You are on page 1of 7

1. Depozitnim financijskim institucijama ne pripadaju: a) banke b) tedionice c) investicijske banke 2."Bausparkasse" je stambena tedionica 3. SW !

" je: a) prodajno mjesto b) meunarodna meubankovna raunalna mrea za platni promet c) baza podataka o komitentima banaka #. $a "r%itu no&ca 'a(reb tr(uje se: no&)anim &iko&ima banaka i dru(i* financijski* institucija +. ,iro&inski fondo&i u -. /dru(i stup) dje0uju na na)e0u: a) kapitalizacije tednje lanova b) (eneracijske so0idarnosti c) smanjenja oportunitetno( troka 1. 2ontokorentni kredit u .r&atskoj odobra&a se: a) graanima b) poduze3ima c) dr%a&i 4. 5ojam 6intabu0acija7 ozna)a&a upis u zem0jine knji(e 8. "ijekom jedno( obra)unsko( dana u $2S9u a) postoji vie obraunskih ciklusa b) postoji jedan obra)unski cik0us :. $ajsi(urnijim instrumentom me;unarodni* p0a3anja smatra se a) dokumentarni akrediti& b) bankovna doznaka c) )ek

1<. -ekta k0auzu0a je: a) bitna potreptina trasirane i &0astite so0a mjenice b) nebitna potreptina trasirane i vlastite sola mjenice 11. 5reko financijski* posrednika u raz&ijenim zem0jama od&ija se a) 2< do 3<= ukupno( eksterno( financiranja b) += ukupno( eksterno( financiranja c) 70-8 ! ukupnog eksternog "inanciranja 12. -a)uni tednje kreditni* unija nazi&aju se: a) udjelni rauni ## b) no&)ani ra)uni c) namjenski potroa)ki ra)uni 13. "eme0jni zadatak sredinje banke je: kontro0iranje (osp. 2retanja monetarnom po0. o)u&anje &rijednosti naciona0no( no&ca 1#. B0a(ajni)ki zapis je a) kratkoroni vrijednosni papir b) du(oro)ni &rijednosni papir 1+. Banko&ni konzorcij osni&a se zbo( oba&0janja: a) s&i* banko&ni* pos0o&a b) tono utvrenih poslova 11. Broj udje0a zat&oreno( in&esticijsko( fonda je: a) promjenji& b) "iksan 14. > akrediti&nom pos0u stranke se ba&e: a) dokumentima b) robom c) us0u(ama

18. ,jenica i )ek su zamjenice no&ca: a) tono b) neto)no 1:. 5romissor? note @ promessa &rsta je a) )eka u me;unarodnom p0atnom prometu b) vlastite sola mjenice 2<. >(o&ornim tednim financijskim institucijama pripadaju a) mirovinski "ondovi b) pos0o&ne banke c) in&esticijski fondo&i 21. 2ada doma3inst&o kupuje no&oizdane dionice i0i komercija0ne zapise poduze3a radi se o: a) izravnom "inanciranju b) financijskom posredo&anju 22. .$B mo%e izra&no odobra&ati kredite dr%a&i a) tono b) neto)no 23. ,,,! je mone? market mutua0 fond 2#. Burzo&ni indeksi su dne&ni iz&jetaji o padu i rastu dionica na burzi 2+. Atedni u0ozi fizi)ki* osoba u -. osi(urani su do: a) +<.<<< kuna b) 2<.<<< eura c) $00%000 kuna 21. "r%ite &rijednosni* papira u .r&atskoj nadzire: a) .$B b) .B$!B c) &inistarstvo "inancija

24. 5rimanje depozita po &i;enju je: a) kratkoro)ni akti&ni banko&ni posao b) kratkoroni pasivni bankovni posao c) du(oro)ni pasi&ni banko&ni posao 28. Dominantan ob0ik p0a3anja je: a) bezgotovinsko pla'anje b) (oto&insko p0a3anje 2:. 2orisnik banko&ne (arancije je: a) du%nik b) vjerovnik 3<. $aj&a%niji iz&or ponude no&)ani* sredsta&a je: a) stanovnitvo b) dr%a&a c) poduze3a 31. 2ada poduze3e kupuje 39mjese)ne b0a(ajni)ke zapise dr%a&e to je primjer: a) izravnog "inanciranja b) posredo&ano( financiranja 32. 5ojam instituciona0ni* in&estitora obu*&a3a: investicijske "ondove( osiguravatelje( banke( mirovinske "ondove( zaklade( sindikalne "ondove 33. Dea0eri kupuju i prodaju &rijednosnice: a) za svoj raun b) za tu;i ra)un 3#. Dr%a&na a(encija za osi(uranje tedni* u0o(a u -. osi(ura&a depozite u bankama do naj&ie: a) +<.<<< kuna b) 1+<.<<< kuna c) $00%000 kuna

3+. $a iskoriteni dio kontokorentno( kredita korisnik p0a3a: a) aktivnu kamatu b) pasi&nu kamatu c) pro&iziju /na neiskoriteni dio) 31. 5romessa je &rsta a) vlastite sola mjenice b) trasirane mjenice c) putni* )eko&a 34. -a)uni za oba&0janje p0atno( prometa nazi&aju se: a) transakcijski rauni b) 6nu0ti7 ra)uni c) ra)uni izd&ojeni* sredsta&a 38. -ezident je: a) fizi)ka osoba sa stranim dr%a&0janst&om b) "izika ili pravna osoba sa sjeditem ili prebivalitem u nekoj zemlji c) pra&na osoba sa sta0nim bora&kom u stranoj zem0ji 3:. Bkcept mjenice je: a) mjeni)no jamst&o b) prihvat mjenice #<. me;unarodnim pri)u&ama upra&0ja: .$B #1. primarno financijsko tr%ite nazi&a se i C, S DS2E #2. 5ojam u(o&orni* tedni* institucija obu*&a3a: osi(ura&aju3a drut&aF miro&inski fondo&iF socija0no osi(uranje #3. >(o&orne tedne institucije pos0uju na na)in: /ne sje3am se s&i* od(o&oraF a0i o&aj je to)an) a) prodaja polica osiguranja i sklapanja)

##. 50atni promet u .r&atskoj nadzire: a) banke b) *+, c) ! $B #+. "eme0jna funkcija kratkoro)no( kreditiranja je kratkoro)no podmirenje ob&eza #1. >s0u%nim banko&nim pos0o&ima banka preuzima u0o(u a) du%nika b) &jero&nika c) neutralnu #4. 5ri*&atnik /akceptant) je a) glavni mjenini dunik b) mjeni)ni &jero&nik c) mjeni)ni jamac #8. 2ada doma3inst&o kupuje no&oizdane dionice i0i komercija0ne zapise poduze3a radi se o: a) izravnom "inanciranju b) financijskom posredo&anju #:. 2omercija0ni zapisi su: a) kratkoroni vrijednosni papiri b) du(oro)ni &rijednosni papiri c) instrumenti tr%ita kapita0a +<. -eeskontna stopa je a) via od eskontne stope b) ni%a od eskontne stope c) jednaka je eskontnoj stopi +1. Gombardni kredit je a) aktivni kratkoroni bankovni posao b) akti&ni du(oro)ni banko&ni posao c) pasi&ni kratkoro)ni banko&ni posao

+2. 5redmet kupo&ine potroa)kim kreditima su: rea0ne robe @ namjetajF bije0a te*nika