1

Naslov izvornika Thalassa Ali A Singular Hostage Copyright © 2002 by Thalassa Ali

2

U znak sjećanja na Saida Ablaka Husaina Tauhidija, koji mi je pokazao put prema miru kroz razasute bisere

3

POVIJESNA BILJEŠKA

3

adnja ove priče s je!tena je na sjever "ndije #dana!nji $akistan% u razdoblje od &'(') do &'(*) godine+ prve godine vladavine kralji,e -iktorije) .ritanija je posredovanje svoje zastupni,e "stočnoindijske ko panije do te godine zavladala najve/i dijelo indijskog potkontinenta) Na sjeveru se zahuktavala 0velika igra1 2 borba .ritanije i 3usije za prevlast u sredi!njoj Aziji) 4o &'(') godine .ritan,i su strahovali od ruske prijetnje njihovu indijsko teritoriju) 5dlučan u na jeri da nad udri 3use stječu/i politički nadzor nad A6ganistano + lord Au,kland poslao je svoju vojsku u 7abul+ u vojni pohod poslije poznat kao $rvi a6ganistanski rat) $rije no !to je otpočeo pohod na A6ganistan+ Au,kland je načinio neobičan korak prevaliv!i gotovo dvije tisu/e kilo etara "ndije kako bi zatra8io po o/ u iru/eg jednookog pand8abskog aharad8e 3and8ita Singa+ čija se neovisna vojna dr8ava nalazila iz e9u britanskog teritorija i A6ganistana) $utovanje dugo godinu dana 2 na koje u su lorda Au,klanda pratile njegove dvije sestre usidjeli,e+ ,ijela vlada i deset tisu/a vojnika 2 kul iniralo je veliki durbarom, sastanko dr8avnih čelnika :irozpuru+ na grani,i iz e9u britanske "ndije i $and8aba) Njihov je sporazu bio odlučuju/i za britanski vojni pohod) ;aharad8a 3and8it Sing to je znao pa je jese, dana odga9ao potpisivanje sporazu a+ prisiljavaju/i Au,klanda da usred zi e po!alje svoje jedini,e preko planinskih tjesna,a u A6ganistan)

4

5va se priča doga9a tijeko

tog

jese,a)

<ord Au,kland+ njegove sestre+ politički tajnik i !e6 protokola povijesne su osobe+ kao i aharad8a 3and8it Sing te njegov glavni inistar) 4urbar se u najve/oj jeri odvio onako kako sa ga opisala+ a daljnja kretanja britanskog tabora okvirno su točna) ;ariana =ivens+ Harry :itzgerald+ ali Sabur i njegova obitelj te Saat 7aur+ aharad8ina naj la9a supruga+ plodovi su oje a!te)

5

Dragulj Indije

6

7

>vod
Nedjelja, 17. studenog 1838.

dva sata ujutro !eik -alijulah 7arakoja otvorio je oči) =odine i godine olitve u odre9ene sate istančale su njegov osje/aj za protje,anje vre ena) 7atkad si je dopu!tao za i!ljati kako bi kad bi ga zatvorili u ta ni,u bez prozora u tvr9avi u <ahoreu+ čije zidine ne propu!taju poziv na olitvu+ ipak znao kad se valja oprati i stati pred svojega .oga) ?adrhtao je i posegnuo pre a !alu) ;jesečina je prodirala kroz re!etkastu ogradu balkona te poput novči/a padala na olitveni sag koji je čekao spre an+ polo8en pre a zapadu+ pre a ;eki+ s presavijeni vrho koji odvra/a zlo) 4rveni prsteni zavjesa tiho su zveknuli jedan o drugi kad je pro!ao kroz vrata do stoli/a na koje u su bili njegova posuda s vodo i jedeni u ivaonik) Hladno vodo u io se za olitvu poslije pono/i+ koja je bila obavezna sa o za upu/ene u istična učenja isla a) 0.og je velik1+ pro r ljao je bri!u/i li,e) 5krenuv!i se pre a zidu tako da nijedno bi/e ne o8e stati iz e9u njega i .oga+ !eik se uspravio+ sklopio ruke i napola zatvorio oči) 0> i e Alaha+ ;ilostivog+ Sa ilosnog@ slava Alahu+ koji čuva i odr8ava sve svjetoveA ;ilostivo + Sa ilosno + gospodaru sudnjega dana) Sa o se tebi oli o+ sa o od tebe po o/ tra8i o) -odi nas pravi puto @ puto onih koji su u tvojoj

>

8

a taz . odbijao lonči/ lijeka) Sabur nije 8elio piti iz lonči/a koji u je slu!kinja nudila) Stisnuo je usne i okrenuo glavu) 05+ Sabur baba1+ nje8no je rekla djevojka+ oprezno se osvr/u/i uokolo dok u je pru8ala lonči/+ 0pij+ slatko je)1 0Ne1+ odlučno je rekao dječak i odskakutao+ a ala su u ra ena prito tako9er poskakivala) Stigav!i u sigurnost kreveta u koje u je njegova ajka sjedila i rasplitala kosu+ čučnuo je pokraj nje te radoznali pogledo okruglih očiju pratio slu!kinju) 0Bto je+ du!oC1 Njegova je ajka napu/ila usne i .e i bazare grada <ahorea) $rekrila je vla8ne paviljone i dvori!ta tvr9ave aharad8e 3and8ita Singa+ velike ra orne kule koja je s grado dijelila za!titu svojih starih+ utvr9enih zidina) > os okutnoj kuli na sjeverozapadno uglu tvr9ave aharad8in je naj la9i tala. oknula) 0?a!to ne 8eli! lijekoC "nače voli! lijeko)1 Nagnuv!i glavu+ .ilosti+ a ne onih koji su izazvali tvoju srd8bu+ ni onih koji su zalutali)1 4ok je izgovarao riječi olitve+ prepustio se svoji snovi a@ entalni predod8ba a toliko divni da bi ih te!ko opisao čak i najnapredniji članovi a ističnog bratstva koje je predvodio vi!e od dvadeset pet godina) 5čiju uprtih u sag koji je bio pred nji + !eik je izvodio polagani ples svoje olitve) Sagnuo se+ uspravio i naklonio+ polo8iv!i čelo na ploče ispod niti olitvenog saga+ kao !to su njegova bra/a usli ani činili tisu/u i tri stotine godina+ uz rit ičan !apat staroga arapskog jezika na jesečini) 7i!a koja je obilno lijevala do svitanja je gotovo prestala+ ostavljaju/i sa o slaba!nu svjetlost koja je obasjavala !eikovu ku/u te trg prekriven kaldr o na koje u se nalazila) Svjedost je ojačala te se probila kroz uske uli.ano pro otrila je Sabura i nas ije!ila se) 7estenjasta kosa padala joj je preko ra ena i le8ala u krilu poput sjajnog klupka) 9 .

ano nije popustila) Načinila je pristojnu+ ali zapovjednu gestu) 7ad je njegova ajka 3e! i uzela lonči/+ Sabur je 8urno ispuzao iz svojega skrovi!ta+ otvorenih usta+ ubrzano di!u/i) 7ad se izvukao ispod ruba kreveta+ uspravio se uhvativ!i se za ajčino koljeno+ ru ena li.ano pru8ila je ruku pre a lonči/u+ a te!ka+ izvezena svila pala je pre a laktu i otkrila nje8no zape!/e) Slu!kinja joj ga je poku!ala uzeti+ razrogačiv!i oči) 0Ne+ bibi) 5vo lijeko je za Sabura1+ pobunila se+ ali .a taz .a taz .e sla a) 0?a!to plače!C1 upitala ga je drhtavi glaso ) 0Ni!ta se 10 .a taz .05+ 3e! a+ nije li Sabur najdra8esnije dijete u .ogao je sa o vri!tati i ahati glavo naprijedEnatrag+ otvoriv!i usta koliko je god ogao te čvrsto stisnuv!i oči) Slu!kinja je nepo ično stajala pokriv!i ruka a u!i kako bi se za!titila od dječakova glasa) A tada ga je+ pro r ljav!i pozdrav+ zgrabila i pobjegla) Ne zastav!i pred vrati a kako bi nazula papuče+ 3e! a je trčala s djeteto koje joj je vri!talo na boku pokraj drugih soba čiji su tro i stanari jedva i podizali glave) Te!ko di!u/i uspela se ka eni stuba a do vanjskih vrata te istrčala i pre!la preko vla8nog dvori!ta do 8enskog vrta) .a) .ano+ pru8ila slobodnu ruku i po ilovala u obraz+ ali on nije ogao odgovoriti) .ijelo <ahoreuC1 upitala je dječji glaso ) 0Dest+ bibi1+ pro r ljala je slu!kinja i ki nula glavo u znak slaganja) <onči/ koji je dr8ala zadrhtao je+ načiniv!i vali/e na lijeku) Ali Sabur nije 8elio piti lijeko) 5tpuzao je pod krevet i njegova su bosa stopala nestala s vidika) 5ndje je ostao i tvrdoglavo odbijao doručak) 0$a+ tada /e ga tvoja ammi orati popiti u jesto tebe1+ rekla je njegova ajka) 0A i voli toplo+ slatko lijeko)1 .učan+ očajan prizvuk njegova vri!tanja govorio joj je da u se sr.ili su sa i) 5bli8nji je vodoskok 8uborio) 3e! a je posjela Sabura na njegov hladan ra orni rub te u obrisala suze i sluz s li.a+ i ugledao kako je ona prinijela lonči/ usna a i popila lijeko) Na trenutak je zavladala ti!ina) A tada je Sabur počeo vri!tati) 0Bto je+ du!oC1 upitala je .

ao ne 8ele/i je pogledati) ?agrizla je usnu) Bto /e aharad8a učiniti kad dozna da je .i+ nego njezinu djetetu+ njegovu iljeniku+ njegovu alo čarobnjaku+ njegovu biseru nad biseri aC 3e! a je pogledala iza tri stra8ara koji su tada drije ali ispod trije a+ zaklanjaju/i oči podlakti.nije dogodilo) Ni!ta)1 Stra8ari su zajedno pili iz slavine pokraj ulaza u kulu) Fe preso za!ti/ena od njihovih pogleda+ 3e! a je skinula nečisti veo s glave i čučnula pokraj djeteta ole/i ga da u!uti) Sada kad se njezin stra!an čin izjalovio+ ogla je sa o čekati da Saburova ajka nesvjesno utone u s rtonosan san) 7asnije+ kad prona9u tijelo i kad 3e! u budu ispitivali+ zaklet /e se da su ona i dijete .ano rtvaC Ho/e li+ znaju/i za ljubo ore koje su se kovitlale u njegovu do u+ pretpostaviti istinu@ da lonči/ otrovanog lijeka nije bio na ijenjen aj.a taz .are je 11 .aharad8a je tvrdio da ga sa o Saburova prisutnost o8e za!tititi od bolesti i s rti) Naposljetku+ Sabur je bio unuk !eika -alijulaha+ čovjeka čije su tajanstvene sposobnosti bile op/epoznate) > če presu iznad njih kriknuo je čvorak) 3e! a je prsti a obuhvatila koljena) Saburova ajka+ kojoj je 3e! a neko/ zavidjela na ljepoti i polo8aju+ sada je le8ala nas rt otrovana u svojoj odaji) Ako je Sabur nije ogao spasiti+ kako o8e koristiti aharad8iC 3e! a je pogledala dječaka) Ako je doista posjedovao osobite o/i+ kao !to su ljudi tvrdili+ nisu u koristile@ sa o su ga dovele u izgon e9u brojne aharad8ine kralji.a a) .ijelo vrije e bili vani) Saburova su usta i dalje bila !iro otvorena+ iako je ispu!tao sa o jedan+ otegnut krik) 3e! a je pru8ila ruku pre a nje u+ a tada ju je povukla natrag) 4ana!nje zlo započelo je prije godinu dana+ u ljubo ori i !aputanji a+ nakon !to je stari aharad8a zapovjedio da Sabur i njegova ajka do9u u tvr9avu iz njihova do a u ku/i !eika -alijulaha+ udaljenoj jednu ilju) .e+ te do gubitka njegove lijepe ajke) Tada je utihnuo) 3e! a ga je podignula u svoje krilo gdje je be8ivotno le8ao i !tu.

e Saat 7aur+ čije dijete nije uspjelo osvojiti aharad8inu ljubav) Ta je kralji.ano u poku!aju da popije otrovC Je li znao? $ogledala je tihog dječaka) To nije ogu/e) Naposljetku+ Sabur babi bila je sa o godina i pol) 12 .eC Desu li je njezina vlastita prikra/enost+ njezino ropstvo+ učinili bezosje/ajno C 05prosti i+ Sabur1+ !apnula je) 05prosti i)1 A tada ju je uhvatio novi strah) Sabur nije 8elio popiti lijeko) A kad je njegova ajka uzela lonči/+ ispuzao je ispod kreveta koliko je god brzo ogao) De li 8elio spriječiti .a taz .e) 7ako li je sada izgledao drugačije+ njegova je vedrina nestala+ a njegov blagi+ upitan pogled za ijenila je pusta is.e naudila+ pristala odnijeti otrovC ?bog straha od gnjeva lade kralji.i sa svoji ki/eni dvoro čekao je sastanak s Gnglezi a) 3e! a se vi!e pla!ila njegove naj la9e kralji.a u odaja a u prize lju čekala krike koji /e objaviti Saburovu s rt) 7ako /e 3e! a objasniti svoju pogre!kuC -rho vela obrisala je Saburovo vla8no li.rpljenost) Ako se izuz e stari aharad8a s njegovi neprestani zahtjevi a+ Saburovo jedino dru!tvo do tada bila je njegova ljupka lada ajka) 7ako /e sada pre8ivjeti+ sa i bez prijateljaC 3e! a je zatvorila suzne oči+ ali suze su se slile ispod njezinih kapaka i potekle obrazi a) ?a!to je ona+ koja nikada niko e nije hoti i.aharad8a bio daleko+ utaboren na grani.

lijeda svjetlost prodirala je u njezin !ator kad se .i sve glasnije dok se pribli8avao njezinu krevetu+ blago hripaju/i i nose/i poslu8avnik koji u je zve.ariana je bila 13 .kao u ruka a) $azila je da se ne trgne kad je poslu8avnik glasno zazvečao na njezinu no/no or ari/u) 4ittu se naka!ljao stoje/i nad njo ) .e gledala kako ulazi+ od iče te!ku zavjesu koja je slu8ila kao vrata te donosi val vla8ne studeni i iris ognji!ta) Njegova bosa stopala !ljapkala su po prugastoj prostir.a) ?a!to se probudila toliko nagloC De li izvana dopro kakav neobičan zvuk ili glasC 7ad je posegnula za čiz a a+ poznati zvukovi koraka pred njezini ulazo najavili su da joj 4ittu donosi kavu) "spustila je čiz e+ zlovoljno se sru!ila natrag na krevet i navukla pokrivač do brade) Sa o ju je glu ljenje sna oglo po!tedjeti 4ittuova brbljanja) 4ittu je čak i e9u indijski sluga a ogao osvojiti nagradu za brbljanje) 4isala je lagano i kroz trepavi. 17. studenog 1838.ariana je bila raz i!ljala o to e da dvije sestre generalnoga guvernera upita za savjet u pogledu 4ittuove navike da stoji nad njo dok je u krevetu+ ali suzdr8ala se znaju/i da bi one sa o zatra8ile da ga se od ah otpravi) Bto god sestre islile+ .ariana =ivens prenula iz sna) 7i!a je !aputala nad njezino glavo !krope/i po !atorsko platnu) .ariana se uspravila i od aknula kosu s li. .&) poglavlje Nedjelja.

nula kroz rupe na prugastoj pa učnoj prostir.rvenog !atorskog platna u njezinu kutku dr8avničkog taboraC =dje su povi.u kreveta+ a poto pogledala na pod+ kao !to je to uvijek činila kako bi vidjela je li kakvo zani ljivo stvorenje ispalo iz njih) Crveni zid ispred njezina !atora bit /e uklonjen sa o ako je najve/i tovarni slon u taboru sposoban nositi svoj teret) Ako po8uri+ ogla bi vidjeti tog slona) Skočiv!i prvo na jednu nogu+ a poto na drugu+ jedva je navukla čiz e+ vrisnuv!i kad je hladna voda !tr.ila je to ti!ina izvan njezina !atora) =dje su kuliji koji su svakodnevno rastavljali zid od .uvjerena da 4ittuovo pona!anje nije ni u kakvoj vezi s činjeni.i pod njezini noga a) Svukav!i spava/i.e ne arno svezala ispod brade) Nije se obazirala na vrč i lavor koji su čekali na svoje u stalku) Nije i ala vre ena za u ivanje@ orala je posjetiti jednog slona) 5staviv!i kavu da se pu!i neku!ana+ po8urila je preko natopljene prostirke dok joj je u u!i a odzvanjao glas gospo9i.ariana se uspravila) 4ohvatila je čiz e te nji a+ okrenuti naopako+ udarila o strani.o da je njoj dvadeset godina i da nije udana) 7ad se okrenuo+ otvorila je oči i gledala kako vuku/i noge odlazi pre a vrati a+ ra ena pognutih pod uobičajeni nevidljivi tereto + a tada se sjetila !to ju je probudilo) .i ljudi i 6rktanje njihovih tovarnih 8ivotinjaC $od njezina !atora bio je okar+ a zrak vla8an i svje8) Sjetila se no/nog !tropotanja ki!e po krovu) To je bilo to+ ki!aH 04ittu1+ pozvala ga je i istog trena podsjetila sa u sebe da to vi!e nikada ne s ije učiniti+ 0putuje o li danasC1 4ittu se naglo okrenuo i nas ije!io) 0To sa va 8elio re/i+ e sahib) Do! ne znaju) Sve ovisi o veliko slonu) Fuo sa da govore)))1 0Hvala+ 4ittu1+ rekla je i ahnula u neka ode) ?avjesa se zatvorila za nji ) .u i zavr!iv!i borbu s korzeto + odjenula je i zakopčala svoju o iljenu haljinu od tartana+ a poto ugurala !aku s e9ih kovrča pod !e!iri/ od tartana istog uzorka te vrp.e G ily) 04raga+ koliko te puta ora upozoriti1+ 14 .

u ranog jutra) Njezin je !ator bio na dobro polo8aju) Sklonjen po strani+ u prednje kutu tabora generalnoga guvernera+ o ogu/avao je jasan pogled na !atore i dobar+ iako udaljen+ pogled na glavna vrata+ sklopivi ulaz u zidu od .u lagano nadi ala tri ki/eno ukra!ena !atora raspore9ena u obliku kvadrata+ !atori lorda Au.ariana je znala ta pravila jer joj ih je gospo9i.a G ily ponovila nebrojeno nogo puta) Ali .i G ily ili njezinoj la9oj sestri :anny+ u njihove !atore) $rije večere odlazila je na jahanje) .gospo9i.ariana je nestrpljivo udahnula i iza!la u agli.ijelog tabora) S druge strane zida u njezin su !ator često dopirali zani ljivi zvukovi zbog kojih je nogo vre ena provodila za i!ljaju/i odakle potječu ljudi i 8ivotinje koji su prolazili puto ) =latko+ sjajno blato+ na koje u su bili vidljivi sa o otis.a G ily rekla joj je jučer poslijepodne+ strogo je gledaju/i preko naočala za čitanje+ 0da ne s ije! zaboraviti svoj polo8aj) Nipošto ne oj dopustiti da te netko od do a/ih ljudi vidi zbunjenu+ uzrujanu ili u trenutku kad nisi besprijekorno odjevena ! .rvenog !atorskog platna pokraj .arianina !atora pru8ao se pre a čuvani vrati a) $odignuv!i suknju podalje od blata 8urno je krenula du8 zida) Trebala je čekati u !atoru do pokreta) To je bilo pravilo za da e koje su putovale u tabori a) Ako pokreta nije bilo+ da a je čekala do devet sati i tada je odlazila na doručak u !ator za blagovanje) $oto se vratila u svoj !ator te ondje do ručka čitala ili pisala pis a) Nakon ručka i!la je u posjete+ u ovo slučaju gospo9i.i 4ittuovih stopala+ prekrivalo je udaljenost od njezina skro nog ulaza do sredi!ta tabora) 5ndje su se na ranojutarnje povjetar.rvenog !atorskog platna+ koji se pru8ao oko .klanda i njegove dvije neudane sestre te !ator za blagovanje+ dovoljno velik da pri i dvadeset osoba) ?id od .ariana nije 8eljela ostati zatvorena iza !atorskog platna) 4a ska besposlenost nedvojbeno bi je izludjela) 5si toga+ propustila bi sve+ a bila joj je du8nost doznati sve o taboru+ i o "ndiji) > suprotno e njezina pis a+ koja je dva puta tjedno pisala tati+ ne bi bila dovoljno dobra) 15 .

5dva8ila se ba.e pro/i kroz vrata+ a zati preko puta i natrag+ za doručko /e biti po!te9ena ljutitih pogleda gospo9i.a :anny i .u nepoznatog broda koji je plovio kroz gustu aglu+ pre a odredi!tu koje nije ogla naslutiti) 4oi alo joj se čudni to !to je sanjala brod le8e/i u !atoru na ravni.rveni zid+ koje u je svrha bila za!tita od lopova+ blokira njezin pogled na uzbudljiv 8ivot u putuju/e taboru) Fak su i sestre Gden bile istog i!ljenja) 0=otovo bi se isplatilo pod kreveto u8asnuto zate/i divljaka koji vitla no8e u za jenu za ogu/nost da vidi o ve/i dio na!eg putovanja1+ rekla je gospo9i.i na jedno daleko kraju te irno redu konja i slonova na drugo ) Biroki put izgledao je gotovo jednako kao i sino/+ obrubljen nadstre!ni.a G ily pro!li tjedan dok su ona+ gospo9i.ariana je s atrala da taj visok+ 8alosno te8ak .e G ily) 4r8ala se zida izbjegavaju/i čvrstu u8ad+ klinovi a pričvr!/enu za tlo na svakih osa stopa) -la8na u8ad i naleti vjetra podsje/ali su je na san iz kojega se probudila) Sanjala je kako drhti na pra .anog blata u koje u je nekoliko stotina 16 .a a i !atori a visokih du8nosnika) Sa o je veliki !ator za prije e nedostajao na svoje u jestu nasuprot čuvano ulazu+ za ijenjen prazni pravokutniko izga.ariana prolazile kroz vrata tabora) 4o !est sati ujutro sklopivi je ulaz+ kao i zid+ trebao biti spu!ten na tlo+ a kuliji su trebali na otavati u8ad i ko ade !atorskog platna) -rata su i dalje bila na svoje jestu+ kao i zid) Ne obaziru/i se na pozdrave stra8ara+ .iti pogled pre a sta beni !atori a) Nije bilo znaka aktivnosti@ ni brbljavih slu!kinja koje su nosile stvari po taboru ni do a/ih sluga koji su govorili engleski+ nitko je nije vidio) Ako uspije neopazi.ariana je pro!la kroz vrata i iza!la na put) $odignuv!i ruku iznad očiju+ pogledala je niz put u oba s jera+ pre a ravni.i sjeverozapadne "ndije+ tisu/a a ilja daleko od ora+ ali koliko god se taj san doi ao čudni + ve/ ga je bila sanjala dva+ ili o8da tri puta) Crveno !atorsko platno pokraj nje bilo je prekriveno rlja a koje je načinila ki!a) .

ariana nikada nije izbliza pogledala toga slona) 7oliko je dvanaest stopa visokoC Ho/e li biti dovoljno jak da podigne vla8an !ator čak i nakon))) 0=ospo9i.io je najve/i od stotinu dvadeset seda tovarnih slonova pridru8enih britansko taboru te jedina 8ivotinja dovoljno sna8na da nosi durbar !ator+ veliki !ator za prije e+ koji je lordu Au. hattho+ aknite se1+ zapovijedala je+ a kuliji su je slu!ali te gurali jedan drugoga kako bi joj otvorili uzak prolaz e9u sobo ) =otovo je stigla) Netko ispred nje izvikivao je zapovijedi) Iivotinja je 6rktala) > blizini je započelo o!tro vikanje) Slonova surla izvinula se u zrak) .kulija stajalo i gledalo ne!to !to ona nije vidjela) $o8urila je pre a nji a) 4ittu joj je bio rekao da je veliki slon visok gotovo dvanaest stopa) .klandu bio izuzetno va8an za pri anje do a/ih prinčeva) 4ittu je rekao da je slonu i e .otu ogao nositi sa o jedan dan bez od ora+ tog slona nikada nisu ostavljali) Ako .i+ sluge i kuliji te nebrojene tovarne 8ivotinje čekali su u blatu dok on ne postane sposoban za to) .e =ivensH #ospo$i%e #ivens&! .otu) 4odao je da se slon poput njega ra9a sa o jedno u stotinu godina) 7i!a je bila .otu nakon ki!e nije ogao nositi svoj teret+ lord Au.otuov jedini neprijatelj) Bator+ silno te8ak dok je suh+ postajao je neizdr8ivo te8ak kad bi ga natopila ki!a) 7ako je bilo neza islivo da generalni guverner bude bez !atora za pri anja i kako ga je .ariana je stigla do blata i naglo stala+ iste8u/i vrat kako bi vidjela iznad polugolih kulija koji su se naguravali) Nekoliko ih se okrenulo kako bi je pogledali) 5h+ da je bare veliki slon sposoban nositi svoj teretH 7ako bi ogla podnijeti daljnje odga9anje putovanja kad je bila na igla a od i!čekivanja susreta s 3and8ito Singo + glasoviti sikho + vladaro $and8abaC S jesta na koje u je stajala nije vidjela ni!ta) 5klijevaju/i sa o trenutak+ za!la je u go ilu) "Hattho.ariana se ukočila usred koraka) Gnglez svijetle kose 17 .e+ britanska vlada "ndije+ deset tisu/a vojnika+ vi!e od trideset tisu/a dr8avnih du8nosnika+ trgov.kland i njegove sestre usidjeli.

stajao je na hrpi prtljage alo dalje) Na sebi je i ao plavu odoru i ahao joj je) Nije ga ogla izbje/i) $ribrala se i ahnula u) .agli.io je glavu dok se s ijao nečijoj opas.ariana+ 0ali do!la sa vidjeti slona)1 7ad u je pri!la+ pogledao je njezinu haljinu+ a tada brzo odvratio pogled) 5na je spustila glavu i ugledala izdajnički jastuči/ tkanine koji je virio na jestu na koje u nije zakopčala gu b) 18 .e na drugu stranu kad stigne do njegaC Ne+ za to je bilo prekasno) :itzgerald i jo! dvanaest ladih časnika+ redo prikladnih kandidata za brak+ tri večeri prije pozvani su u guvernerov !ator za blagovanje) :itzgerald je za večero sjedio nasuprot njoj) .i+ a ta joj je kretnja zbog kuta pod koji je nagnuo glavu i zbog oblika njegovih usana+ zapela za oko) 7asnije se odva8ila pogledati i uhvatila ga je kako je sa zani anje gleda preko pile/eg 6rikasea) "zraz njegova li.a nije ni!ta odavao+ ali njegov ju je pogled uzbudio i uzne irio) 4o kraja večere trudila se razgovarati s u!kar.e u je bilo pravokutno+ naočito+ nos visok+ ri ski+ a kosa staro odno zalizana kre o ) Nakon juhe zaba.e =ivens1+ ponovno ju je pozvao :itzgerald nadglasavaju/i buku go ile i r!te/i se dok je silazio s prtljage+ naočit u odori+ 0nedvojbeno ne biste trebali biti ovdje) Ako biste pričekali trenutak+ otpratio bih vas u va! !ator)1 0Hvala va + poručni.ariana je od ah vidjela da je kandidat@ li.a se pretvorila u laganu ki!i.e1+ viknula u je .u koja je pro očila ra ena njezine haljine) Ako ve/ ora biti zatečena vani+ e9u polugoli kuliji a u !est sati ujutro+ zašto je ora zate/i poručnik :itzgerald iz bengalskog konjičkog topni!tva+ prvi u!kara.e koji je sjedio pokraj nje+ ograničiv!i poglede na drugu stranu stola+ ali i se pogledi vi!e nisu sreli) 0=ospo9i. u %ijelom taboru koji joj se svi9aoC $ribrala se i krenula pre a nje u+ pute ugurav!i vla8an pra en kose pod !e!iri/) Treba li okrenuti svoje neu iveno li.

iv!i ahuta iz ravnote8e) 7akav savr!eni prizor za dana!nje pis o o.uH .ariana se ozarena li.a okrenula pre a :itzgeraldu) 0To i se svi9a u "ndiji@ prave indijske stvari+ a ne i ita.i se silno trudi o biti Gnglezi+ sa svoji !atori a+ hrano i na je!taje + ali to ne)))1 05prostite+ gospo9i.ariana se popela k nje u+ udahnuv!i ki!o natopljen ustajao iris njegove vunene odore te osje/aju/i topao pritisak njegovih prstiju) >hvativ!i je za lakat kako bi joj po ogao uspostaviti ravnote8u+ :itzgerald je pokazao@ 05ndje je)1 .e =ivens1+ prekinuo ju je :itzgerald+ pustio njezin lakat te pogledao pokraj nje kao da tra8i nekoga+ 0ali generala Cottona ora od ah obavijestiti o slonovu neuspjehu)1 Skočio je na tlo i pru8io joj ruku+ izgledaju/i istodobno vojnički i pokajnički) 04opustite i da va po ogne si/i)1 5na je jo! jedno pogledala slona+ utiskuju/i njegovu sliku u sje/anje+ a tada je prihvatila ponu9enu ruku) 19 .ije engleskih stvari) .ijelu haljinu pogre!no zakopčala) 7osa joj je ispadala iz !e!iri/a) ?agrizla je usnu i podignula pogled te vidjela kako se poručnik s ije!i) $ru8io joj je ruku) 0Ako ste do!li vidjeti slona1+ rekao je+ 0bolje se popnite ova o k eni) 5vo bi oglo biti zani ljivo)1 .ariana je pogledala preko go ile i ostala bez daha) 5kru8en kuliji a+ gole i slon ukotrpno je poku!avao ustati pod guvernerovi slo8eni !atoro za durbar koji u se ljuljao na le9i a) Na vratu u je sjedio mahut te ga udarao 8eljezno !ipko po gole oj glavi+ viču/i na bengalsko + dok je go ila ve/ obilno poprskana blato raspravljala+ naga9ala i kladila se) Slon je ne obaziru/i se na sve to uspostavio ravnote8u tra8e/i oslona. u sklisko blatu+ a tada je plaho i drhte/i podignuo zaljuljani teret) Ali u posljednje trenutku velika je stra8nja noga popustila) .-jerojatno je .ariana je osjetila kako se :itzgerald ukočio pokraj nje) 7uliji su uzdahnuli) $reoptere/en okri platno slon se riknuv!i prevrnuo na bok+ rastjerav!i kulije kao pili/e i izba.

e :itzgerald1+ odgovorila je) 0Ali uvjerena sa 1+ dodala je gledaju/i ga ravno u oči+ 0da /e o se uskoro opet vidjeti)1 5dvratila je pogled zaključiv!i da ga je predugo gledala) 5n je ponovno oklijevao+ a tada se naklonio) 0$olaskan sa ti e !to ste upa tili oje i e+ gospo9i.i+ koji je rezao u8ad i re enje+ stručno 20 .ariana se ukopala u blatu) 0Sa a sa do!la ova o+ poručni.e =ivens) " bit /ete dobro ovdjeC1 .ariana je oklijevala) > deset inuta koliko bi bilo potrebno da stignu do !atora+ nedvojbeno bi razgovarali) > deset inuta ogla bi doznati nogo o nje uA ali !to je s klonuli slono koji je te!ko disao u blatu iza nje+ sa !atoro i dalje svezani za drveni okvir na le9i aC Ho/e li o/i ponovno ustatiC De li ozlije9enC 5 to e ora obavijestiti dragog tatu+ koji kod ku/e u SusseJu čeka njezina pis a) 0<jubazno od vas+ poručniče1+ odgovorila je+ 0ali jo! /u alo ostati ovdje) -oljela bih porazgovarati s goniče tog slona)1 :itzgerald je povukao ruku) 03azgovarati s njegovi ahuto C1 ponovio je na r!tiv!i se) 0Ali+ kako biste ogli))) ah+ dakako+ vi govorite njihove jezike)1 5klijevao je) 0Ali nipo!to vas ne bih s io ostaviti ovdje sa u)1 $ogledao je preko ra ena kao da tra8i po o/) .7ad je si!la+ on je podignuo lakat kako bi ga uhvatila pod ruku) 0.e =ivens) $redaleko je da biste i!li sa i)1 7osa u se sjajila kad se sagnuo pre a njoj) $ri brijanju u je pro aknulo jedno jesto na obrazu) 5či su u bile zelene+ kao i njezine) -ragolasto se nas ije!io) "ako je bila u isku!enju da prihvati njegovu ponudu+ .ariana je ki nula stisnutih usana+ a poto u uputila !irok+ spontani os ijeh) 5n joj je uzvratio os ijeho ) 0Tada niko e ne/u re/i da sa vas vidio)1 7ad se ona osvrnula preko ra ena+ on je nestao) Slon je i dalje le8ao na boku optere/en okri !atoro + kao siva planina s jedni vidljivi + zakrvavljeni oko ) .ahut je hodao oko njega i pjevu!io dr8e/i velik+ naizgled opasan no8 u ru.ora vas otpratiti do va!eg !atora+ gospo9i.

u) Takve nezgode ogu slona onesposobiti ili ga us rtiti) Slon nipo!to ne s ije pasti dok je natovaren)1 7ad u se li.otu+ e sahib1+ odgovorio je preko slonova hripanja+ napustiv!i vlastiti jezik kako bi joj odgovorio) <i.e) .aleni se čovjek okrenuo pre a .otu pasti) >pozorio sa ih da je to opasno za .osloba9aju/i 8ivotinju tereta) $renuo se kad se .otua)1 05pasnoC1 .ariana je načinila korak pre a nje u) 0?a!toC1 Hira je prerezao zadnje u8e i teret je pao poput gole e+ hladne kobasi.jeloočni.otu) A tebiC1 0Hira <al)1 Slon se iza Hire trgnuo i podignuo surlu) .e u je bilo puno dubokih o8iljaka) .i a) 07ako je i e tvoje slonuC1 oprezno je upitala na urdsko jeziku) 7ao Gngleskinja i ala je pravo nastupiti oholo) Ali izabrala je uljudnost) 0" e u je .e su u bile boje stare slonovače) 7i nula je) 0.otu je jo! na trenutak i o le8ao+ a tada se okrenuo na koljena+ s prazni okviro i dalje svezani za le9a) .ariana naka!ljala) .u1+ rekao joj je) 0Ako se teret zbog nečega po akne+ okvir se o8e po aknuti i pritisnuti kralje8ni.ariani) Nije joj bilo jasno kako je podnosio hladno/u sa o s ko ado tkanine oko struka i s trako izno!enog pa uka) 5d ne arno svezanog turbana do bosih stopala bio je prekriven prodorni vonje slona) 0Slon i a krhku kralje8ni.io je ni8i od nje+ i 8ilav) 3a ena su u se čudno po aknula kad ju je pozdravio+ kao da nije bio naviknut razgovarati s neznan.ahut se bez isprike okrenuo i vratio svoje u poslu) $a+ tada /e razgovarati s njegovi le9i a) $odignula je glas) 0?a!to re8e! svu u8adC Ne/e li se ljutiti na tebeC1 0Bto ja i a s njihovo u8adiC1 Hirini su prsti drhtali dok je rezao debeo ko8ni re en) 03ekao sa i da danas ne bis o trebali podizati !ator)1 $odignuo je glas) 03ekao sa i da /e .ariana je vidjela koliko je bio upla!en) 21 .e opustilo+ .

i u se pojavila te!ka !ipka za tjeranje slona) 0Nada se1+ rekao je+ 0da /e o u rijeti u isto vrije e) Navikli s o jedan na drugoga)1 ?adrhtav!i od te po isli+ okrenula se pre a putu) 4akle+ 4ittu je bio u pravu u pogledu slonova i ena+ 4ebelju!ko) .io je 8ivahno stvorenje usavog li.otu se na Hirinu zapovijed te!ko uspravio i nadvisio ih oboje) Neuobičajena duljina nogu+ poput četiri velika debla+ činila ga je toliko visoki ) .o8da je . astih nogu i stopala te s aureolo zlatne kose) Sada je ve/ blizu tre/eg ro9endana) Na putu joj se na!la velika lokva sjajnog blata) .a a koje su joj visjele niz tijelo+ hodala po!ljunčani staza a vrta nose/i ga u naručju) 7ad je progovorio+ ona je prevela njegove prve riječi) 0Ieli jo! jedan kru pir+ a a1+ rekla je) 0Ieli po ilovati psa)1 7asnije je A brose bio njezin stalni kovrčavi dru8benik) 22 .rno dlako ) .ila glavu+ pridr8avaju/i !e!iri/+ ne 8ele/i da odu) 05tkako je bio alen1+ odvratio je Hira) > ru.ariana je stala i za islila se nad njo kad je vjetar donio lagani pljusak na njezinu povr!inu) :reddieju /e za dvije godine biti pet godina+ koliko je bilo njezinu bratu kad je u ro) Dadan ali A brose) Dednoga se dana igrao+ sutradan je bio vreo i u uka a+ a nedugo poto zauvijek je oti!ao) 4ugo nakon njegove s rti s atrala je da se nikada ne/e oporaviti) 5d trenutka njegova ro9enja A brose je bio na njezinoj skrbi) 7ao os ogodi!njakinja je+ s odvezani vrp.ariana je uzdahnula) Slonova se nikada nije ogla zasititi) :reddie se za.ariana je zaba.ijelo pro ijenio u godinu dana otkako je ona napustila Gnglesku) .otu bio okruglast dok je bio alen+ poput njezina alenog ne/aka :reddieja) 7akav god tada bio+ izrastao je u gole u sivu 8ivotinju+ izboranu i prekrivenu grubo .a+ bu.ariana je gledala kako je savinuo prednje noge i pognuo glavu pre a svoje u ahutu) Hira <al ra!irio je ruke i uhvatio dva velika uha+ a tada stopalo upro visoko u slonovu surlu+ spretno se popeo i sjeo dvanaest stopa iznad tla) 07oliko si dugo njegov ahutC1 ..

Slijedio ju je posvuda i nikada joj+ za razliku od drugih+ nije govorio da je neuredna+ previ!e glasna ili da previ!e govori) 5na u je pokazala svoja skrovi!ta u vrtu i zajedno su čučali ispod gr lja+ s čič.ariana ga je pri ila za ruku+ ali on se nije probudio+ a u njegovi prsti/i a kao da vi!e nije bilo 8ivota) >vidjev!i istinu te iz učena patnjo i straho + pala je na koljena i zagrlila njegovo tjele!.e su zajedno na prsti a pri!le njegovu krevetu i zatekle ga kako hrče otvorenih usta+ aju!nog is.a i iserpljene stajale na vrati a sobe u kojoj je A brose le8ao+ tih+ u snu koji prethodi s rti) 0>9ite1+ rekla je a a .ilo joj je dvanaest+ a njezinoj sestri Charlotte četrnaest godina kad je A brose u ro) 7ad god bi po islila na to vrije e+ sjetila bi se kako su njezina ajka i teta 3a.ariani bile četiri godine@ dvogodi!nji Colin i !esto jesečna Danet) Njih nije dobro upa tila+ iako se sje/ala panike koju je osjetila kad je nakon vlastita polaganog oporavka opazila ti!inu u dječjoj sobi) "zgubljenu dje. vapila je dok je Charlotte tiho je.a kad su .lijeda i uzdrhtala+ njezina ajka nije plakala ni za A broseo ) Njezina je ti!ina prestravila .ariani i njezinoj sestri+ 0i pozdravite se s brato )1 4jevojči.u vi!e se nije spo injalo+ a .ariana je uvukla hladne ruke u rukave dok je hodala puto ) A brose nije bio prvi koji je u ro) 4voje dje.i a na odje/i+ dok u je ona ispredala priče o 8aba a koje govore i o vila a koje 8ive u donje dijelu vrta) $o aknuv!i suknju na stranu+ obi!la je blatnu lokvu ne obaziru/i se na hladan povjetara.hel ozbiljnih li.rpljenog li!/a te glave obrijane zbog trbu!nog ti6usa+ ru8ne na jastuku) >vjerena da /e A brose zbog nje otvoriti oči+ .jena dječi.arianu+ koja je s atrala da je ona kriva za to) A za!to i ne bi bilaC 5na je+ brbljiva i nespretna+ nastavila 8ivjeti dok su sva drago.ala pokraj nje) .a pou irala) 23 .ariana nikada nije vidjela da njezina ajka plače za nji a) .e u obitelji =ivens u rlo je od ospi.e) 0Ne oj u rijeti+ A brose+ molim te!.) .

0Ali za!to ora o biti hrabriC1 Sklupčana na stol.i a ora o po iriti sa situa.ariana je na ajčinu ukočeno li.u pred ka ino u dnevnoj sobi+ .o8da /e njezina dje.ila se u zagrljaj sudoperki kojoj je u rla sestra) Festo je otkrivala neugodne istine) .ariana je sa a polagano hodala vrto + bolno plaču/i u skloni!ti a u koji a su se ona i A brose igrali+ A brose za kojega je bila savr!ena+ koji je lja.hel ljutile su se zbog njezina neobičnog pona!anja) Sa o joj tata nikada nije uputio ru8nu riječ+ dragi tata za koji je njezino sr.ijo i biti jaki) 5d plakanja /e o se sa o razboljeti)1 Njezin se ota.u G ily) 0:anny+ nau ila sa upoznati .u gospo9i.+ čovjek upalih očiju+ usiljeno nas ije!io) 0.o8da /e Charlottein sin zauzeti A broseovo jesto u tatinu sr.utti i bračnu posredni.ariana1+ rekla je njezina ajka odvra/aju/i pogled+ 0jer se u ovakvi trenu.a G ily svojoj la9oj sestri dok su tjedan dana prije čekale da budu uvedene u !ator za blagovanje+ nesvjesne da je 24 .og dobar)1 5d toga su dana alokad spo injali A brosea) 4ok se Charlotte poku!ala pona!ati nor alno+ .ivo) ?adr8ala je njegova o iljenog drvenog vojnika+ kojega je danju skrivala+ a no/u je spavala s nji ) 7ad bi ugledala d8e od jagoda+ u je.arianu sa svim neo8enjeni časni.e čeznulo dok je stajala ondje pokraj puta+ na ki!i+ ilja a daleko od njega) ?aokupljen poslo + on nije predvidio pogubnu hitrost A broseove bolesti) Nije očekivao da /e njegov sinči/ u rijeti) Ali sada je tu bio :reddie) .a jednoga dana učiniti to za nju) To bi+ dakako+ bilo skoro+ kad bi se pitalo njezinu ajku u Gngleskoj+ njezinu tetu Claire u Cal.kao gledaju/i kako u a8e svje8 d8e od jagoda na pe.e slo ljenoC1 0?ato+ .ora o se odr8ati1+ dodao je+ 0po o/u spoznaje da je .u tra8ila utjehu i oprost) 0?a!to ne s ije plakati za A broseo kad i je sr.u) .a a i teta 3a.aji a bi odlazila od stola) $očela je opa8ati bol drugih ljudi) 4ojurila je u kuhinju i ba.i a u taboru1+ povjerila je gospo9i.

a G ily uzdahnula je) 07ako se situa.a pa se očekuje da /e zbog o8iljaka zauvijek ostati unaka8ena) 0Balju je ku/i)1 =ospo9i.uttu) Nada se i oli da /e! u to razdoblju prona/i odgovaraju/eg partnera) Ako ga ne prona9e!+ ljudi /e isliti da si okaljana) Tada /e biti prekasno ! $ut joj je prepriječila povorka deva+ koje su zve.ijelo je godila a i koja je kod ku/e u SusseJu strpljivo čekala vijesti) 0" a! sa o godinu dana1+ rekla joj je a a dok je stavljala neto sa!ivenu haljinu u najve/u od njezine tri !krinje+ 0do stizanja sljede/e skupine neudanih djevojaka u Cal.ariana je ne irno tapkala+ 8ele/i !to prije prije/i put i u/i kroz čuvani ulaz prije no !to je jo! netko vidi) 5tkako je do!la iz Gngleske+ njezinu pozornost nije zaokupljao brak+ nego "ndija) Sada kad je njezina godina bila na iz aku+ ora prona/i supruga) 7ako to ne bi zaboravila+ pis a upozorenja na predstoje/u propast stizala su svaki tre/i dan u aloj torbi.kale jedeni zvonči/i a pričvr!/eni a oko nogu) .ariana je bila i te kako svjesna uspjeha drugih poten.a 3anier bila je lijepa djevojka+ s veliki izgledi a za uspjeh) A sada /e+ ako bude i ala sre/e+ 8ivjeti iz !krinje sele/i se kao teta usidjeli.e /e sjediti pokraj nje) Ako bude po oje u+ do kraja prosin.ijalnih nevjesta koje su pro!le zi e stigle zajedno s njo ) Teta Claire u svoje u je zadnje pis u opisala zaruke najneuglednije od njih+ stanovite gospo9i.a iz jedne obitelji u drugu) Ako ne bude i ala sre/e+ orat /e se zaposliti kao guvernanta)1 =ospo9i.e :in.ariana stala iza njih) 0Naiz jen.a i at /e o vjenčanje)1 =orljivost gospo9i.ariana spre ala pis o tete Claire) 07akva !teta) 7oliko sa čula+ gospo9i.e G ily+ koja je .a G ily od ahivala je glavo dok je .utte) .hley+ koja je prona!la neočekivano dobrog budu/eg supruga+ dok je jedna od najljep!ih djevojaka oboljela od vo9enih kozi.i+ od njezine tete Claire iz Cal..ija odjedno pro ijeni)1 4eve su i dalje prolazile) .arianu izlu9ivala+ za.ariana se e!koljila na rubu puta) Njezina je godina bila pri kraju+ a ona jo! nije bila ni 25 .

a :anny) 5bje a se svi9ao .yrne+ zapovjednik tabora+ do!ao joj je uz bok+ krupan+ uspravan u sedlu) Njegova .) 4eve su pro!le) .e G ily bio je 8ivahan u!kara.ariana bila jedna od stotinu djevojaka uz sa o jednog raspolo8ivog u!kar.a1+ pri ijetila je gospo9i.ale i gospo9i.arianina naklonost) 7andidat gospo9i.a G ily i teta Claire) 4a je .utti+ aho ladih i neo8enjenih) .a+ ne bi i ala izgleda+ zbog svoje radoznalosti+ neurednosti i neusiljenog pona!anja) 4a+ a a je u svoji pis i a iz SusseJa ponavljala kako . koji je i ao naviku briznuti u plač) 0> supruga ni!ta nije va8nije od dobrog sr.i uglavno drugi ili tre/i sinovi)1 :avorit gospo9i.e :anny bio je visok+ 8alostan u!kara.e =ivens1+ 26 .rveni nos+ najprije slona na odlasku+ a poto .a da je bila jedina lada da a e9u tolilki strastveni u!kar.ojnik .ariana ne a osobito velike izglede zbog svojih neposlu!nih kovrča+ pre!irokog os ijeha i kvadratnih ra ena) Ali činjeni.ariani su odavno dojadili 8eljni neznan.ila je to rijetka prilika+ !to su isti.ariana je podignula suknju i potrčala preko puta upravo kad se iz e9u dva !atora pojavio jedan Guropljanin) 5d ah je stala) .rna čiz a zasjala je u razini njezinih grudi) Biljaste jedene a uze uhvatile su sunčevu svjedost) ?nakovito je pogledao niz .i a i ala je i svojih nedostataka) .arianu) 04obro jutro+ gospo9i.ijeli ?e.a nego . čija je glava bila neobičnog oblika+ a obitelj u je navodno bila vrlo velikodu!na) 0.i) "z orena preveliki izboro + opa8ala je sa o zube koji su i nedostajali+ kle pave u!i+ 8elju da joj ugode) Njezin sino/nji partner za večero bio je toliko nalik bijelo ze.ariana+ ora o i ati na u u da su ti u!kar.a G ily i njezina sestra su+ dakako+ i ale svoja i!ljenja) 4oi alo se da njih vi!e zani aju vrline tih u!kara.u da je jedva uspijevala razgovarati s nji ) =ospo9i.zaručena+ ali unatoč to e bila je u najzavidnije polo8aju) -eliki putuju/i tabor+ njezin do protekla tri tjedna+ bio je i privre eni do vi!e od pola britanske vlade te gotovo svih britanskih vojnih časnika u Cal.

yrnea briga za to !to je njezina haljina pogre!no zakopčanaC -isoko je podignula bradu i po8urila preko puta) 5na /e prelaziti put kad joj se prohtije) 5na /e gledati slonove ili razgovarati s ahuti a kad to po8eli) 5ni ogu očekivati da /e .e) S oboda njezina !e!iri/a kapala je ki!a) 5n joj je ki anje uzvratio o!tri ki anje + a tada je podbo konja i odjahao puto + a rep njegova konja lepr!ao je) >darila je prsti a čiz e o tlo i podignula luk blata) Bto je .are ju je poručnik :itzgerald razu io) 5dlučni korako pro!la je pokraj stra8ara na vrati a+ tako9er dignuv!i nos pod o!tri kuto ) 04ittu1+ "jutito je rekla banuv!i u svoj !ator+ 0donesi i odje/u za jahanje i re.yrne da bi se dr8ao oholoC .a.ijelo jutro sjediti u svoje u vla8no !atorči/u i zuriti u !atorsko platno+ ali ona to ne/e učiniti) =ledanje kroz otvore na !atorsko platnu+ u 4ittuov hodnik+ u skučeni prostor za kupanje+ u prostor u koje u je+ strahuju/i da /e 4ittu ili čistač nenadano do/i+ dr8ala unutarnju i vanjsku zavjesu zatvoreno dok je koristila no/nu posudu+ ne/e joj donijeti nova otkri/a za nju i tatu) Tko je bio debeli bojnik .naghteno + koji joj je dao zada/u prevoditelji.ariana nije ispu!tala zvukove nalik trubljenju kao !to ih je on ispu!tao dok je islio da ga nitko ne čuje) Nije joj pro aknulo da je taj zvuk ispustio aloprije+ kad je odjahao) " !to je s njegovi prijatelje Killia o .yrne1+ odgovorila je) >siljeno se nas ije!ila dok joj se vru/ina uspinjala u li.e+ i s oni njegovi čupavi obrva a te s njegovo naviko proučavanja vlastita jezika u d8epno ogledaluC Bto je svi a nji aC ?ar ne uvi9aju kako je ovo velika pustolovinaC .otegnuto je rekao) 0Dutros ste iza!li u !etnjuC1 $ogled u je pao na prednji dio njezine haljine) 04oista jesa + bojniče .i konju!ari a neka osedlaju jednu kobilu)1 27 .

i G ily dopustila da trčkaraju za njo sve dok nije pro!la velike !atore visokih du8nosnika+ časnika i veterinara te stigla do vezova za konje na kraju puta) 5ndje je zaustavila svoju kobilu i otpravila pratnju) Na vezovi a su stotine 8ivotinja bile svezane u dugi + uredni redovi a+ na brizi nogih do a/ih ljudi) 7oko!i biserke+ prirodne neprijatelji.ariana je gledala kako ta noputi konju!ari obavljaju svoj posao+ na hladno/i o otani dugi ko adi a tkanine) Njezin iljenik+ visok stariji konju!ar ko!čatog li.2) poglavlje = ospo9i.ariani neka povede bare dva konju!ara sa sobo kad god po9e jahati) "ako nije voljela da je pje!i.a+ pozdravio ju je prolaze/i pokraj nje i vode/i kobilu s posjeklino na sjajno vratu) .ariana je uvijek pogledo tra8ila toga visokog konju!ara kad god bi do!la do vezova) 5n nikada nije 8urio i alokad je govorio+ ali ne!to je na nje u privlačilo njezinu pozornost) Bto god to bilo+ ni drugi konju!ari a nije pro i.e z ija+ e9u konji a su klju. neuhranjenih ladi/a nije od ah otpravila+ nego i je iz po!tovanja pre a gospo9i.ale po blatu) .alo) Svi su u pristupali s veliki po!tovanje + iako se doi alo da on to ne opa8a) >zdahnula je) Bto bi oglo biti drugačije od do a nego ovo jestoC 7oliko god se trudila+ u svoji pis i a nije ogla dočarati ni desetinu svega !to je vidjela i onju!ila u "ndiji) 5vdje je sve bilo egzotično+ iznenadna svitanja i sutoni+ okus svega+ pa čak i osjet zraka) 28 .e slijede ilja a+ .ariana svoj troja.a G ily rekla je .

ariani budu od koristi) .ariana putovala s pratnjo generalnoga guvernera+ nije se orala sa a snalaziti ii velikoj povor.a pratnje generalnog guvernera+ propustila je taj uzbudljivi doga9aj kao i prvih !est jese.i putovanja tabora) Sve !to je znala o to putovanju čula je iz razgovora uz večeru te od sestara lorda Au.ariana+ nova člani.ana pro6esionalni taborski bubnjari a) .klanda+ koje su istaknule da nakon !to su ve/ pretrpjele to putovanje+ ne aju potrebu trpjeti i drugi put prisje/aju/i ga se) Tabor je putovao+ kao i ogulski tabori+ brzino od deset ilja dnevno) Svakog jutra točno u !est sati+ dok su se posljednji sandu.utte) .i koja je i!la za nji a+ poti.ariana je nju!kala u8ivaju/i u irisu ugljena i nepoznatih začina) Ali+ gladna ili ne+ u devet sati ujutro ne bi trebala očekivati 6in doručak) 7ola s doručko + čiji su kočija!i a tekli/i prenijeli obavijest+ do tada su ve/ !kripala daleko dolje s brio!i a i di ljeno pačetino pa je bilo prekasno da .olesni ili zdravi+ kakva god vozila prona!li+ svi 29 .eana blata koji su prekidale sa o pokoja ru!evina ili skupina bagre a) Tabor je pre a kraljevstvu sikha krenuo pro!log listopada iz Cal.udu/i da je .$o uzoru na legendarne tabore ogulskih vladara koji su putovali sa svoji vlada a+ vojska a+ supruga a i robovi a+ britanski tabor bio je istodobno grandiozan+ slo8en i prljav) .ariana se nije ogla zasititi bezbrojnih prolaza i !atora+ !arenih i bučnih bazara) Sa sa o ne!to vi!e od četrdeset tisu/a stanovnika+ jedva se ogao jeriti s tabori a ogulskih vladara+ koji su+ kako je doznala+ bili tri puta ve/i) >natoč to u+ britanski !atori protezali su se nekoliko ilja preko trenutačnog o.kland i njegove sestre kretali su pre a sljede/e tabori!tu+ putuju/i kočijo za lijepog vre ena te u zatvoreni nosiljka a ako se očekivala ki!a) Nakon otprilike tri sata napornog putovanja stigli bi do sljede/eg tabori!ta gdje ih je+ ako nije bilo kakve nesre/e+ u pričuvno !atoru za blagovanje čekao doručak poslan večer prije) $lavi di ognji!ta zadr8avao se u zraku) 5djedno gladna+ .i tovarili na kola i tovarne 8ivotinje+ lord Au.

ariana je .a) ?a anje od tjedan dana dugo /e putovanje zavr!iti i započet /e veliki durbar@ sastanak dr8avnih čelnika zbog kojega su lord Au.kland+ njegove sestre i visoki du8nosni.ritanske "ndije+ bilo je neovisno 7raljevstvo $and8ab+ do ovina starog <ava $and8aba+ aharad8e 3and8ita Singa+ koji je sa svoji rasko!ni taboro na grani.ijeli taj put) Na kraju durbara+ nakon njegovih nogih svečanih vojnih s otri+ večera i zabava+ do/i /e trenutak kad /e lord Au.oknula svojoj aloj kobili) 5stavljaju/i vezove za konje za sobo + krenula je 30 .ritanske "ndije) 7ad se u !atore uvukla vrelina ljeta+ lord Au.i a te sporiji slonovi a koji su vukli topove i kola kr.utte do sjeverozapadnog dijela .u .ritana.ariana ih je ondje upoznala te su je pozvali da se pridru8i pratnji generalnoga guvernera) A tada je stigao studeni donijev!i hladnije dane i tople večeri+ a tabor je ponovno bio na putu) Njegovo konačno odredi!te 2 :irozpur na britanskoj strani rijeke Sutlej 2 bilo je sa o pedeset ilja daleko) S onu stranu rijeke Sutlej+ koja je označavala sjeverozapadnu grani.kland+ njegova vlada i vojska pre!li .kland i aharad8a potpisati va8an sporazu te na taj način potvrditi obe/anje da /e udru8iti britansku vojsku i vojsku sikha te zajedno+ ili 0ruku pod ruku1+ kao !to je to rekao aharad8a+ pokoriti A6ganistan) $okoriti A6ganistan))) .i ve/ čekao dolazak .i napustili su povorku vojske i prtljage te sa i putovali uzbrdo do postaje u Si li+ kako bi se od putovanja od orili u koliba a prekriveni ru8a a i u8ivali u večera a+ svečanosti a i predstava a) .ata krupno sač o te topovski kugla a) ?ahvaljuju/i radu tisu/a kulija+ tabor je na svako novo tabori!tu nastao nekoliko sati nakon dolaska+ sa svako radnjo i dijelo za sluge na prethodno odre9eno jestu te s veliki puto koji je+ kao čudo + bio dug i !irok točno koliko i dan prije) Tabor je od listopada &'(L) do kraja o8ujka &'(') godine putovao od Cal.drugi u taboru+ od najvi!eg du8nosnika do najni8eg čistača+ 8urili su kako bi bili ispred pra!ine ili blata koje je podizalo deset pje!adijskih pukova te povorka kola s prtljago i napregnuti volovski zaprega a+ natovareni deva a+ hitri agar.

klanda i njegove sestre te njezinih izgleda za brak) ?ijevnula je) Njezina obitelj) Sve topliji zrak bio je vla8an) $odignula je ruku i otkopčala gornji gu b jakne) $o isliv!i na do + po i!ljala je na nedjelju+ nedjeljni ručak u blagovaoni.arianina sestra Charlotte i njezin suprug pogledavali na kraju stola i dok je ali :reddie pokraj njih .uttu+ Claire i Adrianu) Njezine /e lo!e navike ondje biti anje va8ne)1 0-jerojatno si u pravu+ 3a.i i sestra a biti ispunjena opiso doga9anja vezanih za lorda Au.e duge dvije ilje koja je razdvajala vladin i vojni tabor) Sljede/ih nekoliko tjedana njezina /e pis a tati biti ispunjena vijesti a o durbaru i o pohodu na A6ganistan+ dok /e pis a aj.arianu u Cal.preko ravni.arianinu ajku da je po!alje u "ndiju) 0=otovo joj je devetnaest+ <ydia1+ rekla je teta 3a.hel prije godinu i pol+ !u!te/i ta6to dok su ona i a a privatno razgovarale u aloj dnevnoj sobi) 05vaj kutak SusseJa ne o8e ponuditi nikoga osi jadnog gospodina .era+ sretnog bračnog para s djeteto + potaknuo .a a je progovorila ti!i glaso ) .i vikarijata+ s visoki prozori a i svi a za stolo ) 0Kil6rid+ oli te+ tanke kri!ke1+ rekla bi njezina ajka prodorni glaso dok je tata rezao ovčetinu+ dok su se .o8da je prizor Charlotte i Spen.ioznih ladi/a) $o!alji .a) 4rugdje ne a o veza+ kao druge obitelji) Svi zna o da je .arianin izgled daleko od po odnog+ a njezin ota.+ koliko god ga voli + ne o8e joj dati iraz) "ndija je puna a bi.hel uspravila u svoje u o iljeno naslonjaču s ravni naslono ) 04akako da sa u pravu) Ta je djevojka sada ve/ poznata po nedostatku pro6injenosti) Tko o8e zane ariti njezinu pri jedbu u .u) .ičao u svoje u alo stol.rkvi+ pred njihovo bako + o blizan.e i s oni + kako u je ve/ i e+ koji stra!no u.ariana je na svoje u prislu!kivačko e jestu u hodniku zadr8ala dah) Novo !u!tanje značilo je da se teta 3a.ertra a s njegove četiri djevojči.i a tvoje 31 .hel)1 .

anje zasjeklo do kosti) 0.ariana prisluškuje iza vrata? ! 04a+ 3a.i da tata i a posla i da /e uskoro do/i+ ali odjek njegovih je.a u povrtnjaku podignula pogled sa svojih otika+ 0ali tvoja je teta 3a.ariana je tiho oti!la re/i aj.aju/i) .aja zauvijek je ostao s njo ) 5d toga dana vi!e nije ulazila ni u jednu sobu bez prethodnog slu!anja izvana) > tjednu nakon razgovora s teto 3a.arianu su poslali po njega+ ona je projurila hodniko uobičajeno nes otreno+ a tada je naglo stala u8asnuta zvukovi a koji su dopirali iza zatvorenih vrata njegove radne sobe) 5duvijek je vjerovala da njezin ota.ro9akinje+ Mdva izobličena zrna gra!ka u jednoj ahuniN) " kako nas je prestra!ilaC $ri jeri.ariana je doista prislu!kivala iza vrata) Finila je to od onog ljeta kad su pokopali A brosea+ kad je oti!la u očevu radnu sobu kako bi u rekla da je večera gotova) . nikada ne plače@ a tada ju je njegovo potajno+ prigu!eno je.ariana je za islila kako njezina teta nestrpljivo od ahuje ruko ) 0Ali !to je s njezino radoznalo!/uC ?na! li da .hel1+ tiho je rekla a a) 0-jeruje kako s o se slo8ile da taj stra!ni doga9aj vi!e ne/e o spo injati)1 04akako+ <ydia)1 .e+ onaj put kad je u !esnaestoj godini nestala i vratila se dva sata poslije sva blatnjava+ tvrde/i da je pala u rijekuC1 0.oj sin+ oj jadni+ ali A brose1+ čula je kako ponavlja je.oli te+ 3a.hel+ zna )1 >zdah njezine ajke preplavio je .hel njezina je a a načela te u "ndije+ strogo pogledavaju/i .hel u pravu) .lade da e u dana!nje vrije e odlaze u "ndiju+ s odgovaraju/o pratnjo + dakako) To je doista najbolje za tebe s obziro na tvoje izglede ovdje)1 5d ahnula je glavo ) 04a i a! plave oči i lijepe usne nalik ru8ino 32 .arianino skrovi!te) .arianu iz e9u brzih poteza no8e dok su zajedno rezale stabljike kokoti/a za vazu u predvorju) 0Ne zna !to /u bez tebe+ dijete oje+ unatoč svi jadi a koje i zadaje!1+ izjavila je svoji uobičajeni prodorni tono + zbog čega su dva u!kar.ilo je kasno+ a njega jo! nije bilo za stolo ) .

i a obasipala a u+ Charlotte i aloga :reddieja) 0?aboga+ djevojko1+ rekla je a a+ 0prestani navaljivati na sve) Do! nisi oti!la)1 Ali+ koliko god ih je sve voljela+ .ariana+ .ariana /e istinski tugovati za svoji dragi + dobri tato ) 04raga oja+ silno /e! i nedostajati1+ rekao joj je njezina zadnjeg dana u SusseJu+ uzev!i njezine ruke i tu8no gledaju/i tri !krinje spre ne za ukr.aratona+ Hastingsa 33 .a+ .i+ dok su čekali odgovor tete Claire i tetka Adriana na pis o njezina o.ariana si je uzela u zadatak razveseljavati svojega o.pupoljku+ kao tvoja sestra+ o8da bi bilo drugačije) ?na da je tvoje o.e) $o9i u "ndiju+ draga)1 "ndija) "stok) >natoč svi savjeti a tete 3a.ije+ koju je prije dvadeset pet godina ugu!io njegov ota.i) Claire i Adrian nisu te vidjeli otkako si bila :reddiejeve dobi) .hel+ .it /e i drago pri iti te) Naposljetku+ oni ne aju svoje dje. duhovnik) > njegovoj je radnoj sobi čitala knjige te ozgala nad planovi a bitki) 7ad bi ga zatekla blijedog i odsutnog+ brbljala je o veliki bitka a@ bitki kod .a prona!la je u njegovoj strasti pre a vojnoj strategiji@ sve u !to je preostalo od osuje/ene vojne a bi.vije/e u vaza a i knjige u knji8ni.ijeli /e! 8ivot ijenjati .u tvoj !iroki os ijeh očaravaju/i+ ali u dana!nje se vrije e tra8i pro6injenost) A !to se tiče tvoje kose))) Ako ostane! ovdje+ .a) $ut do njegova sr.ariana se do tog trenutka jo! nije bila za islila na brodu koji plovi u "ndiju kako bi se ondje udala za nekoga i o8da zauvijek ostala ta o) Ali sada kad je to bilo izvjesno+ "ndija ju je a ila) 5ndje /e započeti novi 8ivot+ potpuno iznova+ slobodna od nevolja iz pro!losti te od ograničenja seoskog 8ivota u Gngleskoj) Tijeko sljede/ih !est jese.ariani je njezina obitelj ve/ nedostajala pa je nenadani poljup.ora! upa titi da s o ovdje i da /e o te uvijek voljeti)1 7ako /e tata bez njeC Tko se osi nje+ nakon A broseove s rti+ trudio razveseljavati gaC Ne a a+ koja je svoj gubitak podnosila u potpunoj ti!ini) Ni Charlotte+ koja se silno trudila biti hrabra+ ali bila je previ!e zaokupljena drugi pitanji a da bi opa8ala njegovu tugu) .avanje na kola) 0.

Znao sam je zamatati u svoj šal kad i joj ilo !ladno.ourta) .i) Dere y+ visoki dječak u radno odijelu iz ku/ne radinosti+ rasplitao je u8e kad je nabasala na njega za jedne od svojih sa otnih !etnji riječno obalo ) 0Buperi ča a.hel nakon propovijedi na .ariana je .arianinu zadnju nedjelju kod ku/e+ 0da /e! ljude poput gospo9i." .ijenila očeve propovijedi) 0Kil6rid+ kako očekuje!1+ upitala je teta 3a.ariana je ! r.i Katerlooa) 7asnije+ kad su na to području uspostavili vezu i kad je njezino zani anje poraslo+ učila je o drugi bitka a) > petnaestoj godini zgrozila je tetu 3a.ariana i tata zadnji su put iz ijenili onaj osobiti pogled) A kad joj je bilo !esnaest godina+ tata je čuvao njezinu tajnu nakon !to se Dere y Har6ield za alo utopio u rije.hel kad je s o.e i susjedo u vrtu raspravljala o bitki kod Agin.e9uti + jednoga dana podignuo je pogled kad je do!la+ ali nije se nas ije!io) 0Sino/ i je u rla sestra1+ hrabro je rekao nakon kratke ti!ine) . Bila je majušna.ariana je ruko pokrila usta) >spjela je re/i sa o@ 05h1+ prije no !to ju je upa /ena bol preplavila pa je zaplakala+ uvjerena da /e je Dere y s atrati slabo + ali nesposobna obuzdati se) 5n je pognuo glavu) 0$rije tri dana jako ju je uhvatilo1+ dodao je) 0G a je i ala osjetljiva plu/a+ zna!) <iječnik je do!ao+ ali uzalud) Umrla je u maminu krilu.roOnley nadahnuti na kr!/anska djela .itiraju/i Aleksandra -elikogC Bto si i ao na u u upu/uju/i ih uvijek Mnapadati neprijateljevu najjaču točkuNC1 4ok je teta 3a.e $ringle i gospo9i.hel od ahivala glavo + .ala) 0?ao i je !to ovako plače + osobito 34 .1+ odgovorio je kad ga je upitala !to radi) $okazao je ča či/ koji se ljuljao pokraj njega u travi) 0$uni rupe niti a kako voda ne bi prodirala u njega)1 Dere y je bio tek priprost seoski ladi/+ ali .ariani je bilo drago vidjeti ga s vre ena na vrije e+ godio joj je os ijeh koji bi joj uputio kad bi se bez !e!ira pojavila na putu) 3ekao je da u ne s etaju njezina pitanja) 4oi alo se da u8iva u njezinu dru!tvu) .e .

a a i u8i.e) 7ad se pribli8ila Dere yju+ grana se opasno spustila+ prijete/i da /e je ba.ariana je po ogla Dere yju gurnuti ga u rijeku+ a tada je u!la i sjedila gledaju/i kako povlači vesla) Svijet se sa sredine rijeke doi ao drugačiji ) 4ok je veslao+ razgovarali su o raju+ za i!ljaju/i ga prepuni bu.e je zalazilo kad je Dere y doveslao do obje!enih grana tu8ne vrbe i ustao kako bi .ariana je u 8urbi pore etila ravnote8u ča či/a+ koji se jako zaljuljao) Dere y je kriknuo i tada+ a!u/i ruka a+ pao u vodu) Toplinu i u8ivanje za ijenio je sa o kaos) ?a!to je toliko opasno skočila iz ča .e te kr.ariani po ogao iza/i na obalu) .i a) 0Nada se da /u ondje jednoga dana sresti G u1+ tiho je rekao Dere y) 0A ja svojega brata A brosea1+ odgovorila je) "zgubiv!i poja o vre enu+ predugo su ostali u ča .ati svi ogu/i slasti.kad si ti toliko hrabar+ ali ne ogu se oteti isli a o svoje u bratu A broseu) > ro je kad u je bilo pet godina) Dako sa ga voljela)1 0Iao i je zbog tvojega brata)1 >siljeno se nas ije!io) 0Ne s eta i !to plače!) .u) Sun.ariana od straha gotovo nije ogla disati+ ali puzala je po grani bore/i se sa suknja a koje su joj s etale i ostaju/i bez daha kad god bi skliznula postran. astih beba i vesele dje.o8da plače! u jesto ene)1 Nakon toga sastajali su se svaki dan) Tjedan dana poslije ča a.aC ?a!to nije pretpostavila da on+ siro a!ni radnik+ ne zna plivatiC =rana vrbe protezala se iznad vode+ izvan njegova dosega) 0$ričekaj1+ viknula je) Sr.iti u rijeku k nje u) 0Gvo1+ !apnula je pru8aju/i u ruku+ a suknje su joj pale u vodu i gotovo je povukle) 0$ri i se za oju rukuH1 Nekako se uhvatio) 4r8e/i se jedno ruko za granu+ povukla ga je pre a sebi+ a poto puzala unatrag dok ju je on slijedio+ pribli8avaju/i se sigurnosti obale) ?adihani+ sjeli su e9u korijenje vrbe i !a!) 5dje/a i je 35 . je bio spre an) .e joj je lupalo kad se popela na granu i nesigurno puzala+ dok se on iskolačenih očiju borio !est stopa od obale) .

36 .i poslije zatekla je Dere yja na koljeni a+ dok je obnavljao jedan ka eni zid u selu) 5prezno je ki nulaA on joj je uzvratio ki anje ) Tada nije po islila prekr!iti obe/anje+ ali kad se vratila ku/i+ bila je toliko ljuta na sebe da je do kraja dana jedva i s ki prozborila koju riječ) #e se no$i u krevetu zavjetovala da više nikada ne$e okrenuti le%a nekome do koga joj je stalo.ariana je dala obe/anje i vi!e nije odlazila na rijeku) Nekoliko jese.bila okra i prljava+ ali .ariana je bila o!a u/ena uspjeho ) Spasila u je 8ivot) 7ako li /e tata biti ponosan kad u to ka8eH Nakon !to ju je ajka zaprepastila briznuv!i u silovito je.i a) Tvojoj aj. ne tjeraj e da ga napusti )1 >zdahnuo je) 0$rirodno si radoznala+ .ariana1+ rekao joj je ota.i ne/e o re/i za to1+ dodao je) 03e/i /e o sa o da si pala dok si poku!avala dohvatiti svoj !e!iri/) Ali ora! i obe/ati da se vi!e nikada ne/e! sastati s Har6ieldo )1 -i!e nikada? 0Ali+ tata1+ za olila je+ 0Dere y je oj prijatelj 'olim te.a za alo us rtio tog ladi/a) Ali ora priznati da si se pokazala do i!ljato u krizi)1 Ialosno se nas ije!io) 0Ne bih i ao ni!ta protiv da u bitki bude! pokraj ene)1 .ariana+ i lako suosje/a! s drugi a+ ali postupa! previ!e nepro i!ljeno) Trebala si znati da /e takvo prijateljstvo zavr!iti sa o gubitko ) 0$re a ovo e !to si i rekla1+ nastavio je njezin ota.+ 0tvoj je nepa8ljivi izlazak iz ča . kad u je ispripovijedala svoju priču+ 0!esnaest ti je godina i izlazi! u dru!tvo) 7rajnje je nedolično da te vi9aju s ladi radni. ju je pozvao u svoju radnu sobu) 0-ečeras1+ rekao je ozbiljno dok je zatvarao vrata+ 0jedan od ojih 8upljana !etao je pokraj rijeke i učinilo u se da čuje kako se netko utapa) $o8urio je po o/i+ ali ustanovio je da je spa!avanje ve/ obavljeno) Irtva+ radnik u okroj odje/i+ klečala je i povra/ala u rijeku) Ti si sjedila pokraj njega)1 0.anje olak!anja kad je stigla ku/i blatnjava i pothla9ena+ ota.

utta ukočena kao i selo Keddington) Njezin novi 8ivot bit /e potpuno isti kao i prije+ sa o /e ga 8ivjeti na vrelini i vlazi "stoka) 0>zaludno je+ teta Claire1+ ljutito je rekla jese.4ok je kobila klipsala pokraj presu!enog bunara+ .e ilja a uokolo) Nijedan od njih ne zna ni!ta o "ndiji) 3azgovaraju sa o o svoji konji a i pro aknu/i a) =lava e zaboli od po isli na brak s bilo ki od njih)1 0.ora o ti kupiti koju novu haljinu) <judi /e početi govorkati bude! li prečesto nosila iste)1 5dlučna u na jeri da o.ariana je otresla pra!inu sa svoje jaha/e suknje) Tri godine nakon toga ne ilog doga9aja s Dere yje naslonila se na ogradu broda 'arkiza od (l)ja i gledala kako engleska obala pro iče pokraj nje te se pitala kako /e podnijeti 8alosnu invalidnu gospo9u koja /e je pratiti na njezinu putovanju) Nakon !to je vi!e od tri jese.a slu!ala kako gospo9a Su ter opisuje svoje igrene+ osjetila je silno olak!anje kad je si!la s broda i ba.klanda i njegova tabora+ uobičajena dru8enja u gradu nisu usporila) 7ao jednu od desetak neto pristiglih engleskih djevojaka+ .a opskrbljuje zani ljivi pis i a+ .isli! li da bi večeras trebala nositi plavoC 5vaj si tjedan ve/ nosila ru8ičasto)1 37 .utta se doi ala pri a ljivo + svjetsko i uzbudljivo ) >natoč sve toplije vre enu te odsutnosti lorda Au.ariana+ ne budi luda) 4rugi se ladi da a a svi9aju)1 Teta Claire se na r!tila) 0.e i pu6+ postane! jagla.utti) >poznala sa sve slobodne u!kar.H Na!a susjeda+ gospoda Karrenton+ ovdje je pre8ivjela ve/ pedeset godina) ?ato je jadni. dana poslije+ prije tre/e večere u četiri dana) "'rzim zabave u Cal.ila se u zagrljaj tete Claire))) Nakon SusseJa+ Cal.a narančasta)1 Napu/ila je usne) 0.ariana se posvetila istra8ivanju "ndije) 3aspla sale a!te+ svakoga je ispitivala o do a/i ljudi a i njihovi običaji a+ ali zapanjila se ustanoviv!i da joj nitko ne 8eli re/i ni!ta) >brzo je otkrila da je Cal.arianu su pozivali posvuda) 0To je zbog tvoje ko8e+ draga1+ objasnila joj je teta Claire pregledavaju/i je prije odlaska na bal) 0Svje8oj+ ru8ičastoj ko8i ovdje se dive vi!e nego iče u) -idi!+ na!a ko8a na ovoj kli i po8uti) Nekoliko dobrih napadaja grozni.

ilo je to davno i do sada s o se ve/ trebali oporaviti+ ali nis o) 4a sa na tvoje jestu+ ne bih to vi!e spo injao)1 0Ali1+ gotovo je viknula .a) 7ako /e! ih upoznati ako ostane! kod ku/eC "+ .a do a/e konji.i1+ odvratio je njezin tetak) 0.arianu e9u do a/e ljude) Njezin revni trud da dozna ne!to o 0.ariana+ prestani se e!koljiti jer /u te inače ubosti ovi bro!e )1 4va dana poslije+ kad je .ariana+ 0ako ih izričito 8eli o zaboraviti+ kako o8e o učiti iz svojih pogre!akaC1 Na rubu vojnog tabora stala je nedaleko od reda polutopova i zaklonila je oči+ proučavaju/i te!ke .rnoj rupi1 Cal.utte tako9er se izjalovio) 7ad je jednoga starijeg generala za olila da joj opi!e taktičke pogre!ke koje su dovele do te katastro6e+ on se sablaznio) 0$re a eni se ponio1+ po8alila se tetku Adrianu+ 0kao da sa počinila ubojstvo)1 0Stotinu dvadeset troje ljudi ugu!ilo se te no/i u toj u8asnoj sobi.arianu kao da je privi9enje) $o a an pogled tog časnika u njoj je izazvao ve/u nelagodu nego radoznalo zurenje do a/ih konjanika) $ovukla je uzde i krenula natrag pre a vezovi a za konje u 38 .ariana za olila da je odvedu u dio grada u koje 8ive do a/i ljudi+ teta Claire je naglo je podignula ruku na grudi) 04ijete oje+ ona o ne ide!H1 viknula je) 0Ne/akinja gospo9e Karrenton zahtijevala je da vidi taj dio grada) Sljede/i put vi9ena je na palubi broda koji je odlazio ku/i+ sva u zavoji aH1 4rag+ pro/elav tetak Adrian izvadio je ze ljovid .ijevi) 7oliko je ona znala+ ogli su biti i :itzgeraldovi) Dedini.angalorea i pokazao .0))) a te lade da e sa o ogovaraju)1 Teta Claire je podignula obrve) 0A za!to ne biC Bto /e drugoC 4akako da ora! i/i na zabave) 5ndje /e biti drugih u!kara.e zastala je kako bi se od orila u sjeni topovskih kola+ a konje su svezali za njihove kotače) Fupavi časnik izbočenih prednjih zuba zurio je u .ariani put koji je pre!ao kao ladi okru8ni činovnik na jugu+ putuju/i od sela do sela sa !atoro i stoli/e za pisanje+ rje!avaju/i sporove+ ali nije 8elio uzrujati suprugu vode/i .

utti) .udu/i da je bio potpuno jednake boje kao i ze lja na kojoj je le8ao+ bio je gotovo nevidljiv+ ali kad se blago po aknuo+ taj je pokret privukao njezin pogled) 5d ah je iza!la pogledati) 7ad je stigla do njega+ vidjela je da je velik otprilike kao ručnik) $odignuv!i jedan ugao+ pod nji je ugledala bi/e koje je neko/ za.ariana se okrenula i odjurila u ku/u potra8iti slugu kojega /e poslati van s kakvi napitko + ali u kuhinji nije bilo nikoga) <upaju/i po s očni.i prona!la je veliku staklenu ča!u+ napunila je vodo i odjurila natrag pre a vrati a) Ali nije bila vidjela u kakvo su stanju ruke toga stvorenja) 7ad u je ponudila vodu+ vidjela je da su beskorisne+ savijene+ prstiju uvijenih pre a unutra) No ipak se jedva uspravilo te poku!alo zape!/i a uhvatiti te!ku staklenu ča!u) Taj se napor pokazao preveliki @ uz tihi je.ariana nije 8eljela odustati) "spru8ila je ruku u kojoj je dr8ala ča!u i gesto pokazala stvorenju neka pije) 5no je istegnuta vrata naizgled .ariana je pri ijetila ko ad tkanine koji je le8ao na tlu nedaleko od ulaznih vrata) .ijelu vječnost gutalo vodu) A tada je+ dok u se voda .esposleno sjede/i pred prozoro tetkove ku/e jednoga sparnog jutra+ .rne udove i rtvačku glavu+ usne uvučene u bezubu gri asu) >zne ireno bi/e pogledalo ju je suzni oči a i načinilo gestu+ očitu olbu da u se pru8i vode) .viljenja) Naposljetku je+ zadovoljno+ prestalo govoriti i zatvorilo oči) 39 .ijedila niz bradu+ leglo na sivos e9u ze lju i progovorilo) =ovorilo je neko vrije e+ nerazgovijetno+ na neko do a/e jeziku glaso koji je bio poput tihog .svoje u taboru) $odignula je ruku ispod tankog vela i obrisala čelo) 7akva li je to bila pustolovina+ a sve zbog onoga !to se jednoga ljetnog poslijepodneva dogodilo tisu/u i dvije stotine ilja dalje+ u Cal.ijelo bilo ljudsko) Nije ogla ustanoviti je li bilo u!ko ili 8ensko) > to u8asno trenutku vidjela je sa o zgrčene .aj bespo o/no se sru!ilo natrag na tlo) Nakon !to je stigla toliko daleko+ .

ariani+ 0ali ora! biti svjesna opasnosti prevelikog zbli8avanja s do a/i ljudi a) Neki a o8e o dopustiti da na se pribli8e+ kao !to su na!i sluge+ ali takav ti je polu rtav jadnik ogao prenijeti neopisive bolesti) 5be/aj i da vi!e nikada ne/e! učiniti ne!to toliko nerazborito)1 .utte) "+a.ariana je osje/ala da ju je njegov glas učinio nepokretno ) $ognuta kao da u i dalje nudi vodu+ odjedno je osjetila silnu 8elju da dozna !to je to stvorenje upravo reklo) 5trgnula se i pojurila+ i dalje s ča!o u ru. u Simlu!.i) ?na! kakva je u svoje u najbolje izdanju+ a sad se počela pona!ati jo! neobičnije) Nikada si ne/u oprostiti ako učini kakvu ludost i uni!ti svoje izglede)1 40 .i+ pre a odaja a za sluge iza tetkove ku/e gdje je stala u pra!ini i viču/i pozvala Bivjija+ slugu koji je govorio engleski+ da od ah do9e po o/i joj) 7ad je Bivji iza!ao i oti!ao s njo do vrata+ ondje vi!e nije bilo ni traga tkanini+ kao i jadno stvorenju koje je le8alo pod njo ) Na njezin zahtjev Bivji ga je bezvoljno potra8io na uli.ariana je te večeri stajala na stuba a i slu!ala kako teta Claire i tetak Adrian u salonu raspravljaju o to e da je udalje iz 0lo!eg ozračja1 Cal.i+ ali po povratku je rekao kako ne a ni traga stvorenju koje je opisala) Teta Claire zapovjedila je da se ča!a razbije) 0>8asava se po isli1+ rekla je drhte/i na jastuku+ nakon !to je u salonu klonula pa su je orali odvesti u krevet+ 0da su usne do a/eg čovjeka 2 a osobito čovjeka u stanju koje si opisala 2 dodirnule jednu od ojih engleskih ča!a) 3azboljela sa se od po isli da bi ta ča!a ogla biti po ije!ana s drugi a i da bih ja ogla piti iz nje) 7ako si mo*la+ ..utti ne o8e o ostati vi!e nijedan dan) To ne priliči djevoj. ponovila je teta Claire glaso koji je+ poput glasa .arianine a e+ lako stizao u sve kutove ku/e) 0Ti+ Adriane+ uvijek o8e! svoj posao obavljati i u brdi a) ?na! koliko ja ne voli putovati+ osobito na tako velike udaljenosti+ ali na ovoj vru/ini u Cal.arianaC1 Fak je i tetak Adrian poku!ao zvučati ljutito) 0?na da si to učinila sa o zbog dobrote1+ s nelagodo je rekao .

arianin rukav) 0Taj stara.i a1+ ozbiljno je rekao) 0$oučit /e te poeziji) 4onekle /e ti objasniti kako ovda!nji ljudi raz i!ljaju) ?na da vi!e nitko ne vjeruje u to+ ali od 41 . !apnula je) Tetak Adrian nas ije!io se supruzi) 0To je prilika+ draga1+ rekao je+ 0da djevojka stekne stvarno znanje u jesto bes isli. ne/e te poučiti sa o jezi.ariana i teta Claire sjedile i pile čaj u njihovu ugodno + alo vrtu s pogledo na duboku dolinu+ tetak Adrian si!ao je s verande ru en od zadovoljstva+ trljaju/i ruke) 04ogodilo se ne!to sjajno1+ objavio je privlače/i sklopivi stola.i a dok sa bio ladi/ u .ariana se uspela stuba a i zalupila vrati a svoje sobe) Fetiri djevojči.ariana1+ rekao je blago na r!teno+ 0bi li 8eljela učiti indijske jezike s oji stari učitelje dok s o ovdjeC1 .a koji e poučio ovda!nji jezi.a koje posvuda slu!a o)1 Nagnuo se naprijed i polo8io ruku na .Do! neobičnijeC >ni!ti svoje izgledeC .angaloreu) $rolazio je ispred .arianu naiz jen.ez njega ne bih naučio jezike)1 Trepnuo je i naka!ljao se) 0.ariana ih je gledala sa svoje kobile+ zavide/i i na spretnosti) 7ako je+ kad je s tetko i teto prije seda jese.ariana se nije usudila pogledati tetu Claire) 04a+ o+ da+ molim!.rkve) 5d ah sa ga prepoznao) "zgleda potpuno isto+ iako je pro!lo gotovo dvadeset godina otkako sa ga zadnji put vidio) 4obar je čovjek) .e hodale su jedna za drugo pokraj neravnog puta+ svaka s naizgled te!ki zave8ljaje na glavi) .obran+ 0djevojku ne zani a učenje bilo kojeg pred eta+ a ka oli ovda!njih jezika+ zar ne+ dragaC1 .e+ dr8e/i čipkasti sun.i krenula za Si lu+ ogla pretpostaviti da /e ljeto u brdi a uroditi toliko zani ljivi plodo C Dednog poslijepodneva nekoliko dana nakon dolaska+ dok su .ariani se pred oči a pojavilo stvorenje iz vrta tetka Adriana koje joj je govorilo ne!to nerazu ljivo dok u se voda slijevala iz usta) 5stala je bez daha) 0Ali+ dragi Adriane1+ pobunila se teta Claire pogledavaju/i supruga i .) 0$onovno sa prona!ao star.

u o8da izgledale neuredno+ ali činilo joj se da on zbog njih ostavlja doja učenosti) Njegovo li.ir s va a+ bibi1+ rekao je na englesko ) 0Fuje da 8elite naučiti indijske jezike)1 .un!i+ koji je pred vrati a izuo .ora ti jo! ne!to re/i) >rdska riječ za u.ijele dlake njegove brade na nečije bi li.) 0.ariana je ki nula+ zanije jev!i) Njezin se tetak zagledao u dolinu) 0Situa.arianu u drugo ) 4ok je sljede/eg jutra sjedila u salonu+ .najboljih do a/ih ljudi o8e o+ i trebali bis o+ naučiti nogo)1 .ipele+ stao je pred nju u čarapa a) Njegove oči+ koji a se zagledao u njezine+ doi ale su se dobro/udni a) "zlizan vuneni !al+ koji je ogrnuo uska ra ena+ pokrivao je gornji dio snje8nobijele ko!ulje koja u je dopirala do koljena te padala preko po no izglačanih platnenih hlača) .u+ a za nji je u!ao krhki stara.ariana+ du!o+ ovo je tvoj un!i sahib1+ svečano je rekao njezin tetak Adrian+ a poto uz aknuo) .u od pru/a te nas ije!enu .e bilo je ujednačeno s e9e nijanse+ iste kao i ruke) 0.ariana je ispustila dubok uzdah zahvalnosti) PPP 42 .ija se pro ijenila otkako sa do!ao ova o1+ dodao je) 0Ne svi9a i se ovaj novi+ snobovski stav pre a do a/i ljudi a) Ne bis o i s jeli bez raz i!ljanja pristupati kao anje vrijedni a+ bez obzira na njihov dru!tveni polo8aj ili izobrazbu)1 >stao je) 0.itelja je munši Svoje u učitelju uvijek se ora! obra/ati s M un!i sahibeN) 5n nije sluga i tako u se ne s ije! obra/ati)1 5ti!ao je odlučni korako + ostavljaju/i tetu Claire uzdrhtalu i gnjevnu u jedno stol.ariana je čula kako njezin tetak pozdravlja nekoga pa je shvatila da je njezin novi učitelj upravo u!ao na prednja vrata+ a ne na kuhinjska) Trenutak kasnije njezin je tetak u!ao u sobu s odu!evljeni os ijeho na li.

o za dvije sestre lorda Au.ariana je učila danono/no te vje8bala zvukove urdskog jezika kad god je bila sa a) "sprva je bila bespo o/na poput alog djeteta+ ali za tri je jese.klanda) $onosni tetak i uplakana teta .ariana je pogledo tra8ila opasnost+ ali nije ju opazila) De li je upla!ila z ijaC BakaliC Nagnula se naprijed kako bi je pogladila po vratu+ a tada kriknula upla!iv!i se kad je stra!ilo od čovjeka iza!lo iza velikog bagre a i stalo joj na put) 7osa u je bila čupava+ a pogled u8aren i nestvaran) > jednoj je ru.i G ily i gospo9i.udite oprezni+ oprezniH To je sve)1 $rije no !to se .otivirana strastveno 8eljo za učenje + .i dr8ao te8ak drveni !tap+ a drugo je upro kvrgavi prst u njezinu s jeru) 0-i+ e sahib1+ rekao je drhtavi glaso + ljuljaju/i se+ 0slu!ajte !to va govori H1 .a ve/ donekle tečno govorila urdski+ zapanjiv!i ujaka) 0.arianu su sutradan predali na skrb gospo9i..i :anny Gden pa je ona napustila brda Si le u pratnji un!i sahiba i svojega sluge 4ittua+ te krenula pre a veliko britansko taboru u ravni.ariana se očajnički osvrnula uokolo) ?ar joj ne a tko po o/iC ?a!to je otpravila svoje konju!areC =dje su bili zubati časni.un!i sahib od toga je dana .e joj je lupalo kad se sagnula u sedlu+ pripre aju/i se udariti kobilu a uza a) Fovjek je s kriko ispustio !tap) $očeo je ahati ruka a iznad glave pa se upla!ena kobila trgnula na stranu) 0$ut koji /ete krenuti iziskuje hrabrost1+ pro uklo je viknuo+ 0ali donijeti /e va ir) .ora o prona/i način da iskoristi o tu tvoju darovitost1+ izjavio je jednoga dana za ručko ) " doista su ga prona!li) $očetko studenog iznenada se pojavila potreba za prevoditelji.arianu posje/ivao dva puta dnevno+ jedno nakon doručka i jedno poslijepodne) .i) Njezina je kobila naglo uz aknula na blatnjavo putu) " dalje na njezini uzdrhtali le9i a+ .ariana stigla po aknuti ili progovoriti+ čovjek je uzeo svoj !tap i bez riječi oti!ao hitri korako te 43 .i kad su joj bili potrebniC $a dobro+ orat /e sa a pobje/i) Sr.

jednom ju je upozorio tetak Adrian 0Svi koji do9u ova o+ jedno se susretnu s nji a)1 $la!e/i se osvrnuti+ lagani je galopo pro!la pokraj pra!njavih stabala i ru!evina+ pokraj napu!tenog bunara+ slu!aju/i sa o topot kobilinih kopita u rit u brzog ku.arianine isli dvadeset inuta poslije dok je sjedila za svoji stolo + na svjetlosti otvorenih vrata) > sigurnosti !atora susret s oni lu9ako vi!e joj se doi ao kao san nego kao stvarnost) 7ako li su do a/i ljudi tajanstveni+ pojavljuju se i nestaju bez upozorenja te nude zbunjuju/e savjete na neobični jezi.ariana+ ora! uvijek i ati na u u tko si) Ne slu!aj do a/e proroke) Ako ih poslu!a!+ vi!e nikada ne/e! biti ista)1 .e) Ali ti+ .i straha zurila u nije a stabla+ a tada je te!ko di!u/i podbola kobilu) 0"ndija je puna vidovnjaka i čarobnjaka1.e sahib+ va! un!i sti8e)1 4ittuov glas prodro je u .nestao edu bagre i a) .ariana je u vrtoglavi.i aH De li ono izobličeno stvorenje pod ručniko tako9er bilo vidovnjakC =ospo9i. od sino/ revno joj se naklonio kad je na putu pro!la pokraj njega) 4uboko za i!ljena+ jedva u je ki nula u znak odgovora) 5 koje je putu onaj lu9ak govorioC ?a!to bi krenula takvi puto ako bi ondje prona!la sa o irC " za!to bi put pre a iru iziskivao hrabrostC Sjahala je pred svoji !atoro i predala uzde konju!aru) Ieljela je nogo toga@ očevu sre/u+ uzbu9enje i pustolovinu+ upoznavanje "ndije i supruga Gngleza) Ali nedvojbeno nije 8eljela ir) 0.ijeli ?e.a) Stigav!i u sigurnost vezova za konje+ konju!aru koji ju je čekao dala je znak da je slijedi do njezina !atora) 04o a/i su ljudi praznovjerni1+ dodao je tetak Adrian 0-e/ina ih vjeruje u te bes isli.a G ily zahtijevala bi da sve8e napola ovje!enu kosu prije un!ijeva dolaska) " dalje osje/aju/i u8areni lu9akov pogled+ .ariana je podignula ruku+ a tada ljutito uzdahnula kad 44 .anja njezina sr.

ad!ahi zauzi aju sjeverozapadnu četvrt područja okru8enog zido ) $reostali 45 .a $and8aba)1 .ibi+ danas /e o razgovarati o <ahoreu) .ariana+ 0 oli vas+ pazite) $rostirka je vrlo okra)1 4oi alo se da je učitelj nije čuo) >!ao je i stao pokraj nje+ stabilno stoje/i na dugački stopali a) "(s-selamu alejkum.ude li ruke dr8ala spu!tene+ stara.se njezina o iljena haljina od tartana rasparala ispod pazuha) Tiho ko e!anje pred ulazo reklo joj je da je prekasno za presvlačenje) .ogli biste ga posjetiti pa biste trebali znati ne!to o to gradu)1 . bibi+ ir s va a1+ otpjevao je kao da ona nije rekla ni riječ) 0" s va a1+ odgovorila je uzvra/aju/i u pozdrav) 0Dako i je 8ao+ un!i sahibe1+ dodala je na svoje najbolje urdsko + ili gornje hindustansko + kako ga je nazivao tetak Adrian) 7ako li je glupo to !to je pouku započela pogre!ko ) 7oliko god situa.ija bila kritična+ uvijek se najprije pozdravi) 0Sa o sa )))1 Njezin je un!i podignuo ruku) 0Nije va8no1+ blago je rekao) -oda je pro očila prugastu prostirku) Gngleske čarape+ koje je i ao na noga a+ ve/ su popri ale ta nu boju) 0Nije va8no)1 -i!e nije s jela spo enuti njegove čarape) $odignuo je bradu i sklopio ruke iza le9a+ daju/i znak da je pouka započela) 0.ariana se razvedrila) 05h+ da+ un!i sahibe) Dedva čeka da posjeti <ahoreH1 0<ahore je+ dakako+ prijestolni.ibi+ !to znate o <ahoreuC1 . ne/e ni pri ijetiti) 0>9ite1+ viknula je) $ojavila se s e9a ruka+ uhvatila platno i njezin je učitelj u čarapa a uobičajeno pa8ljivo u!ao u !ator) S prostirke se začulo tiho !ljapkanje) 05h+ un!i sahibe1+ brzo je rekla .ariana je poravnala svoje suknje) 0=rad <ahore toliko je star da nitko ne zna kad je osnovan) 5kru8uje ga debeo zid+ u koje u je dvanaest vrata) Tvr9ava+ koja je aharad8ina palača i utvrda+ i d8a ija .un!i se nagnuo unatrag+ ruku i dalje sklopljenih iza le9a+ i zagledao se u zaobljeni svod !atora) 0.

a nije se pro ijenio) 0.ariana je ponovno pogledala un!ijeva stopala) Farape su u sada bile u rljane sve do gle8njeva) To je bilo neprihvatljivo) 0.orate biti spre ni)1 Nas ije!io se) ?nao je da je izrekla neistinu o glavobolji) $osegnuo je u nabore svoje odje/e i izvadio papir savijen dva puta) 0$revedite ovu pjes u) .e+ <ahore se protezao daleko izvan svojih utvr9enih zidina+ s vrtovi a+ bazari a i bezbrojni ku/a a)1 3a!irio je ruke) 0Taj grad danas i a devet *uzara+ ili četvrti+ a neko/ ih je i ao trideset !est) "zvan njegovih zidina bio je veliki bazar dragulja zvan $alača bisera) 5ndje se čak i danas nakon obilnih ki!a u blatu ogu prona/i ali ko adi/i nakita i zlata)1 7i!a) -oda) .oli vas da odete kako bih se od orila)1 "zraz starčeva li.un!i sahib dobro je poznavao tetka Adriana+ iako nisu ogli biti različitiji) Nijedna gesta njezina učitelja+ ni okretanje glave+ ni pogrbljenost ra ena+ nije bila nalik gesti 46 .aC $rije dva stolje/a+ prije no !to su uljezi do!li kroz sjeverozapadne tjesna.dio zauzi a sQ grad)1 .ariana je izvela selam dodirnuv!i čelo desno ruko kad je un!i+ okrenut le9i a+ uhvatio zaslon od trstike i iza!ao iz njezina !atora u svoje .oli vas da je pripre ite za na! sljede/i sastanak)1 5dr8avaju/i uobičajenu udaljenost+ stavio je papir na kut njezina stola+ a tada načinio korak unatrag) 5na je otvorila papir i ugledala četiri retka ispisana njegovi glatki urdski pis o zdesna nalijevo) .ibi1+ rekao je+ 08ao i je !to va nije dobro) -ratit /u se kad budete u stanju pri iti e) > e9uvre enu1+ dodao je gledaju/i je u oči+ 0 oli vas da i ate na u u kako ne a vre ena za tra/enje) Sastanak va!ega generalnog guvernera s aharad8o uskoro /e započeti) .ipele) ?a i!ljeno je gledala kako bez osvrtanja odlazi pre a čuvano ulazu) .un!i sahibe+ oli vas+ oprostite i1+ zavapila je stavljaju/i ruku na čelo+ 0ali odjedno e je zaboljela glava) .un!i se ljuljao na peta a) 0To je točno) ?nate li da se <ahore neko/ protezao daleko izvan svojih dana!njih grani.

ariana =ivens+ prevest /e pjes u koja tako izgleda na en*leski ?ijevnula je+ prote8u/i ruke iznad glave+ a tada ih je naglo spustila+ prekasno da spriječi nepopravljivo paranje haljine od tartana) $rokletstvoH Na jeravala je upitati un!i sahiba o lu9akovoj poru.i))) 0$ut koji /ete krenuti1+ rekao joj je+ 0iziskuje hrabrost)))1 47 . tijeko njihovih sastanaka nije dopu!tao čavrljanje) 7ad ga je upitala gdje je ro9en u "ndiji+ rekao je kako /e sa a prona/i odgovor na to pitanje kad upozna razne narode "ndije) 7ad ga je upitala o njegovoj obitelji+ rekao je da njegova obitelj nije va8na za njezino učenje jezika) 7ad ga je upitala kako se poput duha na!ao u Si li+ gdje ga je tetak Adrian sreo+ nije rekao ni!ta) $onovno se okrenula svoje stolu i uzela papir) 5na+ .Gngleza) Tko je on zapravoC Stara.

8eljezo doviknuo@ 0Sretno+ !eikov glasničeH1 Dusu6 .a a sve dok nije stigao do havelija 7a ar+ do a triju nara!taja najbli8e obitelji !eika -alijulaha te brojnih članova njegove !ire obitelji) Nari.irisni di + svi a bolan+ bre enit aso.a taz .a propustila u dvori!te) 7ako je dan od i. 17.e je stigao do krovova obli8njih ku/a) 0Snaha !eika -alijulaha je rtva1+ objavljivao je iris s vi!e konačnosti nego bilo koji ljudski glas) 0.ija.() poglavlje Nedjelja.a taz . studenog N akon !to je otrovano lijeko obavilo svoj zadatak u aharad8inoj tvr9avi+ glas o s rti .ano+ ajka aharad8ina djeteta tao.e+ donosili posude hrane na stra8nji ulaz havelija+ po!tuju/i tradi.a+ rtva je)1 7ad su se vrata havelija otvorila+ jedan je konjanik izjahao pra/en zve.ao+ sluge iz susjednih ku/a prelazili su uske uliči.iju pre a kojoj se u ku/i o8alo!/enih nije kuhala hrana) .anje se od ah prolo ilo u gornji + 8enski odaja a ku/e+ a u prize lju naglo su se otvorila visoka izrezbarena vrata kako bi prve u!ke goste ozbiljnih izraza li.ati 48 .i a konjskih kopita na popločeno ulazu) $ognute glave jahao je zavojiti uli.a a sve dok nije stigao do jednoga od dvanaest izlaza iz grada <ahorea) -idjev!i ga kako prolazi kroz 7a! irska vrata+ jedan u je trgova.ano brzo je stigao do staroga grada koji je upirao u zidine tvr9ave+ !ire/i se od usta do usta kaldr o popločeni uli.ija a+ s povjetar.kanje oru8ja koje u je visjelo o boku te odje.

salutirao je iz sedla+ ali nije odgovorio) Dahao je pre a sjeveru+ stari pute za $e!avar+ a poto pre a 7hybersko prolazu i tada u s jeru A6ganistana+ udaljenog tri stotine ilja) Dahao je klonulo+ ka!lju/i od pra!ine koja se uzdizala s tla+ ra ena pognutih pod tereto vijesti koje je nosio) > tri sata stao je sa o dva puta+ kako bi za olio vodu u seli a kroz koja je prolazio) $ro atrao je suputnike na pro etno putu+ tra8e/i poznato li.1+ rekao je dok su u se oči punile suza a) 0Tvoja supruga)1 0BtoC 7adaC1 Hasanov glas zvučao je poput suhog li!/a) Dusu6 je odvratio pogled i rukavo obrisao oči) 0Dutros)1 $ar agara.i te brado i dugi izvezeni ogrtače prekriveni pra!ino napornog putovanja) Stisnuv!i zube+ Dusu6 je podbo konja) $a etno+ dobro/udno li. u prolazu gun9anje izrazio slaganje) 07akoC1 Hasan je čvrsto stisnuo oči) 49 .e+ dok je njegov konj ne irno tapkao pod nji ) Dusu6 je spustio pogled) 3a ena Hasana Alija 7ana tada su se objesila) Napola je udahnuo) 0.e jednog čovjeka te drugo u suza a+ njihov je gonič progovorio naglas+ sa za sebe) 0" tako1+ rekao je+ 0lo!e vijesti na ovo svijetu pristi8u i veliki a i ali a)1 Dedan je trgova.ati prona!ao je čovjeka kojega je tra8io) $rolaze/i selo pokraj puta+ ugledao je supruga .ano kako uzjahuje svojega konja nedaleko od !tanda prodavača vo/a+ s narančo u ru.a taz .oj ota.e Hasana Alija 7ana ozarilo se od radosti kad se nagnuo u sedlu kako bi zagrlio svojega najboljeg prijatelja) 0Dusu6e+ 8iv i bioH1 viknuo je) 0>pravo sa islio na tebe) 7akvo je ovo bilo putovanje)))1 7ad se Dusu6 bez riječi od aknuo+ Hasanov je os ijeh izblijedio) >spravio se i oprezno čekao+ zagledan u prijateljevo li.a natovarena opeka a sitni je kora.C1 upitao je) 0Ne+ nije <alaji)1 Dusu6 je podignuo glavu i pogledao Hasana u oči) 0Nije tvoj ota.i a pro!ao pokraj dvaju jahača) -idjev!i blijedo li.a upregnut u koli.e koje je jahalo na jug) Nedaleko od =ujranOale Dusu6 .

anoC1 0Ne a o dokaza1+ rekao je+ 0ali isli o da je u Das inovoj kuli bilo ljubo ore) Dedna od njegovih supruga)))1 0Bto je sa Saburo C1 prekinuo ga je Hasan) 0=dje je oj sinC1 0Sabur je i dalje u tvr9avi)1 Dusu6 je govorio grubo kako bi prikrio dodatnu bol za koju je znao da /e ta vijest izazvati) 0<judi ondje nisu ga 8eljeli pustiti bez aharad8ina dopu!tenja+ a aharad8a je ve/ oti!ao na jug+ sastati se s .oje je dijete sa o ondje) 5+ Ala!eH1 Dusu6ov je ač zazve.i a) 5ni u tvr9avi ka8u da su poslali poruku u njegov tabor)1 0$oznaje ljude s dvora) Ne/e se usuditi prenijeti tu vijest aharad8i zbog straha da /e ih optu8iti)1 Hasan je prsti a obrisao li.Dusu6 je oklijevao+ a tada u je rekao istinu) 07a8u da se ugu!ila hrano ) Na a se ta priča ne svi9a)1 0Na a se ta priča ne svi9aC1 >zde su drhtale u Hasanovi ruka a) 0.ano 2 bila je 50 .ritan.a taz .kao kad se Dusu6 nagnuo pre a prijatelju) 0Sa /u odjahati u aharad8in tabor) 5d ah kre/e ) Tra8it /u da Sabura puste ku/i)1 Hasan je podignuo ruku i pogledao u daljinu) 07u/i1+ ponovio je) 05+ Dusu6e+ za!to sa pro!le godine odveo Sabura u posjet aharad8iC ?a!to sa bio toliko ponosan na svojega sina da nisa obra/ao pozornost na rizikC1 0?a!to optu8uje! sebeC1 upitao je Dusu6) 0Ni po če u nisi kriv za ovu tragediju) 7ako si ogao predvidjeti aharad8inu silnu ljubav pre a Saburu ili da /e u zapovjediti 8ivot u tvr9aviC1 0Taj trenutak nisa zaboravio) Svakodnevno ga vidi @ Sabur na aharad8inu krilu+ okre/e glavu gledaju/i !arenilo i nakit dok ga stari aharad8a pro atra jedni zdravi oko + iluje ga i pjevu!i u) M5vo dijete i a svjetlost u sr.isle da ju je netko ubio? 4a je netko ubio oju .e) 0.a taz .oje u je Saburu bilo sa o !est jese.i)1 >zdahnuo je) 0Dadna oja .uN+ svi a je govorio aharad8a+ Mjarku+ ugodnu svjetlost) 5vo /e dijete ostati sa no te i donijeti zdravlje i sre/u)N .

prisiljena napustiti nas i 8ivjeti s aharad8ini supruga a) $la!ile su je svojo prijetvorno!/u i okrutno!/u) A sada su je ubile) "znevjerio sa je+ Dusu6e+ oboje sa ih iznevjerio)1 Spustio je glavu i dlanovi a pokrio li.e) Dusu6 je sjedio u ti!ini) Dadni Hasan) > proteklih godinu dana nogo je puta+ svaki put sve očajnije+ poku!ao izbaviti suprugu i sina iz Das inove kule) Hasan je bio vje!t dvoranin i i ao je dobre veze+ ali aharad8a zbog sve slabijeg zdravlja nije htio pustiti Sabura) > jesto toga+ uhvatio ga se kao sa og 8ivota) 0Sabur i dija ant 7obEiENoor oja su najvrjednija i ovina1+ rekao je bezbroj puta Dusu6 je posegnuo pre a prijateljevu ra enu+ ali Hasan se uspravio nestrpljivi trzaje i uhvatio svoje uzde) 0.rzi aharad8u1+ tiho je rekao) 5či su u bile napola 51 .ala pred njegovi oči aC De li se put pred nji uspinjao i spu!tao kao 8ivo bi/eC Iarko 8ele/i zagrliti o8alo!/enog prijatelja+ Dusu6 ga je pogledavao+ ali vidio je sa o Hasanovo s rknuto li.a tazin pogreb)1 =otovo su sat vre ena jahali u ti!ini) Dusu6 se e!koljio u sedlu) 7ako se Hasan osje/aoC Bto je vidio u to stra!no trenutkuC Desu li sela u daljini svjetlu.e) Sabur je za.ora o po8uriti ku/i u <ahore1+ rekao je) 0Ne s ije o propustiti .ijelo nesretan u tvr9avi+ iako /e to jadu najvjerojatnije uskoro do/i kraj+ kad do9e zapovijed da ga dovedu u kraljevski tabor !ezdeset ilja ju8no od <ahorea) Ali tko je znao !to /e se to djetetu ondje dogoditi+ sa o i neza!ti/eno C Dusu6 je pljusnuo uhu) Ako Hasanov ota.+ unatoč svi njegovi duhovni o/i a+ nije uspio za!tititi snahu+ bilo je alo vjerojatno da /e o/i po o/i unuku) <judi su govorili da je !eik -alijulah trebao čarolijo spasiti Hasanovu suprugu) <judi su govorili kojekakve bes isli.e) " oni su+ kao i aharad8a+ tvrdili da Hasanov sinči/ posjeduje o/i+ da pet inuta Saburova dru!tva čovjeka o8e osloboditi i naj račnijeg raspolo8enja) Hasanov ozbiljan glas prekinuo je ti!inu e9u nji a) 0.

a dragulji a i tkala.aharad8a 3and8it Sing+ slavni vojnik i dr8avnik+ bio je o iljen e9u ve/ino + ako ne i e9u svi svoji podani.u!ki članovi !eikove obitelji stajali su vani i dočekivali goste) Svi su 52 .ijelo sa ga to vrije e sQ rzio vi!e nego svi njegovi neprijatelji zajedno)1 Stisnuo je !aku na koljenu) 0Sve ovo vrije e islio sa da /u poludjeti ako to ka8e naglas+ ako si dopusti izraziti svoju r8nju) 5n i je oduzeo du!u+ ali ne ogu u se suprotstaviti zbog straha da /e jo! vi!e nauditi ojoj obitelji) 4anas se i to dogodilo+ unatoč sve oje trudu)1 >pali je oči a pogledao prijatelja) 0Tako i Alah po ogao+ Dusu6e+ nikada nisa islio da bih pre a iko e ogao osje/ati takvu r8nju)1 Dusu6 je potegnuo jedno+ a poto drugo uho) 0> to slučaju+ Hasane1+ rekao je+ 0.zatvorene+ a li.li8e sredi!tu pro!li su pokraj trgova.jenosti@ irisi za paljenje+ par6e i i ilu ina.a naj ek!ih svila) Napokon su stigli do -azir 7anove d8a ije+ u kojoj se čuvaju najve/e drago.i a) Dusu6+ tako9er vojnik+ .og na po ogao oboji.a tkanino + odgovaraju/i na ozbiljne pozdrave svih koji su znali njihovu priču) -odili su konje zakrčeni uli.ijelog se 8ivota divio staro e jednooko aharad8i) 0Niko e nisa rekao+ čak ni tebi+ Dusu6e+ !to sa propatio tijeko protekle godine1+ nastavio je Hasan tihi glaso + iako je put bio gotovo pust) 03adio sa za aharad8u+ putovao u daleke gradove za njega+ skupljao njegov porez+ sva9ao se s njegovi neprijatelji a i .ija a ukra!ene knjige) Nasuprot d8a iji nalazio se pradjedovski do obitelji -alijulah) -isoka vrata havelija bila su otvorena) .asti+ Hasanovo se li.i)1 4va sata poslije stigli su u <ahore) Suosje/anje probija kroz suzdr8anost) Na prvi 8alostan pozdrav indijskog kovača blagih očiju pokraj vrata .e zgrčilo) Dusu6 je potjerao svojega konja naprijed+ dopu!taju/i Hasanu da ga slijedi+ koliko god slijepo+ do ku/e njegova o.a a+ pokraj prodavača začina i zlatara+ trgova.a) Na rubu grada pro!li su pokraj u8ara i kotlara) .e blijedo iznad brade) Dusu6 je zurio u svoje ruke) .

e u se zgrčilo u gri asu od te po isli) Dusu6+ vojnik brz s talvar sabljo + ali nespretan s riječi a+ nije bio rječit i uvjerljiv poput dvoranina Hasana+ ali posao je potrebno obaviti i nitko ga drugi ne/e obaviti u jesto njega) Ne s ije podba.a taz .iti) PPP 4va dana poslije u aharad8inu taboru Dusu6 je sporo napredovao ja!u/i pute kroz gu8vu) 0.i a prekrivenog podija+ na koje u je svakodnevno sjedio e9u svoji najbli8i dru8beni.ano ponovno /e odjahati iz grada te krenuti na jug pre a aharad8inu taboru) 7ad stigne ona o+ ora prona/i način da aharad8u nagovori na vra/anje alog Sabura njegovoj tuguju/oj obitelji) <i.i a) 3a!irio je ruke kako bi dočekao sina) Dusu6 je stajao u pozadini) " ao je svoje zapovijedi) Neposredno nakon pogreba .uvedeni+ svaki je gost us jeren k !eiku ili u glavno dvori!te+ ovisno o razini bliskosti s obitelji) Nosiljke čvrsto zatvorenih vrata prolazile su pre a 8enski odaja a) =o ila pro atrača izvijala je vratove u nastojanju da vidi svakog novog gosta) 05d aknite se1+ viknuo je glas iz go ile kad su dva jahača pri!la vrati a) 04o!ao je Hasan sahibH1 =o ila ljudi upiljenih pogleda raz aknula se kako bi pro!li) 0Neka va Alah da strpljenja1+ netko je doviknuo) =o ila se 8a oro pridru8ila toj 8elji) 0$okoj du!i njezinoj1+ rekao je drugi glas) 04a+ da+ neka joj je pokoj1+ odgovorili su ljudi pokraj vrata) 7opita njihovih konja !uplje su odjekivala dok su Hasan i Dusu6 pro!li kroz visok+ nadsvo9en ulaz u haveli) Sjahali su i pro!li pokraj skupina ljudi+ a poto kroz vrata s izrezbareni drveni nadvoje ) 5ndje je+ u alo dvori!tu ispred ukra!enog trije a+ !eik -alijulah ve/ bio ustao s jastu.aknite se+ aknite se1+ vikao je suspre8u/i nestrpljivost dok je nastojao silo 53 .

e aharad8ina hare a) Ne+ Hasanovo dijete bit /e spa!eno udro!/u+ a ne silo ) =ol indijski prosjak hodao je uz rub glavnog puta kroz tabor+ sa zdjeli.ijeli pute do <ahorea) > tvr9avu nitko nije ogao u/i neopa8eno) Fak i kad bi uspjeli neopazi.o za pro!nju u jednoj ru.otvoriti put za svojeg konja kroz go ilu trgova.e sti/i do unutarnjeg vrta+ kako bi u!li u 8enske odajeC Das inova kula u kojoj su 8ivjele aharad8ine kralji.i+ tijela prekrivenog pepelo ) Dusu6 ga je kratko pogledao i tada okrenuo glavu) Hasanovu suprugu nikada nije vidio) Ni Hasan+ njezin daleki ro9ak+ nije vidio .a taz .ano prije no !to su spisi o vjenčanju potpisani i blagoslovi izručeni) Tek se tada donosilo ukra!eno ogledalo+ koje se dr8alo pod odgovaraju/i kuto kako bi lado8enja posredno vidio 54 .are bi njegov konj trebao jesti i od oriti se) 7ad bi on i Hasan bare ogli sa i spasiti dijete nakon !to Hasan obavi svoje pogrebne du8nosti))) Dusu6 je+ ne nadaju/i se+ raz i!ljao o to e .udalasti ki.a i pro atrača) $robio se pokraj skupine jahača odjevenih u svilu+ koji su se r!tili i !aputali dok je prolazio pokraj njih) .e bila je ogra9ena od ostatka palače) Dedini nizak ulaz čuvali su naoru8ani stra8ari) Sa o je Alah znao koliko je eunuha unutra koji su čuvali pripadni.o!i+ neka govore !to god 8ele) 5bi!ao je niz koli.rveni naranča a) Trebao bi potra8iti hranu+ ali bio je previ!e gnjevan i razočaran da bi jeo) Iure/i prije/i udaljenost iz e9u <ahorea i aharad8ina tabora+ pro!ao je pokraj alog+ zidina a ogra9enog grada 7asura) Tada je njegovo raspitivanje iznjedrilo lo!e vijesti@ aharad8in glavni inistar 6akir Azizudin+ koji je ujedno !eiku -alijulahu prijatelj iz djetinjstva te Hasanov za!titnik na dvoru+ bio je u 7asuru dok je Dusu6 prolazio onuda) Nitko osi 6akira Azizudina ne bi bio sposoban o ogu/iti Dusu6u razgovor s aharad8o ) Nitko nije znao kad /e se inistar vratiti) :akir Azizudin bio je njegova najve/a nada) Dusu6 se okrenuo pre a aharad8ini vezovi a za konje) .atih .a visoko kr.

e nevjeste koja je sjedila pokraj njega+ čedno pognute glave pod gri izni vjenčani velo ) Bto god je Hasan toga dana vidio+ sada nije bilo va8no) Dusu6 je protrljao oči) $risilit /e se jesti+ a tada /e uzdaju/i se u Alaha krenuti u obavljanje sljede/eg zadatka) Napustiv!i aharad8in tabor+ nastavit /e pre a jugu preko rijeke Sutlej+ i u/i duboko u britanski teritorij u potrazi za britanski taboro koji je putovao pre a sjeveru i grani.li.a taz .e s kuhano le/o + legao je spavati na pleteni le8aj u glavarevu dvori!tu) ?agledan u ta u+ slu!ao je glasanje 8ivotinja) 7ako je Hasan izlazio nakraj sa svoji gubitko C " on no/as za.vije/e + dok su iza njega nari.ano nedugo su nakon s rti pokopali pokraj Hasanove ajke+ koja je u rla kad je Hasanu bilo sa o devetnaest godina) 4evet godina prije Dusu6 je bio e9u ljudi a koji su iznijeli tijelo supruge !eika -alijulaha kroz izrezbarena vrata havelija+ o otano rtvački pokrovo i ukra!eno .i skrivali su .a taz .ijelo le8i budan) .jesečevu četvrt dok je Dusu6 jahao pre a jugu na posu9eno konju+ ne obaziru/i se na nelagodu putovanja bez od ora) 4ok se sve vi!e račilo+ slijedio je neravnu stazu pokraj obraslog drve/a i pustih polja do utvr9enog sela koje su činile kolibe od blata na bre8uljku+ koje je vanjsko svijetu pokazivalo zidove bez prozora) $re a uputa a dječaka koji je vodio ko!čatu kravu+ na!ao se+ pra!njav i izgladnio+ u ku/i seoskoga glavara) Nakon !to je uz vatru od kravlje balege pojeo čapati pogači.ude li i ao sre/e+ na povratku se ne/e i drugi put i oi/i s 6akiro ) =usti obla.ale 8ene iz obitelji) $rije dva dana isti su prijatelji i članovi obitelji -alijulah na ra eni a nosili .ano+ dok su se za nji a čula posljednja olitva) Bto /e biti s jadni Hasanovi djeteto C 7oliko Sabur 55 .i) 5ndje /e+ edu britanski !atori a+ prona/i čovjeka koji je kao i 6akir Azizudin !eikov prijatelj iz djetinjstva) To čovjeku+ kao i 6akiru+ ora osobno prenijeti vijest o tragediji u Das inovoj kuli) .

aja) Stara je aharani načinila gri asu) 0Ne tako grubo1+ o!tro je rekla jednoj slu!kinji) Iena je ki nula i nastavila svoj posao) .o8ja volja+ djetetu /e po o/ sti/i na vrije e) Dedini pravi vrt u tvr9avi <ahorea bio je 7raljičin vrt) 4vadeset godina prije po 8elji aharad8ine druge supruge to e je vrtu+ kvadratno prostoru pokraj 8enske kule+ vra/ena skladna 6or alnost njegovih ogulskih dana) Tada je bio si etričan perzijski vrt+ podijeljen na četiri kvadrata s ra orni vodoskoko u sredini) > svako kvadratu+ zasjenjeno če presi a+ staze su vodile do anjeg vodoskoka iz e9u jas ina+ gardenija+ naranči i ru8a+ čije je irise povjetara.o8e pre8ivjeti sQ u tvr9aviC "Alahu akbar!.ali sjenu na po!ljunčane staze) .la9e su se da e za toplog vre ena igrale pokraj vodoskoka+ s ijuljile se i poku!avale jedna drugu gurnuti u vo9u+ dok su njihove slu!kinje čekale u sjeni obli8njih stabala) To je jutro očito bilo prehladno za takve igre) Trideset seda aharad8inih supruga doi alo se zadovoljni a na /ili i a u vrtu+ naslonjene na jastuči/e jarkih boja poput leptira koji se od araju+ a njihove su !iroke haljine u svileni nabori a padale niz njihova tijela) Najstarija supruga le8ala je nedaleko od vodoskoka+ s bezizra8ajni pogledo zasjenjenih očiju+ ra!irenih nogu+ koje su rit ički gnječile slu!kinje+ dok su druge kralji. nosio s jednoga kraja vrta na drugi) Sredi!nji vodoskok nalazio se na ra ornoj terasi na kojoj su aharad8ine kralji.og je velik) Ako to bude .e na 56 . rekao je naglas+ tje!e/i sa oga sebe) "Alahu akbar ! .e u8ivale za ugodnih dana+ za!ti/ene od pogleda redo če presa koji su ba.aharani je zatvorila oči ne obaziru/i se na nad etanje koje je tiho kipjelo oko nje) .alo dalje od drugih slu!kinja+ pod jedni je drveto čučala lada slu!kinja te pogledavala ra!čupano dijete koje je čučalo pokraj nje i pogledo prelazilo s jedne kralji.e bile u blizini+ diskretno gurkaju/i jedna drugu nad e/u/i se kako bi bile !to bli8e sredi!tu utje.

ila je uvjerena da je Sabur znao da /e .a stisnula oči+ a tada se trgnula i tijelo joj se ukočilo) $osegnuv!i pre a srebrno pladnju+ uzela je !e/erni slatki!) 0$o!alji dječaka ova o+ 3e! a1+ zapovjedila je) Sabur je prestao pro atrati li.a i pogledao ladu aharani) >zdrhtala 3e! a gurnula ga je pre a njoj) Saat se nas ije!ila i nje8no pozvala dijete dok joj je narančasti slatki! svjetlu.ila je uvjerena da je znao da je lijeko otrovano) .a+ brado pokazuju/i 3e! inu gospodari.i) 7ad je pru8io ruku pre a slatki!u+ ona ga je naglo povukla i o!tro ga udarila po prsti a) 0Gto1+ rekla je odgovoriv!i na njegove suze gri aso 57 .aharani je nakratko otvorila oči te nezainteresirano pogledala bolesno dijete+ ali drugu kralji.u nije udostojila odgovora) 5va je zagrizla usnu i za!utjela) Nedaleko od nje u go ili+ druga se 8ena strogog li.a jetko nas ije!ila) 3e! a je zadrhtala) 7ako li su te kralji.a podignula svoje dijete+ čija je ko8a bila 8uta poput kurku e+ polo8ila ga pokraj sebe i okrenula glavu pre a redu če presa) 3e! a se uvukla u svoju !iroku odje/u i poku!ala sakriti Sabura iza svojih le9a) 5h+ neka ga Saat 7aur ne vidi))) .a taz .ao e9u prsti a) 04o9i+ uz i)1 Sabur je oklijevao+ a tada je plaho pri!ao ladoj kralji.ano u rijeti kad je uzela lonči/) Sada je znala da je njegov plač u vrtu bio plač zbog gubitka) Bto je+ ili koga+ tada tra8ioC 4a bare nije toliko blijed) 4a su u obrazi bare i dalje jedri) 0$ogledaj Saat 7aur1+ rekla je jedna kralji.ala je kralji.a+ 8ena ukočenog li.e rzile jedna druguH 7oliko li su strahovale za svoju budu/nostH Saat 7aur nije podizala pogled+ iako je boja zaru enjela rosne obraze koji su prvi privukli aharad8in pogled) Hoti i.u+ !esnaestogodi!njakinju sivih očiju koja je sjedila podalje od drugih+ sa slaba!ni djeteto na krilu) 0Taj /e njezin sin zasigurno uskoro u rijeti) Toliko slabo i bole8ljivo dijete ne o8e dugo 8ivjeti)1 .drugu+ kao da tra8i nekoga) De li tra8io svoju ajkuC 3e! a je islila da nije) .e zijevnuv!i+ ala je kralji.

e no8a) 0Tko ti je dopustio sare i sate provoditi s aharad8o dok njegov sin ovdje čeka nepri ije/enC1 Sabur je obraza vla8nih od suza zbunjeno gledao njezino li.a oko vodoskoka) 7ad je vi!e nisu ogle vidjeti+ zagnjurila je li.e zabavljaju u vrtu)1 58 .u) >hvatila je Sabura i podignula ga na svoj bok) 0Nipo!to+ bibi1+ pro r ljala je) 0Ne ora o ga hraniti)1 5dnijela ga je podalje od očiju svoje gospodari.e+ podalje od bezobzirnih li.ila slatki! u vodoskok+ a slatki! je potonuo i ostao pod vodo + i dalje pri a ljiv) =las joj je bio o!tar poput o!tri.e) 0" kakva je to MsvjetlostN koju navodno posjeduje!C Da ne vidi nikakvu svjetlost1+ dodala je Saat dok se Sabur posr/u/i udaljavao) 0$ihH -idi sa o prljavog+ s rdljivog dječaka kojeg nitko ne voli)1 $o no oslikano ruko ahnula je za dječako ) 03e! a+ za!to ga dovodi! ova oC Nije u jesto e9u članovi a kraljevske obitelji) Nosi i ga s očiju i ne daj u hrane) ?a!to bis o ga hraniliC1 $odignula je glas) 4ruge su kralji.e u njegovo alo ra e) Na njegovoj se ko!ulji pojavila vla8na rlja) 05+ Sabure1+ !apnula je) 07ako da te ostavi sa oga i slu8i sa o Saat 7aurC 7ako da tada okaje svoje nedjeloC Tko /e se brinuti za tebeC1 zabrinuto se osvrnula) 0Hajde+ ne oj toliko plakati) $rona/i /u ti alo suhog čapatija dok se kralji.e gurkale jedna drugu) 05n nije na!e dijete1+ dodala je Saat 7aur) 3e! a je ustala i povukla veo pre a naprijed kako bi sakrila bol na svoje li.gnu!anja) 0To /e! dobiti zato jer si aharad8in iljenik) Ništa ne/e! dobiti)1 $rezrivi je pokreto ba.

uha ed tada je vidio da je ta velika ačka nosila dijete+ dječaka iste dobi kao !to je i njegova naj la9a k/i) 4ječakovo li.a je za!titnički stajala nad nji ) Nakon nekoliko trenutaka njezino se dugačko tijelo ukočilo) Dedni brzi pokreto ponovno je uhvatila dječaka i oti!la+ izvijaju/i rep+ a njegovo je tjele!.e bilo je svijetlo+ !iroko i dra8esno) 4ječak je sjedio na tlu+ a lavi.a i nastavila pre a nje u) 7retala se pa8ljivo jer je u nju!.ketala vatra 59 . studenog N ajbolji konji u britansko taboru bili su na vezovi a generalnoga guvernera) Stotinu jarda dalje od konja ni8ih pripadnika tabora+ te su 8ivotinje stajale svezane u sjajni redovi a od araju/i se od dnevnog putovanja+ a za njih su se brinuli sa o najiskusniji konju!ari u taboru) Na drugo kraju drugog reda Dar .R) poglavlje &rijeda.i nosila ne!to te!ko) >daljiv!i se od vatre+ zastala je i osvrnula se uokolo kao da se 8eli uvjeriti da je sigurna+ a tada je spustila svoj teret na tlo) Dar .e visjelo iz njezinih opreznih čeljusti) Trenutak nakon !to ga je odnijela+ gust novi oblak di a i pra!ine obavio je jesto na koje su bili) Dar .uha ed otvorio je oči) $red nji je pu.uha ed+ vi!i konju!ar+ uspravio se nakon !to je pregledao ozlije9enu nogu jedne od kobila te ugledao zani ljiv prizor) >gledao je vatru+ prilično nalik onoj čiju je toplinu ogao osjetiti na li.u+ ali iz pla ena pred njegovi oči a uzdizao se veliki oblak pra!ine i di a) Na trenutak nije vidio ni!ta osi toga) A tada je iz oblaka iza!la lavi. '(.

ije isla a) Ne!to je na to starije neznan.e od pogleda drugih konju!ara) 7o ad neporubljenog do a/eg platna+ koji u je slu8io kao !al+ po aknuo se za nji na tlu kad se pribli8io vatri) Upamćene rije.u!kar.i u nje*ovim su se mislima pojavile jasno kao da su izre.uha ed zaboravio zob po koju je do!ao te je slijedio neznan.aju na druge+ 60 .ijelo duljino polo8enih na pod i ruku oslonjenih na koljena) Ali kad je ponovno zatvorio oči+ oblak pra!ine i di a ponovno se pojavio+ a iz njega je ponovno iza!la s e9e 8u/kasta ačka+ nose/i dijete blagih očiju) Dar .a po taboru+ gledaju/i kako obavlja svoje poslove i čude/i se njegovu u iruju/e utje.ogao je re/i veliko čovjeku) Nije u znao i eA ali kad je tri dana prije ugledao tog nepoznatog usli ana na putu+ Dar .irali istične tradi.ene trenutak prije 0Ako vidi! ili čuje! ne!to neobično+ ora! to re/i svoje ur!idu+ svoje duhovno vodiču) Takvi doga9aji često sadr8e pouke ili va8ne podatke) $ogre!no je govoriti o to e svi a+ ali velika je pogre!ka i skrivati ih od svojeg duhovnog učitelja)1 "ako je upa tio tu uputu+ nije ogao postupiti u skladu s njo ) Dedini duhovni učitelj kojega je poznavao+ čovjek koji u je svojedobno uputio te riječi+ bio je nedostupan+ osa deset ilja daleko) Dar .uha ed stao je toliko naglo da ga je tesar+ koji je iza njega nosio ljestve+ za alo sru!io) Neznančeve oči toliko su ga upečadjivo podsjetile na dalekog duhovnog učitelja da u je dah zastao u grlu) Svojega je učitelja sreo sa o jedno + ali taj u je sastanak ostao u 8ivo sje/anju) 5či tog čovjeka bile su duboke+ prepune va8nog znanja) ?račio je dobroto i snago ) .uha ed podignuo je glavu i zagledao se u daljinu) >sne su u se stisnule) Tako u Alaha+ ipak je ogao ne!to učiniti) .io je to !eik -alijulah+ vo9a bratstva 7arakoja+ jednoga od pet tajnih bratstava "ndije čiji su članovi poučavali i prakti.i su neobavezno čavrljali pru8aju/i ruke pre a toplini vatre+ tijela uredno !/u/urenih poput njegova+ stopala .uha ed pognuo je glavu+ dopu!taju/i da u turban sakrije li.u toliko podsje/alo na !eika da je Dar .nad kojo je visio kotli/ za kuhanje) .

ljubaznosti s kojo se obra/ao prodavaču vo/a+ pisaru+ djetetu koje je prosilo na putu) 7ad se stara.e za i!ljeno naboralo kad je uzeo tespih od kugli.rnog oniksa s kvadrata pa učne tkanine koja je stajala pokraj njega) 0"ako se odnosi na opasnost1+ nastavio je+ a pogled u je skakao po !atoru dok je prsti a prebirao kugli. vratio u svoj !ator+ Dar . je pokazao na tlo pokraj sebe) Dar .uha ed ponovno je osjetio da je u blizini neobičnog čovjeka) "ako su njegovo li.uha ed vidio je da u !atoru ne a ničega osi li ene kutije u jedno kutu i pletenog le8aja na koje u je veliki čovjek sjedio te pero i tinto pisao po papiru) $odignuv!i pogled sa svojeg posla+ stara.e+ 0doi a se 61 . je neko vrije e sjedio u ti!ini+ zatvorenih očiju) 7ad je napokon otvorio oči i progovorio+ u njegovu tonu nije bilo ni traga nad enosti) 04obro je da si i to od ah do!ao re/i)1 Sr.ijenjeni sahib na raspolaganjuC1 upitao je) =esto u pokazav!i neka pričeka+ dječak je nestao u !atoru+ ali prije no !to je Dar . kao i !eik -alijulah dobro poznavao tajne sr.uha ed stigao sjesti+ ponovno je provirio iz njega i pozvao ga podignuto ruko ) Stoje/i bos i nesiguran na ulazu+ Dar .a .e i djeteta) Stara.uha ed čučnuo je pokraj le8aja i progovorio+ bez uvoda+ o svojoj viziji lavi.u a ed vratio se konji a+ zadovoljan jer je taj neznana.a) Dar .e i odijelo bilo uobičajeni+ zračio je s ireno!/u koja se preko Dara .i sva9ali oko hrpi.e Dara .a vo/a+ sve dok nije stigao do urednog !atora čija je vrata u to trenutku otvoreni dr8ao aleni dječak) 0De li .uha eda slijevala poput eda) Dar .uha ed zavr!io+ stara. je slu!ao bez riječi+ ki aju/i s vre ena na vrije e) 7ad je Dar .uha eda preplavila je radost) -eliki se čovjek nije obra/ao nje u kao konju!aru+ nego njegovoj du!i) $ro!le su godine i godine otkako u se netko tako obratio) 05va tvoja vizija obuhva/a oblak pra!ine i di a+ koji označava svojevrsnu opasnost)1 Starčevo se li.uha ed privukao je svoj !al i tiho se udaljio od vatre) "ako nije pro ijenio svoj dug+ iran korak+ i!ao je najkra/i puto + prolazi a iz e9u kli avih !atora+ pokraj alenih bazara na koji a su se u!kar.

alo je br8e) 0Ne a dvojbe da je ova tvoja vizija zapravo poruka !eiku1+ nastavio je stara.i za!to si i do!ao ispripovijedati tu priču)1 Dar .uha edu i ozbiljno ga pogledao) 0$oznaje !eika -alijulaha1+ rekao je+ 0vrlo dobro)1 Sr.uha ed raz i!ljao je o odgovoru pogleda uprtog u pod) 07ad sa vas vidio na putu1+ oprezno je počeo+ 0sjetio sa se nekoga u <ahoreu+ koga izni no po!tuje ) $onadao sa se)))1 0A kako je i e to gospodinuC1 0Sahibe+ i e u je !eik -alijulah 7arakoja)1 Stara.uha ed otpravljen je jedni jedini od jereni pokreto starčeve ruke) 62 .uha eda+ 0s vezova posuditi sna8nog konja koji ne/e niko e nedostajati+ od ah krenuti te jahati pre a sjeveru sve dok ne stigne! do :irozpura na obali rijeke Sutlej) To /e biti putovanje od dvadeset ilja) -idi je li aharad8in novi ost od ča a.a dovr!en) Ako ga zatekne! nedovr!enog+ brijač po i enu 7ari + koji 8ivi nedaleko od velike d8a ije+ o ogu/it /e ti prelazak rijeke brodo )1 Nakratko je stao+ a usne su u se po i.i u1+ dodao je stara.ijelosti ispripovijedati !eiku -alijulahu 7arakoji+ ne izostavljaju/i ni!ta) Desi li shvatioC1 Dar . ponovno ki aju/i) 0?a!to bi ti inače bio poslan ispripovijedati i jeC Stoga ora!1+ dodao je+ a pogled u se vratio li.iju) A sada i re.uha eda zaku.ale dok je prsti a prebirao kugli.e jednu po jednu+ a tada je nastavio kli aju/i sa za sebe) 07ad stigne! na drugu obalu+ ora! bez od ora prije/i !ezdeset ilja do grada <ahorea) 5ndje ora! svoju viziju u .da vizija ne daje upute+ nego sa o prenosi in6or a.e Dara .+ 0da sa te ja poslao) " e i je Ba6iudin)1 >zeo je svoj papir i pero) 0A sada1+ rekao je lagano ki nuv!i+ 07alid /e ti vani donijeti čaj) $opij ga prije polaska)1 Dar .uha ed je ki nuo) 03e.u Dara . je nekoliko puta ki nuo) $oto je pozvao aloga slugu) 07alid+ donesi čaj ovo čovjeku1+ rekao u je+ a tada se ponovno okrenuo pre a Daru .

uha eda) >slijedili su skandal i te!ko/e) Neki su seljani uvjereni da je Dar .a bili ladi) 4a je Abdul 3a!id bio pa etniji+ svoje bi anjkavo znanje zadr8ao za sebe te ne bi poku!avao svoje ro9aku iz istog sela otkrivati dubokou ne isterije $uta+ ali on je poku!avao poučavati Dara .uha ed osjetio je dobrodo!ao iris vezova za konje) $ro!ao je pokraj ja a u koji a su kovači zagrijavali 8eljezne !ipke u u8areno ugljevlju) 4va oznojena kovača pozdravila su ga) 5n i je odzdravio ne podi8u/i pogled) 7ad se prije nogo godina pojavila ta vizija+ bio je lad) Do! nije shva/ao potrebu za tajnovito!/u u pogledu duhovnih pitanja) $replavljen zbunjeno!/u i osje/aje vlastite nedostojnosti+ rekao je supruzi !to je vidio) -a8na osoba+ čije se i e nije usudio izustiti+ pojavila se pred nji i dala u kera ičku boči.uha ed odlo8io je lonči/ i ustao+ dr!/u/i u odje/i) .u odvela na dugo putovanje u <ahore iz njihova planinskog do a+ !est jese.uha ed pri io svoju prvu pouku) Dar .ora krenuti u <ahore) $ro!av!i pokraj redova !atora i njihovih pletenih le8ajeva koji su stajali na sun.u koja je+ kako se doi alo+ toplo i savr!eno pristajala u njegov dlan) Njegova je supruga u svojoj prostodu!nosti odjurila svojoj obitelji prenijeti vijest o to e da je njezin ladi suprug i ao viziju proroka .uha eda+ a znanje koje je toliko velikodu!no dijelio učinilo je Dara .i nakon !to je Dar .uha eda nespretni praktičaro + kakav je bio u to davno vrije e) .uha ed iskapio čaj koji u je dječak donio+ pred oči a su u se pojavili prizori pobjede i sra ote njegova drugog+ davnog susreta s !eiko -alijulaho ) 5n i njegov prvi učitelj+ dobro/udni Abdul 3a!id+ tada su oboji.uha ed stekao velike o/i do!li k nje u očekuju/i čuda i razočarali se) 4rugi su ga proglasili la8ljiv.ez Abdula 3a!ida ne bi i ao viziju koja je njih dvoji.i ljubazno+ ali vrlo odlučno+ objasnio koliko je va8no o duhovni do8ivljaji a 63 .e ) Naposljetku su on i Abdul 3a!id krenuli u <ahore kako bi otkrili istinu) Beik je sjede/i na podiju prekriveno jastuči/i a saslu!ao njihovu priču) Tad i je oboji.u+ Dar .7ad je Dar .

e i kapale po odje/i) $re da je s Abdulo 3a!ido uvijek postupao s ljubavlju i po!tovanje + pa ga je vjerno njegovao u s rtnoj bolesti+ od tog je trenutka !eika -alijulaha s atrao svoji istinski ur!ido ) 4ok je pro atrao vezove biraju/i konja+ pri!ao u je jedan konjanik) Dar . je izgledao kao da bi ogao na jestu zaspati) Ne oklijevaju/i vi!e+ Dar .e debelo !ako ) Dar .uha ede) .uha ed pro atrao je is.a koji je pitao za velikog čovjeka) Treba li u pokazati put i tada bez daljnjeg odga9anja slijediti upute koje je sa dobio te brzo uzjahati i krenuti u <ahoreC Treba li pričekati i odvesti tog čovjeka puto koji je do!aoC 04ojahao sa + uz alo od ora+ ravno iz grada <ahorea)1 Neznana. !irokih ra ena+ o8da i u/an 7a! ira.) Takav čovjek trebao bi znati da se konja ne s ije jahati do iserpljenosti) Dar .uha eda) 0-jeruje 1+ rekao je+ 0kako tvoja vizija znači da si dobio dar) To nije alen dar+ Daru .u Dara .rpljenog neznan.uha ed uzrujao se kad je ugledao 8ivotinjinu pognutu glavu i neujednačen korak) Dahač je bio sna8an u!kara.govoriti sa o pri jereni ljudi a) Naposljetku je svoj prodoran pogled us jerio pre a li.uha ed pri!ao u je i otvorio usta kako bi u skrenuo pozornost na va8nost pri jerene skrbi za konja+ ali putnik se nje u prvi obratio) 0Tra8i stanovitog Ba6iudina koji je poznat i kao Ba6i sahib1+ rekao je hladni glaso ) 7osa i str!e/a brada bile su u prekrivene pra!ino ) 0" a va8nu vijest1+ dodao je ukočeno sjahav!i te odsutno trljaju/i li.uha ed nije poku!ao prikriti suze koje su u se slile niz li.u) 0$o9ite sa no + hazur) 5dvest /u vas Ba6i sahibu)1 Skrativ!i korak kako bi se prilagodio koraku čovjekovih 64 .udu/i da dolazi od toliko uzvi!enog izvora+ doista je posrijedi gole i dar) Sretan si čovjek)1 Dar .o8da jo! ne zna! !to je posrijedi+ ali kad do9e+ znat /e!) .uha ed posegnuo je za čovjekovi uzda a) 05dvedi ovog konja1+ rekao je drugo konju!aru ki aju/i pre a redovi a i!i/avih 8ivotinja) 0$obrini se za njega kao da pripada sa o generalno guverneru)1 5krenuo je glavu pre a neznan.

uha eda+ a tada su se njegove oči vratile gostovu li.e) 4jete!.i a)1 0Tada o8da jo! ne zna za taj 8alostan dogadaj) A vi ste do!li ravno iz <ahoreaC1 upitao je) Dusu6 je od ahnuo glavo ) 0Nisa + gospodine1+ odgovorio je) 0Svratio sa u aharad8in tabor za oliti za po o/ u djetetovu osloba9anju)1 0Ah)1 Stara.uha eda) Deza koja je uslijedila rekla u je da je ta tragedija ve/a od toga) 0Dadan -alijulah+ jadan ladi Hasan1+ blago je rekao Ba6i sahib+ od ahuju/i glavo ) 0Neka .oli te+ re.u ornih nogu+ krenuo je pute koji je do!ao) 7ad su stigli do !atora+ neznana.og podari ir njezinoj du!i te strpljenje svi a nji a)1 =ost je upro pogled u pod) Stari gospodin gledao ga je s očekivanje ) 0To nije sve1+ blago je rekao) Fovjek po i enu Dusu6 znojio se) >zdahnuo je) 0Na8alost+ nije u rla kod ku/e+ nego u tvr9avi gdje je aharad8a nju i njezina sina dr8ao kao tao.e nije vra/eno+ jo! je na dvoru)1 0Ah)1 Stari gospodin za i!ljeno se zagledao u Dara .ati) .uha ed u!ao je za nji + oprezno pogledavaju/i pre a pleteno le8aju dok se nepozvan spu!tao na pod nedaleko od otvorenog ulaza u !ator) Nepo ično je čekao+ obuzdavaju/i uzbu9enje) =ost je pozdravio star.i svoje sahibu da sa do!ao iz <ahorea+ iz ku/e !eika -alijulaha)1 .u) 0De li aharad8a jo! u <ahoreuC1 upitao je) 05ti!ao je iz <ahorea+ gospodine) > taboru je+ pripre a se za sastanak s britanski du8nosni.z šeikove kuće 7ad je čovjek u!ao+ Dar . je ki nuo slugi Ba6i sahiba) 0Da sa Dusu6 .a) "z njegova !irokog pojasa virio je dr8ak velikog bode8a) 0.a stigla do prsa Dara . je tapkao prsti a o prste) 07oga si ondje vidioC1 0Nikoga+ gospodine) Trebao sa se sastati s 6akiro 65 .ir s va a+ gospodine1+ rekao je) Ba6i sahib odgovorio je spokojno+ gledaju/i gosta) 04onosi lo!e vijesti)1 =ost je pogledao svoje ruke+ a poto ih stavio iza le9a) 0Snaha !eika -alijulaha 7arakoje iz <ahorea rtva je)1 Ta je vijest poput te!kog udar.

Azizudino + ali nije bio ondje) 5ti!ao je u 7asur)1 04akle+ niste se sastali s glavni inistro ) Deste li ikoga drugoga za olili za po o/ u pogledu tog djetetaC1 0Nisa + gospo9ine+ takve su bile oje upute) Do! nisa uspio po o/i toj obitelji)1 >slijedila je ti!ina+ a Ba6i sahib zatvorio je oči) >sne su u se po i.ati pladanj) Dusu6 je pogledao hranu pred sobo ) .ana ko adi a začinjenog esa) $o pladnju su se pokraj kruha kotrljale naranče+ guave i narovi) Na pladnju je bila čak i glinena posuda s jogurto ) >zdahnuv!i od i!čekivanog zadovoljstva+ Dusu6 je otrgnuo ko ad kruha i nji e uzeo ko ad esa) Deo je brzo+ sa o desno ruko + spretno hvataju/i hranu prsti a) >natoč sve skro no siro a!tvu !atora Ba6i sahiba+ stara.e na a!/ena pogača visjela je preko rubova sla natog tanjura+ u sredini nakr.ale bez glasa) Napokon je progovorio+ ali nije se obratio svoje gostu) 07alide+ idi1+ odlučno je rekao dječaku koji se stvorio iz sjene+ 0i donesi ovo e čovjeku vode i hrane) 4onesi u nogo vode i nogo hrane) A tada u poka8i gdje /e se okupati) Dar . je i ao svoje izvore) 7ad je Dusu6 pojeo koliko je ogao+ ponovno je oprao ruke) 5staviv!i oru8je dječaku+ iznio je pleteni le8aj van) 5ndje je zahvalno legao+ jedno ruko pokriv!i oči) 66 .uha edH1 Nije pogrije!io do!av!i nepozvano) Slava AlahuH 0$obrini se za potrep!tine i za tri konja) 7renut /e o či se ovaj gospodin od ori i pojede)1 5krenuv!i se svoje gostu+ Ba6i sahib progovorio je blago ali s autoriteto ) 0Sada /u vas napustiti) ?a nekoliko sati+ kad budete spre ni+ krenut /e o u <ahore)1 $rije no !to se njegov gost stigao uljudno pobuniti+ stari je gospodin ustao i iza!ao) Sluga se vratio nose/i jedenu posudu za u ivanje i posudu s vodo ) Dusu6 je nerazgovijetno zahvalio dok je dječak lijevao vodu preko njegovih ispru8enih ruku) Ne!to kasnije dječak je unatra!ke u!ao nose/i kr.ila je to prinčevska hrana+ a ne jednostavan obrok od kuhane le/e kakav je očekivao) 4ebela+ asla.

og da+ glavni inistar bit /e ondje) Ako i itko o8e po o/i osloboditi dijete+ to je !eikov prijatelj iz djetinjstva koji je ujedno+ pre a svi priča a+ bio i aharad8in najbli8i savjetnik) 7ad obave tu du8nost+ Dusu6 i Ba6i sahib krenut /e za <ahore+ nastoje/i putovati !to br8e) ?ijevnuo je) Ako se to izjalovi+ učinit /e !to god bude bilo potrebno da vrati Sabura njegovu o.e u naručju) Gunusi na konji a skakali su u zrak pod nji ) Hasan se pojavio s veliki ače u ru.nšalah.u svojega putovanja na jug+ neuspje!nu potragu za 6akiro Azizudino + dugo no/no putovanje iz britanskog tabora koje je dijelo propje!ačio instinktivno vode/i konja kroz gotovo rkli rak) Sada je preostalo sa o odjahati na sjever sa Ba6i sahibo + u aharad8in tabor) .i li Hasan ubio za njegaC ?ar je to va8noC Hasan nije bio vojnik+ ali bio je Dusu6ov prijatelj) Hasan bi nedvojbeno u ro za njega) > ro za njega 2 u ro za njega) Dusu6 je bez oru8ja lebdio nad tvr9avo + s ali tao.uha ed Ba6i sahibu po a8e uzjahati) 7onju!areva bri8nost bila je očita+ kao i izbor stare kobile za starog gospodina) Ako je stara.i i poveo konja u zrak kako bi za!titio svojeg sina) 4va sata poslije+ kose jo! okre od kupanja+ Dusu6 je s od ornog konja gledao kako Dar .o + poput Dusu6a+ ili odlazio u brda loviti bijelog leoparda) Nikada nije lovio svinje u !u a a nedaleko od Chhanga ange) Dusu6 se nas ijao odsječeno+ nalik !tektanju) Hasan+ njegov pa etni prijatelj iz grada koji nosi svilu u lovu na svinjeC 4obro bi platio da to vidi) >zdahnuo je) .) Hasan se nikada nije borio s aharad8ino neredovito konji. i lova.u) Ako /e biti potrebno ubiti da bi se spasilo Sabura+ Dusu6 /e ubiti) ?a!to ne biC Dusu6 je za razliku od Hasana bio bora. ikada jahao+ od toga su pro!le godine) ?a!to je odlučio krenuti na to putovanje na koje je 8urba izuzetno va8naC Dusu6u pristojnost nije dopu!tala iskazati osje/aje) 67 . ako .?vukovi tabora lebdjeli su oko njega) Sada /e zaboraviti oskudi.

uha ed prestigne) 0To je vezano za dijete)1 0Ah)1 Stara.o8da ve/ znate da je Hasan po o/nik 6akira Azizudina+ glavnog inistra) Na taj je polo8aj i enovan zbog prijateljstva iz e9u 6akira i !eika -alijulaha)1 04a1+ odgovorio je Ba6i sahib) 0To sa znao)1 0Nakon Saburova ro9enja1+ nastavio je Dusu6+ 0Hasan je iz pristojnosti oti!ao pokazati sina aharad8i) .ala je u nepravilni uzor.a udaljili toliko da ga nisu ogli čuti+ Dusu6 si je dopustio ogorčeno puhnuti+ a tada i se pridru8io grubo podbov!i svojeg konja) $utovanje pre a aharad8ino taboru sada /e iziskivati česte od ore) Tih dvadeset ilja koje je sa pre!ao u jednoj no/i sada /e prelaziti dva dana) $reostali put u <ahore ogao bi iziskivati jo! čak četiri ili vi!e dana+ koji /e u nje u izazivati gnjev) $ut koji su i!li bio je duboko izbrazdan ki!a a) =lina pod kopiti a njihovih konja popu.uha ed jahao je pokraj Ba6i sahiba vode/i njegovu kobilu) >z njegovo sedlo bila je pričvr!/ena ala sjekiri.are /e biti koristan ako ih napadnu) Toliko spori+ bili su savr!ena eta) 07ako je Sabur postao aharad8in tala.uha ed uzi a uzde+ uzjahuje svojeg konja i vodi kobilu starijeg putnika pre a putu) 7ad su se njih dvoji.aharad8a se+ na8alost+ na prvi pogled zaljubio u Sabura)1 >zdahnuo je) 05d tog u dana nije dopu!teno napustiti aharad8u)1 4va sata poslije Dusu6 je pogledo prelazio preko obzora+ pogrbljenih ra ena) Nakon toliko vre ena nisu jo! pre!li ni 68 .i a dok se su!ila) $ra!ina je visjela u ti!ini+ boje/i udaljena sela nje8ni boja a) -egeta.e na gu!tere i za kradljiv. je ki nuo+ ljuljaju/i se u sedlu) Dusu6 je pljusnuo uhu) 0.ezizra8ajnog li.a pro atrao je kako se Ba6i sahib uz !kripu penje u sedlo+ a poto sjeda hvataju/i se za njegov prednji dio dok Dar .ija je bila oskudna+ sa o pokoji razrasli bagre ) Ta je ze lja bila dobra sa o za lov.a) 5 pojasu u je visio te8ak *urka no8) .e stoke) Dar .C1 upitao je Ba6i sahib odostraga) 0Desu li obitelj -alijulah i dvor u zavadiC1 0Nisu+ gospodine)1 Dusu6 je usporio svojeg konja+ dopustiv!i da ga Dar ..

nije bio kriv za to !to je jedva znao jahati) .u i po njoj ra!trkana sela) Trebali bi putovati jo! sat vre ena prije no !to se od ore i po ole) 7ad se Dar .pola puta do rijeke Sutlej) Ba6i sahib nije progovorio otkako su pro!li pokraj zadnjega stra8ara u britansko taboru) .io je siro a!an) Siro a!ni ljudi ne aju konje+ i ne ja!u ih) Siro a!ni ljudi hodaju Dusu6 je nestrpljivo vukao je!inu s vodo dok je Dar .a! je bio bezobzirna budalaH Stali su u sjeni bagre ova !u arka čije su grane visjele po tlu) Stara.e u je bilo sivo) >pla!eni je Dusu6 stao) 7ad su zadnji put popili vodeC .ijelo očajnički 8eli sti/i u !ator i u blizinu vatreA jedva je uspijevao sjediti uspravno na svojoj kobili) Dusu6 je !kiljio gledaju/i u daljinu pre a sjeveru+ nadaju/i se kakvo znaku zelenog pojasa stabala uz riječnu obalu+ ali vidio je sa o ravni.ao usne) Neka tako bude) Taj je stari gospodin bio drag !eiku -alijulahu) To i njegova dob činili su ga vi!i člano skupine+ osobo čije se 8elje oraju po!tovati) Ali+ !to je islio kad je rekao@ 0-idjet /e o1C De li ogu/e da bi odbio dopustiti i da u9u u aharad8in taborC Ne+ to nije bilo upitno) Dadni stara. za.uha ed odjedno glasno naka!ljao+ Dusu6 se osvrnuo i vidio kako u konju!ar oči a pokazuje pre a Ba6i sahibu) Stara. se ljuljao u sedlu+ a li.i sedla te je zatvorenih očiju po i.uha ed Ba6i sahibu po agao sjahati) 69 .ilo je vrije e da se odluči o planu djelovanja) 0Ho/e o li kad prije9e o rijeku po/i ravno u aharad8in taborC1 upitao je Dusu6 pristojno se okrenuv!i u sedlu) Ba6i sahib nije odgovorio) Dusu6 je poku!ao jo! jedno ) 07ad prije9e o rijeku1+ ponovio je glasnije+ 0 o8e o obavijestiti 6akira Azizudina o tragediji i za oliti ga da na po ogne osloboditi unuka -alijulah sahiba)1 " dalje ti!ina) De li stari gospodin oglu!ioC Nije+ ali kad je progovorio+ njegov je ton spriječio sve daljnje razgovore) 0-idjet /e o1+ odgovorio je Ba6i sahib jednolični tono + kao da govori sa za sebe) Sjedio je pognut na svojoj kobili+ zglobova prstiju blijedih na jabu.

uha ed zna slu8iti svoji no8e + Dusu6 je posegnuo za svoji talvaro + dok u je pogled ubrzano skakao iz e9u napadača i gr lja) =dje je ostatak bandeC 7oliko ih je C 0Ti si taj1+ viknuo je uljez tajanstveni + hrapavi glaso + 0koji o8e re/i strankinji+ koji joj o8e re/i)))1 0StaniH1 viknuo je Dusu6 čovjeku iza le9a+ poku!avaju/i osloboditi te!ku+ zakrivljenu sablju iz kori.a oslobodila) 7ad je za ahnuo spre an presje/i uljeza popola+ nečiji su ga prsti uhvatili za podlakti.oga da se Dar .u) 0Fekaj1+ rekao u je Dar .Ba6i sahib je+ glave podignute na jedno sedlo+ nakon nekog vre ena počeo dolaziti k sebi) 0Ne ojte se ispričavati1+ rekao je slaba!ni glaso + a!u/i dugi prsti a pre a Dusu6u) 0Trebao sa ne!to re/i)1 7api vode dr8ale su se za dlake njegove brade te ostavile tragove na njegovoj snje8nobijeloj ko!ulji) $rije no !to je Dusu6 stigao odgovoriti+ iz gr a najbli8eg Ba6i sahibovoj i proviziranoj postelji začulo se bučno ko e!anje) $ra!njave grane kao da su se sa e raz aknule i na sunčevu je svjetlost izbila otr.i joj neka bude oprezna)1 =las u je zvučao poput kotrljanja ka enja 70 .uha ed u uho) 0$ogledaj Ba6i sahiba)1 Stari gospodin nije se ni po aknuo kako bi se za!titio) Naprotiv+ sa zani anje je pro atrao čovjeka u dronj.ora! re/i strankinji1+ rekao je+ 0čiji konj na sebi i a pet znakova sre/e+ da /e joj put koji kre/e donijeti ir)1 07ojoj strankinjiC1 Ba6i sahib podignuo se na lakat) <u9ak nije obra/ao pozornost na njega) 03e.i a krenuo pre a Ba6i sahibu koji je opru8en le8ao na ze lji) Iurno za oliv!i .i a koji je stajao nad nji ) 0=ovori1+ zapovjedio je) Stap je pao na pod kad je neznana. je načinio jo! jedan korak pre a Ba6i sahibu) Dusu6ova se o!tri.a) 0Ne iči seH1 Ne obaziru/i se na upozorenja+ neznana.a!u/i !tapo + okretao je glavu s jedne strane na drugu kao da nekoga tra8i+ a tada je+ dr8e/i !tap visoko u zraku+ grčeviti kora. podignuo ruke iznad glave) 0.ana ljudska prilika) .

ata drvo za ogrjev te se !kripe/i vukla pre a aharad8inu taboru+ taboru koji /e neposje/en ostaviti za sobo ) 7ad bi to bilo sigurno+ najradije bi se okrenuo i sa odgalopirao pre a !atori a koji su se jo! vidjeli u daljini) 71 . /habardar ! Ne dovr!iv!i ono !to je zaustio+ uzeo je svoj !tap i oti!ao u gr lje) Ne obaziru/i se na dugačke okrutne trnove+ goli je ruka a raz aknuo grane+ okrenuo se i natra!ke u!ao u gr lje) =rane su se zanjihale i poto se zatvorile za nji ) ?bunjeni Dusu6 zurio je u nije o gr lje) Ne vidjev!i ni!ta+ okrenuo se od ahuju/i glavo i ugledao Ba6i sahiba na noga a) 0Sada ora o po/i1+ rekao je) Njegovo li.e su gledali u njega) 0.uha ed netre i.e+ koje je bilo sivo kad su stali+ sada je bilo svje8e i 8ivo) Dusu6 i Dar .nizbrdo) 03e.uC Dusu6 je nestrpljivo vodio konja oko volovske zaprege koja je vukla kola visoko kr.i joj+ /habardar.ilo bi beskorisno dopustiti i da vide njegov gnjev) ?a!to+ o+ za!to je Ba6i sahib zahtijevao da zaobi9u aharad8in taborC $otpuno je izdahnuo kroz stisnute usne) 4ao je sve od sebe kako bi objasnio neodgodivu potrebu za susreto s 6akiro Azizudino + ali njegov je trud bio uzaludan) Ah+ da je Alah u svojoj udrosti Dusu6u dao dar rječitosti+ ogao je urazu iti toga starog gospodina) Ali Dusu6ovi darovi+ u ovo slučaju beskorisni+ bili su sigurna ruka i sna8no koljeno konjanika) Nagnuo se i pljunuo u pra!inu) Ta pro jena plana valjda nije zbog lu9aka sa !tapo C Ba6i sahib valjda nije povjerovao u tu bes isli.ora o od ah krenuti za <ahore1+ ustrajao je Ba6i sahib glaso čovjeka naviknutog zapovijedati) 0Ali1+ pobunio se Dusu6+ 0ide o u aharad8in tabor+ zar neC .ora o prona/i 6akira i)))1 0Ne1+ odlučno je rekao stari gospodin) 0=lavni inistar na nije potreban) Hajde+ ne a o vre ena za gubljenje)1 $onovno je bilo potrebno po o/i u uzjahati staru kobilu) 7ad je uzjahao+ ahnuo je pre a sjeveru) 0<ahore1+ viknuo je+ 0 ora o krenuti za <ahoreH1 7ad su dva dana poslije putovali pro etni puto + Dusu6 je okretao glavu od svojih suputnika) .

5ndje bi aharad8ina glavnog inistra za olio za po o/ u osloba9anju aloga Sabura+ a poto bi po8urio pridru8iti se svoji suputni. se naka!ljao) 0> svako slučaju+ dobri i čestiti vojniče1+ dodao je sa spokojni os ijeho + 0ne a potrebe za zabrinuto!/u) Tvoje su olitve ve/ usli!ane)1 72 .a te lopova) 7ad bi bili prepu!teni sa i sebi+ Ba6i sahib i konju!ar bili bi opljačkani i ubijeni deset puta prije no !to bi se on vratio) Ne+ činjeni.a i putnika iz e9u <ahorea i aharad8ina tabora nedvojbeno i a i uboji.e9u go ilo trgova.uha ed nije bio pro6esionalni vojnik+ a bilo je op/epoznato da taj put nije siguran) .e nije bilo ogu/e pro ijeniti) -i!e nije bilo nade da Dusu6 obavi zadatke koji su u povjereni) Ako je Hasanov jadni sinči/ jo! 8iv+ netko /e ga drugi orati spasiti) Dusu6 je obi!ao dubok kolotrag na putu) Sve se to dogodilo zato jer je Ba6i sahib+ !eikov pouzdani prijatelj+ uslijed zle sre/e prilično poludio) Dusu6a su suze pekle u oči a) 7ako /e s to vije!/u iza/i pred Hasana+ svojega najdra8eg prijateljaC Ba6i sahib je progovorio) 5bra/a li se nje uC Dusu6 se okrenuo i pogledao) 0Dusu6 sahibe)1 > u orno glasu staroga gospodina čulo se zadirkivanje) 0?a!to sve poku!avate učiniti sa iC ?ar ste zaboravili Alaha Sve o/nogaC Ako je njegova volja da dijete bude spa!eno+ nitko ga ne o8e zadr8ati u tvr9avi) Ako u nije volja po!tedjeti to dijete+ tada na ovo svijetu ne a o/i koja /e ga spasiti) Nije li takoC1 Dusu6 je ukočeno ki nuo) Stara.i a) Ali Dar .

iju ruskog .a i jedini.ritan.rni brkovi a kaso je pro!la pokraj .ariane) "z daljine se čula topovska paljba) .ariana se pitala kako /e zavr!iti taj uzbudljivi pohod za koji se vojske pripre aju ve/ dvije godine) .a u A6ganistan te o vjerojatnosti a6ganistanskog otpora vladaru naklonjeno .a a+ a engleske konjske utrke odr8avat /e se u daleki gradovi a divnih i ena@ 7andahar+ Dalalabad+ 7abul))) Dednog dana i sa a /e vidjeti A6ganistan+ jesti njegovo 73 . '*.ariana je usporila svoju kobilu i pogledo pratila kopljanike) Njezin bi ota.ara da zavlada sredi!njo Azijo + ali nedvojbeno /e biti i drugih pro jena) ?asigurno /e nastati nov+ gotovo britanski A6ganistan s engleski časni.a bengalskih kopljanika s čekinjavi .a sikha u to pohodu+ a blago u se li.a+ kako bi bio ustoličen na prijestolje strate!ki najvrjednije ze lje u sredi!njoj Aziji) .i a+ koji /e za ijeniti sada!njeg kralja) =eneralni guverner se+ kao i svi drugi+ veselio trenutku kad /e !ah Buja+ a6ganistanski prin.e ozaruje kad govori o te!ko/a a preno!enja te!kih britanskih topova preko planinskih tjesna. studenog D edini. kojeg su izabrali+ u/i u 7abul na čelu pobjedničke vojske sikha i .i a na uli.ritanska vlast u A6ganistanu nedvojbeno /e zauvijek ugu!iti a bi.ritana. jednako kao i ona u8ivao u pripre a a za taj pohod na A6ganistan) ?a i!ljala ga je pognutog za ze ljovido za njezini radni stolo + kako razra9uje razne uloge britanskih jedini.S) poglavlje )onedjeljak.

ariana je naglav.e =ivens) 4opustite i da va po ogne u/i u !ator za blagovanje)1 $red pogledi a .ora nagovoriti bojnika .e pala na tlo) Netko joj je pri!ao) 5na se uspravila i ostala bez daha od o!tre boli u ra enu) Suknje su joj se tada čedno slegnule oko nje+ ali noge su joj bile poletjele u zrak pred svi a) .ora od ah oti/i) =dje joj je jaha/i !e!irC 0Sre/a da joj je stopalo kliznulo iz stre ena1+ rekao je u!ki glas) 07onj ju je ogao odvu/i) $ogledaj to o!tro ka enje) .o8da je ozlije9ena) $ozovite liječnika)1 0Ne1+ .o ) De li to bio Harry :itzgeraldC .) =ledao ju je+ a njegovo je li. ne bi trebao stajati tijeko pouka) <judi su se počeli okupljati na ulazu u !ator za blagovanje) 5na ponovno kasni) -e/ je bilo vrije e ručka+ a ona je jo! bila u odje/i za jahanje) Fovjek u plavoj odori razgovarao je s .legendarno vo/e+ udisati njegov zrak i čitati njegovu poeziju) .ila je iz sedla i njezino stopalo iz stre ena) Ne ogav!i se zadr8ati+ .ariana se napregnula kako bi vidjela+ nespretno se nagnuv!i u sedlu+ i vidjela da je to doista on upravo kad je njezina kobila posrnula+ izba.ijenio un!i sahiba) 7i nula je stra8ari a dok je prolazila kroz ulaz) 5d njezine zadnje pouke pro!lo je nekoliko dana) De li un!i bolestanC Nije izgledao dobro od onoga dana kad je do!ao k njoj dok je ki!ilo) .i a kao !to je ona razu jela njegovu strast pre a ratu) 5n bi .ariana je poku!ala nadjačati zvuk nečijeg trče/eg odlaska) -rtjelo joj se+ ali prisilila se ustati+ kriknuv!i kad je nečija ruka uhvatila njezinu ozlije9enu ruku) .ijelog taboraC Nipo!to) $ovukla je ruku i 74 .ariana je gledala kako se stra8ari uspravljaju u pozoran stav dok je prolazio pokraj njih) 4a je tata ovdje+ razu io bi njezinu strast pre a jezi.) Dadni stara.ijeli ?e.rveni vrati a) .ora o vas s jestiti u sjenu+ gospo9i.io je to .yrnea da joj da jo! jedan stola.e uvučene brade bilo vrlo zabrinuto) 0.ijeli ?e.ritanski časnik pred njo jahao je pre a .

a :anny na je!tala je svoje !alove kad je .a) 5n je+ dakako+ nestao nakon njezine nezgode) -jerojatno nije odjurio nakon !to je vidio kako je pala) To ne bi bio dobar znak za budu/eg supruga) 0Nisa na jerno povrijedila jadnog alog 3ad8u)1 =ospo9i.u G ily da je sutra ili preksutra za večero s jesti pokraj :itzgeralda+ ali bi li taj poručnik 8elio sjediti pokraj nekoga tko nije ogao ostati na konju ili pravilno zakopčati odje/uC PPP ?astala je s usti a puni ukosni.+ koji je poto .ariana se osvrnula) .ariana 75 .oli vas+ po ognite i ponovno uzjahati)1 0Ali va! konj je odveden+ gospo9i.ila je to istina) Njezine kobile nije bilo) 0$a+ poručniče Sotheby1+ rekla je pru8iv!i neozlije9enu ruku+ zuba stisnutih u os ijeh unatoč iznenadnoj 8elji da zaplače+ 0tada e orate otpratiti do ojeg !atora)1 04akako+ gospo9i.e sahib+ e sahibH1 4ittuov glas prodro je u .ila je raz i!ljala o to e da za oli gospo9i.e =ivens)1 "0to?! .arianin san) >spravila se) Na sebi je i dalje i ala odje/u za jahanje) > usti a je osje/ala kiseo okus) =lava ju je boljela zbog pada) 7oliko je satiC 0=ospo9e vas zovu+ e sahibH Iele da i se pridru8ite ispred njihovih !atora prije večere)1 5zlije9ena ili ne+ nije ogla odbiti) >stala je i počela otkopčavati gu be) $osljednje !to je 8eljela bilo je suočavanje sa svi a nji a) Trgnula se i izvukla ozlije9enu ruku iz uskog rukava) >8asavala se po isli o to e !to se vidjelo kad su joj noge poletjele iznad glave) "zvadila je svoju drugu najbolju haljinu iz svoje !krinje i uvukla se u nju) .e =ivens1+ rekao je ?e.ijeli puto do !atora hinio da nije vidio suze stida koje ona nije uspjela sakriti) 0.od ahnula glavo ) 0Ne+ hvala va + poručniče Sotheby1+ 8urno je rekla) 0.

a) $odignuo je obrve) Bto je rekaoC Ne!to o leptiri aC 04a+ dakako+ doktore1+ 76 .ariana slo8iti sa no 1+ rekla je gospo9i.ariana+ čuli s o da si poslijepodne i ala nezgodu) Desi li ozlije9enaC Ah+ ovdje je doktor 4ru ond+ čovjek kojeg upravo treba o)1 7i nula je kad se liječnik slu8beno naklonio skupini+ dr8e/i pete jednu uz drugu) <iječnik je sjeo uzdahnuv!i i odlo8io !tap na tlo pokraj sebe) 0De li va sada dobro+ gospo9i.a) 0Nisi ih trebala poslati natrag)1 7ut njezinih tankih usana podignuo se) 0Ne a! dovoljno 8ivotinja u svoje !atoru) 4vije deve bile bi dobrodo!le kad bi tvoj pjegavi jelen uginuo+ iako bis o dakako trebale i ve/i le8aj ako bi po8eljele le/i)1 Sun.e =ivensC1 <iječnik ju je s očekivanje gledao preko pra!njavog prostora iz e9u stola.a i nadvio se nad .e G ily1+ veselo je izjavio+ 0danas ne ki!iH1 3azgovor je s vre enskih prilika skrenuo na skupljanje leptira) .kland ustao je iz pletenog stol.a :anny nagnula se naprijed) 0.e je bilo gotovo na zalasku) .ariana je sjela i prihvatila ča!i.u !erija dok je par paunova gospo9i.e :anny klju.ariana je odlučila da /e+ či liječnik ode+ upitati gospo9i.a G ily sa svojeg sklopivog stol.arianu+ a obrazi su u se prito zatresli) 0:anny+ uvjerena sa da /e se .e =ivens)1 <ord Au.arianu) 0$oku!ao sa vas posjetiti+ ali va! sluga i je rekao da spavate)1 0Sasvi sa dobro+ hvala va + doktore)1 Nije 8eljela isliti na svoje ra e) 05d ah i je laknulo)1 7i nuo je nekoliko puta+ a tada se okrenuo) 0$a+ gospo9i.ao pokraj njezina !atora+ vuku/i sjajne repove za sobo ) =ospo9i.u vrtlogu suknji dojurila na kvadrat prostora iz e9u sta benih !atora) 0Ali budu/i da nitko od nas ne o8e podnijeti taj vonj)))1 0Ah+ stigli ste+ gospo9i.e =ivensC1 Skinuo je naočale i na r!teno pogledao .u G ily o :itzgeraldu) 7ad bi liječnik bare oti!ao))) 0Nije li tako+ gospo9i.

o C1 .ariani je počelo pulsirati u glavi) Nije odgovorila) Sestra gospo9i.a =ivens krajnje neobi.u !erija na poslu8avnik) 04raga oja djevojko1+ rekla je gospo9i.slo8ila se s os ijeho ) 0.arianu o!tri pogledo plavih očiju+ 0 alokad sa vidjela ne!to toliko prozirno kao tvoje pona!anje aloprije) Bto si 8eljela re/i udariv!i ča!i.ora re/i da je gospo9i.kland+ koji naizgled nije slu!ao nagnuo se u svoje stol.ariana je ispru8ila ruku i s tresko odlo8ila svoju ča!i.e G ily ! r.arianino li.na lada osoba)1 .nula je) 0Nije i jasno či e 77 .eni se osobno do a/i ljudi gade) Ne podnosi njihove čudne navike i njihove nas ije!ene idole) Fuje čak i za 8rtvovanje ljudi)))1 =las joj je za uknuo) S či e se slo8ilaC .i G ily) 0.u) 04opustite da va ponudi savjet+ gospo9i.e preplavljivala vru/ina+ lord Au.un!i sahib?! 4oktor 4ru ond prezrivo je puhnuo) 0.a G ily nakon liječnikova odlaska+ pogledav!i .a :anny ostala je bez daha) 4oktor 4ru ond glasno se nas ijao) 04raga oja lada 8eno+ kakva nečuvena pri jedbaH1 4ok je .e gospo9i.un!i sahibC 5 do a/e čovjeku govorite na način na koji se govori sa o o Guropljani aC1 5krenuo se gospo9i.e =ivens)1 =ovorio je polako i razgovijetno+ kao da se obra/a slabou no bi/u) 04okle god ste u ovoj ze lji+ orate se svi sila a truditi izbjegavati do a/e ljude) Ne obra/ajte i se ako to nije krajnje neophodno) To su neobrazovani pogani i tako i ora o pristupati)1 0Ali+ gospodine+ ene poučava do a/i čovjek) .e :anny lagano su se zaljuljale) 0.isli da to nije ne!to če u bis o se s ije!ili)1 ?latne nau!ni.ariana se uspravila) 0Ali ne vjeruje 1+ čula je sa u sebe kako govori+ 0da bis o pre a do a/i ljudi a trebali osje/ati ga9enje+ osi ako su ludi ili bolesni) 4akako1+ dodala je kad je alo bolje raz islila+ 0tada bis o i o8da ogli po o/i)1 =ospo9i.un!i sahib dolazi svaki)))1 0.

ariana bi trebala biti zahvalna) Sjediti pokraj ljubaznog ze.obran i ustala pra/ena !u!tanje suknji) 0>9i o) Svi čekaju)1 .hard Sotheby+ dakako) .a :anny uhvatila pogled gospo9i. toliko blizu njezinoga da su i se koljena dodirnula) 5krenula se od neznan.i) Tanak neznana.a i nije najgore !to se oglo dogoditi) 0>vjerena sa da ga se sje/a!) $rije deset dana do!ao je na večeru) 5n je la9i od dva brata koji su ova o do!li s nekoliko godina razlike) .ariana je pri ila ruku koju joj je ponudio i uspostavila ravnote8u oti aju/i se sve jačoj vrtoglavi. za stolo pokraj nje+ nalik pauku+ zdu!no joj se naklonio) Nagnula je glavu pre a nje u+ osjetiv!i kako je :itzgerald s druge strane privukao svoj stola.a i otvorila usta kako bi progovorila+ ali na!la se pred ra eno u plavo ) 0Ah+ $eter1+ rekao je :itzgerald neko e s druge strane stola+ a njegov se 8ivahan bariton čuo toliko daleko da je gospo9i.a G ily+ pro ijeniv!i te u prije no !to je .a a))) $oručnik :itzgerald je u!ao+ na svjetlosti svije/a jo! naočitiji nego na ki!i) Njegov gajtan i gu bi blistali su+ a bijele hlače od srne/e ko8e savr!eno su u pristajale) .yrne opisuje ga kao M ladog topnika koji obe/avaN+ !to vjerojatno znači da je u konjičko topni!tvu) " e u je :itzgerald)1 =ospo9i.rne kose+ 78 .a G ily uzela je svoj sun.ariana stigla odgovoriti) 0Netko e za olio da večeras sjedi pokraj tebe)1 3i.ojnik .e G ily+ 0.ariana se sasvi slučajno doista potrudila urediti kosu+ iako je i ala sa o alo+ ručno ogledalo pa nikada nije znala kako zapravo izgleda) Nekoliko kovrča ve/ joj je palo na ra ena) 5+ da joj se kosa bare jedno ne ot e ukosni.ijeli dan te tra8i ) Ne/u te pustiti dok ne rije!i o na!u raspravu)1 Fovjek po i enu $eter+ okrugla li.u i on je i ao potpuno pravo ispraviti te)1 0Toplo se nada da /e! se za večero pona!ati pristojno1+ rekla je gospo9i.a i kovrčave .te jadni doktor uvrijedio) 5n se trudio proučavati do a/e ljude pa o nji a zna nogo vi!e od nas) "zrekla si bes isli.

i)1 79 .i) "s.itka kod KaterlooaH 0"zgubili bis o1+ doba.rpili s o ih i na taj način porazili)1 07oje!ta)1 $oručnik :itzgerald ahnuo je nad juho ) 0:ran.!iroko se nas ije!io) 0=rije!i!+ ladi/u) :ran.uzi su i ali vi!e topova+ gotovo tri napra a dva) 4a su pravilno branili svoje prve topove)))1 .a na svojoj strani kad je posrijedi Katerloo) Nada se da /ete i oprostiti oju nepristojnost) Svi uskoro kre/e o za A6ganistan) Nisa pri sebi) 4oi a se da ne ogu raz i!ljati ni o če u osi o vojs.oj ota.ariani) 0.1+ rekla je odgovaraju/i na pitanje koje on nije postavio+ 0zani a se za vojnu povijest) Sve to pročitala sa u knjiga a)1 ?a!to se :itzgerald s ijaoC Spustio je ubrus) 05prostite1+ rekao je) 04rago i je da i a vas i va!eg o.uzi odbili napad zdru8ene brigade iz $onsonbyja i sačuvali seda deset četiri topa koje s o zaplijenili na početku bitke+ izgubili bis o)1 :itzgerald je spustio 8li.nuo je 8li.a dalje i sa 8li.o o zube) :itzgerald se u ti!ini okrenuo pre a .ila je .ariana se naka!ljala) 0.a G ily se sledila) Netko u blizini ku.u za juhu) 04akako+ va8no je bilo i to !to ar!al =rou.oli C1 0Sla8e se s tobo )1 5zbiljno je ki nula) 04a su :ran.ariana+ glasnije no !to je na jeravala) 4oktor 4ru ond+ četiri stol.hy nije u!ao u bitku)))1 =las joj je utihnuo pod njegovi zaprepa!teni pogledo ) De li shvatio koliko joj se svi9aC Bto joj je sada činitiC 3azgovor je ponovno započeo oko njih) .ariana je jasno čula kako se njezino i e spo inje za stolo ) =ledala je u svoj tanjur i osje/ala kako joj se korzet neugodno urezuje u rebra) :itzgerald je ubruso pokrio usta) 4oi alo se kao da se gu!i+ ali nije se gu!io) .usko topni!tvo nikada ne bi odnijelo pobjedu) $resudili su na!i pje!adijski karei+ koji su se suprotstavili njihovoj konji.o u zraku+ pogledao ju je kao da je papagaj koji govori) =ospo9i.

H1 Nagnuo se pre a njoj) 0Trebao sa vas pitati jeste li se oporavili od pada) 5ti!ao sa po liječnika+ ali kad s o se vratili+ vi ste ve/ bili oti!li u svoj !ator) 5ti!li s o ona o+ ali va! nas je sluga otpravio) Deste li ozlije9eniC1 0Ni naj anje+ hvala va )1 Spustila je pogled) 5na stopala u trku bila su njegova+ ali !to je vidio kad je palaC 0Ieli re/i i1+ dodao je+ 0da i je bilo veo a 8ao ostaviti vas onaj dan kod slona) $ropustio sa sjajnu priliku) .ili s o u Si li+ a ja sa počela učiti urdski i perzijski od njegova starog un!ija) <ord Au.aC1 :itzgerald se vragolasto nas ije!io) 0Ali !to je ..a.naghten rekao kad ste se na njegovi vrati a pojavili s ubruso ispod bradeC1 0?urio je u nas kao da s o poludjeli+ ali je oj tetak Adrian toliko divan da ga nitko ne o8e odbiti pa nas je gospodin .0 5h )1 .ariana je okrenula glavu) 07akav li sa bezobzirni neotesana.ariana je gledala kako asla.e a8e ko ad kruha) :itzgeraldove ruke bile su kvadratnog oblika i ostavljale su doja spretnosti) 4rugi kandidati nikada nisu postavljali pitanja) Sa o su je poku!avali zadiviti ili joj ugoditi) 0.kland i svi vi trebali ste si/i s brda i ponovno krenuti na put kad se prava prevoditelji.ogli ste prevesti oja pitanja)1 0-i volite slonoveC1 0-oli sve u ovoj ze lji+ ali nisa doznao nogo+ osi o vojsei) Ali 8elio sa vas pitati kako to da vi putujete s na aC1 .a.a razboljela) 7ad s o obavije!teni o to e+ tetak e usred večere odvukao k političko tajniku kako bi ponudio oje usluge) S atrao je da /e i taj polo8aj o ogu/iti da bolje upozna "ndiju)1 "1rava prevoditelji.oj tetak Adrian do!ao je na tu za isao1+ odvratila je) 0.naghten dao i je posao)1 Nas ije!ila se) 0?apravo nije i ao izbora) Tisu/u ilja uokolo nije bilo 8ene 80 .naghten pozvao unutra+ a tada e vrlo ukočeno+ kao da oje tetku čini *olemu uslugu+ za olio da na urdsko opi!e ono !to vidi kroz njegov prozor+ !to ba! i nije bilo po!teno jer je vani bio rkli rak) 3ekla sa ne!to o irisu ru8a ispod prozora i o planina a u daljini i gospodin .

a koji joj je sjedio zdesna) Na drugo kraju stola lord Au.e+ nego u njezina usta) Njegov pogled klizio je po prednje dijelu njezine haljine+ ali ne kao prije kad je bila pogre!no zakopčana+ nego kao da gleda ono !to je bilo ispod svile njezina steznika) $očela je otkopčavati haljinu prisje/aju/i se divnog osje/aja koji ju je u to trenutku preplavio) Ne bi i ala ni!ta protiv da ga ponovno do8ivi) Ne+ uop/e ne bi i ala ni!ta protiv) $ovukla je haljinu preko glave) "Nemoj se udati za prvo* koji te zaprosi!.u s njegove desne strane) Sva su se tijela za stolo okrenula) ?apočeli su novi razgovori) <i.utti+ 81 .rta li.oglo bi biti jo! dugo do toga)1 4o!lo je vrije e da ljudi za stolo pro ijene sugovornike) >putiv!i os ijeh isprike generalu s brado na donje dijelu obraza+ koji joj je sjedio s lijeve strane+ gospo9i.a.rvenjelo kad je ki nuo .a G ily veselo se okrenula generalu o!trih . rekla joj je a a dok je vrtlar nosio njezine !krinje u kočiju) Nitko je nije zaprosio osi seda desetogodi!njeg pukovnika 4avenporta u Cal.e =ivens+ veliko i je zadovoljstvo sjediti pokraj vas ove divne večeri)1 $aukov os ijeh otkrio je da u nedostaje nekoliko zuba) 4ok se kasnije razodijevala prije spavanja+ ukočenost ra ena činila je svaki pokret bolni + ali .ariani prije no !to se okrenuo) 5na je odjedno po8eljela dodirnuti ga pa se poku!ala oče!ati o njegovo ra e+ ali bio je predaleko) 0$a+ gospo9i.kland ki nuo je .e Harryja :itzgeralda odjedno se za.ariani to nije s etalo) $oručnik :itzgerald nakon večere nekako je preduhitrio $auka i otpratio ju je do njezina !atora) 7ad su stigli do njezina ulaza+ on se pristojno naklonio+ a tada se zagledao ne u njezino li.koja bi govorila urdski+ perzijski ili bilo !to)1 :itzgerald je ozbiljno ki nuo) 0-i ste novi u prevoditeljsko poslu+ a eni je ovo prvi vojni pohod) Sve je novo+ zar ne1 >zdahnuo je) 0Ne zna kad /u sljede/i put dobiti dopust) .naghtenu+ a poto se okrenuo+ uz slaba!an os ijeh+ pre a sitno + 8ivahno stran.

uttu) 7ad /e to bitiC De li .u da bi ozbiljno raz i!ljala o braku) >natoč stotina a upozorenja+ uop/e nije raz i!ljala o svojoj budu/oj sre/i) $reostalo je jo! vrlo alo vre ena) Fi lord Au.koji je zaprosio sve) 4o tog trenutka .kland i aharad8a potpi!u sporazu + :itzgerald /e krenuti za A6ganistan+ a ona /e krenuti na dugo putovanje povratka u Cal.ariani je bilo svejedno) 5d dolaska je bila previ!e opčinjena "ndijo i previ!e zaokupljena pis i a o.naghten doista rekao tri tjednaC Tri tjednaC ?a!to nije prije upoznala :itzgeraldaC Sjela je na krevet i počela otkopčavati čiz e+ sjetiv!i se da je sa o dva dana prije treperila od nestrpljivosti i 8elje da !to prije stignu u :irozpur) 7ako li je bila u krivuH Taj put ora trajati !to je du8e ogu/e) Neka se dogodi kakva katastro6a+ neka ki!a lijeva jese.a. dana ili+ ako bude potrebno+ neka se kuga pro!iri e9u deva a i volovi a) 4a+ kuga bi bila prihvatljiva+ dokle god ne a opasnosti za slonove) Ho/e li biti dovoljno vre ena za udvaranje+ i čak brak+ prije no !to bude prekasnoC > u u su joj se kovitlale ogu/nosti kad je spustila drugu čiz u+ legla i navukla pokrivač do brade) 82 .

uha ed /e i po o/i1+ govorio i je+ a njegov je nestrpljiv glas odjekivao oko njega u nadsvo9eno ulazu) 0Netko drugi o8e se pobrinuti za konje)1 Sr.uha eda ispunilo se rado!/u) $odignuo je pogled pre a izrezbareni balkoni a nad glavni dvori!te i pre a arabeska a oslikani visoko na zidovi a dvori!ta) Na to je jestu bio sa o jedno + prije nogo godina+ ali tu ku/u nije zaboravio) A dok je tada vodio Ba6i sahiba kroz go ilu ljudi koji su sjedili+ vidio je da se ni !eik -alijulah nije pro ijenio+ kao ni njegova ku/a) " dalje je nosio svoje visoko+ u!tirkano pokrivalo za glavu+ a izraz njegova li.a i dalje je bio varljivo spokojan+ poput ogra9ene vatre) .a stigla do njih) Nakon !to su u po ogli sjahati+ Ba6i sahib polagani je korako krenuo pre a unutarnje dvori!tu+ a!u/i ruka a kako bi se obranio od neznana. studenog 7 ovačev sin+ aleno bosonogo stvorenje+ prepoznao je Dusu6a . '*.i probijali su 8a or napučenih uli.a koji su ga salijetali) 0Dar .T) poglavlje )onedjeljak.uha edu koljena su kle.e Dara .a toliko uspje!no da su izrezbarena vrata havelija ve/ bila otvorena kad su troji.ala od uzbu9enja pa se naslonio na zid) 4oi alo se da ga !eik nije 83 .atija i odjurio odnijeti vijest o njihovu dolasku u !eikovu ku/u) 4ok je trčao+ njegovi prodorni povi.u!kar.i koji su sjedili utihnuli su kad su se !eik i Ba6i sahib zagrlili) Daru .

uha ed gurnuo je čovjeka koji je stajao pokraj njega) 0Tko je toC1 upitao je) 0To je Hasan Ali 7an1+ odgovorio je čovjek+ 0suprug pre inule i ota.e pripovijedalo drugačiju priču) 4ok je !eik bio ta noput i izboran poput gro89i.) Dar . rekao je Ba6i sahib Dusu6u dok su jahali pre a <ahoreu) Ako su olitve za djetetovu sigurnost ve/ bile usli!ane+ po islio je Dar .ane+ a kosa bez sjaja i suha) 4oi ao se kao čovjek koji trpi vi!e od jedne tragedije) "Tvoje su molitve već uslišane!.i i !to si doznao) $ouči e ono e !to ne zna )1 5dgovor Ba6i sahiba lebdio je nad nji kad su dva star.a+ Hasan je bio svijetle puti+ a li.a+ ali njegovo je li.uha eda) 03e.pri ijetio) Ba6i sahiba zagrlio je i jedan ladi u!kara.a u njegovo) $rije no !to je uspio pretpostaviti !to je to bilo+ !eik je ispru8io noge preko podija i potra8io papuče) 0Ako ne grije!i 1+ rekao je obra/aju/i se go ili dok je ustajao+ 0uskoro /e poziv na olitvu) Stoga do9i+ prijatelju1+ dodao je pru8aju/i ruku Ba6i sahibu) 0Ti i ja /e o oliti u ojoj odaji)1 4ok je !eik -alijulah odlazio+ a Ba6i sahib blago !epao za nji + njegov se glas čuo preko .rvenih očiju+ Dar .e+ 8ivahnog i o!trog li.uha ed+ djetetovu o. alenog Sabura)1 Hasan je bio visok i vitak poput o.ijelog dvori!ta) 0=ovori+ Ba6i1+ stiglo je do u!iju Dara .u pokraj očeva podija+ !eik je pogledo polako prelazio preko go ile+ po no pro atraju/i li.e po li.uha ed gledao je kako !eikov sin ustaje i grli prijatelja) >natoč svoj ljubaznosti+ Hasan se doi ao bolesni ) >sne su u bile ispu.e iznad brade bilo u je glatko) 4ok su sjedili zajedno+ sin na pleteno stol.u to jo! nitko nije rekao) >hvativ!i pogled Hasanovih .a krenula uza stube) 0-ali+ ja ne zna ni!ta) Neuk sa poput bivola koji okre/e vodeničko kolo na krovu ove ku/e) Ali sa 84 .e+ dok su Hasanove oči skakale s jednog li.uha ed po islio je da je osjetio kako je ne!to skočilo iz Hasanova sr.ati progurao se do Hasana) Dar .a na drugo prikupljaju/i ki anja u znak prepoznavanja i blage os ijehe u znak pozdrava) Dusu6 .

ati podignuo je glas kako bi nadjačao ujezinov poziv) 0?a.a dok je Dar .a bira koja /e od njih biti sati) Neke /e 8eljeti u rijeti) Neke ne/e) Sve /e se truditi ugoditi joj) Nitko ne/e isliti na ojega sina)1 Hasan je 85 .ijelo su prona!li nekoga da se brine za Sabura)1 Hasan se blijedo nas ije!io prijatelju) 0Ti dvorani ni naj anje ne are za ojeg sina1+ odgovorio je) 0A sada+ tako na .og je velik+ .uha eda Dusu6 .uha eda) $osegnuo je iza svojih le9a za repo turbana i obrisao li.uha ed počeo otvarati alenu+ plosnatu boči.uha ed zatvorio je oči i od ah se na!ao u pustoj ravni.a u rijeti na aharad8inoj pogrebnoj lo ačiC Starija kralji.og je velik1+ viknuo je ujezin s visokog inareta -azir 7anove d8a ije+ obuj iv!i usta ruka a kako bi ga se čulo na uli.i daleko od pretrpanog dvori!ta) Beik -alijulah stajao je pred nji + nije o upitnog pogleda) Dar .a a) 0Na olitvu+ na olitvuH1 Dar .uha ed)))1 "Alahu akbar.og po ogao+ stigla je vijest da se aharad8a jučer razbolio u svoje taboru) Sve je to za.aC =o ila u dvori!tu polako je krenula kroz vrata pre a d8a iji) Nedaleko od Dara . Alahu akbar.ijelo prouzročilo ne ir e9u 8ena a ovdje u tvr9avi)1 0Ne irC1 Dusu6 je podignuo obrve) 0Tko zna koja /e kralji. .sobo sa doveo konju!ara koje u je i e Dar .uha ed na svoje je dlanu osje/ao glatko/u i te8inu ale kera ičke boči.e) Ali o8da je !eiku doista bila potrebna po o/) 7ako+ unatoč svoj svojoj snazi+ ne bi plakao za svojo ubijeno snaho C 7ako ne bi strahovao za svojega alenog unuči.e+ iste one koju je pri io prije nogo godina+ u svojoj prvoj viziji) 5tvorio je oči i pogledao prizor pred sobo ) -isoki+ oslikani zidovi !eikove ku/e+ izrezbareni balkoni+ uskovitlana go ila) 5tvorio je ruku i opazio da je prazna) To je bila stvarnost) Ali !to je bio sanC $onovno je zatvorio oči i ponovno se na!ao na isto pusto jestu iz svoje vizije) Beikov pogled nije silazio s njegova li.u) Bto u je daoC De li to bio dar koji je ogao dati drugi a+ čak i uzvi!eni a poput !eika -alijulahaC $o isao da bi doista ogao po o/i to veliko čovjeku orosila je čelo Dara .

ude o li ti+ ja i drugi ondje i bude o li sura9ivali)))1 0Ali+ Dusu6e1+ prekinuo ga je Hasan za8arenih očiju+ odguruju/i Dusu6ovu ruku za!titni.o8e o biti sigurni1+ dodao je kad su se on i Dusu6 okrenuli kako bi po!li za go ilo + 0da /e aharad8a sada poslati po Sabura kako bi ga izliječio od njegove najnovije bolesti)1 Dusu6 je prezrivo puhnuo) 07akva ludostH 7ako to jadno dijete o8e ikoga izliječitiC1 $olo8io je debelu !aku na Hasanov izvezeni rukav) 0Ne brini+ prijatelju) $rona/i /e o način da Sabura udalji o od aharad8e) >činit /e o to tijeko zbrke oko durbara) .u+ 0kako sa ogao zaboraviti tvoje putovanjeC "spričaj i o posjetu 6akiru Azizudinu u aharad8inu taboru) Nedvojbeno i a! dobre vijesti za eneC1 Dar .uha ed i ao je dovoljno vre ena da vidi kako se Hasanovo li.rvena) 0Fi se po oli!+ oti9i u odaje !eik sahiba1+ rekao u je .uha ed slijedio je tog čovjeka isti stuba a koji a se !eik uspeo sa Ba6i sahibo + i na!ao se pred ulazo zastrti zavjeso ) 7ad je otro sandale+ začuo je tih glas iznutra) 0$a+ dragi oj Ba6i1+ rekao je glas+ 0 ora priznati da se to !to govori! doi a nevjerojatni ) Naposljetku+ aharad8a i njegovi ljudi nastoje izgledo opona!ati lavove) ?a!to bi spasitelji.e 8alosno zgrčilo prije no !to je njegovu pozornost privukao jedan od !eikovih slugu+ koji se progurao do njega+ čovjek čija je kano obojena kosa bila pla eno .a bila Gngleskinja+ a ne sikhinjaC Ali ti si tu ač snova+ a ne ja)1 Crvenokosi sluga nestrpljivo je ahao pre a pragu) Napeti Dar .rvenokosi čovjek) 07ad bude! spre an+ pokazat /u ti put)1 Nedugo poto Dar .od ahnuo glavo ) 0Ne ogu za isliti to guranje+ laganje+ okrutnost e9u dvorani a) .uha ed u!ao je u prostoriju) 7ad su dva čovjeka u prostoriji podignula pogled+ Dar .uha ed pri ijetio je da je !eik svoje visoko+ izvezeno pokrivalo za glavu za ijenio alo kapo ) S pokrivalo se doi ao uočljiviji i o/niji ) $re da su bili iste visine+ doi ao se vi!i od Ba6i sahiba) 86 .

uha ed bio razočaranC De li doista očekivao da /e ga se sje/ati nakon toliko nogo godinaC 0?na + hazur1+ rekao je ponovno do!av!i do glasa) Nije 8elio te velike ljude ostaviti u uvjerenju da je neuk) 0$et znakova sre/e jesu četiri bijele čarape do koljena i bijela nju!ka koja se nastavlja u lisu na čelu)1 4voji.u zaustavilo i potaknulo ga da pozdravi na uobičajeni način+ pognute glave+ savijene !ake polo8ene nasred čela) "(s-selamu alejkum.e je lupalo dok je sjedao alo dalje od perzijskog čili a na koje su njih dvoji.a na /ili u pogledala su se) 0$ostoji li takva 8ivotinja na vezovi a u britansko taboruC1 upitao je !eik) Dar .uha ed isprva nije shvatio) Beik se na r!tio) 0Ne zna! znakoveC1 4akle+ !eik -alijulah i Ba6i sahib sa o su 8eljeli razu jeti bun.anje lu9aka koji je iskočio iz gr a bagre a) ?a!to je Dar . i s tobo ir)1 Beik je pokazao pre a tlu) Daru .7ako bi Dar .ritanske vojske) Svakodnevno pronalazi novi razlog za!to ga ne o8e jahati)1 0A drugiC1 04rugi je stara kobila+ slabih nogu) .ila je u krdu koje s o kupili kad je vru/ina us rtila neke od na!ih kobila za jahanje) Iene ja!u te bolje konje) $retpostavlja da /e ta kobila uskoro biti us r/ena) Ne isplati se hraniti je)1 87 . !eik sahibe1+ rekao je gledaju/i u pod) "2alejkum selam.uha ed trebao pozdraviti svojega pravog ur!ida+ svojega duhovnog učiteljaC Treba li u dodirnuti koljena+ stopalaC 7renuo je pre a nje u+ ali ne!to ga je na njegovu usko li.i na 1+ zapovjedio je !eik+ 0pet znakova sre/e na konju)1 $itanje je bilo toliko neočekivano da ga Dar .uha ed je ki nuo) 04va su takva konja)1 0Da!e li ijednoga od njih 8enaC1 0Ne+ hazur)1 ?aboraviv!i napetost+ Dar .uha edu sr.uha ed tečno je progovorio) 0$rvi je pastuh+ vrlo divlji+ nepogodan za 8ene) $la!i ga se čak i njegov vlasnik+ kapetan .a sjedili le9i a okrenuti pre a zidu) 03e.

i+ a sok .0Ah)1 Beik se okrenuo pre a svoje dru8beniku) 0A u britansko su taboru tri 8eneC1 04a+ tri su)1 Ba6i sahib uzeo je !aku sje enki !ipka+ koje u je ponudio sluga koji je tiho do!ao kroz zastrti ulaz) 0Naj la9u sa ve/ opisao) $reostale dvije sestre su generalnoga guvernera)1 Beik je ki nuo+ čekaju/i) Ba6i sahib prebirao je po sje enka a u !a.uha ed spustio je pogled) 4a+ !eik doista strahuje za svojega unuka i tuguje za svojo snaho ) 03ekao sa !eiku Sahibu za tvoju viziju lavi.uha ed nije ogao obuzdati uzbu9eno drhtanje glasa) 0Nastoji biti čestit i ilosrdan kako najbolje ogu) $et puta dnevno oli i uz to jedno neobavezno) "zvodi zikr.ijelo nije često sjedio oko taborskih vatriC Beik -alijulah okrenuo se i zagledao u zid+ a li. ponavljanje .o8jeg i ena) ?aziva Alahove blagoslove na proroka .e u je o ek!alo) Na trenutak se doi alo da iz njega isijavaju 8udnja i tuga) Dar .i aC " aju čudne navike+ to je nedvojbeno+ i neobično se odijevaju) Nose usku odje/u+ čak i za vru/eg vre ena) Ali vjeruje da su obje gospo9e dobro/udne) Dedna od njih1+ dodao je podignuv!i pogled sa sje enki+ 0u svoje !atoru i a par pjegavih jelena i jo! nekoliko drugih 8ivotinja)1 Dar .e1+ blago je rekao Ba6i sahib) 03e.uha ed duboko je udahnuo) 0Desa + hazur)1 0" izvodi! obavezne duhovne obredeC1 04a+ sahibe)1 Dar .uha ed pogledao je zaprepa!tenog !eika+ a poto Ba6i sahiba) 7ako je Ba6i sahib to doznaoC ?a.uha ed zurio je u svoje 88 .uha eda no/u i danju)1 0A kako je i e tvoje bratstvuC " tvoje ur!idu 2 tko te duhovno vodiC1 7ako da pogleda učitelju u očiC 0$ripada ovo bratstvu+ 7arakoja+ hazur)1 Dar .i na + jesi li praktičar poput nas+ sljedbenik $utaC1 Napokon /e razgovarati o duhovni pitanji a) Dar .rven poput rubina ostavljao u je rlje na prsti a) 0Bto re/i o ti stran.

uha ed po aknuo se u na jeri da ustane) Beikov glas pogodio ga je poput udar.ijelo se dogodila pogre!ka) .uha ed svaku je riječ do8ivljavao kao udara.u) To si trebao re/i Ba6i sahibu)1 Beik je povukao jastuk i naslonio se na njega uzdahnuv!i od nestrpljenja) Dar .ijelo bila na ijenjena neko drugo + neko e tko bi znao !to /e s njo + tko ne/e uporno grije!iti 89 .ruke) =rube i 8uljevite+ to nisu bile ruke istika) 0-i ste oj istinski ur!id) 4o te sa spoznaje do!ao prije nogo godina+ nakon !to sa vas prvi put upoznao)1 Beik -alijulah+ duhovni vo9a brojnog bratstva 7arakoja+ uvukao je dugačak prst ispod svoje izvezene kape) Stisnuo je oči) 03e.i tvoja prva va8na vizija) A sada i ka8e! da si ti pri io kera ičku boči.a je za. bode8a) Beik je upro prst u njega) 0Bto ti je bilo da si pre!utio tu in6or a.uha ed se naka!ljao) Ako to ne ka8e sada+ o8da u se vi!e nikada ne/e pru8iti prilika) 0Dedno sa do!ao k va a sa svoji ro9ako ) 4oputovali s o iz svojeg sela kako bis o va ispripovijedali o doga9aju vezano za ene+ koji se nedugo prije dogodio)1 Ba6i sahib se uspravio) Beik -alijulah nagnuo se naprijed na perzijsko /ili u) 0" ao sa viziju na!eg proroka1+ nastavio je Dar .oči.o8da se ne sje/ate)1 Beik i Ba6i sahib dugo su bez riječi zurili jedan u drugoga) 3azočaran i uvjeren da je njegovo pri anje zavr!eno+ Dar .uC Ti? .a+ za!to to nisi rekao Ba6i sahibu kad si prvi put do!ao k nje u u britansko taboruC1 Dar .ijuC1 Daru .uha ed sjedio je pred !eikovi pogledo puni optu8ivanja+ a iz očiju su u tekle suze stida) ?a.uha ed+ 0koje neka su Alahovi blagoslovi i ir) > toj viziji dao i je alu kera ičku boči.uha edu grčila se utroba dok je zurio u popločeni pod+ nesposoban odgovoriti) 0Ba6i i ja pretpostavili s o da je san o lavi.a) "Ti si čovjek koji je dobio tu boči.udaloH1 Beik je podignuo glas) 0Ako si ti čovjek koje je dana boči.i na o to e kada si e prvi put posjetio)1 Dar .u+ za koju sa islio da sadr8i par6e ili irisno ulje) .

uha eda zatreperilo je) Ba6i sahib lagano se naka!ljao) 0-izija o boči.i1+ počeo je+ 0znači sa o jedno@ da je pri atelj izabran za obavljanje posebnog zadatka te da je dobio sve !to u je potrebno kako bi ga obavio) 5vaj je zadatak nedvojbeno izni no va8an te je povezan sa 8ivoti a nogih ljudi)1 Dar .uha eda+ 0nije se dogodila pogre!ka) -izije !alje Alah .ora! jo! nogo naučiti) >pa ti da nije dobro biti previ!e ponizan)1 Dar .e u rukav) $uhnuo je i zapi!tao u odje/u) 0Ba6i sahib1+ rekao je !eik spu!taju/i ruku na Ba6i sahibovo koljeno+ 0najbolji je tu ač snova i vizija u pet bratstava)1 =las u je bio gotovo nje8an) 0$ouči nas+ Ba6i) 3e.i)1 Nas Sr.ilostivi) 5n je+ za razliku od nas+ savr!en)1 Beikov se pogled doi ao odsutni ) 0Festo sa raz i!ljao o tvojoj viziji1+ odsutno je rekao) 0$itao sa se je "i oje tu ačenje točno)1 $ogled u se naglo vratio u sada!nji trenutak i nestrpljivo je ahnuo ruko ) 0" prestani brinuti o bilo če u+ Daru .i na !to znači san o boči.uha ed je trepnuo) Nje*ov /e zadatak biti od velike va8nostiC Sanja liC 90 .uha ed+ koji je raspolagao sa o skro ni znanje !to u ga je prenio njegov ro9ak+ zagnjurio je li.uha ed podignuo je glavu i vidio kako !eik -alijulah iznena9eno zuri u njega) 0Desa li te upla!ioC1 !eikov glas ponovno je bio nor alan) 0Nisa trebao biti toliko grub+ ali ne zna! koliko s o te dugo tra8ili)1 Tra8iliC > Dara .uha ede) .u pogledu pripovijedanja te priče) Ba6i sahib ispustio je tih+ utje!an zvuk) >zdah) Dar .uha eda ispraznio se) Tra8iliC 0$ri io si va8nu viziju) ?ani alo e tko si i gdje 8ivi!) Tog dana nisa se sjetio da tvoj ro9ak vi!e nije vezan za ovu ku/u) 7ad sa doznao da se s tobo vratio u nepoznato selo na sjeveru+ poslao sa ljude u potragu za tobo + ali nisu te prona!li) 5d tada čeka o da se vrati!+ nadaju/i se da /e te jo! jedna vizija potaknuti na tra8enje ojeg savjeta)1 $onovno je uzdahnuo) 05d tada je pro!lo jedanaest godina) 7ako bilo+ ne brini1+ dodao je obra/aju/i se izravno strahu Dara .e Dara .

i odnosi se na va8no spa!avanje u koje /e! ti+ Daru .uha ed po8elio je zaplakati od olak!anja+ ali i ao je potrebu jo! ne!to re/i) 0Beik sahibe1+ rekao je e!kolje/i se+ 0vidio sa jo! ne!to)1 "zgovorio je to brzo+ strahuju/i od jo! jedne pogre!ke) 0>pravo sada vidio sa sebe kako stoji na pusto jestu+ s kera ičko boči.uha eda nudi dvije poruke@ prvo+ da je Sabura potrebno spasiti i drugo+ da /e on biti sljede/i !eik bratstva 7arakoja)1 $odignuo je pogled i okrenuo prste kako bi dao do znanja da je zavr!io) Beik je ispustio dug uzdah) Dar .izno tu ačenje+ ali prilično je blizu)1 Beik je zvučao zadovoljno) 0Nastavi+ Ba6i)1 Ba6i Sahib uzeo je jo! jednu !aku sje enki !ipka i zagledao se u njih+ a njegovo blago li.ogu od aknuo nogo dalje no !to pretpostavlja!)1 $odignuo je prst u znak opo ene) 0>pa ti da o svakoj viziji+ koliko god se doi ala neznatno ili neva8no + ora! od ah re/i eni+ svoje u ur!idu)1 Svojemu muršidu Dar .e prestalo ku.e otkrivalo je za i!ljenost kao da /e na dlanu svoje ruke prona/i udrost) 04ruga vizija o lavi.uha ed nije se ogao po aknuti) 5sje/ao se kao da u je sr.o iz oje prve vizije u ru.uha ede+ i ati ključnu ulogu)1 0A dijeteC1 tiho je upitao !eik) Ba6i sahib zatvorio je oči) 0> viziji1+ rekao je+ 0dijete označava budu/nost bratstva) -jeruje da na vizija Dara .e)1 0De li to sveC1 4oi alo se da !eikov glas drhti) 0To je sve+ hazur)1 04akle1+ tiho je rekao Ba6i sahib+ 0tvoj /e posao uskoro započeti)1 91 .ati) Nakon nekoliko trenutaka !eik se okrenuo pre a Daru .ilj je jo! vrlo daleko+ ali na svoje si putu pre a .i) -i ste+ !eik sahibe+ stajali preda no i gledali kako pru8a ruku kako bih izvukao čep iz boči.0To nije oje pre.uha edu) 0Shva/a! li sada koliko su tvoje vizije va8neC Neobrazovan si+ a .

Dar .uha edu kad se na ulazu pojavio sluga pla ene kose koji ga je doveo gore) 0Alahjar /e ti pokazati gdje /e! spavati) Sutra /e! nakon olitve uzeti svojega konja i konja Ba6i sahiba te se vratiti u britanski tabor) Sre/o + tabor je sada bli8e no !to je bio kad si krenuo ova o)1 Ali !to je s))) Beik je podignuo ruku+ čitaju/i pitanje prije no !to se oblikovalo) 0Ba6i sahib dovoljno je jahao) 5n /e u va! britanski tabor u jednoj od na!ih nosiljki)1 0-e/ si obavio dobar posao1+ dodao je ki aju/i Daru .a) Beik -alijulah i Ba6i sahib ve/ su ruka a izvodili lukove i arabeske+ duboko u raspravi o .u u!kara.iti <jubavi) Crvenokosi sluga kri!o ga je radoznalo pogledao dok su silazili ka eni stuba a pre a kuhinja a) 0Beik sahib nijedno e od svojih sljedbenika ne posveti vi!e od nekoliko trenutaka1+ rekao je kad su stigli do vrata kuhinje pred koji a su bile visoko naslagane debele pogače+ neto pristigle iz pekarni.uha ed jedva je obuzdavao svoju radost) Beik -alijulah sjedio je u ti!ini+ a tada se okrenuo pre a vrati a) 0Tarik1+ pozvao je) Sluga je odgurnuo zavjesu) 0$ozovi Alahjara)1 04olje /e! jesti1+ !eik je 8ivahno rekao Daru .uha edu) 05čekuje da /e! vrlo skoro ustanoviti kako jo! i a posla) > e9uvre enu slijedi upute lu9aka s puta) 4va konja u britansko taboru na sebi nose pet znakova sre/e koje si opisao) Dedan /e od njih+ in!alah+ biti dan jednoj e sahib na jahanje) 7ad se to dogodi+ prenesi joj poruku) " ostani u vezi sa Ba6i sahibo ) Sretno)1 Stigav!i do ulaza+ Dar .uha ed odjedno je osjetio da u je glava te!ka poput topovskog zrna) Stisnuo je zube kako bi spriječio zijevanje koje nije ogao suspregnuti) Beik se po aknuo na /ili u) 0"ako sa tvoj ur!id+ ora! znati da su dar koji si pri io i zadatak koji /e! obaviti sa o tvoji) Sa o /e! ti+ i nitko drugi+ znati kad je vrije e za djelovanje) .uha ed osvrnuo se i pogledao dvoji.i ti o8e o sa o ponuditi na! savjet)1 Naš savjet 4akle+ i Ba6i sahib bit /e u na raspolaganju) Dar .e) 92 .

ilo je potrebno neko vrije e da u ka8e !to se sve u e9uvre enu dogodilo)1 Sluga je su njičavo ki nuo) 0Shva/a )1 93 .uha ed je trepnuo) 7oliko je dugo bio u onoj prostorijiC 0-idite1+ pristojno je rekao+ 0zbog neuobičajenih okolnosti !eika sahiba nisa vidio vi!e od deset godina) .Dar .

'7. ariana je za radni stolo s pero u ru.a pro!lo je na putu u stra8nji dio tabora+ a svaka je 8ivotinja bila ukra!ena upadljivi rlja a narančaste boje) Na stolu je le8alo napola napisano pis o o. pisalo je) .u) "Napokon smo sti*li do 3irozpura!.e i stotine divnih slonova+ a sve /e se doga9ati u duhu revnog nad etanja kako bi se ustanovilo jes o li i ili sikhi bogatiji i veličanstveniji) Dedan se gu!ter dr8ao za otku njezina !atora i pro atrao je) =dje je :itzgeraldC ?a!to je dopustio da pro9u dva drago. studenog .jena dana bez njegova posjetaC 94 .udu/i da su preostala sa o dva dana do svečane povorke kojo /e započeti durbar+ u taboru je vrlo 8ivo+ na terenu za s otru uvje8bavaju se slo8eni pokreti+ lupaju se /ili i+ ure9uju se jesta za sjedenje) 4oi a se da sve pripre e iziskuju gala u+ a budu/i da se noge obavljaju no/u+ uz svjetlost baklji+ nitko ve/ dani a nije dobro spavao) 7ad sa o po isli kako s o se 8alili na sluge koji svake no/i ka!ljuH 4r8avni posjet trajat /e oko seda naest dana+ uz parade+ jahačke akroba.L) poglavlje &rijeda.ije+ plesači.i gledala kroz ulaz u svoj !ator+ pro atraju/i sluge kako 8urno hodaju a oEta o iz e9u !atora) Stado ova.

i ne/e se o/i jeriti sa sikhi a) Sikhi su navodno izni no zgodni i divno dotjerani 6ini !alovi a te ogulski nakito ) Dedini e9u nji a koji nije ni naočit ni rasko!no odjeven sa je aharad8a+ sitan čovjek sa sa o jedni oko jer je drugo izgubio u bitki) 5n navodno nosi sa o najskro niju odje/u te vrlo alo nakita+ ako se ne računa njegov gole i dija ant+ 7ohEiENoor+ ili 0planina svjetlosti1) ?a njega se govori da je izvrstan konjanik i da i a potpunu odanost svojeg naroda) Njegova je vojska+ nakon na!e+ najbolja borbena sila u "ndiji) A netko tko nije konkuren.ija sikhi a+ debeli bojnik .yrne+ postao je opsjednut aharad8ini !atori a) Fuje o da su od svile i ka! ira+ dok je na! tabor+ nakon svih njegovih putovanja+ ore otr.e) Sjetiv!i se lu9aka koji se pojavio pred njo i zaprepastio je+ povela je svoje konju!are sa sobo i krenula drugi puto + podalje od vojnog tabora) >vjerena da je pro atraju po8urila je trzaju/i se na svaki zvuk+ zure/i u svaki gr bagre a) $oto je+ vrativ!i se u sigurnost tabora+ toliko silno 8eljela 95 .udu/i da sa ja prilično nisko na popisu+ uvjerena sa da /u dobiti konja starog tisu/u godina) 5dlo8ila je pero) >zalud) .ila je previ!e rastresena da bi pisala+ čak i tati) $is o ora pričekati) .anog+ blatnjavog platna) .i /e o jahati sa o na oni a koji preostanu) .7ako se čini+ ni na!i najnaočitiji u!kar.udu/i da 3and8it silno voli konje+ bojnik je zapovjedio da se svi na!i najbolji konji dr8e po strani te da se za durbar dotjeraju i oti are do visokog sjaja) .yrne jučer je za ručko bio toliko napet da je zatrubio pred svi aH Ali ka8e da /e bare na!i darovi biti vrjedniji od darova 3and8ita Singa) .ojnik .udu/i da je :itzgerald nije posjetio+ ona ora posjetiti njega) 04ittu1+ pozvala je) 0Ieli jahati)1 Dučera!nje jahanje bilo je ukotrpno za 8iv.

ariani predao uzde+ te ga gurnula u ra e nju!ko s koje se bijela dlaka uspinjala pre a oči a i !irila) 0Strpi se+ prijatelji.ariana je brzo svezala jaha/i !e!ir i iza!la na sunčevu svjetlost+ a tada se prenula u iznena9enju) > jesto uobičajenog dječaka+ na ulazu ju je čekao njezin o iljeni konju!ar+ njegovo ko!čato li.ir1+ rekao je sna8ni glaso ) 7obila koju je doveo bila je stara i rebra su joj vidljivo virila+ ali bila je srčana) >darila je u tlo slabi kopito noge u bijeloj čarapi kad je konju!ar .e oja1+ pro r ljao je konju!ar) 7ad se s jestila u sedlu+ .e) 0.izbje/i ponovni pad da je konj hodao sve do njezina !atora) "+ najgore od svega+ Harry :itzgerald nije se pojavio ni na ručku+ ni na večeri) Spre ila je napola napisano pis o i zatvorila kutiju s priboro za pisanje) Svi koji su jahali konje+ s vre ena na vrije e su padali+ čak i lord Au. rekao je ludi prorok) 4o a/i proro.kland koji je prije sa o dva jese.ariana je osjetila kako se visoki konju!ar zagledao u nju) 0" a poruku za vas+ e sahib1+ rekao je pogledav!i je+ a onda skrenuv!i pogled u stranu) $ro e!koljio se kao da oklijeva progovoriti+ a ruke su u se uzaludno uvlačile u nevidljive d8epove i izvlačile iz njih) 96 .i+ !to oni ogu znati o njezinoj budu/nosti+ o njezini osje/aji aC "Ne zaboravi tko s i ! .e bilo je napeto ispod labavo svezanog turbana+ a u ruka a je dr8ao uzde alene kobile) 4o tada ga je vidjela sa o iz daljine) Nas ije!ila se+ bilo joj je drago da je on do!ao) 5n se naklonio kako bi je pozdravio+ prisloniv!i ruku na sr. rekao joj je tetak Adrian) 4akako+ da se ta pustolovina s lu9ako dogodila neko e drugo e+ ona bi 8arko 8eljela doznati svaku pojedinost o to susretu+ sve do dronjaka koje je i ao na sebi kad je iskočio iz gr lja) Ne bi se doi ao zastra!uju/i + nego uzbudljivi + ne bi bio neugodan+ nego egzotičan) To je naposljetku bilo vrlo indijsko iskustvo) Ali zaključila je da je učinak pone!to drugačiji kad se pustolovina dogodi tebi) ?ačuv!i zvukove konjskih kopita+ .a slo io nekoliko rebara) "1ut kojim ćete krenuti iziskuje hrabrost!.

o8da je za večero rekla ne!to nepro i!ljeno !to ga je odbilo+ ne!to čega se nije ogla sjetiti) .ariana pogledala ga je !iro otvoreni oči a) 0Da sa Dar .rveni kaputi a tijesno zakopčani na prsi a+ li.ani .0$ut koji /ete krenuti1+ nastavio je+ 0vodi iru) .orate biti oprezni+ vrlo oprezni)1 ?aprepa!tena .ritanske vojske projahao je pokraj nje u 97 .o8da se :itzgeraldu ne svi9a onoliko koliko je islila) .ariana je zapovjedila ruka a da prestanu drhtati kad je dala znak kobili i krenula pre a vrati a+ s uskovitlani isli a) Bto ti do a/i ljudi 8ele od njeC 4ok je kasnije prolazila otvoreni prostoro iz e9u dr8avničkih i vojnih !atora+ pogledala je preko ra ena) Tko joj !alje te porukeC $ro atra li je i sadaC > vojno taboru izbjegavala je poglede britanskih vojnika koji su sjedili pred svoji !atori a i čekali poziv na poslijepodnevnu vje8bu te odlučno jahala pre a neto ra!či!/eno prostoru za paradu+ pra/ena dva a konju!ari a) Ne znaju/i kako da prona9e :itzgeralda u gole o + 8ivo vojno taboru+ obilazila je njegov rub pitaju/i se !to joj je činiti) $edeset jarda iza nje do a/i su pje!a.u da vas prate na va!e u jahanju)1 5ti!ao je+ naizgled bez 8urbe+ prije no !to je ona uspjela progovoriti) .u) > veterinarsko !atoru na drugo kraju jedan je Gnglez u visoki čiz a a trljao le9a lijepog ri9eg konja) 7ad je projahala pokraj njega+ počela se znojiti) .hel nebrojeno su je nogo puta upozorile na njezinu nepro i!ljenost) 7apetan .uha ed1+ dodao je) 0$oslat /u dvoji.a oznojenih na sun.i ar!irali na zapovijedi koje su izvikivane+ u otr.o8da ju je čak u to trenutku i izbjegavao te se s ijao sa svoji prijatelji a čekaju/i da ode) 5dsutno je potap!ala alu kobilu po vratu) .a a i teta 3a.u) 5nuda su hodala i dva slona+ a svaki je na le9i a nosio po !estori.

nadvisivao njezinu alu kobilu) 05d na!e večere nadao sa se da /e vas jahanje dovesti ova o1+ rekao je) 0" ao sa previ!e+ očajnički nogo posla sa svoji ljudi a pa vas nisa ogao posjetiti) Ne stigne oti/i čak ni na obroke)1 Skrenuli su s puta i krenuli polje ) 5n je jedno ruko dr8ao uzde+ a druga u je le8ala na bedru) Noge su u bile duge i i!i/ave) 0-je8be odnose vrlo nogo vre ena1+ dodao je+ a tada se okrenuo kako bi je pogledao u oči) 0Nada se da /ete opet do/i)1 .rven u li.u) 05prostite i+ gospo9i.rnog bivola) $roro.i a koji je vodio .arianine ruke u rukavi.suprotno s jeru) 5na u je ukočeni ki anje uzvratila pozdrav) Ako je itko upita+ re/i /e da je do!la sa o vidjeti pripre e za pohod) Netko ju je prestizao na putu) 5krenula se u sedlu i ugledala :itzgeralda kako galopira pre a njoj na sivo konju) Dedva izbjegav!i njezine konju!are+ pri!ao joj je .ariana s ije!ila ispod vela) 03atovi traju dulje no !to isli o1+ odjedno je rekao) 0$ogledajte)1 $okazao je pre a obzoru) 0$ljačke stotinu godina prije no !to je 3and8it Sing do!ao na vlast ovu su ze lju pretvorile u pusto!) Nikada se nije oporavila) -jeruje da nasilje o8e pro8eti tlo i postati dio odre9enog jesta) 5vdje ga osje/a )1 "4vdje osje/ate nasiljeC1 .ariana je pogledala pre a irno prostoru koji je pokazao+ pre a daleki seli a koliba od blata i čovjeku u dronj.e =ivens1+ rekao je te!ko di!u/i+ 0upravo sa doznao da ste ovdje)1 4oi ao se iskreno uzne ireni ) .ariana je ugurala kovrču ispod jaha/eg !e!ira) 0Sa o ako obe/ate da /ete i opisati sve svoje pripre e za pohod)1 05be/ava da /u vas obasuti svi nezani ljivi pojedinosti a)1 ?a!titnički joj se nas ije!io) Snovi su joj se ostvarili pa se .i nisu spo injali nasilje+ ali spo enuli su hrabrost) Na koju su je budu/u nevolju poku!ali upozoritiC 98 .a a popustile su uzde) Dahali su jedno pokraj drugoga+ a njegov je siva.

e =ivens1+ pro r ljao je okrenuv!i njezine prste+ 0ali od one večere isli sa o na vas)1 4ok je govorio+ pogled u je prelazio po njezinu li.i su joj se spustili) 5n je u trenu ostavio njezine ruke i podignuo veo s njezina li.Stigli su do !u arka perjastih stabala) :itzgerald je zaustavio svojeg konja) 0Ho/e o li na trenutak stati u sjeniC Ne vjeruje 1+ dodao je kad je vidio njezino oklijevanje+ 0da itko zna da s o ovdje) A osi toga+ stat /e o sa o nakratko)1 $rije no !to je stigla odlučiti+ doviknuo je njezini konju!ari a@ 05stavite nas) -ratite se na vezove)1 0Ne bih rekao da biste trebali jahati sa i s do a/i sluga a1+ ozbiljno je dodao :itzgerald dok su gledali kako njezina pratnja odlazi pre a dr8avničko taboru) 0Takvi ljudi ogli bi biti opasni)1 .a) >hvativ!i je za ra ena+ pritisnuo je usne u njezine) -onjao je na konje) Stisak njegovih prstiju na njezini ra eni a i vla8an pritisak njegovih usana odnijeli su je 99 .u i prednje dijelu njezina tijela+ kao i prije dva dana) Nesposobna suzdr8ati se+ ona se nagnula pre a nje u+ a kap.ilo bi gore jahati bez ikakve pratnje1+ dodala je sjetiv!i se ludog proroka) 0A osi toga+ vi!i konju!ar izabrao ih je za ene)1 0$a ipak1+ tiho je rekao :itzgerald kad je do!ao sjesti pokraj nje+ 0oni jesu do a/i ljudi) Trebali biste biti oprezni)1 =las u je zvučao pro uklo+ kao da bi trebao ne!to popiti) Njegovo se li.ariana je sjahala) 0<judi poput konju!araC1 upitala je dok je :itzgerald vezao njihove konje) 0?ar ta jadna+ neuhranjena stvorenja s atrate pljačka!ko hordo C1 Sjela je na ka en ispod stabala i otresla pauka sa svojih suknji) 0.e pribli8ilo njezinu) 0Ielio sa nasa o razgovarati s va a1+ rekao je spustiv!i pogled+ 0jer ora znati)))1 Njezine su ruke sklopljene le8ale u krilu) 5n ih je brzo uhvatio+ a njegovi su se pravokutni prsti oče!ali o njezina bedra kroz vunenu tkaninu njezina jaha/eg odijela) 0Ne bih ovo trebao re/i+ gospo9i.

rna hrpa ondje gdje ju je ostavila kad se presvukla u čistu haljinu) 0.ariana)1 Stisnuv!i obraz uz njezin+ ljuljao se s jedne strane na drugu+ ubrzano di!u/i kao da je trčao uza stube) 5bratio joj se i eno ) $o8eljela je podignuti ruke i prsti a dodirnuti njegove usne) > daljini je prasnuo hita.ariana se nagnula unatrag) Bto je učinilaC -idjet /e da zajedno izlaze iz !u arka+ čak bez njezinih konju!ara koji bi osigurali doličnostH 5dgurnula ga je i skočila na noge) " on je ustao) 0Sve je u redu1+ uvjerio ju je dok je odvezivao konje) 0.ariana1) 7asnije je+ i dalje ru ena i zadihana+ stajala nad svoji lavoro te vodo prskala obraze prisje/aju/i se trenutka kad su se :itzgeraldove usne sastale s njezini a) Njezina odje/a za jahanje le8ala je kao .e) 05h+ .a natjerati da krikne) ?ato druga e sahib nije po!la s na a kako bi prevodila za gospo9e guvernera sahiba) >bo ju je !korpion koji joj se uvukao u 100 .o8e o odjahati na drugu stranu ovog !u arka) Nitko nas ne/e vidjeti)1 Nakon toga gotovo nisu progovorili ni riječ+ ali dok su se rastajali+ on ju je ponovno pro otrio sjajni oči a na uglato li.u) $rije odlaska rekao joj je sa o@ 0. iz topa) $ovi.i iz blizine govorili su da se netko pribli8ava) .ariana je pipaju/i tra8ila ručnik kad je 4ittu uhvatio njezin kaputi/ i energično ga protresao+ zasi/uju/i zrak pra!ino ) 0? ija+ čak i alena+ o8e vas us rtiti jedni ugrizo + e sahib1+ brbljao je tresu/i njezinu suknju) 0> !ator se o8e uvu/i i kroz naj anji otvor) A ubod !korpiona i najjačeg /e u!kar.daleko od svega !to je poznavala) 7ad se stisnula uz njega+ njegove su ruke+ najprije jedna+ a poto druga+ kliznule niz njezina le9a) -relina iz sredine njezina tijela uspela joj se u li.e sahibH1 4ittu je viknuo i dojurio u !ator prekinuv!i je u sanjarenju+ 0va!a odje/aH Ako ostane le8ati na podu+ z ija ili !korpion ogu u/i u njuH1 ? ije i !korpioni ni naj anje je ne zani ajuH .

e + od tvoga prvog pogleda gine u tvojoj vatri) 4aleko+ a ipak blizu+ u ire za tobo + čije blistavo bi/e pali oju pogrebnu lo aču)1 $odignula je glavu+ odu!evljena svoji postignu/e ) Njezin se un!i neko vrije e u ti!ini ljuljao na peta a+ pogledo prelaze/i preko tkanine !atora) 0.a oga) > vrelini 8udnje za tvoji li.ibi1+ napokon je rekao upiru/i dugački prsto u papir u njezinoj ru.ariana je sino/ do kasno radila na toj pjes i+ uz svjetiljku koja je treperila pokraj nje+ sanjare/i o Harryju :itzgeraldu dok je birala riječi) A sada ju je poljubio) =las joj je blago drhtao kad je počela čitati) 0Da+ svije/a+ izgara za tobo + pla eno zoro + 8eljo sr.e i opaziv!i da izgleda po alo blijedo) $aze/i na slu8beni odnos e9u nji a+ nije spo enula njegovu novu kapu od janje/e vune) 0$rilično sa dobro+ bibi1+ odvratio je ozbiljno ki aju/i) 0A sada+ da vidi o kako ste preveli pjes u)1 .ila ručnik na stola.ariana je blago pogledala 4ittua) 0?a oli ga da alo pričeka dok ne bude spre na pri iti ga1+ zapovjedila je) -ratila se za stol+ otvorila kutiju s priboro za pisanje i izvadila papir na koji je on prije deset dana zapisao pjes u na perzijsko i ve/i ko ad papira na koji je prepisala svoj prijevod) $a8ljivo ih je izravnala na stolu) 0Deste li sada dobro+ un!i sahibeC1 upitala je nekoliko trenutaka poslije+ pro otriv!i učiteljevo li.i+ 0uzeli ste riječi s papira koji sa va 101 .odje/u)1 ?ar joj ne/e dopustiti ni trenutak iraC . i pokazala pre a ulazu) 0Nosi tu odje/u van+ 4ittuH1 otresla se) 4ittu je ni alo uzne iren uzeo njezinu odje/u i nehajno ahnuo ruko ) 0Trebali biste se pripre iti+ e sahib1+ rekao joj je) 0-a! un!i sahib sti8e)1 Ako je un!i sahib bio bolestan+ oporavio se) Njezina poukaH 7ako je ogla zaboraviti pjes u koju joj je dao+ pro8etu osje/aji a koji su odra8avali njezineC .ariana je ba.

e) Da gori od 8elje da te vidi + ali nestaje pred tvoji sjaje ) .itirao na englesko @ 0Da sa svije/a koja sa u sebe pro8dire) Ti si sjajna zora koja privlači sr.io je gori od gospo9i.ogo )1 05h1+ pro r ljala je u nelagodi) 04a1+ nastavio je un!i+ 0ova pjes a opisuje bol 8udnje) 102 .e G ily) 05h+ un!i sahibe1+ rekla je+ 0 isli da nisa )))1 05vo1+ prekinuo ju je učitelj ozbiljni tono + 0nije jednostavna pjes a) Ne govori o vatri i o gorenju) =ovori o boli razdvojenosti) Te a joj je te8nja du!e da se sjedini s .ibi)1 5dlučno je od ahnuo glavo ) 0$jes a koju sa va dao govori o svije/i i o jutarnjoj svjetlosti+ to je točno+ ali ne spo inje osje/aje koje ste izrazili)1 05sje/ajeC Ali+ un!i sahibe)))1 05si toga+ vatre ne a u izvornoj pjes i+ a nipo!to se ne spo inje ni pogrebna lo ača) Iao i je+ bibi+ !to sa va tu pjes u dao kada niste bili u stanju napraviti dobar prijevod) Da sa pogrije!io) Ne uzrujavajte se) -a!u pjes u vi!e ne/e o spo injati)1 Njezinu pjes u) Njezino stanje) 5djedno ju je preplavila vru/ina i odvratila je pogled) Bto je otkrilaC Bto je on naslutioC 0Sad /u va otkriti bolji prijevod1+ nastavio je poslovni tono ) 05vaj nije u pjesničko obliku+ ali ipak je bolji)1 Sklopio je ruke iza le9a te uz neobične naglaske izre.lizu sa ti i neiz jerno daleko) 5dvojenost od tebe nalik je u iranju+ ali u tvojoj prisutnosti ne ogu pre8ivjeti)1 .dao i napisali svoju pjes u) Niste preveli onu pjes u1+ dodao je pokazuju/i pre a papiru na stolu) .ariana je uzela papir ukra!en njegovi 6ini perzijski pis o ) 0Ali+ un!i sahibe+ prevela sa je) Gto))) 5'ain sharna jan *udazan 6! 0Ne+ .ariana ga je jedva čula+ zagledana u svoje ruke) ?nao je) <ako ju je pročitao) .

=ovori da je du!a svije/a koja gori u ta i+ 8ude/i za jutro ) Ali kad Sun.rtala njezin izvorni naslov+ Svijeća ljubavi.ariana je jo! jedno pročitala svoju pjes u+ a tada je pre.e+ 0prevode/i ovu pjes u)1 Njezin je un!i i ao neobičnu sposobnost usredotočenja njezine pozornosti) Njegove su riječi+ protiv njezine volje+ stigle do nje i ovladale njezini u o + privre eno odagnav!i čak i :itzgeraldov poljuba.oga postaje ni!ta) ?ato se i svije/a i du!a najvi!e pla!e onoga za či e najvi!e 8ude) A to /e! naučiti1+ rekao je dok su njegove stare oči pro atrale .e iza9e+ svjetlost svije/e postaje neznatna) 7ao i svije/a na Sunčevoj svjetlosti+ du!a u prisutnosti . i u jesto njega napisala 7a H 3 $a8ljivo je presavinuv!i+ gurnula ju je ispod papira+ na sa o dno svoje posude s priboro za pisanje) ?adrhtala je) Toliko se toga danas dogodilo+ ali unatoč svoj ljepoti un!ijeve pjes e+ unatoč svoj uzbudljivosti :itzgeraldova poljup.a+ nije ogla zaboraviti konju!arevu tajanstvenu poruku) 7onju!ar+ lu9ak i čak :itzgerald upozorili su je neka bude oprezna) Ali u če uC 103 .) 7i nula je) 0Svije/a i du!a1+ ponovila je+ 0strahuju od onoga za či e 8ude) To je tu8no+ ali prelijepo+ un!i sahibe) Ali1+ upitala je odjedno osjetiv!i potrebu da to dozna+ 0kojoj vjeri pripadate+ un!i sahibeC Deste li hinduistC1 0Ne+ bibi+ nisa hinduist+ pre da u "ndiji i a nogo ple enitih i bogobojaznih hinduista) ?apravo+ u "ndiji i a ple enitih ljudi svih vjera) Ali ja sa usli an)1 Nas ije!io se) 0Toliko s ije! znati o eni)1 7ad je oti!ao+ .arianino li.

e su i dalje sjedile te+ dr8e/i asne prste podalje od odje/e+ čekale da robinje do9u te ru8ino vodi. '7.a+ divljači+ pačetine+ !u skih gljiva+ jela od ri8e kuhana sa !a6rano te posipana bade i a+ pogače i brda vo/a) Stra8ari eunusi ljenčarili su čekaju/i u ra orno dvori!tu+ dok su dje.o poliju svaki par kraljevskih ruku) 5statak poslijepodneva kralji.i+ vojni.') poglavlje &rijeda.a sluge u odje/i boje pra!ine pro atrala iz sjene obli8njih trije ova) > dugačkoj prostoriji s 6ino izrezbareni prozoro na kraju+ obrok je zavr!io) Svileni kvadratni pod etači jo! su u redu le8ali na /ili u+ ali tanjuri i pladnjevi koji su ih prekrivali ve/ su bili odneseni) 7ralji.i+ trgov.i a+ a slu!kinje /e ih poto pokriti satenski pokrivači a) $rotezale su se+ 104 . studenog T i!ina je zavladala tvr9avo u <ahoreu) Na vanjsko dvoru nije bilo uobičajene gu8ve u kojoj su se naguravali dostojanstveni.a+ bilo 8ivahno kao i inače) Slu!kinje su .ijelo poslijepodne prelazile udaljenost od kuhinja do kule+ nose/i 8enski obrok 2 dvadeset jedno jelo od kozjeg esa+ riba iz rijeke 3avi+ prepeli.e /e se od arati) 5brisale su prste+ a poto su i dalje brbljaju/i po!le pre a hladni zidovi a kako bi se s jestile na jastu.i sastavljenoj od čistača+ koji su stajali do koljena u vodi+ visoko svezane odje/e+ i prali sluz iz vodotokova) Sa o je u Das inovoj kuli+ do u aharad8inih trideset seda kralji.i i sluge jer su svi oti!li pokloniti se aharad8i u njegovu daleko taboru+ ostavljaju/i vodoskoke da 8ubore publi.

e najvi!i slu!kinja a+ a drugi a ni!ta osi ri8e i ka!e od kuhane le/e) Nakon !to je 3e! a progutala zadnji zalogaj svojeg suhog kruha+ u ve/oj od dvije 8enske odaje prona!la je prostirku) -oljela je spavati u kutu+ ali je+ kao lada i neva8na+ alokad ogla ostvariti svoju 8elju) 4anas su je gurnuli nasred prostorije+ tako da joj je par nečijih stopala bio tik do li.e odaja za slu!kinje) 5ndje /e le8ati sve dok ih zvonak glas dvorskog dozivača ne pozove natrag+ slu8iti kralji.e drije ale+ slu!kinje koje nisu ostale lepeza a tjerati uhe i sa e su zaspale na prostirka a od trstike bačeni na gole ploči.a) $oslijepodne je bilo vedro i ne prevru/e za počinak+ a jutarnji posao bio je lak) Saat 7aur bila je previ!e zaokupljena svoji isli a pa nije gnjavila 3e! u neka joj donese ovo+ ne+ ono+ ne+ neka sve odnese) Ali 3e! a je i ala ozbiljnijih briga od bavljenja ča!a a koje izgledaju napuklo i za etnuti brokato ) 5prezno je pru8ila prste i opipala tjele!.a a) " one su jele) Stra8ari eunusi su kao i uvijek navalili na deli.e koje je s njo dijelilo prostirku) 4a+ Sabur je jo! bio ondje) 7ad se odva8ila kratko ga pogledati+ vidjela je da su u oči otvorene+ a pogled uprt u paučinu koja je visjela s greda nad njihovi glava a) 5n+ koji je inače po .e ilozvučno zve.ije preostale u kuli+ ostavljaju/i sa o rvi.ijele dane neprestano brbljao sa svojo ajko + nije progovorio otkako su ih uzbu9eni glasovi iz 8enske kule pozvali da iza9u iz njihova skrovi!ta u vrtu) Slu!kinje u trku bile su previ!e zadihane da bi joj objasnile+ ali 3e! i nije bilo potrebno re/i za u8as koji se dogodio) 5kru8ena zadihani 8ena a+ odnijela je Sabura niza stube+ u prepunu prostoriju u kojoj je njegova ajka le8ala rtva i on je od tog trena utonuo u te!ku+ neprekinutu ti!inu) Njegovo slaba!no tijelo u u!tirkanoj pa učnoj pid8a i tako9er se pro ijenilo+ vedru energiju za ijenila je olovna tuga) 3uke su je boljele dok ga je odvlačila od prizora njegove ajke) 105 .kale u na irisano zraku) 4ok su kralji.sklupčavale i uzdisale+ a njihove su narukvi.

.rtva se 8ena doi ala usnulo ) Sa o je teku/ina koja se .a navodno brzo zaboravljaju) 5n je do sada ve/ trebao zaboraviti svoju ajku+ ali 3e! a je znala s potpuno sigurno!/u da je nije zaboravio) ?nala je da od s rti njegove ajke nije bilo ni trenutka u koje nije 8arko 8elio čuti njezin glas+ osjetiti njezine ruke oko sebe) 3e! a 106 .e 8eljele nakon njegove s rti 8ive gorjeti na njegovoj lo ači+ ali ne i Saat 7aur) Strahuju/i za svoj 8ivot+ poku!ala je ste/i va8nost po o/u svojega alog+ bole8ljivog prin.e) " najgore od svega+ sve to vrije e nitko ga nije zagrlio) $rije ajčine s rti Sabur nije bio vi!e od jedne ruke udaljen od nekoga tko ga je volio+ ali sada je i ao sa o 3e! u da ga nosi a oEta o+ a ona se nije usudila zagrliti ga blagonaklono ili pokazati tugu zbog onoga !to je učinila) 7ako je ogla kad su sve oči bile uprte u nju+ kad je Saat 7aur+ stra!na uboji.a+ ali aharad8inu ljubav nije osvojilo njezino dijete+ nego Sabur) ?bog toga je 3e! i zapovjedila otrovati Sabura) Sabur je uzdahnuo) 3e! a ga je čula+ ali nije se po aknula) 4je.e s rubini a slu!kinji koja ga prva vidi rtvogC Sve je to bilo zato jer je aharad8a bio star i bole8ljiv) Neke su kralji.ijedila iz kuta njezinih usana i kapala na gri iznu krevetninu davala naslutiti da ne!to nije u redu+ da se ne/e svaki tren uspraviti i posegnuti za svoji če!lje od kornjačevine+ ukra!eni biseri a) Srebrni lonči/+ ispao iz njezine ruke+ otkotrljao se po podu) Taj je lonči/ otkrivao izvor otrova) 3e! a je podignula glavu i oprezno se osvrnula prije no !to se okrenula na le9a i tako9er se zagledala u grede) 4oi alo se da nije bilo trenutka u koje nije bila pro atrana) Sabur je bez aharad8ine za!tite trpio otkako u je ajka u rla) Njegova u!tirkana odje/a sada je bila ovje!ena i nečista+ a glava+ obrijana kako bi u kovrče postale gu!/e+ prekrivena krasta a) Deo je sa o zalogaje koje je 3e! a odvajala od svojih skro nih obroka te ga hranila u8urbano+ osvr/u/i se preko ra ena+ pla!e/i se da /e je vidjeti) $retrpio je udar.a+ ponudila nau!ni.

i) 04o9i1+ glasno je rekla trude/i se zvučati nehajno) 0.a a+ bila najokrutnija od svih) "zbjegavaju/i poglede drugih slu!kinja+ 3e! a je odnijela Sabura do s rdljivog sobička iza pljesnivog zida) 7ad su se vratili+ na vrati a se pojavio eunuh) Nije bio običan eunuh+ nego dvorski du8nosnik) Njegovo visoko+ kru!koliko tijelo nije bilo odjeveno u pa uk+ nego u svilu) Turban u je bio slo8eno o otan+ a oko zape!/a nosio je zlatnu narukvi.aharad8ina nosiljka čeka pokraj vrata) Ti1+ upro je prsto u jednu od starijih slu!kinja+ 0prenesi starijoj kralji.ora od ah krenuti) .u da to učini+ ali njezine su ruke vonjale+ a i ona je+ najsiro a!nija od svih slu!kinja koja je najvi!e 8udjela za nau!ni.je čvrsto stisnula oči kako bi se za!titila od panike koja joj je prijetila u svako trenutku) Ieljela je da je pogleda) <aknulo bi joj kad bi osjetila da on shva/a njezin trud da u po ogne+ ali on je+ čak i dok ga je hranila+ gledao u daljinu+ kao da sanjari o kakvo daleko jestu) 4ok je gutao vodu koju u je donosila+ okretao je glavu od nje ne 8ele/i pogledati njezine oči prepune tuge) De li islio na slatke !erbete koje u je ajka dodavala u napitkeC 4oi alo se da ga zani a sa o jedno@ kralji.e u Das inovoj kuli) 7ad god bi i se pribli8io+ sa zani anje je pro atrao li.aharad8a je zatra8io1+ be8ivotno je najavio+ 0da u se od ah dovede ali Sabur) $otrebno je poslati i njegovu najbolju odje/u+ onu koju nosi na dr8avni svečanosti a)1 Slu!kinje su netre i.i ove upute) " re.a+ jedno po jedno+ a nakon potrage utonuo bi u račnu+ razočaranu ta u) Sada je sjedio iz dana u dan sa u sjeni trije a i pro atrao 8ene u vrtu) "z dana u dan bio je sve slabiji) 3e! a se uspravila na prostir.i joj da+ budu/i da u taboru ne a 107 .e gledale u njega) Gunuh se na r!tio) 0Ne ojte zuriti kao krdo deva) "dite po dijete) .u) 0.ora! na zahod prije no !to e zaprlja!)1 >stala je i podignula dječači/a na svoj bok) 3uke su joj drhtale) Trebala bi pozvati čistači.

o8e+ po ogni joj+ bio je to dozivač) .a probudila) 3e! a je zgrabila Sabura+ progurala se kroz go ilu i otrčala u 8ensku kulu) Nosila ga je uz ka ene stube do pra!njavog spre i!ta na vrhu+ visoko iznad odaje u kojoj su kralji.s je!taja za 8ene+ djetetova ajka ora ostati ovdje do njegova povratka)1 .aharad8i nitko nije rekao za s rt .ora o po8uriti+ Sabur1+ !apnula je) 0.e nisu ni rekle aharad8i da je tvoja ajka rtva+ iako njihova !utnja o8da proizlazi iz straha) Ali ako po8uri o+ o8e o te bare spasiti od 3ani Saat 7aur) Sad /e! po/i aharad8i+ koji /e ti dati najbolju hranu) ?a!titit /e te od zla) To /e biti bolje+ vidjet /e!) To /e biti bolje)1 7ad je 3e! a prona!la njegovu ko!aru i uzela je+ daleki glas dozivača počeo se uspinjati ka eni stuba a) 03e! a+ o+ 3e! a)1 4r8e/i Sabura na boku+ 3e! a je tanko ruko uhvatila ko!aru i krenula stuba a+ preskaču/i po dvije odjedno + do vrata gdje je čekala nosiljka) $rije no !to ga je iznijela na svjetlost+ dječak se ozbiljno okrenuo i pogledao je u oči prvi put nakon ajčine s rti) 108 .o u koju je njegova ajka spre ila njegovu izvezenu dvorsku odje/u) 0.ivati !krinje svih vrsta u potrazi za ko!ari.a li.a taz .alena se kralji.a zgrčenog u bijesu dolazi na vrh stuba+ uzi a dječači/a i ba.ano) 7roz skupinu 8ena pro!ao je 8a or) $onovno su se zagledale u 3e! u kad je iz dvori!ta odjeknuo ukao glas) 03e! a+ 3e! a+ idi k 3ani Saat 7aur)1 .a ga kroz prozor kule) 0Dadni Sabur) Tvoja ti svjetlost+ ako je i a!+ nije donijela sre/u)1 $reslab da bi dugo stajao+ Sabur je sjeo tih i prljav na vrh stuba+ otvorenih dlanova polo8enih na tlo) 07ako li su na!i 8ivoti alo va8ni+ Sabur1+ rekla je 3e! a dok je prevrtala li ene sanduke i ko8ne kutije) 0Ti s o va8ni ljudi a potpuno beznačajni) 7ralji.e spavale) 5ndje ga je te!ko di!u/i spustila te počela razba.ora o pobje/i prije no !to Saat 7aur dozna da ide! aharad8i)1 3uke su joj drhtale) ?a i!ljala je kako lada kralji.

ukao glas dozivača postao je nestrpljiv) 05d ah idi k 3ani Saat)1 3e! in pogled skočio je s eunuha na vrata) >z aknula je od nosiljke) 0To jest ali Sabur1+ rekla je) 0BtoC1 upitao je eunuh+ u iznena9enju podignuv!i svoj su oran glas) 0.i čekali na nestrpljivi konji a+ a o!tri.ajka je rtvaC1 4o!av!i k sebi+ udario je prsti a u nosiljku) 0Nije va8no) Nije vrije e da se bavi o pojedinosti a) .e njihovih .a čačkao zube) .ora o po8uriti)1 $ogledao je 3e! u) 0Iene1+ rekao je i pljunuo na ra orni pod) Fetiri su nosača uz .alo dalje sjedila je druga skupina nosača i u ti!ini pro atrala) 3e! a je s jestila Sabura u veliku nosiljku i za nji stavila ko!aru s odje/o ) 0Fekaj+ glupa 8eno+ sovina k/eri)1 Gunuh je stajao pokraj nje) 07akva je to glupostC 7akvo to prljavo deri!te 8eli! pod etnuti u jesto aloga SaburaC ?a to /e! biti ka8njena)1 03e! aH1 .ere onijalnih koplja blistale su na sun.og oprosti oj zločin1+ !apnula je kad su 109 .u) Gunuh je stajao naslonjen na drugu+ skro niju nosiljku i nokto pal.oli vas) .oli vas+ vodite ga brzo)1 Gunuh je razrogačio oči) 0.ajka u je u rla prije deset dana) .ere onijalan uzvik podignula aharad8inu nosiljku na ra ena) =lavni nosač izdao je zapovijed i svih dvanaestero ljudi krenulo je) Nosiljka je sa svoji za jenski nosači a i stra8ari a na konji a za!la za ugao dvori!ta koje je vodilo pre a Slonovski stuba a) 5d ah za njo pro!la je eunuhova nosiljka sa svoji nosači a i stra8ari a te nestala iz 3e! ina vidnog polja) 0Neka i .3e! ine oči ispunile su se suza a) > ra orno dvori!tu pokraj 8enskog vrta stajala je veličanstvena+ izrezbarena nosiljka navučenih zavjesa+ a duge otke za no!enje virile su s prednjeg i stra8njeg kraja zaobljenog svoda) 4vanaest nosača u gri izni odora a aharad8ine slu8be stajalo je spre no dok su stra8ari konjani.

oti!li+ 0i oje Saburu o ogu/i sigurno putovanje)1 5krenula se i potrčala+ koliko je najbr8e ogla+ k 3ani Saat 7aur) 4ijete Saat 7aur ka!ljalo je kad je 3e! a u!la+ a zvuk njegova ka!lja bio je slaba!an i neugodan) 0=dje si bilaC1 ljutito je ispalila Saat 7aur sa svojeg kreveta) 0=dje je deri!te SaburC1 05ti!ao je+ bibi)1 3e! ino grlo bilo je suho) 7ad je zatvorila usta+ pra!ina iz spre i!ta pu.ketala joj je e9u zubi a) 0.ala je kralji.i po njezinu tijelu odzvanjali su u alenoj odaji) 7ad su napokon oslabjeli+ potrčala je pre a vrati a+ ali prsti su uhvatili njezinu pleteni.aharad8a je poslao nosiljku po njega) 5ti!ao je u kraljevski tabor u aharad8inoj palki ! Saat 7aur se uspravila+ razrogačiv!i oči) 0> aharad8inoj vlastitoj palki?! 7ad je Saat 7aur ustala+ 3e! a je nepo ično stajala+ iako joj je sr.a+ ali nije bila dovoljno brza) >dara. kao jedanaestogodi!njakinju odveo trčati pokraj aharad8ine nosiljke+ kako bi e aharad8a pri ijetioC ?a ovo sa zavodila aharad8u kako bi e uzeo za svoju naj la9u supruguC1 3e! a je tiho plaču/i čekala da se ruke Saat 7aur u ore) Nju su njezine ruke boljele i 8arile) >dar. je bolno stigao do njezina uha) $okrila je glavu ruka a i pognula ra ena pod udar.i a koji su uslijedili) 0De li e za ovo1+ !apnula je Saat 7aur+ zadihana u poslu la/enja slu!kinje+ 0 oj ota.a plakala i prije no !to je čula vijest o Saburovu odlasku) Tada je pru8ila ruku+ prstiju savijenih u kand8e+ a glas joj je bio pro ukao !apat 110 .ipelu) 3e! a se poku!ala spasiti od sljede/eg udar.e gro ovito lupalo i 8eljela je pobje/i) Ali ka o bi pobjegla u toj zatvorenoj kuliC Trenutak poslije glava joj je poletjela na stranu kad ju je Saatina ruka pljusnula ostavljaju/i u8aren otisak na njezinu obrazu) Taj put jedna pljuska nije bila dovoljna) 4a!/u/i od bijesa+ Saat 7aur uzela je svoju .u i povukli je natrag) Crvena boja izvezene odje/e Saat 7aur označava radost) 5či su joj bile podbuhle) .

a.ajku voljenog sina ne bi spalili+ ali aharad8i je stalo sa o do deri!ta Sabura) .e ruka a) 0Bto /e e sada spasiti od lo ačeC .ila se na krevet pokraj svojeg uplakanog sina) 3e! a je otpuzala u kut i sklupčala se ondje+ ruka a obuhvativ!i svoje tijelo) Suze bespo o/nosti sustizale su jedna drugu du8 njezina nosa i kapale na prednji dio njezine duge+ izno!ene ko!ulje) Saat 7aur uzdahnula je na krevetu) 04o9i ova o+ 3e! a1+ zapovjedila je okrenuv!i se na trbuh) 0Ieli da i asira! le9a)1 Tijelo joj je i dalje drhtalo od !oka i straha+ ali 3e! a je učinila kako joj je zapovje9eno) Nagnula se nad krevet i rit ično pritiskala kraljičina le9a goreEdolje sve dok Saat 7aur nije zaspala) 111 .kad je njezin sin na krevetu počeo razdra8eno plakati) 0<judi /e re/i aharad8i !to sa učinilaH Bto /e sada biti sa no C1 0Ne+ Saat bibi1+ usprotivila se 3e! a+ 0ne/e doznati+ on)))1 0<a8ljivi.oj sin+ moj sin je trebao biti u onoj palkiH Ti si kriva za to) >bit /u te zbog togaH >bit /u te)))1 .eH1 "z lijepog tijela Saat 7aur izbijao je kiseo iris) >hvatila je 3e! u za izudarana ra ena) 0-idjet /e u kakvo je stanju deri!te) 4rugi /e u re/i za otrov) Naslutili su) 5sje/a to) ?a!to nisi oprala lonči/C1 $ustila je 3e! u i pokrila li.

udu li i ali sre/e+ prije raka prije/i /e jo! jedanaest ilja) Nosači su se protegnuli) 5tkako su krenuli na put+ iz kraljevske se nosiljke nije čulo ni!ta) 07ao da nosi o praznu palki1+ pri ijetio je jedan) ?ijevnuo je) 04a bare uvijek i a o tako alene putnike)1 0> lo!e je stanju1+ pri ijetio je drugi) 0"znenadit /u se ako 8iv izdr8i ovo putovanje)1 0Stanje tog djeteta ne tiče te se)1 Gunuh se progurao pokraj ljudi koji su tada sjedili oko tihe nosiljke) 0-i ga sa o trebate preksutra donijeti na odredi!te) $oka8ite i ga)1 Nosač je od aknuo zavjesu s resa a) Gunuh je gurnuo glavu u nosiljku i istog je trena izvukao) 0S rdi1+ viknuo je i načinio gri asu) 0Nije s io dani a ostati neokupan)1 Nosači i stra8ari provirili su u nosiljku) Saburova u rljana ko!ulja podignula se dok je spavao otkriv!i ispupčena rebra) Tijelo i odje/a vonjali su u) $ogledao ih je be8ivotni oči a) 05vo zlo djelo je 8ene1+ rekao je jedan od stra8ara+ od ahuju/i glavo ) 0Tko bi osi ljubo orne 8ene naudio ovoliko dra8esno djetetuC1 112 .*) poglavlje 4 vije nosiljke brzo su prelazile put do aharad8ina tabora) ?a tri sata pre!le su ne!to vi!e od dvanaest ilja) =lavni aharad8in nosač oglasio je stanku pa su trkači i njihova pratnja si!li s puta) Spustili su nosiljke i čučnuli pokraj njih dok su naoru8ani vezali svoje konje) >skoro /e i sti/i za jena) .

o8da u ire1+ pretpostavio je drugi) Nilu nije odgovorio) "za navučenih zavjesa čuli su se tihi+ prigu!eni zvukovi) Nilu je dao znak da se stane+ a tada je čučnuo pokraj kraljevske nosiljke i raz aknuo zavjese) Sabur je le8ao na satenski plahta a i tiho plakao+ a !ake su u se pokraj tijela otvarale i zatvarale) 0Bto jeC ?a!to s o staliC1 Gunuh je iza!ao iz svoje palki) 4r8e/i ruku na alo putniku+ Nilu je podignuo pogled) 04jetetu je potrebna hrana)1 0HranaC SadaC Ne budi glup) 7reni o)1 5dvrativ!i pogled od eunuha koji se vra/ao u nosiljku+ Nilu je ponovno pogledao dijete+ a tada pre a selu pokraj puta) 0=upta1+ rekao je lado nosaču+ 0donesi ne!to balege odande) .ora o zapaliti vatru i skuhati ne!to djetetu)1 4rugi nosači netre i.e su gledali u njega) .ili su to 7ahari iz :arrukhabada) Ti nosači+ koji su naslje9ivali svoj posao+ nisu donosili balegu iz sela te danju nikada nisu kuhali ni jeli) 0BtoC 7uhati za dijeteC1 Gunuh se naglo okrenuo) 0Deste li poludjeliC1 Nilu je ra!irio ruke) 0To je dijete aharad8i vrijedno) > tabor ora sti/i 8ivo)1 Gunuh je koračao a oEta o r ljaju/i za sebe dok su palili alu vatru i ije!ali le/u u kotli/u) Naglas je bjesnio te gnjevno gledao kako dijete otvara usta poput pti/a kako bi pri ilo hranu) 113 .0Ha+ ha+ ha)1 4va dana poslije zavr!na je skupina nosača te!ko+ rit ično disala sa o pet ilja od aharad8ina tabora) Sti/i /e i prije no !to ih se očekuje) Nosiljke su obi!le uginulog !akala na putu+ rastjerav!i jato vrana) Nilu+ glavni nosač+ okrenuo se pre a čovjeku koji je hodao iza njega) 04ijete je previ!e tiho) ?abrinjava e njegovo stanje) Na putovanje je po!ao bez hrane i pi/a) $rija!nji nosači hranili su ga od svojih obroka+ ali on od jutros nije jeo)1 0=dje je njegova hranaC1 upitao je Niluov suputnik) 0?a!to putuje kraljevsko nosiljko bez jela i pi/aC1 0.

e 8uljevito ruko ) 0Nijedno dijete ne bi trebalo biti ostavljeno da sa o plače)1 4rugi su ki ali u znak slaganja) Gunuh je bjesnio+ ali je unatoč sve svoje autoritetu bio sa s dvadeset četvero nosača i naoru8anih stra8ara) Svi su le9i a okrenuti eunuhu čekali pokraj prelijepo izrezbarene nosiljke sve dok Sabur nije je.aju/i zaspao u Niluovu naručju) 114 .udu/i da plač nije prestao+ Nilu i slobodni nosači raz aknuli su zavjese i trčali pokraj nosiljke+ suprotstavljaju/i se dječakovi suza a) 0Hajde+ dijete+ ne oj plakati1+ vikali su i gurali ruke u nosiljku kako bi potap!ali dječakovo prljavo tjele!.o dok su kao i on plakala zbog nei a!tine i bijede) 0$ričekat /e o da prestane plakati1+ izjavio je bri!u/i Saburovo vla8no li.0-rlo je gladan1+ rekao je nosač) 0Takve se okrutnosti doga9aju zbog s rti i brakova1+ slo8io se stra8ar+ od ahuju/i glavo dok je Nilu trgao pogaču na dječje zalogajči/e i njo e grabio ale količine 8ute ka!i.e) Ali doi alo se da hrana i pi/e ne/e zadovoljiti Sabura) Fi su ponovno krenuli+ iz zastrte nosiljke začuo se plač) Nastavljao se bez prestanka te se sa o nakratko uti!avao s poskakivanje nosiljkeA zastao bi kako bi dijete udahnulo+ tada se nastavio) Nosači su u trku izvikivali riječi ohrabrenja) .e) 0$ogledaj+ toliko se toga o8e vidjeti) 3az aknut /e o zavjese i na drugoj strani) Ne a jo! nogo puta) > aharad8inu taboru bit /e nogo toga za jeloH1 Ali Sabur je i dalje plakao čvrsto stisnutih očiju i !iro otvorenih usta) 0?bog tebe kasni oH1 viknuo je eunuh kad je Nilu ponovno stao i podignuo dijete s aharad8inih satenskih plahti) 0?apovjedio sa da krene oH1 Nilu nije podignuo glavu) Stisnuo je Sabura na krilu kao !to je to činio i sa svojo dje.

a :anny lagano se ljuljala na usko sjedalu dok su se ona+ gospo9i.e jutros izvele uzbudljivu predstavu1+ pri ijetila je) =ospo9i.ariana na slonovi le9i a vra/ale s terena za paradu) 0.ora re/i da su na!e jedini.ariana+ 0bilo je divnoH Bto islite+ kako posti8u da se tovarni slonovi na paradi pona!aju toliko dobroC1 ?a nju je najbolji dio predstave izvelo konjičko topni!tvo+ a osobito poručnik :itzgerald na visoko sivo konju+ s jedeno ka.a :anny je uzdahnula) 0>vijek isli da sa se naviknula gledati britanske vojnike u "ndiji+ ali kad je kraljičina istočnokentska pukovnija jutros pro!la pokraj ene)))1 =las joj je zadrhtao) 04a+ doista+ :anny1+ dodala je gospo9i.a G ily kroz zube koji su blago .a G ily i .a G ily+ koja je u grozni.vokotali+ 0uvijek plače! kad vidi! tu pukovniju) .&0) poglavlje +etvrtak. '8.igo na glavi+ koja je blje!tala dok je predvodio zapregu koja je vukla top za zrna te!ka dvadeset 6unta) 0Nada se da /e biti jednako dobri i na pravoj s otri)1 =ospo9i.ene uvijek ushite gajde) Fi čuje taj otegnuti zvuk+ po8eli zgrabiti kakvo oru8je i napasti nekoga)1 115 .i pognuta sjedila pokraj sestre+ na jutarnjoj se vru/ini čvr!/e u otala u !al) 0Desi li ti u8ivala u na!oj probi+ dragaC1 $ogledala je . studenog = ospo9i.arianu iz sjene velikog+ purpurnog svilenog !e!ira) 05+ da1+ uzviknula je .

a :anny povukla je !e!ir ni8e preko očiju) 0A koga bi napalaC Da ogu za isliti sa o da napada po ahnitale do a/e ljude)1 4vije 8ene utonule su u ti!inu+ zagledane u obzor) .a ta ne ko8e koji su hodali pokraj slonova+ na sebi su i ali sa o prljavu tkaninu svezanu oko struka+ a kosa i je bila za r!ena i nepoče!ljana) 0$ogledaj ih) 7ako čovjek ne bi osjetio ga9enjeC1 $uhnula je dr8e/i rupči/ na nosu) 0Ali nedvojbeno nisu svi takvi)1 Slon je pre jestio te8inu svojeg tijela pa se otvorena ko!ara+ u kojoj su gospo9e sjedile+ nagnula na stranu+ a .a :anny stavila je ruku na svoj !e!ir) 0?na!+ ne!to joj se dogodilo) <judi ka8u da vi!e nikada ne/e biti kao prije)1 116 .ariana se stisnula o ogradu) 0Neki do a/i ljudi nedvojbeno zaslu8uju po!tovanje) .oj un!i ka8e da u "ndiji 8ive ple eniti i bogobojazni ljudi svih vjera+ i))) 1 0.ariana1+ odgovorila je gospo9i.ijenu) Na!a prija!nja prevoditelji.a :anny vade/i rupči/) 0Ne!to je previše strano u nji a@ ne!to tajanstveno i uzne iruju/e)1 $okazala je pre a skupini u!kara.e :anny1+ upitala je nakon nekog vre ena+ 0zar va se do a/i ljudi doista ne svi9ajuC1 0Na odre9eni i se način ne svi9aju+ .a+ nerazborita 8ena+ stekla je strah od do a/ih ljudi) Fuje da no/u postavlja barikade ispred vrata svoje spava/e sobe u strahu da /e netko od njih u/i dok ona spava)1 =ospo9i.=ospo9i.ariana se s druge strane e!koljila u svoje sjedalu) 0=ospo9i.ariana+ nije riječ o njihovoj vrijednosti ili o njezinu nedostatku1+ prekinula ju je gospo9i.a G ily iz svojeg kuta) 03iječ je o to e da ti iskazuje! uistinu previ!e zani anja za njihov 8ivot) -i9ena si kako obilazi! slonove i ahute) =ovori! o po aganju bolesni do a/i ljudi a) ?abrinjava e taj tvoj un!i) $la!i se da ti je napunio glavu nepri jereni ideja a) Dedini pristup do a/i ljudi a jest ne obra/ati pozornost na njih) Ne oj ih voljeti+ ne oj ih rziti+ ne oj ih se pla!iti) 5ni koji postupe suprotno+ pla/aju visoku .

0Ta se 8ena1+ rekla je gospo9i,a G ily+ 0jednog jutra probudila kad joj je sluga donio kavu) 7ad je spustio poslu8avnik+ ugledao je !korpiona na njezinoj krevetnini) Ako se ne vara + g izao je po njoj+ pre a li,u)1 5krenula se pre a ;ariani) 07ao !to zna!+ planinski su !korpioni veliki+ ,rni i vrlo opasni)1 ;ariana se sjetila kako je 4ittu tresao njezinu odje/u za jahanje) 0>bod !korpiona1+ ponovila je+ 0 o8e i najjačeg u!kar,a natjerati da krikne)1 =ospo9i,a G ily nije se doi ala zadivljeno ;arianini znanje ) 3uko u rukavi,i pokazala je u zrak) 0Sluga je raz aknuo re8u+ pru8io golu ruku i ba,io !korpiona na pod te ga ondje ubio) =ospo9a je počela vri!tati iz svega glasa) 7ad su ljudi dojurili u njezinu sobu+ zatekli su je kako pada u nesvijest od straha+ ali ne1+ rekla je zatvoriv!i oči dok se sjedalo !kripe/i nagnulo na stranu+ 0zbog straha od !korpiona)1 0Nego od čegaC1 ;ariana je sa zani anje pro atrala sestre+ jednu+ pa drugu) To je bilo savr!eno za njezino sljede/e pis o tati) 0Fega se ta 8ena toliko pla!ilaC ?a!to se onesvijestilaC1 =ospo9i,a G ily stisnula je usne) 05nesvijestila se jer ju je do a/i čovjek dodirnuo) Sluga je otpu!ten) A ta 8ena od tada ne o8e ostati sa a ni pet inuta)1 07ako li je nerazboritaH1 uskliknula je ;ariana) 04a+ nerazborita je jer je dopustila da je strah svlada)1 =ospo9i,a G ily se na r!tila) 04akle+ ;ariana+ moraš postupiti kako i ka8e o) 4o a/i ljudi znatno se razlikuju od nas+ iako najče!/e ne bih i!la toliko daleko da ih nazove Mdivlja,i aN+ kao neki na!i Gnglezi)1 4ivlja,iC Njezin dragi+ stari un!i sahibC Njezin dosadni+ nespretni+ bezazleni 4ittuC ;ariana je otvorila usta kako bi se suprotstavila+ a tada ih je zatvorila) 0A sada+ draga oja1+ nastavila je gospo9i,a G ily zagledana u ;arianino li,e+ 0čuje da te zani a poručnik :itzgerald)1 4o sada su ve/ za,ijelo svi znali) ;ariana je osjetila kako ru eni) 4ok su se jučer vra/ali u svoj !u arak+ ;ariana i

117

:itzgerald 8ivahno su razgovarali o slo8enosti topničkih vje8bi+ o pohodu na A6ganistan i o i anju njegova stri,a u SusseJu+ ni deset ilja udaljeno od njezina sela) 7ad su ostali sa i+ ponovno su se poljubili) Taj put on je polo8io ruku na njezine grudi) $oru enjela je sjetiv!i se njezine vreline i 8udnje koju je u njoj pobudila) 0Iao i je !to ora re/i da s o čuli lo!e o nje u)1 =ospo9i,a G ily obzirno je izgovorila te riječi) <o!eC ;ariana se nas ije!ila ne shva/aju/i) 0=ospo9i,e G ilyC1 0$oručnik :itzgerald navodno je prije godinu dana bezobzirno ostavio jednu ladu da u u Cal,utti) .ili su zaručeni jese,i a kad je on bez obja!njenja prekinuo njihovu vezu ostaviv!i je da se neudana vrati u Gnglesku)1 =ospo9i,a G ily je uzdahnula) 0?natno je naru!io svoj ugled u Cal,utti)1 "spreplela je prste u rukavi,a a) 0Iao i je+ ;ariana) -oljela bih da s o to prije doznale)1 Na slonu ispred njih gospodin ;a,naghten glasno se nas ijao neče u !to je bojnik .yrne rekao) ;ariana se uhvatila za ogradu) 0Naru!io ugledC Ali+ gospo9i,e G ily+ za,ijelo postoji obja!njenje za to) Ne ogu vjerovati da bi učinio ne!to toliko okrutno)1 04oi a se1+ nastavila je gospo9i,a G ily+ 0da je to učinio nakon !to je upoznao dru*u ladu da u s ve/i i etko ) 4na je bila dovoljno pa etna da ga odbije) 5d tada ga ne pri aju u 6ino dru!tvo) " ao je sre/u da je njegov puk+ u koje u je jo! bio o iljen+ nedugo poto napustio Cal,uttu kako bi se pridru8io ovo taboru)1 =ospo9i,a :anny ki nula je iz svojeg kuta) 04akako+ uskoro /e ,ijeli tabor doznati za to)1 0Ali+ gospo9i,e G ily+ gospo9i,e :anny+ moramo čuti i njegovu stranu pričeH1 0Ne+ ;ariana)1 =ospo9i,a G ily gledala je ;arianino li,e iz dubine svojeg !e!ira) 0$rekasno je za obja!njenja)1 $onovno je uzdahnula) 0Tvoja veza s :itzgeraldo ora zavr!iti) >vjerena sa da ti je to sada bolno+ ali s vre eno /e! biti zahvalna)1 ;ariana se sjetila očeva ozbiljnog li,a dok joj je govorio da vi!e ne s ije vi9ati svojeg prijatelja Dere yja) 7ako se to

118

oglo dogoditi drugi putC 7ako joj o8e biti zabranjeno vi9ati jedinu osobu koju je 8eljela+ jedinu osobu u "ndiji čija ju je prisutnost veselilaC =ospo9i,a G ily nagnula se naprijed) 0To prijateljstvo ne/e! orati sa a raskinuti1+ brzo je dodala) 0Da /u razgovarati s generalo Cottono ) :itzgeraldov nadre9eni sutra /e ujutro razgovarati s nji ) Nakon toga vi!e ti ne/e prilaziti+ o8e! biti sigurna u to)1 <jubazno se nas ije!ila) 0Ne brini+ draga) > ovo je taboru nekoliko pri jerenih u!kara,a besprijekornog ugleda) >vjerena sa da /e te jedan od njih učiniti vrlo sretno )1 =ospo9i,a :anny potap!ala je ;arianu po koljenu) 0;oja je sestra u pravu) Naočitost je u redu+ ali ne traje) 4obrog supruga čine dobro sr,e i dovoljan prihod)1 0=ospo9i,e G ily1+ relda je ;ariana koliko je god odlučno ogla+ 0ne ogu prekinuti svoju vezu s poručniko dok sa a ne porazgovara s nji )1 "Ne s ije! razgovarati s nji )1 =ospo9i,a G ily uspravila se na svoje u sjedalu) 0-jeruj i+ draga+ u!kar,i poput :itzgeralda veliki su !ar eri+ sposobni dovesti lade 8ene poput tebe u kojekakve nevolje)1 ;arianine isli odletjele su u !u arak drve/a perjastog li!/a+ k :itzgeraldovoj ru,i na njezini grudi a) Nije ogla podnijeti nepravednost svega toga) $re!la je ,ijeli put iz sela Keddington kako bi ustanovila da je sve isto kao i ondje) =ospo9i,a G ily napu/ila je usne) 0A sada zavr!i o ovaj neugodan razgovor) 5 to ladi/u vi!e ne a o potrebu razgovarati)1 S ;arianina ulaza doi alo se da je iz neba is,ije9ena sva boja) > SusseJu bi bilo hladno i ki!ovito) 4a je ondje nosila svoju plavu prugastu haljinu+ bila bi joj potrebna kapuljača za ogrtač kad bi se ona i :itzgerald vozili k njegovu stri,u+ gdje /e ih pri iti kao supru8nike) >ronila je pero u tintarni,u kao da lagano ubada) 0A ja1+ napisala je maj%i, 0neprestano gleda u svoje !krinje kako bih se uvjerila da se oji haljina a nije dogodilo ni!ta stra!no) Nekoliko njih posu9eno je od

119

gospo9a iz Si le+ koje jedva i poznaje + i silno se pla!i /u izgubiti ili uni!titi koju od njih)1

da

5trla je pero) Nije ogla nastaviti pisati te bes isli,e) .udu/i da je vijesti o :itzgeraldu tajila do trenutka kad /e biti sigurna u njega+ sada je ogla pisati sa o o svojoj povrije9enosti i bijesu+ a to je bilo previ!e bolno da bi se iznosilo na papir) Skočila je sa stol,a i pri!la krevetu+ a tada se naglo okrenula i pri!la radno stolu) $oto je naglo otvorila svoju !krinju i izvukla odje/u za jahanje) 04ittu1+ viknula je+ 0dovedi i kobilu i dva konju!ara)1 Tihi neznana, doveo joj je alu kobilu+ !to je značilo da je po!te9ena daljnjih poruka konju!ara Dara ;uha eda) To je bilo dobro) 4aljnje savjete proroka ne bi podnijela) > vojno taboru jahala je pre a terenu za paradu+ svjesna da je ljudi gledaju i da bi netko to ogao re/i generalu Cottonu) Nije arila za to) Tko je uop/e bio general Cotton+ staro zanovijetalo gri izna li,a i čupavih zalizaka+ koji je za večero sjedio pokraj gospo9i,e G ilyC 5ko ;ariane bilo je 8ivahno dok je jahala pokraj redova !atora) -ojni,i+ do a/i i Guropljani+ la!tili su oru8je i krpali odore) -olovska zaprega vukla je topovska kola) Gngleski časni,i naginjali su glave dok je jahala pokraj njih) Teren za paradu objahala je sa o dva puta prije no !to je :itzgerald a!u/i dojahao pre a njoj iz e9u dva !atora) Fi ga je ugledala+ počela se znojiti) 7ad je stigao do nje+ veselo se s ije!e/i+ ona u je poku!ala odgovoriti os ijeho + ali nije ogla) 0?ar ne!to nije u reduC1 ?agledao se u nju) 0Nije1+ protisnula je znaju/i da /e sve zauvijek upropastiti) 0=ospo9i,a G ily jutros i je ne!to rekla) > Cal,utti se lo!e govori o tebi)1 0Bto se govoriC1 =las u je bio iran+ ali koljeno u je poskakivalo u sedlu) 0De li rekla da sa ostavio djevojku+ da sa uni!tio njezine izglede za brakC1 Netko je u blizini zapalio vatru) 4o njih je dopro iris gorenja drva) ;arianina kosa pod velo lijepila se za njezino čelo) 0Desi li to učinioC1 upitala je)

120

04a) Ne)1 :itzgerald je pogledao u stranu+ a tada ponovno u nju) 0Nisa je bezobzirno ostavio) 5dbio sa o8eniti se njo e kad sa doznao !to je bila) To je sve)1 To nije oglo biti sve) ;ariana se ugrizla za usnu) 0;oli te+ re,i i !to je učinila) ?na! da /u ti vjerovati+ Harry)1 Iarko je 8eljela dodirnuti ga) Na obli8nje stablu ,vrkutale su pti,e) 5d ahnuo je glavo ) 07akve bi koristi bilo od togaC Ta je djevojka upropa!tena+ kao i ja)1 ?agledao se pokraj ;ariane+ u daljinu) 0Nisa islio da /e njezine la8i sti/i sve do $and8aba) De li ti gospo9i,a G ily zabranila vi9ati se sa no C1 ;ariana je drhtavo udahnula) 0Tvoj nadre9eni sutra /e ujutro razgovarati s tobo )1 $ribli8avali su i se konji) ;ariana se pribrala te ki nula dva a časni,i a koji su projahali pokraj njih+ a tada se ponovno okrenula pre a :itzgeraldu) "zgledao je toliko bespo o/no+ gledao je u stranu+ a ra ena su u bila pognuta+ da je ;ariana pru8ila ruku ne are/i za posljedi,e) 0>vjerena sa da postoji razlog za to !to si učinio) Ne ora! i sada re/i1+ dodala je kad on nije odgovorio) 0Ho/u re/i+ o8e o se sastati sutra+ kad nitko)))1 0Da sa časnik .engalskog topni!tva1+ grubo ju je prekinuo) 0Ako i zapovjede da se ne s ije vi9ati s tobo + ne ogu se oglu!iti na tu zapovijed)1 ?agnjurio je li,e u dlanove) 05+ .o8e+ za!to su vojsku uvlačile u toC1 ;ariana se ora vratiti u tabor prije no !to naslute da je oti!la) 0Ali1+ rekla je 8ele/i znati+ ukočena u očekivanju odgovora+ 0jesi li))) bi li ene o8enioC1 5kretala je uzde e9u prsti a) 04akako+ ;ariana)1 $odbo je svojeg konja) 0Bto si islilaC1 doba,io je preko ra ena dok je odlazio)

PPP
5na ne/e raskinuti vezu s :itzgeraldo ) Nije ju zani alo !to drugi govore) 7ad je gnjevno sjahala pred svoji !atoro + s onu stranu ,rvenog zida začuo se silovit+ uzrujan

121

glas) 0Ni naj anje e ne zani a !to tesari isle1+ izjavio je bučan glas) 0Stube /e biti podignute ondje, i bit /e podignute smjesta ! ?vučalo je kao da je to bojnik .yrne) 0"1+ nastavio je glas grubo poput turpije+ 0prona/i /ete tepihe za stube i pribit /ete ih na njih)1 To je doista bio bojnik .yrne) ;ariana je skinula !e!ir i protresla kosu) ?ar i on ora vikati dok su njezine e o,ije toliko uzburkaneC 0"+ Sotheby1+ dodao je bojnik+ 0 ora! se pobrinuti da darovi budu predstavljeni odgovaraju/i redo ) $onovi i upute koje si pri io)1 StubeC 4aroviC 4urbar) Nesposobna oduprijeti se prislu!kivanju+ ;ariana je pri!la ,rveno zidu i pogledala kroz rupu u platnu) .ojnik .yrne stajao je kao ukopan na putu+ okrenut joj le9i a+ i obra/ao se .ijelo ?e,u koji je ukočeno stajao u stavu irno) S druge strane puta skupina do a/ih radnika pokazivala je pre a hrpi dasaka) 04a+ bojniče)1 ?ečeva gri izna jakna bila je u rljana znoje ) > napetosti je bio sklon vikati) 4ok je sjedio pokraj ;ariane za večero + govorio je toliko glasno da je gospo9i,a :anny tijeko juhe dr8ala ubrus pred usti a) =ledaju/i kroz rupu+ ;ariana je od ahnula glavo ) 7ako su sestre Gden uopće ogle za isliti da bi se ona ogla udati za .ijelog ?e,aC 0$ortret Njezina -eličanstva1+ vikao je Sotheby+ 0daruje se prvi+ polo8en na bar!unasti jastuči/)))1 0De li zlatar ve/ vratio okvirC1 prekinuo ga je bojnik nestrpljivo tapkaju/i čiz o ) 0?latar)))1 04oista se nada da si rekao Dohnstonu da ne skida pogled s draguljara pri u etanju dija anata u okvir)1 .ojnik je orao podignuti glas do urlanja kako bi i drugi put prekinuo Sothebyja) Tesari su zurili u njih) "Svi oni kradu+ zna!) $otrebno ih je neprestano dr8ati na oku)1 0=ospodine+ okvir je spre an1+ viknuo je Sotheby

122

izbuljenih očiju na li,u s uvučeno brado ) 04a+ da) Nastavi+ čovječe+ ponovi upute)1 .ojnik je izvadio sat) 0Ne a ,ijeli dan)1 ?ačuv!i 4ittuov glas iza le9a+ ;ariana ga je u!utkala ahnuv!i ruko ) 0Nakon izno!enja anjih darova bit /e dovezena dva topa i)))1 0?aboga+ Sotheby1+ zaurlao je bojnik s puta+ 0jasno sa ti rekao da ti ho8itzeri oraju biti spremni za izlaganje do trenutka kad se dvije slonovske povorke sastanu nasred puta+ ondje)1 HoOitzeriH To je ne!to u če u bi tata u8ivao@ top kratke ,ijevi na ijenjen ispaljivanju zrna pod visoki kuto po9ignutosti) Nikada ga nije vidio izbliza))) Tata) 4a je ovdje+ uvidio bi da je ona u pravu u pogledu :itzgeralda+ koji ju je volio+ koji je volio "ndiju koliko i ona) Taj put ne bi zatvorio vrata i natjerao je da obe/a da /e ostaviti svojega jedinog prijatelja+ jedinu osobu koju je 8eljela) >vidjet /e da je :itzgerald za,ijelo s razlogo ostavio svoju djevojku) .ojnik .yrne i dalje je govorio) 0))) rekao sa ti naj anje dva puta da ih oraju vu/i kuliji+ a ne 8ivotinje) Teren pokraj !atora bit /e po eten i neću dopustiti da ga krdo 8ivotinja uneredi) " ne s ije! zaboraviti da je potrebno blizu poslo8iti streljivo kako bi ga aharad8a ogao vidjeti) Ieli dvije stotine zrna ondje+ i moraju biti pravilno slo8ena) Ako ustanovi da su nehajno poba,ana po tlu+ ti /e! odgovarati za to) Shva/a! li eC1 .ojnik je upro prsto u Sothebyjeva prsa) 0" pobrini se da do9e konju!ar Dar ;uha ed) Ne 8eli da s konji a po!alje onu budalu =ulaba 4ina) " pazi da konju!ari koji /e dovoditi 8ivotinje budu u ,istoj odjeći $ro!li put lo!e s o se pokazali) Ne bih te trebao podsje/ati da britansku "stočnoindijsku ko paniju u ovakvi prilika a ne bi trebali nad a!iti do a/i prinčevi+ bez obzira na to kakve su njihove a bi,ije) " aj to na u u+ ladi/u)1 5djedno se nas ije!iv!i+ tresnuo je Sothebyja po ra enu) 03azvedri se+ o če+ pokazat /e o i 3and8itu Singu) -idjet /e!H1

123

5krenuo se na peti i oti!ao pra!njavi puto + a iza njega u zraku ostao je jedva čujan zvuk trubljenja) Trenutak poslije stra8ari na ulazu su uz zve,kanje i tapkanje stali u stav irno) $et ilja dalje dva su jahača jahala preko !irokog terena za paradu u aharad8inu taboru) 0.udu/i da ne a ni četvrtinu tvoje rječitosti1+ rekao je Dusu6 .ati+ 0drago i je da ovo čini o zajedno)1 03ječitostiC1 Hasan je načinio gestu očaja) 0> ovo slučaju rječitost ne a nikakvu vrijednost) Gno ga)1 $okazao je !ator načinjen od 8ute vunene tkanine postavljen nedaleko od !irokog stabla+ na sa o rubu terena) 05vdje ne a nikoga osi stra8ara)1 Dusu6 se na r!tio dok su prilazili tiho !atoru) Hasan je od ahnuo glavo ) 0-ani je svezan osedlan konj) To znači da je aharad8a ovdje) Njegov je konj uvijek spre an za njega+ čak i dok je bolestan) Fuje da je vrlo slab) ;ora o sa o pričekati ondje)1 $okazao je nekoliko stola,a od trstike pred !atoro ) 0Ako stri, Azizudin nije s nji + uskoro /e biti) ;alokad ga ostavlja)1 Nedugo poto iz !atora je iza!la pognuta bradata prilika) Dusu6 i Hasan su ustali) 0Ah+ dragi oj1+ uskliknuo je 6akir Azizudin+ glavni inistar+ pru8iv!i ruke pre a Hasanu) 0Silno i je 8ao !to s o se i oi!li u <ahoreu) >pravo si bio oti!ao kad sa stigao) Sr,e i se para zbog stra!ne vijesti o tvojoj supruzi)1 Hasan je prihvatio zagrljaj svojeg za!titnika+ ali nije odgovorio) 0;oli te+ sjedni o)1 4r8e/i ruku na Hasanovi ra eni a+ 6akir Azizudin poveo ga je pre a stol,i a) 0Ne 8eli o uzne irivati aharad8u)1 Dusu6 je pro atrao glavnog inistra kako sjeda) Njegov dugačak vuneni ogrtač bio je izgu8van+ a brada nepodrezana) "zgledao je kao da dani a nije spavao) ;aharad8a je za,ijelo vrlo bolestan+ o8da i vi!e nego bolestan) :akir je dao znak slugi da donese vode) 5krenuo se

124

pre a Hasanu) 04o!ao si1+ rekao je+ 0tra8iti da ti se Sabur vrati)1 Hasan je ki nuo) Njegovo li,e ispod 6inog turbana bilo je irno poput ka ena) 0Ne ogu ti lagati+ dječače)1 :akir Azizudin izvadio je izgu8van rupči/ iz nabora ogrtača i obrisao li,e) 0;aharad8i je potreban tvoj sin) ?na da to ne zvuči razborito+ osobito u ovoliko 8alosno trenutku+ ali doista u je potreban)1 $ogledao je pre a 8uto !atoru) 0;aharad8a osje/a nadu dok je Sabur pokraj njega) 58ivi) Sposoban je vladati) .ez Sabura je slab) $odlije8e bolesti+ napadaji a oduzetosti i očaja) Tko to o8e objasnitiC1 -ratio je rupči/ na njegovo skrovito jesto u ogrtaču) 0A !to se tiče pitanja gdje je tvoj sin+ ogu ti re/i sa o ovo 2 jučer je napustio tvr9avu) Ako .og da+ sutra ujutro sti/i /e ova o+ na vrije e za početak durbara) 7ad stigne+ ostat /e s aharad8o sve do zavr!etka durbara)1 Hasan se ukočio) Dusu6 je pokraj njega razgibao ra ena+ a njegovo je oru8je zazve,kalo) :akir je nakratko pogledao Dusu6a) 0Ne brini1+ nastavio je okrenuv!i se pre a Hasanu) 0$obrinuo sa se da se pouzdani sluga brine o Saburu) 5be/ava ti da po zavr!etku dr8avnog posjeta o8e! odvesti sina ku/i+ u haveli 7a ar)1 0:akir sahibe+ moram prije vidjeti Sabura)1 04akako da ho/e!+ sine)1 :akir je ahnuo 8ivahno ruko ) 04akako da ho/e!) A sada+ Hasane1+ 8ivahno je nastavio+ 0svi zna o da aharad8in posao ne staje zbog durbara) -o9e 7asura ponovno su odbili aharad8i platiti danak) ;ora! oti/i ona o i naplatiti to) ?a to ti ne/e trebati vi!e od nekoliko dana) Nakon toga vidjeti /e! Sabura)1 7i nuo je pre a Dusu6u) 0" povedi prijatelja sa sobo ) > ovako te!ki trenu,i a trebao bi i ati prijatelje uz sebe)1 :akirov je glas o ek!ao i postao bar!unast dok su njegove oči prelazile od Dusu6ova oru8ja do li,a) 0>vjeren sa 1+ dodao je+ 0da ne/e biti poku!aja da se Sabur odvede prije zavr!etka durbara+ za petnaest dana) Trebao bi znati da onaj tko to poku!a+ riskira vlastiti 8ivot)1 Dusu6 nije pogledao Hasana) 5boji,a su ustali kad je

125

glavni inistar ustao i krenuo) 4ok su se vra/ali pre a svoji konji a+ Dusu6 je pljunuo na tlo) 04akle+ čak i sada ora! čekati petnaest dana da bi zagrlio svojeg sina dok 6akir uga9a aharad8ini hirovi aH1 =njevno je povukao uzde) 07ako je 6akir ogao ne stati na tvoju stranuC De li to zbog sela koja u aharad8a dajeC 7ako u tvoj ota, o8e biti prijateljC 5sobno bih ga drage volje ubio zbog njegove pohlepe)1 Hasan je iserpljeno uzdahnuo) 07oliko god se okrutni doi ao+ 6akir ne zaslu8uje r8nju) ;oj ota, i ja zna o ono !to ti ne zna!) ;aharad8a u ire i jo! nije izabrao svojega nasljednika) :akir Azizudin sa o ga poku!ava odr8ati na 8ivotu dok ne i enuje nasljednika+ jer ako u re ne izabrav!i ga+ tko zna kakvo /e nas zlo sna/iC :akir uga9a aharad8i zbog $and8aba+ a ne zbog sebe) 7ako u se ogu usprotiviti kad su toliki 8ivoti u pitanjuC1 5d ahnuo je glavo ) 0Ne+ aharad8u ne ogu voljeti) A sada ora o obaviti posao za njega+ ali ubrzo /e o se vratiti) .are /e ovdje oj sin biti siguran od kralji,a)1

126

&&) poglavlje
)etak, ',. studenog

>

svako doba dana1+ rekao je un!i ;ariani dok su jednog poslijepodneva stajali pred njezini !atoro + 0nad glava a na lete le!inari) "zgledaju kao ,rne točke koje kru8e nebo )1 ;ahnuo je 8ilavo ruko ) 0-idi! li ihC1 ;ariana je podignula ruku iznad očiju i pogledala pre a nebu) 0Tra8e rtva i u iru/a stvorenja na tlu1+ objasnio joj je un!i) 0Neki vjeruju da le!inari nisu uvijek bili ovdje) 7a8u da je ogulski kralj .abur+ kad je prvi put u!ao u "ndiju+ bio !okiran vidjev!i kako trupla 8ivotinja le8e ondje gdje su pala+ a njihovo raspadaju/e eso odnose sa o ravi i vrane) M?ar u "ndiji ne a le!inaraCN upitao je kralj .abur) 7ad u je rečeno da ih ne a+ poslao je po nekoliko parova+ da ih se uhvati i dopre i iz njegove do ovine u sredi!njoj Aziji) $re a toj priči+ od tada su ovdje) 7ad god pogleda! gore+ vidjet /e! ih kako polagano kru8e nebo )1 <e!inari koji su letjeli u svoji uobičajeni krugovi a visoko iznad rijeke Sutlej gledali su dva tabora koja su ondje niknula u sa o nekoliko dana) Du8no od rijeke+ koja teče u s jeru istokEzapad+ nalazio se velik+ uredan tabor podijeljen na dva dijela) > jedno su vojni,i u ,rveni jakna a i bijeli poprečni pojasevi a ar!irali na izvikivane zapovjedi po neto ra!či!/eno terenu za paradu+ dok su redovi te!kih topova na kotači a čekali s ,ijevi a okrenuti pre a sjeveru) 4rugi dio ponosio se !iroki puto + taboro ogra9eni

127

i u do a/oj odje/i vje8bali slo8ene pokrete na svoje terenu za paradu) HoOitzeri su pokusno ispaljivali zrna u udaljene !u arke) Iivopisno odjeveni konjani.rveni zido i prostrani !atori a) S puta su kretale stazi.i brinuli su se o dugi redovi a konja+ slonova+ deva i volova) Na tri zasebna bazara+ koji su sa i po sebi bili aleni gradovi+ u!kar.upkali na jutarnjoj svjetlosti+ a njihovi su jahači blistali) .i golih prsa s tkanino oko bokova i raspu!teno koso do struka pje!ačili su za nji a) .a u 8utoj svili i oklopi a od pletene 8i.a konjanika u svečani odora a čekalo na blistavi konji a) S druge strane rijeke bio je drugi grad !atora) .io je sličan prvo e+ ali ki/eniji+ s prostrani vrto koji je .vjetao u njegovu sredi!tu i s ore svile+ ka! irskih !alova i !atora od prugastog platna koji su se ki/enoj rasko!i protezali u daljinu) 5ndje su drugačiji pje!a.a a+ dvanaest oki/enih slonova klečalo je na tlu+ a njihovi bar!unasti ukra!eni pokrivači le8ali su u pra!ini) Na drugo kraju puta nekoliko je jedini.i a 2 kuhanje + !ivanje + izrado glinenih posuda+ kovanje jedi+ či!/enje u!iju+ brijanje ) Nasred puta kroz tabor+ iz e9u .a bavili su se razni zada.u!kar.i a preko rijeke Sutlej+ oslikani su slonovi hodali za deta! ano jedini.i i dječa.ubnjari su jednolično bubnjali dok se povorka pripre ala za prelazak rijeke na putu u veliki tabor na drugoj strani) 7ad je prvi slon stao na ost+ trkači koji su nosili dvije nosiljke pri!li su aharad8inu taboru sa sjevera) ?a nji a je jahalo dvanaest naoru8anih konjanika) Stenju/i od u ora+ stigli su do sredi!ta tabora+ napokon pro!av!i ispod izrezbarenog nadsvo9enog ulaza na veliki trg prepun ljudi+ na koje su !iroki putovi vodili iz e9u 128 .i napadali su za i!ljene neprijatelje) Napreduju/i pre a jugu iz tog tabora+ pre a neto načinjeno ostu na ča .rvenog zida i velikog !atora s lepr!avi zastavi.i+ 8ene i dje.e+ neto prokrčeni puto pre a obali rijeke) $okraj i iza njih konji su nestrpljivo .e koje su se pru8ale u svi s jerovi a) Tisu/e !atora okru8ivale su ognji!ta čiji se di sastajao čine/i vodoravni oblak nad taboro ) ..u!kar.

i nije bilo traga) Gunuh je+ glasno zastenjav!i+ ispru8io noge iz anje nosiljke+ a poto i ruke+ dr8e/i ih u zraku sve dok ga jedan od stra8ara nije povukao na noge) 5svrnuo se uokolo) 0=dje je aharad8ina povorkaC =dje jeC1 ?noj u se slijevao niz upla!eno li.no!tva krizante a u lon.ijelo jutro čekao da u dovedete dijete1+ "jutito je rekao) 0Nisa li va rekao da Sabura dovedete prije podnevaC1 Gunuh je visoki glaso zaustio odgovor+ ali je čovjek sijede brade ahnuo ruko koja ne opra!ta) 0Ne a vre ena za tvoje la8i+ =urba!an) =dje je dijeteC1 Nilu je pokazao pre a izrezbarenoj nosilj.u i u!kar.aharad8a je .i+ iz koje je ispod zavjese virilo aleno stopalo) Gunuh =urba!an naklonio se gotovo do tla) 0-isoko po!tovani)))1 04ječakov je sluga ondje1+ prekinuo ga je Nurudin+ pokazuju/i niskog čovjeka rijetke brade koji je čučao u sjeni obli8njeg !atora) 0" e u je Ah ad) 5n /e odjenuti dijete i 129 .e koji su nosili pladnjeve prekrivene tkanino ) Nosiljke su spu!tene pokraj svilenog !atora+ najve/ega na prednje dijelu trga) .i a) Stra8ari na konji a vikali su odguruju/i uzbu9enu dje.u glavnog nosača+ na ulazu u svileni !ator pojavio se sjedokosi u!kara. s potpuno sijedo brado ) 0Stani1+ rekao je) ?austavljena u zraku+ eunuhova ruka spustila se uz tijelo kad je 6akir Narudin+ upravitelj aharad8ina velikog ku/anstva+ krenuo pre a nosiljka a) 0.e) 0?akasnili s oH1 Njegova svilena odje/a zalepr!ala je kad je pojurio pre a nosači a koji su čučali) 05vo je tvoje djelo+ Nilu) ?ahtijevao si da se dijete nahraniH Ti si krivH1 7ad je dlano za ahnuo pre a li.vjetova naranče+ začina+ konja i slonova) Ali ondje je bio sa o jedan slon) 7lečao je dvadeset jarda dalje+ a njegove kljove pozla/enih vrhova blistale su na svjetlosti dok su se dvorani jedan po jedan penjali u njegovu nosiljku) .irisi o!usa i a bre iz !atora stapali su se s drugi irisi a 2 s iriso jas ina+ .u!kar.i na 6ino ukra!eni konji a odlazili su pre a svodu u daljini) 7raljevskoj povor.

i a nalik klizanju) 0To je sin Hasana Alija 7ana s aharad8ina dvora i unuk !eika -alijulaha iz <ahorea)1 7ad je aleni sluga čuo ta i ena+ nakratko je razrogačio oči) Stigli su do nosiljke) =urba!an je od aknuo zavjese+ pokrio nos i sagnuo se) A tada je uz aknuo+ li.odvesti ga aharad8i)1 Neveselo se nas ije!io) 0" ate sre/u da je jedan od slonova zadr8an)1 7ad u je pozornost privukao drugi proble + Nurudin je oti!ao+ a eunuh je skočio pre a slugi koji je čekao) 0))) aharad8i vrlo va8an)1 =urba!an je energično gestikulirao 8ure/i natrag+ a Ah ad je i!ao za nji dugi kora.i nije kao druga dje.a zgrčenog u ga9enju kad je slatkasti vonj neoprane ljudske ko8e izbio iz nosiljke) 0Ne zani a e !to /e! s nji 1+ rekao je Ah adu+ 0sa o to učini brzo) 4osta i je tog deri!ta)1 0=ladan je1+ rekao je glavni nosač kad je sluga čučnuo i pogledao u nosiljku) 0?adnji s o ga put nahranili)))1 0Ti!inaH Bto ti i a! s ti C1 viknuo je eunuh na Nilua) 0.u od s aragda i bisera+ dar koji je dobio od aharad8e)1 Nakratko je spustio pogled kad je sluga Ah ad uzeo dijete iz nosiljke) 0" a o sre/u) -jerojatno je previ!e bolestan da bi plakao) Nadaj o se1+ brzo je dodao+ 0da ne/e u rijeti do kraja dana) Ali ako u re1+ podignuo je ruke otvorenih dlanova+ 0ja ne/u biti kriv za to)1 Nilu i drugi nosači bez riječi su oti!li prona/i vodu+ hranu i od ori!te) 0.aC1 Nilu je ki nuo) 04a1+ uvjereno je odgovorio+ 0drugačiji je)1 Sabur je nepo ično sjedio na tlu dok ga je bradati sluga po no pro atrao te pregledavao podljeve na ko8i i krhke 130 .isli! li+ poput ene1+ napokon je upitao najstariji nosač+ 0da dijete u nosilj.it /e! ka8njen jer s o zbog tebe zakasnili) Ne oj isliti da /e! izbje/i oj gnjev) A ti+ Ah ade1+ rekao je okrenuv!i se pre a slugi+ 0odjeni ga u njegovu dvorsku odje/u i to brzo) " ne oj zaboraviti njegovu ogrli.

ali je sluga ustao i pozvao ga) 05+ bisti.a) Ali njegovo je stanje vrlo lo!e)1 ?abrinuto je od ahivao glavo + osvr/u/i se i pogledavaju/i ljude koji su trčkarali stazi.isti je+ s prazni ijeho obje!eni preko ra ena+ sa zani anje pro atrao kako Ah ad stavlja Saburovu izvezenu kapi.a) -odono!a je za ahnuo ijeho od kozje ko8e+ poprskav!i tlo kapi a vode kako se pra!ina ne bi podizala) . do9i ova oH1 0Bto treba!C1 upitao je čovjek s prizvuko dobro/udnosti svojstvene vodono!a a) $un ijeh na njegovi le9i a pritiskao u je ra e pre a dolje) Taj je bisti bio nizak i 8ilav+ ali korak u je bio karakteristično !irok i te8ak+ svojstven vodono!a a) $ogledao je dijete) 0Ali1+ rekao je shvativ!i+ 0dječaka je potrebno okupati)1 $ripre io je ijeh+ a Ah ad je svukao Saburovu prljavu ko!ulju i hlače+ da bi u poto lijevao vodu po glavi sve dok u kosa vi!e nije bila zapletena i dok u je ko8a prestala vonjati na zane arenost) Ah ad je skinuo koru koja se stvorila na Saburovu nosu i oprao tragove suza s njegovih obraza+ a poto ga je obrisao i odjenuo u 6ine satenske hlače te izvezenu satensku tuniku sa zlatni gu bi a) .a a aharad8ina vrta od lončani.u na njegove vla8ne kovrče te u oko vrata stavlja nisku s aragda i bisera) 0" a podljeve1+ pri ijetio je vodono!a dok su se divili svoje u djelu) 0Neka onaj tko je ozlijedio ovo divno dijete zauzvrat pretrpi deset tisu/a puta jaču bol)1 0.udove) 0$ogledaj ovoga alog+ unuka !eika -alijulaha1+ naglas je rekao Ah ad) 0Bto u je potrebnoC1 $revrtao je po Saburovi stvari a) 0$otrebna u je njegova odje/a i potrebna u je njegova ogrli.og je velik1+ 8alosno je odgovorio Ah ad kad je privukao Sabura i ustao) $okraj njih pro!ao je čovjek s te!ki pladnje slatki!a) 0Stani1+ doviknuo u je Ah ad i potrčao za nji s djeteto koje u je poskakivalo u naručju) Nekoliko trenutaka poslije Ah ad se ljestva a penjao u punu slonovsku nosiljku+ jedno ruko dr8e/i Sabura uz 131 .

svoje ra e+ a u drugoj liječni slatki!) > nosilj.i je slatki kvadrat razbio na anje ko adi/e koje je jedan po jedan stavljao u djetetova usta) 132 .

e G ily i stol.yrnea+ gospo9i.a :anny hinjeni !apato ) $okraj puta okupila se velika go ila) .a G ily i gospo9i.i u .i za blagovanje koji su naj anje o!te/eni na putu+ slo8eni u polukrug) =ospo9i.u u kosu+ zgrabila !e!iri/ i potrčala pre a glavno ulazu) =ospo9i.i topni!tva+ 133 .u) =dje je oni -ojni.a G ily okrenula se i pogledala raspored) 0Iao i je jadnog =eorgea1+ rekla je s uzdaho ) 0$okraj ulaza vidi njegov no/ni or ari/) .a) 7ad je .rveni odora a preko puta pripadali su pje!adiji) -ojni.ariana pre!la put pokraj novih stuba bojnika . e sahib+ e sahib+ orate po8uritiH1 viknuo je 4ittu+ pro ukao od uzbu9enja) 0.a :anny gesto joj je pokazala neka po8uri+ a poto pokazala na jedino prazno jesto pokraj nje) "za stola.a bio je !ator za prija + a tlo u nje u bilo je prekriveno bijelo tkanino ) Netko je uza zid s jestio ko ode+ stolove i stol.ariana se e!koljila na svoje stol.aharad8a 3and8it Sing je stigao) Na početku je puta sa svi svoji dostojanstveni.ariana je u etnula i posljednju ukosni.a :anny sjedile su ispred velikog !atora+ u prvo od dva reda zauzetih stola.e u nastojanju da dočara engleski salon) > drugo + anje !atoru bila je so6a gospo9i.i a+ pripre a se za povorkuH1 .ogli su u bare ostaviti ne!to da i a ka o odlo8iti knjigu)1 04rago i je da nisu uzeli oj krevet1+ odvratila je gospo9i.&2) poglavlje .

rveni bar!un gusto izvezen zlato + padao je ispod njegovih koljena) Njegova gole a glava iznad pozla/enih kljova bila je ukra!ena indigo i kar ino ) .ariana je nekoliko inuta bez daha gledala gore i dolje+ sve dok jedan britanski časnik nije galopo pro!ao pokraj nje u punoj brzini te a!u/i !e!iro iznad glave davao do znanja da je aharad8ina povorka krenula) ?apovijedi su odjekivale na sve strane) 3edovi vojnika naglo su se uspravili u stav irno i stavili oru8je u pozdravni polo8aj) 134 .a G ily napu/ila je usne) 0Faroban doja + kao u baj.ijelo je jutro i ala stra!ne grčeve u trbuhu) Ne zna ho/e li biti sposobna izdr8ati 9urbar)1 =ospo9i.a trgova.ijeli ovaj put da bih)))1 =o ila je počela uzbu9eno kli.a i slugu trčala su e9u go ilo viču/i od uzbu9enja) "za vojnika stajali su sluge na !krinja a+ s ije!e/i se i gurkaju/i jedni druge) =dje je :itzgeraldC .kland na veliko slonu do!ao iza ugla+ sa s ahuto ) 0Ah1+ dahnula je gospo9i.e :anny) 0Nedvojbeno hoću izdr8ati ovaj durbar) Ako bude potrebno+ zatra8it /u da se oj krevet donese na svaku s otru i svaku večeru) Nisa pre!la .a G ily puhnula je s druge strane gospo9i.iH1 3asko!ni pokrivač na slonu+ rubinski .ati) 4je.i) =eorgea jo! nisa vidjela potpuno odjevenog u zlatnu tkaninu i brokat) 7akva !teta1+ dodala je kad ju je brat pogledao i uputio joj osoban+ nahereni os ijeh) 0.a :anny povjerljivo se nagnula pre a njoj) 0Dadna G ily .a su odjurila s druge strane !atora+ a tada se ponovno pojavila+ uzbu9eno ple!u/i+ kad je lord Au.u plavi odora a+ a e9u nji a i :itzgerald+ za.a :anny+ 0jeste li ikada vidjeli slona poput =eorgeovaC 4o a/i ljudi pravi su u jetni.aldahin od zlatnog brokata s resa a+ na četiri zlatna stupa+ zasjenjivao je zaobljenu+ zlatnu nosiljku) =ospo9i. iz bajke)1 Guropski i do a/i vojni.i tada su ve/ stajali pokraj puta te u očekivanju izvijali glave u oba s jera) 4je.isli da u se ne svi$a biti prin.ijelo su negdje drugdje) =ospo9i.

.ala+ riskiraju/i 8ivot za novči/e koje je aharad8a ba.aharad8a je bio sa u svojoj nosilj.ao go ili+ grabe/i ih iz ko!are koja u je stajala pokraj nogu) .i+ tako9er okru8eni uskovitlano go ilo ljudi i konja) Dahači u aharad8inoj povor.ahut nije znao engleski pa je povike lorda Au.io posljednje novči/e te se nas ije!en uhvatio za rukohvat) 4ječa.aharad8in 8ilavi ahut na zapovijed se nagnuo i obratio se svojoj 8ivotinji) 7ad je slon odgovorio ubrzavanje koraka+ aharad8a je iz nosiljke ba.i ukra!enoj dragulji a+ a njegov visoki slon nadvisivao je konje njegovih stra8ara) "za njega je+ e9u dostojanstveni.i a pra!ine koji su se podizali pod slonovski noga a) Na drugo slonu brzog koraka sluga Ah ad počeo je bez riječi oliti zatvorenih očiju+ dok je dijete u njegovi ruka a klonulo) 7ad se aharad8ina povorka ljuljaju/i pojavila u vidno polju+ ahut lorda Au.a skakala su pred slonove i uz i.i a+ bio njegov jedini zakoniti odrastao sin 7arak Sing+ koji je grizao nokte i nezainteresirano zurio u rasko! i sjaj+ dok je ali sluga u kutu nosiljke jedno ruko dr8ao slaba!no dijete+ a drugo se pridr8avao za ogradu) Na drugi slonovi a slijedili su ih aharad8ini najvi!i inistri i savjetni. ka8e H1 vikao je jedno ruko pridr8avaju/i svoj zlatni trorogi !e!ir) .klanda po8urio je svojeg slona) ?a nji su jednako ubrzali oki/eni slonovi drugih du8nosnika) $okraj 8ivotinje na čelu ljuljale su se lepeze od paunovih pera+ zastave ukra!ene resa a i srebrni !tapovi u obliku kuke+ a njihovi su nosači tada trčali kako bi dr8ali korak sa slonovi a) <ord Au.i su se oteli iz go ile koja se naguravala i trčali pokraj glo azne povorke+ ka!lju/i u obla.i plesali su na svoji konji a+ dok je za svaki konje + dr8e/i se za njegov rep+ trčao polugoli u!kara.klanda 135 . uspori.kland se+ sa na čelu+ dr usao na svoje slaba!no zlatno sjedalu+ blijed od straha) "Uspori. duge kose koja je vijorila iza njega) Seoska dje.

i napu!tali su obje povorke+ odba.protu ačio kao poti.u) Trenutak poslije lord Au.re8asti oklopi blistali su na sun.ariana je zadr8ala dah te pogledavala na jednu i drugu stranu+ dvije povorke) 7ako /e spriječiti sudarC 5svrnula se i ugledala doktora 4ru onda+ vikara+ i jednoga starijeg+ gostuju/eg učenjaka+ stisnute u drugo redu stola.aje te je slonu zapovjedio trčati jo! br8e) =ajde su počele zavijati) .i) 0Sada se vi!e ne ogu zaustaviti1+ !apnula je gospo9i.ivali 136 .a veliki sun.i pokraj puta kli.obrano ukra!eni resa a) ?a nji su i!li drugi slonovi te vrtlog prate/ih konjanika i stjegono!a) .i G ily+ a drugo je uzela rupči/) 05+ G ily1+ rekla je drhtavi glaso + 0silno sa ponosna na =eorgea+ i na GngleskuH1 =lazba je zasvirala glasnije) -ojni.isli da idu prebrzo)1 0$ogledajH1 gospo9i.a G ily ukočeno su sjedile u svoji svijetli svileni haljina a+ nepo ične i nije e) .ariana je pogledo pretra8ivala put) =ospo9i.kland izronio je iz vrtloga pra!ine s lijeve strane+ vode/i svoje brze slonove i četiri čete bengalskih kopljanika ravno pre a aharad8inoj povor.a :anny) =ospo9i.a :anny kad su na put dojahala dva britanska časnika viču/i i a!u/i ačevi a) 0.a :anny pru8ila je jednu ruku pre a gospo9i.ali su dok su se dvije strane pribli8avale+ predvo9ene olujo pra!ine) 0Ne!to nije u redu1+ rekla je gospo9i.a :anny pokazala je nadesno kad se pojavio prvi aharad8in slon+ kao iz pra!njavog sna+ dvije stotine jarda dalje) 4olazio je iznena9uju/e brzo+ s jedni putniko za!ti/eni od sun.a) Svi su se doi ali opčinjeni a predstoje/i sudaro ) 4ok su se dvije povorke ubrzano pribli8avale jedna drugoj+ čelni ahuti stajali su na vratovi a svojih slonova i ahali 8eljezni !ipka a+ izvikuju/i zapovijedi koje su se gubile u bu.a :anny i gospo9i.i koju su proizvodili vojni orkestri) Trka/i i prate/i konjani.

klanda+ odnose/i desetke jarda bar!unastog prekrivača i rub britanske nosiljke) 0AhhhhhH 1 panično je povikao jadan stari učenjak+ kojega su doktor i vikar napustili) $ra!ina je ispunila .a gospo9i.e u nosiljku 137 .zastave i paunova pera te 8urno silazili s puta) -ojni.arianin nos i usta) -alovi kaosa preplavljivali su je dok su preostale 8ivotinje+ i dalje brzo napreduju/i+ tra8ile izlaz iz izvjesne katastro6e+ a njihovo upla!eno glasanje pratili su povi.aharad8in slon skrenuo je ulijevo) >z glasan zvuk paranja projurio je pokraj slona lorda Au.kland odjedno + neki čudo pojavio i uspravio u nosilj.i do a/ih ljudi i buka orkestara koji su se nad etali) Neki su uspjeli skrenuti+ ali neki nisu ogli izbje/i sudar dok su se njihovi ahuti hvatali za or u+ a putni.ariane gospo9i.i i gledatelji bje8ali su dok su ovi dolazili pre a nji a) 0>staj+ čovječe+ spa!avaj glavuH1 viknuo je doktor iza stol.e :anny) Tri u!kar.ariana je napola ustala+ a tada je shvatila da u !est jarda suknji s plavi pruga a ne o8e prije/i preko stol.nogo ruku preba.ahuti su napokon odustali od jezika i počeli su anuto ahati ruka a) .rveno+ naglav.i iz nosiljki letjeli su uokolo poput krpenih lutki) De li itko ispao iz nosiljkeC Ako jest+ nedvojbeno je poginuo) .u kako bi bila !to anja) .ariane skočila su kao jedan i počela preskakati stol.ilo je alo aharad8ino tijelo+ odjeveno u .u :anny za ruku dok je slon lorda Au.e) .ravoH1 $okraj .a iza .a a) .ariana je čvrsto uhvatila gospo9i.a s visoki naslono ) Fekala je predugo da bi istrčala na put) Stoga se sagnula na stol.klanda dr!/u/i od straha+ s o!te/eno i očito prazno nosiljko posrtao pre a njihovu redu stola.a :anny ostala je nepo ična+ pogleda uprtog ravno pred sebe+ poput kipa u pra!njavoj svili i vrp.a) 0Shabash+ bravoH1 veselo je viknuo njegov ahut+ pljeskaju/i svojeg slona po glavi kad se lord Au.i+ ravnaju/i udubljenja na svoje trorogo !e!iru) 0.ahuti su vodili dva čelna slona sve dok se nisu na!li jedan pokraj drugoga) .

generalnoga guvernera) Cijeli roj konju!ara odveo je upla!enog slona lorda Au.a okrenula pre a .kland i 3and8it Sing+ jedan visok i blijed+ a drugi sitan i ta noput+ zagrlili 2 aharad8a s odu!evljenje + a lord Au.ariani) 0Nije li ovo čudesno+ dragaC1 uzviknula je) 0Nije li ovo divan spektaklC1 Sklopila je ruke) 0.o8e o se sa o pitati !to je sljede/eH1 138 .klanda do posebnih stuba gdje su se lord Au.kland sa svečano ozbiljno!/u) Tek se tada gospo9i.a :anny ozarena li.

ijelo o8e! platiti za ono !to /u u datiC1 7ad u Ah ad nije odgovorio+ čovjek je debeli prsto dodirnuo Saburovu 6inu odje/u) " 139 .uji.io na dno nosiljke pri če u je Ah ad ozlijedio zape!/e+ ali doi alo se da dijete nije ozlije9eno) .a ljudi prolazila je pute + vojni.i i pro atrači kru8ili su oko reda slonova koji su klečali) Ah ad je trljao svoje oteklo zape!/e dok u je dijete tiho le8alo na ra enu) 0.a+ do!ao u je bli8e) $ogledao je dijete koje je nepo ično le8alo na Ah adovu ra enu) 0Da sa siro a!an čovjek1+ ozbiljno je odgovorio+ 0a ovo je dijete ro9eno u bogatoj obitelji) ?a.u vojnika i pro atrača kako bi opazio nekog korisnog) 05+ kuharu1+ doviknuo je čovjeku čija je odje/a irisala na di drva i začine+ 0bi li i pripre io hranu za ovo dijeteC1 7uhar+ čovjek okrugla li.i po ljestva a si!li na tlo i krenuli za aharad8o u !ator za durbar) Fak je i ahut nestao) .aba nije dobro1+ naglas je rekao pogleda uprtog u !ator za durbar) 0Ne bi trebao i/i u tu gu8vu)1 5brisao je čelo neozlije9eno ruko ) 0.ili su sa i na slonu) 7ad se kaos sti!ao+ njihovi su suputni.&() poglavlje dalje dr8e/i alog Sabura u naručju+ sluga Ah ad pogledao je sa slona koji je klečao) Sudar ih je ba.aba ora jesti) Tko zna kad /e ovaj sastanak zavr!itiC1 4r8e/i Sabura+ oprezno je si!ao niz ljestve+ a tada ostao stajati na jestu+ pogledo pretra8uju/i buji.

i sa svileni turbani a+ nau!ni. joj se zaljuljao kad ga je netko gurnuo odostraga) =dje je aharad8aC 4ok se .a ljudi nastavila dalje+ nose/i .a i sjela) Fekala je da se njezine oči prilagode na ta u+ a tada je s olak!anje trepnula kad je pokraj sebe razabrala gospo9i.a a+ u!kar.kland+ koji je jedno ruko dr8ao lakat jednookog do a/eg čovjeka sijede brade odjevenog u .ariana je u 8a oru pipala put do polukruga stola.u :anny+ koja se borila sa svoji !alovi a jer joj je odjedno bilo zagu!ljivo vru/e+ i gospo9i.ariana naprezala kako bi vidjela+ pojavio se lord Au.i) Netko je izviknuo zapovijed i platno na glavno ulazu uz !u!tanje se od otalo do tla+ preplaviv!i prepune !atore gotovo rkli rako ) >laz u anji !ator tako9er je zatvoren+ či e je kru8enje zraka one ogu/eno) .arianu kroz glavni !ator pre a unutarnje !atoru u koje su bili so6a i stol.i s rasko!ni brada a i brkovi a+ bili su posvuda) Horda britanskih vojnika iza nje odgurivala je stra8are i pobočnike 8ure/i kako bi bili pri ljeni u !ator) > !atoru je buji.u G ily+ kako se na kraju so6e hladi lepezo ) Stola.a :anny+ 0ali+ !to je s =eorgeo C1 .rveni turbano klonula je na prsa+ a dugačka 140 .kland nepo ično sjedi pokraj aharad8e i razrogačenih očiju zuri u nekoga iza nje) Ne+ ne!to nije u redu s ali aharad8o ) Njegova glava pod .ere onije gurnuo je starog aharad8u pokraj gospo9i.rvenu svilu+ a drugu je ispru8io pred sobo probijaju/i se do so6e) 7ad su stigli+ bez .i koja ju je odnijela u !ator za durbar) Ta noputi u!kar.ariana se prepustila buji.a a i ogrli.e G ily i poto sjeo s druge strane) -reli zrak bio je sve te8i) Dedan je Gnglez viknuo zapovijed i go ila se po aknula unatrag dok se ta a vanjskog !atora pretvarala u sivilo) 0Netko je ponovno otvorio glavni ulaz+ hvala nebesi a1+ pro r ljala je gospo9i.ariana se okrenula i vidjela kako lord Au.04aj i zlatni gu b s ovog odijela i pripre it /u ti 6inu večeru dostojnu sa og aharad8e)1 .

arianina koljena i slio joj se niz stra8nju stranu potkoljeni.u+ ona je gledala u njega+ revno pa te/i kako izgleda@ njegovu dugu+ za!iljenu sijedu bradu+ zatvoreno slijepo oko+ blistavo+ inteligentno zdravo oko+ !aljivost na njegovu li.e) Sikhi iza nje r ljali su e9u sobo ) Svatko od njih nosio je bare dva oru8ja) <ord Au.naghten+ politički tajnik+ brzo prevodio sa svojeg stol.a) .a.sijeda brada le8ala je na redu krupnih bisera oko njegova struka) 4oi alo se da nije svjestan naočitog ladi/a+ oki/enog s aragdi a+ koji je sjeo pokraj njegovih nogu i stao ih asirati zabrinuto pro atraju/i njegovo li.kland polako se udaljio od aharad8e i sjeo na rub so6e+ uzdrhtalih obraza) Napokon je zrak počeo strujati) -anjski ulaz aloga !atora bio je otvoren) Stari aharad8a podignuo je glavu i pogledao ravno u .ariane taj su prizor napeto pro atrala dva britanska časnika) .ariana je kri!o brisala znoj s li.ilo je zapanjuju/e da na to zagu!ljivo + bučno jestu itko o8e govoriti o vrtovi a) 7ad se go ila ponovno razi!la kako bi časnik donio portret kralji.a nedaleko od so6e) Fovjek na podu koji je govorio toliko tečno+ nagla!avaju/i riječi pokreti a ruku+ za.yrne uhvatio je ladog časnika iz trinaeste pje!adijske+ !apnuo u ne!to i poto ga gurnuo pre a ulazu) Curak znoja krenuo je s pregiba .e -iktorije na bar!unasto jastuči/u+ nov+ 141 .u) 7ad je val op/eg olak!anja preplavio !ator+ pokraj aharad8ina koljena sjeo je čovjek lukavog li.ojnik .klanda i počeo bez ironije na urdsko izgovarati niz velikodu!nih pohvala koje su obuhva/ale irisne vrtove i pjev slavuja+ dok je gospodin .un!i sahib rekao joj je da njegova titula 6akira označava poniznost+ iako su na ko!ulji koju je nosio ispod skro nog ogrtača blistale si/u!ne !koljke) .ijelo je bio 6akir Azizudin+ aharad8in glavni inistar) .i a bode8a koji su i virili iz pojaseva) Nedaleko od .rno brado + u grubo vuneno ogrtaču+ pozdravio lorda Au.a s gusto .e) >znojena se go ila e!koljila) Skupina sikha progurala se pre a so6i+ očiju uprtih u svojeg klonulog kralja+ s ruka a na dr!.arianu) Ne obaziru/i se na iznenadnu o agli.

o8da je Sabur baba ve/ bio u !atoru+ o8da je u gu8vi neopa8eno pro!ao pokraj njega) $okraj Dara .ijelo je jutro i ala grčeve) $a ipak+ ona je sada sjedila na rubu so6e i s ireno se s ije!ila) .jenjuju/i koliko joj je nelagodno) To je bilo previ!e nepravedno) =ospo9i.a u nesvijest ili povra/ati na tepih+ ili oboje) 7ad je aharad8a posegnuo pre a kraljičinu portretu+ vani se začula zaglu!uju/a buka koja je nadjačala zvukove oko .ariana je naglo ustala dr8e/i ruku pred usti a) 0Nada se da tu počasnu paljbu ispaljuju podalje od konja1+ čula je kako jedan Gnglez govori dok se probijala pre a ulazu) -isok+ bradati do a/i čovjek ispred nje tako9er je izlazio iz !atora pa joj je nesvjesno po agao otvaraju/i joj put+ a njegov je dug izvezeni ogrtač bio poput svjetionika koji ju je vodio kroz polu rak) Stigav!i do ulaza+ na trenutak je stao kao da tra8i nekoga+ a tada je brzi korako pre!ao preko puta) Dar .i a čekala taj trenutak+ tada je shvatila da /e+ ako od ah ne iza9e iz !atora+ pasti sa stol.arianinu trbuhu pridru8io se neugodno osje/aju u glavi) ?atvorila je oči+ pro.ol u glavi pojačala se) .ariane) .uha ed pogledo je prelazio po putu dok je pokraj !atora za durbar čekao s konji a koje /e bojnik .uha eda jedan je ladi konju!ar tresao pra!inu sa svoje nove odje/e) 07akvo bogatstvo+ kakve s o dragulje vidjeliH1 divio se) Dar .neugodan osje/aj u .yrne darovati aharad8i) 7ad u je Ba6i sahib rekao neka e9u članovi a aharad8ina dvora prona9e !eikova unuka+ islio je da /e to biti lakoA ali aleno dječaku nigdje nije bilo ni traga) .ariana+ koja je jese.a (mil) .uha ed je ki nuo) Fak se ni haveli 7a ar+ najva8nija ku/a koju je do tada posjetio+ bogatstvo nije ogla jeriti s ovi e) Fak ni !eik -alijulah+ unatoč svoj njegovoj slavi+ nije posjedovao 8ivotinju nalik pokriveni i oslikani slonovi a koji su bili svezani s druge strane puta+ ili čak konji a čije je uzde u to trenutku dr8ao) Nagli pokret privukao u je pogled) "z !atora za durbar iza!ao je poznati čovjek+ osvrnuo se uokolo i poto po8urio 142 .

uha ed stigao dodati jo! ne!to+ pridru8io i se Dusu6 .ir+ sahibe1+ rekao je) Hasan se okrenuo) "zbliza je bio visok gotovo kao i Dar .io je na ovo slonu+ a sada ga ne a i nitko ne zna gdje je)1 143 .preko puta+ pre a slonovi a) "za njega jo! je jedna prilika doteturala na svjetlost+ dr8e/i ruku na glavi) .uha eda ne prepoznav!i ga+ a tada se ponovno okrenuo pre a ahutu) 05pi!i i tog slugu1+ zapovjedio je) 0Hoda dugački korako 1+ rekao je čovjek+ 0i stoji ovako)1 $ognuo je ra ena i uvukao prsni ko!) 0" e u je Ah ad1+ susretljivo je dodao) Dar .uha ed stigao k nje u) 4oi ao se anje bolesni nego kad ga je vidio u ku/i njegova o.ijelo nije do!ao s povorko )1 04o!ao je)1 Hasan je ljutito ahnuo pre a 8ivotinji koja je klečala+ i dalje s pričvr!/eni ljestva a) 0.ijelo odnio dijete) Nisa vidio u koje je s jeru oti!ao) 4a sa znao)))1 Slegnuo je ra eni a) Hasan je pogledao Dara .ati+ li.uha ed ponovno se okrenuo pre a putu upravo na vrije e da vidi kako je Hasan stigao do svezanih slonova i počeo gestikuliraju/i razgovarati s neki tko je čučao u sjeni) Hasan je jo! te!ko disao kad je Dar .uha ed) 03e.a+ ali je jo! i ao podočnjake) =njevno je gledao čovjeka koji je ustao) 07a8e! da je dijete ova o do!lo na slonu+ ali sada ga ne aC1 07ao !to sa va rekao+ hazur1+ odgovorio je ahut+ 0sluga je za.ila je to lada e sahib) Dar .uha eda+ u ljude na putu) Dar .uha ed pokazao je slonove i konje koji su trebali biti darovani) 0Ako je istina !to taj čovjek govori+ Sabur baba nije pro!ao pokraj onih konja) 4a jest+ ja bih ga vidio)1 $rije no !to je Dar .i1+ nezainteresirano je zapovjedio+ a njegove su oči nestrpljivo gledale preko ra ena Dara .rvenog od 8urbe+ i uzeo Hasana za ruku) 0Fekao sa pokraj topova otkako su do!le povorke1+ rekao je bez uvoda) 0Nisa vidio Sabura) ?a.a .uha ed se po aknuo) 0.

i svi u haveliju 7a ar ole za tebe) .rvenog platna) 0" ja sa čekao1+ rekao i je) 0"ako nije vi9en+ uvjerava vas da Sabur nije izgubljen) .u+ zjeni.og da+ svi /e o uskoro vidjeti Sabura)1 0$ogledajteH1 Dusu6 je pokazao na drugu stranu puta) S jedne strane !atora za durbar kuliji su s u8adi preko ra ena vukli dva topa pre a pira idi topovskih zrna) $le eniti sikhi i britanski časni.og je dobar)1 0Ba6i sahibe1+ rekao je Hasan otvaraju/i dlanove+ 0glavni inistar zapovjedio i je poslijepodne oti/i u 7asur) Ako sada ne vidi Sabura+ kad /u ga vidjetiC1 ?atvorio je oči) 0.ariana nesigurno ustala) 0?a!to si izjurila iz !atora upravo kad su donijeli kraljičinu slikuC Svi su te vidjeli)1 05djedno i je bilo vrlo lo!e) Iao i je+ gospo9i.Dusu6 .udi strpljiv+ dragi Hasane+ .a okrenula su se pre a blago glasu koji je progovorio iza njih) Ba6i sahib+ prijatelj !eika -alijulaha i tu ač snova+ pokazao je pre a čuvano ulazu u zidu od .arianu koja je sjede/i pognuta na stol.arianaC1 hladan glas prenuo je .a G ily je puhnula) 0Ne zani a e kako si se osje/ala) -i!e se ne s ije! tako pona!ati)1 $ru8ila joj je sve8anj !alova) 0" uz i ovo) Ne ogu ih nositi vi!e ni trenutka)1 144 .nšalah.olite+ Ba6i sahibe+ da svojeg sina uskoro vidi 8ivoga)1 Dadan čovjek) Dar . ako .u oka svojega+ koja ga je čekala u njegovu planinsko selu) 7ako bi on podnio njezinu odsutnost kad bi nestalaC Ba6i sahib je ki nuo) 0Tvoj ota.ariana je izgu8vani rupči/e tapkala po gornjoj usni) =ospo9i.a G ily kad je .e :anny)1 .u za goste gurala uvojke kose pod !e!iri/) 0?aprepa!tena sa tvoji pona!anje 1+ dodala je gospo9i.i počeli su izlaziti iz !atora za durbar i krenuli pre a topovi a) 0Desi li dobro+ .e G ily+ gospo9i.uha ed po islio je na Nasrat+ svoju ozbiljnu k/erki.ati je trepnuo) 0Bto /e o sadaC1 0Sabur nije izgubljen)1 Sva četvori.

a u odora a bengalskog konjičkog topni!tva) Na jedno kraju prvog reda stajao je poručnik Harry :itzgerald+ sa sabljo o pojasu i pogledo uprti u zrak iznad njezine glave) 05h+ zaboga1+ pro r ljala je gospo9i.rpljeno nakon toliko opse8ne .kland i aharad8a pri!li topovi a) 5boji.a G ily čvrsto je uhvatila .ariana je+ i dalje dr8e/i !alove gospo9i.un!i sahib jedno joj je donio boči.rvena li.ijevi a ukra!eni aharad8ini grbo ) Te!ki su topovi najče!/e odlučivali o ishodu bitke) .a :anny) "Nema potrebe da gleda o počasnu stra8u)1 =ospo9i.ojnik .ariana je okrenula glavu) -isoki+ bradati dvoranin koji je ispred nje izlazio iz !atora sada je stajao pokraj nje) > orni pogledo če!ljao je go ilu+ kao da tra8i ne!to !to je izgubio) 4oi alo se da iz njega isijava tuga) 7ad se po aknuo+ njegov lijepi ogrtač za irisao je na sandalovinu) .a su izgledala is.u i povela je pre a hrpi topovskih zrna) 05davde se sasvi dobro vidi1+ izjavila je kad je stala) 0$ogledajte+ dolaze oj brat i aharad8aH1 ?ačuv!i ne!to sa strane+ .e G ily+ gledala 145 .?rak je po ogao .a i zadovoljan sobo + a Sotheby je pokraj njega uzrujano treptao) 7ad se aharad8a pribli8io topovi a kako bi ih pogledao+ go ila je krenula naprijed) Dedan je glas izviknuo upozorenje kad je netko udario u pa8ljivo slo8enu pira idu) .yrne i Sotheby stajali su iza pira ide topovskih zrna+ bojnik .e irisnih ulja@ ru8e+ a bre i o!usa) A njoj je najdra8i bio topao+ pri a ljiv+ slo8en iris sandalovine) :itzgerald je ogao nositi sandalovinu da ga je za olila) =o ila se raz aknula kako bi lord Au.ere onije) <ord Au.arianu za nadlakti.kland hodao je oznojena li.ariani) Fvrsto dr8e/i !alove+ po!la je za sestra a s druge strane !atora+ gdje su gledale darivanje 8ivotinja) Ali ona je zapravo 8eljela vidjeti topove+ posve nove i sjajne+ s .ogla je i enovati nekoliko va8nih))) Naglo je udahnula) $red njo su ispred dva topa u stavu irno stajala dva reda u!kara.a u svojoj ovje!enoj rasko!i+ a ali aharad8a polako je koračao pokraj njega) .

podignuli su star.a na noge+ dok je lord Au.arianinu zape!/u kad su uzne ireni stra8ari sikhi ponovno posegnuli za oru8je ) Tu8ni čovjek pokraj .ariana je pogledala tko je to rekao+ ali uspjela je vidjeti sa o stra8nji dio grubog ogrtača glavnog inistra lukavog li.ritan.i /e ovoj ze lji donijeti sa o zlo)1 .kland zurio u daljinu hine/i da nije vidio ni!ta od toga) 0<o! znak+ vrlo lo!1+ pro r ljao je netko na pand8apsko ) 0.yrne i .e G ily pribli8ila se .a dok je odvodio aharad8u) 146 .kako se najvi!e zrno polako odvaja i kotrlja niz pira idu+ pre a aharad8i) 5n ga je prekasno vidio) ?rno je ubrzalo+ udarilo ga u gle8njeve i izba.ijeli ?e.ariane skočio je naprijed pri če u je njegov 6ini ogrtač zalepr!ao+ ali prije no !to je stigao do aharad8e+ bojnik .ilo iz ravnote8e) $rije no !to ga je itko stigao uhvatiti+ 3and8it Sing+ aharad8a $and8aba+ opru8io se u pra!ini pred britanski topovi a) 3uka gospo9i.

e na njegovoj nadlakti. 1.a :anny dvije večeri poslije+ nadglasavaju/i bubnjanje aharad8inih svirača+ dok je pro atrala izvezeni baldahin iznad njihovih glava) 0Njegovi su !atori vrlo 6ini+ to je istina+ ali jednako su pra!njavi kao i na!i) " jeste li pri ijetile biljkeC ?a.klanda stajao je Harry :itzgerald i gledao iznad .a N is o trebali toliko brinuti zbog aharad8ina tabora1+ pri ijetila je gospo9i.i odbijao svjetlost uljani.aharad8a je razgovarao s lordo Au.ijelo ih dani a nitko nije zalio)1 Stotine alih uljani.klando po o/u svojega .a) "za srebrnog stol.a lorda Au.arianine glave+ neizdr8ivo naočit sa zlatni gajtano ) $rije nekoliko trenutaka uhvatio je njezin pogled i ki nuo joj krajnje neznatno) . -rosin.rnobradog glavnog inistra+ podi8u/i i spu!taju/i ruke) 3anije te večeri i on je uhvatio .jenjivanje+ kad se nagnuo s prijestolja i obratio se svoje u inistru) Tada je osjetila da je ponovno gleda jedini oko i s nelagodo je shvatila da se zagledao u njezin dekolte i gola ra ena+ otkrivene lijepi izrezo posu9ene haljine) $rije no !to je uspjela okrenuti glavu+ aharad8a joj je uputio pogled pun neskrivene pohote) 147 .&R) poglavlje Nedjelja.a treperile su na ogra9eno prostoru na koje su sjedili o otani na večernjoj hladno/i+ aharad8a podvijenih nogu na svoje zlatno prijestolju u obliku zdjele+ s 7ohEiENoor dija anto koji je s te!ke narukvi.arianin pogled+ ali pogled staroga vladara nije otkrivao toplinu+ nego sa o pro.

i a+ 0to je za.a a i njihovi glazbeni.ariana dobro razu jela te tu8ne riječiH "ako je bio sasvi blizu+ :itzgerald kao da je bio tisu/u ilja daleko od nje) 0.lizu sa ti!.a G ily) 04oi a se da se zaljubila u =eorgea na prvi pogled)1 . *ovorila je njezina pjesma.ijelo bila zadnja pjes a) -idite+ svi dolaze) >skoro /e o krenuti+ hvala nebesi aH1 7ad je i posljednji zabavljač nestao+ pokraj aharad8e pojavio se aleni sluga s dječako u naručju) Slijedio je aharad8u pre a slonovi a koji su čekali) .ogo + ili joj je bilo dopu!teno pridati joj vlastito značenjeC 07a8e da su njezine isli lutale posvuda tra8e/i njezinog voljenog) To je pjes a)1 =ospo9i.i stala je pred lorda Au.ariana1+ dodala je podi8u/i obrve+ 0za!to si se u otala u taj !al poput u ijeC .0Ako bi e se pitalo1+ rekla je gospo9i.ilo bi sasvi dovoljno re/i kako joj je drago da vidi =eorgea)1 7ako li je . 0i neiz jerno daleko))))1 0Ah1+ kasnije je rekla gospo9i.ariana je 148 .ariana je uzdahnula) De li i ta pjes a opisivala 8udnju za .a bilo dovoljno za jednu večer) -jeruje da sa vidjela sve lelujanje i udaranje noga a koje ogu podnijeti) Gvo+ sti8e jo! jedna+ upravo kad sa po islila da je gotovo) " .a na svakoj ru.a G ily je puhnula) 04oista pretjeruju) .ariana zadrhtala) 0Tra8e/i tvoj lik oja je rastresena isao lutala posvuda+ poput siro ahove svjetiljke)1 05 če u ta debela djevojka kričiC1 upitala je gospo9i.isli da si izgledala sasvi lijepo u plavoEbijeloj haljini)1 4jevojka s desetak zlatnih narukvi.a G ily+ zadovoljno ki aju/i plesači.a G ily prigu!eni glaso kad su glazbeni.klanda) 4ok je on gledao iznad njezine glave+ ona je zapjevala nje8nu+ uzvi!enu pjes u+ pra/ena zvukovi a glazbala) =las joj je bio nje8an+ ek i toliko pro8et če8njo da je .i zasvirali br8e+ 0rekla bih da na je plesači.

arksa iz istočnokentske pukovnije)1 5na je ki nula pre a aleno čovjeku koji se zdu!no naklonio pokraj nje) 0-ečeras sa ga s jestila s tvoje lijeve strane)1 .a u go ili kao da tra8i nekoga va8nog) 0.e ljubiči.a G ily uda za njih) 04jevoj.a) Ne a s isla da čeka+ sada kad je :itzgerald isključen) Trebala bi izabrati neko*a prije no !to svi krenu za A6ganistan) Nekoliko njih prilično je zainteresirano)))1 4ok su ulazile u !ator+ nekoliko ladih časnika prestalo je razgovarati i naklonilo i se) 0Gto+ draga)1 =ospo9i.ariana je zagrizla usnu) Colin .ije oglo biti poti.arks+ $eter GdOardes+ .i bili napola spu!teni od is.rpljenosti+ ali je neobično okretao glavu i pro atrao li.a) .i je potreban poti.gledala za nji a) 7ako li su ti ljudi čudni kad dopu!taju da tako aleno dijete ostane budno do pono/iH ?a!to bi aharad8a u ovo doba 8elio da to dijete bude pokraj njegaC 4ječakovi su kap.arks je najprikladniji od njih) $oznaje u stri.aj1+ naglas je !apnula gospo9i.ajno+ s druge strane sjedit /e ti $eter GdOardes) GdOardes i ve/ dani a dodijava s ti )1 Struja zraka pokrenuta lepezo gospo9i.e G ilyC1 =ospo9i.o :anny i!la pre a !atoru za blagovanje+ a .ijeli ?e.ariana hodala nedaleko iza njih) 0.arksa na večeru1+ najavila je gospo9i. 2 njoj su svi bili jednaki) Neka se gospo9i.ariana+ pozvala sa poručnika .e G ily donijela je lagan iris vodi.a G ily sljede/e večeri+ dlano ravnaju/i svoje suknje od bljedo8utog satena+ 0u nadi da /e uvidjeti potrebu da iznese svoje na jere) Nije preostalo nogo vre ena do potpisivanja sporazu a i polaska vojske za A6ganistan)1 .a G ily s lagani je prasko otvorila lepezu) 0Ako je zainteresiran+ trebao bi to re/i) A budu/i da bi alo konkuren.ijelo se sje/a! poručnika Colina .arksove u!i nisu bile sa o velike+ nego i dlakave) "za njega tako9er se naklanjao :itzgeraldov kovrčavi prijatelj 149 .a G ily dok je s gospo9i.a G ily okrenula se pra/ena !u!tanje suknji) 0?a.ariana je osjetila kako joj se no8ni prsti kvrče u čiz a a) 04a iznese svoje na jere+ gospo9i.

koji je sudjelovao u raspravi o bitki kod Katerlooa) $etnaest inuta poslije+ dok je razgovor za stolo o8ivljavao i za irao+ .a bila je na dosegu .ijelo znate !to se dogodilo s ono lado da o + njegovo zaručni.jevani.o C1 ?adr8ala je dah) 5n se nagnuo pre a njoj+ .ariana je odlo8ila no8) 0A jeste li prije godinu dana bili u Cal.io glavu i u jedno gutljaju iskapio pola ča!e vina) 04obra večer)1 Nagnuo je glavu) 04rago i je sjediti pokraj 8ene koja poznaje vojnu strategiju) $rije nekog vre ena čuo sa kako govorite o bitki kod Katerlooa) Slo8ili ste se s :itzgeraldo ) 4obar čovjek+ taj :itzgerald)1 7i nuo je nekoliko puta) .e =ivens1+ rekao je uputiv!i joj ljubazan os ijeh+ 0da ovdje sjedi u la8i)1 0> la8i+ poručniče .o gurala ko adi/e povr/a po tanjuru) 5davno je izgubila apetit) 0$oznajete li se vi i poručnik :itzgerald dugoC1 oprezno je upitala) 05tkako sa do!ao ova o) To e sada ve/ ora biti tri godine) Najbolji s o prijatelji1+ dodao je GdOardes znakovito ki aju/i) Tri godineH .arianine čiz e) $od stolo je odlučno prekri8ila noge u gle8njevi a) $ro!ao je puni sat prije no !to su ogli pro ijeniti sugovornike za stolo ) Napokon se+ li.u za juhu) 0.ariana je kri!o pogledala $etera GdOardesa sa svoje desne strane) 5n je bio :itzgeraldov prijatelj) 7oliko je znao o pro!lostiC 04a)1 .a ukočenog u nastojanju da se s ije!i+ okrenula nadesno upravo kad je poručnik GdOardes zaba.uttiC1 0Desa )1 0Tada za.oji se+ gospo9i.arks je sti!ao glas i progovorio povjerljivo) 0" e i nije Colin+ nego zapravo 9artholome8 Colin) Ieli da znate sve o eni)1 4lake koje su virile iz njegovih u!iju doi ale su se gu!/i a no ikada) Njegova .ila je to prava uka) .rvenook na svjetlosti svije/a) 0Fuli ste lo!e o nje u1+ rekao je hinjeni !apato + 0i 8elite 150 .ariana je vili.arksC1 .arks se nagnuo pre a njoj dr8e/i 8li.

utti pa sa propustio njegovu pro!nju)1 GdOardes ju je pogledao) 0Deste li dobro+ gospo9i.a+ a tada obrisao usta te prito povukao ubrus po u aku na svoje tanjuru) 07ad sa se vratio u Cal.e =ivens C1 0Desa 1+ otresla se toliko glasno da ju je .a od nas)1 5tpio je jo! jedan gutljaj burgund.a 5Oen zaručili su se1+ nastavio je GdOards+ 0ne slu8beno+ dakako+ jer jo! nisu i ali dopu!tenje njegova zapovjednika ni njezina skrbnika) ?a to s o znali sa o jedan ili dvoji.u i navalila na pečenu srnetinu) 0$rije dvije godine1+ započeo je GdOardes ne obaziru/i se na njezino r!tenje+ 0jedna je lada da a do!la iz Gngleske) .a 5Oen) Nekoliko u!kara.o 5Oen na večera a i balovi a+ ona se ve/ bila zagledala u drugog u!kar.uttu i počeo se sastajati s Harryje i gospo9i.a+ koji ju je+ dakako+ ostavio kad je čuo !to radi) Stoga se bez supruga vratila u Gnglesku)1 $rezrivo je puhnuo) 0Tako joj i treba)1 Na sredini stola pred .ijeli ?e. pogledao s druge strane stola) 0Harry i gospo9i.a+ dok Harry ne a takve izglede) 7ad ih je Harry zatekao zajedno+ prozreo je njezinu igru i raskinuo zaruke)1 0"gruC1 ponovila je .a) -idite+ taj je u!kara.a 5Oen iskori!tavala je Harryja kao osiguranje dok je nastojala osvojiti drugog u!kar.ariana) 0=ospo9i.ariano stajao je par srebrnih paunova) 5na je zurila pokraj njih+ pre a otvoreno ulazu u !ator) Ta je 8ena bila pustolovkaH 7ako je :itzgerald 151 .ariana je zgrabila no8 i vili.ila je izni no lijepa) =ospo9i.e =ivens+ to orate zadr8ati za sebe)1 GdOardes joj je zaprijetio prsto ) 0<judi znaju da va se :itzgerald svi9a) Ako neko e prenesete ovu priču+ taj /e+ oprostite+ isliti da ste zalu9eni ljubavlju)1 ?alu9ena ljubavljuH . trebao naslijediti ne!to nov.doznati istinu)1 =lava u se ljuljala goreEdolje) 0" islio sa da /ete e pitati o to e)1 To je bilo suludo) Taj je čovjek očito previ!e popio) 0Tada /u va re/i+ ali vi+ gospo9i.a zagledalo se u nju+ a e9u nji a i :itzgerald) > to doba nisa bio u Cal.

iz e9u !atora+ 0pri ijetila sa da si se uz ribu udubila u razgovor s poručniko .u!kar.e pe.arks je vrlo dobar za tebe+ draga1+ ljubazno je rekla gospo9i.arkso )1 .u)1 >zdahnuo je) 0Dadan Harry)1 .a :anny) 0Svi ka8u da je sposoban ladi časnik+ a trebao bi i naslijediti i anje) S atra se da /e u vojs.e 152 .ogao nasjestiC .i su ustali kad su sestre Gden i .ariana1+ započela je gospo9i.ariana je ispustila dug+ glasan uzdah) 5bje sestre su se na r!tile) Sat vre ena poslije zvukovi u !atoru za blagovanje utihnuli su kad su gosti počeli izlaziti na glavni ulaz) Sluge su se dovikivali preko tabora) 48i and+ sluga psa gospo9i.ariani krajnje podrobno opisivao kako je sa svoji bogati stri.ariana je uzela svoju ča!u s vino + a tada ju je ponovno spustila) 0Harry je to dobro pri io+ dobar čovjek+ i nije otkrio istinu+ ali 8ivot u je u Cal.a G ily otresla je svoje suknje) 0Sada /e o vidjeti ho/e li ti ponuditi da te otprati do tvojeg !atora)1 Nesposobna obuzdati se+ .i daleko dogurati)1 =ospo9i.utti nakon toga bio te8i) $ohod na A6ganistan za njega je bio dar s neba) "zvukao ga je odande) Ali sada+ dakako+ i ovdje svi znaju pa je isto)1 GdOardes je slegnuo ra eni a) 0?ar svi u Cal.utti znajuC1 05+ da) Njezinu inači.arks je uz ribu .ariana ustale od stola i krenule pre a stra8nje ulazu u !ator+ ostavljaju/i gospodu njihovu konjaku) 04akle+ . s ijao se nečijoj !ali) GdOardes je zijevnuo iza svojega u rljanog ubrusa) 07asnije je gospo9i.a 5Oen rekla da ju je Harry ostavio zbog druge djevojke s bolji prihodo kako bi sačuvala obraz)1 .ariana je odgurnula svoju nepojedenu hranu) > njezini je isli a :itzgerald jahao svojega sivog konja+ stra8ario kod topova i ljubio je) 0?a!to sada ne otkrije istinuC1 0Tko bi u vjerovao) $rekasno je)1 -o/e je odneseno) .a G ily kad se spustila u pleteni stola.ijeli ?e.ao pastrve u =alOayu) 0Colin .

ea pod ruko ) =ospo9e Gden tiho su za!u!tale) 0Ah+ netko dolazi1+ zadovoljno je rekla gospo9i.ariana je upijala njegov pro6il dok je hodao pokraj nje) 0Bto ti je $eter rekao1N upitao je nakon nekoliko trenutaka) 0Sve1+ odgovorila je) Sr.e joj je i dalje jako lupalo kad su stigli do njezina !atora) Stala je očekuju/i :itzgeraldov zagrljaj+ ali prije no !to je stigla zatvoriti oči+ on ju je uhvatio za ra ena i nespretno je poljubio+ udariv!i zubi a o njezine zube) 05+ .ariana nije ni poku!ala obuzdati svoj !irok+ odu!evljeni os ijeh) 7ad je krenula s GdOardeso + pogledala je preko ra ena i vidjela kako sestre Gden u poluta i gledaju za nji a) 05prostite !to e tako dugo nije bilo1+ pro r ljao je GdOardes kad su za!li iza !atora) 0.a G ily) Netko je iza!ao na stra8nji ulaz !atora za blagovanje) 0.arksa) " a iznena9enje za vas+ gospo9i.arks se dani a napuhavao)1 "'rzim Colina .a G ily vidjeti) A .arksa1+ !apnula je) 5kovratnik :itzgeraldove odore bio je otkopčan) .it /e po!te9ena Colina .e lupalo) 05vo je velik rizikH1 0To nije va8no1+ rekao je) "zgledao je napeto+ ali ruka u je bila topla i sna8na kad je stisnuo njezine prste) 0Ne ogu to vi!e podnijeti) Dučer navečer nisi bila ni seda stopa od ene+ a ja te gotovo nisa ogao ni pogledati u strahu da /e e gospo9i.arksa) .ogu li za oliti za čast da gospo9i.u =ivens otprati do njezina !atoraC1 upitao je zaljuljani $eter GdOardes) .e =ivens)1 > sjeni !atora za blagovanje stajao je Harry :itzgerald+ dr8e/i prst na usna a) 0Desi li iznena9enaC1 tiho je upitao dok su gledali kako GdOardes vijuga pre a glavno ulazu) 0Desa 1+ !apnula je) $ogledala je preko ra ena dok joj je sr.ariana)))1 $očeo je ubrzano disati petljaju/i po prednjoj strani njezine haljine) 0StaniH Bto to radi!C1 Načinila je korak unatrag i ljutito ga pogledala) 05vo i se nimalo ne svi9a)1 153 .G ily+ iza!ao je iz njezina !atora nose/i Chan.orao sa nad udriti onoga ludog .

io sa očajan bez tebe)1 Njegovi jedeni gu bi blistali su na svjetlosti zvijezda) 4oista je bio nespretan i gospo9i.a 5Oen doista ga je izigrala u Cal." dalje te!ko di!u/i+ :itzgerald ju je gledao iz sjene) Spustio je ruke) 0.utti+ ali nju nije ostavio i $eter GdOardes nazvao ga je dobri čovjeko ) "+ !to je najbolje od svega+ bio je očajan bez nje) 0$a1+ rekla je+ 0i drugi ljudi ogu biti nespretni) Da sa pro!li ponedjeljak pala s konja pred svi a)1 >zvratio joj je os ijeh+ a tada ju je zagrlio i dao joj poljuba.ariana) . koji je 8eljela) 154 .a! sa nespretna budala1+ pro r ljao je) 05prosti i+ .

a.a.kland stao je na ljestva a koji a se penjao na slona kako bi 8alosno pogledao dolje+ u svojega političkog tajnika) 04evet dana i no/i opijanja+ plesači.kland su orno je gledao počasnu stra8u) 0Stari jara.a.a+ besra nih !ala+ vatro eta+ rasko!nih kosti a i lončani.a i ljevenih bisera) 3e.a) 4evet dana davanja i pri anja darova+ a nijedan sat stvarnih činjeni.naghten1+ dodao je kad se njegov politički tajnik da!/u/i uspeo i sjeo+ 0da ste vi+ dok ste sjedili s aharad8ine slijepe strane+ uspjeli svoje vino izliti na tlo)1 0Desa + gospodine+ jesa 1+ odgovorio je .&S) poglavlje )onedjeljak. .ijelu no/)1 <ord Au.naghten opravdavaju/i se) 0"zlijevao sa ga .naghten)1 <ord Au. -rosin.i i+ 155 .a 4 evet dana+ . nije skidao pogleda s oje ča!e) Netko i je rekao da je njegovo vino od gro89i.a) Nijedan trenutak rasprave o pohodu na A6ganistan) 'oramo uvjeriti 3and8ita Singa da se slo8i s na a u pogledu tog pohoda i potpi!e ovaj sporazu )1 >!ao je u nosiljku+ sjeo na usko sjedalo pokriveno sateno te ruku oprezno polo8io na jaknu) 0Sino/ nakon njegove večere uop/e nisa spavao) ?aboravite otrovnu hranu 2 onoga tko je sastavljao propise o durbari a i do a/i prinčevi a trebalo je upozoriti na njegovo vino Gnglezi a bi trebalo biti izričito zabranjeno piti ga)1 >zdahnuo je) 0$opio sa naj anje tri ča!e) Cijelu sa no/ orao dr8ati jednu nogu na podu kako i se krevet ne bi okretao) $retpostavlja + ..

oje svile trebale bi otkrivati identitet vlasnika) Ajme.a.a.o o to e kako /e sun.a.kland pristojno se nas ije!io aharad8i+ a poto se okrenuo svoje u političko tajniku) 0. doista prekinuo kako bi na onaj svoj neugodan način rekao da /e te dvije ze lje zajedno pokoriti A6ganistan i da /e to biti Msjajna predstavaN)1 <ord Au.kland usiljeno se nas ije!io) 0MSjajna predstavaNH 7akvo tra/enje vre enaH1 Sutra!nji sastanak ve/ je bio odnio dva sata) $red aharad8ini veliki !atoro za prije e sun.klanda+ ali je aharad8a 8ivahno govorio ko bina.i+ njih četiri reda+ 8a orili u znak odobravanja) 0Shva/a 1+ bezizra8ajno je preveo Killia .klanda) "za njegova su prijestolja sikhistički ugledni..naghten+ kad si ga izlio+ je li doista načinilo rupu u tepihuC1 $olitički tajnik radije bi putovao sa svoji dragi prijatelje bojniko .i a poslagani du8 stazi.ijo urdskog i pand8apskog+ gledaju/i zdravi oko bezizra8ajno li.naghten+ ovo ora prestati) Ne 8eli raspravljati o konjski utrka a)1 4ijete na aharad8ino koljenu bezvoljno ih je slu!alo) Na tepihu kod aharad8inih nogu sjedio je glavni inistar Azizudin i znalački se s ije!io) 5paziv!i izraz njegova li.e lorda Au.a+ lord Au.naghten) 0. ajme kako udroH1 <ord Au.kland trepnuo je i uspravio se) 0$itaj aharad8u kad /e njegova vojska 156 .yrneo + kao i inače+ ali taj put nije ogao u aknuti generalno guverneru) 0=ospodine1+ rekao je dr8e/i se za ogradu nosiljke nepotrebno čvrsto+ 0isku!ao sa svaku ogu/u lukav!tinu kako bih nagovorio aharad8u da se slo8i) "serpio sa svoju zalihu pohvala) 4ana!nji sastanak započeo sa bes isli.e se po aknulo) =otovo je oko ito sjalo na redove krotona i krizante a u lon.e za stotinu godina sjati na veličanstvenost Gngleske i $and8aba kad e je taj stara.a+ skra/uju/i sjene ljudi i konja u prolazu) Sjede/i pokraj lorda Au.

i zatrpani snijego ) Na!i vojni.klanda zatresli su se) 03e.naghtenovo pitanje odgovorio tihi + brzi govoro pra/eni ahanje ruku) $olitički tajnik isprepleo je prste na svoje u sivo prsluku) 07a8e da /e to biti uskoro+ ali da /e kad po9u prije/i rijeku) 5n /e+ dakako+ za prijelaz izgraditi ostove na ča .kland) 0.a.i+ izuzev =urki+ nisu navikli na hladno/u)1 0A sutra1+ odlučno je dodao+ 0razgovarat /e o o postavljanju na!ih opskrbnih linija i o kretanju na!ih jedini.krenuti na A6ganistan)1 .a preko njegova teritorija)1 Slaba!no dijete zaspalo je potrbu!ke na aharad8inu krilu) 05no dijete izgleda čak slabije od aharad8e1+ pro r ljao je .kland+ koriste/i priliku dok je aharad8a razgovarao sa svoji glavni inistro ) 0" pitaj kad ih na jerava poslati)1 >zrujano se pro e!koljio) 0To mora biti uskoro) Nije ogu/e da vojsku na jerava poslati u 7abul usred zi e kad su planinski tjesna.rkve)1 0.aharad8a je na .a.aharad8a hini da je u vrhunskoj 6or i+ ali svi vide da je slab poput ačke) A to dijete)))1 načinio je gri asu prikrivaju/i je hinjeni ka!lje ) 07ako li je neugodno i ati posla s toliko jadni ljudi a) A glavni inistar1+ dodao je gledaju/i 6akira Azizu9ina+ 0to je čovjek koje u se ne s ije vjerovati)1 "zvan !atora ljudi su hodali a oEta o) 4ijete na aharad8inu krilu le8alo je nepo ično) 4r8e/i jednu ruku na njegovi aleni le9i a+ aharad8a je drugo pozvao jednoga od svojih dvorana) 157 .a.i u bilo !to) Ne ogu ovo vi!e podnijeti) Do! se nikada u 8ivotu nisa ovoliko gu!io od dosade) Bto stara budala sada ka8eC1 0?ani a ga1+ odgovorio je .naghten+ ora! ga pitati koliko vojske na jerava poslati u pohod1+ kasnije je rekao lord Au.a.naghten+ 0razlika iz e9u sikhističkog hra a i kr!/anske .naghten) 0?a!to su svi toliko slabog zdravljaC1 rzovoljno je upitao lord Au.i a) ?ani a ga koliko Gngleska i a ka enih ostova i kako su izgra9eni)1 0Ne zna H1 5brazi lorda Au.

e9u sikhi a je za!u!tala svila) 4voji.klandu u odori) 0=uverner sahibe1+ izjavio je prenuv!i lorda Au.klanda+ 0i a sjajnu vijestH1 Nasloniv!i se na svoje prijestolju+ srdačno je pru8io ruku) 0Sutra1+ izjavio je dok je .u u =obindargu)1 .a.naghtenu) 0Dest+ gospodine1+ odvratio je .naghten prevodio+ 0po/i /e o u A ritsar) Ieli va a i va!i ljudi a pokazati ?latni hra + sjedi!te na!e sikhističke vjere+ prije no !to otputuje o u <ahore kako bis o nastavili u8ivati i zabavljati se)1 A ritsar+ <ahore) <ord Au.u i oru8arni. ne !alje po vinoH1 7ad je ta noputi čovjek oti!ao+ aharad8a je upro alen i s e9i prst pre a lordu Au.a gurkala su jedan drugoga) .ijelo dopre io sa o ali dio svojeg topni!tva) 7akva sjajna prilika za generaleH To za.kland se uspravio) 0De li to dobar znakC1 !apnuo je .u koji je stajao pred nji s ruko na sr.kland neveselo se nas ije!io) 0A sada+ 158 .aharad8a se nagnuo naprijed i zagledao se u li.klanda) 0Gnglezi su na!a draga bra/a s kojo se nikada ne s ije o razi/i) Stoga na je du8nost podijeliti s nji a najve/e tajne na!ega kraljevstva) .a visokih u!kara.oraju vidjeti =obindarg te svoji oči a pogledati oju tvr9avu+ oje bogatstvo i oje oru8je)1 "znenada se slasno nas ijao i pljesnuo+ probudiv!i dijete koje u je le8alo na krilu) 0=ospodine+ on sve svoje topove dr8i u =obindargu1+ 8ivahno je objasnio .naghten+ 0vjeruje da jestH1 <ord Au.u+ 0da stara.kland dok se aharad8a 8ivahno obra/ao r!avo + ta noputo u!kar.e lorda Au.ijelo ne!to znači+ gospodine+ ora značitiH1 <ord Au.aharad8a se s ije!io+ a njegovo zdravo oko blistalo je) 0Nakon !to vidi o ?latni hra + po/i /e o u oju rizni.a.0Nada se1+ pro r ljao je lord Au.kland čvrsto je stisnuo rukonaslone) 04a+ da+ gledat /e o sjajnu predstavu)1 .naghten) 0Ne/e o vidjeti sa o blago aharad8e 3and8ita Singa+ nego i njegove topove) Na durbar je za.a.a.

.klandu+ dok su ih aharad8a i njegov glavni inistar pratili do njihova slona+ 0da ako nasljednik nije izabran+ nakon s rti 3and8ita Singa $and8abo /e vladati onaj tko dr8i =obindarg) Njegovo blago i oru8je te elj su njegove o/i)1 04oista+ .aharad8a je podignuo ruke) 0S ije! 159 .o8da se pravi pregovori nisu ni trebali dogoditi dok ne stigne o u A ritsar)1 0Svoju /ete vojsku+ dakako+ ostaviti u :irozpuru1+ rekao je aharad8a+ 0te povesti da e i svoju vojnu pratnju)1 .i a i u9ete na oj teritorij+ to /e biti sjajna predstava+ sjajna predstavaH1 Bu!tanje e9u sirdarima pretvorilo se u 8a or) $ogledi stotinu ta nih očiju pre jestili su se s aharad8e 3and8ita Singa na .kland zadovoljno se s ije!e/i kad se ljestva a počeo uspinjati na slona) 04oista)1 .o8da je sve ovo vrije e protra/eno na Sutleju bilo kakav tajanstveni uvod do a/ih ljudi u stvarne pregovore) .a.ali sluga stajao je s unutarnje strane ulaza u rasko!an !ator za prija e+ uprijev!i bose no8ne prste u debeli /ili ) 0.ahnuo je ruko u s jeru <ahorea) 07ad sa svojo pratnjo prije9ete oj ost na ča .naghten1+ odgovorio je lord Au.aharad8o+ vrije e je za njegov obrok) .a.naghten je kasnije rekao lordu Au.aharad8o1+ rekao je prekinuv!i aharad8in razgovor s 6akiro Azizudino + 0baba ora jesti)1 $okazao je dijete) 3and8it Sing podignuo je zbunjeni pogled s djeteta na svoje krilu) 0SadaC1 $o ilovao je dijete po obrazu) 0.klanda) .oj ali Sabur1+ zapjevu!io je+ 0 oj biser nad biseri aH 7oliko i je dragH1 Ah ad se nije po aknuo) 0.naghten1+ pro r ljao je+ 0 ora! probuditi svoju a!tu i sastaviti jednako raz etljiv odgovor) .a.a.naghtena i <orda Au.naghten se naka!ljao) 0?vjezdani nebeski svod1+ izjavio je pokazav!i pre a vedro nebu+ 0pokriva na!e dvije ze lje+ sada zauvijek povezane u bratstvu ljubavi)1 "Ajme. odgovorio je aharad8a plje!/u/i) 0"zvrsnoH " nikada se ne/e razi/i)1 07a8e se1+ .ora ga od ah uzeti)1 04a+ da+ u redu)1 .a. ajme!.

aharad8o+ sje/ate li se da s o odlučili nakon petnaest dana poslati Sabura njegovoj obiteljiC1 04akako da se sje/a )1 .aharad8a babu 8eli neprestano uza sebe) 5be/ao je da /e ga uskoro vratiti+ ali isli da ne/e odr8ati obe/anje)1 7uhar obrijane glave oti!ao je+ a tada se vratio nose/i pogaču i alenu pečenu pti.ga odvesti u kuhinju1+ rekao je kad u je Ah ad pri!ao i uzeo dijete+ 0ali ora! i ga vratiti či pojede)1 Sjede/i pokraj aharad8inih nogu+ 6akir Azizudin tiho je progovorio) 0.e9u nji a je za.u) 4o9i vidjeti !to /e! jestiH1 $ogled u se sreo s Ah adovi ) 0De li se nas ije!ioC1 0Ne+ jo! nije)1 Ah ad je uzdahnuo) 0Sa o gleda+ kao da čeka ne!to) .a na r!tenog u zabrinutosti) 7od kraljevske kuhinje stao je pred ulazo u prvi !ator i gledao kako red kuhara na velikoj ka enoj povr!ini re8e luk te drobi če!njak+ 9u bir i začine) 7uhar obrijane glave podignuo je pogled te opazio Ah ada i dijete) 0Ah+ tu ste1+ rekao je) 3ukavo je obrisao čelo i nagnuo se kako bi se nas ije!io u Saburovo ozbiljno li.a+ svojeg djedaC1 upitao je Ah ad kleknuv!i u sjenu i posjev!i Sabura u krilo) 07ad /e vidjeti gospo9e iz !eikove obiteljiC .o8da čeka da u re) "z dana u dan je sve slabiji) Nije u ni do čega)1 0Nedostaje u njegova obitelj)1 $ridru8io i se kuhar ispupčenog trbuha) 0Tuguje za svoji a)1 07ad /e baba vidjeti svojeg o.u1+ upozorio je+ 0prevru/a je)1 0?ar ga ne o8e o sa i odvesti i poslati njegovoj obiteljiC1 7ad je Ah ad otrgnuo ko ad pogače za dijete+ drugi se kuhar spustio k nji a pokraj za!titnog zida kuhinje) 5d aknuo je asnu kosu s očiju) 0Toliko nogo trgova.a odlazi u <ahore i vra/a se odande) .ijelo 160 .u na tanjuru od li!/a) 0Ne oj u jo! dati prepeli.e) 0Spre ni s o za tebe+ baba) 4anas za tebe i a o pečenu prepeli.aharad8a je nehajno od ahnuo) 0Ali sada ne ide o u <ahoreA ide o u A ritsar) $oslije toga o8e k svojoj obitelji)1 0?a!to1+ pro r ljao je sluga dok je nosio Sabura pre a kuhinjsko !atoru+ 0 aharad8a ne uvidi koliko je baba slabC1 $otap!ao je Sabura po le9i a+ li.

o ) Ali !to se tiče ljubaznosti+ tko znaC1 $onovno je slegnuo ra eni a) 0Iena je)1 4ebeli je kuhar zijevnuo) 0Iena /e znati s djeteto ) Svaki je 8ivot bolji od ovoga koji sada 8ivi) .netko dobrog sr.a)1 Uelavi kuhar je slegnuo ra eni a) 0Tko o8e razlikovati dobro sr.e od lo!eg+ 3anaC A osi toga+ tko bi se izlo8io opasnosti da ga uhvate s jedni od aharad8inih tao.i a koji su se do!li sastati s aharad8o C 5n ne bi ubio svoje goste+ čak ni ako ih zatekne s djeteto ) Fuje da je e9u nji a 8ena koja govori urdski) Ako nju za oli o+ ogla bi odvesti Sabur babu njegovoj obitelji)1 0.ogla bi biti zla pre a nje u)1 Ah ad je stavio ko adi/ prepeličinih prsa u Saburova usta) 0.aharad8a voli babu+ ali ne vidi njegov jad) Ako baba jo! neko vrije e ostane ovdje+ u rijet /e)1 Sabur nije 8elio jogurt+ ali popio je vodu iz ulupljenog lonči/a koji su u ponudili) 7uhar je od ahnuo glavo ) 0Dadno stvorenje) Trebao bi poku!ati uhvatiti priliku da ga preda! Gngleskinji) 7ad to učini!+ prona/i /e o način da obavijesti o njegovu obitelj+ da i ka8e o gdje je baba) S njo ne/e orati dugo ostati)1 ?a koji trenutak Ah ad je ki nuo) 161 .ogla bi ga prodati)1 0Ne/e prodati Sabur babu1+ rekao je obrijani kuhar) 0Gnglezi ne trguju dje.aC1 4ebeli je kuhar ki nuo) 0Ali !to je sa stran.

og zna koliko tro!i na na!u hranu+ da ne spo inje 162 .i su gledali s otru aharad8ine vojske+ jahačke akroba. 1*.ijelo ne!to znači)1 0.rtao prsto po stolnjaku) 0Sve je kako je i bilo) . -rosin.yrnea bio je .a 5 stavljaju/i vojsku te sve njihovo oru8je i 8ivotinje u :irozpuru+ znatno s anjen britanski tabor koji su činili lord Au.a.aharad8a govori o pokreti a pje!adije+ o .rveniji nego inače) B r.ogu ili o utr.nuo je i počeo tra8iti rupči/) 0Neuobičajeno je da se uvodne ljubaznosti otegnu ovoliko dugo+ ali glavu gore+ Killia e) Njegova ponuda da na poka8e svoje oru8je i blago za.&T) poglavlje Nedjelja.naghten sjedio je na jedno kraju stola i ije!ao kavu koja se brzo hladila) Ialosno je pogledao svojeg dru8benika) 0Deste li sino/ i!ta postigliC1 upitao je bojnik .i s prepona a+ o bilo če u sa o ne o pohodu na A6ganistan)1 Nos bojnika .ritan.a.naghten je .i+ konjička pratnja i vojna počasna stra8a+ krenuo je za A ritsar) $utovanje od !ezdeset ilja trajalo je !est dana) $rvi je i!ao !aren i bučan tabor 3and8ita Singa) 7ad god su stali+ .kland i njegova pratnja+ vi!i dr8avni du8nosni.yrne) 0Ni!ta)1 .ije i topove) Navečer su sjedili pod njegovi izvezeni baldahino i gledali njegove predstave) Bestoga dana bili su pet ilja daleko od A ritsara+ za sikhe najsvetijeg grada) Nedugo nakon deset sati ujutro u britansko taboru doručak je bio pri kraju) Killia .

u) 0Deste li raz i!ljali o ogu/nosti za keC1 .e izgledaju dovoljno doj ljivo za paradu+ ali kladi se da bi u pravoj bitki pobjegli) .yrne se na r!tio) 0Bto to govorite) FovječeC1 0Na!a skupina+ uključuju/i tri da e+ sada je !ezdeset ilja duboko u aharad8inu teritoriju) " a o sa o počasnu stra8u i konjičku pratnju) 5kru8uje nas aharad8ina gole a vojska+ na !to nas svakodnevno podsje/a svoji beskrajni s otra a i pokazivanje topova) 5statak na!e vojske i sve na!e te!ko oru8je izvan je dosega+ u :irozpuru1+ 8alosno je rekao .a.a.a.ojnik .i i a o Guropljane+ najbolje od na!e pje!adije+ te najbolje konjanike i topni!tvo "ndije) .kland trgnuo se kad je njihov slon pre jestio tjelesnu te8inu i zaljuljao nosiljku) .oji se da ne!to nije u redu+ .utte vjeruju/i da /e na!a vojska i 3and8it Sing za nekoliko dana zajedno krenuti na A6ganistan+ ali 3and8it Sing ne pokazuje zani anje za pohod) S ije se kad poku!a o razgovarati o sporazu u) <ord Au.u+ lord Au.aharad8a 3and8it Sing nipo!to ne/e naljutiti "ndijsku vojsku)1 .yrneu) 0.a.e) .yrne energično je ispuhao nos) 0To je istina+ ali i i a o glavnu riječ) Stari zna !to je prava vojska) Njegove jedini.naghten) 07ad bi do!lo do borbe+ bojniče+ kakvi su na!i izglediC1 Slonovska povorka pre a ?latno hra u nakon doručka trebala je biti neslu8bena+ o ogu/uju/i generalno guverneru da putuje sa svoji politički tajniko ) 5čiju napola zatvorenih na jako sun.vre/e rupija za na!u pratnju i sve one asne slatki!e) ?a!to bi radio sve to ako ne na jerava potpisati sporazu C ?a!to bi na pokazivao svoje blago i oru8jeC1 .naghten je pogledao preko ra ena i poto se pribli8io bojniku .naghten je uzdahnuo kad je sluga odnio njegovu !ali.oji se da s o pogrije!ili+ da aharad8a+ unatoč svoj svojoj ljubaznosti+ pravi budale od nas) 4oveli s o vojsku od deset tisu/a vojnika čak iz Cal.ojnik .kland počinje mene s atrati krivi za aharad8ino pona!anje)1 $rsti su u lagano zadrhtali na dr!ku !ali.naghten je pokraj njega povukao svoj okovratnik) 0=ospodine1+ rekao je prelaze/i pogledo s 163 .yrne) .

e) 0-jeruje da ho/e o+ gospodine)1 0Tada na ga pribavi)1 <ord Au.ariana i pogledo tra8ila :itzgeralda koji je trebao jahati s počasno stra8o ) > posljednje vrije e slabo ga je vi9ala navečer jer su da e bile isključene iz no/nih pijani.klanda dvije su sestre Gden sjedile na svoji sjedali a poput pti.i+ najavljen veliki oblako pra!ine) 0=ospo9i.it /e i veo a 8ao izgubiti aharad8inu vojsku+ iako je na!a vojska nedvojbeno dovoljno jaka da osvoji 7abul i bez njega) Ali ora o dobiti pisano dopu!tenje prolaska do 7hybera) 'oramo i ati potpisani sporazu prije no !to pro9e jo! jedan tjedan)1 .i) 0Sla8e se) Ne s ije o vi!e čekati star.a.naghten je obrisao li.a)1 .klanda pre a ahutu na slonovu vratu+ 0i a jedan ili dva prijedloga u pogledu na!ega poslijepodnevnog razgovora s aharad8o ) Ako aharad8a i danas odbije razgovarati o pridru8ivanju njegove vojske pohodu+ isli da ora o pretpostaviti kako to i ne na jerava) > to slučaju+ gospodine+ predla8e da na A6ganistan krene o bez njega)1 <ord Au.ariani bili su dovoljno neugodni i danju+ dok je bio trijezan) Sa o nebesa znaju kako bi se pona!ao pripit) 7ao da joj čita isli+ 3and8it Sing se poput privi9enja pojavio sa svoji slonovi a na ravni.a sa !e!iri a) Nasuprot nji a sjedila je .kland povukao je svoju jaknu od brokata preko trbuha) 05bičan aharad8a ne o8e dr8ati "stočnoindijsku ko paniju kao tao.ariana+ 0uvjerena sa 164 .a.a)1 >zdah je protresao njegovo krupno tijelo) 0Sve je ovo veliko razočaranje) .kland bez riječi je pogledao svoju konjičku pratnju dok su čekali da se aharad8ini slonovi pridru8e povor.ravnodu!nih očiju lorda Au.i 3and8ita Singa+ po svi priča a orgija krajnje nepri jerenih za 8ene) Ta je isključenost bila olak!anje) $ohotni pogledi koje je stari aharad8a upu/ivao .naghten je s naporo progutao) 0Ne+ gospodine+ nipo!to)1 Tri slona iza lorda Au.e G ily1)odva8ila se .

i su trčali pokraj slonova viču/i i a!u/i ruka a) Njegov orkestar svirao je 0.o8da je ta priča preuveličana uslijed ogovaranja)1 7ad bi bare njih dvije razgovarale s $etero GdOardeso ))) =ospo9i.a polako su se i bučno stopili u jednu povorku) 0Dadni =eorge1+ uzdahnula je gospo9i.o obrisala suze ogorčenosti) "ndija je za nju upropa!tena) Seljani su se sva9ali oko aharad8ina pljuska novči/a) $rosja.en ! .u1+ izostavljaju/i neke dijelove elodije) Slonovi sikha i .a G ily dok su gledale kako se lord Au.a G ily pogledala je .u) Slonovi su+ jedan po jedan+ pre je!tali svoju tjelesnu te8inu) >siljena+ ki/ena+ bučna povorka krenula je) $ut pre a ?latno hra u napokon je započeo) 7ad su krenuli pre a gradu i hra u čija je kupola sjala u daljini+ .ariana je zagrizla usnu) To bi trebao biti jedan od najva8nijih trenutaka u njezinu 8ivotu) -i!e nikada ne/e do8ivjeti takav durbar) 5krenula je glavu od povorke do a/ih ljudi koja i se pribli8avala i nadlani.o8e+ čuvaj kralji.ariana je ugledala jednoga od počasnih stra8ara 165 .ritana.da postoji obja!njenje za raskidanje zaruka poručnika :itzgeralda) ?ar ne o8e o nje*a upitati !to se dogodiloC .aharad8ina se povorka pribli8ila) Neskladni zvukovi njegove glazbe+ urlanje njegovih ljudi+ kru8enje konja njegovih dostojanstvenika+ sve se razabiralo kroz pra!inu) .kland penje u kraljevsku nosiljku i grli 3and8ita Singa) 0-jeruje da bi gotovo ogao podnijeti ovaj durbar kad ne bi orao neprestano grliti aharad8u)1 <epeze od paunovih pera+ repovi jakova i svilene zastave podignuti su) Slu8beni bubnjari na znak su započeli ujednačeno bubnjanje i orkestar je zasvirao koračni.arianu strogi plavi oči a) 04ijete drago+ svi bis o voljeli dobro isliti o to ladi/u+ ali ne vjeruje u di bez vatre) "ako se sla8e da su neke pojedinosti te priče o8da preuveličane+ ne ogu ti dopustiti da ugrozi! svoju budu/nost zbog nekoga tko je na takvu glasu) ?aslu8eno ili ne+ poručnik :itzgerald je isklju.

poslao ono zagonetno pis o koje je is. 0ovo ti jo! nisa rekao+ ali Ba6i sabib ka8e da /e Sabura spasiti osoba čiji identitet jo! nije utvr9en) 7ako Ba6i sabib alokad grije!i+ vjeruje da se o8e! utje!iti ovo vije!/u)1 Dusu6 je i sa vidio to pis o) ?nao je da se sada nalazi u d8epu na Hasanovu sr.ati okrenuo se pre a Hasanu+ a njegovo je sedlo prito za!kripalo) 0Ako ne stane o zbog jela+ do rane večeri trebali bis o sti/i u A ritsar) > to slučaju večeras o8e o vidjeti aharad8u)1 0Ne+ Dusu6e+ ora o jesti1+ rekao je Hasan pokraj njega) 0Ako .ijelo je islio da aharad8a ne na jerava vratiti Sabura) -jerojatno je islio i+ pre da to Dusu6 nije naglas izrekao+ da je Saburovo stanje lo!ije no !to su pretpostavljali) Tko /e se to uplesti i dijete 8ivo vratiti njegovoj obiteljiC 0Hasane1+ oprezno je rekao Dusu6+ 0ako ne daj .koji je jahao pred slonovi a) Na sebi je i ao plavu odoru bengalskog topni!tva i sjajnu ka.aharad8a /e nedvojbeno odr8ati svoju riječ i vratiti dijete+ osobito kad vidi deve natovarene blago koje su u doveli) Ali Dusu6 se pitao je li sve u redu+ za!to je Hasanov ota. napisao je šeik.rpljeni tekli/ iz <ahorea prije tri dana isporučio u njihov tabor u 7asuruC 0Sine!.o8e ne!to po9e po zlu+ tu je pis o)1 166 .rvene konjske dlake koja je vijorila na sun.og da+ oj /e e Sabur čekati kad god stigne o)1 Dusu6 je ki nuo bez riječi) Nije bio strpljiv poput Hasana) Taj je čovjek čak i u svojoj patnji obavljao svoju du8nost) Nakon vi!e dana i no/i provedenih u raspravljanju s vo9a a 7asura uspio je prikupiti pola danka koji u je zapovje9eno prikupiti) A sada su on i Dusu6+ s povorko natovarenih deva svezanih iza njih+ osje/ali nadu) Saburovih petnaest dana isteklo je) .o od .u) 7ratko se osvrnuo+ ruko zaklanjaju/i oči+ a tada se okrenuo i nastavio pre a A ritsaru) 4eset ilja iza povorke slonova isti puto i!la je ala karavana konjanika i natovarenih deva) Dusu6 .igu s perjani.u) Spasiti Beik ni jednu riječ nije koristio olako) ?a.

?ahladilo je) 04a1+ rekao je Hasan i navukao !al oko ra ena) 0Tu je pis o)1 167 .

ariana je prekri8ila noge ispod suknji i pogledala u!kar.are joj to nisu ogle oduzeti) 168 .a G ily se r!tila+ ali nije rekla ni!ta) 0-idi lijep zidi/ koji izgleda udobno1+ tugaljivo je dodala gospo9i.e koji su sjedili jedni nasuprot drugi a u sredi!tu toga gole og prostora) <ordu Au.ariana je pozorno upijala prizore oko sebe) Sestre Gden upropastile su njezinu sre/u s :itzgeraldo + ali uvidjela je da joj nisu upropastile "ndiju) "ndija /e joj uvijek pripadati+ sa svi svoji osobitosti a+ i uvijek je ora dijeliti s o.&L . poglavlje U nutra!njost ?latnog hra a+ duhovnog sredi!ta sikhiz a+ bila je prozračna i svje8a+ ali nije bilo stola.a :anny+ 0ali ilja a je daleko)1 > zraku iznad njihovih glava zadr8avao se iris stotina irisnih !tapi/a+ osvijetljenih svjetlo!/u koja je dopirala kroz visoke prozore hra a) "z s jera oltara 8ičana su glazbala zasvirala tugaljivu elodiju+ kojoj su se pridru8ili nazalni glasovi) 4u8 zidova stajali su aharad8ini ki/eni glavari s turbani a na glava a i !aputali u skupina a) .ijelo ondje+ ali njega nije vidjela) 0Ne zna koliko /u jo! dugo o/i ovako sjediti1+ pro r ljala je gospo9i.a) Tri Gngleskinje spustile su se koliko god su dolično ogle na veliki /ili koji je prekrivao pod) .a :anny trgnuv!i se dok je pre je!tala noge ispod suknji s uzorko ru8a) 07oljena e stra!no bole)1 =ospo9i.e ) .klandu očito je bilo krajnje neugodno na jastuči/u bez naslona) " :itzgerald je za.

) > lo!e je stanju)1 .aharad8a je sjedio na svoje jastuči/u i govorio bez prekida+ ruka a tkaju/i slike) <ord Au.kland sjedio je nasuprot nje u s izrazo napregnute ljubaznosti na li.ariana je ostala bez daha) Fovjek joj se tiho obratio na urdsko ) 0.e sahib+ vi govorite na!i jeziko )1 4ijete je slinilo+ ostavljaju/i rlju na čovjekovoj ko!ulji) 5n ga je blago zatresao) 05vaj je dječači/ aharad8in tala.a G ily ne po aknuv!i usne) .o + usta otvorenih u snu) .a G ily i gospo9i.ariana je i!la za nji a) 7ad je za!la za sjenoviti ugao+ iz sjene je odjedno iza!ao alen bradati čovjek) Na ra enu u je le8alo dijete s okruglo + kruto izvezeno kapi.e sahib1+ rekao je ne gledaju/i je u oči+ gledaju/i u tlo+ u strop+ preko njezina ra ena@ 0.ilo je to is..klanda) Na ra orno oltaru+ ispod zlatnog baldahina+ na srebrni potpornji a le8ala je sveta knjiga sikha pod nogi 6ini pokrovi a) 4uhovnik je gesto pozvao da e da u pri9u) =ospo9i.aba je najve/i dio svojeg 8ivota proveo ovdje+ sa svojo ajko ) 169 .a :anny zahvalno su ustale i podupiru/i jedna drugu nesigurni korako pra/eni !u!tanje krenule pre a oltaru i redu starijih propovjednika) .C1 upitala je+ po isliv!i da o8da nije razu jela) 04a) 7ako bi bio siguran u odanost svojih dvorana+ aharad8a katkad njihovu dje.a :anny) 0B!!1+ odvratila je gospo9i.aharad8a ih je pogledao i opazio izraze li.u i s vre ena na vrije e ki ao dok je gospodin .kland je s vre ena na vrije e zaboravljao aharad8u i zagledao se pre a ulazu) 0"zgleda kao da se nada da /e netko do/i na vrata i spasiti ga1+ !apnula je gospo9i.a.naghten prevodio+ čela na r!tenog od usredotočenosti) <ord Au.a sestara Gden) 0-a!i da a a postaje dosadno1+ izjavio je i pogledao propovjednika sijede brade+ koji je ki nuo) 0Neka pogledaju =rant sahib1+ zapovjedio je+ a tada se ponovno usredotočio na lorda Au.rpljeno dijete koje je vidjela s aharad8o u :irozpuru) 0Tala.u dr8i u tvr9avi) .

Ali ajka u je u rla i jadni je baba sa s aharad8o ) Ne o8e vidjeti o.e i stao joj na put) 0.aharad8a u daje dragulje+ ali !to jadno e babi znače takvi daroviC1 $ogledao ju je u oči+ a ona je u njegovu pogledu opazila duboku ozbiljnost) 0.ariana prevede njegove riječi) 0> tvr9avi i a osoba koje su zavidne zbog naklonosti koju aharad8a iskazuje babi)1 Sluga je podignuo djetetov gri izni rukav) Na slaboj svjetlosti hra a .oji se da /e u rijeti od tuge)1 =lazba+ nje8na i neprestana+ dopirala je iz oltara i okru8ivala .e koji ga voli) .aba se nikada ne s ije!i) .kao kad ga je najstariji propovjednik podignuo s knjige) Sestre su je ponovno pozvale) 0Bto ogu ja1+ pro r ljao je čovjek+ 0koji sa sa o slugaC 7ako ga ja ogu spasitiC1 Trepnuo je i podignuo pogled pre a stropu) 07uhari u pripre aju najbolju hranu+ drugi u izra9uju igračke+ ali on 8eli sa o svoju obitelj) .a ni djeda+ ni bilo koga od onih koji ga vole)1 Sestre Gden stigle su do oltara) Nagnute nad njega+ uzdisale su u uljudno divljenju) $ropovjednik je govorio pokraj njih glaso nalik pot uloj gr ljavini) 5ne su se+ ne shva/aju/i+ okrenule očekuju/i da i .abin djed+ !eik -alijulah+ ple enit je čovjek+ e sahib) Dedno je spasio 8ivot oje bratu) 5dvedite dijete odavde prije no !to u re) >z ite ga sa sobo kad krenete odavde+ e sahib) 170 .arianu) $rvi pokrov =rant sahiba+ s gole i biseri a i s aragdi a na resa a+ za!u!tao je i zazve.ariana je na aloj podlakti.e ste8e) 0=dje u je obiteljC1 Njezin zvonak !apat odjeknuo je od ka enih zidova) 0> <ahoreu+ osi o.ariana je krenula+ ali sluga je ponovno zakoračio postran.aharad8a voli babu1+ nastavio je drhtavi glaso + 0ali o dje.i vidjela blijede podljeve) 5sjetila je kako joj se sr.a koji je poslan na put)1 7akva li je to neobična+ okrutna ze lja+ ali !to je ona oglaC 3a!irila je dlanove) 0Iao i je)1 4a e su je dozivale) .i ne zna ni!ta) Ne vidi koliko je baba tu8an+ koliko čezne za svojo pre inulo ajko i za o.

i a vratile od oltara) =ospoda su ustala sa svojih sjedala na tlu prekriveno /ili o ) .klanda za ruku) 0" at /e o vatro et)1 5svrnuo se uokolo sjajni oko ) 0=dje je oj babaC1 .rači se1+ izjavio je i dalje dr8e/i lorda Au.ariana je zadrhtala i odvratila pogled kad je bradati sluga istupio i predao usnulo dijete aharad8i) 5 otav!i se kako bi se za!titili od hladno/e+ aharad8a i njegovi gosti pro!li su kroz vrata ukra!ena intarzijo ) Na drugo kraju puta uspeli su se uski stuba a do balkona+ gdje su se osvrnuli na hra u njegovu kvadratno jezeru) ?alaze/e sun.ilostivi /e va po o/i)1 5svrnula se i vidjela kako je s e9i prsto obrisao oči) 4ijete na njegovu ra enu i dalje je spavalo) Neodlučno je stala+ a tada nastavila pre a oltaru) $osjet hra u zavr!io je) 4a e su se s os ijesi a na li. rekao je njezin un!i) 3ado bi upoznala tog !eika) Ali+ koliko je dje.aharad8a se od otao na svoje sjedalu i ustao prihvativ!i ruku generalnoga guvernera) 0.a :anny pokazala joj je neka po8uri) Slugin ju je glas slijedio) 0Alah /e va po o/i+ e sahib) Alah .ndiji ima plemenitih ljudi svih vjera!.ariana je te!ko odvojila pogled od njega) Nije trebala pokazati zani anje) 0-eo a i je 8ao1+ odlučno je !apnula+ 0ali ja va ne ogu po o/i) 7ako ogu ukrasti dijete aharad8i 3and8itu SinguC1 >hvatila je svoje suknje) 0$o aknite se+ pustite e da pro9e )1 5bi!la je slugu i dijete te krenula pre a oltaru) $ropovjednik je počeo čitati iz knjige visoki + hipnotički + pjevni glaso ) =ospo9i.$o!aljite ga !eiku -alijulahu u <ahore) To je jedina nada za babu)1 $le enit) "U .ariana je sa svojeg jesta vidjela baklje koje 171 .e pro!aralo je zapadni dio neba nad A ritsaro ) .e u "ndiji izgubljeno+ koliko ih je zlostavljanoC Nije li to dijete bilo jedno od stotina tisu/a alih 8rtava indijskog siro a!tva i neobičnih običajaC 4jetetove oči bile su čvrsto stisnute) $ro e!koljilo se na sluginu ra enu) .

a u usti a+ dijete je izgledalo kao da se poku!ava ukopati u aharad8ina prsa) Slugi nije bilo traga) . ast i ru en kad ga je zadnji put vidjela+ a svijetla je kosa poput aureole str!ala oko njegove glave+ ni alo nalik ovo ta noputo djetetu u neobičnoj sjajnoj odje/i) .aharad8a je na susjedno balkonu bio okru8en svoji dragulji a optočeni glavari a i u8ivao u predstavi kao da nikada do tada nije vidio vatro et+ dok se dijete izvijalo u njegovi ruka a) <i.aleni :reddie nikada je nije gledao kao !to ju je gledao taj aleni neznana.e dok su njegova usta sisala pala.e G ily)1 4ijete je spavalo kad je taj čudan aleni sluga iz sjene iza!ao pred nju i za olio je za po o/) ?a!to ju je sada 172 .a uvučenog oko pal.+ kao da je najva8nija osoba na .ijelo svijetu) =lave polo8ene na aharad8ino ra e+ zagledao joj se u oči) 0Desi li dobro+ dragaC1 upitala ju je gospo9i.+ ali :reddie je bio bu.arianu u oči) Tijelo u se s irilo) Biro otvorenih očiju netre i.a G ily) 0Bto gleda!C1 .su se kretale ispod balkona) > prozori a obli8njih ku/a svijetlile su svjetiljke) 5d prvog praska zastao joj je dah) ?aljuljao je zrak pred njo i odjeknuo joj u u!i a) -elika ki!a iskri obasjala je zlatnu kupolu hra a+ njezine ukra!ene vanjske zidove i vodu velikog jezera na koje u se nalazi) 7ako su se rakete rasprskavale jedna za drugo hra je postao vilinsko jesto+ sada zasljepljuju/e svijetlo+ sada obavijeno sjena a+ osvjetljivano iz svih kutova iznenadni bljeskovi a i ki!o iskri) 0$ogledaj+ biseru oj1+ rekao je starčev glas iz e9u praskova+ 0vide se ribe koje plivaju u jezeru)1 .ariana je zadrhtala) 0Ni!ta+ gospo9i.) " aleni je :reddie sisao pala.aharad8a se s ijao zabačene glave) 4ijete na njegovi prsi a okrenulo se i pogledalo .e se zagledao u nju tu8ni pogledo prepuni očekivanja) 5na je u nelagodi odvratila pogled) 7ad ga je ponovno pogledala+ dijete je i dalje zurilo u nju+ naizgled nesvjesno zaglu!uju/ih zvukova i pljuska svjetlosti oko njih) 4oi alo se da upija njezino li.ariana se okrenula) .

naghtena po ra enu) 04akako+ Killia e1+ utje!io ga je+ a poto dugi korako oti!ao pozdraviti jednoga ni8eg časnika+ dok su prsti gospodina .e puno očekivanja proganjati do kraja 8ivota) -atro et je zavr!io posljednji pljusko svjetlosti) 7ad je go ila počela polako silaziti niza stube+ .u uzeti dijete iz ruku) ?agledala se u blistavu vodu jezera+ znaju/i da dijete ne skida pogled s nje) Sudbina tog djeteta ne tiče je se) 7oliko je puta upozorena da ne s ije ulaziti u odnose s do a/i ljudi aC Taj /e put poslu!ati savjet koji je pri ila) Naposljetku+ čak i ako aharad8a sebično dr8i to dijete podalje od njegove obitelji+ bilo je očito da voli to jadno stvorenje) ?asigurno se pobrine da ga netko poljubi za laku no/+ da ga netko grije na hladno no/no zraku) Fvrsto se o otala !alo ) $la!ila se da /e je to alo li.a.espo o/no je slijedila sestre Gden niza stube dok je djetetov plač nadjačavao buku go ile i ispunjavao njezine u!i) $od svjetlo!/u baklji polako su napredovali pre a redovi a nosiljki) .a.a.gledalo toliko pozorno+ kao da je prepoznajeC .ilo je prekasno da ga spasi) > hra u je to bilo vrlo te!ko+ a tada ne ogu/e) Nije ogla pru8iti ruke sa svojeg balkona na aharad8in i star.yrne potap!ao je gospodina .yrneu) 0))) sutra ujutro1+ rekao je) 0Ne ogu ga nagovoriti da se s aharad8o sastane vi!e od jedno dnevno+ ali on to mora učiniti) Ne o8e o biti sigurni da /e aharad8ino zdravlje biti dobro)1 =las u se uti!ao do nerazgovijetnog !u!tanja) .ariana je aharad8u izgubila iz vida) 5krenula se kako bi si!la+ osje/aju/i olak!anje jer dijete vi!e ne zuri u nju+ ali se visok+ očajan jauk prolo io iz s jera gradskih vrata+ a ona je instinktivno znala da potječe od njega) .ariane po agala su tre/e u+ koji se vukao iz e9u njih pognute glave kao da /e se onesvijestiti) 173 .naghtena petljali i izvijali se iza njegovih le9a) 4va britanska časnika pokraj .ojnik .naghten je pred njo tiho govorio bojniku .

rni praho + doi alo se neugodno strano) $rije nekoliko trenutaka 8eljela je drugu priliku da ga spasi+ ali kad je ta prilika do!la+ nije ju 8eljela+ kao ni njega) Stran ili ne+ on je opustio svoje prljavo tjele!.ilo pre a njoj) 5na je+ ne raz i!ljaju/i+ pru8ila ruke kako bi spriječila njegov pad) >zela ga je na krilo i podignula pogled+ spre na ukoriti slugu zbog drskosti) Ali na njegovu jestu bio je sa o prazan prostor) 4r8e/i dijete+ ustala je i osvrnula se uokolo+ ali e9u bučno go ilo britanskih časnika i sikha sirdara slugi nije bilo ni traga) 5stvariv!i svoj .ariana je otvorila usta) Fovjek se u trku okrenuo i dotrčao ravno pre a njoj+ po iču/i usne kao da razgovara sa sa sobo + ali prije no !to je stigao do nje+ dijete u njegovi ruka a opasno se ba.ilj+ alen+ pognuti čovjek rijetke brade nestao je e9u go ilo ) 4ijete u njezinu naručju vonjalo je blago kiselo) .a a u njegovo ra e po8uruju/i ga) 4ijete+ sluga i lada 8ena ugledali su jedni druge u isto trenutku) .ariana je načinila gri asu i od aknula ga) > toj krajnje neobičnoj odje/i+ očiju obrubljenih .e u njezinu naručju te ju je ozbiljni oči a puni očekivanja pogledao preko pal.a u usti a) Njezine su ga ruke stisnule) 0$otrebno ti je kupanje1+ rekla je) .ilo u je potrebno kupanje i bila u je potrebna toplina) 4jetetova je ko8a ispod rasko!nog satena bila ljepljiva+ a njegova zgrčena stopala ledena) ?a!to za njega nije bilo vunenog !alaC ?a!to je njegova udobnost navečer zaboravljenaC Bto joj je to u ti ta ni + u orni oči a+ 174 .>brzala je korak) Njezina je nosiljka čekala na tlu+ a njezini nosači+ anoni ni pod !alovi a+ čučali su pokraj nje) 7ad je sjela i pripre ila se za ahnuti noga a u zastrtu nosiljku+ ali bradati čovjek dojurio je pre a njoj kroz go ilu+ okre/u/i glavu kao da tra8i nekoga+ s aleni + uzbu9eni djeteto u naručju) Slugino te!ko disanje bilo je vidljivo na hladno zraku+ a uredno o otan turban nako!en na glavi) 4ijete u njegovi ruka a jahalo je svojeg slugu poput kralja koji odlazi u bitku+ udaraju/i !ači.

uha ed+ -asi6 ili -ahid) 0Spasila sa te od aharad8e1+ !apnula je kad ga je s jestila u pregib svojeg lakta+ 0ali ti ne zna ni i e)1 175 .i a koji su nosili zastave i lepeze na dugi otka a) $reostala je sa o jedna nosiljka+ visoka+ od obojenog stakla+ pedeset jarda dalje+ okru8ena do a/i ljudi a koji su ahali ruka a) 07renite1+ .ariana uzi aju/i ga pod svoj !al+ obe/avalo netra8enu radost+ zbog čega se osje/ala o/no i dobroC <judi su prolazili pokraj njih) Nosiljke su se polako probijale kroz go ilu+ a njihovi su nosači vikali kako bi si ra!čistili put) Dedan sikh s koplje i skupo.arianini nosači nisu vidjeli ni!ta neuobičajeno) 7ad je u!la u nosiljku za djeteto + pogledali su je ravnodu!no kao i inače+ a tada su bezvoljno ustali) Svi su odlazili) 7i/ena nosiljka lorda Au.ijeli ?e.ariana je zapovjedila nosači a+ u otav!i dijete do očiju u svoj najbolji plavi !al) Tko je zapravo bilo to aleno stvorenjeC Nije obratila pozornost na i e koje joj je sluga rekao u hra u+ i e djetetova djeda) Ali+ čak i da se potrudila slu!ati+ kolika je vjerojatnost da prona9e tog čovjekaC > to utvr9eno gradu za.klanda pro!la je prije no !to se sluga pojavio s djeteto ) 7onjani.pitala se .ijelo 8ivi deset tisu/a djedova koji a je i e -ali .i su odjahali u ta u+ pra/eni sluga a pje!a.ariana se sagnula i za otala dijete u svojoj nosilj.jeni ka! irski !alo nehajno svezani oko struka+ probijao se na ne irno konju opasno blizu+ a njegove zlato ukra!ene uzde blistale su na svjetlosti baklji) 7oga god bi pitala+ rekao bi da joj je du8nost zaustaviti kojega od britanskih časnika ili dvorana sikha te u predati dijete objasniv!i da ne a pravo na njega te da pripada aharad8i) 5ni bi se slo8ili kako je pogre!no uzeti nečije dijete) .i+ ole/i se da je ne vide+ ali doi alo se da je nisu opazili) $ro!li su ne gledaju/i u njezinu s jeru+ i dalje razgovaraju/i+ te nestali s vidika) 4oi alo se da čak ni . i dva pobočnika pro!li su pokraj nje razgovaraju/i e9u sobo ) 5dustav!i od pre i!ljanja+ .

unnu1+ 176 .i ostala na njegovoj glavi) .ijelu vječnost) > sat vre ena koliko su prelazili udaljenost do engleskog tabora+ .a za.ariana se u ta i nespretno izvukla iz nje s u otani djeteto u naručju) $ognuta kako ga njezini nosači ne bi vidjeli+ pojurila je u svoj !ator i izdahnula tek kad se zaslon od trstike sigurno zatvorio za njo ) 4ittu joj je na no/no or ari/u ostavio upaljenu uljani.ijeloj zbr.e ) 4ijete se stisnulo uz nju Je li itko vidio da ga je uzelaC 5dvo9enje aharad8ina tao.ora odlučiti !to /e učiniti) $oku.ao je sablasnu+ treperavu svjetlost na zavjese) 5!tro+ rit ično disanje nosača otkrilo joj je da je druga nosiljka blizu) $onadala se da u njoj nije bojnik .e koja je neki čudo u .ariana je le8ala oslonjena na lakat+ dr8e/i ruku nado ak djetetovih usta kako bi u ih pokrila ako zaplače i otkrije ih) .kale) $ro e!koljila se u skučeno prostoru nosiljke) > redu) 7ad bi je doista uhvatili+ koliko god to bilo poni8avaju/e+ ne bi se ispričala) Ako dijete nije pripadalo njoj+ nije pripadalo ni aharad8i+ a aharad8a očito nije pri jereno skrbio o nje u) $rsto je dodirnula djetetov obraz) 7ako je ogu/e da je u .ariana je odnijela dijete u krevet+ pa8ljivo ga s jestila iz e9u dva jastuka i upravo je bila posegnula za svjetiljko kad se dosjetila nečega) $otrčala je pre a ulazu i od aknula zavjesu) 0.odlji.e straha neugodno su je bo.akljono!e su trčali pokraj nje+ a otvoreni pla en baklji ba.u) .Ako ju je i razu io+ doi alo se da ga to ne zani a) <e8ao je sklupčan uz nju i netre i.ijelo to 8ivahno taboru sa o jedan sluga islio na njegovu dobrobit ili opazio njegov jadC 7roz zavjese napokon su doprli poznati no/ni zvukovi s puta) Nekoliko inuta poslije njezini su nosači usporili) 7ad su spustili nosiljku+ .ijelo je te8ak zločin) Bto bi se dogodilo da ih uhvateC .ala je po krovu po8uriv!i nosače) 4oi alo se da putovanje traje .yrne) Dučer je čula kako je gnjevno vikao na jednoga od svojih podre9enih zbog jedenoga gu ba odore) Trudila se ne za i!ljati !to bi rekao kad bi je zatekao s aharad8ini ali tao.e pro atrao njezino li.e ispod okrugle kapi.

a i ostala zapetljana le8ati na njezini ra eni a+ a tada je sjela pokraj njega na krevet) 04akle+ ti čudno stvorenje1+ rekla je polo8iv!i ruku na njegovo tijelo+ 0!to /e o sadaC1 4jete!.u kako gola trče po seli a pokraj kojih je tabor pro!ao+ ali je pro atraju/i svojega alog gosta bolno uvidjela da o 8ivotu do a/e dje.ariana je odlo8ila ča!u i pro otrila ga) Bto ako je doista bolestanC 5dagnala je sje/anje na drugog bespo o/nog do a/eg čovjeka i drugu ča!u vode) >gurala je njegove ruči.pozvala je) Na svjetlosti zvijezda jedna se prilika odvojila od skupine nosača koji su odlazili i vratila se pre a njoj) 0"di po 4ittua1+ zapovjedila je) 0Treba ga s jesta)1 -ratila se u !ator te se visoko dr8e/i svjetiljku nagnula nad dijete na krevetu) Svjetiljka je is.ale su sjenu na obraze koji su trebali biti puniji no !to su bili) -idjela je do a/u dje.ila sjaj na s e9i saten njezine haljine te na djetetovo li.e) ?aključila je da u je ko8a boje jutarnje kave s lijeko + ali s pri jeso zlatne nijanse) ?avijene trepavi.ijeli danC 7oje je igračke i aoC De li na sebi i ao uzi.rni prah oko njegovih očiju) Skinula je sla nati !e!iri/ i protresla kosu sve dok nije ispala iz ukosni.e ne zna ba! ni!ta) Bto je radio .i su u zatreperili) 7ad je zadnji put jeoC 0$otrebna ti je večera1+ odlučno je rekla) 0=dje je taj !a!avi 4ittuC1 > !atoru nije bilo ničega za jelo+ ali na njezinu je no/no or ari/u stajao vrč vode) Natočila je alo u svoju ča!u i pa8ljivo podignuv!i dijete u sjede/i polo8aj prinijela ča!u njegovi usti a) 5no je odjedno 8ivnulo+ nagnulo se naprijed !iro otvorenih očiju i počelo piti u veliki + zadihani gutljaji a) Nisu u dali pitiH 3uka u kojoj je dr8ala ča!u zatresla joj se od gnjeva) 7ad je popio koliko je 8elio+ .rtala velike sjene na platnu !atora i ba.e ba.e dok su ga izvodili u vrtC Dedno je bilo izvjesno) Fi voda za kupanje bude donesena+ obrisat /e .e je+ i dalje za otano u njezin !al+ uzdahnulo+ a kap.e pod !al i ustala+ ostaviv!i ga na 177 .

e uz njegovo+ kao !to je ljuljala i A brosea dok je bio beba) 0Ne plači+ du!o+ janje!.klanda i njegovih sestara) =dje je 4ittuC Taj ju je sluga uzrujavao 2 govorio je bez prestanka+ brisao je pra!inu s njezina aju!noga no/nog or ari/a ba! kad je ona najvi!e 8eljela da je se ostavi sa u+ uzrujavao se zbog neva8nih stvari i zaboravljao va8ne+ ali bio je dobrog sr.ariana skočila k nje u+ njegova se izvezena kapi.a oslobodila i otkotrljala+ otkriv!i glavi.ariana se od ah na!la u drugo vre enu i na drugo jestu) " A brose je u svojoj bolesti+ tako9er obrijane glave+ bespo o/no .e+ ali nije oglo jer je !al bio previ!e čvrsto o otan oko njegova tijela) Cvilio je bore/i se s tkanino koja ga je sputavala+ a oči su u se punile suza a) 7ad je .krevetu) Na ulazu je podignula zaslon i pogledala van) Na svjetlosti zvijezda vidjela je sa o poznato prostranstvo ilovače+ koje se protezalo od njezina !atora do .u) .ariana je jedva čekala da začuje njegove otegnute korake oko !atora) 4ijete je le8alo nepo ično+ a li.e i le8ale u na obrazi a) 4odirnula u je li.nuo i stavio pala.rvenog zida tabora+ te u daljini !atore lorda Au.a a kad se bude s ijao+ kao !to je to A brose činioC Ho/e li trčati k njoj vri!te/i od veselja 178 .vilio@ A brose koji ju je obo8avao+ kojega je ona voljela vi!e no ikoga na svijetu) $ovukla je djetetovo aleno+ ozlije9eno tijelo na krilo i od otala !al) 0No+ no1+ !apnula je ljuljaju/i ga+ pritisnuv!i li.e oje)1 $la!ila se da /e zaplakati jednako prodorno kao i ranije te večeri+ kad je njegov glas nadjačao buku go ile i stigao do nje+ ali on je u jesto toga !tu.rne poput ugljena) >gledav!i tu okruglu+ obrijanu lubanju+ . u usta) 0 5h 1+ povikala je s olak!anje + 0sa o si 8elio sisati pala.ila je /elava+ izuzev tanke+ lade kose .e) 7ad u bude bolje+ ho/e li pljeskati ruči.e u je bilo obrubljeno plavo bojo ) 4ok ga je pro atrala+ ono je poku!avalo osloboditi ruči.a) No dok je bila sa a sa svoji ukradeni djeteto + .H1 Suze su se+ poput rose+ dr8ale za njegove trepavi.

kad ona ra!iri rukeC Ho/e li u rijetiC 7ad su njezine tuge nabujale i izlile se iz njezinih očiju+ s onu stranu ulaza u njezin !ator začuli su se zvukovi nespretnog kretanja) $o o/ je napokon stigla+ akar u obliku 4ittua) 179 .

e+ pozdraviv!i na taj način+ te pokazao ugodno jesto pokraj ognji!ta+ 0.e zabavljale generalnoga guvernera i aharad8uC Ti to ne bi znao+ =aggan1+ dodao je+ 0bio si previ!e lijen da bi se udaljio od vatre)1 Sonu je su njičavo od ahnuo glavo ) 0Dedno je izvjesno+ .ohane1+ rekao je+ 0 o8da zna! pjevati+ ali plesati ne zna!) Ali1+ dodao je okrenuv!i se pre a svoji prijatelji a+ 0k tvoje ognji!tu nisa do!ao kako bis o 180 .isti ga je gledao i ki ao glavo ) 0=ledaj+ Sonu1+ rekao je =aggan+ najstariji od četvori.e bio je na noga a pred svoji ognji!te + vitka silueta u pokretu udarala je noga a u tlo+ dr8e/i ruke iznad glave) $jevao je i plesao uz svoju vedru elodiju trilera i stanki) .rnog zida tabora+ 4ittu i tri prijatelja ve/ su bili pojeli večeru) Naj la9i od četvori.i a lotosa) 0Tko je gledao kroz rupu u !atoru za durbar dok su plesači.e pro!la pokraj stra8ara koji su je pozdravili te u!la u tabor generalnoga guvernera) ?a pola sata vijest je ve/ bila oko ognji!ta u svi dijelovi a tabora) 7ad je vodono!a stigao do redova ognji!ta du8 .ohan isli da plesači.a tako po iče ruke)1 $okazao je+ dlanovi a okrenuti pre a gore+ priliku koja se ljuljala pred nji ) 0$ogledaj ga) 4ittu ka8e da nijedna prava na%h djevojka ne bi)))1 04akako da je to u redu)1 .&') poglavlje N a tajanstven način na koji vijesti putuju+ glas o djetetovu nestanku stigao je do engleskog tabora i prije no !to je nosiljka lade prevoditelji.ohan je nastavio plesati iste8u/i prste kako bi bili nalik pupolj.

a su ki nula) 04a1+ slo8ili su se+ 0djed je to 181 .aharad8in je najdra8i tala.o je čačkao zube) 0.o8da je taj nestanak preveliki pothvat za toliko alo dijete1+ pretpostavio je Sonu) 0> to slučaju njegov je nestanak izveo njegov djed)1 Sva četvori.razgovarali o plesači.a a) 4o!ao sa ti re/i va8nu vijest) .a da putuje s nji ) Sluga je do!ao i donio dijete) =otovo je bio stigao do nosiljke kad je ono iznenada+ sa o tako+ nestalo iz njegovih ruku)1 -o9ono!a Sonu dra atično je zastao) 0Svi su to vidjeli)1 0A sada1+ nastavio je prevr/u/i po ugljevlju+ 0kad je to dijete nestalo+ svi strahuju da /e kakva stra!na nesre/a zadesiti kraljevstvo) ?ato aharad8a nudi veliku nagradu za vijest o to e gdje je dijete)1 Stap u se zapalio) $rinio je njegov kraj usna a i ugasio ga puhnuv!i) 0Nitko ne zna za!to je dijete nestalo) 4obivao je sve+ dragulje+ sve)1 4ok su njegovi prijatelji raz i!ljali o to e+ iz s jera !atora dopro je glas glavnog nosača s ne8eljeno poruko ) 04ittu+ e sahib te zove)1 Fetiri li.i od obojenog stakla vrati u tabor+ poslao je po svojega alog tao. dječak koji posjeduje čudesne o/i)1 .a udru8ila su se u razočaranju) 0Taj dječak posjeduje o/i1+ za i!ljeno je rekao Sita) =ranči. nestao)1 Nagnuo se bli8e vatri) 0Taj je tala.ohan je prestao pjevati) Sva četvori.a zagledala su se u vodono!u) 04jed toga djeteta !eik je -alijulah iz <ahorea+ čovjek koji posjeduje velike o/i1+ nastavio je po alo dra atično) 0Na taj je način dijete steklo svoje sposobnosti) Navodno donosi sre/u gdje god se na9e) ?bog toga ga aharad8a dr8i)1 $rona!ao je !tap i pročačkao vatru) 0?apravo+ aharad8a ga neprestano i a na oku) To dijete naziva svoji bisero nad biseri a)1 Njegova se publika pogledavala e9u sobo ) 0-ečeras je aharad8a pripre io veličanstveni vatro et kako bi zabavio britanske sahibe) 7ad je nakon toga bilo vrije e da se u svojoj nosilj.

unnu je do!ao iz sjene i nestrpljivo stao nad njih) 0Bto radi!+ 4ittuC .rvenog satena+ izvezena srebrni kon.učinio)1 .u te nisku s aragda i bisera oko vrata+ koja u dopire do struka)1 Njihova naga9anja slijedila su 4ittua dok je posr/u/i odlazio pre a engleski !atori a) 7oliko god se 8elio dr8ati na udaljenosti od Guropljana koji a je slu8io+ 4ittu se trudio razgovarati sa svojo e sahib) 7ad se prvi put sastao s njo + odlučio je prenositi joj svoju udrost) 7ad je u zadnji tren odveden sa skro nog jesta u sjedi!tu -lade kako bi slu8io ladoj e sahib na putu u <ahore+ odjenuo je svoju najči!/u odje/u i krenuo za oholi slugo generalnoga guvernera u urednu kolibu na jedno od boljih puteva u Si lu) 7ad su stigli+ sluga ga je ostavio stajati na jakoj ki!i+ ne na trije u+ nego pod stablo + gdje je čekao slu!aju/i kako aj uni kriče na njega i osje/aju/i kako u ki!a natapa odje/u+ sve dok iz ku/e nije iza!la Gngleskinja s plavi ki!obrano i pri!la u) Gngleskinja ga je od jerila od glave do pete usredotočeni pogledo nalik ački+ a tada ga je+ na njegovo iznena9enje+ uljudno pozdravila na njegovu jeziku) 4ittu je u to trenutku zaključio da bi ta osoba+ za razliku od drugih strana.e ) Nosi izvezenu kapi.a+ ogla biti sposobna naučiti ne!to o stvarno 8ivotu) 5d prvoga dana svoje slu8be govorio je kad god je bio sa svojo e sahib+ savjetovao je i prenosio joj svoje znanje) Nedugo nakon !to su oti!li iz Si le+ rekao joj je kako za ručak ne/e biti leda s narančo jer nitko nije pokrio plitke glinene posude u koji a se led stvarao preko no/i pa su ga ogli polizati psi i druge 8ivotinje+ ili u učiniti ne!to jo! gore) 4rugog jutra upozorio ju je da /e doručak biti hladan jer je jedan od po o/nih kuhara ubo drugoga no8e za 182 .e sahib te zove)1 0> svako slučaju+ govori se da svaka osoba u gradu+ sve do najskro nijeg čistača+ tra8i to dijete1+ zaključio je Sonu kad se 4ittu pribrao i ustao) 0$repoznat /e ga po odje/i+ jer je od .

kruh+ pokazuju/i koliko je opasno posu9ivati nova.ipele+ 0dogodilo se ne!to krajnje čudnoH1 5dgovora nije bilo) ?avjesa na vrati a pljusnula je na svoje jesto kad je u!ao) .rvenog satena bio je krut od srebrnog veza+ a na prsi a u je le8ala te!ka niska bisera i s aragda) " dijete je tako9er 183 .nula) $itaju/i se je li ga pozvala kako bi joj po ogao podnijeti kakvu tragediju+ svoji je nejednaki korako pri!ao krevetu tiho+ u vuneni čarapa a koje u je ona darovala+ po prugastoj prostir.a le8i na njezini grudi a) 5dakle joj do a/e dijete u njezinu !atoruC 4je.i te su večeri očito bili posvuda) "Ji.) Njegova e sahib nije pokazivala nogo zani anja za njegove priče) Su njao je da katkad hini san kako bi ga izbjegla+ ali on je ipak govorio+ uvjeren u svoju isiju) .e sahib1+ započeo je i prije no !to je pred ulazo izuo .ilo je bolje hiniti da nije vidio) 5dvratio je pogled sa za otuljka na njezinu krilu) 5na ga je pogledala+ za!titnički dr8e/i ruku na djetetovi prsi a) 0.a i razgovori o dje.ora napustiti svoje prijatelje i Sonuovu uzbudljivu priču+ ali bare /e večeras i ati zadovoljstvo poučiti e sahib neče u) >vjeren u njezino zani anje za njegovu vijest+ pro!ao je kroz tabor i pri!ao njezinu !atoru) 0.ala dugu+ treperavu sjenu preko kreveta) De li bolesnaC 5na je grčevito ! r.ora! i po o/i+ 4ittu1+ rekla je ole/ivo) 5či su joj bile .e sahib je bila ondje+ bez riječi je sjedila na rubu svojega kreveta+ okrenuta u le9i a+ savijena kao u boli) Svjetiljka je ba. e sahibC1 .a otkrivao silovitu odlučnost) 05vo je ali!anu potrebna hrana+ topla voda za kupku i skro na+ obična odje/a) Ne s iju ga vidjeti u ovo e)1 5d aknula je !al) $od nji je bio do a/i dječak+ star upravo dovoljno da prohoda) Njegov kosti od .i) Stigav!i do ruba njezina kreveta+ oprezno se nagnuo naprijed) 5na je sjedila nagnuta nad za otuljko koji je dr8ala u krilu+ ljuljala ga kao da ljulja dijete) Trepnuo je) To je doista dijete+ u otano u njezin !al+ a njegova alena s e9a ruči.rvene+ ali joj je izraz li.

ijeli pute od ognji!ta) >pla!eno je pogledao pre a ulazu) .ohan+ 0gotovo je) ?a!to 8eli! jo! hraneC1 184 .plakalo) 4ittuova su se prsa podizala i spu!tala pod tanki !alo + kao da je trčao . čiju su priču upravo čuli+ bio je u šatoru nje*ove memsahib& =otovo da ni sa nije ogao vjerovati u to) Ne sa o !to je ta priča bila dobra+ nego je on i ao i ulogu u njojH Tijeko proteklog jese.a u naručju) 4ittu je+ zaokupljen uzburkani isli a+ po8urio pokraj velikog !atora kuhara guverner sahiba te pokraj asnih kuhinjskih !atora) 7oliko je nagrada bila velikaC 4ovoljna da u o ogu/i vratiti se u svoje selo i izgraditi pravu ku/u za svoju obiteljC $o islio je na o!tre riječi e sahib) 7ad bi ustanovila da je otkrio njezinu tajnu+ otpustila bi ga istog trenaA ali kako je ogao propustiti priliku da dobije kraljevsku nagraduC "li+ s druge strane+ kako da toliko uzbudljivu vijest sakrije od svojih prijateljaC 4ijete+ tala.rveno zidu+ osvrnuv!i se jedno ili dva puta kako bi se uvjerio da ne sanja da njegova e sahib stoji na ulazu+ drhte/i na no/noj hladno/i+ i dr8i aharad8ina nestalog tao.e /e! se vratiti u Si lu) Desi li e razu ioC1 0Ji.a ti su ljudi oko ognji!ta postali poput bra/e) $o8urio je+ za i!ljaju/i kako /e reagirati na njegovu priču) 4a i od ah ka8e ili da sa u8iva u svojoj vijestiC Stigao je zadihan) 0De li gotovo s večero C1 brzo je upitao) $riča u je čučala u grlu+ spre na iskočiti iz usta) $rogutao je) $rijatelji su ga iznena9eno gledali) 04a1+ rekao je . svakako)1 4ittu je ki nuo kao da sanja) 0" 4ittu1+ nastavila je prenuv!i ga iznenadno strogo/o + 0ako o ovo e progovori! ijednu riječ+ otpustit /u te i pje!i.e sahib je progovorila stro8i glaso ) 04onesi u hrane+ va!e hrane+ s jednoga od va!ih ognji!ta) Su nja da je ikada jeo europsku hranu) " po8uri) -rlo je gladan)1 "7aroor. e sahib)1 >natra!ke je iza!ao iz !atora i krenuo pre a .

io je ruke iza le9a) 0Nisi li ti sluga lade e sahibC1 Fovjek je dr8ao ko ad kruha na pola puta do usta+ kao da je zaustavljen usred isli) 4ittuove ruke čvrsto su dr8ale jedna drugu iza njegovih leda) 0.ora po8uriti1+ rekao je) 0Ako i ate hrane+ oli vas+ dajte i)1 7onju!ar je protegnuo svoje dugačko tijelo i ustao) Sagnuo se i prevrtao po lon.a ri8e i le/e polo8io je savijeni čapati te ki nuo i 185 .+ a tada je bez riječi počeo grabiti ostatke večere na njegovu ravnu povr!inu) 5ko hrpi.ipela) .rveni zido kad je prona!ao ono !to je tra8io+ skupinu usli ana koji su jo! jeli i nehajno razgovarali) $o9ignuo je bradu) Ne s ije odati svoju tajnu) Ne bi bilo dobro kad bi netko drugi prijavio gdje se dijete nalazi te preuzeo zaslugu i nagradu) 5ti!ao je ravno k čovjeku za kojega je zaključio da je glavni kod tog ognji!ta) 0Treba hrane1+ rekao je nakon !to su se pozdravili) 0HraneC1 .ora prona/i hranu za dijete+ i toplu vodu) A tada+ kad obavi svoj posao+ vratit /e se k ognji!tu te i polako ispripovijedati sve zani ljive pojedinosti njegove priče) $o8urio je osje/aju/i poglede svojih prijatelja na le9i a) " druga su ognji!ta u taboru generalnoga guvernera bila uga!ena) 5bgrliv!i se ruka a kako bi se za!titio od hladno/e+ 4ittu je iza!ao na put u potrazi za ognji!te oko kojega su ljudi jo! jeli) >zrujano je puhnuo kad u je s noge od 8urbe spala njegova iskrivljena .r9anin kojeg je 4ittu upa tio kao vi!eg konju!ara uputio u je zainteresirani pogled s jesta na koje je čučao i 8vakao) 4ittu je odvratio pogled) 04a1+ odgovorio je ne obja!njavaju/i) 5sje/aju/i kako ga njegove oči proučavaju+ 4ittu se ne irno e!koljio pod tereto svoje tajne) $rsti su u se trzali) ?aba.ilo je kasno) 7a o god se okrenuo+ ljudi su sjedili i razgovarali o nestalo djetetu+ ali za to dijete nije bilo hrane) 4ittu je bio daleko od dijela tabora ogra9enog .rzo /u se vratiti)1 Nije bilo vre ena za zastajkivanje) .i a sve dok nije prona!ao okrugao poklopa.0Netko je tra8io da u donese ) Nije va8no) .

ilo u je te!ko povjerovati da je dijete čarolijo preneseno u !ator nje*ove memsahib 5na+ neuka strankinja+ sudjelovala je u veliko nadnaravno pothvatu) ?a.e) 5d njih jedanaestero os ero je pre inulo+ aho zbog nei a!tine i bolesti u vrije e kad su slabe 8etve is.jenoj odje/i+ koje je bilo u !atoru njegove e sahib+ očito se nije dobro skrbilo) Ta je priča bila nogo vi!e od one koju je ispripovijedao vodono!a) >brzao je korak) Nije ga iznenadilo to !to je dječak pred očevi.a) Nikada se ne zna ko e takve o/i ogu biti dane+ ali jednoj o.ijelo posjeduje gole e o/i kad ih je prepoznao djetetov djed čarobnjak+ koji je vjerojatno bio ilja a daleko+ u gradu <ahoreu) 4ok je na ulazu prolazio pokraj stra8ara u odora a+ prisilio se raz isliti o prija!nji jese.i njih? 186 .ipele bi u pristajale) 5dje/a bi u bila besprijekorna+ na sebi ne bi i ao polučisti doti i ko!ulju jer bi u njegov sahib kupio nogo odora) $rvorazredan čovjek brijao bi se svaki dan+ a turban bi u bio u!tirkan poput turbana slugu guverner sahiba) Ali 4ittu je ro9en kao drugorazredni sluga la9i ljudi a poput njegove e sahib te /e zajedno sa svoja dva pre8ivjela sina zauvijek ostati drugorazredni sluga) $ro!ao je pokraj četiri vojnika koji su se vra/ali s večere u !ator) .ihara+ koji su s visoka gledali na njega i njegove prijatelje) Butnuo je ka en koji u se na!ao na putu paze/i da ne prospe hranu) $o islio je na svoju obitelj) Njegova supruga rodila je jedanaestero dje.predao poklopa.u) "za!ao je na put) ?a dijete u skupo. 4ittuu) Iurno krenuv!i+ 4ittu je zastao kako bi se osvrnuo) 7onju!ar je ponovno čučao ondje+ za i!ljeno zagledan u vatru) 4ittu je s olak!anje nastavio dalje) Fovjek nije posu njao) 4a je 4ittu bio prvorazredni sluga+ .ili su to brah ini+ pripadni.rpile zalihu hrane u njegovu alo selu) 4ittuu nije bilo te!ko prepoznati potrebu na djetetovu li.i visoke kaste iz 5udha ili .i a nestao iz sluginih ruku) ?a takvo !to ve/ je čuo) .i a+ ali nije se ogao sjetiti nijednog doga9aja koji bi i alo dao nagovijestiti da je njegova e sahib čarobni.

ritana.e i 8ene+ kako zajedno ple!u u nespretni skupina a+ prito se zalije/u jedni u druge te se glasno s iju zabačene glave kad njihova glazba stane) Ti stran.ilo je doista neuobičajeno vidjeti 187 .a orala je znati u kakvo je dijete stanju i prije no !to je stiglo u njezin !ator) ?a!to ju je tada njegov jad toliko potresaoC .i li njezine suze+ kao i ponuda njezine nepojedene hrane+ ogli biti znakovi velikodu!nog sr.u 2 izbliza) Na r!tio se) Njezino plakanje nad djeteto bilo je neočekivano) 7ao čarobni."+ !to je jo! čudnije+ jednoj od njihovih :enaC Gnglezi su bili ru8ni+ nosili su čudnu odje/u i jo! čudnije 6rizure) Cesto su bili grubi+ zahtjevni+ nerazu ni i bijesni ako bi ih se pogre!no shvatilo) 7o8a i je 8utjela+ i ali su odbojne navike+ a njihova glazba bila je učenje za osjetila) 7ad je jedno slu8io u sjedi!tu vlade+ čuo je glasne zvukove i rit ičko lupanje koje je dopiralo iz glavnog salona pa je kri!o pro!ao kroz vrt i provirio unutra) 7roz prozor je vidio Guropljane+ u!kar.e sahib je dane provodila jure/i s jednog jesta na drugo strahuju/i da /e zakasniti+ nepotpuno odjevena+ s kovrčavo koso koja je bje8ala ukosni.i a+ ali nije bio hinduist poput njega pa je stoga bio neuk poput .a i ako on svoji prijatelji a otkrije tajnu+ ako i ka8e gdje je dijete i ako uz e nagradu+ ona /e to od ah znati) 4ittu /e tada izgubiti i svoje jesto i ogu/nost da pro atra to čudno bi/e 2 stranu čarobni.a a) 4oi alo se da i a vre ena sa o za un!ija koji ju je poučio nogi jezi.i upravljali su najve/i dijelo "ndijeA pa ipak+ unatoč svoj njihovoj o/i+ ve/ina njih o 8ivotu je znala jednako alo kao i o plesu) 7ad je e sahib jedno bila bolesna i 4ittu joj je sati a slu8io bez slobodnog vre ena za podnevni obrok+ ona u je ponudila svoju nepojedenu večeru 2 eso+ o8da čak i eso krave+ natopljeno s e9o teku/ino + i druge stvari+ povr/e+ jednako odbojno) ?ar nije znala kakvu u je nečist ponudilaC .a) Sada ga je čekala u svoje u alo + !iljasto !atoru čije su stijene bile slaba!no osvijetljene svjetlo svjetiljke) Ako ona jest čarobni.aC .

o8da je ta ista divna snaga djetetu dala takvu vrijednost u aharad8ini oči a) 04ittu1+ rekla je e sahib sa stol.e visjele s krila) =lavi.a+ 0ne a nagovje!taja ki!e pa sutra ne/u putovati nosiljko ) .ipele) .Gngleskinju kako indijsko dijete dr8i u naručju kao svoje) .abu nipo!to ne ogu uzeti sa sobo u kočiju generalnoga guvernera i njegovih sestara) Ti ga ora! ponijeti sa sobo ) =lu i da je tvoj ne/ak+ ili tvoje dijete)1 4ittu je sjedio prilično irno) 7ako li je alo znalaH 7ako se on odjedno ogao pojaviti s djeteto i bes isleno tvrditi da je u srodstvu s nji C " !to ako bi njegova la8 bila razotkrivenaC > naj anju bi ga ruku otpustili bez pla/e) A o8da bi ga aharad8ini ljudi čak podvrgnuli kakvo stra!no učenju) ?a!to ona jednostavno ne izvede kakvu čarolijuC 0.it /e i te!ko ponijeti ga s prtljago 1+ odgovorio je pjevni preklinjanje koje je koristio sa o kad bi ne!to odbio) Nas ije!io se pognuv!i ra ena) 0Svi ga u taboru tra8e) Svi znaju njegovu priču)1 188 .o8da bi bez obzira na nagradu ogao pro/i i gore od slu8enja toj neobičnoj osobi i čuvanja njezinih tajni) .e kad ju je prvi put vidio onoga ki!nog jutra u Si li) $red ulazo u njezin !ator izuo je .e veličine zalogaja+ dok su u djetetove no8i.ilo je te!ko vjerovati Gngleskinji+ doista vrlo te!ko+ ali tko znaC .u hrane u djetetova otvorena usta) > to je djetetu bilo ne!to silno) 4oi alo se da čak i u to slabo stanju isijava svjetlost koja je privukla 4ittua+ podsje/aju/i ga na sveti!ta i na prino!enje darova) Nije li se sQ 7ri!naji pojavio kao dijete+ o/na sila dobra+ sposobno izvoditi čarolijeC .o8da je prepoznao njezino sr.o8da je 4ittuov poriv da je poučava bio pri jeren) .a u je bila prljava i krastava) 7ad su ga zadnji put okupaliC 04obar dječak1+ rekao je isle/i na svojega naj la9eg sina dok je gurao kugli.o8da je ona+ bila Gngleskinja ili ne+ zaslu8ila najvrjedniji dar koji joj je ogao dati+ njegovu odanost) Sjedio je na podu te prsti a stiskao ri8u i kuhanu le/u u kugli.

e) 0$ričuC 7akvu pričuC1 4ittu je izbjegavao njezin pogled) 0Njegovu priču 2 da je sre/ono!a aharad8i 3and8itu Singu+ da je nestao iz ruku sluge pred svi a)1 $ogledao ju je krajičko oka) 0Cijeli tabor zna da je njegov nestanak djelo njegova djeda koji je slavni čarobnjak u <ahoreu te da je za njegov povratak ponu9ena gole a nagrada)1 .4ijete je odgurnulo 4ittuovu ruku) Njegovi zgrčeni prsti le8ali su na 4ittuovu koljenu) 4ittu je krpo obrisao ala usta) 4ijete ga je ozbiljno pogledalo+ pru8ilo ruči.a)1 5d aknula je kosu s li.e sahib ga je gledala netre i.ariana je zinula+ a tada brzo zatvorila usta) 07akva bes isli.u i potap!alo ga po li.u+ a tada se okrenulo i stavilo prst u usta) .io je)))1 zastala je+ kratko puhnula i podignula bradu) 0$a1+ otresla se+ 0nije va8no kako se na!ao ovdje+ zar neC > svako slučaju+ ja /u ujutro putovati s drugi Gngleskinja a) Ti /e!+ oli + povesti dijete) Ne zani a e !to /e! re/i drugi a u taboru) " kasno je) 4onesi i vru/e vo9e za njegovu kupku)1 189 .a i pokazala dijete) 0.

slava Alahu) Sat vre ena prije kod svojeg je ognji!ta čekao da Gngleskinjin sluga ode s hrano prije no !to je krenuo k Ba6i sahibu) 7ugli.ijelo oti!ao) 4olazak tog čovjeka k njegovu ognji!tu Daru .kale dok je Dar . u velikoj potrebi bio nahranjen s nasu i.e izabranog ognji!ta) " tada u je sinulo 2 u taboru o8e biti sa o jedan strana.uha ed zatvorio je oči slu!aju/i u iruju/i 8enski glas) 4a+ unuk !eika -alijulaha je unutra) (lhamdulilah.uha ede1+ slo8io se Ba6i sahib ki aju/i kad je konju!ar zavr!io) 0Sada idi1+ dodao je+ 0i prenesi poruku e sahib)1 190 .e tiho su ku.uha eda+ običan kruh i le/u+ hranu skro nih ljudi) Sa o bi strana. čija je potreba dovoljno velika da Gngleskinjin sluga bude poput prosjaka poslan u potragu za hrano ) Dar .e starčeve brojani.uha ed tiho je čučao u sjeni pred ulazo u !ator lade e sahib+ glave i gornjeg dijela tijela u otanih u pa učnu tkaninu+ tako da u je iz nje virio sa o nos) "z !atora je dopirao tih i blag glas e sahib) Nitko nije odgovarao+ sjene se nisu po i.ale na stijena a) Njezin je sluga za.&*) poglavlje J ar .uha ed pripovijedao svoju priču) 0-jeruje da je tvoja pretpostavka točna+ Dar .uha edu isprva je bio zagonetka) Hinduistička pravila u pogledu prehrane ne dopu!taju u pri/i usli ansko ognji!tu kako bi jeo) Njegova e sahib nije ogla po8eljeti dal roti s ognji!ta Dara .

e kad se za!titnički nagnula nad dijete svijetle ko8e i !iroka li.uha eda) Ne podi8u/i pogled+ odlo8io je jedno vjedro i pru8io ruku kako bi od aknuo zaslon od trstike na ulazu) Svjetlost svjetiljke izlila se kroz ulaz) Dar .e okrenuta pre a ulazu+ satenske suknje boje lavlje dlake ra!irile su se oko nje+ a s e9e su kovrče uokvirile njezino blijedo li.i+ a tada se kod !atora pojavio sluga te lade 8ene r ljaju/i za sebe+ nose/i dva jedena vjedra) "z jednoga se pu!ilo) 7upka za dijete) Sluga nije vidio Dara .uha ed jedni je brzi pokreto ustao i iskoračio iz sjene) "Hai-ai-ai&! >pla!eni sluga viknuo je u iznenadnoj pani.uha ed do!ao je izravno od Ba6i sahiba+ u!ao u .Dar .uha eda+ a njegova su vjedra stajala na tlu pred nji ) 0?a!to si do!aoC1 upitao je pro ukli glaso ) 0" a poruku za e sahib)1 0$rekasno je za dono!enje poruka)1 Fovjek se trudio zvučati o/no) Dar .uha eda !iro otvoreni oči a i neustra!ivi pogledo ) Sluga je povukao zaslon kako bi zatvorio ulaz i 8urno je stao pred Dara .i) -jedro u se zaljuljalo i vru/a je voda poprskala pra!inu) 7ad je sluga te!ko di!u/i posegnuo pre a zaslonu+ Dar .lada e sahib sjedila je li.o8da je e sahib poku!avala sakriti dijete) 05va je poruka va8na)1 =las Dara .rveni tabor kroz uski ulaz za sluge na visoko stra8nje zidu te u prolazu pozdravio pand8apske stra8are u odora a na vlastitu jeziku+ i bez te!ko/a pro!ao taboro ) 5bi!ao je usnule sluge i ogra9ena ognji!ta+ a poto pre!ao preko otvorenog prostora pre a veliki !atori a generalnoga guvernera i njegovih sestara) 7re/u/i se tiho od sjene do sjene+ neopa8eno se pribli8io !atoru lade e sahib) 4obio je uputu od ah prenijeti tu novu poruku+ ali kad je stigao+ nije ju pozvao strahuju/i da /e je upla!iti) > jesto toga navukao je !al preko glave i oko koljena) $ričekat /e) Nije dugo čekao) $ribli8ili su u se kora.uha eda zvučao je 191 .uha ed zakoračio je pre a nje u i pogledao u !ator) 4uboko je udahnuo) .uha ed čuo je !u!tanje s onu stranu zaslona) .a) Na !atorsko platnu iza nje skakale su sjene) Na trenutak je pogledala Dara .

ite joj da joj ja+ Dar .uha ed+ ora osobno prenijeti tu poruku)1 -idio je da ga čovjek 8eli otjerati vikanje i psovka a+ ali pla!io se ponovno podignuti glas+ vjerojatno kako radoznali sluge ne bi do!li postavljati pitanja) Dar .e sahib je pru8ila ruku preko zaslona i tada iza!la te stala pred Dara .ijelo bila upla!ena kad joj je predao dar) $a 192 .uha eda) 0"dite1+ zapovjedila je+ a pogled joj se za račio) 0"dite)1 5n je bez odgovora čučnuo te iz svoje odje/e izvadio paketi/ grubog s e9eg !e/era u otanog u uslin+ koji je uvijek nosio sa sobo za konje) 4ok ga je pro atrala+ uspravnog vitkog tijela+ Dar .ir s va a+ e sahib1+ započeo je Dar .uha ed) 04onosi va poruku) $oruka glasi@ M4obro ste učinili) Ne ojte niko e re/i !to ste učinili) $ričekajte upute)N1 5stala je nepo ična+ ko8a joj je bila bijela i sjajna+ a tada se kratko nas ijala visoki glaso i obrisala ruku o suknju) 0Hvala va + Daru .uha ed podignuo je ruku kad je krenula) 0" a ne!to za vas)1 "znutra se začulo .uha ed na odlasku je raz i!ljao o to e kako je ta lada 8ena za.a ga vole1+ rekao je) 07onji a ne/e nedostajati)1 >zela je !e/er i okrenula se+ a njezine su sjajne suknje za!u!tale u ta i) Dar .e joj je na jesečini bilo blijedo poput slonovače) 04a+ !to jeC1 4r8e/i dovratak bijeli prsti a+ po aknula se kako bi one ogu/ila pogled na unutra!njost) 0.uha ede+ iako ne shva/a !to va!a poruka znači)1 0$ričekajte)1 Dar .uha ed1+ rekao je upla!eni glaso + prigu!eni zaslono ) 07a8e da i a poruku za vas)1 5pet se začulo !u!tanje) .viljenje) .e sahib je pogledala preko ra ena+ a tada ponovno Dara .uha eda+ a li.uha ed izvadio je alen zakrivljeni no8 i odrezao kvadrat uslina te u njega u otao dvije grude sirovog !e/era i pru8io joj ga) 04je.uha ed stajao je irno+ nadvijen nad slugu+ i čekao) Sluga se doi ao kao da /e zaplakati) $odignuo je drhtavu ruku i od aknuo zaslon te naka!ljav!i se u!ao u !ator) 0-ani je čovjek po i enu Dar .ora je od ah prenijeti) 3e.uzbu9eno) 0.

islila sa da s o sigurni+ ali nis o)1 5dvezala je paketi/+ odlo ila ko adi/ !e/era i stavila ga djetetu u usta) 0" prestani plakati+ 4ittu1+ strogo je dodala) 04akako da ora! ostati)1 >zdahnula je kad je svoji dronjko otro suze) 0Ne ogu ostati posve sa a s do a/i djeteto )1 07onju!ar je donio poruku+ nije liC1 upitao je 4ittu) 07ako je glasila njegova porukaC1 0To nije bilo ni!ta+ 4ittu1+ odgovorila je) 0Njegova je poruka neva8na)1 Nije bila neva8na) Ta tre/a poruka ju je upla!ila) To upozorenje+ koje vi!e nije bilo neodre9eno i nije ga ogla sa o tako odba.eti!+ rekao u je Ba6i sahib) 0Sa o /e! ti+ i nitko drugi+ znati kad je vrije e za djelovanje1+ rekao je !eik) .a+ nagnuo se nad dijete) 07une se1+ pro r ljao je+ a suze su u potekle iz očiju+ 0kune se da nisa rekao) Taj je konju!ar čudan čovjek) Ne zna kako je pogodio) 5+ preklinje vas+ e sahib+ govori va istinuH .ariana je od aknula zaslon i vratila se u !ator+ nose/i paketi/ !e/era koji joj je visio s prstiju) 0Ti si rekao Daru .ariana pogledala+ blijedog li.ekajte upute ! 5bavila je dijete ruka a i čvrsto ga stisnula) 193 .ipak+ jasno je vidio da bi u se usprotivila ona+ a ne njezin sluga+ da je poku!ao u/i u !ator) 5svrnuo se preko ra ena i pogledao aleni !ator čije su stijene slaba!no sjale+ iznutra osvijetljene svjetiljko ) Bto su u dva star.iti+ dokazivalo je da je netko doista pro atra) "Nemojte nikome reći!.e pre a njoj) >zela ga je od 4ittua i sjela za stol) 0.uha ed) "1ri. rekao je Dar .uha edu1+ rekla je optu8uju/i slugu) 04ittu+ !to si učinioC1 4ittu je nepo ično stajao na sredini !atora+ dr8e/i dijete u naručju) 7ad ga je .oli vas+ o+ oli vas+ e sahib+ ne ojte e otpustitiH1 0Bto to znači+ 4ittuC ?naju li svi u taboru da je to dijete ovdje+ u oje !atoruC ?na li aharad8aC1 4ijete je pru8ilo ruči.a rekla u haveliju !eika -alijulahaC "Tvoj posao uskoro će zapo.

a+ 0kad je taj čovjek do!ao+ nisi li se upla!io da /e na uzeti babuC1 $otap!ala je djetetovo li.u+ a ona je tada ustala i zavrtjela ga ukrug tako da joj se 8u/kastos e9a suknja vrtjela oko nje+ nasred !atora osvijetljenog svjetiljko ) 194 .uha ed na jerava odati+ ne bi dao babi !e/er) 3ekao bi na da zna+ a tada bi poku!ao uzeti babu) .uha ed joj se nije doi ao prijete/e) 04ittu1+ rekla je+ 0da nas Dar .e) 0Nisi li u prvo trenutku po islio da Dar .isli da za babu ne zna nitko osi Dara .uha ed na jerava odnijeti na!e dijete i uzeti aharad8inu nagraduC1 Nas ijala se pa se i 4ittu nas ijao+ a tada se dijete+ vidjev!i ih+ razvedrilo i nas ije!ilo+ oči su u postale dva polu jese.uha eda i o8da jo! jedne ili dvije osobe) Ali isli da na ne 8ele nauditi)1 $replavilo ju je olak!anje) 0"+ o+ 4ittu1+ dodala je ozarena li.Ne s ije se predati strahu) Dar .uha ed joj je uz tu poruku donio i dar) 7oliko god ju je poruka upla!ila+ Dar .a na njegovu !iroko li.

20) poglavlje Nedjelja+ &S) prosin. čarobnjakC1 $rije no !to je Hasan stigao odgovoriti+ 6akir je uhvatio star.u) 0Sabur /e biti prona9en) Sjeti se očeva pis a)1 0=dje je SaburC1 Fak i prije no !to je sjahao+ aharad8a je odgurnuo svojega glavnog inistra i po8urio pre a nji a) 0=dje je oj ali biserC1 povikao je) 0Bto si učinio s nji + Hasane+ ti i tvoj ota.ijelo je točna) 04a+ Sabur je nestao)1 Hasanov glas zvučao je ravnodu!no+ kao da je sa svoji sino izgubio i osje/aje) 0Ali+ za!to+ Dusu6eC Tko bi ukrao ojeg sina aharad8iC1 0Ne oj strahovati+ Hasane)1 Dusu6 je pru8io ruku kako bi ga u irio kad su stali pred 8uti !atoro ) >z toliko lo!u vijest on /e orati isliti za oboji.a za lakat i poveo ga natrag pre a !atoru) 04o9ite+ aharad8o1+ u irio ga je uputiv!i Hasanu i Dusu6u pogled upozorenja) 0>nutra razgovarajte s Hasano ) Sada se orate od oriti)1 195 .a M jese. je ba.ao slaba!nu zraku svjetlosti na aharad8in 8uti !ator i na visoku nosiljku od obojenog stakla koja je prazna stajala pred njegovi ulazo ) Stra8ari su tiho razgovarali edu sobo dok je 6akir Azizudin vodio aharad8u 3and8ita Singa goreEdolje+ za!titnički ga obgrliv!i oko ra ena) Dusu6 je pogledao Hasana dok se njihova karavana deva pribli8avala) Ne!to doista nije bilo u redu) ?astra!uju/a vijest+ koju su čuli kad su stigli u aharad8in tabor+ za.

aharad8o1+ u ilno se uba.are ih stra8ar nije razoru8aoA nisu bili uhi/eni) Ali svi ti dani i no/i u 7asuru rasprave+ upozorenja+ laskanje+ svi Hasanovi strpljivi poku!aji da prikupi aharad8in danak+ njegove olitve da i aharad8a napokon dopusti povesti Sabura ku/i+ njegova tiha tjeskoba na putu ona o 2 sve je to bilo uzalud+ ili o8da nijeC De li netko ve/ spasio SaburaC Ako jest+ tko se izlo8io s rtnoj opasnosti i ogu/e kraljevo gnjevu da bi spasio njegovo dijeteC 7a o je ta osoba odvela SaburaC 0.u svojeg kralja) .abu+ tko je babaC ?ar 4ittu ora govoriti čak i no/uC 5krenula se uzdahnuv!i+ a tada ju je blago e!koljenje naglo probudilo) 5teto dijeteH 0Ali+ 4ittu1+ !apnula je u ta u+ polo8iv!i ruku na aleno tjele!.7ad su u!li u !ator+ Dusu6 je gledao kako Hasan prilazi aharad8ino krevetu) 0.aharad8o1+ počeo je Hasan stoje/i pokraj svojeg kralja+ pogleda uprtog u /ili + 0večeras sa stigao iz 7asura+ dok ste vi bili u ?latno hra u) 4opre io sa va prvi dio)))1 0Bto /e i zlato i drago.aharad8a je ruko dao znak da 8eli svoj pokrivač) 04ovedite i oje Sabura1+ jednostavno je rekao pose8u/i za 6akirovo ruko kad je sluga podignuo .arianu iz sna prenulo pro ukao+ nestrpljiv !apat) 0.rveni satenski pokrivač na njegova ra ena) :akir Azizudin neznatni je pokreto glave otpravio Hasana i Dusu6a) 4ok su njih dvoji.ilo je jo! račno kad je .io 6akir+ 0Hasan ne o8e i ati prste u to stra!no doga9aju) .a natra!ke izlazili iz !atora+ Dusu6 je vidio suze na li.e pokraj sebe+ 0jo! je no/H1 196 .e sahib+ e sahib1+ govorio je 4ittu+ 0 ora izvesti babu)1 .io je u 7asuru va!i poslo ) -ečeras je do!ao odanle+ donijev!i vijesti i dio danka) 5n nije kriv)1 .jenostiC1 Stari glas je drhtao) 0-a8an i je sa o oj Sabur)1 Dusu6 se znojio na svoje u jestu pokraj vrata) .

tvoj kormilar kroz potop $ru8ila je ruku kako bi upalila svjetiljku) 7ad bi Nuh bare vodio nju 7ad bi vjerovala u to+ ogla bi izdr8ati bilo !to) Ali+ o8da je doista bila navedena oteti aharad8ina tao.a) 7ako to drugačije objasnitiC 4ijete je 8eljelo da ga ona ot e+ u to nije su njala) $ru8ilo joj je ruči.inili!. sr%e. jer Nuh će biti tvoj vodi.esti i bi/a u vrtu) 4oi alo se da su proro.a oraju raditi soo-soo u odre9eno vrije e1+ izjavio je prijekorni glaso dok je otvarao zaslon nose/i dijete u naručju) .ijelo prorok+ poput lu9aka na .ariana je dodirnula toplo jesto na koje je dijete spavalo te kroz stijenu !atora slu!ala 4ittuovo prigu!eno tepanje) .nogo je toga bilo potrebno učiniti) 4o <ahorea su bila jo! četiri dana putovanja) 7ako /e četiri dana skrivati dijeteC 5dba.ila je pokrivače i ne za araju/i se paljenje svjetiljke pipala tra8e/i čiz e) Nije bilo vre ena za tra8enje čiste odje/eA odjenut /e ono !to je večer prije i ala na sebi) $onovno je sanjala brod) $etljaju/i s kuki..aba ora iza/i kako bi napravio soo-soo ! "Soo-soo?! "1ishab&! 1ishab? 7ojoj je to va8noj riječi un!i nije poučioC 0$o okrit /e va se u krevet1+ siktao je 4ittu stigav!i do njezina kreveta i pipao tra8e/i dijete) 04je.u) Ali+ za!toC "+obro ste u.e iz sluginih ruku+ gledalo ju je s izrazo očekivanja na li.uha ed) 5n nije bio običan konju!ar kad joj je donio te tajanstvene poruke) "ako je to porekao i on je za.u) Taj ju je san podsjetio na jučera!nju pjes u) Ne tu*uj.a a i gu bi a+ poku!ala se sjetiti sna+ ali uspjela je prizvati sa o nejasnu predod8bu napete snasti iznad glave i vjetro no!enih kapi koje su je pekle na li. sino/ joj je rekao konju!ar) Dar .0Nije+ e sahib+ rano jutro je) .i posvuda+ da joj pru8aju savjete o hrabrosti i o putu 197 .

rveno zidu+ a .arianu okrugli oči a+ dijete je dr!/u/i stajalo pred 4ittuo koji je čučao+ a jedna ruči.i i da sa vidjela to dijete i sa8alila se nad nji )1 Nekoliko trenutaka poslije+ nose/i dijete koje u se u otano u tartan oti alo pod ruko + 4ittu je i!ao pre a .a+ jedno po jedno+ uzvra/aju/i radoznale poglede 4ittuova tri prijatelja+ dok se jedno aju!no stopalo+ slobodno od poderane haljine+ rit ički ljuljalo a oE ta o) 07ako da ga ostavi sa oga na putu+ !akali a i hijena aC1 pitao je 4ittu+ guraju/i uvje8bano ruko ko adi/e krulia u djetetova otvorena usta) 04akako da si ga ogao ostaviti ondje) Bto te briga za njegaC1 upitao je Sita s jesta na koje je sjedio te trijesko .ariana je pri!la svojoj !krinji s odje/o i iz nje izvukla uni!tenu haljinu od tartana) $rona!la je poderotinu+ a tada grandiozno gesto poderala vunenu suknju od !ava do !ava+ ispuniv!i zrak pra!ino ) 0> otaj ga u ovo) 3e.koji je navodno izabrala))) 7ad se 4ittu vratio s djeteto + zaključila je da bare on nije prorok) 0$revi!e je hladno1+ zabrinuto je rekla alo poslije+ hodaju/i a oEta o) 07ako ga o8e! odnijeti van bez odje/eC 3azboljet /e se 2 i !teta je uprljati ga nakon 6ine kupke)1 =ledaju/i .a izlazili su zvukovi nezadovoljstva) 0Tra8e bogato dijete1+ objasnio joj je 4ittu a8u/i ga) 0Ako je baba gol i prljav+ ogu re/i da sa ga prona!ao na putu) Takvo !to se neprestano doga9a)1 0-jerojatno si u pravu+ ali čekaj)))1 .o8da na krilu dr8i! nedodirljivog i stavlja! prste u njegova usta)1 198 .ariana ga je gledala s ulaza dok joj je sr.rtao krugove u pra!ini) 0" kojoj kasti pripadaC .a bila je u čvrsto s e9e stisku dok je 4ittu azao hladno blato po njegovu golo tijelu) 5ko djetetova pal.e upla!eno lupalo) .ilo je hladno+ čak i uz vatru) S 4ittuova krila dijete je irno pro atralo li.

ohan udaljio se uz uzdah opravdavanja+ ostavljaju/i znakovit prostor iz e9u sebe i djeteta) =aggan je za i!ljeno 8vakao granči.o8e o se brinuti za njega) 7ovač 2 pahH Tko o8e kovaču povjeriti dijeteC1 04rugačiji je+ zna!1+ dodao je za i!ljeno) 0Nije poput ve/ine dje.u i izba.u) 0" ja 8eli nakon svakog putovanja znati gdje su sve oje stvari+ osobito pjegavi jelen) >vijek sa zabrinuta do trenutka dok 199 .obrano ponovno sastati točno u vrije e zalaska sun.e) 0Naposljetku+ sada je ovdje) .a su pro atrala kako pada na tlo i kotrlja se+ kako kapi lijeka prskaju u vatru) 0?aboga+ .ladi .)))1 0?na da /e donijeti nevolje1+ 8urno ga je prekinuo 4ittu+ obrisav!i djetetova usta) 0Ali !to sa ogaoC1 $rsti su u se tresli dok je čvr!/e u atao dijete u krpu od tartana) 0Sr.io lonči/ iz 4ittuovih prstiju) Fetvori.i) 0Nikada ne a nikakve koristi od pitanja gdje su na!e stvari) Da očekuje da /u se sa svoji sun.ariana+ to e ve/ drugi put pita!1+ gospo9i.ogao bi dobiti dobru .e)1 $ljunuo je ko adi/ kore u vatru i debeli prsto upro u tartan) 0Trebao bi i ati odje/u) Fovjek iz ojeg sela !ije za vojsku) $itat /u ga)1 4ittu je ki nuo i prinio lonči/ djetetovi usna a) Fi je to učinio+ djetetovo se tijelo ukočilo) A tada je jedni iznenadni pokreto podignuo ruči.ijenu od krojača Siro!a ili od kovača+ kako u je ono i e)))1 0Ne+ ne oj to učiniti)1 =aggan je pro atrao djetetovo pozorno li.a G ily pri ijetila je nakon doručka+ zaklanjaju/i oči ruko u rukavi.a :anny) $ro e!koljila se u svoje sklopivo stol.a) Ali+ ora re/i da jo! nisa vidjela nekoga tko toliko 8arko 8eli vidjeti blatnjavi !ator i nesposobnog slugu)1 0Da to dobro razu ije 1+ blago je rekla gospo9i.u nima 04je..e ti je previ!e eko+ 4ittu)1 Sita je pru8io ruke iznad glave kako bi se !tapo poče!ao po le9i a) 04akako+ uvijek ga o8e! prodati) .a koju povre eno nalazi o na putu nisu ni!ta drugo doli nevolje) 4akako1+ dodao je pro ijeniv!i ton+ 0ako je on aharad8in tala.

arianu proni.a :anny) 0Hra i jezero uz vatro et su se doi ali kao palača iz bajkeH1 =ospo9i.e u djetetov vrat) $olegnula ga je na krevet i odu!evljeno tepala njegovu polagano + ljupko os ijehu) 0$otrebno ga je jo! jedno okupati) Desu li vas vidjeliC1 0Nisu+ e sahib)1 Sijede dlake na 4ittuovoj bradi bile su pro!arane blato + čine/i ga čak otr.a G ily proučavaju/i .a) 04raga+ za!to kasnije ne bis o iza!le na jahanjeC1 upitala je gospo9i.ariana je sat vre ena poslije stajala pred svoji spu!teni !atoro te pro atrala kako kuliji pola8u u8ad i !atorske klinove) =dje je u to kaosu podizanja tabora bilo dijete koje joj je povjereno na skrbC Fi je njezin !ator podignut i na je!taj raspore9en+ pojurila je u njega i nestrpljivo stala nasred prugastog tla i!čekuju/i poznat+ ali sada uzbudljiv zvuk 4ittuova tapkanja pre a njezinu !atoru) Napokon je stao pred nju+ li.ariane) 04oista si blijeda+ dijete) ?atra8it /u da ti pripre e jednoga od boljih konja) -idjela sa jadnu ragu koju su ti dali) Nije čudo da ne ja!e!)1 >zavrela u svojoj 8utos e9oj svili+ .avi plavi oko ) 0Aktivnost /e ti goditi) -jerojatno si alo napeta nakon sveg jučera!njeg uzbu9enja)1 Uzbu$enja .ariana je osjetila kako joj se grlo su!i) 04oista je bilo uzbudljivo+ nije liC1 8ivahno je upitala gospo9i.ili s o)))1 0B!!H1 upozorila ga je čuv!i izvana razgovor dvaju u!kara.a G ily nije skidala pogled s .aniji no inače) 0.sve nije onako kako bi trebalo biti)1 0"ako u "ndiji nikada ni!ta nije onako kako bi trebalo biti1+ dodao je lord Au.a izboranog u os ijeh+ s djeteto koje u se igoljilo ispod ruke) 05h+ hvala nebesi a da ste se vratili1+ !apnula je zagnjuriv!i li.a+ pra/en topoto konjskih kopita) Njezini 200 .kland) ?ijevnuo je gledaju/i na sat) 0Hvala nebesi a da do četiri sata ne ora o zabavljati nijednog do a/eg čovjeka)1 S uzdaho se naslonio na naslon svojega pletenog stol.

ilo je prekasno da sakriju dijete) .i i da danas ne 8eli jahati)1 7ad je 4ittu provirio kroz ulaz+ .un!i nije bio čovjek koje bi se lagalo) .konju!ari stigli su s jedni od konja gospo9i.arianinu naručju+ načinio je korak unatrag) .u1+ !apnula je podignuv!i ga i otvoriv!i njegovu !ači.ariana je ispru8ila ruke kako bi ga uzela) 04o9i1+ pozvala ga je glaso koji se lo io) Njezin je učitelj pa8ljivo u!ao+ pognut kao i inače+ trep/u/i na slaboj svjetlosti) >gledav!i dijete u .u) Sve ti!i topot kopita gotovo je odjedno za ijenio zvuk nečijeg naka!ljavanja pred !atoro ) 4ittu je naglo uvukao glavu u !ator) 0.ariana u je pri!la prije no !to je stigao progovoriti) 0.ariana je gurnula dijete 4ittuu i otvorila platnenu zavjesu na vanjskoj stijeni !atora+ ali kad je pokazala 4ittuu neka u9e u njezin aleni prostor za kupanje+ zvukovi vjedara izvana rekli su joj da /e čistač u/i svakog časa) ?ar su se svi odjedno sjatili u njezin !atorC .rzo je učvrstila zavjesu+ one ogu/iv!i čistaču ulazak+ a tada se okrenula dr8e/i prst na usna a i počela očajnički tra8iti drugo skrovi!te) 4rugo naka!ljavanje izvan !atora otkrivalo je blagu nestrpljivost) 07ako da otpravi un!i sahibaC1 ole/ivo je !apnula 4ittuu) Njezin je sluga slegnuo ra eni a+ dr8e/i dijete u naručju) .e G ily) 0"di1+ poslala je 4ittua ahnuv!i pre a ulazu+ 0i otpravi ih) 3e.e sahib1+ pro uklo je !apnuo+ 0zaboravili s o va!eg un!ijaH1 .un!i sahibe1+ !apnula je dok je čistač iza zavjese udarao vjedri a jedni o drugo+ 0ovo je dijete sin va8nog čovjeka iz utvr9enoga grada <ahorea) Nitko ne s ije doznati da je ovdje)1 0Ah1+ odgovorio je un!i) 201 .ariana je spustila dijete i gledala ga kako hoda uokolo) Stao je+ oprezno uspostavljaju/i ravnote8u+ a tada je čučnuo te pru8io nje8ne prsti/e kako bi podignuo ne!to s poda) 0Ne+ du!o+ ne .arianinu ukosni.

arianina vrata+ dijete je bistri oči a gledalo starijeg gosta) .u) 0Njegov i se sluga obratio u ?latno hra u te i pokazao njegova jadna rebra i podljeve) Tada u nisa ogla po o/i)1 ?adrhtala je od sje/anja) 0Ali na kraju večeri isti je čovjek dotrčao k eni i jednostavno i ga predao) Da sa ga uzela u svoju nosiljku i dovela ova o)1 0De li vas itko vidioC1 .un!ijevo li.a+ te8ak je zločin) 4a ste otkriveni1+ dodao je stisnuv!i oči+ 0savez iz e9u va!ih ljudi i aharad8e bio bi na velikoj ku!nji) 4ijete bi bilo vra/eno aharad8i+ a vi biste bili nečasno poslani natrag u Cal. s nedokučivi izrazo na li.e bilo je ozbiljno) 0Nije) To je bilo prilično neobično1+ polako je odgovorila) 05sje/ala sa se gotovo nevidljivo ) Svi su prolazili pokraj ene kao da e ne a) Nitko e nije pogledao+ čak ni "ndij.a o ek!ao je) 0Ali niste vi9eni)1 $ri!ao joj je+ slu8beno se naklonio i zagledao se u djetetovo li.iju+ izraz njegova li.i)1 $ogladila je djetetov obraz) 0Sve je bilo vrlo jednostavno i dogodilo se vrlo brzo 2 ogla sa ukrasti nekoliko dje.uttu)1 .ariana čula) 0Tabur1+ rekao je e!kolje/i se u njezini ruka a) Stara.ariana se uspravila) 0>krala sa ga aharad8i) <judi su bili bezobzirni pre a nje u) $ogledajte)1 05zlije9en je)1 >zela je djetetov dlan i pritisnula ga o svoj obraz) 07ako ste ga ukraliC1 upitao je stara.e) 0Sine+ kako ti je i eC1 4ijete je udahnulo i tada progovorilo prvu riječ koju je . se nas ije!io) 0Sabur+ zar neC 4obro+ dobro)1 202 .ariana je čvr!/e stisnula dijete) 7ad je un!i vidio njezinu reak.e i nitko ne bi ario za to)1 0> to e grije!ite+ bibi)1 Staviv!i ruke iza le9a+ un!i se uspravio) 0-eo a grije!ite) Neki je ljudi a i te kako stalo do ovog djeteta) $o aganje bilo ko e da pobjegne iz aharad8ina do a+ a osobito ako je to jedan od njegovih tala.Fvrsto obaviv!i jednu ruči.u oko .

ijelu ovu stvar orate predati u ruke Alahu Sa ilosno )1 7ad je .ariana je sjela na rub kreveta+ po alo o!a u/ena+ dr8e/i ruku na grudi a) 7ad je un!i oti!ao+ doi alo se da su u zraku ostali slaba!ni pra enovi agle) > prvi trenu.ogu Sve ogu/e u+ zar ne+ bibiC1 blago ju je upitao un!i) 04a1+ odgovorila je+ 0ali za.ijelo)))1 0.ariana je gledala kako se Sabur gega pre a 4ittuovi ra!ireni ruka a) 0-i se olite .i a koje su proveli zajedno+ ali je Sabur čudesno osvojio njezino sr.ariana tu8no uzdahnula+ un!i sahib načinio je neodre9enu gestu kojo je dao do znanja da je razgovor o toj te i zavr!en) 0A u pogledu na!e pouke1+ dodao je s ije!e/i se Saburu+ 0dan je krajnje neobičan+ nepogodan za pouku) 4anas /e biti praznik) S va!i dopu!tenje + e sahib1+ rekao je naginju/i glavu+ 0napu!ta vas) Ako va zatreba oja po o/+ 4ittu zna gdje /e e prona/i)1 "za!ao je iz !atora bez osvrtanja) .e) .u) Bto je učinilaC 0Bto da učini C1 0Dasno je da je spa!avanje zlostavljanog djeteta ilosrdno djelo) Dasno je i da je sve !to se do sada dogodilo bilo djelo Alaha Sve ilosnog+ koji je slugu nadahnuo da va preda dijete i koji vas je za!titio nakon !to ste ga uzeli) $itate e !to da učinite) $redla8e va da olite)1 04a oli C1 .o8da je izabrala odre9eni put kad ga je uzela+ kao !to je prorok predvidio) Ali bez obzira na to je li krenula odre9eni puto + bit /e oprezna jer je Saburov 8ivot ovisio o njoj+ u to je bila sigurna) 4a+ svakako /e biti oprezna) 203 .ora si uzeti vre ena da raz isli 1+ prekinuo ju je učitelj podignuv!i prst upozorenja) 0A vi+ bibi+ .io je njezin i ona je sada bila njegova) Nitko je nije ogao uvjeriti u suprotno) .ariana) Trn.i straha pro!li su joj niz kralje8ni.0Bto da učini + un!i sahibeC1 upitala je .

e sahib+ doveo sa babu1+ !apnuo je 4ittu) 0$očelo je ki!iti pa /ete vi do sljede/eg tabori!ta putovati u nosilj.io je u pravu) 7ako su ogli hiniti da je Sabur izgubljeno dijete ako bi no/u nestajao u nečiji tu9i krevetC Ne ogav!i se suprotstaviti+ ahnula je ruko otpraviv!i ih+ a poto je lo!e spavala+ uvjerena da 4ittu Sabura nije dobro o otao na toj hladno/i) 5krenula se na le9a i navukla jastuk preko li.a N apola budna pod pokrivači a+ .ariana je slu!ala kako ki!a pada po !atorsko platnu iznad njezine glave) 0Ali+ e sahib+ on ora spavati sa no 1+ sino/ je zahtijevao 4ittu dok je dijete u njegovu naručju nestrpljivo plakalo pru8aju/i ruči.e pre a njoj) 04rugi sluge ga očekuju) Ako ne bude sa no + postavljat /e pitanja)1 .ariana je odgurnula jastuk i otvorila oči) 7ako je ogla zaboraviti poruku Dara .uha ed znali gdje je dijete+ a doi alo se da nijedan od njih ne a na jeru odati ga) Gnglezi nisu znali za njega) 4a jesu+ nipo!to ne bi po islili da ga je oteo netko od njih) Još je netko znao .2&) poglavlje >torak+ &L) prosin.a) >natoč upozorenji a un!i sahiba+ kako li je bilo lako najprije oteti+ a poto u tajnosti dr8ati Sabura))) Sa o su 4ittu+ un!i i Dar .ora isliti kako da dragog+ alog Sabura dr8i u sigurnosti te kako da ga udeblja i usre/i) $ribli8ili su joj se nečiji kora.i) $rijatelji a sa 204 .uha edaC Ne+ ne s ije isliti na to) .i) 0.

ariana se uspravila+ naslonila na jastuke iza svojih le9a i podignula ga na krilo) 0Gto1+ tiho je rekla kad se Sabur naslonio na njezine grudi) ?atvorila je oči) 7ad bi ga bare ogla pokazati svojoj obitelji+ osobito tati))) .i nije i alo ru8ičastu ko8u poput njezina brata A brosea+ a oči su u bile s e9e+ a ne duboko plave+ ali njegova je alena tjelesna te8ina na njoj ubla8avala njezin stari osje/aj gubitka) 7ap. 4ittu+ dobro si to učinio1+ rekla je uz !irok os ijeh kad je ustala kako bi ih dočekala) 04oista dobro)1 0M.rekao da sa babu poslao putovati s brijačevo obitelji u natkriveni koli a)1 "Shabash.arko+ <uka i "vaneN1+ tiho je pjevala sat vre ena poslije+ a glas joj je odjekivao u zatvorenoj nosilj.ilo joj je drago da se ali!an nije e!koljio) $rostor nosiljke bio je dovoljno dug+ protezao se dalje od njezinih stopala+ ali bio je jedva dovoljno !irok da se po akne+ a kad god bi se uspravila+ strugala je glavo po stropu) 0Slu!aj ki!u na krovu+ aleni1+ !apnula je) 04anas voli o ki!u+ zar ne+ zlato ojeC1 Noso je protrljala Saburov obraz) 0-idi!1+ !apnula je kad je Sabur posegnuo pre a edaljonu koji je nosila na zlatno lanči/u oko vrata+ 0ti i ja prilično s o sigurni i sretni zajednoH1 $utovanje je zbog ki!e trajalo du8e no inače) 4oručak+ koji 205 .ali su ki!ne kapi u tanke stijene njezine nosiljke) >jednačeno dahtanje nosača izvana+ 0ha+ ha+ ha1+ govorilo joj je da je sve u redu) 07ako li je vrije e ljubazno kad na je dopustilo putovati zajedno1+ !apnula je) 0Nije li 4ittu udro sru!io pribor za kavu i odvratio pozornost na!i nosači a dok sa te ja unosila u nosiljkuH1 4jete!.i+ 0Mblagoslovite krevet na koje u le8i )))N1 Naleti vjetra ba.i su u se spu!tali i nije se osobito trudio sjesti+ ali doi ao se zadovoljni u njezinu dru!tvu) $ro atrao je njezino li.e i dopu!tao joj da ga azi i iluje koliko je god 8eljela) .e obrijane glave koje je le8alo na njezinoj ru.atej+ .

erenog .ariani privukao stola.i jeli stoje/i+ 8ongliraju/i glineni posu9e i 8liči.je najče!/e bio poslu8en či bi svi stigli na novo tabori!te+ toga je dana kasnio i bila je gu8va) Fasni.arksa :itzgerald je dr8ao !ali. pokraj gospo9i.) > go ili se pojavio Harry :itzgerald) 5na ga je kratko pogledala i po8eljela pribli8iti u se te u+ dok nitko ne gleda+ re/i sve o djetetu) $oručnik .arksovo zurenje+ i hinila zadivljenost slugo koji je vje!to nosio poslu8avnik pun prljavog posu9a) Sada je ogla sa o otputovati natrag u Cal.a G ily+ 0nisu va8ne) S vre eno /e! ih prestati pri je/ivati)1 .i G ily tako9er bio u počasnoj stra8i+ dr8ao se gospo9i.klando i njegovo pratnjo te 206 .arks toga jutra s ijuljio preko vili.a G ily očekivala je da i ona bude prisutna i uljudna+ iako je ve/ dva puta sasvi jasno izrazila svoje osje/aje) 4rugi je put čak nes otreno spo enula .ariana ga je gledala iz pro6ila) 7osa u je izgledala nakostrije!eno+ kao da nije dobro spavao) Sutra bi pobjegla s nji kad bi na aharad8inu teritoriju i ala kamo pobje/i ili kad on ne bi za koji dan odlazio u A6ganistan) Na jerno se okrenula+ izbjegavaju/i .ariana je sjela i slo8ila svoje suknje+ pogledo prelaze/i po stolu kr.arianin pogled) $ozvali su ga da sutra do9e na ča!u vina+ a gospo9i.e :anny) .arks koji je zahvaljuju/i gospo9i.ato doručko ) $redavanje Sabura 4ittuu na kraju putovanja bilo je zahtjevno+ ali uspje!no i ona je sada bila slobodna u8ivati u doručku) >zela je brio! i posegnula pre a no8u za asla.e+ za i!ljala je kako u u!i rastu i rastu sve dok u nisu pale na ra ena) "za is.u na tanjuri/u+ a .uttu s lordo Au.arksove u!i) 0$oručnikove u!i1+ odgovorila je gospo9i.ariana ih nikada ne/e prestati pri je/ivati) Te su u!i si bolizirale sve njezine osje/aje o prisiljavanju na brak iz koristi) 4ok joj se .a a) Dedan je sluga .i i članovi osoblja+ koji bi inače doručkovali vani+ odlučili su pridru8iti se generalno guverneru i njegovoj pratnji u natkriveno prostoru) Bator za blagovanje bio je potpuno ispunjen) Ne ogav!i sjediti za stolo + la9i su u!kar.e :anny i jeo jaja te poku!avao uhvatiti .

e G ily) $rije ili kasnije sve ora biti u redu) 0=dje je bojnik .a :anny) 0.ariani) "4v%e je jedna od o iljenih riječi oje sestre)1 0A sada+ draga . kad se go ila koja je stajala uti!ala kako bi je čuli+ 0bio prisutan na vatro etu) 207 .a :anny povjerljivo se nagnula pre a .a G ily a!u/i no8e nad posudi.arianine isli) 05ti!ao je dogovoriti se za ov.u za kavu) 0>pravo s o doznali da dok s o prije dvije večeri bili u ?latno hra u i gledali vatro et+ netko je izveo zani ljivu čaroliju)1 04oista1+ dodala je gospo9i.e :anny prodro je u .a G ily prestala je rezati janje/i bubreg) 0Bto /e na ov.a G ily lagano je ubruso obrisala usta) 0?a.+ zadr8an kako bi se osigurala odanost njegova o.yrneC1 glas gospo9i.eC1 0?a sutra!nji ručak+ gospo9i.a G ily podignula je obrve) 07akve ov..ijeli puto oliti da :itzgerald obavi svoju du8nost u A6ganistanu i vrati joj se) Njegova /e istina prije ili kasnije sti/i do gospo9i.e1+ odgovorio je poručnik .e G ily)1 .a G ily ijenjaju/i te u+ 0 ora! čuti najnoviju uzbudljivu vijest s aharad8ina dvora)1 >z zveket je odlo8ila por.a) =ospo9i.arks je zbunjeno zinuo) Na kraju stola lord Au.1+ nastavila je gospo9i.ariani je zastao dah) 0Taj je ali tala.arks je ki nuo s ozbiljni izrazo li.e očekuje o za ručakC Nada se da nitko nije pozvao one vulgarne s narančasti rlja a)1 .ulansku !ali.ariana1+ rekla je gospo9i.a! !teta da to nis o vidjeli) $rava 6antastična orijentalna priča)1 =ospo9i.o za asla.eC1 =ospo9i.a+ ladi/a koji po a8e tajanstveno 6akiru Azizudinu+ aharad8inu glavno inistru)1 .arks) 05v.kland slo8io je svoj ubrus) 04a sa na tvoje jestu+ G ily1+ rekao je+ a kutovi usana su u se podignuli+ 0sutra za ručak ne bih odjenuo vunu)1 =ospo9i.ijelo si vidjela1+ počela je+ 0bole8ljivo dijete koje aharad8a neprestano dr8i uza sebe) To je dijete politički tala.

u na tanjuri/+ a podignuti kutovi usana činili su je vrlo slično bratu) 0To je obja!njenje s ije!no+ dakako+ ali u8iva za i!ljati kako taj stara.ladi časni.io glavu suspre8u/i s ijeh) =ospo9i..i prasnuli su u s ijeh) Colin .ariana+ o8da si ga pri ijetila kad ga je aharad8a podignuo kako bi vidio vatro et)1 .a lorda Au.ariana je pri ijetila da je :itzgerald za i!ljeno pro atra s druge strane !atora) $lave oči gospo9i.ariana je ki nula bez riječi) 04ijete je očito nestalo od ah nakon toga+ iako su sve jere predostro8nosti bile poduzete kako bi bilo sigurno)1 =ospo9i.a G ily se na r!tila) 208 . nakon večere u svojoj sobi r lja čarolije dok aharad8in tala. ilja a daleko nestaje)1 .aharad8a je navodno prilično shrvan gubitko djeteta+ koje u pre a njegovu vjerovanju donosi sre/u)1 .ariana se poku!ala s ije!iti zajedno s drugi a) 4jed aloga Sabura bio je čarobnjak) Bto bi to oglo značitiC ?atvorila je oči i vidjela kako sluga trči pre a njoj obasjan svjetlo!/u baklje+ kako u se usne po iču i kako Sabur poskakuje u njegovu naručju) 4va stol.arks je iza stol.a) 04o a/i ljudi ka8u da je dijete isparilo dok ga je sluga nosio u aharad8inu nosiljku) 5d tog trenutka djetetu ne a traga) .ariana je osjetila kako blijedi) 0Desi li dobro+ dragaC1 =ospo9i.a dalje od nje doktor 4ru ond se naka!ljao) 0" aju/i u vidu nehajnost do a/ih ljudi1+ rekao je polako i ozbiljno+ 0iznena9uju/e je sa o to da dijete ve/ prije nije izgubljeno) -jerojatno i je oteto pred noso dok su gledali na drugu stranu)1 -al s ijeha pro!ao je oko stola) .e G ily blistale su) 0" kao da to nije bilo dovoljno+ čuje o da je djed toga djeteta glasoviti čarobnjak) 4o a/i ljudi vjeruju da je on potajno oteo dječaka+ ali toj teoriji ne ide u prilog činjeni.a G ily spustila je !ali.a :anny nagnula se naprijed ozarena li.klanda ne!to !apnuo drugo časniku+ koji je zaba.a da djed u vrije e djetetova nestanka nije bio u A ritsaru+ sa svi a na a+ nego četrdeset ilja dalje+ u <ahoreu)1 .

a G ily !iro je otvorila oči+ a njezina je !ali.ariana je uvrtala rupči/ u krilu) 07ao !to svi zna o+ do a/i su ljudi pod ukli1+ nastavio je .e :anny povisio se u iznena9enju) Na kraju stola lord Au.e :anny1+ odgovorio je+ 0jer je aharad8a prilično uvjeren da je taj tala.a.) =ospodin .kland je okretao no8 za asla.naghten) 0Dedna je da bi aharad8a ogao oboljeti+ !to bi odgodilo potpisivanje sporazu a) 4ruga je nogo ozbiljnija)1 <judi oko stola ukočili su se) .a ostala na pola puta do usta) =ospodin .a.kland prestao se s ije!iti) 0.naghten je ki nuo) 04a je doista tako i da dijete otkriju ovdje+ aharad8a bi nedvojbeno zaključio da s o ga i oteli)1 "4teli gaC ?a!to bis o mi učinili takvo !toC1 =las gospo9i.a.ati na sporazu )1 <ord Au.naghten spojio je prste u oblik tornja) 0?ato+ gospo9i.naghtenC1 $olitički tajnik naslonio se i pokreto ruke odbio slugu koji je nosio kavu) 0Nadaj o se1+ rekao je pogledavaju/i pre a čelu stola+ 0da /e dijete biti vra/eno prije no !to se aharad8i i!ta dogodi) Ako bi sada obolio+ za to bi ogao optu8iti djetetovu odsutnost) Ako bi ozbiljno obolio+ to bi oglo utje.naghten podi8u/i te!ke obrve) 0$ostoji ogu/nost da je dijete oteo netko tko se protivi sporazu u te da ga je pod etnuo u ovaj tabor)1 0$od etnuo ga ovamo?! gospo9i.0>z i ko ad vo/a)1 05h+ ne+ hvala va )1 <ijepa guava bila joj je nadohvat ruke+ ali .isli! li1+ o!tro je upitao+ 0da bi nestanak ovog djeteta ogao nepovoljno utje. zaslu8an za njegovu trenutačnu sre/u) Btovi!e+ nakon slavnog dija anta 7ohEiENoor+ to je 209 .ariana se nije ogla pouzdati da /e njezine drhtave ruke biti sposobne baratati no8e za vo/e) 0?a djetetov povratak ponu9ena je gole a nagrada)1 =ospo9i.a.a.ati na na!e pregovore+ da bi aharad8a čak ogao odbiti potpisati sporazu o pohodu na A6ganistanC1 04vije su ogu/nosti+ gospodine1+ odgovorio je .a :anny uvukla je ubrus u njegov srebrni kolut i potap!ala ga) 0?a ne+ gospodine .

e G ily+ gospo9i.jenost koju 3and8it Sing posjeduje) Naziva ga bisero nad biseri a) <ogično bi pretpostavio da s o u i oteli dijete kako bis o si osigurali njegovu sre/u) > takvi okolnosti a o8da ne bi potpisao sporazu ) Tada bis o ogli biti prisiljeni odustati od pohoda na A6ganistan)1 5dustati od pohodaC Trn.ija s djeteto ne o ete na!e planove) 7ao !to svi zna o+ u pogledu potpisivanja sporazu a ne s ije o gubiti vrije e)1 $ogledo je pre!ao preko kr.i+ ni8i časni.naghtenC1 =ospo9in .u!ki glas pratio ju je dok je 8urno odlazila iz !atora za blagovanje) 0Nisu li ti do a/i ljudi krajnje neobični1+ rekao je poručnik .arks) 0?a islite koliku strku podi8u zbog aloga .e :anny+ ali upravo sa se sjetila da oj učitelj danas dolazi ranije)1 .dijete navodno najve/a drago.rnog djetetaH1 .ora o se pobrinuti da ta situa.atog !atora i podignuo glas) 0Svjestan sa koliko je to alo vjerojatno+ ali ako itko od vas dozna bilo !to o to e gdje je to dijete+ od ah to re.i i Harry :itzgerald r ljali su u znak slaganja) .kland je ki nuo) 0> pravu ste) .kland se na r!tio) No8e je blago ubadao stolnjak) 0Deste li sigurni u to+ .ariana se usredotočila na udisanje i izdisanje+ udisanje i izdisanje) Nije se usudila nikoga pogledati u oči) <ord Au.ariana je sjedila na rubu svojeg kreveta+ u isli a koje su se vrtlo8ile) Sada kad svi budu tra8ili Sabura+ koliko /e 210 .ariana to vi!e nije ogla podnositi) >stala je) 0"spričava se+ lorde Au.arianini ruka a i noga a) <ord Au.a.i panike uspinjali su se .a.naghten nije izgledao dobro) 0=ospodine1+ odgovorio je+ 0 ora o i ati na u u gole u o/ praznovjerja do a/ih ljudi) Najčudniji stvari a pridaju izni nu va8nost) 7ako postoji ogu/nost da je dijete ovdje1+ nastavio je 8ivlje+ 0preporučio bih svi a u taboru da ga potra8e)1 .ite gospodinu .naghtenu) De li to jasnoC1 Svi su ki nuli) $obočni.a.kland+ gospo9i.

e u ruke i tiho zavapila u u8asu) Tko bi ih izdaoC Tko je znao da je Sabur u njezinu !atoruC De čistač znaoC De li čuo Saburov glas dok je praznio no/nu posuduC De li je čuo njezin razgovor s 4ittuo C A !to je s nosači a nosiljkeC 5ni su tri puta i ali priliku vidjeti Sabura) Bto je s 4ittuovi prijatelji a kod njegova ognji!taC Desu li naslutili tko je dijete koje svaku no/ spava s 4ittuo C " !to je s tajanstveni ljudi a koji su tako9er znali+ ali nisu se otkriliC >stala je i počela koračati a oEta o) ?a.a pretvarala se u zagasitu sivu) 0Gnglezi su naslutili1+ odgovorila je kad je Sabur obavio ruke oko njezina vrata) 0Naslutili su da je Sabur ovdje+ u taboru 2 lord Au.ritan.ijelo postoji ne!to !to o8e učiniti kako bi Saburovu prisutnost u taboru zadr8ala u tajnosti) Ne s ije si dopustiti paniku) 4ittu je doista dobro postupio kad ga je preru!io u izgubljeno seosko dijete) Ta la8 ogla bi po o/i) 'ora po o/i) 7ora.aharad8a bi nedvojbeno tvrdio da je izgubio povjerenje i odbio bi potpisati sporazu ) .i pred !atoro prekinuli su njezine uskovitlane isli i Sabur je+ u otan u poderanu haljinu od tartana i s je!ten ispod 4ittuove ruke+ odu!evljeno za.vrkutao kad se zaslon za nji a zatvorio te se e!koljio kako bi ga 4ittu spustio i ve/ se pru8ao pre a njoj) 0Bto se dogodilo+ e sahibC1 upitao je 4ittu+ a topla s e9a boja njegova li.i ne bi ogli uspostaviti opskrbne linije i vojska se ne bi ogla kretati po njegovu teritoriju pa bi bili prisiljeni odustati od planiranog pohoda na A6ganistan) Ako na prijestolje A6ganistana ne bi ogli postaviti svoju arionetu+ kakvi su i izgledi za ovladavanje sredi!njo Azijo C Svi bi optu8ili nju) Spustila je li.kland svi a je nalo8io tra8iti ga)1 4ittu je u očaju isplazio jezik+ a tada se nas ije!io) 0Ali+ 211 .vre ena pro/i prije no !to ga prona9u te poput izgubljenog paketa predaju u8asno staro aharad8i 2 da u re od tuge i zane arenosti dok ona to bespo o/no pro atraC Ali+ ona to ne bi bespo o/no pro atrala) Nekoliko sati poslije bila bi na putu za Cal.uttu+ u krajnjoj ne ilosti) .

un!i je za ahnuo ruko + obuhvativ!i ti pokreto sebe+ nju i 4ittua) 0Do! netko osi nas troje zna da je Sabur 212 .e vratiti u svoj !ator i nitko ne/e znati za to) Sabur /e ponovno biti na sigurno ) 5+ un!i sahibe+ silno i je laknuloH1 0>pravo tako+ bibi)1 A tada joj se li.ariana ga je pogledala sa su njo + a tada je pogledala Sabura koji je gledaju/i ih poskakivao na 4ittuovu krilu) 0Ali kako+ un!i sahibeC1 07ad se Sabur u A ritsaru na!ao u va!i ruka a1+ odgovorio je un!i gledaju/i dijete+ 0bili s o četrdeset ilja daleko od <ahorea) 5d toga dana dva s o puta putovali) <ahore je sada udaljen sa o dvadeset ilja) Sutra /e o+ nakon !to prije9e o jo! deset ilja+ biti dovoljno blizu utvr9enoga grada da biste vi ondje vratili Sabura njegovu djedu) To o8ete učiniti no/u+ dok svi spavaju)1 0-ratiti gaC1 .ariana je skočila sa stol.e sahib1+ veselo je odgovorio+ 0vi sa o orate izvesti svoju čaroliju i sve /e biti u redu+ zar neC1 0Ne+ 4ittu+ ne/e1+ otresla se) 0Ne budi glup)1 Fuv!i njezin ton+ dijete na njezinu boku podignulo je pogled te polo8ilo svoj alen+ ljepljiv+ u iruju/i dlan na njezin obraz) 0" tako+ un!i sahibe1+ rekla je ne!to kasnije+ zagledana u uni!teni rupči/ koji je dr8ala e9u prsti a+ 0doi a se da je Sabur u stra!noj opasnosti da ga otkriju)1 Njezin učitelj stajao je ondje gdje se zaustavio kad u je počela iznositi svoju priču) 7ad je zavr!ila+ okrenuo se i zagledao se kroz ulaz+ u pra!njavi tabor i njegov ovje!en platneni zid) 0.a) 04akakoH Sakrit /e o ga do sutra navečer+ a tada /u ga nakon večere kri!o odvesti iz tabora i predati ga njegovoj obitelji) Nid.ibi+ vi i Sabur /ete+ ako .o nikada ne/e doznati)1 $ljesnula je) 07akva /e to biti pustolovinaH A tabor /e do sljede/eg jutra sti/i u <ahore+ ja /u se jednostavno neopazi.a) 0Na sigurno C 5bojeC1 .e rastu8ilo) 0Ali kako /u prona/i !eikovu ku/uC1 .og da+ uskoro biti na sigurno 1+ rekao je ki aju/i s ozbiljni izrazo li.

u vikarijata za dvadeset godina i o.uha ed zna)1 .ijelo ga ogu skrivati ako budu udri))) .ariana raz i!ljala o razgovoru sa svoji učitelje + on je sjedio na podu pokraj nje+ slagao njezine četke i pokusno udarao nji a u prugastu prostirku) Nakon sastanka s un!ije .uha ed prona/i djeda i pobrinuti se za va!e putovanje)1 Nakon dva dana na njihovoj skrbi Sabur se počeo igrati) 4ok je .ivanja) 0Tada /e1+ rekao je+ 0Dar .a kako joj stari + drhtavi ruka a re8e ko ad ovčetine) 4ijete je ustalo te se !tu.s va aC1 07onju!ar Dar .aju/i uhvatilo za njezino koljeno) 5na je dlano obuj ila njegovu eku bradu) "'oram li te sutra vratiti tvojoj obiteljiC1 upitala ga je) 5poravljao se i silno ju je zavolio) 4ittu /e ga nedvojbeno o/i jo! jedan dan skrivati e9u engleski !atori a) Naposljetku+ ve/ su ga tri dana uspje!no skrivali) ?a dva dana sti/i /e u <ahore) ?a!to ne bi pričekala do tada 2 bare do tadaC ?a.uttu bez Sabura+ bez :itzgeralda+ sa o s blijedo nado u sretan brak u budu/nosti) ?a islila je blagovaoni.ariana je oklijevala) 0" neki tajanstveni ljudi koji su i slali poruke+ ali ne zna tko su oni)1 Njezin je učitelj prsti a načinio neznatnu kretnju odba.a i 8ivio 8ivoto do a/ih ljudi) -i!e ga nikada ne/e vidjeti) 7ad bude stara gospo9a s čipkasto kapi.arianino je olak!anje za ijenila neočekivana bol koja se obavila oko njezina sr.a oko vrata) Njegovo ugodno dru!tvo tje!ilo ju je otkako je izgubila :itzgeralda) A sada ora izdr8ati jese.un!i sahibu ne/e se svidjeti to !to /e dulje zadr8ati Sabura+ ali un!i sahib ne shva/a koliko joj je njezin aleni suputnik potreban) 213 .a) Sutra navečer vratit /e Sabura njegovi ljudi a+ kako bi izrastao u u!kar.e putovanja natrag u Cal.o na glavi+ prisje/at /e se njegova sjaja+ njegova polaganog+ prelijepog os ijeha+ sretnih uzdisaja koje je ispu!tao kad bi ga podignula+ divnog pritiska njegovih ruči.

u) 214 .uha ed sjedio duboko za i!ljen i la!tio or u) $odignuo je glavu+ odlo8io or u+ ustao i krenuo pre a d8a iji) > dvori!tu je zasukao rukave te uronio ruke u hladnu vo9u čes e) >sne su u se po i.ale dok se prao za olitvu) 7ad je zavr!io+ osjetio je nečiju ruku na ra enu) Nije se okrenuo kako bi vidio tko je to nego je čekao+ bez riječi+ dok se Ba6i sahib pokraj njega tako9er pripre ao za olitvu) ?ajedno su pro atrali ljude koji su dolazili na olitvu+ prali se i stvarali redove okrenuti pre a .e počelo zalaziti+ ujezin Sohani 7ota stigao je u svoju d8a iju) $olako se uspinjao uski stuba a njezina jedinog inareta te nekoliko puta stao kako bi do!ao do daha) Stigav!i do ograde+ obrisao je li.uha ed pokazao je pre a zdepasto čovjeku koji je stajao u blizini+ raz aknutih nogu+ zatvorenih očiju i sklopljenih ruku) Ba6i sahib od ahnuo je glavo ) Dar .eki) Dar .i a koji su stajali+ saginjali se i klanjali u rit u svojih olitvi) 4o izlaska iz d8a ije izabrali su dvadesetčetvori.uha ed pridru8ili su se vjerni.e prije no !to se nagnuo i dr8e/i otvorene dlanove pokraj usta zapjevao ezan kao !to ga je dvadeset godina pjevao pet puta dnevno+ podsje/aju/i na olitvu sve koji su čuli njegov glas) =las u je i dalje bio pjevan i sna8an) Sezao je preko zidina toga aloga grada+ do vezova za konje u britansko taboru+ gdje je Dar .Nedugo nakon !to je Sun.uha ed jedva je pri jetno pokazao drugog čovjeka) Taj je put Ba6i sahib ki nuo) Tresu/i ruke kako bi ih osu!ili+ Ba6i sahib i Dar .

i) 0Ne oj se bojati) $rona/i /e o Sabura+ brinut /e o se za njega i vratit /e o ga nakon durbara) To sa ti obe/ao)1 Hasanov pogled nije silazio s 6akirova li.ahnuo je glavo pre a aharad8inu tiho 8uto !atoru dvadeset jarda dalje+ pred koji je bio svezan osedlani konj) 0$oslao bi nekoga da ga dovede ovamo?! Hasan je u orno sjeo) 0?a!to+ 6akir sahibeC Sabur je bolestan) .22) poglavlje J o! ne a o in6or a.a) 5čajan sa zbog tvoje boli i zbog Saburove usa ljenosti+ ali i aharad8a zaslu8uje na!u naklonost) Tko drugi posjeduje toliku energiju+ radoznalost i hrabrostC Tko bi drugi ogao $an8ab+ uni!ten i osiro a!en nakon stotina godina pljačke i razaranja+ pretvoriti u ovo veličanstveno 215 .ija)1 :akir Azizudin pokazao je svoje po o/niku pre a dva a stol.ora u biti dopu!teno da na se vrati ku/i)1 :akir je navukao ogrtač preko koljena) 0?na + dječače+ zna da bi tvoj sin trebao biti s tobo ) .i a od trstike koji su čekali u sjeni) 04a zna gdje je tvoj sin+ ve/ bih poslao nekoga po njega)1 .a) 0<judi govore kako je po dolasku u ovaj tabor bio toliko slab da nije ogao stajati)1 :akir je ki nuo) 04a+ Sabur je bio slab kad je do!ao1+ potvrdio je+ 0ali ojačao je) " a pouzdanog slugu) 7uhari a je zapovje9eno pripre ati u svje8u hranu)1 Nagnuo se naprijed) 0Hasane+ ti zna! koliko voli tebe i tvojeg o.nogo sa puta poku!ao uvjeriti aharad8u neka ga po!alje ku/i+ ali sada nije vrije e za to)1 $otap!ao je Hasana po ru.

ijeliti ga+ ali ne ogu stajati postran. bili bismo ti veoma 216 .o s u etnuti staklo u zraku presije.kraljevstvoC1 5tvorio je dlanove) 07ao i svi ljudi+ i on i a ane) $ije previ!e vina+ pre alo jede i spava) Te ga ane uni!tavaju) 7atkad ne o8e po aknuti ruke ni noge+ ni progovoriti) Ne 8eli uzi ati svoj lijek od ljevenih bisera) Ieli sa o Sabura) ?na da zbog očaja+ a ne zbog razboritosti+ vjeruje da Sabur i a o/ is.er namjeravamo vratiti u haveli /amar Ako se mo:eš pobrinuti da dijete ondje ostane bez uznemirivanja.ilo i je silno 8ao jer s o se i oi!li dok je bio kod tvojeg o.a su podignula pogled kad je s terena za paradu do!ao ladi sluga i pri!ao i ) 0=ospodine+ jeste li vi aharad8in glavni inistarC1 upitao je dječak razgovijetni glaso kad je stao pred 6akira) 0Desa 1+ odgovorio je 6akir) 0Tada je ovo pis o za vas)1 4ječak u je pru8io presavijeni papir) 7ad je dječak oti!ao+ 6akir Azizudin okrenuo je pis o) 0.oj stari prijatelj Ba6iudin1+ razdragano je rekao) 07ako pa ti njegov rukopisH .a)1 Nas ije!io se Hasanu) 0Na!e je prijateljstvo staro koliko i na!e djetinjstvo) Ba6i je bio najbolji u pu!tanju z ajeva) 7ako li je tada bio odva8an+ daleko se naginjao s krovova kako bi povukao svojeg z aja te !areno uzi.e drugih z ajevaH Ah+ to su bili divni dani+ trčanje po krovovi a <ahorea sa Sa6ije i -alijulaho H1 5tvorio je papir i pročitao pis o+ a tada Hasanu uputio pro.e u je ostalo hladno) :akir Azizudin nije odgovorio) 5boji.ao uzi.jenjivački pogled) 0?na! li1+ upitao je+ 0!to pi!e u ovo pis uC1 0Ne zna + gospodine)1 0Tada /u ti pročitati) 52alijulahov unuk u britanskom je taboru Trebao bi znati da *a sutra nave.e i gledati kako oj kralj u ire a da u ne poku!a dati ono !to 8eli) 4a u u ovo trenutku ogu dovesti Sabura+ učinio bih to)1 0Ho/e li aharad8a u rijeti zato jer je bez ojeg Sabura ili /e Sabur u rijeti zato jer je s aharad8o C1 Hasanov ton bio je blag+ ali li.

zahvalni 61 :akir je presavinuo papir) $odignuo je glavu) 0To su mi?! upitao je glaso eki poput svile) 0Tko se Sa6iju pridru8io u njegovoj olbi osi tebe i ojeg prijatelja -alijulahaC1 Hasanovo se li.a su po8urila u !ator+ pute razgovaraju/i) "znutra se začuo visok+ napukao glas) 05va o1+ zapovjedio je) 0Aziz+ od ah do9i ova oH1 Sluga je od aknuo zavjesu na ulazu i pokazao i neka u9u) > alo je !atoru bilo hladno) :akir je navukao ogrtač oko ra ena kad je sjeo na /ili pokraj aharad8ina 217 .e opustilo) 5či su u zablistale) Nije odgovorio) :akir se zagledao u daljinu) 04akle1+ napokon je rekao+ 0ostao sa sa sa svoji kralje ) .aharad8ini su čuvari čuli) 4voji.o slugu počeo se glasni + !apato sva9ati s naoru8ani stra8aro ) Stra8ar je podignuto ruko dao znak 6akiru) :akir Azizudin je uzdahnuo) 0Bto ta budala 8eliC >h+ kako ne voli te ku/ne eunuheH1 Gunuh je izveo slo8eni pozdrav dok su u dvoji.io je glavu i nas ije!io se 6akiru+ koji je trepnuo+ ali nije odgovorio) Hasan je pokraj njega zurio u eunuha+ a tijelo u se napinjalo) 0$repoznao bih ga bilo gdje1+ dodao je eunuh a!u/i ruko ) 0Da sa ga pratio u)))1 04oista1+ blago ga je prekinuo 6akir) 0A kako si ga prona!aoC1 Gunuh se nas ije!io !ire+ otkrivaju/i jadne zube) 0:akir sahibe+ ljubazno je od vas to !to pitate+ ali+ ako i oprostite+ do!ao sa prenijeti ovu vijest sa o aharad8i)1 .oja dva najstarija prijatelja stala su na stranu tvojeg sina) Dadni Sabur+ jadni aharad8a)1 5d ahnuo je glavo ) 0>z i ga1+ otresito je rekao pru8iv!i pis o) Hasan je gurnuo savijeni papir u d8ep na svoje sr.a prilazila) 0Da sa =urba!an1+ uznosito je rekao) 04o!ao sa va re/i da zna gdje je ali Sabur)1 ?aba.u+ gdje je za!u!kao dodirnuv!i drugo+ starije pis o) Do! je netko do!ao) Nedaleko od 8utog !atora upadljivo odjeveni eunuh pra/en troji.

rveno taboru+ u dijelu gdje su !atori britanskoga guvernera i njegovih pratilja)1 .rada u je+ ra!irena i zapetljana+ le8ala na prsi a) ?dravo oko bilo u je otvoreno i sjajno od vru/i.rtao veliki pravokutnik) 05vo je1+ rekao je pokazuju/i sredi!te pravokutnika+ 0dio tabora u koje su !atori guvernera i njegovih pratilja) 5kru8en je visoki .ijelo jutro čekali Sabura prije povorke) Hajde+ re.aharad8a se oslonio na lakat i te!ko disao pro atraju/i 218 .e) 0Ha+ Aziz1+ dodao je+ 0a ti si i jutros rekao da ne a novostiH1 Gunuh je dra atično zastao) 04ijete se1+ izjavio+ 0nalazi u .i na koji Gnglez dr8i ojeg Sabura)1 .oja u se ve/ vra/ala u li.o je na niti a /ili a is.a slugu orala pri/i+ posjednuti ga i tap!ati po le9i a) 7ad je aharad8a ponovno utihnuo+ eunuh je izvadio alen srebrni no8 iz svojeg pojasa) Sagnuv!i se pokraj kreveta+ o!tri.jastuka) Gunuh se progurao kako bi stao pokraj kreveta) Hasan je gledao iz sjene) $odstavljen satenski pokrivač bio je bačen na stranu+ a aharad8ino se potpuno odjeveno tijelo znojilo na tankoj strunjači) 7osa+ nepodrezana od ro9enja+ bila u je svezana u čvrst+ čeličnosivi čvor na tje enu) .e) Na izrezbareno no/no or ari/u pokraj njegove glave stajala je ki/ena srebrna ča!a) 04a+ da+ dakako da se sje/a =urba!ana1+ nestrpljivo je graknuo kad je 6akir započeo svoj uvod) 5krenuo se eunuhu) 0=ovori+ čovječe+ govori)1 Gunuh je ponovno izveo slo8eni pozdrav) 04ijete je u englesko taboru+ aharad8o1+ izjavio je su orni glaso ) 0-idio sa ga kad sa ondje posjetio jednoga od svojih prijatelja)1 0A po če u si ga prepoznaoC1 :akir je isprepleo prste) 0Da sa + 6akir sahibe+ osobno pratio dijete iz tvr9ave u ovaj tabor) $repoznao bih ga bilo gdje)1 04a+ da+ zna )1 Stari aharad8a gnjevno je gledao sa svojeg jastuka) 0?bog tebe s o .aharad8a je naglo udahnuo !to je izazvalo toliko sna8an napadaj ka!lja da su dvoji.rveni zido u koje su tri ulaza)1 .

klanda i njegovih pratilja s je!teni su ovdje+ ovdje i ovdje+ a ovdje je njihov !ator za blagovanje)1 > sredi!tu je na.oznake na /ili u) 0Hasane1+ viknuo je podi8u/i pogled+ 0tvoj je sin prona9enH 7ako si ga otkrio+ =urba!aneC1 Gunuh je ponovno pokazao zube) 0Dedan čovjek iz tvr9ave nedavno je pri ljen u slu8bu e9u kuhare generalnoga guvernera)1 :akir se pro e!koljio na podu) 0?na o+ =urba!ane1+ rekao je po alo u orno) 0Fuvani glavni ulaz je ovdje+ na putu)1 Gunuh je ubadao sredinu duge strani.aharad8a je znati8eljno pokazao pre a /ili u) 0A oj ali Sabur u jedno je od ovih !atoraC1 0Ne+ aharad8o)1 $ognuti eunuh stavio je prst u lijevi kut kod puta) 04ijete je ovdje+ u !atoru lade 8ene koja prevodi za sestre generalnoga guvernera)1 Hasan je čujno udahnuo) Gunuh se uspravio+ a njegova je svila prito za!u!tala) 0.aharad8a se hripaju/i spustio natrag na svoj jastuk) 0Aziz+ re.rtao četvrti pravokutnik te nji e zatvorio kvadrat) .e svojeg pravokutnika) 04va su ulaza za poslugu ovdje i ovdje)1 $okazao je krajeve duge strani.e) 0Batori lorda Au.e)1 $onovno je pokazao u kut) 04jevojkaC 5tela ga je djevojkaC 4jevojka koju su doveli)))1 .i oteliC1 Gunuh je slegnuo ra eni a) 0Ne zna + aharad8o+ ali ogu va re/i sljede/e)1 4u8 stra8njeg zida is.ritan.iji1+ polako je rekao inistar+ 0 ora o dobro raz isliti prije no !to ne!to učini o)1 219 .a) :akir Azizudin se naka!ljao) 0Bto god bilo istina u ovoj situa.rtao tri pravokutnika+ a tada je+ uz dra atičan za ah+ na.rtao je kri8i/e) 04ijete je vi9eno ovdje+ e9u ognji!ti a slugu+ i ovdje+ kako ulazi u !ator prevoditelji.i i !to ovo značiH1 Hasan se povukao u sjenu+ dr8e/i ruku na d8epu pokraj sr.oj je prijatelj rekao kako je vidio da se to dijete u protekla dva dana tri puta nosilo u taj !ator i iz njega)1 07ako je Sabur dospio u tabor generalnoga guverneraC1 viknuo je aharad8a) 0?ar su ga .

ogu/e je1+ nastavio je 6akir+ 0da nas .aharad8a je !iro ra!irenih očiju hripao na krevetu) Ne skidaju/i pogleda s aharad8e+ 6akir je pru8io ruke+ uhvatio rub Hasanove ko!ulje i sna8no ga potegnuo) 0.04obro raz islitiC1 viknuo je aharad8a) 0?a!to bis o raz i!ljaliC 4ječak do večeri ora biti u oje naručjuH1 0To se o8e lako urediti)1 Gunuh je ahnuo njegovani prsti a) 0> gradu postoje ljudi vje!ti u oti anju dje.aharad8a je trepnuo) :akir je nagnuo glavu) 0.i /e tada i ati izgovor da prekinu pregovore i tako se po!tede suludog napada na A6ganistan)1 .ritan.ritan.aharad8a se ponovno poku!ao uspraviti+ ali nije uspio) <e8ao je na jastuku i te!ko disao) 58ilj.a izvijaju/i sjajnu tkaninu) 0Sine sra oteH1 Gunuh je kriknuo od straha i uhvatio se za grlo) .eH1 Hasan je skočio iz sjene i uhvatio eunuha za ko!ulju) >hvatio je !aku satena pod njegovi vrato ) 0? ijo1+ prosiktao je zgrčena li.aharad8o+ du8nost i je1+ blago je rekao 6akir+ 0podsjetiti vas na .i preostali od prija!nje bolesti isti.e+ na njihovu pohlepu i lukavost te na na!u potrebu da bude o krajnje oprezni s nji a i u pogledu njihovih na jera) Ako su doista oteli to dijete+ načinili su neobičan korak koji i nije svojstven) ?bog toga ora o očekivati za ku)1 Hasan je ispustio tih zvuk) Gunuh je otvorio usta+ ali aharad8a je podignuo ruku i u!utkao ga) 0=ovori+ Aziz1+ rekao je) 0.o 8ele potaknuti da učini o ono !to je =urba!an predlo8io da po!alje o ot ičare u njihov tabor) Ako to učini o+ dočekat /e nas i brzo razotkriti ot ičare) .ez sporazu a njihova velika 220 .e) $latit /e o jedno e od njih da to učini1+ dodao je kad se 6akir Azizudin ukočio) 0"de od ah i)))1 05t ičari dje.i Saburovo ot i.ritan.ali su se na sivoj ko8i) 0.aharad8o1+ u ilno je rekao glavni inistar+ pu!taju/i izvezenu tkaninu kad je Hasan spustio ruke+ 0=urba!an je vrlo lukavo otkrio gdje je ali Sabur+ ali ora vas odvratiti od svakog plana da ot ete dijete)1 0Ali za!to+ Aziz+ kad ga je toliko jednostavno otetiC1 .

rveni zido )1 "4tvorenu pretra*u?! Gunuhov je glas puknuo) 0Ako je dijete oteto+ ne/e biti prona9eno pretrago H > !atori a postoje razni zaku.a+ us jerena na nas) Naposljetku+ koja je nagrada ve/a 2 jalovi A6ganistan+ koji i a sa o suho vo/e i deve+ ili ova plodna ravni.vojska ne/e po/i na A6ganistan) > jesto toga ostat /e unutar na!ih grani.a sa svi njezini bogatstvi a+ uključuju/i va! nepro.aharad8a je uzeo ki/enu srebrnu ča!u iz 6akirove ruke+ bučno je iskapio+ obrisao usta i ponovno legao na jastuk) =urba!anovo li.i) Toliko aleno dijete oglo bi sati a pre8ivjeti o a ljeno i skriveno u kakvoj !krinji+ ili odneseno u vre/iH1 Bu!kanje izvan !atora otkrilo i je da su stra8ari čuli njihove povi!ene glasove i pribli8ili se ulazu) 0> redu1+ irno je odgovorio 6akir+ 0u to slučaju o8e o urediti iznenadan posjet taboru i svojevrsno isku!enje kako bi se otkrilo tko je oteo dijete@ o8da test ri8o )1 04aj i lijek+ Aziz)1 .i a znoja) 0Ali za!to bi test ri8o )))1 Ne pogledav!i eunuha+ aharad8a je pokazao pre a izlazu) Sluga je ustao i od aknuo zavjesu) 0Test ri8o 1+ za i!ljeno je rekao aharad8a dok je eunuh ovje!enih ra ena natra!ke izlazio iz !atora) 07ako /e! to izvestiC1 0$ri/i /u jedno od vi!ih britanskih časnika1+ od ah je odgovorio 6akir) 0Ako su doista oteli Sabura+ od ah /e ga vratiti s kakvi izgovoro + strahuju/i od testa) Ako ga nisu oteli+ pobunit /e se+ ali podvrgnut /e se testu kako bi dokazali svoju nevinost) >jedno /e se potruditi prona/i dijete kako bi na dokazali svoje dobre na jere) > svako 221 .jenjivo vrijedan dija ant 7ohEiENoorC1 Gunuh je gotovo skakao goreEdolje na svoje u jestu pokraj kreveta) 0Ali+ aharad8o+ ja)))1 :akir je podignuo glas iznad eunuhova) 07oliko god se u8asava te ogu/nosti+ du8nost i je odjahati u britanski tabor s vi!i dvorjani a i zatra8iti otvorenu pretragu dijela tabora ogra9enog .e bilo je prekriveno gra!.

i a) -idite1+ dodao je kad je sluga ponovno od aknuo zavjesu otkrivaju/i nebo koje se brzo račilo+ 0ve/ je večer) Spavajte+ aharad8o) Sutra navečer izvest /e o test)1 4ok su Hasan i 6akir zajedno prelazili aharad8in teren za paradu+ Hasan se naka!ljao) 0:akir sahibe1+ započeo je+ 08ao i je jer sa bio toliko)))1 0Ne oj govoriti+ Hasane)1 :akir je stavio prst na usta kad su ostavili 8uti !ator za sobo ) 05tprati e do ojeg !atora+ ali ne oj govoriti)1 > ti!ini su pre!li put do glavnog tabora+ 6akir odlučni korako + ruku sklopljenih iza le9a+ a Hasan tiho za nji + pogleda uprtog u tlo) :akir je na ulazu u svoj !ator ra!irio ruke kako bi u dvoji.aharad8a je ki nuo) 04a1+ rekao je s ije!e/i se 8uto stropu dok su se Hasan i 6akir pripre ali napustiti ga+ 0test ri8o ) -ečeras /e o to učiniti)1 0Sutra navečer+ aharad8o+ u pono/1+ blago je rekao 6akir s izlaza) 0$rekasno je da danas razgovara s .ritan.s o slučaju na dobitku)1 .a slugu skinula grub s e9i ogrtač) 0" a nogo posla1+ rekao je) 0Neko vrije e ne/e! e vidjeti) > e9uvre enu1+ upozorio je+ a pogled u je skočio pre a Hasanovu d8epu na prsi a+ 0bilo bi pa etno da spali! Sa6ijevo pis o)1 222 .

naghtena r!tio u neshva/anju) .yrne se pokraj .naghtena i stisnuo oči) 04rugi aharad8ini inistri i ja sa o /e o pro atrati)1 .a.naghten se okrenuo pre a nje u) 05ni isle da je netko toga jadnog tao.a.2() poglavlje Srijeda+ &') prosin.a.a doveo ova o1+ pro r ljao je) 0Iele izvesti test po o/u kojeg /e otkriti kriv.e jo! nije bilo dosegnulo zenit) Sjalo je+ bezbojno i oku neugodno+ na zaobljeni krov !atora te blje!talo na .aharad8a ne zahtijeva da test izvede sa 1+ dodao je 6akir) $ogledao je Killia a .naghten je udahnuo+ prijete/i gu bi a svojeg 8aketa+ te pre!ao s engleskog na urdski) 0A kada na jeravate izvesti taj test+ 6akir sahibeC1 :akir Azizudin uputio i je ohrabruju/i os ijeh) 0> pono/) Test ri8o uspje!an je sa o ako iznenadi one koji u se podvrgavaju)1 Sun.a T est ri8o 1+ ponovio je 6akir Azizudin sljede/eg jutra iz svojeg pletenog stol.i s koji a je sjedio+ a poto pogledao pokraj njih+ pre a prostrano !atoru političkog tajnika čija je zavjesa na ulazu bila poduprta ba busovi !tapovi a) -olovska zaprega !kripala je na !iroko putu+ neopa8ena) 0.a.naghtenovi prostoro ) 223 .a u britansko taboru) 5zbiljno je ki nuo dvoji.a.ojnik .rveni zid čiji je prednji lijevi kut trideset stopa dalje graničio s .a)1 .

0?nao sa da /e poku!ati ne!to takvo1+ pro r ljao je .yrneu) 0.yrne kratko je zatrubio i taj zvuk sa o djelo ično prikrio ka!lje ) 0.a.isli! li+ Killia e1+ rekao je pokriv!i usta ruko + 0da stara.naghtenova !atora+ 224 .iv!i glavu+ nas ije!io se zatvorenih očiju otkrivaju/i savr!eno zadovoljstvo) 0Stoga dolazi o u pono/ kako bis o uhvatili tog ot ičara) Nakon toga vi!e ni!ta+ ne+ doista ni!ta ne/e spriječiti trenutačno potpisivanje sporazu a)1 ?avr!iv!i govor otvorio je oči i naslonio se dok je politički tajnik+ napokon nas ije!en+ u.u tog djeteta)1 .a+ počelo se trzati) 0:akir sahibe+ ako s ije pitati1+ ljubazno je rekao+ 0kako ste do!li do zaključka da je to dijete dovedeno ova oC1 :akir se urotnički nagnuo naprijed) 0Ah1+ odgovorio je s os ijeho + 0ovo je najbolje jestoH 5naj tko je oteo dijete+ orao je sa sebi postaviti dva pitanja) $rvo pitanje je@ koji je tabor sigurnije jesto za alog tao.ajor .ritansku vladuH1 ?aba.a.ao tra8e/i pri jerene pohvale) Nakon nogih izraza ugla9enosti 6akir Azizudin oti!ao je puto na svoje slonu+ okru8en pratnjo ) .i uskoro zalediti) Ieli li da ne uspije o u svoje pohoduC1 .e9uti + kad ga se vi!e nije oglo vidjeti iz .naghtenovo stopalo+ ne posve skriveno ispod stol.aC 5dgovor je očit) 5vaj je tabor sigurniji jer je anja vjerojatnost da ljudi u nje u prepoznaju to dijete) Nadalje1+ dodao je a!u/i ruko pre a zidu+ 0i a li u ovo taboru boljeg skrovi!ta od ogra9enog dijela generalnoga guverneraC1 .naghten .io sa uvjeren da /e nas optu8iti za ot i.naghtenovi prsti stisnuli su rukonaslone) 04rugo pitanje1+ s ireno je nastavio 6akir+ 0glasi@ !to bi se dogodilo ako bi dijete bilo otkrivenoC1 $odignuo je ra ena i dlanove) 0Ako bi dijete bilo prona9eno u ovo taboru+ njega+ pravog ot ičara+ ne bi se teretilo za to) Nipo!to) 7ad bi dijete bilo prona9eno u ovo taboru+ za njegov nestanak teretilo bi se -rhovnu vlast "ndije+ . to čini na jerno+ kako bi odgodio potpisivanje sporazu aC ?na da /e se tjesna.a.a.

utti) .ariana+ ovo 225 .ora ti ne!to re/i)1 5sjetila je kako ru eni) ?a olit /e je da ga čeka u Cal.ianOalija+ odvojio od skupine i dojahao k nje u) :akir se nagnuo u svojoj nosilj.irza+ odnijet /e! poruku čovjeku po i enu Ba6iudin) Njegov je !ator navodno u ono s jeru)1 $okazao je kraj puta i britanske vezove za konje) Fovjek je ki nuo) 0$oruka je sljede/a1+ nastavio je 6akir+ 0MNo/as+ u pono/+ u .u joj se stvorio neugodan osje/aj) 7vadratne+ pjegave ruke+ koje su jedno uhvatile njezina ra ena+ le8ale su na njegovi koljeni a) Nije ju ni poku!ao dodirnuti) 0Ne s ije o se vi!e vi9ati+ .u+ 8ele/i da je pogleda+ da se bori za oboje+ da je zaprosi) 0.oli te+ .i) 0.ariana)1 0Ali+ Harry1+ pro u.ariana je gledala kako :itzgerald svlači svoju jaknu i prostire je po tlu) 0.ariana1+ rekao je kad je ona sjela+ nestrpljiva u 8elji da čuje za!to je uredio taj hrabri sastanak) 0.ala je+ 0 i)))1 5d ahnuo je glavo i napokon je pogledao bistri + zeleni oči a) 03az i!lja o to e otkako sa te pratio s večere) 7ad stigne o u <ahore+ lord Au.ora! re/i da ta poruka potječe od ene) Shva/a! li+ .engal) Su nja da /e o se ponovno sresti)1 0Ali+ za!toC1 Nagnula se pre a nje u osje/aju/i bol u sr.kland /e potpisati sporazu ) Da od ah nakon toga odlazi ) Ako ne pogine u borba a u A6ganistanu+ poslat /e e neka o u .zapovjedio je da se stane te dao znak svojoj konjičkoj pratnji+ na !to se jedan od njih+ vol od čovjeka iz .ogu te čekati u Cal.o8e! poslati po ene kad se vrati!) 7ašto se ne bis o ponovno sreliC1 5n se po aknuo i udaljio od nje) 0.rveno dijelu tabora bit /e izveden test ri8o N) .irzaC1 Fovjek je ponovno ki nuo+ podbo konja i odjahao) $rona!li su !u arak bagre a pola ilje daleko od tabora te sjahali iza njega) .a) 0Bto jeC1 !apnula je+ a u 8elu. u to trenutku u njezinu !atoru) Tek kad je sjeo pokraj nje+ vidjela je izraz njegova li.utti) 0" ja ora tebi ne!to re/i1+ odvratila je urotnički+ za i!ljaju/i !to /e on odgovoriti kad u ka8e da je aharad8in ali tala.

e :anny1+ uba.a u skupini koja je sjedila pred !atoro gospo9i.arks1+ rekla je gospo9i.ila se .e G ily) ?a!to ora biti uljudna pre a poručniku .arksu kad je toliko očajnički 8eljela biti sa aC 7ako o8e planirati osvajački pohod na :itzgeralda ako se ora baviti to is.arks)1 ?aklanjaju/i oči od svjedosti zalaze/eg Sun.je silno te!ko)1 >zdahnuo je) 0Nikada ne/u dobiti dopu!tenje da te o8eni + nakon svih onih u8asnih stvari koje ljudi govore) A ako bih ga i dobio+ ne bih te ogao usre/iti) .a+ .a) Nakon nedavnog !i!anja u!i su u sti!ale vi!e no inače) 0$re a oje u i!ljenju+ Gngleskinja ne bi s jela pokazivati zani anje ni za koje* 226 .ariana jedva prikrivaju/i nestrpljivost+ 0nedvojbeno ste upoznali aharad8ine supruge) ?ar va se nisu svidjeleC1 $ro atrala je gospo9i.ereno budalo C 0Sla8e se+ poručni.ora! prona/i drugoga)1 0Harry+ ne ogu to podnijeti) Nisi učinio ni!ta lo!e) >činila bih bilo !to)))1 0" prona/i /e! nekoga+ .a G ily) 0Nipo!to ne s ije o zaboraviti jaz iz e9u na!e dvije rase)1 =ospo9i.e+ i ne aju s ki razgovarati+ ali ipak+ ne ogu za isliti da bih s takvi ljudi a ogla provesti vi!e od nekoliko jese.i)1 0$otpuno se sla8e 1+ zadovoljno je rekao poručnik .ariana)1 >stao je prije no !to ga je stigla dodirnuti) 04o kraja godine prona/i /e! si supruga)1 >putio joj je neveseo os ijeh) 0"+ zna!+ to ne ora biti .arks sa svojeg sklopivog stol.a G ily otvorila je lepezu uz prasak) 0:anny i ja1+ odgovorila je+ 0vidjele s o dvanaest aharad8inih supruga i ustanovile s o da su beznadno neuke) 4akako+ kad su neprestano zatvorene+ jadni.e .arks poku!ava privu/i njezin pogled) =ospo9i.u :anny+ svjesna da .a :anny posegnula je za svojo ča!o vina) 0Ali za!to bi Gngleskinja s do a/i čovjeko ikada provela vi!e od nekoliko trenutakaC Naposljetku+ jedini koje i vi9a o jesu sluge)1 0Ali+ gospo9i.ariana je pro atrala li.

e1+ !apnula je gospo9i.a.do a/eg čovjeka+ čak ni za do a/u kralji.arianin glas uvukao se prijezir) =ospo9i.u)1 0Ali+ ako se ne/e o zani ati za njih1+ upitala je .a i pru8aju/i ruku+ 0 ogu li pozvati doktora 4ru ondaC1 .e1+ uba.a :anny ispustila je tih zvuk neodobravanja) .ariani) 0.a) 04ragi oj gospodine .arks je skočio+ uhvatio tajnika pod ruku i doveo ga do stol.ahnuo je ruko koja se doi ala vla8no ) 04oista izazovu ga9enje)1 0A znate li za mno*o takvih pričaC1 > .a.ogu li vas otpratiti do va!eg !atora+ gospo9i.i G ily) 07ad god je netko od ojih poznanika pokazao i naj anje zani anje za nekoga od do a/ih ljudi+ taj je do a/i čovjek istog trena prekoračio grani.e naboralo se u oholi os ijeh) 0Ah+ gospo9i.e pristojnosti te postao neugodno neslu8ben i čak prisan)1 .naghten je+ pognut u očitoj boli+ dolazio iz s jera !atora za blagovanje+ jedno ruko priti!/u/i trbuh) <i.a G ily) .e1+ hladno je odgovorila) 05stat /u ovdje)1 227 .a G ily naginju/i se sa svojeg stol.e G ily) To su sa o probavne tegobe) 4o večeri /u biti savr!eno dobro) Sastanak s 6akiro Azizudino često tako djeluje na ene)1 $oručnik .ariana ne popu!taju/i+ 0kako /e o naučiti išta o .a.e u je bilo rtvački blijedo) 0$oručni.ila se+ 0nitko zdrave pa eti ne bi)))1 0$ogledajteH1 .naghten1+ rekla je gospo9i.a G ily ljutito ju je pogledala te zatvorila lepezu+ ponovno s prasko ) 04akako+ poručni.e =ivens+ ne o8e o se zani ati za do a/e ljude a da se prito ne uplete o u njihove 8ivote) Nevjerojatno je1+ dodao je ki aju/i gospo9i.naghten je isprekidano udahnuo) 0Ne+ hvala va gospo9i.arksovo li.e =ivensC1 0Ne+ hvala va + poručni.ndijiC1 =ospo9i.a.naghtenu) 0"spričava se zbog 8urnog odlaska+ ali ora se vratiti svoji ljudi a)1 Naklonio sa .arks naklonio se sestra a Gden+ a poto .

un!i nije odgovorio) 4oista je bilo suludo i opasno prelaziti .ariana) 0Da sa Gngleskinja) 4n je domaći konjušar ! 04o a/i konju!ar1+ blago ju je podsjetio učitelj+ 0koji je voljan riskirati vlastiti 8ivot kako bi vas i Sabura dopratio u sigurnost)1 0" osi toga+ un!i sahibe1+ rekla je alo preglasno kad je Sabur ustao i nesigurni kora.rvenu jaknu s poprečni pojasevi a) Teturao je+ !iroko se s ije!e/i un!iju+ a tada je sjeo na pod uz tup udara.ariana+ 0da Sabur ne ostane sa no dok ne stigne o u <ahore) Naposljetku+ sutra /e o biti ondje) 7ad tabor bude postavljen+ lako ga ogu vratiti njegovoj obitelji budu/i da 8ive unutar zidina toga grada)1 5dlučno je ki nula kako bi u dala do znanja da je razgovor o toj te i zavr!en) 7ako je ogla predati Sabura ba! taj dan+ kad je sve krenulo toliko lo!eC Ali njezin un!i nije odustao) 0.ala njegovu sjenu pokraj stol.uha ed uredio da no/as po9ete vratiti Sabura njegovu djedu) 7oliko se sje/a + silno ste se pla!ili da /e biti prona9en u va!e !atoru)1 0Tada sa o8da bila upla!ena1+ odlučno je odgovorila dok je Sabur poskakivao na njezini koljeni a+ 0ali sada uvi9a da ne ogu sa a u no/i prije/i svu tu udaljenost bez pratnje)1 Sabur je spuznuo s njezina krila+ lijepo odjeven u novu vojničku odoru+ bijele hlači.i a po8urio pre a 4ituu+ 0Sabura nitko ne/e prepoznati sada kad su u 4ittuovi prijatelji načinili novu odje/u)1 .uha edaC1 dodala je .) 0" kako da pri i upute od Dara .ibi+ jučer poslijepodne1+ rekao je irno+ 0doi ali ste se odu!evljeno kad ste doznali da je Dar .a a kao da poku!ava poletjeti) 0Ne vidi razlog1+ nastavila je .e i aju!nu .a na koje je sjedila) 4ijete je na njezinu krilu ahalo ruči.Sat vre ena poslije govorila je odlučno+ ne 8ele/i raspravljati sa svoji učitelje ) 0?a olila sa vas da e posjetite u ovo neuobičajeno doba+ un!i sahibe+ jer sa odlučila ne voditi Sabura večeras u <ahore)1 Njezin je učitelj stajao pred njo + a sunčeva je svjetlost ba.ijeli put do 228 .

ijeloga 8ivota sanjao o to e da prona9e put u raj) $oti.an ti sno + svakoga koga je sreo pitao je gdje je taj put) 0Dednoga dana sreo je udra.ila je to najstro8a izjava koju je čula od njega) 0Ako i dopustite+ bibi+ ispripovijedat /u va jednu priču)1 Ne čekaju/i njezin pristanak sklopio je ruke iza le9a i započeo) 0Dedan je čovjek1+ započeo je pjevno+ pogleda uprtog u stijenu !atora+ 0.upkaju/i pre a .<ahorea sa o s Daro .a koji u je pokazao obična vrata iza kojih se pru8ao običan put) M5no je put koji tra8i!N+ rekao u je udra.ibi+ jedno je spasiti dijete u nevolji) 4r8ati to dijete podalje od njegove obitelji znaju/i da ga oni vole i silno ga 8ele vidjeti+ to je ne!to posve drugo)1 .ariana je ! r.un!i sahibe+ ne 8eli ga vratiti)1 <i.ijelo pripada istoj budali koja je u bunaru sakrila svoje dragulje jer na ovo svijetu sa o jedan čovjek o8e biti dovoljno budalast da ostavi svoje blago na vidjeluN) 229 .uha edo ) Tvrdoglavo pognuv!i ra ena+ zurila je u prostirku na podu 8ele/i da njezin učitelj ne!to ka8e) 7ad je ti!ina postala preduboka+ napokon u je rekla istinu) 0.nula i obrisala oči) 7ako da slu!a bajke kad je sa o 8eljela biti sa a kako bi osje/ala svoje gubitke i svoju tuguC 0Slijede/i taj put1+ nastavio je un!i+ 0čovjek je stigao do bunara) $ovukao je u8e nadaju/i se vodi za pi/e+ ali kad je vjedro stiglo na povr!inu+ zapanjio se ugledav!i da u nje u nije voda+ nego dragulji 2 dija anti i rubini+ s aragdi i biseri) 5d ahuju/i glavo + spustio je vjedro u bunar) M7ako li je budalasto skrivati blago na ovakvo jestuN+ rekao je)1 Sabur je vrisnuo .e njezina učitelja uozbiljilo se) 5dgovorio joj je ne obaziru/i se na suze u njezini oči a) 0.ariani+ koja ga je zgrabila i poljubila u tje e) 0Tiho+ ili1+ pro r ljala je) 0Fovjek je krenuo dalje1+ nastavio je un!i+ 0i pokraj puta ugledao velik svileni ki!obran sa zlatni dr!ko i zlatni resa a) M5vaj ki!obranN+ rekao je u prolazu+ Mza.e)1 .

ariana s usiljeni os ijeho + 0doi ate se po alo u orni a) ?a!to ostatak va!e divne priče ne bis o čuli neki drugi putC1 0Nipo!to+ bibi)1 Njezin se un!i pro ijenio u proteklih nekoliko dana) ?a!to joj je zapovijedao@ oliti+ vratiti SaburaC ?a!to je odjedno bio toliko zadivljen zvuko svojega glasaC 0$ut je bio str i sklizak na zavoji a1+ rekao je+ 0ali taj je čovjek bio odlučan u na jeri da ga slijedi) $enjao se .ijelo poslijepodne sve dok is.rpljen nije stigao na !irok greben) 5ndje je+ na velikoj stijeni sjedio div) $lakao je pokriv!i li.io je sve te8i i te8i+ toliko da sa sada+ iako jak+ previ!e u oran da bih nastavio i nikada ne ogu sti/i u raj)N1 05staviv!i diva za sobo 1+ nastavio je+ 0čovjek se nastavio penjati sve dok ga iza str og zavoja nije dočekao sna8an nalet vjetra) > strahu od pada uhvatio se za planinu i dr8ao sve dok vjetar nije prestao jednako naglo kao !to je zapuhao)1 07ad je vjetar prestao+ čovjek je opazio alu priliku koja je sa a sjedila pokraj puta) " ona je+ kao i div+ plakala)1 .un!i se blago zaljuljao na svoji ali stopali a i nastavio) 0M4ok sa se penjao uz tu planinuN+ nastavio je div+ Mrubin je postao te8ak) .un!i sahibe1+ prekinula ga je .0Nakon nekog vre ena put se počeo uspinjati uz planinu+ vijugaju/i do vrha nogi o!tri zavoji a)))1 Dedna se uha uporno zalijetala u otku !atora) 0.e dlanovi a) MBto te učiCN upitao je čovjek) MCijeloga 8ivotaN+ kroz suze je rekao div+ Mtra8i put u raj) $oveselio sa se kad sa ga prona!ao+ ali+ jao+ dok sa putovao nji e+ nai!ao sa na bunar pun dragulja) $okleknuo sa pred isku!enje i stavio aleni rubin u d8ep)N1 'aleni rubin < dr8e/i Sabura u zagrljaju+ .iju svojih ana) 0M$utuju/i ovi puto N+ rekao je aleni čovjek+ Mvidio sa prelijep ki!obran koji je le8ao na tlu) $osudio sa ga 230 .ariana je osjetila ubod kajanja) .ariana je spustila Sabura na pod pripre aju/i se za jo! jednu ilustra.

sa o kako bih si zasjenio glavu i kako bih druge uvjerio da sa prin. slo8io) 0-rati dijete1+ odlučno bi rekao nakon !to bi zatvorio vrata svoje radne sobe) 0Sa o na taj način o8e! postupiti časno)1 >zdahnula je) 0> redu+ un!i sahihe1+ tiho je rekla+ 0no/as /u odvesti Sabura u <ahore)1 231 .ao i zagnjurio li.un!i se nas ije!io) 05staviv!i alog čovjeka u suza a+ čovjek se penjao koliko god je daleko ogao) 5či su u se za utile od u ora pa nije vidio !to je pred nji ) Napu!taju/i svoju te8nju+ posljednji se snaga a dovukao do ruba puta i pogledao dolje) $red nji se prostrla zelena i veličanstvena dolina+ a povjetara.e u dlanove)1 .rpili) Sada sa slab i ne ogu dalje pa nikada ne/u vidjeti raj)N .aleni je čovjek zaje.+ jer ki!obran si bolizira kraljevsku čast) Nisa islio ni!ta lo!e)N1 /ako bih dru*e uvjerio da sam prin% 7ad bi bare ogla povu/i svoje nepro i!ljene riječi o Daru .arianu) Njezin bi se ota.uha edu))) 0MAli zapuhao je vjetar i odnio ki!obran) $oku!aji da ga sačuva potpuno su e is.io je to rajski vrt)1 >čitelj je zavr!io svoju priču+ ali nastavio se s ije!iti gledaju/i . u je donio blag iris jas ina i ru8a) .

i a kolači/a koje o8e! sa pojesti+ i nitko te ne bi prodao kao bo8i/nu puri.i biti sve !to /e i ati kad se u Gnglesku vrati bez djeteta i 232 .e) Ti /e poljup.uha ed uskoro /e do/i po njih) >ljani.e usnulog Sabura) 0-oljela bih da s o u SusseJu+ ljubavi) >skoro /e .ariani dok joj je dva sata poslije večere predavao usnulo dijete) 0$rodao gaC /roja.ariana je ilovala li.isle da sa lo!e pro!ao)1 7ad je 4ittu oti!ao s ijulje/i se+ .ala sjene na zidove !atora) .uH1 Ali to nije bilo su9eno) Ni!ta od onoga !to je očajnički 8eljela nije bilo su9eno) Sabur /e je napustitiA :itzgerald ju je ve/ napustio+ :itzgerald koji ju je poljubio sa o dva puta+ koji joj je ostavio divne+ u8urbane+ ukradene poljup.uC1 Na sebi je i dalje i ala ru8ičastu haljinu za večere i !alove+ iako je vrije e njezina odlaska na spavanje ve/ odavno pro!lo) Njezin je dah bio vidljiv u !atoru) 4ittu je odlučno ki nuo) 04a+ e sahib) .oji prijatelji isle da sa ga prodao Siro!u za osa anna "znenadilo ih je sa o to !to nisa pričekao da se baba udeblja) .ariana je s jestila Sabura pod svoje pokrivače i sjela pokraj njega i dalje u otana u !alove) Dar .o8i/+ zna!) 7ako bi na bilo lijepo 2 ti u kaputi/u s ali krzneni ovratniko + s dese.a je ba.2R) poglavlje = ekao sa i da sa babu prodao krojaču Siro!u1+ 4ittu je odgovorio .

ilo je va8no to da u ta i nije ogla prona/i svoj !e!iri/) Bto /e !eik -alijulah po isliti o njoj+ pitala se+ kad u njegovu ku/u stigne bez !e!iraC Nosiljka je krenula s trzaje ) "zvana su se čuli glasovi+ napregnuti i bez daha) 03ekao sa najprije lijevo nogo + 48aved)1 0Bali + podigni otku vi!e)1 5tvorila je oči) .alo br8e) /onjušar koji je voljan riskirati vlastiti :ivot De li i ona riskirala svoj 8ivot da odvede Sabura u sigurnostC .a a od pletene trstike) 5ko nje čekala su dvanaestori.ora o po8uriti)1 .e sahib+ e sahib+ pono/ je)1 ?vonak !apat probudio ju je iz dubokog sna) 0.bez supruga) Ali dovoljno je plakala) <egla je pokraj Sabura+ navukla pokrivač i zatvorila oči) 0.uha ed pojavio se pokraj nje) 05vi ljudi1+ tiho je rekao+ 0odnijeti /e te kroz stra8nji ulaz+ na put za <ahore) Nakon tri ilje prije/i /e! u drugu nosiljku) Ta /e druga biti iz ku/e !eika -alijulaha+ babina djeda) Samja) e sahib+ razu ijete liC1 7i nula je a sr.yrnea+ ali za!to bi bojnik zapovijedao ondje usred no/iC S jestila je Sabura pokraj sebe+ zatvorila stijenu nosiljke i spustila glavu na tanak jastuk koji je irisao na ulje za kosu) Aktivnosti u taboru vi!e je se nisu ti.ariana povukla suknje u čudnu nosiljku i pru8ila ruke kako bi uzela Sabura) Svjetlost baklje u daljini treperila je kroz rupe u .ilo je prekasno za postavljanje tog pitanja) 0Da ne/u nositi nosiljku+ ali bit /u s va a)1 5zbiljan !apat Dara .e joj je zaku.i koji su stajali pokraj nosiljke na sebi nisu i ali dotije 5 otani dotiji hinduističkih nosača 233 .rvenoj tkanini zida) =las je zvučao poput glasa bojnika .a u!kara.ale) .u!kar.ariana je+ drhte/i+ kroz ta u pipala put do izlaza i odgurnula zavjesu) $red njo je na svjetlosti zvijezda stajala nosiljka sa strani.uha eda pratio ju je kad je u ta i po!la po Sabura) 0$o8urite+ e sahib+ po8uriteH1 Netko je glasno govorio na putu kad je .a koji su svoji daho stvarali bijele oblake) 4ijete iza nje tiho je uzdisalo u snu) Dar .

a a stru8e o platno) 0Ne bojte se+ e sahib1+ rekao je tihi glas pokraj nje kad su iza!li) 0-i i Sabur baba uskoro /ete biti daleko odavde)1 Sr.uha ed 8urio) 5no je doista bio glas bojnika .i nisu nosili dotije+ nego salvare.aC 7nali su Netko je otkrio gdje je Sabur i postavio i za ku) ?bog toga je Dar .yrnea na putuH 0Daru .ijelo i u bitki+ osi !to+ dakako+ ona nije bila naoru8ana) Ali začudo+ nije osje/ala strah) 5.ostavljali su noge gole pri kretanju) 5vi u!kar.a su nosila+ a os ori.kanje novči/a+ a tada je nosiljka ponovno krenula) .ariana se uspravila+ od aknula stijenku od trstike i pogledala van) S desne strane 8ario se red ognji!ta na koji a se pla en ugasio) Nedaleko od njih nepo ično su le8ale u otane prilike) Negdje edu nji a bio je 4ittu) S njezine desne strane bio je pust kuhinjski !ator) Fvrsto se dr8e/i+ oprezno je izvila vrat iz nosiljke kako bi pogledala naprijed) $red njo + ondje gdje je trebao biti ulaz za kuhare+ bilo je sa o prazno .i) Tako je za.u /e ispripovijedati .a i!la pokraj njih+ čekaju/i svoj red) 7ako /e na taj način prije/i tri duge iljeC Stali su) Netko je upla!eno progovorio) "9and hai ?atvoreno je)1 .e joj je lupalo) 4oista je riskirala svoj 8ivot+ kao i Dar .ariana je čula kako u prolazu strani.ijelu priču o Saburu kad napusti $and8ab i kad bude ogla pisati bez straha da /e njezino 234 .uha ed te drugi u!kar.uha edeH1 !apnula je koliko se god glasno usudila i opazila kako se od ah odvojio od skupine nosača te pri!ao pospani kuliji a koji su stajali pokraj ulaza) Nije čula !to je bilo rečeno+ ali se uz r ljanje čulo i zve. usli anske nabrane duge hlače) 4r8e/i jednu ruku na tijelu usnulog Sabura+ drugo je posegnula kako bi se uhvatila za ne!to kad se nosiljka nagnula na stranu) Tko god bili ti ljudi+ bilo je očito da nijedan od njih do tada nije nosio nosiljku) Fetvori.rveno platno) =dje je bio !iro otvoren ulaz+ dovoljno !irok da propusti volovsku zapregu punu na irni.

o8da nisu) .a1+ rekao je glas iza njega) $itat /e ga je li vidio babu) 5svrtao se uokolo tra8e/i način da u akne) Nije ga biloA pobrinuli su se za to) 235 .e sahib je bila uvjerena da /e ga otkriti) Silno se pla!ila) 0Tra8e aharad8ina tao.pis o ispasti iz po!tanske torbe u opasne ruke) Tata bi bio ponosan na nju) 0Uto >stani)1 -ojnik čiji su bijeli poprečni pojasevi sjali na svjetlosti zvijezda po drugi je put nogo gurnuo 4ittua u rebra) 4ittu je otvorio oči) $osvuda oko njega te u redu uga!enih vatri ljudi su sjedili otpetljavaju/i se iz !alova i plahti) -ojni.uha ed izričito je zahtijevao da e sahib i baba krenu te no/i) ?a.i su zakasnili) 4a+ doista) ?nao je to jer se prisilio ostati budni dovoljno dugo da vidi zatvaranje ulaza za kuhare+ a poto otvaranje dovoljno dugo da pro9e nosiljka koji su nosili neiskusni nosači) Slijede/i =aggana+ pridru8io se redu slugu) 0Test ri8o ) $osrijedi je test ri8o )1 =las se prenosio s početka reda+ a 4ittu se spotaknuo kad ga je čuo) ?nao je za taj test+ za njegovu nepogre!ivost+ za paniku kriv.ijelo je posrijedi baba) .ritan.o8da je posrijedi ne!to drugo+ dija anti nestali iz kutija za nakit u !atori a Gngleskinja) Tijelo u se opustilo+ a tada ukočilo) Ne+ za.ipele) <judi su ustajali+ pogledavaju/i se u nelagodi) -ojni.ijelo je predvidio tu vje8bu+ ili !to god to bilo) 4ittu je zijevnuo) Ali to nije bilo va8no) Fak i uz vojsku koja /e i po o/i prona/i babu+ .i su stajali pokraj njih sa spre ni oru8je ) =aggan je gun9ao pokraj njega) 04obro+ dobro) Sti8e )1 Sita 3a psovao je navlače/i .i su ih us jerili pre a sluga a koji su u grupi.a a i!li pre a glavno ulazu+ pokraj !atora engleskoga generalnog guvernera i njegovih sestara) 4ittu se osvrnuo i vidio kako stra8ari sti8u te staju u stav irno pokraj zatvorenog ulaza za kuhare) 7onju!ar Dar .a+ čekanje da bude otkriven+ očajničke poku!aje stvaranja sline u usti a) De li taj test bio vezan uz Sabur babuC Desu li tra8ili one koji su ga oteliC ?adrhtao je) .

rah inski vojni.rveni jakna a hodali su du8 kolone i gurali sluge u red kao da su stoka) ?a dječakovu ot i.rnog psa gospo9i. ača koji /e odrezati nos s njegova li.ohan iza njega) 0Hoda! kao Gnglez)1 7olona slugu prolazila je kroz glavni prolaz i izlazila na put) 5ndje su+ na svjetlosti desetaka baklji+ čekali drugi vojni.i+ stoje/i ra e uz ra e kao neprobojna prepreka bijegu) 4ittu je gledao u tlo) Ako bi podignuo glavu i pogledao u oči kojega od Gngleza u .ijena) -odono!a u je rekao da je babin sluga platio noso sa o zato jer je dr8ao Sabur babu u trenutku kad je nestao) 4ittu je učinio nogo vi!e od toga 2 skrivao dijete+ hranio ga i odijevao+ spavao s nji + azao ga blato kako bi spriječio prepoznavanje) >8asnuto je za i!ljao te8ak udara.i a) Stari krojač Siro!+ pognut kao i uvijek+ hodao je uz po o/ zeta) $red nji a je bio 48i and+ sluga aloga .e G ily+ uspravan+ uznosit kao i uvijek+ kao da i u to trenutku hoda nekoliko koraka iza gospo9i.rni jakna a koji su stajali pokraj zida+ ili kojega nepoznatog dvoranina s turbano na glavi+ ne bi bilo potrebe za testo ) Najprije bi ga ogli učiti+ ili ispitivatiA ili oboje istodobno) Bto bi i rekao o svojoj e sahibC ?aboravio je u otati se u svoju pa učnu plahtu prije no !to se pridru8io drugi sluga a+ ali nije bilo potrebe za ti e) ?noj u se .e G ily+ nose/i pod ruko psa koji u je povjeren na brigu) ?a nji se 8alosno vukao debeli dječak koji je skrbio o psi a i čije du8nosti nisu bile toliko pro6injene) 0Nastavite1+ progun9ao je vojnik) Ho/e li ga pogubitiC Ho/e li u odrezati !ake+ stopalaC Davno ga bičevati C 0Bto je s tobo 1+ !apnuo je .ijedio niz le9a i u nabore njegova dotija) ?a!to ga nije za!titila od tog u8asaC ?a!to je pobjegla+ napustila ga ne izvev!i čaroliju koja /e ga spasitiC Suze su 236 .i u .u platit /e se stra!na ..a) Trudio se nor alno hodati naprijed+ iako je ruke i noge osje/ao kao da pripadaju neko e drugo e) =ledao je druge u redu nadaju/i se da /e se zaokupiti poznati li.

a a) 4ittu je bio previ!e upla!en da bi olio) >kočen je čekao dok u se vojnik pribli8avao u redu+ dijele/i !ake ri8e) -ojnikova visoka vojnička kapa i uska odora na svjetlosti baklji činili su ga slični stvorenju iz no/ne ore) 0"spru8i ruku)1 Fovjekov glas bio je nazalan i nabusit) 237 .i a koji su počeli hodati e9u redovi a nose/i pladnjeve na koji a je ri8a le8ala u blijedi + sablasni hrpi.a ljudi koji su čučali) <judi pokraj 4ittua počeli su razgovarati e9u sobo ) 0To su ljudi s aharad8ina dvora1+ rekao je jedan) 04o!li su po ot ičara)1 -ojni.yrne sahib pljesnuo je ruka a i bučno zaka!ljao) .se pridru8ile znoju na njegovu li.a.a)1 "za njega dva su ugla9ena stran.r ljanje u redovi a istog je trena utihnulo) $okraj njega bio je .u i tekle e9u dlaka a njegove brade) Dedan vojnik odvojio ga je od =aggana i Site te ga uputio sjesti u pra!inu pokraj dječaka koji se veselo s ije!io kao da igraju kakvu igru) 4rugi su se pokraj njega+ uz povike i psovke vojnika+ saginjali i razvrstavali u pet paralelnih redova) 4ebeli+ ru eni bojnik .a.naghten+ 0jer vjeruje o da je u proteklih nekoliko dana netko u ovo taboru počinio vrlo te8ak zločin)1 Načinio je korak naprijed i ruku sklopljenih iza le9a počeo hodati iz e9u prva dva reda) 0Taj je zločin toliko te8ak da se ispostavilo kako je potrebno izvesti test ri8o ne bi li se otkrio identitet zločin.i su i viknuli neka u!ute) 0Svatko od vas dobit /e alu !aku ri8e)1 .naghten sahib+ čovjek s brkovi a u jesto obrva+ i tako9er se naka!ljao) 4va su Gngleza nekoliko trenutaka razgovarala) 05vdje s o1+ najavio je .a.a+ jedan u grubo vuneno ogrtaču+ pro atrala li.nahgten je ljutito gledao redove ljudi kao da su svi redo krivi) 0$oto /u svako e postaviti jedno pitanje) $itanje je jednostavno) "ziskuje MdaN ili MneN odgovor) 7ad postavi to pitanje+ do/i /u k svako e od vas kako bih čuo odgovor) 7ad i odgovorite+ stavit /ete ri8u u usta+ pro8vakati je i tada pljunuti na dlan te i je pokazati) De li to jasnoC1 $okazao je pre a vojni.

aharad8e 3and8ita SingaC $onavlja @ znate li *dje je mali Sabur?! 7ako je to ogu/eC 5ba rli 4ittu čučao je ne opa8aju/i ri8u u svoji ruka a) =aggan se nagnuo iz drugog reda i pogledao ga !iro otvorenih očiju) 7ad je 4ittu poku!ao slegnuti ra eni a+ =aggan se naglo okrenuo) 4ittuove su se oči ispunile suza a) Sada ga čak i njegovi prijatelji oraju iznevjeriti) Ako su naslutili istinski identitet njegova nahočeta+ i oni /e lo!e pro/i) 7ako je ogao biti toliko nepro i!ljenC 7ako je ogao vjerovati e sahibC .yrnea+ pro atraju/i li.ijelu no/) 7ad je napokon zavr!ilo i kad su ih vojni.yrneo za peta a+ zakoračio u prvi red) 7retao se od jereno+ slu!aju/i odgovor svakog čovjeka+ pro atraju/i kako 8vaču i poto pljuju) -ojni.nogi od vas ve/ znaju za ovaj test) 5ni a koji ne znaju ogu re/i sljede/e@ posrijedi je test iskrenosti) .a najbli8ih slugu) =o ila se uti!ala) 0?nate li ili ne znate1+ zagr io je .a.ez obzira na to ho/ete li na oje pitanje odgovoriti s MdaN ili MneN+ odmah ću znati la:ete li Fovjek koji govori istinu i at /e sline u usti a) Njegova pro8vakana ri8a bit /e vla8na) Ali1+ dodao je nadglasavaju/i 8a or go ile+ 0čovjek koji la8e+ i at /e suha usta) Njegova /e ri8a+ kad je pljune+ biti prah) Stoga ne ojte lagati) $onavlja + nemojte la*ati 5naj tko bude lagao+ bit /e strogo ka8njen) De li to jasnoC A sada pitanje) Tišina.naghtena i bojnika .4ittu je ispru8io obje ruke+ paze/i da ne zadrhte) -ojnik je dra atični pokreto zagrabio alu količinu ri8e i usuo je u 4ittuove otvorene dlanove) 4oi alo se da dijeljenje ri8e traje .i ponovno u!utkali+ 4ittu je po8alio jer nije u8ivao u to predahu) Sada je bilo prekasno za njega) .naghten je ponovno progovorio) 04akle+ kad va postavi pitanje+ svi /ete pa8ljivo slu!ati te i ati spre an odgovor kad stigne do vas)1 $odignuo je ruku) 0. čujete liC ?ahtijeva potpunu tišinu&! -ojni.naghten je+ s bojniko .a.a.i su hodali e9u ljudi a prijete/i i podignuti !aka a) 4va su dvoranina stala pokraj .i su visoko dr8ali baklje+ osvjetljavaju/i svakog 238 .a.naghten+ 0gdje je ali Sabur+ tala.

o8da to nije bilo va8no) Nije "i e sahib+ naposljetku+ bila čarobni. koji je odnio 4ittuov strah+ osu!io u suze i znoj na li.a.i) 0Ne+ sahibe1+ odlučno je odgovorio+ 0ne zna gdje je ali Sabur)1 3i8a koju je pro8vakao i ispljunuo u velikoj+ divnoj vla8noj 239 .a+ 4ittua) 4ittu je poku!ao oblizati usne+ ali jezik u je bio suh poput stare ko8e) 7ako je glasilo pitanjeC De li on+ 4ittu+ znao gdje je ali SaburC 4akako da je znao gdje je baba jer+ nije li to dijete u to trenutku bilo na putu iz e9u njegova tabora i grada <ahorea+ s njegovo e sahibC Ako bi odgovorio potvrdno+ ne bi bio ka8njen za laganje+ ali bi nedvojbeno bio ka8njen za sudjelovanje u skrivanju babe u .aju/i obrisao je oči+ a poto polizao prste) Sva slina koja u je bila potrebna slila se s njegovih obraza) 4ječak pokraj njega odgovorio je niječno+ pro8vakao ri8u i tada+ načiniv!i gri asu+ ispljunuo sluzavu bijelu grudu u pra!inu) Na redu je bio 4ittu) $litko je udahnuo) 4a+ znao je odgovor+ ali zapravo o8da i nije jer nije znao re/i gdje se e sahib i Sabur baba točno nalaze na to putu) Btovi!e+ budu/i da sQ nikada nije pre!ao put od A ritsara do <ahorea+ nije ni slutio gdje su) 04akleC1 upitao je .yrne) 4oi alo se da je zapuhao irisan povjetara.a+ zločin.slugu dok su ga ispitivali) Stigli su do 4ittuova reda i prilazili u od jereni te po + a za nji a dvorani+ svaki s po dva vojnika s obje strane+ spre na zgrabiti la8ljiv.i+ i po potrebi čak nestatiC Dest+ bila je+ a on+ 4ittu+ običan čovjek+ ostao je suočiti se s to stra!no odluko ) B r.a sposobna u aknuti svakoj za .naghten) 04akleC1 ponovio je bojnik .u te u o ogu/io ponovno duboko udahnuti dok se slina slijevala u njegova usta i le8ala pod njegovi jeziko u slatkoj lokvi.rveno dijelu tabora) A !to je sa zavjeto koji je dao sa sebiC 7oliko bi njegova odanost vrijedila+ i koliko bi vrijedila njegova du!a+ ako bi izdao e sahib i Sabur babuC .

e ri8e) 240 .grudi bila je prepuna pra!ine i drugih stvari+ o8da čak i uginulih kuka.a+ ali 4ittu nikada do tada nije ku!ao ni!ta slasnije od te !ači.

ijelu vječnost teturala račni puto u <ahore) .2S) poglavlje >torak+ &*) prosin.a N osiljka je naizgled .u) "znutra se doi alo da jure puto ) A tada je s očaje uvidjela da su jedva napredovali) 4oi alo se da nosači svu svoju energiju ula8u u ljuljanje i treskanje nosiljke) .ilo bi uzaludno koriti ih 2 i sa i su se doi ali očajni a 2 ali bila je is.u i ne are/i čuju li je ljudi vani ili ne zaje.aji a) PPP <judi su napokon+ s bučni zajednički uzdasi a+ spustili njezinu nosiljku na tlo) .ijelo pre!li najve/i dio od tri ilje puta do sastajali!ta s nosiljko Saburove obitelji) 5prezno pru8iv!i ruku preko Sabura+ od aknula je bočnu strani.ariana je+ o!a u/ena+ pogledala van i vidjela drugu nosiljku koja je stajala pokraj 241 .ijeniti koliko su je daleko njezini nosači donijeli+ ali do tada su za.ala duboki + bučni + silni je.rpljena+ a u glavi joj je toliko jako pulsiralo da je osje/ala kao da /e puknuti+ a i uskoro /e zauvijek izgubiti Sabura) ?atvorila je strani.ariana je u njoj+ suspre8u/i učninu te nesposobna obuzdati jauke+ uzvike i povre ene psovke+ zvukove koji su pratili svako naginjanje i svaki trzaj nosiljke+ dr8ala Sabura u naručju i dr8ala se za sve za !to se ogla uhvatiti+ zahvalna jer je bare dijete uspjelo spavati tijeko tog učenja) To /e učno putovanje zasigurno uskoro zavr!iti) Nije ogla pro.

u u zavojite uli.puta) $okraj nje čekala je skupina ljudi koji su se doi ali učinkoviti a i na sebi su i ali pravu odje/u nosača) 7ad je krenula pre a drugoj nosilj.e unutra i govorila sva odjedno ) 0BirinEjan je najstarija) 5na ga o8e nositi)1 0Ali ja sa u praaaava sestrična) Da bih ga trebala nositi)1 0Tiho+ probudit /ete gaH1 ?a!to su dje.uha eda i pokreto ruke uva8ila njegov pozdrav+ koji je ujedno bio i isprika) Stavila je Sabura u drugu nosiljku te u!la za nji ) Nekoliko inuta poslije utonula je u san+ is.u i pogledala van+ okru8ili su je 8enski glasovi+ prigu!eni i uzbu9eni) Nosiljka je spu!tena pokraj zastrtog ulaza) "za zavjesa po i.ala se i svjetlu.ala svjetlost svjetiljke) Tanka ruka posegnula je za njezino i po ogla joj ustati) Fi je .rpljena i u irena ljuljanje udobne nosiljke !eika -alijulaha) > snu nije čula la8i koje je !eikov sirdar nosač rekao stra8ari a na 4elhijski vrati a te zvuk okovanih vrata koja su !kripala dok su se nerado otvarala propu!taju/i nosiljku i njezinu dvanaestori.a bila budna u to doba no/iC Nije bilo vre ena za ču9enje jer su je dvije slu!kinje sa svjetiljka a vodile uza uske+ ka ene stube) 4jevojka koja joj je po ogla penjati se+ sada ju je vodila za ruku+ a druge su se 8ene nagurale na stube+ upirale prsto i !aputale+ dok se ona penjala podalje od uzbu9enih glasi/a u podno8ju stuba) Stube su ih dovele na hodnik) S desne strane+ pokraj zastrtog ulaza+ nalazila se hrpa .a i uzbu9eno se sjatila oko nosiljke u kojoj je Sabur i dalje spavao+ gurala glavi.e grada opasanog zidina a) Nije čula !kripu vrata !eikova havelija+ koja su se !iro otvorila kako bi propustila nosiljku+ ni !apat slugu koji su čekali dok je nosiljka prolazila pokraj dva dvori!ta+ pokraj prozora na koji a su sjale svjetiljke i prilike se tiho kretale iza re!etkastih zaslona) $robudila se tek kad je nosiljka stala) 7ad je otvorila strani.ariana stala na noge+ pokraj njezinih suknji protrčala su dje.ipela) 4jevojka je izula 242 .i+ uhvatila je pogled Dara .

ariana je poru enjela dok ju je 8ena pro atrala) <i.a nogih 8ena koje su+ poput pti.arianu prije no !to su se nagnule jedna pre a drugoj+ gotovo se dodiruju/i čeli a kako bi !aputale e9u sobo ) 5labavljeni velovi na neki glava a otkrivali su kosu+ razdijeljenu točno na sredini glave i upletenu u pleteni.aria 1+ rekla je) 243 .a pustila je .arianu gledala s neskriveno radoznalo!/u+ bila krupna+ nekoliko ih je bilo nje8nih i svijetlih) .ariana je izula čiz e i tada su je uvele u sobu prepunu 8ena) >ljani.e ili seljanke+ a njihova su li.ariana do tada vidjela bile su plesači.ahnula je ruko pre a prostoriji prepunoj 8ena) 0Fekale s o te) Da sa sultanija Sa6ija+ sestra !eika -alijulaha)1 $okazala je slobodno jesto na podu pokraj sebe) .lada voditelji.arianina stopala) Sjetiv!i se da un!i sahib nikada nije nosio .e postavljene u ni!a a zidova ba.a+ koja su .arianinu haljinu s uski stezniko + lepr!avi rukavi a i !est jarda !irokih+ nabranih suknji+ posve drugačijih od njihove !iroke+ oko ito us jerene odje/e) Dedine do a/e 8ene koje je .a bila obojena i svjetovna ili izbrazdana te!ko/a a) 5ve su bile drugačije) Iene u obitelji !eika -alijulaha od ah su ostavljale doja 6inih da a) "ako je ve/ina li.ale su zlatnu svjetlost na li.ir1+ rekla je duboki glaso ) .u) ?a!to su sve bile budne toliko kasnoC 4odirnuv!i svoju kosu+ .a) 7ovrče su joj padale preko li.e sultanije Sa6ije oglo je biti u!ko) 04akle+ ti si .a i gladile stra8nju stranu vrata) 4vadeset pari s e9ih očiju gledalo ju je preko savijenih koljena i preko ra ena) 7ako li izgledaC 7rupna 8ena u bijelo ahnula joj je s drugog kraja prostorije) 0.ariana je shvatila da je izgubila nogo ukosni.a u gnijezdi a+ sjedile na podu prekriveno bijeli plahta a) 4uge ko!ulje i 6ini+ ekani !alovi prekrivali su njihova tijela i kosu) "spod rubova !irokih hlača virili su no8ni prsti) 4vadeset pari očiju zagledalo se u .svoje izvezene papuče te znakovito pogledala u .arianinu ruku i 8urno oti!la sjesti e9u djevojke svoje dobi) Sve su zurile u .ipele u zatvoreno prostoru+ .

arianu+ koja ih je pro atrala sa zani anje + pa te/i svako li.ariana je netre i.a1+ rekao je suosje/ajan glas+ 0sa a je putovala usred no/i)1 .i pokazala je kroz 6iligranski ukra!ene kapke pre a dvori!tu) 0Netko je do!ao+ netko je do!aoH1 ?ar su ih slijedili iz engleskog taboraC .e gledala u nju) 0To u je baka1+ duboki je glaso rekla sultanija Sa6ija+ ki aju/i u znak odobravanja) 04ugo je čekala da se vrati)1 Nije a pozornost 8ena ponovno je us jerena na .a trče uza stube+ sultanija Sa6ija pogledala je pre a vrati a) 0" dovela si unuka ojeg brata+ SaburaC1 .e le8alo je na okruglo ra enu+ a no8i.a okupila oko njega+ dodirivala ga i prepirala se !apato dok su 8ene uzdisale i ljuljale se na svoji jesti a na podu) 0Ah+ do!ao je oj Sabur+ do!ao jeH1 ?agnjuriv!i li.ariana je krenula za njo pre a prozoru+ previ!e nestrpljiva da bi čekala) 4ruge su je 8ene okru8ile+ pritisnule i oslanjale ruke na njezina ra ena poku!avaju/i vidjeti !to 244 .e i svaki nabor njihove odje/e) ?nala je da je vrlo alo Guropljanki posjetilo takvu ku/u) 5ndje je bilo jo! nogo toga za vidjeti osi 8ena@ strop s vidljivi greda a+ pod prekriven /ili o i pa učni plahta a) Bto dr8e u ono oslikano or aru u kutuC Netko je pokraj prozora glasno udahnuo) ?ena nalik pti.e u !al+ jedna je 8ena počela glasno plakati) Njezin SaburC .ariana se s jestila pokraj Sa6ije kako je najbolje ogla+ prekri8ila noge i osjetila kako je steznik 8ulja po rebri a) ?ačuv!i kako dje.a+ da!/u/i od napora+ sa Saburo u naručju) Njegovo izgu8vano li..ariana gotovo nije disala kad su se 8ene oko nje usko e!ale) Sultanija Sa6ija podignula je ruku kako bi ih s irila) 0-idjet /e o !to je1+ izjavila je i ustala) 0-idjet /e o)1 .ariana nije stigla odgovoriti jer je zavjesa na ulazu u to trenutku od aknuta+ a u prostoriju je pobjedonosno u!la bu. asta djevojči.e su u visjele ispod njezinih koljena) Do! je spavao) 4ruga su se dje.aria C 0Hai+ jadni.

e+ a za nji a je i!ao konj na koje su bila dva jahača) Fi je konj pro!ao kroz vrata+ stra8ari su pru8ili ruke i spustili jednog jahača iz sedla) 7ad su ga ispru8ili na tlu+ .se doga9a na dvori!tu) .e ugriza z ije 2 bol+ nati.ariana je u svjetlosti baklji ugledala sjaj ru8ičastog satena) <judi su trčali a oEta o po dvori!tu) 7roz vrata je dotrčao čovjek nose/i pleteni le8aj te ga spustio nasuprot .anje+ krvarenje iz usta+ neizbje8nu s rt) De li čovjeka koji je le8ao na tlu doista ugrizla z ijaC =ledala je u njega+ nesposobna odvratiti pogled+ dok su dva člana naoru8ane pratnje uhvatila čovjeka odjevenog u saten i podignula ga) $ognuti pod njegovoj te8ino + vodili su ga preko dvori!ta+ njegova su se stopala vukla za nji kao da je osu9enik+ a poto su ga polegnuli na pleteni le8aj+ pri če u je on trzao noga a) Sultanija Sa6ija glavo je pokazala pre a drugo 245 .ariana je čula za stra!ne posljedi.arianinu ruku+ 0to je sa o slučaj ugriza z ije) Nije ni u kakvoj vezi sa Saburo ni s tobo + draga)1 >zdahnuv!i sa zadovoljstvo + od aknula se od prozora) 0>griz z ijeC1 .arianinu prozoru) > sjeni trije a+ pokraj pletenog le8aja+ čekao je slobodan podij) .a oko toga alog dvori!ta punog ljudi i drugog+ o8da ve/eg+ iza niskih vrata) Na alo dvori!te izlazilo je nekoliko vrata) De li sve to !eikova ku/aC Desu li doista bili u utvr9eno graduC "zvinula je vrat kako bi pogledala gore) <judi su se okupili i na krovu nasuprot njezinu prozoru) Naginjali su se preko zidi/a te odozgo gledali prizor na dvori!tu) 0Ah1+ rekla je sultanija Sa6ija tap!aju/i .ariana je vidjela da haveli nije obična ku/a+ nego dvokatni.ariana se isprva stisnula kako bi se za!titila od tijela koja su je okru8ila+ ali tada se+ nesposobna izbje/i ih+ pokusno opustila) Stara 8ena sa !iroko raz aknuti zubi a nas ije!ila joj se i potap!ala je po ru.i) > dvori!tu se skupilo nogo ljudi) Sluge su stajali uokolo+ a pla en njihovih baklji obasjavao je oslikane zidove havelija) Netko je na zapovijed otvorio niska vrata iz e9u dvori!ta i naoru8ani ljudi u!li su pje!i.

ariana je ostala bez daha) $rizor osvijetljen baklja a+ ionako sablastan+ postao je jo! sablasniji uslijed iznenadne ti!ine koja je zavladala či je !eik podignuo ko!čatu ruku) $re da pleteni le8aj i njegov teret ljudskoga jada nisu bili ni jednu stopu udaljeni od podija+ !eik nije ni poku!ao dodirnuti svojega pa.uC 0=ovori li ne!toC1 !apnula je sultaniji Sa6iji u uho) Fak se i na toj udaljenosti doi alo pogre!ni ispustiti zvuk) 04a1+ odgovorila je sultanija Sa6ija te čvrsto stisnula usne u ravnu .ariana) Sultanija Sa6ija je ki nula) 4akle+ to je bio slavni čarobnjak o koje je gospo9i.prozoru) 0Ako 8eli! vidjeti+ do9i ova o1+ rekla je i povela .ariana je stisnula oči kako bi bolje vidjela+ 8ele/i da je njezin prozor bli8e podiju) De li svjetlost stvarala taj privid ili je znoj doista počeo sjajiti na !eikovu li.arianu kroz gu8vu 8ena) S tog se prozora pru8ao bolji vidik na jastu.ariana je pro atrala+ opčinjena) 4oi alo se da se iz e9u čarobnjaka i njegova pa.ijenta uspostavila o/na veza) 4oi alo se gotovo kao da ih je povezala druga z ija 2 dobra+ blagotvorna+ nevidljiva z ija 2 koja je poni!tavala razorne učinke otrova) Ali za ugriz otrovni.rtu) .e nikada nije bilo lijeka) 5d njezina 246 .ijenta) > jesto toga sjedio je gotovo nepo ično+ ravnih le9a+ pogleda uprtog u priliku u ru8ičastoj odje/i) =rčenje čovjeka na le8aju nekoliko je inuta bilo jedini pokret u dvori!tu) .i a oblo8en podij i pleteni le8aj te čovjeka koji je le8ao na nje u i trzao se) $odij vi!e nije bio slobodan 2 na njoj je bio čovjek r!avog li.a u lepr!avoj bijeloj odje/i+ s visoko .a G ily govorila) S visoko + snje8nobijelo kapo doista je izgledao poput čarobnjaka) .ilindrično kapo ) > blizini su se skupili drugi ljudi u bijelo ) 4rugi+ ki/eni jahač bio je si!ao pa je stajao nad svoji nesretni suputniko i kr!io ruke+ dok su naoru8ani ljudi hodali uokolo) 4oi alo se da svi osi čovjeka na podiju govore u isti glas) 0De li to !eik -alijulahC1 !apnula je .

rvenkasta pleteni.i i !to vidi!+ .eherin)1 0Troji.e i druge z ije) 4oktor 4ru ond nedavno je ispripovijedao priču o ni8e časniku u vojno taboru koji je volio hodati u papuča a) 0>pozorio sa ga nekoliko puta1+ rekao je doktor od ahuju/i glavo + 0ali kad ga je z ija ugrizla+ bilo je prekasno) 7ako li je stra!no izgledao 2 noga u je bila gole a i plava) Dadnik je silno patio) M4oktoreN+ rekao i je prije no !to je izgubio svijest+ Mda sa poslu!ao va! savjet+ sada ne bih u irao) N1 5dozdo se začuo 8a or) Tijelo na le8aju prestalo se trzati) .ariane) 03e.a konjanika ulaze u dvori!te 2 ooh+ kako su lijepo odjeveni+ bhaji) " aju ačeve+ a jedan i a veliko pero u)))1 Sultanija Sa6ija od ahnula je ruko ) 03e.aria + oj te brat 8eli vidjeti+ ali najprije ora! jo! alo sjesti) $ro/i /e jo! neko vrije e prije no !to svi ti u!kar.e i poto se nas ije!io) Sultanija Sa6ija je uzdahnula+ uzela je za ruku i odlučno odvela od prozora) 0$a+ to je rije!eno1+ rekla je 8ivahno) 0A sada+ .i odu)1 Iene su ponovno sjele kao da su očekivale da /e zauvijek sjediti na isti jesti a) 7oliko je satiC 04olazi jo! ljudi+ dolazi jo! ljudi) $ogledajte+ pogledajteH1 4jevojka od petnaestak godina+ kojoj je duga+ .i a koje su us rtile kobre+ ljuti.utte+ nikada ne s ije hodati bez zavezanih čiza a) Na njezin prvi dan u taboru bojnik .ariana je zapanjeno gledala kako se po iče+ sjeda+ kako vi!e nije bi/e koje stra!no pati+ nego rasko!no odjeven čovjek s gusto + kovrčavo brado koji je protrljao li.prvog trenutka u "ndiji upozorili su je da na otvoreno + pa čak ni na uli.yrne uputio ju je da uvijek nosi čiz e+ čak i u svoje !atoru) 5d tada je čula priče o sluga a i čak vojni.e o prozorski kapale) Sultanija Sa6ija te!ko je uzdahnula spustiv!i se na /ili pokraj .i i sa o !to rade+ .a a Cal.a visjela do koljena+ pritisnula je li.eherin)1 04oveli su sluge koji nose pokrivene pladnjeve) 5tkrivaju ih i+ o+ i a !alova+ nogo !alova+ iako ne vidi koliko su dobri+ i dovode konja+ a na jedno pladnju hrpa je zlatnog 247 .

nakita) <alaEji je za.ijelo spasio nekoga vrlo va8nog+ nekoga vrlo bogatogH1 Sjajnih očiju okrenula se od prozora) 0Bto to znači+ bhajiC Desu li ti darovi za nasC1 0To ne znači ni!ta+ vidjet /e!)1 Sultanija Sa6ija od ahnula je glavo ) 0.a! ni!ta)1 Ali djevojka je ponovno gledala van) 0FekajteH ?a!to <alaEji ne gleda daroveC ?a!to ne pokazuje zahvalnostC <judi izgledaju vrlo razočarano i odlaze) >zi aju svoje darove i odlaze) ?a!to+ bhajiC1 Njezin u ilan glas odjedno se toliko ra8alostio da je .ez sultanije Sa6ije prostorija se doi ala ne!to hladnijo ) .aria si9e i upozna ojeg brata te da sve i po9e o na spavanje)1 07rajnje je neuobičajeno1+ obavijestila je .eherin+ krenula je pre a zastrti vrati a na drugo kraju prostorije i nestala) .i) 4r8e/i se za zid+ si!la je zavojiti stuba a do podno8ja+ gdje ju je čekao najavljeni sluga) 248 .eherin+ ne s ije! postavljati pitanja) A sada kad su ti ljudi oti!li1+ nastavila je sultanija Sa6ija stro8i tono + 0vrije e je da .eherinEjani1+ rekla je) 5krenula se .og čuva+ dijete) Spasiv!i Sabura učinila si veliku uslugu na!oj obitelji)1 Nasloniv!i se na .ariani) 04je.e pitaju/i se o če u /e ona i !eik razgovarati) .ariana se osvrnula uokolo i vidjela da je ostalo sa o nekoliko slu!kinja koje su zijevale) $rotrljala je li.a ojeg brata zovu <alaEji1+ objasnila je) 0Ali+ !to ako su ti darovi bili od aharad8eC1 ustrajala je djevojka) 0Ne/e li biti povrije9enC Bto ako se)))1 0.o8da /e je sa o kratko pozdraviti te je poslati u britanski tabor u svojoj nosilj.arianu+ 0da se sastaje sa 8eno ) Btovi!e+ nikada nije upoznao nijednu strankinju+ ali izričito je rekao da te 8eli upoznati prije no !to se vrati! u svoj tabor) Njegov sluga Alahjar čeka u podno8ju stuba da te odvede k nje u)1 >stav!i jo! jedno + sultanija Sa6ija oslonila se na ra e lade .eherin) 0A sada+ laku no/ i neka te .ariana osjetila silnu 8elju da je utje!i) Sultanija Sa6ija potap!ala je /ili sa svoje druge strane) 04raga+ svi zna o da <alaji nikada ne prihva/a naknadu za ono !to učini) 4o9i sjesti pokraj ene+ .

iji postupila izni no hrabro i suosje/ajno te s ljubavlju 249 .ijelo doi ala jo! neobičnijo + jer je zapanjen !iro otvorio oči dok u se pribli8avala) Ali !to su ogli očekivati od nekoga koga su tri ilje nosili najnespretniji ljudi u "ndiji+ a poto se probudio usred no/i kako bi ga skupina nepoznatih 8ena ispitivala i pro atralaC $odignula je ruke i svezala kovrče u čvor+ ali je tada odustala od tog truda+ odjedno previ!e u orna da bi arila za to !to /e !eik isliti o njoj) 5si nekoliko bakljono!a+ dvori!te je bilo pusto kad ju je .rvenokosi sluga poveo pre a oslikano trije u+ gdje je stari !eik i dalje sjedio+ uspravan na svoje podiju) $a.u nije bilo ni traga+ kao !to nije preostao nijedan !al ili sitni.ir s tobo + k/eri1+ odvratio je) $otap!ao je svoj podij) 0Sjedni)1 5na u je uzvratila os ijeho ) 7/eri) Do! joj se nitko nije tako obratio) =las u je bio lagan i ugodan+ !to ju je iznenadilo jer je njegovo staro li.ijelo je bio neugodan1+ rekao je) 5či su u otkrivale o/ kakvu do tada nije vidjela) 0<judi koji su te nosili nisu bili nosači) To su brijači i konju!ari) Dedan je bio vojnik) Ali svi su dobri+ hrabri ljudi)1 7i nula je+ nesposobna skinuti pogled s njegovih očiju) 2oljni riskirati svoj :ivot 0A sada1+ nastavio je+ 08elio bih ti zahvaliti jer si spasila ojeg unuka) Svi a na je jasno da si u ovoj te!koj situa.a dodiruju/i čelo prsti a desne ruke) 0(sselamu alejkum. !eik sahibe1+ rekla je) 7ad je podignula glavu+ !eik se nas ije!io+ naizgled ne opa8aju/i njezinu izgu8vanu haljinu i neposlu!nu kosu) 0.a s pladnjeva darova koji su ponu9eni tek nekoliko trenutaka prije) .Njegov gr kose bio je uočljivo .ijentu i njegovu oki/eno pratio.e bilo račno i naborano poput suhe !ljive) $ri!la je podiju+ koji je tako9er bio pokriven bijelo plahto + i pristojno sjela na rub) 0$rvi dio tvojeg putovanja za.ilo je vrije e da pri ijeni do a/a pravila lijepog pona!anja koji a ju je un!i sahib poučio) $ognula je glavu i pozdravila star.rven+ ali koliko god se sluga Alahjar njoj doi ao neobični + ona se nje u za.

rpljenosti) 0Do! nisa vidjela utvr9eni grad+ osi ove ku/e1+ dodala je glaso koji je otkrivao njezino uzbu9enje) 04o sada jo! nisa razgovarala s do a/i 8ena a+ ili)))1 0Hvala ti1+ ponovno ju je prekinuo+ taj put odlučno) 05dgovorila si na oje prvo pitanje) A sada drugo)1 7ad se nagnuo pre a njoj+ doi alo se da se njegova kapa pru8a pre a zvijezda a) 0Desi li upoznala ojeg sina Hasana+ Saburova o.aC1 To pitanje nije bilo zbunjuju/e) 0Nisa 1+ odgovorila je) 0> redu+ a sada oje posljednje pitanje)1 Skinuo je kapu i stavio je na podij pokraj sebe) .uttu) -idite+ to /e putovanje trajati četiri jese.ala je+ 0da 2 ne+ nisa vidjela sve !to sa 8eljela vidjeti u "ndiji)1 ?a!to je poku!ala zavarati čarobnjakaC $od njegovi prodorni pogledo osjetila je kako se njezina a!ta raspiruje unatoč dubokoj is.a+ nakon !to stane o u Si li)))1 0>skoro /e svanuti1+ prekinuo ju je nepro ijenjeni tono glasa+ 0a ti si za.ila je od u!tirkanog bijelog pa uka+ 6ino izvezena) Na glavi je i ao priljubljenu izvezenu kapi.o8da bi voljela iskreno odgovoriti na oje pitanje)1 .ez visoke kape doi ao se posve drugačiji ) 0Desi li ikada voljela kao !to sada voli! ojeg unuka SaburaC1 $ogledala je preko račnog dvori!ta prisje/aju/i se vala silnog osje/aja koji ju je preplavio kad je prvi put uzela Sabura u naručje+ svoje boli dok je plakao zapleten u njezin !al) $repoznavanje i nada+ osje/aji koje je osjetila s 250 .ijelo vrlo u orna) .ariana se uspravila) 0))) zapravo1+ pro u.u) .kakva je vrlo rijetka na ovo svijetu)1 $rije no !to je stigla poru enjeti od sre/e+ !eik je podignuo s e9i prst) 0A sada bih ti rado postavio tri pitanja)1 Nije čekao njezin odgovor) 0$rvo1+ počeo je+ 0jesi li u "ndiji vidjela sve !to si 8eljela vidjetiC1 4oi alo se da njegove oči čuvaju va8ne tajne) Bto je 8elio da ka8eC 0Nisa 1+ oprezno je odgovorila+ 0jo! ne) Ali preda no je jo! putovanje povratka u Cal.

i) 5ni koji i aju dopu!tenje+ is.i ljudi a da ju je potrebno odnijeti seda ilja odavde+ pute za A ritsar) Na sed oj ilji dočekat /e je druga nosiljka) To je sve)1 "ako je znala da je otpravljena+ .ahnuo je pre a sjeni) Alahjar+ .i $uta+ a ne opsjenari ili čarobnja.e !eika -alijulaha) 0Beik sahibe+ ono !to ste aloprije učinili+ izliječili z ijski ugriz))))1 Beik ju je ponovno prekinuo svoji jasni + lagani glaso ) 0To !to si vidjela+ dijete+ duhovni je trik+ pitanje vjere i prakse) .rvenokosi sluga+ iza!ao je i čekao) Beik je pokazao pre a niski vrati a iza kojih je drugo dvori!te bilo prekriveno ta o ) 0Na ulazu čeka jedna od na!ih nosiljki1+ rekao je slugi) 05tprati ovu ladu da u ona o i re.a otkrivao je odsutnost) 0$onovno /e! vidjeti Sabura1+ rekao je ne pogledav!i je u oči i tako odgovorio na njezino neizrečeno pitanje+ 0ali ne no/as)1 4ok je .i+ koje ljudi nazivaju su6iji a+ povre eno is.jeljuje o i čini o druge slične stvari)1 $odignuo je ruku prije no !to je stigla odgovoriti) 0Ali trebala bi znati da s o i sljedbeni.ariana nije ustala s podija) > jesto toga je+ dr8e/i ruku na bijeloj plahti+ pogledala izborano li.:itzgeraldo + koliko god ugodni i neodoljivi bili su posve drugačiji) Fak se ni njezina ljubav pre a A broseu+ koliko god bila velika+ nije ogla usporediti s ti e) 0Nisa 1+ rekla je) 0-rlo dobro1+ 8ivahno je rekao !eik) 04obro si odgovorila na oja tri pitanja)1 .ariana slijedila Alahjara kroz niska vrata+ s druge 251 .jeljuju kako bi po agali ljudi a+ ali to je tek alen i neva8an dio na!e duhovne prakse)1 $ro atrao ju je kao da joj čita du!u) 05 to e ne s ije! govoriti+ shva/a! liC 5ni koji a se ka8e za takvo !to+ često ne vjeruju u ono !to čuju) Nikada+ čak ni pogre!ko + ne s ije o produbiti nevjerovanje)1 Nebo iza njega počelo je blijedjeti) <agani pokreto dao joj je do znanja da je njihov razgovor zavr!en) 0Beik sahibe1+ rekla je) "zraz njegova li.

ritanski /e tabor za sat vre ena krenuti na put) $utuju/i pre a njoj uobičajeni pu8evi korako + u <ahore /e sti/i ujutro) .ariana je zatvorila oči) .un!i sahib bio je u pravu) Hvala nebesi a za 4ittua+ po!iljatelja nosiljki i čovjeka koji obavlja noge te!ke zadatkeH Sigurna u svojoj nosilj.klando i svi a drugi a) ?ijevnula je) 7akva je čudna no/) 7ad je pogledala sve svjetlija polja du8 puta+ no/ni prizori uz svjetlost baklji sve su se vi!e doi ali daleko i nestvarno) Ali praznina u njezinu naručju bila je stvarna+ učila ju je i kvarila sve izglede za ugodan od or) 252 .strane zida začula je tugaljiv glas koji se probijao kroz hladno/u dvori!ta) ">a ilahe illa Allah ! Ne a boga osi Alaha) ">a ilahe illa Allah ! -isoka vrata havelija 7a ar zalupila su se za njo ) .i a zaokupljeni a podizanje !atora i istovarivanje planina prtljage) 4o pola devet bit /e na doručku u !atoru za blagovanje+ sa sestra a Gden+ lordo Au.i+ čekat /e da tabor stigne na svoje jesto nekoliko ilja izvan grada) Tada /e u se lako pridru8iti+ neopa8ena e9u drugi putni.

arianu iz dubina svojeg sklopivog stol.e G ily) .oji e nosači nisu 8eljeli probuditi pa su e ostavili spavati u nosilj.e sahib1+ rekao joj je naj anje tri puta+ a glas u se svaki put uzbu9eno podizao+ "aik dum. odjedno + voda i se slila u usta i bio sa spa!enH1 Tada+ u jedanaest sati ujutro+ jedva je dr8ala oči otvoreni a) 0"s.ariana+ doista ora! le/i)1 0> svako slučaju1+ ustrajala je gospo9i.arks bio je izvan sebe)1 .ijelo ti nije bilo dobro)1 =ospo9i.a S pavala si u svojoj nosilj.i dok su kuliji podizali oj !ator) Iao i je i !to sa propustila doručak)1 4akako+ koliko god je bila u orna+ zapravo nije spavala) 4ittu se pobrinuo za to) Fi je stigla+ dojurio je do njezine nosiljke i ne obaziru/i se na njezine zatvorene oči iznosio sve pojedinosti svoje no/ne pustolovine) 0.a G ily nepokolebana sestrino ljubazno!/u+ 0s atra da je 253 .2T) poglavlje $etak+ 20) prosin.iC Spavala si u jedno od tih pljesnivih sprava za učenjeC ?a.a) 0Ne ogu ni za isliti da u nosilj.rpljena je+ G ily)1 =ospo9i.a :anny napu/ila je usne) 0Ta djevojka izgleda kao da je dani a u toj haljini) " pogledaj joj kosuH .i spava toliko čvrsto da ne čuje desetke ljudi koji e tra8e) $oručnik .obran+ pozorno je proučavala .ariana je poku!avala ostaviti doja nevinosti) 0Iao i je+ gospo9i.a G ily podignula je obrve toliko da su nestale ispod njezina !e!iri/a) Nagnuv!i sun.

krajnje netaktično od tebe to !to si se razboljela+ .arianu+ 0sino/ bilo vrlo lo!e)1 .aharad8a 3and8it Sing koji je naudio njezino Saburu 2 radije bi razgovarala sa z ijo ) =ospo9i.obrano u sestrinu s jeru+ 0da /u se+ kad sljede/i put bude o pozvane na kakvu stra!nu prigodu+ potruditi napustiti te) A kad s o ve/ kod stra!nih prigoda+ .a :anny) 0Toliko je is.kland odgovaraju/i na njezinu nije u olbu na najgori ogu/i način) $ognula je glavu kako bi izrazila pristojnu radoznalost) 254 .ariana je gledala svoje ruke) .a =ivens je prona9enaH1 <ord Au.ariana+ oli te da se oporavi! do ponedjeljka navečer) $ozvani s o na večeru kod aharad8e u njegovu tvr9avu) 5d ene /e se očekivati da razgovara s nji pa /e! i trebati da i ponovi! svaku njegovu riječ)1 .a G ily) 0Ali+ !to o8e oC1 0Ah+ dakle+ gospo9i.i) ?a.a :anny je uzdahnula) 0?ar doista ora o večerati s nji C 5h+ G ily+ to /e nedvojbeno biti poput večera koje je jadni =eorge izdr8ao 2 sati i sati bes islenog razgovora+ plesači.ijelo ti je1+ dodala je gledaju/i .a :anny podignula je bradu+ ali nije rekla ni!ta) 0>pozorava te+ :anny1+ dodala je gospo9i.a =ivens zbog toga propustila sino/nje uzbu9enje1+ rekao je lord Au.ariana) Sada /u biti prisiljena posve sa a gledati borbu slonova)1 S r.) 07akvo olak!anje za sve nas) $retpostavlja da ste dobroC1 0Nije1+ odgovorila je gospo9i.arianinu s jeru+ privukao je svoj o iljeni pleteni stola.nula je) 0-ezanost oje sestre uz 8ivotinjsko .kland sagnuo se dok je nas ije!en izlazio iz !atora za prij ove) 7i aju/i u .a+ ljute hrane+ u8asnog vina)))1 0?na + :anny1+ slo8ila se gospo9i.arstvo za.a G ily a!u/i sun.rpljena da je do aloprije spavala u svojoj nosilj.ariana se trgnula) .ijelo je jača od vezanosti uz ene jer danas ne 8eli sa no prisustvovati toj borbi) 7a8e da ona ne gleda kako 8ivotinje ubijaju jedna drugu radi zabave)1 =ospo9i.i li ikako ogli razgovarati o neče u drugo C 0.o8da je gospo9i.

e na njezinu !e!iri/u zatresle su se od njezina ponosnog ki anja) 0To se dr8alo u tajnosti kako kriv.ojnik .i ne bi pobjegli) 7akav li su !ok jadni sluge za.kland se trgnuo) =ospo9i.ariana 255 .eo u njegovoj kasnoj !etnji+ pokraj njega pro!la nosiljka) 3ekao je da u je privukla pozornost jer je poskakivala i ljuljala se kao da nijedan od nosača nikada do tada nije nosio nosiljku) " tvrdio je da su nosači zbog nečega izgledali čudno+ iako nije shva/ao !to je posrijedi)1 0.yrne pro!ao pokraj nje) 0Nosiljka usred no/i) De li ti rekao gdje ju je vidioC1 03ekao je da je do!la iz s jera .a :anny pristojno je ki nula kad je bojnik .arianina !atora i da je i!la pre a stra8nje ulazu za kuhare) 3ekao je da je pro!la pokraj njega ni pet inuta prije no !to su svi sluge okupljeni zbog testa)1 07akva bes isli.naghten predvidio1+ odgovorio je uz blag os ijeh zadovoljstva+ 0 aharad8a je zaključio da s o u oteli onoga njegovog alog tao.a G ily+ 0Di und i je rekao da je sino/+ dok je bio s Chan.a :anny stavila je ruku na bratovu) 0Sa o su dragi =eorge+ bojnik .kland blagonaklono se nas ije!io svoji sestra a dok je .a.a+ drage oje)1 <ord Au.klandC1 upitala je) 0>pravo ono !to je gospodin .ijelo do8ivjeli kad su ih vojni.kland otresao je rava sa svojeg rukava) 04ijete nesu njivo nije bilo ovdje) 5naj tko bi bio dovoljno lud da dijete dovede ova o+ od ah bi bio otkriven)1 0?na! li+ =eorge1+ polako je rekla gospo9i.a :anny+ 0otprilike u pono/+ stiglo je izaslanstvo aharad8inih dvorana iz tvr9ave) .yrne pozvao je sve na!e sluge na put+ gdje je odr8ao takozvani Mtest ri8o N) Svi sluge orali su 8vakati ri8u+ a poto je pljunuti na put+ nakon !to i se postavilo pitanje koje je za tu prigodu os islio tajanstveni 6akir Azizudin)1 <ord Au.yrne i gospodin .naghten znali da /e biti izveden1+ rekla je+ a ukrasne ru8i.a! čudno)1 =ospo9i.a i da ga skriva o u na!e taboru)1 0Nakon !to s o svi legli1+ pridru8ila se gospo9i.i probudili usred no/iH1 04akako+ to je bilo uzaludno)1 <ord Au.0Bto se dogodilo+ lorde Au.a.

aharad8a se bio oporavio+ ali je 6akir+ nakon !to u je danono/no slu8io+ i sa podlegao grozni.o8da su .a+ 0tko je odgovoran za neuspjeh testa ri8o )1 <upkao je prsti a po rukonaslonu svojeg prijestolja) 0Tko je izbjegao oj test ri8o i ojeg Sabura sino/ vratio u haveli 7a arC Desu li to bili isti ljudi koji su oteli Sabura iz ?latnog hra aC1 Stisnuo je oči) 0"+ Aziz+ kako znaš da je Sabur u ku/i svojeg djedaC1 Uili na ra orni ploči.e svojega glavnog inistra+ 0ne zna! tko su ot ičariC1 :akir Azizudin ogao je odgovoriti sa o rječito 256 .a a ra ornog paviljona !titio je kosti 6akira Azizudina od hladno/e+ ali nije usporio svje8 povjetara.i) 0Dedan je pastir danas poslijepodne vidio Sabura u !eikovu dvori!tu+ aharad8o1+ rekao je drugi put) 0Tako zna ) =lasnik je tu vijest donio !to je br8e ogao) A kako su njegovi oti ači izbjegli test ri8o + to ne zna ) .ijelo vrije e na jeravali zadnju večer krenuti za <ahore pa su sasvi slučajno u aknuli iz tabora generalnoga guvernera)1 .ariana) 0Ako je takva nosiljka pro!la pokraj ojeg !atora+ ja je nisa vidjela)1 0?ani a e1+ rekao je 3and8it Sing gledaju/i glavnog inistra sa svojeg zlatnog stol. koji je puhao kroz izrezbarene prozore iza njega) Fvr!/e je stisnuo ogrtač oko svojih ra ena) .u krilu 8urno ispreplitala drhtave prste) 5d ahnuo je glavo ) 0Ne shva/a za!to uop/e dopu!ta! svoji sluga a da ti se obra/aju+ a ka oli da te zabavljaju ti bes isleni priča a) Ni!ta takvo nije se dogodilo+ zar ne+ gospo9i.aharad8a je prezrivo puhnuo) $rivukao je nogu+ na kojoj je i ao čarapu+ i stavio je na sjedi!te svojeg prijestolja) 0A ti+ Aziz1+ upitao je pro atraju/i li.e =ivensC1 Sklopio je ruke na trbuhu) 0"ako to nije va8no1+ zadovoljno je dodao+ 0sada kad /e sporazu napokon biti potpisan)1 0Da nisa vidjela nikakvu nosiljku1+ odlučno je rekla .

kale su kad je podignuo naočitu glavu) 0.yrne pitao je li tko vidio to dijete+ i ali bis o prave rezultate)1 .aharad8a se okrenuo pre a ladi/u koji je čučao s njegove desne strane) 0Bto ti isli!+ Hira+ tko su oniC1 Hira Sing+ dvorski iljenik+ prestao je gladiti starčevu nogu) Njegove te!ke s aragdne ogrli.gesto + naginjanje glave i 8alosni os ijeho ) 0Ne brinite+ aharad8o1+ rekao je uvlače/i ogrtač ispod svojih ledenih stopala+ 0onaj tko je oteo dječaka+ nedvojbeno /e biti otkriven)1 0Ne svi9a i se to !to su i dva puta u aknuli)1 .ijelo su ga vidjeli) Svi su znali za nagradu) ?a!to nisu do!li po nova.e zazve.udu/i da nisu+ kako test ri8o nije otkrio tko suC1 Azizudin je suspregnuo kihanje) 0$itanje je pogre!no postavljeno+ aharad8o1+ odgovorio je) 0Gngleski časnik koji je bio zadu8en za to pitao je sluge sa o znaju li gdje je Sabur) .rveno dijelu tabora) Ta o!nji sluge za.aharad8a je nezadovoljno progun9ao) 0?na o i1+ dodao je 6akir+ 0da je Sabur sino/ vra/en u haveli 7a ar nakon !to su gradska vrata zatvorena) Dedina vrata koja su no/u ogla biti otvorena bila su 4elhijska+ a ta su+ dakako+ najbli8a !eikovoj ku/i) 5tvorena su dva puta+ jedno da propuste nosiljku u kojoj je navodno bio u iru/i ro9ak !eika -alijulaha)))1 0Ali to nije bio u iru/i ro9ak+ nego Sabur1+ ljutito ga je prekinuo aharad8a) Na r!tio se i oslonio bradu na koljeno) 0))) i jedno + ne!to poslije+ da propuste rad8u Sukaita Singa+ koji je pogrije!io olak!av!i se na sklupčanu z iju 257 .e)1 Slegnuo je ra eni a) 3ub aharad8ina jednostavnog turbana od otao se) .C .ahao je iza njega kad se aharad8a ponovno nagnuo pre a 6akiru) 0Ali+ za!to test nije uspioC Sabur je bio u .isli da je to učinila Saburova obitelj+ aharad8o1+ odgovorio je kratkovidno pro atraju/i kralja) 0$ravi ot ičari ne bi vratili Sabura u njegovu ku/u) ?adr8ali bi ga kako bi uzeli nagradu) 4a je potpuno nestao+ optu8io bih zločin.udu/i da je dijete ve/ bilo odvedeno iz tabora+ to je pitanje bilo beskorisno) Nitko od njih nije ogao točno znati gdje se dijete nalazi) 4a je bojnik .

aharad8ino se li.isli li da zaslu8uje bolje darove od onih koje sa izabrao poslati uC .aharad8in glas postao je o!triji) 07ad sa čuo da je tvoj prijatelj !eik is.eC ?a njihov planC1 .oji ljudi rekli su da ih nije ni pogledao)1 5krenuo je u8areno oko pre a svoje u glavno inistru) 07a8e ti+ Aziz+ ne svi9a i se taj posao) $re a eni se ne bi s jeli pona!ati toliko uvredljivo) Taj je čovjek previ!e siguran u sebe) >vjeren sa da on stoji iza ot i.ijelio Sukaita+ od ah sa poslao darove+ kako bih u iskazao po!tovanje) "ako je bila no/+ poslao sa !alove+ zlato čak i konja)1 >bo je zrak ka8iprsto ) 0Tvoj prijatelj -alijulah sve je to vratio)1 =las u se podignuo i puknuo) 0Ne svi9a i se da se tako pona!aju pre a eni+ Aziz) Bto 8eli re/i odbijanje ojih darovaC .a neznatno pro ijenio+ 6akir je iskoristio tu priliku da pro ijeni te u) 0A sada+ aharad8o1+ dodao je nor alni glaso i s ohrabruju/i os ijeho + 0!to ka8ete za .ritan.aharad8a nije odgovorio+ pa je 6akir nastavio) 04ijete je postalo bole8ljivo od tolikog putovanja i uzbu9enja) .ora i danas vratiti Sabura) Ieli tog dječaka) $otreban i je)1 Stari je glas postao 8alostan) :akir je po aknuo svoje bolne udove) 0.aharad8o1+ rekao je ijenjaju/i ton u po irljivo ole/iv+ 0za!to Sabura neko vrije e ne biste ostavili s njegovo obiteljiC Nakon toga sa o orate za oliti i vratit /e va ga) Sjetite se+ aharad8o+ kako ste se uspravili+ potpuno se oporaviv!i+ kad ste od eunuha čuli da je Sabur prona9enC1 .ritan.nakon večernje zabave izvan grada)1 04a)1 .e ojeg djeteta) .i napasti A6ganistanA postavit /e svojega kralja na ta o!nje prijestolje uvjereni da /e upravljati sredi!njo Azijo 2 koliko alo znaju+ koliko alo razu ijuH1 3a ena su u se tresla od nije og s ijeha) 07akav su na dar dali kad su stigli sa svojo vojsko prekasno da bi 258 .e ozarilo) 0Ah+ Aziz+ ti e zna! nas ijati) Ti /e .iti neprestano uz vas prevelika je čast za toliko aleno dijete) Nekoliko dana u vlastitoj ku/i bit /e dobro za njega)1 :akir je alokad pribjegavao oljenju) 7ad se aharad8in izraz li.

engal. je poslu!no ustao+ pri io glavnog inistra pod ruku i polagano+ blago hripaju/i+ krenuo pre a svoji privatni odaja a) :akir se tada sagnuo i !apnuo u u uho) 04jevojka1+ tiho je rekao) 0Hajde da ustanovi o !to /e o s ono .ritanko )1 .krenuli na sjever+ bez sporazu a koji bi i o ogu/io prije/i oj $and8abH $okorili su pola "ndije+ a i s o ipak načinili budale od njih prisiljavaju/i ih da čekaju oje dopu!tenje+ prisiljavaju/i generalnog guvernera da ple!e poput .iC 5stavit /u ih u uvjerenju da je to oj uvjet za potpisivanje sporazu a) To /e biti sjajna predstava+ da+ i te kako sjajna predstavaH1 7ad su za!li za ugao i u!li u njegovo privatno dvori!te+ aharad8a je veselo ki nuo glavno inistru+ a oslobo9eni kraj turbana lepr!ao je za nji poput ale bojne zastave) Sluge su trčkarali dvori!te !eika -alijulaha paze/i da ne s etaju !eiku na njegovu podiju) Dedna !arena ačka 259 .aharad8a se s ije!io) 0?i a ste8e tjesna.i+ trpe na putu u 7abul) Neka i vojska oslabi)1 <i.uH 7akva tamaša.ritan.e u se odjedno po ladilo) 0Ah+ da+ nogo toga ora o isplanirati)1 Fvrsto je stisnuo 6akirovu ruku) 0Bto isli! da /e Gnglezi učiniti nakon oje izjave o djevoj.i a)1 Stara.e u je popri ilo izraz ne ilosrdnosti) 0Ta slabost sa o o8e koristiti na a+ koji čeka o trenutak kad /e Gnglezi istu vojsku okrenuti protiv nas) Ti Gnglezi sanjaju o osvajanju sredi!nje Azije+ ali jednoga /e dana uvidjeti da je oj $and8ab ve/a nagrada)1 :akir je nje8no polo8io ruku na kraljevsko koljeno) 04o9ite+ aharad8o1+ u ilno je rekao) 05vdje je hladno) $o/i /e o u va!u sobu gdje je toplije i nastaviti razgovor o .aharad8a se uspravio) 04a+ Aziz1+ !apnuo je pljesnuv!i+ a li.i generalnoga guvernera+ te njegovi .rnog edvjeda na lan.aharad8o+ doista ste ajstor za odugovlačenje)1 . kakva je to bila predstavaH1 :akir je ki nuo) 0.e+ ali za!to bis o se i zabrinjavaliC Neka engleski vojni.arati i .

io je sin !eika -alijulaha+ unuk glasovitog !eika Abdula 48elala -elEikra a) 7ao poto ak velikih ljudi+ Hasan /e jednoga dana tako9er biti velik+ unatoč svi njegovi par6e i a i skupo.ijelo je bilo divno ponovno dr8ati Sabura u naručju+ slava Alahu)1 Sjede/i pokraj Hasana+ Dusu6 je slu!ao polagano !kripanje vodeničkog kola na krovu) > !eikovoj blizini uvijek se osje/ao nespretni ) To irno dvori!te nije bilo jesto za njega) <judi koji su ondje sjedili u ti!ini+ po iču/i sa o oči+ nisu bili njegovi ljudi) 7oliko bi bio sretniji kad bi s Hasano galopirao izvan grada+ viču/i i slave/i Saburov povratakH Hasanu se+ dakako+ nije 8urilo oti/i od ku/e) 7re/u/i se od jednoga do drugoga+ sve je očeve dru8benike pozdravio s po!tovanje ) 7ako i ne biC .a taz .jenoj odje/i) Dusu6 je bio siguran u to) 0Dusu6e1+ rekao je !eik ugodni glaso + kao da Dusu6u čita isli+ 0pričekaj alo) >skoro /e! galopirati sa svoji konje )1 Dusu6 je spustio pogled) 0Hasane+ pozvao sa te ova o kako bih ti rekao ne!to vrlo va8no1+ rekao je !eik i zastao) Dusu6 je shvatio da !eika nikada nije vidio toliko u ornog+ ili o8da toliko tu8nog) "zvezena kapi. vjerujem da se mo:eš utješiti ovom viješću ! 0$rvi doga9aj dogodio se nedugo nakon !to je .ano otrovana1+ rekao je !eik) 0Fovjek po i enu Dar .uha ed do!ao je iz britanskog tabora) 5pisao je viziju koju je i ao i u kojoj je lavi.nju!ila je gr u kutu) "z drugih dijelova havelija dopiralo je !tropotanje i zvuk dječjih glasova) Beik se nas ije!io Hasanu) 04rago i je+ sine+ da si sino/ uspio do/i toliko brzo) ?a.a nahereno u je le8ala na glavi) Njegova le9a+ inače ravna poput !tapa+ bila su pogrbljena dok je pro atrao svojeg sina) 0> pis u koje sa ti poslao1+ oprezno je nastavio+ 0napisao sa da doga9aji govore kako /e Sabura spasiti nepoznata osoba izvan na!ih krugova)1 5či drugih u!kara.a spasila dijete iz velike 260 .a zatreperile su) "ako u se !eik nije obratio+ Dusu6 je ki nuo) 7ako je ogao zaboraviti ono izlizano pis oC "/ako 0a?i sahib malokad *riješi.

olili s o sve do sino/+ kad je+ kao !to je Dar .opasnosti) ?aključili s o da je to dijete Sabur+ ali njegovu spasitelji.a Gngleskinja+ prevoditelji.o8e! nogo naučiti)1 $o aknuo je kapi.a do!la+ izlo8iv!i se velikoj opasnosti+ i dovela na Sabura)1 Gngleskinja 2 Dusu6 se trgnuo na svoje stol.u nis o uspjeli prepoznati sve dok Ba6i sahib nije pri io poruku koja je upu/ivala na zaključak da je lavi.u od trstike) Nakon toliko nogo nada i očekivanja kako to da je spa!avanje izvela 8ena+ a ne onC 0A sada+ dragi oj sine1+ rekao je !eik+ 0suočeni s o s ozbiljni proble o za koji postoji sa o jedno rje!enje)1 Nitko se nije po aknuo) .e su kru8ile visoko iznad Dusu6ove glave) Iena. /e čuvati SaburaC .a je čekala stoje/i nad nji + a kad se pojavila druga opasnost+ uhvatila ga je zubi a i odnijela+ nestav!i Daru .a ora biti sa Saburo i čuvati ga+ o8da dugo+ dok ne odraste)1 Nebo je bilo bijelo) $ti.uha ed vidio i kao !to je Ba6i sahib pretkazao+ lada engleska prevoditelji.a u taboru britanskoga generalnog guvernera) Fak ni tada nis o znali kad /e se spa!avanje dogoditi)1 -izije+ poruke 2 Dusu6ovo koljeno počelo je poskakivati) 0Dusu6e1+ rekao je !eik ne gledaju/i ga+ 0trebao bi slu!ati) .o8da je !eikov ozbiljan ton uti!ao dvori!te) 5si 8a ora grada izvan zidova havelija+ nigdje se nije čulo ni!ta) Fak je i ačka nestala) Beik je pogledo pre!ao preko svoje publike) 0San Dara .u jo! vi!e u stranu i poče!ao se po glavi) 0Hasane+ dani a s o čekali i olili) .e iz e9u svojih nogu) 0Hasane1+ napokon je rekao !eik+ 0ne ogu spoznati 261 .a spasila dijete1+ nastavio je govore/i u ti!inu svoje plat6or e) 0Nakon !to je iznijela dijete izvan opasnosti+ lavi.uha eda nije zavr!io kad je lavi.o8da je !eik -alijulah toliko star i u oran da je si!ao s u a) " za!to pripovijeda tu dugu pričuC ?a!to nije pre!ao na stvar+ on+ koji i najneugodniju istinu uvijek govori bez oklijevanjaC $ogledao je Hasana+ koji je zurio u ploči.uha edu s vidika) $re a Ba6i sahibu i drugi a1+ ozbiljno je zaključio !eik+ 0to znači da ta skrbni.olili s o kad s o čuli da je Sabur nestao iz aharad8ina tabora) .

dubinu tvoje tuge za jadno .ano) Ali koliko god duboka bila tvoja patnja+ ora! poduzeti ne!to kako bi za!titio Sabura od daljnjih opasnosti) .ora! o8eniti strankinju koja ga je spasila)1 262 .a taz .

i a od glave do pete) 7ad je posegnula za četko + pri!ao joj je 4ittu) 0.e+ ali ipak+ kad je skvrčio alene no8ne prsti/e ili je gledao preko pal.a ' ariana je sjedila pred svoji !atoro + le9i a okrenuta sun.a) $itala se gdje li je Sabur u to trenutku) .ijelo jest) 3astresla je kovrče) Neto oprane+ večeras na aharad8inoj večeri nipo!to ne/e ostati u glatko čvoru) Cijela priča o Saburu bila je neodoljiv isterij) ?a!to je nju izabrao da ga spasiC ?a!to ga je toliko zavoljelaC Naposljetku+ bio je do a/i dječak+ jedno od tisu/a i tisu/a do a/e dje.o8da se igra sa svoji ro9a.2L) poglavlje Nedjelja+ 22) prosin.a+ jedva je susprezala 8elju da ga zgrabi i prekrije poljup.u+ kose raspu!tene u vla8no slapu preko naslona stol.e sahib1+ rekao je+ 0na glavna vrata isporučeno je pis o) ?a vas)1 $ru8io joj je presavijeni papir) 0To pis o1+ izjavio je+ 0nije od engleskog sahiba)1 .i a u prostoriji na katu+ u kojoj je provela nekoliko sati prije jučera!nje zore+ a njegov visoki+ .vrkutavi s ijeh odzvanja dvori!te njegova djeda) De li u nedostajalaC ?a.io je u pravu) <ijep natpis na vanjskoj strani nije bio engleski) >zela ga je r!te/i se) 0Ali+ tko bi i pisao na urdsko C1 Natpis na vanjskoj strani nije bio ispisan u uredni redovi a po !irini papira+ kao kod engleskog pis a+ nego u zaobljenoj dijagonali+ !to u je davalo blago u jetnički 263 .

ovjek isto* trena prekora.arianinih prstiju i palo na pod+ a preostali redovi ostali su nepročitani) 4ittu je zurio u papir koji je le8ao u pra!ini) 0?ar ne!to nije u redu+ e sahibC Deste li pri ili lo!u vijestC De li Sabur baba bolestanC1 Nesposobna odgovoriti+ ustala je i potrčala pokraj njega u !ator+ za i!ljaju/i sina+ la9u inači. pokazala si da imaš toplo sr%e te da si vrlo hrabra. moramo obaviti primjerene ?ormalnosti Sto*a će :ene iz moje obitelji sutra posjetiti stariju sestru *eneralno*a *uvernera kako bi ponudile mo*ućnost vaše udaje za moje*a sina Hasana $is o je ispalo iz .injeni%u da ste u . teško je urediti va:na pitanja vezana uz vašu budućnost 'e$utim.io *rani%e pristojnosti te 264 .ndiji bez svoje obitelji. molbu koju :elimo izraziti.arksa) "Taj je domaći .u !eika+ čije u!i poput očevih str!e ispod visoke kape+ dok karikatura !eika iza njega sugestivno na iguje) > glavi su joj odzvanjale riječi poručnika . i duboko smo ti zahvalni ! <ijepo) $is o zahvale od !eika -alijulaha) . tvoje putovanje natra* u britanski tabor bilo si*urno i u*odno!. ako je 9o:ja volja. vjerojatno mo:emo uputiti starijoj sestri *eneralno*a *uvernera 2idjeli smo koliko volite naše*a Sabura i uvi$amo kako je za nje*a najbolje da ostane u vašoj blizini. ali da bismo osi*urali vašu stalnu.doja ) 5tvorila je list i nagnula se nad njega+ zataknuv!i vla8nu kosu iza u!iju) "'olim se da je.majući u vidu . koja je mno*o propatila Spasivši Sabura. a osobito nje*ovu o%u i baki po maj%i. ljubaznu prisutnost. pisalo je "Saburov povratak svima nam je donio veliku radost.

e koja su prkosila obla.inilaC Netko je do!ao) 7ad se okrenula+ njezin je učitelj u!ao u !ator nose/i !eikovo pis o) 0.postao neu*odno neslu:ben i .i G ily s bračno ponudo H1 $ritisnula je dlanove o obraze) 0.i te do a/i aharad8in izaslanik+ na drugi ukra!eni slonovi a+ okru8eni brojni sluga a u odora a te neizbje8no go ilo jesne dje.oli vas+ po ognite i napisati pis o koji /u ga spriječitiH1 .un!i sahibe+ !to i je činitiC Beik -alijulah 8eli da se uda za njegova sinaH Ieli poslati svoje 8ene gospo9i.ak prisan ! To je bilo vrlo lo!e) Bto /e svi po isliti kad četa do a/ih 8ena do9e zaprositi jeC 0to li je u.e lupa+ on je polako otvorio list+ pogledo pre!ao po riječi a na nje u+ a tada ga odlo8io na njezin stol+ zakoračio unatrag i čekao) 5na je pro otrila njegovo li.a :anny te večeri kad je njihov slon zaljuljav!i se skrenuo na put od Bali ara u tvr9avu+ na aharad8inu gozbu+ 0da i je veo a drago to !to na! slon i a plavu glavu)1 $rsti a u rukavi.ariana se u svoje kutu nosiljke olila da je da e po!tede svojeg razgovora) " ala je potrebu raz isliti o 265 .a G ily iz kuta u koje je sjedila+ napola skrivena ispod nekoliko !alova) $red nji a su+ iza počasne stra8e+ i!li generalni guverner i njegovi časni.ora re/i1+ povjerila se gospo9i.e) =dje je suosje/anjeC 0.a a uhvatila se za ogradu srebrne nosiljke) 0Ne isli! li+ G ily+ da plava boja pristaje slonuC1 04oista1+ odgovorila je gospo9i.ora ga zaustaviti+ un!i sahibe) .un!i je nekoliko trenutaka !utio) 0Ako 8elite+ bibi1+ napokon je rekao+ 0po o/i /u va odgovoriti na !eikovo pis o) Ali danas ne ogu) $is o /ete napisati kad se sutra ujutro vrati na na!u pouku)1 $rije no !to je .i a pra!ine kako bi vidjela taj spektakl) .ibi1+ rekao je pozdraviv!i je+ 0ovo sa prona!ao na tlu)1 0?na + un!i sahibe)1 Ne 8ele/i pogledati pis o+ podignula je bradu) 0.oli vas+ pročitajte ga)1 4ok je čekala osje/aju/i kako joj sr.ariana stigla re/i bilo !to+ ispričao se i oti!ao) 0.

a.a :anny+ 0zaboravila sa borbu slonova) De li bilo stra!noC1 266 .a u prizor iz snova) Snovi :itzgerald nije bio san) 5na /e prona/i način da ga uvjeri kako ne s ije odustati) 0G ily1+ odjedno je rekla gospo9i.utti+ ali nije znala !to bi napisala jer joj je glava pu.ala od doga9aja koje nije s jela otkriti) 4ragi tata ora čekati+ iako /e njezina pis a nje u+ kad ih doista napi!e+ svakako nadoknaditi vrije e tijeko kojeg u nije pisala) 0Iao i je !to gospodin .proteklih osa dana+ o sve u !to joj se dogodilo u to razdoblju) Sabur je do!ao k njoj i osvojio njezino sr.u)1 .a :anny ki aju/i pre a slonu ispred njih+ 0ali budu/i da i je bojnik .are je prevladala paniku zbog !eikove ponude) Sutra /e u ona i un!i napisati pis o koji /e uljudno odbiti njegovu ponudu i koje /e u biti isporučeno sutra poslijepodne) Tada vi!e ne/e orati brinuti zbog posjeta do a/ih 8ena gospo9i.naghtenu i .enje ugriza otrovne z ije) >poznala je !eika+ slavnog istika+ a poto + toga jutra+ pri ila bračnu ponudu od istog !eika+ u i e njegova sina) "+ !to je jo! čudnije+ nitko od (n*leza nije znao za te do*a$aje .i jo! leb9jeli oko njih+ nebo na zapadu preplavilo je ki/ene gra9evine vrtova ru8ičasto svjedo!/u+ pretvaraju/i vodopade i jezer.u)1 " Ja isli 1+ rekla je gospo9i.i G ily) ?ijevnula je) Dučer je poku!ala pisati o.yrne oraju putovati na ono ru8no + 8uto poput su pora1+ rekla je gospo9i.yrneu veo a s etalo putovati na agar.a.yrne rekao kako /e sporazu napokon biti potpisan+ su nja da bi i s etalo putovati i na agar.ariana se okrenula kako bi pogledala unatrag+ pre a njihovu taboru u glasoviti vrtovi a Sali ara) >z zvuk poziva na olitvu+ čiji su posljednji odje.u+ i tetku Adrianu i teti Claire u Cal.a G ily r!te/i se rasplesanoj go ili dječaka iz sela+ 0da bi .naghten i bojnik .e) Tri dana poslije+ nakon !to ga je nevoljko vratila u haveli njegova djeda u utvr9eno gradu+ vidjela je potpuno izlje.

yrne i gospodin .klando na čelu pro!la kroz čuvani prolaz koji vodi do uskih+ za!ti/enih vrata tvr9ave) 0?abogaH $ogledajteH1 =ospo9i.naghten iz jenjivali srdačne pozdrave s nas ije!eni 6akiro Azizudino + slonovi su stali u red i sjajna je povorka s lordo Au.a :anny ispu!tala zvukove suosje/anja+ .ariana je gledala pred sebe i e9u stra8o tra8ila poznata le9a u odori) 7ako li je bilo ironično to !to njezina 8eljno i!čekivana bračna ponuda nije stigla od :itzgeralda+ nego od do a/eg čovjeka))) =las gospo9i.a i ratnika visoko na zi9u kao da su plesali na svjetlosti baklji+ dok je pod nji a čekala skupina aharad8inih dostojanstvenika na slonu+ pra/ena konjani.isli da je jadna 8ivotinja bila očajna) Ne ogu ni govoriti o to e)1 4ok je gospo9i.nogo sjajnih zvijezda pojavilo se do trenutka kad je generalni guverner s pratnjo stigao do visokog oslikanog zida tvr9ave) <ikovi 8ivotinja+ pti.ariana se nije ogla sjetiti pri jerenog odgovora) .a.e G ily prekinuo je njezine isli) 0.a G ily okrenula se .i a) 0Dedan je ahut poginuo) <e8ao je na tlu poput zdrobljene lutke+ a njegov je slon stajao nad nji i trubio) .ariani) 07ao !to vidi!+ draga1+ rekla je nevino+ 0bit /e upravo kako s o opisale+ skro na večera s na!i prijatelji a sikhi a)1 Nakon uobičajene stanke tijeko koje su slonovi i konji polako hodali uokolo+ a bojnik .e i svili) 7ad je gospodin .naghten krenuo pre a 6akiru Azizudinu+ čiji je slon na sebi i ao par gole ih narančastih resa+ gospo9i.0.ilo je u8asno)1 =ospo9i.a G ily stisnula je sestrinu ruku) Biroko ka eno stubi!te s njihove lijeve strane vodilo je gore+ zavojito+ pre a jarkoj svjetlosti i rit u orijentalne 267 .arks uskoro izjasniti)1 .i a u oklopi a od pletene 8i.ariana+ budu/i da /e sporazu biti potpisan+ uvjerena sa da /e se poručnik .a G ily lagano se uvukla u svoje o oteA čvr!/e se o otala s e9i !alo s narančasti zaviju.a.

u sjedio je lord Au.a+ sjajno dotjeranih perjani.rno ka.a a i zlatni gajtani a) .glazbe u daljini) > jesto da stanu+ slonovi su i!li ravno pre a nisko stubi!tu 2 najprije slon lorda Au.a Gden+ .aharad8a 3and8it Sing sjedio je pod baldahino od ka! irskih !alova nasred pjeskovitog dvori!ta osvijetljenog svjetiljka a+ na tepihu do njegovih nogu sjedio je njegov glavni inistar+ a pred nji su stajali njegovi dostojanstveni.kland s ukočeni os ijeho + pokraj gospodina .o od .yrnea) Be!iri/ gospo9i.a su taktično ignorirala aharad8ine podignute noge i par čarapa koji je le8ao na rasko!no /ili u ispred njegova zlatnog prijestolja) Sa strane aharad8ina slijepog oka+ iza gospo9i.a.ariane) 7oliko dugo bojnik .klanda+ a za nji izaslanikov srebrni slon i poto + ljuljaju/i stra8nji dio tijela+ 8uti slon gospodina .aharad8ini glavari bili su divan prizor) "zgledali su čak ro antičnije od počasne stra8e+ koja je stajala iza britanskih stola.i) Sa strane aharad8ina zdravog oka+ na zlatno stol.naghtena i bojnika .ariana kad su se počele penjati+ kad se njihova nosiljka zaljuljala+ a pokrivač njihova slona zasjao na svjetlosti stotinu baklji) .lijedi Harry :itzgerald+ blistav sa zlatni gajtano te .a nipošto ne s iju doznati za !eikovu ponudu) "spaljivan iz nekog dalekog dvori!ta+ vatro et se bučno 268 .e G ily skakutao je od straha) 0:anny+ ora! e s jesta uvjeriti1+ ole/ivo je rekla+ 0da se na plavo slonu ne/e o penjati stuba a)1 Ali slijedilo je upravo to) 7ad je njihov ahut poveo veliku 8ivotinju pre a stuba a+ jasan glas kraljevskog najavljivača počeo je izvikivati njihove titule iz ni!e u visoko zidu) 05h+ ovo je silno uzbudljivo1+ !apnula je .a.igo s perjani.ariana je gladila svoju suknju s plavi i bijeli pruga a te slu!ala 8a or go ile) .naghtena koji je trebao prevoditi) 5boji.naghten ljutito gledaju u njuC "zdahnula je) Ta dvoji.yrne i gospodin .rvene konjske dlake+ okretao je glavu od .a.

rasprskavao iznad njih) .e hvata rita bubnjeva) > to prizoru ora u8ivati dok je jo! no/) 4anju je tvr9ava za.a) 7ad je glazba 8ivnula+ .ijelo ru!evina koju su sikhi opljačkali nakon veličanstvenog .ariana je osjetila kako njezino sr.ubnjevi su postali upadljiviji i pojavili su se redovi plesači.o8da je sve u "ndiji bilo poput !eika -alijulaha 2 očaravaju/e sa o u ta i) 269 .ogulskog .arstva+ prepuna prljav!tine+ prosjaka i izgladnjelih pasa) .

i nikada ne pri je/uje o darove koje na daju istočnjački vladari)1 $lesači.2') poglavlje $onedjeljak+ 2() prosin.a a ve/ zakopčani na ko!čato zape!/u+ dok je aharad8a+ kao u kakvo bizarno obredu vjenčanja+ gurao prsten na njezin prst) $oto se okrenuo pre a pladnju i ponovno počeo nagnute glave revno prebirati po dragulji a) Nakon du8eg vre ena izvukao je nisku bisera+ ustao i stao iznad gospo9i.ariana je okrenula glavu te nekoliko sekundi bez raz i!ljanja zurila u sikha sirdara o otanog zelenoEbijeli !alo i ukra!enog s aragdi a+ koji joj se odu!evljeno s ije!io) 4ok su Gnglezi proučavali zrak+ 3and8it Sing s e9i je prsti a prebirao po blagu na pladnju) .e petljaju blizu 270 .ritan.a .ilo je očito da niska srednje veličine ne o8e prije/i preko velikog !e!ira gospo9i.ariana se odva8ila jo! jedno kratko pogledati i vidjela je kako aharad8a sjaji od zadovoljstva dok njegove ruči.ariana je krajičko oka vidjela kako je iz hrpe izvadio dvije dija antne narukvi.e :anny+ očekuju/i da /e joj ogrli.e su odlepr!ale) $okraj aharad8e pojavio se sluga u odori+ dr8e/i pladanj prepun dragulja) .u navu/i preko glave) .e G ily zagledane u prazno+ s narukvi.e :anny) .i G ily) Njezin brzi pogled nagra9en je prizoro gospo9i. ariana+ oli te da za večero i a! na u u kako i .e i dija antni prsten te pru8io ruku pre a gospo9i.

a lorda Au.e od bar!una) 4oi alo se da petlja . ajme.i neprestano dr8ao zlatnu bo.e+ suspre8u/i 8elju da prasne u s ijeh+ zahvalna !to /e biti po!te9ena te igre) Fi je taj obred zavr!io+ stigao je novi pladanj+ koji je 9onio lijep dječak) 7ad je polo8io pladanj pred aharad8u+ uzdah je poput naleta vjetra pro!ao kroz britanske časnike) .a :anny+ opetovano izlijevaju/i svoje na /ili ) 0" a okus po gorki + 6er entirani .e) 0Desi li dobroC Dadni =eorge je nakon posljednje takve zabave . guverner sahibe+ stiglo je vino1+ veselo je izjavio) 0$ogledaj jadnoga =eorgea1+ rekla je gospo9i.ariana ga je netre i.a i vode+ ali čak ni on nije uspio izbje/i to vino)1 Sljede/a dva sata+ dok su se britanski časni.ariani u ruku tutnuo ča!u za vino) Napu/iv!i usne preko njezina ruba+ ispila je pokusni gutljaj) =orko i 8are/e ljuto vino natjeralo joj je suze na oči) $risiljena progutati+ bila je uvjerena da je opekla utrobu) 05vo s o vino probali u Si li1+ povjerljivo je rekla gospo9i.i e!koljili i zijevali+ aharad8a je polako pio te u ru.e :anny+ rse/i bisere e9u svilene bo8ure i vrp.u i vodi ve/ je bio odnesen) 0Nisu li oj brat i gospodin .a gospo9i.aharad8a je zadovoljno pljesnuo ruka a) "Ajme.u+ spre an ponovno točiti) :itzgerald+ koji je stajao u aharad8inu vidno polju+ tako9er je bio prisiljen piti) $odbuhlog li.e gledala postran.i su u se spu!tali) Fasnik koji je 8ivio o prepečen.arianino u8areno li.ijelo jutro proveo u krevetu) Nis o li sretne !to sjedi o s aharad8ine slijepe straneH 5naj jadni časnik iza bojnikova stol.ravnodu!nog li.a.a dani a je na stro*oj dijeti od prepečen.naghten hrabriC1 !apnula je gospo9i.a ljuljao se na svoje u jestu iza stol.ijelu vječnost) .klanda+ a kap.a :anny ki aju/i pre a gospodinu 271 .rveni paprika a) 5h+ draga+ vidi da si ga ve/ ku!ala)1 Treptala je pro atraju/i .a G ily hinjeni !apato ) 0"zgleda kao da je osu9en na pre je!taj)1 Nekoliko trenutaka poslije netko je .

a.u i vidjela kako se aharad8a saginje+ pro atraju/i je jedini oko + i govori ne!to .naghteno + napokon se okrenuo pre a gospo9i.naghtenu+ koji je bio ukočena li.ariana je prebirala po svoje tanjuru dok su pred njo i iza nje .ritan.klandu) 0?naju da ne s iju uvrijediti aharad8u sada kad je potpisivanje toliko blizu)1 Napokon je nekoliko slugu donijelo zlatan stol i postavilo ga pred aharad8u) =ospo9i.aC .a.a :anny hinjeni !apato ) 0Nada se da ova večer ne/e jo! dugo trajati1+ tu8no je dodala) 0-ino i je natopilo najbolje .i G ily) 272 .klando i gospodino .e začinjenog esa i jednu pogaču i pla!i se da vi!e na a jesta) .ila je pono/) $revi!e u orna da bi bila gladna+ .a+ i pre a lordu Au.i i sikhi jeli stoje/i) Bto je to jela+ divljačC $atkuC 7oje je ono povr/e čudnog oblikaC Iuta ri8a i ala je okus kao da je kuhar u nju u ije!ao sve začine za bo8i/ni puding) Sve je bilo takvo+ aro atizirano neobično je!avino poznatih i nepoznatih okusa) 5d .ahard8a je+ i dalje govore/i+ jeo jedno ruko + čak i ri8u+ te glasno sisao prste) Nakon !to je gotovo sat vre ena razgovarao s lordo Au. sa ve/ spre ila dvije prepeli.a :anny gurnula je .ora prona/i s je!taj za dvije kru!ke i veliki slatki! ukra!en zlatni listi/e )1 04akako+ G ily1+ odgovorila je gospo9i.ogu li do kraja večeri koristiti /ili ispod tvojeg stol.e+ četiri kugli..a G ily+ 0pojela sa koliko god sa ogla+ a 3and8it e ne prestaje hraniti) $od stola.rvene paprike .arianu i pokazala na svoj sat dok su sluge donosili jela i stavljali ih na stol) .rnobrado glavno inistru koji je sjedio do njegovih nogu) $ogled 6akira Azizudina postao je su njičav) .ijedilo joj se iz nosa) $rinijela je rupči/ li.ariana je s nelagodo pogledala svoju odje/u) De li prosula hranu po haljiniC > !to su zuriliC 0:anny+ draga1+ tiho je rekla gospo9i.ipele)1 .

naghten i lord Au..e G ily) 0.io je to .kland 8elio izabrati koju od ojih plesači.klandu) Sirdari su u s ijehu pljuskali jedni druge) 0"1+ dodao je kralj ispru8iv!i ruke na pranje+ 0u pogledu da a veseli e spoznaja da /u napokon i ati suprugu Gngleskinju)1 Suprugu GngleskinjuC .ijelo nije ozbiljno islio na ono*a peharnika+ jer je očito posrijedi bio ladi/) $ogledala je gospodina .e se doista svi9aju)1 ?astala je i napu/ila usne) 0Ali ne kao sve ovo)1 0=ospo9i.ariana) 0.klandu plesači.e ru eni) 7ako je ogla prevesti tako nedolično pitanjeC 5si toga+ za.klando ) 0$itaj je+ bibi1+ potaknuo ju je aharad8a ki aju/i) =ospo9i.ariana je osjetila kako joj li.a.ariana+ 0ali i a vrlo nogo posla i ne o8e odvojiti vrije e da ih ponovno vidi)1 Sikhi sirdari njezin su odgovor dočekali gro ki s ijeho ) " aharad8a se nas ijao zabačene glave+ čvrsto zatvorenog oka+ dok se 6akir kod njegovih nogu nas ije!io poput s6inge) 0-a!a je sestra vrlo slu8bena da a1+ rekao je aharad8a lordu Au.naghtena očekuju/i po o/+ ali on je pognute glave razgovarao s lordo Au.klandu plesači.aC "li o8da ojeg peharnikaC1 .kland zbunjeno su se 273 .a sahib ka8e da guverner sahib u8iva u va!i zabava a1+ ukočeno je rekla .a.ariana je trepnula) 7akvu igru aharad8a sada igraC =ospodin .o8da bi lord Au.a G ily podignula je obrveC 0Bto govori+ dragaC1 0$ita svi9aju li se lordu Au.oli vas+ ne ojte re/i da u se svi9aju)1 0$a+ rekla bih da se generalno guverneru svi9aju1+ oprezno je započela gospo9i.arianin trenutak) 0?ar guverner sahib ne voli 8eneC1 upitao je kralj+ a oko u je blistalo od veselja) 0?ar se zato nije o8enioC1 S os ijeho je posegnuo u posudu+ zagrabio !aku sje enki !ipka i ispustio ih na tanjur gospo9i.a G ily+ 0lordu Au.e1+ odlučno je rekla .

aharad8a je veselo okrenuo glavu od lorda Au.a.yrnea spustila se do prsa) =dje je odbojni poručnik .anje je ustanovljeno da je pogodan dan za obred dvadeset peti 274 .a lorda Au.klanda Harry :itzgerald je+ staklenih očiju+ drije ao na noga a) Slu!a li uop/eC .a.aharad8a1+ rekao je inistar bar!unasti tono + 0ka8e kako je posve zaboravio da su pro!le tri pune godine otkako je va!oj -ladi poslao zahtjev za englesko suprugo )1 Nas ije!io se !ire) 0Ali sada kad je ta da a stigla+ aharad8a shva/a da ka!njenje nije posljedi.i G ily) 0.naghten zatvorio je oči) .rak iz e9u dviju obitelji osigurava ljubav i prijateljstvo+ zar neC1 5tresao je kapi vode s prstiju) 0Sada /e na!e dvije obitelji biti zauvijek povezane+ a slavuji nikada ne/e prestati pjevati u vrtu na!eg prijateljstvaH1 Nasloniv!i se na svoje prijestolju+ otvorio je dlanove) =ospodin .arianaC1 "za stol.arksC De li itko dovoljno trijezan da zaustavi tu ludostC .klanda i pogledao sestre Gden) 0.yrne zijevnuo je u rupči/) :akir se okrenuo pre a lordu Au.pogledali) S druge strane gospodina .klandu) 0.ariana je zinulaC Ne i onH 4ruga bračna ponuda u dva dana+ ova od prastarog+ jednookog aharad8e čije joj je tje e dopiralo do bradeH Bto je svi a nji aC =ospo9i.a.ariana je te!ko progutala) ?a!to svi sirdari zure u nju? 0Iene su potrebne+ zar neC1 .naghten je posivio) <ord Au.naghtena bojnik .aharad8a je)))1 0A sada slijedi dobra vijest1+ nastavio je aharad8a+ a njegov je piskavi glas ubrzavao) 0$rori.a G ily se na r!tila) 0Bto to govore+ .ariana se okrenula gospo9i.ariani+ 0dovesti ovu ladu da u u <ahore+ a oja je du8nost zaprositi je)1 =ospodin .kland pokraj njega je trepnuo) 05 če u je riječ+ Killia eC1 upitao je pro ukli glaso ) 0Bto taj čovjek govoriC1 0-a!a je du8nost bila1+ rekao je aharad8a a!u/i prsti a pre a .rada bojnika .a nevoljkosti -lade+ nego duga i po na potraga za pri jereno kandidatkinjo )1 4a aC .

o8i/C .a kroz $and8abC ?ar se sa o poigravao nji a+ prisiljavao ih da se doka8u i zabavljao seC ?ar je doista 8elio suprugu GngleskinjuC 9i li odbio potpisati sporazum ako ona odbije udati se za nje*a ? Sirdari su r orili) .a.ere oniju započeti zasipaju/i vas novči/i a)1 =ospo9i.naghten je bio kriv za to) Tko je tra8io od njega da aharad8i obe/a vječnu ljubav i prijateljstvoC .naghten se ljuljao) .ritana. preklinjala je bez riječi) 1riberite se i od*ovorite& .prosin.nula .a :anny+ 0nada se da je .klandu kad je sluga stigao sa srebrni pladnje + 0vi!e ne a potrebe za čekanje + nipo!to) 4obro ste odlučili) 4akako+ potrebno ju je udebljati+ ali i a dobre zube) Svi9aju i se lijepi+ bijeli zubi)1 0Bto govoriC1 gospo9i.arianine su se isli vrtlo8ile) Svi su znali da je lord Au.kland ve/ prije nekoliko dana napustio nadu da /e se 3and8it Sing pridru8iti britansko planu za A6ganistan) >natoč svoj njegovoj rječitosti+ bilo je očito da /e taj stara.a G ily lepezo je kvr.naghten je trepnuo i podignuo ruke otvorenih dlanova) 0.naghtenuC1 .ritan.arianu po koljenu) 0Bto se doga9aC1 05h+ G ily1+ zabrinuto je rekla gospo9i.e) Ali+ !to je stari kralj sada činioC ?ar /e odbiti popisati čak i ograničeni sporazu koji bi zaja čio stabilnost regije i siguran prolaz .aharad8a je pozvao nekoga tko je stajao u sjeni) 0Stoga /u+ guverner sahibe+ .a G ily nagnula se pre a .ariani) 0Bto govoreC Bto je gospodinu .ariana se gnjevno zapiljila u njega+ 8ele/i da progovori) 4d*ovorite.ariana)))1 Dedva skinuv!i pogled s aharad8e+ gospodin 275 .u pro atraju/i li.a.a.a+ za sa o dva danaH1 BtoC $rekosutraC Na .a. pohodu pru8iti vrlo slabu potporu te da ne/e poslati vojsku da se bori uz .aharad8o1+ počeo je drhtavi glaso + 0 oli vas+ pričekajte trenutak) =uverner sahib)))1 0Ne+ ne1+ prekinuo ga je aharad8a a!u/i lagano ruko pre a lordu Au.a britanskih časnika) ?a!to ga nitko nije zaustavioC .ariana se zgrčila na svoje stol.

e =ivens)1 $onovno je zatvorio oči+ očito 8ele/i da je negdje drugdje) 0Svi9aju u se)1 =ospo9i.a.ariana je po8eljela ustati i viknuti njegovo i e) ?a kakvu se to budalu 8eljela udatiC 0Desi li dobro+ dragaC1 gospo9i.kland se+ li..e Gden1+ rekao je po alo nerazgovijetno+ 0govori o zubi a gospo9i.a :anny pru8ila je ruku preko prostora iz e9u njihovih stola.u kao da se na svoje slonu ve/ vratio u britanski tabor) Na r!tio se kad se gospodin .o s ijao se gledaju/i .aharad8a je podignuo kut tkanine) Sikhi sirdari pribli8ili su se u8ivaju/i u aharad8inoj predstavi) Fovjek sa s aragdno ogrli.ariane počeli su se nervozno e!koljiti) Stari aharad8a pru8io je ruku pre a pladnju s novči/i a i počeo petljati s prekrivače ) Bto je+ zaboga+ s Harryje :itzgeraldo C ?a!to ne poduz e ne!toC ?ar je ne voliC ?a!to je stajao ondje i drije ao na noga a dok se odvijao taj nečuveni prizor+ ne čine/i ba! ni!ta kako bi je spasioC .e :anny) .naghten okrenuo pre a nje u) .ariani se jo! .a blijedog poput perga enta+ ljuljao na svoje drveno stol.kland !utiC ?ar /e doista dopustiti aharad8i da je uz e kako bi postigao taj sporazu C 04a+ da1+ govorio je aharad8a kao da je planirao piknik+ dok je bradati 6akir pokraj njegovih nogu odu!evljeno ki ao) 0" at /e o veličanstveno vjenčanje+ prekosutra+ s 276 .naghten pogledao je tri da e) 0=ospo9i.a Gden se uspravila) 0Svi9aju u se .ariana se naprezala kako bi ga čula) 0))) ako odbije o1+ čula je kako ka8e+ 0))) ogao bi izraziti nepovjerenje))) opskrbni put kroz $and8ab)))1 Slute/i nevolju+ časni.i iza .arianu) ?a!to lord Au.arianini zubi? Njezini zubi? 4oista+ ovi su ljudi krajnje neobični)1 Nagnula se preko sestre) 0?aboga+ .a.a) .ariana+ islila sa da si s aharad8ine slijepe straneH1 <ord Au.ijedilo iz nosa od paprike) Dedno je ruko pri tiskala rupči/ o nos+ a drugo je uhvatila alenu+ dobrona jernu ruku gospo9i.

vi!e vina no ikada+ i s jo! nogo vi!e zabave)1 <ord Au,kland !apnuo je ne!to gospodinu ;a,naghtenu+ koji se očajnički osvrnuo oko sebe+ a tada udahnuo) 0$reuzvi!eni aharad8o1+ počeo je+ 0krajnje je))) krajnje)))1 >zdahnuo je+ ahnuo te!ko ruko i utonuo u ti!inu) .ojnik .yrne pokraj njega hrkao je pogrbljen+ s brado na prsi a) Stari prsti tada su bili zaokupljeni zlatni,i a na pladnju) > ;arianini isli a stvorila se predod8ba njezina stola te na nje u !eikova pis a) De li !eik poslao ponudu kako bi je spasio ovog učenjaC De li joj+ znaju/i za aharad8in plan+ pisao kako bi je upozorio+ ali je pis o sročio toliko 6ino da je ona za alo previdjela njegovo istinsko značenjeC "Teško je!, pisalo je u poru,i+ "urediti va:na pitanja vezana uz vašu budućnost ! Novči/i su padali kroz aharad8ine prste kad se nagnuo i podignuo !aku zlata iznad glave lorda Au,klanda) Tko bi shvatio običaje do a/ih ljudiC Ako stara, ispusti novči/e+ znači li to da su zaruke zapeča/eneC .i li tada bilo ne ogu/e uz aknutiC Bto /e njezina obitelj re/i na toC ;ariana vi!e nije ogla čekati) 0StaniteH1 viknula je+ a tada nespretno ustala prevrnuv!i stola,) 7renula je /ili o + zagledana u aharad8inu podignutu ruku+ i stala pred njegovi prijestolje ) =o ila koja se r ore/i raz aknula kako bi je propustila+ sada se sa zani anje nagurala naprijed) ;ahard8ina ruka stala je u zraku kad u se ;ariana naklonila duboko i bez daha+ drhtavih koljena spojenih ispod haljine) > u!i a joj je zvonilo) Nije znala !to bi rekla) 0M7ako da va govori o sebiCN1 " dalje u duboko naklonu+ počela je ,itirati iz legende kojoj ju je un!i poučio) 0MNe zna !to e je sna!lo) Tuguje danju i no/u) =lad i 8e9 posve su e napustile) 4anju ne a radostiA san i ne dolazi na oči) Te!ka je oja zebnja)))1N 0Bto radiC Bto govoriC1 glasno je upitao generalni guverner) "Shabash& $oučili ste je pand8apskiH1 " dalje dr8e/i novči/e+ aharad8a se nas ijao visoki glaso + hripaju/i)

277

?agledao se u dekolte njezine duboko izrezane haljine) ;ariana se+ uzavrelih obraza+ naglo uspravila) 5statak priče+ i ono !to je njo e 8eljela posti/i+ ispario joj je iz u a+ izgubljen u agli straha i sra e8ljivosti) $rebiru/i po pa /enju u potrazi za neči drugi + prona!la je perzijski katren i ponovno progovorila+ ne obaziru/i se na zapiljeni pogled generalnoga guvernera i odjedno pozornog Harryja :itzgeralda) "Sinoć sam u *ostioni%i naru,io ,ašu 5/oji ljubavnik 6, zavapio sam, 5 ostavlja preostalo vino?6 +ok sam le:ao na pra*u plamteći od radosti, :ivot je došao s darovima, vidio me pijano*a, i pobje*ao ! >pla!eno je podignula glavu i vidjela kako stari kralj otvorenih usta zuri u nju) =ospo9i,a G ily pokraj njega ljutito se r!tila+ a!u/i pre a ;arianinu prevrnuto stol,u) =ospo9i,a :anny pro atrala je li,a jedno po jedno+ kao da je u kazali!tu) $risiljen prevoditi ;arianine riječi lordu Au,klandu+ gospodin ;a,naghten učio se s njezino perzijsko pjes o ) 0=ovori jasno+ bibi1+ zapovjedio je aharad8a nestrpljivo+ zve,kaju/i novči/i a u !a,i) 0Bto 8eli! re/iC1 ;ariana se upla!eno osvrnula kad se skupina sikha po aknula naprijed) 07ako da va ka8e da sa ve/ zaručena za drugogaC1 pro r ljala je) Gto+ rekla je to) Bto god se dogodi+ aharad8a /e orati odustati od nje) "za stol,a lorda Au,klanda+ točno pred njo + Harry :itzgerald izbuljenih se očiju ljuljao s jedne strane na drugu) ;aharad8ina se brada trznula) 0Bto je toC ?a koga si zaručenaC1 5krenuo se pre a lordu Au,klandu i uhvatio ga za nadlakti,u) Dedan od časnika iza lorda Au,klanda brzo je prevodio) ;ora li i re/iC 0=ovoriH1 zapovjedio je aharad8a)

278

4vorani su !u!tali iza nje+ čekaju/i bez riječi) 0?aručena sa 1+ rekla je razgovijetno+ 0za Hasana+ sina !eika -alijulaha iz grada <ahorea)1 :itzgerald se trgnuo toliko naglo da se doi alo kao da je odskočio) Svjetiljke su treperile ba,aju/i sablasnu svjetlost na taj prizor) > go ili iza stol,a gospodina ;a,naghtena ;ariana je ugledala u8asnuto li,e poručnika ;arksa) Svi se sila a potrudila ne zatvoriti oči) ?a,ijelo /e se uskoro probuditi i ustanoviti da je to bio ru8an san) Te!ko je progutala i pogledala preko ra ena) 4oi alo se da svi dvorani zure u nekoga tko je stajao iza go ile) <ord Au,kland se pred njo počeo vidljivo nadi ati) > li,e u se vratila boja+ opasna ,rvena) 0G ily+ moramo učiniti ne!to s =eorgeo )1 Bapat gospo9i,e :anny lako je stigao do ;ariane) 0=uverner sahibe1+ rekao je aharad8a glaso koji do tada nisu čuli+ 0doveli ste i djevojku i prihvatili drugu ponudu za njuC De li to !alaC1 <ord Au,kland polo8io je ruku na čelo i zatvorio oči) ?noj se slijevao na njegov u!tirkani ovratnik) .ritansko izaslanstvo ko e!alo se i 8a orilo kako se razu ijevanje !irilo njihovi redovi a) Strah je ;arianu učinio nes otreno ) Nastavila je upravo kad je gospodin ;a,naghten udahnuo kako bi progovorio) 0;aharad8o+ ja sa prihvatila tu ponudu+ sa a u svoje i e) Nisa pitala guverner sahiba)1 ;aharad8a se okrenuo otvorenih usta pre a lordu Au,klandu) =ospodin ;a,naghten je sre/o prepoznao tu ogu/nost) 0Ako je da a dala svoju riječ1+ rekao je+ 0na!a -lada ne a o/ prisiliti je da je pogazi) ;e9uti + aharad8o1+ dodao je ljutito gledaju/i ;arianu+ 0 o8ete biti uvjereni da /e ta lada 8ena biti pri jereno ka8njena za tu pogre!ku)1 1o*rešku ;ariana se ukočila) De li pogrije!ila progovoriv!i+ spa!avaju/i se kad to nitko drugi nije na jeravao učiniti+ preuzi aju/i na sebe krivnju za odbijanje braka sa stari + slijepi aharad8o i

279

spa!avanje njihovih obrazaC $oku!ala je uhvatiti :itzgeraldov pogled+ ali on je okrenuo glavu) ;aharad8a je sjedio bez riječi) .radati 6akir kod njegovih nogu poigravao se svoji ogrtače + a njegove ta ne oči skakale su a oEta o) 5stav!i bez usluga prevoditelji,e+ sestre Gden uzbu9eno su ahale ;ariani neka se vrati i sjedne) 5na je nakon zavr!nog drhtavog naklona pro!la pokraj sikha i vratila se do svojega prevrnutog stol,a) 04raga djevojko+ kako si sa o tako ustala i odr8ala govorC1 =ospo9i,a G ily nagnula se pokraj sestre+ stisnuv!i oči) 0Bto si reklaC Bto se+ zaboga+ doga9aC 5čito je da si uzrujala sve+ a osobito ojeg brata)1 $rije no !to je ;ariana stigla odgovoriti+ aharad8a je prekinuo ti!inu hripavi s ijeho koji se odjedno pretvorio u napadaj ka!lja) $ru8iv!i ruku nadesno+ pljusnuo je generalnoga guvernera po nozi i pru8io ruku dlano okrenuti pre a gore) <ord Au,kland nije obratio pozornost na njegovu ruku pa je stari kralj obrisao oko) 07akva !ala1+ viknuo je) 07akva !ala za sve nasH 7a8e va + guverner sahibe+ o 8ena a je bolje ne raspravljati) " a nogo supruga i+ ka8e va + !to ih vi!e i ate+ to vi!e nevolja trpite) Ne o8ete ni za isliti kako i se oje supruge suprotstavljaju)1 Btu,nuo je potap!av!i ,rbnobradog inistra po ra enu) 0;o8da ste vi bili udri+ guverner sahibe1+ !apnuo je veselo upiru/i prsto u lorda Au,klanda+ 0!to ne ate nijednu supruguH1 0A sada1+ nastavio je poslovni tono + prekinuv!i gospodina ;a,naghtena koji je poku!ao ne!to re/i+ 0budu/i da s o svi bra/a+ na vjenčanju /e o i ati sjajnu predstavu) -i niste vidjeli na!e vjenčanje+ guverner sahibe+ zar neC " at /e o sjajnu predstavu+ sjajnu predstavu)1 -jenčanjeC 0-jenčanje+ aharad8oC1 ;a,naghten je trepnuo) 04akako1+ odgovorio je aharad8a ra!iriv!i ko!čate ruke) 04jevojka i Hasan su zaručeni) ?a!to bi planovi za vjenčanje propaliC ?a dva /e o dana ovdje u tvr9avi

280

proslaviti njezino vjenčanje s Hasano ) $oznaje tog ladi/a1+ dodao je+ a izraz njegova li,a odjedno je postao zagonetan) 0" at /e o sjajnu predstavu+ sjajnu predstavu)1 Stoje/i iza njega+ jedan dr8avni tajnik uzdahnuo je i onesvijestio se)

281

2*)poglavlje

'

ariana je sjedila na rubu svojeg stol,a+ skrivaju/i vla8ne ruke e9u nabori a svojih suknji+ dok su dva časnika odnosila unesre/enoga) 7ad su oti!li+ gospodin ;a,naghten naka!ljao se nekoliko puta i tada+ po alo nerazgovijetno+ da a a preveo njezin govor) =ovorio je hladno+ pretvaraju/i njezinu poeziju u neobičnu englesku prozu+ prevode/i njezinu izjavu aharad8i tono koji bi čitao popis 8rtava nakon bitke) =ospo9i,a :anny pokraj nje udahnula je drhtavo+ čujno) ;aharad8a je gledao sa svojeg zlatnog prijestolja+ pogledo oka prelaze/i s li,a na li,e) Nitko nije gledao ;arianu+ čak ni aharad8a+ koji je očito izgubio zani anje za nju) <ord Au,kland stakleni je pogledo gledao pred sebe+ usana stisnutih u tanku ,rtu+ li,a ,rvenog poput !ara na aharad8inu /ili u) =ospodin ;a,naghten+ koji je zavr!iv!i prevo9enje potonuo u svoje stol,u+ izbjegavao je njezin pogled) .ojnik .yrne+ napokon budan+ glasno je zatrubio) "z usta političkog tajnika njezin je govor zvučao posve pogre!no 2 prisno+ daju/i naslutiti dopu!tanje i iskori!tavanje slobode) ;ora objasniti svoje pona!anje prije no !to po isle lo!e o njoj+ ali u joj se vrtlo8io+ a isli se nisu 8eljele s iriti) 04akle1+ veselo je rekao aharad8a+ 0i a o nogo posla i pred na a je nogo u8itakaH Ali ora o obaviti posao) Sutra /e o potpisati va! sporazu ) $rekosutra /e o proslaviti vjenčanje)1

282

4akle+ sporazu /e biti potpisan prije vjenčanjaH ;ariana se ponadala) <ord Au,kland i gospodin ;a,naghten pogledali su se) 7ad sporazu bude potpisan+ ona /e o/i hiniti bolest i čak s rt+ te izbje/i vjenčanje) ?a dva dana vojska /e biti na putu pre a pobjedi u 7abulu+ a ona bi .o8i/ trebala proslaviti s pratnjo generalnoga guvernera na putu za Cal,uttu+ sigurna od pijanki sa stari kralje ) >spjela jeH $reuzev!i krivnju+ one ogu/ila je aharad8i da zbog prevrtljivosti .ritana,a odustane od sporazu a) $o8eljela je rashladiti se lepezo u olak!anju+ ali suzdr8ala se ne 8ele/i privu/i jo! pozornosti) 05dlično+ aharad8o)1 =las gospodina ;a,naghtena kolebao se+ ali njegovo je olak!anje bilo očito) 0Sporazu /e o+ kao !to ka8ete+ potpisati sutra)1 4ok je govorio+ doi alo se da u8iva u svakoj riječi) 5na je bila junakinja+ zar neC Nakon njezina govora aharad8a je vi!e nije pogledao+ ali nije joj pro aknuo su njičavi pogled bradatog inistra pokraj njega) ?a!to bi je to zani aloC -i!e nije bilo potrebe da ti do a/i ljudi a posve/uje pozornost) ;ora pisati !eiku+ zahvaliti u za njegovu ponudu i objasniti za!to je progovorila na toj večeri) 7ako li je bio dobar i ljubazan kad joj je ponudio toliko lak način da izbjegne aharad8inu zlobnu za kuH -ečer je napokon zavr!ila) 4opu!tenje da gosti napuste aharad8u zatra8eno je i dobiveno) 4a e su ustale) 0;ora va re/i+ gospo9i,e :anny1+ pro r ljala je ;ariana dok su odlazile pozdraviti se+ 0!to i se dogodilo neku večer u A ritsaru+ dok s o)))1 =ospo9i,a :anny u!utkala ju je neznatno + ali jasno gesto ) 04raga1+ rekla je podignuv!i ruku+ 0ne oj govoriti o to e) Bto god rekla+ sa o /e! pogor!ati svoju situa,iju)1 $ogor!atiC =ospo9i,a G ily pokraj nje je koračala pre a naprijed+ a njezin je strog pro6il bio iran kao da je izrezbaren iz bjelokosti) Na njezinu li,u nije bilo ni traga boje) ;ariana se naje8ila) $rivukla je suknje pripre aju/i se za uspinjanje u nosiljku za gospo9i,o :anny) Sve /e za,ijelo biti u redu) 7ad doznaju za Sabura+ !eika i test ri8o )))

283

0;ariana1+ počela je gospo9i,a G ily kad je sjela+ 0tvoje večera!nje neuobičajeno pona!anje ogu pripisati sa o lo!e učinku aharad8ina vina)1 7ad je ;ariana zaustila+ gospo9i,a G ily u!utkala ju je pokreto ruke) 05sra otila si sebe i ponizila poručnika ;arksa) 5d svih nas napravila si budale)1 $oručnika ;arksaH 0Ali+ gospo9i,e G ily1+ rekla je ;ariana glaso koji je i u njezini u!i a zvučao neobično+ 0učinila sa to kako bih spasila sporazu ) Sada kad /e sporazu biti potpisan+ ogu va re/i !to se u A ritsaru doista dogodilo nakon vatro eta) Dedan od aharad8inih slugu dotrčao je i predao i dijete+ a ja)))1 04ijeteC1 5bje su je pogledale) 04a+ dijete+ alog tao,a) 5dvela sa ga u svoj !ator i dr8ala ga ondje do no/i u kojoj je izveden test ri8o )1 =ledala je njihova li,a na koji a se čitala nevjeri,a) 0Nisu u ni dvije godine1+ dodala je+ 0i zlostavljao ga je)))1 0Ali+ draga oja ;ariana1+ uskliknula je gospo9i,a :anny+ 0to je ludostH ;i s o neprestano bile ondjeH 7ako ne bis o vidjele da iz ?latnog hra a nosi! veliko dvogodi!nje dijeteC ;ora! odustati od te nečuvene priče) Bto aharad8in tala, o8e i ati s tvoji tajni zaruka a s do a/i čovjeko u vrije e dok si ohrabrivala poručnika ;arksaC1 05hrabrivala ;arksaC Ali+ gospo9i,e :anny+ ja)))1 0Tiho+ ;ariana) 3ekla si dovoljno)1 =las gospo9i,e G ily odjekivao je hladno konačno!/u) 5statak putovanja u britanski tabor pro!ao je u dubokoj ti!ini+ a obje sestre Gden zagledale su se u daljinu+ visoko podignutih brada) =ospo9i,a G ily progovorila je tek kad su stigli do ulaza u ,rveni dio tabora) 0;ariana1+ rekla je kad je njihov plavi slon s trzaje kleknuo kod stuba+ 0tvoje pona!anje sve nas je dovelo u vrlo te8ak i neugodan polo8aj) " a! sre/u da je oj brat dobar čovjek) Bto god islio o tebi+ uvjerena sa da /e prona/i način da te po!tedi u8asa stvarnog MbrakaN s do a/i čovjeko ) -eo a /u se iznenaditi ako do sutra poslijepodne ve/ ne bude! na putu za Cal,uttu) Ali sada vi!e ne/e o o toj 8alosnoj stvari) <aku no/)1

284

arianu i gospo9i.e) 0Dedno zna 1+ nastavila je dok je 4itu prevrtao po odje/i u njezinoj !krinji tra8e/i čisti rupči/+ 0!eik je velik čovjek) 4n shva/a tu opasnost i poslao je svoju bračnu ponudu kako bih je iskoristila kao izgovor)1 >zela je kvadrat čistog lana iz 4ittuovih ruku) 04akako1+ dodala je ispuhuju/i nos+ 0on ne a na jeru vjenčati e sa svoji sino )1 0-jenčati sa svoji sino C1 "zraz 4ittuova li.e) "7aru.a tada je bio karikatura zapanjenosti) "0eik 8eli da se udate za njegova sina?! 5na ga je ljutito pogledala) 04akako da ne 8eli) Njegova snaha nedavno je u rla) Sa si i to rekao) Beik očekuje da s neki izgovoro raskine zaruke) 0Beik je divan+ osobit do a/i čovjek1+ rekla je ustav!i kako bi se u ila vodo iz lavora) 0Nisa s jela su njati u njega)1 4r8e/i ručnik u ru.io sporazu ) A sada e svi preziru)1 >spravila se i rukavo obrisala li.io?! 0Nije+ ali za alo jest Ja sa se dosjetila dobrog izgovora kako aharad8a ne bi bio uvrije9en i kako ne bi odba.u :anny da sa e u ti!ini silaze iz srebrne nosiljke) 0Bto se dogodilo+ e sahibC1 4ittu je kr!io ruke) 0Bto se dogodiloC1 .aharad8a se zaručio za vasC1 4ittu je ra!irio oči toliko da je bjelina potpuno okru8ila s e9e !areni.uttu+ a sve zbog onoga !to sa učinila kako bih spasila njihov sporazu H1 05tpraviti vas+ e sahibC1 4ittuova brada počela je drhtati) 0Nitko e ne 8eli slu!ati) Ne ogu i objasniti)1 Bako je udarila u jastuk) 0Ako su toliko pa etne+ za!to one nisu progovorile kad se u8asni aharad8a poku!ao zaručiti sa no C ?a!to :itzgerald nije učinio ni!taC1 0.ariana je podignula pogled sa svojeg kreveta+ na koje u je potrbu!ke le8ala) 05+ 4ittu1+ zavapila je+ 0stra!no je) Iele e poslati u Cal.i+ krenula je pre a otvoreno ulazu) 05h+ 4ittu1+ rekla je zagledav!i se u sjajnu re8u zvijezda 285 .Ne rekav!i vi!e ni!ta+ oti!la je u svojoj najboljoj 8u/kastoj svili+ ostavljaju/i .

e+ ali je govor one da e zbunio čak i eneH No+ tada sa shvatio !to je učinilaA uvidio sa kako i njezine zaruke s Hasano ogu koristiti)1 :akirovo se li.rzo je ki ao+ a brada u se tresla dok je govorio) 0Tako izgleda+ aharad8o)1 :akir Azizudin ozbiljno je ki nuo) Sluga je po aknuo aharad8inu bradu i počeo skidati zlatne gu be s njegove svilene tunike) 0De li to tvoje djelo+ AzizC1 Ne obaziru/i se na čovjeka koji je radio na njegovoj odje/i+ aharad8a je gledao 6akira) 0Ako jest+ dat /u ti nogo sela)1 7ad su gu bi uklonjeni+ aharad8a je podignuo ruke i sluga u je svukao ko!ulju preko glave) 0Nisa očekivao da /e ta budalasta ponuda uroditi toliko slatki plodo H1 =ol do pojasa+ stari je kralj sjeo na rub kreveta) 0Ah+ Aziz1+ zadovoljno je dodao+ 0koliko je lako poigravati se s .i učiniti sve !to budu ogli kako bi je izvukli iz tog braka)1 0Nakon !to je sa a objavila svoje zaruke pred stotinu 286 .aharad8a se !iroko s ije!io dok u je sluga navlačio u!tirkanu pa učnu tuniku) 0Ti su Gnglezi dje.iznad tabora+ 0za!to nisa s tato i a o C1 u SusseJu+ za!to ne slavi .ritan.e u irilo) .e večerasC 7akva ta a!a+ kakva predstavaH 5čekivao sa da /u zbuniti .a.ritan.i a) Desi li vidio .naghtenovo li.aharad8a je ra!irio ruke kako bi u sluga skinuo prsluk) .ritan.o8i/ 04akle+ lada /e se da a udati za tvojeg po o/nika)1 .aH Aziz+ zar ne vidi! kakav i je dar ta Gngleskinja dalaC Nakon vjenčanja poslat /u po svojeg Sabura) 4akako1+ dodao je nehajno a!u/i ruko + 0kad do9e+ s nji ora do/i i netko iz obitelji+ kako bi se brinuo za njegove potrebe) To /e+ dakako+ biti Gngleskinja+ njegova nova po ajka)1 $odignuo je glavu kako bi u sluga izvadio bradu iz u!tirkane tunike) 0Tvoj prijatelj -alijulah o8da isli da /e dobiti Gngleskinju u svoje 8enske odaje+ ali se vara) Da /u je i ati u svojoj Das inovoj kuliH1 0Ne s ije o zaboraviti+ aharad8o1+ blago je rekao 6akir+ 0da /e .

a.kland duboko je disao) 04oista jest1+ odgovorio 287 .a =ivens je kr!/anka i Gngleskinja) $re da je istina da se ponijela sra otno+ du8nost na je za!tititi ono !to je preostalo od njezine časti)1 0Nedvojbeno nije izgledala poput djevojke koja bi se nudila do a/i ljudi a1+ .a.i+ u !atoru za blagovanje britanskog tabora) $ro!la su dva sata u no/i) 0Sada ne a izlaza iz toga)1 .yrne i Killia .naghtenu+ 0ali to je za.yrne je ispod glasa rekao .kland osvrnuo se uokolo+ .kland i drugi u!ki članovi njegove pratnje sjedili su skutreni+ u učnini i o agli.ora se udati za tog o ka+ tko god on bio) Iao i je+ ali sa a si je to učinila)1 0>dati se za do a/eg čovjekaH1 <i.ijelo vrije e) 4oista je zapanjuju/e pred svi a na a i stotino do a/ih ljudi izjaviti da je potajno pristala udati se za jednoga od njihH1 04opustiti da se taj MbrakN ostvari bila bi najgora ogu/a nedoličnost)1 <ord Au.klanda blistalo je na svjetlosti svije/a) 0Desi li poludioC ?ar su svi poludjeliC1 S tresko je spustio ruku na stol) .e lorda Au.svjedokaC Ne boj se+ Aziz1+ aharad8a je zijevnuo kad se opru8io na svoje krevetu) 0Gnglezi o8da isle da su pa etni+ ali i ja sa pa etan)1 04oista jeste+ aharad8o1+ ozbiljno se slo8io Aziz kad je sluga odnio aharad8in satenski ogrtač) 04oista jeste)1 <ord Au.a jedno po jedno) 07oliko god njezini postup.yrne podignuo je ovratnik svojeg 8aketa) 0.naghten su+ jedan pokraj drugoga+ obrisali čela+ ali nisu rekli ni!ta) 0-jenčanja ne/e biti)1 5brazi lorda Au.ojnik .ijelo činila .yrne je ponovno obrisao čelo) 0Ali sa a se izlo8ila to e1+ istaknuo je) <ord Au.rvenih očiju) 0A najgore je to !to nas je nakon toga drskog govora ostavila bespo o/ni a)1 Su orno je uzdahnuo) 0A sada nas je taj prljavi+ 8 irkavi stari aharad8a pozvao na obred) ?a islite koliko se veseli to e !to /e je vidjeti kako odlazi konzu irati navodni MbrakN)1 .ojnik .klanda su se zatresli) 0Ne/u sudjelovati u toliko odvratno činu)1 $ro atrao je li.i bili niski+ gospo9i.

o8da nikada nije ni postojalo)1 0Nikada nije postojaloC 7ako to isli!+ Killia eC Taj stari jara.nuo) .naghten je od ahnuo glavo ) 0Nisa vidio takvo pis o+ gospodine) .u jo! nije preostalo nogo 8ivota) 7ad u re+ sve /e ovo biti zaboravljeno)1 0A !to je1+ pitao je lord Au.naghten se na r!tio) 04jevojka se ponijela krajnje ru8no) Sada zna o kakva je) 4akako+ ora platiti za ono !to je učinila) Ali postoji izlaz) $oku!at /e o dobiti na vre enu) Sutra /u ujutro 3and8itu Singu poslati poruku da se djevojka tijeko no/i razboljela i da vjenčanje ora biti odgo9eno do njezina oporavka) Fi sporazu bude potpisan+ jednostavno /e o raskinuti zaruke i poslati je natrag u Cal.ijelo je po islio kako je posrijedi !ala1+ pro uklo je rekao tajnik+ 0i ba.kland je uzdahnuo) 0-rije e je1+ najavio je+ 0da svi po9e o na spavanje)1 >stao je i odlučni korako iza!ao+ pro!ao pokraj 288 .naghten se pribrao i progovorio u iruju/i glaso ) 0Cijela ova predstava ve/ je krajnje neukusna) Ne s ije i/i dalje)1 Netko je !tu.je) 0A sada 3and8it Sing na jerava proslaviti njezinu propast dok i to bespo o/no gleda o) Ali+ ne smije ! 0Nipo!to+ gospodine)1 .a.kland ljutito gledaju/i ljude za stolo + 0bilo s oni pis o C . doista bi ogao učiniti takvo !to) ?ar ne vidite ogu/nost koju s o u pru8iliC ?bog tog pitanja supruge Gngleskinje ogli s o izgubiti sve) Takva nesposobnost uzrok je najgorih nevolja)1 0Ako je takvo pis o i stiglo prije tri godine+ onaj tko ga je pročitao+ za.io ga u ko! za s e/e)1 > kutu !atora netko se sagnuo) 0?aboga+ :itzgeralde1+ viknuo je generalni guverner okrenuv!i se na stol.aharad8a je rekao kako na je prije tri *odine poslao pis o tra8e/i suprugu) Nitko i nije rekao ni!ta o to e) Bto se dogodilo s ti pis o C1 =las u se uzrujano podignuo) 0?a!to i to nije rečenoC1 .u+ 0ako /e! povra/ati+ iza9i iz !atora za blagovanje) Sjeti se doručka+ čovječe)1 0Ne ogu isliti na doručak+ gospodine1+ bilo je sve !to je Harry :itzgerald uspio re/i prije no !to je posr/u/i iza!ao) <ord Au.uttu) Naposljetku1+ zaključio je+ 0star.a.a.

:itzgeralda koji je povra/ao+ te s tek nagovje!taje nestabilnosti pre!ao otvoreni prostor do svojeg !atora) 289 .

aC 7ad /e biti vjenčanjeC1 .(0) poglavlje 7 veketanje je reklo .a) 5n je domaći .ora napisati pis a prije doručka) Najprije /u pisati gospo9i. 8eli o8eniti+ trebali biste)))1 04ittu+ dosta)1 .jenosti) 0.e sahib+ ovo do sada nisa 8elio re/i+ ali ako vas Saburov ota.ilo je !est i petnaest) Do! je bilo vre ena) >spravila se i posegnula za !alo ) 04onesi i kutiju s priboro za pisanje1+ rekla je) 0.ila je ne irna i budna do kasno u no/+ a kad je napokon zaspala+ sanjala je zavr!etke i gubitak drago.i G ily i sve joj objasniti) $oto /u zahvaliti !eiku -alijulahu za njegovu ponudu te ga obavijestiti da /u hiniti bolest kako bih izbjegla vjenčanje s njegovi sino )))1 0Ali+ za!to biste izbjegli taj dobar brak+ e sahibC .ovjek ! 4ittu je slegnuo ra eni a) 0.ariani da je 4ittu stigao s njezino jutarnjo kavo ) .noge bi se 8ene rado udale za sina Beika -alijulaha)1 4ittu je od ahnuo glavo stavljaju/i na stol njezinu kutiju s priboro za pisanje+ ukra!enu intarzijo ) 05prostite !to /u ovo re/i+ ali vrlo ste stari za udaju) Do! vas nijedan Gnglez nije zaprosio+ čak ni onaj visoki+ svijetle kose+ koji nosi plavu 290 .ariana je otvorila oči) -lastiti ozak osje/ala je kao olovo) 0Ne govori gluposti+ 4ittu)1 $ipala je pokraj poslu8avnika+ tra8e/i sat) 0Nipo!to se ne ogu udati za Saburova o.e sahib1+ rekao je 4ittu kad je bučno spustio poslu8avnik na njezin no/ni or ari/+ 0kad /ete se udati za Saburova o.

rveno zidu) 0Ne zna + e sahib+ ali slon čeka na putu sa 8ena a+ naoru8ano pratnjo i nogi sluga aH1 7ad je 4ittu oti!ao istra8iti+ ona je od ahnula glavo + a poto se ponovno nagnula nad papir) "+ra*a *ospo$i%e (mil). bojim se da su sinoćnji do*a$aji ostavili krajnje loš dojam ! 4ittu se vratio gotovo istog trena+ zadihaniji no ikada) 0.ez oprosta gospo9i.u) S nelagodo se sjetila kako su drugi časni.i ili boluje od neke druge bolesti te otkazati vjenčanje) ?a!to bi danas poslao slona po eneC1 4ittu je ahnuo pre a .i izbjegavali :itzgeraldov pogled dok je prijevod njezina govora !apato prelazio od jednoga do drugoga u aharad8ino prostoru pod baldahino ) " :itzgerald je vjerovao da se upropastila s do a/i čovjeko ) >zela je list papira) Nakon !to napi!e pis o !eiku+ sve /e objasniti gospo9i.ariana je sjela za stol te iz kutije ukra!ene intarzijo uzela pero i tintarni.e sahib1+ viknuo je bez daha+ 0do!ao je stra8ar) 7a8e da su 8ene na slonu do!le po vas) 7a8u da vas 8ele pripre iti za vjenčanje)1 0IeneC SlonC 4ittu+ kako je to ogu/eC -jenčanje je tek prekosutra) Netko je pogrije!io) A osi toga+ !eik očekuje da /u re/i kako sa u grozni.it /e te!ko do doručka napisati .i G ily) .jaknu)1 Sagnuv!i se kako bi navukla čiz e+ .e sahib1+ rekao je bez daha+ 0stra8ar ka8e da 8ene zahtijevaju da s jesta po9ete s nji a) 7a8u da su pre!le dalek put te da ionako i aju vrlo alo vre ena za pripre e za vjenčanje) $ogledao sa kroz poderotinu u zidu i vidio da stra8ar govori istinu) Deste li sigurni da se ne udajete za aharad8u 3and8ita SingaC Njihov slon je vrlo)))1 291 .e G ily vi!e ne bi s jela do/i u !ator za blagovanje) Nakon toga /e+ ako bude vre ena+ poslati poruku :itzgeraldu) 5n ju je volio) 5n /e shvatiti) 7ad je uronila pero u tintarni.ijelu priču o Saburu i o njegovu djedu+ ali to ora učiniti) .ariana se trgnula) 0Ne 8eli tvoj savjet+ 4ittu1+ otresla se) 7ad je napokon oti!ao+ .u+ 4ittu se vratio) 0.

yrne su je nakon večere gledali kao da je najprostija plesači.a.naghtena) 3e.a) Ali gospodin .e :anny) .a.klanda nije bilo znakova 8ivota+ kao ni u !atori a gospo9i.i a+ .ile su ondje+ čekali su na putu kao !to je 4ittu opisao 2 rasko!no ukra!en slon sa zastrto nosiljko + sluge u odora a+ pratnja koja se doi ala opasno ) Batori dr8avnih tajnika du8 puta bili su tihi+ obavijeni hladno aglo jutra) .e kutije s priboro za pisanje) 0?aboga+ 4ittu1+ viknula je+ 0ne udaje se ni za kogaH1 4ittu je izgledao toliko !okirano da je pro ijenila ton) 0.ariana je zalupila poklop.a.a.ariana je osjetila paniku) 0.naghten1+ !apnula je kad se 4ittu pojavio na putu+ 8ure/i pre a !atoru političkog tajnika) "'olim vas ! Ali gospodin .naghten i bojnik .i da ora razgovarati s nji )1 7ad je 4ittu oti!ao 8urni kora.naghten nedvojbeno /e odgovoriti na njezinu olbu da joj po ogne) $ogledala je kroz svoju poderotinu u zidu) .rveno zidu) " gospodin .naghten nije bio budan+ a ali sluga koji je sjedio i drhtao pokraj njegovih vrata dobio je+ kako joj je 4ittu rekao za nekoliko trenutaka+ strogu zapovijed da ga probudi sa o ako ga zove generalni guverner) 0Iene ka8u da orate po8uriti+ e sahib1+ rekao je 4ittu trljaju/i ruke) 0.o8da !eik sa o 8eli razgovarati sa no o vjenčanju1+ rekla je dok ju je 4ittu slijedio natrag u njezin !ator) 5dgurnula je zaslon i nesigurno stala na ulazu) 0Naposljetku+ potrebno ga je otkazati !to je ljubaznije ogu/e)1 Beik) >natoč svoj nelagodi napu!tanja tabora na neobično slonu+ .ariana je brzo pri!la .ariana se veselila ponovno susretu sa !eiko -alijulaho ) -idjela ga je sa o jedno + pri 292 .i u da je !eik -alijulah poslao slona po ene) 3e.e G ily i gospo9i..oli vas+ budite budni+ gospodine .a.ariana je iza!la) > taboru je bilo tiho+ osi nekoliko slugu koji su radili nedaleko od kuhinjskog !atora) > !atoru lorda Au.oli te+ 4ittu+ prona9i gospodina .

ariana kad je slon ustao) 04o ku/e !eika -alijulahaC1 Tri su 8ene netre i.rne kose nagnula se pre a njoj i 293 .e gledale u nju) 0Ne+ ne+ k/eri)1 Iena .arianu) =dje je sultanija Sa6ija+ !eikova sestra dubokoga glasaC .i a na !iroko li.rveni bar!unasti jastuči/i a uspravno sjedile tri 8ene+ okrenute jedna pre a drugoj) Dedna od njih+ privlačna 8ena neodre9ene dobi s neobično .rne kose i ala je obojene oči+ o8da čak i usne) Na prsti a iz e9u prstena i ala je is. rekao joj je !eik dok se svjetlost zore uvlačila u njegovo dvori!te) 04ittu1+ rekla je zaključiv!i raz atranje+ 0daj i plavoE bijelu haljinu) "de s ti 8ena a u ku/u !eika -alijulaha) -ratit /u se do deset sati) Ako itko bude pitao za ene+ re.i da sa bolesna i da doručkuje u svoje !atoru)1 > jesto da napi!e dugačko pis o gospo9i.svjetlosti baklje+ ali jo! je osje/ala njegov prodoran pogled na sebi) Do! je netko bio u !eikovoj ku/i+ a ona bi dala sve kako bi ga vidjela) "1onovno ćeš vidjeti Sabura!.a s gole o rojto od bisera i rubina+ koja joj je visjela s nosa+ gledala je van pre a alo ko adi/u puta vidljivo iz e9u zavjesa+ ne pokazuju/i da je pri ijetila .arianu) -itka djevojka na r!tenog li.ariana je sjela+ slo8ila suknje oko svojih stopala i dodirnula 8urno pričvr!/enu kosu) Iena .i G ily+ jednostavno /e joj poslati poruku kojo /e je za oliti da je posjeti poslijepodne+ kad u!kar.rtan slo8eni uzorak nalik s e9oj čipki) 07ad /e o sti/i do ku/e !eika -alijulahaC1 upitala je .u+ netre i.rno koso i nogo prstena na prsti a+ ljubazno je pozdravila .e je gledala .ariana je gledala kako se uspinje ljestva a+ preko ograde i ulazi kroz raz aknute zavjese) >nutra su na .arianu na urdsko i pokazala prazno jesto nasuprot njoj) Iena pokraj nje+ neugledna+ s o8ilj.i odu potpisati sporazu ) Taj je plan bio nogo razboritiji) Njezina /e obja!njenja nedvojbeno zvučati bolje kad ih osobno iznese) Slon je kleknuo kako bi je pri io+ a bar!unasta zavjesa nosiljke zatresla se i zaljuljala) 7ao da pro atra nekoga u snu+ .

ariana je ponovno skočila na noge) "7ahtijevam da i se dopusti si/i1+ viknula je visoki glaso koji je zvučao kao da nije njezin) $osegnula je pre a rukohvatu+ pro a!ila ga i zateturala pre a uspravnoj otki skrivenoj e9u zavjesa a) $onovno su je povukle pre a dolje+ ali taj je put .a naglo ju je povukla i s tresko spustila .arianinu li.aharad8a je izdao svoj hukm 2 svoju kraljevsku zapovijed 2 da te njegove 8ene pripre e za sutra!nje vjenčanje) =dje o8e biti pogre!kaC1 Ton joj je bio neugodno o!tar) 0> pravu si+ Saat1+ ki nula je .rnokosa 8ena) 0NeH1 Strah je potiskivao svjesno raz i!ljanje i .rnokosa 8ena dlano za ahnula pre a .arianinu obrazu ostavila otisak svakog prsta oki/enog prsteno ) 0Sjedni1+ rekla je pro ukli glaso + 0prije no !to ozlijedi! koju od nas)1 294 .potap!ala je po koljenu) 0Ne o8e o te odvesti u !eikovu ku/u) To je ku/a lado8enje) -odi o te u tvr9avu kako bis o te pripre ile za vjenčanje)1 0Ne)1 .u) $ljuska je na .orate zaustaviti slona) .oli vas+ pustite e da si9e )))1 Tri su se 8ene od aknule podignuv!i ruke kako bi se za!titile) 0Sjedni1+ zapovjedila je .ariana je skočila na noge kad je slon krenuo) 0Ne1+ viknula je dr8e/i se za zavjesu kako ne bi pala+ 0dogodila se pogre!ka) Ne ogu i/i u tvr9avu) Ieli si/i) .ora si/i) -jenčanja ne/e biti) Sve je to pogre!kaH1 >hvativ!i !aku plavoEbijele svile+ 8ena krupnog li.ariana je od ahnula glavo ) 0$osjetit /u !eika -alijulaha u utvr9eno gradu)1 0Ne/e!)1 Iena s o8ilj.rnokosa) 0$ast /e!)1 0Ali ne razu ijete) .i s o od sada tvoja obitelj) >ljep!at /e o te za tvoje vjenčanje)1 .arianu natrag na bar!unasti jastuči/) Na r!tena djevojka okrenula se od otvora u zavjesa a+ a nosni joj se ukras zaljuljao poput klatna) Njezina se lijepa usna podignula) 0Ne a pogre!ke) Ni naj anje) .ariana je ruko pokrila usta) 0NeH1 04a+ dakako)1 Crnokosa se 8ena nas ije!ila te izvje8bano gesto zagladila kosu) 0.i a progovorila je glaso koji je odjekivao konačno!/u) 05vo je aharad8in slon+ a ti ide! u tvr9avu)1 U tvr$avuC .

o8da vjenčanja ne/e biti) .jep u zavjesa a vidjela je .a i ala toliko rasko!no oki/enu 8ivotinju+ ili toliko veliku svitu slugu) 7ako li je bila nes otrena i nerazborita jer je u!la u tu nosiljkuH Ali sada ne s ije paničariti) 7ad stignu+ nedvojbeno /e prona/i način da iza9e iz tvr9ave) .rveni zid tabora+ tihi !ator bojnika .ijedio niz vrat) Desu li to bile kralji.e koje su ubile jadnu Saburovu ajkuC De li i zapovje9eno kazniti jeC Ako jest+ !to /e učinitiC Ho/e li je tu/i+ izgladnjivati+ učiti kao !to su učile SaburaC 3ekla je 4ittuu neka la8e o njezinu odlasku) Nitko dru*i ne zna *dje je ona <juljaju/i se na jastuči/u u rit u s kralji.a a+ .ariana je po9ignula bradu+ a drhtave ruke sakrila u nabori a suknje dok je slon+ pra/en aharad8ini sluga a i naoru8ani konjani..ariana se spustila na svoje jesto+ a suze !oka vla8ile su joj u8areno jesto na obrazu) 7ako li je bila nerazboritaH 7oliko su je puta upozorili na njezino nepro i!ljeno pona!anjeC Fak su joj i proro.i je bilo zagu!ljivo) ?noj joj se .i rekli da bi trebala biti oprezna) Trebala je znati da to nije slon !eika -alijulaha) Sa o bi kralji.o8da je stari kralj znao istinu o Saburovu nestanku i na jerava je na jo! gori način kazniti za njezino sudjelovanje u to e) > nosilj.yrnea+ !atore du8 puta+ vezove za konje i poto ravan+ pra!njav krajolik) 295 .i a+ svečano napredovao pute ) Bto god se dogodi+ ona /e postupiti kako ju je tetak Adrian uputio 2 i at /e na u u tko je) 7roz pro.aharad8a je izdao kraljevsku zapovijed) Bto je to značiloC .

arianu je obraz jo! pekao od pljuske 296 . 7aran1+ po8alila se+ 0za!to sa ja zadu8ena za ovu strankinjuC ?a!to takve stvari uvijek zapadnu ene+ dok druge u8ivaju+ dok i se kosa a8e ulje i asiraju nogeC1 7aran je s pladnja uzela aleni+ zeleni trokutasti paketi/) 07a8e ti+ .ariana se ukočila dok se 8ena krupnog li.ariani) 0Skini tu plavoEbijelu stvar)1 0A ako odbije C1 .a) 0" zahtijeva da e pri i 6akir AzizudinH1 .rnokosa kralji.rnokosa kralji.a) 0Svi znaju da ve/ godina a poku!ava dobiti suprugu Guropljanku)1 5krenula se pre a) .a+ sa slona+ i jedna r!ava čupave kose+ gurkale jedna drugu) 0=dje se 8eli! sastati s nji C1 Fupava joj je pri!la podrugljivo je gledaju/i) 05vdje u Das inovoj kuli+ ka o ne dolazi nitko izvanaC "li /e! sjesti e9u njegove u!ke goste+ u njegovoj ku/i u graduC1 0>činit /e kako joj se ka8e)1 $rva se kralji.a) "Hai.rveno bojo ) 05n nipo!to ne bi o8enio jednu od tih nečistih 8ena1+ rekla je puni usti a) 0=lupost1+ otresla se .(&) poglavlje 0Ne/u svu/i haljinu)1 .oran+ ni u jedno trenutku nisa povjerovala u priču da je aharad8a 8eli o8eniti)1 =urnula je paketi/ u usta i čujno 8vakala ne!to !to joj je zube obojilo . ariani se doi alo da njezin glas dopire s nekog drugog jesta u prostoriji) 0Ne/u svu/i svoju haljinu i neću to odjenuti1+ izjavila je uspraviv!i se i pokazav!i satensku odje/u boje sen6a koju joj je pru8ila .a okrenula pre a 8eni krupnog li.

a ozbiljno je pogledala .oran dala+ .a) > usporedbi s učenje i s r/u+ brak sa stran.rveno gledale+ a njihovi su glasovi odjekivali u aloj prostoriji) Njezin steznik i ko!ulja+ čarape i haljina+ čiz e i !e!iri/+ sve je nestalo+ sluga je sve odnio na njoj nepoznato jesto) $oku!ala je shvatiti !to govore izrazi njihovih li.ariana je te!ko progutala) 0A ako odjene tu odje/u+ !to /ete tada učinitiC1 0Tada /e o te pretvoriti u lijepu nevjestu)1 0?a koga se udajeC Tko je ladi/C1 upitala je 8ena grubog li.ariani) 04akle+ ho/e! li to svu/i ili da pozove eunuheC1 0Ne bis o to sada trebale činiti+ .e joj se prije sat vre ena doi ao kao ala .e .ijena doista 297 .arianu) 0Ne/e biti lijepa nevjesta1+ izjavila je) 0$restara je) 7osa joj je u8asna)1 0.rnokosa kralji.oran) ?a!to su 8eljele da se svučeC =dje je zapravo bila u to labirintu odaja u kuliC Niska vrata na koja je u!la za.oran se ponovno okrenula pre a .kralji.oran je glasno uzdahnula) 0$oslat /e o po eunuhe pa neka te oni razodjenu) >8ivat /e o u to e)1 Njezin os ijeh otkrio je red savr!eno bijelih zuba) .ariana je vidjela kako je 8ena poru enjela i u!utjela pod .ijena koju ora platiti za svoju nepro i!ljenost) Ali dok je sada gledala te dvije 8ene ne znaju/i !to 8ele od nje+ pitala se je li ta .a i neznanka u .ariana je sjedila na krevetu dok su je .e znale da je ona otela Sabura+ do sada bi to ve/ rekle) Stoga je ona o nisu dovele kako bi je učile+ nego sa o kako bi se udala) 7aran krupnog li.oran) $rekasno je)1 5djevena u duge hlače i ko!ulju boje sen6a koje joj je .ijelo nisu jedini izlaz iz toga zloslutnog jestaC Iene su se pogledale) .a) 0?a sina !eika -alijulaha1+ osorno je odgovorila .oranini zastra!uju/i pogledo ) Njezin se strah donekle s irio) 4a su kralji.it /e dobra)1 .oran) 05+ da+ dakako1+ rekla je 8ena+ 0za onoga čija je supruga otro)))1 .

ariana je u to trenutku osjetila jaku bol na jednoj strani nosa) >dahnula je i oti ala se+ osje/aju/i kako joj nečiji prsti upiru u rebra) Stisak se na vratu pojačao) Bkrgutala je zubi a i irno le8ala) 04ajte i granči.u ni a u ranu)1 03anuC $rsten u nosuC1 .arianina li.oran je strogo izustila zapovijed i u trenutku su se pojavila dva u!kar.ariana je privukla noge i te!ko di!u/i čučnula na krevetu+ oslonjena na 6iligrano ukra!en prozor+ ruko !tite/i ozlije9eni nos) .a kao da je se pla!e) 7ad su se nagledale+ u ti!ini su oti!le+ bosonoge+ pogledavaju/i preko ra ena) 298 .rte) 0Ne budi luda+ -id8aja1+ odgovorila je .ijesna na svoje učitelji.ijeljeti na vrije e) Nos /e joj sutra biti .oran) 07ako /e o staviti n@hut ako ne probu!i o ko8uC1 Tiho je 6rknula) 07ako o8e biti nevjesta bez prstena u nosuC Ne/e nate/i) Stavit /u granči.e) ?atvorila je oči kad je pred njo iznenada bljesnula svjetlost) Sna8na ruka pritisnula joj je čelo) Netko joj je opasno stisnuo vrat) 04r8ite je irno+ 8eli je uvesti1+ rekao je netko) .rveno bila je visoka) 5brve su joj svedene na dvije tanke+ zaobljene .ilo je gotovo) .e i gnjevna zbog vlastitih suza bespo o/nosti+ ljutito je gledala go ilu znati8eljnih 8ena koje su se okupile na vrati a) Iene nisu govorile) =ledale su je+ a neke su dr8ale velove preko li.a turpiji.a) 0Ielite li da joj dr8i glavuC1 upitao je jedan visoki + grleni glaso ) $ar ruku pokraj .o je o!trio ko ad zlatne 8i.rven i natečen) "zgledat /e ru8no)1 Iena u .u ni a1+ zapovjedio je isti glas+ a tada je ponovno osjetila bol kad je ne!to novo i grubo ugurano u neto nastalu ranu) Tada su se povukle ruke koje su je sputavale) .ariana je ustala+ ali od ah je gurnuta natrag) 4ok se borila+ pojavile su se druge 8ene pa ju je pritisnulo vi!e ruku) 5slobodila je jednu ruku i za ahnula naslijepo+ dohvativ!i nečiju dojku) ?ačula je jauk iznad čvora ruku koje su je obuzdavale) .ala kako je islila) 0Ne/e za.

i /e zasigurno+ prije ili kasnije+ doznati da je odvedena u tvr9avu) Bto /e se tada dogoditiC Ho/e li poslati potraguC Ho/e li njezina ot i.ijelo ve/ pro!lo) ?a!to nije ponijela svoj satC > taboru /e zasigurno pri ijetiti da je ne a) .iozno poput ačke) 0Neka se od ara dok se ne vrati ) .ariana je osje/ala kako joj kap.ora sa o pre8ivjeti do poslijepodneva i tada /e je spasiti) 5svrnula se po prostoriji) -rata s od aknuto zavjeso vodila su u ka eni hodnik) -ani je vidjela u!ku ruku i bijeli rukav@ eunuh+ postavljen ona o kako bi spriječio poku!aj bijega) 4a je u drugačijoj situa.arianinu kosu i tje e) 4ok ju je 8ena asirala+ .ritan.a izazvati sablazanC Suosje/anjeC $rinijela je ča!u usna a+ a tada se zagr.ariana je vrhovi a prstiju opipala nos) Dako ju je bolio i ne!to tvrdo virilo je iz rane) Na gornjoj usni osjetila je okus krvi) 3ekla je 4ittuu da /e se vratiti u deset sati) To je vrije e za.i postaju ugodno te!ki) 7ad je slu!kinja oti!la+ spustila je glavu o otanu tkanino na jastuk i zatvorila oči) ?a!to se ne bi od orila dok lord 299 .0$opijte ovo)1 Slu!kinja je kleknula pokraj nje dr8e/i ča!u .nula soko ) 7ako je ogla zaboravitiC $a oni dolazeH Sporazu /e biti potpisan ovdje+ u tvr9aviH .rvenog soka od !ipka u ru.i) 0Ne s ijete se bojati1+ pro r ljala je djevojka) 0.orate biti lijepa nevjesta) <ijepo je i ati nVhut1+ rekla je tugaljivo) 0To je točno+ 3e! a1+ slo8ila se .iji+ zani ala bi je svaka pojedinost 8ivota u toj kuli+ na njezinu usko + zavojito stubi!tu te e9u njezini stanari a+ 8ena a i eunusi a) 4ok je čekala spa!avanje+ doi alo se da posla i a nogo) .oran+ opru8ena na podu prekriveno bijeli plahta a) 0>ljep!at /e o je+ zar neC1 ?ijevnula je i ustala gra.oran je dolazila i odlazila pra/ena !u o + us jeravaju/i 8ene koje su nosile lonči/e irisnog blata+ saginju/i se kako bi prebirala po sje enka a i ahuna a koje su joj na pladnjevi a donesene na pregled) 05dnesi to1+ otresla se na dijete koje je tiho čučalo pokraj pladnja) 0?ar isli! da ne prepoznaje pro!logodi!nje rite?! Dedna puna!na 8ena do!la je ekani prsti a u asirati ulje u .

u dok su ga generalni guverner+ gospo9i.kland ne do9e spasiti jeC Tanka strunjača bila je prilično udobna+ a kroz njezin prozor puhao je svje8 povjetara.rnog brokata) "zgledao je kao da u nije dobro) 0Bto je rekla+ ka o ideC1 300 .a =ivens u zoru je napustila tabor1+ ukočeno je izjavio+ 0prije no !to sa se probudio) Nije bilo vre ena da se aharad8i po!alje poruka o njezinoj bolesti)1 $ripre io se za odgovor lorda Au. pa je zrak strujao) .Au.a G ily+ 0ali prije toga i je pisala za oliv!i e da je pri i poslije ručka) ?ato se nisa zabrinula kad nije do!la na doručak) Njezin i je sluga tada rekao da je boli glava i da /e doručkovati u svoje !atoru)1 0Ne čudi e da je odlučila ne do/i na doručak1+ račno je dodao doktor 4ru ond sa svojega pletenog stol.e sahib1+ !apnula je+ 0jeste li vidjeli alog SaburaC1 .ariana joj je vidjela sa o koljena i li.yrne pro atrali) 0=ospo9i.a G ily se na r!tila) 0Tek kad nakon toga nije do!la+ poslala sa slugu da se raspita i doznala da je u !est sati ujutro oti!la na slonu+ obe/av!i da /e se od ah vratiti+ ali da se od tada od nje nije čulo ni!ta)1 Stisnula je ruke u krilu) <ord Au.ila je gotovo zaspala kad je začula tih zvuk pokraj svojeg le8aja) .a.e) 4jevojka je povukla obojeni veo preko svoje kose i osvrnula se) 0.e Gden i bojnik .klanda) 0Ieli! li re/i da je ta djevojka nestala prije no !to se itko probudioC1 0Dest1+ do etnula je gospo9i.ala slu!kinja+ koju su zvali 3e! a+ sjedila je sklupčana na podu i čekala+ a .a) =ospo9i.ariana je prestala disati) Sabur 7ako je ta slu!kinja znala kad ona nije rekla ni!ta či e bi se odalaC ?a!to je ta djevojka plakalaC 0Ne+ nisa vidjela nikakvo dijete po i enu Sabur1+ otresito je odgovorila prije no !to se okrenula pre a prozoru) =ospodin .kland povukao je svoj prsluk od .naghten uspravio se na svoje sklopivo stol.

a.kland) $ogledao je na svoj d8epni sat) 0>skoro /e o krenuti pa o8e o sa i provjeriti)1 <jutito je pogledao .e :anny1+ odvratio je bojnik .a :anny podignula je pogled sa svojih igli) 0Taj je slon ogao pripadati bilo ko e+ zar neC1 0Ne+ gospo9i.kland je ustao) 0Napokon sporazu H1 ra!irio je ruke) 0?a nekoliko tjedana vladat /e o A6ganistano i čitavo sredi!njo Azijo ) 7akvo dično vrije e za GngleskuH1 4va sata poslije lord Au.a G ily napu/ila je usne) 0Njezin je sluga rekao da je na jeravala posjetiti o.a u krugu stola.yrneu+ koji se !iroko nas ije!io) 0Slonovi su spre ni1+ rekao i je) 0=enerali su krenuli)1 0Sporazu H1 <ord Au.kland je prezrivo puhnuo) 0Ieljela je u !est sati ujutro posjetiti do a/eg !eikaC1 0Ali sluga to nije povjerovao) 3ekao je kako joj je poku!ao dati do znanja da taj slon nije do!ao od !eika+ nego od aharad8e+ ali ona ga nije slu!ala)1 =ospo9i.naghtena) 0Neprihvatljivo je da 8enske člani.yrnea i .e oje pratnje nestaju bez upozorenja)1 0Ne shva/a 1+ rekao je doktor otjerav!i uhu sa svoje jakne+ 0za!to je djevojka to učinila) 5dgojena je i relativno dobro izgleda) Svi s o očekivali da /e se udati za ladoga .=ospo9i.a) 07ako je to učinila+ i kadaC 7ako je taj čovjek uspio)))1 Dedan je ni8i časnik do!ao i !apnuo ne!to bojniku .u u aharad8inoj lijepoj+ alenoj dvorani ogledala) Naka!ljao 301 .yrne) 0$ratnja je nosila oklope od pletene 8i.a G ily je uzdahnula) 0Na slonu su navodno bile do a/e 8ene koje su je 8eljele pripre iti za njezino MvjenčanjeNA .a u!kar.a za kojega je MzaručenaN 2 onoga čarobnjaka+ !eika -alijulaha)1 0BeikaC1 <ord Au.ariana je rekla da se neće udati i da /e se vratiti do deset sati)1 0De li ogu/e da ju je netko drugi oteoC1 =ospo9i.arksa) ?a!to je odjedno osjetila tu strast pre a do a/i ljudi aC1 =ledao je li.e) To isključuje sve osi aharad8e) 4jevojka je naivno povjerovala da ide u !eikovu ku/u) 4oista je ogla)))1 0Tada je ondje1+ bez uvijanja prekinuo ga je lord Au.kland sjedio je na zlatno stol.

naghten nor alni tono + kako ne bi ostavio doja tajnovitosti+ kad je eunuh oti!ao) 0Ali+ gospodine1+ dodao je ti!e kad se aharad8a sagnuo kako bi razgovarao sa svoji glavni inistro + 0u pogledu na!ega odvo9enja te da e i zabrane sklapanja toga MbrakaN+ uče e te!ke su nje) 5 do a/i običaji a vezani za 8ene ne zna ni!ta+ ali nakon !to sa čuo nekoliko aharad8inih 8ivopisnijih pri jedbi o nji a+ zaključio sa da nisu te a pristojnog razgovora) .naghtenu neka prevodi+ 0 ora pitati gdje je stanovita člani.udu/i da se o 8ena a ne govori+ ne zna kako bih načeo pitanje otkazivanja tog vjenčanja)1 302 .a na!ega tabora)1 7api znoja tekle su niz li.naghtena poru enjelo je dok je prevodio pitanje+ a boja se pojačala kad je čuo 6akirov odgovor) 0S ije li pitati tko je nestao iz va!eg taboraC1 :akirov glas bio je u ilan) 07ako rzi tog čovjeka1+ pro r ljao je .aharad8a je sa svojega zlatnog prijestolja sa zani anje pro atrao li.ariana =ivens+ na!a prevoditelji.e lorda Au.klanda) <i.a.se) 0$rije no !to potpi!e o doku ente1+ rekao je alo preglasno ki aju/i .a.e gospodina .a+ koja je rano jutros napustila na! tabor i krenula pre a tvr9avi)1 .klandu) 0Nitko nije nestao+ kao !to vi ka8ete+ 6akir sahibe1+ rekao je podignuv!i glas) 0?apravo bis o 8eljeli provjeriti je li stigla gospo9i.a.a.naghten lordu Au.a .a+ jedno po jedno) Nekoliko se njegovih sirdara s ije!ilo) :akir je gladio svoju bradu) 0Tada bi bilo dobro ustanoviti krasi li ta lada da a Das inovu kulu svojo prisutno!/u)1 Na pokret njegove ruke pred nji a se stvorio eunuh kru!kolikog tijela) 0$ozovi jednu slu!kinju1+ zapovjedio je 6akir) 0>skoro /e o ustanoviti gdje je gospo9i.klanda+ od njegova zlatnog trorogog !e!ira do brade) "spod pazuha njegova te!kog brokatnog ogrtača pojavili su se ta ni krugovi) 7o8a u je popri ala sivu boju) Na aharad8in znak dva su se nosača lepeza provukla kroz go ilu i počela ahati paunovi perje u s jeru lorda Au.a =ivens1+ rekao je .

rvena li.i joj neka s jesta do9e ova oH1 4jevojka je i dalje netre i.i djevoj.i neka govori glasnije)1 4jevojka je bila nado ak suza) 0>btan je1+ !apnula je+ 0ulje sa začini a i io irisi a koje se nanosi na ko8u nevjeste kako bi bila eka i lijepa za)))1 04ovoljno)1 .a.naghten se+ .<i.a.naghten1+ su orno je odgovorio+ 0 orat /e! s isliti nešto ! .a+ glasno 303 .naghten se na r!tio i obratio izravno djevoj.naghten je duboko izdahnuo u ti!inu) 04akako+ i dalje postoji vrlo alena opasnost da ne potpi!e sporazu ako ga uzruja o)1 $onovno se pojavio eunuh) > daljini ga je slijedila alena+ neuredna slu!kinja) 05vo je 3e! a1+ izjavio je stav!i ispred prijestolja i prezrivo ahnuv!i ruko ) 0Ah+ 3e! a)1 :akir je ljubazno progovorio sa svojeg jesta kod aharad8inih nogu+ gesto pozivaju/i slu!kinju da i se pribli8i) 04o9i bli8e+ dijete) 3e.kland brisao je li.e lorda Au.a.klanda popri ilo je 8u/kastosivu boju) 0$a+ .a.naghten) 0Bto taj MubtanN i a s ti C1 0Bto djevojka govoriC1 .i na je li koja Gngleskinja do!la u posjet 8enski odaja a)1 4jevojka je oklijevala+ poigravaju/i se sa svoji otr.e gledala u /ili pred 6akiro ) 0Hazur1+ !apnula je+ 0ona je ve/ odjenula 8utu odje/u) 7osa joj je nauljena) Ne s ije se pokazati) >skoro /e joj staviti ubtan na ko8u)1 0> če u je proble s koso ili odje/o C1 o!tro je upitao .a.naghten prevodio njegovu zapovijed) 4jevojka nije odgovorila nego je sa o gledala u svoja stopala) 0=ovori+ dijete1+ potaknuo ju je 6akir) 0Shva/a! da ora! pozvati Gngleskinju+ zar neC1 0Ali ne ogu je dovesti)1 3iječi su se slile iz 3e! inih usta) 0Ne s ije se pokazati)1 0BtoC 7akva glupostH1 .ani velo ) 04a+ hazur1+ rekla je drhtavi glaso + 0u zenani je jedna Gngleskinja)1 04obro) S jesta po!aljite po nju)1 <ord Au.i) 03e.aharad8ino oko blistalo je od radoznalosti) Nagnuo se naprijed) 03e.e dok je .a.

a.u+ jednoga na englesko i drugoga na slu8beno perzijsko ) $re8ivio je aharad8in govor+ koji uop/e nije bio govor+ nego hvalospjev nje u+ slu!aju/i ga s neveseli os ijeho + dok su se ta ne rlje !irile njegovo svečano odje/o ) .klanda bio je prepun pohvala+ ali kratak) 4ok je govorio+ izgledao je kao da /e se onesvijestiti+ ali nije) "zdr8ao je do čitanja i prijevoda dvaju spisa rečeni.naghten ga je .ijelog preveo) Naposljetku je lord Au.u =ivens iz Das inove kule)1 0$usti sad tu djevojku+ .naka!ljao) <ord Au.a.ariana se probudila+ otvorila oči i ugledala 3e! u kako čuči pokraj nje) Na podu pokraj nje nalazio se pladanj+ a na nje u kruh+ narančastoE8uta ri8a i ne!to jakog irisa+ !to je izgledalo poput pile/eg variva) 0Sada biste trebali jesti1+ pro r ljala je djevojka 304 .kland pokraj njega je ponovno brisao svoje oznojeno li.a.i u svečani odora a stajali su u stavu irno) =ovor lorda Au.naghten je polako disao) 05na+ odnosno+ gospo9i.kland uzeo pero s bar!unastog jastuči/a+ koji je dr8ao časnik ukočena li.a =ivens+ navodno u ovo trenutku ne o8e do/i)1 "zbjegavao je pogled aharad8e i njegova 6akira) 0Nije u ogu/nosti do/i)1 0BtoC $a+ kasnije /e o poslati po gospo9i.a.kland drhtavo ruko uhvativ!i političkog tajnika za nadlakti.u) 0-odi e odavde) $ovra/at /u)1 5sjetiv!i iris hrane+ .aharad8in zlatni stol donesen je i svečano postavljen) 4vorani sikhi su se pribli8ili+ a britanski generali i vi!i časni.e) 0Bto govoriC 7ad /e djevojka do/iC1 =las u je popri io rzovoljan ton) .u po rečeni.a+ i potpisao ugovor) $oto je aharad8a učinio isto+ zagrlili su se i sve je bilo gotovo) 0=ospodine1+ pro r ljao je .naghten1+ odgovorio je lord Au.naghten nakon !to je generalnoga guvernera alo udaljio od go ile+ 0su nja da /e o danas uspjeti odvesti gospo9i.u =ivens) Nastavi o sa sporazu o )1 .

o ) 04ruge nevjeste ne pona!aju se kao ti1+ otresla se .ora razgovarati s nji aH1 5slobodiv!i se pa učnog povoja+ kosa joj je u asni rezan.ariana se uspravila) 0.ariana je ustala) "0to?! viknula je 3e! i u li.ibi+ pogledajte se)1 4jevojčina je brada drhtala) 0Nevjesta ste) Nevjesta ora ostati u krevetu+ u svojoj 8utoj odje/i+ do dana vjenčanja) Ne s ijete čak ni jesti gore+ s drugi 8ena a) 7ako biste ogli oti/i ona o da vas vide u!kar.ariana je poru enjela) 0Ne boj se+ 3e! a1+ rekla je is.i a le8ala na ra eni a) 3e! a je trepnula) 0.iC1 0De li jelaC1 upitala je .podignuv!i pladanj) Svjetlost se pro ijenila) Stabla ispod prozora ba.iH Desu li ovdjeC Desu li do!liC .e) 03ekli ste i da se ne s ije pokazati+ a oni su oti!li i ostavili me ovdje?! Stra8ar eunuh provirio je kroz vrata) 4jevojka je uz aknula i podignula ruku) .oran u!av!i u pratnji slu!kinje kosih očiju) 0Sada /e o joj urediti obrve i druge dlake) 4o9i1+ zapovjedila je i gesto pozvala drugu slu!kinju) $rije no !to je .ala su duge sjene preko !irokog+ suhog opkopa) .ariana se ponovno uzalud borila+ a suze bijesa i boli slijevale su joj se iz očiju dok joj je kosooka 8ena okrutno čupala obrve savinuto uzi.oran ju je ponovno gurnula na krevet) 4ok su joj .oji ljudi+ .oraju biti ovdje) .ritanski sahibi s nogo vojnika i čudno odje/o C1 04a) Desu li ovdjeC1 ?a!to nitko u ovoj ze lji na pitanja ne odgovara izravnoC 0Ne+ bibi+ oti!li su) .ritan.oraju pitati za ene)1 3e! a je okrenula glavu) 0$itali su za vas+ ali rekli s o i da se ne s ijete pokazati) Nakon toga su oti!li)1 .rpljeno) 0Da ne udara ljude)1 0.ili su ovdje+ ali su oti!li)1 04tišliC 7ako su ogli oti/iC .oranini prsti oki/eni prstenje dr8ali glavu i dok su joj druge ruke bolno pritiskale tijelo+ .ariana gnjevno gledala sa strunjače) "4ne se nikada ne 8ale)1 305 .ariana drugi put otela) 0?naju da se ovo radi za njihovu ljepotu)1 5brisala je vla8no čelo dok ju je .ariana stigla učiniti bilo !to+ .oran kad joj se .

e na ruka a) Tek kad su joj o9vezale !iroke+ nabrane hlače i svukle ih+ vrisnula je i vri!tala dok nije pro ukla+ dok vi!e nije ogla vri!tati) 4ok su se .arianino je sr..arianina tijela+ od gle8njeva do brade) 306 .arianinu nje8nu ko8u+ a poto povukla) 4o večeri je+ pred nije o publiko koja je gledala s vrata+ ta 8ena počupala sve dlake s .e gro ovito lupalo i !krgutala je zubi a dok su joj 8ene pregledavale dlači.oran i jo! nekoliko 8ena sva9ale s njezini vri!tanje + govore/i kako je to potrebno+ kako je lijepo+ tiha slu!kinja pritisnula je kuglu nečega tvrdog i ljepljivog na .

a) .a) Stresla se od sje/anja na alene kapi krvi koje su se pojavile na njezini naj ek!i jesti a dok su joj 8ene čupale dlake) Nije bila nevjesta) .arianinu ko!ulju boje sen6a+ 8ene i djevojke okupile su se oko kreveta i zurile u nju) 0Ali1+ viknula je jedna 8ena glade/i .a S unčeva je zraka pod kuto sjala kroz prozor i vrela padala na njezine kapke) .(2) poglavlje Srijeda+ 2S) prosin.ila je janje koje su pripre ali za klanje+ prizor u koji se zuri+ koji se pipka i o koje se govori) Nakon !to je slu!kinja jučer podignula .rod iz njezinih snova vratio se pro!le no/i+ brzo je nose/i kroz sve gu!/u aglu+ sigurno kao da nji e doista kor ilari sa Noa) ?a!to u takvo stanju sanja o s irenostiC ?a!to ne sanja kako se prestravljena dr8i za prednji jarbol dok valovi zapljuskuju palubu+ oslobo9ena snast vitla zrako + a unja para aglu i otkriva sablasnu+ kr!evitu obaluC -ečeras) Njezino vjenčanje je večeras 2 na bo8i/nu večer) 5tvorila je oči i dodirnula nos iz kojega je virila granči.arianin trbuh obojeni prsti a+ 0ubtan joj nije potreban) 7o8a joj je ve/ bijela+ i eka poput svile) Nijedna 8ena u Das inovoj kuli ne a toliko bijelu+ toliko 6inu ko8uH1 307 .ariana se+ i dalje u polusnu+ okrenula od prozora i povukla satenski pokrivač preko li.

u isli spustila je glavu u irisne dlanove) 0.oranina ljutita zapovijed do .ila pokrivače i uspravila se) $oludjet /e ako ne zadr8i zdrav razu ) Ako 8eli izbje/i taj stra!an brak+ ora do isliti plan) "1okazala si se domišljatom u krizi!. nakon !to je Dere yju spasila 8ivot) 7ad bi joj ozak bare ovaj put radio do i!ljato))) 5dupiru/i se kralji.ora čuvati snagu i hiniti da pristaje 2 dopustiti i da je probadaju+ čupaju+ ulje i boje koliko god 8ele) Ti u8asni pripre a a uskoro ora do/i kraj+ o8da poslijepodne) A !to tadaC 7ako /e pobje/i prije večera!njeg vjenčanjaC " dalje je vidjela eunuha koji je čučao pred njezini vrati a+ ali ipak ora pobje/i) $obje/i /e) Ne a te sile koja /e je prisiliti da se uda za !eikova sina) >dat /e se za nas ijanog+ poznatog Gngleza+ a ne za ta noputog do a/eg čovjeka) 7akav je taj !eikov sinC De li debeo poput djevojči.ariane je stigla odozgo+ dok je dva sata poslije le8ala na le9i a+ dok joj je skorena kosa visjela preko ruba kreveta i dok joj se na ruka a su!ilo blato koji je bio is.ariana je gledala preko ruba svojeg podija) "z velike+ asne pogače na pladanj su padale ko.ibi1+ rekao je tihi glas kad je .ila je to 3e! a) Spustila je pladanj na pod i čučnula pokraj njega) .oran oti!la) 0$ogledajte+ donijela sa va hranu)1 .ke kru pira koje su 308 .e izborano poput očevaC Ne+ ne/e isliti o to e) 4o toga ne s ije do/i) > kovitla.oran je prezrivo puhnula) 0Sve je dobro1+ rekla je pokazuju/i 3e! i neka joj donese jo! jedan lonči/ paste+ 0ali pogledaj kolika su joj stopala)1 .ariana je odba.a a do sada nije postigla ni!ta) .aH " at /e s e9e rljeH1 . rekao joj je ota.ri!i joj taj mendi s li.rtan čipkasti uzorak) Nije se protivila nano!enju irisnog blata na kosu niti drugi stvari a 2 6ini tragovi a istoga blata koji su se su!ili na njezini !aka a i stopali a+ vjedru sluzavih+ kuhanih sje enki koji a su joj isprale ulje iz kose) 0.e koja je u !eikovoj ku/i donijela Sabura uza stubeC De li u li.0" a i duge noge1+ dodala je 8ena tankih obrva) .

a+ i aloga :reddieja+ i :itzgeralda) 0.it /ete dobri pre a Sabur babi+ zar ne+ bibiC1 pro r ljala je djevojka savijaju/i pogaču s kru piro ) $odignula je glavu i oblizala asno/u s prstiju) 05n je vrlo dobar dječak)1 Njezino aleno li.ariana se naglo uspravila) 0.i a grubo dr8ala za ruku+ nosiljka u koju su je gurnule prolazila je kroz noge zgrade) Ako pobjegne+ ho/e li prona/i otvorena vrata i iza/i iz tvr9ave prije no !to je uhvateC Ako je uhvate+ koliko /e patitiC Tiho je ustala i čučnula pokraj 3e! e+ a te!ka kosa visjela joj je niz le9a) 07oliko je !eikova ku/a daleko 309 .a s o8ilj.e+ toliko veselo zbog obroka+ odjedno je preplavila tuga) Na ka eno hodniku ispred vrata začuli su se kora.i) Ienski glasovi sva9ali su se u udaljenoj sobi) =dje je sada ali Sabur u djedovoj ku/iC De li gore+ sa 8ena a+ ili dolje u dvori!tu+ s djedo čarobnjako C .ariana je nevoljko otvorila oči) 3e! a je ostavljala doja da je ne!to proganja) S vre ena na vrije e odavala je doja 8alosti+ ranjenosti) 7ako li je krhka+ kako neuhranjeno izgleda+ kao da sa zrak u tvr9avi .ariana je od ahnula glavo i gesto odbila hranu) 0Ti je uz i1+ rekla je odlučno) 0$ojedi to)1 4jevojčine su se oči ozarile) 0-i ste dobri1+ !apnula je pogledav!i najprije pladanj+ a poto oprezno vrata+ 0vi ste dobra 8ena) ?ato i je1+ dodala je toliko tiho da se .se doi ale prilično začinjeni a) 5d ahnula je glavo i čvrsto stisnula oči) Ieljela je puretinu+ i svoju ajku i o.a Sabur babe)1 .ijedi 8ivot iz nje) 0Ne ogu jesti)1 .oli vas+ jedite1+ !apnula je djevojka) 0Hrana /e va danas biti potrebna)1 .ariana orala nagnuti s podija kako bi je čula+ 0drago da /ete se udati za o.ariana je pogledala krhku priliku koja je čučala u kutu i 8urno jela) $ogledo je iz jerila udaljenost do vrata) Bto je izvan čuvanog ulaza u tu kuluC 4vori!te+ vrt+ trije oviC Stra8ariC 7ad je ljestva a si!la sa slona+ pri če u ju je kralji.

kland nagnuo se iz svoje nosiljke+ nestrpljivo lupkaju/i prsti a po ogradi) 0?a!to svako putovanje u tvr9avu ora biti zaustavljenoC1 >zdahnuo je) 04a je to u8asno vjenčanje bare za na a1+ rekao je .o8i/H1 ?adihani nosač protrčao je pokraj njihova slona s lepezo od paunova perja u ispru8enoj ru.ibi1+ odgovor je bio toliko tih da je .i) <ord Au.kland se s jo! jedni uzdaho opustio na svoje sjedalu) 0.odavdeC1 !apnula je) 0Nije daleko1+ brzo je rekla djevojka) 0.ariana je uhvatila njezin pogled i zadr8ala ga) 03e! a+ moraš to učiniti)1 0Ne ogu+ bibi)1 4jevojčini asni prsti su drhtali kao i njezin glas) 0Ne s ijete to tra8iti od ene)1 0Ali za!toC ?a!to neC1 0.ariana+ 0vodi e ona o) $rona9i način da pobjegne iz tvr9ave i poto e odvedi u !eikovu ku/u)1 3e! a je prestala jesti) . lado8enje odbio razgovarati s na a do sutra1+ ljutito je rekao) 0To je vrlo 310 .a.ilo i je 8ao kad sa čuo da je ota.iljne go ile slugu u odora a te uobičajenog no!tva uzbu9enih dječaka iz obli8njeg sela+ koji su opasno naganjali jedni druge pod noga a slonova u hodu) Na r!tio se) 0$onadao sa se da /e jučera!nje potpisivanje sporazu a biti na! posljednji posjet tvr9avi) 7akav stra!an način da se proslavi .ariana jedva razabrala riječi+ 0 ako vi nestanete kao !to je Sabur nestao+ ene /e kazniti kao !to su kaznili Saburova slugu)1 0Bto su u učiniliC1 0>zeli su velik+ zakrivljeni ač i jedni udar.e odrezali u nos s li.kland se uspravio+ odustav!i od nastojanja da vidi !to se doga9a) S njegova jesta nije se vidjelo ni!ta osi konjičke pratnje+ bes.naghtenu+ koji je sjedio iza njega) 0-e/ sa u oran+ a tek je !est sati navečer)1 > blizini je odjedno odjeknula o!tra vika) <ord Au.isli da !eik 8ivi kod -azur 7anove d8a ije)1 03e! a1+ nestrpljivo je pro r ljala .a)1 Slonovi na čelu britanske povorke su+ jedan po jedan+ usporili i poto stali) 5rkestar je utihnuo) <ord Au.

e =ivens1+ rekao je kad se ponovno uspravio sa !tapo u ru.a.a.a.naghten) Taj se čovjek pona!a kao da i ne a o drugog posla+ kao da je pohod na A6ganistan sitni.iju) Slučajno+ dakako)1 Njegove su svijetle oči zablistale) 07akvu li je po utnju stvorila nakon aharad8ine prosidbeH Ni sa i to ne bis o bolje učinili)1 04oista+ gospodine1+ slo8io se .a.naghten kli aju/i glavo ) 0Btovi!e+ jo! se nisa dosjetio zadovoljavaju/eg odgovora na to nečuveno pitanje) Svako odbijanje+ koliko 311 .kland se pridr8avao te po podu izrezbarene nosiljke tra8io svoj !tap sa srebrni vrho ) 07akve god bile na jere gospo9i.a.naghtenu+ 0ali budu/i da nis o u vezi sa !eiko + gospo9i.rnog krepa gotovo su se dodirivali) 0.u =ivens orat /e o ostaviti ondje do sutra ujutro)1 Naka!ljao se+ a tada utihnuo) .ilo bi i nogo dra8e da večeras odvede o djevojku1+ rekao je lord Au.kland .i a znoja) 0>pozorio sa je)1 <ord Au.e Gden sjedile pognutih glava+ a njihovi !e!iri/i od .naghten se nagnuo naprijed kako bi ga se čulo) 0Tko bi pretpostavio da /e se toliko odu!eviti do a/i ljudi aC Stra!no je i po isliti kako /e večeras patiti)1 <ord Au.a.naghtenovo čelo osulo se gra!.kland odgovorio je !utnjo ) Napreduju/i sporo zbog go ile do a/ih gledatelja koji su skakali i naguravali se+ du8 gradskih zidina stigli su do Slonovskih vrata) <ord Au.a) Netko na je ogao re/i da toga star.klando i .a s atraju svojevrsni vjerski autoriteto + da u svojoj ku/i redovito odr8ava okupljanja) 7oja na je budala rekla da je čarobnjakC Ali+ zar je to sada va8noC -a8no je sa o da je na! posljednji poku!aj sprječavanja toga nesretnog braka bio uzaludan)1 $ovorka slonova ponovno je krenula sa 8alobno odjeveni lordo Au.naghteno na čelu) "za njih su+ u ekoj svjetlosti sutona+ gospo9i.i+ 0njezino je priznanje spasilo situa.kland je od ahnuo glavo ) 07ad je do!la u tabor+ najstro8e sa je upozorio) 3ekao sa joj@ MNikada ne pokazuj zani anje za do a/e ljudeN)1 5rkestar je ponovno zasvirao) .nezgodno+ .

a Monesvije!tenaN le8ala e9u nji a)1 Ialosno je od ahnuo glavo ) 0?a!to večera!nji spektakl naziva o Mvjenčanje NC ?a!to ga ne nazove o oni e !to /e zapravo biti 2 orijentalna pijankaC .a.ogu) Sa o se nada da /e oje sestre ostati pri zdravoj pa eti) 4o!le su na za isao da gospo9i.u+ a one bi je tada 8urno odvele s izliko da je previ!e bolesna za davanje pristanka)1 >kočeno se nas ije!io) 0Nije i palo na pa et pitati se kako bi to izvele ako bi njihova jedina prevoditelji.a.kland ne irno je ubadao vrh svojega !tapa u pod nosiljke) 0>stanovio sa da je taj čovjek previ!e hladnokrvan za slugu+ gospodine) Nije i se svidio)1 <ord Au.god 6ino sročeno+ uvrijedilo bi star.naghten+ sve je to pri kraju+ hvala .a.naghten) 07ako se dobro sje/a svojeg vjenčanja+ koliko sa bio napet+ kako je oja supruga lijepo izgledala)1 Nas ije!io se sa za sebe i prekri8io noge) 312 .ora re/i da sa ja bio krajnje neugodno iznena9en kad je djevojčin un!i do!ao objasniti njihov postupak vjenčanja)1 0?a!toC1 <ord Au.kland po no je poravnao svoj !e!ir) 0Ne a poj a+ .naghten+ ali sada ne 8eli raz i!ljati o takvi stvari a) >8ivaj o u olak!anju jer ne ora o sudjelovati u večera!nje obredu) Ne ogu ti re/i koliko i je bilo drago kad si i rekao da /e taj barbarski postupak izvesti do a/i ljudi+ u skladu sa svoji običaji a+ te da o8e o da a a prepustiti ogu/nost da se pridru8e gospo9i.a.a i lako bi razvrgnulo na! savez) > do a/eg čovjeka nije ogu/e shvatiti) Ali najvi!e e zbunjuje kako je gospo9i.ogu točno predvidjeti kako /e se odvijati+ od zaglu!uju/eg vatro eta do kriče/ih plesači.a+ otrovnog vina i naposljetku ljute hrane)1 0$ravo vjenčanje obavlja se u .naghten se na r!tio) 0.kland je ki nuo) 0$a+ .a =ivens uspostavila savez s -alijulahovo obitelji) 7ad je to ogla učinitiC Neprestano na je bila na oku)1 <ord Au.rkvi1+ slo8io se .u =ivens nagovore neka glu i nesvjesti.i =ivens kao svjedokinje njezina MpristankaN)1 .

a =ivens nikada ne/e i ati pravo vjenčanje) 4ali s o sve od sebe kako bis o je spasili i sada je prekasno) Sutra /e na se vratiti u krajnjoj sra oti) "ako je sa a kriva za svoju nesre/u+ ne ogu se oteti sa8aljenju pre a toj djevoj.aharad8in izaslanik+ nas ije!eni čovjek s prugasti turbano + krenuo je pre a nji a kako bi ih pozdravio+ a nosači baklji trčali su pokraj njegova slona pokrivenog bar!unasti pokrivače ) 7ad je .kland pogledao je pre a zidu) 04a sa do a/i čovjek1+ ozbiljno je pri ijetio+ 0po islio bih da je pojava tih pti.kland s prednjeg sjedala+ 0gospo9i.a.a svojevrstan predznak) Ali nisa do a/i čovjek) Hvala .a.naghten dok u se izaslanikov slon pribli8avao) <ord Au.0Dedno je izvjesno1+ izjavio je lord Au.i)1 -e/ je bilo prilično račno kad se slavni oslikani zid tvr9ave napokon pojavio pred nji a sa svoji !areni ploči.ogu+ Gnglez sa )1 313 .naghten izgovorio svoj pripre ljeni odgovor+ iz alih otvora u zidu odjedno je izletjelo jato bijelih goluba) Njihova krila lepetala su poput nenadane oluje dok su zajedno u zavojito bijelo oblaku letjeli u luku+ a poto u krug iznad Gngleza+ prije no !to su ponovno nestali u zidu) 0<jubazni pozdravi od generalnoga guvernera i njegove pratnje1+ oprezno je odgovorio .a a uobličeni u likove borbenih slonova+ konja i ratnika+ koji su treperili na svjetlosti baklji) 04obrodo!li+ dobrodo!li+ uva8eni generalni guverner sahibeH 4obrodo!ao+ generalni guverneru i njegova pratnjoH1 .

oran je nagnula glavu i nas ije!ila se) 0Tvoj je suprug do!ao po tebe+ odjeven u lijepu odje/u+ na bijelo konju)1 .a) 05na ne a svojih ro9aka+ dragulja+ pa čak ni bakrenu posudu za iraz) 7ako o8e o znati da je lado8enja doista odjeven u lijepu odje/uC 4na u nije poslala ni!ta za odjenuti)1 Ia or slaganja ispunio je prostoriju) .i zvon.jeljuje)1 .ariani se stegnulo grlo) 7roz zvonjavu u u!i a ponovno je čula uputu tetka Adriana) "Uvijek imaj na umu tko si ! .oran je prestala zuriti u .arianino li.oran se zagledala u .ariana se u8asnula nad slaba!ni zvuko svojega glasa) 0Tvoj suprug+ njegova obitelj) 4o!li su po tebe)1 .oran ih je o!tro u!utkala) 0Stigli su1+ najavila je u prepunoj prostoriji kad su se trube i bubnjevi pridru8ili zvukovi a topova) 0$o!aljite po odje/u)1 0Tko je do!aoC1 .e) Na r!tila se) 03e! a+ donesi i svjetiljku) Ieli vidjeti kako joj nos za.rzovoljna djevojka iz nosiljke sjedila je naslonjena na zid) 05vo je vjenčanje jadno1+ rekla je zlobno+ a ukras u nosu zaljuljao joj se poput rojte na uzi.arianin nos te je u djevojku uprla prste oki/ene prsteni a) 0Saat+ nisi li ti bila nevjesta iz duli nosiljke+ donesena u aharad8in !ator bez svadbene večereC Buti1+ otresla se kad je djevojka otvorila usta) 05 tvoji s o djeli a čule dovoljno)1 314 .(() poglavlje T utnjava topovske paljbe doprla je do njih kroz prozor ukra!en 6iligrano ) .

oran ju je povukla na noge) 0Do! ne/e! odjenuti odje/u za vjenčanje) Spusti zaslone gore1+ viknula je preko ra ena eunuhu kad je preba.e ) 05vo je tvoja odje/a za vjenčanje i tvoj nakit1+ rekla je .o8da /e na biti potrebni da je odnesu 315 .arianine glave i li. bračni ugovor) -odi o te gore)1 0SadaC 5vakvuC1 .oran pokazuju/i pre a !areni sve8njevi a) 0Hajde+ do9i1+ zapovjedila je ra!iriv!i veo boje sen6a+ velik poput plahte) 05ni /e sada obaviti nikah.7ad se djevojka po i enu Saat 7aur povukla+ u prostoriju je u!la slu!kinja nose/i sjajan sve8anj odje/e+ a za njo je do!ao eunuh koji je na ispru8eni ruka a dr8ao bar!unasti jastuči/) Na nje u je le8ala bogata ogrli.ila .e i progovorila glasno+ uvjerljivo pjevno) 0$rotiv tvoje volje nakon !to si na dvoru pred stotinu ljudi izjavila da si zaručenaC1 $odignula je veo i ponovno ga preba.arianin potiljak i gurnula joj glavu naprijed) 0Ne hodaj ponosno)1 0NeH1 .a od s aragda i bisera+ par te!kih zlatnih nau!ni.a poput !atora+ 0i pobrini se da sjedala budu spre na) 4o9i+ brzo+ i glavu dr8i pognutu)1 Stavila je ruku na .ariana se uspravila i skinula 8uti veo) 0-e/ sa va rekla da se dogodila pogre!ka) 3ekla sa va kako !eik ne 8eli da se ovaj brak doista sklopi)1 4r8ala je veo ispru8eno ruko + a tada ga ispustila na pod) 0Ne ogu e vjenčati protiv oje volje1+ izjavila je i ukopala se na ploči.ariani u li.rni kon.ila veo preko .a i drugi nakit+ sve pričvr!/eno .ite eunusi a neka pričekaju1+ dodala je .a a) 0Ne/u sudjelovati u to tvoje vjenčanju)1 $rekri8ila je ruke) Sve su počele govoriti u isti glas) "'oje vjenčanjeC $rotiv tvoje voljeC1 .oran preko ra ena) 0.ariana se čvrsto obuj ila ruka a oko struka) 0Ali+ odje/a i je sva asna i)))1 .ariani preko glave) 0A !to se tiče !eika1+ pods jehnula se+ 0grije!i!) >pravo je sa sino do!ao po tebe) Ti se sa o sra i!)1 $odignula je glas kao da govori gluhoj osobi) "Nevjeste su uvijek srame:ljive ! "z go ile se začulo r orenje slaganja i s ijuljenje) 03e.oran se unijela .

a) $okraj nje su sjedile gospo9i.ora re/i da ti 8uta ne pristaje) ?a!to ti je li.ariana+ jesi li to tiC1 upitao je na englesko ) .a koja je gledala na dvori!te bila tanak zaslon od trske+ prekriven 6ini uslino ) 7roz zaslon je jasno vidjela jarko 316 .ariana+ 0silno i je drago da vas vidi ) .ariane) 3uke su joj gurnule glavu pre a dolje) $ognula se i bespo o/no teturala pre a stuba a) .rno + kao da su u 8alosti) =ospo9i.rbljive 8ene vodile su je uza stube) Nije orala poga9ati gdje jeA či je stigla do vrha stubi!ta+ zapljusnula ju je iznenadna buka) 7roz veo je vidjela svjetlu.arianino li.ariana se osvrnula oko sebe) 5na i sestre Gden sjedile su u za račeno odjeljku koji je natkriveni prolazo bio povezan s vrati a 8enske kule) .a odjeljka bile su od debelog platna+ dok je strani.očne i stra8nja strani.arianinu ruku) 0Ali+ .e Gden+ poput dva zaka!njela an9ela spasitelja) 5bje su bile u .e) 05+ gospo9i.a G ily izvadila je rupči/ i bez riječi ga pritisnula u .ariana1+ !apnula je gospo9i.a G ily trgnula se i razrogačila oči kad je ugledala .a :anny zure/i u nju+ 0!to su ti učinile s noso + s ruka aC ?a!to su te u otale kao paketC .anje svjetiljki kad su je gurnuli van te preko /ili a+ a poto na podij poput onoga koji je upravo bila napustila+ ali ovaj je bio prekriven grubo + etalno tkanino ) 4ah joj je vla8io li.e :anny1+ protisnula je .a G ily uspjela je progovoriti) 0Neke je stvari1+ rekla je pjevno+ 0 o8da bolje ne spo injati)1 .ariana je strgnula sputavaju/i veo s li.e toliko sjajnoC1 =ospo9i.gore)1 Tijela su se nagurala oko .a a opisati svoje učenjeC =ospo9i.oli vas+ po ognite i) >činile su i toliko toga)))1 Treba li dvje a usidjeli.e dok je slu!ala kroz veo) Njezine su pratilje odlazile) 7ad je njihov !apat utihnuo+ !u!tanje je najavilo dolazak druge dvije 8ene koje su sjele pokraj nje+ svaka s jedne strane) Nakon kratke ti!ine poznati glas progovorio joj je u uho) 0.e G ily+ gospo9i.

a.a a na krilu i progovorila 8ustro+ ne dopu!taju/i daljnja prekidanja) 0Nitko nije u ro+ draga+ ali 8ao i je !to ti ora re/i da te nis o do!le spasiti+ iako su oj brat i gospodin .a G ily) 04ao je sve od sebe kako bi sastanak dogovorio za danas+ ali !eik je i ao previ!e obaveza i nije ga ogao pri iti)1 $revi!e obaveza da bi pri io gospodina .e podrhtavale su joj ispod brade) 0Ne ogu za isliti kako /u to objasniti tvojoj teti i tetku nakon !to su i povjerili zadatak da skrbi za tebe i za tvoj ugled)))1 0Ali+ gospo9i.a G ily reklaC .a.arianin se u kovitlao) 0To tvoje MvjenčanjeN1+ hladno je nastavila gospo9i.a G ily stisnula je ruke u .naghten doista dali sve od sebe kako bi spriječili ovu strahotu)1 Bto je gospo9i.a G ily+ 0oti!lo je predaleko da bis o ga spriječili) .a.u) 07oliko god i je to te!ko re/i1+ nastavila je+ 0sa a si stvorila ovu stra!nu situa.a G ily nije se obazirala na njezinu upadi.uC 0-ide li nasC1 !apnula je) 0Ne+ draga+ to je čudno1+ odgovorila je gospo9i.ariana) 0Strahovala sa da nitko ne/e do/i spasiti e) Ali+ za!to nosite .a :anny) 04ok s o dolazile+ nis o vidjele ni!ta) Nis o i ale poj a !to je u ovo prostoru+ ali odavde ipak savr!eno dobro vidi o dvori!te)1 0Silno i je drago da ste do!le+ gospo9i.ora! se udati za čovjeka za kojega ka8e! da si zaručena)1 Crne vrp.naghten sutra /e poslijepodne posjetiti !eika -alijulaha1+ odlučno ju je prekinula gospo9i.kland na srebrno stol.arianinu u u pridru8ila se lupanju njezina 317 .ariana je energično od ahivala glavo ) 0=ospo9i.iju) Svi s o te upozoravali da se kloni! do a/ih ljudi) Naje8i se od po isli !to si to ogla učiniti da bi ijednoga od njih potaknula na prosidbu)1 =r ljavina u .naghtena i otkazao vjenčanjeC Ne ogu/eH .rninuC ?ar je netko u roC1 =ospo9i.rni rukavi.e G ily+ ne ogu se udati za !eikova sina) To nije bilo+ !eik -alijulah nije)))1 0=ospodin .e G ily+ nipo!to se ne ogu udati za)))1 =ospo9i.a+ udaljen ne vi!e od deset jarda) De li ono lord Au.e G ily1+ uvjerljivo je rekla .osvijetljeni skup u!kara.

naghten oti/i k !eiku po tebe i vratiti te+ jadniju+ ali uvjerena sa + pa etniju+ u na! tabor u Sali aru)1 .ila se gospo9i.ariana nije ogla skinuti pogled s go ile koja se vani okupila) 4akako da /e ogovarati) Svi /e govoriti o njoj) 7ako li prezire gospo9i.a G ily podignula je prst) 0Ne oj se 8aliti ojoj sestri) :anny se u velikoj jeri sla8e sa no ) Ti+ draga oja+ nisi stala sa o na a ljenju bračne ponude) Svoje si zaruke objavila pred .arianina li.oj brat izdao je uputu svi a koji su bili prisutni na aharad8inoj večeri i svi a koji su večeras prisutni da se ovaj MbrakN nipo!to ne s ije spo enuti ni u osobni pis i a ni u slu8beni dopisi a) Bto se nas tiče+ ni!ta od toga nije se dogodilo)1 Tiho se naka!ljala) 0.ijeli aharad8ini dvoro + a poto si oti!la na njegovu slonu) 4a to nisi učinila+ o8da bi bilo izlaza)1 $oravnala je .a G ily strogi tono + 0jest da ni riječ o ovo e ne s ije iza/i iz britanskog tabora) .a) =otovo nije ogla disati) 0=ospo9i.oran+ sada sjajna od nakita+ u slojevi a s e9e svile koji su lepr!ali oko nje) Ne stav!i kako bi pozdravila go!/e Gngleskinje+ 8urno je u!la i tre/i put preba.a.e :anny+ ja)))1 =ospo9i.ariane+ a njezin je ta6t prito za!u!tao) 0?aboljela e je glava od njega)1 04rugo !to s o ti do!le re/i1+ uba.sr.arianaC1 upitala je gospo9i.a) 318 .naghtena+ sve njihH 4a je :itzgerald ovdje+ i njega bi rzila) "z hodnika se začuo glasan uzdah) .ila je to učitelji.rne suknje) 0A sada ni!ta nije ogu/e učiniti do sutra ujutro kad /e gospodin .e G ily1+ viknula je+ 0nisa potaknula ni ovu prosidbu+ ni aharad8inuH1 > očaju se okrenula na drugu stranu) 0=ospo9i.a.ariana je čvrsto stisnula zube kako ne bi vrisnula od bijesa i pogledala je van+ go ilu svjetlu.u G ily+ gospo9i.a .rnini) 07akav to iris nosi!+ .u :anny+ gospodina .ila 8uti veo preko .oj brat odlučio je sačuvati tvoj ugled koliko god bude ogao) Ali čuvanje tvoje časti+ dakako+ nije u njegovoj o/i)1 .a :anny) $okrila je nos rupči/e ) $ro e!koljila se na podiju pokraj .avih sikha te Guropljana u .

a G ily je+ pokraj pokrivene .oran glasno uzdahnuv!i kad su troji.o na glavi vukao se pre a 8enski odaja a uz po o/ zdepastog čovjeka u skro noj odje/i) =ospo9i.e1+ prosiktala je) 04vorski odvjetnik dolazi čuti tvoj pristanakH A ti se nerazborito otkriva!H1 Sjela je na podij+ zve.a nesigurno čekala pred zasloni a sve dok se nisu pojavila dva eunuha+ nose/i stol.e) 05vo se vi!e doi a kao kosti irana zabava nego kao vjenčanje1+ pro r ljala je gospo9i.ariana je na trenutak osjetila kako njegov o/an pogled prodire kroz zaslon i probada njezino sr.a sjela pred zaslon+ 0vrije e je)1 Beik -alijulah podignuo je ruku) "ako je nije ogao vidjeti+ .a G ily+ 0i bit /u vrlo sretna kad ovaj bes isleni obred zavr!i)1 .a :anny gurnula je .ariana je pustila veo da joj padne u krilo i prsti a začepila u!i) Tijela pokraj nje su se pro e!koljila) Ne!to se govorilo) $ritisnula je prste jače u u!i) "zvadila ih je kad je osjetila udara.ora re/i da+ kad bih i ala u!i poput otvorenih vrata kočije+ ne bih izabrala kosti s valjkasto kapo visoko jednu stopu)1 .) 5n je na glavi i ao visoku kapu) Beik -alijulah) .e) 0Ah1+ izjavila je .ariana je suspregnula vapaj) 'lado:enja ?a prvo dvoji.ariana je podignula rub vela i pogledala ispod njega) Stariji+ bradati čovjek s pleteno kapi.o krenuo je jo! jedan u!kara.oran bibi+ izjavljuje da je prisutna)1 319 . lakto ) 05dgovori u1+ prosiktala je .oran) 0De li ona prisutnaC1 upitao je starčev glas) 0Dest1+ odgovorila je .arianu) 0De li taj zdepasti ladi/ lado8enjaC1 !apnula je) .oran) 0Da+ .ariana se ukočila+ a očaj je počeo bujati u njoj) ?a!to je !eik govorio o njezinoj hrabrosti i o ljubavi koju je osje/ala pre a Saburu+ a tada joj na prijevaru oduzeo čast i 8ivotC Tri su u!kar.estidni.a :anny) 0.nula) "Ne 8eli znati !to je ta prosta 8ena rekla1+ izjavila je gospo9i.ariane+ za!u!tala i ! r.0.kaju/i nakito ) =ospo9i.

arianaC1 jednoglasno su upitale gospo9i.arianin veo) 03e.arianinih gri iznih vjenčanih hlača te joj preko glave navukla ko!ulju od istog brokata) 0Gto)1 .arianu za ruku) .a+ 8vakala 320 .oran je povukla .ariana je trepnula) 7ad je alo bolje raz islila+ odbijanje bi bilo pogre!ka) .ariana je ponovno posrtala niza stube) Bto je stara.a :anny) .e su ki nule) 0Ne+ kosa nije dobra)1 7aran+ 8ena krupnog li.a G ily) 0.oran) .u .oran je uz aknula) 0Do! alo pa s o spre ne)1 $ro atrači.isli da je vrlo hrabra+ nakon svega !to su joj ti ljudi)))1 "1ristat ćeš ! $rijete/i prsti u!tipnuli su .oran bi je sa o vratila dolje u odaje te je nastavila ka8njavati) Ali ako pristane+ za nekoliko sati krenut /e u !eikovu ku/u) Nije li planirala po svaku .ariana+ zar odbija! udati se za tog čovjekaC1 =ospo9i.i svoji da a a da se pridru8e drugi Gnglezi a1+ zapovjedila je+ 0dok te i odijeva o za vjenčanje)1 5sje/aju/i bol u sr.ariana nije odgovorila) $ognuta u svojoj asnoj odje/i+ napola je slu!ala upute i olitve na otegnuto arapsko ) 7ad je u dvori!tu zasvirala neskladna glazba+ .u+ .ariana je udahnula) 0Ne1+ rekla je kroz veo+ o!tro i razgovijetno) "Ne pristaje )1 0Bto znači 5na)NC1 upitala je gospo9i.a G ily i gospo9i.aria bibi1+ rekao je pro ukao stari glas+ 0bez prisile udati se za Hasana Ali 7ana 7arakojuC1 9ez prisile? 0Bto pitajuC1 upitala je gospo9i.ijenu pobje/i iz tvr9aveC 0$ristaje 1+ rekla je pro ukli glaso ) 0Bto si rekla+ .0$ristaje li .a :anny svoji hinjeni !apato ) 0=ovori1+ zapovjedila je .a :anny naglo je udahnula) 0.oran+ čije su oči tako9er bile okru8ene ta ni krugovi a u ora+ svezala je uzi. rekaoC 7ako je i e njezinu supruguC Nakon !to su je napokon okupale+ osu!ile joj kosu+ obojile oči i u ko8u utrljale bade ovo ulje+ jedva je stajala od u ora) .

e za pričvr!/ivanje) $retra8iv!i drvenu kutiju za nakit+ izvadila je dvanaest ravnih niski bisera+ od kojih je svaka na jedno kraju i ala o ču+ a na drugo velik+ sjajan biser) 0Gto) 5vo /e po o/i1+ rekla je povukav!i .+ oslobodila je ogrli.oran je preko .oran je glasno uzdahnula) 0?ar ne čuje! zvukove odozgoC1 Nestrpljivo je pokazala pre a prozoru+ a njezini su prsteni bljesnuli) 0Sada te ora o odvesti ona o) Ne a o vre ena za tra/enje)1 >hvativ!i .arianu za bradu+ izvukla je granči.je dok je govorila) 0$ogledaj) "zgleda kao čupava griva)1 Fupava grivaH Ho/e li se ikada oporaviti od uvreda koje su joj upu/ene u protekla dva danaC .oran islila rekav!i da odje/a 0nije osobito rasko!na1C .ariani+ zagledana u njezin nos) .u ni a te joj jedni odlučni pokreto ugurala nosni prsten kroz nos) 5baviv!i taj posao+ od aknula se i nagnula glavu) 0Sad s o gotove1+ rekla je) .ariana nikada do tada nije nosila toliko rasko!nu odje/u) Dedan ko ad nakita ostao je pri!iven za jastuči/) .ariana je pokrila li.u od bisera i s aragda s bar!unastog jastuči/a) 0.arianu za kosu) 0To /e biti na! vjenčani dar)1 5d aknula se i stisnula oči) 0"zgleda! kako valja)1 7i nula je) 0<ijepa si nevjesta) 5dje/a koju su poslali dovoljno je dobra) Nije osobito rasko!na+ ali naposljetku+ i ali su s rtni slučaj u obitelji)1 Bto je .ariana je gledala s e9e ukrasne uzorke na svoji ruka a+ slo8ene poput ra ornog 6iligrana prozora prostorije u kojoj je stajala) $ro otrila je svoja četiri 321 .arianine brokatne ko!ulje spustila gri iznu haljinu od 6ine izvezene tkanine) 0?a!to svi kritizirajuC1 pro r ljala je trgaju/i privre ene !avove koji su te8ak veo s resa a dr8ali u uredno kvadratu) 0$ahH ?ar isle da jo! nikada nisa odijevala nevjestuC1 $rekinuv!i kona.arianine glave i pote8u/i uzi.u preko .e ruka a i uz aknula od ahuju/i glavo ) 0Ne1+ viknula je) 0NeH1 .udi irna1+ zapovjedila je stavljaju/i ogrli.oran ga je oslobodila i pri!la .

ariana 8ele/i da svi odu) Tijela na podiju po aknula su se stvaraju/i jesto za prido!li.ariane) To nije bila kralji.aklino ukra!ene narukvi. koji su bili ukra!eni rukavi) $reostali nakit le8ao joj je na čelu) Nos+ koji ju je jako pekao kad joj je stavljen prsten+ sada ju je sa o bolio) 0>pa ti jedno+ no/as ora! obilno krvariti1+ nehajno joj je savjetovala .e) .u+ koja se od ah ugurala u pre aleni prostor pokraj .ariana je ponovno zatvorila usta+ 322 .oran pokraj nje) 0Trebali bis o dopustiti stran.e na jedno zape!/u+ te!ke zlatne kolute na drugo + aju!ne bisere i zlatni kona.ariana je pogledala pre a gore 2 u zadovoljno li.prstena+ dva s rubini a i biseri a te dva sa s aragdi a i biseri a+ o.a) 0.ir+ k/eri1+ irno je rekao bariton) 4ebeli prsti uhvatili su gri izni veo s resa a i podignuli ga) .arianina li.o8da jest bila lijepa+ kao i udana+ bare po njihovu i!ljenju+ ali odlučila je da /e toj orijentalnoj predstavi do/i kraj či ona sigurno napusti tvr9avu) Njezina ajka nije spo enula krv kad je iznijela svoj !turi+ ru8an opis podrijetla dje.a :anny progovorila je iz blizine) 0Dedna krupna 8ena dolazi ova o) Tko je onaC1 0Ne zna 1+ ljutito je odgovorila .e sultanije Sa6ije) 0<ijepa si+ kao !to sa znala da /e! biti1+ rekla je !eikova sestra spustiv!i veo) .i gotovo nadjačali zvukove u!kih razgovora) =ospo9i.ariana nije i ala na jeru sa !eikovi sino obaviti ijednu bračnu du8nost+ a ka oli odvratan obred koji su i ali na u u za nju) To /e od ah dati do znanja sultaniji Sa6iji) 7ad je otvorila usta kako bi to rekla+ progovorila je .a) 07rvari koliko god o8e!+ po svi plahta a) To obitelj čini vrlo sretno )1 7ad se ponovno na!la na podiju u 8enski odaja a+ .ariana je klonula od u ora) -i!e se nije trudila vidjeti kroz novi+ .oran je bila ondjeH .rveni veo) -ani su glazbeni.oran dok je od atala te8ak veo s resa a i preba.ivala ga preko .i a da vide nevjestu)1 .

a :anny stisnule su glave u .ariana nije ogla pretpostaviti kakve bi okrutnosti ogla us jeriti pre a nevjesti u obitelji) 05bavit /e o 6or alnosti i odvesti te ku/i či to bude ogu/e+ k/eri1+ rekla je sultanija Sa6ija blago hripaju/i) 0Nije na na jera provoditi vrije e ovdje) .a :anny ispustila je prigu!en zvuk kad je .e G ily) 07ako vidi kroz sve te perle i bisereC1 7ad je netko sjeo pokraj .ariana ih je irno gledala) -i!e nikada ne/e razgovarati s nji a+ nikada) 7urpno tijelo sultanije Sa6ije po aknulo se pokraj nje) 7ad je .are se sultanija Sa6ija doi ala ljubazno i razborito + iako .arianin veo ponovno podignut+ taj puta potpuno+ i kad joj je li.i ogu i ati svoju pijanku bez nas)1 04olazi lado8enja1+ netko je najavio) 4oi alo se da su oti!li svi osi sestara Gden i sultanije Sa6ije) .ariana je usred u ornog zijevanja osjetila naglu pro jenu ozračja) 07rajnje neobično1+ izjavio je glas gospo9i.rtane .rni !e!iri/i a jednu uz drugu i pogledale je kroz tunel od gri iznoEzlatne tkanine+ a njihova su usta oblikovala savr!ene krugove nije og iznena9enja) .ariana se nagnula+ vidjela se i zinula+ zapanjena svoji odrazo ) "s.u!kar.ne 8ele/i se izlo8iti opasnosti od kraljičina prijezira+ koji bi nedvojbeno izazvala svojo izjavo ) Njezina izjava !eikovoj sestri orat /e pričekati) Netko je ponovno podignuo njezin veo) =ospo9i.rno surmom.ariane+ sultanija Sa6ija počela je tiho govoriti pjevni glaso ) 0Sada nevjesta i lado8enja oraju vidjeti jedno drugo1+ rekla je !eikova sestra kad je zavr!ila) =ospo9i.a G ily i gospo9i.ariana dovela Sabura u haveli+ !eikova sestra nije ju povrijedila ni ponizila+ nego joj je sa o zahvalila za učinjenu uslugu) .e otkriveno) Netko je pred nju stavio ogledalo sa slo8eno izrezbareni okviro ) . oči u ogledalu bile su lijepe i strane) Na čelu+ iz e9u nepoznatih+ izvijenih obrva+ i ala je 323 .

arianu izbliza) 0>natoč svoj njihovoj zlobi+ znaju pripre iti nevjestu) Nikada ne bih rekla da o8e izgledati toliko lijepo) Ta je djevojka bila neugledna poput kuhinjskog lon.u :anny na kraju večeri vodili pre a njihovi nosiljka a) 07akva nevjerojatna preobrazba+ :anny1+ rekla je glaso koji je dopirao preko ra ornog dvori!ta) 0?apanjuje e da je običnu Gngleskinju ogu/e urediti tako da izgleda točno poput do a/ih 8ena) .isli na bijele do a/e 8ene+ dakako) Bteta je da lado8enja nije bio vidljiv pod svi 324 .a) 07ralji.a)1 $ola sata prije glas gospo9i.e prije no !to je netko spustio njezin veo) 0Neka vas Alah .zlatan privjesak s dragulji a+ a njegova biserna uzi.e G ily probijao se kroz buku dok su nju i gospo9i.a pro otriv!i .e su poslale nekog drugoga)1 04akako da je to ista djevojka1+ istodobno su rekle druge dvije 8ene) 0$ogledaj joj nos+ ko8u)1 -eo je ponovno od aknut) 04oista jest1+ slo8ila se stari.e+ a biseri i rubini na nje u dodirivali su joj usne) De li to stvorenje doista bila onaC $okusno je načinila gri asu i isplazila jezik upravo u trenutku kad je ogledalo nagnuto pa nije vidjela sa o sebe+ nego i par !okiranih s e9ih očiju) 5d aknuv!i vlastite niske zlata i bisera+ čovjek s kapo na glavi nakratko je pogledao njezino li.ilostivi oboje blagoslovi i podari va dug 8ivot1+ ozbiljno je rekla sultanija Sa6ija) Sat vre ena poslije .ila preko njezina li.arianin+ sada ve/ vla8an veo ponovno preba.a bila joj je skrivena u kosi) Njezina kosa vi!e nije bila s e9a+ ve/ ta na kestenjasta+ a u eke kovrče+ koje su joj padale na ra ena+ bile su upletene niske bisera) 7roz nos bio joj je provučen !irok prsten od zlatne 8i.ariana je+ ukočena od zebnje+ sjedila na katu havelija 7a ar+ okru8ena 8ena a iz !eikove obitelji) Iene iz obitelji -alijulah+ vrlo dobro/udne kad ih je zadnji put vidjela+ sada su se doi ale poput le!inara koji zure i čekaju) 0To nije djevojka koja je dovela Sabura1+ izjavila je jedna stara 8ena te .

ariana vi!e nije i ala snage prosvjedovati ili oti ati se s e9i ruka a koje su je sputavale) Napokon pora8ena+ krotko je ustala i dopustila da je djevojke odvedu u sobu u kutu+ na kraju verande) > toj su sobi bila dva pletena le8aja+ oba na je!tena+ a plahte su bile obilno posute ru8ini lati.a a i tra8i put pre a britansko taboru u Bali aru))) Sultanija Sa6ija sjedila je na svoje u uobičajeno jestu+ naslonjena na zid) 5dlučiv!i napokon re/i Sa6iji kako ne 8eli nastaviti s to predstavo braka+ .ora razgovarati s va a1+ počela je+ a e9u drugi 8ena a začuo se 8a or iznena9enja) 0.ijelo je stra!nije i odvratnije od onoga !to joj je a a opisala) 5sje/ala je kako je oblijeva hladan znoj) $rivukla je koljena prsi a) > soba a na katu nije bilo stra8ara eunuha+ na vrati a nije bilo naoru8anih u!kara.ariana se pro e!koljila) Bto su te 8ene čekaleC Bto god to bilo+ za.ariani) 7ako li su se sve doi ale nevini a+ te 8ene iz obitelji -alijulah+ djevojke su ru enjele+ a sultanija Sa6ija zadovoljno je ki ala sa a za sebe+ naslonjena na zid) .ariana stigla zavr!iti+ sultanija Sa6ija ki nula je skupini djevojaka koje su ustale+ do!le k nji a i ispru8ile ruke pre a .oni )))1 04a+ i ja sa po islila kako kao do a/a djevojka izgleda vrlo lijepo)1 "+oista.a je izgledala kao prilično opasno oru8je+ 325 .ora va re/i da)))1 Sa6ija se na r!tila) 0Ne sada+ k/eri) -rije e je da krene!)1 0Ne+ oli vas+ ora va sada re/i)))1 $rije no !to je .ariana je dopuzala do nje+ vuku/i te8ak vez i rese za sobo ) 0.a) ?a islila je kako u vjenčanoj odje/i trči račni uli. :anny)1 .ariana je pod njezino svjetlo!/u gledala kako djevojke odlaze trče/i+ osvr/u se preko ra ena i s ijulje kroz prste) Sjela je) >ljani.a a) Na izrezbareno stolu gorjela je uljani.ilo joj je preostalo sa o oti ati se+ ali .a) .

ariana se jedva di!u/i do!uljala do drugog kreveta) Tiho je legla+ pokrila se pokrivače i poto se nagnula kako bi ugasila svjetiljku) 7revet pokraj nje po aknuo se i zastenjao) .rada u je bila gusta i uredno podrezana) .ariana nije okrenula glavu) Dedva je disala) .io je to visoki u!kara.i te hlača a+ skupila je hrabrost i okrenula se) Beikov sin le8ao je opru8en na jedno krevetu+ zatvorenih očiju+ s ruka a ispod glave+ usana raz aknutih pod brkovi a) . u izvezeno ogrtaču kojega je prije jese.ariana je spustila veo i haljinu izvezenu biseri a na !krinju) " dalje u gri iznoj tuni.ije+ kao da sa o izra8ava činjeni.ila je lijepa+ savr!eno oblikovana+ zaobljenih prstiju) $odignula se i pokazala kut sobe) 0Trebala bi skinuti te te!ke stvari i nakit1+ rekao je) 0Stavi ih ona o+ na !krinju)1 7ad vi!e ne bude optere/ena slo8eno odje/o + ogla bi doista pru8iti otpor) > kutu je+ okrenuta le9i a pre a nje u+ uklonila prsten iz nosa te uz gri asu povukla niske bisera iz kose) Ho/e li biti sa iC 7oliko /e dugo o/i izbjegavati pogledati gaC 04rago i je da ogu le/i1+ rekao je) 04anas sa projahao četrdeset ilja+ iz 7asura)1 .ali+ dakako+ bila je upaljena i prouzročila bi po8ar ako bi je poku!ala upotrijebiti) Tko /e u/i u sobu i krenuti pre a njojC Bto /e joj učinitiC S vrata se začuo zvuk) .ariana je poput noja 8urno povukla veo te kroz njegove rese vidjela kako se zavjesa po iče i kako prilika u bijelo zastaje prije no !to je u!la) 7revet je za!kripao kad je ta osoba sjela pokraj nje) .u) 3uka se po aknula pokraj nje+ na njegovu koljenu) .iris sandalovine ispunio je zrak) =dje je ve/ osjetila taj irisC 0Nisi izgledala strano kad sa te vidio+ ali u ogledalu nisa ogao vidjeti nogo)1 =las u je bio ugodan poput !eikova+ ali bez odula. dana slijedila iz !atora za durbar+ čovjek koji se kasnije+ u suza a pojavio pokraj nje nedaleko od topova+ koji je čak i tada irisao na sandalovinu) Nije bio ni alo sličan !eiku) 5či su u i dalje bile zatvorene) .ariana se 326 .

e1+ rekao je) 7ad se ona nije po aknula+ uhvatio ju je za ra ena i okrenuo pre a sebi) 5na je sa o ogla podignuti glavu+ tijela zgrčenog u obrani+ previ!e upla!ena da bi i trepnula) 5n ju je pro atrao+ i dalje dr8e/i prste na njezini ra eni a+ a kap.ukočila+ i dalje ispru8ene ruke+ ole/i da se on sa o okre/e u snu) 5n nije spavao) $ogledi su i se sreli kad se on dignuo i sjeo na rub kreveta) >stao je ne rekav!i ni!ta) 7ad je krenuo pre a njoj+ ona se okrenula na drugu stranu te svoje po no pripre ljeno i na irisano tijelo sklupčala na drugo kraju kreveta+ čvrsto zatvorenih očiju+ pokriv!i usta !ako ) 4oi alo se da njezino isprekidano disanje ispunjava .ili su u pravu1+ rekao je) 0Ne izgleda! strano)1 5či su u bile o.rtane ta ni rlja a kao i kad ga je prvi put vidjela) Sada se izraz njegova li.ijelu sobu) "zvana se nije čulo ni!ta) Njegova se te8ina spustila pokraj nje) 0$oka8i i li.aknuo je ruku s njezina ra ena i okrenuo se) 0Ne a potrebe za straho 1+ rekao je prigu!eni glaso + okrenuv!i joj le9a) 0Spasila si ojeg sina) 4uguje ti)1 >stao je) 0Spavaj+ bibi1+ tiho je rekao i vratio se u svoj krevet) 0Spavaj)1 327 .i su u bili te!ki kao i Saburu kad je bio pospan) 0.a pro ijenio) $očeo je br8e disati) =ledaju/i njezina usta+ nagnuo se pre a njoj+ a tada se od aknuo kad se ona naglo trznula i od aknula !iro otvorenih očiju) 04akle1+ tiho je rekao+ 0boji! e se)1 .

a M ariana je kroz gustu aglu doplivala do svijesti) 7ad se sjetila doga9aja prethodne no/i+ ostala je irno le8ati zadr8av!i dah+ i oslu!kivala) De li on jo! ondje+ na drugo krevetuC Ti!ina) 5tvorila je oči i prinijela je ruku vratu) 4ok je skidala drugi nakit+ zaboravila je ogrli.(R) poglavlje Fetvrtak+ 2T) prosin.alena djevojka stidljivo je u!la nose/i uredno slo8enu odje/u) Tragovi ru8inih lati.ila je na sigurno i neozlije9ena) 4anas dolazi gospodin .a.u koja je sada slobodno le8ala+ njezina gruba uzi.a+ zgnječenih do duboke ljubičaste 328 .rpljena da bi osje/ala olak!anje koje ju je tada preplavilo od glave do pete) 7akva sre/aH .u i u toplini ispod pokrivača) 7ad ju je Hasan pro!le no/i ostavio da spava+ bila je previ!e is.a bila joj je obavijena oko vrata+ a biserne i s aragdne perle bile su joj zapletene u kosi) Sunčeva svjedost prodirala je u sobu kroz zatvorene kapke) Na !krinji u kutu le8ao je njezin veo s resa a i preostali nakit kako ih je ostavila) Njezina izvezena haljina pala je sa !krinje pa je le8ala na podu+ a biseri i vez sjali su na pruga a svjetlosti s prozora) 5prezno je okrenula glavu) Na krevetu pokraj nje nije bilo nikoga+ plahte su bile izgu8vane+ a pokrivač bačen na stranu) $rivukla je koljena u8ivaju/i u svje8e zraku na li.naghten) Nado ak je slobodi) Netko je od aknuo zavjesu na ulazu) .

ariana je okrenula 6ino izra9enu zlatnu ogrli.a a poda+ .arianinu jastuku i na plahta a oba kreveta) 4jevojka ih je pogledala+ a poto je upitno pogledala .rvenos e9e boje te ekani !al iste boje) 05vo /ete odjenuti na sastanak sa 8ena a) Fekaju vas u velikoj sobi)1 <i.ariana se nas ije!ila) 04o9ite+ bhabi!. rekla je djevojka visoki glaso i uzvratila joj os ijeh) 0$okazat /u va gdje /ete se okupati)1 $ru8ila joj je paketi/ .it /e joj drago kad vas vidi u njoj)1 $ru8ila joj je svilenu torbi.ariana je počela otpetljavati ogrli.ariana je drhtala dok je posudo nalik čajniku lijevala toplu vodu po svoji ra eni a) 7ad se Hasan sino/ nagnuo nad nju+ ko8a u je ispod irisa sandalovine irisala vrelo+ kao da je opr8ena) 5dlo8ila je čajnik) ?a.a taz bha)))1 Stisnula je usne) 05 to e ne bih trebala govoriti va a+ nevjesti1+ dodala je) .ariana je ahnula ruko ) ?ar je to va8noC 5dje/a joj je bila naj anji razlog za zabrinutost) > protekla tri dana izgubila je vi!e od posu9ene haljine i dobrog steznika) 0Sa6ija bhaji pripre ila va je ovu odje/u1+ rekla je djevojka) 0.a padala joj je ispod struka) 0.u)1 Sultanija Sa6ija) .u) 03adije bih nosila svoju odje/u) .a.ora ponovno izgledati kao Gngleskinja kad se sastane s gospodino .i+ a debela+ sjajna pleteni.u) De li !eikova sestra znala !to se dogodilo 2 ili !to se nije dogodilo 2 pro!le no/iC .boje+ bili su na ploči.oli te+ za oli nekoga da i donese oje stvari iz tvr9ave) To je oja najbolja odje/a)1 4a+ njezina ko!ulja+ njezin steznik+ čarape+ plavoEbijela svilena haljina) 7ad ponovno odjene svoju odje/u+ potpuno /e se osje/ati svojo ) .arianu) Ne sjetiv!i se !to bi rekla+ .naghteno ) 4jevojka je bila nalik pti.u s uzi.o ) 0" vidite+ poslala va je lijepu zlatnu ogrli.e joj se uozbiljilo) 04akako+ orate shvatiti da se u na!oj ku/i i dalje tuguje za jadno .habi+ va!e stvari nisu stigle iz tvr9ave)1 .ijelo je s atrao kako i a pravo učiniti s njo !to god 8eli+ ali nije učinio ni!ta) Sa o ju je 329 .

e i pru8aju/i ruke pre a .ariana je podignula glavu i vidjela kako Sa6ija bri!e suze svoji bijeli pa učni velo ) Njezin je uzdah ispunio sobu) 05vo su te!ki trenu.i) 7o8a joj je+ nauljena i bez dlaka+ bila bestidno glatka) > sobi je bilo dje.za i!ljeno pogledao i poto ju je ostavio na iru) Tu /e ljubaznost zauvijek upa titi+ kao i ugodan+ opr8en iris njegove ko8e) Nedugo poto napeto je odr8avala ravnote8u na ulazu u veliku sobu izuvaju/i nove+ izvezene papuče s zavijeni prednji dijelo ) $oru enjela je kad ih je pridru8ila hrpi pokraj vrata) 7ako li je čudno stidjeti se zbog nečega !to se nije dogodilo) Sultanija Sa6ija pozvala ju je pokazav!i slobodno jesto pokraj nje+ na podu prekriveno tkanino ) Iene su !aptale kad je .ariani) 0AnEnahH1 > sobi je zavladala ti!ina) 7ako li je bilo divno ponovno zagrliti SaburaH $oljubila ga je u tje e i 8eljno udisala njegov dječji iris kad je on pru8io ruke kako bi se igrao zlatni gu bi a njezine duge svilene ko!ulje) ?apahnuo ju je skupni uzdah) Sultanija Sa6ija je ! r.i+ toliko različita od njezine neposlu!ne kose da je ogla pripadati nekoj drugoj djevoj.i1+ 330 .nula) ?ar plačeC " dalje ljuljaju/i Sabura+ .e+ predaleko da bi je opazio) Njegov je veseli s ijeh dopro do nje dok ga je djevojči.ariana pro!la iz e9u njih i čučnula pokraj !eikove sestre) $oznata 8ena s raz aknuti zubi a potap!ala ju je po koljenu) Dedna vrlo stara 8ena sa sultanijine druge strane s ije!ila se u prazno) .ez steznika i podsuknji njezino se tijelo osje/alo nesputano i izlo8eno) $odignula je ruku kako bi dodirnula nepoznatu glatko/u svoje kose koja joj je padala niz le9a u svilenoj pleteni.ariani je njezina nova odje/a bila neobična i putena) .a stara !est ili seda godina sjajnih očiju vukla po podu dr8e/i ga ispod pazuha) 0AnEnahH1 -idio ju je) Skočio je viču/i u naručju djevojči.e) $ogledo je potra8ila Sabura i ugledala ga nedaleko od ulaza+ sa skupino druge dje.

alo dalje nije o se ljuljala ala 8ena u bijeloj odje/i) .a taz .a.duboki glaso rekla je !eikova sestra) 0Te!ki trenu.ano slijedio Hasanov brak s ovo strankinjo ) Sve suosje/a o s patnjo njezine ajke)1 .oran bibi je bila u pravu) =ospo9i.ariana je te!ko progutala) Ti ljudi nisu je 8eljeli) 7ako bi je i 8eljeliC Dedini koji ju je e9u nji a istinski 8elio bio je Sabur) 5n je tada bio u ruka a svoje debele ro9akinje koja ga je dr8ala podalje od nogih alenih+ ispru8enih ruku) 331 .a G ily je bila u pravu) Ta je ponuda doista bila istinska+ a ona ju je prihvatila pred stotinu ljudi+ uključuju/i Harryja :itzgeralda+ njezinog :itzgeralda u plavoj odori koji ju je poljubio i usre/io) Sve si je to sa a učinila) ?abrinuti glas progovorio je pokraj nje) 0De li nevjesti lo!eC1 Nevjesti Suspre8u/i suze+ .ano u rla+ njezino dijete ostalo sa o e9u neznanka a u tvr9avi+ u 8ivotnoj opasnosti)1 $ogledala je .arianu) 0?na o i da je+ nakon !to je ova hrabra strankinja spasila Sabura+ oj brat prepoznao njezinu hrabrost te njezinu ljubav pre a na!e djetetu i zaključio kako je Alahova volja da ona ostane uz Sabura+ kako bi ga !titila i kako bi na po ogla podignuti ga)1 ?astala je i naka!ljala se) 0?bog toga s o je vezali u brak s Hasano )1 'i s o je vezali u brak) Beikova je ponuda bila istinskaH .ariana je pustila Sabura i okrenula se pre a zidu kad se učnina podignula iz njezina trbuha pre a grlu) .naghtenu i britansko taboruC 7ako /e ih uvjeriti da je doista vjerovala kako je taj brak varkaC " !to s njezino obiteljiC Bto s jadni a a o i tato koji kod ku/e i dalje čekaju vijesti o njezini zaruka a za GnglezaC 0Sa o Alah zna1+ rekla je sultanija Sa6ija+ 0koliko nas je zaboljelo i koliko s o bile zbunjene kad je toliko brzo nakon s rti na!e drage .a taz .i) Svi se sje/a o kako je+ kad je na!a draga .ariana je gledala kako Sabur trčkaraju/i odlazi od nje) 7ako /e iza/i na oči gospodinu .

a.o8da /e ova strankinja1+ tiho je rekla jedna 8ena ki aju/i pre a 8eni koja je drhte/i od starosti sjedila pokraj sultanije Sa6ije+ 0voljeti Sabura kao !to je bhaji Te ina voljela Sa6iju i -alijulaha kad su kao dje.e o ek!ava dok joj prilazi+ vidjele s o kako zablista) Tje!i nas njezina ljubav pre a na!e u djetetu koje je ostalo bez ajke) Svi a su na poznate 8ene koje hine ljubav pre a udovčevoj dje.a a i !kropila po 332 .uttu+ njegovu 8ivu aktivnost toliko drugačiju od ira te sobe u !eikovoj ku/i) =ospodin .u bez ajke koja oraju trpjeti r8nju očeve druge supruge)1 .a ostali siročad) Takva je ljubav uistinu rijetka)1 Sabur je ponovno oti!ao+ privučen dozivanje druge dje.arianu+ Sabur se igoljio kako bi ga spustila+ a tada je po8urio k njoj te joj dra8esno+ uz tup udara.naghten uskoro /e sti/i u posjet !eiku) Nije se trebala pla!iti da /e se i oi/i s nji 2 jasno /e ga vidjeti jer /e sjediti pokraj !eikova podija u dvori!tu+ a 8ene /e se sjatiti na prozore kako bi vidjele stranoga gospodina) 5na /e si/i kako bi se sastala s nji i tada /e zahtijevati da je odvede u britanski tabor) 5sra o/ena ili ne+ do večeri /e biti u svoje !atoru+ stajat /e nad svoji !krinja a prije no !to se odjene za večeru+ govorit /e 4ittuu koje haljine da joj spakira) Iene su utonule u konte plativnu ti!inu) -ani je počelo ki!iti+ ki!a je prskala po prozorski klupi.+ sjeo u krilo) 5na ga je zahvalno zagrlila i pritisnula obraz o njegovu glavi.i kako bi u!le u njegovu obitelj) Sa8alijeva o dje.e) .=ledaju/i .ariana je ruka a obuj ila noge i zagledala se kroz prozor+ u oblačno nebo+ za i!ljaju/i da je ponovno u britansko taboru) ?a i!ljala je kako se tabor pripre a za povratak u Cal.nula+ po8eljev!i da i a rupči/) 5na nedvojbeno nikada nije 8eljela 0u/i1 u tu do a/u obitelj) 0.u) 7ad bi ga bare ogla odvesti odatle+ bili bi silno sretni sa i))) Sultanija Sa6ija ponovno je uzdahnula) 0Ali ora o i ati na u u koliko Hasanova nova supruga voli na!eg Sabura) Njezina ljubav pre a nje u očita je) -idjele s o kako joj li.ariana je ! r.

i a brkova dojurio i te!ko di!u/i stao na ulazu te pogledo prona!ao .a.ariana je osjetila kako joj se krv is.ilal+ nespretni sanjar+ pripovjedač) To nije dobro+ ni alo dobro)1 333 .ilala+ Alahjara i ene)1 Dedna je 8ena od ahnula glavo ) 0Sa o Sa6ijin unuk+ sluga i .i li je .ritan.ariana je poravnala svilu preko jednog koljena) Bto ako se gospodinu .ijedila iz li. nani&! Sve su 8ene podignule glavu kad je visoki dječak s rijetki poče.i jednostavno ostaviliC Ne+ za.a) > zraku je visjelo nepostavljeno pitanje) 4ječak je odgovorio na njega prije no !to je postavljeno) 0> ku/i ne a u!kara.naghtenu ne!to dogodilo pa uop/e ne do9eC ?adrhtala je) Bto ako do9e+ ali ona nekako bude spriječena oti/i s nji C .ravno + popločeno krovu nad njihovi glava a) $očasna stra8a ve/ je oti!la pridru8iti se pohodu na 7abul) :itzgerald je sada za.ijelo rzi) . posjeduje duboko znanje) 7ad su se njezine oči sino/ sastale s njegovi kroz zaslon od trstike+ doi alo se da je u nji a obe/anje koje ona nije shvatila) Nagnula se pre a sultaniji Sa6iji) 0S ije li+ oli vas1+ rekla je !to je ljubaznije ogla+ 0po/i pozdraviti !eika -alijulahaC1 0BtoC1 Sultanija Sa6ija doi ala se zaprepa!teno ) 0$a+ k/eri+ danas ga ne o8e! vidjeti) 7u/i dolazi tek poslijepodne+ a tada /e i ati goste)1 "Nani.arianu i Sabura) 0Naoru8ani ljudi do!li su iz tvr9aveH1 upla!eno je pro u ljao) 0Fekaju u dvori!tu) 7a8u da su do!li po Sabura i Guropljanku) -i orate spakirati njihovu odje/u) 7a8u da /e Sabur i ta 8ena zauvijek 8ivjeti u tvr9avi kao aharad8ini gostiH1 .u vlastita jezika) No bili su je ostavili u tvr9avi i oti!li) 7ad bi bare vidjela budu/nostH Ali netko je ovdje u haveliju znao njezinu budu/nost) 7ako je ogla zaboravitiC Bto god osje/ala o !eikovoj bračnoj ponudi+ bila je uvjerena da taj stara.a osi ujaka .ijelo ne bi) Ne bi je zauvijek ostavili ovdje+ da nikada vi!e ne jede svoju hranu ili čuje poznatu kaden.

a jedno po jedno) 0pijuni? 0Ne zna o koliko se na!ih slugu okrenulo protiv nas1+ nastavila je Sa6ija+ 0ali ne s ije o ih previ!e kriviti) .e za!utjela je i podignula pogled) "z kuta sobe progovorila je jedna 8ena) 0Nije u redu1+ glasno se pobunila+ 0da odvedu Sabura) 7ako o8e oti/i u tvr9avuC 5n nije aharad8in robH1 Sultanija Sa6ija u!utkala ju je ljutiti pogledo ) 0Dahja+ zlato1+ rekla je dječaku nadjačavaju/i zvuk ki!e+ 0po9i dolje) 3e.4je.itirala bes islene pjes i.ez osvrtanja pre!ao je preko okre verande i zaklepetao niza stube) Sultanija Sa6ija irni je pogledo pre!la preko sobe i zaustavila ga na jedinoj 8eni koja je bila odjevena poput slu!kinje) 0.i aharad8ini ljudi a da /e na biti potrebno neko vrije e da pripre i o Sabura i tu 8enu) 3e.ipele i oti!la te!ki korako + sultanija Sa6ija se naka!ljala) 0Bpijuni1+ grubo je rekla) 0> ovoj ku/i i a !pijuna)1 $odignula je ruku+ uti!avaju/i uzvike iznena9enja) .o8da su na a ljeni zlato + a o8da se pla!e za svoj 8ivot ili za svoju obitelj) Ali zna o da /e e9u na!i sluga a uvijek biti onih koji a o8e o vjerovati+ koji a čak o8e o povjeriti svoj 8ivot) 0Sada i a o sa o nekoliko drago.ariana je pro atrala li.jenih trenutaka da spasi o Sabura) Nipo!to ne s ije o dopustiti da ponovno padne u ruke dvora) 7ao !to s o svi čuli+ aharad8a o8e 334 .a koji je pitala usudi li se koja progovoriti) 7ad je stara slu!kinja ugurala stopala u svoje .a koja je Saburu re.a ih sve znaju) ?a.i i i da Sabur i a vru/i.u) 3e.ina+ donesi na vo/e1+ zapovjedila je uz izraz li.a koja su se igrala na podu odjedno su zinula gledaju/i visokog dječaka+ a njihovo je brbljanje naglo utihnulo) 4jevojči.ijelo o8e o)))1 Sultanija Sa6ija o!tro je ki nula) 0"di+ Dahja)1 Sve oči bile su uprte u dječaka) 5n je poru enio+ a tada se ukočeno okrenuo) .oja dje.i i da s o i ali slučaj boginja e9u sluga a u staji)1 4ječak je oklijevao) 0Ali+ nani)))1 >pla!eni glasovi !aputali su oko .ariane) 0?a!to ih ne sakrije oC1 0> ovoj je ku/i nogo skrovitih jesta)1 0.

ogle s o sa o čekati ovdje i svi sila a oliti za njegov siguran povratak) Nis o znale odakle bi na ogla sti/i po o/) A sada kad je on ponovno u stra!noj opasnosti+ na!e su okolnosti drugačije) 5vaj /e o ga put i spasiti+ uz po o/ Alaha Sa ilosnog)1 Nesiguran uzdah puhnuo je kroz sobu) 05vaj put1+ nastavila je Sa6ija privlače/i svoju publiku+ 0na!a nevjesta+ lada An*rezi 8ena koja je+ ne obaziru/i se na opasnost za vlastiti 8ivot+ uzela Sabura iz ruku njegova sluge u ?latno hra u te ga sa a sigurno vratila ku/i+ na a)1 =lave su zakli ale u znak slaganja) Stidljiva djevojka nedaleko od .ariani ostavila ogu/nost da je odbije) .ano u rla1+ nastavila je+ 0 i nis o ogle po o/i Saburu) .a taz .ijelo okupila tri ili četiri reda zainteresiranih ljudi) .udu/i da nikada nije vidjela uli.ariana je osje/ala lupanje u sljepoočni.svaki čas u rijeti) Ako u re+ Saburov 8ivot bit /e bezvrijedan)1 .a oko sebe) 07ad je .u izvan havelija+ nije ogla znati koliko ljudi neprestano prolazi ispred velikih izrezbarenih vrata havelija) Ako je koji prolaznik vidio kako aharad8ini ljudi ulaze+ ondje su se ve/ za. asti prsto probola zrak) 0Sa o je ona e9u na a u stanju napustiti ovu ku/u kako bude bilo potrebno) Na!a je nevjesta iskusila vanjski svijet+ dok i i a o sa o znanje) 5na /e učiniti ono !to /e biti potrebno 2 zar ne+ k/eriC1 To posljednje zapravo nije bilo pitanje+ nego zapovijed izrečena duboki glaso ) $a ipak+ Sa6ija je .a a) $ogledo je potra8ila Sabura i ugledala ga u ruka a tanke djevojke koja je otvorenih usta gledala sultaniju Sa6iju) Sa6ija je pro atrala li.ariane prvi put ju je pogledala u oči) Sa6ija je bu.isli su joj bile unjevite) Napustiti kuću kako bude bilo potrebno Bto je Sa6ija ti e islilaC .ariana je obrisala vla8ne dlanove o koljena) 5na i Sabur ne ogu neopa8eni iza/i iz havelija) Bto /e i se dogoditi ako ih uhvateC Nije trebala pitati) 5 Das inovoj kuli znala je dovoljno) Sabura nitko ne/e za!tititi od gnjeva ljubo ornih kralji.a) Nju nitko ne/e spasiti od 335 .

aharad8ina gnjeva) 7i!a je u!la u kutu obli8njeg prozora i slijevala se niz zid) Sultanija Sa6ija je čekala+ zagledana u .arianino li.e) Sabur ju je gledao s drugog kraja sobe s isti pogledo očekivanja u okrugli oči a+ koji ju je osvojio pred ?latni hra o ) ?ar je to bilo prije sa o jedanaest danaC ?bog tog se pogleda osje/ala sposobno za bilo !to) 04a1+ odgovorila je drugi put od jučer) 0Ho/u)1 >dahnula je) 0>činit /u !to god va bude bilo potrebno)1 336 .

u soli na pladnju i pru8ila je starijoj 8eni pokraj sebe) 0Dedi+ A id8an1+ viknula je stari.i u uho) Stari.arianinu sobu) 0?arin+ donesi i najstariju burku koju prona9e!) Ah+ evo .(S) poglavlje S ultanija Sa6ija okrenula se pre a djevoj.i zavjesu za sobo )1 Nagnula se pre a .ine s vo/e 1+ dodala je tono upozorenja kad je starija slu!kinja polako u!la nose/i pladanj s naranča a i guava a) Sav je 8a or u uknuo) 0Bpijuni1+ prosiktao je netko ispod glasa) >zev!i jednu guavu i o!tar no8 s pladnja+ sultanija Sa6ija vje!ti je ruka a izrezak kri!ku ru8ičastog esa+ dodirnula njo e hrpi.eansko putovanje koje je tebe donijelo ova o) Neke od na!ih 8ena ne/e vjerovati da o8e! uspjeti u bijegu koji i a na u u) 4ruge /e vidjeti da je taj plan razborit i vjerovat /e u njega) > svako slučaju+ na!e olitve i na!a sr.ariani) 0$ogledaj 8ene koje su pred tobo 1+ tiho je rekla u!ki glaso ) 0To je oja obitelj) Neke su udre+ neke nisu+ ali sve su dobro/udne+ svaka na svoj način)1 Stavila je ruku na .arianino koljeno) 0?ajedno /e o krenuti na putovanje koje /e od na!eg iskustva biti daleko koliko i o.i u neka od ah do9e ova o) Neka na vrati a čeka oje upute) "di i navu.i koja je do!la u .ariana joj se polako pribli8ila nadaju/i se upiti ne!to njezine s irenosti) 05stavi na pladanj+ .ina1+ rekla je Sa6ija slu!kinji+ 0i pozovi Alahjara) 3e.e sultanije Sa6ije nije otkrivalo tjeskobu) .a bit /e s tobo )1 337 .a je ukočeno ruko uzela vo/e i poslu!no ga stavila u usta) <i.

a) Sultanija Sa6ija zatra8ila je pozornost) Iene su se nagnule naprijed kako bi je čule preko plju!tanja ki!e) 0Tko je1+ viknula je Sa6ija) 0Da sa + Alahjar+ begu sahib1+ odgovorio je u!ki glas) 05vo je <alaEjijev osobni sluga1+ . ne uzi a opiju 1+ odlučno je rekla sultanija Sa6ija nadjačavaju/i bubnjanje ki!nih kapi) 0>zi a ga ve/ trideset godina)1 Iene su se nas ije!ile) "Ji.u opiju a1+ zapovjedila je sultanija Sa6ija) ..ariana je zadrhtala) Sultanija Sa6ija pokraj nje zračila je postojano s ireno!/u) 4je.u+ čuvaru ostave+ i uz i alu kugli. begu sahib1+ rekao je u!ki glas nakon stanke) 04onesi opiju ova o1+ nastavila je sultanija Sa6ija+ 0i iz ostave donesi ko!aru+ najve/u koju i a o) $oto /e! čekati vani dok iz ove sobe ne iza9e 8ena koja /e ti se pridru8iti) 5 ovi uputa a ne s ije! re/i niko e) 3azu ije! liC1 0Di+ sahib)1 338 .a su !ap/u/i i !u!kaju/i iza!la+ ve/a nose/i anju+ i ostao je sa o Sabur) Iene su čekale+ po iču/i sa o oči+ sve dok dubok ka!alj s onu stranu zavjese nije najavio prisutnost u!kar.ariani je !apnula djevojka njezine dobi) 0Alahjar+ idi k svoje stri.a nevoljko ustaju i staju u ozbiljan s e9oko8i red) Sultanija Sa6ija strogo ih je pogledala) 0Sada svi orate iza/i iz ove sobe1+ rekla je) 0Fuvanje tajni o8e biti te!ko) Ako ne budete ovdje+ nitko od vas ne o8e slučajno izdati va!ega alog brata)1 .o+ ustanite)1 .ariana je gledala kako dje.ariana je trepnula) 5piju C S onu stranu zavjese začuo se nerazgovijetan odgovor) 0Ne ora! e poku!avati uvjeriti da tvoj stri.zdati .ariana je te!ko progutala nastoje/i ne isliti na opasnost) 04oista se nada 1+ dodala je sultanija Sa6ija glasnije+ na r!teno gledaju/i po prepunoj sobi+ 0da nijedna od vas ne/e re/i ni riječi o ovo e !to na jerava o učiniti) 4je.

aC1 upitala je sve u sobi+ 0kad se po8eli o počastiti njegovi d8alebiji a+ ladui a i gulab d8a uni aC " nije li ta prodavaoni.r!ava 8ena nedaleko od .ariana je osjetila iznenadan poriv da polo8i glavu na ekano ra e sultanije Sa6ije) 0$oslala sa po staru burku1+ dodala je !eikova sestra po alo hrapavo+ 0dugačak veo koji na!e 8ene u $and8abu nose izvan ku/e) Njo e /e o te pokriti kako bis o ti sakrili li.a u tvr9avi+ Sa6ija je s njo doista postupala kao s k/eri) $replavljena zahvalno!/u+ .ariana je ki nula) ?a razliku od zlobnih kralji.ariani) 0> gradu je poznat po ilosr9u i po razboritosti)1 .e+ kosu i odje/u)1 0$od burko /e! si/i dolje) 7ad pro9e! kroz kuhinje+ na stra8nja /e! vrata iza/i iz ove ku/e1+ rekla je sultanija Sa6ija) 0Stoga Sabur ne/e biti s tobo dok bude! izlazila iz ku/e) Njega /e ti spustiti kroz onaj prozor)1 $okazala je preko popločene verande+ prozor koji je gledao na uli.u) 0> ko!ari)1 Sve su 8ene progovorile u isti glas) Sultanija Sa6ija podignula je zapovjednički dlan) 0Ne spu!ta o li ko!aru -ikra u Anandu+ prodavaču slasti.ariane nas ije!ila se kad su svi u sobi utihnuli) 04akako+ Sa6ija je -ikra ova najbolja u!terija1+ !apnula je) 0-jeruje da /e na -ikra po o/i1+ rekla je Sa6ija .a slatki!a ve/ tri nara!taja pod na!i prozoro C1 .ariana je zurila u ki!u ispred prozora koji je Sa6ija pokazala) 7ako je sultanija Sa6ija znala !to ljudi u gradu govore o slastičaruC Sa6ija je ki nula) 0Alahjar /e uzeti Sabura iz ko!are) 5n /e ga nositi pre a 4elhijski vrati a+ a ti /e! i/i za nji ) $oto /e! za nji pro/i kroz vrata i iza/i na .arianu kao da tra8i ne!to) 07/eri1+ rekla je+ a njezin se duboki glas s ek!ao+ 0evo !to /e! učiniti)1 .estu) 5ndje /e te preuzeti jedna od na!ih nosiljki)1 Iena raz aknutih zuba podignula je ruke) 07a o /e po/iC1 339 .0Sada idi)1 Sultanija Sa6ija pro atrala je .

ariani na glavu) $ra!njavi nabori pali su joj do stopala izazvav!i takav napadaj kihanja da nije čula !to se govori kroz zavjesu) B r.ala glavu a oEta o i vidjela kako 8ene ki aju u znak odobravanja) 0Sada nitko ne/e znati da je strankinja1+ rekla je jedna od njih) .e lupalo) 07asur je ilja a daleko) Svakako moram odvesti Sabura u britanski tabor)1 > jesto odgovora sultanija Sa6ija dala je znak stidljivoj djevoj.aria ) .i te iz izrezbarenog or ara u kutu uzela knjigu prekrivenu te!ki svileni o oti a) Stala je pred .ariana je od ahnula glavo dok joj je sr.urka je stigla) ?arin je skupila jarde pa učne tkanine koji su činili burku i pa8ljivo s jestila njezinu izvezenu kapi.aria + a Alah Sa ilosni ne 8eli da zna o) 7a o god ti 8eljela otputovati+ ovaj put /e!+ ako bude volja .ariana je ponovno kihnula u svoje u pa učno !atoru) $o islila je kako nitko ne/e ni znati da je ona :ensko $ogledo je potra8ila Sabura) Spavao je u krilu jedne od svojih teta+ opu!tenog tijela+ s obrubo od nečega s e9eg i ljepljivog oko usta) Sultanija Sa6ija ustala je dr8e/i pis a u ru.u .ariani i neveselo se nas ije!ila) 05vaj svijet je čudan+ .aju/i pogledala je kroz izvezenu re8u u pa učnoj tkanini i ustanovila da nudi su8eno+ ograničeno vidno polje) 4akle+ toliko su 8ene ogle vidjeti dok su bile vani) Desu li ogle vidjeti dovoljno da bi izbjegle nezgodeC Sa strane nisu vidjele ni!ta) $okusno je po i.Sultanija Sa6ija se na r!tila) 0Trebala bi po/i u 7asur+ k Hasanu+ dakako1+ dodala je druga 8ena) 05n joj je suprug) 7a o bi po!la nego ona oC1 -al slaganja pro!ao je kroz okupljene 8ene) 0Ali+ Bali ar je ovdje)1 .arianu blago se nji!u/i+ napola zatvorenih očiju+ i r ljala ne!to) 7ad je zavr!ila+ 340 .i) 0Alia+ donesi i pero+ tintu i ne!to papira)1 5krenula se pre a .ariana je zaustila ispravan izgovor svojeg i ena+ ali je sultanija Sa6ija ve/ bila zauzeta pisanje pisa a) .o8ja+ po/i u Hasanov tabor u 7asuru)1 'ariam 5dvjetnik u tvr9avi nazvao ju je .

ariana je u!la u dvori!te za nji i za nekoliko je trenutaka bila okra do ko8e) Niska vrata s druge strane dvori!ta vodila su u usku+ popločenu uli.iljno vukao na pola puta do kraja uliči.u i .arianinu s jeru) 0>z i ovo1+ rekla je) $osegnuv!i ispod burke+ gurnula je pis a .arianinu ruku kroz nabore pa uka+ povela ju je do vrata i pru8ila knjigu+ i dalje o otanu) 0$oljubi 7urVan !ari61+ zapovjedila je) .duboko je udahnula i tri puta puhnula u .arianu du8 popločene verande) .ijedila s otvora za gledanje) -idjela je kako Alahjar prolazi pokraj naoru8anog čovjeka koji se bes.ariani u ruku) 05vo su pis a na!i ro9a.e) De li to jedan od aharad8inih ljudiC 7ad je 341 .ariana je silazila oprezno pipaju/i oko sebe+ dr8e/i pra!njavu burku podalje od stopala) > kuhinja a je bilo vru/e i vonjalo je na zagrijanu asno/u te na polukuhane začine) Iene su čučale na podu+ podalje od vreline pe/i+ te rezale luk i drobile 8utu pastu iz e9u dva ka ena) .ariana nije ni naj anje 8eljela poljubiti tu9u svetu knjigu+ ali ju je sultanija Sa6ija kroz veo pritisnula na njezine usne+ a poto je podignula kako bi+ izlaze/i iz sobe+ pro!la ispod nje) .ariana je kroz otvorena vrata vidjela kako ki!a plju!ti po alo dvori!tu popločeno opeka a) .u s prepuni jarko s jedne strane) 4a je ogla osloboditi ruke ispod okre burke+ istodobno bi ogla dodirnuti ku/e s obje strane uliči.i a koji 8ive na putu do 7asura) 5ni /e pri iti tebe i Sabura te va dati nove nosače) 4o9i)1 >hvativ!i .e) <edena voda slijevala se niz njezinu kapi.ariani bi bilo dra8e da je Sa6ija zagrli+ ali za to nije bilo vre ena) Nije bilo vre ena za strah ili čak za pozdravljanje 8ena) 0Neka te Alah Sa ilosni vodi)1 4uboki glas sultanije Sa6ije slijedio je .io je to izlaz koji je Sa6ija opisala) Alahjar joj je dao znak) .ariana je kroz svoj otvor za gledanje razabrala r!avu 6iguru čovjeka narančaste kose+ sluge koji ju je doveo !eiku kad je prvi put do!la) 7i nuo joj je i krenuo pre a usko stubi!tu koje je vodilo u kuhinje u prize lju) Stubi!te je bilo račno) .

po8urila kako bi sustigla Alahjara+ nije vidjela ka en na tlu) > padu je pru8ila ruke kako bi se za!titila i u trenu se savinula kad su njezine sputane ruke povukle te!ku burku i njezinu glavu) Darak pokraj nje vonjao je) Dedna strana burke pala je u vodu i bila je natopljena prljav!tino ) 4ok je hvatala papire koji su joj ispali+ nečije su je ruke uhvatile za nadlakti,u preko okre tkanine) Alahjarovo li,e+ na koje je bila gri asa ga9enja+ na!lo se blizu njezina dok ju je podizao+ a tada je nestalo kad je oti!ao) Iiv+ poznati britanski tabor nikada se nije doi ao toliko daleki + ali ;ariana vi!e nije arila za to) Ako je sultanija Sa6ija ostvarila drugi dio svojeg plana+ Sabur je drogiran i bespo o/an čekao u slastičarni,i ispod prozora Sa6ijine verande+ dok su drugi naoru8ani ljudi obilazili gradske uli,e spre ni zaskočiti ga i odnijeti u tvr9avu) ;ora po8uriti) Ne obaziru/i se na vlagu+ hladno/u i vonj otpadnih vo9a+ ukotrpno je pro!la uliči,o i pokraj naoru8anog u!kar,a+ dr8e/i se za zid nasuprot jarku+ ,ijeli bi/e usredotočena na bijeg) 7ad je napokon stigla do kraja uliči,e+ te!ki kora,i a iza!la je na !iru+ popločenu uli,u i na!la se pokraj ale prodavaoni,u u kutu zida havelija obitelji -alijulah) "Ne bih imao ništa protiv da u bitki budeš pokraj mene!, jedno joj je rekao tata) Bto bi sada islio o njojC -ikra Anand+ proizvo9ač i prodavač slasti,a+ naviknuo je vidjeti ko!aru koja se spu!ta s gornjih prozora havelija 7a ar) Iene s kata u8ivale su u njegovi slasti,a a+ a osobito sa a sultanija Sa6ija+ koja je bare jedno tjedno na taj jednostavan način nabavljala njegovu robu) $ouzdano je znao da je ta va8na 8ena njegove d8alebije opisivala kao najbolje u gradu) Stoga se nije iznenadio kad se odozgo pojavila ko!ara i ljuljala se pokraj njegova lakta) 5dgurnuo je zdjelu bra!na i obrisao ruke o odje/u) 05+ -ikra e1+ viknuo je dubok+ poznati glas odozgo) 0Ne oj besposleno sjediti dok i a posla) >z i na!u ko!aru i učini !to je potrebno)1 -ikra se nagnuo ispod svoje nadstre!ni,e i povukao

342

pro očenu ko!aru) .ila je te!ka) 3az aknuo je poklop,e i pogledao unutra) > njoj je+ s ki!ni kapi a kao suza a na li,u+ le8ao Sabur baba+ dijete kojega je tra8io ,ijeli <ahore) To dijete nije bilo ogu/e za ijeniti s drugi ) -ikra je znao za sve zaruke+ vjenčanja i ro9enja u gradu) Nije li sa pripre ao laduje+ pojedinačno o otane tanki srebrni listi/i a+ koji su stigli u sve va8ne ku/e objavljuju/i ro9enje upravo tog djetetaC De li ga itko vidioC ?abrinuto se osvrnuo uokolo+ a poto iz svoje prodavaoni,e uzeo list banane i brzo pokrio te!ku ko!aru+ skrivaju/i njezin opasan sadr8aj) $etljaju/i s okri u8eto !to je br8e ogao+ odvezao je ko!aru i 8urno je stavio iza le9a+ sakriv!i je) $oto se vratio na svoje uobičajeno jesto i duboko disao) > gradu se govorilo da je unuk !eika -alijulaha aharad8i donosio sre/u) ;o8da je to obja!njavalo neobičan očaj koji je nestanak tog djeteta izazvao u toga star,a) 7oliko je puta od nestanka Sabur babe aharad8a poslao visoke du8nosnike na uli,e+ kako bi istra8ivali njegov nestanak+ kako bi svaki put postavljali ista pitanjaC -ikra je pro ije!ao lona, kipu/eg lijeka) Ti posjeti nisu prestali čak ni nakon !to su svi znali da se dijete nekako vratilo ku/i u haveli) Fak je i jutros do!ao upadljivo odjeveni eunuh i pitao o djetetu) -ikra tada nije bio sklon odgovarati) A sada je znao istinu) > planu je odva8an bijeg) 7i nuo je sa za sebe) ?nao je da je dijete u ko!ari o a ljeno či ga je pogledao) ?a to je bio zahvalan) Nije ogao znati koliko /e dugo orati čekati) $onosno se na r!tio ije!aju/i lijeko+ osje/aju/i teret povjerenja obitelji -alijulah na svoji r!avi ra eni a) Fovjek koji ,ijeli dan sjedi i na jednoj vatri pr8i slatki!e+ a na drugoj iskuhava lijeko+ posjeduje vrlinu strpljivosti+ ali je -ikra Anand orao čekati vrlo kratko prije no !to se pojavio čovjek narančaste kose i stao pred njegovu tezgu+ pod nadstre!ni,u s koje se ,ijedila ki!ni,a) Alahjar je -ikra u bio dobro poznat) Nekoliko puta jesečno dolazio je po slasti,e za u!ki dio ku/anstva) Festo je svra/ao kako bi u pro!lo vrije e i u8ivao pro atraju/i kako gradski

343

8ivot prolazi pokraj te ale prodavaoni,e) 0" ate li paket za eneC1 oprezno je upitao Alahjar+ bez uvoda) -ikra je prvi put pri ijetio 8enu u prljavoj burki koja je stajala iza Alahjara) ?bunio se i bez riječi pogledao svoje ruke) U,ini što je potrebno, rekao je glas sultanije Sa6ije) Alahjarov pogled skočio je pre a go ili koja se naguravala pred glavni ulazo u haveli+ ni trideset stopa dalje) 0;o8da je sultanija Sa6ija poslala ne!to za eneC1 upitao je) -ikra Anand je odlučio) 0Ah+ da+ sultanija Sa6ija doista je poslala ne!to) 4a va to da u ko!ariC1 Napeto li,e pred nji alo se opustilo) 0Ne+ ne 8eli ko!aru)1 -ikra se okrenuo i podignuo list banane s usnulog Sabura) Alahjarovo li,e razvuklo se u os ijeh) 0;ora va re/i1+ rekao je slastičaru kad je podignuo usnulo dijete iz ko!are i polo8io ga na ra e+ 0da je u ko!ari ne!to za vas+ za va! trud)1 7ad je Alahjar oti!ao+ a 8ena za nji + -ikra Anand opipao jedno ko!are) Njegovi prsti prona!li su novči/) .io je to zlatni mohur 5zbiljno ki nuv!i+ spre io je tu drago,jenost u svoju odje/u) 5bitelj -alijulah znala je pro,ijeniti situa,ije+ za razliku od drugih obitelji u <ahoreu) Nekoliko bakrenjaka bilo bi dovoljno s obziro na neznatan posao koji je obavio) Ali ti e bi obezvrijedile dijete) 4a su novči/ vidljivo stavile na Saburovo tijelo+ obezvrijedile bi -ikra a) Sakriv!i zlatnik ispod djeteta+ sultanija Sa6ija jedni je čino zahvalila -ikra u i dokazala ljubav svoje obitelji pre a to djetetu) 05h+ -ikra e+ zar na jerava! zadr8ati oju ko!aruC1 viknuo je duboki glas dva kata iznad) Trebao je znati da ga netko pro atra)

344

(T) poglavlje

K

ad su aharad8ini naoru8ani ljudi na silu u!li u haveli 7a ar+ konju!ar Dar ;uha ed ve/ je gotovo tri sata čekao u ve8i nasuprot -ikra ovoj slastičarni,i) 0;aknite se+ aknite seH1 Sa zaboravljeni + nezadovoljavaju/i obroko suhog kruha u ru,i+ Dar ;uha ed gledao je kako okri konji klopo/u pokraj njega+ s jahači a čiji su povi,i prekidali njegove isli) =ledao je kako njihov vo9a lupa na vrata havelija te zahtijeva da se otvore njegovi ljudi a i izrezbarenoj nosilj,i koju su nosili nosači s gri izno tkanino oko struka i turbani a na glavi) ?nao je da ti naoru8ani ljudi nisu do!li dobrotvorni poslo ) Sjetio se jučera!njeg poslijepodneva u britansko taboru+ kad je 8urio od vezova za konje do urednog !atora Ba6i sahiba) 0-idio sa ne!to1+ rekao je kad je u!ao i ugledao novu stvar u !atoru Ba6i sahiba+ pleteni le8aj u kutu+ na koje je le8ao čovjek i te!ko disao+ li,a prekrivenog oblogo od kuhanog li!/a) 0=ovori1+ rekao je Ba6i sahib sjede/i na svoje krevetu nedaleko od ulaza) .rojani,a u je visjela s prstiju kad je pokazao pre a čovjeku na krevetu) 0;o8e! govoriti pred nji ) To je Ah ad+ Saburov sluga)1 Dar ;uha ed trudio se ne zuriti u ozlije9enog koji /e+ ako pre8ivi+ na li,u zauvijek nositi znak sra ote) ?a islio se na njegovu jestu+ kako ga grube ruke dr8e potrbu!ke+ a druge ga vuku za kosu podi8u/i u glavu dok se čovjek s

345

ače pripre a za udara,) Tko ne bi po!tovao čovjeka koji je 8rtvovao toliko nogoC 0-idio sa kako veliki oblak pra!ine ulazi u grad i okru8uje haveli !eika -alijulaha1+ počeo je Dar ;uha ed) Ba6i Sahibove kugli,e prestale su ku,kati) 0Nastavi)1 0Nakon toga vizija je postala nejasna) 4oi alo se da ne!to izlazi iz havelija i prolazi kroz oblak) =otovo sa siguran da je u blizini bila z ija+ ali izvjesno je sa o da sa vidio oblak pra!ine)1 Ba6i sahib na r!tio se zagledan u stijenu svojeg !atora+ a oči su u se po i,ale kao da tra8i ne!to !to Dar ;uha ed ne vidi) Dar ;uha ed dopustio si je pogledati čovjeka u kutu) .i li on+ kao i Saburov sluga+ odbio govoriti kad bi se suočio s takvo kazno C 07ao !to zna!1+ rekao je Ba6i sahib+ 0oblak pra!ine označava opasnost)1 ?atvorio je oči i protrljao čelo) 0Beik -alijulah sutra /e ,ijelo prijepodne biti odsutan) $redla8e da u zoru po9e! u grad i stra8ari! pred vrati a havelija dok se !eik sahib ne vrati)1 Dar ;uha ed se ukočio) 0Ho/e li biti opasnoC1 0To ne zna 1+ odgovorio je Ba6i sahib) 0Ali+ Daru ;uha ede1+ dodao je s os ijeho + 0ti si pri io boči,u+ a ne ja) Alah Sa ilosni /e te čuvati+ ako je to Njegova volja)1 =o ila se počela skupljati na ki!i dok su konjani,i lupali na izrezbarena vrata havelija 7a ar) Stezanje u grudi a otkrilo je Daru ;uha edu da je to doista opasnost iz njegova sna) Ti su ljudi doista do!li prona/i aloga Sabura te ga kao tao,a odvesti u tvr9avu) ?a,ijelo na jeravaju odvesti i e sahib+ jer je ona sada djetetova po ajka) ?a!to bi inače za konjani,i a u!la 6ina nosiljka s prate/i nosači aC 7onjani,i su nosili ačeve i pu!ke 6itiljače) 5n bi+ naoru8an sa o zakrivljeni kukri no8e + bio beskoristan) =o ila na vrati a bila je sve ve/a) $odignuti glasovi sva9ali su se oko toga kako /e ta obitelj odgovoriti na novu krizu) Ho/e li !eik ponovno izvesti čarolijuC Ho/e li ga aharad8a kaznitiC 4ok ih je Dar ;uha ed slu!ao+ strah se obavijao oko njegova sr,a) 7oji u je nepoznat+ opasan

346

zadatak povjerenC Bto ako je+ ne znaju/i svoj zadatak+ načinio toliko veliku pogre!ku da ih je sve ugrozioC $okraj njegovih vrata pro!li su kuliji+ pognuti pod te!ki tereto ugljena i krpa) 7onji su kaskali s jahači a o otani u okre !alove) > za agljeno u u Dara ;uha eda pojavila se slika !eika -alijulaha i Ba6i sahiba kako sjede jedan pokraj drugoga u sobi na katu havelija 7a ar) "Samo ćeš ti, i nitko dru*i!, rekao u je !eik dok je Ba6i sahib ki ao u znak odobravanja+ "znati kad je vrijeme za djelovanje ! Dar ;uha ed iza!ao je na okri ka en i krenuo pre a 4elhijski vrati a) -ratit /e se u Bali ar+ Ba6i sahibu) Dednoga /e dana o8da biti hrabriji+ znat /e kako i kada djelovati+ ali ovaj put u je bio potreban savjet) Nije načinio ni tri koraka prije no !to je pokraj njega projurio poznat ,rvenokosi čovjek+ za koji je posrtala prilika u prljavoj burki) Crvenokosi je gledao na sve strane dok je hodao+ kao da se pla!i da ga pro atraju) Na njegovu vla8no ra enu le8alo je usnulo dijete) .io je to Alahjar+ sluga koji je Dara ;uha eda odveo !eiku i Ba6i sahibu onoga dana koji jo! odzvanja u njegovu sje/anju) >snulo dijete nedvojbeno je bio Sabur baba) A ako nije pogrije!io u pogledu njezina hoda+ prilika koja se učila pod prljavo burko bila je engleska e sahib) 4ok je 8urila pokraj njega pre a veliki ka eni vrati a+ podignula je rub burke podalje od para uni!tenih ,ipela) 5+ da+ bila je to e sahib) Ni jedna 8ena iz toga grada ne bi na taj način otkrila gle8njeve) ;ora je upozoriti da se ne s ije odavatiH >vjeren da je to ona+ zagledao se u njezina le9a i produ8io korak) <judi i 8ivotinje naguravali su se na uli,i nedaleko od javne kupelji+ zapriječiv!i u put) $la!e/i se da bi ogao izgubiti iz vida neobičan troja,+ laktovi a je odguravao ljude+ udario potkoljeni,u u tezgu s vo/e + po aknuo slijepčevu ruku s ra ena njegova vodiča) $oto je pro!ao kroz vrata i pokraj uzbibane go ile na ulazu u preno/i!te za putnike) =o ila se prorijedila pa je ponovno ugledao ,rvenokosog u!kar,a+ 8enu i usnulo dijete)

347

7ad je Dar ;uha ed udahnuo kako bi pozvao Alahjara+ naglo ga je odgurnula ispru8ena ruka kad je pokraj njega pro!la !iroka+ stara nosiljka+ čiji su nosači u trku izvikivali upozorenja) $onovno uspostaviv!i ravnote8u+ pogledao je pred sebe upravo na vrije e da vidi kako nosiljka staje i kako e sahib pod burko ulazi u nju) 7ad je da!/u/i krenuo susti/i je+ vidio je kako Alahjar stavlja dijete u nosiljku i zatvara je) " dalje trče/i+ bespo o/no je gledao kako nosači podi8u otke na ra ena i ponovno kre/u u s jeru 4elhijske ,este) 5čajno je pro atrao go ilu u potrazi za Alahjaro + ali ,rvenokosi je čovjek nestao) <edena ki!a na akala u je odje/u kad je odlučno krenuo ,esto za brzo nosiljko + pognutih ra ena kako bi se za!titio od hladno/e) Dar ;uha ed bio je toliko usredotočen na slije9enje triju prilika da nije opazio dvoji,u koja su stajala u prepuno skloni!tu kod 4elhijskih vrata te gledala Alahjara i njegovu pratnju) Nije vidio ki/eno odjevenog eunuha kako se okre/e pre a visoko + r!avo ladi/u blijeda li,a i dugački ruka a pokazuje pre a usnulo za otuljku na čovjekovu ra enu) 0$oznaje to dijete1+ uzbu9eno je rekao =urba!an ne obaziru/i se na ki!ni,u koja u je kapala s vrha nosa) 0$repoznao bih ga bilo gdje)1 $ribli8io je usta ladi/evu uhu) 0Nije va8no kako se na!ao na toj ,esti u dru!tvu slugu1+ !apnuo je) 0To je dijete Sabur) 7a8e ti da je to on) 7ako ga ne bih prepoznao nakon !to sa ga četiri dana vodio u aharad8in taborC -e/ sa ga jedno prepoznao+ !to god oni rekli+ i sada sa ga ponovno prepoznao)1 0Ho/e o li ih slijeditiC1 su njičavo je upitao ladi/+ gledaju/i 8enu koja je posrtala) 0Ne1+ odgovorio je eunuh) 0?na ka o idu) ?a!to bis o dali sa o in6or a,ije kad aharad8i o8e o donijeti sa oga Sabura i uzeti ,ijelu nagraduC Točno zna kako da do9e do tog deri!ta) 4o9i)1 .ilo je kasno poslijepodne kad su se eunuh =urba!an i

348

blijedi ladi/ raspitivali u jednoj uskoj uliči,i u gradu) Sada su stajali na agli,i+ pokraj niskih vrata+ e9u bučni stran,i a koji su se naguravali+ i čekali su čovjeka kojega su tra8ili dok je iz susjednih ku/a dopirala glazba i prodoran iris par6e a po ije!an s vla8no prljav!tino uli,e) 0Ne svi9a i se ovo1+ rekao je ladi/ nervozno tapkaju/i stopali a po ka enu) 0Ni alo i se ne svi9a)1 0Ako ti se ne svi9a1+ ljutito je rekao =urba!an i osvrnuo se+ 0odlazi) Sa /u uzeti ,ijelu nagradu)1 ;u!kara, uskog li,a stao je pred njih i pogledao ih be8ivotni oči a) "ako nije bio star+ nije i ao prednjih zuba) "za njega je stajao dječak čije je okruglo li,e bilo ru eno ispod sloja prljav!tine) 5boji,a su bila odjevena u dronjke) Fovjek uskog li,a i dječak čekali su bez riječi+ po8udno gledaju/i eunuhovu odje/u) 0Fuje 1+ rekao je =urba!an uspravljaju/i se+ 0da si vje!t u oti anju dje,e)1 Fovjek nije odgovorio) 4ječak iza njega netre i,e je gledao) 0?ani a e koliko si dobar)1 Gunuh je spustio glavu i sandalo strugao po tlu) 0$otrebna na je usluga nekoga tko o8e učiniti ono !to 8eli o)1 Fovjek je razvukao usne+ otkrivaju/i bezube desni) 7osa u je bila za r!ena i pra!njava) 4ječak ru enog li,a se s ijuljio) 05teo sa vi!e od tridesetero dje,e1+ odgovorio je čovjek) Njegov !u!kavi glas bio je be8ivotan kao i oči) 0$rodaje ih za rad ili na ova jesta+ osobito djevojči,e)1 =lavo je pokazao pre a nizu ku/a s otvoreni prozori a+ jedini a u gradu u koji a 8ene nisu bile skrivene+ nego izlo8ene) 0Neku1+ dodao je+ 0prodaje prosja,i a)1 ?noj je sjao na blijedo čelu eunuhova dru8benika) Fovjek be8ivotnih očiju slegnuo je ra eni a i okrenuo ruku dlano pre a gore) 0?a!to se tvoj prijatelj toliko bojiC $restar je za oje usluge) A osi toga+ ja ne de6or ira tu dje,u)1 $al,e je pokazao nevjerojatno izvijenog čovjeka koji je le8ao u jednoj ve8i) 04rugi i lo e kosti kako bi izazvali sa ilost pobo8nih) 5ni znaju)))1

349

Gunuh je 8urno podignuo ruke) 07ako radi!C1 05vaj posao iziskuje vje!tinu1+ odgovorio je čovjek) 0?na nečujno u/i u ku/u+ u raku) .o8ja volja+ za četiri dana do/i u britanski tabor) Taj je čovjek očito bio va8an e9u do a/i ljudi a) =ovorio je s očiti autoriteto ) 350 .e lorda Au.naghtena) 0?a.e i za!li za ugao+ na !iroku uli.naghten je nabo ko ad ribe na vili.i =ivens) 4oi alo se i da !eik govori istinu+ iako se u to e ora osloniti na svoje iskustvo s do a/i ljudi a)1 To je bila istina) 7oliko god je bio iznena9en djevojčino odsutno!/u+ nije posu njao u !eikovo obe/anje da /e gospo9i.i učiti do s rti ako Sabur baba u re)1 07ad sa to rekaoC Nikada nisa rekao takvo !to1+ otresao se eunuh i brzo se osvrnuo kad su do!li do kraja uliči.klanda+ odra8eno na srebrni ukrasi a stola+ popri ilo je gri iznu boju) 07a8e! da ta djevojka nije bila ondje kad si posjetio !eikovu ku/uC 7a8e! da je oti!la bez riječi+ obaviti kakav do a/i posao+ iako je sasvi dobro znala da dolazi! po njuC1 5brazi su u drhtali dok je ljutito gledao .a koju ot e ne viču)1 =urba!anov dru8benik čujno je progutao) Gunuh se poče!ao po glavi+ gledaju/i u tlo) Nakon nekog vre ena je ki nuo) 0> redu1+ pristao je+ 0ali i aj na u u da nova.u) 0BtoC1 <i.a.e upla!iti prijetnja a1+ pobunio se blijedi ladi/ kad ga je =urba!an poveo obaviv!i dugu ruku oko njegovih ra ena) 03ekao si da /e! ih upozoriti da /e ih aharad8ini vojni. ne/e! dobiti ako to dijete ne bude isporučeno u savr!eno stanju)1 03ekao si i da /e! ot ičare dje.ijelo su je sakrili negdje u ku/i) ?a!to se nisi pobunio i zahtijevao da je doveduC Ako nije bila ondje+ za!to nisi zahtijevao da te netko odvede k njojC1 .a =ivens+ ako bude .ogu o a iti dijete tako da ga ne us rti )1 $oluos ijeh je nestao s njegova li.a) 04je.u prije no !to je odgovorio) 0-a!e gospodstvo o8da je zaboravilo1+ rekao je s ireno+ 0da do a/i ljudi !eikova stale8a zatvaraju svoje 8ene) Stoga ja nikako nisa ogao oti/i k gospodi.a.

ipela a čekao je da večera zavr!i) Ba6i sahib blago je uzdahnuo) 0Daru .ora! putovati .naghten je izgubio tek) .u) ?a.rpljen) =lava ga je boljela od nastojanja da odluči !to /e učiniti) 0"di+ brate1+ rekao u je Ba6i sahib) 0"di sada) .naghten je gledao kako lord Au.0Beik -alijulah dao i je svoju riječ da /e gospo9i.igolje/i prsti a u .kland+ 0ti ne/e! biti u ovo taboru) Ti /e! biti s vojsko + na putu za 7abul)1 .ude! li i ao sre/e+ srest /e! volovsku zapregu koja /e te povesti) Ali ora! po/i) > suprotno ih sutra ujutro ne/e! zate/i na putu)1 351 .ijelu no/) .uha ed bio je is.a.klando A taj je čovjek bio agara.i su 8a orili na drugo kraju stola) 0?a četiri dana1+ ozbiljno je rekao lord Au.) 5dlo8io je no8 i vili.ilo je uzaludno razgovarati s lordo Au.rveni dio tabora) 7ad je pala no/+ oti!ao je na stra8nji ulaz .u te odbio preostala jela) .kland gnjevno gura kru pir na svoju vili.a =ivens posjetiti vas i va!e sestre za četiri dana+ kad ovaj tabor stigne u grad 7asur)1 .uttu)1 $obočni.a.uha ede1+ ponovio je+ 0 ora! krenuti u 7asur)1 $leteni le8aj za!kripao je pod nji ) 0>vjeren sa da je e sahib odvela Sabur babu njegovu o.rvenog dijela i u!ao na vrata za kuhare te zatekao 4ittua kako spava pokraj ognji!ta) 0Ne1+ rekao je 4ittu od ahuju/i glavo + 0 e sahib se nije vratila)1 Dar .ijelo je to učinila 2 u ovo taboru ne a joj ni traga)1 Dar .esti ne dogodi kakva nepredvi9ena nesre/a)1 $odignuo je ruke) 0$retpostavlja da /e tada ostati s taboro i vratiti se u Cal.u) 0Stoga prihva/a punu odgovornost za njezin siguran dolazak+ osi ako se+ dakako+ na .uha ed nije rekao ni!ta) ?bunjen+ nesposoban dr8ati korak s e sahibino nosiljko + konju!ar ju je slijedio sve do Bali ara+ a tada je stao u britansko taboru nadaju/i se da /e je ondje zate/i) Sati a je čekao nedaleko od čuvanog ulaza u .

a sobi u kutu tvr9ave aharad8a se nagnuo sa svojeg niskog kreveta i pljunuo u izrezbarenu srebrnu zdjelu) =ovorio je s naporo ) 0Bto bih trebao vjerovati+ AzizC De li Sabur u njegovoj ku/i u gradu i boluje od boginja+ kao !to tvr9i njegova obitelj+ ili je u britansko taboru+ kao !to tvrdi eunuhC1 0Sa o Alah zna1+ blago je odgovorio glavni inistar) .e) $otreban i je oj Sabur)1 0Ah+ aharad8o1+ blago je rekao Aziz dr8e/i ruku na pokrivaču+ 0u orni ste sa o zato jer ste bolesni) $a+ prije sa o dva dana bili s o)))1 05stavi to+ Aziz1+ prekinuo ga je kralj i okrenuo glavu) 0.aharad8a je drhtao) 04anas nisa ogao čak ni zadirkivati .a)1 Starčevo se disanje nakon nekog vre ena ujednačilo) Aziz je dao znak slugi da ga za ijeni pokraj kreveta te tiho oti!ao) > 352 .e nedvojbeno /e ga prona/i)1 05t ičari dje.eC1 -rat glavnog inistra se ukočio) 04opustili ste eunuhu da anga8ira ot ičareC1 0Star sa + Aziz) > oran sa od svega)1 .(L) poglavlje $etak+ 2L) prosin.ritan.ez svojeg Sabura ne/u po8ivjeti ni tri jese.aharad8a se zatvorenih očiju slaba!no iska!ljao) Azizudin se pribli8io krevetu) 0Nada se da nije u svojoj ku/i1+ rekao je aharad8a) 0Ako je igdje na putu ili čak u britansko taboru+ =urba!anovi ot ičari dje.

a) Dučer je nakon bijega iz havelija 7a ar skupila svoju burku i ba.orala je !to prije obaviti nu8du) 0Si9i s ene+ Sabur1+ ljutito je rekla odgurnuv!i dječaka s krila) 0?bog tebe je .ariana nije poznavala nikoga tko je odsjeo s do a/i ljudi a dok je putovao "ndijo + ali ona jest+ Sa6ijine rodakinje sino/ su se okupile oko nje u velikoj seoskoj ku/i u koju je odvedena) Neke su postavljale nepristojna+ znati8eljna pitanja o njezinoj odje/i i navika a+ a neke su zurile u nju s velovi a navučeni preko usta i nosa+ kao da je ona kakva zla vila) Dedna 8ena uskih očiju čak je otjerala svoju dje.ariani jo! te8e)1 05+ joj1+ pro r ljala je kad je Sabur otpuzao li.a na r!tenog u dječjoj ljutnji) 5sjetiv!i grizodu!je zbog nestrpljivosti+ otvorila je strani.arianina prisutnost dovoljna da otruje sve u ku/i) 7ako je ogu/e da je sultanija Sa6ija u rodu s 353 .u nosiljke i pogledala van) $rolazili su dijelo na koje u je put s obje strane bio gusto obrastao bagre o ) >pravo joj je to bilo potrebno) 07a8e va + stanite1+ ponovila je i ponovno lupila) 0StaniteH1 5d aknula je za r!ene kovrče s li.utte do Si le s tetko Adriano i teto Claire) Nedostajao joj je raspored tetka Adriana 2 čaj i kava te redovita ogu/nost da se da e diskretno povuku u gr lje uz put) 4ragi tetak Adrian) Toliko se toga dogodilo otkako u je zadnji put pisala) Bto /e njezina teta i tetak re/i kad doznaju istinuC ?a i!ljala je kako tetu Claire onesvije!tenu nose u njezinu sobu+ a tetak Adrian ostaje sa sjediti i od ahivati glavo + dr8e/i .i) Ali unatoč sve strahu i nelagodi+ kakvo li je to razdoblje biloH Tetak Adrian nedvojbeno /e shvatiti kakva je to pustolovina) Ni jednu Gngleskinju jo! nisu za brak pripre ale indijske kralji.u te upla!eno gledala preko ra ena kao da je .0Stanite+ staniteH1 .ariana je udarila !ako u krov nad svojo glavo ) .i bez pogleda na krajolik koji prolaze i ne znaju/i gdje /e napokon stati) To nije bilo ni alo nalik dugo putovanju od Cal.ila je iz nosiljke u pokretu) 5d tada je+ odjevena u svilu boje hr9e koju joj je dala sultanija Sa6ija+ zabavljala Sabura u !kripavoj nosilj.arianino pis o obja!njenja u ru.e+ niti je ijedna vidjela kako !eik liječi s rtonosan ugriz z ije) .

u) $o aknula je noge e9u li!/e ) Ne/e biti potrebe da razgovara s Hasano + ili da se dugo pozdravljaju) Dednostavno /e ponovno u/i u nosiljku i vratiti se u britanski tabor) 5ndje /e nekako 8ivjeti bez Sabura i bez Harryja :itzgeralda) Tabor ne bi trebalo biti te!ko prona/i) $o odlasku iz Bali ara vjerojatno je+ kao i ona+ krenuo pute za 7asur) 7re/u/i se po pro etno području+ bez ki!e od pljuska na dan kad je pobjegla sa Saburo + tabor /e vjerojatno sti/i kad i ona+ za tri dana) Sa o nebesa znaju !to /e .ritan.ariana je ponovno pogledala van) Njezini su nosači shvatili njezine potrebe i dobro su izabrali) .ariana je pa8ljivo koračala+ obilaze/i najve/e gr ove+ tra8e/i dobro skloni!te) =lasovi nosača+ koje je čula kroz gr lje+ bili su sve ti!i) ?ahvalno je čučnula) Ako sve prode dobro+ te /e večeri sti/i u 7asur) 5ndje /e za oliti nosače da pričekaju+ poljubit /e Sabura za rastanak i poto ga predati njegovu o.i re/i kad se pojavi+ niotkuda+ s četiri dana zaka!njenja+ nakon !to se i oi!la s gospodino .a.takvi ljudi aC Nosiljka je napokon stala) .ilo je prekasno da se zabrinjava oko toga !to /e joj re/i kad se ponovno pridru8i taboru) Beikova obitelj+ dakako+ očekuje da /e ona sa o posjetiti sestre Gden kako bi sve uvjerila da je dobro+ a poto /e se vratiti u haveli bez Sabura) Ali kad se sigurno vrati u tabor+ ne a na jeru 354 .agre i i gr lje oko čistine nudili su joj za!titu) 0"di nosači a+ ondje je an9eo1+ rekla je potap!av!i Sabura po le9i a dok je za njo izlazio iz nosiljke) 05dvedite ga da napravi sooEsoo1+ zapovjedila je i krenula pre a gr lju) 7ao i svi drugi nosači na putu+ ljudi su joj okrenuli le9a či je iza!la+ ali spre no su prihvatili Sabura kad je doskakutao do jesta na koje su čučnuli kako bi se od orili) .e hladnog pepela) .naghteno u !eikovoj ku/i) -jeveri.a iznad njezine glave skakala je s grane na granu) .ilo joj je 8ao da ne a !to dati bezi eno nosaču sirdaru jer je stao na lijepoj čistini+ na kojoj su podignuti ka eni bilo slo8eni pokraj hrpi.

udalo1+ dreknuo je prvi glas+ 0ona nije u nosilj.napu!tati ga) Besnaest dana pustolovine bilo je i vi!e nego dovoljno) Fak ni Sa6ija ne bi je ogla nagovoriti da ostatak 8ivota provede u zido ogra9enoj ku/i u gradu+ s do a/i 8ena a) Nas ije!ila se) Njezin odlazak iz havelija nije bio ugla9en+ ali bio je uspje!an) 4a+ kralji.ite iz nosiljke+ ostavit /e o vas na iru) 4ajte na svoje zlato) To je sve !to tra8i o+ ni!ta vi!e)1 0.u) 7akvo /e biti putovanje u nosilj.i a+ kao da otvoreni dlano udara po krovu nosiljke) 0Ne 8eli o va nauditi1+ rekao je plačljivi tenoro ) 0Ieli o sa o va! nova.alo) Stala je pokraj ruba gr lja) Fovjekov glas govorio je s grubi autoriteto ) 0Ieli o njezino zlato) To je sve)1 3azbojni.e joj je sve br8e ku.iH =dje je SaburC Nagnula se+ očajnički se pla!e/i da /e proizvesti zvuk) $rogovorio je drugi čovjek+ ne!to bli8e) Svoje je riječi pratio !uplji udar.e+ !eik -alijulah+ sultanija Sa6ija i njezine 8ene+ svi su oni sada za njo ) >skoro /e čak i njezin dra8esni ali Sabur biti sa o sje/anje) >zdahnula je) .i) 3azgovara! sa sa sobo + Suraj)1 .rzo se vratila isti pute + a sr. izba.i bez ne irnog Sabura koji je neprestano gura laktovi a i noga a+ penje se preko nje+ poku!ava otvoriti nosiljku+ zahtijeva da joj skaku/e na kriluC 7ad je napola ustala petljaju/i s uzi. i va! nakit) Ako nakit i nova.ariana je zadr8ala dah) 05h+ begu sahib1+ pro uklo je rekao prvi+ podignuv!i glas+ 0iza9ite iz gr lja)1 $o njegovu se tonu doi alo da je vidi+ da zna gdje je) Napregnula je oči gledaju/i kroz gr lje+ ali nije vidjela ni!ta) Stajala je irno+ potpuno usredotočena na uti!avanje disanja) 355 .ravi su prolazili pokraj nje pre a uginulo kuk.o turskih hlača+ s čistine se začula vika) $odignuti+ o!tri glasovi doprli su do nje kroz gr lje) Ne!to nije bilo u redu) .

e poziva na olitvu) Alahu akbar+ .iH1 3azbojni.0"za9ite) Ne/e o va nauditi)1 Nakon zvukova povlačenja nogu po tlu i stenjanja uslijedio je o!tar u!ki krik) 0Ako od ah iza9ete1+ dodao je prvi+ a grubost u njegovu glasu pretvorila se u otrov+ 0ne/e o nauditi djetetu)1 Saburov krik počeo je nisko i ubrzo se uzdignuo do visokog tona+ gdje je ostao otegnut+ trepere/i poput dječje inači.ali pre a putu a!u/i ruka a kao da tjeraju nevidljivog de ona) 5zlije9eni je počeo grčevito trčati+ pognut+ dr8e/i se za nogu) S ra ena su u visjele poderotine u rljane krvlju) 7rv se s unutarnje strane njegova koljena slijevala na pra!inu) 0Spusti dijete1+ viknuo je glas koji je .kalo) Do! su dva razbojnika+ jedan krvav i uplakan+ uz i.arianini noga a le8ala je bodljikava grana) .ariana je ba.ariana dobro poznavala) 0Spusti dijete i odlaziteH Sinovi sra ote) SvinjeH .ila je preduga) $ovukla ju je+ stala na nju i prelo ila je jedni o!tri pokreto ) To nije bilo osobito oru8je+ ali /e poslu8iti) $odignuv!i granu iznad glave+ vri!te/i je izjurila iz svojeg skrovi!ta na čistinu kad je bolan krik jednog razbojnika nadjačao Saburovo vri!tanje) Nosači su se upla!eni skutrili u krugu na tlu+ ruka a !tite/i glave) Nizak čovjek u prljavoj odje/i pokraj nosiljke okrenuo se pre a kriku sa Saburo u ruka a+ a njegovo je oru8je prito zazve.og je velik) $od .ijedni.ila granu+ kleknula u pra!inu i uzela Sabura+ koji je i dalje vri!tao+ u naručje) 7ad je podignula glavu+ razbojnika nije bilo) Nosači su zurili u nekoga tko je sjedio na jedno okrenuto ka enu+ li.a zaronjenog u !ake) 356 .i su učinili kako i je rečeno) Nizak čovjek pokraj nosiljke spustio je Sabura na tlo i odjurio+ a njegova je odje/a lepr!ala dok je bez zastajkivanja jurio preko čistine+ pre a putu+ kako bi po ogao prijatelji a) Tre/i se čovjek okrenuo i krenuo za nji + vuku/i svojega brbljavog dru8benika) .

i bila je prekrivena sloje pra!ine) $lakao je) Dar .ipele e sahib+ Saburove skrbni.u istrčala iz gr lja s velo koji joj je pao na ra ena i s trnovito grano u ru.io je to nitko drugi doli Dar .i) Cipele su bile okrenute pre a nje u) Fekale su) Ne/e plakati pred 8eno ) $od tereto stida+ pristojno je ustao+ pogleda uprtog u tlo) .e za ahnuo no8e + ponovno je posjekao tkivo i taj put prerezao tetive na stra8njoj strani čovjekove noge) .a u razbojnikovo ra e i odvaja i!i/ od kosti) Taj u se čin doi ao poput pogubljenja) " !to je jo! gore+ kad je u8asnut postran.a) > tu istinu nije ogao su njati 357 .o8da /e uskoro oti/i i ostaviti ga njegovoj 8alosti) " ao je potrebu zaboraviti učan osje/aj no8a koji zasije.e sahib je sjela na ka en pred nji ) 7ratko ju je pogledao i opazio da se njezino li.uha ed spustio se na tlo i ispru8io ruke preko koljena) =ledao je kako njegovi prsti neodlučno dodiruju jedni druge) 5na je bila skrbni.uha ede1+ rekla je na urdsko + r!te/i se+ 0ali kako si se na!ao ovdjeC ?a!to nisi u taboru+ kod vezova za konjeC1 0Slijedi vas od jučer1+ rekao je+ a tada zastao) 0.uha ed+ visoki konju!ar iz britanskog tabora) $okraj njega na tlu le8ao je te8ak+ opasan no8+ a krv na njegovoj zakrivljenoj o!tri.uha ed nije podignuo glavu kad je čuo da u se netko pribli8ava+ ali vidio je zabla/ene .e+ i dalje blijedo od straha+ ispunjava radoznalo!/u) Sabur baba pozorno ga je gledao s njezina krila) 0$ostupio si hrabro+ Daru ..islio sa da sa vas izgubio sve dok nisa vidio nosiljku+ a poto babu)1 .e+ koju je posljednji put vidio prije nekoliko dana na 4elhijski vrati a+ odjevenu u prljavu burku+ i koja je upravo vri!te/i i s divlji izrazo na li.e sahib se doi ala zbunjeno ) 0?a!to si nas slijedioC 7ako to da poznaje! nosiljku !eika -alijulahaC1 7ako da joj odgovoriC Hodao je najve/i dio no/i i dio jutra+ tra8e/i upravo tu nosiljku) 5na je pokazala na tlo) 0Sjedni1+ rekla je) 0=ovori)1 Dar .

a od tada su čekali+ čuče/i pokraj puta u sjeni !atora za durbar+ otre/i ulaz u .nogo je toga)))1+ počeo je) 0" a o vre ena1+ ljubazno je rekla e sahib) 0$očni od početka)1 Ne/e početi od početka jer u je !eik -alijulah zabranio govoriti o viziji u kojoj je pri io alenu kera ičku boči. 8uri preko suhog lista+ 0sanjao sa di + i lavi.rveni zid) Fovjek rtvih očiju i dječak usava li.i i jo! ne!to1+ rekla je uspraviv!i se) 0?a!to si plakaoC1 Dar .a.a1+ napokon je rekla glaso koji je zvučao kao da dolazi iz daljine) 0Ba6i sahib+ tu ač snova) ?ato sa se osje/ala kao da e netko pro atra)))1 =las joj je utihnuo) 03e.rveni dio tabora) 4ječak je pljunuo u pra!inu) 05naj je eunuh trebao po/i s na a+ Dagu) 5n bi lako prepoznao to dijete) 7ako zna o da na nije pro aknuoC1 0Buti)1 Dagu je ravnodu!no pogledao dječaka) 0Nije na pro aknuo) Gunuh se zakleo da je ovdje) $restani savjetovati i tra8i onoga pognutog slugu kojega je eunuh opisao) 5n /e nas odvesti do tog deri!ta)1 5d jučer su putovali s taboro + neznani hodali pre a 7asuru+ izgubljeni e9u go ilo radnika i tovarnih 8ivotinja) Fi je tabor podignut+ s jestili su se u stra8nje 358 .u)))1 7ad je zavr!io+ Gngleskinja je dugo bez riječi zurila u daljinu) 0<avi.ritanski tabor bio je zavr!io putovanje za taj dan) 7uliji su prije nekoliko sati podignuli !ator za durbar i .u) 0Dednog jutra u britansko taboru1+ počeo je gledaju/i kako kuka.io je pogled pre a svoje kukri no8u+ koji je le8ao u pra!ini) 0-i!e nikada ne/e hodati) 4a konj i a takvu ranu+ orao bih ga zaklati)1 .uha ed ugrizao se za usnu) 0Nisa 8elio toliko jako ozlijediti onog razbojnika)1 .o8da u je bila du8nost re/i joj o svoji snovi a+ o svoje u čudesno sastanku sa !eiko ) >zdahnuo je) Tu bi priču dugo pripovijedao+ a on nije bio pripovjedač) 0.nakon onoga !to je upravo učinila kako bi spasila Sabura) .

dijelu i pro atrali kuhinjski ulaz) 4ijete nisu ugledali ni na trenutak) 0.u i sru!io ga na tkaninu !atora za durbar) 0Gunuh je budala1+ rekao je pro ukli glaso kad se dječak podignuo na koljena i ruko dodirnuo glavu+ 0kao i tiH1 359 .ilo je dje.o8da je bolestan1+ rekao je Dagu) 05naj tko ga dr8i+ oprezan je i skriva ga)1 4anju su krali hranu+ a no/u spavali na otvoreno + pale/i svoju alu vatru od ukradenog ugljena) " dok su tako čekali pokraj !atora za durbar+ pute pokraj njih prolazili su zani ljivi ljudi) . grubo je dohvatio dječakovu sljepoočni.e zrele za ot i.u+ ali nijedno nije odgovaralo Saburovu opisu+ za kojega je eunuh bio voljan platiti toliku . tog djeteta je u 7asuru) $rije no !to s o oti!li iz grada+ dok si ti spavao+ ljudi su govorili pred na!i vrati a) 3ekli su da je Hasan sahib+ sin !eika -alijulaha+ oti!ao u 7asur prikupiti danak za aharad8u) Nije vi!e od deset ilja odavde)1 Daguov udara.ijenu) 0$ro aknuo na je1+ ponovio je dječak) 0Ti ne zna! ni!ta)1 Daguov glas nije zvučao uvjereno kao prije) 4ječak se poče!ao) 0?na ne!to1+ rekao je dok su gledali volovsku zapregu u prolazu) 0?na da je Hasan Ali 7an+ Saburov ota.+ poslan iz <ahorea aharad8ini poslo ) " zna gdje je)1 Dagu je prestao 8vakati sve8anj betela i duhana) 0Bto je toC Bto i nisi rekaoC1 05ta.

a.naghten je+ hvala nebesi a+ ve/ oti!ao za A6ganistan) Ali bilo je bes isleno zabrinjavati se zbog toga) >natoč svi neugodnosti a koje je obe/avao+ nije ogla pore/i da joj je jesto u britansko taboru) Sada /e joj napokon prestati govoriti neka izbjegava do a/e ljude) >vijek je ogla računati na 4ittua+ Dara .uha edu+ u taboru je bio slavni Ba6i sahib) "zlu9ivalo ju je to !to joj te taj tu ač snova čitavo vrije e bio toliko blizu+ na neki čudan do a/i način vezan uz vojsku ili vlast+ a ona 360 .akljenih narukvi.yrne i doktor /e je ignorirati) Ako ne bude i ala sre/e+ iznosit /e neugodne pri jedbe) =ospodin .a na njezinu zape!/u) >skoro /e ponovno biti u britansko taboru+ ponovno u poznatoj odje/i+ iako ondje vi!e ni!ta ne/e biti kao prije) 7ako joj se jo! nedavno i najdosadniji dan u taboru doi ao uzbudljivi i prepuni obe/anjaH Sada /e+ nakon skandala+ čak i .u biti te!ko podr8ati je) ?nala je da je naklonost lorda Au.(') poglavlje Nedjelja+ 2*) prosin.klanda zauvijek izgubila) Sa sestra a Gden nije razgovarala) Ako bude i ala sre/e+ bojnik .uha eda i un!i sahiba) A bila je tu i jo! jedna zraka nade) $re a Daru .arianina nosiljka stala pred aleni utvr9eni grado 7asuro ) Napola je slu!ala+ zijevaju/i+ kako nosači pitaju prolaznike gdje su Hasanovi !atori) 0AnEnahH1 Sabor joj je pro r ljao u uho povlače/i jednu od o.ijelo ?e.a - e/ se bilo s račilo kad je .

i da se tabor bez vojske vrati u Cal.uha edu+ Ba6i sahib bio je $and8aba.i i jese.to nije znala) Ako ga za oli+ o8da /e joj protu ačiti njezin san o vodeno brodu) .o8da su !eik i Ba6i sahib+ oboji.o8da je bilo dobro to !to /e biti potrebni jese.uttu) .inili ! $oku!ala je za isliti njegovo li.ilo joj je potrebno vrije e da odluči o svojoj budu/nosti) -ezana uz do a/eg neznan.ogu/e je da je on ve/ napustio tabor kako bi u <ahoreu bio sa !eiko ) 7akvo bi to razočaranje biloH Nosiljka je krenula) > oran od igre+ Sabur joj se popeo u krilo kako bi vukao njezin zlatni lanči/) 5na u je+ gugutaju/i+ od aknula prsti/e s lanči/a+ prisje/aju/i se ku/e !eika -alijulaha i pogleda s prozora 8enskih odaja) .a s visoki kapa a na glava a+ u to trenutku razgovarali u dvori!tu pokraj obojenog trije a+ dok su !eikove rodakinje zajedno sjedile na plahto prekriveno podu odaje na katu) >zdahnula je) Beikova sestra bila je vrlo jaka+ vrlo ajčinski nastrojena) .a i u ne ogu/nosti da se uda+ treba li se vratiti u Gnglesku i irno 8ivjeti sa svojo obiteljiC "li bi trebala ostati u Cal.utti i hrabro podnositi ogovaranja te se nadati da /e ponovno vidjeti :itzgeralda+ čovjeka za kojega se ne o8e udatiC 361 .o8da /e joj dati nadu za nevesele dane koji su pred njo ) 04o9i ova o+ Sabur1+ rekla je pozivaju/i dijete koje je dopuzalo do nosiljke) 0-idi!C1 7ad se vratio+ ona u je spustila tanak srebrni veo preko li.ariani bi bilo drago da je ogla bare jedno zagrliti krupno tijelo sultanije Sa6ije) A u pogledu !eika+ tada je shvatila da je ona vi!e kriva za nepro i!ljeni brak s Hasano nego on) Ali čak ni to vi!e nije bilo va8no) .a i poto ga brzo povukla gledaju/i kako se njegov os ijeh !iri i čekaju/i njegov veseli s ijeh) Ba6i sahib joj je+ dakako+ poslao poruku koju joj je Dar .ekajte upute Nemojte nikome reći što ste u. i stari !eikov prijatelj iz djetinjstva) .inili 1ri.e) De li i on+ poput !eika -alijulaha+ zračio kakvo tajanstveno o/iC $re a Daru .uha ed donio one večeri kad je prvi put uzela Sabura) "+obro ste u.

Nosiljka je tupo pala na tlo) .ariani+ jedno ruko iluju/i sinova ala le9a) 0?a!to si ga dovela ova oC Bto se dogodiloC1 $ogled u je bio prodoran kao i u no/i njihova vjenčanja) 7o8a u je bila svjetlija no !to je upa tila) -idjela je da u je nos iskrivljen+ kao da je bio slo ljen) -idjela je da su njegova bosa stopala dugačka) Nisu bila lijepa kao njegove ruke) 0$rije četiri dana+ nakon !to si oti!ao iz havelija1+ odgovorila je dr!/u/i od hladno/e+ 0naoru8ani ljudi do!li su iz tvr9ave kako bi odveli Sabura) Tvoja strina u ko!ari ga je spustila s prozora na katu+ kako bi ga spasila)1 > jedno kutu !atora bio je pleteni le8aj) Hasan je posjeo 362 .u) Sabur je od ah obavio ruči.u te ustala+ čekaju/i Sabura+ koji je volio sa izlaziti) No/ je bila hladna+ a zrak o!tar) ?vijezde su činile blistavo tkanje nad njihovi glava a) $red nji a je bio velik !ator sa zaobljeni krovo ) -ani+ pokraj treperave vatre+ dva su čovjeka bila naslonjena na jastuči/e i pu!ila nargilu) Dedan od njih prestao je govoriti u pola rečeni.i posvuda činili otkako je napustila <ahore) 0Sabur baba1+ čula je kako je jedan od njih pro r ljao) 0.e sahib je dovela Sabur babu)1 ?apovjediv!i nosači a da pričekaju+ zastala je na ulazu+ a tada se naka!ljala kako bi se najavila+ od aknula zaslon na vrati a i u!la) Bator je bio prazan i ledeno hladan) > zraku se osje/ao iris sandalovine+ raspiruju/i njezino sje/anje) 5klijevala je) Netko je u!ao za njo sa svjetiljko u ru.i) 5krenula se) =ledaju/i dijete u njezinu naručju+ Hasan Ali 7an odlo8io je svjetiljku i pri!ao joj ispru8enih ruku kako bi uzeo Sabura+ s izrazo nje8nosti na li.e oko očeva vrata) Hasan ga je nekoliko puta poljubio+ a poto se na r!tio .e kad ju je ugledao) Sluge različitih visina stajali su oko njezine nosiljke) 7ad je .ariana je lagano uzdahnula i zaba.ariana podignula Sabura na bok+ svi su zinuli u trenutačnoj zaprepa!tenosti+ a tada su joj okrenuli le9a+ kao !to su to u!kar.ila noge kroz otvorenu strani.

ilo je prekasno za raspravu oko običaja) A osi toga+ nitko od tih ljudi vi!e je ne/e vidjeti) 0$ala sa dok sa izlazila iz grada1+ rekla je odsječno) $osegnula je ispod posu9enog !ala i povukla pleteni.oj veoC .oja burkaC1 Netre i.i se okretali od nje) Nosači i sluge vidjeli su je bez nje) $rijatelji.oji sluge su te vidjeli) .a) Da sa ih slijedila kroz 4elhijska vrata+ glu e/i Alahjarovu suprugu) Tada je do!la nosiljka tvoje obitelji pa sa sa Saburo u!la u nju)1 Hasan je ponovno uzeo Sabura u naručje i pokazao krevet) 0?a!to ne sjedne!C1 0Ne)1 >z aknula je) Neka sve to brzo zavr!i) 7asnije /e i ati vre ena tugovati za Saburo + sje/ati se) 0.Sabura na njega+ a poto se nagnuo nad !krinju u njegovu podno8ju) >spravio se dr8e/i izvezeni vuneni !al u ruka a) $ru8io ga je) 0S prozoraC A tadaC1 Bal je na njezini ra eni a za irisao na listove duhana) 07o!ara je s prozora spu!tena u slastičarni.ila sa je iz nosiljke)1 Njegova se sjena nadvila na nju+ izdu8ena pod svjetlo!/u svjetiljke) 0Ne o8e! otkrivena hodati uokolo)1 ?agledao se u njezine oči kao da je poučava neče u va8no ) 0Ti si 363 .urka je bila okra i prljava) .ora po/i)1 " Hasan je bio ogrnut !alo ) $rebačen preko njegova dugog ogrtača+ u lijepi je+ 6ino izvezeni nabori a padao s njegovih ra ena niz le9a) <agano je podizao i spu!tao Sabura+ priljubiv!i obraz uz njegov) 0Trebala bi se od oriti1+ rekao je kao da je nije čuo) 0" ora te pitati !to se dogodilo s tvojo burko C ?a!to aloprije+ kad si iza!la iz nosiljke+ nisi i ala veo na glaviC1 0.oj prijatelj te je vidio)1 5na na to putovanju nije nosila burku) ?bog toga su 8ene toliko zurile u nju+ a u!kar.u koja se rasplitala) 0. svi su je vidjeli otkrivenu) .e ga je gledala) ?a!to je njezina odje/a va8naC > tonu njegova glasa pojavila se neugodna o!trina) 0Nisi bila pri jereno skrivena) .e sultanije Sa6ije+ njezine rodakinje+ njezini roda%i.u+ gdje je Sabura preuzeo Alahjar+ sluga tvojeg o.a.

i svoji 8ena a dopu!taju nositi nedoličnu odje/u+ poput one koju si nosila na aharad8inoj večeri kad si .e oje1+ pro r ljala je) "ste je riječi rekla svoje bratu kad ga je zadnji put poljubila) A brose je spavao kao i Sabur+ ali njegovo je li.e zatvorio za nji ) 364 .ariana je povukla ruku) $leteni.a i oju obitelj)1 04sramotiti? Ali ja jesam)))1 0Stran.ijeli dvor prenerazila svojo izjavo ) <judi se jo! s iju)))1 =las u je utihnuo) .a joj se rasplela) $rsti a je zaba.e prljavo od pra!ine s puta) 0Sada ide 1+ rekla je ukočeno) 0-i!e e ne/e! vidjeti)1 7ad je krenula+ on je načinio korak pre a njoj i uhvatio je za ruku) 0No/ je1+ o!tro je rekao te je jedno ruko odvukao od ulaza) 0Ne o8e! sada putovati)1 =ledao ju je preko Saburove glave+ kao da ne zna !to bi ona ogla učiniti) 0Sutra o8e! na putu u <ahore posjetiti svoje ljude)1 0<ahoreC NeH1 .e joj je bilo te!ko) B r.ude! li se pona!ala poput strankinje+ osra otit /e! ene+ ojeg o.uttuH Ti)))1 ?aslon se s pra!njavi udar.e bilo suho i vrelo+ a ne zdravo i sjajno poput Saburova) $otisnuv!i tugu+ pogledala je Hasana) Sr.nula je i po8eljela velo obrisati nos+ svjesna da joj je li.ila kosu unatrag) 0Ne vra/a se u <ahore1+ glasno je rekla uz gnjevan pogled) 0S jesta odlazi u britanski taborH1 0Ne oj ni poku!ati napustiti ovaj !ator)1 =las u je postao hladan+ a pogled nedokučiv poput zatvorenih vrata) 05tpravit /u tvoje nosače i vani postaviti stra8ara) 4o sutra ujutro ne ide! nika o)1 >zdahnuo je+ a poto podignuo zaslon na ulazu) 0Sluga /e ti donijeti hranu i vru/u vodu)1 0Ne o8e! e prisiliti da ostane dok se oji ljudi vra/aju u Cal.arianini su se obrazi za8arili kad se sjetila kako se u svojoj duboko izrezanoj haljini duboko naklonila pred aharad8o ) 0Ne zani a e !to ljudi isle o eni1+ otresla se podi8u/i bradu) 0?ani a e sa o Sabur)1 > to je trenutku 8eljela sa o da je se ostavi na iru) Načinila je korak pre a Hasanu i dodirnula Saburov obraz) 0?bogo + janje!.oja supruga) .

ati nije podignuo glavu kad se Hasan vratio k ognji!tu s djeteto u ruka a niti je spo enuo podignut 8enski glas koji se čuo iz Hasanova !atora) Dadnik+ po očevoj zapovijedi orao je o8eniti tu čudnu strankinju koje se ve/ vrlo nedolično ponijela pred dvoro ) Svi su znali za tu 8enu+ za njezin govor aharad8i) 7ako je to ogla učinitiC A tada je vikala na Hasana+ dovoljno glasno da je čuju Dusu6+ stra8ar i svi sluge) 7ad je ulazila u Hasanov !ator otkrivena li.i) 5 otana Hasanovi !alo + sjela je na krevet) 7ako se usu9uje kritizirati je i zapovijedati jojCH Nadala se da /e oti/i prije no !to stigne osjetiti gubitak Sabura+ ali bol ju je tada preplavila+ podsje/aju/i je na patnju koju je pretrpjela nakon s rti aloga A brosea) ?a!to je+ poznaju/i taj rizik+ dala svoje sr..a zgrčenog kao !to je Saburovo bilo zgrčeno one prve večeri u njezinu !atoru) > SusseJu je bilo zeleno) 5ndje bi se i ala či e baviti) $o agala bi tati s njegovi propovijedi a+ posje/ivala bi Charlotte+ Spen.a i sa spu!teni velo + dok joj se tijelo sugestivno kretalo ispod svile+ Dusu6 je odvratio pogled+ u8asnut zbog svojeg prijatelja) Fak ni tada nije ogao pogledati Hasana u oči) Ali jedno bi trebao re/i) 7ao Hasanov prijatelj+ ora u 365 .vije/a u vaza a ili brojenja srebrnine) $oluudana za nekoga koga nikada ne/e upoznati+ naučit /e 8ivjeti bez 6inog supruga Gngleza i bez svoje svjetlokose dje.e djetetu koje nije i nikada ne o8e biti njezinoC "spred !atora r ljali su glasovi) Hasan je za.ala svjetiljka ispunjavala je !ator slaba!no svjetlo!/u) .arianu su čak i kosti boljele od četiri dana putovanja u nosilj.ijelo odveo Sabura k svoje prijatelju) Nipo!to ne/e dopustiti da čuje njezin plač) =urnula je !aku u usta i zagrizla zglob na prstu+ li.e) 0.e sahib+ e sahibH1 "zvana se začuo pro ukao poziv sluge pra/en zvuko odlaganja pladnja) 0-a!a hrana je stiglaH1 Dusu6 .era i aloga :reddieja) Crtala bi ili učila pjevati+ ili svirati klavir) Fak ne/e i ati ni!ta protiv ijenjanja .

uha ed začuo povike koji su dolazili s čistine1+ nastavio je) 0$o!ao je pogledati !to se doga9a i vidio kako tri naoru8ana razbojnika pljačkaju nosiljku tvoje obitelji) Dedan od njih je dr8ao Sabura i prijetio je da /e ga ozlijediti ako u 8ena ne preda svoj nakit+ ali ona nije bila u nosilj.rado je pokazao pre a visoko čovjeku koji je u ti!ini čučao pokraj ulaza) Hasan+ koji je do tada r ljao svoje sinu+ podignuo je glavu) 0" e u je Dar .ijelo isli na trag ču9enja i sra ote koji je njegova supruga strankinja ostavila na to putu) ?a!to se nije sjetio izostaviti je iz priče sve do krajaC 0Na putu je Dar .i ote8ali+ Dusu6 je slugi dao znak neka ih ondje pokrije pokrivače ) Dusu6 je zurio u vatru) .uha eda da ih !titi na putu) 7a8e da je slijedio nosiljku u kojoj su bili Sabur i 2 ah 2 ta 8ena od <ahorea do 7asura)1 5krenuv!i glavu+ Hasan se nagnuo nad dijete u svoje krilu i prsto povukao du8 uzorka na /ili u) Dusu6 je udahnuo) Hasan za.uha ed potrčao je pre a nji a izvukav!i no8) 4ok se bavio nji a+ 8ena je vri!te/i napala razbojnike iz gr lja+ a!u/i trnovito grano iznad glave) .ilo je jasno da Gngleskinjin hrabar 366 .a) 7asnije+ dok je dijete spavalo+ a Hasanovi su kap.i+ kao !to je on islio)1 Hasanov prst stao je na /ili u) Dusu6 je suosje/ajno uzdahnuo) 04ruga dva razbojnika stajala su le9i a okrenuta pre a putu) Dar .ez oklijevanja je pojurila ravno pre a čovjeku koji je dr8ao Sabura)1 Hasan je obje a ruka a čvrsto stisnuo sina) 5d ahnuo je glavo ) 0Nisa iznena9en1+ pro r ljao je) 7ad je do!la hrana+ jeli su bez riječi dok je dijete drije alo pokraj o.re/i !to je doznao) 0Desi li vidio br9anina koji vani čekaC1 .uha ed) 7onju!ar je u britansko taboru) $oznaje Ba6i sahiba i tvojeg o.a)1 04oistaC1 Hasan se okrenuo kako bi ga pogledao) Dusu6 je privukao jastuči/ i naslonio se) 0Nakon !to su Sabur i strankinja prije četiri dana napustili tvoju ku/u+ netko je poslao Dara .

i djeteta) 7a8e da izgledaju opasno) 4o!ao je za oliti nas da za!titi o njegovu dje.ora! ustati)1 =las iznad nje bio je nestrpljiv) 0Ne!to se dogodilo)1 5si svjetlosti zvijezda koja je sjala kroz otvoreni ulaz+ u !atoru je bio rkli rak) 05dlazi1+ pro r ljala je čvrsto sti!/u/i oči) 05stavi e)1 Hasan je sjeo na rub kreveta+ stisnuv!i je ispod pokrivača) 0Slu!aj1+ rekao je gotovo prebrzo da bi ga razu jela) 04va neznan.e tra8ili oj taborC1 "zvukla je ruke ispod pokrivača i tada ih brzo prekri8ila na prsi a kako ga ne bi dodirnula) 0Ali za!to se zabrinjava! kad je tvoj tabor pun naoru8anih ljudiC1 > ta i je osjetila njegov pogled na sebi) 05ti ači dje.i)1 0>staniH1 Ne!to je udarilo u pleteni le8aj+ trgnuv!i .a iz <ahorea raspitivala su se za oj tabor) Dedan seljanin čuo je kako govore o ot i.e danju se skrivaju+ a no/u rade) Tihi su i opasni) .ariana se+ sada budna+ ukočila ispod pokrivača) 07ako je to ogu/eC Nitko ne zna da je on ovdje) Svi isle da je u haveliju 7a ar i da boluje od boginja)1 0Ne svi1+ grubo je rekao Hasan) 0?a!to bi inače ot ičari dje.arianu iz sna) 0.iviliziranoj 8eni) 0Stran.ora! no/as odvesti Sabura) > britanski tabor1+ dodao je nakon stanke) 0> britanski taborC1 5sjetila je val nade) 04a ostane ondjeC 7oliko dugoC1 5krenuo se pre a ulazu osvijetljeno svjetlo!/u 367 .čin uzi anja Sabura u ?latno hra u nije bio slučajan) Njezino je pona!anje o8da bilo nečuveno+ ali bila je hrabra) Ta bi 8ena+ poput divlje 8ivotinje+ bila spre na ubiti kako bi za!titila one koje voli) $oslao je po jo! jedan pokrivač) $a ipak+ po islio je kad se opru8io polo8iv!i glavu na jastuči/+ doi alo se nevjerojatni da čast čuvanja alog Sabura nije pripala nje u+ Hasanovu prijatelju vojniku+ nego toj ne.i1+ tiho je rekao od ahuju/i glavo ) 0Stran.u+ ali oni ne 8ele dijete iz tog sela) Iele Sabura)1 .

i i sluge stajali su u stavu irno+ okrenuti joj le9i a) 5krenuli su se čak i nosači koji su čučali pokraj !eikove nosiljke) Tihu+ račnu priliku pokraj ulaza prepoznala je kao Dara .ipele i krenula za nji u svojoj prljavoj svili+ ogrnuta !alo s iriso duhana) -ani je tlo bilo osvijetljeno jako jesečino ) 4r8e/i ispru8enu ruku na njezini le9i a+ Hasan je izdao zapovijed+ a poto krenuo po Sabura) -ojni.ariana nije ogla pročitati izraz njegova li.e u je čak bilo vrlo blizu njezino ) "sprekidano je udahnula i tada ki nula) 5n je ustao i krenuo pre a vrati a) .a) 07renite1+ rekao je nosači a) -atra ispred Hasanova !atora odavno je bila hladna kad su Dagu i ru eni dječak stigli) .zvijezda) 0Ne zna ) Ako ovi ot ičari ne uspiju+ do/i /e drugi) 4olazit /e dokle god je aharad8a 8iv)1 Sjetila se kako je prvog dana durbara tiho plakao pokraj nje kod topova) Hasan se nagnuo preko nje) 0.e u je bilo blizu njezinih grudi) -rtjelo joj se od njegove napete te8ine i opr8enog irisa njegove ko8e) 0Ne boj se1+ čula je kako govori i pa8ljivo polo8ila ruku na njegov izvezeni rukav) 05dvest /u Sabura u britanski tabor)1 Hasan se uspravio i uhvatio je za ra ena+ a njegovi lijepi prsti čvrsto su stisnuli njezine kosti) 0"di sada+ prije no !to do9u ot ičari) 5dvedi Sabura preko Sutleja+ na britanski teritorij) Fak i ondje ga sakrij+ osobito dok je tabor u pokretu) Shva/a! liC1 <i.uha eda) 0$oku!at /u te posjetiti1+ rekao joj je Hasan kad je za nekoliko trenutaka opet do!ao) 0"1+ dodao je daju/i joj Sabura u naručje+ 0ovaj put i at /e! pravu pratnju pa ne/e! orati !tapovi a i grana a napadati dru ske razbojnike)1 "spustio je zvuk koji je ogao biti s ijeh) .ariana je prona!la .oj sin1+ tiho je rekao+ 0vrjedniji i je od vlastita 8ivota)1 <i.ilo je nado ak svitanju) Nepo ični dječak naprezao je oči u ta i+ čekaju/i da se Dagu vrati sa svojeg posla) 368 .

) To je sve !to treba o znati)1 0Sve !to treba o znatiC ?a!toC1 Dagu je pljunuo u vatru) 0$ostavlja! previ!e pitanja) "di) Ako dijete nije ovdje+ ujutro odlazi ) 4ok sa odsutan ti /e! otriti napu!ta li tko ovaj tabor)1 Ne rekav!i vi!e ni riječi+ opru8io se na tlu i zatvorio oči) 369 .Trgnuo se kad ga je ledena ruka uhvatila za vrat) Dagu je bez riječi pokazao pre a čistini na kojoj su zapalili svoju alu vatru) Daguove su ruke drhtale od hladno/e dok je palio vatru) -onjao je po u8eglosti) Na odje/i je i ao nove asne rlje) $odignuo je svoje be8ivotne oči do dječakovih) 04ijete nije ondje) 7ao ni 8ena)1 ?a tog je dječaka svaki neuspjeh bio bolan+ bez obzira na to tko je kriv) ?grčio je ra ena pripre iv!i se na udara.e 1+ rekao je trljaju/i ruke+ 0pretra8io sa !ator)1 3astegnuo je usne i pokazao kroz gr lje) 0"di pogledaj spava li to dijete sa sluga a)1 4ječak je nevoljko ustao i navukao otr.) Ali Dagu se u jesto toga pribli8io vatri) 07ad ga nisa zatekao s njegovi o.ani !al preko ra ena) 0A ako dijete nije u ovo taboruC1 -atra je zaiskrila) 0$rona/i /e o ga)1 Dagu je govorio ne podi8u/i pogled) 0Ne sutra+ ali uskoro) ?na o gdje je ota.

i+ uz Sabura+ 370 .oji prijatelji ne/e su njati u ene 2 sa o /e e nazvati budalo )1 0.a to /e! sada re/i svoji prijatelji aC1 upitala je .ariana se uspravila+ za ahnula noga a van te ih spustila na tlo) 4ittu joj se obratio izrazo 0begu sahib1+ kako se obra/a sa o udani 8ena a) Do! ga nikada nije vidjela toliko sretnog) De li bio sretan zbog Sabura ili zbog njeC > jedan sat tog poslijepodneva stajala je nasred svojeg !atora i nespretno se uvlačila u jednu od svojih haljina) Stigav!i podosta nakon pono/i+ u !est sati ujutro krenula je s taboro + !to je bilo dovoljan razlog da prespava doručak) Ali sada+ koliko god se u8asavala toga+ ora po/i na ručak) -i!e ne o8e odga9ati susret s taboro ) >kočeno se sagnula kako bi svezala čiz e+ a steznik joj se prito zarezao u ko8u) Sino/ je u nosilj.u kako bi ga potap!ao po li.(*) poglavlje Š>torak+ (0) prosin.u) 03e/i /u kako e je Siro! prisilio da uz e babu i vrati u nova.udi oprezan1+ upozorila ga je .) .ariana sat vre ena prije svitanja kad je 4ittu sa !iroki os ijeho posegnuo u nosiljku kako bi uzeo Sabura) 0Naposljetku+ rekao si da si ga prodao krojaču Siro!u)1 03e/i /u i + begu sahib+ da je baba neprestano plakao i uzrujavao Siro!evu suprugu)1 4ittuov os ijeh jo! se vi!e rastegnuo kad je Sabur pru8io ruči.ariana kad je 4ittu sa Saburo krenuo pre a ognji!ti a slugu) .

eH <ord Au. nije izgledao odu!evljeno kao !to se trudio zvučati) -idljivo je progutao+ Ada ova jabuči.i pona!ati u odsutnosti sestara GdenC .+ bojnik .kland glasno se naka!ljao na čelu stola) 0=ospo9i.u+ svakog jutra uzela bi po jednu 8li. izvukao stola.a u se po aknula+ dok se uspravljao iz naklona) 0.u) $oravnav!i suknju i svezav!i !e!iri/ iza!la je i odlučno krenula pre a !atoru za blagovanje) Sve /e biti u redu) Bto god govorile e9u sobo + sestre Gden u javnosti nikada nisu bile neugodne pre a njoj) A ona /e biti uljudna iako se zavjetovala da vi!e nikada ne/e razgovarati s nji a nakon !to je nisu 8eljele spasiti vjenčanja) 0=ospo9i.rte8i s 371 .sanjala da ga je prije sa o nekoliko trenutaka otela aharad8i) > snovi a je u svoju budu/nost gledala s neustra!ivo s ireno!/u) 7ad bi tu s irenost bare ogla pretočiti u boči.e =ivens+ kako i je drago da vas vidi H1 .ariana je pogledala svoje ruke) :ino izra9eni .klandA ali gospodi.i G ily i gospodi.ariana prilazila stolu) 7ad joj je ?e.i r ljali su i lakto gurkali jedni druge dok je .e)1 <o!eH 4akle+ ona /e+ parija+ biti jedina 8ena za stolo ) Tko zna kako /e se svi ti u!kar.yrne naglo je ustao i ljutiti korako oti!ao+ poprativ!i svoj odlazak tihi + ali čujni trubljenje ) Sjede/i nedaleko od jednog kraja stola+ .ariana je sa sve ve/o nelagodo pro atrala prisutne) 4oktor 4ru ond bio je ondje+ kao i lord Au.ariana je pro atrala li.i :anny nije bilo ni traga) Nekoliko sjedala dalje doktor 4ru ond kratko je pogledao u njezinu s jeru+ ali nije ju pogledao u oči) 0Bteta1+ izjavio je+ 0da je obje a sestra a Gden toliko lo!e zbog ka!lja i grozni.e kad sljede/i put do9ete za stolC Te!ko i je u8ivati u ručku u prisutnosti toliko prljavih ruku)1 .ogu li vas otpratiti do !atora za blagovanjeC1 $onudio joj je ruku) -ladini du8nosni.a koja su je okru8ivala) $ogledi su se brzo udaljavali od njezina) Sluga joj je ponudio pladanj) Sretna !to se o8e neči e baviti+ uzela je ko ad ovčetine) 7akvi su ti ljudi kukavi.ijeli ?e.e =ivens1+ rekao je napokon joj se obrativ!i+ govore/i kroz nos+ 0biste li navukli rukavi.

ijes joj je dao snagu) Dedni je pokreto ustala i visoko podignute brade iza!la iz !atora) Dusu6 je ispru8io noge na /ili u paze/i da ne prevrne posu9e od poslijepodnevnog obroka) $odignuo je asnu ruku) 0Hasane+ tvoj je kuhar bio snala8ljiv+ kao i uvijek) $ojeo sa previ!e)1 $ohvala je često iz a ila istinu) Njegova radoznalost u pogledu 8ene 8eljela je biti zadovoljena) >zeo je naranču) 0.i i njihovo blagoC1 5tresao je vodu s prstiju) 0Sabur o8e jese.njezina vjenčanja jo! su bili vidljivi+ iako su izblijedjeli do ru8ne 8ute boje koja se nije slagala s čipkasti rubovi a njezinih rukava) .i)1 Hasan je+ ruku ispru8enih preko posude s vodo + ki nuo svoje slugi) 0Bto eni znače 7asur.i Sutlej) 04a1+ odgovorio je odsutno+ 0neki od njih i aju dobro sr.a) .ora se uvjeriti da u je ugodno i da je na sigurno )1 Dusu6 je ki nuo) 5n o8da jest vojnik+ ali nije glup) Hasan je očito 8elio ponovno vidjeti svoju novu suprugu+ iako to nikada ne bi rekao) 4ijete /e nedvojbeno biti sigurno s ono divljo 8eno ) A !to se tiče ugode+ dje.ila je potpuno zaboravila na to) Netko se pods jehnuo) Njezin se ko ad esa pretvorio u otrov pa je izblijedjeli ubruso obrisala usta) 0Svakako+ lorde Au.i a ostati u britansko taboru) -e/ je patio u ruka a strana.e naranče u ruku+ 0da neki od tih strana.a i aju dobro sr.a se 372 .e)1 Hasan je pokraj njega gledao pre a jugu+ pre a rije.kland1+ rekla je razgovijetno prije no !to je odgurnula stola.are je Sabur na sigurno 1+ nastavio je) 04oi a se1+ pa8ljivo je dodao+ pljuju/i ko!ti.e)1 >spravio se) 0Dusu6e+ ora posjetiti svojeg sina)1 Hasan je sino/ vidio svojeg sina) Dusu6 je progutao zalogaj naranče) 0$a1+ odgovorio je+ 0onda idi danas) 4o sutra /e Gnglezi sa svoji taboro prije/i Sutlej) -e/ je i dvadeset ilja dug povratak kad uspje!no zavr!i! pregovore u 7asuru) Naposljetku+ i a! ih u !a.) .

se uspravio i !kilje/i pogledao u daljinu) 0" to su tragovi koje 8eli! da slijedi C1 Dagu je okrenuo svoje rtve oči pre a dječaku+ koji je ki nuo) 04a1+ rekao je dječak neznan.i) 07re/e 1+ rekao je Hasan) 0Ako Alahu bude po volji+ do su raka /u u/i u britanski tabor) >stanovit /u da je djetetu ugodno i da je na sigurno + po8eljet /u u sre/u i vratiti se ova o)1 Dusu6 je protrljao li.e i suspregnuo uzdah) 0.esta) Ako te netko bude slijedio+ odvest /e! ga ravno k svoje u sinu)1 0Nitko e ne/e slijediti1+ odgovorio je Hasan pogledavaju/i Dusu6a iskosa+ 0ako bude nosio tvoju odje/u i jahao tvojeg konja)1 Dusu6 se nas ijao s nevjeri.ogu prona/i i ukradenu kravu u utvr9eno gradu <ahoreu) To sa va rekao) Nitko na ovo području ne slijedi tragove poput ene)1 4ok je Dagu pro atrao+ neznana.u) 05vdje su njih dvoji. je slu8io u aharad8inoj vojs.a i djed nakon !to u je ajka u rla+ a ota. je ponovno čučnuo iznad tragova) 0.udi oprezan+ prijatelju) 7loni se .anoj ze lji) Neznana.a i r!avi neznana. za r!ene kose sagnuti pro atrali zbrku otisaka konjskih kopita i ljudskih stopala na ispu.o8e! li ih prona/iC1 04akako1+ odgovorio je neznana.e je za!lo iza grana pra!njavog stabla) $od nji su Dago+ dječak ru ena li.ogu va re/i ovo1+ rekao je podi8u/i pogled) 04va su konjanika) 5boji.u) 0.o ) 0A ako ti bude! nosio oju odje/u i jahao ojeg konja+ čiju /u odje/u ja nositi i kojeg /u konja jahati kad te bude pratioC1 Hasan se napokon nas ije!io+ pru8io ruku i uhvatio Dusu6ovu ispru8enu ruku) Sat vre ena poslije+ sun.a uzjahala prije no !to su krenuli)1 $okazao je na jug+ u s jeru rijeke) 0$aC1 Dagu se okrenuo pre a neznan.naviknu na sve) 5n+ Dusu6+ nedvojbeno se naviknuo jer su ga u hladno 7a! iru odgojila dva stri.i su i pravilni) To nisu ljudi iz ni8e 373 .a su gospoda) Cipele i nisu pokrpane+ a otis.) 0.

a brzi korako krenuli pre a jugoistoku+ pogleda uprtog u tlo+ a njihova nečista pa učna odje/a lagano je vijorila oko njih) 374 . su u pratnji dječaka ru enog li.r!aviji je od svojeg prijatelja+ koji je krupan) 4esno stopalo krupnog čovjeka okrenuto je pre a unutra) A !to se tiče konja+ jedan i a alu pukotinu u stra8nje desno kopitu+ a drugi i a poseban korak+ s vre ena na vrije e sklon je krenuti postran.e)1 Dagu i neznana.kaste+ navikli nositi te8ak teret) $rvi i a tanko stopalo) .

rto obzorja) 5boji.a su bili naoru8ani) Hasanov je pi!tolj bio upotrebljiv+ ali njegov je ač vi!e slu8io ostavljanju doj a+ nego borbi) Dusu6 je i ao svoj pi!tolj+ bode8 s trokutno o!tri.R0) poglavlje N eto prije zalaska sun.a Hasan i Dusu6 zaustavili su svoje konje) Hasan je gledao pred sebe ruko zasjeniv!i oči+ a poto pribli8io svoju kobilu Dusu6uvoj) 05ndje1+ rekao je pokazuju/i vodoravan oblak di a i pra!ine nad ravno .o na kojoj je bio izrezbaren lovački sokol i te8ak zakrivljeni ač koji u je visio o boku) > pogledu borbe bio je skloniji boriti se prsa o prsa) Hasan je duboko udahnuo kad su podboli konje i ponovno krenuli) 0Najprije /e o prona/i Ba6i sahiba1+ rekao je+ 0a poto /u posjetiti svojeg sina)1 0" tako1+ pristojno je rekao Hasan kad su+ prona!av!i !ator Ba6i sahiba+ pozvani u/i+ 0do!ao sa se uvjeriti da je Sabur na sigurno )1 Hasan+ koji je počeo govoriti či je u!ao u !ator+ i dalje je stajao pred pleteni le8aje i stariji čovjeko koji je sjedio na nje u) Dusu6 je iza njega nastojao ne gledati slobodan le8aj pokraj stijene !atora) Ba6i sahib pročitao u je isli) 0Saburov sluga Ah ad je iza!ao1+ rekao je) 04obro se oporavlja od ozljede)1 >natoč svoj svojoj hrabrosti+ Dusu6 nije ogao suspregnuti jezu od po isli !to je taj čovjek pretrpio) 7ad je njegov aleni sluga u!ao dovukav!i platneni 375 .

+ Ba6i sahib ustao je s kreveta i sjeo na njega) 0Te!ko da /e! slobodno u/i u ogra9eni dio1+ blago je rekao Hasanu) 05ndje+ na8alost+ nisi dobrodo!ao)1 $rekri8io je noge i posegnuo za svojo brojani.i a ne s iju dopustiti ulaz)1 0Bto tadaC1 Hasanov je glas postao hladan) 0?ar ora o ubiti oba stra8ara da bih vidio svoje dijeteC1 05+ ne+ dječače+ to ne/e biti potrebno)1 Ba6i sahib se naslonio) 7ugli.e tiho su ku.kale) 5krenuo se Dusu6u) 0Ako dopusti!1+ uljudno je rekao i pogledao pre a vrati a) Dusu6u je bilo potrebno nekoliko trenutaka da shvati kako Ba6i sahib 8eli nasa o razgovarati s Hasano ) A tada je 8urno ustao+ pitaju/i se ho/e li Hasan upravo naučiti koji od Sa6ijevih duhovnih trikova+ i uz ispriku napustio !ator) Tragač je stajao pognut nad pra!ino puta) 0$revi!e je račno1+ rekao je uspraviv!i se) 0-i!e ne vidi otiske kopita) Fi se razdani+ vratit /e o se i nastaviti odavde)1 $okazao je di koji se uzdizao iz tro!nog bazara jedva vidljivog iza zavr!etka puta) 0"de po hranu)1 4ječak ru ena li.i)))1 0TihoH1 viknuo je Dagu) 0A !to ako su konji ondjeC1 $okazao je brado pre a vezovi a) 07ako /e! sutra e9u toliki konji a prona/i njihove tragoveC1 Tragač se nas ije!io+ a iskrzani zubi istaknuli su se na 376 .+ 0da su duboko nezadovoljni va!i brako )1 Stisnuo je usne) 0Ne s atraju nas sebi ravni a)1 0Tvoja supruga1+ nastavio je ne obaziru/i se na Dusu6ov prezrivi uzdah+ 0 o8da trpi zbog toga+ iako njezina patnja ne/e utje.oji se1+ odgovorio je stara.ati na Sabura) Gnglezi ne znaju da je on ovdje)1 $odignuo je bradu upozoravaju/i Dusu6a da ne progovori) 0> svako slučaju+ uobičajeni ulaz u tabor generalnoga guvernera ne/e ti uskratiti ničiji osje/aji) >skratit /e ti ga dva naoru8ana stra8ara koji neznan.o kad su njegova dva gosta sjela na pleteni le8aj) Hasan se ukočio) 0?a!to+ Ba6i sahibeC1 0.stola.e njegove brojani.a slegnuo je ra eni a) 04ijete nije u ovo taboru) -e/ s o bili ovdje) .

e) Sada je s nji a konju!ar+ ali to je jedina razlika)1 $ozvav!i drugu dvoji.ata ogrjevni drvo + a dječak koji je njo e upravljao pjevao iz sveg glasa) .i a koji su stali alo dalje od stra8ara) 7ad i se pribli8io+ pognuo se i hinio napadaj ka!lja) 4voji.rnoj odje/i uprljanoj pra!ino ) 4va jahača i konju!ar nastavili su pute sve dok nisu stigli do istog visokog zida od .i a kad su dva jahača nastavila pute ) 05boji.ladi/i u skupina a s ijali su se i gurkali jedni druge) $ro!li su i Gnglezi nose/i izrezbarene drvene !tapove za hodanje+ napu/enih usana+ u .u da ga slijede+ pre!ao je preko puta) $ut je bio !irok i pro etan) > zraku se osje/ao iris gorenja ugljena i kuhanja) $okraj njih pro!la je volovska zaprega kr.i stali pred čuvani ulazo + troji.njegovu ispijeno li.rveno zidu+ bli8e dva a konjani.a prelazili put kad su se na vidiku pojavila dva konjanika koji su prolazili iz e9u tegle/ih 8ivotinja i kulija+ te visoki konju!ar koji je pje!i.rvenog platna kod kojega su Dagu i njegov dru8benik sa o četiri dana prije uzaludno čekali) Ne skidaju/i pogled s konjanika+ tragač je koračao rubo puta+ a za nji su i!li Dagu i dječak) 7ad su konjani.a su se sakrila u sjenu zida) Stra8ari u odora a pozorno su stajali pokraj ulaza+ ne obaziru/i se na 8ivahnu aktivnost pred sobo ) Dagu se progurao pokraj svojih dru8benika i pribli8io se .ati) 0Njezin je !ator odvojen u kutu+ ondje)1 $okazao je 377 .a su gospoda) Dedan konj s vre ena na vrije e rado krene postran.u) 0Ne poznaje! oju vje!tinu)1 Ton njegova glasa otkrivao je sa ouvjerenost+ ali pogled u je postao oprezan) Njih su troji.e i!ao pokraj njih) Tragač se prenuo i tada uhvatio Dagua za ko!ulju) 0$ogledajH1 prosiktao je) Dedan od konjanika okrenuo se u sedlu kako bi ih pogledao+ dr8e/i ruku na aču) 0Dedan čovjek je vitak+ a drugi krupan1+ pro r ljao je tragač svoji dru8beni.a konjanika počela su razgovarati) Dagu je prestao ka!ljati i slu!ao ih) 03ekao je da na ulazu skrene o lijevo1+ govorio je Dusu6 .

uha e9eC1 upitao je konju!ara) 0Di+ sahib)1 0Tada po9i unutra i čuvaj e sahibin !ator)1 Dagu se pri!uljao dovoljno da bi čuo njihove riječi) 7ad se okrenuo i pogledao pre a putu+ ukočio se i razrogačio oči) Dar .o8e+ ne!to pode po zlu)1 Hasan je ahnuo i tada krenuo pre a ulazu+ a usne su u se po i.rveni zid udaljavao od puta) Hasan je ki nuo i sjahao) 0Neka te Sa ilosni vodi1+ rekao je Dusu6 posegnuv!i za Hasanovo ruko ) 0Da /u ostati ovdje za slučaj da+ ne daj .uha ed se pokraj konja Dusu6a .atija takoder ukočio na jestu) Dusu6 se uspravio u sedlu i trepnuo+ pa jo! jedno ) > vre enu koje je pro atrači a bilo potrebno da odvrate pogled Hasan je trebao prije/i deset ili dvanaest stopa od svojeg konja do .a pogledo su pretra8ivali put) Hasanu nije bilo ni traga) Dusu6 se nas ije!io za sebe) Sada je bio siguran) Ba6i sahib rekao je Hasanu jednu od tajni bratstva 7arakoja) .io je i posve uvjeren da on nikada ne/e doznati tu tajnu) 0>pali svjetiljku+ 4ittu+ previ!e je račno za čitanje)1 .i) 0Sabur+ du!o+ sjedni1+ za olila ga je kad se poku!ao oteti) 0-idi+ o8e! se igrati oji vrp.a a) 5ndje su+ na krevetu)1 0An-nah ! ?adnji dio njezina i ena izgovorio je pa8ljivo+ zagledan u njezine oči+ a tada se spustio i oduprijev!i se !aka a i koljeni a o njezino krilo otpuzao pre a alo no/no or ari/u) 5na ga je povukla natrag+ dr8e/i pis o podalje+ kad je posegnuo pre a kutiji za kresivo) 378 .nalijevo+ pre a jestu trideset stopa dalje+ na koje se .rvenog zida) Ali njega nije bilo) Dusu6+ Dar .ariana je sjedila u !atoru naslonjena na nekoliko jastuka+ s otvoreni pis o u jednoj i Saburo u drugoj ru.uha ed+ tragač+ Dagu i dječak ru ena li.ale dok je hodao) 7ad je Hasan oti!ao+ Dusu6 se nagnuo iz sedla) 0Ti s ije! pro/i kroz ta vrata+ zar ne+ Daru .

naša su ramena dovoljno široka da bi podnijela ono što će društvo reći PPP Te utje!ne riječi nisu nogo po ogle ubla8avanju potresne boli koju je .ndiji Ako te nijedan mladić ne usreći.Njegovo je aleno tijelo bilo vrlo eko pod odje/o ) >zela ga je k sebi i poljubila ruči.ariani nove+ a ine odlučno ispisane riječi bile su pro8ete ozračje do a) Svima si strašno nedostajala na proslavi 3reddiejeva ro$endana +ošlo je nekoliko susjeda i 3reddie je jurio uokolo s njihovom dje%om sve dok se nije pretjerano uzbudio pa smo *a morali staviti na spavanje Sve više vremena provodi s tatom 'olim se da s vremenom zauzme Ambroseovo mjesto u sr%u tvoje*a o%a A ti.ariana je .u i uhvatio njezinu zlatnu ogrli. ho/u An-nah&! po8alio se Sabur i počeo se ritati dok ga je 4ittu nosio u kut !atora) ?dravlje u se očito pobolj!alo) . imaj na umu da se ne moraš udati u .a+ ali . oknula) 0B!!!+ baba) No+ no+ ljubavi+ odlazi! sa o nakratko)1 $odignula je pis o pre a svjedosti dok je 4ittuovo pjevno brbljanje lebdjelo !atoro ) Stare tri jese. do$i kući Nemoj srljati u lošu vezu zato da bi nam u*odila Ako se vratiš neudana.u) 0" uz i SaburaH1 rekla je 4ittuu+ odvajaju/i prsti/e od ogrli. dra*a.e) 0$osvuda je odjedno )1 4ittu se dogegao iz hodnika i od ah počeo tepati) 0Ajao.u koja je irisala na rano djetinjstvo i pra!inu) 5n je povukao ruči. baba+ dodi+ prona/i /u ti ne!to jako lijepo+ da+ jako lijepo)1 0An-nah.ariana osjetila kad je pročitala drugo pis o koje je stiglo zajedno s ajčini ) Silno me rastu:uje+ napisao joj je :itzgerald iz vojnog tabora+ spoznaja o tome 379 .

asni%i *ovore o tebi /ako si se mo*la toliko nepromišljeno.i G ily bio je neugodniji no !to je očekivala) 0Nisi upropastila sa o sebe+ .ariana1+ rekla je 8alosno) 0$revi!e si pustolovna za ovu ze lju)1 Ne+ vi!e ne/e tra8iti njihovo odobravanje) $re da sestre Gden i lord Au.enzuri lorda Au.ora! prihvatiti ono !to si zaslu8ila) Na obroke dolazi s rukavi.a G ily sa svojih jastuka+ 0nego si i te!ko naudila poručniku .kland zapovjedio je da se njezina priča ne prepričava+ ali stotinu je ljudi svjedočilo njezinoj izjavi pred dvoro + njezinu vjenčanju))) Ta je priča bila previ!e tajanstvena+ previ!e uzbudljiva da je se ne bi prepričavalo) ?a.ilo je uzaludno nadati se) :itzgerald je zauvijek oti!ao) 4oista+ tko /e joj biti prijateljC $osjet gospo9i.ovjekom? Tko će se sada usuditi biti tvojim prijateljem? .a :anny nije bila od velike po o/i) 0.klanda te začas sti/i u svaki salon u gradu+ gdje /e joj se dodavati la8ne+ optu8uju/e pojedinosti o njezinu otvoreno zavo9enju do a/ih ljudi) 5datle /e se !iriti no!ena svaki novi 380 .ariana1+ hladno joj je rekla gospo9i.ilo bi bolje da nisi do!la u "ndiju+ .arksu) Ne/e o ti lako oprostiti) -i!e to ne/e o spo injati1+ nastavila je poravnav!i vrp.eri odlazim odmah nakon obroka kako ne bih slušao sramotne stvari koje naši .no povezati s domaćim . toliko nedoli.kakvim si se skandalom obilje:ila i koliko si se teško osramotila Svake ve.a a i ne poku!avaj se pridru8iti razgovoru) .u G ily) Ni gospo9i.ariana je odlučila da vi!e ne/e posje/ivati rsku gospo9i.i zajedno+ nisu ogli upla!iti . za njezinu obitelj) > "ndiji je ogla podnijeti činjeni.kland+ pa čak ni svi drugi časni.e svojega no/nog ogrtača+ 0ali re/i /u sljede/e) .ijelo /e se ve/ nekoliko dana po dolasku u Cal.uttu oteti .oli se sa o da ti jednog dana bude opro!teno)1 Nakon !to je obavila svoju du8nost+ .arianu+ jedna ju je po isao često iznenada ispunjavala paniko ) 7ad glas o to skandalu stigne do Gngleske+ bit /e to bolan udara.u da je izop/ena+ ali po isao da njezina obitelj kod ku/e pati zbog njezinih pogre!aka bila je neizdr8ivo bolna) 4akako+ lord Au.

it /e sretan bez nje) >koliko bude i ao nekoga tko /e ga čuvati i voljeti+ bit /e prilično siguran) Hasanov je strah za.hel koja uvijek kritizira))) ?a!to ne bi od ah krenulaC ?a!to ne bi uredila da nosiljko krene prije taboraC <ord Au.uttu) Ako .ariana krene za nekoliko dana i ako bude putovala bez stajanja+ sti/i /e jese.kland i njegove sestre na jeravali su na povratku u Cal.ariana je odagnala tugu) >vijek je znala da ga ora napustiti) .a a i tata su je voljeli) " dalje /e je voljeti !to god učinila+ !to god dru!tvo islilo) Iarko je 8eljela sa svi a nji a sjesti za nedjeljni ručak+ čak i s teto 3a.ariana je zadr8ala dah i gurnula Sabura na krevet pokraj sebe te ga pokrila svoji !alo ) 0TihoH1 blago ga je upozorila staviv!i prst na usne) "Ahup Ne oj govoriti)1 7i nula je 4ittuu) 0Tko jeC 1 upitao je 4ittu glaso koji je pu.i ostati u Si li) Fak i nakon !to nastave putovanje+ pute /e nogo puta stati kako bi lokalni rad8e ugostili lorda Au.ogla bi pro/i i godina dana prije no !to tabor stigne u Cal.brodo za Gnglesku) Njezino je pis o le8alo na krevetu pokraj nje) .i a prije svoje priče) Ako bude i ala sre/e+ putnički brod čekat /e na rije.utti) Tetak Adrian bi sve uredio+ dakakoH $isat /e u či tabor prije9e rijeku Sutlej i u9e na britanski teritorij) > Gngleskoj /e i ati vre ena objasniti+ pripre iti svoju obitelj i njihove prijatelje) .ogla bi biti daleko na pučini prije no !to se o to skandalu pročuje u Cal.uttu nekoliko jese.ao od 381 .i Hooghly) .klanda) .ičao od zadovoljstva) .o8da je bilo prekasno da se zabrinjava zbog dru!tva+ ali svoju obitelj o8e za!tititi od slu!anja zlobnih la8i s tu9ih usana) S ireni Sabur u kutu je .i+ i gurnuo dijete .ijelo pretjeran) Netko je strugnuo po zaslonu vrata) 4ittu je prestao pjevati i stao je pred njih sa Saburo u ruka a) 0AnEnah)1 ?bunjeni Sabur zagledao se u vrata kad se 4ittu okrenuo i pojurio pre a krevetu+ tapkaju/i noga a po prugastoj prostir.ariani) 04o!ao sa vidjeti Sabur babu1+ rekao je u!ki glas izvana) Tko je to bioC Tko je znao da je Sabur ondjeC .

o8da iskrenost njegova li.+ tada ve/ raskli an od putovanja) 05ndje+ ali to nije)))1 0=dje ti je na je!tajC Uili iC .ariana je naglo udahnula) Sabur se pokraj nje poku!avao uspraviti) 4ittu je od aknuo zaslon) Hasan je u!ao iz raka) 0AbbaH AbbaH1 7ad se 4ittu od aknuo s ulaza+ Sabur je si!ao s kreveta i odskakutao k o.a ino otvoreno pis o iza le9a dozivalo ju je s prekrivača) "sključila je osje/aje pre a nje u) 04a+ Sabur je ovdje siguran) Ali ora ti ne!to re/i)1 Hasan je nije pogledao) > jesto toga gledao je po !atoru) 07ako o8e! 8ivjeti ovakoC1 >pro je dug prst u njezin skro an na je!taj) 0=dje sjedi!C1 $okazala je svoj stola.arianu jednaki pogledi a) 04obila sa pis o1+ rekla je odlučno+ pro ijeniv!i te u) 0.i a)1 0Da)))1 0$otrebni su ti bolji uvjeti1+ prekinuo ju je r!te/i se dok je podizao Sabura u naručje) 0.ora po8uriti)1 0Ali to nisi)))1 ?aslon na vrati a zatvorio se prije no !to je dovr!ila) 382 .uttu)1 Hasan je od ahnuo ruko kao da odba.arianu na Sabura) .ora se no/as pobrinuti za to)1 Sabur je obavio ruči.ora se od ah vratiti u Cal. i sin gledali su .a+ ili eko/a u njegovi oči a) "zgledao je napeto) 5grtač u je vonjao na konje) $rsteni su blistali na njegovi ruka a) .oj sin ne o8e 8ivjeti u ovakvi uvjeti a) 7oliko zna o+ u ovo bi taboru ogao ostati jese.aria 1+ kratko je rekao) Spustio je sina) 0.u) $odignuo je glavu i uhvatio se za koljeno u turski hlača a) Ne!to na Hasanu podsjetilo je .uje njezine riječi) 07asno je+ .e oko Hasanova vrata) 5ta.strepnje) 0Hasan Ali 7an1+ rekao je glas po alo uzrujano) 05tvori zaslon)1 .

arianina zabrinutog li.ijeli bi/e okrenuo unutra+ izvan .arianina dosega) Sat vre ena ga je ljuljala+ pjevu!ila u i prebirala po pa /enju tra8e/i razlog) $regledala ga je zabrinuti prsti a+ tra8e/i znakove ugriza pauka ili uboda !korpiona koji su ga o8da nekako paralizirali) Ne na!av!i ni!ta+ pjevu!ila je njegovo i e i poku!avala ga prisiliti da je pogleda+ ali on je sa o zurio pokraj nje+ a 8ivahnog dječaka koji je spre no izra8avao osje/aje za ijenio je ukočen+ hladan neznana.oli te+ 4ittu1+ za olila ga je+ 0učini ne!to)1 7upka nije po ogla+ kao ni 4ittuovo uvjeravanje ili . napustio) 7ad se zaslon zatvorio za Hasano + Sabur se u irio) 4oi alo se kao da se odjedno .arianini zagrljaji) 383 .) .R&) poglavlje S abur je gledao pokraj .e) 0?a!to je postao takavC1 zavapila je dok ga je predavala 4ittuu) 0Nije ogao odjedno oglu!iti) Bto u jeC1 0Ne zna + begu sahib)1 4ittu je protresao bezvoljno+ nenas ije!eno dijete+ a poto od ahnuo glavo ) 0Nikada do sada nisa vidio takvo !to)1 Saburova nagla pro jena raspolo8enja dogodila se u trenutku kad ih je njegov ota.a+ ne 8ele/i je pogledati u oči ili pokazati da do8ivljava njezine poljup.ila je zbunjena) Bto su ogli re/i ili učiniti da su ga toliko pro ijeniliC Nije valjda shvatio da ga na jerava ostaviti i vratiti se ku/iC Ako nije+ za!to se povukao u ti!inu kao da u je sr.e slo ljenoC 0.

rado je pokazao pre a vezovi a za konje) =ledali su kako Dagu vadi stvari iz platnene torbe) Najprije je izvadio ne!to nalik asnoj ko8noj torbi.u!kar.ila je gotovo pono/) $ro et na putu je za ro) Nad glava a su i letjeli !i! i!i) "z obli8njih prostorija za sluge čuo se ukao ka!alj) .rvenog zida do jesta koje su jahači pokazali) Na to je jesto platno visjelo i lepr!alo) $onovno je sjeo i protegnuo se kao da se pripre a za spavanje) Ali nije spavao) > jesto toga počeo je polako+ neopazi.i a koja je vukao agara.) -isoki konjanik sjahao je i krenuo pre a čuvano ulazu) Tragač je sa svojeg jesta uspio razabrati da se čovjekove usne po iču) 5krenuo je glavu i pogledao dječaka koji ga je uhvatio za ruku+ !iro otvorenih+ zabrinutih očiju) 7ad se tragač ponovno okrenuo kako bi pogledao jesto na koje u se visoki konjanik trebao nalaziti+ ondje nije bilo nikoga) Tragač je otresao dječakove prste s ruke i ustao) Hodaju/i pripijen uza zid+ od!uljao se ostavljaju/i čuvani 384 .i) $oto je izvadio no8 dugačak deset inča) Dagu je nije o + znakovito kretnjo dao znak dječaku) $oto je+ sakriv!i torbi.ariana je sjedila i čekala+ i dalje odjevena+ a Sabur je spavao pokraj nje) Hasan /e se uskoro vratiti) 7ad se vrati+ ona /e prona/i riječi koji a /e u objasniti svoj odlazak) ?a sada o8e sa o sjediti dok sat pokraj njezina kreveta otku.e+ uklanjati ka enje+ granči.ava vrije e koje prolazi) .aria ) Na jesečino osvijetljeno putu Dagu je ki nuo dječaku i krenuo du8 .u u svojoj odje/i i staviv!i no8 e9u zube+ jedni glatki pokreto kliznuo ispod zida i nestao) $ute su se pribli8avali konji) Tragač se istog trena ukočio+ a dah u se pretvorio u pi!tanje kad su se dva konjanika ponovno pojavila+ taj put pra/ena natovareni koli.7asnije te no/i .aria + nazvao ju je .i su se s ijali u daljini) Netko je pjevao) Tragač je zijevnuo) 0Ieli jesti1+ !apnuo je dječak iza njega) 05dande osje/a iris kuhane hrane)1 .e i ale prepreke s tla ispod zida) .

i azati ne!to asno) 7ad je zavr!io+ svukao je ko!ulju) Dar .u da se e sahib udala za tog Hasana) 7ako /e se njegov 8ivot pro ijeniti nakon tog doga9ajaC -rije e /e pokazati) Dedno je bilo izvjesno) Supruzi Hasana Ali 7an sahiba ne/e biti dopu!teno i ati u!kog slugu) Ali budu/i da e sahib ne a slu!kinje+ kako 4ittu o8e izbje/i odlazak u njezin !atorC 7ako /e bez njega popiti jutarnju kavu+ tko /e joj pospre iti krevet+ upaliti svjetiljku ili obrisati pra!inu sa stoli/aC Batorsko platno pokraj njega se zatreslo) 4ittu je pogledao pre a zidu u trenutku kad se ispod njega+ nedaleko od !atora e sahib+ pojavila ruka+ poto noga i naposljetku čitav čovjek) Iurno je popravio odje/u i pribli8io se) 7ad je bio dovoljno blizu da jasno vidi tog čovjeka+ stao je i zaustavio dah) Fovjek njega nije vidio) >stao je+ kao sjena na jesečini+ te brzi pokreto posegnuo ispod duge ko!ulje) Biroke pa učne hlače pale su u na pod) "skoračio je iz njih i tada+ gol ispod ko!ulje+ počeo po noga a i stra8nji.e i drugog konjanika za sobo ) Te!ko di!u/i od straha+ po8urio je pre a kutu na koje u se zid od .uha ed prije nekoliko je sati do!ao čuvati e sahibin !ator) Nalik sablasti u svoje sivo !alu+ sjedio je pred ulazo u njezin !ator i gledao u prazno+ ne opa8aju/i golog uljeza koji si je tada ve/ na azao prsa i le9a) 4ittu je iz sjene gledao kako se saginje+ a ko8a u prito blago sjaji+ i uzi a ne!to iz bačene odje/e) 385 .a s agar.ulaz+ natovarena koli.e okrenut pre a .rveno zidu) 5svrnuo se preko ra ena+ dr8e/i doti oko nogu+ i po stoti put se usredotočio na nevjerojatnu činjeni.rvenog !atorskog platna udaljavao od puta) 7ad je za!ao za ugao+ potrčao je kroz ta u tako da je odje/a vijorila i lepr!ala oko njega+ a sandale pljuskale po tvrdoj ilovači) $o!av!i obaviti nu8du+ 4ittu je čučnuo iza spleta u8adi koja su podupirala !ator njegove e sahib+ li.

i) 4ittu je do!ao do glasa) Na njegov povik upozorenja Dar ..uha ed bio prebrz za njega) .io je to sQ Hasan Ali 7an sahib koji je+ te!ko di!u/i+ puno brzino pojurio pre a uljezu) 4ittu je+ ruka a obuj iv!i li.uha ed grubo okre/e čovjeka na trbuh i koljeno u priti!/e le9a) 7akva !teta 386 .uha ed je naglo podignuo glavu) -idjev!i čovjeka+ brzo je posegnuo za svoji oru8je ) > to se trenutku pojavio tre/i čovjek) $rije no !to je 4ittu stigao ponovno viknuti+ čovjek je potrčao pre a nji a) 4ittu je zadr8ao dah) Tko god to bio+ za.ijelo je vidio prizor pokraj ulaza u !ator) De li to stra8ar ili drugi napadačC Taj čovjek nije bio ni jedno ni drugo) .uha eda+ !uljao pre a nje u s no8e u ru.rveno zidu) >ljez se ba.io je uljeza na ulaz u e sahibin !ator+ pri če u je zaslon pao i od otao se na tlu) 4a!/u/i i pljuju/i+ hrvali su se u pra!ini punoj ka enja) $oku!avaju/i uhvatiti na a!/eno tijelo+ Hasan sahib je viknuo kad je goli čovjek kliznuo iz njegovih ruku i pojurio pre a .oju suprugu+ ojeg sinaH1 05+ sahibe+ s ilujte seH1 zavapio je čovjek) 0Da sa sa o sitan lopov u potrazi za sitni.iv!i se na njega+ uhvatio je jedan+ a poto drugi na a!/eni gle8anj te+ stenju/i od napora+ za stopala povukao uljeza ispod zida te ga dovukao do !atora) =ol+ krvav i prekriven pra!ino + čovjek je glasno zaplakao kad ga je Hasan sahib uhvatio za kosu) 0S e/e1+ pro uklo je rekao Hasan sahib udariv!i uljezovo glavo o tlo) 0.a a) 4a sa znao da je to va!a obitelj)))1 0SvinjoH Sine sra aH ?na tko si+ zna !to 8eli!) Daru .e+ gledao kako Hasan sahib nasr/e pokraj Dara .a.uha ede+ daj i njegov no8H1 4ittu je drhtao gledaju/i kako Dar .uha eda) Ne obaziru/i se na podignuti no8+ ba.io je to dug+ očito okrutan no8) 4ittu se sledio) $revi!e upla!en da bi se i po aknuo+ čučao je pokraj platnenog zida dok se uljez tiho i polako+ pogleda uprtog u Dara .io na tlo+ jedno ruko uhvatio tkaninu zida i počeo poput gu!tera g izati ispod nje+ i dalje dr8e/i no8+ ali je Dar .

kao na a!/enog+ 4ittu se odjedno sjetio e sahib i Sabur babe) $rekoračio je preko palog zaslona i u!ao u !ator) 0.i da si ih sQ uhvatio) 4a+ da+ dakako+ to je posao stra8ara) A sada idi i laku no/)1 Najprije je 4ittu visoko podignuo svjetiljku+ a poto se odjedno stvorio Hasan+ vonjaju/i+ li.ariana je posegnula pre a čiz a a) $oto je+ uz lupanje sr.uha ed iza njega je izvijao vrat kako bi vidio unutra) .a i odje/e i!arane asno/o i pra!ino ) $ogledao ju je bez riječi+ a njegova je du!a pitala za Sabura) Dar .ariana je od aknula suknju i kleknula) 4ok je 4ittu 387 .!to je prestar da bi po ogaoH S ulaza se začulo vikanje) Netko se prepirao sa stra8ari a i poku!avao u/i) Trenutak poslije pojavio se stra8ar+ a za nji krupan čovjek koji je vukao očito upla!enog dječaka) 0Ne zna ni!ta+ hazuri+ ba! ni!ta)1 $odignuv!i ruke iznad glave+ dječak se !/u/urio pred stra8aro + brbljaju/i od straha) 0> ukni) -idi!+ stra8aru+ rekao sa ti da ih i a jo!1+ rekao je krupni čovjek) 0Sa o i je 8ao !to nisa uhvatio onoga koji je pobjegao)1 4ok je stra8ar bajuneto bo.e sahib+ e sahib1+ !apnuo je+ neugodno svjestan da /e Hasan sahib vjerojatno vikati na njega jer je u!ao+ 0jeste li dobroC1 $ipao je uokolo u ta i+ obi!ao krevet+ stigao do stoli/a u kutu i upalio svjetiljku) $robu9ena 4ittuovi upla!eni kriko + .a+ uzela svjetiljku te kleknula pokraj kreveta) 0Ako ti je netko do!ao nauditi1+ !apnula je usnulo Saburu o ataju/i ga jedni od svojih !alova+ 0najprije oraju ubiti ene) 5+ Sabur+ da bare i a ač)))1 4ok je uspravno sjedila na rubu kreveta+ ra!iriv!i suknju ku/ne haljine oko sebe+ kroz otvoreni ulaz vidjela je Hasana koji joj je bio okrenut le9i a+ te kako u se ra ena podi8u) $rogovorio je autoritaran u!ki glas) 0Ti ih preuz i) 3e.

ora o je odnijeti Ba6i sahibu)1 0Ne1+ rekao je drugi glas+ 0uskoro /e se onesvijestiti) Dar .akala se i grgljala+ a tada se začulo !u!tanje+ pa ti!ina i poto je netko počeo prigu!eno 388 .a.dr8ao podignutu svjetiljku+ ona je podignula rub prekrivača) $od kreveto je le8ao Sabur+ ondje gdje ga je sakrila+ o otan u gnijezdo njezinih !alova+ glave okrenute pre a nji a+ otvorenih očiju) 0AnEnah)1 0Gto+ du!o+ sada je sve u redu)1 7ad je uhvatila !alove i povukla ga pre a sebi+ osjetila je kako ju je netko sna8no udario odostraga) <e9a su joj se spontano izvinula+ pustila je !alove i uhvatila se za kralje8ni.ijelo ju je ugrizla z ija) To se doga9a nakon ugriza otrovni.uha eda kako skače s te!ko o!tri.a nad sobo ) 4a!/u/i od !oka poku!ala je otpuzati dok joj je u u!i a odzvanjao uzne ireni glas Dara .e) Fovjek po isli da ga je netko udario s le9a 2 pogledajte joj rukeH1 ? ijaH $oku!ala je progovoriti+ re/i i da je pogledala ispod kreveta+ da je čak spustila svjetiljku+ ali glas ju je izdao) " dalje na sve četiri+ gledala je Hasana koji je ispru8enih ruku vadio sina iz jezivoga gnijezda !alova) 4ok joj se vid račio+ vidjela je krevet s četiri stupa prevrnut i Dara .uha ed /e dovesti Ba6i sahiba) $o9i+ .uha eda) 0?a.i) Netko ju je uhvatio za zape!/a) 0Gvo) 4va uboda)1 >grizena joj je ruka gorjela) 5sje/ala je kako je vuku po podu) 0$odignite je s druge strane1+ netko je rekao) 0.a zgrčenog u boli gledala četiri iznena9ena li.ala je i li.u) 0?a!to+ za!toC1 u.uha ede+ uz i ojeg konja)1 Ba6i sahib) $rijatelj čudotvornog !eika+ tu ač snova) ?a!to bi slavni Ba6i sahib do!ao k njojC Tko joj si!e zape!/a+ pljuje i psujeC Tko je glasno olio dok je dijete beznadno plakaloC Neznano bi/e zaposjelo je njezino tijelo i palilo je iznutra) $reslaba da bi zavapila+ nije i ogla re/i za svoju uku ili ih za oliti da je ne diraju) .o koja u je bljesnula u ru.

o8e! li disatiC1 04a)1 =las joj je zvučao neobično daleko) Ne!to neugodno .udu/i da je sada dobro1+ rekao je poznati glas+ 0ide natrag) Dar .ogu+ ali ne 8eli 1+ rekla je slaba!no) Netko je uzdahnuo) Fula je !u!tanje nekoga tko je ustajao) 0.ogla je disati) "ako je 8arenje bilo jako+ popustilo je pa je ogla disati+ isprva plitko+ a poto dublje+ ugodnije) 4ok je upijala zrak+ glas je i dalje govorio+ u irivao je i is.i gotovo je nestala) 0.jeljivao) 4ječji plač nije se čuo) Svjetlost joj je prodirala kroz kapke) 7ad je otvorila oči+ ugledala je li.ijedilo joj se iz kuta usana) 7osa joj je bila okra) .anje sjajne svjetlosti) -alovi pod njo r orili su ne!to !to nije ogla shvatiti) Iarko 8ele/i dosegnuti svjetlost+ poku!ala je ispru8iti ruke) .ol u ru.rod se ljuljao) Nije vidjela snast iznad svoje glave+ ali osje/ala je ljuljanje palube) Naprezala se poku!avaju/i vidjeti pred sebe i kroz aglu opazila svjetlu.rod ju je nosio ona o+ nosio ju je ona o) .re.o8e! li se uspravitiC1 0.itirati) >tonula je u ta u) .a pretopljena jedno u drugo) $oto se svjetlost ugasila+ a pjevno je r orenje prestalo) 04onesite drugu svjetiljku1+ rekao je netko) 0.ora je vidjeti)1 De li poznavala taj glasC 0Tko e ora vidjetiC1 pro r ljala je u ta i) Bto je bilo to račno jestoC 7oji su jeziko svi govoriliC Nekoliko je glasova progovorilo odjedno ) 0Desi li dobroC1 0Desi li do!la k sebiC1 0.uha ed /e e otpratiti do ojeg !atora)1 PPP 7ad je sljede/i put otvorila oči+ svjetiljka je bila ponovno upaljena) >nutra!njost !atora doi ala se prilično neobično s jesta na koje u je le8ala na podu+ nedaleko od svojeg stola) 7u/na haljina neugodno joj se o otala oko nogu) 389 .

e Gden+ u8asnutih li.e G ily+ napola su je odnijeli+ a napola odvukli pokraj Hasana+ 4ittua i Dara .isli 1+ rekla je+ 0da bih voljela le/i u krevet)1 7ad je 4ittu skočio i počeo skupljati posteljinu+ Sabur se dogegao do nje) Sjeo je pokraj nje+ lagano udariv!i u tlo+ a tada pru8io ruči.ariana+ pozvali su nas sluge1+ rekla je ne obaziru/i se na druge+ 0koji su iz tvojeg !atora čuli vrlo neočekivane zvukove) S jesta ustani) "de! s na a)1 3uke su je podignule) $od svjetlo!/u baklji koje su nosili sluge gospo9i.a G ily dok je spre ala .a G ily govori+ 0re.u+ !iro otvorenih očiju+ i pogladio je po ru.arianu u njezin krevet+ 8urno sastavljen u njezinu veliko salonu) 0?a to /e biti 390 .Njezin stola.i jedno slugi neka pozove stra8are)1 PPP 0Ne/e o te tra8iti da sada obja!njava!1+ odrje!ito je rekla gospo9i.ariana bi povjerovala da su prilike na ulazu privi9enje izazvano delirije ) 0Nada se da nisa nikoga uzne irila1+ pa8ljivo je rekla .i) 5na se poku!ala nas ije!iti) ?ačuv!i !u!tanje izvan !atora+ podignula se na jedan lakat) Na ulazu+ na palo zaslonu+ stajale su gospo9i.a G ily uspjela je progovoriti) 0.a+ kao da su iznenada nai!le na kakvu stra!nu nesre/u ili prizor učenja) Na trenutak je zavladala ti!ina) 4a suknje gospo9i.e G ily nisu podrhtavale+ .+ zagledan van+ u nebo) 0.ariana) Hasan je znakovito pokazao svoja+ a poto njezina usta) . bio je nekoliko koraka dalje) 7revet je sada le8ao na boku+ a posteljina se prostrla po prugasto podu) 4ittu je nepo ično sjedio u kutu i dr8ao Sabura) Hasan je čučao pokraj nje+ dr8e/i ruku na glavi) .uha eda) 0:anny1+ čula je kako gospo9i.ariana je obrisala bradu rubo ku/ne haljine i ustanovila da je na njoj bilo ne!to ru8ičasto i sluzavo) ?atvorila je oči i spustila se na pod+ osu9ena na propast+ ali previ!e slaba da bi joj to bilo va8no) =ospo9i.lizu ulaza sjedio je krupni neznana.

a) Netko joj je stavio hladan oblog na čelo) =ospo9i.a G ily okrenuv!i se pre a gospodi.oja sestra i ja1+ izjavila je gospo9i.e G ily+ poli.vre ena kad se dovoljno oporavi!) 5vdje /e! spavati dok sutra ne krene o)1 .u za knjige i nekoliko stoli/a na koji a je bila po jedna uljani.ariana je kroz poluotvorene kapke uspjela razabrati aleni kauč gospo9i.rpljuju/e)1 .i :anny koja je bez riječi ki nula+ 0odlučile s o niko e ne re/i o ovo e+ bare za sada) 5d tebe zahtijeva o isto+ sve dok se ne!to ne odluči) > e9uvre enu trebala bi se od oriti) Bto god si radila1+ tajanstveno je dodala+ 0očito je bilo krajnje is.ariana je utonula u san) 391 .a :anny stajala je pokraj sestre+ čvrsto stisnutih usana) 0.

uha ed podignuo je pogled) 0Ti si1+ dodao je Ba6i sahib s jedno ruko na sedlu+ a u drugoj hrabro dr8e/i brojani.atija u poku!aju da ubije lu9aka na putu za <ahore kad su ovi doga9aji započeliC . pu!taju/i sedlo jedno ruko kako bi potra8io ne!to e9u nabori a svoje odje/e) 0Bto bi se dogodilo da nisi bio ondje i spriječio Dusu6a .uha ede1+ rekao je Ba6i sahib s posu9ene azge nedugo nakon svitanja) 07ako je ogu/e da ne vidi! koliko je va8no to !to radi!C1 7onju!ar je bez riječi hodao pokraj azgine glave+ a uzde su bile u ruka a Ba6i sahiba) 5ko njih zve.u+ 0na!e poruke prenio ladoj Skrbni.i spasio 8ivot)1 392 .e do!ao oteti) Ti si prepoznao ugriz otrovni.a)1 5hrabreni Dar .u koja u je dana u rukeC Bto je ogao dati oni a koji su ga okru8ivali u to neobično + ali va8no razdobljuC 04akako da je va8no ono !to radi!1+ nastavio je stara.i e sahib+ ti si djetetu osigurao prve zalogaje hrane nakon !to je spa!eno) Ti si se borio za njih na putu za 7asur i čuvao Saburovo utoči!te kad ga je ot ičar dje.ez tvojeg uplitanja taj bi čovjek u ro+ ja ne bih pri io njegovu poruku i ne bis o naslutili tko je Skrbni.R2) poglavlje Fetvrtak+ &) siječnja &'(*) N e budi lud+ Daru .kali su i zvonili jedeni zvonči/i oko nogu deva) .e i pozvao e kako bih Skrbni.o8da je trebao !utjeti i ne za arati Ba6i sahiba svoji nevolja a+ ali njegov je osje/aj neuspjeha bio silno jak) Ci e je zaslu8io onu alu kera ičku boči.

Stara.u uhvatili nogo prije no !to su poku!ali u/i)1 =njevno je pogledao pobočnike) 0Ne ojte dopustiti da vas ovi ljudi upla!e) Ne aju poj a o če u govore) A sada+ oje da e+ lorde Au.ndiennes& 0Navodno su dvoji.yrne je po.e bez riječi gledala kako bojnik odlazi) <ord Au.ariana je zurila u svoj tanjur) Sestre Gden odlučile su ne gledati ni jedna drugu+ ni . se nas ije!io sa svojega zaljuljanog sjedala) 0Tebi je+ Daru .a poku!ala opljačkati ovaj dio tabora)1 <ord Au.a G ily je preko ruba svoje !ali.rvenio) .islio sa da bis o se ogli provozati prije ručka) Na putu za 7asur oglo bi biti zani ljivih ru!evina)1 & 6ran.) 0G ily+ draga+ doi a se da /e o jutros biti relativno sigurni od do a/ih ljudi) .isli da je i sada puna)1 Ba6i sahib bio je u oran) =lava u je klonula) Dar .učno se naka!ljao) 0Ni!ta takvo+ ni!ta takvo)1 "zbjegavaju/i pogled generalnoga guvernera+ kavalirski je nagnuo glavu pre a sestra a Gden) 0> va! dio tabora nije ogu/e u/i) Toga se ne s ijete bojati) Stra8ari su oboji.uha ed nastavio je dalje+ duboko udi!u/i jutarnji zrak) 0Fuje da je sino/ bilo uzbudljivo1+ pri ijetio je jedan pobočnik dok je u !atoru za blagovanje grabio omelette auB herbes .uski+ 0o let s indijski trava a1A op) prev) 393 .arianu) 04a1+ rekao je drugi pobočnik) 0Dedan od njih isku!ao je stari trik1 2 blago se naka!ljao 2 0 azanja vlastitog tijela a!/u)1 $rvi se pobočnik !iroko nas ije!io iznad svojeg prepečen.kland1+ zaključio je odlučno ki nuv!i+ 0 oli vas da e ispričate)1 =ospo9i.kland je neodre9eno ki nuo u .yrneovu s jeru+ a tada odgurnuo svoj stola.e) Tvoja je boči.kland podignuo je glavu i na r!tio se) .ojnik .a bila puna kad si je u snu pokazao !eiku -alijulahu) .e ) 0Fuo sa da je jedan čak pro!ao pokraj stra8ara i poku!ao do/i do !atora+ i)))1 0=lupostH1 .a s asla.uha ede1+ rekao je podignuti glaso + 0povjerena du8nost čuvanja Skrbni.

S nado se nas ije!io sestri ispod pra!njavih obrva) 0Iao i je+ =eorge1+ rekla je gospo9i.arianaC ?a!to s rdljivi do a/i ljudiC ?a!to neobja!njeno dijeteC ?a!to preokrenut krevet+ op/i kaosC1 0$od oji kreveto 1+ rekla je .a G ily prijekorno gledaju/i .jeljivali) Ne/e obja!njavati niti se ispričavati !to god joj rekli) 0Ali+ ne)1 =ospo9i.a)1 ?a!to se uop/e trudila re/i i bilo !toC Sluga se naklonio na ulazu u !ator) 04o!ao je doktor sahib1+ rekao je ugla9eni engleski s do a/i naglasko ) 4oktor 4ru ond stao je nad nju u staro odnoj odje/i+ vonjaju/i na duhan) 04akle+ gospo9i.arianu+ 0ali gospodi.ariani i prekri8iv!i ruke na grudi a+ 0ne prestaje! nas zapanjivati) " a li s isla da te pita za!to s o te sino/ na!li na podu+ u no/noj odje/i+ u dru!tvu ne jednoga+ nego dva čudna do a/a čovjekaC1 .ariana hladno koliko joj je uljudnost dopu!tala+ 0bila je otrovni. po$ite na vo:nju& 0Nadala sa se1+ rekla je gospo9i.a G ily dok su u njezinu salonu čekale doktora 4ru onda+ 0da vi!e ne/e o čuti za tvoje ispade)1 .e =ivens1+ rekao je saginju/i se kako bi je oprezno pogledao preko naočala+ 0kako se danas osje/a oC1 Napu/io je usne) 0Fuje 1+ nastavio je ki aju/i pre a 394 .ariana je dodirnula ubode na zape!/u koji su za.ariana je gurnula ko adi/ di ljene ribe na vili.a G ily ustala je i pro!la kroz !ator+ do svoje alene poli.e za knjige) 05d tada1+ nastavila je okrenuv!i le9a .arianin krevet+ sada besprijekorno pospre ljen+ stajao je na jednoj strani !atora) Nitko ga nije gledao) 0Ako silazi! s u a1+ rekla je gospo9i.u) #ospo$i%e (mil). bez riječi joj je zapovjedila+ po$ite na vo:nju.a G ily sjedaju/i na kauč pokraj sestre+ 0tvoje je pona!anje ogu/e objasniti+ iako ga+ dakako+ nipo!to nije ogu/e opravdati)1 5tvorila je ruke) 0?a!to+ .i =ivens sino/ je bilo prilično lo!e) Ne ogu oti/i dok je doktor 4ru ond ne pregleda)1 .

oli vas+ ogu li va 1+ upitala je .a :anny nije gledala+ .e =ivensC H C1 -e/ su povjerovali da je poludjela) Bto god i rekla+ ne/e pro ijeniti njihovo i!ljenje) 5krenula je zape!/e) 0Sino/ e ugrizla z ija)1 $okazala je tragove) 0Tada i je bilo vrlo lo!e+ ali sada i je nogo bolje)1 0Ali+ gospo9i.i o koji a s o jutros razgovarali za 395 .e =ivens+ biste li do!li na svjetloC1 4a+ ozlijedio ju je jedan od tih ljudiH 4a je gospo9i.kauču i uspravni gospo9i.u G ily+ 0svi zna o da za ugriz otrovni.a a Gden+ 0da vas je pravodobni dolazak ovih da a u va! !ator sino/ spasio krajnje neugodne sudbine) Ali+ nitko od nas ne o8e shvatiti kako va se takve stvari neprestano doga9aju) ?nate li vi. gospo9i.e =ivens) 5čito su posrijedi ubodne rane1+ izjavio je ote8u/i riječi te upiru/i kratki prsto u .e =ivens1+ prijekorno je rekao doktor ne gledaju/i nju+ nego gospo9i.ijelili+ ti tragovi nisu ni u kakvoj vezi sa sino/nji doga9aji a)1 5d ahnuo je glavo ) 04oista ne zna kako bih sve to shvatio)1 0.arianino zape!/e) 0=ospo9i.a a Gden uzi aju/i .ariana trude/i se da joj ton ostane hladan+ 0ispripovijedati istinu o to e !to se sino/ dogodiloC1 "zazvav!i nije o iznena9enje+ duboko je udahnula i počela) 03azbojni.e ne a lijeka)1 04a+ doktore 4ru ond+ ali)))1 0>op/e ne a lijeka1+ ponovio je odlučni tono + s prijetvorni os ijeho ) 0Sino/ ste se za dlaku izvukli+ to je istina+ ali svi zna o da se niste izvukli od ugriza otrovni.ariana bi načinila gri asu iza liječnikovih le9a) 5n joj je okretao zape!/e a oEta o i gledao dva ala traga) Nakon nekog vre ena je ki nuo) 0Sada o8ete sjesti+ gospo9i.arianino zape!/e) "+oista nalikuju tragovi a koje ostavljaju z ijski zubi+ ali kad bi to bili tragovi ugriza+ posrijedi bi bila rijetka+ neotrovna vrsta z ije) > svako slučaju1+ nastavio je+ 0budu/i da su gotovo za.e) 7ako bilo+ ako /e va zbog toga biti lak!e+ pogledat /u te tragove)1 04akako+ ogao ju je ozlijediti jedan od tih ljudi1+ rekao je gospo9i.

ariana je ponovno ki nula) 396 .ariana) "To je bio lado8enja s vjenčanja+ a drugog čovjeka jo! nisa vidjela)1 <i.a iz ?latnog hra a)1 .ariana+ tako ne/e! razgovarati sa no 1+ otresla se) "Cije dijeteC1 <iječnik je radoznalo gledao li.a+ jedno po jedno) 04oktore 4ru ond1+ rekla je gospo9i.e G ily tada je ve/ bilo gri izne boje) 0.e G ily popri ilo je ru8ičastu boju) 0Ieli! li na re/i1+ viknula je+ 0da je prljavo stvorenje pokraj tebe bio tvoj supru*C1 .ijele ove sra otne priče+ zar neC Tvoj MsvekarN je !eik -alijulah+ djed čarobnjak koji je navodno potajno odveo aharad8ina alog tao.e gospo9i.ariana je ki nula) 04akle+ to nestalo dijete sada je tvoj posinak)1 .ariana+ to dijete glavni je ele ent .a G ily stisnuv!i oči+ tono koji je bio sna8na je!avina !ar a i sile+ 0 isli kako vi!e ne a potrebe da trati o va!e drago.doručko 1+ rekla je+ 0bili su ot ičari dje.a G ily slaba!no se nas ije!ila) "'no*o va hvala+ doktore 4ru ond) :anny+ oli te+ isprati doktora)1 .e gospo9i.a :anny+ nije a i vrlo blijeda+ izvodila iz !atora) $ogled gospo9i.a :anny je zinula) "7amalo su u!liC Ali+ G ily i ja s o ih jasno vidjeleH1 0Ne+ gospo9i.e Gden+ jo! nis o otkrili)))1 =ospo9i.e G ily bio je neizbje8an) 0.rveni dio tabora 8ele/i oteti njegovo dijete iz ojeg !atora)1 04ijeteC1 4oktor 4ru ond je zinuo) <i.rveni dio tabora) Btovi!e+ za alo su u!li u oj !ator)1 =ospo9i.ariana ju je gnjevno pogledala) 0Ne+ gospo9i.jeno vrije e)1 0Ali+ gospo9i.e) 4oista su u!li u .ariana je preko ra ena uspjela vidjeti liječnikov razočarani pogled dok ga je gospo9i.e G ily) 3ekla sa da se neću udati za njega) >vjerena sa da ste to čuli) > svako slučaju+ bio je prljav jer se borio s ot ičaro koji je u!ao u .e :anny1+ strpljivo se suprotstavila .

e G ily+ ali nije bilo zavjere)1 . aharad8e 3and8ita Singa+ dijete zbog čijeg je nestanka aharad8a obolio i zbog toga odgodio na!e pregovore) " zapravo odgodio sa pohod na A6ganistan+ zbog kojega s o svi putovali toliko daleko i trudili se toliko silno)1 ?apiljila se u .ariana kad joj je 397 .arianine oči) 04ijete nije nestalo .=las gospo9i.a :anny) 0A čak i ako ne postoje+ voljela bih čuti .nula+ ali nije se suprotstavila) 04jetetu je i e Sabur1+ počela je .arianaC .ariani trebale dopustiti da ispripovijeda %ijelu priču)1 =ospo9i.i čaja+ 0da bis o .ati tu istinu) 0Da sa otela Sabura+ gospo9i.a G ily podignula je ruku) 0Nipo!to+ :anny) Ne bih podnijela nove u8ase)1 0.arolijom+ zar ne+ .ariana1+ rekla je od ahuju/i glavo ) 0Ne/u re/i vi!e ni riječi dok ne popije čaj)1 "Ja isli 1+ plaho je rekla gospo9i.a G ily je ! r.o8da postoje pojedinosti koje nis o shvatile1+ ustrajala je gospo9i.i jutro nakon testa ri8o ) 7ad se sjeti onog sino/njeg u8asnog prizora)))1 ?atvorila je oči) 0$ozovi slugu+ .ariana je podignula bradu) 0$oku!ala sa va to re/i nakon aharad8ine večere+ nakon !to sa ustala i progovorila)))1 0$oto si na opetovano lagala o to e) 7ad su ti postavljena pitanja+ ob anula si nas i iznevjerila)1 To je bila istina) 4oista i je lagala) 0Trebala sa ve/ naslutiti)1 =ospo9i.ila je to zavjera u kojoj si i ti sudjelovala) Desi li+ ili nisi+ ot ičarka koja je otela to dijete iz ?latnog hra aC1 =ospo9i.a G ily od ahnula je glavo ) 0Sve se to doga9alo preda no ) Tvoji nestan.ilo je bes isleno pori.e G ily zvučao bi pobjednički da nije bio toliko poguban) 0> to slučaju+ dijete u tvoje !atoru bilo je tala.a :anny naglo je udahnula) .arianinu stranu) Naposljetku+ priča je izni no zanimljiva ! =ospo9i.i i tvoje iznenadne glavobolje+ sve je to započelo kad je to dijete nestalo) Spavala si u nosilj.a :anny dok je ije!ala !e/er u svojoj !ali.

ariana je otpila gutljaj čaja kako bi se s irila) 0Beik je tada predlo8io da se uda za njegova sina) To e je+ dakako+ u8asnulo+ ali kad je aharad8a rekao da e 8eli o8eniti+ !eikovu ponudu iskoristila sa kako bih ga odbila) 4oista sa vjerovala da !eikova ponuda nije ozbiljna+ da e je njo e sa o 8elio spasiti od aharad8e) Na prijevaru su e odveli u tvr9avu)1 =ospo9i. uhvatio ga je u zadnji čas+ ali borba je bila prljava zbog asti) ?ato je toliko stra!no vonjao)1 .a G ily bubnjala je prsti a po rukonaslonu kauča) 0Tko je+ dakle+ bio zdepasti čovjek bez vrataC1 0Ne zna ) -jerojatno Hasanov prijatelj) Ne bi e s io pogledati jer sa udana) 5n+ konju!ar i jo! netko do!li su i po o/i kad e je ugrizla z ija)1 0Ah+ z ija)1 =ospo9i.e :anny nesta!no su skakale iznad ruke koji a je pokrila usta) "3ann)&! =ospo9i.a G ily podignula je ruke) 0Sva kavalir!tina nestala je či su te vidjeli kako se valja! po podu i kako ti pjena izlazi na usta) $ozvano je jo! do a/ih 398 .e gledale jedna drugu) .e) 7ralji.ariana je nastavila) 0Dutro nakon obreda aharad8a je poslao naoru8ane ljude u !eikovu ku/u po dijete i po mene .e i aharad8a lo!e su postupali s nji ) Nenadano i ga je silo dao njegov sluga+ koji je strahovao za njegov 8ivot) Da sa ga kri!o vratila njegovoj obitelji u no/i testa ri8o )1 4a e su netre i.islila sa da /u u rijeti od boli) $ala sa + ne!to stra!no izlilo i se iz usta i tada sa se onesvijestila) $oslali su po nekoga tko liječi z ijske ugrize re.gospo9i.itiranje stihova)))1 0Shva/a )1 =ospo9i.u na putu do usana) .a G ily znakovito je uzdahnula) "+oista e je ugrizla+ nakon te borbe)1 .ila sa prisiljena odvesti dijete po ki!i+ preru!ena)1 ?adrhtala je od tog sje/anja) 0Tada su do!li ot ičari kako bi ga oteli) 5naj koji je gotovo u!ao bio je pre azan a!/u) " ao je no8)1 0.ariana je dodirnula zape!/e) 0.ariana je uzdahnula) 0Na sebi je i ao lijepu odje/u)1 =ospo9i.a!/uC ?ar je bio)))C1 5či gospo9i.a G ily naglo je odlo8ila !ali.u) 0Saburov ota.a :anny ki nula) 0Njegovu ajku otrovale su aharad8ine kralji.a G ily sjedila je nepo ično+ dr8e/i !ali.

e i ti si se oporavila)1 Spustila je ruke u krilo) .ariana+ ne a o drugog izbora doli od ah te poslati u Cal.uttu) 5pasna si sa a za sebe i za sve nas) $oslijepodne /u razgovarati s brato )1 4oi alo se da se zrak oko .rvenog dijela+ sa o s do a/i slugo + bez 8ene kojoj bi se povjerila) >pravo se tako lade djevojke na9u u nevolji) A ti+ .a G ily nije obra/ala pozornost na svoju sestru) 0$rije svega1+ najavila je+ 0to dijete ora s jesta biti vra/eno aharad8i) Njegova dobrobit nas se ne tiče) Ne na jerava odvesti aharad8ina tao.klandu) .a :anny je izdahnula) 0A i s o svi islili da je 8ivot u taboru dosadanH1 0Da sa kriva)1 =ospo9i.udu/i da /e s nji a biti sa o Dar .e u no/i) A !to se tebe tiče+ .ariana nije 8eljela okrenuti glavu) 0?na da zvuči nevjerojatno)))1 =ospo9i.ora pobje/i sa Saburo prije no !to gospo9i.itirane su bes isli.ljudi+ izre.a G ily od ahnula je glavo ) 0Trebala sa zahtijevati da tvoj !ator postave bli8e oje u) Nisa s jela dopustiti da te sa u odgurnu u kut .a :anny+ 0ona je sa o)))1 =ospo9i.a iz $and8aba poput kradljivi.a G ily ode k lordu Au.uha ed i 4ittu i da se ne aju ka o skloniti+ ona i Sabur oraju postati no adi+ putovati no/u+ skrivati se od ljudi koji a nije stalo do njih+ koji isle sa o na nagrade ili na politiku) $ostidjela se jer je i večer prije dala prednost Gngleskoj nad "ndijo ) Iele/i spriječiti vlastitu propast+ svoji je nevolja a dala prednost pred Saburovi ) > sati a prije no 399 .ariana+ ti i a! dar za privlačenje nevolja)1 Sklopila je ruke u krilu) 0To razuzdano pona!anje ora s jesta prestati)1 0Ali+ G ily1+ pobunila se gospo9i.ariane sledio) ?aboraviv!i pouku i pristojnost+ skočila je na noge) 0Ne+ Sabur ne o8e natragH Ako ga po!aljete aharad8i+ u rijet /e od tuge i vi ćete biti krivi za t o & ! 5krenula se na peti i bez osvrtanja krenula pre a vrati a) Nije bilo vre ena) .

ariana jest po ajka to djetetu) 5na /e odlučiti !to /e biti s nji )1 $rije no !to je zapanjena gospo9i.a+ kao !to su pretkazali snovi Dara .i G ily+ koja je sjedila irno+ ruku čvrsto sklopljenih u krilu) Naslonio joj se na suknje i pogledao je u oči+ nagnuv!i 400 .ariana+ sjedni) G ily+ prenera:ena sam ! .vrku/u/i doskakutao k njoj) >hvativ!i joj se za suknje+ poku!ao joj se popeti u krilo i prito se zadihao od napora) .uha eda) 7ako je uop/e ogla po isliti da napusti "ndijuC 0.ariana jo! nije čula da gospo9i.a pred sobo ) 0To su Angrezi da e1+ poučno je rekla . ozbiljno je ponovio+ a poto skliznuo s njezina krila i krenuo+ ne gospodi.e i prije no !to se z ija sklupčala ispod njezina kreveta+ dala je prednost a i i tati pred !eiko i sultanijo Sa6ijo + :reddieju pred Saburo + kolonjskoj vodi pred attarom sandalovine) 7ako je ogla previdjeti da je svaki od tih izbora donijela kao da je doista na brodu koji kor ilari netko drugiC Tada+ kad je bila nado ak rastanku s nji + bila je potpuno uvjerena da je ona Saburova istinska skrbni. u usti a pogledao dva engleska li.ariana poljubiv!i u tje e) "=ezi!.ariana je osjetila kako ru eni od zadovoljstva kad se sagnula pre a nje u) 5dje/a u je bila u!tirkana+ a obrazi ru eni) >spravno joj je sjeo na krilo i dr8e/i pala.i :anny koja je ve/ ispru8ila ruke+ nego ravno gospodi.a :anny govori ti tono ) 0Bto god i islili o njoj+ .!to je do!ao ot ičar dje.a G ily stigla odgovoriti na sestrinu izjavu i prije no !to se .e G ily+ s neto okupani Saburo koji u se vrpoljio u naručju) 0Nitko nas nije vidio1+ dodao je spustiv!i Sabura na /ili ) Nehajno je pognuo glavu pred da a a) 0-e/ su ga vidjele sino/+ nisu liC1 0AnEnah+ AnEnah)1 Sabur je .ariana stigla vratiti na svoje jesto+ izvana se začulo ko e!anje) 0Nije i dao ira)1 Neobrijan i neuredan kao i uvijek+ 4ittu je ki nuo u znak isprike kad je u!ao izgu8van+ očito odudaraju/i od ot jenog !atora gospo9i.

i :anny dok je .u te polo8iv!i alenu+ poznatu !ači.ora do/i u oj !ator i po ilovati pjegavog jelena1+ izjavila je gospo9i.ariana je pogledala svoj !ator) Na je!taj koji je Hasan dao unijeti nakon borbe izgledao je prilično dobro+ poslo8en uz jedan zid 2 debeo /ili iz kojega je 4ittu istresao hrpe pra!ine+ nekoliko jastuči/a+ nizak izrezbareni stol) >stala je i uvjeriv!i se da uokolo ne a z ija nesigurno sjela na /ili + raspustila kosu i naslonila se na ljubičasti jastuči/) Hasan joj je donio i satenski pokrivač) Navukla ga je do brade) 7akva udobnostH Bteta da do sada jo! nije i ala svoj do a/i na je!taj) ?ijevnula je) Ieljela je danas posjetiti Ba6i sahiba+ ali nije i ala vre ena tra8iti njegov !ator) .u i nagu8vav!i .a G ily uzela Sabura+ i dalje s pal.a slu!kinja) =lava joj je bila te!ka+ ali tijelo je osje/ala laki poput zraka) Sestre nisu pokazale suosje/anje+ ali bile su pravedne) 0?a sada ne/e o1+ kasnije je rekla gospo9i.alu glavi.e u usti a+ ispod ruku i podignula ga na svoje krilo) .ariana slu!ala hodaju/i za nji a na ručak+ 0ali pla!i se da s o joj od ogle) Naposljetku+ lada je+ a dijete je doista vrlo 9ra8esno)1 .ariana je u pono/ le8ala u svoje !atoru i u8ivala u sa o/i+ u olak!anju jer je njezin krevet vra/en u njezin !ator+ jer je napokon sigurna od ispitivačkog pro atranja sestara Gden+ njihovih slu!kinja i po o/ni.un!i sahib odr8ao joj je divnu pouku) 4onio joj je lijepu pjes u koju je bilo te!ko prevesti) +ala sam svoje sr%e trima vrlinama koje sam 401 .rvenu jakni.u na njezino koljeno) 0No1+ napokon je rekla gledaju/i ga+ a tanke usne počele su se izvijati pre a gore+ 0no+ no+ no)1 0.a G ily+ 02 i nagla!ava za sada 2 niko e spo injati gdje je Sabur ili !to se sino/ dogodilo)1 0Ne oj joj re/i da sa to rekla1+ pro r ljala je gospodi.a :anny kad je gospo9i.

samo*a na bojnom polju 04ittu1+ pozvala je+ 0podigni zaslon na vrati a)1 Taj je trenutak bio dovoljno savr!en da za8eli zauvijek putovati) 7roz otvorena vrata ugledala je nebo posuto zvijezda a) "z daljine je dopirala tugaljiva elodija) Sabur je irno spavao na krevetu) 7roz ista vrata vidjela je Hasana prije no !to ju je z ija ugrizla+ okrenutog le9i a+ dok su u se ra ena podizala+ u lijepo ogrtaču+ tada u rljano i poderano ) Nije se pozdravila s nji + nije u ni zahvalila jer joj je spasio 8ivot) 5svrnuv!i se dok su je odvodili+ nakratko je opazila njegovo is. meni je još te:e Ne bojim se za tebe.ritanski tabor sada putuje pre a jugu i sutra /e prije/i rijeku Sutlej) >daljenost e9u nji a rast /e iz dana u dan) 4ittu je pozdravio nekoga+ a tada 8urno oti!ao) Hasan je tiho u!ao kroz vrata) 5ndje je stao i pogledo prona!ao Sabura koji je spavao na krevetu+ a poto je pogledao nju) " ao je posjeklinu na jagodičnoj kosti) >ni!teni ogrtač za ijenio je !alo ) Sjeo je pokraj nje na /ili ) 0$oka8i i ranu1+ rekao je bez uvoda+ odguruju/i pokrivač i pose8u/i za njezino ruko ) Nebru!eni s aragd na zlatno prstenu zablistao je na njegovu prstu kad je podignuo njezino zape!/e pre a svjetlosti) 0.ora ti zahvaliti za ono !to si sino/ učinio1+ rekla je po alo slaba!no+ zaokupljena pritisko njegovih prstiju) 0.pronašla u tebi Udaljavanje od njih nanijelo je bol mojemu slomljenom sr%u Ali ako ti patiš.rpljeno li.e od njezina) Bal na njegovi prsi a podizao se i spu!tao) 402 .ijelo putuje pre a sjeveru+ pre a 7asuru) .e) $ogledao ju je u oči+ a tada okrenuo glavu) 5d aknula je za r!ene kovrče s li.a) 5n sada ve/ za.ogla sa u rijeti) Desi li i ti isisao otrovC1 Nije odgovorio) > jesto toga je pustio njezino zape!/e i sjeo nasloniv!i se na jastuči/+ okrenuv!i li.

arianina tijela) $očela je dublje disati) Sabur je u snu ispustio tih zvuk) Hasan je pogledao pre a krevetu) 07ad nas ljudi budu pitali gdje si1+ tiho je rekao okre/u/i se pre a .i a1+ ponovila je .ijeljeni rana a+ prisje/aju/i se boli u zape!/u i glasa koji je olio pokraj nje) Nije rekao ni!ta+ nije je ni pogledao+ ali doi alo se kao da od njega dopire val osje/aja+ kao da joj govori bez riječi) -al je prelazio prostor e9u nji a+ jačao+ ije!ao se s iriso sandalovine i dopirao do svih dijelova .e) To bi značilo da je pobjegla od njegove obitelji+ od njega) Ali odjedno je sve to bilo nogo slo8enije) 0Ne1+ pro u.ariana nije ogla progovoriti) 0" Dar .aharad8a /e vjerojatno uskoro u rijeti1+ rekao je) 0Nakon toga /e naslje9ivanje+ ako bude volja Alahova+ pro/i glatko)1 $ri!ao je krevetu i podignuo Sabura) 0Ako ne bude+ postoji ogu/nost da nas vi!e ne/e! vidjeti) > to slučaju budi hrabra+ i upa ti ene i oju obitelj)1 ?atvorio je oči i zagrlio sina) Svjetlost zvijezda+ koja je dopirala kroz vrata+ le8ala i je pred stopali a) 0Ba6i sahib /e ostati s tobo i s oji sino )1 Hasan joj se pribli8io i predao joj dijete) 0Sabura je ve/ zarana potrebno poučavati shva/anji a .i a)1 07 svoji ro9a.ariana dok je on pro atrao njezino li. ti si to učinio1+ !apnula je prelaze/i prsti a po za.ariani+ 0re/i /e o i da si oti!la k svoji ro9a.uha ed /e ostati s tobo ) Sada ga pla/a oja obitelj) >vjeren sa da /e prona/i način da skriva Sabura tijeko va!eg putovanja)1 ?astao je) 07ad vi!e ne bude opasnosti+ do/i /u po vas ako bude ogao)1 =las u je postao dublji) 403 .ala je) $re!la je ruka a preko satenskog pokrivača+ tra8e/i prave riječi) 0Ne)1 Hasan je ustao) $o njegovu je dr8anju znala da /e je uskoro napustiti) 0.ratstva) Dednoga /e dana+ ako bog da+ biti velik čovjek)1 .0$ri io sa hitnu poruku iz 7asura1+ rekao je) 0No/as ora krenuti natrag) Nadao sa se da /u prije/i Sutlej s tvoji taboro + ali ne ogu)1 "Jesi.

i koji su prekinuli ti!inu oko njih) Hasan ju je pustio i pogledao kroz vrata) 04olazi Ba6i sahib1+ rekao je drugačiji glaso ) 0?a.ariana je irno stajala dr8e/i dijete u naručju) Trenutak poslije u !ator je dopro Hasanov pozdrav pun po!tovanja) $ogledala je oko sebe) Ba6i sahib+ tajanstveni tu ač snova+ bio je nado ak njezini vrati a) .og čuva)1 $odignuo je ruku kao !to je to njegov ota.ala i sjala+ dok je iza nje na valovi a poskakivao 8ivahan ča či/+ privezan za kr u) Nisu bili sa i) Dednostavna i čvrsta arapska dova pred nji a je odlučno sjekla vodu+ a njezino je latinsko jedro 404 .ijelo se dolazi pozdraviti sa no i razgovarati s tobo o tvoje putovanju)1 Nas ije!io se u znak isprike) 0.ora učiniti ne!to) $olo8ila je Sabura na krevet i obrisala dlanove o suknje) Bto /e u re/i kad se sastanuC Nije u ogla dodirnuti koljena ili stopala+ kao !to to do a/i ljudi čine+ ali ora pokazati svoje po!tovanje kakvo gesto + koliko god alo ) $rijatelju !eika -alijulaha nipo!to ne s ije pristupiti kao da je običan čovjek) Sve dok ponovno ne vidi Hasana+ Ba6i sahib bit /e njezina veza s nji i s njegovo obitelji) Netko je izuvao .ipele pred vrati a) S e9i prsti uhvatili su zaslon od trstike i od aknuli ga) Njezin je un!i stao pred nju+ lagano trep/u/i u poluta i) 0.agla njezina opetovanog sna napokon se razi!la) Njezin je brod sada plovio uz stjenovitu obalu+ u vodi koja je svjetlu. učinio kad je+ vrativ!i Sabura+ odlazila iz havelija 7a ar) .04o/i /e! po mene?! ponovila je) 04a)1 Naglo je udahnuo i nagnuo se+ usna a dodirnuv!i njezine) Nije se poku!ala oteti) Stajala je i drhtala+ s usnuli dječako u naručju) >sne su u bile tvr9e od :itzgeraldovih) 5či su u bile otvorene) ?ačuli su se kora.ir s va a+ bibi1+ blago je rekao) 0$retpostavlja da ste dobro)1 Te se no/i probudila jer je lagani vjetar uzdisao oko !atora) .ora iza/i i dočekati ga)1 "za!ao je+ a tada se okrenuo i pogledao je) "/huda ha?iz!. rekao je) 0" neka te .

otua iza njih u daljini+ gole u 8ivotinju koja se ljuljala e9u pra!njavi ore kola i tovarnih 8ivotinja+ s aleni Hiro <alo koji u je sjedio na vratu+ i u Cal.uttu nosila veliki !ator za durbar te unuka !eika -alijulaha iz bratstva 7arakoja) 405 .ariana je gledala u daljinu) "znad obzorja uzdizali su se skladni jarboli indijske riječne jedrili.e) ?apravo je 4ittu+ a ne Dar .ariana kasnije vozila pokraj gospo9i.arianina broda i naizgled opasne obale plovila je duga+ korisna tegleni. nalik gondoli+ kojega su pokretali veslači+ a pra a.ata ko8o i sla o ) .i) "z e9u .!kripalo na vjetru) $okraj dove i alo iza nje valove je glatko sjekao uzak ča a.uha ed prona!ao način kako skrivati Sabura na putovanju) 0Nitko ga ne/e tra8iti toliko visoko1+ izjavio je energično ki aju/i kako bi naglasio lukavost svojeg rje!enja) 0.orat /e o paziti sa o da ga nitko ne vidi dok ga bude o nosili preko puta)1 Sutradan je oti!ao dogovoriti uvjete Saburova putovanja+ nose/i neto porubljen pa učni !al kao ito) 4ok se . u je bio izrezbaren tako da nalikuje pti.a kr.e G ily u jednoj od kočija+ ugledala je slona .

ava mla$u ro$akinju pristojan izraz koji ozna.ić.ak! pristojan oblik obraćanja udanoj :eni pristojan izraz koji ozna.DABNDGNG > TG7ST> A abba Alah a i angrez anna attar .3DGFN"7 >34S7"H 3"DGF" 75DG N"S> 5. šesnaesti dio rupije mirisno ulje umanjeni%a pojma "dje.e od pšeni. baba begu bhabi bhaji bibi burka sahib umanjeni%a pojma "ota%! 9o* umanjeni%a pojma "majka! en*leski nov. bez kvas%aD pu.no* brašna.ava stariju :ensku ro$akinju pristojan oblik obraćanja mladoj :eni :ensko pokrivalo za %ijelo tijelo.ki kruh 4 dal duli doti leća nosiljka za :ene tkanina koju hinduisti nose omotanu oko bokova 406 .injeno od više metara pamuka F čapati tanke. na. okru*le po*a.

ako 9o* da dra*i ili dra*a 407 .elnika naran.durbar 48 d8alebi G ezan : sastanak dr:avnih .ajenom poznavanju prirodnih zakona = gurka no8 =rant sahib gulab d8a un H haveli hazur " in!alah D jan ili jani velika. zidom o*ra$ena *radska kuća sa središnjim dvorištem pristojan oblik obraćanja.in koji se protivi uobi. jednak obliku "*ospodaru! te:ak no: s oštri%om zakrivljenom prema doljeD koriste *a vojni%i #urke sveta knji*a sikhizma ljepljiv sme$i slatkiš uzvik. upućuje se pet puta dnevno 6akir indijski ili islamski asket koji na putu usavršavanja ovladava tijelom na na.asti slatkiš u obliku pere%a muslimanski poziv na molitvu.

osobito jezika duhovni vo$a ili u.ovjek koji muslimane poziva na molitvu u.ji 7 7a ar ka iz khabardar 7urVan .itelj tradi%ionalni pozdrav hinduista stablo . slonova titula velikih indijskih knezova maharad:ina :ena pasta od kane. zaslu:ni za veliki dio najbolje indijske arhitekture i dizajna .na.a EšalvarF budi oprezan& sveta knji*a islama *oni.itelj. naj. koristi se za bojenje ko:e i kose u %rvenosme$u boju pristojan oblik obraćanja (uropljanki indijski %arevi u šesnaestom i sedamnaestom stoljeću.ešće pamu.išćenje zuba te za ubrzavanje za%jeljivanja rana 408 .ija kora ima adstrin*entno svojstvo. koristi se za . koja se nosi preko širokih hla. ahut aharad8a ahara i endi e sahib oguli ujezin un!i ur!id N na aste ni daD koristi se i kao nastavak za ime kao izraz poštovanja 'jese% du*a tunika.

ranu.i. nabrane pamu. a potom se koriste za pranje kose nosiljka koju nose nosa. *ospodin obi.F musliman koji slijedi odre$eni duhovni put %rni prah koji se koristi za o%rtavanje o.$ palki 3 rite mahune sa sjemenkama koje se kuhaju. (uropljanin.e koje se nose ispod tunike du*e do koljena vo$a muslimansko* duhovno* bratstva u .ne hla.ndiji po.iju !alvar !eik T 409 .aj po kojem :ivu :enu spaljuju s umrlim mu:em tradi%ionalni muslimanski pozdrav u zna.enju "mir! pripadnik indijske monoteisti.ke sljedbe sikhizam plemić Ekao sikh sirdarF ili vo$a Ekao sirdar nosa. A?*anistanu i nekim zemljama srednje i ju:ne Azije široke.esto se koristila za du*a putovanja S sahib sati sela sikh sirdar su6i sur a B !ah titula vladara u . . (n*lez.asna titula i naziv za bijel%a.

izvodi se s %iljem duhovno* posti*nuća 410 .tespih talvar ? zenana niska ku*li%a koja se koristi za brojanje molitvi ili 9o:je*a imena zakrivljeni ma.ndiji i .ranuF u kojem su izdvojene :ene koje pripadaju porodi%i su?ijska praksa ponavljanja 9o:je* imena uz posebne pokrete *lave. zikr dio kuće Eu .

a 4anelle .Ca66erty+ $eter S.?AH-A<G .a i agenti.holl+ <ois A es i .anta 4ell+ odr8avala je oju usredotočenost) Ne postoje riječi koji a bih je dovoljno pohvalila i dovoljno joj zahvalila) ?ahvaljuje i Sophie te Tobyju+ svoji najbli8i savezni.iak+ oja po njiva uredni.ill .i.a Dill 7neeri + uredni..i a) sken i obrada@ Janja 411 .ah ood+ Sa ina Wuraeshi i nogi drugi prijatelji u Sjedinjeni A erički 4r8ava a+ "ndiji i $akistanu tako9er su i davali savjete i hrabrili e) 7ate .oja prijatelji.e9u oni a koji su i po ogli napisati ovu knjigu bili su Arthur Gdelstein+ koji e poučio pisati prozu+ i oja spisateljska skupina+ čiji su i članovi davali sjajne prijedloge te su i ali strpljenja sa no na svako koraku ovoga puta) .a u izdavačkoj ku/i .ell prvi su ozbiljno shvatili ovu knjigu) =illo A6ridi+ Tony .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful