You are on page 1of 24

DCI: MEMANTINUM

Comprimate fiImate
Ì. Defini[ia afec[iunii
Demen[a Alzheimer este o afec[iune cu substrat organic cerebral degenerativ care din punct de
vedere psihopatologic se manifestã prin deficit cognitiv (tulburãri de aten[ie çi memorie), tulburãri
ale func[iei executive, deficit no[ional çi opera[ional la care se adaugã în simptomatologie
dezorientarea temporo- spa[ialã cu scãderea globalã a func[ionalitã[ii persoanei.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Existã trei stadii ale bolii Alzheimer clasificate dupã scorurile ob[inute la Mini-Evaluarea Statusului
Mental (MMSE):
-forme uçoare ÷ scor la MMSE 20 ÷ 26;
-forme moderate ÷ scor la MMSE 11 ÷ 19;
-forme severe ÷ scor la MMSE </= 10.
ÌÌÌ. Criterii de includere (vârstã, sex, parametri clinico-paraclinici etc)
-pacien[i cu diagnostic de boalã Alzheimer, demen[ã vascularã, demen[ã mixtã, demen[ã cu corpi
Lewy, demen[ã asociatã bolii Parkinson
-pacien[i cu cel pu[in una dintre urmãtoarele modificãri:
-scor </= 26 la MMSE (Mini-Evaluarea Statusului Mental)
-scor </= 5 la Testul Desenãrii Ceasului pe scala de 10 puncte a lui Sunderland
-stadiul 3 pe Scala de Deteriorare Globalã Reisberg
Tratament (doze, condi[iile de scãdere a dozelor, perioada de tratament)
Medica[ie specificã substratului lezional
Perioada de tratament : de la debut pânã în faza terminalã
Doza ÷ comprimate filmate în doze de 10-20mg/zi cu titrare lentã 5 mg. pe sãptãmânã pânã la
doza terapeuticã
Doza se individualizeazã în func[ie de responden[a terapeuticã
V. Monitorizarea tratamentului
Parametrii care se evalueazã
Starea clinicã
MMSE
Eficien[a terapeuticã
Evaluarea stãrii somatice
Criterii de excludere

nonrespoden[ã la preparat
intoleran[ã la preparat (hipersensibilitate, reac[ii adverse)
noncomplian[ã terapeuticã
comorbidiatea somaticã
înlocuirea preparatului se va face cu : Donepezilum, Galantaminum, Rivastigminum. Schimbarea
preparatului o va face psihiatrul care dispensarizeazã pacientul în func[ie de particularitã[ile
evolutive ale bolii, de comorbiditatea somaticã existentã çi de medica[ia specificã acesteia
individualizând tratamentul.
Notã : Fiind un preparat cu un mod diferit de ac[iune, Memantinum se poate prescrie çi în asociere
cu preparatele enumerate mai sus: Donepezilum, Galantaminum, Rivastigminum.
VÌÌ. Reluarea tratamentului
Administrarea acestei clase de medicamente reprezintã o modalitate de tratament de tip continuu
pânã la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fazã terminalã).
VÌÌ. Prescriptori - medicii psihiatri, neurologi, geriatri

DCI: MILNACIPRANUM
CapsuIe
Ì.TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ.Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în func[ie
de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Milnacipramum doze: 50-100 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate aceste
variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Milnacipramum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Milnacipramum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator çi
Milnacipramum, fie timostabilizator çi Milnacipramum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea
evolutivã o impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei cu
adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ. Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum, Duloxetinum,
Escitalopramum, Tianeptinum, Trazodonum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere sunt posibile
efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea
tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã asociatã.
VÌÌ.Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
afectivã bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia
asociatã altor tulburãri psihotice , Depresia organicã, Depresia din alcoolism.
VÌÌÌ. Prescriptori : medicii psihiatri.
.

DCI: OLANZAPINUM
Tablete, tablete orodispersabile, fiole pentru administrare intramuscularã
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionãrii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite, Tulburararea afectivã bipolarã ÷ Episodul
maniacal çi în faza de între[inere a tulburãrii bipolare.
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD-10)
Pacien[i afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 10-20 mg/zi per os, 10-20 mg intramuscular.
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel pu[in o lunã) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri çi examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA, EKG,
probe biochimice)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, clozapinum, paliperidonum,
quetiapinum, risperidonum,sertindolum,ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în functie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului , a comorbiditã[ii somatice, a tratamentelor anterioare çi a
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: RISPERIDONUM
Tablete, solu[ie, fiole cu eliberare prelungitã
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionarii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite, Tulburararea afectivã bipolarã ÷ Episodul
maniacal
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie ( criteriile ÌCD 10)
Pacienti afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de intre[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 2-8 mg/zi administrare per os tablete sau solu[ie çi 25, 37,5, 50mg la doua sãptamâni
rispolept consta, fiole cu eliberare prelungitã.
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel putin o luna) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri si examene psihiatrice repetate, explorãri clinice çi paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, dozarea
prolactinemiei)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, clozapinum, olanzapinum,
paliperidonum, quetiapinum, sertindolum, ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului , a comorbiditã[ilor somatice, a tratamentelor anterioare çi a
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: QUETIAPINUM
Comprimate filmate, comprimate filmate cu eliberare prelungitã
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionarii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite, Tulburararea afectivã bipolarã ÷ Episodul
maniacal
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD 10)
Pacienti afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 200-1000mg/zi, doza medie 400-600mg/zi
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
]n doza eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în
condi[iile monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel putin o luna) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri si examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA, EKG,
probe biochimice)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[ã la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, clozapinum, olanzapinum,
paliperidonum, risperidonum,sertindolum, ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului , a comorbiditã[ilor somatice, [inând cont de tratamentele anterioare
çi rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: AMISULPRIDUM
Tablete
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionarii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD 10)
Pacienti afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 100-300mg/zi în schizofrenia cu simptome negative; 400-800mg/zi în schizofrenia cu
simptome pozitive (doza maxima 1200mg/zi).
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
în doze eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în
condi[iile monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel putin o luna) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri si examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, dozarea
prolactinei)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: aripiprazolum, clozapinum, olanzapinum,
paliperidonum,quetiapinum, risperidonum,sertindolum, ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului , a comorbiditã[ilor somatice, [inând cont de tratamentele anterioare
çi rãspunsul terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere[inând cont cã
pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medicii psihiatri

DCI: ARIPIPRAZOLUM
Tablete
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionarii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite
ÌÌÌ. Criterii de includere
Pacienti afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 20-30 mg/zi per os
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel putin o luna) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri si examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de raspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, clozapinum, olanzapinum, paliperidonum,
quetiapinum, risperidonum, sertindolum, ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi psihice ale pacientului , a comorbiditã[ii somatice, a tratamentelor anterioare çi a
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: CITALOPRAMUM
TabIete
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul dureazã minimum 6 luni çi se individualizeazã în func[ie de episod, de
intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu citalopramum doze: 20-40 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Citalopramum, çi un
timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum valproicum+
sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Citalopramum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator si Citalopramum,
fie timostabilizator çi Citalopramum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea evolutivã o
impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei cu
adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ. Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Duloxetinum, Escitalopramum,
Milnacipramum, Tianeptinum, Trazodonum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere sunt posibile
efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea
tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
afectivã bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia
asociatã altor tulburãri psihotice
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: ESCITALOPRAMUM
Comprimate filmate
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV.Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în func[ie
de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Escitalopramum doze: 10-20 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Escitalopramum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Escitalopramum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator çi
Escitalopramum, fie timostabilizator çi Escitalopramum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea
evolutivã o impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ.Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de
rãspuns terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum,
Duloxetinum, Milnacipramum, Tianeptinum, Trazodonum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere
sunt posibile efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege
schimbarea tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
afectivã bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia
asociatã altor tulburãri psihotice, Depresia organicã, Depresia asociatã tulburãrii de anxietate
generalizatã, Fobia socialã, Atacul de panicã, Tulburarea obsesiv-compulsivã.
VÌÌÌ. Prescriptori : medicii psihiatri.

DCI: TRAZODONUM
TabIete
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.

ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în func[ie
de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Trazodonum doze: 150-450 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Trazodonum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Trazodonum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator çi Trazodonum, fie
timostabilizator çi Trazodonum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea evolutivã o impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ. Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum, Escitalopramum,
Duloxetinum, Milnacipramum, Tianeptinum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere sunt posibile
efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea
tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea afectivã
bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia asociatã altor
tulburãri psihotice , Depresia organic
VÌÌÌ. Prescriptori: medicii psihiatri.

DCI: TIANEPTINUM
Drajeuri
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ.Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ.Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în func[ie
de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Tianeptinum doze: 25-37,5 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Tianeptinum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Tianeptinum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator çi Tianeptinum, fie
timostabilizator çi Tianeptinum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea evolutivã o impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ.Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum, Escitalopramum,
Duloxetinum, Milnacipramum, Trazodonum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere sunt posibile
efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea
tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
afectivã bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia
asociatã altor tulburãri psihotice , Depresia organicã
VÌÌÌ. Prescriptori medicii psihiatri.

DCI: LAMOTRIGINUM

Comprimate
Ì. Defini[ia afec[iunii:
Tulburarea depresivã recurentã este o psihozã afectivã caracterizatã prin episoade depresive de
diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul: doze : 100-200 mg/zi cu titrare prudentã. Se individualizeazã în func[ie de
episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu antidepresive în monoterapie sau în
asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare afectivã cu
lamotriginum.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi un antidepresiv
:Citalopramum, Duloxetinum, Escitalopramum, Milnacipramum, Tianeptinum, Trazodonum,
Venlafaxinum, çi Lamotriginum care previne recãderea depresivã çi scade riscul suicidar.
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu
Lamotriginum sau antidepresiv în monoterapie, fie combina[ie Lamotriginum si antidepresiv, fie
Lamotriginum çi antipsihotic, fie antipsihotic çi antidepresiv în func[ie de alegerea psihiatrului care
monitorizeazã pacientul.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, hemoleucograma, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate
somaticã .
VÌ. Criterii de excludere sunt în func[ie de reac[iile adverse (hipersensibilitate la preparat)
çi de complian[a terapeuticã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea tratamentului în func[ie de
caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie [inând cont de complian[a
pacientului.
VÌÌÌ. Prescriptori medicii psihiatri în cazul folosirii preparatului ca stabilizator afectiv.

DCI: VENLAFAXINUM
Comprimate çi capsuIe cu eIiberare preIungitå
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în
func[ie de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile
pacientului çi comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Venlafaxinum doze: 75-300 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Venlafaxinum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Venlafaxinum în monoterapie, dozele de între[inere fiind stabilite de psihiatru,
fie combina[ie timostabilizator çi Venlafaxinum, fie timostabilizator çi Venlafaxinum alãturi de un
antipsihotic atipic dacã starea evolutivã o impune.
V. Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ. Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum, Duloxetinum,
Escitalopramum, Milnacipramum, Tianeptinum, Trazodonum. Alte criterii de excludere sunt
posibile efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege
schimbarea tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie , în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE: Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia asociatã altor tulburãri psihotice, Depresia
organicã, Depresia comorbidã anxietã[ii, atacului de panicã, agorafobiei çi fobiei sociale.
VÌÌÌ. Prescriptori : medicii psihiatri.

DCI: DULOXETINUM
TabIete
Ì. TULBURAREA DEPRESÌVA RECURENTÄ este o psihozã afectivã caracterizatã prin
episoade depresive de diferite intensitã[i despãr[ite de intervale libere, cu evolu[ie cronicã pe toatã
durata vie[ii.
ÌÌ. Stadii: episoade depresive de intensitate diferitã de la un episod la altul cu sau fãrã
simptome psihotice, cu risc suicidar sau cu stupor çi intervale libere în care remisiunea nu este
totdeauna completã putând men[ine simptome cognitive sau chiar depresive de intensitate uçoarã
sau medie. Notãm comorbiditatea frecventã cu anxietatea pe de o parte çi comorbiditatea
somaticã pe de altã parte, mai ales cã debutul afec[iunii çi evolu[ia acesteia se poate extinde la
vârsta a treia.
ÌÌÌ. Criteriile de includere sunt cele din ÌCD-10.
ÌV. Tratamentul episodului depresiv dureazã cel pu[in 6 luni çi se individualizeazã în func[ie
de episod, de intensitatea acestuia , de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi
comorbiditatea somaticã existentã:
- Episodul depresiv uçor/mediu se trateazã cu Duloxetinum doze: 60-120 mg/zi în
monoterapie sau în asocia[ie cu anxiolitice çi corectori ai somnului, asigurându-se çi o stabilizare
afectivã cu lamotriginum sau acidum valproicum+ sãruri.
- Episodul depresiv sever implicã risc suicidar, simptome psihotice sau stupor toate
aceste variante implicã tratament în spital cu supraveghere atentã. Tratamentul de obicei este în
combina[ie: un antipsihotic atipic cu indica[ie în tratamentul depresiei çi Duloxetinum, putând fi
asociat çi un timostabilizator care sã previnã recãderea depresivã( lamotriginum sau acidum
valproicum+ sãruri).
- Ìntervalul dintre episoade (tratamentul pe termen lung) se trateazã fie cu un
timostabilizator sau Duloxetinum în monoterapie, fie combina[ie timostabilizator çi Duloxetinum, fie
timostabilizator çi Duloxetinum alãturi de un antipsihotic atipic dacã starea evolutivã o impune.
V.Monitorizarea tratamentului se face prin control lunar cu evaluarea simptomatologiei
cu adaptarea dozelor în func[ie de necesitã[i çi monitorizarea somaticã (examen obiectiv, controlul
ponderal, controlul TA, EKG, probe biochimice) în situa[iile de comorbiditate somaticã .
VÌ. Schimbarea tratamentului ( criterii de excludere) se face în func[ie de lipsa de rãspuns
terapeutic când se recurge la schimbarea antidepresivului cu: Citalopramum, Escitalopramum,
Milnacipramum, Tianeptinum, Trazodonum, Venlafaxinum. Alte criterii de excludere sunt posibile
efecte adverse çi de complian[a terapeuticã deficitarã a pacientului. Psihiatrul alege schimbarea
tratamentului în func[ie de caracteristicile episodului, particularitã[ile pacientului çi comorbiditatea
somaticã asociatã.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se face ori de câte ori este nevoie, în caz de recãdere.
ALTE ÌNDÌCA|ÌÌ TERAPEUTÌCE : Episodul depresiv( F.32), Depresia din tulburarea
afectivã bipolarã, Depresia din tulburarea schizo-afectivã, Episodul schizo-depresiv, Depresia
asociatã altor tulburãri psihotice, Depresia organicã.

VÌÌÌ. Prescriptori : medicii psihiatri.

DCI: FLUPENTIXOLUM
Fiole cu ac[iune prelungitã: Flupentixol Decanoat 20 mg/ml
Schizofrenie tratament de între[inere
Schizofrenie rezidualã
Schizofrenie cu simptome pozitive, pacien[i non-complian[i
Doze: 20-40mg la interval de 2-4 sãptãmâni (i.m.)
Prescriere: medici psihiatri

DCI: CLOZAPINUM
Tablete
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionãrii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi - episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite, Tulburararea afectivã bipolarã ÷ Episodul
maniacal rezistent la tratament
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD-10)
Pacien[i afla[i la debutul afec[iunii
Pacien[i cunoscu[i ca având rezisten[ã terapeuticã
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 200-600 mg/zi.
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel pu[in o lunã) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri çi examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA, EKG,
hemoleucograma, probe biochimice)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, olanzapinum, paliperidonum,
quetiapinum, risperidonum,sertindolum,ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului, a comorbiditã[ii somatice a tratamentelor anterioare çi a
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI:SERTINDOLUM
Comprimate fiImate ovaIe
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionãrii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD-10)
Pacien[i afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze:12-20 mg/zi, cu titrare progresivã începând cu 4 mg/zi.
Precau[ii : monitorizarea EKG înainte çi în timpul tratamentului
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament:
Schizofrenie: Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel pu[in o lunã) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri çi examene psihiatrice repetate, explorãri clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA, EKG,
probe biochimice)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de rãspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, clozapinum,
olanzapinum,paliperidomun, quetiapinum, risperidonum, ziprasidonum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului, a comorbiditã[ilor somatice a tratamentelor anterioare çi a
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: ZIPRASIDONUM
Capsule, fiole pentru injec[ii intramusculare
Ì. Defini[ia afec[iunii
Schizofrenia: psihozã care afecteazã persoane de vârstã tânãrã çi se caracterizeazã prin
afectarea semnificativã a func[iilor psihice (gândire, afectivitate, percep[ie, voin[a çi activitate), a
insight-ului, cu consecin[e asupra func[ionarii pacientului. Evolu[ia bolii este cronicã necesitând
tratament pe toatã durata vie[ii.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Schizofrenia: Perioada de debut: debut acut, subacut çi insidios (lent)
Recãderi- episoade psihotice cu duratã tot mai lungã
Faza de remisiune defectivã interepisodicã
Schizofrenia rezidualã (cronicizatã)
Alte indica[ii: Tulburãri psihotice acute çi prelungite, Tulburararea afectivã bipolarã
Episodul maniacal
ÌÌÌ. Criterii de includere în schizofrenie (criteriile ÌCD 10)
Pacienti afla[i la debutul bolii
Schizofrenia cu simptome pozitive, negative, agresivitate,
Tratamentul de între[inere al schizofreniei
ÌV. Tratament
Doze: 80-200 mg/zi per os în schizofrenie, 80-160 mg/zi per os , 10-20 mg intramuscular.
Condi[ii de scãdere a dozelor: remisiunea simptomatologiei psihotice, administrarea dozelor
eficiente timp suficient de îndelungat dupã ameliorarea clinicã, scãdere treptatã în condi[iile
monitorizãrii atente a evolu[iei
Perioada de tratament în schizofrenie:
Dupã primul episod: 1-3 ani
Dupã al doilea episod 5ani
Dupã al treilea episod se poate vorbi de tratament cronic pe via[ã
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluarea periodicã (la interval de cel putin o luna) a rãspunsului simptomatologiei
psihotice prin interviuri si examene psihiatrice repetate, explorari clinice si paraclinice pentru
surprinderea eventualelor efecte secundare (examen obiectiv, curba ponderalã, valoarea TA, EKG,
probe biochimice)
VÌ. Criterii de excludere din tratament
Ìntoleran[a la medicament (hipersensibilitate).
Posibilele reac[ii extrapiramidale pot fi corectate cu antiparkinsoniene.
Ìn cazul lipsei de raspuns se recurge la modificarea dozelor sau la înlocuirea
antipsihoticului cu alt antipsihotic atipic: amisulpridum, aripiprazolum, clozapinum, olanzapinum,
paliperidonum, quetiapinum, risperidonum,sertindolum.
Alegerea antipsihoticului de înlocuire precum çi stabilirea dozelor rãmâne la latitudinea
psihiatrului care dispensarizeazã cazul în func[ie de caracteristicele afec[iunii, a particularitã[ilor
psihice çi fizice ale pacientului , a comorbiditã[ilor somatice, a tratamentelor anterioare çi
rãspunsului terapeutic la acestea precum çi a complian[ei pacientului.
VÌÌ. Reluarea tratamentului se va face ori de câte ori este nevoie, la fiecare recãdere [inând cont
cã pacientul schizofren este un pacient dificil çi noncompliant terapeutic în propor[ie semnificativã.
VÌÌÌ. Prescriptori: medici psihiatri

DCI: ZUCLOPENTIXOLUM
Acetat de Zuclopentixol (Clopixol Acuphase)÷ fiole 50 mg/ml, intramuscular,
Decanoat de Zuclopentixol fiole 200 mg/ ml, intramuscular, ac[iune cu duratã de 2-3 sãptãmâni.
Ìndica[ie : Schizofrenie acutã
Doze : 50-80 mg pe o duratã de maximum 2 sãptãmâni sub forma injectabilã cu ac[iune imediatã
( Acetat de Zuclopentixol), apoi cu tratament cu tablete în doze de 50-150 mg continuând cu
tratament injectabil cu ac[iune prelungitã ( Decanoate de Zuclopentixol)
Schizofrenie tratament de intretinere, schizofrenia rezidualã (Decanoate de Zuclopentixol)
Pacien[i noncomplian[i
Prescriere : medici psihiatri

DCI: DONEPEZILUM
Comprimate fiImate çi orodispersabiIe
Ì. Defini[ia afec[iunii
Demen[a Alzheimer este o afec[iune cu substrat organic cerebral degenerativ care din punct
de vedere psihopatologic se manifestã prin deficit cognitiv (tulburãri de aten[ie çi memorie),
tulburãri ale func[iei executive, deficit no[ional çi opera[ional la care se adaugã în
simptomatologie dezorientarea temporo- spa[ialã cu scãderea globalã a func[ionalitã[ii
persoanei.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Existã trei stadii ale bolii Alzheimer clasificate dupã scorurile ob[inute la Mini-Evaluarea
Statusului Mental (MMSE):
-forme uçoare ÷ scor la MMSE 20 ÷ 26;
-forme moderate ÷ scor la MMSE 11 ÷ 19;
-forme severe ÷ scor la MMSE </= 10.
Criterii de includere (vârstã, sex, parametri clinico-paraclinici etc)
- pacien[i cu diagnostic de boalã Alzheimer, demen[ã vascularã, demen[ã mixtã, demen[ã
cu corpi Lewy, demen[ã asociatã bolii Parkinson
- pacien[i cu cel pu[in una dintre urmãtoarele modificãri:
-scor </= 26 la MMSE (Mini-Evaluarea Statusului Mental)
-scor </= 5 la Testul Desenãrii Ceasului pe scala de 10 puncte a lui Sunderland
-stadiul 3 pe Scala de Deteriorare Globalã Reisberg
ÌV.Tratament:
Medica[ie specificã substratului lezional
Perioada de tratament : de la debut pânã în faza terminalã
Doza se individualizeazã în func[ie de responden[a terapeuticã
Donepezilum ÷ comprimate filmate çi orodispersabile în doze de 2,5 -10 mg/zi
MEDÌCAMENTUL DOZA ÌNÌ|ÌALÄ DOZA |ÌNTÄ
Donepezilum 2,5 ÷ 5,0 mg pe zi 10 mg o datã pe zi (dozã unicã)
(se creçte la fiecare 4÷6 sãptãmâni)

V. Monitorizarea tratamentului
Parametrii care se evalueazã
Starea clinicã
MMSE
Eficien[a terapeuticã
Evaluarea stãrii somatice
VÌ. Criterii de excludere
nonrespoden[ã la preparat
intoleran[ã la preparat (hipersensibilitate, reac[ii adverse)
noncomplian[ã terapeuticã
comorbidiatea somaticã
înlocuirea preparatului se va face cu : Galantaminum, Memantinum, Rivastigminum.
Schimbarea preparatului o va face psihiatrul care dispensarizeazã pacientul în func[ie de
particularitã[ile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somaticã existentã çi de medica[ia
specificã acesteia individualizând tratamentul.
VÌÌ. Reluarea tratamentului
Administrarea acestei clase de medicamente reprezintã o modalitate de tratament de tip
continuu pânã la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fazã terminalã).
VÌÌÌ. Prescriptori - medicii psihiatri, neurologi, geriatrii

DCI: RIVASTIGMINUM
CapsuIe çi pIasture transdermic
Ì. Defini[ia afec[iunii
Demen[a Alzheimer este o afec[iune cu substrat organic cerebral degenerativ care din punct de
vedere psihopatologic se manifestã prin deficit cognitiv (tulburãri de aten[ie çi memorie), tulburãri
ale func[iei executive, deficit no[ional çi opera[ional la care se adaugã în simptomatologie
dezorientarea temporo- spa[ialã cu scãderea globalã a func[ionalitã[ii persoanei.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Faza de debut care este de obicei insidioasã pe o perioadã variabilã de timp. Debutul poate fi
precoce înainte de 65 de ani çi tardiv dupã 65 ani
Perioada de stare în care deficitul cognitiv se agraveazã çi devine evident.
Faza terminalã se caracterizeazã prin grave tulburãri cognitive cu incapacitate de
autoadministrare, complica[ii somatice.
ÌÌÌ. Criterii de includere
criterii ÌCD-10 çi Ex. psihologic (MMSE), examen imagistic cerebral
afecteazã ambele sexe
debut precoce çi debut tardiv
ÌV. Tratament:
Medica[ie specificã substratului lezional
Perioada de tratament : de la debut pânã în faza terminalã
Se indicã urmãtorul preparat :
Rivastigminum ÷ capsule doze 3÷ 12 mg/zi, plasture transdermic 4,6-9,5 mg/zi
Doza se individualizeazã în func[ie de responden[a terapeuticã
V. Monitorizarea tratamentului
Parametrii care se evalueazã
Starea clinicã
MMSE
Eficien[a terapeuticã
Evaluarea stãrii somatice
VÌ. Criterii de excludere
- nonrespoden[ã la preparat
intoleran[ã la preparat (hipersensibilitate, reac[ii adverse)
noncomplian[ã terapeuticã
comorbidiatea somaticã
Înlocuirea preparatului se va face cu : Donepezilum, Galantaminum sau Memantinum.
Schimbarea preparatului o va face psihiatrul care dispensarizeazã pacientul în func[ie de
particularitã[ile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somaticã existentã çi de medica[ia
specificã acesteia, individualizând tratamentul.
VÌÌ. Reluarea tratamentului
Administrarea acestei clase de medicamente reprezintã o modalitate de tratament de tip continuu
pânã la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fazã terminalã).
Prescriptori - medicii psihiatri, neurologi, geriatrii
DCI: GALANTAMINUM
Comprimate fiImate
Ì. Defini[ia afec[iunii
Demen[a Alzheimer este o afec[iune cu substrat organic cerebral degenerativ care din punct
de vedere psihopatologic se manifestã prin deficit cognitiv (tulburãri de aten[ie çi memorie),
tulburãri ale func[iei executive, deficit no[ional çi opera[ional la care se adaugã în
simptomatologie dezorientarea temporo- spa[ialã cu scãderea globalã a func[ionalitã[ii
persoanei.
ÌÌ. Stadializarea afec[iunii
Faza de debut care este de obicei insidioasã pe o perioadã variabilã de timp. Debutul poate fi
precoce înainte de 65 de ani çi tardiv dupã 65 ani
Perioada de stare în care deficitul cognitiv se agraveazã çi devine evident.
Faza terminalã se caracterizeazã prin grave tulburãri cognitive cu incapacitate de
autoadministrare, complica[ii somatice.
ÌÌÌ. Criterii de includere
criterii ÌCD-10 çi Ex. psihologic (MMSE), examen imagistic cerebral
afecteazã ambele sexe
debut precoce çi debut tardiv
ÌV. Tratament:
Medica[ie specificã substratului lezional
Perioada de tratament : de la debut pânã în faza terminalã
Se indicã urmãtorul preparat :
Galantaminum ÷ comprimate filmate în doze de 8-24 mg/zi, doza medie fiind de 16 mg/zi
Doza se individualizeazã în func[ie de responden[a terapeuticã
V.Monitorizarea tratamentului
Parametrii care se evalueazã
Starea clinicã
MMSE
Eficien[a terapeuticã
Evaluarea stãrii somatice
VÌ.Criterii de excludere
nonrespoden[ã la preparat
intoleran[ã la preparat (hipersensibilitate, reac[ii adverse)
noncomplian[ã terapeuticã
comorbidiatea somaticã
Ìnlocuirea preparatului se va face cu : Donepezilum, Memantinum, Rivastigminum. Schimbarea
preparatului o va face psihiatrul care dispensarizeazã pacientul în func[ie de particularitã[ile
evolutive ale bolii, de comorbiditatea somaticã existentã çi de medica[ia specificã acesteia
individualizând tratamentul.
VÌÌ. Reluarea tratamentului
Administrarea acestei clase de medicamente reprezintã o modalitate de tratament de tip
continuu pânã la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fazã terminalã).
VÌÌÌ. Prescriptori - medicii psihiatri, neurologi, geriatrii