You are on page 1of 11

,{t

TLEANA CEAU9U-PANDELB

d
Ilwtratii
de

\/

&
' f arni. Noapte lucie pe o I lume ca din povegtj: copaci
de zahlr, clmp de cristal, iaz de

oglindi. $in cuprinsul


3

latg,

uliagul policandru al cerului igi aprinde, una cite una luminile,

ca lntr-o nemisurati sali

de

dan1. Viepitoarele pustietilii sint imbetate de farmecul acesta; paserile zbor ca ziua; lupul poposegte pe labe, in higiguri, Ilngi. vizuinl si nu se-ndurd si meargd la vinat; veveriga pleaci creangi llngi creangi 9i hoiniregte, ca o degrcheati, pidureantreagi.. Iar iepurele a zbu4

ti

prives,te nemigcat; vulpea

sti

ghit-o Ia jucat. incet, ascultind, ispitind, a ietit tiPtil-tiPtil din curetuii, ti cind a ajuns la margine pi-a vizut intinderea lucie d,e zi'padi' a-nceput si sari de
bucurie:
<Poate mai intilnesc un prie-

teD, igi zise iepuragul. $i gindul li rlspunser <Poate mai iotilnegti


prieten...>

un

$i, iar (upai-fupai,


safe vesel:

ieputele

fiftv,

(Poate dau gi peste o PrietenA) $i glndull <Poate dai gi peste o prieteni.r> $i merglnd aga, iepurapul cu g?ndul i9i vorbesc: <Ce lumini, s,i totugi luna

ince nu a risetit.D

(,..$i totuti luna lnci nu


riserit.D

<Dar o si risari.> <...O si risati.> $i cum mergea pe marginea unei vilcele, iepura;ul se opri
I

.$&,

o clipi si se odihneasce. Atunci, de la spate, se ridici, albi.gi ea, ca de gheaqi, luna. Stelele pili rA; pddurea, copacii, tufele ifi

dezbrdcatd deodati umbra. lar iepuragul impietri de gtoazd:

\,.

,'tfJ/ir

WJ
J.')'

ffi,,ffi_w

'ffi
chiar de

\W

{
I I

privili

,si o zbughi la goani, se in vale, veni de-a dura ca un bulgire, se sculi ;i 'iar se

coardi

rostogoli pini jos; apoi o lui

lingi el,

pimint o

se intinse pe arAtaie cu doui coar

ne gtozaye.

mi,

Dupi clipa de spai_ iepurasul se destinse ca o


12

de-a

drepd, tiind cimpul.

Se

opri tocmai in stuhitia iazului.


Acolo, de-abia suflind, sE ghemui cu ochii inchi9i... si nu-9i
mai vazi umbra
!

v.w

-",*oM*"o."u