~ ~

I
!I

PRO

I. 0 'G.,·:" :.~.; ::

II
II

Ii I;

personajele :

~ ~ ,

Aurel
Platon Victor Mama Gilda Octavia Veturia Elizeu Ion Tudor Livia

I
il

Pet1'eeeTea e fn toi. AUTel, UTcat pe ,un sccun, eu 0 fUTeulita in mfna, diTijeaza; toti il pTivesc $i dnta Traviata act. 1). Zorile pe eel' se-araHi, Este vrernea de plecare. Multumim, preascumpa doamria, De serbarea ce ne-ati dat. Zorile pe cer se-arata, Munca in oras incepe Si noi nici nu ne-arn culcat. Este vremea de odihna Ca sa prindem noi puteri, $i, astfel vorn fi in stare .Sa reincepem noi placeri ... PLATON (preeunt AlfTedo):

Amor, amor ce farmeca
Si-mi staplneste fiinta mea mtreaga, Tainica vraja, tainica suterinta. AUREL: De ce dnti pina nu-ti dau intrarea ? VICTOR: Mai bine jucam "capra din insula", e 0 piesa care pe mine ilntotdeauna rna amuza. AUREL: Mama, de ce nu imparti ell noi bueuria noastra ? 221

MAiMA : Aurel, ~tii foaote bine ca eu n-am urech€ muzicala.; GILDA: Nu-i adevarat, cu tata obisnuiai sa cinti.; MAMA; Lasa, cl;n.bati voi, eu sint muil4umi'ta dad. v-aud, OCTAVLA ~i VETUiRM. (Troavi<8lba, act. II): Noi sintem ti,ganJcu~e venite de departe, In mina, ca-ntr-o carte, citim in viitor, La fel citim in stele, Nimic nu ni se-ascunde Od~~dnd l1i oriunde, prezicem tuturor. VICTOR: Zau, "ca<pr.a.in. ins:dlll" e mult mai amuzanca decilt Trauiaia ... Sau sa auzim maximele unchiului iEJlizeu... "As'ta-vla-ra am prins loa mare un cal de, ffi'are si-acum e Ia uscat'' ... ELIZEU: Nu ... ,,$i-.a'Cum e loa caILc1a1t.", NU-i 0 rna xsm a, e un prooedeu de a formula paradoxal 0.... AUREL (se pi.apto.no.,in 1l'l<Lna sti'r-go. tini~td 0. o.glinda 1nica): Irstotdeauna eind ji auld pe unil fHozo.find "iii spunind prostii sau maxime cu. cai verzi de· mare pe pereti, zie dupa fieeare yorba a lor: cu izrnene, fara izmene, cu castraveti, f~ra castraveti, cu nasturi... Si e foarte amuzant. ELIZEU : E amuzaef sa r·izi de mine? . AUREL : Nu de tine, in prbncipiu ... Uite, redta dumneata a poezie, oricare, sl eu 00 dis'lirug prin pateu .vOl'be:." Hai, din Hamlet, brmalO'a!ra... . ELtIZEU : "A Ii sau a nu :Ili... ". ') AUREL : ...cu izmene. (Ride eu ho.ho.te.) E un joe, 'dar e ieribi'l. Tatarl nostr.u eoa;r,e'le e~lti in .cea'lllt'i,eu nasturi, da.... n€ noua, HiTa n·as>turi... (Ride singur, distrat.) GILDA (rui Platon, aro.tindu-i saco$a·pe CaTeacesta. o.' tine me·,'etL.legatO. de mLna): Oe-"cli in saco~a, de n-o pui jos ? PLATON : Am 0 pisidi ... 222

GILDA: 8-'0 vad. .. PLATON : Nu, ea e beata cui.; I-am da·t coniac eu pilnia, sa simta ~i ea in noaptea de Am.ul nou ibirnefarcerile alcooiului. .. $i sa viseze, AUREL : ...cu Izmene ... (Ride CtLho.hote. In fata lui Piaton, pisicii.) Dansati ? PLNI'ON: Cirre, eu? AURlEL: Nu, pisica ... (Ia SaCo.$a din ?n'i,nalui Platoii $i .tncepe sa danseze cu ea.) ION: Paoca miroase ceva, nu curnva pisioa.; , PLATON: Ea viseaza acurn Sa-i cintam din Travwta. AUREL : OIllllta, S-'O dlseram (Di11ijeaza, dansfnd.) PLATON (pl'ecu?n Gaston, din Traviata) : Din Madrid au sosit matadorri, Cei mai strasnici dintre toti toreadorri, Vetl vedea cum Parisul petrece in iubire, Nimeni nu ne-ntrece,

Eo. poveste'' ...
(Ia sccosc de LaAurel $i juge 'in bucatuTi.e.) V,ICTOR : Liniste ! Jucarn "Oapra din 1ns-uJa". Prolog : In. tr-o insu1la se aflau trei lnsl. Aveau 0 capra, care I.l.e da'Cleialapte ; ii h;ran'ela. 0 pazeau pe rind. 0 mulgeau pe rind. .Ail>alltaielrinnw - '¬ ooU, . bunana-ra -, i€ll'i, ailtul - Ion, bunaoara -, azi, el - Aurel, buna'OalJ."a.$i Aurel, seara, vine de la drop. (IL face pe Aurel sa 1lz,imeze co. int1'a pe U$a, venind de la cimp.) Eu n vad ~i~l irntreib : Unde este laptele ? Si Aurel imi raspunde : A UREL : Oa·re lta,pte ? VTOfOR : $i Ion : ION: La:pltele c.aprei. VICTOR: $i Aurel : AUREL: Care calpfa? VICTOR: $i Ion: 223

Capra oe-'O avem noi si cu care ai plecat azi de dimineata 108. pascut. Iti arnlrrtesti ? VICTOR (lui AurE?J., ~optitJ: Zici : da. AUREL : Zic : da, . VICTOR (lui Ion, $optit): Tu intrebi : Ei, atunci unde e capra ? ION: Ei, abunci unde € capra ? A UREL ! Care capra ? VICTOR: N-am avut nici 0 capra ? ION: Ba da. VICTOR: Nu tu, el dlspunde.· Deci .. n-am zis noi Iieoare sa duca Ia pascut capra inJbr':':o zi iii s-o mulga, sa avem lapte si s-o pazeasca sa nu ne-o manince lupul, sau sa .ne-o .ture cineva ? Este ? AUREL : Este. VICTOR: Nu m-arn dus. eu cu. capra la pascut in prima zi ? AUREL : Ba da. VICTOR: Nu s-a dus el (il arat/i pe Ion) a doua zi cu capra la pascut, si-a venit seara cu laptele ? AUREL: Ba da. VICTOR: $i a treia zi nu trebuia tu sa te dud cu capra la pascut ? AUREL: Ba da. ION: $i te-al dus, azi ... AUREL: Da. VICTOR: Ei, atunci unde este laptele ? AUREL: Care lapte ? VICTOR: Laptele caprei. AUREL: Care capra ? . PLATON (intra. Pre cum contI toreadotiior] : In Biscaya a fost odata un tinar matador temut Bratul tare, ochiul agel', iar in lupte neintrecut. ' De 0 tinara andaluza ca un nebun s-a-ndragostit.;

ION:

VICTOR: PLATON:

Ai

0

voce!...

Mal bine al cinta pe

Eu nu stiu ce te distreaza

capra. ELIZEU : Nu fabula in sine il amuza, ci Iimbajul GILDA (precum corul toread07'ilor): Dar frumoasa lui, ursuza, lata, astfel i-a vorbit : Vreau sa vad de poti rapune Patru tauri intr-o zi. Ca rasplata i\i voi spune : Mina mea a ta va fi I PLATON : Da, raspunde el pe data, $i-n arena s-a 1?idus ; Patru tauri dintr-o data Bratul sprinten i-a rapus. VICTOR: Mama, nu te distreaza deloc noap-tea aeeasta,

ca

te gilI1de*ti cumva la tata ? ..
PLATON : Plin de llau:ri, el, pe data, Catre mindra-i s-a-ndreptat ; Ea atuncea, drept rasplata, Inima cu drag i-a dat. AUREL (dirijor): Sa raluam de la ... llzorile pe eer se-'la-: n:'ata..." VICTOR: Mama, cia ?...

Luminile se sting suu se a,prind .ciudat, ca intr-o coborire in interior. Moment de Lini$te. Un: fel de stopcadru cinematografic. In atentia regizorilo7' : se poate .juca piesa $,i Jara prolog. Sou. se poate, prin pantomima, subLinia proZogul. Las reqizoriior libertatea sa faca exact cum, doresc.
225

224

Seara Anului nou. 0 inciipere cu mai muite u$i. Intr-un colt, un brad. Barbciii pun vin in sticle, din dami-' gene. 0 u$a e mereu solicitatif: da in buciitiirie. Se aude zgomotos apa trasii la w.e. Lumina se stinge in spaiele usii de unde vine zgomotul. Aceasta u$a se deschide $i apare, in halat alb, Platon.

(Vrea Sa puna mina pe 0 damigeanii. dar renunta, cum renunta sa ajute $i la impodobi"ea bradului. Evident, nU-$i gase$te locul.) Bardon (ii spune $i lui Victor, cind vrea sa ia damigeana). Pardon... {zice $i cind vrea sa agate 0 bomboana in brad, $i bomboana cade). OCTAVIA: Se vede di e~ti indragostit ... (Scuipii in batistii, $i va scuipa mereu.) PLATON : De ce ? OCT AVIA: Nu-ti gase~ti locul, incurot borcanele ...
PLATON: Pardon! PLATON: Care borcane? VICTOR (striga): Gilda! Gilda! (Apare Gilda din bucatarie.) Ia~l pe otlinpitul asta de-aiel ~i .du .. ] la bucatarie sa Jriga curcanul. PLATON (aude): Dar nu sint timpit... VICTOR : ~tiu, e~ti inddigos,tit de Gilda. Dar toti indragostitii sint timpiti. PLATON : Dar nu sint nici indragostit de Gilda ...
226

ELIZEU : E~ti timid, de n-ai curajul sa marturlsesti? 'I'e ~til(lm am Coli umor. .. PLATON: Am umor, dar asta nu tnseamna di trebuie sa fiu indralgostit de Gi·1d·a:. VICTOR: Atunei imi .r.ertTagouvintele : mu ~ti timpit, Eu, de :falpt, am spus : cine este lruh'agostilt de Gilda e tirnpit. Rerpert: de Gilda! Dar dladi spui di nu ~i, atunci e altceva. Totusl, du-te eu ea si frige1i eurcanul. Nu te supara, ne cunoastem de loa rugby, am jucat imjpl'eun8... AJtuniCi tineam la tine, acum nu te pot suponba. De dnld ai devenit director, nu \te pot iiIl,ghi~i. Nu inghlt dlrectorii. PU\.TON: Dar eu sint dlrectorul spitalului de nebuni, VICTOR: Dad rna iubesti, du-lte doef!l'ige cureanul.; PLATON : Cu plaeere. Eu gust spirrtele ... Gilda, te urmez.; (Pleacii in buciiiiirie. Desctiizindu-i u$a, zice, . precaui.} Pardon ... AUREL: Am terminat ! Acuma ce-o sa facem pina la miezul noptii ? E de-albia sapte. Vreti sa batem 0 oarte ? (Se asazii la masii, impreuna eu Elizeu.) Septid? (Lui Victor.) Nu [oei ? VICTOR: N-am timp. AUREL : Dar ce fad ? VICTOR: NuIac nimic : stau. AUREL : Spkirtutalu1e ! De ee nu-i suferi tu pe dlceotorl ? Asba-nseamna ea nici pe mine nu rna suferi, ca ~i eu sl<nt director. VICTOR: ~u : doar ai cump1iJr<at doi brazi. Unul pentru Mos Craciun, ~i altul pentru Mos Gerilla. La Craciun, cit timp mama ~i matusile au faout pomul de Craciun, tu ai pus bradul celalalt in baleen, sa vada lumea di nu tii CraciunlUl, d'i a~'be'Pti Anu'! nou. Hai, joaca ~e'Ptici ou unooiul Fl1i:zeu, ~tiu ea uu poti sta nki un mornoot: tu mereu e~i activ,
227

. mereu trebuie sa Iacl ceva. De pare-at avea limbrici. (Se aude soneria de la intrare.) ION (intra; e zn pantaloni scurii}; Am vorbit cu eel de Ia Teatrul de papusi.. Mi-au promis .ca ne trimjt !li noua asta-seara pe Mos Gerila, Am si pJatit. Ca sa fiu sigur. UREL: Ce distractie stuplda : sa chemati pe Mos Ge. rila intr-o casa unde nu sint copii, numai adudti. ION: A fost dorinta Gildei. . . AtJREL: Sper ca Gilda' n-o sa se in<cur.oe in noaptea asta chiar eu MOi? Gerila. Mos Gerila de la Teaerul de papusi. NU-i ajunge dlrectorul spitalului de nebuni ? MAMA : Aural nu vorbi asa ! AUREL: De ce, mama? Glumese ... (Lui Ion.) Joci ? (Ion
«,

:A

MAMA: De ce ma-ntrebi ? VICTOR: Fi·iJndca te-am mai intrebat ~i niciodata nu rni-al raspuns precis : da sau ba ? MAMA: Fiimdca n-am ~tiuL. VICTOR: Tu Intotdeauna ne-al rninpt, mama.; Dar ne-al mintit frumos, oa sa au ne faci sa suferim ... Eu nu d-arn cunoscut, eram prea mic... $:tiu doar de 1a voi cii purta mustata ~i avea sase degeee La mtna srtifU-

.ga.; AUI'el zice ca e marL.

. .

aprobii.)

MAMA:

E sora ta ... VICTOR: Glumeste ! Oulmea! Frati-meu glumeste l In . sfirsit, am Inceput sa inYeleg ~i eu cum stam au . absurdul in literature ! (Lui Eiizeu.] Unchiule, cum e .eu Kafka, eu Joyce, cu Prous.t ? Hai, da~ne 0 lectie de snobism! Trebuie sa fim "ii noi la curent, sintem oameni subtirl.; Director! .., ELIZEU : Mai bine .ne-ai aduce niste yuica ... :AUREL: Aduc eu ... (Merge in bucatarie $i reuin« cu. 0
, sticlii.)

MAMA : 0 fi... Au trecut foa\l'te multi acii., Cei cere-au fest la pru~ca['ie ca el au fost eliberati si-au V¬ IIl1irt aeasa .., El n-a venit ... 0 fi mort... . VICTOR: 0 fi... Dar Aurel e sigur ca e moot. De unde are el certitudinea asta? (Lui Aurel.) Directore, te ooupi de spirrrisrn ? AUREL : Sapte ! Am ol~tigart; ~ V-'am bagat robi. VICTOR : Exoelenta-voastra JlU aude ? AUREL: Nu aude toate obrazmlciiie l (Se aude soneria .
Victor deschide.)

VIOl'OR: Ioane, fratl-mou cred ca are limbrlci j Tu, ca doctor, ce-i recomanzl ? Vanitosii sper sa aita niste Iimbrici speciali, asa di al grija! (Aurel toarnii paharele tuica. ?i apoi se a$aza la masii.) Beti, mincati, jucati ~aptici ! (Face 0 cruce asupra lor.) Ca sa .'nu se spuna c-ati terminat de porn ana invatamintul superior! (Merge linga brad.) Mama, spune drept, ··tataa murit ?
22&

OCTAVIA: Tu, rnindru-I Tom Jom afisrba VETURIA : Ie. (Au intrat amirulouii pline. oar AVIA (tuturor): $i n -'aTe decit 35 de de-l strtmb asa de sale, e coeosat ? VETURIA : Dsapoi ell de undo sa stiu ? OCTAVIA (Lui Victor) : E cocosat ? VICTOR: [ntl'eai):Xl-l pe director (n aratii

la televrtorl ! cu pachetele.) ani ! Dar ee-l

, pe Aurel),

el

in

stle totul.
OCTAVIA (lui Aurel) : E cocosat ? AUREL: Nu e.. OCTAVIA: Nu e, da-r ci~tiga ~p>te mii pe luna, ca face 9i p1aci. ION (Octaviei): Cum e afara, frig? OCTAVIA: Nu-i frig, da-i piin de militaoi, de paoc-all' fi ie9it toti 1a biseridi. Acuma sintt, sa;ra, dt ii vade
229

.. Si-a izblt-o tram si i -. smt bO'lnava de nerrvi. Pai. 230 Nici vorba. trecu peste ilUlIlia~feTaJta 0 femeie cu pita Intr-o cosarca.. avea ciri'zeci Ide ani. Pe tine de ee sa te mai cites{\ doar te ounosc. NicilO:dtaltan'Llm. M-~ plimba eu Costaiche prin toata ~ar>a ..llrile. VICTOR: N -am va'zUlt-o cind a venit. VIl'OOdoua mii. in oonoediu ma dtl!ceam la mama aaasa. 'cu Veturia. radioul. 00 '0 funfara.i'mpartiIt injul['ii l}i laude.. rievasta-iba.c revisltele. Eu nu dtes. !?i stJam roata vrura eu ochii in maredni. Unchlule. Cine nu se slrrute. mai european. s'int bo1nav<l de nervi.gios. prin toata tara. in delta . oficiul critic -. e§ti actiiV. Sl eritlca e galagioasa. in sat. VICTOR : ~i C¬ -lati falCUlt ? ELIZElU : Am falOUlt imptr'eUtn<l UIn copll din filo1'l1. un oftciu. faci carlera l Te-al ~i i:ngJ. (Trece Zinga brad. V10WR : Livia. dad.. E bitne Ia C. cl!?tiga foaete bine Ita C. M'va nm-l itnlpiedka sa fie buni amid.ur'ii! Fa bUT\ta... televiziunea. nu te lasa I Un om eu burta intotdeanna e un om fericilt !! U'i1a-Ite la flfiati-meu ! AUREL: Mama. sfint de mflitian pe fl'Ola~tar . te pierzi. trlmbte-l pe Z'Llr!bagiuJ asrta Ia bucatane ! MAMA: Viictore. de . Si-apoi : soepi de birfa provlnciei.ra. ELIZEU : Chi-ar ciJt€~ti ce scriu? ION: NIU..cum zi-. di la noapte parca vad ca te poate omort hotii ~i nu e nici uri. lirt1e:rrati vreau sii spun. Parazltezt. cum zic eu.am dus La maJTe. impiUS . Am fost cu ea la munte.. VICTOR: Eu il ciJteiSc. ceti vel. VETURIA (la brad).izbe~te trenu..R. Costachel..' Am aueit ca te-al dus 118. Oa sa fiu la eurent. paraeitezl.. parca ! A~a-i sta bine unui tobosar : gras ~i frumos ! iN'll de pomana crltioa e fanfaJrla lirte!l'art. Buourestiul e maee.. ELIZEU : Da. Sint multi rechini.E Un cr<i<tile cane s-a.. Pe vretID'U'ri erlam pTO<astta.) Auzi. tu..mama. ~a mi-a spus : astenie! 231 . te-al irnpus ! E~ti galii. la mare. Bueuresti ~i fiitndca te-ai inlOureait ell 0 jutna . VETURLA: Ba nlU. ION: 0 jUJna studenta. AeU:lTIIa n1ci n'U pot sa mai mer-g.lumea. ELIZEU : Ma magule~ti.tit-e. sa se duca ella b'uCaitarie ! ION (lui Elizeu).. nu ? ELIZEU: Da. Tocmai ziceam sl eu sa rna doc la scoala lor de impiegatl. loON: Ald1ca silnrt mal multe .F. Pe cind an provincie slpiriltu[ e mai provincial : dak:!a te ralzhoi~i cu unul.VIA: A murlt. OC'I\AVIA : A uni. unde e ? AUREL: La buealtarie.. AUREL : Dar era tilnaora sau oot:rlna ? OCT:AVIA : Tina. ELlZEU : A. Am astenie.. ION: Vald ea puib[ici m€lfeu.F. Eu lucrez lla po~a ...a desfigul'at £ava. Tie plimbi eu brennil de pomaria.R.. Bucuresti ? ELlZElU : Acolo sint mai multe sanse pentru un Iiterat = €l(Jittl. UJnchiule. de ce te-al mutat 118. VETURIA: Ie. '0 famezie de vara . tre.. e l}i normal. OCT AVIA: Te lei dupa doctori ? Ni~te mincino~i.. revlstele. vrei.bui'e sa nloi nu mal VOT~lti eu el l In Bucurestl e un al't spirit. daca te . care se maru<nca Intre ei.graUtn~e.·a~at. Critioa fiill1d un ofieiu .. MAMA : Si-s murit ? OCTA. Ie :ralSfoiesc. ce fad? VIOTOR: DJs'Cu1t. ~i rna simt Ioarte bine..' Barbatu-meu.

) VE'I'URIA : Asta cine e ? OCTAVIA: Un domn mare: e directorul spitalului de nebuni. (M~Tge la telefon. Mai ales stlngul ) $i rna uit crucis. e foarte taciturn. si al4:Ju. IlJDA (a intmt ~i-a auzit) : Gata... Acasa 0 sa merg mal spre ziua. Am mel'S in rochita pe motccioleta. VICTOR: El e mereu in exercitiul functiuillii. eventual. PLArrON (vine din buciiiiirie}: Uncle e telefonul? A.. $i dnd doarme e director. Costaiche. noi n-avem niciodata liber. Nimeni nu e vinovat.. Depinde . VICTOR: V. rna anuntati. si tD'art. rna casawll'is€m. Destinul ! VETUJ. Alaitaieri a murit un mU'Il232 citor. Oa sa se depaseasca plamrl ! Si-a murit un aID. .. N-aVieti "microbi". sa nu se s. l-a ingropalt ae:i frumos. Si spitalul nostru e atit de aproape . VETURIA: De vreo luna sirrt foaa.... Pe urrna rn-a durut. nebun Ia nebun cu bucurie. Veturio. nu-l plin . tga:ba. Am sa va chem. VICTOR: Fratl-meu joadi septici. Nu s-la faClUt.. (lnchide. ibal'lbata ! Miilcar in noapJtea Anului nou sa nu va ffi/ai aud! 233 . cu prima de la sindioat ~i cu f'anfara.il a ramas falra 0 mina.a lumea a zis : ce director bun avem. sa-! dea Dumnezeu sanaltalte! AUREL: ba' ce. La revedere. S-'au faoot economii. A omorrt un om.~'e calma... sau mcita... Cind sint sup~. voi.. AUREL : Inginerul de sector n-a faC'Ut groapa de clment.. '$i 1a frati-meu e la fel. Dar aeuncl de ce l-ai lngropalt tu. Sa fiti pregatiti. .Platon..a sa zidi. Mi-a intlJ:'.. Si ride-am de alea pe care le durea...) ION': De ce-ai venit in halat ? PLATON: Ftindca sint de serviciu in noaptea aceasta ~i oricind pot fi chemat...... $i halatul e alb.nata... si eu rru ~tiam ce-i aia durere de cap. Cum cil?Uga '9i dnd are accideJIlite mOl'tale in combinat. Nu. dar ave-ti ceva mai grav . Pentru gilio:riam. da. Acuma ma doare dadi stau . de curent. PLATON (la aparat}: Garda? Sint aiel.. Da . Sa ne bage robi.cd. deocamdata. €lata! M-am satur rat de voi ! Tl'eiCeti "1i 'prmeti masa. nu tu l-ai omoric. deslgur. VICTOR: Trebuia facuta 0 gtr'oopa de cirrrent unde sa se faca proba agregatului. skrrt ea trnl fug ochii. nirnic . zice pentru el): Da. La tine.prma ca 1a tin'e iln comibill1ait se in'tim'Plii aoomenoo fupte . VETURIA : N ebunei aleia ? VICTOR {care a auzit. oe-i pasa. Daca e ceva grav. el nu-l trecut tn planul de economii.Flu DuSleiSeIn1 sanatoasa. Sotul meu. l-am ornorjt eu ? Accidente de munca sinlt in toata lumea. Ei..altun reumatism iIn tot organlsmul. La noi nu sint microbi. de microbi. de ce te-al simtit tu responsalbH sa-i "realbil:itbezi memoria"? De ce nu-ll tlf'8lgd la roopuinrle-re pe ingill1€lr? MUI?18maUZezi tdtull. nimeni n'l1-i vinovat. nu eu. nidodialta nu ma imlbollna{\7leam. Cu Coswiehe. EI trebuie sa cil?tige.. Cazurile nil tin cont de sarbatort.jill curent. ~i mi-au iel?H bal?1Ci la nas. $i Aure1 e director I?i cillld joaca ~eprti. mgtneeul l Perfeci.tIA (lui Ptaion}: Ored ea daiCa nm rna casatoream. VETURIA: $i ce cauta aici ? OCTAVIA: Ii face ourte Gildei.MAMA: Trebule sa nu t~ enervezi. hai. CIa sa nu se rasn-inga l1i asupm ta vina.. Omul nu conteaza. . Cu masina . Nu ma durea oapul deloc. clud mo~re cine-Via.

~i altfel nu ADREL : De-lam asoubta de legi.) Ulll :flalimelll'i . 0 sa AUREL : Cinlta..tUlal..PLAJI'ON : Ca sa va-rn:piiJca1i. nu la mine! Eu am ..daca n-ai la mine ca un cavaler.u~ sau. toa't~ Iumea te stie cit GILDA: Tu ri-al de umde sa ~tii daca l-am fript blne estl de timpit! Nu nebun. Daca-l in'te'l€lg.i. In feJ.. desi nu stiu de ce.'. VIOTOR : MalCa!l:' l-\a~ifript btne ? GILDA: Taci din gura.. Platen. E lege. GILDA (lui Platon): Ai venit aici.. dirt. T<e-1a [lIltrebat I17i Vic.. nu vorbi asa eu un cavaler .. 0 iuItornl 10:r. ureche muzicala si aud foarte bine. Te-em vazlUt ~i cilIla am frtpt CUI"OOlIlull. Sau daea e cisau nu..::'. curcan. nlci 0 zl nu e curata.. Am vazut multi nebuni auteritici ~i ~tiu sa-i depistez pe nebunii fal~i..". Eu am oxperlenta.gJumel'e tale illl pantaloni scurti. Gilda e suparata..... a venit ca la 0 Urf·a. sarma le. VICTOR: Sigur. GILDA: E compozltor.cum slut ~i bani fallji ! VICTOR: Uite un intelepi ! ELIZEU: Eu rna due sa pun faduriile! Mi-e foame! (lese. Asta e programul tau. ca-l vorbesc ca 0 tirfa... te-am primit. asa plM...... vorbesc.boc ~i nu i-ai raspuniS.uREL : Sigur c-al voie sa oilIlti.. Cred ca-l 0 erotomana care . ION:· Eu ~iu d'i tu nidlOdaitB..de ai ItJu lOOlitiltUidiillea iCa ta'ta~ tau Ie mOX'lt? 235 .Qonent ftoti nebunrl sIDit paeienti! mel. timpit.~i-iS'lIipOJrit. rri. a~a c-ar 234 Noll rid de .itttaxa pendru compozirtori.fi greu de spus care nebun a fost sau e mal ?~'bun ca milne! A1didi vreau sa spun ell.fiecare are voie sa fa. 0 S{Jlll'aJta I maninci bine. PLATON: Eu am umor... tu e~ti t VICTOR: In fam'H11a noastra.. VETURIA : 0 Iubestl pe Gilda? GIlJDA : Sau mai nebun ca ei.. AiUREL: PLATON : Daca vl'ei. nu te prieepi ! neva nebun aid.a sa strigi la Platon. VICTOR: A!. orice nebun e un intelept. PLATON : Sa oi'llit 0 SOIll'alta? .. 0 sa bei yin si-o PLATON : De oe ruu ? (Seoatefluie<rul si ineepe sa citue. De un.. foarte iristii. d-aia esti OCTAVIA: Gilda draga . nici una . sa He 0 atmosfera cordlata.. OCTAVIA (lui Platon): De ee sa strige la tine.) va pot oilIli{. GILDA: Nu sint cumva nebuna ? Tu. te ma-" riti en ea ? ce PLATON : Lasati. Asia sint.. ION : IIIl~'81regi Ifoarte biJne.'.oiubesc proprlu-zis numai ca femeie. . ..':.. A. ION : Trehulie i'l1'tii sa plMe¢i taxa pentru compozidori. am vazut multe .aivole sa cilIlti i'll casa.AIm vole . MAMA: 0.. cinJta ! ENen. are vole. ... n-ascultl de legi. toe prioepl tu ~i pemtru mine . (Pleacii in buciitiirie. El stie ca n-a venit iNid' ~n bale nu mal ai vole sa fJUi€ll'i. eu silnlt ~~i" putin mebur. besc sl ca paclenta.laceva la fluter .... eu nu rna supar . ca director . resION: Nu dnlta ! N. Eu am supravietuit multor nebuni.. ipecta-l! PLAJI'ON : De ce ? OCTAVIA: Gilda.. ca ei. A:UREL : NU-'llVeil:eg. E memoru. Din moment oe e¢i dlrecPLATON : N."... Caci sint ~i nebU\nifali. ION : DaT nousa~i uddll tatal.. Doamne. GILDA: Vorbesc cum Imi place.. am da r8Jlimenlt.. ~ti diredtoruil..) sa ne cinti din fluier.di ce vrea.

Aurel.. Moaritea nu este 0 sea . iION : ~i Ill-<l saA poti sugI'tunna an tioIl'¬ '' ~i oIl-'O o5a-l poti .. iar ~e !TlU vrei.. dar acum fad un lucru ~i mai lngrozi tor: ~i Insulti cadavrul ! AUREL : Sint un prost. .. ION: Daca rte consider! nevinovat. : Va ... Lasa-ma-m pace. daca IIlU l .. Moartea nu . da... vreau sa fiu IllllUstrat in acordul muzicii. illlva mal ucide D datiL AUREL : Nu-mteleg. cinlti:'i.baltal.>i tu cum Ill-'ai dec-itt :fil. AUREL : Mai bine ai round ~i ti . putem sa petrecem ~i fara insultele tale .. dar llllanl!I1ca. Dar am sa va accept '8f/8cum sinrteti. ai uds.. ll1. (Ptaion. Hai. nu l . AUREL (aplauda): Ex...ca 1111 rtine. rru poti etnta Nu-l poti iubi pe un mort. EI nici lIl-a existat... Fluierul. CD ce-am g~i1 ? . AUREL (lui Ion).cadavrul lui.AiUREL (aplauda) ..u e~i viu.t110uJ~i flluierul. Tatal meu nu exists. cum vrei t'll : nu aoopera miel viata celui UiCLs.. spui ca mu-i asa : ci ca apoi ~Iti prfns f/i pedepsjt . chiar de-ar fi tatal . sa nu pet bea un pahar de Yin.) 9i to tll9i .... cum iti inchipui.. Ma. cam nervosi.. s. opri sa vorheas.. ~i a~ fi un dobltoc sa-l pIing in fiecare clipa..la . VICTOR: Ci'l11a. oed vii eu !Ceii vii. ION: Nu... ION. sa rru pot ride rnclodata . Esti un biet mascarici .be-'8U .... Ital!..) Siiflltgeneros. eu () s'imt in mine ... InsuHa-ma.. caro€18 lor ci'rud Itu IJ1~U eTa[ lVl¬ IIIlit ipe lume ... VICTOR: Regele e generos.. Eu spun I8IJiti'dl : di fapta n'll fie ItermalUa '00 pedeapsa .este ICii ~i corrvins ca orice f'aptta se sfk~~e .. pedeapsa este : sa mal corrrlti 0 orima.ot cilntJaun Bach . : '.. chiar de '0 ruda. iIIlteUl¬ ''plbe Solomon.~ecunosc oOe-l(imsavill'f/i't: di Illli-am IUcis ·tata!. ..uier.1m. lun dootoras ratat .pur ... f&ioLte Platon .. .. nu! E un proveI'tb : sa nU-li im.auQll1du-te in seama . sau.ceWelllt! Nu wei sa ICln1i ocum din :illuier ? (Ii da fluierul lui Platon. AUREL: Nu-nteleg.. sa . rn-am mfUiriat ia1JUtil. lIlioC'itbrecultu1l. dnta.ci€lntii 'tai sini(. · AUREL : Si 'bu.odaota ou infapltuilJ. Aurel : ti-ai ucis ttatiH ! AUREL: De ce? Pentru eli IIlU J-am ICwtat? Unde ? Mortii cu mortii. IChioarde l-ai I()moriIt .. .. a ucis 0 dalta . feridte PJalton.. oO sa Icad lIn oapcana. :&. i~i aocepta mascaridi.. 6Il potrti in !time pe ttaJtiil ~i pe aTI18m3 Ita. .tau Fiinddi rnortii nu exista. (Ride. du-te acasa. ipa. sa nu te sfiesti... care weti sa-mi stricati noaptea de Anul nou. Nu puteam sa ulCtd pe cineva care nu exista! VICTOR (lui Platon): Cinta.00 pantaloni seurti. nu poti bea..'ea ei : ca oriee crima se .termitna d)nd ai ucis . ION: Nu rrumai ca d~i omortt. GILDA: Platen. tAttit rt'imp oit rt. MoaO'tea eXis<la... am ounosout . Cime si . nici vildorul otatii'lui tau .. ai df/tiga singur piinea .. Aurel. pare de ceva. 237 .insulital!.. 236 ca AUREL: Silfllbe·ti miste cretin! fa·ra numar.. Qa masa mea.8(:0peril rtotu:l.) TON: Nu.. Ioane. 'a~ ICUlm ei . (Lui Au.prum'l1'ti n'¬ ovaslUa. ION : ~i iinca I() d!3!ta. iN!U .. I8minltirea Itatalui )!1Iostru 00 insulti CIU orgO'Hull tau . insulti 'in propria mea cas a fiindca ti se pare di n-o iubesc destul pe sore ta . l-am ucis. B:reiV'o ..) Nu poti minca ~l'laturi de un mort... ION: Gre~a Iva oapHa. de-acolo ... rel...). mal precis : ca. riici moartea Uui. de ce rte enerveaza ? PLATON: Sa clrrt 00 sonata? AUREL : Cinta... 1118infimit.... Il-ai ...AUREL (ride): A..ti multumit ? ION: Nu Iride. spune-mi pe cine-am mai sugrumat.

.nimic 1 Le-arn repetat 0 data! Nimic. Gilda. tot in folosul spitalului i-am dat .aia s-o donmi ? C-a~a e viata. masa e gata. asa Ide mult 'tine la somn l. le-arn spus. OC'I'lAVIA : Pss! Aseulta Ice mindru ihor~te directoru ... 'Ve. trece. e concluzia mea . mo~ule ..bucatarie): Mama.) (intra) : Buna seam . (Gilda a ramas singura.. ni. nemachiat. dornnule Elieeu. . ca-l 1ll1gheva nasu ..J. bravo! Fain. De ICesa dorrni ? o via.""U : Si. Sotul meu si-a luat anul trecut concediul iarna.. Gilda deschide.J. Dar a~a vii.poarta : sa vina {~al'dienii de serviciu ! Si-au venit.. TON: Nu. ·ca un inger.. Aid.fluierul e 'pentru mine.. pentru niste sume din care construisem laboratorul eel !!lOU. De douasprezece ori ! Nimic ! Si-atunci. ~i Ipe-. ELIZEU : 1nte1eg.ce.) VETURI. PLATON: Da. eu cint la fluier cum cinta oricine.oar de ICe nu o:nai ICinta? Cinta a~a mns. : Sa traie~ti..tri'~cli.) OOTlA VIA : Bravo. Nu-i bine. : V-am spus : e scrintit ! : Dnaga mea.. in sufragerie e oald. V:FITURIA : Ce zice ? VIA: ZilCe tfiecare om e ICU pasarioa lui.. . OeM ca TON: Odata au venit cinci eontabili in control la spital. Le-arn explicat..g nimic l Doua saptarntni i-am tinut pe contabili in socuri electrice.. VETURIA: Sotul meu..' llU1llTta nu. Ie-am spus.. Costaiche.) ELIZ. (Ride Vedeti.donmi :prea multo [)ar eu nu pot sa dorm...l. iNu stnt un talent.aGor]. . nu intele. rrrai bime '0 [n..CJ. Elizeu.. nu ma-ntelegeau. Luati-i.) AUREL (dexhirle U$a de la . Ei . luati-i. si odata :mori.avem eu ... tare !fain! Vino sa .a lCald. dar n-am Iba... : Nu sint chiar mo~.gat banii in buzunar. VETURllA : .. 9i ll1-1avea chef sa mearga la serwiciu. dar 'am cintat de foarte cnulte ori bucata aceasta .tUJC. insa e pre...E}U: Cinti :foarte Ifrtun6s.din~ii sint nebuni. El..ti! Direotorul druta Ia . iti sa1'Utape jrunte. bineinteZes. nu stiam. Mi s-au oferit I'?i ocazii. azi toata lumea e scrmtita. iCum sa" 'Va spun . neinve~intat? iNoi n. pina la unme cum te-al Inteles cu ei ? : Le-arn spus lCa nu puteam lucra fara noul laborator.. totusi. A : Si-atunci.'. .' PLATON : Dar . si-am sunat . Inutil... (deschide usa}: Veniti. Am constatat ca de fapt contabilii n-au ureche muzicala. (Se tndreapta eu totii spre bucatarie. VICTOR: Si te-au tnteles. le violon d'Ingres. Unele ironi. (Doctorui a terminat.. (Cinta. Ca lciea era prea gel'.A (OCtaviei): 9tii ce trebuie sa !fad in concediu ? Curatenie.ce sa te masdim . asta multi rna considera .cut un numar de telefon. De cinci ori ! Nimlc.. ApZauze.. desi banii lfusesera destinati pentru construirea unui alt pavilion ..ta are omul. Se aude soneria... Mai rnult ca la mincare. am ia. 239 238 .AUREL : Oi'llta ! PLATON : Nu. (Elizeu apure.\l!wtiitade iJ..£J. IDe trei ori ! Nimic. pottiti. lnrteleg. nu an-au Inteles. PLATON: Cintecul Iinisteste spiritele. dar mie nu mi se admite ... aratindu-i !pe contabili. In toata casa.. deschide tu pu1in fereastra .. calm.. Dar el zice ca sa nu-ti !para niciodata diu dace. Deschide jereastra... . le-al ctnbat din !fluier . Domnilor.) Poftiti.

.. Ai mai fost pe la noi? Nu esti de Ia Teatrul Ide papusi ? TUDOR: Nu. TUDOR : Gilda.. I-a desfiintat. 11 recU1l1o~ti ? tn VICTOR: Nu.. tatiL. Striga: Ia Universul! Curentull Ziareee! Universul l OCTAVLA: Si cum innebunit? VETURIA : A irmebunit deodata eu nevasta-sa... Poate-mi amintesc. 0 chema Iolanda. Dar ochii si tglasul.... opel' ea glumesti. GILDA: Hai. fji-au innebunit. VICTOR (luindu-i m'ina stf.. Tatal nostru . Dar acuma nu mai stnt.·rl ji H .. Aurel.) VETURM. TUDOR: N-am plecat.. cine esti. nu. ci pe MOl? GeriliL... -. ce straniu .plac. GILDA: Ma reg. Mustata nu mai porti. Dar nu te-am platit sa-l joei pe tatal nostru. Iiindca eu eram prea mic cind a Iplecat el.. batrinii imi . Eu nu-mi mai amintesc. Erau foarte dulci.. Apropo. Scuza-ma..i am crezut ea traiesti ! GILDA (deschizind U$a ce da spre suiraqerie) : Mama. ~i ochi albastri.. 'I'atal meu e mort. Tata avea sase degete la mina stinga .. ce 2ke de curcan ?. da-mi un detaliu . esti. Nu-mi mai amintesc precis . Aveai mustata. iBine-ai venit... Dealtfel.) TUDOR: Gilda. fiul dumitale eel rnic. I: l' :~ ~..... OCTAVIA: S-au mutat la spitalul centraL.. GILDA: Si de unde vii acuma ? TUDOR: De loapuscarie. ca sa prinzi curaj ? saruta pe fmnte.ngii): Da. Chiar e~ti tatiH meu? (Intra Victor... alia ca nu te supara... sint sentimentali ~i platesc bine. Te-ai culcat cumva cu mine? ~ posibil.. Ar trebui sa am 0 memorie de creier electronic ea sa-mi amintesc ton Jbarbatii care . poti sa-ti spui oricum. ca tuica.. . prea multo Hai. ibatrine 'actor angajat la Teatrul de papusi.. Dar din moment ce fad pe Mos Gerila. tu ai vazut nebunii de la Fintinele ? IDe la marginea orasului ? OCTAVIA: Nu. Mie mi-e inditerent. A venit tata! (Intra toti brei in sufragerie.. unde .. Gil:da ? GILDA: Nu.. Daca vrei alia. Era foarte dulee ea. Sau nu e mort tata ?!. da.. nu . nu pot sa te sarut. Tatal nostru credeam ca e in ceruri. indrazneste. eu sint tatal tau.. Inca nu-mi vine sa cred .. VETURIA: Ai pierdut mult. TUDOR: iNu sint M09 Gerila.. $i nu e nici acolo...din buciiiiirie.. ca se urea la cap. TUDOR : Cine esti tu ? Vidor? VICTOR: Da. urmata de Octavia. GILDA: Nu.: Am avut ~i eu un vecin nebun. si glasul.. $i el era dragut. GILDA: Ei! . Au citit 0 lCarte bisericeasca.. Lasa-i.. Zicea catre Iolanda : Te tai ~i te pun in oala ! a 241 .. In aceeasi zi. (apare .. Si nu te obosesc . Ori vrei sa-ti dau un pupic. nici pe pamtnt. Ti-ai gasit sa faci bancuri iproaste chiar in seara de' revelion.Asta-i buna !. VETURIA.. MOl? Craciun. nu te reclamam . Gilda .... eu sint.am fost dus. sa stii. Mama spunea ceva . Intre noi.. GILDA: [mi spui pe nume.. spune cum te cheama.) Omul acesta spune ca e tatal nostru . TUDOR: Nu rna cunosti... in miini cu platouri pLine cu minciiruri}: Mincaruri prea muIte nu-s ibune.. Desi intotdeauna am stiut :. mosulica.. Eu stiu de cind am fost 1a niste prieteni.. Tinara ~i draguta.

. sta ICU mine . A vorbit el ~i cu maica-sa. VETURIA: Umbla -eu securea la spinare prin sat. VICTOR: Te duce Aurel cu rnaslna. Si discuta toata ziua sl se plimba prin pare ca doi porumbei cu pene. l1i-a revenit . S-a dus pe la el. Am un prieten cu care-am venit . Ori nu trece deloc. ill: mai ibine.. Aprindeti fiecare cite 0 luminare . ce bine. ~i el e un sorer excelent . Si el are 0 for~a in ibra~e si antebrate !.. s-a dus la Sibiu. spala. $i cind a ajuns in padure cu copiii... sa rna tavalesc ? ELIZEU : Se 4ine bine. o saltea.._ AUREL: 'fi se pare .. TUDOR: Nu ... Se zice di la muieri..ce mai repede. L-a gasit gras! Gras lji f.rumos! Ea a vrut sa-l ia acasa. gata.. OCTAVIA: Tulai. la soara....'i-seru·a_ m-a 1nvitat la el ~i doctorul Pala·descu. are ~i ea treburile ei.i...... VETURIA (Octaviei) : Dragos tot timpul striga : Traiasca nu ~tiu cine ! ELIZEU : Asti. I-a zis: Nevasta. $i umbla eu 90~oni ~i vara. sa flU va deranjez . Acuma fluiera pe strazi.. M-a9 duce sa-l iau .) VICTOR: Aurele. Ide cind s-a casatorit cu Aurel... 'Cane-asteapta la rnasa . rON : [)~-l dracului. 243 .. Merg pe jos . la nebuni.. cind a plecat .. e cam ca. Acuma e la Sibiu. . L-am lasat in oras. OCT AVIA : Si cum sa bolunzasti dintr-o carte? VETURIA: A9a spun batrini! : cartea aia cine 0 citeste... mine. QCTA VIA: Hai. L.. ram in aici ~i rna casatorese cu una de teapa mea .. chiar foarte bine .. TUDOR: Nu . Dar mama e pasnica. Livia? ION: iNu. 'OCTAVIA: Nu rna bolunzi! VETURIA : Domnule Dragos . MAMA : Nu estl obosit ? Nu . gateste.. Stiu eu care e blastemata ? 'TUDOR (vine din suiraqerie urmat de Mama. Ea nu e inalta. e un escroc. Gilda etc..): Uite-o ~i pe Victoria ! Ai incaruntit . ..de acasa...) .. Sa 1umineze oradul eind s-o rein toarce . Dar el n-a vrut.. Acolo sint multi nebuni.. ~! f ()CTA VIA: Vai de mine l! VETURIA: 0 carte din care Inveti sa vorbesti cu morti. sa tip. Bradul.\~ . ? ION: !De aproape zece ani...... Victor. a adunat frunze ..... OCT AVIA: Eu nu m-ating de d~rti nici rnoarta l De niei una. eu nu mai vin acasa. iDar ce vrei. la Sibiu. Doamne ! VI!1TURIA : Si le-a gatit '0 ciorba din buruieni. i VETURIA: Una a innebunit din dragoste.. Ma bucur .... ff H r . urzici.. Eu nu credeam ca mai seapa .. unu gras. MAMA: Aprindeti luminarile .. vecina. parca nu te ibucuri c-a 'Venit tata .. Ce bine-mi pare ca arati bine.. la Sibiu.. la 0 circiuma . cu trei copii dupa el.. nebunia tre. Livia. $i se intilne~te 242 1: l cu unu pe care-I cheama Preda Buzescu. TUDOR: Si cine-o lngrijeste ? Soru-ta. Masina e jos.. Vin repede(lese. ca nu te mai iubesc.. ell ne-· bunii au 0 foria extraondinaral 'I'ot pe brate 0 poarta ~i pe antebrate prin pare si-i recita 'Poezii personale ..._ TUDOR (clitre Ion) : Maica-ta e. (0 stringe in brate. M-lli? duce 1a el.. cu mincare...Il striga lumea intr-o zi. Si zicea : Traiasca nu stiu cine ! OCTAVIA: $i Iolanda ? VETURIA : Ea nu. Preda Buzescu are 0 basca pusa a la smecherie.vrei sa te speli ? E apa calda. A titia ani.. 9i-a culcat copiii pe frunze. Le-a fiicut linguri din lemn. tot nebun 9i el. asa le-a pus.

>$i tu esti fratele meu. nu poti sa pled .I ELIZEU (glumind): Ti-e set. Eu n-as vrea ea pentru un capriciu allui Tudor sa plateasca Aurel. ... are 0 responsabi- Iitate si.. Bradul are toaie lumisuirile aprinse) : EI este prietenul meu . ELIZEU : Spunea ca ai 0 siguranta deosebita in mina .. Aurele? Sa-I fi Iasat.. ION : $i Paladescu e un escroc.... (Tudor il tiuce pe Mut in baie.. dar adevarul nu se poate ascunde. n-am zis nirnic... MAMA: Si e noaptea de Anul nou . ea TUDOR: Nu astepta raspuns .:. Gilda ii tlesciiuie. AUREL: Nu. Ati luerat impreuna.. afara ? AUREL: Nu... Apoi punem masa. Eu am citit cu ochii rnei 0 revista straina in care era foarte apreciat.... TUDOR (Mutulu'i) : Stai jos. 'Va incurc .. Aurel e inginer-sef la combinat. VICTOR: Si prietenii tatei 0 sa-i strice reputatia ! MAMA: GiLda. TUDOR: N-are unde sa mearga ... ELIZEJU: Tudore.. incet din baie $i aude... Sa operezi sini bolnavi de cancer 9i sa ai un procentaj de aproape suta la suta de vindecare. ... acolo... (Serios. MAMA: Nu. pune problema asa.. Te vedea urmasul lui. Apare urmat de un ins. aid. E mut. naca pleci tu.... 2450 244 .. MAMA: AJd~ca ce vrei sa spui. du-l sa se spele in baie . nu pleca . Dar asa. Miine 0 sa aduca pe altcineva.. e prietenul meu. ION: E un escroc. Tudore.. Dati mina cu e1. GILDA (dil mina eu el): Gilda ... ELIZEU : 0 sa vin miine.. AUREL : Ma rog. nu numai intre literati... AUREL: Dar nu se.. Sint alte 'Vremi. Aurel are dreptate .... (Mutul dii mina eu toti. asculta ce-ti spun eu! ELIZEU: EI mi-a vorbit tot tirnpul .. ELIZEU: Sa nu credeti ca . trebuie sa iii intelegator . Operatiile lui asupra cancerului mamar au fost apreciate si in strainatate ! Stiu ca 0 anumita . ar trebui sa va lasam singuri. rna superi.) Oricum. poate lCa mai are si altii.) ELIZEU (Mamei): Nu te supara. nu e putin l Eu nu rna pricep in medicina. Nu vcrbeste.) Cred exagerezi ! E un chirurg de talie europeana ! Un savant! ION: Un escroc. plee si eu... Voi aveti atitea sa va iPovestiti. AUREL : E prietenul dumitale ? TUDOR: Da.. . Unde sa pleci dumnoata ? Eu zic sa ramina..frumos des pre tine... ION : Fereasca-ma Dumnezeu ! TUDOR [surui.. mama . dar poate ea omul ar vrea sa mearga acasa la el.gelozie exista si intre doctori.. rdumneata..) A intrat im puscarle La saptesprezece ani. cum sa-tl petreci revelionul cu un €seroc ? ELIZEU : E eel mai bun oncolog din tara . Aduce in casa un legionar ... dupa rebeliunea legionara .. dar . du-te cu Veturia ~i Octavia ~i puneti rnasa ... MAMA: Nu te-mbraca.. tata. ai avut fel de fel deprieteni.~aca ei au fost eliberatl de la puscarie nu sjnt unmartti... ION: La ineeput. (Tudor a iesit. dar ca profan cred 'ca. pe tine 9i pe Tudor . TUDOR: Adica.. E cea mai mare bucurie a mea .. Zau. ~i-a9 putea sa te spun...

i-am sa strig : Totul e 0 minduna! liNe-au oat liberbate doar ca sa se· s-crie in ziare ! $i ei ne culeg imediat.. ma TUDOR: Aha . pardon.... Atunci ce Iibertate-am mai avea noi. fiinldca ai sa te dud tu sa spui... uite ce fericit e Aurel cind teo aude l 0 sa spuns la toti : Tata s-a restructurat t L-au uianit realizartle noi ! AUREL : Nu fi cabotin ! VICTOR: Da..i [ignit ? ELIZE>U : Nu sint agent de securibate. cit ? V1CTOR : Urwhiul Elizeu n"'a fost la iPull-carie. _. c-ern trecut 9i prin Bucuresti. nu-ti fie fricii. Voiam sa dau in el eu cirja. E eel mai singor ~i nefericit om lJ)e care l-am intilnit. n-o sa spui : Tata a.: ... lEUzeu Ide ce sa se simta jignit? Doar nu se teme de niJffih~.. 'TUDOR: iN':'osa te cheme.Pentru . i: 1=.. i-am spus.. pe alta .. Si-am 'pUitit. Mi-am zis : ornul acesta cu siguranta rna va aresta din nou.ti aniai stat la pu§'Carie.parte. nea Tudore..tai. Omul ramine cu noi la masa in noaptea asta.ce""'.fii.zeu? ~ELIZEJU . Dar ai fire de agent AUREL : iN-are rost s'a ne eertam pentru un ileac. Voiarn macar sa va 1\700pe voL. i$i-acuma nu rna mai tern de ce-am . fast uimit . Ci. Nu l-am mai recunoscut . atunci avern multe sa discutarn .cirja asta. Tudore.Ann spus ca are fire de ag·ent.. omule. 'TUDOR: Dar U:1. despre altii .. A9a e. Ins~. Sa spui : Pina 9i puscariasli eliberati au ramas uimiti de realizarile noastre ! TUDOR: LinJga Sala P. VICTOR : A9a. am sa 0bat. Si se tinea dupa mine . Dad rna areste..... ~: _. spune.. ... -EUZEU : De ce crezi ca n-o sa rna oheme ? -VICTOR: Dac-ar fi sa eheme pe cineva. ca sa-i zic asa. :. !fa reclarna regimului ! TUDOR: Nu fac nici 0 reclama.. Idd ne-am teme de ea ? IDe propria noastra libertate ? ELIZE)U: Sigur.. Asa ca nu e nici o jignire daca mie mi se spune ce-am facut tnainte . VICTOR. Dupa mine poate sa ram ina Mutu.. am vazut un om cii se uita la mine. 'ELIZEJU : Te rog sa nu jLgneliti. Eli. ~~:.: Da-o dracului. e adevarat.. N-am stat. tata.cut atunci... spune.. 'TUDOR: Mutu. Avea ochelari fumurii.l ne certarn.pe mine . CUlm rna plimoam. l-ar ohema pe Aurel.. TUiDOR : Ce vremi ? AlCliica.. fiindca nu stlu nici maoar cum n cheama.) Stai [os.. Era sa rna ratacesc in el acuma.. zi-l asa. Sau . 'TUDOR : Te simt... la 0 .. va terneti de mine? IDe cei care-au fost tnehis! ? lOiN: Nu se tame nimeni.. Au fost alte timpuri... eu . Dar nu voiam sa rna las arestat.~. t. . care e gazda . Am facut. Toti.(l facut. nu ne tine a '1l~dinta chiar in noaptea Anului nou ! Hai la masa ! TUDOR : -$i unde lucrezi acurna ? ELIZEU : Sint in Bucuresti.aza. 0. ~i gata. am platit. nu-i 0 greseala .alatului. despre Mut.. -TUDOR: Posibil. A·UR·EL : C~ rost ail'€ sa mai dezgropat! mortli ?. cum : voi. Unchiul chiar daca n-a 'avut 0 orientare de sttnga mai demult.. ~. (Intra Mutu. VI()I1bim.. Acuma s-a lsmurit... a pHitit Il?i el. cei liberi. ide ICesa stau ? 'TUDOR (ride): Cum sa nu s. VICTOR: Spune. r. .amna ea ti-e frica . Ce e neadevarat il>nesta ? La ora aceasta toata lumea stle adevarul despre mine... Rai. Nu te cunosc. nu-i verba Ide teama .. ·El s-a apropiat de mine.. iN-o sa te eheme la Securitate sa-i spui numele. De-abia fusesem eli-· berat. Nici ° rna ::246 247' . Oras mare Acolo te pierzi . mi-am \Zis. TUDOR: Bucurestt..

Ei. Erai inteleetual inca de-atunci. (It ia pe Mut de minii.. muzica. Cu denunturi. l-am intrebat ce iace. Aici... VICTOR: Nu pot sa mint: spune-i tu "... De la oricine ar veni. e ourare. nu medic! SUbtil! Are legaturi eu picto1'ii. Cunoa~te pictu1'a. MAMA: Dragu losif? Mai traieste ? N-am mai auzit de el. Functionar. Altceva nu faci. :MAMA : Fusese amestecat in . sl intelectualii nu sint agenti.. ELIZEU: Eu am cunoscut sute de oameni de-atunci. Sintem multi sl trebuie sa mai punem 0 masa.. sau intr-a treia .tt:(~4trkl(!{' :Ci6s~t. Si ai mai multe variante de incercat. 1'i21. Personalitate ! Rahat! Is-a amorit pe copilul pictorului Stanca. ca sa traiesti . surioara... ION: Nu e din inima.'~::::~.) Unchiule. nu te mai invirti atita. . ELIZEU: N-am fost in viata mea agent de siguranta. To- ° 249 ·· I... mi-a spus.. Si earn gainar. VICTOR: Treci dupa ora zero . Asta face.. dar sinti~ (Intrii la toaletii. rni-a raspuns. 0 operatie simpla.... mi-a spus el. Dupa ora zero. doar eu si lnainte glumeam .'.> . Nici. Hindea nu puteam tine minte nurnele fiecaru! anchetator. Unde nu e cap. .. lasa gargara.~:-'" ION: Atunci spune-i ca sint aid.. . domnul Paladeseu ? Ion e aid.. la closet. Era un fost prieten . Diviziunea rnuncii. dud.) Hai..:': i: daca-rni spun numele ? llTl-aIntrebat el... din prostie... 'TUDOR: Am spus informator . ELIZEU : Nu stiu de ce tii sa rna jigne9ti neaparat. escroc.. ELIZEU : Totusi.. dar e ... 'I'raieste.) Un oarecare Paliidescu intreaba dadi e9ti aicL. alaltiiieri. cere a iesit de la toaleta. ce bucurii fizice sau fiziologice ai mai avut? Intelectuale nu te Intreb. :248 ION: Spune-i . Unde vrei sa fugi ? ELIZEU : Macar sa tree zece minute pe Ia Paladescu .. Din interes. 'TUDOR: Daca nu-i adevarat. aici nu e frig '9i de ple cat nu te lasam sa pled.. Sint Dragu Iosif. Tdiie9te. 'TUDOR : Pe el poti sa ti-l amintesti. 'TUDOR: Totul s-a uitat.) GILDA (deschideglasvandul ce separii sufmge1'iade camera in care se afla bradul $i in care s-a peirecut pinii acum actiunea): Victors. ajuta-ma. te pierzi. Suna telefonul.1 ~i-l aminteste ... i-am zis eu convins. Domnul paladescu ..ca nu sint aicl.. Nu te urmareste nimeni cu biografia . mi-a zis . Hai sa mincam .. (Lui Ion. Dad nu reusesti in una.) .. VICTOR: Alo. in Bucuresti. (Lui Elizeu. hernie . doar erati amindoi informatori Ia Siguranta .. ce placed fizice ai mai avut in aceasta ultima zi a anului ? GILDA: Ada scaunele.. Ce face ? "TUDOR: 'I'raiesc. (Lui Ion.. VICTOR: Cu placere.) Paladescu voia sa-ti ureze noroc I?isanatate ! ION : E a rusine sa primesti asernenea urar i de la un ~~':'. .... Sa vad daeii este aieL. reusesti in a doua... Iiindca nu poti avea. Da. libertate depliniL. Sau am imbatrinit amindoi cu douazeci de ani. negricios . cu actorii. In provincie n-ai variante ! $i te stie tot tirguL ! :MAMA: Era un barbat scund. VICTOR: Eu vorbesc si tu fad. Si copiluI suferea -de inima ~i el n-a ~tiut asta deeit dupa deces. nu da nici Dumnezeu. Ii cunosteam numele... batrine l (Intrii in sufragerie. numai vorbesti....Elizeu. e amic cu criticul Elizeu Pe'dest1'u.. (lnchide. 'VICTOR: Ala! Cine e ?. literatura. Nurnai Elizeu n1. 'TUDOR: Da .. Iasa paltonul.) . de ce nu iei totul ca pe-o gluma ? ri-e teama de eeva ? Hai.. De frica cred ca nu I-I8m recunoscut.. Ei.

. si-o sa-ti mearga bine . ziiu cind tmi amintesc de Paliidescu. MAMA: Gilda! GILDA: Mama. Eu credeam ca unchiul l?i cind face baie se-ascunde dupa un neologism . Eu macar spun sincer : nu citesc nici 0 carte. MAMA : Gilda a fost ~i maritata . sub burghezie.. La inceput in iata neologismelor am ramas speriat. Sanatate ~i ferieire! (Ciocnesc. asa ca ma amuzi. cu lasitatl.. altfel de cum manindi....... Mi-e sila. De ce sa-ti periclitezi postul dintr-o ambitie de baietandru ? ION: Nu suport gloria! Nu vreau glorie pliitita cu rahat. Te-am crezut ifoarte inteligent. OCTAVIA: Eu sint... pina la urrna tata tot 0 sa afle cine sint. tntr-un feI. De fapt... TUDOR: Adica ? GILDA: Adica sa ma culc eu cine vreau. ai :fiicut cariera bazindu-te pe com'Plexele altora . mama. te rog eu.. oamenii sa vonbeasea ! VICTOR: Traduce pardi din romfme~te in frantuzellte~ in italiana. ~i eu Slnt sincer 11i cu Dumnezeu. cum 0 duci ? GILDA: Sint sora medicala . sau injuriile.. $i altii ored di sint COIl!Vi~i si-aouma ... ELIZEU: Extravagante . n-ai nici un pic de har. . in neologisme.... Da-i un telefon lui Paladescu.. tul potl discu ta cu el. Tot ce scrie ~ 0 apa chioaxa...... Am f8icut 0 251 . poate. Asa serie critics.· MAMA: Gilda. GILDA: Lasa. dar aici tot nu jpoate fi verba de idei.. draga.. onorariu. pe mine . 'zau.nar nu on-am maritat fecioara... decit ruorica de box din "Sportul popular". . Unohiule. Caldute. a11aca IIlU se pune proolema di rnai sint fecioara.meseria .. Zau. Dar elinica nu-i un ring. Asta-mi da libertatea sa nu primesc bani pe ce iubesc.. De ce sa nu afle de la mine? E mai cinstit. 9i in cllnica lui. te-al luptat in ring . VICTOR: Ba da. ELIZEU : Ai :fost boxer... Nu-mi iubesc meseria. Adica si tu ai putea.. ~~ .. Exc1uzind perieturile. la propriu ~i la figurat. n-am . In fieeare traza.] goala . Atja ca primesc banii de la spital si-mi urasc . GILDA: Lasa. cinci neologisme. GILDA : ~i miiritata . ELIZEU : Tu umbli si iarna prin clinics In pantaloni scurtl ? Umblu in pantaloni scurti ~i pe strada. MAMA (ridicind ponarui. tot timpul imi vine sa vars : clinica lui pute ca un closet. Ie utilizeazu ca 250 :sa ascunda faptul ca nu spune mmic....ii. dar nu vrei ? De ce nu vrei ? A~ vrea sa te vad in pielea goala pe gheata . ION: CiHduroase. Nici 0 idee. Uriiri. Gilda.. afara de medicina.. I-am lasat placerea asta lui tanti Octavia. dar sint pUitita ca s-o iubesc . ELIZEU : Are faima unei elinici foarte curate. fars.. EL:rzE)U : Tu niciodata nu rna citesti. TUDOR: Nici inainte. TUiDOR : Si tu.. PLATON: Asta semnifidi un bagaj mare de . vorbeste mai frumos. rrirnic.. ELIZEU: Acuma v-ati pus top. Cum extravagante sint si baile pe care le fad iama in apa di:n lac. Nu mai am nici nouasprezece ani.. taind gheata ~i. $i foarte calduroase.. GILDA: De ce nu fad ~i tu la fel? Extravagant . ~i-aeuma sint in pantaloni scurti.. Aova l .. ca l-am mai vazut eu in pielea ION: VICTOR (rizitui}: Ma mir ... masa fUnd gata): La multi ani. Manincii.. Bine.. n-a avut. cit rna pricep.. Au complexe.. .

Ioane.. Actori sint multi. sarmanul... ci mid afectiuni benigne . zicea el. l-a mai bagat pe unul in puscarie. are casa grea : doua Volgi. lasa . la gloria lui ~i invidia ta.. Dar nu-i placea sa munceasca. Paladescu o iubeste....casatorie de proba. firesc. ION: E 0 sora rnedicala foarte buna.ca el a avut suocese in operatiile de . Acum fjtiu.. nu AU'I'el. intelegi? El nu opereaza pe nimeni gratis.bunurile materiale acuroulate nu sint un argument ea el ar fi un medic prost. cu toate ca nu-sl iubeste meseria... AUREL: Prin sat mergea in sareta in picioare. Dad.i-l curata d€ bani.cancer mamar .. Doctor. Gilda e 0 femeie fatala. ·casa. Dar n-am stiut... pute ... ca regizor. rna iubea teribil.. Plus banii... AUREL: N-a rezistat probei de foc. ION : Dac-as fi Iuat. E normal ca un om sa aibi'i ma~ina. e fireasca. sa joci cum zic ei . trebuie sa Indeplinesti ce zic altii.. 0. nu l-a~ injure pe el. 9i e dificil sa iubesti medicine . Ia bani pentru durere.. 252 .... . dar el profita de durerea omului :. nu ..Era un om foarte bun. mina calul la trap fji lumea spunea : Uite-o pe Teodora ! Rulase filmul Theodora . GILDA: Nu raspund de toti timpitii care se tin dupa mine. ELIZEU : Poate-l injuri pentru oi.. Ori zici ca nu ?1 Te-am vazut trecut eu numele in revista ... nu ? VLCTOR : Bineinteles.. VICTOR: $i fiindca era doctor l-a bagat in spital. careia-i zici principiu.t: : Da. ELIZEU: Nu te supara.. ~i aceste femei s-au iacut sanatoase . tata. El a inregistrat cazurile ~i le-a publicat . Aceste minciuni el a avut taria sa le fji publice ! Si pe ele sa-~i cladeasca gloria! E un escroc care rna inspaimfnta ! ELIZEU: Dar ~i tu ai operat cu el. e meritul tau ca regizor.. Cind si-a facut practica intr-un sat.. dar nu fusesera bolnave de cancer! N -avusesera cancer mamar.. ca n-ai piesa . ION: Nu. : ELIZEU : Daca cineva Ii aduce un cadou in semn de recunostinta.... Cazuri rezolvate. dar de fapt facea regie de teatru . dar . Ai citit . cancer vindecat ! Uimitor. ELIZEU : Tu n-ai luat niciodata bani de lei nimeni ? Ori cadouri ? Spune sincer.... asta m-a pus pe gin253 Ii I' !. presedintele sfatului a divortat. E mai usor sa dai tu indicatii.. A murit de inima. spui di n-ai avut actori... mi-a spus el. Totu1 era prea frurnas. E mai greu actor. Da. Trebuie s-o iubeasca . Nu actor. intelegi ? ELIZEU : Orice operatie e 0 mutilare .. ·Ie-a taiat srnii. ei se achita bine in roluri... scrie presa. Am erezut in el.~ . Cine spune c-o iubeste prea bare.GILDA: Era doctor de meserie. servante . Era foarte sincer cu mine. GILDA: Pe mine rna oheama Gilda. a delapidat.. ION: Am operat . mai multo La gloria lui.. A operat zed de femei. Era un baiat foarte sincer cu mine. ION: Dar nu pot fi invidios pe un criminal! Pentru gloria asta a lui el mutileaza oameni! Mutileaza. prestigiul. cu un ins de peste patruzeci de ani. uimitor ! ION: U1mitor? Nu l Fiindca acele femei carora Ii s-au taiat sinii nu fusesera bolnave... De nu...i el ia. sa-l dea pe ufja afara ? Doar l-a scapat de moarte l ION : II cunosc bine. AUREL : Se mai maritii lumea ~i din interese. li s-au taiat sinii.. S-a facut regizor.

•...: ''. daca-i adevarat ce sustii.. eea mai mare bueurie a mea. GIlJDA : Cum sa iubesti medieina... in neatirnarea ei. TUDOR: La pU[jcarie nu. ELIZEU : Romania este 0 {ara independenta si trebuie sa fie asa. TUDOR : Degeaba-mi spui tu mie asta acuma..carie n-o fi chiar Ikltit de cald ca aiei.. n-o sa rna creada. \.. a fost dnd am vazut verdele . Si l-am spus .$i Paladescu e libel'. ' . ~ti vinovat Iii tu.: .. $i yom munci ....... adica.. . VICTOR: E critic literal' ! lEIintotdeauna cade in pieioare. si cititcrilor... VICTOR: Si-l da zor eu feHcital'ile de A'O!ua nou .:.' . :'. ELIZEU : Si pentru altceva. ELlZEU: Credeai ea numai Apusul ne poate. Vreau sa rnai spun insa c-am stiut c-o sa ne <lea drumul.." :. vinovati.. _... Uite. . dupa-arniaza Intreaga am privit cerul albastru. Bineinteles. MAMA: Inseamna ca te-al eliberat mal demult? O1'i i:n partea aia de ~ara n-a nins incii 1. 1}i pe drept cuvint : ai operat "}i tu.: '. Victore.. ELIZ8U : Daca l-ar aresta..gas~ti vinovat . La puscarie .$i cerul cat pe iaI1bii.:" '. ~i scriltorilor. 255 ·a1bast'fu~:'A:rii<~t~ttiiiL:<: "b'ra4~iuf. :.::'.. Si-au devenit.:.. Culoarea. :.:. dupa cite 9tiu... copaeii.. . hop [ji critlcul de meserie ! Vine "ii-~i impra'9tie duhoarea ! ELIZffiU : Eu iti apreciez umorul. :.[ji se ridid. n-am fost cu tin~. TUDOR: Alta data .. la inarglrtea ~i-o . nu se striea ! Oricum. ELIzmu : Legionar n-ai fost. Asta-i adevarul.:.. tot umbHnd in pantaloni seurti. pe spate..'.. ..:·g~iK~~W£:tk~~~. in independente ei.. TUDOR: Nu toti vinovatii fac pu.. Prea simplu rezolvam noi cancerul.. Te-ai obisnuit sa-i vezi pe aitii pacatuind. . Voi. Dar am dreptate. ELIZ·EU : N-o sa spui ca voi 0 sa deveniti cei mai aprigi rnuncitori ~i aparator! ai tarii....... 254 TUDOR: Sigur di nu... '. >5i acuma stiu ca sintern urmaritl... Elizeu..... •. ~ ::'.. N-aveai incredere in tfortele 1l10astre propriL Apusul! Dar dad Apusul instaura din nou :burghezomo~ierimea la noi? Tu spuneai ca numai din Apus lI1e-'aven:irt j.. dad se simte curat ? ION: Fiindoo n-o sa rna creada nimeni.:~ -.:':. Si eurtea n-avea fir de iarba .. dnd ill-au eliberat. ELIZE)U : Vezi. De ce nu-l reclarna Ion pe Paladescu..ata in pamtnt..: :::: :": ~~". Cum are cineva 0 bucurie. ':'.n duri.. 'TUOOR : Nu.::::.rutolldeauna tot ce-i bun.::::: :' . .. verde .. salva . sa simt! cli esti in puscarie .$i pentru e-arn spus asta am fost ares tat.. Dupa opinia mea. : . . 9i Ia pUIi.)·:< ...':""". te-ar aresta ~i pe tine. : : . '<'. Spune . ELIZEU: Te temi si tu de puscarie. Dar sintem liberi. Chit di tu eqti antrenat. :.'. .. cind eu ·am spus asta mai dernult . Dar eu am crezut in Romania.. adica iarba.:.: ~ . cind ea e profesata de medici? ION: . : .. Prin curtea inchisorii trebuia sa ne plimbam cu f.?carie. cade-n fund ."':... Dar Ion e nevinovat. are ~i arguments .. Tara. nu fa pe eroul! Si pentru tradars ! TUDOR: Vezi ca-<tiamintestl ? .. :. $i acum e iarna. .. criticii sint cei rnai nesuferiti paraziti. nu se sparge. E ~i normal.:':: . ca hopa-Mitica l Hopa-Mitica.. n-a recunoscut .' ::...5::'..::.... Cind VOl' deveni foarte tari.. Pe saturate.. Sa nu vezi cerul.. ION: Deocamdata. tu 'prea usor n . ':'.". AURELIA (Veturiei): Hai s-ascultam la radio.•. P·ina ~i marxismul..••.. Intotdeanna strica cheful tuturor. frigul e inspeiminti'itor .

Elizeu .. dar prieten de sprituri. ca sa scapi! Pentru asta nu te iert.. mai bine zis. sa rna sinucid ? TUDOR : De ce t Eu i1i spun adevarul. unii au rnai murit . daca vrei sa recunosc acest lucru . Tu mai mult dictai. De vinovat erarn vinovat. in familia noastra. De ce sa-tl fi facut eu tie faU? TUDOR: Ca sa-ti aperi pielea.. 256 Si. Dar nu te gaseso vinovat pentru ce-ai facut atunci. Gilda. Adica te-au prins si pe tine . Erau mai multi. spuneai tiei vorbe Iii stateai cinei ani la zdup. tradare. Erarn coleg cu el de liceu.I . ELIZEU : Nu-i adevarat 1 TUDOR: E adevarat. TUDOR: Te-l8m jignit? lea ti. Impotriva mea. pentru mine. aminte..... Sau eu. mai . tu te-ai ascuns. s-a transformat. ca niste prosti. Si-al scapat.. Tu esti oaia noastra buna ! TUDOR: Toate au un timp al lor.. Elizeu. Asa sustineam. Asta poate te enerveaza . Si-atunci...... a tacut. Elizeu .... ? Te-am jignit? t GILDA: Ce sa cauti la Paladescu? VICTOR: Dar e frate de spirit eu Paladescu..d . am pur tat corespondents cu cineva. Imi pare rau ca m-ai jignit. GILDA: Unchiul acuma a ajuns ~i membru de partid t Cine-l mai litis cine fusese? S-a debarasat... MAMA: Elizeu ?! Dar nu ne-a spus .. . eu pretul asta.. de credeam c·a eu singur pot sa . ELIZEU: Numai tu e11tibuna. ELIZEU : Nu-i adevarat nimic ... sau prost. eu scriam.i Iosif Dragan a fost rnartor. N-am murit. Tu ~i scrisesel?i inainte. pentru ce-ai gfn-' dit atunci. ai devenit martor. Am scris amindoi. Eram tinar si naiv. 9i nu te-am tradat. Sperai c-am sa mor ~i n-o sa se afle.. cred ca-mi dai aeest drept. ca aveam succes la fete . 0 sa-mi aduc aminte de ce-am faeut . pentru gloria lui. Dar ~i tu 0 sii-ti aduci.... tu le-ai aruncat..... Cei de seama noastra s-au Imprastiat. Nu pe asta sint suparat ... Poate cineva ti-a oferit ~ansa ~a scapi. teama c-o sa te ratezi in puscarie m-ai tradat ? Ori c-o sa devil impotent? Ai si-acuma succes Ia.ELIZEU: Am. $i te-a auzit. Ai 0 mcrnorie formidabila..bine plecam la Paladescu . Mil invidiezi. ~i asta.. din Apus . Simteam . fiind Iiber.: $i 'm-au prins . daca vrei. '. n-a stint nimic.. A~a ai declarat. Si tu erai casatorit si cu copii. nu trebuie sa te super! pe Gilda ..rul? Dar eu c-:am stat douazeci de ani . Tu' m-ai condamnat. Eu am platit... Ci pentru ci'i ai depus impotriva mea. Era 0 epoca tulbure. ca un prost... $i in loc sa iii alaturi de mine. Sau poate ai oferit tu pretul... Intrasem amindoi in capcana... poate . s-a purificat.. ca scriam. ELIZEU : Ce vrei.fernei ? . aproape prieten. 257 . Eram profesor de Iiceu.... Dar el. $i prietenia. nu conteaza cu cine.. de istorie Tu erai de limba· romana.. practic ... ai trait mat ascuns ca mine.... Fimdca. Tu n-ai scris eu mina ta nimic ... ca acuzat.. taie in carne vie . L-am platit... Exact asa sustineam Da... roar tu ai negat.. rna invidias sl atunci..... ci pentru ca ai depus ca martor . asa gainar cum era.. Si mai poate fi martor.. Elizeu .. Adica nu singur . Elizeu. Am scris niste scrisori. vazindu-te in fiecare zi.am spus adeva. ~i faptul ca eram rude. tu te-al condamnat singur. ELIZEU: Acuma vezi in toti cei care n-au fost inchis! numai dusmani.. EI a fost martor. Noi doi ne stiam foarte bine. $i eu n-am murit. TUDOR: iNll1maireligia a venit din Hasa:rit. ca sa nu platesti.. TUDOR: Procesul s-a judecat inchis ..... unehiul Elizeu . TUDOR: M-ai tradat ca sa devil 0 glorie a scrisului? De . $i-acum am sosit. de Iapt. pe ascuns.

.. sa nu te rnai vad.::...\:.~:or 11·.:. ::. orgoliul nu te lasa .:..:. Nu te-am lovit fimdca erai mai bun ca mine. 'I'e-ai adaptat.>·. intre stni. $i tu..::::':'::. vintul. nici macar nu credeam c-o sa 9chioapeti. ELIZEU: Nu e Q ora propice pentru explicatii. A suferjt 9i el destul pin~a ajuns ce este .... te-ai adaptat.· ··. Cine m-a sarutat ....\miil~~L: .. (ELizeu intra Ia iooletii.:.~t¥~~~~~ii:~c~ld. Chiar fara sa crezi." S-a-ndragostit de mine ~i mi-a spus <:UIn de fapt .~. Si frica . iti pun in fata aceasta oglinda.. TUDOR: Deci niei acuma nu vrei sa suferi. poti sa pui orice pe seama lui.. GILDA : La virsta mea? De ce sa mai citesc in carp ce fac altii. 'I'oata ziua . da.. matale.: .ti! Te-am lovit din joaca.IZEU: Sa recunosc fanteziile tale?! Miine 0 sa rna obligi sa reeunosc altceva ! La infinit..: .:.GILD~~i~~~~~~ t:~ . ELIZEU : Poama. TUDOR: Tu n-ai suferit. decit sa recunosti 1 EJ. unchiule Elizeu ? Nu tu? (Elizeu se 'indreapta spre tooleiii. ELlZEU : Fleacuri tinere. GILDA: $i pe mine tot din joaca ai vrut sa rna pasezi lui Pallldescu ieri ? ELIZEU : Tee-amprezentat. Nu te mai inte~ reseaza nimic altceva.:'. In orice caz.. a:dica.. nu mai citesti nici macar 0 carte. de-asta am fugit de-acasa 9i rn-am culcat cu cine-am vrut. GILDA : Ce fel de poama.. ~i din joaca mi-a atins eu mina chilotii. mi-a spus-o el. Te-ai adaptat .:. zicind oa-i este frig ? Si-a tnceput sa rna mingiie cu palmele peste sini ~i peste coapse. Dar din joaca poti sa 9i mori. Spirrtele o&titate de aleool.....:. daca vrei. auzi.':...::::'.:. Eu sint 0 oglinda. din scirba fata de acest unchi pocait. credo ELIZEU : Cu suferinte personale ..st~~~. Si e:uam suferit." .... la inceput a . fara sa crezi. dar eu sint vie. 'ii tu m=ai lovit la dreptul de n-am mai jucat aproape 0 luna? ELIZEU: Ba da. L-am intilnit intimplator §i. Ce spun eu nu conteaza ? ELIZEU : Stie toata lumea ce fel de fiint. VICTOR: Teate drumurile sint presarate cu jertfe..:'::. din joaca.F. da.. mi-amintesc .} lata cum am ajuns poama... ELIZEU : Mortul e mort. da. GILDA: E mort. dar care-a fost primul ins care s-a culcat cu mine? Din [oaca ? Cine a venit Intr-o zi de vara 118 mine in camera ~i s-a bagat sub plapuma.. nu te-ascunde! OCfA VIA (intra UTnwta de Vetu7-ia): A vorbit regele la radio. cum am jucat Intr-o dupa-amiaza fotbal.~. TUDOR: Nu eram mai bun.. Nici eu n-am trait pe roze. cum ai sustinut tu.:. Dar de ce nu te recunosti ? De ce nu recunosti ? Altceva nu ti-am cerut. ai zis c-o sa fiu a lui. ~i sa rna sarute din [oaca pe urechi si pe buze .... cu.} Din joaca. Fiecare a baut destul alcool. nu toate rnor cum am dori noi sa moara. Altfel.. dar poate a9 fi putut fi.. cind eram studenti.. a zis un tntelept.. cind s-a casatorlt. Dar chiar daca oamenii mor.. doar amindoi jucam prost . La un meci se-ntimpla.. 258 .vrut numai sa se cuke cu mine.. Cu suferintele altora.i I~=1 . Fantezii? Nici asta nu-ti amintesti. Te-am lovit asa. nu ti-ar fi fra de mine.':.." . e cinstit. pentru 0 sticla de sampanie mi se pare. cine? Cine. Chair acuma! Ne-a urat sanatate! (Se in259 :l~::~~.::.... in joaea....a esti. eind ee fat: ei pot sa fae ~i eu? Sint 0 poama.. din joaca . PaIadescu.. repet. te deranja jocul meu ..

china. in camerele fericitului sot. S-a spinzurat. vino afara ! VICTOR: Toata viata ~i-a ascuns sl numele. Zicea ca se-ntoarce.) Doamne. bmeinteles. Doi vecini de apartament nu se-ntelegeau in ruptul capului. VICTOR: Da. grasul ! De la Sibiu l VETURIA: N-am auzit de el. (Octavia ~i Veturia dnta Multi ani traiasca l Ion forf.) VICTOR: Ce ti-e cu criticil a~tia. daca n-a dorit sa 261 Se vad picioarele lui Elizeu. 0 sa inceapa imediat ancheta. ACTUL II Dupii putin timp.. sa mai aminam. In scenii sint numai citiva dintre .eaza u$a de la toaieta si o deschide. La Galati. totuna e. nu-l . intotdeauna buna dispozl tie ! iti strica .. Si. Sa-l mai lasam acolo. ce-o face acolo ? VJQTOR: Serle cri·tica ljterara ! Numai aeolo se poate eoncentra. aiirnind.. a semnat Elizeu Pedestru. VICTOR: A murit ea sa ne strice petreeerea de revelion. $i le-a stricat toata petrecerea. Tot n-am cintat. tot timpul a semnat in reviste nu eu numele lui. la Paladescu. A mai fast un caz. nu-si invita vecinul la nunta.. Vecinul batea cu pumnul in perete ! Dar nu-l lua nimeni In seama. Timpu nu se-ntoarce. dragutu ! VETURIA : $i Dragos striga : Traiasca nu stiu cine! OCTAVIA: Hai mai bine sa clntam "Multi ani traiasca". Trebuie sa spun ca aveau un hof cornun. bineinteles. ION : Series.. ION: Sinistru. nu te-escunde. sa-l rnai Iasam pe Elizeu sa se bucure ea noi n-o sa putern minca curcanul §i c-o sa discutam numai despre el.. este ? VETURIA : Care Dragos ? OCTAVIA: Dragos. dans. cintece . OCTA VIA: Lasa.. Un idiot. ca-tl amintost] tu. Rina sl noi Ii spunem Elizeu. 9i atunci el s-a razbunat pe vecin : s-a spinzurat in hol. cum nu rna deranja nici viu. Pe mine nu rna deranjeaza nici mort. Daca nu rna-nsel. VICTOR: Ce sa Iacem cu el ? Chemam procuratura? AUREL : Cred ca nu e cazuL.p7J>tagoni$ti.: Daca Elizeu ar fi vrut sa vada un procuror. ca nu e fus. nu intra: dincolo . GILDA : Aeuma de ce s-a ascuns acola? ION: Acolo.) . Seara. asa a spus ~i Dr<li~. regele cred ca e nebun! Numai prostii a vorbit. Elizeu mi I-a povestit. Si oa sa nu se mai bucure nimeni de venirea tatei. Intr-o zi• unul se casatoreste. (Cinta Multi ani traiasca l impreunii eu Veturia. la nunta.. TUDOR: Elizeu. gaUigie.mal spunem pe numele adevarat.

..) Te lasi eu toata greutatea pe un picior ~i cu vir. VICTOR: Lasa-l aici. Avea casa.. (intra) = V-am spus sa nu mai s. eu orire risc~ cind ineepi 0 batalie. nu eu.. sigur.. OCTAVIA: Miine dimineata rna intilnescu cu.. Victore.. (Bate in U$a de la tooletii. Paladescu e eu inima ~i sufletul alaturi de tine! VETURIA : Elizeu un de-a plecat ? OCTAVIA (care-a intrat odatii cu Veturia): Lasa-l in plata Domnului.. Cind pleca adineaori la gadi..i.ba1ismgure ... Of... ~i unde va-ntHniti ? OCTAVIA: Pe floa~tar. clasic al Iiteraturii universale. Da... avea bani. ~i daca . EI spune ea nu-i aiei... El era demult tlmpit. Valsa prin literatura terioil. la umolatoare !" OCTAVIA: Ioai.. avea masina.. Dar mai bine ati fi eu inima ~i sufletul linga Elizeu! Sigur. dar avea Iii nevasta. AVIA: Dac-avea. 262 : Cu un pictor. E bine unde stii Elizeu. nici Ibllnuti. OCTlAVI!A (se rujeaza. (Inchide..n-a~ crede in ea. sau pe spinare. m-a:!}faee stomatolog.) Alo! (Lui Ioti. nu uita niciodata tuica. GILDA: Tu pe toata lumea 0 eonsideri nebuna . cu cine? A .-1due eu 1a morga. OCTAVIA : Multe porcarii mai spun ~i clasicii ii9tia.. GILDA: E adevarat.$ise piaptana. :toMe Ie tii minte... GILDA: ell.. Se temea de faptele lui .) Are 0 voce dulceaga.. nu se ducea Gilda?! La Belgrad? 1. Fato. parea era vOI1basa te mariti ~i tu eu unu' din Belgrad. cu el. Stnt obisnuit. apoi iara.. "Pe critici. L~! Trebuie mel'S pina la eapat. Mai bine sa-ti explic cum se [oaca twist-ul. nu eu va comunic asta. 263 . niei taxi. nu ti-e rusine de Dumnezeu '! VICTOR: Marele Flauoert a zis. pina hapt! 0 bolunzit de cap! VICTOR: Elizeu n-o bolunzit.. ION: Nu sint aici. Si eel mai timpit obicei e sa sustli niste lucruri pe care toata lurnea Ie !jtie altfeL El mintea cu patos . Costaiche nu stie decit sinba.) GIL'OA.. tara arde ~i dumneata te piepteni...a vrea Aurel.:. el. se piaptiinil) : Tu.. 9i-1transport.] Paladescu . ~i un Iimoaj de servitoare slugarnica . salut. Dar pasii Ia tangou ii 'lli-ta. (Sunil telefonul. (Au ramas ele situnire in scenii. nu stiu de ceo Atdid1 sper ca de teama de scandal. Din nebunia lumii. VETURIA : Trebuie sa-l irwiit ~i pe Costaiche hora asta . tucu-ti memoria ta! (0 sarutCi. avea casa. Avea. PLATON (intra eu Victor) : Pe Elizeu pot s8.. Era nebun. n iau in brate... eu U suspectam de multo Si cu nebunii procuratura e mai larga . de ce sa fie beat? Sa-l felicit ? Sa-i spun ea sintetl eu inima 9i sufletul linga el? Ii cornunic.) Elizeu.. nu uita sa thea 0 Buta de luidi. PLATON : Era neibun . bani. Victore. Af. Iar miinile ti le rnisti ea ~i cum te-ai freea pe spate eu un prosop . vada un proeuror . masina. AUREL: Elizeu nu era nebun. istoriei. Flaubert. TUOOR (din u$a. Veturie. Era din Belgrad.. VICTOR: Nu este aici. Nu e beat. de un clasic d-asta care atita 0 samalit singur cum e eu lumea si atita tot 0 judeeat. nici casa.. Mai rni-ai spus tu.. nici tangoul nu-l stie ..ful celuilalt picior fad asa ca si cum ai strivi un virf de tigara . PLA-TOiN: Din asta traiesc.... Nu. Ioai.. \N-avea nimica.. stnteti prieteni . E aproape.. auzind uitimele replici): Crezi? PLATON : Sint eonvins..

. (Lui Tudor. sa distruga.i.. Era !?ef .de statie . Ma. i-a dat . OCTAVIA: Cavalerul visat de. A~ dori un vin . e frig.) Ce zici..8 lumea acuma .dau lui? GIlJDA {neiturebaiii) : Nu. (Tudor merge la Yeturia. PLATON (lui Tudor] : Vedeti. a ti~nit pe extrema ca un bolid 9i dintr-un unghi dificil a tras puternic facind inutila interventia portarului portughez: 1 . Vreau sa dIu pura si intacta in noaptea nuntii.? Pircalah a 1uat mingea.iSportul popular" zilnic . GILDA: Vine! Vine! Fat-Frumos . 9i rna mlndresc cu asta. 1?1Romfmia-Portugalia.. (lese cu Veturia.) ·GIIJDA (lui Platon) : 0 Se-O ia mubu ! Nenorocita ! S-a ginnit toata viata la 0 prostie : sa fie imaculata I Femeia trebuie sa !fie la nivelul secolului. Si fecioara l PLATON (lui AureZ): $tie toate . c-a~a poarta toa1. ~i Internazionale-Dinamo .. sa te-nvat cum se maninca curcanul ! PLATON : Nu. La nivelul bcmbei atomice. TUDOR. GILDA: Hai sa-:-ti dau vin ! (ll trage de mitui dupa ea.. $i doar a vazut cu mine 1a televisor toate meciurile.) Dinsa are mintile ratacite Mereu plutesta in ferieire.. CTAVIA: ln rninutul 73.. pe picior.C1\AVIA: Sint. Totul e altfel decit m-am asteptat. Mai a1btine-te.. OCT. Era iarna . cum are Rigoletto. nu-ti amintesti..AVIA: Imaculata . mine e ca Fat-Frumos . PLATON: In ce minut a marcat Mateianu clnd era la $tiinta-Cluj golul vietoriei in poarta Farului? 264 . uit1i frigul..) OCTAVIA: Nu se pricepe Ia fotba1 Veturia . O. AUREL : Ce voiai ? Gilda e tirfa....... de niste banditl.. Platon.:. les. uita toate mizeriile.. voiai sa fie fecioara ? Trebuia sa fi dimas acasa. el nu. 0 pen tru noi.. dintr-o pasa prrmita de la ·Petru Emil . c~ a vorbit adineaori eu el. mersi.. In minutuI unu. (Sint singure. VETURIA (Octaviei) : Si-i spun in diecare dimineata Iul Costaiche : izmene groase. mereu vorbeste eu Costaiehe. $i citeste . Rasare tirziu 9i apune devreme. N-a vrut sa opreasca un tren important. Veturio. iii totusi e virgina. totul in mintea ei e ferrnecator clnd vorbeste despre Costaiche. AUREL: A fost impuscat. Dac-al stat atita timp.... sa rna las pingarita de el? Sa ma .) Deloc. sa subjuge...} TUDOR : ilngrozitor ! AUREL : Ce-i ingrozitor? TUDOR: Totul s~a schimbat. in rnunti. TUDOR: Crede ? PLATON: Da. (Veturiei..PLAT ON : Era nebun. Ea crede ca traieste Costaiche. .Rigoletto.fo~ma~iile de fotbal din tara. mai ai rabdare pina gas~ti pe cineva sa te ia de sotie. Hai. Costaiehe a murit? mincarea. 265 . si e fericitiL. sa ai grija de ea.. Sa atraga. fiecare om e nebun in felul sau (1-0 arata pe Veturia. atita vreme cit Elizeu .) Imi iface un contabil curte .. ca regiunea noastra e Intre muntl si aid soarele e scurt. munca. OOT AVIA: Trebuie sa vina ... ILDA : Stie tot.:. L-au lichidat.. AUREL: 9i Ion citeste "Sportul popular" zilnlc. soare scurt . Femeia tre:buie sa £ie radioactive. stnt satul. crede ca i-a pregatit indispensabili Rigoletto . li spun. Mintea dinsei rataceste fertcita prin amintiri.. TUDOR :' Oricum.

Nu ca in tragedii.: TUDOR: Pot sa muncesc. in felul sau..... chiai' daca ele 266 ar mai exista . dac-as fi fost liber. potabil... sete. ca vara setea de apa Intr-o zi eu ar. n-o sa cersesc de la nimeni. $i ar &~~~. sa traiesc in lilh.c. statuI a COnsiderat convingerile mele inofensive. nu numai eL.. Ii gasit a9a..c. MAlMA (din prag) : Tudore.. da. . daca zici ea rna Iubesti l A9a-ti trebuie . TUDOR: Atunci inseamna ea ~i pe mine m-ar fi iertat. dar nu dintr-un razboi unde s-a sacrificat apartndu-sl tara. ea in tragedii.c. 0 sete organiea.ca sa nu zic ne!bune.daca vreti. discret.. . Posibil.. Ea simturile Ie are sarite din titini. deplasate . a amenintarilor dumitale l Omul 0 fi avut pacate .c. Lui Tudor): Fiecare e nebun... mergind in' patru labe. AUREL: Dar nu . afara ? AUREL : Am spus doar rca nu sint dusmanul. tradindu-I. . cu un pahar in minii. Gilda n-are mintea zmintita. Victor. AUREL: Deei esti fericit ! Atunei de ce zlceai ea e in. acum. Deci. e nebuna . AUREL : Lasa-l pe Elizeu.fi plecat . (Intra.. cum v-am mai spus. sacrificindu-si viata.. de ce ne-at mcurca ? .! AUREL : Te poti Iua dupa spusele Gildei ? Daca a mintit ? TUDOR : Daca mintea. (Tudor 0 urmeaza.. Nu v-a.iasta e mai rau . AUREL : De ce nu-i este sete de invatatu1'a ? PLATON : Ea e bintuita de soare.. si familia. sl nu sint dusmanul aeestui timp. TUDOR: Am gasit un fiu ostil. TUDOR: Vrei sa rna dai pe U98... tntelcptule ? PLATON : Sete.. strigind) : In genunchi. pe jprapriHe noastre picioare. . Barbatul a venit acasa.. grozitor ? O1'i vrei sa ne terorizezi eu ideile dumitale pe tott ? TUDOR: Cum sa va terorizez ? GILDA (intra.. Elizeu nu . ci si-a gasit aceea9i sotie fidela. 267 . AUREL : Nu din cauza ei.) A~a... tata. GILDA: De-aceea sint .0 bucata de pilnenu-i 0 problema astazi. Daca Elizeu . Din cauza dumitale ! Da. AUREL: S-a-mibatat? ! GILDA: Platon nu se-rnbata niciodata ! E nebun ! PLATON (se ridica. . TUDOR: Dar ctnd ea nu mai depinde de el ? De-a mea a avut grija Elizeu .ita cumplita... Ida.. in genunchi! (11pare Platon... Si-apoi n-are rost sa faci pe dezamagrtul. fiindca n-a. si-acasa nu si-a gasit sotia traind eu noul rege. am trait ~i fadi dumneata..) AUREL: Fiecare ins e dator sa aiba grija de Iibertatea sa. +~ curca Iibertatea mea? ! AUREL: Ca sa fiu sincer. ci dintr-o puscarie unde-a fost trimis pentru eli voia sa distruga tara."setoasa" de iubire... Nu am niei 0 . Cli e din singele meu.1din convingerile tale. nu stiu ce vrea mutuL.. nu la convingeri noi.Am ~i un Ioe de munca asigurat ..idee reactionara. de dragoste.. sa nu f'acern "tragedii". tine minte! A9a s-ar putea incepe povestea ... In tatea sa fiu om.. care a tinut familia pe umerii ei.c.ri"I~ . TUDOR: Din moment ce-am fost eliberat. Dar pentru meritele de-acuma i-au fost iertate. caci vedeti ce orgolioasa e si cum rna punc sa merg in patru labe. daca zici ca-mi esti tata.) PLATON (lui Aurd): $1 eu nu sint pentru ea ca apa. 0 sete fara voia ei.".

de striga: lini~te! Te temi de ceva? AUREL : Ma tern de prostia ta . VICTOR : Liniste l Pentru burta fratiorului. faceti liniste! Sa aiba ~i el placeri. t 1 i\dl''Canoi sa ne tinem limba. Si n-am sa mai stau eu tine in casa. . ? cauza tatei s-a ratat...~:'. 268 : N-am ~tiut ca traie~te~. rna Laud cu bambatii! Ma laud eu. Aurele ! :N-o sa mai fiu singltN'ala batrinete. Si daca te mai aud ca pe mama copilului meu o faei tirfa./'AIri:i¢fi§ :6ii'~"·\ilidft. iti ard oehii ell vitriol! (lese.te nu-tJ.~.'·.. Poa.asta din cauza tatei. pentru arsita ce rna omoara 1 PLATON: Ard simturile in . L-ati dat afara pentru. mama? MAMA: Da.. sa ai libertatea tntreaga.:·~~.: '. sa pot trai macar 0 [umatate de ora in Iiniste. GILDA: Apa care rna astimpara. tDegealba spui ca Gilda dm •. ''':' :.~~f~i.AUREL: Mama... Vrea · .. sa umblam plini de rahat ca fratiorului sa-i mearga bine ! Asta-nseamna lini~te : ~a taca toti ori sa crape.U'.. 'dar ~ti~i . fiindca sint tnsarcinata l Pentru prima data! Si voi fi mama l Port in pintece un copil. Sl .:':. AUREL (lui Victor): hum ce mai dor~ti? ~i ma. deplasati. Dar te temi ca te VOl' da afara pentru nesinceriteteAUREL : Ce fel de nesineeritate? ! Aiurezi I ~ VICTOR: Oare. Eu eu banii dati pentru raclaje mi-as fi cumparat de mult masina. ea ca-ntr-o lupoaica. ca sa n. ca sa n-ai neplaceri. ::i~i . vreau sa fie Iericit din noaptea asta de revelion! Am un copil. eu asta rna laud! Ma laud.::':.Apa chioera.:.. Alpa.i. th'fa~ultafuL. u VICTOR: Dar ea ~tia ca tata n-a' murit. \. Tu ai inventat cuvintul asta..::·::·:'·':. ca sa uiti 9i atit cit 9:1~1d:spre el.. nu.:. :::::. spus ca e mort. materie prima 1 (Gildei. te rr. $i-a auzit... sa.arut ~l <tie Impledlca. AUREL: N-am de ce sa rna tern pentru gregelile tatei..) AUREL : Fis! Are dreptate Platen. caci. De ce sa rna tern ? VICTOR: Daca vrei li:ni~te.al ~m~l~dice el ! Si acum el e viu. Fratiorul ~i-a pierdut echilibrul.l1~aa divortat in acest timp odetata. rnacar in noaptea Anului nou.\. sarmanul.~J?. ca nu se mal purta chiaburia . apa n-are nume pentru mine. inseamna ca nu-ti place ceva. VICTOR: Nu te temi ? Sa zicem..":... ~:'. (Tudor a intrat U1'matde Mut.: . rni-ai spus sa scriu . Et ~l·' . 269 . -.!?l t .::.tl~'~ . a v...v c~:·h·J\. N-ai scris in autobiografie di tata e la inchisoare .'(< (~:\:': i a spus marna ::::::.?! Aminte9te-ti pentru ce l-ati dat afara din facultate pe colegul vostru Luchian? Pentr~ ca taica-sau fusese ohiabur ? Nu.precis. Este.1batii.·::. de aceea ceri liniste.i. Daca s-ar fi facut artista de teatru. ......:.t tata mn . ~ 1Im~e. $1 ~tIa~ .. • • ~a. riba mel ea nepIa~eri Ia slujba.: l~~a ti-a spus. ~i tata even. S-ar putea sa te dea afara de la combinat.::\:':: ::':-.:·~··:~\:. GILDA: Ma laud.eli e mort ?: MAMA: Da. are nervii. cum n-au niei b~I. . Sint satul de pisiei aflate in calduri ! Vreau Iiniste ! Asta vreau.::'. A . Nu din cauza Gildei. poate ar fi ars ca o faclie pentru tntreaga lume ! AUREL : Dar asa arde ca 0 femeie oarecare.:i:.) Si te mai ~i lauzi. .:i.::. vreau 'alta apa.. nu-ti aminte!?ti ee mind~'u erai de el? Pentru ne~inceritate vei fi dat ~i tu afara. . adica pentru nesinceritate. '.'. '.'" i:.) Apa. Nu eu Ie-am sa'Vir!?it. ·Tu de ce nu te-al ratat . " -. dar odata bauta. Ai scris : mort."": ':.. oonvin-e ca a 'Vern.~::!J ~. ·d-easVatte ternl. Pentru el l-am chemat pe Mos Gerila.~..:::. .' :·'·"·::::·~·i·..:. :a el nu declarase ca taica-sau a fost chiabur.:.n! tual sa faea aripi.. .. '.

esti invidios pe mine ca mi-am .. Sint sil1JCerca in iata ultimei spove:danii. Victore ? De ce minti ? V1C'I'OR : Nu mint. VICTO~: 0 credinta. nu mi-e frica de moarte ... TUOOR: Vietore. di de cind am cancer nu mai mint pe nimeni.tu n-ai putea Sa1V111\. etnd ai in fa1.". E¢i convins sl tu ca riu mint. esti cineva. lingusitor .. Cind nu mai ai nici 0 sansa..C. cum zice Aurel d se lupta.. 270 I ~f ~:~... pentru stat. Am renuntat Ia toate conven1iile morale.te:~navt studiile . N-am nimic de pierdut I}i as fi las daca ~i in aceste roomente ri-as spune ICe credo Daea ~i IOUmoartea in mine as fi mincinos. ION: Adica poti Ii om numai eu dteva Iuni sau clipe inainte de a muri ? 271 . bunurilor produse de' un combinat socialist..AUREL : Eu am muncit. nu. AureIe. autenticitatea mea: care e un imens pustiu. Zace in mine... ~i stit ca eu nu mint.. Lupti. Iupt ca oamenilor sa le fie mai. Nu te face ci'i nu intelegl.Gilda: Tu ai mintit tot tirnpul. VICTOR: Am.. fara ambitii ca Aurel. ca sa vada tata. ~i to~i. ci ce prim~te. (Intra Ion.. dacii nu chiar 0 piedica in drum. AUREL: Tu nu rna po~i judeca. Nu.. creste ca 0 floare. . crezi ca nu s-au gtndit la moarte ? AUREL: Sa Iasam Tu n-ai de unde sa cunosti asemenea problems Eu mUD'C€SIC. d~r fara sa ri~ti.. uitind ca toata bunastar. Poate vreun doctor. poate nu e adevarat. care cred se gin~es~ ~i la 0 moarte 'posibiUi.) Cit timp traie~ti. speri sa te-aranjezi. cum ne-a mintit mama ca sa nu disperam.. $i nici de boala. dar fara sa rist] 0 moarte. Pentru mine.. trebuie sa spun adevarul.<1 sigura moartea.. nu mai ai nici un motiv sa te lupti. sociale. Eu nu rna tern de nimen~. AUREL : De ce rna ponegre'1ti. VICTOR: Ca un soldat platit. dezamagit . I~tl ' '. oaci nu-I intereseazii cauza ei. AUREL : Ce moarte ? Bazaconii. VICTOR : Lu~ti. te-ai realizat.. Comunistii. care traie9te in socialisM . sa triidezi.. o imensa Sahara ! TUDOR: Poate chiar boala te .O~.. Cancerul m-a faeut sa fiu om intreg. linil}tit... vorbestl !faa-asa foci nimie ... muneese pentru oamern. $i atita timp dt mai itraiesc. minciuna e moarte. cum a tradat Elizeu .ea ti-~ datorezi muncii altora. . n-ai nici 0 teams. Am cancer.?i 0 asemenea murdarie. ca un soldat. niei 10 speratnJia in Iurnea asta. I}idaca are ma~ina Ia seara. Traind. sinceritatea c o prostie.:iij::·r: . AUREL : Luchian ~i furase din camin fis-fis-uri.. VIOTOR : 'I'rebuia judecat numar pentru furt. bine. l . fara. Ai imbiHrinit degeaba. sau 0 crima. propria mea fiin~ . Cei care se angajeaza intr-o Iupta in. cum m-am nascut. ! -"i ..:... ~i mi-am gasit propria mea matca. Imi fac datoria zilnic.? De ce t Ca sa vada to~i cii tu e~ti sincer atasat comunismului ~i ca ... Nu con-vim ea poate murl in lupta. . VICTOR: Dar nu sint dezamagit.. VICTOR: Tu ai ajuns illiginer. luptind. De ce l-ai acuzat pe Luchian de nesinceritate fata de U.. nici macar pe mine nu rna mal mint.T. la~Witi. dar oa om e¢i de-o rnie de ori mai IrIaItart decit . adica. satisfacut. Tu e9ti un burghee.. Ai auzit ce-a spus Ion despre Paladescu.. sa minti.'.. conformist. Ia postul tau. 1·/~1:· di esti bun I}i drept ca un sfint? De ce rna urasti. Ca un soldat care nu va muri niciodata in lupta.i.face sa te simtl pustiit. {ininrl Ia viata ta. Ea rn-a ajutat sa-ml regasesc propria fire.. ~i nu poti fi intreg . Sa nu te dea afara.

credeam ea totul se va sehimba. Daca un lucru nu-i adevarat. Unul e ohiar 0 mare personalitate 1 AUREL : Tu de ce n-ai fugit? TUDOR: Va aveam pe voi...:. totul ~iut~ Nu mai ave am niei gln:duri c-o sa pathn ceva. VICTOR: Poate-o sa ajunga director general.. Si-acuma-I Iacl rpe Cristos care spune ad-warul. Nu m-am temut. CU Gil. (Mama iese. ca sa fie si. ~.. AUREL :' Si totusi. ... se pare ca vei realiza fapte . " ::. nu e bine . cum se temea inainte de tuberculoza.- . e teama de-a te ~ ocupa series de ceva. Cei care se tern.". mai ales in ~tiin~a.. . nu te lua dupa aiurelile lui Victor. AUREL: Dar nirci nu mai spera? . sperantii arveam. ... sau 0 mie. Inseamna e9J poti face oriee. lDacii spun : Ion e cretin _ el ride o ia ea 0 gluma. la urrna urmei. S-a schimbat. spunindu-mi pe fata eli dadi nu-ti dau un pol.Dar atunei rna tapai de bani ~antajindu-ma ca un eseroc... Ah. te superi. sau 0 suUi.. dar' poate prea trrziu pentru mine.. tu nu. pe vrernuri ~i eu seriam. rrotul em asigurat. Cine-tt poate raspunde. ~i nu ma temeam de nimic.. tot neispravit erai. Si unii dintre ei s-au rea. AUREL: Mai bine sanato~i..ce~am erede noi. speranta nu se pierde. de unde crezi ea ai dreptul sa jign89ti pe toata lumea . nu .) r\'O : bA·b~'~'ni~ 272 27:> . de parca n-ai fi liber. Nu stiu dac-as fi ajuns cineva. Aurel. . fidndcii ~tii ea nu e¢i cinstit. :.. .. Dar tu te terni.Tn. Sintem m&i utili lumii decit cei bolnavi ~i sineeri. nu dintre cei mai stralueiti. Uite. VICTOR: Adevarat. ea s-ar putea vindeca. AUREL : Sinceritates ta e neputinta. ca ~i. acum se da si eelor din Hirile soclaliste. '1a pUgearie nu mai ave-am nici un gind.... melodramele astea cu moartea l Darna cu camelii si-ar face azi penicilina l Si-ar rezolva totul. torl1i. De cine ti-e frica.::" ..ziV 'din: . chiar daca esti bolnav.. care e obligat sa spuna "adevarul". Te-ascunzi in spatele bolii ca sa nu fad nimic. ti ajungi scopul. .. Aurel? : De nimeni.:::j:V~. ". Tu te simp jignit.cut un motiv de santa]. Boala ti-a dlat motiv ca sa fii lenes ~i obraznie eu toata lumea.1Ju te simti jignit.nemaipomenite. TUDOR: E bine sa ai gin:duri. prea tare te temi.:: . Inainte de-a fi bolnav. Miine n-o sa mal fie nici canccrul' o problema.'§. Vezi.. ma spui neve<. ori 0 sa. nu poate fi jignitor.. ci~d te temi. Cine are ginduri prea multe este clientul meu. se pare cii se realizeaza mai bine . ·tata tu ai fa. Tu.. Nu ne mai temeam. tot fara mci 0 meserie erai. PLATON (intrind. scirbita.:':' ~..': la cadre ca tata e in puscarie ~i traie~t'e. tDaea eu spun: Aurel e om oinstdt . . ti-rni ea m-ai vazut e-o nemtoaica. Citiva eolegi de-ai mei de facultate. IE un cuvint de lauda..:aeum. TUDOR: Nu. Sineeritat.tin! Spui ce gi'llde¢i tu.. place sa faca pe cavalerul sinceritatii I : Vedeti...lizat. tur. ca sa. cum ti-era cheful. Aurele.ncer ell el tnsusi ? :::. descopere eeva. cine poate jign! un bolnav ? Te bazezi pe faptul ea toata lumea se teme de ea. spun ee credo Si daca e adevarat ec spun.j. Premiul Nobel n asteapta. fiindca nu se simte jignit. Si. au fugit in Franta.da) : Sau poti ajunge la nebuni.:: ::: VICTOR: Dar eu nu te jignesc pe tine. puternici Iili la~i.facind pe omul care spune adevarul.bi ~i-acuma de suparare I Inseamna ea degeaba Dama eu camelii si-ar face penicilina..' AUREL: Dar tu spui: Aurel e necinstit! Ion nu e ere.a ta nu-i deeit un fel de la~itate care nu mai da randament. Aurele.. Dar era 0 posibilitate. ..

5.I>d U. ceva decit mama? Intrebati-I ! Elizeu. ce-i aia stapin ? e VICTOR: TaUi.. nu cel din acte. ." VICTOR: Nici nu e.) El e fericit ! drept tatal tau. Plus di-~i mai a\dulCe )H-un prieten. ·. il· de aJ:tii c:i int1:a'eel sltabl~eSlccinar singura la batrinete. c. Poate mamei i s-a urtt sa traiasca singura sl ne pre.. Platon ies. Ule ? Doar noi nu-l cunoastsm. 'i~puna.' .:.... bitul .: . nostru direICtor ? . x A' precautie ca sa nu spuna naz 1 11 !?l 5~ AUREL : EI e fericit! S-a jertfit pentru 0 cauza. ..".. E tatiH nostru. .. AUREL : I-a cerut cineva actele? Dar aetele se p~t aranmai greu pina se instaureaza.. AUREL: Las~i-l dracului de idiot! (Lui Tudor..:.::. Nu uita. asa s-a In'vatat. siciit. ... .. ja. se demaste eumva.. ~"( (I ) cum se mai spune in popor. ca te plesncsc ! se satura face lid nazuri sl vrea sa piece.n) . 11.. Fata de el nu e Iiber. Cine-ar putea spune c~ nu cuvint. urmat de Ociaria $i escroci astazl. . GUIDA: Plat~n. sint sute eu numele nostru in tara.... citi. Nu: . via.... timul euvint e al celui care are dreptate. Aur~l:.tii .1m .. (fYlutului. Prostii sau cei care fae pe bolnavii.. lar de n-are mare.) .. iF. '1 • • E GILDA: Dar actele .0\ A ."" . sa se tearna toti de el. acte.. nici nu stiu sigur daca-rni esti tata sau nu. . la fizic. : $L . ill€:b unn 111 u • . unul sa ·s~·:~ Veturia. Eu nu sint fericit.• . senDS" TUDOR: Mai bine nu intram in casa asta.semn lui Tudor eli vrea sa p~ece. se zinta asta-seara pe-o cunostinta a ei din tinerete. Mutul e! Poate s-a saturat ~i mama sa fit> ··. 1 't ~ ~ biti .... e bine? (Intra Mutul. 1ltu It de ee n-ar fi fericit? Poate e un martir! face . Putea sa spuna el alt'. ' si-ntii... cine est... eu slnt staTUDOR: N-o jigni pe mama. prestigiul.. De (fa. grade.. eu n-arn ? AURJEL: Sta:p'in. Aurele ! dura. Aurel! pinul de drept al acestei case. Nu vrel sa-l consultl pe III omul acesta? Tacere.' toti din riilbdari.... AUREL : In oasa mea ? Dar cu ce drept ? In primul rind . nu ne-ar r~cunoa~te ca irati. ~r avea..: ". calx Iiniste .: ·.: .:. ~ t scat:.. tata..coat~ P . :.. PLbTON (ie$ind) : lInutil ! Gunosc fii boa~a ast~... 'I l ". ' . VICTOR: Elizeu n cunostea .. nu te lua dupa eL 'De-ar '.'" '" s~ v v . AUREL : Eu nu cred ea esti 1 a a . ·: AUREL : Numai prostii sint liberi eu desavirsire ~i Ieriunul din noi la infa~i~are. Ii face al1x:eva.. Dar attta timlp cit stau aici.' V 2750 274 . Ar mai ciupl bam. Peate Stai. . Aurele..... fadndu-i . asa eel. ca p~t ple~as esti doar un ibovnic de-al mamei din tincrcte... .. il prezinta drept mut . 0 sa spuna ca de fapt el e tatal nostru adcvarat. ea sa aiiba ultimul cuvmL. Daca Victor are dreptate sa-~i spuna parerile. Ell.> •.pt.: nostru. Elizeu ? Iara~j taeere! Daca mama 0 sa ne spuna ca Mutul e tatal . t tal meu I (Vetuna OciaAUREL : Elizeu era fratele mamei.sernn sa s ea ~e . e~e... ir..:c. mal ales. p""c:tele eel mare il Inghite pe eel mle . Exista ~i 1a ei 0 ierarhie ~i 0 disiCl\plma... <U . Apoi nebu~ul cel ." :.: TaUi. nu ple:ca..}. Imi spun 0 parere.. poate. nu pled n~caieri.e "'v·. Vrea sa a~b~ Ul:1ffiul zicind ca e tatal nostru . : Nu trebuie sa te superi. definitiv.:"'". Sau.. de te poti astepta ~i ca.::. TUDOR: Nu ride. asa face si la eombma. AUREL: Dar n-o jignese. :. pe care \....i. nu te enerva. ·.) $1 dupa ce TUDOR: Nu-ti bate joe.:ll. ...

.:. ul fara dildura .:. L-am luat eu rome. ca ? . . mai biue ... n-a~ da 'pe nimeni afara ! Pe nirrnen:i! Dar pe bat~Hm~u.... . .u' ~. AUREL : Esti tocata gata! Te-au tocat sute de barbati. . . . .. nt u el in UREL : Nu CTOOca nu se gasea un toe ~l pe r \.'\ . Vrei sa Ie spun ea doi in&vizi fac specu a cu . . e miloasa. : $i-atunlCi te-ai gasit bun ~i I-al lu:t cu tll1~. .'GILDA: Dar Elizeu 11 cuno!} ea. • 'ta~X S1'11t doar mai blitrin . GILDA: Nu dai nici un telefon. Timpul ne toaca si personalitatea.~u . nu tl~e ru ..··: . vorbind : S-au golit demult. . . ..... aliniati. ai avea in cap 0 enciclopedie! Ai imbatrtnit.evOle de un puseanas '.ce-<am foslt eu. pe care 0 slujim ca pe-o curva ! GILDA: Nu te stiam filosof. UREL' Fiindca smt mtransl-gent ~l nu a t l _ riil~' Vrei sa sun militia? (Se indreapta spre / e . aUZl . te stiam doar cirnatar l poate-asa vrei tu sa fad eu oamenii ce-i ai in subordine.. fime e e. nu te uiti in oglinda. GILDA: Eu Il reeunosc ! AUREL: Mersi! Se vede ca-l cunosti de minune! Cind a intrat. 277 : t~: L: 276 .) '.1a p~arlaf1l .. . ai gasit mai AUREL: 0 sa-mi spui ea ~i . . piperati.. in eea mai sflnta noapte din an.. neamurile . .':(J. •".':'. $d. . mama .. ? : Cine are p. chiar de-ar fi escroe. da. ~ d • . d'i de le-ai ~ti macar numele.:· ..:. :." sit pe nimeni. decit ce ~ti.•. ? f on. toti sintem cirnati. mei ! AUREL : Toti slntem niste cirnati ! Nu-ti semanam.=< .''. ~i nu-ti ssmanam. ? D t ar '. . . ar imbatrlni eu .: sentimente paterne f1ieu umamsm . esti batrina . dar care n-a tale stu'Pide care-l dezonorau.lit cc intre barbati. om '" . sa ne-aduca bucuria in casa spunind ca e tatal nostru . te-al ~i dat la el ca 0 tirfa ! TlUDOR (urLirrrl) : Sio:1tetioopiirl. ~. aratii pe Mut·r tn .""""> . : Nu I-a recunoSicut nimeni ? : Nimeni. . Ctrnati l 'I'impul e 0 ma~ina de tocat. . . de catre altii ! De aceasta viata.' 'b'I un literat fin ~i PUdIC..9i n-ai realizat nimic ~i cind mergi pe strada lumea te arata eu degetul ~i chicoteste ! GILDA: $i spune : E sora directorului! De aeeea nu-ti oonvine ! Ei. om casa. 0 suta de am.. u. . b ...tu ! Eu n-a9 goni pe nimeni din easa mea in noaptea de revelion. TUDOR: Mai mul~. sau pe unul care are eurajul. d' . AUREL: Dar noi nu te recunoastem. : Loc.' t d -aceea s-a smUClS. ameneasca nu poate trai.. ..' . ~c noi In ziare ! Marea gratiere' .. afumati si utili! Buni de pus in galantar! Buni de mincat.•. Pe mine n-o' sa rna toace nici 0 masina.. '.. ? Sa-l due din nou la pu~ane . uu. v .• multa ealdura decit in rmma mea.. . Spune-ffil.: : E ~devarat. un urEra un om senSL 1. .. .v ''''. daca 0 avem. : Dar e-ade<Varat ee-am spus . . Ca l-al ia"Cut e riS. putut rezista invmUlr or lac eonvins. AUREL' Din cauza ta s-a ·Sll1UClS. dmit escroche'. chiar de-am fi din singele tau..) N-ai niei 0 marturie ea esti tatal nostru ! TUDOR: Va am pe voi. :." Dar 1ntii am fost .in nici un caz ! Da~ ~tii ~i tu cii pu~ariile s-au goUt.. chiar de nu rna recuno~tl. '" A . nimic n-a mai ram-as din pretinsii tai fii. ne amesteca ~i iesim in rind. d"""""'eaOO. . Ce voiai .' UREL' Mama e buna. N-a avut nimeni nevOle e e 11 .. dar nu caIdura. e . il . . ~ • tara asta..<1.

. . Eu te-am platit. . aici ..'. ~i poate temindu-se de ce stia tata despre el.... El era orlan.-~:\::·:.:'. Au fost luati mai multi din judete. AUREL : Deci recunosti ea ~ti lliIl escroc ? ! 'TUDOR : Da. Chimitii ? (Ies rizind. .. vorbeasca.. AUREL: N-o sa iei !'lpa'l. L-a predat. ·. ':':. urmatii de Veturia): ~ vrea .:i·faii=~.. ca traim . Chimita ?' . Tudo7·..) TUDOR: Istoria.. aista-i joe.:. Si cinee de vina ? AUREL: Istoria .pentru el.. nirnic !. ca pe un escroc fara scrupule l Vreti sa dau telefon? 'TUDOR: Nu da. doar ca sa-i aiM la numar ... 'TUDOR: Da. VICTOR: ..)$i unde-o sa mai mergeti ? TUDOR : La hotel. Cine avea timp de el sa-i revizuiasca procesul ? Vremuri tulouri. comumstii. Nu stie nici carte.. ... ~i inainte dea-tl da bani. pe istorie nu te poti supara. N-a avut nimeni timp . giuit... .. nu va. A intrat.. Intr-adevar. sa sa n-a fost. '... el e intr-adevar nefericit. AUREL: Poate c-a'ti fost ~i la puscarie..~~~ minti. di si-a rupt eorzile vocale . A UREL : Vedeti ?! (Lui.."area legionarilor . UREL : Povestea asta sa le-o spui a1t01'8.. plecam noi. Uita-te la el : nu stie riimic des-pre viata ooevarata... ea nu se mai intoaJ. VETURIA : ~i eu..v:··:.. 'Ci ee-am fiilCut.... Baba-oarba. UREL : De ce nu l-au eli:berat in '44 ? : Crezi cli era asa de simplu? In acte scria ~ legionar! A fost mentmut... nevinO'Vati.t ~:~~t. 0 fie fer~eiti.. Ati venit sa ne escrocati. dupa rebeliunea legionarilor. va dau bariii a¢ia.. sa va para bine iCa trliiti. ....:'..in..·:·:·· . s-aveti de drum.'ICe .. in locullui fiu-sau ... vorbesc de omul acesta . AUREL : Si ati orezut d'i a disparut cumva mama..· .'. AUREL: Nu tata..sa nejucam de-a baba-oerba .. Sa ne striee noua oheful s-a sinueis.. ... Sa strtg : Unde esti. E ca un dine lepa-:-· dat . .TUlDOR: Nu vorbesc de ei... .... ne-ajunge.$i tu sa raspunzi..... c_ •.. .eli minte .. nu stie sa se apere .'·..traind ? Eu. : ".. Poate acolo l-ati cunoscut pe tata ~i-ati auzit de noi.~~~~~:~:. e mut! A frnth'at .. Ell . pusti ~i a Ieslt om batrin. Ibatai a ramas mut.. AUREL: N-am auzit' niciodata o tirfa sa spuna cumva . TUDOR: Ne pare. Ei bime..·. oa sa nu par rau. acest om I Po ate-l cunostea demult.. (n baga in buzumar banii."" :!. In noaptea asta parasirn orasul./(:'):!:/'i: ::...r~~~:!~. sa.. v-ajunge .. . nu trebuie sa rna mai :r:~~~. AUREL : $i Mutu ? 'TUDOR: 0. 'TUlDOR : Da .. sau poate 0 cunosteati ~i pe ea . poate chiar ai lui. ~i eu .. De dur~t~. recunosc . nu stie. Fe istorie te PO? supara ? Ce-i aia istorie ? Timpul ? Dar pe timp. AUREL : Dac-ati scapat de la puscario. De-abia acuma l-au eliberat. ipu~carie hliiat de ~lP'te~rezec~ ani. n-o fie inlCintat dac-o s3-i spui ill urm~ii.cioban la un legionar. unde-avem bagajele .·. AVIA (intra. mai deranjarn . .. Antonescu i-a mentinut :278 ~~~i t. ~i nici n-a stiut. VETURIA: Uooe este. : 'Pe cuvintul meu ea e adev1kat ce povestesc des- pre el.) Sint doua sute.. dar nu asta e totul. 'Dfri: : ':::':': .$i daca omul acesta n-a fost fericit. OCTAVI:A : Aid....• ~.

in aiara de TudOT..Tudore ? "TUDOR : Plec.. cred ca ~tii ce euprind decretele pentru aceste delicte. ca muschiul. Poate chiar director in loeul tau . poate il9a 0 fL.. 'I'udore ? TUDOR: Pentru tot ce-ai facut...fpate pleca fara sa dea ochi cu mama! .-. p7'in semne. sa nu-i stric petrecerea .. MAMA : Pentru ee.. mama.... Va intO!a!I'>Ceti mal repede sl poate-I convingi sa nu plece chiar in noaptea asta. mama . Doar putin timp. [lese $i el.. vrea sa intre acum... s-a mulat. El nurnai a aderat. ~:MAMA: Unde sa pled? Unde e Mutu? De ce-a plecat ? "TUDOR: A plecat Ia . a [ost legionar ~i n-a pa·tit nirnic. 'TUDOR : Stiu.care cred : ea fiecare' avem de purtat in viata 0 cruce . Vezi. odata cu crueea ta de nevasta. . ~:MAMA: $i unde .. Nu-i bine sa te . Spune-i Mutului sa AUREL: plece . sa dea. poate Aurel ar ride . Si n-as vrea cind 0 s·a vorbesc cu Mutu . 'l'UDOR: iN-am.. N-ru. Tot timpul m-am gindit la aceasta clips . mai ai timp .. sau mai bine sa te dUiCa Aurel cu masina. si-ar fi bine sa~i ... . (Lui Tudor... vreau sa fim numai noi doi acum .. u. 'MAMA : Dar nu putea pleca miine ? "TUDOR: Intotdeauna e bine sa pleci Ia timp .AUREL: Mama. TUDOR (ingenunehe in fata ei $i-i siiruui mina}: Iti multumesc. nu rna intereseaza ce-a fost eu Elizeu. foarte putin. AUREL·: Ai umor . MAMA: Tudore... Plee.AUREL: Bine. Nu.) Noi trecem dincolo. dar sa nu incerci s-o santajszt.gaseasca il?iel 0 casa .. 0 sa te duea Aurel eu maslna .. Trebuie sa vorbesc cu el.GILDA: iNu . vino te rog .. Ideaceea plec. santa]. Priveste-l : e om batrin ! A trait 'de pomana! ~i nici acest lucru nu-I stle ! Elizeu. TUDOR: Sa nu rizi de mine .. ne du.. Undeva se va gasi Iii pentru el 0 stea . sa rnai fie elneva de fata..... pe tine I?ipe mama.... 'TUDOR: Niciodata n-a crezut eu nimic in ceva...AUREL: Am spus: gata! Nu uita cine esti I Sl cine ai spus ca esti ! Substituire de persoana.. (Luindu-i miiniZe. sa bem un vin .. eu un lucru in . MAMA (privind ceasul): Primul tren e peste vreo ora ~i jumatate. (Ies toii.. chiar de te cunoaste cumva. Mama apare. TUDOR: N-a~ vrea sa-l las singur in gara . .ceau mereu Ia biseridi ~i doar ou atita am ramas ~i eu din reHgie.... MAMA: Nu mi-am ialCutdecit datoria de mama. Ai fost 0 martira.9i ce vrei aeuma. ..~.. e adevarat. Mutu pleacal : S-a dus la hotel. Dar eu am fost crescut la internat. Spuneam doar rea dintr-o greseala omul acesta 'l1U este ce-ar Ifi IPutut ofi azi.. sa tratasca.. nu. ·TUDOR [uorbeste ceva eu Mutu... 281 .pri'l1ldaprima zi a anului calatorind.. in schimb. TUDOR: Nu .. iau un taxi. Poate ei ar zice -eli am un limbaj demodat.-: Du-te.. tu ai dus ~i crucea mea de bar1bat.vrea sa mearga ? ::280 : LNu~tiu ...AUREL : Gata cu insultele ! iNu stiu. nu-l pot lasa singur.. . scoala. Mamei.. sa va mai dau niste sute? ..) ~AMA : Tu de ce nu mergi dincolo. Inseamna ca tot anul n-o sa stai pe-acasa. .. ...) Nu stiu cum sa-ti multumesc . TUDOR: 0 sa merg singur.... atita timp cit sa-ti pot multumi..gara sa-~i ia bilet ...) Vii lasam singuri.

. N-ai fast niciodata ifericita... si falnica. TUDOR: 'I'atal lor. aseulta..... ridica-te... Bine c-ai venit. w'" w MAMA (it ascuUa. ce-a fost. nici cind a fast mai mare.. Ie stric viata.. tantos cum stateai pe cap cu basca ~i cintai romante batind masurile cu stiloul. nicicdata regina in casa asta .. vrei sa-l duci cu maslna pina la gara? ' AUREL: III due... desigur. te chem eu . sa nu-l mai amestece de fapt in biografia lor..... dar deddata in-cepe sa-! . Ei se bucura la tnceput. ~i pina la capatul pamtntului l Dar cit mai repede. eu biografia mea. ra:dacina putreda . maear 0 ora sa vin.. Nici pe bicicleta nu stie . .LOo : Hi amintesti ? (Cinta incet. nimeni n-o sa fie rnai fericita ca tine . Tricicleta i-a pla cut grozav ! Iar Victor. regina acestei case. MAMA: Tad. Eu sint pentru ei alt timp..sa va vad ~i sa plec.cintind) : Si caut urma visu1ui pierdut Sa-1 gasesc $i sa-l mai sarut. $i-atunci as Ii plecat. Si-apoi imi cintai 1'0rnante .... ' IVLrWV.. acum Ii am la masa pe toti ai mei.do1'eam.. hiografia. Aurel avea o tricicleta verde. v-al? fi vazut ~i-a~ fi plecat in lume.. clnd a intrat AurelIa facultate. Chitara p-am vindut-o demult. Ef1ti tatal lor. Erau mid. : Uneori ma gtndeam la copii si-mi ziceam: o~ ei. tot ce ramasese de la tine. tu 0 sa fii regina mea. iesc... e: ~i-au faurit 0 alta viata ... iti amintesti ? EI niciodata n-a mers pe trotineta..ca 0 regina ..sa mearga. Frica .pe voi toti.. e surprins): ca-n filme ! 0. omule. sa-l creada mort . nu fa MAMA: Aurele. acum sint . dar ei au crescut altfel. dar . Aurele ..treaz. Nu sint manierati... Se vor teme ... Stiu di tineai foarte mult la ea. regina. MAMA: Nu vorbi prostii.. TUDOR : Asa rna girrdeam. Dar acum sint fericita. nu-si pastra echilibrul pe doua roate .. Tudore ! TUDOR : ~~ ma gindeam.. lti amintesti ? Am sa te fac regina. i-am crescut cum am putut... niel acuma. Cum tl-am promis...AUREL (intra... Tudor... 282 : In fieeare noapte de an nou rna visam acasa $i-mi .. MAMA : Vai ce prostii spui.. nu aiura..dea eu forla afara.. tot am vindut.. fericita... sa nu-mi mai aduca aminte de tine.. atunci. i'~i iubesc tatal.cuprinda 0 iriea. ori nu m-ar w •• ~ w 283 . Tudore. dar el fiind plec:at. Nu.. .) Te-~tept pe-acel~i drum De altadat' Ca tu sa ma-ntelegi Ca n-am uitat . stiloul ~i basca pentru asta le-am vindut. Nu din rautate. Victor nlci nu stia sa vorbeasca atunci. Daca eu tra. Desi. n-o sa e:idi nimeni asa.. ametea. Tudore . tu Ie-ai da~ viata. MAMA: Da. TUDOR: Tot timpul te-am iubit. (Aurel iese. iti spuneam. Du-te.. didea... nu ca sa nu-rni mai aduca ceva aminte de tine ~i sa ma-nfurie . lar daca ei s-ar fi infuriat ~i-ar fi vrut sa rna .. tmi amintesc. regina lumii. intr-o ... sa nu va tulbur . eli imediat trecem in noul an! MAMA: Bine. vreme.. sint alte vremuri acum.) Nu te supara pe el. Eu sint pentru ei un strigoi. TUDOR: $i rna vedeam venind acasa.. Si-au tnceput sa-l uite... .. mama.

Ia rnasa. ai capul plin cu lpasari. rizind): Nu te-ai schimbat deloc. vino. Tudore . te-ador. sa Iegi totul de-atunei .. decit sa constate : militia di sint tatal lor . Tudore .... TUDOR: Daca nu ~ti tatal roeu. MAMA: Pasari.". se duc-nainte $i din tot ce-a fost iubiri $i din Iacrima fierbinte Se desprind doar amintiri. cine? (Total senimbata. ·. apZauda): Bravo. cinta... sa ne strici viata. sa aiba pe drum ..) TUDOR: Sa scape de mine . bravo! (Prive$te ca ceasul.loc. TUDOR: Tu vrei sa reiei... Vic tore ? MAMA: Anii tree. dad esti altcineva ? Poate marna te-a uitat. Hai... Asa-rni tnchipuiem . pasari.. Tudore. ca ~i cum n-a~ fi fast niciodata ... Ca tu-mi ~ti dragostea dintii . cum fiecare e mindru ca are un tata. socotindu-rna UIl1 esaroc .. de ce ~ti prost ? TUDOR (cinta $i ea iZ secotuieasdi}: 0... attt de adinc jignit. cu milioane de pasarl.. Romanta ta . viitorul.. nu pleca. 0 padure cu pasari e in capul tau . Atitea fire au fast. MAMA (rizind eu hohote): Vai. li cinta.. poate .. MAMA : Cine? Ce vorbesti. tot eu capul plin de pasarl esti.. ori ar fi vrut sa cherne militia.. peste tot. Sa-mi zica : Eu nu te CUrlOSC.. tad.. cinta. decit propriul lor tata. tot cu capul plin de pasari esti. oricine ar fi el. MAMA: Tad..:'.TUDOR: Atita tirnp . Tad.. nu pleca .. dat afara .. N-am sa-ti vad Pasii pe poteci. taci ... Doar vechiul tei Mai are flori Ia fel Ca ochii taL (/L saruta. Si n-a~ mai fi re'Venit. MAMA (iara$i ride eu hohote}: Vai. AUREL (intra.. parc-ai spus ea tata are sase degete Ia mlna. ctnta ceva I Rasfoind in oartea vietii..) Te acornpaniai eu chi tara 9i cintai... TUDOR: Mai bine sa par in ochii lor un escroc .. TUDOR: Mi-ar fi fast rusine pentru ei si-as fi plecat.. .. 10'C... loc ~i casa. Mai bine sa fie mindri de un tata pe care nu l-au cunoscut.. Hai. Ai mila. 284 sa 285 .1 : : fi reeunoseut. pacatost1ile ! (Ii astupa gura eu palma. Daca ar vrea sa ma omoare ? •. nu pleca.." Hai..0. (1Z traqe de mina in bucdiiirie.) TUDOR: Plec irnediat .) Dar in zadar astept. Sa nu-si Inchipuie ca tatal lor S-ar fi Iasat. Tu n-ai sa treci.. De ce taci.... Ca tu estl pr:imul meu armor.. vreau sa te-aud : . aut de adinc .. TUDOR : A~ fi plecat atunci singur.. Azi toate s-au schimbat.) GILDA (intra im]ireuna CU Victor $i Ion): Dar unde plece ? De ee sintetl lasi ? Victore. ti vede... Tudore. MAMA (ride): Vai... MAMA: Hai sa~ti dau niste mincare. vine... pe care ni l-am fikut singuri. Dau de fila unde-am scris Gindurile tineretii Si ma-ntorc la vechiul vis . MAMA (siirutiiuiu-l.. nu stiu daca esti tatal meu sau stiam estl mort ! $i vii acum 9i ceri drepturi. fara tine .. ramii. Tudore..

Tata nu s-ar fi lasat dat atara. rnari daca erau escroci. . n-ar fi fest . tredonind romania cintata mai inainte. ce-i eli tine? (Ion juge ajara. nic. nu plecau eu citeva sute. Sper sa nu cintatl ~i voi romante cu el.) 0 8a-1 omoare ! n stiu l Vrea sa se scape de el.. Lasat! melodrama stupida.) VICT-OR : Mama.. AUREL: Da. I-a urnilit atit de groaz. il bate pe umiir}: Hai...) A UREL: Mama s-a ramolit.un escroc.. tie ti-a fost frica.. Escroci l Inseamna c-au plecat ca miine sa Inceapa adevaratul atac ] (Se imbraca jUrios... GILDA: Dar l-a umilit....... e zapada. ? 286 .. Victore.VICTOR: las sa plece . n calca ! MAMA: Gilda. repede. ION: Nu e escroc.. repede. Cite stiu ei !. (Tudor iese. Aurel ! E tata ! Mama! (Mama intra. Mama intra in buciitiirie. ctz Vido?'. Dii mina cu AU1·el.. Au inceput sa-l placa rornantele.. ~i el a recunoscut..) Merg singur. sa-l ajungi. L-a dus pina acolo unde omul if?i ia lumea in cap.) MAMA {siiruiiruiu-l. Are un paehet): La revetiere. (Vrea sa o siirute pe Mama. (Da mina eu Gilda.. Dac-ar fi fost. TUDOR (apare eu Mama. Puteau sa te . masina aluneca ! AUREL: Am sa-l prind ! (lese. cum vrea sa se scape de noi toti. AUREL: E .. Fe Ion 'il sarutCi. santajeze..) GILDA: Sa nu-l calei.) GILDA: Uncle te dud? AUREL : Sa-1 ajung ! GILDA: Nu pleca. iau un taxi. Aurele. tata avea intr-adevar sase degete la . Cereau sume . nu . ION: !Nu e escroe .. polei. nu sint escroci. pe jrunte..

'ena ~ .'<."l-am un vec' . ... . Se bat mai a1 0 am1he. Iti amintesti cum ii spunearn mamei? VICTOR: Capra cu trei iezi. Nu dupa mutt timp in sc $i Victor'. . Pardi e facuta nu289 .. Cred ea pielea '-·... n"are de ce sa fie vesela' capra noastdi.. Octavia w . nu pob' sti.: ( :>1.GILDA: Mama pllnge tntruna . Ratel . Ce n~:ai adus de mincare ? ' . I.. .tiumbli". in pivnita D P zi. urla ca un nebun 11111C..pra noastra e f " tot t1lllpu.. .. Lui Victor) : Nva venit? : Nu . Avea o sticla de-o : jumatate de kilogrant:.. numai Stia ea e tata .. . \oJ VICTOR: Mizerie.povE. fasole. ::... GILDA: Dar acum nu mai are mci 0 speranta. 1a beat ii spune VICTOR "...~): Nu mal se ajia Veturia. VICTOR: De fapt.lOR: Cred ine . ~a am crescut . Se bat vror mUierii e tiibiicita fearte ~~ noaptea. . .n~~~! (Stii la jereastra. ....1 zefite. e.~ipa .. L1". Si ea nu.. '. '( sa S e bat in parte '1 0 Ineascii intre bataw. 11 cu1ca nevasm-sa ' ~ . capra cu trei iezi. e1e smt fericite r C OCTAVIA' Q1'"t a.. Rupe! larna.~ Si-c eautam prin buzunare. Mi-a spus un doctor ca daca seuip mult.. irrrparjea mincare muncito. u .. Vem cinct rate garaj. 91 l-a asteptat atita. ' '<. . r C . eare-1 mai tare S· :D .:cr~:i~::: :~..A nevesti-si: Rata 0"'0' 'w a a.. " VICTOR: Scuipa... GILDA: Da.. w ~. j' . din ce raminea de 1a altii.. ..L mara nUm 'd : 0 s-ajunga amindoi i~ iad. Era in stare sa-i propuna $a plece undeva departe de aid. demult. . ':.. si-acuma.... $1 ctnd se treVETURIA'L' . Niciodata n-am 'lTazut-o rizind .) Se rna] bam dar SW 1 . Inlfitea e totu. o ca S-a obi9 it OTAVIA : Eu inte1eg sa ~a.... 1 CU ~ e patru or] se-mbata e' 10 care bea.ca mereu in bati. seaUnele se bat Q' '. Pleaca u.<... e ~asa . .at a 0 familie discutii si ~ 'a se mal sl h di . '> OCTtA VIA: VETURIA . 9i sa-i trimita '0 suma lunar.ACTUL III )'.. din ce fura ea de-aeolo .' . W De ce sa-ml fie sciI'lba? Nu mi-e. camioane. _.LI.VIA· .GILDA (intra... Si s-a bazat pe mindria lut. scuipa.~~i:. t~. ee putea: .~r'ilor . VICTOR: Nu. w 288 ·In geanta aducea bucatele de carne.. Si-acasa "Ie lungea'' cu apa. : .1 VIn toata ziua A ~U'J.. graunte si apaw ' e 'y CI e-un pei'te eiteod " r .' ar n-are ni '. In CUrteaVem u~ clamat... . prin geanta .. au ZIS numa" '" m recum sa nu te sesizezi ? ' 1 nOI ne sesizalll ? PiH OCT>A.' Deasu. .. stau in eotet fii n 1 r. i..al Upa pe. pleaca .. Ie trebuie? Ianb e.. VICTOR: Mama e tare .' urna. 0 stii.. GILDA: Nu din ce fura.. : ~. Ratele sint fericite Ie deranjeaza biziitul ' zau. ele n-aud nimic nu ae motoarelo A . 0 ~teptam sa vina din oras ea pe capra din . se supara. a9a am trait mai .LJ:n.~ GILDA: Luera la 0 magazie. Dar lac eura de slaoire..... sa nu-l incurce ... Ma tern sa nu faca cine _ stie ce.. slabesc.

tre- buie sa scuipi 9f sa joci twist. dreptate Platon ca toata lumea Innebuneste ... yorba lui tanti Ve. sau pe burta. OCT AVIA: Ai spus ceva ? VICTOR: Da : am spus : gura nebunului adevar graieste. ¥i dar a fi uitat timpenia asta cu oala..care ..a sa uranjeaza pe restu .. . b" burtii A. Ajuns sus' am vazut ca oala era adinca. mi9dndu-se ca 1~tr-un.. cu scara VIe : ' . VICTOR (Gildei. Esti indragostita de el ! GILDA: Turb .. adus aminte de ea. buhait. sa aibii ce innebuni. eli se facuse rota ei. Y'" 1 ~ ~al cada intr-un virte) de fiin~e ce. ~ ..' l-a dus la spital GILDA: poate numai I-a Iovit usor..... foarne . Cineva mi-a explicat di JOS . 9i trebuia sa-ti dai drumul pe fund.. neobservat.. flaminzel?te pe drum q1 revme din cauza altora.. Od sa' sari in pi290 cioare ca s-ajun.. beat. . inful~ca: trou Anful . turia : iarba. Dar acum doarme dincoIo. $i chiodiinidu-mi de.1 ca . alaturi de sute de mii de insi.. (Domseazii Asa mi-a spus doctorul : ca sa-ti merrtii silueta. nebun. . Riimine linga u$a. asta-i cuvintul : rata. trebuie tntti sa iii om intreg.. n-are . GILDA: Unul singur : Platon. enorma ca o· groapa. daca-l alinti asa._. tiicut. Gilda.. . Platon. pe marginea interioadi a grbpii. OCl . OCT AVIA: Dar e vreun nebun pe-aici ? . OCT AVIA (gasind muzicii Laradio) : Si twist . Ca sa mnebunesti. El era acolo. unei oale cu mincare . (Intra. graunte si apa. J~s.. ca l-am platit ! VICTOR: Asta-noapte am visat ea muream de foame . asta-i aHnt. Ele. vlerme era aut de sMul." it atele ~ ind d la gura ei si m-am trezi cu m y cat HallUm e 'incasem seara. Jon. ~ dar ori nU re~e1}te t . t nu-i dedin cauza iIllghesuielii unn mor.. ca s-ajungi Ia mincare .' ra .! OCTAVIA: Dar Mos Gerila de la Teatrul de papusi mai vine? GILDA: 0 sa vina. 0 sa vina. $i ratele ' n-au cum sa te enerveze. stiu : 0 rata. minte.dupa ce s.. dar as a . tiespre Octavia): Nu e nebuna. OCTAVIA: Estl tare Indragostita de el... . 91 Aurel mi a f .mai din oase sl din tristete. De cind 0 stiu. .'. . ell niste 1'0 1 ai ~' 1a mIn ~ ..91 se 91 vedea ~. ...gi mai repede l~ aHau 9i alti in9i.... . Da. tiri~. Un soi de mit. ~ntreaga almeali:l. rnincare se face un fel de sos 9i ca intre oamem ~1 .$i urcam 0 scara perpendiculara pe sol. e~:~ 29l . ~ Si am re!fuzat sa sar In oala ~l a~ p 1 eca . nu e deloc licnita.. catre gura.. 1X o"''''''eni inal~ndu-se pe-o sc-ara.. Nu m . Sl-acuma Aurel umpl paharul... """. ~t 1 1 c: ~ fiecare ... 91 . . ca un .cauta sa urce la lumina.) . Ea asa a fost deauna.

. GILDA: Atund spune! 293 . _ 1 n teO din faptele lui .lina . Si Iiniste. p_ . U.) . • __ . . .pentru -) E' te-as putea con amn ·braca. ': .sa Zlcem ca a sa p UREL: $i-... .. . n-ai . ca n l} rime... d ' a pe' tine .. joaca armOCTAVIA: Nu conteaza.. . E descoperit.'} _ /'.. fata de el in' primul rind..ca sa-l rapuna cu plaeere. vad.. " VETURIA: $i Dragos striga : Traiasdi nu stiu cine! VICTOR: Nu. Cind nu mai esti sluga lui. AUREL (intra): Ce vinez eu·eu ma~ina ? GILDA: Unde e tata ? AUREL (lui Ion): IntH sa-mi 'raspunzi ! Pe cine vinez eu eu ma~ina? ION': Te-am vazut dnd 1-a1calcat.:':::""""'::':'" ~L:<:':\':::: tea mea.".sint vinavati nUIDai ~oferii? Pietonii n-au nid 0 vina ? VICTOR: L-ai dus Ia morga ? 292· fiu casi.n U$ .1. . daca sint in sa be ei adversan.· . ral . . E puternic. (lui)on): . ~i? " Intatdeauna . Ii da soarecelui speranta ca va scapa... ~ .observat ? Din cauza zapezil.•. ? . ca Paladescu. p~ care le crezi tu ca sint rele .plin·-de 'fotbah~tI. .. s-a bagat sub roti....VICTOR: Po ate.O' sa rami~etl fara aJutor.!. ·Dare tapte . nu-l conduce nimenl spre dezastru. . Ei.. i l..' e Pila!des<!U .? - A ffi1.. . .. Vrea sa-i Inlature pe cei .. pe care I-a facut . Sigur. Nu l-ai denun\at. lAUREL: Mi-a ie$it a pisidi neagdi in fata.. E ser.".· spune ee1 or in drept despre faptele tale. Se [oaca de-a soarecele eu pisica. . . GILDA: Nu siht ce vrei tu sa SpUl~. iarna. inghite totul.· "..'nn : : Eu lGI~a 'Va .. Intra in bucatane. Nu tiam ca poti condamna oaroenll . bat labda prin rai.cest ac.... Cacl n-a fost cinstit.... : E viu ? ~_ .. ION: Dar mainte de asta 0 sa-l rontaie pe multi. . e . devii dusrnanul lui ~i te vineaza... in ecln<pamen a. z". lui Ion): Eu e-~ . Ea stinge: toate tipetele. am frinat. pahaT $i 0 praJ.e punete.fiindca e foarte slab: se teme de Iiecare pas. . .. ee-l cunosc. Aurel vineaza. '. lb .l fal!e grl]l din P !?l se va ao a _ . eu mat.. Zap ada e ideala.'.. nu .. orbeste . ..na. se mina singur. _.:.... . zici.. 0 sa-sl rontaie singur capul. . faTa sa stie Se distreaza pisica inainte de-a-l minca pe soarec El e sl tare ca pisica. .-t ia in seamli. . dupi gin..'..' '.' Nu coruunda SUSPIClun . toate cintecele.. .. ~i de-aceea e in stare de orice. . Unde e tata . 1 putea REL (lara so. El. a e1£ 1£~ ... nu JoaiCa P . .. · Ai'plocat de-aid. ' .. .. GILDA (aproape strig'ind): Ra~ por e. u '""I ... dar omul fUnd beat. ~Id raiul : ...~".' . Cea mai mare liniste e..eu ginduri rele.. (n arata pe Vwtor:) .. .' . Inceplnd cu propriul sau tata .. ~i fricos ca soarecele. '.cMent.u .Aurel fiind ~i soarecele ~i pislca. : Nu co . Dar eUlID '·0.::::11. -_ ~ rlites<! _ ? E .' ea' eu adevaruU" . zapada. -" tabara.. (Se de " dUIl. E marl.. Tn tn A A _ . (Sec. E ambitios.. t .. 'foa 0 Nu suport sa ta ~~ 'l?i albastru. absoaroe totul. sl cu cruzime. :.. ar: Eu 0 sa mol' relpede.tu..1 ruuncia insulta cu adevaru .. AUREL (jara sa-l a~cuLte): $~tu :~ti a...eu eI7 nu de teama c-o sa intri Ia apa impreuna ..\i pare rau.e a. adversari~. .. b te asupra lui l (AureL e 1.. e in pielea goala. stie cum a ajuns unde-a -ajuns... Singur 0 sa cada in propria-i plasa.. cal. n AUREL : Nid nu ~tii ce-am vrut sa spu . . Aurel e puternio . ' .. n~-<t.

i esenta.. ... UREL : Hai... . . pina nu mor cu I'_" s-a-nttmplat. sfinti ? . A : Unde e tata? • .. 0 imensa Sahara . Nu suporti sa ti se puna rntrebari.1-a1 s... VICTOR: Atunci. ca sa fii totalliber . : Ai ajuns la putere ca un rege : . ~ VlA' $i in' alta Garil1lcha. Ce cuvinte bombastice ! . asasinat : ~ti un rege adevarat..Jl e·ano. nu eu..de s~mtl. . n-a murit ?! AUREL : Ba Ida.. L-au dus la rnorga .. nki de decrepitudinea lor..maresc . : Platon a spus altfel. de ifapt..n"'u·. ti-ai regasit autenticitatea . Con~tiinta. GIIJDA: Sint 0 frig:i.. tot un fel . spune. ~l .m::··:::···::·'·::··GILDA: Pe tata l-ai gasit vinovat pentru propna 1m nenorocire .. . Pe mine nu rna U1.. A!HRiEL : De fapt. etc.... ' '. · 0 sa te elibereze : ION: L-ai omorit inutil. ce-ai gash in tine? ¥ICTOR . De fapt... Z mora Masopust. n-are nici un prune. u..... AUREL . de ce ti-e ifrica tot n-o sa scapi .. Perfect! Te felicit! Tu n-asculti de disd-.. x t~· tob' GILDA: $i-aicuma vrei sa ne facl s". spune.. l-~l ..demu -31 ad""'Ta~rat decit eind mori ~i tu. OCTAVIA: Intr-o eoh:iJpa 0 sa ]oac. 'I'u vrei sa ocolesti ceva.. . 'VETURIA: Nu rna bolunzi! .' draga! Adica... AUREL: Te-am tntrebat. ' la te . ca Gilda . amii data pHi-tii. t Ti-ai asasinat propriul tata ...e Pe1e.. ... Iasin.. dar nu veal cit esti de neputincios ? Nimic nu se poate mdrepta. ION : Unde e ? AUREL (sec): La militie.. .om~rlt ca sa de'Vii rege..d ezr ... V!LCTOR: Va sa zidi. Deloc. GILDA: Aiurea ! Sint 0 frlgida... . A .. atunci te urmarese in glnd ~i in .'. care bea p . ea mine. Mortii cu mortll. Dar asoulta. Nu de~acum~: sma iltJ . TJn pustiu. '... sintem totl neputinciosi. . 0 s-ajungi odata la contrariul scopului ce ti l-ai propus.. T' .... Mateianu si tandemul IonescuDumitriu II. de aceea am schimbat mai multi..da.. viii cu viii.• de .. Ai' renuntat la conveniente sodale. asta e regele pe care.. Si n-am gasit mmic interesant la barbati. dar preiul o s8. .r. " . .. Mazzola tatal ~i fiul.. ascunzi. . totul 0 sa se aranjeze . ~i ohiar de i-ai avea . . ca A . : E acelasi lucru. ·Etc.. 0 sa ocolestl trecutul tatei. aCTA VIA: JuJCatori. omorit in tine . AUBEL: Alia se numesc acuma ? . Oedip si-ar fi scos ochii de rusine. A'UREL : Nu 1-ai auzit pe Victor: l-am ~o~lt...... Moar t ea 1Ul n•..· Dar tu n-ai ochi de mult. Aurele. mei 294 . acem . M-am dus si-am spus ce : Terroina odata ! : Platon a spus asa.AUREL:: Estio tirtfa . cu orice pret..propriaAi frica. plina simturilor. . D~i ai uitat ea mortl: .\i con~tiin1a .... Suarez...-1 platestl alta data cu vim ~i indesat . . nu c~tigi nimic .. . ce vrei? VICTOR : V~d ca estl putemic : pui intrebari ca un rege..~a ti-ai gasit propria-'t. ~i. pe noi .i pro- pria..! Dar... AUREL (moore de ris): Nimic interesant .... AUREL : Nu! Stiu : tu nu vrei sa minti.. ce vrei tu ? VICTOR : Nimie.. :_••• . ai . eel cu 9apte fetlte.. Ascunzi... Acum urrneaza sa ne 11!chl. St f Kopa Derus Law .""''':::':::::: AUREL: Da. VETURIA : Dar ee-s 8J9tia.

.! " ca. nu rmpui . nu. trebuie sa pui . tOO t '. ~i am tensiune ~i nu vreau Sa mol' din cauza lor' (Ies.. ad evar. mai bine pot~pul.. Ca sa nu te sirnti responsa 1 . bil de . . specre fiecare noapte.. '1\ Dar oCllll1em . vrei cumva sa tac. De asa . Hail ca n1a enerveaza. bam .. . Acuma ai totul.vOl'be~tI a~a despre el. Nu cultiv riimlc.. Aurele .. trebuie sa ma intelegi. fac. fam] Ie..aparirt monstr]. . A... MAMA : ioane.....cutElizeu. :stai" sl te usuci. '... (Uui Victor. . MAMA. Eu n-am decit scirba.. complici. ~ti ticalos mare. Eu atn vointii .) Nu pot sa flU Oed'p 1. Tu te mintl.. sa depui lmpotriva mea?.. . . ca sa justifier . ". m ipisicii de citeva ori pe an... car HamIeL.. Trebuie sa 'intelegi ...spern.Ailica :'~e multo . Si ca sa poti deveni am intreg ~l ~~ • . : Da. : Cu groaza nu potl conduce.. VICTOR: Decit sa crapi tu. E 1 am asMAMA: Fat.. E.' . 1a inceput... Care 11desparte de oameni. 0 oaza vreau in Sahara! VICTOR: Oazele aduc ~i camile" sl camilelo fac baligi. AUREL: In Sahara ta. Victor. '.. AUREL : Mie mi-ai spus odata ca e m~rt..fericire se lburcura on~e n'llJIlle!l . nici 0 floare.. ~ at .• '.:ti dau voie sa . ariitl. ca sa devil om. VICTOR: '" traind. da ? . .. Rege peste mortL De parc-ai fi moartea. Ca sa-ti . o situatie. ' '. VI0rOR : Dar nu-nte1egeti ? Nlmio nu . asta inte1egi prin flori. ca numai eiH plac 'le~urile . Tu vrei sa te inteleg.flori. pur . • V 297 ..••. De-aJCi-eean-are nici ION: Am falCut 0 constatare : n~are_! OCTAVIA: Da.: Ce. .1ide 1ume.daca vorbim. dar nu fata de ml~e.'..1' Ca raminem pe . pe vol. altfel e~ti un mort viu . . AUREL: Stai ros de ~inceritatea asta pacatoasa pe care o nume~ti 'caneer'..ca ni~te -morti. . . Inconstlent ~f.1 • da. ~ ~ . ~u .fa tele lui. te casectizezi ~i mort in fiecare zi cite uri pic.se poate ascunde.. · Mama e dsvortata de el..ndu-i pe ceilalti) .: . ..... " .. ~ .. ~M ) propui sa tacem ca Ia tirg.. cii nu e voie. '. triHe~ti. Da. VETURIA: $i ei stau acolo fara femei. .menpi coroana ta de rahat. Cu groaza . Vrei sa ne intimidezi." .. Asa.E copilul meu. se cearta? . ori sa am mila .e~lta m pui '. pustiu. <lru~uri daca vorbim... . . .. tvia . aleasa .1 · Sper ea n-o sa-i pretinzi asta lli mamei ..a.' '1' post .a.. · A tu trai~ti lntr-o be-tie a glandelor !l a~ta · ti feridre .. O'l... s-a lepadat de el de0 ·..) 296 remu~ari.' . Din ~uierea ce-o ai ti-ai facut un scut. Tu. Dar iremediabil sortit mortll.. _ nu .. VETURIA (Octaviei. • '. ca sa iii fericit . Vrei sa fim fara aparare ~i docHi . 1 lui ' UREL' N-am N-o sa pOt fi pe plocul tau" mCI a ~ A nid ma. nu un gc'Hnarcare fura 0 bicicleta. ..: 0 sa fi"'}fericiti. t 1 ~Ce nerusinat ~ti !'" Asta-i fericire . Am divortat ca sa va pot creste .! . ca sa nu apara brontozaurii··s_o mantncs... AUREL: Eu n-o sa fac ce-a fi'i... Flori.. ori sintem marten.. a fost pustiu. da ? (Intra ama. nici ? tu~ma de AUREL : Vezi ca esti inteligenta ? .. Apoi au .GILDA: Fiindca.ltfel e inutil sa traie~ti. ~ cumva pe seema lui eventuala ta ner. Dar ce fac ei in rai fara femei ? OCTAVIA: Joaca fotbaL VICTOR: Pamrntul. teptat 'tot tirnpul. '. ION: Un singur lucru ii Iipseste ~cons nn..

implicit faci un rau . v-o arnirrtiti ? Nimic nu se pierde. pentru . nu. nici macar stihuri . la marginea orasului. E 0 lege teribila it materiel... totul e zaid·arnie t Smtem ziditi in propria noastra netputinta.. nirriic nu se indreapta. a vietii. Totul este dar :' nimic nu se pierde. nici dupa tine . AUREL: Ti-e fri'ca de mine... N'-am idoli. Neputincios. in padure in zapada .. L-am aruncat in'tr-un sant.au dreptul la cer. curaj. numai el are dreptate. referindu-ma Ia UlIl tianp social al omului. Ioane......seriu. relitgiile. Ziduri. Omul acela ? MAMA: Tudor.pe care Ie scriu toti timpitli. $i voi toti slnteti cancerosi..MAMA: Unde e Tudor? AUREL: Care Tudor ? . Dar de ce sa te reclam? Facind un bine. Inane . Nu te denunt.religia ~i adevarul lui.ta- VICTOR: N-am scris in ultimul timp nimic. D<N'~i stlrigatul e inutil. : Fiecare om e un popor.. eu nu te denunt . Decit sa strige poete. nirnic nu se creeaza. . Stiam ca:'ai . . : Asta a spus-o Baleescu.. totul se transforma..oh! budistii a~tia! sustin ea numai ei. mint pe mine. Ioane ? Tu esti medic.i. nimic nu se creeazji. Numai ei . Etc. in propria lui tpiele. De-aceea nu cred in nimeni. Si in fata acestei legi stiintifice totul e zadarnic. Fundamental omul e zidit in aceasta lume. Ioane... Victore. Tot ce pot face e sa. Faci injectli ca sa-ti ajut( ficatul. La natiune.~i toatii omeni293 . imbolnave~ti rinichiul... pune mina pe telef'on ! Hai.mparatia cerurilor. : Numai f1iJciJnJd orice cred imi oapat adevarata libertate .. etc. de coroana mea de rahat ? VICTOR: Nu. nu fiu de aeord eu tine. : Libertatea de a nu face nimic. Crestinii sustin ca a lor este i. Hai! . : Asta (l1U stiu cine-a mai spus-o... Nimic nu se rezolva. Nu exista Iibertate fara putere. to- AUREL: u glumesc! Hai. in propria lui moarte. Budistii . Uite.i mcropeste o motivare. Dar se referea la un popor. AUREL': Ia lent . Sa nu crezi di vintur idei reactionare. mahamedanii. Hai. da-ma pe mine pe mina celor in drept. ziduri..i. Fiecare sustine ce vrea. ION: Tu din faptul di exista mai multe religii tragi conduzia ea nu exista nici una? Asta e logica de am 299 foaie de' hirtie atuner si. : Fi~are sa raspunda de faptele sale.... (l1U te uita ca. Crueinu te-aude nimeni.: Ningea teribil... ia telefonul ~i denunta-ma I N-am fost la militie. AUREL : A murit .riu rna. N-o sa rna iau nici dupa Aurel.. Nu... Si ca. Cind organismul e bolnav. CanceruL. Dar ori spun... Sil . dar 'Vreti sa recunoa~teti. 0 :r tuI se transforrna I : Orice lasltete l. Este. eel'! Cer! Fiecare. apara un mort. va amagiti ! . totul e inutiL $i noi toti sintem bolnavi de moarte.. ziduri. VICTOR: Nu. Nu. fiindca n-are nici un rost. pe care din greseala I-ai atins cu din fata a masinii. MAMA: Nu. glumesti. ori nu spun. ciitiirie. nu se poate. : Tu esti un romantic desuet.. fii uman._ti slnt frate. : Libertatea de a fi sctrbit..] (Intra in rea . Nici miiloar un Dumnezeu. nici un rind. Nu . rni se pare..

.. 0 . ' ~i soirba. sa nu-l GILDA' Nu-i vina ta. R de rusine. Ziditi ~i neputinciosi. eu autocarul... VICTOR: Urlu! ION. a . d' . Arn rnuri . 0 sa c-am mers in cosmos . VICTOR: Daca rna dar maselele.. • w v • A ••• LIVIA' Gilda... 301 . ~i in fapte. l. _ . p rasul de .-ar fi dispretul a. ><v . totul e 0 perpetua cheltuiala fara rost..). . Ai din partea mea. el nU vrea sa a~ba ~OPll.. te cheltuiesti in gal.. . $tiu.intr-o mina cu oqliruia mica): Urla. vin cam multe. ..'n sufr~gerie. N-am . daca tu nu ~tl In stare s ....:t· V'. si ? Ce s-a facut pentru ca omul sa nu mai sufere? Durerea omului ....: ce progrese ? Cuceriri in chimie. urn . t~a Dar nu strica sa vezi raga. VICTOR: Nu exista cer .. GILDA.. •• e .. aur.victor. in fizica . a fad nici macar unuL..Iasa te-nteleg .... draga. ..... Tot timpul te-au: 'durut maselele si ai urlat... ~i sa treci dincolo de ea? E nor-: .ll·agoste 0 sa-1 . Victore.inourtCat "'i . Nu exista progres . Victore. . asa. VICTOR: Ftindca totu1 se cheltuieste inutil. . AUREL (il siirutii pe Victor) : Bravo! Nu te credeam atit de de~tept. Dar de ce nu vrei sa: iritelegi durerea.. (Lui Platon.."".puteti omului sa-i scoateti nici macar 0 masea fara • durere. · AUREL : Vrei sa-1i cum par l?i motocicleta? lti cumpih~~ VICTOR: Nu pentru asta am spus ce-<am spus . cons tlID.: Victor e foarte einstit..bore si lumea . UR~:"O r e)' 0 daca n-arn uri. trasm\l. 0 ~ "... Omenirea sta pe loc. viata tatel ... Doar pietrele nu sufera .T.Da'c 0 mie ide copn m IU . 0 excursie prin O.. aici. .. paminul inverzeste inutil. Pardi r ut din tme 0 utnJura. . fae... dragii. AUREL: $i . .. fad eforturi teribile sa pari cinstit. umbra 1m. . Ca Socrate.... . • pe sarutii dtn nou m muri .... VICTOR: Dar nu vreau excursie. : Ce de.. (pieptanindu.. esti ingrozitor. ( P 'Lng '... '. GILDA: Nu vezi ce-a <l. . nu : In orioe caz... dat spectacol! : Aurele. .. b 1 si la noi in fiee·are an vm erze e. In lac sa fii cinstit cu adevarat. v voastra e 0 timpenie . : t .. mal sa suferi. 300 . a fraierit nimeni. ? CinJd 0 sa-1 rsasti.ca n sa mori intelept fli scirbit. eu nu sin cu en. tu te cheltuiesti de pomaria. nu-...beat.) _ en A 0 ~ Al'"f 1 sa vada. Te cheltuiesti inutil.l supal'a pe Aur~l. GILDA: Nu rn-a "frraierit" ntmeni. Dar . urlu. MAMA: Ce copil ai ramas. 1a Proga. Totul e rnai aparenta... L .se... '. '1 l' Casatoria nici n-ai fi femeie.. altfel n-am fi oameni. Ei. Tu ai problemele tale de ..) Eu il p1atese sa spuna ca rna uraste .N.. as vrea 5-0 filozofind.) Unde ti-e pisica.. :. Soarele 19i risipeste caldura inutil. t btrrta Ia gudi. . nu ascund ea rna dar! AUREL . v . hi vara. LIVIA: Gilda. toata energia ti-o cheltuiesti pentru aceasta stralucire . 'f AUREL: Vezi ea pe . ce-o sa spui ? AUBEL: Darv cu erne v"1: OOiUS barza l (Intra Octavia $i GILDA: 0 sa spun ca -a • Livia..e .. (~iC: t tor tn ra . s uga Ul . CIa incurce. D ..!7tetpt e9ti.capilul al cui e? GIlJDA : Al meu:. Fu ems U1.. sa .. +..

) Ei bine. 'proaste sint femeile ! yin roabe dim.. AUREL : N-i8'ffifost irivatat sa iubese. .. ... in.. . 'VOl0 sa v . Dar am '. Divorteaza.~ti.dJcal-ai uitat.. el ~ti ca si moarta ? [)alCa el. confootul. .. Gilda. .) Eu rn-am nascu ann..~ clndu-l cu ma~ina . 't O\uil?nul a V o::i C·. fika roo8. Urasti eu placere. Lasa-l Livia . siguranta.s~ ~e age 1'0 : .ca un trun'Chi retezat.. Nu-i iubiti.=u .. coeosii 8. geniul ~opilariei din el a munt.. $j la urrna urmei de unde ~tii tu ea l-am omorit intr-adevar ? ION: F'iindca esti irugrozitor de batrin. Si de un coreit n-are rost sa ne ternem .) Arnin ! (Intra in sujragene..~i IllU mai . Are 0 garantie. ee vrel... . ... ..' Cu el. . shit l-. oate face nirnic cu el.n""'nTT'l. ~uiesc. . ? S' '. si-o sa stea ei in genunc-hi ." . e~ti . . Oricum. .. GILDA: Dar el ? Vai. eu un b1lrbat. "/'. si atunci nu dii doi lei pe tine.. LIVIA: Eu iubesc. tata.'tga UREL : Dar eu rnci n-la~ ~~. Fa copii.au arnorit? Numai eu? Altii nu? Mama nu l. Ion...Y. AUREL : Ma consideri criminal f'iindca ti se pare ca nu rna Inteleg bine eu Livia. ::: :~ ~a~~rit. .. t' a sa puteti a obi~nuiti.el. dragoste.~ VIC te-al plictisit sa tot pierzi Juemd cu el ~ p Tu nu e-al tid? LIVIA: M-affi obtsnuitGILDA: De ee nu-l parase~ti ? LIVIA: M-am obi~nuit.. eu l~am'·UJ. LIVIA: Eu intotdeauna asta.?u.. ca al lui Aurel... Cas8.a omorit. Livia . via! Altfel 0 sa te stingt. nu fiti roaibele lor. nu i.) .... tata. de oariera ta inceputa eu Ehze~.. LIVIA: . e batnn. Ei cauta aventura. ' . ca sa nu mai raspunda pentru ei.' . de zile nu i-ai mal pomemt...LlV1A . . $1 mci el. Lasa-I. cu 'toate. bata ! ~. rati tadnd. totul GILDA: Cu el ? Cino te Obl9nlilel?tl e mort.. divortind? (Mama 302 n intra."""~·. . auzi ? Batrin ! (lese. nu pentru tata .~ mal al ..... tatal si l-a ..ca PIS! . .nrl n -m copn ~l LiVIA' E greu sa nU te 01 Ieynuh . c ~. n care d e anI . Dar cei care au scris iill autobiografii ca Ie-au murit tatii.· V duPa.1. Chiar si cei cu suflet corcit. Sint la~a. . $i fara copii nu l?'tii ee inseamnl:i sa fii parinte. AUREL : 0..... pentru tine. $i nemaiputmd sa fii Unar ~i sa iubesti. Pe tine el ~tie ca oricind 0 sa te gaseasca acasa.. se mlir1ta. ~.. ei sint memoria . copiii. v .o<Mi ci.. femei. ica cum Zlce mama. eu el ~I-Osa tace. GILDA': Te-n'!?eli. flo sa-l apatriH ! ~i chiar de n-O sa face. parintilor. cop .. v • • • v v v • v t copllane! ".v~:eimpii. 'nd""""nat noL. ~i de-aceea va dis pre. ura. i:·/. GILDA' Cu s:eirnaIVla. nu b" .l 'f 303 . si daca vaid ca-i iUlb~ti. ilul .. b . aproape pe nimeru .. . siut satul de tiNe filosoaife l?i de medici criminali care fae pe umani?tii. Voi Ie dati barbatilor tihna famihei.. . : N'u-1i pune vilruape seama n~as~~ .. sa nu te:·i:ri~d' . Livia. Uvia. b' TO~ : Tot Aurel 0 sa d~tige ~i-O.tl ce ace e . nu veei di Unga... IaN : Oopilul rim tine a murilt... ml:i-ns..itoria Ii da garantia de fidelitate. Doamne. Gilda.9tia slabi ~i inifumura~i.. ICU voi. fara copii viata noastra n-are nici un rost..lcina ~i fara eoroana ~i flori. Si ura e boala batrtnilor. (S. ION : Lasa-l.. Hai mai bine sa judim ~E\ptiCl. : Nu te-am I : Tata..

mu~t pentru faptele altora . ce mentor] are? A fest aid? Ei si ? El n-are de unlde sa ~tie ce s-a intimplat . sau caracter. . (Ride..) Victor nu stie.. s~ram~na c~o ~oIa . nu i-a mincat mmem .. 1'1 IJ if s.. mama? .. de ce i-o fi placut numele asta? Vietore... mama .~ OCTAVIA (Liviei) . AUREL: Nu glumesc... MAMA: Nu-l ascultan.prostie .... GILDA: Nu te iubel?te' nici ope tine. . Singura pe noi.) Vrei sa nu te ..l~al omorit.... AUREL: E gata inchisa : a distrus vieti !_C~ :aladesc~: $i-o las ~i pe sora-sa. intra in sujrageTie .vada barbatu-tau' . hai... i\UREL: Am pus 0 intJrPih:arp::~::: de Mut? Peate stta lpentru ce? VICTOR : Vorbesti prostii.. Aurel a baut ~rglumests. To~ mi-a cerut sa tac.. slnt mai mindra ~i"' am de.. Via'ta asta nu mi-a dat mmrc. "" Octavia. . P:U'VUle~te-te ~i tu.. n-am mai dansat de douazeci de ani. rrume. AUrel revine. Si-apo].." putule~te-te.. .. (IntTa Vid07·. Cum traim in casa cu un criminal ? . dupa ea.) MAMA: Aurele. Dar nu nuri:lai pe tata: tau. Ce rost mai are viata pentru 0 capra ~ tn~a ea mine? Iezli sint mari. n-ars ce povesti niTnanui.. Omul acela nu mai este. Aurele. ~: ... Ai 0 fata celebra! Unde vrei s-aJun~l ? . MAMA.viata mea a f?st 0 prostie . adica e adevarat? AUREL : Da. MAMA: Ce . a 'Dar v-am avut pe voi '~i n-am .... as Putea' barea : nu cumva el. 0. :£ ~. . Capra trebuie sa taca.. cum ziceai ? VICTOR: Unde vrei s-ajungi. Omul acela era natal tau. sa tac . -ce fiu nea1c~e . tme n~mte . vrea sa ne neci:ljeasca. sa AUREL: Nimeni nu stie ce-a patit . 0 sa AUREL : A~a cum traim ~i c-o tirfa ~i e-un bolnav.. GILDA: ° sa vorbeasca Mutu .inchizi gurile.a.. S-a dus ~i Turdor . (0 urmeaza.. . ctnd te putule~ti. un om caruia i se di'iduse libertatea.. AUREL :. Si copiii mei slnt oamem oblsnuiti.....toa a mrm... i\UREL: Dad Mutu vorbeste. AUREL : Mutu nu vorbe~te. tN-am fost nici frumoasa.. teointernez Ia nebuni.. (Livia n-o ascuua. crapi... era sa dispara. 'I'oata .. MAMA : Stiu eu.. ? Dar daca I-a omorit Mutu ? VICTOR: Cum ? ' . MAMA : Dar eu stiu. sau ~al _de ... . A UREL : N -ai vazut nimic. . . Ce prostie.. ~: Elizeu .. niciodata ea Sll!lt nefericita .. .... ai omol'it un om caruia... 0 sa taca ~l.v8lduva pe cap si. ca sa ne salveze AUREL: Cu tine e foarte simplu : daca-t] umbla gurita cum ai faima ee-o ai. Mortul 0 sa fie gasit la marginea ora~ului. nici nu rm-am petr~cut... el.) Capr: c~ ~re! iezi. 30~ . GILDA: Eu n-arn sa taco salvare. $i-acol0 ... Eu m-am putulit.. mu . tu spuneai ca nu-i placea sa epara in lu~e cu propriul sau nume. MAMA : Ce prostie . pe L~vi. MAMA : CaaJra a obosit .I~!!f !. bine . It Am fost 0 fata saralCa ~i 0 marna tsaraca .. ? GILDA: Ne ... dar pe-a lui Ion n-o s~o chlzi . Un am lertat pentru ce facuse..ais eli. Aurele. AUREL : Nimeni nu ~tie ca era sau nu .. pe Gilda n-o ia nimeni in series .. Capra' a raspuns prea. mama . de unde sa ~tie el cine l-a . c-o mama nebuna.

.... Si n-o sa tac ...sau ca un ~orOl. AUREL: poate c iar Trebuie sa-l lase acolo pe Mut. v ION: Eu tmi roen~in parer:le . . ~-a:n 01 rna~ina ne-am impaoat . t ION: T rale!1' . de miine sa rna celui care m-a Jlgmt sa inceteze mai salute.. v v · ..a sperra . ut ca g1ume9te oa . minal. h in noaptea aceas .. Si pleacii mai departe lini~tita.. .. auziti ? Eu am fost capra..n ~. mama . . hi din acest moment..ce faci toate astea? Pentru un ins care chiar de-ar trai e ca Un mort? MAMA: Era un om frurnos ~i puternie 9i viu ! AUREL : Vorbe~ti fara sa judeci. n-am murit .. AUREL: Poate l-au obligat s-o scrie . i eu a:nindria sa-i pot !pretin :pe nimem 91 .)i cind gar esti ne-a! 'flert rn Mare rna " se-napoiaza ? -.. Dar in pnvmta ta ~ pareri ingrozitoare d~spre mine. n y ~l'nX lup a +1t ~ 'M t Venisera c-o may i:1. singele tau e stricat atunci .. purtat in mine. T) ION :'Pot c tar .-o:O . 1 • tii] (n saruta pe AUTe~. asta nu.) De ce rizi ? AUREL : Pentru . (Aurel ride. MAMA: L-am iubit. trebuie sa gilllde!?ti ICe Iaci . eu mine nu te intereseaza ce-o sa fie? Ai vrea sa ingropam totul aici ~i sa uitam ? Asa face l?i pisica. pa .: d .. cit te-am dus in brate..(:~~i~~~j~ :. . Ar insemna ea viata mea a fost o· pros tie ~i ca nu m-am zbatut deloc sa va vad oameni.... . .... rrrai pot sta in picioare. ~e-am lepadat de . • apa seaea.... clnd n-'O sa se ~ ca intr-un VIS.71. sa ~titi." ' d:e~t. Am obosit. .. AUREL : ~i ce-o sa-ti foloseasca dad rna spui? MAMA: La mine nu te gindesti deloc ? Daca tac. cit te-am crescut. 'e oa ul plin . am raspuns. Dar eu n-am fost niciodata pisica.creaza pe' un santier y . GIlJDA (toarna vm 1. MAMA: Nu te obliga nirneni sa mori daca .glume stupide 1 ~ ~ riici unul dintre · AUREL: Nu-s stupide delae.ce vreti? E cineva care sa rna condamne pootru di I-am iubit .. E!lti un om eu carte.O:. N-o sa· rna las doborlta de niei 0 nenoroeire . iat Dar n-a 1 vit U90r. ce vrel sa. MAMA (calma): Prostii.erez . ta poate miine. b' e ! E~t1 mm ru i ILl . parc-ai juca baba-oarba 9i-ai fi legata 1a oehi. • · GILDA: Ce ..pasari. L-am' dus nlmlC. Si eu am ..i . . : rna denunti ? Pentru 0 gluma pro as .. . ..cu..pe noi asta a fost un ICo9mar ..) AUREL: 0 sa rna distrugi.. Isi mgroapa scirnavia in pamint. -am lamurit: Ai ms eAUREL: Da. MAMA: Elizeu a dat referinte. sau mai tirziu . adica ! Dar sint din stngele tau fiicut. VOl nu rna 1 ... .... ~i s-a int'ilmt cu u u.. v v 301 .) :306 (~:~~~b~~Z. ..tc. '9i el s-. 0 sa se lnaipOieze MtAMA: Inainte de-a :pl€\Caa sp~s ca telptte nimen~..... Nu eu raspund pentru tine.AUREL : Nu uita di din cauza lui unehiul Elizeu . . V~d ca M-ati crezut criiuoeste eu adevarat.. (Intra Ion.. ~ b I Of noaptea . Cit te-am.. v in miini bune. Asa era e . d AUREL : Foart~ :n. I pul plin de pasan... Prostii. . am raspuns.. ca esti -din singele meu. " hare)' Sa em . altadata ~i I-am spus ~a aI ~ ~p.' GILDA: Terrnina\l ell pros . Inca mai bate inima mea de capra batrtna.a~ f?l... ca sa se puna bine .. sint sofen .. .eu . . Acuma sa raspunzi tu. Si nu pot fi mindra de copiii mei murdari.. dar n-o sa uit. .. Aurele . ~· te? .pe Tudor? GILDA: Nu. destept. (Aurel ride. f..ca . Dar eu n-am omorit.

': teti toti nil}te la~l. •••• N -0 sa fiu ca 1 IU • deIVem VllOt:mna. A UREL..' .. ubesc fiindca-i .· AUREL : Laurla mea te ji'~€9te. zau. cum pare-am eu.i? >.. _ Ai des copent Arne .~ .. ... sapte piei. Vidore nue "•.•. daca ill p. daca nu va santajam nitel : pe tine.~r ibine. Eu iia:c numai ce gind€SJC. ·in felul Lui. ervezl mama...ca fericire $1 .... Thata lumea se Ibaga :i111 via-ta mea. a t umai cind dorm. ... nu ea mult de ales.. Treaz. Doar e stiut ca de n-as ii eu..~:.. ment ce chiar tu rna lauzi. .. .. ma~lna. .. Ioane. va cunosc l1istiu cum puteti fi Infrrnti .. 1 cur'ca. in circa altuia. '. vtnd im-presla ca se 1 . G'1. . ' fae acest joc stra. pretentlrle. ori e~ti sus. Gilda." ad'evaraot. Da. VICTOR: Nu lIlla ~oreaz~ .~tti. zic iubire acestei exploatan ree P . ' ea nu pirindu-ma pe .. l}i pe tine. ..:!it sp1narea m . a fost baiat de comitet : el ne teroriza cu sinceritatea. ". n-ati exista. 1-l8i omont. i: rO'C¬1n care fiecare· . dar em a fost 1a 0 adilca. ~. ul nu se rea lZeaoza d "t · [os.-!:.~ . sa perpetueze:. AUREL: Bine.. eu tim-penia ei de-a face copn...•.eze~te dragostea de adevar. '. v • ¥ 308 ....... to+i ma enerva 1 ·da.. ~l nu e . ION: Aldka ai S[)US ca tad . dar eu n-am vDie in felul meu ? . crede ca are acest drept .un om . Mama.. din mod~i doresc sa flU. .nu! om? ~i nu.•. GILDA. ION : Eu ered t0 Wll C '.. prefer ... Copm chla. a 1inut mai mult la mine . s-ar putea spune. ' i· ..•. .~t .. in felul lui. pusi cu botul pe labe..sau nu. on saltea ..·. Totl munro. .' '."ii:·'nlE'··' Vreti sa fit1 "oaroem . nu infrinti. ... . D numiti asasinat dormta ¥. . • de a supravletu1. <l~-a avea ni\i..uneori a 1 . ..'t de nimenl.. Boala tpentru tine un moft. . / . cad n-am omortt. Lasam totul in anul care-o sa se duca. dar de fapt cinstit. lucit . i .. dar ce ti-am spus eu...'~.t:l:.func. V .i. • a? .. aICa..ti-am rnai spus-o ~i altooata.. se ~e . noreaza 'ignirile voastre? Ei AUREL: Dar pe mine a 0 t tot L"""tul sa-l calc ou t' '-tl~ fl avu U'J.. Victor VTea sa fie hber.car: .: Nilci tu nu rni-ai spus rnai putine. fiindd f1tlu ca v .. af 1 an c ~ -1. nU crezi f1i doca _.. N . · . ati le'paKIatt de mine sau erati gata s-o Jia:ce-ti..:<:. al t¥u pnvesti vlltoru uraqti copiii 91 viltorul lor f11 a. VLCTOR : Da..ma las ca an .:. ~i de rniine smtem curati ~i Iumtnatt. 0 zi. mea de a. e n011IllaL rica ... .: dintr-un ba!lbat l}i 0 ·femele . Voi tOti m-ati jignit. . AUREL: Pe-ntru ca y. . . -0 sa . inversunatul. r viitorul nu rezulta eel. mama .. VICTOR: M-ai in!\Je1es g!'e9it: nu pentru tine..tioruar? De ce atlta ur.: Prea usor uiti ICemi-ai zis .. <lorinba asta stUpl .. in multe capete se tr. AUREL: Privesc..• • ¥ --ti cere sa fll to t tim..pr 1'... ION: On pentru ea . rr: ¥ i ¥ ¥' t . a • v v eu ura. ·. NUlIDai Victor..... ~i tu ma e~ .•. rezent m oarnem . Ion.·X·i·.·.! ~!::. pentru mine am foout ce-alm fiilcut. afla sirr~itul. l}ica sa te COID·patimim. V--am tnfrint necinstit. . AUREL: Poate n-ai nid call1C€1'. NICl tu.ci fiindca eu creel ci asta n--ar rezolva nimk. ¥lXres'" p€ altn. si chiar de-as omort.¥ dectt in doi: unul... nu-ti inteleg.. cu . Asa di rna bucur.9i-am zis cii ~-o sa te denunt. nu de d>ragul tau. Destui slint cei care fae fapte pe care ei i~~i nu Ie a'prOiba.. e 1'ege cite d treeutul te inaca . ~i 1a fumilie decit 1a un SUiOOeS ieiitin prin care sa ma fadi de risu1 lUlIDii. . v-em vazut! Cind imparatul e inlVins. oa sa ne insulti in numele ei. 11imai ales tu. ~i pe tine. moartea.1a sa-1 ea i:1 ". e . Ioane. .'. progres .'... bine.• · VICTOR: .•. daca eu nu va aminteam cine sinteti. t' eu mutrele voastre. Eu sint on: adev ra nell ind nu pot. ¥ 'ntotdeauna 1 r in fata se' .

. cind i-lam vazut pe eolegii ~i colegele mele plednd cu un tren Ia munto.mue '!? -. mama. am.: sa fac oriee. Cl rna batJocon . (:.. ei rnengeau la mare in vacanta.. bucuria vieti] mele.. Ca pot. p . ta ea nee ean.u:u a . .a mai nllll"o..MAMA: Lumea e enulta. Si eeum._ d nu-tl prostii.i lbata joe de . alar a fost un oa 1 bi t' leu1 . smgurul reazem ION: l-ai inselat smgura ei cr .. . .i! Nimeni.Ii . sa 11" h ti' De rna cert· eu ' . care nu-mi inspira . lasa-l in paICe . ::. . :erezini({ca scarpa din gl'oapa 'lInde S-a aruncat singura . ... '.. GluDA : Ea te . eu erarn privit· ea un dusman.toriglne '.-". ~i sa-l st8lpineSIC.: du-teAUREL: VOl.. nicl Dumnezeu nu :Illl. Am luat-o fiindca au avea s-. ar t '. ::310 'Permit sa-ti bati joe de e1.."':: .prindere.. vreau marea ! A intirziat..noi? Vrea sa ne prinda in cursa.taica. eu nu. 001 suferit. m~ina a pornit ~i nu se mai poate opri ! $i-~ dovedi ca sint un neputincios daca m-as opri. nu numal m dU-<llla Iconstructw rna f~ . De. sa '\nada ee parere a'vem despre el... deci't sa . lasa-I in palce. cind acest gind al meu e illlltPlinit. un oareoare fara drepturi. JON: Tot ee fa~i.'Sellimna nfunic pentru mine. . nevasta . altH au avut.era vazut bine..." . Ibilrtate de a fi AUR E L' Voi mi-ati l'llat tot. Eu n-am avut tata. ... • lU'tJc* '01'l'Ce . rietenii tai.1 . fara "munte". faci ea un Iprotest. indit Ia asta. tata..z1C . AUREL : Copil.tle ce g uma mai seorneste iaras]. Totul! Hai. .ajutatl.. rna . MAMA: Deci e adevarat : I-ai caleat . . t nirneni 1a origrnea mea.~..iul 1 so . eu nu. 1arai?1 meu rna ajuta~i : de gr~eS!C . Si nu ti-e.. de par~a lumea te-ar fi impied:iJcat sa ajUl1igi un om cinstit.• fer1icit pe pammt.peDSOIlra. .. .. . . de pallca 'eU -r . t~ 91 p tid da un telefon la Seeuritate.ce. 1" .... sl-acum.t' . Nu ef1ti delcit 0 'pisiica care zgirie ~i se zgirie singura.se Oicupede voroeste . gur Tot aJu 1 . o lepatdatura ..:. ' -Jter. dati buzna m VIa.. tu. . lJC' . • Y .lega de ceva pe <w. treleil1Jdpeste mice. ... erne I'j. fara "mare". S-a imbatat. m . sa rna aduoa iar sub ei. Victor cu nebilnia lui.Ja9 fi fost cinstit. rusme I-ai luat tot . OrI~e 'Pos p~''''''int . A UREL : Dar voi nu mi-ati luat rrne tot? ION: Care ~i ? . Dar eu ce vina aveam j ·Ei rnergeau eu steaguri Ia saDbatori. _ eti. Si-ntr-o vara.a. . 311 . ' 1 'tr&. vine ohiar 'eI.i las~-l. ?'t~~ln fa'ta 'proprii~ doiala capadtatea. Puteai sa ajungi unde-ai ajuns ~i ca om cinstit.. I '1.!ii piraste-ma la pal' It . 1n VIa. tot din cauza lui s-o pierd ? . xi-o : e ea nu .lupt nentru f er 1 'rea tuturor! $1 VOl al tuturor.. pentru care . de· a rna . . .. 91 luin -0 . . .de ris. 1 _ GUillA: Ioane. . AnJdu-mi la inifata oamenilor 'Pe iCare-i 'CO~uc... lOa iarba. . vine el sa-mt strice totul...u .. a treapta. sa te lauzi? de-a fi fericita. _. fariima de ..:~~~ .00 sa aiung mai sus ca ei. cind am ajuns ce-em ajuns... tea sa rna aJu sm. cu Livia. n-aveattn dreptul... ind di de dragul ' hop Rl voi ell sfatun. nu vezi ca lar vrea sa-. .:hai in sufl"age~ie .. din causa lUi n-am avut putere. lU~l~."..: . t: .<.. ~.. » litate tot crLtilC'in. .. beat MAMA : Ioane.ca tine. tX are sa fie numa1 a . ION : Oamenii spune-Ie ! au treburi ' . .Ct. am jurat sa rna razbun. caleul... A ure 1 e. . ::~. tot. t'nidu-'""a-" Sani desfi. " l' n-~'''' it'IU• RR -fl '0 mo. buna. e . . _AUREL : N-a~ fi putut.AlUREL: Msam g ru 1.. nu poti dillca toata iaI1ba. t . mai man ..dre . nu m-a~ fi insuDat cu soru-ta. in tahere.GILDA: Mama. 1 meu Totul sa lie ' .de-a nu-mi ' h' proprIa mea nt:IL. a ~eZi totul I-am cladit pe: .la. Dar acum taba e inutil.1 ._ .

pe pamint.. stinjeni. burghez. 1 total! Gol! Gol! sa n-arn nici tata: Sa flu go ~ vada cum poate . sufletul. .' ~.. mai diu decit pe Tudor . \UCU.3 . da' oe frantuz : Bag sama ca p In . .. . nu. . un petec. e sa rna mentin eu orice pret ! Am razbit singur l1inu vreau .vi l-am dat voua l Confort..ceau pe obM]l.ca pe crima . ~ t' . plati bine. n-am un ·petec de pamint al rneu. llleat eu roatotn· Nu I-am c AUREL: Ma plictH\l.l eu . ci . MAMA : Dar prostla nu . AVIA' Mai departe nu !? 1 .sau sas ce esti. 'se i~or. da si tie una. .iucise nasC pann\n ca. .. nu iert pe nimeni. . de ce dai apa a t' cu patru roate ~l ~ . AJdi. ic nlCl ' AUREL: Daea n-am nrml..1.' ' ~ini. . . >Uracu\ Dumnezeu a ..piilrnilIltul. E ti ulturnit? Nu.lON: Ii dispretuieliti lii-i vezi ea pe ni~te maliini. nimic de care sa fiu leg-at pe Iumea asta.. Caci nu rna pot..u . duronealui din cer. innebuni cineva la be~le. AUREL: Mora a a·.vitu? .AUREL: Pe niei un fel de iertare.. t' ganu1 Dar ce vrel . di e ceva mic.. clmenL fI~s~.:MAMA : A~a ne vede ~i pe noi. !il ma. lui oaia. . . Singurul meu reazem.~zU frantuzu. t"u c-am Ultat.lnse tlgade ce pUngi. I" meu are. neam\u. Totl p. I di ~? Baciule rasp1. nu am nimic. meu are mo or . . Stnt nemilos. " OCT . ou sedinte. . Mai 17vabule. . f""""eie '~i vecinul 1:" • • • t eu n-lam cuu "t de ce ? Pai. m-ar . ca nu pun' pile. ar spune ea sint prost. nici voi. ... OCTAViA: a v.. . ". rna . . nataflet. " VU:1. . .'..1 . t" -0 da.? Ar 'putea S(1 "GILDA: Platon un de-l. te-a!j.• 3. $i-i zice . s-ajung caHirit. '.1-1 ". nu mai am un timp al meu . ~.. _MAMA: Le-ai distrus mindria. . 1 sta e .. 'f . '1" REL .. un S~ a spun un 'vit .. nici prieteni. : Decit tie insuti. . \1-01.ION: Ca un veehil.. Tilffipul\ VI .. rna dezgustaji de mine.: Ii platesc bine. ' zice tiganului: Tu . cii nu iert.$i oamenii se tern. dumnealu1 nearotulu1 . da.. Z1ce a1Sa. dar de-aceea merge . . ? Mai bine sa-i moar(1 . . . .rna bambardati cu telefoane. d~ si muien oarneUl OI.aiuitat morala . $i atunci pe ce sa.: .) .. it ? Mu1tarn fain. pling ea vecm..~ neamt !ii un tigan. Zlse." .guW de nun:ne:e~r~l. . Zlce t obll Multurru . rna sprijin ca sa fiu :drept? .. aista ca veClnU dragutu di tl-Ol . . . :ION : $i n~ ti-e scinba sa te lauzi ea e~ti 0 seil'lbii? . .'"..' C ~ nu dau zice .AUREL: Nu. Dumnezeu nici'iubire. . N-am n1ci un altar diruia sa rna lnchin .am nirriic. AU.. ~ era un frantuz.:.312 . r. x nimie. ~? MuitUlmt. JON :..tntreprinderea .. N-. rna respecta : de m-ar iubi. a~a te portio _AUREL. zise \iganul. eli mereu comand. Dar care nU . ~l n .. e. Iega de tot .· . u mai plinse. tle oa1e ~ 1 m .bine ~i sint Iaudat. noi sa. irnic ca 1-01 "t... _AUREL: Temindu-se.pentru mine nu rnai exista nimic sttnt. $i productia creste .lor mei ochi.~.. !il f~an.1 .. ' Nu e el de Vlna. . lION : Pe nimie. .AUREL : De i-a~ bate pe umar ~inu i-a~. . ION... Eu IIlU pot avea un camin el meu . rna striviti ca pe 0 musca. n-am atitea inimi. ~ 1 ~oarecl? urn sa . " da ~i tie au ornoou.vt'URIA .. Nu-i . MultUffilt. I meu are 0 oaie nul. eu n-am. barag a ma . $i care-i . N u-i m '.. . ciea . " ea nu dau nimanui ajutor. zice . ~ina... arOR : Tiganul e nemaipomerut... . fericire. ~ Dumnezeu! Lumea . U-l" . am auzit.' cu lapte.~. vede $i-l intreaba vine dra. . a ~l y '. nu te iubesc. N" bai zice Dumnezeu . . de tot colectivul. ' .t se opri din p ms.~ rna frantuzule. Zlse .

GILDA: Nu I-a omorit.tie ce vrea.. _ ete. 'viata . V V' •• ' ". Uita-te 'in oglinda 1 Cine se teme de tine? Vai. ca . Si nu u sotiei sa EL : Nu pot SV f . REL : Si inainte d "Ot ca-n dlstrugi tatal e-a vem din ul .. e ne te urnilesti ! Cad . S-a 'dUGla spital ~i docto: :' rul i-a spus : Ar trebui sa te mai spell din dnd ' ':: in cind. 1 m carnea ta ~i in SOlID. VETVRIA: A ! Mi-am amintit.. MAMA: Chiar prost nu te cre-de-am. 1a margine a ora9u1ui 9i I-a Uisat in zapadlL .' 1 a.. nu trebuia atita teorie ca sa ne arati c-ai fost 1a9 ~i I-ai calcat pe Tudor .: Ce? OCTAVIA: Am uitat. u pentru asta te amont. ?' ivortezi de sora n-o umili in f t mea.. nul tau. ci a alcl nu te consideri responsabil.:::~:r{~:~' ~~:!!~ !n!~~~:~t~ -'-.G d.. :. cind apa. d .. VETURIA : Dar !?tiu ce mi-am amintit. • " decit 0 sora N' ' ' . vas a ta. ca s-o distrug.. ca sa ci!?tige tirnP. . AUREL: Ce? . Slujind-o. T ' e moarte e plicti 1 cimi ir. ! ~.. Aurele..mcl ratii.. $i va315 V • V ca 314 ...inaria asta care :. . a 1 singelui din om A Y 1 meschin V'rata t e acest drum .. iponsabil. Acuma. pe care-l due' . din singele nasc~ doar din acelasi .. caci 0 eunosc. e repeti. VETURIA : De domnlU IDralglo~. chi'ar de nU murise calcat . ::. ginde:. ~i Drago!? : Ma spal in fiecare zi. . torul: Atunei trebuie sa mai schimbi din cind in ' ' .) V ..' ea n-o y. Divorteaza dar a .ti asa. Sl doc. 01 ne-am t singe. A A ' ' ~l cmd smtem sus :. s-a acut.vreau sa spun. VETURIA . :. $i toata lum V s arci m-ai facut criea a vazut c-ai . de doua ori ucin-al COpll apoi ti .. bietul de tine. m om din tata t f' acest drum de ace ' a in iu. n-a sees 0 yorba CIAt1 ai mintit ! $1 nimeni . a mintit di nu I-a caleat.... adios! (Mama 7·evine. A ' . ' " . Q. dragul meu. De S-a' ajuns "... gas : 0 data ca .( UZl cum vor treci noaptea in pat 1 .. mci pro. eu . Nu . afla cum a spus.. . sa se nasca. altcmeva..1 o sotie e mai mult . . .1. AVIA: Mi-am amintit... '.1 viseaza pe P l' ' ION: Vrei sa d" e e .i l-oa dUS. e conslden res• y re ma fiicut d . AU minal. ' ' .. 1-ai pentru de acea stV " u e mVilluiesc a mo~rte nut . fata de ei Atunci as ra.cm simt ca-si plictisesc . . dar 0 slujese cu ura. ' e tme ' crezi c a ta fV' sau de a tora. rmne P sora mea este ne t . VOl. I V • • OCTAVIA: Ce? AUREL: Ai uitat 1 poftim de cine trebuie eu sa rna shut responsabil.. ' lCI parlnti! " f .' . sa fie totu1 prea tirziu ... .... nu de batrtn t B~ mer nu existli. mama .e a stat ak' mat.em ? Pe umerii lor ne ridicam .. ca Tudor sa moara sigur. atrtnete si ne plictisim A.. ' : ' " ' . 8i _ nu d'm vma . Asta e treab a JUS ' t'ltiei EtA aeuz. e!?ti tare naiv. Crezi c-a!':a t b . .rl tu nu vrei sa . Ii porti si-i a .' ILDA : Tu de-asta n-ai co ii iubesti pe nimenl ni .11 uCem la . ca m-al calomION: Nu ma-ntelegi N 1. $i sa faca inutila orice cercetare. ingheyat. " "."" . .. si nici pe rni '" ti aCl ruel pe . t . ea esti . Puteti crea 0 lu~osltruolI~preunat puteti da creezi nimic Aici esti e : . V A • V o distrug eel mai bme. ehamitea noastra . reincep' T .P ~ ?a sa traleljb vesnic... ~i cind a vazut di eu nU vreau sa tac.. '.... 1 mor ei Ad' odraslele mor de sT . ~i tu curmi ..: ucigas...a noastra C umilesti. dar daca. Moartea lor lsea a no t 1 . Priviti-o pe . !ltiu ce ." a ac COPll cu 0 cretinu se nasca ei AUR rna-sa e dilie '1' V ' ma . V V V •• • .. AUREL: poftim ! Udisc ma:. MAMA: L-a calcat fara mila.. priii tai copii .

Gi1d~. Ceea .. sa fIe fIX. :ratal este. .ptea aeeasta. x tioe. . pe cine am iubit . .. . 1 osiJbil. y de orice.. ..n. mtelege crrma. l(1.. am visat ~i dovlOOK! copt. e mort. Cad nu mtelegl. I ON' Ai omorit mal mu t 'este parte din . esti un + lege-o! Dar tu n-. OCTAVIA : Dar sufletul po~. d menta. . .. maninci pre-a mult.. a1 .. Nu exista . de oriice control.. 317 . I-am visat Iji pe TUdor..n. 'I'e-ai ru ~~ " diferent. sceosc) . i deoartat de e . f' ins fih'a scrupu . VETURItA : ~-i la petre:ceri... u$a.. . .mun soop te rupl Ie Sl ca sa1 a mgi .. Liniljtea ! Tacerea noastra . 'U . I-a] ICMeat.. .ca ta proprietate de fericire. Nu.eu a..ljperei bolunzele .' teO -a~ ierta.. Doamne. mi. Nu ~a tern c aseunde fa1a de mme sa spun ce stiu. De un. . sa te duel? MAMA..intelege ee.1 n .· Mama se imbraca.. AUREL (pieptanindit. facurt sau ICeu-a alCu A-I sa nu se ul ~ ramma pe oc. • . mol't . '!CIa 00: ' 0 • A AUREL: Cu ee drept nIa condamni? (LUi Ion.. ~ . frina ..t tuI a fost un VI . _ A • Nu doar pentru e. Dar ee pot eu sa fac ? Cel mult pot scriu 0 piesa despre noo. pisica ! .. d . 9i nici n-o sa ma due la miIitie Inutil : nfunic nu se rezolva..) ICestiu. id t 0 negliJenta.ce este wbsur . ~ . 's'" AJCumae spre ..... toa l e t~ (Deschide a. tIn moartea asta te-as t Dar ~l pen ru un necunoscut. ? . . ' (Int7·(i Veturia. Li~ia. · GILD sa rna In ..tanta piesa . GILDA • POiatee sufletullui Elizeu. IChiardaca Tudor e mort.. de nimic aici.) Elizeu nu e aIel. . ca de un . lovit eu ma~ina. d ueis . e sa la .Tu I-ai .ca tot schimbe. mal 1'aU oa strain. cin omul i~l .pun parerea . : Lasa-miL.: . 0 ii vreo deirotnme . Iii mci . · <:!' .nu .. iN u.a Oostaiohe de oioo ne-am ounoscut. • d urdaria . dec-al l11~e .. pe e1 I-am visat. ~i Dunare tu1bure. un acci end '" . . ierta. eu nu shit pisi-ca..) Spune! Cine te obliga? 316 ·ca'~iviitorul exista. n omorit-o eu .. a ~l .l3cavrei.rn . tl-ai ornorit tatal. rON : Vin Iji eu OU dUllilneata .. OCTAVIA: Parca nUmai eu am baut? Toti ati baut! Eu . 11 auei ? VICTOR: Da. Nici n-a exista . sa-l iert . tu 0 llllla9ina.-. ~ . .eu . ti Se incarlCa stoanacu Iji ti se intuneca mi I1tea.. ~) C' e acolo ? .. f" d nu-si ascun ern .. GILDA: Victore. t ~ traga apa . UREL (rasto(Lrna.) OCTAVIA: Am tras un pui de somn sl-am visat e-arn mincat ci1.. (Nu cade ntml. sau . a'iQ-mi spune..e mort ? AUREL : Da.. .fiindca ~l ~e nu }\ ci~e nu . r t e un cflminalumea ... MAMA : Pe cine am crescur.. .pa. . bei prea mult. ea a1' . OCTAVIA: Poate necuratu.n u mal SIn '.y pien • ba de un accident e ' D 1 tine nu-i von t t ment ! ar a. (lui AUl'el) : E adevarat.. AUREL: Dar daca 0 ~ ult? (Se att4e apa dimineata . vinuitl e-am omorrt ~l PISl .c. 9i pe Elizeu. nimic nu se rezollva.... 1 D . Poftim !.... . lovindu-l cu m~~lil1a. Dac-ati baut prea m . . . dar nu p? " t eu sint 0 pisica !. Si sa uit.. ult decit un om. VICTOR._se): ~ ~ -0 sa ot fi obligat de c~n~va : Nimeni. . ne nn-1a. -ai omorit un om. VTea sa dansez cu pisi-ca! Ea e singura treaza dintre voi ! (Ia saco9a in brate.zind faptu] implinit. toaZeta. . decit ~--mi S. Aurele. totul se:. srnt institutie juridl1ca. ~ ~. Octavia.. .a 1-ai UlCis... reze~orul . · . t ! 0 pisica. Un mo.. 1.) GILDA: Mica ta fericire.la . Dar mal mult nu pot sa fac..:1l1 81 mi l' fugit de el.. un moment de de. delji . • 1 d "t un am 1 .. e-a! 1 t . . _ ti t·. ·GILDA.. materia se eonserva 9i adevarul intotdeauna vine mai tirziu.". • ~ Nu e nici 0 PISIC .p ... n-are nici 0 impor...A t :se A . a Nu se ascun. ..· Dar . . . me 1 'C~ .al . Ijl eeas eu cue! AUREL (Mamei): Unde vrei. d..

ION: Chiar de-ar fi asa..) Alo.... PLATON : Da.. 'e ic« un pa_ 11 At' face he pacer .. . . aid .. . AUREL: S-au mal pilit oamenii. ~i treaza. Uita-te in buletin ~i mtreab-o I~i pe mama.. n-o sa scapi: mortii revin mereu... a~ a 1. tu nu vorbe:rtI. b ste incet... OCTAVIA: Unde esti.. am mai donmit. ? JON: De ce-o ~lantaJezl . .. e foarte.. Elizeu nu exista l OOTAVIA : 0 fi facut picioara . v Luati-i.. venit. Ca totul fie . grija. GILDA: Ci.c. in VIS.. A sa OCTAVIA: Eu rna :Dale p~ima b~~a-f~:l"~:~'a deodata . daea s-a sinucis ca un nebun .t.. atunci ai aparut tu .. €a ta a noastra . S1.. N-o sa ne rnai intrebe nirneni.. Livio.. odata.' omule! N-a fost nimeni aici. .~ 'mic Nu trebuie. inaill1te de razboi. _ ui di s-a intimplat: ceVa : AUREL : Ce-ai sa fl~:l. nebunie. l11 • ..) Ei.. tot avea simptome de nebun.. . . aid avem 0 droaie de nebum .. ' 318 .. f~arte c~ar~~ea e nebuna... l-am visat si pe Elizeu .. ~i daca ne-am face ca nu-l . _ de-a aseunselea? 00rAVLA : Vreti sa ne jueam . e .. vor e. De ce ti-e fnca nu scapi. dovleac copt ~i ceas eu cue.t am fost noi dincolo.. beti.. daca. 1-0 fi luat Platorr-s] 1-0 1'i dus la morga. AURJEL: Daca SpUl.. . Cred ca acurna viseaza ~i el ceasul eu cue. '_ mor ~l eu ? MAMA: Ti-a'l' eonvem sa ~'f' plin de morminte. ~tiu de ee te-a pupat cind a plecat : e tatal tau! Cind socru-meu Costaiche era plecat la puscarie. PLATON : Vise. V nici- MAMA: Da.) De ce vrei tu sa pled? ION: De ce vrei tu sa scapi. Platon unde e ? o... pe toti. cum te-at SI . Poa . treze.AUREL : Vedett. lji-acurna top sint eu mintea tu1bure. AUREL: Dar treze. Chimita . (Se VETURIA : Si eu tot prrma. merge a rta / Gat1da ?! Aveti . nici EHzeu:. ce-ai visat ? PLATON' : Multe. AUREL :'NU-l m~ .. VETURIA : Aici.. toata 1. 319 . . MAMA : Nu se poate ascunne m .poteza destul de hazoasa !.. D a. un tOOere. AUItEL: Marna.) Sa ne dregem ! MAMA : De~acuma ~tiu ce-am sa fac .OTAVLA : Sforaie dineolo. AUREL : N-a fost mrmc .. nici el. GILDA: Tu esti singurul nebun d~-alCll~. {!U tot trecutu] ler..? GILDA: Tu nu bei : v =: .. a fast un vis! (Lui Ion... inucide Ne pierzi .. Privests. tu nu traiesti GILDA: Tu nu bei.te-te. E 0 :i... LIVIA (surizznd): M-am ~bi~~U. AUREL: Chiar de-i asa. (Intra Platon. un cosmar. OOrA VIA: Dunare n-ai vis at ? PLArrON : Am visat Dunike mare. i Nebunia .? 0 sa s~ ttmplat ? S-a mtimplatcare de fapt ruci nu s-a In hi . ~i ehiar de n-ar fi. ca si "t . lasa prostiile! Hei..eunoa~tam ar insemne ea nu vrem sa ne ounoa~tem nici pe noi.. AUiREL (rtzind): Stiu Q€ oe-l aped. doar in me lIpUlr ' .... ~i ei traiesc. asta nu-rni schimba parerea despre tine . U~ LIVIA: Poftim paharele. . LIVIA: Eu nu beau mciodata.c. ie de ascuTIS.te-te! Ioane. In casa asta sa Ie tCimitir... a ' !eaga la vis urit.1 Z· telefon face un numar har plin in mma..i. ada paharele lji vinuI! (Livia aduce paharele # Aurel le umpZecu vin.

) Poftim! A sosit ~i M09 Gerila l Sa bern.AUREL : La multi ani! PLATON: Sa bem:tot paharel.) A9a.' . dar sa ~titi ca asta a fost numai proba. 5 pADURE CU PUPEZE. 37 PITICUL DIN GRADINA DE VARA. 137 PI SICA IN NOAPTEA ANULUI NOU. TUDOR: Buna seara . adevarul de-abia de-acum 0 sa· se arate.) VETiURIA : Unde esti. tn BALADA PIDNTRU NOUA CERBI. .. Chimita? OCTA. Stupoare.parcasprijinidu-se unul de altul. Soneria continua. Tudor. numai viitorul e fix ! (Bea alt ponar.l bea.VIA : Aiei... aici. 219 . Mutul 'merge oiiiiuri de et. (Suna soneria.. urmat de Mutu. did lntotdeauna trecutul e schirnbator..) OCTA VIA : Vezi sa nu te faci fix turta! (Pe u~a intra.