iitateljima

DAn,

r:.,

...,,

"s\

..r:ltl-'€

|.

_r

2

Kada na test intolerancije na hranu
Broine zdravstvene teqobe moqu jelOvnika jedne ili

7 znakova osjetljivosti na gluten
Celijakija se teSko dokazujej smatra se daje na l0 ili iak 12 oboljeiih samo jedan prepoznat- Razlog je to ito olroljeli mogu proiivjeti niz godina bez

biti

ublaiene ili rijesene uklanjanjem iz viie vrsta namirnica. Kad se hrana koja uzrokuje osjetljivost izbaci iz prehrane, smanjuju se simptoini i tegobe. To je posebno uoiljivo kod:

. gastrointestinalnih t€goba (bolovi
ieluru, 0pstipa(Ua, dijareja, iritabilni
kolon najvise navode na sumnju na intoleranci.iu na hranu) - smanjenje tegoba 50 posto

u

ikakvih simptoma ili su simptomi sliani simptomima drugih zdravstvenih problema, ito moze zavarati i pacijente i
lijeanike.

;,1.';r:i:r;i

Ako mislite da bolujete od celijakije, nipoSto ne prelazite na bezglutensku prehranu prije nego ito se posavjetujete s lije(nikom i obavite sve potrebne spe(ijalistitke pretrage! lzbacite li gluten iz prehrane prije nego sto obavite potrebne pretraqe, nalazi bi se

. dermatoloSkih

procesa (akne, kro-

ni(ni ek(em, psorijaza, svrbei, urtikarija i osip znak su da s probavom neito nije kako treba pa bi prUe tretiranja koie bilo vrijedno napraviti test intoler ancije na hranu) - smanjenje tegoba l6 posto

PaZljivo plan rajte obroke
zelite li samo smrsavieti, imajte na umu da biste mogli jako pogrijeiiti. U pryi trenutaft odreci se glutena zwii relatimo l'ednostamo, kao odreci se kruha ili tiestenine, no prehrana bez glutem nije smo varijanta diiete s malim unosom ugljikohidrata. Takvom prehranom lilit 6ete s priliiaog brcia namimica, ali i omilienih okusa, jer gluren hrani daje potrebnu koMistenciiu i olGs,pa ne audi sto ga vedila proizotiaia dodaie u cijeli niz prebrambenih proiFoda. osim toga,hlva prehmna moZe dovesti i do ozbilinih nutritiwih defici ta, ier to dto hram nema gluten ne znaii

B#J**{i:{**tj**

. neuroloikih smetnji (kroniane glavobolje, migrena, vrtoglavica,
omaglica i sl. dovoljan su znak da s prehranom nije sve u redu i da bi test intoleranrije mogao biti koristan) smanjenje tegoba l0 posto

'

respiratornih tegoba (astma, rinitis,
10

teikoae disanja) - smanjenje tegoba posto

i da je zdrava, posebno ako iz prehrme izbacite ciieli niz mmimica bogatih vitaminima i namimice od integralnih Atarica te ih zmiienite bezglutemkim kelciru i grickalicam. Stroiniaci upozoravaju da osobe koje ne koMumiraju gluten imiu povisen rizik od mnjka niza vainih nuftiienata, poput Zeljeza, vitamina B i vlakm. Naivazniie je, dalde, pailjivo pldirati obroke i Loroumimti prirodnu umjesto prcesuime hrane,leko bi se izbjegla takva situaciia,sudiite li se od sih

mogli pokazati negativnim, iak i ako bolujete od celijakije. Tipitni simptomi celiiakiie su:

I
2 3

kroniian proljev ili zatvor
bol u trbuhu napuhnutost

4
5 6

neobjainjiv gubitak
kilograma anemija

. psihitkih teqoba (tjeskoba, letargija,
depresija, premorenost, hiperaktivnost u djece ukazuju da neke namirnice viie itete nego koriste) - smanjenje teqoba 'll posto

mogucih glutd-free proitroda koji se nude na trziitu i poiatate prehEnu vo6em, pow6em, proteinima iz ne-

msnog

mesa,

te b@glutenskim Zihricam4 poput noje i lrrurmt4 hrmit 6ete se uranoteZeno i zdmvo.

