You are on page 1of 31

CZYM JEST WYWIAD (etnograficzny)?

Jest to jedna z podstawowych metod/technik zbierania informacji w metodzie etnograficznej. Badacz przeprowadza wywiady z tzw. informatorem/informatork
(jeli nie zna jzyka informatora pomaga mu tumacz)

KROK PO KROKU
ustalenie tematu/pola rozmowy (lista lunych tematw, hase, skojarzeo) posegregowanie tych lunych zagadnieo (tworzenie pytao o funkcje, znaczenie, tradycj, symbole, relacje spoeczne) !!!! NATYWNE ZNACZENIA I KATEGORIE!!!! !!!!PRZYJACIELSKA ATMOSFERA!!!! !!!! WYWIAD = ROZMOWA!!!!

BALANSOWANIE
pierwsze wraenie: INFORMATOR MUSI WIEDZIED KIM JEST BADACZ, O CO BDZIE PYTA, W JAKIM CELU, ILE CZASU BDZIE MUSIA POWICID zainteresowanie i szacunek: NIE TRZEBA ZGADZAD SI Z INFORMATOREM, ALE NIE MONA GO OSDZAD ANI OCENIAD (RELATYWIZM) Podanie za informatorem: ANTROPOLOG POZWALA ZBACZAD INFORMATOROWI Z TEMATU (ALL IS DATA) PRZYJMOWANIE NOMENKLATURY INFORMATORA

RODZAJE WYWIADU
Zestandaryzowany: te same pytania zadawane s informatoromw tej samej kolejnoci Niestandaryzowany Ustrukturalizowany: jzykowe sprecyzowanie pytao, zadawaniu ich w taki sposb, by informator odpowiada w konkretnej jzykowej formie. Nieustrukturalizowany/swobodny: wywiad etnograficzny/antropologiczny/pogbiony; zblia si do rozmowy lub jest rozmow

ZASTOSOWANIE
Celem wywiadu standaryzowanego i ustrukturalizowanego (kwestionariusz) jest przeprowadzenie badao ilociowych dla potwierdzenia hipotezy. Wywiad standaryzowany nieustrukturalizowany pilota Wywiad nieustrukturalizowany i niestandaryzowany wywiad antropologiczny (otwarty); BADANIA JAKOCIOWE

WYWIAD ETNOGRAFICZNY (otwarty)


brak planu, podanie za sformuowaniami rozmwcy, dugotrway, jak najmniej pytao, jzyk terenu, suchanie, kontakt wzrokowy, zaufanie rozmwcy, anonimowod, miejsce i czas wywiadu, z kim wywiad snowball effect, rozmwcy polecaj kolejnych rozmwcw, otwartod na nowe, nieznane treci, zachta do opowieci o konkretnych wydarzeniach, dyktafon, notatki, transkrypcja

DOKUMENTOWANIE WYWIADU
nagranie na dyktafon/kamer (bezwzgldnie naley poprosid o zgod): potem dokonuje si transkrypcji notowanie kluczowych hase w trakcie rozmowy i potem jej odtworzenie z

ALE!!!!
Nie ma jednego prawidowego sposobu przeprowadzania wywiadu, Nie ma schematu jego przebiegu, ktry pasowaby do kadej sytuacji Nie masposobu formuowania pytao, ktry zawsze zadziaa To czego wymaga wywiad pogbiony to elastycznod sytuacyjna oraz wraliwod na dan sytuacj po to, by zebrad dane o jak najlepszej jakoci.

ISTNIEJ JEDYNIE WSKAZWKI


trzeba utrzymywad w centrum cel badania (ten cel PRZEWODNIKIEM) zasad wywiadu (jakociowego, etnograficznego) jest dostarczenie ram, w ktrych informator moe wyrazid swoje rozumienie wiata w swoich wasnych terminach szybkie rozpoznanie typu informatora (rozumienie jego mocnych i sabych stron).

ISTNIEJ JEDYNIE WSKAZWKI


Sama sytuacja wywiadu oraz jego temat determinuje jakod informacji dokadnie przemyled jaka sekwencja pytao moe byd najbardziej najlepsze s pytania otwarte pytania powinny byd jasne (naley uywad zrozumiaego dla wszystkich jzyka) naley zadawad jedno pytanie naraz.

ISTNIEJ JEDYNIE WSKAZWKI


pytania pogbiajce oraz wynikajce z tego, co zostao powiedziane przez informatora (drenie tematu) informator ma prawo odmwid odpowiedzi na jakie pytania jasno i wyranie komunikowad, to czego si chce od informatora (jakie informacje s wane) informator powinien mied wgld w progres wywiadu suchad z uwag i reagowad na to, co jest mwione (informator musi wiedzied, e si go sucha)

ISTNIEJ JEDYNIE WSKAZWKI


oprzed pokusie zadawania pytao nakierowujcych, sugerujcych cokolwiek wywiad pogbiony to nie przesuchanie stworzenie subiektywnej relacji i sytuacji wzajemnego zainteresowania, ale jednoczenie konieczne jest zachowanie neutralnoci (relatywizm): nie mona osdzad i oceniad informatora. obserwowanie nie tylko zachowaniainformatora, ale take kontekstu przestrzennego spotkania.

ISTNIEJ JEDYNIE WSKAZWKI


nagrywad wywiad na dyktafon (wtedy mona cytowad informatorw, a nie referowad ich wypowiedzi) transkrypcje naley opatrzyd w noty sprawozdawcze i teoretyczne kadego informatora trzeba traktowad z szacunkiem. Trzeba pamitad, e to przywilej i odpowiedzialnod, kiedy druga osoba dzieli si swoimi dowiadczeniami. umiejtnod przeprowadzania wywiadw mona wydwiczyd.

ETYKA
Naley chronid prywatnod informatora!!! Powinno si dad moliwod wgldu w ewaluacj, raport. Badanie nie moe byd wykorzystywaniem ludzi, nie moe byd dla nich obraliwe, dyskryminujce. Naley zadad sobie pytanie o politycznod badania i jego ewentualne konsekwencje dla badanych.