Bhai Se Chudwaya Khet Me 3.00/5 (60.00%) 52 votes shikha • Septe !

e" 3# 20$3 • 0 Co e%ts

&e''o "eade"s. Mai Shikha aap 'o(o ka !hot !hot tha%) ka"%a *hahti hu. Mu+he !ahot sa"e ai's i'e +i% e e"i sto"y ko app"e*iate kiya (aya. ,o pesh hai ek o" sto"y +o e"i -"%d .%u o" uske !ade !hai /ikas ki hai. .! aa(e ki sto"y .%u ki 0u!a%i. Me"a %aa .%u hai. M *o''e(e ki stud%t hu o" pi*h'e o%th hi $1 ki hui hu. u+he se) ke !a"e e kaa-i +a%ka"i h o" e%e ph'e 235 !a" se) k" "kha h. Me"a -i(u"e 32 24 36 h. .ap 'o( sa a+h hi (ye ho%(e k ai kesi dikhti hu. Me"i (a%d ek du (o' h o" !oo!s !hi ek du ti(ht. &u 56 ke ek (ao% e "ehte hai. Me"e papa (ao% k 0a ida" hai o" kheti ka"te hai. Me"e !hai ki a(e 20 y" hai o" wo $st y" ("aduatio% ka" "aha hai. 7o dekh%e e kaa-i s a"t hai. 5ski hei(ht 5. 89 hai. Me%e a("i*u'tu"e ka su!+e*t 'e "akha hai +iske p"a*ti*'es aa%e wa'e hai. Mu+he wese to kaa-i k%ow'ed(e hai !ut p"a*ti*'y kheto ki ka +a%ka"i hai. Me%e papa se kheto ke !a"e e o" -as'o ki +a%ka"i k !a"e e he'p a(i to u%ho%e kaha k /ikas se pu*h 'e wo khet ! (hu a de(a o" tu+he +a%ka"i ! de de(a. Bhai %e ha !o' diya. Sa"diyo ke di% the o" kheto e (a%%e ki -asa' 'a(i hui thi. :u" du" tak ha a"e hi khet hai. Su!ha 4 !+e ka ty tha h do%o kheto ki t"a- *ha' diye. Cha"o t"a- dhu%d tha o" du" ka ku*h dikhai %i de "ha tha. .*ha%ak !hai %e kaha k tu *ha' ai aata hu. Me%e kha kya hua to us%e kha u+he toi'et k"%a h tu *ha'. . Mai. Bhai u+he da" '(ta h ake'e. Bhai. ,o tu udha" ko uh k" 'e. Mai. ,hk h. Me%e dus"i t"a- uh k" 'iya o" !hai ki *hai% khu'%e ki awa0 ayi o" -i" toi'et ki awa0 !hot te0 se aa%e 'a(i. Me%e so*ha it%i 0o" se awa0 to h a"i !hai%s toi'et k"ti h t! aati h. Me%e *hupke se pi*he uh k" k dkha to u+he ku*h %i dikha. Me"e di' e a+ee! sa ku*h ho%e 'a(a. Me%e tho"a side ho k pi*he dekha to e"i aakh -ati "eh (yi. Mu+he !hai ka se i e"e*t 'u%d aadha !ah" %ik'a dikh (ya. Kyyaaaa si0ee tha uska. Mai to da" (yi. 5s ty wo k se k 69 ka dikh "ha tha o" ota

h a"e a "ud k !aa( the o" us ty a "ud 'a(e hue the to e%e kha k !hai u+he a "ud kha%e h. us%e u+he wahi "ok 'iya o" ap%e 'u%d ko e"i (a%d pe push k"%e . @ese hi e"i (a%d uske 'u%d k pas aayi to u+he uska 'u%d *hu!h%e 'a(a. . Khe" h -as'o ki +a%ka"i 'e%e ke !ad (h" aa (ye. Bhai ye s! %ote k" "ha tha. Me%e ! so*ha k wo thk kh "hi h. .t%e e hi !hai %e u+he ha'ka sa udta hua dkh 'iya. ?i" !hai %e kha k ai a!i ata hu toi'et k" k. 7o e"e pas aa k u+he pi*he k a" se pkad k utha%e '(a. Me"e di a( e ek idea aya o" e%e kha k !hai u+he upa" utha de ai tod 'u%(i. . K se k 49 ka ho(a o" 39 ota ho(a. Me"a hath pahu*h to "ha tha !t -i" ! e%e kha k !hai tho"a o" utha. <h" ki !at (h" e ! "he(i o" it%a !da 'u%d ! i' +ye(a !t ap%a ka !%%e k !ad e"i ! seti%( k"wa diyo ap%e !hai se. Mu+he *hut ki khu+'i pa"esha% k"%e '(i to !a" !a" ap%e hath se *ha'te hue asa'%e 'a(i. . Mai su!ha su!ha tya" ho k !hai k sath kheto e *ha'i (yi. . 5s diwa" e ek i%t %ik'i hui thi to ai +hat se us e se +ha%k%e 'a(i. 5s%e ha'ka sa ek !a" *hed ki t"a. M da" (yi o" sidha *ha'%e 'a(i. 7o to e"e !hai k 'u%d ka si0e su% k he"a% "h (yi o" kh%e '(i k !at ko aa(e !adha o" ap%e !hai se *hudwa 'e. Bhai ! 0o" 0o" se utth a"%e 'a(a o" a*ha%ak hi e"e kaa% e uski awa0 ayi. Bhai shayd +a%ta tha k ai dekh "hi hu. 7o . :hi"e dhi"e uska 'u%d !ada ho%e 'a(a o" pu"a ta% (ya.ho"a "esea"*h k"%e k !ad h !aith (ye. 5s%e is !a" %i*he uta" k u+he (a%d ke %i*he se pkda o" upa" ko utha%e '(a.%u .dha" ye see% dkh k e"i ! aah %ika' (yi o" ai ! +had (yi. =" aa(e !dh%e ka -es'a k" 'iya. Me"i to *hoot "o%e 'a(i o" e"a hath ap%e aap *hhoot pe *h'a (ya. 7o u+he tho"a a'a( %a0"o se dkh%e 'a(a. Mai to he"a% "eh (yi k e"a !hai ! u+he *hod%a *hahta h. 5s%e k se k aadha *up vi"ya *hoda ho(a.! wo +had%e wa'a tha. & ap%e tu!ewe' wa'e k "e e *h'e (ye kyoki !hot tha%d thi. Me"i aaah %ika' (yi. 7o sidha us *hhed ke sa %e +a k khada ho (ya o" ap%i pe%t kho' k u%de"wea" e se 'u%d %ika' 'iya. Me"i *hoot e khu+'i ho%e 'a(i o" pa%i aa (ya. 5s%e kha khud tod 'e. Me%e so*ha k a(a" ye a!i it%a !ada h to khada ho k to (adhe +it%a ho +ye(a.to !ap "e. >e)t day se p"a*ti*'e ki p"ep"at% 'eave padi thi $ week ki.dekha o" ap%a 'u%d pkad ke hi'a%e 'a( (ya.('e di% sku' (yi to e%e ye s! ap%i s!se a**hi -"%d ko !taya. Me%e ! ap%a hath ap%i s'wa" k a%da" da' 'iya o" *hoot e u%('i k"%e 'a(i.ho"i de" e !hai aya o" !ate k"te k"te e"e !oo!s ko (hu"%e 'a(a. Mai tod%e 'a(i to a "ud upa" 'a(e the e"a hath %i +a "ha "ha.%u k" k 'u%d ko hi'a "ha tha. 5s%e 332 0o" k shot a"e o" uske vi"ya ki pi*hka"i k se k 5 -eet aa(e +a k (i"%e 'a(i. =" !ah" *h'a (ya k "e ki diwa" k pi*he. 7aahh kya 'u%d tha uska. .

Me"i to *hoot tapak%e 'a(i. . Mai to *hahti hi ye thi. Sa*h khu a(a" e%e us di% *haddi %i ph%i hoti ti uska 'u%d e"i (a%d e (hus +ata. . Aa(!ha( 30 i%. Me"i to aakhe *ha ak (ayi. Me"e kapde aa( ki (a" i se sukh *huke the. &u 'o( khet se tho"i hi du" the k a*ha%ak !a"ish ho%e 'a(i. ?i" us%e u+he upa" uthaya o" ap%e uh k pas e"i (a%d ko 'e aya.-u'' khada tha to +ese %i*he aayi uska 'u%d e"i (a%d e kpde ke upa" se (hus%e 'a(a o" +ese +ese %i*he aati "ahi uska p"esu"e e"e *hed pe pd%e '(a.u!ewe' pe ek *ha"payi "hti h o" !i*ha%e k 'iye ek kapda o" "a0ayi "akhe the kyoki -asa' uth%e k ty e papa yahi sote h.! wo kewa' u%de"wea" e tha. .! uska hath e"i %a!hi se hota hua !oo!s ki t"a. Ku*h de" e !hai ka hath ha"kat k"%e '(a o" !adh k e"e pet pe aa (ya. 6apa ka -o% aya to u%ho%e kaha k !a"ish ho "hi h to aa+ "at wahi pe "uk +ao. 7o ap%i +i!h %ika' k e"i (a%d pe 'a(a "ha tha. . & a"e khet (ha" se tho"e du" the. Ba"ish ! ho "ahi thi. Ka"i! $ (ha%te !ad u+he ap%e k a" pe !hai ka hath ehsus hua. Bhai %e kapde !i*haye o" hu do%o so%e 'a(e. Sa"di ka osa tha o" hu do%o !hee( (aye. &u dodte hue ap%e tu!ewe'' pe pahu*he o" 'o*k kho' k a%da" !aith (aye.! uska 'u%d e"i (a%d ki da"a" e dhas (ya tha. Cha"pai 0ada !adi %i thi is'iye h a"a sha"i" *hipak "ha tha. 7o pu"e di% u+he (hu"ta "ha o" a('e di% su!ha *o''e(e *h'a (ya. 6u"a p'a% e"e di a( e aa (ya. 5dha" osa !hot 0ada kh"a! ho (ya. Mai sha%t padi "ahi. .ka"wat 'e 'i. Bat k 8 !+ "he the o" !a"ish 'a(ata" ho "hi thi. &u %e $ *ha"payi pe so%e ka -es'a kiya. Bhai ki pa%t (i'i thi to u+he tha%d '( "hi thi e%e !hai se kha k ise uta" de. Ka "asta tha. 5s%e -o"a% use uta" diya.! us%e ap%a hath %i*he . Me%e a "ud tod 'iya to !hai %i*he uta"%e 'a(a. 7o ha'ka ha'ka e"e !oo!s pe hath "kh%e 'a(a.t%e e hi u+he ap%e (a%d pe ku*h *hu!hta sa ehsus hua. Mu+he to !hot 0a aa "ha tha. Me%e dus"i t"a. . .*ha%ak u+he ku*h (ee'a (i'a sa ehsus ho%e 'a(a. So e%e *hup "eh%e ka -es'a kiya. 5ski ("a sase u+he ap%e %ita!% pe ehsus ho "hi thi. Me 'eti "ahi. Khe" h (ha" aa (ye. Me%e !hai ko !taya to wo !a"ish e hi +a k ku*h a "ud 'e aya taki hu kha sake o" wapas aa k ap%i shi"t uta" di o" aa( pe hath sek%e 'a(a. @u%('e e *ha"o t"a. Sha ke 5 !+ "he the o" osa !hi kh"a! ho "ha tha. . Me"i dhadka%e !adh%e 'a(i kyoki wo uska 'u%d tha. Me%e !hai se kaha to us%e a%da" "akhi tho"i 'akdiya 'e k aa( +a'a di.'a(a.a%dhe"a tha o" sa%%% sa%% ki awa0e aa "hi thi. Ba"ish ki wa+ah se o" 0ada tha%di hawaye *ha' thi thi. Mu+he !hot tha%d 'a(%e 'a(i.aa%e 'a(a. Sha ko wo aya to e%e *ha'%e ko kaha. 5ska 'u%d upa" ki t"a.! h e tho"i "ahat i'i.

us%e ek du ap%a hath e"i %ikk" e da' diya o" %i*he ko uta"%e 'a(a. 7o aise p"ete%d k" "ha tha +ese so "aha ho. Me"e uh se aaaah. .! shayd wo ! s a+h (ya tha k ai +a(i hu. . . . .hap thap thap. Aeki% wo ta!ad to" .! us%e e"i *haddi ! (hut%o tk uta" di thi. . . . . 5ska 'u%d +a(ah p" %i aa "ha tha to e%e %i*he hath 'e +a k use *hhed p" 'a(aya o" dhhhap se ek +hatke e us%e a%d" da' diyaaa. .aahhhhhh. .aaaahhhhh.! wo ap%e hathi +ese 'u%d pu"a a%d" !ah" k"%e '(a. . . . Me"i saase atak (yi.akho se aasu aa%e 'a(e. . Cha"o t"a. <(((yyyyiiiiiii. =ooo""""""""". Bhai e"i !"east ko 0o" 0o" se d!a%e '(a o" tho"i de" e e"a da"d ka ho (ya. . . Mai *hup *haap padi "ahi. Bhai ! -u'. Mai 0o" se k"ah%e 'a(i. Bhai ap%e hath se aahista se e"e sa'wa" ko dhi'a k" k %i*he uta"%e 'a(a. Aeki% +a! e"a hath us'e 'u% pe (yaa. . . . Mai ka"ah%e 'a(i. 5ska 'u%d !hot ota tha to u+he pai% ka" "ha tha. Me"e hath e %i aa "ha tha. . . Mu+he !hot a0a aa%e 'a(a. . .aaaaaaiiiiiii aaaaaaaaaa. Chik%ayi ki wa+ah se uska 'u%d ka *ap e"i *hoot e (hus (aya. .! ai aas a% e thi aaahhh aaahhhaaaaaaahhhh. . Bhai %e su% 'iya tha !ut %a wo ku*h !o'a o" %a ai. . . . 5s%e ap%a ek hath e"i *hut pe "kh diya o" seh'a%e '( (ya.a%dhe"a tha 5s%e e"i sa'wa" (hut%o tk uta" di o" a! e"i pa%ty p" hath "kh k seh'a%e 'a(a. .! u+hse !"das %i hua to e%e ap%a hath pi*h k" k uske 'u% pe "kh diya o" wahi "ok diya. Ma"""""""". . Chooood u+he. . . Baap "eee. . . . .aah aaahh aaahh. 5ska 'u%d pu"a a%d" +a *huka tha. . . Maaaa.ise '( "ha tha +ese *hoot -at (yi ho. .'a k e"i sa'wa" ka %ada kho' diya.s'iye us%e de" %a k"te hue ap%e ote 'u%d k top ko e"i *hoot k *hed pe ada diya o" "a(ad%e 'a(a. . .aaaaahhhhh !haaiii a"a seeee. >ika' (yi !t e%e awa0 !ah" %i aa%e di. . Ki awa0 pu"e k "e e (u%+ "hi thi kyoki wo e"i oti (a%d se 0o" 0o" se tk"a "ha tha. Mu yyyyyyy. B!!!!hhhhhhhaaaiii. .push kiya o""". a! wo ha'ke se e"e !oo!s ko p"es k"%e '(a o" dhi"e se ek +hatka a" diya. . Me"e uh se %ik'a. Ba(addddd deeeee vvvviiiiikkkkkkkkaaaaaaaa. . A(!ha( aadha 'u% a%d" +a *huka tha. =oooohhhhh . 5 i% tk seh'a%e k !ad us%e ap%a 'u%d e"i (a%d se tou*h ka" diya# shayd us%e ap%a 'u%d ! !ah" %ika' 'iya tha. . .! !hai wahi pe aa(e pi*he k"%e 'a(a. . ssssssss. . Me"i *hoot pe to +ese paa%i ki !aadh ayi hui thi# uska pu"a hath !hee( (aya. :hi"e dhi"e us%e a%d" push k"%a +aa"i "akha.ahh. . speed e.e0000000000000. . =" e%e ap%i (a%d ko tho"a pi*he ko %ika' diya taki uska 'u%d e"i *hoot k *hed pe dha%( se set ho sake.! !hai %e u+he sidha kiya o" pai" kho' k !i*h e aa (ya o" e"e upa" 'et (ya. Mu+he a0a aa%e 'a(a to e%e ap%a hath uski (a%d pe "kh k ap%i t"a. . . . . M to he"a% thi k it%a !da e"e a%d" kese +a "ha h. . .

=ooohhhh !!!hhhhaaaaiiii aaaaa """hhhhiiii huuuuuuuuuuuuuu. &u tho"i de" 'ete "he o" -i" so (ye. . .! hu e +a! oka i'ta h h se) k"te hai o" khoo! a0e 'ete h. .s !i*h ai 3 !a" +had *huki thi. 5ske 'awe se e"i pu"i *hooot !ha" (yi. Me"e pai" ap%e aap khu' k hawa e sidhe ho (ye.ise hi 'a(!ha( 30 i% tk us%e da!a k *hoda o" ai uske !aho e hath da' k *hipki "ahi o" awa0e %ika'ti "hi.+hatke 'a(a%e 'a(a. . . =" ai 0o" se *hipak (yi usse o""" ap%e *huttad uske 'u%d pe *hipka%e 'a(i. . .aahh aaahh aaa aaa aaa.yyyi aaa. M" (yi. M hhh hhhhaa hhhaaa. 7o sa*h e (hoda tha ya". . . M .t%e e wo ! +hadddd%%%%eeeee 'aa(aaaaa. Sahi ai%e e aa+ 'a(a k ai ka'i se phoo' !%i hu. . .aahh aaahhh aaahhiiii. . .*ha%ak uski speed too-a%i ho (yii. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful