You are on page 1of 124

Cng Ho X Hi Ch Ngha Vit Nam

c lp_T do_Hnh phc

B Cng Thng
Trng i Hc Cng Nghip TPHCM

KT QU THI
CHNG CH QUC GIA TRNH C MN TING ANH
Kho thi ngy 14/10/2012 ti hi ng thi CS1 Trng i Hc Cng Nghip TPHCM
KHA 32
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

11348461
09093351
09208661
09241491
11326861
11279131
10303451
11279451
HV027451
09073881
10374451
10343561
10347391
09084521
10044341
11252901
10316261
10337541
11326941
10041991
09207441
11317251
10054441
09087031
10326011
11007921
09077971

Trn Nam
Ng Th Nhn
Cao Ngc
Th Cm
H Th
Hunh Ch
Hunh Vn
L Nguyn Thy
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Trng
Nguyn Thy Thy
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn Hng
S Thanh
Vng Kh
Nguyn Hong
Phm V
Trn Th Hong
Trng Huyn
T Linh
o Th Hoi
o Tun
inh Th Vn

i
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
n
n
n
n
n
Anh
Anh
Anh

13000001
13000002
13000003
13000004
13000005
13000006
13000007
13000008
13000009
13000010
13000011
13000012
13000013
13000014
13000015
13000016
13000017
13000018
13000019
13000020
13000021
13000022
13000023
13000024
13000025
13000026
13000027

13/05/1984
04/05/1991
19/08/1991
00.00.1989
01/01/1990
19/05/1989
14/03/1986
10/07/1989
02/04/1989
09/04/1991
12/08/1989
07/07/1988
17/12/1988
12/03/1991
24/12/1990
26/04/1988
09/06/1988
26/09/1989
05/01/1990
29/08/1992
03/07/1991
19/08/1990
31/10/1992
12/09/1991
01/01/1989
06/12/1988
09/01/1991

Ni sinh
ng Thp
Bnh nh
Kin Giang
Bnh Dng
Qung Ngi
Tin Giang
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
Vnh Long
Tr Vinh
ng Nai
Ty Ninh
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Bnh Phc
Bnh Thun
Tin Giang
Tin Giang
Lm ng
Bnh Phc
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
Khnh Ha
Qung Ngi
Tha Thin Hu
Tp. H Ch Minh
Lm ng

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
4.0
5.0
6.0
6.0
4.0
6.0
6.5
3.5
5.5
5.0
6.5
6.5
5.5
6.0
8.0
Vng
6.0
6.5
5.0
4.0
6.0
6.5
7.0
5.0
7.0
5.5

6.5
7.5
6.0
8.0
9.0
5.5
6.5
9.5
4.5
7.5
6.5
8.5
8.5
9.0
9.5
5.5
Vng
7.5
8.5
4.5
8.0
8.5
8.5
5.5
8.5
5.5
6.5

7.0
7.5
8.0
7.0
7.0
6.5
5.5
6.5
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
8.5
7.0
5.0
Vng
7.0
6.5
7.5
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.5
6.5

7.0
8.5
5.0
7.5
4.0
5.0
6.0
7.5
3.0
5.0
5.0
6.5
4.5
8.0
7.5
6.5
Vng
2.2
4.0
6.0
6.0
4.5
9.5
6.0
5.0
6.5
6.5

TBC

Xp Loi

6.8
6.9
6.0
7.1
6.5
5.3
6.0
7.5
4.5
6.3
5.6
7.1
6.4
7.8
7.5
6.3
Vng
5.7
6.4
5.8
6.3
6.3
7.9
6.1
6.1
6.4
6.3

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 1 / 124

TT
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

09222581
11316581
09076451
10183141
09086561
11308691
09257731
10213411
10236821
HV026361
09277151
10289901
11009411
11261371
HV027401
09243061
11007561
HV027441
11279641
11302811
10339721
10088091
11271031
10042441
11288651
11282911
11369531
10008255
11366851
10054561
08107501
11374401
10068391
09222361
11306251
09088221

Thy Lan
L Th Diu
L Vng
Mai Cng
Mai Tun
Nguyn c
Nguyn Hng
Nguyn N Hong
Nguyn Th Lan
Nguyn Th Vn
Phm Ngc
Phm Th Vn
Phm Th Vn
Trn Hong
Trn Th Vit
Trng Th Loan
Vn T
V Th Kim
Hong Ngc
Ng Th Ngc
Nguyn Nguyt
Nguyn Th Bch
Nguyn Vit
Phm Th Hng
Trng Th Minh
Mang Vn
L Chu
Nguyn Th
Nguyn Phan
Nguyn Xun
Nguyn Hng
Nguyn Th Hoa
Nguyn Vn
Hong i
Lng Kit
on Cng

Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
t
u
Ba
B
B
Bc
Bc
Bc
Bng
Bng
Bng

13000028
13000029
13000030
13000031
13000032
13000033
13000034
13000035
13000036
13000037
13000038
13000039
13000040
13000041
13000042
13000043
13000044
13000045
13000046
13000047
13000048
13000049
13000050
13000051
13000052
13000053
13000054
13000055
13000056
13000057
13000058
13000059
13000060
13000061
13000062
13000063

04/09/1991
15/02/1986
16/10/1991
07/04/1992
01/03/1991
01/05/1989
16/02/1987
22/08/1991
19/02/1992
22/02/1990
29/01/1987
04/04/1992
04/05/1989
19/05/1989
15/10/1985
25/07/1988
12/10/1988
08/11/1989
01/08/1990
30/11/1982
12/10/1988
08/04/1992
20/10/1989
13/09/1992
02/09/1990
24/06/1985
15/10/1989
20/08/1992
16/08/1984
21/05/1992
02/05/1990
05/07/1990
04/04/1992
11/12/1989
12/02/1990
24/08/1991

Ni sinh
Tp. H Ch Minh
Nng
Lm ng
H Tnh
Nam nh
Thi Bnh
Bnh Thun
Khnh Ha
k Lk
Gia Lai
B Ra Vng Tu
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
Ngh An
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Vnh Long
Lm ng
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
k Lk
H Tnh
Bnh Phc
Lm ng
Bnh nh
Ty Ninh
Qung Ngi
Ngh An
ng Nai
Thanh Ha
ng Nai
k Lk
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Long An

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
1.0
7.0
4.0
5.0
6.5
6.0
6.5
6.5
7.0
5.5
6.5
5.0
6.5
Vng
6.0
6.5
6.0
5.5
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
4.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
1.0
7.5
5.0
4.0
4.5
7.5

9.5
6.5
8.5
8.5
5.5
8.5
8.0
7.0
7.5
8.5
5.0
5.5
5.5
9.0
Vng
5.5
7.5
8.0
7.5
8.5
8.0
6.0
8.5
7.5
6.5
5.5
8.5
7.5
8.5
9.0
4.0
2.5
9.0
6.5
7.5
6.5

7.5
6.0
6.0
5.0
6.0
5.5
7.0
5.0
7.0
7.0
6.0
7.0
5.0
4.0
Vng
5.0
6.0
6.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
4.0
5.0
5.0
3.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0

7.5
3.0
8.5
8.5
5.5
6.5
5.0
5.0
6.0
6.0
3.5
5.5
5.0
7.5
Vng
3.5
7.0
7.5
8.0
8.0
4.5
5.0
5.5
7.0
5.5
4.5
5.0
4.5
5.0
6.0
2.4
4.0
6.5
2.2
5.0
8.0

TBC

Xp Loi

7.8
4.1
7.5
6.5
5.5
6.8
6.5
5.9
6.8
7.1
5.0
6.1
5.1
6.8
Vng
5.0
6.8
6.9
6.5
7.0
5.5
5.5
6.3
6.6
5.5
5.0
5.9
5.5
5.6
7.0
3.1
4.8
6.4
4.4
5.5
7.5

Kh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 2 / 124

TT
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

MSSV
11362051
08096331
11286181
09225071
11279771
10237401
10370771
09071181
10317771
11360791
11365641
09081731
10374971
11303291
10310881
11287611
10286211
11279551
10338271
11315441
09260201
08093421
11271421
09273851
10324121
09082351
10321281
11288941
11279811
11274671
10298401
11337041
11274771
08111481
11364221
10233511

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Hu
Phan Duy
ng Thin
Dip Mnh Hng Thi
inh c
H Quc
Hong Ngc
Hunh L
Nguyn Hong
Phan Vn
V Hng V
Phm La
Nguyn Th B
Bi Th
Cao Xun
Nguyn Th
H Th
Nguyn Th Ngc
Trnh Vit
Bi Duy
Bi V Sn
Vn
Khc Thanh
Nguyn Ngc
Nguyn Nh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Thanh
Phm Th
Trn Vn Thi
V Thanh
Phan Minh
Trng Tn
Nguyn
Nguyn Th Ngc

Bng
Bng
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bay
By
B
B
B
Bch
Bch
Bin
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bn
Buynh
Cam
Cm

13000064
13000065
13000066
13000067
13000068
13000069
13000070
13000071
13000072
13000073
13000074
13000075
13000076
13000077
13000078
13000079
13000080
13000081
13000082
13000083
13000084
13000085
13000086
13000087
13000088
13000089
13000090
13000091
13000092
13000093
13000094
13000095
13000096
13000097
13000098
13000099

11/11/1980
04/03/1989
07/01/1989
10/06/1991
18/07/1986
25/06/1992
17/03/1985
01/12/1991
16/07/1990
10/07/1987
21/12/1988
20/12/1990
25/09/1986
13/04/1987
07/10/1988
10/02/1990
10/06/1992
26/01/1989
28/01/1988
19/05/1990
08/03/1989
20/03/1989
27/07/1990
04/10/1986
11/05/1990
27/03/1991
10/11/1985
28/07/1990
13/02/1987
20/01/1990
22/07/1990
27/06/1988
18/04/1987
01/12/1990
20/11/1989
13/11/1992

Ni sinh
Bnh nh
Bn Tre
ng Nai
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Ty Ninh
H Tnh
Bn Tre
Bnh nh
Bn Tre
Qung Ngi
k Lk
Ninh Thun
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
C Mau
Gia Lai
Tp. H Ch Minh
Thanh Ha
Kin Giang
Tin Giang
Bnh Thun
Bnh nh
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
Tp Cn Th
Nam nh
B Ra Vng Tu
Thanh Ha
Ph Yn
Qung Ngi
Qung Ngi
k Lk

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
4.5
Vng
5.5
6.5
6.5
5.0
6.5
4.0
7.0
5.0
7.0
5.0
4.5
2.0
6.0
6.5
Vng
6.5
6.0
4.5
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
6.5
6.5
7.0
3.5
6.0
6.5
5.0
7.0
5.5
8.5

8.5
5.5
Vng
7.5
4.5
8.0
5.0
8.5
4.5
6.0
8.5
8.5
4.5
8.5
3.5
6.5
8.5
Vng
7.5
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
8.5
6.5
5.0
8.0
5.5
6.0
6.5
8.5
6.5
8.5
5.5
8.5

4.0
6.0
Vng
5.5
6.0
5.0
5.5
8.0
5.0
5.0
4.0
7.0
5.5
7.0
4.0
5.0
6.0
Vng
7.0
4.0
5.0
5.0
7.0
4.0
4.0
8.0
5.0
6.5
7.0
5.0
5.5
5.5
5.0
5.0
6.0
6.5

6.5
5.5
Vng
4.0
7.5
7.5
2.5
9.0
6.0
9.0
6.5
4.5
4.0
5.5
2.5
8.0
7.0
Vng
8.5
6.0
2.5
6.5
6.0
2.5
7.0
8.0
5.0
6.0
6.5
7.5
6.5
6.5
6.5
5.5
6.0
8.0

TBC

Xp Loi

6.3
5.4
Vng
5.6
6.1
6.8
4.5
8.0
4.9
6.8
6.0
6.8
4.8
6.4
3.0
6.4
7.0
Vng
7.4
5.5
4.4
5.6
5.9
4.3
6.5
7.3
5.4
6.8
6.5
5.5
6.1
6.8
5.8
6.5
5.8
7.9

Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 3 / 124

TT

MSSV

100 10230591 Nguyn Th Ngc


101 11301311 L nh
102 10285331 H Nh
103 HV027041 Phm Th
104 09076351 Phan Tn
105 11318661 V Minh
106 11369351 Nguyn c
107 09228741 Bi c
108 10332051 L Cng
109 08226211 Nguyn Ti
110 11290111 Nguyn Vit
111 09260421 Bi Hong Minh
112 09077621 Bi Th Minh
113 11269421 Th M
114 09082431 H Duy
115 10055341 Hunh Thi
116 10086351 L Th M
117 11305031 Nguyn Th Thu
118 10048451 Trn Quc
119 09220691 Trn Vnh Hu
120 10256381 ng Th
121 11370401 Hong Yn
122 11344801 Nguyn Kim
123 11308291 Nguyn Th Kim
124 10335341 Nguyn Th Kim
125 11009021 Phm Th Bch
126 11367831 Phan Th Kim
127 09088861 Thi Th Kim
128 10349991 Nguyn Hu
129 11008111 Th
130 11008041 H Vn
131 11369481 H Trng
132 11268811 Nguyn B
133 08109681 Phm Vn
134 11263641 L Vnh
135 10376411 Nguyn nh

Tn

SBD

Ngy
sinh

Cm
Cn
Cnh
Cnh
Cnh
Cnh
Cu
Chnh
Chnh
Chnh
Chnh
Chu
Chu
Chu
Chu
Chu
Chu
Chu
Chu
Chu
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Ch
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chinh
Chinh

13000100
13000101
13000102
13000103
13000104
13000105
13000106
13000107
13000108
13000109
13000110
13000111
13000112
13000113
13000114
13000115
13000116
13000117
13000118
13000119
13000120
13000121
13000122
13000123
13000124
13000125
13000126
13000127
13000128
13000129
13000130
13000131
13000132
13000133
13000134
13000135

17/07/1992
16/09/1988
19/08/1990
15/04/1988
10/08/1991
08/10/1988
20/06/1988
29/09/1991
26/06/1988
08/09/1990
21/11/1987
02/07/1987
30/07/1991
22/06/1989
19/04/1991
10/08/1992
08/07/1991
28/09/1989
22/03/1992
01/05/1990
10/08/1992
15/11/1988
27/11/1991
05/05/1990
28/02/1989
12/12/1989
15/08/1990
19/09/1991
01/01/1986
05/10/1986
08/04/1989
21/09/1989
02/09/1989
01/05/1990
06/07/1981
16/11/1987

Ni sinh
Bnh Thun
Qung Ngi
Qung Ngi
Bnh nh
Kin Giang
ng Nai
Qung Ngi
Bnh Dng
Bnh nh
Ty Ninh
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Lm ng
Bn Tre
Khnh Ha
Ninh Thun
Bnh Thun
ng Nai
ng Nai
ng Nai
Qung Ngi
Lm ng
Qung Ngi
Bn Tre
Bnh Thun
Qung Ngi
Long An
Bnh Phc
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
k Lk
Bn Tre
Long An
H Nam

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
5.5
5.5
6.0
7.0
7.0
6.5
6.0
4.0
Vng
Vng
5.0
6.0
5.5
7.0
5.5
8.0
5.5
7.5
5.5
5.5
6.5
7.5
5.5
3.5
2.5
4.0
4.5
5.0
5.5
5.5
7.5
6.5
4.5
3.5
4.0

7.5
5.0
5.5
9.5
5.5
6.5
9.5
8.0
4.5
Vng
Vng
7.0
8.5
6.5
6.5
8.0
9.5
8.5
9.5
8.5
7.5
4.0
9.5
4.5
5.5
2.5
3.5
9.5
5.0
3.5
7.0
3.5
5.5
8.5
5.5
4.0

6.0
5.0
5.0
7.0
6.5
5.0
4.5
6.0
5.0
6.0
Vng
4.0
6.5
5.5
5.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
5.5
6.0
5.0
6.0
6.5
Vng
7.0
6.5
5.0
Vng
6.5
5.5
4.5
7.5
5.0
6.0

8.0
6.5
6.0
9.0
4.0
5.5
5.0
5.5
4.5
7.0
Vng
6.0
6.5
6.5
7.5
8.0
8.0
8.0
7.5
8.0
6.5
8.0
7.5
5.0
2.0
4.0
3.0
6.0
5.0
Vng
7.5
6.0
5.0
6.0
3.5
2.5

TBC

Xp Loi

6.9
5.5
5.5
7.9
5.8
6.0
6.4
6.4
4.5
Vng
Vng
5.5
6.9
6.0
6.5
7.1
8.1
7.0
7.9
7.0
6.3
6.1
7.4
5.3
4.4
Vng
4.4
6.6
5.0
Vng
6.6
5.6
5.4
6.6
4.4
4.1

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 4 / 124

TT
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

MSSV
11294831
07714271
10324921
11365121
11365211
10327281
10354791
11364661
11008941
11321841
10313901
11282111
09280911
11374821
11351601
11308851
11372761
10233171
09078051
11304451
11368201
10051961
11301671
10068681
10360931
10046011
11369231
09219241
11261171
11316991
10035921
09089671
11371551
11262891
11374081
09286291

Tn

Nguyn Trng
Nguyn Vn
Phm Vn
V Trng
Nguyn Hu
Phan Quang
Vn
L Quang
inh Th Hoi
Nguyn nh
Nguyn Th Kim
V Vn
Cao Vit
L Cng
L Vn
Nguyn Thanh
V Vn
Bi Nguyn
L Phc
L Thnh
L Vn
Trn Thanh
Phan Th
Trn Th Kim
Bi Vn
Tun
Hong
Hong Vn
L nh
L Trng
L Minh
Mai c
Nguyn Duy
Nguyn Ngc
Nguyn Tn
Nguyn Vn

Chinh
Chinh
Chinh
Chinh
Chnh
Chnh
Chnh
Chun
Chc
Chung
Chung
Chung
Chng
Chng
Chng
Chng
Chng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cc
Cc
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng

SBD

Ngy
sinh

13000136
13000137
13000138
13000139
13000140
13000141
13000142
13000143
13000144
13000145
13000146
13000147
13000148
13000149
13000150
13000151
13000152
13000153
13000154
13000155
13000156
13000157
13000158
13000159
13000160
13000161
13000162
13000163
13000164
13000165
13000166
13000167
13000168
13000169
13000170
13000171

15/10/1989
19/05/1987
10/06/1987
25/03/1990
02/07/1988
01/01/1986
13/06/1987
31/05/1987
04/07/1988
25/03/1989
09/04/1990
11/07/1990
06/04/1975
20/11/1989
07/02/1990
14/06/1988
08/09/1989
14/06/1992
12/09/1991
24/07/1989
06/12/1990
02/04/1991
13/05/1993
20/03/1992
25/11/1989
06/02/1992
14/06/1990
04/09/1991
18/12/1988
21/10/1988
05/10/1992
29/01/1991
04/11/1979
15/01/1988
19/01/1989
23/06/1990

Ni sinh
H Tnh
Bnh Thun
Nam nh
Gia Lai
k Lk
Ph Yn
Nam nh
Bnh nh
k Lk
ng Nai
ng Thp
ng Nai
Tp. H Ch Minh
k Lk
Bnh Thun
Qung Nam
Ninh Thun
Gia Lai
B Ra Vng Tu
H Nam
Bnh nh
B Ra Vng Tu
Lng Sn
Qung Ngi
Ngh An
Tr Vinh
ng Nai
Ngh An
Qung Ngi
Ngh An
ng Nai
Thanh Ha
Ty Ninh
Bnh nh
ng Nai
Tha Thin Hu

Nghe

im
c
Vit

Ni

3.5
3.0
3.0
6.5
6.0
5.0
5.5
4.0
3.5
4.5
5.5
4.0
5.0
4.0
3.5
4.5
6.0
6.0
6.5
6.0
6.5
Vng
4.0
4.5
5.0
6.5
2.5
6.5
6.5
6.0
6.0
6.5
Vng
6.0
7.5
6.0

4.5
7.5
6.0
8.0
7.0
7.5
6.0
3.5
2.0
5.5
5.5
6.0
6.0
4.0
5.5
3.5
3.5
9.5
7.0
4.5
5.5
Vng
5.0
6.5
6.5
8.5
3.5
2.5
9.0
7.5
8.0
8.0
Vng
6.5
6.5
8.5

5.5
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.5
6.0
7.0
3.0
5.0
6.0
5.0
3.0
5.0
3.0
7.0
5.0
7.0
7.5
Vng
3.0
6.5
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
Vng
5.0
5.0
5.0

4.5
3.0
6.0
3.5
5.0
8.0
6.5
4.0
2.4
6.5
4.0
6.5
5.5
2.2
3.5
4.0
5.5
8.5
8.5
3.5
7.0
Vng
4.0
8.0
5.5
8.5
2.3
4.0
8.5
5.0
5.0
7.5
Vng
6.0
6.5
9.5

TBC

Xp Loi

4.5
3.9
4.5
5.3
5.3
5.9
5.8
4.3
3.5
5.9
4.5
5.4
5.6
3.8
3.9
4.3
4.5
7.8
6.8
5.3
6.6
Vng
4.0
6.4
5.8
7.1
3.3
4.5
7.5
5.9
6.3
7.0
Vng
5.9
6.4
7.3

Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 5 / 124

TT

MSSV

172 11306341 Phm Quc


173 11371951 Phan Huy
174 11283531 Trn Huy
175 10324181 Trn Nguyn
176 11273191 Trng Quc
177 11373771 Nguyn Vn
178 11263841 Nguyn Th Phng
179 11273001 Phm Hu
180 10226481 H Th
181 11367801 Bi Ngc Dim
182 09199191 Phan Th Xun
183 11329311 H Quang
184 HV028941 Ng Vn
185 11010561 Nguyn Hng
186 11372111 L Thanh
187 10061771 Lng Cng
188 11251381 L Cng
189 11309551 Mai Cng
190 08247651 Cao Th Thu
191 11318901 Ng Th
192 11359761 Nguyn Th Anh
193 10036231 Ninh Th Bch
194 11007941 T Th Hng
195 11268851 Trng Th Trc
196 11306711 Bi Thanh
197 10339631 Hunh Tn
198 11253041 Hunh Tn
199 09091541 Nguyn Tn
200 08101681 Nguyn Tn
201 10309821 Nguyn Tn
202 11043651 Trn Pht
203 08112691 Trn Vng
204 11374311 Trn
205 08105831 Trng Thnh
206 09070271 V Vn
207 09083031 Ly Ch

Tn

SBD

Ngy
sinh

Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
c
i
i
Dn
an
Dng
ng
ng
ng
Danh
Danh
Danh
Danh
o
o
o
o
o
o
o
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Du

13000172
13000173
13000174
13000175
13000176
13000177
13000178
13000179
13000180
13000181
13000182
13000183
13000184
13000185
13000186
13000187
13000188
13000189
13000190
13000191
13000192
13000193
13000194
13000195
13000196
13000197
13000198
13000199
13000200
13000201
13000202
13000203
13000204
13000205
13000206
13000207

15/08/1987
13/06/1989
06/01/1987
23/03/1987
01/08/1989
15/03/1982
14/09/1991
12/09/1988
05/06/1990
22/09/1990
22/09/1991
09/11/1988
03/10/1984
16/12/1989
07/02/1990
20/02/1991
08/08/1988
03/12/1988
20/05/1990
29/12/1990
12/08/1988
29/02/1992
11/10/1989
09/03/1990
17/04/1989
09/03/1986
14/11/1991
20/09/1991
16/11/1990
10/11/1987
04/05/1992
19/09/1988
30/12/1989
01/02/1990
13/04/1991
20/02/1991

Ni sinh
Bn Tre
Khnh Ha
Kon Tum
k Lk
k Nng
k Lk
Bnh Thun
Qung Nam
Bn Tre
ng Nai
Bn Tre
ng Nai
Gia Lai
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Bnh Thun
Bn Tre
Bnh nh
Vnh Phc
Cu Long
ng Nai
Long An
Long An
Bnh Thun
Long An
An Giang
Bnh Thun
Bn Tre
ng Nai
Ty Ninh
Tin Giang
Qung Ngi
ng Nai
H Ty
ng Nai

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
6.5
4.0
Vng
4.5
7.5
7.0
6.0
5.5
6.0
5.5
Vng
6.5
6.0
7.5
6.5
6.5
5.0
6.0
5.0
4.5
6.5
6.5
6.0
2.0
6.0
4.0
6.5
3.5
6.0
6.0
7.5
5.5
4.5
5.0
6.0

7.5
7.5
7.5
Vng
5.5
3.0
8.5
5.5
5.0
8.0
5.5
Vng
9.0
8.0
8.5
6.5
6.5
4.5
8.5
8.0
4.0
9.5
5.5
7.5
4.5
7.0
7.5
6.0
6.0
7.5
8.5
8.5
5.5
4.0
7.0
9.0

7.0
6.0
5.0
Vng
5.0
5.0
6.0
4.0
6.0
5.0
5.0
Vng
4.0
4.0
7.0
4.0
3.0
5.0
5.0
3.0
4.0
7.0
5.0
6.0
2.0
3.0
1.0
4.0
4.0
5.5
5.0
3.0
Vng
3.0
7.0
7.0

8.0
4.0
4.5
Vng
8.0
3.5
8.0
7.0
7.5
7.0
3.5
Vng
4.5
7.0
7.5
5.5
5.0
3.5
8.5
6.0
3.0
1.2
5.0
5.5
3.5
5.0
8.5
3.5
3.5
5.0
4.5
7.0
2.2
6.0
6.0
5.0

TBC

Xp Loi

7.4
6.0
5.3
Vng
5.8
4.8
7.4
5.6
6.0
6.5
4.9
Vng
6.0
6.3
7.6
5.6
5.3
4.5
7.0
5.5
3.9
6.1
5.5
6.3
3.0
5.3
5.3
5.0
4.3
6.0
6.0
6.5
Vng
4.4
6.3
6.8

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 6 / 124

TT
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

MSSV
10328851
11290711
10348691
10224411
10270621
10250701
09286311
10048881
09277831
11305601
10376481
10312571
11366031
10139821
10044061
09167451
09196811
09078061
11333421
10218161
10309641
10371381
11305801
11380061
11295591
10050751
09224921
09262911
11325411
10030671
11368191
11365431
10038821
10314551
11360441
11380221

Tn

SBD

Ngy
sinh

V Thanh
ng Th
L Th Thanh
L Th Thu
Nguyn Th Cng
Phm L Th Thu
L ng
L Ngc
H Th Hng
H Hng
Nguyn Hu
Nguyn Ngc
Trn Ngc
Bnh Sng
ng Th M
L Trinh
Nguyn Ngc
L Vn
Nguyn c
Nguyn Th
V Vn
Nhan Th Hng
L S
L Thanh
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Phan Danh
V c
Dng Duy
Dng Nguyn Hoi
Hng Tr
L Anh
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Vn

Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
in
Dip
ip
ip
ip
ip
ip
Diu
Diu
Dinh
Dinh
nh
nh
nh
nh
oan
ng
ng
ng
ng
D
D
Dun
c
c
c
c
c
c
c

13000208
13000209
13000210
13000211
13000212
13000213
13000214
13000215
13000216
13000217
13000218
13000219
13000220
13000221
13000222
13000223
13000224
13000225
13000226
13000227
13000228
13000229
13000230
13000231
13000232
13000233
13000234
13000235
13000236
13000237
13000238
13000239
13000240
13000241
13000242
13000243

12/05/1987
08/02/1990
02/02/1985
22/12/1992
07/02/1992
20/04/1992
10/12/1991
10/04/1992
02/10/1987
25/02/1986
10/12/1974
22/11/1982
16/06/1989
24/09/1992
17/07/1992
24/11/1991
26/09/1991
28/01/1991
15/09/1988
27/01/1992
28/04/1985
20/12/1987
23/08/1990
17/12/1990
25/11/1989
22/12/1992
10/02/1991
28/02/1984
20/10/1987
21/01/1991
20/02/1975
26/05/1990
16/02/1991
29/06/1985
02/07/1990
02/04/1987

Ni sinh
Lm ng
Kin Giang
Bnh Thun
Bnh Dng
Ninh Thun
Khnh Ha
Lm ng
k Lk
Bnh nh
ng Nai
Qung Ngi
ng Thp
Vnh Long
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Khnh Ha
ng Nai
B Ra Vng Tu
H Tnh
Thi Bnh
Sc Trng
Thanh Ha
ng Nai
Lm ng
Ph Yn
Qung Ngi
Qung Ngi
C Mau
B Ra Vng Tu
Tp. H Ch Minh
Thanh Ha
ng Nai
Tha Thin Hu
Ninh Thun
Ph Yn

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
5.5
5.0
5.5
4.5
6.0
Vng
6.5
4.5
3.5
6.0
5.0
7.0
6.0
5.5
6.0
6.5
5.0
Vng
5.0
7.5
4.0
2.5
3.5
5.5
5.0
7.5
2.5
5.5
6.0
5.5
5.0
5.0
Vng
7.0
7.0

7.5
7.5
9.5
5.0
5.0
8.5
Vng
8.5
7.0
7.5
5.5
9.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
7.5
7.5
8.5
8.5
5.5
8.5
3.0
5.5
6.0
6.5
4.5
4.5
8.0
5.5
6.0
6.0
Vng
4.5
7.5

5.0
6.0
5.0
7.0
7.0
7.5
6.0
6.5
5.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.5
7.0
8.0
6.5
6.5
6.5
7.0
5.5
6.0
5.5
6.0
6.5
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.0
6.0
Vng
5.0
5.0

7.0
7.5
7.5
6.5
7.0
8.0
5.0
7.5
5.5
5.0
4.5
6.5
5.0
6.0
8.0
8.5
3.5
5.5
2.5
8.5
7.5
4.0
6.5
5.5
4.0
3.5
6.5
3.5
5.0
7.5
5.0
3.0
2.7
Vng
7.0
6.0

TBC

Xp Loi

6.5
6.6
6.8
6.0
5.9
7.5
Vng
7.3
5.5
5.0
5.0
6.4
6.5
6.9
7.1
7.8
6.3
6.1
Vng
7.3
7.3
4.9
5.8
4.5
5.4
4.9
6.4
3.9
5.0
7.1
5.3
5.0
4.9
Vng
5.9
6.4

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 7 / 124

Tn

SBD

Ngy
sinh

244 10076031 Phm Anh


245 07745881 Phm Huy
246 10373711 Phm Minh
247 11378201 Phm Tn
248 10050321 Trn L Tr
249 11375701 V Minh
250 11376431 Bi Th Thy
251 10336391 Hunh Th
252 10283301 L Thy
253 11313501 Nguyn Ngc Qunh
254 11267861 Nguyn Th
255 11317141 Nguyn Th M
256 10042811 Nguyn Th Ngc
257 11289231 Nguyn Th Phng
258 11262241 Nguyn Th Thy
259 10264661 Phm Th Kim
260 11292821 Phm Th Kim
261 10333711 Phm Th Thy
262 10307401 Phm Th Tuyt
263 11312171 Phan Th M
264 10157151 Trn Th
265 11278151 Trn Th
266 10049891 Trn Th M
267 11282011 Trn Th Thy
268 10034181 V Nguyn Thy
269 HV031481 V Th Ngic
270 11374941 Hong Minh
271 09079661 on Tr
272 10331971 L Duy
273 11301081 Lng Vn Tin
274 09069041 Nguyn Anh
275 07718961 Nguyn Minh
276 10314541 Nguyn Ngc
277 10048071 Phm Anh
278 10351101 Phm Hong Anh
279 10066731 Phm Mnh

c
c
c
c
c
c
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng

13000244
13000245
13000246
13000247
13000248
13000249
13000250
13000251
13000252
13000253
13000254
13000255
13000256
13000257
13000258
13000259
13000260
13000261
13000262
13000263
13000264
13000265
13000266
13000267
13000268
13000269
13000270
13000271
13000272
13000273
13000274
13000275
13000276
13000277
13000278
13000279

05/07/1992
13/10/1989
14/07/1986
26/12/1987
08/01/1992
03/09/1990
09/03/1990
18/02/1988
27/01/1992
28/10/1987
15/03/1988
10/01/1989
06/11/1992
02/10/1991
29/10/1989
25/02/1992
24/11/1990
09/01/1989
01/02/1988
10/03/1990
04/03/1992
28/10/1988
08/08/1992
05/10/1990
06/11/1992
18/02/1992
19/03/1990
12/10/1991
02/12/1989
18/06/1990
10/02/1990
11/06/1989
15/04/1989
28/01/1992
06/03/1989
10/07/1992

TT

MSSV

Ni sinh
k Lk
Tp. H Ch Minh
Kin Giang
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Long An
Qung Nam
Vnh Phc
Lm ng
Qung Ngi
Bnh nh
Tin Giang
Bnh Thun
ng Nai
Lm ng
ng Nai
Bnh Phc
Tp. H Ch Minh
Tha Thin Hu
Thi Bnh
Bnh Phc
Bnh nh
ng Nai
ng Nai
Bnh Thun
ng Nai
Bc Liu
Thanh Ha
Qung Nam
Bc Giang
k Lk
Bnh nh
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Khnh Ha

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
7.0
5.5
5.5
8.0
7.0
4.0
6.0
5.0
8.5
6.0
5.0
6.5
5.5
4.5
7.5
4.5
Vng
6.5
4.5
4.0
3.5
6.0
7.0
6.0
6.5
5.5
6.0
5.5
5.5
2.5
7.5
7.0
8.0
6.5
6.5

6.0
6.0
6.5
5.5
7.0
5.5
7.5
8.5
7.5
9.0
3.5
5.5
8.0
5.5
7.5
9.0
6.5
Vng
9.0
9.0
9.5
8.5
9.5
8.5
6.5
7.0
5.5
9.5
6.5
7.5
6.5
9.5
8.0
8.5
5.0
8.5

6.0
5.5
5.0
5.0
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.5
7.0
7.0
Vng
6.5
6.5
6.5
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
7.0
8.0
4.0
3.0
5.0
8.5
5.0
8.5
5.0
8.5

5.5
5.5
7.0
6.0
6.5
8.0
5.5
4.5
8.5
9.0
5.5
6.5
6.0
5.0
7.0
8.5
6.0
Vng
9.5
8.5
8.5
5.5
9.0
9.0
5.5
5.5
7.0
7.0
2.7
3.5
2.5
7.0
6.0
8.5
7.0
4.5

TBC

Xp Loi

6.0
6.0
6.0
5.5
7.1
6.9
5.8
6.3
6.5
8.4
5.3
5.8
6.9
5.8
6.4
8.0
6.0
Vng
7.9
7.1
7.1
6.0
7.9
7.8
6.3
6.5
6.3
7.6
4.7
4.9
4.1
8.1
6.5
8.4
5.9
7.0

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Khng u
Gii
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 8 / 124

TT

MSSV

280 10189151 Thng Quc


281 10321871 Trn Hu
282 09085081 V Hong
283 10220381 V Tin
284 11369081 Hunh Vn
285 09212111 Vn
286 11271841 Hunh nh
287 10183331 Nguyn Th Thu
288 11319131 Nguyn Thy Thy
289 08106301 Nguyn Vn
290 HV027321 Phm Th Thy
291 11269441 Phm Th Thy
292 07703991 Trn L
293 10037391 Qach Th Hi
294 11281851 Bi c Hunh
295 11376371 o Quc
296 10272821 Hunh Anh
297 11373341 Hunh Thanh
298 09088601 L Hong
299 10047161 L Nguyn Ngc
300 11275851 L Tr Bo
301 09237161 Nguyn nh
302 10050941 Nguyn Mng
303 10042631 Nguyn Phng
304 09218391 Nguyn Quc
305 10322441 Nguyn Th
306 10320891 Nguyn Trng
307 11306921 Nguyn Vn
308 10262741 Nguyn Vn
309 11007281 Nguyn Xun
310 09228951 Phm Nguyn Minh
311 09261771 Tng Nht
312 09070021 Trn Nguyn Thanh
313 09084241 V ng
314 10009355 L Th
315 11262871 L Th M

Tn
Dng
Dng
Dng
Dng
c
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
ng
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duyn
Duyn

SBD

Ngy
sinh

13000280
13000281
13000282
13000283
13000284
13000285
13000286
13000287
13000288
13000289
13000290
13000291
13000292
13000293
13000294
13000295
13000296
13000297
13000298
13000299
13000300
13000301
13000302
13000303
13000304
13000305
13000306
13000307
13000308
13000309
13000310
13000311
13000312
13000313
13000314
13000315

20/04/1992
10/04/1986
09/06/1991
08/09/1991
11/01/1989
04/08/1991
10/08/1990
13/10/1992
17/10/1990
03/05/1990
15/05/1991
13/07/1991
19/05/1988
10/11/1991
09/01/1989
11/12/1989
15/03/1992
29/03/1989
23/10/1991
06/08/1992
14/12/1990
14/11/1991
30/06/1992
13/03/1992
29/08/1991
19/10/1988
12/02/1988
05/07/1991
26/11/1991
12/07/1989
24/10/1991
18/01/1988
10/06/1991
16/04/1991
02/02/1992
10/05/1991

Ni sinh
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
k Nng
Nam nh
Qung Ngi
Ph Yn
Ty Ninh
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Thanh Ha
Bnh Phc
Vnh Long
Bnh Phc
ng Thp
Tin Giang
Bnh Phc
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
Bnh nh
Ty Ninh
Tr Vinh
Hi Dng
ng Nai
Bnh nh
Qung Tr
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Tin Giang
Ph Yn
Qung Ngi
An Giang

Nghe
6.5
7.0
7.0
7.0
3.5
7.0
6.0
8.5
5.0
5.0
5.0
7.0
5.5
4.5
6.0
6.5
6.0
7.0
8.0
5.5
5.0
4.5
5.5
6.0
5.5
5.0
4.5
5.5
7.5
5.5
5.5
3.0
7.0
5.5
7.0
6.0

im
c
Vit

Ni

7.5
5.0
9.0
6.5
4.5
8.0
8.0
8.5
9.0
5.0
5.5
7.5
8.5
4.0
6.0
9.5
7.5
7.5
8.0
9.0
4.5
5.5
8.5
7.5
8.0
5.5
7.5
5.5
7.5
8.0
7.0
3.5
8.5
5.0
7.0
9.5

5.0
5.0
10.0
4.0
8.0
3.0
5.0
9.0
5.5
6.0
8.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.5
5.5
5.5
5.0
6.0
5.5
5.0
6.0
6.0
5.0
5.5
5.0
6.5
6.0
6.0
4.0
5.5
5.5
5.0
5.0

3.5
5.0
8.5
5.5
5.5
5.5
4.5
9.0
7.0
3.0
5.0
8.0
6.0
4.0
4.0
4.0
8.0
6.5
6.5
6.0
5.0
7.0
5.5
8.5
2.2
5.5
7.5
5.0
4.5
6.0
7.0
3.0
4.5
4.5
7.5
5.5

TBC

Xp Loi

5.6
5.5
8.6
5.8
5.4
5.9
5.9
8.8
6.6
4.8
6.0
7.1
6.3
4.4
5.3
6.3
7.0
6.6
7.0
6.4
5.1
5.6
6.1
7.0
5.4
5.3
6.3
5.3
6.5
6.4
6.4
3.4
6.4
5.1
6.6
6.5

Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 9 / 124

TT

MSSV

Tn

316 10235711 L Th Xun


Duyn
317 10283531 Nguyn Th
Duyn
318 11285521 Nguyn Th Kim
Duyn
319 11326481 Nguyn Th M
Duyn
320 10335851 Nguyn Th Ngc
Duyn
321 09213081 Phan Th T
Duyn
322 10215481 Trn Th Hng
Duyn
323 11298211 Bi Th Thu Thy
Em
324 10073611 Hong
Giang
325 11326851 Nguyn Hng
Giang
326 HV029041 Nguyn Phm Tuyt NgnGiang
327 10339391 Nguyn Th
Giang
328 11199501 Nguyn Th Huyn
Giang
329 10033871 Nguyn Th Linh
Giang
330 11287551 Nguyn Th M
Giang
331 11365681 Phm Minh
Giang
332 11009001 Phan Ngc Hng
Giang
333 11289731 Tng Vn
Giang
334 10277081 Trn Th Trng
Giang
335 11279621 V Trng
Giang
336 HV027251 Trn Hong Qunh
Giao
337 10055411 Trn Th Qunh
Giao
338 11380641 ng Vn
Giu
339 10334271 Dng Th
Giu
340 10075551 Chu Th
H
341 10032991 inh Th Bo
H
342 11262751 Hong Th Vit
H
343 11249341 Nguyn Hoi Thanh
H
344 10351821 Nguyn Minh
H
345 10082341 Nguyn Th
H
346 11255771 Nguyn Th Hi
H
347 11009511 Nguyn Th Thu
H
348 10044501 Nguyn Th Thu
H
349 11359851 Nguyn Trn
H
350 10271141 Phm Th Bch
H
351 HV030491 Phm Th Thu
H

SBD

Ngy
sinh

13000316
13000317
13000318
13000319
13000320
13000321
13000322
13000323
13000324
13000325
13000326
13000327
13000328
13000329
13000330
13000331
13000332
13000333
13000334
13000335
13000336
13000337
13000338
13000339
13000340
13000341
13000342
13000343
13000344
13000345
13000346
13000347
13000348
13000349
13000350
13000351

15/07/1992
02/06/1992
22/05/1989
20/05/1990
03/01/1987
05/02/1991
02/06/1992
15/01/1990
10/01/1992
27/04/1990
05/02/1989
20/03/1981
01/07/1993
01/06/1992
14/06/1988
20/02/1990
04/09/1986
20/11/1988
18/03/1991
30/03/1988
28/10/1990
12/06/1992
30/12/1990
08/12/1983
15/09/1992
26/06/1992
27/06/1986
18/04/1993
08/06/1985
20/07/1992
17/04/1989
08/11/1988
28/09/1992
08/11/1983
27/01/1992
31/12/1984

Ni sinh
Khnh Ha
H Tnh
ng Nai
H Tnh
Tin Giang
Bnh nh
k Lk
Bn Tre
Kon Tum
Qung Bnh
Bn Tre
Qung Nam
Khnh Ha
Bnh Dng
Bnh Phc
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Ngh An
Thanh Ha
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Qung Ngi
Bnh nh
Thanh Ha
Lm ng
Bnh Dng
Bnh nh
ng Nai
Ngh An
k Lk
k Lk
Kin Giang
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
Thi Nguyn

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.5
6.0
Vng
7.0
5.5
7.5
5.0
6.0
7.0
5.5
7.5
7.0
6.0
6.0
6.0
Vng
5.5
7.5
6.5
7.5
8.0
5.0
5.5
3.0
6.0
5.0
6.5
6.5
4.0
6.0
7.0

7.0
5.0
5.0
8.0
5.5
5.5
8.5
Vng
6.5
7.0
5.0
4.5
9.5
7.5
8.0
8.0
8.0
5.5
7.5
9.5
Vng
9.5
9.0
8.5
9.0
8.5
2.5
8.5
5.5
5.5
8.5
9.5
8.5
7.5
8.0
10.0

6.5
5.0
7.0
5.5
6.0
5.5
6.0
Vng
7.0
5.0
7.5
5.0
6.5
7.0
5.0
2.0
7.0
3.0
5.0
5.0
Vng
6.0
3.0
5.0
5.0
8.0
6.0
7.0
6.0
5.0
4.0
4.0
7.0
3.0
5.0
6.5

7.0
6.5
5.5
4.5
4.0
3.0
6.0
Vng
6.5
7.0
6.5
2.0
9.0
6.5
6.0
5.0
4.5
5.5
6.0
7.0
Vng
7.0
6.5
7.0
7.5
9.0
7.5
8.0
5.5
5.0
5.5
3.5
9.0
6.5
6.5
7.0

TBC

Xp Loi

6.6
5.6
5.6
5.8
5.1
5.1
6.6
Vng
6.8
6.1
6.6
4.1
7.8
7.0
6.1
5.6
6.6
5.0
6.1
6.9
Vng
7.0
6.5
6.8
7.3
8.4
5.3
7.3
5.0
5.4
5.8
5.9
7.8
5.3
6.4
7.6

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 10 / 124

TT

MSSV

352 10229251 Phan Th


353 09082751 Trn Th Minh
354 09213631 Trn Th Ngn
355 10052981 Trng Th Ngn
356 10272891 Trng Th Thanh
357 10231431 V Duy
358 11318251 Phm Th
359 10161961 Hong Tn
360 10294531 Trn Minh
361 10208211 Bi Thanh
362 10351891 ng Ngc
363 10326791 o Hng
364 10354081 H Thanh
365 11374911 Hunh Minh
366 11316691 Lm Ch
367 HV027331 L i
368 11258521 Lng Vn
369 11262841 Mai Thanh
370 10260411 Nguyn
371 HV026461 Nguyn Phc
372 10024862 Nguyn Th
373 11306881 Nguyn Vn
374 11370301 Nguyn Xun
375 HV030511 Phm V
376 10033711 Trn Phong
377 09214501 Trn Th Dun
378 09084301 Trn Vn
379 08900091 H Ngc
380 10371231 Hong Vn
381 11273561 L Ngc
382 10342971 Mai Xun
383 11266641 Phm Ngc
384 11008161 on Th
385 10276781 Dng Th
386 09085221 Hunh Th
387 10036541 L Th Thy

Tn

SBD

Ngy
sinh

H
H
H
H
H
H
H
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hn
Hn
Hn
Hn
Hn
Hng
Hng
Hng
Hng

13000352
13000353
13000354
13000355
13000356
13000357
13000358
13000359
13000360
13000361
13000362
13000363
13000364
13000365
13000366
13000367
13000368
13000369
13000370
13000371
13000372
13000373
13000374
13000375
13000376
13000377
13000378
13000379
13000380
13000381
13000382
13000383
13000384
13000385
13000386
13000387

09/07/1992
13/06/1991
12/05/1991
04/03/1991
22/05/1992
11/04/1992
13/12/1989
02/07/1992
11/11/1992
26/06/1992
14/05/1985
12/01/1986
12/04/1986
19/05/1988
28/08/1991
03/12/1990
08/06/1987
20/07/1989
05/10/1988
22/10/1989
27/06/1987
16/06/1988
02/03/1985
15/08/1985
17/04/1991
13/11/1991
08/04/1991
14/05/1985
08/06/1988
24/06/1990
04/05/1989
19/10/1991
04/10/1984
02/05/1991
10/01/1991
08/11/1992

Ni sinh
Qung Ngi
Qung Nam
Ninh Thun
Bnh nh
k Nng
Khnh Ha
Lm ng
Qung Bnh
Bnh nh
Long An
Thanh Ha
Gia Lai
Long An
Long An
Bn Tre
Tha Thin Hu
H Tnh
ng Nai
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
Thanh Ha
Thi Bnh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Bn Tre
Hi Dng
Lm ng
Bnh nh
Thanh Ha
C Mau
Thanh Ha
Bn Tre
Lm ng
Ninh Bnh
Gia Lai
ng Thp

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
5.5
6.5
8.0
6.5
5.0
7.5
5.0
7.5
5.0
4.5
7.0
5.5
6.0
5.5
10.0
6.5
5.5
5.0
7.0
7.0
6.0
3.5
7.0
Vng
6.5
5.5
7.0
5.0
4.5
6.0
7.0
5.5
6.0
6.5
4.5

7.5
7.5
5.5
7.0
8.0
5.5
5.5
8.0
9.5
8.0
6.5
7.5
7.5
4.5
9.0
9.5
8.5
5.5
4.0
10.0
7.0
5.5
5.0
8.0
Vng
8.5
8.5
8.0
8.5
7.5
8.5
3.0
7.5
8.5
7.5
4.5

7.0
7.0
6.5
7.5
2.0
6.5
2.0
5.0
7.5
4.0
7.5
Vng
7.0
5.0
5.0
7.5
4.0
6.0
8.0
9.0
5.0
5.0
7.0
6.0
Vng
5.0
7.0
6.5
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.5
6.5
7.0

8.5
9.0
7.5
9.0
6.5
7.5
5.5
6.0
9.0
3.5
7.5
5.0
5.5
3.5
5.0
9.0
1.9
5.0
3.0
8.0
5.0
4.5
6.0
5.5
Vng
8.0
7.5
7.5
3.5
8.5
4.5
3.0
7.0
5.0
5.0
3.0

TBC

Xp Loi

7.3
7.3
6.5
7.9
5.8
6.1
5.1
6.0
8.4
5.1
6.5
Vng
6.4
4.8
6.1
9.0
5.2
5.5
5.0
8.5
6.0
5.3
5.4
6.6
Vng
7.0
7.1
7.3
5.5
6.1
5.8
4.3
6.3
6.3
6.4
4.8

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Gii
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 11 / 124

TT
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

MSSV
10046431
11305191
11323061
10314471
11297281
09264121
11252701
11372621
11338051
11267621
11277021
09097051
11369051
11006881
11264611
11296761
11281151
11274541
10272761
10356051
11299521
11255291
10227451
10255891
10058561
10071791
09262351
11305871
11290721
09226031
10377651
11368101
11290701
10280321
11376761
09083211

Tn

SBD

Ngy
sinh

L Th Thy
Ngy Thanh
Nguyn Th
Nguyn Th Minh
Nguyn Th Nh
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thy
Phm Th Thu
Phan Th
Phan Th Thu
Phng Th Thu
Trn Th
Trn Thu
V Th M
o Th M
Th M
on Th Hunh
Ng Phng
Ng Th M
Nguyn Thanh Ngc
Nguyn Th
Nguyn Th M
Nguyn Th M
Phan Th M
Trn Th M
Trn Th Thy
Trng c
Trn Ngc
L B
L c
Nguyn Tn
Nguyn Th
Trn Th
Trn Th Minh
Nguyn Minh

Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Hu

13000388
13000389
13000390
13000391
13000392
13000393
13000394
13000395
13000396
13000397
13000398
13000399
13000400
13000401
13000402
13000403
13000404
13000405
13000406
13000407
13000408
13000409
13000410
13000411
13000412
13000413
13000414
13000415
13000416
13000417
13000418
13000419
13000420
13000421
13000422
13000423

28/08/1992
07/10/1988
21/01/1989
25/09/1988
09/05/1990
15/08/1987
00.00.1989
10/08/1990
30/01/1989
17/07/1987
13/08/1990
01/01/1991
17/08/1988
10/02/1988
19/12/1989
12/01/1990
26/03/1986
17/05/1989
09/06/1992
18/06/1984
07/01/1989
17/11/1990
01/10/1992
12/02/1992
05/11/1992
19/10/1992
06/03/1988
04/01/1989
29/09/1986
05/04/1991
09/10/1987
12/07/1989
10/10/1989
24/02/1992
20/09/1990
15/01/1991

Ni sinh
Bn Tre
Bnh nh
Hi Dng
H Ty
Bnh Dng
Tha Thin Hu
Tr Vinh
ng Nai
Ty Ninh
Ngh An
Qung Ninh
Qung Nam
Bnh Thun
Bnh nh
Tin Giang
Tin Giang
Bnh Phc
ng Nai
Tp. H Ch Minh
k Lk
ng Nai
Qung Nam
Qung Bnh
ng Nai
Tha Thin Hu
Ph Yn
Lm ng
ng Nai
Bnh Thun
Lm ng
Gia Lai
Ninh Thun
k Lk
Bnh Dng
Ph Yn
Bnh Thun

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
2.0
4.5
6.5
Vng
5.0
6.5
6.0
6.5
3.0
3.5
7.5
5.0
5.5
5.5
5.5
5.0
7.0
5.5
5.5
4.0
5.5
6.5
Vng
Vng
7.5
5.0
5.5
5.5
6.5
3.5
5.0
5.5
6.5
6.0
7.0

8.0
6.0
7.0
8.5
Vng
6.5
5.0
8.0
8.0
2.5
3.0
9.5
7.0
4.5
8.5
8.5
5.5
8.5
6.5
6.0
8.0
7.0
7.5
Vng
Vng
9.0
6.5
9.5
7.0
5.5
7.5
5.5
5.0
8.5
8.5
6.0

4.0
4.0
5.0
6.0
Vng
4.5
5.0
5.5
5.0
6.5
4.5
8.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0
6.5
5.0
5.0
6.0
6.0
Vng
Vng
7.5
5.0
5.5
5.5
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.5
6.0

5.5
3.0
4.5
8.5
Vng
6.0
5.5
5.0
4.5
6.0
2.5
9.0
3.5
4.0
5.5
6.5
5.5
7.5
7.5
6.5
6.0
5.5
5.5
Vng
Vng
9.0
6.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
8.0
5.0
7.5

TBC

Xp Loi

5.9
3.8
5.3
7.4
Vng
5.5
5.5
6.1
6.0
4.5
3.4
8.5
5.1
4.8
6.1
6.4
5.3
7.8
6.5
5.8
5.8
6.0
6.4
Vng
Vng
8.3
5.8
6.6
5.8
5.5
5.3
5.5
5.1
7.3
6.3
6.6

Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Gii
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 12 / 124

TT

MSSV

424 09247751 Nguyn Nh


425 09089371 Nguyn Xun
426 08211831 Phm Minh
427 11312981 Trn Th
428 10026792 Trng Vn
429 10308721 Phm Cng
430 11299601 inh Th
431 10083451 on Th Thu
432 11333561 Dng Th Cm
433 11278181 H Th
434 HV027981 Lm Hong Thu
435 10323761 Lm Phm Thanh
436 11303481 L Th
437 10326251 L Th Thu
438 10089431 Ng Th
439 10233221 Nguyn Th
440 09203101 Nguyn Th
441 08200811 Nguyn Th
442 10057101 Nguyn Th Diu
443 10064341 Nguyn Th Kim
444 10265821 Nguyn Th L
445 11276681 Nguyn Th Thu
446 11297321 Nguyn Th Tuyt
447 11300561 Nguyn Vn
448 10223621 Phm Th
449 11308051 Phm Th Mng
450 10332191 Phm Th Thi
451 11309261 Phan c
452 11279221 Phan Th Thu
453 10334041 ng Minh
454 09276741 Hunh Th
455 11299391 L Thnh
456 11362581 Lng Quang
457 10202391 Ng Vinh
458 09071881 Nguyn Duy
459 10334161 Nguyn Hunh

Tn

SBD

Ngy
sinh

Hu
Hu
Hu
Hu
Hay
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin

13000424
13000425
13000426
13000427
13000428
13000429
13000430
13000431
13000432
13000433
13000434
13000435
13000436
13000437
13000438
13000439
13000440
13000441
13000442
13000443
13000444
13000445
13000446
13000447
13000448
13000449
13000450
13000451
13000452
13000453
13000454
13000455
13000456
13000457
13000458
13000459

03/03/1984
29/10/1991
20/05/1989
12/08/1989
02/10/1988
07/03/1988
02/03/1987
02/10/1991
25/04/1987
23/09/1989
10/11/1991
25/08/1987
30/08/1990
02/11/1990
24/12/1992
08/08/1991
18/11/1991
08/10/1989
06/07/1992
10/06/1992
20/10/1992
12/06/1990
03/03/1990
26/04/1987
10/10/1992
05/02/1989
20/07/1985
06/12/1986
02/02/1988
13/11/1986
25/10/1988
00.00.1988
22/12/1987
12/12/1992
25/12/1991
13/07/1986

Ni sinh
H Ni
Vnh Ph
Tin Giang
H Nam
Bnh nh
ng Nai
Ngh An
k Lk
Bnh nh
Bnh nh
Gia Lai
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
Qung Bnh
B Ra Vng Tu
Nng
Thi Bnh
Thanh Ha
Bnh nh
Bnh Phc
Bnh nh
Bnh nh
An Giang
Ph Yn
Ninh Bnh
ng Nai
ng Nai
Tp. H Ch Minh
k Lk
Bnh nh
Tin Giang
Ty Ninh
Thi Bnh
ng Nai
ng Nai
Bn Tre

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.5
6.0
6.5
6.5
3.5
6.0
6.0
Vng
6.0
5.0
6.5
4.5
6.5
6.5
3.5
4.0
6.5
3.5
7.5
5.0
5.5
7.0
6.0
5.0
9.0
6.5
4.5
6.5
5.5
6.0
7.0
6.5
6.0
5.5
7.0
5.5

8.0
8.5
9.0
8.5
6.5
9.5
7.5
Vng
6.0
5.0
7.5
4.0
5.5
6.5
5.5
7.5
8.5
7.5
9.0
5.5
7.5
5.5
5.5
5.0
9.5
8.5
6.0
5.5
8.5
6.5
8.5
7.0
7.0
7.0
8.5
5.5

6.0
6.0
5.5
6.5
3.0
7.5
4.5
Vng
4.0
4.5
7.0
2.0
5.5
2.5
2.5
7.0
5.5
6.0
6.5
4.0
3.5
3.0
3.5
5.0
5.0
6.0
2.0
6.0
7.0
5.0
4.0
4.0
3.5
5.0
7.0
5.0

6.5
6.0
5.5
6.0
4.5
7.5
5.0
Vng
4.5
5.0
7.0
3.0
5.0
4.0
5.0
8.0
8.5
2.7
9.0
2.4
5.0
3.0
5.5
6.5
9.0
6.0
5.0
7.0
8.5
5.0
6.5
5.0
5.5
6.5
9.0
5.0

TBC

Xp Loi

6.5
6.6
6.6
6.9
4.4
7.6
5.8
Vng
5.1
4.9
7.0
3.4
5.6
4.9
4.1
6.6
7.3
4.9
8.0
4.2
5.4
4.6
5.1
5.4
8.1
6.8
4.4
6.3
7.4
5.6
6.5
5.6
5.5
6.0
7.9
5.3

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 13 / 124

TT

MSSV

460 10243481 Nguyn Vinh


461 11371691 Phm c
462 10324971 Trn Minh
463 HV030721 Bi Xun
464 05019841 o V
465 09286391 L Mnh
466 11308661 Nguyn Tin
467 10318131 Trn Ngc
468 10374711 Trng Cng
469 10056751 Bi Th
470 08899551 Th Thanh
471 09233321 Trung
472 10318021 Hunh Trng
473 10376051 Nguyn Dip Minh
474 11283151 Nguyn Minh
475 HV027431 Nguyn Minh
476 10320581 Nguyn Minh
477 11363211 Nguyn Thnh
478 11378481 Nguyn Th Ngc
479 11378361 Nguyn Vn
480 11379371 Nguyn Xun
481 09266871 Phm Gia
482 10250071 Phm Th Nh
483 09083511 Phm Trung
484 11361191 Trn Hong
485 10211231 Trn Quang
486 08112041 Trnh Minh
487 11262291 V Th
488 09207551 m Huy
489 08902231 Trn Nguyn
490 11377901 Phm Ngc
491 09259131 Nguyn Thnh
492 10222211 L Hong Hng
493 10230711 L Th Kim
494 10029951 Li M
495 10006775 Nguyn Ngc Lin

Tn

SBD

Ngy
sinh

Hin
Hin
Hin
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hinh
H
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa

13000460
13000461
13000462
13000463
13000464
13000465
13000466
13000467
13000468
13000469
13000470
13000471
13000472
13000473
13000474
13000475
13000476
13000477
13000478
13000479
13000480
13000481
13000482
13000483
13000484
13000485
13000486
13000487
13000488
13000489
13000490
13000491
13000492
13000493
13000494
13000495

10/03/1992
10/12/1990
24/05/1989
12/11/1985
01/05/1987
12/01/1991
05/10/1988
15/07/1989
06/02/1985
20/11/1992
28/03/1988
25/05/1991
12/02/1990
31/07/1988
23/03/1986
18/10/1979
10/02/1988
05/06/1986
14/12/1989
04/05/1990
10/08/1986
12/08/1987
18/02/1992
08/05/1991
07/08/1990
26/09/1991
25/12/1989
06/05/1988
03/11/1991
12/11/1989
24/07/1986
00.00.1988
27/10/1992
01/11/1992
19/12/1992
12/08/1992

Ni sinh
B Ra Vng Tu
k Lk
Qung Nam
ng Nai
Gia Lai
k Nng
Vnh Phc
H Bc
Qung Ngi
Qung Ngi
Thi Bnh
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Lm ng
H Tnh
Tp. H Ch Minh
Tha Thin Hu
Qung Bnh
Bnh Dng
Tp. H Ch Minh
Bnh Phc
Qung Ngi
Lm ng
k Nng
Ninh Bnh
Ty Ninh
Long An
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi

Nghe

im
c
Vit

Ni

4.0
3.0
2.0
Vng
Vng
4.0
5.5
5.0
4.5
6.5
5.0
6.5
6.5
7.0
3.5
6.5
3.5
6.5
7.0
6.5
2.5
5.0
6.0
6.0
5.5
5.0
6.5
2.5
6.0
Vng
7.0
6.5
7.5
7.5
7.5
7.0

6.5
2.5
2.5
Vng
Vng
3.0
5.0
6.5
8.0
8.0
5.0
6.5
9.5
7.5
6.5
8.0
3.0
5.5
6.5
7.5
3.5
6.0
5.5
7.5
9.0
4.5
9.5
7.5
8.5
Vng
8.5
6.5
8.5
8.5
9.5
9.5

6.5
3.5
3.0
Vng
Vng
2.0
3.0
2.0
4.0
3.5
6.0
4.5
6.0
6.5
6.0
5.5
4.5
3.5
5.5
3.0
3.5
7.5
7.0
5.0
5.0
6.0
5.5
5.0
6.0
Vng
5.0
3.0
7.0
6.0
7.0
8.0

7.5
4.5
4.5
Vng
Vng
3.5
5.0
3.5
4.5
8.5
6.5
7.5
8.5
8.0
0.8
8.0
3.0
3.5
5.0
5.0
2.0
6.0
6.0
6.5
7.5
4.0
8.0
5.5
8.5
Vng
3.5
7.0
9.0
7.5
9.0
9.0

TBC

Xp Loi

6.1
3.4
3.0
Vng
Vng
3.1
4.6
4.3
5.3
6.6
5.6
6.3
7.6
7.3
4.2
7.0
3.5
4.8
6.0
5.5
2.9
6.1
6.1
6.3
6.8
4.9
7.4
5.1
7.3
Vng
6.0
5.8
8.0
7.4
8.3
8.4

Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Kh
Gii
Gii

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 14 / 124

TT

MSSV

496 09232091 Nguyn Th


497 10274811 Phm Th Hng
498 HV028011 Quch N i
499 09079031 Trn Th
500 11245711 Trn Th
501 10080521 V Th
502 11345681 V Th
503 HV027541 Mai Th
504 07719351 Nguyn Khnh
505 11315321 Nguyn Phc
506 08258501 Nguyn Vn
507 10040991 ng Thi
508 11374811 H Nguyn Th
509 10313211 Hong Vn
510 09071691 L Vn
511 11376281 Nguyn Vn
512 11305651 Phm Vn
513 11322201 inh Th
514 10060801 L Th
515 09232361 Nguyn Th
516 10051071 Trn Phc
517 11292631 Nguyn Th
518 11322771 V Quc
519 10201861 Cao Th Thanh
520 11372361 Hong L
521 11338531 Ha Xun
522 11378541 L B Khi
523 11373101 L Minh
524 10290421 L Quc
525 11317821 Nguyn
526 08098991 Nguyn Khnh
527 11366701 Nguyn Minh
528 HV027641 Nguyn Minh
529 11010081 Nguyn Vn
530 10332061 Nguyn Vit
531 09099191 Nguyn Vit

Tn

SBD

Ngy
sinh

Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Ho
Ho
Ho
Ho
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Hoi
Hoi
Hoi
Hoi
Hoan
Hoan
Hon
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong

13000496
13000497
13000498
13000499
13000500
13000501
13000502
13000503
13000504
13000505
13000506
13000507
13000508
13000509
13000510
13000511
13000512
13000513
13000514
13000515
13000516
13000517
13000518
13000519
13000520
13000521
13000522
13000523
13000524
13000525
13000526
13000527
13000528
13000529
13000530
13000531

14/04/1991
17/08/1992
30/05/1988
20/03/1991
06/06/1983
13/09/1992
01/06/1990
02/01/1990
26/04/1987
25/05/1988
21/08/1990
23/07/1992
16/10/1988
15/04/1984
16/11/1991
24/02/1990
30/09/1988
14/09/1990
21/06/1992
20/02/1990
22/04/1992
10/10/1990
17/11/1988
24/01/1992
30/10/1986
22/11/1990
26/02/1988
26/06/1989
01/10/1992
03/10/1990
12/11/1990
09/02/1989
29/11/1991
19/10/1989
08/06/1986
27/04/1990

Ni sinh
Vnh Phc
Bnh nh
Ngha Bnh
H Nam
H Tnh
k Lk
Nam nh
Tuyn Quang
ng Nai
Ngh An
B Ra Vng Tu
k Lk
Ninh Thun
Ninh Bnh
Ngh An
Bnh nh
Tin Giang
Bc Ninh
Bnh Phc
Thanh Ha
Long An
Bnh nh
ng Nai
H Nam
Qung Ngi
Ninh Thun
Gia Lai
C Mau
Lm ng
Qung Bnh
Qung Bnh
Bnh Dng
Ty Ninh
Thi Bnh
H Tnh
B Ra Vng Tu

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
6.5
8.0
6.0
5.0
7.0
5.0
8.0
5.0
6.5
7.0
6.0
3.5
5.5
5.5
6.0
5.5
Vng
8.0
6.0
6.0
7.0
Vng
5.0
5.0
5.5
6.0
Vng
5.0
5.5
6.5
7.0
6.0
4.0
6.5
7.0

7.5
8.0
9.5
4.5
5.0
5.0
3.5
9.5
5.5
7.5
6.5
7.0
5.5
6.0
8.5
8.0
7.5
Vng
9.5
8.5
8.0
8.0
7.5
8.0
7.0
9.5
6.0
8.5
8.0
5.5
7.5
7.5
8.5
8.5
8.0
6.0

4.0
5.0
7.0
7.0
5.0
6.5
5.0
5.0
7.0
4.0
5.0
7.0
5.5
5.0
6.0
5.0
5.0
4.0
6.5
3.5
3.5
5.5
6.0
7.5
3.0
5.0
5.0
6.5
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0

3.0
7.0
9.5
7.0
5.0
4.5
5.0
7.5
4.5
4.5
5.0
8.5
7.5
7.5
8.0
6.0
6.5
4.0
9.0
3.0
3.0
4.0
2.6
8.5
5.5
5.5
5.5
8.5
8.0
6.5
8.5
8.5
6.5
5.5
6.0
8.0

TBC

Xp Loi

5.1
6.6
8.5
6.1
5.0
5.8
4.6
7.5
5.5
5.6
5.9
7.1
5.5
6.0
7.0
6.3
6.1
Vng
8.3
5.3
5.1
6.1
Vng
7.3
5.1
6.4
5.6
Vng
6.6
5.9
6.9
7.0
6.5
5.8
6.4
7.0

Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 15 / 124

TT
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

MSSV
11377121
11372551
10309361
10322191
09220761
09204541
10354501
10069071
11324251
11287541
06050241
08218641
11268771
10310611
10040851
11371861
09261541
09277771
11286401
10057871
11312091
11364881
10307901
09026383
11295761
08903601
09222161
11269031
09248001
10341051
11264131
11322361
11279751
11373511
10281241
11287811

Tn

SBD

Ngy
sinh

Phm Minh
Phm Minh
Thn Tn
Trn Hu
Trn Kim
Trn Xun
Trng Hu
Trng Th
Trnh Th Kiu
Nguyn Trng
Nguyn Vn
V
Ng Th
Vng Hng
L Vnh
Cao Th
inh Th
L Th Thu
Mai Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Quch Ti
Trn Th Kim
Trnh Th Thu
Trng Th nh
Nguyn Quc
L Vn
L Xun
H Nguyn Tn
Phm Duy
Trng Vn
Nguyn Th
Trn Th
ng Th
L Th
L Vn

Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hoanh
Hot
Hc
Hc
Hi
Hi
Hi
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hp
Hun
Hun
Hun
Hun
Hun
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu

13000532
13000533
13000534
13000535
13000536
13000537
13000538
13000539
13000540
13000541
13000542
13000543
13000544
13000545
13000546
13000547
13000548
13000549
13000550
13000551
13000552
13000553
13000554
13000555
13000556
13000557
13000558
13000559
13000560
13000561
13000562
13000563
13000564
13000565
13000566
13000567

19/10/1990
17/02/1990
02/05/1988
01/03/1985
15/11/1990
19/10/1991
11/05/1992
23/01/1992
24/11/1987
04/03/1988
24/11/1988
07/05/1990
20/01/1990
16/08/1990
02/02/1992
30/10/1989
10/11/1987
05/05/1989
10/01/1985
10/01/1992
12/02/1990
31/08/1987
19/03/1987
11/11/1990
16/07/1990
30/08/1989
02/09/1991
10/06/1988
01/10/1985
22/10/1987
21/01/1989
03/10/1989
18/10/1990
20/07/1988
01/08/1991
15/11/1988

Ni sinh
Qung Ngi
Ph Yn
Bnh nh
Qung Ngi
Qung Bnh
Bnh nh
Qung Tr
Qung Ngi
Qung Ngi
Thanh Ha
Bc Ninh
Gia Lai
Bnh Phc
ng Nai
Ph Yn
Qung Ngi
Bnh Dng
Tp. H Ch Minh
Ngh An
Nam nh
k Lk
Sc Trng
ng Nai
Thanh Ha
Qung Bnh
Qung Ngi
Qung Nam
Thanh Ha
Bn Tre
Thi Bnh
Nam nh
Khnh Ha
Nam nh
Tp. H Ch Minh
Tha Thin Hu
Thanh Ha

Nghe
5.5
4.0
4.0
4.0
6.5
5.5
5.5
4.5
6.0
4.5
6.0
5.0
5.0
5.5
6.0
3.0
4.0
6.0
4.0
6.0
5.0
7.5
5.0
6.0
5.0
7.0
5.0
5.5
5.0
6.5
7.0
5.5
6.0
5.0
5.5
5.5

im
c
Vit

Ni

6.0
6.0
7.0
7.0
8.0
8.5
9.0
6.0
7.0
6.5
9.0
7.5
5.0
6.5
8.5
3.5
5.5
6.5
5.5
8.5
3.0
6.5
5.5
8.5
9.0
5.5
Vng
5.0
8.0
9.0
6.5
8.0
7.5
5.0
7.5
5.5

6.0
6.0
5.0
4.0
5.5
5.5
6.5
6.0
5.0
2.0
5.0
7.0
5.0
5.5
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.5
5.0
6.0
5.0
4.0
6.5
5.5
7.0
5.5
5.0
6.0
Vng
5.5
6.5
6.5
6.0
Vng

6.5
6.0
5.5
6.0
7.5
8.5
9.0
6.5
8.0
6.5
5.5
7.5
5.0
2.2
2.3
6.0
3.0
6.5
2.5
6.0
5.5
6.0
5.0
7.0
10.0
7.0
Vng
5.0
8.0
5.5
5.5
6.0
6.0
4.5
5.0
2.2

TBC

Xp Loi

6.0
5.5
5.4
5.3
6.9
7.0
7.5
5.8
6.5
4.9
6.4
6.8
5.0
4.9
5.7
4.4
4.4
6.3
4.3
6.8
4.6
6.5
5.1
6.4
7.6
6.3
Vng
5.3
6.5
6.8
Vng
6.3
6.5
5.3
6.0
Vng

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 16 / 124

TT
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

MSSV
11374961
10373981
10035331
10229651
11284231
09086851
11374631
10332511
11269831
11326341
11290661
11257891
11360641
11253761
11376041
10332491
11272671
11285251
11049981
08234111
08096021
10077421
10244391
09203361
11230151
09203131
09260941
08019941
10325011
09075951
09076221
10308171
10317861
10025411
11041981
09089691

Tn

L Tr
Nguyn c Phc
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Th Thy
Phm Th Hng
Phan Th
T Th
V Th Kim
V Th Kim
Bi Ch
L Vn
Mai Vn
Mai Vit
Nguyn Hu
Nguyn Quc
Nguyn Thanh
Phm Quc Thanh
Tng Quc
Bi Xun
Cao Vn
ng Xun Phc
Hunh Tn
L Hu
L Ngc
L Vn
Ng Tn
Nguyn Huy
Nguyn Mnh
Nguyn Xun
Phng Khnh
T Thi
V Vn
Chu Ngc Thin
m Th Thu
u Th

Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng

SBD

Ngy
sinh

13000568
13000569
13000570
13000571
13000572
13000573
13000574
13000575
13000576
13000577
13000578
13000579
13000580
13000581
13000582
13000583
13000584
13000585
13000586
13000587
13000588
13000589
13000590
13000591
13000592
13000593
13000594
13000595
13000596
13000597
13000598
13000599
13000600
13000601
13000602
13000603

30/11/1988
30/07/1986
05/05/1992
11/02/1992
16/12/1991
20/06/1991
17/07/1986
07/03/1990
20/09/1991
20/04/1993
21/07/1990
02/07/1987
26/06/1987
10/09/1989
24/03/1990
08/05/1988
02/07/1989
19/02/1990
06/09/1993
16/05/1989
09/01/1990
03/07/1992
30/09/1991
27/06/1991
20/04/1993
06/07/1989
26/03/1988
08/03/1984
15/04/1988
22/09/1991
11/01/1991
10/08/1988
01/01/1988
22/10/1992
20/05/1993
02/09/1991

Ni sinh
ng Thp
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
B Ra Vng Tu
ng Nai
Ngh An
Thanh Ha
Bnh nh
Tin Giang
Thanh Ha
Thanh Ha
k Lk
Qung Ngi
k Lk
Qung Tr
Long An
Tp. H Ch Minh
Ninh Thun
Bc Ninh
Thanh Ha
k Lk
ng Nai
k Lk
Tin Giang
Hi Dng
Ty Ninh
k Lk
Bn Tre
Bc Giang
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Nam nh
Gia Lai
k Nng
Thanh Ha

Nghe
6.0
5.5
6.0
6.5
7.5
7.5
7.0
5.5
6.5
7.0
6.0
5.5
2.0
5.5
4.0
6.5
8.0
5.5
7.5
6.5
6.0
6.5
5.0
5.5
8.0
5.0
6.5
6.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.0
5.5
4.0

im
c
Vit

Ni

6.0
5.5
7.0
8.5
8.5
8.0
8.5
5.0
8.5
8.5
7.5
8.0
7.5
6.0
4.5
9.5
8.5
4.5
8.5
6.5
7.0
8.0
5.5
7.5
6.0
8.5
8.0
4.0
7.5
10.0
9.0
9.5
5.0
7.5
8.5
8.0

5.0
5.0
7.0
7.0
7.5
6.5
6.5
6.0
7.0
8.0
5.5
5.0
5.0
5.0
Vng
4.5
6.0
7.0
7.5
5.5
4.0
6.5
4.5
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0

2.5
4.5
6.0
7.0
5.0
9.5
6.0
5.0
6.0
9.0
6.5
6.0
4.0
6.5
Vng
7.0
7.0
8.0
8.0
5.0
4.5
6.0
4.5
7.5
4.5
7.5
4.0
4.0
4.0
7.0
8.5
8.5
5.5
8.5
7.5
5.0

TBC

Xp Loi

4.9
5.1
6.5
7.3
7.1
7.9
7.0
5.4
7.0
8.1
6.4
6.1
4.6
5.8
Vng
6.9
7.4
6.3
7.9
5.9
5.4
6.8
4.9
6.6
6.1
6.5
5.9
4.9
5.5
7.0
7.6
7.5
5.5
7.0
6.6
5.8

Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 17 / 124

TT
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

MSSV
11309341
11370601
11302471
11346581
09237051
11285111
10334171
11313591
11372291
11306311
10250211
11330951
11318941
10250521
10322401
11008121
10318881
10296891
11370971
10342481
10025413
10075891
10209881
10322651
10051441
10249341
11279561
10279511
09073591
10328761
08275541
11375441
11318761
10327311
10338221
11317051

Tn

H Vn
H Ngc Dim
L Kim
L Th
L Th
L Th Xun
Ng Th
Nguyn Th M
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Thanh
Phm Ngc
Phm Th M
Phan Th
Trn Th Thanh
Trn Th Thu
Trng Ngc Thu
V Th Lan
Cao Th
Nguyn Vn
Don Th Thy
L Th Bch
L Th Minh
Nguyn Th
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th M
Nguyn Th Phi
Phm Th
Phan Th Bch
Thi Th
Trn Th
Phm nh
Trn Vn
Nguyn Vn
Phng Vn
Trn Trng
Bi Quang

Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hu
Hu
Hu
Huy

SBD

Ngy
sinh

13000604
13000605
13000606
13000607
13000608
13000609
13000610
13000611
13000612
13000613
13000614
13000615
13000616
13000617
13000618
13000619
13000620
13000621
13000622
13000623
13000624
13000625
13000626
13000627
13000628
13000629
13000630
13000631
13000632
13000633
13000634
13000635
13000636
13000637
13000638
13000639

20/03/1988
13/10/1990
05/06/1988
13/01/1990
20/06/1990
06/03/1990
12/08/1987
02/01/1987
24/11/1987
02/03/1990
09/01/1992
02/10/1988
24/10/1990
21/02/1990
20/12/1989
30/07/1989
29/09/1989
18/08/1992
01/07/1987
12/11/1990
01/10/1990
12/04/1992
20/11/1992
17/10/1990
02/12/1992
10/09/1992
12/10/1990
06/06/1992
11/12/1991
29/09/1989
14/03/1987
25/04/1987
26/09/1988
11/11/1984
18/09/1989
06/02/1990

Ni sinh
Bnh nh
Lm ng
Kin Giang
Thanh Ha
Ph Th
k Lk
Tin Giang
Qung Nam
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Camphuchia
Nng
B Ra Vng Tu
Tin Giang
ng Nai
Tin Giang
Thanh Ha
Ngh An
Bc Ninh
Bnh Phc
Ninh Bnh
Qung Nam
Bnh nh
Qung Tr
Bnh nh
Bnh nh
Ninh Bnh
ng Nai
H Tnh
Bn Tre
Bc Ninh
k Lk
ng Thp
Ty Ninh
Qung Ngi
Thi Bnh

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
6.0
6.5
6.5
5.5
3.5
6.0
7.0
5.0
6.5
7.0
6.0
5.0
7.0
6.5
6.5
4.5
6.5
Vng
6.0
5.5
7.5
4.5
6.5
5.0
4.5
6.0
6.5
6.5
3.0
3.0
7.0
7.0
5.0
6.0
5.5

8.5
8.5
4.5
5.5
6.5
4.5
7.0
8.0
4.5
9.5
7.5
7.5
6.5
6.5
3.5
8.5
4.5
9.0
5.5
9.0
6.5
8.5
6.0
7.0
5.5
5.5
9.0
8.5
9.0
7.5
2.5
8.5
6.5
5.0
4.0
5.5

3.0
7.0
5.5
5.0
6.0
4.0
7.0
4.0
7.0
5.0
7.0
3.0
6.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
4.5
3.5
5.0
5.0
5.0
3.0
3.5
5.0
3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
2.0
5.0

3.5
6.0
5.0
4.0
8.0
2.2
6.5
8.0
Vng
8.5
7.0
5.5
8.0
8.5
6.5
9.5
5.0
7.5
3.0
8.0
5.0
7.5
4.0
4.5
5.5
8.5
7.0
7.5
8.5
4.5
1.4
7.0
5.5
3.0
3.0
5.5

TBC

Xp Loi

5.5
6.9
5.4
5.3
6.5
3.6
6.6
6.8
Vng
7.4
7.1
5.5
6.4
6.8
5.1
7.4
4.8
7.0
Vng
7.0
5.5
7.0
4.5
5.8
5.3
5.9
6.3
6.5
7.3
4.5
2.5
6.4
5.8
4.5
3.8
5.4

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 18 / 124

TT

MSSV

640 08219421 Xun


641 11361181 H c
642 09275591 Hong nh
643 11292921 Nguyn c
644 11362701 Nguyn Khc
645 08103151 Nguyn Khc
646 11029901 Nguyn Ngc
647 08903611 Nguyn Nht
648 10281481 Nguyn Phc
649 08104031 Nguyn Quc
650 10102161 Nguyn Thanh
651 11366841 Nguyn Thanh
652 10048641 Nguyn Vn
653 11374891 Nguyn Vn
654 09259701 Trn Ngc
655 11270541 Trn Thanh
656 09072881 Trnh Quang
657 08100551 Trnh Xun
658 09238461 Trng Quc
659 09196521 Nguyn Quang
660 10225911 Bi Th Kim
661 HV002321 Nguyn Th Minh
662 10077971 Bi Th
663 HV028561 o Th Thanh
664 10074461 Dng Th Ngc
665 10248411 Hong Th Minh
666 09017215 L Th Kim
667 11370341 L Th Thanh
668 11304741 Ng Ngc Thu
669 11272541 Ng Th Bch
670 11266591 Nguyn L
671 10282511 Nguyn Th
672 11292321 Nguyn Th
673 10327611 Nguyn Th
674 10328941 Nguyn Th Ngc
675 11180151 Nguyn Th Ngc

Tn

SBD

Ngy
sinh

Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn

13000640
13000641
13000642
13000643
13000644
13000645
13000646
13000647
13000648
13000649
13000650
13000651
13000652
13000653
13000654
13000655
13000656
13000657
13000658
13000659
13000660
13000661
13000662
13000663
13000664
13000665
13000666
13000667
13000668
13000669
13000670
13000671
13000672
13000673
13000674
13000675

03/11/1989
17/08/1990
08/10/1988
06/10/1988
28/03/1989
25/05/1990
18/01/1993
07/07/1987
01/01/1992
07/07/1989
04/09/1992
14/03/1986
19/05/1991
28/12/1987
23/08/1985
00.00.1987
21/10/1991
04/11/1990
29/10/1990
19/04/1991
14/01/1992
10/11/1983
11/03/1992
20/01/1988
16/10/1992
10/11/1992
01/09/1991
23/03/1990
18/12/1989
30/06/1983
21/08/1988
01/09/1992
07/09/1989
02/10/1986
21/04/1983
15/12/1993

Ni sinh
ng Nai
Ngh An
Ngh An
Long An
Bnh nh
Bnh Dng
k Lk
k Lk
ng Thp
H Tnh
Vnh Long
Tin Giang
Gia Lai
H Ni
Gia Lai
Kin Giang
Thi Bnh
Hi Dng
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Qung Ngi
Qung Ngi
Thanh Ha
B Ra Vng Tu
Tp. H Ch Minh
Hi Dng
Qung Ngi
Bnh Phc
Long An
Qung Ngi
Tp. H Ch Minh
H Bc
Lm ng
Thanh Ha
Tin Giang
Tp. H Ch Minh

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
6.5
6.5
7.0
6.0
Vng
7.5
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.5
Vng
5.5
7.5
6.0
5.5
8.0
7.0
6.5
6.5
6.5
7.0
5.5
7.0
5.0
7.5
2.0
5.5
5.5
5.0
5.0
7.0
6.5

4.5
6.5
8.0
5.0
4.0
Vng
8.5
7.0
5.0
5.0
7.0
5.0
7.5
9.0
Vng
8.0
8.5
5.0
8.5
8.0
9.0
7.5
9.0
9.5
6.5
3.0
9.0
6.5
8.5
7.5
8.0
8.0
5.5
5.5
7.5
4.5

4.0
3.0
5.0
5.0
4.0
Vng
6.0
5.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
Vng
2.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.5
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
7.0
4.0
6.0
5.0
6.0
6.0
4.0
5.0
5.0
Vng

2.0
5.0
7.5
6.5
5.0
Vng
9.0
4.0
6.5
5.5
5.0
4.5
7.5
8.5
Vng
2.5
8.0
5.0
8.5
8.0
7.5
6.0
6.5
7.5
4.0
6.5
8.0
3.5
5.5
5.5
6.5
4.5
5.5
6.5
5.0
Vng

TBC

Xp Loi

4.3
5.3
6.8
5.9
4.8
Vng
7.8
5.8
5.9
5.1
5.3
4.6
6.0
6.9
Vng
4.5
7.0
5.3
6.9
7.3
7.0
6.8
6.8
7.4
5.9
5.5
7.8
4.8
6.9
5.0
6.5
6.0
5.0
5.5
6.1
Vng

Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 19 / 124

TT
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

MSSV
09202551
11376021
11028551
10336821
10265421
11008391
10339221
11317931
11299251
10246071
11321691
11314991
10326671
09286471
11040591
11082931
11378061
10341961
11270581
11256471
09086481
11007671
09193531
11262981
11263331
11369931
07708761
11303101
11379631
09215021
10264301
06044241
11372261
10330001
06042771
11008661

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thu
Phan Th Tho
T Th
T Th Thanh
Trn Hunh Th Trc
Trnh Th
Trng Th
V Th Thu
Nguyn Giai
on Th
on Vn
H Thc
Y Tun
H Th Minh
L Th Mng
Nguyn V nh
Trn Minh
Ung Duy
V Th Bch
Hunh Vn
Nguyn Th
Danh Vit
Nguyn c
Nguyn Quang
Trn Nguyn
Nguyn ng
L Thnh
Chu Duy
Nguyn Duy
Nguyn Duy
Trn Nguyn Duy
V Quc
Bi Minh
Nguyn Duy Quc
Nguyn Hong

Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huynh
Hunh
Hy
Hy
Kbur
Kha
Kha
Kha
Kha
Kha
Kha
Kh
Khch
Khi
Khi
Khi
Khi
Minh
Khn
Khang
Khang
Khang
Khang
Khanh
Khnh
Khnh
Khnh

13000676
13000677
13000678
13000679
13000680
13000681
13000682
13000683
13000684
13000685
13000686
13000687
13000688
13000689
13000690
13000691
13000692
13000693
13000694
13000695
13000696
13000697
13000698
13000699
13000700
13000701
13000702
13000703
13000704
13000705
13000706
13000707
13000708
13000709
13000710
13000711

15/11/1991
15/09/1990
19/05/1993
10/06/1988
19/09/1992
03/03/1989
28/02/1989
20/02/1988
07/03/1990
23/12/1992
15/08/1990
10/06/1990
13/11/1988
04/08/1991
26/03/1993
10/02/1993
03/11/1989
24/10/1988
22/07/1989
09/08/1993
16/04/1991
06/01/1989
03/01/1991
27/05/1988
11/04/1990
26/09/1990
01.06.1989
29/02/1988
00.00.1989
22/07/1986
16/08/1992
18/11/1988
04/11/1987
29/10/1988
04/09/1988
29/04/1989

Ni sinh
Ph Yn
Bnh nh
Ninh Thun
Nam nh
Thi Bnh
Ty Ninh
Thanh Ha
Qung Ngi
Thanh Ha
Bnh nh
Bn Tre
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
k Lk
Lm ng
Tr Vinh
ng Thp
Tin Giang
Tin Giang
Tin Giang
Bnh nh
Bnh nh
B Ra Vng Tu
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Long An
Bnh nh
Ninh Thun
Bnh Dng
Tp. H Ch Minh
k Lk
ng Thp
Qung Nam
ng Nai
ng Nai
Qung Ngi

Nghe
5.0
5.0
6.5
6.0
6.0
4.0
6.0
6.5
7.5
6.0
5.0
5.5
6.0
Ko m

5.5
5.0
4.0
5.0
6.0
5.5
Ko m

6.0
7.0
7.0
6.5
5.5
7.5
5.5
7.5
6.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.5
Vng

im
c
Vit

Ni

3.0
7.5
9.5
5.5
6.0
6.5
8.0
8.0
7.5
9.0
5.5
5.5
5.5
7.5
5.5
8.5
6.0
6.5
9.0
7.5
8.0
8.0
5.5
9.0
8.5
7.0
6.0
7.5
6.5
6.5
7.0
6.5
7.5
5.5
3.5
Vng

5.5
4.0
7.0
3.5
5.0
5.0
2.0
7.0
6.0
5.0
2.0
3.0
4.0
6.0
6.5
5.5
6.5
2.0
3.5
2.5
8.0
4.0
4.0
4.5
3.0
5.0
4.0
4.5
4.5
6.5
5.5
7.0
7.0
3.5
6.0
Vng

5.0
5.0
7.5
6.0
4.0
4.0
3.0
3.0
4.0
5.0
5.5
4.0
6.5
6.5
7.5
7.0
5.0
4.5
7.0
3.5
7.5
3.5
3.5
4.0
5.0
4.5
5.5
6.0
3.5
4.0
1.6
4.5
6.5
6.0
5.5
Vng

TBC

Xp Loi

4.6
5.4
7.6
5.3
5.3
4.9
4.8
6.1
6.3
6.3
4.5
4.5
5.5
Vng
6.3
6.5
5.4
4.5
6.4
4.8
Vng
5.4
5.0
6.1
5.8
5.5
5.8
5.9
5.5
5.9
4.8
5.9
6.8
5.4
5.4
Vng

Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 20 / 124

TT

MSSV

712 10035871 Nguyn Khoa Diu


713 09212401 Nguyn Lm
714 10331711 Nguyn Quc
715 09286481 Nguyn Vn
716 09253321 Trn Quc
717 10046071 Nguyn Cng
718 HV030831 Phm Vn
719 09073131 Duy
720 10238401 Nguyn Ngc Hong
721 09070241 Nguyn Anh
722 08104791 Nguyn i
723 11304631 Nguyn ng
724 10318371 Nguyn Tun
725 11363201 Nguyn Xun
726 10034021 Hunh Mnh
727 10333291 Nguyn ng
728 11314091 L Nguyn Hong
729 HV029351 Nguyn Hong
730 10042281 K'
731 09069391 Cao Vn
732 11010131 H Hu
733 08111321 L nh
734 09223361 Nguyn ng
735 11273251 Nguyn c
736 10372711 Nguyn Trung
737 09091211 Nguyn Vnh Trung
738 09094701 T Trung
739 11265931 H Thanh
740 09095681 Phan nh
741 HV031061 Nguyn Th i
742 10330511 Nguyn Th Dim
743 11311181 Nguyn Th Thy
744 10290811 Phm Th Yn
745 10237141 Nguyn V Thin
746 10046101 Thn Th
747 09188881 H Ly

Tn
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khp
Kh
Khim
Khim
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Khot
Khi
Khi
Khng
Khng
Kim
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kit
Kit
Kiu
Kiu
Kiu
Kiu
Kim
Kim
Kn

SBD

Ngy
sinh

13000712
13000713
13000714
13000715
13000716
13000717
13000718
13000719
13000720
13000721
13000722
13000723
13000724
13000725
13000726
13000727
13000728
13000729
13000730
13000731
13000732
13000733
13000734
13000735
13000736
13000737
13000738
13000739
13000740
13000741
13000742
13000743
13000744
13000745
13000746
13000747

12/10/1992
02/11/1991
19/03/1984
02/07/1991
10/06/1988
03/03/1992
00/00/1986
19/05/1991
30/07/1992
17/12/1990
10/03/1990
20/11/1986
05/05/1989
07/10/1986
02/11/1992
15/09/1988
06/05/1990
14/12/1987
05/01/1991
02/10/1991
21/09/1988
05/07/1990
15/07/1991
03/05/1989
27/10/1987
09/05/1991
18/02/1991
22/07/1990
20/05/1991
20/02/1985
28/06/1989
15/07/1991
13/12/1992
20/02/1992
23/07/1992
15/07/1991

Ni sinh
Khnh Ha
k Lk
ng Thp
Hi Dng
Ph Yn
Bnh nh
Tr Vinh
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Ty Ninh
Gia Lai
ng Thp
Tp. H Ch Minh
Thi Bnh
Kin Giang
Long An
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Vnh Long
Ngh An
Thanh Ha
k Lk
Khnh Ha
Khnh Ha
Tin Giang
k Lk
Vnh Long
Qung Nam
Bnh nh
Tin Giang
ng Nai
Qung Ngi
B Ra Vng Tu
Bc Giang
ng Nai

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
6.0
5.5
Vng
8.5
7.0
7.0
7.0
6.0
6.5
4.5
6.5
5.0
8.0
2.5
7.5
5.0
6.0
7.0
6.0
5.5
8.5
2.5
5.0
2.5
2.0
7.5
6.0
6.5
7.0
7.5
7.0

8.0
9.0
9.0
4.5
5.0
5.0
8.5
Vng
8.0
5.5
6.0
7.0
8.5
4.5
4.5
6.0
8.0
9.5
3.0
7.5
5.5
7.5
5.0
5.5
5.0
8.0
Vng
9.5
8.5
7.5
8.5
5.5
5.5
7.5
9.5
7.5

6.5
7.5
6.0
6.5
5.5
3.0
7.0
Vng
7.0
7.0
5.0
5.5
6.5
3.0
7.5
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
4.0
3.5
6.0
4.5
2.0
7.5
Vng
6.0
8.0
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0

6.0
5.0
6.5
3.5
4.0
4.0
6.5
Vng
6.5
5.5
6.0
6.0
6.0
7.0
4.0
7.0
7.0
7.5
3.0
6.5
3.0
5.0
5.0
2.6
5.0
8.0
Vng
7.0
7.5
6.0
6.0
7.0
5.5
5.0
4.0
6.5

TBC

Xp Loi

6.6
6.9
6.6
4.9
4.6
4.5
6.9
Vng
7.5
6.3
6.0
6.4
6.8
5.3
5.1
6.9
6.9
8.1
3.9
7.1
4.4
5.5
5.8
4.7
4.4
8.0
Vng
6.9
6.6
5.1
6.5
5.6
5.6
6.1
6.5
6.8

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Gii
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 21 / 124

TT

MSSV

748 09082701 Hunh Th


749 11366641 Lng nh
750 10048981 Nguyn Hoi
751 11007401 inh Th Ngc
752 10296011 Th Huyn
753 11320741 Nguyn N Hunh
754 10342981 Chu Thanh Tng
755 08103131 Hong
756 10049541 Hunh Duy
757 10079051 Nguyn Vn
758 10038471 Nguyn V
759 09093011 Trn Duy
760 11284871 Trn Nguyn Bo
761 11265641 Nguyn Th M
762 HV010331 Nguyn Th Ngc
763 11374141 Phm Th
764 11272331 Trn Th
765 10235821 Nguyn Th
766 11313371 Phm Th Qunh
767 10007615 ng Th
768 11289331 Nguyn Th M
769 10095181 Nguyn Th M
770 11314981 Phm Th M
771 11324161 T Th
772 11289341 Nguyn Th
773 10350941 V c
774 HV028271 Bi Th Kim
775 10042051 inh Th Bch
776 10062171 Khng Hng
777 11284401 L Th Kim
778 08113681 Nguyn Th
779 05149621 Phm Th
780 11279071 Phan Th Thu
781 10328421 Trn Th
782 10236981 Bi Thy
783 10347181 ng Th Phng

Tn

SBD

Ngy
sinh

Lai
Lai
Lai
Li
Lam
Lam
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lan
Lan
Lan
Lnh
L
L
L
L
L
L
L
Len
Lim
Lin
Lin
Lin
Lin
Lin
Lin
Lin
Liu
Linh
Linh

13000748
13000749
13000750
13000751
13000752
13000753
13000754
13000755
13000756
13000757
13000758
13000759
13000760
13000771
13000772
13000773
13000774
13000775
13000776
13000777
13000778
13000779
13000780
13000781
13000782
13000783
13000784
13000785
13000786
13000787
13000788
13000789
13000790
13000791
13000792
13000793

05/07/1991
25/07/1989
10/12/1992
10/06/1989
06/10/1992
16/01/1987
22/04/1986
16/06/1990
12/10/1992
10/02/1992
29/03/1992
23/11/1991
05/09/1987
14/12/1988
04/09/1982
19/06/1985
30/01/1990
14/02/1992
11/01/1989
12/05/1992
25/06/1988
12/08/1991
09/03/1990
12/07/1990
12/06/1987
07/12/1988
18/07/1991
26/11/1992
22/07/1990
26/11/1987
24/01/1989
18/01/1984
12/12/1988
06/07/1990
16/04/1992
13/01/1986

Ni sinh
Qung Ngi
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Tin Giang
Ph Yn
B Ra Vng Tu
Bnh nh
Bnh nh
Ninh Thun
Qung Bnh
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Bn Tre
ng Nai
Bc Ninh
Long An
Qung Nam
ng Nai
Qung Ngi
Qung Ngi
ng Nai
ng Nai
Thi Bnh
Bc Ninh
Bnh nh
Bnh nh
Bnh Thun
ng Nai
Bnh nh
Nam nh
Ngh An
B Ra Vng Tu
Qung Ngi
Kin Giang
Ty Ninh

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
6.5
6.0
5.5
6.5
5.0
8.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.5
6.0
5.0
4.5
6.0
5.5
5.0
4.5
3.5
6.0
7.0
6.0
Vng
6.0
5.5
8.5
7.5
5.0
5.5
6.0
6.5
5.5
6.0
4.0

4.5
6.5
5.5
6.5
7.5
4.5
5.5
6.5
5.5
7.5
6.5
7.5
5.0
6.5
5.0
6.5
4.5
6.5
5.5
4.5
7.5
8.0
7.5
5.0
Vng
Vng
7.5
7.5
9.0
5.5
6.5
8.5
8.0
6.5
8.5
7.5

6.0
4.5
6.5
4.0
4.0
6.5
3.0
5.0
3.0
3.0
4.5
7.5
3.0
5.5
5.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
Vng
Vng
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
6.0
6.5
5.0
7.0
6.5

3.5
6.5
5.0
6.5
7.0
5.0
6.0
4.0
4.0
6.0
5.5
7.5
5.5
5.0
6.0
6.5
6.0
3.0
6.5
4.5
4.0
5.5
7.5
5.0
Vng
Vng
6.0
7.5
8.5
4.0
3.5
5.0
5.0
5.5
6.5
4.0

TBC

Xp Loi

4.8
6.0
5.8
5.6
6.3
5.3
5.6
5.1
4.6
5.9
5.6
7.1
4.8
5.8
5.3
5.9
5.8
5.3
5.8
4.9
5.5
6.4
7.0
5.5
Vng
Vng
6.4
7.6
7.9
5.4
5.6
6.4
6.5
5.6
7.0
5.5

Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 22 / 124

TT
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819

MSSV
11373321
10050851
10287411
11295961
09262871
09087111
10375141
11330151
10006125
10036031
11323881
11008181
11365171
11368911
10272231
10036651
08250841
10060461
10075221
11366651
11010601
09069541
10272851
09092141
11360991
11272861
10351581
10306471
10311011
10247881
10333761
10198621
11008011
11357981
11324981
10270331

Tn

SBD

Ngy
sinh

Th Tuyt
H Th Khnh
Hong Th M
L Th Phng
L Th Trc
L Tiu
Mai Ngc
Nguyn Th Diu
Nguyn Th Diu
Nguyn Th Diu
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Mai
Nguyn Th M
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Qu
Nguyn Th Tho
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Trc
Nguyn V Thy
Phm V
Phan Hong
Phan Vn
Tng Th Diu
Trn Diu
Trn Nht
Trn Th
Trn Th M
Trng Vn Hong
V Khnh
V Th H
Trn Vn
ng Th Kim
inh Th T

Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Lnh
Loan
Loan

13000794
13000795
13000796
13000797
13000798
13000799
13000800
13000811
13000812
13000813
13000814
13000815
13000816
13000817
13000818
13000819
13000820
13000821
13000822
13000823
13000824
13000825
13000826
13000827
13000828
13000829
13000830
13000831
13000832
13000833
13000834
13000835
13000836
13000837
13000838
13000839

06/06/1989
30/06/1992
29/06/1992
20/05/1989
03/03/1986
16/04/1991
24/05/1986
24/05/1990
28/10/1992
08/09/1991
12/02/1987
10/12/1986
12/09/1989
22/06/1990
19/01/1992
02/07/1992
02/02/1990
06/07/1992
14/05/1992
01/02/1990
20/07/1989
09/02/1991
15/02/1992
01/06/1991
05/06/1987
29/03/1989
27/06/1990
25/02/1987
20/01/1988
26/10/1992
05/09/1987
17/04/1992
21/08/1988
28/12/1990
04/06/1988
20/12/1992

Ni sinh
Khnh Ha
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
Long An
Gia Lai
B Ra Vng Tu
Gia Lai
k Lk
Qung Bnh
Long An
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
Tin Giang
Bnh nh
Long An
Tp. H Ch Minh
An Giang
k Lk
Bnh Thun
Tin Giang
Kon Tum
Ph Yn
H Tnh
Tha Thin Hu
Ty Ninh
Vnh Phc
Bn Tre
Hi Dng
Bnh nh
Lm ng
ng Thp
ng Nai
Ngh An
Khnh Ha
ng Nai

Nghe
5.5
6.0
6.0
6.5
5.5
6.0
7.5
6.0
6.5
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.5
5.0
6.0
6.5
6.0
7.5
6.5
6.5
5.5
5.5
7.5
7.5
6.0
5.0
6.5
7.5
6.0
6.5
4.5
5.0
5.5
6.0

im
c
Vit

Ni

4.5
7.0
9.0
3.5
8.5
8.5
7.5
7.5
9.0
9.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.5
5.5
7.5
9.0
8.0
6.5
6.0
9.5
4.0
7.5
5.0
8.5
6.5
7.5
7.5
6.5
7.5
6.5
8.0
7.5
9.0
9.0

7.0
7.0
6.5
6.0
6.5
7.0
7.0
4.0
6.0
5.0
6.0
4.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
5.0
4.0
4.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
8.0
7.0
5.0
7.0
5.0
5.0
6.0
4.0
5.0
7.0

5.5
6.5
8.5
2.6
6.5
5.5
5.5
7.0
8.5
6.5
5.0
4.5
7.0
4.0
8.5
5.5
6.5
8.0
4.5
3.0
6.0
8.0
5.5
7.0
4.5
5.5
4.5
6.5
5.5
6.0
6.0
3.5
6.5
6.0
5.0
6.5

TBC

Xp Loi

5.6
6.6
7.5
4.7
6.8
6.8
6.9
6.1
7.5
6.6
6.0
5.8
6.6
6.1
7.6
5.8
6.5
7.6
5.9
5.3
5.6
7.8
5.0
6.3
5.5
6.9
6.3
6.5
6.1
6.8
6.1
5.4
6.3
5.6
6.1
7.1

Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 23 / 124

TT

MSSV

820 09076091 Th Kim


821 10322741 Nguyn Th Kim
822 11375661 Nguyn Th Kim
823 11311021 Nguyn Th Phng
824 11338671 Nguyn Trn Thanh
825 09070941 Thi Th Thanh
826 09286531 Trn Th
827 HV027171 Trng Th Phng
828 08050241 Vn i
829 09095911 Nguyn Ngc
830 10319971 Nguyn Phc
831 11259381 Nguyn Tn
832 10334651 Nguyn Thnh
833 10374591 Nguyn Tin
834 11271701 V Hu
835 11333691 Nguyn Thng
836 11380321 Nguyn Th
837 11297191 Nguyn Vnh
838 09071401 V c
839 10348151 Hunh Vn
840 10343251 L Vn
841 11345951 L Vn
842 11343041 Lu Thnh
843 08106331 Nguyn B
844 11362101 Nguyn Minh
845 11373371 Nguyn Thin
846 07702271 T Chiu
847 09228661 Trn Duy
848 11288901 Trn Quang
849 10037321 Trn T
850 11314951 Vng Huy
851 09184811 Nguyn Th
852 10309311 Khu Hong
853 10377891 Nguyn Hu
854 08114021 Nguyn Minh
855 11364291 Nguyn Minh

Tn

SBD

Ngy
sinh

Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Li
Li
Li
Li
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
La
Lun
Lun
Lun
Lun

13000840
13000851
13000852
13000853
13000854
13000855
13000856
13000857
13000858
13000859
13000860
13000861
13000862
13000863
13000864
13000865
13000866
13000867
13000868
13000869
13000870
13000871
13000872
13000873
13000874
13000875
13000876
13000877
13000878
13000879
13000880
13000881
13000882
13000883
13000884
13000885

14/09/1991
05/07/1988
20/10/1988
06/12/1990
15/02/1990
27/01/1991
28/03/1991
01/10/1991
20/07/1982
17/02/1991
21/04/1990
01/03/1990
26/02/1988
27/11/1988
06/03/1988
07/02/1991
30/05/1987
15/03/1990
15/08/1991
02/03/1986
10/05/1988
20/10/1981
10/07/1988
23/11/1988
24/01/1988
13/01/1988
01/05/1988
30/11/1991
01/09/1990
07/01/1992
20/12/1989
20/08/1991
10/11/1988
27/06/1986
04/02/1990
15/08/1989

Ni sinh
Bnh Thun
B Ra Vng Tu
Thanh Ha
Bnh nh
Bn Tre
Bnh nh
Thi Bnh
Qung Bnh
Kin Giang
Lm ng
Tin Giang
Bn Tre
Vnh Long
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Lm ng
k Lk
Ph Yn
Bnh nh
H Tnh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
k Nng
Tp. H Ch Minh
An Giang
Tp. H Ch Minh
Bc Giang
Long An
Thanh Ha
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
Tp. H Ch Minh
Lm ng

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
1.5
5.0
6.0
5.0
5.5
1.5
5.5
5.5
7.0
6.5
5.0
6.5
3.5
5.5
5.0
3.0
5.5
5.5
5.0
3.0
5.0
5.0
4.5
Vng
5.5
3.5
8.0
4.0
5.0
3.0
6.0
8.0
5.5
7.0
Vng

8.0
7.0
8.5
7.5
7.0
9.0
8.0
8.5
5.5
9.0
6.5
8.0
7.5
7.0
8.0
6.5
4.5
8.5
6.5
7.5
6.5
6.5
8.0
6.5
Vng
5.5
7.0
7.0
8.5
8.0
8.0
9.5
5.5
8.0
5.0
8.5

6.0
3.0
4.0
5.0
4.0
7.0
7.0
7.5
5.0
7.0
5.5
6.0
5.5
7.0
5.0
8.0
5.5
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
7.0
4.5
Vng
5.5
4.5
7.5
7.0
6.5
5.0
7.0
5.0
6.0
5.5
5.0

7.5
5.0
5.5
2.5
5.0
6.0
5.5
6.0
6.5
8.0
6.0
3.0
6.5
4.5
7.0
3.5
4.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.5
6.5
7.0
Vng
3.5
5.5
7.0
5.5
7.0
5.5
7.0
7.0
5.5
6.0
7.5

TBC

Xp Loi

6.9
4.1
5.8
5.3
5.3
6.9
5.5
6.9
5.6
7.8
6.1
5.5
6.5
5.5
6.4
5.8
4.4
6.4
5.5
5.9
4.9
5.5
6.6
5.6
Vng
5.0
5.1
7.4
6.3
6.6
5.4
7.4
6.4
6.3
5.9
Vng

Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 24 / 124

TT
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

MSSV
11320981
11369251
11313661
10073361
11313541
11380241
11361751
10317321
10233051
11271481
09209641
11366461
10345091
10320341
11256601
10292211
10081091
11273881
10036371
10242491
11009041
11275271
10345541
11367711
10184571
10078011
11010111
11361541
11367721
11009991
09074491
10156681
10241591
08094011
11373401
10314641

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Th Trc
Phan Minh
Trn V
Bi Cng
Phm nh
Trn Hong
Trn Hu
Nguyn Minh
Hong Vn
V Thnh
Phm Thnh
Phan Vn
Trn Th
ng Vn
Nguyn Vn
Nguyn Ch
Hong Th Ly
L Th Ly
Nguyn Th Ngc
Phm Xun
Phan Th M
Thi Th Trc
Phan Th Thanh
Phan Vn
Trn Thanh
ng Th Xun
Th Thu
Kiu Trnh Tuyt
Lm Nh Trc
L Th
L Th
L Th Sng

Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lc
Lc
Lc
Lc
Lm
Lng
Lng
Lng
Lng
Lt
Lu
Luyn
Luyn
Ly
Ly
Ly
Ly
Ly
Ly
L
L
L
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

13000886
13000887
13000888
13000889
13000890
13000891
13000892
13000893
13000894
13000895
13000896
13000897
13000898
13000899
13000900
13000901
13000902
13000903
13000904
13000905
13000906
13000907
13000908
13000909
13000910
13000911
13000912
13000913
13000914
13000915
13000916
13000917
13000918
13000919
13000920
13000921

08/06/1993
20/03/1990
19/04/1988
12/02/1992
28/05/1991
25/08/1988
03/05/1983
12/10/1987
14/02/1991
08/02/1990
15/04/1990
10/04/1987
02/05/1987
23/07/1982
05/06/1989
08/04/1991
15/02/1991
10/11/1990
29/11/1992
27/05/1992
22/04/1989
20/04/1990
20/02/1988
02/04/1990
04/08/1992
22/02/1992
01/10/1989
23/12/1988
18/01/1988
00.00.1988
09/05/1991
08/10/1991
16/10/1991
18/11/1990
02/11/1989
15/11/1990

Ni sinh
Ninh Thun
Tp. H Ch Minh
Bnh Phc
Khnh Ha
Bnh nh
Long An
k Nng
Bnh Phc
Qung Ngi
Bnh Phc
Qung Tr
Qung Ngi
Thanh Ha
Ninh Bnh
Ty Ninh
Gia Lai
Thi Bnh
Qung Ngi
Lm ng
Lm ng
Bnh nh
Qung Ngi
Ph Yn
Khnh Ha
Gia Lai
Lm ng
Qung Nam
Hng Yn
Bn Tre
Tin Giang
Bnh Phc
Ninh Thun
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Bnh Phc
Lm ng

Nghe
6.5
7.0
6.5
7.0
6.5
7.0
5.0
5.0
7.5
6.5
6.5
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.5
5.0
6.5
7.5
4.0
6.5
7.5
7.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.5
4.5
3.0
7.5
5.5
5.5
5.5
6.0

im
c
Vit

Ni

8.5
7.0
6.0
7.5
7.5
8.0
5.5
8.5
4.5
8.0
8.5
9.0
6.5
9.0
5.5
9.0
6.5
5.5
8.0
8.5
9.0
6.0
5.0
6.5
5.0
5.5
8.5
7.5
8.5
3.5
6.0
3.5
8.5
8.0
8.5
7.5

6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
3.5
7.0
5.5
5.5
5.5
7.0
6.0
5.0
5.0
5.5
5.0
6.0
5.0
6.0
5.5
6.0
6.0
5.0
7.5
5.0
6.5
6.5
5.0
5.5
7.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0

7.0
6.0
6.0
9.0
4.5
7.0
9.0
8.5
5.5
5.5
7.5
8.0
7.0
5.0
6.0
5.5
8.0
6.0
7.5
7.0
3.5
4.0
6.0
5.5
7.5
3.5
5.0
8.0
5.0
6.0
4.5
5.0
7.0
4.5
8.0
Vng

TBC

Xp Loi

7.0
6.5
6.1
7.6
6.1
6.4
6.6
6.9
5.8
6.4
7.4
7.3
6.1
6.5
5.8
6.4
7.0
5.4
7.0
7.1
5.6
5.6
5.9
6.6
6.1
5.1
6.3
6.4
6.1
5.3
4.6
5.3
7.0
6.0
6.8
Vng

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 25 / 124

TT

MSSV

892 HV027181 L Th Xun


893 10190091 Nguyn Ngc
894 09225691 Nguyn Th
895 11267481 Nguyn Th
896 09090511 Nguyn Th Phng
897 11274621 Nguyn Th Tuyt
898 11366481 Trn Th
899 11262931 Trn Th
900 10320261 Thi Hong Minh
901 08114311 Nguyn Th Nh
902 09095351 Vn
903 11256591 Nguyn nh
904 10345671 Nguyn c
905 10305061 Tng c
906 10259161 V Th Ngc
907 09279061 on Th
908 09260841 Nguyn Th
909 09075481 Trn Th
910 10344851 V Vn
911 11365511 Du Vnh
912 10261781 Dng Hi
913 10323901 H c
914 11364641 H Nht
915 10025432 Hong Ch
916 10038401 L Hong
917 10309921 L Ngc
918 09284141 Nguyn Anh
919 HV027611 Nguyn ng Cng
920 11020622 Nguyn Lm Thanh
921 09272031 Nguyn Thanh
922 11007851 Tng Gia
923 10234951 Phan Th
924 11366411 Nguyn t
925 09286571 Trn Vn
926 HV030421 Phm
927 09203801 an Ngc Tr

Tn

SBD

Ngy
sinh

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mn
Mn
Mnh
Mnh
Mnh
Mo
May
My
My
Mn
Mn
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
M
Mi
Mi
Mi
My

13000922
13000923
13000924
13000925
13000926
13000927
13000928
13000929
13000930
13000931
13000932
13000933
13000934
13000935
13000936
13000937
13000938
13000939
13000940
13000951
13000952
13000953
13000954
13000955
13000956
13000957
13000958
13000959
13000960
13000961
13000962
13000963
13000964
13000965
13000966
13000967

06/09/1990
16/10/1992
10/05/1990
04/07/1988
28/05/1991
10/10/1991
08/10/1988
03/03/1989
15/10/1988
20/04/1990
08/09/1991
06/01/1990
05/03/1988
24/10/1987
16/12/1992
01/03/1988
02/05/1988
06/02/1991
15/03/1987
18/02/1989
03/11/1992
29/05/1985
21/10/1990
15/10/1985
17/08/1992
09/03/1989
02/07/1984
21/07/1991
14/11/1985
12/04/1985
25/02/1989
08/09/1992
20/04/1990
29/05/1991
28/07/1990
05/01/1991

Ni sinh
Tin Giang
H Ni
ng Nai
Bc Giang
ng Nai
ng Thp
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
Bnh Dng
Ph Yn
Thanh Ha
Thi Bnh
Yn Bi
H Nam
ng Nai
Nam nh
Thi Bnh
ng Nai
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
C Mau
Tha Thin Hu
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Long An
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
k Lk
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Lo Cai
Qung Bnh
Qung Ngi
Tr Vinh

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
6.5
5.0
6.5
6.5
4.0
6.0
7.0
7.5
6.0
6.5
5.5
5.5
5.5
6.0
5.5
Vng
5.5
5.5
6.0
6.5
6.0
5.0
5.0
7.5
6.5
7.5
7.0
7.0
4.0
4.5
7.0
4.5
5.0
6.0
6.5

8.5
9.0
4.5
5.5
8.5
6.5
8.0
8.0
7.0
7.0
8.5
5.0
6.5
9.5
7.5
4.0
Vng
6.0
8.5
8.0
8.0
8.5
8.0
5.5
8.0
7.0
9.5
9.0
7.5
8.0
7.5
7.5
7.5
5.0
6.5
9.5

7.5
6.0
6.0
4.0
7.5
5.0
4.5
4.5
6.0
5.0
4.0
5.5
4.0
5.5
5.0
5.0
Vng
5.0
5.5
5.0
6.5
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
5.5
6.0
5.0
5.0
5.5
7.0

7.0
8.5
3.0
4.0
8.5
4.0
2.5
5.5
6.5
5.5
4.5
5.0
2.7
6.0
7.5
4.0
Vng
5.0
6.5
6.5
7.5
5.5
7.0
6.0
6.0
7.0
7.5
8.5
8.0
6.0
7.0
7.5
7.0
5.5
7.0
9.0

TBC

Xp Loi

7.4
7.5
4.6
5.0
7.8
4.9
5.3
6.3
6.8
5.9
5.9
5.3
4.7
6.6
6.5
4.6
Vng
5.4
6.5
6.4
7.1
6.5
6.3
5.6
6.6
6.4
7.4
7.9
7.1
5.8
6.1
7.0
6.0
5.1
6.3
8.0

Kh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 26 / 124

TT
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963

MSSV
10053321
10267541
09216371
10271031
11318101
10207311
10041291
10044201
10051521
07708351
09204181
10322221
11292061
11379421
09259291
11360551
11255741
10342541
11373831
08902341
09286591
11297631
09286601
11373241
11377491
09228791
10375921
11362181
11282031
11376321
09025283
11273351
11278581
10375361
11264741
10315101

Tn

SBD

Ngy
sinh

Hong Trn n
Hunh Th
Nguyn Ngc H
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Tiu
Nguyn Th T
Phan Th Kiu
Ng Th
Nguyn Tn
Trn Anh
Trn L
Trnh
Hunh Th
Nguyn Danh
Nguyn Hi
Nguyn Hu
Nguyn Phng
Nguyn Phng
Nguyn Thnh
Nguyn Thanh Hoi
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Hoi
Trn Hoi
Trnh Hong
Trng Hoi
Trng Hng
V c
V Hong
Bi Vn
Nguyn Vn
Trn Ti
ng Thy Kiu
Dng Th Thy
Hong Th Qunh
Hunh Hong

My
My
My
My
My
My
My
M
M
M
M
M
Na
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nm
Nam
Nng
Nga
Nga
Nga
Nga

13000968
13000969
13000970
13000971
13000972
13000973
13000974
13000975
13000976
13000977
13000978
13000979
13000980
13000991
13000992
13000993
13000994
13000995
13000996
13000997
13000998
13000999
13001000
13001001
13001002
13001003
13001004
13001005
13001006
13001007
13001008
13001009
13001010
13001011
13001012
13001013

13/12/1990
19/03/1992
29/08/1991
16/01/1992
12/09/1990
17/07/1992
13/09/1992
00.00.1992
06/06/1992
12/05/1989
08/11/1991
20/09/1988
04/04/1989
24/09/1988
06/09/1988
20/08/1989
28/01/1989
06/06/1984
02/01/1985
04/05/1990
26/03/1990
24/11/1988
15/08/1991
16/06/1986
06/04/1990
26/06/1991
02/01/1987
30/04/1984
02/04/1990
10/05/1986
27/05/1991
05/04/1988
29/05/1984
12/02/1986
27/03/1989
20/10/1989

Ni sinh
Qung Nam
Qung Ngi
Bnh Thun
Qung Nam
Ninh Thun
Ty Ninh
Long An
Tin Giang
Qung Nam
ng Nai
Qung Tr
Bnh Thun
Bnh Thun
Qung Ngi
Lm ng
H Tnh
Tp. H Ch Minh
Ninh Bnh
Hng Yn
k Lk
k Lk
Thanh Ha
k Lk
ng Nai
Tr Vinh
B Ra Vng Tu
Long An
Ninh Bnh
Bnh Phc
B Ra Vng Tu
Thanh Ha
Ngh An
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Qung Tr
An Giang

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
7.0
6.5
6.5
6.5
6.0
6.0
5.0
7.0
Vng
8.0
8.0
8.0
6.0
5.0
5.0
6.5
8.0
3.5
6.0
5.5
5.0
7.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
6.0
6.5
4.0
6.5
7.5

8.5
8.0
8.5
7.5
9.5
8.5
7.0
9.5
8.5
Vng
8.5
6.5
8.0
6.5
5.5
7.5
8.5
7.5
6.0
6.0
8.5
5.5
9.5
7.5
7.5
8.5
7.5
7.5
7.5
8.5
8.5
3.5
7.5
3.5
8.0
6.5

5.5
5.0
6.0
6.0
5.5
5.0
6.0
6.0
5.0
Vng
6.5
5.5
5.0
1.0
7.0
1.0
8.0
8.0
5.0
8.0
7.0
5.0
4.0
Vng
8.0
8.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.5
3.5
9.0

8.5
6.5
7.5
6.0
8.0
5.5
6.0
8.0
7.5
Vng
9.5
6.0
3.5
8.5
2.7
8.5
4.5
6.5
5.5
5.0
6.5
8.5
8.0
5.5
6.0
7.0
5.5
7.5
7.5
7.0
7.0
6.0
7.5
2.2
6.5
8.0

TBC

Xp Loi

7.1
6.6
7.1
6.5
7.4
6.3
6.3
7.1
7.0
Vng
8.1
6.5
6.1
5.5
5.1
5.5
6.9
7.5
5.0
6.3
6.9
6.0
7.3
Vng
6.8
7.4
6.0
6.5
6.3
6.5
6.6
5.6
6.6
4.1
6.1
7.8

Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 27 / 124

TT

MSSV

964 11311111 L Th
965 10282041 Nguyn Th T
966 HV027201 Phm Thu
967 11377831 Phan Qunh
968 10212391 Phan Th Thu
969 10314191 Trnh Th M
970 11279281 V Th Ngc
971 11328991 Nguyn Th Tho
972 10135521 Phm Th Lm
973 10252751 Phan Th Thy
974 10253361 Thi M
975 11317601 Trn Th Kim
976 11315181 Qunh Lun
977 09226491 Trng Bo
978 10324021 Trn Hu
979 10284541 on Trung
980 11368961 ng Vn
981 09264871 H Trng
982 11365351 Nguyn Tn
983 10327191 Nguyn Vn
984 09071131 Trn Trng
985 09266541 C Trng
986 11369421 Phm Tin
987 10276451 Ka
988 11367021 inh Cng
989 11272891 u Kim
990 10056101 Nguyn Vn
991 10337521 ng Th Bch
992 HV030561 ng Th Bch
993 11249451 Dng Nguyn Bch
994 09262151 Dng Thy
995 10285671 Gip Th M
996 09277551 H Th Bch
997 11008051 L Th Bch
998 11009441 L T
999 11374041 L Vit

Tn
Nga
Nga
Nga
Nga
Nga
Nga
Nga
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Nghi
Nghi
Ngh
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Nghip
Nghip
Ngis
Ng
Ngoan
Ngoan
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc

SBD

Ngy
sinh

13001014
13001015
13001016
13001017
13001018
13001019
13001020
13001031
13001032
13001033
13001034
13001035
13001036
13001037
13001038
13001039
13001040
13001041
13001042
13001043
13001044
13001045
13001046
13001047
13001048
13001049
13001050
13001051
13001052
13001053
13001054
13001055
13001056
13001057
13001058
13001059

02/04/1988
10/11/1992
02/01/1991
02/11/1990
11/06/1992
08/05/1989
30/12/1988
15/07/1990
09/11/1992
29/02/1992
15/05/1992
22/02/1989
20/01/1988
09/03/1991
15/02/1988
12/10/1992
28/12/1990
24/04/1985
12/11/1989
20/04/1984
09/11/1991
05/08/1986
28/08/1983
24/03/1992
15/07/1990
19/03/1988
26/09/1992
15/02/1989
08/07/1989
01/04/1990
11/06/1985
25/12/1989
28/03/1987
02/09/1989
02/07/1987
03/03/1987

Ni sinh
Qung Ngi
Qung Ngi
Qung Ngi
ng Nai
ng Nai
Qung Bnh
Bn Tre
Bn Tre
Ninh Thun
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Tr Vinh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Long An
Bnh nh
Ngh An
Lm ng
Tp. H Ch Minh
H Tnh
B Ra Vng Tu
Nam nh
Bn Tre
Lm ng
H Nam
C Mau
Ph Yn
Tin Giang
Thi Bnh
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Bnh nh
Nng
H Tnh
Lm ng
Thanh Ha

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
5.5
6.5
6.5
6.0
5.5
5.5
6.0
6.5
5.5
6.5
5.5
7.5
4.5
7.0
8.0
Vng
5.5
5.5
6.0
6.0
Vng
4.5
6.0
7.5
6.5
7.0
4.5
5.0
5.5
1.5
3.5
5.5
6.0
6.0
5.5

8.5
8.0
9.0
8.0
9.0
7.5
5.0
7.5
7.5
4.0
7.0
8.5
5.5
8.0
7.5
3.5
Vng
7.5
8.5
5.0
9.0
8.5
4.5
6.5
4.5
9.0
8.5
6.5
7.0
8.5
3.0
7.0
8.5
8.0
7.5
6.5

5.0
7.0
8.0
9.0
7.5
6.0
6.0
5.0
5.5
5.0
8.0
5.5
7.0
7.5
6.0
5.0
6.0
5.0
7.5
5.0
7.0
Vng
6.0
7.5
5.5
5.0
5.0
5.5
5.0
6.5
7.0
5.0
5.0
8.0
6.0
5.5

6.5
9.0
9.0
6.0
9.0
6.0
4.5
6.0
2.6
3.5
8.0
6.0
7.5
8.0
7.0
2.3
Vng
6.0
9.0
5.0
9.5
7.5
5.5
6.5
5.5
6.5
6.5
6.0
4.0
4.0
2.6
4.0
7.5
4.5
5.0
5.5

TBC

Xp Loi

6.8
7.4
8.1
7.4
7.9
6.3
5.3
6.1
5.5
4.5
7.4
6.4
6.9
7.0
6.9
4.7
Vng
6.0
7.6
5.3
7.9
Vng
5.1
6.6
5.8
6.8
6.8
5.6
5.3
6.1
3.5
4.9
6.6
6.6
6.1
5.8

Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 28 / 124

TT

MSSV

Tn

1,000
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
1,018
1,019
1,020
1,021
1,022
1,023
1,024
1,025
1,026
1,027
1,028
1,029
1,030
1,031
1,032
1,033
1,034
1,035

HV027411
11037741
11295891
10323311
10072151
10339301
11376561
09211241
11007251
HV029801
11006961
11309031
11253621
10317611
10313141
11327571
09284001
10315941
10305511
11375161
11377841
09081391
11297441
HV027051
11373291
10076351
10235261
11323981
10038021
11379471
10061971
09081591
10322161
09026873
09013063
11320761

Nguyn Minh
Nguyn Minh
Nguyn Th
Nguyn Th Bch
Nguyn Tin
Nguyn V
Nguyn V Bo
Phm Th
Phm Th Bch
Phm Th Hng
T Th Bch
Thi Th Kim
Trn Th Kim
Trn Th Nh
Trnh Duy
Trng nh
Trn B
o Duy
o Th Tho
H Th
Hunh Th i
Lm Thi
L Th Tho
Mai Tr
Nguyn ng
Nguyn Th
Nguyn Th Tho
Nguyn Th Thy
Nguyn Vn
Phm nh
Phan Th Bch
Trn Hng Tho
V Thi
ng Vn
Phm Quc
L Th

Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ng
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyt

SBD

Ngy
sinh

Ni sinh

13001060
13001061
13001062
13001063
13001064
13001065
13001066
13001067
13001068
13001069
13001070
13001071
13001072
13001073
13001074
13001075
13001076
13001077
13001078
13001079
13001080
13001081
13001082
13001083
13001084
13001085
13001086
13001087
13001088
13001089
13001090
13001091
13001092
13001093
13001094
13001095

01/02/1986
24/10/1993
10/11/1990
16/06/1988
11/11/1992
01/02/1990
30/10/1990
06/04/1991
19/07/1988
26/08/1990
25/04/1989
10/08/1991
12/06/1990
16/06/1987
20/10/1990
06/10/1989
05/06/1987
01/01/1985
21/02/1990
27/04/1987
27/08/1987
15/10/1991
01/02/1989
15/04/1988
16/04/1988
27/01/1992
02/08/1992
05/05/1990
25/09/1991
01/09/1990
05/10/1991
21/04/1991
06/05/1987
10/04/1991
10/08/1991
04/02/1989

Kon Tum
Long An
Ngh An
Bnh nh
H Tnh
Ty Ninh
ng Nai
Thanh Ha
Nam nh
Ninh Thun
Ph Yn
Bnh nh
Bnh nh
Long An
Ty Ninh
Thanh Ha
H Tnh
Ninh Thun
ng Nai
Ngh An
Bnh Thun
Bc Liu
ng Nai
Bnh nh
Lm ng
Qung Tr
Bnh nh
Nam nh
Lm ng
Ty Ninh
Ty Ninh
Kon Tum
Gia Lai
Hng Yn
Thanh Ha
Ninh Bnh

Nghe

im
c
Vit

Ni

Vng
5.5
6.0
5.0
6.0
7.0
5.5
6.0
4.0
7.0
4.0
5.5
7.5
7.0
5.5
6.5
5.5
3.5
Vng
5.5
4.5
5.5
Vng
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
6.0
5.5
4.0
6.0
5.0
6.0
4.5
6.5

Vng
8.5
7.5
5.0
7.5
8.0
7.5
9.0
8.0
8.0
8.5
7.0
8.5
6.5
3.5
8.5
8.0
8.0
Vng
6.0
6.5
9.5
Vng
8.0
7.5
8.5
8.5
6.5
8.0
6.5
6.5
8.5
8.0
6.5
2.5
6.5

5.0
7.0
6.0
5.0
5.5
6.5
5.0
6.0
5.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
Vng
5.0
6.0
6.0
Vng
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.0
4.5
6.0
5.0
4.0

Vng
8.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.0
9.5
8.5
8.0
8.5
7.5
8.5
9.0
9.0
9.0
7.5
5.0
Vng
7.0
8.5
6.5
Vng
9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
9.0
8.5
9.0
8.0
6.0
6.5
5.5
7.0

TBC

Xp Loi

Vng
7.4
7.0
5.6
6.9
7.3
6.5
7.6
6.4
7.5
6.5
6.3
7.6
7.1
6.3
7.5
6.5
5.6
Vng
5.9
6.4
6.9
Vng
7.3
6.9
7.5
7.3
6.5
7.0
6.4
6.4
7.4
5.9
6.3
4.4
6.0

Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 29 / 124

TT

MSSV

Tn

1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,070
1,071

11322091
10042751
11301961
11286511
10315031
11327581
10308231
09071651
11007751
11318951
11366981
11285681
10233371
11268371
HV031131
10257481
10217651
10312761
11009681
11367031
11365881
11263481
10235541
11302251
10172181
08240401
10057811
10053061
11373281
10203241
10048391
11369591
11008831
10238641
11324341
09229151

L Th
Nguyn Th nh
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thu
Quch Th nh
Trn My Thi
on Duy
L Th Ngc
L Thy Nhn
Trn Th
V Thanh
Li Th
Trnh Th
Chu Thanh
L V Th
Nguyn Th Tuyt
Trn Th M
Trng Th Thanh
V Thanh
H Ngc
L Thnh
Ng Vn
Nguyn Hu
Nguyn Hunh
Trn ng
Nguyn L Th Minh
Nguyn Trung
Trn c
Trn Ngc
Bi Th Yn
L Th Thy
Ng Th Yn
Nguyn Ngc Tuyt
Nguyn Thu
Trng Th Yn
V Phm

Nguyt
Nguyt
Nguyt
Nguyt
Nguyt
Nha
Nh
Nh
Nh
Nh
Nh
Nhi
Nhm
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Nht
Nht
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi

SBD

Ngy
sinh

13001096
13001097
13001098
13001099
13001100
13001101
13001102
13001103
13001104
13001105
13001106
13001107
13001108
13001109
13001110
13001111
13001112
13001113
13001114
13001115
13001116
13001117
13001118
13001119
13001120
13001131
13001132
13001133
13001134
13001135
13001136
13001137
13001138
13001139
13001140
13001141

23/10/1987
18/06/1992
11/10/1988
13/03/1990
19/02/1988
28/05/1990
22/11/1985
21/07/1990
26/06/1985
08/10/1989
04/02/1990
13/05/1989
18/12/1992
02/04/1990
04/03/1983
19/07/1992
29/03/1992
19/07/1988
10/01/1989
14/10/1987
25/04/1989
11/03/1987
04/06/1992
30/05/1990
09/01/1992
19/04/1990
11/02/1992
30/06/1992
15/10/1990
05/11/1992
14/09/1992
19/09/1990
05/07/1989
24/12/1992
02/09/1990
18/10/1991

Ni sinh
Nng
Long An
Bnh Thun
Bnh Dng
Lm ng
Bnh nh
Lm ng
Khnh Ha
Bnh Thun
Qung Bnh
Bn Tre
H Ty
Thanh Ha
Lm ng
Tp. H Ch Minh
B Ra Vng Tu
Tp. H Ch Minh
Nng
ng Thp
Ngh An
Ty Ninh
Bn Tre
Tin Giang
Vnh Long
An Giang
Qung Ngi
Qung Bnh
Bnh nh
H Nam
ng Thp
Tha Thin Hu
Bn Tre
Khnh Ha
Bc Liu
Bn Tre
Tp. H Ch Minh

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
6.5
5.5
4.0
6.5
5.5
5.5
5.0
5.5
5.5
5.0
7.0
5.0
6.0
6.0
5.5
5.5
Vng
5.5
4.5
6.5
Vng
5.0
6.5
6.0
5.5
7.0
4.5
4.5
6.0
6.0
4.0
5.5
4.5
7.5
8.5

8.0
8.5
7.0
4.0
7.5
9.0
7.5
7.0
6.5
4.5
5.5
6.0
8.5
6.0
9.5
8.5
6.0
Vng
6.0
4.0
5.0
Vng
8.5
2.6
8.0
7.5
4.5
7.5
4.5
8.0
7.5
6.5
8.5
3.5
7.5
6.5

6.5
6.0
6.5
3.0
6.5
6.0
6.0
7.5
6.5
5.0
7.5
6.0
5.0
6.0
9.0
6.0
6.0
Vng
5.0
6.0
5.0
Vng
5.0
6.0
8.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.5
6.0
5.0
6.0
7.0
5.0
8.0

5.0
8.0
3.5
1.4
6.5
9.5
8.5
8.5
5.0
7.0
7.5
4.5
2.7
6.5
8.5
6.0
4.0
Vng
5.5
5.0
5.5
Vng
4.5
5.5
7.0
8.0
5.5
5.5
3.5
7.5
7.0
5.0
5.5
4.0
6.5
7.5

TBC

Xp Loi

6.1
7.3
5.6
3.1
6.8
7.5
6.9
7.0
5.9
5.5
6.4
5.9
5.3
6.1
8.3
6.5
5.4
Vng
5.5
4.9
5.5
Vng
5.8
5.2
7.3
6.8
5.5
5.6
4.6
7.3
6.6
5.1
6.4
4.8
6.6
7.6

Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 30 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,072
1,073
1,074
1,075
1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107

11265571
11369941
11010461
HV027351
10351571
11277761
11303311
09244341
10059961
10057391
11317231
10340691
11280511
10327731
09204521
11010291
10322351
10251031
11287491
10369471
11308911
09172521
10219861
11249461
11314771
10221691
11036421
11255821
11327301
11310241
09164981
09078841
11286601
11279801
10251141
11009251

V Th T
Dng Vn
Nguyn Vn
L Mng Hng
Phan Th
L Dim Hoi
L Th Hunh
Ng Th Qunh
Nguyn Hoi
Phm Th Hunh
Trng Chu Hunh
Trn Vn
ng Th Kim
inh Th Hng
Dng Th Hng
H Th Phng
H Th Cm
Hong Th M
Hong Th Trang
Mai Th Cm
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Thanh
Phm Hng
Phm Th
Phm Th Cm
Phan Kim
Tng Th Ngc
Trn Th
Trn Th
Trn Th Cm
Trn Th Hng

Nhi
Nh
Nh
Nhu
Nh
Nh
Nh
Nh
Nh
Nh
Nh
Nhun
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung

13001142
13001143
13001144
13001145
13001146
13001147
13001148
13001149
13001150
13001151
13001152
13001153
13001154
13001155
13001156
13001157
13001158
13001159
13001160
13001161
13001162
13001163
13001164
13001165
13001166
13001167
13001168
13001169
13001170
13001171
13001172
13001173
13001174
13001175
13001176
13001177

16/02/1988
25/06/1989
14/02/1987
29/05/1988
24/07/1988
08/11/1989
11/01/1987
13/01/1986
04/08/1992
20/05/1992
13/04/1987
06/10/1988
07/08/1988
30/04/1981
25/05/1991
26/07/1989
02/07/1988
01/08/1991
24/07/1988
22/03/1989
29/09/1990
10/06/1991
20/01/1992
04/08/1988
02/05/1989
04/11/1992
19/04/1993
08/11/1990
02/05/1990
15/10/1990
22/02/1991
10/03/1991
08/03/1989
18/02/1990
13/04/1992
02/06/1989

Ni sinh
Qung Ngi
Tin Giang
Bn Tre
Tha Thin Hu
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Qung Ngi
Bn Tre
ng Nai
Ninh Bnh
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
ng Nai
Bn Tre
Lm ng
Vnh Phc
Vnh Long
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Thanh Ha
Ph Th
Tp. H Ch Minh
Ty Ninh
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Ninh Bnh
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Bun Ma Thut
Nam nh
ng Thp
ng Nai

Nghe
6.5
5.0
3.0
7.5
6.5
7.0
5.0
6.0
3.5
4.0
6.0
5.5
6.5
2.5
9.0
6.5
3.0
7.0
5.5
4.0
6.0
5.0
7.0
6.5
5.5
6.5
6.5
3.5
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.5
7.5
5.0

im
c
Vit

Ni

5.0
8.5
5.0
9.5
6.0
8.5
5.0
4.5
6.0
5.5
3.5
4.5
8.5
1.5
10.0
6.5
3.5
7.5
6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
7.5
5.0
6.0
8.0
8.5
8.5
9.5
8.0
7.5
9.0
9.0
7.5
4.5

4.0
5.0
4.0
7.0
5.0
7.0
5.5
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.5
5.0
6.5
5.0
4.5
5.0
4.5
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
6.0
4.5
4.5
5.0
6.0
5.5
6.5
4.5
6.5
5.5

2.6
8.5
2.7
4.5
4.0
7.0
4.0
2.6
4.5
5.0
2.2
3.0
7.0
3.0
8.5
5.0
5.5
8.5
4.0
5.0
7.5
5.5
6.0
6.0
8.5
9.0
8.5
7.0
8.5
6.5
7.0
6.5
4.0
6.5
6.0
4.0

TBC

Xp Loi

4.5
6.8
3.7
7.1
5.4
7.4
4.9
4.3
4.8
4.6
4.2
4.5
6.9
3.0
8.5
5.8
4.1
7.0
5.1
4.9
6.8
6.0
6.6
6.3
6.3
7.0
7.3
5.9
6.6
7.0
6.8
6.4
6.6
6.6
6.9
4.8

Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 31 / 124

TT
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
1,136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141
1,142
1,143

MSSV
10045791
10295741
10257211
10207441
10373381
11032581
09077801
09242151
11369581
10061851
10273491
10270961
11366131
10057281
11007071
11269011
11264341
11315561
09205141
10053371
11276841
10239911
11269371
11253101
11330291
11292021
10374821
06064201
11371351
10054171
10314531
11370391
10307541
10053701
11010041
10316611

Tn

Trn Th Hng
V Th Hng
Hunh Th Kim
Nguyn Quang
Nguyn Thanh Bch
L Th Qu
L Vn
Nguyn
Mai Th Ngc
Nguyn Hong Ngc
Dng Th Hong
L Th
Mai Th Kiu
Nguyn Th Xun
Nguyn Quc
H Th Hong
L Th
L Th Hong
L Th Kiu
Nguyn Thy Yn
Phm Th Kiu
Trn Th Ngc
V Kim
Vng Tu
Nguyn Linh
Nguyn Th Hng
Trn Th Hoa
Nguyn Vn
Bi Quc
Hunh Tn
Nguyn Thnh
Phm Tn
Phng Tn
o Cng
Mai Yn
V Tn

Nhung
Nhung
Nht
Nht
Nht
Nin
Nin
Nken
N
N
Nng
Nng
Nng
Nng
Oai
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
Oanh
n
Pha
Phn
Phn
Php
Pht
Pht
Pht
Pht
Pht
Phi
Phi
Phi

SBD

Ngy
sinh

13001178
13001179
13001180
13001181
13001182
13001183
13001184
13001185
13001186
13001187
13001188
13001189
13001190
13001191
13001192
13001193
13001194
13001195
13001196
13001197
13001198
13001199
13001200
13001201
13001202
13001203
13001204
13001205
13001206
13001207
13001208
13001209
13001210
13001211
13001212
13001213

04/08/1992
22/12/1992
26/05/1992
07/03/1992
16/08/1987
12/01/1993
27/05/1991
03/01/1988
20/11/1990
01/07/1992
10/01/1992
10/06/1992
21/04/1986
17/09/1992
30/08/1989
05/04/1989
13/11/1989
05/08/1988
25/01/1991
26/03/1992
19/05/1991
18/11/1992
29/09/1989
12/11/1990
04/02/1990
15/01/1990
10/11/1988
02/01/1987
12/12/1990
19/01/1991
03/07/1989
05/11/1989
20/12/1989
03/11/1992
08/09/1988
20/11/1985

Ni sinh
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Ty Ninh
Ty Ninh
Bnh nh
Qung Ngi
Khnh Ha
Bn Tre
Ph Yn
Bn Tre
Qung Tr
Tin Giang
Bnh Thun
k Lk
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Bn Tre
Bn Tre
Ty Ninh
Bn Tre
Qung Nam
Thi Bnh
ng Nai
Bn Tre
Long An
Ph Yn
Thi Bnh
ng Nai
Bnh Thun
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
An Giang
k Lk
Ph Yn
Ph Yn

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.5
4.5
6.5
4.0
5.0
6.5
8.5
5.5
5.0
Vng
4.5
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
7.0
7.0
4.5
6.5
6.0
6.5
7.5
4.5
9.5
6.0
5.0
6.0
4.5
6.5
6.0

9.0
8.5
8.5
7.5
6.5
7.5
4.5
8.0
6.5
5.5
8.5
8.5
5.5
8.0
Vng
6.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
8.5
6.5
5.5
8.0
9.5
5.5
9.0
5.5
8.5
8.0
8.0
9.5
9.0
7.5
6.0

7.5
5.5
7.0
5.5
5.5
8.0
4.5
4.5
6.5
5.5
6.5
7.5
6.5
4.5
Vng
5.0
2.5
6.5
6.0
6.0
6.5
5.0
4.5
3.5
5.0
4.0
4.5
1.5
3.0
3.5
3.5
7.0
3.0
4.5
4.0
3.0

7.0
4.0
4.0
4.0
6.5
9.0
4.5
4.5
3.0
5.0
3.0
7.0
5.0
7.0
Vng
3.0
6.5
4.0
6.5
6.0
6.0
6.5
3.5
3.5
4.5
7.5
5.5
6.5
4.5
5.5
6.0
6.0
6.5
6.5
4.0
4.5

TBC

Xp Loi

7.6
6.0
6.4
6.0
6.4
7.8
4.5
5.9
5.0
5.3
6.1
7.9
5.6
6.1
Vng
4.8
5.4
5.8
6.3
6.4
6.5
6.8
5.4
4.3
6.0
6.8
5.5
6.1
4.4
6.8
5.9
6.5
6.3
6.1
5.5
4.9

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 32 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
1,154
1,155
1,156
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162
1,163
1,164
1,165
1,166
1,167
1,168
1,169
1,170
1,171
1,172
1,173
1,174
1,175
1,176
1,177
1,178
1,179

09253791
10339881
11327361
09233251
10056111
11302831
09084431
11292121
10079261
11360771
10312801
11322081
11291571
09224881
11314241
11303121
11311711
09269771
09198041
10175071
09094551
11380351
10331121
10378231
10046511
11319471
11281171
10065851
10317511
HV028571
10061391
11305281
10376541
HV027621
10325981
09272681

Hunh Vn
Liu Trung
Nguyn Anh
Nguyn Hunh Thanh
Nguyn Quc
Phm Vn
Phan Vn
Thi
V Vn
Vit
Hong Vn
Hunh Vn
Tn Tht
Trn Minh
Trnh Thnh
V Thanh
Nguyn Hng
Nguyn L Hng
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Vit
Nguyn Vnh
Triu Hong
Trng Nghi
Trng Th
Trng Xun
Nguyn Hu
Nguyn Th Minh
Phm Vn
Trn Ngc Thanh
Trn Th Kim
Trn Th Kim
Bi Hu
Thin
Nguyn c
Nguyn Thnh

Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phc
Phc
Phc
Phc

13001214
13001215
13001216
13001217
13001218
13001219
13001220
13001221
13001222
13001223
13001224
13001225
13001226
13001227
13001228
13001229
13001230
13001231
13001232
13001233
13001234
13001235
13001236
13001237
13001238
13001239
13001240
13001241
13001242
13001243
13001244
13001245
13001246
13001247
13001248
13001249

24/02/1985
15/04/1988
14/10/1988
08/09/1991
25/09/1992
01/01/1988
15/09/1991
19/08/1989
08/02/1992
21/04/1984
12/03/1988
01/01/1985
18/06/1990
02/04/1990
21/01/1989
05/10/1990
07/02/1990
03/06/1988
17/04/1991
08/04/1992
30/06/1991
30/01/1983
05/07/1989
27/09/1987
15/12/1992
22/05/1990
29/12/1988
13/10/1992
27/08/1986
01/09/1988
19/09/1992
29/03/1990
22/07/1988
15/11/1989
12/01/1985
10/05/1984

Ni sinh
Qung Ngi
Bnh Phc
Bnh Thun
Tin Giang
Ph Yn
Qung Ngi
Lm ng
Tr Vinh
Ngh An
Nam nh
Tp. H Ch Minh
Tin Giang
Qung Ngi
k Lk
Bnh nh
Long An
ng Nai
Bnh Phc
Qung Ngi
k Lk
Ngh An
Bn Tre
Long An
Bn Tre
Bnh Thun
Ph Yn
B Ra Vng Tu
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
Kin Giang
Qung Ngi
Long An
Qung Ngi
Tin Giang

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
6.5
6.0
5.0
6.0
5.0
4.0
6.0
5.5
5.5
6.0
5.5
1.0
6.5
7.0
6.5
5.5
5.5
3.5
6.0
6.0
3.0
6.0
3.0
4.0
4.0
7.0
5.0
7.0
6.0
5.0
Vng
3.0
4.5
5.0
7.0

9.0
7.5
7.5
6.5
6.5
7.5
4.5
9.0
8.5
4.5
5.5
8.0
6.5
8.0
8.0
9.0
7.5
6.0
7.5
8.0
8.5
5.0
8.0
5.0
8.5
8.0
7.5
8.0
7.5
8.0
7.0
8.5
7.0
3.5
5.5
6.5

2.5
5.0
5.0
6.0
2.5
5.0
6.0
3.0
3.5
3.5
6.0
3.5
5.0
4.0
7.0
6.0
3.0
4.0
6.0
6.0
6.5
2.0
6.5
7.0
5.0
6.5
5.5
7.0
6.0
4.0
5.0
4.5
2.5
6.0
5.0
4.5

6.0
6.0
6.5
7.0
6.0
6.0
4.5
6.5
6.5
5.0
3.5
6.5
2.7
6.0
6.0
5.0
3.5
3.0
6.0
6.5
6.0
3.0
4.5
3.5
6.5
2.1
7.0
6.5
5.0
5.5
4.0
7.5
5.0
4.0
4.5
4.0

TBC

Xp Loi

5.6
6.3
6.3
6.1
5.3
5.9
4.8
6.1
6.0
4.6
5.3
5.9
3.8
6.1
7.0
6.6
4.9
4.6
5.8
6.6
6.8
3.3
6.3
4.6
6.0
5.2
6.8
6.6
6.4
5.9
5.3
Vng
4.4
4.5
5.0
5.5

Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 33 / 124

TT
1,180
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193
1,194
1,195
1,196
1,197
1,198
1,199
1,200
1,201
1,202
1,203
1,204
1,205
1,206
1,207
1,208
1,209
1,210
1,211
1,212
1,213
1,214
1,215

MSSV
11283121
11373451
09078251
09220271
10212021
11368811
11288071
11373481
11360731
09090681
11256881
10223141
09263441
11369491
10131551
10223161
11276691
11309421
10268871
10215791
07706491
11314601
11369521
09273961
10347771
10026701
11275031
09205021
10277771
10353581
11278811
09262251
10334671
09183781
10049741
10290121

Tn

Phm Huy
o M
inh H
on Th
Giang Hi Kim
H Cng
Hong Th Lan
Hunh Duy
L Thanh
L Th
L Th Hoi
L Th Tuyt
Nguyn c
Nguyn Hong
Nguyn Loan
Nguyn Qunh Nam
Nguyn Th Hu
Phm Hunh Dim
Phm Th
Phan Th Kiu
Trn Hong
Trn Th
Trn Th
Trn Th Bch
Trn Th Hng
Trn Th Trc
Trn Vn
Trn V Kiu
Trnh Th Hng
V Th
V Th Bnh
V Th Tuyt
V Th Thu
V Trn
Hunh Nhn
o Hng

Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

SBD

Ngy
sinh

13001250
13001251
13001252
13001253
13001254
13001255
13001256
13001257
13001258
13001259
13001260
13001261
13001262
13001263
13001264
13001265
13001266
13001267
13001268
13001269
13001270
13001271
13001272
13001273
13001274
13001275
13001276
13001277
13001278
13001279
13001280
13001281
13001282
13001283
13001284
13001285

16/12/1989
18/10/1990
18/03/1991
23/06/1990
01/01/1992
20/11/1989
08/11/1990
09/04/1990
11/12/1990
15/11/1991
07/09/1987
16/06/1992
07/05/1986
11/10/1990
06/06/1990
11/02/1992
19/03/1993
06/08/1990
21/05/1992
20/01/1992
09/08/1984
01/01/1989
02/11/1990
19/11/1987
20/07/1988
16/12/1992
21/06/1990
10/10/1991
25/02/1992
16/08/1990
19/07/1987
03/06/1983
22/02/1988
05/09/1991
05/02/1992
26/03/1992

Ni sinh
Ngh An
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Tp. H Ch Minh
ng Nai
ng Nai
Long An
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
k Lk
Tha Thin Hu
Ngh An
Tin Giang
Ninh Bnh
ng Nai
ng Thp
Hu Giang
Ninh Bnh
Long An
ng Nai
ng Nai
Nam nh
Lm ng
Tha Thin Hu
Ty Ninh
H Tnh
Kon Tum
Nam H
Qung Ngi
Bnh nh
Vnh Long
Ninh Bnh
Lm ng
Ph Yn
Qung Ngi

Nghe

im
c
Vit

Ni

4.5
6.0
5.0
5.5
5.0
5.0
6.0
6.0
6.5
5.0
6.0
5.5
4.0
5.0
Vng
7.0
6.5
4.0
5.0
7.0
3.5
5.5
6.5
4.5
Vng
6.0
6.0
6.5
5.0
4.5
4.0
4.5
6.0
9.0
6.0
4.5

5.5
6.5
7.5
7.5
8.0
6.5
9.0
7.0
4.0
7.5
5.5
8.0
7.5
6.0
Vng
8.5
8.5
6.0
6.0
5.5
5.0
9.5
8.0
6.5
Vng
7.5
3.5
8.0
6.0
5.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.5

3.0
6.0
6.5
3.5
6.5
6.0
4.5
3.5
6.5
5.0
4.5
7.0
3.0
3.5
Vng
7.5
6.5
5.0
4.0
6.5
2.5
4.5
4.5
2.5
Vng
5.0
3.0
6.5
4.5
5.0
5.0
7.5
4.0
6.0
4.0
5.0

6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
6.0
2.5
4.5
5.5
4.5
6.0
7.0
5.0
5.0
Vng
5.0
7.5
2.2
4.5
6.0
5.5
7.0
6.0
6.0
Vng
6.0
2.1
8.0
3.5
5.5
3.5
6.0
3.5
5.0
3.0
5.5

TBC

Xp Loi

4.8
6.1
6.4
5.8
6.5
5.9
5.5
5.3
5.6
5.5
5.5
6.9
4.9
4.9
Vng
7.0
7.3
4.3
4.9
6.3
4.1
6.6
6.3
4.9
Vng
6.1
3.7
7.3
4.8
5.0
4.9
6.3
5.1
7.0
5.0
5.6

Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 34 / 124

TT
1,216
1,217
1,218
1,219
1,220
1,221
1,222
1,223
1,224
1,225
1,226
1,227
1,228
1,229
1,230
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236
1,237
1,238
1,239
1,240
1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247
1,248
1,249
1,250
1,251

MSSV
11300801
11289321
10079391
10369511
10234201
09024383
11321521
11278611
10040941
09202191
09088091
08902361
11364171
10285441
11367431
09069121
10227541
11318301
09211671
10310681
09087171
09074021
09083591
11370671
08116571
11275741
10321621
09072311
11286721
11292561
09286701
10305621
11315781
08110491
10322991
11008031

Tn

H Th Thanh
L Th Bch
L Th Yn
Ng Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Thiu Th
Trn Th
Trng Hong Trc
Sln Xnh
Kiu Minh
Li V
L Anh
L Minh
Ng Hng
Nguyn Cng
Nguyn Th Minh
Phan Trng
Trn Minh
ng Phm Hng
inh Nh c
Minh
H Minh
Hunh Ngc nh
Nguyn B
Nguyn K
Nguyn Phc
Nguyn Tng Hng
Phm Phng
Trn nh
Trn Trung
Trng Thanh
V Huy
Nguyn Vn
Trn Th Kim
Nguyn Ngc

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Pui
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Qung
Qu
Qu

SBD

Ngy
sinh

13001286
13001287
13001288
13001289
13001290
13001291
13001292
13001293
13001294
13001295
13001296
13001297
13001298
13001299
13001300
13001301
13001302
13001303
13001304
13001305
13001306
13001307
13001308
13001309
13001310
13001311
13001312
13001313
13001314
13001315
13001316
13001317
13001318
13001319
13001320
13001321

02/02/1990
22/02/1990
10/03/1992
30/12/1984
01/03/1992
10/09/1991
01/08/1990
04/10/1988
20/09/1992
19/04/1991
15/01/1991
12/09/1990
16/08/1987
29/09/1992
10/10/1989
18/10/1991
02/10/1992
07/08/1985
25/01/1991
24/07/1990
10/10/1991
05/09/1991
13/03/1991
06/09/1990
03/03/1989
27/02/1990
30/12/1982
28/07/1991
25/10/1990
13/07/1990
20/11/1990
01/10/1989
05/10/1989
18/04/1987
03/04/1987
07/03/1989

Ni sinh
Qung Ngi
Long An
Khnh Ha
k Lk
Ph Yn
Thanh Ha
Thanh Ha
k Lk
An Giang
ng Nai
C Mau
k Lk
Thanh Ha
Ph Yn
Thanh Ha
Khnh Ha
Lm ng
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Tha Thin Hu
Tin Giang
Khnh Ha
Tp. H Ch Minh
Thanh Ha
ng Nai
Qung Ngi
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Ngh An
k Lk
Qung Ngi
ng Nai
H Nam
Ninh Bnh
Tin Giang

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
4.0
4.5
5.5
6.0
7.0
6.5
5.5
6.0
7.5
6.0
6.5
Vng
6.0
7.0
6.0
4.5
3.0
7.5
4.5
7.0
7.5
7.0
6.5
7.0
5.0
5.5
Vng
4.0
4.5
3.0
3.5
2.5
6.5
5.0
6.5

8.5
7.0
5.5
7.5
8.5
6.5
6.5
7.5
6.5
7.5
6.5
6.5
Vng
4.5
8.5
8.5
7.5
7.0
8.5
8.0
5.5
7.5
8.0
2.5
5.0
8.0
4.5
Vng
7.5
8.5
5.5
Vng
5.0
2.5
7.5
6.5

5.5
3.5
5.0
4.5
5.5
6.0
4.5
4.0
5.0
7.0
7.0
2.0
Vng
6.0
3.5
6.0
6.5
3.0
7.5
6.0
5.5
7.0
6.0
5.0
5.0
5.5
5.5
Vng
6.5
6.0
4.5
Vng
4.5
3.0
6.0
5.0

7.0
3.5
4.0
6.0
7.5
5.0
5.5
3.0
6.5
7.0
4.5
3.0
Vng
3.5
3.0
6.5
4.5
3.0
6.0
2.2
6.0
5.0
7.0
3.5
4.0
4.0
3.0
Vng
6.5
5.5
2.2
Vng
2.6
6.0
4.0
5.0

TBC

Xp Loi

6.5
4.5
4.8
5.9
6.9
6.1
5.8
5.0
6.0
7.3
6.0
4.5
Vng
5.0
5.5
6.8
5.8
4.0
7.4
5.2
6.0
6.8
7.0
4.4
5.3
5.6
4.6
Vng
6.1
6.1
3.8
Vng
3.7
4.5
5.6
5.8

Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 35 / 124

TT
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
1,276
1,277
1,278
1,279
1,280
1,281
1,282
1,283
1,284
1,285
1,286
1,287

MSSV
11366741
11258401
11315571
07704691
09224381
10186531
09286711
10038721
10323721
08038081
11007741
10035341
11296691
10302831
08009161
11265311
10215061
10252521
09094821
11287101
09225151
11373331
10332211
11323931
11088091
11193921
11271771
11327691
10259401
11365161
10340291
11298191
11274281
11285921
09215861
11315861

Tn

SBD

Ngy
sinh

ng Minh
L Tn
L Vng
Nguyn Ngc
L Th Thanh
Ng Th
Nguyn B
Phm Ph
Tn Tht Thin
Nguyn Th
Hunh Thanh
Mai Th Thy
Nguyn L
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Xun
T Kim
Trn Th Tng
Nguyn Th
Cao Th
Lu
Trn Minh Ton
V Th
Nguyn Vn
Trn Trng
L Nguyn Hng
Nguyn Xun
Trn Ngc Phng
Trnh Nh
L Vn
Nguyn Phan
L Th Trng
L Thanh
L Th Thu
Ng Tho
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh

Quc
Quc
Quc
Quc
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qy
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyt
Quyt
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Rng
Rn
Sa
Sang
Sang
Sang
Sang
Sang

13001322
13001323
13001324
13001325
13001326
13001327
13001328
13001329
13001330
13001331
13001332
13001333
13001334
13001335
13001336
13001337
13001338
13001339
13001340
13001341
13001342
13001343
13001344
13001345
13001346
13001347
13001348
13001349
13001350
13001351
13001352
13001353
13001354
13001355
13001356
13001357

01/12/1988
00.00.1988
13/07/1987
26/12/1987
26/05/1991
25/09/1991
01/03/1991
22/06/1992
03/08/1986
15/10/1983
30/10/1989
01/08/1992
05/09/1989
29/02/1992
28/11/1985
19/08/1989
18/01/1992
04/06/1992
10/04/1990
27/08/1990
12/04/1991
25/09/1986
04/08/1988
18/03/1985
19/02/1992
21/10/1993
27/11/1993
19/08/1990
18/09/1991
03/12/1990
05/06/1989
13/07/1988
22/04/1987
01/09/1991
09/12/1990
19/11/1988

Ni sinh
Bnh nh
Bnh Dng
ng Nai
Bnh Thun
Bnh Thun
ng Nai
Thi Bnh
Long An
Tha Thin Hu
H Tnh
Long An
Tin Giang
Lm ng
k Lk
Tin Giang
Vnh Long
An Giang
Ngh An
Qung Ngi
Qung Ngi
ng Thp
Nam nh
Thi Bnh
H Nam
Ty Ninh
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Tin Giang
Bnh Thun
Qung Ngi
Tin Giang
Bnh nh
Bnh Thun
Bn Tre
Ty Ninh

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
4.5
5.5
6.0
6.0
5.5
2.5
4.0
4.5
6.0
Vng
6.5
5.0
6.5
6.5
6.0
4.5
5.5
5.5
5.0
6.5
5.5
Vng
4.0
6.0
6.5
8.0
7.0
6.5
4.0
6.5
6.5
7.5
5.0
7.0
6.0

7.0
6.5
8.5
5.0
4.5
5.0
5.0
7.5
8.5
5.5
Vng
4.5
4.5
3.5
7.5
6.5
4.0
7.0
5.5
5.0
5.5
8.5
Vng
4.5
9.0
6.5
8.5
7.5
4.5
6.0
8.5
9.0
8.5
7.0
5.5
7.0

2.0
6.0
Vng
5.0
5.5
4.5
1.5
5.5
4.5
3.0
Vng
3.0
4.0
4.0
3.5
3.5
5.0
3.0
5.0
5.0
1.0
3.0
Vng
3.0
6.0
5.5
6.5
4.0
3.5
5.0
6.5
5.0
5.0
5.0
6.0
3.0

2.2
5.5
2.5
3.5
4.0
2.6
3.0
4.5
4.0
4.5
Vng
4.5
1.8
3.0
3.5
2.6
3.0
6.0
3.5
5.0
6.0
6.5
Vng
0.0
6.5
4.0
7.5
3.0
2.7
3.5
4.0
7.0
7.5
5.0
5.5
5.5

TBC

Xp Loi

4.4
5.6
Vng
4.9
5.0
4.4
3.0
5.4
5.4
4.8
Vng
4.6
3.8
4.3
5.3
4.7
4.1
5.4
4.9
5.0
4.8
5.9
Vng
2.9
6.9
5.6
7.6
5.4
4.3
4.6
6.4
6.9
7.1
5.5
6.0
5.4

Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 36 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322
1,323

11376411
10310101
10329961
11029791
08100101
HV026611
09209791
09284811
11007081
11367521
10338581
11281521
10079021
10351801
11008961
HV028671
11295341
11245111
10045851
10306281
11268731
11335271
11365531
10373601
11378471
10303741
09075401
10322181
10037531
11281891
11323871
11310881
10065641
11307431
10279971
09245581

Nguyn Thanh
Phm Thanh
Trn Bi
Ha Chn
Ng Vn
Nguyn Quang
Kim
L Th
Nguyn Th
Nguyn Trn Quc
V Hip
L Vn
Ng Ngc
Phng Vn
Nguyn Th
L Th Kim
ng Ngc
H Minh
Lng Vn
Mai Vn Hi
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thi
T Nguyn Trng
Trn Thanh
V Ngc
V Hoi
ng Phc
inh Th Ngc
Nguyn Dim
Nguyn H Tr
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Trc
Nguyn Cng
Lc Thng

Sang
Sang
Sang
Sng
Sng
Sng
Sy
Sen
Sen
S
S
Sinh
Sinh
Sinh
Soa
Sol
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
S
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
S
Tc

13001358
13001359
13001360
13001361
13001362
13001363
13001364
13001365
13001366
13001367
13001368
13001369
13001370
13001371
13001372
13001373
13001374
13001375
13001376
13001377
13001378
13001379
13001380
13001381
13001382
13001383
13001384
13001385
13001386
13001387
13001388
13001389
13001390
13001391
13001392
13001393

03/11/1985
19.06.1988
13/04/1984
18/11/1991
03/02/1990
03/03/1990
07/07/1990
16/07/1988
01/09/1989
26/03/1990
10/01/1988
04/05/1990
04/12/1992
07/12/1983
16/06/1989
08/09/1987
10/04/1991
17/05/1990
20/03/1991
02/10/1986
04/04/1989
20/04/1986
08/08/1988
25/06/1980
14/01/1989
18/04/1984
13/12/1991
11/10/1987
24/07/1992
00.00.1989
12/04/1989
31/03/1988
30/08/1992
02/08/1990
17/02/1992
16/01/1988

Ni sinh
Tin Giang
Ty Ninh
Qung Bnh
ng Nai
Nam nh
Tp. H Ch Minh
Tr Vinh
Bc Giang
Bnh nh
k Lk
Lm ng
Qung Nam
Qung Ngi
Bnh nh
Ngh An
Bn Tre
Gia Lai
Tp. H Ch Minh
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Qung Bnh
Qung Tr
k Lk
Tp. H Ch Minh
k Lk
Qung Nam
Bnh nh
Tin Giang
ng Nai
Qung Tr
Gia Lai
Qung Nam
Tp. H Ch Minh
Qung Bnh
ng Nai

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
5.5
5.5
6.0
6.5
3.5
6.0
5.0
6.0
7.0
5.0
7.5
5.5
5.0
2.0
3.5
6.5
6.5
6.5
3.5
5.0
5.5
5.5
Vng
5.0
5.5
6.5
Vng
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.0
4.5

4.5
7.5
8.5
5.0
7.0
5.0
8.5
5.5
6.5
8.5
5.0
7.5
9.0
8.5
4.5
4.0
7.0
9.0
8.5
4.5
6.5
9.5
4.5
Vng
3.5
9.5
8.5
Vng
7.0
8.5
8.0
6.5
7.5
7.0
9.5
8.0

5.5
3.5
5.0
5.0
5.0
5.5
6.0
4.5
5.5
5.0
5.0
6.0
5.5
2.0
5.0
5.5
3.0
5.5
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0
Vng
5.0
5.0
6.5
Vng
2.5
5.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
3.5

5.5
6.0
5.0
3.0
5.5
4.5
6.5
5.5
5.5
6.5
5.5
5.5
5.5
4.0
3.5
5.0
4.5
7.0
6.0
3.0
5.5
6.0
6.0
Vng
3.0
6.0
7.5
Vng
5.5
5.5
4.5
4.5
7.0
5.0
5.0
2.5

TBC

Xp Loi

5.5
5.6
6.0
4.8
6.0
4.6
6.8
5.1
5.9
6.8
5.1
6.6
6.4
4.9
3.8
4.5
5.3
7.0
6.3
4.0
5.5
6.3
5.0
Vng
4.1
6.5
7.3
Vng
5.3
6.3
6.0
5.8
6.5
5.9
6.4
4.6

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 37 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,324
1,325
1,326
1,327
1,328
1,329
1,330
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357
1,358
1,359

09286731
10048671
11273321
11274041
09239251
11281481
11373611
11262961
10370931
11283171
11373751
11266911
11007551
11367211
10369851
11006861
11372531
10378381
11334801
11373551
HV026161
10349451
08095541
10319381
10373251
10046831
09221211
10040831
09092481
09256551
11365671
11287971
10035431
09080041
11296701
11372101

Ha c
Hunh Tn
L Th Kim
Nguyn Tn
Nguyn Tn
Nguyn Thanh
V nh
Phm Vn
ng Minh
on Minh
H S
Hong Minh
Hunh Minh
L Minh
L Th Kim
L Th Minh
Nguyn c
Nguyn Hng
Nguyn Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Th Thanh
Nguyn Trng
Phm ng
Phng Thanh
Tng Th Minh
Trn Hong
Trn Vn
Trn Vn
Trng Th Thanh
V Thanh
m Thanh
o Thanh Nht
on Duy
H Duy
L Duy
L Nht

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

13001394
13001395
13001396
13001397
13001398
13001399
13001400
13001401
13001402
13001403
13001404
13001405
13001406
13001407
13001408
13001409
13001410
13001411
13001412
13001413
13001414
13001415
13001416
13001417
13001418
13001419
13001420
13001421
13001422
13001423
13001424
13001425
13001426
13001427
13001428
13001429

08/09/1991
18/12/1992
22/12/1990
02/10/1987
06/09/1987
06/09/1990
11/04/1990
12/06/1988
25/10/1986
00.00.1981
30/06/1989
16/11/1985
02/08/1987
23/09/1989
30/09/1985
30/04/1989
07/06/1989
27/04/1987
04/10/1987
25/04/1990
11/02/1990
10/12/1985
01/01/1986
06/10/1984
15/11/1983
03/09/1992
09/10/1991
22/03/1992
11/01/1990
10/02/1985
24/04/1981
17/08/1989
14/05/1992
04/09/1991
17/07/1989
01/04/1990

Ni sinh
k Lk
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
ng Nai
ng Nai
ng Nai
Ngh An
Ph Yn
Tin Giang
Bnh Phc
Bnh Thun
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
Qung Bnh
Tp. H Ch Minh
Long An
Long An
Hi Dng
Tin Giang
Qung Nam
Bn Tre
Bn Tre
Bnh nh
Ninh Thun
Tp. H Ch Minh
Bc Giang
Kon Tum
ng Nai
Lm ng
Ty Ninh
Khnh Ha

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.5
Vng
6.5
7.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
Vng
6.0
6.0
3.5
4.5
3.5
6.0
5.0
4.5
7.5
6.0
5.5
6.5
7.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.0
5.0
5.5
6.5
7.5
6.5
6.0
6.5

10.0
Vng
9.5
8.5
8.5
8.0
7.5
8.5
6.0
Vng
8.5
7.0
6.0
6.5
8.0
7.0
8.0
8.5
9.0
5.5
5.5
6.5
8.0
8.5
5.5
7.5
7.0
6.5
7.5
5.0
7.5
7.5
9.0
8.5
6.5
8.5

6.0
Vng
5.5
5.0
5.5
6.0
6.0
3.0
5.0
Vng
5.5
4.0
5.0
4.0
5.0
6.5
5.5
4.0
6.0
6.5
6.0
4.0
2.0
6.5
6.0
7.0
3.0
7.5
4.5
5.0
6.0
6.5
6.0
5.0
5.0
5.5

7.0
Vng
6.5
6.5
6.0
5.5
6.5
6.0
5.0
Vng
6.0
5.5
6.5
6.5
3.5
7.5
6.0
4.5
6.5
6.0
4.5
6.0
7.0
7.0
6.5
7.0
6.0
5.5
4.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
7.0

TBC

Xp Loi

7.4
Vng
7.0
6.8
6.5
6.5
6.5
5.9
5.5
Vng
6.5
5.6
5.3
5.4
5.0
6.8
6.1
5.4
7.3
6.0
5.4
5.8
6.0
7.1
6.0
6.9
5.5
6.5
5.5
5.1
6.1
6.4
6.9
6.1
5.5
6.9

Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 38 / 124

TT
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366
1,367
1,368
1,369
1,370
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
1,379
1,380
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1,394
1,395

MSSV
11283771
10039681
11365571
11369241
10310261
10305171
11367531
10325231
10045041
10037501
09275501
11379771
10373671
11369091
09182151
11323051
10171591
11373461
09076981
10326401
09083121
10268071
11341831
11297301
11272321
11307811
10024362
11331001
11313411
08017071
11327401
10358811
10312591
10306231
11276671
10336781

Tn

SBD

Ngy
sinh

Mai Thanh
Ng Duy
Nguyn Quc
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
V Minh
Trng
L Quc
Phm Vn Hong
Nguyn Ngc
Nguyn Th Ngc
Kiu Ngc
L Quc
Ng Dng
Nguyn
Nguyn nh
Nguyn Hong Minh
Nguyn Vnh
Phm Hng
Phan Minh
Trn Hu
Bi Ngc
ng Th Hng
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Ngc
V Th Xun
Nguyn Phi
Nguyn Th Ngc
L Th Bch
Dng Minh
H Hunh Phc
Hong Vn
Hunh Tn
Hunh Vn

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Thch
Thch
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thm
Thm
Thm
Thm
Thm
Thm
Thm
Thn
Tin
Thn
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng

13001430
13001431
13001432
13001433
13001434
13001435
13001436
13001437
13001438
13001439
13001440
13001441
13001442
13001443
13001444
13001445
13001446
13001447
13001448
13001449
13001450
13001451
13001452
13001453
13001454
13001455
13001456
13001457
13001458
13001459
13001460
13001461
13001462
13001463
13001464
13001465

00.00.1987
25/09/1992
08/08/1989
06/11/1990
10/12/1984
27/08/1987
07/01/1988
13/07/1990
20/04/1991
24/12/1992
08/11/1988
17/03/1990
28/06/1985
24/08/1988
04/12/1991
20/03/1990
11/09/1992
15/01/1987
15/12/1991
22/12/1985
12/12/1991
09/11/1992
28/09/1988
03/09/1990
16/02/1990
29/06/1990
16/01/1985
20/01/1988
19/01/1986
20/11/1984
26/06/1988
20/02/1981
20/03/1989
15.08.1991
01/11/1987
06/07/1989

Ni sinh
ng Nai
Tin Giang
ng Nai
Bn Tre
ng Thp
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Tin Giang
Bn Tre
Bnh nh
Ph Yn
Bnh nh
Long An
Ty Ninh
Tha Thin Hu
H Tnh
Tp. H Ch Minh
Vnh Long
H Tnh
Bnh Dng
Ngh An
Tin Giang
Bn Tre
Tin Giang
Qung Ngi
Long An
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
ng Nai
Cn Th
Ph Yn
Ngh An
ng Thp
k Lk
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
5.0
7.0
6.5
4.5
5.0
6.5
6.0
6.5
6.0
4.0
6.5
5.0
2.5
5.5
5.5
6.5
5.0
7.0
6.5
5.5
6.0
6.5
1.5
7.0
4.5
5.5
7.0
4.5
Vng
5.5
7.5
7.5
7.5
7.0
Vng

7.5
9.0
8.0
8.0
6.0
7.5
8.5
7.0
5.5
9.5
5.5
9.0
6.5
6.0
4.0
4.5
8.5
9.5
8.5
8.5
7.5
8.0
7.5
6.5
8.5
5.5
8.0
5.0
8.5
Vng
8.5
5.5
5.5
6.5
6.0
Vng

5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.0
6.0
5.0
5.0
5.5
5.0
5.5
5.0
7.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
4.0
4.5
4.0
5.0
5.0
Vng
3.5
6.5
3.0
5.0
6.5
Vng

7.5
6.0
6.5
6.0
4.0
4.0
5.5
6.0
6.5
6.5
4.0
6.5
6.0
6.0
6.5
6.0
8.0
6.5
6.0
6.0
5.5
6.5
3.5
3.5
6.0
4.5
6.5
5.5
6.5
Vng
2.0
5.0
5.0
7.0
7.0
Vng

TBC

Xp Loi

6.6
6.5
6.6
6.4
4.9
5.4
6.4
6.1
6.1
7.0
4.6
6.8
5.8
4.9
5.4
5.3
7.5
6.5
6.8
6.5
5.9
6.4
5.6
4.4
6.4
4.8
6.0
5.6
6.1
Vng
4.9
6.1
5.3
6.5
6.6
Vng

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 39 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,396
1,397
1,398
1,399
1,400
1,401
1,402
1,403
1,404
1,405
1,406
1,407
1,408
1,409
1,410
1,411
1,412
1,413
1,414
1,415
1,416
1,417
1,418
1,419
1,420
1,421
1,422
1,423
1,424
1,425
1,426
1,427
1,428
1,429
1,430
1,431

09253351
09089911
11308901
11264141
10212411
11369621
11366721
10214281
10307281
11009731
11270551
10236701
09068771
11368581
11307361
10066501
10062061
11378341
11280401
10336291
10370831
HV031001
HV031771
10278771
11254441
10378461
11368921
11361681
11287601
10338551
11314911
11262441
11302671
10361381
10361431
10330261

Lu Cng
Nguyn
Nguyn Th
Phm Vn
Trnh Tin
ng Hoi
H Th Phng
Hong Duy
L Minh
L Th
L V Hi
Lu Th
Nguyn Hong
Nguyn Tn
Nguyn Th
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Mai
Nguyn Vn
Tng Hong
Trn Th
Trn Th
Trn Th ang
Trng Th Mai
V Th Phng
ng Minh
ng Ngc
Ng Minh
Ng Tin
Ng Vn
Nguyn Ch
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Nguyn Th
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Nguyn Xun

Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh

13001466
13001467
13001468
13001469
13001470
13001471
13001472
13001473
13001474
13001475
13001476
13001477
13001478
13001479
13001480
13001481
13001482
13001483
13001484
13001485
13001486
13001487
13001488
13001489
13001490
13001491
13001492
13001493
13001494
13001495
13001496
13001497
13001498
13001499
13001500
13001501

14/04/1988
16/11/1991
20/10/1990
17/06/1989
30/05/1991
22/02/1989
06/12/1987
06/12/1992
06/03/1988
13/08/1989
12/05/1990
06/08/1992
19/06/1991
19/09/1989
05/10/1989
07/07/1992
17/10/1991
27/07/1990
06/04/1988
10/11/1989
18/09/1988
28/04/1986
01/03/1965
08/08/1992
06/12/1990
08/01/1986
20/12/1987
26/09/1987
22/09/1990
23/01/1987
18/09/1986
02/06/1987
14/04/1988
10/08/1986
16/12/1989
21/07/1986

Ni sinh
Cn Th
Gia Lai
ng Nai
H Nam
Lm ng
Vnh Long
Ngh An
k Lk
Tin Giang
Thanh Ha
ng Nai
Thi Bnh
Kon Tum
Tp. H Ch Minh
B Ra Vng Tu
Tin Giang
Ninh Thun
Bn Tre
Kin Giang
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
H Ni
ng Thp
Ngh An
Long An
ng Thp
ng Nai
Lo Cai
Tin Giang
Hi Dng
Ngh An
Ngh An
Qung Bnh
Hi Dng
Ngh An

Nghe

im
c
Vit

Ni

Vng
6.0
6.5
5.0
8.0
6.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.0
6.5
4.5
5.5
5.0
5.5
5.0
5.5
6.5
7.0
7.0
5.0
6.5
5.0
5.5
6.5
6.5
Vng
6.0
5.0
7.0
4.5
5.0
6.5

Vng
9.0
7.5
5.5
9.5
4.5
8.0
6.5
8.0
5.0
5.5
9.5
9.5
8.5
7.5
7.5
7.5
8.5
8.0
9.0
5.5
5.5
8.5
6.0
8.0
7.5
7.5
5.0
8.5
Vng
8.5
7.0
7.5
7.5
5.5
7.5

Vng
7.0
8.0
7.5
9.0
6.0
5.0
8.5
5.5
Vng
5.5
8.0
8.0
4.0
6.5
6.0
6.0
6.5
5.0
7.0
4.0
6.0
7.0
6.0
4.0
4.0
5.0
6.0
5.5
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.5

Vng
7.0
8.0
3.5
8.0
6.5
5.5
5.5
6.5
0.0
5.5
5.5
6.5
5.5
6.0
4.5
5.5
5.0
5.0
7.0
5.0
5.5
6.5
4.0
5.5
4.5
5.5
7.5
8.0
Vng
6.0
5.5
5.5
5.0
5.5
6.0

TBC

Xp Loi

Vng
7.3
7.5
5.4
8.6
5.8
6.0
6.4
6.3
Vng
5.4
7.1
7.5
6.1
6.1
5.9
6.0
6.4
5.8
7.1
5.3
6.0
7.3
5.3
6.0
5.3
5.9
6.3
7.1
Vng
6.4
5.9
6.5
5.5
5.5
6.4

Khng u
Kh
Kh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 40 / 124

TT
1,432
1,433
1,434
1,435
1,436
1,437
1,438
1,439
1,440
1,441
1,442
1,443
1,444
1,445
1,446
1,447
1,448
1,449
1,450
1,451
1,452
1,453
1,454
1,455
1,456
1,457
1,458
1,459
1,460
1,461
1,462
1,463
1,464
1,465
1,466
1,467

MSSV
10336771
10324961
11268921
09219721
09286741
09082101
09249361
11379731
09007293
11370691
09231721
10287991
11263091
11280691
11085921
11282021
10006795
11309981
11370051
11264201
09090591
10035111
10304501
10036441
10280781
10265411
11327731
11263451
11328681
11321931
10144381
11320291
10055751
11309891
10085681
11007931

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Xun
Nguyn Xun
Phm Vn
To Tun
Trn Vit
V c
Dng Trung
V Minh
Nguyn Cng
Phm Hng
Trnh Vn
Bi Minh
Bi Th Thu
Cao Th Mai
Chu Th
ng Phng
H Phng
Hunh Hong ng
Hunh Th Thanh
Hunh Uyn
L Kim
L Th
Nguyn Dng
Nguyn Phng
Nguyn Tho Phng
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Phng
Nguyn Th Phng
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn V Tuyt

Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thanh
Thao
Thao
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho

13001502
13001503
13001504
13001505
13001506
13001507
13001508
13001509
13001510
13001511
13001512
13001513
13001514
13001515
13001516
13001517
13001518
13001519
13001520
13001521
13001522
13001523
13001524
13001525
13001526
13001527
13001528
13001529
13001530
13001531
13001532
13001533
13001534
13001535
13001536
13001537

16/09/1980
03/09/1983
04/04/1990
02/09/1991
10/04/1984
20/01/1990
20/10/1987
01/07/1985
19/05/1989
11/03/1990
10/04/1991
24/10/1992
25/01/1988
02/10/1990
05/11/1992
05/02/1990
04/11/1992
05/03/1988
09/01/1990
13/08/1988
20/11/1991
29/11/1992
12/04/1989
06/03/1992
14/04/1992
10/03/1991
03/06/1987
17/10/1987
06/05/1988
09/07/1990
18/10/1992
24/12/1989
19/03/1992
24/07/1990
12/12/1992
15/11/1988

Ni sinh
Qung Bnh
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
k Lk
k Lk
Lm ng
Bnh Phc
Thanh Ha
Qung Ngi
Thanh Ha
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Bn Tre
Bn Tre
Qung Ngi
Ninh Thun
Ty Ninh
Bnh Dng
Khnh Ha
ng Nai
Bnh Dng
ng Thp
Long An
k Lk
ng Nai
An Giang
Qung Nam
Lm ng
ng Nai
Bnh Phc
Gia Lai
Ninh Thun
Lm ng
Tp. H Ch Minh

Nghe
6.5
4.0
Vng
5.5
5.5
4.5
7.0
4.5
7.5
5.5
6.0
6.5
Vng
6.5
5.5
7.5
6.0
5.5
7.5
4.5
6.5
6.0
6.5
7.0
7.0
5.5
3.5
3.5
5.5
5.0
7.5
Ko m

7.0
5.0
5.5
7.0

im
c
Vit

Ni

6.0
7.0
Vng
7.0
8.0
8.5
8.5
8.5
8.0
6.5
8.5
8.0
Vng
9.0
9.5
6.0
7.5
7.5
6.5
7.5
9.0
8.0
7.5
7.5
5.0
6.0
7.0
4.5
8.5
5.0
5.5
7.5
9.0
6.5
7.5
7.5

5.0
6.0
Vng
5.5
6.0
5.5
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Vng
5.0
6.0
4.0
4.0
6.0
7.0
5.0
6.0
7.0
5.0
5.0
5.0
4.0
6.0
4.0
6.0
5.5
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
8.0

6.5
5.5
Vng
5.5
6.5
5.5
5.0
6.0
5.5
5.5
6.0
5.5
Vng
6.5
7.0
4.0
4.5
5.5
8.0
5.5
8.5
7.5
5.5
6.0
7.0
6.5
2.5
4.0
6.5
4.0
6.5
8.5
5.5
5.0
4.0
8.5

TBC

Xp Loi

6.0
5.6
Vng
5.9
6.5
6.0
6.4
5.8
6.5
5.6
6.4
6.3
Vng
6.8
7.0
5.4
5.5
6.1
7.3
5.6
7.5
7.1
6.1
6.4
6.0
5.5
4.8
4.0
6.6
4.9
6.6
Vng
7.1
5.9
5.8
7.8

Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 41 / 124

TT
1,468
1,469
1,470
1,471
1,472
1,473
1,474
1,475
1,476
1,477
1,478
1,479
1,480
1,481
1,482
1,483
1,484
1,485
1,486
1,487
1,488
1,489
1,490
1,491
1,492
1,493
1,494
1,495
1,496
1,497
1,498
1,499
1,500
1,501
1,502
1,503

MSSV
11305371
10056381
10040491
09229781
10314271
10215841
11374301
10334721
11265501
08894681
10059211
10216221
09261991
11307561
08109331
10373681
10348221
11197171
09071501
10346271
11262031
11251491
10259191
08019301
10337371
10312231
08105571
11294901
11313731
11367761
11325011
11367391
10372001
11283181
10323301
11314881

Tn

SBD

Ngy
sinh

Phm Nh
Phm Th Ngc
Phm Th Phng
Phm Th Thanh
Phan Th Phng
Phan Th Thanh
Trn Thanh
Trn Th Phng
Trn Th Phng
Trn Th Thanh
Trn Th Thu
Trn Thu
V Th
V c
Nguyn Hu
Trn c
Trn L Tn
Th Mai
Nguyn Ngc
Nguyn Phc
Nguyn Th
Nguyn Th Mai
Nguyn Th Thanh
Bi Vn
Trn Vn
Chu Minh
m Vn
c
Thy Thanh
H Thanh
Hong
Hunh Huy
L Minh
Lng Tm
Ng Trn
Nguyn Minh

Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Th
Th
Thm
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Tha
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin

13001538
13001539
13001540
13001541
13001542
13001543
13001544
13001545
13001546
13001547
13001548
13001549
13001550
13001551
13001552
13001553
13001554
13001555
13001556
13001557
13001558
13001559
13001560
13001561
13001562
13001563
13001564
13001565
13001566
13001567
13001568
13001569
13001570
13001571
13001572
13001573

04/10/1988
24/09/1992
12/07/1992
27/10/1991
16/03/1987
01/09/1992
10/12/1988
22/02/1989
20/11/1990
25/05/1988
12/04/1991
17/06/1992
08/08/1989
23/04/1987
09/09/1990
01/01/1985
30/07/1988
04/03/1993
03/01/1991
09/07/1989
15/07/1989
05/12/1993
10/06/1992
02/01/1986
20/10/1989
30/04/1987
09/02/1988
14/02/1990
28/02/1990
12/12/1988
15/10/1988
07/05/1989
30/03/1988
06/09/1989
20/03/1986
27/12/1990

Ni sinh
Bnh Dng
k Lk
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Hi Dng
Gia Lai
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Bnh Thun
Bn Tre
Bnh nh
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
H Nam
Qung Ngi
Qung Ngi
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Qung Ngi
Ph Yn
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Ph Yn
Tin Giang
Vnh Phc
Bnh Dng
Bnh Thun
ng Nai
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Long An
Vnh Long
ng Nai

Nghe

im
c
Vit

Ni

4.0
6.0
7.0
8.0
5.0
5.0
6.0
6.5
5.5
Vng
6.5
7.0
6.0
3.0
6.0
4.5
6.5
6.5
5.5
5.5
6.5
6.0
5.0
6.5
5.0
4.5
3.5
5.0
5.5
4.5
5.5
6.5
5.0
6.5
6.0
4.0

5.0
4.0
8.0
9.5
9.0
8.5
5.0
8.5
8.5
Vng
7.5
7.5
4.5
6.5
6.5
6.5
6.0
4.0
5.5
9.5
7.5
8.0
8.5
8.5
9.0
8.0
6.5
8.0
5.0
5.0
7.5
7.5
5.0
6.5
7.5
8.5

5.0
5.0
5.0
8.0
6.0
4.0
5.0
6.0
5.0
Vng
6.0
6.5
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
Vng
6.5
4.0
5.5
6.5
7.0
5.0
6.5
6.5
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
4.0
5.5
6.0

6.0
4.0
6.5
9.0
7.0
7.0
1.7
7.0
6.5
Vng
6.0
9.0
5.0
5.5
3.0
5.0
4.0
Vng
6.0
6.0
4.0
6.5
6.5
6.5
5.0
3.5
5.0
7.0
4.5
1.6
7.0
5.5
6.0
4.0
7.0
4.5

TBC

Xp Loi

5.0
4.8
6.6
8.6
6.8
6.1
4.4
7.0
6.4
Vng
6.5
7.5
5.1
5.3
5.1
5.3
5.6
Vng
5.9
6.3
5.9
6.8
6.8
6.6
6.4
5.6
5.0
6.3
5.0
4.3
6.5
6.6
5.3
5.3
6.5
5.8

Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 42 / 124

TT
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515
1,516
1,517
1,518
1,519
1,520
1,521
1,522
1,523
1,524
1,525
1,526
1,527
1,528
1,529
1,530
1,531
1,532
1,533
1,534
1,535
1,536
1,537
1,538
1,539

MSSV
11324311
11325911
11369341
11316871
10192001
11367511
10344271
09074881
09081811
09069081
10307961
11305391
11292051
11319791
09095981
09182451
10069221
09208851
10328481
11366801
10034341
10044511
11271001
10323711
11297211
11364541
11361021
11267911
09084221
10028231
10324361
09214911
09083801
09073251
08107241
10345141

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Xun
Phan Phc
Phan Vn
Thi Minh
Nguyn Gin
Nguyn Hu
Nguyn Phan
Nguyn B
H Th Ngc
Hunh Ngc
Hunh Nguyn Hng
L Phc
L Quc
Nguyn Cng
Nguyn Cng
Nguyn nh
Nguyn Hng
Nguyn Phc
Nguyn Trng
Phm Minh
Phan Vn
Trn c
Trn Quc
V Tn
V Ngc
Th
Mai Vn
Nguyn Th
Trng Th
V Minh
o Vn
Hunh Vn
Lu c
Trnh Trng
Trng Hi
Bi Th Kim

Thin
Thin
Thin
Thin
Thip
Thip
Thit
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Tho
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Thoa

13001574
13001575
13001576
13001577
13001578
13001579
13001580
13001581
13001582
13001583
13001584
13001585
13001586
13001587
13001588
13001589
13001590
13001591
13001592
13001593
13001594
13001595
13001596
13001597
13001598
13001599
13001600
13001601
13001602
13001603
13001604
13001605
13001606
13001607
13001608
13001609

06/05/1989
26/02/1987
20/06/1990
29/08/1990
12/12/1990
04/09/1990
26/01/1988
20/06/1991
12/08/1991
24/06/1991
27/04/1989
05/10/1988
12/01/1989
15/07/1988
17/07/1991
10/06/1991
14/10/1992
05/08/1991
03/05/1985
03/06/1987
20/04/1991
20/02/1992
16/06/1989
13/02/1987
06/09/1988
08/07/1989
20/04/1989
30/08/1990
07/03/1991
29/11/1991
12/02/1983
04/08/1991
10/08/1991
24/11/1991
01/01/1989
22/02/1990

Ni sinh
Bn Tre
Bnh Thun
Qung Bnh
Ty Ninh
k Lk
Thi Bnh
Hi Dng
ng Thp
Kon Tum
Khnh Ha
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
Bnh Thun
Qung Nam
Bnh nh
Qung Nam
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Tin Giang
Qung Ngi
Bnh nh
Qung Ngi
Ninh Thun
Bnh nh
Nam nh
C Mau
Thanh Ha
Thi Bnh
Ph Yn
Bn Tre
Tha Thin Hu
Bnh Phc
k Lk
Vnh Long
C Mau
Long An

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.5
Vng
6.5
3.0
6.0
5.5
6.0
7.0
6.5
4.0
2.5
5.0
4.0
7.0
5.0
6.0
6.5
6.5
4.0
5.0
5.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.5
8.0
4.5
6.5
6.5
4.5
5.5
6.0
6.5
5.5

8.5
5.5
6.5
8.0
7.0
8.5
8.5
6.5
8.0
6.5
7.5
3.5
6.5
6.5
8.0
5.5
9.0
7.0
5.5
6.0
6.5
7.5
7.0
6.5
8.5
5.5
7.0
7.0
7.5
9.0
8.0
5.5
3.5
6.0
7.5
2.5

6.0
7.0
4.0
4.5
6.0
7.5
5.5
5.0
7.0
7.5
6.0
5.0
3.5
4.5
7.0
6.0
7.0
7.0
6.5
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
6.5
4.5
4.5
7.5
6.0
6.0
5.5
4.5
7.0
7.0
5.0
7.0

7.0
5.0
0.0
4.0
3.5
5.0
6.5
4.0
7.5
4.5
3.5
5.0
3.5
5.5
5.0
6.0
8.0
4.0
5.5
2.2
5.5
4.0
6.0
6.0
6.5
4.0
5.5
6.5
4.0
5.5
6.0
5.5
5.5
5.5
4.5
3.0

TBC

Xp Loi

6.8
Vng
4.3
4.9
5.6
6.6
6.6
5.6
7.3
5.6
4.9
4.6
4.4
5.9
6.3
5.9
7.6
6.1
5.4
4.7
5.8
5.9
6.1
6.0
6.9
5.1
5.9
7.3
5.5
6.8
6.5
5.0
5.4
6.1
5.9
4.5

Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 43 / 124

TT
1,540
1,541
1,542
1,543
1,544
1,545
1,546
1,547
1,548
1,549
1,550
1,551
1,552
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557
1,558
1,559
1,560
1,561
1,562
1,563
1,564
1,565
1,566
1,567
1,568
1,569
1,570
1,571
1,572
1,573
1,574
1,575

MSSV
11321571
11262371
11283411
11377871
11318651
11269671
09261571
11282141
11361301
11311531
11288431
10026592
11288211
09203451
11279951
11038321
11298741
11374261
11336521
10046501
11315541
11302021
10085541
11294771
11370871
09092711
10141591
09092191
10054781
10059691
11236821
10341601
11280341
10233101
09091781
09224421

Tn

SBD

Ngy
sinh

Nguyn Th
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Thn
Trnh Th Kim
Nguyn nh
Nguyn Hu
Hp Th
Nguyn Hong
Nguyn Tin
Bi Th
Li Th
L Th L
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Mng
Nguyn Th Trung
Phng Th Hng
ng Thanh
o L Minh
L Ngc Tm
L Nguyn Hoi
Nguyn Anh
Nguyn Hunh Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Minh
Tng Th Minh
Trn Th Anh
Trng Phm Anh
Phm T
L Hunh
Nguyn Hu

Thoa
Thoa
Thoa
Thoa
Thoa
Thoa
Thoa
Thi
Thi
Thm
Thng
Thng
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Tha
Thun

13001610
13001611
13001612
13001613
13001614
13001615
13001616
13001617
13001618
13001619
13001620
13001621
13001622
13001623
13001624
13001625
13001626
13001627
13001628
13001629
13001630
13001631
13001632
13001633
13001634
13001635
13001636
13001637
13001638
13001639
13001640
13001641
13001642
13001643
13001644
13001645

18/04/1982
16/02/1990
12/08/1990
07/03/1989
20/09/1988
24/07/1990
10/06/1987
20/12/1977
04/12/1979
05/04/1989
28/12/1989
27/03/1983
09/05/1990
28/03/1990
20/11/1990
30/11/1993
13/11/1988
27/11/1986
22/06/1990
18/10/1991
02/10/1990
29/01/1990
18/01/1992
05/05/1988
09/12/1989
28/11/1991
24/12/1992
12/12/1991
01/08/1992
09/05/1992
05/06/1993
27/01/1989
05/09/1988
20/04/1992
10/10/1991
16/03/1991

Ni sinh
Vnh Phc
Ty Ninh
Bn Tre
Bn Tre
Bn Tre
Bnh Thun
Bnh nh
Qung Nam
Bnh nh
Bc Ninh
Tin Giang
ng Nai
Long An
Bc Giang
Bn Tre
Thanh Ha
Nam nh
Bnh Dng
Bnh nh
Bn Tre
Ty Ninh
Sc Trng
Ngh An
Lm ng
Ninh Thun
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Qung Nam
Bnh nh
B Ra Vng Tu
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Ph Yn
Qung Nam
Bnh nh

Nghe
5.5
5.0
5.5
4.0
6.5
5.0
Ko m

6.5
6.5
7.5
5.5
4.5
3.5
5.0
6.0
6.5
6.0
6.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.0
3.5
7.5
8.0
5.0
5.5
5.5
6.5
5.5
5.5
5.0

im
c
Vit

Ni

7.0
8.5
7.5
3.5
8.5
8.5
7.5
5.5
6.5
7.5
9.0
5.0
5.5
6.5
7.0
9.0
8.0
5.5
8.0
9.0
9.5
5.0
7.5
6.5
7.5
8.0
8.5
6.5
8.0
7.5
7.0
6.0
7.5
8.0
6.0
7.5

6.0
6.5
5.5
5.0
6.0
7.5
5.5
5.0
5.5
5.0
5.5
6.0
4.5
5.5
7.0
7.5
5.5
4.5
5.0
5.5
5.0
7.5
6.0
6.0
6.5
8.0
6.5
5.5
8.0
7.0
7.5
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0

4.5
8.0
4.0
3.5
3.5
7.0
4.5
2.0
6.0
3.5
6.5
1.9
3.5
3.5
4.0
7.5
9.0
4.0
6.0
7.0
9.0
5.0
7.5
6.5
8.0
8.5
6.0
5.5
7.5
7.0
7.5
5.5
7.5
7.0
5.5
5.5

TBC

Xp Loi

5.8
7.0
5.6
4.0
6.1
7.0
Vng
4.8
6.1
5.9
6.6
4.4
4.3
5.1
6.0
7.6
7.1
5.1
6.0
6.8
7.4
6.0
6.9
6.3
7.1
7.6
6.1
6.3
7.9
6.6
6.9
6.0
6.9
6.4
5.8
6.0

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 44 / 124

TT

MSSV

Tn

1,576
1,577
1,578
1,579
1,580
1,581
1,582
1,583
1,584
1,585
1,586
1,587
1,588
1,589
1,590
1,591
1,592
1,593
1,594
1,595
1,596
1,597
1,598
1,599
1,600
1,601
1,602
1,603
1,604
1,605
1,606
1,607
1,608
1,609
1,610
1,611

10306151
09096131
11312331
10274731
10313341
HV029621
11295301
08007311
11273051
10371151
10194821
09117501
11304841
10325421
11008381
10166391
11286861
10062741
11376951
09068701
08094661
11278341
10336121
10267141
09013345
11300411
08218801
11321061
11322221
10259871
11281821
10227931
11256671
09277901
10036071
10278791

Mai Vn
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn c Nht
Nguyn Th
Nguyn Th Bch
Nguyn Th M
Nguyn Xun
Tng Vinh
Vn Huy
Nguyn Th oan
Phan Vn
Trn Vn
inh Nht
Th Hoi
on Ngc Xun
H Th Minh
L
L Th Hng
L Th Yn
Trn Ngc
V Hoi
H Hu
Trn Danh
Nguyn Trng
V S
Dng Th
Hong N Thu
Hong Th
Hunh Th
Hunh Th Dim
Khng Th Thanh
L Th Ngc
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th

Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thc
Thc
Thc
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy

SBD

Ngy
sinh

13001646
13001647
13001648
13001649
13001650
13001651
13001652
13001653
13001654
13001655
13001656
13001657
13001658
13001659
13001660
13001661
13001662
13001663
13001664
13001665
13001666
13001667
13001668
13001669
13001670
13001671
13001672
13001673
13001674
13001675
13001676
13001677
13001678
13001679
13001680
13001681

17/11/1989
26/03/1990
10/10/1985
10/01/1991
21/09/1990
17/02/1989
05/05/1989
08/09/1985
30/05/1988
04/05/1985
06/04/1992
02/10/1991
16/04/1989
10/01/1989
02/07/1989
08/08/1990
05/11/1990
01/04/1992
16/07/1990
18/02/1991
26/01/1989
05/12/1990
16/07/1989
15/06/1992
01/10/1991
19/08/1990
11/02/1989
28/07/1990
01/05/1989
10/06/1992
04/04/1989
28/07/1992
06/01/1987
27/08/1984
01/01/1992
05/11/1992

Ni sinh
Bnh Thun
Tha Thin Hu
Thi Bnh
Qung Tr
H Tnh
Khnh Ha
Qung Ngi
Hng Yn
Long An
Ngh An
Khnh Ha
Ngh An
Nam nh
Bnh Thun
Khnh Ha
Vnh Long
Bnh Thun
Qung Ngi
Qung Ngi
Bn Tre
Gia Lai
Thi Bnh
Bnh Thun
Thanh Ha
Qung Ngi
Bnh nh
k Lk
k Lk
Nam nh
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Long An
Hi Dng
Bn Tre
Nam nh

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
7.0
5.5
7.5
4.5
7.0
6.5
5.5
5.5
6.5
5.5
6.5
3.0
5.5
6.0
6.0
5.0
6.5
Vng
8.5
6.5
6.5
7.5
7.0
6.0
5.0
5.5
6.0
5.0
6.5
5.5
8.0
6.5
3.5
5.0
4.0

5.0
6.0
7.5
5.5
5.5
8.5
7.5
7.5
6.0
6.0
5.5
8.0
7.5
7.5
8.5
7.0
5.5
7.5
Vng
8.0
9.0
7.5
8.5
8.0
8.0
5.0
8.0
9.0
8.0
8.5
7.0
7.5
6.5
5.5
8.0
6.5

5.0
4.5
8.0
6.5
5.0
7.0
5.0
5.0
Vng
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.5
5.5
6.0
5.0
7.0
5.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
5.5
7.5
6.5
5.0
5.5
7.0

6.5
6.5
7.0
7.5
3.0
7.0
7.0
6.5
6.5
5.0
2.3
5.0
6.0
7.5
8.0
7.5
6.5
6.5
Vng
7.0
6.0
9.0
6.5
7.0
9.0
8.5
5.5
9.0
6.0
9.5
7.5
8.0
6.0
4.5
8.0
8.0

TBC

Xp Loi

5.4
6.0
7.0
6.8
4.5
7.4
6.5
6.1
Vng
5.6
4.6
6.1
5.4
6.4
7.4
6.8
5.6
6.6
Vng
7.6
6.6
7.4
7.3
7.0
7.3
5.9
6.0
7.3
6.3
7.9
6.4
7.8
6.4
4.6
6.6
6.4

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Kh
Kh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 45 / 124

TT

MSSV

Tn

1,612
1,613
1,614
1,615
1,616
1,617
1,618
1,619
1,620
1,621
1,622
1,623
1,624
1,625
1,626
1,627
1,628
1,629
1,630
1,631
1,632
1,633
1,634
1,635
1,636
1,637
1,638
1,639
1,640
1,641
1,642
1,643
1,644
1,645
1,646
1,647

11316011
10306581
11314261
09072131
11008871
10318641
09145491
10008965
10317671
10267501
10191991
11321211
10026552
10157891
09026433
10067221
11315301
11312511
10060671
10204911
HV030501
11372851
10323641
10035521
10370711
11007011
10195461
10077461
10254851
11273951
11322721
11289561
10348001
11313671
10373411
10056021

Nguyn Th Cm
Nguyn Th Ngc
Trn Th Phng
Trng Th
Th Thu
Hunh Th Mng
Ng Th Thanh
Nguyn Diu
Nguyn Th
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Thanh
Cao Th Ngc
H Th
Hong Th L
Ng Th
Nguyn Th
Nguyn Th Kiu
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Xun
Phm Th Thu
Phan Th Xun
Trn Phng
Trn Th Kim
Trn Th Thanh
Trn Th Thanh
Trn Th Thu
Trng Th Thu
Trng Th Thu
V Th
H Th Thanh
Dng Th Thanh
Nguyn Hu Ngn
V Hong Mai
L
Trn Tun

Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy`
Thuyn
Thy
Thy
T
Tch

SBD

Ngy
sinh

13001682
13001683
13001684
13001685
13001686
13001687
13001688
13001689
13001690
13001691
13001692
13001693
13001694
13001695
13001696
13001697
13001698
13001699
13001700
13001701
13001702
13001703
13001704
13001705
13001706
13001707
13001708
13001709
13001710
13001711
13001712
13001713
13001714
13001715
13001716
13001717

05/01/1986
30/04/1988
18/04/1988
25/06/1991
08/11/1986
20/11/1987
06/03/1991
02/01/1992
03/07/1988
02/01/1992
24/04/1992
12/04/1990
10/06/1986
28/11/1989
21/02/1991
15/03/1992
19/12/1987
24/02/1989
01/02/1992
06/04/1992
07/04/1990
07/11/1987
27/09/1984
15/01/1992
05/05/1990
17/02/1988
25/09/1992
15/06/1992
25/02/1992
21/09/1990
30/04/1989
28/03/1987
13/01/1984
23/10/1990
05/07/1983
10/01/1992

Ni sinh
Tp. H Ch Minh
H Ty
ng Nai
Gia Lai
Nam nh
Bc Liu
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
Thanh Ha
Qung Ngi
Ph Yn
ng Nai
Lm ng
Bnh Phc
Thanh Ha
k Lk
Qung Ngi
Tp. H Ch Minh
k Lk
Qung Nam
ng Nai
Qung Tr
Tha Thin Hu
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Qung Ngi
Qung Tr
B Ra Vng Tu
Hi Dng
ng Nai
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Qung Ngi
ng Nai

Nghe

im
c
Vit

Ni

3.0
4.0
Vng
7.5
5.0
3.0
7.0
5.5
3.5
6.5
4.0
3.5
5.5
5.0
4.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
Vng
4.5
6.0
6.0
6.0
5.5
6.5
5.5
7.5
7.0
7.0
5.0
5.5
6.5
8.0
6.0

5.0
8.5
Vng
7.5
5.0
3.5
8.0
8.5
7.5
5.5
3.5
8.5
5.5
3.5
6.5
8.0
6.5
7.5
9.5
9.0
Vng
6.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
8.5
8.5
6.5
8.5
7.0
7.0
8.0
5.5
8.5

5.5
5.0
Vng
7.5
5.0
3.5
5.0
5.5
5.0
5.0
4.5
8.0
6.0
6.5
6.0
6.5
5.0
5.5
4.5
6.5
Vng
7.0
7.0
6.5
6.5
5.5
5.5
7.0
6.0
1.0
4.0
5.0
5.0
3.0
1.0
2.0

3.5
6.5
Vng
8.5
4.5
1.8
8.0
6.0
3.5
5.0
2.6
8.5
8.0
2.0
5.5
9.0
4.5
5.0
2.2
7.5
Vng
5.5
9.0
9.0
6.0
7.5
7.0
8.0
5.0
3.5
5.0
5.0
9.0
5.5
4.0
6.0

TBC

Xp Loi

4.3
6.0
Vng
7.8
4.9
3.0
7.0
6.4
4.9
5.5
3.7
7.1
6.3
4.3
5.5
7.4
5.5
5.9
5.4
7.0
Vng
5.8
7.6
7.5
6.6
6.6
6.6
7.3
6.8
4.5
6.1
5.5
6.6
5.8
4.6
5.6

Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 46 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,648
1,649
1,650
1,651
1,652
1,653
1,654
1,655
1,656
1,657
1,658
1,659
1,660
1,661
1,662
1,663
1,664
1,665
1,666
1,667
1,668
1,669
1,670
1,671
1,672
1,673
1,674
1,675
1,676
1,677
1,678
1,679
1,680
1,681
1,682
1,683

10307531
10174601
10043491
10036741
08891521
08260621
11360081
11279121
11371371
11291631
10252541
11370881
08902411
10033251
11269121
08267261
HV027881
11266411
11296541
10048721
08275561
10353611
10042621
11371561
10337321
HV030851
09154871
09071631
HV031141
10347101
11368751
09070101
11251151
10347811
11318961
09229191

Nguyn Th Kim
Nguyn Trn Thy
Phan Th Thy
Trn Th Thy
inh Bo
Vn
H Quang
L Quang
Nguyn Minh
Nguyn Tn
Nguyn Th
Nguyn Vn
Phm Vit
V Quang
Nguyn Th Minh
Bi Vn
Nguyn Khc
Chiu Khi
Dng Thnh
Hong Chnh
L Trung
Nguyn Ngc
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Tr Trung
L Th Kim
Nguyn Th
Phan Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Trn Tn
T Hu
Nguyn Thanh
Bi Mnh
on Minh
H Quc

Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tip
Tip
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Toi
Toi
Ton
Ton
Ton
Ton

13001718
13001719
13001720
13001721
13001722
13001723
13001724
13001725
13001726
13001727
13001728
13001729
13001730
13001731
13001732
13001733
13001734
13001735
13001736
13001737
13001738
13001739
13001740
13001741
13001742
13001743
13001744
13001745
13001746
13001747
13001748
13001749
13001750
13001751
13001752
13001753

16/03/1988
30/06/1992
12/02/1992
10/05/1992
12/11/1986
08/03/1990
26/05/1983
17/06/1983
22/06/1986
12/10/1988
08/03/1992
11/07/1989
17/09/1989
13/06/1992
07/11/1989
27/07/1990
14/07/1990
08/08/1989
04/01/1989
14/12/1992
09/11/1974
16/12/1988
01/08/1992
19/11/1987
19/01/1989
22/10/1989
28/12/1990
27/04/1991
20/10/1985
25/07/1983
28/08/1990
01/03/1991
03/10/1991
30/09/1982
11/12/1989
12/09/1991

Ni sinh
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
B Ra Vng Tu
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
Kin Giang
ng Nai
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Hi Dng
k Lk
B Ra Vng Tu
Ninh Thun
Hng Yn
Kin Giang
Tp. H Ch Minh
Ty Ninh
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Bnh nh
An Giang
Tin Giang
Bnh nh
Nam nh
Lm ng
Bnh nh
Bc Giang
Bc Liu
Ninh Thun
H Nam
Tp. H Ch Minh
Long An
Ninh Thun

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.5
6.5
6.5
6.5
3.5
6.0
Vng
Vng
5.5
5.0
6.5
6.5
4.5
Vng
5.0
8.5
6.5
6.0
4.0
5.5
4.0
6.5
8.0
5.0
6.5
Vng
6.0
6.5
Vng
5.5
6.5
5.0
5.5
Vng
6.0
7.5

6.5
4.5
6.5
8.0
4.5
7.5
Vng
Vng
7.5
8.0
8.5
6.5
5.0
Vng
7.5
8.0
8.5
5.5
7.0
5.5
5.0
7.5
7.5
6.0
7.5
Vng
8.5
7.5
Vng
5.5
8.0
8.5
8.0
Vng
2.5
8.5

1.0
1.5
2.5
5.0
2.0
5.0
Vng
Vng
3.0
7.0
6.0
2.0
3.0
Vng
6.8
7.0
6.0
5.0
5.5
5.5
5.0
6.0
6.5
5.0
5.0
Vng
6.5
6.0
Vng
4.5
7.5
5.5
6.0
Vng
7.5
7.0

6.0
5.5
7.0
7.0
2.6
5.5
Vng
Vng
5.5
7.0
7.0
5.0
5.0
Vng
5.0
7.0
6.6
3.5
3.0
3.5
2.0
4.0
4.5
3.5
3.0
Vng
3.0
4.0
Vng
5.0
5.5
4.0
5.5
Vng
4.0
7.5

TBC

Xp Loi

5.3
4.5
5.6
6.6
3.2
6.0
Vng
Vng
5.4
6.8
7.0
5.0
4.4
Vng
6.1
7.6
6.9
5.0
4.9
5.0
4.0
6.0
6.6
4.9
5.5
Vng
6.0
6.0
Vng
5.1
6.9
5.8
6.3
Vng
5.0
7.6

Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Kh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 47 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,684
1,685
1,686
1,687
1,688
1,689
1,690
1,691
1,692
1,693
1,694
1,695
1,696
1,697
1,698
1,699
1,700
1,701
1,702
1,703
1,704
1,705
1,706
1,707
1,708
1,709
1,710
1,711
1,712
1,713
1,714
1,715
1,716
1,717
1,718
1,719

HV028891
10328911
11369261
11275411
10055151
10299461
11007991
09076371
10317731
10310941
10083641
10250271
09096861
10348031
10309591
11363141
11372181
09263701
10215011
11251071
10313861
10051241
09270861
10044531
06123501
09017805
11370801
11301291
11284891
11006751
11260851
09071291
10332841
11314111
10068951
HV030841

Hong Nguyn Khnh


L Vn
L nh
Nguyn c
Nguyn K
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
Phng Bo
Trn Lm Vit
Trn Vn
V Anh
L Ngc
Trn Cng
Nguyn Vn
Bi Vn
Thanh
Nguyn c
Trn Vn
Nguyn ng
on Th
L Th Thanh
Nguyn Th Thanh
V Th Vinh
Trn Vn
ng Th Kiu
ng Th Ngc
o Th Bch
L Ngc M
Ng Th Bch
Nguyn Th Bch
Nguyn Th Bch
Nguyn Th Bch
Nguyn Th Kiu

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Tn
Tn
Tng
Tng
Tng
Tng
Tr
Tr
Tr
Tr
Trai
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm

13001754
13001755
13001756
13001757
13001758
13001759
13001760
13001761
13001762
13001763
13001764
13001765
13001766
13001767
13001768
13001769
13001770
13001771
13001772
13001773
13001774
13001775
13001776
13001777
13001778
13001779
13001780
13001781
13001782
13001783
13001784
13001785
13001786
13001787
13001788
13001789

24/05/1992
30/05/1988
21/10/1985
10/05/1989
16/03/1991
19/08/1990
01/08/1986
21/06/1991
25/11/1986
05/05/1988
29/08/1991
26/03/1992
13/06/1990
16/11/1987
07/12/1989
28/07/1989
25/09/1988
02/07/1986
11/07/1992
20/10/1993
11/03/1988
10/12/1992
09/03/1987
11/10/1992
08/08/1986
08/11/1991
15/09/1988
02/03/1990
16/12/1989
02/02/1989
30/12/1987
20/08/1991
12/04/1989
08/07/1990
18/10/1992
20/05/1989

Ni sinh
Ngh An
Qung Ngi
ng Nai
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Tin Giang
Qung Ngi
B Ra Vng Tu
Bnh nh
Lm ng
Ninh Thun
Qung Bnh
k Lk
Tha Thin Hu
Thanh Ha
ng Nai
H Nam
Ninh Bnh
An Giang
Khnh Ha
Ty Ninh
Bnh nh
Bc Ninh
Kon Tum
Nam nh
k Lk
Khnh Ha
Bnh Thun
ng Nai
Ph Yn
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Ninh Thun
Lm ng
ng Nai
k Lk

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.5
6.5
5.5
7.0
6.0
3.0
5.5
6.0
7.5
Vng
5.5
5.0
6.0
5.0
7.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0
4.5
8.0
Vng
6.0
5.0
4.5
7.5
6.5
6.0
7.0
5.5
5.5
6.5
6.5

8.5
7.5
5.0
Vng
8.0
5.0
5.5
6.5
5.0
Vng
6.5
7.5
8.0
8.0
7.0
7.5
4.5
7.5
5.5
8.5
6.0
5.5
8.0
7.5
Vng
8.5
6.5
5.5
8.5
8.0
6.5
7.5
8.0
8.5
5.5
6.5

7.0
5.5
4.5
5.5
5.5
6.5
3.5
6.5
5.0
Vng
7.5
7.0
5.0
7.0
6.0
5.0
4.5
5.0
5.8
6.5
5.0
6.5
5.0
6.8
Vng
7.0
4.5
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
7.0
5.0

6.5
3.0
5.5
5.5
6.5
3.0
5.0
3.5
6.0
Vng
5.0
6.0
6.0
6.5
6.0
6.5
5.0
5.5
6.0
5.0
5.0
6.5
5.0
5.0
Vng
7.0
6.5
3.0
7.0
2.4
4.0
5.0
4.0
6.0
5.5
5.5

TBC

Xp Loi

7.4
5.6
5.1
Vng
6.5
4.4
4.9
5.6
5.9
Vng
6.1
6.4
6.3
6.6
6.6
6.1
4.9
5.8
5.6
6.4
5.4
6.1
5.6
6.8
Vng
7.1
5.6
4.5
7.5
5.7
5.4
6.4
5.6
6.3
6.1
5.9

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 48 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

1,720
1,721
1,722
1,723
1,724
1,725
1,726
1,727
1,728
1,729
1,730
1,731
1,732
1,733
1,734
1,735
1,736
1,737
1,738
1,739
1,740
1,741
1,742
1,743
1,744
1,745
1,746
1,747
1,748
1,749
1,750
1,751
1,752
1,753
1,754
1,755

HV030791
10048861
09267201
11371161
10257871
08891081
10061481
09069001
10050791
HV030531
10201821
10051141
11034861
11278671
11297661
11310661
09090171
11273921
10056791

Nguyn Thy Phng


Phan Hunh
Phng Nguyn Bo
T Thanh
T Th Bch
Trn Th Ngc
V Bch
Vng Th Minh
Hunh Th Hng
Hong Bo
Mai Trn Bo
Nguyn Th Bch
Nguyn V Qu
Tng Thu
T Ngc
Bi Th
Bi Th Huyn
ng Hng Thy
o Th Huyn

Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trn
Trn
Trn
Trn
Trn
Trn
Trang
Trang
Trang
Trang

11374241
09277861
HV028461
HV026631
11287511
HV031441
09245431
09260361
10342131
11246161
08223341
09210601
11323991
10344551
11375341
11010581

H Th
H Th Qunh
Hong Anh Qunh
Hong Ngc
Hong Th
Hunh Th Huyn
Hunh Th Thanh
L Qunh
L Th Thu
Lng Th nh
L Thy
M Th Thy
Nguyn i
Nguyn Th
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Huyn

Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang

13001790
13001791
13001792
13001793
13001794
13001795
13001796
13001797
13001798
13001799
13001800
13001801
13001802
13001803
13001804
13001805
13001806
13001807
13001808
13001809
13001810
13001811
13001812
13001813
13001814
13001815
13001816
13001817
13001818
13001819
13001820
13001821
13001822
13001823
13001824
13001825

Ngy
sinh

Ni sinh

14/10/1989
22/02/1992
17/02/1988
16/02/1990
03/11/1992
02/06/1983
15/10/1992
05/10/1991
30/11/1992
07/02/1989
01/09/1992
30/04/1992
10/08/1993
03/07/1985
05/10/1988
01/07/1987
11/01/1991
11/05/1990
27/10/1992

Lm ng
Ty Ninh
Tin Giang
Ty Ninh
Tin Giang
Lm ng
ng Thp
Tha Thin Hu
Tp. H Ch Minh
Sc Trng
An Giang
Bnh nh
Tin Giang
Long An
Tp. H Ch Minh
Thi Bnh
Qung Ngi
ng Nai
Lm ng

28/07/1990
21/01/1988
08/03/1990
19/05/1991
07/07/1989
29/10/1986
06/02/1988
08/12/1988
04/12/1989
05/10/1990
27/12/1988
14/08/1991
10/06/1990
23/05/1988
20/08/1990
10/02/1987

Long An
Ngh An
Kin Giang
Bnh Phc
Ngh An
Ty Ninh
Bnh Thun
Ty Ninh
Khnh Ha
Qung Nam
Vnh Long
Bc Liu
Gia Lai
ng Nai
Thi Bnh
Qung Tr

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
5.5
5.0
3.0
4.5
7.0
6.0
9.0
6.5
4.0
6.5
7.0
6.0
8.5
6.0
5.5
6.0
4.5
7.0
Vng
5.5
5.0
7.0
7.0
5.5
3.5
5.0
6.5
6.0
6.0
4.0
4.5
6.0
5.5
8.0
2.0

8.5
5.0
7.5
7.5
8.0
9.5
8.0
7.5
5.5
6.5
7.5
8.0
7.0
9.0
7.5
4.0
8.5
8.0
8.5
Vng
5.5
5.5
8.5
8.0
9.0
7.5
9.5
6.0
8.5
5.0
5.5
4.0
6.0
7.5
8.0
4.5

6.0
7.0
Vng
6.5
6.0
7.0
7.5
8.0
6.0
8.0
7.0
6.0
5.5
7.0
7.0
5.0
4.0
4.0
6.0
Vng
4.5
6.5
6.5
6.0
7.0
6.0
5.0
6.5
6.0
5.0
5.5
6.0
6.5
4.5
6.0
5.5

8.0
2.7
5.0
5.0
8.0
8.5
7.0
8.5
2.7
7.5
5.0
5.0
7.5
8.5
7.0
4.0
7.5
3.0
7.5
Vng
5.0
5.5
7.5
5.0
4.0
5.0
7.5
3.0
7.0
4.0
4.5
2.2
5.0
6.5
5.5
2.5

TBC

Xp Loi

7.4
5.1
Vng
5.5
6.6
8.0
7.1
8.3
5.2
6.5
6.5
6.5
6.5
8.3
6.9
4.6
6.5
4.9
7.3
Vng
5.1
5.6
7.4
6.5
6.4
5.5
6.8
5.5
6.9
5.0
4.9
4.2
5.9
6.0
6.9
3.6

Kh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Kh
Gii
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 49 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,756
1,757
1,758
1,759
1,760
1,761
1,762
1,763
1,764
1,765
1,766
1,767
1,768
1,769
1,770
1,771
1,772
1,773
1,774
1,775
1,776
1,777
1,778
1,779
1,780
1,781
1,782
1,783
1,784
1,785
1,786
1,787
1,788
1,789
1,790
1,791

10315481
10119861
11375871
11319781
11275071
11043191
10009205
09078001
10052661
10323081
09209981
09073321
11326551
10068351
11237651
11341881
HV031361
11375881
10059541
11299481
10082731
10321131
10036681
11302211
11375731
10326901
10275131
09007503
11009331
11265751
11282281
08232331
10075391
11365031
11369771
11303401

Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Kiu
Nguyn Th My
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Phm Hng
Phm Th oan
Phm Th Thu
Phan Th
Phan Th Kiu
Phan Th M
Phan Th Thu
T Thy
Thi Th Huyn
Tn N Thy
Tr Thu
Trn Th Kiu
Trn Th Phc
Trn Th T
Trnh Th
Trng Th Huyn
Trng Th Thy
V Th Phng
Nguyn Vn
T Vn
Nguyn Thu
Thnh Th Hng
Bi Minh
Nguyn Hu
Nguyn Trn
Nguyn Vn
Trn Trng Trng
V Minh
H Th

Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trng
Trng
Trang
Tranh
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Triu

13001826
13001827
13001828
13001829
13001830
13001831
13001832
13001833
13001834
13001835
13001836
13001837
13001838
13001839
13001840
13001841
13001842
13001843
13001844
13001845
13001846
13001847
13001848
13001849
13001850
13001851
13001852
13001853
13001854
13001855
13001856
13001857
13001858
13001859
13001860
13001861

08/09/1988
06/01/1992
27/07/1990
12/02/1988
22/01/1988
12/06/1993
01/01/1992
14/10/1991
20/10/1992
02/01/1990
08/06/1991
09/06/1991
02/10/1987
01/01/1992
08/01/1993
06/04/1990
28/11/1987
01/01/1990
01/02/1992
08/10/1986
09/11/1992
03/08/1988
04/03/1992
04/12/1988
20/07/1990
12/07/1986
04/01/1992
05/08/1990
10/08/1989
11/09/1988
13/09/1989
18/06/1990
18/03/1992
18/11/1990
10/03/1990
21/02/1988

Ni sinh
Qung Nam
Bnh nh
Bnh nh
Bnh nh
ng Nai
ng Nai
Qung Nam
Bnh Thun
ng Nai
Hng Yn
H Tnh
Gia Lai
Lm ng
Qung Ngi
Gia Lai
H Tnh
Tha Thin Hu
Qung Nam
Long An
Nng
Bnh Phc
Qung Nam
Lm ng
Lm ng
Qung Ngi
Tp. H Ch Minh
Cn Th
Thanh Ha
Ninh Thun
Bnh Dng
Tp. H Ch Minh
Lm ng
k Lk
Bnh Thun
Tin Giang
Bnh nh

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
5.5
7.0
6.5
7.0
6.5
6.0
7.0
7.5
6.5
4.0
6.5
Vng
5.5
Vng
2.5
3.0
4.0
6.0
3.0
5.5
6.5
6.5
5.0
2.0
6.5
3.5
7.0
5.0
6.0
5.0
7.0
6.5
4.5
4.5
7.0

6.5
8.5
7.5
8.5
8.5
8.0
8.5
9.0
8.0
7.5
7.0
8.5
Vng
4.5
Vng
6.5
7.5
5.5
3.0
5.5
4.5
6.5
9.0
7.5
4.0
7.0
6.0
8.5
8.5
7.5
8.5
4.0
8.5
4.5
7.5
5.5

5.0
5.5
5.0
4.0
5.0
6.5
6.5
5.5
5.5
6.0
5.0
4.0
Vng
6.5
Vng
4.0
4.5
3.5
4.0
4.0
5.5
3.5
6.0
3.5
6.0
6.0
6.5
8.0
6.0
6.0
6.0
8.0
7.5
7.5
7.0
6.0

6.0
3.5
6.0
5.5
7.0
5.5
6.0
5.6
4.5
3.5
6.5
6.5
Vng
4.0
Vng
6.5
2.4
1.7
3.5
5.5
4.0
3.0
7.5
7.0
4.5
7.0
2.5
7.5
6.0
4.5
6.5
4.0
5.5
5.0
5.0
4.0

TBC

Xp Loi

5.6
5.8
6.4
6.1
6.9
6.6
6.8
6.8
6.4
5.9
5.6
6.4
Vng
5.1
Vng
4.9
4.4
3.7
4.1
4.5
4.9
4.9
7.3
5.8
4.1
6.6
4.6
7.8
6.4
6.0
6.5
5.8
7.0
5.4
6.0
5.6

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 50 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,792
1,793
1,794
1,795
1,796
1,797
1,798
1,799
1,800
1,801
1,802
1,803
1,804
1,805
1,806
1,807
1,808
1,809
1,810
1,811
1,812
1,813
1,814
1,815
1,816
1,817
1,818
1,819
1,820
1,821
1,822
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827

11333071
09214931
HV029191
10334051
10218151
11310471
10046771
10041181
10048351
11310201
10216941
10275321
10344431
10336571
08260151
10216961
07712841
11327101
11032741
HV028181
10313631
11374761
10137921
11316211
10043741
10333461
09081821
11324411
10038121
10371951
10076241
10345591
09087831
10036471
10156111
11302511

Phm Vn
n Th Thoi
Th Yn
L Th Thy
Liu M
Ng Th Dim
Nguyn Huyn Tuyt
Nguyn Th
Nguyn Th L
Nguyn Th Tuyt
Nguyn Th Tuyt
Trn Th Nht
Trnh Th Kiu
Cao Cng
L B Xun
Nguyn Th
Trn B Khnh
Bin Vn
Hunh Thi
L Th
Nguyn Quc
Nguyn Vn
Trn Thanh
Chu Th Anh
inh Th Thanh
Th Thanh
H Th Thy
Hunh Th Kim
L Th Kim
L Tr Thanh
Tng Hong M
Trn Th Ngc
Trn Th Thanh
Trn Th Thanh
Trng Mai Thanh
V Thy Phng

Triu
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trnh
Trnh
Trnh
Trnh
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc
Trc

13001862
13001863
13001864
13001865
13001866
13001867
13001868
13001869
13001870
13001871
13001872
13001873
13001874
13001875
13001876
13001877
13001878
13001879
13001880
13001881
13001882
13001883
13001884
13001885
13001886
13001887
13001888
13001889
13001890
13001891
13001892
13001893
13001894
13001895
13001896
13001897

12/04/1987
11/02/1990
24/04/1991
02/06/1986
28/09/1992
06/01/1990
03/12/1991
09/08/1992
02/05/1992
27/07/1990
16/02/1992
12/08/1992
10/12/1987
04/06/1986
21/09/1990
10/09/1992
18/08/1989
21/05/1990
14/08/1993
02/06/1985
15/08/1989
05/09/1990
21/11/1991
01/02/1989
29/10/1992
21/03/1986
04/11/1991
08/05/1989
06/05/1992
30/10/1992
10/04/1992
15/05/1989
09/03/1991
28/06/1992
24/12/1992
10/10/1990

Ni sinh
Qung Ngi
Lm ng
Qung Ngi
Bnh nh
Bnh Dng
Long An
k Lk
ng Nai
Bnh nh
Bnh nh
Bnh nh
Tha Thin Hu
Tp. H Ch Minh
Long An
Tha Thin Hu
Thanh Ha
Tp. H Ch Minh
k Lk
ng Nai
Bnh nh
Bnh Dng
Thanh Ha
k Lk
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Tp. H Ch Minh
Kon Tum
Bnh nh
Bn Tre
Bn Tre
Bnh nh
Bnh nh
Bnh Long
Ty Ninh
Tp. H Ch Minh
Tin Giang

Nghe

im
c
Vit

Ni

4.0
5.5
8.0
5.0
6.0
5.5
5.5
5.5
6.5
7.5
6.0
5.0
6.5
5.0
7.0
7.0
7.0
6.5
6.5
Vng
1.5
4.0
4.0
Vng
6.0
3.5
6.0
4.5
6.0
5.0
6.5
4.5
6.0
6.0
4.5
6.0

2.5
8.5
7.5
8.0
8.5
5.5
5.5
8.5
8.5
7.5
8.0
3.5
3.5
8.5
6.0
9.0
9.0
7.5
7.5
0.0
5.5
7.0
4.5
Vng
7.5
6.5
9.5
2.5
8.0
7.5
8.5
4.0
8.5
4.0
5.0
6.0

5.0
6.5
7.0
8.0
7.5
7.0
5.0
7.5
6.5
6.5
8.0
7.5
6.5
7.5
7.5
7.5
8.5
6.5
6.5
Vng
3.0
4.0
4.0
Vng
4.5
2.0
5.5
5.0
6.0
6.5
5.0
3.0
4.0
5.0
4.5
2.5

2.0
3.5
6.5
7.0
4.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
6.5
3.5
6.5
6.5
5.6
5.5
5.0
5.0
4.0
0.0
2.7
5.5
4.0
Vng
7.5
4.0
6.0
2.7
8.0
8.5
8.5
2.5
4.5
6.5
5.5
2.7

TBC

Xp Loi

3.4
6.0
7.3
7.0
6.6
5.3
5.1
6.8
6.1
6.5
7.1
4.9
5.8
6.9
6.5
7.3
7.4
6.4
6.1
Vng
3.2
5.1
4.1
Vng
6.4
4.0
6.8
3.7
7.0
6.9
7.1
3.5
5.8
5.4
4.9
4.3

Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 51 / 124

TT

MSSV

Tn

1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835
1,836
1,837
1,838
1,839
1,840
1,841
1,842
1,843
1,844
1,845
1,846
1,847
1,848
1,849
1,850
1,851
1,852
1,853
1,854
1,855
1,856
1,857
1,858
1,859
1,860
1,861
1,862
1,863

HV029601
11377561
08902431
11361491
HV029981
07711261
10281941
09253301
11316341
10324441
11266071
11326881
10346261
10055271
09262891
09082911
11225951
10012795
09082671
11376831
10266261
07724091
11260751
10177971
09022115
10073891
11314211
08116371
11302591
09077591
10055491
10257011
10360691
09224291
10323591
11373951

inh Thanh
Dng Ch
H Vn
Hong Anh
Hong Minh
Mai Thnh
Ng Thnh
Nguyn Bi Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Vn
Phan Thanh
Phan Vn
Phng Ch
Thiu Quang
Trn c
Trn Quc
Trn Th
Vn
Phm Thanh
Bi Duy Vnh
Bi Th Mnh
L Nht
Nguyn Thanh
Nguyn Thin
Nguyn Vn
V c
Nguyn Vn
L Thanh
Bi Anh
Bi Anh
H Thanh
H Vn

Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trc
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Truyn
T
T
T
T

SBD

Ngy
sinh

13001898
13001899
13001900
13001901
13001902
13001903
13001904
13001905
13001906
13001907
13001908
13001909
13001910
13001911
13001912
13001913
13001914
13001915
13001916
13001917
13001918
13001919
13001920
13001921
13001922
13001923
13001924
13001925
13001926
13001927
13001928
13001929
13001930
13001931
13001932
13001933

06/10/1990
21/02/1981
19/05/1990
14/12/1986
17/04/1991
15/12/1989
07/05/1991
06/03/1985
24/06/1986
20/08/1987
12/08/1990
05/01/1988
27/10/1987
02/07/1989
20/04/1987
25/05/1991
05/06/1992
20/11/1992
01/05/1991
02/02/1989
18/08/1992
30/04/1987
22/02/1988
29/02/1992
20/01/1991
22/11/1992
20/03/1986
20/12/1990
08/09/1990
16/11/1991
09/09/1991
13/08/1992
05/06/1988
25/06/1991
26/03/1989
22/06/1987

Ni sinh
ng Nai
Kin Giang
k Lk
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Thanh Ha
Qung Tr
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Tin Giang
k Lk
Nng
Ninh Thun
H Tnh
Bn Tre
Bnh nh
Tp. H Ch Minh
Qung Nam
Bnh nh
Bnh Dng
Ngh An
ng Nai
Tin Giang
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Tha Thin Hu
Bnh Phc
Bnh Thun
k Lk
ng Nai
Ph Yn
k Lk
k Lk
Ph Th
Long An
Vnh Phc

Nghe
6.0
6.0
6.5
7.0
6.0
7.5
6.0
2.5
2.0
6.5
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.0
6.0
6.5
3.5
3.0
5.5
5.0
5.5
7.0
6.5
4.0
5.5
6.5
7.0
6.5
5.5
6.0
6.0
5.5
7.0
5.5

im
c
Vit

Ni

7.5
4.5
8.0
6.5
7.5
7.0
6.5
5.5
8.5
5.5
7.5
7.0
6.5
8.5
5.5
7.0
7.5
8.5
6.5
7.5
6.5
5.0
3.5
3.5
7.5
3.0
7.5
7.0
9.0
8.5
8.0
6.0
5.5
5.5
7.0
6.5

6.5
5.5
2.0
6.0
7.5
4.0
3.5
7.0
5.5
4.5
4.0
5.0
3.0
6.5
3.5
6.0
6.5
7.0
4.0
3.0
4.0
5.0
5.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.0
5.0
8.0
6.0
5.0
4.0
4.0

5.5
6.5
3.5
6.0
6.0
2.2
2.5
6.0
4.5
6.0
5.5
5.0
5.5
9.5
4.0
8.0
5.5
4.0
1.7
5.0
6.5
7.0
4.0
5.5
6.0
4.0
4.5
6.5
7.0
6.0
6.0
5.5
7.0
6.0
5.0
7.5

TBC

Xp Loi

6.4
5.6
5.0
6.4
6.8
5.2
4.6
5.3
5.1
5.6
5.4
5.5
5.1
7.6
4.9
6.8
6.4
6.5
3.9
4.6
5.6
5.5
4.5
5.8
6.5
4.3
5.6
6.3
7.3
7.0
6.1
6.4
6.1
5.5
5.8
5.9

Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 52 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,864
1,865
1,866
1,867
1,868
1,869
1,870
1,871
1,872
1,873
1,874
1,875
1,876
1,877
1,878
1,879
1,880
1,881
1,882
1,883
1,884
1,885
1,886
1,887
1,888
1,889
1,890
1,891
1,892
1,893
1,894
1,895
1,896
1,897
1,898
1,899

HV011031
10383911
09079811
11371941
10370131
09069941
10311511
10320501
11376351
10061111
11310101
11289531
11313551
11010151
10374981
07709941
11269731
09087601
09071441
11372971
11284471
11276761
11297731
10170811
09074401
09025323
09074301
10335531
09083481
10358161
11363411
09135001
10043211
11291421
HV028681
09229281

H Vn
L Cm
L Th
Mai L Cm
Nguyn Anh
Nguyn Anh
Nguyn Hong
Nguyn Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Phan Gia
Trn Anh
Bi Duy
L D
o S
Phan Vn
Tng Phan
Trn Khnh
Trn Thanh
Trnh Ngc
Bi Anh
Bi Anh
Bi Minh
ng Anh
Hu
ng Anh
L Anh
L nh
L nh
Liu V Anh
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Huy
Nguyn Minh
Nguyn Minh
Nguyn Ngc

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun

13001934
13001935
13001936
13001937
13001938
13001939
13001940
13001941
13001942
13001943
13001944
13001945
13001946
13001947
13001948
13001949
13001950
13001951
13001952
13001953
13001954
13001955
13001956
13001957
13001958
13001959
13001960
13001961
13001962
13001963
13001964
13001965
13001966
13001967
13001968
13001969

06/04/1991
20/01/1992
20/11/1991
20/07/1989
08/02/1985
21/10/1991
21/07/1989
30/04/1988
31/01/1990
07/02/1992
22/05/1989
28/08/1986
17/01/1987
27/06/1986
13/09/1987
30/05/1988
19/05/1984
16/04/1991
21/09/1991
10/09/1989
02/01/1989
15/01/1984
08/02/1990
20/10/1992
19/02/1991
21/12/1990
28/08/1991
09/09/1990
08/12/1991
29/09/1982
01/11/1986
10/07/1989
12/03/1992
29/05/1981
14/12/1988
27/08/1991

Ni sinh
Bn Tre
Qung Bnh
k Lk
An Giang
Ninh Bnh
ng Nai
Tin Giang
ng Nai
Bc Liu
Qung Ngi
Tr Vinh
Tp. H Ch Minh
Bnh nh
Qung Ngi
Qung Tr
H Tnh
k Lk
Gia Lai
Bnh nh
Bnh Dng
Khnh Ha
H Tnh
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Bnh Dng
Thanh Ha
ng Thp
Thanh Ha
Ngh An
Tp. H Ch Minh
Bnh Thun
ng Nai
Tp. H Ch Minh
H Tnh
Bn Tre
Lm ng

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
3.5
7.0
5.5
6.0
5.5
Vng
6.5
6.0
5.5
6.0
7.0
6.0
4.5
6.0
7.0
6.5
5.5
5.0
5.0
7.0
4.5
Vng
5.5
4.0
4.5
7.0
6.5
6.0
Vng
6.0
7.5
7.0
8.0
5.0
7.0

8.5
7.5
6.0
5.5
6.5
7.5
5.0
8.5
7.5
7.0
8.0
7.5
7.5
7.5
6.0
4.5
5.0
8.5
7.5
5.0
9.0
4.5
Vng
5.0
8.0
8.0
5.5
7.5
7.5
Vng
7.0
8.5
9.5
5.5
5.0
5.5

8.0
6.0
6.0
5.0
5.0
7.0
Vng
7.0
5.5
5.0
5.5
6.0
6.0
5.0
8.0
7.0
5.5
6.5
6.5
7.0
5.0
5.0
Vng
6.0
7.0
6.0
5.0
3.0
6.0
Vng
5.0
7.0
7.0
6.0
8.0
5.5

6.5
5.5
5.0
6.5
2.7
7.0
Vng
7.5
6.5
4.5
3.0
5.0
5.0
6.0
7.0
7.5
3.5
7.5
7.5
5.5
5.0
6.0
Vng
3.0
5.5
4.5
4.5
5.5
5.0
Vng
5.5
5.0
8.5
3.0
4.0
4.0

TBC

Xp Loi

7.0
5.6
6.0
5.6
5.1
6.8
Vng
7.4
6.4
5.5
5.6
6.4
6.1
5.8
6.8
6.5
5.1
7.0
6.6
5.6
6.5
5.0
Vng
4.9
6.1
5.8
5.5
5.6
6.1
Vng
5.9
7.0
8.0
5.6
5.5
5.5

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 53 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,900
1,901
1,902
1,903
1,904
1,905
1,906
1,907
1,908
1,909
1,910
1,911
1,912
1,913
1,914
1,915
1,916
1,917
1,918
1,919
1,920
1,921
1,922
1,923
1,924
1,925
1,926
1,927
1,928
1,929
1,930
1,931
1,932
1,933
1,934
1,935

09088931
11262721
11289141
11372221
08268591
09232141
HV031731
08165091
11260301
09078831
10378181
10304071
11373491
11291341
11329331
11262061
09077601
10035121
11370181
11374701
08100431
11281841
09228601
09074701
11288181
11258021
10215971
08109351
11362971
08108381
10248591
11328091
10206941
11362961
10303901
11295811

Nguyn Ti Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Vit
Phm Anh
Phm Minh
Phan Minh
Phan Minh
Trn Anh
Trn nh
Trn Ngc
Trn Thanh
Trn Thanh
Trn Thanh
Trng V Anh
V Anh
V Anh
V inh Minh
V Thanh
Vng Vn
Phm c
V ng
ng Vn
H Mnh
H Thanh
Hong Vit
L Anh
L Thanh
L Thanh
Lng Qui
Lng Thanh
Phm Ngc
V Vn
on Thanh
Nguyn Th

Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tu
Tu
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Ti
Ti

13001970
13001971
13001972
13001973
13001974
13001975
13001976
13001977
13001978
13001979
13001980
13001981
13001982
13001983
13001984
13001985
13001986
13001987
13001988
13001989
13001990
13001991
13001992
13001993
13001994
13001995
13001996
13001997
13001998
13001999
13002000
13002001
13002002
13002003
13002004
13002005

30/03/1990
20/10/1990
15/12/1989
09/07/1989
12/04/1990
24/09/1990
10/08/1991
19/07/1990
10/10/1988
09/01/1991
04/09/1988
18/03/1987
20/10/1990
07/08/1989
26/05/1990
20/12/1990
09/10/1991
25/08/1992
08/08/1990
05/05/1985
15/10/1990
29/08/1990
17/10/1991
20/02/1991
20/02/1986
08/07/1990
23/06/1991
16/06/1990
06/08/1989
23/03/1989
22/09/1992
03/05/1989
13/10/1992
07/07/1986
08/07/1989
13/02/1990

Ni sinh
k Lk
ng Thp
k Lk
Khnh Ha
k Lk
Nam nh
k Lk
Tp. H Ch Minh
Kin Giang
B Ra Vng Tu
Bnh nh
Nam nh
Qung Ngi
Long An
Khnh Ha
Qung Ngi
Gia Lai
ng Nai
Khnh Ha
Long An
Lm ng
H Ni
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Bnh Phc
Kin Giang
Gia Lai
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
Tin Giang
Tin Giang
Bnh nh
Hi Dng
Bn Tre
H Nam

Nghe

im
c
Vit

Ni

6.0
4.5
6.0
5.5
5.0
7.5
2.0
6.0
6.0
5.5
5.0
7.5
5.5
5.0
5.5
6.5
7.0
7.0
4.0
6.5
6.0
7.0
5.0
6.0
5.5
4.5
6.0
5.5
6.0
4.5
7.0
7.0
5.5
3.5
6.5
Vng

8.5
6.5
8.5
8.0
6.5
8.5
8.5
6.5
9.5
8.0
6.5
7.5
6.5
6.5
7.0
8.5
9.5
8.5
7.5
8.0
7.5
8.5
6.5
7.0
5.0
3.5
7.5
7.0
7.5
7.0
6.5
9.0
8.5
5.0
6.5
Vng

5.5
6.5
6.0
5.0
5.0
7.0
7.5
7.0
5.0
7.0
5.5
7.0
5.0
5.5
2.0
5.0
5.0
7.0
4.0
5.0
5.0
9.0
8.0
3.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.5
0.1
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
Vng

4.5
4.0
5.5
6.0
5.0
6.0
6.5
5.5
6.5
6.5
5.0
7.0
4.0
7.0
5.5
7.0
5.5
5.5
5.5
7.0
4.0
8.5
4.5
5.5
3.5
2.4
6.5
3.5
6.0
5.0
4.0
6.5
4.0
3.0
3.0
Vng

TBC

Xp Loi

6.1
5.4
6.5
6.1
5.4
7.3
6.1
6.3
6.8
6.8
5.5
7.3
5.3
6.0
5.0
6.8
6.8
7.0
5.3
6.6
5.6
8.3
6.0
5.4
4.8
3.9
6.5
5.3
6.3
4.2
5.6
7.1
6.0
4.1
5.3
Vng

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 54 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,936
1,937
1,938
1,939
1,940
1,941
1,942
1,943
1,944
1,945
1,946
1,947
1,948
1,949
1,950
1,951
1,952
1,953
1,954
1,955
1,956
1,957
1,958
1,959
1,960
1,961
1,962
1,963
1,964
1,965
1,966
1,967
1,968
1,969
1,970
1,971

11268701
09223521
10047861
11298751
10007475
11364601
HV026111
10012305
11281831
09204691
10254221
09072681
10025232
10043871
09161731
11278841
10043671
10040981
10339921
HV031181
11376781
10045591
10369141
08420602
10276301
10060901
09262411
10032301
10040721
10034431
11047501
11294811
11331261
11372541
10041921
08274911

L Vn
Nguyn Nht
Phm Vn
Phan Th
Bi Nguyn Kim
Nguyn Quang
Phm Kim
Hunh Th Kim
L Th Thanh
Long Vn
Nguyn Th nh
Nguyn Th Kim
Phm Bng
Phan Th Ngc
Trn Th Bch
Trn Th Bch
Trn Th Thanh
Trn Th Thanh
L Quc
Th Ngc
L Th
Nguyn Th Nh
Trn Th
Nguyn Th
Nguyn Vn
Phm Th
Phm nh L
L Phan T
Ng Thoi
Nguyn on Phng
Nguyn Th Vn
Trn Nguyn T
Trn Th Kim
Trn Th Ngc
Bi Th
o Th Ngc

Tu
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyt
Tuyt
Tuyt
Ty
t
t
t
Uy
Uyn
Uyn
Uyn
Uyn
Uyn
Uyn
Uyn
Vn
Vn

13002006
13002007
13002008
13002009
13002010
13002011
13002012
13002013
13002014
13002015
13002016
13002017
13002018
13002019
13002020
13002021
13002022
13002023
13002024
13002025
13002026
13002027
13002028
13002029
13002030
13002031
13002032
13002033
13002034
13002035
13002036
13002037
13002038
13002039
13002040
13002041

01/06/1989
16/11/1991
25/11/1987
13/01/1990
10/08/1992
08/06/1990
28/03/1990
08/12/1992
20/07/1989
27/02/1989
02/07/1992
17/06/1991
10/01/1987
16/08/1992
18/03/1991
16/04/1986
12/04/1992
18/06/1992
02/04/1987
18/09/1990
24/06/1990
23/09/1992
03/07/1987
02/10/1990
20/08/1992
06/10/1992
08/03/1987
22/11/1992
04/12/1992
08/03/1992
05/03/1993
26/07/1988
18/09/1990
15/08/1987
04/09/1992
20/06/1988

Ni sinh
Bn Tre
Lm ng
Ninh Bnh
Ty Ninh
Qung Ngi
Long An
Tin Giang
Qung Ngi
Bnh nh
k Lk
Lm ng
Bnh nh
ng Nai
Tin Giang
Bnh nh
Bn Tre
Lm ng
ng Nai
Ph Yn
Ninh Thun
Qung Nam
Bnh Thun
Tha Thin Hu
Hi Dng
Gia Lai
Ph Yn
Qung Ngi
Bnh Dng
ng Nai
Tp. H Ch Minh
ng Nai
Nng
ng Nai
Qung Tr
Nam nh
Bnh Thun

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.0
5.5
6.5
4.0
6.5
6.5
6.0
6.5
7.0
4.5
5.5
6.5
Vng
6.5
5.5
5.0
6.0
4.5
5.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.0
5.5
6.5
7.5
6.5
6.0
7.5
6.5
6.5
7.0
3.0
6.5
6.0

6.5
8.5
8.5
5.0
5.5
8.0
6.5
6.0
6.0
8.5
7.5
9.0
Vng
9.5
5.0
7.5
9.5
9.0
8.5
6.0
5.0
7.5
4.5
6.5
8.5
8.5
6.5
9.0
5.0
7.5
7.0
8.0
7.5
8.0
8.5
7.0

5.0
5.5
6.0
7.0
6.0
5.5
6.0
5.0
5.5
5.0
5.5
7.0
Vng
6.0
5.5
6.0
7.5
7.0
5.0
5.5
5.0
6.0
5.5
6.0
6.5
7.5
6.5
6.5
6.0
6.5
5.0
8.0
4.5
7.0
5.5
5.0

5.0
6.0
7.0
3.5
5.5
5.0
5.5
5.5
5.5
6.0
5.5
8.0
Vng
8.0
6.5
4.0
9.0
6.0
5.0
6.0
2.0
4.5
3.0
6.5
5.5
8.5
6.0
7.0
4.0
5.5
6.5
7.0
7.5
6.5
7.0
6.0

TBC

Xp Loi

5.4
6.4
7.0
4.9
5.9
6.3
6.0
5.8
6.0
6.0
6.0
7.6
Vng
7.5
5.6
5.6
8.0
6.6
5.9
5.9
4.4
5.9
4.6
6.0
6.5
7.8
6.6
7.3
5.3
6.8
6.3
7.4
6.6
6.1
6.9
6.0

Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 55 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

1,972
1,973
1,974
1,975
1,976
1,977
1,978
1,979
1,980
1,981
1,982
1,983
1,984
1,985
1,986
1,987
1,988
1,989
1,990
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007

11007021
10171091
09078531
09218091
11255781
11265061
11298791
11008281
10319101
11008261
HV031791
11009861
10227701
11030161
10337391
10370871
HV009061
11375081
10326541
10378741
09246831
10248521
10033921
09230221
10035231
11297991
09213021
11301851
09210351
10058761
10075031
HV026591
11279601
10045841
10366081
11380801

Hunh Th Thanh
L Th Bch
L Th M
Ng Th Ngc
Nguyn Th
Nguyn Th Kiu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thy
Nguyn Th Thy
Phm Th
Phm Th Hong
Trn Th
Trn Th Thu
V Ngc Thu
V Th L
Ng Hng
Nguyn Xun
Trn Phi
Nguyn Hng
T Tn
Nguyn ng Hoi
Bch Th Tng
L Phm Hng
L Thy
L Tng
Nguyn Th Hn
Phm Hng
Phm L Hoi
Phm Thu Phng Tho
Thch H Thanh
V Th Tng
V Ngc Tng
Cao Thanh
L Qu Diu
L Th
Mai Duy

Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vng
Vng
V
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
V
Vin
Vin
Vin

13002042
13002043
13002044
13002045
13002046
13002047
13002048
13002049
13002050
13002051
13002052
13002053
13002054
13002055
13002056
13002057
13002058
13002059
13002060
13002061
13002062
13002063
13002064
13002065
13002066
13002067
13002068
13002069
13002070
13002071
13002072
13002073
13002074
13002075
13002076
13002077

20/06/1988
27/07/1992
19/12/1991
01/07/1991
10/01/1989
04/07/1990
07/05/1986
20/06/1988
14/01/1990
29/06/1988
07/06/1990
13/07/1988
02/10/1992
03/11/1993
01/09/1989
06/02/1986
14/03/1990
09/10/1988
12/12/1989
20/04/1985
09/04/1988
09/09/1992
19/12/1992
26/08/1991
09/10/1992
09/05/1988
09/09/1991
05/08/1984
05/07/1991
24/01/1992
19/05/1992
28/04/1991
09/06/1989
23/07/1992
20/01/1990
02/03/1989

Ni sinh
Bnh Thun
ng Nai
Lm ng
ng Nai
Bnh nh
Hi Dng
Qung Ngi
Bc Giang
Qung Ngi
Thi Bnh
k Lk
Thi Bnh
Tin Giang
Lm ng
Ph Yn
Sc Trng
Bnh nh
H Tnh
Tin Giang
Kin Giang
Ninh Thun
B Ra Vng Tu
Gia Lai
Qung Ngi
ng Nai
Ninh Bnh
Tin Giang
Bnh Thun
Tp. H Ch Minh
Bnh Dng
Qung Ngi
k Lk
Kon Tum
Nng
Bnh nh
ng Nai

Nghe
6.0
6.5
7.0
5.5
6.0
6.5
5.0
6.0
3.5
6.0
7.0
5.0
6.5
8.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
6.5
8.0
6.5
7.0
5.0
6.5
7.0
6.5
6.5
4.0
6.5
8.5
8.0
7.5
6.0

im
c
Vit

Ni

8.0
8.0
7.5
3.5
7.5
7.5
5.5
5.5
5.5
8.0
9.0
6.5
5.5
9.5
6.0
5.0
7.5
7.5
5.0
6.5
9.5
5.5
6.5
6.5
8.5
5.5
9.5
5.0
7.0
7.5
8.5
8.5
6.5
8.5
7.5
7.5

5.0
8.0
7.0
6.0
7.0
6.5
8.0
7.0
2.0
5.0
8.0
6.5
4.0
9.0
6.5
5.0
5.0
4.0
5.0
5.5
6.0
4.0
6.0
7.0
7.0
5.0
6.5
5.0
7.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.5
4.0
5.0

6.0
8.0
7.0
5.5
6.0
6.0
5.5
4.0
5.0
7.0
8.5
5.5
4.0
8.0
3.0
6.0
6.5
5.5
5.5
6.5
6.5
4.5
7.0
8.5
6.0
4.0
9.5
4.5
7.5
7.0
7.0
8.5
5.0
9.0
5.5
6.5

TBC

Xp Loi

6.3
7.6
7.1
5.1
6.6
6.6
6.0
5.6
4.0
6.5
8.1
5.9
5.0
8.6
5.1
5.3
6.0
5.5
5.1
6.1
7.1
5.1
6.9
7.1
7.1
4.9
8.0
5.4
7.0
6.8
6.4
7.4
6.4
8.0
6.1
6.3

Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Khng u
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 56 / 124

TT
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,036
2,037
2,038
2,039
2,040
2,041
2,042
2,043

MSSV
10309091
10059061
11286771
10287161
09225651
10078261
11031701
10339491
08107191
10344531
11273031
11296901
11377771
10283741
11369911
10049611
09082511
10329691
08110121
10281151
11312271
09221711
11361971
10304471
10056261
11365781
09205781
11374561
08103891
08107451
08017681
10317911
10334211
10201331
09219041
11361201

Tn

SBD

Ngy
sinh

Trn Th Hng
Trn Vn
Hong
Nguyn Hong
Phm Vn
V Tng
o ng Quc
H Hu
L Hong
Nguyn Ngc
Phan Phm Quc
Phan Quc
T nh
Bi Hu
Hu
L Th
Ng Vn
Nguyn c
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Trn Th
Nguyn c
Trn Vn
inh Vn
Nguyn Quc
Bi Phm Hong
ng Tun
o Vn
Hunh Tn
L Hoi
L Minh Khnh
Nguyn Anh
Nguyn Huy
Nguyn L Nht
Nguyn Phong
Nguyn Quang

Vin
Vin
Vin
Vin
Vin
Vin
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vnh
Vnh
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

13002078
13002079
13002080
13002081
13002082
13002083
13002084
13002085
13002086
13002087
13002088
13002089
13002090
13002091
13002092
13002093
13002094
13002095
13002096
13002097
13002098
13002099
13002100
13002101
13002102
13002103
13002104
13002105
13002106
13002107
13002108
13002109
13002110
13002111
13002112
13002113

10/05/1990
20/10/1992
19/10/1989
16/08/1991
06/10/1984
17/09/1992
10/02/1993
18/10/1987
08/03/1990
10/11/1988
25/08/1989
10/11/1988
04/03/1990
21/08/1992
16/10/1989
16/02/1992
15/12/1990
20/06/1985
01/06/1990
09/09/1992
16/10/1986
10/11/1991
27/03/1986
09/02/1988
08/03/1992
30/05/1990
04/04/1990
20/07/1989
16/05/1988
16/06/1990
16/05/1985
01/02/1985
18/10/1983
15/04/1992
07/12/1989
09/11/1989

Ni sinh
Ph Yn
k Lk
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Nam nh
Lm ng
Bnh nh
Ngh An
Thanh Ha
Ph Yn
Tin Giang
Bn Tre
Qung Bnh
Tp. H Ch Minh
Bn Tre
Qung Ngi
Lm ng
Qung Ngi
Tin Giang
Bc Giang
Ty Ninh
B Ra Vng Tu
Nam nh
ng Nai
Ty Ninh
Tr Vinh
C Mau
Bn Tre
Qung Ngi
Gia Lai
Khnh Ha
Qung Ngi
H Tnh
Bnh Thun
Thi Bnh
Tin Giang

Nghe

im
c
Vit

Ni

5.5
6.0
5.0
6.5
4.5
6.5
6.0
6.5
7.5
7.0
5.0
6.0
6.0
4.0
4.0
6.0
3.0
2.5
2.5
3.0
4.0
6.5
3.5
7.0
6.0
7.5
6.5
6.0
Vng
1.5
6.0
5.5
5.0
4.5
7.0
7.0

8.0
9.5
7.0
7.0
8.5
7.0
8.5
7.5
6.5
8.0
8.0
9.0
7.0
8.0
2.5
6.5
3.5
6.5
7.5
3.5
8.0
8.5
4.0
2.5
9.0
5.5
8.5
7.0
2.5
3.5
6.5
5.0
7.5
6.5
8.5
6.0

5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.5
8.0
4.5
4.0
3.0
5.0
7.0
4.0
6.5
5.5
5.0
6.5
Vng
4.5
5.0
5.0
4.0
4.5
4.5
5.0
7.0
4.5
4.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
6.5
9.5
6.5

3.5
7.0
7.0
6.5
7.5
4.5
6.5
5.5
3.5
5.0
8.5
5.5
5.0
5.0
2.0
4.5
2.0
0.0
4.0
2.2
5.5
6.5
1.7
2.1
7.0
5.5
7.0
2.0
2.2
2.1
5.5
5.0
5.0
5.0
8.5
1.6

TBC

Xp Loi

5.5
6.9
6.0
6.5
6.4
6.1
7.3
6.0
5.4
5.8
6.6
6.9
5.5
5.9
3.5
5.5
3.8
Vng
4.6
3.4
5.6
6.4
3.4
4.0
6.8
6.4
6.6
4.8
Vng
3.0
5.8
5.1
5.6
5.6
8.4
5.3

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 57 / 124

49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)

TT

MSSV

Tn

2,044
2,045
2,046
2,047
2,048
2,049
2,050
2,051
2,052
2,053
2,054
2,055
2,056
2,057
2,058
2,059
2,060
2,061
2,062
2,063
2,064
2,065
2,066
2,067
2,068
2,069
2,070
2,071
2,072
2,073
2,074
2,075
2,076
2,077
2,078
2,079

08112401
11309461
10040411
11221681
09091281
11287251
10316081
10033811
11286731
10340031
10314361
10008065
10334871
09080581
09225221
10033181
10027261
10040261
11277561
10049031
11278061
11278221
11279691
08902461
10190051
11361691
11287721
10077801
10009455
10052281
09271871
10320571
HV030761
10049551
10171651
11304301

Nguyn Tn
Nguyn Xun
Phan Vn
Trn Hong
Trn Huy
Mnh
Phm Vn
Trn Minh
Trn Th Thy
Trng Quc
L Vn
Bi Th i
Th Tng
L Th Khnh
L Th Tng
L Thy
Nguyn Hong Ngc
Nguyn Th L
Nguyn Th Tng
Nguyn Th Tng
Nguyn Th Yn
Phm Thy M
V Hng Mai
Trn Ngc
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Th
Nguyn Th Phng
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Thanh
Trn Th L
Trng Th Minh
Nguyn Th Thy
Dng Th Nh
Hunh Th Nh
L Th Nh

V
V
V
V
V
Vng
Vng
Vng
Vng
Vng
Vng
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
Vy
V
Xun
Xun
Xun
Xun
Xun
Xun
Xun
Xun
Xuyn

SBD

Ngy
sinh

13002114
13002115
13002116
13002117
13002118
13002119
13002120
13002121
13002122
13002123
13002124
13002125
13002126
13002127
13002128
13002129
13002130
13002131
13002132
13002133
13002134
13002135
13002136
13002137
13002138
13002139
13002140
13002141
13002142
13002143
13002144
13002145
13002146
13002147
13002148
13002149

10/07/1990
20/05/1990
26/01/1992
22/03/1991
06/08/1990
02/04/1990
27/06/1988
16/07/1992
01/01/1989
03/06/1985
05/04/1992
25/03/1992
06/08/1990
23/02/1991
02/01/1991
02/08/1992
01/09/1992
04/09/1992
05/07/1989
30/11/1992
22/01/1989
29/04/1987
26/07/1990
10/10/1990
15/02/1992
13/02/1987
21/09/1990
26/08/1992
23/06/1992
19/05/1992
04/08/1988
12/10/1989
08/06/1989
25/02/1992
12/10/1992
30/01/1989

Ni sinh
Bnh Thun
Khnh Ha
Lm ng
Khnh Ha
Hu Giang
k Lk
Bnh nh
ng Nai
Qung Ngi
Qung Ngi
Qung Bnh
Qung Nam
Bnh Thun
Bnh nh
Qung Nam
Bn Tre
k Lk
Qung Nam
Bn Tre
B Ra Vng Tu
Qung Tr
ng Nai
Kin Giang
Gia Lai
Vnh Long
Long An
Ty Ninh
Bnh nh
Qung Ngi
ng Nai
Bnh nh
Qung Ngi
Lm ng
k Lk
Ty Ninh
Bnh Thun

Nghe
3.0
6.5
6.5
6.5
6.0
6.0
2.0
7.0
7.5
4.0
7.5
7.5
6.5
5.0
3.5
6.0
7.0
6.5
5.0
7.0
6.0
7.0
6.5
4.0
7.5
6.5
7.5
6.0
6.0
6.5
7.5
7.0
7.0
5.5
5.0
4.5

im
c
Vit

Ni

7.0
Vng
7.5
7.5
8.0
3.0
5.5
9.0
5.5
2.5
8.5
7.5
9.0
7.0
7.0
9.5
9.0
7.0
7.5
8.5
8.0
7.5
8.0
7.5
7.5
9.5
8.5
9.5
8.5
8.5
8.5
8.5
9.0
7.5
7.5
7.5

5.0
5.5
6.5
7.0
7.0
5.5
6.0
5.5
7.0
4.0
8.0
6.0
6.0
8.0
7.0
7.0
7.5
7.0
6.0
7.0
7.5
5.5
6.5
6.0
6.0
5.5
6.0
6.0
7.0
6.5
7.0
5.5
7.0
6.5
6.0
6.5

6.0
Vng
4.0
7.0
5.0
1.7
3.5
6.0
Vng
5.5
7.0
4.0
7.0
7.0
5.0
7.0
5.5
4.5
6.5
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
5.5
6.5
5.0
6.5
7.0
6.5
6.0
6.0
8.5
4.5
3.0
6.0

TBC

Xp Loi

5.3
Vng
6.1
7.0
6.5
4.1
4.3
6.9
Vng
4.0
7.8
6.3
7.1
6.8
5.6
7.4
7.3
6.3
6.3
7.1
6.9
6.6
6.9
6.0
6.6
7.0
6.8
7.0
7.1
7.0
7.3
6.8
7.9
6.0
5.4
6.1

Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 58 / 124

49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)

TT

MSSV

Tn

2,080
2,081
2,082
2,083
2,084
2,085
2,086
2,087
2,088
2,089
2,090
2,091
2,092
2,093
2,094
2,095
2,096
2,097
2,098
2,099
2,100
2,101
2,102
2,103
2,104
2,105
2,106
2,107
2,108
2,109
2,110
2,111
2,112
2,113
2,114
2,115

11305291
11285841
11367331
10265891
10244681
HV029811
10056971
09089791
09175201
11369361
11301471
11288251
10314451
09217621
10077231
11342481
11313621
11375521
09167281
11008681
10262131
11205431
10284761
11063371
10079451
09070331
10009115
11370271
11275311
10061821
10322321
11274401
10374041
11010781
10317721
11008291

Ng Tng
Nguyn Th Hunh Nh
Nguyn Th Bch
Thi Th M
Bi Th Hi
Hunh Xun Diu
Hunh Xun Thch
L Th
L Th Hng
L Th Phng
Nguyn Th Hi
Nguyn Th Ngc
Phm Hong Phi
Phm Th Trang Kim
Thch Th Ngc
Trn Th Hi
Trn Th Hong
Trng Th Ngc
Ung Th Hi
V Nh Dim
H Th
Nguyn Th M
Phm Th
Trn Th Minh
Bi Th Thanh
Nguyn Th Hng
Phm Th Cm
Hunh Bo
ng Huyn an
Nguyn Th Nh
Nguyn Lng
Hong Th
V Ngc
Bi Th Mai
Chu Th nh
Chu Th Phng

Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
o
Duyn
Duyn
Hin
Ha
Lin
Ly
Ngc
Phng
Qunh
Thin
T
Lm
Lan
Lan
Lan

SBD

Ngy
sinh

13002150
13002151
13002152
13002153
13002154
13002155
13002156
13002157
13002158
13002159
13002160
13002161
13002162
13002163
13002164
13002165
13002166
13002167
13002168
13002169
13002170
13002171
13002172
13002173
13002174
13002175
13002176
13002177
13002178
13002179
13002180
13002181
13000761
13000762
13000763
13000764

30/06/1993
10/09/1989
05/10/1990
02/06/1992
21/05/1992
02/12/1987
04/02/1992
01/03/1991
21/10/1991
24/12/1988
01/11/1990
02/01/1990
29/08/1988
13/10/1991
20/06/1992
24/03/1990
06/05/1988
24/05/1988
10/01/1991
10/04/1989
30.01.1992
14.01.1993
26.09.1992
06.12.1993
02.09.1992
06.10.1991
10.02.1992
19.01.1990
01.02.1990
20.06.1992
08.11.1989
22.02.1990
03/02/1986
16/03/1988
20/02/1988
10/11/1988

Ni sinh
Bnh nh
k Lk
Ph Yn
Bnh nh
k Lk
Ph Yn
Ph Yn
Nam H
ng Nai
Tp. H Ch Minh
k Lk
ng Nai
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Khnh Ha
Tp. H Ch Minh
Tp. H Ch Minh
Lm ng
Tp. H Ch Minh
Nng
Ty Ninh
Bnh nh
Nam nh
Khnh Ha
ng Nai
Tin Giang
Qung Nam
ng Thp
k Lk
Gia Lai
k Lk
Ngh An
k Lk
k Nng
Bnh nh
Bn Tre

Nghe
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
7.0
5.5
6.0
5.5
6.5
6.0
7.0
6.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.0
5.5
5.0
5.5
6.5
7.5
6.0
7.0
7.0
7.0
5.0
6.5
2.5
5.0
6.5
6.0
5.5
4.5

im
c
Vit

Ni

6.5
5.5
7.0
6.0
8.5
9.5
9.5
7.5
9.5
6.5
8.5
7.0
8.5
6.0
5.5
7.5
8.0
5.5
8.0
6.5
7.5
8.0
7.0
9.0
8.0
8.5
7.5
8.0
9.0
8.5
5.5
6.5
4.5
4.0
2.5
9.0

6.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
8.0
5.0
6.0
6.0
5.0
7.0
5.0
7.0
7.0
6.5
7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
7.0
7.0
5.0
6.0
8.0
5.0
7.0
5.0
5.0
3.0
5.0
1.0
3.0

6.0
6.5
6.0
6.0
7.0
7.5
7.5
6.5
8.0
6.0
6.5
6.0
7.0
5.0
3.5
7.0
7.5
3.5
8.0
6.5
6.5
4.0
6.5
5.5
5.5
7.0
8.0
6.5
7.0
8.5
5.0
6.0
3.0
7.0
1.8
4.5

TBC

Xp Loi

6.4
6.1
6.4
6.0
7.0
7.5
7.6
6.6
7.9
5.8
6.9
6.3
6.9
6.0
5.1
7.0
7.1
5.5
7.3
6.4
6.0
5.6
6.5
7.3
6.6
6.9
7.1
7.4
6.5
7.6
4.5
5.6
4.3
5.5
2.7
5.3

Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 59 / 124

50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

2,116
2,117
2,118
2,119
2,120
2,121
2,122
2,123
2,124
2,125
2,126
2,127
2,128
2,129
2,130
2,131
2,132
2,133
2,134
2,135
2,136
2,137
2,138
2,139
2,140
2,141
2,142
2,143
2,144
2,145
2,146
2,147
2,148
2,149
2,150
2,151

09086131
11300771
10043971
11279821
10243061
11281501
11273391
10374131
09072931
11309371
09089961
11371701
08835354
10349841
11310791
HV031421
11263501
11323511
HV027391
09205441
10328081
10040751
HV029631
11273361
11371711
11008971
11270421
10030561
11322131
HV007561
10045931
10342431
10240611
11302391
09286551
10309271

Th
Dng Khc
Gip Th
L Th
Nguyn Th
Nguyn Th Hng
Ng Th Kiu
Ng Th Thy
Ng Th Trc
Ng T
Ng Vn
Nguyn
Nguyn Hong T
Nguyn Hng M
Nguyn M
Nguyn Th Chc
H Th
H Th Thu
Hunh Ngc
L Hng
L Th Hng
Nguyn nh
Nguyn Th
Nguyn Th B
Nguyn Th B
Nguyn Th Kim
H Tiu
Nguyn Th Dim
Nguyn Trc
Trn Th Kiu
Trn Khoa
Nguyn Th
Nguyn Th Thanh
Bi Th Tuyt
ng c
on Cng

Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Mi
Mi
Mi
Mi
Min
Min
Min
Minh
Minh
Minh

13000765
13000766
13000767
13000768
13000769
13000770
13000801
13000802
13000803
13000804
13000805
13000806
13000807
13000808
13000809
13000810
13000841
13000842
13000843
13000844
13000845
13000846
13000847
13000848
13000849
13000850
13000941
13000942
13000943
13000944
13000945
13000946
13000947
13000948
13000949
13000950

06/06/1991
10/12/1988
21/04/1992
06/02/1988
22/06/1992
09/10/1983
12/09/1991
23/11/1989
13/11/1991
24/06/1990
11/01/1991
22/05/1989
06/10/1990
18/05/1987
02/01/1989
09/06/1990
14/01/1990
22/05/1990
07/05/1987
21/08/1991
04/04/1990
06/11/1992
07/04/1988
26/10/1991
10/09/1988
10/01/1988
10/01/1990
27/07/1992
08/06/1987
15/07/1991
12/07/1992
12/06/1990
02/05/1992
16/01/1990
06/09/1990
02/10/1984

Ni sinh
Lm ng
k Lk
Bc Giang
H Tnh
Thi Bnh
Gia Lai
Tp. H Ch Minh
Bnh Phc
B Ra Vng Tu
Bnh Dng
Thanh Ha
Tin Giang
B Ra Vng Tu
Long An
ng Thp
Bc Liu
ng Nai
Bn Tre
Tp. H Ch Minh
ng Thp
Qung Ngi
Kin Giang
ng Thp
Ty Ninh
An Giang
Qung Ngi
Tin Giang
Ty Ninh
ng Nai
Ninh Thun
k Lk
Bc Giang
Bnh nh
Bn Tre
Hi Dng
Vnh Long

Nghe

im
c
Vit

Ni

7.0
6.5
6.5
4.5
6.0
6.0
5.5
5.0
7.0
5.0
6.0
5.0
6.5
7.0
8.0
Vng
7.0
5.0
7.0
7.0
6.5
6.5
5.0
4.5
5.0
5.5
5.0
5.5
5.5
6.5
5.5
4.5
5.5
5.0
5.5
2.5

9.5
6.5
9.0
8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
8.5
5.5
8.0
Vng
6.5
9.0
5.0
Vng
6.5
7.5
8.5
9.5
9.0
7.0
9.0
6.5
5.0
8.0
7.5
7.5
6.5
7.5
8.5
6.5
7.5
5.0
7.5
4.5

7.0
5.0
7.5
3.5
6.5
6.5
5.0
6.0
8.0
5.8
5.5
5.0
7.5
6.0
Vng
6.0
4.0
4.0
8.0
8.0
4.0
7.0
5.0
6.0
Vng
3.0
5.5
7.5
7.5
7.5
6.0
6.5
6.5
7.5
7.0
6.5

8.5
6.5
8.5
5.5
7.5
7.5
5.0
3.5
7.5
3.5
6.5
Vng
7.0
5.0
4.0
Vng
6.5
5.5
9.0
9.0
4.5
4.0
6.5
4.0
2.2
5.5
6.0
5.0
3.5
6.0
6.0
5.0
5.5
6.5
6.0
3.5

TBC

Xp Loi

8.0
6.1
7.9
5.5
6.9
6.9
5.8
5.5
7.8
5.0
6.5
Vng
6.9
6.8
Vng
Vng
6.0
5.5
8.1
8.4
6.0
6.1
6.4
5.3
Vng
5.5
6.0
6.4
5.8
6.9
6.5
5.6
6.3
6.0
6.5
4.3

Gii
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Khng u
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Gii
Gii
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u

Ghi
Ch

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 60 / 124

TT
2,152
2,153
2,154
2,155
2,156
2,157
2,158
2,159
2,160
2,161
2,162
2,163
2,164
2,165
2,166
2,167
2,168
2,169
2,170
2,171
2,172
2,173
2,174
2,175
2,176
2,177
2,178
2,179
2,180
2,181

MSSV
08198411
11321341
11278081
09268511
11309971
06044161
11380531
11294941
11323281
11258311
11305731
10002696
10349801
10056541
10198301
10370961
10376181
11375501
11321491
11365021
11268011
11265901
10237611
09261721
11295781
10134371
10346611
11008101
10075661
10339751

Tn

SBD

Ngy
sinh

L Th Vi
Bi Quc
inh Tun
Vn
on Vn
H Huy
L B
L Th Phng
L Vn
Ng Thnh
V Th Phng
Hong Th M
Bi Th Thy
o Th Anh
Hong Th
Hong Th Kim
L Th Hong
Nguyn Nht Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Kim
Trn Thnh
Trn Th Vit
Trn Trng
Mai Th
ng Xun
Li Th
Nguyn Quang
Phan Th Hng
L Anh
Nguyn Anh

Na
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nga
Ng
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Ngn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhn
Nhng
Nhanh
Nht
Nht
Nht
Nht

13000981
13000982
13000983
13000984
13000985
13000986
13000987
13000988
13000989
13000990
13001021
13001022
13001023
13001024
13001025
13001026
13001027
13001028
13001029
13001030
13001121
13001122
13001123
13001124
13001125
13001126
13001127
13001128
13001129
13001130

10/05/1990
18/07/1990
08/03/1990
01/06/1988
10/10/1989
16/07/1984
19/10/1989
17/02/1989
05/08/1988
24/10/1990
03/01/1991
02/11/1992
09/10/1986
20/04/1992
15/09/1991
24/11/1989
03/03/1987
20/10/1990
27/07/1989
02/05/1990
21/06/1990
25/12/1993
06/01/1992
30/08/1987
04/01/1987
29/07/1992
05/09/1985
07/08/1984
13/03/1992
24/04/1989

Ni sinh
Qung Ngi
ng Thp
Bnh Thun
Bnh Thun
Bnh Phc
ng Nai
ng Nai
Tp. H Ch Minh
B Ra Vng Tu
Tin Giang
ng Nai
Ngh An
ng Nai
Bnh Thun
Ngh An
Vnh Ph
Bn Tre
Ninh Thun
Bn Tre
Vnh Long
Long An
Bnh Thun
ng Thp
Nam nh
Bc Liu
H Ni
Ph Th
Bnh Thun
Qung Tr
H Tnh

Nghe
8.0
7.0
5.5
6.5
5.5
4.5
3.5
5.0
5.5
6.5
6.5
6.5
5.5
5.5
6.0
7.5
6.5
7.5
6.0
4.5
7.0
6.5
6.5
6.0
5.5
7.0
7.5
6.0
6.5
4.5

im
c
Vit

Ni

8.0
5.5
3.5
5.5
5.0
3.5
6.5
8.5
9.0
9.0
7.5
8.5
7.5
7.5
8.5
8.5
7.5
8.5
6.5
6.0
8.0
6.5
6.5
6.5
6.5
8.0
7.0
8.5
8.5
6.5

7.0
5.5
8.5
5.0
5.0
3.0
4.5
5.5
3.0
5.0
5.0
5.0
6.0
4.0
6.5
5.0
5.0
6.0
5.5
6.5
8.5
7.5
6.5
5.0
7.5
5.5
7.0
8.0
7.0
5.0

8.5
7.0
3.5
6.5
8.0
3.5
5.5
6.0
6.5
7.0
5.5
2.6
6.5
7.0
9.0
5.5
4.5
4.0
6.0
7.0
8.0
7.5
8.0
5.0
5.0
6.5
4.5
7.0
6.0
6.5

TBC

Xp Loi

7.9
6.3
5.3
5.9
5.9
3.6
5.0
6.3
6.0
6.9
6.1
5.7
6.4
6.0
7.5
6.6
5.9
6.5
6.0
6.0
7.9
7.0
6.9
5.6
6.1
6.8
6.5
7.4
7.0
5.6

Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Khng u
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Trung Bnh
Kh
Kh
Trung Bnh

Ghi
Ch

TL. CH TCH HI NG THI

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 61 / 124

TT

MSSV

Tn

SBD

Ngy
sinh

Ni sinh

Nghe

im
c
Vit

Ni

TBC

Xp Loi

Ghi
Ch

BI VN HT

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 62 / 124

PThi
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 63 / 124

PThi
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 64 / 124

PThi
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
1C (B4.5)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 65 / 124

PThi
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 66 / 124

PThi
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 67 / 124

PThi
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
2C (B4.6)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 68 / 124

PThi
3C (B4.7)
3C (B4.7)
3C (B4.7)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
4C (B4.8)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 69 / 124

PThi
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
5C (B4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 70 / 124

PThi
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
6C (A4.9)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 71 / 124

PThi
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
7C (A4.10)
8C (A4.11)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 72 / 124

PThi
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 73 / 124

PThi
8C (A4.11)
8C (A4.11)
8C (A4.11)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 74 / 124

PThi
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
9C (A4.12)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 75 / 124

PThi
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
10C (A4.13)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 76 / 124

PThi
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
11C (A5.1)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 77 / 124

PThi
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
12C (A5.2)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 78 / 124

PThi
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
13C (A5.3)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 79 / 124

PThi
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
14C (A5.4)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 80 / 124

PThi
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
15C (A5.5)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 81 / 124

PThi
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
16C (A5.6)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 82 / 124

PThi
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
17C (C2.1)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 83 / 124

PThi
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
18C (C2.2)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 84 / 124

PThi
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
19C (C2.3)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
20C (C2.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 85 / 124

PThi
20C (C2.4)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
21C (C2.5)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 86 / 124

PThi
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
22C (C3.1)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 87 / 124

PThi
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
23C (C3.2)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 88 / 124

PThi
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
24C (C3.3)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 89 / 124

PThi
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
25C (C3.4)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
26C (C3.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 90 / 124

PThi
26C (C3.5)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
27C (C4.1)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 91 / 124

PThi
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
28C (C4.2)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 92 / 124

PThi
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
29C (C4.3)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 93 / 124

PThi
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
30C (C4.4)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 94 / 124

PThi
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
31C (C4.5)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 95 / 124

PThi
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 96 / 124

PThi
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
32C (D11.1)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 97 / 124

PThi
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
33C (D11.2)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 98 / 124

PThi
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 99 / 124

PThi
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
34C (D11.3)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 100 / 124

PThi
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
35C (D11.4)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 101 / 124

PThi
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 102 / 124

PThi
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
36C (D12.1)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 103 / 124

PThi
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
37C (D12.2)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 104 / 124

PThi
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 105 / 124

PThi
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
38C (D12.3)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 106 / 124

PThi
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
39C (D12.4)
40C (X10.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 107 / 124

PThi
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 108 / 124

PThi
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 109 / 124

PThi
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 110 / 124

PThi
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 111 / 124

PThi
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 112 / 124

PThi
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 113 / 124

PThi
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 114 / 124

PThi
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
45C (X10.6)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 115 / 124

PThi
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
46C (X10.7)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 116 / 124

PThi
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
48C (X10.9)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 117 / 124

PThi
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 118 / 124

PThi
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 119 / 124

PThi
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
49C (X10.10)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 120 / 124

PThi
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
50C (X10.11)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 121 / 124

PThi
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
40C (X10.1)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
41C (X10.2)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
42C (X10.3)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
43C (X10.4)
IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 122 / 124

PThi
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
44C (X10.5)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
47C (X10.8)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)
48C (X10.9)

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 123 / 124

PThi

IM CHNG CH C_CS1_ 14.10.2012_Trang 124 / 124