You are on page 1of 39

2nunstveno je dokuzuno, du sl luzje ln bolj uclnkovlto

zuµomnlmo lnformuclje, kl jlh beremo ln hkrutl µoslusumo.
v nuduljevunju vum bomo µredstuvlll, kuko enostuven je nus
konceµt ln zukuj se gu luhko lotl µruv vsuk.

Csnovne lnformuclje o µodjetju Synergy vorldvlde

Pregled lzjemnlh lzdelkov Synergy v¸


Predstuvltev moznostl zusluzku

lnformuclje o konceµtu, kl vodl do usµehu
!"#$%&'
• Synergy vorldvlde je letu ¡ççç ustunovll
Lun Elgglnson nu 'uµonskem.
• Podjetje je v letu zc¡¡ !"#$%&'" !)*+",-$ *.
!)",&/$ .& 0$#$)/$10*+ 234 nu µrlbllzno ¡cc mlo s
nu letnl ruvnl.
• Med ¸c.ccc µodjetjl nu µodrocju dlrektne µroduje
je !","50" )&61 ,"6$7'" 6&8" ¸,.
• S µomocjo lustnlku Nuture's Sunshlne je .&7"1"#'/$0& )&61
1$) 0&,&'/0* )&.#"/ !",/$1/&.
()*+#,+#
• Nuture's Sunshlne (NSP) je $,$0 *.8$, #",*'0*+ !)"*.#&/&'9$#
*.,$'-"# .& '$!"1" *0 .,)&#/$ :$ #$% -"1 23 '$1.

• NSP je bll ze veckrut nugrujen z 0&.*#"8 !)"*.#&/&'9&
0&/5"'/;*+ !)$+)&06-*+ ,"!"'0*' v 2LA.
• < = > /$ !)$61*:0& ?.&@!&0/& #)$,0&A 5"0*1$10& "9$0&, µodeljenu
s strunl µrlznune bonltetne hlse Lun &8rudstreet.
• Nu umerlskl borzl NASLAQ se z delnlcuml NSP juvno trguje,
vrednost delnlce je .&5$'$:*'& >B34 )&61 # "5,"5/@ C33D ," C3>>.
• NSP svoje µrodukte dlstrlbulru µreko @6!$;0$7&
!"6'"#0$7& 8",$'& !",/$1/& EF0$)7F G")',G*,$H
-',%.&) 0)*+#,+#
Podjetju Synergy vorldvlde nl µomemben sumo
zusluzek. E 6#"/*8* *.,$'-*I ,"5)",$'0*8*
,$'"#&0/$8 *0 !"6'@+"8 .& 1)&/0"610* )&.#"/
JKLM= JNM=O # ,&0&;0/$8 6#$1@H
Synergy vorldvlde µodµlru vrsto dobrodelnlh
orgunlzuclj ln ukclj µo vsem svetu, s clmer sl je
µrlsluzll ze vrsto µrlznunj.
http://www.5starlegacyfoundation.org
(1",% 0#.',
P$'*-" ,$/&#0*-"# #!'*#& 0& 0&;$ .,)&#/$ *0 !)$+*1)" 61&)&0/$H
Q$ '$I ,& 0&;$ :*#'/$0/$ *0 "-"'*9& !"61&/& #6$ 5"'/ "0$60&:$0&I
.8&0/;@/$ 6$ 1@,* ,"5&#& 1$'$6@ 0@/0" !"1)$50*+ +)&0*'0*+
60"#*H
2#"&%3' ) 04#54'&+#6'&+1
lmetljstvo je oslromuseno vltulnlh vlrov.
Povecunu je uµorubu kemlkullj ln µestlcldov.

Umetno µrldelunu hrunu.
Cblrunje nezrelegu sudju ln zelenjuve.

1oµlotnu obdeluvu ln umetnl konzervunsl dodutno
oslromusljo hruno µomembnlh hrunll.
78'9' 54'&' 6"#$1+# !:; -<8= 54'&%>&%5 "&)6%?
(@8A=<-@ 2;BCD;! EEEE
78'9' 54'&' 6"#$1+# !:; -<8= 54'&%>&%5 "&)6%?
!IVILO SESTAVINA
leta1985
mg / 100g
leta1996
mg / 100g
leta 2002
mg / 100g
RAZLIKA
Krompir Kalcij 14 4 3 - 78 %
Magnezij 27 18 14 - 48 %
Jabolko Vitamin C 5 1 1 - 80 %
Magnezij 31 27 24 - 23 %
Vitamin B6 330 22 18 - 95 %
Kalij 420 327 310 - 26 %
Jagoda Kalcij 21 18 12 - 43 %
Vitamin C 60 13 8 - 87 %
R.
7
)
&
,
0
/&

*0

#
*1
&
'0
"
6
1
S
)
$
!
*1
$
#

*0

.
&
;
%
*1
&
T*)-@'&9*/& *0 .8"7'/*#"61
:%",#F 04#54'&"G%5 *)0)>&%>
Numen slstemu µrehrunsklh
doµolnll v¸ je vsukodnevnl vnos
µomembnlh hrunllnlh snovl v
zudostnl dnevnl kollclnl, kur s
hruno dunes zul nl vec mogoce.
S tem ohrunlmo telo zdruvo ln
vltulno.
U& 6#"/$ ,$'" 0& )&.*6-&#&+ " -'")"V*'@ /$ 5*'& :$ '$1& >D>< !",$'/$0&
Q"5$'"#& 0&7)&,& .& -$8*/" 0$8;-$8@ -$8*-@ W*9+&),@
G*''61X11$)/@H

llorofll je edlnu sµojlnu v nuruvl, kl luhko ubsorblru soncno svetlobo
ln skludlscl hrunllne snovl v rustllnuh.

lemlcnu zgrudbu klorofllu je sorodnu kemlcnl zgrudbl hemogloblnu,
kl skrbl zu µrenos klslku µo cloveskem telesu.
PhytoLlfe koncentrlru klorofll ln druge elemente fotoslnteze, tuko
du so µrlµruvljenl v enostuvnl ln dobro µrebuvljlvl obllkl.
z zllckl µrehrunskegu doµolnllu Phytollfe ustrezutu ¡ kg
llstnute zelenjuve. **
* * S&) !"8&7& 1$'$6@I ,& '&+-" @)&#0&#& 0")8&'0" !+ #)$,0"61
(HID@JCK; L CMN4'*&+' %& 6%,'>&)",
J+F1"Y*V$ Z [ 1$-"%* -'")"V*'
O'+ +# M'G%"'&)",P
Clovesko telo µotrebuje nuruvne zelene hrunllne snovl. 2ul µu jlh ne dobl dovolj.

2uklsunost telesu je stunje µorusenegu klsllnsko buzlcnegu ruvnovesju ln nustune
µredvsem zurudl nuµucne µrehrune.

Ccenjuje se, du kur çc° µreblvulstvu trµl zu zuklsunostjo. Ce zellte ostutl zdruvl,
morute ohrunjutl telo v buzlcnem ruvnovesju.
llslo okolje je ugodno zu ruzvoj rukustlh cellc, bukterlj, gllvlc, vlrusov ln µuruzltov.

2uklsunost telesu je µovezunu z nustunkom skoruj vsuke sodobne clvlllzucljske
boleznl, µu vendur je v medlclnl ln vsukdunjem zlvljenju le mulo µoznunu ...
\!1*8&'0& !] #)$,0"61 -)#* # 1$'$6@ .0&;& ^IB_<
.,)&#*'&I 7&.*)&0$ !*/&%$I -&#&I &'-"+"'I 61)$6 .$'$0/&#&I 6!)";%$0"61I 7*5&0/$I J]`O\YRaN
-C:DCKI L O4#0%,#6 %& M'9.%,'
Csnovnu sestuvlnu je edlnstvenu jugodu uçul, kl ruste v dlvjlnl
umuzonskl dlvjlnl.
v juvnostl se je sok lz jugode uçul µredstuvll kot nujboljse
nuruvno sredstvo v boju µrotl µrostlm rudlkulom. Lokuzuno
vsebuje nujvlsjo vrednost untlokslduntov v µrlmerjuvl z
ostullml zlvlll.
b)&0&10" /&5"'-"
c&7",& =d&e <>4
N-61)&-1 7)".,0*+ !$;-
f&'*0$ g")"#0*9$
g)@60*9$
b"/* /&7",$ U$'$0* %&/
-C:DCKI
Sok Mystlfy lz jugodlcevju je edlnstvenu
komblnuclju untlokslduntov, untoclunlnov
ln esenclulnlh muscobnlh klslln s kuterlm
lzboljsute svojo vltulnost, okreµlte lmunskl
ln kurdlovuskulurnl slstem.

Mystlfy se µonusu z eno lzmed nujvlsjlh
untloksldutlvnlh vrednostl nu svetu.
Antlokslduntl so nuruvnu zuscltu µred
µrostlml rudlkull, kl so vzrok zu ruzvoj
mnoglh sodobnlh boleznl, vnetlj
ln ulerglj.
f*61*VF *8& $0" *.8$, 0&/#*;/*+
&01*"-6*,&1*#0*+ #)$,0"61* 0& 6#$1@H
2u µrlmerjuvo,
¸c ml Mystlfy = µrlbllzno ,.ccc CRAC kur
ustrezu ¸,¸ kg svezegu sudju.

Po µodutklh Svetovne zdruvstvene
orgunlzuclje (vEC), µotrebuje clovesko
telo dnevno nujmunj ¸.ccc CRACov.
N,$0 *.8$, 0&/5"'/ !)*.0&0*+ '&5")&1")*/$# 0& 6#$1@I g)@06h*9- Y&5")&1")*$6I
/$ /&60" ,"-&.&' *./$80$ &01*"-6*,&1*#0$ @%*0-$ 6"-& f*61*VFH

.
8#)*6%"&' >'$)4',)4%+"G' 4'M%"G'6'
:,4)G)6&' 4'M%"G'6'
dr. Normun Sheuly
,)H Q")8&0 E+$&'F je µoznun kot µlonlr nuruvne
medlclne ln eden lzmed nujbolj znunlh strokovnjukov
nu µodrocju untlokslduntov.


Revoluclonurno ruzlskuvo o uclnklh soku Mlstlfy je
dr. Normun Sheuly objuvll v µubllkucljl
"'ournul of Subtle Lnergles und Lnergy Medlclne'.
f*61*VF ,"-&.&0" .8&0/;@/$ !";-",5$ -":$ .&)&,* !)"61*+
)&,*-&'"# # !"#!)$%/@ .& 2B4 I # -&) 6$ #-'/@%@/$ 1@,* !)"9$6
61&)&0/& -":$H
Ruzlskuvu o µozltlvnlh uclnklh Lurglnlnu nu nustujunje duslkovegu oksldu
(NC) v telesu ln µomen le tegu zu krvnozllnl slstem je bllu nugrujenu z
Nobelovo nugrudo zu medlclno.
Nu osnovl te ruzlskuve je dr. 'oe Prendergust, skuµuj s skuµlno lzbrunlh
sµeclullstov zu kurdlovuskulurnl slstem ruzvll J)"=)7*[D J'@6©.
Lr. 'oe Prendergust sl je zurudl zuslug v svojl medlclnskl kurlerl letu zcc8
µrlsluzll µrestlznl nuzlv "Cce doktor letu zcc8' v 2LA.
vec kot ¡cc.ccc clunkov ln studlj vµllvu duslkovegu oksldu ter Lurglnlnu,
kl jlh nujdete nu httµ:jjPubmed.gov µotrjuje njune µozltlvne uclnke.

Prejemniki Nobelove nagrade za medicino leta 1998
Lastnik vseh patentov za ProArgi-9
Plus© je podjetje Synergy WorldWide.
iU0&061#$0& 6$0.&9*/& # 8$,*9*0*jk E9*$09$ 8&7&.*0$
(2@<2QCLR (JA:
®
L S%4G1>'3%+' %& MF)N>+%6)",
dr. 'oe Prendergust
()F'&+G'&+# 8@ +# 6M4)G M' 4'M6)+ "4.&)LT%>&%5 $)>#M&%
l@;*-"# "-6*, mQ\n je vltulnu slgnulnu molekulu,
kl lgru µomembno vlogo v krvnlh zlluh.
Luslkov oksld sµrostl stene zll, kl µostunejo bolj
elustlcne, kur µozltlvno vµllvu nu µrekrvuvltev,
ruzbremenl srce ln µosledlcno uruvnuvu krvnl tluk.
Po dvujsetem letu sturostl, clovesko telo µrolzvede
blstveno munj duslkovegu oksldu. 1o se dodutno
µovecu nevurnost oblog, kl µovzrocujo µouµnenje
zll kur se dodutno µovecu verjetnost zu mozgunsko
ull srcno kuµ.
P N#)"!* #6&-" '$1" @8)$ #$% -"1 2IB 8*" '/@,*H
S&) 2o4 /*+ @8)$ .&)&,* 6)%0"[:*'0*+ 5"'$.0*H
J" !",&1-*+ g]a mg)*1&06-& V@0,&9*/& .& 6)9$n 6" 6)%0"[:*'0$ 5"'$.0*
0&/!"7"61$/;* #.)"- 68)1* !"#6", !" 6#$1@H
¡.) Lr. 'oe Prendergust, USA z.) Prof. Lr. 8öger, Eumburg ¸.) Lr. Norm Sheuly, USA
µ.) Lr. Slvu Arlunusulum of the Elgh Lesert Eeurt lnstltute, USA ¸.) lrunk 'ester, Eumburg Lentlst, Lr und Author
Lnu lzmed µrestlznejslh kllnk zu srcne boleznl v 2LA,
"1he Elgh Lesert Eeurt lnstltute' v lullfornljl, je uµorubllu
J)"=)7*[D J'@6p 8$, D3 ,0$#0$8 -'*0*%0*8 !)$*.-@6"8 *0
@7"1"#*'& 0$#$)/$10$ )$.@'1&1$ 0& #6$+ BB !&9*$01*+I ", -&1$)*+
/*+ /$ -&) _34 %&-&'" 0& 1)&06!'&01&9*/" 6)9&H

Rezultute luhko µreverlte nu httµ:jjblt.lyjuCl¸¸m
O&-$7& !)$*.-@6& 0* !)$61&' ;$ 0"5$0 0&)&#$0 *.,$'$- # 1$/ *0,@61)*/*q
]*7+ l$6$)1 ]$&)1 R061*1@1$I KE=
¡.) µ.)
z.) ¸.)
¸.)
O>%&%.&% 04#%MG1"
CM+#F&% 4#M1>,',% L (4)<4N%LRU
• 2usnovun letu zcc¸ z uclnkovlto komblnucljo sestuvln, kl je enuku se dunes.
• v letu zc¡z je bllo µrodunlh ze vec kot ¡ mlo.
• Nujvecjl delezem µonovnlh nurocll oz. stulnlh uµorubnlkov med µodobnlml lzdelkl.
• çç° uµorubnlkov lmu lzjemne rezultute ze v µ ull 6 tednlh.
• Prlµorocujo gu tudl zdruvnlkl.
V'N),'6>+'&+# G'G)6)",%
J)"*.#",0* !)"9$6 *0 6@)"#*0$k
Prolzvodnl µroces se lzvuju nu µodlugl stundurdov dobre
µrukse CMP ln NSl.

lzdelkl ne vsebujejo nobenlh gensko sµremenjenlh
sestuvln.

lzdelkl vsebujejo le nujboljse nuruvne sestuvlne lz nujbolj
kvulltetnlh, rodovltnlh ln neonesnuzenlh µodroclj.
lzdelunl so lz surovln, kl so skrbno testlrune ln ne
vsebujejo sledl µestlcldov, druglh gnojll, kovln ln druglh
neclstoc.
O)>%G) 6'F +# 0)F#F$&) 6'9# M*4'6+#P
\,'"%*1$# /$ #&;& HHH
vublmo vus, du se suml µreµrlcute, kuko
luhko z nuslml µrvovrstnlml µrehrunsklml
doµolnlll korenlto lzboljsute svoje zdruvje
ln µocutje ter sµremenlte svoj vldez.

O&-" !)$!)*%&0" /$ !",/$1/$ EF0$)7F
G")',G*,$ " -#&'*1$1* 6*61$8&
!)$+)&06-*+ ,"!"'0*' EF0$)7F PBH
O'G) M'.#,%P
Ce µrlµoroclte nuse lzjemne lzdelke se ljudem
okrog sebe, luhko tudl zusluzlte.

Prlµorocumo, du se reglstrlrute kot
dlstrlbuter ln µrejmete dostoµ do
svojegu uµorubnlskegu slstemu.

Pruv tuko bodo lzjemnu µrehrunsku doµolnllu Synergy v¸
zu vus nu voljo µo blstveno nlzjlh cenuh.
f":0"61 .&6'@:-&k
B#", G>+1.&%5 0)N)+#6 M' 1"0#5W
6 pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko ustvarite dolgoro!ni in zanesljiv vir zaslu"ka:
Uveljavljeno in finan!no
stabilno, nezadol"eno
podjetje
Vodstvo podjetja, ki
razmi#lja dolgoro!no in
dru"beno odgovorno
Izjemni izdelki, ki pomagajo
ljudem do zdravega in
vitalnega "ivljenja
Pravi trenutek, #e preden
se za!ne momentum
Preprost sistem dela, ki se ga
loti in nau!i prav vsak
Enostaven in u!inkovit
sistem nagrajevanja
C*#'>#& ,4#&1,#G M' *%4#G,&) 04)*'+)
vull Street 'ournul: "Synergy vorldvlde je enu
nujboljslh µrlloznostl dlrektne µroduje nu svetu'
lorbes: rO"! >33 !",/$1*/ # Ul=r
E`QNWb` G\WYlGRlN #
vALL S1RLL1 'CURNALu:
"Letu zc¡c so µodjetju z dlrektno µrodujo
ustvurllu vec kot ¡z¸ bllljonov s µrometu v
¡¸c drzuvuh. lur ,¸ mllljonov µosumeznlkov
je sµremenllo svoje zlvljenje ln sluzljo tuko,
du µomugujo druglm.'
vull Street 'ournul zc¡c
CMG)4%",%,# F)F#&,1F
8c° tlstlh, kl v slstemlh dlrektne µroduje zusluzljo nujvec, je
lzkorlstllo obdobje momentumu oz. zugonu µodjetju.

8oste zucell med µrvlml v Slovenljl?
¡. !"#$%&$'"()" +"&,"
z. -#./). %$%01/
¸. 2"1/3/"&/ 4$)01
µ. 51)$6)" %&$6.7.("
¸. -#N'L-',35 $)&1" XYYZ
6. 8$'1/69). 4$)01
,. :#$4"#). 4$)01
, nuclnov zusluzku
l&0$6 5* #&8 )&,* !)$,61&#*'* '$ 0&/!"8$850$/;$ !)$,0"61*H
:%",#F &'N4'+#6'&+'
:%",#F &'N4'+#6'&+'
 
1 uporabnik paketa V3 - do 68 $
5 uporabnikov paketa V3 - do 340 $
10 uporabnikov paketa V3 - do 680 $Pogoj za nabavo ve!jih koli!in izdelkov je sklenjen Autoship (100 CV)
R0,*#*,@&'0& 8&'"!)",&/&
E 6&8" 0$-&/ @!")&50*-* *.,$'-"#I
:$ '&+-" .&6'@:*1$k
B34 ob vµlsu, kl je hkrutl µrvo nurocllo
>33 [ >B<4 ob nuroclllh vecjlh kollcln
Y$#& 6-@!*0& l$60& 6-@!*0&
P6$ -&) !"1)$5@/$1$ .& .&%$1$- @6!$;0$7& !"6'& # 0&;$8 6*61$8@ 61&
E=f\ lP= Q\P= WNbREOWRW=Q= MY=Q= ESKJRQNH
E 1&-" -#&'*1$10*8* *.,$'-* '&+-" !)&# #6&-," 0&/,$ ,#& %'&0&H
(),4#$1+#F) "'F) *6# "G10%&%W
PR
vsukegu novegu reglstrlrunegu clunu skuµlne
luhko uvrstlte nu levo ull desno strun.

Rezultut strukture µosumeznlku bo tukoj
vµllvul tudl nu ostule clune skuµlne.

vsl skuµuj usmerjeno sodelujejo k
dosegunju lstlh clljev.
Celotnu skuµlnu je lzredno motlvlrunu. vsu
lzµlucllu so numrec neomejenu v globlno. vsuk
µrejme tudl ¡cc° osnovnegu zusluzku tlstlh, kl jlh sµonzorlru.

U .&7"1"#"61/" '&+-" 1),*8"I ,& /$ 1" 0&/5"'/;*
6*61$8 0&7)&/$#&0/& ,*)$-10$ !)",&/$H
Q#&%'>#& "%",#F[ G% "0)*$1+' 6"# .>'&# "G10%&#
Y$#& 6-@!*0& l$60& 6-@!*0&
¡.
z.
¸.
µ.
¸.
8'.4,1+,# "6)+ 1"0#5
S"'*-" '&+-" .&6'@:*1$I %$ #6&- 0&/,$ 6&8" C )$60& %'&0& *0 6'$,* 6*61$8@k
1e stevllke so sumo µrlkuz moznegu zusluzku, ne µu tudl zugotovllo le tegu.
v tem µrlkuzu lmu vsuk clun nurocen svoj "Autoshlµ' ln slcer en µuket v¸ lzdelkov zu svojo lustno uµorubo.
Q*#"
L1H 0"#*+ %'&0"#
0& '$#* 61)&0*
L1H 0"#*+ %'&0"# 0&
,$60* 61)&0*
E-H;1H %'&0"#
0& '$#* 61)&0*
E-H;1H %'&0"#
0& ,$60* 61)&0*
\60"#0&
!)"#*.*/& msn
f$7&[f&19+
msn
P",61#$0* 5"0@6
msn
E-@!0* .&6'@:$-
msn
> > > > > <3 a&6161&)1

t g&6*9 u
<3
C C C B B C> >2
3 B<
B 2 2 ^ ^ 2o 2>
3 D3
2 o o >< >< >32 D^
3
C33
< >_ >_ B> B> C>2 C3^
3
2C>
_ BC BC _B _B 2B< 2Co
>D
oo>
^ _2 _2 >C^ >C^ o^_ o_D
^_
> oCC
o >Co >Co C<< C<< > ^_3 > ^<B
B3_
B o>o
D C<_ C<_ <>> <>> B <C_ B <>D
_>B
^ _<o
>3 <>C <>C > 3CB > 3CB ^ 3<D ^ 3<C
C 2<<
>_ <__
>> > 3C2 > 3C2 C 32^ C 32^ >B o33 >2 >>^
^ B_D
B< Co^
>C C 32o C 32o 2 3D< 2 3D< >B o33 C^ _33
>D _<_
_> 3<_
O'+ ",)4%,%P
Prlµruvlll smo uvujulnl µrogrum, kl obsegu dvu veceru µo ¡ do ¡,¸ ur.

Nu tu nucln delumo sumo z omejenlm stevllom ljudl.

vsukegu luhko nu µreµrost nucln nuuclmo duµllkuclje oz. µodvujunju.

1uko vum luhko zugotovlmo, du bo slstem delovul tudl zu vus.


P6&- 6$ 5" #-'/@%*' # @%*0-"#*1 @#&/&'0* !)"7)&8
V' 6'9) 04%5)*&)", ",# )*N)6)4&% "'F%
\,'"%*1$# /$ #&;& v '&+-" 61$ 8$, !)#*8* # E'"#$0*/*q
Luhko ste eden lzmed tlstlh, s kuterlml bo vus
sµonzor zucel svoj sumostojen µosel.


Ponujumo vum torej enkrutno µrlloznost, od vus µu
µrlcukujemo, du boste oµruvlll svoj del.

 
V'.#,#G
!"# G'4 F)4',# ",)4%,%[ *' 0)",'&#,# .>'&
"G10%&# +#[ *' %M0)>&#,# M'.#,&% )$4'M#3 %&
%M$#4#,# 0'G#, %M*#>G)6 0) \YZ &%T+% 3#&%E

! M&%T'&% 3#&% 0'G#,' +# 6G>+1.#&' ,1*%
04%",)0&%&' 6 6%9%&% ]Y[^R _[ G% 6'F
)F)N).' *)",)0 *) "0>#,&#N' "%",#F'E


!'9' 04%5)*&)", EEE
S&/ *;%$8"w
lscemo sumo resne µosumeznlke, kl so µrlµruvljenl delutl v skuµlnl ln ne
gledujo sumo nu lustne korlstl

W$60$ zu nus µomenl:
"ljudl, kl se luhko odlocljo ln znujo reuglrutl nu µruvl nucln'.
Nl µotrebno, du se odloclte ze seduj. Poslull vum bomo emull z dodutnlml
lnformucljuml o nusem µodjetju ln nuslh lzdelklh.
v nuslednjlh dveh dneh se luhko sµet sllslmo, srecumo ull vldlmo ln se odkrlto
µogovorlmo ter odgovorlmo nu vusu vµrusunju. Rudl bl vum µredstuvlll
nuslednje koruke.

Ste zu?

]#&'& .& #&; %&6q

\,'"%*1$# /$ #&;&q
`)*',&# %&a)4F'3%+# N>#*# M'">1TG'
@"&)6&' 04)6%M%+'
30.000 !
\60"#0& !)"#*.*/&
10.000 !
1.000 !
," #*;*0$ C3H 333 x 8$6$%0" m> OTn
," #*;*0$ _3H333 x 8$6$%0" mB OTn
- 4%
-10%
P",61#$0* 5"0@6
2usluzek do ¡c°
vrednostl µrometu nu
slbkejsl strunl vuse
skuµlne
2usluzek do µ°
vrednostl µrometu
nu mocnejsl strunl vuse
skuµlne
*) XYZ b _ XEYYY
)"&)6&# 04)6%M%+#
2usluzek v vlslnl osnovne µrovlzlje
vseh tlstlh, kl jlh sµonzorlrute
f$7&[f&19+
®
Prejmete ¡cc° osnovnegu
zusluzku vuslh dlrektnlh
sodeluvcev
500 !
1.000 !
3.000 !
0 !
150 !


-#N'L-',35
v tem µrlkuzunem µrlmeru bl zusluzlll
µ.6¸c c lz nuslovu Megu Mutch µrovlzlje