You are on page 1of 5

KEK LAPIS SARAWAK BERCORAK

:

KEK LAPIS MOHABATEN

LAPISAN TENGAH: Bahan-Bahan: Bahan A: 25 biji kuning telur 4 biji putih telur 25 gra! gula halu" 25 gra! tepung h#ng k#ng "u$u !akan #%alette

Bahan B: &'' gra! !entega 4 "u$u be"ar "u"u pekat !ani" (a!(a the "erbuk re!pah kuih )arna !erah* hijau* kuning* (#klat

/arnakan !erah* hijau $an kuning 2.a $engan a$unan !erah9kuning9hijau5* bakar $engan api grill ber"uhu 25'3+ "ela!a & !initLepa" itu lapi"kan $engan /arna a"al.6langi pr#"e" (#klat9putih "eban.+ara !e!buatn.Lapi"an !erah9kinung9hijau "eban.Lepa" itu !a"ukkan /arna hijau $i ata" /arna kuning* bakar "e!ula.6lang pr#"e" itu "ehingga !enja$i 7-lapi"an8ala! a(uan lain* "ukatan "a!a: 0-51 2 0-51 2 1 juga* !a"ukkan a$unan (#klat 4"a!a "ukatann.Setelah "ejuk* p#t#ng kek itu "ebagai!ana rajah 4p#t#ng !a(a! pira!i$5.ak 2 keping $an kek lapi" (#klat9/arna a"al juga 2 keping- .Bahagian ke$ua $i bahagi 2.Bakar "ela!a & !init.ak 7 lapi"an jugaLepa" itu "ejukkan ke $ua kek..a: Pukul bahan A "a!pai ringan $an ke!bang.Tuangkan "elapi" nipi" a$unan !erah ke $ala! a(uan* ratakan $an bakar $engan api grill ber"uhu 25'3+ "ela!a & !initTuangkan pula a$unan kuning $i ata" a$unan !erah 4"a!a "ukatan $engan a$unan !erah ta$i5 ratakan $an bakar "ela!a & !init juga.Sebagian $ibahagi &."ebahagian $i/arnakan (#klat $an "ebahagian lagi biarkan $engan /arna a"alSe$iakan a(uan berukuran 0-51 2 0-51 2 1.etepikan Pukul bahan B hingga putih* ke!u$ian "atukan $engan a$unan A* gaul hingga "ebatiBahagikan a$unan $i ata" kepa$a 2-bahagian: .

LAPISAN BA)AH 8AN ATAS: Bahan A: 25 biji kuning telur 4 biji putih telur 25 gra! gula halu" 25 gra! tepung h#ng k#ng "u$u !akan #%alette Bahan B: &'' gra! !entega 4 "u$u be"ar "u"u pekat !ani" (a!(a the "erbuk re!pah kuih b#t#l je! "tra/beri 4untuk !elapi" kek5 Pukul bahan A hingga ringan $an ke!bangPukul bahan B hingga putih $an "atukan $engan a$unan A* gaul hingga "ebatiBahagikan a$unan ta$i kepa$a 2 bahagian iaitu untuk lapi"an "ebelah ba/ah $an lapi"an "ebelah ata"Se$iakan a(uan 0-51 2 0-51 2 41.Bakar $engan api grill ber"uhu 25'3+ "ela!a & !init- Buat $ala! : lapi"an atau "ehingga a$unan itu habi"- .Tuangkan a$unan lapi"an ba/ah* "elapi" nipi" 4"a!a "ukatan $engan a$unan $i ata"5.

E.+A. LAPIS SA.abiah A!it Terbitan 6tu"an Publi(ati#n" > 8i"tribut#r" "$n bh$- .aApabila "ele"ai* tuangkan "atu "ukatan a$unan untuk bahagian ata".Su"un begitu "a!pai habi" $an pa$a "etiap p#t#ngan hen$aklah $i"apu je! bagi !en(antu!kann.Su"un kek lapi"an tengah . #leh .ang telah $ip#t#ng "eperti pira!i$ 4rujuk rajah $an ga!bar5 .A)A.Buat lagi "ehingga : lapi"an atau "ehingga a$unan itu habi"Akhir "ekali* kalau kek !a"ih kelihatan ba"ah* bakar lagi $ala! betuhar ber"uhu 0'3+ "ela!a 5 !init- Sekian $an "ela!at !en(uba- 8ipetik $ari buku .A <ELAPISN=A: Sapukan je! $i ata" per!ukaan kek lapi"an ba/ah.ang $i"apukan $engan je! "tra/beri.Bakar $engan api grill ber"uhu 25'3+ "ela!a & !init.

a "en$uk.Kek lapis bercorak memang cerewet membuatnya tetapi kita akan merasa cukup puas hati melhiat hasilnya. ----------------------------------------------------------------------------------------Pan$uan: .<a"a !e!bakar kek $an "uhu ketuhar hen$aklah $ipatuhi kerana kalau terlalu la!a atau terlalu pana"* kek !u$ah terbakar $an kelihatan hita! "erta ra"an.a pun ban.8an pa"tikan "en$uk $engan "ai? .a.ak $i pa"aran "ekarang- .akan !ereka a$alah ahli atau beka" ahli Per"ekutuan Perku!pulan )anita Sara/ak 4PP)S5.a a$alah untuk !en(antu! kek agar ti$ak pe(ah bila $ip#t#ng&.ek Lapi" Sara/ak $an kini bera$a $i pa"aran.Ini bagi !e!a"tikan "e!ua lapi"an na!pak "eraga! tebaln.@e! bagi !elapi" kek b#leh $itukar kepa$a je! pera"a lain.ekn..ang "a!a $igunakan bagi "ukatan lapi"an "eteru"n.Tujuann.a2.ang !ahir $i Sara/ak $an aktiB !enga$akan $e!#n"tra"i !e!buat kek lapi" $i "eluruh negaraSelain itu a$a beberapa na!a lain $an keban..abiah telah !engha"ilkan tiga buah buku tentang .a pun pahitAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .abiah a$alah "alah "e#rang pe!buat kek lapi" .Sukatan a$unan bagi "etiap lapi" la?i!n.