You are on page 1of 7

Nove injenice o piramidama nova nadnaravnost Kur'ana

U skoranjem znanstvenom otkriu navodi se sljedee: francuski i ameriki znanstvenici tvrde da je ogromno kamenje, koje su faraoni koristili za izgradnju piramida, obina glina zagrijavana na visokim temperaturama.

Hoe li piramide, koje su poznate kao jedno od Sedam svjetskih uda, preivjeti u potpunosti? Da li su znanstvenici pronali odgovor na zagonetku kako su piramide gra ene u drevnom !giptu? "jeruju li jo uvijek neki ljudi da su dinni#$% graditelji tih piramida? &e li mogue povjerovati da su piramide u !giptu izgradila 'ia iz svemira? (ve pekulacije rairile su se u javnosti i odrale nekoliko stoljea, ali novo otkrie znanstvenika iz )rancuske i *merike e promijeniti znanstveni stav zauvijek+ ,ako er, 'ie dato jednostavno znanstveno o'janjenje za tajnu izgradnje piramida, ali udnije je to se ta misterija nalazi u -ur.anu zapisana jo prije etrnaest stoljea/ "jerovalo se da su 0araoni klesali kamenje, ali pitanje je1 -ako to da je svo kamenje u tolikoj mjeri istovjetno da izme u njih ne moete nai razliku? 2 gdje su alati i dlijeta koji su koriteni pri klesanju tog kamenja? Dosad nisu na ena? (vo otkrie potvr uje da su znanstvenici nisu 'ili u pravu kada su smatrali da su piramide gra ene od kamenja+ (dgovor naj'lii logici i istini je izjava da je 0araonska civilizacija sagra ena od gline/ 1+ (vo je slika -eopsove "elike piramide+ -ao to moemo primijetiti, ova piramida 'ila je najvie zdanje na svijetu, visine do 134 metara+ 5ilioni kamenih 'lokova koriteni su u izgradnji1 svaki kamen teak je nekoliko tona+ ,o je grandiozno djelo koje prua dokaz 0araonske moi postignute prije 3+677 godina+

Nove znanstvene injenice


&edna od znanstvenih injenica jeste i to da je velika piramida, visoka 134 metara, 'ila najvia gra evina na svijetu u zadnjih 3+677 godina, sve do 18+ stoljea+ 9ova teorija, koju je ponudio 0rancuski pro0esor &oseph Davidovits, direktor 2nstituta :;eopol<mer:, tvrdi da su piramide gra ene uglavnom od mulja i da je glina koritena kao sredstvo za prijenos kamenja specijalnim kolosijekom+ 2straivanje sugerira da su 'lato i drugi materijali uzeti iz tla rijeke 9il i da su ti materijali stavljani zajedno u vrste kamene kalupe+ (nda su 'ili zagrijavani na visokoj temperaturi, to dovodi do interakcije tih materijala te se od toga 0ormira kamenje poput vulkanskih stijena, koje su nastale prije nekoliko miliona godina+ =nanstvenik Davidovits tvrdi da je kamenje, koje je koriteno za gradnju piramida, 'ilo uglavnom od krenjaka, gline i vode+ 2spitivanja, ura ena pomou nanotehnologije >ininjerska 'rana koja se 'avi stvarima manjim od 177 nanometara?, dokazala su postojanje velikih koliina vode u tim stijenama, koliine kakve ne postoje u prirodnom kamenju+ 9adalje, tu je i gustoa u unutranjoj strukturi kamenja koja potvr uje da je neopravdano uvjerenje kako je to kamenje 'ilo doneeno, a zatim isklesano na takav nain+ 9ajrealnija mogunost je da su salijevali glinu u kalupe kako 'i pravili identino kamenje, 'a kao i danas, kako i mi izlijemo plastine sprave u predloke, tako da su svi komadi prilino jednaki i slini+ =a analizu uzoraka kamenja sa piramida koriten je elektronski mikroskop+ @ezultat se temeljio na miljenju pro0+ Davidovitsa i kvarcni kristali su se jasno ukazali kao posljedica zagrijavanja 'lata+ Aro0esor je izjavio da mi u prirodi nemamo kamenje kao to je ovo, to je potvrda da je ono proizvedeno od strane 0araona+ *naliza po 5ini ! skali#B% ukazuje na prisustvo silicijevog dioksida, tako e+ (vo je jo jedan dokaz da je kamenje vjetako+ $+ 9a slici je prikazan pro0esor 5ichel Carsoum kako stoji pored "elike piramide+ (n istie da je ovo kamenje 'ilo izljeveno u kalupima od gline/ ,o to je on dokazao u

svojim istraivanjima, kao rezultat viegodinjih eksperimenata, jeste da ovo kamenje nije prirodno+ Aro0+ 5ichel Carsoum potvr uje, nakon analize elektronskim mikroskopom, da je kamenje rezultat 'rze interakcije izme u gline, krenjaka i vode na visokim temperaturama+ Davidovitseva poznata knjiga pod naslovom D2ls ont 'ati les p<ramides:, o'javljena u )rancuskoj $77$+ godine, rijeila je sve pro'leme i zagonetke, koje su izneene o nainu na koji su piramide 'ile gra ene+ Eta vie, on je izloio jednostavan geometrijskoF konstrukcijski mehanizam od 'lata+ Cilo je to veoma uvjerljivo za mnoge istraivae u ovom znanstvenom podruju+ 9eka istraivanja istiu da su kotlovi ili pei 'ili u upotre'i u davna vremena za izradu keramike i kipova+ "atra se o'ino koristila za gradnju glinenih statua, pomijeanih sa metalima i prirodnim materijalima+ 9akon toga potpaljivali su vatru dok kip ne 'i ovrsnuo i poprimio izgled prave stijene+ 5noge civilizacije koristile su zagrijavanu glinu za izradu kamenja, kipova i alata+ Sva istraivanja potvr uju da su 0araoni koristili ovu metodu za visoke gra evine kao to su piramide+Aravili su drveni kolosijek koji je spiralno okruivao piramidu poput ta'ernakula#3% od vinove loze, koja raste oko se'e i uspinje se na vrh+

Ostala istra ivanja ostvarila su isti rezultat


Druge analize, pomou rentgenskih snimaka, pokazale su postojanje mjehuria zraka u uzorcima iz piramida koji su nastali tokom izlijevanja kamenja od 'lata i isparavanja vode iz mulja+ 9adalje, ovi mjehurii ne postoje u prirodnom kamenju i to pridodaje nove dokaze da je kamenje pravljeno od gline i krenjaka mla eg od 3+G77 godina+ 5ario Hollepardi, italijanski pro0esor koji je prouavao arhitekturu piramida, naglasio je da su 0araoni donosili krenjaku prainu, raspoloivu u velikim koliinama u njihovom kraju, i mijeali sa o'inom zemljom+ =atim su dodavali vodu iz rijeke 9il i vatrom zagrijavali na temperaturi do 877I H+ (volika toplota davala je kamenu snagu i o'lik slian prirodnim stijenama+ 9ova ideja ne kota puno truda, jer radnici nee nositi i dizati nijedan kamen, sve to moraju uiniti je napraviti kalupe, u koje e sipati i prenositi 'lato sa zemlje, i podizati ih u malim spremnicima+ Svaki radnik nosi posudu s 'latom za popunjavanje kalupa+ =atim dolazi proces paljenja vatre dok se kamen ne o'likuje i postavi na mjestu pazei na taj nain da nema razmaka izme u kamenja+ -oritenje ove metode pomoglo je u odravanju piramide neoteenom ve hiljadama godina+ B+ Slika prikazuje dva susjedna kamena piramide+ 5oemo primijetiti male ovalne upljine izme u njih na koje upuuje strelica+ ,o je dokaz da je kamenje izljeveno od 'lata u predloku za kamen jer je upljina nastala tokom kalupiranja kamena, a ne kao rezultat erozije+ (na od samog poetka nije 'ila dio tog kamenja+

!nanstvene injenice su u skladu sa "ur#anom


9akon svih ovih injenica, dolazimo do ovog nalaza1 tehnika, koja se koristila u do'a 0araona za izgradnju masivnih zdanja, kao to su piramide, 'ila je uglavnom upotre'a o'inog 'lata dostupnog u 'lizini rijeke 9il+ =atim, mijeanje s vodom, njegovo postavljanje u predloke i konano potpaljivanje vatrom dok ne ovrsne, a kamenje 'ude

o'likovano na nain koji danas vidimo+(va tehnika ostala je skrivena kao tajna sve do 18J1+ godine, kada je ovaj znanstvenik predstavio svoju teoriju+ (nda su $774+ godine drugi znanstvenici dokazali valjanost njegove teorije, izvan svake sumnje, putem la'oratorijske analize+ (va tehnika je 'ila posve nepoznata u vrijeme o'javljivanja -ur.ana+ *li, ta -ur.an o tome kae? 5oja 'rao i sestre, razmotrimo to i slavimo Svemogueg *llaha+ 9akon to je 0araon postao tlaitelj, oitovao se kao 'og !gipta/ Eta je rekao svom narodu? @azmislimo o ovome1 $O, velikai%, & ree faraon & $ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene '()% >*lFKassas, BJ? 9jegov prkos i arogancija dostigli su tako ekstremne razmjere+ 5e utim, 0araon se nije zaustavio, htio se natjecati s Coijom moi i izgraditi veliku kulu na koju 'i se uspeo da vidi ko je Svemogui *llah+ Dakle, 0araon je elio dokazati svome narodu, onima koji su 'ili poput njega, da 5usa, alejhi selam, nije iskren, te da je 0araon jedini 'og u svemiru/ )araon je zatraio od Hamana, njegovog zamjenika i ortaka, da izgradi veliku kulu kako 'i dokazao narodu da Cog ne postoji+ (vdje 0araon posee za tehnikom, koritenom u to vrijeme pri gra enju, koja je 'ila zagrijavanje kamenja na vatri kako 'i se izlilo potre'no kamenje za kulu+ )araon je nakon toga rekao1 $'() a ti, o, *amane, peci mi opeke 'cigle od gline) i sagradi mi +ar, 'toranj, visoka kula ili palaa) da se popnem k -usaovu .ogu, jer ja mislim da je on /-usa '-ojsije)0, zaista, la ac1% >*lFKassas, BJ? 9o, kakav je 'io ishod? Aogledajte i razmislite o sud'ini 0araona, Hamana i njihovih vojnika+ Svemogui kae1 %2 on i vojske njegove bija,u se bez ikakva osnova ponijeli na !emlji i mislili su da Nam nee biti vraeni, pa -i do,vatismo i njega i vojske njegove i u more i, bacismo 'i potopismo)3 pogledaj 'o, -u,ammede) kako su skonali !alimun 'grjenici, politeisti nevjernici i oni koji su odbacili savjet Njegovog poslanika -usaa alej,i selam)1%>*lFKassas, B8F37? 9eko 'i mogao upitati, je li ta kula isto to i piramida? 5i kaemo da najee nije+ -ula je visoka kao toranj ili visoki svjetionik koji se koristi s ciljem dostizanja visoke nadmorske visine+ *llah, delle anuhu, je kaznio i unitio 0araona+ Svemogui *llah je, tako er, unitio njegovu kulu >sarh ar+? da 'ude ajet za one koji do u poslije njega+ ,a kula, koju je izgradio kao prkos i izazov Cogu, unitena je i nigdje je ne moemo pronai+ *llah Lzvieni kazuje o 0araonu i njegovoj crnoj sud'ini u ovom ajetu1 $'() a sa zemljom sravnismo ono to su faraon i narod njegov sagradili i ono to su podigli.% >*lF!.ara0, 1BG? 9a ena je samo nekolicina razasutog kamenja, zatrpanog u pijesku tokom hiljada godina+ 3+ 9a slici je prikazana jedna od tri piramide u ;izi s vrhom jo uvijek pokrivenim slojem 'lata+ (vaj sloj je od istog kamena koji se koristio pri gradnji, to ukazuje na to da je glina u potpunosti koritena za gradnju piramida+ 5ogue da je ova D0araonska tehnologija: 'ila tajna o snazi 0araonske civilizacije i da se uvala kao tajna koja nije spomenuta ni u rukopisima niti u natpisima+ Dakle, -ur.an nam govori o jednoj od skrivenih tajni, koja je mogla 'iti poznata samo *llahu, delle anuhu, i to je snaan dokaz da je -u.ran *llahova knjiga/

Nadnaravnost
1+ (vaj istraiva i desetine drugih istraivaa potvr uju da je glina gra evinski materijal piramida i da su ove gra evine najvia zdanja poznata od antike do modernog do'a+ Sve ove injenice potvr uju da je navedeni kur.anski ajet istinit i u skladu sa znanou te da je jedan od ajeta znanstvene nadnaravnosti+ $+ ,ehnologija izrade kamenja od 'lata pomou toplote nije 'ila poznata u vrijeme o'jave -ur.ana i Aoslanik 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, nije imao nikakvih saznanja o nainu gradnje piramida+ Arema tome, ovaj ajet se smatra velikim znanstvenim otkriem, zato to dovodi u vezu 'lato i toplotu kao gra evinska sredstva u do'a 0araona+ 9a raun ove injenice, dovedeni smo do spoznaje da je gradnja u to vrijeme 'ila utemeljena na ovoj metodi+ (va znanstvena injenica je prepoznata tek prije nekoliko godina upotre'om veoma napredne tehnologije/ B+ (vo udo je dokaz potpunog sklada izme u -ur.ana i znanosti te istinitosti govora *llaha Svemogueg kada je rekao o Svojoj -njizi1 $2 zato oni ne razmisle o "ur4anu5 6a je on od nekog drugog, a ne od 2lla,a, sigurno bi u njemu nali mnoge protivrjenosti.% >*lF9isa, J$? *jet je odgovor ateistima koji tvrde da je -ur.an napisao 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, jer kako je mogao predvidjeti tako neto imajui u vidu da su piramide hronoloki daleko od njega i nikada ih prije nije vidio/ 3+ (dre ene injenice potvr uju da je najvea piramida u ;izi ili tzv+ -eopsova piramida 'ila najvia gra evina na svijetu 3+677 godina+ ,o su 'ila poznata 0araonska zdanja i kule+ *llah je unitio te kule i gra evine, sagra ene od strane 0araona, koji je za se'e tvrdio da je 'oanstvo, dok je piramide koje su gradili drugi 0araoni *llah, delle anuhu, sauvao i zadrao kao svjedoke istinitosti -njige Svemogueg *llaha/ 6+ L ajetu $'() a sa zemljom sravnismo ono to su faraon i narod njegov sagradili i ono to su podigli.% pogledajte rije podigli >ar+ j.ariun? koja oznaava tehniku koritenu u drevnom !giptu da se jedan kamen stavi povrh drugog/ 9a arapskom jeziku nalazimo rije u D*l Kamoos *l 5uhid: rjeniku1 >podignuto? izgradnja nadstrenica, >podignuto? nadstrenica od gro a1 podii 'iljku na drvo, >podignuto? kua1 graditi kuu, staviti krov+ @ezultat1 rije >podignuto? odnosi se na stavljanje drveta za podizanje kamena+ (no to znanstvenici i istraivai danas kau1 0araoni su koristili drveni kolosijek za podizanje 'lata, spiralno uspet oko gra evine poput pergole#6%, koja se spiralno o'motava oko nosivog stu'a kao njene 'aze+ 6+ Hrte prikazuje nain gradnje piramide putem postavljanja spiralnog drvenog kolosijeka kako 'i se prenijelo 'lato za izradu kamenja, ciklino o'avijajui piramidu 'a kako se gro e du nadstrenice o'motava i uspinje+ Svemogui *llah koristi rije >podignuti?, da ukae na geometrijski mehanizam konstrukcije gra evina i spomenika+ *llah, delle anuhu, ih je veinom unitio, ostavljajui samo piramide da 'udu dokaz istinitosti -ur.ana+

4+ (vo udo je odgovor onima koji tvrde da je nai najvei poslanik, sall*llahu alejhi ve selem, uzimao nauke i kazivanja iz Ci'lije, od monaha DCehire: ili sveenika D"ereka 'in 9eu0ela:, jer se tehnika gra enja 'latom ne spominje u ,ori, svetoj knjizi krana i jevreja+ 9aprotiv, svako ko ita ,oru dolazi do zakljuka da je kamenje dopremljeno iz mjesta daleko od piramida i da je to 'ilo prirodno kamenje koje nije povezano s 'latom+ ,o je ono to je sprijeilo neke zapadne znanstvenike da prepoznaju ovo znanstveno otkrie, zato to proturjei njihovoj svetoj knjizi+ G+ 2straivanje koje je predstavio pro0esor Davidovits po'ilo je sve 'i'lijske >,ora? tvrdnje o tome da je na hiljade radnika radilo mnogo godina na ovim piramidama+ Studija, tako er, ponitava ideju da je kamenje za gradnju piramida doneeno iz udaljenih mjesta+ Dakle, mi gledamo u 0iziki dokaz da kazivanje iz ,ore proturjei znanosti+ ,o znai da postoji velika razlika izme u ,ore i znanstvenih injenica, a to pokazuje da je aktuelni primjerak ,ore napisan od strane ljudi, a ne od Svemogueg *llaha+ (va injenica je potvr ena u -ur.anu1 $2 zato oni ne razmisle o "ur4anu5 6a je on od nekog drugog, a ne od 2lla,, sigurno bi u njemu nali mnoge protivrjenosti.% >*lF 9isa, J$? ,o, tako er, ukazuje da je -ur.an od Svemogueg *llaha, jer je uvijek u skladu sa znanou/

Neka pitanja za one koji su skeptini prema poruci islama


1+ -ako je Aoslanik 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, znao za postojanje visokih gra evina koje su 0araoni gradili u svoje vrijeme? * da je izvlaio in0ormacije iz ,ore, doao 'i do istih in0ormacija koje su navedene u ,ori+ (dakle je, uope, doao na ideju arhitekture? $+ -ako je Aoslanik 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, doznao da se tehnologija gline koristila za gradnju u do'a 0araona? 2 ta ga je potaklo da propituje takva povijesna i meta0izika pitanja poto mu to ne 'i pri'avilo nikakvu korist za njegovu poslanicu+ *ko je Aoslanik, sall*llahu alejhi ve selem, napisao -ur.an >kao to neki ljudi tvrde? 'ilo 'i 'olje da im je govorio o arapskim legendama koje su ljudima 'liskije za prihvatanje njegove poruke/ B+ -ako je Aoslanik 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, znao da je 0araon za se'e tvrdio da je 'oanstvo? 2 da je gradio kule? 2 kako je poduen da su te kule 'ili unitene? 2 da su samo ruevine ostale kao dokaz njihova postojanja u prolosti+ Svemogui *llah kae1 $'() 7no domova nji,ovi,, malo ko, poslije nji,, navrati u nji,, Nama su ostali.% '2l89assas, :;) 3+ &e li mogue da, ako je Aoslanik 5uhammed, sall*llahu alejhi ve selem, napisao -ur.an, izrekne ovako neto1 $!ato ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavrili oni prije nji,5 Oni su bili od nji, jai, i zemlju su orali i obra<ivali je vie nego to je obra<uju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze3 2lla, im nije uinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.% >*lF@oom, 8? Svemogui *llah ini da posmatranje i razmiljanje o ovim

piramidama i drugim ostacima antikih spomenika 'ude sredstvo spoznaje *llahove, delle anuhu, moi i sud'ine arogantnih ljudi koji prkose *llahu+ (ve injenice su 0iziki dokazi prikazani u *llahovoj Masnoj -njizi, koji pokazuju istinitost te -njige+ 9eko 'i mogao rei1 ,eorija izgradnje piramida od 'lata nije postala znanstvena injenica, pa kako ti o'janjava -ur.an s takvom teorijom, a ja kaem1 (va teorija nije dola niotkuda, nego je rezultat znanstvenih i la'oratorijskih analiza i ne proturjei stvarnosti+ (na odgovara -ur.anu+ 5e utim, znanost se razvija, nee se otkriti injenice, i to samo one koje se podudaraju s -ur.anom, a da te injenice ne 'udu sredstvo vi enja *llahovih uda u 9jegovoj -njizi+ (n, delle anuhu, je rekao1 $-i emo im pru ati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je "ur4an istina. 2 zar nije dovoljno to to je =ospodar tvoj o svemu obavijeten5% >)usselat, 6B? *utor1 *'duldaem *lF-aheel 2zvor1 *kos+'a 1+ Arijevod lanka o'javljenog pod nazivom :9eN 0acts a'out the p<ramids1 a neN miracle o0 the Kur.an:+ Areuzeto sa NNN+kaheelG+com>op+ prev+? $+ Dinni su *llahova, delleanuhu, stvorenja ija egzistencija i djelovanje je, u normalnim uvjetima, izvan dosega ljudskih ula+ >op+ prev+? B+ 5inijaturni digitalni mjerai >op+ prev+? 3+ ,a'ernakul lat+ O nadstrenica, zatitni krov, koli'a, kuica 2zvor1 -lai, C+ >1887? @jenik stranih rijei+ =agre'1 9akladni zavod 5H+ >op+ prev+? 6+ :Aergole su konstrukcije samostalno podignute u vrtu ili ugra ene uz stam'eni o'jekt kao njegov prirodni nastavak, kao dio opeg arhitektonskog rjeenja+ Aergole se postavljaju iznad kolnih prolaza, umjesto garae, kao neka vrsta nadstrenice, iznad mjesta za sjedenje i odmor u dvoritu, iznad mjesta za rotilj+ (ko konstrukcije pergole o'ino se sade razliite penjaice ili povijue, koje svojom teinom mogu prouzroiti njezino ruenje, te je stoga od presudne vanosti do'ro utemeljiti konstrukciju+: 2zvor1 http1PPNNN+interijernet+hrPhrFhortikulturaPpergoleFuFvrtuQ646JJ >op+ prev+? Objavljeno : :.>?.?@>A BO+C7DED7 : FFF.dini8islam.net