INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU

LICEUL TEOLOGIC ”FERICITUL IEREMIA”
Bd. Belvedere, nr. 7, 601091, ONEȘTI, jud. Bacău, tel./fax. 0234/321630, e-mail: lic_frieremia@yahoo.com web: www.liceulteologicfericitulieremia.ro

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
„DOAMNE, TU EȘTI TATĂL NOSTRU; NOI SUNTEM LUTUL, ȘI TU, OLARUL CARE NE-AI ÎNTOCMIT: SUNTEM CU TOȚII LUCRAREA MÂINILOR TALE” (Is 64, 9)

2012-2016
1

CUPRINS
DATE GENERALE ............................................................................................................................ 3 I. SCURT ISTORIC ....................................................................................................................... 3 II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN..................................................................... 5 II.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN. .................................................................................... 5 II.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN....................................................................................... 6 II. 2.1. Informaţii de tip cantitativ ............................................................................................. 6 POPULAŢIA ŞCOLARĂ........................................................................................................... 6 SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN ULTIMII 2 ANI ............................................................... 7 II.2.2. Informaţii de tip calitativ ................................................................................................. 9 II.2.3. Cultura organizaţională................................................................................................. 11 II.2.4 Analiza S.W.O.T. .......................................................................................................... 12 III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ȘCOLII .................................................................................... 18

III.1.VIZIUNEA: .......................................................................................................................... 18 III.2.MISIUNEA ........................................................................................................................... 18 IV. ŢINTE/SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ............................................ 19 IV.1. ŢINTE STRATEGICE ........................................................................................................ 19 IV.2. OPŢIUNI STRATEGICE .................................................................................................. 20 IV.3. OBIECTIVE, DIRECȚII DE ACȚIUNE,.......................................................................... 21 REZULTATE AȘTEPTATE. ...................................................................................................... 21 IV.4. EVALUARE......................................................................................................................... 24 IV.5. STUDII ................................................................................................................................. 24 V. VI. VII. PROGRAME STABILITE ...................................................................................................... 25 ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI .. 31 INDICATORI DE REALIZARE ......................................................................................... 31

2

DATE GENERALE Titulatura oficială a şcolii: LICEUL TEOLOGIC ”FERICITUL IEREMIA” Tipul şcolii: liceu teologic, filieră vocațională, profil teologie romano -catolică, cu clasele IX- XII; mediul urban Adresa: Str. Belvedere, nr. 7, Onești, Cod poștal: 601091, jud. Bacău Cont: Trezoreria Onești: RO58TREZ06224650220XXXXX Cod fiscal: 15623023 I. SCURT ISTORIC

Liceul Teologic ”Fericitul Ieremia”, cu sediul în Onești, str. Belvedere, nr. 7, face parte din rețeaua învățământului de stat, filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie romano-catolică. Istoria liceului nostru este strâns legată de istoria Seminarului Teologic Liceal Capucin, care începe în anul 1992, an în care Fraţii Capucini de la N apoli, Italia, au ajuns în România, răspunzând invitaţiei PS. Petru Gherghel, Episcop de Iaşi. În acel moment s-a ivit oportunitatea de a forma candidaţi la viaţa consacrată în spiritul carismei capucine, „in loco”, adică fără a -i rupe din realitatea în care s-au născut şi au crescut, oferindu-le o formare de bază prin deschiderea unui Seminar Teologic Liceal. Această realitate a devenit posibilă și prin prospectiva şi contribuţia însemnată a pr. Eduard Sechel, paroh de Oneşti între anii 1981-1996, un admirator şi iubitor al confratelui nostru român capucin, fericitul Ieremia Valahul, și prieten al Fraților Capucini. Neexistând o clădire proprie, pr. Eduard Sechel şi Fraţii Capucini veniţi pe meleagurile noastre (pr. Ubaldo Oliviero, pr. Vittorio Clemente și Mario Querini) închiriază un întreg etaj al căminului de nefamilişti, care aparţinea Tehnocinului, pe malul Caşinului, situat pe str. Republicii, la care se încep lucrările de îmbunătăţire: se amenajează săli de clasă, bucătărie, sală de mese, dormitoare şi o capelă. „Forul tutelar” local a fost Liceul de Chimie, actualul Colegiu Tehnic “Petru Poni”, de unde veneau şi majoritatea profesorilor pentru predarea disciplinelor de studiu. Pentru disciplinele teologice de specialitate, formarea seminariştilor a fost asigurată de preoţii din Parohia Oneşti, în special de vicarii parohiali din acei ani (pr. Ferenţ Tancău şi pr. Inocenţiu Arcana), de pr. Anton Ioan (paroh de Pârgărești) şi de pr. Ioan Caităr, preot pensionar din Oneşti. La 30 octombrie 1992, PS. Petru Gherghel, celebrând o sfântă Liturghie solemnă prilejuită de aniversarea beatificării fericitului Ieremia Valahul, bin ecuvântează şi inaugurează Seminarul Capucin. Pr. Vittorio Clemente este pr imul director al Seminarului. Din vara anului 1994 s-a alăturat echipei iniţiale de entuziaşti şi fr. Marian Ianoş, fiind numit „prefect de studii şi disciplină“, având o contribuţie m a3

