You are on page 1of 16

Budowa Zbiornika Prze-

ciwpowodziowego Racibrz
Dolny daje si we znaki
mieszkacom ul. Brzeskiej
w Raciborzu. Ulic kade-
go dnia pdz wyadowane
materiaami budowlany-
mi samochody ciarowe.
Mieszkacy obawiaj si
o wasne bezpieczestwo
oraz stan drogi, ktra ich
zdaniem, przy obecnym ob-
rocie spraw, ulegnie byska-
wicznej dewastacji.
Problem poruszy na
ostatniej Sesji Rady Po-
wiatu Raciborskiego radny
Leon Fioka. Starosta raci-
borski Adam Hajduk zapo-
wiada skierowanie proby
do Komendanta Powiato-
wego Policji w Raciborzu
insp. Pawa Zajca o wysa-
nie na Brzesk patroli dro-
gwki, co powinno rozwi-
za problem przekraczania
prdkoci przez kierowcw
ciarwek.
Ponadto starostwo za-
mierza nakrci film, na
ktrym zostanie udoku-
mentowany stan Brzeskiej
przed remontem, tak aby
w przyszoci mona by-
o wystpi do wykonawcy
zbiornika (hiszpaski Dra-
gados) z daniem naprawy
uszkodzonej drogi. Sprawa
jest powana, poniewa za-
koczony w drugiej poowie
2010 roku remont ul. Brze-
skiej zosta zrealizowany
przy wykorzystaniu rod-
kw unijnych (UE dooya
do wartego 5,79 mln z re-
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
R E K L A M A
R E K L A M A
PIERWSZA bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
Prezydent M. Lenk i odpowiedzialny za gospodark komu-
naln wiceprezydent W. Krzyek wtpi w moliwo reali-
zacji zamwienia za relatywnie niewielk kwot 7,17 mln z.
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Bya
w piczce
7 miesicy
Klaudia Draga ma 16 lat.
W marcu potci j samo-
chd. Przez 7 miesicy bya
w piczce. Klaudii udao si
odzyska wiadomo, jednake wymaga bardzo intensywnej
rehabilitacji. Pomoc NFZ jest niewystarczajca. 17 stycznia w
Wodzisawskim Centrum Kultury Odbdzie si koncert chary-
tatywny na rzecz Klaudii.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
rok VIII, nr 23 (151)
5 GRUDNIA 2013
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
RACIBRZ komunikacja RACIBRZ - gospodarka komunalna
Brzesk na zamanie karku
Mieszkacy obawiaj si o wasne bezpieczestwo.
PK bez przyszoci?
M. Lenk: zwyke jako damy sobie
rad nie wystarczy!
wojciech oneczko
et
Wydaje si, e plan ratun-
kowy dla raciborskiego Przed-
sibiorstwa Komunalnego by
prosty: miasto ogosi wielki,
3-letni przetarg na utrzyma-
nie czystoci i porzdku na
terenie gminy, dziaajce na
miejscu PK bez problemu po-
kona ewentualnych rywali i
tym sposobem miejska sp-
ka przetrwa kolejne trzy la-
ta. Rzeczywisto okazaa si
brutalna: PK okazao si dro-
sze od konkurencji o ponad 2
mln z (konsorcjum PK i PRD
z Raciborza jest gotowe pod-
j si zlecenia za 9,44 mln z,
konsorcjum KBU z Krakowa i
hiszpaski Licuas S.A. wyceni-
o opacalno przedsiwzicia
na 7,17 mln z).
Po otwarciu kopert z ofer-
tami w ratuszu zawrzao. Pki
co, zdecydowano si na wysa-
nie zapytania do zwyciskiego
konsorcjum w jaki sposb za-
mierza za t cen zrealizowa
zlecenie. - Jestem przekona-
ny, e za takie pienidze nie
da si tego zrobi - twierdzi
prezydent Lenk i zapewnia, e
zwyke jako damy sobie ra-
d nie wystarczy. Na rzeczy
pozostaje pytanie, czy bd nie
zosta popeniony na etapie
tworzenia koncepcji jednego,
wielkiego i zbiorczego zam-
wienia, ktre miao zabezpie-
czy byt PK na najblisze lata.
Wielkie zamwienie, to wielkie
pienidze, ktre przycigaj
uwag... wielkich graczy. Czy
gdyby zamiast 3-letniego za-
mwienia zbiorczego pojawio
si kilka mniejszych, rocznych,
wielcy gracze zainteresowaliby
si maym Raciborzem? Wt-
pliwe. A tak wci na rzeczy
pozostaje pytanie: co dalej z
PK...?
wodzisaw lski - bezpieczestwo
Wielomiesiczne ledz-
two przynioso rezultaty.
Wodzisawscy policjanci
rozbili dwie grupy przestpcze
zajmujce si kradzieami sa-
mochodw. Jedna z grup spe-
cjalizowaa si w kradzieach
fatw, a druga krada wszystkie
marki pojazdw. Zatrzymani to
mczyni i kobiety mieszkajcy
w wojewdztwie lskim.
Rozbicie tych dwch grup
przestpczych jest ogromnym
sukcesem nie tylko dla policjan-
tw z Wodzisawia, ale dla caej
lskiej policji. Wojewdztwo
lskie od wielu lat uznawane
jest za eldorado dla zodziei sa-
mochodw.
SZAJKA ZODZiEi AUt ROZBitA
P
montu ponad 3,5 mln z).
trwao projektu, kt-
ry mia na celu zwikszenie
dostpnoci komunikacyj-
nej powiatu raciborskiego
do autostrady A1, wynosi 5
lat. W przypadku zniszcze-
nia drogi przed upywem
tego terminu, starostwo
bdzie musiao mie w r-
ku twarde dowody przema-
wiajce za tym, e rdem
powstania szkd nie by
sknocony remont, a wanie
nadmierne obcienie drogi
przez pracujcy przy budo-
wie zbiornika Racibrz Dol-
ny ciki sprzt.
Na zdjciu wjazd na budow Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
Od rozpoczecia prac przy realizacji inwestycji intensyfkacji uleg ruch samochodw
ciarowych na ul. Brzeskiej w Raciborzu.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<<
Zgodnie z przewidywania-
mi uchwaa w sprawie nadania
Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
imienia Wisawy Szymborskiej
wzbudzia najwicej kontro-
wersji podczas listopadowej se-
sji rady miasta. Na jej pocztku
radny tomasz Kusy (PiS) wnio-
skowa w ogle o wykrelenie
tego punktu z porzdku obrad,
ale wniosek odrzucono.
tu przed gosowaniem
na mwnic ponownie wst-
pi Kusy i przypomnia kilka
faktw z yciorysu pniej-
szej noblistki, m.in. podpisa-
nie si pod listem potpiaj-
cym skazanych w tzw. procesie
krakowskim z 1953 roku.
- Nigdy si od tych niechlub-
nych faktw ze swojego ycia
nie odcia. Jej posta nie jest
wzorem do naladowania i au-
torytetem, jak napisano w uza-
sadnieniu uchway - podkreli
Kusy. Wspomnia take, i po-
etka wcale nie jest zbyt popu-
larna jako patronka. Jej imi
nosz zaledwie dwie szkoy w
caym kraju.
W obronie Szymborskiej
wystpili Franciszek Mandrysz
i Krystyna Klimaszewska. ten
pierwszy postanowi poprze
kandydatur po przeczytaniu
biografi Szymborskiej. - Mnie
przekonuje literacka Nagro-
da Nobla i Order Ora Biaego
nadany przez prezydenta. Oce-
n jej yciorysu zostawmy hi-
storykom i osobom kompetent-
nym - zaapelowa Mandrysz,
za Klimaszewska podkrelia,
i naley uszanowa demokra-
tyczny wybr samej szkoy.
Kusy znalaz wsparcie w
osobie Artura Jarosza (Plat-
forma Obywatelska). Wice-
przewodniczcy rady swoj
dezaprobat argumentowa
faktem, i szkoa ma nie tylko
uczy, ale i wychowywa. A to
wymaga, by przy ocenie pa-
tronki bra pod uwag nie tyl-
ko jej dorobek literacki, lecz
take yciorys. Gdyby imi
Szymborskiej miao nosi ron-
do czy skwer, nie miaby takich
obiekcji. W przypadku placw-
ki owiatowej ma. - Najbardziej
szokujcym faktem jest to, e
za pienidze z Nobla ustano-
wia nagrod im. swojego m-
a, ktry by donosicielem i za-
powiat raciborski - gospodarka komunalna RACIBRZ - sprawy kontrowersyjne
EKSMiSJA NA LOtNiCZEJ
Szymborska patronk Gimnazjum nr 1
Kontrowersyjna kandydatura wywoaa burzliw dyskusj na forum.
ZAMiECONy PARKiNG ZMiENi
Si W WiZytWK POWiAtU!
RACIBRZ edukacja
pawe strzelczyk
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
L
e
o
n
a
r
d
M
a
l
c
h
a
r
c
z
y
k
Radny Franciszek Mandrysz zapozna si z biograf
noblistki i jest zdania, e to dobra patronka dla szkoy.
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
miast wychowywa modzie
inwigilowa j - podsumowa
Jarosz.
Wikszo radnych nie po-
dzielia wtpliwoci Kusego i
Jarosza i popara kandydatur
poetki. Za jej osob zagosowa-
o 11 radnych, 7 byo przeciw. 3
osoby wstrzymay si od gosu.
Projekt uchway i jej przyj-
cie wywoay niezwykle burzli-
w dyskusj na forum.raciborz.
com.pl. Obok przedstawiamy
jej fragment.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~...
KtO WyPRA MZGi
SPOlECZNOCi SZKOy? A
radni to znajomi i przyjeciele ...
~sowik
Wida kto nami rzdzi, tacy
sami ajdacy, ktrym suya
Szymborska. Dranie, zdrajcy
Polski i Polakw. Sprzedajne
achy!!!!!!!!!!!!
~wera
Gratuluj rozsdku. takim jak boc
lub buc nie dogodzisz
~Piotr
Brawo!! Osoba ceniona i znana
na caym wiecie. Pisaa pikn
poezj...
~max
Wstyd panowie radni, ktrzy
gosowalicie za kandydatur
Szymborskiej... Chyba nie
nadajecie si na radnych a Pan
Mandrysz i Pani Klimaszewska
pokazali jakie wyznaj wartoci.
Panie Mandrysz kto napisa t
biografi Szymborskiej, ktor pan
czyta? Nie by to czasem inny
komuch z ciemn przeszoci i
sporn terazniejszoci? (...)
~czasy
Wielki Szacunek i wielkie
podzikowanie dla wszystkich
radnych, ktrzy gosowali przeciw
kandydaturze Szymborskiej.
~zebu
Dla panw Jarosza i Ronina
podziekowania, e mimo e s w
koalicji zagosowali swoj gow a
nie lepopoddaczo Wojnarowi.
Szacunek take i podziekowania dla
reszty radnych tj. radnego Kusego
(czowiek honoru z klas), radnego
Roberta Myliwego (podobnie),
Romana Waach (podobnie),
Ryszarda Frczka (podobnie),
Michaa Fity (podobnie, panowie
radni od tego modego czlowieka
moecie si duo nauczy) jak i od
pozostaych tu wymienionych...
Ludzie nie s gupi zapamitaj
jakich radnych maj.
~999
Krl Jan iii Sobieski patron
szkoy podstawowej, w 1655 r.
zdradzi krla Jana Kazimierza
i opowiedzia si po stronie
Szwedw. Zmieni patrona?
~guzuik prawda
Nie prawda, nie zdradzil (...)Byo
to taktyczne zagranie bo Szwedzi
si nie cackali. Szymborskiej
nikt nie grozi i wiadomie
wsppracowaa. Sobieski nie
pisa i nie sia propagandy pro
Szwedzkiej. Nie podpisywa
petycji domagajcej si zabicia
swoich rodakw ksiy tak jak
Szymborska (...)
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
113 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Przeciw: tomasz Kusy,
Robert Myliwy, Roman Wa-
ach, Ryszard Frczek, Micha
Fita (opozycja), Artur Jarosz,
Dariusz Ronin (koalicja).
Wstrzymali si:
Krzysztof Myliwy, Ryszard
Wolny, Dawid Wacawczyk.
Za: tadeusz Wojnar,
Franciszek Mandrysz, An-
drzej Lepczyski, Krystyna
Klimaszewska, Pawe Ryc-
ka, Henryk Hidebrand, Wi-
told Ostrowicz, Jan Wie-
cha, Eugeniusz Wyglenda,
Marian Gawliczek, Henryk
Majnusz.
W gosowaniu nie wzi
udziau obecny na posie-
dzeniu Stanisaw Borowik.
Szczegy gosowania w sprawie nadania Gimnazjum nr 1 w Raciborzu im. Wisawy Szymborskiej
L. Malcharczyk: Po-
wierzchnia na parkingu
jest tak rwna, e mona
zrobi tam kort tenisowy!
Podczas wrzeniowej se-
sji rady Powiatu Raciborskie-
go radny Leonard Malchar-
czyk interpelowa w sprawie
czystoci i stanu parkingu w
lesie przy drodze DK 45 jadc
od Opola. Parking by zamie-
cony i stanowi, wedle sw
radnego Malcharczyka, nie-
chlubn wizytwk powiatu
raciborskiego. Od tego czasu
na parkingu wiele si zmieni-
o. Cao najlepiej obrazuj
zdjcia.
Rozstrzygnicia powin-
ny zapa na sali sdowej.
W artykuach Rodzina wy-
rzucona na bruk (Gazetainfor-
mator.pl nr 149) opisalimy zda-
rzenie, do ktrego doszo na ul.
Lotniczej 26 w Raciborzu. Wa-
cicielka mieszkania na wasn
rk przeprowadzia eksmisj
Mireli P. (najemca) i jej dzieci
z mieszkania. W kolejnym ar-
tykule Eksmisja - druga strona
medalu opisalimy ca spraw
z punktu widzenia wacicielki
mieszkania oraz Sawomira P.
(w przeszoci mia znale si w
podobnej sytuacji, co waciciel-
ka mieszkania na Ostrogu).
- Zawarte w artykule Eks-
misja - druga strona medalu
[Gazetainformator.pl nr 150
- przyp. red.] pomwienia s
nieprawdziwe. wiadcz o zor-
ganizowanej zmowie wacicieli
mieszkania, ktra bez pozwu o
eksmisj wyrzucia mnie i moje
dzieci na bruk przy pomocy wy-
najtej frmy. Zawiadomienie
o popenieniu przestpstwa zo-
stao zoone w Prokuraturze
Rejonowej w Raciborzu. Sowa
Pana Sawomira P. s jedynym
powiadczeniem nieprawy - po
trzech latach zdy napisa, e
nie zapaciam ani jednego czyn-
szu. Jest to kompletna bzdura i
kamstwo. Bd dochodzi za
to zniewaenie odszkodowania
(za rzekome dugi wynikajce z
wynajmowania mieszkania przy
ul. Czekoladowej w Raciborzu)
- owiadcza w licie do redakcji
w odpowiedzi na wczeniejsz
publikacj Mirela P.
Zdanie Mireli P. wprost koli-
duje z racjami przedstawianymi
przez wacicielk mieszkania
na ul. Lotniczej 26 oraz Sawo-
mira P. ich zdaniem Mirela P.
nie pacia za wynajem miesz-
ka, zostawia je zdewastowane
i zaduone.
Kto ma racj? O tym zade-
cyduje sd. Niech publikacje na
temat przypadku z ul. Lotniczej
26 bd przestrog zarwno dla
wacicieli mieszka, jak i na-
jemcw - przy wynajmowaniu
i najmowaniu mieszkania trze-
ba zachowa wzmoon ostro-
no.
et
KOMENTARZ NA GORCO
Leonard Malcharczyk
- przewodniczcy komisji Go-
spodarki i Rozwoju Rady Po-
wiatu Raciborskiego.
Bardzo serdecznie dzikuj
panu starocie, Wjtowi Gmi-
ny Rudnik Alojzemu Pieruszka
oraz Z-cy Dyrektora ds. Za-
rzdzania Drogami i Mosta-
mi Generalnej Dyrekcji Drg
Krajowych i Autostrad w Kato-
wicach panu Markowi Nielac-
nemu za szybk i skuteczn in-
terwencj oraz doprowadzenie
do stanu, e parking ten sta si
godn wizytwk Powiatu Ra-
ciborskiego na wjedzie na Zie-
mi Raciborska od strony wo-
jewdztwa opolskiego.
Parking przy DK 45 (jadc od strony Opola w kierunku Raciborza) we wrzeniu 2013 roku
przed interpelacj radnego Leonarda Malcharczyka (zdj. po lewej). Po interpelacji radne-
go Leonarda Malcharczyka parking przy DK 45 zmieni si nie do poznania: wymieniono
nawierzchni, wyremontowano awki, zabudowano nowe kosze na mieci, uregulowano
kwesti ich regularnego oprniania, odtworzono oznakowanie poziome, wyremontowano
chodnik
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Wadze Wodzisawia
lskiego sprawdziy ile
osb faktycznie potrzebu-
je pomocy OPS.
Wydatki na Pomoc Spo-
eczn kadego roku pocha-
niaj spor cz budetu Wo-
dzisawia lskiego. Wadze
miasta postanowiy spraw-
dzi czy osoby korzystajce
z OPS naprawd nie s zdol-
ne do podjcia zatrudnienia.
- My rozumiemy to, e kto
ma trudn sytuacj i nie moe
pracowa. Rnie moe si w
yciu zdarzy. Jednak wiemy
take, e dla niektrych po-
moc uzyskiwana z Orodka
Pomocy Spoecznej to sposb
na ycie. Dlatego zdecydo-
walimy si na pewien eks-
peryment - mwi prezydent
Wodzisawia lskiego, Mie-
czysaw Kieca. Miasto zapro-
ponowao prac 96 osobom,
ktre korzystaj z Pomocy
Spoecznej. Okazao si, e
26 osb przyjo ofert pracy.
Reszta osb wyrejestrowaa
si z Urzdu Pracy.
Turze bezkonkurencyj-
ne.
Zwycizcami tegorocznej
edycji konkursw Sotys li-
derem bezpiecznej pracy w
rolnictwie oraz Gospodynie
wiejskie straniczkami bezpie-
czestwa pracy na wsi zosta-
y Marcelina Waniowska oraz
Karina Czogalla.
Konkursy poprzedzone by-
y szkoleniami z zakresu BHP
przeprowadzonymi przez pra-
cownika KRUS. Podczas obu
konkursw sotysi i gospody-
nie wiejskie rozwizywali krzy-
wki z hasem zawierajce 22
pytania z zakresu BHP w rol-
nictwie, wiedzy o zadaniach
ustawowych KRUS i ochrony
rodowiska. Poniej przedsta-
wiamy wyniki konkursw.
Kategoria K Gospody
Wiejskich: i miejsce Karina
Czogalla (turze), ii miejsce
Dorota Czogaa (Budziska),
iii miejsce Urszula Lenik
(Ruda). Kategoria Rad Soec-
kich: i miejsce Marcelina Wa-
niowska (turze), ii miejsce
Krystyna Borutko (Kunia
Raciborska), iii miejsce Woj-
ciech Wglorz (Ruda Koziel-
ska).
ReGiOn
w skrcie
powiat raciborski - sylwetki
LiDERKi BEZPiECZNEJ WSi
powiat wodzisawski - sylwetki
ZASUENi DLA OBRONNOCi KRAJU
WitO GRNiKW W WCK
7 mln na rewitalizacj
Placu Dugosza
krzanowice - samorzd
Sotys oskary kierownika o kradzie
Gdzie podziay si pyty z osuwisk w Pietraszynie?
et
F
o
t
.
M
a
r
t
y
n
a
M
u
l
a
r
c
z
y
k
KOLejny hOnORO-
Wy OByWaTeL
Rada Gminy Lubomia zdecy-
dowaa o tym, e nada honoro-
we obywatelstwo ks. Augusty-
nowi Kokowi. Ksidz urodzi
si w nieboczowach w 1909
roku. Jako may chopiec, jak
wikszo mieszkacw Nie-
boczw, chodzi do kocioa
do Brzezia. Po wiceniach
kapaskich zosta wysany
na misje do Brazylii. Posug
peni midzy innymi w Rio
Azul, Seberii, Kurtybie, Poczta
Grossa.

TRWa ReMOnT
SChOdW
wietlica w Szonowicach
wkrtce bdzie dostpna dla
osb niepenosprawnych.
Obecnie prowadz do niej
strome schody. Gminie udao
pozyska si rodki na remont
z Ministerstwa Edukacji.
Czciowo koszty pokryje take
gmina. Przy wietlicy ruszyy
ju pierwsze prace.

ZMiany
W SKadZie Rady
Zmieni si skad Rady
Gminy Gorzyce. Mandat
jednego z radnych, Jerzego
Rebesia wygas. Std zmiana.
Na jego miejsce wstpi kandy-
dat z tej samej listy, ktry
w wyboraz uzyska kolejno naj-
wiksz liczb gosw. Radnym
tym by Janusz Elias.

SZLaK aTRaKCji
PRZeMySOWyCh
Od kilku dni na radliskich
ulicach spotka mona charak-
terystyczne tablice informujce
o tym, i w tym miejscu
w przeszoci znajdowa si
szyb grniczy, lub inny frag-
ment infrastruktury przemy-
sowej. to oczywicie punkty
Szlaku Emmy i Marcela,
czyli radliskiej cieki eduka-
cji regionalnej, ktra opowiada
o dawnych i wspczesnych in-
dustrialnych (i nie tylko) miej-
scach na mapie Radlina.

PRZePRaWa
ju CZynna
Na odcinku Odry pomidzy
Ciechowicami i Grzegorzo-
wicami brak jakiegokolwiek
mostu. Jedyn moliwoci jest
przeprawa promowa. W pa-
dzierniku i w listopadzie prom
przechodzi remont a przepra-
wa bya wstrzymana. teraz
wszystko wrcio ju do normy
i prom jest czynny.

TuRnuSy ZdROWOT-
ne dLa dZieCi
Wodzisaw lski rozpo-
cz program, dziki ktremu
dzieci bd mogy wyjecha na
turnusy zdrowotne. Miasto jest
bardzo zanieczyszczone.
W powietrzu znajduje si bar-
dzo dua ilo pyu zawieszo-
nego. Dzieci z klas pitych
wyjad bezpatnie na zielo-
ne szkoy. W przyszym roku
program obejmie 450 dzieci.
Oprcz tego w szkoach prowa-
dzona bdzie edukacja zdro-
wotna.

nieZnaCZny
WZROST POdaTKW
Wadze gminy Krzyanowi-
ce w przyszym roku nie chc
podnosi podatkw. Wedug
radnych i wjta mieszkacy
maj ju duo zobowiza f-
nansowych wobec gminy i nie
chc dokada im kolejnych.
Nieznacznie podniesie si po-
datek od nieruchomoci. Bdzie
to podwyka od 1 do 2 groszy
od m2 w zalenoci od rodzaju
nieruchomoci.
Mirosaw Lenk zapowiada konsultacje spoeczne.
Prezydenckie plany mog stanowi przedwyborcz odpo-
wied na zrealizowany przez opozycj (RSS NaM Racibrz)
Obywatelski Plan Rewitalizacji Centrum Raciborza. Na zdj.
lider NaM Racibrz radny Dawid Wacawczyk.
wodzisaw lski - bezrobocie
POMOC SPOECZNA tO
iCH SPOSB NA yCiE
pawe strzelczyk
RACIBRZ inwestycje
P
urzdniczki z wojsko-
wymi odznaczeniami.
W Starostwie Powiatowym w
Wodzisawiu l. wrczono medale
Za zasugi dla obronnoci kraju.
Odznaczenia z rk szefa Wy-
dziau Rekrutacji Wojskowej
Komendy Uzupenie w Ryb-
niku mjr Wacawa Wojaczka
oraz starosty tadeusza Skatuy
odebray: Beata Macioczyk z
Urzdu Gminy w Mszanie i te-
resa Miczko skarbnik Gminy
Lubomia. Obie panie otrzymay
brzowe medale za wieloletni
prac na rzecz umacniania sys-
temu obronnego kraju.
Medal Za zasugi dla obron-
noci kraju to odznaczenie woj-
skowe nadawane przez Ministra
Obrony Narodowej. Zgodnie z
przepisami stanowi on uznanie
dla osb, ktre swoj prac lub
dziaalnoci przyczyniy si do
rozwoju i umocnienia obron-
noci kraju. Medal posiada trzy
stopnie: zoty, srebrny i brzo-
wy.
Grnicy obawiaj si
planw restrukturyzacji
brany.
Chocia Barbrka, czy-
li tradycyjne wito grnicze,
obchodzona jest 4 grudnia to
caa bra grnicza z regionu
zebraa si ju 28 listopada w
Wodzisawskim Centrum Kul-
tury, aby wsplnie witowa.
Na uroczysto zjechali przed-
stawiciele wadz samorzdo-
wych, przedstawiciele Kompa-
nii Wglowej oraz grnicy.
- Myl, e nie mamy si
czego obawia. lsk to zie-
mia umiechem malowana i
wglem stojca. Nie wyobra-
am sobie lska bez grnic-
twa - mwi wojewoda Zyg-
munt ukaszczyk odnoszc si
do obaw zwizanych z plano-
wan restrukturyzacj brany
grniczej. Wszyscy zebrani go-
cie yczyli grnikom tego, aby
stale towarzyszyo im zdrowie,
poczucie bezpieczestwa oraz
aby w. Barbara czuwaa na
co dzie nad ca braci gr-
nicz.
Na uroczystoci w Wodzi-
sawskim Centrum Kultury
obecni byli rwnie uczniowie
szk grniczych. - Za chwil
otrzymacie gwarancje zatrud-
nienia w Kompanii Wglowej.
to jednak dopiero pierwszy
krok. Drugi zaley od was. Mu-
sicie bowiem zda egzaminy
kwalifkacyjne. Mam nadziej,
e za cztery lata spotkamy si
w Kompanii i bdziemy two-
rzy nastpne zrby braci gr-
niczej - mwi Marek Kwiatek,
dyrektor Biura Strategii Per-
sonalnej Kompanii Wglowej
S.A. Od czasu zawarcia poro-
zumienia powiatu wodzisaw-
skiego z Kompani Wglow,
w sprawie gwarancji pracy po
ukoczeniu szkoy grniczej,
zatrudnienie w kopalniach
znalazo ponad 800 absolwen-
tw tych szk.
Podczas uroczystoci przy-
szli grnicy otrzymali z rk
przedstawiciela Kompanii
Wglowej dokumenty, kt-
re stanowi dla nich gwaran-
cj zatrudnienia. Nie zabrako
rwnie symbolicznego skoku
przez skr. Jest to zwyczaj,
ktry inicjuje pocztki grni-
czej drogi.
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Aby je wygra wystarczy poda adres
ksigarni Dom Ksiki.
Szczegy na gazetainformator.pl
Na odpowiedzi czekamy do 13 grudnia
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu!
Wygraj ksiki Iwo Jima
lub Dziewczyna z muszl.
W listopadzie odbyo si
spotkanie Subregionu Za-
chodniego Wojewdztwa l-
skiego. Gwnym tematem by-
a nowa unijna perspektywa
programowania 2014 - 2020
oraz Zintegrowane inwestycje
terytorialne, na ktre rodki
bd dzielone bezkonkurso-
wo dla poszczeglnych czci
subregionu.
Ze wstpnych ustale,
ktre musz jeszcze zosta za-
twierdzone, Racibrz bdzie
mia do dyspozycji na inwe-
stycje 28 mln z. 8,6 mln ma
zosta przeznaczone na rewi-
talizacj, z czego 1,6 mln na
adaptacj i przenosiny biblio-
teki z rynku na Kasprowicza.
Reszta tej sumy ma by zare-
zerwowana na Plac Dugosza.
- Niebawem przedstawimy
koncepcje przygotowane przez
tego samego projektanta, kt-
ry jest odpowiedzialny za za-
gospodarowanie skweru im.
ks. Pieczki, i to mam nadziej
stanie si pocztkiem dyskusji
o funkcjach jakie pl. Dugosza
ma spenia w przyszoci - za-
powiada prezydent.
Miasto ma gotowe kon-
cepcje funkcjonalne, a to
oznacza e trzeba bdzie
na co si zdecydowa. Je-
li maj by to np. funkcje
parkingowe, wybr bdzie
polega na decyzji o rodzaju
parkingu (podziemny od ra-
zu wykluczy). to samo do-
tyczy ewentualnych funkcji
rekreacyjnych. Niezalenie
od tego, w magistracie chc
by wybr poprzedziy kon-
sultacje z mieszkacami i
by to oni mieli wpyw na ro-
dzaj zagospodarowania.
- Jak ju przyjmiemy
funkcj, przyjdzie pora na
konkretne przedsiwzi-
cia. W naszych opracowa-
niach uwzgldnilimy wiele
wczeniejszych propozycji
zgaszanych niegdy przez
raciborzan, wic mam na-
dziej, e wsplnie uda si
wypracowa sensowne roz-
wizanie - podsumowuje M.
Lenk.
Sotys Pietraszyna oskar-
y kierownika Zakadu Ko-
munalnego o to, e rozdyspo-
nowa pyty betonowe, bdce
wasnoci gminy na cele pry-
watne. Pyty miay pochodzi
z terenu zabezpieczanych
osuwisk w Pietraszynie (zo-
stay usunite, gdy osuwisko
zostao zabezpieczone w in-
ny sposb). - Pyty te zosta-
y przekazane i przywiezione
w czynie spoecznym, a teraz
si je zabiera. Mylelimy, e
zostan one przekazane na
utwardzenie jednej z drg w
Pietraszynie - tumaczy so-
tys Jzef Strachota.
temat powrci podczas
listopadowej sesji. - Spra-
wa zostaa wyjaniona. Pan
kierownik nie ma tych pyt
na swojej posesji, tylko przy
wjedzie. Wjazd natomiast
naley do gminy. to take zo-
stao sprawdzone. Pyty nie
zostay wic rozdysponowane
na cele prywatne, tak jak pan
to okreli - zakoczy dysku-
sj w temacie burmistrz Man-
fred Abrahamczyk.
P
P
P
region - zwyczaje
Restrukturyzacja to dopasowanie si do istniejcych potrzeb
- mwi do zebranej w Wodzisawiu grniczej braci wojewo-
da Zygmunt ukaszczyk.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<<
4 Sylwetki
wodzisaw lski ksiki
Chce by drug Grochol
Mimo tego, e w dziecistwie nie lubi czyta ksiek to napisa ich ju kilkadziesit.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
B
o
l
e
s

a
w
S
t
a
c
h
o
w
paulina krupiska
Andrzej Paczkowski przyznaje, e pisanie ksiek to niezbyt
dochodowe zajcie. Na codzie pracuje w infolinii, jednak
jak mwi, chciaby by drug Katarzyn Grochol
i mc y z pisania.
OGOSZENI E
Spki Wodnej
Likwidator Miejskiej Spki Wodnej w Raciborzu w Likwidacji zawiadamia,
e w dniu 9.12.2013 o godz. 17:30 w remizie OSP w Brzeziu (dla czonkw
spki z dzielnicy Brzezie) oraz w dniu 10.12.2013 o godz. 17:30 w sali ka-
techetycznej w Markowicach (dla czonkw z dzielnicy Markowice) odbd
si zebrania czonkw Miejskiej Spki Wodnej w likwidacji.
PORzdek zeBRania:
otwarcie zebrania i wybr przewodniczcego oraz wyznaczenie 1.
protokolanta
przyjcie porzdku obrad 2.
przedstawienie przez likwidatora Spki bilansu otwarcia oraz 3.
aktualnej sytuacji Spki
wybr delegatw na Walne zgromadzenie 4.
podjcie uchway o wybranych delegatach na Walne zgromadzenie 5.
wolne wnioski i zapytania 6.
dyskusja i zakoczenie zebrania 7.
Likwidator Spki
R E K L A M A
Andrzej Paczkowski po-
chodzi z Wodzisawia l-
skiego, jednak od kilku lat
mieszka w Pradze. - Zawsze
chciaem mieszka w du-
ym miecie. Okazao si, e
Praga jest bardzo przyjazna.
Szybko znalazem tutaj prac
i zakochaem si w tym mie-
cie - opowiada wodzisawia-
nin. Chocia z wyksztacenia
jest kucharzem to pracuje w
czeskiej infolinii. Kiedy nie
ma duo zaj to czas pracy
wykorzystuje na pisanie ksi-
ek. - Moja szefowa jest te-
go wiadoma, jednak nie ma
nic przeciwko - mwi. W ten
sposb powstao ju napraw-
d wiele ksiek. Wszystkie
mona za darmo przeczyta w
internecie. Jedn z nich udao
si wyda. Kilka tygodni temu
do ksigarni trafa pierwsza
(w wersji drukowanej) ksi-
ka Andrzeja Paczkowskiego.
Ksika Melancholii jest
efektem jednego snu autora.
- Pewnej nocy miaem taki
wanie sen. Kiedy si przebu-
dziem to od razu zanotowa-
em wszystkie pomysy, jakie
przyszy mi do gowy. Zacz-
em nawet pisa ksik - m-
wi autor. Jeli chodzi o sam
tytu to take nie jest on przy-
padkiem. Melancholii to imi
zjawy, jaka jest jedn z gw-
nych postaci w ksice, ktr
z pewnoci mona sklasyf-
kowa w gatunku fantasy. to
take bardzo dziwne zjawi-
sko, bo sam autor nigdy nie
lubi literatury fantasy. Czy-
ta klasyczn, polsk literatu-
r i jak mwi, sam zdziwi si,
e napisa t ksik. Jednak
jak mona przeczyta w wie-
lu recenzjach, ksika ta mi-
mo, e jest ksik z gatunku
fantasy, to polecana jest take
osobom, ktre nie przepadaj
za tym gatunkiem. Biorc pod
uwag to, e ksika powstaa
na podstawie snu, mona by-
oby stwierdzi, e z pewno-
ci jest inspirowana jakim
wspomnieniem lub zdarze-
niem z ycia autora. Czy On
sam utosamia si z gwnym
bohaterem ksiki? - troch
tak. Szczeglnie jeli chodzi
o strach przed mierci. Jak
byem dzieckiem take bardzo
si tego baem - mwi Andrzej
Paczkowski. Jednak podo-
biestw mona szuka take
w innych czciach ksiki,
midzy innymi w relacjach
tomka ze swoj matk. Autor
tak samo jak bohater ksiki
by wychowywany tylko przez
matk i zawsze mia z ni bar-
dzo dobre kontakty.
Ciekawe jest take to, e
akcja ksiki rozgrywa si
midzy innymi w Wodzisa-
wiu lskim. - Sama nazwa
miasta nie pada, jednak akcja
rozgrywa si wanie w moim
rodzinnym miecie. Jednym z
takich miejsc jest na przykad
las na Grodzisku. Jeli pj-
dziemy tam na spacer to za-
uwaymy, e wszystkie szcze-
gy odpowiadaj miejscu, w
ktrym tomek pierwszy raz
spotyka si z Melancholii -
mwi Andrzej. Melancho-
lii to pierwsza cz trylogii.
Mona j kupi midzy inny-
mi w ksigarni Dom Ksi-
ki w Wodzisawiu lskim.
Druga cz, ktora bdzie
zatytuowana Przeklty las
jest ju prawie gotowa. Au-
tor jest jednak otwarty na
sugestie czytelnikw i chcia-
by wiedzie, jak wedug nich
powinny potoczy si dalsze
losy tomka. Nie wyklucza,
e pniej sugestie te bd
miay wpyw na losy bohate-
ra ksiki. Pierwsza cz po-
wstaa bowiem na podstawie
snu. Kolejne bd ju cako-
wit fkcj literack.
Wszystkich zawsze intere-
suje to, jak doszo do wydania
ksiki. Jak mwi Andrzej
Paczkowski, Melancholii
wydana zostaa przez wydaw-
nictwo, ktre przypadkiem
trafo na jego stron interne-
tow. Wczeniej ksik wy-
sa do jednego z wydawnictw
i odpowied, ktr otrzyma
cakowicie go zdemotywowa-
a. - Napisali mi, e na szcz-
cie nie chc wyda tej ksiki
- zdradza autor. Jednak mi-
mo tego Andrzejowi udao si
zici dugoletnie marzenie o
wydaniu wasnej ksiki.
Pamitniki Boka
doczekaj si reedycji.
24 listopada 2013 roku
mina 59. rocznica mierci
Arki Boka, trybuna ludu l-
skiego i wybitnego dziaania
Ziemi Raciborskiej. Z tej oka-
zji pod jego pomnikiem przy
ulicy Opawskiej w Raciborzu
spotkali si przedstawiciele
rnych rodowisk. Zapalono
znicze dla upamitnienia tej
rocznicy. inicjator tego spo-
tkania, Alfred Nowak, obda-
rowa wszystkich zebranych
ksik jego autorstwa, po-
wicon dziaalnoci A. Bo-
ka w latach 1945 - 1954.
W nadchodzcym 2014
roku przypada 115. rocznica
urodzin (12.01.2013) i 60.
rocznica mierci A. Boka.
Z tej okazji powoano Spo-
eczny Komitet Obchodw
pod patronatem posa Hen-
ryka Siedlaczka. Staraniem
Starostwa Powiatowego w
Raciborzu przygotowywa-
na jest reedycja Pamit-
nikw Arki Boka, a raci-
borski artysta-fotografik
Bolesaw Stachow przygo-
towuje wystaw zwizan z
t postaci.
WSPOMiNALi ARK BOKA
RACIBRZ - rocznice
a.n.
W czasie spotkania powiconego uczczeniu 59. rocznicy
mierci Arki Boka Alfred Nowak (w rodku) obdarowa
zebranych pod pomnikiem ksik swego autorsta powi-
con dziaalnoci A. Boka w latach 1945-1954.
GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Edukacja 5
* Do pakietu doliczane bdzie otwarcie sesji 4,00.
ZDROWi NAUCZyCiELE,
ZDOLNi UCZNiOWiE
powiat raciborski - szkoy rednie wodzisaw lski - szkoy rednie
nauczyciele nie ratu-
j zdrowia, a uczniowie
nie sigaj po stypendia
marszaka.
tylko siedmiu nauczy-
cieli z podlegych starostwu
powiatowemu w Raciborzu
placwek korzysta obecnie
z rocznych urlopw dla po-
ratowania zdrowia, czyli do-
kadnie tylu samo, co w roku
ubiegym - wynika z infor-
macji przekazanych prze-
wodniczcemu powiatowej
komisji edukacji radnemu
Adrianowi Plurze przez wi-
cestarost Andrzeja Chro-
boczka.
W tym samym zestawie-
niu znalazy si rwnie in-
formacje o liczbie uczniw,
ktrzy w roku szkolnym
2012/2013 otrzymywali
stypendia. Okazuje si, e
wrd wszystkich uczniw
szk ponadgimnazjalnych
a 31 z nich to stypendyci.
Co ciekawe, ani jeden
ucze raciborskich szk
ponadgimnazjalnych nie
korzysta ze stypendium
marszaka wojewdztwa
lskiego. Wniosek? Albo w
powiecie raciborskim bra-
kuje uczniw, ktrzy spe-
nialiby wymogi tego stypen-
dium (w co mona wtpi,
zwaywszy na fakt, e cz
uczniw otrzymuje stypen-
dium premiera), albo zwy-
czajnie nie dotara do nich
informacja na temat mo-
liwoci starania si o to
stypendium. Dlatego te
wkrtce referat edukacji ra-
ciborskiego starostwa prze-
kae stosown informacj
do szk.
Przyczynkiem do roze-
znania powyszej sytuacji by-
a rozmowa radnego Plury z
radn sejmiku wojewdzkie-
go Ew Lewandowsk, ktra
bya ciekawa, czy uczniowie
raciborskich szk ponad-
gimnazjalnych korzystaj ze
stypendium marszaka. Jak
wida, nie korzystaj, ale jest
nadzieja, e sytuacja ta ule-
gnie poprawie.
wojcech oneczko
Po zakoczeniu pro-
jektu sprzt pozostanie
w szkole.
W ii Liceum Oglno-
ksztaccym im. tischnera w
Wodzisawiu lskim reali-
zowany jest projekt Aktywna
nauka. Jest to unijny projekt
lskiej Sieci Metropolitalnej
z Gliwic, ktra wsppracuje z
11 liceami oglnoksztaccymi
z caego wojewdztwa. Jego
celem jest poprawa efektyw-
noci ksztacenia w szkoach.
Uczniowie doskonal umie-
jtnoci, uczestniczc w do-
datkowych pozalekcyjnych
zajciach z matematyki, fzy-
ki, doradztwa zawodowego i
retoryki.
Dziki projektowi do wo-
dzisawskiego liceum traf-
o 30 tabletw, 3 projektory
oraz 3 ekrany, ktre wyko-
rzystywane s do prowadze-
nia nowoczesnych lekcji i
zaj pozalekcyjnych. Jak
podkrela dyrektor liceum,
Anna Biaek, projekt cie-
szy si du popularnoci
wrd uczniw. Z tego po-
wodu w tym roku szkolnym
zgosilimy akces do udzia-
u w drugiej edycji wyja-
nia dyrektor. Nie bez zna-
czenia jest rwnie to, e po
zakoczeniu przedsiwzi-
cia przekazany szkole sprzt
elektroniczny stanie si jej
wasnoci i nadal bdzie
wykorzystywany w procesie
dydaktycznym.
W tEJ SZKOLE LEKCJE NA tABLEtACH tO CODZiENNO
P
R E K L A M A
R E K L A M A
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 6 Zapowiedzi GazetaInformator.pl
PSZW - mok - 15 grudnia
KONCERt WitECZNy
MiRKA SZOtySKA
patronat medialny:
patronat medialny:
patronat medialny: patronat medialny:
RACIBRZ rck 23 listopada
RACIBRZ - kino przemko - 13 grudnia ndza - gck - 14 grudnia
GWiAZDKA SERC 2013
KRZySZtOF ZANUSSi W RACiBORZU JARMARK BOONARODZENiOWy
wodzisaw lski - wck - 14 grudnia
KABAREt MODyCH
PANW
R E K L A M A
13 koncert charytatyw-
ny Gwiazdka Serc odb-
dzie si... w pitek 13 grud-
nia (godz. 18.00). Rzecz nie
moe si waciwie uda. Or-
ganizatorzy s jednak peni
optymizmu. Koncert odb-
dzie si pod nazw trzy-
nastego, wszystko zdarzy
si moe. Organizator, Ra-
ciborska izba Gospodarcza
zapewnia jednak, e wszyst-
ko uda si znakomicie. Jak
zwykle bdzie muzyka, ta-
niec, piosenki i skecze. Bd
Nowy program Kabaretu
Modych Panw pt. lzisz
is Easy to zupenie nowe
skecze, nowe teksty i pio-
senki. Program jest przygo-
towany specjalnie dla goroli,
pgoroli, basztardw i kroj-
Mirek Szotysek magiczny
i nastrojowy - to tytu koncer-
tu witecznego, ktry odb-
dzie si 15 grudnia w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie. Bi-
lety na koncert w cenie 25 i 30 z
ju w sprzeday.
cokw, a nawet dla hanysw.
Kabaret wystpi w Wodzi-
sawskim Centrum Kultury
trzy razy (14 grudnia o godz.
17.00 i 20.00 oraz 16 grud-
nia o godz. 17.30. Bilety na
pierwsze dwa wystpy zo-
stay bardzo szybko wyprze-
dane, dlatego zdecydowano
si na organizacj trzeciego
wystpu. Bilety w cenie 50
z mona rezerwowa pod nr
tel. (32) 455 48 55 lub oso-
bicie w sekretariacie WCK.
Rezerwacje biletw naley
odebra najpniej na ty-
dzie przed imprez.
te niespodzianki i gwiazdy.
Formua koncertu pozosta-
je bez zmian. Ceny biletw
rwnie (mona je naby w
cenie 50 i 60 z).
13 grudnia wybitny pol-
ski reyser Krzysztof Za-
nussi po raz pity w ostat-
nich kilku latach przybdzie
z Warszawy do Raciborza,
aby spotka si publiczno-
ci Dyskusyjnego Klubu
Filmowego PULS. Spo-
tkanie odbdzie si w ra-
mach nowego cyklu KiNO
WARtOCi, w ktrym je-
go pomysodawcy, Marek
Rapnicki i Andrzej liwic-
ki, pragn porusza poprzez
sztuk filmow najwaniej-
sze problemy wspczesne-
go czowieka. Rozmowa z
reyserem, ktr popro-
wadzi Marek Rapnicki nie
ograniczy si do kinemato-
grafii, lecz dotknie kondycji
czowieka oraz wspczesnej
sztuki. Spotkanie odbdzie
si na Sali Kina Przemko
w DK StRZECHA. Pitek, 13
grudnia 2013. godz. 17.00.
Po spotkaniu projekcja fil-
mu Persona non grata (z
ostatni rol Zbigniewa Za-
pasiewicza).
i Jarmark Boonarodze-
niowy w Ndzy odbdzie si
14 grudnia w hali Gmin-
nego Orodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Sportowej
2. impreza rozpocznie si o
godz. 15.00. W programie
przewidziano m. in. wyst-
py dzieci i modziey, pokaz
i warsztaty carvingu, warsz-
taty plastyczne (witeczne
anioy i chochoy), konkur-
sy na najpiekniejsz szop-
ke i nasmaczniejsz moczk
(chtni do udziau prosze-
ni s o kontakt telefoniczny
506141501 lub osobicie w
GCK w Ndzy), puszczanie
lampionw i koldowanie z
Mikoajem.
Najwikszym problemem
powiatu wodzisawskiego w
zwizku z prowadzon eks-
ploatacj grnicz jest wy-
chylenie czci budynkw.
Problem ten dotyczy w szcze-
glnoci mieszkacw gminy
Marklowice. Z przeprowadzo-
nej przez Kopani Wglow
analizy wynika, e w latach
2013-15 na terenie gminy
problem moe dotkn 131
obiektw. W zwizku z tym
kopalnia Marcel wysaa w
tym roku 51 ankiet do wa-
cicieli obiektw nadmiernie
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013 nr 23 (151) Dodatek tematyczny 23/2013
PLUSY BiZNESU DLA
powiat wodzisawski
R E K L A M A
gospodarka
Przechylone budynki, zapadajce si drogi.
Mieszkacy rejonw, w ktrych prowadzona jest eksploatacja grnicza, borykaj si z wieloma problemami.
W przyszym roku wadze Kompanii Wglowej rozwi cz z nich.
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
paulina krupiska
Do koca pa-
dziernika naprawa
szkd grniczych
w Marklowicach
kosztowaa Kom-
pani Wglow
9,7 mln z.
SPLAClMY
ZA ClE8lE
1EDN[ PAT
Promoc|u dolyczy Krodylw Konsumpcy|nych i Krodylw nu Miur (Krodyl} wypluconych od T.T0.20T3 r. do 3T.T2.20T3 r., klrych rulu nio przokruczu
70,00 PLN, u okros krodylowuniu wynosi co nu|mnio| 3 miosicy. Uczoslnik Promoc|i |osl upruwniony do olrzymuniu nugrody slunowiqco| rwnowurlosc
|odno| miosiczno| ruly kupilulowo-odsolkowo| (Promiu}. Promiu zoslunio przokuzunu nu ruchunok wskuzuny w umowio Krodylu |uko ruchunok do spluly
Krodylu i |osl przoznuczonu nu splul nu|blizszo| ruly kupilulowo-odsolkowo| zgodnio z hurmonogrumom splul Krodylu. Wyplulu promii mozo nuslqpic po
ducio plulnosci piorwszo| ruly Krodylu i przod dulq plulnosci dwunuslo| ruly Krodylu. Do wypluly Promii nio sq upruwnioni Uczoslnicy, klrzy niolorminowo
rogulu|q splul Krodylu lub nu dzion zlozoniu Dyspozyc|i mu|q zuloglosci w splucio Krodylu. Szczoglowo inormuc|o dolyczqco wurunkw Promoc|i znu|du|q si
w Poguluminio sprzoduzy promiowo| Pulu w prozoncio doslpnym w Cddziuluch oruz nu slronio ruioisonpolbunk.com.
* Koszl polqczoniu wodlug luryy oporuloru.
Woz krodyl i spolni| murzoniu
801 822 100
*
22 3822 100
Zapraszamy do placwki Raiffeisen Polbank w Raciborzu:
ul. Dlugu22/.
Jedna rata gratis
Do 5 000 PLN boz
zuswiudczoniu o dochoduch
Szybku docyz|u krodylowu
Cd T 000 do T00 000 PLN
Kompania Wglowa naprawi szkody grnicze
wychylonych z pytaniem czy
wyraaj zgod na ich pro-
stowanie. Odpowiedzi nie
udzielio 21 osb. Na podsta-
wie ankiety zlecono 16 analiz
techniczno-ekonomicznych.
Dla 4 obiektw zaproponowa-
no rektyfkacje, dla 2 jednora-
zowe odszkodowania, a dla 2
poziomowania podg. trzy
osoby nie wyraziy zgody na
prostowanie budynkw.
Od 2008 roku kopalnia
Marcel zawiera ugody prze-
widujce jednorazowe odszko-
dowania dla wacicieli budyn-
kw dotknitych szkodami.
Warunkiem jest zawarcie ak-
tu notarialnego z owiadcze-
niem waciciela o rozbir-
ce obiektu. Na 41 budynkw,
ktrych waciciele wystpili o
odszkodowanie 10 zostao ju
rozebranych. Pod terenami
gminy eksploatacj prowadz
dwie kopalnie Kompanii W-
glowej: Marcel oraz Janko-
wice. W 2012 roku Kompania
Wglowa S.A. naprawia na
terenie Marklowic szkody w
830 obiektach, co kosztowa-
o 14,56 mln z. Natomiast do
koca padziernika 2013 roku
na napraw szkd grniczych
w 749 obiektach przeznaczono
9,7 mln z.
Ogromnym problemem w
caym powiecie s take zapa-
dajce si i zniszczone drogi.
Powodem takiego stanu rze-
czy rwnie jest eksploata-
cja grnicza. Najgorzej jest
w Pszowie i Rydutowach. W
tym drugim miecie wszelkie
szkody grnicze zostan na-
prawione w przyszym roku.
Wadze miasta oraz powia-
tu zwracaj uwag wadzom
Kompanii Wglowej na to,
ktre ulice powinny zosta
zmodernizowane w pierwszej
kolejnoci. Na tej podstawie
powstanie plan usuwania
szkd grniczych.
W 2012 roku
Kompania
Wglowa
naprawiaa
szkody w
830
obiektach na
terenie Marklowic.
F
o
t
.
K
o
m
p
a
n
i
a
W

g
l
o
w
a
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 8
PLUSY BiZNESU DLA
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
region PRACA
Wedug danych sza-
cunkowych na koniec li-
stopada w Powiatowym
Urzdzie Pracy w Raciborzu-
zarejestrowanych byo 3049
osb, w tym 1894 kobiety.
W porwnaniu do padzierni-
ka, liczba bezrobotnych wzro-
sa o 68 osb.
3049 osb zarejestrowa-
nych bez pracy to i tak duo
mniej ni w pierwszej poowie
br., kiedy to liczba ta bya w
zalenoci od miesica o 200
- 400 osb wiksza. Niemniej
przekroczenie 3 tys. oznacza,
e zaczyna si trudniejszy
okres, co zawsze szczeglnie
widoczne jest gdy rozpoczyna
si zima.
W omawianym okresie
zgoszono i pozyskano 136
ofert pracy. Najczciej po-
szukiwano robotnikw go-
spodarczych, specjalistw
ds. marketingu i handlu,
magazynierw, sprzedaw-
cw, kierowcw ciarwek,
funkcjonariusz suby peni-
tencjarnej
Wicej
bezrobotnych
Coraz trudniej o prac.
Liczba bezrobot-
nych w powiecie
raciborskim prze-
kroczya barier
3 tys.
ps
wita za pasem,
czasu coraz mniej
Na wigilijnym stole nie moe
ich zabrakn...
F
o
t
.
c
a
f
e
f
a
n
a
b
e
r
i
e
.
e
u
W przedwitecznej goni-
twie niezwykle trudno o wygo-
spodarowanie czasu na przy-
gotowanie czasochonnych
pierogw czy uszek. Dlatego
CAFE FANABERiE kade-
go roku wychodzi Pastwu na
przeciw oferujc po przystp-
nych cenach witeczne: uszka,
barszcz, krokiety, pierogi z ka-
pust i grzybami, pierogi ruskie
czy pierogi ze szpinakiem.
RACIBRZ handel
artyku sponsorowany
caFe Fanaberie
racibrz, ul. warszawska 13
czynne: pn.-nd. 11.00-22.00
tel: 32 7936015, 784088344
caFeFanaberie@gmail.com
www.caFeFanaberie.eu
Barszcz z krokietem lub uszkami, rozmaite rodzaje
pierogw, uszka - wszystkie te pysznoci dostpne s na
miejscu i na wynos w CAFE FANABERIE.
RACIBRZ handel
Najwaniejsza cz garderoby powinna by
dobrana indywidualnie.
Bielizna we wszystkich
rozmiarach na kad okazj
artyku sponsorowany
bielizna
racibrz, ul. ogrodowa 30
tel. 32 415 58 44
czynne:
pn.-pt. 10.00-17.00, sb. 10.00-13.00
wojciech oneczko
Zbliaj si mikoajki - po
nich ju tylko dni bd dzie-
li nas od wit Boego Naro-
dzenia. Zastanawiajc si nad
wyborem prezentu dla bliskiej
nam osoby warto wybra si do
sklepu z bielizn Lilianny Strze-
leckiej, ktry znajduje si w Ra-
ciborzu przy ul. Ogrodowej 30.
Dlaczego warto odwiedzi wa-
nie to miejsce?
Przede wszystkim nale-
y wzi pod uwag niezwykle
szerok gam dostpnego na
miejscu asortymentu. Bielizna,
rajstopy, artykuy poczoszni-
cze - wszystko w nowoczesnym
wzornictwie i rozmiarach, kt-
rych trudno szuka w sieciw-
kach. Dla przykadu biustono-
sze dostpne s w obwodach
od 65 cm do 110 cm i misecz-
kach od A do M. Oprcz tego na
miejscu mona zakupi rwnie
bielizn msk - dobrej jakoci,
polskich producentw.
Sklep prowadzi Lilian-
na Strzelecka ze swoj crk
Agnieszk, ktra przesza szko-
lenie w zakresie brafttingu.
Czym jest braftting? Najogl-
niej rzecz biorc jest to wiedza
w zakresie indywidualnego do-
boru bielizny. Panie Lilianna i
Agnieszka chtnie su pomo-
c wanie w indywidualnym
doborze bielizny, rwnie na
prezent.
Sklep dziaa ju 21 lat. Dzi-
ki indywidualnemu podejciu
do klienta oraz szerokiemu
asortymentowi radzi sobie z
wielk konkurencj - ma sta
klientel, ktra nie wyobraa
sobie kupna bielizny w jakim-
kolwiek innym salonie z bie-
lizn. Wacicielki doceniaj
wyjtkowo relacji ze swoimi
klientkami (i klientami), dlate-
go swoim staym bywalcom ofe-
ruj atrakcyjne karty rabatowe.
F
o
t
.
a
v
a
l
i
n
g
e
r
i
e
.
p
l
Sklep z bielizn w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 30
oferuje dobieran indywidualnie bielizn we wszystkich
rozmiarach.
GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Reklama 9
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
et
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 10 Reklama
K O M u n i K a T
Uchwa NR XXXiV/481/2013 RADy MiAStA RACiBRZ z dnia 27.11.2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod
i zbiorowe odprowadzanie ciekw dla Miasta Racibrz na obszarze miasta Racibrz z dniem 01.01.2014r. obowizywa bd nastpujce opaty za wod i cieki.
taryfowe grupy odbiorcw na zbiorowe zaopatrzenie w wod.
Lp. taryfa
grupowa
odbiorcw
Wyszczeglnienie
1 2 3
ZAOPAtRZENiE W WOD
1 OM1 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h rozliczani wycznie za zuycie wody
2 OM2 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h
3 OM3 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h korzystajcy z lokali w budynkach wielolokalowych
4 OM4 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o maym zapotrzebowaniu na wod
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub rwnym 2,5 m3/h posiadajcy wodomierze mierzce iloci wody bezpowrotnie zuytej
5 O1 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o rednim zapotrzebowaniu na wod
tj. zapotrzebowaniu powyej 2,5 m3/h a nie wikszym ni 10 m3/h rozliczani wycznie za zuycie wody
6 O2 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o rednim zapotrzebowaniu na wod
tj. zapotrzebowaniu powyej 2,5 m3/h a nie wikszym ni 10 m3/h rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego
7 OD1 Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o duym zapotrzebowaniu na wod tj. powyej 10 m3/h rozliczani wycznie za zuycie wody
8 OD2 Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug o duym zapotrzebowaniu na wod tj. powyej 10 m3/h rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego
LP. taryfa
grupowa
odbiorcw
Wyszczeglnienie
1 2 3
ODPROWADZANiE CiEKW
1 OM1 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze
rozliczani w oparciu o wskazanie wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie do 2,5 m3/h (odprowadzajcy wycznie cieki)
2 OM2 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie do 2,5 m3/h
3 OM3 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze w budynkach wielolokalowych
4 OM4 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie do 2,5 m3/h
5 OM5 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani na podstawie norm zuycia
6 O1 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani
w oparciu o wskazanie wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie powyej 2,5 m3/h a nie wikszym ni 10 m3/h
7 O2 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze
rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 2,5 m3/h nie wikszym ni 10 m3/h
8 O3 Gospodarstwa domowe, przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe
rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 2,5 m3/h nie wikszym ni 10 m3/h
9 OD1 Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu o wskazanie wasnego wodomierza lub urzdzenia pomiarowego o przepywie powyej 10 m3/h
10 OD2 Przemysowi i poza przemysowi odbiorcy usug odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 10 m3/h
11 OD3 Przemysowi i poza przemysowi odprowadzajcy cieki przemysowe rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza gwnego o przepywie powyej 10 m3/h
Lp. taryfa
grupowa
odbior-
cw
Wyszczeglnienie Cena/stawka
opaty
Jedn. miary
Netto z Vat
1 2 3 4 5 6
1 OM1 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego.
3,35
5,25
3,62
5,67
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
2 OM2 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego.
3,35
4,75
3,62
5,13
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
3 OM3 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie dla odbiorcw:
korzystajcych z lokali w budynkach
wielolokalowych
3,35
3,00
3,62
3,24
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
4 OM4 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: posiadajcych wodomie-
rze mierzce iloci wody bezpowrotnie
zuytej
3,35
2,75
3,62
2,97
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
5 O1 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw : rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego.
3,35
21,63
3,62
23,36
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
6 O2 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego.
3,35
20,03
3,62
21,63
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
7 OD1 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego.
3,35
131,98
3,62
142,54
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
8 OD2 1.Cena za 1m 3 dostarczonej wody
2.Stawka opaty abonamentowej dla
odbiorcw: rozliczanych na podsta-
wie wskaza wodomierza gwnego
3,35
130,31
3,62
140,73
z/m
3
z/odbiorc-
/m-c
Lp. taryfa
grupowa
odbiorcw
Wyszczeglnienie Cena/stawka
opaty
Jedn.
miary
Netto z Vat
1 2 3 4 5 6
1 OM1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych
na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub urzdzenia
pomiarowego.
7,44
5,25
8,04
5,67
Z/M3
z/odb.
/m-c
2 OM2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na
podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
2,90
8,04
3,13
Z/M3
z/odb.
/m-c
3 OM3 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 7,44 8,04 Z/M3
z/odb.
/m-c
4 OM4 1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
2,90
8,52
3,13
Z/M3
z/odb.
/m-c
5 OM5 1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie przecitnych norm zuycia wody
7,44
4,35
8,04
4,70
Z/M3
z/odb.
/m-c
6 O1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub
urzdzenia pomiarowego.
7,44
18,77
8,04
20,27
Z/M3
z/odb.
/m-c
7 O2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
17,65
8,04
19,06
Z/M3
z/odb.
/m-c
8 O3 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
17,65
8,52
19,06
Z/M3
z/odb.
/m-c
9 OD1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw :
rozliczanych na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub
urzdzenia
7,89
66,22
8,52
71,52
Z/M3
z/odb.
/m-c
10 OD2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw bytowo-gospodarczych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
65,10
8,04
70,31
Z/M3
z/odb.
/m-c
11 OD3 1.Cena za 1 m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
65,10
8,52
70,31
Z/M3
z/odb.
/m-c
Wysoko cen za zbiorowe zaopatrzenie w wod. taryfowe grupy odbiorcw na odbir ciekw.
taryfowe grupy odbiorcw na odbir ciekw.
W przypadku dostarczania faktury drog elektroniczn tzw. e-faktura opata abonamentowa zostanie pomniejszona o 1,50 z netto. Do cen i stawek opat dolicza si podatek od towarw i usug VAt,
zgodnie z art. 2, pkt. 9) do 11) Rozporzdzenia w stawce obowizujcej w dacie sprzeday usugi. Pena tre taryfy dostpna jest na stronie internetowej spki pod adresem www.zwik-rac.com.pl
GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Zdrowie 11
RACIBRZ styl ycia
Podaruj sobie i innym naturalne pikno
Kosmetyki mog by prezentem oryginalnym... egzotycznym i zdrowym.
F
o
t
.
M
y
d
l
a
r
n
i
a
u
F
r
a
n
c
i
s
z
k
a
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
artyku sponsorowany
mydlarnia u Franciszka
47-400 racibrz ul. duga 25
pn.-pt. 9.00-18, sob. 8.30-13.30
tel. 530 909 626
www.mydlarnia.inFo
R E K L A M A
Wielkimi krokami zbli-
a si jake przyjemny okres
wzajemnego obdarowywania
prezentami. Mikoaj, Wigilia
to tylko niektre okazje, by w
nadchodzcym czasie wrczy
najbliszym co wyjtkowego.
A e kosmetyki od lat krlu-
j na licie najczciej kupo-
wanych upominkw, zapew-
ne i w tym roku wikszo z
nas powita je pod podusz-
k czy choink. tych, ktrzy
twierdz, e to podarunek
mao oryginalny, zapraszam
na wycieczk do wyjtkowe-
go - wonnego i egzotyczne-
go krlestwa kosmetycznych
prezentw: Mydlarni u
Franciszka w Raciborzu
na ul.dug 25.
Przedstawiamy Pastwu
kilka propozycji prezentw
dla najbliszych.
dla Babci: KReMOWy
BaLSaM dO Ciaa
Wyjtkowa kompozycja
luksusowych skadnikw na-
wilajcych. Maso karite sil-
nie nawila, wspomaga natu-
raln regeneracj skry, olej
sezamowy dziaa rozgrzewa-
jco. Balsam zawiera rwnie
olej arganowy, marokaski
eliksir modoci, bogactwo
nienasyconych kwasw tusz-
czowych i wit. E. Dziaa silnie
ujdrniajco i przeciwstaw-
nio.
dla dziadka: aun
Naturalny dezodorant - re-
guluje wydzielanie potu, niwe-
luje nieprzyjemny zapach, nie
blokuje porw skry, nie pla-
mi ubra. Zalecany rwnie
na: zacicia, podranienia po
goleniu i depilacji, skalecze-
nia, ukszenie owadw, popa-
rzenia soneczne, opryszczk.
dla Mamy:
OLej aRGanOWy
Zwany zotem Maroka.
Bogaty w wit. E (zawiera jej
dwukrotnie wicej ni oliwa
z oliwek), wspomaga natural-
n regeneracj skry, spyca
zmarszczki mimiczne, regulu-
je wydzielenie sebum, dziaa
nawilajco i przeciwzapalnie.
Chroni skr przed mrozem,
wiatrem oraz promieniowa-
niem UV.
dla Taty: LeGendaRne
MydO Z aLePPO
Mydo, ktrego proces
produkcyjny nie zmieni si od
ponad 2 tys. lat. Wytwarzane
na bazie oliwy z oliwek oraz
oleju laurowego (naturalny
antybiotyk, dziaa przeciwza-
palnie i agodzco). Polecane
dla cer przesuszonych, po-
dranionych, alergikw, nie-
mowlt. Wspomaga leczenie
dermatoz: egzemy, uszczycy,
grzybicy, trdziku i atopowego
zapalenia skry.
dla Crki:
PudRy dO KPieLi
Poczenie nawilajcej
soli z Morza Martwego, prze-
ciwzapalnej skrobi i olejkw
eterycznych. Puder ma wa-
ciwoci myjce, nawila sk-
r pozostawiajc j gadk,
nawilon i pachnc. Zawie-
ra kwasek cytrynowy, ktry
zmikcza tward wod. Puder
dostpny w rnych wersjach
zapachowych m.in.: malina,
mango, bambus.
dla Syna: PdZeL
dO GOLenia Z BORSuKa
Wykonany z najwyszej
jakoci wkien sierci bor-
suka. Charakteryzuje si ona
niezwyk sprystoci i jed-
noczenie jest bardzo delikat-
na, wygina si w kad stron
nie amic si. Mona go uy
w poczeniu z ROLin-
nyM MydeM dO GO-
Lenia. Jest ono delikatne,
nie wysusza skry, doskonale
zmikcza zarost oraz cechu-
je si niezwyk wydajnoci.
Z takim zestawem codzienne
golenie z mao przyjemnego
obowizku, staje si po pro-
stu przyjemnoci.
Zapraszamy do
Mydlarni u Franciszka na
ul. dug 25. Pomoe-
my wybra wyjtkowe i
oryginalne witeczne
prezenty oraz bajecznie
piknie dla Pastwa je
zapakujemy!
Lp. taryfa
grupowa
odbiorcw
Wyszczeglnienie Cena/stawka
opaty
Jedn.
miary
Netto z Vat
1 2 3 4 5 6
1 OM1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych
na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub urzdzenia
pomiarowego.
7,44
5,25
8,04
5,67
Z/M3
z/odb.
/m-c
2 OM2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw: rozliczanych na
podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
2,90
8,04
3,13
Z/M3
z/odb.
/m-c
3 OM3 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw 7,44 8,04 Z/M3
z/odb.
/m-c
4 OM4 1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
2,90
8,52
3,13
Z/M3
z/odb.
/m-c
5 OM5 1. Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2. Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie przecitnych norm zuycia wody
7,44
4,35
8,04
4,70
Z/M3
z/odb.
/m-c
6 O1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub
urzdzenia pomiarowego.
7,44
18,77
8,04
20,27
Z/M3
z/odb.
/m-c
7 O2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
17,65
8,04
19,06
Z/M3
z/odb.
/m-c
8 O3 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
17,65
8,52
19,06
Z/M3
z/odb.
/m-c
9 OD1 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw :
rozliczanych na podstawie wskaza wasnego wodomierza lub
urzdzenia
7,89
66,22
8,52
71,52
Z/M3
z/odb.
/m-c
10 OD2 1.Cena za 1m3 odprowadzanych ciekw bytowo-gospodarczych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,44
65,10
8,04
70,31
Z/M3
z/odb.
/m-c
11 OD3 1.Cena za 1 m3 odprowadzanych ciekw przemysowych
2.Stawka opaty abonamentowej dla odbiorcw:
rozliczanych na podstawie wskaza wodomierza gwnego wody
7,89
65,10
8,52
70,31
Z/M3
z/odb.
/m-c
powiat raciborski szpital
Nie jestemy gotowi
na prywatyzacj szpitala
2 mln z poyczki dla raciborskiej lecznicy
nie daj odpowiedzi na pytanie: co dalej ze szpitalem?
Rada Powiatu Racibor-
skiego zdecydowaa o udzie-
leniu raciborskiemu szpitalo-
wi poyczki. to rozwizanie
krtkoterminowe, najbardziej
palce problemy pozostaj
nierozwizane... Dlatego na
rzeczy pozostaje pytanie: co
dalej? Pojawiaj si pogoski
o planach prywatyzacji szpi-
tala. Kto moe zyska na ta-
kim rozwizaniu?
- Nie chcemy i nie mamy
zamiaru przeksztaca raci-
borskiego szpitala w spk,
bo to nam nic nie daje na tym
etapie. Gdyby przeksztace-
nie w spk byo poczone
ze sprzeda udziaw w niej,
dopuszczeniem prywatnego
kapitau, to mogoby to mie
sens, ale my nie jestemy na
to przygotowani. Nie ma ta-
kich zamiarw, eby szpital
przeksztaca w spk! - uci-
na spekulacje na temat rze-
komych planw prywatyzacji
raciborskiego szpitala staro-
sta Adam Hajduk.
Zdaniem starosty sytuacja,
w ktrej znalaza si racibor-
ska lecznica i powiat racibor-
ski jest bardzo dziwna. - Jeeli
dziaania NFZ doprowadz do
sytuacji, w ktrej nasz szpital
bdzie mie strat wiksza
ni amortyzacja, to bdziemy
mie dwie moliwoci: pokry
strat w dziaalnoci szpitala
lub przeksztaci go w spk.
tylko e spacenie nalenoci
szpitala zostaoby zakwalif-
kowane jako wydatek bie-
cy, a tego, zgodnie z regula-
cjami ministerstwa fnansw,
nie moemy zrobi [powiat
raciborski nie spenia narzu-
conych przez ministerstwo
kryteriw (stosunek przycho-
dw fnansowych powiatu
do ponoszonch wydatkw),
na podstawie, ktrych mg-
by podj si tego dziaania
- red.]. Drugim rozwizaniem
jest przeksztacenie szpita-
la w spk. tylko, e to te
nic nie daje, bo i tak musie-
libymy pokry strat w dzia-
alnoci szpitala, czego, jak
wspomniaem przed chwil,
nie moemy zrobi. to dru-
gie rozwizanie jest korzystne
tylko z punktu widzenia pa-
stwa, ktre moe w ten spo-
sb umy rce i powiedzie,
e teraz szpital podlega prawu
spek handlowych. Pastwo
funkcjonuje w ten sposb,
e jeli chce, to kady szpital
moe wpdzi w t sytuacj,
a potem, po ogoszeniu upa-
doci szpitala, powiedzie: to
nie my, to wasz starosta, pre-
zydent, marszaek - zyma si
Adam Hajduk.
Problemy fnansowe ra-
ciborskiego szpitala sprawi-
y, e Rada Powiatu Racibor-
skiego bya zmuszona wyrazi
zgod na udzielenie 2 mln z
poyczki dla raciborskiej lecz-
nicy. Decyzja w tej sprawie
zapada na XXXV Sesji Rady
Powiatu Raciborskiego 26 li-
stopada 2013 roku. Na spat
poyczki szpital bdzie mia 2
lata. Jednoczenie trwaj ne-
gocjacje z NFZ w sprawie wy-
paty nalenych szpitalowi 5
mln z z tytuu nadwykona.
Pki co NFZ mwi o 40 tys.
z.
Starosta raciborski Adam Hajduk uwaa, e na prze-
ksztaceniu szpitala w spk skorzystaoby tylko pastwo.
wojciech oneczko
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 12 Reklama
GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
R E K L A M A
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
motorady
UWAAJ CO tANKUJESZ ZiM!
MeChaniKa OPOny
aLuFeLGi FeLGi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon Run
Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
Wraz z nadejciem bardzo
niskich temperatur powinnimy
si powanie zastanowi nad tym
co wlejemy do naszego baku. Na
co trzeba uwaa i jakie s kon-
sekwencje tankowania letniego
paliwa zim?
Przepisy okrelaj jedno-
znacznie dopasowanie paliwa
do warunkw pogodowych.
Samochody zasilane benzy-
n maj w zimie zdecydowanie
najatwiej, bowiem w cigu ro-
ku zmienia si jedynie parametr
lotnoci tego paliwa, a najwik-
szy problem jaki moe spotka
pojazd z silnikiem z zaponem
iskrowym jest zamarznicie w
ukadzie paliwowym wody lub
pary wodnej. Rozwizaniem te-
go typu kopotw jest dolanie do
zbiornika denaturatu.
Jeeli chodzi o uytkowni-
kw pojazdw z instalacj LPG
wana jest jako tankowanego
gazu. Mieszanina gazw propan-
butan zim jest inna: zwiksza
si ilo propanu (atwiej prze-
chodzi on w stan lotny). Propan
jest gazem droszym od butanu,
dlatego cena LPG zim moe by
wysza ni latem. tankowa na-
ley u sprawdzonych dystrybu-
torw, ktrzy co prawda mog
mie wysze ceny, ale moemy
spodziewa si lepszej jakoci
substancji.
Jeeli chodzi o olej napdo-
wy to kluczow wartoci jest
zawarto w nim wglowodo-
rw parafnowych, ktre z jednej
strony polepszaj zdolno pali-
wa do samozaponu, a z drugiej
powoduj jego gstnienie przy
niskich temperaturach. Sposo-
bem na zminimalizowanie zja-
wiska wytrcania si krysztaw
parafn jest dodawanie rodkw
chemicznych, ktre zmienia-
j ksztat krysztakw parafn
z pytkowego na igiekowy. W
Polsce obowizuj trzy gatunki
ON. W zalenoci od temperatu-
ry wytrcania si czstek paraf-
ny wyrniamy olej letni (0C),
przejciowy (-10C) oraz zimowy
(-20C). Poniewa czsto zdarza
si, e temperatury w naszym
kraju spadaj poniej - 20C,
dostpny jest rwnie tzw. olej
napdowy arktyczny o grani-
cach wytrcania parafny przy
ok. -30C. Dodatkowo zim nie
poleca si stosowania paliw z do-
datkiem biokomponentw.
Na stacjach paliw dostpne
s rodki obniajce tempera-
tur krzepnicia oleju napdo-
wego i zapobiegajce wytrca-
niu si krysztakw parafny tzw.
depresatory. Warto stosowa je
proflaktycznie, szczeglnie jeli
tankujemy auto na niespraw-
dzonej stacji albo gdy wiemy, e
w baku mamy jeszcze paliwo let-
nie lub przejciowe. Niestety, gdy
paliwo w baku ju zastygnie
aden dodatek do paliwa nie po-
moe! Wwczas naley na kilka
godzin wstawi auto o ogrzewa-
nego garau - po upynnieniu
paliwa mona dola do baku de-
prasatora, a nastepnie zatanko-
wa auto paliwem zimowym.
Niezalenie od stosowanego
paliwa pamitajmy, e przy ni-
skich temperaturach samochd
nie powinien sta z ma iloci
paliwa (im mniej paliwa w baku,
tym wicej miejsca dla skrapla-
jcej si wody, ktra miesza si
z paliwem). Dotyczy to szcze-
glnie uytkonikw aut na LPG,
ktrzy zapominaj o dolewaniu
benzyny.
wojciech gawliczek
www.afhymat.com
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
MeChaniKa
POjaZdOWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
Ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDi
BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska,
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACiBRZ
ul. Klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie graczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
Kredyt dla ROLNiKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZiA-
ALNO do 50000 z bez BiK
i zawiadcze.
Tel: 508 272 057
GazetaInformator.pl >>
5 grudnia 2013, nr 23 (151)
Ogoszenia 15
PRACA usugi
Finanse
rne zdrowie zdrowie weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PORadnia ORTOPedyCZna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
FiRMa STaCh-dReW
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENiE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
TeL. 512 271 815
32 430 10 45
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego
z dowiadczeniem.
tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
PRanie dyWanW
ORaZ TaPiCeRKi MeBLOWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
GWaRanTOWany eFeKT!
Malowanie wntrz oraz ele-
wacji , tapetowanie, naka-
danie gadzi, stawianie pyt
gipsowo-kartonowych, mon-
ta okien, drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
Przerbki krawieckie,
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
tANiO i SOLiDNiE. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. tel. 500 115
063 Czynne: pn.-pt. 10-16
Sprzedam mieszkanie, 2 po-
koje, parter 45,49m
2
.
Racibrz, ul. Ogrodowa.
Kontakt: 32 415 24 89.
Kredyt dla ROLniKW! Kwo-
ta do 500 tys. z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
Mega Promocja! Mega obnika
oprocentowania! Oprocentowanie
od 9,9%, dugi okres kredytowania
150 m-cy, kredyty gotwkowe do
250 tys z! tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34.
KOnSOLidaCja!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopasowan
do twoich moliwoci fnanso-
wych. Dugi okres kredytowania,
szybka decyzja kredytowa!
tel. 882 19 33 33, 882 19 34 34.
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj! tel. 32 414 07
77, 500 776 920
WGieL
ORZeCh GRuBy 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
Tel. 692 236 095
Komis od AZ (Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
tel. 692-979-492, 797-638-860.
Duy wybr srebra
PRACOWNiA PROtEtyCZNA
izabela Kuczmierczyk
ul. Opawska 27a/1
47-400 Racibrz
tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
Praktyka Stomatologiczna
lek. stom.
Grayna Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00 (pitek na tel.)
Racibrz, ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
tanio wynajm lokal han-
dlowy o powierzchni 65m2 na
parterze, ul. Mariaska obok
Cukierni Malcharczyk.
Kontakt tel. 604 52 05 89
Przyjmujemy zamwienie
na witeczne uszka,
pierogi i krokiety do dnia
22.12.2013r.
tel. 32 793 60 15, 784 088 344
Racibrz, ul. Warszawska 13
www.cafefanaberie.eu
Sprzedam tanio
meble pokojowe:
witryny, st z krzesami, sofa.
Kontakt: 32 471 03 43
Kom. 784 580 108
OFERtA WitECZNA
Smaczne i wiee domowe cia-
sta na zamwienie
i kad okazj.
Swojskie wdliny z wdzar-
ni (szynka, kiebasa, schab,
baleron, boczek, wdzone na
drzewie winiowym bez kon-
serwantw).
Choinki prosto z ogrodu (mo-
esz sobie sam wybra), stroik.
tel. 501 186 078
KUPi ZA GOtWK uy-
Wane KSiKi WSP-
CZESNE i PRZEDWOJENNE.
KUPi RWNiE KOMiK-
Sy i WiDOKWKi tEL.
509144288
GazetaInformator.pl 5 grudnia 2013, nr 23 (151)
<< 16 Reklama
POYCZAJ TANIEJ
NI W INNYCH
BANKACH!
Zapraszamy:
Racibrz, ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
dziki gwarancji najniszej raty masz pewno,
epoyczasz najtaniej
nawet jeli nie jeste naszym Klientem, poyczk
dostaniesz rwnie atwo jak wswoim banku
wystarczy wycig z konta
do 150 tys. z bez zabezpiecze
moliwo konsolidacji kilku drogich
kredytw w 1 tani
Szczegy w placwkach i na www.aliorbank.pl.
Przykad reprezentatywny. Kwota poyczki: 21 900 z, liczba rat: 55, oprocentowanie
nominalne: 16%, opata przygotowawcza: 11%, kwota odsetek: 9 140,74 z, RRSO: 24,22%,
rata: 564,38 z. Ostateczne warunki kredytowania zale od wiarygodnoci kredytowej Klienta,
daty wypaty poyczki oraz daty patnoci pierwszej raty. Poyczk po okazaniu wycigu z
ROR mog otrzyma osoby uzyskujce dochody m.in.zumowy o prac (regularne wpywy za
ostatnie 6 mies.) lub emerytur (za 1 miesic). Warunki oferty wg stanu na 7.11.2013 r.