Lista standardelor europene adoptate ca standarde române, aplicabile în domeniul componentelor materialului rulant

Nr. crt
1

Indicativ
SR EN 12080:2008

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Rulmenţi

Rezumat
Acest standard stabileşte parametrii de calitate pentru rulmenţii cutiilor de osii, necesari asigurării fiabilităţii circulaţiei trenurilor pe reţelele europene de cale ferată. Standardul cuprinde caracteristici metalurgice şi de material, precum şi caracteristici geometrice şi dimensionale. De asemenea, standardul defineşte metodele pentru asigurarea calităţii şi condiţii pentru omologarea produselor. Prezentul standard defineşte, pentru unsorile destinate rulmenţilor cutiilor de osii conformi cu EN 12080, cerinţele de calitate necesare pentru asigurarea fiabilităţii circulaţiei trenurilor pe reţelele europene. Acesta cuprinde procedura de omologare, metodele de control al calităţii şi de supraveghere a calităţii la fabricaţia de unsori. Acest standard descrie principiile şi metodele unei încercări de performanţă pe stand, pentru cutii de osie complete, cu rulmenţi conformi cu EN 12080 şi unsori conforme cu EN 12081.

Se aplică la:
Tren – standard de produs

DIRECTIVA
Directiva 2001/16/CE cu privire la interoperabilitatea reţelei feroviare convenţionale, modificată prin Directiva 2004/50/CE

2

SR EN 12081:2008

Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante

tren standard de produs

Directiva 2001/16/CE a cu privire la interoperabilitatea reţelei feroviare convenţionale, modificată prin Directiva 2004/50/CE

3

SR EN 12082:2008

Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanţă

tren încercare

Directiva UE 2001/16/CE cu privire la interoperabilitatea reţelei feroviare convenţionale, modificată prin Directiva 2004/50/CE

4

SR EN 12561-1:2002

5

SR EN 12561-6:2004

Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 1: Marcarea vagoanelor cisternă destinate transportului materiilor periculoase Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 6: Guri de vizitare

Standardul stabileşte marcajele care se aplică pe vagoanele cisternă destinate transportului de gaze lichefiate din clasa 2 RID şi a substanţelor din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 RID, transportate în stare lichidă.

tren transport marcaje

-

Standardul se aplică gurilor de vizitare de pe vagoanele cisternă utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase şi stabileşte dimensiunile pentru interschimbabilitatea garniturilor şi altor elemente de uzură, precum şi principalele dimensiuni ale gurilor de vizitare în funcţie de dispunerea acestora pe recipientele vagoanelor cisternă pentru transportat gaze lichefiate sau produse lichide. Standardul se aplică scărilor, platformelor şi pasarelelor montate pe vagoanele cisternă prevăzute cu instalaţii la partea superioară. Standardul stabileşte poziţionarea şi dimensiunile racordurilor instalaţiilor de încălzire cu abur utilizate pentru vagoanele cisternă, precum şi dispozitivul de cuplare al racordurilor. Acest standard defineşte cerinţele minime de rezistenţă necesare pentru structurile vehiculelor feroviare, pentru proiectare şi pentru încercări de verificare.

tren produs interschim babilitate

-

6

SR EN 12561-7:2004

7

SR EN 12561-8:2004

8

SR EN 12663:2002

Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 7: Platforme şi scări Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 8: Racorduri de încălzire Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare

tren – standard de produs tren – standard de produs

-

-

tren, metrou, tramvai proiectare

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

Nr. crt
9

Indicativ
SR EN 13103:2002

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii axe purtătoare. Metodă de proiectare Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii axe motoare. Metodă de proiectare Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 2: Încercări de tip

Rezumat
Acest standard stabileşte: forţele şi momentele de calcul a maselor si momentelor de frânare , calculul de rezistenţă pentru osiile cu fus exterior. Standardul stabileşte forţele şi momentele care trebuie avute în vedere în calculele eforturilor de tractare, maselor şi a condiţiilor de frânare. Acest standard se aplică vehiculelor feroviare de lung parcurs care transportă călători, mai puţin vehiculelor pentru transportul suburban, metrou, tramvaie şi cabine de conducere. Acest standard european stabileşte parametrii de confort pentru vagoane compartimentate sau saloane (etajate sau nu). Acest document se aplică vehiculelor feroviare de lung parcurs care transportă călători, cu excepţia vehiculelor pentru transportul suburban, metrou, tramvaie şi cabine de conducere. Acest document specifică metodele de măsurare a parametrilor de confort pentru vagoane compartimentate sau salon (etajate sau nu). Acest standard stabileşte caracteristicile osiilor montate noi utilizate pe reţelele europene. Standardul se aplica osiilor montate alcătuite din elemente definite în: prEN 13262 pentru roti, prEN 13261 pentru osii axe si EN 12080 pentru rulmenţii cutiilor de osii

Se aplică la:
tren – proiectare -

DIRECTIVA

10

SR EN 13104:2002

tren proiectare

-

11

SR EN 13129-1:2004

tren calatori confort

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

12

SR EN 13129-2:2005

tren confort

-

13

SR EN 13260:2004

Aplicaţii feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii montate. Cerinţe pentru produs

toate cerinţe

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

14

SR EN 13260:2004

Aplicaţii feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii montate. Cerinţe pentru produs

15

SR EN 13261:2004

16

SR EN 13262:2004

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe. Cerinţe pentru produs Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi. Prescripţii pentru produs

Acest standard stabileşte caracteristicile osiilor montate noi utilizate pe reţelele europene. Standardul se aplica osiilor montate alcătuite din elemente definite în: prEN 13262 pentru roti, prEN 13261 pentru osii axe si EN 12080 pentru rulmenţii cutiilor de osii Standardul specifica caracteristicile osiilor-axe utilizate pe reţeaua feroviară europeana.

toate cerinţe

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

toate cerinţe

-

Acest standard se aplică roţilor monobloc, din oţel degazat în vid, forjat şi laminat, cu obada tratată superficial, care a făcut deja obiectul unei utilizări de durată în serviciul comercial pe o reţea europeană sau care a satisfăcut procedura de omologare tehnică după EN 13979-1 destinată validării proiectului.

tren cerinţe

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

Nr. crt
17

Indicativ
SR EN 13272:2002

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Iluminatul electric pentru materialul rulant din sistemele de transport public

Rezumat
Standardul stabileşte criteriile de proiectare ale iluminatului electric în interiorul materialului rulant de cale ferată destinat transportului public pentru toate condiţiile de exploatare. Proiectarea iluminatului trebuia să asigure un mediu vizual confortabil şi plăcut şi trebuie să ţină seama de activităţile care trebuie desfăşurate într-o anumită zonă, precum şi de realizarea condiţiilor de securitate. Standardul se aplică arcurilor de suspensie, elicoidale, din oţel, destinate dispozitivelor de suspensie ale vehiculelor feroviare. Acest standard specifică cerinţele minime şi maxime pentru sistemele de frânare şi performanţele lor.

Se aplică la:
toate transport, proiectare -

DIRECTIVA

18

SR EN 13298:2004

19

SR EN 13452-1:2004

20

SR EN 13452-2:2004

21

SR EN 13715:2006

Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Arcuri elicoidale de oţel Aplicaţii feroviare. Frânare. Sisteme de frânare în transporturi publice urbane şi suburbane. Partea 1: Cerinţe de performanţă Aplicaţii feroviare. Frânare. Sisteme de frânare în transporturi publice urbane şi suburbane. Partea 2: Metode de încercare Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi. Profil de rulare

toate proiectare, cerinţe tramvai, metrou cerinţe

-

-

Acest standard specifică condiţiile de încercări pentru frânarea materialului rulant de transport urban pe roţi metalice sau pe pneuri ghidate pe şine de oţel sau prin alte sisteme echivalente.

tramvai, metrou cerinţe pentru încercări

-

Acest standard stabileşte profilele de rulare al roţilor având diametrul mai mare sau egal de 330 mm, utilizate pentru materialul rulant care circulă pe calea ferată europeană de ecartament normal şi care permite asigurarea interoperabilităţii. Acest standard stabileşte metodele şi procedurile de realizare a proiectării cadrelor de boghiuri, precum şi metodele de evaluare şi cerinţele de verificare şi fabricare. Acestea se limitează la cerinţele structurale ale cadrelor de boghiu, şi cuprind traversele de încărcare şi corpurile cutiilor de osie.

tren standard de produs

Directiva 96/48/CE Directiva 2001/16/CE

22

SR EN 13749:2005

23

SR EN 13775-1:2004

24

SR EN 13775-2:2004

25

SR EN 13775-3:2004

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Metode pentru specificarea cerinţelor referitoare la rezistenţa structurilor cadrelor de boghiuri Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 1: Principii de măsurare Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 2: Vagoane de marfă cu boghiuri Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea

toate proiectare

-

Standardul stabileşte cerinţele care se referă la efectuarea măsurărilor la vagoanele de marfă şi la boghiuri noi sau modificate, pentru a asigura că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate.

tren marfă - metode de măsurare

-

Standardul stabileşte cerinţele pentru măsurarea vagoanelor de marfă pe boghiuri noi sau modificate, care conferă certitudinea că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate.

tren marfă - metode de măsurare

-

Standardul stabileşte cerinţele care se referă la efectuarea măsurărilor la vagoanele de marfă pe două osii noi sau modificate, care conferă certitudinea că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate.

tren marfă - metode de măsurare

-

Nr. crt

Indicativ

Titlu romană acestora. Partea 3: Vagoane de marfă pe două osii

Rezumat

Se aplică la:

DIRECTIVA

26

SR EN 13775-4:2004

27

SR EN 13775-5:2004

28

SR EN 13775-6:2004

29

SR EN 13802:2005

Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 4: Boghiuri pe două osii Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 5: Boghiuri pe trei osii Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 6: Vagoane de marfă multiple şi vagoane de marfă articulate Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Amortizoare hidraulice

Standardul stabileşte cerinţele care se referă la efectuarea măsurărilor la boghiurile pe două osii, noi sau modificate, care conferă certitudinea că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate.

tren marfă - metode de măsurare

-

Standardul stabileşte cerinţele care se referă la efectuarea măsurărilor la boghiurile pe trei osii, noi sau modificate, care conferă certitudinea că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate

tren marfă - metode de măsurare

-

Standardul cerinţele care se referă la efectuarea măsurărilor la vagoanele de marfă multiple şi vagoanele de marfă articulate, care conferă certitudinea că operaţiile de măsurare sunt efectuate în funcţie de criterii unificate.

tren marfă - metode de măsurare

-

30

SR EN 13913:2004

Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie pe bază de cauciuc. Componente mecanice pe bază de elastomeri

Acest document se aplică amortizoarelor hidraulice (excluzând extremităţile) utilizate pe vehiculele feroviare şi anume la amortizoarele care reglează comportamentul dinamic al vehiculului şi la cele amortizoarele care ţin sub control comportamentul dinamic al sistemelor mecanice. Acest standard defineşte: caracteristicile pe care componentele mecanice pe bază de elastomeri trebuie să le îndeplinească, precum şi inspecţia şi metodele de încercare aplicabile care se efectuează în vederea verificării, procedura de aprobare care se implementează de către client, indicaţii pentru calificarea produsului în raport cu cerinţe specificate, monitorizarea calităţii componentelor mecanice pe bază de elastomeri, în timpul fabricaţiei.

toate standard de produs

-

toate standard de produs

Directiva 96/48/CE Directiva 93/38/CEE Directiva 91/440/CEE

31

SR EN 13979-1:2004

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi monobloc. Procedura de omologare tehnică. Partea 1: Roţi forjate şi laminate

Standardul stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o roată monobloc destinată echipării osiilor purtătoare ale vehiculelor feroviare de marfă sau de călători, pentru a fi utilizată pe o reţea europeană.

toate standard de produs

-

Nr. crt
32

Indicativ
SR EN 14067-1:2004

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 1: Simboluri şi unităţi de măsură

Rezumat
Acest standard se aplică la aerodinamica feroviară. Standardul stabileşte simbolurile şi unităţile de măsură utilizate în formulele şi calculele din domeniul aerodinamicii. Definiţiile prezentate în standard explică simbolurile şi clasifică unităţile de măsură. Acest standard descrie fenomenele fizice de aerodinamică feroviară şi prezintă recomandări pentru documentarea încercărilor. Acest standard stabileşte fenomenele fizice de aerodinamică feroviară şi prevede recomandările pentru efectuarea încercărilor. Acest standard stabileşte fenomenele fizice de aerodinamică feroviară în câmp deschis şi prevede recomandări pentru documentaţia de încercări.

Se aplică la:
toate simboluri şi u.m. -

DIRECTIVA

33

SR EN 14067-2:2004

34

SR EN 14067-3:2004

35

SR EN 14067-4:2006

36

SR EN 14067-5:2007

Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 2: Aerodinamica în câmp deschis Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 3: Aerodinamica în tunel Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 4: Cerinţe şi proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp deschis Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 5: Cerinţe şi proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de frânare a trenurilor tractate de locomotivă Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Arcuri parabolice de oţel Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice şi în circulaţie Aplicaţii feroviare. Frânare. Vocabular generic Aplicaţii feroviare. Metode de calcul al distanţelor de oprire şi de încetinire. Metode de calcul al frânării de imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

tren aerodinami că

-

tren aerodinami că

-

tren aerodinami că

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

Acest standard tratează solicitările aerodinamice ale trenurilor care circulă într-un tunel. Acest standard european este un standard armonizat cu Directiva 96/48/CE, "Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză" şi cu reglementările asociate ale AELS Standardul stabileşte cerinţele fundamentale pentru frânarea trenurilor tractate de locomotive, inclusiv pentru vehicule individuale care circulă pe căile ferate europene şi pe sistemele lor de infrastructură. Acest standard se aplică arcurilor parabolice utilizate ca elemente de suspensie pentru vehicule de cale ferată. Standardul reglementează încercările în vederea omologării tehnice a vehiculelor feroviare vehicule din punct de vedere al comportării dinamice. Aceste încercări se aplică în principal tuturor vehiculele de transport public care circulă pe căi cu ecartament normal (1 435 mm).

tren aerodinami că

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, modificată cu Directiva 2004/50/CE -

37

SR EN 14198:2005

tren cerinţe

38

SR EN 14200:2004

toate cerinţe produs

-

39

SR EN 14363:2005

toate – metodă de încercare

Directiva UE 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

40

SR EN 14478:2005

Standardul stabileşte semnificaţia termenilor utilizaţi în mod curent în domeniul frânelor şi al frânării materialului rulant feroviar. Standardul stabileşte un algoritm general de utilizare pentru aplicaţii la toate tipurile de vehicule feroviare. Permite calcularea diverselor aspecte ale performanţelor: distanţele de oprire sau de încetinire, energia disipată, calculul forţelor , frânarea de imobilizare

toate vocabular

-

41

SR EN 14531-1:2005

toate proiectare

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză » Directiva din Noua Abordare 2001/16/CE

Nr. crt
42

Indicativ
SR EN 14535-1:2006

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Discuri de frână pentru material rulant feroviar. Partea 1: Discuri de frână montate prin presare la cald sau la rece pe osie purtătoare sau motoare, dimensiuni şi cerinţe de calitate Aplicaţii feroviare. Robinete frontale drepte şi înclinate pentru conductele generale de frânare şi conductele principale

Rezumat
Standardul stabileşte cerinţele pentru proiectarea, dimensiunile, performanţele şi încercarea discurilor de frână montate pe osiile purtătoare sau motoare ale materialului rulant prin presare la cald sau rece.

Se aplică la:
toate cerinţe de produs

DIRECTIVA
Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză » Directiva din Noua Abordare 2001/16/CE

43

SR EN 14601:2005

Acest standard este aplicabil pentru robinete frontale manevrate şi construite pentru a izola conducta generală şi conducta principală a unui vehicul de cale ferată echipat cu frână cu aer comprimat, fără a se lua în considerare tipul vehiculelor şi ecartamentelor.

toate – cerinţe de produs

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză» Directiva din Noua Abordare 2001/16/CE

44

SR EN 14750-1:2006

Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant urban şi suburban. Partea 1: Parametrii de confort

Acest standard se aplică vehiculelor de transport suburban şi/sau regional precum şi metroului şi tramvaielor echipate cu un sistem de ventilaţie cu încălzire sau răcire. Din prezentul standard european sunt excluse vehiculele de parcurs lung şi cabinele de conducere care fac obiectul unor standarde europene specifice. Acest standard are ca obiect stabilirea programului şi metodelor de încercări care să permită verificarea instalaţiilor de climatizare conform cu cerinţele descrise în EN 14750-1. Cerinţele acestui standard european se aplică uşilor laterale de acces al călătorilor, pentru toate vehiculele feroviare de concepţie nouă ca tramvai, metrou, tren suburban, trenuri de mare viteză şi pe linii principale care transportă călători. Cerinţele prezentului standard european se aplică de asemenea vehiculelor existente ca urmare a lucrărilor de modernizare a echipamentelor uşilor, în măsura în care acest lucru este rezonabil de realizat. Acest standard european face referire la uşile acţionate manual şi mecanic. Pentru uşile acţionate manual, articolele referitoare la acţionarea mecanică nu se aplică. Acest standard european nu se aplică uşilor destinate accesului echipamentelor, nici celor destinate activităţilor de inspecţie sau de mentenanţă, şi nici celor utilizate numai de personalul de tren. Uşile sau trapele special prevăzute pentru evacuare în situaţii de urgenţă sunt excluse. Standardul stabileşte parametrii de confort ai cabinelor de conducere ale vehiculelor feroviare cu scopul de a asigura confortul mecanicului şi implicit securitatea serviciului.

tramvai, metrou confort

-

45

SR EN 14750-2:2006

46

SR EN 14752:2006

Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant urban şi suburban. Partea 2: Încercări tip Aplicaţii feroviare. Sisteme de acces lateral

tramvai, metrou încercare

-

toate cerinţe

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

47

SR EN 14813-1:2007

Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru cabine de conducere. Partea 1: Parametri de confort

toate confort

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

Nr. crt
48

Indicativ
SR EN 14813-2:2007

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru cabine de conducere. Partea 2: Încercări de tip

Rezumat
Standardul stabileşte metodele de măsurare a parametrilor de confort pentru cabinele de conducere ale vehiculelor feroviare care au instalaţie de aer condiţionat sau încălzire/ventilaţie.

Se aplică la:
toate încercare

DIRECTIVA
Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

49

SR EN 14817:2006

Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Elemente de comandă cu resort pneumatic

Standardul stabileşte caracteristicile care trebuie să le prezinte elementele de comandă ale pernei de aer, indicaţii pentru redactarea procedurii de omologare de către client; indicaţii pentru redactarea procedurii de calificare a produsului în funcţie de cerinţele specificate; indicaţii privind redactarea modalităţilor de supraveghere a calităţii de fabricaţie a elementelor de comandă a pernelor de aer.

vehicule ghidate permanent - cerinţe

-

50

SR EN 14865-2:2006

51

SR EN 15016-1:2004

52

SR EN 15016-2:2004

53

SR EN 150162:2004/AC:2007

54

SR EN 15016-3:2005

55

SR EN 15016-4:2006

56

SR EN 15020:2007

Aplicaţii feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de osii. Partea 2: Metodă de încercare a stabilităţii mecanice pentru viteze ale vehiculelor până la 200 Km/h Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 1: Principii generale Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 2: Liste de piese componente Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 2: Liste de piese componente Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 3: Gestionarea modificărilor documentelor tehnice Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 4: Schimb de date Aplicaţii feroviare. Cuplă pentru situaţii de urgenţă. Cerinţe de performanţă, geometria specifică interfeţei şi metode de încercare

Standardul specifică metoda de încercare şi stabileşte criteriile de acceptare pentru determinarea stabilităţii mecanice a unsorilor lubrifiante destinate lubrifierii rulmenţilor cutiei de osie, conform EN 12081.

toate – metodă de încercare

-

Standardul stabileşte cerinţele de execuţie, de gestiune şi de reproducere a desenelor tehnice destinate aplicaţiilor feroviare. Standardul stabileşte cerinţele pentru execuţia şi reproducerea listelor de piese componente în proiecte pentru aplicaţii feroviare.

toate proiectare

-

toate proiectare

-

toate proiectare

-

Standardul stabileşte principiul de bază al revizuirii documentelor tehnice de proiectare în domeniul aplicaţiilor feroviare şi nu ţine seama de cerinţele suplimentare ale companiilor.

toate proiectare

-

Standardul stabileşte cerinţele cu privire la formatele documentelor tehnice şi cerinţele referitoare la documente. Standardul stabileşte cerinţele pentru cupla pentru situaţii de urgenţă pentru ramele de tren.

toate proiectare

-

tren cerinţe pentru produs

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

Nr. crt
57

Indicativ
SR EN 15049:2008

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Componente de suspensie. Bară de torsiune de oţel Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 1: Generalităţi Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 2: Cerinţe de calitate şi certificare pentru constructori Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 4 : Cerinţe pentru producţie Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 5: Inspecţie, încercare şi documentaţie Aplicaţii feroviare. Geamuri frontale pentru cabine de tren

Rezumat
Acest standard se aplică barelor de torsiune de oţel pentru sistemele de bare anti-ruliu utilizate pe vehiculele feroviare. Acest standard conţine recomandări şi definiţii generale cu privire la sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare.

Se aplică la:
toate – cerinţe pentru produs toate calitate lucrări -

DIRECTIVA

58

SR EN 15085-1:2008

-

59

SR EN 15085-2:2008

Acest standard defineşte nivelurile de certificare ca şi cerinţele pentru constructori şi descrie procedura de recunoaştere a constructorului.

toate cerinţe pentru certificare

-

60

SR EN 15085-3:2008

Acest standard specifică regulile de proiectare şi de clasificare aplicabile construcţiei şi întreţinerii vehiculelor feroviare şi a componentelor lor.

toate proiectare documenta ţie

-

61

SR EN 15085-4:2008

Acest standard defineşte cerinţele pentru producţie (de exemplu pregătire şi execuţie) pentru lucrări de sudare.

toate cerinţe producţie

-

62

SR EN 15085-5:2008

Acest standard specifică controalele şi încercările de efectuat pe suduri, controale distructive şi nedistructive de realizat şi documentaţia necesară la declararea conformităţii produselor.

toate încercare, control

-

63

SR EN 15152:2008

Acest standard specifică cerinţele funcţionale aplicabile geamurilor frontale ale trenurilor de mare viteză, inclusiv prescripţiile referitoare la încercări şi evaluarea conformităţii. Cerinţe similare pot fi aplicate geamurilor frontale a altor tipuri de material rulant dacă anumite performanţe sunt adaptate în funcţie de aplicaţie.

tren standard de produs

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

64

SR EN 15153-1:2007

Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare optică şi acustică pentru trenurile de mare viteză. Partea 1: Proiectoare, faruri şi lămpi finale

Standardul stabileşte cerinţele funcţionale, operaţionale şi tehnice pentru proiectoare, faruri şi lămpi finale pentru trenurile de mare viteză, inclusiv cerinţele pentru încercări şi evaluarea conformităţii.

tren cerinţe de produs

Directiva UE 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

Nr. crt
65

Indicativ
SR EN 15153-2:2007

Titlu romană Aplicaţii feroviare. Dispozitive de avertizare luminoasă şi acustică pentru trenurile de mare viteză. Partea 2: Avertizoare sonore

Rezumat
Standardul defineşte cerinţele funcţionale, operaţionale şi tehnice pentru avertizori sonori pentru trenurile de mare viteză, inclusiv cerinţele pentru încercări, testare şi evaluare a conformităţii.

Se aplică la:
tren cerinţe de produs

DIRECTIVA
Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, amendată cu Directiva 2004/50/CE

66

SR EN 15179:2008

Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe pentru sistemul de frânare al vagoanelor de călători Aplicaţii feroviare. Avertizoare de frânare. Partea 1: Avertizoare pneumatice de frânare Aplicaţii feroviare. Cerinţe de securitate pasivă contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare

67

SR EN 15220-1:2009

Acest standard defineşte cerinţele fundamentale pentru frânarea vagoanelor de călători în trenuri tractate de locomotive, în conformitate cu EN 14198, cu frâne pneumatice UIC (trafic RIC), care circulă pe reţele europene şi sistemele lor de infrastructură. Acest standard specifică cerinţele pentru proiectarea, dimensionarea şi încercarea performanţei avertizoarelor pneumatice de frânare, cu sau fără contact electric, vizibile din afara vehiculului. Acest standard se aplică noilor proiecte de locomotive şi vehicule feroviare destinate transportului de călători şi are scopul de a proteja ocupanţii vehiculului, prin păstrarea integrităţii structurii.

tren călători cerinţe pentru sistemul de frânare tren frânare – standard de produs

-

Directiva 96/48/EC, modificată cu Directiva 2004/50/CE, Directiva 2001/16/EC modificată cu Directiva 2004/50/CE Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, modificată cu Directiva 2004/50/CE

68

SR EN 15227:2008

toate transport călători proiectare

69

SR EN 15327-1:2009

70

SR EN 15355:2009

Aplicaţii feroviare. Subsistemul semnal de alarmă. Partea 1: Cerinţe generale şi interfaţa utilizată de călători a dispozitivului semnal de alarmă Aplicaţii feroviare. Frânare. Distribuitoare şi robinete de izolare Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehicule feroviare. Partea 1: Principii generale Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehiculele feroviare. Partea 2: Grupe de produs Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehicule feroviare. Partea 3: Identificarea poziţiilor de instalare şi a

Acest standard stabileşte cerinţe generale pentru montarea subsistemului semnal de alarmă pentru trenurile de călători care circulă pe reţele ce includ sistemul de transport de mare viteză şi sistemul de interoperabilitate convenţional. Sistemul de alarmă include sistemul de frânare de urgenţă pentru pasageri.

tren cerinţe

Directiva 96/48/CE referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, modificată cu Directiva 2004/50/CE

Acest standard specifică cerinţele pentru proiectarea, încercarea şi asigurarea calităţii distribuitoarelor şi robinetelor de izolare. Acest standard specifică structura şi conţinutul seturilor de identificări cerute în documentaţia tehnică a proiectului.

toate cerinţe

71

SR EN 15380-1:2006

toate proiectare

Directiva 96/48/EC, modificată cu Directiva 2004/50/CE, Directiva 2001/16/EC modificată cu Directiva 2004/50/CE -

72

SR EN 15380-2:2006

Acest standard reprezintă baza pentru stabilirea structurilor adaptate la produs.

toate proiectare

-

73

SR EN 15380-3:2006

Acest standard stabileşte regulile pentru identificarea poziţiilor de instalare şi a amplasamentelor în vehiculele feroviare.

toate proiectare

-

Nr. crt

Indicativ

Titlu romană amplasamentelor

Rezumat

Se aplică la:

DIRECTIVA

74

SR EN 15528:2008

75

SR EN 15624:2009

76

SR EN 15625:2009

Aplicaţii feroviare. Categorii de linie pentru administrarea interfeţei dintre limitele de încărcare ale vehiculelor şi infrastructură Aplicaţii feroviare. Frânare. Dispozitive de schimbare a regimului gol/încărcat Aplicaţii feroviare. Frânare. Dispozitive de cântărire variabilă automate Aplicaţii feroviare. Acustică. Măsurarea zgomotului emis de vehicule care circulă pe şine

Acest standard descrie metode de clasificare a liniilor de cale ferată noi şi existente şi a vehiculelor. Standardul specifică cerinţele tehnice pentru asigurarea compatibilităţii interfeţei dintre vehicul şi infrastructură şi este corespunzător pentru utilizarea la linii de trafic mixt, pentru pasageri şi pentru marfă. Acest standard specifică cerinţele pentru proiectarea, dimensionarea, producţia şi încercarea dispozitivelor de schimbare a regimului gol / încărcat. Acest standard specifică cerinţe pentru proiectarea, dimensionarea, producţia şi încercarea dispozitivelor de cântărire variabilă automate. Acest standard stabileşte condiţiile pentru obţinerea de rezultate ale măsurărilor reproductibile şi comparabile nivelurilor şi spectrelor de zgomot emise de toate tipurile de vehicule care circulă pe căile ferate sau alte tipuri de vehicule cu deplasare ghidată, cu excepţia vehiculelor de întreţinere a căii aflate în funcţiune. Acest standard stabileşte cerinţele referitoare la măsurarea zgomotului la interiorul vehiculelor care circulă pe şine.

toate cerinţe compatibilit ate cale vehicul

Directiva 2001/16/CE, modificată de Directiva 2004/50/CE

tren cerinţe

Directiva 2001/16/EC, modificată cu Directiva 2004/50/EC Directiva 96/48/EC, modificată cu Directiva 2004/50/CE, Directiva 2001/16/EC modificată cu Directiva 2004/50/CE Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză»

toate cerinţe

77

SR EN ISO 3095:2006

toate metodă de încercare

78

SR EN ISO 3381:2006

79

SR ENV 12299:2002

Aplicaţii feroviare. Acustică. Măsurarea zgomotului în interiorul vehiculelor care circulă pe şine Aplicaţii feroviare. Confortul de mers al călătorilor. Măsurare şi evaluare

toate metodă de încercare

Directiva 96/48/CE «Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză »

Standardul prezintă confortul călătorilor în mijloacele de transport feroviare şi metode de stabilire a satisfacţiei calatorilor în raport cu temperatura, vibraţiile, virare etc.

toate călători metoda încercare

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful