You are on page 1of 37

IJTM

Facultatea IMCM Catedra "IMSP"

Lec!ie Tema: Microsoft Project in planificarea
gi urmdr'irea proiectelor

Demian Uqanli

Cuprins

1. ELEMENTE GENERALE DE OPERARE
1.1. CARACTERISTICILE PROGRAMULUI MICROSOFT PROJECT 1.2. VEDERILE PROGRAMULUI MICROSOFT PROJECT 1.3. OBIECTIVELE ECRANULUI MICROSOFT PROJECT 1.4. CASETE DE DIALOG

2. PRIMUL PAS
2.1. CREAREA UNUI PROIECT 2.2. DESCHIDEREA UNUt Ft$tER NOU 2.3. DEFINIREA CARACTERISTICILOR GENERALE ALE PROIECTULUI

2.4. TNTRoDUcEREA

ecrtvtrArlon

z.s. cAreva AcruNr oe eazA'

2.6. srRucruRAREA tennnHrcA A pRorEcruLUl 2.2. STABTLtREA RELATILoR DTNTRE actrvrrArr

2.8, PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

Page

rt*

GENERALE DE oPERARE 1,1. CARACTERISTICILE PROGRAMULUI MICROSOFT PRO..!ECT

L

rleuerurE

Utilizarea oricarui program de calcul in domeniul nanagementului in'plici lolosirea aceloragi .on..pt. debaz6, care au fbst studiate anterior. in momentul de ia1d, p. piulu software-ului existd o gam6 foarle.largd de programe de calcui care pAnd la urmd realizeaz'a acelaqi lucru , qi anume, g.rionur.u proiectelor. Diferenlele dintre ele constau insd in facilitalile pe care le in elaborarea rapoartelor 9i' irezinta fieiare ?n crearea gi urmdrirea proiectelor, bineinleles. in prelul lor.
Printre cele mai folosite programe de calcul se numara: Primavera (Primavera Sistems lnc ), SuperProject Experl (Computer Associates),

Microsoft Project (Microsoft Corporation)' Time Line (Symantec),
Harvard Total Project (Softwarur Publishing Corporation) 9i altele

6 ,*,# Ultirii

r'4

anii, firma Microsoft Corporation pune 1a dispozitie Versiunea a progtamului Microsoft Project cu care ajunge in topul progratrelor ie management utilizate in gestionarea proiectelor mici 5i medii'

r00r

Microsoft Project reprezintd o aplicalie deosebit de puternicd in nlanagetlerltul proiectelor,carepermitegestionareaproiectelormici 9i medii (pdnbia ii)000de

activitali).
Acesta poate fi folosit in proiectarea,

planificarea gi unndrirea proiectelor, pundnd 1a dispozifie o gan.rd largd de posibilitati de reprezentare graficd a informa{iilor. in afard de planificarea duratelor qi termenelor de realizare a activitalilor. acesta da qi posibilitatea planificdrii

costurilor qi resurselor (oameni gi echipamente).
Suplimentar, in afara planific[rir activitAtilor, se poate realiza gi un proiect de control a acestora, prin care se poate compara planificarea iniliald cu cea actualizatd qi se pot elabora rapoarle de stare comparative intre situalia reald existentd 9i cea
corespunzdtoare pianifi cdrii ini1ia1e.

Page

/

-Y

\
Caracteristicile programului de calcul Microsoft Project tin seama in primul rdnd de mdrimea proiectelor gi de configuratia sistemului de calcul. Disponibilitdtile
oferite de acest program de calcul sunt: - numdr maxim de aciivitdti pe proiect 9999 9999 9999 9999 50 de ani minutul anul limitat de memorie

- numdr maxim de resurse Pe Proiect - numdr maxim de resurse pe activitate - calendare pe proiect, grup sau resurse - durata maximi a unui proiect

. unitatea minimd de timp
- unitatea maximS de timp - numdrul de ferestre deschise simultan pe programul
de lucru

Un avanteJ eV[|}t1! el d*l[Arii acestui ProOSm constd gi in faptul cd, datoritd vitezei mari de calcul, 9e pd IntrOduce mai flttlftq varlante de simulare a desfigurdrii proieCt0lQ{, tn yedgfea Alogerli variantel oPtime, cu efectele economice cele mAi fi modificate situa{iile privind disponibilitdtile, costurile 9i hVo1qpXU, Astlel pot planl{CEreq lermenelor de realizare a activitd{ilor gi se poate stabili desfigurarea

optimii a acqstora.

Rezolvarea problemelor de ordonan{are se face prin utilizarea metode graficul refea PERT. Din acest motiv, utilizatorul trebuie si posede minime cuno$tinte privind analiza drumului critic qi modul de aplicare a conceptelor de bazd.

Pase

I

Page 7 . Gantt. histogramele de resurse 9i costuri. Microsoft Project permite crearea gi vizualizarea proiectelor in vederi specializate. .1J. "'.. graficul de egalonare calendaristicd . Fiecare din aceste vederi poate fi adaptatd de cdtre utilizator afi96nd strict informa{iile dorite de acesta. VederiGiafice Vederile grafice pun la dispozilie reprezenteri grafice ale informa{iilor despre Proiect. Vederile se impart in trei categorii: vederi grafice. VEDERILE'PIROG RAMU LUI trIIIC:ROSOFT PRAJECT'. . vederi tabele vederiforme.. graficul retea PERT .]. Cele mai utilizate vederi grafice sunt: . Acestea sunt ferestre reprezentate intr-un anumit format care pot fi utilizate la introducerea gi afiqarea informaliilor despre proiect. vederea Calendar.

15. sub formd de bare. tn fig.&. Vederea graficului Gantt dd o imagine sugestive despre lucrare. se poate controla gradul de detaliere al proiectului Page $* . permiland introducerea informatiilor despre proiect..Gm. permitand concentrarea atentiei utilizatorului pe duratele 9i termenele caracterstice activitdti lo r. la care s-a ataSat o scard a timpului.F.:'t :: I *.. P. corespunzatoare unui anumit proiect.?i(r6.:b'. in cadrul tabelului..: ei. F | " rtrEtrE r:::.t.*.r . s*':.. Aceasta conduce la stabilirea cu uEurinld a ceea ce trebuie Actryitati (luorari). :.s 1 Graficul Gantt Graficul Gantt din Microsoft Proiect apare intotdeauna imediat dupd inceperea sesiunii de lucru. I se prezinti o astfel de vedere.].6 R : : '"]] :..Mehh.!. Fn.:. activititile se pot inscrie incepAnd de la cele mai generale. :'= :t q q.: l!l:::l i*&t::.t't.&.G rr. 1.]Ni. Se pot crea niveluri multiple de detaliere prin introducerea activitalilor direct in vederea graficului Gantt 9i. prin expandarea sau condensarea acestora. Aceasta include o listd de activita{i organizate intr-un tabel care conline toate informatiile necesare 9i un grafic care arata fiecare activitate sub formd de bard.l:::t w@.. cdtre cele elementare.r'a** trio ltiitmr""tl.lgegu.1rk"*"1".rfiitu.: r:r::r :ll::u I ::j::r Permite vizualizarea intr-un calendar a activitatilor. rcalizat intr-un anumit interval..d. r i t::'.is g* !* fil rsnnl ts* Pojdt ldq Bie D r* F19.

Page { . Dupd introducerea activitdlilor gi definirea condiliondrilor dintre ele. Vederea graficului re(ea PERT aratd relatiile dintre activitdti. Vederea graficului retea PERT este interactivd: se pot adduga qi edita activitdti direct. arcele reprezentand conditiondri temporale. sau se pot modifica informatiile vizualizale in c6mpurile de date din casetele corespunzetoare activitetilor. Zona din dreapta este graficul in timp al activitdlilor reprezenlale prin bare. Zona din stanga este tabelul in care se introduc informalii despre proiect. prin apdsarea de doui ori a butonului ciin stAnga mouse-ului pe zona in care se afiseazd calendaru I (zona superioard a graficului). Vederea grahcului Gantt este imparlila in doud zone. Se poate utiliza icoana de zoom pentru a privi mai de aproape anumite zone din aceastd vedere sau pentru a afiga structura intregului proiect intr-un singur ecran.Vederea graficului Gantt g:€ EF 4*iti !'@ M{. "nra:EaBilh. Urrilalea de timp afi5ala in coloanele vefiicale ale graficului poate fi schimbatd la oricc valoarc.eo ' 6l q ? 6 rf.\. este recomandat sd se facd verificarea acestora utilizdnd vederea graficului relea PERT.r!.' . . Ca formi de reprezentare se utilizeazd figurarea activitatilor in nodurile graficului re(ea. Graficul retea PERT Vederea graficului retea PERT din Microsoft Proiect permite analizarea in detaliu a structurii proiectului.

rd i ll I ...q 6rJ..6.!lil 'l .l TlsF#rdr.{!Tt::i"r.l *r... s! a 'ffi.".E lnformatia afigatd in dreptunghi ale graficulu poate fi schimbate prin apdsarea butonului din stanga mouse-ului pe zona in care se afigea informatia. Pr.4 u.q:!d{ ..j f-n__l .iiii bF -6 eod 0. DdEAft\: *"a*9..*-.[Tj.r !lgr.. !..rr :{l:...t: ii F s@c. .u{tj1!lL11*l ir:igi. Aici se prezintd o histograma de resurse pentru un proiect.. rk lrtu. Page / .1 Fs D iE q4 1@ t6qi tu4& !$k trrts* sndow FF gDT qr 6 qqii @B_ 4J rl -l:J!mB4eH ! i./ \ / rurr*"e-.:i u € : -S.i.. 6g * i+ r e -.Vederea graficului retea PERT El::ij..qp:t\ -..-1ge. l... : Vederi histograme de resurse gi costuri Aceste vederi sunt utile pentru urmdrirea gradului de incarcare a resurselor sau pentru urmdrirea curbelor de costuri aferente resurselor din cadrul proiectului.e.r:1i11L.:."".1.-.:ffi\..-y.-' i:.1l 1@J.T:=l trtu*dredded.r..l Pd.-Ettr!E ili l:liltiliriiiiii:"lll!::ti:ri.5 -6 i-:-r a' lL-h. tu. .

Tabel cu...tirnp 5 ..i+1i t i iii :ir . informa(iile care contin efortul resurselor sau costurile pot fi afigate tinAnd seama de desfigurarea in timp a proiectului Histogramd de resurse . scara timpului poate fi modificata pentru orice unitate de timp. 6rer.. La fel ca in graficul cu activitrili bare. 4F.Ft'i ."u : r.ts i .].f +-w.s.- * .Q.. De exemplu.*{edeFi''Ta'bele Afigeazd informatii despre activititi gi resurse pe r6nduri gi coloane. Calendarul Page { ..ie.:t=. E r ! iinGs =YE i -.e.F..r.rH *1. Acestea se pot folosi la introducerea informatiilor despre activitati sau resurse sau la afigarea unor informa{ii specifice la un moment dat..efortu I resurselor in.-:A. Microsoft Project recalculeazd costul gi efortul resurselor in acord cu unitatea de timp aleasd.-!r':ii.

ilt{ !'rild suilila. PERT. modificate in diferite feluri. Tabel cu efortul resurselor in timp Tabel cu costurile resurselor in timp Fereastra Task Form Fereastra Resource Form Page _f . sau Forme. i!.dri 0!0$ Prord.. Tabele.:i::.d 0.ttl Pfo. * Vederi Forme Vederile Forme permit afigarea informaliilor despre activitSti 9i resurse..c srDdiln s*derd !rnk't {il de utilizarea resurselbr cost urile resurselor il fl rii::. Acestea contin aceleagi informatii care se afigeazd in vederile Tabele.t. rust]d .Tabel cu costufile r6surseloi'i:h'timF [. Vederile Forme cele mai utilizate sunt Iask Form gi Resource Form ' Putem avea orice combinatie de tipuri de vederi Gantt.. dar ajutd la concentrarea utilizatorului pe informatiile specifice unei anumite activitatdli sau resurse.

l1.o+l lle 06.oj od' od (.. r r'r I Ir. 'cc rj 20<c/4 .:r oo (o.0 e i' ra Fer. " o .iir:::--:lpdff.e. i i t69 . 1 i i Page /O .".rtj :2oKerra. ! : l. . rd ad 0o ! o J0 ol 0d od (o ...14'l..l D.. i:.m tL ft.G:a :t$.. i: .!i. :-r.f{l t1__j0?.d t.. Fd* lli:i:i l *.Fereas ....or.t iraol l2lxeyrc... s""a: o: nli wed3l.! e'oi. iit: i!. .rq niii._ o. .o3.i!'I B' . wc ful n aiia"*. 'F%-* -.b*r._..o{.MdbFrop.eth. rs isete....1.*w !l 1.D-n.1'.02. tt t #.0! i wEd.r r*at rq. l2oKerlc. I i:{[Gi .!( i0 ...J [.ob bO rt.o! n.or rl rilrlr4nr rl! 1s..i Is llnvte iecn . Sil.r. q: iiir: iti -J + .0 a/.. F. ' ri.t ::l ri :l :: :I i: : ! l ': Fereastra ... D 6' R: .n{ wEd 1s.r pd.j r+lrrr". :ora/r -( 3! d-oa-'e: za. -..t:od.os.#r rqdr e'ret unro* 6ap gteti l. :2!Xefc!: l4 :Re.0. {6 iadhrnErahv€ rrn -O e :2!xeytcr: 9 .lP e*t: t.01 .c.t E s it:t :.o{..o{.... z.u. F*."ooJ.04 . drrl: :L!remEr.t*rr-u r' *"r { :aoh iqon qour. 0d oo ra. t4 !e. E"@lrE.

Microsoft Proiect pune la dispozitie mai multe combinatii de vederi.* . in toate combinatiile de vederi. Din meniul contextual care apare.V€deli :Cornbinate Vederile combinate permit afigarea a doud tipuri diferite de vederi in acelagi timp' Ele sunt combinate in perechi ce se folosesc in special atunci c6nd se urmiresc anumite operatii pentru conducerea proiectului. Vederea combinatd Task Entry este o combinatie alcdtuitd din vederea graficului Gantt dispusd in zona superioare a ecranului 9i vederea Task Form dispusS in zona inferioard. in functie de orientarea vederii de bazS (pe activitdti sau pe resurse). Aceastd vedere se utilizeazd la introducerea informatiilor despre activitS{i. vage (/"/ . in zona inferioard se afigeazd informalii detaliate ce corespund cAmpurilor selectate in zona superioare' Accesul la vederile combinate se face prin apisarea butonului dreapta a mouseului. se selecteaze comanda Sp/if care conduce la afiqarea vederii combinate.

Afigarea unor noi vederi se poate face utilizand comanda New Window giArrange All din meniul Window.eri mUlfiple CAnd se deschide un figier nou.rx. Dimensiunile vederilor pot fi ajustate manual prin actionarea asupra marginilor qi mutarea lor.:"""o"oY: --' 'Lirc. Putem avea mai multe vederi de acelagi fel care sd difere prin organizarea lor. Paee {1 . Microsoft Project pune la dispozitie vederea graficului Gantt.lJu Ved. Vederi multiple pentru acelagi proiect pot fi deschise in acelagi timp. Reducerea acestora la forma icoanelor poate fi fdcutd prin ac{ionarea butonului de minimizare.

bare titlu gi casete meniu pentru fereastrd 9i controlul aplica{iilor. bare de defilare. printre altele. butoane de minimizare 9i maximizare.. ecranul con{ine o serie de particularitdti standard aplicatiilor Windows.1. un meniu bard. Acestea includ. interfa{a utilizator a programului Microsoft Project are obiecte specifice pentru ajutorul in construirea 9i revizuirea cdteva proiectelor: icoanele ecran Microsoft Project gi casetele de informa(ii vage # .. cu meniuri pull-down.O:BIEGTIVE[E.3.tC'RANULUI MICROSOFT PROJECT Oricare va fi vederea deschisd in Microsoft Project. in plus.

Microsoft Project utrltzeazdminitabele gi forme etichetate in cadrul casetelor de dialog. Caseta de up I 6a* I e. cum ar fi: butoane de comand6. liste pull-down. CASETE DE'DIALOG Microsoft Project permite alegerea diferitelor opliuni in cadrul acsetelor de dialog.1:4.liste pull-down . cdmpuri editabile. astfel incdt sd avem acces la mai multe informatii. . in plus.. 5..).forme etichetate.tu | Faq 2.butoane de op{iuni.lnsill Page ry . Acestea sunt proiectate avAnd opliunile standard ale mediului Windows. buton de ajutor. Microsoft Project va afiga o casetd de dialog. Ori de cAte ori se alege o comandd al cdrei nume este urmat de trei puncte (.cdmpuri editabile 3. casete de verificare gi butoane de opliuni care permit accesul la alte casete de dialog. 4. permilAnd alegerea rapidd a opJiunilor.

definirea rela(iilor dintre activitd{i. Cdnd se creeazd un proiect nou. se pot defini calendare specifice fiecdrei resurse. a duratelor. resurselor gi costurilor corespunzdtoare.. Etapele care trebuie parcurse ?n crearea unui proiect cu Microsoft Project pot fi sintetizate astfel: 1. Planificarea serve$te in primul r6nd ca un plan de lucru pe care dorim sd-l indeplinim. in esen(A stabilirea unei liste de activitAti care ffebuie indeplinite intr-un anumit i-nterval de timp. resurselor pi relaliilor dintre ele. deschiderea unui figier proiect nou. incluzdnd sdptimAna de lucru normala gi orice zi libera care efectueazd toate resursele. precum gi realizarea de strategii pentru viitor. CREAREA T]NI]I PROIECT 2. 7. resurselor qi costurilor aferente. stabilirea relaliilor de intercondi{ionare dintre activitAF. stabilirea listei de activitdfi.calendar principal: specificd aici timpul disponibil pentru muncd. Microsoft Project pune la dispozifle un cdmp larg de op(iuni penrru definirea activitalilor. Activitdlile dirrtr-un plan de lucru se bazeazdpe un:. in plus. 6. care ev se idenliazd zi I ele I ibere corespunzatoare acestora. definirea caracteristicilor generale ale proiectului. structurarea proiectului.8.I. 3. a duratelor. 5. utilizate in urmdrirea lucrdrilor. 4. aceeaqi planificare devine un instrument de evaluare a realizbrilor gi permite::urm[rirea costurilor gi resurseJor. in concordanlA cu inlormaliile privind fiecare activitate. este bine ca mai inainte sd se defmeasca opJiunile care vor influenla intregul proiect cum ar fi de pildd opliunile de calcul. costuri gi repartizarea resurselor. De indatd ce activitatile incep sa se deruleze. 8.. Page 13^ .PRIMUL PAS 2. 2. elaborarea graficelor qi rapoartelor reprezentative. Un plan de realizare a proiectului reprezimtl. despre duratd. introducerea activitAliior. In cele ce ur:rneazd se vor prezenta in detaliu etapele 3..

iift r ismr'rr F s sMr\vr:F lqq44'ql s .EE:{O ffi lO it S h B<t:' -3 igi@. Deschiderea unuifigier nou Accesul la programul Microlost Project se face din grupul de icoane Microsoft Project.data de incepere a proiectului.(. . _dp noc'oup D E} R:g& s *:::lirt"'' :-l ffi.Sffi ( uB\Pad 5123 Paee 16 .1. Schedule From .i:it:itii:r:r:dmrvvr . di *l e.n. Accesul 1a acestea se lace prin simpla apdsare a butonului stAng al mouse-ului pe zona etichetatd.s.ne permite sd alegem modul in care se face calculul termenelor caracteristice.r. o.atunci c6nd se cunoa$te data de incheiere a proiectului gi se doreqte determinarea datei de incepere a acestuia..t d! 13.===:Alra+r lr$latr1e f! :Oudidi !!l{qrm .l ] . Current Date . e.oFd b."n".. implicit acesta este calendarul Standarl care are siptdmAna de lucru alcdtuitd din 5 zile lucrdtoare.data de incheiere a proiectului.m.oi i!iifiiir:i.09tra'0! :lqilir!9 ur. Dupd incdrcarea programului.l.. O altd cale o reprezintd apdsarea butonului New File din bara cu instrumente Standard.81:l I)be LoL e^ r$1 Io dr Irr.ne permite alegerea calendarului debazd al proiectului. Informa{iile care trebuie introduse in fereastra etichetatd Project se relrd 1.n in aceastd etapi. pundndu-ne la dispozilie doud posibilitali: Project Start Date . / U:.*$. in acest moment pe ecran apare caseta de dialog Summary Info care conline doud lerentre etichetate: Project gi Document. .2.atunci c6nd se cunoa$te data de incepere a proiectului gi se doregte detenrrinarea datei de incheiere a acestuia. utilS atunci cdnd Finish Data aceasta este cunoscutd gi este impusd de un contract. Calendar .reprezintd data curentd a sistemului de calcul qi ne ajutl la rmnhrirea proiectului in cazul in care sunter..!le{{q . cu c6te 8 ore de lucru pe zi..... Cctmments . Project Finish Date .". acesta va afiga vederea graficului Gantt in care urmeazd sd introducem inlbrmaliile despre proiect..in aceastd casetd se introduc informa{ii generale despre l'f. care implicit este Start Data data curentd a sistemului de calcul. cAnd cursorul se afl6 pozionat pe icoana corespunzdtoare Microsoli Project in Start si Programs. prin apdsarea de doud ori a butonului stAng al mouseului.i!t:t:E \:F -'B .2. punAndu-ne la dispozilie mai multe posibilitai de introducere a informatiilor.

Aceasta pune la dispozilie caseta de dialogOptions alcdtuit[ din 9 ferestre etichetate. Dintre acestea se vor alege urmdtoarele ferestre: Fereastra etichetatd View permite introducerea informa{iilor referitoare la: Page 1l .Defi nirea caracteristicilo r generale ale p roiectilIui Pentru definirea caracteristicilor generale ale proiectului se va alege comanda Options din mediul Tools.3.2.

s... barele de defilare..9 -Y':-\] d 8.lB r q:e--rArr."r8. la-j O ut I i n e Op t i ct ns :: l-il c*' i DeJ'autt View.ML.formatul de scriere a datelor calendaristice 9i a ore I fi Show ..i i# F@ .- 05 iF @ ioEq !! F 5 s H:r w I F s I M r1v rir's.(tdtaosd^4en p s6..vederea implicitd este graficul Gantt.1=f Date FOrmAt ------li:. precum qi pozilionarea acestuia in rapofi cu c i lre orl le: Outlinre Options . .. dolari $).+r F '"6-€ D6S €'Bi7 lJ.id. unitatea monetard in care se vor face calculele privind costurile (mii lei .acest grup permite stabilirea simbolului p:-nttu . indicatoare de legdtura OLE 9i indicatoare privind notelel View Options for ..*h@#F!ad p i@s*j8ste&Fr4.--*'st -H-:.in acest $up se specihcd op{iunile de afiqare ale structurii proiectului. zreru.ffii4P fifitrStrI 2*:! View o "i':rw.rDre Curr ency O ptions Lnli$iitlsl foi4'il"'-""" +tn*: --ad:'"Xfi r--.rd!t....qa@dl..a ."...! ' Q.....: -6...glE€ idi r! !ca..! e++-.'.*:FiE.6rt6Grr!<.in cadrul acestui grup se specificd elementele care vor fi afi9ate pe ecran cum at n: Uira statut.* ]i* . '..:w-il':1. Page /f .*. .. dar ea poate schimbatd prin alegerea oricdrei alte vederi din lista drop-down pusd la dispozilie: Date Format . fud I# q+:i ryjd !9Lq €9b.€.l.----. bara de intioducere a informafiilor."r. l'.--.]i !"*.g . I i: l.!.\hOW iJ:'rM tqoettu "trD F'ors: .-:"..

rjni !.1.oi..FiMl.:.r r i*11iist....1=...1rG O..fre.o.h* I jitis1..rqoqr ? &" ab.l .--"-"------: ------': lF d Micrctscft Project planifica proiectul.ddo'q.. l.. sau pe lund) asociate acestora rree'ot{t I :-!!!lldidi.8.4!r qs ji '. fFnFf.p.* * $:O t: ? (9 roGEF -B/UTEErttrt...tvt..il .s-o\.tA:I:i n.. l startj )' Ado....tqr4e. E..$...nsDq. ll!..R -'. 6 El : ! amH4 #: r.. :u . .d" fo... F luc p " -at*o.r <.re .os-. ll ' l r. J rr r'rot'o..- ._Il::_l q Paee /3 .".. .:===] I F.1 : -:Ntr*':l 3=tElEB&Hi 6 E!r€ B i: !tu lGrt. Q 4.". . 1 . I r..eio -dveabo. Gfilt6lr@r 17r. 9 .* 14 - nii.loDE e.x:ci:ll:...T:'\. | N\tj . J.!r[ p rd.ei. J ..{Itir | 5cM T \l F!5Mrv..' !l! p:6.5i!w.ite rtq. . ..N11\T r ! c'4-u _ .. turdb sad ridsh r lillq .O. precum gi costurile irnplicite (pe ord.ecre..sn'w_ s 5!-ry.o* a* oaiut 17 tu* frdr tdtu 6^ e'roo e.Lr !_feo.fr ll ll ll I I ' introduce numele utilizatorului. l l] definesc opliunile privind asistenla pe parcursul planlllcarll.reN:.r'ec'a: lt.apr C9 :l {. resurse. {t rak&ft Ba'nrowdd pi..tsJ kn-dryro rto'lojdr-l pp ** I k* I " t "-" | *"* Ll -.r... .F6{r $ + + . pe zi.. €\ .iqt.'. dEjos fv Lsq rBw \d r eilr idtad dr"(d.s*ry rl c'n''a I v"o".asBd. Arct' r' se: .. liia----------! Wc*r'cnte.s +== ll::_ ..** | .M..' llnh O Edr ...b qil&d!>Fo' or ..{.fl!iF.ndH 6&r .lr e ' . ""'""" '....&. q.t:€ dP S q3 B {7 : i B../.d'd.tri ip ).edin..*. tui _t S. alege f'ereastra etichetatd S chedu l se e.. tr .":{.n..sdcraJ..6o.edn.in.n...09 .- specificd optiunea pentru adAugarea automatA de noi resurse in cadrul Iistei a. s. pe sdptdmdnf.r ::ff1Fereastra etichetata General permite I specificarea opliunilor penrru operatiile generale ce se electueazd cu Microsoft proieCt.Lr...okh ..1..*l J.tuos.-o: \: ':...qr.!!. t*^1..-. .:b ..'r.*::il'*' ?P{e'"ce....}te.IWW 'lqtwetlqw{ssiqw Pentru specificarea modulLri in care ryrauonr'drtE..n B ."bffd'c d.oied qtua{ Beb g.":. -.ld.

...r' modificare sau o addugare de informa{ii in il@!'..H!tp I Manual. Unitatea de timp pentru volumul de muncd (minute. indifirent de numdrul de resurse alocat activitdf lor."rar sksr.ep 6 B €BlZi $*+-!tuw.. se va acliona butonul Set as Defauh pentru pastrarea acestei opliuni pentru toate proiectele. -r j7 a:Usl ri'l'.a!!6-Frde. ro ltr :l J. Calculul proiectului se va face in aceasta situa(ie aclionand butonul Calculate r i LdlLide nl ooe o. in cazul in care avem de-a lace cu un proiect t*--A-'l mare.9. Fixed Duration semnificd faptul cd termenele caracteristice ale activitdlilor se determind numai pe baza duratei fixe introduse de utilizator.-]:k .. o= -S. calcul aulomat.l" 5111FT+F9..P'ili' E \::19 ll:"::l Arrd5k -.BI q:.I1rn '6ilrlc'oo'<'ol calculele.. ore.. Ca urmale. Implicit.ti"am*.' ll itrtrq0E rask 'a . Pentru tipul implicit al duratei activitd{ilor se pun la dispozilie doud posibilitdli: Resource Driyen permite determinarea duratelor qi termenelor caracteristice ale activitdlilor pe baza numdrului de resurse alocate acestora. . I l!fr:'. '. rs fio. h&rnq tid nn$ -oditrJ ."c.. E: 84. Microsoft Project permite introducerea duratelor activiffililor in acord cu acestea.A'il D O ! #.in cadrul poate acesteia se definegte momentul de incepere inplicit al activitdlilor. o cqu. este utilizatl de Microsoft Projcct ori de cAte ori afigeazd valorile. Firor. d-r rd. zile sau saptbmdni\.iillared b 14nololt hflert cadrul proiectu\ui. Info.rsaredole'r. privind volumul de muncd in cadrul catnpului Work. El -r Mne Flmh .la'tr_ p..or.. .nwF e c.lrd*dtpi'E d*r.Ld F+ -: T cE_-'tarLrehoL :n p:rh.rr!'sb. rr'6." Ur4 F?...rR. care fi datd de incepere a proiectului (specificatd in caseta de dialog Summary lereastra elichetata Projecrtsau data curenta a sistemului de calcul. zile sau sAptamani. Parlicularitilile lucrdrilor de construclii impun ca planificarea activitdtilor sd se faca linand seama de faptul cd duratele acestora sunt fixe. acesta se face automat.<'4. Q E r6 .r.65\'b coh! 1.LU*t the dd€ plaFd Project sau apdsAnd rur.j': Ldt y. se recomandd utilizarea op{iunii . Prin selectarea unitalii de timp lminute.l rotot.d.l.er 'drorii . jh..ftu J 1r:. E $r'D! Fereastra etichetatd Colculation permite specificarea modului in care se realizeazd .. f Paee Jt' .d Aceasta inseamnd cd ori de cAte ori se face o J. ! .r adl oF.=A= Our{dn SlBd : tg *d'. :* startl J. ore.. MicrosoJi Project va face o5o...

care poate fi modificat pentru orice figier proiect. Page /-/ . Acest calendar. iar din caseta de diaiog Options. in p1us. a condiliondrilor qi succesiunii in care acestea trebuie realizare. Pebaza duratelor estimate ale activitililor. definegte zilele gi orele de lucru disponibile pentru o anumitd planificare. alegerea ferestrei etichitate C alendar. Una dintre ele o reprezinld alegerea comenzii Options din meniul Tools. Microsoft Project analizeazd informaliile determindnd momentele de incepere gi terminare ale activitdlilor.Un alt element care trebuie definit in aceastd etapd il reprezintd calendarul de bazd. Microsoft Project permite crearea unor calendare proprii fiecdrei resurse utilizate in cadrul proiectului. Ztlele de sdrbdtoare gi alte ziie nelucrdtoare definite in calendarul de bazd se aplicd tuturor activitdlilor gi resurselor din cadrul proiectului. Pentru calculul planific[rii proiectului Microsoft Proiect permite introducerea informa{iilor referitoare la calendarul debazd pe mai multe cdi. acestea fiind active insd numai dacd activitdlile sunt de tipul Resource Driven.

.eta de New Base Calendar in care numele gi opliunile de = definit drept calendar... *.debaild qi penlru alte Pase /.'"' * tial zllele gi orele lucrdtoare gi nelucrdtoare se pot copia intr-un nou. in cazul in care aceastd formd nu este corespunzdtoare proiectului care trmeazd a fi planificat. calendar general ce va rdmdne atagat proieclului curent.*****. cu .2 .Sdptdmdna de lucru implicitd se desfbqoard de luni p6ni vineri cu un program de 8 ore pe zi.. sdmbetele gi duminicile fiind considerate zile nelucrdtoare._ *"'.' . Dup[ efectuarea modificdrilor necesare in stabilirea sdptlmAnii obignuite de lucru.. til#n. Aceasta se face prin alegerea comenzii Change Working Time . Se afigeazd cas. care pune la dispozilie caseta de dialog Change Working Time qi care conline calendarul de bazd Standar d.. se definesc acele zile nelucrdtoare proprii companiei. se vor face schimbdri inainte de introducerea informaliilor despre activitA!.

TNTRODUCEREA ACTTVITATTLOR Definirea activitalilor este etapa de bazd in realizarea cu succes a oricdrui proiect.erea acestor obiectire. costuri gi resurse. sd introducem urmdtoarele activitati in celulele coloanei lasi Name.g tDp @€. dar gi eFortul utilizatorului cregte.iS. se pot organiza intr-o structura alcdtuira din nivele multiple de extrase din activitdlile Macroectivitiilile reprezintd combinalii ale informaliilor elementare componenle. .. o activitate poate reprezenta o actiune sau un subproiect. se scrie numele activitdtii.4..-lEE4eH Pentru a crea o activitate in vederea graficului Cantt: L se apasd tasta INSERT sau se selecteazc unnAtoarea celula goald din coloana Iasl 2. Activitalea nou inhodusd este afiqatd in graficul Gantt sub forma unei bare a carei ILrngime este lunctie de scara tirnpului definita. Activilii{ile elementare de la cel mai coborAt nivel al structurii organizatorice conlin informalii releritoare la durat6. cu atat rnai mare este controlul pe care il avem asupra proiectului. Macroactivitdlile reprezintdL obiective mari. in Microsoft Project. oupit care apasAm tasla ENTER: El aborarea sarci ne i t ehn ica Aclopt area s a rc i ne i t ehn ica I ndepl i nirea Paee/tJ . 3. un sfirgit qi/sau o duratl gi conduce la obtirerea unui rezullat mastrrabil. durata acesteia find durata implicitd. Activitalile detaliere. in timp ce actiriralile elementare reprezintd pagiicei mai mici necesari in atine.5dit ete@:rocrclp . Nivelul de detaliere. ttr !'* lifd ford I. M icr o s oft P r oj e c t afiqeazdnumele activitati i in celula selectatd gi trece automat la urmAtoarea celuld de sub ea. la realizarea unui produs sau ia evidenlierea anumitor etape din viata proiectului. depinde de mdrimea proiectului qi de necesitalile de conducere ale acestuia: cu cdt gradul de detaliere este mai lltare. J:-].2. se apasd ENTER. De exemplu. 6r:-1 .q!l. in care se poate descompune proiectul in activitali individuale.dr qdFd ui GtE!g&Y "{ b€S. Prin uctivilole se inlelege o actiune care are un inceput. MicrosoJi Project afiEeazd acest nume ?n bara de editare.

-laerpru 5:5 1r:T fl'r nc! l! di!. at6ta timp cat nu se introduc alte informalii.4 co r :o& l-F.q!lE& o#e :-l E& ra. Microsoft Project modificd proiectul astfel incdt sd lind seama de intervalele de timp nelucrdtoare.oup lril. r:El r. Durata de timp a macroactivitatii este calculata automat din duratele activitalilor elementare componente. arrilE $ad Th! 1! D3 Fr.. 0! Wed ?5 03 09 a 26. se va considera doar durata necesard pentru realizarea activitAlii.43 Duratele potf introduse in coloana Dulcttion.al === MEE{OH: trt ue* 1"r* Drdhn AdDdrrea sarc n8i lEl I .i l -.5iD{. putdnduse alege unitdli de timp diferite pentru dilerite Sd introducem acum duratele corespunzaroare acriv itati lor...l *l E! . sdptbmAni sau luni. q.r'l :.1itu1 Odatd ce activitAlile elementare au fost identificate gi introduse.r El itr". *. ?11 J)celaqi inceput. !:!. zile."..a.€ t* e.iliiiln:}]tit:s. Duration penlru prima activitate gi introducem valoarea 10."t mil:rl -ffit ..Joc. 1 . in estimarile care se fac..-e-BrU€E:-):j Ev@'tc-+ . Perrtru aceasta selectim campul activitati.:1. G} s'tB I g $ + + . '.-i -.specificata in caseta de dialog Jummoty Inlo. r..:. definit de data de incepere { * a proiectului.i Pagel{ . in ore. {ll. 14icrosoft Projcct pune la dispozitie automat o duratA estima^ta de I zi pentru fiecare activitate. apar in graficul Gantt cu FJTI ^.a. =l :iiii"Wi i nm{ffi E "l in lipru existenlei rela{iilor de condilionare dintre activitd{i. cum ar fi zilele Iibere gi sarbatorile... urmdtorul pas il reprezintd estimarea duratelor pe care acestea le va avea... c&{ :rb ghY g eitii*F SBB<t -J.t : l.qt* ] rsd y6oE q'a.i5r . ffil t*t ffit -| HI tt st l ."iel.c{s olr) .. ffit }Lrl l "::F . DdE 6R1i":&86<1 .x q . Aphsdm tasta ENTER gi definim durata pentru activitatea 2 qi apoi activitatea 3. Automat.1 *:Ht r-r#l qJ! fl{l .et gt'::t..

Microsoft Project va\afiga activitatea ca o activitate de tip molebtone.-? olrllli Y: -L $.rl. vage / ( . A. Iqr.....i :moeq. g@q'o.:!!l!.!ql!9 Tl r1903.!9 Th.r1.^l -'. * I €.. etc.o Q. Pentru a modifica durata unei activital in graficul Gantt se se pozilioneazd cursorul mouse-ului in collul din dreapta a -o sAgeatd corespunzitoare activiffitii.I .- .{ :: QurdFo u e e:= G G l!lt.i$. Eraboraree sarcinei Adoplnrea ndeFlintea 51nd : i Ihr12130! fhr l2 C3 09 FiiiEh .Q.. a ..q..a.. FINAL.sM:.F. este o activitate :l+ de tip milestone....* ep d:. i iiii:w:i... Activitatile de timp milestones au durata egal6 cu zero. r'"ilts w:i rli ilu r':iiril i:il'i.r!!.l.i'i'tiilin 'ld!iia:Dq.]IiIis:t:l!1.8 ..ly1irl!9 .:n'r"'?:-1.l . Cursorul se va transforma spre dreapta: se redimensioneazdbara prin glisare in paIlea dreapta.r-!1ql!! Ih!12C3Og u/en m Durata activitAtilor poate fi modificatd grafic. .]r:r .. Apare o casetd statut care arata schimbarile in unitati de timp.il.--. permildnd un control mai viguros in atingerea termene lor fi nale..4. De exemplu.e DJU -vG\".r.wrlilr!'!:!!. Ele servesc ca puncte de verificare in proiect.h € 4.r o-.i:u:r O categorie aparte de iTivi r epr ezintd activit[ti I e d milestones.edecassom :ReEowceN. i.r!mex# . fiind figurate implicit sub forma gal6 cu zeroin unui romb in graful Gantt...r. piJ.H ::. 'j . prin extindereabarei corespunzAtoare acesteia..'$++-Fo^'r'' eroidd uidow &b j-.11:YY.. : s. din graficul Gantt. lntroduce nume\e activitblii in coloana se define$ cadrul proiectului..il:l 3trH*ffi + I€ik HI€ &. Acestea se utilizeazd pentru a defini momentele semnifi cative din Pentru a crea o ac{ivitate de tip milcs!one'..B.1u_.sh:l:. atata timp cAt btrtonul mouse-ului esle apasat..). ultima activitate din cadrul oricdrui proiect (SFAR$lT.l I l4!e q& s* !n'e* Fqm€t fd O*g*'u].ire i-wr:ilf . {bcdnd mai u$oard evaluarea realizdri lor. '.. -1 Nnne sitiiei _l. 5.. F..

loe:.k. Page . ore.numele activitatii rocurentel uration .a. ==:r= s ..rei aparitii.-". Sunt dese situaliile cdnd \ +)ilor & f t Mitrosoft Project permite introducerea unei asemenea aclivitati qi planificarea ei astfel incdt sd aibd loc in orice zi de luni sau rnarti pe o anurxitA perioadd din I$hBr/ H: .a... Acestea sunt activitati cardse repeta cu o anumila periodicitate. B r U =*L 'ask Name .r':oro9 a!'250ror oon: -r:o:0.lr R.\d.u"*n.. I F 'i ::l - 'LI L I :J l' I I l t -l J l.ptdmAnal.1 ulta caregorie de activitali de care Micrufosfifiydr line de seama este dard de activiLdtile recurente. l'" o t. : :". !D0 T+ D6 s B y: Lqr-q {t: : : F i€ €. se alege comanda se selecteaza pr\mul rdnd gol din tabe Recurring Task.a{ :.'Jn" Ldr !a L.-"0-or @.!o' loodoed.t1::l :.!r€ft6 oarele etape: din meniul luiel\.--.. ffi :l *e!6: T uod5y T rqii.f ..in accst grup se selecteazi periodicitatea cu care va avea loc activitatea.e $r C I o.:@ 'n' -ss i:iwqffKiql#ffi@ W@ w@ 2r. odati ce informaliile specitice activitdlii recurente ru lost itttroduse. sf.ng.K.in cadrul acestui grup se definesc data de incepcrc qi de tcrrninarc sru data de incepere 5i numarul dc aparitii ale activildlii.0s bd4sM'nr60'j0eM'n'i'00e . lunar sau anual.'1er:50:re . !'...q d !.f T sqddd:t T rtu:rd drr!.+r s + 6 E th.t *:11F. Opfir-rnile cale pot fi licute sunt: zilnio.arbr..dbil=rG -a . se rprsa butorrul O. Se poate specifica durata fiecf.' oo{: . zile. Daca sc alr'gc opliunea .L.1fi tu'. Apare caseta de dialog Recuning Task Information in care lrebuie specificafe urmdtoarele in lormat ii: Recurrence patern..+r*". cAnd anume va avea loc li pentru cat timp se va desfb$ura aceasta repetilie..g "q:.J ( ..sdptamdnal"" atunci din grupul Weekly se poate alege ziua clin siptamdni cand aceast6 activitate va avca loc: Range ofrecurrcnce .o+ r !e. c+ ffi 'J ct \ o i * m :i:.durata activitAtii pentru fiecrre aparitie (minulc. it:@ g / u Arr.e1'.. q q r7 i B! e -\_ -v. o. siptimdni): .

. text de culoare albd).rii ii.+ib."'::'i . din meniul Edit se alege comanda Cut (Task)..-de.*lF-EP-4 .r r*1e....1$TERGERE=A EIA'CTIVITaTI. f . Aceasta este o caset[ de ri*q*li-Jimefrtr.os parcurg6nd 1.F... 3. se selecteazA mai int6i activitatea.ib. fl.}ie. se apasd butonul Cut .1' A.tq!. 'ii z. cursorul acestuia se afld in dreptul numdrului de identificare. . iar din meniul contextual care apare se selecteaza comanda Cut (Task) Page /y" .: .Yr-.r-.+:.i.. 2. prin apdsarea butonului stdng al mouseului c6nd. Pentru $tergerea unei activitati in cadrul vederii garficului Gantt. . din bara cu instrumente Standard.i. Se constatl c6 intregul rdnd care conline activitatea selectatA este afiqat in video invers (fond negru.&:l:. ^ In acest moment se pot aplica trei procedee pentru gtergerea activitbtii: I .. CATEvA AcTruNI DE BAZA 2.ri li::I.$rcirii ioo:.$l se apa Inrt butonul stang al mouse.rP.. se apasa butonul drept al mouse-ului cind cursorul se afld in dreptul numdrului de identificare..5.i : . ..

2 MUTAREA UNEr ACTTVITATT Operalia de mutare a unei activitdli implicd in primul rdnd selectarea acesteia din lista de activitdli. con{inutul memoriei tampon Clipboard este introdus (fErd a fi gters) in noua pozilie.5. se fterg automat gi rela!iile de condilionare dintre aoeasta gialte activitdti. se apasd butonul drept al mouse-ului c6nd cursorul se afl6 in dreptul numdrului de identificare.e ! )z . Pas. 2. iar din meniul contextual care apare.!l din meniul Edir se alege comanda l Cut lTask): Astfel.l.j jtueD @ M: w*@i@ E& a ?d. con(inutul rdndului selectat este introdus in memoria tampon Ctipboard Si dipare de pe ecran. Prin .U . se selecteazd comanda P aste. se apasd butonul Paste din bara cu instrumente Standard. precum qi alocdrile de resurse corespunzdtoare. Se pozilioneazd cursorul pe rdndul in care se doregte introducerea acestei activitati gi apoi se alege unul din urmdtoarele procedee: din meniul Edit se alege comanda Paste. Prin aceastd comandd.tergerea unei activitdli. Urmdtorul pas il reprezintd qtergerea acesteia printr-unul din procedeele descrise mai sus.

macroactivitdlile. ori dupd ce acestea au fost introduse in totalitate. se apasd butonul Undo din bara cu instrumente Standard. insumeazd informaliile de 1a activitd{ile elementare care le compun. cdt gi in graficul relea PERT. din informaliile introduse in activitdlile elementare. de asemenea. 1a se apasd tastele Efectul acestei comenzi este revenirea situatia dinaintea ultimei actiuni. Aceastd organizare se realizeazd pe diferite nivele de detaliu.3. Microsoft Project calc. Structura este utild. 2. Se pot elimina sau evidenlia por{iunile selectate din structurb pentru pregdtirea rapoartelor. Activitdlile de la cel mai ridicat nivei.uleazd automat programul de lucru. Microsoft Project pune la dispozilie trei procedee care pot fi folosite: din meniul Edit se alege comanda Undo. Organizarea schemei structurale se reflectd atdt in graficul Gantt. ANULAREA UNEt ACTTUNT Ori de cdte ori se doregte anularea ulrimei ac{iuni.6. cdnd se creazdrapoarte. CTRL+Z.5. STRUCTURAREA IERARHICA A PROIECTULUI Organizarea proiectului intr-o structurd ierarhicd dupd o anumitd schemd ne ajutd in gestionarea unei mai mari cantitdli de informalii. Se pot crea oricdte nivele este nevoie.2. Definirea unei macroactivitdli se poate face ori pe mdsurd ce se introduc activitdlile in cadrul proiectului. vage / ! . Astfel este nevoie doar de introducerea informaliilor la nivelul activit6lilor elementare.

eDFd {d g:@6t:r E!@ heb Mnq plinirea. t tol/.e: Jii: lobo.). .rl : r_*r.:g-"h1l Page Ja. ia !* he r@4 :N| s.&r'Ja .-frls!t...I I Durata macroactivita/ij {modilrca din valoarea unu (i (implicitd). .Q+ -\- ora. .se tnseleaza sau se selecteazd apoi activitdti Ie elementare care vor alcdtui q.dL!..r.l-tu. < / l { t r q..uner !' !4' :y lryl Fpd rdr [lacroactlvltall se procedeaza in acelaSi DdE 5&y:&{+r€3:.r.E. B r g .r. condi{ii butonul in acest lel activitatile selectate devin parte integrantd din macroactivitatea defi nitd Dac[ intre activit[lile elementare nu s-au stabilit relalii de dependen avea durata egala cu durara cea mri nrare a activit5lilor compone vitatea va Fb.It!1. r" . u.--. : t.*.. pili €ri. intr-o valoare care este rezuhatul lJrnarii duratelor de executie ul.!T:{. functie de condiliondrile dintre acesrea."i. etc.r M r . t.itor. i:j:.+*+c.tiuita.6 .. I sr. -0rn09 ).E ndg 6&'y JBB<.tdt n e m era -..r y.* h $ 9 + .+ € ryojErr !trid Edp *l:nmmm 'v= A."*:.

l 2.-1 : QS. rlqil. comandd se definegte o rclalie dc clependenla intre doud activiteti.in cazul in care se apasd butonul e doar afi garea macroactivit6filor.. Microsnft Project calculeazd autonat termenele caracteristice ale proicctul ui. in momentul stabilirii relatici cle dcpendenie.lfIt.. Prin aceastf.1 oErp'r9 t3Ailtg !S!-. STABILIREA RELATIILOR DINTRE ACTIVITATI Relaliile de dependen{i sau conditionirile dintrc activitirtile ce alcituicsc un proiect permit definirca inceputulr-ri sau sfarpitului unei activitdti in funclie dc inceputul sau sf'drgitul altei activirafi. O activitale care trcbuie sf. Apoi se clibereaz.tipul sfdrqit-inceput. C) activitate ce depinde dc incepr-rtr. rys. hts" DacA se dore$te afi.ee aflrarG ' ?= -s =: lie Fl sht'' ro:ar r9T:r rdor.7.r/ t) .area proiectului pAn6 Ia ulrimul nirel de detalirere se apasa :lmE40 ffi r:3]!l?ilp! :srr. Page 3/ I .Q tt. sc inceapil sau sd se termine inaintea altei activitati se nume$te activitatc predecesoare. Pentru sclectare sc pot alege toate activitdLilc.rl siru tenninarea altei activitati se numeste activitate succesoare.eg-borja E r {MEB4H = a: t. saLr doar cateva activitdti.5^r! $t{ir'Os r5.' in scopul stabilirii rclatiilor dc dependenli dintre doud activitati. Selectarea unui grup compact de activitili sc face apdsand butonul stdng al mouse-ului cdnd cursorul se afla pc prima activitate din grup ii tragand apoi cursorul (operaliunea drag) cu butonul apisat.&.t !!n&k Edp S B€<1:n g. de.ii acostea trcbuie selectate. Pentru stabilirea rapidf.l butonul mouse-u1ui. llriE-44H EJlr gl€R{t yev Lt8e4 Fqnat \odtt grsje. pind cAnd acesta sc afl6 in dreptul ultirnei activiteti din g. mai int. a legaturilor dintre activitdli Mic:roso/i Project pune 1a dispozilie butonul Link Tasks din bara cu instrunente Stanclctrd sau comandi Link Tctsks din meniul Edir.

.09 Thu 12...5di !'?* .s.0J.09 Thu 26.t0.r'. ! d6vs Th! ?6 03 09 Thu 26 n3 !! 6 dry Mon 16. u tb vr '0!\ 5 S M I.03.Le 0q tsE.0t.^ | ' : 5 u I A t\ :J vd.:. .09 Mon 23.03. ffi rgGl V'' S E3 6 -Jr o S:qa€ show'lAriE E.g Link Tasks AllEsL. 10?08 hL 26 -lO.u.0S ft rl?ll0! Ihrl!l?:r! Thul:0:n! Wln1€!l0S Th..09 fri drye thu i/. 2-1 03 !! llon 2:.09 Thu ?6.oq + + - -E -iE 1 U t===. f I " <M1WI I i ? 5 6 7 .s M.af .01.09 27.allrei h[ echir 6 dsvs Mon 16.iiritiriF :::[&r OE s.:!9V* !r ..r. Y= -i -: .0j.0S S .03.!3 0S Page l) .n 16030! [10n ]ED:r!9 day Nlr.01..0g t. Stan lndeplintr 12 1) 12..09 Mon23.01.s Era/.tq Isanots e€ ldEys t..t: 09 Mln 2:..r $rjriFrs :r6Mar1l! s:i.i w r'r lredecassorc ftesoui.r Thu daF 27. 1@r:. uoe. Proiect 1 . tr/r?0.09 2/.rnednE.09 P-L.i! isin.03.09 e6 It dry Thu t?.E.0o ).03.03.e Thu Thu 12.lldo..23.09 Fri 27.09 rd6) ilr Io r]Ul . I dav htD. Rr:EL.r tt f: 0S fha 2a !: 0! :r hspectie lnsFediE echipa -'.03.el:l::f .!i1. ..01.09 fri 12.arn5lg _Jiil mHq0ffi.09 1 6 1 de? M.l IE l.03.1r3.. J.t.i i.lT:.03.

Din acest motiv.inceput.se utilizeazl. rela{iile de dependenld dintre activitdfile ce alcdtuiesc un proiect sunt de tipui sfdrgit .De cele mai multe ori. Sunt cazuri cdnd acestea pot fi gi de alte tipuri. inceput-sfdrgit (start-Finish) . Pas./? 1 " .seutilizeazdcdnd sd activitalii predecesoare se doreqte ca inceputul coincid6 cu incheierea activitdtii succesoare.e j. Microsoft Project pune la dispozilie gi celelalte tipuri de relatii de dependenfd: (Finish-Finish) . Slirqit-Sf6rgit inceput-inceput (start-start) . cdnd se doreqte ca cele doud activitd{i succesive sd se incheie in acelagi timp.este uti16 cand se dore$te ca doua activitdti succesive sd inceapd in acelagi timp.

activitdlile independente de resurse. deoarece durata macroactivititilor aeplnoe de duratele u"tiuitatito.a resursel e r ep artizate.2.iii. rucrdrile efectuate ae art Jepartuinent sau un subcontractor. J. componente.face prin selectarea sau deselectarea casetei deverifrcare Fixed. d9 exempru.iifitaii". de resurse (Resource Drived. tc:as. Aceastd alegere se apricd a"". Dacd prin adaugarea de resurse nu se va mdri ritmul de lucru. Activitalile independente de resurse pot fi ilese atunci cdnd acestea nu sunt urmdrite direct. PLANIFICAREA ACTIVITATt LOR Activitali cu durath dependentd gi independentd Dacd de resurse caracteristicilor acestora. in domeniur lucrdriror a" .poate modifica durata acesteia in acoro cu cantitatea de efort depusd de Page 27 . activitdfilor vor fi considerate cafiind inlependente de fereastra etichetatd schedure. Definirea tipului de activitate poate fi fbcutd gi in caseta de dialog options. cum ar fr.:tlu rnorrerent de resursele repaftizate.". valoarea introdusd rdmane constantd l. elementare.onrtrr. durata activitatii depinde de cantitatea de resurse repartizate.ta se. in pafticurar. Microsoft Project. atunci aclivitatea este independentd de resurse. In vederea Task Form se poate alege tipul de activitate: independentd de resurse (Fixed'Duration) sau dependentf.8.i"ri.

. i.ni* a fi realizara cu unitarea de resursd. . .a. esrmare pentru cantrtatea de elor-t rrecesarS pentru realizarea activitatii..Jiii.. o activirate care are neuoie ae:.".1.a: iri. ql.. xr o Le... airp""ifila i" projicci intarzt. ce ea esie disponibild.. p.r**"r i .. 6 J.p ..t*. *"".r-io i".. :j_ l Page ..il... ".r.iin.#".ii.Proiect calendarul resursei rezurtd c6 aceasta se afli in indispon-ibititat. dire* tegata de cantiratea l::::1.. i".-**-d-g.o{t .eflru un inrer-vai de timp. a.""..u otr'r.. Ddq 6Rl Fy...i.'t'u.$ ilgrl ll I I .::':llltire de resurse reparlizatd.oJlrol de_pendente d... "ri "ri A-ctir. A i.iar Aa.1D....:ed .. M i. ir u.r. E9 s.. De exemplu.grri)i..itatile dependerrte de resuise sunt alectale atat de calendar. .ui* * af ecteazd. .ir. Microsqft Project carcureaza auromar durata gi o . Dacd se considerd asigurat' o anumitd resursd ra o activitate independent' de considerd cd lucrarea va fi realizatr ct. '.L. Microtoft ::]::1:lf *:::iil9 rnceputut acester activitdli dependente de resurse pdn6 .dd. durata acrivir dtji..:-Y. cdt qi de calendarul debazd.a" .'..e\..r.ele de resurse. @:.. .'. * *r.. deruldrii acr ivirdrii.L FD nl.". d*".. f..". Dacd o resursr repartizalitr.aoauga sau se scad resursele repartizate..li. arr.j I" .rsa... ". "'".Se<" g -€i: E+6. p. otn :::::1... .ctiviratitor independenrl de resurse "' .i n reparrizate 3 unirari de resu.fi " al . Fo? *. uto.. {.\1..:::s. au. P.. In mod obignuit repartizarea resurselor la o activitate independentd de resurse va permite urmdrirea costu'ilor gi a incdrchrii resurselor.q1_:r t. tina seama de calendarele individuale ale resurselor.rori'al. uu n. Lj::::::t: .. ul "...

rr r..activitatea nu se va incheia mai devreme startNoEartierrhan(st{Er)*1ff. As soon as Possibre (ASA?) .rrri.'.e Microsoft lioje:it sunt:'.'fi :il3'#':'.t.. Tipurile de resrric{ii puse Ia dispoiilie d...::. se pune la dispozilie posibiritatea de elaborare a unor planificdri in concordanla cu .%?ff : :ff I I.r.::1.iint..T.de mo'rentur start No Later rhan (sNLr) . Finsh No Later rhan (FtvLr) i:frffiT:Jffi'iffi*:J'lxT::..activitatea trebuie sd inceapd ra momentur specificat de utili Page !( .ffiiT::i:lik.3.'"ffi::.X'..1ii.. toate activitdlile se vor desfbgura cel mai devreme posibil.i" de utilizator.- maitdrziu de momentur ru momentu.'"'."ff:i.h.'.RESTRICTII APLICATE ACTIVITATI LOR Prin aplicarea de restricfii activitdtiror in ce privegte controrul dateror de incepere gi terminare ale acestora.jt:'. on (MSo) .activitatea este pianificata sa inceapa cer mai deweme A s L are A sp o s s i b t e (A L A p ) ::.. tnsh No Earlier indeplinind orice condifionare.r. specincar Must Finish on (MFo)Must start "..11"1!J. reate. f*ji"lr. in u. i:.. Microsoft project permite definirea mai multor tipuri de .l:fn:..?:3i t#. *r' Than (FNET) ..

din lisla pull-down se selecteazd una din restricliile Must Finish on sau Must Start On Type Datele de incepere sau terminare calculate devin date fixe' incepere sau 4. Dacd activitatea nu este condilionat6 d. 3. in caseta de dialogTask I nfo r m at i o n. 1.. fereastra eti chetatd A dv an c e d. din caseta de dialog in summary Info. Data de incepere a proiectului. Aceasta mod uzual data cdnd se creeazd figierul proiect. 4. Apare o casota statut deplaseazd schimbarea momentului de incepere 9i de terminare pe masurd ce se activitatea.nt. se redefineqte data. toate activitdfile ASAP incep la momentul Current Date.u.cudateledeinceperegideterminareafigate. ult.Algoritmul de calcul al programului Microsoft Proiect pleaca de la ideea cd in mod normal se doreqte incheierea unui proiect cdt mai repede posibil. se elibereazd butonul mouse-ului. se editeazd data fixd conform dorinlelor utilizatorului. care corespunde cu Project Start Date' elichelall Advanced Definirea datelor fixe se poate face in caseta Task Informatioiz. Page JI . @ devine o datf. Atata timp cat nu se introduc alte infonnalii care afecteazd planificarea. Dacd proiectul curent incepe mai devreme. Prin urmare se considerd de reguld cd activitd{ile sunt de tipul ASAP. Tasklnformationsedeschide. astfel incdt MiTosoft Project s6 poatd calcula programui de lucru cu precizie.u . fereastra etichetatS Proiect. Aceastd opliune se poate schimba ori de cate ori se doreqte.40 Definirea datelor fixe de incepere care reflectd se'gliseaza centrul activitalii bara la o noud pozifie. Pentru a defini data de terminare fixd in vederea graficului Gantt: L se selecteaz6 activitatea p. e nevoie sd se specifice data de incepere (fig. Pentru a defini o data fixd in casela Tas k Information' se selecteaza activitatea pentru care e nevoie sd se specifice data de incepere sau terminare. Proiect Start Date. 4. 2. Caseta de dialog se apasa butonul Task Information din bara cu instrumente Standard. este cel mai devreme moment in este care orice activitate componentd a proiectului poate incepe.40)' Fig. fereastra sau prin glisarea activitdlilor bare.