OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT

KLASA VII

TESTI DHE DETYRAT

OLIMPIADA XVIII E "PLUS" – IT
DURRËS - 24,25,26 MAJ 2013
Udhëzim: Testi ka 20 pyetje, pranë të cilave janë dhënë nga 4 përgjigje, ashtu që vetëm njëra është e saktë. Përgjigja jepet duke rrethuar vetëm njërën prej tyre. Nëse rrethohen dy ose më tepër përgjigje, nxënësi nuk merr pikë. Pjesa e dytë e provimit përbëhet prej 4 detyrave. Çdo zgjidhje e saktë sjell 20 pikë. Pra, numri i përgjithshëm i pikëve që mund të grumbullojë nxënësi është 20+4×20=100. Koha për punë është 120 min. Sukses!

7
1. 2. A) 1 3.

Nëse 1 pulë për 2 ditë bën 3 vezë, sa pula duhet të jenë, që për 4 ditë të bëjnë 18 vezë? A) 9 B) 6 C) 3 D) 2
(−1) 2011 + (−1) 2012 (−1)2013 =

B) 0 x+ y Nëse y : x = 2 atëherë = y A) 1,5 B) 2

C) − 1

D) 2014

C) x + 1

D) 2 y

4.

Arbeni ka shkruar numrin më të vogël natyror të tillë që prodhimin e shifrave e ka 24. Sa është shuma e shifrave të tij ? A) 6 B) 8 C) 10 D) 11 Në një shportë gjenden 30 toptha të ngjyrave të ndryshme: të kuq, të kaltër, të bardhë, të verdhë dhe të gjelbër. Sa toptha më së paku duhet të marrim, që të jemi të sigurt se i kemi dy të ngjyrës së njëjtë? A) 2 B) 5 C) 6 D) 10 Cili numër e vazhdon vargun 2, 4, 7, 11, 16, . . . A) 21 B) 22 Sa katrorë gjithsej ka në fig. e dhënë djathtas? A) 9 B) 10

5.

6.

C) 23

D) 24

7.

C) 14

D) 15

8.

Çfarë këndi formojnë dy brinjë fqinje të pesëkëndëshit të regullt? A) 72° B) 90° C) 108° Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm natyror është 36. Prodhimi i shifrave të tyre është: A) 36 B) 3 C) 6

D) 120°

9.

D) 120
144°

10. Sa përqind e sipërfaqes së rrethit (fig. djathtas) është hijesuar? A) 10% B) 12,5% C) 20% 11. Nëse 350 = x atëherë 420 = 6x 5x A) B) 5 7

O

D) 30°

C)

6 x 7

D)

4x 5

12. Shuma e viteve të Arlindës dhe Behares është 49. Sa do të jetë shuma e viteve të tyre pas 2 vjetëve ? A) 51 B) 52 C) 53 D) 54

DURRËS – 24,25,26 MAJ 2013

Tangjenta t që kalon nëpër pikën C e pret drejtëzën p në pikën D.25. pastaj kthen në të majtë dhe përfundimisht kthen edhe një herë në të majtë duke vazhduar në drejtimin e njëjtë fillestar. Trekëndëshi barakrahës ABC e ka krahun tre herë më të gjatë se baza. Vërtetoni se shuma n 3 + 6n 2 − 4n + 3 plotpjesëtohet me 3 për çdo n ∈ ℕ . Njehsoni: (1 − ) ⋅ (1 − ) ⋅ (1 − 1 4 1 9 1 1 1 ) ⋅ (1 − ) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (1 − ) 16 25 20132 DURRËS – 24.OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT KLASA VII TESTI DHE DETYRAT 13. Lepuri është duke ikur nga ujku (fig. Nëse 4 lapsa kushtojnë 140 den. 1 2 3. Syprina e trekëndëshit ABC (fig. Dihet se vlen A) 55 7 3+ 1 2 1111 3333 4444 = 11 . A) 82° B) 88° C) 90° D) 92° 14. Vërtetoni se OC = OD . djathtas) është 15 cm 2 . Sa është perimetri i trekëndëshit BCD? A) 24 cm B) 28 cm C) 30 cm D) 39 cm 13 cm D 15. 2 7 − 2 6 = A) 21 B) 2 6 C) 25 D) 32 DETYRAT 1. 4. Mesi aritmetik i numrave 1 + 20132 dhe 1 − 20132 është: A) 2 B) 2013 C) 2014 D) 1 19. Fletorja kushton dy herë më shumë se lapsi. Sa është këndi i shënuar me “?”. Është dhënë vija rrethore k dhe drejtëza p që kalon nëpër qendrën O dhe e pret rrethin në pikat A dhe B. Te njehsohet perimetri i trekëndëshit ABC.26 MAJ 2013 . Fillimisht ai bën një kthesë në të djathtë. 2013 ⋅ 2011 + 1 = A) 2014 B) 2012 C) 2013 D) nuk është numër i plotë 18. sa kushtojnë së bashku një fletore dhe një laps? D) 140 den A) 100 den B) 105 den C) 110 den 20. Atëherë + = : 101 101 202 B) 77 C) 99 D) 111 C B 6 cm 16. atëherë perimetri i katërkëndëshit CEDB është për 42 më i madh se perimetri i trekëndëshit EAD. 2. Korda AC me drejtëzën p formon këndin 30°. kurse E mesi i AC. djathtas) në drejtim të lindjes. Nëse D është mesi i AB. 5 + A) 6 = B) 7 C) 8 D) 9 A 17.

4. Sukses! 8 1. Nëse rrethohen dy ose më tepër përgjigje.5 C) 36 D) 3. Për sa ditë 3 gjuetarë gjuajnë 12 lepuj? A) 2 ditë B) 4 ditë C) 6 ditë Shuma e katrorëve të dy numrave pozitivë është 2013. 3. Durimi është duke lexuar një libër enciklopedik i cili ka 2013 faqe. Joni dhe Erioni para 5 vjetëve së bashku kishin 6 vjet. Përgjigja jepet duke rrethuar vetëm njërën prej tyre.26 MAJ 2013 Udhëzim: Testi ka 20 pyetje. 2013 ⋅ (−1) 2012 + 2012 ⋅ (−1)2013 = A) 4025 B) −2014 C) 1 D) − 1 Numri 36 plotpjesëtohet me shifrën e tij të njësheve. e dhënë djathtas! A) 9 B) 10 7. për 3 ditë gjuan 2 lepuj. Ndryshimi ndërmjet mesit aritmetik dhe mesit gjeometrik të numrave 12 dhe 3 është: A) 15 B) 1. Koha për punë është 120 min. A) 19 cm2 C) 21 cm 2 B) 20 cm2 D) 24 cm2 M L J a 11. ashtu që vetëm njëra është e saktë. kurse prodhimi i tyre është 6. D) 60 6. 18 C) 28 38 D) 29 8. Çdo zgjidhje e saktë sjell 20 pikë. pranë të cilave janë dhënë nga 4 përgjigje. 2. Sa është shuma e këtyre dy numrave? A) 40 B) 45 C) 100 Sa çifte numrash dyshifrorë kanë vetinë që ndryshimi ndërmjet tyre është 50 ? A) 40 B) 49 C) 50 D) 9 ditë D) 2019 5. Nëse për çdo ditë të majit dhe qershorit. C) 11 D) 12 9. Nëse f ( x) = 2 x + 1 dhe f (a ) = 7 atëherë f ( ) = 3 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 K 12. numri i përgjithshëm i pikëve që mund të grumbullojë nxënësi është 20+4×20=100. Sa vjet do të kenë ata së bashku pas 7 vjetëve? A) 18 B) 30 C) 24 D) 20 Cili numër duhet të vendoset në kutinë e zbrazët: 3 6 11 A) 26 B) 27 Sa katrorë ka gjithsej në fig. atëherë për muajin korrik do t’i mbeten për të lexuar edhe: A) 13 faqe B) 113 faqe C) 100 faqe D) 0 faqe 10. Pra.25. lexon nga 33 faqe. Sa numra ndërmjet 20 e 30 e kanë këtë veti ? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 Një gjuetarë.OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT KLASA VIII TESTI DHE DETYRAT OLIMPIADA XVIII E "PLUS" – IT DURRËS . Sa është syprina e katërkëndëshit JKLM nëse dihet se secili prej katrorëve të vegjël ka brinjën 1 cm. nxënësi nuk merr pikë.6 DURRËS – 24.24.26 MAJ 2013 . Pjesa e dytë e provimit përbëhet prej 4 detyrave.25.

Nëse rrethit (qarkut) i zvogëlohet rrezja për 2 herë. syprina e tij zvogëlohet për: A) 4 herë B) 1 herë C) 3 herë D) 2 herë 17. në qoftë se lartësia e saj është 8 cm. A) 160 B) 166 C) 177 20. Sa është prodhimi i tyre? A) 42 B) 6 C) 7 D) 2 α 38° 81° 16. x 1 4. Funksioni f ( x ) është definuar për të gjitha vlerat e ndryshores x ∈ R . Sa katrorë të vegjël do të mbeten të pa prerë nga diagonale e tij. Gjeni f ( x ) . djathtas. 16) C) (0. Sa është këndi α nga figura e dhënë në fig. Prerja boshtore e cilindrit barabrinjës është: A) kon B) katror D) ( − 3 . Te drejtkëndëshi me përmasa 6 × 4 në fig. 2011 ⋅ 2013 + 1 = A) 2014 D) 188 B) 2012 C) 2013 D) nuk është numër i plotë DETYRAT 1. Gjeni largesën e ortoqendrës (pikëprerja e lartësive) nga qendra e rëndimit (pikëprerja e medianave). ekzistojnë 8 katrorë të vegjël.26 MAJ 2013 . 1) C) trekëndësh D) rreth 19. Sa shifra do të përdorni. DURRËS – 24. 3. Syprina e prerjes boshtore të piramidës së rregullt trekëndore që kalon nëpër kulmin A është 24 3 cm2 .25.OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT KLASA VIII TESTI DHE DETYRAT 13. nëse ai plotëson kushtin f   + 2 f ( x ) = x . 2. Cila prej pikave të dhëna më poshtë nuk i takon drejtëzës y = −3x + 1 ? A) (2. Njehsoni syprinën e piramidës. te katrori me përmasa 6 × 6 ? A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 14. Te trekëndëshi dybrinjënjëshëm (barakrahës) ABC ( AC = BC ) janë dhënë baza 16 dhe krahu 17 . Shuma e 6 numrave natyror është 7. − 5 ) B) ( − 5 . të cilët nuk priten nga diagonalet. 1) 18. x ≠ 0 . nëse i shkruani numrat natyrorë nga 8 deri më 88. . Nëse a + b + c = 6 atëherë vërtetoni se a 2 + b2 + c 2 ≥ 12 . djathtas? A) 43° B) 45° C) 46° D) 47° 15.

Atëherë + + = : 101 101 202 303 B) 77 C) 99 D) për 35 % A) 55 D) 111 DURRËS – 24.25. Përgjigja jepet duke rrethuar vetëm njërën prej tyre. Nëse njëri prej tyre është 1013. Sukses! 9 1. 2. sa është tjetri? A) 3012 B) 3013 C) 3011 D) 3102 O 5. pranë të cilave janë dhënë nga 4 përgjigje. Sa përqind të ëmbëlsirës kanë marrë Beni dhe dy motrat e tij së bashku? A) 35 % B) 36 % C) 37. 10 dhe 14 vjeç përkatësisht. te katrori me përmasa 6 × 6 ? A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 9. të cilat janë 6. 5. Pjesa e dytë e provimit përbëhet prej 4 detyrave. shumën prej 60 € (euro) e kanë ndarë në raport sipas moshave të tyre. 10. Në një enë me 300 g oriz dhe 700 g fasule. Pra. Mesi aritmetik i dy numrave është 2013.26 MAJ 2013 . të cilët nuk priten nga diagonalet. . djathtas. atëherë ∠BON = A) 15° B) 18° C) 20° D) 25° A N B 6. është shtuar edhe 1 kg oriz. Çdo zgjidhje e saktë sjell 20 pikë. nxënësi nuk merr pikë. Sa katrorë të vegjël do të mbeten të pa prerë nga diagonalet e tij. 21. Numri 82013 për shifër të njësheve ka: A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 7. Nëse ∠OMC = 60° . ABCD është katror. ashtu që vetëm njëra është e saktë. Sa € ka marrë Era? A) 10 € B) 12 € C) 15 € D) 16 € Te drejtkëndëshi me përmasa 6 × 4 në fig. Për sa është rritur përqindja e orizit në enë? A) për 20 % B) për 25 % C) për 30 % 11. .5 % Cili numër qëndron në vendin e 100 te vargu 1.OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT KLASA IX (VITI I) TESTI DHE DETYRAT OLIMPIADA XVIII E "PLUS" – IT DURRËS . 13.0 me numrin 15? 2013 A) 1 8.Era. 3. Sa është mbetja gjatë pjesëtimit të numrit 1000. Koha për punë është 120 min. 9. . B) 6 C) 9 D) 10 Tri motrat .26 MAJ 2013 Udhëzim: Testi ka 20 pyetje. 25. .24. A) 397 B) 399 C) 401 Sa shifra ka numri 32 ⋅ 25 ⋅ 43 ⋅ 55 ⋅ 253 ? A) 11 B) 12 D) 40 % D) 403 C) 13 D) 25 D M C 4. numri i përgjithshëm i pikëve që mund të grumbullojë nxënësi është 20+4×20=100.25. një ëmbëlsirë e kanë ndarë në mënyrë të barabartë. 17. Dihet se vlen 1111 3333 4444 6666 = 11 . Vera dhe Vlera. ekzistojnë 8 katrorë të vegjël. Tetë fëmijë. . Nëse rrethohen dy ose më tepër përgjigje.

25. ashtu që M . Sa është perimetri i pesëkëndëshit ABCDE në figurën e dhënë më poshtë? (Pikat A. c ≠ 0. Nëse 1 1 1 bc ac ab + + = 0. BC = 17 dhe AC = 10 . Nëse a = atëherë a 3 = 2 B) 4a − 3 C) 5a + 2 D) 4a + 3 A) 3a − 2 17. Beni ka vizatuar trekëndësha dhe katërkëndësha. 2. këndi te kulmi A është dy herë më i madh se këndi te kulmi C . A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 19. 4. b. Sa është syprina e katërkëndëshit JKLM nëse dihet se secili prej katrorëve të vegjël ka brinjën 2 cm. Njehsoni perimetrin e trekëndëshit ABC .? B M A) 96 cm C) 76 cm 2 B) 84 cm 2 2 J 2 D) 88 cm 15.OLIMPIADA XVIII E “PLUS”-IT KLASA IX (VITI I) TESTI DHE DETYRAT C M N D 12. Cila prej thyesave të mëposhtme është më e madhe? A) 7 8 L K B) 66 77 C) 555 666 D) 4444 5555 18.26 MAJ 2013 . yz = 10 Sa është shuma x + y + z ? A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 2 a −1 16. Sa shifra do të përdorni. 13 + 2011 ⋅ 2013 + 1 = A) 45 B) 43 C) 55 D) është numër iracional DETYRAT 1. C dhe D shtrihen në një drejtëz!) A) 36 B) 38 C) 35 D) 40 14. N ∈ AB . atëherë vërtetoni se: 2 + 2 + 2 = 3 . nëse AC = b = 5 dhe BC = a = c + 2 ku c = AB Vërtetoni se prodhimi i katër numrave të njëpasnjëshëm natyrorë nuk mund të jetë katror i ndonjë numri të plotë! Te trekëndëshi me brinjë AB = 21 . Sa trekëndësha ka vizatuar nëse numri i përgjithshëm i brinjëve është 21. dhe a. a b c a b c Te trekëndëshi ABC . y dhe z i plotësojnë kushtet: xy = 14. xz = 35. Tre numra realë pozitivë x. Në brinjën CD të drejtkëndëshit ABCD janë caktuar pikat M dhe N ashtu që është formuar trapezi ABMN i cili ka syprinë 30 cm dhe te i cili baza e madhe është sa dyfishi i bazës së vogël. P ∈ BC dhe Q ∈ AC . nëse i shkruani numrat natyrorë nga 77 deri më 777. Gjeni brinjën e katrorit ! 3. A) 2013 B) 2031 C) 2008 D) 2080 20. ashtu që ata nuk priten. është brendashkruar katrori MNPQ. Për sa është më e madhe syprina e drejtkëndëshit prej syprinës së trapezit? A) 10 cm 2 C) 14 cm 2 B) 13 cm 2 D) 15 cm 2 A E 5 A 12 C 6 5 D 2 B 13. DURRËS – 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful