You are on page 1of 4

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór.

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. szczególności przedmiotem prawa autorskiego s! utwory" #$ wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami gra%icznymi &literackie, publicystyczne, naukowe, kartogra%iczne oraz programy komputerowe$, '$ plastyczne, ($ %otogra%iczne, )$ lutnicze, *$ wzornictwa przemysłowego, +$ architektoniczne, architektoniczno,urbanistyczne i urbanistyczne, -$ muzyczne i słowno,muzyczne, .$ sceniczne, sceniczno,muzyczne, choreogra%iczne i pantomimiczne, /$ audiowizualne &w tym %ilmowe$. 0chron! obj1ty może by2 wył!cznie sposób wyrażenia3 nie s! obj1te ochron! odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał posta2 nie uko4czon!. 0chrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek %ormalności.

Prawa autorskie
Prawa osobiste &niezbywalne$ Prawa majątkowe

gwarantuj!, że utwór b1dzie zawsze 5ożna odda2, sprzeda2, dziedziczy2 lub udzieli2 podpisywany nazwiskiem twórcy. na nie licencji. 0bowi!zuj! przez cały czas Pozwalaj! decydowa2 w jaki sposób inni życia autora i -6 lat po jego śmierci. mog! korzysta2 z jego twórczości i gwarantuj!, że utwór b1dzie istaniał w niezmienionej %ormie.

Licencja to umowa, w której autor utworu lub ktoś, kto ma do niego prawa autorskie &np. producent oprogramowania$, określa warunki, na jakich pozwala odbiorcy utworu &np. użytkownikowi oprogramowania$ z niego korzysta2.

Poznaj licencje Creative Commons
http"77creati8ecommons.pl7
9ztery podstawowe warunki licencji 99 to"

Uznanie autorstwa. olno kopiowa2, rozprowadza2, przedstawia2 i wykonywa2 obj1ty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Użycie niekomercyjne. olno kopiowa2, rozprowadza2, przedstawia2 i wykonywa2 obj1ty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. :a tych samych warunkach. olno rozprowadza2 utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udost1pniono utwór oryginalny. ;ez utworów zależnych. olno kopiowa2, rozprowadza2, przedstawia2 i wykonywa2 utwór jedynie w jego oryginalnej postaci < tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Podstawowe rodzaje „darmowych" licencji =reeware , określenie programu, którego można używa2 bezpłatnie i bez żadnych ogranicze4. >plikacje %reeware?owe, mimo iż nie nakładaj! na użytkownika obowi!zku rejestracji, mog! by2 jednak rozpowszechniane wył!cznie w niezmienionej %ormie. niektórych programach status =reeware dotyczy tylko użytkowników indywidualnych. przypadku %irm i instytucji obowi!zuje najcz1ściej opłata licencyjna Public domain , oprogramowanie oddane darmowo na użytek ogółu, jako tzw. dobro publiczne. @ozwolona jest dalsza dystrybucja takich programów bez zgody autora. Ahareware , określenie prawnego statusu, pod jakim dany program jest rozpowszechniany. >utorzy programów shareware?owych udost1pniaj! bezpłatnie swoje dzieła do testów. Bażdy przyszły nabywca, przed podj1ciem decyzji o zakupie, może gruntownie sprawdzi2 w działaniu zazwyczaj w pełni %unkcjonaln! wersj1.

Praca domowa.
ymie4 i opisz %ormy ogranicze4 darmowych licencji przykład >dware , to programy, za których użytkowanie si1 nie płaci. >utorzy czerpi! zyski z tych programów przez umieszczanie w nich reklam. i1kszoś2 autorów adware proponuje za niewielk! opłat! także wersje bez reklam.
Crialware , o zainstalowaniu jest w pełni sprawny i działaj! wszystkie jego komponenty, ale tylko przez określon! iloś2 czasu od dnia jego zainstalowania w systemie &przeci1tnie od #* do /6 dni$. Po tym okresie, o ile użytkownik nie wprowadzi zakupionego u producenta specjalnego kodu, program przestaje si1 uruchamia2 i trzeba go odinstalowa2. @emo , program po zainstalowaniu nie ma żadnych ogranicze4 czasowych, ale za to Dgl jego %unkcji jest niedost1pna &nieaktywna$, co pomniejsza jego wartoś2 dla użytkownika, >EF daje ogólny pogl!d o jego możliwościach. Gakupienie u producenta kodu rejestracyjnego odblokowuje niedost1pne opcje, czyni!c program w pełni użytecznym.

!lasy"ikacja przest#pstw komputerowych

Przest#pstwa komputerowe przeciwko ochronie in"ormacji
• • • • Hacking komputerowy, Podsłuch komputerowy, ;ezprawne niszczenie in%ormacji, Aabotaż komputerowy.

Przest#pstwa komputerowe przeciwko mieniu
• • • • • :ielegalne uzyskanie programu komputerowego, Paserstwo programu komputerowego, 0szustwo komputerowe, 0szustwo telekomunikacyjne, Bradzież karty uprawniaj!cej do podj1cia pieni1dzy z automatu bankowego.

Przest#pstwa komputerowe przeciwko bezpiecze$stwu powszechnemu
• Aprowadzenie niebezpiecze4stwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach, • :ieumyślne zakłócenie automatycznego przetwarzania in%ormacji zwi!zane za publikowanie chronionego prawnie programu komputerowego itp., • Gamach terrorystyczny na statek morski lub powietrzny.

Przest#pstwa komputerowe przeciwko wiary%odno&ci dokument'w
• =ałszerstwo komputerowe