mlijeinim proitodima kvi-

umor
neplodnost

7

n
DA

5ro

JE PoZettNo, 5ro zBJEGAVATT
Uvijet izbjeii nlanu i pife koji sadrie:
* jeaam

PseudoZitarice su dobre za sve
Psatd&itarice su imimrc wiiedrc i iz.dnine te se preporuiuiu a prehrani wih dabnih slatpinn barem iednom tjedno, bez obzira na n imn li osoba intolnancijunn gfutsniline. Evo dstalia onehima odnjih
KVlll(UA - nosebno ie

]lnoga zdnva i ul(usna hlana po pilrodi ie bez glutena:

* grah, sjemenke, oraiasti plodovi u
nepreradenom obliku

animliiva

pripeme uviiek

* svjeia jaja * svjeze meso, riba i perad (nepohano, u tijestu ili marinirano)

* rai * kitikale (psenoraz) * pienica
Pieniini ploizvodi toie tteba izbiegavati: * gtiz

ie potrebno

mje

dobro

* voae i povrae * ve(ina mlijeanih proizvoda Va'no je biti siguran da se ta hrana ne obraduje i ne mijeia s hranon koja
sadrii gluten, aditive ili konzervanse. I'tnoge iitalice i Skrob mogu biti dio ishrane loja ne sadrii gluien:

* krupnik * bulgur * kamut

psfldoZitarica ier je iz iste porodie loo ipinat i cikla. obloZena ie saponinom, odnosno tvari koja je iini gorkom te Stiti od insekata i ptica. erije pripreme a jelo treba je oprati pa kuhati 10 do $ minuta ili pe6i bez masno6e s dodatlom neke uome. Kal<o saddi 60 posto ug1,il@hidmta i 11 posto bjelanievina, postala

oprati pa 40 minuta kuhati u vodi. I.to,

lolo

tada masa postaje lepljiva i Zelati-

nozna,preporuiljivo iu je kombinirati s drugim Zitaricam. Neki kuhari msu nakon kuhanja prZe u sezamow uliu te amamnt prjpremaju u obliku cipsa ili se pak moiF peci M tavi i pripremiti u obliku pucketavih kokica, PR0S0
jeva u

*

braSno, graham braSno

cijeniena namimica.
je veoma

:;:,1:.:t

* amarant * heljda

Stvail koie treba izbiegavati, osim alo nena naliepni(e koia govofi da na saddi glutenl

##J:

* kukuruz i kukuruza
* braSno bez qlutena 0iza, soja,
kukuruz, krom0ir, srah)

* pivo
* * * * * * * * *
kruh

kolaii
bomboni

* kukuruzna kaia * pr0s0 * riua * kineska ieferna trska * soja * tapioka

iitarice
krekeri

dio vegetadjanskih fiieta. No zm se i da se ta iitarica odamo ugaja u Indiii, gdie ie zow "mmdana". Jela od listova bogatih

#
i

"ir-:l

- uspipo-

rzliiitim

ldimtskim

tFg. {.:/" t:i;;' .:t: :ja

druijim,a
slad<asto mu je zmie izuretno bogato mineralima - ieliezom, fos-

forom, magneiiem,

Zeljmm

pomfrit
imitacije mesa i mo6kih plodova tjestenina
salate

* umaci, ukljuiujuii i sojin umak

tradicionalno se preporuruiu dirci koja pate od anemije. Danas se arurunt uzgaia na podruijim visokih mdmorekih visiro kao sto zuAnde i podnozie Himlaje.Kato su ta podruija lo6e povezam s drugim diielovima wiieta, ciiena te Zitarice m wjetskom je trZiitu u prosfeku viia od drugih. Priie

flourom i siliciiem. Buduti da sadrZi silicijsku kiselinu, koristi se i u kozmeti&oj industriii, ier tai sstoial< iada vlasi i noke te potiie obnow koZe. U kulinarstvu se proso koristi za pripremanje slathih i slanih lela, ali ga naipriie treba dobro oprati te kuhati pokriveno i bez miieiania. Naiaes6e u vodi ili zobenu mliieku, dvadesetak minuta.