joră la dezvoltarea Seminarului, atât prin străduinţa de a închiria noi spaţii în aceeaşi incintă, întrucât numărul seminariştilor ajunsese la 125, cât şi prin grija documentaţiei necesare funcţionării, conform legislaţiei în vigoare la acea dată. Între timp, Fraţii Capucini au început construirea propriilor clădiri, iar în toamna anului 2000, atunci când construcţia a fost inaugurată, Seminarul Te ologic s-a transferat din locaţia improprie de pe str. Republicii, în actuala locaţie din str. Belvedere, nr. 7. Odată cu crearea spaţiului logistic necesar, asigurat de către Fraţii C apucini în clădirea unde funcţionează liceul şi astăzi, pr. Giuseppe Donelli (di rectorul Seminarului) a făcut demersurile necesare la autoritățile bisericești și civile abilitate pentru a transforma Seminarul Teologic în Liceu Teologic de sine st ătător, care să dea posibilitatea tinerilor catolici de pe Valea Trotuşului, băieți și fete, să se formeze într-un cadru adecvat nu numai din punct de vedere cultural, dar şi din punct de vedere civic, moral şi religios, în spiritul Evangheliei. Obținând aprobarea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, liceul primește și aprobarea Ministerului Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 4049 din data de 26.06.2001, fiind astfel integrat în rețeaua învățământului de stat cu person alitate juridică. Începând cu anul școlar 2001-2002, clasele din filiera vocațională, profilul teologic, repartizate prin planul de școlarizare la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Onești, sunt preluate de Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”. De la înființare, din anul 2001 și până în anul 2007, director al liceului a fost părintele Anton Ioan, fiind retras de către Episcopia R omano-Catolică de Iași din necesități pastorale. Din anul 2007 și până în martie 2012, director al liceului a fost prof. dr. Apostu Violeta. Din luna aprilie 2012 și până în luna a ugust a aceluiași an, conducerea liceului a fost asigurată de prof. Paliștan Ioan. Pe 16 august 2012, la recomandarea Fraților Minori Capucini și acordul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, părintele Ghiurca Cristinel este numit, de către ISJ Bacău, directorul liceului. În prezent liceul are 209 elevi, cuprinși în 8 clase, cu câte două clase pe nivel. În clasele de profil teologic, specializare teologie romano-catolică, sunt și elevi seminariști. Școala noastră se străduiește să ofere un învățământ de calitate, tinerii fiind educaţi pentru a contribui atât la dezvoltarea societăţii, cât şi a Bisericii. Liceul nostru, prin statutul pe care îl are, beneficiază de o dublă subord onare: Ministerului Educaţiei Naționale şi Episcopiei Romano-Catolice de Iași, prin Ordinul Fraților Minori Capucini.

4

II.

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

Fundamentarea acestui proiect de dezvoltare instituţională s-a realizat pe analizele P.E.S.T.E. şi SWOT care au oferit informaţii referitoare la mediul intern şi extern al unităţii noastre şi a influenţelor acestora asupra activității şcolii. II.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN. ANALIZA P.E.S.T.E Contextul Politic Din punct de vedere politic, activitatea instructiv-educativă este guvernată de o serie întreagă de acte normative, printre care cele mai importante sunt: - Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; - Statutul personalului didactic; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar; - Hotărâri ale Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar; - Ordine şi Note emise de MEN; - Codul muncii; - Alte acte normative în domeniu. În Consiliul de Administrație al școlii există un reprezentant al primarului și un reprezentant al Consiliului local. Contextul Economic La nivelul localității, numărul redus de obiective industriale și perspectivele nu foarte pozitive de dezvoltare a acestora determină ca mulți elevi să pr ovină din familii cu posibilități materiale foarte scăzute. Prin urmare, părinții care să se poată implica material sau financiar în sprijinirea liceului sunt aproape inexistenți. Contextul Social La nivelul mediului social se reliefează câ teva probleme determinate în general de mediul economic. Lipsa majoră a locurilor de muncă din zonă și din țară a determinat migraţia forţei de muncă spre alte zone economice din Europa. Populaţia rămasă totuşi pe plan local supravieţuieşte cu greu, sursele de venit
5

fiind mici, provenind în parte din munca terenurilor agricole şi din anumite servicii oferite (“munca cu ziua”). Drept urmare, mulți dintre absolvenții clasei a VIII-a nu se pot susține financiar și nu mai continuă studiile. Scăderea natalității pe plan național influențează planurile de școlarizare la nivel județean și ca atare, populația școlară fiind în scădere, există pericolul nerealizării planului de școlarizare (două clase pe nivel), cu efecte asupra planului de încadrare al personalului didactic şi asupra selecţiei elevilor. Contextul Tehnologic Din acest punct de vedere societatea s-a dezvoltat rapid, în conc ordanţă cu descoperirile tehnologice. Şcoala trebuie să adapteze metodele de învăţare la tehnologia de ultimă generaţie. Astfel: computerele, videoproiectorul, faxul, i nternetul, xerox-ul devin indispensabile unei şcolii care se doreşte a fi în pas cu societatea. Folosirea tehnologiilor în mod raţional pot uşura învăţarea şi munca independentă a elevilor; mulţi dintre ei dispun acasă de un computer. Marea provocare pentru profesori va fi aceea să-i facă pe elevi să discearnă şi să selecteze doar ce este în folosul lor educaţional. Contextul Ecologic Unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea într-o zonă favorizată din punct de vedere ecologic, în jurul ei nefiind surse de poluare majoră. La nivelul şcolii gunoiul rezultat în urma activităţii este c olectat în pubele şi preluat de către o firmă specializată; se recomandă totuşi îmbunătăţirea colectării selective prin achiziţionarea de noi recipiente. De asemenea, este binevenită o intensificare a implicării elevilor în activităţi de voluntariat ecologice.

II.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN II. 2.1. Informaţii de tip cantitativ POPULAŢIA ŞCOLARĂ În anul şcolar 2012-2013, Liceul Teologic ”Fericitul Ieremia”, funcţionează cu 8 clase, totalizând 209 elevi, astfel: - clasa a IX-a, 2 clase,total 43 elevi; - clasa a X-a, 2 clase, total 58 elevi; - clasa a XI-a, 2 clase, total 53 elevi; - clasa a XII-a, 2 clase, total 55 elevi;

6

NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Unitatea şcolarizează elevi pentru nivelul liceal, cursuri de zi, profil teologic, specializarea Teologie Romano-Catolică și Teologie Romano-Catolică – intensiv engleză. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN ULTIMII 2 ANI Anul şcolar 2010 - 2011 Nr. Cu MEDIA ÎNSCRIŞI la RĂMAŞI la PROMOVAŢI cu medii între Crt. LA PURCLASA începutul sfârşitul TARE scă9-10 anului şcolar anului şcolar 5-6,99 7-8,99 zută sub 7 1. a IX-a 56 60 3 43 13 2. 3. 4. a X-a a XI-a a XII-a 60 54 48 60 54 49 3 42 30 22 14 24 27 1 -

Anul şcolar 2011- 2012 Nr. Cu MEDIA ÎNSCRIŞI la RĂMAŞI la PROMOVAŢI cu medii între Crt. LA PURCLASA începutul sfârşitul TARE scă9-10 anului şcolar anului şcolar 5-6,99 7-8,99 zută sub 7 1. a IX-a 54 56 10 37 7 2. 3. 4. a X-a a XI-a a XII-a 59 56 55 59 56 55 12 1 35 39 32 11 16 23 -

RESURSE UMANE Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului. Analiza noastră în acest domeniu va cuprinde: Gradul de acoperire cu personal didactic: Indicator Total - număr de posturi/norme didactice 13,94 - număr de posturi/norme ocupate cu cadre 6,22 didactice titulare - număr de posturi/norme ocupate cu cadre 7,72 didactice suplinitoare  Total cadre didactice: 19

Liceal 13,94 6,22 7,72

7

Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic sunt 7,25 norme, după cum urmează: Indicator Total Liceal - număr de posturi/norme personal didac7,25 7,25 tic auxiliar și nedidactic - număr de posturi/norme ocupate perso2,25 2,25 nal didactic auxiliar - număr de posturi/norme ocupate perso5,00 5,00 nal nedidactic  Personal didactic auxiliar total: 3 - 1 secretar/bibliotecar - 1 informatician - 1 contabil  Personal nedidactic total: 5 - 1 muncitor întreținere - 3 îngrijitori - 1 paznic. RESURSE MATERIALE Baza materială Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” din Onești își desfășoară activitatea într-un complex modern, care aparține Ordinului Fraților Minori Capucini din România. Liceul dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi desfășura activităţile şcolare şi a-şi îndeplini scopurile formative, atât la nivel intelectual cât şi spiritual. Pe o suprafaţă de 2652 mp se află:  8 săli de clasă;  1 cabinet de informatică;  1 sală pentru colocvii spirituale;  1 sală pentru consiliere;  1 capelă;  1 sală festivități;  1 sală sport;  1 teren de fotbal;  1 cabinet medical;  1 sală cancelarie;  1 birou secretariat;  1 birou director;  1 sală de recreaţie;  1 bibliotecă cu sală de lectură (6 locuri)  1 sală arhivă
8

Mijloace de învăţământ:  hărţi  manuale  42 de calculatoare în stare de funcţionare, conectate la rețeaua de internet: pentru administraţie 3; pentru cadre didactice 2; pentru bibliotecă 1; pentru elevi 36 (26 în laboratorul de informatică şi 10 în minilaborator).  număr de reţele: 2 (2 server şi 35 calculatoare)  5 imprimante,  2 scanere  2 fotocopiatoare,  1 combină muzicală,  1 televizor,  2 videoproiectoare,  1 staţie de amplificare,  2 microfoane,  1 aparat foto digital.  În biblioteca şcolii există peste 7500 volume. Prin diferite donaţii, fondul de carte a crescut asigurând elevilor necesarul de volume de literatură română şi universală, beletristică, dicţionare, enciclopedii, atlase etc.  Pentru siguranța elevilor școala este supravegheată video, beneficiind de 6 camere, montate pe holul școlii la începutul anului școlar 2012 -2013  Spațiile de instruire corespund cerințelor igienico-sanitare. Anual se realizează igienizarea și reparația curentă. Sălile pentru studii sunt înzestrate cu mobilier necesar, condițiile de iluminare corespund asigurării unei bune viz ibilități.  La începutul anului școlar 2012-2013 au fost reamenajate numeroase spaţii ale şcolii ca parte a procesului de modernizare şi adaptare continuă la cerinţele unui învăţământ modern II.2.2. Informaţii de tip calitativ RESURSE UMANE  Personal didactic: Anul școlar 2012-2013
Cadre Didactice Profesori Total 19 Cadre didactice din care: Cu Gradul Gradul Debutanţi definitivat II I 2 6 6 5 După modul de încadrare Plata Suplinitori Titulari cu ora calificaţi 8 3 7 Detaşaţi

1

 Numărul cadrelor didactice cu gradaţie de merit: 1  Cadre didactice cu responsabilităţi la nivel de zonă şi judeţ :1

9

 Elevii: Rezultatele la examenul de bacalaureat obţinute de elevii şcolii noastre se prezintă astfel:  Promoţia 2011, promovabilitate 93,87%  Promoţia 2012, promovabilitate 78,18% Rezultate şcolare la olimpiade şi concursuri şcolare În anul şcolar 2010-2011, elevii din cadrul liceului nostru au obţinut următoarele rezultate: Olimpiada Naţională de Limbă Italiană:  Toma Mariana, clasa a IX-a B – Mențiune Olimpiada Naţională de Religie Catolică:  Bejan Petrică, clasa a X-a A – Premiul I  Jitaru Eusebiu, clasa a IX-a A – Premiul II Olimpiada Județeană de T.I.C.:  Domocoș Mihai, clasa a XII-a A – Premiul II  Andorca Bianca, Clasa a XI-a B – Premiul II Olimpiada Județeană de Filosofie:  Ghiurca Iulian, clasa a XII-a A - Mențiune În anul școlar 2011-2012 elevii au obţinut următoarele rezultate: Olimpiada Naţională de Limbă Italiană:  Toma Mariana, clasa a X-a B – Mențiune Olimpiada Naţională de Religie Catolică:  Chenciu Ionuț, clasa a IX-a A – Premiul II Revista şcolară  Profesorii şi elevii liceului au redactat revista şcolară “Cuvânt și viață” care a suferit îmbunătăţirii de la an la an și care este răspândită în parohi ile Romano-catolice ale Diecezei de Iași și publicată și pe site-ul liceului.  Relaţii de parteneriat Parteneriate încheiate în anul școlar 2011-2012 :  Proiect-parteneriat încheiat între Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” și Colegiul National “Costache Negri”, Tg. Ocna.  Protocol de colaborare încheiat între Liceul Teologic “Fericitul Ier emia” și Asociația de Tineret Onestin.  Proiect-parteneriat încheiat între Liceul Teologic “Fericitul Ieremia”, Spitalul Municipal Onești și Fundația “Împreună pe calea vieții”. Titlul proiectului: Învățăm să ne păstrăm sănătoși.

10

 Proiect-parteneriat încheiat între Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” și SC. Anpo Solutions, SRL Bucuresti. Titlul proiectului: Îmbunătățirea performanțelor școlare cu ajutorul EFT-ului.  Convenție de colaborare între Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” și Asociația de asistență și educație, Casa de Copii “M. M. Lavezzari”.  Proiect de parteneriat școlar încheiat între ISj Bacau, Liceul Teologic Fericitul Ieremia și Școala cu clasele I-VIII, Cornățel. Titlul proiectului – Punți între sat și oraș.  Proiect de parteneriat școlar încheiat între ISJ Bacău, Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” și Ordinul Fraților Minori Capucini, Custodia Fericitul Ieremia, Onești. Titlul proiectului: Umăr lângă umăr.  Parteneriat încheiat între Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” și Asoc iația Kolping Moldova. II.2.3. Cultura organizaţională Cultura organizațională în Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” desemnează ansamblul normelor, valorilor, comportamentelor, ritualurilor și simbolurilor acceptate în interiorul instituției.  Motto: „Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale” (Is. 64, 8)  Simbol: sigla liceului cu imaginea patronului spiritual al școlii, fericitul Ieremia.  Uniforma școlară: pantaloni negri, cămașă albă, sacou albastru.  Zilele școlii: 8 și 9 mai.  Revista școlii: “Cuvânt și viață” Specific liceului este profilul teologic romano-catolic, programa şcolară fiind conformă cu planul cadru elaborat de M.E.N. în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor. Din programul şcolii face parte şi sfânta Liturghie, la care participă întreaga şcoală în prima viner i din fiecare lună și în sărbătorile de poruncă; liceul are un profesor-preot cu rol de director spiritual. Înaintea Crăciunului și la începutul Postului Mare (în Miercurea cenușii) au loc anual reculegeri spirituale cu profesorii și elevii școlii. Chiar dacă are un caracter confesional, şcoala nu este restrictivă, fiind primiţi elevi şi profesori şi de alte confesiuni decât cel romano-catolic. Profilul moral şi acţional al absolventului liceului nostru este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie. Valori promovate în Liceul Teologic “Fericitul Ieremia”:  Judecata înţeleaptă - a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea dată de Dumnezeu;

11

 Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a gândi onest și de a acționa conform principiilor creștine;  Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:  să-şi cunoască propria valoare;  să încerce să se autodepăşească;  să gândească independent;  să-şi rezolve singuri problemele;  să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;  să înveţe să se protejeze singuri;  să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

II.2.4 Analiza S.W.O.T. a. MANAGEMENT și DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PUNCTE TARI *Existența planului de dezvoltare instituțională și a planului managerial. * Legalitatea încadrării și politica de personal: există contracte de muncă, fișe post, fișe de atribuții, fișe de evaluare. * Se practică managementul particip ativ, delegarea de sarcini. *Echipă managerială deschisă spre colaborare, lucrul în echipă; Consiliul de administrație cu atribuții concrete pentru fiecare membru. *Existența unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite după apartenența la arria curriculară. PUNCTE SLABE *Lipsa experienței în domeniul managementului educațional. *Depășirea timpului de lucru al managerilor, prin încercarea de rezolvare a sarcinilor ce țin de managementul inferior *Instabilitate legislativă economică și socială *Asumarea sarcinilor șefilor de compartimente sau comisii, în situația în care aceștia nu își asumă responsabilitățile sau nu rezolvă sarcinile ce le revin.

12

* Relații bune ale managerului cu participanții la actul educațional * Diseminarea informației:afișaj actualizat permanent și la vedere. *Interes pentru amenajarea spațiilor din dotare corespunzătoare cerințelor moderne. *Buna colaborare cu comunitatea locală și beneficiarii indirecți. OPORTUNITĂŢI *Posibilitatea îmbunătățirii competențelor manageriale prin parcurgerea cursurilor de formare destinate managerilor. *Disponibilitatea partenerilor de a se implica în derularea managementului școlii.

AMENINŢĂRI *Imposibilitatea realizării planului de investiții și reparații și a achitării utilităților, dacă bugetul alocat este necorespunzător *Legislație stufoasă cu riscul supraîncărcării agendei de lucru a echipei manageriale.

b. CURRICULUM PUNCTE TARI *Liceul dispune de planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare ( manuale, ghiduri de aplicare, hărţi, atlasuri, programe pentru examenele naţionale şi tipuri de subiecte. * Accesul cadrelor didactice la internet. *CDȘ realizat în funcție de opțiunile elevilor. *Inexistența unei alte școli de profil pe Valea Trotușului PUNCTE SLABE *Insuficienta dotare cu materiale auxiliare curriculare la obiectele de bacalaureat: limba română, limbi moderne, istorie, geografie. *Organizarea CDȘ-urilor se face în funcție de decizia majorității elevilor clasei. *Lipsa unui centru de documentare, a unei săli de lectură cu multe locuri, a unui cabinet multimedia. *Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe nevoile de formare ale elevilor. * Utilizarea redusă a platformei AeL de către cadrele didactice. AMENINŢĂRI *Interes scăzut pentru oferta curriculară existentă. *Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare. *Planul de învățământ și programele
13

OPORTUNITĂŢI *Identificarea oportunităților de formare a cadrelor didactice. *C.D.Ș. vine în sprijinul ameliorării absenteismului şcolar şi contribuie la dezvoltarea motivaţiei intrinseci pen-

tru învăţare. *Biblioteca virtuală

școlare prea încărcate la anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ, teoretic, în defavoarea celui formativ. *Insuficiente fonduri pentru achiziţionarea de material didactic performant (videoproiectoare, tablă magnetică, copiatoare) c. RESURSE UMANE

PUNCTE TARI *Personal didactic calificat în proporție de 100 %. *Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I este de 30%. *Participarea unui număr mare de profesori la cursurile de formare continuă şi perfecţionare prin C.C.D şi prin altele * Implicarea profesorilor şi elevilor în diferite programe de parteneriat şcolar. *Derularea unor programe educaţionale locale și județene. OPORTUNITĂŢI *Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de universităţi, C.C.D şi O.N.G. *Posibilităţi financiare destinate motivării personalului şcolii şi elevilor (salarii sau gradații de merit). *Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de formare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

PUNCTE SLABE *Profesori suplinitori datorită impos ibilităţii propunerii unor catedre la titularizare. *Slabă motivare, din cauza salariilor nesatisfăcătoare. * Slaba implicare a părinţilor în problemele şcolii. *Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin implicat în unele problemele specifice şcolii. * Comunicarea cu părinţii se face adesea numai în situaţiile de criză. AMENINŢĂRI *Scăderea numărului de cadre didactice, cauzate de scăderea populației școlare. *Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familiei în activitatea şcolară, fapt reflectat atât prin relaţia profesorelev, cât şi prin performanţa şcolară. * Lipsa continuității cadrelor didactice din școală datorită legislației în vigoare. * Migraţia părinţilor spre străinătate şi plasarea copiilor în grija persoanelor fară autoritate. * Insuficienta implicare a părinţilor şi a factorilor educativi externi în desfăşurarea activităţilor din şcoală.

14

d) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE PUNCTE TARI * Clădire nouă, modernă, cu spații largi și luminoase. *Starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare. *Dormitoare noi, moderne, cu confort sporit. *Cantină, sală de mese proprii, finanțate prin intermediul Ordinului Fraților Minori Capucini. *Existența cabinetelor, laboratoarelor funcționale pentru anumite discipline: informatică, limba română, discipline teologice. *Existenţa unor mijloace moderne de informare (internet) şi auxiliare (videoproiector, video). *Sală de sport în interiorul clădirii și două terenuri de sport descoperite. * Editarea prin eforturi proprii a revistei liceului « Cuvânt și viață » * Existența bibliotecii proprii cu cca. 7.500 de volume *Existența sălii de festivități și a unei capele. *Existența camerelor video de supraveghere . OPORTUNITĂŢI *Atragerea investițiilor prin proiecte. *Posibilitatea antrenării părinţilor şi a elevilor în activităţile de întreţinere a şcolii, de modernizare a bazei materiale şi în amenajarea unor săli de clasă. PUNCTE SLABE *Număr insuficient de videoproiectoare *Lipsa informatizării bibliotecii *Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat în suficientă măsură cu noile apariţii din diferite domenii. *Baza materială insuficientă sau depășită la unele categorii de bunuri. *Lipsa unei săli de sport adecvate standardelor actuale.

AMENINŢĂRI *Administrarea restrictivă a resurselor materiale și financiare existente. *Bugetul de austeritate alocat învățământului. *Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a dotărilor existente. *Instabilitate economică locală, zon ală, legislativă și socială.

15

e. RELAŢII CU COMUNITATEA PUNCTE TARI *Buna colaborare cu instituțiile locale (primărie, biserică, alte unități școlare). *Comisia de combatere a violenței în mediul școlar și comisia diriginților organizează întâlniri cu reprezentanți ai Poliției în scopul prevenirii delicvenței juvenile. * În școală se desfășoară programe educaționale (trupa de teatru). *Întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinților, suplimentate cu consultații individuale cu părinții. *Colaborarea cu partenerii educaţionali: Poliţia, pompierii, muzeu, Biblioteca Municipală “Radu Rosetti”, Asociația Kolping Moldova, Organizația de Tineret Onestin *Relaţia de parteneriat cu alte licee din zonă. OPORTUNITĂŢI * Atragerea de noi parteneri și menținerea parteneriatelor aflate în desfășurare *Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea unor programe europene. * Disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii. PUNCTE SLABE *Relații pur formale cu unele instituții locale *Insuficiente legături de parteneriat cu ONG-uri. * Lipsa unui parteneriat real şcoalăfamilie. * Insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile extraşcolare. *Insuficienta implicare a părinţilor elevilor în activităţi educative desfăşurate în şcoală.

AMENINŢĂRI *Retragerea sprijinului în cazul nerespectării parteneriatelor actuale. *Nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate conduce la slaba implicare a părinților în viața școlară. *Instabilitate la nivel social şi econ omic a instituţiilor potenţial partenere. * Creşte pe an ce trece numărul elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

GRUPURI DE INTERES MEN - SE AŞTEAPTĂ: - să se respecte politica şcolară; - şcoala să fie mai bine susţinută de societate;
16

ISJ – URMĂREŞTE:

ELEVII DORESC:

PĂRINŢII URMĂRESC:

COMUNITATEA:

- parcurgerea programei şcolare; - utilizarea resurselor educaţionale; - obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi privată; - sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor personală; - consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă; - implicarea mai activă a şcolii în orientarea şcolară şi profesională; - sprijin în creşterea încrederii în sine; - obţinerea de rezultate; - buna pregătire a copiilor; - asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru viaţă; - sprijin în educarea copiilor; - siguranţa fizică și spirituală a copiilor - primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni; - poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat; - societatea așteaptă implicarea în acțiuni caritabile și de voluntariat.

NEVOI IDENTIFICATE: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ *Îmbunătățirea calității educației. *Formarea în domeniul managementului. *Îmbunătățirea actului educațional prin activități de învățare centrate pe elev. *Dezvoltarea activităţii interdisciplinare; *Proiectarea şi aplicarea unei evaluări sistemice. *Consolidarea unui corp profesoral de calitate. * Creșterea promovabilităţii la examenul de bacalaureat. * Creşterea numărului de premii la
17

CURRICULUM ŞI EVALUARE

RESURSE UMANE

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PARTENERIATE- RELAŢII COMUNITARE

olimpiade şi concursuri. *Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor. *Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind activităţile extracurriculare şi extraşcolare. *Implicarea în mai mare măsură a elevilor în activitatea şcolii. *Amenajarea, dotarea sălii de sport *Creşterea numărului de mijloace moderne de predare; * Dezvoltarea sistemului de supraveghere video; *Atragerea de fonduri extrabugetare. *Aplicarea pentru un proiect european. *Încheierea și derularea mai multor parteneriate

III. III.1.VIZIUNEA:

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ȘCOLII

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” îşi propune păstrarea identităţii şi a individualităţii şcolii creând premisele unei educații complexe, urmărind dezvoltarea personalității integrale a elevilor prin împlinirea celor două dimensiuni, umană și spirituală. Întreaga activitate din liceu va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional fundamentat pe valori le evanghelice, un dialog permanent între credință și cultură. III.2.MISIUNEA Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” este deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, promovând simțul valorilor. Fiind o instituție de învățământ de stat, școala noastră urmărește să implementeze principiile și obiect ivele generale ale învățământului preuniversitar românesc prin promovarea actului didactic de calitate, constituindu-se ca o “mini-comunitate” ordonată în care elevii să își formeze și să exerseze convingeri și comportamente adecvate.
18

În același timp, fiind o instituție de învățământ teologic, școala noastră își propune să faciliteze achiziția valorilor morale și interio rizarea mesajului evanghelic. Absolvenţii şcolii noastre trebuie să devină tinerii responsabili ai com unităţii de mâine, înarmați cu o cultură generală care să le ofere posibilitatea de a se integra cu ușurință în societate, de a putea progresa continuu, rămânând totodată ancoraţi în învăţătura creştină. Prin clasele de profil teologic, unde sunt şi elevi seminarişti, liceul pregătește viitori preoți și călugări în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini. Cadrele didactice ale liceului au misiunea să desc opere şi să pună în valoare, pentru fiecare elev în parte, calităţile personale, idealurile şi dorinţa de a-şi defini personalitatea. ŢINTE/SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

IV.

IV.1. ŢINTE STRATEGICE Având în vedere analiza de nevoi întocmită precum și nevoile identificate, pentru perioada 2012-2016 propunem următoarele ţinte strategice: T1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. T2. Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de comp etență și performanță al elevilor și al profesorilor. T3. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională. T4. Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar derulării activității școlare și extrașcolare.

19

IV.2. OPŢIUNI STRATEGICE Domeniul funcţional Țintă/Scop strategic Atragerea de Dezvoltarea resurse financiDezvoltare curResurselor are şi dezvoltariculară umane rea bazei materiale Asigurarea exis- Formarea com- Asigurarea bazei tenței și aplica- petențelor mamateriale necerea documente- nageriale. sare desfășurării lor de politică Formaprocesului ineducațională rea/abilitarea structiv în condielaborate de personalului ții moderne. M.E.N sau I.S.J. didactic pentru Modernizarea Adaptarea curri- un demers acspaţiilor şcolare culumului la tiv-participativ şi a spaţiilor aunevoile comunixiliare. tăţii și la specificul școlii. Creșterea eficiFormare în ma- Crearea condițiienței demersului nagementul ca- lor materiale needucațional lității. cesare desfășurăParticularizarea rii procesului curriculumului la educațional. cerințele învăţăAchiziţionarea rii activde mijloace diparticipative dactice şi echicentrate pe elev pamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe elev Realizarea de Responsabiliza- Atragerea de materiale promo- rea şi motivarea resurse pentru ționale cu infor- resursei umane realizarea unor mații despre pentru promomateriale de școală. varea imaginii promovare a Realizarea de şcolii. imaginii şcolii. parteneriate pentru desfășurarea de activități culturale în comunitate.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii. Stabilirea strategiei de investiții.

Ț1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare.

Ț2. Creșterea calității procesului instructiv educativ, al nivelului de competență și performanță al elevilor și al profesorilor

Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea în vederea cunoașterii nevoilor comunității și a obținerii sprijinului.

Ț3. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.

Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ massmedia, implicate în promovarea imaginii şcolii.

20

Promovarea imaginii școlii prin calitatea ofertei educaționale T4. Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar derulării activității școlare și extrașcolare Inițierea de proiecte educaționale cu instituțiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului. Crearea unui climat stimulativ și de coeziune a colectivului școlii. Identificarea și atragerea de resurse financiare pentru realizarea unor activități extrașcolare Asigurarea unui climat de colaborare și armonizare a intereselor între elevi, părinți și cadre didactice.

IV.3. OBIECTIVE, DIRECȚII DE ACȚIUNE, REZULTATE AȘTEPTATE. ȚINTA 1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. OBIECTIVE:  Proiectarea activităților manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste.  Asigurarea unei relații funcționale coerente bazate pe motivare, implicare și participare la nivelul liceului și la nivelul clasei de elevi.  Coordonarea desfășurării unei activități didactice de calitate ai cărei benef iciari direcți sunt elevii.  Eficientizarea activităților ce încurajează spiritul de echipă, cooperarea, înțelegerea, susținerea reciprocă, exprimarea opin iilor. DIRECȚII DE ACȚIUNE:  Selecția personalului didactic în funcție de performanțe, de comportament și de implicare și motivare  Desfășurarea unor activități curriculare și extracurriculare de calitate, centrate pe elev  Antrenarea elevilor în activități de management.  Participarea eficientă a cadrelor didactice la consiliile profesorale, consiliile de administrație, comisiile metodice, activitățile curriculare.

21

REZULTATE AȘTEPTATE:  Crearea unui climat de muncă motivant, respectabil, de încredere, seriozitate, profesionalism și moralitate. ȚINTA 2. Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență și performanță al elevilor și al profesorilor. OBIECTIVE:  Susținerea de lecții demonstrative în cadrul comisiilor metodice.  Organizarea și coordonarea acțiunilor de simulare și desfășurare a evaluărilor naționale (bacalaureat).  Încurajarea performanței elevilor și a cadrelor didactice.  Îmbinarea elementelor de educație formală, nonformală și informală  Formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline. DIRECȚII DE ACȚIUNE  Diagnosticarea nevoilor de formare profesională a personalului didactic din şcoală şi a activităţilor de perfecţionare desfăşurate în ultimii ani.  Monitorizarea activității didactice în școală privind învățarea centrată pe elev.  Implicarea activă a personalului didactic în toate activitățile ce privesc perfecționarea prin grade didactice, cursuri postuniversitare, conferințe, sesiuni de comunicări.  Realizarea testelor de evaluare inițială în vederea identificării elevilor cap abili de performanțe.  Pregătiri suplimentare cu elevii mai slabi la învățătură.  Planificarea unor activități de pregătire intensivă destinate elevilor ce au de susținut examene, a celor care participă la concursuri și olimpiade.  Analiza periodică a progresului școlar. REZULTATE AȘTEPTATE:  Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile.  Rezultate bune și foarte bune ale elevilor la examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare.  Dobândirea competențelor de bază la elevi: abilități de comunicare, scriere, citire și calcul matematic, cultură tehnologică, educație antreprenorială, a lfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă circulație.

22

ȚINTA 3. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională. OBIECTIVE:  Realizarea parteneriatului educațional activ școală -comunitate.  Lărgirea colaborării cu instituții de învățământ superior în vederea asig urării educației continue a absolvenților școlii.  Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii şcolii. DIRECȚII DE ACȚIUNE:  Crearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare încredere părinţilor, oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor reprezentanţilor comunităţii.  Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii.  Promovarea valenţelor educaţionale ale şcolii.  Promovarea tuturor activităților educative pe site-ul școlii.  Invitarea mass-mediei la activitățile școlare și extrașcolare. REZULTATE AȘTEPTATE:  Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității.  Realizarea planului de școlarizare. ȚINTA 4. Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar derulării activității școlare și extrașcolare OBIECTIVE:  Dezvoltarea serviciilor educaționale de consiliere școlară pentru elevi și părinți.  Cunoașterea factorilor de risc și a consecințelor actelor de delicvență j uvenilă.  Montarea camerelor video. DIRECȚII DE ACȚIUNE:  Participarea reprezentanților I.J.P. la orele de dirigenție  Antrenarea părinților în activitățile extrașcolare  Întâlniri periodice ale elevilor cu reprezentanți ai I.J.P.  Consilierea spirituală a elevilor.  Verificarea periodică a situațiilor problematice cu adoptarea de măsuri adecvate în timp util.

23

REZULTATE AȘTEPTATE:  Creșterea climatului de siguranță fizică și psihică a elevilor.  Armonizarea climatului de muncă. IV.4. EVALUARE Puncte critice în cadrul procesului Acţiuni de implementare a planului strategic *Implementarea planului strategic nu *Conform planului operaţional va fi este luată în serios. evaluată realizarea fiecărui obiectiv; *Intervalele de timp nu sunt respectate *Lunar, în Consiliul de Administraţie, se va urmării respectarea termenelor calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere; *Elementele care nu au fost implemen- *Sarcinile neîndeplinite vor fi reprotate nu sunt discutate, rămân ca sarcini gramate, după analiza cauzelor; vor fi neîndeplinite trasate noi responsabilităţi; *Oportunităţile externe sunt refuzate *Se va analiza trimestrial modificarea conştient şi/sau nu sunt revizuite condiţiilor externe şi apariţia de noi oportunităţi. IV.5. STUDII De impact *Se va urmări atingerea scopurilor propuse. *Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea proiectului. *Vor fi identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în şcoală. *Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse. *Se vor măsura, pe toată durata proiectului, rezultatele pe durată medie. *Se va previziona aducerea impactului. *Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi se va măsura gradul de realizare a rezultatelor aşteptate.

Asupra rezultatelor în timp

Asupra rezultatelor imediate

24

V.

PROGRAME STABILITE

Pentru realizarea țintelor/scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe: 11. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. Obiective operațioTermen nale *Participarea eficien- Proiectarea activitățită la consiliile prof e- lor manageriale pe 2012-2016 sorale, consiliile de baza unei diagnoze administrație, comisi- pertinente, specifice, ile metodice, activită- realiste. țile curriculare. *Desfășurarea unor Coordonarea desfășuactivități curriculare rării unei activități 2012-2016 și extracurriculare de didactice de calitate calitate. ai cărei beneficiari direcți sunt elevii; oferirea unui posibil model de urmat *Selecția personalu- Dezvoltarea unui ma- 2012-2016 lui didactic în funcție nagement eficient al de performanțe, resurselor umane comportament, imprintr-o bună selecție plicare și motivare. a personalului didactic Activitate Responsabilități Echipa managerială Consiliul de administrație Profesori Echipa managerială Consiliul de administrație Profesori Resurse Indicatori de performanță Îmbunătățirea relațiilor funcționale dintre manager- corp profesoral, profesori-elevi Oferirea unor modele posibil de urmat.

Umane

Umane

Echipa managerială Consiliul de administrație

Umane

Selecția personalului didactic în funcție de performanțe și motivare

25

*Administrarea resurselor pe baza analizei costurilor. *Încadrarea cheltuielilor în nivelul planificat al costurilor. *Inițierea și derularea proiectelor comunitare, interinstituționale, naționale și internaționale (dacă va fi posibil) *Antrenarea elevilor în activități de management. *Activizarea Consiliului Reprezentativ al Elevilor. *Acțiuni antreprenoriale

Dezvoltarea unui ma- 2012-2016 nagement al resurselor materiale centrat pe economie, eficiență, efectivitate. Promovarea imaginii liceului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale și centrale 2012-2016

Primăria Consiliul local

Financiare

Echipa de proiect Profesori

Formarea competen- 2012-2016 țelor manageriale, antreprenoriale și ghidarea opțiunilor elevilor pentru carieră

Echipa de proiect Profesori Consilierul educativ

Instituții ale comunității locale Instituții de învățământ din tară, din străinătate Instituții de învățământ superior

Realizarea unui proiect din fiecare tip

Participarea elevilor la concursuri de simulare managerială. Opțiuni pentru cariere manageriale.

26

2. Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență și performanță al elevilor și al profesor ilor. Activitate Obiective operaţioTermen Responsabilităţi Resurse Indicatori de perfornale manţă *Monitorizarea -realizarea de asistenDirector -Materiale: fişe de asis- -Existenţa fişelor de asisactivităţii caţe la ore tenţă , pix, hartie tenţă drelor didacti- -realizarea unor regisŞefi comisii me- -De timp: necesar efec- -Utilizarea ce tre de evidenţă a utitodice tuării asistenţelor, moni- echipamentelor de către lizării echipamentetorizării utilizării echitoţi profesorii lor informatice şi nu Permanent pamentelor numai -Financiare : de întreţi- urmărirea utilizării nere a echipamentelor echipamentelor aufolosite dio-video şi informatice *Stabilirea ne- -formarea grupului de -Materiale: hartie, copi- -Lista cadrelor didactice cesarului de lucru ator, toner, creioane, cu nevoi de formare formare a ca-realizarea chestionapixuri drelor didacti- rului de nevoi -De timp:necesar aplicăce în conformi- -aplicarea chestionarii şi interpretării chestitate cu opţiuni- rului tuturor cadrelor Director onarului le strategice didactice din şcoală 2012-2016 Responsabilul -De autoritate: recudefinite - interpretarea chestiComisiei de per- noaşterea nevoii de onarului fecționare a ca- formare -întocmirea listei de drelor didactice cadre didactice cu nevoi de formare

27

*Monitorizarea activității didactice în școală privind învățarea centrată pe elev

-îmbinarea elementelor de educație formală, nonformală și informală - formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline.

2012-2016

CEAC Responsabili comisii metodice

-umane -materiale

-Dobândirea competențelor de bază la elevi: abilități de comunicare, scriere, citire și calcul matematic, cultură tehnologică, educație antreprenorială, alfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă circulație.

3. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională. Activitate *Vizitarea unităţilor şcolare şi promovarea directă a ofertei educaţionale *Realizarea materialelor promoţionale Obiective Cunoaşterea şcolilor gimnaziale Derularea de activităţi comune Prezentarea şcolii Termen Responsabilităţi Directorul Echipa de promovare a școlii Resurse Materiale:de prezentare a şcolii De timp: necesar vizitelor Indicatori de performanţă Realizarea unei vizite la două luni

Martieaprilie

Desemnarea unei echipe care să realizeze materiale

Permanent

Echipa desemnată

Materiale: hârtie, xerox, Realizarea de pliante calculator, imprimantă, diferite De timp: necesar realiRealizarea revistei școlii

28

promoţionale Promovarea revistei şcolii „Cuvânt și viață”

zării materialelor Financiare: necesare asigurării cu consumabile

4. Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar derulării activității școlare și extrașcolare Activitate Obiective Termen Responsabilități Resurse Indicatori de performanță *Invitarea reInițierea de proiecte Conducerea școlii Creșterea climatului de prezentanților educaționale cu inPermanent Consilierul eduUmane: I.J.P siguranță fizică și psihică I.J.P. la orele stituțiile care monicativ a elevului de dirigenție torizează respectaProfesorii dirirea drepturilor copiginți lului *Antrenarea Eficientizarea actiConducerea școlii Proiecte comune: cadre părinților în vităților extașcolare Permanent Consilierul eduUmane și financiare didactiec-elevi-părinți activitățile excativ trașcolare *Întâlniri peri- Cunoașterea factoriDirectorul odice ale elevi- lor de risc și a con- Periodic Umane: I.J.P. Evitarea factorilor de risc lor cu reprezen- secințelor actelor de (cel puțin Profesorii diritanți ai I.J.P. delicvență juvenilă de două ori ginți pe semesConsilierul edutru) cativ *Consilierea Conștientizarea ne- Permanent Directorul spiriArmonizarea climatului spirituală a ele- cesității angajării și în special tual Umane: elevi de muncă

29

vilor.

într-un proces de formare spirituală personală Verificarea periodică a situațiilor problematice cu adoptarea de măsuri adecvate în timp util

în orele destinate acestui scop Anul școlar 2012-2013, cu extindere și în ceilalți ani școlari Directorul Creșterea climatului de Financiare (extrabugeta- siguranță re)

*Montarea camerelor video în școală

30

VI.

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUAL IZĂRII PDI-ULUI

a. echipa de lucru:  întâlniri de informare, actualizare;  ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;  întâlniri cu membrii CEAC b. echipa managerială:  acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;  discuţii de informare, feed-back;  rapoarte semestriale;  rapoarte anuale;  analiza rapoartelor CEAC. c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:  planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;  rapoarte semestriale şi lunare;  fişe de autoevaluare;  portofoliile membrilor comisiei;  asistenţe/inter-asistenţe;  lecţii demonstrative;  acţiuni extracurriculare;  schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. VII.     INDICATORI DE REALIZARE

Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat Raportul de evaluare internă ARACIP Finalităţi ale parteneriatelor derulate Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor  Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea  Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândite în activit atea didactică  Respectarea termenelor de execuţie a unor obiectiv.

Director, pr. prof. GHIURCA CRISTINEL

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful