You are on page 1of 12
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILATAN MENENGAH RENDAH 2009 02/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 1 jam Satu jam —_—_—_—_—_——_— JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan, 2 Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja, Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak [Lihat sebelah SULIT, Lengkapkan avat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuat I __ sedang mem: ~~ ditububkan itu. A. Juruaudit B. Jurukira C. Jurujual D. Juruwang iksa akaun Syarikat Bfast Management yang baru 2 Pak Kassim membesarkan anak-anaknya berbaloi apabila mereka pandai membalas budi ketika dia meningkat tua. ? A. Jerih susah B. Jerih perih C. Susah hati D. Susah senang Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3. Nasi yang dimasak oleh kakak menjadi A. lembek B. lembut C. empuk D. benyek __kerana terlebih air, 4. Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah itu _jamuan sempena majlis, Anugerah Pelajar Cemerlang, A. mengadakan B, menawarkan C. melakukan D. menyusunkan SULIT 5. Pelantikan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 ____ oleh seluruh lapisan masyarakat. ‘A. dilaung-laungkan B. dialu-alukan C, divar-varkan D. diwara-warakan 6. Sajak yang berjudul “Dunia Hipokrasi” nukilan Farid BO itu telah dalam akhbar Hetian Kita pada minggu lepas. A. tereatat B. tertulis CC. tersiar D. terpancar Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah: 7. Adik menampal lukisan kesayangann} A. di B. ke C. pada D. kepada __ dinding bilik itu, Soalan 8-14 Avat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah, Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B, atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. Pilih jawapan yang paling sesuai 8. Sementara menanti ibu bersiap dan berdandan, ayah mengelap kasutnya hingga A B c kelihatan berkilat. Tiada k D ©, ‘Tragedi tanah runtub yang mengerikan itu adalah disebabkan olch kecuaian A B pihak pemaju yang mengabaikan aspek keselamatan. Tiada c es) ahan

You might also like