RISALAH RAMADHAN

[ In donesia ]
نﺎﻀﻣر ﺔﻟﺎﺳر
] ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻷا ﺔﻐﻠﻟا [

ABDULLAH BIN J ARULLAH BIN IBRAHIM AL J ARULLAH
.· ¸..· ...·..· ¸. .· ¸.- ¸. .· ...

Pe n e r je ma h :
MUHAMMAD YUSUF HARUN, MA.
AINUL HARITS UMAR ARIFIN THAYIB, LC.
AHMAD MUSTHALIH AFANDI, LC.

Mu r a ja a h :ERWANDI TARMIZI
ﺔﻌﺟاﺮﻣ : يﺬﻣﺮﺗ يﺪﻧاوﺮﻳإ

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah
ضﺎﻳﺮﻟا ﺔﻨﻳﺪﻤﺑ ةﻮﺑﺮﻟﺎﺑ تﺎﻴﻟﺎﳉا ﺔﻴﻋﻮﺗو ةﻮﻋﺪﻠﻟ ﲏوﺎﻌﺘﻟا ﺐﺘﻜﳌا
1428 – 2007

Ri sal ah Ramadhan

2
DAFTAR ISI

Is i Ha l
Mu qa ddima h 5
Keu t a ma a n Bu la n Ra ma dh a n 8
Keu t a ma a n pu a s a 11
Kekh u s u s a n da n keis t imewa a n Bu la n
Ra ma dh a n 15
Hu ku m-Hu ku m ya n g beka it a n den ga n
pu a s a Ra ma dh a n 21
Qiya m Ra ma dh a n 30
Memba ca Al Qu r ’a n di bu la n Ra ma dh a n
da n la in n ya 38
Sedeka h di bu la n Ra ma dh a n 51
Ta fs ir a n a ya t -a ya t t en t a n g pu a s a 57
Pela ja r a n da r i a ya t -a ya t t en t a n g pu a s a 71
Ber pu a s a t a pi men in gga lka n s h a la t 79
Pu a s a ya n g s empu r n a 85
Pu a s a ya n g dis ya r i’a t ka n 92
Seba b-s eba b a mpu n a n di bu la n 94
Ri sal ah Ramadhan

3
Ra ma dh a n
Ten t a n g s epu lu h h a r i di a kh ir bu la n
Ra ma dh a n 100
Umr a h di bu la n Ra ma dh a n 109
La ila t u l Qa da r 110
Ta u ba t da n Is t igh fa r 118
Sya r a t -s ya r a t t a u ba t 126
Ber pis a h den ga n Ra ma dh a n 128
Per in ga t a n 135
Fa t wa -fa t wa pen t in g 146
Do’a ya n g s a n ga t ber ma n fa a t da n
dibu t u h ka n 155
Za ka t fit r a h 172
Ha r i r a ya 172
Pet u n ju k Na bi r t en t a n g h a r i r a ya 180
Keu t a ma a n pu a s a en a m h a r i di bu la n
Sya wa l 183
Pen u t u p 189


Ri sal ah Ramadhan

4
P
MUQADDIMAH

Sega la pu ji ba gi Alla h Ya n g t ela h memu lia ka n
bu la n Ra ma dh a n a t a s bu la n -bu la n la in n ya ,
men gis t imewa ka n n ya den ga n t u r u n n ya Al Qu r ’a n da n
kewa jiba n pu a s a pa da bu la n in i, men ja dika n pu a s a
Ra ma dh a n s eba ga i s a la h s a t u t on gga k da n ba n gu n a n
Is la m ya n g kokoh , pen gh a pu s dos a da n n is t a . Aku
ber s a ks i ba h wa t ia da s es emba h a n ya n g h a q s ela in
Alla h , Ya n g Ma h a Es a , t ia da s eku t u ba gi-Nya , Ya n g
Mer a ja i da n Ma h a Men get a h u i, Ma h a Mu lia da n
pember i s ela ma t . Da n a ku ber s a ks i ba h wa
Mu h a mma d a da la h h a mba da n Ra s u l-Nya , s eba ik-
ba ik ma n u s ia ya n g s h a la t da n pu a s a , ya n g diu t u s
Alla h s eba ga i r a h ma t ba gi a la m s emes t a , s u r i t ela da n
ba gi pa r a pen it i ja la n kepa da Alla h da n h u jja h ba gi
s egen a p u ma t ma n u s ia . Semoga s h ala wa t s a la m
s en a n t ia s a dilimpa h ka n kepa da belia u , kepa da
kelu a r ga , s a h a ba t da n pa r a pen giku t mer eka den ga n
ba ik s a mpa i h a r i kemu dia n .
Ber iku t in i r is a la h r in gka s ya n g men ca ku p h a l-
h a l pen t in g ba gi ka u m mu s limin da la m bu la n
Ra ma dh a n , s eper t i pu a s a , qiya mu l la il, memba ca Al
Qu r ’a n , s edeka h da n la in s eba ga in ya , ya n g a ka n a n da
da pa t i dit er a n gka n den ga n jela s , In s ya Alla h . Ris a la h
in i s en ga ja pen u lis bu a t s eder h a n a , t ida k t er la lu
ber t ele-t ele da n t ida k t er la lu r in gka s , s emu a
dis a r ika n da r i fir ma n Alla h t a ’a la , s a bda Ra s u lu lla h r
da n u ca pa n pa r a u la ma mu h a qqiqin . Set ia p u ca pa n
Ri sal ah Ramadhan

5
pen u lis s ebu t ka n u la ma ya n g men ga t a ka n n ya ,
den ga n men yebu t ka n ju z da n h a la ma n kit a b ya n g
din u kil, h a l in i u n t u k men ja ga a ma n a t ilmiya h da n
s u pa ya s ia pa pu n ya n g ber n ia t da pa t mer u ju k ke
s u mber n ya . Set ia p a ya t pen u lis s ebu t ka n n omor da n
n a ma s u r a t n ya da la m Al Qu r ’a n da n s et ia p h a dit s
dis ebu t ka n pa r a per iwa ya t n ya . J u ga dis ebu t ka n
bu ku -bu ku r u ju ka n da la m a kh ir r is a la h in i.
Semoga Alla h Ya n g Ma h a Mu lia , pemilik Ar s y
ya n g a gu n g, men ja dika n r is a la h in i ikh la s s ema t a -
ma t a u n t u k-Nya , da n t er ma s u k s a la h s a t u s eba b
u n t u k men da pa t ka n s u r ga di s is in ya , ber ma n fa a t
ba gi pen u lis s en dir i, pa r a pemba ca da n
pen den ga r n ya . Ha n ya kepa da Alla h kit a ber t a wa kka l,
t ia da da ya da n keku a t a n kecu a li den ga n ma ’u n a h
Alla h ya n g Ma h a Tin ggi la gi Ma h a Agu n g. Semoga
s h a la wa t da n s a la m s en a n t ia s a dilimpa h ka n kepa da
Na bi kit a Mu h a mma d, kepa da kelu a r ga da n pa r a
s a h a ba t n ya .
Ri sal ah Ramadhan

6

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

1. Da r i Abu Hu r a ir a h t :
.· `_`...`.¸ _...= r `_`..... `«..-..`.· `.`±...`. )) . `.=....- `....
`«..... `.=`..:. .· ...= ±¸...`. `.`..± _....¸ `.`.±
.· `.·.`.· `-..`: «`.. «.`.. ¸.`:¸ .`.-.· `.·.`.· «`.. `¸:`.`:¸ .
....`.- ...`- `¸.. .`..± ..:· `¸.. `..`.- .:`.: «`.. `¸`.L..±:·
..`- `... (( ¸:...:·¸ ..· .·¸¸
“Ras ulullah r bias any a memberi k abar gembira
k epada para s ahabatny a dengan bers abda:
“Telah datang k epadamu bulan Ramadhan,
bulan y ang diberk ahi. Allah mewajibk an
k epadamu puas a di dalamny a; pada bulan ini
pintu-pintu s urga dibuk a, pintu-pintu nerak a
ditutup dan para s etan diik at; juga terdapat
pada bulan ini malam y ang lebih baik dari
s eribu bulan, barangs iapa tidak memperoleh
k ebaik anny a mak a dia tidak memperoleh apa-
apa.” (H.R. Ah ma d da n An Na s a ’i)
(1)
.
2. Da r i Uba da h bin As h Sh a mit , ba h wa Ra s u lu lla h
r ber s a bda :
)) `_`...`.. «`.. .· .=.±`.. =.. `.`.± `_...¸ `.=.:·
.· `.L`.. ....:· «`.. `.`.-.`..¸ ...L.· ±`-.¸ .`-.:·

1
. Al Mundziri berkata: “Diriwayatkan oleh An Nasa’I dan Al Baihaqi. Keduanya dari
Abu Qilabah, dan Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pernah mendengar darinya.
Ri sal ah Ramadhan

7
.· ·`¸`¸.... `«...=:». `...=. ¸.....`.¸ «..`.. `.=......: ¸..:·
`.- `.=..`.· `¸. .· ..`-¸ «.`.. ...`- `¸. ¸.±:· _.. ·. ((
±..: «:·¸¸¸ ¸.·,L:· .·¸¸
“Telah datang k epadamu bulan Ramadhan,
bulan k eberk ahan, Allah mengunjungimu pada
bulan ini dengan menurunk an rahmat,
mengahapus dos a-dos a dan mengabulk an do’a.
Allah melihat berlomba-lombany a k amu pada
bulan ini dan Dia membangga-banggak anmu
k epada malaik at-Ny a, mak a tunjuk k anlah
k epada Allah hal-hal y ang baik dari dirimu.
Karena orang-orang y ang s engs ara ialah y ang
tidak mendapatk an rahmat Allah di bulan ini.”
(H.R. At h Th a br a n i, da n per iwa ya t n ya t s iqa h ).
3. Da r i Abu Hu r a ir a h t , ba h wa Ra s u lu lla h
r ber s a bda :
..· ...L` .`: `..: _..- `¸`.- _...¸ .`.± `¸. `¸..· ` ±.L`.·
...:`.. . ±`...:· -..`.¸ `¸.. .· ...`.. `...L· .:....:· ... ` .`...:-
.· `¸`...`.¸ ·`¸`..L.`. ¸..- .=:» :· `.`.: `..`..`.:¸ U ¸.=
`«..- .`.. `_`... .`: . ] .`.`.. ·`..:`. `_· _`.`-:. .:· _.... ±±`.`.
±..`.:· `.`. ...¸ _..·¸ ..` .:· [ »... `¸..· :..... «.`.. `..` ..`:¸
`...`.`.¸ `.`..`. . `¸. «`.:· _`.` .:`-. ·`.`..= .. ¸:· «`.. _`.` .:`-.
. `.`.: :`.: .-· `¸ (( ¸`.. . _.. :¸`..:· :`.: ¸.· .· _`.`.¸ .. .
Ri sal ah Ramadhan

8
)) `«:.. ¸.. · .· `.`.`-· ¸..`. ...· ¸.. .:· ¸=:¸ v (( .·¸¸
..·
“Umatk u pada bulan Ramadhan diberi lima
k eutamaan y ang tidak diberik an k epada umat
s ebelumny a, y aitu: bau mulut orang y ang
berpuas a lebih harum di s is i Allah daripada
aroma k as turi, para malaik at memohonk an
ampunan bagi merek a s ampai merek a berbuk a,
Allah Az z a Wajalla s etiap hari menghias ai
s urgany a lalu berf irman (k epada s urga): “hampir
tiba s aatny a para hambak u y ang s halih
dibebas k an dari beban dan derita s erta merek a
menuju k epadamu.” Pada bulan ini para jin
y ang jahat diik at s ehingga merek a tidak bebas
bergerak s eperti pada bulan lainny a, dan
diberik an k epada umatk u ampunan pada ak hir
malam.” Beliau ditany a: “Wahai Ras ulullah
apak ah malam itu lailatul Qadar? Jawab beliau:
“Tidak . Namun orang y ang beramal tentu diberi
balas anny a jik a meny eles aik an amalny a. (HR.
Ah ma d)
(2)
.


2
.Isnad hadits tersebut dhaif, dan diantara bagiannya ada nash-nash lain yang
memperkuatnya.
Ri sal ah Ramadhan

9

KEUTAMAAN PUASA

1. Da lil:
Dir iwa ya t ka n da la m s h a h ih Al Bu kh a r i da n
Mu s lim da r i Abu Hu r a ir a h t , ba h wa Na bi r
ber s a bda :
)) :.. .`.. ¸:· ..:. .`.· .`±.. .. .· `«: ..· ¸`.· ¸.. ¸=
¸:. .: .· _.. .`.. . ] «. `_.`-· ..·¸ `¸: `«... ...` .:· v·
`¸..:`-· `¸.. `«.·...±¸ `«... .L¸ `«:.`...± ±..: [ _....-`.. ...` ..:: .
. ..... ` .`...:-:¸ «..`.¸ .....: ...`.. ..-`..¸ ....L. ...`.. ..-`.
±`.:· -`.¸ `¸. .· .`.. `..L· .:. .:· ((
“Setiap amal y ang dilak uk an anak Adam adalah
untuk ny a, dan s atu k ebaik an dibalas s epuluh
k ali lipatny a bahk an s ampai tujuh ratus k ali
lipat. Allah ta’ala berf irman: “Kecuali puas a, itu
untuk -Ku Ak u y ang langs ung membalas ny a. Ia
telah meninggalk an s y ahwat, mak an dan
minumny a k arena-Ku.” Orang y ang berpuas a
mendapatk an dua k es enangan, y aitu
k es enangan k etik a berbuk a puas a dan
k es enangan k etik a berjumpa dengan Tuhanny a.
Sungguh, bau mulut orang berpuas a lebih harum
daripada aroma k as turi.”
2. Ba ga ima n a ber t a qa r r u b (men deka t ka n dir i)
kepa da Alla h ?
Ri sal ah Ramadhan

10
Per lu diket a h u i, ba h wa ber t a qa r r u b kepa da
Alla h t ida k da pa t dica pa i den ga n men in gga lka n
s ya h wa t in i –ya n g s ela in da la m kea da a n
ber pu a s a a da la h mu ba h - kecu a li s et ela h
ber t a qa r r u b kepa da -Nya den ga n men in gga lka n
a pa ya n g dih a r a mka n Alla h da la m s ega la h a l,
s eper t i: du s t a , kedza lima n da n pela n gga r a n h a k
or a n g la in da la m ma s a la h da r a h , h a r t a da n
keh or ma t a n n ya . Un t u k it u , Na bi r ber s a bda :
)) `_· `¸.. .-.- «.:: ¸`..:. «.. ¸.. .:·¸ ¸`¸.:· _`.. `¡.. `.: `¸.
`«.·.±¸ `«.. .L ¡.. (( _¸.-.:· .·¸¸
“Barangs iapa tidak meninggalk an perk ataan
dan perbuatan dus ta mak a Allah tidak butuh
dengan puas any a.” (HR. Al Bu kh a r i).
In t i per n ya t a a n in i: ba h wa t ida k s empu r n a
ber t a qa r r u b kepa da Alla h I den ga n
men in gga lka n h a l-h a l ya n g mu ba h kecu a li
s et ela h ber t a qa r r u b kepa da n ya den ga n
men in gga lka n h a l-h a l ya n g h a r a m. Den ga n
demkia n , or a n g ya n g mela ku ka n h a l-h a l ya n g
h a r a m kemu dia n ber t a qa r r u b kepa da Alla h
den ga n men in gga lka n h a l-h a l ya n g mu ba h ,
iba r a t n ya or a n g ya n g men in gga lka n h a l-h a l
ya n g wa jib da n ber t a qa r r u b den ga n h a l-h a l
ya n g s u n a t .
J ika s es eor a n g den ga n ma ka n da n min u m
ber n ia t a ga r ku a t ba da n n ya mela ks a n a ka n
s h a la t ma la m da n pu a s a , ia men da pa t pa h a la
ka r en a n ya . J u ga jika den ga n t idu r n ya pa da
ma la m da n s ia n g h a r i ber n ia t a ga r ku a t
Ri sal ah Ramadhan

11
ber a ma l (beker ja ), ma ka t idu r n ya it u
mer u pa ka n iba da h .
J a di or a n g ya n g ber pu a s a s en a n t ia s a da la m
kea da a n iba da h pa da s ia n g da n ma la m
h a r in ya . Dika bu lka n doa n ya ket ika ber pu a s a
da n ber bu ka . Pa da s ia n g h a r in ya ia a da la h
or a n g ya n g ber pu a s a da n s a ba r , s eda n g pa da
ma la m h a r in ya ia a da la h or a n g ya n g member i
ma ka n da n ber s yu ku r .
3. Sya r a t men da pa t pa h a la pu a s a :
Di a n t a r a s ya r a t n ya : a ga r ber bu ka pu a s a
den ga n ya n g h a la l. J ika ber bu ka pu a s a den ga n
ya n g h a r a m ma ka ia t er ma s u k or a n g ya n g
men a h a n dir i da r i ya n g dih a la lka n Alla h da n
mema ka n a pa ya n g dih a r a mka n Alla h , da n
t ida k dika bu lka n doa n ya .

Or a n g ber pu a s a ya n g ber jih a d:
Per lu diket a h u i ba h wa or a n g mu ’min pa da
bu la n Ra ma dh a n mela ku ka n du a jih a d, ya it u :
1. J ih a d u n t u k dir in ya pa da s ia n g h a r i den ga n
pu a s a .
2. J ih a d pa da ma la m h a r i den ga n s h a la t ma la m.
Ba r a n gs ia pa ya n g mema du ka n kedu a jih a d in i,
ma ka memen u h i s ega la h a k-h a kn ya da n ber s a ba r
t er h a da pn ya . Nis ca ya diber ika n kepa da n ya pa h a la
ya n g t a k t er h it u n g
(3)
.


3
. lihat Lathaa’iful Ma’arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 163, 165 dan 183.
Ri sal ah Ramadhan

12

KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN BULAN
RAMADHAN

1. Pu a s a bu la n Ra ma dh a n a da la h r u ku n keempa t
da la m Is la m. Fir ma n Alla h t a ’a la :


“Hai orang-orang y ang beriman, diwajibk an
atas k amu berpuas a s ebagaimana diwajibk an
atas orang-orang s ebelum k amu agar k amu
bertak wa.” (Al Ba qa r a h : 183).
Sa bda Na bi r :
) ) ¸..`.- ¸..:. `.»..`. .· ¸...`. . _·¸ .· v· «..:· v `_· :.....±
.`.....¸ :....=.:· ......`.·¸ :»....:· ......·¸ .· `_`....`.¸ ·.....-`.
.·..· ±`..:· ` --¸ _...¸ (( «.:. ¸...
“Is lam didirik an di atas lima s endi, y aitu:
s y ahadat tiada s embahan y ang haq s elain Allah
dan Muhammad adalah ras ul Allah, mendirik an
s halat, menunaik an z ak at, puas a Ramadhan
dan pergi haji k e Baitul haram.” (Ha dit s
Mu t t a fa q a la ih ).
Iba da h pu a s a mer u pa ka n s a la h s a t u s a r a n a
pen t in g u n t u k men ca pa i t a kwa , da n s a la h s a t u s eba b
u n t u k men da pa t ka n a mpu n a n dos a -dos a ,
pelipa t ga n da a n keba ika n , da n pen ga n gka t a n der a ja t .
Ri sal ah Ramadhan

13
Alla h t ela h men ja dika n iba da h pu a s a kh u s u s u n t u k
dir i-Nya da r i a n t a r a a ma l-a ma l iba da h la in n ya .
Fir ma n Alla h da la m h a dit s ya n g dis a mpa ika n oleh
Na bi r :
“Pu a s a it u u n t u k-Ku da n Aku la n gs u n g
memba la s n ya . Or a n g ya n g ber pu a s a men da pa t ka n
du a kes en a n ga n , ya it u kes en a n ga n ket ika ber bu ka
pu a s a da n kes en a n ga n ket ika ber ju mpa den ga n
Tu h a n n ya . Su n ggu h , ba u mu lu t or a n g ber pu a s a lebih
h a r u m da r ipa da a r oma ka s t u r i.” (Ha dit s Mu t t a fa q
a la ih ).
Da n s a bda Na bi r :
)) «...`.. `¸... .....: .... `«..: ..... .......`-·¸ ......`.· _.....¸ ..... `¸... ((
«.:. ¸...
“Barangs iapa berpuas a Ramadhan k arena iman
dan mengharap pahala dari Allah, nis cay a diampuni
dos a-dos any a y ang telah lalu.” (Ha dit s Mu t t a fa q
a la ih ).
Ma ka u n t u k memper oleh a mpu n a n den ga n
pu a s a Ra ma dh a n , h a r u s a da du a s ya r a t ber iku t in i:
a . Men gima n i den ga n ben a r a ka n kewa jiba n in i.
b. Men gh a r a p pa h a la ka r en a n ya di s is i Alla h
t a ’a la .
2. Pa da bu la n Ra ma dh a n dit u r u n ka n Al Qu r ’a n
s eba ga i pet u n ju k ba gi u ma t ma n u s ia da n ber is i
ket er a n ga n -ket er a n ga n t en t a n g pet u n ju k da n
pembeda a n t a r a ya n g h a q da n ya n g ba t h il.
3. Pa da bu la n in i dis u n n a h ka n s h a la t t a r a wih ,
ya kn i s h a la t ma la m pa da bu la n Ra ma dh a n ,
Ri sal ah Ramadhan

14
u n t u k men giku t i jeja k Na bi r , pa r a s a h a ba t
da n kh u la fa ’u r r a s yidin . Sa bda Na bi r :
)) «..`.. `¸.. ....: ... `«.: ... . .....`-·¸ ....`.· _...¸ ... `¸.
(( «.:. ¸...
“Barangs iapa mendirik an s halat malam di
bulan Ramadhan k arena iman dan mengharap
pahala dari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu.” (Ha dit s Mu t t a fa q
a la ih ).
4. Ter da pa t pa da bu la n in i La ila t u l Qa da r (ma la m
mu lia ), ya it u ma la m ya n g lebih ba ik da r ipa da
s er ibu bu la n , a t a u s a ma den ga n 83 t a h u n 4
bu la n . Ma la m di ma n a pin t u -pin t u la n git
dibu ka ka n , doa dika bu lka n , da n s ega la t a kdir
ya n g t er ja di pa da t a h u n it u dit en t u ka n . Sa bda
Na bi r :
)) ..: ..... .......`-·¸ ......`.· ¸`....:· ..:`.: ..... `¸... `¸... .....: .... `«
«.`.. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa mendirik an s halat pada malam
lailatul qadar k arena iman dan mengharap
pahala dari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu.” (Ha dit s Mu t t a fa q
a la ih ).
Ma la m in i t er da pa t pa da s epu lu h ma la m
t er a kh ir , da n dih a r a pka n pa da ma la m-ma la m
ga n jil lebih ku a t da r ipa da ma la m-ma la m
la in n ya . Ka r en a it u , s eyogya n ya s eor a n g
mu s lim ya n g s en a n t ia s a men gh a r a p r a h ma t
Alla h da n t a ku t da r i s iks a -Nya . Mema n fa a t ka n
Ri sal ah Ramadhan

15
kes empa t a n pa da ma la m-ma la m it u den ga n
ber s u n ggu h -s u n ggu h pa da s et ia p ma la m da r i
kes epu lu h ma la m t er s ebu t den ga n ; s h a la t ,
memba ca Al Qu r ’a n u l ka r im, dzikir , doa ,
is t igh fa r da n t a u ba t ya n g s eben a r -ben a r n ya .
Semoga Alla h men er ima a ma l iba da h kit a ,
men ga mpu n i, mer a h ma t i da n men ga bu lka n
doa kit a .
5. Pa da bu la n in i t er ja di per is t iwa bes a r ya it u
per a n g Ba da r , ya n g pa da kees oka n h a r in ya
Alla h membeda ka n a n t a r a ya n g h a q da n ya n g
ba t il, s eh in gga men a n gla h Is la m da n ka u m
mu s limin s er t a h a n cu r la h s yir ik da n ka u m
mu s yr ikin .
6. Pa da bu la n s u ci in i t er ja di pembeba s a n kot a
Ma kka h Al Mu ka r r a ma h , da n Alla h
memen a n gka n Ra s u l-Nya . Seh in gga ma s u kla h
ma n u s ia ke da la m a ga ma Alla h den ga n
ber bon don g-bon don g da n Ra s u lu lla h
men ga h a n cu r ka n s yir ik da n pa ga n is me ya n g
t er da pa t di kot a Ma kka h , da n Ma kka h pu n
men ja di n eger i Is la m.
7. Pa da bu la n in i pin t u -pin t u s u r ga dibu ka , pin t u -
pin t u n er a ka dit u t u p da n pa r a s et a n diika t .
Bet a pa ba n ya k ber ka h da n keba ika n ya n g
t er da pa t da la m bu la n Ra ma dh a n . Ma ka kit a wa jib
mema n fa a t ka n kes empa t a n in i u n t u k ber t a u ba t
kepa da Alla h den ga n s eben a r -ben a r n ya da n ber a ma l
s h a lih . Semoga kit a t er ma s u k or a n g-or a n g ya n g
dit er ima a ma ln ya da n ber u n t u n g.
Per lu diin ga t ba h wa a da s eba gia n or a n g –s emoga
Alla h member in ya pet u n ju k- mu n gkin ber pu a s a t a pi
Ri sal ah Ramadhan

16
t ida k s h a la t , a t a u h a n ya s h a la t pa da bu la n
Ra ma dh a n s a ja . Or a n g s eper t i in i t ida k ber gu n a
ba gin ya ; pu a s a , h a ji, ma u pu n za ka t . Ka r en a s h a la t
a da la h s en di a ga ma Is la m ya n g ia t ida k da pa t t ega k
kecu a li den ga n n ya . Sa bda Na bi r :
)) _... `¸`..`.- `¸..:· . . `..-`. .. `...`.`. `..:¸ -.-. _...¸ ±¸` .· `¸
`¸... .· `.... .`... ¸....:· ¸-.... ±..... `«..: . `±..:.. ¸`....· . ¸`....· ((
«-.-. ± _..- ¸.·¸ ..- ¸.· .·¸¸
“Jibril datang k epadak u dan berk ata: Wahai
Muhammad, s iapa y ang menjumpai bulan Ramadhan,
namun s etelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat
ampunan, mak a jik a ia mati ia mas uk nerak a. Semoga
Allah menjauhk anny a. Katak anlah: amin, ak u
mengatak an: amin.” (HR. Ibn u Kh u za ima h da n Ibn u
Hibba n da la m s h a h ih n ya )
(4)
.
Ma ka s eyogya n ya wa kt u -wa kt u pa da bu la n
Ra ma dh a n diper gu n a ka n u n t u k ber ba ga i a ma l
keba ika n , s eper t i: s h a la t , s edeka h , memba ca Al
Qu r ’a n , zikir , doa da n is t igh fa r . Ra ma dh a n a da la h
kes empa t a n u n t u k men a n a m ba gi pa r a h a mba Alla h ,
u n t u k member s ih ka n h a t i mer eka da r i ker u s a ka n .
J u ga wa jib men ja ga a n ggot a ba da n da r i s ega la
dos a , s eper t i: ber ka t a ya n g h a r a m, melih a t ya n g
h a r a m, men den ga r ya n g h a r a m, min u m da n ma ka n
ya n g h a r a m; a ga r pu a s a n ya men ja di ber s ih da n
dit er ima da n or a n g ya n g ber pu a s a memper oleh
a mpu n a n da n pembeba s a n da r i a pi n er a ka .

4
. Lihat, kitab An Nasha’ihud diniyah, hlm. 37-39.
Ri sal ah Ramadhan

17
Ten t a n g keu t a ma a n Ra ma dh a n , Na bi r
ber s a bda :
)) _....¸ .`..± `..... `....-. .±.L. `...:. `¸...· `¸.. »`-¸ `±`.·¸
`.·¸`¸·¸ `....... (( ± ¸...·,L:·¸ ¸.:....:·¸ _....,:·¸ .=....· .·¸¸
¸.- ...- ..¸ ,.=:·
“Ak u melihat s eorang lak i-lak i dari umatk u
terengah-engah k ehaus an, mak a datanglah
k epadany a puas a bulan Ramadhan lalu memberiny a
minum s ampai k eny ang.” (HR. Al Ha kim, At
Tu r mu dzi, Ad Da ila mi da n At Th a br a n i da la m Al
Mu ’ja m Al Ka bir da n h a dit s in i h a s a n ).
)) .....¸ ¸..:· `_.....¸¸ .. .`..· ¸..:· .. .`..·¸ ` ¸..`..· ` ±·.:...:· _
`.:..=:· ±..`.`-· · .· ¸`..`.. ..: `±·..=`. (( .:.. .·¸¸
“Shalat lima wak tu, s halat Jum’at k e s halat
jum’at lainny a dan Ramadhan k e Ramadhan
berik utny a menghapus k an dos a-dos a y ang dilak uk an
di antarany a jik a dos a-dos a bes ar ditinggalk an.” (HR.
Mu s lim).
J a di h a l-h a l ya n g fa r dh u in i da pa t
men gh a pu s ka n dos a -dos a kecil, den ga n s ya r a t dos a -
dos a bes a r dit in gga lka n . Dos a -dos a bes a r ya it u :
per bu a t a n ya n g dia n ca m den ga n h u ku ma n di du n ia
da n s iks a a n di a kh ir a t . Mis a ln ya : zin a , men cu r i,
min u m a r a k, men ca ci kedu a or a n g t u a , memu t u s ka n
h u bu n ga n kekelu a r ga a n , t r a n s a ks i den ga n r iba ,
men ga mbil r is ywa h (u a n g s u a p), ber s a ks i pa ls u ,
memu t u s ka n per ka r a den ga n s ela in h u ku m Alla h .
Ri sal ah Ramadhan

18
Sea n da in ya t ida k t er da pa t da la m bu la n
Ra ma dh a n keu t a ma a n -keu t a ma a n s ela in
keber a da a n n ya s eba ga i s a la h s a t u fa r dh u da la m
Is la m, da n wa kt u dit u r u n ka n n ya Al Qu r ’a n u l Ka r im,
s er t a a da n ya La ila t u l Qa da r –ya n g mer u pa ka n ma la m
ya n g lebih ba ik da r i s er ibu bu la n - di da la mn ya ,,
n is ca ya it u s u da h cu ku p. Semoga Alla h melimpa h ka n
t a u fik-Nya
(5)
.

5
. lihat kitab Kalimaat Mukhtaarah, hlm. 74-76.
Ri sal ah Ramadhan

19

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN
PUASA RAMADHAN

1. Defin is i:
Pu a s a ia la h men a h a n dir i da r i ma ka n , min u m
da n ber s en gga ma mu la i da r i t er bit fa ja r ya n g
kedu a s a mpa i t er ben a mn ya ma t a h a r i. Fir ma n
Alla h t a ’a la :


“…dan mak an dan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, y aitu
f ajar. Kemudian s empurnak anlah puas a itu
s ampai (datang) malam…” (Al Ba qa r a h : 187).
2. Ka pa n da n ba ga ima n a pu a s a Ra ma dh a n
diwa jibka n ?
Pu a s a Ra ma dh a n wa jib diker ja ka n s et ela h
t er lih a t n ya h ila l, a t a u s et ela h bu la n s ya ’ba n
gen a p 30 h a r i. Pu a s a Ra ma dh a n wa jib
dila ku ka n a pa bila h ila l a wa l bu la n Ra ma dh a n
dis a ks ika n s eor a n g ya n g diper ca ya , s eda n gka n
a wa l bu la n la in n ya dit en t u ka n den ga n
kes a ks ia n du a or a n g ya n g diper ca ya .
3. s ia pa ya n g wa jib ber pu a s a Ra ma dh a n ?
Pu a s a Ra ma dh a n diwa jibka n a t a s s et ia p
mu s lim ya n g ba ligh (dewa s a ), a qil (ber a ka l), da n
ma mpu u n t u k ber pu a s a .
Ri sal ah Ramadhan

20
4. Sya r a t wa jibn ya pu a s a Ra ma dh a n ?
Ada pu n s ya r a t wa jibn ya pu a s a Ra ma dh a n a da
empa t , ya it u : Is la m, ber a ka l, dewa s a da n
ma mpu .
5. Ka pa n a n a k kecil diwa jibka n pu a s a ?
Pa r a u la ma men ga t a ka n : a n a k kecil dis u r u h
ber pu a s a jika ku a t , h a l in i u n t u k mela t ih n ya ,
s eba ga ima n a dis u r u h s h a la t pa da u mu r 7
t a h u n da n dipu ku l pa da u mu r 10 t a h u n a ga r
t er la t ih da n membia s a ka n dir i.
6. Sya r a t s a h n ya pu a s a .
Sya r a t s a h n ya pu a s a a da en a m:
a . Is la m: t ida k s a h pu a s a or a n g ka fir s ebelu m
ma s u k is la m.
b. Aka l: t ida k s a h pu a s a or a n g gila s a mpa i
kemba li ber a ka l.
c. Ta myiz: t ida k s a h pu a s a a n a k kecil s ebelu m
da pa t membeda ka n (ya n g ba ik den ga n ya n g
bu r u k).
d. Tida k h a id: t ida k s a h pu a s a wa n it a h a id,
s ebelu m ber h en t i h a idn ya .
e. Tida k n ifa s : t ida k s a h pu a s a wa n it a n ifa s ,
s ebelu m s u ci da r i n ifa s .
f. Nia t : da r i ma la m h a r i u n t u k s et ia p h a r i
da la m pu a s a wa jib. Ha l in i dida s a r ka n pa da
s a bda Na bi r :
)) `«...: ....... ».... ....`-.:· ¸...`.. ....`.:· ±...`..`. `....: `¸.... (( .·¸¸
...·
Ri sal ah Ramadhan

21
“Barangs iapa y ang tidak berniat puas a pada
malam hari s ebelum f ajar mak a tidak s ah
puas any a.” (HR. Ah ma d, Abu Da u d, Ibn u
Ma ja h , An Na s a ’I da n At Tir midzi)
6
.
Da n h a dis in i men u n ju kka n t ida k s a h n ya
pu a s a kecu a li diir in gi den ga n n ia t s eja k ma la m
h a r i, ya it u den ga n men ia t ka n pu a s a di s a la h
s a t u ba gia n ma la m.
7. Su n n a h pu a s a .
Su n n a h pu a s a a da en a m:
a . Men ga kh ir ka n s a h u r s a mpa i a kh ir wa kt u
ma la m, s ela ma t ida k dikh a wa t ir ka n t er bit
fa ja r .
b. Seger a ber bu ka pu a s a bila ben a r -ben a r
ma t a h a r i t er ben a m.
c. Memper ba n ya k a ma l keba ika n , t er u t a ma
men ja ga s h a la t lima wa kt u pa da wa kt u n ya
den ga n ber ja ma a h , men u n a ika n za ka t h a r t a
ben da kepa da or a n g-or a n g ya n g ber h a k,
memper ba n ya k s h a la t s u n n a h , s edeka h ,
memba ca Al Qu r ’a n da n a ma l keba jika n
la in n ya .
d. J ika dica ci ma ki, s u pa ya men ga t a ka n : “Sa ya
ber pu a s a ” da n ja n ga n memba la s men gejek
or a n g ya n g men gejekn ya , mema ki or a n g
ya n g mema kin ya , memba la s keja h a t a n
or a n g ya n g ber bu a t ja h a t kepa da n ya ; t et a pi
memba la s it u s emu a den ga n keba ika n a ga r
men da pa t ka n pa h a la da n t er h in da r da r i
dos a .

6
. Sanad hadist ini Shahih.
Ri sal ah Ramadhan

22
e. Ber doa ket ika ber bu ka s es u a i den ga n ya n g
diin gin ka n . Seper t i memba ca doa :
) ±..-`.....`. ` ±`.....L.· ±.....`¸¸ ¸...:.¸ `±`.....`. ±....: ....`.::·
`.`.:.:· `·`...:· ±.· ¸`.. `¸..: .`.::· ±.`.-.¸ (
“Ya Allah, hany a untuk mu ak u berpuas a,
dengan riz k i anugerah-Mu ak u berbuk a.
Maha s uci Engk au dan s egala puji bagi-Mu.
Ya Allah, terimalah amalk u, s es ungguhny a
Engk au Maha Mendengar labi Maha
Mengetahui.
f. Ber bu ka den ga n ku r ma s ega r , jika t ida k
pu n ya ma ka den ga n ku r ma ker in g, da n jika
t ida k pu n ya cu ku p den ga n a ir .
8. Hu ku m or a n g ya n g t ida k ber pu a s a Ra ma dh a n .
Diper boleh ka n t ida k pu a s a pa da bu la n
Ra ma dh a n ba gi empa t golon ga n :
a . Or a n g s a kit ya n g ber ba h a ya ba gin ya jika
ber pu a s a da n or a n g beper gia n ya n g boleh
ba gin ya men gqa s h a r s h a la t . Tida k pu a s a ba gi
mer eka a da la h a fdh a l, t a pi wa jib
men gqa dh a ’n ya . Na mu n jika mer eka ber pu a s a
ma ka pu a s a mer eka s a h (men da pa t pa h a la ).
Fir ma n Alla h :

“…Mak a barangs iapa diantara k amu ada y ang
s ak it atau dalam perjalanan (lalu ia berbuk a),
mak a (wajib baginy a berpuas a) s ebany ak hari
Ri sal ah Ramadhan

23
y ang ditinggalk an itu pada hari-hari y ang
lain…” (Al Ba qa r a h : 184).
Ma ks u dn ya , jika or a n g s a kit da n or a n g ya n g
beper gia n t ida k ber pu a s a ma ka wa jib
men gqa dh a ’ (men gga n t in ya ) s eju mla h h a r i ya n g
dit in gga lka n it u pa da h a r i la in s et ela h bu la n
Ra ma dh a n .
b. Wa n it a h a id da n wa n it a n ifa s : mer eka t ida k
ber pu a s a da n wa jib men gqa dh a ’. J ika ber pu a s a
t ida k s a h pu a s a n ya . Ais ya h r a dh iya lla h u a n h a
ber ka t a :
“jik a k ami mengalami haidh, mak a
diperintahk an untuk mengqadha puas a dan
tidak diperintahk an mengqadha s halat.” (Ha dit s
mu t t a fa q a la ih ).
c. Wa n it a h a mil da n wa n it a men yu s u i: jika
kh a wa t ir a t a s kes eh a t a n a n a kn ya boleh ba gi
mer eka t ida k ber pu a s a da n h a r u s men gqa dh a
s er t a member i ma ka n s eor a n g mis kin u n t u k
s et ia p h a r i ya n g dit in gga lka n . J ika mer eka
ber pu a s a ma ka s a h pu a s a n ya . Ada pu n jika
kh a wa t ir a t a s kes eh a t a n dir i mer eka s en dir i,
ma ka mer eka boleh t ida k bepu a s a da n h a r u s
men gqa dh a s a ja . Demikia n dika t a ka n Ibn u
Abba s s eba ga ima n a dir iwa ya t ka n oleh Abu
Da u d
(7)
.
d. Or a n g ya n g t ida k ku a t ber pu a s a ka r en a t u a
a t a u s a kit ya n g t ida k a da h a r a pa n s embu h .
Boleh ba gin ya t ida k ber pu a s a da n member i
ma ka n s eor a n g mis kin u n t u k s et ia p h a r i ya n g

7
. Lihat kitab Ar Raudhul murbi’ 1/124.
Ri sal ah Ramadhan

24
dit in gga lka n n ya . Demikia n ka t a Ibn u Abba s
men u r u t r iwa ya t Al Bu kh a r i
(8)
.
Seda n gka n ju mla h ma ka n a n ya n g diber ika n
ya it u s a t u mu d (gen gga m t a n ga n ) ga n du m, a t a u
s a t u s h a ’ da r i ba h a n ma ka n a n la in n ya
(9)
.
9. Hu ku m jima ’ pa da s ia n g h a r i bu la n Ra ma dh a n .
Dih a r a mka n mela ku ka n jima ’ (ber s en gga ma )
pa da s ia n g h a r i bu la n Ra ma dh a n . Da n s ia pa
ya n g mela n gga r n ya h a r u s men gqa dh a da n
memba ya r ka ffa r a h mu gh a lla dza h (den da ber a t )
ya it u memer deka ka n h a mba s a h a ya . J ika t ida k
men da pa t ka n , ma ka ber pu a s a s ela ma du a
bu la n ber t u r u t -t u r u t . J ika t ida k ma mpu ma ka
member i ma ka n 60 or a n g mis kin . Da n jika
t ida k pu n ya ma ka beba s la h ia da r i ka ffa r a h it u .
Fir ma n Alla h t a ’a la :

“Allah tidak membebani s es eorang melaink an
s es uai dengan k es anggupanny a…” (Al Ba qa r a h :
286).

10. Ha l-h a l ya n g memba t a lka n pu a s a .
a . Ma ka n da n min u m den ga n s en ga ja . J ika
dila ku ka n ka r en a lu pa ma ka t ida k ba t a l
pu a s a n ya .
b. J ima ’ (ber s en gga ma ).

8
. Lihat kitab Tafsir Ibnu Katsir 1/215.
9
. Lihat kita Umdatul fiqh, oleh Ibnu Qudamah, hlm.28.
Ri sal ah Ramadhan

25
c. Mema s u kka n ma ka n a n ke da la m per u t .
Ter ma s u k da la m h a l in i a da la h s u n t ika n ya n g
men gen ya n gka n da n t r a n fu s i da r a h ba gi or a n g
ya n g ber pu a s a .
d. Men gelu a r ka n ma n i da la m kea da a n t er ja ga
Ka r en a on a n i, ber s en t u h a n , ciu ma n a t a u s eba b
la in n ya den ga n s en ga ja . Ada pu n kelu a r ma n i
ka r en a mimpi t ida k memba t a lka n pu a s a
ka r en a kelu a r n ya t a n pa s en ga ja .
e. Kelu a r n ya da r a h h a id da n n ifa s . Ma n a ka la
s eor a n g wa n it a men da pa t i da r a h h a id, a t a u
n ifa s ba t a lla h pu a s a n ya , ba ik pa da pa gi h a r i
a t a u s or e h a r i s ebelu m t er ben a m ma t a h a r i.
f. Sen ga ja mu n t a h , dega n men gelu a r ka n
ma ka n a n a t a u min u ma n da r i per u t mela lu i
mu lu t . Ha l in i dida s a r ka n pa da s a bda Na bi r :
)) `«....¸ . `¸.... – `«....: . – ¸....¸ `....... «...`.:. ¸`....:. `.`¸....:·
`....:· «`.: .. ·.`.. ....`.· (( ¸:...:· v· ...· .·¸¸
“Barangs iapa muntah tanpa s engaja mak a tidak
wajib qadha’, s edang barangs iapa y ang muntah
dengan s engaja mak a wajib qadha.” (HR.
Ah ma d, Abu Da u d, Ibn u Ma ja h da n At
Tir midzi).
g. Mu r t a d da r i Is la m –s emoga Alla h melin du n gi
kit a da r in ya -. Per bu a t a n in i men gh a pu s ka n
s ega la a ma l keba ika n . Fir ma n Alla h t a 'a la :

Ri sal ah Ramadhan

26
“…s eandainy a merek a mempers ek utuk an Allah,
nis cay a leny aplah dari merek a amalan y ang
telah merek a k erjak an.” (Al An ’a m: 88).
Tida k ba t a l pu a s a or a n g ya n g mela ku ka n
s es u a t u ya n g memba t a lka n pu a s a ka r en a t ida k
t a h u , lu pa a t a u dipa ks a . Demikia n pu la jika
t en ggor oka n n ya kema s u ka n debu , la la t , a t a u
a ir t a n pa dis en ga ja .
J ika wa n it a n ifa s t ela h s u ci s ebelu m s empu r n a
empa t pu lu h h a r i, ma ka h en da kn ya ia ma n di
s h a la t da n ber pu a s a .
11. Kewa jiba n or a n g ya n g ber pu a s a :
Or a n g ya n g ber pu a s a , ju ga la in n ya , wa jib
men ja u h ka n dir i da r i per bu a t a n du s t a . Gh iba h
(men yebu t ka n kejeleka n or a n g la in ), n a mima h
(men ga du domba ), la kn a t (men doa ka n or a n g
dija u h ka n da r i r a h ma t Alla h ) da n men ca ci
ma ki. Hen da kla h ia men ja ga t elin ga , ma t a ,
lida h da n per u t n ya da r i per ka t a a n ya n g h a r a m,
pen glih a t a n ya n g h a r a m, pen den ga r a n ya n g
h a r a m, ma ka n da n min u m ya n g h a r a m.
12. Pu a s a ya n g dis u n n a h ka n :
Dis u n n a h ka n pu a s a 6 h a r i pa da bu la n s ya wa l,
3 h a r i pa da s et ia p bu la n (ya n g a fdh a l ya it u
t a n gga l 13, 14 da n 15, dis ebu t s h a u mu l biidh ),
h a r i s en in da n ka mis , 9 h a r i per t a ma bu la n
Dzu l Hijja h (lebih dit eka n ka n t a n gga l 9, ya it u
h a r i a r a fa h ), h a r i As yu r a (t a n gga l 10
Mu h a r r a m) dit a mba h s eh a r i s ebelu m a t a u
s es u da h n ya u n t u k men giku t i jeja k Na bi da n
pa r a s a h a ba t n ya ya n g mu lia s er t a men yelis ih i
ka u m ya h u di.
Ri sal ah Ramadhan

27
13. Pes a n da n n a s eh a t :
Ma n fa a t ka n da n per gu n a ka n ma s a h idu p a n da ,
kes eh a t a n da n ma s a mu da a n da den ga n keba ika n
s ebelu m ma u t da t a n g men jempu t . Ber t a u ba t la h
kepa da Alla h den ga n s eben a r -ben a r t a u ba t da la m
s et ia p wa kt u da r i s ega la dos a da n per bu a t a n
t er la r a n g. J a ga la h fa r dh u -fa r dh u Alla h da n per in t a h -
per a n t a h -Nya s er t a ja u h ila h a pa -a pa ya n g
dih a r a mka n da n dila r a n g-Nya ba ik pa da bu la n
Ra ma dh a n ma u pu n pa da bu la n la in n ya . J a n ga n
s a mpa i a n da men u n da -n u n da t a u ba t , la lu a n da pu n
ma t i da la m kea da a n ma ks ia t s ebelu m s empa t
ber t a u ba t , ka r en a a n da t ida k t a h u a pa ka h a n da
da pa t men ju mpa i la gi bu la n Ra ma dh a n men da t a n g
a t a u t ida k?
Ber s u n ggu h -s u n ggu h la h da la m men gu r u s
kelu a r ga , a n a k-a n a k da n s ia pa s a ja ya n g men ja di
t a n ggu n g ja wa b a n da a ga r mer eka t a a t kepa da Alla h
da n men ja u h ka n dir i da r i ma ks ia t kepa da -Nya .
J a dila h s u r i t a u la da n ya n g ba ik ba gi mer eka da la m
s ega la bida n g, ka r en a a n da la h pemimpin mer eka da n
ber t a n ggu n g ja wa b a t a s mer eka di h a da pa n Alla h
t a a la . Ber s ih ka n r u ma h a n da da r i s ega la ben t u k
kemu n gka r a n ya n g men ja di pen gh a la n g u n t u k
ber zikir da n s h a la t kepa da Alla h .
Sibu kka n dir i da n kelu a r ga a n da da la m h a l ya n g
ber ma n fa a t ba gi a n da da n mer eka . Da n in ga t ka n
mer eka a ga r men ja u h ka n dir i da r i h a l ya n g
memba h a ya ka n mer eka da la m a ga ma , du n ia da n
a kh ir a t mer eka .
Semoga Alla h melimpa h ka n t a u fik-Nya kepa da
kit a s emu a u n t u k a ma l ya n g dicin t a i da n dir idh a i-
Nya . Sh a la wa t da n s a la m s emoga ju ga dilimpa h ka n
Ri sal ah Ramadhan

28
Alla h kepa da Na bi kit a Mu h a mma d r , s egen a p
kelu a r ga da n s a h a ba t n ya .

Ri sal ah Ramadhan

29

QIYAM RAMADHAN

1. Da lil:
a . Da r i Abu Hu r a ir a h t , Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) «..`. . `¸.. ....: ... `«: .. . .....`-·¸ ....`.· _...¸ ... `¸. ((
«.:. ¸...
“Barangs iapa mendirik an s halat malam di
bulan Ramadhan k arena iman dan mengharap
pahala dari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu.” (Ha dit s Mu t t a fa q
a la ih ).
b. Da r i Abdu r r a h ma n bin Au f t ba h wa s a n ya
Ra s u lu lla h r men yebu t bu la n Ra ma dh a n
s er a ya ber s a bda :
)) ¸`..:`.`.:: `±`... `¸`.·¸ `«.... .· ¸.. `.`.± _...¸ _·
.- .....`-·¸ ....`.· `«...¸ `«... `¸.. `«.... .`.`...:· ¸.. -.
`«..· `«.`:.:¸ .`..= (( _...¸ ¸:....:· «.-.-· . ¸.. .·...:·
:.... ¸.·
“Sungguh, Ramadhan adalah bulan y ang
diwajibk an Allah puas any a dan k us unnahk an
s halat malamny a. Mak a barangs iapa
menjalank an puas a dan s halat malam pada
bulan itu k arena iman dan mengharap pahala,
nis cay a bebas dari dos a-dos a s eperti s aat
Ri sal ah Ramadhan

30
k etik a dilahirk an ibuny a
(10)
.” (HR. An Na s a ’i,
ka t a n ya : ya n g ben a r a da la h da r i Abu h u r a ir a h ).
2. Hu ku mn ya :
Qiya m Ra ma dh a n (s h a la t ma la m Ra ma dh a n )
h u ku mn ya s u n n a h mu a kka da h (dit eka n ka n ),
dit u n t u n ka n oleh Ra s u lu lla h r da n belia u
a n ju r ka n s er t a s a r a n ka n kepa da ka u m
mu s limin . J u ga dia ma lka n oleh Kh u la fa ’u r
Ra s yidin da n pa r a s a h a ba t da n t a bi’in . ka r en a
it u , s eyogya n ya s er a n g mu s lim s en a n t ia s a
men ger ja ka n s h a la t t a r a wih pa da bu la n
Ra ma dh a n , da n s h a la t ma la m pa da s epu lu h
ma la m t er a kh ir , u n t u k men da pa t ka n La ila t u l
Qa da r .
3. Keu t a ma a n n ya :
Qiya mu l La il (s h a la t ma la m) dis ya r ia t ka n pa da
s et ia p ma la m s epa n ja n g t a h u n . Keu t a ma a n n ya
bes a r da n pa h a la n ya ba n ya k. Fir ma n Alla h
t a a la :


“Lambung merek a jauh dari tempat
tidurny a(11), s edang merek a berdoa pada
Tuhanny a dengan ras a tak ut dan harap, dan

10
. Menurut Al Arna’uth dalam “Jami’ul Ushul”. Juz 6, hal.441, hadits ini hasan
dengan adanya nash-nash lain yang menguatkannya.
11
. Maksudnya mreka tidak tidur diwaktu biasanya orang tidur, untuk mengerjakan
shalat malam.
Ri sal ah Ramadhan

31
merek a menaf k ahk an s ebagian dari riz k i y ang
k ami berik an k epada merek a.” (As Sa jda h : 16).
In i mer u pa ka n s a n ju n ga n da n pu jia n da r i Alla h
ba gi or a n g-or a n g ya n g men dir ika n s h a la t
t a h a jju d di ma la m h a r i.
Da n s a n ju n ga n Alla h pa da ka u m la in n ya
den ga n fir ma n n ya :

“Merek a s edik it s ek ali tidur di wak tu malam,
dan di ak hir-ak hir malam merek a memohon
ampun (k epada Allah).” (Adz Dza r iya t : 17-18).

“Dan orang-orang y ang melalui malam hari
dengan bers ujud dan berdiri untuk Tuhan
merek a.” (Al Fu r qa n : 64).
Dir iwa ya t ka n oleh At Tir midzi
(12)
da r i Abdu lla h
bin s a la m, ba h wa Na bi r ber s a bda :
)) ·`.:..¸ ... .L:· ·`..`. .L·¸ .»..:· ·`.`±..· `¸...:· ....· ..
.».. ..· ·`.:`-`.: `.... ` ¸..:·¸ ¸`.::.. ·`.:.¸ ..-`¸ .· ((
“Wahai s ek alian manus ia, s ebark an s alam,
berilah orang mis k in mak an, s ambungk an tali
k ek eluargaan, dan s halatlah pada wak tu malam
k etik a manus ia tidur, nis cay a k alian mas uk
s urga dengan s elamat.”

12
. Dengan mengatakan: Hadits ini hasan shahih dan hadits ini dinyatakan shahih oleh Al
Hakim.
Ri sal ah Ramadhan

32
J u ga dir iwa ya t ka n oleh At Tir midzi da r i Bila l,
ba h wa Na bi r ber s a bda :
)) =:`.... ¸`.-:. ...:· `.·. `«..... ¸..`.::· ....... `.=`...:. _·¸ `.
±. .`....:: :....=`.¸ `...=`.¸ ¸..:· `...=: ...... ¸..`.::· ......
..... · ¸... .·...:: :....L.¸ ...`:.· ¸... :....`..¸ (( «--...
_..:· «..·¸¸ .=..·
“Hendak lah k amu mendirik an s halat malam
k arena itu tradis i orang-orang s halih
s ebelummu. Sungguh, s halat malam
mendek atk an dirimu k epada Tuhanmu,
menghapus k an k es alahan, menjaga diri dari
dos a dan mengus ir peny ak it dari tubuh.” (Ha dit s
in i din ya t a ka n s h a h ih oleh Al Ha kim da n Adz
Dza h a bi men yet u ju in ya . 1/ 308).
Da la m h a dit s ka ffa r a h da n der a ja t , Na bi r
ber s a bda :
)) .`...: `_·¸ .».=:· `.`.L¸ .. .L:· `.. .L· ±.-¸.:· ¸.¸
`.... ` ¸..:·¸ ¸`.::.. (( _..,:·¸ _¸.-.:· «--.
“Dan termas uk derajat: memberi mak an, berk ata
baik , dan mendirik an s halat malam k etik a
orang-orang tidur.” (Din ya t a ka n s h a h ih oleh Al
Bu kh a r i da n At Tir midzi)
(13)
.
Da n s a bda Na bi r :
)) ¸`.::· :». .`...:· .` .. :».:· `¸..· (( .:.. .·¸¸

13
.Lihat kitab wadzaifur Ramadhan, oleh Ibnu Qaasim, halm. 42.
Ri sal ah Ramadhan

33
“Sebaik -baik s halat s etelah s halat f ardhu
adalah s halat malam.”

4. Bila n ga n n ya :
Tema s u k s h a la t ma la m: wit ir , pa lin g s edikit
s a t u r a ka a t da n pa lin g ba n ya k 11 r a ka a t .
Boleh mela ku ka n wit ir s a t u r a ka a t s a ja ,
ber da s a r ka n s a bda Na bi r :
)) `¸...:. :.-·.. .:`.`. `_· .-· `¸. ((
“Barangs iapa y ang ingin melak uk an witir
dengan s atu rak aat mak a lak uk anlah.” (HR.
Abu Da u d da n An Na s a ’I).
At a u wit ir den ga n t iga r a ka a t , ber da s a r ka n
s a bda Na bi r :
)) `¸...:. ±».. .:`.`. `_· .-· `¸. ((
“Barangs iapa y ang ingin melak uk an witir
dengan tiga rak aat mak a lak uk anlah.” ( HR.
Abu Da u d da n Na s a ’i)
14
.
Ha l in i boleh dila ku ka n den ga n s eka li s a la m,
a t a u du a r a ka a t da n s a la m kemu dia n s h a la t
r a ka a t ket iga .
At a u wit ir den ga n lima r a ka a t , dila ku ka n t a n pa
du du k da n t ida k s a la m kecu a li pa da a kh ir
r a ka a t . Ber da s a r ka n s a bda Na bi r :
)) :. ¸`.-. .:`.`. `_· .-· `¸. `¸... ((

14
. Ketiga hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.
Ri sal ah Ramadhan

34
“Barangs iapa y ang ingin melak uk an witir
dengan lima rak aat mak a lak uk anlah.” (HR.
Abu Da u d da n An Na s a ’i).
Da r i Ais ya h r a dh iya lla h u a n h a belia u
men ga t a ka n :
)) ¸..:· _.= r `.:`..`. . .=¸ :.±.. ±».: ¸.`.::· ¸.. ¸:.`.
. `¸. ¸..-· `¸. v· ¸`.`.. .`¸± `¸. ` ¸:`-. v ¸`.-. ±: ((
«.:. ¸...
“Nabi s hallallhu alaihi was allam bias any a
s halat malam tiga belas rak aat, termas uk di
dalamny a witir dengan lima rak aat tanpa duduk
di s alah s atu rak aat pun k ecuali pada rak aat
terak hir.” (Ha dit s Mu t t a fa q a la ih ).
At a u wit ir den ga n t u ju h r a ka a t , dila ku ka n
s eba ga ima n a lima r a ka a t . Ber da s a r ka n
pen u t u r a n Ummu s a la ma h r a dh iya lla h u a n h a :
)) ¸..:· _.= r .».. ¸`..`.. `¸... v ¸`.-.¸ ·`... `.:`.`.
v¸ .»= (( -.. ¸.·¸ ¸:...:·¸ ..· .·¸¸
“Nabi s hallallahu alaihi was allam bias any a
s halat witir dengan tujuh rak aat dan lima
rak aat tanpa dis elingi dengan s alam dan
ucapan.” (HR. Ah ma d, Na s a ’i da n Ibn u Ma ja h ).
Boleh ju ga mela ku ka n wit ir den ga n s embila n ,
s ebela s a t a u t iga bela s r a ka a t . Da n ya n g a fdh a l
a da la h s a la m s et ia p du a r a ka a t kemu dia n wit ir
den ga n s a t u r a ka a t .
Ri sal ah Ramadhan

35
Sh a la t ma la m pa da bu la n Ra ma dh a n memiliki
keu t a ma a n da n keis t imewa a n a t a s s h a la t
ma la m la in n ya .

5. Wa kt u n ya :
Sh a la t ma la m r a ma dh a n men ca ku p s h a la t
pa da per mu la a n ma la m da n pa da a kh ir ma la m.
6. Sh a la t t a r a wih :
Sh a la t t a r a wih t er ma s u k qiya m Ra ma dh a n .
Ka r en a it u , h en da kla h ber s u n ggu h -s u n ggu h
da n memper h a t ika n n ya s er t a men gh a r a pka n
pa h a la da n ba la s a n n ya da r i Alla h . Ma la m
Ra ma dh a n a da la h kes empa t a n ya n g t er ba t a s
bila n ga n n ya da n or a n g mu ’min ya n g ber a ka l
a ka n mema n fa a t ka n n ya den ga n ba ik t a n pa
t er lewa t ka n .
J a n ga n s a mpa i dit in gga lka n s h a la t t a r a wih ,
a ga r memper oleh pa h a la da n ga n ja r a n n ya . Da n
ja n ga n pu la n g da r i s h a la t t a r a wih s ebelu m
ima m s eles a i da r in ya da n da r i s h a la t wit ir , a ga r
men da pa t ka n pa h a l s h a la t s ema la m s u n t u k.
Ha l in i dida s a r ka n pa da s a bda Na bi r :
)) ..:`.: `...... `«..: ....= .....`.. ¸...- ..... .· ·... ..... `¸... ((
¸..:· ..-.· .·¸¸
“Barangs iapa mendirik an s halat malam
bers ama imam s ehingga s eles ai, dicatat baginy a
Ri sal ah Ramadhan

36
s halat s emalam s untuk .” (HR. pa r a pen u lis
kit a b s u n a n , den ga n s a n a d s h a h ih )
(15)
.
Sh a la t t a r a wih a da la h s u n a t , dila ku ka n den ga n
ber ja ma a h lebih u t a ma . Demikia n ya n g
ma s yh u r dila ku ka n pa r a s a h a ba t , da n diwa r is i
oleh u ma t in i da r i mer eka gen er a s i demi
gen er a s i. Sh a la t in i t ida k a da ba t a s a n n ya .
Boleh mela ku ka n s h a la t 20 r a ka a t , 36 r a ka a t ,
11 r a ka a t , a t a u 13 r a ka a t . Semu a n ya ba ik.
Ba n ya k a t a u s edikit n ya r a ka a t t er ga n t u n g pa da
pa n ja n g a t a u pen dekn ya ba ca a n a ya t . Da la m
s h a la t dimin t a s u pa ya kh u s yu ’,
ber t h u ma ’n in a h , dih a ya t i da n memba ca den ga n
pela n , da n it u t ida k bis a den ga n cepa t da n
t er ges a -ges a . Da n s eper t in ya lebih ba ik a pa bila
s h a la t t er s ebu t h a n ya dila ku ka n s ebela s
r a ka a t .


15
. Lihat kitab Majalisu Syahri Ramadhan. Oleh syaikh ibnu Utsaimin, hal, 26.
Ri sal ah Ramadhan

37

MEMBACA AL QUR’ANUL KARIM DI BULAN
RAMADHAN DAN LAINNYA

Sega la pu ji ba gi Alla h , ya n g t ela h men u r u n ka n
kepa da h a mba -Nya kit a b Al-Qu r ’a n s eba ga i
pen jela s a n a t a s s ega la s es u a t u , pet u n ju k, r a h ma t
da n ka ba r gembir a ba gi or a n g-or a n g ya n g mu s lim.
Semoga s h a la wa t da n s a la m s en a n t ia s a t er cu r a h
kepa da h a mba da n Ra s u l-Nya Mu h a mma d, ya n g
diu t u s Alla h s eba ga i r a h ma t ba gi a la m s emes t a .
Ada la h dit eka n ka n ba gi s eor a n g mu s lim ya n g
men gh a r a p r a h ma t Alla h da n t a ku t a ka n s iks a -Nya
u n t u k memper ba n ya k memba ca Al Qu r ’a n u l Ka r im
pa da bu la n Ra ma dh a n da n bu la n -bu la n la in n ya
u n t u k men deka t ka n dir i kepa da Alla h t a 'a la ,
men gh a r a p r idh a -Nya , memper oleh keu t a ma a n da n
pa h a la n ya . Ka r en a Al Qu r ’a n u l Ka r im a da la h s eba ik-
ba ik kit a b, ya n g dit u r u n ka n kepa da Ra s u l t er mu lia ,
u n t u k u ma t t er ba ik ya n g per n a h dila h ir ka n kepa da
u ma t ma n u s ia , den ga n s ya r ia t ya n g pa lin g u t a ma ,
mu da h , pa lin g lu h u r da n pa lin g s empu r n a .
Al-qu r ’a n dit u r u n ka n u n t u k diba ca oleh s et ia p
or a n g mu s lim, dir en u n gka n da n dipa h a mi ma kn a ,
per in t a h da n la r a n ga n n ya , kemu dia n dia ma lka n .
Seh in gga ia a ka n men ja di h u jja h ba gin ya di h a da pa n
Tu h a n n ya da n pember i s ya fa a t ba gin ya pa da h a r i
kia ma t .
Alla h t ela h men ja min ba gi s ia pa ya n g memba ca
Al Qu r ’a n da n men ga ma lka n is i ka n du n ga n n ya t ida k
a ka n t er s es a t di du n ia da n t ida k cela ka di a kh ir a t .
Den ga n fir ma n -Nya :
Ri sal ah Ramadhan

38

“…Mak a barangs iapa y ang mengik uti petunjuk -
Ku, ia tidak ak an s es at dan tidak ak an celak a.”
(Th a h a : 123).
J a n ga n la h s eor a n g mu s lim mema lin gka n dir i
da r i memba ca kit a b Alla h , mer en u n gka n da n
men ga ma lka n is i ka n du n ga n n ya . Alla h t ela h
men ga n ca m or a n g-or a n g ya n g mema lin gka n dir i
da r in ya den ga n fir ma n -Nya :

“Barangs iapa berpaling dari Al Qur’an mak a
s es ungguhny a ia ak an memik ul dos a y ang bes ar di
hari k iamat.” (Th a h a : 100).


“Dan barangs iapa berpaling dari peringatan-Ku,
mak a s es ungguhny a baginy a penghidupan y ang
s empit, dan Kami ak an menghimpunk anny a pada hari
k iamat dalam k eadaan buta.” (Th a h a : 124).
Di a n t a r a keu t a ma a n Al Qu r ’a n :
1. Fir ma n Alla h t a 'a la :


Ri sal ah Ramadhan

39
“Dan Kami turunk an k epadamu Al Kitab (Al
Qur’an) untuk menjelas k an s egala s es uatu dan
petunjuk s erta rahmat dan k abar gembira bagi
orang-orang y ang bers erah diri.” (An Na h l: 89).
2. Fir ma n Alla h t a 'a la :“…Ses ungguhny a telah datang k epadamu
cahay a dari Allah, dan k itab y ang
menerangk an. Dengan k itab itulah Allah
menunjuk i orang-orang y ang mengik uti
k eridhaan-Ny a k e jalan k es elamatan, dan
(dengan k itab itu pula) Allah mengeluark an
orang-orang itu dari gelap-gulita k epada cahay a
y ang terang-benderang dengan s eiz in-Ny a dan
menunjuk i merek a k e jalan y ang lurus .” (Al
Ma ida h : 15-16).
3. Fir ma n Alla h t a 'a la :


“Hai manus ia, telah datang k epadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan peny embuh bagi
peny ak it-peny ak it (y ang berada) dalam dada
dan petunjuk s erta rahmat bagi orang-orang
y ang beriman.” (Yu n u s : 57).
Ri sal ah Ramadhan

40
4. Sa bda Ra s u lu lla h r :
)) «..-.`..: ..`...± .....:· .`.. `¸:.. `«... _·`..:· ·`¸`..· ((
...· ¸.· ¸. .:.. .·¸¸
“Bacalah Al Qur’an k arena ia ak an datang pada
hari k iamat s ebagai pemberi s y af aat bagi
pembacany a.” (HR. Mu s lim da r i Abu Uma ma h ).
5. Da r i An Na wwa s bin Sa m’a n t , ka t a n ya a ku
men den ga r r a s u lu lla h r ber s a bda :
)) `¸.. «.. _`..:.` .. ·`.`...= ¸`. ..:· «.:`.·¸ _·`..:.. ....:· .`.. ¸:` .`.
....-.. `¸. _.-.-`: _·.`.. _·¸ :...:· :¸`.`. `«`....: ..`..:· ((
:.. .·¸¸ .
“Didatangk an pada hari k iamat Al Qur’an dan
para pembacany a y ang merek a itu dahulu
mengamalk anny a di dunia, dengan didahului
oleh s urat Al-Baqarah dan Ali Imran y ang
membela pembaca k edua s urat ini.” (HR.
Mu s lim).
6. Da r i Ut s ma n bin Affa n t , ka t a n ya r a s u lu lla h r
ber s a bda :
)) `«.:.¸ _·`..:· .:.: `¸. `.=`.`.- (( _¸.-.:· .·¸¸
“Sebaik -baik k alian adalah orang y ang
mempelajari Al-Qur’an dan mengajark anny a.”
(HR. Al-Bu kh a r i).
7. Da r i Ibn u Ma s ’u d t , ka t a n ya : r a s u lu lla h r
ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

41
)) .`.- ·.. `¸. .`±... .. .·¸ ..- `«:. .· ...= `¸. .
`_`.....· v .....:. .`.· ] .· [ `.v¸ `.`....- `....:· `¸.... `.`....-
`.`..- `.`...¸ ` .`.- (( _...¸ _...,:· .·¸¸ . ¸..- ....-
-.-.
“Barangs iapa membaca s atu huruf dari k itab
Allah mak a baginy a s atu k ebaik an, dan s atu
k ebaik an itu dibalas s epuluh k ali lipatny a. Ak u
tidak mengatak an alif lam mim itu s atu huruf ;
tetapi alif s atu huruf , lam s atu huruf dan mim
s atu huruf .” (HR. At -Tir midzi, ia ber ka t a : h a dit s
h a s a n s h a h ih ).
8. Da r i Abdu lla h bin Amr bin Al 'As h r a dh iya lla h u
a n h u ma , ba h wa Na bi r ber s a bda :
)) _·`..:· .-. .: `_..`. . `¸.`:.`: ±`.= ..= `¸`:¸¸ ¸:`¸·¸ ·..·
....·..: ...· ...-· ...`.. ±...:.`.. _.... ..`....:· `¸... (( ....· .·¸¸
_..¸ _..,:·¸ .¸·. . -.-. ¸.- ...-
“Dik atak an k epada pembaca Al-Qur’an:
“Bacalah, naik lah dan bacalah dengan tartil
s ebagaimana y ang telah k amu lak uk an di
dunia, k arena k eduduk anmu adalah pada ak hir
ay at y ang k amu baca.” (HR. Abu Da u d da n At
Tir midzi den ga n men ga t a ka n : h a dit s h a s a n
s h a h ih ).
9. Da r i Ais ya h r a dh iya lla h u a n h a , ia ber ka t a : Na bi
r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

42
)) .·...=:· :.....:· ·... «... `...... ...`.¸ _·`....:· ·..... `_...:·
`«.: ´¸..± «.`.:. ..`.¸ «.`.. ` ·..` ....¸ _·`...:· ·.... ` _.:·¸ :¸..:·
_·.`-· (( «.:. ¸...
“Orang y ang membaca Al-Qur’an dengan mahir
adalah bers ama para malaik at y ang mulia lagi
ta'at, s edangk an orang y ang membaca Al-Qur’an
dengan tergagap dan s us ah membacany a
baginy a dua pahala.” (Ha dit s Mu t t a fa q a la ih ).
Du a pa h a la , ya kn i, pa h a la memba ca da n
pa h a la s u s a h pa ya h n ya .
10. Da r i Ibn u Uma r r a dh iya lla h u a n h u ma ,
Na bi r ber s a bda :
)) ¸`..`:· `¸. v· ..- v . «.. `.`.... ..`.. _·`...:· .· `...:· `¸`-¸
....· `«...`.`. ..`.. v... .· `...:· `¸.`-¸¸ ¸....:· ....·¸ ¸`.::· ...·
¸...:· ...·¸ ¸`.::· (( «.:. ¸...
“Tidak boleh dengk i k ecuali dalam dua perk ara,
y aitu: orang y ang dik aruniai Allah Al-Qur’an lalu
diamalk anny a pada wak tu malam dan s iang,
dan orang y ang dik aruniai Allah harta lalu
diinf ak k anny a pada wak tu malam dan s iang.”
(Ha dit s Mu t t a fa q a la ih ).
Ya n g dima ks u d den gki dis in i ya it u
men gh a r a pka n s eper t i a pa ya n g dimiliki or a n g
la in
(16)
.

16
. Lihat kitab Riyadhush shalihin, hlm. 467-469.
Ri sal ah Ramadhan

43
Ma ka ber s u n ggu h -s u n ggu h la h –s emoga Alla h
men u n ju ki a n da kepa da ja la n ya n g dir idh a i-Nya -
u n t u k mempela ja r i Al-Qu r ’a n u l Ka r im da n
memba ca n ya den ga n n ia t ya n g ikh la s u n t u k Alla h
t a 'a la . Ber s u n ggu h -s u n ggu h la h u n t u k mempela ja r i
ma kn a n ya da n men ga ma lka n n ya , a ga r men da pa t ka n
a pa ya n g dija n jika n Alla h ba gi pa r a Ah li Al-Qu r ’a n
ber u pa keu t a ma a n ya n g bes a r , pa h a la ya n g ba n ya k,
der a ja t ya n g t in ggi da n ken ikma t a n ya n g a ba di. Pa r a
s a h a ba t Ra s u lu lla h r da h u lu jika mempela ja r i
s epu lu h a ya t da r i Al-Qu r ’a n , mer eka t ida k mela lu in ya
t a n pa mempela ja r i ma kn a da n ca r a pen ga ma la n n ya .
Da n per lu a n da ket a h u i, ba h wa memba ca Al-
Qu r ’a n ya n g ber gu n a ba gi pemba ca n ya , ya it u
memba ca den ga n dis er t a i mer en u n gka n da n
mema h a mi ma kn a n ya , per in t a h -per in t a h n ya da n
la r a n ga n -la r a n ga n n ya . J ika ia men ju mpa i a ya t ya n g
memer in t a h ka n s es u a t u ma ka ia pu n mema t u h i da n
men ja la n ka n n ya , a t a u men ju mpa i a ya t ya n g
mela r a n g s es u a t u ma ka ia pu n men in gga lka n da n
men ja u h in ya . J ika ia men ju mpa i a ya t r a h ma t , Ia
memoh on da n men gh a r a p kepa da Alla h r a h ma t -Nya ;
a t a u men ju mpa i a ya t a dza b, ia ber lin du n g kepa da
Alla h da n t a ku t a ka n s iks a -Nya . Al-Qu r a n it u men ja di
h u jja h ba gi or a n g ya n g mer en u n gka n da n
men ga ma lka n n ya ; s eda n gka n ya n g t ida k
men ga ma lka n da n mema n fa a t ka n n ya ma ka Al-Qu r ’a n
it u men ja di h u jja h t er h a da p dir in ya .

Fir ma n Alla h t a 'a la :

Ri sal ah Ramadhan

44
“Ini adalah s ebuah k itab y ang Kami turunk an
k epadamu penuh dengan berk ah s upay a merek a
memperhatik an ay at-ay at-Ny a dan s upay a orang-
orang y ang mempuny ai pik iran mendapat pelajaran.”
(Sh a a d: 29).
Bu la n r a ma dh a n memiliki kekh u s u s a n den ga n
Al-Qu r ’a n u l Ka r im, s eba ga ima n a fir ma n Alla h :

“Bulan ramadhan, y ang di dalamny a diturunk an
(permulaan) Al-Qur’an …” (Al-Ba qa r a h : 185).
Da n da la m h a dit s s h a h ih da r i Ibn u Abba s ,
Ra s u lu lla h r ber t emu den ga n jibr il pa da bu la n
Ra ma dh a n s et ia p ma la m u n t u k memba ca ka n
kepa da n ya Al-Qu r ’a n u l ka r im.
Ha l it u men u n ju kka n dia n ju r ka n n ya
mempela ja r i Al-Qu r ’a n pa da bu la n r a ma dh a n da n
ber ku mpu l u n t u k it u , ju ga memba ca ka n Al-Qu r ’a n
kepa da or a n g ya n g lebih h a fa l. Da n ju ga
men u n ju kka n dia n ju r ka n n ya memper ba n ya k ba ca a n
Al-Qu r ’a n pa da bu la n Ra ma dh a n .
Ten t a n g keu t a ma a n ber ku mpu l di ma s jid-ma s jid
u n t u k mempela ja r i Al-Qu r ’a n u l Ka r im, Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
)) .· ......= _`....:`.. .· ±`....`.`. `¸.... ±...`.. `¸.... `.`..... ·.....`-· .....¸
....`-.:· .`.`..±....¸ .`.=...:· ..`....:. ` ±..:.. v· `.`.....`.. `«.`...`.¸·...¸
`..`.. `¸.`.. .· .`..= .¸ =:» :· .`.`..-¸ ((
Ri sal ah Ramadhan

45
“Tidak lah berk umpul s uatu k aum di s alah s atu
rumah Allah s eray a membaca k itab Allah dan
mempelajariny a diantara merek a, k ecuali turunlah
k etenangan atas merek a, s erta merek a diliputi rahmat,
dik erumuni para malaik at dan dis ebut-s ebut oleh Allah
k epada para malaik at di hadapan-Ny a.” (HR. Mu s lim).
Ada du a ca r a u n t u k mempela ja r i Al-Qu r ’a n u l
Ka r im:
1. Memba ca a ya t ya n g diba ca s a h a ba t a n da .
2. Memba ca a ya t s es u da h n ya . Na mu n ca r a
per t a ma lebih ba ik.
Da la m h a dit s Ibn u Abba s di a t a s dis ebu t ka n
pu la mu da r a s a h a n t a r a Na bi da n J ibr il t er ja di
pa da ma la m h a r i. In i men u n ju kka n
dia n ju r ka n n ya ba n ya k-ba n ya k memba ca Al-
Qu r ’a n di bu la n Ra ma dh a n pa da ma la m h a r i,
ka r en a ma la m mer u pa ka n wa kt u ber h en t in ya
s ega la kes ibu ka n , kemba li t er ku mpu ln ya
s ema n ga t da n ber t emu n ya h a t i da n lis a n u n t u k
mer en u n gka n . Seper t i din ya t a ka n da la m fir ma n
Alla h :

“Ses ungguhny a bangun di wak tu malam
adalah lebih tepat (untuk k hus y u’), dan bacaan
di wak tu itu lebih berk es an.” (Al Mu za mmil: 6).
Dis u n n a h ka n memba ca Al-Qu r ’a n da la m kon dis i
s es empu r n a mu n gkin , ya kn i den ga n ber s u ci,
men gh a da p kibla t , men ca r i wa kt u -wa kt u ya n g pa lin g
u t a ma s eper t i ma la m, s et ela h ma gh r ib da n s et ela h
fa ja r . Boleh memba ca s a mbil ber dir i, du du k, t idu r ,
Ri sal ah Ramadhan

46
ber ja la n da n men a iki ken da r a a n , ber da s a r ka n fir ma n
Alla h :

“(y aitu) orang-orang y ang dz ik ir k epada Allah
s ambil berdiri, atau duduk , atau dalam k eadaan
berbaring.” (Al-Imr a n : 191).
Seda n gka n Al-Qu r ’a n u l Ka r im mer u pa ka n dzikir
ya n g pa lin g a gu n g.

Ka da r ba c a a n ya n g dis u n n a h k a n :
Dis u n n a h ka n men gkh a t a mka n Al-Qu r ’a n s et ia p
min ggu , den ga n s et ia p h a r i memba ca s eper t u ju h da r i
Al-Qu r ’a n den ga n melih a t mu s h a f, ka r en a melih a t
mu s h a f mer u pa ka n iba da h . J u ga
men gkh a t a mka n n ya ku r a n g da r i s emin ggu pa da
wa kt u -wa kt u ya n g mu lia da n di t empa t -t empa t ya n g
mu lia . Seper t i; Ra ma dh a n , Du a t a n a h s u ci da n
s epu lu h h a r i Dzu l Hijja h ka r en a mema n fa a t ka n
wa kt u da n t empa t . J ika memba ca Al-Qu r ’a n kh a t a m
da la m s et ia p h a r i pu n ba ik, ber da s a r ka n s a bda Na bi
r kepa da Abdu lla h bin 'Amr :
)) ±»: `¸= `¸. `.·..· ((
“Bacalah Al-Qur’an itu dalam s etiap tiga hari.”
(17)
.
Da n ma kr u h men u n da kh a t a m Al-Qu r ’a n lebih
da r i empa t pu lu h h a r i, bila h a l t er s ebu t
dikh a wa t ir ka n membu a t n ya lu pa . Ima m Ah ma d

17
. Lihat kitab Fadhalilul Qur’an, oleh Ibnu Katsir, hlm.169-172 dan Hasyiyatu
muqaddimatu tafsir, oleh Ibnu Qassim, hal, 107.
Ri sal ah Ramadhan

47
ber ka t a : Bet a pa ber a t beba n Al-Qu r ’a n it u ba gi or a n g
ya n g men gh a fa ln ya kemu dia n melu pa ka n n ya .”
Dila r a n g ba gi ya n g ber h a da t s kecil ma u pu n
bes a r men yen t u h mu s h a f, da s a r n ya fir ma n Alla h
t a 'a la :

“Tidak meny entuhny a k ecuali hamba-hamba
y ang dis ucik an.” (Al-Wa qi’a h : 78).
Da n s a bda Na bi r :
)) v `........L v· _·`.......:· ¸....... (( ......L.:· ± ±.....:.. .........· .·¸¸
_L.¸·.:·¸
“Tidak dibenark an meny entuh Al-Qur’an ini
k ecuali orang y ang s uci.” (HR. Ima m Ma lik da la m Al-
Mu wa t t h a ’, Ad-Da r u qu t h n i da n la in n ya )
(18)
.

Al-Qu r ’a n u l Ka r im s ya r i’a t s e mp u r n a :
As y-s ya t ibi da la m kit a b Al-Mu wa fa qa t
men ga t a ka n : “Su da h men ja di kes epa ka t a n ba h wa
kit a b ya n g mu lia in i a da la h s ya r i’a t ya n g s empu r n a ,
s en di a ga ma , s u mber h ikma h , bu kt i ker a s u la n ,
ca h a ya pen glih a t a n da n h u jja h . Tia da ja la n men u ju
Alla h s ela in n ya , t ia da kes ela ma t a n kecu a li den ga n n ya
da n t ida k a da ya n g da pa t dija dika n pega n ga n s es u a t u
ya n g men yelis ih in ya . Ka la u demikia n h a ln ya , ma u
t ida k ma u ba gi s ia pa ya n g h en da k men get a h u i

18
. Hal ini diperkuat oleh hadits Hakim bin Hizam yang lafadznya: “Jangan menyentuh
Al-Qur’an kecuali jika kamu suci.” (HR. At-Thabrani dan Al Hakim dengan
menyatakan shahih).
Ri sal ah Ramadhan

48
keu n iver s a la n s ya r i’a t , ber kein gin a n men gen a l
t u ju a n -t u ju a n n ya s er t a men giku t i jeja k pa r a a h lin ya
h a r u s men ja dika n n ya s eba ga i ka wa n ber ca ka p da n
t ema n du du kn ya s epa n ja n g s ia n g da n ma la m da la m
t eor i da n pr a kt ek; ma ka deka t wa kt u n ya ia men ca pa i
t u ju a n da n men gga pa i cit a -cit a s er t a men da pa t i
dir in ya t er ma s u k or a n g-or a n g pen da h u lu , da n da la m
r ombon ga n per t a ma . J ika ia ma mpu , da n t ida kla n
ma mpu a t a s h a l it u kecu a li or a n g ya n g s en a n t ia s a
men ggu n a ka n a pa ya n g da pa t memba n t u n ya , ya it u
s u n n a h ya n g men jela s ka n kit a b in i. Sela in n ya a da la h
u ca pa n pa r a ima m t er kemu ka da n s a la f pen da h u lu
ya n g da pa t membimbin gn ya da la m t u ju a n ya n g mu lia
in i
(19)
.

Hu k u m me la gu k a n Al-Qu r ’a n :
Pemba ca da n pen den ga r Al-Qu r ’a n ya n g h a t in ya
dis ibu kka n den ga n la gu da n s ejen is n ya -ya n g da pa t
men ga kiba t ka n per u ba h a n fir ma n Alla h , pa da h a l kit a
diper in t a h ka n u n t u k memper h a t ika n n ya - s eben a r n ya
men gh a la n gi h a t in ya da r i a pa ya n g dikeh en da ki Alla h
da la m kit a b-Nya , memu t u s ka n n ya da r i pema h a ma n
fir ma n -Nya . Ma h a s u ci fir ma n Alla h da r i h a l it u
s emu a . Ima m Ah ma d mela r a n g t a lh in da la m
memba ca Al-Qu r ’a n , ya it u ya n g men yer u pa i la gu ,
belia u ber ka t a “it u bid’a h ”.
Ibn u Ka t s ir Ra h ima h u lla h da la m Fa dh a ’ilu l
Qu r ’a n men ga t a ka n : “Sa s a r a n ya n g dimin t a men u r u t
s ya r a ’ t ia da la in ya it u memper in da h s u a r a ya n g da pa t
men dor on g u n t u k mer en u n gka n da n mema h a mi Al-
Qu r ’a n ya n g mu lia den ga n kh u s yu ’, t u n du k, da n

19
. Lihat Al Muwafaqat, oleh Asy Syathibi, 3/224.
Ri sal ah Ramadhan

49
pa t u h pen u h ket a a t a n . Ada pu n s u a r a -s u a r a den ga n
la gu ya n g dia da -a da ka n ya n g t er dir i da r i n a da da n
ir a ma ya n g mela la ika n s er t a a t u r a n mu s ika l, ma ka
Al-Qu r ’a n a da la h s u ci da r i h a l in i da n t a k la ya k
da la m pela ks a n a a n n ya diper la ku ka n demikia n
(20)
.
Sya ikh u l Is la m Ibn u Ta imiya h mega t a ka n :
“Ir a ma -ir a ma ya n g dila r a n g pa r a u la ma u n t u k
memba ca Al-Qu r ’a n ya it u ya n g da pa t memen dekka n
h u r u f ya n g pa n ja n g, mema n ja n gka n ya n g pen dek,
men gh idu pka n h u r u f ya n g s a kin da n men s a kin ka n
ya n g ber h a r ka t . Mer eka la ku ka n h a l it u s u pa ya
s es u a i den ga n ir a ma la gu -la gu ya n g mer du . J ika h a l
it u da pa t men gu ba h a t u r a n Al-Qu r ’a n da n meja dika n
h a r a ka t s eba ga i h u r u f, ma ka h a r a m h u ku mn ya
(21)
.


