msok szmra azt teszi lehetv, hogy minsgellenrk legyenek az iparban. Az output oldaln viszont a kiemelked vizuo-motoros koordincis kpessgek jelennek meg a miniatr modellpts terletn. A kitn diszkrimincis kszsgek dokumentlsa azrt fontos, mert megersti azt az elkpzelst, hogy az Autizmus nem befolysolja kz vetlenl az input- s outputfolyamatokat. Ez az rtelmi fogyatkossg esetben nem igaz, s ennlfogva nem rvnyes a komolyabban rtelmi fogyatkos autista gyermekekre sem. A slyos rtelmi fogyatkossghoz vezet agykrosods valsznleg az sszes, - perifris s centrlis informcifeldolgoz rendszer hatkonysgt rontja. Lehet, hogy az autista gyermekek azrt nem rtik meg krnyezetket, mert tl jl tudnak diszkriminlni? Taln tl sok rszletre fordtanak tl nagy figyelmet, s ezrt nem ltjk a ftl az erdt. Ha gy llna a dolog, a gyermekek taln nem lennnek kszen arra, hogy hasonlsgo

114

TREDEZETT VILG

kt fedezzenek fel s ennlfogva nem ugyangy osztlyoznk az ingere ket, ahogy kell. Ezt a hipotzist azonban kizrjk a kategorizcis ksz sgekkel foglalkoz ksrletekbl szrmaz, egysges eredmnyek. E ksrletekben az autista gyermekek megfelelen teljestenek, azaz gy, ahogy szellemi rettsgk megengedi. Ez fggetlen attl, hogy az oszt lyozand anyagok absztrakt formk, vonalrajzok vagy szavak.6 Ha az autista gyermekek egyarnt ltjk a klnbsgeket s a hason lsgokat klnbz anyagok kztt, mirt panaszkodnak olyan gyak ran a tanrok, hogy az autista tanulk nem ltalnostanak a tanultak bl? A gyermekek meghatrozott dolgokat megtanulnak, de nem alkal mazzk azokat olyan szitucikban, melyeket a tanr a tantsi szitu cihoz hasonlnak rzkel. ltalnos panasz az is, hogy az autista gyer mek otthoni viselkedse nagyon klnbzik az iskolaitl. Sajnos, mg nem tudjuk, hogy az autista gyermekek ebben a tekintetben eltnek-e az rtelmi fogyatkos vagy az p, fiatalabb kisgyermekektl. Az ltal nosts hinya taln tl homlyos megfogalmazs a tanrok indokolt frusztrcijnak magyarzatra. Az autista gyermekek, mg a slyosan fogyatkos szinten is, bsges bizonytkt m utatjk az ltalnosts nak. Danny pldul folyton szedi a bolyhokat a sznyegrl. Ahhoz, hogy ezt tegye, valsznleg kpes hasonlan, vagyis sszeszedend bolyhokknt bnni klnbz szn, mret s anyag trgyakkal is. Az ltalnosts tanr ltal megllaptott problmja nyilvnvalan ms eredet. Nem a hasonlsgnak a klnbsgek ellenre val felisme rsre vagy az osztlyozsra val kptelensg akadlyozza meg a tanul tak alkalmazst. Lehet, hogy kptelenek felismerni a klnbsgek k ztti ltalnosts szksgessgt. Az, hogy az szlelt hasonlsgok ellenre sem vonjk ssze az informcikat, a kzponti koherencia hajterejnek gyengesgre utalhat. A figyelem kontrollja Azt a gondolatmenetet kvetve, hogy a percepcis lmnyek abnormitsai valamilyen mdon a fogyatkos centrlis folyamatokkal fgge nek ssze, fontolra kell vennnk a figyelem szerept. Az agyi funkci valamilyen magasszint sszetevjnek el kell dntenie, hogy a bejv szlelsek tmegbl melyikre rdemes figyelni. A j dnts nagy mennyisg sszegyjttt informcin alapul. Ha e kzponti dntsho z szinten gyenge a koherencia, akkor a figyelem irnya meglehetsen esetleges lesz. Milyen formt lt ez? Nem gyenge, hanem sajtsgos figyelmet keresnk. Nmi trtneti rdekessggel br a tlzott ingerszelektivits hipo

TREDEZETT VILG

115

tzise.7 Eredetileg gy hittk, hogy az autista gyermekek nem tudnak tbb egyidejleg megjelen informcira jl figyelni, s ezrt ezen in formciknak csak nagyon szk rszt vlasztjk ki. Ez az rdekes elkpzels azt a problmt clozza meg, mirt ktdnek az autista gyer mekek a krnyezet nagyon apr jellemzihez, elhanyagolva a fontosab bakat. sszpontosthatnak pldul egy flbevalra, mikzben megfeled keznek a szemlyrl, aki azt viseli. Ez az elmlet ezt a bizarr hatst informcis tlterhelssel magyarzza. rvnyes lehet azonban ennek az ellenkezje is. Mindenkinek lehet olyan lmnye, hogy puszta una lombl, azaz informcis alulterhelsbl egy addig szrevtlen repe dst fedez fel a mennyezeten vagy nyomokat egy felleten. M argaret Dewey utalt egy autista fi idevg pldjra, akit a fggny redzete akkor bvlt el elszr, amikor sznpadi eladsokat kellett nznie az iskolban. Mivel a jtk vagy a beszd teljesen sszezavarta, a hullmz fggnykre sszpontostott, melyek klnsen igzek voltak a lmpk vltoz szn fnyben. Bebizonyosodott, hogy a tlzott ingerszelektivits nem jellemz az Autizmusra, viszont kapcsolatban van a mentlis korral. Tovbbra is nagy szksg van azonban a figyelem problminak empirikus vizsgla tra. Milyen ingerek ktik le olyasvalaki figyelmt, aki nem tudja, mire rdemes figyelnie? Mi trtnik a figyelem trgyval egy olyan elmben, melynek gyenge a kzponti koherencija? Weeks s Hobson egyik k srlete j plda arra, hogyan lehet ilyen krdseket megvizsglni.8 Gyermekeket megkrtek embereket brzol kpek szortrozsra. V logatni lehetett aszerint, hogy az arckifejezs a kpen vidm vagy szo mor volt. Lehetett azonban vlogatsi szempont az is, hogy a kpen lthat szemly visel-e kalapot vagy sem. Az autista gyermekek elszr inkbb kalap szerint vlogattak, mg a nem-autsta gyermekek inkbb arckifejezs szerint. Msodjra mindkt csoport a msik jellemz alap jn vlogatott. Nyilvnval, hogy mindkt mdon klnbsget tudtak tenni s osztlyozni tudtak, de a kt jellemz viszonylagos fontossga a kt csoport szmra ms volt. Mirt ragadtk meg klnbz jellem zk a figyelmket? A magasszint kzponti koherencia s a hossztv szemlyes rdeklds cljaira az arcok felteheten fontosabbak a kala poknl. A helyi koherencia s a kis kpsor rvidtv cljaira azonban taln a kalapok a feltnbbek. Jelents s koherencia Az autistkrl szl letrajzokban egyik visszatr tma, hogy bizo nyos ingerek mintha valamilyen megmagyarzhatatlan bvlettel brn

116

TREDKES VILG

nak szmukra, mg ms, ltalban rdekesnek s lnyegesnek tartott ingerek nyilvnvalan kzmbsek. Park s Youderian egy 12 ves autista kislny, Elly esett rja le, aki rgeszms rdekldst m utatott a sznek, fnyek s szmok irnt.9 Meg figyelte a holdfny rnykait, a felhket az gen, heves rzelmi reakci kkal lte meg ezek bizonyos egyttllsait, rmt rzett a felhtlen g lttn, ktsgbeesett holdtalan jszakn.
Este, amikor Elly vacsorhoz tert, hossz poharat tesz a tnyija mell. A pohr zld, ami Elly kedvenc szne, s mutats cskok osztjk 8 egyenl rszre. Ebbe tlti a gy mlcslevt. Ez is zld A legtbb napon pontosan a 6. vagy 7. szintig tlti a poharat... a pontos szintet az adott nap hatrozza meg, az idjrstl s a hold llstl fggen.

Temple Grandin autista gyermekkorrl szl nletrajzi beszmol jban megemlti, hogy olyan dolgokkal foglalatoskodott, melyekre m sok alig fordtottak figyelmet.10
Azt is szerettem, hogy rkig lk magamban dudorszva s valamit forgatva, vagy ho mokot pergetek t a kezemen a tengerparton. Emlkszem, hogy behatan tanulmnyoztam a homokot, mintha egy tuds vizsglna mintt a mikroszkp alatt. Emlkszem, aprlkosan vizsgltam, hogyan folyik a homok, vagy meddig prg egy kannafed, ha klnbz se bessggel megprgetem. Elmm teljesen elmerlt e tevkenysgekben. Ezekre sszponto stottam, s semmi msrl nem vettem tudomst.

Mindkt beszmol az rzkels s az ismtls kztti kapcsolatot ju tta tja esznkbe, s bizonytja azt is, hogy a krnyezet esetleges von sai az autista figyelmnek kzpontjba kerlhetnek. Ami az szlelsben a legtbb ember szmra lnyeges, az egy autista gyermeknek taln nem az, s viszont. Vgl is mi hatrozza meg, mi lnyeges? Az emberek olyan dolgokra figyelnek oda, amelyek fontosak, jelentssel vagy specilis vonatkozs sal brnak szmukra. Mindezek a szubjektv kifejezsek strukturlis tapasztalatokat jellnek: egy jelentsgteljes inger azrt jelentsgtel jes, mert egy sorozat tagja. Az emlkezetben mr elre szervezett helye van. Ebben az rtelemben azt mondhatjuk, hogy mivel egy inger fontos, figyelnk r. Ha gy van, a figyelem a kzponti gondolkodsi folyama tok irnytsa alatt ll. Ha a kzponti irnyts gyenge, m a figyelmi mechanizmus rintetlen, a figyelmi viselkedsmintk inkbb klnsek, mint krosodottak lesznek. Az autista gyermekek valban kpesek a figyelem fenntartsra akkor is, amikor mindenki ms elveszti mr az rdekldst. Kpesek arra, hogy olyan dolgokra koncentrljanak, me lyek msokat nem rdekelnek elsrenden. Az autisztikus rdeklds klnssge azonban nem annyira a tmbl, mint inkbb a korltozott sgbl fakad. Mindezek a megfigyelsek, gy hiszem, kulcsot adnak az

TREDEZETT VILG

117

id io t savant" jelensghez. A kzponti koherencira trekvs elkpze lse ism t hasznosnak bizonyul. Az autista szemly sokig tud sszpon tostani egy korltozott tmra annak sajt varzsa m iatt, mg az egsz sges gyermek futlag figyel r, mert csak egy nagyobb minta rszeknt tallja rdekesnek. Az emberek szmra ltalban valsznleg csak a nagyobb minta esetben kzsek a lnyeges jelentssel br vonatkozsok. A nagy min tt alkot kisebb elemek esetben mr feltteleznk egyni, idioszinkratikus rdekldst egyesek rszrl, amelyet msok nem osztanak. Az autistkban ers a vgy s trekvs arra, hogy tulajdon sajtos rdek ldsket szolgljk. Elly pldul nagy figyelmet szentelt az rnykok nak, mert azok valamilyen oknl fogva fontosak s sokatmondak vol tak szmra, s nagyon lnyegesen befolysoltk hangulatait. Amikor ms idznba utazott, megijedt, mert rnyka 6 rakor nem ott volt, ahol otthon lett volna. Nem tudott megnyugodni, amg anyja el nem magyarzta neki, hogy amikor az rja 6-ot mutat, az azt jelenti hogy az j helyen csak 5 ra van. E plda arra utal, hogy Ellynek korltozott, de ersen sszefgg kpe volt a nap bizonyos idben elfoglalt llsrl s rnyka hosszrl. Valban fontos volt szmra, amikor vratlan eltrsek merltek fel. A kpnek sszefggnek kellett maradnia. Az llandsghoz val ilyen ragaszkods az agyi loklis koherencia egy tpusa. Ez egyltaln nem olyan, mint a centrlis koherencia. Azzal szemben rendkvl korltozott hatkr s meglehetsen nmagba zrt. Msok rnyknak hossza pldul nem volt rsze a kpnek Elly szmra, s nem trdtt vele. Emellett a kp nemcsak nagyon korl tozott hatkr volt, hanem tulajdonkppen gondolkodsi sztereotpia is, ersen repetitv termszet foglalatossg. Elly nem volt kpes annak ltni a kpet, ami volt: a tg valsgminta kis tredknek, mely bv tsre s mdostsra szorul. Ez a rlts attl fgg, hogy valakinek ers ignye van-e a nagy mennyisg informci kzponti koherencijra.

A puzzle rejtvnye Szt ejtettnk mr az Autizmus egyik irodalmi feldolgozsrl, a sket, nma s vak firl, aki kemnyen flipperezik. A kp jl ragadja meg a bmulatos szenzomotoros sikerrel trsul nyilvnval szenzoros kudarc paradoxont. Ez az input s output feldolgozs hat konysgnak s a kzponti feldolgozs kudarcnak rejtlyes kombin cija. A kudarc az inger feldolgozsi kpessg ms clokra val alkal mazsnak hinybl fakad. A flipper rdgnek szernyebb formja lthat a kis Dannynl, aki

118

TREDEZETT VILG

lehajol, hogy felvegye a sznyegrl a legaprbb, msok szmra ltha tatlan bolyhot is, de aki mgsem ltja meg a jtkokat, s alig ismer r valakire. Ltvnyosabb formja lthat a fiatal Nadinl, aki kit nen rajzol le emlkezetbl lovakat, de egyszer trgyakat nem tud megnevezni. Az id io t savant" kivteles kpessge tbb tnyeztl fgg: az egy tm ra irnyul figyelem fenntartsnak kpessgtl; a specilis in gerfeldolgoz rendszerek olajozott mkdstl; s mindenekeltt a repetitv tevkenysgtl. Egymagban e tnyezk egyike sem lenne ele gend magyarzat a magas teljestmnyszintekre, m egytt rthetbb teszik a savant jelensgt. Az autista gyermekek egy szigetszer k pessgnek j, s sok szempontbl tanulsgos pldjaknt, tekintsk t a puzzle kiraksnak kpessgt. Az autista gyermekek ltalban mskpp rakjk ki a puzzle-t, mint az egszsges gyermekek. Megfigyeltem s msok is megerstettk, hogy az autista gyermekek puzzle elemeket a szlek alakja szerint vlasztjk ki, s hajlamosak figyelmen kvl hagyni a jtkon lev kp egszt. Ennek vizsglatra Beate Hermelinnel egy ksrletet folytattunk, amelyben kt klnbz tpus puzzle-t kellett sszerakni.11 Az egyik ben a puzzle kpt derkszg, egyenes szl darabokra vgtuk, a m sikban pedig tipikus szablytalan alak darabok voltak, m kp nlkl. Az autista gyermekek figyelemremltan jl teljestettek mindkt hely zetben, de sokkal jobban, mint a nluk fiatalabb, de ugyanolyan szel lemi rettsg, egszsges gyermekek, ha nem volt kp, mely irnytotta volna ket. Egyszeren lveztk a darabok sszeillesztst. A kereskedelemben kaphat legtbb puzzle egyik feln kp van. E kp feldarabolsa fggetlen termszetes alakjtl vagy tartalmtl. Amikor sszelltok egy puzzle-t, egyfolytban csodlkozom azon, mennyire mskpp fest egy vizulis rszlet egy elemen lev tredke a helyre illesztve, mint nmagban. Keresek pldul egy kutya flt brzol darabot. Elszr mindig gy ltszik, hogy nincs ilyen darab, de ha egyszer megtallom s beillesztem, a rszlet tkletesen vilgos. Az lmny olyan, mint a R ejtett Formk megoldsnl. Ahogy Georges Perec rta a H asznlati utasts az lethez cm regnye elszavban:12
A jtk darabjai csak akkor olvashatak, akkor nyernek rtelmet, ha sszellnak; egy darab elszigetelten semmit sem jelent - mindssze lehetetlen krdst, homlyos kihvst. De amint a tves prblkozs percei vagy egy bmulatos, flpillanatnyi ihletszikra utn sikerlt egyik szomszdja mell illeszteni, a darab eltnik, megsznik darabknt ltezni. Nemcsak az eme sszekapcsolst megelz nagyfok nehzsg - melyet az angol sz: puzzle oly jl jell - veszti el raison dtre-t, de sohasem ltszott ily nyilvnval ok arra.

TREDEZETT VILG

119

hogy flbukkanjon a megolds. A kt darab oly csodlatosan illeszkedik s vlik ennlfogva eggy, hogy az maga vlik hiba, ktelkeds, csSggeds s vrakozs fonsv.

Az autista gyermek taln bizonyos mrtkig figyelmen kvl hagyja a kpet, s ezrt tovbbra is ltja az egyes darabokat a befejezett puzzle-ban. Ha gy ll a dolog, akkor knnyebb a puzzle kiraksa. Ugyanak kor igencsak babra munka lenne a kis rszekbl kiindulva szinte vlet lenl eljutni vgl a nagy kphez. Ahogy azt mindenki tudja, a hinyok betltse heves rmrzetet nyjt, br az sszkp gyakran rendkvl trivilis. Ez a jelensg is a koherencira irnyul hajtert tkrzi, m ismt csupn a koherencia nagyon korltozott, helyi tpust. A jelensg, hogy a puzzle darabok a kp sszelltsa utn is m egtartjk nll ltket, az autisztikus ntrvnysg/autonmia kvetkezmnyeinek m etafrja lehet. Ezzel szemben nem-autista szemly szmra a puzzle elemei, mihelyt egyetlen kpp llnak ssze, tredkknt val jelen tsket elvesztik, s mr csak annak a nagyobb egysgnek a jelentsbl nyerik rtelmket, amelyhez tartoznak. Ez a magasabb szint kzponti koherencia kvetkezmnye. Digby Tantam szmolt be egy olyan esetrl, mely teljesen ms ter leten szemllteti az ltalam bemutatni kvnt ellenttet. Egy kora gyer mekkortl tipikusan autisztikus tneteket mutat betege rgeszmsen gyjttte az informcikat a fiatalkor brsgok cmeirl. Nem tudni, honnan tm adt ez a rendkvl klns rdeklds. Akrhogy alakult is ki, kevsb tarthat furcsnak, ha brsgok, pletek vagy vrostrk pek irnti ltalnos rdekldssel kapcsoldik ssze. Akkor mr nem csak egy tredk volna - brmilyen tzetesen tanulmnyozzk is - , hanem egy nagyobb kp rsze. De ennek a betegnek az esetben hat rozottan nem gy llt a dolog. Amikor megkrdeztk tle, hogy a tbbi brsg cmrl mirt nem akar tudni, gy vlaszolt: Azok hallra untatnak. Ezt nem trfnak sznta. E megjegyzs szerint a beteg kp telen beltni azt, hogy valami irnti rdekldst a vonzsok s taszt sok sszefgg rendszerbe val illeszkeds igazol, s az nem lehet v letlenszer. Tudsok nha egy problma rendkvl szk s apr rszle tben merlnek el. A j tudomny s a bizarr rdekldsi kr kztti klnbsg lnyege az, hogy az illet tudatban van-e a kapcsolatnak a vizsglat trgya s egy szlesebb tudsrendszer kztt, amelybe a vizs glt rszletet bele kell majd illesztenie. Ha komolyan vesszk azt az elkpzelst, hogy az input tredezettsge a kzponti koherencia hinybl ered, akkor ebbl az kvetkezik, hogy az outputnak is tredezettnek kell lennie. Az autistk szokatlanul tre dkes vilgot szlelhetnek s teremthetnek, de mirt repetitvek? Tulaj

120

TREDEZETT VILG

donkppen mi azoknak a sztereotip tevkenysgeknek a termszete, melyek az Autizmus egyik meghatroz vonst kpezik? Sztereotip mozgsok s gondolatok Az rtelmetlen ismtlseket rgta az rltsg egyik jellemzjnek tartjk. Kraepelin 1899-ben listt ksztett a sztereotpikrl, mint az ltala dementia praecoxnak nevezett llapot egyik jellegzetes tnetcso portjrl. A sztereotip mozgsok gyakoriak neurolgiai betegeknl s ltalnosan jellemzek rtelmi fogyatkosokra is. A sztereotpik azon ban nemcsak a mozgsokban, hanem a gondolatokban is jelen vannak, s gy lthatatlanok. A repetitv cselekvsek s gondolatok meghatro zsa s osztlyozsa egyltaln nem kielgt, s az olyan cmkket, mint a sztereotpik, manrok, perszevercik, rgeszmk s kny szerek, gyakran felcserlheten alkalmazzk. Valban nem nagyon ta llunk szilrd elmleti alapot a klnbsgttelhez. Az, hogy egy repeti tv cselekvs knyszeres-e vagy sem, igazn csak nvizsglattal dnthe t el. M irt kvetkeznek be egyltaln repetitv cselekvsek? Az olyan l gp, mint az emberi agy, soha nem nyugszik. llandan reagl az inge rekre. m mg ha nem reagl, akkor is gy mkdik, ahogy egy motor mkdik alapjratban. Az agykrosods gyakran azt jelenti, hogy az organizmus nem reagl rugalmasan s gyorsan. De mkdik. A tev kenysg gyakorta irny nlkli, s vgtelenl ismtelt viselkedshurkok knt jelenik meg. Az ilyen hurkok tkletesen normlis embereknl is elfordulnak. A fl-al jrkls, ujjdobols, dudorszs, billegs, hin tzs, vakarzs, krmrgs, egy dolog ismtelgetse, mind a sztereo tpik haszontalan, de nem beteges tpusai az emberi viselkeds reper torjban. A lista hossz s brmilyen cselekvstredket tartalmazhat, belertve a gondolatokat is. A sztereotpik stresszhelyzetekben jtszott szerepe vezetett ahhoz a hipotzishez, hogy a mozgs- s gondolatismtlsek rszei valamilyen homeosztatikus mechanizmusnak, mely ellenrzi az izgalmi szintet. Chris Frith s John Don a sztereotip viselkedsek irodalmnak alapos ttekintsbl arra a kvetkeztetsre jutottak, hogy a pszichofiziolgiai vizsglatok ezt az elkpzelst nem tmasztjk al.1 A sztereotpik nem cskkentik szksgszeren az izgalmat. Ha egyltaln befolysol jk, inkbb nvelik. Az ismtlsek a bels llapotok szablyozsra rendkvl hatstalannak ltszanak! Inkbb valamilyen ltalnos akci kszsg kvetkezmnyeinek tnnek. A sztereotpik nemcsak bsgesek, hanem gyakran tlzott mrtk

TREDEZETT VILG

121

ek is az autistknl csakgy, mint az rtelmi fogyatkosoknl. Berkson s Davenport rtelmi fogyatkos populcijuk ktharmadnl igen nagy mrtk sztereotip viselkedst figyeltek meg.14 Nmely beteg az id 50 szzalkban ilyen viselkedst m utatott. Az ismtlsek ilyen foka ko moly problma lehet, klnsen, ha n veszlyeztet kvetkezmnyekkel jr. A kzharaps, fej tse s a hajhzs esetleges tnetknt rend szerint rtalm atlan, de rendkvl veszlyes, ha tlzott mrtk. Az autoagresszi aggaszt problmja lekzdhet olyan viselkedsmdostsi technikkkal, melyekben meghatrozott szablyrendszerben jutalm at, -illetve bntetst helyeznk kiltsba. Az autoagresszi sikeres csk kentsrl mr sok esetben beszmoltak.15 Lehetsges, hogy az ismtld autoagresszit bizonyos nem fjdalom knt rtelmezett, ers szenzoros inger utni vgy vltja ki. Az is elkp zelhet, hogy bizonyos autista betegek fjdalom-rzkenysge csk kent. Tekintettel arra, hogy autistk esetben az endorphin nev, fj dalomcsillapt hats neurotranszmitter megnvekedett szintjrl sz moltak be, e magyarzat nem valszntlen. Br az autistk minden ms klinikai csoportnl hajlamosabbak tlzott mrtk sztereotpikat mutatni, maguk a sztereotpik nem klnbz nek. Ugyanazok a repetitv mozgsok, egy dolog feletti sztereotip rgds sok nem-autistra is jellemz. Mi indokolja a gyakorisg jelents klnbsgt? Asendorpf rdekes, az egszsges emberek sztereotpiirl ksztett tanulmnya legalbb egy befolysol tnyezre rm utat. 6 R j tt arra, hogy msok puszta jelenlte lnyegesen cskkenti azoknak a repetitv mozgsoknak a mennyisgt, amelyeket egyetemi hallgatk m utattak, mikzben idegesen vrtak a vizsgra. Egszsges emberek esetben a sztereotip viselkeds nagyon rzkeny a kls hatsokra, s knnyen beleolvad ms viselkedsbe, vagy elfj tdik. A sztereotip vi selkeds taln azrt nem kvnatos a trsadalomban, mert unalmat vagy figyelmetlensget jelez. Az autistk esetben msok jelenlte valsz nleg nem gyakorol hasonl gtl hatst a sztereotpikra. Gyakran jegyzik meg, hogy kicsi a klnbsg magn- s nyilvnos viselkedsk kztt. Nyilvnval azonban, hogy tovbbi magyarzatra van szksg ahhoz, hogy az autistk sztereotpiinak gyakran extrm mrtkt meg rtsk. Ros Ridley s Harry Baker a sztereotip viselkeds olyan tpust rja le, mely llatoknl figyelhet meg, ez pedig a ketrec-sztereo tp ia }1 Ez a viselkeds azonnal megsznik, ha a ketrecet eltvoltjuk. Ezt egy msik sztereotpival lltjk szembe, mely nem sznik meg a krnye zeti korltok eltvoltsval. E sztereotpit a merevsg, egy tevkeny sghez tapads s szocilis visszahzds jellemzi. Ridley s Baker ezt

122

TREDEZETT VILG

neurolgiai s fejldsi abnormitsra vezeti vissza. Megllaptottk, hogy ksrleti ton hasonl viselkedst nagy dzis amphetaminnal lehet elidzni vagy slyosbtani. Mivel az amphetamin a dopaminrendszert stimullja, a ksrleti eredmnyek kapcsolatba hozhatk az Autizmus biolgiai vizsglataival (lsd az 5. fejezetet). A dopaminrendszer funk ci-zavara oki sszefggsben lehet az autistk sztereotpiinak tlzott mrtkvel.

Rutinok s rigidits
Az Autizmusnak az egyszer motoros s gondolkodsi sztereotpik nl sajtosabb jellegzetessgt jelentik a krlmnyes viselkedsbeli rutinok. Ezek nagyobb cselekvsegysgeket foglalnak magukban s az egyszer nyalogatsnl, hintzsnl vagy jrklsnl tbbl llnak. A pontos defincik hinyoznak, ezrt jelenleg a klinikai diagnzis az egyetlen alap annak eldntsre, mi szmt krlmnyes rutinnak . ltalnosan elfogadott, hogy azt tekintjk krlmnyes rutintevkenysgnek ami tbb rvid cselekvstredknl, s hossz, esetleg sszetett gondolatsorokat vagy rdekldst foglal magban. A kvetkez levlrszletben egy anya a tipikus tnetek egsz listjt rja le:
Nem tudom pontosan, mikor kezddtek John rgeszmi, de olyan hrom ves lehetett, amikor mindent, amit csak tallt, kezdett beledoblni a levlszekrnynkbe, msok levlszekrnybe - st, mg a postaldba is. Ezt rviddel ezutn a csengnyomkods szenve dlye kvette. Ngytl ht ves kong az ingfnyek - az utcai lmpk irnt rdekldtt nagyon. Az ablaknl llt, s figyelte, hogyan gyullad ki este valamennyi. Negyedik vben az ablakokon, fnyes felleteken lthat tkrkpek irnt kezdett rdekldni, s imdott egy lencst vagy ltcsvet magval hordozni. Mlyen elmerlt kis sznes manyagszgek lyukacsos foimatblba raksban, de brmilyen hasonl lyukba, amit tallt, beletette ket. Aztn, amikor krlbell hat ves volt, feltmadt a buszok irnti rdekldse. Term szetesen volt buszgyjtemnye, de ha n nem kezdemnyeztem valamilyen jtkot, pp hogy csak fogdosta ket. A msik dolog az elttnk kzleked buszoknak a megkln bztetse volt; az egyik fajtnak kzpen volt a lpcsje s fehr teteje volt - s egszen nyugtalan lett, ha a lpcs ell tnt fel, a tet pedig srga volt

A klnleges rdekldseknek s tevkenysgeknek sem a tartalm t, sem a minsgt nem vizsgltk mg szisztematikusan. Az olyan von sok, mint a viselkeds merevsge (a rigidits), a tevkenysg egysks ga, s a vltozssal szembeni ellenlls mg mindig meglehetsen felt ratlanok, de van nhny irnymutat adat. Egy ksrletben pldul azt tanulmnyoztam, hogy a kisgyermekek mikppen ismtlik spontn mdon a szneket, mikzben egy mintt

TREDEZETT VILG

123

ksztenek.18 A gyermekeknek kett vagy ngy darab csillag s kralak blyegzt adtam, klnbz szn tintkkal. Ezeket egyszeren le kel lett nyomni a paprra, hogy nyomot hagyjanak. Arra is bztattam ket, hogy szabadon jtsszanak egy xilofonnal, m elynek k e tt vagy ngy lapja volt a helyn. Az ilyen ksrletekhez idelisan alkalmazhat a szmtgpes jtkform a, de 20 vvel ezeltt, amikor a vizsglatokat vgeztem, egy ilyen tlet tudomnyos fantasztikumnak tnt volna. Ezen egyszer jtkok eredmnyei knnyen sszegezhetk: az autista gyermekek viselkedse lnyegesen tbb sztereotpit s merevsget tar talmazott, mint a tbbi gyermek. Produkcijuk a sznes blyegzmin tkkal s xilofonhangokkal klnsen rdekes volt, mert itt nagyon szabad, struktrlatlan, jtkos viselkedst vizsgltunk. Az ltaluk al kotott mintk azonban mg ebben a szituciban is rendkvl merevek voltak. Az autistk esetben persze gyakran beszmolnak arrl, hogy gy viselkednek szmos, mindennapi szituciban is. Egy Digby Tantam ltal emltett pldban a gyermek a hz nappalijban minden nap minden trgyat adott helyre tesz. Ez hrom rt is ignybe vehet, s komoly hisztria nlkl nem lehet megszaktani. Volt egy msik figyelemremlt vons is, melyet a fenti vizsglatok sorn figyeltem meg. A ngyhang xilofon esetben a legfeltnbb k lnbsg az volt, hogy bizonyos autista gyermekek sohasem hasznltk mind a ngy hangot. Nmelyek egyszeren egyet, taln kettt tgettek jra meg jra. Ez sohasem fordult el az ltalam megfigyelt, nem-autista gyermekekkel. Pontosan ugyanezt a repetitv viselkedst llaptot tuk meg a sznmintk esetben: egyes autista gyermekek mindig csak egy, msok csak kt sznt hasznltak. Tulajdonkppen ngy szn llt rendelkezsre, s erre ismtelten felhvtuk a figyelmet. Ez az nknt vllalt korltozs emlkeztet az evsben mutatott rendkvli vlogats ra. Egy autista gyermek pldul veken t csak egyszer vajaskenyeret evett. Mg az autista gyermekek mereven ragaszkodtak vlasztott m intik hoz, nem llt gy a dolog sem az rtelmi fogyatkos, nem-autista gyer mekekkel, sem az egszsges vodsokkal, akik a ksrletben rsztvettek. Mintik mindennek, csak merevnek nem voltak nevezhetk. k egyszeren jtszottak , ksrletez mdon kiprbltak minden rendel kezsre ll anyagot anlkl, hogy brmilyen szigor szablyt fellltot tak volna. Hasonl eredmnyeket kapott Jill Boucher, akire szintn nagy hatst gyakorolt az autista gyermekek kivtelesen ers hajlama az aktivits merevsgre, a perszevercira.19 Ezek a vizsglatok arra utalnak, hogy a spontn viselkeds nem vletlenszer, hanem sajt szerkezete van. Az

124

TREDEZETT VILG

autista gyermekek ltal gy ltrehozott szerkezet korltozott s tlzot tan merev.


A repetitv viselkeds rtelmezsei

Egyszer, vagy sszetett repetitv cselekvsek s gondolatok minden autista gyermeknl elfordulnak, de szisztematikus vizsglatuk mg elttnk ll. Nem ragadtk meg ugyanolyan mrtkben a kutatk figyelmt, mint pldul az Autizmus nyelvi s kommunikcis prob lmi. Ehelyett implicit mdon inkbb azt felttelezik, hogy a szte reotpik s ritulk lnyegben m sodlagos jelen sg ek, taln mint a ketrec-sztereotpik, amelyek pusztn ms problmkra adott reakci k. Az Autizmus esetben azonban nincs ketrec, mely eltvolthat. Emltettem mr egy olyan elmlet irnti elfogultsgomat, mely az autista gyermekekre jellemz sztereotip s perszeveratv viselkeds vl tozatait is a kzponti gondolkodsi folyamatok egy adott hibjnak jeleiknt tekinti. E hiba miatt lik meg az autista gyermekek az rz kelseket tredkes szlelsekknt, s emiatt is tervezik es hajtjk vgre a cselekvseket tredkes formban. Maga a tredkessg viszonylagos; vagyis az egysg mrete vltozhat, s nem kritikus vonsa a folyamat nak. Ami kritikus, az az, hogy az egysgek ugyanakkor nem egy egsz rszei. A puzzle metafrja ismt j szolglatot tehet, hogy szemlltes se a klnbsget a darabok, mint darabok s a darabok, mint a kp rszei kztt. E hipotzis kt nehz krdst vet fel: elszr, hogy a viselkedstre dkek (ha ilyenek) mirt ismtldnek vg nlkl; msodszor pedig, hogy az ismtlds mirt olyan merev, st, automatikus. Sok ms krds is van termszetesen, melyek a rgeszmk termszetre vonatkoznak lta lban, s amelyek csak egy rsze vonatkozik kifejezetten az Autizmusra. Az n sejtsem az, hogy az "ism tlds (a repetci) az input s output folyamatok termszetes kerete, s hogy ezek rendes krlm nyek kztt gtldnak, ha jelzseiket egy magasszint, centrlis moni tor nyugtzza. Az ilyen nyugtzs lehet a jel, hogy az input-rendszer kezdje meg az j informcik feldolgozst, illetve az output-rendszer vltson t j cselekvsre. Ms szavakkal, nem a bekapcsolsnak, hanem a kikapcsolsnak van szksge egy kzponti hater specilis akcijra. E felttelezs knnyen lehetv teszi, hogy gy gondoljunk az agyra, mint egy folyamatosan mkd motorra. A krosodott agy - az Autiz mus esetben - a kzponti s perifrilis rendszerek kztti lazulst m utatja, mert a centrlis kontroli-folyamatok tl gyengk ahhoz, hogy irnytsk s megfelel temben kikapcsoljk a perifrii.

TREDEZETT VILG

125

Hogyan rtelmezzk a rigiditst? gy ltom, hogy a flexibilits olyan tulajdonsg, mely a magasabb szint, az sszefggseket hasznl me chanizmushoz klnsen megfelel, de az alacsonyabb szint feldolgoz si rendszerekben, melyeknl a megbzhatsg fontosabb, nem. Knnyen lehet, hogy a magasabb szint gondolkodsi folyamatok a rugalmassg rt az automatikussg elvesztsvel fizetnek. Evolcis szempontbl nyilvnval, hogy az idegrendszerileg egyszer (vagyis nem centralizlt) organizmusok viselkedse mereven programozott. Ha a neurolgiikig komplex organizmus a centralizlt folyamatok nagyon specilis kroso dst szenvedi is el, a perifris folyamatok mkdse tkletesen rin tetlen maradhat. E fejezet tm ja az volt, hogy ugyanazon rem kt oldalaknt vizs glja az Autizmus rzkelsi s repetitv jelensgeit. E nzpont egybe vg azzal az elmlettel, melyet az elz fejezetben vetettnk fel. A fent elemzett kzponti ingerfeldolgozsi kudarc nem kvetkezhet be szles kr visszahatsok nlkl. Ha a kzponti koherencia vagy jelentsads kpessge az Autizmus esetben nagyon korltozott, akkor az ntrvnysg, az autonmia s a cselekvs az rtelmetlen tevkenysgekre val szttredezse elkerlhetetlen kvetkezmny. Mr csak azt kell megvizsglni, milyen tovbbi kvetkezmnyek jelentkeznek a kommu nikci s a szocilis interakcik terletn.

8.
Beszlgetni nehz

Egy beszlgets

Ruth csinos, 17 ves, hamvasszke lny. Az autista gyermekek speci lis iskoljba jr, s j tanul. Olvassi rettsge majdnem elri a normlis felntt szintet. Ruth nem beszl sokat spontn mdon, de krdsekre kszsgesen vlaszol. Hangja les s megnyomja a szavak utols mssalhangzjt. Hanglejtse furcsn merev, kevss modullt, de beszde nyelvtanilag hibtlan. Nhny olvassi teszt elvgzse utn beszltem vele. UF: R: UF: R: UF: R: UF: R: Nagyon sokat segtettl, Ruth... Ht igen. Nagyon kedves tled... Azt hiszem, kitnen olvasol. Ht igen. Mindig ilyen jl olvastl? Igen, mindig. Emlkszel, mikor tanultl meg olvasni? Nem.

(Miutn tbb sikertelen ksrletet tettem arra, hogy valamelyik gyermek kori emlkrl beszltessem, a kzvetlen krnyezetre irnytottam a be szlgetst. Ruth kln bejrat laksban lakik, melyet a bennlaksos is kola nhny msik tanuljval oszt meg.)

UF: R: UF: R: UF: R: UF: R:

Szval abban a szp laksban laksz az emeleten? Ht igen. Tnyleg olyan j? Igen, az. Fzni is szoktl? Igen, szoktam. Miket szoktl fzni? Mindenflt.

BESZLGETNI NEHZ

127

UF: R: UF: R: UF:

De igazn. Mi a kedvenc teled? Halrold. rtem... s magad std meg? Majdnem. Ez nagyon j.

(Megint sikertelenek voltak azok a ksrleteim, hogy Ruthot nkntes in formci kzlsre vegyem r. Mindssze annyit tehettem, hogy rvezet krdseket tettem fel, amelyekre 6 tkletesen szintn vlaszolt. Sem milyen dologban nem prblt meg hatst gyakorolni ilyen vagy olyan mdon, pldul gy, hogy eldicsekszik vagy szernykedik az olyan ksz sgekkel, mint a fzs vagy az olvass. Valban gy ltszott, sem telje stmnyeivel, sem gyengesgeivel kapcsolatban semmilyen mdon nem foglal llst.)

UF: R: UF: R: UF: R: UF: R:

s mit szoktl csinlni csak gy? Semmit. Taln ktni szoktl? Ht igen. Vagy tvt nzel? Ht igen. Milyen msorokat szeretsz? Slgerlista.

(Nhny, az elttem ismeretlen msorra vonatkoz, sikertelen krds utn tmt vltottam.) UF: R: UF: R: UF: R: s olvasni szoktl? Ht igen. Milyen dolgokat?... (nincs vlasz) Kpesjsgokat olvasol? Nem. Csak nzegetem ket. rtem... Mert sok bennk a kp? Ht igen.
(Ezt gy rtettem, csak gy", de ez valsznleg nem jutott el Ruth-hoz.)

(Ruth sz szerinti rtelmezse felteheten nem tette lehetv, hogy a k pesjsg nzegetst" olvassnak nevezhesse.)

UF: R: UF: R:

Hmm, milyen kpesjsgokat szoktl nzegetni? Rdijsg s TV-jsg. Igen, azokat n is szoktam... Kezddik az ra.

(Ez j l szemllteti az autistkkal folytatott beszlgetsek jellegzetesen hirtelen befejezst. Ruth nem akart nyers lenni, de a sznet vget rt, s vissza kellett menni a foglalkozsra. Rendes krlmnyek kztt ezt a tnyt udvarias beszdbe csomagoljk. Ruth semmilyen csomagolst nem alkalmaz, ehelyett puszta informcit kzl.)

128

BESZLGETNI NEHZ

Mirl rulkodik ez a nagyon tipikus plda? Elszr is azt m utatja, hogy az autistkkal val kommunikci semmi esetre sem teljes kudarc. A megvalsult kommunikci mindazonltal rendkvl korltozott. A mindennapi beszlgetsekhez kpest az n Ruth-tal folytatott beszlge tsem olyan volt, mintha kbl prblnk vizet fakasztani. Hogy lehet ez, amikor nyilvnvalan hajland volt minden krdsemre vlaszolni? Br informcicsere jn ltre, hinyzik egy alkotrsz. Van egy sajtos kznyssg, egy alapvet rdekldshiny abban a tekintetben, hogy mirt teszem fel a krdseket, s hogy megjegyzsei milyen hatst gyakorolhatnak rm. Nem mintha Ruth - bizonyos serdlk mdjra ftylne rm . Inkbb semmi mst nem tett hozz a beszlgetshez, mint egyenes vlaszokat. A krdsek s vlaszok valamennyien kis egy sgek voltak, s minden vlasz minimlis s vgleges volt. Ilymdon minden egyes vlasz megszaktotta a beszlgets folyamatt. Mg a trivilis beszlgetsek is gy folynak, hogy az egyik dolog elvezet a msikhoz. Ilymdon nha lehetsges, hogy gazdag kpet lltsunk ssze egy ismeretlen letrl s vlemnyeirl. A nyelv az ilyen gazdagsghoz vezet eszkz, de gy ltszik, autistknak ez mg akkor sem hozzfr het, ha valban hasznljk a nyelvet. E fejezetben megksreljk en nek okait meglelni. Ezeknek az okoknak magyarzatot kell adniuk arra a finom kommunikcis kudarcra, mely a Ruth-tal folytatott beszlge tst jellemezte. Mi a baj az autista gyermekek hasznlta nyelvvel? Tbbet rtak mr az autista gyermekek hasznlta nyelvrl - beszdk sajtos formirl s megrtsi nehzsgeikrl - , mint brmely ms pszicholgiai fogyatkossgukrl. Szerencsre szmos kitn ttekint cikk ll rendelkezsre, s az rdekld olvas ezekben megtallja azt a sokfle tnyt, melyet ismernk, de amelyrl e fejezetben nem lesz sz.1,2,3 A nyelvi teljestmnynek sok mrhet vonsa van, s mdot ad arra, hogy az alapvet kompetencira kvetkeztethessnk. A nyelv hasznla ta rejtett kpessgek seregt felttelezi. gy van pldul a fo n o l g ia (a hangtan), az a kpessg, hogy a beszdhangokkal bnjunk; a szintaxis (mondattan), a nyelvtani szablyok kezelsnek kpessge; a szem anti ka, annak kpessge, hogy megrthessk s megteremthessk a jelen tst. Vgl, nmileg elvlva az elsdleges lingvisztiki kpessgektl, a p ragm atika, a nyelv kommunikcis clra val hasznlatnak kpess ge. A pragmatika egy pldjt szemlltetjk a 8.1. brn. Az Ide tud nd adni a st? krdssel a st, nem pedig az informcit krjk (arrl,

BESZLGETNI NEHZ

129

hogy az illet kpes-e a st odaadni). E lnyeg megrtshez az ember nek inkbb pragmatikus, mint szintaktikai vagy szemantikai kszsgre van szksge. A hangtan, mondattan s szemantika klnbz vonatkozsait ellent mondsos eredmnyekkel tanulmnyoztk autista gyermekeknl. m jabban a pragmatika vlt a kutats legfontosabb clpontjv.4 Ebben osztatlan az egyetrts. Az egyrtelm, hogy a pragmatika terletn jelentkez nehzsgek az Autizmus egyetemes vonst jelentik. A szin taktikai vagy szemantikai kszsgnek brmilyen szintjt rjk is el az autistk, s ez bizonyos esetekben magas lehet, a pragmatikai kszsg szintje ennl alacsonyabb lesz. A j beszdkszsg autistk nehezen megfoghat pragmatikai nehzsgeit szemllteti a Ruth-tal folytatott beszlgets. Nemrgiben Helen Tager-Flushberg kzlt elzetes beszmolt egy ritka, az autista gyermekek nyelvelsajttsi kszsgt vizsgl, mg mindig folyamatban lv longitudinlis tanulmnyrl.5 Egszsges, Down-kros s autista gyermekek fejldsben a mondattani szerkeze tek s nyelvtani alakok ugyanabban a sorrendben jelentek meg. A ha sonlsgok annak ellenre jelen voltak, hogy az autista gyermekek a nyelvtani szerkezetek szkebb skljt hasznltk, s tbb volt a repetitv, sztereotip elem a beszdkben. Jelents klnbsgeket talltak viszont a nyelvi formk hasznlata tern. Ilyen tanulmnyokra get szksg van, mivel ezek fogjk vgl tisz tzni, hogy az autista gyermekek nyelv-elsajttsi kszsge milyen

130

BESZLGETNI NEHZ

mrtkben s esetleg milyen rszterleteken krosodott. Minl fogyat kosabbak a gyermekek ltalban, vrhatan annl fogyatkosabbak nyelvi kszsgeik is. Ez nem azonos a nyelvi fejlds zavaraival, ame lyek az ltalnos fejlettsgi szint alapjn elvrt sznvonaltl fggetle nl, arra rplve ltezhetnek.6,7 Az ilyen jrulkos specifikus kroso dsok gyakorisgt az Autizmusban mg nem ismerjk. Ha TagerFlushberg s ms szerzk hasonl megllaptsai megerstst nyernek, kiderlhet, hogy ez kevsb gyakori, mint ahogy azt feltteleztk. Lehet, hogy a nma autista gyermekek fonolgiai, szintaktikai vagy szemantikai krosodstl szenvednek, de lehet az is, hogy nem. Nyelvi kompetencijukat nehz megtlni. Nha - vletlenl - a kompetencia meglep fokt fedezzk fel. Ott van pldul annak a fiatalembernek az esete, aki sohasem beszlt, mg egy szmtgpes kommuniktort nem kapott, melyet megkedvelt s eredmnyesen hasznlt. Vannak olyan gyermekek is, akik sohasem beszlnek, de ritka alkalmakkor egy egsz kifejezst kimondanak, s vannak olyanok, akik csak echollnak, s szinte sohasem beszlnek spontn mdon. Mindezekben az esetekben helynvalbb, ha inkbb slyos kommunikcis krosodsrl, mint nyelvi krosodsrl beszlnk. Lehet, hogy a nyelvelsajtts ksse szintn elsdleges nyelvi kro sodst jelez, de lehet az is, hogy nem. A nyelvelsajttsi problmk knnyen lehetnek kommunikcis problmk kvetkezmnyei. A nyelv normlis elsajttst ktsgtelenl segti a szndkos kommunikcira irnyul, sztns vgy. Ha ez a vgy az autista gyermekekben gynge, akkor olyan komoly htrnyt jelenthet a nyelvelsajtts szempontj bl, mint pldul a sketsg. Mig az egyik legnagyobb rejtly, hogyan sikerl az egszsges kis gyermekeknek elsajttaniuk a krlttk beszlt nyelvet. Az j szavak knnyen m egtanulhatk, ha odavg tmkhoz ktdnek. Ha az egszsges gyermekek felkszltek a puding sz elsajttsra, meg rtik a jelentst olyan helyzetben, amikor a puding az rdeklds kzs trgya. A szt ezutn a megfelel pillanatban mondjk ki s rtik meg. Ilymdon a gyermek nem tanulja meg tvesen gy nevezni a pu dingot, hogy mazsola , srga vagy hagyd abba . Az autista gyer mekek ezzel szemben elmulasztjk azokat a helyzeteket, amikor egy odavg tmt olyan szemllyel oszthatnak meg, aki a megfelel szt megfelel pillanatban mondja. Ha gy van, ez azt jelenten, hogy keve sebb alkalmuk van a tanulsra. Jelenthetn azt is, hogy olyan szavakat vagy kifejezseket tanulhatnak meg, melyeket valaki anlkl mond ki, hogy trstani akarn azzal az esemnnyel, mellyel a gyermek trstotta ket. Ilymdon rthet, ha a mazsola szt arra tanuljk meg hasznl

BESZLGETNI NEHZ

131

ni, hogy a pudingra utaljanak vele. Ez az egyik magyarzata annak a sajtosan egyni, idioszinkratikus beszdmdnak, melyet az autista gyermekek nyelvhasznlatban gyakran megfigyelnek. Ha a nyelv elsajttsnak kslekedse inkbb magyarzhat a kom munikcis kudarc, mint egy specilis nyelvi problma kvetkezmnye knt, mi legyen azokkal a nyelvi sajtossgokkal, melyek mg azoknl az autistknl is megfigyelhetk, akik nyelvtanilag helyesen beszlnek? Ezek kzl a legtipikusabb az echollia, az gynevezett metafrikus nyelv, valamint az n s te nvms (ill. tagok - szerk.) felcserlse. Mindezeket mr Kanner is felismerte, s ma is az Autizmus legmegbzhatbban megfigyelhet viselkedsi jellemziknt tartjuk szmon. Eze ket a tneteket a kvetkezkben az Autizmus kommunikcis s nyelvi jellegzetessgei kztti kapcsolat szempontjbl vizsgljuk meg.
Ksznj, Bob - Ksznj, Bob

Az autista kisgyermekek legjellegzetesebb viselkedsi abnormitsai kzl val a beszd papagj-szer visszhangzsa, (innen ered az elneve zs: echollia). A beszl autista gyermekek legalbb hromnegyednl elfordul ez a feltn jelensg. Tnetknt megfigyelhet egyb, organi kus eredet llapotoknl, pldul fejldsi vagy szerzett afzia vagy dementia esetn is. Elfordul echollia az p gyermekek beszdben is, de csak fiatal korban. A rvid vagy hossz beszd tredkek ismtlsnek kpessge j ksz sget kvetel a beszd fonolgiai s prozdiai kpeinek feldolgozsa tern, mind az input, mind output oldaln. Megkveteli azt a kpess get, hogy a figyelem egyedl a beszdre irnyuljon az egyb krnyezeti zajokkal szemben, melyek ugyanakkor a httrben hallhatak. A nem beszdbl ered zajok visszhangzsrl nincsenek adatok az autista gyermekekkel foglalkoz szakirodalomban. Mely beszdtredkek echollsa a legvalsznbb? A megfigyelsek szerint a gyermek a hozz, s nem a msokhoz intzett beszdet ismtli. Amikor memriaksrleteket vgeztem, megllaptottam, hogy ugyan olyan gyakran tapasztaljuk vletlenszer szfzrek ismtlst, mint rtelmes mondatokt. Ugyanakkor nagyon ritka a magnszalagra rgz tett hang ismtlse. A figyelmet felteheten knnyebben ragadja meg, ha vals szemly, mintha lthatatlan hang beszl. Izgatottabb pillanata iban a gyermek gyakran visszhangozhatja a szl vagy a tanr figyel meztet szavait a mltbl: Ne csinld ezt, Paul. gyes fi vagy, Gregory. Fontos, s mg nyitott krds, milyen mrtkben mdosulnak a visszhangzott kifejezsek azonnali s ksleltetett echollinl. Az

132

TREDEZETT VILG

egszsges, fiatal gyermekeknl az echollia sorn a mdosulsok na gyon gyakoriak. Az p gyermekek hajlamosak olyan beszdet echollni, amely nyelvtani tudsukat egyszeren meghaladja, de nem tudjuk, igaz-e ez az autista gyermekekre is. Mirt echolljk egyltaln az autista gyermekek a beszdet? E kr dst vizsglta behatan s tekintette t nemrgiben Schuler s Prizant.8 Mig sincs azonban kielgt vlasz. Nagy erfesztseket tettek, hogy megrtsk, az autista gyermekek echollis beszdnek van-e kommu nikcis clja. Az echollia jelentheti pldul azt, hogy nem rtem , mivel a gyermekek ltalban srbben echollnak, amikor nem rtenek valamit. Az echollia nha krsknt rtelmezhet. A krsz egy ste mnyt? azt jelenti: igen, krek. Sok esetben azonban nem zrhatjuk ki, hogy pusztn sztereotip viselkedsrl van sz, s nincs kommunika tv szndk. Kell-e tiltani az echollit? Nincs olyan bizonytk, mely alapjn azt mondhatjuk, az echollia j vagy rossz dolog, ezrt az orvosok vlem nye megoszlik. Nmelyek felttelezik, hogy valsznleg rossz, mert az echollia a beszlt nyelv javulsval mind a normlis nyelvi fejlds ben, mind a patolgis esetekben cskken. Ez igaz az autista gyerme kekre is. A legsrbben echoll gyermekek ugyanakkor kevss hasz nljk a nyelvet spontn mdon. Az ilyen megfigyelsek azonban nem ruljk el, hogy mi az ok s mi az okozat. Beate Hermelin s Neil OConnor ttr memria-vizsglatai, ame lyeket a 7. fejezetben trgyaltunk meg, mg mindig legjobb forrsaink az echollia rtelmezshez. Ezekbl gy ltszik, hogy az echollia a perifris feldolgoz rendszer s a jelentst ad kzponti rendszer szt vlsnak klnleges megnyilvnulsa. Az autista gyermek szelektven figyel a beszdre, s a hallott beszdet gyesen fordtja t beszlt nyelv re. Ez a feldolgozs azonban mintha kikerln a kzponti gondolkodst. Az echollia azt bizonytja, hogyan mehetnek veszendbe a kifinomult informcifeldolgozs vgtermkei azltal, hogy ezeket mg magasabb szint folyamatok nem rtelmezik. Br ezek a termkek tkletes hang tani, prozdiai s mondattani egysgek, nem vlnak egy tfog jelents rszv. Ahelyett, hogy egy hatalmas foly mellkvizeiv lennnek, olyan patakok, melyek elvesznek a homokban. Az echollia jelensge nem esik kvl a mindennapi tapasztalatokon: mindenki elvesztheti a beszlgets fonalt, ha fradt vagy elmerl va lamiben. Ebben az esetben jellemz az emberre, hogy csendben vissz hangozza az utoljra hallott mondatot, anlkl, hogy rten. Mintha a mondat jrafeldolgozs alatt llna, mg egy rtelmez rendszer fel nem fogja. Erfesztsre van szksg egy zenet visszhangozshoz, de mg

BESZLGETNI NEHZ

133

tbb erfeszts szksges az zenet megrtshez. Az itt trgyalt ellentt az zenet teljes megrtse s az zenet egy szer tovbbtsa kztt van. Nyilvnval, hogy sok olyan autista gyer mek, aki nem rti teljesen a beszdet, kpes beszdet befogadni s kzvetteni. Megfelel szinten be- s kiengedik a puszta zeneteket, gy ltszik anlkl, hogy okot keresnnek az zenet-kzvettshez. Ennek pldja Bob Ksznj, Bob vlasza a Ksznj, Bob felszltsra. Bob nem rtelmezte a felszltst, klnben nem ismtelte volna el azt sz szerint. A felszlts rtelmezse rdekben az zenet mltbli s jelen legi kontextust kell figyelembe venni, nem egyszeren magt az ze netet. Ha ez megvan, nyitva az t a teljesebb megrtshez (pldul azt vrjk tlem, hogy legyek bartsgos Mr Fox-szal, teht jobb lesz, ha ksznk neki: J napot, Mr Fox). Ha az autista gyermek inkbb csak kis informcidarabokra, mint a nagy, tfogan koherens informci mintra figyel, akkor ez a feladat nagyon nehz. Lehetsges, hogy a gyenge kzponti koherencia eleve kizrja azt a kpessget, hogy a kom munikci mlyebb, szndkos megjelenseit felfogjuk? Az echollia tkletesen megfelel e hipotzisnek. Magyarzhatjuk-e ugyangy az autisztikus nyelv egyb tipikus vonsait?
Egyedem, begyedem, tengertnc

Az autista gyermekek nyelvhasznlatnak egy klnsen furcsa jelen sgt mr Kanner ta a metafrikus nyelv kifejezssel jellik.9 Ez felettbb szerencstlen cmke, mert a sz mindennapi illetve nyelvszeti rtelmhez sincs sok kze. Pldval kell szemlltennk, mit rt rajta Kanner. Az autista Paul kt ves volt, amikor anyja az Egyedem, begyedem tengertnc kezdet gyermekverset mondogatta neki. Egy nap, mikzben ezt szavalta, a konyhban, munka kzben hirtelen elej tett egy serpenyt. Ettl a naptl fogva Paul mindig azt kntlta, hogy egyedem, begyedem , amikor egy serpenyre emlkeztet dolgot meg ltott. Az anekdota tkletes pldja az asszociatv verblis tanulsnak, amelyrl valaha gy gondoltk, hogy magyarzatot ad az egszsges gyermekek nyelvelsajttsra. Ma mr tudjuk, hogy az ilyen tanuls nem jellemz az p, fiatal gyermekekre. Valban nehz elhinni, hogy az autista gyermekeknl tipikus, s mig nem is tisztzott, hogy ez az elv milyen mrtkben vezrelheti s jellemzi az autista gyermekek nyelvel sajttst. Ahogy azt Kanner (1946) velsen megfogalmazta, a gyermek (meta frikus) megjegyzse nincs sszefggsben semmifle verblis vagy szi-

134

BESZLGETNI NEHZ

tuatv informcicservel. Ezrt kevesebb zavarral jr, ha erre a bi zarr-sajtos beszdre az idioszinkrzis beszd kifejezst hasznljuk. Az ilyen megjegyzsek azrt bizarrak, mert egyedi asszocicikon ala pulnak, s nem utalnak olyan ltalnosabb lmnyekre, amelyekkel m ind a beszl, m ind a hallgat rendelkezik. A bizarr-sajtos, idioszinkrzis beszd megrtse gyakran klnle ges nyomozst kvn. Annak megfejtse, hogy egy autista mirt s hogyan hasznl egyes sajtos kifejezseket, elmlylst ignyl jtk. Erre Jay, az rtelmes autista frfi szkszletbl vettnk pldt, akibl elektromszersz lett. kvetkezetesen az polnkpzs korosztly kifejezst hasznlja, amikor a ksi serdlkor veire utal. Mirt po lnkpzs? Amikor feltettk neki ezt a krdst, a kvetkezt rta:
Tudom, hogy bizonyos emberek szerint az polnkpzs korosztlyon kvl van m sik nv is, mely a 17-21 ves korosztlyt jelli. Mr T., kzpiskolai elektronikatanrom nevezhette volna a 17-21 ves korosztlyt Amerikai Televzimszersz Iskolai vagy ATM I-korosztlynak, mivel az ATMI legtbb hallgatja e korosztlyhoz tartozott, akrcsak az polnkpzsk.

E magyarzat figyelemremlt, mert magban foglalja msok nz pontjnak ismerett, azon kvetkeztets levonsa nlkl, hogy a kzs nzpontok teszik lehetv a ktirny kommunikcit. Jay nem tr dik azzal, milyen elnevezst hasznlnnak a legtbben, nem is szlva arrl, hogy akarnnak-e kln kategrit csinlni a 17-21 ves korosz tlybl. A valdi metafrikus megjegyzseket - a bizarr-sajtos, idioszinkr zis megjegyzsekkel szemben - kzs lmnyek rvn msok is meg rtik. M ondhatja pldul az ember, hogy a karja elmacsksodott . Az ilyen megjegyzsek nha kifejezetten eredetiek. Ezekre nemcsak az irodalomban, hanem a mindennapi letben is bsgesen tallhatunk pldt. Egy rtelmes ngyves gyermek pldul spontn azt mondta, hogy a karja pezseg . Ezt azonnal megrtettk. Az autista gyermekekkel szemben, akik kitartanak bizarrul sajtos kifejezsek hasznlata mellett, a normlisan fejld, a specilis nyelvi krosodsban szenved vagy az rtelmi fogyatkos gyermekeket ez nem jellemzi. E sajtossg egy nagyobb kommunikcis kudarc rszeknt rtelmezhet: a sajtosan egyni beszd annak az ignynek a hinyt jelzi, hogy a hallgatval az informcicsere olyan tgabb sszefggsek megosztst is jelentse, amelyben mindketten aktvan rsztvesznek. An nak kudarcra utal, hogy felmrjk a hallgatk felfogkpessgt. Eb ben az rtelemben a kzvettett informci rszleges, magban ll darab marad, mely nem rsze egy tfog, sszefgg rendszernek.

BESZLGETNI NEHZ

135

n s le - le s n Minden megfigyelt megdbbent, amikor egy autista gyermek a te szt az nnel , vagy az nt a te szval cserli fel. Ez olyan alap vet hibnak ltszik, hogy az rtelmezsek a jelensget nagy jelentsg gel ruhztk fel. Olyan feltevsek altmasztsra hasznltk, melyek szerint az autista gyermekek teljesen bizonytalanok tulajdon identit sukat illeten. Mg azt is lltottk, hogy a gyermek aktvan elkerli az n, engem, enym nvmsokat. Az alapos vizsglatok nem hagynak ktsget afell, hogy az ilyen fantziaszlte feltevsek az Autizmus mtoszainak, s nem a valsgnak rszei. Annak magyarzata, hogy mi trtnik akkor, amikor egy autista gyer mek flcserli a nvmsokat, egyszerre bonyolult s egyszer. Az egy szer magyarzat egy hasonl szitucival asszocilt kijelents kslel tetett echollijval fgg ssze. 10 Pldul: az a fi, aki a Krsz egy stemnyt? ismtelte meg, olyan mondatot echollt, melyet akkor hasznltak a felnttek, amikor stemnyt adtak neki. Megtanulta, hogy e krdst trstsa az esemnnyel anlkl, hogy megtanulta volna, mit jelent a mondat. A nvmstvesztsek elemzsnek bonyolult magyarzata a szemlyes nvmsok mutat funkcijval van kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy hasznlatuk viszonylagos: attl fgg, hogy ki beszl s ki hallgat. Ezen a terleten mg normlis nyelvi fejlds mellett is legalbb t ves korig gyakoriak a hibk. Az elkvetett hibkat a hallgat egyszeren figyel men kvl hagyja, mivel a gyermek magtl rtetden nem igazn keveri ssze, hogy ki kicsoda. A ksrletek s megfigyelsek azt is bizo nytottk, hogy az autista gyermekek sem bizonytalanok nmaguk s msok fizikai azonossgt illeten. R ita Jordn egy folyamatban lev vizsglata azt jelzi, hogy a gyerekek majdnem mindig helyesen hasznl jk a neveket. Hajlamosak azonban tulajdonnevet hasznlni, amikor nem-autista trsaik nvmst hasznlnnak. Ezen eredmnyeknek elz rtelmezseinkkel sszhangban lv egyik magyarzata az lehet, hogy az autista gyermekek gondolkodsa csak a helyi, de nem a teljes koherencira irnyul hajternek van alvetve. Egyszerre csak nagyon korltozott mennyisg informcit tudnak ke zelni s egyeztetni. Az egszsges gyermekek ezzel ellenttben sokkal nagyobb mennyisg informcit vesznek szmtsba. k rtik, hogyan kapcsoldnak a nvmsok az elzleg hasznlt, vagy klcsnsen meg rtett fnevekhez. Ezrt vlasztanak nevet vagy nvmst aszerint, hogy melyik szolglja legjobban a beszlgets folyamatossgt.11 Rendes krlmnyek kztt llandan nyomon kvetjk, hogy egy

136

BESZLGETNI NEHZ

kijelents mit jelent a beszl s mit a hallgat nzpontjbl. m ez nem minden. Az, hogy adott esetben kinek a nzpontjt kell elfogadni, szocilis alku trgya. Az autista gyermekeknek problmt okoznak a szocilis szerep megrtsnek finomsgai. Ezrt aztn nem meglep, hogy a szemlyes nvmsokat ezek a gyermekek sszekeverik vagy egyltaln nem hasznljk, mg a nem echoll beszdben sem. Az autista gyermekeknek hasonl okbl okoznak nehzsget az igei dk. Ez nem nyelvtani problma: az a tuds bizonytalan, hogy mikor melyik igeidt kell hasznlni. E krdst ltalban arra a magasabb szint sszefggsre vonatkozan oldjuk meg, melybe a kijelents gya zdik. Ugyanez vonatkozik az olyan szavakra, mint az ez s az, itt s ott, jnni s menni. Az elz fejezetbeli fejtegetsnk rtelmben az autista gyermekek valsznleg nehznek talljk az ilyen viszonylagos kifejezsek megfelel hasznlatt. A kzponti koherencira val ers igny nlkl a magasabb szint sszefggsek rvnyestse gyenge. A nvmsokkal, az id s tr viszonyszavaival kapcsolatos nehzs gek, a bizarr-sajtos idioszinkrzis kifejezsek hasznlata, s az echollia mind olyan jelensgek, melyek egy risi jghegy cscsnak tn nek. A jghegy maga a kptelensg a beszl szndkait is magban foglal tgabb jelents felfogsra. Ilymdon az autisztikus nyelv legti pikusabb vonsai egy specilis kommunikcis kudarc kvetkezmnye knt, s nem okaknt rthetek meg. Meddig fejleszthetek vajon a nyelvi kszsgek e jghegy jelenltben?
Milyen sznvonal lehet az autistk beszde?

Bsgesen vannak bizonytkok a / ogyatkos autista gyermekek beszd- s nyelvfejldsnek kssrl. Ez nem meglep. Igaz ez olyan rtelmi fogyatkos gyermekekre is, akik nem autistk. Az azonban meg lep, hogy az rtelmi fogyatkos autista gyermekek tekintlyes hnyada nagyon eredmnyesen tanul meg olvasni. Kitn fonolgival olvasnak hangosan s a megfelel nyelvtani formval tudjk kiegszteni a befe jezetlen mondatokat. Maggie Snowlinggal vizsglatokat folytattunk e kitnen olvas au tistk hangtani s mondattani kpessgeirl.12 Egy, a nyelvtani kpes sgeket vizsgl, standardizlt tesztben megllaptottuk, hogy ppolyan jl teljestenek, mint az ugyanolyan szellemi rettsg, nem-autista gyermekek. Az is kiderlt, hogy nagyon finom szintaktikai klnbsge ket tudnak tenni. Amikor pldul olyan mondatokat olvastak hangosan, mint one yellow bippis is enough fr me (kb. egy srga trpe elg nekem - ford.) s seven little bippis had a bot (kb. ht kicsi trp

BESZLGETNI NEHZ

137

nek volt egy csnakja" - ford.), meglehetsen sztnsen igaztottk fonolgijukat aszerint, hogy a bippis sz egyes vagy tbbes szmban jelent-e meg. A szvgi -s ugyanis hallhat, amikor tbbes szmot jell, de nma, ha nem. Amikor viszont arra krtk folykonyan olvas autistinkat, hogy talljk ki egy trtnet hinyz szavait, vagy keressk meg azokat a hibkat, melyeket elhelyeztnk benne, a kontroli-csoporthoz kpest je lents kudarcot vallottak. Egy konkrt trtnet esetben pldul a szempilljuk sem rezdlt, amikor a kvetkez mondathoz rtek: A sndiszn rezte az elektromos virgok illatt. Nem tudtk biztosan azt sem, mit kezdjenek a kvetkez mondattal: A spadt fnyben felbukkant egy fiatal.... - amikor a trtnet szvegsszefggsbl nyilvnval volt, hogy a hinyz sz a hd . Boldogan belehelyeztk pldul a l szt. Ez nmagban szemllve megfelelt a mondat helyi rtelmnek, de a trtnet tfog rtelmnek nem. A j rtelm autistk szem antikai kpessgeirl kevs adatunk van. Majdnem bizonyos, hogy egyes kivteles kpessg autistk beszdben szemantikai krosods nem szlelhet, klnsen olyan tmkban nem, melyek rdekldsi krkhz kapcsoldnak. Ezt bizonytja nhny olyan hibtlan rsm, amely autistk tollbl szrmazik. Ezek egyike a nevezetes Temple Grandin nletrajza.13 Ez a kivtelesen vilgosan r fiatal n valban kpes hitelesen szlni nmagrl:
Sikeres vagyok a munkmban. Mindenfel utazom az Egyeslt llamokban, Eurpban, Kanadban s Ausztrliban, nagyzemi llattartssal kapcsolatos specilis berendezse kt tervezek gazdasgok, hizlaldk s hscsomagol zemek szmra. Sajt tapasz talataim emptit adtak a berendezseken tmen llatok irnt, s segtenek abban, hogy jobb felszerelseket tervezzek. Az ltalam tervezett plyk s karmok pldul veltek. Ennek a tervezsnek az az oka, hogy a jszg knnyebben kveti a grbe utat. Ennek pedig kt oka van: az els, hogy az llat nem ltja, mi van az t vgn, s nem ijed meg, a msodik pedig, hogy az ves plya kihasznlja az llat termszetes, krz viselkedst. Az elv az, hogy inkbb az llat viselkedse szerint dolgozzunk, mint ellene. Azt hiszem, ugyanez az elv vonatkozik az autista gyermekekre is - inkbb velk dolgozzunk, mint ellenk.

Keveset tehetnk hozz az ilyen kompetens s vilgos rshoz. A legkevesebb az, hogy elismerjk, Temple Grandin ebben a tekintetben egyedlll. Azok, akik szoros kapcsolatban vannak rtelmes s rthet autistk kal, gyakran jegyzik meg, hogy van valami baj azzal, ahogy beszlnek, de igen nehz meghatrozni, hogy mi az. Beszdes pldja ennek a M argaret Dewey-nak rt sok levl egyike, mely Jay -t l szrmazik (ugyanattl, aki az polnkpzs korosztly kifejezst alkotta). E

138

BESZLGETNI NEHZ

szemelvnyben figyelemremltan leslt elemzst ad arrl a kzde lemrl, melyet a szavak jelentsnek finom rnyalataival folytatott.
Kvncsi vagyok, Jack hangja mg mindig nyafog-e vagy sem. Az n hangom nem nya fog, de az volt, amikor H-ban laktam. Ezt mr mesltem neked jniusban is. A nvrem, Wanda, eredetileg az onhangra hasznlta a nyafog szt. Miit? Nem tudom. Ezt kt h nappal a kzpiskola elvgzse utn mondta. n utnoztam t. A nyafog sz onhangra val hasznlata pontosan az, amit egy autista gyerek csinlna. A nyafog hangok kife jezst nem hasznljk trsasgi krkben. Ez inkbb nyers s srt, mintha a sznesbreket niggernek hvjuk. Amikor valaki egy olyan firl vagy lnytl beszl, akinek a hang ja nyafognak hallatszik, mindig azt mondja: ennek a finak vagy lnynak orihangja van, ami szintn igaz. Bocsnatot kell kmem, hogy ebben a levlben a nyafog hang kifeje zst hasznlom. Inkbb az orrhangot" kellett volna hasznlnom. gy ltszik, egyszeren nem tudom kiverni a nyafog hangot a fejembl.

A levl rjt rendkvli mdon - ha nem rgeszmsen - foglalkoz tatja a nyafog hang kifejezs pontos jelentse. Szmra a sz egzakt szenzoros minsgre utal, tisztn szlelsi vagy viselkedsi jelensgre. Nyilvnval azonban, hogy ennl tbbet jelent. Ez a tCbb csak akkor rthet meg, ha meggondoljuk, mirt hasznlhatja vaiaki s kifejezst. A vlasz semmilyen sztrban nem tallhat: ez a szndkok birodal mba tartozik. A beszl taln a hang minsgre akar panaszkodni. Jay helyesen kvetkeztetett arra, hogy a nyafog pejoratv kifejezs, de nem tudja, mikor s hogyan hasznlja. A jelents rnyalatait nem tudja megragadni. A fejlett autisztikus nyelvre jellemz, hogy a beszl haj lamos mindent feketnek vagy fehrnek ltni. A nyafog hang s a nigger analgija furcsn tlz, mg a nyafog- s orrhang kztti klnbsg taln nem is ltezik a trsadalmi elfogadhatsg szempont jbl. A klnbsgek s hasonlsgok nem kategrikusak, mivel valban a krlmnyektl fggenek. Br Jay sokat gondolkodott e problmn, az az aggodalom nem merlt fel benne, hogy taln egyltaln nem illend a hang minsgrl megjegyzseket tenni. Implicit mdon valamennyien tudjuk, hogy jelentsvltozst eredm nyez, ha ugyanazokat a szavakat ms kommunikatv szndkkal mond juk ki. J plda erre az irnia. Az autistk szmra egy kifejezs sz szerinti jelentse ironikus krnyezetben nem vltozik. Ebben a krnye zetben a konkrt szavak ugyanazok maradnak, ppen gy, ahogy a R ejtett Formk tesztjben is ugyanazok maradnak az elrejtett rsz letek. Az autistk mindkt esetben hajlamosak gy ltni a rszleteket, ahogy vannak , a krnyezet, az sszefggs befolystl fggetlenl. nletrajzi beszmolk szerint az autistk rendkvl nehezen kezelik az irnit. A nanszok kezelsnek kpessge azonban nem olyan fny

BESZLGETNI NEHZ

139

zs,melyben csak nhny kifinomult llek rszesl. Ez kzs a nyelv minden hasznlja szmra. E kpessg termszetesen a gyakorlattal s a kultrval vltozik. Az alapja az a szellemi kpessg, mely a jelen tsrnyalatok megtanulst lehetv, ha nem elkerlhetetlenn teszi. Az autistt megbntja e kpessgnek korltozottsga, mivel csak nagy erfesztssel tudja megtanulni a finom vagy vltoz jelentsek felis merst. A beszd hasznlata a kommunikciban Trjnk vissza a Ruth-tal folytatott beszlgetshez. Ruthnak j sz kincse volt, nyelvtanilag kitnen beszlt s remekl olvasott. Mgis pokoli rossz volt , mint beszlgetpartner. A szegnyes trsalgsi ksz sgek oka nem a szegnyes nyelv. Ennek az lltsnak az igazsgt semmi sem szemllteti jobban, mint az egyes autista felnttekre jellem z, szintaktikai s fonolgiai pontossghoz val ragaszkods. Az gy beszl, mintha klfldi volna vagy a mindent sz szerint vesz a beszlgetpartnerek szoksos spontn megtlse. Az tlagos beszlge tsben ezzel szemben gyakori a kznyelvi s nyelvtanilag helytelen be szd. A hallgatk valjban gyakran nincsenek is tudatban a hibknak. Az autistk trsalgsi kpessgrl mind a mai napig kevs tanulmny kszlt.14 Baltaxe vizsglatai szinte hatrkvet jelentenek.15 doku mentlta pldul, hogy a nmetl beszl autista serdlk sszekeverik a magzst s a tegezst (Sie s Du), s ez a kevers a trsadalmi szerepek elhanyagolsbl ered. Hasonlan lert ms finom, tipikus nyelvhaszn lati problmkat, amelyek pldul a beszl s hallgat folyamatos szerepcserjnek megrtsvel vagy az j s rgi informcik kztti klnbsgttellel fggnek ssze. Ezeket minden jabb tanulmny kiemelte. Amikor egy autista j tmt vezet be a beszlgetsbe, lehet, hogy nem jelzi jknt. A megfigyelsek viszont arra utalnak, hogy a j verbalits autistk gyakran mondjk: errl jut eszembe... , ha mr itt tar tunk... , nos, egybknt... , amikor tulajdonkppen nem vezetnek be j tmt. Megtanultak egy mintt anlkl, hogy egszen megrtettk vol na. Meglehetsen nagy mennyisg informcit kell sszevetnnk, hogy tudjuk, mikor helynval jknt megjellni egy tmt. Pontosan ez lehet az a problma, melyen a trsalgst nyit kijelentsek megtanul sval nem lehet fellkerekedni. Amikor a trsalgsi kpessget mrlegeljk, a beszd prozdiai von sai ppoly fontosak, mint a beszd tartalma. Itt a hanglejtsnek, a hangmagassgnak, a beszdsebessgnek, a folykonysgnak s a hang slynak a kommunikci szolglatba lltott hasznlatrl van sz.

140

BESZLGETNI NEHZ

Mindezidig az egszsges gyermekekrl is kevs vizsglatot folytattak e terleten, nem is beszlve az rtelmi fogyatkosokrl s autistkrl. Mg a jl alkalmazkod autistk is viszonylagos alkalmatlansgot mu tatnak e kommunikcis eszkzk hasznlata tern. Hangjuk pldul hirtelen tvlthat suttogsbl kiablsba, mlyrl magas hangra. M int ha nem sikerlne megtlnik, milyen hanger szksges a hallgat megkzeltshez, s nha tl sokat, nha tl keveset hasznlnak. A sebessg hasonl problmt jelenthet. Ha el tudnm rni, hogy lassab ban beszljen, az emberek megrthetnk , mondta nemrgiben egy anya a gyermekrl. Bizonyos autistknl a panasz a vltozatossg teljes hinya, ami nekl vagy monoton, pedns beszdben nyilvnul meg. Nha viszont egy ltszlag gynyren rnyalt hang hordoz rtelmetlen megjegyzst vagy repetitv kifejezst. Mindez azt sugallja, hogy a prob lmk nem a kontrollnak, hanem annak a tudsnak a hinybl erednek, hogy hol s mikor kell a kontrollt alkalmazni. Az egyik tall plda a hangsly hasznlatra vonatkozik. Az elsd leges mondathangsly a kulcsszavak s a funkcionlis szavak kztti klnbsgeket jelli. Az apa felvette a gyerek labdjt. A kiemel hangsly viszont pragmatikus klnbsgeket jell. Az apa felvette a gyerek labdjt. (nem a mst). Az autistknak ez okoz klnleges nehzsget. Ez is megersti azt, hogy a beszd prozdiai vonsainak a trsalgsra, kommunikcira val hasznlata, s nem annak percep cija vagy a vgrehajtsa krosodott. A trsalgs kudarca ugyanannak a komolyabb zavarnak, ugyanannak a jghegynek a cscsaknt rtel mezhet, mely minden, korbban megtrgyalt nyelvi furcsasgot ma gyarz. Mi lehet e zavar termszete?
zenetek kzvettse s kommunikci

Az Autizmus kommunikcis zavara egyszerre tfog s finom. Ezt legjobban gy lehet elmagyarzni, ha elkpzeljk, hogy ktfajta kom munikci van. Az egyik az egszsges emberek szmra a legnagyobb fontossg, s a szndkot kzvett intencis kommunikci klnle ges sttuszval rendelkezik. A lelki llapotra vonatkoz informcikat kzvetti s rtkeli a kzvettett zeneteket. A msik csak a puszta tnyek kzvettsre vonatkozik. E msodik fajta kommunikci vil gosan megfigyelhet a Ruth-tal folytatott beszlgetsben, m az els m intha teljesen hinyozna. Az informcik h kzvettse nem jelentktelen teljestmny. A be szd pontos kdolst s dekdolst kveteli meg az input s output szakaszokban. Ruth ezt teszi. Az echoll gyermekek szintn. A min

BESZLGETNI NEHZ

141

dennapi kommunikciban azonban ritkn vrjuk el, hogy a hallgat elfogadjon s pontos msolatknt tovbbtson egy puszta zenetet. p pen ellenkezleg, azt vrjuk el a hallgatktl, hogy tudjk, az zenetek a puszta informcinl valami tbbet foglalnak magukban. Ami a min dennapi kommunikciban valban szmt, az inkbb az zenet clja, mint maga az zenet. Ms szavakkal, hallgatknt tudnunk kell, a be szl mirt kzvetti pont ezt a gondolatot (egy msik helyett), besz lknt pedig meg kell bizonyosodnunk afell, hogy gy rtenek meg bennnket, ahogy meg akarjuk rtetni magunkat. Kifinomult verblis s nem-verblis jeleink vannak e szndkok tovbbtsra. Dn Sperber s Deirdre Wilson ragyog s jt relevancia-elmlet ben a szndkos kommunikci kt oldala gy illeszkedik, mint a kulcs 17 a zrba. E teria, mely megksrli megmagyarzni, hogyan lehetsges a megrts, kivlan alkalmas az Autizmus kommunikcis kudarcnak pszicholgiai magyarzathoz. Egy plda szemlltetheti a ktfajta kommunikcit. Tekintsk meg azt a 8.2. brn bemutatott jelenetet, amelyben kt figura lkdsi egy mst. A Rncos lki Kgyst a rajz tartalmt kzvett, puszta ze net. A kznapi beszlgets menetben ez az zenet csak egy volna a sok lehetsges kzl, mely a kprl szl. Az, hogy melyik kijelentst vlaszt ja valaki, az a kontextustl fgg. Attl fgg, minek a megrtst vrja el a beszl a hallgattl. A Rncos lki Kgyst megfogalmazs, br helyes, teljessggel oda nem ill, (gyerekes? knosan pedns?) lehet. A beszdbuborkokban bemutatott klnbz kijelentsek tbbet kzve ttenek a kp tartalmnl. Minden esetben m eglepepetst is mutatnak azon, hogy Rncos lki Kgyst. Mgis mindegyik mondat mskppen fejezi ki a meglepetst. Mikzben minden mondat felfedi a beszl lelkillapott, klnbz jelentsrnyalatokat ad a puszta zenethez. Kijelentseinkbe ltalban mindenfle rtkelst srtnk, s minden fle lelkillapotot fednk fel vagy rejtnk el velk. A kijelentsek va lban flfedhetnek valamit az okrl annak, hogy valaki egyltaln beszl valaki mssal. Mi tbb, llandan figyelmet fordtunk a kijelen tsek olyan szempontjaira is, amelyeknek nem a tartalomhoz, hanem a beszl szndkhoz van kzk. Sperber s Wilson szerint a valdi kommunikci egyszeren nem mkdne az ilyen tpus figyelem nl kl. A mindennapi beszlgetsekben a puszta zenetek (melyekben csak a tartalom szmt) tulajdonkppen olyan ritkk, hogy hajlamosak va gyunk ezeknek valamilyen rejtett kommunikatv clt tulajdontani mg akkor is, ha az nincs bennk. Ez a helyzet a 8.3 brn. Mivel a normlis nyelvhasznl szoksosan feldolgozza a beszl szndkt, lehet, hogy az autisztikus nyelvet ugyangy tl-rtelmezi, mint ahogy a kpen sze

142

BESZLGETNI NEHZ

repl telefontudakozdst. Fordtott hibt mutat be a 8.1. bra. Itt a kommunikci hinyt az okozza, hogy a hallgat nem veszi figyelembe azt az okot, amirt a krdst elssorban fltettk. A krdez valjban a st krte. E helyzet illusztrlja az autistk kudarct ilyen krdsek helyes megvlaszols ban. A beszl rendes krlmnyek kztt nemcsak tbb informcit kld annl, amennyit a puszta zenet tartalmaz, hanem rtkelt informcit is. Ezzel a megrts klnbz fokait rheti el, a clzs tudatos hom lyossgtl a mot ju s te les pontossgig. A beszlk ilymdon igazol hatjk, az adott sszefggsben mirt tesznek egy kijelentst, a hallga tk pedig megtallhatjk az adott krnyezetben tett kijelents okait. A sikeres kommunikci esetben az okokat klcsnsen megbeszlik s megrtik. Mivel ez a megrts kiemelked jelentsg, gyakori a redun dancia. Nemcsak a szavak, hanem a hangszn megvlasztsa s a nem verblis gesztusoknak egsz sora szolglatba llthat. Okunk van azt

BESZLGETNI NEHZ

143

8.3. bra hinni, hogy az Autizmus esetben a valdi, intencis kommunikci krosodott a puszta zenetek kzvettsvel szemben. Ennek kvetkez mnyekpp nem sajttjk el azokat a verblis s nem-verblis eszk zket, amelyek elengedhetetlenek a kifinomult kommunikci kialaku lshoz. Ez azonban nem az eszkzk hibja. Szles krben bizonytott, hogy az autistk nem knnyen rtik meg a trflkoz vagy szellemes beszdet, inkbb tlzottan sz szerint veszik azt. Margaret Dewey egy informlis vizsglatot folytatott Amerikban a N ew Yorker karikatrinak flhasznlsval. Nagyon jkpessg s magasan iskolzott autistk ezeket a rajzokat nem rtettk, s nem is talltk viccesnek. Az autistk sajt kzlsei hosszadalmasak s k nosan aprlkosak lehetnek, s gyakran alkalmaznak klisket. Megjegy zseiket msok nha oda nem illnek, nha nyersnek vagy mulatsgos nak, mskor pedig tl udvariasnak rzkelik. Az egyik autista fiatal ember pldul azt krdezte: Kiemelhetnk egy stemnyt ebbl a do bozbl? , amikor sokkal megfelelbb lett volna azt mondania: Vehetek egy stemnyt? Egy msik fiatalember, aki gyakran telefonl kedvenc nagynnjnek, sohasem mulasztja el, hogy a kvetkezkpp jelentse be magt: Itt M. C. Smith, az unokacsd beszl. A ktfajta, a sz szerinti literlis, s a szndk szerinti intencis kommunikci viszontagsgainak utols pldjt az elragad filmkom dia, az Isten hozta, Mr... szolgltatja.1 Ebben a Peter Sellers jtszot ta rtatlan, rtelmi fogyatkos s ktsgkvl autista hst guruknt fogadja el egy kifinomult s hiszkeny embercsoport. Semmit sem tud nak rla, de egyszersge s mesterkletlensge miatt tisztelettel nz nek fel r. Minden (lass, kimrt hangon elmondott) kijelentse tlt szan nyilvnval s puszta kzhely. Mindazonltal buzgn befogadjk, gazdagon rtelmezik s nagy jelentsggel ruhzzk fel ezeket. Ugyan akkor a hs egyltaln nincs tudatban a hatsnak, melyet kivlt. E

144

BESZLGETNI NEHZ

tvedsek vgjtknak komoly oldala, hogy az autista a maga literlis, sz szerinti nyelvezetvel mintegy tkrt tart azok el, akik buzgn szndkostanak , s akik minden zenetbe azt ltnak bele, amit sze retnnek. Itt ez egyszer gy mutatkozik meg a kommunikatv szndk kpessge, hogy valamennyinket bolondd tesz. Termszetesen ltal nosabb az, hogy mi tekintjk bolondnak azokat, akik nem rendelkeznek ezzel a kpessggel.

Az autista gyermek magnyossga

Az egsz nagyon elszomort, mert egyre idsebb s idsebb leszek s folytatdik az, hogy nem tallkozom senkivel. Taln valaki kapcsolatba lphet velem azok kzl, akik ezt olvassk. Taln valaki, aki egy kis szeretetet s rzst tudna nekem nyjtani, kapcsolatba lp velem. Az let tbb-kevsb lland unalom. Igen, azt hiszem, minden normlis ember nehznek talln, hogy olyan letet ljen, amilyet n. Azt hiszem, ha valamilyen normlis lny valdi rdekldst mutatna irntam, csak vele foglalkoznk s senki mssal, de ehe lyett azzal tltm az idmet, hogy egy csom lnnyal beszlek, remlve, hogy tallok egyet aki igazi rdekldst mutat majd.

E szemelvnnyel vgzdik Dvid 100 oldalas nletrajza, melytl azt remli, segt majd neki trsat tallni. De miben klnbzik az esete a sokezer magnyos szvtl, akik valsznleg nagyon hasonl szavakat rnak? Ezt a krdst kell szem eltt tartanunk, amikor az Autizmusban mutatkoz szocilis krosods okt prbljuk megrteni. A szociabilits szoksos fogalmai mg kell tekintennk. Nem elg pusztn annak a szocilis alkalmatlansgnak az okait megkeresnnk, mely tulajdon kppen sok nem-autista problmja is. A vlemnyek megegyeznek abban, hogy az autistk szocilis alkal matlansga legmegdbbentbben a ktirny interakcikban nyilvnul meg. Az lltson tl azonban kevs az egyetrts ennek termszetrl. Ez nem meglep, mivel egszsges embereknl is nehz meghatrozni, mit jelent a szocilis alkalmassg s alkalmatlansg. A felszni viselke ds itt nem megfelel tmutat. Ha az lenne, szocilis krosodst kel lene feltteleznnk olyan embereknl, akik kevs lthat rzelmet rul nak el, s akik a sajt rzseikre s a msokira gy reaglnak, amit az arcizma sem rezdl kifejezssel szoktak jellemezni. Az is flrevezet lehet, ha meleg, gyengd kapcsolatokat tulajdontunk azoknak, akik mindssze szerepet jtszanak. Ehelyett tudjuk, hogy a mosoly mgtt rdg lakozhat . A kifinomult szocilis alkalmassg azt jelenti, hogy meg tudjuk llaptani a klnbsget a pzols, a szerepjtszs s a

9.1. bra

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

147

valdi szndk kztt. Jelenti az elzrkzs s az emberektl val t volsgtarts kpessgt. Az autista gyermek magnyossga valami eg szen ms. Ennek megrtse krltekint megkzeltst kvn. Fred Volkmar s munkatrsai a Vineland Adaptcis Viselkedsi Sk lt alkalmaztk autista s nem-autista fogyatkos gyermekek csoport jnak vizsglatnl.1 A szocilis kszsgek klnbz kategriiban kapott eredmnyeik sszehasonltsa nagyon tanulsgosnak bizonyult. Elszr is, az autista gyermekekbl semmilyen letkorban sem hiny zott teljesen a szocilis rdeklds vagy reakcikszsg. Msodszor, nem minden kategriban voltak egyformn krosodottak, hanem nagy fok szrst mutattak. Harmadszor, meg lehetett klnbztetni ket az rtelmi fogyatkos, nem-autista gyermekektl, akik szintn szocilisan krosodottak voltak. Az nellts s az egyszer napi kszsgek tern (pldul kzlekedsbiztonsg, egszsggyi s hztartsi ismeretek) az autista gyermekek egsz jl teljestettek, szellemi rettsgkhz kpest nha jobban, mint a nem-autistk. Az interperszonlis kommunikcit tekintve azonban az autista gyermekek sokkal rosszabbul szerepeltek. Gyengk voltak az osztozkodsban s egyttmkdsben, a bocsnatk rsben, tallkozk megbeszlsben s betartsban, klcsnzsben s visszaadsban, indulataik fkentartsban, valamint a klnbz mr tkben ismers emberekkel val megfelel hangvtel megvlasztsban. Gondozik klnsen gyengnek reztk az autista gyermekeknek azt a kpessgt, hogy msok rzelmi reakciit megrtsk, s hogy sajt rzelmeiket a kvlll szmra rtelmezhet mdon fejezzk ki. Az interperszonlis kapcsolatok terletn mutatott hinyossgok olyan je lentsek voltak, hogy az autista csoportban az intelligencia-korhoz vi szonytva ez a terlet tlagosan ngy ves elmaradst m utatott. Mind ezek a megfigyelt fogyatkossgok slyossguk mrtktl eltekintve els pillantsra nem tnnek rendkvlinek. Mi lehet akkor az a jellem zje a clviselkedseknek, amely oly alkalmatlann teszi az autistt a szocilis ltre? Nyilvnval, hogy mlyebbre kell snunk a krosods viselkedsbeli megnyilvnulsainl. Kezdhetjk azzal, hogy megvizsgl juk, mit tudunk az autista gyermek szocilis kszsgeinek fejldsrl. A szocializci elsajttsa A mai napig nem kszlt tfog vizsglat az egyes autista gyermekek szocilis viselkedsnek fejldsrl. Ilyen vizsglatokat mg az egsz sges gyermekeken is ritkn vgeztek. A fejlds sorn vgig drmai vltozsok kvetkeznek be a szocilis viselkedsben. Gyakran valban

148

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

nehz a folytonossg nyomonkvetse. A csecsem egocentrizmusa a felnttkori egoizmus semmilyen fokt sem jelzi elre. Bizonyosan nem zrja ki eleve az nzetlen cselekedetekre val kpessget a ksbbi vekben. Ahogy azt regnyekbl is tudjuk, a boldog gyermekkor utn is kvetkezhetnek boldogtalan felnttkori szocilis kapcsolatok. A tizen ves esetlen serdl szgyenlssge nem jsol vilgtl elvonul jvt. Az ilyen kzhelyszer tapasztalatok alapjn arra is szmtanunk kell, hogy az Autizmusban mutatkoz szocilis krosodsnak a fejlds k lnbz szintjein klnbz megnyilvnulsai vannak. Valban igaz, hogy a krosods viselkedsi jelei a korral vltoznak, s vltoznak a trsult rtelmi fogyatkossg foktl fggen is. Mgis egyetrts van abban, hogy a viselkedsi vltozs ellenre az Autizmusban mutatkoz, alapvet szocilis krosods maradand. Az els letvben mutatott szocilis abnormitsok megtlse krd ses. Nem vilgos, hogy a szocilis krosods korai megjelensi formi kztt vannak-e olyanok, amelyek jellemzek az Autizmusra, s ha igen, melyek azok. A krds msik oldala, hogy melyek lehetnek a ms okokbl keletkezett fejldsi kss jelei. Az p csecsemk czinte szle tsk pillanattl nagyon aktv rdekldst mutatnak uz emberek irnt. Az rtelmi fogyatkossgrl kztudott, hogy cskkenti a szocilis rz kenysget csakgy, mint a ms ingerekre val fogkonysgot. A tanuls minden terleten korltozott. Mivel az autista gyermekek tbbsge va lamilyen fokon rtelmi fogyatkos, nmagban ez okbl is szmthatunk szocilis krosodsra. Erre a fontos s rejtlyes krdsre e fejezet egy ksbbi rszben mg visszatrnk. Kora gyermekkorban, hrom s t ves kor kztt, az autista gyer meknek a tbbiek vilgtl val elszigeteldse klnsen jelents. Az akkor a legboldogabb, amikor bkn hagyjk , mindig keresztlnz az embereken , mg csak nem is pillantott soha jszltt hgra a szli beszmolk tipikus megjegyzsei. A gyermek megfelel rzelmi fogkonysgnak hinya a csald szmra a leglesjtbb lmny. Mg rtelmezsre vr, hogy ez a hiny mit jelent, de biztosan nem az rzelem teljes hinyt. Az autista gyermekek rmet, flelmet, dht s ms hangulatokat is kifejeznek, de gyakran nincsenek szinkronban a trsa dalmi elvrsokkal. A beszd megksett megjelense vagy hinya ko moly akadlya a szocializldsi ksrleteknek. Tovbbi nehzsget je lent, hogy a szocilis helyeslst s helytelentst nehezebb alkalmazni, mint az egszsges gyermekeknl. Az autista gyermekek mintha nem lennnek kpesek megtlni a viselkeds e szoksos kontrollja mgtt rejl szndkot. Elkeseredhetnek pldul egy jelentktelen dorgls mi att ("ragad az ujjad"), s figyelmen kvl hagyhatnak egy fontosat ("gye

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

149

re le az ttestrl"). t ves kor utn gyakran jelentsen javulnak a szocilis kszsgek, klnsen a jobb kpessg gyermekeknl. Valjban a fejlds egsze sorn szrevehet szocializcis fejldst mutatnak az autista gyerme kek. Annak megtanulsa azonban, hogy msokkal szemben m egfelelen viselkedjenek, tovbbra is sokkal nehezebb szmukra, mint ms gyer mekeknek. Az autista gyermekeket p trsaik gyakran s csnyn ugratjk, k nozzk. Az autistk szocilis furcsasga olyan szembetn, hogy ltha t testi jellegzetessgek nlkl is kikzstik ket. Mindazonltal van nak olyanok is, akik olyan jl megtanuljk a szocilis viselkedst, hogy furcsasgukat sokig nem veszik szre. Tulajdonkppen furcsasguk ilyenkor csak rendkvli helyzetekben tnik fel, vagy akkor, amikor valban finom szocilis jelzseket kell rtelmezni. Az autistk pldul nem tudnak a sorok kztt olvasni akkor, amikor szeretnk megtudni, hogy szvesen ltjk-e ket vagy sem, vagy pnikba eshetnek, amikor hirtelen ismeretlen kvetelmnnyel kerlnek szembe. Egy fiatal n pl dul, aki dolgozik, nll letet l s sajt autjt vezeti, attl, hogy hirtelen lerobbant az autja, teljesen regredilt (sztereotip beszddel s rpds kzmozgssal). Gyakran jegyzik meg, hogy az autistkbl hinyzik a szernysg t> nincs szgyenrzetk vagy bntudatuk. A trsadalmi tabukat kevss rtik, gyhogy a nyilvnossg eltt hajlamosak pontosan ugyangy vi selkedni, mint magnletkben. Az ilyen viselkeds pldul kisgyerme kknl ltalban elnzhet, de felntt autistknl nem knnyen siklanak el felette. A szlknek s tanroknak klns erfesztsbe kerl, hogy a trsadalmi ktelezettsgeket s tilalmakat az autista gyermek ekbe belesulykoljk. Nha viszont azt kvnhatjk, hogy brcsak ne tanultk volna meg a szablyokat olyan jl! Vgtre is vannak esetek, amikor az udvariassg tulajdonkppen srtst jelent ("ksznm a pom ps ebdet", amikor az nyilvnvalan katasztroflis volt), s amikor az ltalban helytelentett viselkedst kellene alkalmazni. Az anekdotikus bizonytkokbl gy ltszik, hogy az ilyesfajta problmkat mg a j kpessg autista is rendkvl nehezen rti meg. Az autistk szocilis viselkedsnek nhny megfigyelt abnormitsa nem annyira krosodsnak, mint inkbb szokatlanul pozitv tulajdon sgnak tekinthet. E tulajdonsgok olyan kifejezsekkel ragadhatok meg, mint az rtatlansg, becsletessg s szintesg. Az autistk nem jrtasak abban, hogy msokat becsapjanak, sem abban, hogy befolyst gyakoroljanak valakire. Se nem manipulatvak, se nem pletyksak. Mi vei gyakran nincs ers ksztetsk a birtoklsra, nem irigyek s rm

150

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

mel adnak msoknak. Van egy trtnet arrl az emberrl, aki szlei halla utn minden pnzt s btort hamis bartoknak adta, s akit ksbb hezve talltak meg korbbi otthonnak res s hideg szobj ban. Lehet, hogy az autistk nem egyttrzek a sz kznapi rtelm ben, de nem is reznek krrmet a msok balsorsa fltt. Valjban alaposan felzaklatja ket, ha szenvedst ltnak, s jogos felhborodst tudnak mutatni. Egy fiatalember, amikor ltott egy lnyt, akivel durvn bntak, megtmadta a lny ksrjt, ami fjdalmas kvetkezmnyek kel j rt nmagra nzve. Az autistknak mindezeket a tulajdonsgait legendkbl, trt netekbl s mtoszokbl mr sidk ta ismerjk. Fnnll az a veszly, hogy amikor az autistk komoly szocilis krosodsrl beszlnk, el felejtjk ezeket. Nyilvnval, hogy e krosods mibenlte nem egysze ren a specilis rzkenysg tfog hinya. Az autista gyermek egocentrizmusa egyltaln nem olyan, mint a szmt, manipulatv egoiz mus; ugyanolyan rtatlansg rejlik benne inkbb, mint az egszsges kisgyermek egocentrizmusban. Az autistknak e megnyer s pozitv jellemzi, akrcsak a szigetszer kpessgek, fontos kulcsok. A szocilis viselkeds negatv oldalai elrulhatjk, hol rezhet a fogyatkossg a leglesebben, de szmtsba kell vennnk a pozitv oldalakat is. Csak az rem mindkt oldalt megvizsglva rthetjk meg a fogyatkossg ter mszett.
Emberkerlk-e az autista gyermekek?

Az Autizmus diagnzisnak sine qua non-ja, lnyege a ktirny kapcsolatok abnormitsa. A szakrt magabiztosan tudja szubjektv mdon azonostani ezt az abnormitst, a problma pontos mibenlte mgis rendkvl nehezen megfoghatnak bizonyul. Eleinte gy ltszott, hogy a msok irnyban mutatott viselkeds alapvet problmja leg jobban gy rhat le, mint a szocilis kapcsolatteremts elutastsa vagy elkerlse. Az autisztikus magny ilyen alapon a msoktl val fizikai elszigetelds nkntes vagy nkntelen llapotnak tekinthet. Beate Hermelin s Neil OConnor az autista gyermekekkel folytatott, tfog vizsglataik kezdetn elsknt teszteltk ezt az elkpzelst.2 Ezek a ksrletek a lehet leglnyegretrbbek voltak: egy autista gyermek s egy felntt volt egytt egy res szobban kilenc percig. A felntt az els hrom percben megksrelt bartsgos fizikai kapcsolatot teremteni, megprblta bevonni a gyermeket a jtkba, az utols hrom percben pedig verblisn krte a gyermeket arra, hogy tegyen meg bizonyos dolgokat s vlaszoljon bizonyos krdsekre. Kiderlt, hogy az autista

AZ ATISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

151

gyermekek csak abban az utols szakaszban viselkedtek az ugyanolyan szellemi rettsg, nem-autista gyermekektl eltr mdon, amikor a kommunikcit nyelvi ton ksreltk meg velk. A legfontosabb azon ban, hogy egyltaln nem hzdtak vissza a felnttl. Ezt az eredmnyt egy msodik ksrletben megerstettk. Ebben a gyermek fizikai tvolsgt mrtk klnbz trgyaktl , melyeket egy nagy szoba vgben helyeztek el. E trgyakat gondosan vlogat tk ssze, hogy lssk, a gyermek megkzelti vagy elkerli-e ket. Volt egy doboz, egy hinta s egy takar, melyek al szeretnek bebjni az autista gyermekek, vagy ms clra hasznljk ket. A szobban volt egy n is, egy letnagysg baba, s egy nagy hangosbeszl, mely nyugtat hangon beszlt a gyermekhez. Ha igaz, hogy az autista gyermekek akt van kerlik az emberi kapcsolatot, akkor minden szocilis ingert elke rlve ms ingert kerestek volna. De nem ez trtnt. Az autista gyermek ek, akrcsak nem-autista trsaik, lnyegesen tbb idt tltttek az l szemly, mint brmely ms ingerforrs kzelben. A fizikai elkerls mrse alapjn nyilvnvalan lehetetlen volt azt az elkpzelst fenntar tani, hogy az autista gyermekek kerlik a szocilis ingereket. Beate Hermelin s Neil OConnor ezutn tovbbi klinikai megfigye lst vgzett a szemkontaktus kerlsrl, mely lltlag az autista gyer mekek krosodsnak jellemz tnete. E ksrlethez bonyolultabb szer kezetet kellett kszteni. A gyermekeknek egy nagy stt dobozba kel lett nznik, melyben kt megvilgtott krtya volt. A gyermek szem mozgst egy kmlellyukon t figyeltk, a doboz msik oldalrl. A pillants irnyt s a tekintet rgzlsnek idtartamt egy, a kutat ltal folyamatosan kezelt hrmaskapcsol rgztette, melyet egy kir hoz csatlakoztattak. Ezzel az egyszer, de szellemes kszlkkel vgez tk az autista gyermekekkel foglalkoz egyik legelegnsabb ksrletet. rdemes foglalkoznunk nhny rszlettel. Hrom gyermekcsoport - egszsges, autista s rtelmi fogyatkos - nzett a dobozba. Mind annyian ugyanolyan (nem-verblis) szellemi rettsgek voltak, ami k rlbell hat ves kornak felelt meg. Mindegyik kpprt, melyet bal s jobb oldalon helyeztek el, 30 msodpercig vilgtottak meg, miutn a gyermek knyelmesen elhelyezkedett ahhoz, hogy egyenesen a fekete doboz belsejbe nzzen. A kpprok tagjai csak egyetlen szempontbl trtek el egymstl: pldul az egyik piros volt, a msik fekete, az egyiken kis kk ngyzet volt, a msikon nagy kk ngyzet stb. Volt egy pr azonos res krtya is, annak kimutatsra, hogy nem mutat-e szo katlan elszeretetet valamelyik gyermek a jobb- vagy baloldalra tekin ts irnt. A legrdekesebb pr azonban egy embert brzol fnykpbl s ugyanazon fnykp sszekevert rszleteibl ksztett rtelmetlen

152

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

kpbl llt. Minden egyes kppr esetn rgztettk, mennyi idt tlttt a gyermek az egyes kpek nzsvel, s azt is, mennyi idt tlttt azzal, hogy a dobozban krbebmszkodjk. A 30 msodperces idszakokon bell a nem-irnytott nzelds krlbell ugyanolyan temben n vekedett minden gyermek esetben. Az autista gyermekek esetben azonban sokkal nagyobb volt a nem-irnytott nzelds arnya az sszes kpprnl, mint a msik kt csoport esetben. Az sszes vari ciban az autista gyermekek tltttk a legkevesebb idt azzal, hogy egyenesen a kpekre nzzenek. Mindhrom csoport gyerekei elnyben rszestettk a kppr egyik krtyjt (kivve az res lapokat). Minden prbl szvesebben nztk az rdekesebb s sznesebb lapot, mint az vrhat is volt. Az is vrhat volt, hogy hosszabban nztk az arcot, mint sszekevert prjt. Ezenfe ll minden gyermek, belertve az autistkat is, tovbb nzte ezt a kt krtyt, mint brmely msikat. Mivel az autista gyermekek a tbbi gyermekhez kpest sokkal tbb idt tltttek azzal, hogy csak gy a semmibe nzzenek, rvidebben nztk a fnykpet Is. Termszetesen kevesebbet idt tltttek a tbbi kp nzsvel is.
A szemkontaktus kerlsnek mtosza

Egy tovbbi ksrlet sorn Hermelin s OConnor levgta a fekete doboz sarkait, s fggnyt helyezett a nylsokra. Az egyik kutat ez utn bedugta a fejt a kt ablak egyikn, mg a msik a kmlellyukon t rgztette a gyermekek szemmozgst s fixcijt. E ksrlet kriti kus eleme az volt, hogy egyes alkalmakkor a kutat nyitott szemmel kzvetlenl a gyermekre nzett, mskor pedig csukva volt a szeme. Taln a szokatlan megjelens miatt minden gyermek egyszeren b multa az arcot, sokkal huzamosabban, mint brmelyik megvilgtott kpet. Ez fggetlen volt attl, hogy a kutat szeme nyitva volt-e vagy csukva. Br az autista gyermekektl azt vrtk, hogy elfordtsk tekin tetket, amikor a nyitott szemprba nznek, valjban nem ezt talltk. Klns, hogy ezeknek a vilgos eredmnyeknek nem sikerlt lelep leznik azt a mtoszt, hogy az autista gyermekek szndkosan kitrnek az interperszonlis kapcsolatok ell, s ezt klnsen a szemkontaktus kerlsvel m utatjk ki. Fel kell trnunk e kitart hiedelem nhny okt. Sok szgyenls, m p ember kerli gyakran a szemkontaktust, nluk azonban ezt a jelensget nem tekintik az abnormlis kitrs jel nek. gy tlik meg, mint a tkletesen normlis, nem-verblis interak ci rszt s darabjt. Ezzel szemben az autista gyermekeknl gy rzik, hogy kerlik a szemkontaktust, mg akkor is, ha nem gy van. Ahogy

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

153

Beate Hermelin mondta egy szakrti tallkozn: A gyermek egyfor mn keveset nz a kartotkszekrnyre s a pszichiterre. Erre azonban csak a pszichiter panaszkodik. Ebben az lltsban mr benne rejlik egy j szemllet kezdete. Az autista gyermek fogyatkos interperszon lis kapcsolataira nem a szemkontaktus kerlse jellemz, hanem az, hogy nem hasznlja a kommunikci sorn. A gyermek nem fordtja el a tekintett a megfelel idben, s nem is akkor viszonozza a pillantst, amikor azt elvrnk tle. Kzismert monds, hogy a szem a llek tkre. A szemkontaktuson t prblunk meg olvasni abban, amit valaki gondol vagy kvn. Az autista gyermek kudarca ebben a klnleges szocilis csereakciban zavarba ejt, s knnyen panaszra indthatja a partnert. Ez lehet taln az ok, amirt sokan ragaszkodnak ahhoz az elkpzelshez, hogy az autista gyermekek kerlik a szemkontaktust. A szemkontaktus olyan fontos eleme a kommunikcinak, hogy egy bonyolult, de jobbra ntudatlan szemnyelv szocilis alkalmassgunk rsze. Vannak knyrg s esedez pillantsok, diadalmas pillantsok, fenyeget pillantsok, pillantsok, melyek lnek, kignyolnak s elcs btanak: a lista olyan hossz, mint a szocilis kapcsolatok vltozatainak sora. E pillantsok rtelme a kzs lelkillapotokban rejlik. Ha nem lennnek lelkillapotok, nem ltezne szemnyelv sem. A szemkontaktus gyakorlati, de igen fontos alkalmazsa az, hogy jelezze a soronkvetkezst, a szerepcsert a beszlgets folyamn. Ez rendszerint teljesen ntudatlanul trtnik. Ha pldul az ember nagyon szeretne megjegyzst tenni egy beszlgets sorn, megprblja elkapni a msik beszl tekintett. Termszetesen lehet, hogy az tudatosan kerli a tekintetet, hogy tovbb beszlhessen. Teljesen nma, de kifino mult intencis kommunikcira is lehetsg van a szemnyelv rvn. Peter Hobson beszmol arrl, hogy egy autista frfi les szemmel megfigyelte, ahogy msok a szemkkel beszlnek egymssal. Nem rtette, hogy csinljk ezt. Michael Rutter ler egy fiatalembert, aki arra panaszkodott,
hogy nem tud a gondolatokban olvasni. Msoknak mintha klnleges rzkk volna, mellyel olvasni tudnak egyms gondolataiban, s meg tudjk jsolni vlaszaikat s rzse iket; ezt onnan tudta, hogy ezeknek az embereknek sikerlt elkerlnik msok felzaklat st, mikzben 6 mindig butasgot csinlt, mert addig nem vette szre, hogy helytelen dolgot tesz vagy mond, mg a msik ember dhs vagy zaklatott nem len.

E kt plda rdekes lehetsgre utal. Brmi okozza is a szemnyelv hasznlatnak kptelensgt, annak semmi kze nincs az emberi kap csolatteremts elkerlshez. Semmi kze nincs a msik szemly szre

154

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

vtelnek hinyossghoz. Ellenkezleg, kezdjk mr ltni, hogy msok gondolatainak tudom sulvtelhez van valami kze. Mieltt kzvetle nebbl rtrnnk e lehetsgre, tekintsnk t nhny egyb ksrletet, mely nagymrtkben bvtette az autista gyermekek szocilis krosod srl alkotott ismereteinket. Szocilis rzkenysg a csecsemkorban Az egszsges csecsem mr figyelemremltan kicsiny korban szo cilis rzkenysget mutat. A szocilis mosoly hat hetes kor krl buk kan fel, de az emberi arc irnti fokozott rdeklds mr szletstl fogva megfigyelhet. A csecsem valamivel ksbb vlik kpess arra, hogy az embereket arcuk alapjn klnbztesse meg. Az arcok megk lnbztetsnek ltvnyos megnyilvnulsa, amikor a gyermek, rend szerint nyolc hnapos kor krl, flelmet mutat idegenek lttn. Az idegenektl val flelem azonban tbbet foglal magban, mint a kln bz emberek megklnbztetsnek kpessgt. Magban foglal bizo nyos ismers emberekhez val ragaszkodst is. Nem csoda, hogy a baba ismeretlen arcok lttn rzett elkeseredst a szlk nagyra becslik! Ez a klnleges rzelmi ktds jele. Az els v vge fel a gyermek reggelenknt dvzli anyjt; kinyjtja karjt, vrva, hogy az flvegye; odafszkeli magt anyjhoz s rmteli hangokat hallat. m olykor megmerevti magt s elfordul, ha valaki ismeretlen akarja maghoz lelni. A kukucs-jtkokat gyakran emltik a csecsemkorban mr ltez egyrtelm szerepjtk s klcsns interakci bizonytkaknt. Van nak azonban sokkal korbbi pldi a ktirny interakciknak. Ilyenek a mosoly- s hangjtkok, s a testi vagy gesztus jelleg vlaszok. Ami kor a gyermek trgyakra mutat r a kzsen irnytott figyelem, az rdeklds megosztsnak rmrt, akkor az els szavakat mr rti. A klcsns interakcik mg gyakoribb vlnak, amikor a nyelv elsajt tsa megkezddik. Mindez hinyozna az autista kisgyermekekbl? Gyakran felttelezik, hogy a korai szocilis rzkenysg gyenge, mert a nagyobb autista gyer mekek oly gyengk ktirny interakciikban. Az elkpzels az, hogy az autisztikus magny magyarzata a normlis kisgyermekekre jellem z, veleszletett szocializl hajter hinyban rejlik. A tnyek azon ban ezt mindezidig nem tmasztottk al. A szociabilits korai jelei egyltaln nem mindig hinyoznak az autista gyermekekbl. S az ilyen jelek nem csak autista gyermekeknl hinyozhatnak. Ezt Knobloch s

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

155

Pasamanick fontos vizsglata trta fel, mely - gy ltszik - a hipotzis egyetlen kzvetlen prbja.4 A vizsglat azt dokumentlta, hogy sok rtelmi fogyatkos, nem-autista gyermeket a szocilis reaktivits meg ksett fejldse miatt esetleg tvesen autistnak diagnosztizlnak. Ezzel szemben lteznek anekdotikus bizonytkok olyan autista gyer mekekrl, akik fnykpek, filmek s naplk tansga szerint normlis klcsns interakcikat m utattak anyjukkal. Ezek a gyermekek gy mosolyogtak s ggygtek, mint a normlis gyermekek, s boldognak tntek szleik lttn. Nmelyikk mg karjt is nyjtotta, hogy flve gyk, s kukucs-jtkokat is jtszott. Br sok olyan autista gyermekrl is van anekdotikus adat, aki semmit sem mvelt a fenti dolgok kzl, s ez igaz sok nem-autista, de rtelmi fogyatkos gyermekre is. Mivel az rtelmi fogyatkossg gyakran trsul Autizmussal, lehetsges, hogy a csecsemkorban mutatkoz gyenge szocilis rzkenysg nem az Autizmus, hanem az rtelmi fogyatkossg kvetkezmnye. Nyilvnvalan tbb vizsglatot kell vgezni olyan csecsemkkel, akiknl fennll a fej ldsi zavarok kockzata. Mi a bizonytk az autista kisgyermekek korai szocilis rzkenys gre? Kevs ksrlet foglalkozott autista kisgyermekekkel, de a Marian Sigman s munkatrsai ltal vgzettek kiemelkedek.5 Egyik vizsgla tuk egyenesen azt a krdst clozza meg, hogy autista gyermekek ki tudftak-e alaktani szemlyes ktdst.
Ktds

A fejldspszicholgia egyik gazdag paradigmja az idegen szemlyre adott reakcin alapul. Ebben a paradigmban van egy kezdeti, ktetlen jtkperidus anya s gyermeke kztt. Ezutn az anya rvid idre tvozik, s nha egy idegen marad a gyermekkel. Vgl az anya vissza tr. Az jratallkozsi idszakban a ktds hatsait a gyermek anyj val folytatott spontn interakciinak jelents fokozdsa jelzi. Szorongsi reakcik figyelhetk meg az anya tvozsakor, visszatrtekor pedig rm. Ezek a jelzsek azonban nem olyan ltalnosak s rnyaltak, mint a szocilis rzkenysg s reaktivits mrtknek klnbsge az anya visszatrse eltt s utn. Marian Sigman s munkatrsai az idegenre adott reakci paradigm jt olyan fiatal autista gyermekekre alkalmaztk, akiknl mr az Autizmus diagnosztizlhat. A kt s t ves kor kztti gyermekeket ugyanolyan szellemi rettsg, nem- autista, rtelmi fogyatkos gyer mekekkel hasonltottk ssze. Az ltalnos hiedelemmel szemben, amely szerint az autista gyermekek kptelenek ktdsek kialaktsra,

156

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

meglepdve llaptottk meg, hogy a kt csoport viselkedsben nem volt klnbsg, amikor idegennel voltak, illetve az anya visszatrsekor. Az autista gyermekek szocilis reakcii csekly, de szignifikns nve kedst m utattak, amikor anyjukkal jra tallkoztak. Ez a ksrlet bizo nytkot nyjt az autista kisgyermekek pozitv szocilis rzkenysgre.
Az rdeklds megosztsa

Az autista kisgyermekek nem mentesek a szocilis rzkenysgtl, de szocilis interakciiknak valamilyen furcsa sajtsguk van. E sajtsgot nehz megragadni. Sigman s munkatrsai nhny rdekes, br finom klnbsget tudtak meghatrozni, amikor autista s rtelmi fogyatkos gyermekeket hasonltottak ssze.7 Az autista gyermekek kevesebbet beszltek anyjukhoz, mint a tbbiek. Ritkbban vittek oda s m utattak meg jtkokat is. Ez a megllapts fontos. Megerstette Loveland s Landry egy msik vizsglata is. Ki kell emelni, hogy az sszes vizsglt szocilis viselkeds kzl ez a finom hinyossg klnbztette meg legjobban az autista s nem-autista gyermekeket. Mi e hinyossg lnyege? Tzhnapos korban az p csecsemk kezdik trgyakra mutogatssal felhvni a krlttk levk figyelmt, fggetle nl attl, hogy azok nzik-e mr a trgyat vagy nem. A cl, gy ltszik, az rdeklds m egosztsa a partnerrel. Felvetettk, hogy a kisgyermek mutogatsa protodeklaratv , s ugyanaz a funkcija, mint az els szavak nmelyiknek. Valamit pusztn nmaga kedvrt deklarl. Ami a korai mutats sorn tipikusan trtnik, az az, hogy a gyermek jelez valamit, ami nemcsak neki, hanem annak a szemlynek is lnyeges, akivel kommunikl. A partner megrtssel vlaszol. Pldul: Igen, ne ked is pontosan ilyen pingvined van , mintha a gyermek azzal, hogy rm utatott egy pingvinre (s nem valami msra), ilyen kijelentst akart volna tenni. Klcsns megrts rhet el ebben a preverblis szakasz ban, s ez risi rmet okoz. Amikor ez trtnik, mindkt partner kim utatja gynyrsgt. Amikor a gyermek feln, az nmaga kedvrt val kommunikci fontos emberi kpessge hasznos marad s robba nsszer nvekedst mutat. Tovbb finomodik mg felnttkorban is. Gondoljunk csak a reklmra s a politikra. A korai mutogat viselke dstl azonban hossz az t a pkerarc trgyalsokig! A kzs figyelem megnyilvnulhat abban, hogy a megfelel pillanat ban egy msik szemlyre nznk, s gy is, hogy odavisznk s megmu tatunk dolgokat az illetnek. Pontosan ezekrl a tevkenysgekrl lla ptottk meg, hogy az autista gyermekeknl hinyoznak. Egy autista kisgyermekekrl kszlt msik tanulmnyban Frank Curcio kimutatta,

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA


Q

157

hogy soha nem hasznlnak protodeklaratv mutatst. Ez teht a szo cilis interakcinak az az - egy nav megfigyel szempontjbl mg csak nem is klnsen rdekes - oldala, mely a rejtvny fontos kulcs nak bizonyul. Bizonytka annak, hogy valaki kptelen egy msik sze mly tudatllapotnak felismersre. Ha valaki meg akarja osztani sajt lelki- vagy tudatllapott egy msik szemllyel, akkor termszetes, hogy kzli - szval vagy tettel - , ami az adott lmny szempontjbl lnyeges. Br a felsznen gy tn het, mintha a gyermek puszta informcit adna egy trgy helyzetrl azzal, hogy rm utat, ebben sokkal tbb van. Maga az elhelyezkeds ritkn rdekes, de a trgy kivlasztsa az. A trgy egy adott tudati llapot clpontjv vlt. Ez az, amit jelez, s a tudati llapot - nem a jtk - az, ami nagy jelentsg a partner szmra. Az autista gyermek igenis jelzi, ha azt akarja, hogy egy trtt jtkot megjavtsanak, de nem jelzi anyjnak azt, hogy melyik jtkra emlk szik vagy melyiket szereti nmagrt. Ezrt az anya nem osztozhat a gyermek lelki- s tudati llapotban. A gyermek, felttelezsnk sze rint, nem tesz klnbsget a sajt s a ms fejben zajl dolgok kztt, s gy a tudati tartalom megosztsnak krdse nem merl fel. Amikor az autista gyermekek ktdst demonstrltuk, arra is adatot kaptunk, hogy felismerik a klnbsget ismers s ismeretlen emberek kztt. Felttelezhetjk teht, hogy az autista gyermekek rendelkeznek azzal a kpessggel, hogy msokat klnll emberekknt lteznek ismerjenek fel. Ugyanakkor azonban azt is feltteleztk, hogy probl mt jelent nekik annak felismerse, hogy ms emberek nll gondola tokkal rendelkeznek. Egy ilyen egyszer klnbsgttel fontos lps ahhoz, hogy megprbljuk rtelmezni az autista gyermekek szocilis viselkedsnek egyenetlen termszett, mely semmi esetre sem devins minden tekintetben. Az autista gyermekek szocilis krosodsra azon ban lteznek ms magyarzatok is, s az egyik ilyen magyarzat az rzelmek megrtsnek kpessgre vonatkozik. Az rzelmek megrtse Tudnak-e az autista gyermekek az arcokon vagy a hangokban kifeje zett rzelmekben olvasni? Ha nem, akkor taln egyedl ez lehet az oka szocilis htrnyuknak. Peter Hobson10,11 a boldog, szomor, dhs s ijedt rzelmeket videofilm segtsgvel brzolta, s arra krte a gyer mekeket, hogy illesszk ssze a klnbz kifejezsi mdokban megje len rzelmeket. A gyermeknek pldul meg kellett mondania, hogy a

158

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

ngy arcbl melyik illik ngy, ugyanolyan rzelmet kifejez hanghoz. Ms feladatok arcoknak egy videokpsorhoz, majd gesztusokhoz val illesztst foglaltk magukban. A Hobson ltal folytatott klnbz vizsglatokban rsztvev autista gyermekek tizenvesek voltak, akiknek szellemi rettsge a Raven-mtrixok alapjn tlagosan tz ves kor krlinek felelt meg. A gyermekek tbbsge, nagyjbl ktharmaduk, rendkvl gyengn szerepelt az rzel mek sszeillesztsben . Ezzel szemben majdnem minden, hasonl szellemi rettsg p s enyhn rtelmi fogyatkos gyermek cscstelje stmnyt nyjtott. A sok autista gyermek kudarca, korukat, kpessge iket s nevelsket tekintve klnsen meglep volt, s az eredmnyek az rzelmek felismersnek valamilyen specilis nehzsgt bizo nytottk, ami fggetlen az ltalnos szellemi kpessgtl. A krds az, vajon ezek az eredmnyek az rzelmek kifejezsnek megrtsre irnyul veleszletett kpessgnek megmagyarzhatatlan hinyra mutatnak-e. Sok bizonytk van arra, hogy minden magasabbrend llatnak van ilyen veleszletett kpessge, s gy rvelhetnk, hogy az embereknek ez a kpessge szoros kapcsolatban ll egy olyan veleszletett mechanizmussal, mely rzelmi kapcsolatokat tesz lehetv az emberek kztt. Ez Kanner eredeti hipotzise, s v az a Hobson ltal tvett hipotzis is, hogy ez a mechanizmus az Autzmusban hibs. A hipotzis ma is vonz, mert komolyan veszi a normlis szemlyes kapcsolatok meghatrozhatatlan rzelmi minsgt, azt a minsget, melyet gyakran hinyznak reznek az autistk ltal kialaktott kapcso latokban. Az egszsges gyermekekben az ilyen tpus primitv mecha nizmus ltezre az egyik rv az anya s gyermek kztti, korai rzelmi ktds jelensge. Tl knnyen magtl rtetdnek vettk, hogy a korai ktds s ragaszkods kialakulsa hinyzik az autista gyermekekbl, s hogy ez a hiny alapvet tnetk legtisztbb megnyilvnulsa. A jelenleg rendel kezsre ll bizonytkok arra utalnak, hogy e hiedelemmel kt komoly problma van: (1) a korai szocilis rzkenysg hinya nem ltalnos az Autizmusban, s a jobb kpessg autista gyermekekben valsznleg ritka; (2) a nem-autista gyermekekbl is hinyozhat e kpessg, de szocilis krosodsuk a ksbbiekben enyhbb, mint az autista gyer mekek. Hobson vizsglataiban az egszen jkpessg autista gyermekek sem kapcsoltk ssze a klnbz mdokon kifejezett, azonos rzelmet. Ta ln mg annak sem voltak tudatban, hogy adott rzsek tvedhetetlenl brzolhatk s azonosthatk. Az ilyen alapvet kudarc megma gyarzhat, ha felttelezzk, hogy az autista gyermekeknek igen hal

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

159

vny fogalmuk van az rzelmi llapotokrl, mert minden lelki- s tudatllapotrl szegnyes a megrtsk. Ezrt az rzelem elidzte hats, valamint az, ahogy ez hangban, arcjtkkal s gesztusokban kifejezhet, csukott knyv marad szmukra. Ha ilymdon rtelmezzk, az rzelmek felismersnek krosodsa nem megmagyarzhatatlan, hanem a tudati llapotok felismersvel kapcsolatos ltalnosabb, kognitv deficit rsz jelensge.
Az rzelmek kifejezse

A boldog kacags s a heves dhkitrsek elgsges bizonytkai an nak, hogy az autista gyermekek ki tudnak fejezni rzelmeket. Ms krds, hogy ezek akkor jelennek-e meg, amikor szocilisan elvrhatk. Egy terlet biztosan ltezik, amelyben az autista gyermekek nagyon normlis reakcikat mutatnak: rmt fejeznek ki csiklandozskor, hancrozskor, vagy ha zenre ugrlnak s mozognak. Klns azon ban, hogy ezeket a jtkokat mg olyan korukban is lvezik, amikor az p gyermekek mr inkbb a bonyolultabb szocilis interakcikban ta llnak lvezetet. Az autista kisgyermekek, ha magukra hagyjk ket, gyakran egszen boldognak tnnek magnyos tevkenysgeik vgzse kzben. Sokuk so hasem keresne spontn mdon szocilis kontaktust. A normlis kisgyer mekektl eltren, ha vigaszra van szksgk, ritkn szaladnak oda, hogy tleljk ket. A klcsns interakcik irnti valdi rdeklds hinya az, ami az autista gyermekek viselkedsben kirv. A nem-autista kisgyermekek ezzel szemben, idertve a Down-krban szenvedket is, egyrtelmen kimutatjk, hogy rmket lelik a msokkal val inter akcikban, s jobban szeretik, ha nem hagyjk ket magukra. Ezt egy szer szavakkal, vagy ha gy nem megy, viselkedskkel ki tudjk fejez ni. Az idsebb, jobb kpessg autistknl ms vonsok lepik meg a megfigyelt. Bizarr hatst kelt, amikor nem leplezik a klnbz embe rek irnti rokon- vagy ellenszenvket, vagy tlzott bartsgossgot rulnak el. Mg mindig keveset tudunk az rzelmek fejldsrl a kisgyermekkorban. Derek Ricks igen eredeti vizsglatot folytatott errl 1976ban.12 Nem beszl autista kisgyermekek hangreakciit rgztette olyan szitucikban, melyek ltalban preverblis hangadssal kifeje zett rzelmi reakcikat vltanak ki normlis gyermekekbl. A szituci k a kvetkezk voltak: az anyval val tallkozs reggel (dvzls kivltsa); tel ksztse (krs kivltsa); ppen felknlt, majd meg vont tel (frusztrci kivltsa); lggmb vagy meggyjtott csillagszr

160

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

(kellemes meglepets kivltsa). Az p gyermekek hangadsait ugyan gy rgztettk, mint az autista gyermekekit, akiket a lehet legfiata labb, mr diagnosztizlt korcsoportbl vlasztottk. A szlket arra krtk, hogy hallgassk meg a felvteleket, s azonostsk a helyzetet. Azt is meg kellett jellnik, hogy szerintk melyik a sajt gyermekk. E ksrlet eredmnyei megdbbentek voltak. Az p gyermekek szlei elszr is nem tudtk megbzhatan azonostani sajt gyermekket. Az autista gyermekek szlei azonban knnyen felismertk az vkt. Ezen fell minden szl azonostani tudta azokat a klnbz helyzeteket, melyek az egszsges gyermekek hangadsait elidztk. Az autista gyermekek csoportjban a szlk csak sajt gyermekk reakciit tudtk azonostani. Nyilvnvalan vannak olyan univerzlis hangkifejezsek, melyek knnyen rtelmezhetk, de a vizsglt autista gyermekek ezeket nem hasznltk. Ezek a gyermekek ehelyett a klnbz rzelmi reak cikat sajtosan, egyni mdjukon fejeztk ki. Az autista gyermekek rzelmeire ms kzvetlen bizonytk is van. A boldogsg, bnat, frusztrci, dh vagy pnik szlssges hangulataiban gyakran, s minden letkorban megfigyelhetk. A megfelel fejldsi szinten kpesek finomabb hangulatok kifejezsre is. Ahogy azt a 7. fejezetben mr lttuk, Elly finom rzelmi reakcikat rul el fny- s szmmintk lttn. Lehetsges, hogy az alapvet rzelmek megfigyelt magas intenzitsa az retlensg jele. Gyakran jegyzik meg, hogy az autistk mimikja szegnyes, testtartsuk merev, hangjuk pedig gyakran monoton. Sok megfigyel egyetrt abban, hogy valamilyen diszfunkci, taln a szab lyozs vagy modulci hinya jellemzi az autistk rzelmi kifejezk pessgt. Ez gy lehet pldul, ha a kifejezds kontrolljnak ignyt a kommunikci irnti szinte rdeklds hinya cskkenti. Az ilyen rdeklds viszont nehezen tarthat fenn anlkl, hogy fel tudnnk mrni msok klnbz lelki- s tudati llapotait. M arian Sigman s m unkatrsai egy mg meg nem jelent tanul mnyukban kimutattk, hogy az vodskor autista gyermekek az r telmi fogyatkos vagy az ugyanolyan szellemi rettsg (krlbell kt ves) p gyermekekhez kpest egyltaln nem kzmbsek vagy tompk rzelmileg. Arcukat egy t perces, struktrit, szemlyes interakci folyamn filmeztk, s a felvtelt egy, az arckifejezseket kdol, ob jektv rendszer alapjn rtkeltk ki. Az autista gyermekekre az volt a jellemz, hogy tbb idt tltttek negatv rzelmi kifejezsek kimuta tsval, s a negatv s pozitv kifejezseknek klnsen sszeegyeztet hetetlen, furcsa keverkt produkltk. Az autista gyermekek fele tu lajdonkppen olyan kifejezseket m utatott, melyek sajtosan egyniek,

AZ AUT1STA GYERMEK MAGNYOSSGA

161

idioszinkratikusak voltak. A sajtosan egyni kifejezsek a mimikban emlkeztetnek Derek Ricks hangadsi ksrletre. A gyermekkoron tli rzelmi kifejezsek kulturlisan kdoltak s ugyangy meg kell tanulni kt, mint a trsadalmi konvencikat s a nyelvet. Mindezeken a ter leteken a tanuls az autista gyermekek szmra - br lehetsges minden forrs szerint lass s nehz. Lehet, hogy azrt lass, mert az ilyen tanulsra irnyul, lnyegi hajter, a kommunikcira s a lel killapotok megrtsre val igny hinyzik.
Gesztusok

A gyermekkori Autizmusrl szl rsokban az egyik legkarakterisz tikusabb megfigyels az, hogy a gyermekek szerszmknt hasznljk a felnttet vagy a felntt kezt. Esetleg odavezetik a felnttet az ltaluk kvnt trgyhoz, s a felntt kezt a trgyra helyezik. Klasszikus pldjt adja ennek az aveyroni tallt fi 2. fejezetben megtrgyalt esetrl szl, els beszmol. E beszmolt 1800. janur jban rta Constans Saint-Estve, annak a krzetnek a rendrbiztosa, melyben a fit talltk. Amikor megszomjazott, balra s jobbra nzett; amikor szrevett egy kancst, anlkl, hogy legcseklyebb gesztust tette volna, kzenfogott s odavezetett; aztn bal kezvel rttt a kancsra, gy krve tlem innivalt. Az autista gyermekek gesztusainak furcsasga s szegnyessge sz mos szisztematikus vizsglat, ksrlet s megfigyels trgya volt. Egy vizsglat sorn azt llaptottuk meg, hogy vannak bizonyos gesztusok, melyeket az autista gyermekek gyesen tudnak a szocilis interakci cljaira hasznlni.13 A gesztusok ezen osztlynak kzs vonsa, hogy instrumentlis cljuk van: az a rendeltetsk, hogy valaki mssal azon nal megttessenek valamit. A 9.2. bra ennek pldit m utatja be. Az instrumentlis mutats ilyen plda, s nagyon klnbzik az rdeklds megosztsnak elrsre szolgl mutatstl. Az elbbi esetben ez azt a clt szolglja, hogy valakinek olyan dologra irnytsa a tekintett, amit az illet eltte nem nzett. Az utbbi esetben azt a clt szolglja, hogy rdekldst kzljn valami olyasmi irnt, amit a partner esetleg mr nz. Mind a ngy bemutatott gesztusra megfelelen reagltak a szellemi kpessgek szles tartomnyba sorolhat autista gyermekek. M egrtettk ezeket tves kisgyermekek s slyosan fogyatkos Downkros gyermekek is. Ami rdekesebb volt, az az, hogy ugyanezeket az instrumentlis gesztusokat minden gyermek spontn mdon alkalmazta is trsaival szemben. Kzismert, hogy az autista gyermekek sokkal ke vesebb interakciba bocstkoznak sajt krkben, mint ms csoportok,

162

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

9.2. bra Instrumentlis gesztusok mg akkor is, ha nagyon jl ismerik egymst. Ezt sajt megfigyelseink megerstettk. Mivel az interakcik ritkk, az autista gyermekek gesz tusainak szma is alacsony volt. Hasonl arnyban alkalmaztak azonban gesztusokat az interakcikhoz, mint a sokkal kisebb p vagy az ugyan olyan kr Down-kros gyermekek. Ha csak ezeket az eredmnyeket vesszk figyelembe, arra kvetkez tethetnnk, hogy amikor az autista gyermekek interakciba lpnek egy mssal, ugyangy hasznlnak gesztusokat, mint mindenki ms. Ez azon ban egyltaln nem lenne igaz. Eddig csak az instrumentlis gesztusokat tekintettk t. Ez a tpus olyasfle kommunikcira szolgl, mely a kvetkezkppen folyik: adott gondolatot vagy kvnsgot ("menj el") kzvetteni kell a partner szmra. Ezt egyszer s jl megtanult kz mozdulattal fejezik ki. A cmzett dekdolja ezt az zenetet s engedet-

AZ AUT1STA GYERMEK MAGNYOSSGA

163

9.3. bra Expresszv gesztusok meskedik neki, a kvnsg szerint ugyanis el kell mennie anlkl, hogy tovbb ktelkedne vagy habozna. Az instrumentlis gesztusok a puszta informcitovbbts 8. fejezetben hasznlt fogalmnak felelnek meg. Ott megprbltam bebizonytani, hogy a puszta kommunikci eltr a kifinomult, intencionlis kommunikcitl, melynek sorn az inform cit rtkelni kell. Az elklds zenete pldul ritkn ilyen egyszer zenet. Megvizsgljuk, hogy bocsnatkrst, kihvst vagy nylt tm a dst foglal-e magban. Kzmozdulatokkal nem lehet az rtkelst olyan pontosan kzvetteni, mint szavakkal. A lpj le , tnj el, kotrdj , menj egy kicsit arrbb, hagyj mr bkn, ne nyaggass m r olyan kifejezsek pldi, melyek verblisn testestik meg az elklds kvn sgt. A puszta zenetek megrtsekor csak annak van jelentsge, hogy amikor a krst megfogalmazzk, engedelmeskedjnk vagy szem-

164

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

beszlljunk. A finomabb, intencionlis zenetek megrtsekor bizony nyal helye van a kompromisszumnak vagy rugalmassgnak is. Ha pld ul valaki azt mondan nekem, hogy t ne merd lpni tbb a hzam kszbt , valsznleg nem vennm figyelembe a krst, hanem trf nak tartanm . m elszr megprblnm kitallni, mirt tettk egyl taln a kijelentst, s reakcimat erre a szndkra alapoznm. Bizonyos gesztusokat elssorban a kifinomult, intencis kommunik ci sorn hasznlnak, s ezeket gyakran expresszv gesztusoknak neve zik. Ennek pldit a 9.3. bra m utatja be. Az instrum entlis gesztusok tl eltren az expresszv gesztusok tudati llapotokat kzvettenek. Cljuknak megfelelen rzseket kzvettenek valamivel kapcsolatban. Az ember pldul zavarban lehet amiatt, ha valakit butn lt viselkedni, s a zavar gesztusval tudatosan kimutatja ezt az rzst. Ms pldk a bartsg megnyilvnulsai, a jszndk s a fenyeget gesztusok. A magas tudati szinten lv intencis kommunikci slyos, mgis finom jelekben megnyilvnul kudarcrl szl hipotzisnk alapjn azt vr tuk, hogy az autista gyermekek nem mutatjk ezeket a demonstratv kifejezseket. Valban gy llt a dolog. Vizsglatunk sorn autista gyer mek nem m utatott ilyen gesztust a megfigyelsi idszakokban - mg minden Down-kros gyermek mutatott! Az olyan alapvet rzsek kifejezshez, mint a boldogsg, szomor sg, harag vagy flelem, nincs szksg a kifinomult intencis kommu nikcira. Szksg van azonban a fejlett intencis kommunikcira az olyan rzelmi llapotok kifejezshez, amelyek a helyzet rtkelsvel fggnek ssze. Ez az rtkels a msnak kzvettend zenet fontos rsze. Az ilyen rzelmek megosztsnak kpessgt ragadjuk meg, ami kor emptirl beszlnk. Emptia Most jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol sszekapcsolhatjuk azokat a sztszrt tnyeket, melyeket az autista gyermekek nagyon klnleges szocilis krosodsrl tudunk. A legfontosabb felfedezs az, hogy a krosods se nem olyan tfog, se nem olyan statikus, ahogy arra a nagyon visszahzd, nagyon fogyatkos s nagyon fiatal autista gyer mekek lersaibl szmthatnnk. A krlrt fogyatkossgok els pil lantsra megtveszten enyhnek ltszanak: az autista gyermekek nem osztjk meg a figyelmket, rdekldsket mssal, nehzsgeik vannak az rzelmi llapotok kifejezsnek megrtsvel, s sajtosan fejezik ki rzseiket. Ezek a nehzsgek ltalban a kommunikci bonyolultabb

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

165

vonatkozsain, s nem az rzelem vagy jindulat hinyn mlnak. Jr hat-e mindez szocilis fejldskre nzve klns kvetkezmnnyel? Az Autizmussal jr szocilis krosods legltalnosabb meghatro zsa az emptia hinya. Az autistk tudottan kzmbsek msok bna tval szemben, kptelenek vigaszt nyjtani, s mg arra is, hogy a vigasz bl tmaszt mertsenek. Az emptia azt a kpessget kveteli meg, hogy tudjuk, mit gondol vagy rez a msik szemly, dacra annak, hogy ez klnbzik akkori, tulajdon lelki- s tudati llapotunktl. Az empti val az ember kzs rzelmi reakcikat vllal a msik szemly eltr lelkillapotval. Azokban az esetekben, amikor kt embernek ugyan azon idben ugyanolyan rzsei vagy gondolatai vannak, inkbb szim ptirl, mint emptirl beszlnk. Az emptia tbbek kztt elfel ttelezi a klnbz tudati llapotok felismerst. Felttelezi azt is, hogy az ember tllp a klnbsg felismersn annak rdekben, hogy magv tegye a msik szemly gondolatvilgt, az rzelmi reakcik minden kvetkezmnyvel egytt. Ebben az rtelemben mintha mg a jkpessg autistknak is nagy nehzsget okozna, hogy empatikusak legyenek. Az rzelmi megrts e szintje ktsgtelenl kulcsfontossg a bartsgban s ellensgessgben. A szimptira viszont a jkpessg autistk kpesek. Margaret Dewey beszmolja szerint, ha egy hrolva s azt mondja, hogy ezek az emberek knz hsgtl szenvednek, akkor Jack - anlkl, hogy szksge lenne a lelkillapotok figyelembe vtelre - szinte sznakozst rez. is szenvedett az hsgtl, s ismeri ennek hatsait. Br autista, szimptit tud rezni olyan emberek irnt, akik a neki azeltt bnatot okoz szituciktl szenvednek. A szimptia egy msik fajtja lehet a mson szlelt rzelem reflektv vagy ltszlag nkntelen utnzsa. Ez ragads nevetsben s ragads srsban nyilvnul meg, s hasonlt a ragads stshoz. Eddig senki sem vizsglta, van-e adat az ilyen rzelmi utnzsra autista gyermekeknl. Annak rdekben, hogy rthetv tegyk, mit nevezett Kanner az r zelmi kapcsolat zavarnak, meg kell magyarznunk egy paradoxont: mikpp lehet, hogy nagy adag rzelmi fogkonysg van jelen, ha ugyan akkor az rzelmi kommunikci valamilyen lnyeges eleme hinyzik? Az az elmlet, hogy az autista gyermekekbl hinyzik az a kpessg, melynek segtsgvel felismerik msok gondolatainak, tudatnak lte zst, ppen erre nyjt magyarzatot. Egy s ugyanaz a viselkeds kt nagyon klnbz dolgot jelenthet. Ha egy gyermek sr, amikor megsrl, nkntelenl rzelmet fejez ki. Tudjuk viszont, hogy egy gyermek tudatosan srhat srls nlkl is azrt, hogy valakiben sznalmat bresszen. A kt viselkeds kztt alap vet, de lthatatlan klnbsg van. Amikor szndkokra, intencikra

166

AZ AUTISTA GYERMEK MAGNYOSSGA

kvetkeztetnk, a viselkedsi bizonytkokat tekintve knyes helyzet ben vagyunk. Az a ksztets, hogy msoknak lelki- s tudati llapotpkat s mindenfle szndkot tulajdontsunk, mindentt jelenlv. Meg tesszk ezt mg lettelen trgyakkal is, llatokrl s preverblis csecse mkrl nem is beszlve. Szerencsre a pszicholgia e terlete mind elmleti mind mdszertani szempontbl nagyot lpett elre.14 Dvid Premack s Guy Woodruff volt az els, aki ttr vizsglatot vgzett a csimpnzok intencionalitsrl.15 Ezt kveten Heinz Wimmer s Josef Perner eredeti paradig mt alaktott ki, hogy kisgyermekeknl vizsglja ezeknek az eddig fel dertetlen terleteknek a fejldst.16 Ahogy azt a kvetkez fejezet ben ltjuk majd, e paradigma jabb kaput nyitott az autista gyermekek megrtse fel.

