ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

ASIGURAREA MĂRFII PE PARCURSUL TRANSPORTULUI AUTO STUDIU DE CAZ OMNIASIG

Profesor Coordonator Absolvent

BUCUREŞTI 2012

CUPRINS

Introducere Capitolul I Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de Piață...............1
I.1 Ce este asigurarea și ce își propune?..........................................................1 I.2 Noțiuni de bază în asigurări........................................................................2 I.3 Clasificarea asigurărilor..............................................................................3 I.4Reasigurarea..................................................................................................6

Capitolul II : Contractul de asigurare........................................................9
II.1. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare..............9 II.2. Încheierea și derularea contractului de asigurare..................................9 II.3. Forma contractului de asigurare...........................................................10

Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului rutier.........12
III.1. Caracteristici generale...........................................................................12

III.2.

Condiţiile

de

asigurare

a

mărfurilor

pe

parcursul

transportului rutier..........................................................................................13
III.2.1. riscul în asigurarea de transport terestru.........................................16 III.2.2.suma asigurată.....................................................................................17 III.2.3. calculul şi plata despăgubirii.............................................................18

III.3. Studiu de caz Omniasig...............................................................20

Concluzie

Bibliografie

2

INTRODUCERE

Creşterea utilizării operaţiunilor de asigurări se explică atât prin eficienţa lor cât şi prin necesitatea acestora. Operaţiunile de asigurări s-a impus pe piaţa românească după anul 1990. În ţãrile dezvoltate, asigurãrile au devenit o importantã ramurã a economiei naţionale, pentru ca prin valoarea adãugatã create, societãţile de asigurare participã la sporirea produsului intern brut, oferã locuri de muncã, participa la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiarã. De asemenea, prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate. În prezenta lucrare am încercat să surprind unele aspecte ale evoluţiei pieţei de asigurare în general şi în mod particular a asigurarii de bunuri si auto (Cargo – CMR). În acest scop am utilizat informaţii din diverse studii şi de la persoane cu experiență în acest domeniu. Partea teoretică clarifică aspecte privind conceptul de asigurări, tipuri de asigurări, mod de derulare a operaţiunilor, importanţa economică a asigurărilor ca forma de finanţare și rolurile asigurărilor. Partea de teorie constituie suportul pe care se sedimentează partea practică. Pentru a clarifica situţia asigurărilor în ţara noastră am utilizat tematică , date, statistici şi previziuni ale experţilor în domeniu. Pentru a exemplifica am făcut un studiu de caz al unei societăţi de asigurări, mai exact S.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A

3

Capitolul I : Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de Piață
I.1. Ce este asigurarea și ce își propune?
Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.1 Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani (indemnizaţia de asigurare sau suma asigurată). Asiguratorul este persoana juridică constituită conform legii care are ca obiect unic de activitate încheierea de contracte de asigurare. Acesta în schimbul încasării primelor de asigurare se obliga la plata daunelor cauzate de riscurile asigurate. Asiguratul este persoana fizică sau juridică care prin efectul legii sau liber consimțământ încheie contractele de asigurare, conform condițiilor impuse de asigurator. Subiectele asigurării sunt factorii implicați direct sau indirect în încheierea polițelor de asigurare. Aceștia sunt: asiguratorul, asiguratul, contractantul, beneficiarul. Asiguararea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite Principiul mutualităţii este aplicabil, la rândul său, se bazează pe acţiunea legii numerelor mari (care este o lege statistică având următorul enunţ: cu cât este mai mare numărul expunerilor la risc, cu atât probalitatea daunelor produse se va apropia de valoarea probabilităţii daunelor estimate). Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central, creat din colectarea primelor de asigurare colectat plătite de către asiguraţi. Destinaţia acestui fond este următoarea:    
1

plata daunelor; crearea unui fond de rezervă (din care se vor achita daunele mari;) acoperirea cheltuielilor administrative ale societăţii; existenţa comunităţii de risc;

Esenţa asigurării o reprezintă:

Constantinescu D.A., Dobrin M. – Introducere în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

1

deoarece nu poate fi eficientă decât în cazul în care capacitatea financiară a firmei este foarte mare. Prima platită de asigurat numită prima bruta. înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor.este diferită de autoasigurare. Asigurarea este o garanție. 1998 2 . o măsură de prevedere ce se ia de cei interesați pentru conservarea bunurilor pe care le posedă. deoarece presupune existenţa comunităţii de risc şi mutualitatea în compensarea. se folosesc o serie de noțiuni specifice a caror cunoaștere are deosebită importanță. Asigurarea exprimă în principal o protecție financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. o punere în siguranță. – Introducere în asigurări. Suma asigurată: este definită ca partea din valoarea asigurată pentru care asiguratorul își asumă răspunderea în cazul producerii fenomenului. Noțiuni de bază în asigurări În materie de asigurări ca domeniu distinct de activitate. dat fiind valoarea bunurilor asigurabile precum şi numărul lor. În cazul asigurărilor mutuale suma plătită de asigurat se numeste cotizație.  mutualitatea în suportarea pagubelor. se compune din două elemente: 2 Constantinescu D. împărţirea. care participă la acoperire fiecare în cotă-parte.”2 Prima de asigurare: reprezintă suma de bani sau remunerația pe care asiguratul o plătește asiguratorului pentru asumarea riscului. iar fregvenţa riscurilor este foarte redusă.care acoperă situaţiile în care. Dobrin M. daunelor. În sfera asigurărilor directe mai intră şi Coasigurarea . a prejudiciilor şi răspunderii faţă de terţele persoane care au suferit prejudicii. o promisiune fermă. respectiv dispersia riscului.. Editura Tehnică.A. riscurile vizate fiind greu de sumat de către o singură societate de asigurări. teama combinată cu precauție și ințelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit. asigurătorul încheie contractul de asigurare cu mai multe sicietăţi.2. I. pentru aceiaşi perioadă. Autoasigurarea – este o metodă de creare autonomă. Un aspect esențial în viața și evoluția omului. sau tarifară. Asigurarea propriu zisă. Bucureşti. Evolutia asigurărilor este puternic legată de dezvoltarea economiei de piață. descentralizată şi independentă a unor fonduri de rezervă de către persoanele fizice şi juridice. Conform altor definiții: „suma asigurată este suma maximă în limita căreia asiguratorul este obligat să plătească indemnizația de asigurare la ivirea cazului asigurat. o încredințare. Ca metodă este foarte des utilizată.

Despăgubirea: reprezintă „suma de bani care asiguratorul o datorează asiguratului în vederea compensării pagubei produse de riscul asigurat.  sistemul răspunderii limitate: partea din paguba cade în sarcina asiguratului poartă denumirea de fransiză. Sisteme de acoperire a pagubei:   sistemul acoperirii promoționale. b) prima adaos care servește pentru:    acoperirea cheltuielilor de funcționare ale societăților de asigurări. care stă la baza constituirii fondului de asigurare din care urmează să se plătească indemnizațiile de asigurare. -o pagubă parțială. Paguba poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea reală a bunului. Prin urmare este necesară clasificarea acestora în funcție de mai multe criterii. Indemnizația de asigurare semnifică după caz:   despăgubirea . atingerea scopului asiguratorului: obținerea de profit. Producerea riscului asigurat poate genera: -o pagubă totală: în acest caz nu prezintă relevantă folosirea sistemului acoperiri proporționale sau a sistemului primului risc. Indemnizația de asigurare: reprezintă suma de bani pe care asiguratorul o plătește asiguratului sau beneficiarului asigurării la survenirea asigurată. nu și beneficiul nerealizat. suma asigurată . După tipul și natura riscurilor asigurate. 3 . sistemul primului risc: despăgubirea acoperă fără a depăși mărimea sumei asigurate.a) prima neta. Prin asigurare se acoperă numai prejudiciul efectiv. Termenul de paguba sau daună este aplicabil asigurărilor de daune. Paguba: reprezintă prejudiciul suferit de asigurat în urma producerii riscului asigurat. Clasificarea Asigurărilor: Așa cum se observă asigurările reprezintă un mecanism complex de finanțare a riscului aflat la dispoziția persoanelor și agenților economici. I. distingem două categorii principale și anume:  asigurări de viață.3.în cazul asigurărilor de persoane.în cazul asigurărilor de daune. Acest sistem protejează mai bine pe asigurați. finanțarea măsurilor de prevenire a riscului.

Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Asigurările de bunuri sunt oferite de societățile de asigurare pentru a acoperi riscurile referitoare la bunuri personale. Elementul de incertitudine se refera la momentul producerii riscului și nu la riscul însuși. Din punct de vedere al caracterului obligativității avem:   asigurări obligatorii. Există o gamă largă de astfel de asigurări. 2000 4 . Scopul fiind protecția financiară a familiei sau dependenților. asigurări de bunuri. Este vorba despre riscurile pure care au gradul de incertitudine pentru a putea fi asigurate. asigurarea de fidelitate și altele. Asigurările de raspundere civilă: au ca obiect o valoare patrimonială. toate categoriile de active. deces. All Beck. Pe perioada contractuală evenimentul asigurat se poate produce sau nu. asigurări non-viață (generale). profesională a persoanelor fizice și juridice pentru eventualele daune produse terților. În cazul asigurărilor de viață care se asigură este decesul. Asigurările de persoane: acestea asigură viață și se refera la acoperirea riscurilor care afectează starea fizică a oamenilor: supraviețuire. Acoperă riscurile referitoare la răspunderea civila legală. asigurarea pentru riscul de neplată. Din punct de vedere al obiectul asigurării avem:     asigurări de persoane. asigurări facultative. asigurări de interes financiar. asigurarea de credite. Violeta . s-ar putea invoca faptul că decesul nu se poate încadra în conceptul de risc. accidente existând astfel asigurări de viață și asigurări de accidente.3 La asigurările non-viață se asigură alte riscuri. asigurări de raspundere civilă. egală cu despăgubirea pe care ar urma să o plătească asiguratul unor terți prejudiciați. animale și culturi agricole. Dat fiind ca acest eveniment este cert. respectiv menținerea situației patrimoniale și financiare a asiguratului. 3 Ciurel. cu excepția riscului de deces în acoperirea pricipală. Asigurările de interes financiar: prin această formă de asigurare se obține protecția pentru asigurarea de pierdere a profitului. invaliditate temporară și invaliditate permanentă. Scopul este compensarea pierderilor materiale sau financiare generate de producerea evenimentului asigurat.

Aceasta și deoarece fondurile aflate la dispozitie sunt limitate și prevăd și alte destinații). precum și de alte catastrofe naturale. pentru cladiri etc. sau asigurarea imobilelor cu care se girează în favoarea băncilor în momentul contractării de credite. Până înainte de 1991 mai exista caracterul de obligativitate și asupra clădirilor.auto. Tot ca o formă de asigurare obligatorie poate fi percepută și asigurarea bunurilor achiziționate prin leasing sau rate.) există mai multe asigurări obligatorii . dar și severității unor daune cu frecvență scazută. Caracterul obligatoriu deriva fie datorită frecvenței ridicate de apariție a riscurilor asigurate. Asigurările obligatorii prezintă o caracteristică foarte importantă.F.A.U. În schimb în țările dezvoltate ale lumii (S.Din punct de vedere al cadrului teritorial în care operează asigurările se clasifică în:   asigurări naționale. răspunderea 4 Ciurel.R. precum și în cazul apariției daunelor acestea sunt compensate eficient.Asigurările obligatorii sunt caracterizate prin faptul ca sunt reglementate prin lege.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. asigurări internaționale. statele U. Japonia. Datorita caracterului național se înregistrează o dispersie foarte mare a riscurilor. Asigurările internaționale au în considerare faptul că legatura dintre asigurator și dauna produsă de propriul asigurat are loc în afara granițelor tă rii asiguratorului (daune produse la asigurarea de Carte Verde. Violeta .4 La ora actuală se pune din nou în discuție instituirea obligativității în asigurarea cladirilor (teama executivului de un cutremur devastator asemănător celui din anul 1977. a animalelor și culturilor agricole. Asigurările naționale reprezintă acea categorie de asigurări care se desfășoară doar între granițele unei tări.E. All Beck. 2000 5 . (costul asigurării era inclus în prețul biletului de tren). a călătorilor C. În România la ora actuală cea mai cunoscută formă de asigurare obligatorie este asigurarea de raspundere civilă auto. Asigurările facultative: se caracterizează prin faptul că încheierea asigurării se realizează prin liberul consimțământ al asiguratului și prin existența unei polițe de asigurare care sa-i acopere riscurile dorite. Datorită faptului că dispersia riscului este mult mai mică decât în cazul asigurărilor obligatorii și primele de asigurare au un nivel mai ridicat. asigurările medicale de călatorie.

5 Reasiguratorul. companii de reasigurări. asociații mutuale. Companiile profesionale de reasigurări sunt societăți specializate de reasigurări și reprezintă categoria principală de reasiguratori prezenți pe piața internațională. ei apar în calitate de cumpărători de reasigurare. Corporațiile de stat de asigurări și reasigurări au o activitate specifică în fiecare țară. de ofertanți ai tranzacțiilor de reasigurare. Companiile de stat de reasigurare apar în postura de cumpăratori de reasigurări în cazul retrocedării unei părți din riscurile preluate. pool-uri de subscriitori. devenind asiguratori/reasiguratori. caută protecție. dar o practică frecvent întâlnită pe piață reasigurărilor internaționale este și cea a reciprocității. respectiv reasigurare care accepta riscuri în asigurare/reasigurare în schimbul primelor de asigurare/reasigurare. Reasiguratorii apar în principal în calitate de vânzători. Chiar dacă sistemul de asigurare sau reasigurare nu este monopol de stat. Tipurile de companii pe care le întâlnim pe piață în calitate de asiguratori și reasiguratori sunt: companii de asigurări. 2000 6 . companii captive de asigurări și reasigurări. All Beck. Din punct de vedere al naturii și tipului raportării care au loc între asigurat și asigurator există:   asigurare directă. asigurare indirectă. pot exista totuși diferite reglementări referitoare la anumite obligații ale companiilor privind asigurările și reasigurările. inclusiv reasigurările). Asigurarea indirectă se încheie prin intermediari – agenți de asigurări care reprezintă interesele asiguratorului și brokerii care reprezintă atât interesele asiguratului cât și ale asiguratorului. având la bază . evident.4. de obicei. Violeta .Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. sindicate Lloyd’s . aceleași motive pe care le are și asiguratorul direct când solicită reasigurarea. Asigurarea directă este încheiată în mod direct între asigurator și asigurat. I. asigurări aviatice și maritime etc. Totuși atunci când efectuează afaceri de retrocedare a unei părți din tranzacția inițială de reasigurare.cărăușului pentru marfa transportată. în calitate de cumpărător de reasigurare. sub forma reasigurării neproporționale. Companiile de asigurări sunt principalii ofertanți de asigurări și cumparatori de reasigurări pe piețele internaționale ale asigurărilor și reasigurărilor. Activitatea lor urmează practicile de 5 Ciurel. Reasigurarea Grupul vânzătorilor de asigurări și reasigurări cuprinde companiile de asigurare.

altele sub forma societăților pe acțiuni. Sindicatele Lloyd’s nu reprezintă o societate de asigurări ci se comportă ca o piață. dar spre sfârșitul secolului al XIX-lea a început și subscrierea riscurilor nemaritime. efectuarea de operațiuni pe piață. b) Companiile „Offshore”: sunt societăți de drept străine ce își desfășoară activitatea în alte țări. prin continua perfecționare a reasigurării pe care a inventat- 7 . dar în practică unele dintre acestea sunt transferate unor experți sau consilieri externi. fiind garantate cu întreaga avere personală a acestora. Întâlnim pe piață doua categorii mari de companii captive și anume:  Companii captive private: asigură numai riscurile proprietarului și acestea sunt: a) Exclusive: când asigură numai riscurile singurei societăți De interes comun: în situația în care aparțin și asigură de care aparțin.Activitatea pieței Lloyd’s rămâne un etalon pentru toate piețele de asigurări și reasigurări.reasigurare și retrocesiune ale companiilor private de reasigurare. O companie captivă îndeplinește toate funcțiile unei companii de asigurări tradiționale. Dicționarul Webster le definește astfel: „companie deținută sau controlată de o alta intreprindere al carei obiect de activitate este. Toate asigurările sunt subscrise în numele sau de către anumiți membri. Piața reasigurărilor reprezintă o mare parte a pieței Lloyd’s existând un sindicat specializat în astfel de tranzacții (Syndicate Reinsurance). Companiile captive de asigurări și reasigurări constituie o categorie aparte a asiguratorilor și în același timp a reasiguratorilor. cu unele restricții impuse de legislația țării de origine. acoperirea necesarului de asigurări și în al doilea rând. această piață a fost destinată asigurărilor maritime. b)  sau reasigura mai multe societăți Companii captive mixte: efectuează asigurări și pentru terțe părți: a) Companii „Onshore”: sunt societăți de drept din țară gazda ce își desfășoară activitatea în acea țară și sunt supuse regimului fiscal local.” Companiile captive au configurații și dimensiuni diferite. Inițial. Unele sunt organizate sub forma asociaților mutuale. în conformitate cu legislația din țara gazda. în primul rand.

asociații. 6 Ciurel. un membru al pool-ului emite polița. iar ceilalți membri reasigură o anumită parte din riscul asigurat astfel asiguratul are o relație contractuală numai cu societatea care a emis polița. care coopereaza pentru a acoperi împreună riscuri pe care membrii nu sunt dispuși să le acopere singuri. Fiecare asigurare sau reasigurare achiziționată la bursă este subscrisă de catre membrii aceștia putând fi indivizi. care include toti membrii pool-ului și specifică partea din asigurare pentru care este responsabil fiecare membru astfel asiguratul are o relație contractuală cu fiecare membru al pool-ului. Pool-urile pot funcționa ca sindicat sau prin intermediul reasigurării. Când funcționează pe baza reasigurării. 2000 8 .corporații. Pool-urile și asociațiile sunt constituite din câțiva asiguratori independenți. el poate emite o poliță mixtă.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Violeta .o. “excedent de daună”. Când funcționează ca sindicat.6 Bursele de asigurări sunt bursele ce apar ca adevarate piețe. All Beck.dar și prin publicațiile periodice care oferă informații precise și la zi în cele mai diverse domenii de interes pentru celelalte piețe de asigurări și reasigurări.

