You are on page 1of 25

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat

Bagi Pekerja Bukan Eksekutif

“Service Excellence 10/10”


Latar Belakang

Dalam tahun 2001, kajian semula skim gaji pekerja bukan eksekutif ekoran
isu pekerja tidak mendapat kenaikan pangkat dalam tempoh terlalu lama

Lembaga Pengarah TNB pada 12.06.2001 meluluskan skim gaji baru


berkuat kuasa 01.01.2001

Perubahan-perubahan utama dalam skim perkhidmatan bukan eksekutif:

Perkhidmatan bukan eksekutif dibahagikan kepada 9 skim gaji


Teknikal
• Skim Perkhidmatan Teknikal (TT)
• Skim Perkhidmatan Pemandu/Pengendali Kren (TD)
• Skim Perkhidmatan Perubatan (TU)

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 1


Latar Belakang

Bukan Teknikal
• Skim Perkhidmatan Pentadbiran (PP)
• Skim Perkhidmatan Sokongan (PS)
• Skim Perkhidmatan Teknologi Maklumat (IT)
• Skim Perkhidmatan Guru Agama/Tadika/Taska (PG)
• Skim Perkhidmatan Sajian/Penginapan (PM)
• Skim Perkhidmatan Keselamatan (PK)

Banded-grade dalam setiap jawatan. Contoh: Juruteknik T/Biasa


diberi gred TT09 & TT10; Kerani T/Biasa gred PP07 & PP08, dsb.

Tiga kaedah peningkatan dalam kerjaya – kenaikan gred, kenaikan


pangkat melalui pengisian jawatan dan kenaikan pangkat khas untuk
penyandang (KUP)

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 2


Kaedah-Kaedah Peningkatan Kerjaya – Contoh
KENAIKAN PANGKAT KENAIKAN PANGKAT
KENAIKAN GRED MELALUI PENGISIAN KUP
JAWATAN

PP10
PP09
Kerani Tingkatan
Kanan

PP09
PP08 PP08 PP08
PP07 PP07 PP07
Kerani Tingkatan Kerani Tingkatan Kerani Tingkatan
Biasa Biasa Biasa

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 3


Kenaikan Gred (Upgrading)
Syarat-Syarat Kelayakan Kenaikan Gred

Syarat Kelayakan Ulasan/Perincian

Berada dalam gred terendah (gred B) dalam  Tidak ambil kira tempoh dalam cuti tanpa gaji
band jawatan selama sekurang-kurangnya dan tempoh di bawah hukuman tatatertib
5 tahun
 Tidak dilayakkan bagi Pemandu T/Kanan gred
TD05 kerana jawatan ini adakah KUP

Menyempurnakan semua program latihan  Bagi pekerja dalam jawatan-jawatan tertentu,


dan pembangunan yang disyaratkan syarat tambahan untuk mengikuti program
peralihan/akademik tertentu semasa
dipindahkan ke skim gaji baru – syarat ini juga
dikenakan untuk kenaikan gred. Contoh:
Kerani/Penyelenggara Stor PP07; Juruteknik;
Tukang TT05 & TT07; Pentadbir Sistem

Prestasi yang memuaskan  Sistem prestasi lama, markah 3 dan ke atas


 Sistem prestasi baru, KPI = ME atau EE,
kompetensi = RG atau AT

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 5


Syarat-Syarat Kelayakan Kenaikan Gred

Syarat Kelayakan Ulasan/Perincian

Bebas daripada tindakan tatatertib dalam  Jika dikenakan hukuman tatatertib, tempoh
tempoh yang disyaratkan hukuman dan implikasi hukuman juga tidak
diambil kira dalam pengiraan tempoh berada
dalam gred

Diperaku oleh ketua jabatan

Menyandang jawatan substantif  Contoh: Kerani Kanan PP09 mestilah sedang


(peruntukan jawatan telah diluluskan, dan menyandang jawatan Kerani T/Kanan PP09-10
gred jawatan sama dengan gred hakiki
 Tidak dilayakkan kepada pekerja yang
pekerja)
menyandang jawatan secara KUP

Tidak dilayakkan kepada pekerja yang  Mereka yang melanjutkan pelajaran sepenuh
sedang melanjutkan pelajaran atau masa akan dipertimbang kenaikan gred
program pendidikan TNB secara sepenuh selepas tamat pengajian dan berkhidmat
masa semula sekurang-kurangnya 3 bulan, jika
masih belum diberi kenaikan pangkat yang
sesuai dengan kelayakan akademik diperolehi

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 6


Prosedur Kenaikan Gred

Prosedur Perincian

Kekerapan urusan kenaikan Setiap 3 bulan


gred
Wajar diproses dalam tempoh yang ditetapkan – implikasi
pertimbangan kenaikan pangkat, tawaran ESOS, dsb

Tarikh kuatkuasa Jika diluluskan, tarikh kuatkuasa kenaikan gred ialah pada tarikh
genap 5 tahun berada dalam gred hakiki. Perbezaan tarikh
kuatkuasa bagi mereka yang pernah dikenakan tatatertib atau
mendapat KPI = NI
Bagi pekerja yang tidak berjaya, suatu tempoh penangguhan
akan diberi. Pertimbangan semula dibuat apabila tempoh
penangguhan tamat
Jika berjaya dalam kes ulangan, tarikh kuatkuasa kenaikan gred
ialah pada tarikh selepas tamat tempoh penangguhan

Pelarasan gred & gaji Pekerja yang diberi kenaikan gred tidak perlu memangku, dan
terus diberi kenaikan gred
Kenaikan gaji ialah 10% daripada gaji pokok, tertakluk kepada
minimum kenaikan RM100

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 7


Proses Kenaikan Gred

Berdasarkan syarat-syarat kelayakan – Tempoh dalam gred, KPI & kompetensi,


Senaraipendek persijilan, program mandatori, tatatertib, dll. Senarai semakan pekerja boleh
didapati dari EHRMS melalui Laporan ZAR 17 (Seniority Report)

Penilaian Ketua Ketua jabatan dikehendaki menilai dan mengesahkan kesesuaian pekerja untuk
Jabatan diberi kenaikan gred dari segi prestasi, attitude, disiplin kerja, dsb

Ketua Sumber Manusia Bahagian menyemak penilaian yang dibuat oleh ketua
Semakan/Perakuan jabatan, dan sediakan kertas kerja dengan perakuan sewajarnya

Ketua Bahagian mempertimbang dan meluluskan calon-calon yang direkomen


Kelulusan
oleh Ketua Sumber Manusia Bahagian

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 8


Pekeliling-Pekeliling Berkaitan

Pekeliling Pengurusan Sumber Manusia Bil. BE 15/2007 bertarikh 24 Julai


2007 bertajuk “Kenaikan Gred Pekerja Bukan Eksekutif”

Pekeliling-pekeliling mengenai haluan kerjaya dalam skim perkhidmatan


bukan eksekutif

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 9


Kenaikan Pangkat (Promotion)
Melalui Pengisian Jawatan
Prosedur Kenaikan Pangkat

Prosedur Perincian

Kekerapan urusan kenaikan Apabila wujud kekosongan


pangkat

Tarikh kuatkuasa Tarikh mula menjalankan tugas dalam jawatan baru

Pemangkuan Pekerja yang diberi kenaikan pangkat dikehendaki memangku


selama 4 bulan. Tempoh pemangkuan boleh dilanjutkan selama
3 bulan jika perlu
Pekerja yang bertukar jawatan sebelum tamat tempoh
pemangkuan akan dikehendaki menjalani semula tempoh
pemangkuan

Pelarasan gaji Pekerja yang disahkan kenaikan pangkat akan diberi kenaikan
gaji ialah 15% daripada gaji pokok

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 11


Proses Pemilihan Calon (Kenaikan Pangkat)

Pengiklanan yang meluas ke seluruh TNB


Iklan

Berdasarkan syarat-syarat kelayakan dalam iklan & perakuan – KPI & kompetensi,
Senaraipendek
persijilan, program mandatori, tatatertib, penilaian ketua jabatan, dll

Hanya untuk pemohon-pemohon yang disenaraipendek


Ujian Bertulis

Senaraipendek calon berdasarkan pencapaian dalam ujian bertulis, dan kriteria


Temuduga lain yang sesuai
Panel temuduga untuk memilih dan merekomen calon-calon yang sesuai

Ketua Bahagian mempertimbang dan meluluskan calon-calon yang direkomen


Kelulusan
oleh panel temuduga

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 12


Pemilihan/Penempatan/Pemantauan

Pemilihan pekerja yang layak untuk kenaikan gred tetapi belum diproses
kenaikan grednya – jika berjaya, ditafsirkan sebagai dua (2) kenaikan gred dan
memerlukan kelulusan khas BSMK untuk pertimbangan sama ada kenaikan
gred yang diikuti kenaikan pangkat (agregat kenaikan gaji 25%) atau terus
kenaikan 2 gred (kenaikan gaji 20%)

Penempatan calon untuk diberi kenaikan pangkat hendaklah mengambil kira


latar belakang calon, terutama mereka yang pernah dikenakan hukuman
tatatertib di atas kesalahan berat

Pekerja yang memangku dengan tujuan kenaikan pangkat hendaklah dipantau


dengan baik agar pengesahan kenaikan pangkat diproses dalam tempoh yang
ditetapkan – implikasi tawaran ESOS, tuntutan kemudahan/ faedah yang
berkaitan dengan gred baru, hubungan perusahaan jika tidak disahkan
kenaikan pangkat dan pemangkuan ditarik balik (Senarai semakan boleh
didapati dari EHRMS melalui Laporan ZAR 17 – Action Report by Date)

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 13


Pekeliling-Pekeliling Berkaitan

Pekeliling Pengurusan Sumber Manusia Bil. BE 16/2007 bertarikh 24 Julai


2007 bertajuk “Kenaikan Pangkat Melalui Pengisian Jawatan Bukan
Eksekutif”

Pekeliling Pengurusan Sumber Manusia Bil. BE 17/2007 bertarikh 24 Julai


2007 bertajuk “Memangku Dengan Tujuan Kenaikan Pangkat Dalam
Jawatan Bukan Eksekutif”

Pekeliling-pekeliling mengenai haluan kerjaya dalam skim perkhidmatan


bukan eksekutif

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 14


Kenaikan Pangkat
Khas Untuk Penyandang (KUP)
Objektif Kenaikan Pangkat KUP

Memberi peluang kenaikan pangkat kepada pekerja


yang berada di dalam sesuatu gred dalam tempoh
yang lama

Memberi pengiktirafan (melalui kenaikan pangkat) ke


atas pekerja yang cemerlang walaupun jawatan
kosong tidak mencukupi

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 16


Syarat-Syarat Kelayakan KUP

Syarat Kelayakan Ulasan/Perincian

Pekerja dilantik tetap sebelum 01.01.2001

Berada dalam gred tertinggi dalam band  Tidak ambil kira tempoh dalam cuti tanpa gaji
jawatan (gred A) selama sekurang- dan tempoh di bawah hukuman tatatertib
kurangnya 7 tahun
 Tidak dilayakkan kepada pekerja dalam gred
(Bagi Pemandu TD04 – telah berkhidmat tertinggi dalam kerjaya masing-masing.
sebagai Pemandu selama 15 tahun Contoh: Kerani Tertinggi PP12, Juruteknik
berturut-turut dan umur 50 tahun ke atas) Tertinggi TT14, Pembantu Sokongan Am PS04,
Pembantu Am TT04, dsb

Baki tempoh perkhidmatan sekurang-  Pekerja yang tidak dipilih dalam urusan
kurang 2 tahun sebelum bersara wajib, pertama akan dipertimbangkan semula dalam
dikira pada tarikh mencapai 7 tahun dalam urusan seterusnya walaupun baki tempoh
gred perkhidmatan kurang dari 2 tahun

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 17


Syarat-Syarat Kelayakan KUP

Syarat Kelayakan Ulasan/Perincian

Prestasi yang memuaskan dengan  Bagi sistem prestasi lama, markah 5 =


pencapaian berikut: kompetensi ≥ 85%; markah 4 = kompetensi ≥
75%
KPI – 4 atau 5 (sistem prestasi lama)
atau ME/EE (sistem prestasi sekarang)  Bagi 2003/04, pencapaian markah kompetensi
dalam lima tahun terakhir, dengan tiga RG atau AT dianggap memenuhi syarat
tahun terakhir mendapat “high ME
(≥85%)”
Kompetensi – Markah tahunan ≥ 75%
dalam lima tahun terakhir, dan tiga kali
daripadanya ≥ 85%

Menyempurnakan semua program latihan  Bagi pekerja dalam jawatan-jawatan tertentu,


dan pembangunan yang disyaratkan syarat tambahan untuk mengikuti program
peralihan/akademik tertentu semasa
dipindahkan ke skim gaji baru – syarat ini juga
dikenakan untuk kenaikan pangkat KUP
 Contoh: Kerani/Penyelenggara Stor PP07;
Juruteknik; Tukang TT05 & TT07; Pentadbir
Sistem

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 18


Syarat-Syarat Kelayakan KUP

Syarat Kelayakan Ulasan/Perincian

Memiliki sijil-sijil kelayakan akademik/  Contoh: Tukang T/Kanan TT08 boleh


kemahiran, jika kenaikan ke gred jawatan dipertimbang KUP ke TT09 hanya jika ada sijil
berkenaan memerlukan pensijilan kejuruteraan/PPKJ

Bebas daripada tindakan tatatertib dalam  Jika dikenakan hukuman tatatertib, tempoh
tempoh yang disyaratkan hukuman dan implikasi hukuman juga tidak
diambil kira dalam pengiraan tempoh berada
dalam gred

Diperaku oleh ketua jabatan

Menyandang jawatan substantif (gred  Contoh: Kerani Kanan PP10 yang menyandang
jawatan sama dengan gred hakiki pekerja) jawatan Kerani T/Biasa PP07-08 tidak layak
dalam tempoh 3 tahun terakhir kerana telahpun berada dalam jawatan PP07-08
secara KUP

Tidak dilayakkan kepada pekerja yang  Contoh: Program sijil, diploma atau sarjana
sedang melanjutkan pelajaran atau muda di IPT, atau PPP, PPKK, PPKKT, PPKJ
program pendidikan TNB secara sepenuh anjuran TNB
masa

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 19


Prosedur KUP

Prosedur Perincian

Kekerapan urusan KUP Sekali setahun dari Januari – Jun. Proses dimulakan pada
November penilaian prestasi akhir tahun selesai
Tempoh berada dalam gred dikira setakat 1 Januari (inclusive)
tahun urusan kenaikan pangkat KUP
Tarikh kuatkuasa 1 Januari dalam tahun urusan kenaikan pangkat KUP

Kes ulangan Bagi pekerja yang tidak berjaya, pertimbangan semula dibuat
dalam urusan tahun berikutnya
Tarikh kuatkuasa ialah 1 Januari dalam tahun semasa urusan
kenaikan pangkat KUP dibuat dan tidak dikebelakangkan

Pertukaran ke jawatan Pekerja yang dinaikkan pangkat KUP boleh diarah bertukar
substantif untuk mengisi kekosongan jawatan
Dalam tempoh 2 tahun jika gagal mematuhi arahan bertukar,
kenaikan pangkat KUP akan ditarik balik
Pekerja juga tertakluk kepada arahan pertukaran untuk mengisi
jawatan kosong selepas tempoh 2 tahun diberi kenaikan
pangkat KUP

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 20


Proses Pemilihan Calon KUP

Berdasarkan syarat-syarat kelayakan – Tempoh dalam gred, baki tempoh


Senaraipendek
perkhidmatan, KPI & kompetensi, persijilan, program mandatori, tatatertib, dll

Penilaian Ketua Ketua jabatan dikehendaki menilai dan mengesahkan kesesuaian pekerja untuk
Jabatan diberi kenaikan pangkat KUP dari segi prestasi, attitude, disiplin kerja, dsb

Hanya untuk calon-calon yang diperaku dan disahkan sesuai oleh ketua jabatan
Ujian Pengesahan
Pengecualian diberi kepada mereka yang memiliki sijil kelayakan
Kompetensi
akademik/kemahiran yang diperlukan

Panel temuduga untuk memilih dan merekomen calon-calon yang sesuai


Temuduga

Ketua Bahagian mempertimbang dan meluluskan calon-calon yang direkomen oleh


Kelulusan
panel temuduga

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 21


Impak Kenaikan Pangkat KUP

Pekerja yang dinaikkan pangkat KUP diberi imbuhan/ganjaran sama


seperti kenaikan pangkat melalui pengisian jawatan kosong – rasa tidak
puashati pekerja yang dinaikkan pangkat melalui pengisian jawatan
kosong kerana tanggungjawab lebih berat dan berpindah ke jabatan baru,
manakala pekerja yang diberi KUP kekal dalam jawatan yang sama

Ketidakseimbangan dalam struktur hirarki pentadbiran – kewujudan


pekerja-pekerja dalam gred yang sama dengan gred penyelianya. Contoh:
Dalam satu unit/stesen, 5 orang Kerani T/Kanan gred PP09 (dinaikkan
pangkat KUP dan kekal dalam jawatan Kerani T/Biasa) melapor kepada
seorang penyelia Kerani T/Kanan PP09

Pengisian jawatan kosong tidak dapat diiklan kerana pekerja KUP akan
diwajibkan mengisi jawatan kosong yang wujud – demotivate pekerja yang
belum cukup syarat KUP tetapi berprestasi cemerlang

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 22


Kenapa Syarat Kelayakan & Prosedur?

Calon yang dinaikkan pangkat KUP diberi ganjaran sama dengan mereka
yang dinaikkan pangkat melalui pengisian jawatan – wajar dikenakan
proses-proses yang sama seperti senaraipendek berdasarkan prestasi,
ujian bertulis dan ditemuduga

Syarat-syarat kelayakan dan prosedur yang ketat untuk memastikan:


Pekerja yang dipilih diakui cemerlang
Pilihan mestilah tepat kerana tiada tempoh percubaan dalam kenaikan
pangkat KUP
Syarat baki tempoh perkhidmatan 2 tahun adalah supaya pekerja
dapat memberi sumbangan lagi selepas diberi KUP
Pekerja tidak ambil jalan mudah untuk tunggu kenaikan pangkat KUP

Proses pemilihan yang teliti/ketat dapat mengurangkan impak/isu


kenaikan pangkat KUP

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 23


Perlaksanaan Kenaikan Pangkat KUP
Pekerja
mula
layak

Jun 2008

Jun 2009

Jan 2010
Jan 2008

Jan 2009
URUSAN 2008 URUSAN 2009
Untuk pekerja Untuk pekerja
yang layak yang layak
setakat sebelum atau
01.01.2008 pada 01.01.2009

Kenaikan Gred & Kenaikan Pangkat Bagi Pekerja Bukan Eksekutif 24