You are on page 1of 28
SULIT 79/1 791 Kemabiran Hidup Bersepadu Kertas 1 Ale ‘Ogos 2009 li 1% jam A JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR, PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN Kertas 1 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab sera soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaje. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4, Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu Jawapan, padamkan sebingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang bara, Kertas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak [Lihat sebelah SULIT 79/N. @ 2009 Hak Cipta SPN SULIT B 79/1 1 Rajah I menunjukkan carta organisasi bengkel. Gury KHB i P + Penolong Formen eee AIK oO w a Y z Rajah 1 ‘Apakah tugas utama bagi P? A. Membuka dan menutup tingkap serta pinta bengkel B_— Mengumpul dan menyimpan baki bahan kerja dan projek C — Memastikan setiap pelajar menjalankan tuges mengikut jadual D Menyusun dan membersikan mesin mudah alih dan alatan tangan 2 Rajah 2 merupakan proses pencetusan idea. Pencetusan Idea kreatif | inventif’ inovatif produktif Rajah 2 Apakah proses yang berkaitan dengan pencetusan idea tersebut? A Pemilihan idea B__ Petekaan projek C Mengumpul maklumat D__ Pengenalpastian masalah 791 1@ sakeioa sem ’ SULIT SULIT 3 79 3 Apakah faktor utama yang mempengaruhi sesuatu reka bentuk? 1 1 uu Vv voo> Fungsi dan rupa bentuk Kos dan nilai komersial ‘Kaedah pembinaan dan kemasan Ketahanan dan kesesuaian bahen 1, U dan 10 1 ttdan tv 1.1 dan IV 1,10, 1 dan IV 4 Apakah tujuan pengujian dilakukan terhadap prototaip yang telah siap? A B a D ‘Untuk mengetahui kebaikannya Untuk memberikan taraf penilaiannya Untuk mengesan kekuatan dan kelemahannya ‘Untuk menentakan prototaip berfungsi dengan baik 5 Apakah tujuan utama pendokumentasian dibuat? vowr ‘Merancang masa pembinaan Menjimatkan kos pembuatan Menjadi bahan bukti penciptaan ‘Memudahkan proses pembinaan projek 6 Apakah faktor reka bentuk yang dapat menepati kehendak dan cita rase pengguna? A Kos B Kemasan C Keselametan D — Nilai komersial 791. ps0 ' (Lihat sebelah SULIT