10.
Tnds a Tudatrl

Tnds a Tudatrl egy festmny alapjn


E knyv bortjn egy kp lthat, melyet Georges de la Tour (15931652) festett.1 Ngy, dszesen ltztt embert ltunk: az asztalnl kr tyajtkba merlve egy n s kt frfi l, a csoport mgtt egy cseld ll, aki egy pohr bort tart. E puszta tnyek nem kzvettik a nma drm t, mely a szemnk eltt jtszdik le, br nem lthat olyan rte lemben, ahogy maguk az rintett szereplk. Tudjuk, hogy drma jtszdik, mert a szereplk szemkkel s kezk kel sokatmondan beszlnek. A kzpen l hlgy s a cseld furcsn oldalvst pillant. Mindketten a baloldali jtkosra nznek, aki rnk tekint. A hlgy jobb keznek mutatujjval r is mutat. A tekintettel s kzmozdulattal ilymdon megjellt j t k o s bal kezben kt szt tart a hta mgtt. A tbbi krtyt az asztalon knykl jobb kezben fogja. A msik jtkos, a jobb oldalon, szemmel lthatan elmerlten lefel, a krtyiba nz. A lers mg ezekkel a rszletekkel egytt sem ragadja meg azt, ami e jelenetben trtnik. Ehhez egyms mell kell raknunk a tnyeket s meg kell fogalmaznunk nhny kvetkeztetst. A tnyek s a kvetkez tetsek arrl szlnak, amit a szereplk ltnak, tudnak s hisznek. Br a lelkillapotok nem lthatak, felttelezhetjk ezeket a fest szndka itl vezrelve, logikusan s pontosan, nem pedig ertlen s homlyos spekulci tjn. Ennek eredmnyekpp tudjuk, hogy a fest egy kr tyajtkban a csals pillanatt brzolta. Honnan tudjuk e tnyt ily bizonyosan? Megrtsnk egy minden normlis felntt ltal birtokolt s a kszsg klnbz fokn alkalmazott erteljes szellemi eszkzn alapul. Ez az eszkz a tudat-teria. Ez nem ugyanaz, mint a tudomnyos teria, hanem sokkal gyakorlatiasabb. Azt a kpessget biztostja sz munkra, hogy elre lssunk kls esemnyek s bels tudati llapotok

168

TNDS A TUDATRL

kztti kapcsolatokat. E kpessget gondolatiastsnak (mentalizcinak) is nevezhetjk. A gondolatiasts knyszeres tevkenysg. gy ltszik, nem tudjuk elkerlni, hogy kvetkeztetseket vonjunk le a vi selkeds okaira s hatsaira vonatkozan. Ha teht egy frfi krtykat rejt a hta mg, akkor csal. A knyszer taln abbl az ignybl ered, hogy klnbz informcikat koherens, egysges mintv lltsunk ssze. A hatalmas folyrl s annak sok mellkvizrl szl metafra alkalmazsval ezt az ignyt korbban a kzponti gondolkods fontos, dinamikus elveknt azonostottuk. Nem szrmaztatunk brmilyen megszokott jelentst egy megszokott mintbl: vannak megszortsok. A festmny rtelmezshez koheren cit, sszhangot kell teremtennk a klnbz kulcsok kztt, melyeket a fest gondosan megadott. A jelents minden egyes kulcsa arra kny szert bennnket, hogy megfogalmazzunk bizonyos kvetkeztetseket, a kvetkeztetseket pedig ssze kell egyeztetnnk, hogy azok koherens rtelmezst nyjtsanak. Az egyik vilgos jelet az elrejtett szok adjk. Tudat-terinknak megfelelen arra kvetkeztetnk, hogy amit a tbbiek nem ltnak, azt nem is tudjk. Arra is kvetkeztetnk, hogy a tbbi jtkos azt hiszi, az szok a pakliban vannak, mert tudjuk, hogy ez a jtk szablya. A msik kulcs a bmul cseldlny. Helyzetbl arra kvetkeztetnk, hogy mr ltta a htul tartott szokat, s ennlfogva tud a csalsrl. A harmadik kulcs a kzpen l hlgy furcsa tekintete, aki ujjval a csalra mutat. Teht a hlgy is tudja. Maga a csal taln nem tudja, hogy a n tudja. O elfordtja arct s rdektelennek ltszik. Az utols s legfontosabb kulcs az, hogy a harmadik jtkos egylta ln nem nz fl krtyibl. A fest szndka szerint azt kell gondol nunk, hogy nem tudja, mi folyik. Ebbl arra kvetkeztetnk, hogy az, akit becsapnak, s veszti majd el azt a halom pnzt, ami eltte hever. Az emberek valjban nem ilyen hosszadalmas, aprlkos elemzssel jutnak el a tudati llapotok koherens rtelmezshez. A normlis reak ci ehelyett vagy olyan, mint az azonnali reszmls, vagy olyan, mint az igazsg lass megvilgosodsa. Az elemzs azonban megmutatja, hogy - ntudatlanul - sok szmtst el kell vgeznnk. A kpen lejtszd drma megrtsekor a tuds klnbz fajtit tu lajdo n tju k a szereplknek. Arra kvetkeztetnk pldul, hogy a hlgy tu dja, miben sntikl a csal, vagy hogy a msik fiatalember nem tu d ja , milyen baljs esemny bontakozik ki ppen. Ami lenygz, az az, hogy kvetkeztetseink mg arra is kiterjednek, mifle rzelmi l lapo to k tmadhatnak a szereplkben (csodlkozs, harag), de bizony

TNDS A TUDATRL

169

talansgban maradunk afell, hogy mi trtnik ezutn. Felelssgre vonja-e a hlgy a csalt? sszejtszik-e vele, hogy becsapjk a msik fiatalembert? Figyelmezteti-e valaki idben t? A fest arra knyszert bennnket, hogy csak bizonyos tudati llapotokat tulajdontsunk a sze replknek, de a kimenetelt nyitva hagyja. Ha festmny helyett valdi jelenetet figyelnk, kvetkeztetseink na gyon hasonlan mkdnek. szrevesznk bizonyos viselkedseket, de nem hagyjuk a dolgot annyiban. Amatr pszicholgusknt, a rejtett tudati llapotok alapjn rtelmezzk a viselkedseket. Ilymdon a fel dolgozott informcik nagyobb koherencijt terem thetjk meg, mint amit akkor rnnk el, ha a viselkedseket pusztn az esemnyekkel hoznnk sszefggsbe. Sikeresen tudjuk rtelmezni, hogy mit tesznek az emberek, s nha mg azt is megjsolhatjuk, mi lesz a kvetkez lpsk, mert magtl rtetdnek vesznk egy ltalnos elmletet az emberi agy mkdsrl. Ez a behaviorizmus tanulmnyozsbl is nyilvnval. A behavioristknak nagyon trgyilagos nzpontot kell magukv tennik, hogy objektven figyelhessk meg a viselkedst. Szndkosan gtolniuk kell a viselkeds bels llapotokkal val ssze kapcsolsnak termszetes hajlamt, hogy a tnyeket mindenfle szn dk, tudati llapot tulajdonlsa nlkl rhassk le. A behaviorista megkzelts nyilvnvalan nem termszetes. Szigor fegyelmet ignyel. Mindennapi letnkben ilyen fegyelem nem lehets ges, st, nem is kvnatos. Ahogy egy pk arra rendeltetett, hogy hlt szjn, gy vagyunk mi is arra programozva, hogy az informcikat sszefgg mintv szjk. E tnykedsnkben keverednek a viselke dssel s a tudattal, valamint az ezek ok-okozati sszefggseivel kap csolatos feltevsek. Annak oka, hogy egy ltalnos tudat-teria hatsnak ilyen sok rsz letben elmlyednk, termszetesen az, hogy a tudat-terit szembe kvnjuk lltani annak hinyval. Annak lehetsgre, hogy az autista gyermekeknek nincs tudat-terijuk, mr utaltunk azon furcsa sajtos sguk alapjn, hogy kptelenek a szoksos mdon viszonyulni az embe rekhez. E hipotzis egyik kvetkeztetse az, hogy az autistk term szetes behavioristk, s nem rzik azt az ltalnos ksztetst, hogy a koherencia rdekben sszeszjenek tudatot s viselkedst. A Sally-Anne ksrlet Sok csapda rejlik abban a hipotzisben, hogy az autista gyermekek nem fogjk fel pontosan a tudati llapotok ltezst. Kiindulskppen

170

TNDS A TUDATRL

meg kell vizsglnunk, vajon az rtelmi fogyatkos gyermekek ebben a tekintetben klnbznek-e az autista gyermekektl vagy sem. Ha nem, akkor a hipotzis alkalmatlan az Autizmus mibenltnek magyarzat ra. A problma egyik megkzeltse lehet, hogy olyan helyzetet terem tnk, amelyben valami trtnik anlkl, hogy valaki ms tudna errl. Az esemny gy nem lehet az esemnyrl nem tud szemly tudati llapotnak rsze. Ha egy gyermek kpes a gondolatiastsra , mentalizcira, akkor ez a kvetkeztets nyilvnval lesz szmra. Nem lesz csavaros logikai mvelet megjsolni a vltozsrl nem tud szemly viselkedst, mely a megvltozott krlmnyek kztt mr nem megfe lel. A viselkeds most mr butnak tnhet, ami esetleg megnevetteti a gyermeket. Ez az elkpzels rejlik egy szellemes mdszer mgtt, melyet Heinz Wimmer s Josef Perner fejlesztett ki ahhoz, hogy a kisgyermekeknl a tudat-teria kialakulsnak folyamatt vizsglja. Wimmer s Perner gondosan irnytott ksrlete feltrta, hogy a tudat-teria kialakulsa hosszan elhzd folyamat. Az p gyermekek hrom-ngy ves koruk eltt nem ismerik fel teljes mrtkben egy tvhit kvetkezmnyeit. Ezen letkor eltt nehz kimutatni, hogy fel tudjk-e mrni a klnbsget a sajt hitk s valaki ms hite kztt, valamint tltjk-e azt, hogy klnbz vlekedsek ltezhetnek ugyanazon esemnyrl. E megllaptsok alapjn nincs jogunk azt elvrni az autista gyerme kektl, hogy a mentalizci kpessgt mutassk, mg el nem rik a ngy ves kor krli szellemi rettsget, akrmilyen legyen is valdi koruk. Ha az autista gyermekek jval e szellemi rettsg fltt sem gondolatiastanak, mg a nem-autista, fogyatkos gyermekek igen, akkor ez kz vetlen bizonytka a fenti hipotzisnek. A hipotzis ellenrzsre, hogy tudniillik az autista gyermekek nem veszik szmtsba a vlekedseket (a szellemi llapot egyik tpust), Simon Baron-Cohen, Aln Leslie s n a Wimmer-Perner mdszert alkalmaztuk.3 Autista, egszsges s rtelmi fogyatkos, Down-kros gyermekeket teszteltnk, akik vala mennyien meghaladtk a hrom ves szellemi rettsget. A 10.1. bra magyarzza meg, mit csinltunk a ksrlet sorn. Kt bbut hasznl tunk, Sallyt s Anne-t, amelyekkel egy rvid bbjtkot jtszottunk el: Sallynek egy kosara van, Anne-nek pedig egy doboza. Sallynek van egy golyja, amelyet beletesz a kosarba. Aztn elmegy. Amg Sally tvol van, Anne kiveszi a golyt s a dobozba teszi. Sally visszajn s j t szani akar a golyjval. Ezen a ponton feltesszk a dnt krdst: Hol keresi Sally a golyt? A vlasz termszetesen az, hogy a kosrban. E vlasz a helyes, mert Sally a kosarba tette a golyt, s nem ltta, hogy valaki elvette onnan.

Ez Sally

Ez Anne

Anne-nak van egy doboza

Sally-nek van egy veggolyja. A golyt a kosarba teszi

S~Z L

Sally stlni megy

J7
Anne kiveszi a golyta kosrbl s a dobozba teszi Visszatr Saly. Jtszani szeretne a golyjval

f
Hol fogja Satfy keresni az veggolyt?

10.1. A Sally-Anne ksrlet

172

TNDS A TUDATRL

Azt hiszi, hogy a goly mg mindig ott van, ahov tette. Ezrt benz a kosrba akkor is, ha a goly mr nincs ott. A legtbb nem-autista gyermek helyes vlaszt adott, vagyis a kosrra mutatott. Ezzel szemben kevs kivteltl eltekintve minden autista gyermek elhibzta a vlaszt. A dobozra mutattak. Valban ott volt a goly, de Sally termszetesen nem tudta, hogy ott van. Sally hiedelmt nem vettk szmtsba. Sok nem-autista gyermek, aki megoldotta a problmt, mulatsgosnak is tallta azt. Nmelyik mg kuncogni is elkezdett, amikor Anne (csnya Anne!) trakta a golyt a dobozba. Azonnal megsejtettk, mi kvetke zik, s beszlltak e kisjtk sszeeskvsbe. Nhnyan spontn mdon azt mondattk Sallyvel: , hov lett a golym? Az autista gyermekek kudarca, hogy nem rtettk meg Sally hiedel mt, annl is figyelemremltbb, mert valjban sokkal rettebbek vol tak szellemileg a tbbi gyermeknl. Intellektulisan rengeteg logikai problmt kpesek voltak megoldani. Mgsem tudtk megoldani a teszt ben mutatkoz, ltszlag egyszer problmt. Helyesen emlkeztek ar ra, hov tette Sally a golyt, s arra is helyesen vlaszoltak, amikor megkrdeztk: Hol van a goly igazbl? A nehzsg egyedl abban a dnt kvetkeztetsben rejlik, hogy ha Sally nem ltta, hogy a golyt a dobozba tettk t, akkor mg mindig azt kell hinnie, hogy az a kosr ban van. Ez a kvetkeztets lthatan a legtbb Down-kros gyermek szmra nem jelentett problmt, de problma volt a sokkal jobb k pessg autista gyermekek szmra. Az eldugott rme s a ceruza a cukorksdobozban Sohasem tancsos mindssze egyetlen modellre tmaszkodni, amikor meglep s elmletileg fontos eredmnyhez jutunk. A Sally-Anne ksr letbl szrmaz, megdbbent eredmny vglis valamilyen rejtett mel lkkrlmny, mtermk kvetkezmnye is lehet. Az egyik ilyen lehe tsg az, hogy a fejlett szellemi sznvonal autista gyermekek nem hajlandak tudati llapotot tulajdontani kt fababnak, de hajlandak lennnek gy tenni valdi emberek esetben. Ugyanakkor tesztelni akar tuk az autista gyermekek egy msik csoportjt is, amelyben az elbbi eknl is jobb kpessg gyermekek voltak.4 Most mi magunk jtszottuk el a forgatknyvet: Aln Leslie feltn mdon tadott nekem egy pnzdarabot, s megkrt, hogy rejtsem el hrom hely valamelyikn. Klnleges rejtekhelyei vlasztottam, s meg krtem a gyermeket, segtsen majd eszembe juttatni, hov tettem az rmt, majd valamilyen rggyel kimentem a szobbl. Amg kint vol-

TNDS A TUDATRL

173

10.2. bra tam, Aln sszeeskv mdon thelyezte az rmt egy msik helyre. Ezutn egszen termszetesen krdezhette a gyermektl: mit gond ol Uta, hol az rme? L tta Uta, mit csinltunk? Tu dja Uta, hogy az rme most itt van (rmutatva j helyre)? Vgl ugyanazt a dnt krdst tette fel, nevezetesen: hol keresi majd Uta az rmt, amikor visszajn? Lnyegben ugyanolyan eredmnyeket kaptunk, mint megelzen, va gyis 21 autista gyermekbl 15 hibzott, gy most mr biztosabbak le hettnk a dolgunkban. Nhny gyermek, aki rosszul jsolta, hol kere sem majd az rmt, azt is megmutatta, hogy hol hiszem (vagy tudom)

174

TNDS A TUDATRL

az rme helyt. Tettk ezt annak a tnynek dacra, hogy helyesen jeleztk, n nem lttam az thelyezst, valamint hogy tetszleges j rejtekhelyet vlasztottak. Ms szavakkal, nem rtettk, hogy ebben az esetben ltni annyi, mint tudni, nem ltni pedig annyi, mint nem tudni. A mentalizci logikja szmunkra olyan egyszer s knyszert erej, mint az, hogy 1 + 1 = 2 . Ezt krlbell ngy ves kortl vala mennyien magtl rtetdnek vesszk, m az autista gyermekek ese tben nem szabad elvrnunk. rvelhetnk gy, hogy nem szksgszer en a mentalizci logikjval van problma, hanem valamely ms, k vlll tnyezvel. A jkpessg autista gyermekek taln nem szvesen felttelezik, hogy tvedhet az a felntt, aki teszteli ket. E lehetsg ellenrzsre olyan feladatot alkalmaztunk, melynek so rn maga a gyermek tapasztalja, mit jelent tvhitet tpllni.5 A ksr letet a 10.2. brn mutatjuk be. E tesztben az angol gyermekek ltal jl ismert (henger alak Smarties) cukorksdobozt hasznltunk. Minden vizsglt gyermek azt vrta, hogy cukorka van a doboz belsejben, s valamennyien csaldottak voltak, amikor egy cska kis ceruza esett ki belle. Az autista gyermekek ezutn mr tudtk, hogy ceruza van a dobozban. Amikor megkrdeztk ket, mit mondana egy olyan j gyer mek, akit elszr tesztelnk, helytelenl azt vlaszoltk: ceruza. 20 autista gyermek kzl csak 4 nem kvette el ezt a hibt s felelte azt helyesen, hogy a kvetkez gyermek elszrre szintn azt mondan: cukorka. Azok a gyermekek, akik hibztak, tkletesen tudatban voltak an nak, hogy k maguk tvesen azt hittk, cukorka van a dobozban. Amikor megkrdeztk ket, emlkeztek a vlaszukra. Ebbl arra kvetkeztethe tnk, hogy nem egszen rtettk, mirt hittk azt, hogy az cukorka. Ennek oka termszetesen az, hogy a doboz valban cukorksdoboz, s jogosan vrhat, hogy cukorka legyen benne. A gyermekek azonban nem rtettk meg, hogy valaki ms ugyanazt a hibt ugyanazon okbl kvetn el, amirt k elkvettk. Valamit ltni, valamire szmtani s valamit hallani ugyanazon kvet kezmnyekkel jrhat a tudati llapotokra s a viselkedsre. Ez figyel mnket a mentalizci rzkszervek fltti (szupramodlis) s ennl fogva kzponti termszetre irnytja. A klnbz forrsokbl szr maz informcik, a lts, emlkezs s halls eredmnyei valamenynyien sszefgg rtelmezss llnak ssze arrl, mi trtnt. Mivel ez sszefgg egsz, az informci-tartalom olyan egyszer, hogy minden normlis ngyves meg tud birkzni vele. Ha nem volna sszefgg egsz - taln a koherencira irnyul gyenge hajter miatt - , hanem klnll infoi mcidarabok komplex kszlete maradna, akkor minden

TNDS A TUDATRL

175

ki nehezen tudn kezelni. Lehet, hogy az autista gyermekek esetben ez a helyzet. Kpregnyek fizikusoknak, behavioristknak s pszicholgusoknak A fizika vagy a behaviourizmus megrtshez a mentalizci lnyeg telen. m hogyan lehetnk biztosak abban, hogy a mentalizci a logika olyan egyedlll fajtja, mely gyenge lehet vagy hinyozhat a jkpes sg autista gyermekeknl, mikzben a megszokottabb logika rintet len? Hogy ezt bizonytsuk, Simon Baron-Cohen, Aln Leslie s n egy ksrletet hajtottunk vgre olyan kpes trtnetek alkalmazsval, ami lyenek a 10.3. brn lthatk.6 A ksrleti alanyok ugyanazok a gyer mekek voltak, mint a Sally-Anne ksrletben. A feladatuk ketts volt. A gyermekeknek elszr olyan sorrendbe kellett rakniuk a kpeket, hogy egy trtnet kerekedjk ki bellk (az els kpek mr a helykn voltak). Msodszor, a gyermekeknek sajt szavaikkal kellett elmeslni k a trtnetet. A kpek sorbarendezsbl - mg szveg hjn is - meg tudtuk lla ptani mennyire rtik meg az ltalunk megtervezett trtnetet. A szveg azonban kzvetlenebb bepillantst engedett abba, mit is rtett meg a gyermek a trtnetbl. Ha az autista gyermekek szmra kifejezetten a mentalizci a problma, akkor csak a mentalizcis tpus t rt netekben kell gyengn teljestenik, a mechanikus vagy viselkedsi tpusakban azonban nem. Pontosan ez derlt ki. A mechanikus esemnyt, mint trtnetet valban minden autista gye reknk tkletesen megrtette. Valamennyien helyesen raktk sorba a kpeket. Mi tbb, megfelelen fogalmaztak, amikor elmesltk a trt netet, pldul: A lggmb kipukkadt, mert az g kiszrta , vagy A fa pu k ka sztotta ki. A viselkedsi forgatknyv a tudati llapotokra tett utals nlkl elmeslhet. Egy lny elmegy a boltba dessget venni. Fizet az elad nak s elviszi az dessget. Egy trsadalmi rutintevkenysg sorbarendezsnek s elmeslsnek ez a mdja is jcskn bell van autista gyerekeink kompetencijn. Nem gy a mentalizl trtnetek. Jkpes sg autista gyerekeink tlnyom tbbsge ezeket egyszeren nem r tette . A mentalizcis trtnetnek csak akkor van trtnetknt rtelme, ha valamilyen lelkillapotot tulajdontunk a fhsnek. Pldul: egy fi csokoldt tesz egy dobozba s kimegy jtszani. Mg odakint van (a mentalizl logika szerint: tudomsa nlkl), anyja megeszi a csokol-

176

TNDS A TUDATRL

/ 4J
r

Egy mechanikus trtnet

1 |S W E T S j s *
/
e>

5 ^

EL D

Egy behaviourista trtnet

||

L-

jji j
Egy mentalista trtnet

10.3. bra Kpsorozat hrom tpusa dt. Amikor visszajn, cso d lk o zik , hogy resen tallja a dobozt (a gondolatiasts logikja mkdsbe lp: azt hitte, hogy a csokold mg mindig a dobozban van). A mentalizl trtnetet teljes egszben a Sally-Anne ksrletrl modelleztk, s ugyanazok a gyermekek, akik abban a ksrletben hi bztak, ebben is nagyon gyengn teljestettek. sszekevertk a kpek sorrendjt. Trtneteiket anlkl mondtk el, hogy tudati llapotot tulajdontottak volna a szereplknek. Pldul: Egy fi csokoldt tesz egy dobozba. Kimegy jtszani. Anyja megeszi a csokoldt. Visszajn s kinyitja a dobozt. Az res. Ez mg akkor sem trtnet, ha az esemnyek helyes sorrendben vannak. Trtnetknt nincs tbb rtelme, mint ugyanezen esemnyek ms sorrendben val lersnak. Pldul: A fi csokoldt tesz egy dobozba. Kimegy jtszani. Visszajn s kinyitja a dobozt. Az res. Anyja csokoldt eszik. A normlis s Down-kros gyermekek, br szellemileg kevsb voltak

TNDS A TUDATRL

177

rettek, a mentalizl trtneteknl mind sorbaraksban, mind elmes lsben jobban teljestettek, mint az autista gyermekek. Kevsb jl teljestettek a mechanikus trtneteknl, s krlbell ugyangy a vi selkedsieknl. Ezek az eredmnyek azt mutatjk, hogy az autista gyer mekek jobb fizikusok s hasonl kpessg behavioristk , de a tbbi gyermek jobb pszicholgus . Az eredmnyek arra utalnak, hogy a mentalizci a logikus s behaviorista gondolkodshoz szksgestl nagyon eltr kpessget kvetel meg. Ha azonban az autista gyermekekbl hinyzik a kzponti koheren cira irnyul hajter, ahogy azt elfeltteleztem, mikppen magya rzhatjuk azt a kpessgket, hogy fizikai s viselkedsi esemnysoro zatokat helyesen rtelmeznek? Az egyszer oksgi esemnyek s visel kedsi rutinok megrtst valsznleg szkkr, loklis koherenciate remt eszkzk vezrlik. Az tfog koherencira irnyul hajtervel szemben ez a helyi koherencia nyilvnvalan nem hinyzik az autistkbl. A klnbsg az, hogy az informcik helyi koherencia terem tette kis folyi (s ebbe belerthetjk az oksgi kapcsolatokat is) nem tpllnak olyan nagy folyamokat, melyek egybefognk a bsges in formcitmeget. rzelmi kapcsolat s Tudat-teria Az embernek ahhoz, hogy koherens tudat-terit alaktson ki, nem csak a mentalizci kpessgre, hanem tapasztalatra is szksge van. lmnyekre van szksge olyan emberekrl, akik klnbz kapcsolat ban llnak egymssal, s akiknek klnbz szemlyes rdekeik vannak. A tapasztalat azonban vajmi keveset r, ha a gyermek azt nem szvja magba s nem egyesti mr ltez tudssal. Az egynnek fejldse sorn az elmletek hossz sort kell kialaktania, mikzben a megelz, alkalmatlannak bizonyult elmleteket sorra elveti. Pinocchiot, a nem evilgi gyermek archetpust rosszban sntikl teremtmnyek csnyn becsaptk, de tanult a leckbl. Pinocchio vglis kpes volt tltni, kik a hamis s kik az igazi bartok. Nem ez a helyzet az autista gyermekekkel, akiknek nem evilgisga msfle. Hipotzisnk szerint nekik nincs meg az alapvet hajlamuk arra, hogy az ket krlvev trgyakbl, emberekbl, esemnyekbl s viselked sekbl szrmaz hatalmas mennyisg informcit sszegyjtsk s rendszerezzk. Mg ha rendelkeznek is azokkal a kognitv elfelttelek kel, melyek kpess teszik ket a mentalizcira, csak kis elmleteket alaktanak ki a tudatllapotokrl, s nem egy tfog tudat-terit. Az

178

TNDS A TUDATRL

autista gyermekek behavioristk. Nem e l fe lt te le z ik az emberekrl, hogy kedvesek vagy kegyetlenek lesznek. Annak veszik a viselkedst, ami. Ezrt azok a szndkok, melyek a viselkeds je le n t s t vltoztat jk meg, pldul a csals, hzelgs, meggyzs s gny, nehz rtelme zsi problmkat jelentenek szmukra. Mg az autista sz szerint rtelmezi a viselkedst, ennek ellenkezje igaz az egszsges ember mentalizcis ksztetse esetben; a viselkedst nem nmagban rtel mezi, hanem a mgtte rejl szndkok szempontjbl. Ez a tudat-teria hatsa. Az autistk szmra titokzatos s megfejthetetlen rejtly az a tny, hogy az emberek nha fondorlatosak, nha pedig szeretnek ugratni, mikzben mgis gy tesznek, mintha szintk volnnak. Ebben az sszefggsben rthet az a gyakorta idzett llts, hogy az autistk mindent feketn-fehren ltnak, s nem rtik a jelentsrnyalatokat. Ha valaki tudatban van az emberi tudat ltezsnek, azt meg kell klnbztetnnk attl, hogy tudatban van az emberek, mint fizikai lnyek ltezsnek. Ha az autista gyermekek a szocilis tudatossgnak csak az utbbi, fizikai tpusval rendelkeznek, akkor termszetesen el vrhat tlk, hogy klnbsget tegyenek klnbz emberek kztt. S tesznek is! Meg tudnak klnbztetni rzelm i kifejezseket is, amennyiben egyrtelmek az utalsok. Hasonlkppen klnbsget tud nak tenni j s gonosz emberek kztt is, ha a j s rossz szban vagy tettben tisztn fejezdik ki. Nem mindent fellel az a szocilis krosods, melyet a mentalizcira val kptelensg jelent. Nem minden szocilis interakci fgg tle. Arra sincs ok, hogy azt gondoljuk, a mentalizci gyengesge megakadlyozza az rzelmi ktdsek kialakulst. Az elz fejezetben emltettk, hogy valban sok bizonytk van autista gyermekek s fel nttek igazi szemlyes ktdsre. Az rzelmi kapcsolat autisztikus zavara sem ltalnos zavar. Ha azonban az autistk nem nagyon kpe sek fogalmat alkotni a tudati llapotokrl, akkor nem rezhetnek emptit ms emberek olyan tudati llapotai irnt, amilyenek pldul az rzelme ik. Milyen kvetkezmnyekkel jr a tudat-teria az rzelmi s szocilis kapcsolatokra nzve? Nhny plda szemlltetheti, hogy msok tudati llapotainak figyelembevtelvel hogyan alaktjuk ki mg a leghtkz napibb tallkozsok sorn is azt, amit rzelmi kapcsolatnak nevezhe tnk. Az emberek llandan tallgatjk s figyelik, mik lehetnek msok gondolatai. Ez nem jelent fraszt gondolkodst, hanem - ellenkezleg - megknnyti, hogy azonnal rtelmet hmozzunk ki nagy mennyisg, eltr informcibl.

TNDS A TUDATRL

179

Tekintsnk t nhny mindennapi pldt Lucy s bartai letbl. 1. Ahogy azt mondja, j reggelt , ezzel azt kzvetti, milyen hangu latban van, vagy inkbb azt, hogy milyen hangulatban szeretn lttatni magt. (Azt gondolja: Nem mondom meg, milyen szrnyen rzem ma gam.) Peter arra reagl, amit Lucy valdi hangulatrl gondol. (Azt gondolja: Hmm, egyltaln nem hallatszik olyan jnak.) Az a vlasza, hogy Hozzak neked egy aszpirint? , nyilvn rtelmetlennek ltszik, hacsak nem felttelezzk, hogy egy tudat-teria munkl benne. 2. Lucy, amikor Jane-nel tallkozik, az idjrsrl beszlget vele. Ez termszetesen haszontalan informci, ha sz szerint vesszk. Valj ban valami mst kzlnek egymssal. (Azt gondolja: Bartsgos han gulatban vagyok s szeretek beszlgetni veled, klnsen, ha nem valdi problmrl van sz!) 3. Most feltnik Paul, de Lucy nem beszlget vele. Ez jelentsgteli s nylt zenetnek tekinthet. (Azt gondolja: Feketelistn vagy nlam. Remlem, szreveszed, hogy most inkbb nem beszlek veled.) Lucy Paul fle hallatra pletykl Jane-nel. Hallottad, hogy Mrs. Wood meg int frjhez megy? (Azt gondolja: Ez most tnyleg sokkolni fogja Pault. Megrdemli.) Tekintsk most t ezeket a pldkat ms nzpontbl. Lssuk Lucy interakcijt autista hgval, Jenniferrel. 1. Jennifer hallja Lucy mogorva j reggeltjt , s arra kvetkeztet, hogy ez a reggel j . Lucy nem rl ennek a reakcinak, m ha azt akarja, hogy Jennifer aszpirint adjon neki, krnie kell tle. 2. Az idjrsrl folytatott eszmecsere lehetv teszi, hogy Jennifer klnleges hobbyjrl beszljen. Mri a napi hmrskletet, lgnyo mst s csapadkmennyisget. Ha szksges, ellentmond Lucynak: Nincs melegebb, mint tegnap. Az utols mrsem 16,3'C volt; tegnap pedig a hmrsklet... Ez unalmas beszlgetshez vezethetne, amirl Lucy mr rg megtanulta, hogy elkerlje vagy rvidre zrja. 3. Lucy valjban nem tud pletyklni Jenniferrel, csak informcit cserlni. Jennifer az informcit megklnbztets nlkl adja s fo gadja be, s az informci kzlsnek semmifle olyan hatst nem veszi figyelembe, hogy az srthet vagy boldogg tehet valakit. Nem tudja, mit jelent titkot tartani. Szmra rejtly, hogy az igazsg egyszer kijelen tse srthet msokat. A Doreen nni leborotvlta a bajuszt olyan megjegyzs volt, melyet nem fogadtak szvesen nagynnje eljegyzsn. Ez azonban Jennifernek pusztn egy megfigyelse volt, egyltaln nem szmolt azzal, hogy zavart okoz vele. E pldk arra utalnak, hogy a szoksos, intencis kommunikci ku darca s a msokkal val rzelmi kapcsolatra val kptelensg valj-

180

TNDS A TUDATRL

bn egy s ugyanaz a dolog. A kudarcot legfeltnbben az a tny mu tatja, hogy a nyelvi megrts, valamint a szocilis s rzelmi kapcsola tok mg a nagyon j kpessg autistk esetben is sz szerintiek ma radnak. Mivel a megjegyzseket s interakcikat nem mgttes tartal mak rendszerben rtelmezik, a verblis s nem-verblis jelek megrt se rendkvl korltozott. Ebbl a nzpontbl nincs szksg arra, hogy kln felttelezzk az rzelmi reaglsra val kptelensget. Jennifer pldja valami msra is utal. Klnbsg van az explicit in formcicservel s az implicit rzelmi reakcikkal folytatott interak cik kztt. Lucy lthatan egyfolytban a felttelezsek hljt szvi arrl, mit gondolnak, tudnak, kvnnak vagy reznek msok. Ez moti vlja megjegyzseit s meghatrozza, jl vagy rosszul rzi-e magt a vlasztl. Ez okbl minden olyan reakci, mely nem esik egybe az egyni bels llapotokat illet elvrsaival, felingerli vagy untatja. A viselkedsrl adott aprlkos beszmol vagy a tnyek felsorolsa gyakran unalmas, hacsak e beszmolk nem idznek fel egy nagyobb sszefggst, amelyhez tartoznak. Az ilyen nagyobb sszefKgsek fel idzse ltalban csekly erfesztsbe kerl. Figyeljk me Tommaso Landolfi Gogol felesge cm novelljnak kezdett:7 Ekkor, mi utn szembesltem Nyikolaj Vasziljevics felesgnek egsz bonyolult gyvel, rr lett rajtam a ktelkeds. Van-e jogom felfedni olyasvala mit, ami az egsz vilg eltt ismeretlen? A hl ksz. Valaki mr beleesett. Mi ez a bonyolult gy? Mirt nem fedtk fel eddig? Szocilis s rzelmi vilgunk valjban gy mkdik. Az autista gyermek magnyossga nem pusztn abbl a hinyossgbl fakad, hogy nem tudja az rzelmeket kifejezni s megrteni. Az autista szmra egyarnt rejtlyesek az olyan egyb tudati llapotok is, mint tudni s hinni . Bizonyos rzelmi minsg, akr a msok, akr a magunk tudati llapotnak rtelmezseiben megjelen szubjektv ta pasztalat, rsze a tudat-terinak. Mg a Sally-Anne ksrletben is, amelyben egyszeren egy hiedelmet kellett valakinek tulajdontani s szmtsba venni, azonnal megjelennek rzelmi reakcik - pldul r vendezs Sally becsapsn. Az rzelmi tapasztalatok rszei s darabjai lehetnek a kzponti gondolkodsi folyamatainkban rejl kohzi s autonmia dinamizmusnak. Autizmus s ntudat Ha a tudat-teria kialaktsa problematikus az autista gyermekek szmra, akkor ebbl kvetkezik, hogy ntudatuk kialakulsa is prob-

TNDS A TUDATRL

181

tematikus lehet. Abban azonban nem ktelkedhetnk, hogy az autista gyermekeknek megfelel kpzetk van a testi njkrl. Meg tudnak klnbztetni embereket trgyaktl, ismersket idegenektl. A gyenge ntudat hipotzise a tudati llapotokkal sszefgg nkp kialakulsra vonatkozik. Ezen hipotzis szerint a tudati n a tudati llapotok felfo gsnak kpessge nlkl nem ltezhet. A visszatkrz, nelemz n azonban olyan megfoghatatlan, mint egy tkr tkrkpe. A mentalizl kpessg cscspontja az ntudat. A mentalizls hi nya ezrt egyenrtk az ntudat hinyval. Az nt jelent grg sz, az auts" llandan erre a lehetsgre emlkeztet, valahnyszor az Autizmus kifejezst hasznljuk. Intellektulisan rett emberi lnyekrl nehz elkpzelni, hogy hinyzik bellk az ntudat. Mit jelenthet ez? Az ilyen egynek teljesen nllak, de mg nmagukkal is kptelenek egytt lenni. Msok trsasga szmukra nem tudatok tallkozsa, s ennlfogva nem szksgszeren vonzbb a llek nlkli dolgok trsas gnl. Brmilyen frtelmes sznekkel brzoljk is a cinikusok az em beri termszetet s az ember embertelensgt trsai irnt, nem krd jelezik meg, hogy az elmk trsasga olyan nlklzhetetlen, mint a fny, a vz s a tpllk. rtelmetlen lenne itt csatlakozni szmos filozfus sok vszzadon t folytatott vitjhoz arrl, mit jelent nmagunk s msok ismerete, s hogyan rhet ez el. Ms emberek megrtsnek kpessge nmagunk megrtsnek kpessgt is jelenti. Nem unalmas, empirikus adatgyj tsek, hanem mersz (s gyakran tves) elmletek rvn jutunk el a megrtshez. A msok tudatnak megrtshez alkalmazott elmlet pontosan ugyanaz, mint amivel sajt tudatunkat rtjk meg. A tudati llapottal rtelmezzk azt, hogy mirt tettnk valamit; vagy inkbb, koherens clokat s indtkokat vettnk a cselekedetek htterbe, s gy elkerljk azt, hogy vletlenszer vagy kls okokat kelljen feltte leznnk. llandan eltrbe helyezi magt, mert alapveten bizonyta lan - ez tipikusan mindennapi rtelmezs. gy sszefgg trtnetet szvnk abbl, ami klnben paradoxon volna. A mindennapi letben tudjuk , hogyan mkdik elmnk, de ennek termszetesen nem sok kze van a tudomnyos magyarzathoz. Tulajdonkppen fnyvekre vagyunk attl, hogy naprl napra szl tudsunk magabiztossghoz hasonlan valban tudnnk, hogyan mkdik az agyunk. A tudat-teria hatkonysgnak megrtse kiss kzelebb segt bennnket az ntudat problmjhoz. Tudni, hogy gondolkozunk, annyit tesz, mint tudni, hogy lteznk, mondhatjuk Descartes hres kije5 ntsnek, a cogito ergo sMw-nak a parafrzisaknt.

182

TNDS A TUDATRL

A tudat-teria eredete
Mik az elzmnyei a mentalizci megjelensnek, s mi az sszefg gsk a koragyermekkori fejldssel? E krdst ragyogan vlaszolta meg Aln Leslie, aki rm utatott, hogy meglep hasonlsg van a men talizci s a szerepjtk alapvet logikjban.8 A szerepjtk a tudat teria elfutrnak tekinthet. Az p csecsem mr szletstl fogva alapvet tudssal rendelke zik a vilg leglnyegesebb vonsairl. Kezdetleges szinten mg az jsz ltt is tud olyan fogalmakrl, mint az id, tr s oksg. A gyermek trgyakrl s emberekrl is tud , s ezekre klnbzkpp reagl. Termszetesen specifikus ismereteket kell szereznie a vilgrl, s ezt meg is tudja tenni, mert kpet tud alkotni az emberekrl, dolgokrl s esemnyekrl, azaz kpes azok reprezentcijra. A reprezentcik viszik be a vilgot a tudatba. Krlbell egy v mltn azonban a gyermek kpesnek tnik egy risi elrelpsre: mostmr a val vilg esemnyeinek tudati reprezentcijrl tud kpet, azaz reprezentcit alkotni (metareprezentci). Ami a klnbsg a tuds s magrl a tudsrl val tuds kztt, ugyanaz az a klnbsg a tudati reprezent ci s metareprezentci kztt. E fejldsbeli elrelps jelentsge tlbecslhetetlen az sszes ma gasabb szellemi funkciban. Aln Leslie felvet egy mechanizmust (decoupler=levlaszt mechanizmus), mely megmagyarzza, hogyan m kdhetnek a metareprezentcik. Leslie szerint ez a mechanizmus a gyermekkel veleszletett, de csak a msodik letvben vlik rett. Ek kor kezd kifejldni a szerepjtk kpessge, majd fokozatosan a mentalizl funkci is. Ez teszi (egyebek kzt) vglis lehetv a teljes rtk tudat-teria kialakulst. Leslie elmlete azrt jelents az Autizmus szempontjbl, mert fel ttelezhetjk, hogy az autista gyermekeknl mind a szerepjtk, mind a mentalizci krosodott. Bizonytott, hogy az autista gyermekek szim bolikus ill. szerepjtkot nem, vagy csak nagyon kevss jtszanak. Idejk nagy rszt valsg-kzpont jtkokkal tltik. Ritkn tallunk meggyz beszmolkat olyan, kpzelerre vall szerepjtkokrl, me lyek a normlis vodskor gyermekekre jellemzek. Hogyan lehet sok dolog kzl ppen a jtkos tettets a normlis fejlds ilyen fontos oldala?
A tettets, a szerepjtk a kognitv pszicholgus szempontjbl elszr nagyon furcsa kpessgnek tnik. Evolcis szempontbl vglis a kognitv folyamatok igazsgtaitalm-

TNDS A TUDATRL

183

nak kellene, hogy nagy rtke legyen. Az rzkel, gondolkod organizm usnak amennyire ez lehetsges - helyesen kellene megragadni a dolgokat. A tettets azonban ezzel az alapelw el szges ellenttben lL A tettetskor tudatosan elferdtjk a valsgot. Milyen klns teht, hogy e kpessg nem a szellemi fejlds jzan cscspontjn, hanem jtkosan s id eltt, a gyermekkor legelejn jelenik meg. A valsgkzpont jtk, mely egy trgy tnyleges tulajdonsgaira reagl vagy hagyo mnyos hasznlatnak ismerett fejezi ki, sok rdekes problmt vet fel. m a tettets na gyobb talnyok el llt bennnket. Hogyan lehetsges, hogy egy gyermek gy gondol egy bannra, mintha az telefon lenne, egy darab manyagra, mintha az lne, vagy egy res szappantartra, mintha szappan lenne benne? Ha egy kpalkotsi rendszer fejldsben van, szemantikai vonatkozsai mikppen tudjk tolerlni az ilyen tbb-kevsb nknyes torztst?"

gy kezdi Aln Leslie azt a tanulmnyt, melyben hozzlt, hogy szisz tematikusan megmagyarzza a szimbolikus jtk s a tudat-teria ere dett. Nem megynk bele elmletnek rszleteibe, de pldval szemll tethetjk, am it Leslie a metareprezentcis kpessg legfontosabb sszetevjnek tart: a levlaszt mechenizmust.
Idzjelben

Az Aranypolgr cm filmben szerepel a hres jsghr: Szerelm i f s z k b e n a korm n yzjellt s az nekesn". Kan kormnyzsgra tr tervt meghistotta e botrny. Mint bartja megfigyelte, lett ezt kveten annak szentelte, hogy eltvoltsa az idzjelet az nekesn sz melll. Kan ezt gy prblta meg elrni, hogy az nekesnt hres operacsillagg prblta vltoztatni. Megjsolhat volt, hogy ez nem sikerl. Ahogy azt az idzjel sejteti, a lny komoly rtelemben egyl taln nem volt nekesn. E pldval a levlaszt mechanizmust a szavak idzjelbe ttelnek ismers tevkenysghez hasonltva szeretnnk megvilgtani. Az id zjelek a levlasztst jellik. Jelzik, hogy a referencia, vagyis a tar talmi voantkozsok, az igazsg s a ltezs kritriumai sznetelnek. Az nekesn tbb nem ktelez bennnket arra, hogy azt gondoljuk, az illet valban tud nekelni, az nekesn sz viszont igen. E klnbsg hasonl az elsdleges reprezentci s a metareprezentci kztti k lnbsghez. A plda a levlasztsi mechanizmusnl tbbet mutat. Megmutatja, hogy a realitsra val utals normlis funkcijrl levlasztott gon dolat milyen knnyen vlhat ms gondolatok rszv, s mehet t b mulatos jelentsvltozson. Tudjuk pldul, hogy az nekesn ironi kusan, voltakppen nem-nekesnknt rtend. A val letbl m ertett

184

TNDS A TUDATRL

kvetkez pldn mutatjuk be, hogy ily mdon milyen hatsosan lehet manipullni a dolgok rtelmezst. 1987 augusztusban egy amerikai jsgr, Charles Glass, akit elz leg Libanonban tszul ejtettek, megszktt fogvatartitl, mg azok aludtak. Az emberek ahelyett, hogy hsnek kijr fogadtatsban rsze stettk volna, bizonytalanok voltak azzal kapcsolatban, hogy mi is tr tnt. Taln gy gondoltk, hogy Glass valjban nem tudott megszkni, mert azt hittk, hogy ez lehetetlen lett volna. Ksbb bebizonyosodott, hogy tnyleg gy szktt meg, ahogy lerta. A szksrl adott beszmo lja teht egy valdi esemny igaz megjelentse volt. A gyanakvs ltalnos lgkre azonban a szks lerst pusztn az igazsg egy ver zijnak, valszn hazugsgnak tntette fel. A levlaszts mechaniz musnak hatsa lthat abban, amit a televzis hrekben a szks napjn mondtak. Egy kzismert s megbzhat tudst gy utalt Glassra, mint fiatal amerikaira, aki azt l ltja , tsz volt. A beszdnek e mdja ktelyt tmaszt azzal szemben, egyltaln tsz volt-e Glass, arrl nem is szlva, hogy megszktt-e! A tsz volt levlasztott kifejezs az azt lltja " keretbe gyazdik. Ezltal az igazsg szrevtlenl komoly vdd vltozott. Valjban kiderlt, hogy maga a tudst nem ktelkedett az igazsgban, hanem pillanatnyi zavarban egyszeren megbotlott a nyelve. A rosszul megvlasztott szavak azonban mintha megerstettk volna az ltalnos gyanakvs lgkrt. Mindkt plda szemllteti, milyen ltalnos a metareprezentci al kalmazsa a mindennapi letben. A meggyzdsekrl val meggyz dseink gyakran fontosabbak, mint maguk a meggyzdsek, ezek pedig fontosabbak a tnyknl a kommunikci sorn. A pldk a koherens tudat-teria lehetsges megbzhatatlansgt is szemlltetik. Kzzelfog hatbban azt szemlltetik, mit jelent a sorok kztt olvasni, a kijelen tsek sz szerint vtelvel szemben. Mg a jkpesseg autistkrl is kztudott, hogy hajlamosak a szszerinti rtelmezsre. A sorok kzt val olvassra val kptelensg az ilyen helyzetekben pontosan azokhoz a flrertsekhez vezet, melyek az Autizmusra jellemzek. A "levlaszts kudarca egyik pldja annak, hogyan lehet krosodott a metareprezentcik kialaktsa s/vagy kezelskre val kpessg. Az ilyen kudarc a fejldsre nzve slyos kvetkezmnyekkel jr. Elkp zelhet, hogy a levlaszts kudarca az autista gyermekek egy kln sen htrnyos helyzet alcsoportjt jellemzi. Lehet, hogy egy msik alcsoport - az rintetlen levlaszt mechanizmus ellenre - metareprezentcis kpessegben ms okbl krosodott. Lehet pldul, hogy nem kpesek felhasznlni ezt kpessgket. Msok (aln csak nagyon korl tozott helyzetekben tudjk alkalmazni, amikor nem tl sok informcii

TNDS A TUDATRL

185

kell egyeztetni. Ez megakadlyozhatja ket abban, hogy valaha is kpe sek legyenek az olyan magasabbrend megnyilvnulsok, mint pldul a blff vagy a kontrablff megrtsre, de kpesek msoknak vlemnyt tulajdontani. A krosodsok Wing-fie trisznak magyarzata Ha az autista gyermek agya olyan, hogy az alapvet levlaszt mecha nizmus hibs, ahogy azt Aln Leslie felveti, akkor az Autizmus tbb, ltszlag ssze nem fgg vonsa hirtelen sszeillik, akr egy kiraks jtk elveszettnek hitt darabjai. Ez minden eddigi elmletnl jobban magyarzhatja azt a hrom tnetet, melyek a krosodsok Wing-fle triszt alkotjk, s melyek minden autista gyermeknl jelentkeznek. Wing trisza a krosodott szocilis kapcsolatokra, a krosodott kom munikcira s a krosodott szerepjtkra vonatkozik.9 Leslie gy r vel, hogy a tudat-teria, mely dnt fontossg a normlis szocilisinterakci s kommunikci szempontjbl, valamint a jtkos tette ts ugyanabbl a viszonylag ksn r, primitv mechanizmusbl ered nek. Nagyon specilis neurolgiai hibt kell feltteleznnk ezrt, mely a kognitv fejldsnek pontosan ezt az sszetevjt rinti. Nyilvnval az is, hogy az sszetev az evolci sorn ksn jelenik meg. Rendszertanilag legkzelebbi rokonainknl, az emberszabs majmoknl fej letlenebb llnyek nem rendelkeznek metareprezentcis kpessggel. Mg az is nagvon bizonytalan, hogy az emberszabs majmok rendel keznek-e vele. 0 Ez az elmlet megmagyarzn, mirt nem lehet egyrtelmen diag nosztizlni az Autizmust a msodik, st, nha a harmadik letv eltt sem (figyelembe vve a fejlds gyorsasgnak vltozatait). A diagnzis szempontjbl kritikus viselkeds rendesen nem mutatkozik eddig az letkorig, s most mr rtjk, mirt van ez gy. Az okfejts legvonzbb oldala taln az, hogy pontosan kifejti, mirt problematikus a gyermekeknek tudat-terijuk kialaktsa. A tudat-te ria hinya rthetv teszi a seregnyi, ltszlag ssze nem fgg visel kedsi tnetet, melyeket a megelz fejezetekben trgyaltunk. Ami gyakorta nyelvi problmaknt jelenik meg, az jobban megrthet a tudatllapotok jelentstani, szemantikai problmjaknt. Hasonlkp pen, ami az rzelmi kapcsolatok problmjnak ltszik, az megrthet, ha annak kvetkezmnyeknt kezeljk, hogy a gyermekek kptelenek teljesen felmrni, mit jelent tudattal, gondolatokkal rendelkezni, s msoktl eltren gondolkozni, tudni, hinni s rezni. Ami gyakran a szocilis kompetencia elsajttsnak problmjaknt jelenik meg. ,1/

186

TNDS A TUDATRL

pontosan ugyanebbl a nzpontbl rthet meg: a trsadalmi szab lyok formit ltszatra megtanulni nem elegend - az embernek szks ge van arra a kpessgre is, hogy a sorok kztt s - igen - az emberek gondolataiban olvasson. Ahogy azt a 9. fejezetben lttuk, az autista gyermekek s anyjuk kztt nem jn ltre kzs clra irnyul figyelem, s ezt a tnyt a legfontosabb jelknt ismertk meg, mely az autistkat ms, rtelmi fogyatkos gyermekektl megklnbzteti. E vons is annak tulajdont hat, hogy kptelenek msokra gy tekinteni, mint akiknek olyan r dekldsk van, mely hasonlthat, vagy eltrhet az vktl. Az e kudarc bl keletkez viselkeds a nagyon kis autista gyermekeknl az rdekes dolgok megmutatsnak, a figyelemfelkelt rmutatsnak a hinyaknt tnik fel. Megnyilvnul a jkpessg autistk vgtelen monolgjaiban is, melyek a partner szmra rdektelen tmkrl szlnak. Helyre ke rl az autista gyermekek egy msik meglep vonsa, a szemkontaktus gyenge alkalmazsa is. Ez gy magyarzhat, hogy kptelenek megta nulni a szemnyelvet, vagyis hogy megtanuljk hasznlni s megrteni azokat a jelzseket, melyek az egyes tudati llapotokkal jrnak. A tu dat-teria megmagyarzhatja mind a szocilis kontaktus kerlst, mind a nem megfelel kzeledst: mindkett annak kvetkezmnye, hogy nem rtik meg, ms emberek mit gondolnak, reznek vagy akar nak. A kommunikci kudarca e hinyossg elkerlhetetlen kvetkez mnye. Wing trisznak egy s ugyanazon fejldsi hiba kvetkezmnyeknt val magyarzata nyilvnvalan elismersre mlt. A klasszikusan au tista gyermekek azonban a krosodsok triszn fell s tl tovbbi tneteket is mutatnak. Kt fontos vonsra kell itt gondolnunk: az intel lektulis kpessgek sajtos struktrjra, valamint a sztereotpik s ritulk repetitv jelensgeire. Ez okbl vettk fontolra kezdettl fog va az Autizmus tgabb magyarzatt. A megelz fejezetekben megvizsgltuk s rtelmeztk az autista gyermekek intellektulis kpessgeinek jellemz szerkezett csakgy, mint szk kr s rgeszms rdekldseiket. A klnbz jelensgek legkesebben az id io t savant" esetben nyilvnulnak meg. Ezek a cent rlis kognitv mkdszavar hatsaiknt magyarzhatk. Ez a zavar loklis autonmiaknt, vagyis az sszes informci kzponti koheren cijra irnyul hajter gyengesgeknt jelenik meg. A kzponti rend szer rtelmezsnek szintje alatti informcifeldolgozs a nukleris Autizmusban pnek ttelezhet fel. Ez volt a percepcis problmkkal kapcsolatos adatokbl levont kvetkeztets. Az autista gyermekeknl a klnbz specilis input processzorok nem mutatjk a kohzis hat

TNDS A TUDATRL

187

sok abnormlis hinyt. E hiny csak a kzponti gondolkods legmaga sabb szintjn jelenik meg. Ez a szint egyttal a metareprezentci szintje. Ezen a szinten letekinthetnk sajt gondolatainkra, ahogy egy rutaz nzhet vissza a fldre. A mentalizci kpessge pr excellence kohzis rtelmez eszkznek tekinthet: a teljesen eltr forrsokbl szrmaz komplex informcikat olyan mintv knyszerti ssze, melynek je le n t s e van. Az a kpessg, mely lehetv teszi, hogy tudjuk, hogy tudunk, taln az rtelemads kpessgnek kulcsa.

11.
A sz szerinti rtelem

Tudni, honnan tudjuk Milton 12 ves, j rtelm autista fi, aki rsztvett olvassi ksrle teinkben. Elolvasott - folykonyan - kivlasztott szvegrszeket, majd klnbz krdseket tettnk fel neki, hogy megvizsgljuk szvegrt st s ltalnos tudst. Miutn egy klnsen j vlaszt adott, egszen vletlenl megkrdeztk: Ht ezt honnan tudod? Trgyilagos vlasza a kvetkez volt: Teleptibl. Tbb ms alkalommal is megismtel tk a krdst, s mindig ugyangy vlaszolt. Sohasem mondta: Olvas tam valahol , vagy A tanrom mondta , vagy Nyilvnval, nem? Miltonnak volt egy magyarzata arrl, hogyan jut a tuds a fejbe: teleptia rvn. Mennyire klnbzik e magyarzat egy okos 12 ves szoksos tudat-terijtl! Mgis annak a megrtsnek egy villansra utal, hogy lteznek olyan dolgok, mint a gondolatok. m sajnos, egy villans nem elg. Itt alkalmazhat az a gondolatmenet, hogy a nagy mennyisg infor mci koherencijra irnyul ers hajter jellemz a normlis gon dolkodsra, az autistra viszont nem. Milton nem hozta ssze az in formcikat tulajdon mltbli tapasztalataibl, a vilg ltalnos isme retbl, a szvegbl, melyet ppen olvasott, sem a krdseink mgtt rejl szndkokbl. Ehelyett sztereotip, minden clra megfelel vlaszt adott. Ez az ok-okozati magyarzat teljesen illett volna egy olyan kr dshez, mint: Mirt vonzza a vasrd a tket? - Vlasz: Mgneses sgtl. Nyilvnval, hogy mindennapi hasznlatra a fizikai vilg ok okozati megrtse eltr a szellemi vilg megrtstl. Egy ksrlet sorn Josef Perner s munkatrsai megvizsgltk, rtik-e az autista gyermekek, hogy milyen forrsbl tesz szert valaki, illetve k maguk informcira.1 A forrs az volt, hogy k lttak valamit, amit valaki ms nem ltott. A ksrlet a lehet legegyszerbb volt. Josef

A "SZ SZERINTI" RTELEM

189

kivett valami aprsgot egy zskbamacska-dobozbl, s betette egy cs szbe. Ezutn feltnen hagyta, hogy a gyermekek belenzzenek, mi kzben egyfolytban nyilvnvalv tette, hogy n (aki az asztal msik vgn ltem) nem nzhetek bele. Ennek megrtsrl a kvetkez kr dsekkel bizonyosodott meg: L tt to k , mi van a csszben? s Uta l t t a , mi van a csszben? A legfontosabb krdsek pedig a kvetkezk voltak: T u d j to k , mi van a csszben? s Uta tudja!" Megdbbent mdon a tesztelt autista gyermekek fele tvedett. Mindannyian fell voltak azon a szellemi rettsgen, melynl az egszsges gyermekek knnyedn teljestettek volna egy ilyen egyszer tesztet. Az ilyen meglep megllaptsnak nyilvnval kvetkezmnyei van nak. Sok autista gyermeknl nem vehetjk magtl rtetdnek (ahogy egy tlagos hromves esetben tennnk), hogy flismerik, ltni annyi, mint tudni , s ha valaki nem ltott valamit, akkor nem is tudja. Ebbl a nzpontbl azt kell elvrnunk, hogy sok autista gyermek nem szk sgszeren mond el fontos tnyeket. Vglis mirt ne tudna mindenki ms egy tnyrl, ha k tudnak rla ? A ksrlet sorn a gyermek boldo gan mondta: Igen, Uta tudja [mi van a csszben] , holott nem lttam a trgyat, s nem is tudhattam rla. Annak, hogy a gyermek nem tudja, honnan ered a tuds, egy tovbbi kvetkezmnye is van. Nem rti a klnbsget az igazolt tuds s a puszta tallgats kztt. Ksrletnkben pldul az egyik gyermek ra gaszkodott ahhoz, hogy egy panda van a csszben (holott nem ltta, s mondta is, hogy nem ltta). Amikor megmutattuk neki, hogy az valj ban egy rzsa, nem reaglt csodlkozssal . Lehetsges, hogy gyakran tapasztalta az ilyen tpus, hibs elvrs kvetkezmnyt? Gyakran mondjk, hogy a vilg egy autista gyermek szmra kisz mthatatlan. Ha szisztematikusan alkalmazzuk azt a gondolatmenetet, mely a mentalizcis kpessggel kapcsolatos klnbz ksrletekhez vezetett, akkor taln a vilg egy rsze kiszmthatbb tehet az autista gyermekek szmra. Els lpsknt pontosthatjuk, mit tallnak kisz mthatatlannak, vagyis mit tesznek az emberek tudati llapotaik alap jn; s mit tallnak kiszmthatnak, vagyis mit tesznek az emberek fizikai esemnyek kzvetlen kvetkezmnyeknt. Ugyanaz az autista gyermek, aki nagyon jl meg tudja rteni, mirt fizet a vsrl az eladnak, vagy mirt ugrik el valaki egy zuhan szikla ell, lehet, hogy nem rti, mirt utastja vissza az udvarias vendg az jabb knlst, amikor mg mindig hes; mirt visz virgot az elrejutni akar alkal mazott a fnk titkrnjnek; mirt panaszkodik az iskolslny gyo morfjsra, valahnyszor nem csinlja meg a leckt; vagy mirt tlozza el fjdalmt a kisgyermek srssal, amikor btyja meglkte.

190

A "SZ SZERINTI RTELEM

Valszntlen

elkpzelsek

A teleptia ers koncepci. Arra emlkeztet bennnket, hogy nincs rzkszervnk a gondolatok kzvetlen befogadsra, br ez nagyon r dekes lenne. Valamennyien tesszk a dolgunkat a tbbi emberrel egytt azon rendthetetlen meggyzdssel, hogy az embereknek gondolataik vannak. Ahhoz, hogy megrtsnk msokat s elre felttelezhessk vr hat viselkedsket, rendesen nincs szksgnk arra, hogy segtsgl hvjuk a teleptit. Egy sokkal hatalmasabb teria vezrel bennnket, melybl tudjuk, hogyan tmadnak a gondolatok, s hogy ezek mikppen befolysoljk a viselkedst. Ez a teria nem pusztn fnyzs. Az ellen sg viselkedsnek kiszmtsa az ellensg gondolatai alapjn let vagy hall krdse lehet. Ha pldul n azt hiszem, hogy azt gondolja, hogy n az rokba bjok, akkor nem az rokban fogok elbjni, hanem a kunyhban. Tovbb, ha a kunyh ajtaja nyikorog, akkor csak a kutya ugatsa kzben nyitom ki, hogy a zajt lczzam s az ne legyen hallhat. Azokat a kvetkeztetseket, melyek az ellensg megtvesztshez szksgesek, nagy mennyisg, klnbz forrsbl szrmaz inform ci alapjn lehet levonni. Ezeket az informcikat ssze kell egyeztetni egymssal. Hogyan lehetsges ez? Tbbszr rveltem mr annak a fel tevsnek a hasznossga mellett, hogy a komplex, magasszint inform cik feldolgozsa sorn az emberi agy gy mkdik, mintha egy kz ponti kohzis er mozgatn. A kzponti koherencira irnyul hajt er m iatt tudjuk, mi lnyeges s mi nem. A lnyeges informcidarabok egyetlen alapvet cllal tarthatk s egyeztethetk ssze: hogy rtelmk legyen. Nem annyira a komplex informcira adott gyors s pontos vlaszokat kell megmagyarznunk, hanem mindenekeltt az rtelmes vlaszokat, azokat a vlaszokat, melyek ms emberek rtelem irnti ignyt veszik szmtsba. A mentalizci kpessge nem azt jelenti, hogy fantziads elkpze lseink vannak arrl, mi lehet valaki ms fejben, hanem azt, hogy biztosan tudjuk, mit lehet s mit nem lehet felttelezni ms gondolata ival kapcsolatban. Kt anekdota szemlltetheti ezt a krdst. Az els anekdota egy jkpessg autista fiatalemberrl szl, aki annak ellenre, hogy Autizmusban szenved, nagyon segtksz a hzi munkban s megbzsokat teljest. Gyakran megy boltba s pnzt is lehet rbzni. Egy nap anyja, aki ppen gymlcstortt ksztett, azt mondta neki: Elfogyott a szegfszeg (angolul cloves, kiejtse klovsz). Lgyszves, hozz egy kicsit. A fi kisvrtatva visszajtt egy szatyor ni ruhval, kzte fehrnemvel egy futcai butikbl.

A "SZ SZERINTI" RTELEM

191

Nyilvnval, hogy a fi a szegfszeg szt ruhanemnek (angolul clothes, kiejtse klodz) rtette, ami klnsen azrt rthet tveszts, mert a szegfszeg sz ritkbb, mint a ruhanem . Melyik normlis fiatalember gondoln azonban, hogy anyja ilyen vletlenszeren arra kri, hogy vegyen neki ruht? A felttelezs olyan klns, hogy azon nal el kellett volna utastani. B izto s flrertettem, amit m ondott - ez lenne a vrhat vlasz, melyet a helyzet tisztzsa kvetne. 'y A msodik anekdota Coleman s Gillberg knyvbl szrmazik.
Egy 10 ves... autista lny (a WISC teljes skljn IQ = 100)... katasztroflis pnikba esett, amikor egy poln, aki egyszeren csak vrt akart venni tle, azt mondta neki: Add ide a kezed; nem fog fjni. A lny azonnal megnyugodott, amikor msvalaki gy szlt hozz: Nyjtsd ki a mutatujjad. Az els utastst gy rtette, hogy le kell vgnia a kezt, s oda kell adnia a polnnek.

Ahogy az elz anekdota, ez a trtnet is egy olyan tvedsre plda, mely azonnal rthet, mgis teljesen tvol esik az emberi tapasztalattl s a kultrlis hagyomnyoktl. E knyvben sok plda tallhat az gynevezett sz szerinti rtelmezsre. Annak megrtse, hogy ez mit jelent, s mirt lp fel, az Autizmus megrtsnek kulcsa lehet. A mindennapi letben ltalban nem engedhetjk meg magunknak a sz szerinti rtelmezssel jr gyakori flrertst; olyan rtelmezseket keresnk, melyek koherensek a szocilis s kultrlis tapasztalatokat magban foglal, tgabb sszefggsen bell. Nem valszn, hogy az anekdotkban szerepl kt autistnak olyan kevs lettapasztalata volt, hogy emiatt nem tudta volna megfelelen rtelmezni a szitucikat. Inkbb nem gy hasznlta a tapasztalatait, ahogy ms, ugyanolyan ht ter, IQ-j s kor gyermek. rdekes, hogy a lny azonnal feladta az poln krsre vonatkoz, szokatlan rtelmezst, amikor egyrtelm utastst kapott. Nem ez lett volna a helyzet, ha mly gyanakvs lt volna benne az polnk irnyban. Ha legalbb ilyen gyanakvs lako zott volna benne! Ez normlis logika alapjn magyarzn viselkedst. Beleillenk pldul a krhzfbia koherens mintjba, s nem egysze ren egy bizarr reakci volna. A mindennapi kommunikci tredkes, sz szerinti rtelmezsein val fellkerekeds egyik mdja az, hogy elsrend jelentsget tulaj dontunk azon hipotziseinknek, melyeket msok gondolatrl, tudat rl, vgyairl vagy hiedelmeirl lltunk fel. Ez a tudat-teria rvn ltalban teljesl. E knyv visszatr tmja, hogy az autista gyerme kek nem trekszenek az input rtelmezsnek koherencijra. Ez ma gban foglalja azt is, hogy nem trekszenek az emberek viselkedsnek pszicholgiai rtelmezsre.

192

A "SZ SZERINTI" RTELEM

A valszntlen viselkeds azrt valszntlen, mert nem tartozik a msok szndkairl alkotott koherens gondolati (vagy elmleti) rend szerhez. A kt autista gyermek gy viselkedett, mintha minden lehet sges lenne. Bizonyos szempontbl ez tkletesen jogos: adott esetben a valsgot tkrzheti. A minden lehetsges gondolatt ke ll a rulettjtkosnak helyes teriaknt elfogadnia, amikor megfontolja, a feket re tegyen-e vagy a pirosra. Ehelyett olyan elmlet alapjn jtszik, mely bl megjsolja, hogy a piros kvetkezik. A jtkost hatalmba kerti az a tvhit, hogy a vletlen esemnyeknek rendszere van, s hogy tl tud jrni a vletlen eszn . Ez a jtkos tveszmjnek egyik tpusa. A rendszerbe s jelentsbe vetett hit azonban sok szituciban jogos. Ezek kz tartoznak a szocilis kapcsolatok s az intencis kommunikci. Ezekben az esetekben a jtkos tveszmje nem tveszme. Majdnem mindig mkdik! Ltezik termszetesen a teoretikus tveszmje is. Egy teria, egy elmlet a rendelkezsre ll informci helytelen sszegzshez vezet het. Akr a jtkos, n sem tudok ellenllni annak a meggyzdsnek, hogy van rendszer az adatok mgtt. Meglep lenne azonban, ha az Autizmusra vonatkoz fontos tnyek a vletlen ltrehozta rtelmetlen csoport rszei lennnek. Sok kutat rt egyet abban, hogy az Autizmus informci-feldolgoz si funkcizavarral fgg ssze. n azt gondolom, hogy a kzponti folya matoknak csak egyetlen vonatkozsban, nevezetesen a koherencira irnyul hajterben van mkdszavar. Nem kerlheti el az olvas figyelmt, hogy elmletem felvetse rdekben n magam mutattam be az ers kohzis hajter hatst! A clirnyos emberi gondolkods e vilgos pldja az Autizmussal, mint a nem clratr elme pldjval llthat szembe. Kontextus s kommunikci Klnbsget tettem mr a puszta zenetek kzlse s a klnsen finom, intencis kommunikci kztt. Ez a finom kommunikci teszi az embert klnlegess, eltrv egyfell az llatoktl, msfell az in telligens gpektl. Lehetnk puszta informcik eredmnyes kzvetti, de erre a gpek is kpesek. Viszonyulhatunk szocilisan s rzelmileg ms emberekhez, de a magasabbrend llatok is viszonyulhatnak gy egymshoz. Az emberekben azonban ennl tbb is van. Megvan a lehe tsgk, hogy a kapcsolatok s jelentsek tg, csapong bels vilgban osztozzanak, ahol lland jtszmk folynak, ahol nyernek s vesztenek.

A "SZ SZERINTI RTELEM

193

Az autista gyermekek, rzketlenek lvn e jtszmkra, nem tudnak teljes mrtkben rsztvenni az ilyen vilgban. Ez a vilg lenygzheti vagy megrmtheti, de nem knnyen fogadja be ket, mint jtkosokat. Digby Tantam egyik betege magas intelligencij autista frfi volt, aki rgeszmsen rdekldtt krimik s toxikolgiai knyvek irnt. So hasem tudta megrteni a pszicholgit, melyet a detektv alkalmazott az esetek megoldshoz azokban a regnyekben, melyeket oly mohn olvasott. Klnsen azt nem rtette soha, mirt kell valakinek hazudnia. De akkor mirt olvasott detektvregnyeket? s mirt toxikolgiai knyveket? Tantam vlemnye a kvetkez: Nyilvnval, hogy a kita llt detektvnek az indtkkal szmolni tud kpessge az, ami az rdek lds jelents forrsa volt szmra. Megijesztette, hogy kptelen len ne erre. Azzal btortotta magt, hogy pszicholgiai leslts nlkl, a test toxikolgiai elemzsvel kpes lenne megoldani a bntnyt. A kontextus, az sszefggs egyszerre az intencis kommunikci leglnyegesebb alkoteleme, s az a jellemz, amely a puszta zenetkz vettstl megklnbzteti. Az utbbit az egyenknti informcikezels fmjelzi. Elvileg ezzel nincs is semmi baj. Ellenkezleg, az informci* feldolgozsnak ez a mdja stabilitst garantl: ugyanaz a kd mindig ugyanazt a dolgot jelenti, akr a szmtgpben. A mindennapi embr kommunikciban ez a garancia nem rvnyes. Itt ktelez az sszefggs alkalmazsa. Ez azt jelenti, hogy gyakran azt kell mondanunk: attl fgg . A szval vagy mozdulattal tett minden kijelents csak akkor rthet megfelelen, ha nem egyenknt kezeljk, hanem sszefggsbe helyezzk ket. Dn Sperber s Deirdre Wilson a kvetkezt mondja az sszefggs, a kontextus szereprl a kommunikciban:
Egy kijelents rtelmezsekor felhasznlt premisszk halmaza alkotja azt, amit ltal nosan kontextusknt ismernk. A kontextus pszicholgiai konstrukci, a hallgat vilgrl alkotott feltevseinek rszhalmaza. Termszetesen inkbb ezek a feltevsek, mint a vilg tnyleges llapotai befolysoljk egy kijelents rtelmezst. Egy kontextus ebben az r telemben nem korltozdik a kzvetlen fizikai krnyezetbl vagy a kzvetlenl megelz kijelentsekbl nyert informcikra: a jvt illet vrakozsok, tudomnyos hipotzisek vagy vallsos hitek, anekdotikus emlkek, ltalnos kulturlis feltevsek, a beszl tudatllapotrl val vlekedsek, mind szerepet jtszhatnak az rtelmezsben.

Mit sugallnak ezek az elkpzelsek az autistkkal folytatott eredm nyesebb kommunikci szempontjbl? Egyik kvetkezhets lehet, hogy akr hallgatk, akr beszlk vagyunk, az autista partnereknt hasznos lenne sz szerinti rtelmezshez alkalmazkod s behaviorista mdszert alkalmaznunk. A hallgatlagos kvetkeztetseket ki kell mon-

194

A "SZ SZERINTI" RTELEM

dnunk az autista eltt mg akkor is, ha ezek a normlis kommunik ciban flslegesnek, illetve magtl rtetdnek ltszanak. Egy autista fiatalembernek pldul meg kellett mondani, hogy ne bmulja a lnyo kat a munkahelyn, mert zokon vehetik. Hasonlkppen nyomatkosan kell krnnk tlk az informcikat, mivel az autista elfelejthet fon tos tnyeket megemlteni. A nem-autista partnernek a kommunikcival jr szmos erfeszts nagy rszt el kell vllalnia. A partnernek hangslyoznia kell, mi a lnyeges, s gondosan ki kell fejtenie az egyes tmkat. Nem valszn, hogy clzsok vagy felvont szemldkk megfelel figyelmeztetsknt mkdnek. A sz szerinti rtelmezshez val alkalmazkods azt jelenti, hogy az autistkkal, s nem ellenk dolgozunk, hogy Temple Grandin szavainak parafrzisval ljnk. Ezekkel a javaslatokkal n pusztn kimondom, amit az autistk rz keny s tehetsges tanra vagy gondozja sztnsen csinl. Nem min dig biztonsgos azonban az sztnkben bzni. A magunk s a msok tudati llapotra vonatkoz megrzseink llandan mkdnek s ural jk szemlyes kapcsolatainkat. Nagyon nehz, de szksges elnyom nunk ezeket, amikor megprbljuk megrteni az autistkat. Egyszeren tl nagy a ksrts, hogy olyan felttelezsekbe cssszunk, mint ez a gyerek visszautastja az rzseimet ; azrt mosolygott, mert tudta, hogy telefonlni fogok az anyjnak; sszetrte a btort, hogy meg bntessen bennnket azrt, mert elkldtk a mamjt . E felttelezsek egyike sem tarthat, ha a gyermek kptelen a mentalizcira. Hatkony kezels ppen egy Autizmus-konferencin kirakott knyvek cmein futottam vgig, amikor egy szl shajtst hallottam: Jaj, ne - ne tbb knyvet arrl, mit tgy az autista gyerekeddel! E monogrfival szemben leg albb ez a kritika nem jogosult! Mirt bszlnek fel bizonyos szlk a mit tegynk knyveken? Az egyik ok az, hogy a terpira s a gy gyt nevelsre vonatkoz elkpzelsek nem knnyen fogalmazhatk meg gyakorlati tancsokknt. A tants s bnsmd klnbz md szereivel foglalkoz knyvek egyes embereket megrvendeztetnek, m sokat azonban elidegentenek. Tovbb az autista gyermekek kztti risi egyni klnbsgek s a fejlds sorn tanstott, elkerlhetetle nl vltoz szksgleteik miatt a specilis tancs gyakran cljt tvesz ti. A szlknek azonban magval a terpival szemben is okuk van a kibrndulsra, nemcsak a konkrt tanccsal szemben. Nem lehet meg kerlni azt a tnyt, hogy az Autizmus alapjt kpez elvltozs mind

A "SZ SZERINTI" RTELEM

195

ezidig kezelhetetlennek bizonyult. Nhny ltalnos javaslat alkalmasnak bizonyult az autista gyerme kek nevelshez s kezelshez. Elszr is, a gyermekeknek, mint min denki msnak, valban szksgk van szeretetre. Wendy Brown a devoni Broomhayes Schoolbl pontosan a megfelel szavakat vlasztotta meg, melyekkel az idelis gondozt jellemzi: azrt kell szeretnnk a gyermeket, mert autista, s nem annak ellenre . Tekintet nlkl az letkorra s a szellemi szintre, a struktrit krnyezetrl val gondos kods kvnatosnak ltszik. Ennek jtkony hatst Rutter s Bartak erstette meg az autista gyermekek szmra fellltott tbb kzpont eltr kezelsi mdszereinek alapos, hossztv sszehasonltsa utn.4 A tants szilrd, nyugodt s btort stlusa minden gyermeknek j. Tancsos ez az autista gyermekek esetben is. A tehetsges tanr ritka portka, de ha ilyen ember vllalja el autista gyermek fejlesztst, az eredmny meglep lehet. Rengeteg minden tanthat meg a gyermek kpessgeinek korltain bell: nyelv, szocilis kszsgek, akadmikus kszsgek, ismeretek a vilgrl, mvszi eljrsok, hztartsi s egsz sggyi ismeretek s specilis munkakszsgek.5 Sajt munkm sorn mly benyomst tett rm annak a sok szlnek, tanrnak s terapeutnak az gyessge s nfelldozsa, akik eredm nyeket rtek el anlkl, hogy hittek volna a csodkban. Azt is megrtem, hogy a ktsgbeesett szlket felltethetik az nreklmoz hryjnosok , akik csapst jelentenek a rehabilitcira. Jusson esznkbe, hogy ez vglis tbbmilli dollros zlet. Hossz az t addig, amg olyan pontos javaslatok tehetk, melyek cfolhatatlan tudomnyos alaprl erednek. m csak erre szmthatunk. Nem szmtunk bvs pirulra vagy a normalitshoz vezet titkos s vnyre. Ehelyett mg mindig a legjobb, ha tovbbra is az autista gyer mekek szmra rendelkezsre ll leghatkonyabb nevelsi s gondozsi mdszereket alkalmazzuk. Arra is szksg van, hogy kritikusan tekint snk azokra a kezelsekre, melyek lltlag tudomnyos, de bizonytatlan alapokon llnak, s amelyek rengeteg krt okozhatnak anl kl, hogy valamit is segtennek a gyermeken. Amikor az eredmnyes sget s a sikert tank garantljk, nyilvnval, hogy a tudomnyos bizonytk hinyzik! Mit tud az e knyvben felvetett elmlet az autistk gondozshoz nyjtani? E krdsre vlaszknt Margaret Dewey a kvetkez hasonl krdst rta nekem: Hasznos-e, ha tudjuk, hogy a dyslexisoknak speci lis kognitv fogyatkossguk van? Az elmlet jl megalapozott, de nem nyjt kzvetlen eszkzt a kezelshez. Kzzttelvel azonban megnyitja az utat, hogy j tantsi mdokat keressnk olyan gyerekek szmra,

196

A "SZ SZERINTI" RTELEM

akik a hagyomnyos mdszerekkel nem tudnak tanulni. A tapasztalat idvel kialakthatja az olyan sikeres eljrsok sort, melyeket az egyes dyslexis gyermekeken kell kiprblni, s szksgleteik szerint mdos tani. Ez minden egyes gyermeknl nmileg eltr lesz. Felteheten ugyanez rvnyes az autista gyermekek esetre is. Az elmlet alkalma zsnak felttlenl sok klnbz mdja kell, hogy legyen. Annak pldjaknt, hogyan alkalmazta azt az elkpzelst, hogy az autista gyermekeknek nehzsget okoz a mentalizci, Margaret Dewey a kvetkez esemnyt rja le:
Donald nmikpp feldltan jtt haza az autista iskolbl, m ert ksve indult hazafel. Szlei kikldtk a konyhba, hogy hozzon magnak valamit inni. Apja hamarosan kvette, hogy megnzze, rendben van-e Donald. ppen idben rkezett ahhoz, hogy lssa, amint Donald tejet nt a konyhai lefolyba. Termszetesen gy reaglt, hogy rkiablt Donaldra, hagyja abba, m ert a tejet gallonos ednyben veszik s nem olcs. Felttelezte, hogy ez valamifle bizarr kifejezdse Donald aznapi, bels nyugtalansgnak. Donaldot nagyon feldlta, hogy megdorgltk, azonnal a fldre vetette magt s srva fakadt.

Az elmleten alapul rtelmezs abbl indult ki, hogy Donaldnak nem zlett a tej, mert rgi volt, s mintha savanyodni kezdett volna. Ezrt gy hatrozhatott, hogy benti a lefolyba, ahogy szleitl ltta, akik ezt tettk a savany tejjel. Amit nem tett meg, az az volt, hogy meg vdje cselekedett, amikor apja azt mondta, hogy hagyja abba. Ponto san ez az, amit az ember elvrna egy gyermektl, aki nem mri fel, hogy valaki msnak nem szksgszeren ugyanolyan a tudsa, mint az v. Ezrt az abbahagysra vonatkoz, kiabl utasts teljesen vratlan reakci volt, az esemnyek meglep fordulata, melynek az szemben nem volt rtelme. Mskor szeret apjnak meg kellett volna t dicsr nie, hogy kinti a savany tejet! Ez az j rtelmezs nagyban segtett a szlknek Donald vigasztalsakor. Ezt az rtelmezst az teszi tesztelhet hipotziss, ha egy hasonl alkalommal a kritikus pillanatban pontosan ellenrizni lehetne, mit hitt Donald. A hipotzis sokkal pontosabb annl az rtelmezsnl, hogy Donald rosszul reaglt, mert rossz napja volt. Kommunikcis kudarcra vilgt r, s megint csak a kommunikci egyetlen oldalra irnytja a figyelmet, nevezetesen a tudatllapotok (valamirl val gondolatok) kzvettsre. Itt tmadnak gyakorlati problmk, s itt lehet ezeket nha megelzni. Abban remnykedem, hogy az e knyvben kifejtett elmlet az autistkkal szoros kapcsolatban llknak segt jobban megrteni azt a valdi htrnyt, melyet az Autizmus okoz. E htrny termszett tekintve jobban hasonlt a vaksghoz vagy a sketsghez, mint - mondjuk - a

A "SZ SZERINTI" RTELEM

197

flnksghez. Kpzeljk el, hogy megprblunk egy vak gyermeket fl nevelni anlkl, hogy felismernnk vaksgt. Meglehetsen trelmetle nek lennnk a gyermekkel, amikor az mindennek nekimegy! A gyerek nem tud jl tanulni trelmetlen vagy dhs tanrtl. Ezrt fontos min den tanrnak, orvosnak, szlnek s bartnak, hogy valamilyen ismere te legyen a fogyatkossg termszetrl. Amint egy fogyatkossgot azonostottunk, a kvetkez krds ez: Lehet-e ellenslyozni, kompenzlni? Vannak pldul olyan dyslexisok, akik kpesek kompenzlni htrnyukat s annak ellenre j olvaskk vlnak. Vannak pldk autistkra is, akik megtanuljk egyes megjegy zsek valdi, nem sz szerinti rtelmt; hogyan llaptsk meg a moz dulatokbl, ha valaki hazudik; s mit tegyenek, hogy az emberek bart sgosak s segtkszek legyenek velk. Egy nagyon rtelmes autista fi korn felismerte, hogy nem rti a vicceket, s rgeszmjv vlt, hogy megtanulja megrteni a lnyeget. Miutn veken t elmagyarztatta magnak a karikatrkat szleivel, egszen jrtas lett ebben, mg akkor is, ha ritkn rtkelte magt a viccet. Az rtelmi fogyatkos autista gyermekektl azonban nyilvnvalan nem vrhatjuk el, hogy ugyan olyan fokon kompenzljanak, mint ami specilis esetekben nha lehet sges. Egyes klnleges esetek a kvlll szemben mintha egyltaln nem volnnak autisztikusak. Lehet, hogy az ilyen szemllyel val struktrit tallkozskor semmi klns nem vehet szre. Meg lehet azonban llaptani a j modor autistk s egszsges emberek kztti klnb sget az olyan, nem htkznapi helyzetekben, melyekben a hagyom nyos szablyok nem igaztanak el. Nehz megtlni, mekkora erfesz tsbe kerl a ltszlag normlis viselkeds elrse. Sokan azt gondoljk, mg a nagy r is megri az eredmnyt, msok esetleg ms lehetsget vlasztanak, s ahelyett, hogy a kompenzcis tanulst cloznk meg, gy dntenek, hogy tekintettel vannak a fogyatkossgra, s msokat is arra krnek, hogy ezt tegyk. Valamennyien tekintettel tudunk lenni klnbz htrnyokra - gon doljunk pldul a tolkocsik szmra kszlt rmpkra. Intolernsak is tudunk lenni azonban, amikor nem rtjk meg a htrny termszett. Minl jobban rtjk viszont, annl jobban tudunk alkalmazkodni. Egy teljesen vak ember knnyebben kap segtsget, mert el tudjuk kpzelni, milyen lehet, ha egyltaln nem ltunk. Az olyan ember, akinek specilis mdon krosodott a ltsa, gyakran kevs rokonszenvre tall. Az emberek nem tudjk elkpzelni, milyen a rszleges fogyatkossg. Zavarban rzik magukat, amikor a fehr botos ember belemerl egy knyvbe. A sok kompenzcis kszsggel rendelkez autistval hasonlkppen

198

A "SZ SZERINTI" RTELEM

kevsb rokonszenveznek, mint azzal, aki teljesen nma s kzmbs. Biztosan nem autista - szemkontaktust teremt s beszl velem - ez ismers megjegyzs. Ugyangy halljuk: Biztosan nem dyslexis, hiszen knyvet olvas! A kzs ebben az, hogy a ltszat csalhat. Kompenzcis tanuls ltrejn, de ez nem jelenti azt, hogy az alapvet htrny eltnt. Tovbb, ahogy a vaksg klnbz fokozatai lteznek, az Autizmus (s a dyslexia) is ltezhet klnbz slyossg fokozatokban. Mikor lesz megfelel gygymdja az Autizmusnak? Taln akkor, ami kor eljutunk a kroktan teljes megrtshez, megtalljuk a megelzs s a kezels eszkzeit. A gygymdot az esemnyek Autizmushoz vezet oksgi lncnak elejn kell alkalmaznunk. Tprenghetnk azon, hogy tallhat-e olyan kezels, mely megsznteti a krosodst, lehetv tve, hogy a gyermek jrakezdje a fejldst. Nem lenne sszer egyszerbb dolgot remlnnk. Idevg plda a ritka Lesch-Nyhan szindrma.6 Tnetei az rtelmi fogyatkossg, mozgsi rendellenessgek, nveszlyeztets s kszvny. Valszntlen konstellcinak ltszik, de mindennek egyetlen meghat rozott oka van. Ez az ok egy enzim (a hipoxantin-guanin-foszfo-ribozil-transzferz) hinya. Sajnos, a rendellenessg ismerete eddig mg nem vezetett sikeres kezelshez. Azt gondolhatnnk, hogy a hinyz enzim ptlsa elegend, de ez nem gy van. Az egyes tnetek kezelsre van szksg, mg akkor is, ha ezek az alapvet patolginak csak m sodlagos kvetkezmnyei. Az enzim taln gygytan a betegsget, ha a megfelel idben, szlets eltt ptolhatnnk. Ebbl a pldbl azt a kvetkeztetst vontam le, hogy a biolgiai gygymdhoz fztt remnyen fell s tl szmtsba kell vennnk az Autizmus pszicholgiai tneteit is. Az Autizmusrl alkotott megalapozott s megalapozatlan elmletek M int minden olyan rendellenessg esetben, melynek kroktana nagyjbl ismeretlen, virgoznak a furcsa s rendkvli spekulcik. Az nnn vilgba bezrt, gynyr autista gyermek talnya ellenllhatat lan kihvs az amatr pszicholgusoknak. Megksrti ket, hogy vla szaikat nhny tnyre s megfigyelsre alapozzk. Nmelyek mshon nan szrmaz, bizonytalanul sszefgg jelensgekkel - pldul llami gondozottakkal, anyai gondoskodstl megfosztott majmokkal, besz det elutast gyermekekkel, skizofrnis betegekkel vagy viszlykod sirlyokkal - lltanak fel prhuzamokat. Nem ez a kvetend t. m

A "SZ SZERINTI" RTELEM

199

akkor honnan tudjuk, mely utakon helyes elindulni? Az Autizmusrl alkotott minden rtelmes elmletnek sszeegyeztethetnek kell lennie azzal, amit a gyermekek normlis fejldsrl s az rtelmi fogyatkos gyermekek abnormlis fejldsrl tudunk. Oktalan pldul az az elkpzels, hogy a hrom ves szellemi rettsgnl fejlet lenebb gyermekeknek fel kell ismernik az emberek feljk irnyul magatartsnak finomsgait. Nem lehet komolyan venni azokat az el mleteket, melyek nem veszik szmtsba, hogy mennyire klnbzik egy autista gyermek lelke egy normlis felntttl vagy egy llattl. A 3. fejezetben, az Autizmusrl szl mtoszok trgyalsakor szmos ilyennel tallkoztunk. A magyarzatra tett legkorbbi ksrletek kztt volt a rgi Oroszorszg szent bolondjainak esete, ahol a Szentllektl val megszllottsg vszzadokon t pkzlb elmletknt szolglt. Egy msik elmlettel azrt lltak el, hogy megmagyarzzk az aveyroni tallt fi viselkedst: a trsadalom s a kultra hatsainak teljes hi nyt. Ez a magyarzat sokig fennmaradt, s elhrnke annak az elm letnek, hogy az Autizmust a hinyos anyai gondoskods idzi el. Ha ezek az elmletek teljessggel megalapozatlanok, akkor mirt olyan npszerek? Furcsa mdon a szlk azok, akik gyakran inkbb krnye zeti, mint bels biolgiai magyarzatokban remnykednek.
Az a tny, hogy a viselkeds fejldse legalbbis ideiglenes krnyezeti krzis fggvnye, mind a laikusok, mind a szakma eltt ismeretes. Igen termszetes ezrt, hogy a fogyatkos gyeimekek szlei buzgn keresik azokat a kls okokat, melyek megmagyarzhatjk a megfigyelt fogyatkossgot. A szlk svran remlik, hogy ezek az okok olyan akadly knt mkdnek, mely kezelssel eltvolthat^ vagy amely spontn mdon eltnik s utat enged a fejlds eddig gtolt lehetsgeinek.

gy rta le Gesell s Amatruda 1941-ben a problmt, a F e jl d s i dia g n zis cm klasszikus mben. A szl hibjt egyltaln nem csak a szlk tekintik kroknak, amikor krnyezeti tnyezkben remnyked nek, hanem gyakran emelkedik ki a hagyomnyos orvosok ltal figye lembe vett tnyezk kzl is. Br egyesek mg mindig ragaszkodnak ahhoz az alaptalan elkpzelshez, hogy az anytl val megfosztottsg lehet az Autizmus oka, valjban ennek fordtottja lehet az igazsg. A gyenge anya-gyermek ktds, ha egyltaln egyttjr az Autizmussal, inkbb az Autizmus kvetkezmnynek, mint oknak tekintend. Az elkpzels npszersge valsznleg az autisztikus magny m etafo rikus feldolgozsaibl szrmazik, melyek - akrcsak az Autizmus egyb mtoszai - inkbb szimbolikus, mint tudomnyos rtkek. Azok az elmletek, melyek az Autizmust rzelmi meghasonlsnak vagy a felntt elmebetegsg egy formjnak tekintik, elavultak. Ma mr

200

A "SZ SZERINTI" RTELEM

tudjuk, hogy az Autizmus a mentlis fogyatkossg egy tpusa, mely az agyfejlds rendellenessgeinek kvetkezmnye. (A msik alaptpus az rtelmi fogyatkossg. A lektor megj.) Ahogy Michael Rutter 1983-ban fogalmazta: A problma inkbb a gyermek kognitv rendszernek l nyegi alkalmatlansga, mint olyan teljestmny vagy funkci, mely el romlott" az nmagban alapveten p rendszerben."8 A tiszta Autizmusban csak szellemi funkcik - csak nhny szellemi funkci - s ezeknek is csak bizonyos megnyilvnulsai krosodottak. A klasszikus autista gyermek fizikai megjelense normlis, az a kpessge, hogy jrjon-keljen, valamint a trgyakkal bnjon, normlis. A legtisztbb esetekben ezenfell az a kpessge, hogy rzkszervei rvn szlelje a vilgot, szintn normlis, s ilyenek azok a kpessgei is, hogy elvont fogalmakat alkosson, az esemnyeket osztlyozza, a trbeli kapcsolato kat megrtse, tudjon az okrl s okozatrl, s logikai kvetkeztetseket vonjon le. Ez az Autizmus rejtlye: a hinyz alkotrsz olyan parnyi, hogy mg a szocilis interakci s a kommunikci problematikus te rletein is rengeteg kpessg mkdik. Ezt a parnyi s gyakran nehe zen megfoghat alkotrszt kell az Autzmusrl alkotott j elmletnek megtallnia s magyarznia. Ahogy azt a populcis vizsglatok bizonytottk, a tiszta Autizmus ritk a . Sokkal gyakoribb az A utizm usnak ms fejl d si ren d e l lenessgekkel alkotott kombincija. Ezrt volt elkerlhetetlen a lnye gi, alapvet krosodsokkal kapcsolatos zrzavar. A teoretikusok itt knnyen tvtra juthatnak. Vglis sok olyan autista gyermek van, aki nem rendelkezik normlis megjelenssel, nem mozog jl, a trgyak ke zelsben esetlen, szenzoros nehzsgei vannak, nem beszl vagy jelen ts nehzsgei vannak az elvont gondolkods tern. Sokuk teljesen el zrkz s egyltaln nem kpes a kommunikcira. Mindezeket a k rosodsokat, legyenek br megdbbentek, jelentsek s htrnyosak, el kellett vetnnk, mert nem rszei az Autizmus lnyegnek. Ezrt nem rszei az Autizmus specilis elmletnek sem. n arra a kzs nevezre sszpontostottam, mely mind a legjobb kpessg, mind a legkrosodottabb autistknl fennll, minden megnyilvnulsnak az alapjt kpezi. A lnyegi vonsok meghatrozshoz a tnetek felszne al kellett pillantanunk. Ekkor lttuk meg azt a vrs fonalat, mely a bizo nytkokon vgighzdik. Ez az autistk kptelensge arra, hogy infor mcikat vonjanak ssze koherens s rtelmes elkpzelsek alkotsa cljbl. A hiba az elmnek abban a kpessgben van, hogy a vilgot rtelmezze. Az agy mechanizmusnak ppen ez a hibja magyarzhatja meg az Autizmus lnyegi vonsait. A tbbi msodlagos. Ha szem ell tvesztjk e tnyt, az egsz struktrt szem ell tvesztjk.

Javaslatok a tovbbi olvasshoz

Az Autizmus irodalma hatalmas. Az 1943-tl 1983-ig tart 40 esztendt fellel bibliogrfia 1200-nl is tbb cikk- s knyveimet sorol fel. Az utbbi ht vben ez a szm valsznleg megduplzdott. Az rdekld olvas sz mra olyan rsokat javaslok, amelyek hivatkozsaik ltal tovbbi lnyeges olvasnivalk fel irnytanak. Ennek az elvnek az alapjn javaslok szemelv nyeket, knyvfejezeteket. Kivtelt csak az ebben a knyvben szerepl mun kval kapcsolatos dokumentcival s a kvetkeztetseket levon, ltalban nem idzett specilis tanulmnyokkal tettem. Mindenkinek, aki mlysgben akarja megismerni az Autizmus tmjt, a kvetkez publikcik nyjtanak kitn kiindulpontot. A Journal o f Autism and Developmental Disorders, melyet a new yorki Plenum Press jelentetett meg. Ngyszer jelenik meg vente s a legjabb tu domnyos kutatst mutatja be. 1970-tl 1978-ig Journal of Autism and Childhood Schizophrenia volt a neve. Hasznos kziknyv a nemrgiben megjelent Handbook o f Autism and Pervasive Developmental Disorders, melyet Donald Cohen, Anne Donnellan s Rhea Paul szerkesztett (Wileys, New York). Eric Schopler s Gary Mesibov a szerkesztje a Current Issues in Au tism cm sorozatnak, melyet a new yoiki Plenum Press jelentet meg k rlbell egyszer vente. Az Autizmus-kutas egsz terletnek tmr, mgis tfog ttekintse, melyhez - br 1981-ben jelent meg - mig rdemes fordulnunk, az Infantile Autism reviewed: a decade of research, Schizophrenia Bulletin, 7, 388451. old., rta Marian DeMyer, J. N. Hintgen s R. K. Jackson. A Michael Rutter s Eric Schopler ltal szerkesztett, Autism: A Reappra isal o f Concepts and Treatment cm ktet (1978, Plenum Press, New York) szmos olyan kutats ttekintst tartalmazza, melyek mig hasznosak. Loma Wing knyve, az Autistic Children: A Guide for Parents, felbecsl hetetlen rtk mindazok szmra, akik fleg gyakorlati krdseket tartanak

JAVASLATOK A TOVBBI OLVASSHOZ

202

szem eltt. A knyvet elszr a londoni Constable jelentette meg 1980-ban, s mr szmos klnbz nyelvre lefordtottk. Azoknak, akik tbb informcit akarnak szerezni az rtelmi fogyatkossg hatsairl, Janet Carr egyttrz s rtelmes, a The severely retarded au tistic child cm cikkt ajnlom. In: Early Childhood Autism: Clinical, Educational and Social Aspects, szerkesztette Loma Wing, 2. kiads, 1976 (Oxford: Pergamon). A normlis intelligencij autista gyermekekrl Digby Tantam knyvecs kjbl merthetnk informcit: A Mind of One's Own: A Guide to the
Special Difficulties and Needs of the More Able Autistic Person for P a rents, Professionals and Autistic People" , National Autistic Society, Lon

don, 1988. Az Autism and Aspergers Syndrome (U. Frith (szerk.), Cambridge: Camb ridge University Press, 1991) L. Wing, C. Gillberg, D. Tantam s M. Dewey cikkeit, valamint Asperger 1944-es, hatrkvet jelent cikknek jegyzetek kel elltott fordtst tartalmazza. A The Annotated Bibliography of Autism 1943-1983, szerk. A.J. Tari, J.L. Clewes s SJ. Semple, melyet a guelphi Ontario Society for Autistic Children jelentetett meg 1985-ben, ttekintsknt s az irodalomkeresshez szolgl vezrfonalknt hasznos.

Megjegyzsek

Megjegyzsek az 1. fejezethez (1-16. oldalig) 1. L. Kanner, (1943) Autistic disturbances off affective contact, N erv o u s C hild, 2, 217-50 old. 2. H. Asperger, Die autistischen Psychopaten im Kindesalter, A r chv f r P s y c h ia tr ie und N ervenkrankheiten, 117 (1944) 76-136. old. 3. D. Tantam, (1988) Aspergers syndrome. Annotation, Journal o f C h ild P s y ch o lo g y and P sych ia try , 29, 245-55. old. 4. American Psychiatric Association (1987) D ia g n o stic and S t a tis ti cal M anual o f M ental D iso rd e rs, 3rd rev. edn (DSM-III-R) (Was hington, DC: American Psychiatric Association). 5. World Health Organization (1987), M ental D iso rd e r s: A G lossary
and G uide to their C l a s s if ic a t io n in A c c o rd a n c e with the 1 0 th R e v is io n o f the In te rn a tio n a l C l a s i f ica tion o f D is e a s e s (ICD-

10) (Geneva: Wordl Health Organization). 6. M. R utter and E. Schopler (1987), Autism and pervasive develop mental disorders: concepts and diagnostic issues, Journal o f A u tism and D evelopm ental D iso rd e rs, 17, 159-86. old. 7. M. R u tte r and L. Hersov (eds) (1985), C h ild and A d o le s c e n t P sychiatry: M odern Approaches, 2nd edn (Oxford: Blackwell). 8. C. C. Park (1987), The Siege: The F ir s t E ig h t Years o f an A u tistic C hild; 2nd edn, with an epilogue: 'Fifteen Years A f te r ' (Boston, Mass.: Atlantic-Little, Brown). 9. P. Everard (1980), I nvoluntary Strangers (London: John Clare). 10. A. Lovell (1978), I n a Summer Garment: The Experience of an Au tistic Child (London: Seeker & Warburg). Published in paperback as Simple Simon (London: Lion Publishers, 1983). 11. E. Schopler and G. B. Mesibov (eds) (1983 ), A utism in A d o le sc e n ts and A d u lts (New York: Plenum Press).

204

MEGJEGYZSEK

Megjegyzsek a 2. fejezethez (17-37. oldalig) 1. H. Lane (1977), The W ild B o y o f A v e y r o n (Cambridge, Mass.: Harvard University Press/London: Allen & Unwin; pb edn G rana da, 1979). 2. A. Ritter von Feuerbach (1832), K a s p a r Hauser: An account o f an
in div id u a l kept in a dungeon separa ted f rom a ll communication with the w orld f rom early childhood to about the ag e o f 1 7 (origi

nal publication; English trans. London: Simpkin & M arshall, 1833). 3. S. Curtiss (1977), Genie: A p sych o lo gica l Study o f a M o d e rn -d a y 'W ild C h ild (New York : Academic Press). 4. D. Skuse (1984), Extreme deprivation in early childhood. II. Theo retica l issues and a com parative review . J o u r n a l o f C lin ic a l P sy c h o lo g y and Psychiatry, 25, 543-72 old. Megjegyzsek a 3. fejezethez (38-53. oldalig) 1. N. Challis and H. W. Dewey (1974), The blessed fools of Old Rus sia, Jahrbiicher f i i r Gesichte Osteuropas, NS 22, 1-11. old. 2. Dom R. Hudleston, The L i t t l e F lo w e r s o f St F ra n c is o f A s s i s i (1st English trans., rev. and amended; London: Burns Oates, 1953). 3. J. Wyndham (1960), The M idw ich Cuckoos (Harmondsworth: Pen guin; 1st publ. 1957) 4. E. T. A. Hoffmann (c. 1814), The B est T ales o f H o ff m a n n (Stories 1st publ.; English trans. New York: Dover, 1967). 5. P. K. Dick (1972), D o A n d ro id s D rea m o f E le c tr ic Sheep? (Lon don: Panther). 6. J. W eizenbaum (1976), C om puter P o w e r a n d H um an R e a so n : F rom Judgement to C alculation (San Francisco: Freeman & Co.). Megjegyzsek a 4. fejezethez (54-71. oldalig) 1. V. Lotter (1966), Epidemiology of autistic conditions in young children: I. Prevalence, Social P sychiatry, 1, 124-37. old. 2. V. Lotter (1967), Epidemiology of autistic conditions in young children: II. Some characteristics of the parents and children S o cial P sychiatry, 1, 163-73. old. 3. S. E. Bryson, B. S. Clark and I. M. Smith (1988), First report of a Canadian epidemiological study of autistic syndromes. Journal o f C h ild P sy c h o lo g y and Psychiatry, 29, 433-45. old. 4. C. Lord, E. Schopler and D. Revicki (1982), Sex differences in au tism , Journal o f A u tism and D evelopm ental D iso rd e rs , 12, 31730 old.

MEGJEGYZSEK

205

5. L. Wing (1981), Sex ratios in early childhood autism and related conditions, P sych iatry Research, 5, 129-37 old. 6. E. Newson, M. Dawson and P. Everard (1984), The N atural his tory of able autistic people: their management in social context. Summary of the report to the DHSS in four parts, Communicati on, 18, 1-4. old., 19, 1-2 old. 7. M. R utter and L. Lockyer (1967), A five to fifteen year follow-up study of infantile psychosis: I. Description of sample, B ritish J o urnal o f P sych ia try 113, 1169-82. old. 8. B. J. Freeman, E. R. Ritvo, R. Needleman and A. Yokota (1985), The stability of cognitive and linguistic parameters in autism: a five year prospective study, Journal o f the American A c a d e m y o f C h ild Psychiatry, 24,459-64. old. 9. H. C Steinhausen, D. Gobel, M, Breinlinger and B. Wohlleben (1986) A community survey of infantile autism, Journal o f the Am erican A c a d e m y o f C h ild Psychiatry, 25, 186-9. old. 10. G. I. Goldstein and D. F. Lancy (1985), Cognitive development in autistic children, in L. S. Siegel and F. J. Morrison (eds), C o g n iti
ve D evelopm ent in A ty p ic a l Children: P ro g r e ss in C o g n itiv e D e velopm ent Research (New York: Springer)

11. E. Schopler, C. E. Andrews and K. Strupp (1979), Do autistic children come from middle class parent sT , Journal o f A u tism and D evelop m en tal D iso rd e rs , 9, 139-52 old. 12. L. Wing (1980), Childhood autism and social class: a question of selection?, B ritish Journal o f P sych iatry , 137,410-7. old. 13. C. Gillberg (1984), Infantile autism and other childhood psycho ses in a Swedish region: epidemiological aspects, J o u r n a l o f C h ild P sy c h o lo g y and Psychiatry, 25, 35-43. old. 14. W. H. Green, M. Campbell, A. S. Hardesty, D. M. Rega, M. PadronGayol, J. Shell and L. Erlenmeyer-Kimling (1984), A comparison of schizophrenic and autistic children, Journal o f the Am erican A c a d e m y o f C hild P sychiatry, 23, 399-409. old. 15. S. Wolff, S. Narayan and B. Moyes (1988), Personality characte ristics of parents of autistic children, Journal o f C h ild P sy c h o lo g y a n d P sychiatry, 29, 143-53. old. 16. L. Wing and J. Gould (1979), Severe inpairments of social inte raction and associated abnormalities in children : epidemiology and classification, Journal o f A utism and D evelop m ental D i s o r d ers, 9, 11-30. old. 17. L. Wing and A. J. Attwood (1987), Syndromes of autism and aty pical development, in D. J. Cohen, A. Donnellan and R. Paul (eds),
H a n d b o o k o f A u tis m and P e r v a s iv e D e v e lo p m e n ta l D i s o r d e r s

(New York: Wiley). 18. American Psychiatric Association (1987), D ia g n o stic and S t a t i s tic a l M a n u a l o f M e n ta l D i s o r d e r s , 3rd rev. edn (DSM -III-R)

208

MEGJEGYZSEK

rauterine cytomegalovirus plus antibodies contribute to autism? in L. Wing (ed.) A s p e c ts o f Autism : B io lo g ic a l Research. (Lon don: Gaskell, Royal College of Psychiatrists). 24. L. Wing (1979), Mentally retarded children in Camberwell (Lon don), in H. Hafner (ed.), E s tim a tin g N e e d s f o r M en tal H e a lth Care (Berlin: Springer). 25. C. Gillberg, L. Anderson, S. Steffenburg and B. Borjesson (1987), Infantile autism in children of immigrant parents. A populationbased study in Gteborg, Sweden, B ritish Journal o f P syhiatry, 150, 856-58. old. Megjegyzsek a 6. fejezethez (87-109. oldalig) 1. A. Gesell and C. S. Amatruda (1974), D evelopm ental D ia g n o s is N o r m a l and A b n o rm al D e v e lo p m e n t , 3rd rev. edn (New York: Harper & Row, 1st edn, 1941). 2. L. Kanner (1971), Follow-up study of eleven autistic children ori ginally reported in 1943, Jo u rn al o f A u tism C h ild h o o d S c h i zophrenia , 1, 119-45. old. 3. L. Lockyer and M. Rutter (1970), A five to fifteen year follow-up study of infantile psychosis: IV. Patterns of cognitive ability, B r i tish Journal o f S ocial and C linical P sy c h o lo g y , 9, 152-63. old. 4. L. Waterhause and D. Fein (1984), Developmental trends in cog nitive skills for children diagnosed as autistic and schizophrenic, C h ild D evelopm ent, 55, 236-48. old. 5. L. Selfe (1977), N a d ia : A Case o f E xtraordin a ry D raw in g A b ility in a A u tistic C hild (London: Academic Press). 6. S. Wiltsire (1987), Draw ings: Selected and with an / ntroduction by S ir Hugh Casson (London: Dent). 7. N. OConnor and B. Hermelin (1988), Low intelligence and special abilities. A n n o tatio n , J o u r n a l o f C l i n i c a l P s y c h o l o g y a n d P sy c h ia try , 29, 391-96. old. 8. R. F. Asarnow, P. E. Tanguay, L. Bott and B. J. Freeman (1987), Patterns of intellectual functioning in non-retarded autistic and schizophrenic c h ild ren , J o u r n a l o f C h i l d P s y c h o l o g y a n d Psychiatry, 28, 273-80. old. 9. M. Ohta (1987), Cognitive disorders of infantile autism: a study employing the WISC, spatial relationship conceptualization and gesture im itations, Journal o f A utism and D evelop m ental D is o r ders, 17, 45-62. old. 10. T. N. C arraher, D. W. C arraher and A. D. Schliemann (1985), Mathematics in the street and schools, B ritish Journal o f D e v e lopmental Psychology, 3, 21-9. old. 11. M. Donaldson (1978), C h ild re n s M in d s (Glasgow: Fontana/Col lins).

MEGJEGYZSEK

209

12. B. Hermelin and N. O Connor (1970), P sy c h o lo g ic a l Experiments with A u tistic Children (Oxford: Pergamon). 13. U. Frith (1970), Studies in pattern detection in normal and autis tic children: I. Immediate recall of auditory sequences , Journal o f A bnorm al P sy c h o lo g y , 76, 413-20. old. 14. U. Aurnhammer-Frith (1969), Emphasis and meaning in recall in normal and autistic children, Language and Speech, 12, 29-38. 15. U. Frith (1970), Studies in pattern detection in normal and autis tic children: II. Reproduction and production of color sequences, Journal o f E xperim ental C h ild P sychology, 10, 120-35. old. 16. A. Shah and U. Frith (1983), An islet of ability in autistic child ren: a research note, Journal of Child P sy c h o lo g y and P s y c h i atry, 24: 4, 613-20. old. 17. R. Kolinsky, J. Morais and A. Content (1987), Finding parts wit hin figures: a develpomental study,. P erception, 16, 399-407. old. 18. H. A. Witkin and D. R. Goodeough (19810, Cognitive Styles: E s sence and O rigins.' (New York: International University Press). Megjegyzsek a 7. fejezethez (110-125. oldalig) 1. J. R. Bemporad (1979), Adult recollections of a formerly autistic child, Journal o f A utism and D evelopm ental D iso rd e rs, 9, 179198. old. 2. U. Frith and S. Baron-Cohen, Perception in autistic children, in D. J. Cohen, A. Donnelan and R. Paul (eds) (1987), Handbook o f Autism and Pervasive Developmental D isorders (New York: Wiley). 3. J. L. Borges (1956), Funes the Memorius; English trans. in F i c t i ons (New York: New Directions, 1962). 4. E. Schopler (1965), Early infantile autism and receptor processes, A rc h iv e s o f General P sy c h ia try , 13, 327. old. 5. B. Hermelin and N. OConnor (1970), P sy c h o lo g ic a l Experiments with A u tistic Children (Oxford: Pergamon) 6. J. A. Ungerer and M. Sigman (1987), Categorization of skills and receptive language development in autistic children, Journal of A u tism and D evelopm ental D iso rders, 17, 3-16. old. 7. O. I. Lovaas, R. L. Koegel and L. Schreibman (1979), Stimulus overselectivity in autism: a review of research, P s y c h o lo g ic a l Bulletin, 86, 1236-54. old. 8. S. J. Weeks and R. P. Hopson (1987), The salience of facial exp ression for autistic children, Journal o f C h ild P sy c h o lo g y and Psychiatry, 28, 137-52. old. 9. D. Park and P. Youderian (1974), Light and number: ordering principles in the world of an autistic child Journal o f A utism and C hildhood Schizophrenia, 4, 313-23. old. 10. T. Grandin and M. Scariano (1986), Emergence L a b e lle d A u tistic

210

MEGJEGYZSEK

(Tunbridge Wells, Kent: Costello). 11. U. Frith and B. Hermelin (1969), The role of visual and motor cues for normal, subnormal and autistic children, J ou rn al o f C h ild
P sy c h o lo g y and Psychiatry,

12. G. Perec ( i 978), trans. D. Bellos, L if e , a User's M anual (London: Collins, 1987; original publ. Paris: Hachette). 13. C. D Frith and D. J. Done (in press), Sterotyped Behaviour in i\ladness and in Health, in S. F. Cooper and C. T. Dourish (eds), i he N e u r o b io lo g y o f B e h a v io u ra l S i e r e o tip y (Oxford: Oxford i mversity Press) St ' Berkson and R. K. Davenport, Jr (1962), Stereotyped move ments of mental defectives: I. Initial survey, American Journal o f Mi nidi I efiency, 66, 849-852. old. 15 (i Murpny (1985), Self injurious behaviour in the mentally han dicapped: an u p d a te . A s s o c i a t i o n o f C h i l d P s y c h o l o g y a n d Psychiatry N ew sletter, 7, 2-11. old. 16. J. Ascndorpf (1980), Nichtreaktive Stressmessung: Bewegungsstereotypien als Aktivierungindikatoren, Z e i t s c h r i f t f u r experimenle lle und angewandte psychologie, 27, 44-58. old. 7. R. Ridley and H. F. Baker (1983), 'Is there a relationship between social isolation, cognitive inflexibility and behaviour stereotypy? An analysis of the effects of amphetamine in the marmosed, in K. A. Miczek (ed.), E th o p h a rm a c o lo g y : P rim ate M o d e ls o f Neuropsychiatric D iso rd ers (New York Liss). 1.v U. Frith (1972), Cognitive mechanisms in autism: experiments with color and tone sequence production, Journal o f Autism and Childhood schizophrenia, 2, 160-73. old. j /. J Boucher (1977), Alternation and sequencing behaviour, and res ponse lo noveltj in autistic children, Journal o f C h ild P sycho le v v and P s y c h i a t r y , 18, 67-72. old. Me&je&yzesek a 8. fejezethez (126-144. oldalig) J. i oticn, A. Donnellan and R. Paul (eds), / / andhook of Autism and P e rv a siv e Development D isorders (New York: Wiley). 2. E. Schopler and G. Mesibov (eds) (1985), Communication P r o b lems in A utism (New York: Plenum Press). 3. W. H. Fay and A. L. Schuler (1980), Emerging Language in A u tis tic Children (Baltimore: University Park Press/London: Arnold).
iJ.

1.

4. S. Baron Cohen (1988), Social and pragmatic deficits in autism: cognitive or affective? Journal o f Autism and D evelopm ental D i so rd ers, 18, 379-402. old. 5. H. Tager-Flusberg (in press), A psycholinguistic perspective on language development in the autistic child, in G. Dawson (ed.),
A u tism : N e w D ir e c tio n s on D ia g n o s is , N a tu r e and T reatm ent

MEGJEGYZSEK

(New York: Guildford Press). 6. L. Bartak, M. Rutter and A. Cox (1975), A comparative study of infantile autism and specific developmental receptive language di sorders. 1. The Children' British Journal o f Psychiatry, 126. 127 145. old. 7. D. Cantwell, L. Baker, and M. Rutter (1978), A comparative study of infantile autism and specific developmental receptive language disorders. IV. Analysis of syntax and language function. Journal o f C h ild P s ych olog y and P sy c h ia try , 19, 351-62. old. 8. A. Schuler and B. M. Prizant (1985), Echolalia, in E. Schopler and G. B. M esibov (eds). Com m unication P r o b le m s in A u tism (New York: Plenum Press). 9. L. Kanner (1946), Irrelevant and metaphorical language in early infantile autism , A m erican Journal o f Psychiatry, 103, 242-46. old. 10. L. Bartak and M. Rutter (1974), T he use of personal pronouns by autistic children, Journal o f Autism and C hildhood Sch izop h re nia, 4, 217-22. old. 11. A. Karmiloff-Smith (1985), Language and cognitive processes from a developmental perspective, L anguage and C og n itive P r o cesses, 1, 61-85. 12. M. Snow ling and U. Frith (1986), Comprehension in hyperlexic readers, Jou rn al o f Experim ental C h ild P sy c h o lo g y , 42, 392415. old. 13. T. Grandin and M. Scariano (1986), Emergence L a b e lle d A u tis tic (Tunbridge Wells, Kent: Costello). 14. F. Curcio and J. Paccia (1987), Conversations with autistic child ren: contingent relationships between features of adult and child ren s response adequacy. Journal o f A utism and D evelop m ental D iso rd e r s, 17, 81-93. old. 15. C. A. M. Baltaxe (1977), Pragmatic deficits in the language of au tistic adolescents, Journal o f P e d ia tric Psychology, 2, 176-80. old. 16. C. A. M. Baltaxe and J. Q. Simmons (1985), Prosodic development in normal and autistic children, in Schopler and Mesibov (eds). Communication Problem s in A utism (New York: Plenum Press). 17. D. Sperber and D. Wilson (1986), Relevance, Communication and Cognition (Oxford: Blackwell). 18. Jerzy Kosinski (1980), Being There (London: Black Swan). Megjegyzsek a 9. fejezethez (145-166. oldalig) 1. F. R. Volkmar, S.S. Sparrow, D. Goudereau, D. V. Cicchetti, R. Pa ul and D. J. Cohen (1987), Social deficits in autism: an operatio nal approach using the Vineland Adaptive Behavior Scales, J o u r

212

MEGJEGYZSEK

nal o f the American A cadem y o f Child P sy c h ia try , 26, 156-61.

old. 2. B. Hermelin and N. O Connor (1970), P sy c h o lo gic al Experiments with A u tistic Children (Oxford: Pergamon). 3. M. R utter (1983), Cognitive deficits in the pathogenesis of au tism. (526 o.) Journal o f C hild P sych ology and P sychiatry, 24, 513-31. old. 4. H. Knobloch and B. Pasamanick (1975), Some etiologic and prog nostic factors in early infantile autism and psychosis, P e d ia tric s , 55, 182-91. old. 5. M. Sigman and J. A. Ungerer (1984), Attachment behaviors in au tistic children, Journal o f A utism and D evelopm ental D is o r d e rs, 14, 231-44. old. 6. M. Sigman, P. Mundy, T. Sherman and J. Ungerer (1986), Social interactions of autistic , mentally retarded, and normal children and their caregivers, Journal o f C h ild P s y c h o lo g y a n d P sy c h i atry, 27,647-56. old. 7. P. Mundy, M. Sigman, J. Ungerer and T. Sherman (1986) Defining the social deficit of autism: the contribution of non-verbal com munication measures. Journal of Child P sy c h o lo g y and P s y c h i atry, 27, 657-69. old. 8. K. A. Loveland and S. H. Landry (1986), Joint attention and lan guage in autism and developmental language delay J ou rn a l o f A utism and D evelopm ental D is o rd e rs, 16, 335-49. old. 9. F. Cursio (1978), Sensorimotor functioning and communication in mute autistic children, Journal o f A utism and C hild hood Sch i zophrenia, 8, 281-92. old. 10. R. P. Hobson (1986a), The autistic childs apprisal of expressions of em otion, J o u rn a l o f C h ild P sy c h o lo g y and P sy c h ia try , 27, 321-42. old. 11. R. P. Hobson (1986b), The autistic childs appraisal of emotion: a further study, Journal o f C hild P sych o lo gy and Psychiatry, 27, 671-80. old. 12. D. M. Ricks and L. Wing (1976), Language, communication and the use of symbols in normal and autistic children, in L. Wing (ed.), E a r ly C hildhood Autism: C linical, E ducational and S ocial A sp e c ts , 2nd edn (Oxford: Pergamon). 13. A. H. Attwood, U. Frith and B. Hermelin (1988), The understan ding and use of interpersonal gestures by autistic and Downs syndrome children, Journal o f A u tism and D e v e lo p m en ta l D i sord ers, 18, 241-57. old. 14. J. W. Astington, P. L. Harris and D. R. Olson (eds) (1988), D e v e lo ping Theories o f M in d (Cambridge: Cambridge University Press). 15. D. Premack and G. Woodruff (1978), Does the chimpanzee have a theory of mind? B ehavioural and Brain Sciences, 4, 515-26. old.

MEGJEGYZSEK

213

16. H. Wimmer and J. Perner (1983), Beliefs about beliefs: represen tation and constraining function of wrong beliefs in young child rens understanding of deteption, Cognition, 13, 103-28. old. Megjegyzsek a 10. fejezethez (167-187. oldalig) 1. B. Nicholson and C. Wright (1974), Georges d e la Tour (London: Phaidon). 2. H. Wimmer and J. Perner, (lsd 9. fejezet 16. jegyzet) 3. Baron-Cohen, A. M. Leslie and U. Frith (1985), Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, 37-46. old. 4. A. M. Leslie and U. Frith (1988), Autistic childrens understan ding of seeing, knowing and believing, B ritish Journal o f D e v e lopmental P sychology, 4, 315-24. old. 5. J. Perner, U. Frith, A. M. Leslie and S. R. Leekam (in press) Exp loration of the autistic childs theory of mind: knowledge, belief and communication, C hild D evelopm ent 6. S. Baron Cohen, A. M. Leslie and U. Frith (1986), Mechanical, be havioural and intentional understanding of picture stories in autis tic children, B ritish Journal o f D evelopm ent P sych ology, 4, 113125. old. 7. T. Landolfi (1961), Gogol's W ife and Other Stories (English trans. New York: New Directions). 8. A . M. Leslie (1987), Pretense and representation: the origins of theory of mind , P sych ologica l Review, 94, 412-26. old. 9. L. Wing (1981), Language, social and cognitive impairments in autism and severe mental retardation, J o u rn a l o f A u tis m and D evelo pm en ta l D iso rd e rs, 11, 31-44. old. 10, D. Premack (1986), G avagai! Or the Future H is to r y o f the Ani mal L anguage Controversy (Cambridge, Mass.: MIT Press). Megjegyzsek az 11. fejezethez (188-200. oldalig) 1. J. Perner, U. Frith, A. M. Leslie and S. Leekam (in press), Explo ration of the autistic childs theory of mind: knowledge, belief and communication, C h ild Development. 2. M. Coleman and C. G illberg (1985), The B i o l o g y o f A u ti s tic Syndromes (New York: Praeger). 3. D. Sperber and D. Wilson (1986), Relevance, Communication and Cognition (Oxford: Blackwell), 15. old. 4. M. Rutter and L. Bartak (1973), Special education treatm ent of autistic children: a comparative study: I. Follow-up findings and im plications for services, J o u r n a l o f C h i l d P s y c h o l o g y a n d P sychiatry, 14, 241-70. old.

214

MEGJEGYZSEK

5. P. Howlin and M. R utter (with M. Berger, R. Hemsley, L. Hersov and W. Yule) (1987), Treatment o f A u tistic Children (Chichester: Wiley). 6. W. L. Nyhan (1978), The Lesch-Nyhan syndrome, D e velo pm en tal M edicine and C h ild N eu ro lo gy, 20, 376-78. old. 7. A. Gesell and C. S. Amatruda (1974), D evelopm ental D ia g n o sis -N o r m a l and A bnorm al D evelopm ent, 3rd rev. edn (New York: Harper & Row; 1st edn, 1941). 8. M. R utter (1983), Cognitive deficits in the pathogenesis of au tism , J o u r n a l o f C h ild P s y c h o lo g y and P s y c h ia tr y , 24, 513531.old.

Idegen szavak magyarzata

Szeretnnk, ha ezt a knyvet nem csak szakemberek, hanem rdekelt vagy rdekld laikusok is elolvasnk. Szmukra az albbiakban ssze foglaljuk a knyvben elfordul idegen kifejezsek szvegsszefggs nek megfelel, hozzvetleges magyarzatt.

adaptci adaptv afzia agyi reprezentci amygdala analitikus archetpus artikulci asszocici aszocilis auditv autoagresszi autonm basalis ganglion behaviorizmus

alkalmazkods alkalmazkodst elsegt beszdkpessg hinya, ill. elvesztse a klvilg egyes trgyainak, jelensgeinek tkr zdse a tudatban az agy egyik anatmiailag krlrt, mandula formj sejtcsoportja elemz stpus, sforma hangkpzs kpzettrsts szocializlatlan hallsi, hallssal kapcsolatos nmagra irnyul agresszi krnyezeti hatsoktl-informciktl fggetlen agyalapi sejtcsoport viselkedssel foglalkoz pszicholgiai irnyzat

216

IDEGEN SZAVAK MAGYARZATA

cerebellum defektus dementia dementia praecox deprivci devins diszfunkci diszkriminci Down-kr

kisagy hiba, srls elbutuls skizofrnia rgi, ma mr nem hasznlt elnevezse nlklzs, megfoszts, hiny biolgiai szablytl, normtl (trsadalmi szok soktl is) eltr fejlds, viselkeds mkdsi zavar ltalban htrnyos megklnbztets kromoszma rendellenessg, amely rtelmi fogya tkossggal s jellegzetes klsvel jr (mongol idita) olvass elsajttsnak specilis nehzsge (fejl dsi zavar) a hallottak visszhangszer ismtlse nkzpontsg, nzs nkzpontsg, nzs rzelmi belels (a msik szemly lelkillapotba) tapasztalati nll egysg a betegsgek elterjedsvel, gyakorisgval foglal koz tudomny grcss, ill. eszmletvesztssel jellemzett rohamokat okoz idegrendszeri betegsg klnbz fajokra (alacsony s magasrend llati ill. ember) jellemz viselkedsmdok tanulmnyo zsa vilgosan megnyilvnul, kimondott, kifejtett kifejez trsadalmon kvl ("vadon") l tallt gyermek rugalmassg hangkpzs tudomnya

dyslexia echollia egpcentrizmus egoizmus emocionlis emptia


empirikus

entits epidemiolgia epilepszia etolgia

explicit expresszv ferlis (gyermek) flexibilits fonolgia

IDEGEN SZAVAK MAGYARZATA

217

frenolgia frusztrci globlis habituci hiperszenzitv homeosztatikus idioszinkratikus implicit infantilis ingerszelektivits input instrumentlis intencis interakci interperszonlis intuci kognitv kognitv diszfunkci koherencia koherens kohzi kompenzci kompetens konkordancia konszenzus kontextus konvenci

a koponya alakjbl a kpessgekre, stb. kvet keztet elavult neurolgiai irnyzat csalds , meghisuls, sikertelensg/akadlyozottsg rzelmi meglse teljes, tfog megszoks tlrzkeny biolgiai, pszichs, stb. egyenslyban lev nem szokvnyos, egyni, szokatlan, tlrzkeny (pl. reakci, viselkeds) benne foglalt, benne lev, bele rtend csecsem vagy kisgyermekkori, retlen, gyermeteg ingerek kzli vlaszts bemen, bemeneti eszkzs, eszkzt hasznl szndkolt, itt: szndkot kzvett, kifejez (lt. szemlyek kztti) klcsns egymsrahats pl. cselekvs szemlyek kzti megrzs rtelmi rtelmi mkdsi zavar sszetarts, sszetartozs sszefgg, sszeilleszked, egysges sszetart er kiegyenlts, ptls, krptls hozzrt sszhang, megegyezs megegyezs, egyetrts (vlemnyekben) krnyezeti sszefggs, szvegsszefggs hagyomny, megllapods, szoks

218

IDEGEN SZAVAK MAGYARZATA

konvulzv Little-kr

grcss, vonagl szlsi srls kvetkezmnye, leggyakrabban tipikus mozgs s rtelmi fogyatkossggal jr idben val (hosszantart) kvets modorossg szellemi / rtelmi rtelmi fejlds szintje a normlis fejldshez val viszonyban kifejezve (pl. 10 ves gyermek mentlis letkora 4 v = rtelmi sznvonala 4 ves p gyermeknek felel meg) Lsd. a szvegben Isd. a szvegben erklcsi valamit nevn megnevez kifejezs mozgsfejlds jszlttkori biolginak az idegrendszer felptsvel s mk dsvel foglalkoz rsze ideg-izom egysggel sszefgg pszicholgia s neurolgia hatrterlete idegsejtek kztti ingerlet-tviv anyag itt: kzponti, szorosan rtelmezett finom eltrs, rnyalat szemtekerezgs kimutathatan vagy bizonythatan szervi (itt: agyi) elvltozson alapul szervezet kimenet, kimeneti kivltkpp, elssorban bizonytsra vagy sszehasonltsra alkalmazott plda ellenttes, ellentmond

longitudinlis manr mentlis mentlis letkor

mentalizci metareprezentci morlis mot juste (francia) motoros fejlds neonatlis neurobiolgia neuromuscularis neuropszicholgia neurotranszmitter nukleris (nucleus = mag) nansz (francia) nystagmus organikus organizmus output par excellence (francia) paradigma paradox

IDEGEN SZAVAK MAGYARZATA

219

parafrzis pathognomikus patolgia penetrancia percepci perifrilis perinatlis perszeverci pervazv perzisztl pragmatika prenatlis preverblis protodeklaratv proximlis prozdia pszichodinamikai konfliktus pszichofiziolgia pszichometriai vizsglat pszichoptia pszichzis raison dtre (francia) regredil rekurzv relevancia repetitv retrospektv

ismtls ms mdon, vltozat, jrafogalmazs krjelz krtan rkld jegy megnyilvnulsnak valsznsge szlels a kzponttl (pl. itt: agytl) tvol lv szlets krli, kzbeni tapads, ismtls (elssorban gondolat, ill. beszd) thatol, itt: szemlyisg minden terlett rint fennll, fennmarad gyakorlat szlets eltti, magzati beszd eltti kijelent szndk preverblis elkpe kzponthoz (itt: agyhoz) kzeli szvegbeli az egyn bels gondolati-lelki tartalmai, szksgletei, vgyai, stb. kztti ellentmonds, feszltsg pszicholgia s lettan hatrterlete szmszersthet mrs a pszicholgiban, lt. rtelmi kpessg mrse a szemlyisg fejldsi zavara, deviancija, krossga elmebetegsg ltjogosultsg visszfejldik, visszaesik visszatr, visszakanyarod valamire vonatkoz ismtld visszatekint

220

IDEGEN SZAVAK MAGYARZATA

rigidits sematikus sine que non skizofrnia szemantika szenzomotoros szenzoros szignifikns

merevsg vzlatos elengedhetetlen felttel tpusosn serdlkorban kezdd elmebetegsg jelentstan rzkelsi-motoros/mozgsi egysg rzkelsi jelentsggel br (klnbsg, adat)- itt statiszti kai rtelemben, idegsejtek kzti ingerlet-tads helye mondattan trsas kapcsolatokat kedvel, ilL j trsas kszs gekkel rendelkez vltozatlan ismtlds, gpiessg itt: az egyes rzkelsi-szlelsi mdok, (pl. lts, halls, stb.) szintje fltti, azaz kzponti magtl rthetd bels szervek idegrenszeri szablyozsval kap csolatos szbeli lthat, ltssal kapcsolatos

szimptomatikus retardci tneti, ltszlagos elmarads a fejldsben szinapszis szintaxis szocibilis sztereotpia szupramodlis trivilis vegetatv verblis vizulis

Trgymutat

abszolt halls 113 agyi krosods/abnormits 14, 57, 74-8, 83-4 agyi patolgia 62, 69, 76-7, 78, 87 agyi tomogrfis vizsglat 76 amatr pszicholgia 169, 175-7, 198 Amerikai Pszichitriai Trsasg 203, 205 Anderson, G. M. & Hoshino, Y. 207 Andrews, C. E. 58, 205 anyk 51-2, 72, 84-5, 155-6 Aranypolgr 183 arckifejezsek 10, 80, 115, 157-8, 160 Asamow, R. F. et al. 208 Asendoipf, J. 121, 210 Asperger, H. 7-11, 15, 46, 57, 73, 87, 202, 203 Asperger-szindrma 8, 202 Assisi Szt. Ferenc 41-5 Astington, J. W. et al. 213 Attwood, A. J. 205, 212 Aumhammer-Frith, U. 209 autista, felntt 15-6 autista gyermek fejldse 2-8 autista, jkpessg 8-9, 13, 56, 74, 81, 92-3, 137-8, 159, 165,180, 202 autisztikus magny 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 27, 42, 44, 150, 199 autizmus a trtnelemben 17-8 autizmus az irodalomban 38-53 autizmus gyakorisga 54-6, 59-62 autizmus, klasszikus/nukleris 8, 55, 57, 58, 61, 65, 82, 186 autoagresszi 121 autonmia 103, 105, 107, 108, 109, 125, 180, 186 aveyroni Tallt Fi 17-28, 161 ltalnosts, tanuls 114 Baltaxe, C. 139, 211 Bron-Cohen, S. 170, 175, 209, 212, 213 Bartak, L. 195, 211, 214 Bauman, M. L. & Kemper, T. L. 206 behaviourizmus/behaviourista 169, 175,

177, 193 Bemporad, J. R. 110, 209 Berkson, G. & Davenport, R. K. 121, 210 beszdfejlds ksse 130 beszlgets 126-8, 135-6, 139, 141 beszlgets kohzija 135 biokmiai vizsglatok 77 biolgiai magyarzat 56, 58, 72, 84-6 biolgiai tnyezk 72-86 bizarr reakci 190-1 Borges, J. L. I l l , 209 Borka testvr 42-5 Boucher, J. 123, 210 brazil utcai rusok 96, 99 Brown, Wendy 195 Bryson, S. E. et al. 204
CatT, J. 202

Carraher, D. W. et al. 208 cerebellum 76 clirnyos emberi gondolkods 192 Challis, N. 39, 204 Christie, Agatha 46 Cohen, D. et al. I l l , 201, 209, 210 Coleman, M. C. 75, 80, 83, 191, 206, 213 Courchesne, E. 76, 207 cukorksdoboz ksrlet 172-4 Curcio, F. 157, 212 Curtiss, S. 36, 204 csaldok/szlk 51, 58, 72-3, 154-5, 160, 199 Csipkerzsika 38 dalekok 48 Damasio, A. R. & Maurer, R. G. 79-81, 207 de la Tour, Georges 167-9 DeLong, G. R. 206 DeMyer, M. et al. 201 Dewey, H. W. 17, 204 Dewey, M. 22, 115, 137, 143, 165, 195,

202

222

TRGYMUTAT

diagnosztikai kritriumok 12-4 diagnzis 13-5, 68-71, 185 Dick, Philip K. 49, 204 dicsret/helytelents 148 dyslexia 197-8 Donaldson, M. 96, 208 Don, D. J. 120, 210 dopaminrendszer 79-81, 83, 122 Down-kr 56, 62, 72-3, 82, 159, 161, 164, 170, 172, 177 Doyle, Conan 45-6 DSM-III-R 12, 65 EEG 78 Egszsggyi Vilgszervezet 203 egocentrizmus 148, 150 egyetlen cl szem eltt tartsa 11, 45, 90, 116-7 elcserlt gyermek 47-8 Eliza 50-1 ellenttes hangsly 140 elrejtett rme ksrlet 172-4 ember kerlse 150-3, 186 emptia 164-6, 178 endorphin 121 epilepszia 40, 74 esettanulmnyok Dvid 145 Donald 196 Elly 15, 116-7, 160 Jack 165 Jay 134, 137-8 Jerry 110-1 Milton 188 Peter 2-7 Ruth 126-8, 139 Sidney 22-3 Everard, P. 56, 203, 205 lethelyzetek megrtse (rszteszt) 92, 93, 96, 107, 133, 134 rtelmi fogyatkos autista 13, 67, 69-70, 74, 197, 202 rtelmi fogyatkos nem-autista 15, 98, 121, 147, 155, 160 rtelmi fogyatkossg 15, 57-8, 60-2, 67, 69, 70, 74 rzelmek kifejezse 158-161 rzelmek megrtse 157-58, 178 rzelmi llapotok 168 rzelmi kapcsolatok 157-8, 165, 177-180, 185 rzelmi kapcsolat zavara 9-10, 165, 178 rzelmi ktds 157-8, 199 rzelmi/szocilis rzkenysg 15, 34, 36, 147, 154, 157-161, 164-5, 180

rzkelsi, szlelsi problmk 24, 31-2, 47, 111-5, 125, 186, 200 F a y .W .H . 210 fjdalomrzs 25, 40, 121 Fein, D. 81, 89, 207 fejldsi rendellenessg 16, 73, 74, 75, 82, 155 felbonts 105-6 felntt keze, mint eszkz 161 felvilgosods filozfija 27 ferlis gyermekek 17, 26, 28 Feuerbach, A. 30-5, 204 figyelem 23, 114-7, 131 Fish, G. S. et al. 207 flipper rdge 47, 117 Folstein, S. 82, 83, 207 Freeman, B. J. et al. 57, 205, 208 Frith, C. D. 120, 210 Frith, U. 209, 210, 211, 212, 213 furcsasg 64, 148-50 genetikai tnyezk/eredet 15, 59, 66, Genie 35-6, 44, 73 Gesell, A. & Amatrada, C. S. 87-8, 199, 208, 214 gesztusok/mozdulatok 161-4 GUlberg, C. 202, 205, 206, 208, 213 Glass, Charles 184 Goldstein, G. I. & Lancy, D. F. 57, 205 gondolatokban val olvass 153 Gould, J. 60, 64, ... grcss, konvulzv jelensgek, rendellenes sgek 69, 83 Grandin, Temple 116, 137, 194, 209, 211 Green, W. H. et al. 59, 66, 205 Grimm testvrek 38, 39 gyakorisg, gyakorisg, 57 gyakorisg, gygymd autizmus 54-6, 60-2 rtelmi fogyatkossg 55-6, szocilis krosods 59-62 198

habituci 78 hallgat nzpontja 134, 135, 136, 139-40 hangads, preverblis 159-161 hangtan 128, 131, 136, 139 hangulat/hangulatok 160, 179 Hermelin, B. 97, 98, 112, 118, 132, 150-3, 208, 209, 210, 212 Hersov, L. 203 Hetzler, B. E. & Griffin, J. L. 207 hitAuds tulajdontsa 169, 172-4, 175-7, 181, 184 hit/vlekeds 167, 170-4, 180

TRGYMUTAT

223

Hobson, R. P. 153, 157, 209, 212 Hoffman, E. T. A. 49, 204 Howlin, P. 214 Hudleston, Dm R. 204 idiot savant 89-90, 117, 118, 186 ikrek 82, 83 immunrendellenessgek 84-6 informcifeldolgozs 97, 103-4, 112-5, 186 informcifeldolgozsi zavar 79, 100, 107, 192 intencionlis (szndkos) kommunikci 133, 140-4, 153, 156-7, 163-4, 179-80, 192-3 interperszonlis interakci 161, 164 interperszonlis kapcsolatok 147, 153, 159 IQ-tesztek 57, 67, 87-90, 94-5 irnia, gny 138, 143, 178 ismeretlen szemlyre val reakci 154, 155 Isten hozta, Mr... 143-4 Itard, E. M. 19-28 izgalmi llapot/bersg 78-9, 120 James, A. L. & Barry, R. J. 78, 207 javuls 149 jelbeszd 142-3 jelents/rtelem 108, 115-7, 132, 138, 139, 187, 193 jelentsmyalatok 138-9, 178 jgszv anya 51-2, 58 Jordn, R. 135 jzan sz 33 Kanner, L. 7-12, 52, 55, 57, 61, 73, 87, 88, 90, 110, 131, 133, 203, 208, 211 Kaimiloff-Smith 211 Kaspar Hauser 28-35, 44, 73 kategorizls 113-5 krosodsok trisza 64-5 keresztlnzni az embereken 148 kezdet, betegsg 15, 66, 68 kezek beszde 167 kezels 77, 194-5 kpessgek struktrja 90-7, 109, 186 kprl szl trtnet ksrlete 175-7 kiemelked/rdekes ingerek 114-7 Kluver-Bucy tnetcsoport 80 Knobloch, H. & Pasamanick, B. 69-70, 155 kognitv funkcizavar 78, 81, 94, 97, 103, 104, 107, 109, 125, 186 koherencia, kzponti 103, 107, 110-1, 114-7, 133, 186 koherencira irnyul hajter 114-175, 177, 186, 188, 190, 192 koherens/sszefgg minta, rendszer 99-

100, 119, 133, 134, 169, 180 kohzis er 103-9, 190 Kolinsky, R. et al. 209 Kolvin, I. et al. 66-7, 83, 206, 207 kommunikci 12, 60, 64-65, 93, 126144, 147, 186, 192-4 kompenzcis tanuls/kompenzci 15-6, 197 Konstantareas, M. 84, 207 kontextus/sszefggs 96, 133, 136, 138, 142, 180, 191-3 korai diagnzis 14-5, 68-71, 185 korai jelek 68-71, 154 Kosinski, J. 211 krnyezeti magyarzat 18, 35, 199 krnyezeti tnyezk 73, 199 krlmnyes rutinok 13, 62, 122-3 ktds 155-7, 178 kvetkeztetsek 167-9, 172-4, 190 kzmbs, passzv, furcsa 62-4 kzmbssg/magnyossg 16, 62-64, 70, 103, 107 kznys detektvek 45-47 kzponti gondolkodsi folyamatok 103-4, 114, 116 kromoszma-rendellenessgek 82-3 kukucs-jtk 154-5 klncsg 45, 59 Landolfi, Tommaso, 180, 213 Landry, S. H. 156, 212 Lane, H. 21, 22, 26, 27, 204 lts s tuds ksrlet 189 Leekam, S. R. 213 Lesch-Nyhan szindrma 198 Leslie, A. 170, 172-3, 175, 182-3, 185, 213 levlaszts (mechanizmusa) 182-5 Lockyer, L. 57, 88,205, 208 Lord, C. 55, 204 Lotter, V. 54, 55, 204 Lovaas, O. I. et al. 209 Loveland, K. A. & Landry, S. H. 156, 212 Madame Rcamier 27-8 Maurer, R. G. 79, 80, 207 megrts, olvass 90 megklnbztets 113-5 megosztott figyelem/rdeklds 130-4, 156-7, 164, 186 memria/emlkezet 9, 97-101, 107, 131-3 mentalizci 168-181, 190, 194 merevsg, rigidits 11, 122-125 Mesibov, G. B. 201, 203 , 206 metareprezentci 182-7 metareprezentcis kpessg 183, 184

224

TRGYMUTAT

mintafelderts/felismers 99, 100, 101 minta-knyszerts 101, 123 mtoszok 38, 39, 51, 52-3, 58, 199 mondathangsly 140 mondatjelents 99-100 mondattan 128-131, 136 Mozaik rszteszt 93-7, 101, 102, 105, 107 Mundy, P. 212 Murphy, G. 210 Nadia 89, 118 nmasg 6, 18, 24, 89, 130 neurolgiai funkcizavar 74, 76, 79-81, 83-4 nvmsok 135-6 Newson, E. et al. 56, 205, 206 Nicholson, B. & Wright, C. 213 Nyhan, W. L. 214 nyelv, kritikus elsajttsi idzak 36 nyelvelsajtts 130, 133 nyelvi krosods 12, 82, 128-139 nyelvi kompetencia 130 O Connor, N. 97, 98, 112, 132, 150-3, 208, 209 Ohta, M. 208 olvassi kpessg 136-7, 188 Omitz, M. 68, 206 nellts 147 ntudat 180-1 szintesg 44, 63 Park, C. C. 15, 116, 203 Park, D. & Youderian, P. 116, 209 pedns beszd 140, 143 Perec, Georges 118, 210 pernatlis problmk 83-5 Pemer, J. 166, 170, 188, 213 Petty, L. et al. 206 populcis-vizsglatok Camberwell 60-5 Middlesex 55, 57, 58, 60, 61 szak-Karolina 56, 57 j-Skcia 55, 57 Nyugat-Berlin 57 pozitv autisztikus tulajdonsgok 9, 43-45, 149-51 pragmatika 128, 133-4, 139-44 Premack, D. 166, 213 Prizant, B. M. 132, 211 prozdia 139-40 pszichodinamikai okok 58, 72 pszichofiziolgia 97, 120

pszichoterpia/pszichoterpis/pszichotera peuta 50-1, 194 puszta informci/zenet 127, 132-3, 141, 162-3, 192 puzzle 117-20, 124 ragaszkods/kitarts 122-5 ragaszkods az llandsghoz 9, 11, 13 rajzolsi kpessg 89-91 Raven-mtrtok 95 rmutat gesztus 156-7 Rejtett Fonnk tesztje 101-5, 107, 138 relevancia-elmlet 141 repetci/ismtls 6, 12-3, 49, 60, 69, 80, 111, 186 Ricks, D. 159-61 Ridley, R. & Baker, H. 80, 121, 207, 210 rigidits 122-5 robot 48-51 rgeszmk 11, 111, 120, 122, 124 rubeola 84 Rumsey, J. M. & Hamburger, S. D. 81, 207 Rutter, M.. 57, 82, 83, 88, 153, 195, 200, 201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 214 sajtosan egyni rdekldsek 4, 13, 115-7, 119, 186 sajtosan egyni kifejezsek 160-1 sajtosan egyni megjegyzsek 133-4, 135-6 Sally-Anne ksrlet 169-72 Scariano, M. 209, 211 Schopler, E. 58, 75, 201, 203 , 204, 205, 206, 209, 210 Schreibman, L. 209 Schiller, A. L. 132, 210 Segun, E. 25 Seguin-formatbla 95 Selfe, L. 208 Shah, A. 101, 106, 209 Shelley, Mary 49 Sherlock Holmes 45-7, 49 Sigman, M. 155, 160, 209, 212 Simmons, J. Q. 211 skizofrnia 7-8, 42, 65-8 Skuse, D. 36, 204 Snowling, M. 136, 211 sorozatszerkezet 100, 108, 122-3 Sparrow, S. et al. 212 Sperber D. & Wilson, D. 141, 193, 211, 214 Spock, Mr. 49 Steffenburg, S. 206, 208 Steinhausen, H. C. et al. 205 Stout, Rex 46 Strupp, K. 58, 205

TRGYMUTAT

225

sketsg gyanja 2, 24, 112 szndk tulajdonlsa 51, 133, 136, 141-4, 166, 180 szellemi rettsg illesztse 98 szemantika 128-30, 137, 138, 185 szemek beszde 152-3, 167, 186 szemkontaktus kerlse 63, 82, 151-3 szemkontaktus ksrlet 151-2 szent bolondok 17, 39-42, 199 szerepcsere (interakciban) 139-153 szerepjtk 3, 12, 24, 65, 182, 185 szerepjtszs/tettets 182-3, 185 szigetszerd kpessgek 9, 89-90, 97, 101, 118 szerotonin szint 77 szocilis alkalmatlansg 145 szocilis elzrkzs 150-1 szocilis fejlds 15, 147-50 szocilis krosods 2, 8, 12, 59-64, 68, 69, 145-166, 177-80 szocilis kompetencia 145, 185 szocilis deprivci, megfosztottsg 18, 26-8, 35, 36 szocilis szerep rtkelse 136, 139, 148 szorongs 78-9, 110, 149 szhangsly 100, 139-40 sz szerinti jelents/megrts 6, 139, 143,178, 180, 184, 191 sztereotpia 13, 24, 67, 74, 80, 111, 120-5, 186 szletsi komplikcik/krosods 66, 69, 83, 84 Tager-Flushberg, H. 129, 211 tants 16, 194-6 Tantam, D. 119, 123, 193, 202, 203 Tari, A. J. et al. 202 trsadalmi osztly 58-9 trsadalmi konvencik/szoksok 161, 197 teleptia 188, 190 terhes viselkeds/"nyzs 64 trbeli kpessgek 94, 101, 105 trfuggsg/fuggetlensg 102, 104

tvhit 172-4 Thompson, A. M. 206 Tommy 47 Townshend, Pete 47 tredezett vilg 110-125 tredezettsg kommunikci 191 tapasztalat 105 szlels 104 trkeny X 82-3 tudati/szellemi llapotok 27, 33, 44, 140, 153, 157, 159, 161, 165, 170, 180 tudat-teria 167-187, 190 tuds/ismeret 167-9, 172-4, 180, 188-9 tudatban lenni msok tudatnak 154, 157, 160, 165, 178 tlsly, fik 56, 65, 82-3 tlzott ingerszelektivits 114-5 tndrmesk 38, 39 ujjlenyomat 76 Ungerer, J. A. 209, 212 Vineland Adaptcis Viselkedsi Sklk 147 vrusfertzsek 84-5 viselkedsmdosts 121 visszhangzs (beszd),/echollia 40, 82, 113, 130-3, 135 Volkmar, F. et al. 147 vonz kls 1, 15, 87 Walker, H. A. 206 Waterhouse, L. 89, 207, 208 Weeks, S. J. 115, 209 Weizenbaum 50, 204 Wiltshire, S. 89, 208 Wimmer, H. 166, 170, 213 Wing, L. 56, 60-5, 75, 201, 202, 205, 208, 212, 213 Wing-fle trisz 64-5, 185-7 WISC 90-4 Witkin, H. A. & Goodenough, D. R. 102, 209 Wolff, S. et al. 59, 205 Woodruff, G. 166, 213 Wyndham, John 204 zenei kpessg 90, 113