7

7a oboljele od celijakije i one osjetljive na gluten
Prehrana bez glutenn pweiavarazinu energije, smanjuje mnsne naslage u podruiiu struka i iamii vithu liniiu Prehrm bez glutem ima znamtvenu podlogu kao pomo6 osobam koie boluju od luoniine bolesti celiiakiie. Niihov oryaniam, mime, i najmaniu trunlu glutena doiivliava l€o op6nost, sto izaziva wlo buran
immolo5ki odgovor. Najveii problem je ito tatva imunoloika
realcifa izaziva oitrcmla
tankog crijeva, a posljedica
su
loL ?*i;l

ieno 2003. godine u publilecil'i Archives of rnternd Medicine pokazalo ie da ie udestalost celiiakiie daleko ve6a, odnosno da od celijakije pati jeclna od t:: osobe. Sto zbog sve ve6e infomiranosti, sto zbog in-

teuinijih
uiSe

testimnja, sve ie

Glutmie protein uisatan u zrniu pienirc, ieina i raii, a Yeeina nas ga, ne znaiuil, Yoli. llo, on noie iazvati bwan inunoloi*i odgovot oryanizna Iod onba koie ga ne podnose
moze izamti simptome nalik onim kod celiiakije, poput grdeva u trbuhu, ploljeva i nadinmia, ali kod osjetljivosti ro gluten, za rzliku od celiiakije, ne dolazi do oiteciwnia tanl(og

liudi koii dams

napokon znaiu zaato im ie loie naton 5to poiedu komad lcrha, pizze ili

tiestenine. No, posli€dniih godina ot&riven je novi

crijeuzaivaljujuci we veiem broju dijag. nosticiranih sludajeva celijatiie i necelijakil'ske osjetlivosti na gluten, kao i velikol ponudi beglutenskih proiroda m trZiitu, o gluten-fre diietama poielo se we viie govoriti i pisti, Sto je odvelo stvad u pogreim smier: liudi su izblegavanie glutem u prehrani poaeli primimjivati kao lijek a najruliiitiie bolesti, u1d juiuiuii migrene, fi bromif algilu i sindrom kroniinog umora. IaIo je mogima talwa prehram pomogla u ublaiavaniu tegoba, to ipak ne znadi da ie prehrana bez glutena lijek a sve probleme. osim toga, raiirilo se miSljen.. ie da je talua prehram md ibEi put do vitke liniie. .iS, ,.. ono sto moze imati uti\ *'.9 . ft mk m uniiu iest cinjenicadatakvaprehrana * znamo ograrueG brol ? "dopuStenih't:mimi@,a Sto ie mmje izbora, ronie su i Smse da 6ete se preiesti.

bez

prehrm newoj prehrmi. glutem "in", i mipozmtiie svietske
tto, mda je

Pffiff*t+1fl'1,frr*;;

aijezde poiele su voditi tzv. Sluten-ftee 2ivot,odnosno hraniri se bezgluterold, ito, twdi se, pove6ava razinu energije, smmjuje masne mlage u podrucju struka i jamii vitku liniju. cluten je protejn prjsutan u zmju psenice, ieam i ruZi,a vecina ru ga, i ne znajudi,voli - upravo on daje jelim poseban Stih: tiiesto pizze aini mstezliivim, kruhu daje leralderistianu rallu i spuzvastu strukturu, a koristi s i za zgusniavanie umalc i iuha.

' .l{

problemkoii r, struanjaci & wivaju \ Y ,h neeli'. tr kt ialdislcos' ffi r letllivost ' nagluten.os. ietliivostmgluten, mime,

veliki probami problemi
deficijencija, ali

i

nutritim

i

Ako se ne lijede, oSteien ja ro W{cnleum se s uemenom moSu raiti u tumor, ali i prouzroiiti komp

[:n:""'x,i?ffiH:ff*

H

likaciie poput neplod nosti i osteoporoze.

lsin celihkiie pwliedniih ie godina
otkiven i novi problen - neceliia*ijska wietliivwt na gluten.

