Aရပ္သုံးစကားမ်ား Aေၾကာင္း

Aဂၤလိပ္Aရပ္သုံးစကားေတြဟာ ေန႕စU္ေျပာစကားေတြေျပာတဲ့Aခါ
Aလြန္Aသုံး၀င္လွ ပါတယ္။ Aလြတ္က်က္မွတ္ထားၿပီး သင့္ေတာ္တ့ဲ
Aခ်ိန္Aခါမွာေျပာႏုိင္ပါတယ္။

၁။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မသိေစလုိတ့သ
ဲ ေဘာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္တ့သ
ဲ ေဘာမ်ိဳးေတြနဲ႕
ေျပာခ်င္တ့A
ဲ ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ႐ွဴး …… တုိးတုိး။
Hush – hush!

၂။ ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ (သို႕) တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ေကာင္Aား
ထြက္သြားေAာင္ ႏွင္ထုတ္သည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ႐ွဴး ႐ွဴး …. ထြက္သာြ း။
Shoo!
၃။ ကိစၥတစ္ခုခုကုိ မပတ္သက္၊ မစြက္ဖက္ေစလုိ၍ ကင္းကင္း႐ွင္း႐ွင္းေနၾကရန္
ေျပာဆုိပုံမွာ ေ႐ွာင္ေစ ႐ွားေစ။
Keep away!
၄။ မလုပ္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္သင့္သည္မ်ားကုိယွU္တဲြ၍ ေျပာဆုိလုိက္ပုံမွာ ေ႐ွာင္ရန္ ၊ ေဆာင္ရန္ေတြ။
Do’s and don’ts

၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က လုပ္ရပ္တစ္ခု၊ စကားတစ္ခန
ြ ္းကုိ ထပ္ျပန္ေက်ာ့လာ
ျပန္သျဖင့္ လက္မခံသည့္သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ -

လာျပန္ၿပီ၊ ေတာ္ပါေတာ့၊
Not again!
၆။ တစ္UီးUီးAား တစ္ခုခုလုပ္ေစလုိသျဖင့္
တုိက္တုိက္တန
ြ ္းတြန္းAားေပးႏႈိးေဆာ္ေျပာဆုိပုံမွာ
လာေလကြာ၊ လုပ္လုိက္ဟ။
Come on!
၇။ Aမ်ားသူငါႏွင့္မတူပဲ ေျပာဆုိရခက္လွၿပီး၊ ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ လုပ္တတ္သူAား
ေခၚေ၀ၚပုံမွာ
လူ႕ဂြစာ။
He’s a pill!
၈။ တစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိAား စကားသံက်ယ္ေလာင္စာြ ျဖင့္
ေျပာဆုိေနသည့္Aခါ သူတစ္ပါးမၾကားေစလုိသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ လူေတြၾကားကုန္မယ္။
Wall have ears!
၉။ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာၿပီး လူမဆန္သည့္
လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္Aားေခၚေ၀ၚပုံမွာ လူမဆန္တ့ေ
ဲ ကာင္။
you brute!
၁၀။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ Aဆင္ျခင္မ့ဲ မုိက္မဲ ဆုိးသြမ္းေနသူ တစ္UီးUီးAား
ေခၚေ၀ၚပုံမွာလူရမ္းကား။
Hooligan!

၁၁။ မုသာ၀ါဒမ်ား တြင္တြင္ေျပာဆုိၿပီး လိမ္ညာတတ္သူတစ္UီးAား ယုိးစြပ္ေျပာဆုိပုံမွာ
လူလိမ္လူညာ။
Liar!
၁၂။ မည္သည့္AေျခAေနကိစၥမ်ားတြင္ မဆုိေAာင္ျမင္မႈရ႐ွိႏုိင္ရန္မွာ လူသာAဓိက
Aရင္းခံျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိၿပီး ေျပာဆုိပုံမွာ လူသာပဓာနပါ။
Man matters most!

၁၃။ သူတစ္ပါးေျပာဆုိသာြ းခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ခုခုသည္ မိမိAဖုိ႕ မေသခ်ာ
မေရရာျဖစ္ ေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ …. လုိ႕ေျပာၾကတာပဲ။
so they say …
၁၄။ Aလုပ္တစ္ခုကုိ ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိAပ္မည္ထင္သည့္
ပစၥည္းတစ္ခုခုAား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ လုိရမယ္ရေပါ့။
just in case!
၁၅။ ေျပာစရာ႐ွိသည့္ကုိ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္မေနဘဲ တုိက္႐ုိက္တ့တ
ဲ ုိး လုိရင္း
ေရာက္ေAာင္ေျပာၾကားရန္ တုိက္တန
ြ ္းပုံမွာ လုိရင္းကုိေျပာစမ္းပါ။
Come to the point!
ေခတ္သစ္Aဂၤလိပ္စာ (Modern English) မွာ
Aလ်U္းသင့္သလုိေပၚေပါက္လာတတ္တ့ဲ ဗန္းစကား (Slang) ေတြနဲ႕မတူဘဲ
Aၿမဲတမ္းလုိလုိ Aသုံးျပဳလုိ႔ရတဲ့ Aရပ္သုံးစကား (Colloquialism)

ေတြကုိဆက္လက္ေလ့လာရေAာင္ ၁။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ခြဲခာြ ၾကေတာ့မယ္ဆုိရင္ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုပုံမွာ
သြားေတာ့မယ္ေနာ္။
Farewell!
၂။ စကားလုံးလက္ ဆုံက်ၾကေနတဲ့ Aုပ္စုထဲကေန ခြဲခာြ ၿပီး ျပန္ရမယ့္Aခါ မျပန္ခ်င့္
ျပန္ခ်င္ျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ သြားေတာ့မယ္၊ သြားမယ္
းမယ္ေနာ္၊ သြားၿပီ။
Going… going … gone!
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္နဲ႕စကားေျပာဆုိေနရာမွာ မိမိတြင္ မျဖစ္မေန
သြားရေတာ့မယ္ကိစၥ AေျခAေနမ်ိဳးေရာက္သည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ သြားရUီးမယ္။
I’ve got to go
၄။ တစ္UီးUီးရဲ႕ စကားမ်ားကုိ မယုံၾကည္ မေက်မနပ္ေၾကာင္းေျပာဆုိမိ၍ ထုိသူက
မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ျပသလာသည့္Aခါ တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ သြားေသလုိက္ပါလား။
Go To Hell!
၅။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိၾကၿပီးေနာက္၊ ခြဲခြာခါနီးႏႈတ္ဆက္ေျပာ
ဆုိပုံမွာ သြားUီးမယ္။
Goodbye! So long!
၁။ Aံ့ၾသစိတ္ပ်က္သာြ းမႈကုိ ျပသည့္ Aာလုပ္ေျပာဆုိပုံမွာ ဟာကြာ။ ေဟာေတာ့။

Well, I never (did)!
၂။ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူတစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား တက္ႂကြစာြ လွမ္း၍
ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆုိပုံမွာ ေဟ့ - ဒီမွာ။
Hi, there!
၃။ လူတစ္UီးUီးAား မိမိက စကားေျပာဆုိေနစU္ ထုိသူAာ႐ုံစုိက္လာေစရန္
လွမ္း၍ေျပာဆုိ ပုံမွာ ေဟ့ - လူ။
I say!
say!
၄။ Aုပ္စုတစ္ခုတြင္ Aားလုံးသေဘာတူေထာက္ခံမႈကုိ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ျပသည့္
Aေနျဖင့္ တစ္UီးUီးက “ေဟးလားေမာင္တုိ႕” ဟု ေခၚလုိက္လွ်င္ က်န္သူမ်ားက “၀ါး”
ဟု ၿပိဳင္တူညာသံေပး ေျပာဆုိပုံမွာ ေဟးလား ေမာင္တုိ႕ ………. ၀ါး။
Hip, hip ……. Hooray!
၅။ နားမလည္ ပါးမလည္ AသိUာဏ္နည္းပါးထုံထုိင္းAနသူတစ္UီးAား
ႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိပုံမွာ ဟဲ့ ငတုံး။
you idiot!
၆။ ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားတစ္Uီးက သူ၏ျမင္းကုိေမာင္းႏွင္းေနစU္ လႈ႕ံေဆာ္ေငါက္ငမ္း
ေျပာဆုိပုံမွာ ဟဲ့ ျမင္း။
Giddy up!

၇။ ပစၥည္းတစ္ခုခု၏ Aမည္ကုိ စU္းစား၍ မေပၚဘဲျဖစ္ေနသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ဟုိဒင္း ဟုိဟာေလ။
Whatchamacallit!
၈။ လူAုပ္စုထတ
ဲ ြင္ ႐ွိေနစU္ေဘးမွ လူAားဖယ္႐ွားေပးေစလုိသျဖင့္
ႏႈိးေဆာ္ေျပာဆုိပုံမွာ ဟုိဘက္ကုိ တုိးစမ္း။
Move over!
၉။ ရင္းႏွီးသူ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးAား စတင္ေတြ႕ဆုံသည့္Aခါ ႏႈတ္ဆက္
ေျပာဆုိပုံမွာ ဟုိင္း။
Hi!
၁။ ျဖစ္ရပ္AေျခAေနတစ္ခုခု မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ မိမိေျပာဆုိသည့္စကား မွန္ကန္ေၾကာင္း
Aာမခံ၍ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါဇက္ျဖတ္ခံမယ္။
I will eat my hat!
၂။ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ ျပႆနာAက်ပ္Aတည္းတစ္ခုAား ဆက္လက္ၿပီး
ေျဖ႐ွင္းမေနေတာ့ပဲ ေက်ေAးAဆုံးသတ္လုိ၍ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါေတာ့ျပည့္ဖုံးကားခ်လိုက္ၿပီ။
I’m done!
၃။ မိမိ၏ တစ္ေန႕တာတြင္Aခ်ိန္ျပည့္Aလုပ္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ေျပာဆုိသည့္
စကားမွာ ငါတစ္ေနကုန္ မAားဘူး။
I don’t have all day!

၄။ ဆုိင္တစ္ခုခုတြင္စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္၊ ကုန္က်စရိတ္ကုိ မိမိတာ၀န္ယူေၾကာင္း
ေျပာဆုိသည့္Aခါမွာ ငါ ဒကာခံမယ္။
I’ll treat you!
၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ ေျပာဆုိသမွ်ကုိAာ႐ုံစုိက္၍ နားေထာင္ေနေၾကာင္း
ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ ငါ နားေထာင္ေနပါတယ္။
I’m all ears!
၆။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား မိမိက ေျပာဆုိသည္မ်ားကုိ
လက္ခံယုံၾကည္ရန္ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါ ေျပာတာယုံၾကည္စမ္းပါ။
Take my word!
၇။ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥတစ္ခုခုကုိ မိမိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ ငါ လုပ္လုိက္ပါ့မယ္။
Leave it to me!
၈။ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က ေျပာဆုိလုိသည့္ စကားကုိ မ႐ွင္းမလင္း
သေဘာမေပါက္သည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါ သေဘာမေပါက္ဘူး။
I can’t
can’t get it!
၉။ လူတစ္ခ်ိဳ႕သည္ စကားမ်ားကုိ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းေျပာဆုိမႈမျပဳဘဲ Aလြန္Aမင္း
ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။ ထုိAခါမ်ိဳးတြင္ တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ -

စကားကုန္မေျပာနဲ႕ေလ။
Never saysay-ever again!
၁၀။ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမကြျဲ ပားၾကပါ။
Aခ်ိဳ႕ကမႈစည္းကမ္းကလနား သတ္မွတ္ထားတတ္ၾက၏။ ထုိသုိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ
တိတိက်က်နယ္စည္းသတ္မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည့္ သေဘာမ်ိဳးကုိ
ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ စီးပြားေရးက စီးပြားေရးပဲ။
Business is business!
၁၁။ လူကသာ ပိန္ေသးပိညွက္ေနၿပီး၊ စားတာက်ေတာ့
တ၀တၿပဲစားေသာက္တတ္ၾကသည့္
လူေတြကုိ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆုိသည့္Aခါ စူဇကာလုိ စားတယ္။
Eat like a horse!
၁၂။ ျပႆနာAခက္Aခဲ Aရပ္ရပ္ကုိ ေAးAတူ ပူAမွ် စံစား ခံစားၾကရမည့္
သေဘာမ်ိဳးေျပာဆုိသည့္စကားမွာ စံလည္Aတူ၊ ခံလည္းAတူေပါ့။
One for all and all for one!
၁၃။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ မိမိAား ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းပါUီးဟု
ရည္႐ြယ္ၿပီးေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ေစာင့္ပါUီး။
Wait!
၁၄။ ကိစၥတစ္ခုခုကုိ ေဆာင္႐က
ြ ္ရာတြင္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ စU္းစားေတြးေတာ
လုပ္ကုိင္ရန္သတိေပးတုိက္တန
ြ ္းေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ -

စU္းစU္းစားစား လုပ္ပါUီး။
Use your noodle!
၁၅။ ျပႆနာတစ္ခုခု (သို႕မဟုတ္) ပေဟဠိပုစာၦတစ္ခုခုကုိ မိမိက သိ႐ွိနားလည္
Aေျဖရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိတ္ကူးရၿပီေဟ့။ Aေျဖရၿပီ။
I’ve got it!
၁။ လူတစ္ေယာက္သည္ ဖခင္၏ Aက်င့္စ႐ုိက္၊AျပဳAမူလကၡဏာမ်ားႏွင့္
ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေနလွ်င္ေျပာဆုိပုံမွာ ဘမ်ိဳး ဘုိးတူ။
like father,
father, Like Son!
၂။ ဘ၀တြင္ ျပႆနာမ်ားစြာ၊ ဒုကၡမ်ားစြာ၊ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳ
ေတြ႕ရသျဖင့္ ခံစားေျပာဆုိပုံမွာ ဘ၀ဟာ စိတ္ကုန္စရာပဲ။
Life Stinks!
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား မည္သည့္Aေၾကာင္းကိစၥAေရးAခင္း႐ွိသလဲဟု
ေမးျမန္းပုံမွာ ဘာကိစၥ႐ွိလဲ။
what’s the matter?
matter?
၄။Aေရးမပါဘဲပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းသည့္Aတြက္ေျပာဆုိရမည့္စကားတခ်ိဳ႕ကုိ
Aေသးစိတ္AတိAက် ေျပာဆုိျခင္းမျပဳဘဲ ၀ုိးတ၀ါးေျပာဆုိလုိက္ပုံမွာ ဘာညာ ဘာညာ ….
Blah, blah, blah…..
၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ေငးငုိင္ၿပီးေတြးေနေငးေနစU္းစားေနသလုိ ႐ွိေနစU္

ေမးျမန္းလုိက္ပုံမွာ ဘာေတြ ေတြးေနတာလဲ။
A penny for your thoughts!
၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္Aား သတင္းထူးသတင္းUီး ႐ွိ ၊မ႐ွိေမးျမန္းပုံမွာ ဘာထူးလဲ။
How’s trick?
၇။ Aျဖစ္Aပ်က္Aေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခုဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ သိလုိသျဖင့္
ေမးျမန္းပုံမွာ ဘာျဖစ္တာလဲ။
what’s up?
၈။ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာသည္ ကူညီေျဖ႐ွင္းရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး။
it can’t ne helped.
၉။ လူတခ်ိဳ႕သည္ မိမိေျပာဆိုသည့္ စကားျပဳမႈသည့္လုပ္ရပ္တုိ႕ မွန္ကန္ေၾကာင္း
သက္ေသျပဳသည့္Aေနျဖင့္ က်ိန္တြယ္ေျပာဆုိပုံမွာ ဘုရားစူး မုိးႀကိဳပစ္။
Cross my heart
heart
AခုလုိAားေပးၾကလုိ႕ေက်းဇူးAမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကုိညီခေ၀ေရ e-book
ေတာ့မ႐ွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ပုိးေကာင္ေလးAတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားၿပီးေတာ့
e-book ေလးတစ္ခုျဖစ္ေAာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒီေန႕ေတာ့ဒီေလာက္နဲ႕ပဲေက်နပ္ေပးပါAုံး။ ေနာက္ထပ္Aမ်ားႀကီးကုိ
Aျမန္ဆုံးနဲ႕တင္ေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

၁။ မိမိဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ Aခက္Aခဲျပႆနာဒုကၡမ်ား႐ွိေသာAခါ
ဘုရားသခင္Aား တုိင္တည္တမ္းတပုံမွာ ဘုရားသခင္ ေစာင္မပါ။
Please God!
၂။ မိမိ၏ သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ေ႐ွ႕က လူAုပ္ႀကီးပိတ္ဆုိ႕ေနသျဖင့္
Aနည္းငယ္ဖယ္ ႐ွားေပးၾကရန္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေဘးကုိ …… ေဘးကုိ။
Make way, Please!
၃။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား Aလြန္ခင္ခင္မင္မင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး
ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚ ေျပာဆုိပုံမွာ ဘဲေလးေရ။ ေကာင္ေလးေရ။
Duck!
၄။ မိမိတြင္ သုံးစြစ
ဲ ရာ ေငြေၾကးျပတ္လပ္ေနသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ဘုိင္က်ေနတယ္။
I’m broke.
၅။ AငွားယာU္ေမာင္းသူက ခရီးသည္Aားလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးAား
လည္းေကာင္း မည္သည့္ေနရာဌာနသို႕ ပုိ႕ေဆာင္ေပးရမည္ကုိ ေမးျမန္းပုံမွာ ဘယ္ကုိ ပုိ႕ေပးရမလဲ။ ဘယ္သာြ းမလုိ႕တုန္း။
Where to?
၆။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းသည့္စိတ္တစ္လွည့္၊ မေကာင္းသည့္စိတ္တစ္လွည့္၊
စိတ္ႏွစ္ခြဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ေနထုိင္ေျပာဆုိတတ္လွ်င္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး ေကာင္။
Jekyll and Hyde!

၇။ တစ္Uီးနဲ႕တစ္Uီး မည္သည့္Aခါမဆုိခြဲခာြ သည့္Aခါ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆုိသည့္
စကားမွာ တာ့ တာ။
TaTa-ta!
ta!
၈။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ထိခုိက္နစ္နာစရာ ကိစၥတစ္ခုခုAတြက္
သက္သာရာရ႐ွိသာြ းသျဖင့္ ေျပာဆုိသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
Thank God!
၉။ ၀ုိင္းဖြဲ႕၍ စကားေျပာဆုိေနၾကစU္ လူႏွစ္ေယာက္စကားခ်င္းဆုံသာြ းသည့္Aခါ
ေျပာဆုိၾကပုံမွာ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ေနာ္။
Tough wood!
၁၀။ လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဆင့္ၿပီးမွသာ တစ္ဆင့္ကို
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာကုိျပသလုိသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေပါ့။
Step by Step!
၁။ တစ္UီးUီးAား မိမိကုိ ကူညီရန္ျဖစ္ေစ၊ ဂ႐ုစုိက္ေစရန္ျဖစ္ေစ။ ေႏွာင့္ယွက္မိသျဖင့္
ေျပာဆုိပုံမွာတဆိတ္ေလာက္ (ခြင့္ျပဳပါ။)
ပဳပါ။)
Excuse me!
၂။ တစ္ေယာက္ေယာက္Aား မိမိAတြက္ AကူAညီ လုိAပ္ေနသည့္Aခါ ေတာင္းဆုိ
ေျပာၾကားသည့္ စကားမွာ -

တစ္ဆိတ္ေလာက္ ကူညီပါဗ်ာ။
Give me a hand!
၃။ ကိစၥတစ္ခုခုကုိ Aေလာသုံးဆယ္ ၿပီးေစလုိသည့္Aတြက္ ႏႈိးေဆာ္ေျပာဆုိပုံမွာ တတ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ေလး။
ASAP (as soon as possible)
၄။ A ိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ စာသင္ခန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ျဖစ္ေစ၊ ဆူဆူညံညံ
မျပဳလုပ္ရန္ ဟန္႕တားေျပာဆုိပုံမွာ တိတ္ဆိတ္ေနစမ္း။
Quiet!
၅။ တစ္ေန႕တာလုပ္ငန္းခြင္ ကုန္ဆုံး၍ A လုပ္သိမ္းခါနီးတြင္ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ တစ္ေန႕တာေပ်ာ္ပါေစ။ A လုပ္သိမ္းၾကစုိ႕။
Have a nice day.
၆။ စစ္သားမ်ားတန္းစီလ်က္ ႐ွိေနစU္ A မိန္႕ေပးလမ္းညႊန္မွာၾကားခ်င္မ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ တန္းျဖဳတ္။
Fall out!
၇။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာ ဒုကၡေပးတတ္သူA ား
ေခၚေ၀ၚပုံမွာ တယ္ ယုတ္မာတဲ့ A ေကာင္ပဲ။
you stupid bugger!
၈။ ေငြေၾကး (သုိ႕) ပစၥည္းတစ္ခုခုေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာA ခါ
၀ုိင္းကူ႐ွာေဖြေပးမည့္သူကပုိင္႐ွင္ A ားေျပာဆုိတတ္ပုံမွာ-

ေတြ႕တဲ့လူ၊ Aပုိင္ယူေၾကး။
Finders keepers!
၉။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား ေတြ႕ဆုံသည့္Aခါ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။
it’s nice meeting you!
၁။ ကိစၥတစ္စုံတစ္ရာကုိ သေဘာတူ၊ လက္ခံ၊ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းျပသေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္ကဲ့၊ Aင္း ၊ ေAး
Aye/ Yes/ Ya/ Yap/ Yeah/ Yo/ Yup!
၂။ မိမိႀကိဳးစားေဆာင္႐က
ြ ္ေနသည့္ ကိစၥေA ာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္၍ ျဖစ္ေစ၊
႐ွာေဖြေနသည့္A ရာ ကုိ ျပန္လည္ေတြ႕႐ွိ၍ျဖစ္ေစ၊ တA ံ့တၾသ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္ၿပီကြ။ ဒါပဲကြ။
Bingo!
၃။ တစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိA ား ေျပာဆုိသည့္ စကားကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္ၿပီ။ သေဘာေပါက္ၿပီ။
I See!
၄။ သတင္းတစ္ခုခုကုိ တစ္ေနရာရာ၊ တစ္UီးUီးထံမွ ၾကားသိလုိက္ရျခင္းျဖစ္၏။ မွန္မမွန္၊
ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိ႐ွိေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူး။ ၾကားလုိက္ရတာပဲ။
Rumour has it!

၅။ လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္ ေျပာဆုိေသာ စကား၊ လုပ္ေဆာင္သည့္
လုပ္ရပ္ကုိမွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္လုိက္ေလ။ မွန္လုိက္ေလ။
Right!
၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေျပာဆုိလုိက္သည့္ စကားသည္ မွန္ကန္သျဖင့္ Aားေပး
ေထာက္ခံေျပာဆုိပုံမွာ ဟုတ္လုိက္ေလကြာ။
you can say that again!
၇။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ Aံ့ၾသခ်ီးက်ဴးသည့္Aခါ Aာေမဍိတ္စကား ေျပာဆိုပုံမွာ ဟယ္။
Wow!
၈။ ရင္းႏွီးသူတစ္UီးUီးAား ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္သည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းလာ၍
ေကာက္ကုိင္ ေျပာဆုိသည့္Aခါျဖစ္ေစ ေျပာဆုိပုံမွာ ဟယ္လုိ၊ ဟဲလုိ။
Hello!
၉။ မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးAား မိမိက AကူAညီေပးရန္ Aဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆုိပံုမွာ
AကူAညီလုိရင္ ေျပာေနာ္.
We’ll be there for you!
၁၀။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ Aလုပ္မ်ိဳးစုံေလွ်ာက္လုပ္တတ္၏။ သုိ႕ရာတြင္
မည္သည့္Aလုပ္ ကုိမွ် ေကာင္းမြန္ကၽြမ္းက်င္စာြ တတ္ေျမာက္ျခင္းေတာ့မ႐ွိေပ။
ထုိသုိ႕ေသာ္လူစားမ်ိဳးကုိ ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆုိပုံမွာ Aကုန္လုပ္ Aဟုတ္ မေသခ်ာသူ။

Jack of all trades!
၁၁။ AေျခAေနကိစၥတစ္ခုခုAေၾကာင္း ေယဘုယ် သေဘာမ်ိဳးေျပာဆုိသည့္Aခါတြင္
စကားပလႅင္ခံ ေျပာဆုိပုံမွာ Aၾကမ္းဖ်င္ ေျပာရရင္။
Roughly speaking,
၁၂။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုခုကုိ Aခုခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေဆာင္႐က
ြ ္ရမည္ဟု
ေျပာဆုိပုံမွာAခုခ်က္ခ်င္း။
Right now!
၁၃။ AေျခAေန Aက်ပ္Aတည္းတစ္ခုခုတြင္ ပိတ္ဆုိ႕မြန္းက်ပ္ေနရာမွ ျပန္၍
လြတ္ေျမာက္လာသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ Aခုမွ Aသက္႐ႈ
႐ေ
ႈ ခ်ာင္သာြ းတယ္။
that’s a relief!
၁၄။ Aေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလက္႐ွိ Aခုိက္Aတန္႕ Aခ်ိန္Aခါကုိ
တည့္တည့္ရည္ညႊန္းလုိသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ Aခု ေလာေလာဆယ္။
Just now!
၁။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား စကားေျပာဆုိေနစU္နားလည္ရဲ႕လားဟု
ေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ သိလား။
ား။
you see?
၂။ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု စကားေျပာဆုိေနစU္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

သူAေၾကာင္းေျပာဆုိခံရသည့္ သူတစ္ေယာက္ ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္
ေရာက္႐ွိလာလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေသခဲUီးမယ္။
Talk of the devil!
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aားတစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ စိတ္ဆုိးကာ
ေျပာဆုိပုံမွာ ေသခ်င္ဆုိး ။ ကာလနာ။ (႐ုိင္းသြားရင္ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။)
်ာ။)
Blast you!
၄။ သတိၱနည္းပါးသူ၊ ေၾကာက္ဒူးတုန္သူ၊ မစြန္႕စားရဲသူမ်ားAား ႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိပုံမွာ သရဲေဘာေကာင္။ ငေၾကာက္။
Coward!
၅။ တစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတြင္ မယုံသကၤာျဖစ္စရာ သံသယမ႐ွိေၾကာင္း
ေျပာဆုိပုံမွာ
သံသယမ႐ွိပါဘူး။
No doubt about it!
၆။ ေဒါသထြက္ စိတ္ဆုိးလာသည့္Aခါ ဆဲဆုိေျပာဆုိပုံမွာ ေသာက္….
….
Shit!
၇။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္သည့္Aခါ တုိင္းထြာ က်ိန္တယ
ြ ္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေသာက္က်ိဳးကုိ နည္းေရာ။
Damn Straight!

Aခုလုိမ်ိဳး လာေရာက္Aားေပးၾကလု႕ိ ေက်းဇူးAမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေကာင္းေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစခင္ဗ်ာ။
၁။ ခလုတ္တုိက္မိသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ လန္႕ဖ်ပ္သာြ းသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ Aာေမဍိတ္ျပဳ
ေျပာဆုိပုံမွာ ေသာက္ပလုပ္တုတ္။
Oops!
၂။ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကုိ ခုတ္လွဲေနရင္း သစ္ပင္ႀကီးၿပိဳလဲသာြ းသည့္Aခ်ိန္တင
ြ ္
ေAာ္ဟစ္ေျပာဆုိပုံမွာ သစ္ပင္လၿဲ ပီဗ်ိဳ႕။
Timber!
၃။ ၾကက္ေတာင္၊ ေဘာလီေဘာ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း စသည့္ Aားကစားနည္းတစ္ခုခုကုိ
ကစားရာတြင္ Aႏုိင္A႐ႈံးေပၚလြင္ေAာင္ သုံးပြက
ဲ စားၾကမည္ဟု ေျပာဆုိပုံမွာ သုံးပြဲၿပိဳင္ၾကစုိ႕။
Best of three!
၄။ ကိစၥတစ္ခု၊ ေျပာစကားတစ္ခန
ြ ္းAား Aလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ေျပာဆုိပုံမွာ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။
that’s great!
၅။ လူတခ်ိဳ႕မွာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္ၾက၏။ ထုိAခါမ်ိဳးတြင္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိပုံမွာ သိပ္ဂ်ီးမမ်ားနဲ႕။
don’t be fussy!
၆။ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနသူတစ္UီးUီးAား မေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႏွင္လႊတ္ေျပာဆုိပုံမွာ

သြားစမ္
းစမ္း။
Go away!
၁။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား AစားAစာ၊ Aေဖ်ာ္ယမကာျပဳစု ေကၽြးေမြးသည့္Aခါ
ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိတ္ႀကိဳက္ ကုိယ္ဘာသာ သုံးေဆာင္ပါ။
Help yourself!
၂။ စိတ္မေႏွာင့္Aယွက္ျဖစ္စရာ၊ စိတ္ဆင္းရဲစရာတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ႀကံဳေတြရသည့္Aခါ
ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိတ္ညစ္ရပါလား။
ရပါလား။
that’s sick!
၃။ မိမိေနလုိစိတ္႐ွိ၍ ေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ေနရာသည္ မိမိAတြက္ သုခဘုံပင္
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိတ္ေပ်ာ္ရာ ဌာေနပဲေပါ့။
Home is where the heart is!
၄။ Aလုပ္တစ္ခုခုလုပ္သည့္Aခါ စိတ္က်U္းက်ပ္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ သက္ေတာင့္သက္သာ
္သာ
ေနထုိင္လုပကု
္ကိင
ု ္ ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိတ္ေAးခ်မ္းသာလုပ္ပါ။
Relax!
၅။ Aခြင့္Aလမ္းတစ္ခုကုိ စိတ္႐ွည္႐ွည္ထားၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းရန္ ေျပာဆုိသည့္
စကားမွာစိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ေစာင့္ပါ။
Sit tight!

၆။ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စာြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ဆႏၵ ျပင္းျပေသာ
AေျခAေနကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိသည့္စကားမွာ စိတ္Aားထက္သန္ပါေစ။
Keen as mustard!
၇။ မိသားစုတစ္ခ(ု သို႕မဟုတ္)Aသင္းတစ္ဖဲြ႕တစ္ခုတြင္ Aမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊
တစ္မူထူးျခားၿပီး ဒုကၡေပး၊ တတ္သူကုိ ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚသည့္Aခါ
ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ စုန္းျပဴး။
Black sheep!
၁။ ကိစၥတစ္စုံတစ္ခု မွန္မမွန္ကုိလည္းေကာင္း၊ စိန္ေခၚယွU္ၿပိဳင္ရသည့္
AေျခAေနမ်ိဳးတြင္ လည္းေကာင္း ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ စိန္လိုက္ေလ။
You bet!
၂။ ဂုဏ္ျပဳEည့္ခံAခမ္းAနားတစ္ခုတြင္ မဂၤလာAေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း
ဆုေတာင္း ၾကသည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ဆုေတာင္းၾကပါစုိ႕။
Let’s say grace!
၃။ စကားေျပာဆုိၾကရာမွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ Aေၾကာင္းAရာ (သုိ႕မဟုတ္)
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခု ကုိ သမ႐ုိးက် မေျပာဘဲ၊ Uပမာတင္စား ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ ဆုိၾကပါစုိ႕ရဲ။
So to speak!
၄။ Aလုပ္တစ္ခုခုAား ရပ္တန္႕မေနဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
တုိက္တြန္းသည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာ -

ဆက္လုပ္။
Go ahead!
၅။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားAားႏႈတ္ဆက္ခဲြခာြ ခါနီး
Aခ်ိန္Aခါမ်ိဳး တြင္ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ဆုမန
ြ ္ေကာင္း
ေတာင္းဆႏၵျပဳၾကသည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္ စကားမွာဆႏၵမ်ားစြာျဖင့္။
Best wishes!
၆။ Aေပါင္းAသင္းမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိ၊ ႏႈတ္ဆက္ခဲြခာြ ၾကၿပီး မၾကာမီ
တစ္ဖန္ျပန္၍ တစ္ေနရာရာ၌ ဆုံေတြ႕ၾကသည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ဆုံၾကျပန္ၿပီေနာ္။
It’s a small world!
၇။ တစ္ေယာက္ေယာက္ေျပာဆုိသည့္စကား၊ ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ရပ္တုိ႕ကုိ
Aမွန္တကယ္လား ဟု ေမးျမန္းသည့္Aခါ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ တကယ္လား။
Really!
၁။ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးတစ္ေယာက္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ြင္႐ြင္ေနႏုိင္ဖုိ႕ Aားေပးတုိက္တန
ြ ္း
ေျပာဆုိပုံမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနစမ္းပါ။
Cheer up!
၂။ ေျဖ႐ွင္း၍ မရသည့္ျပႆနာကိစၥ AေျခAေနေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနသည္ကုိ
ေျပာဆုိပုံမွာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ပဲ။
It never rains but pours!

၃။ ျပႆနာAခက္Aခဲ တစ္စုံတစ္ရာသည္ မိမိAတြက္ မထိခုိက္မနစ္နာလွ်င္
ေျပာဆုိပုံမွာ ျပႆနာ မ႐ွိပါဘူး။
I’m not complaining!
၄။ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ်ေတြကုိ ေျမလွန္Aျပစ္ ႐ွာမေနေတာ့ဘဲ ေက်နပ္စာြ လက္ခံရန္
တုိက္တြန္းေျပာဆုိပုံမွာ ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစေတာ့။ / ျဖစ္သမွ်Aေၾကာင္း Aေကာင္းခ်ည္းေပါ့။
Let bygones be bygones!
၅။ Aက်ပ္Aတည္း AေျခAေနတစ္ခုခုမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္
ေျပာဆုိပုံမွာ ေျပးႏုိင္မွ လြတ္မယ္ေဟ့။
Make off!
၆။ လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာဆုိသလုိ စကားနဲ႕ခ်ည္သာ ေျပာမေန ခုိင္းမေနဘဲ
ကုိယ္တုိင္ ထလုပ္လုိက္ေစခ်င္၍ ေျပာဆုိပုံမွာ ေျပာေနတာၾကာပါတယ္။ ထလုပ္လုိက္စမ္းပါ။
Actions speak louder than words!
၇။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေျပာဆုိေနသည္ကုိ မယုံၾကည္ ႏုိင္ဘA
ဲ ညာA ၿဖီးေတြဟု
ယူဆၿပီး ေျပာဆုိပုံမွာ ၿဖီးလုံးျဖန္းလုံးေတြ။
Baloney!
၈။ A ေျခA ေနေတြက ေလာမႀကီးပါဘူး။ A လ်င္စလုိလည္း ျဖစ္မေနပါနဲ႕၊
ေဒါသလည္း ႀကီးမေနပါနဲ႕ဟု ေျပာဆုိပုံမွာ -

ေျဖးေျဖးေပါ့။ / ေAးေဆးပါ။
Cool it! / Easy now!
၉။ မေကာင္းသည့္ နိမိတ္က်ေရာက္ေတာ့မည့္ Aႏၱရာယ္တစ္ခုခုကုိ လြဖ
ဲ ယ္ႏုိင္ေစရန္
ခံစားလ်က္ Aာေမဍိတ္ေျပာဆုိပုံမွာ ဖြ - လြပါေစ၊
ဲပါေစ၊ ဖယ္ပါေစ။
God forbid!
၁၀။ Aလြန္တရာ ေလးလံေသာ သေဘာၤေက်ာက္ဆူးကဲ့သုိ႕ Aရာမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္း၍ မ
တင္ရသည့္Aခါ သေဘၤာသားမ်ား ညာသံေပး၍ ေAာ္ဟစ္ေျပာဆုိပုံမွာ ေဗေလဆပ္၊ ေဗေလဆပ္။
Heave …. Ho!
၁၁။ သူတစ္ပါးတစ္ေယာက္ေယာက္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခုကုိ
မိမိက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ႀကိဳတင္သိ႐ွိေနၿပီး ထုိသူAားေျပာျပလုိက္သည့္Aခါတြင္
ထုိသူက တA့ံတၾသ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္လည္ေမးျမန္းသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ဗုိက္ထဲမွာ ပုဏၰားေလး႐ွိတယ္။/ သိေနတယ္ေလ။
A little bird told me!
၁၂။ တစ္ေယာက္ေယာက္A ား မိမိမသိ႐ွိ၍ မွားယြင္းမိပါတယ္။ A ျပစ္လုပ္မိပါသည္ဟု
ခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ေျပာဆုိပုံမွာ ေဗြမယူပါနဲ႕။
Don’t take it serious! Don’t take offence!
၁။ လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား A ေျခA ေန A ခက္A ခဲျပႆနာမ်ားကုိ လက္ေျမွာက္
A ႐ႈံးမ ေပး စိတ္ဓာတ္မက်ရေA ာင္ A ားေပးစကား ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္ေတာ့မွ A ႐ႈံးမေပးနဲ႕။
Never say
say die!

၂။ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္း၏ Aေၾကာင္းAရင္းကုိေမးျမန္း လုိသည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္လုိျဖစ္ရတာလဲ။
How Come?
၃။ AေျခAေန Aျဖစ္Aပ်က္ ကိစၥတစ္ရပ္သည္ မိမိAေပၚ ထိခုိက္နစ္နာစရာ
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ခြင့္လႊတ္ေသာ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္လုိမွ မေAာက္ေမ့ပါဘူး။
No hard feeling!
၄။ ေစ်းႏႈန္းက်သင့္ေငြ Aဖုိးစားနား မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် ႐ွိသည္ကုိ သိလုိ၍
ေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္ေလာက္က်သလဲ။
How much?
၅။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ Aားျပသရာမွာ မျမင္ေစလုိ၍
တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေျပာဆိုပုံမွာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မျပနဲ႕ေနာ္။
For your
your eyes only!
၆။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ၀ယ္္ယူရာတြင္ Aထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ မတတ္ႏုိင္ပါဘူး။
I couldn’t afford it!
၇။ မိမိႏွင့္ခင္မင္ ရင္းႏွီးၿပီးသားသူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား စာမလာ၊ သတင္းမၾကား

မဆုံျဖစ္သည္မွာ ကာလၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ဆုံေတြ႕သည္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ မေတြ႕ရတာ ၾကာပါပေကာ။
Long time, no see!
၁။ ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားေနသူ တစ္UီးUီးAား စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ႐ွိဘဲ
စိတ္ေAးခ်မ္းသက္သာစြာ ထားႏိုင္ရန္ေျပာဆုိပုံမွာ မပူစမ္းပါနဲ႕။
Don’t worry!
၂။ AေျခAေန တစ္ခုခုသည္ Aထူးတလည္ ႐ွင္းျပစရာမလုိAပ္ဘဲ သူ႕ဖာသာသူ
Aလြယ္တကူနားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ မေျပာဘဲလည္း သိပါတယ္။
It goes without saying!
၃။ ျဖစ္ရပ္AေျခAေန တစ္ခုခုသည္ မည္သုိ႕မွ် ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္စရာ
Aေၾကာင္းမျမင္သည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
Not a chance!
၄။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ေျပာဆုိလုိက္သည့္ စကားမ်ားမွာ
မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္ A့ံၾသစရာ ေကာင္းေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ မယုံႏုိင္စရာပဲ။
Unbelievable!
၅။ Aလုပ္ျမန္ျမန္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဆႏၵေစာ
တုိက္တြန္းလာသည့္ Aခါတုံ႕ျပန္ ေျပာဆုိပုံမွာ -

မေလာပါနဲ႕ကြာ၊ ငါ့မွာ လက္တစ္စုံပဲ႐တာ။
ွိတာ။
I have only one pair of hands.
၆။ မိမိAားAကူAညီေပးမည့္Aေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလာသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ စားစရာ
သုိ႕မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ေပးAပ္သည့္Aခါ့ျဖစ္ေစ၊ မိမိမွာ မလုိAပ္ေၾကာင္း
ယU္ေက်းစြာ တု႕ံျပန္ ေျပာဆုိပုံမွာ မလုိပါဘူး။ ေက်းဇူးပါပဲ။
No, thanks.
၇။ တစ္ခုခုကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရန္၊ ဟန္႕တားရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ မလုပ္ရ မေနႏုိင္ေAာင္
ျဖစ္လာလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ မလုပ္ရ မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။
I can’t help +Ving!
Uပမာ - I can’t help laughing at his joke.
၈။ လူဆုိး၊ ဓားျပ၊ ရန္သူ မ်ားAား မိမိက ဓား၊ ေသနတ္စသျဖင့္ ခ်ိန္႐ယ
ြ ္ထားၿပီး
ေငါက္ငမ္းေျပာဆုိပုံမွာ မလႈပ္နဲ႕။
Don’t move! / Freeze!
၁။ ကိစၥတစ္ခုခုသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးတစ္ေယာက္ႏွင့္မည့္သုိ႕မွ် မသက္ဆုိင္
မပတ္သက္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိပုံမွာ နင့္ရဲ႕ ဘာမွမဆုိင္ဘူး။
Nothing concerns with you!
၂။ AေျခAေနAေၾကာင္းရပ္တစ္ခုခု၊ Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခု၏ ပမဏသည္
မေသးငယ္ေၾကာင္း၊ မနည္းပါးေၾကာင္း ရည္ညႊန္း၍ ေျပာဆုိပုံမွာ -

နည္းနည္းေနာေနာ မွတ္လုိ႕။
Quite something!
၃။ Aျဖစ္Aပ်က္Aခ်င္းAရာတစ္ခုခုသည္ Aလြန္ႏွစ္သက္ဖယ
ြ ္ေကာင္းမြန္သည့္Aခါ
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ နိပ္တယ္ဟ / သိပ္မုိက္တယ္။
Great!
၄။ ဇာတ္႐ုံထတ
ဲ ြင္ ျပဇာတ္၊ ကဇာတ္ၿပီးစီးသြားသည့္Aခါမ်ိဳးတြင္ သုိ႕မဟုတ္
မိမိႏွစ္ၿခိဳက္ခံစား ရေသာ တစ္စုံတစ္္ရာAၿပီးတြင္ ေျပာဆုိပုံမွာ နိပ္ဟ။ / Aျပတ္ေကာင္းတယ္ေဟ့။
Bravo!
၅။ လူပုဂၢိဳလ္Aားျဖစ္ေစ၊ Aဖြဲ႕Aစည္းAားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္Aခမ္းAနားေန႕တြင္
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ေျပာဆုိပုံမွာ ႏွစပတ္
္ပတ္လည္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါေစ။
Happy Anniversary!
၆။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား စကားတစ္ခန
ြ ္းတစ္ပါဒမွ် ထပ္မံေျပာဆုိုျခင္းမျပဳရန္
ပိတ္ပင္ေျပာဆုိပုံမွာ ပါးစပ္ပိတ္ထားစမ္း။
Shut up!
၇။ ႐ုိေသေလးစားထုိက္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္UီးUီးA ား
မိမိA ားေကာင္းခ်ီးေပးဆုေတာင္းစကား ေျပာဆုိသည့္ေနာက္ လုိက္၍ေျပာဆုိပုံမွာ ေပးတဲ့ဆုနဲ႕ျပည့္စုံပါေစ။
So be it!

၁။ တစ္UီးUီး လက္႐ွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Aလုပ္လုပ္ပုံႏႈန္းထားကုိ Aားမရႏုိင္၍
တုိက္တြန္းေျပာဆုိပုံမွာ ပုိၿပီး ျမန္ျမန္လုပ္မ္း။
Pick up the pace!
၂။ တစ္ေယာက္ေယာက္က Aဓိပၸာယ္မ့သ
ဲ ည့္ စကားမ်ား၊ Aႏွစ္Aသာရမ႐ွိသည့္
စကားမ်ား ေျပာဆုိေနသည့္Aခါ တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ ေပါက္တတ္ကရေတြ။
Nonsense!
၃။ မိမိတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ Aခက္Aခဲျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာမ႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ပုိက္ဆံကိစၥ AေသးAဖြပ
ဲ ါ။
Money is no object!
၄။ Aခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ေငြ႐ွိလွ်င္ Aရာရာၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾက၏။
ထုိသူတုိ႕ေျပာဆုိၾကပုံမွာ ပုိက္ဆံ႐ွိရင္ Aကုန္ျဖစ္တယ္။
Money makes everything!
၅။ ကိစၥတစ္ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ Aလြန္ပင္ လြယ္ကူေသးဖြဲေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္။
What a catwalk!
၆။ လုံး၀ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စကားေျပာဆုိေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ စတင္၍ စကားပုလႅင္ခံ
ေျပာဆုိပုံမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္။
Quite Frankly!

၇။ ျမားပစ္ကစားပြဲ၊ လက္ပစ္ျမားတံပစ္ကစားနည္း၊ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ုိ႕ကုိ
ကစားရာတြင္ မိမိပစ္လုိက္သည့္ ပစ္မွတ္၏ Aလယ္ဗဟုိတည့္တည့္ကုိထိမွန္ေသာAခါ
၀မ္းသာၿပီး ေျပာဆုိပုံမွာ ပစ္မွတ္ တည့္တည့္ထိတယ္ေဟ့။
Bull's eye!
၁။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ ထူကုိထူသည္။ A ကို A သည္။
သုိ႕ေသာ္ သူမ်ားကုိႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိပုံမွာ နကန္းတစ္လုံးမွ မသိတ့ေ
ဲ ကာင္။
Confound you!
၂။ AေျခAေနAေၾကာင္းAရာ တစ္ခုခုသည္ ပကတိAတုိင္း၊ နဂုိမူလ
Aတုိင္းပင္႐ွိေနသည္ ကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိပုံမွာ နဂုိAတုိင္းပဲ။
As it is, ….
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ A ေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာဂဏမသိ႐ွိဘဲ A နည္းငယ္ၾကားဖူး႐ုံ၊
သိဖူး႐ုံမွ်သာ ႐ွိသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ နာမည္ေလာက္ပဲ ၾကားဖူးထားတာ။
I only know him by name!
၄။ တစ္UီးUီးက ေျပာဆုိလုိက္သည့္စကားကုိ မယုံခ်င္ ယုံခ်င္ျဖင့္
ၾကားသိလုိက္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ နား႐ွိလုိ႕သာ ၾကားလုိက္ရတယ္။
Look who’s talking!

၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္၊ နားလည္
မလည္သိလုိ၍ ေမးျမန္းပုံမွာ နားလည္ရဲ႕လား။
Get it?
၆။ တစ္UီးUီးေျပာဆုိလာသည့္ ေက်းဇူးတင္စကားကုိ ယU္ေက်းစြာ လက္ခံရန္ျဖစ္ေစ၊
တစ္ခုခုကုိ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိသည့္Aခါ ျဖစ္ေစ ေျပာဆုိပုံမွာ ေနပါေစ၊ ကိစၥမ႐ွိဘူး။
Not at all!!!
၇။ မနက္ခင္းေနျမင့္ေAာင္ Aိပ္တတ္သူတစ္UီးAား Aိပ္ရာမွထရန္
သတိေပးႏႈိးေဆာ္စကား ေျပာဆုိပုံမွာ ေနျမင့္ၿပီ ထေတာ့။
Rise and Shine!!!
၁။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား တစ္စုံတစ္ခုကုိ ဆက္မလုပ္ရန္ ဟန္တားေျပာဆုိပုံမွာ ေနUီး / ရပ္လုိက္ / ေAာင့္ထားပါUီး။
Hold it!
၂။ စကားAျပန္Aလွန္ ေျပာဆုိေနၾကစU္ ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ မေျဖလုိေသာေၾကာင့္
ျပန္ေျပာလိုက္ပုံမွာ ေနာက္တစ္ခုေမးကြာ။
Ask me another!
၃။ စကားတစ္ခန
ြ ္းကုိ ေျပာဆုိေနရာတြင္ A တည္ေျပာဆုိတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိ၍
ေျပာဆုိပုံမွာ ေနာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးကြ။
No kidding!

၄။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေျပာဆုိသည့္စကားကုိ Aတည္ေျပာတာလား၊
ေနာက္ေျပာတာလားဆုိသည္ကုိ သိလုိ၍ ေမးျမန္းပုံမွာ ေနာက္ေနတာလား။
Are you joking/ kidding?
၅။ စကားေျပာဆုိသည့္A ခါတြင္ စည္းမေစာင့္ဘဲ၊ A မနာပဲ ေျပာဆုိတတ္သူ၊ မUီးမခၽြတ္
ေျပာဆုိတတ္သူတစ္UီးUီးA ား တု႕ံျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ နင့္ ပါးစပ္ပုပ္ႀကီးက
You and your big mouth!
၆။ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္ဘဲ၊ မိမိA လုပ္ကုိ ၀င္ေရာက္စက
ြ ္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္လာလွ်င္
ေျပာဆုိပုံမွာ မင္း A လုပ္ မဟုတ္ဘူး။
None of your business!
၇။ မိမိက A မွားတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္မိသျဖင့္ ေတာင္းပန္ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ခြင့္လႊတ္ပါ။
Forgive me!
၁။ သူတစ္ပါးA ား ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ေစတတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးA ား ေျပာဆုိသည့္
စကားမွာၿဂိဳလ္ေကာင္။
Hoodoo!
၂။ လုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္႐က
ြ ္ရာတြင္ A ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈမ႐ွိဘဲ A ေႏွာင့္A ယွက္
A ခက္A ခဲ ႀကံဳေတြ႕ရသည္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ။
ဂြက်တာပဲ။
Awkward!

၃။ မည္သည့္ AေျခAေနမ်ိဳးတြင္မွ “ ငါ မပါရင္ မၿပီးဘူး” ဆုိ၍ မရေပ။ တစ္Uီးသြားရင္
တစ္Uီးေပၚလာမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိသေဘာမ်ိဳးကုိ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငကန္းေသ၊ ငေစြေပၚလိမ့္မယ္။
One down, two to go!
၄။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ကုိ စြန္႕စားလုပ္ကုိင္ရန္ သတၱိမ႐ွိသူ၊ ေၾကာက္႐ြ႕ံတတ္သူAျဖစ္
႐ႈံခ်ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငေၾကာက္။ / ဂန္ဒူး။
Chicken!/ Wimp!
၅။ မိမိ၏ AယူAဆ AေျပာAဆုိကုိ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ဘက္ၿပိဳင္၍
ေစာဒကတက္ေနသည့္ Aခါေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါ့ကုိလာၿပီး ျငင္းမေနနဲ႕။
Don’t give me that!
၆။ မိမိAား တစ္Uီးတစ္ေယာက္က လြမ
ဲ ွားစြာ
Aဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေနသည့္Aခါမ်ိဳးတြင္ ေျပာဆုိသည့္စကားမွာ ငါ့ကုိ Aထင္မလႊပ
ဲ ါနဲ႕။
Don’t get me wrong!
၇။ မိတ္ေဆြAေပါင္းAသင္းမ်ားႏွင့္Aတူ တစ္ခုခု
သြားေရာက္စားေသာက္ၾကသည့္Aခါ မိမိက Aကုန္Aက်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိသည့္Aခါ
ငါ ေကၽြးမယ္။
I’m buying!
၈။ Aေပါင္းAသင္းမ်ား ၀ုိင္းဖြဲ႕၍ စားေသာက္ၾကသည့္Aခါ မိမိက ကုန္က်စရိတ္
တာ၀န္ယူမည့္ Aေၾကာင္းေျပာဆုိသည့္စကားမွာ -

ငါ့တာ၀
ာ၀န္ထား။
It’s on me!
၉။ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ Aံ့ၾသျခင္း၊ ကန္႕ကြက္ျခင္းကုိ ျပသေျပာဆုိသည့္
Aာေမဍိတ္စကားမွာ ငါ ခ်ီးမွပဲ။
Gee whiz!
၁။ စကားေျပာဆုိရာမွာ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္မေနဘဲ ဆုိလုိရင္းကုိ တိတိပပ
ေျပာဆုိဖုိ႕ တုိက္တန
ြ ္းပုံမွာ လုိရင္းလုပ္ေလ။
Nitty – gritty!
၂။ မိမိေျပာဆုိလုိတ့A
ဲ ဓိပၸာယ္ကုိ မလြမ
ဲ ေခ်ာ္ ေစဖုိ႕ စကားပလႅင္ခံ ေျပာဆုိပုံမွာ လုိရင္းAခ်က္ကေတာ့ …..
The point is ….
၃။ Aႏၱရာယ္တစ္စုံတစ္ရာက်ေရာက္ေတာ့မယ့္ AေျခAေနမွ သီသီကေလးကပ္ၿပီး
လြတ္ေျမာက္ သြားရင္ေျပာဆုိပုံမွာ လက္မတင္ေလး လြတ္သာြ းတယ္။
A narrow escape!
၄။ ေမးခြန္းတစ္ခုခုကုိ ေျဖဆုိႏုိင္သလားလုိ႕ ေမးျမန္းတဲ့ A ခါမွာျဖစ္ေစ၊ ေသနတ္
ဓားေထာက္ၿပီး လက္ေျမွာက္ခုိင္းတဲ့A ခါျဖစ္ေစ ေျပာဆုိပုံမွာ လက္ေျမွာက္။
Hands up!

၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈ (သို႕) ထုတ္ပုိင္ခြင့္နဲ႕စပ္လ်U္းၿပီး မစြက္ဖက္
မပတ္သက္ဘဲ ေ႐ွာင္ၾကU္ေနဖုိ႕ ေျပာဆုိပုံမွာ လက္ေ႐ွာင္။
Hands off!
၆။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ကုိ မိမိနဲ႕Aတူ သြားလာလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ေခၚတဲ့Aခါ မေသမခ်ာ
မေရမရာလုပ္ေနရင္ ေျပာဆုိပုံမွာ လုိက္မွာလား - ဘာလဲ။
Coming or what?
၇။ လက္ေAာက္ငယ္သားတပည့္တပန္းAလုပ္သမားမ်ားကုိ
လုပ္ငန္းေဆာင္႐က
ြ ္မႈလ်င္ျမန္စာြ ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႕ လႈံ႕ေဆာ္ ေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္ၾကေဟ့ - လုပ္ၾက။
Go! Go! … Go! Go!
၁။ မေကာင္းတဲ့ မလုိလားAပ္တ့ဲ ကိစၥတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ပ်က္လာတဲ့Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္ခ်လုိက္ျပန္ၿပီ။
Here we go again!
၂။ မိမိမွာ လုပ္စရာေဆာင္႐က
ြ ္စရာေတြAမ်ားႀကီး႐ွိေနေသးတာကုိ
ပုံႀကီးခ်႕ဲေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္စရာေတြက တစ္ပုံတစ္ေခါင္းႀကီးပဲ။
There’s much more to be done!
၃။ ဘယ္သူက ဘယ္လုိပဲဆက္မလုပ္ဖုိ႕ တားဆီးဟန္႕တားေနေစကာမႈ
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကုိ ဆက္ၿပီး လုပ္သာြ းမွာပဲလုိ႕ ေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္စရာ႐ွိတာ ဆက္လုပ္ရမွာပဲ။
The show must go on.!

၄။ တစ္စုံတစ္ေယာက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြေAာင္ျမင္ေစဖုိ႕
Aားေပးေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္ထားကြ။
Go for it!
၅။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ A႐ွိန္Aဟုန္နဲ႕လုပ္ငန္းေတြေAာင္ျမင္စာြ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ Aားေပးေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္ထားေဟ့ - လုပ္ထား။
Go …. Go!
၆။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ဆူဆူညံညံလုပ္ၿပီး စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးေနတဲ့Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႕။
Knock it off!!!
၇။ မိမိမလုပ္ေစလုိတ့ဲ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က လုပ္မည္တကဲကဲ
Aကဲစမ္းေနတဲ့Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ လုပ္ရဲလုပ္ၾကည့္စမ္း။
Just you dare!
၁။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္၏ ေျပာဆုိမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႕သည္ မမွန္ကန္၊
႐ွက္ဖြယ္ရာေကာင္း ေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ မင္း႐ွက္ဖုိ႕ေကာင္းတယ္။
Shame on you!
၂။ မိမိAား စီးပုိး၊ ႏွိပ္ကပ
ြ ္၊ Aသာယူ၊ Aႏုိင္က်င့္သာြ းသူတစ္UီးAား
ေတးထားမွတ္ထားသည့္ Aေနျဖင့္ ေျပာဆုိတုံ႕ျပန္ပုံမွာ -

မင္းသိမယ္ …. ေစာင့္ေန
Just you wait!
၃။ ကိစၥတစ္ခုကုိ Aၿပိဳင္ယွU္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္႐ွိသည့္Aခါ သူတစ္ပါးAား
Uီးစားေပးလုိသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ မင္း Aရင္လုပ္။
After you!
၄။ သူ႕A လွည့္ ကုိယ့္A လွည့္ျဖင့္ A လွည့္က်လုပ္ေဆာင္ေနစU္တြင္ တျခားသူ၏
A လွည့္ ေရာက္လာသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ မင္း A လွည့္။
Your turn!
၅။ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား ကူညီလုိသည့္စိတ္ဆႏၵ႐ွိသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ မိတ္ေဆြဆုိတာ ဘာလုပ္ဖုိ႕လဲ။
What are friends for?
၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ ေျပာဆုိမႈ (သို႕မဟုတ္) လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကုိ မိမိက
A ားေပးကူညီၿပီးသည့္A ခါ ၀မ္းေျမာက္စကားေျပာဆုိပုံမွာ မုန္႕ေကၽြးသင့္တယ္။
That calls for celebrations!
၇။ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ မိဘ၊ ဘုိးဘြားမ်ား၏ A က်င့္စ႐ုိက္A တုိင္းျပဳမႈ
ေျပာဆုိတတ္လွ်င္ ေျပာဆုိ တုံ႕ျပန္ပုံမွာ မ်ိဳး႐ုိးလုိက္တယ္။
It runs in the family!

၁။ ဘက္(စ)ကားေပၚတြင္ ကားေကြ႕၊ ဘရိတ္Aုပ္မည့္Aခါမ်ိဳးတြင္ လက္မွတ္ေရာင္း
(Bus conductor) ကခရီးသည္မ်ားAား ေျပာဆုိပုံမွာ ၿမဲၿမဲကုိင္ထား။
Hold tight!
၂။ ကိစၥတစ္ခုကုိ သြက္သက
ြ ္လက္လက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တန
ြ ္း
ေျပာဆုိပုံမွာျမန္ ျမန္။
Chap – Chap!
၃။ Aလုပ္တစ္ခုကို သြက္သက
ြ ္လက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ တုိက္တန
ြ ္းေျပာဆုိပုံမွာ ျမန္ျမန္ထက္ထက္လုပ္။
Look alive!
၄။ လုပ္ေဆာင္စရာတစ္ခုခုကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိ၍ ေနာက္ထပ္
တစ္မ်ိဳး တုိက္တန
ြ ္း ေျပာဆုိပုံမွာ ျမန္ျမန္လုပ္။
Hurry up!
၅။ Eည့္သည္တစ္UီးA ား A ားမနားတမ္း စိတ္ႀကိဳက္သုံးေဆာင္ပါရန္
A ားေပးေျပာဆုိပုံမွာ ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ သုံးေဆာင္ပါ။
Bon appetit!
၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ ေမြးေန႕မဂၤလာတြင္ ေမြးေန႔႐ွင္Aား
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပး သည့္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေမြးေန႕မွာ ေပ်ာ္႐ြင္ပါေစ။
Happy Birthday!

၇။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ ေျပာဆုိသည့္စကား (သုိ႕မဟုတ္) လုပ္ရပ္ကုိ
သေဘာတူေထာက္ခံ “Aင္း” လုိက္ရင္း ေျပာဆုိပုံမွာ မွန္ပါ့/ ဟုတ္ပါ့/ ဟုတ္လုိက္ေလ။
Please!
၈။ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀သည္ မည္မွ်ပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနေစကာမူ
စိတ္ဓာတ္မက် ေစရန္ Aားေပးတုိက္တန
ြ ္းေျပာဆုိပုံမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္႐ွိပါေသးတယ္။
Miracles
Miracles do happen!
၁။ စကားေျပာဆုိရာမွာ Aၾကမ္းဖ်င္းသေဘာ Aေနျဖင့္ေျပာဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရည္ညႊန္းၿပီး စကားပလႅင္ခံ ေျပာဆုိပုံမွာ ေဟဘုယ် ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ….
Generally speaking!
၂။ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ AမူAက်င့္ကုိက ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆူဆူညံညံ႐ွိတတ္သည့္
Aတြက္၊ ထုိက့သ
ဲ ုိ႕ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ Aံၾသစရာ မလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ေယာက်္ားေလးပဲ ဒီေလာက္ေတာ့႐ွိမွာေပါ့။
Boys will be boys!
၃။ ခရီးသြားEည့္သည္ေတာ္မ်ားA ား ယာU္ရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေလယာU္ေပၚမွေန၍
ဖိတ္မႏၱကျပဳ ႀကိဳဆုိသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ယာU္ေပၚမွ ႀကိဳဆုိပါတယ္။
Welcome aboard!
aboard!
၄။ မိမိတင္ျပေျပာဆုိသည့္ စကားကုိ သူတစ္ပါးAား ယုံၾကည္လက္ခံေစလုိ၍
တုိက္တြန္း ေျပာဆုိပုံမွာ -

ယုံၾကည္စမ္းပါ။
Keep the faith!
၅။ မိမိေျပာဆုိေနသည္မွာ Aမွန္။ သုိ႕ရာတြင္ တစ္ဖက္သားက
မသကၤာသလုိလုပ္ေနသည္။ ထုိAခါ စိတ္မ႐ွည္ေတာ့သျဖင့္ ေျပာဆုိလုိက္ပုံမွာ ယုံခ်င္ယ၊ုံ မယုံခ်င္ေန။
Believe it or not!
၆။ မိမိAား သူတစ္ပါးကေျပာဆုိလာသည့္ Aေၾကာင္းAရာ AေျခAေနတုိ႕မွာ
မယုံၾကည္ႏုိင္ စရာျဖစ္ေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ ယုံရခက္ႀကီး။
Unbelievable!
၇။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆုိ Aဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ဟန္က်ေၾကာင္း၊
ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ
ရပါတယ္။
All Right!
၁။ ဘ၀တြင္A ခက္A ခဲမ႐ွိဘဲ A ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လွသျဖင့္
A ားရေက်နပ္စာြ ေျပာဆုိပုံမွာ ေရကန္A သင့္ ၾကာA သင့္ပါပဲ။
Everything’s coming up roses!
၂။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား ပစၥည္းတစ္ခုခုလွမ္းေပးသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ေရာ့ - ဒီမွာ။
Here you are!

၃။ စကားေျပာဆိုသည့္Aခါ မိမိက မွန္မွန္ကန္ကန္႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပာဆုိ
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပာရရင္ ….
Honestly / To be honest ….
၄။ AေျခAေနAျဖစ္Aပ်က္တစ္ခုသည္ Aလြန္ပင္စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ
ေကာင္းေလာက္ေAာင္ တAံ့တၾသ႐ွိေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ ရင္သပ္ ႐ႈေမာစရာပဲ။
Breath – taking!
၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား သူ၏ဘ၀တြင္ ခ်စ္သူရည္းစား႐ွိမ႐ွိ ေမးျမန္းသည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ ရည္းစား႐ွိလား။
Is there anyone else in your life?
၆။ Aခ်င္းခ်င္းခုိက္ရန္ျဖစ္ပာြ းေနသည့္Aခါ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေသာ သေဘာျဖင့္
ၾကားျဖတ္ ေျပာဆုိပုံမွာ ရန္ျဖစ္တာ ေတာ္ၾကစမ္း။
Break it up!
၇။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ေျပာဆုိေနသည့္ စကား၊ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ
ဆက္ၿပီး မလုပ္ေစလုိသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ရပ္တန္းက ရပ္ပါေတာ့။ / ေတာ္တန္တိတ္။
Enough is enough!
၁။ Eည့္ခံပဲြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲစသည့္ Aခမ္းAနားမ်ိဳးတြင္ မိမိAတြက္
ထုိင္စရာေနရာရယူလုိသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ -

ဒီ ထုိင္ခုံ လူ႐ွိလား။
Is this seat taken?
၂။ ေလာကတြင္ စြန္႕ရဲမွ စားရ၏။ ဘာမွAေခ်ာင္မရႏုိင္ပါ။ ထုိသေဘာကုိ ညႊန္းဆုိ၍
ေျပာဆုိပုံမွာ ထုိင္ေနလုိ႕ေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။
Nothing venture, nothing have!
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ေျပာဆုိသည့္ စကားကိုပီပီသသ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း
မၾကားလုိက္ရသျဖင့္ ထပ္မံေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ ထပ္ေျပာပါUီး။
Pardon!
၄။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား မႏွစ္ၿမိဳ႕သျဖင့္ မဆက္ဆံလုိေသာေၾကာင့္
ႏွင္ထုတ္လုိသည့္Aခါ ေျပာဆိုပုံမွာ ထြက္သြားစမ္း။
Get out!
Buzz off!
၅။ စကားစျမည္ေျပာဆုိေနရင္း ေနာက္ထပ္ေျပာစရာက်န္႐ွိေသးသည့္Aခါ ေျပာဆုိပုံမွာ
ဒါတင္ ဘယ္ကမလဲ။
What’s more, …
၆။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ေဆာင္႐က
ြ ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေျပလည္႐ုံမွ် ေဆာင္႐က
ြ ္၍
ရႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိပုံမွာ ဒါနဲ႕ Aလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
It will do.

၇။ ေျပာဆုိသည့္ စကားတစ္ခုကုိ လက္မခံဘဲ၊ ေစာဒကတက္၊ ဆင္ေျခတက္လုိသည့္
သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိလာသူAား တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ ဒါေပမယ့္ေတြ ဘာေတြလုပ္မေနနဲ႕။
No buts!
၁။ တစ္ခုခုေျပာဆုိေနၾကသည့္Aခါ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ မွန္ေၾကာင္း၊ စကားေထာက္၊
စကားလုိက္ ေျပာဆုိပုံမွာ ဒါေပါ့။
And how!
၂။ မိမိ လုပ္ေစခ်င္၊ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္A တုိင္း တစ္ေယာက္ေယာက္က ေA ာင္ျမင္စာြ
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ သည့္A ခါ ေထာက္ခံေျပာဆုိပုံမွာ ဒါမွ ငါ့ေကာင္ကြ။
That’s my boy!
၃။ မိမိA ား A စြမ္းA စ႐ွိ၊ မ႐ွိ စမ္းသပ္လုိ၍ စိန္ေခၚလာသည့္ ကိစၥမ်ိဳးတြင္
A စြမ္းA စ႐ွိေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ ဒါေလးမ်ား။ / A လြယ္ကေလး။
Big deal! / A piece of cake!
၄။ ေမွ်ာင္လင့္ေစာင့္စားသူ (သို႕မဟုတ္) တစ္စုံတစ္ခုေရာက္႐ွိ ေပၚထြက္
လာသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ဒီမွာ …. လာပါၿပီဗ်ာ။
Here comes + N!
၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား လွမ္းၿပီး ႏႈတ္ဆက္သည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ ဒီမွာ ဟဲလုိ။
Hello, there!

၆။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ Aားမနာစတမ္း တုိက္႐ုိက္တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပစ္သည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ ဒဲ့ဒုိး ေျပာပစ္လုိက္တယ္။
I told him straight!
၇။ က်န္းမာေရးAေျခAေန Aလြန္ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ ေဒါင္ေဒါင္
ဒါင္ျမည္ က်န္းမာပါတယ္။
I’m in the pink!
[As] Fit as a fiddle!
၁။ ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္ တုံးလြန္းသူ၊ A လြန္းသူ A လြန္ေပါမ်ား၏။
ထုိလူစားမ်ိဳးကုိ လိမ္ညာလွည့္ျဖားရသည္မွာ လြယ္ကူလွေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ A ခ်U္ဖမ္းရတာ လြယ္ပါတယ္။
There’s one born every minute!
၂။ A ခ်ိန္A လ်င္A ျမန္ ကုန္ဆုံးသြားသျဖင့္ A ားမလုိA ားမရ ေျပာဆုိပုံမွာ
A ခ်ိန္ကုန္ ျမန္လုိက္တာေနာ္။
How time files!
၃။ A ျခားေနရာဌာနမ်ားတြင္ မည္မွ်ပင္ ေနရာထုိင္ရသည္မွာ A ဆင္ေျပေစကာမူ၊
ကုိယ့္A ိမ္ ကုိယ့္ရာေလာက္ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ A ခ်ိန္တန္ A ိမ္ျပန္။ / သာယာခ်ဳိ
သာယာခ်ဳိၿမိန္တုိ႕ေနA ိမ္။
Home sweet home!
၄။ ပုံေသA ခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္မထားဘဲ၊ မည္သည့္A ခ်ိန္တြင္မဆုိ
A ဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ေျပာဆုိလုိသည့္A ခါျဖစ္ေစ၊ ေက်းဇူးတင္စကား
ေျပာၾကားလာသည္ကုိ တုံ႕ျပန္သည့္A ခါျဖစ္ေစ ေျပာဆုိပုံမွာ-

Aခ်ိန္မေ႐ြးပါပဲ။
Any time!
၅။ ျပႆနာ၏ A ေျခA ေနမွာ ပုိ၍ ေကာင္းမလာဘဲ ပုိ၍သာ ဆုိး၀ါးလာမည္ဆုိလွ်င္
ေျပာဆုိပုံမွာ A ေျခA ေန ဆုိးသထက္ ဆုိးလာရင္။
If worst comes to worst, . . .
၆။ A လုပ္တစ္ခုလုပ္သည့္A ခါတြင္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂA ေပၚ မူတည္၍
ေဆာင္႐ြက္ၾကရ၏။ ထုိA ခါမ်ိဳးကုိ ရည္းညႊန္း၍ ေျပာဆုိပုံမွာ A ေျခA ေနA ရပဲ။
It depends!
depends!
၁။ မိမိ၏လုပ္ငန္းA ၀၀သည္ မေျပမလည္ ေ႐ွ႕မတုိး ေနာက္မဆုတ္၊ လိပ္ခတ
ဲ င္းလင္း
ျဖစ္ေနသည့္A ခါ မ်ိဳးတြင္ ျပန္လည္စတင္လုပ္ကုိင္လုိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ A စက ျပန္စစုိ႕။
Back to the drawing board!
၂။ A ေျခA ေနA ရပ္ရပ္ကုိ မိမိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐က
ြ ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိပုံမွာ A စစ A ရာရာ တာ၀
တာ၀န္ယူပါတယ္။
I’ll take care of everything!
၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား A ရာရာ A ဆင္ေျပပါသလားဟု ေမးျမန္းလုိသည့္A ခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ A စစ A ရာရာ A ဆင္ေျပရဲ႕လား။
How’s everything?

၄။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပည့္စုံေAာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ Aစစ Aရာရာ ေAာင္ျမင္ပါေစ။
All the best!
၅။ A ေသးစိတ္ ဆက္လက္ၿပီး ႐ွည္႐ွည္ေ၀းေ၀း မေျပာလုိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ A စ႐ွိသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။
So and so!
၆။ A ဆုိျပဳခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကိစၥတစ္ခုခုတြင္ မိမိကလည္းA မ်ားနည္းတူ A လုိတူ
A လုိပါ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ A တူတူပဲ။
Me, too!
၇။ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ A ျပဳA မႈ A ေျပာA ဆုိ A ေနA ထုိင္မ်ားကုိ
ဆင္ျခင္သတိထားေစလုိ သျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ A ေနA ထုိင္ ဆင္ျခင္ပါ။
Mind your p’s and q’s.
၁။ တစ္စုံတစ္ေယာက္A ား မိမိက A မွားတစ္စုံ တစ္ရာျပဳမိသည့္ သေဘာ႐ွိလွ်င္
ေတာင္းပန္ ေျပာဆုိပုံမွာ လြန္တာ႐ွိ ဝႏာၱမိ။
Sorry if I offended you!
၂။ ေငြေၾကး (သုိ႕မဟုတ္) စည္းစိမ္Uစၥာတစ္စုံတစ္ရာကုိ သုံးျဖဳန္းမိသည့္A ခါျဖစ္ေစ၊
ဆုံး႐ႈံးရသည့္A ခါ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းA ေျခA ေနမ်ိဳးကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိပုံမွာ လြယ္လြယ္ရ၊ လြယ္လယ
ြ ္ကုန္ေပ့ါ။
Easy come, Easy go!

၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က Aထြန္႕တက္၍ ထပ္ခါတလဲလဲ
စကားေျပာဆုိသည့္Aခါမ်ိဳးတြင္ ဟန္႕တား ေျပာဆုိပုံမွာ လွ်ာမ႐ွည္နဲ႕။ / တစ္ခန
ြ ္းမွ ထပ္မေျပာနဲ႕။
Not another word!
၄။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပတ္ျပတ္သားသား
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ မေသမခ်ာ ၀ုိးတ၀ါးျဖစ္ေနစU္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေ၀ခြဲလုိ႕မရ ျဖစ္ေနတယ္။
I can’t make out!
၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပုံႏွင့္ လက္႐ွိAေျခAေနတုိ႕မွာ
ကုိက္ညီမႈမ႐ွိသည့္Aတြက္ ျပန္ေျပာပုံမွာ ေ၀းေသးတယ္။ / တစ္ျခားစီပဲ။ / ဘာမွမဆုိင္ဘူး။
Far from it!
၆။ စိတ္Aားတက္ႂကြေပ်ာ္႐ြင္ၿမဴးတူးမႈကို ျပသရန္ ေျပာဆုိပုံမွာ ေ၀း - ေဟး၊ ေဟး။
Hurrah!
၇။ မိမိႏွင့္ရန္ျဖစ္ဘက္ မိန္းမတစ္UီးUီးAားေဒါသထြက္၍ ဆဲေရးတုိင္းထြာ ေျပာဆုိပုံမွာ ၀က္ပုပ္မႀကီး။
You swine!
၁။ သူတစ္ပါးေAာင္ျမင္မႈ Aမ်ဳိးမ်ိဳးရ႐ွိသည့္Aခါ ျဖစ္ေစ၊
ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးဆြတ္ခူးရ႐ွိသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ Aိမ္ေထာင္ျပဳၾကသည့္Aခါျဖစ္ေစ
ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳစကားေျပာဆုိပုံမွာ -

၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါတယ္။
Congratulation!
၂။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ေAာင္ျမင္မႈရ႐ွိသည္ကုိ ၀မ္းသာရAားျဖင့္ရသျဖင့္
Aားေပးခ်ီးက်ဴး ေျပာဆုိပုံမွာ ၀မ္းသာပါတယ္။
Good for you!
၃။ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊
စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ AထူးAာ႐ုံစုိက္ရန္
သတိေပးေျပာဆုိပုံမွာ သတိ။
Attention!
၄။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား A ႏာၱရယ္႐ွိေၾကာင္း၊ သတိ၀ီရိယျဖင့္ ေနထုိင္သင့္ေၾကာင္း၊
သတိေပးႏႈိးေဆာ္လုိသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ သတိထား။
Beware! / Look out!
၅။ တစ္ေယာက္ေယာက္A ား A ႏာၱရယ္တစ္စုံတစ္ရာက်
ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးသည့္ A ေနျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ သတိထား။ A ႏာၱရာယ္႐ွိတယ္။
Watch out!
၆။ Wireless စက္၊ Walky-talky စကားေျပာစက္က့သ
ဲ ုိ႕ ကိရိယာမ်ားျဖင့္
လုံၿခဳံေရးကိစၥA တြက္၊ A ေ၀းသုိ႕လွမ္း၍ ဆက္သယ
ြ ္ရာတြင္ ဆက္သယ
ြ ္သည့္A သံကုိ
ၾကားရေၾကာင္း၊ သတင္းရ႐ွိေၾကာင္း တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ -

သတင္းရတယ္၊ ၾကားတယ္။
Roger!
၇။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ AေျခAေန၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကုိ မိမိက
လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ သေဘာတူပါတယ္။
I do!
၁။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းAေပးAယူလုပ္ၿပီးသား၊
သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္သည္ကုိ မျပင္ဆင္ၾကဖုိ႕ေျပာဆုိပုံမွာ AေပးAယူလုပ္ၿပီးသားက လုပ္ၿပီးသားပဲ။ / လုပ္ၿပီးစလစ္။
A deal is a deal!
၂။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က ဆႏၵေတြေစာၿပီး A ခြင့္A ေရးကုိ က်ိန္းေသရမည္ဟု
တြက္ဆထားသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ A ပုိင္မတြက္နဲ႕ေလ။
Don’t take it for granted.
၃။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခုသို႕ A ၿမဲတမ္းသြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္း (သုိ႕မဟုတ္)
ကိစၥတစ္ခုခုကုိ ထာ၀ရလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်U္း၍ေျပာဆုိပုံမွာ A ၿပီးA ပုိင္ပဲ။
For good!
၄။ ရာသီUတုA ေျခA ေနမွာ A ိမ္ခန္း၊ A ေဆာက္A UီးA တြင္း၌ ေနရထုိင္ရခက္ေနၿပီး၊
ျပင္ပတြင္သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေနလွ်င္ ေျပာဆုိပုံမွာ A ျပင္မွာ သာသာယာယာ႐ွိတယ္။
It’s so nice out.

၅။ ေ႐ြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုကုိႏႈိင္းယွU္ရာတြင္
တစ္ခုခုကသာလြန္ေကာင္းမြန္ေနသည့္Aခါတြင္ ေျပာဆုိပုံမွာAျပတ္
Aျပတ္သာတယ္။
Eat your heart out!
၆။ ျပႆနာတစ္ခုခု (သုိ႕မဟုတ္) ပုစာၱတစ္ခုခုကုိ မိမိကသိ႐ွိနားလည္
Aေျဖထြက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပုံမွာ Aေျဖရၿပီ။
I got it!
၇။ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္
ထြားက်ိဳင္းေနလြန္းလွ်င္ တA့ံတၾသ ျဖစ္ၿပီး ေျပာဆုိပုံမွာ Aမယ္
Aမယ္ေလး - ဒီကေလးႏွယ္ ထြားလုိက္တာ။
My, my! Haven’t you grown!
၁။ AေျခAေနတစ္စုံတစ္ရာသည္ Aထိတ္တလန္႕ျဖစ္ရေလာက္ေAာင္ Aျဖစ္မ်ိဳး
ႀကဳံႀကိဳက္ေနရလွ်င္ Aာေမဋိတ္စကားေျပာဆုိပုံမွာ Aမယ္ေလ . . . . . ေလး။
Ma . . . . . Ma . . . . . mia!
၂။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ႐ုတ္တရက္ေပၚထြက္လာၿပီး ေျခာက္လွန္႕ခံရသကဲ့သုိ႕
ျဖစ္သြားသည့္ AေျခAေနမ်ိဳးတြင္ ေျပာဆုိပုံမွာ Aမယ္ေလး . . . . . လန္႕လုိက္တာဟယ္။
My . . . . . my! You scared me!
၃။ ျဖစ္ရပ္မွန္AေျခAေနကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိသည့္Aခါ စကားပလႅင္ခံ
ေျပာဆုိပုံမွာ -

Aမွန္တကယ္ေတာ့ဗ်ာ။ / ႐ွင္ . . . ။
As a matter of fact, . . .
၄။ ကိုယ့္A သက္A ႐ြယ္ႏွင့္လုိက္ဖက္ညီညႊတ္ေA ာင္ျပဳမႈေနထုိင္ေစလုိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ A ႐ြယ္နဲ႕လုိက္ေA ာင္ေနစမ္းပါ။
Iေျႏၵရရေနစမ္းပါ။
Act your age!
၅။ ေမာ္ေတာ္ကားစသည့္ယာU္တစ္ခုခုေမာင္းႏွင္ေနသူA ား A ျမန္ႏႈန္းA ႐ွိန္ကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ေစလုိသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ A ႐ွိန္ေလွ်ာ့ - ျဖည္းျဖည္းေမာင္း။
Slow down!
၆။ တစ္UီးUီးေျပာဆုိသည့္စကားမ်ားကိ A ဓိပၸာယ္မ႐ွိ၊ A ႏွစ္သာရမ႐ွိ၊ A က်ိဳးမ႐ွိဟု
ယုံၾကည့္ယူဆၿပီး ေA ာ္ဟစ္ေျပာဆုိပုံမွာ A လကား။ / မဟုတ္တာေတြ။
Bananas!
၇။ စိတ္ပ်က္စိတ္႐ႈပ္ညစ္စရာေတြျဖစ္ေနသည္A
့ ေျခA ေနမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသျဖင့္
ညည္းတြား ေျပာဆုိပုံမွာ A လုိေလး - စိတ္ညစ္လုိက္တာ။
Gosh!
၁။ လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္A ား A ေျခA ေန A ခက္A ခဲျပႆနာမ်ားကုိ လက္ေျမွာက္
A ႐ႈံးမ ေပး စိတ္ဓာတ္မက်ရေA ာင္ A ားေပးစကား ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္ေတာ့မွ A ႐ႈံးမေပးနဲ႕။
Never say die!

၂။ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္း၏ Aေၾကာင္းAရင္းကုိေမးျမန္း လုိသည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္လုိျဖစ္ရတာလဲ။
How Come?
၃။ AေျခAေန Aျဖစ္Aပ်က္ ကိစၥတစ္ရပ္သည္ မိမိAေပၚ ထိခုိက္နစ္နာစရာ
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ခြင့္လႊတ္ေသာ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္လုိမွ မေAာက္ေမ့ပါဘူး။
No hard feeling!
၄။ ေစ်းႏႈန္းက်သင့္ေငြ Aဖုိးစားနား မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် ႐ွိသည္ကုိ သိလုိ၍
ေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ ဘယ္ေလာက္က်သလဲ။
How much?
၅။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ Aားျပသရာမွာ မျမင္ေစလုိ၍
တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေျပာဆိုပုံမွာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မျပနဲ႕ေနာ္။
For your eyes only!
only!
၆။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ၀ယ္္ယူရာတြင္ Aထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ မတတ္ႏုိင္ပါဘူး။
I couldn’t afford it!
၇။ မိမိႏွင့္ခင္မင္ ရင္းႏွီးၿပီးသားသူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား စာမလာ၊ သတင္းမၾကား
မဆုံျဖစ္သည္မွာ ကာလၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ဆုံေတြ႕သည္Aခါ
ေျပာဆုိပုံမွာ -

မေတြ႕ရတာ ၾကာပါပေကာ။
Long time, no see!
၁။ Aလန္႕တၾကားျဖစ္သည့္Aခါ၊ Aံ့Aားသင့္ရသည့္Aခါ ေAာ္ဟစ္ေျပာဆုိပုံမွာ Aလုိေလး . . . ဘုရားေရ။
Oh, my!
၂။ Aမ်ား၏Aျမင္မွာ ခက္ခန
ဲ က္နဲသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊
မိမိAဖုိ႕မွာမူAလြန္လြယ္ကူ သည္ယူဆ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ Aလြယ္ကေလး / ဒါေလးမ်ား
A piece of cake!
၃။ လုပ္ေဆာင္စရာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ A ခက္A ခဲမ႐ွိ
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ A ေျခA ေနတြင္ေျပာဆိုပုံမွာ A လြယ္ေလးပါ။
It’s a breeze.
၄။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပင္းျပျပ႐ွိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ A ေသရရ၊ A ႐ွင္ရရ။
Dead or alive!
၅။ ေျပာဆုိသည့္စကား၊ ေဆာင္႐က
ြ ္ရသည့္ လုပ္ရပ္သည္ ေသခ်ာေရရာမႈ႐ွိေၾကာင္း
ေျပာလုိသည့္A ခါ ေျပာဆုိပုံမွာ A ေသA ခ်ာေပါ့။
Sure!
၆။ A ခြင့္A ေရးတစ္ခုခုကုိ ရယူႀကဳံဖုိ႕ A လွည့္က် ေစာင့္ဆုိင္းေနစU္၊

သုိ႕မဟုတ္ဘတ္စကား ေပၚ ထုိင္ခုံေနရာUီးၾကသည့္Aခါမ်ဳိးတြင္
Aသက္A႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားAား Uီးစားေပးေစလုိသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ Aသက္ႀကီးသူ Uီးစားေပးပါ။
Age before beauty!
၁။ A နားမရေA ာင္ ဗ်ာမ်ားေနရသည့္A ေျခA ေနမ်ိဳးမွ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း
ရယူလုိ၍ေျပာဆုိပုံမွာ A သက္႐ႈခြင့္ ေပးပါUီး။
Give me a break!
၂။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေဆာင္႐က
ြ ္ရန္ႀကိဳတင္၍ A စီA စU္ခ် ျပင္ဆင္ထားေစလုိ၍
ေျပာဆုိပုံမွာ A သင့္ျပင္ထား။
Get ready!
၃။ စစ္သားမ်ားတပ္ဖဲြ႕မ်ားA ား A သင့္ျပင္ၾကဖုိ႕ A မိန္႕ေပးေျပာဆုိပုံမွာ A သင့္ျပင္၊ ေနရာယူ။
Action Stations!
၄။ ထိမိခုိက္မိ ဒဏ္ရာ႐ွိသာြ းသည္ A ခါမ်ိဳးတြင္႐ုတ္တရက္ထြက္လာေသာ
A ာေမဋိတ္စကား ေျပာဆုိပုံမွာ A ား
Ouch!
၅။ မိမိမေပးလိုသည့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ A တင္းA ဓမၼေတာင္းေနသည့္A တြက္
မေပးလုိ၍ ေဒါသျဖင့္တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိပုံမွာ A ားႀကီးႀကီးရမယ္။ ေစာင့္ေန။
Over my dead body!

၆။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား သူလုိAပ္သည့္AတူAညီကုိ မေပးႏုိင္၍ ေျပာဆုိပုံမွာ
Aားနာလုိက္တာ။
I feel backward!
၁။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ သေဘာၤ၊ ရထား၊ ေလယာU္စသည့္
ခရီးသည္ပို႕ေဆာင္ေရးယာU္မ်ားေပၚသုိ႕ တက္ေရာက္ေနရာယူၾကရန္
ခရီးသည္မ်ားAား ႏႈိးေဆာ္ေျပာဆုိပုံမွာ AားလုံးယာU္ေပၚတတ္ၾကပါ။
All aboard!
၂။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ မႏွစ္ၿမဳိ႕သည့္A ခါ စိတ္လက္မၾကည္မသာျဖစ္သည့္A ခါ
ျပဳလုပ္တတ္သည့္ A ာေမဋိတ္စကားေျပာဆုိပုံမွာ A ား - A ြတ္ - ေ၀ါ့။
Ugh!
၃။ A ေျခA ေနျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ ဆေႏၵေစာရန္မလုိဘဲ ေA းေဆးလြယ္ကူစာြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆုိပုံမွာ ေA းေဆးပါ။
It’s a snap!
snap!
၄။ မိမိကမႀကိဳက္မႏွစ္သက္သူတစ္UီးUီးသည္ သူကိုယ္တုိင္
လုပ္ေဆာင္လုိက္သည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုတြင္ သူ႕ဘာသာသူ ထိခုိက္နစ္နာသြားခဲ့လွ်င္
A ားရေက်နပ္၍ ေျပာဆုိပုံမွာ ေA း - ထိမွေကာင္းတယ္။
Serve you right!

၅။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က စကားေျပာဆုိေနစU္ မိမိကနားေထာင္ေနရသည့္Aခါ
ေခါင္းညိတ္ “Aင္း” လုိက္လ်က္ ေျပာဆုိပုံမွာ Aင္း . . . Aင္း။ / ေAးပါ။
Uh – huh!
၆။ လုပ္ေဆာင္ရန္႐ွိသည့္ Aလုပ္ကုိ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ဂ႐ုတစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္
ေျပာဆုိပုံမွာ ေAးေAးေဆးေဆး လုပ္ပါဗ်ာ။
Easy does it!
၁။ တစ္UီးUီးက မိမိAား ကိစၥတစ္ခု၏ျဖစ္စU္ကုိ ေျပာျပေနသည့္Aခါ သိလုိေဇာျဖင့္
စကားေထာက္ ေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ Aဲဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ။
What of it?
၂။ သူတစ္ပါးကံေကာင္းေAာင္ျမင္ေနသေလာက္မိမိမွာ
ကံမေကာင္းAေၾကာင္းမလွျဖစ္ေနသျဖင့္ ေျပာဆုိပုံမွာ Aဲဒီေလာက္ ကံမေကာင္းပါဘူး။
No such Luck!
၃။ AေျခAေနတစ္ခုခုကုိ မလႊဲသာပဲ လက္ခံလုိက္ရသည့္Aခါ၊ စကား၀ုိင္းတြင္
စကားေထာက္မလုိက္ ရသည့္ Aာလုပ္သံျဖင့္ေျပာဆုိပုံမွာ ေAး။ / Aဲ / Aင္း
Well!
၄။ မိမိ၀တ္ဆင္ထားသည့္ Aက်ီA၀တ္Aစားသည္ Aသစ္က်ပ္ခၽြတ္ျဖစ္ေၾကာင္း
တAံ့တၾသ ေျပာဆုိ ပုံမွာ -

Aက်ီAသစ္ေဟ့။
New pinch!
၅။ ေမးခြန္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ ႐ုတ္တရက္ မေျဖႏုိင္ဘဲ စU္းစားရန္ Aခ်ိန္ယူရစU္
ေျပာဆုိပုံမွာ Aင္း - စU္းစားပါရေစUီး။
Well, let me see!
၆။ မိမိေလးစားၾကည္ညိဳသူ ပုဂိၢဳလ္၊ Aဖြဲ႕Aစည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္Aား၊ ေAာင္ျမင္
Aဓြန္႕႐ွည္ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္႐ွည္ပါေစေၾကာင္း ေႂကြးေႀကာ္ဆုေတာင္း
စကားေျပာဆုိပုံမွာ ေAာင္ျမင္ပါေစ။ Aဓြန္႕႐ွည္ပါေစ။ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္႐ွည္ပါေစ။
Long Live + N!
၁။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္း (သုိ႕) ေနAိမ္ေနရာဌာနမ်ားတြင္
ဘုရားသခင္Aား ရည္မွန္း၍ ဆုေတာင္းၾကသည့္Aခါ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိယွက္လ်က္
ဆုေတာင္းစကားေျပာဆုိပုံမွာ ေAာင္ျမင္ဖုိ႕ ဆုေတာင္းစုိ႕။
Keep your fingers crossed!
၂။ မ်ိဳး႐ုိးဇာတိမမွန္ဘဲ AေျခAေနမဲ့ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူတစ္UီးAား ႏွိမ္ခ်လုိ၍
ေျပာဆုိပုံမွာ Aုတ္ၾကားျမက္ေပါက္။
Bastard!
၃။ တစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိ၏ေ႐ွ႕တြင္ Aေပါ့၊ Aေလး သြားလုိေသာ္လည္း
ေAာင့္Aီးထားတတ္သည့္ Aခါမ်ိဳးတြင္ ေျပာဆုိပုံမွာ -

Aႏၱရာယ္မလြယ္ေကာင္းပါဘူး။
Got to do what you got to do.
၄။ Aရိပ္သုံးပါးနားမလည္ဘဲ ကုိးယုိ႕ကားယား ေနထုိင္တတ္သူAား
ဆုံးမသတိေပးစကား ေျပာဆုိပုံမွာ Iေျႏၵရရေန။
Behave yourself!
၅။ ညAခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ခြဲခာြ ခါနီးတြင္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဆုိပုံမွာ Aိပ္ေကာင္းျခင္း Aိပ္ရပါေစ။
Pleasant dream!
၆။ ညခ်မ္းခ်ိန္ခါတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္
ခြဲခြာခါနီးႏႈတ္ဆက္ဆုေတာင္းရန္ေျပာဆုိပုံမွာ Aိမ္မက္လွလွ မက္ပါေစ။
Have a nice dream!
Sweet dream!
၁။ ႏွစ္ေယာက္သား ခြဲခာြ ၾကသည့္Aခါမိ်ဳးတြင္ သတိေပးစကားေျပာဆုိပုံမွာ Aိမ္ ေကာင္းေကာင္းျပန္။
Get home safely!
၂။ ေနAိမ္၊ ေဂဟာ၊ တုိက္ခန္းAစ႐ွိသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႕
သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္Aခါ Aထဲ၌လူ႐ွိ၊ မ႐ွိ Aိမ္႐ွင္AားေAာ္ေခၚၿပီး
စုံစမ္းေမးျမန္းေျပာဆုိပုံမွာ Aိမ္႐ွင္တုိ႕ . . . Aိမ႐ွ
္႐င
ွ ္တုိ႕။
Anybody home?

၃။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား မိမိAေလး၊ Aေပါ့သာြ းလုိေၾကာင္းေျပာဆုိပုံမွာ Aိမ္သာေလး၊ ခဏေလာက္တတ္ခ်င္လုိ႕။
Where can I powder my nose?
Where can I wash my hands?
၄။ သဘာ၀ဓမၼတာAရ မလႊဲသာမေ႐ွာင္သာ AေလးA၀င္သာြ းစရာ႐ွိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ Aိမ္သာသြားလုိက္Uီးမယ္။
Nature calls!
၅။ AေျခAေနAခြင့္Aေရးတစ္ခုခုကုိ ယွU္ၿပိဳင္ရယူသည့္Aခါ
Aလ်င္ေရာက္လာသူAား ပထမUီးစားေပးလုိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ Uီးရာလူစနစ္ပဲေဟ့။
First comes, First served!
၆။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ လ်င္ျမန္စာြ လုပ္ျပၿပီး ေမွာင္တန္ခုိး ဆန္ဆန္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ဘာြ းခနဲ
ျဖစ္ေစ ေရာက္ေစလုိ၍ ေျပာဆုိပုံမွာ Uံဳဖြ - ေရာက္ေစ။
Hey presto!
ပုိးေကာင္ေလး
babylay ခုေလ့လာေနတဲ႕ Aဂၤလိပ္စကားေျပာစာAုပ္ထက
ဲ Aသံုး၀င္မဲ႕ဟာေလးေတြ
ဖိုရမ္ကသူငယ္ခ်င္းေတြကို sharing လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္ ...စာAုပ္နာမည္က 5
Minutes Expert တဲ႕ ...
" Not That I Know Of "
ပထမေျပာထားတဲ႕ တစ္ေယာက္ရဲ႕စကားကို ျငင္းလိုက္တဲ႕သေဘာေပါ့ေနာ္ ...

babylay နမူနာေလးျပမယ္ ... ဖတ္ၾကည္႕ေနာ္
A: Are you going to Washington next month?
မင္း ၀ါရွင္တန္ကို သြားမလို႕ဆို...
B: Not that I know of.
AစီAစU္ မရွိပါဘူး၊
....ေနာက္တခုျပမယ္ ....
A: Is Peter going to Juli's party?
ပီတာက ဂ်ဴလီ႕ရဲ႕ ပါတီပက
ဲြ ို သြားမွာလား
B: Not that I know of.
ငါသိသေလာက္ေတာ့ မသြားပါဘူး။
ကဲ ရျပီေနာ္ ...ဘယ္လိုသံုးလဲဆိုတာ ...
ေနာက္တစ္ခုဆက္မယ္ ....
" It's up to you "
မင္းသေဘာပါဘဲ ... ဆိုျပီး ေျပာခ်င္ရင္သံုးတယ္ေနာ္
ၾကည္႕ babylay နမူနာျပမယ္
A: Are you free next week?
မင္းေနာက္Aပတ္Aားလား ?
B: Yes
Aားပါတယ္။
A: Will you have dinner with me?
မင္းငါနဲ႕ ညစာ စာမလား ?
B: Yes,I'd like that very much.

စားမယ္၊Aဲ႕AစီAစU္ Aရမ္းၾကိဳက္တယ္။
A: Shall we have chinese food or western food ?
ငါတို႕ တရုတ္စာ စားၾကမလား ၊ A ေနာက္တိုင္းစာ စားၾကမလား ?
B: It's up to you.
မင္းသေဘာပါပဲကာြ ။
စစ္သားမ်ားတပ္ဖဲြ႕မ်ားA ား A သင့္ျပင္ၾကဖုိ႕ A မိန္႕ေပးေျပာဆုိပုံမွာ A သင့္ျပင္၊ ေနရာယူ။
Action Stations!

၁။စစ္သားမ်ားတန္းစီရန္ေၿပာပံုမွာ.......
fall in!
၂။တန္းၿဖဳတ္ရန္ေၿပာပံုမွာ..........
brake off!
၃။ႏိုင္ငံေတာ္A လံA ေလးၿပဳပံုမွာ..........
slute the nation flag!
၄။ပစ္မိန္႔ေပးပံုမွာ................
fire!
၅။သတိေပးပံုမွာ.......
attantion!
၆။သက္သာေပးပံုမွာ.............
at ease!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful