You are on page 1of 1

Nmero de sessi:

10

Data

2/12/13

Objectius de la sessi Millora de la resistncia aerbica i la flexibilitat . Objectius individuals:

Sistemes i mtodes dentrenament: Utilitzarem el sistema continu variable ( fartlek !er escalfar i les re!eticions !er la sessi". Intensitat Volum Descans #ntre 1$0 a 1%0 !/m ( minuts ) (20 re!eticions x 30* x 2 (20x30++ x2 Material m&rfe'ues

Descripci de lentrenament: #scalfament ,ursa- ti!us fartlek- durant ( minuts- donant voltes a l+ institut. 1 minut caminant ra!it- 1minut corrent suau i 1 minut corrent m.s fort. /e!etit 3 ve'ades 0art !rinci!al #ls alumnes treballaran !er !arelles. /ealitzarem 20 exercicis de flexibilitat ti!us PN 10 se'ons d+estirament- 1/2 se'ons de contracci" isomtrica del m3scul a'onista i 10 se'ons d+estirament. 4ornada a la calma

Valoracions individuals !inalit"ada la sessi: