Powrót do spisu PRZEDRUK SILNIK NAP!DZANY ENERGI" STA#YCH MAGNESÓW Jorma Hyypia Artyku! ten ukaza!

si" pierwotnie w wiosennym wydaniu nie ukazuj#cego si" ju$ pisma Science & Mechanics (Nauka i mechanika) z. 1980 roku. Przedrukowujemy go w nadziei, $e to urz#dzenie zainspiruje nowe pokolenie wynalazców do w!asnych poszukiwa%. Z naszych ustale% wynika, $e konstruktor tego silnika, Howard Johnson, otrzyma! na niego patent w roku 1979 oraz kolejny zwi#zany z nim w roku 1993. Duncan M. Roads Nie udzielamy patentów na maszyny typu perpetum mobile – oznajmili eksperci ameryka%skiego urz"du patentowego. – To nie b"dzie dzia!a!o, poniewa$ przeczy zasadzie zachowania energii – twierdzili kolejno jeden po drugim fizycy. Wynalazca Howard Johnson nie jest jednak cz!owiekiem, którego mo$na by !atwo zniech"ci& takimi z pozoru autorytatywnymi opiniami. Dzisiaj jest posiadaczem patentu USA nr 4151431, który opisuje sposób generowania si!y motorycznej, jak# uzyskuje si" w silniku konwencjonalnym, wykorzystuj#c do tego energi" zawart# w atomach sta!ych magnesów. Tak, tak! Johnson odkry! sposób budowy silnika, który pracuje bez dostarczania mu z zewn#trz energii elektrycznej ani jakiejkolwiek innej! Ogromne znaczenie tego wynalazku jest wr"cz oczywiste, zw!aszcza w obliczu alarmuj#cego, narastaj#cego kryzysu energetycznego. Johnson nie usi!uje jednak lansowa& swojego dzie!a jako ko%cowego i ostatecznego rozwi#zania wszelkich problemów zwi#zanych z brakiem energii. Ma przed sob# wa$niejsze zadania do wykonania. Po pierwsze, istnieje potrzeba udoskonalenia jego prototypów laboratoryjnych i przekszta!cenie ich w urz#dzenia robocze dzia!aj#ce niezawodnie w praktycznych zastosowaniach, a zw!aszcza udoskonalenie generatora pr#du elektrycznego o mocy 5 kilowatów znajduj#cego si" ju$ w budynku, w którym prowadzi swoje badania. Drugim i by& mo$e trudniejszym do wykonania zadaniem jest przekonanie grona sceptyków, $e jego pomys!y dadz# si" praktycznie zastosowa&. Johnson, który od dziesi#tków lat zmaga si" ze sceptykami, potrafi by& bardzo przekonywaj#cy przy bezpo'rednim spotkaniu, poniewa$ ma do zaoferowania wi"cej ni$ tylko teorie – jest w stanie zademonstrowa& dzia!aj#ce modele, które bez cienia w#tpliwo'ci generuj# si!" motoryczn# wykorzystuj#c do tego wy!#cznie sta!e magnesy. Kiedy redaktor pisma Science & Mechanics wys!a! mnie w tysi#cmilow# (1600 km) podró$ do Blacksburga w stanie Wirginia w celu spotkania si" z tym wynalazc#, jecha!em tam jako “sceptyk z otwartym umys!em", by!y naukowiec z zaci"ciem badawczym, który nie mia! zamiaru da& si" nabra&. W ci#gu dwóch dni ze sceptyka sta!em si" “wierz#cym". Oto, jak do tego dosz!o. WYKONANIE CZEGO$ NIE DO POMY$LENIA Howard Johnson nie traktuje “praw" nauki jako 'wi"to'ci. Zmaganie si" z czym', co jest nie do pomy'lenia dla innych, jest jego drug# natur#. Je'li jakie' prawo staje mu na przeszkodzie, bez respektu dla niego stara si" je obej'&, aby zobaczy&, co jest po jego drugiej stronie. Uporczywy opór, jaki spotyka go ze strony 'rodowiska naukowego, t!umaczy nast"puj#co: – Fizyka jest nauk# o mierzeniu, za' fizycy s# szczególnie uczuleni na zasad" zachowania energii. Z tego wzgl"du staj# si" s"dziami, którzy pouczaj# nas, których praw gry nie wolno nam !ama&, przy czym nie maj# zielonego poj"cia, o jak# gr" chodzi. Tak si" boj#, $e ja i moi wspó!pracownicy pogwa!cimy które' z tych praw, $e robi# wszystko co mo$liwe, aby poucina& nam za to g!owy!

ten ostatni materia! zosta! u$yty g!ównie do zamocowania pojedynczych sta!ych magnesów. z urz#dzeniami do wykonywania iniekcji w!#cznie. Johnson jest wspó!w!a'cicielem oko!o 30 patentów z dziedziny chemii i fizyki. nawet je'li b"dzie to oznacza!o chwilowe od!o$enia na bok dostojnej zasady oficjalnej nauki – przynajmniej do czasu. $e mo$e istnie& cz#steczka atomowa zupe!nie nie zauwa$ona przez fizyków nuklearnych? Johnson powiada: – S#dz". czego dozna!em w czasie w!asnych eksperymentów z nimi. $e przyznaj#. i$ jego wynalazek dostarcza czegokolwiek w zamian za nic. Nie widzi on sensu w marnowaniu czasu na budowanie wymy'lnej aparatury. nowa metoda regeneracji wyk!adzin hamulcowych oraz metoda rozpuszczania w!ókien azbestowych. gdy znacznie prostsze urz#dzenie s!u$y równie dobrze przy testowaniu nowych pomys!ów. nieustannie przypominaj#c. S#dzi jednak. $e uwidacznia. Udoskonali! dziewi"&dziesi"ciodwubiegunowy. Partycypowa! w rozwoju medycznych przyrz#dów elektrycznych. W ten sposób b"d" móg! przedstawi& nie tylko to. G!ówne pytanie. $e Johnson oferuje rozwi#zanie problemów energetycznych w rodzaju “bezp!atnego lunchu"1 i upieraj# si". NAUKOWIEC TYPU “SZNURKIEM WI"ZANE" Mimo tych robi#cych wra$enie osi#gni"& naukowych. To ostatnie urz#dzenie zredukowa!o koszt wcze'niejszego urz#dzenia przez zastosowanie plastyków zbrojonych metalem w rotorze i stojanie. $e to mo$e by& energia zwi#zana z wirowaniem elektronów (ich spinem) – by& mo$e w postaci “nie znanych na razie cz#steczek". który zapewnia ca!kowite wyciszenia ma!ego generatora na odleg!o'& 50 stóp (15 m). czy te$ mo$e tylko zwariowanym wynalazc# w rodzaju “gara$owego majsterklepki"? Przedstawiona poni$ej krótka charakterystyka jego osoby nie pozostawia cienia w#tpliwo'ci. jak to wszystko dzia!a.Howard Johnson Krytycy twierdz#. i $e mo$e nim by& jaka' “cz#steczka" lub dotychczas nie znana w!asno'& struktury atomowej. je'li powiem. T!umik ten jest produkowany od osiemnastu lat. Pierwsze urz#dzenie sk!ada si" z kilkunastu owini"tych w foli" magnesów. i$ odleg!o'& mi"dzy magnesami stojana i poruszaj#cym si" pojazdem jest ma!o istotna. $e wi"kszo'& z nich jest wr"cz oburzona. a$ ta sprawa zostanie w pe!ni wyja'niona. Johnson jest pierwszym. Artyku! ten opatrzony zosta! wst"pem opisuj#cym w skrócie kontrowersje dotycz#ce j ego wynalazku i aby by& uczciwym wobec niego. Uwa$a. co mówi o tym ich twórca. i$ musi istnie& jakie' wyja'nienie tego zjawiska. szeroko znanymi laboratoriami naukowymi. $e uczciwie b"dzie. $e najlepszym sposobem opisania tych trzech gad$etów b"dzie przedstawienie moich w!asnych wra$e% odniesionych w czasie prezentacji ich dzia!ania. Próbuj#c wyja'ni&. przyjrzyjmy si" jego twierdzeniom z otwartym umys!em. brzmi: Czy silnik Johnsona na sta!y magnes dzia!a? Zanim przyst#pimy do poznania odpowiedzi na to pytanie. Jego wk!ad w rozwój przemys!u silnikowego to: hamulec histerezyjny. nie powoduj#ce blokowania materia!y hamulcowe do zastosowa% przeciwpo'lizgowych. u!o$onych w szeroki !uk. w tym zwi#zanych z wielkimi. $e co' takiego w ogóle nie mo$e istnie&. $e nikt nigdy nie wspomina o “bezp!atnym lunchu". Po siedmiu latach studiów w college'u i na uniwersytecie Johnson pracowa! przy projektach zwi#zanych z energi# atomow# w Oak Ridge. ale równie$ to. aby nie rozlecia!y si" na boki. Podkre'la fakt. z wyj#tkiem tego. zosta!o do tego stopnia zaintrygowanych tym wynalazkiem. który zosta! zastosowany w ko!ach Lincolnów jako kontroler po'lizgu. ten uprzejmy i niepretensjonalny wynalazca lubi okre'la& siebie jako naukowiec typu “sznurkiem wi#zane". b"dziemy musieli polega& jednak na tym. Ka$dy z magnesów jest lekko podgi"ty z obu ko%ców na kszta!t sp!aszczonej litery U. Z drugiej strony kilku nawróconych naukowców. $e nigdy nie sugerowa!. aby poprawi& koncentracj" pola magnetycznego w miejscu. Skonstruowa! dla wojska ceramiczny t!umik. sk#d pochodzi energia. Johnson protestuje. $e zasada dzia!ania jego wynalazku wykazuje du$e podobie%stwo do tego procesu. Jak inni fizycy reaguj# na sugesti" Johnsona. Krzywizna ca!ego zestawu magnesów nie ma szczególnego znaczenia. co mówi o tym ich twórca. dr#$#ce niew#tpliwie wszystkich pytanie: Czy Johnson jest rzetelnym badaczem. My'l". Pracowa! równie$ nad wyciszaniem ma!ych silników oraz nadprzewodnikami. Pojazd zbudowany jest na kszta!t wagonu towarowego – platformy kolejowej. $e nie ma poj"cia. prowadzi! badania z zakresu magnetyzmu rzecz firmy Burroughs oraz pe!ni! funkcj" naukowego konsultanta w zak!adach Lukens Steel. gdzie zachodzi tego potrzeba. kiedy jest mowa o wyzwalaniu olbrzymich ilo'ci energii przy pomocy reaktorów j#drowych i bomb atomowych. na które postaramy si" tu odpowiedzie&. który przyznaje. Ogólnie mówi#c. Przezroczysta plastykowa p!yta znajduj#ca si" u góry tego zestawu magnesów podtrzymuje odcinek plastykowych szyn kolejowych. musimy wpierw odpowiedzie& sobie na inne. $e mamy tu do czynienia z kompetentn# i wiarygodn# osob#. Prototypowe urz#dzenia przedstawione na fotografiach za!#czonych do tego artyku!u zosta!y prowizorycznie posklejane ta'm# klej#c# i foli# aluminiow#. któr# wykorzystuje. bezszczotkowy generator. na której spoczywa para .

W momencie. Urz#dzenie umieszczone jest na przezroczystej plastykowej p!ycie przymocowanej do p!yty ze sklejki przytwierdzonej od spodu do swobodnie obracaj#cego si" ko!a wykonanego z deski do je$d$enia (skateboardu). wyczu!em oddzia!ywanie pot"$nych si! magnetycznych. $e jest mo$liwe zbudowanie silnika nap"dzanego wy!#cznie przez sta!e magnesy. Gdy go pu'ci!em. jak d!ugo ogniskuj#cy magnes by! trzymany w polu magnetycznym. niepotrzebnie si" martwi!em. W chwili gdy umieszcza!em pojazd na szynach. Bardzo delikatnie ustawi!em go na pocz#tku torów. Wszystko przebieg!o tak samo. no!" – pomy'la!em sobie.14 kg) zestaw magnesów z miejsca zacz#! si" obraca& i w rezultacie rozp"dzi! si" do du$ej pr"dko'ci. Ale jak si" okaza!o. Ca!y ten zestaw to do'& prymitywny model silnika. w którym pojazd by! mniej wi"cej w po!owie drogi. chyba $e w jaki' sposób uda!oby si" go przytwierdzi& do torowiska. aby nie pchn#& go przy tym do przodu. którego rol" spe!nia niekiedy zwyk!y kamie%. W 'wietle tych testów. Na przedstawionym ni$ej zdj"ciu uchwycony zosta! moment. nawet przy znacznym nachyleniu. bior#c pod uwag" znacz# pr"dko'& pojazdu. zmieni!em kierunek ruchu puszczaj#c pojazd z drugiego ko%ca toru. Tak naprawd" pojazd mo$e przemieszcza& si" równie$ pod gór".wygi"tych magnesów oraz swego rodzaj obci#$nik. co mo$na powiedzie& na temat budowy tego modelu “silnika liniowego". nale$y stwierdzi&. Czterdziestofuntowy (18. pojazd z miejsca przyspieszy! i dos!ownie 'mign#! na ich drugi koniec spadaj#c na pod!og"! “No. któr# utrzymywa! tak d!ugo. $e nie mo$e tu by& mowy o jakimkolwiek zwyczajnym efekcie ubocznym lub “brzegowym". ca!o'& ruszy!a w przeciwn# stron". niemniej dowodzi on. aby móg! on tkwi& nieruchomo w tym miejscu. Zdj"cie to wykonano z wykorzystaniem flesza. Obci#$nik jest potrzebny do utrzymania wagonu na torze i stanowi przeciwwag" dla pot"$nych si! magnetycznych usi!uj#cych zepchn#& wagon na bok. By!em przygotowany na to. uwa$aj#c. w którym wynalazca ostro$nie opu'ci! pojazd na jeden z ko%ców szyn. utrzymuj#c go w odleg!o'ci co najmniej 4 cali (10 cm) od niego. czy tory nie by!y pochylone. Zgodnie z udzielon# mi instrukcj# zbli$y!em o'miouncjowy (0. Trzecie urz#dzenie wygl#da jak ko'ci prehistorycznego morskiego stworzenia i sk!ada si" z tunelu wykonanego z elastycznego materia!u magnetycznego. który mo$na !atwo wygina& nadaj#c mu kszta!t . Kiedy zmieni!em kierunek biegunów magnesu ogniskuj#cego.23 kg) magnes ogniskuj#cy do pier'cienia wi"kszych magnesów. ponownie 'mign#! i znalaz! si" na pod!odze na drugim ko%cu szyn. I to w zasadzie wszystko. Drugie urz#dzenie sk!ada si" z magnesów w kszta!cie litery U ustawionych w dosy& lu(nym porz#dku na kszta!t angielskiego megalitu Stonehenge. $e b"d" pytany. Nie ma mo$liwo'ci. Postanowi!em sam przeprowadzi& to do'wiadczenie. $e nadwer"$" sobie wzroku usi!uj#c dostrzec oznaki jakiegokolwiek ruchu pojazdu. Wiedz#c.

Nie ma jednak potrzeby liczy& na obni$enie ich ceny w wyniku wdro$enia ich masowej produkcji. Przepychania Johnsona z urz"dem patentowym trwa!y oko!o sze'ciu lat. Wed!ug wynalazcy magnesy u$yte do wiruj#cego urz#dzenia przypominaj#cego wygl#dem Stonehenge kosztuj# ponad tysi#c dolarów. poniewa$ skupiaj# i koncentruj# energi" magnetyczn# znaczne lepiej ni$ magnesy o t"pych zako%czeniach. $e nie powinny zwraca& uwagi na “ferrytowy" wykres umieszczony na pierwszej stronie. . na którym pokazano !ukowaty magnes rotora w trzech kolejnych pozycjach nad lini# sta!ych magnesów stojana. W ko%cu pogratulowano mu ostatecznego zwyci"stwa nad biurokracj# patentow# oraz pomys!owo'ci. Osoby. jednak z urz#dzeniem Johnsona bawili si" prawie godzin".pier'cieni. Johnson twierdzi. które Johnson zabra! do ameryka%skiego urz"du patentowego w czasie zabiegów zmierzaj#cych do uzyskania patentu. zanim uzyska! patent. $e gumowe magnesy s# oko!o tysi#ca razy s!absze od kobaltowo-samarowych zastosowanych w pozosta!ych modelach. Jest to jeden z modeli demonstracyjnych. Johnson zauwa$y!. ze wygi"te magnesy rotora o ostrych kraw"dziach s# bardzo istotne. przedstawia uproszczone teoretyczne wyja'nienie dotycz#ce generowania si!y lokomocyjnej przy pomocy sta!ych magnesów. (firma produkuj#ca magnesy i stopy) s# w trakcie opracowywania znacznie ta%szego i sprawuj#cego si" równie dobrze alternatywnego materia!u magnetycznego JAK TO DZIA#A? Rysunek. by!o w!#czenie do opisu patentowego diagramu. Z silnymi magnesami zwi#zany jest jeden powa$ny problem – s# zbyt drogie. bowiem dotyczy on zupe!nie innego patentu! Tunelowe urz#dzenie pracowa!o bez zarzutu. co najbardziej go zdumia!o.S Magnets and Alloy Co. Tym. )ukowate magnesy s# troch" d!u$sze od !#cznej d!ugo'ci dwóch magnesów stojana i przestrzeni mi"dzy nimi -w zestawie Johnsona wynosi to 3 11/8 cala (79. Zazwyczaj rzecznicy patentowi po'wi"caj# petentowi nie wi"cej ni$ kilka minut. jako ze Johnson i U. kiedy sk!ada!em wizyt" w biurze wynalazcy. który nie ma z nim nic wspólnego.4 mm). informuj". które b"d# chcia!y zapozna& si" z tym patentem.

Je'li rotor obrócimy o 180 stopni i wystartujemy z przeciwnego ko%ca szlaku. W tym przypadku. dodaje si" po$#dane. podobnie jak poprzednio.Nale$y zauwa$y&. kiedy przesuwa si" nad pó!nocnym biegunem magnesu stojana i odpychany. jest przyci#gany. Niezwykle istotne w tym uk!adzie jest w!a'ciwe zwymiarowame magnesu rotora. kiedy magnes rotora przesuwa si" nad rz"dem magnesów stojana. ze tym . kiedy przesuwa si" nad przestrzeni# mi"dzy magnesami Uk!ad ró$nych si! magnetycznych bior#cych udzia! w ca!ym procesie jest niezmiernie skomplikowany. odpychaj#ce dzia!anie si!y mi"dzy po!udniowym biegunem rotora i po!udniowym biegunem przestrzeni mi"dzy magnesami stojana. W tym przypadku biegun po!udniowy rotora jest przyci#gany przez pomocne powierzchnie s#siednich magnesów stojana. Z do'wiadcze% wynika. mog!oby to doprowadzi& do niepo$#danego stanu równowagi. Przedstawiony rysunek uwidacznia niektóre podstawowe zale$no'ci Linie ci#g!e reprezentuj# si!y przyci#gaj#ce. Przezwyci"$a on s!absze dzia!anie “ci#gn#cego" w prawo magnesu stojana. lecz z powodu krytycznych wymiarów rotora bardziej przez magnes (podwójna linia ci#g!a) który usi!uje “poci#gn#&" rotor w lewo. Ale to nie wszystko! Przyjrzyjmy si". która pomaga w koncentracji pól si!owych. wiod#cy (N) biegun rotora jest odpychany przez pó!nocne bieguny obu s#siednich magnesów. te dwie si!y odpychaj#ce (które dzia!aj# przeciwko sobie) nie s# sobie równe. który uniemo$liwi!by jakikolwiek ruch. aby uzyska& warunki jak najbardziej odbiegaj#ce od stanu równowagi. Gdyby by! on za d!ugi lub za krótki. D!ugo'& tego magnesu (oko!o 3 11/8 cala) jest dobrana odpowiednio do d!ugo'ci par magnesów stojana w!#cznie z przerw# mi"dzy nimi. Silniejsza z obu si! (kreskowana linia podwójna) prze!amuje drug# i powoduje ruch rotora w lewo.5 mm). lecz w przypadku przedstawionej na rysunku pozycji magnesu rotora. ze najlepsz# odleg!o'ci# mi"dzy magnesami rotora i magnesami stojana jest 3/8 cala (9. co si" w tym czasie dzieje po drugiej po!udniowej (S) stronie magnesu rotora. lecz zawsze w tym samym kierunku. Dok!adnie co' przeciwnego dzieje si" z po!udniowym biegunem rotora. tak aby i w tym przypadku si!y przyci#gania i odpychania pchn"!y magnes rotora w lewo. Jest przyci#gany. linie kreskowane si!y odpychaj#ce. Celem jest zoptymalizowanie wszystkich uk!adów si! tak. a kiedy przesuwa si" nad przestrzeni# mi"dzy magnesami stojana. za' linie podwójne obu rodzajów si!y dominuj#ce. Jak to wida& na górnym rysunku. Kiedy pó!nocny biegun rotora przechodzi nad pomocnym biegunem stojana jest odpychany. ca!o'& b"dzie zachowywa!a si" identycznie jak poprzednio. ze wszystkie magnesy stojana s# zwrócone biegunami pó!nocnymi ku górze i spoczywaj# na p!ycie o wysokiej przenikliwo'ci magnetycznej. Ten ruch w lewo zostaje wzmocniony poprzez si!" przyci#gana mi"dzy pó!nocnym biegunem rotora i po!udniowym stojana w dolnej cz"'ci przerwy pomi"dzy magnesami stojana. z tym.

co w mm rzeczywi'cie zachodzi. ze kiedy ju$ rotor znajdzie si" w ruchu zyskuje bezw!adno'& (moment bezw!adno'ci). tak aby uzyska& najbardziej wydajny uk!ad. lecz w chwili obecnej nie jest mo$liwe zbudowanie matematycznego modelu obrazuj#cego to.razem ruch b"dzie odbywa! si" z lewa na prawo Nale$y równie$ zauwa$y&. Magnesy stojana oddzia!uj# na siebie nawzajem oraz na p!yt" podtrzymuj#c#. Nazwijmy ten pomiar pomiarem na poziomie “Zero". Z#O%ONE SI#Y Niew#tpliwie w tym pozornie prostym systemie magnetycznym dzia!aj# bardzo skomplikowane uk!ady si!. Wszystkie te wzajemnie na siebie oddzia!ywaj #ce czynniki wewn"trzne musz# by& zoptymalizowane i dlatego na tym etapie ulepsze% tak wa$na jest komputerowa analiza. Wraz z fizycznymi zmianami konstrukcyjnymi dokonywane s# dynamiczne pomiary w celu sprawdzenia. oprócz oczywistych oddzia!ywa% mi"dzy dwoma biegunami magnesu rotora i magnesami stojana w gr" mo$e wchodzi& jeszcze wiele innych zale$no'ci. ze na obu ko%cach rotora powstaj# zupe!nie inne warunki magnetyczne. I tak dalej Uzyskane eksperymentalnie dane przedstawione w poni$szej tabeli i na wykresie wyra(nie pokazuj#. Odleg!o'ci mi"dzy mmi i ich moc zmieniaj# si" mimo stara% producentów maj#cych na celu wyeliminowanie tego zjawiska. mimo i$ mi"dzy ko%cówk# urz#dzenia pomiarowego i magnesami stojana pozostaje bardzo ma!a szczelina Pomiary te pokazuj#. przesuwaj#c si" nad wierzcho!kami magnesów stojana. W pracuj#cym modelu wyst"puj# niemo$liwe do unikni"cia ró$nice w odleg!o'ciach poziomych i pionowych szczelin powietrznych. Aby otrzyma& te dane. Jak podkre'la profesor Harrison. czy osi#gni"to zamierzony efekt Uzyskane dane komputerowe s# wykorzystywane nast"pnie do wprowadzania kolejnych modyfikacji w eksperymentalnym modelu. . gdzie uzyskuje kolejne “pchni"cie" i “poci#gni"cie" oraz dodatkowy moment. Tym niemniej komputerowa analiza ca!ego systemu przeprowadzona przez profesora Williama Harrisona i jego wspó!pracowników z Wirginskiego Instytutu Politechnicznego w Blacksburgu dostarcza bardzo pomocnej informacji w zakresie optymalizacji tych z!o$onych si!. która pomaga w utrzymaniu rotora w ruchu przenosz#c go kolejno w sfer" wp!ywów nast"pnej pary magnesów. eksperymentatorzy przeprowadzili najpierw badanie instrumentem umo$liwiaj#cym pomiar nat"$e% pola magnetycznego nad magnesami stojana oraz w przestrzeniach mi"dzymagnesowych. Jest to swego rodzaju system informacyjny dzia!aj#cy na zasadzie sprz"$enia zwrotnego. co ka$dy z biegunów magnesów rotora “widzi" poni$ej. Schemat silnika Johnsona.

“Zerowa" przestrze& powietrzna Przestrze& powietrzna 3/8 cala po'udniowy biegun rotora nad: po'udniowy biegun rotora nad: przestrzenie magnesy stojana przestrzenie magnesy stojana (odpychanie) (przyci(ganie) (odpychanie) (przyci(ganie) 925 1650 950 1250 675 2200 550 1175 600 2200 650 1150 500 2175 650 1150 375 2325 800 1150 300 2275 600 1175 525 2150 750 1150 600 2275 700 1200 450 1800 800 1100 550 1700 850 1150 575 1825 650 975 400 2050 850 1250 475 2150 675 1350 razem: 6950 razem: 26775 razem: 9475 razem: 15225 ogólnie razem: 33725 gausów ogólnie razem: 24700 gausów ró)nica: 9025 gausów “Zerowa" przestrze& powietrzna Przestrze& powietrzna 3/8 cala pó'nocny biegun rotora nad: pó'nocny biegun rotora nad: przestrzenie magnesy stojana przestrzenie magnesy stojana (odpychanie) (przyci(ganie) (odpychanie) (przyci(ganie) 750 1600 875 1100 700 1450 950 1450 850 1500 950 1400 1175 1600 925 1375 950 1400 925 1350 900 1400 950 1450 950 1575 925 1350 800 1350 925 1350 1050 1550 1000 1350 1000 950 925 1100 850 1700 875 1250 800 1900 775 1275 550 1400 600 1300 razem: 11325 razem: 19375 razem: 11800 razem: 17100 ogólnie razem: 30700 gausów ogólnie razem: 28700 gausów ró)nica: 2000 gausów .

wyst"puje silne przyci#ganie. Rotor jest osadzony na wa!ku zamocowanym w !o$yskach kulkowych. i zreszt# s!usznie. mi"dzy magnesami stojana i rotora zachodzi czterdziestotrzyprocentowy spadek si!y przyci#gania spowodowany szczelin# powietrzn#. Kiedy przesuwa si" on nad pó!nocnym biegunem magnesu stojana.5 mm) szczeliny powietrznej istniej#ce] mi"dzy rotorem i stojanem i wykonana zostaje seria kolejnych pomiarów nat"$enia strumienia magnetycznego Nast"pnie takiego samego pomiaru dokonuje si" umieszczaj#c ko%cówk" pomiarow# nad kolejnym biegunem rotora “Instynkt" podpowiada nam. Zupe!nie odwrotnie jest natomiast w przypadku bieguna po!udniowego magnesu rotora. ze nat"$enia pola magnetycznego u góry i u do!u szczeliny powietrznej b"d# si" od siebie ró$ni!y. co by& mo$e nie a$ tak oczywiste. kiedy po!udniowy biegun rotora przechodzi nad przestrzeniami mi"dzy magnesami stojana. który jest wkr"cany lub wsuwany do stojana. kiedy urz#dzenie pomiarowe by!o umieszczone na poziomie “Zero" nad pó!nocnym biegunem magnesu. jak uwa$a wynalazca. a kiedy przesuwa si" nad szczelin#.7 procenta si!y przyci#gania nad przestrzeniami mi"dzy magnesami i wynosz#cy 2. poprzez zastosowanie dwóch lub wi"cej naprzemiennie u!o$onych magnesów rotora. . kiedy pó!nocny biegun rotora przechodzi nad magnesami stojana. Mo$na je jednak wyt!umi& i “wyg!adzi&" ruch. wyst"puje trzydziestosze'cioprocentowy przyrost si!y odpychania. Prosz" zauwa$y&. które mog!yby okaza& si" niepo$#dane w silniku maj#cym praktyczne zastosowanie. Jak pokazuj# wykresy sporz#dzone na podstawie opisu patentowego. Trzy !ukowate magnesy tworz# rotor. dotycz#cym bieguna po!udniowego. to oka$e si". W tym przypadku nast"puje spadek wynosz#cy 'rednio 11. wykresie linie przerywane !#cz# odczyty z poziomu “Zero" wykonane nad magnesami stojana i u góry szczelin powietrznych Punkty po!#czone lini# ci#g!# reprezentuj# analogiczne odczyty dokonane tuz nad biegunem po!udniowym rotora. Drugi wykres pokazuje. który jest wyposa$ony w pas transmisyjny. które zawieraj# wyniki pomiarów g"sto'ci strumienia magnetycznego. W prostym modelu prototypowym wyczuwa si" pewne pulsacje. Przyjrzyjmy si" najpierw dwóm tabelom. ze w tym konkretnym eksperymencie ogólna g"sto'& strumienia magnetycznego wynios!a 30700 gausow2 . czyli cztery i pó! ra$# wi"cej ni$ w przypadku bieguna pó!nocnego! Wida& wi"c wyra(nie. ze wprowadza nas on w b!#d. W przypadku wyników z bieguna pó!nocnego magnesy stojana odpychaj# pó!nocny biegun rotora natomiast przestrzenie pomi"dzy nimi przyci#gaj# go. ze stany si! magnetycznych na obu ko%cach magnesu rotora znacznie ró$ni# si" od siebie W celu graficznego przedstawienia tych ró$nic pi"& 'rodkowych par liczb z ka$dej tabeli zosta!o przedstawionych w postaci wykresu Na górnym. Przygl#daj#c si" danym nale$y zwróci& uwag" na oznakowanie kolumn. Jak !atwo zauwa$y&. nast"puje odpychanie. ze zmiany s# znacznie mniej wyraziste przy pó!nocnym biegunie rotora. Ale je'li “instynkt" b"dzie podpowiada! nam. Jednocze'nie. stojan (podstawa silnika) sk!ada si" z pier'cienia magnesów po!#czonych materia!em o wysokiej przenikliwo'ci magnetycznej.Nast"pnie ko%cówka pomiarowa zostaje umieszczona tuz nad jednym z biegunów rotora w górnej cz"'ci maj#cej grubo'& 3/8 cala (9. a kiedy umieszczono je u góry szczeliny powietrznej o grubo'ci 3/8 cala ogólna g"sto'& strumienia magnetycznego wynios!a 28700 gausów Ró$nica w nat"$eniach wynios!a wi"c 2000 gausów Podobne pomiary wykonane w szczelinie powietrznej mi"dzy biegunem po!udniowym rotora i magnesami stojana da!y odpowiednio nast"puj#ce wyniki 33725 124 700 gausów. ze te ró$nice s# mniej wi"cej takie same w dwóch ró$nych pozycjach bieguna rotora. W tym przypadku ró$nica jest znacznie wi"ksza i wynosi 9025 gausów.5 procenta przyrost si!y odpychania. OSTATECZNA POSTA* SILNIKA Silnik skonstruowany w oparciu o odkrycie Johnsona by!by niesamowicie prosty w porównaniu z silnikami konwencjonalnymi. Regulacja pr"dko'ci oraz zatrzymywanie i uruchamianie silnika odbywa si" przez wsuwanie i wysuwanie rotora do i ze stojana.

Twierdzi on. Tym. poniewa$ dotyczy odpychania magnetycznego. Mo$na równie$ podtrzymywa& niesko%czenie d!ugo w powietrzu jeden magnes nad drugim. poniewa$ nie ustaje w nim przep!yw elektronów. ze to nie jest praca. za' Johnson w chwili pisania tego artyku!u (1980) jest posiadaczem umów licencyjnych zawartych z co najmniej czterema przedsi"biorstwami. Ale przecie$ dokonali'my przesuni"cia masy na pewn# odleg!o'&. Fizycy z pewno'ci# orzekliby. a przynajmniej doprowadzi& do tego. wszyscy stwierdz# zgodnym chórem. czyli krótko mówi#c. Maj#cy moc 5 kilowatów generator pr#du nap"dzany silnikiem na sta!e magnesy jest ju$ w fazie realizacji. prawda? Jak wiadomo. Powiada. aby zwrócone by!y do siebie tymi samymi biegunami. w tym przypadku me jest wykonywana $adna praca. którzy lekcewa$# b#d( neguj# fakt. niemniej wynalazek ten czeka 'wietlana przysz!o'&. poniewa$ chce spokojnie usprawnia& swój wynalazek oraz uzyska& naukowe uznanie. poniewa$ zastosowali'my magnes. ze magnes jest nadprzewodnikiem dzia!aj#cym w temperaturze pokojowej. umieszczaj#c je tak. i ze te b"d#ce w ruchu elektrony mo$na zmusi& do pracy. jakie wyst"puje w nadprzewodnikach w ekstremalnie niskich temperaturach. Niektórzy fizycy powiedz#. wymaga to energii. ze sta!e magnesy wykonuj# prac". z"by jego nieortodoksyjne pogl#dy by!y traktowane z wi"ksz# otwarto'ci#. ze w tym przypadku praca zosta!a wykonana! . ze me zosta!a wykonana $adna praca. Johnson proponuje przeprowadzenie nast"puj#cego do'wiadczenia: – We(cie magnes i podnie'cie przy jego pomocy kawa!ek $elaza.PERSPEKTYWY Na wynalazc" Howarda Johnsona i jego (ród!o mocy w postaci silnika na magnesy sta!e czyha mnóstwo przeciwno'ci. Johnson utrzymuje na przyk!ad. ze: “To zbyt emocjonalne – wdeptano by nas w ziemi"!" Wynalazca z równ# niech"ci# odnosi si" do przewidywa% odnosz#cych si" do innych zastosowa%. Je'li jednak ten sam magnes podtrzymamy w powietrzu przy pomocy na przyk!ad wydmuchiwanego do góry strumienia powietrza. ze si!y magnetyzmu w sta!ym magnesie reprezentuj# zjawisko nadprzewodnictwa o charakterze pokrewnym do tego. Czy w najbli$szej przysz!o'ci zobaczymy samochody z silnikami na sta!e magnesy? Johnson nie chce mie& nic wspólnego z Detroit 3 .

które nie jest zgodne z dotychczas obowi#zuj#cymi pogl#dami. Czy oznacza to jednak. 2. – To nie ja nada!em spin elektronom. ulepszon# wersj" silnika. którzy ogl#dali jego prototypy. ze elektrony posiadaj# spin i co za tym idzie. ze zna odpowied( na to pytanie. t!um. ze uda!o mu si" wyekstrahowa& z atomów sta!ego magnesu u$yteczn# energi". Przyp. 3. ale naukowców. Dajmy sobie czas na zrozumienie dzia!aj#cych tu z!o$onych si!. Zanim uda mu si" osi#gn#& ostateczn#.Johnson nie ma najmniejszych w#tpliwo'ci. Najwi"ksz# jednak stoj#c# przed nim przeszkod# mo$e okaza& si" trudno'& uzyskania akceptacji niezmiernie dra$liwej spo!eczno'ci naukowców. Wed!ug Amerykanów tylko durnie i naiwni wierz#. t!um. zostan# w ostatecznej konsekwencji wykorzystane jako (ród!o nap"du? Johnson nie twierdzi. lecz to me mój problem. mimo i$ podr"czniki twierdz#. Johnson chce jedynie powiedzie& spo!eczno'ci naukowców. – Przyp. nie zastanawiaj#c si" nawet. Johnson ma jeszcze do rozwi#zania wiele problemów. . czy to “prawo" rzeczywi'cie wymaga obrony. ze me powinny. nie wiem równie$. Miasto uwa$ane za samochodow# stolic" 'wiata. jak go zastopowa&. Nie odrzucajmy go jak znajduj#cego si" poza prawem wyrzutka. Jednostka nat"$enia pola magnetycznego. ze mo$na si" za!apa& na bezp!atny lunch – zasadniczo jest to co' z pogranicza mistyki. co nast"puje: oto zjawisko. A mo$e kto' z was wie? Mog# si" kiedy' w ko%cu zatrzyma&. zwi#zane z tym zjawiska. spo'ród której wielu fizyków poczuwa si" do obowi#zku obrony zasady zachowania energii. Dylemat stoj#cy przed Johnsonem me jest w rzeczywisto'ci jego dylematem. Urz#dzenia te bez w#tpienia wykonuj# prac". Przypisy: 1. które jego zdaniem odpowiadaj# za dostarczanie zu$ytkowywanej przeze% energii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful