You are on page 1of 21

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

Bilet nr. 290 – Cadrul legislativ-normativ și studiu de caz privind dispozitiile finale ale codului fiscal – H.G. 50/2012

Stagiar: Florea Georgiana An: I Sem: II

Bucuresti 2012

Cuprins

I. Cadrul legislativ-normativ 1.1.Prezentarea principalelor modificări 1.2.Modificarea dispozițiilor generale 1.3. Modificarea prevederilor privind impozitului pe profit 1.4. Modificarea prevederilor privind impozitului pe venit 1.5. Modificarea prevederilor privind impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România 1.6. Modificarea prevederilor privind taxa pe valoarea adăugată 1.7. Modificarea prevederilor privind impozitele și taxele local 1.8. Modificarea prevederilor privind contribuțiile sociale II. Studiu de caz 2.1.Prezentare generală a SC X SA 2.2. Studiu de caz privind H.G.50/2012

3 3 3 3 5

6 7 11 12 13 13 15

Bibliografie

3. 31 ianuarie 2012. soţului/soţiei. impozitul pe venit. nr. procese-verbale de recepţie. Cadrul legislativ-normativ 1.01. Astfel. 50/25.1. 571/2003 privind Codul fiscal.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil”. taxa pe valoarea adăugată. pe măsura înregistrării lor . Modificarea dipozițiilor generale În cadrul dipozițiilor general se introduce definiţia centrului intereselor vitale. Partea I. ceea ce înseamnă că. 112 din 6 februarie 2004. 44/2004. impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România. Modificarea prevederilor privind impozitului pe profit Apar clarificări cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi la impozitarea veniturilor rezultate ca urmare a evaluării titlurilor financiare. respectiv venituri impozabile. asfel ca „veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare. . se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări.78. impozite şi taxe locale. „atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. prin aceasta înțelegându-se „statul cu care relaţiile personale şi economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. Modificările aprobate prin această hotarâre au în vedere următoarele: dispoziţiile generale. Hotărârea de Guvern nr.” Modificările dispozițiilor generale au în vedere deasemenea obligaţia înregistrării la autoritatea fiscală a documentelor care justifică prestările de servicii pe teritoriul României chiar şi în cazul în care nu există contracte. în condiţiile în care dobânzile/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul contractelor economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile. efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile. se va acorda atenţie familiei sale. studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.” 1. respectiv cheltuieli deductibile. Prezentarea pincipalelor modificari Marţi. relaţiilor sale economice şi relaţiilor sale sociale. copilului/copiilor. iar „la scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor.I. 1. rapoarte de lucru. impozitul pe profit.2. a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. studii de fezabilitate. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. persoanelor aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta.” Prin modificările aduse se stabileste că veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin acte adiţionale la contractele economice încheiate sunt venituri impozabile. contribuţii sociale obligatorii.

precum şi valoarea rămasă a investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate. conform OUG 125/2011. care nu este stat membru al Uniunii Europene. la momentul acordării efective a beneficiilor respective. dacă sunt impozitate conform legislației privind impozitul pe profit. Pentru aplicarea acestei dispoziții. Astfel. în situaţia în care contractele se reziliază înainte de termen . termenul „fiecare sursă de venit” este definit ca fiind țara în care este situat sediul permanent. penalitățile stabilite în cadrul cntractelor economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente (anterior erau menționate doar cheltuielile cu dobânzile și daunelor/interese. În categoria cheltuielilor nedeductibile au fost modificate următoarele:  cheltuielile efactuate în favoarea acționarilor sau asociaților. Acestea reprezintă elemente similare cheluielilor la momentul acordării efective a beneficilor. închiriate sau luate în locaţie de gestiune. al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. au fost eliminate cheltuielile privind diferența dintre prețul de piață și prețul preferențial. conform OUG 125/2011. dacă sunt impozitate conform legislației privind impozitul pe venit.  Apar noi prevederi cu privire la investiţiile efectuate în imobilizări necorporale/corporale în curs de execuţie care nu se mai finalizează şi se scot din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. prin care se acordă angajaţilor acestei societăţi comerciale dreptul de a achiziţiona un număr determinat de acţiuni emise de societatea respectivă la un preţ preferenţial) cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaților cu decontare în acțiuni sunt nedeductibile.În acest caz. În categoria cheltuielilor deductibile. înregistrate conform prevederilor contabile. s-au introdus urmatoarele:    depreciarea titlurilor de participare. Acestea reprezintă cheltuieli nedeductibile dacă nu au fost valorificate prin vânzare sau casare. în cazul tranzacțiilor cu acțiuni efectuate în cadrul sistemului stock options plan (un program iniţiat în cadrul unei societăţi comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. se recuperează numai din veniturile impozabile realizate de acel sediu permanent. efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. se ajustează profitul impozabil al perioadei fiscale în care au fost înregistrate iniţial veniturile şi cheltuielile respective. cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaților cu decontare în numerar sunt deductibile. nu se pot compensa pierderile realizate de un sediu permanent stabilit intr-un stat cu profiturile impozabile ale unui sediu permanent stabilit intr-un alt stat. Potrivit noilor modificări pierderile realizate din activitatea desfăşurată printr-un sediu permanent situat într-un stat. . în baza aprobării/deciziei de sistare sau abandonare.

care nu generează o persoană juridică. venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. a prevederilor privind includerea în cheltuielile de delegare şi detaşare a celor acordate pentru transport.Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă. venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil. de exemplu: ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli. Sunt aduse clarificări. sprijinul acordat producătorilor agricoli sub forma schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare. însă în categoria bunurilor mobile din patrimoniul personal nu sunt incluse „deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor de metal.” Se modifică prevederile referitoare la modul de stabilirea a venitului net anual din activităţi independente determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă. hârtie. în cazul veniturilor din salarii. cazare şi a indemnizaţiei corespunzătoare. Se aduc clarificări cu privire la baza de calcul a impozitului reţinut la sursă de către plătitorul venitului reprezentând plată anticipată.4. venitul net din activităţi independente determinându-se ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil. IX "Venituri din alte surse" din Codul fiscal. pentru unele venituri din activităţi independente. cu privire la imbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier. deductibile. în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil. Plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula. judiciară şi extrajudiciară. cum sunt urmatoarele: • • • • venituri din drepturi de proprietate intelectuală. de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili. precum şi a contractelor de agent. Modificarea prevederilor privind impozitului pe venit În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. . veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap. sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală.1. potrivit titlului IV^1.Instalarea tinerilor fermieri şi 141 . asfel „veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. sticlă şi altele asemenea. prin măsurile 112 . S-au făcut modificări și în ceea ce priveste veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile. care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice sunt venituri neimpozabile”. în vederea dezmembrării. Plata anticipată se calculează prin aplicarea cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă.

Un tratament similar se va aplica și sumelor plătite pentru închirierea sau achiziţionarea capacităţii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru comunicaţii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau petrolului. suma plătită va fi considerată ca reprezentând închirierea unui echipament industrial. Certificatele de rezidență fiscală pe baza cărora se aplică dispozițiile convențiilor pentru evitarea dublei impuneri trebuie sa ateste faptul că nerezidenţii care au obţinut venituri din România au fost rezidenţi în statele partenere de convenţie pentru evitare a dublei impuneri în perioada obţinerii veniturilor.Apar clarificări cu privire la stabilirea locului unde se află funcţia de bază în cazul beneficiarilor de venituri salariale. locul unde are încheiat contractul individual de muncă sau alte documente specifice. şi trebuie să cuprindă. ci are numai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. precum şi a autorităţii emitente. În cazul persoanelor care își desfășoară activitatea pentru mai mulţi angajatori. . astfel că pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă. Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat şi ca urmare a informaţiilor primite pe baza schimbului de informaţii iniţiat de o ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri. pentru un singur loc de muncă. locul funcției de bază este cel declarat de persoanele fizice angajate. nu reprezintă redevenţă dacă nu este transferată nicio tehnologie legată de satelit şi dacă clientul nu se află în posesia satelitului când se realizează transmisiile. În situația în care satelitul este închiriat de către proprietar. Funcţia de bază poate fi declarată de angajat şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial. Declaraţia pe propria răspundere nu reprezintă un formular tipizat. elemente de identificare a nerezidentului. Se stabileşte că plătitorul de venit este responsabil pentru primirea în termenul stabilit a certificatului de rezidență fiscală sau a documentului de atestare a rezidenței. La schimbarea locului unde se află funcţia de bază. angajatul are obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere de renunţare la funcţia de bază la angajatorul ales iniţial. Modificarea prevederilor privind impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România Se precizează că sumele plătite operatorilor de sateliți în baza contractelor de închiriere de transponder care permit utilizarea capacităţii de a transmite în mai multe zone geografice. în principal. Se aduc clarificări cu privire la formele de organizare ale persoanelor juridice pentru care se aplică prevederile Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. Angajatul are obligaţia să declare numai angajatorului ales funcţia pe care o consideră de bază. este cel unde are funcția de bază.5. comercial sau ştiinţific (având natura plății unei redevențe). prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere. 1.

este prevăzut faptul că reprezentantul desemnat al grupului va prelua. De asemenea. nu trebuie colectată TVA. în măsura în care se limitează la reproducerea fotografiilor pe suporturi. la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru fiecare societate de distribuție a energiei electrice. în primul decont de TVA consolidat. stabilit prin legislaţia statului român. . În plus. sunt aduse completări referitoare la procesarea fotografiilor digitale. în lipsa acesteia. Modificarea prevederilor privind taxa pe valoarea adăugată Au fost aduse modificări cu privire la condițiile de constituire a grupului fiscal. precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare. persoanele impozabile care doresc să formeze un grup fiscal. prin urmare. în termenul legal de prescripţie. cantitățile de energie consumate în aceste norme nu constituie livrări de bunuri către sine și. în cazul acestora. trebuie să fie administrate de către acelaşi organ fiscal. Apar prevederi noi cu privire la restituirea impozitului reţinut în plus în cazul când în România s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc prevederile din convenţiile de evitare a dublei impuneri sau din legislaţia Uniunii Europene. soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare.Sunt introduse clarificări în legătură cu obligațiile de declarare și plată a impozitului pe câștigurile obținute de o persoană fizică nerezidentă din transferul de titluri de valoare. Cu alte cuvinte. fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române sunt declarate și supuse impunerii potrivit legislației privind impozitul pe venit. Pentru restituirea impozitului reţinut în plus din veniturile plătite de un rezident român persoanelor nerezidente. 1. neachitate până la data depunerii acestui decont de TVA. Remunerațiile primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea desfășurată în calitate de administrator. Astfel. cât și individual. Astfel. se precizează faptul că nu intră sub incidența prevederilor referitoare la livrările de bunuri către sine cantitățile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau. dreptul de a dispune de acestea fiind transferat de la procesator la clientul care a comandat copiile după original. S-a adus o completare aplicabilă societăților de distribuție a energiei electrice. care constituie: a) livrare de bunuri. după data de 1 ianuarie 2012. Se aprobă noul model al declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite.6. atât prin intermediar. care include și consumul propriu comercial. pe beneficiari de venit nerezidenţi. fiind eliminată în acest sens condiția ca fiecare membru al grupului să fie mare contribuabil. acestea depun o cerere de restituire a impozitului plătit în plus la plătitorul de venit rezident român.

atunci când procesarea este însoţită de către prestări de servicii complementare care pot avea un caracter predominant în raport cu operaţiunea de livrare de bunuri. construite. Sunt aduse clarificări atât cu privire la serviciile ce se consideră a fi efectuate în legătură cu bunuri imobile. atunci când o anumită construcţie sau parte dintr-o construcţie sau un anumit teren ce urmează a fi achiziţionate. În ceea ce privește scutirea de TVA aplicabilă serviciilor medicale (art. atunci când sunt emise facturi / încasate avansuri înainte de livrarea / prestarea efectivă. astfel încât acestea să constituie un scop în sine pentru client. s-au adus completări cu privire la sfera de aplicare a acesteia. 141. nu se consideră servicii în legătură cu un bun imobil operațiunile. • intermedierea în ceea ce priveşte serviciile de cazare la un hotel sau cazare în sectoare cu funcţie similară în cazul în care este realizată de către un intermediar care acţionează în numele şi în contul altei persoane.b) prestare de servicii. • serviciile de asigurare şi de reasigurare care acoperă riscul de pierdere şi de deteriorare a bunurilor imobile. alin. Cu toate acestea. • acordarea de credite. lit. Aceste prevederi se aplică chiar și în cazul în care dreptul de participare la conferințe și seminarii este acordat / permis numai pe baza înregistrării în prealabil a participanților. În ceea ce privește conceptul de acces la un eveniment. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansurilor va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii. respectiv atunci când se fac regularizările avansurilor încasate. De exemplu. se menționează că se cuprind în sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv servicii precum:  efectuarea examinărilor medicale ale persoanelor fizice pentru angajatori sau companiile de asigurare. în cazul emiterii de facturi înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii sau de încasarea unui avans cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data emiterii acestor facturi va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii. precum: • elaborarea de planuri/schiţe pentru o construcţie sau o parte a unei construcţii care nu sunt alocate unei anumite parcele de teren. menționânduse faptul că acest concept cuprinde și dreptul de acces la evenimente educaționale și științifice. respectiv la data regularizării operaţiunii. În acest sens. . s-au adus clarificări. • servicii de natură juridică în cazul în care acestea nu sunt specifice unui transfer de titlu de proprietate pentru un bun imobil. Pe de altă parte. Se aduc de asemenea adăugiri cu privire la cursul de schimb care trebuie folosit în momentul definitivării operațiunii. indiferent de durata procesului de instruire. De asemenea. 1. nu se încadrează în conceptul de acces la un eveniment serviciile de instruire. în categoria serviciilor prestate în legătură cu bunuri imobile sunt incluse: • serviciile de depozitare pentru care este atribuită o anumită parte din bunul imobil pentru uzul exclusiv al clientului. care nu sunt organizate sub forma unor seminarii. renovate sau reparate se ipotechează. Astfel. a)). precum seminarii și conferințe. în cazul încasării de avansuri pentru care factura este emisă ulterior încasării avansului. cât și cu privire la cele care nu se consideră a fi efectuate în legătură de astfel de bunuri. precum și în cazurile când factura este emisă ulterior încasării avansului.

În cazul operațiunilor cu creanțe. în principal. este necesară o analiză detaliată a situației de fapt în fiecare caz în parte. În acest sens. sunt excluse de la aplicarea acestei scutiri. Se introduc noi alineate.  elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. scutite de TVA sau în afara sferei de aplicare a TVA. infecții sau alte boli. inclusiv componenta de finanțare. pe intenția persoanei impozabile de a desfășura operațiuni care dau drept de deducere a TVA. Se introduce un nou punct cu privire la aplicarea scutirii de TVA în cazul livrării de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul limitărilor speciale ale dreptului de deducere conform art. sunt aduse modificări și în legătură cu modalitatea de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoare adăugată pentru serviciile constând în recuperare de creanțe. aceasta fiind constituită din contravaloarea serviciului. reprezentând toate componentele comisionului perceput de cesionar. 1451 din Codul fiscal nu și în cazul în care achiziţia a făcut obiectul restricţionării la 50% a dreptului de deducere. fără efectuarea de examinări medicale. 1451 din Codul Fiscal. livrarea fiind realizată de persoana care deţine titlul de proprietate asupra construcţiei sau de altă persoană care deţine numai titlul de proprietate asupra terenului. ci mai degrabă furnizarea unor informații necesare pentru luarea unei decizii cu consecințe juridice. În acest sens. prin trimitere directă la deciziile Curții Europene de Justiție in cazurile nr. precum și examinările medicale efectuate în acest scop. în acest caz considerându-se că are loc livrarea unui teren construibil. în vederea soluţionării unor litigii. sunt introduse noi prevederi care detaliază cazurile în care operațiunile cu creanțe sunt taxabile (prestări de servicii de recuperare de creanțe). precum și efectuarea de examinări medicale în acest scop.  certificarea stării de sănătate. Pe de altă parte.  pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fișe medicale. Se aduc completări cu privire la situaţia în care livrarea unui teren pe care se află o construcţie are loc ulterior livrării construcţiei sau independent de livrarea construcţiei. De asemenea. C-305/01 MKG și C93/10 GFKL. serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. prin care se subliniază faptul că exercitarea dreptului de deducere a TVA se bazează. precum:  orice persoană impozabilă își păstrează dreptul de deducere a TVA exercitat pentru achizițiile efectuate în legătură cu imobilizările în curs de execuție care  . destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie.  elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. se aduc clarificări cu privire la situațiile în care se aplică scutirea de TVA sau nu operațiunilor cu creanțe. în numele angajatorilor sau asigurătorilor. sunt menționate câteva exemple. O astfel de scutire se aplică numai în situaţia în care achiziţia bunurilor a făcut obiectul limitării totale a dreptului de deducere conform art. de exemplu cu privire la posibilitatea de a călători. menținerea sau refacerea sănătății. Pentru a determina care din aceste tratamente TVA este aplicabil. În această categorie se cuprind servicii precum:  eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. respectiv protejarea.prelevarea de sânge sau alte probe în vederea testării prezenței unor viruși.

  nu se mai finalizează/utilizează din circumstanțe care nu depind de voința persoanei impozabile. . precum și modalitatea în care aceasta se va efectua. Prevederea conform căreia ”orice livrări anterioare importului nu sunt impozabile în România” nu se aplică și în cazul livrărilor de gaze. precum și  în situația în care măsurile de corectare nu pot fi aplicate concomitent și la furnizor/prestator și la beneficiar deoarece cel puțin unul dintre aceștia se află în situații cum ar fi starea de inactivitate. În acest sens. În ceea ce privește bunurile de capital se aduc completări cu privire la situațiile în care nu se efectuează ajustări ale TVA deduse. În cazul facturilor transmise prin mijloace electronice. 132 din Codul Fiscal. al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific. se face trimitere directă la Hotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-37/95 Ghent Coal Terminal NV. anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA. operațiuni taxabile conform legii sau pentru care contribuabilii optează pentru regimul normal de taxare. respectiv dacă:   valoarea fiecărei transformări sau modernizări nu depăşeşte 20% din valoarea totală după transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a părţii de bun imobil. justificarea intenției persoanei impozabile de a realiza operațiuni care îi dau drept de deducere a TVA în cazul livrării de bunuri imobile care nu mai îndeplinesc condițiile de a fi considerate noi și a închirierii/leasingului de bunuri imobile se face prin depunerea notificărilor de taxare prevăzute în anexele Normelor de Aplicare a Codului Fiscal. fie operațiuni precum arendarea. este eliminată prevederea referitoare la necesitatea solicitării confirmării din partea Direcției Generale a Tehnologiei Informației din cadrul ANAF cu privire la îndeplinirea condițiilor și modalităților de garantare a autenticității sursei și integrității conținutului facturii. Se aduc completări cu privire la documentele necesare înregistrării opționale în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile nestabilite în România care efectuează fie importuri de bunuri în România. Este introdus un nou alineat potrivit căruia în situația în care la data constatării de către organele de inspecție fiscală a neaplicării taxării inverse:  furnizorii/prestatorii și/sau beneficiarii se află în situația de insolvență. închirierea. casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital este realizată în conformitate cu prevederile actului normativ care impune casarea respectivelor active. care nu depind de voința sa. de a ajusta taxa deductibilă aferentă achizițiilor. Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici – se aduc clarificări cu privire la posibilitatea persoanelor impozabile. acestea fiind impozabile conform regulilor specifice de stabilire a locului impozitării menționate la art. suspendare la Registrul Comerțului. leasingul și livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite. de insolvabilitate. radiere din Registrul Comerțului. din motive obiective. care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. aceleași prevederi se păstrează și în cazul altor achiziții de bunuri și servicii care nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. concesionarea.

se prevede acum că autoritățile locale adoptă hotărârea privind instituirea taxei hoteliere de 1% „în cursul anului” pentru anul fiscal următor. este datorat de locator începând cu data încheierii procesului verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing. impozitul pe clădiri. Anterior. modificare sau extindere” efectuate de către locatar la clădirile închiriate se înțelege acele lucrări care determină creșterea valorii clădirii respective cu cel puțin 25%. folosind programul informatic propriu. 1. consolidare. impozitul se stabileşte pe baza valorii la care clădirea este înregistrată în contabilitatea locatorului. Se prevede că prin „lucrări de reconstruire. În scopul calculării taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate.  aplicarea taxării inverse la furnizori/prestatori și/sau la beneficiari poate genera consecințe fiscal-bugetare negative. se prevede că serviciile de decorare. precum și punerea la dispoziția autorităților locale de documente justificative aferente activității desfășurate. în cazul încăperilor amplasate la subsol. A fost introdus un nou exemplu de calcul al impozitului pe clădiri pentru persoane fizice.regimul normal de taxare rămâne valabil aplicat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  potrivit constatărilor organelor de inspecție fiscală nu s-au produs consecințe fiscalbugetare negative la furnizori/prestatori și/sau la beneficiari ca urmare a aplicării regimului normal de taxare.7. . utilizate ca locuință sau în alte scopuri. Pentru clădiri. neutralizare şi întreţinere reclamă nu se includ în valoarea impozabilă. Modificarea prevederilor privind impozitele și taxele locale În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază. Se prevede că persoanele care datorează impozit pe spectacole pot emite bilete de intrare la spectacole și prin sistem propriu de înseriere şi numerotare. până la data de 31 ianuarie a anului fiscal. Cu privire la taxa hotelieră. respectiv mijloace de transport. demisol și/sau la mansardă. modernizare. cu respectarea conţinutului minimal obligatoriu prevăzut de lege. după caz. pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către acestea. terenuri. Se clarifică înțelesul sintagmei „clădire cu destinaţie turistică” și se prevăd anumite obligații pentru contribuabilii care dețin astfel de clădiri. cum ar fi depunerea unei declarații pe propria răspundere privind funcționarea sau nefuncționarea unității de cazare în cursul anului. Facilitățile acordate pentru lucrările de reabilitare energetică pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale adoptate în cursul anului. neadoptarea hotărârii de instituire a taxei hoteliere până la data de 31 mai a unui an semnifica opțiunea autorităților de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor.

în categoria administratorilor societăţilor comerciale se includ: administratorii. pentru a oferi o imagine mai clară contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind în baza de calcul.8. S-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contribuţiei datorată de angajat/angajator. Modificarea prevederilor privind contribuțiile sociale Veniturile care compun baza de calcul a contribuţiilor sociale s-au detaliat şi s-au adaptat la terminologia actuală. precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie fie în adunarea generală a acţionarilor.1. . membrii consiliului de administraţie. după caz. ai consiliului de supraveghere şi ai comitetului consultativ. de exemplu. fie în consiliul de administraţie.

sector 1 a luat nastere pe data de 16 martie 1994 fiind înfiinţată ca societate pe acţiuni avand 5 asociaţi.1 –Evoluţia Cifrei de Afaceri se observă o crestere a acesteia în 2007 raportat la 2006. dintre care unul cu un procent de 99.II. . evidenţiaza șituaţia firmei. Prezentare generală a SC X SA SC X SA cu sediu în Bucuresti. X SA işi desfaşoară activitatea în domeniul telecomunicaţii având ca şi cod CAEN principal domeniul 6110: Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu. Societatea are trei administratori. În graficul din Fig. VALOARE CIFRA DE AFACERI 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 41288202 29255272 18883180 19153707 48696880 VALOARE CIFRA DE AFACERI Fig. ca urmare a declinului financiar naţional și mondial. evoluţie care evidenţiază o scadere a profitatbilităţii firmei.000. Societatea are un capital social de 2.97%. administratori care veghează la buna desfăşurare a activităţii societăţii și deţine deasemenea trei sedii secundare.1 –Evoluţia Cifrei de Afaceri Profitul net al societăţii X SA a avut o evoluţie asemanatoare aceleia a cifrei de afaceri.000 lei. iar restul acţionari minoritari. Studiu de caz 2.1. care s-a modificat în raport cu evoluţia pietei economice naţionale. cu o crestere aproape inseșizabilă în anul 2010. dintre care doar unul este acţionar (minoritar) în cadrul firmei. urmată de o scadere continuă în urmatorii ani. Evoluţia Cifrei de Afaceri pe ultimii 5 ani.1 –Evoluţia Cifrei de Afaceri Fig.

Fig.VALOARE PROFITULUI NET 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2006 2007 2008 2009 129490 2010 74790 2326711 6821774 8355282 VALOARE PROFITULUI NET Fig.2 –Evoluţia Profitului Net Numarul mediu de salariaţi al SC X SA a avut o evoluţie descrescătoare pe parcurul ultimilor 5 ani.3 –Evoluţia Numarului Mediu de Salariaţi 2009 2010 61 58 50 49 . NUMAR MEDIU SALARIATI 70 65 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 NUMAR MEDIU SALARIATI I.

000USD  75. iar cursul de schimb valutar in momentul livrarii este de 3 LEI/USD.000 LEI (25. in valoarea de 25.1 Furnizorasigurare 900 LEI 613 Cheltuieli cu primele de asigurare  Înregistrarea platii facturii de asigurare: % 401.500LEI( 500USD*3lei/USD) valoarea mărfurilor CIF: 25.000USD*3lei/USD) valoare asigurare: 300USD  900LEI( 300USD*3lei/USD) valoare transport: 500USD  1.iar cursul din ziua respectiva este de 3.1LEI/USD.03. la cursul de 3LEI/USD.000 LEI 2.2.000USD. Studiu de caz privind H.2.1 Furnizorasigurare = 512 Conturi curente la bãnci 900 LEI .000 LEI. Valoarea de gestiune a marfurilor vandute este de 60. La data de 25. La data intocmirii situațiilor financiare de la 30. Asigurarea marfurilor este in valoare de 300USD.  Stabilirea valorii marfii vandute: valoarea mărfurilor FOB: 25.400 LEI 75. 50/ 2012 a) Cesiunea de creanțe: La data de 25.800USD*3lei/USD)  Înregistrarea vanzarii marfurilor: = % 707 Venituri din vânzareamãrfurilor 708 Venituri din activitãti diverse 77.06 se evalueaza creanța la valoarea probabila de incasare și înregistrarea ajustării pentru depreciere. iar cheltuielile de trasnsport in valoare de 500 USD.1lei/USD.400 LEI (25.800USD  77.G.2012 societatea vinde marfuri aflate in stoc. unui client extracomunitar.2012 se incasează creanța. La data achitării facturii de transport cursul este de 3.400 LEI 411 Clienti  Înregistrarea facturii privind asigurarea externa = 401.07.

2 Furnizor transport 1.400 lei  Înregistrarea ajustării pentru depreciere: 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor .clienti .5 LEI 624 = Cheltuieli cu transportul de bunuriși personal  Înregistrarea platii furnizorului extern: % 401.80 LEI 512 Conturi curente la bãnci  Înregistrarea anulării ajustării pentru depreciere: 491 = 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 77.400 lei 6814 = Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante  Înregistrarea incasarii de la clientul extern cu diferente de curs favorabile: = % 4118 Clienti inceri 765 Venituri din diferente de curs valutar 79.2 = 512 Conturi curente la bãnci 1. Înregistrarea facturii privind transportul extern: 401.400 lei Ajustari pentru deprecierea creantelor .500LEI Furnizor transport 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar  Înregistrarea creanței: 4118 = Clienți incerți sau în litigiu Clienți 411 50 LEI 77.400 LEI 25.550LEI 1.980 LEI 77.clienti 77.

deoarece se constata ca nu mai au obiect.000 LEI . iar a doua tranşă se achită ulterior. La finalul exercițiului financar următor se anuleaza provizioanele inregistrate anterior.000 LEI Banca in lei 269 10.  Înregistrarea achiziției titlurilor: = % 30.b) Evaluarea titlurilor de participare Societatea achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 10 000 de acţiuni cu preţul de 3 lei pentru o acţiune. La inventarierea de sfârșit de an se constituie ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de 5 000lei.000 LEI  Înregistrarea încasării dividendelor: 5121 Banca in lei = 461 Debitori diverşi 8. Acţiunile se scot din evidenţa societăţii la preţul de de cumpărare.000 LEI Vărsăminte de efectuate pentru imobilizări financiare 261 Acţiuni deţinute la entități afiliate  Înregistrarea plății restului de acțiuni: = 5121 Banca in lei 10. La sfârșitul anului se încasează dividende în sumă de 8 000 lei. in valoare de 5 000 lei. Prima tranşă de bani se plăteşte prin bancă în valoare de 20 000 lei.0000 LEI 5121 20. valoarea actuala a actiunilor fiind la nivelul celei contabile. încasare prin bancă.000 LEI 269 Vărsăminte de efectuate pentru imobilizări financiare  Înregistrarea dividendelor: 461 Debitori diverşi = 7611 Venituri din titluri de participare deţinute la entităţile afiliate 8.În următorul an vând 3000 de acţiuni la un preţul de 4 lei per acţiune.

Vânzarea acţiunilor *calcul valoare acţiuni : 3.000 LEI  Înregistrarea scoaterii din gestiune a acţiunilor vândute : = 261 Titluri de participare la filiale din cadrul grupului 9. respectiv cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. financiare privind ajustarile pt.000 * 4 = 12. pierderea de valoare a imobilizarilor financiare  Înregistrarea anulării ajustării pentru depreciere: = 7863 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 5.000 lei  Înregistrarea vânzării titlurilor: 461 Debitori diverşi = 7611 Venituri din titluri de participare deţinute la entităţile afiliate 12.000 LEI 296 Ajustări pt.000 LEI 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate . pierderea de valoare a imobilizarilor financiar !!! Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare reprezinta venituri impozabile. pierderea de valoare a imobilizarilor financiar 5. Înregistrarea ajustării pentru depreciere: = 296 Ajustări pt.000 LEI 6863 Chelt.

6LEI/USD.500 LEI 900 LEI 401 Furnizor  Înregistrarea impozitului de plată : = % 446 Alte impozite. iar cursul din ziua facturii este de 3.400 LEI 31. din SUA.000 LEI 612 Cheltuieli cu redeventele.500 LEI 446 Alte impozite.500 LEI 401 Furnizor 100 LEI  Înregistrarea plății impozitului către bugetul de stat : = 5121 Banca în lei 3. taxe și vărsăminte asimilate .5LEI/USD.  Înregistrarea facturii : = 401 Furnizori 36. locatiile de gestiune si chiriile  Înregistrarea plății către furnizor : = % 5121 Casa în lei 765 Venituri din diferențe de curs valutar 32.600 LEI 3.000USD. care i-a trimis certificatul de rezidenta si îi facturează redevențe conform vânzării. taxe și vărsăminte asimilate 765 Venituri din diferențe de curs valutar 3. se platește 10% impozit și diferența de 90% către furnizor. Valorea facturii este de 10.c) Impozitarea nerezindenților: Societatea primește de la un furnizor extern. Cursul din ziua plății este de 3.

500 LEI LEI !!! Cheltuielile aferente penalităților sunt cheltuieli deductibile fiscal. din care 260 lei penalitati de intarziere la plata facturii anterioare. care nu sunt purtatoare de TVA.000 LEI % 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 6581 Despagubiri.d) Cheltuieli cu penalități la furnizori – deductibile: Societatea primeste factura de telefon in suma totala 1. tva 24%. amenzi si penalitati 4426 TVA deductibilă 260 LEI 240 LEI  Înregistrarea plății către furnizor : 401 Furnizor = 5121 Casa în lei 1.500 LEI 1. .  Înregistrarea facturii de la furnizor : = 401 Furnizor 1.500 lei.

2010 2. cu modificările şi completările ulterioare http://discutii. Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE http://static. Partea I. „ Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene”. Editura CECCAR. publicată în Monitorul Oficial al României.mfinante. Bucuresti. 44/2004.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.anaf. OMFP Nr.pdf 5.ro/static/10/Mfp/infotva/HG_50_2012.htm#_Toc304299829 . 571/2003 privind Codul fiscal.12.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2012. 766 bis din 10 noiembrie 2009 4.2010 3. CECCAR. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene – publicat în: MONITORUL OFICIAL NR. Hotărârea de Guvern nr. 112 din 6 februarie 2004. nr.01. Legea 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul fiscal 2011 cu normele metodologice de aplicare actualizate conform cu OUG 117 si HG 1355 din 23.Bibliografie: 1. 50/25. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.