Neko6 se mislilo
da je

celijakija ri-

Sinptoni su

vrlo sliini

pworuiuje

a se ista ptehrana

elijaliii,

jetka bolest kola pogada jednu od 1O.OOO osoba,no istraZivanie obiavl-

Primjer bezglute nskog jelovnika
-------l
DoRUdA

nudlx F- rajaica, mozzarela i bosiljak
l

VEEERA
- kuhana i ohladena riza na
salatu s kockicama sira, tunom,

sa

- kruh bez sirnim namazom poput ili maslacom

glutena

i marmelada
-

l
i

- riZoto s tikvicama ili bufom, (moie se posuti parmezanom)

i

voiem

riZa na

mlijeku

s

.rH*
":& tl

kukuruzom, lukom, paradajzom i tikvicama (koje su vrlo kratko prokuhane i ohladene) takoder narezanima na ko(kice. Sve to se
zaaini maslinovim uljem perSinom.
i

: :

- bruscette - kruh (bez glutena)
na razne naiine - s povriem, tunom, lukom, malo sira...

- omlet sa sirom
Sunkom

i

- salata - zelena ili s rajficom, krastavacima, paprikom, zaainjena masiinovim uljem

- provjereni
bezglutenski mrislis jogurtom ili mliiekom i medom .iako je
ih teiko naii i vrlo su skupi

-,,pirjane" lignje sa aeinjakom, bijelim vinom i zaiinima uz palentu (bez glutena)
zelenu salatu

- povrie na Zaru: patlid:ani, tikvice, luk, paprika - sve to popeieno na tavi zaiinjeno nasje(kanim suienim rajaicama i
i

maslinovim uljem

,.(elijakiiarski (hilli (on Carne' . slabije zaiinjen, (da crijevna sluznica ne patj), uz kuhanu rizu i zelenu salalu

zl vnuft onrr:
- ,,qrike poqaiice" od tikvica i luka i rashladena salata od krastavaca s vrhnjem zaiinjena ieinjakom. Uz to odliino prija hladan sok od rajii(a sa solju i paprom DTSIRTI:

- banane i jagode s prirodnim jogurtom - super kombinacija - suho voie i orasasti plodovi poput oraha, badema ili sl.

- voie, kolaai bez glutena

ITA.'BOLII IIX|ISAC SrITI.'ETAOT.llNn}E

E
R

] RECEPTI

podnosi gluten
I aveiinntoganiie ni sviesna
vai

133 ljudi ne
]

Jedan od

E

MOJE

s

BMGLT,NHVSKE

DIJETE
I .FfINffiS PRAGRANI
r Godine2OlLNonkDot<ovieodigraoienalboliutenisktl

pojedirnfrrusezunrupoviisfi:osvoibiedesetnaslova

tiGrandSlanrhrmiraipdiiediou43metaaedsrr
.

Sarnodviiegodinegijgovajsarnpionldrnbuspio IGlroienrcgudedaieigacMiiecQftnbezdarn'

zavr5mpqteldtunir.
"

prih- dovjekom organizm m gluten. Riiei ie Ediiv i ispravm za sve, o rea.kciii tijela na odredem posebno a one kolibez prob- dugolaniane proteinske mlekule,a le@ moSu iesti iitarice. pritom su mislili m gluten iz iitad@: Dr.s. Domtella Verbamc obiasnjava psmi@, m'i, rcbi i iedm. Bolest se iswe sto momte zmti o bezglutensloj di- polia% kao teSko oiteenje resiq jeti. tankog oijeva, pa je nedostatat till resiZitrice su od pmtivileka iedm od e uok sruiere roorpciie ili upiimosnmih mhinica u ljudskoi prebrmi ja hrmjivih edi iz oiiem u kw. zante s oduviiek bile povod mogim suLo- imliivo ie i da ie neko wiieme liiedniaka bim, watlama, pljadkm, osijmjistruIa bila uvloru da je rijei o djeEioj bolsti. No, praksa i novi natin tstimma... Nimalo audno, jer gladan niie bio ja lwi m tai poremeei potrdili su boditko tfto ie mogao od niih pei kruh, jmn da od celija.kije podjednako obolikuhati kaie i druga fela. stoga su Benje jevaju ujmlatli paciienti ved mkon emciie miih Fedaka ponavljale da kulinia prum ako u njoi nembraim. prih obroka od itarica,ali i odrasli loji Na to s momlo zabomviti kad s lrerzu ih dotad koruirali bez ve6ih idki liiedDici 1so. godine up@rili wijet teakea. na cdiiakiju ili postoianie netolemnciie otkilo ie to i yeliko istraaEnie
reiim prehmne nije
2oo3. godine

obiavli@o u

aaspis

mudiosesbolonfunaiozljedamaodiednompoetao

naiUotienngirdti tenisairnwijetd?

.
U

Eomiieniojeprehranu!
Juta,qiisr

DGOI'T'RJEgilIAIIBIE

sano poh stoliqa fuoi obolwh

citiia*iie iweaoie hthi

ailci:

yeliema

i*T91': 1* il#il:i#:1"#1flffn"#*.r, izloienost iitafuilta, strct lovi ro.ooo dobrovofaca,iofim e dozvirusne i ha*teijshe inle*Ciie mb da se samo u pola stolj'ee brej >
ienentra yediwzidia,

od wta. LT"T:-j::::

Gtanovlieno da iedm od r:3 ispimika ne podnosi sluten te-dav-e6im tota niie

t2
obolielih od celiiakiie pov@o iel-iri puta.I<ao mogu6i uroci mvedene su genetska predispoziciia, pret jemna izlozenost Zitaricma, tesl€ shsne situaciie, posljedica trudnote i operatimih zah@ta, vimsne i balt{ijske infekcije... stoga s liieanici wim koji boluju od celilatije savjetovali da obavezno promiiene prehmmbene mvike te iz lelmika izostave psenid, jedam, zob i mi. zamiem su im ku.kuru2, riZa, helida, slmuak, proso, sirak, graiat, kivmo, amamt i tapiol@. Uz to mogu si pommi i sve bogatijom ponudom razliiitih bezglutenskih proiaoda aiji su sastoici bru5m gomoljastih plodova (lmmpira,babh, manioke) ili pak braim riZe, kul@a i pseudozitarica. hoizvodaci sirom wjieta stalno se trude ponuditi kupcima

Lista slavnih podela je s Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow, BillV Bob Thornt0n, Emmy Rossum, Jennifer Esposito, Dokovi(... samo su neki od poznatih koji su iz svog jelovnika izbacili namirni(e s glutenom. Prije nepune tri godine takva je prehrana postala sinonim za milijunaie koji paze sto jedu, a pogotovo otkad je oskarovka Gwvneth Paltrow na svojoj internetskoj stranici objavila bezglutenske recepte. Stoga je poznata hollywoodska dijetetiiarka i kuharira koja priprema jela bez qlutena (hristine Avanti u jednom intervjuu priznala novinarima da je redovito angaiiraju i zvijezde koje nemaju zdravstvenih problema, ali iele konzumirati iitarice u razumnijoj

runowsniji moniron,pa se i m brojnim specijalizirmim uimovim moZe uoiiti kontinuirmo pove6anl'e ponude runih proiaoda koji w bogati sloZoim ugt jil<ohiiratima, po*bice 6krobom, a ne sadrie protein Eluten. Primieri@, m ovogodGnjem txpu prehrambenih proiaoda koji ne sadrie gluten u sydneyju bile su izloiene mzliiite rcte lfrha, peiva, pita, pizza i slastica novih okus. Nakon ito su ih postetitelii kuiali m itmdovima, ubzo su ih mogli wi'iti intemetom i kupiti u ausralskim prodavaonicma , leficima i pekarnicama. stoga su

mjeri.
Nakon toga se o bezglutenskoj dijeti naSiroko razgovaralo u televizijskim talksh0wovima 0prah Winfrey i Marthe Stewart te se doznalo da glumaike zvijezde Billy Bob (helsei Clinton, k(eri bivseg ameriakog predsjednika Billa (lintona, otkrilo se kad je za vjenaanje narutila bezglutensku t0rtu, Sigurno ie sejedn0m u budutnosti za takvu svadbenu slasticu odlutiti i lg-godiinja pje-

Ihornton, Emmy Rossum, Jennifer Esposito takoder ne smiju konzumirati namirni(e s glutenom. A da su lijetnici to preporutili i

vaiica Miley

Cyrus, koju su nedavno na

holly-

dokje dzoqirala. Na tim se fotografijama vidjelo da je popriliino smriavjela, pa se govorkal0 da boluje od anoreksije. Stoqa je pievatica na Twitteru porutila da je njezina vitka linija rezultat bezglutenske dijete. Nije tajna ni da je bezglutenski reiim od pomo(i sportaiima.

w0odskim ulicama fotoreporteri zaskotili

hit na ielowiku

od celijakiie postali limunov kolai od bjelan@ i wem tidiumta torta, trE se govorka da bi ausbalski Foinodaii njim mogli osvojiti i inorem trZista.PoMipriie

mogih oboljelih

Itit na ielovnilu nnogih oholielih od celiiakije Wstalisu linut,v kola( od hielana i uvena badanasla

dolazi u obzirveliko meriil@ i u sklopu niega zahtieno tiiite Irs Angelesa i Holll,rymda, gdie bogati i slami ne Zale norca da bi se hmfi po reZimu dijce
bez

ispramn za sve, posebno za one koii bez probleru mogu jesti Zitarice polrut pienice, ra-ii, jeim i zobi. za we ostale, za loje gastroenterolog m temelju labo-

glutem.

t,ttd. Austnlski ptoizv\daii niina
owaiaiasYhBIo

rato

god bilo,

iini

se da ie

postalo

ttiiite

populamo biti na toi diieti.Medutim, takav refim prehrane nil'e prihvatljiv i

ratoijskih nalaza aldjudi da su podloZni osietljivosti m gluten, tu su dobro nm zmna palenta,proiaodi od riZe,
prosa, amdanta, kvino je, krumpira...

t5

Kuharica Jadranke Boban Pejii jedna od detiri najbolie na svijetu!
GOU RMAN D WORLD COOKB@K AWARDS

kategori ju (na jbolie vegetariiatrke kularice sviieta za 2oo7.) i osoiila drugo miesto.

K@liteti Planetopiiinih lruharica pridonosi i madnja s renomuanim domaeim fotogi"fima, stoga ie va;no spommuti i Maiu Danid Pedmi6, Eil'e fotografije krse nominirmu kuhu-

id.
osogodiinii ffnalisi u latqlqiii vegetaaiirukih ftuhtrie:
KANADA: The Desert Rose cafe cookbook, Rosa I€nt (Deseft Rose cafe)
HRVTIISKA: Bez FRANCUSKA:

xj*shi

uspieh

wie kuharice
ito ie ploglaiena a pobjednicu u wojoj remlji, comand world cookbooli
akon

glutem (Planetopiia)

Award uwstio je kuharicu BEz GLUTENA Jadranke Bobm Pejia metlu fim[ste u kategoriji vegetarijanskih lruImica. Na hiie naain,miedno s ioi troje kmdidata, uSla u odabir za najbolju kuharicu sijeta u ovoi kategoriji. Naime, u svakoi l€tegoriji komisija za dodielu ove prestizne lclinilske nagrade u finale odabire samo Eetiri kuharice iz cijelog svijeta, od lojih ie jedra ponijeti lsLaw titulu Najbolie u sviietu (The Best IdThe

Alain Passdd, collages

et Recettes

(Alterutives)

VELIKA BR]TANIJA: Rose EIIiot s New Complete vegetarim (Collins)

cou]:r]md world cookbook
Awards prestiino je wietsko primanie utmeljeno 199s. godine, a koje se dodieljuje wale godine za naibolje ktharice sviieta u nekoliko kategoriia. cilioi dodiele nagrade su odavmje pdznania onima koii s uspjeli ost-

world). U veliloi koDkurenciii, uci u samo finale i biti odabrm medu detiri naj-

Ituhaila
vegeta

BEZ

GlUlEtlA mMu
u

bolie

linalistinn ie

lategoilji

ilh nshih I uha il ca...
su iz

Malihtrojefinalista

Fnnuske, Velike &itanije i lhnade

kdarice m pojedinu kategoriju veliki je repfeh. JadEnki Boban Peii6 i naldadniakoi kue'i Planetopija ovo vei drugi put polazi a rukom, nakon ito ie kuharie Lieto uila u finale za istu

vadti Fepoznatljiw imsnost i origimlno* u zahtjemoj konkuenciji autora i kuhmica m s1'etskom triistu,
prerenaeija mgradenih mlova drugim iezidnim podrufiima te

m

izmia\mie lDBtovanja prem kulturi hme i vim koja pridonosi ideji wjetskog mira.