You are on page 1of 13

A(.

Ufakutrt DN-ABABA OANBA


DDITUITA TINERDTULUI

,//l

rJt

de zece anl gi Rosalba de iapt, Sunt siraci, ortanl Si strlini.

Ssnt nici amindol: Glustlno

Tatil lor canta din ila$nete pe la portile oamenilor ii cipita gologani. Asa au venit tuslrei, pe jos din FIorenla. S'atunci Giustino era de sapte ani: el ttia sE joace, sd-ti lraf,gA mijlocul Si si lreace frumos prin cerc, iar Rosalba nu $tia decai si radd $i si bati din palme in tactul lla$netei... Dar taia bea prea mult vin, $'atunci era urit $i rEu : da, era foarte riu iata atuncea. Si seara cand n'avea nici un gologan ei nu trebuiau si plangd, daci le era foame, pentruci asta supnra foa.te mult pe tata. $l-i btrtea rntr, deacea a murit... i'!n mo$ bXtran care s'a supiral pe tata pentruc'a m0rit, a vrul si.le ia muzica, dar di au plans asa de mult ca si
le-o dea, incat mosul le-a dat-o. si ei

au plecat cu muzlca Si nu sau mai o temele betranr, departe, diparte tocmai la marglnea orasului. Umbli
dus pe acolo nlciodate- Acum sed la

toatd zlua cu muzica, tl seara se duc tarziu acnsd cu paine Fi cu goloqaf,i... Acestea ml le-a spus mlcul cluslino, c'o naivilate adorablld si'ntr'o rcmeneasci pe care el o vorb;a ferhcdtor d stricai, Eu am inlelnlt adeseori pe acettl sSrmanl copii. El, intr'iln surluc larE. feri culoare li cu buzunarele spintacate. purtdndu-Sl anevoie muzica n spate ea, inlr'o rochittr scurtd din petlcl $l c un balderat d; tan, vecht. p care Giustlno i-l infrpari in flecare dlmlncale de doue ori in jurut gatulul, i-l incrucileaz, pesle plept ti-l innoadi la spat, frumos. ca str

t
nu rxcascd, $'amandol merg a$a trltti tl prpelill, mltiteii de i, copilol inainte $i surioara dupd el, 9'amandoi i$i tarisc plcioarele in nltle
clobote mari 9i grele, pline
7

velnic p

dinafari $i pe dlnduntru de noroiul


biltoacelor

de prin mahalal. Se odlhnsc pe la rdspantll... Gius-

ca llmongoll li cu buzele lungi, subtiri, uscatc tl vinete ca Plata. Dar

tino s'apleacd de $ale, li'ncetinel i$i pune muzlca jos. Aldturea; ttrcrli, s'aleazl amandol p. caldaram. C'un lel
dc

s6.adl. El simt bine c{ au acelea$l gendurl, deaceea fqarle rar iSi voF bsc. caleodatd gtlvirlle lor pornesc alitrrl tl s'af(ndd in zarea cerulul. Cand tlmpul e fruf,os, el slmt ceva ca o mamtr bund, cs.c sttr langtr dinsil, ti-i mengele; c'o bucurle trlstr. oun zambet bolnav l$l intind gatul Sl-9i incllzcsc ln soare chipurll
lor galbcn, lungercic, bdtrdne 5l

frlci l$i privsc imbrtrcimlntea lor

fr

rIi,

{oamna se duce si vremea prlnd a se'nispri. cerul devin mal posomG ril, casele mal inchise tl oamnll mal

Dupd o zi ree li Ploioasd, PetrEcuti mal millt pe silb gatrgurl, ei se hotirisc si mai tacd o inctcar. Giustino scoas-un.silspln adenc $l'nnebusit ca si nul mai aud2l mica Ro_ salba, i$i lua muzica n spate, I'amandol. flimanzl, frigurosl $l descumjall, plccarl, incetl$or, dealungsl strazllor ude $i pustil. Abla mal p;isc, $ovelnd Prin Pe' cla deasd ce lnneaci ora$ul amo4lt ;

ne

spilate, cu ochll mici, impainjenlll' 'ogropali sub frunti lngffste, cn ilre_ chll marl, cu umerll obrajllor scoti

de srs bureazi - intunrlcul cade din ce in ce mai greu ll mai rce Deste dentii. ljn vant, cu toane r-

pezi, le svirle n obraz puzderia

de

stropi $i ei i$i irdeasx pe dedesobt, la subliori, manulele lor ude $i amortite. unei catenele. Oiustino invarleste la ilr:ncta valunlF Dunar i. schimbandu-$i mainile-i lrudite $i ducandu-$ile pe rand la gure, ca s; !e desmorleasci. Rosalba s sgrebuleite pe ta leresti, uilandu-se'nlXuntru. Prin geamurilc asudate abia stribaie o lumind botnavi ii lumurie ce se inneacl in pacla de alari. ln apropier, un caine nervos iii intinde salul inainte, si insot$te c'un urlcl prelung $i slatietor lurluilul llaSnli. Ciustino schimbi cAnlecrl, si R0salba, lremurand, drschide ilsa Si in' lrA. O duhoare gren si incropile o

Inlr'o ulit; intntrecoas;, la ufa

,$

izbi in iatn, ti pentru iniiia orr;,

chlpurile searbdde $i ochil holbali ai iucdlorllor de cirli o i'rfrlcotau. Galben5. sfllcloasi, inganand o mllogale terd vorbc, cergind cu ochii, ea'$l inmai mult decal cu glasul tindea lalerul pe la loate mesele, li nimenl n'o vedea - 5l vaietele canleculill de afartr i se jhluiau ln urechi 9i dln ce in ce mal sfalietoare. Din nou se'ntoarse pe la acelea$i mes. Hal, pleacd de-alci! ii ziceau - rrstlt. toll, l$i lise inctl$or mana'n jos, desnldljdultd. Cand wu si lasi simll ch I se taie picioarele sub dansa in roc sl privl dureros tl aiu- sttrtu rlt in juru-i. Uoul om de langx u95 I se tlcu mll, sl-i det clncl garale. Flaineta tecuse. Copila se aprople de lrate-so rmlliti, pe jumetate moarttr $i cu un glas letinat, lntlnzand in

*
)

inluneric pumnul care strangea gologanul, ea suspln?i: .,numai... dnci paral !..." Mlcill Gluslino isl lf,ndbuti if, piept un ottat. Hcu. si, oplntindu-se dln rdspilteri, i$i ildlctr in spate marea grea ca in seara accea. Asindol se indreptartr spre casd. La coll s oprird. Fetila inlre 5l cumPar, un corn. lncepus; o ploale miruf,ltr. PicSturll se intelau Sl l improlcau obrazul din ce in ce mai repezl. lntrarll sub un gang. Fetita duse co.nul la gure ti vru s, multe, dar i se PIril Prea mlc $lJ intinse lnl.eg lui frate-so, rugendu-l se-l mtrnencc el tot, pentrucx i nu-l l-e foame, Giusllno, $i el, se jurl cd nu-l l- toahe deloc t'o ruga sA mdnanc f,umai ea. Sfar$lrl Prin

lul muzlci. Nlclodati n! I

se

plrusc

Tamplle grele ll se sbiteau, 5i iunghiuri asculife ii tiiail, ca niste clode sticl5, prln toate incheleturlle. $i inlmile amandorora s shangea!, reci tl le$uil ca'ntr'o amorteali de buri

ce le umprea gura c'un Cust de le$ie.

!ltima imbuciture. Rimaseri a$a cateva minute. Ochii il usturax si le ardeau in cap. tgi inghileau siliva

a-l tupe ir doui. $i cum molfiiau ala, incet, ii podidi plansul; uzi leoarcl $i rebegifi d frig, ei se imbrnti$ard, $1, tremnrand in intonerlcul rece li mort, se strangeau, se inghesuiau unul lntr'altul, ta sA se incilzeascd, Lacrlmlle sirate li se ameslecau cu

trebuiri

Dar ploala nu mai contenea, $i i se plece. Prin smarcurlle mocirloase ale ulitelor pustil ri fdrd te-

il;dejdili!i, asrultandu-ti fletciritnl ciilbolelo. rnari $i grcle. Giustiilo inainte, sia$iat de girdul ci sulera surioara lui i Rosalba in ilrme, mtrr!
t5

linare, mergcau incet,

trudili $i

des-

citi

d chinul ce n'are dsiuli putr, ca str duca li ea, muzlca'f, spale. Dumnczeu fusese prea neindurat cu

'

ci in zlua atea. Jos, p-o rogojlnx, langd vatra rc, cu haldle leoarci pe dan$|, rupfl de obosealtr, libnlti de fome 9i starclll de frlg, se culcari si dormh. S sgarciri unul langi altul, sub !n fol prdfult $l-$l sullau in pumnl ca str-ll desghete degetl. De aJa.e s auzeau ptosctrlnd plciiturl mal mail ll lilc, si'n bezna odiil se auza.egllat, sulnd $i scobo.ind, sforiitul babei, carc dormea dusi De-un Dtrtucean lnmal dse. Ventul helena u$a 9l frel-

dsnldijdulr. Din tlfup in timp tffitrreau ca de spasmurl si llcaae se uitase pc sin, pntru a se gendi la durcra celullalt, Cet d mnlt sufcreau tl cat erau d btrtrani, bitli copilail - atAt de mlcl I'atat
a moart, $'a de

'

nnoroclli !...

iand a"jt"pio'i oou" iti "i "u simfiri obriiii inncall "intr'o lumlntr caldI. Soarele svarllse un smoc de

ree p cdpdtilul lor. Ei se sculard vsli, intirili, $i pomird deacasi


Era o zl trumoasi care l didea vlali. Albastrul cerulul, ctrldura soarelul, de$teptau intr'inlii amintirea

pllnl d sperantA sl de cutaj.

glst de scanduri. Coplil, multl vrme, rdmaseri deqtepti. In capnl lor tluiau cantecele flainetel, ca ni$te
glasurl trlste, ce
se

jlleau a foamel,

lor feri. Cativa copll se jucau int/o cutt. Ciustino, voios ti plln d inc.ederc,
dulce a fermecitoarei
17

i$i asezi flasneta in poartd $i canti. O servitoare ii adose trei gologani. Erau ferlciti. Mancari p tugX branzd de un ban b!curie. La coltul stradei, intr'un mic maidan, se intelniri cu vreo patru copil de seama lor, care se jucau. El au inteles indati ci erau buni prieieni, de$i se vedeau atunci pent.u intaia oa.A. Cu ce sd inceapd?... lnvoiala se ficu iute. Baba oarba I Baba oarba I strigati voio$i cu totii, snrind, betand din palme, svarlind ciciulile in sus. Un copil i$i desnodd un testemel de la gat. Giustino i$i alezI muzica doparte $; se lasi si-l lege peste ochi. mica Rosalba privea neb(nir de bucu-

lor se sorbeau, smezi si scllpitori de

li peine

de dol, qi ochil

vtrlird spre el razand $i lipendu-i: ,,Nu te desfac !... Nu te desface !..." $l u am stat prlvindu-i, pani ce ti-au isprdvlt jocul. Apoi am plecat incet, cu Glustino li cu Rosalba; Si

izbeli$tea nenorocirilor. $l cum treceam pe-acolo, gandlndumd la necazurile mle, mi simlii deodal:i cuprlns p la spat de doud melni mititele ii slab, I'un glas nebunatic strigd: ,,Te-am prins!" Dar simtl indati cb sunt ceva mai nrare decat ceeace vola el sd prind5, $i cum l$l ducea mainll la legituri, ca str li-o .idlce de pe ochl, copiii f,d-

rie. Ei uitaseri foamea, frigul li sulerintele de:eri. ln ceasul acla nil mai erau streini, orfanl, sdracl, li'n

cum

mrgeam aSa cu dantii, Glustlno imi inslra pEsurlle lor, c'o adorabild naivitate qi'ntr'o romaneascd lermecdtor de strlcatl.

50

banl