You are on page 1of 21

Збирка задатака

за 8. разред
основне школе
Бранислав Поповић
Сања Милојевић
Ненад Вуловић

ЗБИРК А

ЗБИРК А

ЗАДАТАКА

ЗАДАТАКА
ЗА 8. РАЗРЕ Д ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Математика

ЗБИРК А ЗАД АТАК А

М АТ Е М АТ И К А

Математика Математика
за

ISBN 978-86-7762- 188- 9

Бранислав
Поповић
Сања
Милојевић
Ненад
Вуловић

разред
основне школе

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
Линеарна једначина са две непознате
1. Провери да ли је уређени пар (-2, 5) решење једначине са две непознате:
1
1
y +2 x −5
а) 2 x + y = 1; б) −3 x + y = −17; в) 2 y + 3 x = 11; г) x + y = 0; д)
+
= 0.
2
5
4
3
2. Одреди вредност променљиве y у уређеном пару (x, y) тако да је он решење једначине
ако је x = 3:
x +2
y + 1 x − 12
а) 3 x + y = −4; б) −2 x + 3 y = 0; в)
− y = 12; г)

= 0,5.
5
3
6
3. Одреди вредност параметра a и b тако да је уређени парови (a, 3) и (1, b) буду решења
система:
а) x + y = 23; б) x − 2 y = 0; в) 3 x + 4 y = 25.
4. Одреди вредност променљиве a у једначинама, тако да уређени пар (–5, –2) буде решење
једначине:
2x −1
5 x − 2 ay + 18
а) ax − 2 y = −11; б) 4 x − (3 − a ) y = −14; в)
+ 2 y = −7 − a; г)

= −11.
3
3
7
5. Одреди три уређена пара бројева (x, y) који су решења једначине:
3x − 1
x y
а) x + y = 5; б) y − x = −2; в) 2 x + 3 y = 12; г) + = 1; д)
+ y = 7.
2 4
2
6. Изрази променљиву x преко променљиве y:
а) x + y = 5;

б) 3 − x = y + 1;

в) 2 x + y = 11;

г) 5 x + 3 y = −17;

д) 2 x +

y −1
= 1;
2

7. Изрази променљиву y преко променљиве x:
5x − 4
1
2x − 1 3y − 2
а) x − y = −2; в) 4 y − x = −1; ђ)
+ 2 y = ; з)

= −2.
3
2
3
4

Системи од две линеарне једначине с две непознате
⎛ 1⎞
⎛ 7 11⎞
1. Који од уређених парова ⎜ 1, ⎟ , ( −2,3) и ⎜ , − ⎟ је решење система једначина:
⎝ 2⎠
⎝6 5⎠
⎧ 6x − 4y = 4
⎧5 x + 6 y = 8
⎧ x + y =1
;
в) ⎨
;
а) ⎨
;
б) ⎨
⎩ −7 x + 12 y = −1
⎩ 3 x − y = −9
⎩y − 2x = 7
⎧6 x − 5 y = 18

;
г) ⎨
6 2
+
=

x
y
⎪⎩
5 3

x −1
⎧3x − 4
y
+
=
⎪⎪ 2
2
д) ⎨
;
1

x=y+
⎪⎩
2

⎧ 2 x − 3 y + 6 = −4 x − 5 y

.
ђ) ⎨ 3 x − 2 2 x − 1

=

3
⎪⎩ 4
5

2. Запиши четири система једначина чије је решење (–1, 3).

39

Реши следеће системе једначина методом замене: x =2 ⎧ ⎧3 x + 4 y = 2 а) ⎨ . Нацртај график сваке функције система. x y = − +1 ⎩x − y = 2 ⎩2 x + y = 1 ⎩ x − 2 = 3y ⎪⎩ 2 4. ⎩y = 2x −1 ⎧x + 2y = 3 б) ⎨ . б) y = x . б) ⎨ .5 ⎩3 x − 2 y = 1 ⎩ ⎧x + y − 2 = 1 . ⎩2 x − 3 y = 14 ⎧ 4 x − y = −2 ђ) ⎨ . ⎪ x −1+ y +1 = 1 ⎪⎩ 2 2 Решавање система методом замене 1. Реши следеће системе једначина методом замене: ⎧18 x + 3 y = 8 ⎧ x + 2y = 5 ⎪ а) ⎨ . 4 3. ⎩ 6x − y = 9 ⎧ −11y + 24 x = −189 ⎧6 x − 7 y = 24 . ⎩2 x + 5 y = 10 ⎧ 2x + 3y = 1 з) ⎨ . г) ⎨ ⎪ − x + y = −11 ⎪⎩ 4 40 ⎧ x y ⎪⎪ − 2 + 3 = 0 д) ⎨ . в) −5 x + 2 y − 6 = 0. 2 ⎪⎩ 4 x + y = 2 ⎧2x − 5 4 − 3y + =4 ⎪ . в) ⎨ . Да ли пресечна тачка графика функције y = 3 x + 2 и 5 x − 2 y + 6 = 0 припада графику функције: 1 а) y = −2 x + 12. а затим на основу нацртаних графика утврди да ли систем има решења и колико: ⎧x + 2y = 2 ⎧x + y = 3 ⎧ 2 x + 1= y ⎧ x − 3y = 1 ⎪ а) ⎨ . ⎩0. г) ⎨ . б) ⎨ . ⎩ x + y =1 x y ⎧ + =1 ⎪⎪ 3 2 г) ⎨ .5 x + y = 3 ⎪⎩ x + 6 y = − 2 ⎧3x 6 y ⎪⎪ 2 − 5 = 18 . Напиши једначину линеарне функције y = kx + n ако графику те функције припадају тачке (3. ⎩3 x − 2 y = 7 + 2 y ⎧3 x + 11y = −7 ж) ⎨ . 9). ⎩2 x + y = 3 ⎧3 y + 2 x = 4 в) ⎨ . y = 0. 2. е) ⎨ x − 4y = 4 ⎩ ⎧2 x + 2 y = x − 1 д) ⎨ . и) ⎨ x + 13 y = −129 ⎩ ⎩ 4x − y = 5 2. ђ) ⎨ 3 2 ⎪⎩9 y − 4 x = 22 . г) ⎨ ⎩x − y + 2 = 1 ⎧ −7 x + 10 y = −19 . ⎩ 2x + y = 4 1 ⎧ ⎪2 x + y = 1 в) ⎨ . 3) и (–6.Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате 1. ⎪ x + 3 y = 29 ⎪⎩ 3 x = 3+ y ⎧ в) ⎨ . ј) ⎨ . б) ⎨ 3. Графичком методом реши системе једначина: ⎧y = x + 2 а) ⎨ . ⎩4 x + 6 y = 2 ⎧3 x − 2 y = 13 к) ⎨ .

5 ⎪⎩ 6 − 7 = − 42 2. г) ( a − b ) . Реши систем jeдначина погодном методом. ⎪⎩ 2 (3 x − 1) − 7 y = −3 x + 4 ( y + 2) − 61 ⎧ 3 (2 x − 1) + 4 (5 y − 2) = −71 ⎪ б) ⎨ ⎛ . ⎩x − y = 2 ⎩ y − x = −4 ⎩ 3 x + 2 y = −2 ⎧ 2x + 3y = 0 ⎧ 7 x − y = −12 ⎧2 x − 3 y = −13 .3 ⎧x + y = 5 . 7x − 3 + 1= y − 2 ⎪ 2 ⎩ ⎧ 6x + 3 y + 7 ⎪⎪ 5 − 3 = −1 3. Ако је (а.55 ⎪ л) ⎨ x y . ⎪ ( x − 1)2 + y = x 2 − 3 ⎩ ⎧ 0. д) ⎨ . ⎧⎪2 ( 4 x + 21) + x = y − 3 (2 x − y ) а) ⎨ . б) ⎨ . г) ⎨ ⎩ −5 x + 2 y = −1 ⎩11x + 2 y = −1 ⎩9 y − 5 x = 46 ⎧12 x − 3 y = 4 . ⎩ −3 x + 5 y = −80 2 1 ⎧5 ⎪⎪ 3 x − 5 y = 30 .6 y = 3. 3⎞ 8 3 3 2 15 + − − = − x y ( ) ⎜ ⎟ ⎪ ⎝ 2⎠ ⎩ 41 . 5 x 3 y 5 2 x 3 y 4 − + + + ⎪ = −2 ⎪⎩ 3 5 ⎧ x −1 7 + 8y + = 1+ y ⎪ 9 ј) ⎨ 2 . ж) ⎨ ⎩2 y − 0. в) a2 − b2 .1 . 2 ⎪⎩ 5 x + 44 y = 1 ⎧ 4 x + 3y − 1 7x − 5y + 8 = ⎪⎪ 2 4 з) ⎨ .5 x = −1. и) ⎨ 2 2 ⎩ y − x = 35 ⎧( x − 4 )( x + 4 ) + y 2 = ( y − 2)2 + x 2 ⎪ к) ⎨ . Реши следеће системе једначина методом супротних коефицијената: ⎧x + y = 6 ⎧ x + y = −2 ⎧4 x − 2 y = −5 a) ⎨ . в) ⎨ .3 x − y = 1. b) решење система једначина ⎨ израчунај вредност ⎪ 5 y + 3 + 1 − 3 x = 15 x − 4 + 5 y ⎪⎩ 4 6 3 6 израза: а) a + b . и) ⎨ ⎩4 x + 3 y = −1 3 ⎧1 ⎪ x− y=9 ј) ⎨ 2 . 4 ⎪⎩ 2 x + y = 4 ⎧ 7 x − 8 y = 150 з) ⎨ . ⎩3 x − 2 y = 7 ⎧6 x − 5 y = 8 . 2 д) a2b . ђ) ⎨ . б) a + b2 . Решавање система методом супротних коефицијената 1. к) ⎨ ⎪ 1 x + 2 y = 1 11 ⎪⎩ 4 3 24 ⎧0.5y − 2 ⎧11x − 7 − 3y = + 2x ⎪ е) ⎨ 8 . е) ⎨ ⎩ 3x + 8 y = 1 ⎧2 x + 3 y = 22 ж) ⎨ .35 x + 1.

Одреди вредности променљивих a и b тако да је уређени пар (x. л) ⎨ ⎪ x+y = 1 ⎪⎩ 2 x − 3 y 5 1 4 7 ⎧ 2 ⎧2 ⎪⎪ 3 x + 6 y = 1 ⎪⎪ 5 x + 3 y = 5 г) ⎨ . ⎪ 3 x − 5 − 2 x − 4 = −2 ⎪⎩ 2 5 x y ⎧ + =1 ⎪⎪ 3 4 . 2 1 3 8 x y − − ⎪ + =5 ⎪⎩ 6 2 4. а) ⎨ ⎩ x − 2 y = −6 ⎧ 7 x + 12 = 3 y б) ⎨ .5 ⎪⎩ ⎪⎩ 4 8 12 ⎧ x − 3 y −1 ⎧ x +3 3 y + = ⎪⎪ 2 = 3 ⎪⎪ 2 е) ⎨ . ж) ⎨ 2 4 y + 2 x 7 − ⎪ ⎪x + =0 = y − 5. Који од датих система су немогући. ⎪ 2 ⋅ ⎛ x − 3⎞ + 2 ⋅ (2 y + 1) = 2 ⎜⎝ ⎟ ⎪⎩ 2 ⎠ 3 ⎧(3 x − 5) : (2 y + 3) = 1: 3 . р) ⎨ 2 2 x + 1 + 3 y = x + 9 ( ) ⎪⎩ 3. и) ⎨ ⎪ 5 x − 3 + 7 x − 2 y = 17. + = 1 ⎪⎩ 4 2 9y −1 ⎧ x+ = 27 ⎪⎪ 2 г) ⎨ .3 x − 1.5 y = 1. ⎪ 9 y − 10 x + 6 = 1 ⎪⎩ 8 ⎧ 0.2 . д) ⎨ . y) = (–4.2 x + 0.5 ⎪⎩ 2 3 y + 2 11 ⎧ ⎪⎪3 x − 2 ( x + 2 y ) + 1 = − 11 − 20 к) ⎨ . о) ⎨ x +2 y +8 = ⎪ x + 5 y + 14 ⎩ ⎧⎪(2 x + 3)2 − (3 y − 1)2 = (2 x + 3 y )(2 x − 3 y ) . а који неодређени: ⎧2x + 3 = 4 y − 8 . м) ⎨ ⎩3 x − 2 y = 10 ⎧⎪( x − 2)( y − 3) = ( x + 2)( y + 7) . ⎩ −3 x + by = 26 ⎩bx + 5 y = 2 42 . ђ) ⎨ ⎩ −0.3 ⎧ x −5 y −5 + = −4 ⎪⎪ 3 4 з) ⎨ .⎧ 12 x − 6 y − 3 = −1 ⎪⎪ 7 в) ⎨ .25 ⎪⎩ 4 ⎪⎩ 8 ⎧ 2 x − 1 4 y − 3 11 + = ⎪⎪ 3 2 6 . ⎩6 y − 14 x = 22 3x + 2y = 4 ⎧ ⎪ в) ⎨ 3 x − 1 y + 1 . н) ⎨ 3x − 8 y = 2 ⎩ ⎧ x : y = 3:2 . ј) ⎨ ⎪ 2 x + 3 + y − 2 = −2 ⎪⎩ 2 4 ⎧ 6 x − 3 28 ⎪⎪ 5 y − 2 = 11 . б) ⎨ .5 y = −0. њ) ⎨ ⎪⎩( x + 6 )( y + 3) = ( x + 5)( y + 5) 2 2 2 2 ⎪⎧( x − 1) + ( y + 2) = x + ( y − 2) п) ⎨ . x = −y ⎪⎩ ⎧ x ( x + 2 y ) = (2 x + 3)( y + 4 ) + x 2 ⎪ . 2) буде решење система једначина: ⎧ ax − 2 y = −20 ⎧ ax + by = −20 а) ⎨ . . ⎪ x+ 5 y=0 ⎪ − 3 x + 1 y = −0. 10 − 6 x 5x + 2 2y − 3 5 ⎪ +3= − + ⎪⎩ 3 2 6 4 1⎞ ⎧1 ⎛ 3 ⎞ 1 ⎛ ⎪ 2 ⋅ ⎜⎝ 4 x − 4⎟⎠ − 3 ⋅ ⎜⎝ y + 2 ⎟⎠ = 1 ⎪ љ) ⎨ .

б) за 54 већи од другог. На основу графика запиши системе линеарних једначина са две непознате из којих можеш да одредиш координате тачака А. Петар је број 504 раставио на 2 сабирка тако да је један сабирак: а) три пута већи од другог. на основу текста. 7 = −5 y −2 Примена система линеарних једначина У следећим задацима. Два друга треба да поделе 271 динар. ⎪7 x + 3 − ay = −29 ⎪⎩ 5 ax + 5 3ay − 2 ⎧ − = −3 ⎪⎪ 7 5 . в) ⎨ . 43 . г) ⎨ ⎪ 4bx + 41 + ( a + 1) y + 2 = 5 ⎪⎩ 3 5 5. 2. тако да један добије 55 динара више од другог. састави систем једначина. Колико новца ће добити свако од њих? 3. а затим га реши погодном методом. Одреди те бројеве. y 3x + 2 y = −7 4 3 В -3 x − 4 y = −7 А 2 1 -2 -1 0 1 2 -1 3 x С x + 3y = 0 -2 6. Увођењем нових променљивих реши системе једначина: 13 ⎧1 1 ⎧4 6 ⎧12 15 ⎪⎪ x + y = −1 ⎪⎪ x − y = − 3 ⎪⎪ x − y = 6 а) ⎨ . В и С са слике. Које бројеве је Петар замислио? 4. г) 2 1 3 6 8 5 ⎪ − = 10 ⎪ + =2 ⎪ + =1 ⎪⎩ x y ⎪⎩ x y ⎪⎩ x y ⎧ 5 ⎪⎪ x + 1 − ⎨ ⎪ 10 + ⎪⎩ x + 1 3 =4 y −2 . Збир два броја је –55. 1.⎧ ax − 2 ⎪⎪ 3 + by = −2 в) ⎨ . па их реши погодном методом. Разлика два броја је 10. а њихова разлика 31. Одреди те бројеве ако је трећина првог броја за 2 мања од половине другог броја. б) ⎨ .

Одреди те бројеве ако је први број за 14 4 6 мањи од другог броја. Ако тај број поделимо са његовом цифром јединица добијамо количник 8 и остатак 1. а именилац увећамо за 1 добијамо разломак једнак разломку 1 Ако именилац умањимо за 3. они су. а колико једна овца ако се од краве добија 2 литара млека више? 17. а колико свиња на фарми? 16. Ако бројилац једног разломка умањимо за 3. 8. 6. У једној легури олова и цинка. Ако све кокошке и свиње имају укупно 238 глава и 626 ногу. редом. Одреди тај разломак. Маја је 8 година старија од свог брата. 9. Марина је замислила двоцифрени број чији је збир цифара једнак 9. а бројилац увећамо за 3 2 добијамо разломак једнак са 1. Збир цифара двоцифреног броја је 12. За 5 година Маја ће бити два пута старија од брата. 7. Деда Милоје на фарми гаји кокошке и свиње. Два броја се односе као 4 : 9. Колико година има мајка. Одреди те бројеве ако је њихова разлика једнака 6. Одреди те бројеве. 3 првог броја је за 24 мање од 5 другог броја. одреди колико је олова. Ако оба броја увећамо за 5 односиће се као 1 : 2. 11. 40% првог броја једнако је са 70% другог броја. колико је кокошака. Ако цифре замене места добиће се број за 45 већи од полазног. 44 . Колико у просеку даје једна крава. Свакога дана она сакупи 101 литар млека. а колико цинка у легури. О ком двоцифреном броју је реч? 12. заступљени у односу 4 : 7. Однос два броја која се пишу истим цифрама у обрнутом редоследу је 5 : 17. Колико сада имају година Маја и њен брат? 13. а колико син ако је син сада 3 пута млађи од мајке? 15. Који је број Марина замислила? 10. Одреди те бројеве ако је њихов збир 66. Одреди полазни број ако је његова цифра десетица за 6 већа од цифре јединица. добија се количник 4 и остатак 3. Баба Цака има 13 крава и 12 оваца. Ако двоцифрени број поделимо са бројем који се добија када цифре јединица и десетица полазног броја замене места. Ако је маса легуре 583 грама. 14. Пре 4 године мајка је била 4 пута старија од сина.5.

Одреди хипотенузу тог троугла. Ако дужу катету смањимо 3 за 3cm. Израчунај основице трапеза ако је дужина средње линије трапеза 21. а разлика основица 9cm. Одреди те углове.18. а дужу страницу скратимо за 3cm. 26. 20. 27. 28. Израчунај основице трапеза ако је висина трапеза 5cm. Одреди остала два угла тог троугла ако је њихова разлика 72°. Разлика два а) упоредна угла. Површина трапеза је 45cm2. Разлика два оштра угла правоуглог троугла је 32°. 24. Одреди дужине страница правоугаоника. Израчунај површину тог правоугаоника. је 10°. Површина кружног прстена је 2πcm2 Израчунај полупречнике кружница које формирају прстен ако је њихова разлика 1cm.5cm. Једна катета правоуглог троугла једнака је са 2 друге катете. Одреди те углове. 29. а краћу катету повећамо за 4cm површина троугла се неће променити. 23. 19. Обим правоугаоника је 70cm. 21. 25. Један угао троугла је 22°. Одреди дужину дијагонале и површину тог правоугаоника ако се странице односе као 3: 4. Разлика спољашњег и одговарајућег унутрашњег угла троугла је 81°. Ако краћу страницу правоугаоника повећамо за 1cm. б) комплементна угла. Разлика две суседне странице правоугаоника је 9cm. а једна основица за 4cm дужа од друге. а њихова разлика је 14cm. Израчунај оштре углове правоуглог троугла ако је један оштар угао два пута већи од другог. површина новог правоугаоника је за 2cm2 мања од површине полазног правоугаоника. в) суплементна угла 22. Одредити те углове. Збир две суседне странице правоугаоника је 34cm. 45 .

в) y = –11. ⎟ . а) ( −2. в) y = . б) y = 11 − y 17 + 3 y 3− y . в) ( −2. а) (3. в) (3. г) јесте. (1. б) (1. 0). б) јединствено решење.3) . 4). 4). б) ⎜ 1. в) x = 7. 6). а) јединствено решење.СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ . Ако су графици функција праве које се секу у једној тачки онда систем има јединствено решење. 2). а) x = 5 − y . 46 . в) (–1. 1 б) a = 6. б) није. в) неодређен. 7). в) није. (12. Ако су графици паралелне праве онда систем нема решења. 2). д) није. а) y = –13. г) (3. 5). в) припада. б) y = 2.3) . 2. г) a = 2. 3. 5). ( –1. а) јесте. 3. два су: ⎨ и⎨ . 6). b = . 6.РЕШЕЊА Линеарна једначина са две непознате 1. (0. (0. 0). а) припада. На пример: а) (1. 6). 2). 3 5. д) ⎜ 1. (-1. (5. з) y = . д) (5. 4 12 9 Системи од две линеарне једначине с две непознате ⎛ 1⎞ ⎛ 7 11⎞ ⎛ 1⎞ 1. )(7. y = − x + 5 3 2. г) немогућ. 4). 10. ⎟ . б) не припада. − ⎟ . г) x = − . 0). ђ) ( −2. д) x = . а) a = 20. ⎝ 2⎠ ⎝6 5⎠ ⎝ 2⎠ ⎧ − x + y = 4 ⎧3 x + 2 y = 6 2. На пример. ( –3. г) ⎜ . б) a = 0.3) . b= . 6). 1). 2 5 4 11 − 10 x 8 x + 26 x −1 . 2 в) a = 13 11 . а) y = x + 2. б) (4. 3 2 2 4. г) y = 5. б) x = 2 − y . а ако су графици праве које се поклапају систем је неодређен. (2. г) (0. в) a = . 4. 2). ⎩ x + y = 2 ⎩5 x + 4 y = 7 Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате 2 1. b = 22. а) a = 3.

ђ) (0. д) (–1. 4. њ) (–2. ⎟ . а) (4. б) a = 6. ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎛4 ⎞ ⎛ 1 − 2k ⎞ ⎛1 ⎞ . В(–3. –4). ж) (7. а) a = 4. 6). 4⎟⎠ . 4). ⎟ . –1). − ⎟ .2⎟ . 3. ⎝ 2⎠ ⎝ 2 4⎠ ⎝3 ⎠ ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ ж) (5. 12). 1).0⎟ . 2). в) ⎝ 2 3⎠ ⎛ 1 ⎞ ⎜⎝ − . ⎟ . b = 7. –4). б) немогућ. в) a = 4. –3). 1) и С(3. д) (1. –9). 9). a = . Одговарајући системи су: за тачку А ⎨ . з) неодређена ⎜ k . в) неодређен. г) ⎝ 2 3⎠ ⎛ 1 6⎞ ⎜⎝ − . к) ⎜ . 9). б) ⎜ . к) ⎜ . –3). −1⎟ . б) (0. –1). –2). ⎨ ⎩3 x + 2 y = −7 47 . 3). 5). е) ⎜ 2. ⎝ 44 ⎠ 1 2 4 8 16 1 . б) ⎜ 0.Решавање система методом замене 1⎞ ⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1. −1⎟ . 7). ⎟ . и) ⎜ . 2). ђ) (11. –8). г) (4. 2 5 ⎛ 1⎞ ⎛ 6 3⎞ ⎛ 2 1⎞ ж) (7. д) − . ђ) (7. ј) ⎜ . г) неодређен. 2). − ⎟ . –2). ⎝ 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ 3⎠ 1⎞ ⎛ ⎜⎝ 8. –3). ⎟ . 5). ⎟ . а) немогућ. љ) ⎝ 2⎠ ⎝ 5 4⎠ ⎝ 3 4⎠ 14 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛ м) (6. л) (1. а) (–2. ⎟ . и) ⎜ 4. п) ⎜ . ⎟ . ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ ⎛ 1 1⎞ 2. b = 2. б) (1. в) − . ј) (1. а) ⎜ 2. 4). е) ⎜ . р) ⎜ −3. г) ⎜ − . к) (3. 2). 2 3. г) a = 3. b = −1 па је: а) − . ⎟ . л) ⎜ − . − ⎟ . –2). b = 7. е) (–1. 2). b = 2. и) (–12. г) 3 3 3 9 9 9 Решавање система методом супротних коефицијената ⎛ 1⎞ ⎛ 1 3⎞ ⎛1 ⎞ 1. з) (10. −3⎟ . 2 ⎛ 1 − 5k ⎞ е) неодређена ⎜ k . в) ⎜ − . 2). ⎧ x − 4 y = −7 ⎧ x − 4 y = −7 5. д) (1. з) (–1. –10). г) (1. 3). в) (1. за тачку В ⎨ и за тачку С ⎩3 x + 2 y = −7 ⎩ x + 3y = 0 ⎧ x + 3y = 0 па су координате тачака А(1. в) ⎜ −1. б) . ј) (–6. ⎟ ⎝3 ⎠ ⎝ ⎝2 ⎠ 3 ⎠ ⎛ 1 1⎞ 2. з) (–1. ж) ⎜ . д) (6. ⎟⎠ . и) (–1. ј) (6. к) (7. а) Немогућа. ⎟ . − ⎟ . о) (0. ђ) немогућа. 2). − ⎟⎠ . н) ⎜ 2. 2). –10).

а други 108 динара. б) ⎜ − . 57. в) ⎜ . 3 године и 11 година. ⎟ . − ⎟ . –5). 5. Смене које уводимо у системима а). а мајка 36 година. 14. г) ⎨ . 20 и 45. 2. 10. − ⎟ . 11. –12 и –43. Решења ових система 3 . Враћајући се на полазну уведену смену ⎝ 3 2⎠ ⎝ 4 5⎠ ⎝4 ⎠ долазимо до решења по x и y: ⎛ 1 1⎞ а) ⎜ . 148 и 162. б) и в) су 1 1 = a и = b . г) (4. в) ⎨ ⎩2a − b = 10 ⎩ 8a + 5b = 1 ⎩10a + 7b = −5 ⎪⎩ 3a + 6b = 2 смену ⎛ 1 1⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛1 ⎞ су: а) (3. 1). 4. 8. б) (–3. док у систему г) уводимо x y 1 1 =a и = b. г) ⎜ . б) ⎨ . б) 225 и 279. Син има 12 година. 2). –4). 9. 14 и 8. Олова има 212 грама. Марина је замислила број 27. 42 и 32. Један друг ће добити 163 динара. ⎝ 3 4⎠ Примена система линеарних једначина 1. а цинка 371 грам. Системе које решавамо након уведених смена су: x +1 y −2 13 ⎧ ⎧ a + b = −1 ⎧12a − 15b = 6 ⎧ 5a − 3b = 4 ⎪ 4 a − 6b = − а) ⎨ . 13. 12. в) (4. а) 126 и 378. 3. 48 . 163 кокошке и 75 свиња. 7. 6.1⎟ . 71. 15.6. 15 и 51.

4cm и 13cm. а) 85° и 95°. 2√13. Странице су 20cm и 15cm. 19 18. 29.16. б) 50° и 40°. 15cm и 6 cm. 23. 45° и 115°. 61° и 29°. 26. 28. в) 85° и 95°. 27. Крава просечно даје 5 литара млека. 13 . дијагонала 25cm. 30° и 60°. 7cm и 11cm. Површина је 240cm2. 22. 21. 130°30’ и 49°30’. а овца 3 литра. 20. Странице правоугаоника су 24cm и 10cm. a површина 300cm2. 24. 19. 2 2 49 . 17. 3 cm и 1 cm. 25.

50 .

б) пречник основе ваљка 10cm. Осни пресек ваљка је квадрат. 7. 6. а висина ваљка 8cm. Површина основе ваљка је 9πcm2. Осни пресек ваљка је квадрат странице 8cm. Израчунај обим основе ваљка ако је: а) површина осног пресека ваљка 55cm2 и висина ваљка 11cm. Висина ваљка је 6cm. а висина ваљка je 7cm. 31 . 2. Нацртај мрежу ваљка чија је висина 4cm и полупречник основе 2cm. б) висину ваљка ако је полупречник основе 2√2cm. 4. Израчунај површину ваљка ако је његова висина 4cm. 6. 5. Израчунај површину осног пресека ваљка ако је дијагонала осног пресека 13cm и висина ваљка 5cm. Направи модел ваљка од картона чија је висина 7cm. 5.ВАЉАК 1. Израчунај површину ваљка ако је полупречник основе ваљка: а) два пута већи. а висина ваљка једнака пречнику основе. Израчунај: а) полупречник ваљка ако је висина ваљка 3cm. ПОВРШИНА ВАЉКА 1. Обим основе ваљка је 12πcm. 3. Одреди висину и полупречник ваљка. Израчунај висину и полупречник ваљка ако је дијагонала осног пресека 20cm. 2. Израчунај површину ваљка ако је висина ваљка 6cm и дијагонала осног пресека ваљка 10cm. б) пречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 2cm. Израчунај површину осног пресека ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка је 4cm. а полупречник основе ваљка 2. Површина осног пресека ваљка je 24cm2. Израчунај површину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 4cm и висина ваљка 7cm.5cm. 4. 3. б) површина осног пресека ваљка 8cm2 и висина ваљка једнака полупречнику основе. Израчунај површину ваљка ако је висина ваљка 3cm. в) дијагонала осног пресека 16cm. б) за 2cm мањи од висине ваљка.

Запремина ваљка је 135πcm3. Површина ваљка је 288πcm2. 13. в) полупречник основе и висину ваљка ако је површина основе једнака површини омотача ваљка. 2 14. 11. Запремина ваљка 1. Израчунај висину ваљка ако је пречник основе 20cm. где је H 2 висина. израчунај: а) полупречник основе. 17. 2 9. в) површину ваљка. Површина ваљка је 84πcm . Ако је висина ваљка 5cm. 2 2 12. 3. 32 . Израчунај висину и обим основе ваљка ако је површина омотача ваљка три пута већа од површине основе ваљка. Површина ваљка је 200πcm . Запремина ваљка је 200√2πcm3. 15. б) висину ваљка ако је површина основе ваљка 72πcm2. Израчунај висину и пречник основе ваљка ако је висина ваљка три пута већа од полупречника основе ваљка. Израчунај висину ваљка ако је полупречник основе 4cm и површина омотача ваљка 24πcm2. Површина омотача ваљка је 48πcm2. Ваљак је уписан у коцку чија је ивица 4cm. а r полупречник основе ваљка. 16. б) површину омотача ваљка. Површина ваљка је 192πcm . Израчунај површину ваљка.8. б) пречник основе ваљка 22cm и висина ваљка једнака полупречнику. Израчунај запремину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 12cm. 2. Израчунај разлику површина коцке и ваљка. Површина омотача ваљка је 24πcm2. Израчунај: а) висину ваљка ако је полупречник основе 6cm. а висина 12cm. Израчунај површину ваљка. а површина омотача тог ваљка је 48πcm . 2 10. Површина основе ваљка је 25πcm . Осни пресек ваљка је квадрат чији је обим 20cm. Израчунај дијагоналу осног пресека ваљка ако се висина и полупречник основе ваљка односе као 3:1. Израчунај полупречник основе тог ваљка. Израчунај површину ваљка ако је H = 3 r.

Израчунај површину и запремину добијеног тела. 14. Висина ваљка је 8cm. Израчунај површину и запремину ваљка ако је осни пресек ваљка квадрат странице 6cm. (узети π ≈ 3. Израчунај полупречник основе тог ваљка. Основна ивица призме је 6cm. Израчунај површину и запремину ваљка ако је полупречник основе два пута већи од висине ваљка. 10. Ако висину повећамо за 2cm површина ваљка се повећа за 28πcm2. Површина осног пресека ваљка је 16cm2. Површина ваљка је 490πcm . а површина омотача ваљка 4πcm2. в) правилна шестострана. Висина ваљка је једнака пречнику ваљка. Израчунај површину и запремину ваљка ако је угао између дијагонале осног пресека и равни основе: а) 600. Израчунај запремину ваљка ако је полупречник основе ваљка 2cm. в) 300. 16. Полупречник основе ваљка је 4cm. 33 . 2 5. Израчунај површину и запремину добијеног тела. в) 60 . б) површина основе ваљка 49πcm2. Израчунај површину и запремину ваљка ако је 0 0 0 угао између дијагонале осног пресека и равни основе: а) 30 . Израчунај површину и запремину ваљка. Израчунај површину и запремину ваљка ако је дијагонала осног пресека ваљка 10cm.4mm и 12. Омотач ваљка је правоугаоник чије су странице 31. б) дуже странице. Квадрат чија је површина 32cm ротира око једне своје странице. б) 45 . б) дијагонала 10cm. 15. 8. Да ли је већа запремина ваљка чија је висина краћа страница овог правоугаоника или ваљка чија је висина дужа страница овог правоугаоника? Одреди однос запремина ових ваљака. ако је призма: а) правилна четворострана. Дијагонала осног пресека ваљка је 12cm. б) 450.14) 2 11. На мрежи ваљка омотач је квадрат чија је: а) страница 8cm.4. а њена висина 8cm. Правоугаоник чија је једна страница 6cm и дијагонала 10cm ротира око а) краће странице. 6. 13.56mm. Израчунај запремину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 14cm. 12. Израчунај површину и запремину ваљка који је уписан у ту призму и ваљка који је око ње описан. 7. 9. б) правилна тространа.

Израчунај површину пресека ваљка и равни ако је висина ваљка 4cm. Израчунај површину дијагоналног пресека и запремину ваљка који је описан око ове призме. 18. израчунај: а) дужниву тетиве основе.14) 24. Основна ивица правилне четворостране призме је 8cm. а висина 20cm. Коју површину ваљак може да изравња ако направи 50 пуних окретаја по правој линији? (узети π ≈ 3. а њена површина 512cm2. Коју површину ученици треба да обоје? (узети π ≈ 22 ) 7 34 . 22. За фарбање 1dm2 цеви потребно је 12g боје. б) површину пресека ваљка и равни. Радници треба да офарбају споља цев чија је дужина 7m и пречник 2dm. Око ваљка је описана правилна тространа призма.2m. 20. Путари за равнање земљишта користе ваљак чији је пречник 120cm и дужина 2. 21. Тетиви коју формира на основици 0 одговара централни угао од 90 .17. Раван која је паралелна оси ваљка сече ваљак тако да на основи формира тетиву дужине 5cm. в) збир површина делова ваљка добијених овим пресеком.5kg боје? (узети π ≈ 3. Запремина правилне четворостране призме је 144cm3. Ако је висина конзерве 15cm и полупречник њене основе 6cm. У ваљак је уписана правилна шестострана призма. а површина њеног омотача 48cm2. Израчунај површину и запремину призме ако је површина омотача ваљка 2πcm2 и површина ваљка је два пута већа од површине омотача. Да ли могу да офарбају цев ако имају кантицу са 0.14) 26. Раван која је паралелна оси ваљка сече ваљак. Маркетиншка агенција је добила од фабрике за производњу ананаса задатак да осмисле налепницу за конзерву облика ваљка у којој ће паковати колутове ананаса тако да она покрива све делове конзерве који нису равне површи. У призму је уписан и око ње описан ваљак. Израчунај површину и запремину призме ако је полупречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 7cm. На часу ликовног ученици треба да обоје споља чашу чија је запремина 770cm3. Ако је висина ваљка 5cm и полупречник основице 2cm. 23. Одреди однос површина и запремина ових ваљака.14) 25. колико најмање папира је потребно да би се направила налепница? (узети π ≈ 3. 19.

Медицински гел се у фабрици пакује у тегле облика ваљка чији је пречник 16cm.8 kg 3 ? (узети π ≈ 22 ) dm 7 35 . Колико килограма жита може да стане у ове силосе када су максимално попуњени ако је густина жита 0.14) 28. (узети π ≈ 3.27. Пекара за складиштење жита користи четири силоса облика ваљка чије су висине 25m и пречници 14m. Израчунај висину тегле ако у њу може да ставе 4 литара гела.

5. б) OB = 4 πcm.РЕШЕЊА 1. б) P = 22. r = 3 2cm. r = 5 2cm. в) OB = 8 2πcm. а) OB = 5πcm. а) P = 432πcm2 . а) P = 88 πcm2 . P = 80 πcm2 . б) H = 2 2cm. H = 7. H = 15cm.5πcm2 . ПОВРШИНА ВАЉКА 3. H = 10 2cm. 6. r = 4cm. 12.ВАЉАК . 3. 9. б) P = 80 πcm2 . 13. OB = 10 πcm. 10. H = 8cm. P = 36 πcm2 . 4. 36 в) r = 8cm. а) Pop = 56cm2 . 26 πcm2 . 11. P = 120 πcm2 . а) r = 4cm. P = 80 πcm2 . а) H = 10cm. . б) Pop = 80cm2 . 14. 4. D = 6 13cm. 2. б) H = 3 2cm. H = 4cm. H = 3cm. 5. R = 10cm. 15.5cm. Pop = 60cm2 . 8. 7. 6.

17. а) V = 300 πcm3 . P = 54 πcm2 . P = 24 ( 4 . V = 4 πcm3 .6 mm3 . 2. V = cm . V = 64 2πcm3 . 9. V = 128 πcm3 . б) P = 108 πcm2 . P = 66 πcm2 . V = 162πcm3 . б) M = 30 3cm. V = 384 πcm3 .16. 4. 7. P = 128 πcm2 . б) V = 1372πcm3 . V = cm . а) V = 686 πcm3 . π π б) P = 25 125 2 (1+ 2π ) cm2 . Дакле. в) P = б) P = 96 πcm2 . 32π 128 π 3 3 3 + 2 3 ) cm2 . 3. 8. V = 54 π 3cm3 . V = 72πcm3 . V = 54 πcm3 . 5. P = 37. а) P = 32 128 3 (1+ 2π ) cm2 . Однос запремина је k = . а) r = 3 3cm. 12. в) P = 6 ( 9 π + 5 3 ) cm2 . већа је запремина ваљка чија је V 5 висина краћа страница. в) P = 18 π (1+ 2 3 ) cm2 . V = 108 π 2cm3 . а запремина ваљка чија је висина дужа страница је Vd = 125. V = 128 3πcm3 . H = 2 2cm. а) P = 18 π ( 3 + 2 3 ) cm2 . V = cm3 . Vd 2 11. P = 96 πcm2 . ЗАПРЕМИНА ВАЉКА 1. 6.π ) cm2 . π 2π 10. Запремина ваљка чија је висина краћа страница је Vk = 314 mm3 . V = 128 2πcm3 . ( 3 3 14. б) V = 1331πcm3 . б) P = 168 πcm2 . 13. V = 288 πcm3 . а) P = 224 πcm2 . а) P = 32π (1+ 2 3 ) cm2 . 37 .5πcm2 .

19. H » 19. а) t = 2 2cm. Потребно им је 527. 50 M = 414.2cm2 .15. Vu = 72πcm3 . P = 3 ( 3 + 2) cm2 . Vu = 192πcm3 . в) . 38 . Po = 12π ( 4 2 + 3) cm2 . 27. б) . б) Pp = 10 2cm2 . 25. = . па је површина 20cm2. Vo 2 Vo 2 Po 3 2 + 2 . 20. Vo = 144 πcm3 . Vo = 384 πcm3 . = . 48cm2 . Vu = 216 πcm3 . 2 21. Vo = 288 πcm3 . . V = 72πcm3 . M = 565. = 4 Vu 1 Vu 1 Pu 18.9cm. Vo = 96 πcm3 . а) Pu = 66 πcm2 . Po = 168 πcm2 .50cm2 . 16. r = 7cm.52 грама боје. P = 360 3cm2 . Po = 32π ( 3 2 + 2) cm2 . в) 23. V = 525 3cm3 . У сва четири силоса стаје 12320000kg жита. . V = 3 3 3 cm . Не могу. 24. Pop = 12 2cm2 . 17. 22. Vu = 24 πcm3 . Pu = 128 πcm2 . Пресек ваљка и дате равни је правоугаоник чије су странице висина ваљка и добијена тетива основе. P = B + M = 478. 26. 28.