Contractul are un character sinalagmatic întrucat părțile se obligă una persoana și nu proprietatea. maxima bună credință. printr-o singură prestație.1. Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil. Caracterele juridice ale contractului de asigurare: a) Este un contract personal: prin contractual de asigurare se asigură Caracterul consensual: constă în faptul că se formează “solo consensu”.942. h) Contractul de asigurare este un contract de adeziune: clauzele stabilite de una din părți. în art. despagubirea.Capitolul II : Contractul de asigurare II. și anume: interesul asigurabil. 9 . la producerea acestuia. causa proxima. f) Caracterul Oneros al contractului de asigurare deoarece fiecare parte Caracterul aleatoriu: efectele sale depind de un eveniment viitor și are în vedere obținerea unui anumit avantaj. Asiguratul se obligă să plătească prima. Încheierea și derularea contractului de asigurare Orice contract de asigurare are la bază anumite principii care pot fi tratate drept condiții pentru încheierea și derularea sa. d) e) Contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durata. cealaltă parte acceptând ca atare sau nu. este o alta caracteristică a contractului. iar asiguratorul. definește contractual ca fiind “acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânșii un raport juridic”. Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care preia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. deoarece executarea nu are loc dintr-o data. să ofere protective. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare Codul civil român. subrogarea si contribuția. g) incert care pot duce la obținerea de caștig sau pierdere pentru oricare dintre părți.2. Executarea succesiva. să plătească asiguratului sau unei terțe personae o indemnizație de asigurare în limitele convenite. El este strict bilateral și de regula nu se poate încheia cu titlu gratuit. b) c) față de alta. obligânduse ca. II.

expres menționate în poliță. asigură interesul comercial. între asigurat și obiectul asigurării. În Contractul de asigurare. asiguratul este repus în situația financiară pe care a avut-o înainte de producerea pierderii. Dobrin M. Privind daunele. prevede ca asiguratul trebuie sa fie interesat în obiectul asigurării. acestea se pot produce ca urmare a trei categorii de evenimente: a) b) c) Riscuri asigurate.Interesul Asigurabil: reprezintă condiția de baza a oricarui contract de asigurare. Causa proxima : reprezintă cauza activă. patrimonial. Natura riscului: este foarte importantă de cunoscut în legatură cu causa proxima. provenită dintr-o sursă nouă și independentă. Indemnizația reprezintă compensarea financiară exactă a pierderii suferite. Forma contractului de asigurare 7 Constantinescu D. Asiguratul sau contractual de asigurări trebuie să aibă o relație particulară în legătură cu obiectul asigurat. Obiectul contractului de asigurare este de fapt numele dat interesului financiar pe care o persoană îl are în legătură ci obiectul asigurării.A. acceptată de lege. Riscuri neasigurate sau alte riscuri. Principiul despăgubirii: în cazul asigurărilor de bunuri și de răspundere. 1998 10 . Editura Tehnică. care pune în mișcare declanșarea unui flux de evenimente care determină o pierdere. precis și complet asupra tuturor faptelor material privind riscul propus spre asigurare. patrimonial al asiguratului față de obiectul asigurării. fără intervenția nici unei forțe care a început sau a funcționat activă.3. Obiectivul Asigurării: poate fi reprezentat de orice formă de proprietate sau eveniment ce poate duce la o pierdere a unui drept legal sau la crearea unei obligații față de un terț. II. Bucureşti. – Asigurări şi reasigurări. efectivă. deși nu trebuie să fie interesat când a fost efectuată asigurarea. menționate în cuprinsul contractului. Marinae Insurance Act(1906) în Sectiunea 6. nemenționate în poliță. Conform acestui principiu. Interesul asigurabil este definit ca fiind dreptul legal de a asigura ceea ce rezultă dintro relație financiară. viața sau raspunderea pe care se doresc asigurate. în momentul producerii piederii. acesta fiind proprietatea. contractul de asigurare este un contract de indemnizare.. chiar dacă subscriitorul sau asiguratorul întreaba sau nu. Riscuri exceptate sau excluse.7 Principiul maximei bune credințe: poate fi definit ca o datorie pozitivă de a informa voluntar.

În contractul de asigurare sunt interesate mai multe categorii de personae și anume:    Semnatarul. Contractul de asigurare exprima acordul de voință al părților. Elementele obligatorii specifice ale contractului de asigurare: în cazul contractului de asigurare trebuie analizate pe larg elementele esențiale ale acestuia și anume: riscul. sau contractantul asigurării: cel care semnează polița în nume propriu și se obligă să plătească primele. Analiza declarației: în vederea încheierii contractului. Responsabilitatea civilă față de terții păgubiți este acoperită prin asigurare.Ca regulă generală. Asiguratul este persoana fizică sau juridică. dar aceasta nu este o condiție pentru a fi considerat valid. El poate fi încheiat direct între părțile contractante sau printr-un intermediary. care pot să extindă sau să limiteze condițiile impuse de standardizare. Beneficiarul: desemnat în caz de daună să încaseze indemnizația de asigurare la producerea evenimentului asigurat prevăzut în contract. condițiile generale și adiț ionale și anexele. Durata contractului: reprezintă perioada de timp la care se referă drepturile și obligațiile părților și poate fi de durată determinată sau nelimitată. care intra în raporturi juridice cu asiguratorul prin încheierea contractului de asigurare. Obligația asiguratului de a încheia contractual: asiguratorul nu are interesul și nici nu poate motiva refuzul încheierii contactului. Asiguratul: persoana sau patrimoniul care sunt supuse riscului. Declarația de asigurare: este o etapă în care asiguratul își manifestă dorinta de a încheia asigurarea și de a oferi informații necesare pentru evaluarea riscului. forma contractului este scrisă. Polița de asigurare reprezintă manifestarea materială a contractului de asigurare. ci numai o dovada a încheierii. suma asigurată și prima de asigurare. este necesară evaluarea riscului de către asigurator. El este alcătuit din polița de asigurare. cum ar fi agentul sau brokerul. Motivele refuzului trebuie să fie foarte bine întemeiate. Încheierea contractului de asigurare: Încheierea propriu-zisă a contractului de asigurare este precedată de câteva etape pe baza cărora se determină clauzele și condițiile finale ale acestuia. Momentul încheierii contractului: contractul se poate considera încheiat odată cu plata primelor și emiterea documentului de asigurare. Părțile contractului de asigurare: se încheie între două părți: asiguratul și asiguratorul. 11 .

Lumina Lex. 2001 12 .1 Caracteristici generale Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului se poate face pentru riscuri generale și pentru riscuri speciale. Gheorghe Transporturi. ceea ce înseamna că există condiții generale de asigurare și condiții speciale. expeditii si asigurari . III.Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului rutier III. comisonale vamale. Asigurarea încetează în una din urmatoarele situații care survine mai întâi:     Riscuri pentru care se acordă protective de către asiguratori se împart în două categorii:   riscuri generale.8 În asigurarea mărfurilor. taxe.2. Ea este formată din :     Valoarea mărfii potrivit facturii originale. Când bunul este livrat la alt depozit. La expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe autovehicul. Condiţiile de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului rutier 8 Caraiani. decât cel mentionat în poliță. riscuri speciale. suma asigurată este dată de valoarea mărfii inclusă în contractual de asigurare și agreată de asigurator. supraasigurare de 10% din valoarea bunului. costul asigurării. Costul transportului. Când bunul este livrat la depozitul destinatarului sau la destinația menționată în poliță. Cheltuieli. Când contractual de transport se termina într-un alt loc decât destinația specificată în contractual de asigurare.

Intrarea apei de mare. Cheltuieli de contribuţie la avaria generală. container sau depozit. Răsturnare. pentru a acoperi şi riscul de pierdere şi avarie la bunul asigurat. 2001 13 . Oricare dintre condiţiile de mai sus poate fi extinsă în schimbul plăţii unei prime suplimentare. Condiţia B acoperă un număr mai mic de riscuri menţionate în mod expres în conţinutul condiţiei cauzate de:             Incendiu sau explozie. deraierea sau prăbuşirea mijlocului de transport. fie datorită varietăţii şi specificităţii mijloacelor de transport folosite. cicloane. Căderi de arbori. Gheorghe Transporturi. baraje şi conducte de apă. Contractul de transport prezintă un mare număr de varietăţi. Dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării. grevă.Condiţia A este cea mai cuprinzătoare fiind acoperite toate riscurile de pierdere sau avarie la care sunt supuse bunurile în timpul transportului. Coliziunea autovehicolului cu un obiect exterior. care se deosebesc între ele fie datorită specificului pe care îl presupune obiectul activităţii desfăşurate de cărăuş. jaf şi nelivrare. Lumina Lex. Avalanşe. Cutremur de pământ. C acoperă şi alte categorii de cheltuieli cum ar fi:     Cheltuieli făcute de asigurat în scopul salvării încărcăturii. Răsturnare. lac în mijlocul de transport. erupţie vulcanică sau trănet. Condiţia C acoperă pierderile şi/sau avariile produse bunurilor în timpul transportului: Incendiu sau explozie. deraiere. fie datorită particularităţilor pe care le implică transporturile internaţionale faţă de cele interne. clauzele de riscuri speciale fiind de: furt. altul decât apa. pentru prevenirea unui pericol iminent. inundaţii. Coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior. ruperi de diguri. clădirilor. Cheltuieli de constatare a pierderilor / avariilor făcute de asigurat. Prăbuşirea podurilor. râu. B.9 9 Caraiani. prăbusirea mijlocului de transport. Asigurarea încheiata prin condiţiile A. Cheltuieli făcute pentru clauza de culpă comună. riscuri ce ţin de natura mărfii. tunelelor. expeditii si asigurari .

trebuie să nominalizeze. destinatarul.  contractul de transport este un contract comutativ. deoarece părţile cunosc întinderea obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă chiar din momentul încheierii contractului şi pot aprecia valoarea acestor prestaţii reciproce ca fiind echivalente. deoarece fiecare parte contractantă urmăreşte să deţină un folos. la data încheierii contractului de transport. căruia urmează să-i fie eliberată încărcătura la capătul călătoriei. Din acest punct de vedere. Participanţii la contractul de transport. denumit şi încărcător sau predător. căruia i se vor aplica principiile generale privind regimul acestor contracte. În cadrul contractului de transport. la destinaţie însă. eliberarea încărcăturii intervine faţă de o terţă persoană.  contractul de transport este un contract cu conţinut economic. Poziţia destinatarului în contractul de transport poate fi explicată în temeiul cesiunii de drepturi. o contraprestaţie în schimbul obligaţiei asumate. contractul de transport prezintă următoarele trăsături esenţiale:  contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). expeditorul. Adesea. expeditorul este stipulant. care devine astfel cesionar. 413 alin.  contractul de transport este un contract cu titlu oneros. să transporte sau să facă a se transporta un obiect oarecare”. într-un mod oarecare.2 Cod comercial. Principalul subiect de drept al contractului de transport este întreprinderea care se angajează să efectueze strămutarea de bunuri. Textul precizează că „se numeşte cărăuş persoana care îşi ia însărcinarea ca. Expeditorul mărfii. de cele mai multe ori. în documentul care se întocmeşte persoana beneficiarului. mandatarul sau comisionarul său. El îşi poate rezerva dreptul de a fi destinatarul mărfii transportate. cărăuşul deţine poziţia de promitent. Însuşiri care îl individualizează pe cărăuş sunt arătate în art. transmite drepturile ce decurg din contractul de transport în favoarea destinatarului. În contractele care au ca obiect strămutarea de mărfuri cocontractantul cărăuşului este de regulă expeditorul. 14 . deoarece chiar de la încheierea lui în mod valabil dă naştere la obligaţii reciproce şi interdependente în sarcina ambelor părţi contractante. expeditorul are o facultate de opţiune. în locul expeditorului acţionează pentru încheierea contractului de transport. O altă explicaţie este dată de stipulaţia pentru altul. un echivalent. În cazul strămutării de bunuri. Astfel.Indiferent de felul său. constatăm că încheierea contractului de transport are loc între expeditor şi cărăuş. în calitate de cedent. care o ia în primire.

Operatorul de transport rutier răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei. Expeditorul răspunde pentru depăşirea timpului liber tarifar de încărcare prin plata unei taxe de transport. o cantitate determinata de mărfuri pe care urmează să o elibereze destinatarului indicat de către expeditor prin documentul de transport. în schimbul unui tarif (taxa) să transporte sub pază sa şi înăuntrul anumit termen.Asigurari de bunuri. orice întârziere ducând la plata de penalităţi. cât şi pentru exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport. Cărăuşul este obligat să confirme. din momentul primirii la transport şi până în momentul eliberării la destinaţie. de starea infrastructurii.În raport cu celelalte mijloace de transport având o capacitate de transport mai redusă. Răspunderea expeditorului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a autovehiculului cu ocazia încărcării sau pentru neambalarea corespunzătoare şi nefixarea mărfii. iar operaţiunea s-a executat în 180 de minute. corespunzător capacităţii nominale a mijlocului auto folosit. Contractul de transport auto de mărfuri este acel contract prin care un operator de transport rutier (transportatorul sau cărăuşul) se obligă. sunt dependente de condiţiile meteorologice. Caracterul sinalagmatic al contractului de transport auto de mărfuri nu exclude unele răspunderi ale expeditorului. etc.10 Scrisoarea de transport este „un contract model imprimat pe un formular tipizat. transporturile rutiere au un nivel mai ridicat al preţului de cost. 10 Lungu.5 ore (rotunjit) care se înmulţeşte cu lei/oră = suma ce va fi plătită. în limita obligaţiilor specifice ce-i revin. Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Constantin Nicolae . Expeditorul răspunde şi pentru plata la termen a taxei de transport. pe care expeditorul are obligaţia să-l completeze în momentul depunerii la cărăuş. Ea se calculează potrivit tabelelor pentru „timpul de utilizare” ale tarifului pe autovehicul. Deci suma ce trebuie plătită transportorului reprezintă un tarif şi nu o penalitate. 2009 15 . comparativ cu obligaţiile cărăuşului. De exemplu. dacă un autovehicul de 6 tone trebuie încărcat in 100 de minute. depăşirea de 80 de minute se va transforma in 1. prin semnătură şi număr de înregistrare primirea scrisorilor de transport”.

11 Constantinescu. se calculează după preţul prevăzut în factura care însoţeşte transportul. III. marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative. greutatea stratului de zăpadă.       Explozia cu sau fără incendiu. Acte de tâlhărie. Marinica .2. În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din vina cărăuşului. dispariţia sau furtul bunurilor asigurate. cutremure de pământ. ploaie. Accidente în timpul încărcării sau descărcării mărfurilor. trăsnet. În practică. despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii. riscurile asigurabile în transportul terestru sunt structurate în funcţie de natura asigurării. principalele riscuri asigurate sunt:  Riscurile naturale: incendiu. dacă acestea sau produs ca urmare a unui accident a mijlocului de transport. Riscul în asigurarea de transport terestru În cadrul condiţiilor de asigurare. Spargere. cărăuşul va suporta şi taxa de transport şi alte eventuale cheltuieli făcute în legătură cu transportul mărfii pierdute. iar lipsa acesteia după preţul oficial. astfel: În cazul asigurării bunurilor pe timpul transportului terestru. în caz contrar. scurgere. 1998 16 . grindină.. contaminarea cu alte bunuri transportate. avalanşe de zăpadă etc. furtuni.Despagubiri in asigurari. uragane. dacă există. inundaţii. Dacă prin depăşirea termenului de executare a contractului de transport. există trei tipuri uzuale de asigurare a mărfurilor transportate: toate riscurile cu excepţia riscurilor neasigurabile (excluderile generale). Accidente ale mijloacelor de transport care afectează marfa transportată. Dobrin. Bren. după preţul curent al mărfii la locul şi data predării.11 În afara acestei despăgubiri. umezeală.1. transportatorul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.Despăgubirea ce urmează să o plătească transportatorul pentru pierderi. risipire. fără alte daune. alunecarea de teren. atrage răspunderea sa prin plata unei despăgubiri calculată la valoarea dublă a mărfurilor folosite. Dan Anghel. Folosirea mărfurilor de către cărăuş.

dar există şi o excepţie. Unele societăţii de asigurări. Marinica . şi în vederea obţinerii despăgubirii. Dan Anghel. accidente la încărcarea şi descărcarea bunurilor. separat. Astfel. în eventualitatea apariţiei cazului asigurat. Valoarea reală a unui bun se determină prin operaţiunea de evaluare a acestuia. avize de însoţire a mărfii. În general. cu avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu. erupţie vulcanică. clauza pentru război etc. trăsnet. în poliţele de asigurare de mărfuri pe timpul transportului este menţionată suma asigurată. extras de cont sau alte documente. explozie şi orice fel de accident al mijlocului de transport. Bren.2. Această sumă nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunului. Dobrin. explozie şi orice fel de accident al mijlocului de transport. 1998 17 .12 Asigurarea mărfurilor transportate.  fără avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu. în cazul asigurărilor încheiate cu persoanele juridice care efectuează transportul cu vehicule proprii. cât şi în calculul despăgubirilor. ea fiind necesară atât în calculul primelor de asigurare. contra unei prime suplimentare plătite cuprind în asigurare şi unele riscuri care în mod obişnuit sunt excluse. în cazul asigurărilor încheiate pentru bunuri transportate pe o rută definită. acesta nu va trebui să mai facă dovada valorii mărfurilor asigurate. deoarece aceasta a fost stabilită la momentul încheierii contractului. Dacă asiguratul sau beneficiarul asigurării deţine o poliţă evaluată. în unele asigurări nu s unt cuprinse menţiuni exacte cu privire la suma asigurată. cu vehicule ori prin poştă. pentru toate bunurile transportate cu fiecare vehicul. cum ar fi: clauza pentru grevă. În funcţie de determinarea sumei asigurate la momentul încheierii contractului. în funcţie de cererea asiguratului:   separat pentru fiecare transport pe căile ferate. În cazul acestui tip de asigurare pot exista două situaţii de stabilire a sumei asigurate. asiguratul va fi nevoit să dovedească valoarea bunurilor afectate de daune prin facturi. deosebim două tipuri de poliţe de asigurare: poliţe evaluate şi poliţe neevaluate. la producerea riscului asigurat.Despagubiri in asigurari.2. Diferenţa dintre ele constă în faptul că în cazul poliţelor neevaluate. cutremur. 12 Constantinescu. III.Suma asigurată Suma asigurată reprezintă în general limita maximă de sumă până la care asigurătorul se angajează să-l despăgubească pe asigurat în caz de producere a riscului asigurat.

călătoria prezintă interes pentru asigurător şi sub aspectul duratei. în prezenţa transportatorului. care trebuie să ţină seama de anumiţi factori care pot influenţa apariţia daunei sau nivelul pagubelor.  un prim factor determinant îl constituie sfera riscurilor cuprinse în condiţiile de asigurare. sau în caz de divergenţe se apelează la un expert neutru. Riscuri speciale pot fi considerate. în funcţie de opţiunea asiguratului. adică atunci când marfa transportată este complet distrusă.    un alt factor ce contribuie la calculul primelor de asigurare este ambalajul utilizat de asigurat pe durata efectuării transportului.  al doilea factor ar fi caracteristicile mărfurilor. vechimea. după caz. Astfel pentru clauza „toate riscurile” prima de asigurare va fi mai ridicată. astfel că riscul exploziilor sau incendiilor este mult mai mare. De asemenea sunt mărfuri care prezintă pericolul emanaţiei de gaze explozive.3. sau este într-un asemenea grad afectată încât îşi pierde 18 . III. Stabilirea nivelului cotei de primă este un proces complex. Plata primelor poate fi realizată anticipat sau în rate. asiguratului şi. un rol deosebit în stabilirea cotaţiei de primă îl prezintă şi caracteristicile autovehiculelor cu care se realizează transportul. în timp ce pentru clauza „fără avarie particulară” prima de asigurare va fi cea mai mică. Evaluarea pagubei se face de către societatea de asigurări direct sau prin reprezentanţi. Calculul şi plata despăgubirii Constatarea pagubelor se face cu ajutorul unui inspector de daune. de exemplu cele de spargere sau risipire. capacitatea acestora de a garanta conservarea calitativă şi cantitativă a mărfurilor transportate. respectiv alimente.Pentru această asigurare. mai ales în cazul transporturilor internaţionale. în cazul unui transport de sticlărie. a modalităţilor de realizare. prima se calculează de către societatea de asigurări prin aplicarea cotei de primă la suma asigurată pentru transport sau pentru o perioadă determinată. precum şi includerea unor riscuri speciale în condiţiile de asigurare în funcţie de aceste caracteristici. reprezentant al asigurătorului. nivelul primelor poate fi influenţat şi de starea conjuncturală a pieţei asigurărilor. Astfel pot apărea mai multe situaţii:  în caz de daună totală constructivă. cum ar fi: starea tehnică a acestora. martori. a anotimpului în care acesta se efectuează. ceea ce va determina o mărire a cotaţilor de prime.2.  nu în ultimul rând.

Dan Anghel. 1998 19 . o serie de documente din care să rezulte interesul celui care adresează cererea cu privire la mărfurile avariate. asiguratul sau beneficiarul asigurării trebuie să depună o cerere de despăgubire şi odată cu aceasta. în urma unui eveniment asigurat. despăgubirea va fi egală cu suma asigurată. ori proprietarul nu mai cunoaşte nimic de aceasta. despăgubirea se va calcula proporţional cu paguba în funcţie de raportul dintre valoarea reală şi suma asigurată. întinderea pagubei.proprietăţile sale caracteristice. Marinica .Despagubiri in asigurari.  în cazul în care suma asigurată este inferioară valorii reale a mărfurilor transportate. întâmplarea daunei. 13 Constantinescu. dovada privind drepturile asiguratului sau beneficiarului şi conţinutul acestora conform contractului de asigurare. Dobrin.  în caz de avarie parţială. Bren. despăgubirea care se plăteşte va fi partea din suma asigurată care reprezintă valoarea pierdută sau avariată împreună cu procentul corespunzător al costului transportului sau al altor costuri care sunt în legătură c u acesta.13 Calculul pagubei şi a despăgubirii se face astfel: PG = CA * PR – VR DP = PG <= SA PG – paguba CA – cantitatea de mărfuri avariate PR – preţul unitar al mărfurilor avariate VR – valoarea recuperărilor DP – valoarea despăgubirilor SA – suma asigurată De menţionat este faptul că.

86% . asigurări auto CASCO 2. Structura acţionariatului OMNIASIG la data de 30 iunie 2005 era următoarea: .PERSOANE FIZICE ROMÂNE 6. Studii de caz privind asigurările de transport la OMNIASIG PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC Omniasig a fost înfiinţată în anul 1995. In anul 1999. preluând AGRAS.08. Mai exact. având 12 angajaţi şi o singură sucursală. asigurări de răspundere civilă auto în afara României – CARTE VERDE 20 .3. una dintre cele mai mari societati de asigurari din Europa Centrala si de Est. înfiinţând în acelaşi timp şi două companii specializate în asigurări de viaţă. OMNIASIG duce o politică agresivă de achiziţii. Omniasig se situeaza pe locul trei pe lista societatilor de asigurari din Romania. OMNIASIG AGI. Astazi numara peste 1500 de angajati si 200 de sucursale. Grupul OMNIASIG s-a extins prin fuziunea prin absorbţie cu OMNIASIG . cotată pe piaţa bursieră).AGI şi OMNIASIG -ASIRAG. astăzi VIENNA INSURANCE GROUP (VIG).V. dintre care una. a fost preluat de către GRUPUL WIENER STADTISCHE (Tabei 1). OMNIASIG este vândută fondului israelian de investiţii TBIH. în anul 2005. In perioada 2000-2004. AGI şi ASIRAG.74% . acţiune unică pe piaţa autohtonă de profil (fuziunea a trei societăţi de asigurări. Luand in considerare cifra de afaceri.2005. lideru operatorilor pe piaţa asigurărilor din Europa.40% Incepând cu data de 04. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG. asigurări de răspundere civilă auto pe teritoriul României 3. OMNIASIG reuşeşte să supravieţuiască prăbuşirii BANCOREX. 66. asigurări de bunuri 4.TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N.PERSOANE FIZICE STRĂINE 1. Portofoliul de asigurări la OMNIASIG este format din următoarele linii de asigurare: 1.10% . oferind o gama larga de servicii si produse in domeniul asigurarilor. A devenit membru al Vienna Insurance Group . deţinut de către TBIH Holding Company NV.GRUPUL BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 21. respectiv sănătate: OMNIASIG Life şi OMNIASIG Addenda.III. fostul ei acţionar principal.

ROMTRANS S. Bucureşti cu un camion colectiv (TIR cu remorcă) pe traseu rutier.A. În cazul analizat asiguratul a optat pentru Clauza de asigurare „Toate riscurile”.5. pierderea. Înainte de încărcarea în autocamion a fost depozitată într-un spaţiu acoperit. scurgerea normală. cu sediul în Bucureşti. astfel cele 200 de bucăţi de portofele din piele. INTERNATIONAL BISSNIS S.800 EUR trebuie transportate pe ruta BUCUREŞTI – EP. pierderea normală în volum sau greutate.BIHOR – VIENA – ARHNEM (Olanda) destinatar fiind firma DENORO din Arnhem. asigurări de marfă transportată 9. Pe traseu are loc o transbordare la Viena unde marfa va fi depozitată tot într-un spaţiu acoperit. 2. Toate aceste date înscrise în cererea de asigurare sunt necesare pentru identificarea gradului de risc şi implicit pentru calculul primei de asigurare. asigurări de credite şi garanţii 10. 21 . Marfa este ambalată în 10 colete de carton şi transportată containerizat de firma de transport S. ca şi proprietar al mărfii transportate. uzura normală a bunului asigurat. Asigurarea facultativă a mărfurilor pentru pagube pe timpul transportului terestru – cargo Prezentarea asigurării. asigurări medicale pentru călătorii în străinătate 6. asigurarea complexă auto (CASCO + răspunderea cărăuşului în trafic internaţional + CARTE VERDE) 11. asigurarea culturilor. adică toate cazurile de pierdere şi avariere a bunurilor cu excepţia pierderilor şi/sau avarierilor rezultând sau provocate de: 1. Condiţiile în care se face transportul sunt prezentate în cererea de asigurare . asigurarea d răspundere civilă generală 12. Obiectul asigurării îl constituie 200 bucăţi de portofele din piele. în valoare facturată totală de 7.C. dauna sau cheltuiala provocată de comportament voit necorespunzător al asiguratului. asigurări de accidente de persoane 8.A. pe de o parte şi pe de altă parte S. asigurări agricole 7. Asigurarea în cauză a fost încheiată între OMNIASIG ca asigurător.C.

pierderea. containerul este inadecvat pentru transportul în bune condiţii a bunului asigurat. asigurătorii nu vor accepta nici o violare a garanţiilor privind nepotrivirea sau starea necorespunzătoare a mijlocului de transport de a transporta bunul asigurat la destinaţie decât dacă asiguratul sau prepuşii săi nu au avut cunoştinţă de starea necorespunzătoare sau nepotrivirea mijlocului de transport. pierderea. pierderea. 9. materiale otrăvitoare sau rău mirositoare. chiar dacă întârzierea se datorează unui risc asigurat. ţiţei. var. dar numai dacă stivuirea este efectuată fie înainte de intrarea în vigoare a asigurării. 4. a unor materiale inflamabile sau uşor inflamabile. dauna sau cheltuiala produsă de insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietarii. dauna sau cheltuiala produsă de viciul inerent sau natura bunului asigurat. explozivi ori uşor combustibile (de exemplu: materiale chimice inflamabile. dacă asiguratul sau prepuşii săi au cunoştinţă de starea de nepotrivire în momentul încărcării bunului asigurat. fân. 22 . 6. turbă etc. dauna sau cheltuiala produsă de ambalarea şi/sau pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat (în înţelesul acestei excluderi termenul de „ambalare” se consideră că include stivuirea într -un container. radioactivitate sau material radioactiv. pompieri sau alte organe de cercetare). administratorii sau operatorii mijlocului de transport. dauna sau cheltuiala produsă de faptul că mijlocul de transport. pierderea. încărcarea în acelaşi mijloc de transport cu bunurile asigurate. pierderea. dauna sau cheltuiala direct produsă de întârziere. 7. 10. fosfor. 8. lichide acide. 5. pierderea. benzină.). 11. iar pagubele produse bunurilor asigurate au provenit din cauza acestui mod de încărcare.3. fie de către asigurat sau angajaţii acestuia). dacă acest fapt rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţie. dauna produsă sau distrugerea bunului asigurat sau a unei părţi a lui ca urmare a actului intenţionat a oricărei persoane. dauna sau cheltuiala produsă de utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică sau nucleară sau orice fel de reacţie asemănătoare.

Alte documente care au fost cuprinse în dosarul de daună sunt: avizare de daună pentru înştiinţarea societăţii de asigurare asupra producerii evenimentului asigurat şi a condiţiilor în care s-a produs acesta. dauna sau cheltuiala rezultate din greve. capturarea. s-a dedus că cele două bucăţi au fost sustrase pe timpul transportului. concediaţi. La data de 25. stabilirea pagubelor. Prima de asigurare a fost calculată în funcţie de suma asigurată şi o cotă de primă stabilită de asigurător de 2. 14. dauna sau cheltuiala produse de orice terorist sau persoană care acţionează din motive politice. Cazul asigurat. în numele sau împotriva unei părţi beligerante. arestarea sau reţinerea. persoane care participă la tulburări ale lucrului. revoluţie. pierderea.2010. 13. prima de asigurare este de 20 EUR. răscoală sau tulburări civile. Astfel. demonstraţii sau tulburări civile rezultate din acestea.A de la firma DENORO din Olanda. În urma constatării lipsei la momentul descărcării firma olandeză a făcut o declaraţie la poliţie care a întocmit un proces verbal de constatare care a fost remis societăţii expeditoare şi apoi societăţii de asigurare OMNIASIG. astfel asigurarea începe aproximativ din 1. În cazul cererii de asigurare sunt menţionate doar cu aproximaţie data intrării în vigoare a asigurării şi durata transportului. bombe sau arme de război părăsite.12. pierderea.56%.2010 şi durează circa 25 de zile. actul ostil al.09. Perioada de asigurare este stabilită pentru durata transportului. Din nota primită de firma S. tulburări ale lucrului. 16. deoarece la momentul încărcării mărfii coletele erau intacte.C. pierderea. război civil. Întocmirea dosarului de daună. insurecţie. doar 18. 15. mitinguri.09. fiind în loc de 20 bucăţi per colet. rebeliune. 17. mine. război. în momentul în care s-a făcut recepţia mărfii s-a constatat că două colete au fost deschise şi că dintr-unul lipsesc 2 bucăţ din portofelele de piele. dauna sau cheltuiala produsă de greve. INTERNATIONAL BISSNIS S. adică 7. Suma asigurată a fost stabilită la acelaşi nivel cu valoarea mărfii. achitată integral la momentul încheierii contractului. ziua în care marfa a ajuns la destinaţie. sechestrarea. până la sosirea mărfii la destinaţie. consecinţele acestora sau tentativele acestora. concedieri. 23 .800 EUR. răscoale sau tulburări civile. calculul şi plata despăgubirilor.

I.998 ROL/EUR adică 3. copie după poliţa de asigurare (anexa nr. Apoi se poate spune că la producerea cazului asigurat.A 27.R. al zilei de 24 . - - - Conform facturilor prezente în dosarul de daună. preţul unitar al mărfii transportate este de 39 EUR.4). pe care asiguratul a notificat nelivrarea mărfurilor.M. În primul rând. declaraţia conducătorului auto pentru încercarea aflării condiţiilor de dispariţie a mărfurilor. o verificare amănunţită a cazului necesita deplasarea la firma din Olanda a unui inspector de daune.- copie după documentele autovehiculului care a efectuat transportul pentru verificarea identităţii autovehiculului transportator. pagubă.C.108 lei. declaraţia şoferului autovehiculului care a transportat marfa.N. deci valoarea lipsei la livrare (pagubei) este de 78 EUR.R. proces verbal de constatare a daunelor şi act de evaluare a daunelor întocmite de inspectorul de daune al societăţii de asigurări (anexa nr.5). OMNIASIG nefăcând o verificare amănunţită a împrejurărilor producerii riscului de nelivrare. Concluzii. s-a decis ca despăgubirea să acopere întreaga făcându-se către S. 2) din cauza valorii redusă a pagubei. societatea de asigurări s-a bazat pe buna credinţă a asiguratului şi a clientului acestuia.2010. există câteva aspecte care trebuie remarcate.033. din cel puţin trei motive: 1) din documentele prezentate (recepţia destinatarului. În urma analizei dosarului. pe care asiguratul a notificat nelivrarea mărfurilor şi procesul verbal al poliţiei olandeze) rezultă lipsa celor doi saci de pile pentru lemne. copie după carnetul T.R. fapt care necesita cheltuieli nejustificate. neexistând franşiză stabilită la încheierea contractului de asigurare. de 38. adică 78 EUR.R. 3) păstrarea imaginii de bun plătitor al daunelor a societăţii de asigurări în faţa clienţilor. documente de recepţie a mărfurilor întocmite de firma olandeză DENORO. acest contract de asigurare este o „poliţă de transport” prin care s-a asigurat marfa transportată numai pe durata unui singur transport.09. declaraţie vamală. copie C. copie C. copie după facturile de marfă pentru a verifica existenţa mărfurilor transportate.. Cu privire la acest contract de asigurare. INTERNATIONAL BISSNIS S. plata la cursul B.M.

care efectuează transporturi de mărfuri. În legătură cu relaţii dintre părţile contractante după producerea riscului de nelivrare. potrivit condiţiilor de livrare. Poliţa analizată a fost încheiată între societatea de asigurari OMNIASIG şi S. ar fi trebuit să prevadă în contractul de asigurare o franşiză pentru a-l obliga pe asigurat să se implice în păstrarea integrităţii mărfii transportate.C. .R. societatea de asigurări. în cazul analizat vom avea trei tipuri de asigurări incluse într-un singur contact de asigurare. precum şi răspunderea cărăuşului pentru marfă/călători transportaţi şi răspunderea civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României. din Braşov reprezentată prin Dumitru Constantin.M. deoarece dauna s-a produs pe timpul transportului. 1) Asigurarea auto-casco. inclusiv cele precum în chirie sau custodie de la alte unităţi. prin această convenţie se asigură autovehiculele asiguratului. de plată şi a contractului de asigurare. ca agent asigurat. se poate spune că. după plata despăgubirii OMNIASIG avea posibilitatea de a se regresa împotriva transportatorului.În al treilea rând. 25 . Conform condiţiilor de asigurare elaborate de Omniasig. în care valoarea pagubelor este foarte mică. Convenţia „buchet” privind asigurarea complexă pentru transportatori Prezentarea asigurării. Acest tip de asigurare este o asigurare complexă. societatea DENORO nu a plătit cele două bucăţi nelivrate. În al patrulea rând. astfel putându-se recupera valoarea indemnizaţiei de asigurare plătite. pentru evitarea acestui tip de cazuri. INTERNATIONAL TRY S. Asiguratul a optat pentru toate cele trei tipuri de asigurări din convenţia „BUCHET”: asigurarea auto-casco. în sensul că prin intermediul unui singur contract de asigurare se asigură mai multe obiecte pentru mai multe categorii de riscuri. 3) Asigurarea de răspundere civilă auto în afara teritoriului României. plata despăgubirilor făcându-se de către aceasta.L. asigurarea CARTE VERDE. Asigurarea C. adică cuprinde un complex de asigurări. 2) Asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru marfa transportată. păgubitul a fost societatea INTERNATIONAL BISSNIS . Partea olandeză a avut ca unică pierderea lipsa la recepţia mărfii şi datorită faptului că plata mărfurilor s-a făcut la momentul primirii acesteia. Astfel.R.

este valabilă în cazul prevăzut în Cap. dar numai pentru pierderea şi avarierea mărfurilor pe timpul unui transport executat pe şosele.calamităţi naturale cheltuieli făcute de asigurat pentru limitarea daunelor.furtul autovehiculului . patru remorci.07. mutarea autovehiculului la atelierele de reparaţii. marfa transportată de acestea şi răspunderea civilă pentru accidente de autovehicule în afara teritoriului României. Riscurile asigurate prin această convenţie sunt diferenţiate pe cele trei tipuri de asigurări astfel: 1) Prin asigurarea auto-casco sunt acoperite prin asigurare următoarele riscuri: . avarii directe şi indirecte .1956.incendiu.furtul prin efracţie a unor părţi componente sau piese ale autovehiculului . tipul precum şi sumele asigurate şi primele de asigurare au fost specificate în anexa la poliţă denumită “Tabelul autovehiculelor cuprinse în asigurarea buchet””. salvarea autovehiculului. aşa cum sunt indicate în contract.accidente de autovehicule .avariile produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt. când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare. sunt sitate în două ţări diferite.1961 şi modificată prin Protocolul din 05. prin asigurare. în limita sumei asigurate şi în conformitate cu prezentele condiţii de asigurare. 1 (Art.Obiectul asigurării îl constituie cinci autotractoare.1978. după cum urmează: “Prezenţa convenţiei se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe şosele cu titlu oneros.A . semnată la Geneva pe data de 19. 1) din ConvenţiaCMR. . Poliţa de asigurare privitoare la răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş pentru marfa transportată. dintre car e cel puţin una este ţara cotractantă. acoperă. cu vehicule. OMNIASIG S. răspundere civilă cotractulă a Asiguratului în clitatea acestuia de transportator internaţional de mărfuri pe şoselele.07. pentru transporturile pe care le efectuează. Datele privind autovehiculele. intrată în viguare la 02. numită în original CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR ROUTE CMR.05. în eventualitatea apariţiei unor riscuri acoperite. independent de reşedinţa şi naţionalitatea participanţilor la contract”. în calitate de ASIGURATOR. conform Convenţiei referitoare la cotractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele. adică numerele de înmatriculare. 26 . marca.

aşa cum este definit de Fondul Monetar Internaţional”. convertite în moneda în care se încheie asigurarea. la nivelul sumei asigurate stabilită prin poliţa de asigurare. Unitatea de cont este Dreptul special de tragere (D. fără descărcarea mărfii din vehicul.). şi 8. când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare. Asigurarea se referă la contractele de transport de mărfuri pe şosele. exprimată în kg.S. răspunderea asumată de OMNIASIG este limitată.Dacă vehiculul încărcat cu marfă este transportat pe o parte a transportului pe mare.33 D. 27 . modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978 şi anume: „despăgubirea nu poate depăşi 8. nici cuantumul pagubei. limita maximă a răspunderii asigurate prin poliţa de asigurare nu va depăşi produsul dintre sarcina utilă maximă autorizată a autovehiculului. de greutate brută lipsă. 23 din Convenţia CMR. dintre care cel puţin una este ţara semnatară a convenţiei. stabilit pe bază de acte justificative şi nici limitele răspunderii care rezultă din aplicarea prevederilor Art. ambele date fiind menţionate în poliţa de asigurare. cale ferată. PERIOADA ASIGURATĂ Perioada asigurată începe la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. se aplică prezenta poliţă pentru întregul traseu. pe eveniment.T. despăgubirile datorate de Omniasig nu vor putea depăşi nici valoarea mărfurilor la data primirii lor pentru transport.T.. În acest sens. aceasta fiind ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării efective a întregii prime de asigurare sau a primei rate şi încetează în ultima zi a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea.. când aceşti prepuşi sau aceste persoane acţionează în exerciţiul funcţii lor. cale navigabilă interioară sau aeriană. Prin poliţă sunt acoperite şi cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea sau evitarea avarierii mărfurilor ce intră sub incidenţa poliţei. în executarea unui contract de transport unic.S. la cursul din data încheierii acesteia. sunt situate în ţări diferite.33 unităţi de cont pe kg. aşa cum sunt indicate în contracte. Cu toate acestea. LIMITA RĂSPUNDERII În orice situaţie. LIMITA GEOGRAFICĂ Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României cât şi în străinătate. Prin Asigurat se înţelege persoana fizică sau juridică semnatară a contractului precum şi prepuşii acesteia şi/sau persoanele din conducere. până la limita răspunderii menţionate.

dacă s-a convenit asupra acestor suplimente şi dacă s-a încasat prima de asigurare suplimentară. 28 . tulburări civile. contrabandă. confiscare.    capturare. cauţiune. represalii. putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere. acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoană care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică. cât şi a actelor de sabotaj. EXCLUDERI Prezenta poliţă de asigurare nu acoperă: Consecinţele următoarelor evenimente:  război. prezenţa minelor şi a altor mijloace de luptă similare şi în general a tuturor evenimentelor de război. anexate la poliţă. insurecţie.Dacă expeditorul a declarat în scrisoarea de trăsură. invazie. modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978. o valoare a mărfurilor care depăşeşte limita menţionată în paragraful 3 al Art. efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice. expropriere. punere sub sechestru sau rechiziţionare. greve patronale sau alte evenimente similare. ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost sau nu declarat). greve. terorism sau piraterie având un caracter politic sau asimilate războiului. război civil. se despăgubesc în limita sumei asigurate. după caz. asigurarea nu acoperă această valoare dacă s-a convenit astfel prin contractul de asigurare şi în schimbul unei prime suplimentare. torpilări. rechiziţionare. ca şi cele făcute de Asigurat în procesul civil. 24 din Convenţia CMR. revolta. ale radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile. iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale). sechestrare. dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală începută nu mai este judecată. acţiunea unui duşman extern. Cheltuielile de expertiză. orice formă de sechestru. dacă au fost efectuate cu acordul prealabil al Omniasig Riscul de furt al mărfurilor pe timpul transportului este asigurat în conformitate cu prevederile „Condiţiilor specifice privitoare la acoperirea riscului de furt”. altă garanţie financiară. 23 din Convenţia CMR. distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice. comerţ prohibit sau clandestin.   violare a embargoului. conform Art. conspiraţie.

  amenzi de orice fel. conducerea vehiculului de către o persoană care nu are autorizaţie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectivă de vehicule. altele decât cele pentru pierderea sau avarierea mărfurilor. toate neajunsurile apărute pe parcursul exploatării sau operării comerciale în legătură cu mărfurile transportate.     carantina.   conducerea vehiculului de către o persoană aflată în stare de ebrietate ori sub influenţa băuturilor alcoolice.  autovehiculul care a produs evenimentul asigurat nu avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă. pagubele cauzate de către mărfurile transportate. acoperite prin poliţă. diferenţele de curs. pagubele produse de ape şi de influenţa temperaturii atunci când. explozia. orice pretenţii de despăgubire.  poluarea (contaminarea) conţinutului cisternelor ce poate determina ca urmare a mestecării sau a schimbării gustului şi/sau mirosului. măsuri sanitare. incendiul. recondiţionări sau restaurări nereuşite. căreia permisul de conducere i-a fost retras.  conducerea vehiculului de către o persoană care după producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a părăsit locul accidentului. cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare şi nici pentru reparaţii. mărfurile sunt descărcate din vehicul în încăperi utilizate sau aflate în exploatarea Asiguratului. în cursul transportului. cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor la momentul începerii răspunderii. cheltuieli penale.   influenţa temperaturii atmosferice. dolul sau greşeala intenţionată a Asiguratului sau a personalului de conducere. dezinfecţia. anulat sau reţinut în vederea anulării. şi în general. precum şi inspecţia tehnică periodică valabilă. în situaţiile în care acest fapt nu este permis prin dispoziţiile legale. ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce. fie o 29 .

Este exclusă asigurarea răspunderii în legătură cu:       transporturile efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale. cecuri. încărcarea. obiecte de artă şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistică. cu excepţia situaţiei în care s-a convenit şi pentru asigurarea riscului de furt şi s-au înmânat „Condiţiile specifice privitoare la acoperirea riscului de furt”.  furtul de orice fel. transporturile de animale vii. blănuri. ştiinţifică sau istorică. la temperatura controlată. bani.  orice pretenţie de despăgubire formulată de Asigurat dacă acesta a despăgubit persoana prejudiciată după intervenirea prescripţiei reglementate de CMR. transporturile de bijuterii. întârzierea în livrarea mărfurilor. acţiuni. proasta funcţionare sau oprirea aparatelor frigorifice sau de încălzire a vehiculelor în cazul transportului de bunuri.depreciere a conţinutului. transporturile funerare. monede.  manipularea.  pagubele s-au produs în timpul comiterii unor infracţiuni săvârşite cu intenţie. bilete de bancă. lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni sau avarieri. transporturile de metale preţioase. fie cheltuieli pentru readucerea în stare normală a mărfurilor transportate.   abuzul de încredere. ori în timpul în care persoana care conducea sau acţiona autovehiculul care a produs evenimentul asigurat era autoare a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie şi încerca să se sustragă de la urmărire. stivuirea sau descărcarea mărfii de către expeditor. perle şi pietre preţioase. când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt ambalate în mod inadecvat. obligaţiuni. transporturile efectelor de strămutare. fără acordul prealabil al Omniasig. cupoane şi orice alte hârtii de valoare.   folosirea de autovehicule neadaptate specificului mărfurilor transportate. destinatar sau de către persoane care acţionează în contul expeditorului sau al destinatarului. 30 .

datorită cauzelor inerente însăţi naturii lor. obiectul de activitate. internă şi spontană. adresa. În cazul în care primele de asigurare datorate de Asigurat nu sunt plătite în termen de 15 zile calendaristice de la scadenţa prevăzută. fie la avariere în special prin spargere. Asiguratul este obligat să comunice în scrisOmniasig aceste modificări. fie la pierdere totală sau parţială. cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia. caracteristicile şi întinderea geografică a transporturilor efectuate. 31 . la întrebările din cererea de asigurare. de natură a agrava riscul. formulate de Omniasig.     transporturile de mărfuri considerate periculoase conform reglementărilor în vigoare. rugină. în scris. fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. uscare. poliţa de asigurare se consideră reziliată de drept. transporturile de mărfuri perisabile. deteriorare. atât la încheierea poliţei de asigurare. Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la alţi Asigurători. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI Asiguratul este obligat să răspundă. mărfurile expuse. orice acorduri sau înţelegeri încheiate cu clienţi sau cu firme având acelaşi domeniu de activitate. pe care le cunoaşte. în scopul prevenirii producerii evenimentelor în legătură cu care este asigurată răspunderea sa faţă de marfa transportată. care se pot referi la: forma de organizare. insuficienţa sau imperfecţiunea marcajelor sau a numerotării coletelor. orice renunţare la regres. Asiguratul are obligaţia să plătească primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în poliţă. curgere. condiţiile generale de transport. care generează modificări ale întinderii şi limitelor responsabilităţii sale. Asiguratul va întreţine vehiculele în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale. Dacă împrejurările esenţiale referitoare la risc se modifică în perioada de valabilitate a poliţei. cu începere de la expirarea termenului de păsuire. cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc. pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau a rozătoarelor.

 să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de Omniasig. Omniasig are dreptul de a reţine din despăgubirea cuvenită ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare. după cum urmează: o documentele elaborate de poliţie sau expertize ale unor autorităţi cuprinzând elemente de natură să stabilească răspunderea rezultată din CMR. în procesul civil. organele poliţiei. OMNIASIG este îndreptăţit. locul. promisiune sau plată care nu izvorăsc din răspunderile expres reglementate de CMR. dacă este cazul. data. mărimea probabilă a pagubei .  să înştiinţeze imediat Omniasig în scris.În cazul în care plata primei de asigurare se efectuează în rate şi se produce o daună. despre orice daună ce intră sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentele condiţii sau orice reclamaţii în legătură cu asigurarea. fără acordul prealabil al Omniasig. păstrarea şi paza bunurilor aflate în custodia cărăuşului pe tot parcursul transportului şi limitarea pagubelor. conform legislaţiei. Să pună la dispoziţia OMNIASIG toate actele şi dovezile necesare pentru verificarea existenţei şi valorii mărfurilor transportate. cele mai apropiate de locul producerii accidentului. ori de câte ori în acest fel asigură o mai bună apărare a intereselor OMNIASIG. În cazul producerii evenimentului asigurat. Asiguratul este obligat:  să înştiinţeze imediat. În înştiinţare se vor preciza: felul bunurilor avariate sau distruse. atât în primă instanţă. evaluarea şi stabilirea despăgubirilor. în cazurile în care apreciază că este necesar. locul unde se află bunurile avariate sau distruse. precum şi pentru constatarea. cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat. Se poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului. 32 . cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele produse. Asiguratul este obligat să ia măsuri potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu prevederile CMR pentru executarea corespunzătoare a transportului.  să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă. cât şi în căile de atac. să indice Asiguratului să-şi angajeze apărător. unităţile de pompieri şi/sau alte entităţi competente autorizate.

). pe care să existe. o declaraţiile conducătorului (conducătorilor ) auto din care să rezulte cauzele. o rezervele şi protestele adresate în scris de destinatarul transportului. ruta. o fotocopii ale diagramei termograf. 33 . o fotocopia documentelor de plată a taxelor de transport. etc. o fotocopii după facturile mărfii care a fost transportată. din care trebuie să rezulte tipul şi cantitatea de marfă transportată şi preţurile în lei şi/sau valută per kg/buc. Omniasig şi a unui inspector de calitate neutru. o fotocopia scrisorii de trăsură (CMR) completată cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv. fructe etc. temperatura necesară transportului în cazul mărfurilor perisabile etc. o acte oficiale din care să rezulte cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevăzută în contract şi care au cauzat distrugerea sau avarierea mărfii (dacă acesta este risc acoperit). în cazul pierderilor sau avariilor neaparente. o procesul verbal de constatare a daunelor. data şi locul încărcării. în caz de pierderi sau avarii aparente. drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. menţiunea făcută de destinatar referitoare la eventuala daună. o fotocopia foii de parcurs pentru transportul respectiv. o fotocopia certificatului fitosanitar care însoţeşte marfa transportată.. în cazul mărfurilor ce necesită eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse alimentare alterabile. împrejurările şi culpa în distrugerea sau avarierea mărfii. În cazul în care se face în România. o fotocopie a declaraţiei vamale. a taxelor vamale şi a altor cheltuieli efectuate cu ocazia transportului. durata de transport.o fotocopia contractului de transport (CMR) din care să rezulte caracterul internaţional al transportului. Beneficiarului (Proprietarului) mărfii. dacă este cazul. procesul verbal de constatare a daunelor se încheie cu participarea a câte unui reprezentant din partea Asiguratului. dacă se convine în acest ultim mod între părţi. o fotocopia comenzii de transport din care trebuie să rezulte condiţiile complete în care ar fi trebuit să se execute transportul (felul mijlocului de transport.). o fotocopii ale diagramelor tahograf.

 În cazurile de daună provocate la marfă. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la acest capitol. documente sau date privind celălalt autovehicul implicat în accident: număr de înmatriculare al autovehiculului. la acesta se va anexa fotocopia documentelor de constatare (documentele respective vor fi traduse şi legalizate). numele şi prenumele conducătorului auto.În cazul în care procesul verbal de constatare a daunelor se face în străinătate. copia Cărţi Verzi sau date extrase din documentul de asigurare (numărul şi societatea de asigurare care a emis acest document)      fotografii ale mărfii avariate. de către o firmă specializată.   cererea de despăgubire a Asiguratului către Omniasig să conserve dreptul de regres împotriva terţilor vinovaţi de producerea pagubei. Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată. la cererea Beneficiarului mărfii. modul de valorificare eventuală a recuperărilor. după caz. a Asiguratului şi a unui reprezentant al Omniasig. din care să rezulte că asiguratul a suferit prejudiciul. precum şi stabilirea despăgubirii. ca urmare a unui accident de circulaţie. se fac de către Omniasig. Omniasig are dreptul să refuze plata despăgubirii. cererea de despăgubire a Păgubitului către Asigurat. prenume) adresele complete ale acestora. EVALUAREA ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRII Constatarea şi evaluarea pagubei. 34 . procesul verbal al organului de poliţie sau. dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. fotocopia documentului de plată prin care Asiguratul a despăgubit Păgubitul sau orice alt document opozabil. stabilită în conformitate cu punctele 7 şi 8 ale prezentelor condiţii de asigurare. proces verbal de distrugere a mărfii deteriorate. date despre proprietarul autovehiculului (denumire/nume. cu participarea Beneficiarului. CONSTATAREA.

Plata despăgubirii se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii ultimului document justificativ la dosarul de daună. ori dacă nu a făcut de îndată cunoscut schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul. ar fi fost cuvenită. b. Să denunţe poliţa de asigurare. prima de asigurare plătită pentru perioada ulterioară denunţării se restituie. Să refuze plata despăgubirii. poliţa nu s -ar fi încheiat. prima de asigurare plătită se restituie integral. fără restituirea primei de asigurare. Respectare riguroasă şi îndeplinirea clauzelor prevăzute în prezentele condiţii. DISPOZIŢII FINALE În cazul în care cererea sau declaraţia Asiguratului este neadevărată sau cererea de despăgubire este frauduloasă sau în mod evident exagerată. dacă faţă de acele împrejurări. Înainte de producerea evenimentului asigurat: a. cunoscându-se exact împrejurările. OMNIASIG are dreptul: A. Să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a poliţei. După producerea evenimentului asigurat: a. Dreptul Asiguratului de a ridica pretenţii faţă de Omniasig privind achitarea despăgubirii se stinge în termen de 2 ani din momentul producerii evenimentului asigurat. ori are la bză declaraţii false. B. În cazul denunţării sau rezilieri poliţei de asigurare. prevederile acesteia se aplică pentru toate cazurile de daună survenite înainte de reziliere. Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete. până la lichidarea definitivă a acestora. b. nu ar fi încheiat poliţa. Să reducă despăgubirea cuvenită corespunzătoare raportului dintre prima stabilită şi cea care. Despăgubirea se acordă Asiguratului sau la cererea acestuia către altă persoană. precum şi prezumţia că 35 . cunoscând exact împrejurările. În cazul în care schimbările apărute exclud menţinerea în vigoare a asigurării de la data la care au intervenit schimbările. Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferită de prezenta poliţă de asigurare dacă nu justifică faptul că a suferit un prejudiciu. În cazul în care. în măsura în care se referă la obligaţiile care îi revin Omniasig. Omniasig nu va fi obligat să facă nici o plată în baza acesteia.

alţii decât Asiguratul. care acoperă pagubele produse într-un eveniment ce intră sub incidenţa poliţei de asigurare. Orice litigiu între Asigurat şi Omniasig decurgând din sau în legătură cu poliţa de asigurare. exercitarea acestui drept nu mai este posibil. Dacă la data producerii accidentului asigurat există şi alte contracte de asigurare încheiate de Asigurat sau în favoarea Asiguratului. Omniasig plăteşte în baza poliţei de asigurare diferenţa dintre valoarea pagubei şi valoarea totală a pagubelor acoperite prin celelalte contracte de asigurare. Dacă plata a fost deja efectuată. inclusiv referitor la validitatea. Dacă Asiguratul renunţă la dreptul său de regres sau dacă. din vina lui. De comun acord. Omniasig este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarilor de despăgubiri contra celor răspunzători de producerea pagubelor. Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea încasată în 15 zile de la notificarea scrisă făcută de către Omniasig. 36 . se va soluţiona de către instanţele de judecată competente din România.declaraţiile Asiguratului din cererea de asigurare sunt adevărate. vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Omniasig. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Omniasig prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut în alin. părţile semnatare pot aduce modificări poliţei de asigurare. oricând în cursul valabilităţii acesteia. modificările intrând în vigoare la data convenită de părţi. de mai sus. executarea ori desfiinţarea acesteia. interpretarea. Omniasig este eliberat de obligaţia de a plăti despăgubirea până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. În limitele despăgubirilor plătite în baza poliţei de asigurare.

pe baza studiilor de audit efectuate de firme de auditori de renume (ERNEST&YOUNG) societatea a fost cotată favorabil. Din studiul lucrat se evidențiaza cât de importantă este asigurarea de tip CASCO / Cargo sau CMR în cadrul transportului intern și internațional pentru a acoperi riscurile la care se expun astfel de expediții sau cel puțin. Pe piaţa asigurărilor se disting două segmente: piaţa asigurărilor de viaţă şi piaţa asigurărilor generale. înmulțindu-se agenții de asigurări și a sediilor și în alte localități. astfel încât ce poate alinia cu uşurinţă la standardele financiar-contabile internaţionale. 37 . este membră a UNISAR (Unitatea Naţională a Societăţii de Asigurare din România) şi aşa cum reiese din Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. OMNIASIG este o societate puternică cu o echipă de profesionişti în plină ascensiune. Din punct de vedere economic asigurările exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire a produsului intern brut (PIB) ce apar în procesul constituirii şi utilizării fondului de asigurare. De asemenea. pentru a diminua pagubele create în urma accidentelor / incidentelor.A.CONCLUZII S.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S. Societatea este în acensiune. Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a evidenția necesitatea și eficiența asigurărilor în comerțul internațional.

. 1996 3. Editura Tehnică.ro http://www. Macovei E. Popescu D. – Dicţionar de asigurări. – Tratat de asigurări. Dobrin M. Cistelecan R. Dobrin.. Bren. Marinica .Dictionar de asigurari .. Bucureşti. 1991 2. 2009 15. Bucureşti. 1998 13. Bercea Fl. Constantinescu. 1999 14. Ignat D.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Dobrin M. 1982 10. Bucureşti.Despagubiri in asigurari. 2000 16.I.D. Văcărel I. Dan Anghel . Bucureşti.A. Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Constantinescu D. Constantinescu.. Mureş. http://www. 1998 4. 1998 6. Popa I. Constantinescu D. Marinica . Iaşi. – Tranzacţii comerciale internaţionale.A. Dobrin M. Editura Semne '94. Editura Tehnică. Editura Nationala. 1999 7. 1998 5. – Transporturile ieri şi azi. 1978 11.Asigurari de bunuri. Cistelecan L... Gheorghe Transporturi. 1989 8. Constantinescu D.BIBLIOGRAFIE 1.bursaasigurarilor. Bistriceanu Gh. – Sistemul de transport. Dobrin M. – Contractul de asigurări. Bucureşti. editura Ştiinţifică. Dan Anghel. Editura Tehnică. Constantin Nicolae . – Asigurări comerciale. – Asigurări şi reasigurări.. Editura Junimea. Lumina Lex. Caraiani. Macovei E. Editura Tehnică. 1998 12.. Tg. Editura Tehnică.A.I. Dobrin. Constantinescu D.ro 38 ..politeonline. Bercea Fl. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ciurel. – Asigurarea şi managementul riscului. expeditii si asigurari . Violeta . 2001 17. Bucureşti. – Asigurări şi reasigurări. 1997 9. Lungu. Editura Expert. All Beck.A. – Introducere în asigurări. Editura Economică. Turbuţ Gh. Editura „Dimitrie Cantemir”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful