You are on page 1of 168
Bdifia a X-a a fost revizuta si addugit dupa cum urmeazi: Partea intai - “Introducere in dreptul civil” ~ conf. univ. dr. Petricd Trusca Partea a dowa - “Subiectele dreptului civil” - lector univ, dr. ‘Marian Nicolae Pentru aducerea ei la zi s-a folosit jiteratura de specialitate, Prof. univ. dr. GHEORGHE BELEIU DREPT CIVIL ROMAN INTRODUCERE IN DREPTUL CIVIL SUBIECTELE DREPTULUI CIVIL EDITIA AXA. REVAZUTA $1 ADAUGITA de: LLector univ. dr. MARIAN NICOLAE gi Conf. univ, dt, PETRICA TRUSCA Universul Juridic Buouresti Bditat de 8.C. Universul Juridie SRL. Copyright © 2001, 2003, 2004, 2005 S.C. Universul Juridie S.R.L. ‘Toate drepturite asupra acestei editit aparjin §.C. Universul JuridieS.R.L. Nici o parte din acest volum nu poate fi copieté fird permisiunen scrisf a 8.C. Universul Juridic SRL. NICI_UN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECAT INSOTIT DE SEMNATURA MOSTENITORULUI_DREPTURILOR DE AUTOR SI STAMPILA_EDITORULUI, APLIGATE PE INTERIORUL ULTIME! COPERTE, [Deserierea CIP a Bibliotect Nationale » Roméniel BELEIU, GHEORGHE Drept civil romén :introducere in deptul ibectele repel eivit/ pro. univ. de. Gheoeghe eleiu. Eda la, rev. gi adaug./ lector univ. de. Marian icolse, cont. univ. de. Ptrica Truge8. ~ Buciest iniversul Judie, 2005, ISBN 973-8446-70.8 Divecibupie Pein SC. ROLCRIS IMPEXSRL., Bd. Ad.Cuza ac50, sector, Bucur ‘Tel /Fox021) 2222223 Email oles cxe@yahoo com CUVANT INAINTE tn noaptéa de 10-11 octombrie 1997, a incetat din viagii Profesorul univ, dr. GHEORGHE BELEIU, unul dintre cei mai Strilucifi civilist romani. : Nu am putea evoca mai bine personalitatea marelui displirut decét reproduciind o parte din calitiyile sale personale ~ inteligentié selipitoare, minte iscoditoare, neconformism, 0 capacitate remarcabilé de analizi si sinterd, dar si o putere de. muncti neobisnuité + ealititi care lau propulsat ca un reper tn domeniul juridic. Tofi cei care au avut privilegiul de a-i fi apropiati si colaboratori au prefuit nu numei Profesorul, dar si Omul Gheorghe Beleiu. Conseevent cu el insusi, si-a pastrat umorul si optinismul, starea de spirit si puterea creatoare pénit in ultimul moment. La plecarea pretaturd dintre noi a celui care a fost omul si dascitlul Gheorghe Beleiu, resimtim o grea si nedreaptit pierdere pentru stiinfa dreptului, cit si pentru inviqtimdantul juridic superior din fara noastr. Jn activitatea stiintified a elaborat o serie de lucriiri - studi, articole, comentarit de jurisprudentt si recencii in reviste de specialitate - precum si cursurt untversitare, din care se desprine “Drept civil roman, Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, edigiile 1992, 1993, 1994, 1995, iar cea din 1997 urma si fie actualizata pané (a sfarsiual anului, dar, din nefericire, timpul a intrerupt o viatii tn plind activitate creatoare, Mirturisim ci rafiunea pentru care am acceptat actualizarea prezentei lucréri a stat in imensa datorie moralé pe care 0 aven - aliuri de atétea promofii de juristi - fata de cel care a fost marele om $i profesor GHEORGHE BELEI ! MARIAN NICOLAE PETRICA TRUSCA AUB. BULCSI Bot ca. cp. CDE-Ce ceiv, Cecom. Glam, Cam Chen, Chev, Coepen csr of rept Deer Dec. stu dec Bu. HG. Suviiea PR RIN. 3 Mot ope 0G. ou, PD-CS1. RDS RRD. Seiv Sper Sea, scu. SDR jut CAD. Ci ABREVIERI - Anaele Univestii: Bucurest- seria “Drept™ * BuletinelJurispradenei Curt Supreme de Jstiie a Romine’ (1993-1999) = Buletnul Oia = Cusreade Apel Galegere de deci le Tribunaului Suprem * Galegee de decal gihotardr ale Curt Constitutional a ‘Rominei (1992-1993, 1994-1999) = Cool etl Cadul comercial Col familie Cos munei Cod penal * Codul de procedur civil + Codul de proceduré penal * Curtea Suprems de Jsife « Roméniei “ase compara {Revista "Drepll™ serie nou *Deeret, “Decisie itirs * Hotdrrea Guvernulul Reméniet Revit “Juridica” * Reviatn “Pandectleromiae" - serie nous Revista Justia Nout Lege “Monitor fii of Romi, Partea 1 ota autorulu nota noase (a autora) “opera ct * Ordonanja Guveraulsi Rom dni *Odonanta de urgené a Guvernulut Romani “Probleme de drept dn decizile Cunt Supreme de Justitie 1990-1992) Revista de drept comercial - serie now = Revista romana de dept + Secfa vila + Secta penal “sella de contencos ainistativ + Revista “Studi gi eretil juriice”™ Revista “Sti de ep rminese™ = sblinierea aoasta “Tribunal judetean| Cures de apel Revista Curieruljudiciar™