You are on page 1of 2

Seleme ibn Nufejl el Kindi radijallahu anhum prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alehji we selem rekao : Stalno e biti

od mog ummeta jedna grupa koja e se boriti za istinu ! "zvi#eni Allah e u sr$a drugih naroda uba$ivati strah i davae im nafaku iz njihovog imetka%plijena&'( to e tako potrajati sve do Sudnjeg )ana i sve dok ne do*e Allahovo obeanje! " grivi konja %pripremljenih za d+ihad& je dobro sve do Sudnjeg dana!, -eni je objavljeno da u ja umrijeti' da neu biti ostavljen %da vje.no +ivim& ( objavljeno mi je da ete vi mene slijediti %doi iza mene&' pa nemojte slu.ajno da jedni od vas' udaraju po vratovima drugih %nemojte da me*usobno ratujete& ( /01A2(345 2651N(7(-A /(4 85 AM9: ;adis prenosi Nesai %sahih&!< ="SN045 : >&! Kao razlog ove Poslanikove sallallahu alejhi we selem izreke se navodi da je .ovjek do#ao Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi we seelm i rekao : Allahov poslani.e' ljudi su po.eli pot$jenjivati konje' ostavili su oru+je i govore Nema vi#e d+ihada' rat je zavr#en!9!4ada se Allahov poslanik sallallahu alejhi we selem okrenuo prema nama i rekao: Slagali su ti ljudi' sada tek nastupa borba' i stalno e biti od mog ummeta jedna grupa koja e se boriti za (stinu?97itiraj dalje tekst hadisa! @&! /ereket i dobro je u grivi konja a ina.e i u samim konjima koji su pripremljeni za d+ihad! A&! Sa 3amom se misli na podru.je dana#nje Sirije'6ordana' Palestine i okolnih mjesta! Kad se pojave ku#nje to podru.je e biti bezbjedno i muslimanima e tamo biti bolje nego u drugim mjestima! B&! 4ako*e ga prenosi i Ahmed!

Napomena : poda$i uzeti iz knjige )+ihad /orba na Allahovom putu' Poglavlje iz knjiige 4ejsirul 2usul od (bn )ejbe e# 3ejbanija! Strana >C i >D! Prevod i komentar =uad Sedi >EEA!g! www!diniFislam!net