You are on page 1of 146

V aik p iein ia i

Kaip juos suprasti

Nicole Bdard

I p r a n c z k a lb os v er t Erika Sabaliauskait

UDK

1 5 9 .9 2 7 B e57

V ir e lio d a ilin in k a s Z ig m a n ta s B u ta u tis R ed a k to r A u k s B a u r ie n

V ir e lio fotog ra fija L W A -S h a rie K e n n e d y /C o r b is Versta i: N ic o l e B d ard , Comment interprter les dessins d'enfants , Les E d it io n s Q u e b e c o r , O u tre m o n t (Q u b e c ), 2 0 0 7

Les d itio n s Q u e b e c o r Erika S ab a liau sk ait, v er tim a s j lie t u v i kalb, 2 0 0 9 B a lt lan k le id y b a , 2 0 0 9

P r in te d in L ith u an ia ISS N 2 0 2 9 -1 6 5 5 ISB N 9 7 8 -9 9 5 5 -2 3 -2 6 5 -0

Turinys
I skyrius PIEINI ANALIZ IR AIKINIMAS ........................... 9 Vaiko pieini raida ............................................................. 10 Pagrindin priemon - pietukas ...................................... 12 Pieimo lapo d y d is ................................................................13 Skirtingos popieriaus struktros ....................................... 14 Spalvinimo knygel ar baltas la p a s ....................................15 Vaiko reakcija savo piein ............................................... 15 Padtis erdvje.......................................................................16 Pieinio dydis ........................................................................17 Linijos .....................................................................................18 Spaudimas ............................................................................. 20 Form simbolika ..................................................................20 Geometrinis pieinys ...........................................................23 Pasikartojanti tema .............................................................. 23 Tv reakcija vaiko piein ..............................................24 Tem vairov........................................................................24 Svarbs pam irim ai.............................................................. 25 Pieinys spstai ..................................................................... 26 O riginalum as.........................................................................26 Permatomumas .................................................................... 27 Spalv aikinimas .................................................................28 Spalv sveika .......................................................................36 vairi kartu su raudona esani spalv poveikis ..... 37 vairi kartu su geltona esani spalv poveikis ...... 40

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

vairi kartu su oranine esani spalv poveikis ....42 vairi kartu su mlyna esani spalv poveikis ...... 44 vairi kartu su alia esani spalv poveikis ...........46 Met laikai ............................................................................ 49 Namas .................................................................................... 49 Ukurk krosnyje ugn... ...................................................51 Langai .................................................................................... 52 mogus .................................................................................. 53 Saul .......................................................................................54 Mnulis .................................................................................. 55 vaigds ...............................................................................56 Debesys .................................................................................. 57 Lietus ......................................................................................57 Vaivorykt - sjungos tarp Dievo ir mogaus enklas ...57 Medis ......................................................................................58 Gls - meils simbolis ...................................................... 59 Kalnas .....................................................................................59 G yvnai.................................................................................. 60 Transporto priemon ...........................................................61 Laivas ......................................................................................62
v v

II skyrius ISAMI PIEINIO ANALIZ ......................................... 63 Pieini analizs ir aikinimo pavyzdiai ......................... 64 III skyrius VAIKO PIEINIAI PAGAL TEMPERAMENT .......113 Sensityvus vaikas ................................................................114 Sensityvaus vaiko pieiniai ..........................................116 Aktyvus vaikas.................................................................... 118 Aktyvaus vaiko pieiniai.............................................. 120 Racionalus vaikas................................................................121 Racionalaus vaiko pieiniai..........................................123

T urinys

Em ocionalus vaikas ........................................................... 124 Em ocionalaus vaiko pieiniai ..................................... 126 Sensityvus racionalus vaikas ............................................ 128

Sensityvaus racionalaus vaiko pieiniai .....................129


Sensityvus aktyvus vaikas .................................................131

Sensityvaus aktyvaus vaiko pieiniai ......................... 132 Sensityvus emocionalus vaikas.........................................133 Sensityvaus emocionalaus vaiko pieiniai ................ 134 Racionalus aktyvus vaikas .................................................135 Racionalaus aktyvaus vaiko pieiniai ........................ 136 Racionalus emocionalus vaikas ....................................... 137 Racionalaus emocionalaus vaiko pieiniai................ 138 Aktyvus emocionalus vaikas ............................................ 139 Aktyvaus emocionalaus vaiko pieiniai .....................140 Literatra..............................................................................143

I skyrius

P iein i analiz ir aikinim as


Analiz ir aikinimas skiriasi vienu konkreiu dalyku: ana liz yra techninis ir racionalus metodas, kuris remiasi patikrin tais tyrimais. Tokio pobdio metodai naudojami psichologi joje ir psichiatrijoje. Kai kuriuose Kvebeko koleduose bsimi dareli aukltojai mokomi vaik pieini analizs. Vaik pieini aikinimas yra analizs rezultatas arba sin tez. Atraminiai pieini interpretacijos ir analizs aspektai yra glaudiai susij su grafologija, pavyzdiui, duomenimis apie idstym erdvje, dyd, spaudim... Jums bus lengviau pradti pieini analiz, jeigu jau turite raysenos analizs pradmenis. Jei j neturite, nesibaiminkite, ioje knygoje pateiktos inios pads susipainti su pagrindi niais principais.

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

V aiko p iein i raida


Maas, madaug 18-24 mnesi, vaikas daugiau eksperi mentuoja negu reikiasi. I pradi ilaikyti pietuk rankoje prilygsta ygdarbiui. Vaikui augant, pieimas vis labiau pana ja aidim. Pamau linijos tampa kryptingos, gauna form. Vaikas pradeda valdyti naujj priemon. Vliau ji taps tarpininku, padsianiu laisvai reiktis. Nedidel dalis vaik puikiai valdo pietuk nuo trej met, o kitiems (net kai kuriems suaugusiesiems) valdyti pietuk yra tikras vargas. Ne visi vienodai talentingi - k padarysi!.. Pieinys i dalies atskleidia smon, bet daug labiau - pa smon. Mus domina pieini simbolika ir jais perduodamos inuts, o ne pieini estetika. Vaikas, to net nesuvokdamas, perkelia ant lapo savo dvasi n bsen ir nuotaik. Kaip tik dl to geriau neversti vaiko pieti, jei jis pats ne jauia poreikio. Vaikas turt pieti savo malonumui, o ne no rdamas tikti kitiems. Verta leisti laisvai lietis jo vaizduotei. Kai kuri vaik po reikis eksperimentuoti pasireikia per kitus tarpininkus, pa vyzdiui, muzik, ok, dain ar sport... Kiekvienas sugebs rasti tai, kas jam labiausiai tinka. tai keletas trump vaiko pieini raidos poymi. Kadan gi kiekvienas vaikas vystosi skirtingu tempu, gali bti, kad amius truput skiriasi.

10

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

N uo atu o n io lik o s m n e si iki dvej m e t :


Vaikas mgsta keverzoti, ypa ant didelio formato, prie mon laiko suspauds delne. Nelabai lengvai koordi nuoja judesius.

N uo dvej ik i tr e j m e t :
Vaikas trokta ibandyti vairias priemones: flomasterius, gua, vakines kreideles, pietukus. Prasideda periodas, kai vaikas daugiau eksperimentuoja, o ne reikiasi. Vys tosi koordinacija, jis tviriau laiko priemones.

N uo tr e j iki k e tv e ri m e t :
Vaikas pradeda per piein reiktis, danai dar prie pra ddamas pieti ant lapo papasakoja, k planuoja pieti.

N uo k e tv e ri iki p e n k e ri m e t :
Spalvas renkasi atsivelgdamas tikrov (rudas medis su aliais lapais). Vietoj pieimo vaikas gali pasirinkti raym. Kadangi vaiko gebjimas svajoti yra itin stiprus, stebuklins pasakos dar labiau traukia jo dmes.

11

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

P a grin d in p r iem o n p ietu k as


Jums tikrai yra tek pasiskolinti i ko nors pietuk ir pa sakyti: Tavo pietukas blogai rao. I ties norime pasakyti, kad mums netinka pietuko smaigalys. Pirmiausia vertinama, kok pietuk mogus pasirinko. Turime bti pasiruo pasilyti pieianiajam smail, vidu tin arba buk pietuk. Vienokio arba kitokio pietuko pasi rinkimas suteiks tam tikr ini apie asmens charakter. Jei mieliau pasirenkamas nusmailintas smaigalys, individas mgsta komfort, prabang. Jis stengiasi bti su ymiais mo nmis. Taiau jam gali bti sunku ireikti save. Vidutin pietuk pasirinkusiajam priskiriamos tokios sa vybs kaip lankstumas, mokjimas prisitaikyti. Jo filosofija gyvenk ir netrukdyk gyventi". Bukas smaigalys rodo, kad j pasirinks mogus nuolat sie kia griebti jaut u rag. Jei jis prim sprendim, nuomons paprastai nekeiia. Gali lengvai daryti tak kitiems, bet pats nra labai lengvai paveikiamas. Galima rasti ssaj tarp to, koki priemon pasirenka vai kas - vakines kreideles, pietukus ar gua - ir kok pietuk renkasi suaugusysis. Maas vaikas vakinmis kreidelmis igauna platesn ir storesn brkn. Analins stadijos metu aidimai su plasti linu, smliu, purvu padeda vaikui painti fizines mediagos savybes. Vaikui augant, jo pomgiai tampa subtilesni ir jis vis daniau renkasi pietuk. Ir toliau pirmenyb guaui ar vakinms kreidelms tei kiantis vaikas ateityje gali bti links rank darb, stipresnis fizikai. Jam patinka tai, k ant popieriaus palieka jo rankos. Tokiam vaikui svarbiau, kas vyksta su jo pirtais, o ne galvoje. Jis nori matyti konkreius rezultatus.

12

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Vaikui, kuris m ieliau renkasi gerai nusm ailint pietuk, svarbiau, k jis galvoja. Pasirinkta kryptis vaik nuves intelektualesnes ir racionalesnes, jo lkesius atitinkanias sritis.

P ieim o lapo dydis


Popieriaus formato pasirinkimas toks pat svarbus kaip ir pietukas. Turtume bti pasiruo pasilyti vairaus formato lap, nes jie m um s atskleis, koki viet vaikas uima savo aplinkoje.

Maas formatas mums rodo vaiko savistab ir susikaupi m. Jis nesistengia uimti visos teritorijos" gal dl pasitik jimo trkumo, o gal paprasiausiai dl ribot, tai yra lengvai patenkinam, poreiki... Kas nulemia vien ar kit savyb? Linijos ant lapo: jei pie inys nra aikus, linijos silpnos, pavirutinikos, nubrtos nestipriai spaudiant, galima nujausti pasitikjimo trkum, nes judesys daromas abejojant. Ant vidutinio formato lapo nupietas pieinys rodo, kad vaikas yra lengvai prisitaikantis, lankstus. Jis moka rasti savo viet grupje ir gerbia kitus. Didel format pasirinks vaikas socialinje erdvje mano daug gals; jis jauia poreik bti apsuptas kit ir nelabai mgsta bti vienas. Galima velgti pasitikjim savimi arba pranaumo kompleks. Lapo turinys gali parodyti, ar tai rei klus vaikas. Pasirinktos spalvos ir upildyta erdv, tai yra lapo vaizdas, atskleis iuos dalykus.
Skyrius apie spalvas suteiks daugiau informacijos apie vai ko pasitikjim savimi arba pranaumo kompleks, kur jis gali turti.

13

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

S k irtin gos p op ieria u s struktros


Kai vaikas pieia pirtais, naudojamas blizgus popierius, kad lapas pernelyg nepersigert spalvotu vandeniu. Gali bti, kad vaikas pirmenyb teiks tokiam popieriui net piedamas vakinmis kreidelmis ar pietuku. Paaikinimas arba ssaja gali bti tokie: kai norime ap saugoti bald, padengiame j vako sluoksniu; taigi ir vaikas, teikdamas pirmenyb tokiam lapui, mums rodo, kad neuduotume per daug nediskretik klausim. Kartais nupietas pieinys ities gali reikti, kad vaikas turi k slpti ir papras iausiai nenori to atskleisti. Kitu atveju vaikas mums pranea, kad jis mgsta dirbti greitai ir per daug nesusitelkdamas, todl ilgos kalbos ne jam. Jam labiau patinka pereiti nuo vieno dalyko prie kito ilgai ne utrunkant. Ant lapo jis iuoinja. Nereikia manyti, kad blizg popieri pasirinks vaikas b tinai slapukauja - svarbu bti atsargiems ir nedaryti skubot ivad. Vaikas gali bti nepatikliai nusiteiks kit atvilgiu, jei praeityje juo buvo pasinaudota ar jam daryta neigiama taka, ir jo reakcij galbt galima pateisinti. Kitas pasirinkimas: lapo storis. Storas lapas - komforto en klas. Nereikia pamirti, kad net jei pieiama pietuku, ranka lap vis tiek remiasi. Ir i miela rankel neatsisako minktos pagalvls. Kas gali bti graiau! Taigi galsite daryti ivad, kad mgstantis ant tokio po pieriaus keverzoti vaikas ieko j lepinanios ir myluojanios aplinkos. Taiau medalis turi dvi puses: gali bti, kad tai tru put tingus ir pernelyg lepus vaikas... Plono (lengvai besiglamanio) popieriaus pasirinkimas rodo sielos jautrum; stipriai dominuoja emocionalumas. Vai

14

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

kas mano ess romantikas, poetas, bet jis gali bti lengvai siei diantis, taip pat lengvai suglamomas" kaip plonas popierius.

S p a lv in im o k n y g e l a r b a lta s lap a s
Spalvinimo knygel tobulina vaiko gebjim susikaupti; i anksto nubrtos linijos nebtinai varo vaiko vaizduot, kaip kai kas gali manyti. Gyvenime galioja statymai, kuri reiks lai kytis, aplinkybs, prie kuri reiks taikytis. Spalvojant svarbiau sia spalv pasirinkimas, nes forma jau yra. Kai kuriems vaikams labiau patinka spalvinimo knygel, ir ji geriau negu nieko... Akivaizdu, kad baltas lapas ilaisvina vaizduot. Jis puikiai ugdo vaiko krybingum. Gyvenime ne visada turime toki saviraikos laisv, koki suteikia pieinys. Objektyviai vertinant, bt naudinga, kad vaikas spalvint spalvinimo knygelje ir piet ant balt lap. Atsisakyti vieno dl kito, ko gero, nebt geriausias sprendimas.

Vaiko reakcija savo p iein


Kai vaikas sitaiso pieti, jis gali elgtis vairiai. Kai kada pradt piein subrauko ir ant to paties lapo ima pieti kit. Kartais nebaigt piein imeta iukliad. Kartais vaikas bando itrinti jam ne itin patinkanias linijas. Skirtingos reakcijos parodo vaiko nuotaik, bet svarbiau sia - usimena apie nelabai maloni, praeityje nutekusi ir s moningai arba nesmoningai nepamirt situacij.

15

V A IK P I E I N I A I : k aip juo s su pra st i

Subraukytas pieinys rodo, kad vaikas jauia dl kokio nors vykio kilusi agresij, o imestas pieinys reikia tvirt teigi m ir apsisprendim. Duota inia aiki: net jei vyko kakas neigiama, vaikas tai atmeta ir nustumia umartin. Buvo pamintas savo piein itrinantis vaikas. Sunku ko voti su tuo, kas akivaizdu" - galvoja jis. Kodl io vykio neitrynus, puikiai pasistengta... Svarbu slapta umesti ak ir atsargiai itempti ausis. Kai kurie vaikai pieia tyliai, kiti pusbalsiu dainuodami, kai kurie aikina, k pieia. Tyliai pieiamas pieinys rodo susikaupim; j aikinant reik ms bus dar svarbesns. Jei vaikas piedamas niniuoja, tai gali reikti btinyb pripildyti tyl: daina upildo vienatvs tutum, taip pat tai subtilus bdas atkreipti kit dmes ir net j ilaikyti.

P ad tis erdvje
Vaikas gali pieti lapo viruje, apaioje arba centre. Jis taip pat gali nupieti piein kairiau arba deiniau. Lapo viruje vaikas pieia ne tik saul, mnul ir vaigdes, ten gali atsirasti ir veikj, medi, transporto priemoni... Taip jis leidia suprasti, kad yra pasiruos gyti daugiau ini. Virutin lapo dalis atspindi galv, intelekt, vaizduot. I ties tai nauj domybi ir atradim trokimas..Lapo apaia mus informuoja apie galimus vaiko fizinius ir materialinius poreikius. Jei vaikas gerai maitinamas ir jam nestinga fizinio velnumo, jis laimingas. Kair lapo pus rodo, kad vaiko mintys sukasi apie praeit: jis negyvena dabartimi ir nenumato ateities. Vaikas gali bti susirpins dl praeities ar igyvens lai ming nutikim, kur iki iol kabinasi.

16

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Kairje pusje esantis pieinys duoda ini, koks tas praei ties nutikimas buvo - geras ar ne.

Lapo centras simbolizuoja dabart. Bet koks pieinys, esan tis viduryje, rodo, kad vaikas priima visk, kas vyksta aplink, yra vyki dalyvis. Paprastai tokie vaikai nepatiria tampos ar baims. Mstydami apie praeities ir ateities vykius, jie nejau ia nerimo ar nesaugumo. Taiau geriau, kai tokie vaikai neprisiima ilgalaiki sipa reigojim: jie gali lengvai nusivilti. Jiems labiau patinka greiti bet kokio darbo ar bet kokio indlio rezultatai. Jei vaikas pieia labiaujden^. pusje, tai rodo, kad jis links galvoti tik apie ateit. Rytojus jam gali reikti ypating vyk. Ateiiai jis skiria daug energijos ir daug vili. Matote, kokie vairs vaik poreikiai!

P iein io dydis
Kuo pieinys didesnis, tuo geriau matosi! Kaip ir bet kokia linija, pieinio dydis gali bti aikinamas teigiamai arba nei giamai. Nuolat dideles formas pieiantis vaikas pasitiki savimi. Gyvenu ir esu - jo mstymo bdas. Vaikas reikiasi uimda mas savo viet. Taiau tai gali bti kompensuojamasis pieinys. Vaikas, manantis, kad jam neskiriama pakankamai dmesio, gali u pildyti lap didiulmis linijomis. Perduodama inia: ir kite, a taip pat esu! Teigiam ar neigiam aikinim nulems pasirenkamos spal vos. Jei jos labai rykios, pavyzdiui, raudona, oranin, gelto na, vaikas gali atrodyti reiklus]^siekiantis dmesio. Jam skiriamo dmesio niekada nebus gana, o jo ego nebus patenkintas.

17

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

Jei, prieingai, spalvos velnios, vyrauja mlyni ir ali tonai, vaikas socialinje aplinkoje jauiasi gerai. Labai maas pieinys maai kam trukdo. Pastebima, kai kurie labai maus pieinius pieiantys vaikai ne itin aktyviai bendrauja, jie nejauia poreikio bti dmesio centrv e. Tokiems vaikams pakanka maos erdvs.] Dauguma i vaik yra ramaus bdo, mgsta kolekcionuo ti, svajoti... Jie nesistengia bendrauti su kitais bendraamiais, kartais umezga santykius su maesniais vaikais ir puikiai jais rpinasi. Tokie vaikai danai nustebina suaugusiuosius savo kalbo mis ir apmstymais, jie tarsi mai suaugusieji. Nereikt stumdyti tokio vaiko, net jei jo tempas ltokas, jam nepatinka tampa. Taiau gerai, kai toks vaikas teigiamai vertinamas, nes maas pieinys gali reikti pasitikjimo tr kum.

Linijos
Prie pradedant aikinti sauls, mnulio ir visus kitus sim bolius, svarbu inoti, k atskleidia paprastos linijos. Jos parodo mstymo greitum arba abejojim. Maiting arba taik bd galima atskleisti analizuojant kai kurias pa grindines linijas: itis, brknin arba stri...

Itisa lin ija


Per lap be stabteljim nubrta linija, kurios nekerta kitos linijos, atspindi protui paklstant judes. I aiki, tiksli linij sklinda harmonija. Jauiama, kad vaikas

18

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

nebando nieko skubinti ar ltinti. Jis gerbia aplink ir ieko fizins gerovs bei ramybs.

N etolygi arb a n u tr k s ta n ti lin ija


Netolygi linija yra tolygios prieingyb. Lengva pama tyti, kaip vaikas j pieia. Jis sibgja, paskui sustoja, padaro trump pertrauk ir pradeda i naujo. Atrodo, tarsi pradinis judesys buvo impulsyvus, bet staiga vai kas suprato, jog trajektorija neina pageidaujama kryp timi. Bna laikotarpi, kai vaikas suvokia naujus poreikius, taiau jauia abejon dl pasikeitimo. Tarp to, k vaikas gali ar ko geidia, ir to, k jau turi ir kas jam suteikia didiul saugum, egzistuoja tam tikras nestabilumas. Vaikas sau uduoda klausim: Ar bus panaiai, kaip buvo, jei kas nors pasikeis?" tai yra, ar jausiuosi taip pat saugiai kaip dabar, neatsivelgiant tai, kas gali pa sikeisti aplink?

stri a a rb a k y la n ti lin ija


Link dangaus kylanti linija, tarsi pradedanti skristi rake ta ar em sukreiantis aibas, yra energijos ir kartumo metafora. Bkite tikri, kad toks vaikas nenukryps nuo numatytos trajektorijos ir pasieks tiksl. stria linija yra tvirta, bet nebtinai agresyvi. Tokios linijos analiz turi bti papildyta tyrimu, kaip vaikas

19

VA IK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

piedamas spaudia pieimo priemon. Kuo stipriau spaudiama, tuo akivaizdesnis pyktis, tarsi kardo kir tis". Taiau jei spaudimas normalus, sklindanti energija yra pritaikyta prie aplinkos, kuri i pairos yra maloni ir darni.

Spaudim as
Vaikui pieiant linij, jo judesys gali turti tam tikros jgos ar bti silpnas. Entuziazm ir susidomjim rodo normalus spaudimas. Kuo spaudimas stipresnis, tuo daugiau vietos tenka agresijai. Jei linijos pavirutinikos, vaikas nesusitelkia, nra tvirtai siti kins, k daro.; Jis taip pat gali jausti fizin nuovarg.

F orm sim b olik a


Vaikas pieia ne tik vertikalias, horizontalias ar strias li nijas, jo pieiniuose yra ir form, toki kaip apskritimas, kva dratas ir trikampis. Form aikinimas yra universalus net ir velgiant jas skir tingais aspektais: psichologiniu, filosofiniu ar religiniu.

A p s k ritim a s
Lenktas kreives pieiantis vaikas tarsi daro judes ore tai skrydis, virtimas klio, diaugsmas... Tai gali bti

20

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

paprasiausias apsisukimo judesys, vis besisukanti linija, nuolat sugrtanti pradios tak, nulin tak... Kaip kiekvienas simbolis, apskritimas gali bti aikina mas teigiamai arba neigiamai. Tai nulems kontekstas ir pieinio raida lape. Teigiamas savybes atskleidia grakiu judesiu, su tam tikra jga ir energija nupietas apskritimas. Tarsi po ka kokio vykio mes tapome stipresni ir geriau vertinami, o kai tas vykis pasikartoja, galime j pavelgti kitomis akimis. Tai tarsi met laik ciklas, kuris kasmet kartojasi ir kar tu yra vis kitoks... Vaiko pieinys su daug apvali form mus veria many ti, kad jam labiau patinka jau matyti ir inomi dalykai. Jam patinka daryti t pat, bet, pasitaikius progai, - ki taip. Jo mgstamiausias aidimas gali bti galvoskiai; itis dien vaikas ais su jais: mediniais, kartoniniais, dideliais, maais, lavinamaisiais arba labai paprastais jam pakaks, kad modeliai yra skirtingi. Jei apvalios linijos yra plaios ir storos, tarsi prakiu rusios padangos" tai gali reikti tam tikr tingum ar motyvacijos stok. Ar taip yra tik dl nuovargio, ar dl poreikio bti mamos labiau lepinamam?

K v ad ratas

Kvadratas susideda i tvirtesni linij: tai kampuota fi gra, sudaryta i grietai nukirst linij.

21

Kvadratas simbolizuoja tvirtum, ryt, sprendimo ga li. Taiau jis gali rodyti iors takai nepasiduodant el ges ar nusistatym. Tai ne isipltusi, bet veikiau kon centruota forma. Kvadratus daniau pieia vaikas, jauiantis poreik jud ti, ilieti energij. Kartais atrodo, kad tokie vaikai nepa kankamai taktikai elgiasi ar kalba; jie gali bti pernelyg tiesmuki! Tokie vaikai yra stipraus charakterio, j nuo mons lengvai nepakeisi... Tokio vaiko pranaumas yra savo motyv suvokimas. Jo pagrindin jga yra noras varytis, jo silpnyb - uuo jautos trkumas.

T rik a m p is
Trikampis simbolizuoja kilim, inojim. Smaigaliu vir nukreipta forma prao dievikosios energijos jai perduoti savo inias; smaigaliu emyn - ji atsisuka fi zin energij, sukoncentruot emje. vir nukreipt trikamp pieiantis vaikas yra jautresns prigimties, intuityvesnis ir krybikesnis nei kiti. Jam jg teikia rami, bet smalsi energija; jis nuolat trokta nauj ini, taiau toks vaikas labai irankus. emyn nukreiptas trikampis yra labiau fizins ir materi alins prigimties. Vaikas siekia ini, teikiani daugiau naudos knui nei protui. Jis siekia informacijos, kuri panaudos, kad jo gyvenimas bt patogesnis ar kad si gyt nauj dalyk. Toks vaikas yra pragmatikesnis.

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

G eo m e tr in is pieinys
Geometriniai pieiniai daniausiai yra mandalos. Tai lai kui nepaklstantis erdvinis simbolis. Mandala kilusi i Indijos. Kaip teigiama, ji - vidinio a atvaizdas. Danai individas apibriamas kaip forma, viesa ir garsas. Mintoji forma nra tik fizinis knas, bet ir labirintas, kuriuo mogus turi keliauti gyvendamas. Galima sakyti, kad mandala atspindi btybs pirmaprad aspekt! Carlas Gustaveas Jungas tuo itin domjosi - tai vienos jo knygos pagrindin tema. Kokias ivadas galime daryti vaikui nupieus mandal? Vai kas mandal pieia automatikai, visikai nesmoningai, man dala padeda isaugoti psichikos tvark ar t tvark atkurti, jai suirus.

P asikartojanti tem a
Kartais pasitaiko besikartojani pieini, nuolat i vieno kit piein pereinani t pai tem. Aikinant atvej rei kia bti labai atsargiems, tai vadinamasis pieinys - spstai. Zinut galima analizuoti tarp eilui" bet pirmiausia rei kia patikrinti, ar vienas tv arba mokytojas nepervertino pa naaus neseniai nupieto pieinio. Noriau pateikti tok pavyzd: vaikas, nupies piein ko kia nors tema, parodo j mamai, o ji kioja ir alpsta dl pie inio puikumo! Net per velniai pasakyta... Vaikas ios akimir kos, kuri sukl jo edevras, nepamir.

23

VAIK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

Kyla pavojus, kad jis gali taip iifruoti reakcij: Mama mano, kad esu nuostabus, ji mane myli dl graaus pieinio/4 Taigi jis pieia ta paia tema, kartais iek tiek pakeisdamas. Tos paios temos kartojimas gali daug k atskleisti, jei jis nra atsirads dl pervertinimo. Po laims kupino vykio vai kas stengiasi atkurti jaustus jausmus, jis ieko nuotaikos, kuri buvo apmusi tomis maloniomis aplinkybmis. Prieingu atveju kokios nors situacijos neprims vaikas gali naudotis besikartojaniu pieiniu, kad mums pranet, kas jam nepatinka.

T v reakcija vaiko p iein


Kai kurie tvai irdami savo vaik edevrus patiria eks taz. Kiti - kritikesni, jiems labiau patinka pieiant vadovauti: Daroma taip, o ne taip... Reikia bti siningiems: jei reaguodami elgiams nena traliai, vaikas tai jauia. Jis net gali jus ibandyti, pavyzdiui, parodyti jums piein, kur labai rpestingai subjaurojo - ar tada sakysite, kad jums patinka jo keverzon?

T em vairov
Kai kuri vaik pieini temos yra labai vairios. Norint gerai ianalizuoti, gali bti net sunku rasti pagrindin mint. Jei nepavyksta kaip nors susieti tem, galima labiau analizuoti spalvas, isidstym erdvje, pieinio dyd...

24

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Vaikas, pieiantis skirting tem pieinius, daniausiai yra lengvai veikiamas aplinkos ir kit moni. Ant lapo jis perke lia savo nuotaikas: diaugsm, skausm, baim... Tokio vaiko nuotaika danai kinta. Jei jis nemgsta m o kytojo, negaus ger paymi, jei nemgsta naujj nam, gali nuolat sirgti. Tai labai jautrus vaikas; jis nra em oci niu atvilgiu socialiai neprisitaiks, nes is jautrumas yra jo tem peram ento dalis. Tokie jautrs danai bna nervingo tem peram ento mons (nemaiyti su nervingais charakte riais).

Svarbs p am irim a i
Kartais vaikas gali pamirti svarbias detales, pavyzdiui, personao akis, namo duris... Du dalykai, kuri niekada negalima pamirti analizuojant: pernelyg itobulintos ir pernelyg supaprastintos detals - net taip supaprastintos, kad j ivis nra! Reikia bti dmesingiems, nes ia esanti inia suteiks in formacijos apie tai, ko vaikas tam tikroje situacijoje labiausiai nepriima, ir parodys, kaip jis ruoiasi reaguoti vyk. Ar jis visikai pamet galv? Ar kojomis tvirtai stovi ant ems? Ar jam sunku priimti esam situacij?" t a i a u dl tokio pieinio nereikia panikuoti, danai tai lai kina. Vis dlto negalima umerkti aki ir sakyti sau, kad tai praeis. Analizuojame piein, kad paintume ir suprastume vaik. Ir sugebtume prireikus jam padti.

25

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

P ieinys spstai
Ar jau esate atkreip dmes pieinius, nupietus ant abie j lapo pusi? Kai analizuojate piein, niekada nereikia per nelyg skubti: pageidautina patikrinti, ar kitoje puslapio pus je nra nupiet linij. Nemanau, kad tai vaiko paskata taupyti popieri... Viena tema vaikas pieia i vienos puslapio puss, o i kitos nupieia persona, daikt ar k nors kita. Galima pamanyti, kad pirmojoje pusje jam nebeliko vietos arba kad jis t detal pamiro ir nenorjo keisti pirmojo pieinio pobdio. Vaikas tai padar nesmoningai ir n viena i i prieasi to nelm. Vaikas tiesiog nori atsikratyti ar panaikinti tai, kas yra ki toje lapo pusje. Vadinasi, svarbiau analizuoti kitoje lapo pusje esant pie in. Pavyzdiui, vaikas pieia savo eim, bet praleidia sesut arba tt, juos galime rasti kitoje pusje. Taigi vaikas atitoli na asmen nuo savo aplinkos. Ar tikrai jis nort, kad taip bt?

O rigin alu m as
Kaip apibrti original piein? Jis neatitinka to, k mes esame prat matyti, pavyzdiui, medis pieiamas ilgomis li nijomis ir gali bti sunku j susieti su jau matyto medio forma. Vaikas paaipiai ir su pasitenkinimu jums paaikins, kad tai medis pauktis" arba medis uvis"... Suprask, kad gudrus! Jei vaikas links pieti grakias ir nekonkreias bei so cialini norm neatitinkanias formas, nra ko nerimauti. Originalumas rodo vaizduot ir gebjim turti savo nuom o

26

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

n. Nenustebkite, jei vaikas nesieidia, kai usimenate, kad medis pieiamas ne taip. Jis, ko gero, atkirs, kad jo medis - i Marso planetos. Tv baim dl tokio vaiko elgesio pasireikia klausimu: Kaip mano vaikas sugebs gyventi socialinje aplinkoje, jei nepripasta konkreios tikro pasaulio tikrovs?" Beje, kai kurie vaikai naudojasi originaliu pieiniu ne tam, kad ireikt savo iskirtinum, bet kad ikreipt nemgstam situacij. Jie nenori jos matyti tokios, kokia yra. Taigi t si tuacij keiia mintimis, kurios pagerins neigiamai atrodani tikrov. Kaip tik tokio pobdio aplinkybes turime gerai api brti ir bti atids. Originalus vaikas nuo pat maens pasistengs, kad jo k rybingumas bt matomas ir vertinamas, o sunk laikotarp igyvenantis vaikas gali pasirinkti originalesn bd pasprukti ar isisukinti - pieinys tam tikr laik jam bus priemone.

P erm a to m u m a s
Vaikas, pieiantis permatomus daiktus, pavyzdiui, nam, kurio viduje matomi baldai ar gyvenantys mons, taip pat kaip ir vaikas, pieiantis mog, kurio kojos matomos per kel nes, gali mums rodyti du dalykus. Pirmas atvejis rodo, kad vaikas yra protingas ir intuityvus, jis sugeba suvokti moni mintis ar numatyti situacij raid, matyti daugiau nei matoma plika akimi." Antrasis atvejis ne toks palankus, nes gali bti, kad esame su meluoti linkusiu vaiku, pripratusiu slpti savo mintis. Jis puikiai suvokia savo elges ir dl to jauia tam tikr kalt. Pieiniu vaikas sako, jog nort, kad tai bt atskleista, ir jis bt nors truput ilaisvintas nuo ios natos. Pieinys tampa

27

VA IK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

inute i atverstos knygos: irk, k slepiu, ir padk man tai ireikti odiais."

Spalv aik in im as
Kiekvienos spalvos simbolik galima aikinti teigiamai ar neigiamai. Pieinio stilius ar spalv visuma lemia vienok ar kitok aikinim. Kai kalbama apie vien spalv tak kitoms, neiekoma estetinio sryio kaip puoyboje. Jei vaikas pieia oraniniais atspalviais ir neprideda papildanios mlynos spalvos, dar ne reikia, jog jis turi bd, kad ir apie k kalbtume. Tikriname smoningai arba nesmoningai perduodam i nut. Net jei vaikas pieia tikrovikomis spalvomis, pavyzdiui, rud med, alius lapus, ar visikai logikai prietaraujaniomis spalvomis: roin vanden, ali saul, reikia bti budriems ir atsargiems. Tolesni pavyzdiai jums suteiks daugiau paaiki nim.

R audona
Pirmiausia vaikas imoksta skirti raudon spalv.
*

Raudonai pirmenyb teikiantis vaikas vis pirma mums rodo, kad jis energingos prigimties, sportikas arba kad jauia destruktyvi agresij. Si spalva simbolizuoja krauj, gyvenim, veiksm kart, tai aktyvi spalva. Juodos lydima raudona turi bti aikinama apgalvotai, nes juoda blokuoja raudonos spalvos energij. Vaikas i pirmo vilgsnio neatrodo agresyvus, taiau kada nors

28

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

nerimas ir baim pratruks ir ils paviri. Prancz posakis velgti raudonai" reikia nepasitenkinim, pykt. Bna, kad tvai n netaria, kas nutiks: j maylis toks velnus ir nepavojingas... Pats vaikas savs nesupranta, taiau kaupiama tampa negali bti aminai smoningai ar nesmoningai valdoma. Kartais sunku nustatyti, kad vyks protrkis. vairs vaiko pieiniai tai parodys patys ir pateiks pranaing enkl.

G e lto n a

Geltona yra painimo, smalsumo ir gyvenimo diaugs mo spalva. Danai geltona spalva pieiantis vaikas eks presyvesnis u kitus. Bdamas dosnios prigimties jis yra ekstravertas ir didelis optimistas, bet svarbiausia - labai ambicingas! Jam bus labai lengva pasiekti savo tiksl, nes jo ga limybs didels. Taiau jei geltonos pernelyg daug, jos poveikis toks pat kaip sauls smgio - duoda galv. Toks vaikas, nebdamas hiperaktyvus, mgsta i anksto planuoti dienotvark. Jis reiklus sau ir ki tiems. O tai neleidia visikai atsipalaiduoti aplinkiiTiams, kuriems gali kilti klausim, kas gi galt j patenkinti. Ambicija - grau, bet kartais ji sunaikina mogikum!

29

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

O ra n in
Oranin yra viena rykiausi spalv. Sudaryta i raudo nos ir geltonos, ji ireikia socialinio ir vieojo kontakto poreik. Oraniniams atspalviams pirmenyb teikiantis vaikas links naujoves ir greitai padaromus dalykus. Tokiam vaikui labiau patinka grups aidimai. Jis nea bejotinai puikiai jauiasi bdamas komandos dalimi ir mgsta rungtyniauti, ypa jei jam suteikiama tam tikra vadovavimo galia. Edukaciniai aidimai, kuriems reikia susikaupimo ir pastabumo, nra didioji tokio i prigimties nekantraus vaiko aistra. Jo judesiai ir kalbjimas yra greiti, net sku boti^Apskritai jis moka pasireikti ne tik tarp sav, jam tai lengva bet kokiomis naujomis aplinkybmis,

M lyna
Mlyn spalv skirti vaikas imoksta paskutin. Ji simbo lizuoja taik, darn ir ramyb. Taiau taip pat gali rodyti ltum. I vis spalv mlyn labiausiai mgstantis vaikas yra udaras ir norintis gyventi savo ritmu. Nereikia su juo elgtis iurkiai ar keisti jo proi. Draug toks vaikas turi nedaug, ir jie neretai atsitiktiniai. Jei mlyna prastai dera pieinyje, vaikas bando mums , parodyti, kad i jo per daug reikalaujama ir kad jis nor t bti paliktas ramybje.

30

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Mlynos spalvos energija yra velni ir rami. Tvams nepatariama mlynais atspalviais dayti kambario, jei vaikas hiperaktyvus. Jis nesijaus gerai, nes mlyna yra tokio vaiko poreikiams prieinga spalva. Taiau alia hiperaktyv vaik ramina ir yra jam palanki.

alia
alia simbolizuoja alum, ji daro tok pat poveik kaip medio lapai, kurie filtruoja ir grynina or. alia suda ryta i geltonos ir mlynos, taigi ji simbolizuoja smalsu m, painim ir gerov. Danai alia spalva pieiantis vaikas rodo ess brandus, jis supranta aikinamus dalykus ir vliau mgsta juos i bandyti. Bdamas jautrios ir intuityvios prigimties, jis greitai supranta, kai jam meluojama ar kai nuo jo sle piami kai kurie faktai. Savo vaizduot jis pasitikrina im damasis iniciatyvos. Jo fizin energija yra pastovi, toks vaikas retai serga.

Juoda
Juoda danai netinkamai aikinama. Tvai paprastai su nerimsta, jei vaiko pieiniuose yra daug juodos. Danai ji siejama su tamsos, blogio jgomis ir blogomis m in timis, i spalva veria bijoti blogiausio. Nesmoningai juoda siejama su nirumu, lidesiu. Juoda ities vaizduoja pasmon, nematomus dalykus, o monms daniausiai labiau patinka tai, kas matoma,

31

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

palieiama, k galima numatyti. Tiesiog patogus saugu mo jausmas! Danai juoda spalva pieiantis vaikas pasitiki savimi, ry tojus jam nekelia baims. Toks vaikas sugeba lengvai prisitaikyti prie likimo staigmen. Kaip matote, tai nra a priori blogai. Taiau kartais juoda spalva gali sisti dviprasmik ir labai blog ini, rodani juodas m in tis". Vaikas slepia savo sumanymus, udengia ydu kai kurias paslaptis, mano, kad turi tam teis. Tai savotika savisauga. Kai kada juod lydi mlyna. Tokiu atveju galima sakyti, kad vaikas yra prislgtas ir pasiduodantis neskmms. Posakis juodai mlynas" reikia labai bloga.

R o in
Roin sudaryta i balta spalva suvelnintos raudonos. ia pagrindins raudonos spalvos energijos intensy vumas yra prislopintas. Vaikas, kuris rytingai renkasi roin spalv, siekia velnumo ir meilumo. Posakis gy venimas pro roinius akinius" puikiai nusako roins spalvos reikm. Vaikui norisi painti pasaul, bet turti reikal tik su maloniais ir lengvais dalykais. Teigiama yra tai, kad toks vaikas lengvai prisitaiko, su juo lengva umegzti ry. Neigiama tai, kad toks vaikas paeidia mas nemaloniose situacijose. Anksiau roin spalva buvo siejama su moterikumu, o mlyna su vyrikumu. Tuo tarsi sakoma: Bk grai ir u siiaupk. Gali svajoti, kiek nori, bet tai nieko nepakeis!"

32

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Roine spalva praneama, kad asmeniui patinka bti vaiku ir kad jis trokta kuo ilgiau juo likti - tai gali reikti sunkumus prisiimant atsakomyb, nors ji bt visikai nedidel.

V io le tin
Sudaryta i raudonos ir mlynos i spalva apima daug element. Alyvinei arba violetinei spalvai pirmenyb teikiantis vaikas savo elgesiu aikiai isiskiria i kit. Jis mgsta entuziastingai sitraukti veikl, bet smo ningai ar nesmoningai sukuria spd A tik trum pam ! Toks vaikas yra ir ekstravertas, ir intravertas - ios savybs keiia viena kit. Tam tikram laikui jis silieja aplink ir aktyviai dalyvauja veikloje, o vliau nuspren dia palikti grup, kuri atrod jam visikai palanki.

R uda
ems elementus, pastovum, struktr ir planavim simbolizuoja ruda spalva. Rudus atspalvius mgstantis vaikas vertina patogum ir saugum, pavyzdiui, mgsta skan maist, minktut lov, patogius drabuius. Teigiamos savybs atsiskleidia, kai i spalva dera su pie inio forma - tada ji mums rodo, kad vaikas yra nuose klus ir kruoptus, kai ko nors imasi. Jis kantrus, bet ltos reakcijos - jam reikia laiko, kad vertint situacij.

33

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

Tokiam vaikui labiau patinka tai, kas jau turima, nei tai, kas nauja. Jis nra itin linksmas. Jis panaus kolek cinink. Nelieskite jo daikt, nes viskas sudliota ten, kur reikia, kiekvienas daiktas turi savo viet ir kiekviena vieta turi savo daikt. Danai i spalva siejama su senberniais ar senmerg mis - tokio vaiko proiai kai kuri akimis gali atrodyti monotoniki, bet taip jis jauiasi saugus.

P ilk a
Pilka, sudaryta i juodos ir baltos, svyruoja tarp inomo ir neinomo: priimti sprendim - nelengva uduotis. Formas pilka spalva pieiantis vaikas igyvena pereina mj laikotarp: viena koja jis praeityje, kita - ateityje. Jei pilka pernelyg dana, vaikui trksta ryto renkantis, j galima lengvai paveikti. kiekvien situacij jis rea guoja kaip chameleonas. Vaikas sako taip, jei norima igirsti teigiam atsaky m, ne jei norima, kad jis pasakyt tai. Pilkuma u lango neada graios dienos. Vaikas, kuriam patinka pilka spalva, gali bti links nuolat grautis dl ankstesni nusivylim.

B a lta
Kad paaikintume baltos spalvos reikm, reikia prisi minti permatomum.

34

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Vaikas retai pasirenka baltos spalvos pietuk, net jei tok turi. Baltai spalvai jis palieka tui plot. Danai i spalva laikoma teigiama, bet nereikia umirti posakio baltos dms". Balta spalva apvalo, neutrali zuoja, taiau ji gali galutinai sunaikinti praeities detales. Tarsi viskas bt pradta i naujo, norint paneigti ar atsisakyti to, kas buvo vakar. Teigiamos ios spalvos savybs siejamos su begalybe, aminumu. Galima remtis kai kuri aidim baltos kortos" reikme - vaikas nemato arbajienor joki, kli i savo veiklai.

V ienos spalvos pieinys


Labai svarbu analizuoti vienu atspalviu nupiet piein. Galbt vaikas tingi pieti arba jam trksta motyvacijos. Gal kas nors privert ssti ir pieti, kad vaikas tam mo gui netrukdyt arba kad nurimt. Taiau mus domina ne tokios situacijos, nors turime tai kreipti dmes, kad ms aikinimas nenukrypt nuo esms. Vienodas atspalvis tame paiame pieinyje yra aiki i nia, maiau neaikum analizuojant ir aikinant - tarsi vaikas nieko nenort slpti. Prieingai, jis nori bti atrastas ir suprastas. Kai jis renkasi maiau spalv, svar besns tampa linija ir forma. I pat pradi reikia atkreipti dmes, ar vaikas yra su sitelks ties tuo, k daro, ar pirmoji spalva, kuria pa dengiamas lapas, bus naudojama iki pabaigos. Jei taip nra, vaikas stengiasi pabrti koki nors tem, vien siuet, kur atspindi spalva.

35

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

Spalv sveika
Tsinys jus tikrai sudomins, nes suteiks svarbi ir labai reikming ini, kaip spalvos veikia vienos kitas. Vos u metus ak vaiko piein, spalvos krinta akis labiau negu forma ir tai nra atsitiktinumas. Kaip jau rayta, vaiko pa smon atliko savo darb, dabar js eil analizuoti faktus ir neleisti, kad bandanti akis pavergti spalva daryt pernelyg didel poveik... Kuo daugiau duomen ir informacijos tursite apie spal v simbolik, tuo geriau bsite pasiruo tiksliai jas aikinti. Kad ir koks bt vaikas: jautrus, racionalus, aktyvus ar emo cionalus, jis turi mgstamiausias spalvas. Vis dlto tai nerei kia, kad jas btinai matysite kiekviename pieinyje. Tai, apie k kalbsime toliau, geriau parodo, k vaikas trokta ireikti rinkdamasis vairias spalvas. Lengvai suvoksite pateiktus pa aikinimus, nes siekta, kad jie bt logiki ir praktiki. Pavyz diui, aktyvus vaikas bus links rinktis liepsnojanias spalvas: raudon ar oranin. Taiau kai jis pieia, kartais ima gelton, ali ir net, progai pasitaikius, juod. Kaipgi tada aikinti vis i spalv derin? Spalv aikinimas nra estetinis vertinimas, a veikiau domiuosi psichologine j prasme. Kai pieinys bevertis es tetine prasme, dar nereikia, kad jis nedomus spalv simbo likos atvilgiu. Tolesniuose puslapiuose, net jei paminsiu, k atskleidia vaiko naudojamos spalvos, vis pirma reiks atsivelgti vairias pieinyje esanias formas. Pavyzdiui, raudonas apskritimas reikia ne t pat kaip raudonas trikam pis ar kvadratas, tas pat ir alias apskritimas, trikampis ar kvadratas ir t. t.

36

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

vairi kartu su raudona esan i spalv poveikis


Raudona yra gyvenimo ir aistros spalva. Bet ji gali rodyti ir pykt. Svarbu, kokios spalvos yra kartu.

R a u d o n a ir g e lto n a
Kai pieinyje vyrauja raudona ir geltona, vaikas imasi veiklos su kariu, nori imokti. Tai laikotarpis, kai j lengva sudominti, atrodo, kad jam nra nieko sunkaus. Vaikas liaujasi krts smulkius nusiengimus ir yra itin geras. Jis links veikti, tarsi situacija bt neabejotinai jo rankose. Tai normalu, nes jis nepaprastai pasitiki sa vimi.

R a u d o n a ir ju o d a
Raudona kartu su juoda rodo blokuojam energij. Ti ktina, kad kada nors kaupiamasjiepasitenkinimas pra siver miliniku sprogimu. Taiau vliau pykt pakeis didels ramybs laikas. Bus malonu atrasti naujas vaiko savybes ir jausti, kad jis atviresnis iorei, tarsi susitaiks su praeitimi.

R a u d o n a ir r u d a
Raudona kartais gali bti alia rudos. i dviej spalv skleidiama energija turi savotiko pragmatikumo, nes ruda simbolizuoja pastovum. Taiau raudonos energija yra tarsi puikus variklis, ji neleidia vaikui bti pasyviam,

37

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

bet neatima i jo taip siekiamo saugumo. Taigi vaikas bus links naudoti energij tik ten, kur yra suinteresuotas, ir nevaistyti jos.

R a u d o n a ir o ra n in
Pastebimas milinikas elgsenos skirtumas, kai vaikas naudoja raudonos ir oranins atspalvius. Jis greitai susi domi usimimu ir sudomina kitus. Vaikas visikai nesi varydamas deda daug pastang, kai usiima mgstama veikla. Net jei patenka nauj grup, jis lengvai susido roja su dideliais pokyiais. Kadangi vjas jam palankus, nemanykite, jog tursite nors trump poilsio akimirk!

R a u d o n a ir m ly n a
Kai pieinyje mlyna atsiranda prie raudonos, vaikas turi motyvacijos imtis bet kokios veiklos, bet kartu su geba leisti sau kelias akimirkas pailsti, kai jam to reikia. Kai pieinyje yra daug daugiau mlynos negu raudonos, vaikas susitelkia veikl nerodydamas pernelyg daug entuziazmo. Kartais net sunku suprasti, ar usimimas jam rpi.

R a u d o n a ir ro in
Kartais pieiniai gali bti spalv derinys, prie kurio akis maiau pratusi, pavyzdiui, raudonos ir roins. Kadan gi roins spalvos vaidmuo yra sumainti raudonos sklei

38

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

diam impulsyvum, ias dvi spalvas derinantis vaikas geba veikti, bet pastebima tam tikra abejon. Vaikas ie ko lengvesni keli, bet nebtinai yra prisitaiklis. Ar jo svajon gali isipildyti? Jis labai nori tuo tikti...

R a u d o n a ir p ilk a
Jei pilkos spalvos atspalviai krinta akis ir ant to paties lapo yra raudonos, io vaiko energija nra pastovi. Jis jauiasi ne savo kailyje, uduoda sau klausimus ir negau na j tenkinani atsakym. Tokiam vaikui atrodo, kad jam niekada nenutinka nieko domaus! Pilka rodo tam tikr nesaugum - neinomyb panirs vaikas stengiasi isaugoti vilt ir stipriai kabinasi raudon spalv.

R a u d o n a ir alia
Kai kuriuos vaikus traukia raudonos ir alios derinys. Nesunku suprasti, kad jie trokta pokyi, nes be alios nemanomas aprpinimas deguonimi. Raudonos ir a lios derin besirenkantys vaikai trokta pakeisti aplink. Jie itveria vairius apribojimus tikdami, kad laikui b gant viskas susitvarkys. Prisiminkite - ios dvi spalvos simbolizuoja vents laik, piln diaugsmo ir grai, su ja susijusi, paad.

R a u d o n a ir v io letin
Kai vaikas yra susitelks ties dabartimi, neretai pieinyje matoma violetin spalva. Bet kai raudona ir violetin yra

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

alia, vaiko skleidiamai energijai, be jokios abejons, vadovauja stipri intuicija ir kvpimas. iuo laikotarpiu svarbu tikti su jumis pasidalytais spdiais. Taip pat nieko stebtino, jei vaikas sapnuoja pranaingus sapnus.

vairi kartu su g elto n a esan i spalv poveikis


Geltona yra dvasi atverianios energijos altinis. Pasitel kus gelton painimas tampa lengvesnis. Vaikas tarsi kempin sugeria teigiamus dalykus.

G e lto n a ir alia
Painimas padeda tiksliau vertinti - geltona reikia i nojim, o alia - tai, kas gera ir vertinga jam paiam. Vaikas igyvena ger laikotarp ir sismonina naujus dalykus. Kadangi jam nerpi niekai ir jis visk vertina tiksliau, jo poreikiai ir lkesiai yra brandesni. Toks vai kas apie ateit kalba maiau nuogstaudamas. Menas po truput kirbina jo smalsum.

G lto n a ir o ra n in
Energijos vaikas semiasi i j supanios aplinkos. Jis iuo metu labai plepus, nuolat uduoda klausimus, kurie danai erzina. Toks vaikas nelieka namie net lietingomis dienomis, jis nori atrasti pasaul, visas jo ypatybes. Tuoj atsiras pomgis krsti juokus, vaikas parodys, kad jam patinka bti juokdariu...

40

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

G e lto n a ir ju b d a
Geltona ir juoda simbolizuoja inias, kuriomis vaikas nenori dalytis su kitais. Jis stebi, sidmi, kas vyksta aplink, bet nesistengia dalytis patirtimi. Jam labiau pa tinka bti nebyliam ir isaugoti savo slaptas mintis. Da bar kaip tik tas laikotarpis, kai vaikas kaupia duomenis. Jis laukia tinkamos akimirkos ir tinkamo mogaus, kad umegzt ry, siekdamas konstruktyvaus pasikeitimo nuomonmis.

G e lto n a ir ro in
Jei vaikas naudoja roin spalv, jis daug svajoja. Bet ar jis skirs pakankamai jg, kad galt tas svajones gy vendinti? Roin papildanti geltona yra teigiama. ios dvi spalvos ant to paties lapo rodo, jog vaikui lengva iekoti informacijos, kad suinot, ar jo svajon atitinka tikrov. Vliau vaikas bus suinteresuotas nepaleisti pro gos i rank.

G e lto n a ir v io le tin
Violetin yra mogikj smon auginanti spalva. Kai kuri vaik pasaulvaizdis labai savitas. Taiau jie nevi sikai suvokia, kad galbt yra naujo pasaulio pranaai, kuriantys naujas teorijas, kurios pastms mones link iandien dar neinom keli, atskleis inias to pasau lio, kurio manome nesant, bet kuris tiesiog nematomas ms akims.

41

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

G e lto n a ir p ilk a
Kiekvien kart, kai pieinyje vyrauja pilka spalva, svar bu patikrinti, kokia yra kita spalva. Jei tai geltona, vaikui labai reikia nestipraus stumteljimo. Net jei jis ino, kad gali imtis veiklos ir kaip tai daryti, atrodo, jog jis juda vien ingsn priek ir du atgal. Taigi laikas bti alia ir padti vaikui tinkamu metu pereiti kit etap.

G e lto n a ir r u d a
Didel pastovumo ir tstinumo poreik jauiantis vaikas pasirinks rudus atspalvius - taip jis tikisi saugios ir ne kintanios aplinkos. Geltonai ir rudai pirmenyb teikia ramus ir labai protingas vaikas, kuriam patinka kolek cionuoti vairius daiktus. Jis domisi istorija, mgsta stra teginius aidimus, kuriems reikia pasitelkti taktik. J la bai stebina ir domina magija, ypa gyvenimo stebuklai.

vairi kartu su oran ine esan i spalv poveikis


Oranin spalva rodo socialinio santykio poreik, bet taip pat atspindi lengvabdes akimirkas, kai pavyksta puikiai pasi linksminti.

O ra n in ir m ly n a
Oranin skatina socializuotis, bet mlyna veikia taip, kad vaikas neskubdamas renkasi labiausiai jam tinkan-

42

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

i grup. Jis veikiau pasirinks t, kurioje vyraus darna ir ramyb, kur niekas nerungtyniaus. Stengtis dl to, kas vertas pastang, - toks io vaiko tikrasis tikslas.

O ra n in e ir alia
Visada pasiruousio padaryti paslaug maylio piei niuose bus oranins ir alios spalv. Veikiausiai jis su geba paskatinti draugus ivysti pasaul kitoje viesoje. Net jei aktyviai dalyvauja grups veikloje, toks vaikas retai pasiduoda kit takai. Tai jam naud, nes taip jis isaugo savo individualum.

O ra n in ir ju o d a
Oranin ir juoda rodo, kad vaikas labai daug nutyli. Vaikas linksta sritis, kurios, regis, j domina, bet jis gerai neino, ko tiktis. Jam rpi viskas, k gaubia pa slaptys ir slpiniai. Kadangi toks vaikas i prigimties yra smalsus, jis nesunkiai siekia tikslo iki galo. Nebijokite, vaikas nenori sukelti nelaims, net jei jam patinka bai sios pasakos... Sis laikotarpis retai trunka ilgai.

O ran in ir ro in
Linksminams kaip pal, be suvarym ir be jokio iurktumo: atrodo, tokia yra vaiko, mgstanio orani n ir roin, nuotaika. Jis pasitiki aplinka, visais be iim ties tiki, palikdamas atsakomyb u savo likim laimin gai vaigdei. Gali sivyrauti svajons, gal net iliuzijos.

43

V A IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

Todl svarbu bent trumpam atkreipti dmes, kas vaikui daro poveik, kad sitikintume, kad viskas tik gera.

O ranin ir ru d a
Visuomen aikiai parodo pinig gali, o vaikas tai su vokia iki tam tikro lygio. Jei pieiniuose teikia pirme nyb oraninei ir rudai spalvoms, jis gerai ino, koki materialini grybi teikia pinigai. Jis jausis saugus toje aplinkoje, kurioje nebus joki pinigini sunkum. Vai kui reikalingas tam tikras komfortas, bet svarbiausias jo poreikis ar prioritetas neabejotinai yra skanus maistas.

O ranin ir p ilk a
Kai vaikas yra jam palankioje aplinkoje, jis turi galimy b pasikeisti gera. Bet jei jis jauiasi atstumtas, paliktas nuoalje, gali bti, kad jo pieiniuose pasirodys orani n ir pilka. Net priklausydamas grupei, jis niekada nra ramus ar sitikins, kad dar priklauso tai grupei ir kiek ilgai priklausys, nes jam trksta draug atsakomosios reakcijos.

vairi kartu su m ly n a esan i spalv poveikis


Mlyna yra rojaus, kuriame viena kit papildo ramyb ir giedra, spalva. Taiau taip pat ji gali rodyti utruksiant moty vacijos stygi.

44

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

M lyna ir ro in
Jei jums atrodo, kad js vaikas regresuoja, elgiasi tru put kdikikai ir nenori nieko suprasti, gal turtumte vilgtelti jo pieinius... Daug mlynos ir roins lei dia geriau suprasti naivaus vaiko elges. Jis igyvena etap, kai visikai nenori augti ir jam rpi tik linksmai leisti laik. Maylis nori, kad mes suprastume, jog jis nra maas suaugusysis", o tik maas vaikas.

M lyna ir v io le tin
Galbt prie jus nepaprastai ramus vaikas. Gal bijote, kad jis skraidioja padebesiais tarsi bt atitrks nuo tikrovs. Mlynos ir violetins derinys nepranaauja bloga. Aiku, vaiko tempas nra toks pat kaip kit gru ps vaik, bet neatrodo, kad jam tai kelia rpest. Re gis, jo niekas netrikdo, vaikas tiesiog ibando, k reikia atleisti vadeles".

M lyna ir r u d a
Daug mlynos ir rudos suteikia tam tikr pastovum, kur vaikas labai vertina. Jausm srityje jam nereikia amerikietikj kalneli, iam vaikui labiau patinka jausti em po kojomis. Jis nereiklus, su juo nesunku. Net jei vaikas labai maas, jam patinka, kai pasakojate apie jo ateit, pavyzdiui, vaikas prao: Papasakok man, koks bsiu, kai uaugsiu!"

45

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

M lyna ir ju o d a
ios knygos pradioje trumpai paaikinau, kad mlyna, kad ir k daugelis apie j galvoja, gali atskleisti niri ir pasyvi bsen. Net jei mlyna paprastai laikoma ramy b, velnum skleidiania spalva, alia juodos ji gau na kit prasm. Vaikas jauiasi liks tuiomis. Juodas skurdas - inote, kas tai? Bt puiku nesielgti su vaiku iurkiai ir nemoralizuoti.

M lyna ir p ilk a
Vaikas jauiasi sutriks dl iuo metu vykstani vyki ir netgi praranda vilt, kad viskas susitvarkys. Jis ne bejauia baims ar nerimo, tarsi nebereaguoja aplin k - jo jausmai tarsi tuti. Pieinio tema turt suteikti nauding ini. Reikia analizuoti ne tik spalvas, bet ne palikti nuoalyje net maiausi detali.

vairi kartu su alia esani spalv poveikis


alia - tai spalva, kuri atgaivina, suteikia naujos energijos. Ji skatina eiti priek visikai negailint praeities.

alia ir ju o d a
Vaikas, kuriam ios dvi spalvos patinka labiau negu visos kitos, yra labai protingas. Beje, jis suvokia, kad jo proto lygis auktesnis u vidutin. Taiau jis nra plepus, kur

46

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

kas daugiau stebi negu kalba. Moka elgtis apgalvotai. Atsargiai! io vaiko pieiniai gali slpti, kad jam lengva apgaudinti - jausdamasis viresnis, jis gali tapti mani puliatoriumi.

alia ir ro in
Su mumis vaikas, besidiaugiantis mielo maylio pa dtimi, todl nedarykite jam pernelyg stipraus spaudi mo uaugti. Jam puikiai pavyksta veikti rpesius net ir tada, kai js nra alia. iam vaikui nebtinai reikia bti drsinamam ar saugomam. Jis dar per maas, kad kurt planus, bet ne per maas svajoti. Roin spalva leidia jam matyti pasaul truput pasakikoje viesoje, o alia mums rodo, kad jis brandesnis nei manome.

alia ir v io le tin
Kai vaikas nuolat renkasi ali ir violetin spalvas, jo pieini forma danai panai mandalas. Pieinys atrodo kupinas kakokio magnetizmo ir graios, geros energi jos. Atrodo, tarsi jis spinduliuot ties ir didiul laim. Galbt tai truks trumpai, bet vaikas nepamir io laiko tarpio, kai mgavosi kitokia pasaulio vizija.

alia ir r u d a
Neaiku, nei kaip, nei kodl, bet ali ir rud spalvas mgstantis vaikas pritraukia gaus. ios jo pieini spal vos rodo, kad nra joki klii ar prieinimosi vaiko

47

V A IK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

: j

fizinei gerovei, jis jauiasi ess situacijos eimininkas. Toks vaikas atsikrato to, kas, jo manymu, jam nereikalinga, ir eina tiesiai tiksl neisiaddamas savo sieki ir kartu gerbdamas aplink.

i j :

Svarbu sidmti, kad labai aikiai visuose vaiko pieiniuo se naudojama juoda spalva nra neigiama. Tokiu atveju reikia stebti, kaip vaikas elgiasi piedamas. Ar jo judesiai agresyvs, o gal jis pieia neskubdamas ir kruopiai irykindamas pa ias maiausias detales? Kai vaikas pasakoja, k nupie, arba prie lapo atsitveria tylos siena, galima labai daug pasakyti! Ne reikia pernelyg greitai daryti ivad, kai pieinys niek ne panaus ar yra jau matytas: kiekvienas vaikas gyvena savo pa saulyje, kuris labai asmenikas ir ypatingas. Jei pieiniai atrodo pains dl spalv ar linij, tai dar nereikia, kad vaikas savo aplinkoje nesijauia gerai. Bt gerai skirti tiek laiko, kiek pri reiks - gerai vertinti jo temperament ir suprasti, ar vaiko pieiniai yra jo esms, tai yra jo tikrosios tapatybs, atspindys, ar tik blankus j uvaldiusios takos mgdiojimas. Kai ieko me paprasto paaikinimo, visi rezultatai gali bti manomi ir i dalies teisingi. Bet kai daroma isami analiz, negalime leisti jokios klaidos. Kaip pamatte, yra daugyb dalyk, kuriuos atsivelgia ma aikinant piein: idstymas erdvje, pieinio dydis, lini jos spaudimas, forma, spalva ir tema. Kiekvienas i elemen t atskirai gali bti lengvai iluktenamas, kai neskubdami kruopiai renkate galvoskio daleles. Bet kai visas linijas ir spalvas sudedate kartu prieais save ir troktate atskleisti pa slapt, bkite tikri, nepastebsite kai kuri labai svarbi daly k. Js tiesiog turite bti pasiruos parodyti, kad esate atviras iam pieiniui, laukianiam tik vieno - kad j pamatytumte tikrojoje viesoje.

48

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

M et laikai
Reikia skirti dmesio met laikui, kur vaikas vaizduoja savo pieinyje. Pavyzdiui, iemos gamtovaizdius mgstantis pieti vaikas siekia ramybs ir darnos. J is trokta, kad kai kurie praeities vykiai pasimirt. Sniegas puikiai visk ukloja, kartais gali net paslpti... O pavasaris yra vilties ir atsinaujinimo enklas! Vaikas ne umirta arba neumiro kai kuri js paad, kuriuos gal bt davte. Jis turi daugyb plan, viskas traukia jo dmes. Jis daniau nei paprastai klausinja, savo teiginiais jums gali pasirodyti intuityvus. Vaikas nort, kad jo nuojautos bt patvirtintos. Vasaros pieiniai su glmis, paukteliais ir kitomis groy bmis bando mus tikinti, kad vaikas gyvena ia akimirka: kve pia laime! Taiau reikia bti atsargiems: vertindami pieinio turin galime daryti ivad, kad vaikas sivaizduoja nerealius dalykus nordamas patikti, jog jo svajons isipild. Ruduo savaime reikia etapo pabaig. Vaikas padar tiek daug, kiek tik galjo, ir stengiasi truput atsiriboti, sultinti tem p. Tai nebtinai reikia lides ar sielvart, greiiau - ivad.

N am as
Vaikas danai pieia nam. Jis atspindi socialin jausm. Namas mums suteikia informacijos, ar vaikas yra atviras, ar udaras su artimiausiais monmis. Ar js link manyti, kad visi vaik nupieti namai panas? Perskait poskyr tikrai pakeisite nuomon. Yra galyb de tali, pakeiiani pieinio aikinim.

49

VA IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

tai keletas dalyk, kuriuos reikt plaiau ianalizuoti irint nupiet nam. inoma, svarbu padtis erdvje, spau dimas, spalvos, bet labiausiai mus domina lang skaiius, i kamino rkstantys dmai, jei jie rksta, ir dur rankena. Reikia atsivelgti namo dyd. Pavyzdiui, didel nam pie iantis vaikas igyven labiau emocin, o ne protin tarpsn,, o maas namas atspindi labiau save susitelkusio, uduodanio sau klausimus vaiko bsen. Kaip jau minjau, namo dydis rodo, kokio pobdio ar for mos ry vaikas umezg su aplinka. Dur dydio teikiam ini neturtume pervertinti. Maos durys pranea, kad vaikas nesutink pakviesti kit savo bu vein. | savo pasaul sileidia ne ysus - ar tai bt draugai, ar tvai. Tokiam vaikui nelabai patinka, kai jo per daug klausin jama ar jis per daug priirimas. Jo durys nra atviros visiems norintiesiems. Prieingai, didiuls dj^rys^mdo svetingum visiems arba beveik visiems - kompanija suteikia jg! Tokiam vaikui gyvenimas yra nuolatin vent arba turi ja bti. Vaikas gyvena ia akimirka ar nuolat grta praeit? si vaizduoja ateit kurdamas nerealias svajas? Nupieta dur ran kena atsakys iuos klausimus. Ko gero, esate mat filmuose rodomus milinikus namus, vertus ne vieno milijono. Daniausiai j dur rankena yra viduryje. Retai paprasto namo paprastomis durimis rankena bna viduryje... Jei yaikas nupie ranken dur viduryje* esa te su nepriklausomybs, savarankikumo siekianiu mayliu, mgstaniu isiskirti i kit. Tai turi pranaum, bet toks vai kas gali bti truput kietakaktis ir elgtis tik taip, kaip patogu jam. Jei rankena yra kairiau, vaiko mintys susijusios su praeitimi. Geriau bt su juo kalbti apie teigiamus ir palankius praeities

50

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

vykius, kad bt sustiprintas jo tikjimas ateitimi. Toks vaikas nemgsta pernelyg staigi pasikeitim, reikia duoti laiko jam susitaikyti su viena ar kita mintimi. Atrodo, kad jam labiau patinka maesni u j vaik draugija. Savo elgesiu jis nerodo poreikio uaugti, kartais lieka panaus kdik. Jei dur rankena yra deinje pusje, vaikas ieko pokyi, jam labai patinka, kai su juo kalbama apie tai, kas laukia, apie bsimas pramogas... Toks vaikas jauia poreik nuolat bti ska tinamas ir motyvuojamas. Ne todl, kad jis tingus ar vangus, greiiau dl to, kad nori paspartinti vykius. Tokiam vaikui sunku sijausti ia ir dabar". Jam itin patinka staigmenos. Analizuodami isidstym erdvje turime inoti, kad tai, kas yra lapo kairje, atspindi praeit, deinje - ateit. Tas pat tinka ir kalbant apie dur ranken.

U kurk krosnyje u g n ...*


Nebtinai ant kiekvieno vaiko pieto namo ivysime tok pat kamin, juolab dmus. Net dmai gali bti skirtingi. Pie damas dmus vaikas gali nubrti apskritimus arba paprastas linijas. Ukurk krosnyje ugn, a griu ms namus..." - puikiai atspindi vaiko nupieto kamino simbol. Dmai teikia ini apie eimos jausmus ir j pobd. Paprasta linija nupieti arba gauss dmai mums rodo, kaip vaikas reaguoja eimos igyvenamus jausmus. Kartais jo re akcija teigiama, kartais - neigiama. Lengvas, silel panaus brknys mums leidia nuspti dvi galimybes: arba ugnis gsta, arba ji k tik ukurta. Rei kia kit enkl, kad prieitume prie vienos ar kitos galimos ivados.

P r a n c z d a in o s o d i a i (ver t. past.).

51

VA IK P I E I N I A I : kaip juos suprasti

Kuo namas svetingesnis, kuo gyvybingesnmis spalvomis pieiama* tuo stipriau vaikas jauia savo vert, pasitiki savimi. Galima teigti, kad eimynin aplinka gera. Taigi nupietas len gvas dmas, dideli langai ir linksmos spalvos rodo nauj pfylq (nam idinyje k tik pradjo degti nauja ugnis). Prieingai, jei spalvos atrodo nelabai gyvybingos ir nenupieti mons, tada trumpa dm linija nyksta, blstanti ugnis uges. eima igyveno jausmins energijos suintensyvjim, bet dabar vjas nebe toks palankus. Jei dmai rksta su pertrkiais, tiktina, kad krosnis ne labai gerai veikia, galbt reikia ivalyti kamin. Gyvenime yra dalyk, kuriuos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems sunku suvokti ar priimti. Nupieti tokie dmai yra ma rpesi enklas, kai kurie eimos nesutarimai ar sunkumai kelia li des. $iuo atveju pageidautina padti vaikui atsikratyti kalts, kuri jis gali jausti. Kuo ugnis gyvybingesn ir kartesn, tuo intensyvesni d mai. Atsargiai, ia gali tykoti agresija!*- didel juod debes labai panas dmai pranaauja audr eimoj . Reikt nusta tyti, ar tai tik sunkus laikotarpis, kur reikia itverti, ar trunka jau seniai ir neatrodo, kad tuoj baigsis. Nereikia pamirti, kad kiekviena linija, kad ir kokia bt: pernelyg kruopiai nupieta ir intensyvi ar, atrodyt, pernelyg plona ir vos irima, turi savo reikm ir reikia dar budriau aikinti piein.

Langai
Kad namas bt viesus, turi bti nupieta pakankamai lang. Kuo lang daugiau, tuo smalsiau vaikas domisi, kas vyksta aplink j. )Jam patinka vilgtelti, kas yra aplinkui. O

52

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

kok ry vaikas umezga su savo aplinka, rodo jo nupietos durys. irima pro lang, bet einama pro duris. Mai langai mums rodo, kad su vaiku reikia elgtis sant riai ir atsargiai^ {Neuduokite per daug klausim ir juo labiau nesielkite taip, tarsi sektumte maiausius jo judesius. Intra vertas yra prats pieti maai lang ir, j ramybje. Plats langai, inoma, rodo, kad vaikas labai domisi gyve nimu, bet jie gali atspindti ir tai, kad vaikui nepavyksta bti patenkintam: jis visada trokta daugiau ir geriau, nes jauia poreik vilgsniu aprpti platesnius horizontus. Toks vaikas yra ambicingas ir reiklus, tai nra savaime neigiamas dalykas, bet jis privalo pripainti savo ribas.

'V'

m ogu s
Nupietas mogus, kaip ir visi kiti, tobulja su vaiko am iumi. Tai, kaip pieiamas mogus, daniausiai atspindi pat vaik arba j supanius asmenis. mog vaizduojaniame pieinyje yra daug analizuotin detali, pavyzdiui, veido bruoai, ran k, pd padtis... Kartais vaikai nupieia mones paprastomis linijomis, tarsi sudtus i degtuk. Toks pieinys mums rodo, kad vaikas save laiko nelabai svarbiu, jis trokta atkreipti ms dmes kitas pieinio detales. \ Dideles apvalias akis pieiantis vaikas yra smalsus ir jo do mjimasis gali bti itin didelis. Didels akys taip pat gali at spindti igst, baim... Vaikas tarsi pribloktas, sustings dl to, k mato.

53

V A I K P I E I N I A I : ka ip j u o s s u p r a s t i

Prieingai, kai pieinyje vaizduojamos labai maos akys, vaikas nenori nieko inoti arba suvokia, kad nuo jo kakas slepiama, ir yra pasiruos aisti aidim. ! Kai trksta burnos, vaikas nesako n pdo, links tylty Kodl? Kitos pieinio detals mums atsakys klausim. Atvira arba spalva parykinta burna rodo, kad vaikas galbt neieko odio kienje. Daniausiai vaik pieiniuose ausys nematomos: j nra, nes vaikas nupieia plaukus, paslepianius ausis. Taiau jei au sys matomos, vaikas pranea, kad pro jo ausis nepraslysta n menkiausias garsas, !o klausa labai jautri. Rank padtis taip pat svarbi - jei jos nukreiptos vir, vai kas nori bti igirstas. Rank paklimas reikia laukim, troki m gauti skub atsakym (nupietas mogus tarsi maldauja). Posakis nuleisti rankas tinka pieiniui, kuriame vaikas nupie mogaus rankas iilgai kno. Tai tarpsnis, kai vaikas nesiekia umegzti socialinio ryio. Horizontaliai, pei auktyje nupietos atviros rankos rodo bendravimo^preik. Vaikas pasiruos imti visk, k norime jam duoti. ^ Jei nupietas mogus neturi rank, vadinasi, vaikas nesuge ba valdyti situacijos, palbt todl, kad jam neduodama gali myb, o gal jis paprasiausiai netrokta pasiraityti rankovi". Jei nupie mog be pd, galbt vaikas ieko pastovumo. Galima analizuoti remiantis posakiu em slysta i po koj. Tarsi vaikas neturt galimybs pats judti, jis labai priklauso mas nuo aplinkos.

Saul
Anksiau saul simbolizavo tv; toks poiris laikui b gant truput keitsi.

54

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Saul simbolizuoja vyrikj energij, siejam su nepri klausomybe ir kovingumu. Saul pieiama daniau u mnul ar vaigdes. Jei saul nupieta lapo kairje (kair pus reikia praeit arba ry su motina), vaikas rodo nepriklausomos motinos ta k, ji veikia nesiderindama prie kit!] Pernelyg karti sauls spinduliai mus informuoja, kad mama truput kyri. Kuo spin duliai stipresni, tuo didesnis sauls smgio" pavojus. Vartoti od smgis" ia labai tinka. Motina gali vaikui atrodyti tu rinti ilgas rankas", norinti visk matyti, iek tiek primetanti savo vali. ^Puslapio deinje vieianti saul mums rodo, kaip vaikas suvokia savo tv. Pernelyg spinduliuojanti aul gali rodyti tvo polink odi n ir fizin smurt. Itin karta saul, bet be spinduli, netgi blausoka, duoda uuomin, kad prarastas entuziazmas ir savaranki kumas. Nupieta kairje ji reikia motin, deinje - tv. Jei saul yra pieinio centre, ji vaizduoja |ja t|" v a i^ Vaikas jauiasi ess nepriklausomas, bet svarbiausia - jis tiki ess atsakingas u savo motin ir tv. Gali bti, kad eima nra darni, bet vaikas dl savo charakterio ir stiprybs ioje situacijoje nepalta. Taiau ar jis pasiruos ilgai tai tverti?

M nulis
Saul simbolizuoja vyrikj energij o mnulis atsklei dia moterikj pus: velnumas, prisitaikymas ir intuicija yra stipriai su juo susij. _Savo mam kaip velni ir lanksi, intuityvi ir dmesing suvokiantis vaikas mnul pieia kairje lapo pusje. Jei jpieinys neaikus, blausi spalv, galima nujausti, kad motina yra labai emocionali, jai sunku bti gera mama. Atrodo, ji neino,

55

VAIK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

kaip isikapstyti". Dl jos depresijos eimoje vyrauja nervinga atmosfera, vaikas tai jauia. ^.Krybingas, ^vaizduot ir menininko talent turintis tvas vaiko pieinyje vaizduojamas kaip mnulis lapo deinje. Jei bendras pieinio spdis neigiamas, tai yra nupieti didiuliai debesys, lietus, vandens neamas namas, tvas yra didelis sva jotojas, truput neatsakingas, jam sunku prisiimti eimos gal vos vaidmen, vedusio vyro status. Vaikas, kuris yra didelis svajotojas ir skrajoja padebesiais, nedvejodamas nupieia gra mnul paiame lapo viduryje, kad ir kaip tai gali pasirodyti netikta. Toks vaikas nupie ne mnulio rag, kaip dauguma vaik, bet mnulio pilnat - jam nieko nra graiau. Toks vaikas - tikras nuotyki iekotojas! Iradingas ir pramanus! Js vaikas pieia ir avisi apvaliu mnuliu? inokite, kad tai mgstanti isiskirti i kit ir nekenianti monotonijos bei deja vu asmenyb. Atsargiai! Vis dlto reikia padti jam pernelyg neatitrkti nuo tikrovs, jis gyvena emje, o ne tarpgalaktinse sferose...

vaigds
vaigds simbolika aikinant pieinius truput susijusi su gls simbolika. Skirtumas tas, kad gl patinka ir vilioja, o vaigd daro spd. Juk sakoma suibo vaigd", kai kalba me apie garsenybes. Gl galima lengvai nuskinti, vaigds taip lengvai nuo dangaus skliauto nenurakysi. vaigdes mgstantis pieti vaikas ne tik gyvena ia aki mirka, bet smoningai arba nesmoningai numato nepaprast lemt bti vaigde". Kartais svajons tampa tikrove...

56

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

D eb esys
Debesys nebtinai pranea apie blog or, net jei jie yra lietaus altinis", dangaus veiklos pasireikimas". Jautrus tv sukurtai arba socialinei atmosferai vaikas pieia debesis: jis mums pranea, kad suvokia, jog jo dienos gali bti kupinos ir maloni, ir nemaloni akimirk. Jis ino skirtum tarp debes, praneani apie paprast liet, ir tuoj pratruk siani didiule audra. Pasirenkama spalva palengvina pieinio aikinim. Pavyzdiui, mlyni debesys rodo, kad oras yra gra us ir nesikeis, net jei aplinka kartkartmis nra palanki. Kai debesys pilki arba juodi, laikas traukti skt.

L ietus
Lietus dalyvauja apvaisinant em. Jis nuvalo ir igrynina, bet kartu gali nusiaubti ir sunaikinti. Dauguma liet vaiko pieiniuose aikina kaip i skausmo besiliejanias aaras. Kartais taip gali bti, bet danai vaikas vandeniu valo ir grynina. Po lietaus visada pasirodo saul.

V aivorykt - sjungos tarp D ievo ir m ogau s enklas


Tai ramybs ir darnos simbolis. Viskas, kas yra lanko for mos, reikia apsaug. Lanksti ir elastinga vaivorykt vir ms galv mus saugo: Dangus negali ugriti." Reikia bti velniems su vaiku, kuria pieiniuose vaivo rykt dana. Jis, ko gero, praeityje igyveno audr ir tikrai

57

nenori to paties patirti. Gerai but padti iam vaikui jaustis saugiam.

M edis
I vis pieinio simboli man svarbiausias atrodo medis. Jis savaime universalus, susijs su fizinmis, emocinmis ir proti nmis vaiko savybmis, o svarbiausia - su jo pasmone. Nuo pradi pradios medis yra mogaus istorijos dalis. Visose religijose jis vadinamas vairiai: Gyvenimo medis, Pai nimo medis, Udraustojo vaisiaus medis... Medio pieinio analiz susideda i trij dali: atkreipiamas dmesys pagrind ir aknis, kamieno aukt ir stor, akas ir lapij. Kamieno pagrindas mums suteikia ini apie vaiko fizin energij ir apie pastovum, kur lemia aplinka. Kuo kamie nas prie pagrindo storesnis, tuo vaikas labiau siaknijs", jis lengvai prisipildo energijos. Vaisiai ir darovs semiasi peno i ems. Medio aknys ir pagrindas taip pat. Trapios sveikatos vaikas pieia plon pagrind stipriai nespausdamas pietuko.- Tok med lengviau ir irauti. Kamieno auktis ir storis mums rodo vaiko nusistatym ir santyk su aplinka. Ar jis lengvai paveikiamas ir paeidiamas, ar sugeba u save pakovoti? Aukto ir storo kamieno medis uima daugiau vietos, o plo n kamien, net ir gerbtino aukio, paeis blogi orai. Vaikas panaus pieiam kamien, jis perkelia piein tai, kaip save suvokia socialinje aplinkoje, ir parodo, koki viet joje uima. Bna, kad penkeri met ir vyresnis vaikas medio vi duryje nupieia apskritim. ia paukio arba vovers na mas", - paaikina. Tai seksualumo nubudimas. Nenustebkite, jei iuo laikotarpiu vaiko pieiniuose danai rasite seksualini

58

simboli, jis jums uduos klausim ir ant popieriaus lapo, ir odiu. Vaizduot ir krybingum atskleidia nupietos akos ir lapai. Syv maitinamas medis gausiai sulapos. Jei syv nra, nra ir lapijos. inote posak turtinga vaizduot" - syvai rei kalingi, kad bt maitinamas ms protas. Medis be lap, turintis maai ak, be jokios abejons, nra gerai maitinamas. Gal jam trksta tr? Galima manyti, kad vaikas jauiasi lidnas ir jam stinga motyvacijos. Reikt paadinti jo smalsum, vaikui, ko gero, reikia naujovi. Gausi lapija pieiama, kai galva pilna idj ir plan. Vaikui mini netrksta. Atsargiai, nes per daug veli lapija gali bti per sunki akoms. Dert apgenti. Geriau pamirti kelet pla n, nes vaikui nepavyks padaryti visko, ko geidia; per daug dalyk tuo paiu metu!

G ls - m e il s sim b olis
Gls diugina savo spalvomis ir kartu skleidia subtil kvap, gaila, kad j grois laikinas... Gles pieiantis vaikas trokta patikti. Jei gls pieiniuose kartojasi, inokite, kad vaiko ego reikia peno ir bti padrsin tam. (Juk reikia rpintis glmis: jas laistyti, apkarpyti...) Nenustebkite vaiko pieiniuose matydami daugiau g li, kai jis igyvena Edipo kompleks. Mergait tuo tarpsniu trokta ne tik atkreipti tvo dmes, bet ir j ilaikyti. Priein gas atvejis tinka berniukams.

K alnas
Kalno pieinys reikia pastovum, kur vaikas pasiek arba stengiasi pasiekti. Jis taip pat gali atspindti tikslus ar svajones,

59

V A IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

kuriuos vaikas kabinasi. Tinkamu vienos ar kitos analizs vedliu mums bus tai, k vaikas nupie ant kalvos arba kalno. Ten gali bti medis, namas, gls. vairios papildomos pieinio detals mums rodo, kokios nuotaikos ar k mstydamas vaikas ireikia savo poreikius. Nereikia pamirti, kalnasr y ra kairje lapo pusje, jis reikia praeityje gyt pastovum, jei kalnas deinje, jis rodo pastovum, kurio vaikui trksta. Kalnas lapo viduryje reikia tikslus ir svajones, kuriuos reikia tuojau pat gyvendinti. Ant kalno vien ar daugiau medi pieiantis vaikas mums pranea, kad nesuvokia, jog kakas j stumia eiti priek ir veikti klit, jis veikia ne savo valia. Namas ant kalno mums rodo, kad vaikas jausmingai igy vena pasikeitim ir kad jis bei jo artimieji, dj jg, pasieks nauj darn ir nauj stabilum. Gls, gls... tai ir svajojantis vaikas. Jis turi trokim, plan, bet kaln suvokia kaip pastang, jis nort, kad viskas bt lengviau. iuo atveju svarbu daugiau dmesio skirti li kusiam pieiniui. Galbt vaikas yra truput tingus arba prisi taiklis... Kit lape nupiet linij simbolika mums pads rasti tinkam atsakym. Gali bti, kad paprasiausiai vaikas svajoja apie kak nepasiekiama. Toks vaikas apsimeta". Tai gali jam padti igyventi tam tikr tarpsn, sustiprinti jo pasitikjim ir emocin pastovum.

G yvnai
Jei daniausiai vaikas pieia gyvnus, jisjio ri dar aikiau praneti apie savo poreikius. Toks vaikas gali jaustis nesupras tas suaugusij. Gyvno ris mums parodo vaiko susirpinimo altin: fizi nius, emocinius ar protinius poreikius...

60

P I E I N I A N A L I Z IR A I K I N I M A S

Jei vaikas mgsta pieti uiiis, jam be galo patinka draugija, jis nelabai vertina ramyb. Paprastai tai daug kalbantis ir judrus vaikas. Prieingai, kai pieiniai rodo nepriklausomybs ir vienatvs poreik. Arklius pieia ambicingas^vaikas^1Jis danai kalba apie atei t, svarsto, k darys vliau. .Pauktis danai matomas vaik pieiniuose. Jis rodo, kad vaikas smlsusj linksmas, bet nori vienu metu per trump lai k daryti daug skirting dalyk. Prasm atskleidia posakis nijo akos ant akos". (^Vanduo ir juyys siejamos su ramia prigimtimi. JVaiko veikl, kai yra vienas arba grupje, nusako posakis kaip uvis van denyje". Taiau nepraykite jo priimti sprendim ar ireikti nuomons, nes gali tekti ilgai laukti atsakymo. Js vaikas ir jo monstr pieiniai! Kaip siaubinga!" - pa sakytumte. Nebijokite, vaikas trokta padaryti spd ir pa veikti, kartu lengva jam paiam padaryti spd ar j paveikti! Tiesa, jis siekia tam tikros valdios, jam bandym tarpsnis. Nepamirkite pasakos Grauol ir pabaisa"... Pabaisa pavirto grauoliu princu. Kartais nra blogai tikti pasakomis!

T ransporto p riem o n
Vaikas pieia dviraius, autobusus, lktuvus, automobi lius... Transporto priemon simbolizuoja socialin elgsen, rodo, kaip vaikas elgiasi su kitais. Kai vaikas danai pieia automobilius, jis prats laikytis jo aplinkoje nustatyt taisykli. Progai pasitaikius, jis gali va iuoti degant raudonai, bet labai retai... Autobusas mums pranea, kad vaikas jauia poreik elgtis kaip kiti, is veikia grupje, nemgsta bti atskirtas.

61

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

Lktuvas visada yra aukiau, greitesnis ir vir kit... Lk tuvus pieiantis vaikas turi tam tikr lyderiavimo gali. Jis greiiau susivokia ir greiiau veikia, net gali manyti, kad kiti nra pakankamai greiti. Geriau, kai tokio vaiko draugai trupu t vyresni u j, nes jis nekantrauja bti kaip jie - vyresnis. . Dviratis reikia ltesn temp. Vaikui patinka savas greitis. Sustoti, kai pats to nori, ir vaiuoti toliau, kai pageidauja.

Laivas
Plaukia laivas! Plaukti, kur nea bangos, - laivus mgstan io pieti vaiko nusiteikim atspindintis vaizdinys. I ties tai reikia gebjim prisitaikyti prie netiktum. Pieinio aikinimas priklauso nuo laivo tipo: didelis ar ma as, transatlantinis laivas ar paprastas plaustas. Vanduo, kuriuo laivas plaukia, taip pat svarbus: ramus vanduo rodo, kad iuo metu likimas neatnea joki nauj vyki, viskas vyksta ra miai, i lto. Kitaip vertinama, kai pasirodo didiuls bangos, galbt kyla audra, reikia numatyti oro pasikeitim. Didelius laivus pieiantis vaikas mgsta kontroliuoti netik tumus, nekenia pasikeitim. Jis nesileidia uliejamas bang. Tokio vaiko kis: A kapitonas". Taiau jis neturt umirti, kad kapitonas laive yra vienintelis eimininkas po Dievo". Maas burlaivis arba plaustas, plaukiantis vjo kryptimi, mums pranea, kad vaikas lengvai prisitaiko prie situacijos, yra jautrus ir intuityvus. Jis ne taip gerai pasiruos didiulms audroms. Todl reikia bti alia, kad vaikas inot, jog prirei kus jis gali mumis pasikliauti.

62

II skyrius

Isam i p iein io analiz


Isamiai vertinant vaik pieinius j reikia turti daug, nu piet skirtingu metu per tam tikr laikotarp. Vieno pieinio neutenka tiksliai nustatyti vaiko stiprioms savybms, silpny bms ir poreikiams. Gali atrodyti, kad vienintelio pieinio vertinimas neatsklei dia dideli vaiko rpesi, bet siirj i ariau, turdami tam tikr pieini skaii, mes galime bti utikrinti, kad ana liz tinkama. Tam tikro laikotarpio stebjimo tikslas nra bet kokia kaina stengtis rasti problem, bet tiksliau suprasti inias, kurias vai kas perduoda pieiniais. Keli pieini analiz leidia mums apibendrinti, o apiben drinimas yra tikslesnis ir, savaime aiku, veiksmingesnis. Pieiniai padeda geriau painti vaiko temperament, cha rakter, asmenyb ir poreikius. Jie leidia atrasti ir atpainti vaiko igyvenamus tarpsnius. Suaugusij pieiniai taip pat gali bti analizuojami ir aikinami. Skirtingai nei vaikai, kuriems geriau leisti laisvai

63

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

pieti, nenurodant privalomos temos, suaugusieji piedami turi laikytis nurodym, jiems pateikiamos temos ir simboliai. Pieini analize ir aikinimu remiamasi norint padti suaugu siajam pasirinkti kit karjeros krypt, apibendrinti ir numa tyti naujus siekius ir tikslus. Dauguma moni nesiprieina tokiam metodui. Prieingai, jiems smalsu suinoti, kas slypi j pieiniuose.

Kai turime keverzon, galime nustatyti, ar vaikas jau gali pradti struktrizuoto mokymosi laikotarp, ar vis dar igyve na laisv aidim tarpsn. Kitame puslapyje esanioje keverzonje svarbu atkreipti dmes, kaip pribrkniuota. Jei vaikas taip pieia, jis gali su sikaupti, jo judesiai ne tokie pavieniai, taip pat brandus ir jo mstymas. iuo metu jam lengva mokytis, jis yra pagavus ir geba sukaupti dmes. Vaikas brknius nubr puslapio vi duryje - jis gyvena ia akimirka, nesivalgo atgal ir neatrodo, kad nerimaut dl ateities. Rykiai matomas spaudimas rodo gyvybingum ir vali. Vaikas pasiruos naudotis jo viduje sly pinia kryptinga energija.

64

VA IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

tai keverzon, nupieta plaiais judesiais visame lape. Ju desys greitas ir rytingas, jis rodo, kad i mergait suteikia sau laisv. Ji ibando judes. Kol kas iam vaikui neverta duoti susikaupti reikalaujani aidim, nes jie itin stipriai nesudo mins. Brkni spaudimas labai skiriasi, mergait iuo metu nra pastovi. Kai kuri dalyk ji reikalauja, dl kit abejoja, nelabai ino, ko nori. Svarbu, kad dar visai maas vaikas atrast linijas, sukurtas jo paties rankos judesio. Labai tiktina, jog jam naujas aidimas bus smagus. Jei paskatinsite j - gerai, bet geriau neverskite. Nenustebkite, jei vaikas po keli brkteljim pietuku keverzon paliks; pirmieji bandymai paprastai trumpi. Nebijokite, vaikas sugr pieti vis labiau pasitikdamas sa vimi.

66

V A IK P I E I N I A I : kaip juos suprasti

Pieinys yra kairje lapo pusje, jame matoma vienintel spalva - violetin. Nupietas tv apsuptas vaikas. Kairje - tvas, deinje motina. Visi trys personaai nupieti beveik vienodai. Taiau vaikas truput kruopiau pie tv, pridjo jam rankas ir ke lis veido bruous. Jis teikia pirmenyb tvui, bet motina taip pat labai svarbi. Personaai rminti linija: vaikas pamini, kad jie namie. Vertikalaus deinio brknio spaudimas turi labiausiai traukti ms dmes. inia pakankamai aiki: nelieskite mano eimos, nenoriu nieko keisti! Alyvin spalva rodo, kad priklausydamas eimai vaikas jauiasi privilegijuotas. Reikia pastebti brkn vir persona: galima irti atvir plyel, kuris vliau upietas spaudiant pietuk. Vai kas supranta, kad is taip jo vertinamas pastovumas netruks aminai... Kol kas bt gerai situacij ilaikyti toki, kokia ji yra. Kai vaikas paaugs, po keli mnesi, jis sutiks su trupuiu daugiau laisvs kiekvienam. Atrodo, vaikui iuo metu svarbu tapatintis su tvais, vliau jis taps savarankikesnis.

68

VA IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

Labirintas, kurio centre spinduliuoja saul. Du moguiai ieko teisingo kelio. Galima manyti, kad saul yra svarbiausia analizuotina de tal iame pieinyje, taiau atkreipsiu js dmes deinj krat lapo viruje: labirinto iorje vaikas nupie mnul. Piedamas vaikas pasak: Saul leidiasi, pateka mnulis." Labirintas yra alyvins spalvos, kuri reikia ramyb ir dar n. Toks nusiteikimas rodo, kad kakoks mogus teigiamai veikia vaik. Netrukus vaikas pereis kit svarb etap. Logika ir racionalumas pakeis intuicij, vaizduot ir krybingum. Labirint nupies vaikas mums prane, kad jis i prigim ties smalsus, pasiruos atrasti netgi tai, kas paslaptinga. Pieinys leidia manyti, kad vaikas labai atviras naujovms. Galbt jam sunku suvokti kai kuriuos dalykus (labirintas), bet, regis, jis labai suinteresuotas (saul viduryje) suinoti daugiau. Toks pieinys labai artimas su mandala susijusiai simbolikai.

70

VA IK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

io pieinio centre yra vaivorykt, po ja matome pel ir kylanius balionus (vaikas tai papasakojo). Vaivorykt simbolizuoja apsaug: pelyt netenka savo ba lion, bet jie netoli paspruks, nes vaivorykt neleis jiems nu skristi. Vaivorykt ne tik neleidia balionams nuskristi, bet ir su maina debes bei sauls tak. Vaikas tiki, kad net jei nesuvaldys situacijos, visada atsiras mogus, visk sutvarkysiantis pagal jo pomgius ir norus. Jei toks tarpsnis trunka ilgai, vaikas gali tapti priklausomas nuo kit, pritrkti pasitikjimo ir savarankikumo. Gal kalba ma apie savotik tingum, prie kurio vaikas priprato, nes jam be joki pastang duodama, ko jis geidia. Kai analizuojame vaivorykts simbol, turime bti atsar gs. Pagal vaiko jai suteikt svarb galsime daryti ivad, ar jis ieko didesns apsaugos, ar tik jauia suprantam saugumo poreik. iame pieinyje nra jokios dviprasmybs - vaivorykt yra svarbiausia: vaikas trokta kuo daugiau apsaugos, kad jo gyve nimas tapt lengvesnis. Jei vaikas pieia vaivorykt, kuri nekrinta akis, ji bus ne tokia svarbi.

72

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

Oranin saul lapo centre vaizduoja vaik. Mums prane ama, kad jam reikia socialinio ryio. Kokia laim, kai aplink mons! i mergait aktyvi, daug kuo domisi, dl to gali bti sunku susikaupti. Jai labai patinka viskas, kur yra aidimo ar pramo gos element! Kai ios mergaits praoma sultinti temp ir bti dme singesns, ji neatrodo sudominta (raudonos akys ir raudonos rankos). Jos namas primena mandal (irti poskyr apie mandal). Jis labai spalvingas, panaus labirint: ji visus itin myli ir nori atrasti pasaul. mogus nupietas lapo deinje, vadinasi, mergaite galima pasikliauti, kai reikia pagalbos. Visada pasiruousi" yra tiks liai j apibdinantis posakis. N truputlio pykio (roinis k nas, alios kojos). Niekas nelieka jos nepastebtas (raudonos akys), ji neieko odio kienje (atvira burna). Mlynas debesis su keliais lietaus laais rodo, kad mergait lengvai priima kritik. Taiau reikia atkreipti dmes krye lius kairje: po jais taip pat yra keli lietaus laai. Ji nubrauk anksiau jai pasakyt kritik. Galima manyti, kad i mergait priima ir supranta jai sa komas pastabas (mlyni plaukai), bet galiausiai pasielgia, kaip auna galv (raudona galva), be jokio pykio ar manipuliavi mo. Ji tiesiog jauiasi savarankika ir apsukri.

74

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

Pieinys sp stai
tai puikiai pripietas lapas, kuriame kartojamos vis spal v gls. K mums sako is pieinys?j3s atspindi laim, diaugsm... Taiau pasikartojanti tema gali rodyti, kad vaikas ieko laims ir diaugsmo... Reikia bti atidiam ir nepapulti spstus. is pieinys sle^ pia skausm ir nepasitenkinim - tai mums pranea naineUo, nupieto apaioje, analiz. I kamino rksta juodi dmai.JCas ten dega? Vaikas nupie nuskriejant balion, net pridjo jam ausis. Galima manyti, kad jis nort pakeisti aplink, siekia, kad ji ne taip slgt. Atrodo, vaikui nepatinka, k mons aplink j kalba. Jis bando atrodyti laimingas, bet... Besikartojanios temos, pieinys rodo tam tikr paeidia^ mum, kartais net nedidel baim. ias gles nupies vaikas su didele viltimi kabinasi savo svajones. Jis bent jau bando svajoti, net jei tikrov vis ilenda paviri (namas).

76

is pieinys paios paprasiausios raikos: obelis su dviem glmis deinje (tai paaikina vaikas). Viruje lap kerta hori zontalus mlynas brknys. Obelis mums rodo, kad vaiko vaizduot laki, jis krybingas. Medis yra puslapio apaios viduryje,.vadinasi, vaikui svarbi i akimirka, jis optimistikai velgia teit (gls deinje). Kaip mlynas brknys pavaizduotas dangus yra stipriai saugantis. io vaiko dienos bga be didels tampos, jis moka puikiai apsisaugoti, pasitikrina, ar jo dangus vis dar mlynas, ar neatsirado pilk debes. Kai kada pieiniuose labai maai analizuotin detali, ta iau svarbu atidiai apirti kiekvien linij. Jauiame, kad vaikas stengsi piedamas, judesys atrodo tikslus, apgalvotas. Nors vaikas nra pavyzdingas, galima tik tis, kad elgsis kaip vyresnis nei ities yra.

78

iame pieinyje matome oranin nam su tamsiai mlyno mis durimis, kamin su raudonu dm sileliu ir spinduliuo jani saul... Gls paprastai rodo diaugsm arba laims piekasv iame pieinyje gls vaizduoja vaik supanius mones. Kairje nupietajnaesn gl geltonais ir juodais iedlapiais, jos centras nvjspalvintas geltona' raudona ir juoda spalvomis. Gl labai pasvirusi dein ir beveik lieia nam. Ji vaizduoja motin, kuri viduje slepia tam tikr pykt (raudona ir juoda), ji susi valdo, kad nepasireikt jos agresyvumas, motina nenori kelti vaikui nerimo (namas deinje). Gl deinje yra didesn, raudonos ir alios spalvos. Tvas tikrai kiek valdingas (raudona), jam visikai natralu bti vis k sprendianiu eimininku. Vaikas susitapatino su namu, jis linksta prie kairiosios gls tarsi nordamas prie jos priartti ir tolsta nuo deinje nupie tos gls. Vaikui patinka draugija, jis myli mones (oraninis namas), bet jo viduje rksta agresija (kaminas ir raudoni dmai). Kai riosios namo puss linija rodo paeidiamum, vaikas emoci kai veikiamas mamos, susitapatina su jos agresija ir nerimu. Saul savo spinduliais bando suildyti tai, kas po ja. Vaikas trokta suteikti savo aplinkai truput ilumos.

80

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

Tai dmesingoje aplinkoje auganti mergait: daugyb sau li mums rodo ne tik mamos ar tvo, bet ir kit jos raidai palanki moni tak. Pilnatvs, pastovumo, meils (alyvin irdis) kupinas na mas. Skirting spalv gls mums pranea apie laims ir diaugsmo gaus. Mergait suvokia, kad jai skiriama daug d mesio ir rodo dkingum j supantiems monms. Kai jos vilgsnis nukrypsta praeit, viskas atrodo grau. Kai ji velgia ateit, laukia tik gera. Taiau atsargiai! Reikia atkreipti dmes svarbi detal: jos namas neturi dur rankenos. Galbt mergaitei neleidiama atrasti to^ kamyr u artimiausios aplinkos rib. Mergaits aplinka skatina manyti: Visi gras, visi geri. Taiau galima daryti prielaid, kad ji niekada neturjo tikro socialinio ryio. Itin stengiamasi mergait apsupti gerumu ir subtilumu. Kokie geri norai. T dien, kai mergait suvoks, kad u jos nam ar kiemo yra pasaulis, jos neabejotinai laukia staigmenos...

82

piein nupies vaikas trokta atkreipti ms dmes nam, nes jo dydis tikrai spdingas. Taiau ne i detal svar biausia analizei, o medis deinje ir saul kairiajame lapo kam pe. Savo namu vaikas bando mums parodyti, kad jo aplinka jam suteikia stabilum (rudas namas), bet durys labai maos ir be rankenos! Vaikas greitai prads nauj gyvenimo tarpsn, sismonins naujus dalykus, taps labai savarankikas. Prie tokio aikinimo mus veda violetiniai langai namo viruje, reikiantys nauj mstymo bd. Taiau raudonas kaminas pranea apie kol kas netariamo, nes dar nra dm, maito pradi. Vaiko agresija kol kas slypi pasmonje. Saul kairje pusje maai matoma ir be spinduli, taigi ji nedaro didels takos. irdis, paversta personau, i dalies pa keiia saul. Vaikas ia irdimi mums parodo, kad jam artimas mogus, iuo atveju - motina, j labai myli, bet jos meil gali atrodyti truput racionali". Gl truput linksta kair, jos centre yra roins, oranins ir geltonos spalv. Praeityje vaikas buvo energingas, linksmas, i prigimties jautrus ir jo aplinka nusprend, kad gerai bt j imokyti tam tikros disciplinos (rudas namas). Deinje nupietas medis mums pranea, kad vaikui reikia atsakym klausimus, kuriuos jis netrukus uduos.

84

VA IK P IE I N I A I : kaip juos suprasti

Oraninis namas su aliu stogu ir daug lang. Vir namo du mlyni debesys. iai mergaitei patinka draugija (oraninis namas). Ji greitai mokosi ir turi ger atmint (alias stogas), yra smalsi, atvira I orei (dideli langai). Jos aplinka nuolat juda (banguotas brk nys - namo pagrindas). Mergait suvokia, kad ji priirima ir esant reikalui gali bti subarta, bet kartu ino, kad tai jos labui (mlyni debesys). Motina turi daugiau takos nei tvas (saul kairje)^ Didel roin irdis rodo nuolatin dmesio ir velnumo poreik. Namas buvo nupietas ne lapo apaioje, o viduryje. Mer gait tikrai yra veikiama to, kas vadinama naujausia mada. Ji netrunka apsirpinti tuo, k draugs neseniai sigijo. Gali kilti ta bda, kad mergait neturi savo asmenins nuo mons ir pernelyg susitelkia tai, kas kitiems atrodo grau ir teisinga.

86

VA IK P I E IN IA I: kaip juos suprasti

iame pieinyje matome nam, med, saul ir mog. Prie mus du visikai skirtingi mediai. Kairje esantis yra labai velus, o medis deinje neturi lap. Vienu atveju susiduriame su medio simboliu vasar, kitu atveju - rudens pabaigoje, iemos pradioje. Mergaitei labai svarbus perei namasis laikotarpis. Neseniai ji atrod aktyvi, smalsi (medis vasar). Taiau elgesys pasikeit: ji nebenori veiklos, tarsi pasitrauk al (medis iem). Saul padeda atsakyti, kodl taip pasikeit elgesys. Kai rje esanti saul simbolizuoja mamos ar kitos m oters tak. Ji mums rodo, kad motina yra energinga ir ambicinga - tai besidriekiantys spinduliai. M otina galbt truput per stipriai spinduliuoja arba yra reikli savo vaikui, ji i prigimties siekia kuo auktesni rezultat ir reikalauja i vaiko daugiau, nei jis gali. Mergait tam tikru laikotarpiu sugebjo patenkinti mamos nor, bet dabar pasiek savo galimybi ribas. Taiau mergait ne pati tai suvok, o suinojo i ap linkini. m ons suprato, kad m otina daug norjo" savo vaikui. M ums tai rodo dviej besikalbani moni piei nys. Vienas j yra oranins spalvos, reikianios socialin aplink. Igirdusi keli moni pastabas mergait suvok, kas vyksta. Mergait nenori dairytis atgal, jos vilgsnis krypsta ateit - tai rodo dur rankena deinje pusje. Ji iuo metu nenori nieko inoti, diskusija nemanoma; juodas stogo brknys puikiai patvirtina aikinim. ali langai atnea

88

VA IK P I E I N I A I : kaip juos suprasti

nauj vjo gs, jie igrynina tai, kas dar tak praeityje. Mergait dabar visk mato kitaip. Jauiama tam tikra agresija: kaminas ir dmai yra raudo ni. Po kiek laiko mergait tikrai ubrauks praeities vykius, bet motina niekada nebeturs tokios takos, koki anksiau turjo savo maylei. manomos dvi ieitys: arba mama pa keiia poir vaik, arba vaikas ilaikys atstum tarp savs ir mamos. Kai i pieinio suprantame, kad vaikas suvok kai kuriuos dalykus arba pasikeit jo nuostatos, prie sikiant geriau truput palaukti. Turime duoti vaikui laiko, kad jis galt pasiruoti permainoms. Neigiami praeities igyvenimai gali pasirodyti praturtinania patirtimi ateityje. Pieinys mums suteikia ini apie motinos ir dukros tar pusavio santykius. Bet labiausiai mus domina, kiek ir kaip vaikas sugebs pasireikti. Ar m otina bus pasiruousi atsi velgti dukros nuom on? Kaip tik tokiais atvejais labai domu analizuoti ir aikinti pieinius. Per piein pasmon mums atskleidia didiulius lobius, mums tereikia juos atrasti. Tvo valdia vaikui ir naudojimasis ja matomas lengvai: vaikas aikiai mums parodo pieiniuose per vairius simbo lius. Lygindami 81 puslapio ir 89 puslapio pieinius matome, kad abi m otinos daro skirting tak vaikui.

90

ISAMI PIEINIO AN A LIZ

81 puslapio pieinys rodo, kad vaiko motina yra jautri ir jausminga, ji suvokia, kad vaikas su ja tapatinasi. Mama stengiasi, kad vaikas pernelyg nejaust, k ji igyvena, nes bijo kelti vaikui nerim. O 89 puslapio pieinys rodo, kad m otina elgiasi priein gai. Ji naudojasi savo valdia, prim eta savo vali dl tariamos vaiko gerovs. Viena motina yra jautri takai, kuri daro vaikui, o kita m otina valdo situacij.

91

VA IK P I E I N I A I : ka ip juos suprasti

Raudonas namas ireikia vaiko agresij, jis ,neturj& x^ sunku j ivdinti, tai yra pavelgti situacij kitoje viesoje. M s dmes turt patraukti trkis deinje sienoje. Vaikas emocikai paeidiamas, namui padaryta ala. Be to, debesys raudonos spalvos - apie vaik griaudi pyfois. Kas dl to atsakingas? Atsakym mums duoda d ^ ngjfijapo pusje esanti saul. Ji vaizduoja dom inuojant tv, prisirius prie savo,,nekin tani pair (raudonas takas sauls centre). Saus^spnduliai juodi, vadinasi, ji neskleidia ger virpesi. Vaikas paeistas emocikai, nes save vaizduoja kaip ma berank mogut. Jis jauiasi maas, nesugeba veikti ar rea guoti savarankikai. Taiau jis bando ypsotis. m ogutis yra prie baseino (vandens elementas), kuris turt nuplauti ir atgaivinti. Bet nupieto baseino vanduo juodas. Vadinasi, vaikas bando atsikratyti blog mini, bet situacija lieka to kia pati nekintanti. Medis yra pasmons simbolis - vaikui gali padti jo pa smons jga. Vaikas nesitapatina nei su tvo, nei su m o tinos paveikslu, jis jauiasi kitoks, ino, kad nra kaltas ar atsakingas dl esamos padties, tai padeda jam ilaikyti pu siausvyr. Vaikas nebtinai suvokia savo individualum, bet jis daro stipr poveik. Daniausiai gls turi teikti diaugsmo ir paguodos, bet ia ne tas atvejis. Net jei koks nors vykis vaikui dovanoja gra i akimirk, jam nepavyksta umirti j supanios agresijos.

92

V A IK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

Geltona gl (intelekt, smalsum, painim simbolizuojanti spalva) gali bti ieitis. Viskas, kas gali bti penas io vai ko protui, yra vertinga. Mokykla, aiku, bus puikus koziris ir puiki pagalba. Reikt pasistengti nutraukti neigiam ry su tvu (vaiz duojam kaip juoda ol), nes jis vaikui neduoda nieko gero, o tai yra labai blogai. Gles vaikas nupie pirmajame plane. Jis labai nort, kad mons nesuprast, kas vyksta jo gyvenime, bet jam sunkiai sekasi tai nuslpti. M edi lapija brkniuota - vai ko mintys susipainiojusios, jis nesupranta, kas buvo esamos situacijos pradia. Pieinio linijos labai nepastovios, ranka juda plaiai. Vykstantys vykiai keiia gyvenimo tkm, iuo m etu vaikas igyvena tarpsn, kai viskas aplink griva (namas). Laukti jis sitais alia medio - galbt tai nra geriausia vieta, nes jei trenks aibas... Vaikas truput atsitrauk nuo tvo. Reiks ilgai laukti, kol tvo taka sumas, nes tvas yra valdovas ir neketina trauk tis. Tvas trokta ilgai likti matomas (saul deinje). Vaikas save nupie didele galva, o tai rodo, kad jis geba susidoroti su situacija ir visk baigs ikelta galva . Reikia tiktis! eimynin atmosfera turi labai daug takos emociniam vaiko gyvenimui. Kaip galime sprsti i pieinio, vaikas ap suptas nestabilumo ir agresijos.

94

ISAMI PIEINIO

ANALIZ

Piein galima palyginti su 83 puslapio pieiniu, kuris yra visikai prieingas. Piein nupieusi mergait nesijauia at skirta, ji sulaukia per daug dmesio. Visi yra geri, - tokia j gaubianti atmosfera. Vienas vaikas turi nepavydtin aplink, o kitu labai kruopiai rpinamasi. Vienas j turs pakankamai ryto su sidoroti su ikiais (gal bus truput nubrozdintas), o kitas susidurs su sunkumais vos nutols nuo eimynins aplinkos. Svarbiausia, kad vaikas suvokt ger ir blog poveik da ranius dalykus. Kuo anksiau vaikui tai pavyks, tuo lengviau ir konstruktyviau jis vertins savo individualum.

95

iame pieinyje yra daugyb domi analizuotin detali: namas, i jo rkstantys dmai, i pagaliuk sudarytas mo gus ir saul. Raudonos spalvos namas ir jo.dur rankena yra truput kairiau, tai rodo, kad vaiko jausmai dar susij su praeitimiRaudona simbolizuoja energij, taiau is pieinys parodo, kad enTgija gali sukelti sprogim. Labai gausiai rkstantys dm ai patvirtina aikinim. idinyje dega malkos, j dla nemaai. Mlyni langai mums pranea, kad vaikui sveika isikrauti, nuo to jis jauia savotik palengvjim, nes mlyna simbo lizuoja ramyb ir darn. Svarbu atkreipti dmes laip tu ^ kurie tarsi kvieia pri eiti prie vaiko, bet jais lipti reikia pastang.. iais brkniais vaikas mus spja, kad i pradi prie jo nebus lengva prieiti, jis ilaikys tam tikr atstum. Nam rmina du mediai. Kairje esanio medio lapai yra viruje; vaikas norjo suprasti padt, rasti atsakymus klausimus, kodl ir kaip. Deinysis medis yra maesnis, mlynos lapijos linijos nra ibaigtos: vaikui reikia pasidalyti mintimis, jis atviras tam, kas vyksta. Pusiaukelje tarp namo ir sauls nupietas pilkas pauk tis - inios nejo simbolis. Vaikas gauna ini i sauls. Vis dlto esmin io pieinio detal yra saul, esanti kai rioj ame-lapo kampe. Ji vaizduoja motin, kuri bando skleisti

96

VA IK P I E I N I A I : kaip juos suprasti

energij, bet sauls akys tuios.^Vaikas puikia suvokia, kad motina yra nepastovi, jai sunku pasirinkti, net jei trokta, jog bt kitaip. Mama siunia inias, kurios nra labai ai kios - pauktis nupietas pilkas. Jj?agaliuk sudarytas mogus yra paios paprasiausios raikos. mogus mlynas: vaikas nesiekia atkreipti savejdmesio, jauia velnum mamai. Vaikas trokta, kad mama bt patikimesn. mogaus kojos yra juodos, jis nejauia stabilumo, taiau geba prisitaikyti, nes juda ant riedlents. Prie pagrindo medi kamienai nupieti neaikiai - juos bt galima lengvai irauti. Nors vaikas atrodo gals prisi taikyti, jis nra darniai siliejs aplink, jo knas nupietas kaip manoma paprasiau. Svarbi detal yra i kamino rkstantys dmai. Juos pie damas vaikas stipriai spaud pietuk, jo viduje dega em o cin energija. Pieinyje yra stiprus prietaravimas: mogus nupietas labai paprastai, o dmai labai gauss. Vaikas nori mus tikinti, kad jis puikiai tvarkosi, igyve na tobulos laims jausm (riedlent), bet taip nra. Jis iki galo nesuvok, kad jauiasi prastai, jis bando sprukti nuo motinos. Agresija vien dien ils paviri ir kuo anksiau tai vyks, tuo geriau. Debesis yra tarsi pjklo amenys, jis su kels audr... Kaip pastebjome, tame paiame pieinyje reikia atkreip ti dmes, k vaikas supaprastino ir kam pieti skyr daugiau

98

ISAMI PIEINIO ANALIZ

laiko. Jei linijos ir formos tame paiame pieinyje prieta rauja vienos kitoms, perduodama inia gali klaidinti. Jei vilgtelsime 79 puslapio piein, pastebsime, kad jis paprastas: abi gls nupietos utikrintu judesiu, medis turi tvirt pagrind (sunku irauti), neuima pernelyg daug vietos. Pieinyje nra joki prietaravim. O piein nu pies berniukas atrodo visikai laimingas, besiypsantis, ta iau paanalizavus irykja visai kitokia situacija.

99

VAIK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

Pieinys sp stai
Siame pieinyje yra daugyb viena kitai prietaraujani ini, toks pieinys vadinamas pieiniu spstais. J aikinant reikia bti budriam. Mergait save pavaizdavo kairje pusje, iskstomis rankomis, su kaspinu ant galvos, tiesiai po saule. I pirmo vilgsnio atrodo, kad prie jos lengva prieiti, bet nesuklyskite, jos pieinyje yra utvaras. Tam tikroje vietoje tam tikru laiku ji parodys, ar galite kitis jos reikalus. Mergait stipriai ta patinasi su motina (saul). Kaspinas yra puoybin detal, is vaikas savimi didiuojasi. Taiau mergait nenori tapti vyresn, nes save nupie lapo kairje, o tai rodo ry su praeitimi. Alyvine spalva nuspalvintas namas kontrastuoja su rau donu stogu. Vaikas jauiasi ir nori bti kitoks nei visi. Stogas rodo kunkuliuojant mstym (raudona). Taiau atsargiai, io vaiko mintys juodos (juodi dmai). Ji nuolat m anipu liuoja. Mayl labai protinga, stengiasi visk valdyti ir pakreipti savo naudai. Jai suteikiamas materialinis ir fizinis saugumas, ji nenori nieko atsisakyti. Mergait motinai vaidina geros dukrels vaidmen. Ji dedasi naivia ir dauguma j supani moni nenutuokia apie jos intrigas. Namo langai turi uuolaidas, vadinasi, vaikas gali steb ti i vidaus* bet pts_ likti nematomas. Mlyni debesys vir

100

V A I K P I E I N I A I : kaip juos suprasti

namo rodo galimus rpesius, taiau manoma velgti ge rj pus. Tai rodo, kad mons aplink mergait yra labai supratingi. Violetinis automobilis mums rodo, kad mergait nepasi ruousi keisti mamai vaidinamo dukrels vaidmens. Ji tvir tai tiki, kad jos elgesys labiausiai tinka norint gauti tai, ko trokta. Saul nupieta stipriai spaudiant, atrodo kaitri. Mamos asmenyb tvirta, jai pavyko paveikti dukr, galbt truput per daug giriant jos ego. Pavyzdiui, kartojant mano mao ji princes". Vaikas nenori tapti vyresnis (mogus kairje) ir dl to truput kalta motina, nes aukldama danai kalba apie savo mylimj mayl"... Tada vaikas suvokia: Kol bsiu maa, mama mane myls!" Tvora u mergaits reikalinga kaip utvaras, kad niekas neateit ir nenutraukt jos ryio su mama. Svarbu pastebti, kad deinje lapo pusje yra atvira vieta, paskui tvora tsiasi toliau. Mergait suvokia, kad netrukus taps savarankikes n ir labiau nepriklausoma. Taiau mergaitei patinka versti m otin tikti, kad yra prie jos prisiriusi. Tai tiesa, bet, ko gero, ne tiek, kiek mergait bando tikinti. Analizuodami kai kuriuos pieinius pastebime tv val di vaikams. O irdami kitus pieinius galime nusteb ti, kokia didel valdi vaikai m anipuliuodami turi tvams. Kaip tik piein nupie tokia mergait.

102

ISAMI PIEINIO A N ALIZ

71 puslapyje du mons labirinte veikia vienas kit, bet n vienas nemanipuliuoja. Retai tenka matyti tokius pieinius. Manipuliacijos galia, kuri labai akivaizdiai vaizduoja mo geliukai, danesn pieiniuose: arba vaikas traukia antklod savo pus, arba suaugusysis, kuris neretai bdamas didesnis vaikas u savo atal, bando valdyti ir situacij, ir savo vaik.

103

is pieinys yra puikus mandalos pavyzdys. Nuspalvotas vi sas lapas, bet kiekviena spalva turi aikiai nustatyt viet. Analizuoti pradsime nuo spalv pasirinkimo. Kairje pusje esanti ruda spalva mums parodo, kad vaikas praeityje jaut saugum ir stabilum. Mlyna, einanti po rudos, nea ramybs ir harmonijos. Paiame lapo centre yra staiakampis su keturiomis m lynomis irdimis. Pirmiausia turime atkreipti dmes juod staiakampio linij. Brdamas toki linij vaikas stengiasi ne tik apsaugoti didel laim (irdis lapo viduryje), bet ir vengti pasikeitim, kad isaugot esam situacij. Juoda linija, sutei kianti staiakampiui form, rodo neigiamas mintis kiekvieno, kas idrst keisti tai, k vaikas trokta apsaugoti. Be to, svarbu pastebti, kad is staiakampis nupietas kaip pakyla - prie jo pagrindo yra alyvin atrama. Violetin spalva yra sudaryta i raudonos, aktyvaus ele mento, ir mlynos, pasyvaus elemento. Troktama veikti (rau dona), bet ilaikant kantryb (mlyna). i mergait puikiai suvokia naud ir gerov, kuri jai, regis, teikia aplinka, ir ji pasiruousi isaugoti savo brang pasaull. Lapo deinje spalvos rykesns: geltona ir oranin atspin di didesn atvirum pasauliui. Mergait vienu metu igyvena du dalykus: socialinio ryio, kuris jai patinka, poreik (geltona, oranin) ir trokim isau goti tai, kas yra jos artimiausioje aplinkoje.

104

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

is pieinys aikiai padalytas tris dalis. Virus nuspalvintas mlyna spalva, geltonai - centrin dalis ir juodai - pagrindas. Vaikas aikiai skiria savo mintis (virutin dalis), socialin gyvenim (centrin dalis) ir fizin bei materialin pagrind, kur suteikia aplinka (apatin dalis). Virutin dalis atspindi mintis: mlyna spalva mums rodo, kad mergait jauiasi rami, neigyvena jokio nesaugumo. Centrin geltonai nuspalvota dalis rodo, kad mergait turi daug socialini ryi ir vertina aplink j esaniuosius. Taiau ypating dmes reikia skirti mogui, vaikas jam nenupie rank. Mergait myli savo tvus, taiau ji mums parodo^ kad jie jai nesuteikia galimybs bti savarankikai (nra rank). Geriau, kai vaikas neturi per daug iniciatyvos. Tokios tv nuostatos tikslas greiiausiai yra noras apsaugoti vaik. Apatin pieinio dalis siekia kelnes, vaikas savo mogui ne nupie pd. Tvai yra atviri daugeliu tem, bet nekalbkite apie seksualum, tai draudiama (juoda spalva)! Vaikas gali klausinti apie visk, bet turi nutylti gimimo, seksualumo, o gal ir mirties temas. Mergait nenupie mo gui pd (niekada neinama tiesiai prie reikalo). Neatrodo, kad vaik tai trikdyt (mlyna virutin sritis, geltona vidurin sritis). Lapo kairje matome Kald eglut su dovanomis. Tvai pasiruo mergaitei duoti daugyb norim dalyk, bandyda mi kompensuoti atvirumo stok. Troktama nukreipti vaiko dmes nuo visko, kas susij su fizinmis savybmis ir j pa slaptimis...

106

VA IK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

io pieinio tema kartojasi. Praeitame skyriuje minjome, kad medio simbolis susijs su pasmone. Nupieti trys mediai su puse nes kairje esantis medis nupietas tik i dalies. Jis mums parodo, kad aplinka seniai veikia vaik ir skatina pabusti jo savimon. Svarbu pastebti, kad is medis labai auktas, beveik siekia saul. Vaikas mums rodo nor tapatintis su motina. Motina vaikui daro tak periodikai, akivaizdu, kad ji la bai aktyvi, nes saul sudaryta i gelton ir raudon spinduli. Mlynas dangus driekiasi per virutin lapo krat: vaikas jau iasi saugomas savo tv. Taiau reikia daugiau analizuoti vaiko nupietus medius. Kiekvieno j lapija smailja dang! iam vaikui labai svarbus trokimas augti, painti ir inoti. Deinje yra vietos, kur galjo bti dar vienas medis: is vaikas sugeba duoti sau laiko, nesistengia pralenkti pats savs. Vaiko nuotaikos yra pastovios.

108

iame pieinyje daugyb svarbi detali: originali saul, obelis, mergait ilgomis rankomis, antrame plane namas ir mielas kikutis deinje. Pirmame plane obuol skinanti mergait nupieta roine ir violetine spalva: vaikas neigyvena agresijos, prieingai, ji keiiasi, brsta arba auga. Medis kairje rodo netolim praeit: vaikas turjo daug mini, djo daug jg jas gyvendinda mas, dabar galvoja: Laikas rezultatams, galsiu pasimgauti! Rankos neproporcingos, inia aiki: mergait turi pakanka mai ilgas rankas, kad gaut, ko trokta, ji labai apsukri. Taiau trksta dviej detali: mergait neturi nei plauk, nei nosies. Pasistengta nupieti blakstienas, tai mergaitei suteikia vilioks ivaizd. i visum galima aikinti kaip intuicijos ar pagavumo kit atvilgiu trkum, bet mergait, be jokios abejons, moka prieiti prie kit aviai pamirksdama akimis". Unugaryje esantis namas yra ilgo oraninio siaurjanio keliuko gale. Vaikas siekia energing ir gyvybing moni draugijos. Stogas yra violetinis, tai rodo, kad mergait protin gesn u vidutin vaik. Langai daug ariau stogo nei dur, to dl mergaitei lengva irti ior ir likti beveik nematomai. Kaminas ir dmai yra oranins spalvos: vaikas iuo metu socialiai aktyvus, viskas subalansuota, nes dmai rksta lengvai, vingiuodam i. Keletas glyi i kiekvienos namo puss - norima padaryti ger spd. Saul yra ypatinga - bdama deinje ji atspindi vyrik element. Mergaitei kol kas labiau patinka vyrika draugija,

110

VA IK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

taiau ji linkusi rinktis tuos, kurie atrodo originals, isiski riantys. Saul velgia mergait ir atrodo ja besididiuojanti. Vliau kikutis gaus verts, nes yra deinje, o tai reikia ateit. Kikis tupi ir laukia, kol bus pastebtas. Gal jis nori bti pagirtas ir pamyluotas? Svarbu pastebti, kad namo link vedantis takas ir tas, ant kurio tupi kikutis, nra sujungti. Akivaizdu, kad mergaits elgesys pasikeis, ji taps ramesn, net klusnesn, bus panaesn suaugusiuosius. Taiau takas truput vingiuoja: kai ji nors ko nors papray ti, nesakys tiesiai viesiai, moks apeiti kliteles. Kikis, kaip ir privalo, turi ilgas ausis. Atsargiai! Jis visk igirs.

112

III skyrius

Vaiko p iein iai pagal tem p era m en t


Knygos pradioje trumpai aptariau vaiko reakcijas savo piein. Taiau reikia ir isamiai pakalbti apie vaik elges, kad geriau suprastumte, kokiam elgesio tipui ar kokiai grupei js vaikas priklauso. Kiekvienas ruoiasi pieti skirtingai: vieni renkasi labai ry ki spalv pietukus, kiti daugiau dmesio skiria pieinio lapo dydiui. Net jei i pirmo vilgsnio viskas daroma instinktyviai, niekada nepamirkite, kad pasmon kiekvien akimirk svar besn u smon! Yra keturi pagrindiniai temperamento tipai: sensityvus, emocionalus, racionalus ir aktyvus, taip pat jie skirstomi smulkiau. I ties gana retas atvejis, kad vaiko bruoai atitik t tik vien tip. Bet nebijokite, jums bus lengva susigaudyti perskaiius, kas toliau parayta. Kiekvienas vaikas pieia sa vitai, nes kiekvienas ant lapo perteikia skirtingus jausmus ir

113

emocijas. Sakoma, kad akys - sielos veidrodis, o mes galime sakyti, kad pieinys yra ms mini atspindys. Skaitant skyri pirmiausia siloma neiekoti ma vaik elgesio ar psichologini problem. Tolesniuose poskyriuose rasite pagrindini ini apie vaik poreikius ir lkesius pagal j temperament ir charakter, nes kiekvienas vaikas turi labai skirting, bet labai tiksli poreiki. Skirstymas pagal temperament ir charakter nra naujas. Deja, i metodik vis daniau keiia nauji bandymai ir meto dai. Nieko prie pastaruosius neturiu, bet manau, kad tempe rament tyrimai neturi bti pamirti.

Sensityvus vaikas
Gali bti, kad js aplinkoje vaikas yra tikras angelas, nusileids i daus... Tada jums pasisek! Toks vaikas, re gis, visikai netrukdo, visada ramus, atsiskyrs ir itin susi kaups mgaujasi savo veikla. Kartais jis gali uduoti jums kok klausim. Geriau nesistengti pernelyg lsti jo pasaul. Nepamirkite, kad jis jums paprasiausiai udav vienintel klausim. Toks vaikas yra labai jautrus, ramus ir udaras. Jis nesie kia kit vaik draugijos, jauiasi gerai bdamas vienas. Kai sivaizduojate jo ateit, manote, kad jis gali turti sunkum iekodamas vietos visuomenje. Geriau pernelyg nepanikuo ti. Sis vaikas nra asocialus, jam paprasiausiai labiau patin ka bti jam vienam priklausaniame pasaulyje. Bkite tikras, jis neneigia ir neisiada visuomens. Prieingai, jis nuolat msto apie tai, k galt padaryti, kad palengvint pasaulio likim. Laikui bgant, js pastebsite, kad sensityvaus vaiko pastabos visada skatina mus mstyti.

114

Sensityvus vaikas yra iradingas, bet kartu racionalus. ir dyje jis - krjas, jam patinka protingi mons, kurie yra grieti ir kartu iek tiek pami. Toks vaikas pastabus, jis jus stebi. Nieko keisto, tokia jo prigimtis. Beje, gerai bt su tokiu vaiku nuo pat maens umegzti pasitikjimu grindiam ry. Kai jis nervingas ar nepatenkintas, lengvai tampa sarkastikas ir kritikas, kartais labai tiesmukas. Gali nustebinti aplinkinius trikdaniu elgesiu, nes paprastai jis toks ramus... Kadangi yra jautrus, vaikas kaupia visoki, ne tik teigiam energij. Tai jam gali sukelti sunkum. Nebijokite jo palikti kelias akimirkas vieno, bet per daug neapleiskite. Tuo metu jis gals vl susitelkti savo paties energij - tai jam gyvybikai svarbu. Turime bti atids, kad nesupainiotume sensityvaus vaiko su sutrikusiu ir droviu, pasitikjimo savimi stokojaniu vai ku. Galbt udaro vaiko patirtis privert j bijoti gyvenimo ir moni. Jis usisklend, kol sulauks saugum utikrinsianio mogaus, saugotojo arba gelbtojo. Taip nra jautraus vaiko atveju, jis pasitiki savo gebjimais ir kartu suvokia, kad pats galbt kiek skiriasi nuo daugelio moni susikurto socialinio vaizdio. Fizikai is vaikas nra labai stambus, greiiau geibus, jo akys maos, bet stipriai blizga. Jis smeigia akis mones, bandydamas velgti vid, kad susidaryt apie juos nuom o n. Kadangi jis labai jautrus, jam lengva perprasti kitus, jo intuicija danai bna teisinga. Taiau jis maas, galbt dar nesugeba paaikinti, kodl jam taip atrodo. Kai uaugs, ne turs joki sunkum reikti savo nuomon, nes sugebs j pagrsti labai tikinamais argumentais. irdyje jis truput panaus detektyv, greitai perm ato manipuliatorius arba veidmainius. Tapti tokio vaiko draugu labai sunku, nes jis jus gerai itirs prie visikai pasitikdamas.

115

Sensityvus vaikas didiuojasi savo iniomis labiau nei savo mayte persona; jis mgsta nybti, progai pasitaikius paer zinti, bet niekada nesielgia niekikai. Kadangi is vaikas yra individualistas, jo bambagysl buvo nukirpta greitai, danai vos gimus. Todl visi, kurie bando su juo elgtis pernelyg glo bjikai, neturs jam didels galios. Jis prao, kad juo bt rpinamasi gerbiant jo savarankikum. Toks vaikas trokta, kad su juo elgtsi kaip su mau suaugusiuoju. Apibendrinant galima pasakyti, kad tai labai jautrus vaikas, i pairos altas ir nutols, nekyrus, bet jis visada turi dau gyb plan, kaip pagerinti pasaul. Kartu jis egzistencialistas humanistas, nuolat uduodantis sau klausimus ir daniausiai pats iekantis atsakym.

Sensityvaus vaiko p iein ia i


Sensityvaus vaiko pieiniai danai vaizduoja tok pasaul, kok jis suvokia, su aplink j besisukaniomis problemomis. Piedamas jis ireikia viduje susikaupusius jausmus. Nors yra itin jautrus, savo elgesiu jis rodo ess savotikai brandus. Aiku, is vaikas nra plepus. Jo tiesos ir teisingumo paiekos skatina j visk padaryti kuo paprasiau, todl prasta, kad jo pieiniuose detals supaprastintos, bet aikios. Sensityvus vaikas mieliau pieia ten, kur maiau triukmo, nes nenori bti blakomas. Jis neskubdamas ir atidiai renkasi lap ir pietukus. Savaime aiku, kada nors jis ibandys gua, bet i prigimties kruopiam ir mgstaniam var vaikui ne labai patinka tai, kas tepa. Pastebsite, kad prie nupiedamas kelet linij toks vaikas kur laik mstys, nemgdios to, k kiti vaikai pradjo pieti. Nepamirkite, kad is vaikas - indi

116

vidualistas: jo veikla neturi jokio ryio su aplinka, is vaikas visk daro savo tempu, o kiti... tegul elgiasi, kaip nori! Jo judesys ltas, bet tikslus, nepieianti ranka danai pa dta ant lapo taip, kad plataka tarsi rmina lap. Atrodyt, vaikas nenori, kad kas nors slapta vilgiot jo piein. Jam netrksta pasitikjimo, tiesiog jis mums parodo, jog nenori bti trukdomas krybin akimirk. Vaikas rinksis plonus, ge rai nusmailintus pietukus, kad linijos nebt storos. Kiekvie nas pieinys bus igrynintas, be mantrybi, nes jis stengiasi bti kuo tikslesnis. Labai ikalbinga, jei toks vaikas naudoja labai daug juodos spalvos. Juoda simbolizuoja pasmon, o vienas svarbiausi tokio vaiko tiksl - nuolat siekti painimo, ne valdyti kitus ir situacij. Juoda spalva jis ireikia, kad ne labai supranta, kas vyksta, neino, kas nutiks ateityje. Taiau is vaikas nepuola panik. Jis pasitiki likimu, net jei prie j neinia. Sensityvus vaikas nelinks rinktis didelio lapo. Kadangi jo judesiai nra plats, vaikas nepripieia jo viso. Jei toks vaikas neturs galimybs pasirinkti pietuk ir popieriaus, nedarys i to dramos, nes jis pasitenkina mau. Kai kurie vaikai vertina, kai j edevrai kabinami ant sienos ir matomi kiekvienam, bet sensityvus ir intravertikas vaikas to visai nemgsta. Tokio vaiko pieinys yra gerai saugoma pa slaptis, kuri nusipeln inoti tik jam brangs mons. Vaikas vertins j komentarus ir klausimus, kurie rodys i moni domjimsi. Daniausiai sensityvaus vaiko pieinyje bus per sonaai, vaizduojantys jo eimos ar aplinkos mones. Ateis laikas, kai pastebsite j pieiant mandalas: taip vai kas prane, kad pasism naujos energijos, suteiksianios pu siausvyros ir tvirtybs ateityje. Nuolat savo kelio socialiniame labirinte iekantis vaikas bus links pieti mandalas. Pieinys

117

VA IK P I E I N I A I : k aip juos s up ras ti

jam bus asmeninis vedlys, nes atspindi pasmon. Taip vaikas gals rinktis jam silom, o ne primetam keli. Kai domims sensityvaus vaiko pieiniais, atkreipkime dmes j paprastum ir santrum. Ities vaikas siekia pa lengvinti ms darb igrynintomis ir plikomis formomis, kad pieinio aikinimas bt tikslesnis. Tai nebtinai reikia, kad situacija nra sudtinga. Toks vaikas siekia mus atvesti tiesiai prie problemos esms. Labai smalsu ir domu atrasti, k gali atskleisti is itin jautrus vaikas. Svarbiausia mokti gerbti maylio vienatvs poreik, nes jis turi imokti gyven ti savo sivaizduojamame pasaulyje, kad pasisemt meninio kvpimo, nustebint ir suavt irovus.

A ktyvus vaikas
Aktyvus vaikas labai lengvai reikia nuomon visais klau simais. Matyti aiki jo vadinamoji verbalin motorika. Jo ge bjimas susikaupti yra minimalus, todl per pokalb is vaikas links okinti nuo vienos temos prie kitos. Atrodo, kad jis domisi vairiomis sritimis, bet danai truput pavirutinikai. Kadangi jis i prigimties labai komunikabilus, nuolat siekia kit vaik draugijos. Aktyviam vaikui labai patinka bti d mesio centre, kai kiti juo avisi, tada jis pajunta savo tak kitiems. Trukdyti gali tai, kad is vaikas save labai gerai vertina, todl nebijo prieintis autoritetui ir kartais bna net labai aroganti kas. Aktyvus, ekstravertikos prigimties vaikas nort bti ge riau vertinamas suaugusij, jo didiausia svajon yra greitai uaugti, bet jo impulsyvumas ir danai nekantrumas paveria j aminu vaiku. Vaiko nelaimei, jis turi pereiti visus vaikysts etapus ir laikytis su jais susijusi taisykli, o tai jam kelia pat

118

VAIK O PIE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

didiausi nepasitenkinim. Elgtis kaip ttis ar mama - stipriai sir jo galvelje, todl toks vaikas labai anksti turs dievai ius, kuriuos stengsis bti panaus. Sis vaikas tikras stipruolis: tvirto sudjimo, gana atletiko kno, dl to guvus, beveik niekada nesergantis. Kyla klausi mas, i kur jis semiasi tiek energijos! Jo plaukai tanks, ryks bruoai atrodo atviri ioriniam pasauliui, jis tarsi pasiruos gardiuotis gyvenimu, o jo odos spalva tamsaus atspalvio. Jis atrodo turintis daugybs taut gen, sunku pasakyti, i kur kil jo protviai... Greiiausiai i klajokli, niekur nesikuriani ilgam laikui. Kartais vikingas, kartais romas arba tiesiog nepaprastas komiks herojus - is apibdinimas labiausiai tik t aktyviam mayliui, kurio stipriosios savybs yra labiau fizi ns negu protins. vaik itin traukia grynas oras, nes ten jis jauiasi laisvas elgtis, kaip jam norisi. Bti namie jam panau kaljim, ne bent nebijodami galimos alos js leistumte jam laisvai be joki suvarym reiktis! Aktyvus vaikas kartu yra jautrus, bet jo jautrumas susijs su ioriniais dalykais, tokiais kaip grois, prestias ir ypa val dia. is pramutgalvis visada pasiruos provokuoti aplink. Jam reikia nuolat jausti gyvenimo temp ir judjim. Taiau is vaikas stengiasi valdyti aplink, o tai ne visada lengva ar malonu tiems, kurie priversti bti alia valdingo maylio. Kai ateina laikas rimtai pasikalbti, nenustebkite, jei vaikas vaidins juokdar. Jis stengiasi jus prajuokinti, kad nukreipt dmes, nes jokiu bdu nenori klausyti moral. Kai aktyvus vaikas staiga tampa ltas ir atrodo, kad jam kilo problem, geriausia jam padti perkeliant skausm kit viet. Kadangi jis nra daug mstantis, jam nepavyks kalb ti apie tikrj bd, nes jis neino, kur ji. Jam gali pagerti, jei nuveite j dideles rungtynes. Buvimas minioje leis jam

119

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

atsikratyti vidinio nerimo; jei jis gali isidkti, viskas gera. Nesitikkite, kad jis pats ateis isiverkti jums ant peties - tai jam visai nebdinga... Aktyv vaik apibdina jo polinkis prietarauti. Danai vir paima jo vaigdikumas jis padarys bet k, kad at kreipt dmes: sakykite gera, sakykite bloga, bet netylkite! Toks jis yra... Jis trokta madingiausi drabui ir moka juos pritaikyti savo asmenybei. Sis vaikas moka savitai perdti ir pagrainti i pirmo vilgsnio visikai prastas situacijas - taip jis jauiasi svarbus. Bet neeiskite jo ididumo, nes jis privers jus skaudiai sumokti u eidim, ypa jei alia yra kit vai k ar suaugusij...

Aktyvaus vaiko p iein ia i


Aktyviam vaikui pieti skirtas laikas nra labai svarbus, ne bent pasilytumte jam didiul juod lent, pakabint ant sienos. Tada visi gals stebti jo pieim - svarbiausia, kad jis bus dmesio centre. Kai vaikas turi sstis prie stalo kaip kiti, jis nenustygsta vietoje ir nesda ant jam pasilytos kds. Mie liau stovi truput linguodamas onus, kad galt vilgtelti kit vaik pieinius ir nesivarydamas komentuoti j krinius, kad imut tuos vaikus i vi. Jei aktyvus vaikas nuspren dia atsissti, pastebsite, kad jis sda ant kds krato, pastato vien pd prie kit tarsi pasiruos pereiti prie kitos veiklos. Geriau, kai pieiama neilgai, kitu atveju vaikas nekantraus. Mgstamiausios aktyvaus vaiko spalvos yra rykios, pavyz diui, raudona ir oranin. Jo judesiai yra greiti ir nelanksts, jokio ltumo. Jis puola prie lapo, uorais bria linijas, tada trumpai stabteli ir vl taip pat intensyviai bria kitas lini jas. Aktyvus vaikas mgsta ibandyti visokias priemones: ar

120

VAIK O P IE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

tai bt pirtais pieiami daai, ar plastilinas, ar kita. Gana danai jo pieiniuose vaizduojami lenktyniniai automobiliai, reaktyviniai lktuvai, kosmins raketos. Jis pripie vis lap, perddamas formas ir spausdamas pieimo priemon, nesivar ydamas nutols nuo tikrovs, nes jis i esms yra futuristas. Vaikas nepagails laiko smulkiems paaikinimams, kas nu pieta ant lapo, be galo rutulios kiekvien siuet. Bdamas lakios vaizduots vaikas lengvai trauks jus savo fantastin pasaul. Kadangi is vaikas labai didiuojasi savo laimjimais, jam bus sunku priimti bent kiek kritikas pastabas. Js galite baimintis, kad toks vaikas vengia tikrovs neigdamas savo silpnybes ar trkumus. Kitaip nei sensityvus vaikas, jis neski ria daug laiko apmstymams, labiau yra links staigiai reaguoti ir net pats sukelti vykius.

R acion alu s vaikas


Racionalus vaikas yra gyvybingo ir valgaus proto, greitai ir tiksliai suvokia jo akirat paklivanius vykius ir situacijas. Bdamas i prigimties smalsus, jis nori su visomis smulkme nomis inoti, kas vyksta. Bdamas kritikas jis jums isako ko mentarus, kurie atrodo labai tiksls ir tinkami. Net bdamas maas jis links patarti aplinkiniams. Jis labai gudrus ir suma nus, randa ieitis i vis situacij. Toks vaikas pasiruos i klausyti kitus ir kiekvienam padeda. Jis rodo iniciatyv, visada pirmas pasisilo padti, taiau nesistengia primesti savo valios. io vaiko draugija maloni, jis viskuo domisi, ypa suaugusij pasauliu. Savo elgesiu jis gali bti panaus ma detektyv ar saugumo sergtoj. Toks vaikas auktas, plai pei. Jis atrodo ramus ir u daras, valdantis situacij. Nors ir pasitiki savimi, racionalus

121

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

vaikas nuolat nerimastingas, svarbiausia to prieastis yra di deli jo reikalavimai sau paiam. Kadangi vaikas tikras perfekcionistas, jam labai sunku susitaikyti su savo klaidomis, tarsi jis turt visk padaryti nepriekaitingai i pirmo karto. Vienas pagrindini racionalaus vaiko poreiki yra suprasti, todl jis nuolat klausins. Jo tikslas ne atkreipti dmes, bet suinoti teisingus atsakymus. Todl nesistenkite isisukti, jis ir vl sugr prie to paties klausimo. Racionalaus vaiko temperamentas yra tarpinis tarp sensi tyvaus ir aktyvaus, jis nra nei individualistas, nei nepriklau somas ir nesistengia visikai valdyti kit. Jis neskubdamas vertina, kas vyksta, ir tik tada uima pozicij. irdamas te levizori jis mieliau renkasi reportaus, o ne pramogines vaik laidas. iam vaikui patinka lankytis bibliotekose, kur gali rasti informacijos, kiek irdis geidia. Nors moka gerbti kitus, jam sunku bendrauti su manipuliuojaniais ir kaprizingais vaikais. J draugijoje jis greitai tampa netolerantikas. Toks vaikas ne supranta, kaip suaugusieji gali taikytis su karaliuk" ir val dingj eiminink elgesiu. Toks vaikas suvokia save kaip suaugusj, jam nepatinka bti laikomam vaiku ar dar blogiau - kdikiu. Labiausiai jam patinka edukaciniai aidimai ir viskas, kas gali suteikti dau giau ini. Racionalus vaikas avisi atradjais, archeologais. Jis visk vertina rimtai ir ima ird, todl svarbu jam parodyti ar padti suprasti, kad gyvenimas ne visada toks rimtas ir reiklus, kaip jis mano. Tokiam vaikui sunkiai sekasi atsipalaiduoti ir atsikratyti tampos. Jo nuomone, tai laiko vaistymas. Racio nalaus vaiko draugijoje turime nuolat k nors veikti. Jis reiklus ne tik sau, bet ir kitiems, bet nebtinai mgsta rungtyniauti kaip aktyvus vaikas. Jam patinka pasiekti savo tiksl ir taip pa rodyti prot ir produktyvum. Kadangi i prigimties jo protiniai gebjimai geresni nei fiziniai, jam patinka skaityti, pieti ir muzikuoti. Labiau nei

122

V AIK O PIE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

bendraami jam mielesn suaugusij draugija. Jis yra tiek ekstravertas, tiek intravertas. Kartais jis nori pabti vienas, kad taip vl pasisemt energijos: tada atsiveria knyg, pavyz diui, suinoti apie ret paukt. Kai ateina laikas atsiskleisti ekstraverto savybms, vaikas be joki sunkum prisideda prie grups ir aidia su vaikais. Taigi paprastai racionalus vaikas apibdinamas kaip ciklikas ar periodikas, priklausomai nuo situacijos, ekstravertas ar intravertas, nuolat besistengiantis to bulti, reiklus ir kritikas sau. Racionalus vaikas be joki sunkum jums parodys, kad j itiko bda. Jis lengvai usiplieskia parodydamas savo sumii m ir nepasitenkinim. Norint jam padti, reikia prissti prie jo ir pabandyti rasti tinkamas priemones problemai isprsti. Toks elgesys atitinka jo lkesius: jis labai racionalus. Nepa mirkite to - u jausm jam svarbiau protas. Net jei atrodo, kad jis dramatizuoja padt, vaikas labai greitai nusiramins, jei remsits logika. Jei kartu apvelgsite problem, jis ver tins, kad skiriate jam laiko nordami padti vl valdyti padt. Vaikas trokta inoti ties, moka susidoroti su tikrove; taip js tampate sjungininku, nes jis gali jumis pasitikti. Js tapsite jo uuovja, ypa jei vaikas ino, kad esate teisingas ir si ningas.

R acionalaus vaiko p iein ia i


Kai racionalus vaikas sitaiso pieti, inokite, kad jis atsi sdo ilgam: neskubdamas sudlios spalvotus pietukus, pa sids popieriaus lap ir trintuk, jei netyia prireikt... Jis labai uoliai, susikaups ir kuo tiksliau stengiasi perteikti savo sumanym. Jis ieko tinkamos spalvos, nepieia pustoniais

123

VA IK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

arba apytikslmis" spalvomis. is vaikas klausia suaugusiojo nuomons, kad patikrint, ar pieinio proporcijos ir formos atitinka tikrov. Naujovs ne jam: kol kas jis tik stengiasi patikrinti, ar gerai suvok pasaul. Nenustebkite, jei iukliadje rasite eskiz, nes tai buvo tik juodraiai. Jis ibandys skirtingus variantus, tada pasirinks tinkamiausi ir i naujo prads pieti tikslias, idailintas formas. Kadangi jo stilius labai technikas, turite suprasti, kad vai kas daugiau eksperimentuoja negu reikiasi. Jo pieiniai da niausiai plano formos, tarsi i paukio skrydio. Piedamas racionalus vaikas yra links pasirinkti paprast pietuk, nes gali itrinti jo nepavykusias linijas. Jei kur jo pieini pako mentuos suaugusysis, racionalus vaikas nesupyks, o paprays pagalbos, kaip geriau pakeisti piein. Toks vaikas mgsta tiks lum, precizikum ir ypa detalum. Jei jauiasi pavargs, jis gali padti piein al ir pailsti, bet bdamas kruoptus, la bai greitai gr baigti pieinio. Racionalus vaikas nesistengia eksponuoti savo pieini. Tu rdamas polink kolekcionuoti, jis links pasilikti juos sau, kad paskui galt palyginti su ankstesniais edevrais. Taip jis gali vertinti, kaip tobulja jo darbas... Tik neapsirikite! Pieimas iam vaikui yra darbas, ne laisvalaikis! Jis greiiau ididus, o ne pasipts. Kadangi jis visk iri rimtai ir daro kaip galima geriau, visikai normalu, kad jam reikia, jog jo nuopelnai bt pripainti!

E m o cio n a lu s vaikas
Emocionalaus vaiko poreikiai sukasi aplink eim: viskas, kas nors kiek susij su alia esaniais monmis, yra jo esy bs dalis. Vaikui net trumpai labai sunku bti vienam, nes jis

124

VAIKO PIEINIAI PAGAL T E M P E R A M E N T

neramus ir nepasitiki savimi. Taigi suprantamas jo nuolatinis artimj dmesio siekimas. Tokiam vaikui reikia darnios ir stabilios aplinkos, nes menkiausias pasikeitimas j lengvai su jaudina. Kitaip nei aktyvus, emocionalus vaikas nereikalauja savarankikumo ar laisvs, prieingai, jis siekia ramybs, pa stovumo, to, kas pastama ir igyventa. Emocionalus vaikas daniausiai yra didelis svajotojas, jis nenori bti paadintas i savo svajoni. Deja, jis yra pasyvus, rodo maai iniciatyvos ir deda labai nedaug pastang, kad gy vendint savo svajones. Sis vaikas nepaprastai mgsta kalbti, bet dl savo emocionalumo greitai susigraudina, jei tik jam prietaraujama. Emocionalus vaikas lengvai nulista ir yra tikras verksnys. Jam visada reiks, kad kas nors j apgint ar patvirtint jo odius. Jam patinka bti laikomam vaiku, kartais net kdikiu. Taip jis gali bti lepinamas ir popinamas. Toks vaikas saugo savo sen aisliuk kolekcij ir taip ilaiko ry su vaikyste. I pri gimties truput smaliius, jis dievina valgym ir gali lengvai priaugti keliais kilogramais per daug. Taigi emocionalus vai kas yra truput apvalainas. Jei bandote priversti j ieiti i nam pakvpuoti grynu oru ir pasimanktinti, jam pakaks atidaryti lang ir kvpti gurkn vieio oro. Tai, ko gero, bus vieninte lis jo per dien atliktas fizinis pratimas... Nesistebkite, jei jis nuolat kaip prilips jus sekioja ir ne nustodamas kartoja, kad neino, k veikti, nuobodiauja. Vie nintelis io vaiko noras - kad js btumte su juo, kalbtumts su juo, pasakotumte apie savo vaikyst, odiu, jam tai nepaprastai malonu. Su iuo vaiku reikia elgtis velniai, jo neskubinti, nestumdyti. Gaila, kad jis nerodo iniciatyvos ar entuziazmo, bet vaikui eima yra jo rojus ir u jo rib nra iganymo. Jam patinka juoktis i paikybi, nepaprastai patinka cirkas, klounai ir dresuoti gyvnai.

125

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

Besikartojantys dalykai jam nepabosta, jis gali visa gerkle kvatoti i juokelio, kur pasakojote jau ne kart. Kad ilikt veiklus, emocionaliam vaikui reikia jaukios ir patogios, bet nebtinai prabangios aplinkos. Bet vis svarbiau sia turti eim, kuri stoja petys pet ir yra pasiruousi apgin ti vaik. Jis niekada labai nenutols nuo savo nam ir isaugos glaud ry su jais. Kartais emocionalus vaikas gali atrodyti prastai nusiteiks. Jis labai jautrus ir kiekvienas niekniekis jam kelia sielvart. Jei tok vaik itiko bda, nordami jam padti, bkite kuo daniau alia ir siklausykite, kaip vaikas jauiasi, ruokite jo mgstamus patiekalus. Kur nors su juo eiti nra ge riausias sprendimas, nes tokiomis akimirkomis jam mieliausia bti js pasaulio centru. Emocionaliam vaikui svarbu jausti, kad bambagysl nenukirpta, kad jis vis dar turi iskirtin ry su motina ir eima. Todl nordami jam padti turtumte bti jo draugijoje, igyventi kartu artumo akimirkas, atsiradus galimy bei, j popinti ir lepinti. Tada jo bdos ir nelaims stebuklingai inyks. Ities iam vaikui reikia nuolat kartoti, jog j mylite! Gali trikdyti, kad is vaikas nepakankamai ididus. Jis ne i t, kurie gaita laik avdamiesi savimi veidrodyje, puosel dami savo ukuosen ar drabuius. Toks vaikas tiesiog laukia, kol jo ivaizd mosteljusi stebuklinga lazdele pakeis geroji fja! Jis gali daugyb dien i eils neioti t pat megztin, nesiukuoti ir jaustis nuostabiai. Veltui kartosite, kad reikia bti truput elegantikesniam - jo tai visai neveikia! Toks vaikas yra didelis svajotojas, bet jo vaizduot pasyvi. Jis visada lauks Kald Senelio ir, inoma, gerosios fjos!

E m ocion alau s vaiko p iein ia i


Emocionalus vaikas mgsta pieti, bet jis links imtis be sikartojani tem, tai yra jis nuolat gr prie stebuklingo ro

126

VAIK O P IE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

ini kikui, grai gli ir, inoma, graiosios princess pasaulio... Jo pieiniuose formos apvalios ir didels. Mgsta miausios spalvos - visoki atspalvi mlyna ir roin. Pie damas jis nori sdti prie pat suaugusiojo, ieko pritarianio vilgsnio. Po kiekvienos linijos is vaikas klausia: Ar grau? Kartais tampa nepakeliama nuolat j drsinti. Vaikui pieiant pageidautina bti alia ir truput j paska tinti, kitaip jis gali susigundyti pietuk ir lap padti al. Kai ateina laikas analizuoti jo pieinius, susiduriama su d mesio poreikiu, poreikiu bti supamam moni, galini ir pasiruousi juo pasirpinti. Sis vaikas moka bti toks mielas, kad jam nemanoma atsispirti. Nenustebkite, jei pieiniuose jis vaizduoja savo eim ir tik tai, kas gera ir grau: niekas nega li utemdyti ar pakeisti emocionalaus vaiko susikurto eimos paveikslo. Jis i t, kurie umerkia akis neigdami visk, kas nedarnu. Dl jo eimos neturi kilti jokio tarimo ir ia tema neturi bti joki uuomin. Vaiko akimis, kiekvienas eimos narys yra nenugalimas ir nelieiamas. Jie visi ideals... Taiau budri ir gudusi akis emocionalaus vaiko pieiniuose gali pastebti neym enkl, kad j supantys mons galbt taip pat turi rpesi, pakilim ir nuosmuki ir visai neatrodo, kad jie kiekvienoje situacijoje elgiasi nepriekaitingai. Vaikui labai patinka daai, skirti pieti pirtais: jais liesti lap tokiam vaikui labai malonu. Rinkdamasis pieimo priemon jis mie liau ims vakin kreidut, nes ji suteiks pieiniui minktumo. Kreidele nupieta linija platesn, lape uima daug vietos, pa nai vaik, kuriam patinka patogiai susiraityti minktutliame fotelyje.

Vaikas nebna tik racionalus arba tik emocionalus. Jei io tipo bruoai vyrauja, vaikas lengvai isiskirs i grups, pabr damas ne tik savo teigiamas savybes, bet ir trkumus bei ydas.

127

VAIK P IE IN IA I: kaip juos suprasti

Kai vaikui poveik daro du pagrindiniai tipai, jam lengviau rasti pusiausvyr, nes jo charakteris vairiapusikesnis. Su tuo ir silau susipainti. iais apraymais siekiama jums padti kuo tiksliau suprasti vaik, kad vliau galtumte atskirti tikruosius jo poreikius nuo ma kapriz, nes kiekvienas vaikas tikisi labai skirting dalyk. Taigi inios apie skirtingus tipus tampa svarbia prie mone, nes maas vaikas nesugeba pats savs vertinti. I ties jis tiksliai neino, kodl vienaip ar kitaip elgiasi, nes iuo laiko tarpiu jis nuolat mokosi. Vienas tv udavini yra padti jam painti save ir surasti savo individualum ir savo vertybes. Kuo daugiau priemoni turime, tuo labiau esame pasiruo suprasti vaiko poreikius; tai labai svarbu, kai stovite prie ios maos btybs pasaulio dur. Pirmiausia inios, padedanios paaikinti, kaip elgiasi kiekvieno temperamento vaikas, mus skatina dar labiau tobulinti pastabum. Ar tai bt kno kal ba, ar vieno, o ne kito odio pasirinkimas - gausu simboli, kurie kartais gali labai nustebinti! ios sritys gali suteikti informacijos, kuri reikia atkreip ti dmes. Kodl nepasisemti ini, kurios visk leidia pa velgti kitaip ir galbt suteikia mums daugiau smoningumo!

S en sityvus racion alu s vaikas


Prie jus vienas i daugiausiai mstani, taiau maai min tis reikiani vaik. Jis mgsta bti nuoalyje, i prigimties nepatiklus. Vaikas pasitiki savo tvais, bet tik jei mano, kad jie nepriekaitingi. O tvai, kad vaikas jais avtsi, turi bti iskirtiniai. Sensityvaus racionalaus vaiko labai ivystytas kri tinis mstymas ir jis labai smulkmenikas. Kartais jo draugija

128

VAIKO PIEINIAI PAGAL T E M P E R A M E N T

nemaloni, bet kai is vaikas imasi kokios nors veiklos, daro tai i visos irdies. Didelis io vaiko pranaumas tai, kad jis genialus, tarsi ap dovanotas mstymu, kuris labai skiriasi nuo ms epochos, tarsi yra u laiko rib. Tai vadinamasis magikasis mstymas! Savo nelaimei, sensityvus racionalus vaikas gyvena ne toje epochoje, jis pralenkia laik, jo galva pilna iradim, kuriuos mons galbt vertins labai tolimoje ateityje. Sis vaikas gali atsisakyti visko, kas susij su iuolaikine era, jam gali juokin gai atrodyti mobilusis telefonas ar mikrobang krosnel. Jam labiau patinka atsiskyrimas ir mstymas. Salindamasis visuomens jis tampa savotiku atstumtuoju, taiau atrodo, kad dl to visai nesiskundia, gal net pats to sie kia. Sensityvus racionalus vaikas keliaus savo gyvenimo keliu vienas, be niekieno pagalbos. Kai atras savo srit, jis taps eks pertu... Labai dideliu tos srities ekspertu. Visa kita jam nebus svarbu, jis - iskirtin asmenyb. Sis vaikas lengvai laikysis savo tempo, neleis jam nieko pri mesti, pats sprs, kas jam labiau tinka, ir dl to nebus links kompromisus! Kadangi daniau lieka toli nuo urmulio, vai kui nesunku elgtis, kaip jam patinka. Nors neatrodo, kad jis domisi aplinkiniu pasauliu, vaikas visk gerai ino ir turi savo nuomon. Taiau i prigimties jis gana grietas kitiems, laiko juos tingiais ir neatsakingais. Jis pastebi net maiausias teigia mas ar neigiamas smulkmenas.

Sensityvaus racionalaus vaiko p iein ia i


Toks vaikas moni nepieia, o jei pieia, tai labai retai - tai jo nedomina. Jis greiiau pie urvus, tunelius, vandenynus ar

129

V A I K P I E I N I A I : kaip juo s suprasti

debesis... Jis mato ir suvokia mums danai neinom dim en sij, nes urv ir tuneli pasaulis atitinka kolektyvin pas mon, esani kiekvieno ms asmeninio pasaulio gilumose. Sensityvaus racionalaus vaiko protas leidia tyrinti i di mensij. Vandenyn vaizduojantis pieinys mums rodo, kad vaikas geba gyventi ia akimirka ir prisitaikyti prie bang net blogu oru. Jo pieiami debesys yra dangaus dovana, nes jie leidia suprasti, kad vaikas suvokia, kas jam vir galvos vieia saul ar ne. Danai naudojami rudos spalvos atspalviai - tai utikrina stabilum. Taiau dominuoja violetin ir alia, nes jos susiju sios su kita dimensija. Vaikas visk suvokia pritaikydamas savo akimirkos ties ir savo tikrov. Nesitikkite pamatyti ryki spalv pieini, nes toki jis niekada nepieia. Vaikas nesiekia atkreipti dmesio, prieingai, linijos yra plonos, viskas pieia ma kuo paprasiau. Taiau sensityvus racionalus vaikas daug dmesio skiria de talms ir stengiasi piedamas perspektyvas. Kadangi jis mgsta eksperimentuoti, tai daro ir savo pieiniuose, bet to nepabr ia, nebent nori k nors patikrinti... Jis niekada nesijaus pri vals tuojau pat baigti piein, geriau jau uduot atids, kol sulauks tinkamo laiko. iam vaikui patinka vartyti knygas su paveikslliais, jie tampa bsim pieini pavyzdiais, bet la biausiai jam patinka planai, tokie kaip, pavyzdiui, Leonardo da Vinci. Net jei nepavyksta gerai inagrinti visko, kas yra prie akis, jam vis tiek atrodo, kad tai rimta. Nenustebkite, kai vaikas labai rimtai pareik: tai k uaugs darysiu... Js paklausite: Uaugs nortum braiyti planus? Jis pairs jums tiesiai akis ir atsakys: Taip, bet labiausiai noriau bti mokslininkas!

130

VA IK O P IE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

Sensityvu s aktyvus vaikas


Toks vaikas jausis labai laimingas gamtoje, nes jo jautrioji pus reikalauja bti toliau nuo visuomens, triukmo ir judji mo, jam labiau patinka bti medi ir gryno oro apsupty. Tada jis pasijus be galo laimingas. Kadangi jis vertina gamt ir visus jos stebuklus, vaik labai sudomins maiausias atradimas ar tai bt drugelis, ar paukio giesm. Kartais jis elgiasi kaip kaskadininkas, bet niekada nesisten gia daryti spdio kitiems. Jis mgsta fizin ir psichologin komfort, bet nepainiokite jo su iskirtinai aktyviu vaiku. B damas jautrus jis ne toks didelis pagyrnas ir maiau rungty niauja su kitais vaikais. Jis nesiekia pirmauti, prieingai, labiau nort likti nepastebtas, kad galt kuo daniau pasprukti ir iki valios mgautis laisve. Sensityvus aktyvus vaikas tarsi skleidia Robinzono Kruzo, gyvenanio negyvenamoje saloje, energij. Jis labai lengvai prisitaiko prie vairi, ypa netikt situacij. Sis vaikas ener gingas, bet gerbia kit vaik temp. Jis mokosi labai greitai ir lengvai. Suvoks, kaip reikia daryti, jis sugalvos savo vei kimo bd, visada ras trkum procese, kur jam parodysite. Savo kritiniu mstymu jis nesiekia bti destruktyvus, greiiau konstruktyvus, todl jo pastabos visada labai taiklios ir lau kiamos. Su iuo vaiku sunku susidraugauti. Net jei progai pasitaikius jis aidia komandinius aidimus, jam labiau patinka gyvn draugija. Kadangi jis turi ir stipri intuicij, susijusi su sensityvaus vaiko bruoais, ir gebjim veikti bet kok ik, susi jus su aktyvaus vaiko bruoais, prie mus nepaprasta asmeny b. Taiau pernelyg nesistenkite suprasti jo elgesio prieasi, ateis laikas, kai viskas paaiks, ir js tikrai nenusivilsite.

131

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

Sensityvaus aktyvaus vaiko p iein ia i


Piedamas sensityvus aktyvus vaikas danai sivaizduoja gamt: ant lap paeiliui pasirodys daugyb vairi met laik peiza. Jis mgsta darbelius i kieme surinkt akmenuk ir medio gabal. Galbt progai pasitaikius jis nupie kelet savo mgstam veikj, pavyzdiui, nyktuk, Robinzon Kruz ir visus tuos, kurie panas gnomus, miko fjas, kaukus... Paukiai, drugiai, nuostabs mediai - pagrindins io vaiko temos. Remdamasis naujomis, pastarosiomis dienomis gyto mis iniomis jis perteiks tai, kas jam padar didiausi spd. Jo pieiniuose daug alios ir raudonos, rodani poreik at versti nauj lap, pamirti problemas ir nor, kad j supt tik teigiama energija. Tai nereikia, kad iam vaikui niekas ner pi, bet jis laikui bgant links prisiminti tai, kas gera. Pieda mas su kitais vaikais, jis paklsta nurodymams, jei vertina juos kaip tinkamus, kitu atveju is vaikas pasistengs parodyti, kad js reikalavimai galjo bti didesni. Neapsirikite, is vaikas neturi nieko bendra su raciona liu vaiku, kuris yra perfekcionistas. Sensityvus aktyvus vaikas veiklos imasi todl, kad ieko groio, pilnatvs, mgsta bti supamas darnos ir gerovs. Jis nra valdingas ir nervingas prieingai! Galsite tuo sitikinti irdami jo pieinius, ku riuose danos isivalymo temos, pavyzdiui, tekantis vanduo, pievos ar tiesiog laisvei giesmes giedantys paukiai. iam vaikui patinka pieti, bet nenustebkite, jei jis labiau mgsta skaityti ar bti gamtoje. Draugams jis nedvejodamas patars, nesistengdamas primesti savo valios; jis taip elgiasi veikiau stengdamasis juos apsaugoti, tarsi vyresnysis brolis, kuriuo galima pasitikti. Kai jis neino atsakymo uduot klausim, nebando vaidinti visainio. Jis veikiau dkingas u pamokas,

132

VAIK O P IE IN IA I PAGAL T E M P E R A M E N T

kurios jam suteikia nauding ini. Toks vaikas vertina pro tingus mones, bet moka ilikti paprastas bendraudamas su kitais.

Sensityvu s em o cio n a lu s vaikas


Toks vaikas yra labai nepastovus, jo elgesys neprognozuo jamas. Jam labiau patinka atsiriboti nuo grups veiklos, nes danai yra nerangus ir dl to jauiasi nesmagiai. Neatrodo, kad is vaikas trokt saviraikos, jis nesijauia gerai kurdamas. Sensityvus emocionalus vaikas retai ypsosi, jam trksta pasi tikjimo savimi, jis delsia prie apsisprsdamas dalyvauti kad ir maiausioje veikloje. Jis labai pasitiki savo tvais, ypa m o tina. Nuo motinos toks vaikas priklausys labai ilgai ir sieks n trupuio nuo jos nenutolti, nes motina, jo nuomone, utikrina visokeriop saugum. Minjau, kad sensityvus emocionalus vaikas yra nepasto vus ir neprognozuojamas, taiau kartais jis trumpam ima pui kuotis ir skleisti jam nebding energij, atsiradusi neinia i kur... Jis tampa kit vaik lyderiu, jiems vadovauja ir nesivar ydamas duoda nurodymus. Jo nusivylimas ir nesaugumas u leidia viet nepalauiamam pasitikjimui, metaniam ik net autoritetams. Taiau po truput vaikas vl tampa baims ir nerimo kupinas, ieko artimiausi moni pritarimo. Sunku tok vaik sudominti: jis nesupranta, kodl buvo nubloktas gyvenim, kur viskas taip sudtinga, o jis siekia ramybs ir saugumo. Toks vaikas nepaprastai jautrus, nuolat jauiasi nepakanka mai saugus. Nenustebkite, jei maylis yra truput paranojikas,

133

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

jam danai gali atrodyti, kad visi j bado pirtais, ruoiasi ap kaltinti daugybe blogybi! Nelengva nuraminti jo baimes - tai padaryti pads pastovi ir labai saugi aplinka, bet t pat temp reiks ilaikyti ilgai. Tokios savijautos prieastis nra anksty voje vaikystje igyventas traumuojantis vykis, kaip bt gali ma pamanyti. Sensityvaus emocionalaus vaiko temperamento bruoai daro j paeidiam, bet po keleri met vaikas pama u sugebs prisitaikyti prie socialinio ritmo. Bt geriau ne bandyti pernelyg anksti paalinti j skiriani sien, nes vaikas gali pastatyti tvirtov.

Sensityvaus em o cio n a la u s vaiko p iein ia i


Kaip jau tikriausiai atspjote, sensityvus emocionalus vai kas atjus laikui pieti dvejos. Dairysis aplinkui nelabai ino damas, nori pieti ar ne, ir nedrs ikart pasirinkti kds. Kiti jau bus pradj pieti, kai is vaikas sitaisys laisvoje vietoje. Jam jokio skirtumo, ar pietukas paprastas, ar spalvotas. J gs dina tai, kad kitiems vaikams pieti malonu, o jis nesupranta, kuo is usimimas domus. Kai vaikas pradeda pieti, jo judesiai automatiki, jis nerodo iniciatyvos ir daro tai, k kiti silo. Kai jis iri baigt piein, jam atrodo, kad nupie ne jis. Greiiausiai is vaikas savo pie in imes iukliad arba paliks ant stalo. Labiausiai j kve pia ma gyvnli pasaulis. Progai pasitaikius jis pie kaiuk, paukiuk ir tai, kas maa, trapu ir miela... Truput panau j! Sensityv emocional vaik nelengva sudominti ir atskleisti jo teigiamus bruous per pieim. Jis patemps lp ir pasakys, kad neino, k pieti. Sis vaikas siekia, kad atsisstumte alia ir pradtumte pieti, tada jis gals baigti js piein.

134

VAIK O P IE IN IA I PA GAL T E M P E R A M E N T

Jei pasilysite iam vaikui popieriaus lap ir spalvinimo knygel, jis pasirinks knygel, kurioje jau yra paveikslliai: taip jam reikia maiau stengtis. Geriau jam duoti plon kny gel, nes storis gali j igsdinti: per daug paveikslli veria j sutrikti ir trukdo tinkamai pasirinkti. Jei norite, kad vaikas bt laimingas, pasistenkite, kad viskas jam bt kuo papras iau, tada ir jums bus daug paprasiau. ingsnis po ingsnio jis nueis savo keli. Taip elgdamiesi js jo neribosite, tiesiog netrikdysite jo tempo. inokite, kad niekas, visikai niekas nepakeis jo greiio (prisiminkite pasaki apie vl ir kik). Sis vaikas nesistengia rungtyniauti, nesiekia laimti, jis puikiai jauiasi po savo arvu. Jei niekas nesiseka, jis pasislps: veltui j purtysite ir vartysite i vis pusi - nieko i to nebus!

R acion alu s aktyvus vaikas


Toks vaikas gali savimi pasirpinti, inoma, savaip! Jis veiklos imasi piltuvo" principu. I pradi patikrina galimybes, kurios traukia jo dmes, o galiausiai isirenka vienintel. Sis vaikas gyvena dl savo aistr, jo pasirinkimas neabejotinai atspindi, kas jis yra. Veikdamas jis moka rodyti iniciatyv. Jo energija nevaistoma veltui, ji padeda jam iekoti, veikti ir atrasti naujus horizontus, kad paskui jis pasitraukt al ir sugrupuot inias, pasirinkt tinkamiausi krypt. Jums pastoti keli gali tik vie na - jei vaikas pasirinko, nepavyks pakeisti jo sprendimo. Racionalus aktyvus vaikas per didinamj stikl ityrinja maiausias smulkmenas. Jis - tyrintojas, nuolat iekantis nau jovi. Jis labai anksti ino, kuo nori bti, sivaizduoja save labai specifinje aplinkoje ir pats bus savotika bandomja iurke. Jo dmes traukia nauji ir neprasti dalykai, bet rinkdamasis

135

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

jis labai irankus. Galite pasitikti jo vertinimu: net bdamas maas jis labai valgus. Jam nepaprastai patinka pasakojimai apie keliones, j avi kitos tautos. Jis svajoja uaugs apkeliauti pasaul ir taip tikrai gali nutikti... Galima sakyti, kad toks vaikas visose situacijose pasirodo nepriekaitingai, nes pagrindiniai racionalaus aktyvaus tempe ramento bruoai bdingi rimtam mogui, kuriam bet kas ne padarys spdio ir bet kas neprimes savo valios! Jis gali bti ir labai santrus, ir nepaprastai pamis. Su viskuo puikiai susi doroja pats, nieko nesitiki i kit, dl to jis labai savarankikas, gal net per daug! Taiau tokiam vaikui patinka vyresni vaik draugija, nes jam norisi imokti nauj dalyk. O mokosi jis greitai! Ateitis, regis, jam nekelia jokio nerimo. Prieingai, jis j numato, sivaizduodamas save arba ant kupranugario, arba laboratorijoje atrandant nauj formul, kuri pasaul apvers auktyn kojomis!

R acionalaus aktyvaus vaiko p iein ia i


Tokio vaiko pieiniai yra truput mslingi ir labai vairs, lape brkteltos linijos labiau panja vienas ant kito nu pietus eskizus. Vaikas gali pradti pieti irgo galv, kuri v liau virs lito galva, o galiausiai gaus sfinkso bruo. Racionalus aktyvus vaikas piedamas ibando vairius b dus. Jam patinka pieti ar dayti. Jis jauia poreik tyrinti ir eksperimentuoti. Vaikas leidia laisvai reiktis vaizduotei ir jauia, kad kak sukuria, net jei nesupranta, kas tai. Didiau si spd jam daro garss dailininkai abstrakcionistai arba kubistai, nes jie rado savo keli ir buvo visuomens pripainti. Jam nepaprastai patinka aisti spalvomis, jas maiyti - kar tais deriniai gali nustebinti. Tokiomis krybingumo akimirko

136

VAIKO PIEINIAI PAGAL T E M P E R A M E N T

mis vaikas sivaizduoja ess formuls iekantis chemikas. Jei kiti vaikai pakomentuoja jo pieinius, jis nesieidia. Priein gai, didiuojasi, kad vienintelis savaip tyrinja pasaul ar nauj dimensij. Pieimas jam yra bdas atrasti save. Taip jis iri ir kit veikl. is vaikas save vertina ne itin grietai ir nuolat siekia tobulti. Kai vaikas susiruoia pieti, atrodo tarsi profesionalas. Jis renkasi tinkamiausias priemones, pavyzdiui, geros kokybs lap, tiksliai reikiamo atspalvio pietukus. is vaikas tikrai ne pasitenkins atlikusiu popieriaus gaballiu arba daugyb kart naudotu pietuku. Kai toks vaikas atras skulptros pasaul, net jei tai tik papj ma, mielai jos imsis, nes jam patinka ap iuopti ir suteikti miniai konkret pavidal. Kadangi skulp tra laikoma labai krybinga sritimi, vaikas be joki sunkum sitrauks jos tyrinjimus.

R acion alu s em o cio n a lu s vaikas


Toks vaikas labai ypatingas, tikra vaikiojanti enciklopedi ja, bet turi labai maai energijos. Net juokinga, nes jis gali pat didiausi tingin tikinti imtis veiklos, bet pats nepajudins n pirto, nes taip bt eistas jo protas! Vieni jums teigs, kad vaikas didelis tinginys, o kiti avsis jo gebjimu paskirstyti uduotis kitiems. Toks vaikas yra subtilus, gudrus bei metodikas, kartu ra cionalus, suktas. Jo emocionalumas lemia, kad jam trksta pa sitikjimo atjus laikui veikti. Kad nesusikompromituot, jis mieliau silo savo paslaugas ir suteikia reikiamos informacijos, bet sukits patys, kaip atlikti visa kita... Daugiausia energijos toks vaikas eikvoja tiems dalykams, kurie jam suteikia nauj

137

v A IK y PIEINIAI: kaip juos suprasti

ini, pavyzdiui, knygoms, televizijai ir kompiuteriams. La bai usims iekodamas naujien jis nelabai links leisti laik su kitais vaikais, veriau lieka su savo protingomis mintimis, bet neatsisako alia turti vunderkind, pana save racional emocional vaik. Toks vaikas nelabai skuba uaugti, jam daug labiau patin ka vaikyst. Jis nort, kad laikas sustot ir jo pasaulis likt toks, koks yra. Racionalus emocionalus vaikas gali suvokti si tuacijas, kurias pakliva dl savo racionalij savybi. Bet kai emocionalumas paima vir, tok vaik sunku patenkinti, tarsi supykus kdik, darant daug alos, tuomet alia jo bti labai nesmagu. Net jei progai pasitaikius jam patinka jaustis suaugusiam, io vaiko nuotaika danai kinta; galiausiai nebesileidiame jo aidimus, jie mums daro vis maesn spd. Racionalus emocionalus vaikas nesmoningai siekia kontro liuoti aplink, bet jis nra veiklus ar didelis autoritetas, todl jam sunku tikinti kitus!

R acionalaus em o cio n a la u s vaiko p iein ia i


Atjus laikui pieti neiekokite jo prie pieinio: j pamaty site dalijant patarimus maiausiems grups vaikams. Racio nalus emocionalus vaikas, ko gero, pajuto kai kuri smy... Taiau reikia bti atidiam, nes u io didelio supratingumo greiiausiai slypi paties vaiko sitikinimas, kad jis negali pieti taip gerai, kaip kiti. Todl laikas pieti bus eikvojamas darant paslaug kitiems... Nesuklyskite, pagalba slepia k kita, tai nra blogai, bet svarbu suprasti tikrj ketinim. Kai vaikas nusprs imtis u duoties, pie pasikartojanius siuetus, tobulins gdius ir

138

VAIK O P IE IN IA I PA GAL T E M P E R A M E N T

kasdien gaus vis daugiau pasitikjimo. Kai vaikas manys, kad tema itobulinta, pabandys pieti nauj siuet, vos liesdamas lap, nes judesys nebus tinkamas ir tikslus. Racionalus emo cionalus vaikas labai kantriai pieia maas detales, net sugaita joms itin daug laiko. Ne todl, kad jis bet kokia kaina siekia tobulybs, bet tam tikru etapu jam trksta pasitikjimo. Jokiu bdu jam nepatarinkite, nes jis tai reaguos prastai, t pai akimirk ils jo piktojo kdikio savybs. Toks vaikas nenori patarim, nes tai reikt, kad jam nepa vyko arba jis nevaldo situacijos. Kai jis rpinasi kitais vaikais, jauiasi isilaisvins - susikaupimo laikas pieti baigsi. Nuo ios akimirkos jis taps plepesnis. Labiausiai stebina, kad jo da lijami patarimai danai pasirodo naudingi. Sis vaikas panaus reisieri, kuris vadovauja aktoriams, bet pats nesugeba bti scenos prieakyje. Gal tai jums suteiks ini, kok vaidmen vaikas pasirinks vliau...

A ktyvus e m o cio n a lu s vaikas


Prie jus esantis vaikas nort sekti kitus vaikus, ypa vy riausiuosius. Tai lemia jo aktyviosios savybs, bet bdamas emocionalus jis nesugeba pateisinti dideli savo paties lkes i ir susidoroti su situacija. Kaip jau minjau, emocionalus vaikas nra labai guvus ir sumanus. Vis dlto jis bandys rody ti, kad gali kaip ir kiti maieji draugai dalyvauti veikloje. Deja, toks vaikas labai greitai pastebs, kad ritmas jam pernelyg greitas, nes darydamas maiausi smulkmen jis susieidia arba udsta. Aktyvus emocionalus vaikas svajoja bti supermenu, bet danai nusivilia savo laimjimais. Jei aplinkiniai skatina, jis ir

139

VAIK PIE IN IA I: kaip juos suprasti

vl bando pasiekti rezultat. Bet jei aplinka j riboja, jis n ne manys i naujo stengtis. Blakydamasis tarp noro dalyvauti ir nesugebjimo pasiekti tiksl is vaikas igyvens nemaai nusi vylim, bet vien dien kakuris polius paims vir. Artimj elgesys ir eimos genai darys didel tak rezultatams. Vai kas taip stipriai trokta priklausyti grupei, kad gali elgtis kaip chameleonas ir bandyti pateisinti vis lkesius, umirdamas savo poreikius. Jis menkai pasta save ir mgdiodamas kitus nori visk atlikti itin gerai. Kai vaikas aidia kamuoliu, jam svarbiausia ne laikyti ka muol rankose, bet bti aidimo skuryje, apsuptam koman dos nari. Jei rungtynse svarbiausia ne rezultatas, o aidimo teikiamas malonumas - viskas puiku! Pirmiausia vaikui reiks imokti nepriimti skubot sprendim. Gerai, kad vaikas daly vauja veikloje, taip patenkinama jo aktyvioji pus. Bet jis turi vertinti, ar sugebs tsti usimim iki galo. Todl geriau, kai is vaikas imasi trumpos veiklos, ji atskleidia gersias jo savybes. Jei vaikas atstumiamas, jis igyvena tai skaudiau nei kito temperamento vaikai, nes pats svarbiausias jo poreikis yra bti mylimam.

Aktyvaus em o cio n a la u s vaiko p iein ia i


Pieiniai panas pat vaik. Jie pilni judani daikt, to ki kaip lktuvas, automobilis. Pieini linijos ir formos yra pernelyg storos arba plonos (tarsi lktuvas ar automobilis ne turt variklio arba jame nebt degal ir jis nejudt). Vaikas stengsis pamgdioti vyriausi grups vaik pieinius, kartais priddamas maai matom detal. Sddamas prie pieinio lap toks vaikas nerodo nepasi tenkinimo. Veikiamas iors kartais gali atrodyti linksmas ir

140

VAIKO PIEINIAI PAGAL T E M P E R A M E N T

pasitikintis, kartais - labai sitemps. Vaikui labai rpi, k kiti galvoja apie jo piein, jis nori inoti j nuomon apie savo krin. Labiausiai aktyviam emocionaliam vaikui patinka ko lektyviniai pieiniai, pavyzdiui, pieiniai ant sien, lipdiniai ir dideli darbai, uimantys vis sien, juos turi daryti visi vaiko biiuliai. Viskas, kas panau didel eim, suteiks iam vaikui diaugsmo. Kurdamas grupin krin vaikas pirmiausia sugalvoja do mi mint, bet jo susidomjimas trunka trumpai. Sunku j ska tinti tsti veikl, tokiam vaikui labiau patinka prissti nuoa lyje ir stebti smagiai dirbanius draugus. Galbt jis padarys paslaug ir paduos jiems tinkamus teptukus ar parinks spalvas, bet nepraykite daugiau... Neverskite jo prisidti prie grups, kad baigt, kas buvo pradta. Tai is vaikas prisimint ir sp kite, kas nutikt kit kart... Stengdamasis bti nepastebtas, jis susigt kamputyje, nes negali elgtis, kaip nori. Tokiam vaikui pieiant smagu jausti ry su kitais vaikais, bet dl savo emocionalumo jis lengvai sieidia. Tai gali sukelti maus pa sikapojimus snapeliais paukiuk lizde.

141

LITERATRA Chermet-Carroy, S., Comprenez votre enfant par ss dessins, Libre Expression, 1988. Chevalier, J. et Gheerbrant, A., Dictionnaire des symboles , Robert Laffont, 1997. Davito, R., La decouverte de votre enfant par le dessin , Productions de Paris, 1971. Duca, C., Art et folie, Mondiales, 1973. Dumas, M. A., Initiation aux arts plastiques, Bordas, 1978. Edworda, B., Vision, dessin, creativite, Pierre Mardaga. Erus, E. L., Lencromancie, Dervy, 1963. Gardner, H., Gribouillages et dessins denfants, Pierre Mardaga, 1980. Kock, Ch., Le test de Iarbre, Emmanuel Vitte, 1958. Petit, G., Les dessins denfants , Renouveau Pedagogique inc., 1980. Rocher, D. et Joly-Math, M., Peinture denfants, leon de vie, Dessain et Fobra, 1986. Rousseau, R.-L., Le langage des couleurs, Dangles, 1980. Solomon, Sh., Connaitre Yenfant par ses dessins et son ecriture, Retz, 1980. Wallon, H. et Lurat, L., Dessin, espace et schema corporei chez Fenfant, E.S.E, 1987.

143

UAB Balt lank" leidyba Kstuio g. 10, LT-08116 Vilnius leidykla@baltoslankos.lt www.baltoslankos.lt Spausdino UAB AJS spaustuv" www.ajs.lt

Pieinys tarsi langas, p a d ed a n tis atidiau pavelgti j vaiko vid . Pasirinktas popieriau s lapas, pieim o p riem o n s, pieinio dydis, padtis erdvje, pieiniuose vy raujanios fo rm os ir spalvos gali suteik ti daug inform acijos apie m aylio charakter, jo b sen, m intis, em ocijas bei igyvenam us v id in iu s konfliktus. ioje knygoje n u o d u g n iai apvelgiam a vaik piein i a n ato m ija - apraom i galim i sim boli paaikinim ai, analizuojam i sk irtin g te m p e ra m e n t vaik pieiniai, p ateikiam a p ra k tin i pavyzdi ir ud u o i . M o k ti skaityti" pieinius n a u d in g a n e tik psicho log am s, pedagog am s, b e t ir tvams. Suprasdam i, k vaikas n o ri ireikti savo pieiniu, lengv iau atpainsite jo igyvenam us tarp sn iu s ir galsite p a d ti veikti su n k u m u s. u rn ala s Psichologija T au

Jau daugel m e t Nicole Bedard (N iko l B dar) ty rin ja ch arakterologij ir k o n su ltu o ja vaik pieini ir pasak analizs klausim ais. Ji taip pat skaito paskaitas ir nu olat reng ia konferencijas ia tem a.

P a s i n e r k i m e j n e a t r a s t v a ik o p a s m o n s p a s a u l , k u r n u p i e jis p a ts .