20
. Lihat kitab Fadha’ilul Qur’an, oleh Ibnu Katsir, hlm, 125-126.
21
. Lihat Hasyiyatu Muqaddimatu tafsir, oleh Ibnu Qasim, hlm,107.
Ri sal ah Ramadhan

50

SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

1. Da lil:
Dir iwa ya t ka n da la m s h a h ih Al-Bu kh a r i da n
Mu s lim, da r i Ibn u Abba s r a diya lla h u a n h u ma ,
ia ber ka t a :
)) ¸..:· _.= r `¸.. `_`..=. ... ...`-· _..=¸ ¸...:· ..`-·
`¸.`..`.- _..=¸ _·`...:· `«.`.¸·.`.. `¸`..`.- `...:. ¸`.- _...¸
_..=. _·`...:· `«`.¸·.`.. _...¸ .`.± `¸. :`.: ¸= `...:.
¸ .· `_`.`. r :.`. :· -`.`.:· ¸. .`.... ..`-· `...:. ¸`.- ((
“Nabi s hallallahu alaihi was allam adalah orang
y ang amat dermawan, dan beliau lebih
dermawan pada bulan Ramadhan, s aat beliau
ditemui Jibril untuk membacak an padany a Al-
Qur’an. Jibril menemui beliau s etiap malam
pada bulan Ramadhan, lalu membacak an
padany a Al-Qur’an. Ras ulullah s hallallahu alaihi
was allam k etik a ditemui jibril lebih dermawan
dalam k ebaik an daripada angin y ang
berhembus .”
Ha dit s in i dir iwa ya t ka n pu la oleh Ah ma d den ga n
t a mba h a n :
)) `..L`.· v· ..`.± `_.`.`. v¸ ((
“Dan beliau tidak pernah dimintai s es uatu k ecuali
memberik anny a.”
Ri sal ah Ramadhan

51
Da n men u r u t r iwa ya t Al-Ba ih a qi, da r i Ais ya h
r a dh iya lla h u a n h a :
)) .· `_`...`.¸ _...= r ¸..L`.·¸ .`....· ¸..= ¸..:L· _.....¸ ¸..- . ·.·
¸= ¸:.. ((
“Ras ullullah s hallallahu alaihi was allam jik a
mas uk bulan Ramadhan membebas k an s etiap
tawanan dan memberi s etiap orang y ang meminta.”
Keder ma wa n a n a da la h s ifa t mu r a h h a t i da n
mu da h member i, Alla h pu n ber s ifa t Ma h a Der ma wa n ,
s eba ga ima n a dir iwa ya t ka n oleh At Tir midzi da r i s a ’a d
bin Abi Wa qqa s h t ba h wa Na bi r ber s a bda :
)) ..=:· .-`. `.`..= .`..· .-`. `.·.- .· _· ((
“Ses ungguhny a Allah itu Maha Dermawan, cinta
k epada k edermawanan dan Maha Pemurah, cinta
k epada k emurahan hati.”
Alla h t a a la ma h a Der ma wa n , keder ma wa n a n -Nya
ber lipa t ga n da pa da wa kt u -wa kt u t er t en t u s eper t i
bu la n Ra ma dh a n . Da n Ra s u lu lla h r a da la h ma n u s ia
ya n g pa lin g der ma wa n , ju ga pa lin g mu lia pa lin g
ber a n i da n a ma t s empu r n a da la m s ega la s ifa t ya n g
t er pu ji, keder ma wa n a n belia u pa da bu la n Ra ma dh a n
ber lipa t ga n da da r ipa da bu la n -bu la n la in n ya ,
s eba ga ima n a keder ma wa n a n Tu h a n n ya ber lipa t
ga n da pa da bu la n in i.
Beber a pa pela ja r a n ya n g da pa t dia mbil da r i
ber lipa t ga n da n ya keder ma wa n a n Na bi r di bu la n
Ra ma dh a n :
1. Ba h wa kes empa t a n in i a ma t ber h a r ga da n
melipa t ga n da ka n a ma l keba ika n .
Ri sal ah Ramadhan

52
2. Memba n t u or a n g-or a n g ya n g ber pu a s a da n
ber zikir u n t u k s en a n t ia s a t a a t , a ga r
memper ola h pa h a la s eper t i pa h a la mer eka ,
s eba ga ima n a s ia pa ya n g membeka li or a n g ya n g
ber per a n g, da n s ia pa ya n g men a n ggu n g
den ga n ba ik kelu a r ga or a n g ya n g ber per a n g
ma ka ia memper oleh pu la s eper t i pa h a la or a n g
ya n g ber per a n g. Din ya t a ka n da la m h a dit s Za id
bin Kh a lid da r i Na bi r belia u ber s a bda :
)) ..`-· `¸. ¸.`.. `_· .`.. `¸. ..`-· `¸`.. `«:. ..:.. .L. `¸.
`.`¸± .:. .:· (( _..,:·¸ ..· .·¸¸
“Barangs iapa memberi mak an pada orang y ang
berpuas a mak a baginy a pahala s eperti pahala
orang y ang berpuas a itu tanpa mengurangi
s edik it pun dari pahalany a.” (HR. Ah ma d da n At
Tir midzi).
3. Bu la n Ra ma dh a n a da la h s a a t Alla h ber der ma
kepa da pa r a h a mba -Nya den ga r a h ma t ,
a mpu n a n da n pembeba s a n da r i a pi n er a ka .
Ter u t a ma pa da La ila t u l Qa da r . Alla h t a a la
melimpa h ka n ka s ih -Nya kepa da pa r a h a mba -
Nya ya n g ber s ifa t ka s ih , ma ka ba r a n gs ia pa
ber der ma kepa da pa r a h a mba Alla h n is ca ya
Alla h Ma h a Der ma wa n kepa da n ya den ga n
a n u ger a h da n keba ika n . Ba la s a n it u a da la h
s ejen is den ga n a ma l per bu a t a n .
4. Pu a s a da n s edeka h bila diker ja ka n ber s a ma a n
t er ma s u k s eba b ma s u k s u r ga . Din ya t a ka n
da la m h a dit s Ali t , ba h wa Na bi r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

53
)) `¸.. ..`.`.L`.¸ ...`.L`. `¸. ..`¸`.`.L _.`. .... ..· `¸. _·
....¸`.`.L (( ·`.:.... . _.... :.· _`...`.¸ .... `¸...: )) . ....L `¸...:
..... .L:· .... .L·¸ .»...=:· ¸...`.::.. ¸:....¸ ...` ....:· .·.·¸
`.... ` ¸..:·¸ (( ¸....:·¸ _..- ¸.·¸ ..· .·¸¸
“Sungguh di s urga terdapat ruangan-ruangan
y ang bagian luarny a dapat dilihat dari dalam
dan bagian dalamny a dapat dilihat dari luar.
Sahabat bertany a: untuk s iapak ah ruangan-
ruangan itu y a Ras ulullah? Jawab beliau:
“untuk s iapa s aja y ang berk ata baik , memberi
mak an, s elalu berpuas a dan s halat malam
k etik a orang-orang dalam k eadaan tidur.” (HR.
Ah ma d, Ibn u Hibba n da n Al Ba ih a qi).
Semu a kr it er ia in i t er da pa t da la m bu la n
Ra ma dh a n . Ter ku mpu l ba gi or a n g mu ’min
da la m bu la n in i; pu a s a , s h a la t ma la m, s edeka h
da n per ka t a a n ba ik. Ka r en a pa da wa kt u in i
or a n g ya n g ber pu a s a dila r a n g da r i per ka t a a n
kot or da n per bu a t a n keji. Seda n gka n s h a la t ,
pu a s a da n s edeka h da pa t men gh a n t a r ka n
pela ku n ya kepa da Alla h t a a la .
5. Pu a s a da n s edeka h bila diker ja ka n ber s a ma -
s a ma lebih da pa t men gh a pu s ka n dos a -dos a
da n men ja u h ka n da r i a pi n er a ka J a h a n n a m,
t er u t a ma jika dit a mba h la gi s h a la t ma la m.
Din ya t a ka n da la m s ebu a h h a dis ba h wa Na bi r
ber s a bda :
)) :· _...:· ¸. «..`-= ¸..:· ¸. `.=.-· .`- `...` . ((
Ri sal ah Ramadhan

54
“Puas a itu merupak an peris ai bagi s es eorang
dari api nerak a s ebagaimana peris ai dalam
peperangan
(22)
.”
Dir iwa ya t ka n pu la oleh Ah ma d da r i Abi
Hu r a ir a h ba h wa Na bi r ber s a bda :
)) `..:· ¸..:· ¸. `¸`. .- `¸`.-¸ .`- `. ((
“Puas a itu peris ai dan benteng k ok oh (y ang
melindungi s es eorang) dari api nerak a
(23)
.”
Da n da la m h a dit s Mu ’a dz t Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
)) ....¸ ¸....:· `....:· `...L`. ....= .. .`.L.· `...L`: .. ...:· `..
¸`.::· .`.- `¸. ¸`-.:· ((
“Sedek ah dan s halat s es eorang di tengah
malam dapat menghapus k an dos a s ebagaimana
air memadamk an api
(24)
.”
Ma ks u dn ya s h a la t ma la m da pa t pu la
men ga h a pu s ka n dos a .
6. Da la m pu a s a , t en t u t er da pa t kekelir u a n s er t a
keku r a n ga n . Da n pu a s a da pa t men gh a pu s ka n
dos a -dos a den ga n s ya r a t men ja ga dir i da r i a pa
ya n g mes t i dija ga . Pa da h a l keba n ya ka n pu a s a
ya n g dila ku ka n keba n ya ka n or a n g t ida k
t er pen u h i da la m pu a s a n ya it u pen ja ga a n ya n g
s emes t in ya . Da n den ga n s edeka h keku r a n ga n

22
. Hadits riwayat Ahmad, An Nasa’I dan Ibnu Majah dari Utsman bin Abil 'Ash, juga
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, serta dinyatakan shahih oleh Al
Hakim dan disetujui Az Zahabi.
23
. Hadits riwayat Ahmad, dengan isnad hasan dan Al Baihaqi.
24
. Hadits riwayat At Turmudzi dan katanya: “hadits hasan shahih”.
Ri sal ah Ramadhan

55
da n kekelir u a n ya n g t er ja di da pa t t er len gka pi.
Ka r en a it u pa da a kh ir Ra ma dh a n , diwa jibka n
memba ya r za ka t fit r a h u n t u k men s u cika n
or a n g ya n g ber pu a s a da r i per ka t a a n kot or da n
per bu a t a n keji.
7. Or a n g ya n g ber pu a s a men in gga lka n ma ka n
da n min u mn ya . J ika ia da pa t memba n t u
or a n g-or a n g la in ya n g ber pu a s a a ga r ku a t
den ga n ma ka n da n min u m ma ka
kedu du ka n n ya s a ma den ga n or a n g ya n g
men in gga lka n s ya h wa t n ya ka r en a Alla h ,
member ika n da n memba n t u ka n n ya kepa da
or a n g la in . Un t u k it u dis ya r i’a t ka n ba gin ya
member i h ida n ga n ber bu ka kepa da or a n g –
or a n g ya n g ber pu a s a ber s a ma n ya , ka r en a
ma ka n a n s a a t it u s a n ga t dis u ka in ya , ma ka
h en da kn ya ia memba n t u or a n g la in den ga n
ma ka n a n t er s ebu t . Aga r ia t er ma s u k or a n g
ya n g member i ma ka n a n ya n g dis u ka i da n
ka r en a n ya men ja di or a n g ya n g ber s yu ku r
kepa da Alla h a t a s n i’ma t ma ka n a n da n
min u ma n ya n g dia n u ger a h ka n kepa da n ya , di
ma n a s ebelu mn ya ia t ida k men da pa t ka n
a n u ger a h t er s ebu t . Su n ggu h n i’ma t in i
h a n ya la h da pa t diket a h u i n ila in ya ket ika t ida k
dida pa t ka n
(25)
.
25
. Lihat kitab Latha’iful Ma’arif, oleh Ibnu Rajab halm, 172-178.
Ri sal ah Ramadhan

56

TAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PUASA

Alla h t a a la ber fir ma n :
“Hai orang-orang y ang beriman, diwajibk an atas
k amu berpuas a s ebagaimana diwajibk an atas orang-
orang s ebelum k amu agar k amu bertaqwa. (Yaitu)
dalam beberapa hari y ang tertentu. Mak a barangs iapa
di antara k amu ada y ang s ak it atau dalam perjalanan
(lalu ia berbuk a), mak a (wajiblah ia berpuas a)
s ebany ak hari y ang ditinggalk an itu pada hari-hari
y ang lain. Dan wajib bagi orang-orang y ang berat
menjalank anny a (jia ia tidak berpuas a) membay ar
f idy ah, (y aitu) memberi mak an s eorang mis k in.
Barangs iapa y ang dengan k erelaan hati mengerjak an
k ebajik an, mak a itulah y ang lebih baik baginy a. Dan
berpuas a lebih baik bagimu jik a k amu mengetahui.”
(Al Ba qa r a h : 183-184).
Alla h ber fir ma n ya n g dit u ju ka n kepa da or a n g-
or a n g ya n g ber ima n da r i u ma t in i, s er a ya men yu r u h
mer eka a ga r ber pu a s a . Ya it u men a h a n da r i ma ka n ,
min u m da n ber s en gga ma den ga n n ia t ikh la s ka r en a
Alla h t a 'a la . Ka r en a di da la mn ya t er da pa t pen yu cia n
Ri sal ah Ramadhan

57
da n pember s ih a n jiwa . J u ga men jer n ih ka n n ya da r i
pikir a n -pikir a n ya n g bu r u k da n a kh la k ya n g r en da h .
Alla h men yebu t ka n , di s a mpin g mewa jibka n a t a s
u ma t in i, h a l ya n g s a ma ju ga t ela h diwa jibka n a t a s
or a n g-or a n g t er da h u lu s ebelu m mer eka . Da r i s a n a la h
mer eka men da pa t t ela da n . Ma ka h en da kn ya mer eka
ber u s a h a men ja la n ka n kewa jiba n in i s eca r a lebih
s empu r n a diba n din g den ga n a pa ya n g t ela h mer eka
ker ja ka n
(26)
.
La lu Dia member ika n a la s a n diwa jibka n n ya
pu a s a t er s ebu t den ga n men jela s ka n ma n fa a t n ya ya n g
bes a r da n h ikma h n ya ya n g t in ggi. Ya it u a ga r or a n g
ya n g ber pu a s a memper s ia pka n dir i u n t u k ber t a qwa
kepa da Alla h , ya kn i den ga n men in gga lka n n a fs u da n
kes en a n ga n ya n g diboleh ka n , s ema t a -ma t a u n t u k
men t a 'a t i per in t a h Alla h da n men gh a r a pka n pa h a la di
s is i-Nya . Aga r or a n g ber ima n t er ma s u k mer eka ya n g
ber t a kwa kepa da Alla h , t a 'a t kepa da s emu a pet in t a h -
Nya s er t a men ja u h i la r a n ga n -la r a n ga n da n s ega la
ya n g dih a r a mka n -Nya
(27)
.
Ket ika Alla h men yebu t ka n ba h wa Dia
mewa jibka n pu a s a a t a s mer eka , ma ka Dia
member it a h u ka n ba h wa pu a s a t er s ebu t pa da h a r i-
h a r i t er t en t u a t a u da la m ju mla h ya n g r ela t if s edikit
da n mu da h . Di a n t a r a kemu da h a n n ya ya it u pu a s a
t er s ebu t pa da bu la n t er t en t u , di ma n a s elu r u h u ma t
Is la m mela ku ka n n ya . La lu Alla h member i
kemu da h a n la in , s eper t i dis ebu t ka n da la m fir ma n -
Nya :

26
. Tafsir Ibnu Katsir 1/313.
27
. Tafsir Ayatul Ahkam, oleh Ash Shabuni, 1/192.
Ri sal ah Ramadhan

58

“Mak a barangs iapa di antara k amu ada y ang
s ak it atau dalam perjalanan (lalu ia berbuk a), mak a
wajiblah baginy a berpuas a) s ebany ak hari y ang
ditinggalk an itu pada hari-hari y ang lain.” (Al-
Ba qa r a h : 184).
Ka r en a bia s a n ya ber a t , ma ka Alla h member ika n
ker in ga n a n kepa da mer eka ber du a u n t u k t ida k
ber pu a s a . Da n a ga r h a mba men da pa t ka n
kema s la h a t a n pu a s a , ma ka Alla memer in t a h ka n
mer eka ber du a a ga r men gga n t in ya pa da h a r i-h a r i
la in . Ya kn i ket ika ia s embu h da r i s a kit a t a u t a k la gi
mela ku ka n per ja la n a n . Da n s eda n g da la m kea da a n
lu a n g
(28)
.
Da m fir ma n Alla h t a 'a la :

“Mak a barangs iapa di antara k amu ada y ang
s ak it atau dalam perjalanan (lalu ia berbuk a), mak a
(wajiblah baginy a berpuas a) s ebany ak hari y ang
ditinggalk an itu pada hari-hari y ang lain.” (Al-
Ba qa r a h : 184).
Ma ks u dn ya s eor a n g boleh t ida k ber pu a s a ket ika
s eda n g s a kit a t a u da la m kea da a n beper gia n , ka r en a
h a l it u ber a t ba gin ya . Ma ka ia diboleh ka n ber bu ka
da n men gqa dh a ’n ya s es u a i den ga n bila n ga n h a r i
ya n g dit in gga lka n n ya , pa da h a r i-h a r i la in .

28
. Lihat kitab Taisirul Lathifil Mannan fi khulasahati tafsiril Qur’an, oleh Ibnu Sa’di,
hlm, 56.
Ri sal ah Ramadhan

59
Ada pu n or a n g s eh a t da n mu kim (t ida k beper gia n )
t et a pi ber a t (t ida k ku a t ) men ja la n ka n pu a s a , ma ka ia
boleh memilih a n t a r a ber pu a s a a t a u member i ma ka n
or a n g mis kin . Ia boleh ber pu a s a , boleh pu la den ga n
s ya r a t member i ma ka n kepa da or a n g mis kin u n t u k
s et ip h a r i ya n g dit in gga lka n n ya . J ika ia member i
ma ka n lebih da r i s eor a n g mis kin u n t u k s et ia p
h a r in ya , t en t u a ka n lebih ba ik. Da n bila ia ber pu a s a ,
ma ka pu a s a lebih u t a ma da r ipa da member i
ma ka n a n . Ibn u Ma s ’u d da n Ibn u Abba s r a dh iya lla h u
a n h u ma ber ka t a : “ka r en a it u la h Alla h ber fir ma n : “da n
ber pu a s a lebih ba ik ba gimu , jika ka mu
men get a h u i
(29)
.”
Fir ma n Alla h t a 'a la :


“(Beberapa hari y ang ditentuk an itu adalah)
bulan Ramadhan, bulan y ang di dalamny a diturunk an
Al-Qur’an s ebagai petunjuk bagi manus ia dan
penjelas an-penjelas an mengenai petunjuk itu dan
pembeda (antara y ang hak dan y ang batil). Karena itu,
barangs iapa di antara k amu hadir (di negeri tempat

29
. Tafsir Ibnu Katsir, 1/214.
Ri sal ah Ramadhan

60
tinggalny a) di bulan itu mak a hendak lah ia berpuas a
pada bulan itu. Dan barangs iapa s ak it atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuk a) mak a (wajiblah baginy a
berpuas a), s ebany ak hari y ang ditinggalk anny a itu,
pada hari-hari y ang lain. Allah menghendak i
k emudahan bagimu, dan tidak menghendak i
k es uk aran bagimu. Dan hendak lah k am mencuk upk an
bilanganny a dan hendak lah k amu mengagunggk an
Allah atas petunjuk -Ny a y ang diberik an k epadamu,
s upay a k amu bers y uk ur.” (Al-Ba qa r a h : 185).
Alla h member it a h u ka n ba h wa bu la n ya n g di
da la mn ya diwa jibka n ba gi mer eka ber pu a s a it u
a da la h bu la n Ra ma dh a n . Bu la n di ma n a Al-Qu r ’a n –
ya n g den ga n n ya Alla h memu lia ka n u ma t
Mu h a mma d- dit u r u n ka n u n t u k per t a ma ka lin ya .
Alla h men ja dika n Al-Qu r ’a n s eba ga i u n da n g-u n da n g
s er t a per a t u r a n ya n g mer eka pega n g t egu h da la m
keh idu pa n . Di da la mn ya t er da pa t ca h a ya da n
pet u n ju k. Da n it u la h ja la n keba h a gia a n ba gi or a n g
ya n g in gin men it in ya . Di da la mn ya t er da pa t pembeda
a n t a r a ya n g h a k den ga n ya n g ba t il, a n t a r a pet u n ju k
den ga n kes es a t a n da n a n t a r a ya n g h a la l den ga n ya n g
h a r a m.
Alla h men eka n ka n pu a s a pa da bu la n Ra ma dh a n
ka r en a bu la n it u a da la h bu la n dit u r u n ka n n ya r a h ma t
kepa da s et ia p h a mba . Da n Alla h t ida k men gh en da ki
kepa da s egen a p h a mba -Nya kecu a li kemu da h a n .
Ka r en a it u Dia memboleh ka n or a n g s a kit da n mu s a fir
ber bu ka pu a s a pa da h a r i-h a r i bu la n Ra ma dh a n
(30)
,
da n memer in t a h ka n mer eka men gga n t in ya , s eh in gga
s empu r n a bila n ga n s a t u bu la n . Sela in it u , dia ju ga
memer in t a h ka n memper ba n ya k dzikir da n t a kbir

30
. Tafsir Ayatul Ahkam, oleh Ash Shabuni, 1/92.
Ri sal ah Ramadhan

61
ket ika s eles a i mela ks a n a ka n iba da h pu a s a , ya kn i
pa da s a a t s empu r n a n ya bu la n Ra ma dh a n . Ka r en a it u
Alla h ber fir ma n :


“Allah menghendak i k emudahan bagimu, dan
tidak menghendak i k es uk aran bagimu. Dan hendak lah
k amu mencuk upk an bilanganny a dan hendak lah
k amu mengagungk an Allah atas petunjuk -Ny a y ang
diberik an k epadamu, s upay a k amu bers y uk ur.” (Al-
Ba qa r a h : 185).
Ma ks u dn ya , bila a n da t ela h men u n a ika n a pa
ya n g diper in t a h ka n Alla h , t a a t kepa da -Nya den ga n
men ja la n ka n h a l-h a l ya n g diwa jibka n da n
men in gga lka n s ega la ya n g dih a r a mka n s er t a men ja ga
ba t a s a n -ba t a s a n h oku m-Nya , ma ka h en da kla h ka mu
t er ma s u k or a n g-or a n g ya n g ber s yu ku r ka r en a n ya
(31)
.
La lu Alla h ber fir ma n :


“Dan apabila para hamba-Ku bertany a
k epadamu tentang Ak u mak a (jawablah) bahwas any a
Ak u adalah dek at. Ak u mengabulk an permohonan
orang y ang berdoa apabila ia memohon k epada-Ku
mak a hendak lah merek a itu memenuhi (s egala

31
. Tafsir Ibnu Katsir, 1/218.
Ri sal ah Ramadhan

62
perintah)Ku, dan hendak lah merek a beriman k epada-
Ku, agar merek a s elalu berada dalam k ebenaran.” (Al-
Ba qa r a h : 186)
Seba b t u r u n n ya a ya t :
Dir iwa ya t ka n ba h wa s eor a n g Ar a b ba du i
ber t a n ya : wa h a i Ra s u lu lla h , a pa ka h Tu h a n kit a deka t
s eh in gga kit a ber bis ik a t a u ja u h s eh in gga kit a
ber t er ia k (mema n ggil-Nya ket ika ber doa ?) Na bi r
h a n ya t er dia m, s a mpa i Alla h men u r u n ka n a ya t di
a t a s
(32)
.
Ta fs ir a n a ya t :
Alla h men jela s ka n ba h wa dir i-Nya a da la h deka t .
Ia men ga bu lka n doa or a n g-or a n g ya n g memoh on ,
s er t a memen u h i kebu t u h a n or a n g-or a n g ya n g
memoh on , s er t a memen u h i kebu t u h a n or a n g-or a n g
ya n g memin t a . Tida k a da t ir a i pemba t a s a n t a r a dir i-
Nya den ga n s a la h s eor a n g h a mba -Nya . Ka r en a it u ,
s eyogya n ya mer eka men gh a da p h a n ya kepa da -Nya
ber do’a da n mer en da h ka n dir i, lu r u s da n
memu r n ika n ket a a t a n pa da -Nya s ema t a
(33)
.
Ada pu n h ikma h pen yebu t a n Alla h a ka n a ya t in i –
ya n g memot iva s i memper ba n ya k do’a - ber a n gka ia n
den ga n h u ku m-h u ku m pu a s a a da la h bimbin ga n
kepa da kes u n ggu h a n da la m ber do’a , ket ika bila n ga n
pu a s a t ela h s empu r n a , ba h ka n s et ia p ka li ber bu ka .
An ju r a n da n Ke u t a ma a n Do’a :
Ba n ya k s eka li n a s h -n a s h ya n g memot iva s i u n t u k
ber do’a men er a n gka n fa dh ila h (keu t a ma a n )n ya da n

32
. Tafsir Ibnu Katsir, 1/219.
33
. Tafsir Ibnu katsir, 1/218.
Ri sal ah Ramadhan

63
men dor on g a ga r s u ka mela ku ka n n ya . Di a n t a r a n ya
a da la h s eba ga i ber iku t :

1. Fir ma n n ya Alla h t a ’a la :

“Dan Tuhanmu berf irman: Berdoalah k epada-
Ku, nis cay a ak an k uperk enank an bagimu.”
(Gh a fir : 60).
Di da la mn ya Alla h memer in t a h ka n ber do’a da n
Dia men ja min a ka n men ga bu lka n n ya .
2. Fir ma n Alla h t a 'a la :

“Berdoalah k epada Tuhanmu dengan berendah
diri dan s uara y ang lembut. Ses ungguhny a
Allah tidak meny uk ai orang-orang y ang
melampaui batas .” (Al-A’r a f: 55).
Ma ks u dn ya , ber doa kepa da Alla h den ga n
men gh in a ka n dir i da n s eca r a r a h a s ia , pen u h
kh u s yu ’ da n mer en da h ka n dir i. “Ses u n ggu h n ya
Alla h t ida k men yu ka i or a n g-or a n g ya n g
mela mpa u i ba t a s .” Ya kn i t ida k men yu ka i
or a n g-or a n g ya n g mela mpa u i ba t a s , ba ik da la m
ber doa a t a u la in n ya , or a n g-or a n g ya n g
mela mpa u i ba t a s da la m s et ia p per ka r a .
Ter ma s u k mela mpa u i ba t a s da la m ber doa
a da la h per min t a a n h a mba a ka n ber ba ga i h a l
ya n g t ida k s es u a i u n t u k dir in ya a t a u den ga n
Ri sal ah Ramadhan

64
men in ggika n da n men ger a s ka n s u a r a n ya da la m
ber doa .
Da la m s h a h ih a in , Al-As y’a r i ber ka t a : “Or a n g-
or a n g men in ggika n s u a r a n ya ket ika ber do’a ”
ma ka Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) ...· _`.`.`..: v `.=.... `.=..`.· ¸:. ·`.` ..`¸· `¸..:· ...·
..:. . v¸ `.`... ` ·`... _`.`.`.: ` _.:· _· ((
“Wahai s ek alian manus ia, k as ihanilah dirimu,
s es ungguhny a k amu tidak berdoa k epada Dz at
y ang tuli, tidak pula ghaib, s es ungguhny a Dz at
y ang k amu berdoa padany a itu Maha
Mendengar lagi Maha Dek at.”
3. Fir ma n Alla h t a 'a la :

“Atau s iapak ah y ang memperk enank an (doa)
orang y ang dalam k es ulitan apabila ia berdoa
k epadany a, dan y ang menghilangk an
k es us ahan?” (An -Na ml: 62).
Ma ks u dn ya a pa ka h a da ya n g bis a
men ga bu lka n doa or a n g ya n g kes u lit a n , ya n g
digu n ca n g oleh ber ba ga i kes empit a n , ya n g s u lit
men da pa t ka n a pa ya n g ia min t a , s eh in gga t a k
a da ja la n kelu a r da r i kea da a n ya n g
men gu n gku n gin ya , s ela in Alla h s ema t a ? Sia pa
pu la ya n g men gh ila n gka n kebu r u ka n
(ma la pet a ka ), keja h a t a n da n mu r ka , s ela in
Alla h s ema t a ?
Ri sal ah Ramadhan

65
4. Da r i An -Nu ’ma n bin Ba s yir t , da r i Na bi r ,
belia u ber s a bda :
)) :..... .:· ...`. `......:· (( ¸¸ .....- _....¸ _....,:·¸ .¸·. ....· .·
-.-. ¸.-
“Doa adalah Ibadah.” (HR. Abu Da u d da n At
Tir midzi. At Tir midzi ber ka t a : h a dit s h a s a n
s h a h ih ).
5. Da r i Uba da h bin As h Sh a mit t ia ber ka t a :
s es u n ggu h n ya Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) .· .`.`.... `.:`...`. ¸`¸.· ¸..:. .... `¸· ......· `....:· v· :.`.....
..-¸ . .`.L. `¸· .` :... ` ¡`.. `.:.. ..:`.. .`..:· ¸. `«`.. ... ((
.`..:· ¸. `¸`-¸ _... . _... `.. .=`. ·.· )) . `.. .=· .· (( .·¸¸
_..¸ _..,:· . -.-. ¸.- ...-
“Tidak ada s eorang mus lim y ang berdoa k epada
Allah di dunia dengan s uatu permohonan
k ecuali Dia mengabulk anny a, atau
menghilangk an daripadany a k eburuk an y ang
s emis alny a, s elama ia tidak meminta s uatu
dos a atau pemutus an k erabat.” Mak a
berk atalah s eorang lak i-lak i dari s uatu k aum:
“k alau begitu, k ita memperbany ak doa”.
Ras ulullah r bers abda: “Allah mengabulk an doa
lebih bany ak daripada y ang k alian minta.” (HR.
At Tir midzi, ia ber ka t a : h a dit s h a s a n s h a h ih )
(34)
.
La lu Alla h t a 'a la ber fir ma n :

34
. Lihat kitab Riyadhus shalihin, hlm. 612 dan 622.
Ri sal ah Ramadhan

66


“Dihalalk an bagimu pada malam hari bulan
puas a bercampur dengan is teri-is terimu; merek a
itu adalah pak aian bagimu, dan k amu pun
adalah pak aian bagi merek a. Allah mengetahui
bahwas any a k amu tidak dapat Menahan
naf s umu, k arena itu Allah mengampuni k amu
dan memberi maaf k epadamu. Mak a s ek arang
campurilah merek a dan carilah apa y ang telah
ditetapk an oleh Allah untuk mu, dan mak an
minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, y aitu f ajar. Kemudian
s empurnak anlah puas a itu s ampai datang
malam, tetapi janganlah k amu campuri merek a
itu s edang k amu beri’tik af di mas jid. Itulah
larangan Allah, mak a janganlah k amu
mendek atiny a. Demik ianlah Allah menerangk an
ay at-ay at-Ny a k epada manus ia, s upay a merek a
bertak wa.” (Al-Ba qa r a h : 187).
Seba b t u r u n n ya a ya t :
Ri sal ah Ramadhan

67
Ima m Al-Bu kh a r i mer iwa ya t ka n da r i Al-ba r r a ’
bin Azib ba h wa s a n ya ia ber ka t a :
“Da h u lu , pa r a s a h a ba t Na bi r , jika s eor a n g da r i
mer eka ber pu a s a , da n t ela h da t a n g wa kt u ber bu ka ,
t et a pi ia t idu r s ebelu m ber bu ka , ia t ida k ma ka n pa da
ma la m da n s ia n g h a r in ya h in ga s or e. Su a t u ket ika
Qa is bin Sh ir ma h Al-An s h a r i da la m kea da a n pu a s a ,
s eda n g pa da s ia n g h a r in ya beker ja di kebu n ku r ma .
Ket ika s eda n g da t a n g wa kt u ber bu ka , ia men da t a n gi
is t er in ya s er a ya ber ka t a pa da n ya : “Apa ka h en gka u
memiliki ma ka n a n ?” ia men ja wa b: “t ida k, t et a pi a ku
a ka n per gi men ca r ika n u n t u kmu .” Pa da h a l s ia n g
h a r in ya ia s ibu k beker ja , ka r en a it u ia t er t idu r .
Kemu dia n da t a n gla h is t er in ya . Ta t ka la ia melih a t
s u a min ya ia ber ka t a : “En gka u mer u gi” (ka r en a a ku
t a k men da pa t ka n ma ka n a n u n t u kmu ). Ket ika s a mpa i
t en ga h h a r i, ia (Qa is ) pin gs a n . Ma ka h a l it u
diber it a h u ka n kepa da Na bi r , s eh in gga t u r u n la h a ya t
in i:
“Dih a la lka n ba gimu pa da ma la m h a r i bu la n
pu a s a ber ca mpu r den ga n is t er i-is t er imu .”
Ma ka mer eka s a n ga t ber s u ka cit a ka r en a n ya ,
kemu dia n t u r u n la h a ya t ber iku t :
“Da n ma ka n min u mla h h in gga t er a n g ba gimu
ben a n g pu t ih da r i ben a n g h it a m, ya it u fa ja r
(35)
.”
Ta fs ir a n a ya t :
Alla h t a 'a la ber fir ma n u n t u k memu da h ka n pa r a
h a mba -Nya s eka ligu s u n t u k memboleh ka n mer eka
ber s en a n g-s en a n g (ber s et u bu h ) den ga n is t er in ya pa da
ma la m-ma la m bu la n Ra ma dh a n , s eba ga ima n a

35
. Lihat kitab Ash Shahihul Musnad min Asbabin Nuzul, hlm, 9.
Ri sal ah Ramadhan

68
mer eka diboleh ka n pu la ket ika ma la m h a r i ma ka n
da n min u m:
“Dih a la lka n ba gimu pa da ma la m h a r i bu la n
pu a s a ber ca mpu r den ga is t er i-is t er imu .”
Ra fa t s a da la h ber s et u bu h da n h a l-h a l ya n g
men yeba bka n t er ja din ya . Da h u lu , mer eka dila r a n g
mela ku ka n h a l t er s ebu t (pa da ma la m h a r i), t et a pi
kemu dia n Alla h memboleh ka n mer eka ma ka n min u m
da n mela mpia s ka n kebu t u h a n biologis , den ga n
ber s en a n g-s en a n g ber s a ma is t er i-is t er i mer eka . Ha l
it u u n t u k men a mpa kka n a n u ger a h da n r a h ma t Alla h
kepa da mer eka .
Alla h men yer u pa ka n wa n it a den ga n pa ka ia n
ya n g men u t u pi ba da n . Ma ka ia a da la h pen u t u p ba gi
la ki-la ki da n pember i ket en a n ga n pa da n ya , begit u pu n
s eba likn ya .
Ibn u Abba s ber ka t a : “ma ks u dn ya pa r a is t er i
mer u pa ka n ket en a n ga n ba gimu da n ka mu pu n
mer u pa ka n ket en a n ga n ba gi mer eka .”
Da n Alla h memboleh ka n men gga u li pa r a is t er i
h in gga t er bit fa ja r . La lu dia men gecu a lika n
keu mu ma n diboleh ka n n ya men gga u li is t er i pa da
ma la m h a r i bu la n pu a s a pa da s a a t I’t ika f. Ka r en a it u
a da la h wa kt u men in gga lka n s ega la u r u s a n du n ia
u n t u k s epen u h n ya kon s en t r a s i ber iba da h . Pa da
a kh ir n ya Alla h men u t u p a ya t -a ya t ya n g mu lia in i
memper in ga t ka n a ga r mer eka t ida k mela n gga r
per in t a h -per in t a h -Nya da n mela ku ka n h a l-h a l ya n g
dih a r a mka n s er t a ber ba ga i ma ks ia t , ya n g s emu a it u
mer u pa ka n ba t a s a n -ba t a s a n -Nya . Ha l-h a l it u t ela h
Dia jela s ka a n kepa da pa r a h a mba -Nya a ga r mer eka
men ja u h in ya , s er t a t a a t ber pega n g t egu h den ga n
Ri sal ah Ramadhan

69
s ya r i’a t Alla h , s eh in gga mer eka men ja di or a n g-or a n g
ya n g ber t a kwa
(36)
.

36
. Tafsir Ayatil Ahkam, oleh Ash shabuni, 1/93.
Ri sal ah Ramadhan

70

PELAJ ARAN DARI AYAT-AYAT TENTANG
PUASA
1. Uma t Is la m wa jib mela ku ka n pu a s a Ra ma dh a n .
2. Kewa jiba n ber t a kwa kepa da Alla h den ga n
mela ku ka n s ega la per in t a h -Nya da n men ja u h i
s ega la la r a n ga n -Nya .
3. Boleh ber bu ka di bu la n Ra ma dh a n ba gi or a n g
s a kit da n mu s a fir .
4. Kedu a n ya wa jib men gga n t i pu a s a s eba n ya k
bila n ga n h a r i mer eka ber bu ka , pa da h a r i-h a r i
la in .
5. Fir ma n Alla h t a 'a la :

“Mak a w ajiblah merek a berpuas a, s ebany ak hari
y ang ditinggalk anny a itu, pad a hari-hari lain.”
Ada la h da lil wa jibn ya men gqa dh a ba gi or a n g
ya n g ber bu ka pa da bu la n Ra ma dh a n ka r en a
u zu r , ba ik s ebu la n pen u h a t a u ku r a n g, ju ga
mer u pa ka n da lil diboleh ka n n ya men gga n t i
h a r i-h a r i ya n g pa n ja n g da n pa n a s den ga n h a r i-
h a r i ya n g pen dek da n din gin a t a u s eba likn ya .
6. Tida k diwa jibka n ber t u r u t -t u r u t da la m
men gqa dh a pu a s a Ra ma dh a n , ka r en a Alla h
t a a la ber fir ma n :

Ri sal ah Ramadhan

71
“Ma ka wa jibla h mer eka ber pu a s a , s eba n ya k
h a r i ya n g dit in gga lka n n ya it u , pa da h a r i-h a r i
la in .” Ta n pa men s ya r a t ka n pu a s a ber t u r u t -
t u r u t . Ma ka , diboleh ka n ber pu a s a s eca r a
ber t u r u t -t u r u t a t a u s eca r a t er pis a h -pis a h . Da n
ya n g demikia n it u lebih memu da h ka n ma n u s ia .
7. Or a n g ya n g t ida k ku a t pu a s a ka r en a t u a a t a u
s a kit ya n g t ida k a da h a r a pa n s embu h , wa jib
ba gin ya memba ya r fidya h , u n t u k s et ia p h a r in ya
member i ma ka n s a t u or a n g mis kin .
8. Fir ma n Alla h t a 'a la :

“Dan berpuas a lebih baik bagimu.”
Men u n ju kka n ba h wa mela ku ka n pu a s a ba gi
or a n g ya n g boleh ber bu ka a da la h lebih u t a ma ,
s ela ma t ida k member a t ka n dir in ya .
9. Di a n t a r a keu t a ma a n Ra ma dh a n a da la h , Alla h
men gis t imewa ka n n ya den ga n men u r u n ka n Al-
Qu r ’a n pa da bu la n t er s ebu t s eba ga i pet u n ju k
ba gi s egen a p h a mba da n u n t u k men gelu a r ka n
mer eka da r i kegela pa n men u ju ca h a ya .
10. Ba h wa kes u lit a n men yeba bka n
da t a n gn ya kemu da h a n . Ka r en a it u Alla h
memboleh ka n ber bu ka ba gi or a n g s a kit da n
mu s a fir .
11. Kemu da h a n da n kela pa n ga n is la m, ya n g
ma n a ia t ida k membeba n i s es eor a n g di lu a r
kema mpu a n n ya .
Ri sal ah Ramadhan

72
12. Dis ya r i’a t ka n men gu ma n da n gka n t a kbir
pa da ma la m Idu l Fit r i.
Fir ma n Alla h t a 'a la :

“Dan hend ak lah k amu mengangungk an Allah
(mengumand angk an tak bir) atas petunjuk -Ny a
y ang diberik an k epad amu.”
13. Wa jib ber s yu ku r kepa da Alla h a t a s
ber ba ga i ka r u n ia da n t a u fik-Nya , s eh in gga bis a
men ja la n ka n pu a s a , s h a la t da n memba ca Al-
Qu r ’a n u l Ka r im, da n h a l it u den ga n men t a a t i-
Nya da n men in gga lka n ma ks ia t t er h a da p-Nya .
14. An ju r a n ber doa , ka r en a Alla h
memer in t a h ka n n ya da n men ja min a ka n
men ga bu lka n n ya .
15. Kedeka t a n Alla h da r i or a n g ya n g ber doa
kepa da -Nya ber u pa dika bu lka n n ya doa , da n
da r i or a n g ya n g men yemba h -Nya ber u pa
pember ia n pa h a la .
16. Wa jib memen u h i s er u a n Alla h den ga n
ber ima n kepa da -Nya da n t u n du k men t a a t i-Nya .
Da n ya n g demikia n it u a da la h s ya r a t
dika bu lka n n ya doa .
17. Boleh ma ka n da n min u m s er t a
mela ku ka n h u bu n ga n s u a mi is t er i pa da
ma la m-ma la m bu la n Ra ma dh a n , h in gga t er bit
fa ja r , da n h a r a m mela ku ka n n ya pa da s ia n g
h a r i.
Ri sal ah Ramadhan

73
18. Wa kt u pu a s a a da la h da r i t er bit n ya fa ja r
ya n g kedu a , h in gga t er ben a mn ya ma t a h a r i.
19. Dis ya r i’a t ka n I’t ika f di ma s jid-ma s jid.
Ya kn i di ma s jid u n t u k mela ku ka n ket a a t a n
kepa da Alla h da n mela ku ka n t ot a lit a s iba da h di
da la mn ya . I’t ika f t ida k s a h , kecu a li dila ku ka n
di da la m ma s jid ya n g di s it u dis elen gga r a ka n
s h a la t lima wa kt u .
20. Dih a r a mka n ba gi or a n g ya n g ber i’t ika f
men cu mbu is t er in ya . Ber s en gga ma mer u pa ka n
s a la h s a t u ya n g memba t a lka n I’t ika f.
21. Wa jib kon s is t en den ga n men t a a t i
per in t a h -per in t a h Alla h da n la r a n ga n -la r a n ga n -
Nya . Alla h t a 'a la ber fir ma n :

“Itulah larangan-larangan Allah mak a k amu
jangan mendek atiny a.”
22. Hikma h da n pen jela s a n in i a da la h
t er ea lis a s in ya t a kwa s et ela h men get a h u i da r i
a pa ia h a r u s ber t a kwa (men ja ga dir i).
23. Or a n g ya n g ma ka n da la m kea da a n r a gu -
r a gu t en t a n g t ela h t er bit n ya fa ja r a t a u belu m
a da la h s a h pu a s a n ya , Ka r en a pa da da s a r n ya
wa kt u ma la m ma s ih ber la n gs u n g.
24. Dis u n n a h ka n ma ka n s a h u r , s eba ga ima n a
dis u n n a h ka n men ga kh ir ka n wa kt u n ya .
25. Boleh men ga kh ir ka n ma n di ja n a ba t
h in gga t er bit fa ja r .
Ri sal ah Ramadhan

74
26. Pu a s a a da la h ma dr a s a h r oh a n iya h ,
u n t u k mela t ih da n membia s a ka n jiwa ber la ku
s a ba r
(37)
.
Ma n fa a t p u a s a :
Pu a s a memiliki beber a pa ma n fa a t ,dit in ja u da r i
s egi kejiwa a n , s os ia l da n kes eh a t a n , di a n t a r a n ya :
1. Beber a pa ma n fa a t pu a s a s eca r a kejiwa a n
a da la h pu a s a membia s a ka n kes a ba r a n ,
men gu a t ka n kema u a n , men ga ja r i da n
memba n t u ba ga ima n a men gu a s a i dir i, s er t a
mewu ju dka n da n memben t u k ket a kwa a n ya n g
kokoh da la m dir i, ya n g ia mer u pa ka n h ikma h
pu a s a ya n g pa lin g u t a ma .
Fir ma n Alla h t a 'a la :


“Hai orang-orang y ang beriman, diw ajibk an atas
k amu berpuas a s ebagaimana diw ajibk an atas
orang-orang s ebelum k amu agar k amu
bertak w a.” (Al-Ba qa r a h : 183).
Ca t a t a n p e n t in g:
1. Da la m kes empa t a n in i, ka mi men gin ga t ka n
kepa da pa r a s a u da r a ku ka u m mu s limin ya n g
s u ka mer okok. Ses u n ggu h n ya den ga n ca r a
ber pu a s a mer eka bis a men in gga lka n kebia s a a n
mer okok ya n g mer eka s en dir i ya kin a ka n

37
. Lihat kitab Al-Iklil fi istinbatit tanzil, oleh As Suyuthi, hlm, 24-28, dan Taisirul
Lathifil Mannan, oleh Ibnu Sa’di, halm, 56-58.
Ri sal ah Ramadhan

75
ba h a ya n ya t er h a da p jiwa , t u bu h , a ga ma da n
ma s ya r a ka t , ka r en a r okok t er ma s u k jen is
kebu r u ka n ya n g dih a r a mka n den ga n n a s h Al-
Qu r ’a n u l Ka r im. Ba r a n gs ia pa men in gga lka n
s es u a t u ka r en a Alla h , n is ca ya Alla h a ka n
men gga n t in ya den ga n ya n g lebih ba ik.
Hen da kn ya mer eka t ida k ber pu a s a (men a h a n
dir i) da r i s es u a t u ya n g h a la l, kemu dia n
ber bu ka den ga n s es u a t u ya n g h a r a m, ka mi
memoh on a mpu n kepa da Alla h u n t u k ka mi da n
u n t u k mer eka .
2. Ter ma s u k ma n fa a t pu a s a s eca r a s os ia l a da la h
membia s a ka n u ma t ber la ku dis iplin , ber s a t u ,
cin t a kea dila n da n per s a ma a n , ju ga mela h ir ka n
per a s a a n ka s ih s a ya n g da la m jiwa or a n g-or a n g
ber ima n da n men dor on g mer eka ber bu a t
keba jika n . Seba ga ima n a ia ju ga men ja ga
ma s ya r a ka t da r i keja h a t a n da n ker u s a ka n .
3. Seda n g di a n t a r a ma n fa a t pu a s a dit in ja u da r i
s egi kes eh a t a n a da la h ia member s ih ka n u s u s -
u s u s , memper ba iki kin er ja pen cer n a a n ,
member s ih ka n t u bu h da r i s is a -s is a da n
en da pa n ma ka n a n , men gu r a n gi kegemu ka n
da n kelebih a n lema k di per u t .
4. Ter ma s u k ma n fa a t pu a s a a da la h ia
mema t a h ka n n a fs u . Ka r en a ber lebih a n , ba ik
da la m ma ka n ma u pu n min u m s er t a men gga u li
is t er i, bis a men dor on g n a fs u ber bu a t keja h a t a n ,
en gga n men s yu ku r i n i’ma t s er t a
men ga kiba t ka n kelen ga h a n .
5. Di a n t a r a ma n fa a t n ya ju ga a da la h
men gos on gka n h a t i h a n ya u n t u k ber fikir da n
ber zikir . Seba likn ya , jika ber ba ga i n a fs u
Ri sal ah Ramadhan

76
s ya h wa t it u dit u r u t i ma ka ia bis a men ger a s ka n
da n membu t a ka n h a t i, s ela n ju t n ya
men gh a la n gi h a t i u n t u k ber zikir da n ber fikir ,
s eh in gga membu a t n ya len ga h . Ber beda h a ln ya
jika per u t kos on g da r i ma ka n a n , da n min u ma n ,
ia men yeba bka n h a t i ber ca h a ya da n lu n a k,
keker a s a n h a t i s ir n a , kemu dia n s ema t a -ma t a
dima n fa a t ka n u n t u k ber zikir da n ber fikir .
6. Or a n g ka ya men ja di t a h u s eber a pa n i’ma t Alla h
a t a s dir in ya . Alla h men ga r u n ia n ya n i’ma t t a k
t er h in gga , pa da s a a t ya n g s a ma ba n ya k or a n g-
or a n g mis kin ya n g t a k men da pa t ka n s is a -s is a
ma ka n a n , min u ma n da n t ida k pu la men ika h .
Den ga n t er h a la n gn ya dia da r i n i’ma t h a l-h a l
t er s ebu t pa da s a a t -s a a t t er t en t u , s er t a r a s a
ber a t ya n g ia h a da pi ka r en a n ya , it u a ka n
men gin ga t ka n dia kepa da or a n g-or a n g ya n g
s a ma s eka li t a k da pa t men ikma t in ya . In i a ka n
men gh a r u s ka n n ya men s yu ku r i n i’ma t Alla h
a t a s dir in ya ber u pa s er ba kecu ku pa n , ju ga
a ka n men ja dika n n ya ber bela s ka s ih kepa da
s a u da r a n ya ya n g memer lu ka n , da n
men dor on gn ya u n t u k memba n t u mer eka .
7. Ter ma s u k ma n fa a t pu a s a a da la h ia
memper s empit ja la n a lir a n da r a h ya n g
mer u pa ka n ja la n s et a n da la m dir i a n a k Ada m.
Ka r en a s et a n ma s u k kepa da a n a k a da m
mela lu i ja la n a lir a n da r a h . Den ga n ber pu a s a ,
ma ka dia a ma n da r i ga n ggu a n s et a n , keku a t a n
n a fs u s ya h wa t da n ma r a h men ja di lu mpu h .
Ka r en a it u Na bi r men ja dika n pu a s a s eba ga i
ben t en g u n t u k men gh a la n gi n a fs u s ya h wa t
n ika h , s eh in gga belia u memer in t a h ka n or a n g
Ri sal ah Ramadhan

77
ya n g belu m ma mpu men ika h u n t u k
ber pu a s a
(38)
da la m h a dit s ya n g dir iwa ya t ka n
oleh Al-Bu kh a r i da n Mu s lim.


38
. Lihat kitab Lathaiful Maarif, oleh Ibnu Rajab, hlm.163.
Ri sal ah Ramadhan

78
BERPUASA TAPI MENINGGALKAN SHALAT

Ba r a n gs ia pa ber pu a s a t a pi men in gga lka n s h a la t ,
ber a r t i ia men in gga lka n r u ku n t er pen t ing da r i r u ku n -
r u ku n is la m s et ela h t a u h id. Pu a s a n ya s a ma s eka li
t ida k ber ma n fa a t ba gin ya , s ela ma ia men in gga lka n
s h a la t . Seba b s h a la t a da la h t ia n g a ga ma ,
dia t a s n ya la h a ga ma t ega k. Da n or a n g ya n g
men in gga lka n s h a la t h u ku mn ya a da la h ka fir . Or a n g
ka fir t ida k dit er ima a ma ln ya . Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) `..¸ ...`.. ` _.:· `.`..:· ...= `.... ...=.: `¸.. :».:· .`.. (( .·¸¸
:.... ...- ¸. ¸..:· ¸.·¸ ..·
“Perjanjian antara k ami dengan merek a adalah
s halat, barangs iapa meninggalk anny a mak a dia telah
k af ir.” (HR. Ah ma d da n pa r a pen u lis kit a b s u n a n da r i
h a dit s Bu r a ida h )
(39)
.
J a bir t mer iwa ya t ka n , Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) :».:· ±`.: ..=:·¸ ¸`-.:· ¸`.. ((
“(Batas ) antara s es eorang dengan k af ir ad alah
meninggalk an s halat.” (HR. Mu s lim, Abu Da u d, At
Tir midzi da n Ibn u Ma ja h ).
Ten t a n g kepu t u s a n n ya t er h a da p or a n g-or a n g
ka fir , Alla h ber fir ma n :


39
. At Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih, Al Hakim dan Adz Dzahabi
mensahihkannya.
Ri sal ah Ramadhan

79
“Dan Kami had api s egala amal y ang merek a
k erjak an, lalu k ami jadik an amal itu bagaik an debu
y ang berterbangan.” (Al-Fu r qa n : 23).
Ma ks u dn ya , ber ba ga i a ma l keba jika n ya n g
mer eka la ku ka n den ga n t ida k ka r en a Alla h , n is ca ya
dih a pu s ka n pa h a la n ya , ba h ka n dija dika n s eba ga i
debu ya n g ber t er ba n ga n .
Demikia n pu la h a ln ya den ga n men in gga lka n
s h a la t ber ja ma a h a t a u men ga kh ir ka n s h a la t da r i
wa kt u n ya . Per bu a t a n t er s ebu t mer u paka n ma ks ia t
da n diken a i a n ca ma n ya n g ker a s . Alla h t a 'a la
ber fir ma n :

“Mak a k ecelak aanlah bagi orang-orang y ang
s halat, (y aitu) orang-orang y ang lalai d ari s halatny a.”
(Al-Ma ’u n : 4-5).
Ma ks u dn ya , mer eka la la i da r i s h a la t s eh in gga
wa kt u n ya ber la lu . Ka la u s a ja Na bi r t ida k
men gizin ka n s h a la t di r u ma h kepa da or a n g bu t a ya n g
t ida k men da pa t ka n or a n g ya n g men u n t u n n ya ke
ma s jid, ba ga ima n a pu la den ga n or a n g ya n g
pa n da n ga n n ya t a ja m, s eh a t da n t ida k memiliki
u dzu r ?
Ber pu a s a t et a pi men in gga lka n s h a la t a t a u t ida k
ber ja ma a h mer u pa ka n per t a n da ya n g jela s ba h wa ia
t ida k ber pu a s a ka r en a men t a a t i per in t a h Tu h a n n ya .
J ika t ida k demikia n , ken a pa ia men in gga lka n
kewa jiba n ya n g per t a ma (s h a la t )? Pa da h a l kewa jiba n -
kewa jiba n it u mer u pa ka n s a t u r a n gka ia n u t u h ya n g
t ida k t er pis a h -pis a h , ba gia n ya n g s a t u men gu a t ka n
ba gia n ya n g la in .
Ri sal ah Ramadhan

80

Ca t a t a n p e n t in g:
1. Set ia p mu s lim wa jib ber pu a s a ka r en a ima n da n
men gh a r a p pa h a la da r i Alla h , t ida k ka r en a r iya ’
(a ga r dilih a t or a n g), s u m’a h (a ga r di den ga r
or a n g), iku t -iku t a n or a n g, t oler a n s i kepa da
kelu a r ga a t a u ma s ya r a ka t t empa t ia t in gga l.
J a di, ya n g memot iva s i da n men dor on gn ya
ber pu a s a h en da kla h ka r en a ima n n ya ba h wa
Alla h mewa jibka n pu a s a t er s ebu t a t a s n ya , s er t a
ka r en a men gh a r a pka n pa h a la di s is i Alla h
den ga n pu a s a n ya .
Demikia n pu la h a ln ya den ga n Qiya m
Ra ma dh a n (s h a la t ma la m/ t a r a wih ), ia wa jib
men ja la n ka n n ya ka r en a ima n da n men gh a r a p
pa h a la Alla h , t ida k ka r en a s eba b la in . Ka r en a
it u Na bi r ber s a bda :
)) `¸... .....: .... `«.: ..... .......`-·¸ .....`.· _.....¸ ..... `¸..
`¸.. ....: .. `«: .. . .....`-·¸ ....`.· _...¸ ... `¸.¸ «.`. .
....: ... `«.: ... . ......`-·¸ ....`.· ¸`..:· :`.: ... `¸.¸ «.`. .
«.`.. `¸. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa berpuas a Ramadhan k arena iman
dan mengharap pahala d ari Allah, nis cay a
diampuni dos a-dos any a y ang telah lalu,
barangs iapa melak uk an s halat malam pad a
bulan Ramadhan k arena iman d an mengharap
pahala d ari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu dan barangs iapa
melak uk an s halat pad a malam lailatul qad ar
Ri sal ah Ramadhan

81
k arena iman d an mengharap pahala d ari Allah,
nis cay a diampuni dos a-dos any a y ang telah
lalu.” (Mu t t a fa q a la ih ).
2. Seca r a t ida k s en ga ja , ka da n g-ka da n g or a n g
ya n g ber pu a s a a t er lu ka , mimis a n , (kelu a r
da r a h da r i h idu n g), mu n t a h , kema s u ka n a ir
a t a u ben s in di lu a r keh en da kn ya . Ha l-h a l
t er s ebu t t ida k memba t a lka n pu a s a . Tet a pi
or a n g ya n g s en ga ja mu n t a h ma ka pu a s a n ya
ba t a l, ka r en a Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) ·...`.. ......`.· ¸...¸ «..`.:. ...... »... `.`¸...:· `«...¸ . `¸...
`....:· «`.: .. ((
“Barangs iapa muntah tanpa s engaja mak a tidak
wajib qadha’ atas ny a, (tetapi) barangs iapa
s engaja muntah ia wajib mengqadha
puas any a.” (HR. Lima or a n g Ima m kecu a li An
Na s a ’I)
(40)
.
3. Or a n g ya n g ber pu a s a boleh men ia t ka n
pu a s a n ya da la m kea da a n ju n u b (h a da t s bes a r ),
kemu dia n ma n di s et ela h fa ja r t er bit . Demikia n
pu la h a ln ya dega n wa n it a h a id, a t a u n ifa s , bila
s u ci s ebelu m fa ja r ma ka ia wa jib ber pu a s a . Da n
t ida k men ga pa ia men ga kh ir ka n ma n di h in gga
s et ela h t er bit fa ja r , t et a pi ia t ida k boleh
men ga kh ir ka n ma n din ya h in gga t er bit
ma t a h a r i. Seba b ia wa jib ma n di da n s h a la t
s u bu h s ebelu m t er bit n ya ma t a h a r i, ka r en a
wa kt u s u bu h ber a kh ir den ga n t er bit n ya
ma t a h a r i.

40
. Al Arna’uth dalam jaamiul Ushul, 6/291 berkata: “Hadits ini shahih.”
Ri sal ah Ramadhan

82
Demikia n h a ln ya den ga n or a n g ju n u b, ia t ida k
boleh men ga kh ir ka n ma n di h in gga t er bit n ya
ma t a h a r i. Ia wa jib ma n di da n s h a la t s u bu h
s ebelu m t er bit ma t a h a r i. Ba gi la ki-la ki wa jib
s eger a ma n di, s eh in gga ia bis a men da pa t ka n
s h a la t ber ja ma a h .
4. Di a n t a r a h a l-h a l ya n g t ida k memba t a lka n
pu a s a a da la h pemer iks a a n da r a h
(41)
, s u n t ik –
ya n g t ida k dima ks u dka n u n t u k mema s u kka n
ma ka n a n . Tet a pi jika memu n gkin ka n
mela ku ka n h a l-h a l t er s ebu t pa da ma la m h a r i
a da la h lebih ba ik da n s ela ma t , s eba b
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) ±`.`... v.. ¸:· ±`.`... .. ` ¡. (( _...,:·¸ ¸:...:· .·¸¸
_..¸ . -.-. ¸.- ...-
“Tinggalk an apa y ang membuatmu ragu,
k erjak an apa y ang tid ak membuatmu ragu.”
(HR. Na s a ’i, da n At Tir midzi, ia ber ka t a : h a dit s
h a s a n s h a h ih ).
Da n belia u ju ga ber s a bda :
)) «...`..¸ «...`..: ·.`....`.· ..... ±..`.±..:· ¸...:· ¸... (( ¸.....
«.:.
“Barangs iapa menjaga diriny a d ari berbagai
s y ubhat mak a s ungguh dia telah berus aha
meny ucik an agama d an k ehormatanny a.”
(Mu t t a fa q a la ih ).

41
. Misalnya dengan mengeluarkan sample (contoh) darah dari salah satu anggota tubuh
(pent).
Ri sal ah Ramadhan

83
Ada pu n s u n t ika n u n t u k mema s u kka n za t
ma ka n a n ma ka t ida k boleh dila ku ka n , s eba b
h a l it u t er ma s u k ka t egor i ma ka n da n
min u m
(42)
.
5. Or a n g ya n g pu a s a boleh ber s iwa k pa da pa gi
a t a u s or e h a r i. Per bu a t a n it u s u n n a h ,
s eba ga ima n a h a ln ya ba gi mer eka ya n g t ida k
da la m kea da a n pu a s a .


42
. Lihat kitab Risalatus shiyam, oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz, hlm, 21-22.
Ri sal ah Ramadhan

84

PUASA YANG SEMPURNA

Sa u da r a ku ka u m mu s limin , a ga r pu a s a mu
s empu r n a , s es u a i den ga n t u ju a n n ya , iku t ila h
la n gka h -la n gka h ber iku t in i:
1. Ma ka n s a h u r la h , s eh in gga memba n t u
keku a t a n fis ikmu s ela ma ber pu a s a . Ra s u lu lla h
r ber s a bda :
)) =.. ¸`.`-.:· `¸. _.. ·`¸`.-.: ((
“Mak an s ahurlah k alian, s es ungguhny a di
dalam s ahur itu terd apat barak ah.” (HR. Al-
Bu kh a r i da n Mu s lim)
)) ¸....:· :`.:`...¸ ¸...:· .... ¸:. ¸`.`-.:· .. .L. ·`.`.`...`.·
.. ¸:. ¸`.::· .. ((
“Bantulah (k ek uatan f is ik mu) untuk berpuas a di
s iang hari dengan mak an s ahur, d an untuk
s halat malam dengan tidur s iang.” (HR. Ibn u
Kh u za ima h da la m s h a h ih n ya ).
Aka n lebih u t a ma jika ma ka n s a h u r it u
dia kh ir ka n wa kt u n ya , s eh in gga men gu r a n gi
r a s a la pa r da n h a u s . Ha n ya s a ja h a r u s h a t i-
h a t i, u n t u k it u h en da kn ya a n da t ela h ber h en t i
da r i ma ka n da n min u m beber a pa men it
s ebelu m t er bit fa ja r , a ga r a n da t ida k r a gu -r a gu .
2. Seger a la h ber bu ka jika ma t a h a r i ben a r -ben a r
t ela h t en ggela m. Ra s u lu lla h r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

85
)) ¸`.`-.:· ·`¸`.-·¸ .L.:· ·`.:-. .. .`. -. `¸..:· `_·.. v ((
_..,:·¸ .:..¸ _¸.-.:· .·¸¸
“Manus ia s enantias a dalam k ebaik an, s elama
merek a meny egerak an berbuk a dan
mengak hirk an s ahur.” (HR. Al-Bu kh a r i, Mu s lim
da n At -Tir midzi).
3. Us a h a ka n ma n di da r i h a da t s bes a r s ebelu m
t er bit fa ja r , a ga r bis a mela ku ka n iba da h da la m
kea da a n s u ci.
4. Ma n fa a t ka n bu la n Ra ma dh a n den ga n s es u a t u
ya n g t er ba ik ya n g per n a h dit u r u n ka n di
da la mn ya , ya kn i memba ca Al-Qu r ’a n u l Ka r im.
Ses u n ggu h n ya J ibr il a la ih is s a la m pa da s et ia p
ma la m di bu la n Ra ma dh a n s ela lu men emu i
Na bi r u n t u k memba ca ka n Al-Qu r ’a n ba gin ya .
(HR. Al-Bu kh a r i da n Mu s lim da r i Ibn u Abba s
t ).
Da n pa da dir i Ra s u lu lla h r t ela da n yan g ba ik
ba gi kit a .
5. J a ga la h lis a n mu da r i ber du s t a , men ggu n jin g,
men ga du domba , olok-men golok s er t a
per ka t a a n men ga da -a da . Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
“Barangs iapa tid ak meninggalk an perk ataan
dan perbuatan dus ta mak a Allah tid ak butuh
terhad ap puas any a (menahan) d ari mak an d an
minum.” (HR. Al-Bu kh a r i).
6. Hen da kn ya pu a s a t ida k membu a t mu kelu a r
da r i kebia s a a n . Mis a ln ya cepa t ma r a h da n
emos i h a n ya ka r en a s eba b s epele, den ga n da lih
Ri sal ah Ramadhan

86
ba h wa en gka u s eda n g pu a s a . Seba likn ya ,
mes t in ya pu a s a membu a t jiwa mu t en a n g, t ida k
emos ion a l. Da n jika a n da diu ji den ga n s eor a n g
ya n g ja h il a t a u pen gu mpa t , ja n ga n a n da
h a da pi den ga n per bu a t a n s er u pa . Na s eh a t ila h
dia da n t ola kla h den ga n ca r a ya n g lebih ba ik.
Na bi r ber s a bda :
)) v¸ `..`.. ». `.=.-· .... .`.. _.= · ... .`- `...` .:·
. `¸`.· `¸..:. `«.:.± `¸· `.-· `«... `_.. `. -`.. `.:. (( .·¸¸
.:..¸ _¸.-.:·
“Puas a ad alah peris ai, bila s uatu hari s es eorang
dari k amu berpuas a, hend ak ny a ia tid ak
berk ata buruk d an berteriak -teriak . Bila
s es eorang menghina atau mencaciny a,
hendak ny a ia berk ata: “Ses ungguhny a ak u
s edang puas a.” (HR. Al-Bu kh a r i da n Mu s lim).
Uca pa n it u dima ks u dka n a ga r ia men a h a n dir i
da n t ida k mela ya n i or a n g ya n g men gu mpa t n ya .
Di s a mpin g, ju ga men gin ga t ka n a ga r ia
men ola k mela ku ka n pen gh in a a n da n ca ci ma ki.
7. Hen da kn ya a n da s eles a i da r i pu a s a den ga n
memba wa t a kwa kepa da Alla h , t a ku t da n
ber s yu ku r pa da -Nya , s er t a s en a n t ia s a
is t iqa ma h da la m a ga ma -Nya .
8. Ha s il ya n g ba ik it u h en da kn ya men gir in gi a n da
s epa n ja n g t a h u n . Da n bu a h pa lin g u t a ma da r i
pu a s a a da la h t a kwa . Seba b Alla h ber fir ma n : “
a ga r ka mu ber t a kwa .” (Al-Ba qa r a h : 183).
9. J a ga la h dir imu da r i ber ba ga i s ya h wa t
(kein gin a n ), ba h ka n mes kipu n h a la l ba gimu .
Ri sal ah Ramadhan

87
Ha l it u a ga r t u ju a n pu a s a t er ca pa i da n
mema t a h ka n n a fs u da r i kein gin a n .
J a bir bin Abdilla h r a dh iya lla h u an h u ma
ber ka t a :
)) `...:¸ ±`. ..¸ ±`.`.. `.`..:. ±`.`. · .· ..=:· ¸. ±
.`.. .`.=.¸ `¸..¸ ±`.:. `¸=.:¸ ¸..· _.· `¡.¸ .:.:·¸
`.·.. ±.... .`..¸ ±.L. .`.. `¸ .`-: v¸ ±.`.. ((
“Jik a k amu berpuas a, hend ak ny a berpuas a
pula pendengaranmu, penglihatanmu dan
lis anmu d ari dus ta d an dos a-dos a. Tinggalk an
meny ak iti tetangga, d an hend ak ny a k amu
s enantias a bers ik ap tenang pad a hari k amu
berpuas a, jangan pula k amu jadik an hari
berbuk amu s ama dengan hari k amu berpuas a.”
10. Hen da kn ya ma ka n a n mu da r i ya n g h a la l. J ika
ka mu men a h a n dir i da r i ya n g h a r a m pa da
s ela in bu la n Ra ma dh a n ma ka pa da bu la n
Ra ma dh a n lebih u t a ma . Da n t ida k a da
gu n a n ya en gka u ber pu a s a da r i ya n g h a la l,
t et a pi ka mu ber bu ka den ga n ya n g h a r a m.
11. Per ba n ya kla h ber s edeka h da n ber bu a t
keba jika n . Da n h en da kn ya ka mu lebih ba ik
da n lebih ba n ya k ber bu a t keba jika n kepa da
kelu a r ga mu diba n din g pa da s ela in bu la n
Ra ma dh a n . Ra s u lu lla h r a da la h or a n g ya n g
pa lin g der ma wa n , da n belia u lebih der ma wa n
ket ika bu la n Ra ma dh a n .
12. Uca pka n la h bis milla h ket ika ka mu ber bu ka
s er a ya ber doa :
Ri sal ah Ramadhan

88
)) .`.::· `¸`.. `¸..: .`.::· ` ±`.L.· ±.`¸¸ ¸:.¸ ` ±`.`. ±:
`.`.:.:· ` ·`...:· ±`.· ±.· ((
“Ya Allah, k arena-Mu ak u berpuas a, d an atas
rez k i-Mu ak u berbuk a. Ya Allah terimalah
daripad ak u, s es ungguhny a Engk au Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui
(43)
.”
Tu ju a n p u a s a :
Tu ju a n iba da h pu a s a a da la h u n t u k men a h a n
n a fs u da r i ber ba ga i s ya h wa t , s eh in gga ia s ia p men ca r i
s es u a t u ya n g men yu cika n n ya . Ya n g di da la mn ya
t er da pa t keh idu pa n ya n g a ba di: mema t a h ka n
per mu s u h a n n a fs u t er h a da p la pa r da n da h a ga s er t a
men gin ga t ka n n ya den ga n kea da a n or a n g-or a n g ya n g
men der it a kela pa r a n di a n t a r a or a n g-or a n g mis kin .
Men yempit ka n ja la n s et a n pa da dir i h amba den ga n
men yempit ka n ja la n a lir a n ma ka n a n dan min u ma n ;
pu a s a a da la h u n t u k Tu h a n s emes t a a la m, t ida k
s eper t i a ma la n -a ma la n ya n g la in , ia ber a r t i
men in gga lka n s ega la ya n g dicin t a i ka r en a kecin t a a n
kepa da Alla h t a 'a la ; ia mer u pa ka n r ah a s ia a n t a r a
h a mba den ga n Tu h a n n ya , s eba b pa r a h a mba
mu n gkin bis a men get a h u i ba h wa ia men in gga lka n
h a l-h a l ya n g memba t a lka n pu a s a s eca r a n ya t a , t et a pi
keber a da a n dia men in gga lka n h a l-h a l t er s ebu t ka r en a
s emba h a n n ya , ma ka t a k s eor a n gpu n ma n u s ia ya n g
men get a h u in ya , da n it u la h h a kika t pu a s a .
Pe t u n ju k Ra s u lu lla h r da la m be r p u a s a :
Pet u n ju k pu a s a da r i Na bi r a da la h pet u n ju k
ya n g pa lin g s empu r n a , pa lin g mengen a da la m

43
. Lihat mulhaq Majalah Al Wahyul Islami bulan Ramadhan, thn. 1390 H. halm. 38-40.
Ri sal ah Ramadhan

89
men ca pa i ma ks u d, s er t a pa lin g mu da h pen er a pa n n ya
ba gi s egen a p jiwa .
Di a n t a r a pet u n ju k pu a s a da r i Na bi r pa da
bu la n Ra ma dh a n a da la h :
Memper ba n ya k mela ku ka n ber ba ga i ma ca m
iba da h . Da n jibr il Ala ih is s a la m s en a n t ia s a
memba ca ka n Al-Qu r ’a n u l Ka r im u n t u k belia u pa da
bu la n Ra ma dh a n . Belia u ju ga memper ba n ya k
s edeka h , keba jika n , memba ca Al-Qu r ’a n u l Ka r im,
s h a la t , dzikir , I’t ika f da n ba h ka belia u
men gkh u s u s ka n beber a pa ma ca m iba da h pa da bu la n
Ra ma dh a n , h a l ya n g t ida k belia u laku ka n pa da
bu la n -bu la n la in .
Na bi r men yeger a ka n ber bu ka da n
men ga n ju r ka n demikia n , belia u ma ka n s a h u r da n
men ga kh ir ka n n ya , s er t a men ga n ju r ka n da n member i
s ema n ga t or a n g la in u n t u k mela ku ka n h a l ya n g
s a ma . Belia u men gh imba u a ga r ber bu ka den ga n
ku r ma , jika t ida k men da pa t ka n n ya ma ka den ga n a ir .
Na bi r mela r a n g or a n g ya n g ber pu a s a da r i
u ca pa n keji da n ca ci ma ki. Seba likn ya belia u
memer in t a h ka n a ga r ia men ga t a ka n kepa da or a n g
ya n g men ca cin ya “Ses u n ggu h n ya a ku s eda n g
ber pu a s a .”
Belia u mela ku ka n per ja la n a n di bu la n
Ra ma dh a n , t er ka da n g belia u men er u s ka n pu a s a n ya
da n t er ka da n g pu la ber bu ka . Da n membia r ka n pa r a
s a h a ba t n ya memilih a n t a r a ber bu ka a ta u ber pu a s a
ket ika da la m per ja la n a n . Belia u r per n a h
men da pa t ka n fa ja r da la m kea da a n ju n u b s eh a bis
men gga u li is t er in ya ma ka belia u s eger a ma n di s et ela h
t er bit fa ja r da n t et a p ber pu a s a .
Ri sal ah Ramadhan

90
Ter ma s u k pet u n ju k Na bi r a da la h membeba s ka n
da r i qa dh a pu a s a ba gi or a n g ya n g ma ka n a t a u
min u m ka r en a lu pa , da n ba h wa s a n ya Alla h -la h ya n g
member in ya ma ka n da n min u m.
Da n da la m r iwa ya t s h a h ih dis ebu t kan ba h wa
belia u ber s iwa k da la m kea da a n pu a s a . Ima m Ah ma d
mer iwa ya t ka n ba h wa s a n ya Ra s u lu lla h r
men u a n gka n a ir di a t a s kepa la n ya da la m kea da a n
pu a s a . Belia u ju ga mela ku ka n is t in s ya q (men gh ir u p
a ir ke da la m h idu n g) s er t a ber ku mu r dala m kea da a n
pu a s a . Tet a pi belia u mela r a n g or a n g ber pu a s a
mela ku ka n is t in s ya q s eca r a ber lebih a n
(44)
.


44
. Lihat kitab Zaadul Maad fi hadyi khairil Ibad, 1/320-338.
Ri sal ah Ramadhan

91

PUASA YANG DISYARI’ATKAN

Pu a s a ya n g dis ya r i’a t ka n a da la h pu a s a n ya
a n ggot a ba da n da r i dos a -dos a , da n pu a s a n ya per u t
da r i ma ka n da n min u m. Seba ga ima n a ma ka n da n
min u m memba t a lka n da n mer u s a k pu as a , demikia n
pu la h a ln ya den ga n dos a -dos a , ia meman gka s pa h a la
pu a s a da n mer u s a k bu a h n ya , s eh in gga
mempos is ika n pa da kedu du ka n or a n g ya n g t ida k
ber pu a s a .
Ka r en a it u , ya n g ben a r -ben a r ber pu a s a a da la h
or a n g ya n g pu a s a s egen a p a n ggot a bada n n ya da r i
mela ku ka n dos a -dos a ; lis a n n ya ber pu a sa da r i du s t a ,
kekejia n da n men ga da -a da , per u t n ya ber pu a s a da r i
ma ka n da n min u m, kema lu a n n ya ber pu a s a da r i
ber s en gga ma .
Bila ber bica r a , ia t ida k ber bica r a den ga n s es u a t u
ya n g melu ka i pu a s a n ya , bila mela ku ka n s u a t u
peker ja a n ia t ida k mela ku ka n s es u a t u ya n g mer u s a k
pu a s a n ya . Uca pa n ya n g kelu a r da r ipa da n ya s ela lu
ber ma n fa a t da n ba ik, demikia n pu la den ga n a ma l
per bu a t a n n ya . Ia la ks a n a wa n gi min ya k ka s t u r i, ya n g
t er ciu m oleh or a n g ya n g ber ga u l den ga n pemba wa
min ya k t er s ebu t , it u la h met a for (per u mpa ma a n )
ber ga u l den ga n or a n g ya n g ber pu a s a , ia a ka n
men ga mbil ma n fa a t da r i ber ga u l den ga n n ya , a ma n
da r i kepa ls u a n , du s t a , keja h a t a n da n kezh a lima n .
Da la m h a dit s r iwa ya t Ima m Ah ma d dis ebu t ka n :
)) ±`.:· -`.¸ `¸. .· .`.. `..L· .:. .:· -`.¸ _·¸ (( ..· .·¸¸
Ri sal ah Ramadhan

92
“Dan s es ungguhny a bau mulut orang puas a itu
lebih harum di s is i Allah d aripad a aroma miny ak
k es turi.”
In ila h pu a s a ya n g dis ya r i’a t ka n . Tida k s ekeda r
men a h a n dir i da r i ma ka n da n min u m. Da la m s ebu a h
h a dit s s h a h ih dis ebu t ka n :
)) ¡.. `_· `¸. -.- «:: ¸`.:. «. ¸..:·¸ ¸`¸.:· _`.. `¡.. `.: `¸.
`«.·.±¸ `«.. .L (( ...,.¸ ..·¸ _¸.-.:· .·¸¸
“Barangs iapa tid ak meninggalk an perk ataan d an
perbuatan dus ta mak a Allah tid ak butuh terhad ap
puas any a d ari mak an d an minum.” (HR. Al-Bu kh a r i,
Ah ma d da n la in n ya ).
Da la m h a dit s la in dika t a ka n :
)) `¸L.:·¸ `¡`..· «.... `¸. `«L- .:.. .`¸ (( ..¸ ..· .·¸¸
-.-. ...-
“Betapa bany ak orang puas a, bagian d ari
puas any a (hany a) lapar d an d ahaga.” (HR. Ah ma d,
h a dit s h a s a n s h a h ih )
(45)
.

(
45
) Dan ia menshahihkan hadits ini.
Ri sal ah Ramadhan

93

SEBAB-SEBAB AMPUNAN DI BULAN
RAMADHAN

Da la m bu la n Ra ma dh a n , ba n ya k s eka li s eba b-
s eba b t u r u n n ya a mpu n a n . Di a n t a r a s eba b-s eba b it u
a da la h :
1. Mela ku ka n pu a s a di bu la n in i. Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
)) ..: ..... .......`-·¸ ......`.· _.....¸ ..... `¸... `¸... .....: .... `«
«.`.. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa berpuas a Ramadhan k arena iman
dan mengharap pahala d ari Allah, nis cay a
diampuni dos a-dos any a y ang telah  lalu.”
(Mu t t a fa q a la ih ).
2. Mela ku ka n s h a la a t t a r a wih da n t a h a jju d di
da la mn ya . Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) `¸... .....: .... `«..: .... . .......`-·¸ ......`.· _.....¸ ..... `¸...
«.`.. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa melak uk an s halat malam pad a
bulan Ramadhan k arena iman d an mengharap
pahala d ari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu .” (Mu t t a fa q a la ih ).
3. Mela ku ka n s h a la t da n iba da h di ma la m La ila t u l
Qa da r . Ya it u pa da s epu lu h h a r i t er a kh ir bu la n
Ra ma dh a n . Ia a da la h ma la m ya n g pen u h
ber ka h , ya n g di da la mn ya dit u r u n ka n Al-
Ri sal ah Ramadhan

94
Qu r 'a n u l Ka r im. Da n pa da ma la m it u pu la
dijela s ka n s ega la u r u s a n ya n g pen u h h ikma h .
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) `¸.. ....: ... `«.: ... . ......`-·¸ .....`.· ¸`..:· :`.: ... `¸.¸
«.`.. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa melak uk an s halat di malam
Lailatul Qad ar k arena iman d an mengharap
pahala d ari Allah, nis cay a diampuni dos a-
dos any a y ang telah lalu .” (Mu t t a fa q a la ih ).
4. Member i ift h a r (ma ka n a n u n t u k ber bu ka )
kepa da or a n g ya n g ber pu a s a . Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
)) ¸ «.`.`.` .: :..`.. _.= ..:.. .L. `¸.¸ ¸. «...¸ ¸`..
¸..:· (( ...,.¸ ¸....:·¸ ..- ¸.· .·¸¸
“Barangs iapa y ang di d alamny a (bulan
Ramadhan) memberi if thar k epad a orang
berpuas a, nis cay a hal itu menjadi (s ebab)
ampunan d ari dos a-dos any a, d an pembebas an
diriny a d ari api nerak a.” ( HR. Ibn u Kh u za ima h
(46)
, Al-Ba ih a qi da n la lin n ya ).
5. Ber is t igh fa r . Memin t a a mpu n a n s er t a ber doa
ket ika da la m kea da a n pu a s a , ber bu ka da n
ket ika ma ka n s a h u r . Doa or a n g pu a s a a da la h
mu s t a ja b (dika bu lka n ), ba ik ket ika da la m
kea da a n pu a s a a t a u pu n ket ika ber bu ka . Alla h
memer in t a h ka n a ga r kit a ber doa da n Dia
men ja min men ga bu lka n n ya . Alla h ber fir ma n :

(
46
) Dan ia menshahihkan hadits ini.
Ri sal ah Ramadhan

95

“Dan Tuhanmu berf irman: “Berdoalah k epad a-
Ku, nis cay a Ak u mengabulk anny a untuk mu.”
(Gh a fir : 60).
Da n da la m s ebu a h h a dit s dis ebu t ka n :
)) `.`.`:...`. . ....`: v . :»: `.`.`.... ..= .¸ ¸...- `.:. ...:·
.L.`. (( ..· ....· .·¸¸ -.. ¸.·¸ ¸:...:·¸ _..,:·¸
“Ada tiga macam orang y ang tid ak ditolak
doany a; di antarany a dis ebutk an, “orang y ang
berpuas a hingga ia berbuk a.” (HR. Ah ma d, At -
Tir midzi, Na s a ’i da n Ibn u Ma ja h ).”
Ka r en a it u h en da kn ya s et ia p mu s lim
memper ba n ya k dzikir , do’a da n is t igh fa r di
s et ia p wa kt u , t er u t a ma pa da bu la n Ra ma dh a n .
Ket ika s eda n g ber pu a s a , ber bu ka da n ket ika
s a h u r , di s a a t Alla h t u r u n di a kh ir ma la m. Na bi
r ber s a bda :
)) ..`...:· .....:· ¸.:· .:`.: `¸.= `¸.. ¸:. .:¸ ±¸..: ...¸ `_.`..
`.- `.`.-..`... `¸.`.`.`... `¸.. `_`..... ..-.· ¸.`.::· `..:` : ¸.`.. ¸
`«.: ...... `¸.`..`..`... `¸.. `«..L`... `¸.:.`.. `¸. `«: (( .·¸¸
.:..
“Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun
pada s etiap malam k e langit dunia, y aitu k etik a
mas ih berlangs ung s epertiga malam y ang ak hir
s eray a berf irman: “Barangs iapa berdoa k epada-
Ku nis cay a Ak u k abulk an untuk ny a,
Ri sal ah Ramadhan

96
barangs iapa memohon k epada-Ku nis cay a Ak u
memberiny a dan barangs iapa memohon
ampunan k epada-Ku, nis cay a Ak u
mengampuniny a.” (HR. Mu s lim).
6. Di a n t a r a s eba b-s eba b a mpu n a n ya it u is t igh fa r
(per moh on a n a mpu n ) pa r a ma la ika t u n t u k
or a n g-or a n g ber pu a s a , s a mpa i mer eka ber bu ka .
Demikia n s eper t i dis ebu t ka n da la m h a dit s Abu
Hu r a ir a h di mu ka , ya n g dir iwa ya t ka n oleh
Ima m Ah ma d.
J ika s eba b-s eba b a mpu n a n di bu la n Ra ma dh a n
demikia n ba n ya k, ma ka or a n g ya n g t ida k
men da pa t ka n a mpu n a n di da la mn ya a da la h or a n g
ya n g memiliki s ebu r u k-bu r u k n a s ib. Ka pa n la gi ia
men da pa t ka n a mpu n a n jika ia t ida k dia mpu n i pa da
bu la n in i? Ka pa n dika bu lka n n ya per moh on a n or a n g
ya n g dit ola k pa da s a a t La ila t u l Qa da r ? Ka pa n a ka n
ba ik or a n g ya n g t ida k men ja di ba ik pa da bu la n
Ra ma dh a n ?
Da h u lu , ket ika da t a n g bu la n Ra ma dh a n , u ma t
is la m s en a n t ia s a ber doa :
)) `«..: ..`.:...¸ ....: `«`.:.... ....-¸ _.....¸ `.`...± ....:L· `.... ...`.::·
¸...:· ¸.. «.`.. ..` ...·¸ ±.±..:·¸ :..:·¸ ....`- v·¸ ..· «`.. ...` ¸`¸·¸
((
“Ya Allah, bulan Ramadhan telah menaungi k ami
dan telah hadir mak a s erahk anlah ia k epada k ami
dan s erahk anlah k ami k epadany a. Karuniailah k ami
k emampuan untuk berpuas a dan s halat di dalamny a,
k arunilah k ami di dalamny a k es ungguhan, s emangat,
Ri sal ah Ramadhan

97
k ek uatan dan s ik ap rajin. Lalu lindungilah k ami di
dalamny a dari berbagai f itnah.”
Mer eka ber doa kepa da Alla h s ela ma en a m bu la n
a ga r bis a men da pa t ka n bu la n Ra ma dh a n , da n s ela ma
en a m bu la n ber iku t n ya mer eka ber doa a ga r pu a s a n ya
dit er ima . Di a n t a r a doa mer eka it u a da la h :
)) ...`:¸ _......¸ `¸...: `.:....¸ _......¸ ¸...:· `¸.`.:.... ....`.::· `¸...`.. `«`.:.
»...`. ((
“Ya Allah, s erahk anlah ak u k epada bulan
Ramadhan, dan s erahk anlah Ramadhan k epadak u,
dan Engk au menerimany a daripadak u dengan
rela
(47)
.”

Ada b p u a s a :
Ket a h u ila h –s emoga Alla h mer a h ma t imu -,
ba h wa s a n ya pu a s a t ida k s empu r n a kecu a li den ga n
mer ea lis a s ika n en a m per ka r a :
Per t a ma : Men u n du kka n pa n da n ga n s er t a
men a h a n n ya da r i pa n da n ga n -pa n da n ga n lia r
ya n g t er cela da n diben ci.
Kedu a : Men ja ga lis a n da r i ber bica r a t ida k ka r u a n ,
men ggu n jin g, men ga du domba da n du s t a .
Ket iga : Men ja ga pen den ga r a n da r i men den ga r ka n
s et ia p ya n g h a r a m a t a u t er cela .
Keempa t : Men ja ga a n ggot a t u bu h la in n ya da r i
per bu a t a n dos a .

47
. Lihat Lathaiful ma'arif oleh Ibnu Rajab, hlm. 196-197.
Ri sal ah Ramadhan

98
Kelima : Hen da kn ya t ida k memper ba ya k ma ka n .
Keen a m: Set ela h ber bu ka , a ga r h a t in ya a n t a r a t a ku t
da n h a r a p. Seba b ia t ida k t a h u a pa ka h
pu a s a n ya dit er ima , s eh in gga ia t er ma s u k
or a n g-or a n g ya n g deka t kepa da Alla h ,
a t a u ka h dit ola k, s eh in gga ia t er ma s u k or a n g-
or a n g ya n g dimu r ka i. Ha l ya n g s a ma
h en da kn ya ia la ku ka n pa da s et ia p s eles a i
mela ku ka n iba da h
(48)
.
Ya Alla h , ja dika n la h ka mi da n s egen a p u ma t
is la m t er ma s u k or a n g ya n g pu a s a pa da bu la n in i,
ya n g pa h a la n ya s empu r n a , ya n g men da pa t ka n
La ila t u l Qa da r , da n ber u n t u n g men er ima h a dia h da r i-
Mu . Wa h a i Dza t Ya n g Memiliki kea gu n ga n da n
kemu lia a n .
Semoga s h a la wa t da n s a la m dilimpa h ka n Alla h
kepa da Na bi Mu h a mma d, kelu a r ga da n s egen a p
s a h a ba t n ya .


48
. Lihat Mauizhatul Mukminin min Ihya’ ulumuddin, hlm. 59-60.
Ri sal ah Ramadhan

99
TENTANG SEPULUH HARI TERAKHIR BULAN
RAMADHAN

Da la m s h a h ih a in dis ebu t ka n , da r i Ais ya h
Ra dh iya lla h u a n h a , ia ber ka t a :
)) · `_`...`.¸ _...= . r `«...:`.: ....`-·¸ `.¸...` .. ...± `.`±...:· ¸..-. ·.·
`«:`.· ±.`.·¸ (( _¸.-.:· ±.: ·..
“Bila mas uk s epuluh hari terak hir bulan
Ramadhan, Ras ulullah s hallallahu alaihi was allam
mengencangk an k ainny a (menjauhk an diri dari
menggauli is teriny a), menghidupk an malamny a dan
membangunk an k eluargany a.” Demikia n men u r u t
la fa dz Al-Bu kh a r i.
Ada pu n la fa dz Mu s lim ber bu n yi:
.:.. ±.:¸ )) ¸.`.:· .±¸ .-¸ `«:`.· ±.`.·¸ ¸`.::· ..`-· ((
“Menghidupk an malamny a, membangunk an
k eluargany a, dan bers ungguh-s ungguh s erta
mengencangk an k ainny a.”
Da la m r iwa ya t la in , Ima m Mu s lim mer iwa ya t ka n
da r i a is ya h r a dh iya lla h u a n h a :
)) .· `_`..`.¸ _..= r `¸.. `....`-. v... ..-·¸ .· .`±..:· `¸.. `....`-.
..`.. (( .:.. .·¸¸
“Ras ulullah Shallallahu Alaihi Was allam
bers ungguh-s ungguh dalam s epuluh hari ak hir bulan
Ramadhan, hal y ang tidak beliau lak uk an pada bulan
lainny a.”
Ri sal ah Ramadhan

100
Ra s u lu lla h r men gkh u s u s ka n s epu lu h h a r i
t er a kh ir bu la n Ra ma dh a n den ga n a ma la n -a ma la n
ya n g t ida k belia u la ku ka n pa da bu la n -bu la n ya n g
la in , di a n t a r a n ya :
1. Men gh idu pka n ma la m: in i men ga n du n g
kemu n gkin a n ba h wa belia u men gh idu pka n
s elu r u h ma la mn ya , da n kemu n gkin a n pu la
belia u men gh idu pka n s eba gia n bes a r
da r ipa da n ya . Da la m s h a h ih Mu s lim da r i Ais ya h
Ra dh iya lla h u An h a , ia ber ka t a :
)) `«`.`.:. .. r -.. .:· ¸.- :`.: ... (( .:.. .·¸¸
“Ak u tidak pernah megetahui Ras ulullah r 
s halat malam hingga pagi.”
Dir iwa ya t ka n da la m h a dit s ma r fu ’ da r i Abu
J a ’fa r Mu h a mma d bin Ali:
)) .. .... ..:`..`. .-`.-... _.....¸ ±¸` .· `¸.. ¸:...¸ `.¸.....
`......¸ `«......:¸ `«...-`.. ±....-¸ `....... ¸... .¸ «...:`.: `¸.... ·.`¸¸
`..... «.. .`.`- ¸..:· ...=.¸ ......· `¸... `«:»... ¸..:. ±....-¸
¸...¸ ¸`...:· .:`.: ±¸` .·¸ ..`- .· ¸.=..`.·¸ .`.±.:· ...
..-. ¸:... .:¸ ±¸....: `....:· :.: (( ....`.- `...`.· _.... )) . v :.:...-
.·.. .· .:·.- `«.`±`: (( ....:· ¸.· ¸.· .·¸¸
“Barangs iapa mendapati Ramadhan dalam
k eadaan s ehat dan s ebagai orang mus lim, lalu
puas a pada s iang hariny a dan melak uk an
s halat pada s ebagian malamny a, juga
menunduk k an pandanganny a, menjaga
Ri sal ah Ramadhan

101
k emaluan, lis an dan tanganny a, dan menjaga
s halatny a s ecara berjamaah dan bers egera
berangk at untuk s halat jum’at, s ungguh ia telah
puas a s ebulan penuh, menerima pahala y ang
s empurna, mendapatk an Lailatul Qadar s erta
beruntung dengan hadiah dari Tuhan Yang
Maha Tinggi.” Abu Ja’f ar berk ata: Hadiah y ang
tidak s erupa dengan hadiah-hadiah para
penguas a.” (HR. Ibn u Abi Du n ya ).
2. Ra s u lu lla h r memba n gu n ka n kelu a r ga n ya
u n t u k s h a la t pa da ma la m-ma la m s epu lu h h a r i
t er a kh ir , s eda n g pa da ma la m-ma la m ya n g la in
t ida k.
Da la m h a dit s Abu Dza r t dis ebu t ka n :
)) `«.· r ¸`..`±..¸ ¸.`.-¸ ¸`..`±..¸ ±».: .:`.: `.... ....
..:`.: `.......¸ `«..:`.· .... . `«...· ...= .¸ ¸`..`±...¸ ·`....¸ ·`....
..- ¸`..`±.¸ ((
“Bahwas any a Ras ulullah r melak uk an s halat
bers ama merek a (para s ahabat) pada malam
dua puluh tiga (23), dua puluh lima (25), dan
dua puluh tujuh (27) dan dis ebutk an
bahwas any a beliau mengajak s halat k eluarga
dan is teri-is teriny a pada malam dua puluh tujuh
(27).”
In i men u n ju kka n ba h wa belia u s a n ga t
men eka n ka n da la m memba n gu n ka n mer eka pa da
ma la m-ma la m ya n g dih a r a pka n t u r u n La ila t u l Qa da r
di da la mn ya .

Ri sal ah Ramadhan

102
At h -Th a br a n i mer iwa ya t ka n da r i Ali t :
)) _.= r :· `¸. `«:`.· ±.`.`. .`... ¸=¸ _...¸ `¸. .-·¸ .· .`±.
:».:· `¸`.L`. .`..=¸ ((
“Bahwas any a Ras ulullah r membangunk an
k eluargany a pada s epuluh hari ak hir dari bulan
Ramadhan, dan s etiap anak k ecil maupun orang tua
y ang mampu melak uk an s halat.”
Da n da la m h a dit s s h a h ih dir iwa ya t ka n :
)) `_`..... »`..: ...:.¸ .L.. ` ¸`.L. _.= . _..:..`.. _...`..: v· ((
.:..¸ _¸.-.:· .·¸¸
“Bahwas any a Ras ulullah r mengetuk pintu
Fathimah dan Ali pada s uatu malam s eray a berk ata:
tidak k ah k alian bangun lalu mendirik an s halat?” (HR.
Al-Bu kh a r i da n Mu s lim).
Belia u ju ga memba n gu n ka n Ais ya h Ra dh iya lla h u
An h a pa da ma la m h a r i, bila t ela h s eles a i da r i
t a h a jju dn ya da n in gin mela ku ka n s h a la t wit ir .
Da n dir iwa ya t ka n a da n ya t a r gh ib (dor on ga n )
a ga r s a la h s eor a n g s u a mi-is t er i memba n gu n ka n ya n g
la in u n t u k mela ku ka n s h a la t , s er t a memer cikka n a ir
di wa ja h n ya (bila t ida k ba n gu n )
(49)
.
Da la m kit a b Al-Mu wa t h t h a ’ dis ebu t ka n den ga n
s a n a d s h a h ih ba h wa s a n ya Uma r t mela ku ka n s h a la t
ma la m s eper t i ya n g dikeh en da ki Alla h , s eh in gga
a pa bila s a mpa i pa da per t en ga h a n ma la m, ia
memba n gu n ka n kelu a r ga n ya u n t u k s h a la t da n

49
. Hadits riwayat Abu Daud dan lainnya, dengan sanad shahih.
Ri sal ah Ramadhan

103
men ga t a ka n kepa da mer eka : “Sh a la t ! Sh a la t ! “
kemu dia n memba ca a ya t in i:

“Dan perintahk anlah k epada k eluargamu
mendirik an s halat dan bers abarlah k amu dalam
mengerjak anny a.” (Th a h a : 132).
3. Ba h wa s a n ya Na bi r men gen ca n gka n ka in n ya .
Ma ks u dn ya belia u men ja u h ka n dir i da r i
men gga u li is t er i-is t er in ya . Dir iwa ya t ka n
ba h wa s a n ya belia u t ida k kemba li ke t empa t
t idu r n ya s eh in gga bu la n Ra ma dh a n ber la lu .
Da la m h a dit s An a s t dis ebu t ka n :
)) ...`.:· _..`.·¸ `«±·.. _.L¸ ((
“Dan beliau melipat tempat tidurny a dan
menjauhi is teri-is teriny a (tidak menggauli
merek a).”
Ra s u lu lla h r ber i’it ka f pa da ma la m s epu lu h
t er a kh ir bu la n Ra ma dh a n . Or a n g ya n g ber i’t ika f
t ida k diper ken a n ka n men deka t i (men gga u li)
is t er in ya ber da s a r ka n da lil da r i n a s h s er t a
ijma ’. Da n “men gen ca n gka n ka in ” dit a fs ir ka n
den ga n ber s u n ggu h -s u n ggu h da la m ber iba da h .
4. Men ga kh ir ka n ber bu ka h in gga wa kt u s a h u r .
Dir iwa ya t ka n da r i Ais ya h da n An a s
Ra dh iya lla h u An h u ma , ba h wa s a n ya Ra s u lu lla h
r pa da ma la m-ma la m s epu lu h a kh ir bu la n
Ra ma dh a n men ja dika n ma ka n ma la m
(ber bu ka n ya ) pa da wa kt u s a h u r .
Ri sal ah Ramadhan

104
Da la m h a dit s ma r fu ’ da r i Abu Sa ’id t , ia
ber ka t a :
)) ¸.....:· `¸......·.`.:. ¸......·.`. `_· .·¸· `.=........ ·`.:......·.`: v
.-...:· (( ·`.:.... . _.... .· _`...`.¸ .... `¸...·.`: ±..... )) . `¸..`.·
¸.....¸ `¸....`. .L`. `.....L`. `¸...: `±...`..· `¸...`.· `.=.... .`..= ` ±`....:
`¸.`..`.. ((
“Janganlah k alian meny ambung puas a. Jik a
s alah s eorang dari k amu ingin meny ambung
puas any a mak a hendak lah ia meny ambung
hingga wak tu s ahur s aja.” Merek a bertany a:
“Ses ungguhny a engk au meny ambungny a wahai
Ras ulullah?” beliau menjawab: “s es ungguhny a
ak u tidak s eperti k alian, s es ungguhny a pada
malam hari ada y ang memberik an mak an dan
minum untuk k u.” (HR. Al-bu kh a r i).
In i men u n ju kka n a pa ya n g dibu ka ka n Alla h
a t a s belia u da la m pu a s a n ya da n
kes en dir ia n n ya den ga n Tu h a n n ya , oleh s eba b
mu n a ja t da n dzikir n ya ya n g la h ir da r i
kelembu t a n da n kes u cia n belia u . Ka r en a it u la h
s eh in gga h a t in ya dipen u h i Al-Ma ’r ifa t u l
Ila h iya h (pen get a h u a n t en t a n g Tu h a n ) da n Al-
Min n a t u r Ra bba n iya h (a n u ger a h da r i Tu h a n )
s eh in gga men gen ya n gka n n ya da n t a k la gi
memer lu ka n ma ka n da n min u m.
5. Ma n di a n t a r a Ma gh r ib da n Is ya . Ibn u Abi Ha t im
mer iwa ya t ka n da r i Ais ya h Ra dh iya lla h u An h a :
Ri sal ah Ramadhan

105
)) .· `_`.`.¸ _.= r ·.... ....¸ ... _...¸ `¸. _.= · .·
¸`..... ¸..... .·¸ ......`.:· ......`-·¸ ¸....` .:· ....± `.`±... .:· ¸...-.
..± .:·¸ ..`.:· `¸.`.. ¸`...± .:· ((
“Ras ulullah r jik a bulan Ramadhan (s eperti
bias a) tidur dan bangun. Dan manak ala
memas uk i s epuluh hari terak hir beliau
mengencangk an k ainny a dan menjauhk an diri
dari (menggauli) is teri-is teriny a, s erta mandi
antara Maghrib dan Is y a’.”
Ibn u J a r ir Ra h ima h u lla h ber ka t a : mer eka
men yu ka i ma n di pa da s et ia p ma la m da r i ma la m-
ma la m s epu lu h h a r i t er a kh ir . Di a n t a r a mer eka a da
ya n g ma n di da n men ggu n a ka n wewa n gia n pa da
ma la m-ma la m ya n g pa lin g dih a r a pka n t u r u n La ila t u l
Qa da r .
Ka r en a it u , dia n ju r ka n pa da ma la m-ma la m ya n g
dih a r a pka n di da la mn ya t u r u n La ila t u l Qa da r u n t u k
member s ih ka n dir i, men ggu n a ka n wewa n gia n da n
ber h ia s den ga n ma n di (s ebelu mn ya ), da n ber pa ka ia n
ba gu s , s eper t i dia n ju r ka n h a l t er s ebu t pa da wa kt u
s h a la t ju m’a t da n h a r i-h a r i r a ya .
Da n t ida kla h s empu r n a ber h ia s s eca r a la h ir
t a n pa diba r en gi den ga n ber h ia s s eca r a ba t in . Ya kn i
den ga n kemba li kepa da Alla h , t a u ba t da n
men s u cika n dir i da r i dos a -dos a . Su n ggu h , ber h ia s
s eca r a la h ir s a ma s eka li t ida k ber gu n a , jika t er n ya t a
ba t in n ya r u s a k.
Alla h t ida k melih a t kepa da r u pa da n t u bu h mu ,
t et a pi Dia melih a t h a t i da n a ma lmu . Ka r en a it u ,
ba r a n gs ia pa men gh a da p kepa da Alla h , h en da kn ya ia
Ri sal ah Ramadhan

106
ber h ia s s eca r a la h ir iya h den ga n pa ka ia n , s eda n g
ba t in n ya den ga n t a kwa . Alla h t a 'a la ber fir ma n :

“Hai anak adam, s es ungguhny a Kami telah
menurunk an k epadamu pak aian untuk menutupi
auratmu dan pak aian indah untuk perhias an. Dan
pak aian tak wa itulah y ang paling baik .” (Al-A’r a f: 26).
6. I’t ika f. Da la m s h a h ih a in dis ebu t ka n , da r i
Ais ya h Ra dh iya lla h u An h a :
)) ¸....:· _· r ¸...- _.....¸ `¸... ...-·¸ .· .`±...:· `...=.` .. _...=
.· `....: ((
“Bahwas any a Nabi Shallallahu Alaihi Was allam
s enantias a beri’tik af pada s epuluh hari terak hir dari
Ramadhan, s ehingga Allah mewaf atk an beliau.”
Na bi r mela ku ka n I’t ika f pa da s epu lu h h a r i
t er a kh ir ya n g di da la mn ya dica r i La ila t u l Qa da r
u n t u k men gh en t ika n ber ba ga i kes ibu ka n n ya ,
men gos on gka n pikir a n n ya da n u n t u k men ga s in gka n
dir i demi ber mu n a ja t kepa da Tu h a n n ya , ber dzikir
da n ber do’a kepa da -Nya .
Ada pu n ma kn a da n h a kika t I’t ika f a da la h :
memu t u s ka n h u bu n ga n den ga n s egen a p ma kh lu k
u n t u k men ya mbu n g pen gh a mba a n kepa da Al-Kh a liq.
Men ga s in gka n dir i ya n g dis ya r i’a t ka n kepa da u ma t
in i ya it u den ga n I’t ika f di da la m ma s jid-ma s jid,
kh u s u s n ya pa da bu la n Ra ma dh a n , da n lebih kh u s u s
la gi pa da s epu lu h h a r i t er a kh ir bu la n Ra ma dh a n .
Seba ga ima n a ya n g t ela h dila ku ka n Na bi r .
Ri sal ah Ramadhan

107
Or a n g ya n g ber i’t ika f t ela h men gika t dir in ya
u n t u k t a a t kepa da Alla h , ber dzikir da n ber doa
kepa da -Nya , s er t a memu t u s ka n dir in ya da r i s ega la
h a l ya n g men yibu kka n dir i da r ipa da -Nya . Ia ber i’t ika f
den ga n h a t in ya kepa da Tu h a n n ya , da n den ga n
s es u a t u ya n g men deka t ka n h a t in ya kepa da -Nya . Ia
t ida k memiliki kein gin a n la in kecu a li Alla h da n r idh a -
Nya . Semoga Alla h member ika n t a u fik da n in a ya h -
Nya kepa da kit a
(50)
.


50
. Lihat Kitab Lathaiful Maarif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 196-203.
Ri sal ah Ramadhan

108

UMRAH DI BULAH RAMADHAN

Umr a h di bu la n Ra ma dh a n memiliki pa h a la ya n g
a ma t bes a r , ba h ka n s a ma den ga n pa h a la h a ji. Da la m
Sh a h ih n ya , ima m Al-Bu kh a r i mer iwa ya t ka n ,
ba h wa s a n ya Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) _.. `¸· -- `_.`.: _...¸ `¸. :.`.`. . .. -- `¸ ((
“Umrah di bulan Ramadhan meny amai haji, atau
beliau bers abda, haji bers amak u.”
Tet a pi wa jib diket a h u i, mes kipu n u mr a h di bu la n
Ra ma dh a n ber pa h a la men ya ma i h a ji, t et a pi ia t ida k
bis a men ggu gu r ka n kewa jiba n h a ji ba gi or a n g ya n g
wa jib u n t u k mela ku ka n n ya .
Demikia n pu la h a ln ya s h a la t di Ma s jidil Ha r a m
Ma kka h da n di Ma s jid Na ba wi Ma din ah pa h a la n ya
dilipa t ga n da ka n , s eba ga ima n a dis ebu t ka n da la m
h a dit s s h a h ih :
)) ¸. `.·.. ..`.. :». .:· `¸. `.`.- ·.. `_.-`.. `¸. :».
. v· .-.. :· .·. .· .-`.:· `¸ (( .·¸¸ ±¸ )) . `¸..· `«... (( .·¸¸
.:..¸ _¸.-.:·
“Shalat di mas jidk u ini lebih baik dari s eribu k ali
s halat di mas jid-mas jid lain, k ecuali Mas jidil Haram.”
Dalam riway at lain dis ebutk an: “Ses ungguhny a ia
lebih utama.” (HR. Al-Bu kh a r i, Mu s lim).
Ri sal ah Ramadhan

109

LAILATUL QADAR

Alla h t a a la befir ma n :“Ses ungguhny a Kami telah menurunk an (Al-
Qur’an) s aat Lailatul Qadar (malam k emuliaan). Dan
tahuk ah k amu apak ah Lailatul Qadar itu? Lailatul
Qadar itu lebih baik dari s eribu bulan. Pada malam itu
turun malaik at-malaik at dan malaik at Jibril dengan
iz in Tuhanny a untuk mengatur s egala urus an. Malam
itu (penuh) k es ejahteraan s ampai terbit f ajar.” ( Al-
Qa dr : 1-5).
Alla h member it a h u ka n ba h wa Dia men u r u n ka n
Al-Qu r ’a n pa da ma la m La ila t u l Qa da r , ya it u ma la m
ya n g pen u h keber ka h a n . Alla h t a 'a la ber fir ma n :

“Ses ungguhny a Kami menurunk an pad a s uatu
malam y ang diberk ahi.” (Ad-Du kh a n : 3).
Da n ma la m it u ber a da di bu la n Ra ma dh a n ,
s eba ga ima n a fir ma n Alla h Ta 'a la :

Ri sal ah Ramadhan

110
“Bulan Ramadhan, bulan y ang di dalamny a
diturunk an Al-Qur'an.” (Al-Ba qa r a h : 185).
Ibn u Abba s t ber ka t a : “Alla h men u r u n ka n Al-
Qu r 'a n u l Ka r im kes elu r u h a n n ya s eca r a s eka ligu s da r i
La u h ma h fu zdh ke Ba it u l Izza h (la n git per t a ma ) pa da
ma la m La ila t u l Qa da r . Kemu da n dit u r u n ka n s eca r a
ber a n gs u r -a n gs u r kepa da Ra s u lu lla h r s es u a i
den ga n kon t eks ber ba ga i per is t iwa s ela ma 32 t a h u n .”
Ma la m it u din a ma ka n La ila t u l Qa da r ka r en a n ila i
keu t a ma a n n ya di s is i Alla h Ta 'a la . J u ga , ka r en a pa da
s a a t it u dit en t u ka n a ja l, r ezki, da n la in n ya s ela ma
s a t u t a h u n , s eba ga ima n a Fir ma n Alla h :

“Pad a malam itu dijelas k an s egala urus an y ang
penuh hik mah.” (Ad-Du kh a n : 4).
Kemu dia n , Alla h ber fir ma n men gagu n gka n
kedu du ka n La ila t u l Qa da r ya n g Dia kh u s u s ka n
u n t u k men u r u n ka n Al-Qu r 'a n u l Ka r im:
“Dan tahuk ah k amu apak ah Lailatul Qadar
itu?
(51)
.
Sela n ju t n ya Alla h men jela s ka n n ila i keu t a ma a n
La ila t u l Qa da r den ga n fir ma n n ya :
“Lailatul Qad ar itu lebih baik d ari s eribu bulan.”
Ma ks u dn ya , ber iba da h di ma la m it u den ga n
ket a a t a n , s h a la t , memba ca , dzikir da n do’a s a ma
den ga n ber iba da h s ela ma s er ibu bu la n , pa da bu la n -
bu la n ya n g di da la mn ya t ida k a da La ila t u l Qa da r .
Da n s er ibu bu la n s a ma den ga n 83 t a h u n 4 bu la n .

51
. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 4/429.
Ri sal ah Ramadhan

111
La lu Alla h member it a h u ka n keu t a ma a n n ya ya n g
la in , ju ga ber ka h n ya ya n g melimpa h den ga n
ba n ya kn ya ma la ika t ya n g t u r u n di ma la m it u ,
t er ma s u k J ibr il Ala ih is s a la m. Mer eka t u r u n den ga n
memba wa s emu a per ka r a , keba ika n ma u pu n
kebu r u ka n ya n g mer u pa ka n ket en t u a n da n t a kdir
Alla h . Mer eka t u r u n den ga n per in t a h da r i Alla h .
Sela n ju t n ya , Alla h men a mba h ka n keu t a ma a n ma la m
t er s ebu t den ga n fir ma n n ya :
“Ma la m it u (pen u h ) kes eja h t er a a n s a mpa i t er bit
fa ja r .”
Ma ks u dn ya , ma la m it u a da la h ma la m
kes ela ma t a n da n keba ika n s elu r u h n ya , t a k
s edikit pu n a da kejeleka n di da la mn ya , s a mpa i t er bit
fa ja r . Di ma la m it u , pa r a ma la lika t –t er ma s u k
ma la ika t J ibr il- men gu ca pka n s a la m kepa da or a n g-
or a n g ber ima n .
Da la m h a dit s s h a h ih Ra s u lu lla h r men yebu t ka n
keu t a ma a n mela ku ka n qiya mu l la il di ma la m
t er s ebu t . Belia u ber s a bda :
)) «..`.. `¸.. ....: ... `«.: ... . ......`-·¸ ....`.· ¸`..:· :`.: ... `¸. ((
«.:. ¸...
“Barangs iapa melak uk an s halat malam pada s aat
Lailatul Qadar k arena iman dan mengharap pahala
Allah, nis cay a diampuni dos a-dos any a y ang telah
lalu.” (Ha dit s Mu t t a fa q a la ih ).
Ten t a n g wa kt u n ya , Ra s u lu lla h r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

112
)) _...¸ `¸. .-·¸ .· .`±.:· ¸. .`:.:· `¸. ¸`..:· :`.: ·`¸.-: ((
...,.¸ .:..¸ _¸.-.:· .·¸¸
“Carilah Lailatul Qadar pada (bilangan) ganjil dari
s epuluh hari terak hir bulan Ramadhan.” (HR. Al-
Bu kh a r i, mu s lim da n la in n ya ).
Ya n g dima ks u d den ga n ma la m-ma la m ga n jil
ya it u ma la m du a pu lu h s a t u , du a pu lu h t iga , du a
pu lu h lima , du a pu lu h t u ju h , da n ma la m du a pu lu h
s embila n .
Ada pu n qiya mu l la il di da la mn ya ya it u
men gh idu pka n ma la m t er s ebu t den ga n t a h a jju d,
s h a la t , memba ca Al-Qu r 'a n u l Ka r im, dzikir , doa ,
is t igh fa r da n t a u ba t kepa da Alla h Ta 'a la .
Ais ya h Ra dh iya lla h u An h a ber ka t a , a ku
ber t a n ya : “wa h a i Ra s u lu lla h , a pa pen da pa t mu jika
a ku men get a h u i La ila t u l Qa da r , a pa ya n g h a r u s a ku
u ca pka n di da la mn ya ?” belia u men ja wa b:
ka t a ka n la h :
)) `¸..`.. `.`..... .... .:· ...-`: ´..... ±...· ...`.::· (( _....¸ _....,:· .·¸¸ .
-.-. ¸.- ...-
“Ya Allah, s es ungguhny a Engk au Maha
Pengampun, Engk au mencintai pengampunan mak a
ampunilah ak u.” (HR. At -Tir midzi, ia ber ka t a , h a dit s
h a s a n s h a h ih ).
Pela ja r a n da r i s u r a t Al-Qa da r :
Ri sal ah Ramadhan

113
1. Keu t a ma a n Al-Qu r 'a n u l Ka r im s er t a ket in ggia n
n ila in ya , da n ba h wa ia dit u r u n ka n pa da s a a t
La ila t u l Qa da r .
2. Keu t a ma a n da n kea gu n ga n La ila t u l Qa da r , da n
ba h wa ia men ya ma i s er ibu bu la n ya n g t ida k
a da La ila t u l Qa da r di da la mn ya .
3. An ju r a n u n t u k men gis i kes empa t a n -
kes empa t a n ba ik s eper t i ma la m ya n g mu lia in i
den ga n ber ba ga i a ma l s h a leh .
J ika a n da t ela h men get a h u i keu t a ma a n -
keu t a ma a n ya n g a gu n g in i, da n ia t er ba t a s pa da
s epu lu h h a r i t er a kh ir bu la n Ra ma dh a n ma ka
s eyogya n ya a n da ber s ema n ga t da n ber s u n ggu h -
s u n ggu h pa da s et ia p ma la m da r i ma la m-ma la m
t er s ebu t , den ga n s h a la t , dzikir , doa , t a u ba t da n
is t igh fa r . Mu da h -mu da h a n den ga n demikia n a n da
men da pa t ka n La ila t u l Qa da r , s eh in gga a n da
ber ba h a gia , den ga n keba h a gia a n ya n g keka l ya n g
t ia da pen der it a a n la gi s et ela h n ya . Di ma la m-ma la m
t er s ebu t , h en da kn ya a n da ber doa den ga n doa -doa
u n t u k keba ika n du n ia da n a kh ir a t , di a n t a r a n ya :
`¸..:· _..`.` . `¸: `-:`.·¸ `_.`.· .` .. .`. ` _.:· `¸.`.. `¸: `-:`.· .`.::·
:... .· ¸..`-·¸ `_... .. ...`.:· `¸..:· `¸:.-· `¸: `-:`.·¸ `¸±. .. ..`..
-·¸ ±`.:· ¸.`-·¸ .`.- `¸= `¸. `¸: :... ¸ ..`.::· ..± `¸.= `¸. `¸:
`¸.`.. ` ...`.·¸ _»..· ¸`¸`.:· ¸. `¸: `·.`¸·¸ ¸..:· ¸. `¸...¸ `¸.`.·
`.`... .. ´¸- .. ¸`..·¸ `¸.· ...
“Ya Allah, perbaik i untuk k u agamak u y ang
merupak an penjaga urus ank u, dan perbaik ilah
Ri sal ah Ramadhan

114
untuk k u duniak u y ang di dalamny a adalah
k ehidupank u, dan perbaik ilah untuk k u ak hiratk u y ang
k epadany a ak u k embali, dan jadik anlah k ehidupan ini
menambah untuk k u dalam s etiap k ebaik an, dan
k ematian menghentik ank u dari s etiap k ejahatan. Ya
Allah, bebas k anlah ak u dari s ik s a api nerak a, dan
lapangk anlah untuk k u riz k i y ang halal, dan
palingk anlah daripadak u jin dan manus ia y ang f as ik ,
wahai Dz at y ang Hidup dan terus -menerus mengurus
mak hluk -Ny a.”
´¸- .. ¸..:· .· .. ...¸ ..- :.-.· `¸.¸ ..- ..`..:· `¸. ..:· ...¸
.·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... ..
“Wahai Tuhan k ami, berik anlah k epada k ami
k ebaik an di dunia dan k ebaik an di ak hirat dan
jagalah k ami dari s ik s a nerak a. Wahai Dz at y ang
Hidup lagi terus menerus mengurus mak hluk -Ny a,
wahai Dz at y ang memilik i k eagungan dan k emuliaan.”
...`.. .:·¸ ±..:..`.. .:·....¸ ±....`-¸ ±....-`.`. ±:...`.· `¸..`.· ...`.::·
. .`...:·¸ .`±.:· ¸:. ¸`...:·¸ ..`:· `¸= `¸. .».:·¸ .. `¸= `¸
.·..= .·¸ _»..· ·. ... `.`.... ... ´¸.- ... ¸..:· ¸. :.-.:·¸ ....

“Ya Allah, s es ungguhny a ak u memohon limpahan
rahmat-Mu, k etetapan ampunanmu, k eteguhan dalam
k ebenaran, dan mendapatk an s egala k ebajik an,
s elamat dari s egala dos a, k emenangan dengan
mendapat s urga, s erta s elamat dari nerak a. Wahai
Dz at y ang maha hidup dan terus menerus mengurus
Ri sal ah Ramadhan

115
mak hluk -Ny a, wahai Dz at y ang memilik i k eagungan
dan k emuliaan.”
....`.::· `....... L¸ `«.....·.-¸ `«....:·.-¸ ....`..· -`.:...... ±:....`.· `¸...`.·
`......¸ `«......».¸ `.....-·¸ `«...:¸·¸ `«....L..¸ ..`.....:· `¸.... `....-`¸· ....`.::·
`....`¸ :...-.· `¸... `...-`¸·¸ `¸.±..`-¸ ...`..:· `¸... `...-`¸·¸ `¸...`. . ¸`.... `¸.
.·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... .. ´¸- .. ±`...
“Ya Allah, ak u memohon k epada-Mu pintu-pintu
k ebajik an, k es udahan hidup denganny a s erta s egala
y ang menghimpunny a, s ecara lahir batin, di awal
maupun di ak hirny a, s ecara terang-terangan maupun
rahas ia. Ya Allah, k as ihilah k eteras ingank u di dunia
dan k as ihilah k engeriank u di dalam k ubur s erta
k as ihilah berdirik u di hadapan-Mu k elak di ak hirat.
Wahai Dz at y ang maha hidup, y ang memilik i
k eagungan dan k emuliaan.”
· `¸`.· .`.::· ¸..:·¸ ... .:·¸ ¸..:·¸ _.¡· ±:.`.
“Ya Allah, s es ungguhny a ak u memohon k epada-
Mu petunjuk , k etak waan, af aaf (pemeliharaan dari
s egala y ang tidak baik ), s erta k ecuk upan.”
`¸`.. `.`... .. .:· .-`: ´... ±.· .`.::·
“Ya Allah, s es ungguhny a Engk au Maha
Pengampun, mencintai pengampunan mak a ampunilah
ak u.”
`¸: `-:`.·¸ ¸`.. .`.L `¸... ¸:· `¸.:=: ». .`-`¸· ±..`-¸ .`.::·
±`.· v· «:· v `«:= `¸..±
Ri sal ah Ramadhan

116
“Ya Allah, ak u mengharap rahmat-Mu mak a
janganlah Engk au pik ulk an bebank u k epada dirik u
s endiri mes k i hany a s ek ejap mata, dan perbaik ilah
k eadaank u s eluruhny a, tidak ada Tuhan y ang berhak
dis embah s elain Engk au.”
`...- `¸... ....`.-·¸ ....:= ¸`...`. .· `¸... ......... `¸...`-· ...`.::· ..`....:· _
:.-.·¸
“Ya Allah, jadik anlah k ebaik an s ebagai ak hir dari
s emuan urus an k ami, dan s elamatk anlah k ami dari
k ehinaan dunia dan s ik s a ak hirat.”
· ·. ... `.`.... ... ´¸.- ... `.`..:.:· `·`....:· ±`.· ±.· ... `¸..: ...¸ _»..
.·.= .·¸
“Ya Tuhan k ami, terimalah permohonan k ami,
s es ungguhny a Engk au Maha mendengar lagi maha
mengetahui, wahai Dz at y ang maha hidup, y ang
memilik i k eagungan dan k emuliaan.”
.:.¸ «.`-.¸ «:· ¸:.¸ ..-`. ¸:. .· ¸:.¸
“Semoga s halawat dan s alam dilimpahk an
k epada Nabi Muhammad, s egenap k eluarga dan para
s ahabatny a.”

Ri sal ah Ramadhan

117

TAUBAT DAN ISTIGHFAR

A. Aya t -a ya t t e n t a n g t a u ba t :
Alla h Ta 'a la ber fir ma n :


“Katak anlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku y ang
melampaui batas terhad ap diri merek a s endiri,
janganlan k amu berputus as a d ari rahmat Allah.
Ses ungguhny a Allah mengampuni dos a-dos a
s emuany a. Ses ungguhny a Dialah y ang maha
pengampun lagi Maha peny ay ang.” (Az-Zu ma r : 53).

“Dan barangs iapa mengerjak an k ejahatan d an
menganiay a diriny a s endiri, k emudian ia memohon
ampunan k epad a Allah, nis cay a ia mendapati Allah
Maha pengampun lagi Maha Peny ay ang.” (An -Nis a ’:
110).

“Dan Dialah y ang menerima taubat dari hamba-
hamba-Ny a dan memaaf k an k es alahan-k es alahan
dan mengetahui apa y ang k amu k erjak an.” (As y-
s yu u r a : 25).
Ri sal ah Ramadhan

118


“Orang-orang y ang mengerjak an k ejahatan
k emudian bertaubat s es udah itu dan beriman;
s es ungguhny a Tuhan k amu, s es udah taubat y ang
dis ertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi
Maha Peny ay ang.” (Al-A’r a f: 153).

“Dan bertaubatlah k amu s ek alian k epada Allah,
w ahai orang-orang y ang beriman s upay a k amu
beruntung.” (An -Nu r : 31).

“Mak a mengapa merek a tid ak bertaubat k epad a
Allah d an memohon ampun k epad aNy a? Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Peny ay ang.” (Al-Ma ida h :
74).


“Tidak k ah merek a mengetahui, bahwas any a
Allah menerima taubat dari hamba-Ny a dan menerima
z ak at, dan bahwas any a Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Peny ay ang.” (At -Ta u ba h : 104).
Ri sal ah Ramadhan

119


“Hai orang-orang y ang beriman, bertaubatlah
k alian k epada Allah dengan taubat y ang s emurni-
murniny a, mudah-mudahan Tuhanmu ak an
menghapus k es alahan-k es alahanmu dan
memas uk k an k amu k e dalam s urga y ang mengalir di
bawahny a s ungai-s ungai.” (At -Ta h r im: 8).

“Dan s es ungguhny a Ak u Maha Pengampun bagi
orang y ang bertaubat, beramal s haleh k emudian tetap
di jalan y ang benar.” (Th a a h a : 82).
“Dan (juga) orang-orang y ang apabila
mengerjak an perbuatan k eji atau menganiay a diri
s endiri, merek a ingat ak an Allah, lalu memohon
ampun terhadap dos a-dos a merek a dan s iapa lagi
y ang dapat mengampuni dos a s elain daripada Allah?
Dan merek a tidak menerus k an perbuatan k ejiny a itu,
s edang merek a mengetahui. Merek a itu balas anny a
ialah ampunan dari Tuhan merek a dan s urga y ang
Ri sal ah Ramadhan

120
mengalir di dalamny a s ungai-s ungai, s edang merek a
k ek al di dalamny a, dan itulah s ebaik -baik pahala
orang-orang y ang beramal.” (Ali-Imr a n : 135-136).
Fir ma n Alla h Ta 'a la : “mer eka in ga t Alla h ”
ma ks u dn ya mer eka in ga t kea gu n ga n Alla h , in ga t
a ka n per in t a h da n la r a n ga n -Nya , ja n ji da n a n ca ma n -
Nya , pa h a la da n s iks a -Nya , s eh in gga mer eka s eger a
memoh on a mpu n kepa da Alla h da n mer eka
men get a h u i ba h wa s a n ya t ida k a da ya n g da pa t
men a ga mpu n i dos a -dos a s ela in da r ipa da Alla h .
Da n fir ma n Alla h Ta 'a la : “Da n mer eka t ida k
men er u s ka n per bu a t a n keji it u ” ya kn i mer eka t ida k
t et a p mela ku ka n n ya pa da h a l mer eka men get a h u i h a l
it u dila r a n g, da n ba h wa a mpu n a n Alla h ba gi or a n g
ya n g ber t a u ba t da r ipa da n ya .
Da la m h a dit s dis ebu t ka n :
)) ¸`..`.... .`...:· `¸... .... `_·¸ ..`....`.· ¸.. ....· ... :... (( ....· .·¸¸
.,....: ± ,..= ¸..· «...-¸ ¸·....:·¸ _...,:·¸ .¸.·. ...·¸ ¸.:..
..- · ¸ .·
“Tidak lah dianggap melanjutk an perbuatan k eji
orang y ang memohon ampun, mes k ipun dalam s ehari
ia ulangi s ebany ak 70 k ali.” (HR. Abu Ya ’la , Abu
Da u d, At -Tir midzi da n Al Ba zza r da la m mu s n a dn ya ,
Ibn u Ka t s ir men ga t a ka n : h a dis h a s a n ; t a fs ir Ibn u
Ka t s ir , 1/ 408.

B. Ha dit s -h a dit s t e n t a n g t a u ba t :
1. Ra s u lu lla h r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

121
)) `¸... `.`...`:· `¸`..... `.`¸`..`....`.·¸ .· ¸..:· ·`...`.`.`: ` ¸....:· .....·..
.. :.. .`..:· : (( .:.. .·¸¸
“Wahai s ek alian manus ia, bertaubatlah k epada
Allah dan memohonlah ampun k epada-Ny a,
s es ungguhny a ak u bertaubat dalam s ehari
s ebany ak 100 k ali.” (HR. Mu s lim).
Demikia n la h kea da a n Ra s u lu lla h r , pa da h a l
belia u t ela h dia mpu n i dos a -dos a n ya , ba ik ya n g
la lu ma u pu n ya n g a ka n da t a n g. Tet a pi
Ra s u lu lla h r a da la h h a mba ya n g pa n da i
ber s yu ku r , pen didik ya n g bija ks a n a , pen ga s ih
da n pen ya ya n g. Semoga s h a la wa t da n s a la m
ya n g s empu r n a dilimpa h ka n kepa da belia u .
2. Abu Mu s a t mer iwa ya t ka n da r i Ra s u lu lla h r :
)) · `¸.. `.... ±`.`..¸ ¸...:· `.`¸.`. .`.`..: ¸`.::.. `... ±`.`.. .· _
....`.. `¸. ` ¸`.±:· ·:L: ¸.- ¸`.::· `.`¸.`. .`.`..: ¸...:· ((
“Ses ungguhny a Allah membentangk an tangan-
Ny a pada malam hari agar bertaubat orang
y ang berbuat jahat di s iang hari dan Dia
membentangk an tangan-Ny a pada s iang hari
agar bertaubat orang y ang berbuat jahat di
malam hari, s ehingga matahari terbit dari barat
(Kiamat).” (HR. Mu s lim).
3. Ra s u lu lla h t ber s a bda :
)) : `_· ¸`.. ..: `¸. «.`.:. .· ..: ....`.. `¸. ` ¸`.±:· ·:L ((
.:.. .·¸¸
Ri sal ah Ramadhan

122
“Barangs iapa bertaubat s ebelum matahari terbit
dari barat nis cay a Allah menerima taubatny a.”
(HR. Mu s lim).
Seba b jika ma t a h a r i t ela h t er bit da r i ba r a t
ma ka pin t u t a u ba t s er t a mer t a dit u t u p.
Demikia n pu la t ida k a da gu n a n ya t a u ba t
s es eor a n g ket ika h en da k men in gga l du n ia .
Alla h ber fir ma n :


“Dan tidak lah taubat itu diterima Allah dari
orang-orang y ang mengerjak an k ejahatan (y ang)
hingga apabila datang ajal k epada s es eorang di
antara merek a, (barulah) ia mengatak an:
“s es ungguhny a ak u bertaubat s ek arang.” (An -
Nis a a ’: 18).
4. Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) `..`..`. `.:.. .`..:· .`.: `¸... .· _· (( _..,:· .·¸¸
“Ses ungguhny a Allah menerima taubat
s es eorang hamba, s elama ny awany a belum
s ampai di k erongk ongan.” (HR. At -Tir midzi, da n
ia men gh a s a n ka n n ya ).
Ka r en a it u s et ia p mu s lim wa jib ber t a u ba t
kepa da Alla h da r i s ega la dos a da n ma ks ia t di
s et ia p wa kt u da n kes empa t a n s ebelu m a ja l
men da da k men jempu t n ya s eh in gga ia t a k la gi
memiliki kes empa t a n , la lu ba r u men yes a l,
mer a t a pi a t a s kelen ga h a n n ya . J ika dia or a n g
Ri sal ah Ramadhan

123
ba ik, ma ka dia men yes a l men ga pa dia t ida k
memper ba n ya k keba ika n n ya , da n jika dia
or a n g ja h a t ma ka ia men yes a l men ga pa ia t ida k
ber t a u ba t , memoh on a mpu n da n kemba li
kepa da Alla h .
5. Da r i Ibn u Abba s t , ia ber ka t a , Ra s u lu lla h r
ber s a bda :
)) `¸..¸ ..-.. ... `¸.= `¸.. `«.: .· ¸. .- ¸..`...`. v· ..: `¸.
`....`-. v `..`.- `¸.. `«..¸¸¸ ..-.`-. ¸`.. . `¸= (( ...· .·¸¸
.¸·.
“Barangs iapa s enantias a beris tighf ar, nis cay a
Allah menjadik an untuk s etiap k es edihanny a
k elapangan dan untuk s etiap k es empitanny a
jalan k eluar, dan ak an diberi-Ny a rez ek i dari
arah y ang tiada dis angk a-s angk a.” (HR. Abu
Da u d)
(52)
.
Ima m Al-Au za ’i dit a n ya : “ba ga ima n a ca r a
ber is t igh fa r ?” belia u men ja wa b: “Hen da kn ya
men ga t a ka n : “As t a gh fir u lla h , a s t a gh fir u lla h .”
Ar t in ya , a ku memoh on a mpu n a n kepa da Alla h .
6. An a s t mer iwa ya t ka n , a ku men den ga r Na bi r
ber s a bda , Alla h ber fir ma n :
¸:... .: .· _.... . ] `¸.:`...-¸¸ `¸.:`.... . .... ±...· ..· ¸..`.· ....
`±..:. `..: ..· ¸`.· .. `¸:..· v¸ ±`.. _.= .. ¸:. ±: `±`...
... `¸:...· v¸ ±.: `±`... `¸.:`..`..`.· .` : ....:· _... ±`.`.`.`.

52
. Lihat kitab Lathaiful Maarif, oleh Ibnu Rajab hlm, 172-178.
Ri sal ah Ramadhan

124
..`.· v `¸....`..: ...` : .....L- ¸`¸.· .·..... `¸....`.:· `...: ±...· . .· ¸
:..`.. ...·... ±`.`.:.: ..`.± `¸. ±.`±`: [ (( _..,:· .·¸¸
“Allah Ta’ala berf irman: “Wahai anak Adam,
s es ungguhny a jik a engk au memohon dan
mengharap k epada-Ku, nis cay a Ak u ampuni
dos a-dos amu y ang lalu dan ak u tidak peduli.
Wahai anak Adam, s eandainy a dos a-dos amu
s ampai k e awan langit, k emudian engk au
memohon ampun k epada-Ku nis cay a Ak u
mengampunimu dan Ak u tidak peduli. Wahai
anak Adam, s es ungguhny a jik a engk au datang
k epada-Ku dengan dos a-dos a s epenuh bumi
dan k amu menemui-Ku dalam k eadaan tidak
meny ek utuk an-Ku dengan s es uatupun, nis cay a
Ak u datangk an utuk mu ampunan s epenuh bumi
pula.” (HR. At -Tir midzi, ia ber ka t a : h a dit s in i
h a s a n ).
Da la m h a dit s di a t a s dis ebu t ka n t iga s eba b
men da pa t ka n a mpu n a n :
1. Ber doa den ga n pen u h h a r a p.
2. Ber is t igh fa r , ya it u memoh on a mpu n a n kepa da
Alla h .
3. Mer ea lis a s ika n t a u h id, da n memu r n ika n n ya
da r i ber ba ga i ben t u k s yir ik, bid’a h da n
kema ks ia t a n . Ha dit s di a t a s ju ga men u n ju kka n
lu a s n ya r a h ma t Alla h , a mpu n a n , keba ika n da n
a n u ger a h -Nya ya n g ba n ya k.


Ri sal ah Ramadhan

125

SYARAT-SYARAT TAUBAT

Ta u ba t da r i s ega la dos a h u ku mn ya a da la h wa jib.
J ika ma ks ia t it u t er ja di a n t a r a h a mba den ga n Alla h ,
t ida k ber ka it a n den ga n h a k ma n u s ia ma ka a da t iga
s ya r a t t a u ba t :
1. Hen da kn ya ia men in gga lka n ma ks ia t t er s ebu t .
2. Men yes a li a t a s per bu a t a n n ya .
3. Ber n ia t t egu h u n t u k t ida k men gu la n gi
per bu a t a n t er s ebu t s ela ma -la ma n ya .
Apa bila s a la h s a t u s ya r a t in i t ida k t er pen u h i,
ma ka t a u ba t n ya t ida k s a h .
Ada pu n jika ma ks ia t it u ber ka it a n den ga n h a k
ma n u s ia ma ka t a u ba t it u dit er ima den ga n empa t
s ya r a t . Ya kn i ket iga s ya r a t di mu ka , da n ya n g ke
empa t h en da kn ya ia men yeles a ika n h a k ya n g
ber s a n gku t a n . J ika ber u pa h a r t a a t a u s ejen is n ya ,
ma ka ia h a r u s men gemba lika n n ya . J ika ber u pa h a d
(h u ku ma n ) a t a s t u du h a n a t a u s ejen is n ya ma ka
h en da kn ya h a d it u dit u n a ika n a t a u ia memin t a ma a f
kepa da n ya . J ika ber u pa gh iba h (men ggu n jin g) ma ka
ia h a r u s memoh on ma a f.
Da n ia wa jib memin t a a mpu n kepa da Alla h da r i
s ega la dos a . J ika ia ber t a u ba t da r i s ega la dos a , ma ka
t a u ba t it u dit er ima di s is i Alla h , da n dos a -dos a n ya
ya n g la in ma s ih t et a p a da . Ba n ya k s eka li da lil-da lil
Al-Qu r ’a n , s u n n a h , da n ijma ’ ya n g men u n ju kka n
wa jibn ya mela ku ka n t a u ba t . Da n da lil-da lil ya n g
dima ks u d t ela h kit a u r a ika n di mu ka . Alla h men yer u
kit a u n t u k ber t a u ba t da n ber is t igh fa r , Ia men ja n jika n
Ri sal ah Ramadhan

126
u n t u k men ga mpu n i da n men er ima t a u ba t kit a .
Mer a h ma t i kit a ma n a ka la kit a ber t a u ba t kepa da -Nya
s er t a men ga mpu n i dos a -dos a kit a , da n s u n ggu h Alla h
t ida k men gin gka r i ja n ji-Nya .
Ya Alla h , t er ima la h t a u ba t ka mi, s es u n ggu h n ya
En gka u Ma h a pen er ima t a u ba t la gi Ma h a Pen ya ya n g.
Semoga s h a la wa t da n s a la m s en a n t ia s a
dilimpa h ka n kepa da Na bi Mu h a mma d, kelu a r ga da n
pa r a s a h a ba t n ya . Amin .
Ri sal ah Ramadhan

127


BERPISAH DENGAN RAMADHAN

Dis ebu t ka n da la m s h a h ih a in s ebu a h h a dit s ya n g
dir iwa ya t ka n oleh Abu Hu r a ia r a h t , ba h wa
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) «..`.. `¸.. ....: ... `«.: ... . ......`-·¸ .....`.· _....¸ .... `¸. ((
...¸ )) . .-.: ..¸ ((
“Barangs iapa puas a bulan Ramadhan k arena
iman dan mengharap pahala dari Allah, nis cay a
diampuni dos a-dos any a y ang telah lalu.” Dan dalam
mus nad Imam Ahmad juga s anad has an dis ebutk an:
“dan dos any a y ang k emudian.”
)) «..`.. `¸.. ....: ... `«.: ... . ......`-·¸ .....`.· ¸`...:· .:`.: .... `¸.
¸ ....`.· _...¸ ... `¸.¸ «..`.. `¸.. ....: ... `«.: ... .....`-· (( .·¸¸
¸:..:· )) . .-.: ..¸ «.`. . `¸. ...: .. `«: ... ((
“Barangs iapa mendirik an s halat pada malam
Lailatul Qadar, k arena iman dan mengharap pahala
dari Allah, nis cay a diampuni dos a-dos any a y ang telah
lalu, dan barangs iapa mendirik an s halat malam di
bulan Ramadhan k arena iman dan mengharap pahala
dari Allah, nis cay a diampuni dos a-dos any a y ang telah
lalu.” An-Nas a’i menambahk an: “diampuni dos any a,
baik y ang telah lalu mapun y ang datang belak angan.”
Ibn u Hibba n da n Al-Ba ih a qi mer iwa ya t ka n da r i
Abu Sa ’id, ba h wa Ra s u lu lla h r ber s a bda :
Ri sal ah Ramadhan

128
)) ±.-... `_· `«: `¸..`.. ... ±.-:¸ `..`¸`.`- ...¸ _...¸ ... `¸.
`«:`.. .. ..= `«`.. ((
“Barangs iapa berpuas a di bulan Ramadhan dan
mengetahui batas -batas ny a (k etentuan-k etentuanny a)
s erta memelihara hal-hal y ang harus dijaga, mak a
dihapus dos any a y ang telah lalu.”
Ampu n a n dos a t er ga n t u n g pa da t er ja ga n ya
s es u a t u ya n g h a r u s dija ga s eper t i mela ks a n a ka n
kewa jiba n -kewa jiba n da n men in gga lka n s ega la ya n g
h a r a m. Ma yor it a s u la ma ber pen da pa t ba h wa
a mpu n a n dos a t er s ebu t h a n ya ber la ku pa da dos a -
dos a kecil, h a l it u ber da s a r ka n h a dit s r iwa ya t
mu s lim, ba h wa s a n ya Na bi r ber s a bda :
)) _.....¸ ¸..:· _.....¸¸ .. .`..· ¸..:· .. .`..·¸ `¸..`..· ` ±·.:...:·
`.:..=:· ±..`.`-· · .· ¸`..`.. ..: `±·..=`. ((
“Shalat lima wak tu, Juma’at s ampai dengan
Jum’at berik utny a dan Ramadhan s ampai Ramadhan
berik utny a adalah penghapus dos a y ang terjadi di
antara wak tu-wak tu ters ebut, s elama dos a-dos a bes ar
ditinggalk an.”
Ha dit s in i memiliki du a kon ot a s i:
Per t a ma :Ba h wa s a n ya pen gh a pu s a n dos a it u
t er ja di den ga n s ya r a t men gh in da r i da n
men ja u h i dos a -dos a bes a r .
Kedu a :Ha l it u dima ks u dka n ba h wa kewa jiba n -
kewa jiba n t er s ebu t h a n ya men gh a pu s dos a -
dos a kecil. Seda n gka n ju mh u r u la ma
ber pen da pa t , ba h wa h a l it u h a r u s dis er t a i
Ri sal ah Ramadhan

129
den ga n t a u ba t n a s u h a (t a u ba t ya n g s emu r n i-
mu r n in ya ).
Ha dit s Abu Hu r a ir a h di a t a s men u n ju kka n
ba h wa t iga fa kt or in i ya kn i, pu a s a , s h a la t ma la m di
bu la n Ra ma dh a n da n s h a la t pa da ma la m La ila t u l
Qa da r , ma s in g-ma s in g da pa t men gh a pu s dos a ya n g
t ela h la mpa u , den ga n s ya r a t men in gga lka n s ega la
ben t u k dos a bes a r .
Dos a bes a r a da la h s es u a t u ya n g men ga n du n g
h u ku ma n t er t en t u di du n ia a t a u a n ca ma n ker a s di
a kh ir a t ; s eper t i zin a , men cu r i, min u m a r a k,
mela ku ka n pr a kt ek r iba , du r h a ka t er h a da p or a n g
t u a , memu t u s ka n t a li kelu a r ga da n mema ka n h a r t a
a n a k ya t im s eca r a zh a lim da n s emen a -men a .
Da la m fir ma n -Nya , Alla h Ta 'a la men ja min or a n g-
or a n g ya n g men ja u h i dos a bes a r a ka n dia mpu n i
s emu a dos a kecil mer eka .


“Jik a k amu menjauhi dos a-dos a bes ar di antara
dos a-dos a y ang k amu dilarang mengerjak anny a,
nis cay a Kami hapus k es alahan-k es alahanmu (dos a-
dos a k ecilmu) dan Kami memas uk k an k e tempat y ang
mulia (s urga).” (An -Nis a ’: 31).
Ba r a n gs ia pa ya n g mela ks a n a ka n pu a s a da n
a ma l keba jika n la in n ya s eca r a s empu r n a , ma ka ia
t er ma s u k h a mba pilih a n . Ba r a n gs ia pa ya n g cu r a n g
da la m mela ks a n a ka n n ya , ma ka n er a ka Wa il pa n t a s
u n t u kn ya . J ika n er a ka Wa il diper u n t u kka n ba gi
Ri sal ah Ramadhan

130
or a n g ya n g men gu r a n gi t a ka r a n di du n ia , a pa t a h la gi
den ga n men gu r a n gi t a ka r a n a ga ma .
Ket a h u ila h ba h wa pa r a s a la fu s s h a lih
ber s u n ggu h -s u n ggu h da la m men gopt ima lka n s emu a
peker ja a n n ya , la n t a s memper h a t ika n da n
memen t in gka n dit er ima n ya a ma l t er s ebu t da n s a n ga t
kh a wa t ir jika dit ola k. Mer eka it u la h or a n g-or a n g ya n g
diga n ja r s es u a i den ga n per bu a t a n mer eka s eda n gka n
h a t in ya s ela lu gemet a r (ka r en a t a ku t s iks a
Tu h a n n ya ).
Mer eka it u lebih memen t in gka n a s pek
dit er ima n ya a ma l da r ipa da ben t u k a ma l it u s en dir i,
men gen a i h a l in i Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Ses ungguhny a Allah hany a menerima (k urban)
dari orang-orang y ang bertak wa.” (Al-Ma ida h : 27).
Oleh ka r en a it u mer eka ber doa (memoh on
kepa da Alla h ) s ela ma 6 (en a m) bu la n a ga r
diper t emu ka n la gi den ga n bu la n Ra ma dh a n ,
kemu dia n ber doa la gi s ela ma 6 (en a m) bu la n
ber iku t n ya a ga r s emu a a ma ln ya dit er ima .
Ba n ya k s eka li s eba b-s eba b dida pa t n ya a mpu n a n
di bu la n Ra ma dh a n . Oleh ka r en a it u ba r a n gs ia pa
ya n g t ida k men da pa t ka n a mpu n a n t er s ebu t , ma ka
s a n ga t la h mer u gi. Na bi r ber s a bda :
“Jibril mendatangik u s eray a berk ata:
“Barangs iapa y ang mendapati bulan Ramadhan,
lantas tidak mendapatk an ampunan, k emudian mati
mak a ia mas uk nerak a, s erta dijauhk an Allah dari
rahmat-Ny a.” Jibril berk ata lagi: “Ucapk an amin”,
Ri sal ah Ramadhan

131
mak a k uucapk an, Amiin.” (HR. Ibn u Hibba n da n Ibn u
Kh u za ima h ).
Ket a h u ila h s a u da r a ku , ba h wa s a n ya pu a s a di
bu la n Ra ma dh a n , mela ks a n a ka n s h a la t di ma la m
h a r in ya da n pa da ma la m La ila t u l Qa da r , ber s edeka h ,
memba ca Al-Qu r ’a n , ba n ya k ber zikir da n ber doa s er t a
moh on a mpu n da la m bu la n mu lia in i mer u pa ka n
s eba b diber ika n n ya a mpu n a n , jika t ida k a da s es u a t u
ya n g men ja di pen gh a la n g, s eper t i men in gga lka n
kewa jiba n a t a u pu n mela n gga r s es u a t u ya n g
dih a r a mka n . Apa bila s eor a n g mu s lim mela ku ka n
ber ba ga i fa kt or ya n g membu a t n ya men da pa t
a mpu n a n da n t ida k s es u a t u pu n ya n g men ja di
pen gh a la n g ba gin ya , ma ka opt imis la h u n t u k
men da pa t ka n a mpu n a n . Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Dan s es ungguhny a Ak u Maha Pengampun bagi
orang y ang bertaubat, beriman dan beramal s haleh,
k emudian tetap di jalan y ang benar.” (Th a h a : 82).
Ya kn i t er u s mela ku ka n h a l-h a l ya n g men ja di
s eba b dida pa t ka n n ya a mpu n a n h in gga dia ma t i.
Ya it u keima n a n ya n g ben a r , a ma l s h a leh ya n g
dila ku ka n s ema t a -ma t a ka r en a Alla h , s es u a i den ga n
t u n t u n a n Su n n a h da n s en a n t ia s a da la m kea da a n
demikia n h in gga ma t i.
Alla h Ta 'a la ber ifir ma n :

“Dan s embahlah Tuhanmu s ampai datang
k epadamu apa y ang diy ak ini (ajal).” (Al-Hijr : 99).
Ri sal ah Ramadhan

132
Di s in i Alla h t ida k men ja dika n ba t a s a n wa kt u
ba gi a ma la n s eor a n g mu ’min s ela in kema t ia n .
J ika keber a da a n a mpu n a n da n pembeba s a n da r i
a pi n er a ka it u t er ga n t u n g kepa da pu a s a Ra ma dh a n
da n pela ks a n a a n s h a la t di da la mn ya , ma ka di ka la
h a r i r a ya t iba , Alla h memer in t a h ka n h a mba -Nya a ga r
ber t a kbir da n ber s yu ku r a t a s s ega la n i’ma t ya n g t ela h
dia n u ger a h ka n kepa da mer eka , s eper t i kemu da h a n
da la m pela ks a n a a n iba da h pu a s a , s h a la t di ma la m
h a r in ya , per t olon ga n -Nya t er h a da p mer eka da la m
mela ks a n a ka n pu a s a t er s ebu t , a mpu n a n -Nya a t a s
s ega la dos a da n pembeba s a n da r i a pi n er a ka . Ma ka
s u da h s ela ya kn ya ba gi mer eka u t n u k memper ba n ya k
dzikir . Ta kbir da n ber s yu ku r kepa da Tu h a n n ya s er t a
s ela la u ber t a kwa kepa da -Nya den ga n s eben a r -ben a r
ket a kwa a n . Alla h Ta 'a la ber fir ma n :


“Dan hendak lah k amu mencuk upk an
bilanganny a dan hendak lah k amu mengagungk an
Allah atas petunjuk -Ny a y ang diberik an k epadamu
s upay a k amu bers y uk ur.” (Al-Ba qa r a h : 185).
Wa h a i pa r a pen dos a demikia n pu la h a ln ya kit a
s emu a , ja n ga n la h ka mu ber pu t u s a s a da r i r a h ma t
Alla h , ka r en a per bu a t a n -per bu a t a n jelekmu .
Ala n gka h ba n ya k or a n g s eper t imu ya n g dibeba s ka n
da r i n er a ka da la m bu la n in i, ber pr a s a n gka ba ikla h
kepa da Tu h a n mu da n ber t a u ba t la h a t a s s ega la
dos a mu , ka r en a s es u n ggu h n ya Alla h t ida k a ka n
membin a s a ka n s es eor a n g mela in ka n ia ya n g
Ri sal ah Ramadhan

133
membin a s a ka n dir in ya s en dir i. Alla h Ta 'a la
ber fir ma n :


“Katak anlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku y ang
melampaui batas terhadap diri merek a s endiri,
janganlah k amu berputus as a dari rahmat Allah.
Ses ungguhny a Dialah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Peny ay ang.” (Az-Zu ma r : 53).
Seba ikn ya pu a s a Ra ma dh a n dia kh ir i den ga n
is t igh fa r (per moh on a n a mpu n ), ka r en a is t igh fa r
mer u pa ka n pen u t u p s ega la a ma l keba jika n ; s eper t i
s h a la t , h a ji da n s h a la t ma la m. J ika ma jlis t er s ebu t
mer u pa ka n t empa t ber dzikir ma ka is t igh fa r a da la h
pen gu ku h ba gin ya , n a mu n jika ma jlis t er s ebu t
t empa t per ma in a n ma ka is t igh fa r ber fu n gs i s eba ga i
pelebu r da n pen gh a pu s dos a
(53)
.


53
. Lihat kitab Latahaiful Ma’arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 220-228.
Ri sal ah Ramadhan

134
PERINGATAN

Seba gia n or a n g a pa bila da t a n g bu la n Ra ma dh a n ,
mer eka ber t a u ba t , men dir ika n s h a la t da n
mela ks a n a ka n iba da h pu a s a . Na mu n jika Ra ma dh a n
ber la lu mer eka kemba li men in gga lka n s h a la t da n
mela ku ka n per bu a t a n ma ks ia t . Mer eka in ila h
s ebu r u k-bu r u k ma n u s ia , ka r en a mer eka t ida k
men gen a l Alla h kecu a li di bu la n Ra ma dh a n s a ja .
Tida kka h mer eka t a h u ba h wa pemilik bu la n -bu la n
it u a da la h s a t u , ber ba ga i ben t u k kema ks ia t a n a da la h
h a r a m di s et ia p wa kt u da n Alla h Ma h a Men get a h u i
s et ia p ger a k-ger a k mer eka di ma n a s a ja da n ka pa n
s a ja . Ma ka s eba ikn ya mer eka cepa t -cepa t ber t a u ba t
n a s u h a , ya kn i den ga n men in gga lka n ber ba ga i ben t u k
kema ks ia t a n , men da t a n g, s eh in gga t a u ba t n ya
dit er ima Alla h da n dia mpu n i s ega la dos a n ya . Alla h
Ta 'a la ber fir ma n :

“Dan bertaubatlah k amu s ek alian k epada Allah,
hai orang-orang y ang beriman s upay a k amu
beruntung.” (An -Nu r : 31).
Da n da la m a ya t la in Alla h Ta 'a la ber fir ma n :


“Hai orang-orang y ang beriman, bertaubatlah
k epada Allah dengan taubat y ang s emurni-murniny a,
mudah-mudahan Tuhan k amu ak an menghapus
Ri sal ah Ramadhan

135
k es alahan-k es alahan dan memas uk k an k amu k e
dalam s urga y ang mengalir di bawahny a s ungai-
s ungai.” (At -Ta h r im: 8).
Ba r a n gs ia pa moh on a mpu n a n kepa da Alla h
den ga n lis a n n ya n a mu n h a t in ya t et a p t er pa u t den ga n
kema ks ia t a n da n ber t eka d u n t u k kemba li
mela ku ka n n ya s elepa s Ra ma dh a n , la lu ia ben a r -
ben a r mela ks a n a ka n n ia t n ya t er s ebu t , ma ka
pu a s a n ya t er t ola k da n t ida k dit er ima .
Aku moh on a mpu n kepa da Alla h da n ber t a u ba t
kepa da -Nya , Dza t ya n g t ia da Tu h a n ya n g h a k kecu a li
Dia , Ya n g Ma h a Hidu p da n ber dir i s en dir i. Tu h a n ku ,
a mpu n ila h dos a ku da n t er ima la h t a u ba t ku , ka r en a
s es u n ggu h n ya h a n ya En gka u la h Ya n g Ma h a
men er ima t a u ba t da n Ma h a pen ya ya n g. Ya Alla h , a ku
t ela h ber bu a t ba n ya k keza lima n t er h a da p dir iku
s en dir i da n t ia da ya n g da pa t men ga mpu n i dos a
mela in ka n En gka u , ma ka a mpu n ila h a ku den ga n
a mpu n a n da r i s is imu da n r a h ma t ila h a ku ,
s es u n ggu h n ya En gka u Ma h a Pen ga mpu n da n Ma h a
Pen ya ya n g. Semoga s h a la wa t da n s a la m s ela lu
dilimpa h ka n kepa da Na bi Mu h a mma d, s egen a p
kelu a r ga da n pa r a s a h a ba t belia u .

CATATAN PENTING
1. Pa da bu la n Ra ma dh a n t ida k s edikit or a n g ya n g
membu a t ber ba ga i va r ia s i pa da men u ma ka n a n
da n min u ma n mer eka . Wa la u pu n h a l it u
diper boleh ka n , t et a pi t ida k diben a r ka n is r a f
(ber lebih -lebih a n ) da n mela mpa u i ba t a s , ju s t r u
s eh a r u s n ya a da la h men yeder h a n a ka n
Ri sal ah Ramadhan

136
ma ka n a n da n min u ma n . Alla h Ta 'a la
ber fir ma n :


“Mak an dan minumlah dan janganlah berbuat
is raf (berlebih-lebihan), s es ungguhny a Allah
tidak meny uk ai orang-orang y ang berbuat is raf .”
(Al-A’r a f: 31).
Aya t in i t er ma s u k da s a r ilmu kedokt er a n .
Seba gia n or a n g-or a n g s a la f ber komen t a r : “Alla h
men gkla s ifika s ika n s elu r u h ilmu kedokt er a n
h a n ya da la m s et en ga h a ya t ”, la n t a s
memba ca ka n a ya t in i
(54)
.
Aya t in i men ga n ju r ka n ma ka n da n min u m ya n g
mer u pa ka n pen opa n g u t a ma ba gi
kela n gs u n ga n h idu p s es eor a n g, kemu dia n
mela r a n g ber lebih -lebih a n da la m h a l t er s ebu t
ka r en a da pa t memba h a ya ka n t u bu h .
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) .:`. -. v¸ .·..`.· ..`. . `¸.. ` ¸..:¸ `¸.:·¸ `..`±·¸ `¸=
(( _¸.-.:· «.:.¸ ..·¸ .¸·. ..· «-.-·
“Mak an, minum, berpak aian dan bers edek ahlah
tanpa dis ertai dengan berlebih-lebihan dan
k es ombongan.” (HR. Abu Da u d da n Ah ma d,
Bu kh a r i mer iwa ya t ka n n ya s eca r a mu ’a lla q).
Ra s u lu lla h r ber s a bda :

54
. Lihat tafsir Ibnu Katsir, 2/210.
Ri sal ah Ramadhan

137
)) ..· ¸..`.· .`...-. «...L. `¸... ·...± .....¸ . .· `¸..`.· ...:. ....
«.... .L: `...:`.. .:.-. v _...= `_.... `«.:.`. ¸..`..`. ` ±...`..:
«.....: `...:` :¸ «.·.±..: `...:` :¸ (( ·¸¸ ¸:.....:·¸ ....· ......· .
_..,:·¸ «-.. ¸.·¸ _..¸ . .....· ·...¸ ¸..- ...-
..:= .L:· _... ·..- ¸.·
“Tiada tempat y ang lebih buruk , y ang dipenuhi
anak adam dari perutny a, cuk uplah bagi merek a
beberapa s uap y ang dapat menopang tulang
punggungny a (peny ambung hidupny a), jik a hal
itu tidak bis a dihindari mak a mas ing-mas ing
s epertiga bagian untuk mak ananny a, minumny a
dan naf as ny a.” (HR. Ah ma d, Na s a ’i, Ibn u Ma ja h
dn At -Tir midzi, belia u ber ka t a : Ha dit s in i
h a s a n , da n h a dit s in i mer u pa ka n da s a r u t a ma
ba gi ilmu kedokt er a n )
(55)
.
Ma lik bin Din a r r a h ima h u lla h ber ka t a : “Tida k
pa n t a s ba gi s eor a n g mu kmin men ja dika n
per u t n ya s eba ga i t u ju a n u t a ma , da n n a fs u
s ya h wa t men gen da lika n dir in ya .”
Su fya n At s -Ts a u r i r a h ima h u lla h ber ka t a : “J ika
a n da men gh en da ki ba da n s eh a t da n t idu r
s edikit , ma ka ma ka n la h s edikit s a ja .”
Da r i Abu Hu r a ir a h t , Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) `.=.`..L`. `¸.. `¸.:· `±·..±:· .=`.:. ` ..-· .. ..`-· _·
_.¡· ±».`.¸ `.=-`¸`..¸ (( ..· ....· .·¸¸

55
. Lihat Al-Majmu’atul Jalilah, hlm. 452.
Ri sal ah Ramadhan

138
“Sungguh, s es uatu y ang paling ak u
k hawatirk an menimpa k amu s ek alian adalah
naf s u y ang menggebu dalam perut dan
k emaluanmu s erta hal-hal y ang dapat
meny es atk an hawa naf s u.” (HR. Ah ma d).
Ket a h u ila h , ba h wa da mpa k t er in ga n a kiba t
ber lebih -lebih a n da la m ma ka n da n min u m
a da la h ba n ya k t idu r da n ma la s mela ks a n a ka n
s h a la t t a r a wih s er t a memba ca Al-Qu r ’a n , ba ik
di wa kt u ma la m a t a u di s ia n g h a r i.
Ba r a n gs ia pa ya n g ba n ya k ma ka n da n min u m,
ma ka a ka n ba n ya k t idu r n ya s eh in gga t ida k
s edikit ker u gia n ya n g men impa n ya . Ka r en a ia
t ela h men yia -n yia ka n det ik-det ik Ra ma dh a n
ya n g mu lia da n s a n ga t ber h a r ga ya n g t ida k
da pa t diga n t ika n den ga n wa kt u la in s er t a t ida k
a da ya n g men ya ma in ya . Ket a h u ila h ba h wa
wa kt u mu t er ba t a s da n det a k n a fa s mu
t er h it u n g r a pi, s eda n gka n dir imu n a n t i a ka n
dimin t a per t a n ggu n g ja wa ba n a t a s wa kt u mu ,
da n ka mu a ka n diga n ja r a t a s per bu a t a n ya n g
ka mu la ku ka n di da la mn ya . Ma ka ja n ga n la h
s eka li-ka li ka mu men yia -n yia ka n n ya t a n pa
a ma l per bu a t a n da n ja n ga n ka mu bia r ka n
u mu r mu per gi per cu ma , t er u t a ma pa da bu la n
da n mu s im ya n g mu lia da n a gu n g in i.
2. J ika diper h a t ika n ba n ya k ma n u s ia ya n g
men gh a bis ka n s ia n g h a r i di bu la n Ra ma dh a n
h a n ya u n t u k t idu r men den gku r , s emen t a r a
ma la mn ya mer eka h a bis ka n u n t u k n gobr ol da n
ber ma in -ma in , s eh in gga mer eka t ida k
mer a s a ka n pu a s a s edikit pu n ba h ka n t ida k
s edikit ya n g men in gga lka n s h a la t ber ja ma a h -
Ri sal ah Ramadhan

139
s emoga Alla h member i pet u n ju k mer eka -. Ha l
in i men ga n du n g ba h a ya da n ker u gia n ya n g
s a n ga t bes a r ba gi mer eka , ka r en a Ra ma dh a n
a da la h mu s im s ega la iba da h s eper t i
mela ks a n a ka n s h a la t , pu a s a , memba ca Al-
Qu r ’a n , dzikir , ber doa da n moh on a mpu n a n .
Ra ma dh a n mer u pa ka n bila n ga n h a r i, ya n g
ber la lu den ga n cepa t da n men ja di s a ks i
ket a a t a n ba gi or a n g-or a n g ya n g t a a t , s eka ligu s
s eba ga i s a ks i ba gi pa r a t u ka n g ma ks ia t a t a s
s emu a per bu a t a n ma ks ia t n ya .
Seyogya n ya s et ia p mu s lim s ela lu
mema n fa a t ka n wa kt u n ya da la m h a l-h a l ya n g
ber gu n a , ja n ga n la h memper ba n ya k ma ka n di
ma la m h a r i da n t idu r di s ia n g h a r i, ja n ga n pu la
men yia -n yia ka n s edikit pu n wa kt u n ya t a n pa
ber bu a t a ma l s h a leh a t a u men deka t ka n dir i
kepa da Tu h a n n ya .
Dir iwa ya t ka n da r i Ha s a n Al-Ba s r i
Ra h ima h u lla h , ba h wa s a n ya ia ber ka t a :
“s es u n ggu h n ya Alla h Ta 'a la men ja dika n bu la n
Ra ma dh a n s eba ga i s a a t u n t u k ber lomba -lomba
da la m a ma l keba jika n da n ber s a in g da la m
mela ku ka n a ma l s h a leh . Ma ka s u a t u ka u m
men da h u lu i la in n ya da n mer eka men a n g,
s eda n gka n ya n g la in t er la mba t da n mer eka pu n
kecewa .”
Ket a h u ila h ba h wa s ia n g da n ma la m h a r i it u
mer u pa ka n gu da n g ba gi ma n u s ia ya n g s a r a t
den ga n s impa n a n a ma l ba ik a t a u bu r u kn ya .
Kela k pa da h a r i Kia ma t a ka n dibu ka gu da n g in i
u n t u k diper lih a t ka n da n dis er a h ka n kepa da
pemilikn ya . Or a n g-or a n g ya n g ber t a kwa a ka n
Ri sal ah Ramadhan

140
men da pa t i s impa n a n mer eka ber u pa
pen gh a r ga a n da n kemu lia a n , s eda n gka n or a n g-
or a n g pen dos a ya n g men yia -n yia ka n wa kt u n ya
a ka n men da pa t ka n ker u gia n da n pen yes a la n .
3. Seba gia n or a n g ma la h ber ga da n g s epa n ja n g
ma la m, ya n g h a l t er s ebu t h a n ya memba wa
da mpa k n ega t if, ba ik ber u pa obr ola n kos on g,
per ma in a n ya n g t ida k a da ma n fa a t n ya a t a u pu n
kelu yu r a n di ja la n a n . Mer eka ma ka n s a h u r di
per t en ga h a n ma la m da n t er t idu r s eh in gga t ida k
mela ks a n a ka n s h a la t s u bu h ber ja ma a h . Da la m
h a l in i ba n ya k h a l-h a l ya n g dila r a n g, di
a n t a r a n ya :
a . Ber ga da n g t a n pa ma n fa a t , pa da h a l
Ra s u lu lla h r s a n ga t memben ci t idu r
s ebelu m s h a la t is ya da n ber bica r a
s es u da h n ya , kecu a li da la m h a l-h a l ya n g
ba ik, s eba ga ima n a dis ebu t ka n da la m h a dit s
r iwa ya t Ibn u Ma s ’u d:
)) ...`. `¸· ¸....`.: v· ...... v .... (( .....· .......· .·¸¸
«... ¸L...:· ...¸¸
“Tidak diperk enank an bercak ap-cak ap di
malam hari k ecuali bagi orang y ang s edang
mengerjak an s halat atau s edang bepergian.”
(HR. Ah ma d, As -Su yu t h i men a n da in ya
s eba ga i h a dit s h a s a n ).
b. Ter s ia -s ia ka n n ya wa kt u ya n g a ma t ma h a l di
bu la n Ra ma dh a n den ga n per cu ma , pa da h a l
ma n u s ia a ka n mer u gi s eka li da r i s et ia p
wa kt u n ya ya n g ber la lu t a n pa diis i den ga n
dzikir s edikit pu n kepa da Alla h .
Ri sal ah Ramadhan

141
c. Men da h u lu ka n s a h u r s ebelu m s a a t ya n g
dia n ju r ka n da n dis u n n a h ka n ya kn i di a kh ir
ma la m s ebelu m fa ja r .
d. Da n mu s iba h t er bes a r a da la h ia t er t idu r
h in gga men in gga lka n s h a la t s u bu h t epa t
pa da wa kt u n ya den ga n ber ja ma a h , pa da h a l
pa h a la n ya s eba n din g den ga n mela ks a n a ka n
s h a la t s epa r u h ma la m ba h ka n s ema la m
s u n t u k, s eba ga ima n a dis ebu t ka n da la m
h a dit s r iwa ya t Us ma n t ba h wa s a n ya
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) .`.... ..... ......=. .....- `¸... ..±.. .:· ¸:... `¸...
¸:... ......=. .....- `¸... -`. ...:· ¸:... `¸...¸ ¸..`.::·
`«:= ¸`.::· (( .:.. .·¸¸
“Barangs iapa mendirik an s halat is y a
berjamaah mak a ia bagaik an melak s anak an
s halat s eparuh malam, dan barangs iapa
s halat s hubuh berjamaah, mak a ia bagaik an
s halat s emalam s untuk .” (HR. Mu s lim).
Oleh ka r en a it u , mer eka ya n g men ga kh ir ka n
s h a la t da n ber ma la s -ma la s a n da la m
mela ks a n a ka n n ya s er t a men gh a la n gi dir in ya
s en dir i da r i keu t a ma a n da n pa h a la s h a la t
ber ja ma a h ya n g a gu n g ber a r t i memiliki s ifa t -
s ifa t or a n g mu n a fik.
Alla h Ta 'a la ber fir ma n :
Ri sal ah Ramadhan

142


“Ses ungguhny a orang-orang munaf ik itu menipu
Allah, dan Allah ak an membalas merek a. Dan apabila
merek a mendirik an s halat merek a mendirik anny a
dengan malas .” (An -Nis a ’: 142).
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) ..`-.:· :»..¸ ..± .:· :». ¸`..... :· ¸:. :».:· ¸.`:· _· `..:¸
`.:¸ ..`.`.:.: ...`.. .. _`.`.:` .. ·.`.- (( .:..¸ _¸.-.:· .·¸¸
Ses ungguhny a s halat y ang terberat bagi orang-
orang munaf ik adalah s halat is y a’ dan s halat s hubuh,
jik a merek a mengetahui pahalany a nis cay a merek a
mendatanginy a k endatipun dengan merangk ak .” (HR.
Bu kh a r i da n Mu s lim).
Ma ka s u da h s ela ya kn ya –t er u t a ma di bu la n
Ra ma dh a n - s et ia p mu s lim s eger a t idu r s et ela h
mela ks a n a ka n s h a la t t a r a wih . La lu s ecepa t n ya
ba n gu n di a kh ir ma la m, kemdu dia n s h a la t ma la m
da n men yibu kka n dir i den ga n dizikir , doa , is t igh fa r
da n t a u ba t s ebelu m da n s eu s a i s a h u r h in gga s h a la t
fa ja r . Tet a pi lebih u t a ma la gi jika ia h a bis ka n ma la m
h a r in ya den ga n memba ca da n mempela ja r i Al-
Qu r ’a n u l Ka r im, s eba ga ima n a ya n g t ela h dila ku ka n
Ra s u lu lla h r ber s a ma jibr il u .
Alla h Ta 'a la memu ji da n men ya n ju n g or a n g-
or a n g ya n g memoh on a mpu n a n di a kh ir ma la m,
s eba ga ima n a da la m fir ma n n ya :
Ri sal ah Ramadhan

143

“Merek a s edik it s ek ali tidur di malam hari, dan di
ak hir-ak hir malam merek a memohon ampunan k epada
Allah.” (Adz-Dza r iya a t : 17-18).
Ra s u lu lla h r ber s a bda :
)) ¸....: .....¸ `_..`.. ¸`...- ..`....:· ......:· ¸..:· ..:`.: `¸.= `¸... ¸:... .:¸ ±
`¸... `«..: `.`.-...`... `¸.`.`.`.... `¸... `_`...... ...-.· ¸..`.::· ` ...:` : ¸...`..
`..`-.:· ·:L. ¸.- `«: .. ... `¸.`..`..`.. `¸. `«.L`... `¸.:.`.. (( .·¸¸
:.. .
“Allah ta'ala turun k e langit dunia s etiap malam
s ewak tu malam tinggal s epertiga bagian ak hir, lantas
berf irman: barangs iapa berdoa ak an Ak u k abulk an.
Barangs iapa memohon pas ti Ak u perk enank an.
Barangs iapa minta ampun nis cay a Ak u
mengampuniny a, hingga terbit f ajar.” (HR. Mu s lim).
Ma ka s u da h s epa n t a s n ya ba gi s et ia p mu s lim –
ya n g s ela lu men gh a r a p r a h ma t Tu h a n n ya da n t a ku t
t er h a da p s iks a -Nya - mema n fa a t ka n kes empa t a n
pen t in g in i, den ga n ber doa da n memoh on a mpu n
kepa da Alla h u n t u k dir in ya , kedu a or a n g t u a n ya ,
a n a k-a n a kn ya , s egen a p ka u m mu s limin da n pa r a
pen gu a s a n ya . Memoh on a mpu n da n ber t a u ba t
kepa da Alla h di s et ia p ma la m bu la n Ra ma dh a n da n
di s et ia p s a a t da r i u mu r n ya ya n g t er ba t a s s ebelu m
ma u t men jempu t , a ma l per bu a t a n t er pu t u s da n
pen yes a la n ber kepa n ja n ga n .
Alla h Ta 'a la ber fir ma n :
Ri sal ah Ramadhan

144

“Dan bertaubatlah k alian s emua k epada Allah
wahai orang-orang y ang beriman s upay a k alian
beruntung.” (An -Nu r : 31).
Ya Alla h , t er ima la h t a u ba t ka mi, s es u n ggu h n ya
En gka u Ma h a Pen er ima t a u ba t da n Ma h a Pen ya ya n g.
Semoga s h a la wa t da n s a la m s ela lu dilimpa h ka n
ke h a r iba a n Na bi Mu h a mma d, s egen a p kelu a r ga da n
pa r a s a h a ba t n ya .
Ri sal ah Ramadhan

145

FATWA-FATWA PENTING

A. FATWA RASULULLAH r SEPUTAR PUASA:
• Seor a n g s a h a ba t ber t a n ya kepa da belia u :
“Wa h a i Ra s u lu lla h , s a ya lu pa s eh in gga ma ka n
da n min u m, pa da h a l s a ya s eda n g ber pu a s a .”
Belia u men ja wa b:“Alla h t ela h member imu
ma ka n da n min u m.” (HR. Abu Da u d).
Da n da la m r iwa ya t Ad-Da r u qu t h n i den ga n
s a n a d s h a h ih dis ebu t ka n :“Sempu r n a ka n
pu a s a mu da n ka mu t ida k wa jib
men gqa dh a ’n ya , s es u n ggu h n ya Alla h t ela h
member i ma ka n da n min u m.”
Per is t iwa it u t er ja di pa da h a r i per t a ma bu la n
Ra ma dh a n .
• Per n a h ju ga belia u dit a n ya t en t a n g ben a n g
pu t ih da n h it a m, ja wa b belia u :
)) ¸`.::· ` .·..¸ ¸...:· ` ¸... .`. (( ¸:...:· ..=.
“Yaitu terangny a s iang dan gelapny a malam.”
(HR. An -Na s a ’i).
• Seor a n g s a h a ba t ber t a n ya : “Sa ya men da pa t i
s h a la t s u bu h da la m kea da a n ju n u b, la lu s a ya
ber pu a s a , ba ga ima n a h u ku mn ya ?
J a wa b belia u :
) ) `.`.`... `.`.`- ..·¸ :».:· `¸.=¸`.`: ..·¸ ((
Ri sal ah Ramadhan

146
“Ak u juga pernah mendapati s ubuh dalam
k eadaan junub, lantas ak u berpuas a.” Ia
berk ata: “Engk au tidak s eperti k ami wahai
Ras ulullah, k arena Allah telah mengampuni
s emua dos amu baik y ang lalu ataupun y ang
k emudian. Ras ulullah r menjawab:
)) ... `.=.:`.·¸ «:: `.=.±`-· _`.=· `_· .`-`¸.: `¸`.· .·¸
¸.`:· (( .:.. ..=.
“Demi Allah, s ungguh ak u berharap agar ak u
menjadi orang y ang paling tak ut k epada Allah
dan paling tahu ak an s es uatu y ang membawa
k epada tak wa.” (HR. Mu s lim).
• Belia u per n a h dit a n ya t en t a n g pu a s a di
per ja la n a n , ma ka belia u meja wa b:
)) ±`.L.· ±`.± `_·¸ ±`.`. ±`.± `_· (( .:.. ..=.
“Jik a k amu menghendak i, berpuas alah, atau
berbuk alah.” (HR. Mu s lim).
• Ha mza h bin 'Amr per n a h ber t a n ya : wa h a i
Ra s u lu lla h , s a ya ma mpu ber pu a s a da la m
per ja la n a n , a pa ka h s a ya ber dos a ? Belia u
men ja wa b:
)) `_· ....-· `¸....¸ `¸....-. .. ....-· `¸..... .· ....`-`¸ ¸....
«`.:. -..`- ». .`.` .. (( .:.. ..=.
“Ia adalah ruk hs ha (k eringanan) dari Allah,
barangs iapa mengambilny a baik baginy a dan
barangs iapa lebih s uk a berpuas a mak a ia
tidak berdos a. (HR. Mu s lim).
Ri sal ah Ramadhan

147
• Sewa kt u dit a n ya t en t a n g men gqa dh a ’ pu a s a
den ga n t ida k ber t u r u t -t u r u t , belia u
men ja wa b:
)) ±.`.·¸· ±.`.:· ±.:. ¸.... `¸.`. . `.=..-· ¸.:. _...= `..:
`_· ¸.-· .... :..... ±.:. `¸.=. `..:· ¸`...`¸`.:·¸ ..`¸`.:·
..`..¸ ..`.. (( ¸.- .....·¸ _L.¸·.:· ..=.
“Hal itu k embali k epada dirimu (tergantung
k emampuanmu), bagaimana pendapatmu jik a
s alah s eorang diantara k amu mempuny ai
tanggungan hutang lalu mencicilny a dengan
s atu dirham dua dirham, tidak k ah itu
merupak an bentuk perlunas an? Allah Maha
Pemaaf dan Maha pengampun.” (HR. Ad-
Da r u qu t h n i).
• Ket ika dit a n ya oleh s eor a n g wa n it a : “Wa h a i
Ra s u lu lla h , ibu s a ya t ela h men in gga l
s eda n gka n ia ber h u t a n g pu a s a n a dza r ,
boleh ka h s a ya ber pu a s a u n t u kn ya ? Belia u
men ja wa b:
)) _`...`. _..=· «`..`..... `¸.`. . ±.`.· ¸.:. _..= `..: ±`.·¸·
:...`.. ±:. (( ±.:.. . _... .... )) . ±..· ¸.. ¸..... ((
«.:. ¸...
“Bagaimana pendapatmu jik a ibumu memilik i
tanggungan hutang lantas k amu lunas i,
buk ank ah itu membuat lunas hutangny a? Ia
berk ata: Benar, Ras ulullah r bers abda:
Ri sal ah Ramadhan

148
“Puas alah untuk ibumu.” (Ha dit s Mu t t a fa q
Ala ih )
(56)
.

B. SEBAGIAN FATWA IBNU TAIMIYAH.
• Belia u dit a n ya t en t a n g h u ku m ber ku mu r da n
mema s u kka n a ir ke r on gga h idu n g (is t in s ya q),
ber s iwa k, men cicipi ma ka n a n , mu n t a h ,
kelu a r da r a h memin ya ki r a mbu t da n
mema ka i cela k ba gi s es eor a n g ya n g s eda n g
ber pu a s a :
J a wa ba n belia u : a da pu n ber ku mu r da n
mema s u kka n a ir ke r on gga h idu n g a da la h
dis ya r i’a t ka n , h a l in i s es u a i den ga n
kes epa ka t a n pa r a u la ma . Na bi r da n pa r a
s a h a ba t n ya ju ga mela ku ka n h a l it u , t et a pi
belia u ber ka t a kepa da Al-La qiit bin Sh a bir a h :

)) ..:.... _`...=: `_· v· ¸.±..`..`. v· `¸... ` ·:....¸ (( «..-.-·
«-.. ¸.·¸ ¸:...:·¸ _..,:·¸ .¸·. ..·
“Berlebih-lebihanlah k amu dalam menghirup
air k e hidung k ecuali jik a k amu s edang
berpuas a.” (HR. Abu Da u d, At -Tir midzi, Na s a ’I
da n Ibn u Ma ja h s er t a dis h a h ih ka n oleh Ibn u
Kh u za ima h )
Na bi r t ida k mela r a n g is t in s ya q ba gi or a n g
ya n g ber pu a s a , t et a pi h a n ya mela r a n g
ber lebih -lebih a n da la m pela ks a n a a n n ya s a ja .

56
. Lihat I’lamul muwaqqi’in An Rabbil Alamin, oleh Ibnul qayyim, 4/266-267.
Ri sal ah Ramadhan

149
Seda n gka n ber s iwa k a da la h boleh , t et a pi
s et ela h za wa l (ma t a h a r i con don g ke ba r a t )
h u ku m ma kr u h n ya diper s elis ih ka n , a da du a
pen da pa t da la m ma s a la h in i da n kedu a n ya
dir iwa ya t ka n da r i Ima m Ah ma d, n a mu n t ida k
a da da lil s ya r ’i ya n g men u n ju kka n
ma kr u h n ya , ya n g da pa t men ggu gu r ka n
keu mu ma n da lil boleh n ya ber s iwa k.
Men cicipi ma ka n a n h u ku mn ya ma kr u h jika
t a n pa keper lu a n ya n g mema ks a , t a pi t ida k
memba t a lka n pu a s a . Ada pu n jika s a n ga t
per lu , ma ka h a l it u ba ga ika n ber ku mu r , da n
boleh h u ku mn ya .
Ada pu n men gen a i h u ku m mu n t a h , jika
mema n g dis en ga ja da n dibu a t -bu a t ma ka
ba t a l pu a s a n ya , t et a pi jika da t a n g den ga n
s en dir in ya t ida k memba t a lka n . Seda n gka n
mema ka i min ya k r a mbu t jela s t ida k
memba t a lka n pu a s a .
Men gen a i h u ku m kelu a r da r a h ya n g t a k da pa t
dih in da r s eper t i da r a h is t ih a dh a h , lu ka -lu ka ,
mimis a n (kelu a r da r a h da r i h idu n g) da n la in
s eba ga in ya a da la h t ida k memba t a lka n pu a s a ,
t et a pi kelu a r n ya da r a h h a id da n n ifa s
memba t a lka n pu a s a s es u a i den ga n
kes epa ka t a n u la ma .
Ada pu n men gen a ka n cela k ya n g t embu s
s a mpa i ke ot a k, ma ka Ima m Ah ma d da n
Ma lik ber pen da pa t : h a l it u memba t a lka n
pu a s a s eper t i min ya k wa n gi, t et a pi Ima m Abu
Ri sal ah Ramadhan

150
Ha n ifa h da n Sya fi’i ber pen da pa t : h a l it u t ida k
memba t a lka n
(57)
. Wa lla h u a ’la m.
Ibn u Ta imiya h men a mba h ka n da la m “Al-
Ikh t iya r a t ”: “Pu a s a s es eor a n g t ida k ba t a l
s eba b men gen a ka n cela k, s u n t ik, za t ca ir
ya n g dit et es ka n di s a lu r a n a ir ken cin g,
men goba t i lu ka ya n g t embu s s a mpa i ke ot a k
da n lu ka t ika ma n ya n g t embu s ke da la m
r on gga t u bu h . In i a da la h pen da pa t s eba gia n
u la ma
(58)
.

C. SEBAGIAN FATWA SYAIKH ABDURRAHMAN
NASIR AS-SA’DI
• Belia u dit a n ya t en t a n g or a n g ya n g men in gga l
s ebelu m melu n a s i pu a s a wa jibn ya , ba ga ima n a
h u ku mn ya ?
J a wa ba n belia u : “J ika ia men in gga l s ebelu m
memba ya r pu a s a wa jibn ya , s eper t i or a n g ya n g
men in gga l da la m kea da a n ber h u t a n g pu a s a
Ra ma dh a n , kemu dia n diber ika n kepa da n ya
kes eh a t a n , n a mu n dia belu m s empa t
men u n a ika n n ya , ma ka wa jib ba gin ya
member i ma ka n kepa da s eor a n g mis kin s et ia p
h a r i s es u a i den ga n ju mla h pu a s a ya n g ia
t in gga lka n . Men u r u t Ibn u Ta imiya h , jika
pu a s a n ya diwa kili ma ka s a h h u ku mn ya , h a l
in i ku a t s u mber h u ku mn ya .
Kon dis i kedu a : ia men in gga l s ebelu m da pa t
men u n a ika n t a n ggu n ga n h u t a n gn ya s eper t i

57
. Lihat Majmu’ fatawa, oleh Ibnu Taimiyah, 25/266-267.
58
. Lihat Al-Ikhtiyaratul fiqhiyah, hlm. 108.
Ri sal ah Ramadhan

151
s a kit di bu la n Ra ma dh a n da n ma t i
diper t en ga h a n n ya , s eda n gka n ia t ida k
ber pu a s a ka r en a s a kit t er s ebu t a t a u ba h ka n
s a kit n ya ber la n gs u n g t er u s h in gga a ja ln ya
t iba . Ha l in i t ida k men ja dika n n ya wa jib
memba ya r ka ffa r a t mes kipu n kema t ia n n ya
s et ela h r en t a n g wa kt u ya n g cu ku p la ma ,
ka r en a ia t ida k gega ba h da n mela la ika n n ya ,
demikia n pu la ia t ida k men in gga lka n n ya
kecu a li a da n ya u dzu r s ya r ’i
(59)
.
Da r i Ais ya h t , ba h wa s a n ya Na bi r ber s a bda :
)) :.¸ ±.. `¸. `«.:¸ `«`.. ... `.... «`. (( «.:. ¸...
“Barangs iapa meninggal dunia s edang ia
puny a tanggungan puas a, mak a waliny a boleh
berpuas a menggantik anny a.” (Mu t t a fa q Ala ih ).
Ha dit s in i men u n ju kka n a n ju r a n pu a s a
kepa da or a n g ya n g ma s ih h idu p u n yu k s i
ma yit , da n ba h wa s a n ya jika s es eor a n g
men in gga l da la m kea da a n memiliki h u t a n g
pu a s a , ma ka boleh diga n t ika n oleh wa lin ya .
Ima m Na wa wi ber ka t a : Pa r a u la ma ber beda
pen da pa t t en t a n g ma yit ya n g memiliki
t a n ggu n ga n pu a s a wa jib; s eper t i pu a s a
r a ma dh a n , qa dh a ’, da n n a dza r a t a u pu n ya n g
la in . Apa ka h wa jib diqa dh a ’ u n t u kn ya ?
Da la m ma s a la h in i Ima m Sya fi’i memiliki du a
pen da pa t , ya n g ma s yh u r a da la h : t ida k wa jib
diga n t i pu a s a n ya , s eba b pu a s a pen gga n t i
u n t u k s i ma yit pa da a s a ln ya t ida k s a h .

59
. Lihat Al Irsyadu Ila Ma’rifatil Ahkam, hlm. 85-86.
Ri sal ah Ramadhan

152
Ada pu n pen da pa t kedu a : Dis u n n a h ka n ba gi
wa lin ya u n t u k ber pu a s a s eba ga i pen gga n t i
ba gi s i ma yit , h in gga s i ma yit t er beba s da r i
t a n ggu n ga n n ya da n t ida k u s a h memba ya r
ka ffa r a h (member i ma ka n or a n g mis kin s es u a i
den ga n bila n ga n pu a s a ya n g dit in gga lka n n ya ).
Pen da pa t in ila h ya n g ben a r da n t er ba ik
men u r u t keya kin a n ka mi. Da n pen da pa t
in ipu n diben a r ka n oleh pa r a pen ela a h
ma dzh a b ka mi –ya n g men gh impu n da n
men ya t u ka n dis iplin ilmu fiqih da n h a dit s -
ber da s a r ka n h a dit s -h a dit s s h a h ih di a t a s
(60)
.
Wa lla h u a ’la m.

D. BEBERAPA FATWA ULAMA NEJ ED (ARAB
SAUDI)
• Sya ikh Abdu lla h bin Sya ikh Ah ma d dit a n ya
men gen a i mu la i ka pa n s eor a n g a n a k ya n g
men gin ja k dewa s a diper in t a h mela ku ka n
iba da h pu a s a ?
Belia u men ja wa b: a n a k ya n g belu m dewa s a
jika ia ma mpu ber pu a s a ma ka pa n t a s
diper in t a h mela ks a n a ka n n ya , da n bila
men in gga lka n n ya diber i h u ku ma n .
• Sya ikh Ha md bin 'At iq dit a n ya t en t a n g
s eor a n g wa n it a ya n g men da pa t i h a id s ebelu m
t er ben a m ma t a h a r i, a pa ka h pu a s a n ya s a h ?
Belia u men ja wa b: Pu a s a n ya t ida k s empu r n a
pa da h a r i it u .

60
. Lihat Al-Majmu’atul Jalilah, hlm. 158.
Ri sal ah Ramadhan

153
• Sya ikh Abdu lla h bin s ya ikh Mu h a mma d
dit a n ya men gen a i or a n g ya n g ma ka n
(ber bu ka ) di bu la n Ra ma dh a n , ba ga ima n a
h u ku mn ya ?
Belia u men ja wa b: or a n g ya n g ma ka n di s ia n g
h a r i bu la n Ra ma dh a n a t a u min u m h a r u s
diber i pela ja r a n (den ga n h u ku ma n ) s u pa ya
jer a .
• Sya ikh Abdu lla h Aba ba t h in dit a n ya t en t a n g
or a n g ya n g ber pu a s a men da pa t ka n a r oma
s es u a t u , ba ga ima n a h u ku mn ya ?
Belia u men ja wa b: s emu a a r oma ya n g t er ciu m
oleh or a n g ya n g men u n a ika n iba da h pu a s a
t ida k memba t a lka n pu a s a n ya kecu a li ba u
r okok, jika ia men ciu mn ya den ga n s en ga ja
ma ka ba t a lla h pu a s a n ya . Tet a pi jika a s a p
r okok ma s u k keh idu n gn ya t a n pa dis en ga ja
t ida k memba t a lka n , s eba b a ma t s u lit u n t u k
men gh in da r in ya
(61)
. Wa lla h u a ’la m.
Semoga s h a la wa t da n s a la m s en a n t ia s a
dilimpa h ka n kepa da Na bi Mu h a mma d, s egen a p
kelu a r ga da n s a h a ba t n ya . Amin .
61
. Lihat Ad-Durarus saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, 4/366,384.
Ri sal ah Ramadhan

154

DOA-DOA YANG SANGAT BERMANFAAT DAN
DIBUTUHKAN

Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Dan Tuhanmu berf irman: Berdoalah k epada-Ku,
nis cay a ak an k uperk enank an bagimu” (Gh a fir : 60).
Na bi r ber s a bda :
)) :... .:· .`. `....:· (( ..¸.· .·¸¸
“Doa adalah ibadah.” (HR. pen u lis kit a b
s u n a n )
(62)
.
Sega la pu ji h a n ya milik Alla h Ta 'a la , s h a la wa t
da n s a la m s emoga s en a n t ia s a dilimpa h ka n ke
h a r iba a n Ra s u lu lla h r , kelu a r ga da n pa r a
s a h a ba t n ya s er t a or a n g-or a n g ya n g s et ia kepa da n ya .
Amin .
¸`..:`..:· ·`..-¸ ..: .`-· .·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... .. ´¸- .. .`.::·
«..`.. `¸.. ...: .. `«: ..`.. .....`-·¸ ....`.· `«...¸ _...¸ ... `¸..
.. .-.: ..¸ ¸`..-·.:· .-`¸· .. ±..`-
“Ya Allah, Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri,
Pemilik s egala k eagungan dan k emuliaan, jadik anlah
k ami dan s egenap k aum mus limin s ebagai orang-
orang y ang menunaik an ibadah puas a Ramadhan dan

62
. Imam Tirmidzi mengatakan : “Hadits Hasan shahih.”
Ri sal ah Ramadhan

155
s halat malam dengan penuh k eimanan dan harapan
ak an pahala lantas diampuni s egala dos any a, baik
y ang telah lalu maupun y ang belak angan, dengan
rahmat-Mu wahai Dz at Yang Maha Peny ay ang di
antara para peny ay ang.”
`. .`.. ¸= `¸. .. _..`- .·¸ .`..· .:·. .. .`.::· `¸.. ... _.± `¸. .
:..`.:... ±.`.. ¸`..:... ...: .`-· `_..` ...:· `..`... v¸ ...L:· `«`..`.: v
_·.`.`.:· ¸. ¸`. .:·¸ ¸`..:·¸ .».:· ...`..: ¸`..:.- _·.` .`.:·¸
“Ya Allah, Yang Maha Pemberi s egala k ebaik an,
Yang s etiap hari mencipta, mematik an, memberi riz k i
dan mengatur, Dz at y ang tak terpengaruh s edik itpun
dengan k etaatan orang-orang y ang taat dan
k emak s iatan dari para tuk ang mak s iat, jadik anlah
k ami orang-orang y ang berhas il menggapai maghf irah
dan ridhaMu s ek aligus memperoleh s ebab-s ebab
k es elamatan hingga terbebas dari nerak a.”
«..`.. .. ...`-¸ ¸`.....:· .`.±..:· ·.... `¸... ¸`.:`...`..:· ¸... ....: .`-· ...`.::·
¸`...· ..L .:·¸ ..·.:· .`-.:..
“Ya Allah, jadik anlah k ami termas uk golongan
orang-orang y ang diterima s egala amalny a pada bulan
s uci ini, dan berik anlah k epada k ami pahala dan
anugerah y ang melimpah.”
..:`.: ±¸` .·¸ .`-...:· ¸.=...`.·¸ .`.±..:· ..... `¸.... ....: .`-· ...`.::·
¸:. .:¸ ±¸..: `..:· :.:.-. ¸..¸ ¸`..:·
“Ya Allah, jadik an k ami golongan orang-orang
y ang mampu melak s anak an puas a di bulan ini,
Ri sal ah Ramadhan

156
meny empurnak an pahala, mendapati Lailatul Qadar
dan memperoleh penghargaan dari s is i-Mu.”
:...`. . ...`.-`. .... .·...= .·¸ _»...· ·. .... `.`..... .... ´¸..- .... ...`.::·
±:.`.... ±.... . · .· `.L... :· ±..:..`.. .:·....¸ ±....`-¸ ±....-`.`.
`¸.= `¸.. .»..:·¸ ... `¸.= `¸.. ..`...:·¸ ..`±.:· ¸.:. .`.. .:·¸
¸..:· ¸. :.-.:·¸ .... ¸`..:·¸ .`:·
“Ya Allah, Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri,
Pemilik s egala Keagungan dan Kemuliaan, Maha
mengabulk an doa orang y ang dalam k es ulitan, k ami
memohon s egala limpahan rahmat dan curahan
maghf irah-Mu, k emauan k uat untuk meniti di jalan
k ebenaran, memperoleh bany ak k ebajik an, terlepas
dari Lumpur dos a dan memperoleh anugerah s urga
s erta s elamat dari nerak a.”
`«..L..¸ `..... L¸ `«...·.-¸ `«..:·.-¸ ..`..· -:·... ±:.`.. ..· .`.::·
`¸..= ¸..:. ·¸..... .... ±..::· ±..:.. .... `.....¸ `«.....».¸ `....-·¸ `«..:¸·¸
±.. . ·.· `.L.:· :.`. . .`.-`. .. .`¸±
“Ya Allah, k ami memohon k epada-Mu s eluruh
pembuk a pintu k ebajik an dan penutupny a, y ang
s ingk at tapi padat, y ang tampak dan y ang
ters embuny i, y ang awal dan y ang ak hir s erta y ang
terlihat dan ters embuny i, wahai Pemilik k erajaan,
Yang Maha Kuas a atas s egala s es uatu, wahai
Pengabul doa orang y ang dalam k es ulitan.”
Ri sal ah Ramadhan

157
¸...:·¸ _..¡· ±:.`... .·..= .·¸ _»..· ·. ... `.`... .. ´¸- .. .`.::·
¸..:·¸ ... .:·¸
“Ya Allah, Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri,
Pemilik s egala Keagungan dan Kemuliaan, k ami
memohon k epada-Mu petunjuk , k etak waan, k es ucian
diri dan k ek ay aan.”
`.: ..¸ `«`.. ..`.:. .. «:-·¸ «:-.. «:= .`..· ¸. ±:.`.. ..· .`.::·
`..: ...¸ `«.`.. ...`.:. ... «.:-·¸ «.:-.. «:= `.±:· ¸. ±. `.`.`..¸ `.:`..
`.:`..
“Ya Allah, k ami memohon k epada-Mu s egala
k ebaik an di dunia dan ak hirat, baik itu telah k ami
k etahui maupun belum, k ami juga memohon
perlindungan-Mu dari s emua k eburuk an di dunia dan
ak irat, baik y ang s udah k ami k etahui ataupun y ang
belum.”
- `¸. ±:.`.. ..· .`.::· `...-. ±:`..`.¸¸ ±`..`.. `«.`.. ±:... ... ..`. r
±`...`.. `«..`.. ± .. ....`.· .... `...± `¸... ±... `.`...`..¸ _`.`-:. ...:· ±` ......¸
`..-. ±:`.`.¸¸ r _`.`-:. .:· ±`....¸
“Ya Allah, k ami memohon k epada-Mu s egala
k ebaik an y ang telah dimohon Ras ul-Mu Muhammad r
dan hamba-hamba-Mu y ang s halih. Dan k ami
memohon perlindungan-Mu dari s eluruh k eburuk an
y ang dimohon Ras ul-Mu Muhammad r dan hamba-
hamba-Mu y ang s halih.”
Ri sal ah Ramadhan

158
. `¸. ..`.:· ... ..¸ ..· ±:.`.. ..· .`.::· `¸.. ±. `.`.`..¸ ¸..¸ _`.
¸..:· ¸. ±.`-.. `.`.`..¸ ..· ±.`-.. ±:.`..¸ ¸..:·¸ ±L-.
“Ya Allah, k ami mohon k epada-Mu s urga dan
s emua amal baik perk ataan maupun perbuatan y ang
bis a mendek atk an diri k ami k epadany a s erta mohon
perlindungan-Mu dari nerak a dan murk amu, dan k ami
mohon k epada-Mu s urga dan mohon perlindungan dari
nerak a dengan Wajahmu.”
`¸..:· .....`.` . ...: `-:`.·¸ ...`.· .` .. .`. ` _.:· ...`. . ..: `-:`.· .`.::·
.`±. .. ..`.. :... .· ¸..`-·¸ ...` .. .. ...`.:· `¸..:· ...:.-· ..: `-:`.·¸ .
.± `¸= `¸. ..: -·¸ ±`.:· ¸.`-·¸ .`.- `¸= `¸. ..: :... ¸
“Ya Allah, perbaik ilah agama k ami y ang
merupak an penjaga urus an k ami, perbaik ilah dunia
k ami y ang merupak an tempat hidup k ami, perbaik ilah
ak hirat k ami y ang merupak an tempat k embali k ami
dan jadik an k ehidupan k ami s ebagai penambah
k ebaik an k ami s erta jadik anlah k ematian k ami
s ebagai is tirahat k ami dari s egala k eburuk an.”
.: `...· .`.::· `¸..¸ ±.. ..`.. ¸`...¸ ....`.. «.. `_`.`-: .. ±..`±- `¸. .
.:. ... ...`.:. «.. `_`...`: ... ¸`....:· ¸.¸ ±..- «. ..`.:.`: .. ±...L
..`..:·
“Ya Allah, anugerahk an k epada k ami s ebagian
ras a tak ut y ang bis a membentengi diri k ami dari
perbuatan mak s iat k epada-Mu, dan s ebagian k etaatan
y ang dapat menghantark an k ami k e s urga-Mu, dan
Ri sal ah Ramadhan

159
s ebagian k ey ak inan y ang bis a memperingan mus ibah-
mus ibah duniawi.”
..:·..¸ ..¸. .`.·¸ .....`... ..` .`.. .`.::· ...`..`.· ..
“Ya Allah, limpahk an k emi’matan untuk k ami
dengan pendengaran, penglihatan dan k ek uatan k ami
s elama Engk au anugerahk an hidup k epada k ami.
...±.:· ±`¸. `¸...¸ .»..:· ..`.- `¸.. ±... `.`..`.. ...· ..`.::· .`...`. `¸..¸
.:· .·.`. .· :..± `¸.¸ ...
“Ya Allah, k ami memohon perlindungan-Mu dari
cobaan berat, dari k es us ahan y ang hebat, dari
k eputus an y ang buruk dan dari k ejahatan mus uh.”
±........ _....-:¸ ±.....` .. _·¸¸ `¸.... ±.... `.`....` .. .....· ....`.::· :....`-.¸
±L-. ·`..-¸ ±....
“Ya Allah, k ami memohon perlindungan-Mu dari
k ehilangan ni’matmu, dari perubahan k es ehatan dari-
Mu, dari s ik s a-Mu y ang datang mendadak dan dari
s egala murk a-Mu.”
...- .·... `¸.. ±.. `.`.`.. ..· .`.::· ..`.. `¸..¸ ..`..:· .· ... `¸..¸ .
_.-.:· -`..:· .`.. `¸.¸ ±.. :·¸ ..`-:·
“Ya Allah, k ami memohon perlindungan-Mu dari
nerek a Jahannam, dari s ik s a k ubur, dari f itnah
k ehidupan dan k ematian s erta dari f itnah Dajjal.”
::· ...: `-:.`.·¸ ¸`... ..`.L .....`.· ¸.:· ...:=: ».. .`-`.. ±..`-¸ .`.
±`.· v· «:· v `«:= ....±
Ri sal ah Ramadhan

160
“Ya Allah, hany a rahmat-Mu y ang k ami harap,
mak a janganlah Engk au s andark an k ami k epada diri
k ami s endiri walau s ek ejap dan perbaik ilah s eluruh
urus an k ami, tiada Tuhan y ang haq melaink an hany a
Engk au.”
..`....:· _`...- `¸... ....`.-·¸ ....:= ¸`...`. .· `¸... ......... `¸...`-· ...`.::·
:.-.·¸
“Ya Allah, perbaik ilah ak hir s egala urus an k ami
dan jauhk anlah dari k ami k ehinaan dunia dan s ik s a
ak hirat.”
¸... .......:·¸ .....`.:· ¸... ....:..`.·¸ ¸....`.:· ¸... .....`.:. `...`.L ...`.::·
¸..`-`: ...¸ ¸`..`. .· ....- `..:` .: ±..· ....· ¸. ...`.`.·¸ . .=:·
`¸`¸`..:·
“Ya Allah, bers ihk an hati k ami dari uns ur
k emunaf ik an, s egala amal k ami dari riy a’, lis an k ami
dari dus ta, mata k ami dari k hianat mata.
Ses ungguhny a hany a Engk au y ang mengetahui
k hianat mata dan s egala s es uatu y ang ters impan
dalam dada.”
...:»-. ......=· ....`.::· ±.. ....` .. `¸.... ±......L.¸ ±....·.- `¸.... ±
.·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... .. ´¸- .. ±·.. `¸.. ±:`...¸
“Ya Allah, cuk upk an bagi k ami dengan perk ara
y ang halal dari y ang haram, dengan k etaatan k epada
Engk au dari k emak s iatan k epada-Mu, dan dengan
k arunia-Mu dari s elain Engk au. wahai Yang Maha
Ri sal ah Ramadhan

161
Hidup dan Berdiri s endiri, s erta Pemilik s egala
Keagungan dan Kemuliaan.”
`...`.·¸ _»..· ¸`¸`.:· ¸. ..: `·.`¸·¸ ¸..:· ¸. .....¸ `¸.`.· .`.::·
.. ... .·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... .. ´¸- .. ¸`..·¸ `¸.· .
“Ya Allah, bebas k an k ami dari api nerak a,
lapangk an rez ek i k ami y ang halal, jauhk an k ami dari
jin-jin dan manus ia y ang f as ik (jahat), wahai engk au
Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri, Pemilik s egala
Keagungan dan Kemuliaan.”
`¸.. `..-`¸·¸ ...±.`-¸ ..`..:· `¸. `.-`¸·¸ ....`. . ..`..:· `¸. `.-`¸· .`.::·
±`... ¸`.. ...`..`¸ :.-.·
“Ya Allah, rahmatilah k eteras ingan k ami di dunia
ini, rahmatilah k es endirian k ami nanti di dalam k ubur
dan rahmatilah k ami di k ala k ami berdiri
mengahadap-Mu.”
...`.-¸ .....:·.- ....¸..`.· ...`.-¸ ....-· ....:..`.· ...`.- `¸.. .`-· ..`.::·
±:..: .`.. .....·
“Ya Allah, jadik anlah amal k ami y ang terbaik di
ak hirny a, dan umur terbaik k ami di penghujungny a
s erta jadik anlah hari terbaik k ami adalah hari
menemui-Mu.”
¸`.`±..:·¸ ..`..:· .`... ....`.- `¸..·¸ ¸`..`..:· `¸.. ...±.`-¸ `¸.· .`.::·
. ¸`.`..· ...:· .. ..: `.`..¸ .·.= .·¸ _».· ·. .. `.`... .. ´¸- .
“Ya Allah, hiburlah diri k ami s endirian di dalam
k ubur, hilangk an k etak utan k ami pada hari
Ri sal ah Ramadhan

162
k ebangk itan (k etik a) dik umpulk an di padang Mahs y ar,
dan permudahlah s emua urus an k ami, wahai Dz at
Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri, Pemilik s egala
Keagungan dan Kemuliaan.”
`.`.......¸ `¸... _`... .:: `...`...¸¸ ¸`..:`...`.:· ¸`...`.· :v`¸ `-:..`.· ...`.::·
`....`.-¸ ......:· ¸...:· `.`.`....`.-¸ `..-:....... .......`. v·¸ `...... ¸....`.:·¸
`..`.:· ...:·
“Ya Allah, perbaik ilah (ak hlak ) para pemimpin
k aum mus limin, bimbinglah dalam menegak k an
k eadilan di antara rak y atny a, meny ay angi dan
memperhatik anny a s erta tumbuhk anlah ras a k as ih
s ay ang timbal balik di antara merek a.”
...`.::· .`.....:· ±...`.. .:... L.. ¸....:·¸ .`...`...`.:· ±L·. ...: `...`...¸
¸`..-·.:· .-`¸· .. ±..`-.. ¸`...`.`. :·.`. `.`.:.`-·¸
“Ya Allah, tuntunlah merek a k e jalan y ang lurus ,
dan bek erja demi agama-Mu, jadik an merek a s ebagai
panutan y ang benar (berk at rahmat-Mu), wahai Dz at
Yang Maha Peny ay ang di antara para Peny ay ang.”
....·¸ ±. .`..±.. .=`-:·¸ ±`... .`.¸ ±...=. ¸. .:: `.`...¸ .`.::·
±.`¸`.`-
“Ya Allah, bimbinglah merek a agar memimpin
s es uai dengan Kitab-Mu dan s unnah Nabi-Mu,
menghuk umi perk ara berdas ark an s y ari’at-Mu, dan
s enantias a melak s anak an s egala aturan-Mu.”
±·.`..· ¡·.`.·¸ ¸..- :· ¸..L·¸ ±·.=`.:· :· ¸.: `.`...¸ .`.::·
Ri sal ah Ramadhan

163
“Ya Allah, bimbinglah merek a dalam
meleny apk an s egala k emungk aran dan menampilk an
berbagai k ebaik an.”
...=`.`.:· ¸... ¸`...... `«..: ¸`.:..... .`¸`.` ..:.... ¸`.....· `...`.:.`-· ...`.::·
`«: ¸`.=¸.:
“Ya Allah, jadik anlah merek a orang-orang y ang
mengajak k epada k ebaik an dan melak s anak anny a,
melarang k emungk aran dan meninggalk anny a.”
`¸.... `.`.`.....·¸ `.`.¸. ....`.· `¸...-`¸·¸ ¸`..:`....:· _·....`-· `-:...`.· ....`.::·
`....L`¸·
“Ya Allah, perbaik ilah k eadaan k aum mus limin,
murahk an harga-harga (k ebutuhan) merek a, dan
jadik anlah merek a aman s entaus a di tanah air
merek a.”
`¸... `«..`.`. ¸¸ _....`. .· ..`...:· `...`.-¸ ¸`..:`...`.:· .....± `-:..`.· ...`.::·
¸... `...`.:.`-·¸ _..` ....:·¸ ¸`.`....:·¸ ....=:· ..`...:· `.`...=¸ `......:.
±·.:· ¸`..-·.:· .-`¸· .. ±..`-.. ¸`..
“Ya Allah, perbaik ilah k ondis i geners i muda k aum
mus limin, jadik anlah merek a cinta k epada k eimanan
dan jadik anlah iman itu indah dalam hatiny a. Jadik an
merek a membenci k ek uf uran, k ef as ik an dan
k emak s iatan s erta jadik an merek a di antara orang-
orang y ang mengik uti jalan y ang lurus berk at rahmat-
Mu, wahai Dz at Yang Maha Peny ay ang di antara para
Peny ay ang.”
Ri sal ah Ramadhan

164
¸`... `..:·¸ ±....` .`.:·¸ ¸`...`.`.:·¸ ±..:`. :·¸ ¸`..:`.`.:: `...· .`.::·
. `....`.·¸ `..`¸`..¸ ±`¸`.. ¸:. `.`.`.` .`.·¸ `...`.. ±·. `-:`.·¸ `...`.:
`¸... `...`.: ±¸....¸ ¸....:· ¸..:· ±....:L:· ¸... `.`.`-...`-·¸ .»...:· ¸`...`.
`.· ..... `..:.....`¸` .¸ `.....-·¸`¸·¸ `..¸. ....`.·¸ `........`.· `....`.:.`-·¸ `.`.....`..
.. ±..`-.. `..`.:. ...:·¸ ..`.:... ±`.:. ... ¸`..` .`. ±...: ¸`..=.±
¸`..-·.:· .-`¸·
“Ya Allah, ampunilah k aum mus limin dan
mus limat, k aum muk minin dan muk minat, pers atuk an
hati merek a, ruk unk an dan menangk an merek a dari
mus uh-mus uhny a dan mus uh-Mu. Tunjuk ilah merek a
k e arah jalan k es elamatan, k eluark an merek a dari
k egelapan k epada nur (petunjuk ). Berk ahilah merek a
pada pandangan, pendengaran, pas angan dan
k eturunanny a s elama merek a mas ih hidup, jadik anlah
merek a s elalu mens y uk uri s eluruh nik mat-Mu dan
memuji-Mu k arenany a. s erta s empurnak anlah nik mat
ters ebut bagi merek a dengan rahmat-Mu, wahai Dz at
Yang Maha Peny ay ang di antara para peny ay ang.”
:...`. . ...`.-`. .... .·...= .·¸ _»...· ·. .... `.`..... .... ´¸..- .... ...`.::·
_...`: `_·¸ ¸`..:`...:·¸ .»..`. .· ....`: `_· ±:.`.... ±.... . · .· `.L... :·
·¸ ¸`.`.:· .·.`.· .`..`: `_·¸ ¸`.=.`± :·¸ ±`.`±:· ....· ..:.:· ¸.`-: `_
¸`..:. .:· .¸ .. ... ¸`..:`. :· .». .:..¸ .. ..L`.
“Ya Allah, Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri,
Pemilik s egala Keagungan dan Kemuliaan, Yang Maha
mengabulk an permohonan hamba-Ny a y ang dalam
Ri sal ah Ramadhan

165
k es ulitan, k ami memohon k epada-Mu; muliak anlah
is lam dan k aum mus limin, hinak anlah k es y irik an dan
k aum mus y rik in, binas ak anlah mus uh-mus uh agama,
jadik an negeri ini dan negara-negara is lam umumny a
penuh k eamanan dan k etenteraman, wahai Tuhan
s ek alian alam.”
::· _`¸.`... ¸`..:· ¸`.`..`.`.±:·¸ ¸`.=.`± :·¸ :..=:·¸ .`.`..:· `.`.. .`.
¸`...`..:· _`¸`.... .`.¸ ±..`.. _`.:`....`.¸ ±:`.... `¸.. `.`.:`...± `±`..± ...`.::·
:.:·. `..`.:. `¸ .·¸ `.`...:= ` ¸`..¸ .`..:·
“Ya Allah, binas ak anlah orang-orang Yahudi,
k af ir, mus y rik dan k omunis , y ang s elalu merintangi
jalan-Mu, menggantik an agama-Mu dan memus uhi
k aum muk minin. Ya Allah, cerai-beraik an pers atuan
merek a, pis ahk an k es atuan merek a, dan gilirk an atas
merek a giliran y ang buruk .”
.... ±....`-.. ¸`.....`- :· .`....:· ¸... ....`. v `_...:· ±..... `_...`.· ...`.::·
¸`..-·.:· .-`¸·
“Ya Allah, timpak an s ik s a-Mu k epada merek a,
s ik s a y ang tidak ak an ditarik k embali dari k aum y ang
berdos a. dengan rahmat-Mu wahai Dz at Yang Maha
Peny ay ang di antara para peny ay ang.”
....·.`-.:.. ±..: ·`¸`....± ¸`....:· ¸`...`...:· ¸:`.... ·..`..-: `.... .· ...`.::·
:....`.:.. ±..`...:¸ ±..:. ¸..:. ·`.`:....¸ ¸ `...`.: `.....· ...`.::· `...`.`.-`¸·
`.`.:....·¸ `.`.:-`...`. `·..`.¸¸ `.`.:`...`. `....=·¸ `.`.`.... `...`.·¸ `.......¸
`.`...:· ¸...`. ...= ....L.·¸ .`.`. ..:· ¸.. `.....¸ ...:·¸ -:.:·¸ .. :..
Ri sal ah Ramadhan

166
±... ... `..¸.-¸ ¸..:· ¸. `¸.`..· ·.... ±. .`...:..¸ .....`-·
..·.. .¸
“Ya Allah, ampunilah s egala k es alahan k aum
muk minin y ang telah waf at, merek a telah bers ak s i
dengan s ungguh-s ungguh ak an k e Es aan-Mu dan
ris alah Nabi-Mu s erta merek a meninggal dalam
k eadaan demik ian. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah
merek a, maaf k an s emua k ealpaanny a, muliak an
tempat tinggalny a, luas k an k ediamanny a, bers ihk an
merek a dengan air, es , dan s alju. Bers ihk an merek a
dari berbagai dos a dan k es alahan s ebagaimana
pak aian putih y ang dibers ihk an dari k otoran. Dan
balas lah amal k ebaik an merek a dengan k ebaik an
pula, dan amal buruk merek a dengan ampunan.”
... `.`... .. .: · .-`: ´... ±.· .`.::·
“Ya Allah, s es ungguhny a Engk au Maha Pemaaf
dan s uk a memberi maaf , mak a maaf k anlah
(k es alahan-k es alahan) k ami.”
... ... ´¸.- ... ±:.... ¸`.`-¸ ±.=`±¸ ±.= . ¸:. ...· .`.::· `.`.
.·.= .·¸ _».· ·. ..
“Ya Allah, tolonglah k ami dalam berdz ik ir dan
bers y uk ur s erta memperbaik i ibadah k ami k epada-Mu,
wahai Yang Maha Hidup dan Berdiri s endiri, Pemilik
s egala Keagungan dan Kemuliaan.”


Ri sal ah Ramadhan

167
“Ya Tuhan k ami, berik anlah k epada k ami
k ebaik an di dunia dan k ebaik an di ak hirat s erta
peliharalah k ami dari s ik s a Nerak a.”


“Ya Tuhan k ami, jauhk an s ik s a Jahannam dari
k ami, s es ungguhny a adz ab-Ny a itu adalah
k ebinas aan y ang k ek al.”


“Ya Tuhan k ami, janganlah Engk au jadik an hari
k ami condong k epada k es es atan s es udah Engk au beri
petunjuk k epada k ami, dan k aruniak anlah k epada
k ami rahmat dari s is i-Mu; k arena s es ungguhny a
Engk aulah Maha Pemberi (k arunia).”


“Ya Tuhan k ami, ampunilah bagi k ami dos a-dos a
k ami dan hapus k anlah dari k ami k es alahan-
k es alahan k ami, dan waf atk anlah k ami bes erta orang-
orang y ang berbak ti.”


“Ya Tuhan k ami, s es ungguhny a k ami telah
beriman, mak a ampunilah s egala dos a k ami dan
perihalarah k ami dari s ik s a nerak a.”


Ri sal ah Ramadhan

168
“Ya Tuhan k ami, berik anlah rahmat k epada k ami
dari s is i-Mu dan s empurnak anlah bagi k ami petunjuk
y ang lurus dalam urus an k ami (ini).”

“Ya Tuhan k ami, k ami telah menganiay a diri
k ami s endiri, dan jik a Engk au tidak mengampuni k ami
dan memberi rahmat k epada k ami, nis cay a k ami
termas uk orang-orang y ang merugi.”“Ya Tuhan k ami, janganlah Engk au huk um k ami
jik a k ami lupa, atau k ami ters alah. Ya Tuhan k ami,
janganlah Engk au bebank an k epada k ami apa y ang
tak s anggup k ami memik ulny a. Maaf k anlah k ami,
ampunilah k ami dan rahmatilah k ami, Engk au
penolong k ami, mak a tolonglah k ami atas orang-orang
k af ir.”

“Ya Tuhan k ami, terimalah (amalan) dari k ami,
s es ungguhny a Engak ulah Yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.”
Ri sal ah Ramadhan

169
_».....· ·. ...... `.`....... ...... ´¸....- ...... ¸`..:..... .:· .¸ ...... ¸`......·
:.¸ .·.= .·¸ «.`-..¸ «.:· ¸.:.¸ ...-`. ..`... ¸:. .· ¸
¸`...`-·
“Ya Tuhan s ek alian alam, Yang Maha Hidup dan
Berdiri s endiri, Pemilik s egala Keagungan dan
Kemuliaan, k abulk anlah permohonan k ami.”
“s emoga Alla h s en a n t ia s a melimpa h ka n
r a h ma t Nya kepa da Na bi Mu h a mma d, s egen a p
kelu a r ga da n s a h a ba t n ya , a min .”

CATATAN PENTING
1. Ter ma s u k fa kt or ya n g mempen ga r u h i
dika bu lka n n ya doa a da la h : men gkon s u ms i
ma ka n a n h a la l, memoh on t er u s -men er u s
(men gu la n g-u la n g doa ), ya kin a ka n
dika bu lka n n ya , s ela lu t a a t kepa da Alla h da n
Ra s u l-Nya den ga n mela ks a n a ka n s ega la
per in t a h da n men ja u h i s ega la la r a n ga n ,
membu ka doa den ga n pu jia n kepa da Alla h da n
s h a la wa t kepa da Ra s u lu lla h r s er t a
men ga kh ir in ya den ga n s h a la wa t kepa da Na bi
r .
2. Di a n t a r a pen gh a la n g t er ka bu ln ya doa ia la h :
men kon s u ms i ba r a n g h a r a m, memin u mn ya ,
mema ka in ya , ja r a n g ber doa a t a u pu n ber doa
s emen t a r a h a t in ya ber ma in -ma in (s et en ga h
h a t i), a t a u memin t a s u a t u dos a a t a u memu t u s
t a li keker a ba t a n , a t a u ber doa s eda n gka n ia
ber bu a t ma ks ia t kepa da Alla h da n Ra s u l-Nya
Ri sal ah Ramadhan

170
den ga n men in gga la ka n s emu a kewa jiba n da n
mela ku ka n h a l-h a l ya n g t er la r a n g.
3. Seba ikn ya s et ia p mu s lim s en a n t ia s a ber doa
t er u t a ma pa da s a a t da n t empa t ya n g a fdh a l,
s eper t i bu la n Ra ma dh a n ket ika da la m kea da a n
pu a s a , ket ika ber bu ka da n ket ika s a n t a p s a h u r
s er t a s a a t La ila t u l Qa da r . Demikia n pu la pa da
wa kt u h a ji, t a n gga l s epu lu h Dzu l h ijja h , ket ika
ber a da di t a n a h h a r a m, pa da a kh ir ma la m, di
a n t a r a a dza n da n iqa ma h , pa da h a r i a r a fa h
h a r i J u m’a t da n ket ika mela ku ka n s u ju d.
Ha n ya kepa da Alla h ka mi memoh on per t olon ga n ,
da n s emoga s h a la wa t s er t a s a la m s en a n t ia s a
dilimpa h ka n kepa da Na bi Mu h a mma d bes er t a
s elu r u h kelu a r ga da n s a h a ba t n ya .
Ri sal ah Ramadhan

171
ZAKAT FITRAH
Di a n t a r a da lil ya n g men ga n ju r ka n u n t u k
men u n a ika n za ka t fit r a h a da la h :
1. Fir ma n Alla h Ta 'a la :

“Ses ungguhny a beruntunglah orang y ang
members ihk an diri (dengan beriman), dan dia
ingat nama Tuhanny a, lalu dia s embahy ang.”
(Al-A’la : 14-15).
2. Ha dit s s h a h ih ya n g dir iwa ya t ka n oleh Ibn u
Abba s Ra dh iya lla h u An h u ma , ia ber ka t a :
)) .· `_`....`.¸ ¸..... r ...:. ....L.:· :....= ¸ ....`..:·¸ `.....· ¸
...·¸ ¸`..:`..`.:· ¸.. ..`..=:·¸ .`.. ..:·¸ ¸..`..·¸ .= .:·¸
:».:· ¸:· ¸..:· -`¸`.`- ¸`.. _..`: `_· ... (( «.:. ¸...
“Ras ulullah r telah mewajibk an z ak at f itrah
bagi orang merdek a dan hamba s ahay a, lak i-
lak i dan perempuan, anak -anak dan orang
dewas a dari k aum mus limin. Beliau
memerintahk an agar (z ak at f itrah ters ebut)
ditunaik an s ebelum orang-orang melak uk an
s halat ied (hari ray a).” (Mu t t a fa q a la ih ).
Set ia p mu s lim wa jib memba ya r za ka t fit r a h
u n t u k dir in ya da n or a n g ya n g da la m t a n ggu n ga n n ya
s eba n ya k s a t u s h a ’ da r i ba h a n ma ka n a n ya n g
ber la ku u mu m di da er a h n ya . Za ka t t er s ebu t wa jib
ba gin ya jika ia ma s ih memiliki s is a ma ka n a n u n t u k
dir i da n kelu a r ga n ya s ela ma s eh a r i s ema la m.
Ri sal ah Ramadhan

172
Za ka t t er s ebu t lebih diu t a ma ka n da r i s es u a t u
ya n g lebih ber ma n fa a t ba gi fa kir mis kin .
Ada pu n wa kt u pen gelu r a n n ya ya n g pa lin g u t a ma
a da la h s ebelu m s h a la t ied, boleh ju ga s eh a r i a t a u du a
h a r i s ebelu mn ya , da n t ida k boleh men ga kh ir ka n
pen gelu a r a n za ka t fit r a h s et ela h Ha r i Ra ya . Da r i Ibn u
Abba s Ra dh iya lla h u An h u ma :
)) .· `_`....`.¸ ¸..... r ....`.::· ¸.... .:. ....:: :....`.L ....L.:· :....= ¸
:..= ¸ ¸... :»..:· ¸.`.. ...· .· `¸... ¸`.=....:: ..` .L¸ ...:·¸
:»..:· ..`.. ..· .· `¸.¸ :`.`... – ..`..:· :».. `_· .... ¸...
±... .:· ¸. (( «-.. ¸.·¸ .¸·. ..· .·¸¸
“Ras ulullah r telah mewajibk an z ak at f itrah
s ebagai peny uci orang y ang berpuas a dari k es ia-s iaan
dan ucapan k otor, dan s ebagai pemberian k epada
f ak ir mis k in. Barangs iapa y ang mengeluark anny a
s ebelum s halat ied, mak a z ak atny a diterima, dan
barangs iapa y ang membay ark anny a s etelah s halat
ied mak a ia adalah s edek ah bias a.” (HR. Abu Da u d
da n Ibn u Ma ja h )
(63)
.
Za ka t fit r a h t ida k bis a diga n t i den ga n s en ila i
u a n g
(64)
, ka r en a h a l it u t ida k s es u a i den ga n a ja r a n

63
. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, beliau berkata: shahih menurut kriteria Imam
Al-Bukhari.
64
. Berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri yang menyatakan bahwa zakat fitrah adalah
dari lima jenis makanan pokok (muttafaq alaih). Dan inilah pendapat jumhur ulama.
Selanjutnya sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan
pokok masing-masing negeri. Pendapat yang melarang mengeluarkan zakat fitrah
dengan uang ini dikuatkan bahwa pada zaman Nabi r juga terdapat nilai tukar (uang),
dan seandainya dibolehkan tentu beliau memerintahkan mengeluarkan zakat dengan
nilai makanan tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya. Adapun yang membolehkan
zakat fitrah dengan nilai tukar adalah Mazhab Hanafi. (pent).
Ri sal ah Ramadhan

173
Na bi r . Da n diper boleh ka n ba gi ja ma a h (s ekelompok
or a n g) member ika n za ka t mer eka kepa da s a t u or a n g,
demikia n pu la s a t u or a n g boleh member ika n za ka t
kepa da or a n g ba n ya k.
Za ka t fit r a h t ida k boleh diber ika n kecu a li h a n ya
kepa da fa kir mis kin a t a u wa kiln ya . Za ka t in i wa jib
diba ya r ka n ket ika t er ben a mn ya ma t a h a r i pa da
ma la m ied. Ba r a n gs ia pa men in gga l a t a u men da pa t
kes u lit a n (t ida k memiliki s is a ma ka n a n ba gi dir i da n
kelu a r ga n ya . Pen t ) s ebelu m t er ben a mn ya ma t a h a r i,
ma ka ia t ida k wa jib memba ya r za ka t fit r a h . Tet a pi
jika ia men ga la min ya s eu s a i t er ben a m ma t a h a r i,
ma ka ia wa jib memba ya r ka n n ya (s eba b ia belu m
t er lepa s da r i t a n ggu n ga n memba ya r fit r a h ).

Hik ma h dis ya r ia t k a n n ya za k a t fit r a h .
Di a n t a r a h ikma h dis ya r ia t ka n n ya za ka t fit r a h
a da la h :
a . Za ka t fit r a h mer u pa ka n za ka t dir i, di ma n a
Alla h member ika n u mu r pa n ja n g ba gin ya
s eh in gga ia ber t a h a n den ga n n i’ma t -Nya .
b. Za ka t fit r a h ju ga mer u pa ka n ben t u k
per t olon ga n kepa da u ma t is la m, ba ik ka ya
ma u pu n mis kin s eh in gga mer eka da pa t
ber kon s en t r a s i pen u h u n t u k ber iba da h kepa da
Alla h Ta 'a la da n ber s u ka cit a den ga n s ega la
a n u ger a h n ikma t -Nya .
Ri sal ah Ramadhan

174
c. Hikma h n ya ya n g pa lin g a gu n g a da la h t a n da
s yu ku r or a n g ya n g ber pu a s a kepa da Alla h a t a s
n ikma t iba da h pu a s a
(65)
.
d. Di a n t a r a h ikma h n ya a da la h s eba ga ima n a ya n g
t er ka n du n g da la m h a dit s Ibn u Abba s
Ra dh iya lla h u An h u ma di a t a s , ya it u
mer u pa ka n pember s ih pu a s a ba gi ya n g
mela ku ka n n ya da r i kes ia -s ia a n da n per ka t a a n
bu r u k, demikia n pu la s eba ga i s a la h s a t u
s a r a n a pember ia n ma ka n kepa da fa kir mis kin .
Ya Alla h t er ima la h s h a la t ka mi, za ka t da n pu a s a
ka mi s er t a s ega la ben t u k iba da h ka mi. Ses u n ggu h n ya
En gka u Ma h a Ku a s a a t a s s ega la s es u a t u .
Sh a la wa t da n s a la m s emoga dilimpa h ka n s ela lu
kepa da Na bi Mu h a mma d, s egen a p kelu a r ga da n
s a h a ba t n ya . Amin .65
. Lihat Al-Irsyad Ila Ma’rifatil Ahkam, oleh syaikh Abd. Rahman bin Nashir As-Sa’di
hlm, 37.
Ri sal ah Ramadhan

175

HARI RAYA

Ha r i Ra ya a da la h s a a t ber ba h a gia da n ber s u ka
cit a . Keba h a gia a n da n kegembir a a n ka u m mu kmin in
di du n ia a da la h ka r en a Tu h a n n ya , ya it u a pa bila
mer eka ber h a s il men yempu r n a ka n iba da h n ya da n
memper oleh pa h a la a ma ln ya den ga n per ca ya
t er h a da p ja n ji-Nya kepa da mer eka u n t u k
men da pa t ka n a n u ger a h da n a mpu n a n -Nya . Alla h
Ta 'a la ber fir ma n :

“Katak anlah dengan k arunia Allah dan rahmat-
Ny a, hendak lah dengan itu merek a bergembira.
Karunia Allah dan rahmat-Ny a itu adalah lebih baik
dari apa y ang merek a k umpulk an.” (Yu n u s : 58).
Seba gia n or a n g bija k ber u ja r : Tia da s eor a n gpu n
ya n g ber gembir a den ga n s ela in Alla h kecu a li ka r en a
kela la in n ya t er h a da p Alla h , s eba b or a n g ya n g la la i
s ela lu ber gembir a den ga n per ma in a n da n h a wa
n a fs u n ya , s eda n gka n or a n g-or a n g ya n g ber a ka l
mer a s a s en a n g dega n Tu h a n n ya .
Ket ika Na bi r t iba di Ma din a h , ka u m a n s h a r
memiliki du a h a r i is t imewa , mer eka ber ma in -ma in di
da la mn ya , ma ka Na bi r ber s a bda :
) ) ..`.`.. ·.`.- ¸`..`.. `.=:.`.· `.. .· _· . ¸-.` ..·¸ ..L.:· .`... ((
¸:...:·¸ .¸·. ..· «-.-·
Ri sal ah Ramadhan

176
“Allah telah memberi ganti bagi k alian dua hari
y ang jauh lebih baik , y aitu Idul f itri dan Idul Adha.”
(HR. Abu Da u d da n An -Na s a ’I den ga n s a n a d h a s a n ).
Ha dit s in i men u n ju kka n ba h wa men a mpa kka n
r a s a s u ka cit a di Ha r i Ra ya a da la h s u n n a h da n
dis ya r i’a t ka n . Ma ka diper ken a n ka n memper lu a s Ha r i
Ra ya t er s ebu t s eca r a men yelu r u h kepa da s egen a p
ker a ba t den ga n ber ba ga i h a l ya n g t ida k dih a r a mka n
ya n g bis a men da t a n gka n kes ega r a n ba da n da n
melega ka n jiwa , t et a pi t ida k men ja dika n n ya lu pa
u n t u k t a a t kepa da Alla h .
Ada pu n ya n g dila ku ka n keba n ya ka n or a n g di
s a a t Ha r i Ra ya den ga n ber du yu n -du yu n per gi
memen u h i ber ba ga i t empa t h ibu r a n da n per ma in a n
a da la h t ida k diben a r ka n , Ka r en a h a l it u t ida k s es u a i
den ga n ya n g dis ya r ia t ka n ba gi mer eka s eper t i
mela ku ka n dzikir kepa da Alla h . Ha r i Ra ya t ida k
iden t ik den ga n h ibu r a n , per ma in a n da n pen gh a mbu r -
h a mbu r a n h a r t a , t et a pi Ha r i Ra ya a da la h u n t u k
ber dzikir kepa da Alla h men gga n t ika n ba gi u ma t in i
du a Ha r i Ra ya ya n g s a r a t den ga n h ibu r a n da n
per ma in a n den ga n du a Ha r i Ra ya ya n g pen u h dzikir ,
s yu ku r da n a mpu n a n .
Di du n ia in i ka u m mu kmin in mempu n ya i t iga
Ha r i Ra ya : Ha r i Ra ya ya n g s ela lu da t a n g s et ia p peka n
da n du a Ha r i Ra ya ya n g ma s in g-ma s in g da t a n g s eka li
da la m s et ia p t a h u n .
Ada pu n Ha r i Ra ya ya n g s ela lu da t a n g t ia p peka n
a da la h h a r i ju m’a t , ia mer u pa ka n Ha r i Ra ya peka n a n ,
t er s elen gga r a s eba ga i pelen gka p (pen yempu r n a ) ba gi
s h a la t wa jib lima ka li ya n g mer u pa ka n r u ku n u t a ma
a ga ma is la m s et ela h du a ka lima t s ya h a da t .
Ri sal ah Ramadhan

177
Seda n gka n du a Ha r i Ra ya ya n g t ida k ber u la n g
da la m wa kt u s et a h u n kecu a li s eka li a da la h :
1- Idu l Fit r i s et ela h pu a s a Ra ma dh a n , h a r i r a ya
in i t er s elen gga r a s eba ga i pelen gka p pu a s a
Ra ma dh a n ya n g mer u pa ka n r u ku n da n a s a s
Is la m keempa t . Apa bila ka u m mu s limin
mer a mpu n gka n pu a s a wa jibn ya , ma ka mer eka
ber h a k men da pa t ka n a mpu n a n da r i Alla h da n
t er beba s da r i a pi n er a ka , s eba b pu a s a
Ra ma dh a n men da t a n gka n a mpu n a n a t a s dos a
ya n g la lu da n pa da a kh ir n ya t er beba s da r i
Ner a ka .
Seba gia n ma n u s ia dibeba s ka n da r i n er a ka
pa da h a l den ga n ber ba ga i dos a n ya ia
s emes t in ya ma s u k n er a ka , ma ka Alla h
men s ya r ia t ka n ba gi mer eka Ha r i Ra ya s et ela h
men yempu r n a ka n pu a s a n ya , u n t u k ber s yu ku r
kepa da Alla h , ber dzikir da n ber t a kbir a t a s
pet u n ju k da n s ya r i’a t -Nya ber u pa s h a la t da n
s edeka h pa da Ha r i Ra ya t er s ebu t .
Ha r i Ra ya In i mer u pa ka n pemba gia n h a dia h ,
or a n g-or a n g ya n g ber pu a s a diber i ga n ja r a n
pu a s a n ya , da n s et ela h Ha r i Ra ya t er s ebu t
mer eka men da pa t ka n a mpu n a n .
2. Idu l Adh a (Ha r i Ra ya Ku r ba n ), ia lebih a gu n g
da n u t a ma da r ipa da Idu l fit r i. Ha r i Ra ya in i
t er s elen gga r a s eba ga i pen yempu r n a iba da h h a ji
ya n g mer u pa ka n r u ku n Is la m kelima , bila
ka u m mu s limin mer a mpu n gka n iba da h h a jin ya
n is ca ya dia mpu n i dos a n ya .
In i ma ca m-ma ca m Ha r i Ra ya ka u m mu s limin di
du n ia , s emu a n ya dila ks a n a ka n s a a t r a mpu n gn ya
Ri sal ah Ramadhan

178
ket a kwa a n kepa da Ya n g Ma h a Men gu a s a i da n Ya n g
Ma h a Pember i, di s a a t mer eka ber h a s il memper oleh
a pa ya n g dija n jika n -Nya ber u pa ga n ja r a n da n
pa h a la
(66)
.


66
. Lihat Lathaiful Maarif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 255-258.
Ri sal ah Ramadhan

179

PEETUNJ UK NABI r TENTANG HARI RAYA

Pa da s a a t Ha r i Ra ya Idu l fit r i, Na bi r
men gen a ka n pa ka ia n t er ba ikn ya da n ma ka n ku r ma
den ga n bila n ga n ga n jil t iga , lima a t a u t u ju h , s ebelu m
per gi mela ks a n a ka n s h a la t Ied. Tet a pi pa da Idu l Adh a
belia u t ida k ma ka n t er lebih da h u lu s a mpa i belia u
pu la n g, s et ela h it u ba r u mema ka n s eba gia n da gin g
bin a t a n g s embelih a n n ya .
Belia u men ga kh ir ka n s h a la t Idu l fit r i a ga r ka u m
mu s limin memiliki kes empa t a n u n t u k memba gika n
za ka t fit r a h ya , da n memper cepa t pela ks a n a a n s h a la t
Idu l Adh a s u pa ya ka u m mu s limin bis a s eger a
men yembelih bin a t a n g ku r ba n n ya .
Men gen a i h a l t er s ebu t Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Mak a dirik anlah s alaat k arena Tuhanmu dan
berk urbanlah.” (Al-Ka u t s a r : 2).
Ibn u Uma r ya n g t er ken a l s a n ga t s u n ggu h -
s u n ggu h da la m men giku t i s u n n a h Na bi r t ida k
kelu a r u n t u k s h a la t ied kecu a li s et ela h t er bit
ma t a h a r i, da n da r i r u ma h s a mpa i ke t empa t s h a la t
belia u s en a n t ia s a ber t a kbir .
Na bi r mela ks a n a ka n s h a la t ied t er lebih da h u lu
ba r u ber kh u t ba h , da n belia u s h a la t du a r a ka a t . Pa da
r a ka a t per t a ma belia u ber t a kbir 7 ka li ber t u r u t -t u r u t
den ga n t a kbir a t u l ih r a m, da n ber h en t i di a n t a r a t ia p
t a kbir . Belia u t ida k men ga ja r ka n dzikir t er t en t u ya n g
Ri sal ah Ramadhan

180
diba ca s a a t it u . Ha n ya s a ja a da r iwa ya t da r i Ibn u
Ma s ’u d t , Ia ber ka t a : “Dia memba ca h a mda la h da n
memu ji Alla h Ta 'a la s er t a memba ca s h a la wa t .”
Da n dir iwa ya t ka n ba h wa Ibn u Uma r men ga n gka t
ka du a t a n ga n n ya pa da s et ia p ber t a kbir .
Seda n gka n Na bi r s et ela h ber t a kbir memba ca
s u r a t “Al-Fa t ih a h ” da n “Qa f” pa da r a ka a t per t a ma
s er t a s u r a t “Al-Qa ma r ” di r a ka a t kedu a . Ka da n g-
ka da n g belia u memba ca s u r a t “Al-A’la ” pa da r a ka a t
per t a ma da n “Al-Gh a s yiya h ” pa da r a ka a t kedu a .
Kemu dia n belia u ber t a kbir la lu r u ku ’ dila n ju t ka n
t a kbir 5 ka li pa da r a ka a t kedu a la lu memba ca “Al-
Fa t ih a h ” da n s u r a t . Set ela h s eles a i belia u men gh a da p
ke a r a h ja ma a h , s eda n g mer eka t et a p du du k di s h a f
ma s in g-ma s in g, la lu belia u men ya mpa ika n kh u t ba h
ya n g ber is i weja n ga n , a n ju r a n da n la r a n ga n .
Belia u s ela lu mela lu i ja la n ya n g ber beda ket ika
ber a n gka t da n pu la n g (da r i s h a la t ied)
(67)
. Belia u
s ela lu ma n di s ebelu m s h a la t ied.
Na bi r s en a n t ia s a memu la i s et ia p kh u t ba h n ya
den ga n h a mda la h , da n ber s a bda :
)) `..`-· .`.. .· .`.-. «`.. ·.`.`. v _.. `_. .`.· ¸= ((
“Setiap perk ara y ang tidak dimulai dengan
hamdalah, mak a ia terputus (dari berk ah).” (HR.
Ah ma d da n la in n ya ).
Da r i Ibn u Abba s Ra dh iya lla h u An h u ma , ia
ber ka t a :

67
. Lihat Zaadul Maad, oleh Ibnul Qayyim. 1/250-254.
Ri sal ah Ramadhan

181
)) ¸..:· _· r ..`...` .. v¸ ...`.:`.. `¸ ..`. `..: ¸`... .=¸ .`..:· .`.. ¸:. ((
...,.¸ .:..¸ _¸.-.:· «-.-·
“Bahwas any a Nabi r menunaik an s ahalat ied
dua rak aat tanpa dis ertai s halat y ang lain baik
s ebelum ataupun s es udahny a.” (HR. Al-Bu kh a r i da n
Mu s lim da n ya n g la in ).
Ha dit s in i men u n ju kka n ba h wa s h a la t ied it u
h a n ya du a r a ka a t , demikia n pu la men gis ya r a t ka n
t ida k dis ya r ia t ka n n ya s h a la t s u n a t ya n g la in , ba ik
s ebelu m a t a u s es u da h n ya . Alla h Ma h a Ta h u s ega la
s es u a t u , s h a la wa t s er t a s a la m s emoga s ela lu
dilimpa h ka n kepa da Na bi Mu h a mma d, s elu r u h
a n ggot a kelu a r ga da n s egen a p s a h a ba t n ya .
Ri sal ah Ramadhan

182

KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI DI BULAN
SYAWAL

Abu Ayyu b Al-An s h a r i t mer iwa ya t ka n , Na bi r
ber s a bda :
)) .`..:· ... .= _.= _·.± `¸. ... `« ..`:· .`: _...¸ ... `¸. ((
.:.. .·¸¸
“Barangs iapa berpuas a penuh di bulan
Ramadhan lalu meny ambungny a dengan puas a enam
hari di bulan s y awal, mak a pahalany a s eperti ia
berpuas a s elama s etahun.” (HR. Mu s lim).
Ima m Ah ma d da n An -Na s a ’I mer iwa ya t ka n da r i
Ts a u ba n , Na bi r ber s a bda :
)) .`...`±· :.`±.... _.....¸ .`...± `...... ¸`..`.±... .....· .... `......¸
.. `.... ±:.. (( ....-.-. ± _..- _·¸ ..- ¸.· .·¸¸
“Puas a Ramadhan ganjaranny a s ebanding
dengan puas a s epuluh bulan, s edangk an puas a enam
hari di bulan s y awal, pahalany a s ebanding dengan
puas a dua bulan, dan k arenany a bagaik an puas a
s elama s etahun penuh.”
(68)
.
68
. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam “shahih” mereka.
Ri sal ah Ramadhan

183
Da r i Abu Hu r a ir a h t , Na bi r ber s a bda :
)) _...¸ ... `¸. .`...:· .... .....=. _·.± `¸. ±.. `«..`:·¸ ((
.,.¸ ¸·..:· .·¸¸
“Barangs iapa berpuas a Ramadhan lantas
dis ambung dengan enam hari di bulan s y awal, mak a
ia bagaik an telah berpuas a s elama s etahun.” (HR. Al-
Ba zza r )
(69)
.
Pa h a la pu a s a bu la n Ra ma dh a n ya n g dila n ju t ka n
den ga n en a m h a r i di bu la n Sya wa l men ya ma i pa h a la
pu a s a s a t u t a h u n pen u h , ka r en a s et ia p h a s a n a h
(keba ika n ) diga n ja r s epu lu h ka li lipa t , s eba ga ima n a
t ela h dis in ggu n g da la m h a dit s Ts a u ba n di mu ka .
Membia s a ka n pu a s a s et ela h Ra ma dh a n memiliki
ba n ya k ma n fa a t , di a n t a r a n ya :
1. Pu a s a en a m h a r i di bu la n Sya wa l s et ela h
Ra ma dh a n , mer u pa ka n pelen gka p da n
pen yempu r n a pa h a la da r i pu a s a s et a h u n
pen u h .
2. Pu a s a s ya wa l da n s ya ’ba n ba ga ika n s h a la t
s u n a t r a wa t ib, ber fu n gs i s eba ga i pen yempu r n a
da r i keku r a n ga n , ka r en a pa da Ha r i kia ma t
n a n t i per bu a t a n -per bu a t a n fa r dh u a ka n
dis empu r n a ka n (dilen gka pi) den ga n per bu a t a n -
per bu a t a n s u n a t . Seba ga ima n a ket er a n ga n
ya n g da t a n g da r i Na bi r di ber ba ga i r iwa ya t .
Ma yor it a s pu a s a fa r dh u ya n g dila ku ka n ka u m
mu s limin memiliki keku r a n ga n da n ket ida k
s empu r n a a n , ma ka h a l it u membu t u h ka n

69
.Al-Mundziri berkata: “Salah satu sanad yang beliau miliki adalah shahih.”
Ri sal ah Ramadhan

184
s es u a t u ya n g men u t u pi da n
men yempu r n a ka n n ya .
3. Membia s a ka n pu a s a s et ela h Ra ma dh a n
men a n da ka n dit er ima n ya pu a s a Ra ma dh a n ,
Ka r en a a pa bila Alla h Ta 'a la men er ima a ma l
s eor a n g h a mba , pa s t i Dia men olon gn ya da la m
men in gka t ka n per bu a t a n ba ik s et ela h n ya .
Seba gia n or a n g bija k men ga t a ka n : “Pa h a la
a ma l keba ika n a da la h keba ika n ya n g a da
s es u da h n ya .” Oleh ka r en a it u ba r a n gs ia pa
men ger ja ka n keba ika n kemu dia n
mela n ju t ka n n ya den ga n keba ika n la in , ma ka ,
h a l it u mer u pa ka n t a n da a t a s t er ka bu ln ya
a ma l per t a ma . Demikia n pu la s eba likn ya , jika
s es eor a n g mela ku ka n s u a t u keba ika n la lu
diiku t i den ga n ya n g bu r u k ma ka h a l it u
mer u pa ka n t a n da t er t ola kn ya a ma l ya n g
per t a ma .
4. Pu a s a Ra ma dh a n –s eba ga ima n a di s ebu t ka n di
mu ka - da pa t men da t a n gka n ma gh fir a h a t a s
dos a -dos a ma s a la lu . Or a n g ya n g ber pu a s a
Ra ma dh a n a ka n men da pa t ka n pa h a la n ya pa da
Ha r i Ra ya Iedu l fit r i ya n g mer u pa ka n h a r i
pemba gia n h a dia h , ma ka membia s a ka n pu a s a
s et ela h Iedu l fit r i mer u pa ka n ben t u k r a s a
s yu ku r a t a s n ikma t in i. Da n s u n ggu h t a k a da
n ikma t ya n g lebih a gu n g da r i pen ga mpu n a n
dos a -dos a .
Oleh ka r en a it u t er ma s u k s eba gia n u n gka pa n
r a s a s yu ku r s eor a n g h a mba a t a s per t olon ga n da n
a mpu n a n ya n g t ela h dia n u ger a h ka n kepa da n ya
a da la h den ga n ber pu a s a s et ela h Ra ma dh a n . Tet a pi
jika ia ma la h men gga n t in ya den ga n per bu a t a n
Ri sal ah Ramadhan

185
ma ks ia t ma ka ia t er ma s u k kelompok or a n g ya n g
memba la s ken ikma t a n den ga n keku fu r a n . Apa bila ia
ber n ia t pa da s a a t mela ku ka n pu a s a u n t u k kemba li
mela ku ka n ma ks ia t la gi, ma ka pu a s a n ya t ida k a ka n
dit er ima , ia ba ga ika n or a n g ya n g memba n gu n s ebu a h
ba n gu n a n mega h la n t a s men gh a n cu r ka n n ya kemba li.
Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Dan janganlah k amu s eperti orang perempuan
y ang menguraik an benangny a y ang s udah dipintal
dengan k uat menjadi cerai-berai k embali.” (An -Na h l:
92).
Da n di a n t a r a ma n fa a t pu a s a en a m h a r i bu la n
s ya wa l a da la h a ma l-a ma l ya n g diker ja ka n s eor a n g
h a mba u n t u k men deka t ka n dir i kepa da Tu h a n n ya
pa da bu la n Ra ma dh a n t ida k t er pu t u s den ga n
ber la lu n ya bu la n mu lia in i, s ela m ia ma s ih h idu p.
Or a n g ya n g s et ela h Ra ma dh a n ber pu a s a ba ga ika n
or a n g ya n g cepa t -cepa t kemba li da r i pela r ia n n ya ,
ya kn i or a n g ya n g ba r u la r i da r i peper a n ga n fi
s a bililla h la n t a s kemba li la gi. Seba b t ida k s edikit
ma n u s ia ya n g ber ba h a gia den ga n ber la lu n ya
Ra ma dh a n s eba b mer eka mer a s a ber a t , jen u h da n
la ma ber pu a s a Ra ma dh a n .
Ba r a n gs ia pa mer a s a demikia n ma ka s u lit
ba gin ya u n t u k ber s eger a kemba li mela ks a n a ka n
pu a s a , pa da h a l or a n g ya n g ber s eger a kemba li
mela ks a n a ka n pu a s a s et ela Idu l fit r i mer u pa ka n
bu kt i kecin t a a n n ya t er h a da p iba da h pu a s a , ia t ida k
mer a s a bos a n da n ber a t a pa la gi ben ci.
Ri sal ah Ramadhan

186
Seor a n g u la ma s a la f dit a n ya t en t a n g ka u m ya n g
ber s u n ggu h -s u n ggu h da la m iba da h n ya pa da bu la n
Ra ma dh a n t et a pi jika Ra ma dh a n ber la lu mer eka
t ida k ber s u n ggu h -s u n ggu h la gi, belia u ber ka t a :
“s ebu r u k-bu r u k ka u m a da la h ya n g t ida k men gen a l
Alla h s eca r a ben a r kecu a li di bu la n Ra ma dh a n s a ja .
Pa da h a l or a n g s h a lih a da la h ya n g ber iba da h den ga n
s u n ggu h -s u n ggu h di s epa n ja n g t a h u n .”
Oleh ka r en a it u s eba ikn ya or a n g ya n g memiliki
h u t a n g pu a s a Ra ma dh a n memu la i memba ya r n ya di
bu la n s ya wa l, ka r en a h a l it u memper cepa t pr os es
pembeba s a n dir in ya da r i t a n ggu n ga n h u t a n gn ya .
Kemu dia n dila n ju t ka n den ga n en a m h a r i pu a s a
s ya wa l, den ga n demikia n ia t ela h mela ku ka n pu a s a
Ra ma dh a n da n men giku t in ya den ga n en a m h a r i
bu la n s ya wa l.
Ket a h u ila h , a ma l per bu a t a n s eor a n g mu kmin it u
t ida k a da ba t a s n ya h in gga ma u t men jempu t n ya .
Alla h Ta 'a la ber fir ma n :

“Dan s embahlah Tuhanmu s ampai datang
k epadamu y ang diy ak ini (ajal).” (Al-h ijr : 99)
(70)
.
Da n per lu diin ga t pu la ba h wa s h a la t -s h a la t da n
pu a s a s u n n a h s er t a s edeka h ya n g diper gu n a ka n
s eor a n g h a mba u n t u k men deka t ka n dir i kepa da Alla h
Alla h Ta 'a la pa da bu la n Ra ma dh a n a da la h
dis ya r i’a t ka n s epa n ja n g t a h u n , ka r en a h a l it u
men ga n du n g ber ba ga i ma ca m ma n fa a t , di a n t a r a n ya ;
ia s eba ga i pelen gka p da r i keku r a n ga n ya n g t er da pa t

70
. Lihat Latahiful Maarif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 232-236.
Ri sal ah Ramadhan

187
pa da fa r dh u , mer u pa ka n s a la h s a t u fa kt or ya n g
men da t a n gka n ma h a bba h (kecin t a a n ) Alla h kepa da
h a mba -Nya , s eba b t er ka bu ln ya doa , demikia n pu la
s eba ga i s eba b dih a pu s n ya dos a da n
dilipa t ga n da ka n n ya pa h a la keba ika n da n
dit in ggika n n ya kedu du ka n .
Ha n ya kepa da Alla h t empa t memoh on
per t olon ga n , s h a la wa t da n s a la m s emoga t er cu r a h ka n
s ela lu ke h a r iba a n Na bi, s egen a p kelu a r ga da n
pen giku t n ya


Ri sal ah Ramadhan

188

PENUTUP

Sega la pu ji h a n ya milik Alla h ya n g ber ka t
n ikma t -Nya men ja di s empu r n a s ega la keba jika n . Pu ji-
pu jia n h a n ya kepu n ya a n Alla h ya n g member i t a u fik
u ma t Is la m s eh in gga mela ks a n a ka n pu a s a , s h a la t
ma la m da n memba ca Al-Qu r ’a n . Sega la pu ji h a n ya
milik Alla h s ema t a ya n g member i t a u fik ka mi u n t u k
men yeles a ika n r is a la h in i a ga r diper s emba h ka n pa da
s et ia p mu s lim ya n g membu t u h ka n n ya pa da bu la n
in i, u n t u k men er a n gka n keu t a ma a n da n kekh u s u s a n
bu la n s u ci in i, men jela s ka n t a t a ca r a ber pu a s a da n
ma n fa a t -ma n fa a t ya n g men dor on gn ya . Demikia n pu la
men er a n gka n h a l ya n g memba n t u mu s lim da la m
mela ks a n a ka n ber ba ga i ben t u k iba da h ya n g
dis ya r ia t ka n s es u a i den ga n a ja r a n Al-Qu r ’a n da n As -
Su n n a h .
Tela h s a ya t a fs ir ka n a ya t -a ya t t en t a n g pu a s a da n
s a ya s ebu t ka n s a t u -per s a t u ma n fa a t n ya s er t a s a ya
pilih ka n beber a pa fa t wa u la ma ya n g s es u a i den ga n
ma s a la h Ra ma dh a n . Demikia n pu la t ela h s a ya
s in ggu n g pet u n ju k Na bi r men gen a i pela ks a n a a n
iba da h pu a s a , Qiya mu l la il, memba ca Al-Qu r 'a n u l
Ka r im da n ber s edeka h , a ga r diiku t i oleh s egen a p
ka u m mu s limin , s eba ga i ben t u k r ea lis a s i da r i
per in t a h Alla h Ta 'a la , s eh in gga mer eka men da pa t ka n
pa h a la ya n g a gu n g, da n ga n ja r a n ya n g s es u a i
den ga n n ya . Alla h Ta 'a la ber fir ma n :
Ri sal ah Ramadhan

189


“Ses ungguhny a telah ada pada (diri) Ras ulullah
itu s uri teladan y ang baik bagimu (y aitu) bagi orang-
orang y ang mengharap rahmat Allah dan (k edatangan)
hari k iamat dan dia bany ak meny ebut Allah.” (Al-
Ah za b: 21).
Pa da ba gia n a kh ir s a ya s in ggu n g men gen a i Ha r i
Ra ya Is la m bes er t a h ikma h , r eleva n s i da n pet u n ju k
Na bi r t en t a n gn ya . Sega la pu ji h a n ya milik Alla h
Tu h a n a la m s emes t a , pu jia n ya n g ba n ya k, ba ik da n
pen u h keber ka h a n , s eba ga ima n a ya n g dis u ka i da n
dir idh a i-Nya , s er t a s es u a i den ga n kemu lia a n wa ja h -
Nya da n kea gu n ga n keku a s a a n -Nya .
Sh a la wa t da n s a la m s emoga s en a n t ia s a
dilimpa h ka n kepa da ma kh lu k t er mu lia Na bi kit a
Mu h a mma d, s egen a p kelu a r ga , s elu r u h s a h a ba t n ya
da n pa r a kh a lifa h n ya s er t a s emu a pen giku t n ya
s a mpa i h a r i kia ma t .


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful