Upload by : http://cokiehti.wordpress.

com

URGENSI MENDAKWAHKAN ISLAM SEBAGAI MABDA
‫حزب التحرير اندونيسيا‬ Hizbut Tahrir Indonesia

raining Metode Dakwah Tanpa Kekerasan

Landasan Dakwah
َ‫ادْع ِإلَى سَبِيل رّك ِالْحِكْمَة َالْموْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْ ُم بِاّتِي هِي‬ ‫ِ ِه ْ ل‬ ِ َ ‫ِو‬ ‫ِ َب َ ب‬ ُ َ‫أَحْسَ ُ إِن رَّك ُو أَعلَم بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِه وَ ُو أَعلَم بِالْمُهْتَدِين‬ ُ ْ َ‫ِ ه‬ ّ ُ ْ َ‫ن ّ ب َ ه‬
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An Nahl : 125)

Landasan Dakwah
ِ‫وَاْل ُؤْمُِو نَ وَاْلمؤْمنَا ُ بَعْض ُ مْ َأوِْليَا ُ بَعْ ضٍ يَأْم ُو نَ بِاْلمَع ُو فِ وَيَنهوْ نَ عَن‬ َْ ‫ْر‬ ‫ُر‬ ‫ء‬ ‫ُ ِ ت ُه‬ ‫م ن‬ َ‫اْل ُنْكَرِ وَُقِي ُو نَ ال ّلَاةَ وَُيؤُْو نَ الزكَا ةَ وَُطِي ُو نَ ال ّ هَ وَرَ ُولَ ُ ُولَئِك‬ ‫س ه أ‬ ‫ل‬ ‫ي ع‬ ّ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ي م‬ ‫م‬
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71)

‫َ َ ُه ُ ل ُ ن ل َ ز م‬ ٌ ‫سَيرْحم ُم ال ّه إِ ّ ال ّه عَزِي ٌ حَكِي‬

Landasan Dakwah

‫لَتَأْمُ ُن بِالْمَعْ ُوْف ولَتَنْهَ ُ ّ عَن الْ ُنْكَر أَو لَُس ّطَن علَيْ ُم‬ ْ ‫ر ّ ر ِ َ ون ِ م ِ ْ ي َل ّ َ ك‬ ْ‫شِ َا ُ ُمْ فَيدْ ُوْا خِيَا ُكمْ فَل ُسْتَجَاب لَ ُم‬ ‫ُ ه‬ ‫رُ َي‬ ‫ر رك َ ع‬

Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang maruf dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar, atau (bila tidak kalian lakukan) Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa atas kalian semua (yang akibatnya banyak sekali kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu orangorang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orangorang baik itu) tidak diterima (HR Al Bazzar dan At Thabrani)

ISLAM AGAMA DAKWAH
• Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam, sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah • dengan dakwah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia • Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw • Dakwah adalah ujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia • Salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah • Melalui dakwah, kita dihindarkan dari sikap individualis

ILUSTRASI TUNTUTAN DA’WAH
Bagaikan suatu rombongan yang naik kapal. Ada yang duduk di bagian atas, ada lagi yang duduk di bagian bawah. Dan bila ada orang di bagian bawah akan mengambil air, ia harus melewati orang di atasnya. Sehingga orang yang di bagian bawah tadi berpikiran, ”Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di atas”. Bila mereka mencegahnya, ia akan selamat dan semua isi kapal akan selamat, sementara bila mereka membiarkan, maka orang itu akan celaka begitupun semua isi kapal

PENTINGNYA DAKWAH
• Menentukan muslim tidaknya manusia, dan kualitas kepribadiannya • Menentukan tegak tidaknya hukum Islam • Menentukan corak kehidupan manusia, kehidupan keluarga, lingkungan dan kehidupan masyarakat • Bahkan menentukan corak kehidupan dunia

TUJUAN DAKWAH
• Mentauhidkan Allah • Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia sedunia dalam wadah daulah • Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam • Menggapai Ridha Allah

Balasan Dari Siapa saja yang Dakwah menyeru manusia pada petunjuk
(Islam), dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, an Nasa’I dan Ibn Majah)

Fakta Keadaan Umat Islam Di Dunia Saat Ini . . . Kebodohan 1.
2. Kemiskinan 3. Kemaksiatan 4. Dijajah/dibawah pengaruh negara adidaya 5. Terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara 6. Ukhwah Islamiyyahnya rendah 7. Tidak bisa menjalankan Islam secara Kaffah

ANCAMAN BILA DAKWAH DITINGGALKAN !!!
Ditengah manusia berkembang kemusyrikan dan kekafiran Manusia akan hidup dengan hukum jahiliah, sehingga tidak ada rahmat. Yang ada adalah laknat Dunia akan dikendalikan oleh adikuasa jahiliah Bila dakwah ditinggalkan, bagaimana ridha Allah bisa didapat? Tidak akan ada daulah Islam

Islam kembali tegak

bila . . .

Islam didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat sebagai idelogi dengan tanpa kekerasan dan diterapkan sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw….!!!

Dengan Dakwah Rasulullah . .
1. Ajaran Islam tertanam dan membentuk cara berpikir masyarakat 2. Membebaskan banyak negeri dan menyatukannya dalam satu kekuasaan dibawah kepemimpinan Rasulullah 3. Berbondong-bondong masuk Islam 4. Menyatukan masyarakat berlatar belakang berbeda 5. Kebiasaan dan adat istiadat digantikan Islam

Allah pasti menolong kita !!! Hai orang-orang yang beriman, jika kalian
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad (47) : 7)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful