You are on page 1of 16

Your logo Here

Mobilittes un ilgtspjga transporta risinjumi Vidzem


INTERREG IV C projekta Move on Green pieredze
PhDc. Andis Kublaovs Latvijas Teritorilplnotju asocicijas valdes prieksdtjs
Diskusija Transporta sistma rko Latvij Rga, 27.11.2013.

Your logo Here

Mris:

INTERREG IV C projekts Move on Green (MoG)


Uzlabot reionl lmea projektanas un efektivittes risinjumus ilgtspjgam transportam lauku un kalnu teritorijs

13 partneru ldzdalba, atverot dadus Eiropas reionus Projekta laiks 2012.-2014.gads Organizcija / aktivittes:
Mobilittes situcijas analze (visprjs raksturojums) partneru reionos, izmantojot vienotu struktru apraksta veidoanai Aptaujas, intervijas un diskusijas ar iesaisttajm pusm Pieredzes apmaia ar labajiem piemriem ilgtspjgas mobilittes nodroinanai partneru reionos Ilgtspjga transporta attstbas rcbas plnu izstrde partneru reionos 2 Politikas rekomendciju sagatavoana lmumu piemjiem

Your logo Here

Vidzemes reiona telpisks plnoanas dokumentu vrtjums mobilittes kontekst


Negatvs iezmes:
Mobilittes jautjumi un ar to saistts problmas netiek analiztas pietiekoi dzii (trkst pamatojuma);

Nepietiekoa uzmanba pievrsta sabiedrisk transporta potencilam saistb ar dzves kvalittes un konkurtspjas uzlaboanu reion.

Pozitvs iezmes:
Kopum transporta plnoanas aspekti nav piemirsti nevien teritorijas attstbas plnoanas dokument, tau risinjumi galvenokrt tiek saskatti caur lielapjoma investcijm ceu un dzelzcea infrastruktras atjaunoan un modernizcij.

Your logo Here

Sabiedrisk transporta marruta prkljums Vidzemes reion


Marrutu prkljums ir saldzinoi labs, tau daudzos marrutos ir mazk nek 4 reisi dien, kas ir oti zems rdtjs

Your logo Here

Q2 Vrtjums dadu faktoru nozmgumam, attstot jaunus mobilittes risinjumus lauku teritorijs*
Republikas nozmes pilstu sasniedzamba Novadu centru sasniedzamba Pieturvietu sasniedzamba

Rito sastva un apkalpes kvalitte


Pakalpojuma uzticamba Brauciena ilgums Reisu bieums Izmaksas

1 mazk nozme, 5 lielk nozme

*Pavaldbu aptaujas rezultti

Your logo Here

Vidzemes reiona izvltie labie piemri ilgtspjgai mobilittei


RTU un SIA Imink (2012) ptjums Sabiedrisk transporta marruta tkla optimizcijas iespjas Vidzem, emot vr iedzvotju vajadzbas un sabiedrisk transporta pakalpojumu sniedzju iespjas Vidzemes sabiedrisk transporta digitl modelanas sistma Valmieras denstramvajs un Alksnes-Gulbenes bntis Elektroriteu izminjums Latvij 2012.gada Mobilittes nedas ietvaros
6

Your logo Here

Elektroriteu izminju btba


Privt iniciatva SIA Blue Shock Bike Izminjum 2012.gada septembr tika iesaistti 4 dalbnieku grupas vietjs pavaldbas, valsts prvalde, privtie uzmumi un iedzvotji Lietotju mrgrupa:
Vietjo pavaldbu politii un darbinieki, transporta politikas veidotji, uzmji, masu mdiji un pilstu iedzvotji

Your logo Here

Izmaksu efektivittes novrtjums


Ilgtermi var bt ievrojama izmaksu efektivitte, ja daudzi mazka attluma (ldz 30 km) braucieni tiks veikti ar elektroriteiem:
6.5 c/km elektroritenim (ldanas izmaksas tikai ~1c/10km),

26 c/km elektroauto ,
37 c/km auto ar iekdedzes dzinju.

Relatvi lielks izmaksas veido elektroritea iegde 500-1500 EUR par 1 velosipdu;

Noma ar servisu ir laba alternatva;


Jem vr sezonalittes faktors;
8

Your logo Here

Izminjuma rezultti
Vides faktori:
Elektroriteiem nav ogleka izmeu (neskaitot raoanas procesu) 1 izminjuma nedas laik kopum tika ietaupti 107 kg CO2 emisiju

Socilekonomiskie faktori:
1 izminjuma nedas laik tika ietaupti 211.7 EUR, nobraucot 764 km ~28 centu ekonomija uz katru nobraukto kilometru saldzinjum ar parastu automanu

Your logo Here

Galven novitte transports pc pieprasjuma (TPP):

Iedvesmoans no citiem MoG partneriem mobilittes situcijas uzlaboanai lauku reionos


Transporta pc pieprasjuma piemrs no Centrldubsas reiona Francij Transporta pc pieprasjuma piemrs no Burgenlandes novada Austrij

Rekomendjams atbilstos ptjums ar Latvijas novados / reionos

10

Your logo Here

Transports pc pieprasjuma (TPP) Centrldubsas reion Francij


Kop 2006.gada ir aptvertas 119 pavaldbas Tur, kur ir TPP, nav pieejami regulrie sabiedrisk transporta reisi Lietotji dadas iedzvotju grupas, bet galvenokrt vecka gada gjuma iedzvotji, skolni un iedzvotji bez autovadtja tiesbm Pakalpojuma nodroinanas principi:
Jpiesaka vismaz 1 dienu pirms brauciena Pieteikums ir atceams ne vlk k 1 dienu ldz braucienam Rezervciju birojs strd darbadiens laik starp 8:00-11:00 Samazinta cena, piesakot rezervciju vismaz 4 dienas iepriek

Zemes plnoanas un mobilittes komisijas sdes ik pa 2 mneiem Lgums ar taksometru kompniju uz 3 gadu termia bzes

11

Your logo Here

Lietotju skaits:

Transports pc pieprasjuma (TPP) Centrldubsas reion Francij

Ap 400 lietotju mnes Lietotjiem jbt reistrtiem sistm

Pakalpojuma pieejamba no pirmdienas ldz sestdienai, 6:0019:30 Izmaksas kop (2011.g.) 110 000 EUR dalot: 20% lietotji, 40% reions, 40% pavaldbas
Attlums Rezervjot 4 un vairk dienas iepriek, EUR Cena Rezervjot mazk nek 4 dienas iepriek, EUR

1 -11 km
12 25 km 26 65 km 66 100 km

3
5 7,5 10,5

6
10 15 21

12

Your logo Here

TPP Burgenlandes novad Austrij


Dorf-bus reionlais kopienas autobuss Kompens sabiedrisk transporta neesambu Atbalsta brnu, skolnu un cilvku bez automanm prvietoanos Darbbas teritorija: Gssing rajons, kas aptver 6 vietjs pavaldbas ar kopjo iedzvotju skaitu 1506 Dorf-Bus darbojas no pirmdienas ldz piektdienai starp 7.00 16:30 rpus brnudrznieku un skolnu apkalpes laika autobuss galvenokrt apkalpo veck gada gjum ciemu iedzvotjus 3 reizes ned ar o autobusu var nokt rajona centr Gssing 13

Your logo Here

TPP Burgenlandes novad Austrij


Dorf-Bus Asociciju ir dibinjuas pavaldbas, kuras iesaistjus projekt. Vietjie iedzvotji var kt par asocicijas dalbniekiem. Gada abonements dod tiesbas izmanot autobusu neierobeotu skaitu reiu. Autobusu nedrkst lietot iedzvotji, kuri nav asocicijas dalbnieki. Projektu virza vietjie politii un tam ir liels sabiedrbas atbalsts. 14

Your logo Here

Izmaksas & Finansjums


Projekta kopjs izmaksas gad - 35 000, Ienkumi:
Dalbnieku iemaksas: 5 000, Ziedojumi / papildus finansjums: 8 000, Sponsoru iemaksas: 6.000,-

Pavaldbu ldzfinansjums ap 16 000, Brauciena maksa nav bietes, bet gan dalbas maksas uz gadu Dalbas maksa uz gadu - 40,15

Your logo Here

Paldies par uzmanbu! Jautjumi?


Andis Kublaovs Valdes prieksdtjs Latvijas Teritorilplnotju asocicija Tel. 29133487 E-mail: andis.kublacovs@gmail.com

16