boImZwH«$_

{ddoH$mZ§X H|$ÐmMo gm§ñH¥${VH$ _m{gH$

{ddoH$ {dMma
df© 28 do - A§H$ 5 dm
nm¡f-_mK>/`wJmãX 5114
04 \o$~«wdmar 2013
_w»` g§nmXH$ ·
lr. nr. na_oídaZ²

3

Aå_m§Mm g§Xoe

{deof

5

{d.Xm.gmdaH$a `m§À`mda {ddoH$mZ§Xm§Mm à^md nwÊ`ñ_aU

7

Xoe C^maUrÀ`m H$m`m©gh
^maV OmJ¥Vr

^maV OmJmo.. {díd OJmAmo

11 {ddoH$mZ§Xm§Mo OmUVonU

doY

13 A_¥VdMZ

Zr{VeVH$

14 dmT>Vo {_Ì_§S>i

`wdm OmJa

·

g§nmXH$ ·
{gÜXmam_ ^¡. nmQ>rb
·

nÌì`dhmamMm nÎmm ·
{ddoH$ {dMma
Ûmam - {ddoH$mZ§X H|$Ð,
165, aoëdo bmB©Ýg, gmobmnya-413 001.

18 AmìhmZo AZoH$ … Cnm` EH$

_wbmIV

22 _h{f©… XYr{M… (Zr{VH$Wm)

dX²Vw g§ñH¥$V_²

·

23 H|$Ðd¥Îm

--

Xy … 0217 - 2315949 (gm`§ 7 Vo 8.30)
email : vivekvichar@vkendra.org
ãbm°J
www.vkvivekvichar.blogspot.com

_yë` - 10 én`o

... `m§Mr dJ©Ur g§nV Amho
Amnë`mbm `oUmè`m {ddoH$ {dMmaÀ`m nm{H$Q>mdarb nÎ`mÀ`m n{hë`m
AmoirMm eodQ> '201303' Agm Agob Va Vw_Mr dJ©Ur _mM© 2013
_Ü`o g§nV Amho. H¥$n`m nwT>rb dfm©Mr dJ©Ur _ZrAm°S>a© Zo AWdm Odirb
H|$ÐemIoV ^am. _{ZAm°S>a© À`m "_ogO
o ~m°Šg'_Ü`o Amnbo nyU© Zmd Am{U
nË`mMm CëboI Amdí`H$ Amho.
`mdoir Amnbm dJ©UrXma H«$_m§H$ (nm{H$Q>mdarb nÎ`mMr n{hbr
Amoi) Adí` H$idm.

RNI NO. 46869 / 85, "{ddoH$ {dMma' ho _m{gH$ _mbH$, "{ddoH$mZ§X H|$Ð _amR>r àH$meZ {d^mJ' `m§MogmR>r _wÐH$ d
àH$meH$ YZ§O` gy`©d§er `m§Zr {à{gOZ qàQ>g², X¡{ZH$ VéU ^maV, 19/20, Am¡Úmo{JH$ dgmhV, hmoQ>Jr amoS>, gmobmnya `oWo
N>mnyZ, {ddoH$mZ§X H|$Ð, 165, aoëdo bmB©Ýg, gmobmnya `oWyZ à{gÕ Ho$bo. · g§nmXH$ - {gÕmam_ ^¡aßnm nmQ>rb

A{YH$ {_Ì hdo AgVrb, Va Xwgè`m§À`m JwUm§Mo H$m¡VHw $ H$am.

AmdmhZ

{ddoH$ {dMma
{ddoH$mZ§X H|$ÐmMo gm§ñH¥${VH$ _m{gH$
· d¡Mm[aH$ Am§XmobZmÀ`m {dñVmamgmR>r...
· ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m eŠVrXm`r {dMmam§Mo AmH$bZ H$ê$Z KoÊ`mgmR>r...
· ^maVr` OrdZ_yë`o Am{U g§ñH¥$VrMr AZw^yVr KoÊ`mgmR>r
· amîQ´>r`ÑîQ²>`m _hÎdmMo {df` g_OyZ KoÊ`mgmR>r...
· Vwåhr {ddoH$ {dMmaMo dmMH$ Agmb Va Xa_hm {H$_mZ EH$m ì`ŠVrg {ddoH$ {dMmaMo gXñ` ~Zdm...

_bm gXñ` ìhm`M§`!

{ddoH$ {dMma

_m{gH$ _mJ{dÊ`mMm nÎmm ({nZH$moS>gh)

Amnë`m {à`OZm§À`m Zmdo
dJ©Ur ^ê$Z dmT>{Xdg
AWdm BVa {Z{_ÎmmZo {ddoH$
{dMmaMr ^oQ> nmR>dy eH$Vm.
_r nwT>rb àH$maMm gXñ` hmoD$
BpÀN>Vmo/BpÀN>Vo.
IyU
gXñ`Vm
dJ©Ur/XoUJr
H$am
àH$ma
é. 3,000/g§dY©H$
é. 1,500/AmOrd
é.
n§Mdm{f©H$
450/é.
dm{f©H$
100/-

XyaÜdZr H«$_m§H$
B©-_ob
(H¥$n`m B§J«Or H°${nQ>b boQ>a_Ü`o {bhm.)

{ddoH$mZ§X H|$ÐmÀ`m H$moUË`mhr emIoV dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. AWdm "{ddoH$ {dMma' Ûmam {ddoH$mZ§X H|$Ð, 165,
aoëdo bmB©Ýg, gmobmnya Zmdo _[ZAm°S>©a, S>rS>r nmR>dy eH$Vm. dJ©Urgmo~V Amnbo g§nyU© Zmd, nÎmm nmR>{dUo Amdí`H$.
dJ©Ur àmá Pmë`mZ§VaÀ`m _{hÝ`mnmgyZ "{ddoH$ {dMma' {_iy bmJob. H$moUË`mhr _{hÝ`mnmgyZ dJ©UrXma hmoVm `oVo.
nÍ`ì`dhma H$aVmZm Amnbm dJ©UrXma H«$_m§H$ Adí` {bhm. ~Xbbobm nÎmm XmoZ _{hZo AmYr {b{IV/B©-_ob Zo
H$idmdm (XyaÜdZrZo Zmhr). g§nH©$ : 9422649239

EH$Xm ~mobbobo ImoQ>o bndÊ`mgmR>r AZoH$ doim ImoQ>o ~mobmdo bmJVo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 2

{deof

Aå_m§Mm g§Xoe
gd© n§ W m§ À `m ([a{bOZ) Am{U
g§àXm`m§À`m bmoH$m§Zm ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr
EH$_oH$m§Zm g_OyZ KoV gwg§dmXmÀ`m
_mJm©dê$Z dmQ>Mmb H$aÊ`mgmR>r CnXoe
Ho$bm. Vo nyU©nUo Xoe^ŠV ^maVr` hmoVo
Am{U Iè`m AWm© Z o `m OJmMo
ZmJ[aH$gwÕm. Iao Va `mV {damoYm^mg
Ago H$mhrM Zmhr, H$maU Vo g§nyU©
MamMamV EH$Ëd nmhUmè`m ^maVr`
VÎdkmZmMo XÿV hmoVo.
boH$am§Zmo,
"ñdm_r {ddoH$mZ§X' ho Zmd Amnë`m H$mZr nS>VmjUr
EH$ àH$maMr OmJ¥Vr Am{U M¡VÝ` Amnë`mV ^ê$Z
amhVo. Iè`m AWm©Zo H«$m§{VH$maH$, Á`mMo Hw$UrM
I§S>Z H$ê$ eH$Uma Zmhr, Ago VH©$ewÕ
{dMma _m§S>Umar ì`ŠVr, ñdmW©Ë`mJ
Am{U AmË_g_n©UmMm AmXe© KmbyZ
XoUmao, ^mdZobm hmV KmbUmao dŠVo
Ago {d{dY n¡by Ë`m§À`m ì`pŠV_ËdmV
EH$dQ>bobo hmoVo.
OJmZo AmOda nm{hboë`m CXmÎm
{dMma Am{U _hmZ g§ñH¥$VrMo Vo à{V{ZYr
hmoVo. AkmZ, A§YéT>r Am{U IwiMQ>
g_OwVtÀ`m {MIbmV {IVnV nS>bobm Xoe Aer
^maVmMr à{V_m Pmbr hmoVr, na§Vw Ë`m§Zr {gÕ H$ê$Z

XmIdbo H$s ^maV hr gdm©{YH$ {dH${gV g§ñH¥$Vr
Agbobr Am{U n[anyU© VÎdkmZ bm^bobr ^y_r Amho.
àmJ{VH$ {dMmam§Mr {dembVm Am{U CXmÎm na§nam
`m§Mm gwaoI g§J_ Ë`m§À`m ì`pŠV_ÎdmV nmhm`bm
{_iVmo. nmíMmË` Am{U nm¡dm©Ë` {dMmaYmam§Mo {d{dY
àdmh Ë`m§Zr gma»`m à_mUmV AmË_gmV Ho$bo hmoVo. gd©
n§Wm§À`m ([a{bOZ) Am{U g§àXm`m§À`m bmoH$m§Zm
Ë`m§Zr EH$_oH$m§Zm g_OyZ KoV gwg§dmXmÀ`m
_mJm©dê$Z dmQ>Mmb H$aÊ`mgmR>r CnXoe
Ho$bm. Vo nyU©nUo Xoe^ŠV ^maVr` hmoVo
Am{U Iè`m AWm©Zo `m OJmMo
ZmJ[aH$gwÕm. Iao Va `mV {damoYm^mg
Ago H$mhrM Zmhr, H$maU Vo g§nyU©
MamMamV EH$Ëd nmhUmè`m ^maVr`
VÎdkmZmMo XÿV hmoVo.
ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Mo ì`pŠV_Îd VrZ {d{eîQ>
JwUm§Zr {dUbo Jobo hmoVo. EH$ - gË` OmUyZ KoÊ`mMr
XþX©å` Am{U Vrd« AmoT>, XmoZ - ^maV, ^maVr` g§ñH¥$Vr

_mV¥^_y r hmM Xod Am{U {VÀ`m g_¥ÕrgmR>r PQ>Uo hmM Y_© hmo`.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 3

{deof

Am{U ^maVr` bmoH$m§àVr AmpË_H$ ào_ Am{U VrZ OJmV H$moUË`mhr {R>H$mUr ahmV Agboë`m nXX{bV,
nr{S>V bmoH$m§À`m CËWmZmMr Am§VarH$ Vi_i.
OJmMr godm Am{U _mZdVoàVr AZwH§$nm `m ~m~r
g§Ý`mg Y_m©Mm _yb^yV AmYma Agë`mMm àgma H$ê$Z
Ë`m§Zr ^maVr` g§Ý`mg na§naobm Zì`m Am`m_mMr OmoS>
{Xbr. ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m ì`pŠV_ÎdmV namH«$_
Am{U kmZmMo nm{dÍ` `m§Mm gw§Xa {_bm\$ Pmë`m_wio
g§nyU© OJ^amVrb `wdH$m§Mo Vo àoaUmòmoV ~Zbo.
Ý`yZJ§S> Am{U Amig `mV {IVnV nS>boë`m
^maVr`m§_Ü`o CÚ_erbVm AmUÊ`mgmR>r, à`ËZdmX
OmJ¥V H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Zr Anma H$îQ> KoVbo. _Zwî`
{Z_m©U ho Amnë`m OrdZmMo Ü`o` Agë`mMo gm§JyZ Ë`m§Zr
`mM H$maUmgmR>r OrdZmMm àË`oH$ jU gmW©H$s
bmdbm. ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m {dO`m_wio X{bV Am{U
Xþ~©b KQ>H$m§V OmJbobm AmË_{dídmg IamoIa
{dñ_`M{H$V H$ê$Z gmoS>Umam hmoVm. Aem àH$mao Vo Zì`m
amîQ´>r` OmJ¥VrMo {eënH$ma ~Zbo.
{~«{Q>em§À`m emgZH$mimV ^maVr` ho ~møV: Xmñ`mV
(Jwbm_rV) hmoVo, AmOhr ~hþVoH$ ^maVr` ho Am§VarH$

Am{U gm§ñH¥${VH$ Xmñ`mVM AmhoV. Amnbr CXmÎm
g§ñH¥$Vr {dgê$Z ^maVr` bmoH$ ñdmW©ào[aV JmoîQ>tMm
nmR>nwamdm H$aÊ`mgmR>r YmdVmZm {XgV AmhoV.
`mAmYrMo Amnë`m XoemVrb g_mOYwarU (ZoVo) ho
àmMrZ ^maVr` g§ñH¥$Vr Am{U CXmÎm _yë`m§Mo
à{V{ZYrËd H$aV hmoVo. AmO AmnU nmhmV AmhmoV H$s
ZoVoXoIrb gË` Am{U Y_© `mnmgyZ Xÿa OmV AmhoV. `m
n[apñWVrV `mAmYr H$Yrhr OmUdbo Zgob BVH$s
ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Mr Amdí`H$Vm {Z_m©U Pmbr Amho.
AmOM Zmhr Va eoH$S>mo dfmªnmgyZ EH$m§{VH$ Y_m©Mo
bmoH$ AmngmV H$bh Am{U bT>m`m H$aV AmhoV. Omoda
g_mOmV AÝ`m` Am{U AY_© à~i Amho, Omoda
bmoH$m§Zm ^m¡{VH$dmXmÀ`m ~mø PJ_JmQ>mZo ^wai KmVbr
Amho, Vmoda ñdm_r {ddoH$mZ§X Am{U Ë`m§À`m {dMmam§Mo
Am¡{MË` amhUmaM Amho. Ë`m§Mo {dMma A{YH$m{YH$
bmoH$m§n`ªV KoD$Z OmUo Am{U Ë`m§Zr gm§{JVboë`m
_mJm©dê$Z H$m`m©Mr gwê$dmV H$aUo ho Amnë`mnwT>rb H$m`©
Amho.
- lr _mVm A_¥VmZ§X_`r Xodr
***

ñdm_rOr Am{U bmoH$_mÝ` {Q>iH$
_w§~B©hÿZ nwÊ`mcm `oV AgVmZm cmoH$_mÝ` ~mi
J§JmYa {Q>iH$ Am{U ñdm_rOr EH$mM S>ã`mV hmoVo.
{Q>iH$m§Zr nwÊ`mV Amnë`m Kar _w¸$m_ H$aÊ`mMr
ñdm_rOtZm {dZ§Vr Ho$cr. gw_mao 8 Vo 10 {Xdg
ñdm_rOr {Q>iH$m§H$S>o am{hco. S>o¸$Z Šc~_Yë`m EH$m
H$m`©H«$_mcm Vo {Q>iH$m§~amo~a Joco hmoVo. na§Vw `m XmoZ
_hmZ ì`º$s¨Ü`o nwUo _w¸$m_r {deof g§dmX Pmcm Ag§
{XgV Zmhr. cmoH$_mÝ` {Q>iH$m§Zr Ooìhm OmJ{VH$ Y_©
n[afXoVrc ñdm_rOtÀ`m A^yVnyd© {dO`mMr dmVm©
dmMcr, Voìhm Amnë`mH$S>o am{hcocm g§Ý`mgr Vmo hmM
Aer Ë`m§Mr ImÌr nQ>cr. Ë`m§Zr ñdm_rOtZm nÌ {chÿZ
Ë`m§M§ A{^Z§XZ Ho$c§ Am{U naV nwÊ`mcm `oÊ`mMr

{dZ§Vr Ho$cr. na§Vw Vg§ H$aVm `oV Zgë`m~Ôc
ñdm_rOtZr {Xc{JarM§ nÌ {c{hc§. 1901 _Ü`o amï´>r`
g^oÀ`m A{YdoeZmgmR>r {Q>iH$ H$mocH$mË`mcm
Amcoco AgVmZm Vo ~ocya _R>mV ñdm_rOtZm ^oQ>m`cm
Joco hmoVo. Ë`m doir ñdm_rOr åhUmco, ""{OWo {nH$V§,
{VWo {dH$V ZgV§. Ë`m_wio Vwåhr ~§Jmc_Ü`o H$m_ H$am
Am{U _r _hmamï´>mV H$m_ H$aVmo.'' àË`jmV `m XmoZhr
_hmnwéfm§Zm _hmamï´>mZo Am[U ~§JmcZo VodT>çmM
AmXamZo _ñVH$s Yac§ Amho, ho AmnU nmhmV AmhmoV.
na§Vw ñdm_r {Zü`mZ§X Ag§ åhUVmV H$s OZgm_mÝ`m§Zm
ñdmV§Í` MidirV g_m{dï> H$ê$Z KoÊ`mMr àoaUm
{Q>iH$m§Zm ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr {Xcr.

B©ída hm A§V`m©_r Amho. Vmo Vw_À`m gd© H$_mªMm gmjrXma Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 4

26 \o$~«d
w mar nwÊ`ñ_aU...

{d. Xm. gmdaH$a `m§À`mda
{ddoH$mZ§Xm§Mm à^md
23 {S>g|~a 1910 amoOr {dZm`H$ gmdaH$am§Zm
AmOÝ_ H$mamdmgmMr {ejm gwZmdÊ`mV Ambr.
~§{XdmgmVrb n{hë`m {XdgmÀ`m _Z:pñWVrMo dU©Z
H$aVmZm gáfu ZmdmÀ`m àXsK© H${dVoV Vo åhUVmV H$s,
_r Joë`m ghm _{hÝ`m§nmgyZ {ddoH$mZ§Xm§À`m amO`moJ
nwñVH$mMm Aä`mg H$aV Amho.
A§X_mZbm OmÊ`mnydu Ë`m§À`m Á`m Jmoï>r Oá H$ê$Z
{bbmd H$aÊ`mV Amë`m Ë`mV amO`moJ hm J«§Whr hmoVm.
1912 À`m {S>g|~a_Ü`o Ë`m§Mo bhmZ ^mD$ Zmam`U `m§Zr
Ë`m§Zm {ZdS>H$ nwñVHo$ nmR>dbr. Ë`mV {ddoH$mZ§Xm§Mo J«§W
~KyZ àgÞVm ì`º$ H$aUmao nÌ Ë`m§Zr nmR>dbo hmoVo.
gmdaH$am§Zr Vwé§JmVM A{YH$mè`m§Mr g§_Vr KoD$Z XmoZ
hOma nwñVH$m§Mo J«§Wmb` WmQ>bo hmoVo. "Ë`m J«§Wmb`mV
_m{gHo$ Am{U {ddoH$mZ§Xm§Mr, am_H¥$îUm§Mr M[aÌo Am{U
J«§W `m§À`m Va {H$Vr àVr hmoË`m Vo nwgyM Z`o.' Ago Vo
åhUVmV. Vo Amnë`m AmË_H$WoV {b{hVmV, "189899 À`m gw_mamg C^m qhXwñWmZ {ddoH$mZ§Xm§À`m 

{gÕmam_ ^¡. nmQ>rb
gmdaH$am§À`m OrdZM[aÌmMo AdbmoH$Z
H$aVmZm Ü`mZmV `oVo H$s, Ë`m§Mo OrdZ ho
{ddoH$mZ§Xm§À`m {dMmam§Mo H¥${Verb ê$n hmoVo.
{ddoH$mZ§Xm§Zr OmhranUo gm§{JVbo H$s,
"VyVm©g, ~mgar dmOdUmè`m lrH¥$îUmbm Xya
R>o d y Z JrVo _ Yrb qghmà_mUo JO© Z m
H$aUmè`m lrH¥$îUmMr Vwåhr nyOm H$am...
JwiJwirV `moOZm§nojm Vw_À`m "aŠVmVrb
Y_H$' Am{U ZgmZgm§VZ
y dmhUmè`m nmobmXr
VmH$XrMr Iar JaO Amho.' gmdaH$am§À`m
OrdZmV `mM {dMmam§Mo à{Vq~~ {XgVo.

... na§Vw `m g_ hm 
{hÝXwñWmZÀ`m ñdmV§Í`mgmR>r Am§Vaamï´>s` ñVamda H«$m§{VH$maH$ Midi g§K{Q>V H$aUmao

AmÚ H«$m§{Vdra 
XmoZ Xoem§À`m gaH$mam§Zr Á`m§À`m J«§Wmda à{g{ÕnyduM à{V~ÝY KmVbm Ago OJmVrb AmÚ
boIH$ 
{hÝXwñWmZÀ`m ñdmV§Í`bT>çmV ^mJ KoVbm åhUyZ Á`m§Mr nXdr {dÚmnrR>mZo H$mTy>Z KoVbr
Ago AmÚ nXdrYa 
{hÝXwñWmZÀ`m ñdmV§Í`bT>çmV gh^mJr Pmë`m_wio Á`m§Zm ~°[añQ>a nXdr ZmH$maÊ`mV
Ambr Ago AmÚ {d{Yk

n¡gm ho gmYZ Amho, gmÜ` Zmhr.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 5

26 \o$~«d
w mar nwÊ`ñ_aU... 
{dXoer H$nS>çm§Mr {Z^©`nUmZo àH$Q> hmoir Am`mo{OV H$aUmao AmÚ Xoe^º$ 
{hÝXwamï´>mÀ`m gdmªJrU {dH$mgmÀ`m Ñï>rZo gd©ñneu {dMma H$aUmao, Añn¥í`Vm d Om{V^oX    

nwñVH$m§Zr ^mabm hmoVm. Vr nwñVHo$ Am{U ì`m»`mZo
_mÂ`m ~§Yy§Zr Am{U Ë`m§À`m ZmXmZo _rhr dmMbr..
Ë`m§À`m J«§Wm§_wioM JUoe gmdaH$a `m§À`m _ZmV qhXy Y_©
Am{U g§ñH¥$Vr{df`r AVwQ> AmñWoMm CX` hmoV hmoVm.
amï´>mgmR>r OrdZmMo ~{bXmZ H$aÊ`mMr àoaUmhr `mVyZM
{_iV hmoVr.'
ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Mr Aer BÀN>m hmoVr H$s, Á`m
bmoH$m§Zr qhXyY_© gmoSy>Z naY_m©Mo Adb§~Z Ho$bo Amho,
Ë`m§Zm nwÝhm ñdY_m©V KoÊ`mMm à`ËZ ìhmdm. VgoM
Y_mªVaU Wm§~dÊ`mV `mdo. gmdaH$am§Zr `m {XeoZohr ~aoM
H$m`© Ho$bo. A§X_mZmV \$gdyZ Y_mªVa Ho$boë`m _wbmbm

nwÝhm qhXy H$aVmZm gmdaH$am§Zr {ddoH$mZ§Xm§Mm XmIbm
{Xbm hmoVm. gmdaH$am§À`m OrdZM[aÌmMo AdbmoH$Z
H$aVmZm Ü`mZmV `oVo H$s, Ë`m§Mo OrdZ ho {ddoH$mZ§Xm§À`m
{dMmam§Mo H¥${Verb ê$n hmoVo. {ddoH$mZ§Xm§Zr OmhranUo
gm§{JVbo H$s, "VyVm©g, ~mgar dmOdUmè`m lrH¥$îUmbm
Xya R>odyZ JrVo_Yrb qghmà_mUo JO©Zm H$aUmè`m
lrH¥$îUmMr Vwåhr nyOm H$am... JwiJwirV `moOZm§nojm
Vw_À`m "aŠVmVrb Y_H$' Am{U ZgmZgm§VyZ dmhUmè`m
nmobmXr VmH$XrMr Iar JaO Amho.' gmdaH$am§À`m
OrdZmV `mM {dMmam§Mo à{Vq~~ {XgVo.
***

S>m°.gm¡. {H$aU nmR>H$ (E_.S>r. Am`wd}X _o{S>grZ)
gw~«÷Ê`_² H$m°åßboŠg, d¡ZJ§Jm-H¥$îUm J«m_rU ~±Ho$À`mda, _wamaOr
noR>, gmobmnya. \$moZ … 0217 - 2740631 _mo. 9372144434

* gw{dYm * 

`m§À`m{déÕ ~§S> nwH$maUmao AmÚ H«$m§{Vdra
{~«{Q>e Ý`m`mb`mMm A{YH$ma ZmH$maUmao AmÚ ^maVr` ~§S>Imoa ZoVo
nÞmg df} gr_mnmarMr H$mù`mnmÊ`mMr {ejm Pmbobo Am{U Vr nwéZ Caë`mZ§Va g{H«$`
H$m`© H$aUmao OJmVrb AmÚ amO~§Xr
H$mamJ¥hmV boIZgm{hË` Z {_imë`m_wio H$mQ>çmHw$Q>çm§Zr H$mamJ¥hmÀ`m q^Vs¨da gw_mao Xhm
ghó Amois¨Mo H$mì` H$moê$Z {b{hUmao Am{U Vo gh~§{XdmZm§H$Sy>Z _wImoX²JV H$adyZ KoD$Z
à{gÕ H$a{dUmao OJmVrb AmÚ H$dr
hoJÀ`m Am§Vaamï´>s` Ý`m`mb`mV Á`m§Mr AQ>H$ JmObr Ago {hÝXwñWmZMo AmÚ amO~§Xr
`moJemómÀ`m CÎmw§J na§naoZwgma àm`mondoeZmZo _¥Ë`wbm H$dQ>miUmao AmÚ Am{U EH$_od
H«$m§{VH$maH$ _hm`moJr

*
*
*
*
*

g§nyU© Am`wd}X nÕVrZo VnmgUr
gd© àH$maÀ`m n§MH$_mªMr gmo`
AÚ`mdV n§MH$_© H|$Ð
B_O©Ýgr ~°H$An
Ho$air` CnMmam§Mr gmo`

· nMZg§ñWoÀ`m {d{dY VH«$mar · dma§dma hmoUmar A°{g[S>Q>r, AnMZ, nmoQ>mVrb Aëga
· X_m, ËdMm{dH$ma, nmR>XwIr, A§JXwIr, gm§YoXwIr, _b~ÕVm · {ó`m§Mo {d{dY AmOma, gm¢X`©
g_ñ`m `m§gmR>r {deof n§MH$_© CnMma.
_ZmMo gm¢X`©, earamÀ`m gm¢X`m©nj
o m loîR> Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 6

^maV OmJmo, {díd OJmAmo - ^mJ 3

Xoe C^maUrÀ`m H$m`m©gh ^maV OmJ¥Vr 
~r. {Zdo{XVm
àË`oH$ XoemH$S>o OJmbm XoÊ`mgmR>r EH$
g§Xoe AgVmo Am{U Ë`m XoemZo ho g_OyZ
Ko V bo nm{hOo M . nU, {d{dY d§ e m§ _ Ü`o
gm¡hmÐm©Mo g§~§Y {Z_m©U ìhmdoV `mgmR>r
AmnU H$m` H$ê$ eH$Vmo, hohr g_OyZ KoVbo
nm{hOo . ^maVmH$S>o OJmbm Xo Ê `mgmR>r
AmÜ`mpË_H$VoMm g§Xoe Amho. na§Vw Vmo g§Xoe
XoÊ`mAmYr ^maV Xoe Vmo g§Xoe XoÊ`mg
`mo ½ ` Pmbm nm{hOo . Vr `mo ½ `Vm àmßV
hmoÊ`mgmR>r ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr MmanXar
à{H«$`m gwM{dbobr Amho.
^maV hm Xoe nwamVZ Amho. Ë`mMr {Z{_©Vr H$Yr Pmcr
ho gm§JVm `oV Zmhr, Ago Va åhQ>co OmVoM nU _J ho
åhUUo AmOÀ`m `m H$mimV H$go C{MV R>aVo? ^maVmcm
AZoH$ AmH«$_Um§Zm Vmo§S> Úmdo cmJco Amho Va _J `m
XoemZo Amncr AmoiI, nhoMmZ H$er {Q>H$dcr Amho?
AmH«$_H$m§Zr `m XoemMr cyQ> Ho$cr Amho, Ë`mMr
g§nÎmr {hamdyZ Zocr Amho. Ë`mÀ`m gmè`m ì`dñWm ÜdñV
Ho$ë`m AmhoV Va _J Varhr `m XoemV _hmeº$s hmoÊ`mMr
j_Vm H$er H$m` Amho? Y_© hm `m ^maV^y_rÀ`m
H|$ÐñWmZr Amho Va _J {Vcm {dkmZ-V§ÌkmZmMo dmdS>o
Zmhr, ho H$go? `m Xoemcm g§H$Q>mVyZ ~mhoa nSy>Z nwZ~mªYUr
H$er H$amdr ho Mm§Jco g_OVo. `m_mJMo ahñ` H$m`? Vo
ahñ` g_Oco Va Amnë`m XoemMr C^maUr H$aÊ`mg
AmnU gj_ hmoD$.

amï´>r` CnmÜ`jm, {ddoH$mZ§X H|$Ð, H$Ý`mHw$_mar

Xoe ì`ŠVrÀ`m Am`wî`m_Ü`o _hÎdmMr ^y{_H$m
{Z^mdy eH$Vmo, Ë`mM~amo~a nyU© _mZdVoÀ`m
dmQ>MmbrVgwÜXm H$mhr ^y{_H$m ~Omdy eH$Vmo, ho ñdm_r
{ddoH$mZ§Xm§Zr Zoh_rM gm§{JVbo Amho. àË`oH$ XoemH$S>o
OJmbm XoÊ`mgmR>r EH$ g§Xoe AgVmo Am{U Ë`m XoemZo ho
g_OyZ KoVbo nm{hOoM. nU, {d{dY d§em§_Ü`o gm¡hmÐm©Mo
g§~§Y {Z_m©U ìhmdoV `mgmR>r AmnU H$m` H$ê$ eH$Vmo,
hohr g_OyZ KoVbo nm{hOo.
^maVmH$S>o OJmbm XoÊ`mgmR>r AmÜ`mpË_H$VoMm
g§Xoe Amho. na§Vw Vmo g§Xoe XoÊ`mAmYr ^maV Xoe Vmo g§Xoe
XoÊ`mg `mo½` Pmbm nm{hOo. Vr `mo½`Vm àmßV hmoÊ`mgmR>r
ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr MmanXar à{H«$`m gwM{dbobr Amho.
A. Xoembm EH$ H$aUmè`m emídV VÎdm§§Mo
ì`mdhm[aH$sH$aU
Am. `m VÎdm§À`m AmYmamda H$mhr ì`dñWm {Z_m©U
H$aUo Am{U H$mhtMr nwZ~mªYUr H$aUo.
B. Ë`mJ Am{U g_n©U! OJmVë`m _moR>çm Jmoï>r
Ë`mJmVyZM Ho$ë`m Joë`m AmhoV.
B©. amï´> C^maUrÀ`m hoVyda gVV bj H§o${ÐV H$aUo.
A. Xoembm EH$ H$aUmè`m emídV VÎdm§§Mo
ì`mdhm[aH$sH$aU: ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Mr EH$
_wbmIV "à~wÕ ^maV'_Ü`o à{gÜX Pmbr Amho. (I§S>
5, n¥îR> 225 - à~wÜX ^maV, gßQ>§o~a 1898) `m
{Z`VH$m{bH$mÀ`m à{V{ZYrZo ñdm_rOtZm àíZ
{dMmabm, ""Vw_À`m MidirMo ^maVm{df`rMo H$m`©
H$moUVo Agob?'' Ë`mda ñdm_rOtZr CÎma {Xbo,

kmZ hm _mUgmMm {Vgam S>mi
o m Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 7

^maV OmJmo, {díd OJmAmo - ^mJ 3

""qhXwÎdmMr gm_mÝ` AmYma^yV VÎdo emoYUo Am{U
qhXy§_Ü`o amîQ´>r` OmJ¥Vr {Z_m©U H$aUo.''
^maVm_Ü`o {dnwb {d{dYVm Agbr Var `m Xoem_Ü`o
Imobda éObobr EH$ gm§ñH¥${VH$ EH$VmgwÜXm Amho.
B{VhmgH$ma pìhÝgoQ> pñ_W `mZohr hr JmoîQ> _mÝ` Ho$bobr
Amho. XþX£dmZo ^maVmV gmVË`mZo Pmbobr AmH«$_Uo Am{U
_oH$m°boà{UV {ejUì`dñWo_wio Amnbo bj Xoembm EH$m
gyÌmV Jw§\$Umè`m VÎdmdê$Z T>ibobo Amho. Ë`m_wio AmO
AmnU Ho$di {d{dYVoMr MMm© H$aVmo Am{U VrgwÕm
MwH$sMr H$aVmo.
Amnë`m Xoem_Ü`o bmoH$m§À`m {dMmamV Agboë`m
_V^oXm§ZmM AmnU {d{dYVm åhUVmo. Ë`m_wio AmnU
EH$mË_Vm J_mdyZ ~gbmo AmhmoV Am{U Amnë`m j_Vm
Am{U eŠVr jrU hmoV Mmbë`m AmhoV. åhUyZM AJXr
{eH$bo gdabobo bmoH$gwÜXm H$mhr MwH$sMo àíZ {dMmaV
AgVmV. erI Am{U O¡Z `m§À`mV g_mZ H$m` Amho?
{¼íMZ Am{U _wpñb_ `m§À`mV, JwOamVr Am{U
AéUmMbr `m§À`mV qH$dm n§Om~r Am{U V{_i `m§À`mV
g_mZ H$m` Amho? Ë`m§Mo Xod, gU, ^mfm, Amhma, e[aamMr
R>odU øm gJù`m JmoîQ>r doJù`m Va AmhoV. _J `m
gdmª_Ü`o g_mZ Ago H$m` Amho? H$moUË`m JmoîQ>r
Amnë`mbm EH$Ì AmUV AgVmV? ñdm_r {ddoH$mZ§X `m

àíZm§Mr CÎmao XoV, ^maVr`m§Zm EH$VoÀ`m gyÌm§V Jw§\$Umè`m
VÎdmÀ`m AZwamoYmZo OmJo H$ê$Z Ë`m§À`mV `m g§~Y§ mZo OmJ¥Vr
H$ê$ BpÀN>V hmoVo.
Vo åhUmbo, Amnë`m amîQ´>r` {hVmgmR>r Amnë`mbm
AmO Amnë`m g§ñH¥$VrVrb AmÜ`mpË_H$ g§ñWm§Mm emoY
¿`mdm bmJob. àmMrZ H$mir AmnU Vgo Ho$bobo Amho
Am{U nwT>À`mhr H$mimV Vgo Ho$bo nm{hOo. amï´>mbm EH$Ì
AmUy BpÀN>Umè`m g§KQ>Zm§Zr Aem Xoe^a {dIwaboë`m
AmÜ`mpË_H$ eŠVtZm g§K{Q>V Ho$bo nm{hOo. ^maV Xoe
åhUOo EH$ Ago g§KQ>Z ~Zbo nm{hOo H$s, Á`m_Ü`o gh^mJr
Agboë`m gdmªMr A§V:H$aUo EH$m g_mZ AmÜ`mpË_H$
^mdZoZo ñn§XV am{hbr nm{hOoV. (I§S> 3, n¥ð> 371.)
{ddoH$mZ§Xm§Zr bmhmoa `oWo {Xboë`m EH$m Eo{Vhm{gH$
ì`m»`mZm_Ü`o "qhXwÎdmMm g_mZ AmYma', `m {df`mda
~mobVmZm `m g_mZ AmÜ`mpË_H$ VÎdm§da ~amM àH$me
Q>mH$bm Amho. AmnU g_mOmÀ`m H$ë`mUmgmR>r Oo H$moUVo
H$m_ hmVmV KoUma Agy Ë`m àË`oH$ H$m_mMr nmíd©^y_r `m
AmÜ`mpË_H$ _yë`mda {Z_m©U Pmbobr Agbr nm{hOo. hr
Xoembm EH${ÌV ~m§YUmar ghm AmÜ`mpË_H$ _yë`o
EH$ÎdmÀ`m VÎdmVyZ {Z_m©U Pmbobr Agbr nm{hOoV.
Vr ghm VÎdo {ddoH$mZ§Xm§Zr Imbrbà_mUo gm§{JVbr AmhoV.
1) AmnU doXm§Zm _mZVmo. doX åhUOo emídV kmZ.
gmnoj kmZ Zìho. Vo ì`º$sgmnojhr Zmhr Am{U Vo
B§{Ð`Jå`hr Zmhr. F$fr ho H$mhr doXm§Mo coIH$ ZmhrV Vo
Ðï>o AmhoV. åhUyZ Amåhr "A_Š`mZo Ago åhQ>co Amho
åhUyZ Vo _mÝ` H$am Am{U Vgo dmJm,' Agm XwamJ«h H$aV
Zmhr. Am_Mr CnmgZm Am{U Ym{_©H$ lÕm `m H$moUm EH$m
ì`º$sÀ`m Amkoda R>aV ZmhrV Va `m VÎdkmZmda R>aVmV.
^{JZr {Zdo{XVm `m§Zr "H§$ßcrQ> dŠg© Am°\$ ñdm_r
{ddoH$mZ§X' `m g§J«hmÀ`m àñVmdZoV åhQ>co Amho.
"Ë`m§À`mgmR>r Oo Oo gË` Amho Vo åhUOoM doX. Vo åhUV,
doXmnmgyZ H$moUVrhr nwñVHo$ V`ma Pmcocr ZmhrV. doX åhUOo
{d{dY ì`º$s¨Zr {Za{Zamiçm doir emoYyZ H$mT>coë`m
AmÜ`m{Ë_H$ {Z`_m§Mm I{OZm hmo`.'
2) Xod gd©Ì Amho. Xod H$mhr H$moUË`m H$monè`mV ~gyZ

AmkmYmaH$nUm hr gw`emMr OZZr Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 8

^maV OmJmo, {díd OJmAmo - ^mJ 3

am{hcocm Zmhr. Xod hm ì`ŠV hmoV AgVmo Am{U Vmo {d{dY
ê$no YmaU H$aV AgVmo. Vmo "EH$'M AZoH$m§V A{^ì`ŠV
Pmcocm Amho. Voìhm XodmÀ`m EImÚm ê$nmdê$Z qH$dm
{d{eï> Zmdmdê$Z AmnU AmnmngmV ^m§S>Vm H$m_m Z`o.
àË`oH$mcm Ë`mÀ`m Bï>XodVoMr CnmgZm H$aÊ`mMo ñdmV§Í`
Amho.
^{JZr {Zdo{XVm åhUVmV, "{^ÞËdmMr {eH$dU XoUmao
VÎdkmZ Bï> XodVo{df`rMo Amho. àË`oH$mcm Amncm _mJ©
{ZdS>Ê`mMo ñdmV§Í` Amho Am{U na_oída àmárMr nÕV
{ZdS>Ê`mMm A{YH$ma Amho.' åhUyZ ^maVmV H$moUr
H$moUmcm XodmÀ`m ZmdmZo ~mQ>dyZ Amnë`m n§WmV, Y_m©V
AmUÊ`mMm à`ËZ H$aVmZm {XgV Zmhr."EH§$hr gV² {dàm
~hþYm dX§Vr' gË` EH$M Amho nU {dÛmZ cmoH$ Ë`mcm
doJdoJiçm ZmdmZo AmoiIVmV. ^maVmMo _mOr amï´>nVr
S>m°. E.nr.Oo. AãXwc H$cm_ `m§Zr Amnë`m "qd½O Am°\$
\$m`a' `m nwñVH$mV Ë`m§Mo Ym{_©H$ àd¥ÎmrMo dS>rc am_oída_²
_§{XamnwTy>Z OmV Voìhm AmXamZo hmV OmoS>V AgV, Ago
åhQ>bo Amho. Aem [aVrZo ^maV hm {d{dYVoV EH$s gmYUmam
Xoe Amho.
na_oída gd©ì`mnr Amho. Ë`m_wio gmao OJM n{dÌ
Am{U nyOZr` Amho. Ë`m_wio ^maVmV Ka ~m§YÊ`mMm àma§^
nyOoZo hmoVmo Am{U KamV àdoe H$aVmZmhr nyOm Ho$cr OmVo.
O{_ZrMr _emJV nyOoZo gwê$ Ho$cr OmVo Am{U {nH$m§À`m
amer H$aVmZmhr nyOm Ho$cr OmVo. `§Ìm§Mr nyOm, eóm§Mr
nyOm AJXr H$m°åß`wQ>aMrhr nyOm, Q>r.ìhr.Mr nyOm, nmcH$m§Mr
nyOm Am{U ~mcH$m§Mrhr nyOm Ho$cr OmVo. ^maV^a Aem
nXmonXr nyOm Ho$ë`m OmVmV.
{d{dY ^mJmV nyOoÀ`m nÕVr doJdoJiçm AmhoV. nU
Ë`m_mJMm ^md EH$M Amho. daH$aUr {d{^Þ Agcoë`m
`m nyOm nÕVr_mJrc {ZgJm©H$S>o, g_mOmH$S>o VgoM
Hw$Qw>§~mH$S>o ~KÊ`mMm ÑpîQ>H$moZ _mÌ g_mZ Amho.
3) hr g¥ï>r AZmXr-AZ§V Amho. hr g¥ï>r BVŠ`m BVŠ`m
dfmªnydu {Z_m©U Pmcr Amho Am{U BVŠ`m BVŠ`m dfmªZr
{VMm A§V hmoUma Amho, Aer ^mfm Amåhr H$YrM dmnaV
Zmhr. Amåhr H$mi hm AmdV©ZmË_H$/MH«$mH$ma Amho Ago

_mZVmo Am{U g¥ï>rVë`m KQ>Zm MH«$mH$ma nÕVrZo KS>V
AgVmV. Ë`m_wio _mZgemór`Ñï>çm Amåhmcm gd©ZmemMr
^rVr H$Yr J«mgV Zmhr.
4) _mUyg åhUOo Ho$di Xoh Zìho Am{U _ZmgmaIm
gyú_ Xohhr Zìho. _mUyg hm AmË_m Amho Am{U Vmo _wŠVVm
cm^on`ªV ZmZm àH$maMo Xoh YmaU H$arV amhVmo. Voìhm Xoh
hr _mUgmMr AmoiI ZgVo. Ë`m XohmMo Zï> hmoUo Ë`mcm
Km~adV Zmhr. _¥Ë`yMr ^rVrM Am_À`mV ZgVo.
5) ñdm_r {ddoH$mZ§X åhUVmV, "Am{U eodQ>r
AÜ`mË_mÀ`m joÌmVcm AmOda AÝ` H$moUr Z cmdcocm
CXmÎm VgoM {dñ_`H$maH$ emoY `oVmo. Omo Amåhmcm BVam§nj
o m
doJio R>adVmo. Amnë`mn¡H$s H$mhr cmoH$m§Zr nmíMmË`
VÎdkmZmMm Aä`mg Ho$cocm Amho. Ë`mV Ë`m§Zm EH$ Jmoï>
àH$fm©Zo OmUdcr Agoc H$s, nm¡dm©Ë` Am{U nm{íM_mÎ`
VÎdkmZmV Agm EH$ \$aH$ Amho H$s Omo EH$m {Z{_fmV
XmoKm§Zm doJio H$aVmo. Amåhr emŠV Agmo H$s gm¡ag, d¡îUd
Agmo EdT>oM H$m` nU AmnU O¡Z Agmo H$s ~m¡Õ Agmo
Amåhr ^maVr` cmoH$ AmË_m {ZgJ©V:M ewÕ, n[anyU©,
AZ§V eŠVtZr `wŠV Amho Ago _mZVmo. daH$aUr _V^oX
{H$Vrhr AgmoV AmnU EH$m _Ü`dVu {dMma H|$ÐmOdi
EH$Ì `oVmo. BWo nm¡dm©Ë` {dMmamcm nm{íM_mË` {dMmamnmgyZ
doJio H$aUmam EH$ \$aH$ `oVmo. Amåhr nm¡dm©Ë` cmoH$ Oo
n{dÌ, _§Jc, ew^ Amho Ë`mÀ`m emoYmgmR>r AmV nmhVmo.
Ë`mgmR>r S>moio PmHy$Z KoD$Z Ë`mcm AmV emoYVmo nU
nm{íM_mË` cmoH$ na_oídamMm emoY ~mhoa KoVmV. hm EH$
g_OyZ KoÊ`mMm _moR>m _wÔm Amho. _mÂ`m {_Ìm§Zmo, _mÂ`m
~m§Ydm§Zmo, _cm ho gm§Jy Úm H$s, hmM EH$ Agm _moR>m _wÔm
Amho H$s Á`mda Amnë`mcm ^{dî`H$mimV ^a Úmdm
cmJUma Amho.(I§S> 3 n¥ð> 375)
6) Y_© åhUOo Ho$di lÕm qH$dm EImÚm Xodmda
{dídmg R>do Uo Zìho. ñdm_r {ddoH$mZ§X åhUVmV, "qhXy Y_m©V
EImÚm {d{eï> g§àXm` qH$dm {d{eï> {eH$dU `mda
{dídmg R>odÊ`mgmR>rMm g§Kf© qH$dm PJS>m Zmhr. `m Y_m©V
{dûdmg R>odUo {H$§dm lÕm R>odUo `mnojm AgUo Am{U KS>Uo
`mcm _hËd {Xcoco Amho.μ (I§S> 1 n¥ð> 23)

{H«$`odrU dmMmiVm ì`W© Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 9

^maV OmJmo, {díd OJmAmo - ^mJ 3

H$moU XodmÀ`m H$moUË`m AmH$mamda, ñdê$nmda lÕm
R>odVmo `mcm H$mhr _hÎd Zmhr. Va Ë`m ì`º$sMo dV©Z Am{U
Mm[aÍ` H$go Amho `mcm _hÎd Amho. Ë`mÀ`m nyOoZo Am{U
àmW©ZoZo Ë`mMo A§V:H$aU gdmªZm gm_mdyZ KoÊ`mBVnV
{demc hmoVo` H$s Zmhr `mcm _hËd Amho. Vmo Ym{_©H$
Agë`m_wio OmB©c VoWo gm¡hmЩ {Z_m©U H$aÊ`mV `moJXmZ
XoVmo H$m? hr Ë`mÀ`m Ym{_©H$VoMr Iar narjm Amho. Ym{_©H$
AgUo åhUOo Xodmda {dídmg R>odUo Zìho Va ñdV: Xod
AgUo qH$dm ñdV: Xod hmoUo.
da C„oI Ho$coë`m ghm VÎdm§Zr Amåhr gmao ^maVr`
EH$Ì ~m§Yco Joco AmhmoVM. nU...... Ë`m{edm`hr
Amåhmcm EH$Ì R>odUmao H$mhr KQ>H$ AmhoV. Am_Mm
B{Vhmg, A{VH«$_Uo Pmcr Varhr Amåhr Am_Mr AmoiI
Am{U Y_© AI§S> R>odÊ`mgmR>r Ho$cocm g§Kf©, Am_À`m
nyd©Om§Zr Amåhmn`ªV nmoMdcoë`m AmH$m§jm Ago ho KQ>H$
AmhoV. OJmV EH$ËdmMm g§Xoe XoUmao _mÜ`_ åhUyZ OmJo
hmoVmZm ^maVmcm `m ghm VÎdm§Mr OmUrd R>odmdr cmJoc.
Ë`mgmR>r ñdm_r {ddoH$mZ§X g§KQ>Zm Am{U g§KQ>ZmË_H$
à`ËZ `mda ^a XoVmV. Ë`m§À`mnmgyZ àoaUm KoD$Z ^maVmV
Jar~, d§{MVm§Zm _XV H$aUmè`m g§KQ>Zm Cä`m am{hë`m
AmhoV. nU `m g§KQ>Zm§_Ü`o Amnë`mcm EH$Ì R>do y eH$Umè`m
`m ghm VËdm§À`m AZwamoYmZo AOyZhr åhUmdr Ver
OmJê$H$Vm {Z_m©U Pmcocr Zmhr. `m g§KQ>Zm§Mo H$m_
g§K{Q>VnUo H$mhr {Q>H$mdy VmpÎdH$ nm`mda C^o H$aÊ`mMohr
à`ËZ Pmcoco ZmhrV. Iao Va ^maVmV `m VÎdm§Mr OmUrd
H$Yr Zm H$Yr Pmcocr Amho. ^maVr`m§Zr `m VÎdm§Mo nmofUhr

Ho$coco Amho. Ë`m§Mm amîQ´>r` OrdZmV Adc§~hr Ho$cocm
Amho. `m XoemVë`m cmoH$m§Zr AmìhmZmË_H$ n[apñWVrV
`m VÎdm§Mm dmna Ho$cm Amho. Vr ì`dhmamV AmUyZ XmIdcr
AmhoV. `m VÎdm§{df`r `m XoemVë`m cmoH$m§À`m _ZmV g§^_«
{Xgcocm Zmhr. `m VÎdmVco emídV H$m` Amho Am{U
H$mimZwê$n ~Xcmdo Ago H$m` Amho `mMm {ZdmS>m `m
cmoH$m§Zr Zoh_rM Ho$cm Amho Am{U Vmo ì`dhmamV AmUcm
Amho. hr Cƒ VÎdo lwVt_YyZ Amcocr AmhoV. Vr AOyZhr
gm_m{OH$ qH$dm H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV ѽJmoMa hmoVmV. nU
Vr åhUmdr Ver OmJê$H$nUo dmnacocr ZgVmV. Va Vr
ZmBcmOmZo Am{U Ho$di àWm åhUyZ nmicr OmVmV. Ë`m
VÎdm§da Yyi gmMcr Amho nU Varhr Vr {Zð>oZo nmicr
OmVmV. Ë`m_wio Ë`m§À`m ì`dhm`© dmnam{df`r A{YH$
OmJê$H$Vm {Z_m©U H$aÊ`mMr JaO Amho. VaM Vr Amnë`m
OrdZmcm JVr XoUmao MoVH$ R>aVrc.
gmYmaUV: Jwcm_r _ZmodÎ¥ mrMo _mZdd§e ~miJVmV Vgm
Ý`yZJ§S> Am{U T>mJ| rnUm AmnU gmoS>yZ {Xcm nm{hOo. AmnU
Xod gd©Ì Amho Ago åhUVmo Am{U {ZgJ© n{dÌ Agë`mMo
_mZVmo. nU gd©Ì KmU H$aVmo. H$moR>ohr H$Mam \o$H$VmZm,
ZÚm àXy{fV H$aVmZm, PmS>o VmoS>VmZm Amnë`mcm dmB©Q>
dmQ>V Zmhr. AmnU nyOm H$aVmZm "VËd_gr' Ago åhUVmo
nU nwT>À`m {nT>rcm, VwPo Am`wî` VwÂ`mVcm X¡dr A§e
àH$Q> H$aÊ`mgmR>r Amho Ago H$Yr g_OmdyZ gm§JV Zmhr.
Ë`mgmR>r `m ghm VÎdm§{df`r OmJ¥Vr JaOoMr Amho.
(H«$_e :)

doioV A§H$ Z {_imë`mg...
Xa _{hÝ`mÀ`m 4 VmaIobm nmoñQ>mZo "{ddoH$ {dMma' nmR>{dbm OmVmo. 25
VmaIon`ªV A§H$ {_imbm Zmhr Va Amåhmbm B©-_ob
(vivekvichar@vkendra.org) qH$dm SMS (9422649239) qH$dm
nmoñQ>H$mS>©Zo H$idm. (\$moZ dê$Z ZH$mo). Xþgam A§H$ nmR>dbm OmB©b.
nmdVr H«$_m§H$, qH$dm dJ©UrXma H«$_m§H$ ({ddoH$ {dMmaÀ`m
nm{H$Q>mdarb n{hbr Amoi) H$idUo AË`mdí`H$ Amho.
j_m ho kmZmMo ^yfU Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 10

doY

{ddoH$mZ§Xm§Mo OmUVonU 
{ddoH$ Amo~oam°`

ñdm_r

{ddoH$mZ§Xm§Mm OÝ_ 12 OmZodmar 1863 Jw§VmJw§VrMr gm_m{OH$ g_ñ`m g_Oë`m OmUè`m {dYdm
amoOr Pmbm hmoVm. Ë`m§Mr 150 dr O`§Vr {d{dY {ddmhm{df`r, ""Vwåhr H$moUË`mhr XoemVë`m
H$m`©H«$_m§Zr gmOar Pmbr. AmVm df©^ahr AZoH$ H$m`©H«$_ CÀMd{U©`m§Vrb ñÌr-néf g§»`oMo JwUmoÎma nm{hbo Va
hmoVrb. AmOda ñdm_r {ddoH$mZ§X `m§À`mda ~aoM H$mhr Ago {XgVo H$s, Ë`m§À`mV {ó`m§Mr g§»`m nwéfm§nojm OmñV
{b{hb Jobo Amho Am{U df©^a ~aoM H$mhr {b{hbo AgVo. H${ZîR> OmVt_Ü`o Zo_H$s CbQ> pñWVr AgVo.
{dYdm {ddmhmMm àíZ `m
OmUma Amho. Ë`mVyZ
ñdm_rOtH$S>o
EImÚm
OmUË`m
AW©
V
Ákm§
H
$S>o
à_mUmer g§~§{YV Amho.
Ym{_©H$, VmpÎdH$, amOH$s`
Am{U amîQ´>r` n¡by§da àH$me Agmdr Aer CnOV ~wÜXr hmoVr. Ë`m§Zr H$mhr _{hbm§Mr g§»`m \$maM
OmñV Agë`mZo {ddmh Z
Q>mH$bm OmUma Amho. `m
AW© e mñÌr`
{gÜXm§ V
g_Omdy Z
H$ê$ eH$Umè`m {dYdm§Mr
{R>H$mUr _r ñdm_rOtÀ`m
gm§
J
Ê`mgmR>r
AZw
_
mZmÀ`m
YVuda
nU
g§»`m Va OmñV AgoVM
{dMmam§Mo AmOda gd©kmV
nU Ë`m§Mr AdñWmhr dmB©Q>
Zgbobo H$mhr àg§J gm§JUma VH©$ewÜX _m§S>Ur Ho$br Amho.
AgVo qH$dm A{ddm{hV
Amho.
qhXy H$ï>H$è`m§À`m Xw:pñWVr{df`r qMVm ì`ŠV am{hboë`m _wbtMr g§»`mhr OmñV AgVo BWo {dYdm§Mm
H$aVmZm EH$m g§dmXmV Vo åhUmbo hmoVo H$s, ""`m XoemVbo àíZ gmoS>dmdm H$s àm¡T> A{ddm{hVm§Mr g_ñ`m gmoS>dmdr
Jar~ bmoH$ Ho$di ^mVmMr noO {nD$Z OJVmV. eoVmV `m ~m~V _Z…pñWVr {ÛYm hmoVo''
^maVr` bmoH$_mZg ho g_mOdmXr Amho. `m H$ënZoH$S>o
amoOJma H$aUmam eoV_Oya {Xdgmbm Ho$di 12 noÝg
H$_mdVmo nU `m XoemV (åhUOo A_o[aHo$V) EH$m AmVm diy Am{U {dMma H$ê$. ""BWo WmoS>m {dMma H$am.
S>m°ba_Ü`o OodT>çm dñVy `oVmV Ë`mÀ`m XgnQ> dñVy Amåhr {dYdm§Mm àíZ \$ma {dMmamV KoV Zmhr. H$m ?''
^maVmV `oVmV. ^maVmV H$mnyg CËnm{XV hmoVmo nU Vmo H$maU Ë`m§Zm EH$ g§Yr {_imbobr AgVo. Ë`m§Mm EH$Xm
BVŠ`m AmIyS> Ym½`mMm AgVmo H$s Ë`mMo gyV hmVmZo {ddmh Pmbobm AgVmo. H$mhr H$maUmZo Ë`m§Mr g§gmamMr
H$mT>mdo bmJVo Am{U Ë`mV {_giÊ`mgmR>r B{OßV qH$dm g§Yr Jobobr AgVo nU {ddmhmMr g§Yr {_imbobr AgVo.
A_o[aHo$VyZ gyV Am`mV H$amdo bmJVo'' Ë`m§Mo ho CX²Jma Ë`m§À`m nwZ{d©dmhmMm _wÔm Ambm H$s Ë`m§Zm gm§Jmdo bmJVo,
23 \o$~«wdmar 1894 amoOrÀ`m S>oQ´>m°B©Q> OZ©b `m d¥ÎmnÌmV AmVm Wm§~m. `m Jar~ _wbtMm {dMma H$am. Ë`m§Zm
N>mnbobo AmhoV. Ë`m§Zr ho ~mobVmZm nM}qgJ nm°da n°[aQ>r EImXrhr g§Yr {_imbobr Zmhr. Ë`m§Mm {ddmh hmoD$ Úm.
^maVr` _mZg Ë`m {dYdm§Zm åhUVo, ""Vwåhmbm EH$Xm
hr g§km dmnabr Zgbr Var Ë`m§Zm {VÀ`mM g§~§YmV
~mobm`Mo hmoVo. 1894 gmbr Vr g§km H$moUr dmnabr g§Yr {_imbr hmoVr. Vw_À`m Am`wî`mV XwK©Q>Zm KS>br
`mMo Amåhmbm dmB©Q> dmQ>Vo. Ago KS>m`bm ZH$mo hmoVo.
Agob Ago dmQ>V Zmhr.
ñdm_rOtMo AgoM AmUIr EH$ à{VnmXZ Amho. nU Ë`mbm H$mhr BbmO Zmhr. BVa _wbr AmVm {ddmhmÀ`m
CÚmoJmMo Kar bú_r dmg H$ar.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 11

doY

à{VjoV AmhoV. Ë`m§Zm g§Yr Úm. BWo Y_m©Mm g§~§Y `oVmo.''
H$moUVrhr g_ñ`m g_OmdyZ gm§JÊ`mMr hr Img nÜXV
H$moUVmhr OmUH$ma AW©emñÌk dmImUÊ`mIoarO amhUma
Zmhr. ~mH$s gd© ì`mnH$ g_ñ`m ~mOybm R>odyZ AmnU
ñdm_rOtMo ho CXmhaU nm{hbo Va ñdm_rOtZr "{ó`m§Mm
OmXm nwadR>m Am{U Ë`m§Mr dmQ>Ur' hm AW©emñÌr` {gÜXm§V
g_OmdyZ {Xbm Agë`mMo bjmV `oB©b.
AmVm AmUIr EH$ CXmhaU nhm. \$ŠV dmMm.
"amOm OZVoH$Sy>Z bJmZ qH$dm H$a dgyb H$aVmo.
amÁ`mMo naMH«$mnmgyZ g§ajU H$aÊ`mgmR>r, Ë`mMo ñdV:Mo
VgoM Ë`mÀ`m bdmOå`mMo IM© Am{U M¡Zr
^mJdÊ`mgmR>r, Ë`m§À`m gwIgmo`rgmR>r, _§{Xao, _R>,
Am{U Ym{_©H$ g§ñWm§À`m {VOmoè`m, Ë`m§Mr Y_©H¥$Ë`o
`WmpñWV nma nmS>Vm `mdrV `mgmR>r Ho$di ^amì`mVM
Zìho Va ^ê$Z dhmì`mV `mgmR>r Vmo OZVoH$Sy>Z {VÀ`m
gmYZg§nÎmrMo emofU H$aV AgVmo. AJXr gy`©
O{_ZrVcr gmar Amoc emofyZ KoVmo Vgo. hr OZVm H$mhr
gm§Jy BpÀN>V AgVo. OZeº$s Amncr Kwg_Q> ì`º$
H$aÊ`mgmR>r AàË`jnUo Am{U Aì`d{ñWVnUo
H$gcrhr {d{eï> àUmcr Z Adc§{~Vm g§Kf© H$arV
AgVo, YS>nS>V AgVo. `m OZeº$sV H$mhr VmH$X AgVo
`mMr OZVocmM OmUrd ZgVo. Ë`m§À`mH$Sy>Z `m
OZeº$scm g§`wº$ H¥$Vr H$aÊ`mgmR>r g§K{Q>V H$aÊ`mMm
à`ËZhr hmoV Zmhr Am{U Ë`m§Mr Ver H$aÊ`mMr BÀN>mhr
ZgVo. Vgo {Vcm g§K{Q>V H$aÊ`mMr Ë`m§À`mV j_Vmhr
ZgVo Am{U H$m¡eë`hr ZgVo. Á`mÀ`m gmømZo `m
{dñH$irV eº$sH|$Ðm§Zm EH${ÌV AmUVm `oB©c Am{U
n[aUm_r A{Zdm`© VmH$X {Z_m©U H$aVm `oB©c. nU Ver
Vr {Z_m©U hmoV Zmhr. Ago H$m hmoVo? Vgo H$m`Xo ZmhrV
åhUyZ KS>Vo H$m? Vgo H$mhr Zmhr. H$m`Xo AmhoV,
R>acoë`m nÕVr AmhoV. gaH$maÀ`m {d{dY ImË`m§Zm
_mJ©Xe©Z H$aUmao {Z`_ AmhoV. gd© ImË`m§Zm {_iyZ H$mhr
{Z`_ AmhoV Va H$mhr ImË`m§gmR>r doJio {Z`_ AmhoV.
Agohr H$mhr H$m`Xo AmhoV, Á`mV _hgyc O_m H$aUo,
cîH$amMo ì`dñWmnZ, Ý`m`XmZ ì`dñWoMo àemgZ, {ejm

XoÊ`m{df`rMo gyú_mV gyú_ Vnerc {Xcoco AmhoV. ho
H$m`Xo AJXr H$S>H$ AmhoV. Ë`mV H$gcrhr cd{MH$Vm
Zmhr.
nU n[apñWVr Aer Amho H$s, OZVoÀ`m
H$ë`mUmgmR>r H$mhr Var H$amdo Aer YS>nS>
H$aÊ`mH$arVm Am{U EH${ÌV hmoÊ`mH$[aVm Oo {ejU
Amdí`H$ AgVo Vo Ë`m§Zm H$YrM {_iV Zmhr. Vo {_iUo
eŠ` hmoV Zmhr. amOm OZVo
$Sy>Z O_m
H$aV Agcoë`m 
HVéU
{dO`
H$am§VyZ ^aë`m OmUmè`m {VOmoarda Amncm H$mhr h¸$
gm§Jmdm Aer ~wÕr Ë`m§Zm gwMmdr Agohr {ejU Ë`m§Zm
{_iUo XwamnmñV AgVo qH$dm H$am§Mo VgoM IMm©Mo {Z`§ÌU
H$aÊ`mgmR>r Amnë`mcm à{V{Z{YËd {_imdo Aer
AmH$m§jm Ë`m§À`m _ZmV MoV{dcr Omdr, Agohr {ejU
Ë`m§Zm {_iV Zmhr.''
ho g_mOmÀ`m X~mdmMo VÎd Amho. OZVoH$Sy>Z dgyc
hmoUmam H$a Am{U Ë`mMm IM© `mdaMm A§Hw$e Amho.
{ZU©` KoÊ`mÀ`m A{YH$mamMo {dKQ>Z qH$dm {dH|$ÐrH$aU
`m{df`r ñdm_rOr ~mocV ZmhrV.
Am{U ho eodQ>Mo CXmhaU.
""Jar~ cmoH$m§Zm {ejU XoÊ`mVcr hr EH$ _moR>rM
AS>MU Amho. AJXr Ago g_Om H$s, amOmZo àË`oH$
JmdmV ñdV:À`m IMm©V _mo\$V emim CKS>ë`m Var _wco
Ë`m emim§V OmUma ZmhrV. H$maU KamV Aer H$mhr
J[a~r AgVo H$s Ë`m§Zm eoVmV Amnë`m d{S>cm§Zm _XV
H$aÊ`mgmR>r Var Omdo cmJVo qH$dm emioV OmÊ`mnojm
CnOr{dHo$gmR>r H$mhr Var H$_mB© H$aÊ`mgmR>r H$m_mda
Omdo cmJVo. Voìhm nd©V _h§_XmH$S>o Jocm Zmhr Va
_h§_Xmcm nd©VmH$S>o Omdo cmJoc. _wco emim§n`ªV `oV
ZgVrc Va {ejUmcm Ë`m§À`mn`ªV nmoMmdo cmJoc.''
ñdm_rOtMr hr AdVaUo cmoH$m§Zm _mhrV ZmhrV.
AmnU AÝ` cmoH$m§Zr ñdm_rOt~m~V Oo H$mhr {c{hco
Amho Vo dmMÊ`mnojm ñdm_rOtZr H$m` {c{hco Amho Vo
dmMco nm{hOo.
(coIH$ ho g|Q>a Am°\$ nm°{cgr [agM©_Ü`o àmÜ`mnH$ AmhoV.)

{Xì`ËdmMr OoWo à{MVrŸ& VoWo H$a _mPo OwiVrŸ&&
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 12

- AZwdmX : AaqdX Omoer
***

Zr{VeVH$

A_¥VdMZ 5 
AaqdX Omoer, gmobmnya 9370408926
ì`mb§ ~mb_¥UmbV§Vw{^agm¡ amoÜXw§ g_wÁO¥§^VoŸ&
N>oÎmw§ dO«_Ur[ÄearfHw$gw_àmÝVoZ g§Zø{V&
_mYw`©ª _Yw q~XwZm aM{`Vw§ jmam§~wYoarhVo&
ZoVw§ dmÄN>{V `:IbmÝn{V gVm§ gwŠV¡: gwYmñ`pÝX{^:&&
gnm©Vo {~gV§Vw§Zr gwÑT> Vmo ~m§Ymd`m B{ÀN>Vmo Ÿ&
qH$dm dO«_Ur {earfHw$gw_o ^oXmd`m Ym§dVmo &
qH$dm Vmo _Ywq~XwZo _YwaVm jmampãYgr Am{UVmo &
ŸOmo _yIm©g gw^m{fVo de H$ê$ Eogo _Zr ~mobVmo &&
g§^mfU H$m¡eë`mÀ`m emñÌmV ~mobUmè`m BVH$mM EoH$Umamhr _hÎdmMm g_Obm OmVmo. ~mobUmam
~mobm`bm V`ma Amho nU EoH$Umam EoH$Ê`mÀ`m _Z…pñWVrVM Zmhr Va ~mobÊ`mV H$m` AW©? Voìhm Ë`mÀ`mer
g§^mfU H$ê$ Z`o. Ë`m_wi§ g§^mfUmMr n«{H«$`m nyU© hmoV Zmhr. Voo nmbÏ`m KS>çmda KmVboë`m nmÊ`mgmaI§
dm`mM OmV§. åhUyZM g§V kmZoídam§Zr kmZoídar gm§JVmZm Amnë`m lmoË`m§Zm gmdYmZ {MÎm hmoÊ`mg {dZdbob§
Amho. AdYmZ XrOo Ag§ Ë`m§Zr dma§dma åhQ>bob§ Amho. AdYmZ XoD$Z EoH$U§ åhUOo {MÎm EH$mJ« H$ê$Z EoH$U§.
Vg§ Vo EoH$b§ Zmhr Va..
Eèhdr AmKdr JmoîQ>r hmoB©b Ÿ& _wŠ`m~{hè`mMr Ÿ&&
Aem pñWVrV ~mobUmè`mMm g§Xoe EoH$Umè`mbm H$iUma§M Zmhr. _wŠ`m _mUgmZ§ ~{hè`mbm H$mhr gm§Jmd§
Vgm hm g§§dmX hmoB©b. _wŠ`mbm ~mobVm `oV Zmhr Am{U ~{hè`mbm EoHy$ `oV Zmhr. Ë`m§À`mVbm g§dmX Ogm
{Zî\$i Vgm _yIm©er hmoUmam g§dmXhr {Zén`moJrM. Aem _mUgmnwT>§ ~mobU§ åhUOo XJS>mda S>moH§$ AmnQy>Z KoU§.
_yI© _mUgmbm _Ywa dMZ§ Am{U gw^m{fV§ gm§JyZ de H$aU§ qH$dm Ë`mbm EImXr Mm§Jbr JmoîQ> nQ>dU§ eŠ`
hmoV Zmhr. Varhr H$moUr YmS>gr {dÛmZ Aem _mUgmbm de H$aÊ`mM§ gmhg H$arV Agob Va Vg§ H$aU§ ho
H$_imVë`m H$mo_b Ym½`m§Zr hÎmrbm ~m§YÊ`mgmaI§ Amho. {eagmÀ`m \w$bmÀ`m XoR>mZ§ {hè`mbm {N>Ð
nmS>Ê`mgmμaI§ Amho qH$dm _YmÀ`m XmoZ W|§~m§Zr g_wÐmMm ImaQ>nUm H$_r H$aÊ`mgmaI§ Amho.
Ag§ hmoV Zmhr. H$_imÀ`m Ym½`m§Zr hÎmrbmM H$m` nU _w§Jrbmhr ~mm§YVm `oV Zmhr. {eagmÀ`m \w$bmM§ XoR>
hmVmVhr YaVm `oV Zmhr Voìhm Ë`mÀ`m XoR>mZ§ {hè`mbm {N>Ð H$g§ nmS>Uma. Ë`mgmR>r KUmMo Kmd Kmbmdo
bmJVmV. _YmMo XmoZ W§o~M H$m` nU h§SoÀ`m h§S>o g_wÐmV [aMdbo Var g_wÐmÀ`m ImaQ>nUmbm `pËH¨${MVhr
~mYm `oV Zmhr. Vg§M H$moUmM§§M H$mhr EoH$Ê`mÀ`m _Z…pñWVrV Zgboë`m _yIm©da gw^m{fVm§Mm dfm©d H$ê$Z
Ë`mbm de H$aU§hr eŠ` Zmhr.
{dÚm {dZ`oZ emo^Vo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 13

`wdm OmJa

B§ÐYZyMm nyb
boIm§H$ : 10

dmT>Vo {_Ì_§S>i
`m ZmOyH$ d`mV Amnë`mM d`mÀ`m _wbrer
_¡Ìr ÑT> hmoV Agbr Var EH$mM _wbr_mJo
amhÿZ BVam§er \$Q>Hy$Z dmJU§ ~a§ Zìho.
_¡{ÌUr§M§ dVw©i {OVH§$ A{YH$ {VVH§$
Mm§ J b§ , Ë`m_w i o g_mOmÀ`m {demb
OrdZmÀ`m n[aM`mbm Ama§ ^ hmo V mo .
ñd^mdd¡{MÍ` AZw^dm`bm {_iV§ d ^mdr
OrdZmV `o B © b Ë`m n[apñWVrV
gwImg_mYmZmZ§ amhÊ`mM§ gm_Ï`© A§Jr
~mUV§ . EH$mM _¡ { ÌUrer {ZH$Q> _¡ Ì r
H$aU§, {VÀ`mM gwIXþ…ImV gm_rb hmoU§,
{VÀ`mM EH$_od ghdmgmV A{Ve` AmZ§X
_mZU§ Aem _¡ÌrV Oar Zmd R>odÊ`mgmaI§
H$mhr Zgb§ Var Vw _ Mr d¥ Î mr ñdmWu,
EH$H$ëbr d g§H$w {MV ~ZÊ`mMr ^rVr AgVo.

Vwåhr OgOí`m _moR>çm hmoV OmVm VgVer Vw_À`m
{_Ì_§S>itV dmT> hmoV OmVo. ZwgVr dmT>M Zmhr Va _¡ÌrM§
_hÎd A{YH$ dmT>V OmV§. Amnë`m ~mbnUmÀ`m
{_Ìm§~Ôb Vwåhmbm H$mhr ào_ ZgV§ nU Vo {_Ì Vwåhr
_wÔm_ {ZdS>bobo ZgVmV. Vw_À`m ~aom~arÀ`m Vw_À`m
d`mÀ`m BVa _wbm§_YyZ Vr ghOM CËnÞ Pmbobr _¡Ìr
AgVo. 

{namoO AmZ§XH$a
dmT>Ë`m d`mV _¡ÌrMm AW© Amnë`mbm H$imd`mg
bmJVmo. Amnë`m AmdS>r, H$b, AmMma-{dMma `m§Zm
nmofH$ AemM {_Ìm§Mr Vwåhr {ZdS> H$aVm. AmVm nmhm,
Vwåhr Ooìhm Amnë`m _¡{ÌUtMr {ZdS> H$aVm Voìhm Vwåhr
Amnë`m d`mMrM _¡ÌrU {ZdS>Vm. n{hë`m B`ÎmoVrb
_wbJr H$mhr AH$amì`m B`ÎmoVrb _wbrer _¡Ìr H$aUma
Zmhr. _¡{ÌUrMr {ZdS> Ho$ë`mZ§Va {VÀ`m _Vmbm Vwåhr
_mZ XoVm. Vw_À`m AmdS>r{ZdS>r AmVm Vw_À`m,
_¡{ÌUrÀ`m AmdS>r{ZdS>rer Owië`m AgVmV. gd©
_¡ÌrUtZr EImÚm g_ma§^mV gma»`mM a§JmMo H$nS>o
Kmbmdo, gma»`m doÊ`m _mimì`m Ag§ Vwåhmbm dmQ>V§ {Z
_J gma»`m dofmV Vwåhmbm nmhÿZ "_¡{ÌUtM§ Q>moiH§$
{XgV§`!' Ago Jm¡admMo CX²Jma H$mT>b§ H$s, Vwåhmbm
YÝ`Vm dmQ>Vo. `m d`mV Amnë`m Hw$Qw>§~mVrb
ì`ŠVtnojm Vw_À`m _¡[ÌUtÀ`m _VmMm, {dMmam§Mm

amJmda Ho$di _m¡ZmZoM {dO` {_idVm `oVmo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 14

`wdm OmJa

nJS>m Vw_À`mda A{YH$ ~gVmo. ho Z¡g{J©H$§M AgV§.
Amnë`m _¡[ÌUtV Amnbr MMm© hmoV Amho ho H$iyZ
Amë`mda Vwåhmbm dmQ>V§M H$s Amnë`mV AmVm
g_mYmZH$maH$ àJVr hmoV Amho. Vwåhr KmVbobm EImXm
nmofmI, Vwåhr àJQ> Ho$bobm EImXm {dMma, EImXm
`moObobm H$m`©H«$_ Vw_À`m _¡{ÌUrbm AmdS>bm Zmhr H$s
Vwåhr IÅz> hmoVm. nU hr àd¥Îmr åhUOoM H$m¡Qw>§{~H$
~m§YZm§VyZ ~mhoa nSy>Z Xþgè`m§er {_iyZ {_giyZ
dmJÊ`mMr Vw_Mr nyd©V`mar AgVo. _¡{ÌUrer OwiV§
KoÊ`mg AmnU g_W© Pmbmo AmhmoV, AmVm BVam§erhr
Amnë`mbm Ag§M {_iV§ KoD$Z amhVm `oB©b `mMr
Vwåhmbm ImÌr dmQ>Vo Am{U åhUyZM {demb gm_m{OH$
OrdZmMr hm¡g dmQy> bmJVo. Ë`mMr AmoT> bmJVo.
{_Ì_¡{ÌUtÀ`m gmhM`m©Mr Or ^yH$ `m d`mV ~imdVo
Ë`mVyZM nwT>o `mo½` ghMamMr d g§gmamMr, Amnë`m
ñdV…À`m KamMr ^mdZm CËnÞ hmoVo.
`m ZmOyH$ d`mV Amnë`mM d`mÀ`m _wbrer _¡Ìr
ÑT> hmoV Agbr Var EH$mM _wbr_mJo amhÿZ BVam§er
\$Q>Hy$Z dmJU§ ~a§ Zìho. _¡{ÌUr§M§ dVw©i {OVH§$ A{YH$
{VVH§$ Mm§Jb§, Ë`m_wio g_mOmÀ`m {demb OrdZmÀ`m
n[aM`mbm Ama§^ hmoVmo. ñd^mdd¡{MÍ` AZw^dm`bm
{_iV§ d ^mdr OrdZmV `oB©b Ë`m n[apñWVrV
gwImg_mYmZmZ§ amhÊ`mM§ gm_Ï`© A§Jr ~mUV§. EH$mM
_¡{ÌUrer {ZH$Q> _¡Ìr H$aU§, {VÀ`mM gwIXþ…ImV
gm_rb hmoU§, {VÀ`mM EH$_od ghdmgmV A{Ve` AmZ§X
_mZU§ Aem _¡ÌrV Oar Zmd R>odÊ`mgmaI§ H$mhr Zgb§
Var Vw_Mr d¥Îmr ñdmWu EH$H$ëbr d g§Hw${MV ~ZÊ`mMr
^rVr AgVo.
Vw_À`m _¡ÌrM§ dVw©i {OVH§$ _moR§> Agob {VVH§$
Vw_M§ OrdZ VoOñdr hmoB©b. Ë`mbm MH$mH$s `oB©b.
Vw_À`m ñd^mdmÀ`m ~moWQ> ~mOy§Zm JmobmB© `oB©b. Vw_À`m
d`mVrb Hw$_mamdñWoVrb _wbm§_wbr§_Ü`o ñnï> ~mobÊ`mMr
àd¥Îmr AgVo. øm àd¥ÎmrZwgma Vw_À`mVrb Xmof Vw_À`m
_¡[ÌUr Vw_À`m Vm|S>mda ñnï>nUo gm§JVrb. AWm©V²
Vwåhrhr Ë`m§Mo Xmof XmIdmb§M. {dMmam§Mr hr

XodmUKodmU Vw_À`m CËH$Q> ^mdZm§Zm WmoS>rVar _waS>
Kmbrb, `mV e§H$m Zmhr. Am{U _J Agm EH$ H$mb
bdH$aM `oB©b H$s Ë`m doir Vw_À`m _¡[ÌUrà_mU§
Vw_À`m {_Ì_§S>im§V {_Ìm§Mmhr g_mdoe hmoB©b. Aem
AZoH$ {_Ìm§n¡H$s EH$mda Vw_Mr Ñï>r H|${ÐV hmoB©b. Vmo
Vwåhmbm BVam§nojm A{YH$ AmdS>m`bm bmJob. Ë`mM§
gm{ÞÜ` Vwåhmbm hd§hd§g§ dmQ>ob. Amnë`m _¡{ÌUtZmhr
Vwåhr Ë`mÀ`m~Ôb gm§Jmb. A_yH$ EH$ _wbJm
AmnUmH$S>o A{YH$ bj XoVmo, ho _¡{ÌUtZm gm§Jm`bm
Vwåhmbm A{^_mZ dmQ>ob. H$mhr _¡{ÌUtZm hr Jmoï>
H$Xm{MV AmdS>Uma Zmhr, _J Vw_M§ _Z IÅz> hmoB©b.
H$mhr Vw_Mr Hw$Moï>m H$aVrb, H$mhr Amnbr AZwHy$bVm
XmI{dVrb. H$mhr JmoS> Moï>m H$aVrb, Va H$mhrOUr
S>moio {_M{_M H$aVrb d åhUVrb "Amho ã~wdm!'
d`mÀ`m gmoimgVam dfm©bm EH$Xm gwê$dmV Pmbr
åhUOo EImÚm Vê$Um{df`r Vwåhmbm {dbjU AmoT> dmQy>
bmJob. Ë`mÀ`m _¡ÌrnwT>§ Vwåhmbm Vw_À`m {OdmÀ`m
_¡{ÌUrhr ZH$moem dmQ>Vrb. _¡{ÌUrMr JaOhr ^mgUma
Zmhr. Vw_À`m {_ÌmÀ`m _¡Ìr{déÕ _¡{ÌUrZ§ Ho$bobr Q>rH$m
Vwåhmbm ghZ hmoUma Zmhr.
OwÝ`m _¡{ÌUrbm EH$doi Vwåhr gmoS>mb, nU Vw_À`m
Zì`m {_Ìmbm gmoS>Ê`mMr H$ënZmhr Vwåhmbm ghZ
ìhm`Mr Zmhr. Vw_À`m ào_{Zð>oMm àdmg `mà_mU§
_¡{ÌUrnmgyZ {_Ìmn`ªV hmoB©b. Amnb§ Ka, Amnbm g§gma
WmQ>Ê`mMr Vr nyd©^mdZm AgVo. AmVm `mM VéUm~amo~a
ghOrdZ Kmb{dU§ Vwåhr R>admb H$s, Zmhr ho Oar
Vwåhmbm {ZpíMV gm§JVm `oU§ eŠ` Zgb§ Var Vw_À`m
^mdr OrdZmMr nyd©V`mar øm d`mV {ZpíMV hmoV AgVo.
`m d`mVrb _¡ÌrMm AW© H$m`? Vr H$er pñWamdVo?
H$moUVrhr _¡Ìr H$m`_ amImd`mg {Zð>m bmJVo. Vwåhr
Ho$bobr EImXr Jmoï> _¡{ÌUrbm ng§V nS>br, H$s Ho$dT>§
g_mYmZ dmQ>V§ {Vbm!
"{H$Vr J§ gw§Xa {XgVog Vy `m nmofmImV! _¡{ÌUrÀ`m
Vm|S>À`m EdT>çm bhmZem dmŠ`mZ§ Vw_M§ _Z Cëhm{gV
hmoV§. _¡{ÌUrÀ`m øm ñVwVrV EH$ àH$maMr {Zð>m AgVo.

ewÕ ~rOm§nmoQ>r \$io agmi Jmo_Q>r.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 15

`wdm OmJa

{VÀ`m _ZmMr Vwåhmbm ImÌr AgVo, qH$_V dmQ>Vo.
åhUyZM Vwåhr {VÀ`m ñVw{VqZXoZ§ haIyZ OmVm AJa
{IÞ hmoVm. `mMm AW© Agm H$s Vwåhr Amnbr _V§ d
AmMma Amnë`m _¡{ÌUtÀ`m _Vmà_mU§ AmIVm. EImXr
_¡ÌrU Aä`mgy Agbr H$s {VÀ`m à_mU§M Aä`mg
H$aÊ`mMr bH$~ Vwåhmbm bmJVo. EImXr CZmS> Agob
Va {VÀ`m~amo~a CZmS>Š`m H$arV Aä`mgmMm _mobmMm
doihr Vwåhr XdS>Vm Aer eŠ`Vm Amho. Aem IoimSy>
d CZmS> _¡{ÌUr Amnë`m hþfma _¡{ÌUrMr Q>dmir
H$am`bmhr _mJonwT>o nmhV ZmhrV. "Amho ã~wdm ñH$m°ba!
'åhUyZ Moï>m H$aVmV. {hU{dVmV {Z _J Vwåhmbm
bmOë`mgmaI§ hmoV§. H$mhr _wbr gmpÎdH$ AmMma{dMmam§À`m AgVmV. Aem§Mr _¡Ìr Vwåhmbm OrdZmV
ImÌrZ§ Ü`o`dmXr d H$V©ì`{Zð> Ho$ë`mdmMyZ amhUma
Zmhr, H$maU Hw$_mamdñWoV AmB©~mnm§nojm Vw_À`m
_¡{ÌUtM§M dOZ Vw_À`mda A{YH$ AgV§. Vw_À`m
ñd^mdmda d erbmda ømMm n[aUm_ hmoVmo. BVHo$ ho
_¡ÌrMo YmJo _O~yV AgVmV. åhUyZM åhQ>b§ Amho g_mZ
erbo ì`gZofw g»`_² &
_¡{ÌUtÀ`m _ZmMm Vw_À`mda n[aUm_ hmoV Agë`mZ§
d {VÀ`mM H$bmZ§ Vwåhr OmV Agë`mZ§ Vw_À`m
AmB©d{S>bm§Zm dmQ>V§ _wbJr {~KS>br, Amnb§ EoH$V
Zmhr, ~§S>Imoa Pmbr Amho. dmñV{dH$ {VMr d¥Îmr
~§S>Imoa ZgVo. nU, AmB©~mn d _¡{ÌUr `m XmoKm§À`m
_Vm§V Oa EH$dmŠ`Vm Zgbr Va Vw_M§ nmaS>§
_¡{ÌUrÀ`mM ~mOybm PwH$V§. _¡{ÌUrM§ _hÎd
amIÊ`mgmR>r Vwåhr AmB©~mnm§Mm amofhr EH$doi nËH$aVm,
nU ho WmoS§> YmoŠ`mM§ Zìho H$m? EImXr Jmoï> Vw_À`m
gX²gX²{ddoH$ ~wÕrbm nQ>V Amho, nU Vr _¡{ÌUrÀ`m
_Zm{déÕ hmoV Amho åhUyZM Vwåhr {ddoH$mbm Xÿa gmê$Z
Vr H$aU§ `mo½` hmoUma Zmhr. H$Xm{MV n[aUm_ KmVH$hr
R>aob!
Amnë`m {_Ì_§S>imÀ`m _Zm{déÕ EImXr Jmoï>
AmnU Ho$br H$r Ë`m§À`m Qr>Ho$bm AmnU nmÌ hmoD$. `m
^rVrZ§ Ë`m§À`m{déÕ OmÊ`mMr Vw_À`m§V Hw$dV ZgVo.

_J Aemdoir H$g§ dmJmd§ ømM§ H$moS§> nS>V§. åhUyZM
{_Ì_¡{ÌUtMr {ZdS> \$ma H$miOrnyd©H$ H$amdr bmJVo.
Ë`m§À`m_wio Vw_À`m ñd^mdmbm diU bmJVo. Vw_M§
^{dî` Vw_À`m {_Ì_¡{ÌUtÀ`m hmVr AgV§. Ag§
åhQ>ë`mg MyH$ hmoUma Zmhr.
_¡{ÌUr§~Ôb Vw_Mr Or EH$ Cƒ ^mdZm AgVo
Ë`m_wio Ë`m§M§ OrdZhr Vw_À`mer {ZJ{S>V Pmbob§
AgV§. åhUyZM _¡Ìr OnyZ d H$miOrnyd©H$ H$amd`mg
nm{hOo. gÁOZ {_Ì Z gm§JVmM Vw_M§ _§Jb qMVrV
AgVmo. A§Jmda nS>bobm H$Mam {OVŠ`m ghOVoZ§
AmnU PmSy>Z Q>mH$Vmo {VVŠ`mM§ ghOVoZ§ Iam {_Ì
Amnb§ ajU H$aVmo. MwH$boë`m _mJm©nmgyZ namd¥Îm
H$aVmo, Amnbm OmUmam Vmob gm§^miVmo, newËdm§VyZ
_mUwgH$sH$S>o ZoVmo, Ñï> gd`tÀ`m {MIbm§VyZ da
H$mT>Vmo. _¡{ÌUtH$Sy>Z Amnbr àe§gm ìhmdr, CÎmoOZ
{_imd§, ghmZw^yVr {_imdr ho Oar gmh{OH$ Agb§ Var
Vm|S>nwOonUm H$aUmè`m {_ÌdJm©nmgyZ gmdYM Agb§
nm{hOo. Ë`mnojm H$R>moa CnXoe H$ê$Z Amnbr MyH$
XmI{dUmam {_ÌM A{YH$ loð> d Iam {_Ì g_Omd`mg
hdm. H$moUË`mhr g§H$Q>mV _XVrbm YmdUmao {_Ì åhUOo
Amnb§ hþH$_r YZ Amho, åhUyZM Vw_À`m Ü`o`mer
A{^éMrer OwiUmar, Vw_À`mM d`mMr _¡ÌrU {OM§
Ü`o` Vwåhmbm CÎmo{OV H$aV§, {OÀ`m AmMma{dMmam§M§
AZwH$aU H$amd§ Ag§ _ZmnmgyZ dmQ>V§ AerM _¡ÌrU
Vwåhr ng§V Ho$br nm{hOo, Va§M Vw_À`m _¡ÌrM§ ghOrdZ
gwIXm`H$ hmoB©b. g_mOhr Vwåhmbm Vw_À`m _¡Ìrdê$Z
AmoiIVmo d _J Vw_À`m dV©UwH$s~Ôb e§H$m KoÊ`mM§
YmS>g H$moUr H$arV Zmhr.
Vw_Mr {Z Vw_À`m AmB©d{S>bm§Mr _V§ g_Om, EH$M
AmhoV - OwiVr AmhoV. Aem doir Amnë`m _¡{ÌUrÀ`m
_Vm§er, Ü`o`mer Vr {H$VnV OwiVr AmhoV ho R>a{dÊ`mg
Vw_À`m _¡{ÌUtZm dma§dma Vw_À`m Kar `oÊ`mMr g§Yr
Úmd`mg nm{hOo. Vw_À`m KamVrb _mUgm§er {VM§ OwiV
Agob Va Vr Zoh_rM Vw_À`m Kar `oÊ`mV AmZ§X _mZrb.
ZmhrVa `oÊ`mMr Q>mimQ>mi H$arb.

Oo hdo Vo {_idm`Mo Agob Va l_mda {dídmg R>odm.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 16

`wdm OmJa

_¡ÌrMr `mo½` {ZdS> Vwåhmbm H$aVm Ambr Zmhr Va
dS>rb _mUgm§Mm gëbm KoÊ`mV H$_rnUm dmQy> Z`o. _¡Ìr
Hw$Umer H$amdr hm Oar Vw_Mm d¡`pŠVH$ àíZ d hŠH$
Agbm Var dS>rb _mUgm§Mm gëbm KoVë`mZ§ MwH$m
bjmV `oVmV. EImX§ _hmJ {H$_VrM§ H$mnS> AmnU
Xþgè`mÀ`m hmVr gmondrV Zmhr, _J gmè`m OrdZmda
{OMm n[aUm_ hmoUma Amho, gwIr AJa Xþ…Ir OrdZmMm
n[anmof {OÀ`m _¡Ìr_wio hmoUma Amho, Vr _¡ÌrU emoYVmZm
Ho$dT>r H$miOr H$amd`mg hdr ~a§?
CbQ>njr Vw_À`m AmMma{dMmam§Mm n[aUm_ Vw_À`m
_¡{ÌUrÀ`m OrdZmda hmoUma Agë`mg Vw_Mrhr Vw_À`m
dmJUwH$sVrb O~m~Xmar A{YH$M dmT>Vo.
Amnë`m n[aM`mn¡H$s EImÚm _wbrerM Amnbr
{Odm^mdmMr _¡Ìr OS>Vo Var BVa _wbter \$Q>Hy$Z dmJU§hr
~amo~a Zmhr. Vw_À`m emim§VyZ, ghbrVyZ H$m` {XgV§ ~a§?
_¡{ÌUr, _¡{ÌUtMo JQ> ~Zbobo AgVmV. Amnë`m
JQ>m~mhoa _wbr {_giV ZmhrV, Ag§ Vw_À`m embo`
OrdZmV {XgyZ `oV§ ho Mm§Jb§ Zmhr.{demb gm_m{OH$
OrdZmV Ooìhm Vwåhr àdoe H$aVm Voìhm _J JQ>mJQ>mMr
bhmZ bhmZ dVw©i§ gd©Ì {dIwabobr {XgVmV. Vwåhr
åhUmb, Am_À`m _¡{ÌUtÀ`m JQ>mVM Amåhmbm \$ma
g_mYmZ dmQ>V§. AJ§, nU Iar _¡ÌrU Aer EImX XþgarM
AgVo Am{U Aem _¡{ÌUrOdi Vwåhr gwI Xþ…I gm§JVm.
Vr Vw_À`m {dídmgmbm nmÌ AgVo d AmZ§Xhr XoVo. nU
nwîH$iXm _wbr_wbtMr _¡Ìr {Q>H$mD$ ZgVo. AidmdaÀ`m
nmÊ`mgmaIr {XgyZ `oVo. H$m ~a§? _¡Ìr H$aVmZm Amnë`m
VmobmMr, Amnë`m gm_m{OH$ nmVirMr _¡ÌrUM

{ZdS>mdr. OmVrnmVrMm àíZ _¡ÌrV CËnÞ hmoV Zmhr. nU
lr_§Vr J[a~rMm àíZ _mÌ _¡Ìr VmoS>Ê`mg H$maUr^yV
hmoVmo. Vw_À`m lr_§V _¡{ÌUrZ§ Vwåhmbm H$mhr XoUJr Úmdr,
Vw_À`m dmT>{Xdgmbm Vwåhmbm AmdS>Umar gmS>r Úmdr
{Z Vwåhmbm _mÌ EH$ hmVé_mbhr {Vbm XoVm `oD$ Z`o,
Aer pñWVr {Z_m©U Pmbr H$s Vwåhr {IÞ hmoVm. Vw_À`m
J[a~r~Ôb Vwåhmbm _Zñdr dmB©Q> dmQ>V§. nU Vr Vwåhmbm
~XbVm _mÌ `oV Zmhr. åhUyZM Amnë`m Vmobm_mobmMr
_¡ÌrU {ZdS>U§ hoM C{MV. dmñV{dH$ Iè`m _¡ÌrV
lr_§Vr-J[a~r, OmVnmVhr AmS> `oD$ Z`oV, _ZmMr lr_§Vr
hmM _¡ÌrMm Xþdm Agmdm. XmoZ _wbt_Ü`o!
XmoZ _¡{ÌUr hmoË`m. AJXr emiH$ar _¡{ÌUr hmoË`m.
XmoKr EH$Ì Aä`mg H$arV, EH$Ì emiobm OmV. EH$
{dMmamZ§ dmJV. XmoKrhr Eg.Eg.gr.bm ~gë`m. EH$mM
H$m°boO_Ü`o nwT>rb Aä`mg H$am`M§ Ë`m§Zr R>a{db§. OyZ
EH$bm {ZH$mb bmJbm, XmoKtn¡H$s EH$ Zmnmg Pmbr
hmoVr, nmg Pmboë`m _wbrÀ`m A{^Z§XZmbm {VÀ`m
dJm©Vë`m _wbr Joë`m hmoË`m. H$m` nm{hb§ Ë`m§Zr? EH$m
ImQ>oda q^VrH$S>o Vm|S> H$ê$Z Vr _wbJr aSy>Z aSy>Z S>moio
bmb bmb d ZmH$mMr ~m|S>ohr bmb H$ê$Z Pmonbr hmoVr.
^oQ>m`bm Amboë`m _wbtZm Zdb dmQ>b§. Ë`m _wbrMr AmB©
åhUmbr, "AmO {ZH$mb bmJë`mnmgyZ Vr aS>aS> aS>V
Amho gmaIr! H$m hmo? Vr nmg Pmbr Amho Zm?'
"hmo' nU {VMr _¡ÌrU Zmnmg Pmbr`. _¡ÌrU ào_mMm hm {d{MÌ àH$ma {Xgbm Var Ë`m _¡ÌrÀ`m _mJo
Agbobr {Zð>m øm àg§JmZ§ {XgyZ `oV Zmhr H$m?
***
amoOÀ`m OodUmMr éMr dmT>dUmao,
ewÕ gmpËdH$VoMr OmoS> Agbobo d 50 dfmªnmgyZ
gmobmnyaH$am§À`m öX`mV ñWmZ Agbobo

{ddoH$ {dMma
A§H$mg Am_À`m
hm{X©H$ ew^oÀN>m!
11/12/13, B§S>pñQ´>`b BñQ>Qo >, hmoQ>Jr amoS>, gmobmnya - 413003.

{H$VudmZ bmoH$ Ë`m§À`m {H$Vr©_i
w o A_a hmoVmV.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 17

_wbmIV

AmìhmZo AZoH$ : Cnm` EH$
eoJmd ({O. ~wbT>mUm) À`m lr g§V JOmZZ _hmamO g§ñWmZMo
ì`dñWmnH$s` {dídñV VWm ñdm_r {ddoH$mZ§X gmY© eVr g_mamoh
g{_VrMo _hmamîQ´> amÁ`mMo AÜ`j AmXaUr` lr {ede§H$a ^mD$ nmQ>rb
`m§À`mer {ddoH$mZ§X H|$ÐmMo H$m`©H$V} d ^maVdmUrMo g§nmXH$ bIoe
M§ Ð d§ e r `m§ Z r gmYbo ë `m g§ d mXmda AmYm[aV hm bo I .
Amnë`m_wio Y_© Zìho Va Y_m©_wio AmnU AmhmoV.
Y_© Agob VaM AmnU Agy. Ë`m_wio gd© g_ñ`m§Mo CÎma
Ho$di Y_©g§ñWmnZmM Amho. Y_©à{UV amîQ´>mÀ`m énmVM
^maVmMm Jm¡ad Amho. lÕo` lr {ede§H$a ^mD$ nmQ>rb ho
_hmamîQ´>mVrb Ago Zmd Amho, Á`mÀ`m CÀMmamZo _Z
lÕoZo ZV hmoVo. gm_mÝ` IoSw>VmnmgyZ _hmZJam§Vrb
~w{Õ{Odr Ë`m§Zm _ZmnmgyZ _mZVmV. `m lÕoMo H$maU
OmUyZ ¿`md`mMo Pmbo Va Vo EH$ Hw$eb ì`dñWmnH$
åhUyZ {díd{d»`mV Va AmhoVM; {edm` Amnbo àË`oH$

ñdm_r {ddoH$mZ§X ñ_maH$, AmZ§XgmJa àH$ën, eoJmd

H$m`© B©ídar` H$m`© g_OyZ Vo VS>rg ZoÊ`mÀ`m AX²^wV
à{V^oMo Vo YZr AmhoV. _r Ë`m§Zm n{hë`m§Xm 2008 _Ü`o
nm{hbm Am{U Ë`mZ§Va 28 Zmoìh|~a 2012 amoOr Ë`m§À`m
Xe©ZmMr g§Yr {_imbr. `m N>moQ>çmem ^oQ>rV _bm Ë`m§Mo
{dMma g_OyZ KoÊ`mMo ^m½`hr bm^bo. Amnë`m Mma
{_{ZQ>m§À`m g§dmXmV Ë`m§À`m àË`oH$ eãXmZo _Zmda A_rQ>
R>gm C_Q>dbm. Ë`m§Zr Oo H$mhr gm§{JVbo Ë`mV AZoH$
dfmªMr Vnñ`m VgoM gm_m{OH$ H$m`mªàVr Ë`m§À`m qMVZ
d AZw^yVrMo AmoO à{Vq~{~V hmoV hmoVo. Ë`m§À`m
{dMmam§Mr e¥§Ibm _mÂ`m _Z, ~wÕr Am{U öX`mda
H$m`_ H$moabr Jobr.
^maVmMr AmË_m
lÕo` {ede§H$a ^mD§$Zr ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m
{dMmam§Mo _hÎd à{Vnm{XV gm§{JVbo H$s, "Y_© μhm
^maVmMm àmU Amho. Y_m©Ym[aV gm_m{OH$ aMZoZoM
g_mOmV EH$mË_Vm VgoM g_agVoMr nwZñWm©nZm H$aVm
`oD$ eHo$b. Ë`mgmR>r g_mOmVrb àË`oH$ ì`ŠVr Ë`mJ d
godm `m§Mo AmMaU H$aob, Ago Ë`mg ~Zdmdo bmJob.
Ë`mJ d godo{dZm Y_m©Mr ñWmnZm H$er hmoD$ eHo$b?'
"AmO gd©Ì {dH$mgmMr MMm© gwé Amho. bmoH$
gaH$mar ZmoH$ar, CÎm_ amoOJma VgoM Mm§Jë`m {ejUmMr
JaO ì`ŠV H$aVmV. gm_m{OH$ OrdZmV `mbmM
{dH$mgmMo _mnX§S> _mZbo OmVo. na§Vw Ho$di Mm§Jbr

Omo Xwgè`mdar {dg§~bm, Ë`mMm H$m`©^mJ ~wS>mbm.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 18

_wbmIV

ZmoH$ar, CÎm_ nXdr AWdm nX {_i{dë`mZo Ia§M
Amnbm {dH$mg hmoVmo? Zmhr Zm! _J Ho$di ^m¡{VH$ gwI
• gw{dYm {_i{dÊ`mgmR>r BVH$s YS>nS> H$embm? bmoH$
g§nÎmr, nX VgoM _mohmÀ`m AmgŠVrZo Xþgè`m§Mo aŠV
gm§S>Ê`mghr _mJo• nwT>o nmhV ZmhrV. Ago H$m? H$maU
AmnU ^maVr` AmËå`mbmM {dgabmo AmhmoV.'
Ë`mgmR>r ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr ñ_aU H$éZ {Xbo H$s,""Y_©
hm ^maVmMm AmË_m Amhoo.''
"amîQ´>mÀ`m CËWmZmgmR>r Y_m©{YpîR>V g_mOaMZm
H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. Ë`mJ Am{U godoÀ`m
AmYmamdaM `mMr ñWmnZm hmoD$ eH$Vo.' Ë`mH$[aVmM
ñdmWu bmoH$m§Zm \$Q>H$maVmZm ñdm_r {ddoH$mZ§X åhUmbo
hmoVo H$s, ""Omon`ªV bmImo bmoH$ ^wHo$bo Am{U A{e{jV
AmhoV Vmon`ªV _r g_mOmÀ`m ~imda {e{jV ~Zboë`m
Am{U AmVm Ë`m g_mOmH$S>o Xþb©j H$aUmè`m Ë`m àË`oH$
ì`ŠVrbm Ðmohr _mZVmo.''
`m gwYmaUm hì`mV
^maVmV Y_m©Ym[aV g_mOmÀ`m {Z_m©UmgmR>r _w»`V:
VrZ joÌm§_Ü`o gwYmaUm Amdí`H$ Amho. 1) Q>rìhr
(Xÿa{MÌdm{hZr), 2) {ejU, 3) amOH$s` ì`dñWm
1. Q>rìhr (Xÿa{MÌdm{hZr): AmOH$mbÀ`m
{Xdg^amÀ`m ì`ñVVo_wio gm_m{OH$ H$m`©, ñdmÜ`m`,
^OZ • nyOZ AmXr ew^H$m`mªgmR>r doi H$mT>Uo Iyn
H$R>rU Amho, Aem JmoîQ>r AmnU XaamoO H$moUm Zm
H$moUmÀ`m Vm|Sy>Z EoH$Vmo. Q>rìhrdarb _m{bH$m
nmhÊ`mgmR>r Ë`mÀ`mg_moa VrZ • Mma Vmg ~gyZ doi
KmbdUo J¥{hUr, {dÚmWu • {dÚm{W©ZtgmR>r gd©gmYmaU
~m~ Amho. `mMo VmËn`© ho Amho H$s, Q>rìhrg_moa ~gyZ
XoemVrb H$moQ>çdYr Hw$Qw>§~ Amnë`m OrdZmVrb
_hÎdmMr Am{U H$Yrhr naV Z `oUmar doi dm`m KmbdV
AmhoV. Q>rìhr ~KwM Z`o, Ago _mPo _V Zmhr. na§Vw Ë`mda
H$m` Am{U {H$Vr doi nmhm`Mo, `mMm {ddoH$nyU© {dMma
ìhm`bm hdm. Q>rìhr _m{bH$m§_Ü`o A{YH$m{YH$ _m{bH$m
{ZaW©H$ qH$dm _Zmoa§OZmÀ`m ZmdmImbr AíbrbVmM
XmIdUmè`m AmhoV. VgoM {MÌnQ>mVrb g§dmX, {MÌ,

A{^Z` Am{U Z¥Ë`mMrhr VrM pñWVr Amho. gmè`m
_`m©Xm§Mo Cëb§KZ H$éZ Ë`mVyZ A^ÐVm, AíbrbVm d
{ddoH$hrZVoMo àXe©Z H$aVmV. {MÌnQ>m§Vrb JrV, g§JrV
Va Xodr gañdVrMo An_mZM ~Zbo Amho. g_mOmMm
àË`oH$ KQ>H$ `m {\$ë_r JmÊ`m§er Aem VèhoZo OmoS>bm
Jobm Amho H$s, Ë`m§Zm ho JmUo EoH$mdoM bmJVmV. hmo`,
H$mhr _m{bH$m AmXem©À`m _mnX§S>mda Iè`m CVaë`m
AmhoV. XÿaXe©Zda XmIdbo OmUmao "Cn{ZfX J§Jm', g~
Q>rìhrdarb "bmnVmJ§O', "{M{S>`m Ka', "Ama. Ho$.
bú_U H$s Xþ{Z`m', "VmaH$ _ohVm H$m CëQ>m Mî_m' Aem
H$mhr _m{bH$m g_mOm{^_wI AmhoV. Varhr {Xdg^amV
Q>rìhrg_moa {H$Vr doi Kmbdm`Mm, `mMm
gX²gX²{ddoH$~wÕrZo {dMma H$am`bm hdm.
{ejU$ : Oa {ejUmÀ`m joÌmV ^maVmMr JUZm
Ho$br Va ñdmV§Í`mZ§Va gmjaVm A{^`mZmV AmnU
Mm§Jbo `e {_i{dë`mMo {XgyZ `oB©b. na§Vw AjakmZ
àmßV H$aUo hm {ejUmMm _yi CÔoe Zìho. AmO
{dÚmÏ`mªMo narjoV CÎmrU© hmoUo, ñnY}V Xþgè`m§Zm _mJo
Q>mHy$Z daMm H«$_m§H$ {_i{dUo, {d{dY H$boV Amnbo
ñWmZ {ZpíMV H$aUo `mbmM {ejU åhUyZ AmoiIbo
OmVo. ñnYm©Ë_H$ ÑpîQ>H$moZmVyZ Á`m emioMo Zmd A{YH$
AmXamZo KoVbo OmVo, Á`m emioMo {dÚmWu ~moS>m©À`m
narjoV JwUdÎmm `mXrV `oVmV, Á`m emioMr B_maV
AWdm n[aga AmH$f©H$ Amho Aem {R>H$mUrM nmbH$
Amnë`m nmë`m§À`m àdoemgmR>r Omoa bmdVmV. Ë`mgmR>r
VmgZ²Vmg am§JoV C^o amhVmV, XoUJrÀ`m ZmdmImbr _moR>r
aŠH$_ emioÀ`m ì`dñWmnZmbm XoVmV. nmë`mÀ`m
Am{W©H$ j_VoMr nmaI H$éZ KoÊ`mn`ªV emioZo {heo~
KmVbm AgVmo. nmbH$ Amnë`m _wbm§Zm _moR²>çm
emim§_Ü`o KmbÊ`mgmR>r VËna AgÊ`m_mJo hohr EH$
H$maU Amho.
XþgarH$S>o emim ì`dñWmnZ nmbH$ d {ejU
{d^mJmbm ^wb{dÊ`mgmR>r gd© à`moJ H$aVo. emioÀ`m
B_maVrMr a§Ja§JmoQ>r Ho$br OmVo. ñHo$qQ>J, Z¥Ë`, g§JrV,
dmXZ, A{^ì`ŠVr, H$m¡eë`, H$amQ>o AmXr AmH$f©Um§Mm

ñdmV§Í` åhUOo g§`_, ñd¡amMma Zìho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 19

_wbmIV

g_mdoe Agbobo nÌH$ V`ma H$aVmV. AmVm {ejH$m§Zm
Amnë`m {df`mV nma§JV AgyZ MmbV Zmhr. Ë`m§Mr
nmohmoM ~S>çm _§S>iter AWdm amOH$maÊ`m§er g§~§{YV
bmoH$, nÌH$ma, H$bmH$ma AmXrer AgUo Iyn JaOoMo
Amho. Ë`mgmo~VM Ë`m§Mo ì`pŠV_Îd AmH$f©H$ hdo, Vo
{Xgm`bm gw§Xahr AgmdoV. EdT>oM Zìho Va Vo
Am{W©H$ÑîQ²>çm lr_§V hdoV, H$maU {ejH$ ~ZÊ`mgmR>r
emioÀ`m ì`dñWmnZmbm bmImo én`m§Mr bmM XoD$
eH$Vrb. e¡j{UH$ joÌmV Aer AZ¡{VH$Vm, Agm
^«îQ>mMma nmhmd`mg {_iob, hm {dMma ^maVr`
_hmnwéfm§Zr ñdßZmVhr Ho$bm Zgob. na§Vw hm AmÚ Jwê§$Mm
An_mZM Amho. e¡j{UH$ joÌmVrb A{ZîQ> ~m~r Xÿa
gméZ Ë`m {R>H$mUr dmñVd kmZmbm à{VpîR>V H$amdo
bmJob. ^maVr` B{Vhmg, {dkmZ, Xe©ZemñÌ,
J{UVm~amo~aM ^mfoMm Aä`mghr Jm§^r`m©Zo {eH$dbm
Jobm nm{hOo. d` AWdm ñVamZwgma Aä`mgH«$_mMr aMZm
hmoUo Amdí`H$ Amho, Á`m_wio AÜ``ZmV éMr dmT>ob.
gdm©V _hÎdmMr JmoîQ> Á`mda ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr
A{YH$ ^a {Xbm Amho, Vr åhUOo M[aÌ{Z_m©U hmo`. Vo
åhUmbo hmoVo H$s, ""Ho$di ~mhoarb _m{hVr _|XÿV H$m|~Uo
åhUOo {ejU Zìho. VgoM Oo AmË_gmV Z hmoVm OrdZ^a
CnÐd _mOdob. dmñV{dH$ nmhVm VoM Iao {ejU hmo`
Á`m_wio Am_Mo OrdZ KS>ob d Mm[aÍ` {Z{_©Vr hmoB©b
Am{U Amåhr _Zwî` ~Zy eHy$.''
ñdm_rOr åhUmbo, ""Oa Jar~ bmoH$ {ejUmn`ªV
`oD$ eH$V ZgVrb Va {ejUmbmM Ë`m§À`m eoVmn`ªV,
Ë`m§À`m H$maImÝ`m§_Ü`o VWm gd©Ì KoD$Z Omdo bmJob. `m
ÑpîQ>H$moZmVyZ {ejUì`dñWm d ì`dñWmnZmV gwYmaUm
H$aUo JaOoMo Amho. H$maU {ejUm~amo~a g§ñH$ma XoD$Z
Mm[aÍ` KS>dVm `oB©b.''
3. AmO ^maVr` amOH$maU ñdmWu amOH$maUmÀ`m
énmV nm{hbo OmD$ bmJbo Amho. amîQ´>Y_© {dgéZ
{ZdS>UwH$m§_Ü`o {dO` {_i{dÊ`mV Am`wî`
KmbdUmè`m ZoË`m§À`m {dídg{Z`Vo{df`r e§H$m ì`ŠV
Ho$br OmV Amho. amOH$maUm{df`rMr ^maVr` lÕm

Am{U {dídmg {d{dY KmoQ>mio, ^«îQ>mMma, Mm[aÍ`mMm
A^md, CÝ_mX `m_wio {Xdg|{Xdg H$_r hmoV Amho.
OZ_mZgmVrb lÕm, ^ŠVr d¥qÕJV ìhmdr, Ë`m§Mm
Ym{_©H$, gm_m{OH$, Am{W©H$ d e¡j{UH$ {dH$mg ìhmdm,
`mgmR>r amOH$s` ZoË`m§_Ü`o Xoe{hVmMr ^mdZm àñWm{nV
H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho.
g§ñH$mam§H$S>o Xþb©j H$m?
OJmV ^maVr` Hw$Qw>§~ gdm©{YH$ AmXe© _mZbo OmVo.
H$maU nmardm[aH$ Xm{`Ëd ~moY, Amngm§Vrb g_Ýd` d
g_mOgmnojVm `m_wio `mMo _hÎd A{YH$ Amho. na§Vw
AmO d{S>bYmao d gÜ`mÀ`m {nT>rV d¡Mm[aH$ g_Ýd`
gmYUo AË`§V H$R>rU ~Zbo Amho. `mÀ`m ~amo~aM nmbH$
OmUwZ~wOyZ qH$dm AOmUVonUr _wbm§g_moa AZoH$ MwH$m
H$aVmV. g§nyU© Hw$Qw>§~ KamV AgVmZm H$m`m©b`mVyZ
A{YH$mè`mMm XÿaÜdZr Ambm. Ë`mZo gm§{JVbo H$s,
VmVS>rZo H$m`m©b`mV `o. Va Hw$Qw>§~mMm à_wI gm§JVmo,
_mPr Vã`oV Iam~ Amho. Ooìhm Ë`mMo Amamo½` nyU©V:
R>rH$R>mH$ Amho. d{S>bmbm ho _m{hV Zmhr H$s Ë`m§Mm hm
ImoQmaS>onUm _wbmbm ImoQ>o ~mobm`bm {eH$dVm.
dmñV{dH$ nmhVm, _wbo Oo EoH$VmV, VoM ~mobVmV. Oo
nmhVmV, VoM H$aVmV. Ë`mH$[aVm Hw$Qw>§~mVrb d{S>bYmar
_§S>ir VWm g_mOmVrb à{VpîR>V ZmJ[aH$m§Mr
O~m~Xmar Amho H$s, Vo Oo ~mobVmV Vo nyU©V: Iao d
{ddoH$nyU© Agm`bm hdo. VgoM Vo Ogo ~mobVmV VgoM
Ë`m§Mr dmJUyH$hr Agmdr.
eodQ>r Amnë`m ewÕ AmMaUmZo g§ñH$mag§nÝZ Zdr
{nT>r KS>{dÊ`mMr O~m~Xmar gÜ`mÀ`m {nTrZo nma nmS>Uo
JaOoMo Amho.
hr _mZ{gH$Vm ~Xbmdr bmJob
g_mOmVrb _mÝ`da ZmJarH$ åhUV AgVmV H$s,
Amåhmbm Y_m©Mr ajm H$amdr bmJob. AmXaUr` lr
{ede§H$a ^mD$ åhUmbo H$s, hr _mZ{gH$Vm ~XbÊ`mMr
Amdí`H$Vm Amho. Vo åhUmbo H$s, Am_À`m_wio Y_© Zìho
Va Y_m©_wio Am_Mo ApñVËd Amho. Y_© Agob Va Amåhr
Agy. Amnë`m Xoemg_moa AJ{UV AmìhmZo AmhoV.

AmË_{dídmg hm Amnbm n«~i {_Ì Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 20

_wbmIV

Ë`m§À`mda Y_m©À`m _mÜ`_mVyZM {dO` {_i{dVm `oB©b.
Ë`mH$arVm gd© g_ñ`m§Mo CÎma Ho$di Y_© g§ñWmnZm hoM
Amho. Y_©à{UV amîQ´>mÀ`m énmVM ^maVmMm Jm¡ad Amho.
Y_m©Mr YmaUm g_OyZ KoD$Z Ooìhm AmnU H$m`© H$é Voìhm
OJmMo H$ë`mU hmoB©b. ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m {dMmam§Zm
_mUgm • _mUgmn`ªV nmohmoMdyZM AmnU g_mOmbm
OmJ¥V H$é eH$Vmo. Ë`mgmR>r ñdm_rOtÀ`m `m gmY© eVr
(150 dr O`§Vr) àg§Jr AmnUm gdmªZm g§H$ënnyd©H$
H$m`© H$amdo bmJob.>
Ë`mJ Am{U godogmR>r Amnbo OrdZ dm{hboë`m
eoJmdÀ`m lr g§V JOmZZ _hmamO g§ñWmZMo

ì`dñWmnH$s` {dídñV VWm ñdm_r {ddoH$mZ§X gmY© eVr
g{_VrMo amÁ`mMo AÜ`j AmXaUr` {ede§H$a ^mD$
nmQ>rb Amnë`m g§dmXmMm g_mamon H$aVmZm åhUmbo H$s,
_r H$mhr _moR>m {dMmad§V AWdm dŠVm Zmhr. _r Oo {df`
Amnë`mg_moa R>odbo Vo H$mhr Aä`mgbobo qH$dm
dmMbobo {df` ZmhrV. Va godH$m§À`m godmH$m`m©VyZ
Am{U Ë`m§À`m AZw^dmVyZ ho OmUbo AmhoV. _r Va
Xmgm§Mm Xmg `m énmZo Amnë`m JmoîQ>r Amnë`mg_moa
R>odë`m. Ago {dZ_«, _¥Xþ^mfr, ghO, gai Am{U
AmXe© AmhoV AmXaUr` {ede§H$a ^mD$ nmQ>rb.
AZwdmX … Aßnmgmho~ hÎmmio

{ddoH$mZ§X H|$ÐmMm qOXmb nwañH$mamZo gÝ_mZ

Zdr {X„r & Eg. Oo. \$mC§S>oeZÀ`mdVrZo 2012 `m
dfm©À`m Eg.Ama. qOXmb nwañH$mamZo {ddoH$mZ§X
{ebmñ_maH$ d {ddoH$mZ§X H|$Ð, H$Ý`mHw$_marbm
Jm¡a{dÊ`mV Ambo. JwéXod lr lr a{de§H$a `m§À`m hñVo hm
nwañH$ma àXmZ H$aÊ`mV Ambm. {ddoH$mZ§X H|$ÐmMo amï´>r`
CnmÜ`j lr. ~mbH¥$îUZOr `m§Zr hm nwañH$ma
ñdrH$mabm. ñ_¥{V{MÝh d amoI 1 H$moQ>r én`o Ago `m
nwañH$mamMo ñdén Amho. {ddoH$mZ§X H|$ÐmH$Sy>Z AéUmMb
àXoemV e¡j{UH$ H$m`© Ho$bo OmVo. {d{dY emim
Mmb{dë`m OmVmV. `m{R>H$mUr _{hbm§À`m gmjaVoMo
à_mU AË`ën hmoVo. AmÜ`mpË_H$Vm d Jm¡adnyU©
na§naoÀ`m _hmZ {dMmam§Zwgma H|$Ð godmH$m`m©À`m
_mÜ`_mVyZ gm_m{OH$ {dH$mgmgh {d{dY joÌmV Midi

Mmb{dV Amho. XoemVrb ghm amÁ`m§_Ü`o
63 emim Mmb{dë`m OmV AgyZ Ë`mV
22 hOma {dÚmWu {ejU KoV AmhoV.
H|$Ð Jar~ Am{U JaOy bmoH$m§Zm _XV
H$aVmZmM Mm[aÍ` {Z_m©U H$m`m©bm A{YH$
àmYmÝ` XoVo. Amgm_ d _Ü`àXoemVrb
gr_mdVu ^mJmV é½Umb`o Mmb{dbr
OmVmV. VgoM ñd`§amoOJmahr CnbãY
H$ê$Z {Xbo OmVmV. _{hbm§gmR>r nmM
H$m¡eë` à{ejU H|$Ðo Mmb{dbr OmV AmhoV. VgoM
400 ~mbdmS>çm, ~mbgo{dH$m à{ejU {e{~a,
g§ñH$madJ© Mmb{dÊ`mV `oV AmhoV.

e - {ddoH$ {dMma
dmMm AmVm EH$m pŠbH$da...
Adí` ^oQ> Úm www.vkvivekvichar.blogspot.com

Q>rn … {ddoH$ {dMmaMo _mJrb A§H$hr bdH$aM
Am°ZbmB©Z CnbãY hmoVrb.

g§H$Q>m_wio _mUgmMm ñd^md H$UIa ~ZVmo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 21

dX²Vw g§ñH¥$V_²

_h{f©: XYr{M:
(Zr{VH$Wm)
d¥Ìmgwa: ñd~boZ XodmZm§ ñdJ© amÁ`§
AnöVdmZ²& `Xm Xodm: `wÕmWª Vñ` A{^_wI§ JVm:
VXm g: Agwa: XodmZm§ gdm©{U A{n AñÌm{U
{ZJrU©dmZ²& Xodm: ñdJm©V² {ZîH$m{gVm:& A_amdVr
X¡Ë`mZm§ {Zdmg: A^dV²& X¡Ë`mZm_² AË`mMma¡U
nr{S>Vm: Xodm: ~«÷bmoH§$ JVdÝV: ~«÷Um gh Xodm:
Zmam`Uñ` ñVw{V H¥$VdÝV:&XodmZm§ àmW©Z`m
Zmam`Um: àH${Q>V: A^dV²& Xodm: ñd ì`Wm§
Zmam`U§ H${WVdÝV:& Zmam`U: d¥Ìmgwañ` dYñ`
Cnm`§ {XîQ>dmZ², _h{f©XYrMo: ApñW{^:
{dídH$_m© dO«ñ` {Z_m©U§ H$amoVw VoZ¡d Agwañ`
{dZme: ^{dî`{V& ZmÝ`: nÝWm&
Xodm: {dpñ_Vm: A^dZ² XYrMo: AñWrZm§
g§J«h: H$W§ g§^{dî`{V?
^JdmZ² AdXV² -g: AVrd Y_m©Ë_m
ApñV&g: ^dVm§ H¥$Vo ñd XohXmZo Z g§H$moM§
H$[aî`{V&
Xodm: XYrMo: Aml_§ JËdm Vñ` nwaV:
Zmam`UoZ§ CŠVm§ àmW©Zm§ H¥$VdÝV:&
XYr{M: EVV² lwËdm {Z:g§H$moM§ CŠVdmZ² àm{UZm§ n[aÌmUm` __ Xohñ` Cn`moJ ^d{V
MoV² Ah_² AmË_mZ§ YÝ`_od _§ñ`o& eara§ Vw Zída_²
ApñV& VV² Vw EH$pñ_Z² {XZo {dZme§ J{_î`{V Ed&
`{X AZoZ ^dVm§ godm ^d{V MoV² BV: na§ __
earañ` H$: gXþn`moJ: ^doV²&
B{V {dMm`© _h{f©: XYr{M: g_m{YZm
ñd§àmUmoËgJ© H¥$VdmZ² ApñW{_íM {dídH$_m©
dO«{Z_m©U§ H¥$VdmZ² VoZ d«Ìmgwamo hV:&
namonH$mam` AmXe©^yVm ApñV B`§ H$Wm&

d¥ÌmgwamZo ~imÀ`m Omoamda Xodm§À`m ñdJm©Mo amÁ`
~iH$mdbo. Ooìhm Xod Ë`mÀ`mer `wÕ H$é bmJbo Voìhm
Ë`mZo Ë`m§Mr gd© AñÌo {Jibr. Xodm§Zm ñdJm©VyZ hmH$byZ
{Xbo. A_amdVrV Xod amhÿ bmJbo. X¡Ë`m§À`m
AË`mMmam§Zr h¡amU Xod ~«÷bmoH$mV Jobo. Vo ~«÷mgh
^JdmZ Zmam`UmMr ñVwVr H$é bmJbo. Xodm§À`m àW©ZoZo
Zmam`U àJQ> Pmbo. Xodm§Zr Zmam`Umbm Amnbr ì`Wm
gm§{JVbr. Zmam`UmZo d¥ÌmgwamÀ`m dYmMo Cnm`
gm§{JVbo,
_h{f© XYr{M `m§À`m hmS>m§nmgyZ {dídH$_m©Zo dO«
{Z_m©U H$amdo. Ë`mÀ`mnmgyZM AgwamMm {dZme hmoB©b.
Ë`m{edm` Xþgam _mJ© Zmhr.
Xodm§Zm AmíM`© dmQ>bo. XYr{M `m§À`m AñWr H$em
{_idm`À`m?
^JdmZ åhUmbo, Vo Y_m©Ë_m AmhoV. Vo
Amnë`mgmR>r XohXmZ H$aÊ`mV g§H$moM _mZUma ZmhrV.
Xod XYr{M `m§À`m Aml_mV Jobo. Ë`m§À`mg_moa
^JdmZ Zmam`UmZo gm§{JVbobm Cnm` _m§S>bm. VgoM
Ë`m§À`m AñWr XoÊ`mMr àmW©Zm Ho$br.
XYr{M ho EoHy$Z {Z:g§H$moM ^mdZoZo åhUmbo,
àmÊ`m§À`m ajUmgmR>r `m earamMm Cn`moJ Pmë`mg
_r ñdV:bm YÝ` _mZoZ. eara Va Zída Amho. Vo Va EH$
{Xdg ZîQ>M hmoB©b. Oa `m_wio Vw_Mr godm hmoUma Agob
Va `m earamMm Ë`mhÿZ _moR>m Cn`moJ H$moUVm?
hm {dMma H$éZ _h{f© XYr{M `m§Zr g_mYrÀ`m
_mÜ`_mVyZ àmUmMm Ë`mJ Ho$bm. Ë`m§À`m AñWtnmgyZ
{dídH$_m©Zo dO« {Z_m©U Ho$bo. Ë`mÀ`mZo d¥Ìmgwa _mabm
Jobm.
hr H$Wm namonH$mamgmR>r AmXe© Amho.

Omo H$V©ì` nma nmS>Vmo, VmoM gwImMm A{YH$mar hmoVmo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 22

H|$Ðd¥Îm
^maV OmJmo! {díd OJmAmo!! KmofUoZo {ZZmXbr g§ÌmZJar

ZmJnya & "^maV OmJmo! {díd OJmAmo!!, ñdm_rOr
H$s ~mV gwZmo - CR>mo! OmJmo!! dra ~Zm|, AmO H$s AmZ§X
H$s O` {ddoH$mZ§X H$s' `m OmofnyU© KmofUm§Zr g§ÌmZJar
ZmJnya {ZZmXbr. {Z{_Îm hmoVo gmY© eVr g_mamoh
g{_VrÀ`m dVrZo ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m 150 ì`m
O`§Vr{Z{_Îm H$mT>Ê`mV Amboë`m emo^m`mÌoMo. `mV
ehamVrb 20 hOmam§hÿZ A{YH$ bmoH$ gh^mJr Pmbo.
`mV A~mbd¥Õm§gh VéU d _moR>r _§S>ir gh^mJr Pmbr
hmoVr. 12 OmZodmar amoOr {ZKmboë`m `m emo^m`mÌoMm
ew^ma§^ H$mbr_mVm _§{XamnmgyZ H$mbr_mVoÀ`m nyOZmZo
Pmbm. `mdoir ^{JZtZr e§IZmX Ho$bm. CX²KmQ>Zàg§Jr
am_H¥$îU _R>mMo ñdm_r ~«÷mZ§X åhUmbo, AmO ñdm_r
{ddoH$mZ§Xm§À`m {dMmam§Mr JaO Amho. ñdm_rOtÀ`m
AmXe© {dMmamVyZM ^maVmMo CËWmZ hmoD$ eHo$b. `m
emo^m`mÌoV EHy$U 61 {MÌaW hmoVo. Ë`m _mÜ`_mVyZ
{d{dY g§ñWm§Zr g_mO n[adV©Z d OmJ¥VrMm g§Xoe {Xbm.
EHy$U 155 g§ñWm§À`m H$m`©H$Ë`mªZr gh^mJ Zm|X{dbm.
`mV A§Y {dÚmb`mMo {dÚmWuhr gh^mJr Pmbo hmoVo.
{d{dY emim§À`m {dÚmÏ`mªZr gmXa Ho$boë`m bo{P_,
IS²>J `wÕ, Xm§S>nÅ>m AmXtÀ`m {MÎmWamaH$

àmË`{jH$m§gh ~±S> nWH$ ho `m emo^m`mÌoMo AmH$f©U
R>abo. Pm§er amUr Mm¡H$mV ~\$m©nmgyZ gmH$mabobr
{ddoH$mZ§Xm§Mr _y{V©hr `m emo^m`mÌoMo AmH$f©U R>abr.
Ë`mM~amo~a MmbË`m aWmVrb _ëbIm§~mMo àmË`{jH$,
gy`©Z_ñH$ma, Xhrh§S>r d nWZmQ>çmZohr ehadm{g`m§Mo
bj doYbo. `mdoir {ddoH$ {dMma gm{hË` godobmhr
Mm§Jbm à{VgmX {_imbm.
`mdoir amîQ´> go{dH$m g{_VrÀ`m _w»` g§Mm{bH$m
d§XZr` em§VmŠH$m, _hmnm¡a A{Zb gmobo, Am_Xma ZmJmo
JmUma, H$_bmVmB© _wIOu, am. ñd. g§KmMo _hmZJa
g§MmbH$ S>m°. {Xbrn JwßVm, ZmJnya {dÚmnrR>mMo Hw$bJwé
S>m°. {dbmg gnH$mi, emo^m`mÌoMo g§`moOH$ A°S>. a_U
goZmS>, gmY© eVr g_mamoh g{_VrMo g§`moOH$ gmo_XÎm
H$a§OH$a, {ddoH$mZ§X H|$ÐmMo {dX^© {d^mJà_wI AmZ§X
~J{S>`m `m§Mr à_wI CnpñWVr hmoVr. Va `m emo^m`mÌoV
~Zdmarbmb nwamo{hV, _m. Jmo. d¡Ú, {Z{Ib _w§S>bo, ^aV
Omoer, g§Xrn Omoer, _wŠVm nÎmm{H©$Zo, gm[aH$m n|S>go,
OrdZd«Vr H$m`©H$Ë`m© {à`§dXmVmB©, Jm¡ar Ioa, AéUm
Xoenm§S>o, AnUm© Ho$gH$a, Jwbm~amd d§Omar ho _mÝ`da
gh^mJr Pmbo hmoVo.

H$miOr Ho$ë`mZo CÚmMo Xw…I H$_r hmoV Zmhr, CbQ> AmOÀ`m {XdgmMr VmH$X ZîQ> hmoV.o
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 23

H|$Ðd¥Îm

emo^m`mÌoZo gmobmnya Pmbo {ddoH$mZ§X_`

gmobmnya & ehamÀ`m _Ü`dVu ^mJmVyZ 6 OmZodmar
amoOr g§Ü`mH$mir {ZKmboë`m ^ì` emo^m`mÌoZo gmobmnya
{ddoH$mZ§X_` Pmbo. ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m 150 ì`m
O`§Vrdfm©À`m ew^ma§^mgmR>r gmY© eVr g_mamoh g{_VrZo
`mMo Am`moOZ Ho$bo hmoV.o ~mirdog Mm¡H$mVyZ Xþnmar 4 dmOVm
ñdmJV g{_VrMo AÜ`j Y_©amO H$mS>mXr `m§À`m hñVo
`mMm ew^ma§^ Pmbm. ~mb {ddoH$mZ§X, Ü`mZñW ñdm_rOr,
{eH$mJmo n[afXoVrb dŠVo, _hmH$mbr _§{XamVrb ñdm_rOr,
bmoH$_mÝ` {Q>iH$ d O_eoXOr Q>mQ>m `m§À`mer ñdm_rOtMr
^oQ> Am{U ñdm_rOtMm _wIdQ>m YmaU Ho$bobo {dÚmWu
Agm `mMm WmQ> hmoVm. ^Jdo ÜdO, ñdm_rOtMo epŠVXm`r
{dMmam§Mo \$bH$ {dÚmÏ`mªÀ`m hmVr hmoVo. hr emo^m`mÌm
AS>rM {H$bmo_rQ>an`ªV ngabr hmoVr. añË`mÀ`m XþV\$m©
ZmJ[aH$m§Mr JXu bmoQ>br hmoVr. {R>H${R>H$mUr `mMo OmoaXma
H$ë`mU & ñdm_r {ddoH$mZ§X gmY© eVr g_mamoh
g{_VrÀ`m dVrZo aWgßVr_r{Xder 18 \o$~«wdmar amoOr
Xoe^a EH$mMdoir gy`©Z_ñH$mamMo Am`moOZ H$aÊ`mV
Ambo Amho. Ë`m{Z{_Îm g{_VrÀ`m dVrZo
H$ë`mU_Yrb ZyVZ {dÚm_§{XamV {ejH$ d
{dÚmÏ`mªgmR>r gy`©Z_ñH$ma à{ejU dJ© Am`mo{OV
H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Z_ñH$ma _§S>imMo _YwgwXZ
Omoer, _hmnm¡a Za|Ð ndma, S>m°. S>hmHo$ `m§Zr `m dJm©Mr
aMZm Ho$br hmoVr. `m dJm©V gw`moJ nQ>dY©Z, AdYyV
JmS>Jri, H$m¡ñVw^ qZ~ma_w§S>o, gm¡a^ XmVo, {damO
ghñÌ~wÕo `m§Zr gy`©Z_ñH$mamMo à{ejU {Xbo.

ñdmJV Pmbo. "H$m¡Z Mbo ^mB© H$m¡Z Mbo, ñdm_Or Ho$ dra
Mbo'gma»`m KmofUm§Zr dmVmdaU ^mamdbo hmoVo. Odinmg
4 {H$bmo_rQ>a _mJm©da am§JmoirÀ`m nm`KS>çm, AJ«^mJr
AídméT> {edmOr _hmamO, amUr bú_r~mB©, J«§WnmbIr,
nma§n[aH$ doe^yfoVrb Z§XrÜdOYmaH$ ~mbH$ Am{U gmV
Z§XrÜdO, _§Jb H$be
KoVboë`m {dÚm{W©Zr,
~mbdmaH$ar, {Q>nar d é_mb Z¥Ë` H$aUmè`m {dÚm{W©Zr,
EZgrgr d AmaEgnrMo g§MbZ H$aUmao {dÚmWu, a§JdÊ`mV
Ambobo ~¡b d ñHo$qQ>JnQy>§Mm gh^mJ hmoVm. hþVmË_m Mm¡H$mV
AmVf~mOrZo ñdmJV d d§Xo _mVa_²Zo emo^m`mÌoMr gm§JVm
Pmbr.
`m emo^m`mÌoV 15 hOma {dÚmWu d {ddoH$mZ§Xào_r
ZmJ[aH$m§Mm gh^mJ hmoVm. ehamVrb 45 emim d
_hm{dÚmb`m§gh {d{dY g§ñWm d g§KQ>Zm§Zr gh^mJ
Zm|X{dbm. `mdoir Am_Xma {dO`Hw$_ma Xoe_wI, ghm`H$
nmo{bg Am`wŠV IwembM§X ~mhoVr, g{_VrMo g§`moOH$
dëb^Xmg Jmo`XmZr, ghg§`moOH$ _XJm|S>m nwOmar,
~gdamO Xoe_wI, àm. Za|Ð H$mQ>rH$a, S>m°. aU{OV Jm§Yr,
a§JZmW ~§J, OJXre nmQ>rb, XrnH$ nmQ>rb, A{Zb nmQ>rb,
M§{ÐH$m Mm¡hmZ, S>m°. emo^m emh,lram_ Omoer, ew^m§Jr
~wdm, _mohZ S>mJ§ ao, àm. Zgr_ nR>mU, àem§V ~S>d,o ~m~w^mB©
_ohVm, S>m°. àXrn Zm§XJmdH$a CnpñWV hmoVo.

gy`Z
© _ñH$ma à{ejU

H«$moY A¾rgmaIm AgVmo. Vmo ñdV…hr OiVmo d Xwgè`mghr OmiVmo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 24

H|$Ðd¥Îm

qMMdS> `oWo emo^m`mÌm

qMMdS>& gmY© eVr g_mamoh g{_VrÀ`mdVrZo ñdm_r
{ddoH$mZ§X `m§À`m 150 ì`m O`§Vr{Z{_Îm qMMdS> `oWo
gmobmnya & ñdm_r {ddoH$mZ§X
gmY© eVr g_mamoh g{_VrÀ`m dVrZo
{OëømV
{d{dY
{R>H$mUr
emo^m`mÌm H$mT>Ê`mV Amë`m.
n§T>anya, _§JidoT>m `oWo emo^m`mÌm
{ZKmë`m. H$a_mim
`oWrb
emo^m`mÌoV {d{dY gmhgr Ioim§Mo
{MÎmWamaH$ àmË`{jH$ gmXa
H$aÊ`mV Ambo. VgoM ñdm_r
{ddoH$mZ§X, amO_mVm {OOmD$,
am_Xod~m~m `m§Mo {Od§V XoImdo
gmXa H$aÊ`mV Ambo. `mV dmaH$ar
dofmV gh^mJr _wbm§Zr bj doYyZ
KoVbo. `màg§Jr {dÚm{W©ZtZr
Vbdma~mOr, bmR>rMo àmË`{jH$
gmXa Ho$bo. AŠH$bH$moQ> `oWrb
emo^m`mÌmhr bjdoYr R>abr. `m
emo^m`mÌm§_Ü`o {d{dY g§ñWm d
g§KQ>Zm gh^mJr Pmë`m hmoË`m.

emo^m`mÌm H$mT>Ê`mV Ambr. VmZmOr ZJamVrb ñdm_r
{ddoH$mZ§X Mm¡H$mVyZ {ddoH$mZ§Xm§À`m nwVim AZmdaUmZo
emo^m`mÌoMm ew^ma§^ Pmbm. `mV gmY© eVr g_mamoh
g[_Vr, nwUo {Oëhm, qMMdS> XodñWmZ Q´>ñQ>, _wier,
{eéa, _mdi VmbwŠ`mVrb {MÌaW gh^mJr Pmbo hmoVo.
VgoM H«$sS>m à~mo{YZrÀ`m _ëbIm§~, {d{dY emim§À`m
{dÚmÏ`mªMo `moJ, T>mob d bo{P_ nWH$m§Mm g_mdoe hmoVm.
gh^mJr {dÚmWu {ddoH$mZ§X_` Pmbo hmoVo. Ë`m§Zr
~mbnUrMm Za|Ð, {eH$mJmo `oWrb {ddoH$mZ§X, ñdm_r
{ddoH$mZ§X gmH$mabo. VgoM N>ÌnVr {edmOr _hmamO,
Pm§erMr amUr bú_r~mB© `m§Mo {Od§V XoImdo gmXa
Ho$bo.`m emo^m`mÌoV gw_mao 10 hOma bmoH$ gh^mJr Pmbo
hmoVo. _moa`m Jmogmdr _§{XamV emo^m`mÌoMr gm§JVm Pmbr.
`mdoir {dÚmdmMñnVr e§H$a Aä`§H$a `m§Mo ì`m»`mZ
Pmbo. VgoM {ddoH$mZ§X H|$ÐmÀ`m gm{hË` godobm Mm§Jbm
à{VgmX {_imbm.

gmobmnya {OëømV gmY© eVr gmOar

OrdZ åhUOo ~wÕr, erb Am{U Mm[aÍ` `m§Mo g§dY©Z.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 25

H|$Ðd¥Îm

H$ë`mU_Ü`o {ZKmbr àoaUm `mÌm

H$ë`mU & ñdm_r {ddoH$mZ§X gmY© eVr g_mamoh
g{_VrÀ`m dVrZo àoaUm `mÌm H$mT>Ê`mV Ambr. amîQ´>dmXr
H$m±J«ogMo eha-{OëhmÜ`j VWm gmY© eVr g_mamoh
g{_VrMo AÜ`j A{^_Ý`y Jm`H$dmS> d Am_Xma JUnV
Jm`H$dmS> `m§À`m hñVo nmbIr nyOZmZo `mÌoMr gwédmV
Pmbr. g{_VrMo g{Md énoe Jm`H$dmS> `m§À`m g§H$ënZoVZy
`mÌm_mJm©darb Mm¡H$mMm¡H$mV ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Mo V¡b{MÌ
bmdÊ`mV Ambo hmoVo. `mdoir Ë`m V¡b{MÌm§Zm _mÝ`dam§À`m
hñVo nwînmn©U H$aÊ`mV Ambo.{dÚmÏ`mªÀ`m hmVr Agbobo
ñdm_rOtÀ`m gw{dMmam§Mo \$bH$ `mÌoMo Img AmH$f©U
R>abo. bo{P_ d T>mob nWH$mZohr ehadm{g`m§Mo bj doYyZ
KoVbo. `m `mÌoMm g_mamon {VgJmd_Yrb {VgmB© _§{XamÀ`m

nQ>m§JUmV Pmbm. `mdoir _mÝ`dam§Zr ñdm_rOtÀ`m
OrdZH$m`m©{df`r _mJ©Xe©Z Ho$bo. `m `mÌoV gh^mJr g§ñWm,
g§KQ>Zm§Zm ñdm_rOtMo V¡b{MÌ XoD$Z Am^ma _mZÊ`mV
Ambo.
`màg§Jr [anmB§Mo àXoe CnmÜ`j AÊUmgmho~ amoH$S>o,
_ZgoMo ZJagodH$ AZ§Vm Jm`H$dmS>, {edgoZoMo g§O`
Jm`H$dmS>, ^mOnMo Za|Ð gy`©d§er, amîQ´>dmXrÀ`m
ZJago{dH$m _{Zfm Jm`H$dmS>, gw^mf _ñHo$, _mYwar
H$mio, am_ ~ZgmoS>o, EH$ZmW Jm`H$dmS>, {dîUy OmYd,
[aVoe IamQ>o, d§XZm _moao, C{_©bm ndma, aOZr ^mogbo,
{_Zmjr Amhoa, A{Zb Kw_ao, amOoe Jar~o, Am{XË`
{dH«$_qgh ho _mÝ`da CnpñWV hmoVo.

S>m|{~dbr `oWo narjm
S>m|{~dbr & {ddoH$mZ§X H|$Ð, emIm
S>m|{~dbrV\}$ ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m OrdZmda
AmYm[aV H$Wm {ddoH$mZ§Xm§À`m d Incidents
from the life of swami vivekananda `m
{df`mda ñnYm© narjm KoÊ`mV Amë`m. `m narjog
42 {dÚmb`m§_Yrb 211 {dÚmWu ~gbo hmoVo.
8 {S>g|~a amoOr Ë`mMo nm[aVmo{fH$ {dVaU Pmbo.
`m H$m`©H«$_mg à_wI nmhþUo åhUyZ AqOŠ` Zdao ho
CnpñWV hmoVo. `mdoir Ë`m§Zr _wbm§er g§dmX gmYbm.
`màg§Jr _§JbmVmB© AmoH$ `m§Mr à_wI CnpñWVr hmoVr.

163 _wbm§Mm {ddoH$mZ§Xm§À`m à{V_m XoD$Z Jm¡ad
H$aÊ`mV Ambm.
***

Ë`mJ hm gd© gwImMm nm`m d OrdZ _§{XamMm H$ig Amho.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 26

H|$Ðd¥Îm

894 ZmJ[aH$m§Zr Ho$bm amîQ´> nwZéËWmZmMm g§H$ën

ZmJnya & gmY© eVr g_mamoh g{_VrÀ`m dVrZo ñdm_r
{ddoH$mZ§Xm§À`m 150 ì`m O`§Vr{Z{_Îm ZmJnya `oWo AmR>
{R>H$mUr g§H$ën {Xdg gmOam H$aÊ`mV Ambm. 25,26
d 27 {S>g|~a 1892 amoOr ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§Zr
H$Ý`mHw$_mar `oWrb g_wÐmVrb lrnmX {eboda Ü`mZ Ho$bo
hmoVo. Ë`m§À`m amîQ´>Ü`mZmÀ`m ñ_¥Vr{Z{_Îm hm {Xdg
g§H$ën {Xdg åhUyZ gmOam H$aÊ`mV Ambm.
{ddoH$mZ§Xm§À`m 150 ì`m O`§Vr{Z{_Îm A{YH$m{YH$
ZmJ[aH$m§Zr Xm{`Ëd KoD$Z H$m`© H$amdo `mgmR>r {d{dY

^mJmVrb d joÌmVrb ZmJ[aH$m§er g§nH©$ H$aÊ`mV
Ambm. Ë`m§À`mgmR>r {d{dY {R>H$mUr g§H$ën{XZ
H$m`©H«$_ KoÊ`mV Ambm.OJZmS>o Mm¡H$mVrb Jm`Ìr
_§{Xa, H$Zm©Q>H$ g§K, àVmn ZJa {dÚmb`, {ddoH$mZ§X
H|$Ð, bmIdmZr g^mJ¥h, emhÿ JmS>©Z H$m°Ýìh|Q>, A{hë`m
_§{Xa, JwéXod godm Aml_ `m AmR> {R>H$mUr hm H$m`©H«$_
Pmbm. `màg§Jr EHy$U 769 ~§Yy d 125 ^{JZr Ago
894 OU CnpñWV hmoVo. Ë`m§Zr Xoe Am{U g_mOmÀ`m
CËWmZmgmR>r H$m`© H$aÊ`mMm g§H$ën Ho$bm.
gd© {R>H$mUr gH$mir gmS>oAmR> dmOVm H$m`©H«$_mMr
gwédmV ~«÷ZmX, àmW©Zm d JrVmZo Pmbr. Ë`mZ§Va ñdm_r
{ddoH$mZ§Xm§À`m amîQ´>Ü`mZ{df`H$ àñVmdZm Pmbr. VgoM
amîQ´>H$m`m©gmR>r AmdmhZ H$aÊ`mV Ambo. eodQ>r
CnpñWVm§Zr g§H$ën gmoS>bm. em§{V_§ÌmZo H$m`©H«$_mMr
gm§JVm Pmbr. H$m`©H«$_ñWir ñdm_rOtÀ`m OrdZ d
{dMmam§da AmYm[aV nwñVH$m§Mo àXe©Z bmdÊ`mV
Ambo.`mdoir Am_Xma Xod|Ð \$S>Udrg, gwYmH$a
Xoe_wI, àdrU XQ>Ho$, S>m° {Xbrn JwßVm AmXr _mÝ`da
CnpñWV hmoVo.

JrV, Z¥Ë`mVyZ gmH$mabo ñdm_rOr

H$ë`mU & nmaZmH$m {_Ì _§S>imÀ`m dVrZo ñdm_r
{ddoH$mZ§Xm§À`m 150 ì`m O`§Vr{Z{_Îm {Xdg^a {d{dY
H$m`©H«$_m§Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. gH$mir 9
dmOVm {ddoH$mZ§X H|$ÐmÀ`m H$m`©H$Ë`m© b{VH$m Omoer
`m§À`m hñVo ñdm_rOtÀ`m nwVùçmbm A{^foH$ d nyOZ
H$aÊ`mV Ambo. g§Ü`mH$mir 6 dmOVm `moJ|Ð AmoPo d

J§Ymbr AmoPo `m§Mm ñdm_r {ddoH$mZ§Xm§À`m JrVm§da
AmYm[aV H$ÏWH$ Z¥Ë`mMm H$m`©H«$_ Pmbm. amÌr 8.15
dmOVm _mZgr ~S>do `m§Mm ñdm_rOtÀ`m OrdZmda
AmYm[aV {H$V©ZmMm H$m`©H«$_ Pmbm. VgoM `m{Z{_Îm
H$mT>Ê`mV Amboë`m emo^m`mÌoV _hmnm¡a d¡O`§Vr Kmobn
`m§À`mgh _mÝ`da gh^mJr Pmbo hmoVo.

_Zwî` Mm§Jbm AgVmo, nU bmMmar Ë`mbm dmB©Q> ~Z{dVo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 27

Om{hamV

g‚mZ ñdV… PrO gmogZ
y Xwgè`mda CnH$ma H$aVmV.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 28

AZw^d
JrVoVrb
n`m©
d$Ðd¥
aUÎVÎdkmZ
H|OJV
m

W
§ H$bm
~mb{dhma

_r H$moUË`mhr Y_m©À`m {déÕ Zmhr. _r
^maVmVrb {¼ñVr {_eZè`m§À`m {déÕ Amho
hohr {ZImbg ImoQ>o Amho, nU A_o[aHo$V Vo Á`m
nÕVrZo n¡gm C^m H$aVmV, Ë`mMm _r {Y¸$ma
H$aVmo. A_o[aHo$Vë`m _wbm§Zm emio_Yrb
nmR>çnwñVH$m§_YyZ H$m` {eH${dbo OmVo?
Ë`m§À`m nmR>çnwñVH$mV Ago {MÌ AgVo H$s,
qhXy _mVm Amnë`m _wbmbm J§JoÀ`m Vm|S>r \o$Hy$Z
XoV Amho. AmB© H$mù`m a§JmMr Va _yb Jmoao
XmI{dbobo AgVo. åhUOo Jmoè`m§À`m _ZmV
ghmZw^yVr {Z_m©U hmoB©b Am{U OmñV n¡go
{_iVrb. Agohr XmI{dbo OmVo H$s, EH$
_mUyg Amnë`m nËZrbm {MVoda {Od§V OmirV
Amho. Ë`mMm hoVy Agm H$s, {VZo _ê$Z ^yV ìhmdo
Am{U Zdè`mÀ`m eÌy§Zm N>imdo, Ago {dH¥$V
Xe©Z KS>{dÊ`mMm A{YH$ma {_eZè`m§Zm H$moUr
{Xbm?

With Best Compliments

Engineer
s, Builder
s & De
veloper
s
Engineers
Builders
Dev
elopers
'VISHWA KARMA', 529/3, PARVATI, SINHAGAD ROAD,
NEXT TO RAMKRISHNA MATH, PUNE - 411 030.
✆ : 24334657, 24335531, 24334006
e-mail Address : kcpl529@vsnl.com
SADHANA LADIES HOSTEL
"Vishwa Karma", 529/3,

BHARGAV HEALTH CLUB
10, Sneh-Nagar, Bibvewadi,
Behind Market Yard, Pune

Vwåhr H$mi ì`W© Kmb{dë`mg H$mi Vw_Mm OÝ_ ì`W© Kmbdrb.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 29

KQ>ZmMH«$

nm{H$ñVmZÀ`m {Q>H$Ê`mV,
Ë`mbm {Q>H${dÊ`mV H$mhr AW© Amho H$m`?
H«$m¡`m©Mo H$maU?
AmVm g¡Ý`mMo A{YH$mar gm§JV AmhoV H$s, S>moHo$ H$mnyZ
ZoÊ`mMr hr n{hbr KQ>Zm Zmhr. `mnyduhr XmoZXm ^maVr`
g¡{ZH$m§À`m ~m~VrV AemM K¥UmñnX KQ>Zm KS>ë`m hmoË`m.
VWm{n, AmnUm§g `mMo Amü`© H$aÊ`mMo H$maU Zmhr.
H$ma{Jb `wÕmÀ`m doir, ^maVr` dm`wXbmVrb EH$
{d_mZMmbH$ MwH$sZo nm{H$ñVmZÀ`m hÔrV Jobm, Va Ë`mbm
nH$S>ë`mZ§Va Ë`mMr hmbhmb H$ê$Z hË`m H$aÊ`mV Ambr
hmoVr. H$mhr dfmªnydu åhUOo gmYmaUV: 10-11 dfmªnydu
~m§Jbm XoemÀ`m g¡{ZH$m§À`m VmdS>rV H$mhr ^maVr` g¡{ZH$
gmnS>bo hmoVo. Ë`m§Zm Ho$di R>ma H$aÊ`mV Ambo ZìhVo.
Ë`m§Mr H$mVS>rhr gmobyZ H$mT>bobr hmoVr. _h§_X KmoarZo
n¥ÏdramO MìhmUm§Mo S>moio \$moS>bo d Z§Va Ë`mbm R>ma Ho$bo.
VgoM Am¡aJ§ Oo~mZo g§^mOr amOm§Mo S>mi
o o \$moS>yZ d Z§Va EHo$H$m
Ad`dmda eómKmV H$ê$Z Ë`m§Zm R>ma _mabo hmoV.o `m amZQ>r
_Ü``wJmVrb KQ>Zm AmhoV, Ago AmnU _mZVmo. nU Zmhr,
hm _Ü``wJmVrb amZQ>rnUmMm Am{dîH$ma Zmhr. Vmo _wpñb_
g_mOmÀ`m A§J^yV H«$m¡`m©Mm Am{dîH$ma Agmdm Ago
dmQ>Vo. åhUyZ Ago amjgr H«$m¡`© 20 ì`m d 21 ì`m
eVH$mVhr AmnUm§ g nhmd`mg {_iVo . øm KQ> Z m
AndmXmË_H$hr ZmhrV. H$mí_raÀ`m Imoè`mVyZ H$mpí_ar
n§ { S> V m§ Z m hmH$bÊ`mgmR> r hrM Vèhm Imo è `mVrb
_w g b_mZm§ Z r A§ _ bmV AmUbr hmo V r. {Okmgy § Z r
"XheVrÀ`m N>m`oV' (amOh§g àH$meZ) ho nwñVH$ dmMmdo.
ho nwñVH$ VoO EZ. Ya `m§À`m B§J«Or nwñVH$mMm AZwdmX
Amho. _yi nwñVH$mMo esf©H$ Amho- 'Under the shadow
of militancy : the diary of an unknown Kashmiri'.
hr Vr A_mZwf Vèhm Amho. _mUgmbm gai _mam`Mo Zmhr.
Ë`mMo hmbhmb H$amd`mMo. ~KUmè`m§À`m _ZmV XheV
{Z_m©U H$amd`mMr Am{U _J g§ndm`Mo Aer hr arV Amho.
hr arV Bñbm_À`m {eH$dUrVyZ Ambr åhUmdr H$s Aa~
Q>moù`m§À`m M[aÌmÀ`m AZwH$aUmVyZ Ambr Ago g_Omdo,

hm dmXmMm _wÔm Amho. nU _wgb_mZm§À`m em¡`m©Mm, H«$m¡`©
hm A{d^mÁ` KQ>H$ ~Zbm Amho. 1971 gmbr, Amnë`m
^maVmÀ`mhr Vmã`mV nm{H$ñVmZMo, EH$XmoZ Zìho, Vã~b
92 hOma g¡{ZH$ H¡$Xr åhUyZ hmoVo. CS>{dbo Jobo H$m`
EImÚmMo Var S> m o H o $ ? {g_bm H$amamZ§ V a Vo H¡ $ Xr
nm{H$ñVmZmV naV nmR>{dÊ`mV Ambo. Agm EH$ g¡{ZH$
naV nmR>dUrMm H$m`©H«$_ dmKm gr_oda _r ~{KVbm Amho.
gd©OU hmVmV n{dÌ Hw$amUmMr àV KoD$Z ^maVr` gr_oVyZ,
Zmo _°Ýg b°ÊS>_Ü`o d VoWyZ nm{H$ñVmZÀ`m gr_oV Jobo. ho
H$m KS>bo? Am{U nm{H$ñVmZ qH$dm ~m§JbmXoe `m§À`mH$Sy>Z
ho H$m KSy> eH$V Zmhr, `m àýmMo CÎma _wgb_mZm§ZrM
{Xbo nm{hOo.
ÛofmVyZ OÝ_
Amnë`m ^maVmVrb \$ma _moR>çm g§»`oVrb OZVobm
dmQ>Vo H$s, nm{H$ñVmZer Amnbo g§~§Y gwairV AgmdoV.
em§VVoMo AgmdoV. nañnamV ì`mnma Mmbmdm, dmhVyH$ gwê$
Agmdr. Ioi, ZmQ>H$, {gZo_m AmXr joÌm§_Ü`o nañna
ghH$m`© Agmdo. Ë`m_wio XmoÝhr XoemVrb g§~§Y gwYmaVrb.
nU Amnbr hr Anojm ì`W© Amho. AmnU gdmªZr, {ZXmZ
OmUË`m§Zr, àgma_mÜ`_m§Zr Am{U nm{H$ñVmZMm nwiH$m
dmQ>Umè`m g‚mZm§Zr, ho OmUyZ ¿`mdo H$s ho eŠ` Zmhr.
H$maU, nm{H$ñVmZÀ`m OZVobm ^bohr em§VVoMo OrdZ hdo
Agob. VoWrb g¡Ý`mbm ^maVmer gm¡hmX©nyU© g§~§Y ZH$mo
AmhoV. nm{H$ñVmZMm OÝ_M _wir ^maVmÀ`m Iao åhUOo
qhXy§À`m ÛofmVyZ Pmbm Amho. AbrH$So>M dH$ma Ah_X `m
boIH$mMm "X Am`{S>Am°bm°Or Am°\$ nm{H$ñVmZ : A Wm°Zu
Bí`w' `m esf©H$mMm boI _mÂ`m dmMZmV Ambm. boIH$
àý {dMmaVmo H$s, nm{H$ñVmZMm {gÕm§V H$m` Amho?
"Bñbm_' åhUmdm Va ~m§JbmXoe nm{H$ñVmZmVyZ H$m AbJ
Pmbm? 1947 gmbr Va ~m§JbmXoe nm{H$ñVmZMmM ^mJ
hmoVm. VoWohr Bñbm_bm _mZUmao _wgb_mZM ~hþg§»` hmoVo.
Ago AgVmZmhr {Q>¸$mImZÀ`m g¡{ZH$m§Zr _wgb_mZ ~§Jmbr

_Zwî` JwUmZo éndmZ Agbm åhUOo Hw$énhr éndmZ {XgVmo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 30

KQ>ZmMH«$

{ó`m§da AË`mMma H$m Ho$bo? dH$ma Ah_X àý CnpñWV
H$aVmV H$s, ñdmV§Í` {_imë`mZ§Va, qhXwñWmZmV bmoH$emhr
ì`dñWoV ~hþg§»` qhXy§Mo amÁ` `oUma Am{U Ë`m amÁ`mV
_wgb_mZm§Mr CÞVr d àJVr hmoD$ eH$Uma Zmhr, åhUyZ
nm{H$ñVmZMr _mJUr H$aÊ`mV Ambr åhUmdo Va {H$Vr
Var _moR>çm g§»`oVrb _wgb_mZm§Zm ^maVmVM H$m amhÿ
Xo Ê `mV Ambo ? AmnU EH$Ì AgVmo Va Amnbr
(_wgb_mZm§Mr) g§»`m 40 Q>¸o$ am{hbr AgVr. Am{U
Amnbo amOH$s` h¸$ àmá H$aÊ`mgmR>r AmnUm§g A{YH$
~i àmá Pmbo AgVo. _J \$miUrMr _mJUr H$m? dH$ma
Ah_X `m§À`m àýmbm Iao CÎma EH$M Amho Am{U Vo åhUOo
qhXy§Mm Ûof.
amï´>~m§YUrMm AmYma Bñbm_ Zmhr
gdmªZr g_OyZ ¿`mdo H$s, Bñbm_ hm amï´>~m§YUrMm
AmYma hmoD$ eH$V Zmhr. AÝ`Wm, Aao{~`m, `o_Zo , gr[a`m,
BamH$, BamU, A\$Jm{UñWmZ hr doJir amï´>o ~ZbrM ZgVr
Am{U Ë`m§À`mV nañna g§Kf©hr Pmbo ZgVo. na§Vw Vo g§Kf©
AOyZhr Mmby AmhoV. amï´> ~ZÊ`mgmR>r bmoH$m§Mm EH$ g_mZ
B{Vhmg hdm AgVmo. g_mZ na§nam hdr AgVo. dV©_mZmMm
g§~§Y ^yVH$mimer Agmdm bmJVmo. H$mhr OrdZ_yë`o
åhUOoM doJir g§ñH¥$Vr Agmdr bmJVo. `m AQ>r Omo
g_mO nyU© H$aVmo, Ë`mMo amï´> ~ZVo. Ë`m g_wXm`mbm Ë`m
g§ ñ H¥ $ VrÀ`m _y ë `m§ M o ^mZ Agmdo bmJVo . Ago
nm{H$ñVmZOdi H$mhrhr Zmhr. 1947 À`m AJmoXaMm
g§nyU© nm{H$ñVmZMm doJim B{Vhmg Zmhr. _hmnwéf ZmhrV.
g_mZ gm§ñH¥${VH$ _yë`ohr ZmhrV. "Bñbm_' _Oh~ hmM
Ho$di OmoS>Umam EH$_mÌ ~§Y hmoVm. nU Vmo amï´>^md {Z_m©U
H$ê$ eH$V Zmhr ho da gm§{JVboM Amho. Vo gm_Ï`© Ë`m§À`m
{R>H$mUr AgVo, Va ~m§JbmXoe doJim PmbmM ZgVm.
CXy©À`m AmJ«hmnm`r nm{H$ñVmZ VwQ>bo åhUmdo, Va CXy© H$mhr
Ë`m§Mr Y_©^mfm Zmhr. n{dÌ Hw$amU CXy©V {b{hbobo Zmhr.
BamU qH$dm BamH$Mr ^mfm qH$dm OdiÀ`m
A\$Jm{UñWmZMrhr ^mfm CXy© Zmhr. _J CXy©Mm AÅ>mhmg
H$m? _mÂ`m _Vo Vmo EH$ ~hmUm hmoVm. g§nyU© nm{H$ñVmZÀ`m
bmo H $g§ » `o V ny d © nm{H$ñVmZMr åhUOo AmOÀ`m
~m§JbmXoeMr bmoH$g§»`m A{YH$ hmoVr. nm{H$ñVmZMr

gÎmmgyÌo ~§Jmbr ^mfr _wpñb_m§À`m hmVr OmD$ Z`o, `mgmR>r
gmam IQ>mQ>mon hmoVm. Ë`mgmR>r Adm_r brJbm ~hþ_V
{_imbo AgVmZmhr, Ë`m njmMo ZoVo _wOr~wa ah_mZ `m§Zm
àYmZ_§Ìr ~Zy XoÊ`mV Ambo Zmhr. Ë`m§Zm Vwé§JmV S>m§~bo
Jobo. nwT>Mm B{Vhmg gd©kmV Amho.
Aem§V nm{H$ñVmZ
_bm `oWo ho AYmoaopIV H$amd`mMo Amho H$s, nm{H$ñVmZ
ho amï´>M Zmhr. Vo EH$ H¥${Ì_ amÁ` Amho. A±½bmoA_o[aH$Zm§À`m OmJ{VH$ amOH$maUmÀ`m gmo`rgmR>r Ë`mMr
{Z{_© V r Pmbr Amho Am{U Vr gmo ` M AmOn`ª V
nm{H$ñVmZbm {Q>H$dyZ R>odrV Ambr Amho. na§Vw, AmVm
OmJ{VH$ amOH$maUmV Am_ybmJ« ~Xb Pmbm Amho.
a{e`mMr ^rVr Cabobr Zmhr. erV`wÕ g§nbobo Amho Am{U
BH$So> nm{H$ñVmZ _mÌ Aem§V Amho. AJXr AbrH$So>M
nm{H$ñVmZÀ`m ~bwMrñVmZ `m àm§VmV, EH$m KQ>ZoV, gw_mao
e§^a {e`mn§Wr` _wgb_mZm§Mr hË`m H$aÊ`mV Ambr. H$m?
H$maU EH$M H$s Vo _wpñb_ Agbo Var Aëng§»`H$
{e`mn§Wr` hmoVo. ~bwMrñVmZ Aem§V Amho. qgY_Ü`o
ñdm`ÎmVogmR>r AZwH$y b dmao nwZ: dmhÿ bmJbo AmhoV. 1947
n`ªV dm`ì` gahÔ àm§VmV H$m±J«og njmMo gaH$ma hmoVo.
VoWrb nwíVw^mfr nR>mUm§Zm ^maVmer g§b¾Vm hdr hmoVr.
AmVm n[apñWVr H$m` Amho, ho gm§JVm `oUma Zmhr. nU `m
àm§VmÀ`m H$mhr ^mJm§V nm{H$ñVmZ gaH$maMr hþHw$_V MmbV
Zmhr, Q>moirdmë`m§Mm hþHy$_ MmbVmo, hr dñVwpñWVr Amho.
hþHy$_emhrMr AmdS>
nm{H$ñVmZ ho EH$ \$gbobo amÁ` (Failed State) Amho.
Vo {Q>H$Uo eŠ` Zmhr. VoWo gÜ`m Joë`m nmM dfmªnmgyZ
bmoH$emhr ì`dñWm {XgV Amho. nU Vr A_o[aHo$À`m
XS>nUm_wio. Bñbm_bm bmoH$emhrMo dmdSo> Agmdo Ago
dmQ>V.o VwH$© ñWmZgmaIm EImXm AndmX gmoS>bm, Va ~hþVHo $
gd© _wpñb_ amï´>m§_Ü`o AbrH$So>n`ªV hþHy$_emhr amOdQ>
hmoVr. A_o[aHo$À`m XS>nUm_wio bmoH$emhrMm XoImdm VodT>m
{XgV Amho. nU A_o[aHo$Zo Amnbm hñVjon Wm§~{dbm Va
gd©Ì nwZ: hþHy$_emhrMr amOdQ> ñWmnZ hmoB©b. ~mH$sÀ`m
Xo e m§ M o gmo S y > Z Úm. OdiÀ`m A\$Jm{UñWmZ d
nm{H$ñVmZMmM {dMma H$ê$ `m. EH$ dfm© Z § V a

Jwê$ VoWo kmZ, kmZ VoWo AmË_Xe©Z Am{U AmË_Xe©Z VoWo g_mYmZ AgVo.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 31

KQ>ZmMH«$

A\$Jm{UñWmZmVyZ A_o[aH$m d Ë`mM~amo~a BVa ZmQ>mo amï´>o
Amnbr g¡Ý`o naV ZoUma AmhoV. Ë`mZ§Va A\$Jm{UñWmZmV
Vm{b~mZMr gÎmm nwZ: `oUma `m{df`r e§H$m ZH$mo.
nm{H$ñVmZmV H$YrM bmoH$emhr ì`dñWm pñWamdbr Zmhr.
1958 gmbr A`y~ImZ ho bîH$aehm gÎmmYmar ~Zbo.
Ë`m§Zr 11 df} gÎmm am~{dbr. 1969 _Ü`o `mømImZ
`m§Zr Ë`m§Zm hQ>dyZ Amnbr gÎmm ñWmnZ Ho$br. `mømImZhr
bîH$ar A{YH$marM hmo V o . Z§ V a `mømImZm§ Z r
Pwpë\$H$maAbr ^wÎmmo `m§À`m ñdmYrZ gÎmm Ho$br. Vo
{ZdS>UwH$sVyZ gÎmoda pñWamdV Zmhr VmoM {P`m-Cb-hH$
`m goZm{YH$mè`mZo Ë`m§Zm nXÀ`wV H$ê$Z d EH$m ~ZmdQ>
IQ>ë`mMm AmYma KoD$Z Ë`m§Zm \$mgmda bQ>H${dbo. _J
EH$m {d_mZ AnKmVmV {P`m-Cb-hH$ `m§Mm _¥Ë`y Pmbm.
nwZ: WmoS>m H$mi bmoH$emhr ì`dñWm Zm§Xbr, Va goZmnVr
_wea©\$ `m§Zr àYmZ_§Ìr ZdmO ear\$ `m§Zm ~S>V\©$ H$ê$Z
gÎmm Amnë`m hmVr KoVbr. AmVm 2013 V nm{H$ñVmZmV
{ZdS>UHy $ hmoD$ KmVbr Amho. nU, gÜ`mMo nm{H$ñVmZMo
gagoZmnVr H$`mZr `m§Zm gÎmoMr hmd gwQ>bb
o r Amho. Ë`m§Zr
OaXmas¨Zm nXÀ`wV H$ê$Z gÎmm hñVJV Ho$ë`mMr ~mV_r
H$imd`mbm \$ma H$mi dmQ> nhmdr bmJob, Ago dmQ>V Zmhr.
Zdr aUZrVr
hm gd© Vnerb XoÊ`mMo H$maU ho H$s, nm{H$ñVmZ åhUOo
qH$dm nm{H$ñVmZMo gaH$ma åhUOo nm{H$ñVmZr OZVm ho
g_OÊ`mMm ^m~So>nUm AmnU H$ê$ Z`o. nm{H$ñVmZ åhUOo
nm{H$ñVmZr goZm ho g_rH$aUM AmnU Ü`mZmV KoVbo
nm{hOo ; Am{U Ë`m go Z o M m nam^d H$ê$ZM AmnU
nm{H$ñVmZr OZVobm gwIr H$ê$ eH$Vmo. Ioi qH$dm BVa
_Zmoa§OH$ gmYZo `m§À`m~m~VrVrb nañna gX²^mdmda
nm{H$ñVmZ gaH$maMr qH$dm nm{H$ñVmZr goZoMr ZrVr
Adb§~yZ ahmd`mMr Zmhr. Voìhm AmnUm§g nm{H$ñVmZ
{Q>H${dÊ`mV ag AgÊ`mMo H$maU Zmhr. nm{H$ñVmZMo
{dKQ>Z hoM Amnë`m Ñï>rZo {hVàX amhrb. gwédmV
nmH$ì`má H$mí_ranmgyZ H$amd`mbm haH$V Zgmdr.
_hmamOm h[aqgJm§Zr ^maVmV {dbrZ Ho$bobo g§nyU© Oå_yH$mí_ra amÁ` hm ^maVmMm A{d^mÁ` KQ>H$ Amho, hr
Amnbr A{YH¥$V ^y{_H$m Amho. Vr AmnU amï´>g§KmVhr

_m§S>br Amho. 22 \o$~«wdmar 1994 bm Amnë`m gmd©^m¡_
g§gXoÀ`m XmoÝhr g^mJ¥hm§Zr EH$_VmZo nm[aV Ho$boë`m R>amdmVhr
Ë`m ^y{_Ho$Mm nwZéƒma H$aÊ`mV Ambm Amho. `m Oå_yH$mí_ra amÁ`mMm H$mhr ^mJ nm{H$ñVmZZo AmH«$_U H$ê$Z,
Ad¡YarË`m Amnë`m Vmã`mV R>odbobm Amho. Vmo naV
{_i{dÊ`mMm Amnë`mbm A{YH$ma Amho. Ver g§Yr,
H$ma{Jb `wÕmÀ`m doir AmnUm§g àmá Pmbr hmoVr. AmVm
nwZ: 14 dfmªZr, Amnë`m g¡{ZH$m§À`m ~~©a H$ÎmbrZ§Va
AmnUm§ g Vr g§ Y r àmá Pmbr Amho . `m nmH$ì`má
H$mpí_amVrb \$ma _moR>çm g§»`oVrb OZVm nm{H$ñVmZMo
OmoIS> PwJmê$Z XoÊ`mÀ`m _Z:pñWVrV Amho. AmnUm§g Ë`mMm
\$m`Xm hmoD$ eH$Vmo. Ë`m§Zm ^maVmH$Sy>Z _XVrMr Anojm Amho.
~bwMrñVmZ d qgYhr ñdV§Ì hmoÊ`mgmR>r CËgwH$ AmhoV.
Amnbr VoWë`m bmoH$m§Zm _XV Agbr nm{hOo. ^maVmnmgyZ
n§Om~ VmoS>Ê`mgmR>r nm{H$ñVmZ {epIñWmZdmë`m§Zm _XV
H$ê$ eH$Vmo, Va AmnU ~byM d qgYr bmoH$m§Zm H$m _XV
H$amd`mMr Zmhr? lr_Vr B§{Xam Jm§Ys¨Zr Adm_r brJbm
_XV Ho$br ZgVr, Va ~m§JbmXoe {Z_m©U hmoD$ eH$bm
AgVm H$m`? AmnU B§{XamOs¨À`m ZrVrMo AZwgaU Ho$bo
nm{hOo. H$er Am{U {H$Vr _XV H$am`Mr ho Vn{ebmMo d
aUZrVrMo {df` AmhoV. \$º$ EdT>o bjmV KoVbo nm{hOo
H$s, nm{H$ñVmZÀ`m {Q>H$Ê`mV Am{U Ë`mbm {Q>H${dÊ`mV
Amnë`mbm AmñWm AgÊ`mMo H$maU Zmhr. _J bKwÑï>rMo
goŠ`wb°[añQ> Am{U CWi àd¥ÎmrMr àgma_mÜ`_o H$mhrhr
åhUmoV. `mMm AW© nm{H$ñVmZÀ`m ñdmV§Í`moËgwH$ àm§Vm§Zm
^maVmer amOH$s`ÑîQçm g§ b ¾ H$amdo Agm Zmhr.
gm§ñH¥${VH$ÑîQ>çm Vo Odi Ambo nm{hOoV. åhUOo Ë`m§Zm
g_mdoeH$VoÀ`m VÎdmMo (inclusiveness) _hÎd H$iob.
O¡Z, ~m¡Õ, erI ho gmao Amnmnbr Ym{_©H$ d¡{eîQço Am{U
n§Wmonn§Wm§Mo ApñVËd gm§^miyZ EH$m {demb g§ñH¥$VrMo{Vbm qhXy g§ñH¥$Vr åhUm`bm haH$V Zmhr- ^mJ ~Zbo
AmhoV. _wgb_mZhr Vgo ~Zy eH$VmV, _J gwÞr, {e`m,
H$m{X`mZr, gw\$s gmao g_Ýd`mZo amhÿ eH$Vrb Am{U _J
^maVr` OZVoer, `m àm§VmVrb OZVoMo Iè`m AWm©Zo
ñZoh~§Y {Z_m©U hmoD$ eH$Vrb. Amnë`mbm Ago ñZoh~§Y
hdo AmhoV Zm?
***

OrdZ åhUOo {dMma, AZw^d Am{U lÕm `m§Mo KZ\$i.
{ddoH$ {dMma * \o$~«dw mar 2013 * 32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful