S T O X A S M O I —15

B.A A.B P Y
TO epyo TOU
a.
1 !•

XOQOL Mnavdxov-KaQayKovvr)

A»X sino 'noi Kids wio 3ino 'OAOT] AX>AS
O1D 150X

[•••] 'odisiixi OIJD AoiutAyii AOI 73Aadxx)r]oii» .aoi/ » aor -orlDox oTiiflLt.x'ioixix AOIO ioii<W(i3
C ~ . l J j / / V / C

l 7150X

AO 20A3

.

OAQT]

T

BAABPr/STOXASMOI

TOU, QTCou 6 18100, SEV piTcopsl va xXsLCTTsl, yiaTi ^£ arco TTJV TCpoaxOTCiXT) xal auvEjr/] s[Z7C£ipia [zoc£ cm TCOU ax£9T6[xacrr£ xal xavouf/£ xdcGs cmyfAT] SEV stvat, TTOTE ax pi PMC; SLXO [xa^, aXXa aXXoTE Xiyo TUEpiacroTEpo, aXXoTE Xiyo j] rcoXu XiyoTspo arc' 6,Tt, [iTropouaafjiE va
TCEpLjJ.EVOU^E aTTO TOV laUTO \LCf-C,.

KL auTO stvai aiuXo. yiaTi EXELVO TTOU [zat
slvat, dxp^G)^ 7) apV7](77) aUTOU TTOU UTTap^Et. 7) 7]

yt,' auTO, sivat, yj xdcrcota aTroaTacT] TTOU (zai; ^eop^et xal [Aai; ^E^wpi^Ei arco TTJ CTTtyfXT) TCOU ^ou;j.£. 'H ^OOTJ {^ac; Ssv stvai TOCTO TO auvoXo T£>V TTpay^arcov TTOU [Aa<; CTUVS|37)(Tav 7) TCOU xavafjis (TCOU 6a TjTav jj,i.a ^<OT] ^EVTJ, amxp!,0p(.7)at,[X7), TCEpLypa^I.^7), TEXELCOfXEVT]), OCTO TO (TUVoXo TWV

Tcpay[j,aTWv TCOU [zac; Si£9uyav 7) TCOU [za? aTcoyoTjTEUcrav.

[...] To [j,ovaSt,xo xal [zovipto avrixsCpisvo TTJ(; ^U^TJC; sivat 'i<ju>q O,TL SEV UTcap/s!,: 8,Ti UTCTJP^S, xal Ssv uTcap/st, ma' O,TI 6a uTcap^Ei,, xal Ssv uTcap^si, axopta' O,TL sivai SuvaTov va uTcap^Et,, 6,TL slvat aSuvaTOV — yC auTO acr/oTCOTE, more, f^s O,TL UTcap^E!,! [...]

Mou stvai TsXEtcoi; a^p7]<TTo va yvtop^co auTO TCOU Ssv va [Z£Ta[3aXco.

noii oimo 'orioixi < o^orJ TOAS C o indoM xasxdx) 1 \ / / A \ !AOJ^ !/. rioi: '!)OQ[AY^ oi!/.riQidxiAX) OCAS TOMS •raisiMsA. noiL

[-] -

srlnod ii'o -sri ix>x) odsiocDidsii nYQiiTOAISsiomhsy noi: oinv f'"LI \ / v^A t v v c V
J

6

137.3

24

BAAEPT/STOXASMOI

11

To va Elaai, av6p(07uvoi:;, cryjpiaLvei, va viOjOsic; a cm UTcapy^s!. xdm air' 6Xou<; ^scra cnrov xa6sva, xal xaTi daro TOV xaOsva [liay. CTE oXoui;. TtTuoTa Ssv [jiou aTToSsixvuE!, OTI SEV 6a zi[i.y.i TCOTE TOU avTiOsTOU xo^piaToc; TJ tr\c, avTiOsTYji; yvw^Tjc;. 'TTrapyzi xaTi aTTo TO Oiifia fXEtia CTTOV OUTTJ xal ndm aTco TOV OUTTJ ^Ecra CTTO 6u[ia, XOCTI. aTio TOV TTICTTO ptlcra GTOV ocTcoaTo, xal xdm aTro TOV aTnaTO fZEcra crrov TTLCJTO. CTTcapv_£i SuvaTOTVjTa va Tispvac; a7r6 TOV Iva GTOV aXXo' xal IGMC, auTYj yj SuvafxT] ^.ETapoX^ Eivat, 7] I'Sia T) oiidLa TOU aXv]6Lvou 'Eyco.

12
[...] OAOTST : Elvai T7J? [.lotpa^ [^ou va xavw TOV 0X0xX7]pw(j.£vo yupo TOJV SuvaToiv aTco^Ecov uavtoCTEoXa Ta 0£[j(.aTa, va yvcopLcrco SiaSo/ixa oXs? Tt^ TCpoTifx^frsi^ xal oX£<; Tl<; artijQzisc,, xal va SECTW, va Xucrco, va -•6Xou<; auTou^ TOUI; x6(jwrou<; TTOU slvai TO-ysyovoTa ^co^c... AEV S'Y/<) Trta yjXtxCa... KL auTT) TJ ^COTJ SEV 6a slvai TEXsicopiEVT], av SEV E^CO TsXixa xa^Ei o,Tt. Xa xal XaTps^si. O,TI E'XW xa^si,. [...]

13

'H eXsvOeQia sLvai a?)[xaS[,, dvTafJtotp^, arcoTsXscT^a ao-

A N 0 P O II O

25

^ac;. Movo 6 Tpayou§LCT7]c, vex [zt,Aa' 6

ei va TrspmxTa' 6 jt;, va YjXfj-oysAa. [...]

14 Na Y^TI^SK; TOV sauTO crou, va yvcop^si,^ TOV eairro aou, slvai, Suo T T a

15
u oAoxATjpo? dT7]v xaAuTspv] cfTt.y[j(.r) CTOU, TTIO [jteyaAy] crou ava[zv7]Cf7]. [...]

16
XaV£L O.TCO T7)V

XOCTL 711,

aV07]TO

17 'H [ji£yaA7] LSia(,T£poT7]Ta TOU avOpWTrou, TO y_apaxT7]p(.TTLXO TOU: OTl [ZTTOpEl V(X S^a^El TOV SaUTO TOU. AuTO?

<> avTay(ovt,crpi6i;, auTo^ 6 ^ aytova<;, auTo OL <)u6, Tpstc; av6p6)7Toi pieaa [zou, auTTj TJ aTrai T;/JC; [jiETafzsAsLa^. To TtapaAoyo, TTOU TO avayvfopt^S!.^ XL OXTTOCJO Sev TO xaTavtxa?' 01 stxovei; icr)(up6tepe(; airo

26

BAAE1T / DTOXA2MOI

18 [...] "0,Ti mb (3a6u UTtap^Et. CTOV avOpooTco, slvai TO

19
[...] A£V CTX£9T6[.Za<7T£ TCOT£ OTl aUTO TCOU

ai)To TTOU ei'jjiaaTE. [...]

20

[...] IloTE [j,7]v ^s^vaTS TCCOC; 6,Ti xaAuTEpo UTtap^st,, stvai TcavTOTE apxsTa xpup(.(ji£vo, xal TUOX; O,TI u^yjAoTspo xal
TtoAUTlfJ-OTEpO UTiap^S!. CTTOV XOCfZO ElVaL TTaVTOTE TOV Va TO apV7]6£L XOCTCC

21 [...] 'H U7roxpio-ia stvou aicovia' 6a urcap^EL OCTO ol av6pa)7ro!, 6a TLfzouv sva oTiotoSyjTroTE tSavLxo xal 6a [ZTTOy.s TO va 9aiv£Tat. OTI TO

22 "Eva rcpay^a TCOU TO yvtopi^ws [zovo (XTCO rlc, Ss<; xal arco TOC ptjSAta, (jiTtopetc; va opxiCTTEii; OT& SEV TO

27

'23 11 peTTEt., xaTa xa7iot.ov TpoTio, va Tifiov^s, va ITTI-: TIC; SucrxoXisi; TTOU TOXpouaia^ovTai. Mia SucrxoXCa slvai sva <pco<;. Mia avu7t£ppXy]T7] 8uaxoXia Eivai svat; ^Xio?.
24

Mou apEdouv Ta TiaiSia, yiocTl OTOCV StacrxESa^ouv, Siaxat OTav xXalvs, xXaivs" xal 7] [xia xaTaai TT]V aXX?] %6>pl^ SuaxoXia. 'AXXa Sev fZTT£pS£Uouv TO Sva JJ.E TO aXXo. KaOe ^a etvai

25
To TOXiSi PXOTEI xal Ssv ^epet. '0 fjtsyaXo? ^Epsi xal SEV ^XETTE!,.

26

. | AUTO? TTOU {AS TrXouTi^E!., slvai auTot; TTOU (ze xavEt, va EVT£Xco<; SiacpopETixa aUTo TTOU PXETTCO xa0£ [JtEpa.

27 TO yvcocTTO TUIO rcoXu arco TO ayva>c?To.

28

BAAUPV/UTOXASMOi

28

AEV uroxpxE!. ((aXyjGsia)) "/^plc, rcaGoc;, /oopl? Xa6o<;. Qs va TTW: 7] dXTjOsia SEV dbroxTaTat Trapa pie rca6o£;.
29

'H ((aX"/]0£[,a», 7] avaxaXu^T] TOU xaivotipyiou, stvai S6v TcavTOTE TO (3pa[3£io xa
T7] (pVOiXTj. [...]

80 'H (jptXCa 6a f/.TropoGcjE va Etvai TJ TTI.O (3a0£(,a
lXAv UTTTJp^av Suo avOpcoTCOt, aXTjOiva £V6)(j,£Vot OT Suo (.taTta, OTCCO^ Suo c7Ta0p.oi as avta7i6xpicry), oT sorCs? svcopisvs?, Trocra Trpayj/aTa Sev 6a Stl<peuyav daro auTO TO cruc7T7)[j.a ! 'H SucrxoXta a5T% TT]<; lvwcr/]<; stvat Tspacma, yiarl 7r£ptXa[.x(3av£i TTJ SuaxoXia va Qiazic, opi,a

(7T7]V EVCOCT7) XOCt Va £(X7ToS^(TSl^ ELTE T7]V E^apTTjCTT] s'tTS T7JV atpOfZOLWCJT). IIpETTE!, V(X S(.aT7]p7)9£t 7) aTUOxXl.C77] TO)V

Suo TrapaTTjpTjTTjpicov, 7] pacTTj TOU?, xal va cru 31 'H mo [xsyaXTj aTroXaucrT] Etvat, TO TcX7)aiacr[J.a TT^? CXTTOXaucrTj?.

A Ne Pn n o L

29

32 Ti OEXETE va slvat, Ivac; avGpoorcoc; TCOU SEV Sox^aaE TTOTE va yivEt, o^oioc; JJ.E TOUC; OEOUC; Elvai XtyoTSpo arco av0po)Tco<;.
33

ovroioi; EV EY^EI TITTOTE va 'AXXa ~/i\izc, ^opEi; SuCTTU^iafjiEvo^ OTiotot; SEV EY^EI xavsvav yia va [a.oipac7T£L jxa^t TOU ai>To TCOU e^s^- [•••] 34 xavsi TO xaXo arco xa69jxov, TO xavsi, a xal TO xavsi, 35
'H aTCoXaUCTT] TTOU Vl(i)0ei? ETCELST] 'ijZLC,, Slvat, TTaVTOTE

r/iaOyjdy] Xt,yoT£po EVTOVYJ arco TTJ CTT£VOY_a)p!.a ETUEiST] SEV £'/£(,i; ^ SEV Ij^si? ma, yiarl 7] aTcoXaucrrj ^piaxETai, [jtE TT7] XUTUYJ auT7], 6/t ofjicoc; xal 7] XUTTTT] [jLsaa CTTTJV 'H IXXei^Yj ere xavEi. va cpavTa^EtraL ^XP1- TpsXa? TO
aVTLX£l[J.£VO TCOU XEITTEL, Xal [jLE Ta TOO C2"^ XP^)!JLOCTa-

'H rcapouaia TOU a7iaXXacro"£t. TO TtvEuiaa aTco TO va TO at,, xal TO IXEuGEpwvE!, <X7TO T7]V a Auva;a,7) TTJC dctrouo'Ca?. [...]

30

BAAEPT/STOXASMOI

36

'0 avOptOTCOi; SEV sivai av6pa>Tcoi; mxpaCTTO[asTpo TCOU TO SEV xaTEuOuvst. oAsc; T^ Tcpa^Eic; xal §£v s^ouoAoxAvjpo TO 7TETCpO){z£vo TOU.

37
5H

aSuvafj,ta T^<; Suvajj-T];; stvai OTI, SEV TCKTTEUEI, rcapa (7T7)

38

'H SuCTTuy^toc TOU avOptoTiou £yxs!'Ta!'
TEpO dbt' 0,Tt,

CTTO

°TL s^vai Atyo

TCEpLCTCTOTEpO XOcOoAlXO^ (XTl' 6,Tl TtpETtEl - TToAu A(.y6-

39

AUTO TCOU OL avGpooTco!, Ssiy^vouv TOUC; xavsi va , xal airr6 TCOU xpu^ouv TOU^ xavsi va

40

"Evac; o-opapoc; avOpwTco;; sy^si Aiysc; I8iec,. "Eva^ a TCOC; (is iSeEc; SEV sfvou TCOTE

A N 9 P Q IT 0 £

31

41
HOTS (ji7)v acpyjVEom xal (JIT) ^sipaycoysiCTai atEO TOV opuAOUJZEVO 7) TOV ypaTUTO Aoyo, TCOU TO xaOfjxov £Tut,[3aXXe!. va TOU avTiCTTExo^ocCTTE. To xaO^xov auTo a?raiTsI va OscopoujJiE yloyo TOV Xoyo — (xa0£ ^opa TTOU auTO slvai 8uva.To xal 65^1, a

42

' I I avayvcoarj TCOV £97]fvi£p[Sfe)v oSyjysL CTTO va TO. TtavTa aav

43

'H avaAuCTY) Q-E xavEi ^Epixsc; 90psi; va avTiTcaOrjo-Ett; O-TL<; XsTTTOfjiepst.^ TOU xdcTi Tcou fjTav avsxTO &)<; auvoAo. Kal TO va ^zlc, [ik xarcoiov elvai £va slSoc; avaAuo"7jc;, TCOU s^si Ta I'Sia d

44

E!.v6^ yivETai avayxao-Tixa auTO? TTOU vicoOsi, rcoXu f-iaOia Ta rrpaypiaTa xai TCOU aio-0av£Tai iv&opj^a EVCO(ievos \L auTa Ta i'Sia Ta Tcpay^aTa. [...]

32

BAAEPY/STOXASMOI

45 va Etcrat, £Xa9p6<; crav TO TtouXl xal oyi aav TO

46

'0 xuxXa>va<; ^.rcopst va io"07T£§co<7£[. [Aia 710X7), aXXa SEV [jLTTops! OUTS xav va avoi^si sva ypafjifvia, va XUCTEI, auTov
TOV XOJJtTTO ITjC, XX<0(TT7J(;.

47

01 mo ^EyaXoi avGpoiTco!, eivai sxElvot, TTOU ToX[z7]crav va EpiTriaTEUTOuv TTJ Sixr) TOU<; xptcry) — TO 1810 xal ol
TIIO 7

48
Ta P^Xia £/_ouv TOUC; tStou? £)(6pouc; pi£ TOV a TT] 90>T!,a, TYJV uypactla, Ta 07]pia, TOV y_povo- xal TO
i'St,0 TOU^ TO TTEpLE^O^lEVO.
'Vfe

49 '0 @£o^ STjfj.LoupyyjO'E TOV avGpcoTTo, xal [xyj ppiaxovTa^ TOV apxETa [j,6vo TOU sSooCTE [j,t,a auvTpo^o, yia va TOV xavs!, va vt,do6£!, TiEpicraoTEpo TV) piova^ia TOU.

A N 0 p n ii o L

33

50 Ilocja Tcpay^aTa repast, va dyvoeZ? yia va ((Spa?))!

51
[...] 01 [jtuOo!. ebat. ol 4*UX^ TOOV rcpa^scov xal T&V spcoTCOV {xac;. Asv [ZTtopou^LE va Spacroupie Tcapa xaT£u6uvo[jisvoi rupo? Iva cpavTaer^a. Asv [XTCopoupis va [jis Tcapa auTO TTOIJ STjfjLtoupyGUfjts, [...]

52

[...] 'Ev dpy_^ 7]v 6 MuGo? ! AUTO (77][j(,a[vs!, cm xa6e dpy^yj, xa6s auyy] Ttov rcpay[JKXTCOV slvat, aTuo TTJV I'Sia ouaia [ik Ta TpayouSia xal (Jis Ta 7iapa[j,u6i,a TUOU rcsp^aXXouv TI? ^pscpixst; xou

53

Asv ^epco av Iva sISo? NOVJCTT)? xu[3spva auTov TOV N(,co6co ofjtcoc; Trco? Ssv Trpoxst-Tai yia [xia su

54

01 avTitpaCTSVC (jta? sLvai. 01 [jtapTUpis? xal Ta a Ta TTJ? SpaarT7]pioT7]Ta?

34

BAAEPT/STOXASMOI

55

[...] "Eva? fAOVTSQvo^ avOQionot;, xal d>? Tipo? auTO slvai
T£<7T7)f/.£VCOV OTO TjfjUCpCOC; T7)? a X E T ) ? TOU Xa 7TOU

^ovTat, TO xaOlva fxs TTJ a£t,pa TOU aro 7rpoax7jvt,o. AEV stvai [zovo auTo: auTEi; ot lorcoTEptxE? avTj,<paaet,<; T) auTE? 01 avTaycovLO'Tixe? cruvuTrap^s!,? CTTOV /<Spo {^a? SEV y[vovTat. ysvtxa aicr67]T£? xal <Troxvt,a [zovo crxETTTOfzacrTE OTt SEV UTCTJp^av avExaOsv. @a y^Tav WCTTOCTO apxeTO va
OTt, 7) aVEXTDXOTTJTa, 7] IX£U0£pia T7^? E^OfjLO-

xai TT^<; yvcopiTji; ElvatTOXVTOTETtpay^a rcoXu SEV [ZTropEt va voTjGsl xal va SisicrSiKTet,CTTOU?voxal crTa 7)67; rcapa crs fita Trpo/coprjfXEVT] ETTO/TJ, OTav Ta 7iv£U[j,aTa E^OUV TcXouTiCTEt, xal a7roSuva[^o)6£L Ttpoo5£UT!.xa dcTTO T7]v avTaXXay/] TWV Sta^opcov TOU?. '0 cpavaTLcr^o?, avTtOsTa, 6a T^Tav (zta Tpo^iaxTLXT] ap£T7] TWV %a6a,Qa>v xatpoiv... [...]
56

npETiE!, TravTa va 'CTjTa? o~uyyva)^,7] IrcstST] exavs? xaTi xaXa. TITCOTE SEV rcXTjywvst, TCEpicrcroTSpo. 57 TJV ELCTTE [xuya. 'AcpsOEtTS va era? TCLacrouv ((pis TO MTJV a^TjVEdTE va aa?TOOCCJOUVTuapa fzovo aptl TO ^i

A N0 P n n o s

35

To J*i8t, swat TO xpaarl TOOV SuvaTcov. "Eva;; ITCOUVO*; swat, Trpocr[3oX7) TTJC;

58

| ...] 01 dpsTEc; \LOLC, xal TOC TrpoTSpyj^aTa ;iac; sLvat, TCOU jjiai; xavst, ^,io~7]Touc;. HpoxocXEl TTJV dva^7]T7]Cfy) TCOV

59 i TL [zaciTE a7roxT7][j,£V7] o a TipocrTO Tcapov, TO pacravL^E!. xai TO s^suTeXt^sL. Eivai

60

l\ vex. ayarcac; TTJ So^a, TcpsTust va SLVSK; iaCTTOU?dv6pw7iou<;. HpETCE!, va TcicTTEUEt.^ a '

61 Aev cp0avou[JisCTTTJVxopu^T) TOU sauTou \LO.C, rcapa (XE Toiv aXXcov xal JAE TT] poyjOsia TOUC;.

36

BAAEPT/STOXASMOI

62

"OXs? ot xptcrst,? yia TOU? avOpcoTrou? y) yta Ta Ipya, rrou Etvat Ircatvoi, sLvat xpiazic, Gupcopwv: xptcr£t? piuaXoiv 7ro6 pptcrxovTat, CTTTJV TropTa TWV TcpayfxaTWV.

63

"OXa ocra XE? [jtiXouv yia cr£va: iSico? oTav piiXa? yt,a xaTTOIOV aXXov.
64

'0 (jiEyaXo? Opta^po? TOU avTiTraXou sfcvai va CTE xavEt, va ' ' ii? ocra XEEI yia <7£va.

65 TOU? TCEpicrcTOTEpou? avOpcoTiou? TTou yvco-

vog, zlvai jueyaAoyvta, elvat... xdnoioi;. TEIVCO opio)? va
TTtCTTE^CO OTl EXELVOU? 7TOU aya7TOU[J.£, (^gJ' ^SQOV/JlS

n&C,

va rovq %aQaxTr]Qiaovfte- 0X0 TO oucritoSE? UTT£p(3aTtx6 cpiXioc^ ^ TTJ? [3a6£!,a? ayarcT]? apvstTat, TTJV

'H ayaTTTj, 6 6au[xaajz6?, y] XaTpsia, l^ouv w? Ix<ppa<T7j TT^<; aX7j0£i,a? TOU<; TOC dpvvjTtJta fT7][a,£ra T^? Suyia Ix^pacryj. 'E^aXXou, 6,Tt sivou tcr^upo CTTO cruv-

AN0pnnos

37

8{[ff0Y]fJia xal 6,Tt, Sisyeipsi puav daroTopiT) dvTiSpacry) jrot> ajto /uaxQia aTroo-uvTovi^E!. O"TTJ cmyjj//) TOV TCOXuTuXoxo [j.7j^avt,(7[j(.6 TTJC; yXwcrcrai;: yj OTWOTT^, TO smcpcov/][jia 7^ [xia aTEpEOTUTtrj Ixcppao"/] aTroTsXouv TTJV Eu

66

AUTO TCOU [xai; ivoyXsl atlc, xpio-Eii; TTOU yta TOV lauTO [Aa?, stvou TJ avaTuo9£UXTYj a TTOU xa0£ xpio"7] txTcaiTEi yttx va {Jtrcoplffsi, va St,aTUTt(o6£t xat TTOU avayxafJTixa [j.a<; OTtpaXXsTat,. Ti sLvai mo TartswcoTlxo CXTTO TO va as aaTcXouaTeuouv)) ;
67

xptvw r £ixaaia yt,a TOU? ayvcicTTOU^ xal y£vt,xa yia . ME aTcaTa [AaXXov aTCavia.
'H 9<x>V7] {JlOU UTCopaXXE!, XOCTCOIE^ TTOIOTTJTS^ TOU 7TVs6-

(/.aTo<;. AUTO [zoia^st, dpxSTa (Jis T7)v aTCOxpUTCToypa97jGYj fivOpcoTcwv Pafj£!, Toij ypacptxoi) TOU<; )(apaxT7]pa, TCOU irpaypiaTOTCoiouv 01 ypa9oXoyot.. 'H (pcovoAoyla JJLOU 6XiyoTEpo a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful