NNCL202-284v2.

0

W. Hamilton Green

Renegátok

ISBN 963 9039 23 3 Könyvterjesztő Kft. (1047 Buda e!t" #e$%n&' (!'g)ond u. 1*.+ %! a ,a-.a--a #á.o-& /0n&ve!1o-t.á-23at (/03 ont4 1063 Buda e!t" S3'n&e'5e$!e#á-u.1.+ 6. 7a)'-ton 8$een Renegátok 8a-ánta' (o-tán $eg%n&e Co &$'g.t (C+1997 ,a-.a--a 7o-d'ng 9 1o$:t2n Bo$o! (o-tán %! S3'k!3a' 8á1o$ ;e!t)%n&e -át.at2 <' og$á;'a4 S3'k!32' 8á1o$ Szerkesztő: Gáspár András Műszaki szerkesztő: Zölley Imre /'ad=a a ,a-.a--a 7o-d'ng /;t. elelős kiad!: a kiad! "#yvezetője. S3ed%! %! t0$de-%!4 ,a-.a--a ><#. N&o)ta4 /a o!vá$' N&o)da /;t. 9 n&o)da' )eg$ende-%! t0$3!!3á)a4 170 667 elelős vezető: Mik$ eren%

Közösre f&rd'ttat&tt a Mada( el S&(ira !vár&sá(an lelt )esz$lő *eker%s szavai alapján+ a Krad(an (&ld&#,lt Zerda- *ekil által+ az .#i $ny /001. esztendej$től a Szent 2ár&s 3jraalap'tásának %entenári,mái#+ s dedikáltat&tt mindama -ősöknek+ kik a 4etedk&r le#-atalmasa(( $s le#keservese(( -á(&r3já(an $let"ket adták az em(erne) ?g&%%$t

Leszállt a langyos est; végre tova suhant a bojtos Ramazán hava; a fazekas házában álltam és felriasztott a korsók halk szava. A fal mentén, szép sorba rakva, sok korsó és fazék lt b!slako"va ott; és némelyik beszélt, és némelyik talán figyelt, "e min"ig hallgatott. Az egyik szólt# $%izonnyal nem vakon t&lt&tte ke"vét a holt anyagon, és azért, mert ilyennek alkotott, nem z!zza &ssze hitvány agyagom'$ Aztán a másik# $Láttál gyereket szétt&rni, melyből inni szeretett, szép poharát( ) * mért t&rné &ssze Az, Ki csinálta, az Élő Cserepet?" +gype,nyi ,s&n"; s egy sánta, porlepett fazék szólalt meg# $-iért engemet g!nyoltok( .án én vagyok az oka, hogy a fazekas keze remegett($ -ost egy beszé"esebb pillantó szét, talán egy *z!fi, és /gy szólt# $Az ég se tu"ja, hogy e sok agyag k&z&tt ki a fazekas és ki a fazék'$ 0mar 1hajjám# Rubaiját (Szabó Lőric fordítása)

ELSŐ RÉSZ 9 5@N(INI-AB<S(59 %ábok vagyunk az óriási sakk !" s nap#ezőin, so$ piciny ala$, előre"%átra l p&e, #í' a Sors megun, ki t s a s/rba visszarak. (%o'y a )ester dob!a, az *rő+ ,'y száll a labda, ,'y rep-l a $ő. vakon r&p lsz te is és sorso"at ne# t/d!a sen$i #ás, csa$ ő0 csa$ 10 0mar 1hajjám# Rubáiját (Szabó Lőric fordítása)

1.

Mélysivatag
2ol"zsah, seg/ts' 5#y pillanattal k&rá((an m$# *a(a el I(ara m&zd,latlan+ át&ks3jt&tta vid$ke vett kör"l: a leve#ő sem rezd"lt+ a sivata#i nap $ppen a zeniten ra#y&#&tt+ a lá(am minden l$p$sn$l (&kái# s"llyedt a f&rr! -&m&k(a+ $s a d$li(á( -atalmas fa!riás&k(!l áll! ren#ete# k$p$t vet'tette a -&riz&nt föl$. A Sárkányszövets$# k&ra. Akk&ri(an le-etett ilyen a táj. A fay,mik szerint ez az erdős$# a K$k 4adjárat előtti ősidők rengetege" %! ne) k030n!%ge! d%-'1á1" )e$t 'tt" a 5%-&!'vatag1an" a ;a=.á1o$Ck .a=dan' !3:n.e-&%n !e))' !e) eg%!3en a3" a)'nek -át!3'k" %! 1á$)e-&'k e$D1en ;e-1ukkan.atnak !o!e) -átott" vag& % nag&on '! =2'!)e$t te$e)t)%n&ek. #%-dáu- a .o)ok' e-;ek. <,dtam+ -&#y m$lyen (ent jár&k a ter"let"kön+ $s le#felje(( a *&lvaj&k Isten$nek ke#ye !v-at me# től"k: ez az elk&r%s&s,lt $s (&ssz3sz&mjas+ k"lönös -an#zás3 nyelvet (esz$lő n$p e#yáltalán nem n$zi j! szemmel+ -a ide#en tűnik fel a sivata#(an. 6lyannyira n e)" .og& a !o1'$a' nag& I$attá$" a Euanna 1'3on&o! ;e-=eg&3%!e' !3e$'nt kh3lenatennek. neve3nek )'ndenk't" ak' ne) ta$to3'k k03%=?k F a3 'degenek$e eg&á-ta-án ne) '! -%te3'k )á! !3avuk. 9 kh3lenaten ed'g a3t =e-ent'" e--en!%g" %! a3 '-&enek !3á)á$a n'nD! ' r#al&m. *e-át szám&mra sem lenne 7 le#alá((is a((!l+ amit me#$rtettem A(, el Kita-+ a minden (iz&nnyal le#na#y&(( dzsenn l&#ik,s művei(ől+ ez e#yenesen következett. Ami az &k&sk&dás. műv$szet$t illeti+ a((!l talán m$# a kellet$n$l is j&(( kik$pz$st kaptam. 93%$t a3 uto-!2 e$D'g 1:3ta) 1enne" .og& -og'ka 'de vag& oda" .a edd'g k'.C3ta)" )o!t '! !3e$enD!%) -e!3" %! )%g!e) 0-nek )eg a .o)ok' e-;ek4 a3t $e)%-te)" ne) ke$?-0k a ke3?k1e. 7a a !3e$enD!%) )%g n%.án& na 'g k'ta$t" )'nden 1'3onn&a- !'ke$?- e-%rnem a 8zsar#a il *&nt-9&t+ a na#y kereskedelmi ,tat+ melyen k"l&rszá#i kaland&z!k k's$rik a "vet+ ezt a Krán(an &ly kelendő ajz!szert+ mely a Manifesztá%i! $(red$se !ta is karavánszám áramlik I(ará(!l a Gyűrű-e#ys$# -á#!i fel$. A kaland&z!knak &lyan isz onyat&s p$nzeket '#$rnek+ -&#y az&k k$szs$##el v$delmezik a

rak&mányt akár a ma#,k fajtáját!l is 7 ám n$-ány,k időről időre me#el$#eli az e#y-an#3sá#&t $s a -ős$#et+ a szem$(e %s&r#! ver't$ket+ a -aj%sár&k álland! t&rzsalk&dását me# a tev$k (űz$t+ $s amik&$ va-a)' k?-0n0!et '--ant )eg a k%to-da-t g&enge )ág'áva- k'=e-0-t Cton tC-" )'ndent ;e-edve vet' )agát a 3!ák)án& után. @tudo) k% 3e-n'" )' =á$ a ;e=?k1en4 %n '! '!)e$e) a3okat a t0$t%neteket" )e-&ek !3e$'nt eg&e!ek a ka$avánt2- a-'g á$ -% %!n&'$e e-tá v&l&dva fel(e%s"l-etetlen $rt$kű kin%seket találtak a sivata# -&m&kjá(a temetve 7 arannyal $s mit-rillel teli ládát+ s&ni&ni &pált va#y $ppens$##el e#y őskard&t+ e#y nuont. 7át 'gen. 9 va-2!ág1an e$!3e a3 e)1e$ek ne) !3oktak '-&e!)'$e 1ukkann'" %! !o!e) t%$nek v'!!3a 5ada1 e- So1'$á1a" .og& a3 a $2" ?3-etekke- 3!C;o-t 1a3á$1an .'.etet-en 0!!3eg%$t ad=anak tC- !3e$3e)%n&?k0n" %! k?-0n1en '!" )%g a ka-ando32k !e) %-ve3.etn%k !oká'g a k0nn&en =0tt ga3dag!ágot. 5e$t .'á1a $e)ek .a$Do!ok" .'á1a 3engnek 2dákat a 1áto$!águk$2-" a /'!te!tv%$ek" a 5o!o-&g2k vag& a Gut2k !3á)o!a11ak %! ravaszabbak nál,k: pár %sepp sz'ntelen f&lyad$k az ital(a+ e#y s,rr&#va rep"lő a%$l-ál! va#y e#y les(ől kilőtt ny'lvessző+ $s a vilá#,taz! $lettelen"l -anyatlik a p&r(a 7 te-át ,#yan3#y jár+ mint az&k az eszementek+ akik let$rnek a %sapásr!l+ s mielőtt feleszm$lnek+ a -&m&ki elfek %sapdájá(an találják ma#,kat. :ersze nem minden"tt vezet kijelölt+ az eff$le vesz$lyeket kiker"lő 3t+ $s az is term$szetes+ -&#y nem mindenkit a -&m&ki elfek kapnak el &dakint. .s &lyk&r9&lyk&r az is előf&rd,l+ -&#y az 5lveszettek nem ölik me# a kez"k(e ker"lő em(ereket+ de az$rt mindenki j&((an teszi+ -a táv&l tartja ma#át től"k. 4a m!dja van rá. ;ekem visz&nt e#yáltalán nem v&lt választási le-etős$#em: #áz&-tam előre a -&m&k(an+ (ám,ltam a lát-atár&n ködlő erdőt -&m&kten#erk$nt -,llámz! l&m(3+ aranylevelű fáival+ $s &lyk&r elm&rm&ltam e#y9e#y -űs'tő varázslat&t+ amit e#y9ny&l%ad arany$rt tan,ltam az el Ga-ad+ a ra(sz&l#apia% mellett+ e#y r&n#y&s szőnye#en "lő" D!e$3ett a$DC ;a&u)' va$á3!-2t2-. 7 Mert 7 m&ndta+ miköz(en a (azárs&r&n zajl&tt az $let: v'z-&rd&z!k kiált&ztak+ e#y -ivatás&s (es3#! maszkszerűen merev ar%%al támaszk&d&tt a 8zsia-#at zöld %ser$ptetős templ&mának+ e#y veterán -adzsi -an#&san alk,d&z&t t va-a)' d3!a)1'á$a" %! a ;o$$2 !3%- )egD!attogtatta a3 e):$ k%k-!á$ga 3á!3-a=át a Ba3á$ -eg)aga!a11 % ?-ete" a3 a- 7annu) tete=%n F" )e$t a !'vatag1an eg&et-en na 'g !e) )a$ad.at!3 %-et1en" .a eg&ed?- vag&" %! ne) '!)e$!3 -ega-á11

n%.án& )ág'ku! ;o$)u-át. *,d&m+ e#y sz!val sem eml'tetted+ -&#y el akar&d -a#yni Mada( el S&(irát+ de ennek a kitalálásá-&z m$# e#y -itványka f"rk$szvarázslat sem sz"ks$#es. I#en+ a sivata#(an ,#yan3#y -&zzátart&zik a l$tez$s-ez a varázslat+ mik$nt a leve#őv$tel: nemi#en akad -e -y a vilá#&n+ melyet p,szt't!(( má#iavi-ar&k d3ltak vala-a. <talak't&tták a vid$ket+ elp,szt't&tták az elfek erdeit 7 '#y lett a lan#y&s nyári eső(ől el 8zsia-+ a Szárazvi-ar. 7 8e -át 7 sz!ltam köz(e 7 az !idők(en más,tt is tört$ntek -as&nl! d&l#&k. =e#endák sz!lnak a 2ilá##erin%en t3li elátk&z&tt ren#ete#ről+ me# az ősi fajzat&k (ir&dalmár!l az $szaki rö#-e#yek alatt+ a-&l... 7 Az ősi ;$p -&ldistene m$#is itt+ $s nem más,tt öltött testet. B2-'ntotta). <udok eg&et-)á!t a v'-ág do-ga'$2-" !3á)o! D!odá$2-all&ttam+ n$-ányat a saját szememmel láttam+ a Manifesztá%i! $(red$se+ az am,nd&k eljövetele az&n(an t3ltett valamennyin. Idővel persze a %s&dákkal is me#tan,l e#y"tt $lni az em(er+ le#yen az (ármilyen ne-$z. Márpedi# ne-$z 7 fők$nt+ -a az em(er &lyk&r $=!3aka '! )á!3ká- a3 utDán. F 9)' t0$t%nt" $%g e-$ende-tetett F )o$)o-ta a ;a&u)'. F 9 .á$o) ;a= .á1o$C=a ;o$du-2 ont vo-t a v'-ág t0$t%net%1en" %! 1á$ a3 a)undok '!tene'nek .ata-)a -eá-do3ott" a 1eavatottak e3$ed%veken át !uttogtak 9).e-Ra)un v'!!3at%$t%$ől. Mik&r &dakint $ltem+ $n is láttam a jeleket+ de %sak %s!váltam a fejemet+ $s azt m&ndtam+ nem le-et i#az. ;em -ittem a r$#iek szavának+ a-&#yan nem -iszek a n$ped kalmárainak $s mes$inek sem. .reztem a veszedelmet+ de tu"ni D!ak a va$á3!-ata') tudtak $2-a4 a !3%-1e !32$t .o)ok" a .o)ok$a D!e egtetett v%$" a3 2)enek %! a =2!á1$ák... de ne) %n. 93t .'!3e)" )'ndenk' :g& vo-t e33e-4 a):g 9).e-Ra)un )eg ne) %$ke3ett" a 1'$oda-)ak nag&=a' u!3tán e-)%-et' $o1-%)át -áttak 1enne. 9-'g n%.án&an ;ogták ;e- a do-og ;onto!!ágát4 n%.án& ka-ando32" eg&-eg& )águ!. H! e$!3e o-&anok '! akadtak" ak'k a3t )ondták4 -e.et" .og& ne) 'ga3" de ne) á$t a3 2vato!!ág" =o11 $%!en -enn'. >e ne) .a--gattak $á=uk a3 e)1e$ek. 7a I$Je--ának !e) !'ke$?-t a v'!!3at%$%!" ug&an" )'t $e)%--et Am-e9>am,n? M&nd&m+ &lyan vak&n viselkedtek+ mint-a az el 8zsia- sz!rta v&lna tele -&m&kkal a szem"ket. *alán ez is a k$k szemű fattyak isten$nek műve+ a na#y terv r$sze v&lt. 4all&ttam &lyan a(asziszi (&sz&rkánymesterekről+ akik eljöttek ide+ Mada( e S&(irá(a+ mert k$ptelenek v&ltak el-inni a -'resztel$seket. 6tt

szálltak me# az el Ga-ad sz$l$n+ $s arr!l (esz$l#ettek söt$t nyelv"kön+ -&#y vaj&n melyik márid m&z#atja a -átt$r(ől a szálakat. :edi# t,d-atták v&lna+ -&#y e#y márid s&sem lenne ilyen ravas3. Aztán szem$lyesen is me##yőződ-ettek a val!sá#r!l. 7 A fay,mi rekedten+ örömtelen"l felnevetett. 7 =áttam+ milyen dö((ent ar%&t vá#nak -alál,k(an. .n m&nd&m neked: t,lajd&nk$ppen az ,t&ls! pillanati# nem -itt$k el. 8e -a te ezek ,tán... az,tán+ -&#y p&n to!an '!)e$ed a3 'ga3!ágot" )%g'! 1e)e$%!3ked!3 a 5%-&!'vatag1a" D!ak )agad$a ve!!K F Ne) 0nk%nt te!3e) F )ondta)" %! va-21an e3 vo-t a .e-&3et. 9ká$)'t a$anD!o- a to-va=k-án ;e=e" a harana, vag&'! a !enk' engede-)e!ked'k. 5á$ ed'g %n '-&en" $ang1an -ega-,l l$vő+ a klán(a $ppen %sak (ef&#ad&tt jövev$ny v&ltam+ akinek nem k's$rte fi#yelemmel a s&rsát a *amari "l$nek nevezett S-a(,l@ aki$rt senki nem kezeskedett a Kistaná%s(an+ k"lönösen pedi# az Atök sz'ne előtt nem: senki $s semmi+ aki számára v&ltak$pp )e#tiszteltet$st jelent az eff$le k"ldet$s. Mert esetle# $lve visszat$r+ esetle# előrel$p+ $s mutvakil, va#yis szám&s lesz (előle+ $s akk&r le#alá(( tess$k9láss$k kiáll majd $rte a klán+ -a 3#y -&zza a sz"ks$#. .s -a lesz m$# klán e#yáltalán. 4a. 91u e- /ita- szerint a t3lsá#&san s&k B-aB t3lsá#&san kev$s (iz&ny&ssá#&t jelent+ $s $n az i(arai M$lysivata#á(an $reztem is+ -ány szeren%s$s v$letlen+ -ány+ a javamra eldőlő B-aB kellene a--&z+ -&#y a vállamat -3z! zsákkal e#y"tt me#$rkez-essem Mada( el S&(irá(a" $s (eszám&l-assak a klánvez$rnek az 3tr!l. .s term$szetesen a--&z+ -&#y átad-assam neki az őt me#illető r$szt... va#yis mindent. Mert e#y haranánák. e#yszerűen nin%senek j&#ai. A le#tö((en v$#"l me#(ánják+ -&#y nekivá#tak 7 más&k pedi# m$# köz(en+ mik$nt $n is+ de addi#ra már k$ső+ $s az em(er nem te-et mást+ mint -&#y 8&ldzsa--&z+ a t&lvaj&k -atalmas C$s az esetek le#na#y&(( r$sz$(en közöm(ösD isten$-ez f&-ászk&dik. 9 .o)ok1an gá3o-va %n '! e3t tette)" %! eg&!3e$$e )eg%$e3te)" .og& ne) vag&ok eg&ed?-. @gy ali# $szreve-ető m&%%anás a lát!terem perem$n+ n$-ány+ e#y közeli dűne &ldalár!l leper#ő -&m&kszem: ennyi v&lt %sak+ de a t&lvaj&knak na#y&n j! $rz$kszerveiknek kell lenni"k+ -a nem akarják már fiatal&n az em'r -'res tömlö%$(en+ az Afdal(an v$#ezni. .s az sem árt+ -a

#y&rs a felf&#ás,k+ 3#y-&#y $n is -amar me#$rtettem+ -&#y ez a menet #yak&rlatila# már v$#et is $rt+ -&#y nin%s es$lyem $p (őrrel me#3szni a játszmát. :ersze nem adtam fel rö#tön: aki e#yed"l+ sz"lők $s pártf&#!k n$lk"l nevelkedik az el Ga-ad m&%sk&s sikát&rai(an+ majd kijárja a t&lvajklán k'm$letlen isk&láját+ -amar me#tan,lja+ -&#y s&-a nem sza(ad (eletörődnie a veres$#(e. >&-anni kezdtem -át az ellenkező irány(a+ $s már -all&ttam is+ -&#y s,rr&# mö#öttem a -&m&k@ a sz'vem &lyan vad,l vert " -&#y majdnem me#s"ket"ltem tőle. A nap a szemem(e s"tött+ v$rem f&rr! a%$lk$nt kerin#ett az ereim(en+ $s r&%&#&tt a f&#am között a p&r. 5l-aj't&ttam minden n$lk"löz-ető ter-emet $s r&-antam+ $s me#pr!(áltam e#yenletesen l$le#ezni+ de a -űs'tővarázslat az első #y&rs m&zd,latra lef&szl&tt r!lam+ $s a leve#ő t"zes pen#ek$nt -as't&tt a t"dőm(e+ $s a testemen máris patak&k(an %sör#ött v$#i# a ver't$k+ $s a menny(&lt #i#ászi k&-! t&rka v&lt. Szinte lán#&lt felettem az $#. Sz$d"lni kezdtem a l$#sz&mjt!l+ söt$t karikák tán%&ltak a szemem előtt+ $s (&tlad&zva+ t$rdi# a -&m&k(a s"llyedve+ zi-álva könyörö#tem 8&ldzsa--&z+ mint-a (iz&ny nem E akarta v&lna+ -&#y ali# e#y9k$t -eti jár!földre Mada( el S&(irát!l összef,ssak vel k. 2ol"zsah, ne enge"", hogy elkapjanak' k0n&0$0gte)" %! %n" ak' va-a.a ne) k?-0n0!e11en t'!3te-te) a3 '!teneket" .'$te-en )'nden k%te-ked%!e)et )eg1ánta). 2ol"zsah, seg/ts, hisz nélk le" senki és semmi vagyok. 2ol"zsah, seg/ts meg ellen k' H$e3te)" .og& ne) 1:$o) )á$ !oká'g. 5%g eg& e$D" %! )eg.a-ok. ,ag& )á$ ann&' !e). 93tán a <o-va=ok I!tene )%g'! )eg!3ánt. ,ag& a3 '! -e.et" .og& va-ak' )á! vo-t F a -%n&eg a3" .og& eg& .angot .a--otta) a ;e=e)1en4 -ost' 6ldalra vetődtem+ az&n a -elyen pedi#+ a-&va a következő pillanat(an l$ptem v&lna+ me#ny'lt a f&ld+ $s -atalmas száj jelent me# fekete sza(lyaf&#akkal+ $s a -&m&k örv$nyek(en kezdett fel$je áramlani. Annak idej$n+ a s&(irai vár&sfal-&z tapad! karavánszeráj&k(an+ miköz(en az !vatlan kereskedőket sza(ad't&ttam me# a t-e,(j,k redői(e rejtett p$nz"ktől+ $ppen el$#szer -all&ttam erről a k"lönös k&r%ssárkányr!l+ amit tán m$# a faj-á(&r3k am,ndjainak t&rz má#iája sza(ad't&tt I(arára+ de &st&(asá#nak tart&ttam az e#$szet+ mert 3#y #&nd&ltam+ -&#y aki esetle# összef,t vele+

az 3#ysem f&# az át$lt kaland& kr!l ad&mázni. *,lajd&nk$ppen i#azam is v&lt. Kevesen di%seked-etnek vele+ -&#y első k$z(ől val! ismereteik vannak r!la: aFeri#&r##al találk&zni a fay,mi közm&ndás szerint rövid $letet $s k'n&s -alált jelent. .reztem+ -&#y me#%s,szamlik velem a föld: már s 'ker"lt f$li# feltápászk&dn&m+ már me#pillant&ttam a d$li(á( ősi erdőinek val!sz'nűtlen"l sz$p $s közelinek -at!+ n$mán $neklő madarakkal teli fái előtt a -&m&ki elfeket+ amint söt$t ar%%al+ kez"k(en hie5uar$a-, .angta-anu- k03e-:tenek ;e-%)" %! a .o)ok !e) f&dr&z!dik a lá(,k ny&mán@ már azt -ittem+ le#alá(( az aFeri#&r#t!l me#menek"ltem+ amik&r elvesz'tettem az e#yens3ly&mat. Kaszál! m&zd,lat&t tettem a kezemmel 7 a vállamr!l leeső zsák máris a k&r%ssárkány fel$ szánkáz&tt e#y -&m&k-al&m -,llámtaraján. A fenevad t&rká(!l árad! f&rr!sá#t!l vi(rált a leve#ő+ $s me#%sapta az &rr&mat az $vezredes (&mlás elvisel-etetlen (űze. 9 3!ákK Gtána vetődtem+ $s a-&#y ,jjaimmal vak&n kaparászva me#$rintettem a vásznat+ en#em is ma#ával ra#ad&tt a k&r%ssárkány ereje. M$# akko$ !e) -ette) vo-na o-&an o!to1a" .og& ;eaka$=a) á-do3n' a3 %-ete)et eg& to-va=k-án %$deke'%$t" .a e3ek1en a '--anatok1an e!3e)1e =ut" .og& a 3!ák n%-k?- v'!!3at%$ve !e) vá$ $á) .o!!3C %! n&uga-)a! 0$eg!%g" )%g!e) te.ette) )á!t. <a-án 'ga3 a3 a -egen da+ -&#y a s&(irai t&lvaj&k őseit a dzsenn na#y,rak má#ik,san k&ndi%i&nálták erre a -ivatásra+ amik&r m$# az ő sz&l#álat,k(an álltak+ $s ennek következt$(en ,#yan3#y k$ptelenek lem&ndani az e#yszer me#szerzett zsákmányr!l+ mik$nt a l$le#zet"ket sem t,dják v'!!3ata$tan' n%.án& e$Dn%tová11... )á$)'nt .a va-21an %$t%ke! a 3!ák)án&. 93tán e$!3e a3 a 1'3on&o! d3!enn .á3 F a3 a- /.a'n F e-1ukott" %! to-va=!3o-gá' !3%t$a=3ottak a v'-ág1an" .og& e-veg&?-=enek a k030n!%ge! to-va=ok k030tt" %! tová11ad=ák a k?-0n ös k$pess$#et+ mely en#em m&st val!sá##al a k&r%ssárkány t&rká(a tasz't&tt+ -&#y e#y pillanatra me#$rezzem annak en#esztel-etetlen $s söt$t #yűlölet$t: $vszázad&k&n+ -a nem $vezredeken kereszt"l várt a felsz'n alatt m&zd,latlan,l+ mire valaki erre jött@ &-yan teremtm$ny v&lt+ aminek a p,szt'tás&n k'v"l nin%s más %$lja+ szenved att!l+ -&#y nem nem k$pes a leve#ő(e emelkedni+ t"zet &kádva+ kimeresztett karm&kkal le%sapni a vár&s&kra+ $s elp,szt'tani mindent+ ami eleven. A varázst,d!k is te-etetlenek lettek v olna vele szem(en+ de e#y

v$letlen va#y -&lmi istens$# akarata f&lytán s&-a nem m&zd,l-at el arr!l a pársz&r t'z n$#yzetlá(nyi ter"letről+ a-&l m&st ma#á-&z szippant&tt: s&vány pr$da időtlen"l izz! #yűlölet$-ez k$pest. 80$D!0!en !3o$ongatta) a 3!ák !3%-%t" a -&m&k s,rr&#va áraml&tt a -atalmasra tát&tt száj fel$+ $s nem t,dtam másra #&nd&lni+ %sak arra+ -&#y milyen kev$s van -átra az $letem(ől. Már %sak n$-ány pillanat@ a zsák szövete kezdett sz$tf&szlani@ semmiv$ lett+ lát-at!vá vált a r&n#y&k(a %savart+ -o!!3Cká! .enge$. -ár ,sak egy máso"per,, netán annyi sem. Az aFeri#&r# #yűlölete el(&r't&tt: söt$t $s örökk$val! $jszaka. Rettegés és fáj"alom. 5á$ a3 uto-!2 '--anat '! -ete-t. I!3on&ato! k:n vágott v%g'g a te!te)en4 eg& )a=dne) -át.atat-an" v%kon& k0t%- k ör$m %savar&dva m$lyen a -3s&m(a mart+ $s kar&mmá #ör("lt ,jjaim között a %s,passzá vált -en#ert sz&r&n#atva arra eszm$ltem fel+ -&#y zi-álva fekszem a -&m&k(an+ az elfek lá(a előtt. Mint-a v$#telen ma#as(!l pillantanának le rám. A lát!-atár&n már nem le(e#ett &tt a d$li(á(+ $s feneketlen+ k$k vizű k3t v&lt felettem az $# 5#y pillanat alatt me#$rtettem mindent: az 5lveszetteknek f&nt&s v&lt az a tár#y+ az a valami+ amit a ,t!k klánfőnök$nek a paran%sára me# kellett szereznem+ ám mivel til&s v&lt kinyitn&m a -ide# tapintás3+ s'k&s+ sz"rke f$m(ől k$sz"lt -en#ert+ ma#am sem t,dtam+ mi van (enne. Annál inká(( t,dták visz&nt a -&m&ki elfek: a((an a töred$kmás&dper%(en t,dták+ amik&r me#pillant&tták+ $s %sak 3#y v&ltak k$pesek me#menteni+ -&#y en#em is ki-3ztak a ko$D!!á$kán& to$ká12-. /:n-2dva o-da-$a ;o$d:totta) a ;e=e)" de )á$ n&o)át !e) -átta) annak a d0gnek. 7 Az... na#y&n messze tört$nt. 7 Az 5lveszett t&rká(!l $rdesen törtek elő a szavak+ akár-a alvadt v$rt kö-ö#ne fel. 7 Messze va#y,nk tőle. M&st már na#y&n. 7 4all&ttam már r!la+ -&#y n$melyk&r (esz$lnek a f&#sá#,k(a ker"lő em(erek-ez+ $s annak idej$n el is töpren#tem rajta+ vaj&n milyen nyelven teszik. Közvetlen"l sz!lnak talán -&zzáj,k? I#en+ akk&ri(an ezt tűnt a le#val!sz'nű((nek+ -iszen &tt $lnek a 5$lysivata#(an *alleren ideje !ta+ az pedi# 7 -&#y is f&#almazná A(, el Kita-? 7 i#azán nem nevez-ető k,lt,rális kap%s&latnak+ -&#y elf&#ják $s felk&n%&lják a ter"let"kre t$vedőket. A l&#ika sza(ályainak $rtelm$(en nem ismer-etik a dzsad&k által (esz$lt ny elveket+

#&nd&ltam akk&ri(an+ de persze t$vedtem: a -&m&ki elf ,#yanis az átk&z&tt Kistestv$rek titk&s nyelv$n sz!lt -&zzám. M$# ali# t$rtem ma#am-&z a k&r%ssárkány &k&zta r$m"let(ől+ 3#y-&#y nem t,dtam kellők$ppen felm$rni a d&l&# jelentős$#$t+ de ösztöne'm arra k$sztettek+ -&#y máris kim&ndjam a számat eleven parázsk$nt $#ető+ #yűlölt szavakat: F Akhr "e 2er"as knola ) -!d&lat a =e#fő(( :aran%s&l!nak. H! k';o$d:tott ten&%$$e- n&C=totta) ;e-%=e a ke3e). 5á'g !e) %$te)" )' !3?k!%g vo-t e$$eL ne) tudo)" $á=ött9e+ ki va#y&k+ $s me# akart alázni+ va#y rö#tön a t,dt&mra akart adni valamit: t3lsá#&san ká(,lt v&ltam a--&z+ -&#y felf&#jam a d&l&# -&rderej$t. 5#y ,t!+ aki a -alál&s ellens$#+ a #yűlölt Kistestv$rek nyelv$n köszönti f&#ly,lejtőit 7 ez zakat&lt az agyam(an+ miköz(en kiköptem a szám(an össze#yűlt v$rt. *erm$szetesen mindenki $rtette valamennyire az ellens$#es klán&k titk&s (esz$d$t. )ármik&r sz"ks$#e le-etett erre a t,dásra+ p$ldá,l e#y ki-all#atás s&rán+ de ennek az elf fajzatnak igazán ne) ke--ett e$$e ;an&a-odn'a. @-%g vo-t )eg%$'nten'e4 -átta) a)'nt ;0-%) .a=o-" a3tán )'nt.a t?3e! va!at !3o$:tottak vo-na a te!te).e3. 5eg$á3k2dta)... %! a3on ka ta) )aga)" .og& ketten vag&unk oda1ent.

2.

Kistestvérek
)őrömön mái# &tt söt$tlik a -&m&ki elf ,==a'nak -en&o)ata" de akko$ %! ott" I1a$a ;o$$2!ágt2- ;ak2 ege a-att !3'nte )eg !e) %$e3te) a ;á=da-)at4 tudato)at )á$'! k't0-t0tte e k?-0n0! te$e)t)%n& =e-en-%te. 9 gondo-ata')1a .ato-t" %! n%.án& ;ut2 1en&o)á!t %n '! !3e$e3te) $2-a F e-v%g$e ne) D!ak a3 e)1e$ %$3' a ke3%1en a .and3!á$t" .ane) a .and3!á$ )a$ko-ata '! a $á ku-D!o-2d2 u==akat" )'k%nt a3 a !o1'$a' a- 5uta." a .:$e! 8&ako$-2.á3 eg& $e=tett !3eg-et%1en o-va!.at2. N%.án& %ve %n '! =á$ta) ott4 te$)%!3ete!en ne) v:vn' tanu-ta)" .ane) k0$1eo!onta)+ össze#yűjtöttem a #azdátlan aranyakat+ $s ,tána+ -&#y ne keltsek feltűn$st #y&rs táv&zás&mmal+ a lát&#at!k számára fenntart&tt+ fara#vány&kkal d'szes faerk$lyről fi#yeltem+ mik$nt ism$tlik me# százsz&r $s százsz&r az em'r rette#ett testőrei+ a (!d't! -a$%i &laj&kkal (ekent testű ekete Sk&rpi!k ,#yanazt az e#y+ 'rásjelre eml$keztető (&ny&l,ltsá#3 m&zd,lat&t a sima+ fekete $s fe-$r kőlap&k(!l összeáll't&tt padl!n+ am'# az %sak a v$r"kk$ nem válik. A leve#ő ver't$ktől (űzlött+ a jata#án&k %sen#ve %saptak ö!!3e" va-ak' ;e-=a=du-tL a ;ák-&ák na a- '! -o1ogva %gtek a ;a-'ka$ok1an. 9 1a3á$ 3a=a' to) a )o$a=k%nt .ato-tak e- .o33á)" %! a$$a gondo-ta)" .og& tu-a=donk% en a Gut2k to-va='!ko-á=á1an '! .a!on-2k% en ;o-&'k a3 oktatá!" %! .a!on-2 ;'-o32;'a .C32d'k )e# mö#ötte: -a az em(er -a(&zni $s m$rle#elni kezd+ -a me#pr!(álja kiválasztani a le#j&(( me#&ldást+ $s &lyank&r is a -'res dzsenn l&#ikát -asználja+ mik&r az ösztöneire kellene -all#atnia+ (izt&san elszalasztja a me#felő alkalmat. 5l-i(ázza a %sapást $s )e#-al 7 va#y nem t,dja v$#re-ajtani a feladat&t+ $s a Kistaná%s az ,t%ára száműzi+ ami e#yet jelent a p,szt,lással. .jjel9nappal #yak&r&lt,nk -át+ a-&#y a Sk&rpi!k: -ajsz&lt,k ma#,nkat+ m'# 3#y ki nem fáradt,nk+ -&#y már l$pni sem ('rt,nk+ $s saj#! izm&kkal+ $#ő szemmel fek"dt"nk a pin%e nyirk&s padlatára sz!rt szalmán+ $s fi#yelt"k+ amint e#y patkány(ár! ,tas'tás&kat &szt&#at: öv$i me#-ökkentően #y&rsan elj,t&ttak a vár&s (ármelyik r$sz$(e az $vezredes %sat&rnarendszeren át. Ki-all#atták+ mik$nt alk,d&zik e#y $szaki H,intar-a

me#('z&ttja e#y 2ár&si 4áz fej$vel az $des dzsad tea felett+ va#y miről s,tt&#nak a v$rvörös t-e,(&t viselő (ak! eljövetel$re várva a ra(&k az Afdal(an. ;em e#y na#y f&#ás kezdődött azzal+ -&#y e#y patkány s,nyi tekintettel+ diadalmasan t$rt vissza a Mester$-ez. Az az időszak v&lt a mi aranyk&r,nk: -a e#y ,t! -arana v$#i#ment az ,t%án+ m$# a Kistestv$reknek $s a M&s&ly#!knak sem akar!dz&tt összeakaszk&dni vele. B) a v'!3on&ok .a)a$o!an )egvá-to3tak. 9 Gekete Sko$ '2k =o11an tett%k vo-na+ -a tö((et #yak&r&lnak+ mert az am,nd&k 3#y söpört$k el őket+ mint az el 8zsia- a száraz tevetrá#yát+ a t3l$lők pedi# e#y >aszi( nevű fi%k! vezet$s$vel addi# (,jkáltak a S&(ira alatti Sa-r9Ami9Ia-r v'ztár&z!k(!l+ ki"resedett pin%$k(ől $s a lent $lők számára is ismeretlen m$lys$#ek(e vezető+ z3#! $s száraz kők,tak(!l áll! rendszer$(en+ m'# az e#yik napr!l a másikra me# nem #&nd&lták ma#,kat+ $s. a k&rá((i ellens$#+ az am,nd&k sz&l#álatá(a nem álltak. Az am,nd&k... -át i#en. 4a ők nin%senek+ talán az $n s&rs&m is j&((an alak,l: a ,t!k erősek maradnak+ $s $n sem k$nyszer"lök (elevá#ni e#y ilyen vesz$lyes $s k$tes kimenetelű kaland(a. *3lzás v&lna azt áll'tani+ -&#y emiatt a sz! köznapi $rtelm$(en #yűlöltem őket 7 m$# mindi# t3lsá#&san me#f&#-atatlan&k v&ltak a--&z+ -&#y közöns$#es -aland!kk$nt #&nd&ljak ráj,k. .s ,#yanezt $reztem m&st+ a -&m&ki elfekkel kap%s&lat(an is: azt+ -&#y felső((rendűek+ k"lön(ek nálam+ $s -a a következő pillanat(an v$#eznek velem+ ,#yan3#y nem tiltak&z-at&k+ a-&#y nem lázad-at&k 8o-d3!a. aka$ata e--en !e) F a haranák !o$!a a3 engede-)e!!%g %! a 1e-en&ugvá!. Amik&r az 5lveszett k,tatni kezdett eml$keim között+ me# sem pr!(áltam ellenállni neki. Az idő -&m&kja visszafel$ per#ett 7 már el is felejtettem+ mik$nt ker"ltem a M$lysivata#(a+ elfelejtettem mindent+ a szemem(e tűző nap&t+ az elfeket $s a k&rá((i (&ly&n#ást az e#ymást!l me#k"lön(öztet-etetlen dűn$k között+ melyek alatt ki t,dja milyen táv&li k&r&k -ar%&sai -evernek fe#yvereiket sz&r&n#atva. I#en+ mindez semmiv$ vált+ akár-a n em is l$tezett v&lna+ s $n a -&m&ki elf $rint$s$nek -atására 3jra$ltem az elm3lt -!nap&k esem$nyeit+ att!l a pillanatt!l f&#va+ -&#y a klánfőnök tamari a sz'ne el$ rendelt.

<u-a=donk% en 'nká11 D!ak !e=tette)" .og& a ta)a$' -e.et" ne) ed'g a3 aka$atát k%pviselő $s me#testes'tő Atök+ -isz a söt$t(en az &rr&m -e#y$i# sem láttam+ $s annyit -all&ttam %sak+ -&#y a -átt$r(en e#y patkány(ár! m&t&szkál. J#y $reztem+ menten rámz,-annak a falak: r$#e((iek le-ettek m$# a Sárkányszövets$#n$l is+ $s a d,rva tapintás3 köveken v$#i#%s&r#! pára az idők f&lyamán m$ly (arázdákat vájt rajt,k. A ,t!k között terjen#ő sz!(esz$d szerint e((ől a terem(ől ind,l e#y+ a Sa-r9Ami9Ia-r9nál is ősi(( $s -atalmasa(( ala#3trendszer+ ami (e-ál!zza e#$sz 8$l9Knevet+ e#y másik ma#yarázat s3erint ismeretlen működ$sű t$rkap,k -ál!zata ez a 8$li 4e#yektől a le#táv&la((i dzsad telep"l$seki#+ amin kereszt"l n$-ány em(eröltővel k&rá((an ide$rkeztek a tamarik+ -&#y átve#y$k az ,ralmat a ,t!k t&lvajklánja felett. 9ká$ -%te3tek a /a uk" aká$ ne)" a tamarik itt v&ltak+ $s j! n$-ány ny,#talan't! k$pess$##el rendelkeztek. 6tt-&n&san m&z&#tak a p&litika $s az ármányk&dás vilá#á(an. 2&lt (enn"k valami a dzsennek -űvös $s mindent átf&#! l&#ikájá(!l+ k$pesek v&ltak $rzelemmentesen kezelni a k"lön(öző pr&( -$mákat: azt+ -&#y kivel kössenek szövets$#et $s kit te#yenek el lá( al!l. 6tt "ltek a kazamaták(an+ %sapdajellel !v&tt+ (izt&nsá#&s rejtek-ely"kön+ $s 3#y szám&lták ki a következő me# az arra rákövetkező l$p$st+ akár-a Menzini9sakk&t játszanának+ amit valami &(sk,r,s kráni -a#y&mány alapján teremtettek 3jjá $s -&n&s't&ttak me# Knev felvilá#á(an. J#ysz!lván le#yőz-etetlenek v&ltak (enne: $ppen &lyan ritkán vesz'tettek játszmát+ mint amilyen ritkán f&#tak mell$ a p&litiká(an. ;em k"lönöse((en me#lepő -át+ -&g& .a)a$o!an a3 e):$ udva$á'g '! e-%$t a ke3?k4 1e-e!32-tak" .og& k' -eg&en a Aát%k)e!te$" a3 el 1hi"r, %! eg&$e t011en v'!e-t%k a a-otá1an a !0t%tk%ket ;ekete D!:ko3á!!a-4 a Gut2k !3:ne't. Gonto!ak vo-tak - .a a3 e)1e$ e-;e-edke3ett $2-a" .og& So1'$a .á$)a! oá3'!án tC- -%te3'k )%g a nag&v'-ág" Cg& %$e3.ette" n'nD!enek a na a-att .ata-)a!a11 u$ak ná-uk. >e .át ennek :g& ke--ett -enn'e4 a ta)a$'k onto!an tudták" )'t D!'ná-nak F !3á)uk$a a3 eg%!3 %-et 5en3'n'-=át!3)a" )e-&et e-even -%n&ek e-even -%n&ek e--en v:vnak. ;em e#yszer láttam+ a-&#y S&(ira főter$n fels&rak&znak a ekete Sk&rpi!k+ $s lezárják a környező ,t%ákat@ a f&rr! sz$l(en %satt&#nak az em'r zászlai+ a ra(sz&l#ák már fel is álltak a se(t$(en kijelölt+ -atszö#letű pályán: vörös $s sár#a+

k$k+ fekete+ fe-$r r,-ák kavalkádja. Az em(erek pedi# a tea-ázak zs3f&lt teraszair!l+ a vász&n árny$kvetők al!l fi#yelik+ amint lassank$nt ki(&ntak&zik e#y átkar&l! -adművelet@ %sapdá(a esik e#y 4'rvivő@ ár,l!vá válik a Sárkánysz&l#a... .s v$#"l mindi# a tamarik ját$k&sai jö-ettek le elsőnek a pályár!l+ az összp&nt&s'tást!l m$# mindi# %sill&#! szemmel+ szakadt t-e,((an+ v$resen. 93 a)undok %$ke3%!e e$!3e )'ndent )egvá-to3tatott. 93 a)undok ne) =át!3an'" .ane) n&e$n' aka$tak" %! ug&anCg& ne) ta$tották 1e a !3a1á-&okat" a.og& e-;a=3ott '!ten?k" 9).e-Ra)un !e). <e-=e!!%gge- k'!3á):t.atat-anok vo-tak4 %!3$e !e) vett%k a $ava!3u- k'ag&a-t -og'ka' D!a dákat vag& ?g&et !e) vetettek $á=ukL ak' ne) =át!3'k 5en3'n'-!akkot" annak ne.%3 -e?tn' a3 B$n&%kk'$á-&át. 5:g a ta)a$ik 3ja(( $s 3ja(( k&m(iná%i!kat d&l#&ztak ki+ a Kistestv$rek felr3#ták a -all#at!la#&s me#állap&dást+ felajánl&tták sz&l#álataikat az am,nd&knak+ $s ezzel (e-&z-atatlan előnyre tettek szert mindannyi,nkkal szem(en. =$p$s"k alantas v&lt persze+ a--&z f&#-a t!+ mik&r az em(er e#y j&((fajta ka-rei ny'lp,skával+ valami -áztetőről lövi -al&mra v$dtelen ellenfeleit+ de me# kell -a#yni+ tök$letesen (ejött nekik. 9-'g .%t %ve )'ndent e-k0vette)" .og& a Gut2k k03% ke$?-.e!!ek. /e3det1en D!ak a g&ako$-2te$)et !e e$te m+ 3#y pr!(áltam n$-ány t,dásm&rzsát fel%sipe#etni+ aztán összesz&r't&tt f&##al+ az ide#ess$#től $s a f$lelemtől reme#ő lá((al vá#tam neki a kezdővizs#ának+ a-&l nem e#y nálam felk$sz"lte(( jelölt is el(,k&tt+ -&#y sz$tr&n%s&l!d&tt $s me#%s&nk't&tt test$t másnap -ajnal(an az el Ga-ad ra(sz&l#ái találják me# valami sikát&r(an. .n az&n(an me#álltam a -elyem 7 talán t&lvaj őseim v$re se#'tett me# 7+ $s miköz(en vak&n tap&#at!ztam előre+ -all&ttam+ amint a mellettem k3sz! sik&lt&zva -al me#+ mert e#y+ a söt$t(ől előröppenő dárda átjárja a test$t@ $s akadt &lyan is+ aki %sak az ,t&ls! f&rd,l!(an p,szt,lt el+ mert nem t,dta me#$rezni va#y kitalálni+ mi várja az $vezredes földalatti f&ly&s! kanyar,latá(an. $lt,%atnyian maradt,nk+ mire el$rkezett az ,t&ls! pr!(a i de=e" ! >o-3!a. akko$ '! keg&e! vo-t .o33á)4 1á$ uto-!2k%nt ke$?-t $á) a !o$" ;e.%$ go-&2t .C3ta) a3 @)1e$a$DC M$ná12-. 5á'g e)-%k!3e)" a3 vo-t a3 ed%n& o-da-á$a :$va" .og& 6rrhas ster el benne kanat, a3a3 a =2 to-va=nak )'nd'g !3e$enD!%=e van" %! 1á$ nag&on '! )e!!3e vo-ta) )%g att2-" .og& aká$ D!ak harana le#yen (előlem+ 3#y

$reztem+ i#enis a klán ("szkes$#e leszek e#yszer+ mert mindi# me# f&#&m állni a -elyem. C!ak eg& do-og$a ne) gondo-ta)4 a$$a" .og& a Gut2knak )eg vannak !3á)-á-va na =a'k" %! .og& a3 eljövendő $vek i#azán eredm$nyes t&lvajai ,#yanekk&r a Kistestv$rek -'r-edett k&r&n#ját$kával tett$k k&%kára a szeren%s$j"ket. Mert aki köz$j"k nyert felv$telt+ az n$-ány $ven (el"l S&(ira lát-atatlan ,rainak e#yik$v$ vált+ va#y le#alá(( a lát-atatlan ,ra k -át.at2" $ettegett %! '$'g&e-t !3o-gá=ává" %! ):g a /'!te!tv%$ek gCn&neve a3 6bkhar, a ;a=vadá!3 -ett" add'g )'nket a .átunk )0g0tt )'ndenk' el S&drnak+ va#yis Gyen#$nek nevezett. Mert az al Ga-ad #3nynevei+ amit a (azárs&r inasai (eleszőnek m,nka köz(en $nekelt dal,k(a+ mindi# az i#azsá#&t m&ndják. Kider"lt (elől"k+ -&#y a M&s&ly#!k neve a 2zser"er, vag&'! 5akaD!" )'ve- )%g )'nd'g ne) adták ;e- a .a$Dot" .og& a /'!tetv%$ek !3ent .á1o$Ct v'!e-nek a ta)a$'k e--en" ! .og& a)' )'nket '--et" )á$'! ve!3:tett?nk" )e$t v%g3ete!en g&eng%k vag&unk e--en;e-e'nk.e3 k% e!t. 5zzel persze a tamari is tök$letesen tisztá(an v&lt+ mik&r ma#á-&z rendelt+ m$#sem riadt vissza a s&r&n következő l$p$stől 7 att!l+ -&#y a M$lysivata#(a k"ldjön. F 93 -e!3 a ;e-adatod" .og& a .o-n ap,tán el H,sarmá(a ind,l! karaván-&z %satlak&zz 7 m&ndta. 6ly -alkan (esz$lt+ -&#y ali# $rtettem a szavait+ de arra m$# '#y is felfi#yeltem+ -&#y a -an#ja nem verődik vissza a falakr!l. Mert -a visszaverődne+ akk&r esetle# me# t,dnám állap'tani+ -&#y mek k&ra a terem+ $s -&l vannak kijárat&k. Mert akk&r már azt is #yan't-atnám+ merre kell keresni a tamari kin%stárát+ afelől pedi# sem nekem+ sem más&knak nem v&ltak k$ts$#ei+ -&#y ezek a l$nyek t$nyle# mes$s va#y&nnal rendelkeznek: fel(e%s"l-etetlen $rt$kű k0nyvekkel+ ötödk&ri+ aranytestű istenek sz&(raival+ em(erfejnyi #y$mántrö#ökkel $s más eff$l$vel. Ki-all#attam k$t r&ssz ar%3+ el-anya#&lt fe#yverzetű+ m&#&rva alak&t+ akik a karavánszeráj(an $pp erről (esz$l#ettek: a kiejt$s"k alapján $szakiaknak v$ltem őket. 6tt "ltem a t"z"kn$l+ m$#sem vettek $szre+ va#y talán %sak nem törődtek velem 7 a jelent$ktelens$#nek is me#van a ma#a műv$szete. F 8a3dag" aká$ eg& ta)a$'... :g& )ond=ák e$$e;e-% - d?nn&0gte a3 eg&'k" =2ko$a da$a1 .C!t !3C$va a va!n&á$!$a. F 5'%$t ne #yőződn$nk me# r!la+ mi i#az a mendem&ndák(!l? 7 .s val!sz'nűle# me# is tett$k+ mert a test"ket k$t nap m3lva &tt láttam kiter'tve az al

4ann,m előtti t$r k&%kakövein. A szem"k ki v&lt vájva: fi#yelmeztet$s az ,tán,k jövőknek+ -&#y mindenki '#y jár+ aki olyasmit pillant me#+ amit nem sza(adna látnia 7 siker"lt -át elver#ődni"k e#$szen a kin%stár (ejáratái#. A sz'v"k -ely$n lap&s kődara( söt$tlett a 1ha""al, a Gut2k t'tko! =e-%ve-" %! eg& D!e et !e) D!odá-ko3ta)4 a ta)a$' .e-&%1en %n '! 1evetn%k )'nden t$? kköt a le#e#yszerű(( $rintőr,#!s %sapdát!l a me#f$leml't$sen át a mentális varázsjeleki#+ -&#y me#v$djem a kin%stáramat. Itt+ a földalatti kamrá(an is akadtak varázsjelek 7 közt"k &lyan&k+ melyek me##át&lják+ -&#y a vissz-an# visszaverődjön a falakr!l. 0l,só mágia, "e kétségtelen l hatásos, állap't&ttam me#+ ám tit&k(an na#y&n elf&#!d&tt v&ltam: m&st (esz$ltem először szem$lyesen a tamarival. Már amennyi(en szem$lyes találk&zásnak le-et nevezni+ -&#y á%s&r#!k a vaksöt$t(en+ $s -all#at&k e#y semmi(ől sz!l! .angot. 5eg;o$du-t a ;e=e)1en" .og& a k-ánve3%$ ta-án 'tt !'nD!" .og& ta-án D!ak va-a)' $ava!3 !3e$ke3et 1e!3%.e-&ette... de )'ko$ k'!!% -a3:totta) ta$tá!o)on" a ta)a$' a3onna- ;e-e)e-te a .ang=át" %! $á)d0$$ent4 F B--= )o3du-at-anu-" harana, %! ;'g&e-=K F 1ha" erge sóin. A K-ad jele le#yen veled. 4all&m+ s en#edelmeskedem. 7 válasz&ltam+ $s en#edelmeskedtem neki: me#nyit&ttam elm$met varázsl!ja+ e#y söt$t(en lap,l! fatty3 előtt+ $pp3#y+ mint -!nap&kkal k$ső((+ a M$lysivata# izz! e#e alatt a -&m&ki elfnek. ;em v&lt választási le-etős$#em e#yik eset(en sem: a szem(esze#"l$s ,#yan&lyan $rtelmetlen lett v&lna+ mint e#y szál -andzsárral kiállni a maj&m-i$na ellen. <udato)at !0t%t á$adat 0nt0tte e-" ! )'ko$ )aga).o3 t%$te)" )á$ a !3á--á!o)on ;ek?dte)" a 5o!o ly#!k által ellenőrzött K$k ;e#yed e#y sikát&rá(an+ a-&l a sz&msz$d (!d$t e#y "stf&lt&z! ($relte. A Kistestv$rek em(erei nem k$nyszer"ltek ilyen -elyekre: ők e#y"tt laktak+ &tt állt a sz'nes kerámiat$#lával d'sz'tett+ -ivalk&d! #azda#sá#3 -áz,k a ekete S k&rpi!k kaszárnyája mellett: a f&rr! nyári sz$l titk&s mintázattal átszőtt selyemf"##önyöket le(e#tetett az a(lakaik(an. Az 3j em'r+ A((asz Gálra af94asza(i+ ez a #yen#e kezű $s m$# elődj$n$l is jellemtelene(( (á(,ralk&d! -árem$nek v&nak&d! sz$ps$#ekkel en&ele#ve talán $szre sem vette+ -&#y nem %sak az őt tr!nra se#'tő am,nd&k $s a ekete Sk&rpi!k+ de a

Kistestv$rek is a fej$re nőttek+ $s -a $szreveszi+ val!sz'nűle# akk&r sem törődik vele. Neke) a3on1an ;onto!a11 do-go) vo-t anná-" .og&!e) a3 a;-7a!3a1' d'nasztia m3ltján $s jövőj$n töpren#jek. Az elő((iről (esz$lni sem $rdemes+ az ,t!((i pedi# e#$sz e#yszerűen nem l$tezik: jelent$s n$lk"li f&#al&m+ a-&#yan A(, el Kita- m&ndaná. Szemernyi k$ts$#em sem v&lt afelől+ -&#y ,#yanaz&k a p&litikai me#f&nt&lás&k+ me-yek -atal&mra se#'tett$k+ idővel a pal&ta arany-alakkal teli d'sztavá(a f&jtják majd az em'rt+ akinek e#y pillanatra sem k'vántam a (őr$(en lenni. ;em mint-a saját -elyzetem iri#yl$sre m$lt!(( lett v&lna: az "stf&lt&z! kez$(en me#dönd"lő r$zed$nyek zaját -all#atva me#pr!(áltam kitalálni+ mit művel-ettek velem a((an a vaksöt$t földalatti -&dály(an. .s me#le-etősen #y&rsan rá is jöttem+ -&#y a le-ető le#(izt&sa(( m!dszert alkalmaztak: %sak -&mály&s vá#yakat "ltettek el (ennem+ törekv$seket arra+ mik&r $s me-yik vid$ken szakadjak el a karavánt!l@ merre ind,ljak el+ mit vi#yek ma#ammal+ $s '#y t&vá((. Ismertem a d"r#$st+ t,dtam+ -&#y a má#ik,san (eplántált paran%s&k minde#yike %sak az előző teljes't$se eset$n aktivizál!dik@ a s&(irai Irattár+ a H,anna felje#yz%sei szerint ez 7 ellent$t(en a vissz-an# me#sz"ntet$s$vel 7 e#yáltalán nem &l%s! me#&ldás+ #arantálja visz&nt+ -&#y az illető akk&r se fed-esse fel v&ltak$ppeni %$lját+ -a azt (iz&ny&s k$nyszerek -atására sz'ves9örömest me#%selekedne. 9 Euanna ;e-=eg&3%!ei azt is me#eml'tik+ -&#y az ilyen má#ia -&rd&z!i j&((an teszik+ -a nem ker"lnek az ellens$#"k kez$(e+ mert &lyk&r kir'v!an ke#yetlen sz&k&tt lenni a -alál,k. .s m$# az sem le-etetlen+ -&#y valami $rt$ktelen va%ak$rt k"ldt$k őket: az ilyesfajta má#iával m e#jelölt annyira feltűnő t,d lenni+ -a -&zzá$rtő keresi a ny&mát+ -&#y $rdemese(( az i#azi feladatra e#y közöns$#es+ nem k&ndi%i&nált em(ert rááll'tani+ aki '#y -&ssz3 időn kereszt"l sz$p %send(en+ minte#y a másik árny$ká(an+ minden feltűn$s n$lk"l tev$ken&ked-et. Ma#a az ötlet e#y 4assilim al Akra nevű dzsad má#,st!l származik+ $s -a valakinek kedve támad emiatt ez"stp$nzt áld&zni az eml$k$re a ;a#yme%set(en+ ám te#ye: en#em akk&r $s &tt mindenesetre nem töltött el k"lönöse(( (&ld&#sá##al a #&nd&lat. 4&#y közöns$#es Kavi%sfiv$r va#y&k9e e((en a játszmá(an+ &lyan fi#,ra+ akiről

könnyű sz'vvel lem&ndanak+ va#y le#alá(( Sárkány(ár!+ aki$rt az ellenf$l már .#jár!t áld&z+ nem t,d-attam 7 a Menzini9sakknak ilyen a term$szete. La!!ank%nt 1ea-kon&odott4 n%.án& ke$eskedő máris (ezárta 1hara"ok ar%k$p$vel d'sz'tett -&ml&kkendőket+ első rán$z$sre val!dinak látsz! fejvadászkard&kat me# a 8zsa--al teászertartásá-&z sz"ks$#es a#ya#%s$sz$ket ár,l! (&ltját+ $s a n$-ai em'r+ a #ő#ös $s &st&(a Iaszef )a-lit af94asza(i p&rtr$jáva- %ke! $%3 %n3eket !3á)o-gatta a g&%k%n&;?gg0nn&e- -evá-a!3tott .át!2 .e-&'!%g1en" a3tán $a1!3o-gá't2- k0$?-v%ve .a3a'ndu-t4 !enk' ne) k2!3á!3:ve!en a3 utDán %=!3aka eg& o-&an vá$o!1an" )e-&et a)undok u$a-nak. ,ag& )a=dne) !enk'. Szállás&m előtt n$-ány inas -aladt el a szűk sikát&r(an: ali# f$rtek el e#ymás mellett+ $s e#yik"k jelle#zetes dallam&t f"ty"lt.

3.

Karaván és könyvtár
Me#le-etősen ide#es'tő m!d&n ,#yanezt+ a ,t!kat %s3f&l! dalt d3d&lta az el H,sarmá(a tart! karaván e#yik -aj%sára is+ amik&r k$t nap m3ltán+ -ajnal előtt 3tra kelt"nk. 5#yszer sem n$ztem vissza Mada( el S&(irára: a vár&st övező t$#lafalakat ma#,nk mö#ött -a#yva arra #&nd&ltam+ -&#y itt $s m&st 3j k&rszak kezdődik az $letem(en+ -&#y minden (iz&nnyal vissza sem t$rek tö(($+ va#y -a m$#is+ -át #azda# $s -'res leszek... talán. 8e addi# m$# s&k mindennek kell tört$nnie. A tamari által rám sza(ad't&tt má#ia #3zs(a kötött+ $s val!já(an e#yáltalán nem v&ltam sza(ada((+ mint az&k a szeren%s$tlenek a )ayadi törzs(ől+ akiket a vezetőnk+ e#y se(-elyes ar%3 m,#affei ($relt fel a ra(sz&l#apia% melletti+ m&%sk&s ,t%á%skák e#yik$(en+ e#y nem kev$s($ m&%sk&s pin%e-elyis$#(en+ aminek a (ejáratánál alatt&m&s tekintetű+ #ir-es si-ederek támaszt&tták a falat e#yszál á#y$kkötő(en. *,lajd&nk$ppen az is elk$pzel-ető lett v&lna+ -&#y a m,#affei &tt-a#yja a f&#át+ de el$##$ fenye#etően viselkedett+ $s nem mertek (elekötni+ az pedi# -atár&z&ttan j! ötletnek (iz&ny,lt+ -&#y ma#,nkkal vi#y"k a n&mád&kat+ mivel közt,d&ttan s&kkal (izt&sa((an me#%rzik a v'z közels$#$t+ mint (ármilyen másik teremtm$ny 7 másk"lön(en nem is le-ettek v&lna k$pesek $let(en maradni I(ara p&klá(an+ '#y te-át &tt -im(ál!z&tt a ketre%"k k$t teve között+ a r3d&n 7 n$-ány $vvel ezelőtt persze mindenki ,#yan3#y rette#ett v&lna a törzs -ara#ját!l++ mint vala-a a ;addan&kt!l+ de m&stanra -'rm&nd! is ali# maradt (elől"k: áll't!la# Am-e9 >am,n v$#zett vel"k+ mert az 3tjá(an v&ltak. .s ő p,szt't&tta el az ,tat sze#$lyező telep"l$seket is: ledöntött falak+ kivá#&tt t,yanafák+ "res -ázak+ p,szt,lás minden"tt. J#y látszik+ na#y&n s"r#ős v&lt neki+ -&#y -at $vezrednyi szender#$s ,tán kim,tassa a erej$t+ $s k$ts$# nem f$r -&zzá+ -&#y az&nnal siker"lt is me#tennie. #e$!3e So1'$á1an 'nká11 D!ak !e=tett?k" )'nt ta a!3ta-tuk v%gte-en .ata-)át+ mert az am,nd&k e#yszerűen kevesen v&ltak -&zzánk

k$pest+ $s (ár el9elt"nedeztek az em(erek+ -&#y áld&zati ajánd$kk$nt+ meneth alatt v$#ezz$k valamelyik Am-e9d$m&n &ltárán+ az $let az$rt ment t&vá((. :$ldá,l a t&lvajklán&k sem tett$k át nappalra a működ%!?ketL %! -eg'nká11 a112- -e.etett -átn'" .og& va-a)' n'nD! $end1en" .og& So1'$a k?-0n1en !e) 1'3ton!águk$2- .:$e! utDá' e3ek1en a3 %vek1en !3'nte .e)3!egtek a &a$$on'" k$án'" go$v'k'" to$on'" !.adon'" a1a!3'!3' %! -eg;e-=e11 8a-$ad3!a a )eg)ond.at2=a" . ány másf$le k$mtől+ titk&s me#('z&tt!l+ -'rvivőtől+ (es3#!t!l+ karavánk's$rő kaland&z!t!l $s fejvadászt!l+ akik fennen -an#&ztatták+ mennyire e#y"ttműködnek a siker $rdek$(en+ m$#sem nem tart&ztak a ritka látvány&ssá#&k köz$ a slan d&(!%silla#t!l+ ramierától, se5uortól vag& 1á$)' )á!t2-" de !e))'k% en !e) #enet%től 0!!3e$onD!o-t .o-tte!tek. 5zek a f,r%sa fe#yvereket -asznál!+ k"lönös va#y -ivalk&d! r,-át viselő+ szám&mra ismeretlen nevű isteneket me# >ana#&lt+ ;astart+ Arelt $s -as&nl!akat imád! k"lvilá#i ak" ak'k D!ak t0$ve vag& !e.og& !e) 1e!3%-t%k a d3!adot" %! a3 uto-!2 utDa-án&t '! a k030! n&e-v !')a !3ava'va- udva$o-ták k0$?-" e$!3e Cg& v'!3on&u-tak a Gut2k.o3 vag& aká$ a 5o!o-&g2k.o3" )'nt eg& k-ánve3%$ a . aranák.o3, %! =o11 vo-t ne) tenge-&t aka!3tani vel"k. Amik&r a Sz"rke%s,klyás&k a krániak 3tjá(a ker"ltek+ mert me# akarták akadály&zni az al )a-ra9Ka-rem előáll'tását+ az&k e#yszerűen elsöpört$k őket a föld sz'n$ről. 8e -át az Afdal (első ,dvará(an áll't!la# van e#y felirat 7 e#$szen p&nt&san arr a a fekete kőre v$st$k+ amire az el't$ltek ,t&ls! pillantása esik+ miköz(en a tők$re -ajtják a fej"ket: khertub ann3 thei róna *obirei, va#yis ne #yere S&(irá(a+ -a -&ssz3 $letű akarsz lenni. A(, el Kita- (iz&nyára eltöpren#ett v&lna rajta+ mik$pp vált isme $tt% a ;e-'$at" )'ko$ a .2.%$ok n&e-v%t .ag&o)án&o!an va$á3!-atta- 1%n:t=ák )eg F a -%n&eg a3on1an ne) a $%!3-etek1en -ako3'k" a3t ed'g !3e)%-&e!en tanC!:t.ato)" .og& vá$o!1an ne) 9).e-Ra)un te!tet 0-t%!eko$ vá-t ve!3%-&e!!% a3 %-et. 9 !'vatag1an e$!3e" a-&l e#y me#le-etősen drá#a teve -átán "lve mindezeket v$#i##&nd&ltam+ nem le-etett nem $szrevenni a visszat$rt$t. 5zen a vid$ken+ a -&m&k(a temetett r&mvár&s&k(an (,jd&stak a -'vei $vezredeki#. A t,d!s&k+ között"k -ai,m il Kara(e+ az am,nd %ivilizá%i! -e#na#y&(( k,tat!ja 3#y v$lte+ valamif$le templ&m9 la(irint,s&k(an $ltek+ a föld alatt+ $s -a leny,#&d&tt a k$k -&ld+ nem v&lt (enn"k tö(( erő+ mint e#y K-e(9t-,eet-9(en a (álványmestere n$lk"l... ám m&stanra i#en%sak na#y&t f&rd,lt

a vilá#. Az ilyen va#y & -yan &k(!l eln$ptelenedett &ázis&kat l$p$sről l$p$sre -!d't&tta vissza a sivata#. 2$k&ny+ aranysz'n p&rr$te# $s a leve#ő(en kavar#! -&m&k: ezek v&ltak az elő-'rnökei+ aztán v$rszemet kap&tt+ $s a ten#er-,llámk$nt előrez3d,l! -&m&kdűn$k ma#,k alá temett$k a 3 ?$e!en á--2 .á3akat" e-t0)t%k a kutakat %! 1e!3'vá$ogtak a -egk'!e11 $%!eken '!. ,o-t 'de=?k $á. ,ag& k' tud=a4 -e.et" .og& ne)$%g )%g 3a=-ott 'tt a3 %-et" %! D!a.o-va $o.antak vo-na $ánk a3 a-aD!on& .á3ak k03?- a kut&ák" )o!t a3on1an !e))' ne) )o3du-t" %sak a f&rr!sá# örv$nylett a föld felett. Karaván,nk &lyan falak köz$ $rt+ a-&l nem sz'vesen tölten$k e#yed"l e#y $jszakát... k"lönösen nem a k$k -&ld kelte ,tán. =e mertem v&lna f&#adni+ -&#y a körny$k %sak 3#y ny"zsö# az $lő-&ltakt!l: e#y t&lvaj+ aki ne) $rzi me# a jelenl$t"ket+ nem s&k re##elt f&# me#$rni Mada( 5l S&(irá(an. Mert az $lő-&ltak errefel$ nem %sak elevenek+ de $lelmesek is+ $s ravaszsá#,kkal le#felje(( r&sszind,lt,k veteked-et. Az el H,arnasnak nevezett vala-ai pi-enő-elyen 7 ösztöneim le#a-á11'! e3t !uga--ták F tuDat=áva- ;ek?dtek a 7a!3$a t0$3! ;0-da-att' !:$1o-t=a'1an. 7 .s se-&l sem más va#y j&(( a -elyzet+ szala- 9 d"nnyö#te az e#yik teve-aj%sár+ v$#re9vala-ára a((a-a#yva annak az ide#es'tő dal&%skának a f"ty"l$s$t. 7 .s i#azá(an minde#y+ -&#y az am,nd&k va#y az e#yes"lt kráni9pyarr&ni %sapat&k v&n,ltak arra. Krán $s :yarr&n... tűz $s v'z. Ali# várják már+ -&#y ism$t e#ymás t&rkának essenek. Galradzsa !vj&n minket@ int$zz$k el e#ymás között a vilá#,ralmi terveiket+ minket me# -a#yjanak ke$e!kedn'K #e$!3e a3 a)undok !e =o11ak ná-uk... F 9 .o)ok1a k0 0tt. - @)-%k!3e)" va-a)e-&'k )eg!3á--ott $2;%ta... 7 a-yad $s a 8zsia-9#at követője talán? 7 sz!ltam köz(e+ %sak -&#y k$rdezzek valamit. ;em az a j! társal#!+ akinek (e nem áll a szája+ -ane ) ak' ;'g&e-)e!en v%g'g.a--gat=a a )á!'kat" %! a3 %n !3ak)á)1an eg& 'n;o$)áD'2 o-&ko$ )'ndenn%- t011et %$. H! a ;'Dk2t 'ga3án ne) ke--ett n2gatn'. 7 8e-&#y 7 válasz&lta. 7 5#y az őr"ltek köz"l+ akik a -á(&r3 kitör$se ,tán tűntek fel nál,nk. 5lő(( a sz"ks$#szerűs$#ről+ a s&rsr!l $s Galradzsa a me#m&nd-at!ja+ -&#y m$# mi mindenről pap&lnak+ te pedi#+ szala-+ tát&tt szájjal -all#at&d őket a pia%t$ren össze#yűlt töme#(en... aztán e#yszerre &tt talál&d ma#ad a fekete kő(ől k$sz"lt &ltár,k&n+ $s annyi időd

sin%!en+ -&#y felszisszenj+ már ki is vá#ták a sz'vedet. Ajánd$k az isteneknek+ m&ndják: a K&sfejűnek va#y a ;$mának+ a-&#y a k"l&rszá#iak (álványait emle#etni sz&kás. Kezd vesz$lyes -elly$ vált&zni ez a vilá#+ $s $n minden este az$rt imádk&z&m+ ne-&#y -alál&m ,tán itt sz"lessek 3jjá me#int. 8e nem erről akartam (esz$lni+ -anem arr!l+ -&#y az e#yik ilyen garras, a3 eg&'k t%1o-&odott a3t á--:totta" .og& 9).e-Ra)un e-=0vete-e eg& C= /áo!3ko$ ke3det%t =e-ent'" )e$t .'á1a a3 eg&!%g %! a .á1o$C '!tene" e--en!%ge' k030tt % en!%gge- !3%t.C3á!t ke-t" %! a .:ve'n k:v?- )'ndenk' e--ene van. ,ag&'!" .a ne) !'ke$?- )egá--:tan'" )ag&a$á3ta e3 a garras al Mad&(a főter$n+ akk&r a vilá# az $j(e z,-an... G#yanaz a %$lja+ mint az &%smány 6rFellának v&lt+ $s le#yenek (ármilyen sz$ ek a !3o-gá'" -eg1e-?- va-2=á1an nek' '! ug&ano-&an oD!)án&nak ke-- -enn'e. F >e a$$a ug&e ne) uta-t a garras, -&#y ő sem e#y$( ká&szfatty3nál? 7 k$rdeztem m&#&rván. Aztán nem t,dtam me#állni+ $s t&vá(( vittem a #&nd&latmenetet+ n&-a nem kellett v&lna: 7 Amin azt $rtem+ -&#y nem m&nd-at i#azat+ -iszen ő is a k$k -&ld isten$nek ellens$#e+ $s az összezavarja a szavait. 4a visz&nt -az,dik+ akk&r m$#sem zavarta össze Am-e9>am,n+ va#yis m$#is i#azat (esz$l... $s '#y t&vá((. 7 *alán az$rt akartam (elekötni a teve.a=D!á$1a e11en a k'.a-t" -a!!an !'vataggá vá-2 oá3'!1an" a.o- )á$ D!ak a vá-&ogt%g-á12- $akott ;a-ak D!onk=a' -át!3ottak k' a .o)ok12-" )e$t eg%!3 Cton 'dá'g a3t a 1'3on&o! da-t 3?))0gte. ,ag& ta-án .'$te-en e-unta) a ;eD!eg%!%t" $á=0tte)" .og& Cg&!e) t ,d-at&k me# tőle semmit+ $s %sak 3#y+ a saját sz!rak&zás&mra kötözködtem+ ma#amat #yőzködve+ -&#y annak idej$n nem -iá(a l&ptam el A(, el Kita- -'res műv$nek+ a 1it3ha" al 4raninak. eg& %-dán&át a Euanna '$attá$á12-. 9 teve.a=D!á$ a3on1an ne) vo-t k?-0n0!e11en ;og%kon& a d3!enn !3a1-&áná- '! %-e!e11 d3!enn -og'ká$a" %! '!)%t a .o)ok1a k0 0tt. 7 6st&(asá# 7 jelentette ki. 7 )árkit sz&l#ált a #arras+ i#azat (esz$lt+ te me# %sak %savar&d a sz!t+ szala-+ $s #3nyt űzöl (előlem. Kár+ -&#y nem (3j-atsz a (öl%sess$#ed mö#$+ -a -&m&kvi-ar(a ker"l"nk. Akk&r %sak az f&# szám'tani+ szeren%s$d van9e+ nem pedi# az+ -&#y -ány $jszakán át r&nt&ttad a szemedet könyvek fölött #örnyedezve. 2a#y esetle# a má#ia: i#en+ az. 4a nem alkalmazn$k $n is e#yszerű rá&lvasás&kat+ a tev$k sem ('rnák elviselni I(arát+ n&-a áll't!la# innen származnak: m&ndják+ az 5látk&z&tt 2id$ken k'v"l+ a-&l t$nyle# minden szörnyűs$# me#tört$n-et+ itt a

le#ellens$#ese((ek az $lőkkel az istenek. 5z$rt vált az ,t!((i $vek(en sz&kássá 7 intett a fej$vel e# & táv&la(( álld&#ál!+ jelent$ktelen k"lsejű f$rfi fel$ 7+ -&#y aki te-eti+ karavánmá#,st -&z ma#ával+ de m$# ez sem teljesen (izt&s me#&ldás. 2an e#y m&ndás+ mely szerint a sivata#(an e#ynapi 3t me#t$tel$-ez száz $let sem el$# 7 pillant&tt v$#i# a lemál-áz2 karaván&n+ ami kör"l máris f"stfel-ők$nt rajz&ttak a k&ra d$lelőtti -ős$#(en a -&m&ki le#yek 7+ $s ezen nem %sak azt $rtik+ -&#y minden l$p$sn$l száz -alál leselkedik rád... Szörnyek+ sza(ad&n k!szál! $lő-al&ttak+ (andá(a verődött fella-&k $s %s,pa &lyas)i is+ amire nin%s sz! a dzsad(an... de -át majd %sak rájössz ma#adt!l is 7 $s ism$t f"työr$szni kezdett+ $n pedi# ali# e#y nappal 7 $s -a nem is száz+ de $rz$sem szerint le#alá(( n$-ány $lettel 7 k$ső(( tök$letesen i#azat adtam neki. 9 !'vatag te-=e!en )ás v&lt+ mint amilyennek k$pzeltem+ $s nekem+ aki sz"let$sem !ta nem -a#ytam el S&(ira falait ny'llöv$snyin$l messze((re+ m&st kellett me#tapasztaln&m ezt. Mert (ár nem e#yszer fi#yeltem eddi# is a K$k )ástya tetej$ről a sivata# felett izz! $r%k&r&n#k$nt r a#y&#! nap&t me# a karaván&kat+ amik 3#y felfe#yverkeztek+ mint-a %sak -adjárat(a ind,lnának: a menetet karavánmá#,s k's$rte p&rsz'nű köpeny(en@ k$t &ldalt tev$s me#fi#yelők -aladtak+ a 1hara"ok ar%k$p$vel d'sz'tett+ sz'nes -&ml&kkendők l&(&#tak a sz$l(en+ az ezernyi apr! r$z%sen#ő %silin#elt $s tevetrá#ya+ ver't$k+ illatszerek+ #azda#sá# $s vesz$ly sza#a 3sz&tt ,tán,k+ aztán lassank$nt e#yre kise(($ vált az alakj,k+ $s eltűntek a táv&l(an+ $s I(ara ism$t m&zd,latlan,l fek"dt a -armin%kettedik af94asza(i em:r paran%sára $#etett t$#lák(!l emelt vár&sfalak&n t3l+ melyek n$melyik$(e az ,ralk&d!-áz-&z -aláli# 7 sőt+ az&n is t3l 7 -űs$#es ra(sz&l#ák lelk$t (örtönözt$k. N$ákon át n%3egette) a t%g-ákat" eg&'ket a )á!'k után" de o-&an eg&;o$)ák vo-tak" )'nt a .o)ok!3e)ek" %! n%.án& .%t vag& .2na )C-va a$$2- .a--otta) 1e!3%-n' a3 e)1e$eket va-a)e-&'k ;%-.o)á-&o! 1a3á$1an a .a-)ok1a $akott !3:ne! ke-)%k vag& a3 e3e$n&' eg&;o$)a" %$t%kte-en =atagán k030tt" .og& a3 a 1?!3ke ka$aván" a)'t %n '! -átta) e-'ndu-n'" !o.a ne) %$ke3ett )eg a -egk03e-e11' oá3'!1a. #ed'g a3 ;%-na ' =á$2;0-d D!u án... I(ara persze k&rántsem v&lt ennyire vesz$lyes az am,nd&k előjövetele előtt+ de en#em akk&ri(an sem $rdekelt az ,tazás.

Mi$rt is m&zd,ltam v&lna ki S&(irá(!l? A -ár&m &ázisra $p"lt vár&s $ppen el$# kaland&t k'nált a ma#amfajtának. Az &rdaniak azt tartják ma#,kr!l+ -&#y öv$k a 8$lvid$k le#ősi(( em(erlakta vár&sa+ de val!sz'nűle# S&(ira az: az Aranykönyvre esk"szöm+ -&#y aki el$##$ m$lyre -at&l a (&lt'ves %sat&rnarendszer(en+ az a faj- á(&r3k k&rá(!l is talál-at maradvány&kat: e#y9e#y ala%s&ny $s keskeny+ elfalaz&tt ajt!t@ e#y9e#y k"lönös+ &vális termet na#y&n m$lyen@ $s &tt vannak a száraz&n z3#! kők,tak... me#tört$nt+ -&#y a klánmester ,tas'tására &tt+ &dalent kellett előrel&pak&dn&m a ,t!k -a#y&mány&s tőr$vel+ a tri5uával a f&#aim között+ $s miköz(en kezeimmel v$#i#tapint&ttam az $vt'zezredektől r"%skös falakat+ teljess$##el val!sz'nűtlennek tart&ttam+ -&#y vala-a az $les f$nytől -,ny&r&#va kell majd v$#i#n$znem+ amint a teve-aj%sár&k -an#&s kiált&zással -eveny$szett sátrakat áll'tanak fel+ -&#y me#!vják ma#,kat a d$li nap -ev$től. >e )o!t 'gen'! ott vo-ta) a !'vatag1an4 a ,'-ág S3:v%1en" a.og&an a Ba&ad' t0$3! neve3te I1a$át annak 'de=%n" %! ne) a ;0-d a-att ke--ett !3e)1en%3ne) .o-)' r$# ki-altnak -itt fenevaddal+ amiről már a kivál! (estiárista+ Iaszef af9 a##ardi sem eml$kezik me# számtalan műv$nek e#yik$(en+ n&-a ezek s3lyát!l a H,anna irattár&sai szerint e#y teve is összer&#yna. #e$!3e e3eknek a3 '$attá$o!oknak ;oga-)uk !e) -e.et a$$2-" )'$e k% e! %! )'$e ne) eg& ne)e! v%$vona-C .ed3!'n" .'!3 eg%!3 %-et?ket 1e3á$va t0-t'k a3 I$attá$ d$ága va!'ndá'va-" >3!e$ga.nak" a tudá! %! a k:vánD!'!ág )e--%k'!ten%nek nev%t ;o$)á32 ke$:t%! )0g0tt" a.o- 0$0kk%" )%g a -eg'33211 n&á$1an '! D!o1ognak a szökők,tak+ pedi# az ,t%án ne#yed ez"stöt is elk$r-etnek e#y k&rs! v'z$rt az ár,s&k. 2al!sá#&s földi paradi%s&m(an $lnek+ mint-a %sak A(, )aldek(en v&lnának. S$tál#atnak a d3s l&m(3 fák alatt+ &lvasnak va#y 'rnak+ ra(sz&l#áik illat&s't&tt vizet l&%s& -nak sz$t+ $s le#felje(( &lyank&r mer$szkedik elő valamelyik"k a kánik,lát!l s3jt&tt ,t%ákra+ a-&l kemen%ek$nt t"zelnek a -ázfalak+ -a -'re me#y+ -&#y a karaván valami ritka $s $rt$kes művet -&z: e#y (eszám&l!t a 2&ltak praktikáir!l+ e#y ka-rei szerkezet l e'rását+ e#y töred$ket A(, el Kita- vala-ielyik elveszettnek -itt műv$(ől+ $s '#y t&vá((. Az af94asza(i dinasztia em'rjei a le#j&(( dzsad -a#y&mány&knak me#felelően mindenk&r (őkezűen tám&#atták az Irattárat+ 3#y-&#y amik&r a

klánvez$r+ a tamari me# akar tudn' va-a)'t" e-%g odak?-den'e a3 eg&'k haraná=át. :$ldá,l en#em+ akit mindi# is $rdekelt az 'r&tt sz!+ $s aki a((an a m$r-etetlen szeren%s$(en r$szes"lt+ -&#y $veki# tan,l-at&tt e#y+ a t&lvajklán t,lajd&ná(an l$vő+ v$n ra(sz&l#át!l. ;em mint-a (árkit is $rdekelt v&lna+ -&#y -ajlam&m van az elm$ly"l$sre $s a fil&z!fiára@ $s -&#y &lyan könnyen (&ld&#,l&k el az e#yszer -all&tt+ k"lönös $s ide#en szavakkal is+ akár e#y #n!m valami f&rt$ly&s me%-anizm,ssal 7 a klánnak e#yszerűen sz"ks$#e v&lt valakire+ aki a H,anná(a (el&p!zva k$pes lesz az i#azán $rt$kes műveket me#találni $s el-&zni a tamarinak. .s ez v&ltam $n. 5á'g !e) tudo) F %! '))á$ ne) '! ;ogo) )egtudn' !o.a F" )'%$t % en $á) e!ett a vá-a!3tá!. 93 eg&'k na )%g a !a=át" o$1a :$t neve)et '! a-'g 1:$ta) ki(etűzni+ a másik nap pedi# a f$lelemtől va%&#! f&#akkal követtem a klánvez$r k"ldöttj$t a söt$t ,t%ák la(irint,sá(an+ $s f&lyvást az zakat&lt az a#yam(an+ -&#y -i(áztam+ vala-&l valamit elr&nt&ttam+ $s m&st az $letemmel kell fizetnem $rte. *,dtam+ -&#y nem lenne $rtelme menek"l$ssel pr!(álk&zni: a (eavatási szertartás s&rán &lyan -űs$#esk"t tettem+ mely al!l m$# a -alál sem jelent fel&ld&zást. ;$-ány %sepp v$r e#y fekete kőlap&n $s a fe-$r lán#3 m$%sesek fell&((an! f$nye... 5l$# v&lt az&kra az $lő-&ltakra #&nd&ln&m+ akik valamelyik nyirk&s $s örökre elfalaz&tt kazamatarendszer m$ly$n k!(&r&ltak az al M,taalatt+ ma#ány&san $s vak&n+ $s akikről t,dni le-etett+ -&#y szem(esze#"ltek a ,t!k fej$nek akaratával. M&nd-at&m+ na#y felelőtlens$# v&lt+ m$# -a nem !3ánd%ko!an tett%k '!. S3á)uk$a -eg;e-=e11 a3 eg%!3 vá$o! u!3tu-á!a .o3.at !3a1adu-á!t" !3á)o)$a a3on1an !3e$enD!%$e ne) e3t a v%get ta$togatta a !o$!" %! a-'g neg&ed 2$a )C-va .'deg ve$:t%k1en C!3va -% te) 1e eg& a-aD!on&" a vá$o!;a-.o3 ta ad2 vá-&og.á3 a=ta=án. -ost fognak rám rontani és g!zsba k&tni, aztán j&n az átokvarázslat, #&nd&ltam az eszeveszett r$m"lettől elemyedő izm&kkal. 5zek(en a per%ek(en e#y kölyök is el(án-at&tt v&lna velem+ de akivel találk&zn&m kellett+ az m$# nálam is esendő((nek (iz&n &u-t. =e#alá((is első rán$z$sre. A k's$rőm rám,tat&tt a %s,pasz padl!n fekvő+ m&zd,latlan+ na#yjá(!l em(erf&rmáj3 r&n#y%s&m!ra. 7 E lesz a mestered 7 m&ndta 7+ $s addi# mindenk$ppen $let(en kell tartan&d+ am'# 3j d&l#&kat tan,l-atsz tőle. 5tetni

f&#&d+ v'3et .o3o- nek'" .a )eg!3o)=a3'k" %! .a e--en!3eg?-ne" k%n&!3e$:ted $á" .og& )'nden tudá!át )ego!!3a ve-ed" %! e3 1'3on& ne) -e!3 kev%!. ,a-a.a nag&on oko! vo-t4 .a )eg)ondaná)" k'D!oda" ta-án e- !e) .'nn%d. 5'ndenk' a3t k% 3e-'" .og& $%g2ta .a-ott" de ne m az... %sak v$#telen"l öre#+ $s tette -&zzá n$mi -all#atás ,tán 7 a le#tö((en ma már azt a másf$l ez"stöt p&%s$k&lásnak tartanák+ amit a klán fizetett $rte ma d$l,tán a sivasai kereskedőknek. F /.ad =e-e -eg&en ve-ed4 .a--o) %! engede-)e!kede) F ;e-e-te) #&nd&lk&dás n$lk"l a k"ldöttnek. Kezdtem valamivel ma#a(izt&sa((nak $rezni ma#am. Gt!la# (ármennyire is sz$#yellem (evallani+ az %ikáz&tt át az a#yam&n+ -&#y jövendő(eli tan't!m ,#yan3#y als!((rendű nálam+ a-&#y $n+ aki$rt I(ará(an (ár-&l me#adnának k$t9 .ár&m aranyat is+ senkinek szám't&k k's$rőm-öz+ a kev$ly mutvakilhoz k% e!t. 5'nt .a)a$o!an k'de$?-t" t%vedte). Ne) )aga)at 1eD!?-te) tC- F )e!te$e)et" e3t a ;ogat-an" =á$n' '! a-'g tud2 v%n!%get :t%-te) )eg .'1á!an" )e$t .ag&ta)" .og& a -%n&egte-en $%!3-e tek eltakarják előlem a l$nye#eseket. Asszekevertem k$t k"lön(öző kate#!riát+ a-&#y A(, el Kita- f&#almazna@ tö(( fi#yelmet szenteltem a test állap&tának+ mint a szellem$nek+ $s ez a t$ved$s %sak az$rt nem (iz&ny,lt v$#zetesnek+ mert tan't!m nem má#,s va# & 1o!3o$kán&)e!te$ vo-t" .og& 1o!!3C12- a3onna- ag&on!C=t!on va-a)' kaD!ka$'ng2! va$á3!'g%ve-. *,d!s v&lt+ &lyan em(er+ aki(ől le#felje(( f$lt,%at $l-etett a 4etedk&r f&lyamán. 2a#y m$# annyi sem+ de e((en sem le-etek (izt&s+ mert r!l,k rendes kör"lm$nyek között ,#yan&lyan ritkán eml$keznek me# a kr!nikák+ mint r!l,nk+ t&lvaj!kr!l 7 az e#yszerű kereskedőkről+ k$zművesekről $s földművelő paraszt&kr!l me# az e#y$(+ a tört$net'r!k által rendszerint %sak aljan$ps$#nek tit,lált teremtm$nyekről már nem is (e!3%-ve. 4amar&san m!d&m ny'lt me##yőződni r!la+ -&#y ez e#yáltalán nem -elyes '#y. Az 'rást,d!knak+ a fil&z!f,s&knak va#y a l&#ika mestereinek ,#yan3#y me#van a ma#,k -elye e((en a vilá#(an+ mint az ,n&s9,ntalan mindenkire tűzla(dákat z3d't! k&(ra-itűeknek me# annak a f$nyess$#es fe#yverek(en parád$z! #&rviki f'%s3rnak+ aki azt k$pzeli+ -&#y a tört$nelem menet$(e sz!l (ele+ amik&r a #y'klesőj$vel lesz3r valami alkalmatlank&d! fi%k!t+ $s ,tána ("szk$n mered rapirja v$res pen#$j$re+ mert szent"l me# van #yőződve r!la+

-&#y jelentős tettet vitt v$#(e. :edi# mindössze annyi tört$nt+ -&#y le#yőzött valakit+ aki r&ssza(( v&lt nála+ $s ezzel i#azán nin%s &ka ("szk$lkedni. A dzsenn l&#ika szerint a #yen#$((et le#yőzni nem i#azi di%sős$#... $s ennek a me#állap'tásn ak a3 'ga3!ágán a3 !e) D!o$1:t !okat" .a 1e'!)e$e)" .og& ne) $a=ongok k?-0n0!e11en a go$v'k'ak%$t. )ár -atalmas k"lön(s$# le-et #&rviki $s #&rviki között+ a na#y átla#nak (izt&san me# sem f&rd,lna a fej$(en+ -&#y esetle# ő is ,#yan3#y %sak eszköz valaki kez$(en+ mik$nt az ő kez$(en a kard: -&#y valakinek esetle# na#y&n is kap!ra jö-etnek az ő &st&(a $s v$res f&#adk&zásai me# az+ -&#y valamelyik kivál! Farviki v'v!isk&la tan'tványa v&lt. 7át 'gen... a3 '! .o33áta$to3'k a3 'ga3!ág.o3" .og& a3on a 1'3on&o! %=szakán a földön -everő k&sz&s r&n#y%s&m!+ e#y -ály&#&s szemű öre#em(er+ Knev e#yik le#művelte(( em(ere föl$ -aj&lva $n sem ilyesmin töpren#tem. Az a(laktalan sz&(á(an terjen#ő (űz szinte elvisel-etetlen v&lt+ $s nem valami na#y örömmel #&nd&ltam rá+ -&#y a tamari szesz$ly$(ől kif&ly!la# milyen kör"lm$nyek között kell majd ele#et tennem a paran%snak. 8e m&st sem v&lt i#azam. Az első n$-ány (esz$l#et$s ,tán me#tan,ltam $rdemei szerint (e%s"lni k&l&n%&mat: őt -all#atva e#yszerre %sak kezdtem azt $rezni+ amiről a pia%t$ren+ a vász&ntetők árny$ká(an le(zselő+ n$-ány r3piá$rt minden aljassá#ra k$pes sivata#i varázst,d!k szám&lnak (e &lyk&r na#y -anda(andázás közepette: -&#y mint-a átker"ltem v&lna e#y másik val!sá# s'kjára. 8e m'# ők álland!an mindenf$le Márid&kat+ Se(itar&kat+ Kap,tár#yakat me# 5lementál,rakat emle#etnek a %ső%sel$k na#y #yönyörűs$#$re+ addi# velem valami l$nye#esen pr!zai(( d&l&# tört$nt. Azt k$pzeltem+ áttetszőv$ válik kör"löttem a val!sá# a(adanai s'k"ve#e+ $s el-ittem+ -&#y a ma#as(a emelked ve ug&anCg& )eg tudo) )a=d %$ten' So1'$a e!e)%n&e't" a.og& a3 unatko3va a3 a- 8a.ad !3e)ete! vá!á$te$%n" a )ág'áva- kaD%$kod2 $' aD!okt2- n%.án& -% %!n&'$e !%tá-2 e)1e$ '! t0k%-ete!en át-át=a a .ang&ák vonu-á!ának %$te-)%t eg& d0g-0tt á--at vag& va-a)' %te-.u--ad%k ;e-%" )'k031en a3ok vakon )enete-nek" a)e$$e a 1o-& u$a" a vak 0!3t0n vag& % en!%gge- a .ang&ák '!tene a$anD!o-=a nek'k. ;em az isteneket akar&m ki#3ny&lni+ mik&r '#y (esz$jek: e#yszerűen f&#almam sin%s+ -&#y ezek a parányi+ $rtelem n$lk"li+ s m$#is v$#telen"l %$lt,dat&s teremtm$nyek milyen

akaratnak en#edelmeskednek+ $s az&k(an az $vekk$ tere($lyesedő -etek(en $s -!nap&k(an+ amik&r alkalmam v&lt (esz$l#etni a tan't!mmal+ vala-&#y s&sem k$rdeztem rá erre. Me#tan,ltam visz&nt számtalan más d&l#& t+ $s a tiszta #&nd&lk&dásnak arr!l a s'kjár!l n$zve 7 akk&r $s &tt 7 minden vilá#&snak $s e#yszerűnek tűnt. 6lyannak+ mint ennek a n$vtelen v$nem(ernek a ma#yarázatai. 7 Mindi# azt firtasd először+ -&#y mi$rt 7 m&ndta nekem e#y alkal&mmal. 7 Azt+ -&#y mik$nt+ rá$rsz m$# ,tána is me#k$rdezni... mármint -a $let(en va#y m$#. A les(ől fe#yverrel rádtámad! %sak eszköz: ő a test+ amit a mentál9 $s az asztráls'k -á(&r#ásai irány'tanak+ $s -iá(a %savar&d ki a kez$(ől a tőrt+ -a nem t,d&d+ -&#y mi$rt akart eltenni -á1 a-2-. 5e$t :g& 1'3to!an ne) ;og!3 $á=0nn'" .og& D!ak eg& k-ánve3%$ a$anD!át .a=t=a-e v%g$e vag& eg& grazsba, e#y v$#ső leszám&lás(a keveredt$l (ele+ $s más&k is &tt lap,lnak ,#rásra k$szen a falak söt$tj$(en. 7 S nekem rá kellett dö((ennem+ -&#y a p$ldázat s&kkal általán&sa(( $rv$nyű+ mint kezdet(en #&nd&ltam+ -&#y m$# e#y lassan feled$s(e mer"lő 'rásrendszert va#y e#y d,rva -an#zás3 $szaki nyelv szavait is könnye((en tan,l&m me#+ -a '#y teszek: -a mindi# az &k&t keresem a látszat mö#ött. 5ttől f&#va %==e--na a- a3t k%$de3gette) )aga)1an" .og& )'%$t" )'%$t %! )'%$t" a):g a $0ge!3)%))% ne) vá-t a do-og" %! k031en te-=e!en %!3$ev%te-n?- ;e-!3:vta) )aga)1a eg& D!o)2 tudá!t4 %!3ak' %! d%-' n&e-veket" !3oká!okat" uta32k 1e!3á)o-2't" e-ve!3ettnek .'tt %! vá ratlan,l elő(,kkan! k$zirat&kat az &%smány 6rFella me#testes"l$s$ről+ $s s&k -as&nl! apr!9%seprő va#y $ppen na#y&n is jelentős t,dástöred$ket+ amit a v$nem(er minte#y &da sem fi#yelve ad&tt át nekem. 9 )aga) )2d=án =2 tan:tván& vo-ta)4 0!!3e!3o$:tott ;oga kkal+ k&n&k,l pr!(áltam első -allásra me#je#yezni mindent. A szavakat+ a m&ndat&kat+ e#y k"lönös -an#s3lyt $s az ,talás&kat előttem ismeretlen könyvekre $s e#y f,r%sa %sen#$sű nyelven elm&nd&tt id$zetet. Azt+ -&#y mi(en k"lön(özik a k-issili #rammatikai i!ko-a tan:tá!a a .'de)a't2-" %! .og& a Od3!'a.O !32 t0ve a >3!'Pa1a" a)' v'!3ont eg& e-;e-e=tett .á1o$C'!ten!%g neve a Sá$kán&!30vet!%g ko$á12-" %! :g& tová11. So.a ne) -ette) vo-na .a=-and2 e-'!)e$n'" .og& tanu-á! k031en va-a)' o-&a!)'t $e)%-te)" .og& eg&! zer majd nem %s,pán ,#yanazt+ de ,#yan3#y f&#&m t,dni+ mint ez a

nap-&sszat a m&%sk&s takar!ján fekvő öre#em(er+ akit az sem $rdekelt már+ -&#y d$l van9e va#y $jszaka. @3%$t =á$ta) v%g?- Cg&" )'nt >3!a$ga" a vá$o! 1o-ond=a" ak' a t0$t%net !3e$'nt .a--otta e#yszer a -'meves (árd+ *ier nan G&rd,in $nek$t+ amiről az em(erek m$# $vek m3ltán is árad&ztak. Az akk&ri Iát$kmester j!val k$ső(( is azt mes$lte+ -&#y az $szakinak m$# a sz$p $s finnyás ,dvar-öl#yeket is siker"lt tök$letesen el(űvölnie. F H! e3 a 8o$duin t$nyle# (ármit k$r-etett v&lna től"k 7 ism$tel#ette %ink&s -,ny&r'tással a ,t!k klán-ázának fekete kő(ől fara#&tt vend$#asztalánál "ldö#$lve 7+ $s n$-a nekem is eszem(e j,t+ -&#y talán j&((an tettem v&lna+ -a $n is %in%&#ni tan,l&k a-elyett+ -&#y -arm 'nD %ven át 1C=o) a 5en3'n'!akk !3a1á-&k0n&v%t" a 4gar"a 6l 4a" 6ubot. Mert arra (iz&ny nem lá#y,lnak el a sz$passz&ny&k+ -a elszaval&m nekik a tizen-etedik fejezetet arr!l+ -&#y az időjárás milyen összef"##$s(en van a Kő(ajn&k által v$dekez$sk&r alkalmaz&tt má#iával. :edi# annak is me#van a ma#a sz$ps$#e+ de mit %sinálj,nk? A -öl#yeket j&((an el(űvöli e#y r&mán%+ mint e#y (rilliánsan fel$p'tett l$p$sk&m(iná%i!... Semmi me#lepő nin%s -át a((an+ -a a (&l&nd 8zsar#a s"r#ősen me#tan,lta G&rd,in dalát+ $s e#y -$t m3lva már ezt &rdi(álva (&ly&n#&tt a sikát&r&k(an 7 m&ndan&m sem kell+ nem v&lt k"lönöse(( sikere m$# a Zöld ;e#yed fáradt szemű+ kedvetlen örömlányainál sem. .s $n is -iá(a rem$ltem+ -&#y e#yszer elf&#lal-at&m a v$nem(er -ely$t: eljött ,#yanis a nap+ a)'ko$ a vá-&og;a-C odC1a 1e-% ve .'á1a ta ogat23ta) a g&e$t&aD!onk után" %! ne) .a--otta) a )e!te$e) 3'.á-2 -%-eg3etv%te-%t !e). F Itt a3 'de=e F !32-a-t )eg akko$ a -eg!0t%te11 !a$ok1an á--2 k?-d0tt" %! %n '=edten $e33ente) 0!!3e a .ang=á$a. F Itt a3 'de=e" .og& ka)ato3ta!d )'nda3t" a)'t edd'g tanu-tá-. <e-=e!en )o3du-at-anu- ke--ett )'ndedd'g á--n'a" .a ne) vette) %!3$e. F H! a )e!te$e)Q F k%$de3te) )eg3ava$odva. - 7'!3en )%g a t0$ed%k%t !e) )ondta e- annak" a)'t tudott" de... F @3 a k-ánve3%$ a$anD!a F -átta) eg& '--anat$a )egv'--ann' a k'tá$t ten&e$et á1$á3o-2 e3?!t=e-v%n&t" %! ne) '! ke--ett e-o-va!no) a 1e-ev%!ett =e-)ondatot. 4ranna il *og3harra en ) D!ak a3 engede-)e!!%g -%te3'k. Az en#edelmess$#+ semmi más. Lsak k$ső(( j,t&tt eszem(e sajná-n' tan:t2)at" akko$ )%g ne)4 -e.a=totta) a ;e=e)et" %! a$$a

gondo-ta)" .og& )á$ :g& '! tudok ann&'t )'nt a Euanna kev%!1% k% 3ett k0n&vtá$o!a'" :g& 1'3on&o! !3e) ont12- eg&en$angCvá -ette) ve-?k. Hn" a harana. Sőt+ n$melyik"kn$l (izt&san k"lön(. M$# akk&r is+ -a -amar kider"lt+ -&#y s&k minden+ ami k&rá((an k$zenfekvőnek $s vilá#&snak látsz&tt+ tan't!m táv&ztával e#y %sapásra áttekint-etetlen"l zavar&ssá vált szám&mra+ $s -iá(a -ajt&#attam ma#am(an+ -&#y pr!(álj,k me# alkalmazni a tan,lt elveket+ amik&r n%.a a3t !e) tudta) e-d0nten'" .og& )e-&'k.e3 ;o-&a)od=ak a !3á)ta-an" .at%kon&a11ná- .at%kon&a11 )2d!3e$ k03?-. 5'nt.a a v%ne)1e$ )aga -ett vo-na a t'!3ta %! v'-ágo! gondo-kodá!" a t'!3ta -og'ka" %! ve-e eg&?tt a3 e$$e va-2 k% e!!%ge) '! e-'--ant vo-na. N%.a )á$-)á$ .'!3ek e11en" de a)' )eg)a$adt" )%g )'nd'g e-%g .o33á" .og& e-1o-dogu-=ak. 9)enn&'1en ed'g k'!!% !3e$enD!%!e11 vag&ok" %! )á! k0$?-)%n&ek k03% !3?-%tek ug&ane33e- a tudá!!a-" e-ká $á3tat.atta) vo-na a3 e):$ va-a)e-&'k udva$onDát" %! -e.ette) v&lna e#y talpnyal! talpnyal!ja+ aki visz&nt le#alá(( sza(ad&n jár (e a Könyvtár(a+ $s a fe#yveresek a földi# -aj&lnak előtte. '#y az&n(an a k"lvilá# az!ta sem v&lt -ajland! t,d&mást venni r!lam+ $s t,lajd&nk$ppen $n sem na#y&n akartam feltűn$st kelteni. 7iszen -a elkaptak v&lna az Irattár %itr&msár#a t-e,(&t $s fekete -&ml&kkendőt viselő őrei+ val!sz'nűle# a l$tező le#szörnyű(( -alál vár rám: az Ar$na $ves ját$kain kell kiálln&m valamelyik+ má#ik,s rá-atás&kkal átalak't&tt fenevad ellen+ ami az em(er lelk %t is sz$tmar%an#&lja. 2a#y az em'r anat!m,sainak f$lem(eri kreat3ráival kell me#k"zdenem... 8e $n t,dtam ma#amra vi#yázni+ $s v$#ső s&r&n m$# -aszn&m is v&lt a d&l&#(!l: az&k(!l az ell&p&tt könyvek(ől mindi# 3ja(( $s 3ja(( d&l#&kat t,dtam me#+ %s,pa &lyas)it+ amiről a v$nem(er nem akart (esz$lni. ,ag& D!ak ne) )a$adt 'de=e $á.

4.

Drágakő
;$-a arra #&nd&l&k+ előző $letem(en t,d!s+ nekr&manta va#y valami -as&nl! le-ettem+ -&#y ilyen ellenáll-atatlan,l v&nz az 'r&tt (etű+ $s az&n is el sz&ktam töpren#eni+ -&#y e#y ilyen előkelős$# vaj&n mif$le (űnt követ-etett el+ -a $ppen e((en az átk&z&tt $vszázad(an+ ,t%ai t&lvajk$nt kellett 3jjász"letnie ezen az átk&z&tt -elyen... erre az&n(an m$# a könyvek(en sem találtam választ. 93 eg&'k1en" eg& 1'3on&o! Na!3&#, Ikke dzsadra f&rd't&tt műv$(en visz&nt arr!l &lvastam+ -&#y a táv&li 5n&sz,ke szi#et$n feltaláltak e#y+ a ka-rei #$pezetek kifin&m,ltsá#ával $s k"lönöss$#$vel vetekedő (erendez$st+ amivel na#y&n e#yszerűen $s #y&rsan le-et előáll'tani a könyveket+ a-e -yett+ -&#y a más&l!k $veken át #örnyedn$nek föl$j"k+ mik$nt a H,anna -áts! traktát,sának mindi# -űvös termei(en a drá#a p$nz$rt ál A(adaná(!l -&zat&tt+ szám&s nyelvet $s 'rásf&rmát ismerő -er$it ra(sz&l#ák teszik. @g& )á!'k k0n&v" Ig$a'n R%va' .:$e! 7eoframiája. azt (esz$lte el r&ppant r$szletesen+ amiről már a v$nem(er is ma#yaráz&tt a vály&#fal3 visk! söt$tj$(en: -&#y milyen v$#telen"l na#y a Mada( el S&(irán t3li vilá#+ $s -&#y l$teznek ide#en k&ntinensek is+ p$ldá,l Anvaria+ a-&nn$t ezred$vek !ta nem t$rt vissza ynevi -aj!s@ e#y -armadik pedi#+ aminek -iányz&tt a %'mlapja+ a drá#akőmá#iár!l sz!lt: aff$le (evezet$s a teljesen kezdők számára. :ersze ali# n$-ány d&l#&t $rtettem me# (előle+ mert nem v&lt mellettem a mesterem+ aki elma#yarázta v&lna+ m 't '! =e-entenek a3ok a k?-0n0!" -a !3%-'=e-ek" a $0v'd:t%!ek" a v0$0! t'ntáva- :$ott !3')12-u)ok" )á$ ed'g .a eg& to-va= !e) tud=a e-!a=át:tan' a !3ak)á=át a3 %v!3á3adok" vag& 'nká11 %ve3$edek ta a!3ta-ata't tová11ad2 anva"arg, azaz to-va=tan:t2 '$án&:tása n$lk"l+ akk&r e#y ennyivel ma#asa(( rendű műv$szetet nyilvánval!an s&kkal ne-eze((+ sőt+ majdnem le-etetlen e#yed"l me#$rteni. 4a -allani is &lyan má#ik,s zsenikről+ akik a vilá#t!l elv&n,lva+ 8zser#a- sivata#i rend-ázá(an va#y valamelyik erőd&ázis(an eg&et-en %v a-att"

eg&ed?- tanu-ták )eg a3t" a)'t )á!ok .C!3 vag& .a$)'nD %v a-att a -eg=o11 )águ!ok ;e-?g&e-ete )e--ett" akko$ e3 vag& ne) 'ga3" vag& e- !e) tudo) k% 3e-n'" .og& )'k%nt vo-na -e.et!%ge!" a3 a3on1an te-=e!en 1'3on&o!" .og& %n ne) ta$to3o) k0z$j"k. 5#yáltalán nem. 8e az a kev$s+ amit v$#"l ki-ám&ztam e((ől a drá#akőmá#iár!l sz!l! könyv(ől+ m&st+ s&k $vvel k$ső((+ I(ara sivata#á(an el$# v&lt a--&z+ -&#y me#mentse az $letemet. 7a ug&an'! ne) $ágo) át )aga) e3en a 1'3on&o!" o-&ko$ .atá$o3ottan 3a#yvának tűnő művön+ akk&r (izt&san nem t,d&m me#+ -&#y mire j! az a%-át+ $s nem fi#yelek fel arra #yűrűre+ amin $#y m&%sk&s karavánszeráj(an villant me# a tűz f$nye e#y va#y k$t $vvel a v$nem(er eltűnte ,tán. .s persze sze#$nye(( leszek e#y k"lönös $lm$nnyel is+ ami önma#á(an nem k"lönöse((en $rdekes+ de az$rt (izt&s+ -&#y &lyk&r az e#ymást!l látsz!la# le-ető le#messze(( eső d&l#&k is összekap%s&l!dnak valamif$le l&#ikai rendszer(e... mint az $n esetem(en e#y ismeretlen szerző által 'r&tt má#ik,s mű+ a ta)a$' )eg1:3atá!a %! a3 a ka$aván!3e$á=. Az $p"let+ mely k'v"lről tapadt Mada( el S&(ira ősi v$dművei-ez+ nem tart&z&tt a le#j&(( -'rű -elyek köz$: f"sttől söt$t falai közt napirenden v&ltak a vereked$sek+ a #yilk&ssá#&k+ a ra(lás&k. Itt szálltak me# mindaz ok" ak'k na n&ugta után %$ke3tek" %! ne) vo-t e-%g %n3?k )eg;'3etn' a 7ad3!'na ka$aván!3e$á= v'!3on&-ago! 1'3ton!ágát4 ne) a !'vatag %! ne) '! a D'v'-'3áD'2" .ane) va-a)';%-e át)enet' 32na" a .a!3$a'ak" a k21o$ %-etet ;o-&tat2 >3!ette$ek" a Suttogok %! )%g !3á)ta-an )á!" k?-2$!3ág' t0$3! %! ;a=3at %! to-va=k-án ta-á-ko32.e-&e. 9k' ne) '!)e$te a =át%k!3a1á-&okat" a3 k0nn&en $a=tave!3t.etett4 aka$at-anu- '! k-án.á1o$Ct ke3de)%n&e3ett %! akko$ $0gt0n )'ndenk' $átá)adt" vag& D!ak k03e-e11 )ent a ke--et%n%- )on dj,k e#y ma#ány&san "ldö#$lő fi#,rá-&z+ az eretnek K-ayama szekta vezetőj$-ez+ $s a következő pillanat(an már v$rt kö-ö#ött fel átdöfött t"dej$(ől. 5l-&mály&s,l! szemeivel talán lát-atta m$#+ amint felm,tatják neki a szekta jel$t+ a 4ussilim il 1ha 3assent, a ekete ;apk&r&n#&t+ -&#y ne vá#j&n neki t,datlan,l a 2$#ső Gtazásnak+ de az ilyenek 3#yis t3lsá#&san &st&(ák a--&z+ -&#y me#$rts$k+ mi$rt kellett me#-alni,k. 9)' enge) '--et" a3t k% 3e-te)" tudok v'g&á3n' )aga)$a4 e!3e)1e !e) =utott 1e-ek0tn' aká$ eg& pr!f$tá(a+ akár e#y másik (anda em(erei(e. 5#y !vat&s (i%%ent$s j&((ra+ e#y kise(( ker"lő+ -&#y rá ne l$pjek arra a k&p&tt kők&%kára+ amit mindenki más

is elker"lt+ e#y me#villan! tekintett $s e#y elf&jt&tt m&s&ly+ aztán e#y szinte $szreve-etetlen"l #y&r! m&zd,lat: a (e-!d&lás jele a a termet ellenőrz$se alatt tart! -idemainak:. F 9 /.ad =e-e -eg&en ve-ed. 7 2eled is. 7 A -idemai mindenkinek a saját nyelv$n+ a saját jeleivel válasz&lt: tizenöt $vi# tan'ttatták+ mielőtt elf&#lal-atta v&lna ezt a p&z'%i!t+ a karavánszeráj vezet$s$t. A r&sszind,lat3 -'resztel$sek szerint nem %sak a saját+ &r#azdasá#r!l -'res törzs$nek+ -anem le#alá(( f$lt,%at más szervezetnek is d&l#&z&tt+ $s &lyk&r val!(an felkerest$k m$lyfekete szemű+ t3lz&ttan is ma#a(izt&s+ ma%skal$ptű g&rvikiak me# Krán söt$t $s kem$ny ,dvar&n%ai+ de ez t$nyle# nem tart&z&tt rám+ 3#y-&#y m$# e#yszer kör"lpillant&ttam+ aztán !vat&san le"ltem a k&sz&s #y$k$nyszalmával (&r't&tt földre+ a tűz mell$. Akinek v&lt szeme+ lát-atta k"lönle#es f&rmáj3 r$z f"l(eva-2)12-" .og& a Gut2k k-án=ának tag=a vag&ok" %! ne) '! k0t0tt 1e-%) !enk'. Ism$tlem+ ez r$#en tört$nt: akk&ri(an m$# v&lt n$mi tekint$ly"nk+ $s ny,#&dtan ki#&nd&l-attam+ -&#y mi le#yen a következő l$p$s. *alán e#yszerűen me# kellene várn&m+ m'# az a%-át (i$toko!a k')eg& e-v%ge3n' a !3?k!%g%t" a3tán eg& g&o$! )o3du-at" %! a tri5ua p&nt&t tesz a tört$net v$#$re. 2a#y fel k$ne ($relni valakit. .szre is vettem a táv&la((i sar&k(an+ a tűz f$nykör$n t3l n$-ány teveszőr p&kr!%&k(a (,rk&l!z! k$selőt. 5#y k'v"láll! azt k$pzelte v&lna r!l,k+ -&#y valamelyik j!l v$dett karaván-&z %sap!d&tt+ sze#$ny kereskedők: kis-alak+ akik %$-"k me#(e%s"lt+ de nem k"lönöse((en f&nt&s ta#jai. 5--ez k$pMest már -all&ttam r!la+ -&#y n$mi p$nz$rt (ármire kap-at!k. >e v%g?- )%g =o11 0t-ete) tá)adt. Ge-tá á!3kodta)" %! e-'ndu-ta) a k?-.on' ;e-%" ak' .átát a ;a-nak vetve" a 1e=á$at' a=t2va- !3e)1en" ;á$adt tek'ntette- ;'g&e-te a .u--á)32 t0)eget" de )'ve- neke) '! )egvannak a )aga) a $2 t$?kk=e'" D!ak a3 uto-!2 '--anat1an vett %!3$e. 9 n&aká(an &tt l!#&tt e#y ez"stlán%&n az a%-átköves #yűrű: nem tűnt k"lönöse((en $rt$kesnek+ de az$rt nem sz'vesen m&ndtam v&lna le r!la. J#y $reztem+ p&nt&san ez kell nekem+ $s -a i#az,k van 8zser#a- sz&l#áinak+ ilyenk&r az a le#-elyese((+ -a en#ed"nk vá#yai nknak+ mert ezeken kereszt"l ,#yan3#y az istenek akarata nyilván,l me#+ mint Mi-nad al Missa+ a dzsad sakkját$k talán le#na#y&(( mestere

szerint &lyk&r az ő szánd$kaik &lvas-at!ak ki a (á(,k állásai(!l is a tá(lán. 5((ől a felt$telez$s(ől persze a dzsenn lo#ika sza(ályainak alkalmazásával levezet-ető+ -&#y 8zser#a- -'vei szemszö#$(ől n$zve az $let e#yetlen -atalmas sakkjátszma+ a-&l az istenek m&z#atják a ját$k&s&kat+ $s e#yik"k va#y másik,k manifesztál!dása Knev elsődle#es anya#i s'kján le#alá(( &lyan sza(álytalan l$p$s+ mint-a a Menzini9sakk valamelyik (&ny&l,ltsá#á(an tök$letes állásá(an e#yszerre %sak valamelyik mell$k,t%á(!l elővez$nyeln$k e#y %s&m! tűzvarázsl!t... de -át nem le-et mindi# tiszta eszközökkel játszani+ $s ezt a le#j&((an e#y senki t,dja. @g&á-ta-án ne) !3a1á-&o! -% %! e-ka n' eg& k?-.on't a !e)-ege! te$?-eten. 7a a k:v?-á--2k 'nt%3'k e- eg&)á!!a- 'tt ?g&e!-1a=o! do-ga'kat" a3 eg%!3en )á!... á)1á$ % en!%gge- ne) '! t'-t=a !enk'. 7 Mit akarsz? 7 k$rdezte tőlem az ide#en &lyan p&%s$k kiejt$ssel+ -&#y ali# $rtettem a szavait. 7 Mit akarsz+ te t&lvaj? 7 .s me#vetően m$rt v$#i#+ n&-a nem s&k ("szk$lkednival!ja le-etett a ma#a öltöz$k$vel: ennyire szakadt $s napsz'tta r&n#y&kat r$#en láttam em(eren. F Aát!!3unk F =ava!o-ta) nek' k0!30n%! .e-&et t+ $s ezzel t,lajd&nk$ppen máris föl$je kerekedtem: a dzsad etikett szerint s$rt$s valakit e#yszerűen a f&#lalk&zásával me#nevezni+ $s ezen le#felje(( az tesz t3l+ -a %sak e#y9k$t sz!t lök"nk &da minden e#y$( kör't$s n$lk"l+ '#y le#felje(( a ran#(an m$lyen alatt,nk áll!val sza(ad (esz$lni: e#y ra(sz&l#ával+ esetle# v'z-&rd!val@ -a a k"l-&ni azt k$pzelte+ rö#tön az első kör(en le#yőz+ alap&san t$vedett. H! %n '! a-a o!an a-á1eD!?-te) a k% e!!%ge't" )'nt a3 $0gve!t k'de$?-t. F Leg&en F ;e-e-te $0v'd gondo-kodá! után. F Bá$ a$$a !3á):totta)" .og& 'nká11 )eg $21á-!3 )a=d .átu-$2- -e!3C$n'. <e" vag& va-a)' .o33ád .a!on-2... )e$t ne) tudta) onto!an" k' -e!3 a3. >e )'ndeg&4 akko$ te.át =át!!3unk F %! .un&o$ogva $á) e)e-te a tek'ntet%t" neke) ed'g ke3dett nag&on kellemetlen $rz$sem támadni. ;em szám't&tt már+ -&#y a karavánszeráj alk&nyat ,táni zajai vesznek kör"l: n$-ány sz'nes -&ml&kkendőt viselő n&mád teve-aj%sár t&r&k-an#&n (esz$l#etett e#y r$zkanná(an f&rr! v'z kör"l+ $s az ed$ny alatt szisze#ve $#ett a láng+ e#y -&zzá$rtő pedi# ,#yan3#y le&lvas-atta v&lna a -&ml&kkendő d'sz't$sei(ől e#$sz $lettört$net$t me# minden r&k&nát $s tev$j$t+ akár e#y kráni elf tet&vált p&fájár!l@ &dakint &rd'tani kezdett e#y $-es

-edzsin@ a szalmá(an patkány&k neszeztek+ $s láttam amint !vatlan m&zd,lat,kkal ki(&r'tanak e#y apr! %s$sze vizet@ a K-ayama szekta vezetője pedi# esti imája s&rán t$(&ly&d&ttan m&ty&#ta ma#a el$ 3jra $s 3jra isten$nek titk&s nev$t. =átsz!la# minden a le#na#y&(( rend(en v&lt+ de $n mint-a &lyan erő közel$(e ke$?-te) vo-na" a)' eg&et-en -eg&'nt%!!e-e-!0 0$.et" aká$ eg& 9$u1 v:v2d3!'nn a $á 1otta- tá)ad2 d3!ad !u.anDot. *zóval mágiahasználó. +z!ttal melléfogtam, d&(&lt f"lem(en a v$r+ $s e#y pillanatra me#fesz'tettem minden izm&mat+ -&#y a következő más&dper%(en me#f&rd,lva elr&-anjak+ $s minden má#ik,s t,dás&mat összeszedve me#pr!(áljak (ele&lvadni a s&kadal&m(a. Aztán #&nd&lat(an le#yintettem: 3#yis elkap+ -a akar... $s -a az elő(( t$vedtem is a k"l-&ni me#'t$l$s$(en+ m&st tök$letesen i#azam v&lt. 5l$# v&l t ug&an'! a 1a- )utat2u==ávak0nn&ed%n )eg%$'nten'e a..o3" .og& !3%t.u--=on k0$?-0tte) a va-2!ág" %! eg& v%gte-en .o)ok!:k!ág k03e %n ta-á-=a) )aga)" a.o- v'!3ont eg&á-ta-án ne) vo-t %=!3aka" ka$aván!3e$á=" So1'$a vag& !0t%t!%g. Ne)" ott !32 !e) vo-t !e))' ilyesmiről. A -ős$# v$#i#-ömpöly#ött a táj&n+ nap a zeniten ra#y&#&tt+ mik$nt az Afdal (első ,dvará(an az el't$lt feje felett a -!-$r pall&sa+ $s a táv&l(an+ e#y emelkedő tetej$n irdatlan+ fekete 'vek meredtek az $# fel$: talán e#y sárkány (&rda%s&ntjai va#y e#y ötödk&ri k,lt,sz istenk's$rtő templ&ma+ nem t,d&m. 2a#y talán valami e#$szen más. 8e nem $rtem rá tűnődni ezen. A k"l-&nir!l kezdtek lef&szlani ál%avarázslatának ,t&ls! ny&mai is+ $s -a a karavánszeráj(an ilyennek lát&m+ akk&r val!sz'nűle# $szvesztve menek"lök. 8e nem '#y tört$nt+ $s szem(e kellett n$znem azzal a me#le-etősen kellemetlen t$nnyel+ -&#y v$letlen"l e#y ghui"ulba, e#y k"ldött(e kötöttem (ele: &lyasvalaki(e+ aki le#alá(( annyira közel áll isten$-ez+ mint az ad&tt vallás vezető papjai+ aki az$rt sz"letik Knevre+ -&#y valamilyen feladat&t v$#re-ajts&n. E az i#azi eszköz istene kez$(en+ $s (ár sz&kás &lyk&r pr!f$tának+ szektaalap't!nak $s más eff$l$nek nevezni+ a l$nye# mindenk$ppen az+ -&#y j&(( messziről elker"lni a fajtáját. 2a#y le#al á((is j&(( v&lna... -a nem lenn$nek időnk$nt &lyan me#k"lön(öztet-etetlenek a közöns$#es -aland!kt!l+ mint ez itt. 8e -a e#yszer ez van+ akk&r ez van+ $s $n j&((an teszem+ -a arra k&n%entrál&k+ ami(en máris mesterf&k3 jártassá#ra tettem szert: a t3l$l$sre+

állap't&ttam me# ma#am(an+ $s e#y #y&rs pillantással felm$rtem a körny$ket. A -&m&k teljesen val!sá#&snak tűnt a lá(am alatt+ (elef&lyt l&pak&dásra kivál!an alkalmas+ p,-a talp3 lá((elim(e+ $s $#ette a (őrömet+ de ez m$# nem jelent semmit 7 -isz l$tezik i-l3zi! $s me#t$vesztő varázslat is. F H! a11a '! 1e-e -e.et .a-n'" .a a3t á-)odod" .og& va-a)' !30$n& t% !3%t F )ondta a ghui"ul, )'nt.a D!ak a gondo-ata')1an o-va!na" %! )'nden 1'3onn&a- e3t tette. Ne) .'nn%)" .og& ne.%3!%get oko3ott vo-na nek'. F 93 á-om $ppen &lyan vesz$lyes le-et+ mint az $(renl$t... de nem az$rt -&ztalak ide+ -&#y erről társal&#j,nk+ -anem az$rt+ mert ennek az !%ska #yűrűnek az ellen$(en+ amit ma re##el vettem az al Ga-ad (azárjá(an f$l r3piá$rt+ miköz(en te ali# pár l$p$snyire tőlem valami #azda# kereskedő kif&sztásán törted a fejed+ sz!val ez$rt a #yűrű$rt fel kell ajánlan&d valamit. .s 3#y #&nd&l&m+ -&#y az e#yetlen $rt$ktár#yad a tested me# a lelked+ -isz m$# a tri5ua !e) a t'%d" a)'t a3 0ved1en .o$da!3. Mielőtt válasz&l-attam v&lna+ már -all&ttam is szisze#ni a leve#őt. Sejtelmem sin%s+ -&#y %sinálta+ de az előző pillanat(an "res kez$(en e#y pall&s jelent me#+ $s $n $letem(en először n$mi -álát $reztem az anva"arg, a to-va=k-án tan:t2=a '$ánt" ak' k'v%te-e! k0n&0$te-en!%gge- ve$t (el$nk n$-ány alapvető f&#ást $s te%-nikát. ;em lett"nk j! kardv'v!k+ sőt+ m$# közepesek sem+ az pedi# közt,d&tt+ -&#y -a e#y ,t! v$letlen"l 'jat vesz a kez$(e+ akk&r j&((+ -a a vele e#y &ldal&n áll!k is s"r#ősen fedez$ket keresnek ma#,knak+ de e#yvalami$e nag&on )egtan:tott )'nket4 a$$a" .og& )'nd'g -eg&?nk g&o$!a11ak va-a)'ve- a3 e--en!%g?nkn%-" %! 1:3vá!t á--:t.ato)" .og& ak' %-ve .ag&ta e- a Gut2k $end.á3a a-att .C32d2 g&ako$-2 á-&át" a3t 'gen ne.%3 e-ka n'. 5eg!3o$ongatn' -e.et" de e-ka n'" a3 eg%!3en más 7 $s mire szökők3tk$nt %sap&tt ma#as(a a -&m&k &tt+ a-&l az előző pillanat(an álltam+ a tök$letesen kivitelezett f$lvállas (,kfen% ,tán már ism$t talp&n v&ltam. -ost' .s ism$t vetőd$s+ #,r,lás+ átf&rd,lás@ most' A nap elvak/tott. -egint hallottam a pa llos s/%o'ását, s #e'int &etőd s222 3lyan &olt az e' sz, #int%a ne# is n %a!taná# & 're az ezerszer s ezerszer átis# telt #oz'ássoro$at, %ane# az ellene# tá#adó lend-let, erő s fe'y&er lenne az, a#i szabályozza, %o'y #erre $ell el%a!olno#, #i$or #e'torpannom és látszólag bevárnom a ,sapást# el gri"eh v&ltam+ a t"kör+ ami sz&l#ai -űs$##el+ erőfesz't$s n$lk"l

$s p&nt&san követi a fe#yverf&r#at! k$z m&zd,latait... azzal az el nem -anya#&l-at! k"lön(s$##el+ -&#y $n+ l$v$n -3s9v$r teremtm$ny+ e#yszerre $rezn' ke3dte)" .og& n'nD! )á$ )e!!3e a3 el ba5rua il gri"eh, a t?k0$t0$%! '--anata" a)'ko$ k'e!e) a $'t)u!12-" %! a tová11$a '! g&'-ko! onto!!ágga- tá)ad2 ghui"ul pedi# sza(ályszerűen feldara(&l. =áttam már em(ert '#y me#-alni+ mert nem t,dta fenntartani a s3?k!%ge! konDent$áD'2t4 o-&an vo-t" )'nt a3 e):$ )eg;'3et.etet-en?- d$ága ka.$e' g% !3o-gá=a" a)'nek 0k-0)n&' g&%)ántok $ag&ogtak a !3e)e .e-&%n" de )'ko$ .o)ok ke$?-t a ;oga!ke$eke' k03%" $ángat23va $og&ott 0!!3e. 8gyan/gy végzem én is, !u.ant át a3 ag&a)&n. 5l$# e#yetlen r&ssz m&zd,lat... $s erősen #yan't&ttam+ -&#y a p,szta #&nd&lat is ki(illent majd az e#yens3ly&m(!l. 8e nem '#y tört$nt. A k"ldött -irtelen -átral$pett+ a pall&s pedi# semmiv$ f&szl&tt a kez$(en. A leve#ő(en izz! ra#y&#ás ki-,nyt. F <'ed a #yűrű+ tedd el 7 m&ndta. A-&#y a drá#asá# ,tán kaptam+ a vált&zat&ssá# &ká$rt a sivata# f&szl&tt semmiv$+ -&#y ism$t a karavánszeráj(an találjam ma#am. A 8zsa--al teaszertartásá-&z sz"ks$#es+ apr!+ mázatlan a#ya#%s$sz$(ől m$# mindi# f&lyt kifel$ a v'z a #y$k$nyre+ a k"l-&ni pedi# &tt "lt velem szem(en+ $s $ppen vissza-3zta a kez$t. 7 8e ne-&#y t3lz&tt jelentős$#et t,lajd&n'ts a d&l&#nakN S&kat tan,ltál att!l a v$nem(ertől+ $s kiss$ mint-a m&st is veled lenne a szelleme+ de minde#y@ a ti -'res dzsenn l& gikát&k minden (iz&nnyal el$# kifin&m,lt a--&z+ -&#y me#$rtsd: a szeren%se fia va#y. 7 M&st tisztán+ ak%ent,s n$lk"l (esz$lte a dzsad&t. 7 5nnyi+ $s nem tö((@ m$# azt sem kell -inned+ -&#y idővel f&nt&s szem$lyis$# válik (előled. F >e %n ne)... F t'-tako3ta) vo-na k'!3á$adt to$okka-. I3)a') keg&et-en?!a=ogtak a ;á$ad!ágt2-" á) )'nt $á=0tte)" e3 !e) 1'3on&:t !e))'t. F >e .'!3en... F Ne ;á$ad= F vont vá--at a =0vev%n&. F 8ondo-= 'nká11 a 5en3'n'-!akk$aK @g& k:v?-á--2 .'á1a n%3' v%g'g a3 eg%!3et a t%$ !3%-% n áll! -áz tetej$ről va#y az em'r melletti karsz$k(en terpeszkedve+ nem f&#ja me#$rteni a zászl!jeleket+ $s annyit f&# %sak látni+ -&#y k"lön(öző sz'nű r,-ák(a öltözött töme# kavar&# a m$ly(en+ t'zen támadnak e#y v$dtelen $s fe#yvertelen el-ők&rmány&sra+ $s köz(en -a#yják+ -&#y val!sá#&s m$szárlást rendezzen a s&raik(an e#y me#vad,lt .jműv$sz... $s #&nd&ld el+ mennyire nem $rtik az esem$nyek rejtett

összef"##$seit ma#,k a (á(&k sem: %sak paran%s&knak $s sza(ály&knak en#edelmeskednek+ a l$nye# le#felje(( a 3 i#azi műv$szek számára $szreve-ető. 2a#y mint a r&-adt #y"möl%s fel$ mas'r&z! -an#yák 7 tette hozzá -e.e-etn&' gCnn&a- a .ang=á1an F" .og& a kedvenD .a!on-atodda- %-=ek. F 93t aka$od e33e- )ondan'" !3a-a. F '))á$ gondo!an ?g&e-te) $á" .og& udva$'a!an !32-:t!a) )eg F" .og& keve!et -átok %! )%g keve!e11et %$tek a v'-ág12-Q F A2- vág a3 e!3ed" harana. Azt akar&m m&ndani+ -&#y ez a #yűrű a -'res $s s&ksz&r f$lrema#yaráz&tt tár#ynyelven i#enis jelent valamit+ m$# -a %sak annyit is+ -&#y az előtted me# a tö((i -aland! dzsad előtt n$vtelens$#(e (,rk&l!z! istenem tan'tása szerint ti is e#y ilyen játszma r$szesei va#yt&k+ $s &lyk&r 3#y tűnik+ -&#y aránytalan,l kis $rt$k me#szerz$s$$rt aránytalan,l na#y árat kell fizetnetek. Semmi(e sem ker"lt v&lna 3#y int$zni+ -o#y te pillantsad me# ezt a #yűrűt ma re##el a (azárs&r(an+ a -as&nl! ka%at&k $s !%skasá#&k között. 8e nem: -a %sak e#yszer -i(áztál v&lna+ akk&r m&st -&ltan fek"dn$l &tt... akár-&l is le#yen az. 7 =ass3 m&zd,lattal felkelt a -ely$ről+ -&#y e#yed"l -a#yj&n en#em az alvás-&z k$sz"lődő karavánszeráj zsivajá(an le#alá(( másf$l t,%at me#válasz&latlan k$rd$ssel+ melyek köz"l nem e#y$rt minden (iz&nnyal a nyelvemet vá#ták v&lna ki a 4a#y&mány&s Jt követői+ de szeren%s$re sem akk&r+ sem az elkövetkező n$-ány $v(en nem ker"lt rá s&r+ -&#y eretnek te&l!#iai n$zeteim iránt $rdeklődjenek. ;em t,dtam me#állap'tani+ val!(an l$tező -elyre vitt9e ma#ával a ghui"ul, a.og&an a3t !e) t'!3te) e-d0nten'" .og& !a=át va-2!ágo) -%te3'k-e" vag& ká $á3at D!u án a vá$o!!a- %! a 7a!3a (ik árkád&kkal $s tiszta vizű -alastavakkal $kes pal&tájával e#y"tt. 8e nem az$rt vá#ták v&lna ki a nyelvem a t3l(,z#! pap&k+ -&#y ilyen pr&(l$mákat fesze#etek: le#alá((is ne-$z elk$pzelnem+ -&#y (ármelyik $peszű em(er z&k&n veszi+ -a me#piszkál&m e#y kis!% e3eknek a d$ágak0vekke- k'$akott teve'!tá--2knak a -%te3%!%t. 93 'ga3' ve!3%-&t ne) e3" .ane) a teo-2g'a %! a -og'ka 0!!3eka D!o-á!a =e-ent'4 a .ag&o)án& !3e$'nt 91u e- /'ta.ot '! e3%$t 0-ette )eg a .a$)'nDneg&ed'k e):$" 1á$ !3e$'nte) e3 a ;e-t%te-e3%! n em áll k"lönöse((en erős lá(ak&n. 5#yszerűen kizártnak tart&m+ -&#y minden idők le#na#y&(( dzsenn l&#ik,sa -a#yta v&lna %sapdá(a %salni ma#át. 5mellett (izt&san nem -an#&ztatta

fennen+ -&#y semmiről nem le-et me#(iz&ny&s&dni+ s -&#y az is k$ts$#es+ -&#y l%teznek9e istenek+ mert -a me#teszi+ nem (öl%sk$nt+ -anem (&l&ndk$nt őrzi nev$t az eml$kezet. :ersze el$# n$-ány me#pr!(áltatás az&k köz"l+ melyek(ől a ,t!knak az am,nd&k (ejövetele ,tán (őven kij,t&tt+ $s az em(er j! időre elfelejti a fil&z!fiát. 5#y9k$t -alál%sapda+ n$-ány -!napnyi sz$#yen $s me#aláztatás+ $s az em(er máris -ajlam&s lesz azt #&nd&lni+ neki aztán minde#y+ ill3zi!9e va#y sem+ de ő m&st már mindenk$ppen j&((at akar. 2isz&nyla# kevesen szeretik ,#yanis azt k$pzelni+ -&#y 3#y vadásznak rá a /istestv$rek me# a ekete Sk&rpi!k+ mint a patkány&kra az el Ga-ad (,nk!s(&ttal felfe#yverzett s,-an%ai+ $s tan3s't-at&m+ -&#y a váll(a %sap!d! átk&z&tt+ -&r#as -e#yű ny'l-e#y+ -a %sak k$pzelem is+ $pp annyira t,d fájni+ mint e#y val!di: na#y&n. .s az em(e $ nem szeretn$ k$pzelet(en tök$letes $let-űs$##el át$lni a saját -alálát sem+ mert akk&r esetle# azt k$pzeli+ -&#y t$nyle# me#-alt+ $s akk&r az&k+ akik mit sem t,dnak az effajta l&#ikai pr&(l$mákr!l+ f&#ják ma#,kat+ $s S&(ira falain t3l+ e#y jeltelen #ödör1e kaparják el a sivata# perem$n+ mert a sz've már nem d&(&# $s a teste &lyan merev+ mint-a az el 4aradzsa $lő fájá(!l v&lna kifara#va... a-&#y az&kkal a társaimmal tört$nt+ akik nem v&ltak el$##$ #y&rsak $s "#yesek+ va#y e#yszerűen %sak el$##$ szeren%s$sek a3ok1an a na ok1an. .n az&n(an a Sár#a ;e#yed r&mlad&z! $p"letei között (,jkálva vala-&#y m$#is t3l$ltem mindent+ -&#y akk&r másszam %sak elő+ amik&r már el%sendesedtek a -ar%&k. ;em viselkedtem valami (átran+ de $n nem -ős $s nem kardf&r#at!+ nem #ladiát&r va#y -ar%műv$sz+ $s k"lönösen nem kaland&z!+ -anem -özöns$#es t&lvaj va#y&k+ akinek nem az &r&szlán+ -anem a patkány a %'merállata. A m$r#ekkel m$# %sak9%sak el(&ld&#,l&k+ de i#azán a--&z $rtek+ -&#y mik$nt kell a sz"rke -ila(viasszal leny&mat&t k$sz' teni p$ldá,l e#y (aldeki lerakat em(erfejnyi+ számtalan r,#!(!l $s %savar(!l áll! zárjár!l+ ,tána e#y nevets$#esen e#yszerű+ a K&vá%s&k Gt%ájá(an a földről felszedett dr!tdara((!l fa(rikált álk,l%%sal kinyitni ezt a ka-rei mesterművet+ majd pedi# kereszt"l os&nni az&k között a má#ik,s %sapdák között is+ melyek a mentáltest kis,#árzására l$pn$nek működ$s(e+ $s n$mely szak$rtők szerint &lyan tök$letesek+ -&#y szinte már $lnek+ n&-a l$lek

az$rt nin%s (el$j"k zárva. 5#y &lyan -elyen+ a-&l a k'v"láll!k közöns$#es ajt!t látnak+ nek"nk az&nnal $szre kell venn"nk a le#apr!(( jeleket is+ -&#y aztán idő(en eldönt-ess"k: visszaf&rd,l,nk9e va#y me#y"nk t&vá((. .s -a S&(ira minden rendű $s ran#3 lak!i őrjön#ve sz&kták "nnepelni az Ar$na -őseit a nyári napf&rd,l! idej$n+ m ert az&k lem$szár&ltak valami &st&(a fenevadat+ $s m&st &tt t&%s&#nak (&kái# a v$r(en a ny'lt t$rs$# közep$n+ $s d,zzad! izmaik ver't$ktől f$nylenek+ akk&r s&kkal inká(( kellene a t&lvaj&kat tisztelni"k+ akik nap mint nap m$r-etetlen"l ravasza(( ellens$#ek en #yőzedelmeskednek. Mert az em(erek semmit nem f$ltenek annyira+ mint az $rt$ktár#yaikat: a #y$mánt#yűrűket+ a mit-rillmark&lat3 kard&kat+ az ősöktől ráj,k maradt tör$keny 8zsa--al9%s$sz$ket me# a drá#akővel kirak&tt (&r't!j3 má#ik,s könyveket+ $s annak+ aki me# akarja ezeket szerezni+ ne-eze(( d&l#a van+ mint e#y ($r#yilk&snak. Az $lő %$lp&nt ,#yanis &lyk&r kim&zd,l &tt-&nr!l+ &lyk&r a kellet$n$l tö((et iszik+ va#y elkövet valamilyen apr!+ ám v$#zetesnek (iz&ny,l! -i(át. M&ndj,k nem talpi# pán%$l(an mász 'k e#y adak&z! kedvű -öl#y á#yá(a vala-&l a Zöld ;e#yed(en+ a-&l nappal is akk&ra a f&r#al&m+ mint-a $jszaka lenne... va#y mit t,d&m $n+ de a l$nye# az+ -&#y A(, el Kita- le#ra#y&#!(( tan'tványa+ Miszad al )enni szerint az em(er nem tök$letes+ te-át elő(( va#y ,t!(( -i(ázni f&#. A ($r#yilk&snak %sak várnia kell+ $s ezt ők na#y&n is j!l t,dják. A kr!nikák szerint me#számlál-atatlan,l s&kan követtek el eff$le -i(ákat S&(ira fennállásainak $vezredei s&rán: teli van vel"k az .szaki *emető. Akár 3#y is f&#almaz- atn%k" .og& e$$e;e-% te$)%!3ete!nek !3á):t ne) te$)%!3ete! )2don e- u!3tu-n'. B) a .:$e! 9$an&k0n&v" a 4agara 6ub nyilvánval!an s&sem ment se-&vá+ $s m$# kev$s($ esett az !vatlansá# (űn$(e: &tt fek"dt e#y+ az elk$pzel-ető összes má#iával me# me%-anik,s műv$szettel v$dett+ száraz kők3t le#m$ly$n+ az em'r s&(irai pal&tájának kellős közep$n. Aki me# akarta kaparintani+ annak az e#$sz testőrs$#en is kereszt"l kellett v&lna l&pak&dnia+ de me#$rte pr!(álk&zni: e#y idő(en az ,t%án is arr!l fe%se#tek a kisp$nzű ke$eskedők+ -&#y e((en az Aranykönyv(en van me#'rva I(ara e#$sz tört$nelme. .s -as&nl!+ %sak m$# -i-etetlene(( d&l#&kr!l (esz$l#ettek m$# a H,anna 'rást,d!i is: arr!l+ -&#y ez talán %sak a más&lata+ sőt+ talán %sak a

t"körk$pe e#y m$# ősi(( könyvnek+ mely(en a kont'nen! )'nden t'tkát -e=eg&e3t%k. 7 :ersze ez is a Ká&szk&r előttről val!+ $s -a -inni le-et a 7eoframia na#ytekint$lyű szerzőj$nek+ akk&r m$# közelről sem fejeződött (e+ n&-a nem le-et t,dni+ -&#y ki 'rja. 4&#y nem Knev elsődle#es anya#i s'kjár!l származ! l$ny+ annyi (iz&ny&s 7 m&ndta az e#yik más&l! ali# karny3jtásnyira tőlem a társának e#y r$#m3lt nyári nap&n+ a H,anna e#yik árny$k&s ,dvarán+ miköz(en körött"nk 8zser#akedven% teremtm$nyei+ a -&m&ki m$-ek kerin#tek. 7 I#rain >eval azt 'rja+ -&#y =e-en vo-t a3 C= e):$ avatá!án... ta-án a neg&vened'k%n" de ne) vag&ok 1enne 1'3to!. ,ag& a neg&veneg&ed'k%n. 9kad a 1e!3á)o-21an á$ !o$" a)' ;0-0tt e- !3oktak !'k-an' a3 o-va!2k" %! a)'1en a3t :$=a -e Reva-" .og& a3 avatá!' !3e$ta$tá! eg&'k e-e)e a kCt ;e lkeres$se v&lt+ $s a ne#yvenedik... va#y a ne#yvene#yedik em'r (iz&ny el$# sápadtan jött vissza erről a rövid $s ma#ány&s 3tr!l. >eval szerint valami &lyasmit m&ty&#&tt+ -&#y Bte-át m$#sem tit&kB+ va#y valami -as&nl!t+ $s -a ezt összevetj"k azzal a k$ső(('ek(en lá(ra kap&tt -'resztel$ssel+ -&#y elődje... -&#y is m&ndjam... 7 ;em teljesen sz&kvány&s m!d&n+ $s nem a neki rendelt idő(en... 7 I#en+ ez azN *e-át nem teljesen sz&kvány&s m!d&n+ $s nem a neki rendelt idő(en táv&z&tt erről a vilá#r!l+ akk&r e#$szen )e$%!3 k0vetke3tet%!eket von.atunk -e. Neve3ete!en" .og& )%g'!D!ak van va-a)' a-a =a annak a !321e!3%dnek" )e-& !3e$'nt a 4araga 6ub az idők f&lyamán mind vasta#a(( lesz+ $s a -atal&mra ker"lő em'r az$rt me#y v$#i# a k3t-&z vezető földalatti f&ly&s!n+ -&#y me#ismerje a tört$nelmet. .s (esz$lik+ $s mi$rt is ne+ -&#y van vala-&l e#y másik mű is+ ami(en visz&nt a jövőről &lvas-at! el minden: az Il 7ri"eh 6ub. <udok ne) eg& ga3dagot" ak' )'nden %n3t )egadna %$te... Hn ed'g a3onna- tudta) vo-na )ondan' =2 n $-ány &lyan s&(irai kalmárt+ -er%e#et+ t,d!st $s d$m&nfattyat+ akik az Aranykönyv$rt sem sajnálták költs$#ek(e verni ma#,kat+ $s %sak a ,t!k köz"l nem kevese((+ mint -,sz&n-atan vesztek &da a k3t-&z vezető 3t&n+ $s val!sz'nűle# nem kevese((en -,ll&ttak ea Kistestv$rek+ a S,tt&#&k me# a Sz"rke%s,klyás&k köz"l sem. Az&kat az amatőröket már me# sem pr!(ál&m összeszám&lni+ akik azt -itt$k+ -&#y -a

k$pesek kil&pni e#y+ az em'r ar%k$p$vel d'sz'tett ez"stöt a mellett"k áll! t-e,(já(!l az 5l K-i##Mnlil vásár%sa $n&kának zűrzavar&s f&r#ata#á(an+ akk&r már k$pzett t&lvaj&k is+ $s mindenf$le ravasznak látsz!+ de v$#telen"l &st&(a szerkentyűvel me# na#y -al&m semmire sem j! varázslattal felfe#yverkezve vá#tak neki annak a kalandnak+ amit az ,t!((i n$-ány száz $v(en má$ -eg'nká11 4e3in3.onth9nak, Lsak 6dafel$ 2ezető Jtnak neveztek a (eavat&ttak+ $s ami szám&mra v$#ső s&r&n tök$letesen kifejezi+ -&#y mit is jelent t&lvajnak lenni. Mert az i#azi t&lvajnak nin%s m!dja -&sszasan tan,lmány&zni ellenfel$t az össze%sapás előtt+ mik$nt az Ar$na -ősei teszik+ akik nap&k&n kereszt"l fi#yel-etik a ketre%(e zárt fenevad m&z#ását $s támadási sz&kásait. 5setle# Asszeismerkednek a #&nd&z!val is+ $s el$# n$-ány k,pa pred&%i az Ar$ná-&z %'mzett taverna mindi# zs3f&lt iv!já(an@ n$-ány k'se(( ajánd$k+ ez"st nyaklán%+ -'zel#$s $s fenye#et$s+ $s a fi%k! máris mindenre kap-at!... 5#y varázsjelet visz&nt nem le-et me#veszte#etni+ $s a söt$t(en előretap&#at!zva val!já(an azt sem t,d-at&d+ milyen %sapda vár rád. .s vannak e--ez k$pest is na#y&n $o!!3 .e-&ek4 a Suttogok ;%n&ko$uk1an a3 a- 7annu) a-att' -a1'$'ntu!1a k?-dt%k a =e-0-teket" )'ve- ak' a112- a .C!da$á-212- %-ve k'ke$?-" a3 t%n&-eg nag&on =2 to-va= -e!3. Hn !e))' %n3%$t 1e ne) tenn%) a -á1a)at a$$a a tá=%k$a" a3 eg&!3e$ 1'3to!" ug&an'! senki nem t,dja+ -&#y mi tört$nik az &damer$szkedőkkel: a szeren%s$sek kereszt"ls$tálnak rajta+ $s n$-ány k&r-adt fal$p%sőt látnak@ $vszázad&k !ta el-a#y&tt #yak&rl!termek+ k&n#! "ress$# me# f$lt,%at (&ml! patkánytetem: ennyi az e#$sz. A tö((iek visz&nt 'sz&nyat&s se(ekkel ker"lnek elő+ t$(&ly&d&ttan -e(e#nek+ $s már le#felje(( !ráik vannak -átra: ilyen -ely az. Annak idej$n e#y+ a M&s&ly#!k+ sz&l#álatá(an áll! tűzvarázsl! annyit t,d&tt me#állap'tani+ -&#y az al 4ann,m alatt nem működik a má#ia+ $s e#ysze$űen le-etetlen előre me#m&ndani+ -&#y ki f&#ja &tt-a#yni a f&#át. 2a#y i#en+ va#y nem. M$# az sem elk$pzel-etetlen+ -&#y annak a kev$s+ sikerrel visszat$rőnek e#$szen k"lönle#es k$pess$#ei v&ltak@ $s az sem kizárt+ -&#y az a la(irint,s &tt nem is I(ara $s S&(ira vilá#á-&z tart&zik+ -anem... -anem nem is t,d&m+ -&vá. A H,anna 'rást,d!i az &tt talál-at! felje#yz$sek szerint nem kevese((+ mint

ezer-$tszáz $ven át fi#yelt$k a szemközti $p"let(ől+ e#y vala-ai fazekasmű-ely emeleti a(lakai mö#"l az al 4ann,m körny$k$t. >&ssz (ele#&nd&lni+ -ány nemzed$k t$k&z&lta erre az e#$sz $let$t+ de v$#"l ők is feladták+ mert nem j,t&ttak semmire+ $s nem siker"lt (e(iz&ny'tani,k+ -&#y aff$le t$rkap, lenne+ amin kereszt"l akármelyik pillanat(an a le#k"lönöse(( fajzat&k z3d,l-atnak a n&akunk1a va-a)e-&'k távo-' !:k$2-. #e$!3e ennek e--en%$e '! -e.et" .og& eg& !3% na on )a=d a$$a %1$ed?nk" .og& 'degen te$e)t)%n&ek dC-=ák v%g'g a3 utDákat" %! ug&anCg& $át0$nek a3 a-v2k$a '!" a.og& a3 a)undok te!3'k. Le.et e$!3e" .og& !o.a ne) ;o# me#tört$nni+ $s az is le-et+ -&#y e#y k"l-&ni f"l$(en őr"lts$#nek -an#zik ez az e#$sz+ de a s&(irai közm&ndás szerint a sivata# közels$#e me#őrj't+ $s mindannyian (&l&nd&k va#y,nk e#y ki%sit a -űvös fejű $szakiak-&z k$pest.

5.

Támadás
5%g eg& tiadlani nyársműv$sz is elismern$+ -&#y I(ara le#alá(( &lyan k"lönös -ely+ mint az a söt$t $s #yan3s 3tvesztő a dzsad vilá# -armadik le#ma#asa(( t&rnya alatt 7 aki pedi# m$#is k$telkedne e((en+ az ve#ye a fáradsá#&t+ $s kapaszk&dj&n fel e#y tev$re+ aztán z0tykölődjön k&ra -ajnalt!l k&ra d$lelőtti#+ mik$nt a tamari paran%sára rám sza(ad't&tt+ akarat&mat #3zs(a kötő má#ia -atására $n is tettem S&(ira el-a#yása ,tán. A k$telkedő -&zzám -as&nl!an sz'vja (e az állat&k %s'pős ver't$ksza#át+ várja $mely#ő #y&m&rra -+ a kezdődő -ős$#től ká(,ltan+ -&#y le#alá(( e#y per%re me#állj&n a karaván+ $s le#fők$ppen fi#yeljen na#y&n &da rá+ mit (esz$lnek a pi-enő alatt a teve-aj%sár&k+ akik a hatamanoknak" vag&'! .o)ok3a1á-2knak D!C;o-t no)ádok" a k%k ;e3e! <e$$eda-'" a $%3 .o)l&kk&r&n#&t viselő )ayana+ a Mayanad me# a tö((i sivata#i törzs mellett a le#j&((an ismerik a vilá#nak ezt a sze#let$t. 5á$)'nt a3 e)1e$ek k03?-. Mert e#yik"k sem kel-et versenyre p$ldá,l a -&m&ki elfekkel. 2a#y az am,nd&kkal+ akiket -atezer esztendő ala tt te-=e!en át'tatott %! a )aga k% %$e ;o$)á-t a !'vatag. ,ag& a3okka- a )%g k?-0n0!e11 k$eatC$ákka-" ak'knek !3'nt%n odak'nt ke-- -enn'?k a teve.a=D!á$ok !3e$'nt. F Ne.og& a3t k% 3e-d" !3a-a." .og& a3 e)1e$ek =0vev%n&;a=á12- 1á$k' onto!an '!)e$' I1a$át 7 m&ndta nekem e#yik"k a szár't&tt tevetrá#yá(!l rak&tt tűz mellett "ldö#$lve. 7 ;e-&#y azt -idd+ -&#y %sak mert karaván,tak szelik át kereszt"l9kas,l+ már az ,ralm,nk alá is -ajt&tt,k az e#$szet: az $n %salád&m az!ta kala,z&l itt karaván&kat+ ami!ta siva ta# l$tezik+ de $n is %sak azt m&nd-at&m+ -&#y a (aldeki em'r kertj$(en tanyáz! r!zsatetű tö(( &kkal k$pzel-eti+ -&#y öv$ minden &tt ny'l! virá#+ mint mi azt+ -&#y (ármit t,d,nk erről a v$#telen -&m&kten#erről. Könnyen le-ets$#es+ -&#y val!sá#&s *ilt&tt *a$to)án&ok vannak 'tt '!" %! a .o)ok' e-;ek...

7 A kráni *ilt&tt *art&mány&kra #&nd&lsz? 7 vá#tam köz(e. )ár n$-ány $vvel ezelőtt le#felje(( a :yarr&ni *itk&ssz&l#álat (eavat&ttjai t,dtak r!la+ ma már az al M,ta- előtti t$ren (&tv'vást játsz! ,t%a#yerekek is -all&ttak valamit >ana#&l söt$t (első (ir&dalmair!l. :ersze a manifesztá%i!s -á(&r3 na#y&n s&k mindent me#vált&ztat&tt errefel$. F Igen" 'gen" a3ok$a gondo-ok" %! )%g =2- e)-%k!3e)" a)'ko$ a3 o!to1a Aa!3e; Ba.-'t a;-7a!3a1' a$$2- ;antá3'á't" .og& a3 a- Ba.$a-ka.$e) n%-k?- /$án !0t%t v'-ága a3onna- !3%t.u--ana" %! a3 udva$onDa' a !3:ne! !e-&e)$ong&a'k1an 1ek% 3e-ten ává!kodva a$$2- ;eD!egtek" .og& /$án és S&(ira '#y me# 3#y+ mint-a %sak e#yenran#3ak lettek v&lna a K&sfejű n$peivel... Az!ta pedi# kider"lt+ -&#y amit ők a Söt$t )ir&dal&mnak #&nd&ltak+ az le#felje(( n$-ány táv&li $s ki%siny+ kev$ss$ jelentős pr&vin%ia+ n$-ány -itvány &rk $s n$-ány &lyan fajzat+ ami (elje(( e#yetlen napi# sem maradna $let(en+ $s (ár n$-ány %sapat&t átd&(tak ide+ az i#azi Krá n" a <'-tott <a$to)án&ok !3e$'nte) )o!t '! tová11 á-)od=ák ;ekete" ne) ev'-ág' á-)a'kat. 5a=d $á%$nek ;e-%1$edn' akko$" .a 9).e-Ra)un !3á)uk$a '! ve!3%-&e!!% vá-'k. H! ug&ane3 a .e-&3et a !'vatagga- F =e-entette k' a .a=D!á$" %! )aga)1an 'ga3at ke--ett adno m neki. 4a nem is felt$tlen"l az$rt+ mert $n is 3#y #&nd&ltam+ -&#y e#y+ az elsődle#es anya#i s'k&n me#testes"lő isten nem &k&z-atna k&m&ly+ sőt+ esetle# lek"zd-etetlen ne-$zs$#eket >ana#&lnak+ de az tö(( mint val!sz'nű+ -&#y a sivata# *ilt&tt *art&mányai e#yelőre rejtve maradnak előtt"nk+ $s -iá(a v&lt e#y &lyan k&rszak S&(ira $let$(en t'z9tizenk$t em(eröltővel ezelőtt+ amik&r e#yre9 másra ind,ltak az akk&ri ,ralk&d!k aranyain ($relt kaland&z!k k's$ret$(en 4,ddi af9Masztre+ *i((al el 8rezsdera- $s más&k k,ta!eOped'%i!i+ m$# j!+ -a na#yn$-a visszat$rt e#y9e#y em(er+ -&#y a kimer"lts$#től lázasan dad&#va elm&ndja: i#en+ siker"lt száz va#y k$tszáz napi jár!földnyire előre-at&lni $szak va#y d$l+ kelet va#y ny,#at fel$+ $s &áziserődöt alap'tani e#y9e#y ősi+ m$# az elfek $s az aP,ir&k előtti k&r(!l származ! $p'tm$ny r&mjain. 4iá(a #yőztek le eköz(en e#y9k$t szeren%s$tlen+ r&n#y&s $s nevets$#esen r&ssz,l felszerelt sivata#i törzset+ -a az ,tán,k ind,l!k n$#yszáz va#y ezer napi# (&ly&n#tak I(ara vak't! p&klá(an+ $s !&-a tö(($ nem találták ny&mát az eOped'%i!knak 7 elnyelte őket a -&m&k+ va#y valami e#$szen más tört$nt vel"k.

M$# &lyan v$leked$st is &lvastam e#y m&staná(an feltűnt+ Jtkeresők nevű garras szekta titk&s könyv$(en+ mely szerint e#yed"l a dzsad fő9 $s mell$kistenek+ Galradzsa+ 8&ldzsa-+ 8zsa-+ illetve 8zser#a-+ Illidzser $s Gerdzs j!ind,latának köszön-ető+ -a e#yáltalán l$teznek I(ara e#yes p&ntjait összekötő kereskedelmi ,tak. Mert -a vannak e#ymást!l táv&l eső p&nt&kat összekötő t$rkap,k+ áll'tják ezek a fanatik,s&k+ akk&r mi$rt ne t$telez-etn$nk fel+ -&#y val!já(an a 8zsar#a il *&nt-+ a kereskedelem fő "tőere me# a tö((i+ $vezredek !ta járt 3tv&nalak is aff$le t$rkap,k+ $s vel"k pár-,zam&san+ de től"k m&ndj,k e#y ny'llöv$snyire -aladva nem tizenk$t nap+ .ane) t'3enk%t %v a-att %$n%nk e- a -egk03e-e11' oá3'!1aQ ,ag& % en!%gge- !o.a. .s inn$t már %sak e#y l$p$s azt felt$telezni+ -&#y p&nt&san a me#felelő -elyről+ p&nt&san a me#felelő irány(a elind,lva e#$szen k"lönös -elyekre is el le-et ver#ődni: p$ldá,l I(ara *ilt&tt *art&mányai(a. A d&l&# első -allásra akár me##yőzőnek is tűn-et+ de a -elyzet az+ -&#y a dzsenn l&#ika szerint a le-ets$#es nem felt$tlen"l az&n&s a l$tezővel. *e-át talál#atni (átran le-et+ felt$telez$seket #yártani $s -ip&t$ziseket d&l#&zni ki e#y9k$t k!sza -'resztel$s ny&mán+ ám le#felje(( 8zser#a- a me#m&nd-at!ja+ val!já(an mi az i#azsá#+ $s (ármennyire is #yűlölöm+ m$#sem mern$m -atár&z&ttan áll'tani+ -&#y p$ldá,l a Kistestv$rek 8erdasa &nn$t+ a sivata#i *ilt&tt *art&mány&k(!l $rkezett v&lna köz$nk. Mert-&#y -allani ilyen -an#&kat: senki nem ismeri a p&nt&s származását áll't!la# a )ayadi törzs lelt v&lna rá e#y &ázis(an a M$lysivata# -atárán+ a-&l nem v&lt más+ %sak a s'v! -&m&k $s a k$k+ -ős$#től izz! $#(&lt. *$nyle# nem le-et t,dni+ -& g& )' a3 'ga3!ág ve-e ka D!o-at1an. Másfelől visz&nt k$ts$#telen+ -&#y az e#$sz dzsad vilá#+ sőt+ talán e#$sz Knev szeren%s$je+ -&#y nin%s (előle kettő+ tizenkettő va#y $ppen másf$lt,%at: a m&stani 8erdas &lyan em(er+ aki az e#yik nap m$# ta#&latlan+ állati nyelven (esz$l $s a saját m&%ská(an fetren#ve+ teveszőr köt$llel -átrakötött k$zzel+ ra(sz&l#ak$nt $rkezik Mada( el S&(irá(a+ nems&kára pedi# el$ri+ -&#y a #ő#ös zárk!z&ttsá#,kr!l -'res Kistestv$rek (ef&#adják ma#,k köz$... $s innentől %sak sejteni le-e t+ mi tört$nt+ milyen k'm$letlen leszám&lás&knak kellett lezajlani,k a sz'nfalak mö#ött a--&z+ -&#y a következő $v(en+ a nyári

napf&rd,l!n már ő terpeszkedjen a klánvez$reknek fenntart&tt $s az em'r k$k9sár#a selym$vel ($lelt kar&ssz$kek e#yik$(en az Ar$ná1an+ $s pök-endi m!d&n semmi(e ve#ye a tamarit k$pviselő ,t! "dvözl$s$t. @33e- eg&1en )eg '! .'$dette a k-án.á1o$C ke3det%t" a3tán D!ak ?-t a .e-&%n !32t-anu-" %! ;'g&e-te" a)'nt eg& g-ad'áto$ v%$e Cg& !30k'k a )aga!1a a )a=o).'%na $ettenete! .a$a á!a n&o mán+ akár a szökők,tak vize Iaszef )a-lit af94asza(i -'res (első kertjei(en+ a-&l márványlap&k&n s$tálnak az előkelők a drá#a k"l-&ni növ$nyek között. Mi pedi# -amar&san me#tan,lt,nk rette#ni: a Kistestv$rek tulebbel, e33e- a3 e$edet'-eg teve.a=D!á$ok á-ta l -asznált karddal felfe#yverzett ($r#yilk&sai a le#váratlana(( -elyeken "töttek rajta a ,t!k&n. Att!l a per%től kezdve fel kellett rá k$sz"ln"nk+ -&#y (ár-&l me#öl-etnek minket: a 2ásár%sarn&k(an va#y az al M,ta- előtti t$ren@ a klán-áz(an $s &tt-&n+ ál),nk(an+ sőt+ akár 8&ldzsa- templ&má(an is+ mert a 8erdas ,#yan3#y nem ismert k'm$letet+ mik$nt >a#an&l. B)ár-&l+ (ármik&r le%sap-at&k rád isB 7 "zente nek"nk a tamari alvez$r$nek me##yilk&lásak&r e#y+ a -al&tt (őr$(e $#etett felirattal+ $s ($ren%ei a 2zsa"al, a f$lelem $s fenye#et$s nyelv$nek k'#y!szerű r3náit választ&tták az "zenet átadásá-&z. A f$lelem me# az !vat&ssá# -amar (el$nk iv!d&tt+ $s -az,dn$k+ -a azt áll'tanám+ -&#y k"lönöse((en me#lepődtem+ amik&r S&(ira el-a#yását követően a sivata#(an töltött első $jszakám&n könnyű $rint$sre riadtam fel. 6lyan v&lt+ mint-a valaki v$#i#sim't&ta v&lna a -&ml&k&mat+ de val!já(an a ghui"ultól kap&tt+ $s az!ta álland!an a kezemen viselt a%-átköves #yűrű fi#yelmeztetett rá+ -&#y valaki l&pak&dik fel$m a %silla#&s $# alatt a v$k&ny szöv$sű+ m$#is mele# p&kr!%&k(a (,rk&l!z! testeken kereszt"ll$pkedve. A k$kez"st -&ld f$ny$(en a -&riz&nt&n kirajz&l!dtak a #azda#a(( kereskedők sátrának körv&nalai: j! kő-aj'tásnyira tőlem (izt&san $(ren v&lt n$-ány fe#yveres+ de -a kiál tan%k '!" akko$ !e) %$n%nek 'de... %! k?-0n1en !e) 1'3to!" .og& 1e aka$nának avatko3n' - I1a$á1an e-%g .o)ok van a..o3" .og& )'ndenk't 1e-ete)e!!enek" ak' )á!na $egge- ne) %1$ed ;e-. Ráadá!u- e3eket a ke)%n& e$'on' ka-ando32kat ne) a3%$t ;'3et'k" .og& a $!9%seprő leszám&lás&k s&rán te#y$k k&%kára $let"ket+ -anem az$rt+ -&#y elriasszák az $-es

-i$nak$nt k!(&rl! sivata#i törzseket $s ad&tt eset(en le#alá(( annyi idei# feltartsák az am,nd&kat+ am'# ,raik e#$r,tat nyernek. Ne) á--:to) e$!3e" .og& e3t '-&en t isztán $s l&#ik,san v$#i##&nd&ltam+ miköz(en a f$lelem összesz&r't&tta a t&rk&mat+ $s !vat&san kitapint&ttam a lá(am-&z %sat&lt (yz&n(őr t&k(an a tri5ua %s&ntmark&latát: kise(( (aj&m is na#y&(( v&lt annál+ semmint -&#y &k&sk&dásra pazar&ljam az időmet. M$# nem is $(redtem fel teljesen+ $s &tt kavar#&tt a#yam(an mindaz a s&k &st&(a $s fenye#ető sz!(esz$d+ amit az $vek s&rán a Kistestv$rek khituljairól .a--otta)4 .a D!ak a ;e-%t e-.'!3e) e3eknek a )e!%knek" akko$ )á$'! ;e-ad.ato) a =át!3)át" %! .a-ott vag&ok. Mert az el Ga-ad körny$k$n azt s,tt&#ták r!l,k a :ia%t$r (a(&nás ra(sz&l#ái+ -&#y f$li#9meddi# nem is em(erek: a 8erdas k"lönös $s t&rz+ senki más által nem ismert nevű sivata#i isten$től kap&tt -atal&mmal f&rmálta át őket+ -&#y tök$letes #yilk&l!#$pekk$ váljanak. .s -a val!já(an %sak e#y+ az elsődle#es anya#i s'k&n (ef&lyásra vá#y! dzsinn-er%e# -3z!d&tt me# a -átt$r(en+ az is minde#y: az a (iz&ny&s+ (edeszkáz&tt a(lak3 $p"let mindenk$ppen &tt áll a :ir&s ;e#yed(en+ a 4a#y&mány&s Jt -ivalk&d! ima-ázával !zem(en+ $s áll't!la# &lyan na#y erejű r3navarázslat&k (&r'tják a falait+ ami-ez saját j!szántá(!l m$# e#y am,nd sem mer$szkedett közel+ $s az 3ttest kők&%kái között nem nőttek #y&m&k. 9 /'!te!tv%$ek ko$-át-an .ata-)C u$a 'tt k% e3te k' a3okat a g&'-ko!okat" ak'ket a3tán a t'tko! t0$3!' 0!!3eta$to3á!" a .heltha fűzött össze e#ymással+ a klánvez$rrel me# n$-ány e#yáltalán nem em(erszerű teremtm$nnyel: e#y ":ereggáva- vag& eg& bentes!e-, a)'k.e3 k% e!t a )a=o).'%na .atá$o3ottan g&enge %! ke3e! te$e)t)%n&" %! ,#yanezt $ppen el$#szer elm&ndták a 8erdas 't$letv$#re-ajt!ir!l is. Azt+ -&#y #yak&rlatila# le#yőz-etetlenek: 3#y l&pak&dnak+ akár e#y -&m&ki elf $s 3#y látnak $jszaka+ a-&#y %sak az am,nd előkelők piramisaik söt$tj$(en+ de emellett k$pzettek a másf$lt,%a t -ege-te$=edte11 ;eg&ve$ .a!3ná-atá1an '!. 5'nt.a D!ak eg%!3 %-et?k1en a 7hon, a !3a$vka$d" vag& a Rakhar, a tőrkar&m f&r#atását #yak&r&lták v&lna e#y k-ál v'v!9mester fel"#yelete alatt. Me# persze m$# tizen-at -as&nl!an e#z&tik,s+ de k$ts$#telen"l r&ppant vesz$lyes

szűrő9+ vá#!9 $s döfőfe#yver -asználatát+ me# a telubét te$)%!3ete!en... H! .a e3 ne) vo-na e-%g" akko$ teg&?k .o33á a3t '!" .og& a vadá!3at ke3det%n )ág'ku!an $á.ango-2dtak á-do3atuk$a" a)' e$!3e ne) a ve-e va-2 a3ono!u-á!t =e-ent'" .ane) a3t" -&#y irt!zat&s $s e#yre f&k&z!d! k'n&kat kell kiállni,k+ am'# a pr$da $let(en van+ miköz(en ellenáll-atatlan erő v&nzza őket a %$lp&nt fel$. <ll't!la# e#y idő ,tán már f$li# t$(&ly&d&ttak a szenved$stől+ $s ilyenk&r k"lönös+ %s,pa ind,latsz!(!l áll! vers eket d"nnyö#nek ma#,k el$: a -&zzá$rtők szerint Knev söt$t költ$szet$nek fel"lm3l-atatlan remekeit. Ami persze nem s&kat se#'t az áld&zat,k&n+ $s ők e#yed"l az$rt nem váltak $s nem is vál-atnak a vilá# le#keresette(( #yilk&saivá+ mert S&(ira falait!l eltáv o-odva )egg&eng?- a <.e-ta -át.atat-an k0te-%ke" %! a-'g eg&.et' =á$2;0-d$e a >e$da!t2-" a ":ereggát2- %! a bentestől már nem tö((ek zavar&sfejű $s ká(a köznapi -aland!knál. Az&n a táv&lsá#&n (el"l visz&nt az+ akinek a ny&má(a erednek+ (átran 3#y ve-eti+ -&#y a sivata#i dö#evők már sz$t is -&rdták a %s&ntjait. B--:t2-ag. H! a3%$t D!ak á--:t2-ag" )e$t tudok eg& e--en %-dát4 1á$ akko$ %! ott" I1a$a !'vatagá1an %n '! -át.atta) )egD!'--ann' eg&'k?k eng%=%n a /%k 7o-d ;%n&%t" )%g!e) .a-ta) )eg. 5aga) !e) .'tte) vo-na" .og& e3 -e.et!%ge!4 )á!od e$Dek'g )o3du-at-anu- ;ek?dte)" v'!!3ata$totta) a -%-eg3ete)et" %! 1a-ga )2don a11an $e)%n&kedte)" .og& e!et-eg e-.a-ad )e--ette)" de te$)%!3ete!en enge) ke--ett vo-na e-'nt%3n'e. 93 uto-!2 '--anat1an )%g'!D!ak ;e-ug$o ttam: talán nem szám't&tt rá+ -&#y $(ren talál+ talán más &ka v&lt+ de a kard els,-ant mellettem+ me#%sap&tt a (előle árad! -ős$#: a fekete izzás+ $s már -all&ttam is+ amint t&mpa zajjal a -&m&knak "tődik+ $s teveszőr takar!m e#yetlen vak't! l&((anással lán#ra kap&tt. .n pedi# szinte m$# a leve#ő(en ism$t &ldalra vetődtem+ $s a (&rdáim is (elere%%sentek+ a l$le#zetem elakadt+ a-&#y földet $rtem+ de máris &tt szisze#ett fel$m a telub, $s máris fel,#r&ttam+ $s máris ism$t vetődnöm kellett a teljesen váratlan irány(!l $rkező %sapás elől. Mint-a %sak le#alá(( f$lt,%atnyian lettek v&lna a támad!im+ $s az $jszaka f&#akat $s karm&kat növesztett+ $s s3r&lta az ar%&mat a #yilk&s tűzf&rr! le-elete. 4a %sak -&zzám t,d $rni+ akk&r v$#em van+ de me#int el-i(áz&tt: s&-a %letem(en nem v&ltam m$# ilyen #y&rs. A S&(ira ,t%áit jár!

kardtán%&s&k sem ve-ett$k v&lna fel m&st velem a versenyt: erősen #yan't&m+ -&#y a #yilk&s e#y+ a -$tköznapi-&z k$pest m$r-etetlen"l fel#y&rs't&tt idő(en m&z&#va támadt rám+ $s vala-&#y $n is átker?ltem &da. Mert másk"lön(en l&m-án m&zd,l! kősz&(&r le-ettem v&lna -&zzá visz&ny'tva+ aminek nem is v$r+ -anem sűrű !l&m kerin# az erei(en+ $s ő már (ele&lvadt az $jszaká(a+ amik&r a v$r elkezd spri%%elni átvá#&tt t&rk&m(!l+ $s $n dö((ent ar%kifejez$ssel+ v%gte-en?-o).án e)e-e) ;e- a ke3e)" .og& a3tán 0$0k$e ;%-1e!3akad=on a )o3du-at. 8e ez m&st e#yáltalán nem v&lt ál&m+ $s e#yelőre m$# siker"lt eltán%&ln&m a tuleb elől: a--&z k$pest+ amit m&st műveltem+ az el Gride- le#felje(( az első l$p$s a S&(irá(!l M,#aff$(a vezető v$#telen"l -&ssz3 $s p&r&s 3t&n. Mert itt már nem v&lt -elye -&lmi számtalan ism$tl$ssel (e#yak&r&lt m&z#ásk&m(iná%i!knak: -a me#pr!(álk&z&m vel"k+ a Kistestv$r az&nal kitalálja+ kiszám'tja va#y me#$rzi a szánd$k&mat+ az&nnal el$(em vá#+ $! a karddal tesz p&nt&t a fi#,ra v$#$re. S&-a nem találk&ztam m$# senkivel+ aki val!(an ennyire j! lett v&lna a saját műfajá(an+ $s $n sem le-ettem nála r&ssza((+ -a m$# mindi# nem siker"lt levá#nia. 5rre persze a saját erőm(ől s&-a nem lettem v&lna k$pes+ $s nin%s a ,t!k köz"l senki+ aki ellenáll-at&tt v&lna a 8erdas által k"ldött #yilk&snak+ de a támadás pillanatá(an &lyasmi tört$nt+ amitől a H,anna mes$s tört$neteit &lvasva mindi# na#y&n (&sszank&dtam+ mivel zavart+ -&#y a l&#ik,san fel$p'tett %selekm$n&(e e#y &da nem illő+ k'v"lről (e%semp$szett elem is (eleker"ljön: aff$le isteni (eavatk&zás+ &lyasmi+ mint-a az em(er e#y nekr&manta se#'ts$#$vel e#yszerre %sak feltámasztaná a k&%kaköveken v$resen $s m&zd,latlan,l fekvő 4&ld-er%e#et. #ed'g )o!t % en e3 tört$nt velem: -irtelen me#$reztem valaminek a jelenl$t$t+ az '#$retet $s a fenye#et$st+ $s en#edtem+ -&#y e#y nálamnál m$r-etetlen"l -atalmasa((+ váratlan,l rám%sap! erő n$-ány pillanatra (á(fi#,rájává vált&ztass&n+ me#pör#essen $s már el is d&(j&n 7 de enn&' '! e-%g vo-t a..o3" .og& a -end?-et tová11 $0 :t!en add'g a ont'g" a.o- v%g?t%$d$e .u--va %! k'?$e!edve vá$ta) vo-na 1e a telubot, de 3#y látszik+ akárki is játsz&tt aznap $jszaka velem+ tök$letesen j!l m$rte fel az erővisz&ny&kat.

@3 a ;e-g&o$!u-t idő(en is le#felje(( f$l per%et 9 szám&mra I(ara e#$sz tört$nelm$n$l -&ssza((nak tűnő f$l per%et 7 ad&tt nekem+ $s mire a fe#yver les3jt&tt v&lna+ a karavánmá#,s is feleszm$lt: nem esett ne-ez$re me#állap'tani+ ki a támad! $s ki a me#támad&tt+ $s a következő pillanat(an láttam val!sá##al sz$tr&((anni #yilk&s&m test$t. ;em t,d&m+ mennyin m3l&tt az e#$sz: a dzsad matematika szerintem nem -asznál a--&z el$# ki%si szám&kat+ -&#y $rz$keltessem+ milyen v$#telen"l ki%siny töred$kmás&dper% választ&tt el a -alált2-. Aztán %sak álltam reme#ve+ ver't$ktől l,%sk&s testtel a feltámad! sz$l(en+ visszaker"lve ,#yana((a az idő(e+ mint ami(en máris kitört a zűrzavar: a f$rfiak álm&san $s f$lmeztelen"l+ karddal a kez"k(en (&tlad&ztak a p&nyvasátrak kötelei között+ a -aj%sár&k szitk&z!dtak+ a tev$k &rd'tani kezdtek+ $s valaki azt kiált&zta+ -&#y a n&mád&k "töttek rajta a karaván&n. 8e nem v&lt itt semmif$le k"lső ellens$#: a má#,s a kimer"lts$#től sápadtan -aj&lt a telub föl$. :&nt&sa((an aföl$+ ami a fe#yver(ő - )a$adt. 93on a3 %=!3akán k'v%te-e!en keg&e!ek vo-tak .o33á) a3 '!tenek" %! )o!t !3ánd%ko!an .a!3ná-o) a t011e! !3á)ot4 !3e$'nte) eg&'k?k =2'ndu-ata ne) '! -ett vo-na e-%g" ug&an'! a enge )%g )'nd'g v'!e-te a >e$da! va$á3!-atának n&o)a't4 .a-ván&" a-'g kive-ető krikszkraksz&k f,t&ttak v$#i# rajta. 4a nem &lvasztja me# valamilyen ismeretlen erő+ akk&r talán m$# a ($r#yilk&s sem kellett v&lna a--&z+ -&#y me#-aljak+ mert a telub eg&)agá1an '! k% e! v%ge3n' a3 á-do3atta-. A -&zzá$rtők szerint me#tiszteltet$s !3á)1a )eg&" .a va-ak't enn&'$e e- aka$nak tenn' -á1 a-2-" de 1'3to!$a ve!3e)" .og& ak'k e3t á--:t=ák" e-)%-et' Cton =utottak e$$e a k0vetke3tet%!$e" )e$t ak'k tC-%-nek eg& '-&en tá)adá!t" a$$2- !3á)o-nak 1e" .og& koD!on&ává vá-to3tak a D!ont=a'k a ;%-e-e)től $s össze%s,klik a lá(,k+ amint tekintet"k a pen#$re esik. 9 telub )aga a .a-á-. 5%g :g& '! t'!3tán %$tette) a D!ak neke) !32-2 ?3enetet4 -e.et" .og& a 7o-d.e$Deg %-et1en )a$adt" de e3 'de'g-ene! á--a ot F D!ak k'to-2dott a '--anat" a)'ko$ át ke-- -% nem a vilá#&ssá# me# a söt$ts$# közt -3z!d! -atárt. .s (ármit (esz$ljenek a fil&z!f,s&k+ I(ara -ide# $jszakájá(an a lá(am előtt fekvő+ sz$tr&n%s&l!d&tt -,llát me# a fe#yvert (ám,lva rádö((entem+ -&#y minden pillanattal közele(( ker"lök a--&z a p&nt-&z+ a-onn$t nem lesz vissza3t: -&#y miköz(en ($n,ltan áll&k+

aköz(en is telik az idő+ $s v$#"l me# kell majd -aln&m. .s mindeköz(en #3ny&san (ám,lt vissza rám az elf&rmátlan&d&tt telub mark&latá(!l e#y #&n&sz $s rezzen$stelen tekintetű szem: a mark&lat(a f&#lalt =%go á-. 93tán eg& %$'nt%!t %$e3te) a vá--a)on. 7 J#y fest+ me#mentettem az $letedet+ szala- 7 sz!lt a karavánmá#,s 7+ $s j! lenne erről e#y9k$t sz!t váltan,nk. A fáklyák f$ny$n$l láttam+ milyen el%si#áz&tt az ar%a+ $s a szája szö#let$(ől söt$t v$rpatak ind,lt: összp&nt&s'tás köz(en val!sz'nűle# el-arapta a nyelv$t. 2an ilyen. 7 4all#atlak+ szala- 7 válasz&ltam ká(án. Inni e#y k,pa fűszeres (&rt+ ,tána lefek"dni $s átal,dni e#y nap&t: i#en+ e--ez lett v&lna kedvem. 5-elyett itt t&p&r#&k a -ajnal előtti %g a-att" %! .a ne) D!a-nak a3 %$3%!e')" )'nd=á$t nag&on ke--e)et-en do-gokat ;ogok .a--an'. F #a$anD!o-= ve-e). 7 4&#y rövidre f&#jam: -&lnap a d$lelőtti pi-enő előtt el f&#,nk -aladni e#y &áziserőd mellett+ ami+ -a j!l t,d&m+ valami eretnek szekta kez$n van $ppen. A sz&kás&s tört$net+ -ősiess$# $s ár,lás mindk$t &ldal&n+ a r$szleteket mellőz-etj"k+ azt -iszem. F H$ten'" de )'... 7 Mindjárt me#t,d&d+ mi közöd -&zzá. 7 A fi%k! m$# mindi# ne-ezen szedte a leve#őt+ $s időnk$nt annyira m&ty&#&tt+ -&#y ali# $rtettem a szavait+ ám azt el kellett ismernem+ $rti a mesters$#$t. 7 .s m&st j!l fi#yelj: nem $rdekel+ mit m&ndasz a karavánvezetőnek+ ennek a se(-elyes p&fáj3 (ar&mnak+ aki me#en#edte+ -&#y %satlak&zz -&zzánk+ $s az sem s&kat szám't+ mik v&ltak a terveid. ;em+ ezek e#yszerűen nem szám'tanak+ mert m&st %sak e#yetlen d&l&# f&nt&sN 7 A karavánmá#,s már majdnem riká%s&lt+ $s e#y fe#yveres közele(( l$pett -&zzánk+ de aztán me#$rez-etett valamit+ mert az&nnal vissza-átrált a fáklya f$nykör$n t3li $jszaká(a. 7 Nem $rdekel+ -&nn$t jössz+ -&vá m$sz $s ki va#y. ;ekem %sak e#yvalami szám't: az -&#y -&lnap d$lre minden l$p$ssel táv&la(( ker"ljek tőled. Azt sem (án&m+ -a (elep,szt,lsz+ mert azt na#y&n is j!l el t,d&m k$pzelni+ -&#y az&k a fatty3v$rű eretnekek -a#yni fo#nak &tt k'nl!dni a -ős$#(en. Aztán eltelik n$-ány nap+ a (őröd kirepedezik $s a szemed anyira (e#y,llad+ -&#y pisl&#ni sem ('rsz+ $s a t"dődet teli-&rdja f&rr! -&m&kkal a sz$l. .s m&st elár,l&k neked k$t

titk&t: az e#yik az+ -&#y idekint+ a sivata#(an a -e#tö((en e#yszerűen me#f,lladnak+ $s e--ez k$pest k'm$letes -alál a v'z(ef&jtás is+ mert az le#alá(( n$-ány per% alatt me# van. A -&m&kt!l visz&nt me#le-etősen -&ssz3 idei# le-et f,ld&klani+ $s te #ör%sös erőfesz't$ssel 3ja(( $s 3ja(( l$le#zetet veszel+ $! minden e#yes per% %sak a szenved$seidet -&ssza(('tja me#. Akk&r $n már inká(( felakasztanám ma#am+ %sak $ppen errefel$ a fák sem nőnek valami sűrűn+ nem #&nd&l&d? 7 =áttam+ -&#y a szeme v$szesen %sill&#+ de nem tr$fált+ $s e#yáltalán nem v&lt j! kedve. 7 A másik tit&k az+ -&#y m$# %sak nem is #yűlöllek+ de ezt kell tennem: k$t nappal k&rá((an m$# valamelyik taverna -űs$(en "ldö#$ltem a Sár#a ;e#yed(en+ $s ráláttam e#y r&mlad&z! pal&tára. Az am,nd&k eljövetele előtt minden (iz&nnyal nemesem(er lak-atta+ ta-án dzsenn+ nem t,d&m. M&st az&n(an valami k!(&r n$ps$# vert (enne tanyát+ $s alk&nyatk&r na#y ne-ezen nekiszánva ma#am a ind,lásnak+ -irtelen az&n vettem $szre ma#am+ -&#y kör"lf&#nak: %s,pa söt$t tekintet $s m&%sk&s+ vörös fejkötő a sivata#iak sz&kása sz e$'nt )egD!o)23va. @g& e$!3%n&n&' e3?!tte- -ette) $0v'de11" %! )%g 0$?-.ette)" .og& ne) ku$t:tottak )eg eg& ;e==e- '!. 7a )a$adt vo-na n%)' %n3e)" )o!t -enne =o11 do-go) '!" )'nt o-&an ka-)á$okat v%de-)e3n' a -a ang2 gono!3t2-" ak'k ne) tud=ák )eg;'3etn' a t$rkap,kat... de más-&#y alak,lt. .s akk&r m$# te is a nyakam(a szakadsz+ mint-a nem $rne fel e#y ("ntet$ssel+ -&#y el kell mennem vel"k a vilá# másik v$#$i#+ aztán vissza me#int+ $s köz(en a %s,pasz (őrömön $rzem a kör"lött"nk a%sar#! má#iát: e#y9e#y kő va-a)'ve- .o!!3a11 á$n&%kot vet" a :riga, e3 a gono!3 )adá$ na ke-teko$ eg&)á! után .%t!3e$ $e ?-' k0$1e a ka$avánt" a3tán !oká'g .a--o) )%g távo-od2 $'ko-to3á!át. F Hn ne) .a--otta) !e))'t" %! .a )egk%$de3n%nk )á!okat... F I!to1a!ág. C!ak a .o33ád .a!on-2 vá$o!' t0k;'-k2k ne) tud=ák" .og& a :rigát )eg '--antan' a va$á3!tud2k k'vá-t!ága" no.a a -egt011=?k !3:ve!en -e)ondana $2-a. 5e$t a ;e-1ukkaná!a !o.a ne) =e-ent =2t" %! )'ko$ )egne!3e-te) a =e-en-%t%t" $0gt0n ke3dte) '! vá$n' a 1a=t. <'tok1an v%g'g;?$k$sztem mindenkit+ $s m&nd-at&m+ sz$p d&l#&k der"ltek ki az 3titársainkr!lN 7 =áttam+ -&#y a karavánmá#,s kezdi visszanyerni a l$lekjelenl$t$t+ de sajn&s azt is láttam+ -&#y eköz(en nem lett kev$s($ -atár&z&tt: nem tá#'t&tt att!l a terv$től+ -&#y lass3 -a-á-$a :t%-=en. F Lenne do-ga a !o1'$a' .2.%$nak" .a D!ak a t0$ed%ke k03tudottá vá-na e3eknek a3 a-=a!!ágoknak" D!a-á!oknak %!

g&'-ko!!ágoknak" no.a a-'g vetette) n%.án& '--antá!t eg&e!ek$e a ve-?nk uta32k k03?-" de e3en eg& '--anat'g !e) D!odá-ko3o). 9.o- am,nd&k vannak+ &tt #&n&sszá $s alatt&m&ssá válnak az em(erek+ mert ennek az elfajz&tt Am-e9>am,nnak a -'vei m$# r&ssza((ak+ mint az em(eráld&z! *-emes9pap&k v&ltak. 7 >&ntásűzőjelet rajz&lt a leve#ő(e+ $s el#&nd&lk&zva f&lytatta. 7 .s persze &tt v&ltál te is: rö#tön fel kellett v&lna rád fi#yelnem. Mert -a ki%sit j&((an me#n$zlek+ val!sz'nűle# &lyannak látlak+ mint valami veszedelmes $s na#y erejű fe#yvert+ amit mark&latái# a -&m&k(a temettek+ -&#y ne találja me# -&lmi jöttment. Aki nem n$zi me# j&((an+ akár $rt$ktelen !%skasá#nak is v$l-eti+ pedi# le-et+ -&#y őskard+ le-et+ -&#y nuon. 8e -át $n is kapk&dtam+ ide#es v&ltam+ mert -amar kif,t&ttam az idő(ől. *i azt -iszitek+ -&#y a karaván me#y előre+ $s ennyi az e#$sz+ pedi# a -&zzám -as&nl! má#,s&k n$lk"l nem j,tnát&k messzire... -a%sak a sakál&k #y&mrá(an nem. Min$l tö((en va#y,nk mi+ em(erek+ annál könye((en fel-'vj,k ma#,nkra az itteniek fi#yelm$t+ $s mielőtt me#tettem v&lna az első ,tamat pár $vvel ezelőtt+ $n sem -ittem+ -&#y ennyi $-es szem fi#yel-et ránk a közele((i $s a táv&la((i s'k&k felől: mint-a ennek a -az,# fatty3istennek a me#testes"l$se #yen#'tett v&lna a vilá#&t összetart! kap%s&k&n is. F 9$$a D%-3o-... F 9$$a D%-3ok" .og& neke) ke-- $á ?g&e-ne)" ne.og& % 'tt 1o)o-=on ;ev%g-eg a va-2!á# szöved$ke. 4all&ttam már $ppen el$# karavánr!l+ ami tev$st"l+ k's$rőst"l+ százt'z napra ele#endő iv!v'zzel $s ,#yanennyi (ála rak&mánnyal e#y"tt z,-ant a semmi(e... va#y m$# r&ssza(( -elyre+ de ez ali#-a szám't. Az e#$sz(ől %sak az $rdekes+ -&#y elsikl&tt a fi#yelmem feletted is me# efelett a szeren%s$tlen állat felett is lökte me# lá(ával a %afat&kra szakadt testet 7+ pedi# ,t!la# 3#y #&nd&l&m+ ár,lk&d! jel v&lt nála is el$#. 8e le#inká(( szeren%s$m v&lt. :&nt&sa((an mindkettőnknek szeren%s$je v&lt+ mer t te is me#menek"lt$l+ nem %sak $n. :edi# amik&r valami isz&ny3 erő jelenl$t$re riadtam fel+ nem adtam v&lna e#y kör"lny'rt r$zpeták&t sem az $leted$rt. ek"dtem a söt$t(en+ $reztem a testem kör$ %savart p&kr!% alatt a -&m&k -ide#$t+ $s (e-,nyt szemmel is -áttam azt az isz&nyat&s má#ianyalá(&t+ ami f$nyk"llőket rajz&lt az $#re. .s t,dtam+ -&#y m&st fel f&#&k kelni+ $s (eavatk&z&m a k"zdelem(e az &ldalad&n %sak az$rt+

ne-&#y az az isz&nyat&s+ -3sz9-armin% em(er akaratát k&n%entrál! má#ia e#yszerűen elsöpörjön a föld sz'n$ről en#em is. 7 Ar%án töpren#ő kifejez$s ter"lt sz$t. 7 A-&#y kim&ndtam az első szavakat+ ma#ával ra#ad&tt valami. Söt$ts$# vett kör"l $s 3#y s&d&rt+ akár az el 8zsia- a száll&n#! -&m&k&t: te-etetlene(( v&ltam+ mint e#y kis#yerek+ $s le#felje1( annyi(an k"lön(öztem tőle+ -&#y p&nt&san t,dtam+ mi tört$nik velem. BM&st tap&#atja ki valami rettenetes $s táv&li erő a k$pess$#eim k&rlátaitB+ m&ndtam ma#amnak. BM&st pedi# azt+ -&#y e#yáltalán mi le-ets$#es.B Aztán nekilend"lt+ $s... n&s+ azt -iszem+ te '! )eg%$e3ted a 0$0-&D!a á! !3e-%t" a)' Cg& 3C3ta !3%t ennek a !3e$enD!%t-en %! o!to1a 1%$g&'-ko!nak a )entá-'! e--ená--á!át" )'nt eg& 1otv:v2 a .2-&ag?veg a1-akot. Rettenete! vo-t" e--ená--.atat-an. S0t%t" k';?$k%!3.etet-en... %! gono!3. Igen" ne) .a--gat.ato) e-" .og& gono!3 '! vo-t" 1á$ n%-k?-e )á$ eg&'k?nk !e) %-ne. H! .'á1a ne) ta$to) )aga) gono!3nak" %! .'á1a ne) tá$ta-ak t%ged !e) annak" .'á1a .'!3e)" .og& ug&ano-&an á$tat-an %! k'!3o-gá-tatott vo-tá-" )'nt %n" )á$ e3 !e) %$deke-. 9 ka$aván)águ! v$#re felemelte a tekintet$t a földről+ $s (izt&s v&ltam (enne+ -&#y s&-a nem f&#ja elfelejteni ezt az $jszakát $s a tulebet, n&-a nem is őt akartak me#ölni vele+ -anem en#em. A j$#&pált sem az$rt k&vá%s&lták a fe#yver mark&latá(a+ -&#y az ő -alálát n$zze v$#i# a -ide#en ra#y&#!+ $rtelem n$lk"li szem 7 az eny$met akarták látni vele+ -a -inni le-et annak a drá#akőmá#iár!l sz!l! könyvnek+ amit mint-a $vszázad&kkal ezelőtt+ e#y másik $letem(en &lvastam v&lna a fa##y3#yertya f$ny$n$l a szállás&m&n+ s a j$#&pá- m&st 3#y -ald&klik f&#lalatá(an+ a-&#y nekem kellett v&lna+ -&#y v$#"l+ a sivata#i nap első s,#araira elsz"rk"ljön+ me#repedezz$k $s p&rrá ömölj$k. 5#y+ a t$mával f&#lalk&z! szerző+ e#y (iz&ny&s 4issal akr9*essin azt 'rja+ -&#y... de (ántam is $n akk&r+ )'t :$K So.a ne) %$e3te) )aga) távo-a11 att2- a v'-ágt2-" a.o- tan:t2)e!te$e)" a neve!'nD! v%ne)1e$ t0$v%n&e' u$a-kodnak4 $end" k$'!tá-&t'!3ta -og'ka" 'ga3!ág" a3 0!!3e;?gg%!ek -ánDo-ata" !3'--og'3)u!ok. @g& 'ga3' tud2! a .e-&e)1en 1'3to!an nek'á--t vo-na a z &k&kat k,tatni+ aztán k"lön(öző következtet$seket v&n le me#fi#yel$sei(ől+ $s várja+ -&#y (ei#az&l!dnak9e a -ip&t$zisei+ $n az&n(an táv&lr!l sem tettem '#y. 4iányz&tt -&zzá az elszánás&m... $s az erőm. A r$m"let %sillap,ltával

-,llám&k(an tört rám a r&s!3u--%t4 )'nt.a nag&on távo-$2- .a--otta) vo-na a ka$aván)águ! !3ava't. 7 ;em k&%káztat-at&k 7 m&ndta $ppen. 7 ;em en#ed-etem+ -&#y a közelem(en m$# e#yszer ilyen erők %sapjanak össze. ;em az$rt fizetnek+ -&#y t$#ed v$delmezzelek a tö((iek r&vására+ $s azt sem -all#at&m el előtted+ -&#y köz(en ma#amra is #&nd&l&k. 5#y ilyen 3t öt $vet vesz el az $letem(ől+ azt pedi# me#(e%s"lni sem merem+ -&#y ez a ma $jszakai össze%sapás mi(e ker"lt nekem. ;em akar&m reszkető fejű a##astyánk$nt átvenni a me#sz&l#ált p$nzt" ami(ől le#felje(( e#y9k$t esztendei# $l-etek j!l... ez$rt itt kell -a#yn&d a karavánt+ $s m$# -álás is le-etsz $rte+ -&#y nem sz!l't&m ide a fe#yvereseket: ezek a kaland&z!k minden (iz&nyai könnyed$n el(&ld&#,lnának veled. .s az sem k$ts$#es+ -&#y melyik?nk !3ava'nak adnának .'te-t. 7 A-&#yan az sem 7 m&ndtam keserű száj'zzel 7 + -&#y a varázsl!isk&lák(an is &ktatják a dzsenn l&#ika alapjait. 4iszen -a m&st me#pr!(álnál kezet emelni rám+ esetle# me#int me#jelenne az az általad emle#etett söt$t erő+ $s... F Ne) =2 a3 '-&e!)'ve- t$%;á-ko3n'. F...%! e!et-eg e--ened ;o$du-na. 9kko$ ed'g... Ne) ke--ett 1e;e=e3ne). 5'ndketten ug&ana$$a gondo-tunk4 a$$a" .og& .o-na 0nk%nt ;ogok e-vá-n' a ka$avánt2-" .'!3en -eg;e-=e11 akko$ )a$ad.atn%k" .a vá--a-ná) a .a$Dot 3titársaim ellen. Ek pedi# va#y le#yőzn$nek+ $s akk&r #yak&rlatila# a v$#$re is $rtem a k"ldet$snek+ aminek k$nyszer'tő má#iája immár t&mpa fejfájással z3#&tt a -&ml&k%s&nt&m mö#ött+ va#y pedi# (&t&rkál-at&k a ki t,dja+ mif$le -atal&m se#'ts$#$vel le#yőzött em(erek -,llái között+ $s ,#yan3#y -alálra va#y&k 't$lve+ mint az elő((i eset(en 7 a karavánmá#,snak (izt&san lenne rá #&ndja+ -&#y ne -a#yjanak nekem -átra sem $telt+ sem italt. *3lzás lett v&lna arra szám'tan&m+ -&#y a me#ma#yaráz-atatlan &k&(!l se#'t!$#emre siető+ szám&mra ismeretlen -atal&m m$# a táplálás&mr!l is #&nd&sk&dni f&#: ezzel az erővel akár vissza is röp't-etne a Zöld ;e#yed k,plerájai(a+ -&#y &tt $ljem a vilá#&mat+ am'# ő v$#re-ajtja -elyettem a k"ldet$st. .ehát nin,s választásom... pontosabban jó választásom nin,s, á--a :totta) )eg )aga)1an" %! va-a)' e-'!)e$%!;%-%t ke3dte) %$e3n' a ka$aván)águ! '$ánt" ak' !a$ok1a !3o$:tott an%-k?-" .og& '!ten'ga3á1an )eg!3o$ongatott vo-na.

B--:t2-ag eg& )agát 7a!!a1 e--Be.$nek" vag&'! 8a3dag /o-du!nak nevező+ ,t%ai v'z-&rd!(!l sz$d"letes #y&rsasá##al felemelkedő+ se(-elyes ar%3 dzsad $s e#y mindi# fe-$r selyemálar%&t viselő tamari 7 a Menzini9sakk le#na#y&(( $lő mesterei 7 játsz&ttak n$-a ilyen+ a k'v"láll!k számára $rt-etetlen $s ,nalmas partikat *imrik emirát,sának fekete9 fe-$r kőlap&kkal fedett főter$n. 6tt ker"lt s&r aff$le ál&mm$rkőz$sekre+ a-&l !rák&n kereszt"l nem tört$nt semmi: a H,anna me#fi#yelőj$nek felje#yz$sei szerint a sz'nes kelm$k(e öltözött ját$k&s&k m&zd,latlan,l álltak+ $s %sak a f&rr! d$li sz$l le(e#tette me# &lyk&r a r,-áikat va#y a ját$k kezdetek&r fel-3z&tt zászl!k sz'nes vásznát. Aztán e#yetlen+ !vat&s m&zd,lat a 4&ldszárny&n va#y a el-ő&ldal&n+ valamelyik (á( a mester mindenki más számára $rz$kel-etetlen mentális jel$re az e#yik l á(ár!l a másikra -elyezte a tests3lyát+ va#y $ppen %sak a vállát v&nta fel e#y kiss$. 8e aki i#azán $rtett -&zzá+ az ennyi(ől is kiszám't-atta az összes le-ets$#es következm$nyt+ $s az össze%sapás már el is dőlt: n$-ány per% m3lva az e#yik f$l em(erei föld $e sze#ezett tekintettel+ me#sz$#yen"lten v&n,ltak le az e#yre d"-öse((en kiált&z! n$zők s&rfala között. Az&k 3#y $rezt$k+ -&#y (e%sapták őket+ -&#y (&l&nd&t %sinálnak (elől"k a Iát$kmesterek. F O8a-$ad3!a 1?nte!!e )eg e3eket a D!a-2katKO !?v0-t0tt%k a .á3 falak árny$ká(!l a sze#$nyesen öltözött s,-an%&k+ -an#&t adva az $rtetlenkedők+ a k'v"láll!k $s az örök vesztesek v$lem$ny$nek+ $n az&n(an+ tekintetemet a karavánmá#,sra emelve %sak ennyit m&ndtam: F Rg& -e!3" a.og& k:vánod" !3a-a..

6.

Oáziserőd
I! &k&m lett v&lna persze Galradzsá-&z va#y 8&lzsa--&z könyörö#ni I(ara közönyös e#e alatt+ -&#y ,#yan+ s3jtsanak már le a karavánmá#,sra+ mert azt tette+ amit az ő -ely$(en nekem is tennem kellett v&lna+ mert $lt a k'nálk&z! le-etős$##el 7 m$#sem tettem. 5#y kezdő ilyenk&r a friss se(eit nyal&#atva val!sz'nűle# nekiáll terveket k&vá%s&lni+ $s vad,l f&#adk&zik+ -&#y rettenetes szörnyűs$#eket f&# művelni az ellens$#$vel+ -a az a kez$(e ker"l+ mivel 3#y $rzi+ me#(&%sát-atatlan s$relem $rte. *alán e#y9k$t vá-&#at&tt k'nzást is kieszel me#le-etősen -iány&s anat!miai ismeretei alapján+ $s val!sz'nűle# teljesen (ele(&l&nd,l őr"lt tervei(e... va#yis arra pazar&lja az ener#iáját+ -&#y me#pr!(álj&n (&ssz3t állni+ miköz(en talán elszalasztja a menek"l$s ,t&ls! le-ető!%get '!. :edi# az elme(ete#ek $s a má#iával k&ndi%i&nált ($r#yilk&s&k kiv$tel$vel mindenkinek az az elsődle#es %$lja+ -&#y $let(en maradj&n+ $s e--ez k$pest m$# az is mell$kesnek tekint-ető+ -&#y milyen v$#et $r va#y nem $r a másik. Az+ aki $ppen m&st tett alap&san kereszt(e nek"nk+ aki elő(( $rt a kin%seskamra (ejáratá-&z a Serreda Kereskedő-áz kazamatái(an+ va#y tö((et ajánl&tt annak a kedves m&s&ly3 örömlánynak+ aki látsz!la# már -ajl&tt v&lna fel$nk a =andzs-&z %'mzett karavánszeráj(an+ a :ir&s ;e#yed sarkán+ a-&l szinte el(&r'tják az ismeretlen nyelvű felirat&k me# a vad,l (,rjánz! sárkányrajz&k a falakat. 2a#y felad&tt minket a ekete Sk&rpi!knál+ -&#y vet$lytárs n$lk"l maradva ny,#&dtan kap-ass&n el valami -ájas p$nz(eszedőt+ akire mind a ketten fent"k a f&#,nkat+ va#y a mi r&vás,nkra mentette a (őr$t a Sa-r9Ami9Ia-r la(irint,sá(an+ a Kistestv$rek em(ereitől sz&r&n#atva... $s '#y t&vá((. M&nd&m+ a kezdők szem$lyes s$rt$snek tekintik az ilyesmit+ de $n t3lsá#&san r$#en $ltem már haranak%nt" 5ada1 e- S&(ira mindenki által me#vetett t&lvajklánjá(an a--&z+ -&#y me#tan,ljam a fennmaradás e#yik alapsza(ályát: azt+ -&#y a

(&ssz3 a -atalmas&k l,O,sa+ $s a -elyes i#eidő a maj". 4a majd $ppen lesz rá$rő időm+ $s &lyan -elyzet(e ker"lök. 4a majd annyival erőse(( leszek+ -&#y nem vállal&k k&%kázat&t. 4a majd a kör"lm$nyek összját$ka $s 8&ldzsa- ke#ye f&lytán e#yszerűen az ölem(e -,ll a le-etős$#. *e-át majd. *alán. 2a#y talán nem+ -a 3#y jön ki a l$p$s. A #yen#$knek törekedni"k kell arra+ -&#y le#alá(( ne v$#le# )a$ad=anak a-u- F e-%g nag& 1a= nek'k" .og& )á$'! ve!3t%!$e á--nak. Ne) ke-- a3 e!%-&e'nket !3ánd%ko!an tová11 $ontan'4 e-%g $o!!3ak a3ok )agukt2- '!. 93 %n e!ete)1en %-dáu- n&'-vánva-2 vo-t" .og& ne) !ok =2$a !3á):t.atok. 9 !3akadá$ !'vatag' !3ekták a ; elje#yz$sek szerint a le#ritká(( eset(en sz&kták kitörő örömmel f&#adni az ide#eneket 7 eltekintve att!l a (et&lak&d!ra n$zve nem t3l kellemes esettől+ amik&r is s"r#ősen fel akarnak áld&zni valakit v$riv! isten"knek. Márpedi# az ilyen vad k,lt,sz&k f,r%s a )2don e-!3a o$odtak a32ta" .og& 9).e-Ra)un te!tet 0-t0tt Sneven" Cg&.og& aká$ 1e-e '! 1oto-.atok va-a)' e;;%-%1e. S&(irá(an is s,tt&#tak ilyesmiről+ $s amik&r me#eml'tettem a karavánt vezető m,#affeinek+ -&#y &tt akar&k maradni az &áziserőd(en+ az összeszűk"lő szem(&#árral m$re#etett n$-ány pillanati#. 5z már másnap d$lelőtt tört$nt: támad!mat 7 p&nt&sa((an azt+ ami maradt (előle 7 a tuleb D!onk=áva- eg&?tt ka a$ták e-" a3tán a 1'3ton!ág kedv%%$t ;0-%=e .enge$:tettek eg& nag& k0vet" %! utána )%g a$$a '! =,t&tt időm+ -&#y %sin&s kis fedőtört$netet kanyar'tsak áll't!la#&s el-atár&zás&m kör$ az elind,lás előtt+ amivel sz"ks$# eset$n kir,kk&l-at&k. 8e nem v&lt sz"ks$#em rá. F <e.át ne) =0!!3 tová11 ve-?nk" !3a-a. F á--a :totta )eg a !e1.e-&e! a$DC ka$avánve3ető. 7 *e t,d&d+ mi$rt. M&st me#k$rdez-etn$m+ nem tart&z&l9e esetle# te is a--&z a ny&m&r,lt $s aljas szektá-&z+ a M&yadal-&z+ aminek a ta#jai &lyk&r ki%sapnak az erőd't$s(ől+ -&#y lem$szár&lják az ,tas&kat+ aztán ism$t eltűnjenek+ $s ne maradj&n ,tán,k má !" D!ak a D!end" a te)etet-en .u--ák" a -a!!an !3á--'ng232 o$ %! a .o)ok' -eg&ek. F @-.C3ta a !3á=át. F @g&!3e$ va-ak'nek !'ke$?-t tC-%-n'e a tá)adá!ukat4 .a-ottnak tettette )agát" %! ne) '! vo-t ne.%3 e-.'nn' $2-a" .og& a3. 93tán a3 %= -e!3á--tako$ a v%$vesztes$#től ká(án+ összesz&r't&tt f&#akkal k3szni kezdett a sivata# fel$+ $s köz(en -all&tta a -áta mö#ött a zajt: a kő-öz verődő f$m %sen#$s$t $s a -ör#$s(e f3l! kiáltás&kat. 5nnek az em(ernek szeren%s$je v&lt: n$-ány nappal k$ső(( e#y

visszav&n,l! pyarroni e#ys$# talált rá+ $s ő a kiállt szenved$sek ellen$re is $let(en maradt. 5#y9k$t $v m3lva pedi# ,taz&tt az $n karaván&m(an is+ $s azt mes$lte nekem+ -&#y ezeknek a fanatik,s&knak semmi más nem kell+ %sak a fe#yverek: a kard&k. 2an valami őr"lt pr!f$táj, k ,#yanis+ aki -&l t&pr&n#y&s k&ld,sk$nt+ -&l %savar#!k$nt járja a vilá#&t+ valami 4,la( af9Sadarra nevezetű+ aki azt -irdeti+ -&#y Am-e9 >am,n nem %sak -,sz&n-ár&m test(e költözött (ele. 7 Merő &st&(asá#+ -iszen... F Igen" a3. >e e3 a ;anat'ku! 1'3to!$a ve!3'" .og& van eg& .u!3onneg&ed'k '!4 )egá-)odta vag& a D!'--agok )o3gá!á12- ka-ku-á-ta k'" ne) tudo) %! ne) '! %$deke-. H! e3t a te!tet D!ak eg& k?-0n-ege! ;eg&ve$$e- -e.et e- u!3t:tan'" a)'nek )á$ e- '! ;e-e=tette) a nev%t" de e3 ug&anCg& ne) !3á):t )o!t 7 kem$nyedett me# váratlan,l a m,#affei -an#ja 7+ mint a-&#y az sem+ -&#y m&st mit k$rdezek tőled+ $s te mit válasz&lsz. Me#te-etn$m+ -&#y (ezárlak a )ayadi törzs($liek mell$ a ketre%(e+ $s n$-ány !ra m3la (ármit (evallanál... az ilyen fara#atlan sivata#' n&mád&k -ajlam&sak elfelejtkezni r!la+ -a na#y&n sz&mjasak+ -&#y e#y eleven em(er v$r$t me#inni nem illendő d&l&#. 7 .rtem. 7 =áttam a karavánvezető -&m&kvi-ar&kt!l v$reres szem$n+ -&#y k&m&lyan (esz$l... $s t,lajd&nk$ppen mi$rt is ne tenne '#y? 5lv$#re l&#ikai %sapdá(a ker"ltem+ $s e#y anya#talan l&#ikai %sapda le#alá(( &lyan vesz$lyes t,d lenni+ mint az&k az ali# f$lteny$rnyi+ k"lönle#es %sapda($lye#ek+ amiket a klán-á(&r3 idej$n a Kistestv$rek má#,sai -elyeztek el S&(ira le#k"lön(öző(( p&ntjain. Az em 1e$ 1%k%!en !%tá-t )ond=uk a3 a- 7annu) k0$?-' !'káto$ok1an" %! )'k031en !3a o$án '--antgatott k0$1e" %! a ke3%t '! a tri5ua mark&latán tart&tta+ -&#y sz"ks$# eset$n ő ,#&r-ass&n elsőnek az ellens$# fel$+ aköz(en a valamelyik ősi+ r$#!ta ki-alt nyelv szavain 'rt %sapda($lye# már $szre is vette+ $s m$# mielőtt (ármit te-etett v&lna+ már támadás(a is lend"lt. Az áld&zat a ($lye# fajtáját!l f"##ően le#felje(( e#y -ide# f,vallat&t $rzett+ va#y el(&r't&tta e#y -an#talan+ vak't! l&((anás+ $s a következő pillanat1an mint-a me#ny'lt v&lna felette a fak! nyári $#. 2al!já(an az&n(an %sak e#y parányi t$rkap, ra#ad&tt ma#ával e#y dara(&t a test$(ől... $s m$# akk&r járt j!l+ -a az&nnal me#-alt+ mert másk"lön(en vak&n $s ($nán v&nsz&l-atta ma#át ,t%ár!l ,t%ára e#$sz -átral$vő $let$(en+

am'# %sak el nem kapták az&k a f$lem(eri k&r%s&k+ akik a Más&dik 2ár&s 3tvesztői(en lappan#va kerest$k a m$# nál,k is #yen#$(( áld&zat&kat. A ,t!k varázst,d!i te-etetlenek v&ltak ezzel az 3jfajta varázslattal szem(en+ amit a 8erdas áll't!lag g'gant'ku!" .o)ok1a te)etett neg&edko$' $o)ok k030tt tanu-t4 á--:t2-ag eg& te!tet-en .ang !uttogott nek' %=!3akánk%nt. B--:t2-ag. 9ká$.onnan !3edte '! e3eket a -egt011ek .a$)ad'k !3e)e !3á)á$a '! -át.atat-an" k?-0n-ege! $Cna=e-eket" $o ant ke--e)et-enn% tudták tenn' a3 %-etet. 5e$t )'nde3ek tete=%1e )%g k'!3á):t.atat-an '! vo-t a do-og4 -e.et" .og& .á$o)!3o$ e-!%tá-tá- )e--ette" de neg&ed!3e$$e )á$ ne) vo-t !3e$enD!%d... vag& ne) '! tudo)" t%n&-eg a !3e$enD!%n )C-t-e a do-og. 9kko$'1an !okat gondo-kodta) $a=ta" .og& !e))' !e) ;e=e3' k' =o11an a )ág'a -%n&eg%t" )'nt e3ek a3 a-atto)o! !3')12-u)ok4 a3t" .og& a )ág'áva;og-a-ko3va !o.a ne) -e.et!3 ug&ano-&an 1'3to! a do-god1an" )'nt.a a -og'káva- ;og-a-ko3ná-. 5e$t a3 'ga3' -og'ka .a!on-:t a d3!enn !3a1-&á ra: $les $s könyörtelen. 4a -elyesen -asznál&d+ tök$letes fe#yver: tök$letesen alkalmas arra+ -&#y me#v$delmezzen t$#ed az elsődle#es anya#i s'k má#iamentes ter"letein. Amennyi(en az&n(an feltűnik e#y vill&#! szemű (&sz&rkánymester al A(adaná(!l+ test$n n%vtelen istens$#$nek jel$vel+ va#y valami elfeledett szörnyete# kezd felfel$ kapaszk&dni a Más&dik 2ár&s kővel kirak&tt k"rtői(en+ akk&r persze nem s&kra m$sz vele. 6lyk&r a k$tkezi fe#yver is -atástalan azzal a ka-rei %s&daszerkezettel szem(en+ ami a sz!(esz$d szerint messziről $s na#y zajjal köpi rád a -alált. 93 e!etek eg& 1'3on&o! F 1á$ ne) % en tC-n&o)2 F $%!3%1en a3on1an :g& '! t011 a !e))'n%-" %! %n e3Ctta- =2 .a!3nát vette) 91u e- /'ta. tan:tá!a'nak. 5'k031en ott ?-te) a tev%)en a )uga;;e' )e--ett" az &lvadt a%$lk$nt izz! $#(&lt alatt+ a szájam %serepes v&lt a sz&mj3sá#t!l $s az előző nap át$ltektől m$# mindi# kimer"lts$# l"ktetett az ereim(en+ j!zan eszemet előv$ve máris kezdtem (elátni+ -&#y fölösle#es v&lna erőlködnöm. Az a k$rd$s ,#yanis+ -&#y a karavánvezető -ajland!9e -inni nekem+ $s -a nem $rez irántam (izalmat ma#át!l is+ akk&r elő(( me# kellene nyernem ma#amnak a--&z+ -&#y me##yőz-essem őszintes$#emről. Mindaddi# visz&nt azt f&#ja k$pzel ni+ -&#y nem m&nd&k i#azat+ am'# (e nem látja+ -&#y ( :3.at 1enne)" %! e33e- )á$ v'!!3a '! %$t?nk a k''ndu-á!' ont$a" %! a -og'ka' D!a da 1e3á$u-t.

*bből a %elyzetből le'fel!ebb 4zser'a% lenne $ pes $i/tat találni, #&nd&ltam+ de szeren%s$re nem v&lt sz"ks$#em e#y le#alá((is k$ts$#es kimenetelű isteni (eavatk o3á!$a. 9 )uga;;e'1en ug&an'! '!-áko-t va-a)';%-e .o)á-&o! k0n&0$?-et;%-e" )e$t .o!!3a! .a--gatá! után :g& ;o-&tatta4 7 Ketre%(e zárat-atnálak+ de nem teszem. ,tni -a#ylak+ szala-+ sőt+ az &áziserődöt sem ker"lj"k el: t3lsá#&san kev$ss$ $rdekel már+ mi f&# tört$nni a következők(en. .s minek is menn$nk másfel$: &tt t,d,nk ,t&ljára v'z-ez $s árny$k-&z j,tni e#y &lyan 3tszakasz előtt+ ami-ez k$pest nem is tűnik &lyan vesz$lyesnek+ -&#y n$-ány őr"lt esetle# "völtözve+ -andzsárjával -ad&nászva r&nt ránk. 7 S avany3 k$ppel in#atta fej$t. 7 *,d&d+ szala-+ manapsá# már felk$sz"lnek az ilyesmire a j&(( karaván&k. ;em 3#y+ mint pár esztendővel ezelőtt. .s amennyi(en '#y me#y t&vá((+ n$-ány $vtizeden (el"l e#$sz Kneven nem maradnak más&k+ %sak fe#yverf&r#at!k: &r#yi-k&s&k+ 'jász&k+ kardműv$szek+ árny$k-ar%&s&k... &lyan n$pek+ akik m$lt! ellenfelei az am,nd&knak+ de tán m$# az 5látk&z&tt 2id$k t&rz fajzatainak is. F 7át e3%$t...Q F @3%$t F 12-'ntott a )uga;;e'. F Ne) !3á):t" k' vag&" ne) !3á):t" )'t aka$!34 )en= >3!a. .:$%ve-. 7 Köszönöm. 7 Lsak ennyit t,dtam kinyö#ni válaszk$ppen. I#yekeztem e#yenesen "lni a teve -átán+ de ez önma#á(an sem v&lt könnyű feladat+ ráadás,l per%ről per%re fáradta(( $s el#yötörte(( lettem+ $s -a arra #&nd&ltam+ -&#y &da kell -a#yn&m a vizet me# az $lelmet+ sőt+ a v$delmet is+ $s e#yma#amnak kell me#tennem a -átral$vő ,tat e#y &lyan sivata#(an+ a-&vá a m&ndás szerint 3ja((an már a #yává(( $lő-al&ttak is %sak pár&sával mer$szkednek+ elszállt minden marad$k j!kedvem. #ed'g a !3e$enD!e e $0v'd 3t s&rán sem -a#y&tt el: ali# f$l nappal k$ső(( e#y t,yanafa pikkelyes törzs$nek dőlve fi#yeltem+ a-&#y a karaván (ele&lvad az alk&nyat(a: a tev$k patája ny&mán felverődött -&m&k lassan le"lepedett+ $s a zaj+ a lárma+ a kiált&zás is e#yre táv&l&d&tt től e). 5á$ D!ak eg& á--at )aga!" ;e=.angC o$d:tá!át .a--otta)" a3tán a3t !e)" D!ak a ;o$$2 !3%- !u.ogott ;0-0tte)" %! 1o$3o-ta a ;a enge;o$)a -eve-e't.

Szem(en velem &tt ma#as&d&tt az erőd+ $s amik&r rászántam ma#am+ -&#y a t&rk&m(an d&(&#! sz'vvel+ lassan me#ind,ljak fel$je+ sejtelmem sem v&lt r!la+ mennyivel j&((an jártam+ mint a tö((iek+ akikre m$# aznap le%sap&tt e#y má#ik,s vi-ar+ $s fe-$rre %sisz&l!d&tt %s&ntjaikat -amara(( elnyelte a -&m&k+ mint a-&#y $n &da$rtem a vaspánttal me#erős'tett" .ata-)a! ka u.o3. 5setle# az 5lveszettek sza(ad't&ttak ráj,k valamit+ de val!sz'nű((+ -&#y nem: $ppen el$# r&sszind,lat3 erő lappan# a -&m&kdűn$k között a--&z+ -&#y ne kelljen minden$rt őket &k&lni. Me# aztán aki kiss$ alap&sa((an ,tánan$z+ az arra is rájön+ -&#y közelről sem az el 8zsia- az e#yetlen vi-ar: a t,d!s fők kilen%ven fő(( vi-art'p,st tartanak szám&n+ $s -atszáznál is tö(( vi-arfajtát neveznek me#: r$szletes $s #azda#&n kid&l#&z&tt taO&n!mia ez+ aminek minde#yik eleme -alál&s vesz$lyt jelent. Itt van %-dáu- a .iraras il 4agare, va#yis az .lő =án#+ ami áll't!la# tűzpall&sk$nt s3jt le az izz! leve#ő(ől+ $s az a%$lt is me#&lvasztja@ az&k&n a -elyeken fekete "ve##$ vált&zik a sivata# -&m&kja+ $s a k$ső(( arra vetődő ,taz!k arr!l szám&lnak (e+ -&#y alap&sa((an szem"#yre v$ve a földet me#látják a lá(,k alatt a szeren%s$tlen áld&zat&k r$m"lettől elt&rz,lt ar%v&násait is: &lyan&k+ akár a le#yek a (&r&styán(an. Az &dat$vedők $rzik a fel$j"k áraml! má#iát+ 3#y-&#y senki nem sz'vesen t$r vissza m$# e#ys 3e$ F de .át a3 e)1e$ ne) )'nd'g vá-ogat.at=a )eg" .o- -eg&en. #%-dáu- %n '! !3:ve!e11en t$a o-ta) vo-na eg&?tt a ka$avánna-" .a vá-a!3t.atok" no.a F $21á-ta) v'ga!3ta-n' )aga) F akko$ v'!3ont -e.et" .og& a .:$e! %! )%-tán $ettegett L%-ekv'.a$" a .or"ias sil 1arfe D!a -e $ánk" %! a3 uto-!2 ;a=.á1o$C 2ta ;o$g2 -%gt0-D!%$ $agad=a )agáva- a -e-ke)et" vag& a S0t%t ,'.a$ te)et e- 1enn?nket .C!3 0- va!tag .o)ok$%tegge- )á!od e$Dek a-att... %! !o$o-.atná) o-da-ak tuDat=a'n ke$e!3t?-" )'k%nt a Euanna k%3'$ata' te szik+ a karaván&kra $s telep"l$sekre e#yaránt leselkedő vesz$lyeket: nevek $s le'rás&k+ szemtan3k (eszám&l!i a Sivasa fölött elsöt$t"lt $#ről $s k$mjelent$sek e#y sz&msz$d&s -er%e#s$#re+ az al K,-,ssenre vi-ar f&rmájá(an les3jt! $#i ("ntet$sről. Kim,tatások eltűnt kat&nákr!l+ &daveszett karaván&kr!l+ ler&m(&lt -ázakr!l... ;em+ az elő(( val!sz'nűle# jelentősen alá(e%s"ltem a t$ma na#ysá#át+ $s talán e#y teljes könyv sem lenne el$#+ n&-a n$melyik me#fi#yel$s &lyan -&mály&s+

-&#y le-etetlen eldönteni+ vaj&n v alamelyik -ara#v!+ felső((rendű l$ny e#yszeri (&ssz3jár!l van9e sz!+ va#y visz&nyla# rendszeresen me#ism$tlődő jelens$##el áll,nk szem(en. 8e ezen val!já(an nin%s mit %s&dálk&zni: a mete&r&l!#iának+ $s k"lönösk$ppen a má#ik,s mete&r&l!#ia t,d&mányának nin%!enek valami na#y -a#y&mányai errefel$+ $s k"lön(en is: nekem sem le-et %$l&m+ -&#y mindazt elism$teljem+ amit annak idej$n a n$vtelen öre#től tan,ltam. Már %sak az$rt sem+ mert akk&r $s &tt+ az &áziserőd kap,já(an állva az $#vilá#&n mindenre #&nd&ltam+ a sz&mj-alál k'njait!l kezdve az elevenen val! k,ltik,s eltemettet$sen kereszt"l a kiv$reztet$s %seppet sem ke%se#tető le-etős$#$i# (ezár!la#+ %sak arra nem+ -&#y a##!djam a karaván me# az átk&z&tt karavánmá#,s (izt&nsá#á$rt. Azt -iszem+ az $n -elyem(en mindenki más is arra k&n%entrált v&lna+ -&#y akaratereje v$#ső me#fesz't$s$vel me#pr!(álja kitap&#atni+ mi is le-et &da(ent+ $s k,dar%&t vallva mindenki más is ,#yan&lyan !vat&san vette v&lna szem"#yre az $rdes t$#lafalakat+ $s -3zta v&lna v$#i# rajta a tenye$%t" )'nt %n. 7yenge mágia óvja, és az Aranyk&nyvre mon"om, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy az ilyen helyeken kellemetlen meglepetések érik az embert... ;ó lesz vigyázni, !u.ant át a3 ag&a)on. Aztán e#y erőse(( tasz'tás a vállammal+ a kap, kitár,lt+ $s na#y %s&dálk&zás&mra már (ent is v&ltam+ $s nem kise(( me#lepet$semre nem pattant elő a d&-&s f$l-&mály(!l valami izz! szemű fanatik,s+ -&#y kipr!(álja+ vaj&n $n is &lyan se(ez-etetlen va#y&k9e közöns$#es fe#yverekkel szem(en+ mint annak a fatty3istennek a3 á--:t2-ago! .u!3onneg&ed'k te!te. 9)' a3t '--et'" ne) nag&on ug$á-tak )á$ e3ek !e.ová. @-%g vo-t eg& '--antá!t vetne) $á=uk" .og& -á!!a)4 n%.án&an )%g .a-doko-tak" a)'ko$ tá)ad2'k" ann&' ;á$ad!ágot !e) v%ve" .og& )egad=ák nek'k a keg&e-e)d0;%!t" e-v&n,ltak: az e#yik"k az erőfesz't$stől -alál&s #rimasz(a t&rz,lt ar%%al pr!(ált ki-3zni a társa mell$(ől e#y fekete t&ll3 ny'lvesszőt@ e#y másik ali# e#ylá(nyira+ ar%%al a sz"rke kövön fek"dt a -asas %ser$ped$ny előtt+ amiről mindjárt kitaláltam+ -&#y %sakis vizes%sö(ör le-et. .s azt sem v&lt ne-$z kikövetkeztetnem+ mi$rt sz&r&n#at m$# -&ltá(an is teljesen összesza(dalt kez$(en e#y p&-arat: -&#y vizet vi#yen valakinek 7 -a ő akart v&lna inni+ (izt&san nem (ajl!dik

ilyesmivel. =áttam a v$rny&m&kat a padl!n+ a-&l a -alálra se(zett em(erek e#ymás fel$ kezdtek k3szni+ mint-a k"lönös vallás,k azt paran%s&lná+ -&#y az ,t&ls! pillanat&k(an le#yenek e#y"tt+ sőt+ -amar&san azt is felfedeztem+ -&#y az e#yik"k elkezdte sz$p rend(en &da-&rdani a fal mell$ a társai tete)%t" de a$$a )á$ ne) vo-t e$e=e" .og& 1e;e=e33e a )unkát. K'ván%si lettem+ a -al&ttak közt van9e ma#a 4,la( af9 Sadarra is+ az őr"lt pr!f$ta+ de erre a k$rd$sre persze a -,llákat ker"l#etve nem kap-attam választ. Ki%sit közele((ről szem"#yre v$ve őket annál .a)a$a11 k'de$?-t v'!3ont" .og& k'k 1ántak e- o-&an a-a o!an e3ekke- a ;anat'ku!okka-4 .át e$!3e" .og& k' )á!" )'nt a k$án'ak" ak'k á--:t2-ag a3%$t vannak 'tt" .og& .a$Do-=anak 9).e-Ra)un e--en" %! %n a !0t%t te$e)1en á--va %! a =e--eg3ete! !e1eket %! ne m kev$s($ jelle#zetes ny'lvesszőket (ám,lva -irtelenj$(en nem t,dtam &lyan l&#ikai (ak,#rást v$#re-ajtani+ ami &da vezetett v&lna+ -&#y r&ppant m!d&n előse#'ti ám az Am-e9>am,n elleni -ar%&t+ -a kiirt,nk e#y j! %s&m! fe#yverf&r#at!t+ aki a ma#a elme(ete# )2d=án % a ;att&C'!ten )an';e!3táD'2=áva- aka$ -e!3á)o-n'. /$án Ct=a' k';?$k%!3.etet-enek" a.og& )ondan' !3oká!. Minde#y+ 3#ysem tart&zik rám. )&t&rkáltam t&vá(( a f$l-&mály(a vesző (&lt'vek alatt+ a m$# söt$te(( r$szek fel$+ $s az járt az eszem(en+ -&#y ezzel az erővel a vilá# akármelyik másik p&ntján is le-etn$k+ annyira nem ,talt már semmi a sivata# közels$#$re. =e#felje(( a testemen f&lyd&#ál! izzadsá#+ me# a nyitva -a#y&tt kap,n (evet"lő pen#e$les f$nys,#ár. .s ,#yan'#y nem k$sz'tett fel arra a látványra sem+ ami a következő terem(en f&#ad&tt. F S3ent!%ge! 8a-$ad3!aK F .?-ede3te)" )eg '--antva a k'D!o$1u-t %! kett%t0$t ka$dok .'.etet-en nag&!ágC .a-)a't4 eg&- %! k%tke3e! 1á$dok" a--o!ok" D!ak !3C$á!$a a-ka-)a! g&'-ok;eg&ve$ek" .and3!á$ok" =atagánok" sőt+ k'#y!kard&k $s slan pen#$k is: val!sá#&s kin%ses(ánya e#y -&zzá$rtő számára+ aki ki t,dja vál&#atni az i#azán $rt$keseket a fill$res !%skasá#&k köz"l+ $s ,tána k$pes a me#felelő &r#azdát va#y fe#yverművest is me#találni az el Ga-ad mö#ött elter"lő+ kő(ől $p"lt $s a tűztől !v! k&(raszim(!l,mmal me#jelölt -ázak+ a K&vá%s&k ;e#yed$nek la(irint,sá(an. Mert azt m$# $n is az első pillantásra láttam+ -&#y n$melyik fe#yver m$# '#y+ törötten is e#$sz va#y&nt $r: talál#atni sem m$rtem+ n$melyik"k milyen -i-etetlen"l r$#i $s $rt$kes le-et.

.s az is nyilvánval! v&lt+ -&#y a M&yadal fanatik,s&k k$ptelenek lettek v&lna mindezeket a fe#yvereket &lyk&r9 &lyk&r az &áziserőd falai mö#"l ki%sapva me#szerezni %sak az$rt+ -&#y aztán me#semmis'ts$k őket. <e.át )%g'!D!ak -e-etett valami a((an a sz!(esz$d(en. Annak idej$n az el K-i##Mnlil (!d$i között az !vatlan va#y t3lz&ttan ma#a(izt&s kereskedőkre lesve $n is -all&ttam els,tt&#&tt f$lm&ndat&kat arr!l+ -&#y Am-e9>am,n -'vei Knev9szerte ($r#yilk&s&kat t&(&r&znak+ mert e#y -omály&s j!slat szerint van e#y kard+ amitől m$# az ő ,r,knak is !vak&dnia kell. .s -i-etőnek is tűnt a tört$net+ -iszen időnk$nt itt is+ &tt is találtak me#ölt $s kardj,kt!l me#f&szt&tt em(ereket+ akiket az&n(an nem ra(&ltak ki a tettesek. J#y-&#y k$zenfek vő v&lt arra #&nd&lni+ -&#y a p&litika $s a szervezked$s iránt -'resen $rz$ketlen am,nd&k e#yszerűen kiadták az em(ervadászat&t valakinek 7 $n p$ldá,l (izt&sra vettem+ -&#y az átk&z&tt Kistestv$rek pr!(álják ezen a m!d&n is t&vá(( erős'teni p&z'%i!j,kat. 5-v$#re l&#ik,s lett v&lna+ -a nem szalasztanak el e#y ilyen le-etős$#et+ de aztán valamelyik -ajnal(an e#y Kistestv$r kardt!l me#f&szt&tt -,llájára (,kkantam rá a napkelte előtti párát!l nyirk&s+ satnya fű(en a ;y,#ati Kap,nál. A ta#jai már teljesen -ide#e k v&ltak+ de nyaká(an &tt ra#y&#&tt -&vatart&zásának jelek$nt a nyaklán% a -ár&m e#yenlő na#ysá#3+ d'sztelen+ fekete vas#yűrűvel+ $s miköz(en az $lettelen+ nyit&tt szemek(e (ám,ltam+ eszem(e se j,t&tt v&lna+ -&#y $vekkel k$ső((+ e#y &áziserőd(en talál&m me g a vá-a!3t. 7og& ne) a3 a)undok" .ane) a 5o&ada-ok" a3 a)undok .a-á-o! e--en!%ge' $21á-ták )eg!3e$e3n' a3 0!!3e!" va-a)'%$t ;onto!nak :t%-t ka$dot F 1á$)' á$on. @-%g =2- )aga) e-% tudta) k% 3e-n'" a)'nt 1%$g&'-ko!a'k eg&!3e$$e D!ak k0$?-ve!3'k a g&anCt-an áld&zat&t: e#y #ladiát&rt+ e#y dzsad kardműv$szt+ e#y kaland&z!t va#y akár e#y Kistestv$rt+ $s felsz!l'tják+ adja át a fe#yver$t. A válasz rövid $s #3ny&s nevet$s+ aztán az a%$l&n %send"lő pen#$k -an#ja+ $s az+ a-&#y a -alál&s %sapás szisze#ve szeli a leve#őt... :ersze az is le-et+ -&#y a ($r#yilk&s&k nem m&ndtak semmit+ $s i#azsá# szerint felesle#es is lett v&lna k"lönöse((en fárasztani,k ma#,kat. A me#támad&ttak -ely$(en val!sz'nűle# m$# $n+ a senki-ázi harana !e) -ette) vo-na .a=-and2 )egvá-n' a tri5uámtól, %! ug&ana3t gondo-ta) vo-na" )'nt a3ok a !3e$enD!%t-enek4 a3t" .og& akko$ )á$

-ega-á11 )aga))a- v'!3ek n%.án&at a <C-o-da-$a... .'!3en .a -e;eg&ve$e3tek" )á$ Cg&!e) -enne okuk a$$a" .og& %-et1en .ag&=anak. *e-át inká(( a v$#sőki# tart! -ar% 7 $s min den 1'3onn&aug&ane3t va--ották a 5o&ada-ok '!" ak'k )'nt.a !3'nt%n va-a.a' tan:t2)e!te$e)" a n%vte-en v%ne)1e$ '!ko-á=át =á$ták vo-na k'" %! =2)eg=eg&e3t%k vo-na" .og& a k:)%-et-en e--en;%--e- !3e)1en ne) ve3et e$ed)%n&$e a k:)%-et. ,ag&'! e3%$t %$e3.ett%k )agukat ;e-=ogo!:tva a$$a" .og& o-&anokat g&'-ko-=anak .a-o)$a" ak'k e!et-eg !3'nt%n 9).e-Ra)un e--en .a$Do-nának. Sz$p kis &k&sk&dás+ mit ne m&ndjak+ $s ezzel az erővel akár a krániak is áll't-atnák+ -&#y a fatty3isten le#yőz$s$t se#'tik elő az ellene k"zdő M&yadal&k lem$szárlásával. Illidzser talán kedv$t leli az eff$le l&#iká(an+ de más (izt&san nem. Akár-&#yan is+ a M&yadal&k me#pr!(álták me#szerezni az összes+ szerint"k szám'tás(a jö-ető kard&t. ;yilván ősi eredetű má#iát -asználtak annak eldönt$s$-ez+ -&#y melyik le-et a szám,kra f&nt&s: $n le#alá((is 3#y t,d&m+ a ;e#yedk&r(an áll't&tták először+ -&#y (iz&ny&s kard&k l$lekkel ('rnak+ $s ,#yan3#y $lnek+ mint az em(erek. Sőt+ me#van a ma#,k előre kisza(&tt v$#zete is: e#yesek$ az+ -&#y örök di%ső!$#et -&zzanak (irt&k&s,kra+ $s nev"ket a le#na#y&(( fe#yverf&r#at!kkal e#y"tt emle#ess$k+ más&k$ pedi# az+ -&#y ráj,k vet"ljön e#y #yáva -ar%&s sz$#yene. .s a jelek szerint ism$t más&kr!l az állt me#'rva+ -&#y itt -everjenek az &áziserőd falai között tört pen#$vel+ -asznál-atatlan,l+ am'# %sak el nem temeti az $p"letet e#y minden k&rá((inál -atalmasa(( -&m&kvi-ar a ;ap$je#yenlős$# idej$n. 5zen töpren#ve nem v&ltam (izt&s a((an+ -&#y minde#yik$rt kár: akadt között"k első rán$z$sre $rt$ktelen t,%atm,nka+ amit D!ak a vakv%-et-en %! e$edet' tu-a=dono!a $o!!3 !o$!a !odo$t 'dá'g. >e e$!3e vo-t k030tt?k o-&an '!" a)'%$t aká$ eg& nag&o11aD!ka ka$aván!3e$á=t '! )eg -e.etne vá!á$o-n' va-a.o- a ke$e!kede-)' Ct )ent%n" %! a3 eg&)á!$a do1á-t" .a=dan .a-á-o!an ve!3ede-) es fe#yvereket (ám,lva !-atatlan,l a 4ár&m 6ázis 2ár&sát ,ral!+ #yen#e $s pök-endi em'rek jelm&ndata j,t&tt az eszem(e: BA fe#yver nem+ %sak a vele szerzett di%sős$# örök.B ;&s+ ami az ő fe#yver által szerzett di%sős$#"ket illeti+ az nem kev$s($ k$ts$#es+ mint a Zöld ;e#yed fáradt szemű lányainak p$nzen vett &daadása+

az az&n(an k$ts$#telen+ -&#y ezek a kard&k m$# '#y+ törötten is s,#ár&ztak ma#,k(!l m$lt!sá#&t. H! va-a)' eg%!3en )á!t '!. 9)'ko$ -e.a=o-ta)" .og& k%31e veg&e) a3 eg&'ket" eg& k?-0n0!en !3% en kid&l#&z&tt+ ez"st sárkánymintázattal d'sz'tett+ %s&nka pen#$t+ amin &lvas-atatlanná fak,lt r3najelek f,t&ttak v$#i# a v$r%sat&rna mellett+ e#y pillanatra mint-a elsöt$t"lt v&lna előttem a k"lön(en sem $pp vilá#&s terem+ $s a páni f$lelem -,lláma %sap&tt át ;e-ette). Aztán már el is m3lt+ $s $n me#le-etősen &st&(án áll-attam n$-ány más&dper%i#. =e-et+ -&#y ez valami k"lönle#es fe#yver v&lt+ aminek az a%$ljá(a (elek&vá%s&lták az ide#enek fel$ irány,l! fenye#et$st... de -iá(a ny3ltam e#y szemmel lát-at!an silány+ fekete vas(!l k$sz"lt pen#e fel$+ mert ism$t ,#yanaz az $rz$s d"(ör#őit v$#i# rajtam+ $s elakad! l$le#zettel+ ká(án f&rd,ltam kör(e+ -&#y me#találjam a kin%sv$dő varázsjelet. /e3dte) a$$a gondo-n'" .og& e3 a3%$t )á$ !ok a =212-4 )%g a-'g .ag&ta) el Mada( el S&(ira átk&z&tt falait+ $s máris %sőst"l szakad a nyakam(a a vesz$ly+ mit-a eddi#i $letem(en nem lett v&lna $ppen el$# (aj&m. A sz'vem se(esen vert+ a v$r d"(ör#ött a f"lem(en $s a -ide# ver't$k máris a szemem(e %sör#ött: eddi# e#yszer jártam Dsak &lyan -elyen+ a-&l -as&nl! erejű má#ia v$dte a drá#asá#&kat: a 4addane 4áz kazamatái(an+ a-&vá e#y senki más által nem ismert titk&s ajt!n kereszt"l j,t&ttam (e+ mi,tán -!nap&ki# (ön#$sztem mindenf$le k&sz&s $s szakadt+ a 4addane #y&rs'rással teler!tt lap&kat. Akk&r elk$pesztő v$letlen kellett -&zzá+ -&#y e#y ,t&ls!+ #ör%sös m&zd,lattal siker"ljön tri5uám -e#y$vel me#törni a pen$szes falra festett+ majdnem lát-atatlan ká&sz9 szim(!l,m&t: -a %sak n$-ány pillanattal k$ső(( fedezem fel+ minden (iz&nnyal a rette#$s(e (eleőr"lt+ -e(e#ő száj3+ nyáladz! r&n%s maradt v&lna (előlem+ akire 7 m&ndan&m sem kell 7 a ,t!knak semmi sz"ks$#e sin%s+ '#y az&n(an vala-&#y felver#ődtem a felsz'nre+ visszatám&ly&#tam a klán-áz(a+ $s mindenről (eszám&ltam a mutvakilnak, eg& ala%s&ny termetű+ kem$ny tekintetű szökött $szaki ra(sz&l#ának. 7 *e-át 7 válasz&lta az lassan+ ide#enes ak%ent,ssal #ör#etve a szavakat 7+ te-át már nem %sak azt t,dj,k+ -&#y a 4addan$k -&vá rejtett$k a kin%seiket+ mielőtt isten"k

-'vásának en#edelmeskedtek vo-na" .ane) a3t '!" .og& k' vo-t e3 a3 '!ten. 7 J#y v$led te-át+ szala-+ -&#y... 6rFella lenne az? 7 #&nd&san "#yeltem rá+ -&#y e#y pillanatra se emeljem fel a tekintetemet a rend-áz padl!jár!l. 7 ;e-$z el-innem+ -&#y ő m$# mindi#... F #ed'g I$Je--ának m$# mindi# vannak -'vei+ $s ki t,dja+ mivel ke%se#tet-eti őket+ -a m$# e#y ilyen #azda# 4áz is a követőj$"l sze#ődik? =em$szár&lták a sz&l#áikat+ aztán ny&mtalan,l eltűntek 7 már ez is rá vall. 8e $n v$letlen"l azt is t,d&m+ -&#y ilyen ká&szjelet %sak E .a!3ná- F )ondta a mutvakil, $s $n arra #&nd&ltam+ szeren%s$m v&lt+ -&#y $p (őrrel me#3sztam a d&l#&t. .s (iz&ny&s $rtelem(en nem v&ltam kev$s($ szeren%s$s az &áziserőd (első term$(en+ a törött fe#yverek -almai között állva sem: sz! sem v&lt ,#yanis semmif$le ká&szjelről. 4amar rájöttem+ -&#y a M&yadal fanatik,s&k -&zzávetőle# annyira (e%s"lt$k a -asznál-atatlanná silány,lt fe#yvereket+ mint e#y k&r%ssárkány a kisz'v&tt velős%s&nt&t+ $s -&#y esz"k(e sem j,t&tt v&lna má#iával me#v$deni az illet$ktelenektő-. <agyis a fenyegetés más forrásból származik. Qvat&san szem"#yre vettem a terem -&mály(a vesző falait+ $s le#-át,l -amar&san fel is fedeztem valamit+ ami közele((ről is szem"#yre v$ve -atalmas+ le#alá(( t'z lá( ma#as+ fekete kősz&(&rnak (iz&ny,lt. 5#y ( á$d )o!t 1'3to!an a3t )ondaná" .og& ;ekete á$n&%k vo-t a !0t%t á$n&%kok k030tt. H! 'ga3a vo-na. H! .a e..e3 )%g a3t '! .o33átenn%" .og& 9).e-Ra)un !3o1$a vo-t a3 a ;ekete á$n&%k" vag&'! a3 8n3hkigon, a :r!(akő+ akk&r ,#yanarra a következtet$sre j,tna+ mint $n. 8e -át ezek a jelle#zetes+ felső((rendű sz$ps$#"k ellen$re is v$#telen"l tasz't! v&nás&k me# a -alánt$ki# -3z!d!+ keskeny vá#ás3 szemek nem s&k k$ts$#et -a#ynak afelől+ -&#y %sakis r!la le-et sz!+ $s a -elyem(en minden n&rmális em(er $szvesztve mene k"lt v&lna. 4iszen ennek a (álványnak valamik$ppen ma#ával a fatty3istennel is kap%s&lat(an kell állnia+ másk"lön(en nem rendelkez-etne a :r!(akő attri(3t,maival. 5#y -&zzám -as&nl! harana '-&enko$ =o11an te!3'" .a nag&on k'D!'$e .C33a 0!!3e )agát" )'ve- ;atty3sá# $s az Esi 5#yezm$ny me#s$rt$se ide va#y &da+ $n m$# arra is %s3nyán ráfáz-at&k+ -a &lyan -elyen $rintem a talajt+ a-&l a -,sz&n-ár&m... va#y mit t,d&m $n+ -ány Am-e9

d$m&n e#yike parád$z&tt el mindenf$le sz&l#ad$m&n&k $s d"lledt szemű am,nd ,dvar&nD a ok k:!%$et%1en. @..e3 k% e!t a !3o1o$" a)' ne) u!3tán .a!on-:t a3 'ga3' 9).e-Ra)un$a" de )%g .a D!ak eg&et-en !3e) ont12- '!" a3ono! ve-e" no!" eg& '-&en !3o1o$ )%$.etet-en?- ve!3%-&e!e11. No$)á- k0$?-)%n&ek k030tt 'nká11 $á)o-ná) k' e#y H,intar-a ki%stárát annak a szeme láttára+ napvilá#nál+ semmint akár %sak e#y l$p$st is közeledjem e#y ilyen átk&z&tt -as&nmás-&z+ de az &áziserőd föl$ k,p&lak$nt (&r,l!+ #yen#e má#ia elvette az eszem 7 va#y valami más tört$nt velem+ nem t,d&m. 2a#y talán az v&lt a (aj+ -&#y a földön k&t&rászva e#y $p fe#yver ker"lt a kezem(e+ $s a drá#akövekkel kirak&tt mark&lat&n kereszt"l (el$m áraml! feneketlen+ eleven $s l"ktető #yűlölet (&l&nd't&tt me#... mint m&ndtam+ nem t,d&m+ $s nem is $rdekes. =e#yen el$# an nyi: az&n kaptam ma#am+ -&#y a ma#asra emelt+ keskeny $s má#iával edzett+ -ajl't&tt dzsenn sza(lyával a kezem(en+ "völtve r&-an&k afel$ a r&-adt sz&(&r fel$+ $s s,-&# a leve#ő az ar%&m előtt a se(ess$#től+ $s elakad a l$le#zetem. .s innentől kezdve válik i#azán $rdekess$ a tört$net: -irtelen mint-a elvesz'tettem v&lna a lá(am al!l a talajt+ $s miköz(en z,-anni kezdtem a m$lys$# fel$+ rádö((entem+ -&#y s&kkal közele(( va#y&k a :r!(akő-öz+ mint -ittem. +lég lenne kiny!jtanom a karomat, gondo-ta) aka$ato) v%g!ő me#fesz't$s$vel+ $s talán az eszem(e j,t&tt m$#+ -&#y v$#e+ ez3ttal t$nyle# na#y&t -i(áztam+ s a következő pillanat(an %sen#ve "tődőtt a fekete kősz&(&rnak a fe#yverem -e#ye. Aztán pedi#... 9)' e3után k0vetke3ett" a$$2- -eg;e-=e11 t0$ed%ke!en %! 0!!3e;?gg%!te-en?tudok 1e!3á)o-n'" )e$t '-&enek a3 e)-%ke') '!4 Snev na =áná- '! ;%n&e!e11 $ag&ogá! %! a !0t%t v'.a$L a !3o1o$" a)'nt v%gte-en?- -a!!an )eg)o3du- %! a k$án;ekete" na a-' %g" a)'nt k'.un&nak a3 uto-!2 D!'--agok '!4 !o.a ne) -átta) )%g '-&en k?-0nös tájat+ mint amilyen m&st vett kör"l. .s a leve#ő(en $#ett sza#: (&ssz3vá#y $s -alál+ $s e#y r&mlad&z! falra 'rt+ -atezer $ves 'rásjelek. ;em jártam ,#yan a si#ran&m!i e#yetemre+ -&#y el t,djam &lvasni őket+ $s mindenre m$# a v$nem(er sem tan't-at&tt m e#+ de m&st nem is v&lt sz"ks$#em eff$le t,dásra: '#y is me#$reztem (enn"k a fel$m árad!+ en#esztel-etetlen #yűlöletet. .s a következő pillanat(an már t,dtam+ -&#y Ank-e9t-,eet-eket lát&k+ $s a

s'kd$m&n&k mindjárt rám f&#nak támadni+ mert t3lsá#&san közel =utotta) a..o3 a ;att&C 9).e-Ra)un.o3. 4a az em(er eltöpren# a d&l#&n+ le#alá((is val!sz'nűnek f&#ja tartani+ -&#y ez3ttal nem k$tes$lyes m$rkőz$sről van sz!+ $s az is (&l&nd+ aki rám f&#ad. Más -ely$(en $n sem tettem v&lna+ $s ('zvást áll't-at&m+ t&r&ksz&r't! $rz$s v&lt &tt állni a testet öltött istennel szem(en+ aki e#y+ a 8zsadalnál is ősi(( $s rettenetese(( nyelven sz!lt -&zzám. Gt!la# m$#sem sajnál&m+ -&#y át$ltem a találk&zást. 5lőször is az$rt nem+ mert a fatty3isten sz'ne előtt &lyan erőt $reztem ma#am(an+ mint m$# s&-a+ $s ennek az $rz$snek a felemelő v&ltá(!l az sem v&nt le semmit+ -&#y sejtelmem sem v&lt r!la+ -&nn$t származik. Más&dsz&r pedi# az$rt+ mert mindezeket nem %s,pán át9+ de t3l is $ltem+ $s a-elyett+ -&#y e#yszerűen elsöpörtek v&lna a föld sz'n$ről+ ism$t az &áziserőd (első term$(en találtam ma#am. I! -3szl$p$snyire -evertem a fekete sz&(&rt!l+ $s -a -elyesen következtetek a k"lönf$le ny&m&k(!l+ nem s&kkal k&rá((an 3#y rep"ltem kereszt"l a leve#őn a kett$tört kard mark&latát sz&r&n#atva" aká$ eg& !-an do12D!'--ag" %! >3!e$ga. a )eg)ond.at2=a" .og&an )a$ad.attak % en a tag=a'). #ed'g ne) D!ak .og& a ;oga)at ne) .ag&ta) ott" de a D!ont=a') !e) t0$tek 0!!3e" %! tC- a3on" .og& )'nden o$D'ká) !a=gott" a !3á) ed'g te-e vo-t v%$$e-" )'ve- e- -araptam a nyelvemet+ &l%s!n me#3sztam a d&l#&t. Mindent e#y(evetve ali# v&lt r&ssza((+ mint (elekötni n$-ány f$lr$sze# ekete Sk&rpi!(a valami taverná(!l kijövet+ $s -a $rtek a jelek(ől+ ezen t$nyle# el kellett v&lna töpren#enem. 5lv$#re annak idej$n $n '! e-eget .a--otta) $2-a" .og& )' t0$t%nt" a)'ko$ 7u!!'n '-/.adde" a 5o!o-&g2k D!ata)águ!a" e3 a 1ek% 3e-t %! .ata-o)%.e! ;'Dk2 )eg $21á-ta ;e-venn' a .a$Dot a3 a)undokka-. Akk&ri(an val!sz'nűle# ő v&lt az e#yetlen+ aki le#alá(( -&zzávetőle# tisztá(an v&lt az Am-e9>am,n(an me#testes"lő fenye#et$ssel+ $s mivel már sz$lt$(en s,tt&#ták r!la+ -&#y t,dása a e-$r :á-&ly mesterei$vel vetekszik+ kezdte k&m&lyan venni ma#át+ pedi# az ismert l&#ikai t$tel szerint att!l+ -&#y a -edzsin farkát lá(nak nevezz"k+ a -ed 3sin m$# n$#ylá(3 állat marad. )átran -'resztel-ett$k v&lna r!la azt is+ -&#y t,dása ma#ával 8zser#a-$val vet-ető össze+ att!l m$#9 ,#yan&lyan vak&n r&-ant v&lna a v$#zet$(e+ mint '#y+ mik&r

me#-all&tta+ -&#y az am,nd&k Mada( el S&(irá-&z közelednek. 91u e- /'ta. !3e$'nt a -egnag&o11 1a= a3" .og& a3 o!to1a !3?k!%gk% en tC-!ágo!an o!to1a a..o3" .og& 1e-á!!a" )'-&en o!to1a" %! e33e- t0k%-ete!en 0!!3.ang1an 7u!!'n '--/.add%t )%g a3 !e) ta$totta v'!!3a" .og& a3 e):$ udva$' a!3t$on2)u!a a3 a- 7annu) to$n&ának te tej$re $ppen aznap re##el tűzette ki a fekete %s'k&s+ sár#a sze#$lyű k$k zászl!t. :edi# i#azán ne-$z v&lt ezt nem $szrevenni@ $s -a m$#is elker"lte v&lna a fi#yelm$t+ akk&r minden (iz&nnyal ,#yan3#y me#-allja a %s&p&rt&k(a verődő vár&siak m&rm&lását+ a-&# & $n is me#-all&ttam+ pedi# i#en%sak lekötötte a fi#yelmemet annak a #azda# -ayeki kereskedőnek a követ$se+ aki re##eli# vedelte a m$z$des pred&%it a számlámra a Miramar f&#ad! f"stös na#yterm$(en. 8e sajn&s t3lsá#&san is j!l ('rta az italt+ 3#y-&#y nem ma$adt más választás&m+ mint $szrev$tlen"l követni a szállásái#+ $s köz(en f$l f"llel elkapni e#y testes könyvkötő szavait+ aki m&st a szeme föl$ ernyőzött k$zzel fi#yelte a vár&s le#ma#asa(( p&ntján %satt&#! selyeml&(&#!t. F Ne) =e-ent e3 !e))' =2t F )ondta a )e--ette á--2knak. F Se))' =2t. 7'!3en )'%$t '! aka$ )'nket a D!'--agá!3" e3 a !0t%t1en -a ang2 ;%-ko$D! a$$a ;'g&e-)e3tetn'" a)'t )'ndann&'an tudunkQ 5'%$t ke-- a3 o$$unk a-á d0$g0-n'e" .og& $o!!3 na e3 a .a-á-$aQ 5'nt.a 1'3on& -enne a3 '-&e!)'$e =2 nap is... 7 .s szerte a vár&s(an mindenki ezt k$rdezte ma#át!l: a sz'nek ősi nyelv$n me#f&#almaz&tt "zenet t3lsá#&san (alj!slat3 v&lt a--&z+ -&#y ne kapja fel rá a fej$t az em(er+ -a%sak nem s"ket $s vak. .s e((ől már e#yenesen következik+ -&#y 4,ssin il9/.add%nak annak ke--ett -enn'e. E v&lt az e#yetlen+ aki az am,nd&k $rkeztek&r a falak&n k'v"lre mer$szkedett. A ,t!k me#fi#yelői k$ső(( (eszám&ltak r!la a tamarinak+ -&#y ez a ($rra(sz&l#á(!l lett varázsl! kit$pte a -3sá(a az $vek s&rán teljesen (elenőtt+ tell$rez"st(ől k&vá%s&lt+ $s a M&s&ly#!k r3náival d'sz'tett karpere%et+ -&#y ezzel is kifejezze: minden+ amit tesz+ %s,pán rá tart&zik+ $s a klánjának semmi köze nin%s -&zzá. Aztán fe-$r vász&n(a (,#y&lált+ v$rző %s,kl!val várta az ősisten -'veit a p&r(an )aga k0$% $a=3o-t k0$ k03e %n á--va" %! o-&ko$ eg&-eg& k?-0n0! .ang3á!C !32t )ot&ogott )aga e-%. A falakr!l fi#yelő őrök e#yike alk&nyattájt me#pr!(álta lelőni: talán az em'r paran%sának en#edelmeskedett+ de $n

val!sz'nű((nek tart&m+ -&#y a M&s&ly#!k klánfőnöke döntött 3#y+ nem tűri+ -&#y em(erei ilyesmi(e ártsák ma#,kat... m$# a v&lt em(erei sem. 2a#y az am,nd&k akk&ri(an már minden (iz&nnyal S&(irá(an !lálk&d! e#yik ($ren%e akart ily m!d&n n$-ány j! p&nt&t szerezni ma#ának k&rántsem na#yv&nal3sá#,kr!l 'smert m,nkaad!inál+ $s v$#"l az sem teljesen elk$pzel-etetlen+ -&#y valamelyik titk&ssz&l#álat+ akár a kráni+ akár a pyarr&ni keze v&lt a d&l&#(an+ de akár-&#y is+ a kilőtt ny'lvessző s,rr&#va szállt kereszt"l a leve#őn+ -&#y a %$lt!l le#alá(( -armin% l$p %!n&'$e .u--=on a .o)ok1a" a3 :=á!3 ed'g .0$$ent eg&et" %! )á$ v%ge '! vo-t. Aztán s&kái# nem m&zd,lt semmi+ %sak a sz$l -&rdta a p&rt: 4,ssil il9K-adde kör$ áll't!la# k$kes -ál!t rajz&lt a (előle árad!+ nyers $s -alál&san veszedelmes má#ia. Az&k(an az !rákká összet&rl!d! per%ek(en 3#y látsz&tt+ m$lt! lesz -'rnev$-ez+ $s az am,nd&k e#yetlen int$s$re+ varázs(&tja e#yetlen le#yint$s$re eltűnnek+ mint-a &tt sem lettek v&lna... $s nem az$rt teszem -&zzá+ -&#y Blátsz&ttB+ mert ,t!la# könnyű &k&snak lenni. H! nem is az$rt+ mert nem láttam a saját szememmel az esem$nyeket+ mivel t3lsá#&san lef&#lalt a -al&tt -ayeki kereskedő szállásának átk,tatása: $n az elrejtett p$nzt akartam me#találni+ $s akk&r $s &tt e#yáltalán nem $rdekelt+ -&#y az al 8zserderek v&lt %sata)á#,sa mire j,t az Esi ;$p -&ldisten$nek -'veivel. 4iá(a láttam a S&(ira falai mö#$ menek"lő+ me#t$pett $s me#aláz&tt n&mád -&rdák marad$kainak sz'nes sátrait az el Ga-ad melletti t$ren+ vala-&#y k$ptelen v&ltam el-inni+ -&#y i#az le-et ez az e#$sz+ $s sze$intem 4,ssil il9K-adde is ezen vesztett rajta: a lelke le#m$ly$n ő sem -itte+ -&#y (ekövetkez-et+ amire m$# nem v&lt p$lda. :edi# m&st $ppen ez tört$nt: a K$k 4&ld feljövetelek&r e#yszerre %sak elő(,kkantak a semmi(ől az am,nd&k. *,lajd&nk$ppen nem is v&ltak &lyan s&kan: le#felje(( pár t,%atnyian tart&ttak Mada( el S&(irának a -armin%kettedik af9 4asza(i em'r paran%sára $#etett a#ya#t$#lá(!l emelt falai fel$+ $s a n$-ány t3l$lő szerint már messziről áradt ,#yan (elől"k valami fenye#et$s+ de közelről sem an nyi+ -&#y rö#tön k&m&lyan kelljen őket venni. *alán e#y kiss$ söt$te(( v&lt kör"lött"k az $j szaka+ $s akad+ aki &lyasmit is áll't+ -&#y

miköz(en kirajz&l!d&tt az alakj,k az $jszakai $#re+ nem 8$l9 Knev me#sz&k&tt %silla#ai ra#y&#tak mö#ött"k+ de $n ezt ,t!-a#&s felt$telez$snek tart&m+ -iszen az ,dvari %silla#ász kiv$tel$vel nem val!sz'nű+ -&#y (árki fi#yelmet szentelt v&lna ennek. Me# aztán nem is v&ltak &lyan&k a kör"lm$nyek. 9nná- 'nká11 %$deke-te a3 e)1e$eket a3 0!!3eD!a á! vá$.at2 k')enete-e4 a v%g%n a3 őrök már l$pni is ali# ('rtak a k'ván%sisk&d!kt!l+ $s a százna#y+ aki vala-&#y me#menek"lt+ $s akit k$ső(( az em'r d"-$(en feletetett a vadállataival+ se-&#y sem t,dta visszasz&r'tani őket. 5#yesek m$# könnyű vász&nsz$ket is -&ztak ma#,kkal@ e#y $lelmes kereskedő tömlő(ől a 8zsa--al szertartásá-&z sz"ks$#es+ $des teát ár,lta+ $s n$-ány i#azán drá#a lány a Zöld ;e#yed(ől a -ivatására ,tal!+ zöld sz'nű selyemsátrat veretett fel ma#ának. Sőt+ me#jelentek az álland! virrasztást!l sápadt (őrű szeren%seját$k&s& k '!" %! a3 0!!3eD!a á! v%gk')enete-%$e ug&anCg& ;ogadn' -e.etett" )'nt a3 9$%na na ;o$du-2!=át%ka'n a v'ado$ok$a vag& a ;enevadak$a" k'nek-k'nek a3 :3-%!e !3e$'nt. C!ak % en )o!t )%$.etet-en?- nag&o11 vo-t a t%t. <u-a=donk% en a3 vo-t a k%$d%!" )' -e!3 S&(ira+ 8$l9Knev $s v$#"l talán az e#$sz vilá# s&rsa 5lfendeltől ;iar$i#+ de ezzel akk&ri(an m$# %sak az am,nd&k le-ettek tisztá(an+ $s e--ez k$pest kev$snek (iz&ny,lt ennek a szeren%s$tlen %satamá#,snak minden t,dása+ aki a--&z v&lt sz&kva+ -&#y a f"sttől $s tűztől+ a fe#yverek %sen#$s$től me# az ellenf$l varázsl!jának má#iáját!l elká(,lt klántársait fedezze visszav&n,lás va#y $ppen támadás köz(en a 4ár&m 6ázisra $p"lt vár&s sikát&rai(an. Ismert terep+ ismert vesz$lyek $s ismert ellenfelek... könnyű ját$k" aká$ a 5en3'n'-!akk1an a Nag& Sa$-2 a3 e--en;%- 7:dk'$á-&ának )eg0-%!e után. Iga3" o-&ko$ át$uDDant a S.e$a--.eg&!%g tC-o-da-á$a '!" .og& k' tud=a" )';%-e te$e)t)%n&ekke- )%$=e 0!!3e a3 e$e=%t" %! '-&enko$ )'nd'g )aga1'3to!a11an t%$t v'!!3a" a ta)a$' edi# val!sz'nűle# mind kedvetlene(("l -all#atta az 3ja(( $s 3ja(( sikereiről sz!l! (eszám&l!kat. <m (ármilyen ravasz,l kia#yalt %sapdákat $s ne-$zs$#eket is k"zdött le 4,ssil il9K-adde pályaf,tása s&rán+ e#yik sem v&lt a m&stani-&z f&#-at!. *,lajd&nk$ppen 1"szke le-etett v&lna rá+ -&#y $pp m&st adat&tt $lnie: a Ká&szk&r !ta nem tört$ntek ilyen f&nt&s d&l#&k+ az pedi# az ő e#y$ni szeren%s$tlens$#e+

-&#y az Aranykönyv(e e#y k,dar%%al v$#ződő kaland lá(je#yzetek$nt ker"lt (e. ,ag& )%g Cg& !e). 7a ug&an'! a3 a) ,nd&knak siker"l me#vetni"k a lá(,kat Kneven+ akk&r az em(erek le#felje(( a Miramar&n talál-atnának mened$ket+ va#y m$# &tt sem+ a-&#y a tamari me#fi#yelője+ e#y köz$pk&r3+ törött &rr3 v&lt #ladiát&r f&#almaz&tt ali# n$-ány !rával az össze%sapás ,tán+ a K-án.á31an" a.ová a 4reggeba, a S?$get%! Ae-e .:vott 0!!3e )'nket. @)-%k!3e)" )'-&en d011enten á--ta) a -eg.át!2 !o$1an" a t011' harana k030tt" %! .a--gatta) a kong2" -%-ekte-en !3avakat. 7 A M&s&ly#!k varázsl!ja na#y&n ma#a(izt&snak tűnt 7 m&ndta a me#fi#yelő. 7 *alán t3lsá#&san+ de (e kell vallan&m+ ma#am is rá f&#adtam: tizen-etet tettem -armin%e#y ellen$(en a #yőzelm$re. .s vesz'tettem+ pedi# e#$szen az ,t&ls! pillanati# semmi nem m,tat&tt erre. A mellv$dnek támaszk&dva+ a K$k 4&ld f$ny$(en fi#yelemmel követ-ettem+ amint az am,nd&k közelednek: a l$pteik alatt ali# s,rr&#&tt a -&m&k. 2alami$rt el$# v$rfa#yaszt! nesz v&lt+ de -iá(a vettem őket szem"#yre az 3jfajta táv&llát!val+ semmi k"lönöset nem találtam (enn"k. I#az+ %sak 3#y d&m(&r&dtak az izmaik+ a -űvös esti leve#ő ellen$re is f$lmeztelen test"k &laj&sán %sill&#&tt+ $s a szem"k f,r%sán $lettelennek látsz&tt+ de -át láttam $n már nál,k le#alá(( -$tszerte izm&sa(( k&r#&t+ aki$rt a le#előkelő(( dámák s!-ajt&ztak+ $s e#yetlen menetet sem ('rt ki ellenem e#y k"l-&ni Ar$ná(an. .s az is elk$pzel-ető lett v&lna+ -&#y valami (!d't! szert ettek+ -&#y ne $rezz$k a fájdalmat+ att!l &lyan k"lönös a pillantás,k+ te-át... 7 *e-át álm&d(an sem #&nd&ltad+ -&#y #yőzni f&#nak. F Ne)" !3a-a.. F 9 g-ad'áto$ )%-&$e .a=tot ta a fej$t+ $s a vilá# minden kin%s$$rt sem n$zett v&lna a -an# irányá(a+ az Atök -elye fel$. A tö((i ,t!-&z -as&nl!an ő is a f$l $let$t adta v&lna $rte+ -a a kiválaszt&ttak köz$ ker"l-et+ $s a le#közele((i alkal&mmal az ő+ va#yis az Atök e#yik$nek test$ n kereszt"l nyilatk&zik me# a t3lzási# !vat&s tamari. <ll't!la# ilyenk&r az em(er nem %s,pán a klánfőnök akaratának $s szellem$nek -&rd&z!jává válik+ de e##y$&lvad a tö((iekkel is+ $s az $rz$s le#felje(( a--&z f&#-at!+ mint amik&r a -'vő me#találja a közvet-en utat '!ten%.e3. No.a" gondo-o)" ann&'$a a3%$t ne) 'nten3:v %$3%!"

%! a 7ag&o)án&o! Rt a =a' eg& '-&en .a!on-at%$t a Ga.&ad nev%t ;o$)á32 t?3e! va!!a- %getn%k k' a n&e-ve)et. 5eg'nt )á! k%$d%!" .og& e3ek a a ok =o11an tenn%k" .a k'!!% 'nten3:ve11en ;o.á!3kodnának" )á!k?-0n1en )%g Cg& =á$nak" )'nt a 5o!o-&g2k ;e-;uva-kodott )águ!a. 9k' va-21an D!Cn&a v%get %$t. 7 :edi# a fi%k! minden tőle tel-etőt me#tett 7 m&rm&lta inká(( %sak ma#ának a v&lt #ladiát&r+ aztán emelte(( -an#&n f&lytatta+ $s $reztem+ -&#y a -ide# v$#i#k3szik a #erin%emen. 7 Addi# nem is tört$nt semmi k"lönös+ am'# e#$szen közel nem $rtek: minte#y ny'llöv$snyire v&ltak+ amik&r me#kezdődött... a d&l&#. A %satamá#,s kör"l -irtelen felizz&tt a leve#ő+ e#y f,r%sa $s (&ny&l,lt rajz&lat a (&t v %#$vel $s e#y+ a t&rká(!l feltörő kiáltás... esk"szöm+ azt -ittem+ mindjárt össze%s,kl&m: minden leve#ő kisz&r,lt a t"dőm(ől+ $s f,ld&k&lva láttam+ -&#y a mellettem áll! kereskedő -örö#ve z,-an a földre. 6lyan #yen#$k v&ltak a v$#ta#jaim+ mint a viasz+ ped'g $0gt0n %$e3te)" .og& e3 ne) $ánk '$án&u-t... .og& % en D!ak a !3e-e D!a ott )eg eg& 'ga3án .ata-)a! v'.a$nak. ,ag& )%g ann&' !e)4 -áttuk" .og& a távo-1an v'--á)-'k %! .a--ottunk va-a)' to) a )o$a=t. So.a ne) .'tte) vo-na" .og& a 5o!o-&g2k )águ!a '-&en v esz$lyes is t,d lenni+ $s m$#is... 7 =em&nd!an le#yintett. 7 Ali# v&lt (ennem annyi erő+ -&#y talp&n maradjak+ de az$rt fi#yeltem+ $s láttam+ amint az am,nd&k kiss$ össz$(( zárják a s&raikat: r$sz"kről ennyivel me# is v&lt &ldva a d&l&#. M&nd-at&m+ ez -&z 3ávetőle# annyira v&lt me#ny,#tat! $rz$s+ mint amik&r -irtelen rádö((enek+ -&#y e#y $lő-al&ttat pr!(ál&k -an#&s -,jj&#atással me#f$leml'teni. Mert az am,nd&k me# sem in&#tak+ pedi# 4,ssil il9K-adde+ ny,#&dj$k ($k$(en+ -a e#yáltalán maradt (előle (ármi... s3!val a %satamá#,s máris 3ja((at kiált&tt... va#y nem is kiált&tt+ nem t,d&m. .n %sak annyit $reztem+ -&#y elsöt$t"l felettem az $#+ $s mint-a lán#&l! pöröly s3jtana le az a#yamra+ $s a leve#ő f&rr! a%$lk$nt t!d,lt (e zi-ál! t"dőm(e+ $s v$r szivár#&tt a kö $)e') a-2-" a.og& a )e--v%det !3o$:totta) k:no)1an. N" de.og& aka$ta) %n )á$ 1á$)'t )eg;'g&e-n'" vag& D!ak =e-en -enn'L 2" ne)K @!k?!30)" a3t .'tte)" ott ;ogo) .ag&n' a ;oga)at" %! !32 a)' !32" )'ko$ v%ge -ett" a-'g n%.án&an 1:$ták e-von!3o-n' )agukat onn%t" )e$t... F 9 t011'ek )eg.a-takQ

F 9 t011'ek" !3a-a.Q Igen. >e a3 a)undoknak e3 )eg !e) kott&ant" ed'g add'g$a )'nt.a a D!ata)águ! '! áta-aku-t vo-na4 eg& ná-áná- nag&o11" !0t%t a-ak )aga!odott a .e-&%n. F Igen F )ondta a3 Tt0k $0v'd .a--gatá! után" %! a szavai 3#y z3#tak a %sarn&k f$l-&mályá(an+ -&#y me#dermedtem a r$m"lettől+ pedi# mint-a valami -alál&s #3ny is (,jkált v&lna (enn"k. 7 I#en+ mert a saját &st&(a+ elkár-&z&tt lelk$n kereszt"l nyit&tt Kap,t e#y másik s'k teremtm$ny$nek+ $s ez val!(an tis 3te-et$e )%-t2 te-=e!:t)%n&... %! v%gte-en?- nag& o!to1a!ág" a3%$t '! ne) $21á-ko3'k ve-e !enk'. >e )ondd D!ak tová11K 7 Azt teszem+ szala-. 7 A me#fi#yelő össze(&rz&n#&tt+ de aztán az $vtizedes fe#yelem #yőzedelmeskedett+ $ ! v'!3on&-ag .'ggadtan ;o-&tatta. F <e.át ott vo-t a3 a... valami, $s amennyire &da t,dtam fi#yelni rá+ val!(an r$m"letes v&lt. Söt$ten im(&ly#&tt+ $reztem a -'vását... $s &lyan könyű lett v&lna en#edelmeskedni neki+ követni $s aláz,-anni+ sz$t-,llani a((an a m$lys$#(en+ mely(ől v$tetettN A körny$k$n e#y%sapásra me#vált&ztak a d&l#&k: sz$t-,ll&ttak+ $s $n látni v$ltem... va#y nem is láttam+ inká(( me#$reztem azzal az $rz$kszervemmel+ ami az Ar$ná(an &lyk&r me#mentett e#y k"lön(en -alál&s %sapást!l... de ne) is t,d&m p&nt&san+ -&#y mit akar&k elm&ndani@ a l$nye# az+ -&#y a kör"l a valami kör"l mint-a átsejlett v&lna az+ a-&nn$t ő jött. 4ide#+ ke#yetlens$#+ %silla#tálán $# 7 %s,pa ilyesmi j,t&tt r!la az eszem(e+ $s már9már me#ind,ltam fel$je+ $s az zakat&lt a 3 a#yam(an+ -&#y -a el$rem a %satamá#,s által rajz&lt kört+ akk&r minden rend(ejön. .s f,r%sa m!d&n $ppen az am,nd&k mentettek me# tőle+ akik addi#ra már teljesen összezárták alakzat,kat+ mint-a p,szt't! erejű sz$lvi-arral kellene szem(esze#"lni"k. 7 A fej%t D!2vá-ta. F @3t e$!3e D!ak )o!t ;oga-)a3o) )eg :g&L akko$" a3 á=u-á! .atá$án" .0$0gve %! ;u-doko-va" k'.ag&2 !3:vve$%!!e- D!ak ann&'t vette) %!3$e" .og& a3 a)undok '))á$ ne) 0n)aguk" .ane) v%gte-en?- t011ek. 911an a '--anat1an" a)'ko$ 1e3á$u-t a k0$" )inden (iz&nytalansá# me#szűnt: akár el is f&rd't-attam v&lna a fejemet+ annyira (izt&san le-etett t,dni+ mi következik. Az a valami 3#y l&((ant el+ akár a tevetrá#yá(!l rak&tt tűz -ajnal előtt+ $s m$# annyi sem maradt (előle: m$# f"st $s -am, sem. Semmi. Csak a %satamá#,s fek"dt ki%savar&d&tt ta#&kkal+ -&ltan a -ide# -&m&k(an+ $s e#yre z3#&tt $s d"(ör#őit felett"nk valami rettenetes+ nem evilá#i

erő: valami minden k$pzeletet fel"lm3l!an -atalmas $s #&n&sz+ ami m&st m$# táv&l van+ de -a e#yszer t$nyle# ide$ $" akko$ Cg& ;og =át!3an' a v'-ág -egnag&o11 va$á3!-2'va- '!" )'nt a g&e$ekek >a$ton ;a--a1dá=áva-. 9 vo-t g-ad'áto$ k'!3á$adt to$okka- n&e-t eg&et. F H! akko$ )á$ ne) -e!3 !enk'" ak' !3e)1e!3eg?-=0n ve-e. F <a-án 'ga3ad van. F 9 ta)a$' v%-e)%n&%t k% v'!e lő Atök szemmel lát-at!an valami ilyesmire szám't&tt: a transz(a merevedett em(ereknek a szeme sem re((ent+ $s e((ől mi arra következtett"nk+ -&#y a tamari is ny,#&dt. Ami(ől a l&#ika $s a -űs$# sza(ályai szerint visz&nt az következett+ -&#y nek"nk sin%s okunk aggoda-o)$a" %! )'k031en 3Cg2 ;e==e- ta$totta) .a3a" te$)%!3ete!en !e=te-)e) !e) vo-t $2-a" .og& e3 '! a3on e!etek eg&'ke" a)'ko$ a -og'ka !3a1á-&a' ne) %$v%n&e!ek. Mert Kneven a má#ia az erőse((+ $s (ár &lvastam e#yszer e#y s&ksz&r&san eretnek+ minden l$tező vallás papjai által kiátk&z&tt+ ismeretlen szerző által 'r&tt könyvet arr!l+ -&#y esetle# elk$pzel-etőek &lyan s'k&k is+ a-&l a l&#ika (it&r&lja a má#ia -ely$t+ n$mi töpren#$s ,tán $n is (eláttam+ -&#y ez k$ptelens$#: &lyan ját$k a szavakkal $s ;&#almakkal+ amik ,#yan3#y f$lrevezetőek+ mik$nt f$kevezető v&lt az a felt$telez$s+ -&#y mivel a tamari rend(en t,dja a d&l#&kat+ nem is le-et semmi #&nd. #ed'g de.og&ne) -e.etett. 9..o3 e$!3e )'ndann&'an tC-!ágo!an k% 3ettek vo-tunk" .og& 1e-e;u!!unk a3 am,nd&knak az $#ő -ázak f$ny$n$l f&szt&#at! valamelyik %s&p&rtjá(a+ va#y az&knak a -alálra r$m"lt ekete Sk&rpi!knak e#y e#ys$#$(e+ akik minden árny$k(an ellens$#et látva minden 3tj,k(a ker"lőt lekasza(&ltak+ de a fatty3isten testv$r#yilk&s -'vei v$#"l m %#is%sak #yökerei(en vált&ztatták me# a vilá#rendet I(ará(an. .s másnap %sak a szeren%s$mnek köszön-ettem+ -&#y nem s3jt&tt a#y&n az össze&ml! $p"let+ amik&r e#y K-e(9t-,eet- a sivata#i fattyak (ejövetel$nek -ajnalán sza(ályszerűen kereszt"l%sörtetett a szá--á!o)on" a)'t k%t" .o33á) .a!on-2" !3?$ke 'kke-&v%$t1e 0-t030tt haranának kellett v&lna me#v$denie minden támadást!l+ illetve sz"ks$# eset$n riasztani a -ar%mestert. 8e mivel átvá#&tt t&r&kkal fek"dtek a (ejárat előtt+ $s a v$r"ket már fel is itta a p&r+ le#felje(( akk&r fi#yelmeztet-ettek v&lna (árkit a vesz$lyre+ -a -amarjá(an kitalálnak valamilyen tr"kköt a

*3l&ldal&n. ;ekem visz&nt erős a #yan3m+ -&#y sz$p d&l&# a fe#yelem me# a klán-&z val! -űs$#+ de j&((an el v&ltak ők f&#lalva azzal+ -&#y rájöjjenek" a k%t" -át!32-ag eg&;o$)a Ct k03?)e-&'k ve3et a to-va=ok !3á)á$a ;ennta$tott oko-1a" a 4ra"agba, $s melyik nem 7 a sz&(&rd$m&n től"k akár az alv! tamari fej$n is át#áz&l-at&tt v&la+ nem-&#y az eny$men. Ne) )'nt.a a3 % en enge) aka$t vo-na e- u!3t:t ani: a vilá# t3lny&m! tö((s$#$-ez -as&nl!an ő sem t,d&tt r!lam+ annál inká(( elf&#lalta visz&nt+ -&#y e#yenk$nt tip&rja el a kör"lötte f&r#&l!d!+ fekete pán%$lt viselő $s r&ppant köteless$#t,d!+ ám nem kev$s($ r$m"lt kat&nákat+ $s i#azán nem le-etett elvá$ni tőle+ eköz(en m$# &lyan apr!sá#&kra is &dafi#yeljen+ -&#y az 3tjá(a akadt teszem azt e#y vály&#t$#lá(!l emelt -áz. ;em+ a sz&(&r(an lak&z! Am-e9d$m&n e((ől a szemp&nt(!l na#y&n is eml$keztetett arra a testv$r#yilk&s papsá#ra+ ami $letre -'vta+ $s ami -&zzá -as&nl!an tök$letesen %$lt,dat&san $s ,#yanilyen $rz$ketlen"l tört a %$lja fel$. .s mialatt a m$# mindi# záp&r&z! faldara(&k elől pr!(áltam kit$rni+ -irtelen azt #&nd&ltam+ -&#y a viselked$s$(ől me#t,d-at&k n$-ány d&l#&t l$tre-&z!ir!l+ az am,nd&kr!l. Mindenk$ppen tö((et+ mint-a ki&lvas&m a H,anna e t$má(an e#y$(k$nt me#le-etősen -iány&s teker%s#yűjtem$ny$t 7 term$szetesen %sak akk&r+ -a el nem patk&l&k köz(en. 93t .'!3e)" !'ke$?-t $á%$e3ne) a$$a" a)'t aká$ a)und -og'kának '! neve3.etn%k" .a ne) ta$tanám ezt a kifejez$st a l&#ika me#%s3f&lásának: me#sejtettem+ -&#y milyen m&z#at!r,#!k -3z!dnak me# ennek az e#yáltalán nem em(eri n$pnek a %selekedetei mö#ött+ $s közelről sem tett (&ld&##á a felfedez$s. 93 )á$ 0n)agá1an !e) tet!3ett" .og& a te!t' !3% !%ge t tekintik a le#fő(( $rt$knek+ -iszen $n p$ldá,l me# va#y&k r!la #yőződve+ -&#y $rek annyit+ mint (ármelyik iz&ma#y3 vadállat az Ar$ná(!l+ n&-a már %sak f&#lalk&zás&m miatt sem &lyan a k"lsőm+ -&#y me#akadj&n rajtam az em(erek szeme. 5#y t&lvaj+ aki ,tán )e#f&rd,lnak az ,t%án+ $rt-ető &k&k(!l nem lenne -&ssz3 $letű. .s az sem tetszett+ -&#y a K-e(9t-,eet- viselked$s$(ől %sak 3#y s"tött a fenső((s$#es #ő# $s me#vet$s. ;em -ar%&t

láttam a szemközti $p"let term$skő pin%$j$nek lejáratánál a fal-&z lap,lva+ m$# mindi# a fáradtsá#t!l ká(án+ -anem mint amik&r az em(er elzavarja az e#ereket a tev$je sz$nája mellől: rend%sinálás v&lt ez+ nem viadal. 5#y váratlan m&zd,lat $s a leve#ő(en előreszisszenő a%$l: e#y matematikai p&nt&ssá##al (evitt+ m$#is l$lektelen vá#ás " $s az e#yik őr már össze is r&#y&tt+ a jelle#telen+ söt$t f$m(ől k&vá%s&lt kard pedi# f&lytatta a me#kezdett 'vet+ $s a v$#p&ntján v$r fre%%sent $s e#y másik fe#yveres is isz&ny3 k'n&k(an fetren#ve z,-ant el. Iajkiáltás&k+ -ör#$s+ a kőnek "tődő $s ki%s&r1,ltan visszapattan! pen#$k %send"l$se: az e#y pillanatnyi me#in#ást követő+ kiv$d-etetlen ellen%sapás. ;em -inn$m+ -&#y a sz&(&rd$m&n kivál! fe#yverf&r#at! lett v&lna+ sőt+ -a -elyesen 't$lem me#+ akk&r önma#á(an m$# k"lönöse((en j! sem v&lt+ de e#yszerűe n felőrölte a rátámad!kat. I(ara -&m&kja k&ptatja el '#y a le#kem$nye(( anya#&kat is+ $s e#y -aszrai m&ndás szerint az a%$lkardnál e#y valami (iz&ny,l %sak kem$nye((nek: az a -&m&k+ ami(e v$#"l a -ar%&st fe#yver$vel e#y"tt eltemetik. Mert az az átk&z&tt -&)ok v%g?- )'ndent ;e-)o$3!o-. 5z a mindent felőrlő+ l$lektelen kem$nys$# jellemezte a K-e(9t-,eet-et is. M&nd&m+ nem tán% v&lt ez+ -anem l$lektelen $s %$lszerű m&zd,lat&k s&ra@ nem az a felső((rendű műv$szet+ amiről Alle#-eri mester $s követői számtalan kötetet 'rtak tele+ -anem a zavar! t$nyezők kik"szö(öl$se. :,szt'tás $s rend: -á(&r3 $s e#ys$#. .s -a nekem szem$ly szerint mindeddi# nem is v&lt k"lönöse((en j! v$lem$nyem az e#$szről: a Ki-'vás rit,ál$jár!l+ a r,-ázatra erős'tett+ sz'nes kendő%sk$kről+ am'(e majd a v'v!fen&m$n (elevá#ja a mesterje#y$t+ a -aj(!k&lásr!l+ a fekete pántlikával összekötött -ajr!l me# ma#ár!l a viadalr!l+ mivel 3#y #&nd&ltam+ az ,dvariassá# &lyk&r i#enis az $letk$pess$# r&vására me#y+ az$rt m&st vala-&#y m$#is ijesztőnek tűnt+ a)it ez a l$lek $s $rtelem n$lk"li+ d"(ör#ő l$ptű+ má#ik,s #$pezet művelt az em(erekkel. A földet már levá#&tt v$#ta#&k $s -al&ttak (&r't&tták+ $s az ,t%akövek iszaml!sak v&ltak a v$rtől+ a lát!-atár&n pedi# lán#&lt a vár&s+ mint-a e#yszerre mind a n$#y $#táj&n felkelő(en lett v&lna a nap.

2al!sz'nűle# a #azda# kereskedő-ázak lerakatai $#tek: a nem is &lyan r$#en m$# na#y -an#&n -etvenkedő k"l-&ni zs&ld&s&k nem t,dták va#y nem akarták me#v$deni ,raik va#y&nát. A le-eletkönnyű medennesszei selyemkelm$k me# a drá#a+ e#z&tik,s fűszerek f"stje feket$n+ f&jt&#at!an #&m&ly#&tt a szűk sikát&r&k(an+ $s nekem !-atatlan,l a H,adra#&k pr!f$tájának szavai j,t&ttak eszem(e arr!l a re##elről+ amik&r a vilá# tört$nete v$#et $r. 5z a f$leszű fi%k! me#j!s&lta annak a napnak a3 e-=0vete-%t" a)'ko$ )'nden '$án&1an -ángo-n' ;og a .o$'3ont" %! e3%$t ne) '! ke--ett vo-na D!Cn&án v%ge3n'e. >e a3t '! ;ennen .'$dette !3e$te I1a$á1an" .og& a3 eg%!3 t0$t%ne-e) D!ak á-o)" vag& va-a)' )%g anná- '! $o!!3a114 .og& ne) '! %-?nk" D!ak eg& k0n&v -a =a'n -%te3?nk" %! a3%$t )ondunk vag& gondo-unk va-a)'t" )e$t e3 van )eg:$va. Mivel a dzsad&k a metafizikának erre a fajtájára nem kim&nd&ttan f&#$k&nyak+ neki a jelek szerint az v&lt me#'rva+ -&#y a H,adra#&kr!l sz!l! #3nydal&kat $neklő+ feld"-ödött %ső%sel$k a lá(ánál f&#va akassza fel a H,anna előtt ma#ány&san áll!+ l&m(javesztett fára+ nekem pedi# az+ -&#y $p (őrrel menek"ljek me# az am,nd&k (ejövetel$t követő #yilk&s zűrzavar(!l is+ amik&r az em(erek %s,pasz -andzsárral a kez"k(en+ t$pett r,-á(an" D%-ta-anu- 1o-&ongtak a3 utDákon" .og& a ;att&C'!ten )ág'á=át2- ká1án tá)ad=anak nek' 1á$k'nek" ak' a3 Ct=uk1a ke$?-t. K$t Kistestv$r p$ldá,l a ráj,k e#yáltalán nem jellemző+ vak d"-vel esett e#ymásnak+ $s szinte már sajnáltam őket+ amik&r e#ymás kez$től -altak me#. ;$-ány p&r%elánkereskedő a (azárs&rr!l lán#&l! szöv$tneket d&(ált a-yadnak az ,t%a t3l&ldalán áll!+ r&ntásűző kalli#ráfiával d'sz'tett templ&mára+ $s köz(en őr"lten -,jj&#tak@ más&k pedi#+ te#nap m$# törv$nytisztelő p&l#ár&k+ vi%s&r&#va ,#$&ttak neki a ekete Sk&rpi!knak. I#azi v$#'t$let v&lt+ Am-e9>am,n mindannyi,nknak elvette az esz$t+ $s a le#sz'vese((en $n is előr&nt&ttam v&lna a rejtek-elyemről: aznap -ajnal(an val!sz'nűle# mindannyi,nknak ,#yanaz a -an# s,tt&#ta a f"l"nk(e a r&ntás+ a #yilk&lás $s a (&ssz3 szavait. ;ekem is össze kellett szednem ma#am+ -&#y ellen t,djak állni 7 a l$le#zetem ki-a#y&tt+ $s elfeket"lt előttem a vilá# az erőfesz't$stől+ de az öre#em(ertől tan,lt f&#ás v$#"l -atás&snak (iz&ny,lt: minte#y lát-atatlanná válta ) annak az akaratnak a számára+ aki me#pr!(ált le#yűrni. =em vakulsz meg, ha kereszt ls t rajta" a nap, )o$)o-ta) )aga) e-%" de k031en )á$ a3

3akato-t a3 ag&a)1an" .og& )'-&en $ettenete! %! e--ená--.atat-an -e.et a3 a3 '!ten" ak'nek )%g !e$egek$e !'nD! !3?k s$#e+ -&#y le#yőzzön minket+ mert ma#,nkat #yőzz"k le -elyette. A pin%elejár! visz&nyla#&s (izt&nsá#á(!l a sz&(&rd$m&n -i-etetlen"l %$lt,dat&s $s l$lektelen %sapásait fi#yelve -irtelen 3#y öntött el a r$m"let+ akár e#y 3ja(( vár&si őr ar%át a v$r a v$d-etetlen sz3rást követően. >ádö((enteni ,#yanis+ -&#y a k"zdelem p&nt&san addi# f&# tartani+ am'# az ,t&ls! itteni fe#yveres is el nem esik: va#y mert a K-e(9t-,eetv$#ez vel"k+ va#y mert saját+ vak&n va#dalk&z! társaik ölik me# őket+ aztán Mada( el S&(ira+ a 4ár&m 6ázis 2ár&sa az am,nd&k kez$re ker"l+ $s Am-e9>am,n t&vá(( -'zik a #yűlölt faj&k+ az em(erek $s a dzsennek v$r$n. =esz d&l#a a közeljövő(en a menetheknek, a3 eg&!3e$ 1'3to!. H! .a)a$o!an !o$ ke$?)a=d a3 o$kok$a" a go1-'nok$a" a3 e-;ek$e %! )'nden f$le l$tező más fajzat&kra is+ -&#y v$#"l az am,nd&k maradjanak Knev ,rai. Ek+ me# a k$kar%3 fatty3isten. Mert -amar&san már ma#a >ana#&l sem áll't-atja me# őket. Mert Krán le#söt$te(( praktikái is kev$snek (iz&ny,lnak majd. @3ek1en a '--anatok1an 1'3to!ra vettem+ -&#y a jövő -ist&ri&#ráf,sainak r&ppant e#yszerű d&l#a lesz... felt$ve+ -&#y e#yáltalán l$teznek majd. 5#yszerűen k$t r$szre &sztják majd a tört$nelmet+ $s azt m&ndják+ -&#y Am-e9>am,n előtt+ illetve Am-e9>am,n ,tán. Ami az elő((it illeti+ azt )ár me#'rták -elyett"k más&k. Ami az ,t!((it+ azzal pedi# i#azán nem kell s&kat vesződni"k: el$# lesz rá e#y sz! is. Az+ -&#y p,szt,lás.

7.

Égi ha !
7a a3 a)undok n'nD!enek" a Gut2k e!et-eg tová11$a '! .ata-)a!ok )a$adnak" %! ta-án neke) !e) ke-- nekivá#n&m I(arának+ -&#y m&st e#y kráni -&rdák által feld3lt &áziserőd(en+ temetetlen -,llák $s törött fe#yverek -almai között t$(lá(&ljak a :r!(akő -atását!l ká(án+ $s köz(en valami -&mály&s #yan3 m&t&szkálj&n (ennem+ -&#y valami na#y&n nin%s rendj$n. H! .og& v%g?- a$$a '! $á=0==ek" )' ne) !t'))e-. 9 ;%n&. I#en+ &dakint már r$#en (e kellett v&lna söt$tednie+ de a k"lső terem(e visszat$rve m$# mindi# láttam a r$snyire nyitva-a#y&tt kap,n (evet"lő pászmákat+ $s m&st már felfi#yeltem arra a -alvány+ ám -atár&z&ttan kellemetlen (izser#$sre is+ ami mint-a (ef$szkelte v&lna ma#át a k&p&nyám(a az&n a -elyen+ a-&l *,nasz i(n9>atta+ minden idők le#na#y&(( dzsad anat!m,sa szerint a l$lek má#ik,s k$pess$#ei rejtőznek. Márpedi# ő (izt&san $rtette a szakmáját: a H,anna iratai le#endákat zen#enek a t,dásár!l. <ll't!la# &lyan r$szletesen ismerte az anat!miát+ a-&#y ma#a a na#y 8el,d,s M&ns+ a #!lemek me#teremtője sem: k$pes v&lt 'zről 'zre me#alk&tni $s $letre kelteni e#y #!(lin+ e#y &rk+ sőt+ akár e#y a,n sz&(rát is+ $s alkalmasint ő lett v&lna az e#yetlen+ aki -at$k&ny me#&ldást talál-at az&k ellen az átk&z&tt K-e(t-,eet-ek ellen. Mert az a m!dszer+ amit a mi 3#ynevezett szövets$#eseink -asználtak+ i#azán mindennek nevez-ető+ %sak -at$k&nynak nem: a saját szememmel l áttam annak idej$n+ mi,tán az am,nd&k le#yőzt$k a M&s&ly#!k %satamá#,sát+ $s (ej,t&ttak Mada( el S&(irá(a+ -&#y a -a#y&mány&s fe#yverekkel felszerelt -ar%&s&k mennyire te-etetlenek vel"k szem(en. 2al!sz'nűle# le#felje(( az se#'tett v&lna rajt,k+ -a i(n9>at ta elk$sz'ti a sz&(&rd$m&n&k le#yőz$s$re k$pes #!lemet: &lyk&r a le-ető le#-at$k&nya(( m!dszer a tűz ellen tűzzel v$dekezni+ a-&#yan a s&#r&niták m&ndják. I-&ko$ ed'g ne).

#%-dáu- akko$" a)'ko$ a3 e)1e$nek .a-ván& ;oga-)a !'nD!" )'ve- ke$?-t !3e)1e" %! D!ak a $o!!3 %$3%!e' ;oko32dnak... )eg a 1'3!e$g%! a ;e=%1en a ka u.o3 k03e-edve" )'k%nt ve-e) '! t0$t%nt. Aztán me#-all&ttam a zajt. *&mpa+ fenye#ető+ mennydör#$sszerű r&(aj v&lt+ $s a f$ny &lyan $less$ vált+ -&#y elkövettem a kard által me#-al!k klass 3'ku! .'1á=át4 a !3e)e) e-% ka ta) a 1a- ke3e)et" a )á!'kka- ed'g vakon ta ogat23ta) a tri5ám után" a)' e$!3e ;e-e!-ege! -ett vo-na" .a 1á$k' D!a dát á--:tott neke). >3!e$ga. a3on1an )'nden 1'3onn&a- enn%- $Cta11 v%get !3ánt neke)" )e$t ne) .ag&ta" .og& odak'nt !')a )o3gá!C 1%$g&'-ko!ok -e!!enek $á). Az el$m tár,l! látvány m$# '#y is s&kk&l! v&lt: I(ara -alál&s sivata#a -elyett ala%s&ny+ %senev$sz fákkal (enőtt p,sztasá# tár,lt el$m+ me#repedezett+ sziklaszerű talaj+ akár e#y+ a tört$nelmi k&r&k előtt ki-alt+ fertelmes szörnyete# (őre $s fak!k$k+ majdnem fe-$r $#(&lt+ me# a -atalmas $s perzselő f&rr!sá#&t áraszt!+ &lvadtmit-rill9sz'n napk&r&n#+ ami előtt mint-a !riási+ s&k ezer lá( -&ssz3sá#3 #ályák le(e#tek v&lna+ $s a vit&rláik %satt&#tak a f&rr!+ &rkánszerű sz$l(en. =id$r%ny&más&s e#y k$p v&lt+ annyi szent+ $s más&k akk&r álm&dnak ilyesmit+ -a este t3lsá#&san s&kat falnak (e a =andzs-&z %'mzett karavánszeráj spe%ialitásá(!l+ a nyárs&n s"lt $s f"#$vel 'zes'tett teve-3s(!l+ de $n na#y&n is $(ernek $rezte) ma#am+ $s -atár&z&ttan ne-ezemre esett v&lna nem val!sá#&snak tekinteni ezeket a rep"lő m&nstr,m&kat. Saját szememmel persze s&-a nem láttam i#azi -aj!kat+ de annak idej$n a tan't!mesterem+ a k&sz&s öre#em(er &lyan r$szletesen le'rta őket az első tar%sfesz'tő köt$ltől az ,t&ls!+ s&-a nem k&r-ad! -iedafa #erendái# $s a tőke aljára kar%&lt+ r&ntásűző szim(!l,mi# (ezár!la#+ -&#y akár álm&m(an is eli#az&dtam v&lna (enn"k+ $s -as&nl!k$ppen $ppen ele#et t,dtam a Sárkányszövets$# k&rának $#i -aj!ir!l is+ -&#y r 0gt0n $á=0==ek4 e3ek ne) a3ok. @-%g!3e$ tanu-)án&o3ta) a $2-uk k%!3?-t" t'!3ta !e-&e)$e n&o)tatott %! !3e);á=d:t2an $%!3-etga3dag k% eket a3 e- 8a.ad )e--ett' 1a3á$!o$on" a.o- a !3o)!3%do!" vá!3on;a-C 12d%1an 0k-0)n&' k$ánk0vet -e.etett vo-na venn' á$ k0$(eny'rt r$zpeták$rt me# majdnem val!di+ rettenetes fejfájást $s sz$d"l$st &k&z! el )a-ra9ka-remet. Sőt+ &lyk&r9 &lyk&r e#y %sapz&tt $s el#yötört+ de m$# mindi# vad,l v$dekező+ lán%ravert amaz&nt is+ aki 5mrealnak nevezett &rszá#ának ,#yan&lyan táv&li tájai$!l vetődött ide+ mint az&k

az ismeretlen nyelven 'r&tt könyvek+ amik(ől a t,datlan kereskedők kivá#ták ezeket a le-eletfin&m e%setv&nás3 rajz&kat. 5#y i#azi #yűjtő e#y ilyen %s&nk'tatlan selyemkönyv$rt val!sz'nűle# -ajland! v&lna akár e#y kise(( va#y&nt is fizetni+ az em'r pedi# m$# rá is ajánl+ va#yis e#yáltalán nem Galradzsának tetsző %selekedet v&lt tönkretenni őket. <m akár-&#y is+ $n az$rt -3ztam n$mi -aszn&t a d&l&#(!l: e#y idő ,tán már azt is első rán$z$sre me# t,dtam m&ndani+ -&#y -a e#y $#i -aj! k$tár(&%&s $s ma#as't&tt a tat(ástyája+ az eleje pedi# 3#y #ör("l me#+ mint a r,k- madár %sőre+ akk&r -&l -elyezkedik el a paran%sn&ki állás $s -&l a nagator szem$"l sz&l#ál! a(lak&k@ milyen sz$les a felső fed$lzete $s milyen tűzerővel rendelkezik. ;em mint-a lett v&lna (ármi val!sz'nűs$#e+ -&#y -asznát veszem ennek a kim&nd&ttan ez&terik,s t,dásnak+ ám 8zser#a- 3tjai kif"rk$sz-etetlenek+ $s m&st+ az &áziserőd kap,ja előtt a ma#as(a (ám,lva nem esett ne-ezemre felfedezni+ -&#y a tűzköpők $s a katap,lt&k -el&e ezeknek a (e-em!tsá#,k(an r$misztő rep"lő szi#eteknek az elej$n "resen áll: &nn$t aztán (izt&san nem -aji#áltak -áz na#ysá#3 köveket az ellens$#re. .s nem láttam se-&l a sárkányp&fát f&rmáz! lán#köpők %söveit sem. 9)' e$!3e ko$ánt!e) =e-ent' a3t" .og& vesz$lytelenek lettek v&lna+ $s őket fi#yelve v$#telen"l parányinak $reztem ma#am. Az e#yik látsz!la# &lyan közel 3sz&tt el mellettem+ -&#y azt k$pzeltem+ kiny3jt&tt karral akár me# is $rint-etn$m időtlen"l öre#+ r"%skös deszkáit. 8e a val!sá#(an le#alá(( f$l ny'llöv$snyire v&lt+ $s amik&r lass3+ l&m-a $s m$#is fenye#etőnek látsz! f&rd,l!(a kezdett+ szinte eltakarta az e#et+ $s a sz$l száraz villámsza#&t s&d&rt fel$m. 93tán .a)a$o!an )eg%$ke3ett a3 e--en!%g '!4 -ega-á11 ;%-tuDat" ne) !okkak'!e11" ;ekete f$m(ől k$sz"lt #álya ereszkedett alá a napk&r&n# felől. 6lyan&k v&ltak+ akár a >avan!i9ö(öl fekete %ápái+ amit annak idej$n vánd&r m,tatvány&s&k -&ztak elk$pesztő m$retű "ve#kádak(an Mada( el S&(irá(a: eml$kszem+ amik&r ar%&mat a kádak &ldalá-&z sz&r't&tt a)" aká$.a a .a-á--a- n%3te) vo-na ;a$ka!!3e)et. .s m&st is ,#yanez az $rz$s f&#&tt el. A -as&nl!sá# az&n(an -amar szertef&szl&tt+ $s immár tisztán láttam a fekete -aj!k fed$lzet$n ny"zs#ő apr! $s söt$t (á(&kat+ a

fe#yvereseket is. A z3#ás már9már elvisel-etetlenn$ vált $s "völt$s(e %sap&tt át+ az &áziserőd mellett a karvasta#sá#3+ #ö%sörtös #yökereikkel a talaj(a kapaszk&d!+ fak! levelű törpefák a földi# -aj&ltak a sz$l(en+ $s a felkavar&d&tt -&m&k k$spen#ek$nt vá#&tt az ar%&m(a. A jelek szerint akk&ra vi .ar v&lt a nyakam(an+ ami-ez k$pest az el 8zsia- a m,#affei em'r kertj$(en len#edező r!zsaillattal ter-es szellő %s,pán. Az előző pillanat(an m$# a #i#ászi l$#i szerkezeteket (ám,ltam+ -alál&s ele#an%iáj,kat $s a palánk&zat&t (&r't! r3najeleket+ az $rtelmetlen+ ősi $s söt$ts$##el teli krikszkraksz&kat. Az e#yik pillanat(an m$# 3#y zakat&lt az a#yam+ akár e#y (&ny&l,lt ka-rei #$pezet átt$telei+ $s az&n töpren#tem+ -&#y -a ez a Sárkányszövets$# k&ra+ akk&r mi$rt nem v$#e$r-et$tlen erdős$#ek (&r'tják a tájat+ a másik(an pedi# irt!zat&s+ fekete erő l!d't&tt előre+ $s az&n kaptam ma#am+ -&#y a földön k3sz&m. A t"dőm $#ett+ $s minden izm&mat me# kellett fesz'tenem+ -&#y ne s&d&rj&n ma#ával az &rkán. 2zsergah, seg/ts' ')ádko3ta) a $á) 3Cdu-2 .o)okt2- ;u-doko-va. 1érlek, 2zsergah, ne hagyja", hogy rossz irányba tartsak, mert akkor végem van. Akkor itt fogok elpusztulni, és betemet a sivatag, hogy mumifikáló"ott holttestemet ,sak évezre"ek m!lva találja meg egy eltéve"t kin,sva"ász e>pe"/,ió. 1érlek, 2zsergah, ;o.á!3kodta) =o11 .:=án 7o33á" ak' tudo)á!o) !3e$'nt ;e-ett%11 $'tkán .a--gat=a )eg a .o33á ;o$du-2kat" %! k031en .o)á-&o!an a3 )oto!3ká-t 1enne)" .og& t011" )'nt 1o!!3ant2 vo-na 'tt v%ge3n'" a )e!!3' )C-t1an" )'k031en á$!3á3 -á1n&'$a a ;e=e) ;e-ett o-&an )ág'ával felfe#yverzett $#i -aj!k v'vják $let-alál-ar%,kat+ -&#y a kráni *ilt&tt *art&mány&k lak!i is elsápadnának az iri#ys$#től+ $s e#yáltalán nem (izt&s+ -&#y tö(( es$ly"k lenne+ mint a vásári tűznyelőknek az &rdani varázsl!k na#ymestere ellen. Hn ed'g" a harana, va-21an !enk' %! !e))' vag&ok .o33á=uk k% e!t. 7'!3en enge) )a=dne) e-!0 0$t annak a va$á3!-atnak )%g a távo-' v'!!3.ang=a '!" a)'t a3 eg&'k nagator .a!3ná-t ;e- .a=2=a %g' á-&á=ának )egvá-to3tatá!á.o3" %! .a ne) =á$ta) vo-na % en a ;u--adá! .atá$án" ne) -ette) vo-na vak a .o)okt2- %! ne) 0k-ende3te) vo-na n&á--a- keve$t De)entet" akko$ ta-án )á$ a gondo-atát2- '! .a-á-$a $%)?-0k" .og& )'$e -e.etnek e3ek k% e!ek" a)'ko$ ne) D!ak =át!3ado3nak" .ane) t%n&-eg nek'du$á-=ák )agukat. No!" .a)a$o!an e3 '! k'de$?-t.

A következő más&dper%(en ,#yanis ,#yan&lyan -irtelen+ mint a-&#yan jött+ el is "lt az &rkán+ $s $n &tt maradtam fekve+ f$li# eltemetve+ $s nem i#azán v&lt -&zzá erőm+ -&#y a szeren%s$m felett örvendezzem: lekötött+ -&#y e#yszerre pr!(áltam me# leve#őt venni $s visszakö-ö#ni a t"dőm(ől f$l I(arát. M$# $pp j!k&r n$ztem fel+ -&#y lát-assam+ amint a -atalmas alk&tmány&k me#lepően könnyed$n le((ennek ma#asa((ra+ a napk&r&n# fel$+ $s máris körözni kezdtek e#ymás kör"l: köz$pen a na#y&((ik -aj!+ akár a 2ilá#ker$k ten#elye+ $s a kise((ek a k"llők+ -&#y a. 4a#y&mány&s Jt el%s$pelt -as&nlatával $ljek. ,ag& ta-án ta-á-211 -enne a3t )ondan'" .og& a )o3gá!uk va-a)' k?-0n0! tánD$a e)-%ke3tetett... '--etve )%g 'nká11 a !.adon' 1a=v:vá!$a" )%g .a ne) '! a3 %n 'zl$semnek t3lsá#&san ,dvarias fi%s3r&k+ -anem lid$r%es erők estek e#ymásnak. Másf$l ez"str3piát e#y másf$lmázsás ,#&ni vaskraj%ár ellen$(en+ -&#y amennyire nem le-et -alál&s e#y s-ad&ni sz!pár(aj+ $ppen annyira -alál&s az a má#ia+ amit az&k &tt fent -a!ználtak e#ymás ellen+ $s vala-&#y az is nyilvánval!nak tűnt+ -&#y e#yáltalán nem minde#y a vilá# t&vá((i s&rsára n$zve a ját$k kimenetele. Mint a-&#y az sem v&lt minde#y annak idej$n+ siker"l9e 6rFellát a Kár-&zat Sivata#á(a száműzni. 93 )eg'nt )á! k%$d%!+ -&#y sejtelmem sem v&lt+ melyik a r&ssz $s melyik a j!+ $s miköz(en m$# mindi# az&n tűnődtem+ -&#y fekete va#y fe-$r+ p&zit'v va#y ne#at'v 7 nekem v$#ső s&r&n teljesen minde#y lesz+ -&#y melyik"knek az átk&z&tt má#iája s3jt a#y&n+ aköz(en az $#i játszmá1an máris elkövetkezett az ,t&ls! l$p$s: a Menzini9sakk nyelv$n sz!lva a Kőf,tár e#yed"l maradt az ellens$#es "stl&vas&k által me#szállt ter"let közep$n. 5e$t )'nt.a a 5en3'n'-!akknak e3 a k-a!!3'ku! 3á$2ko)1'náD'2=a va-2!u-t vo-na )eg )aga!an ;e-ette). 9 )ág'a 2Deán=ának -át.atat-an 1uk2.u--á)a' .'$te-en o-da-1a ka ták a nag&o11'k .a=2t" %! a3 )á$ 3u.ant '! '$t23ato! $eD!eg%!-$o ogá!!a- a ;0-d ;e-%" )'k031en a ;ekete gá-&ák Cg& ke$'ngtek k0$?-0tte" aká$ eg& g&e$ek-k-án tag=a' a !0t%t !'káto$1an" a !3e)%t. alm&k között a %sal!ka vár&si (&rt!l (er3#&tt n&mád kör"l azt a pillanat&t várva+ amik&r az v$#re összeesik+. $s elen#edi a r$sze# nekiszánással sz&r&n#at&tt -andzsárt. Akk&r pedi#... n&s+ le#közele(( e#y j!k&ra kőtöm( alatt $(red+ fel+ mert azt

m$# a #ye$ekklán ta#jai sem szeretn$k+ -a visszajárna zaklatni őket. H! a ;ekete ;%).a=2k !e) 1:3tak !e))'t a v%-et-en$e. @3 )á!;a=ta )ág'a -e.etett" )'nt a ko$á11'" )e$t )o!t D!ak va-a)' k%k v'--aná!t -átta)" a3tán eg& na$anD!!á$gát %! eg& 30-det" aká$.a a =át%k)e sterek "zen#etn$nek e#ymásnak sz'nes zászl!kkal S&(ira főter$n e#y k"lönösen (&ny&l,lt állásnál+ $s a sz&r&n#at&tt $#i #ályá(!l máris f"st tört fel+ $s záp&r&zni kezdtek a dara(jai. 4a kiss$ közele(( va#y&k+ akk&r (izt&san a#y&n"t az e#yik+ '#y az&n(an %s ak n$-ány könnyű szilánk röp"lt el mellettem s,-&#va+ $s $n dőre m!d&n már majdnem fels!-ajt&ttam a me#könnye(("l$stől+ amik&r e#y nálam m$r-etetlen"l -atalmasa(( elme me#talált $s rám f!k,szál!d&tt. A következő pillanat(an pedi# már v$#e is v&lt+ de -a me#en#ed-etn$m ma#amnak+ -&#y a =andzs-&z %'mzett karavánszeráj spe%ialitásával za(áljam tele ma#am+ n&s+ a((an az eset(en $n val!sz'nűle# ezeket a más&dper%eket $ln$m 3jra álm&m(an. 5e$t kev%! e..e3 ;og.at2an n&o)a!3t2 %-)%n&1en vo-t $%!3e) edd'g' á-&a;utás&m s&rán. Sőt+ talán e#y(en sem. Az&n kaptam ma#am+ -&#y teljesen más szemszö#(ől lát&m a val!sá#&t+ p&nt&sa((an azt+ amit eddi# val!sá#nak k$pzeltem+ $s amiről m&st kider"lt+ -&#y m$r-etetlen"l #azda#a(( $s s&kr$tű((+ mint a-&#y azt k&rlát&z&tt em(eri elm$mmel -inn$m. .s s&kkal r$m"letese((. Az árny$k&k m$lye((ek v&ltak+ a f$ny tisztá(( $s fenye#ető((+ a föld táv&li $s ál&mszerű: vala-&#y k$ptelen v&ltam el-esse#etni a #&nd&lat&t+ -&#y milyen m$r-etetlen"l s&k m3l-at a dönt$semen. Az e#$sz vilá# s&rsa. .s már vissza is -őköltem+ mert rádö((entem+ -&#y e#yetlen k'nz!an $les pillanati# a s$r"lt -aj! nagatora nyit&tta me# előttem az elm$j$t. .s arra is rádö((entem+ -&#y t,lajd&nk$ppen nem is (esz$l-etek k$t k"lön(öző d&l&#r!l: -aj!r!l $s nagatorról, mert ezek e#yek v&ltak e#ymással. A test $s a szellem va#y a -3s $s a %s&ntváz+ kinek melyik -as&nlat tetszik j&((an+ de mindenk$ppen elválaszt-atatlan&k+ $s a k&rmány&s+ ez a rettenetes testű k&r%sl$ny p&nt&san tisztá(an v&lt vele+ -&#y milyen s&rs vár $á. 5lő(( a z,-anás+ majd pedi# a m&zd,latlansá#: száz+ ezer $s t'zezer $v ,#yan3#y f&# eltelni. 5#y fa kinő+ $s elk&r-adnak

a #yökerei+ a sz$l más,tt $p'ti fel ,#yanazt a -&m&kd&m(&t. 5#y9k$t (ir&dal&m felemelkedik+ az erdős$#ek elsivata#&s&dnak+ n$-ány vilá#-atal&m me#(,kik+ $s a könyörtelen idő %sak őrli t&vá(( a majdnem örökk$val! $s majdnem elp,szt't-atatlan+ r3najelekkel !v&tt palánk&zat&t. 5m(eröltőnk$nt le#felje(( e#y9k$t szilánknyi p,szt,l el (előle+ de a k'n att!l nem lesz elvisel-ető((+ a nagator pedi# 7 p&nt&sa((an ami me#maradt (előle 7 vár. Mert nem te-et mást. .s -a erre valaki azt m&ndaná+ -&#y nem is &lyan szörnyű+ akk&r ajánl&m neki+ -&#y #&nd&lj&n (ele e#y kiss$... $s $n i#azán t,d&m+ -&#y mit (esz$lek: m$# a f&#am is (ele%sik&rd,lt a fel'smer$s k'njá(a. .s amennyi(en mindez nem lett v&lna el$#+ addi# a (iz&ny&s e#yetlen+ örökk$val!sá#nak tűnő+ szörnyű pillanati# az $#i -aj! k&rmány&sával az&n&saivá k'v"lről láttam ma#am+ $s (ármit me#adtam v&lna+ -&#y el t,djak m&ndani a sz"rke levelű+ #öDsörtös törpefák között a m$ly(en+ az őr"let -atárán ver#ődő+ a %seppet sem em(eri t,dás elvisel-etetlen ra#y&#ását!l elvak,lt haranának valamit+ ám ezzel az erővel az em(er is me#pr!(ál-atna $sz$rvekkel j&(( (elátásra t$r'teni e#y föld fel$ -,ll! mete&rkövet. Sz! ami sz!+ nem valami felemelő $rz$s eml$kezni rá+ -&#y e--ez az ősteremtm$ny-ez k$pest milyen m$r-etetlen"l parányi v&ltam+ $s (ár le#j&(( t,dás&m szerint mindent me#tettem+ -&#y le#alá(( -&zzávetőle# felf&#jam+ mit akar+ #&nd&latai "res m&rajk$nt 33#tak a t,dat&m(an: e#yszerűen nem v&lt $rtelme a szám&mra szavainak. .alán ha kevésbé vagyok megrém lve, #&nd&ltam a f&rr! p&r(an t$rdepelve+ miköz(en az&k az átk&z&tt fekete %ápák m$# mindi# &tt köröztek a fejem felett+ ám a le#na#y&(( $#i -aj! már eltűnt a -át2.atá$ )0g0tt" talán ha kevésbé vagyok megrém lve, legalább megsejtem, mit akar... 8e köz(en na#y&n is j!l t,dtam+ -&#y %sak -ite#etem ma#am+ $s ,#yan3#y k$ptelen lettem v&lna erre+ (ármilyen kedvezőek is a kör"lm$nyek+ mint a-&#y nem f&#&m me#$rten' !o.a %-dáu- a .:$e! tá$g&n&e-vet !e)" )e$t a$$a !3?-etn' ke--. Me# persze arra is+ -&#y k$pes le#yen valaki akk&ra &st&(asá#&t művelni+ mint $n+ aki a lát-atár mö#$ le(,kni k$sz"lő nap rőtvörös f$ny$(en e#yszerre az öklömet kezdtem rázni a fekete -aj!k fel$+ $s addi# "völtöttem t&rk&m

szakadtá(!l a sikát&r&k(an+ k&%smák(an+ (&rd$ly&k(an+ ra(sz&l#apia%&n $s (ár-&l más,tt felszedett+ vál&#at&ttnak nevez-ető átk&kat me# trá#ársá#&kat+ am'# teljesen (e nem rekedtem: &tt d"(örö#tek az a#yam(an a nagator !3ám&mra $rtelmetlen dad&#ás(a $s -ör#$s(e f3l!+ me#fejtetlen szavai+ $s &tt v&lt az a k$rd$s is+ -&#y -a ő kerekedik fel"l+ $s sz!rja sz$t pelyvak$nt a rátámad!kat+ akk&r az&k vaj&n $let(en -a#ynak9e az ,t&ls! pillanat(an. Mert afelől k$ts$#em sem v&lt+ -&# & a nagatornak t,lajd&nk$ppen akarnia sem kellett v&lna+ $s máris elsöpör a föld sz'n$ről. 8e nem ezt tette+ $n pedi# teljesen kimer"lve+ immár me#le-etősen letar#ik,san fi#yeltem+ amint a #yőztes f$l $#i #ályái felje(( le((enve emelkedni kezdenek+ -&#y a következő per%(en söt$t+ a f&rr! sz$l(en sárkányszárnyakk$nt %sapd&s! vit&rláikkal eltűnjenek a f$ny irányá(an+ mialatt $n -,ny&r&#va követtem a tekintetemmel a röpt"ket. .s t,lajd&nk$ppen már nem is $rtettem+ -&#y mi "tött (el$m az elő((: -iszen ez az e#$sz nem is tart&zik rám. 4iszen e#y+ szerte a dzsad vilá#(an ismert $s id$zett közm&ndás szerint a pia%i l$#y j!l teszi+ -a nem akar ('rásk&dni k$t k&ld,s vitájá(an+ mert elő(( őt %sapják a#y&n+ $s %sak az,tán &szt&znak a dinnye-$j&n+ $s k$ts$# sem f$r-et .o33á" .og& a3 %n e!ete)1en a .a!on-at1a -ega-á11'! 91u e- /'ta.ot" a -egnag&o11 -og'ku!t )eg <una!3 '1n-Rattát" a -egnag&o11 anat2)u!t ke--ene 1e.e-&ette!:ten'" %! akko$ )%g )'nd'g k%$d%!e!" .og& .o33á=uk k% e!t )%-t2 -enn%k-e -ega-á11 a 'aD' -%g& !tátu!3á$a. H! ne) .'nn%)" .og& 1á$k' )á! k030n!%ge! ;0-d' .a-and2 a3 %n .e-&e)1en =o11 e!%--&e- 'ndu-na. @g& mutvakil le#felje(( valamivel köv$re(( l$#y le-etne+ a Kistestv$rek pöffeszkedő ,ra pedi# le#felje(( valami ványadta(( d&n#!. ,'!!3a;o$du-ta) a3 oáziserőd fel$+ $s köz(en i#yekeztem összeszedni ma#am. Me# feld&l#&zni mindazt+ amin az ,t!((i idő(en kereszt"lmentem+ $s ez e#yáltalán nem (iz&ny,lt e#yszerű feladatnak. *,dtam+ -&#y amit láttam+ a messzi m3lt(an játsz!d&tt le 7 e#y &lyan m3lt(an+ amiről a dzsad kr!nikák az$rt nem eml$keznek me#+ -&#y akk&ri(an m$# nem v&ltak dzsad&k. Sőt+ szerintem dzsennek $s kyrek $s %rantaiak $s kr!nikák sem+ 3#y-&#y e#yed"l a kivál! dramat,r#iai $rz$kkel me#áld&tt ;a#y )á(ját$k&s $s Sakkmester a me#m&nd-at!ja+

-&#y tulajd&nk$ppen mit is láttam. .s az$rt (esz$lek kivál! dramat,r#iai $rz$kről+ mert 3#y tűnik+ mint-a e#yenesen törekedne rá+ -&#y -a már az em(er visszaker"l a r$#m3lt(a+ akk&r ne annak le#yen a tan3ja+ amint k$t kisst'lű ra(l!vez$r me#&szt&zik a sze#$nyes 3sákmány fölött va#y neadjisten annak+ -&#y k$t k&ld,s közös erővel %sap a#y&n e#y pia%i le#yet+ -anem le#kevese(( -&lmi vilá#f&rmál! esem$nyeknek+ n&-a eköz(en az$rt arr!l sem sza(ad elfelejtkezni+ -&#y nem %sak Knev(ől áll a vilá#: &tt van p$ldá,l Anvaria" .og& a 5'$a)a$t )á$ ne '! e)-:t!e). H! .a va-ak'nek oko!kodá!a')at .a--gatva a3 a 1en&o)á!a tá)adna" .og& n%.a )eg $21á-o) e-1agate--'3á-n' a do-gokat" akko$ .add va--=a) 1e" .og& 'gen" )o!t '! % en e3t te!3e). 9)enn&'1en ug&an'! vá-a!3t.atok" .og& )egv&n&m a vállamat $s t&vá(( me#yek+ va#y t$(&ly,lt sakálk$nt rö-ö#ve (&ly&n#&k az &áziserőd kör"l+ am'# fel nem fal valamif$le+ a mai t,d!s&k előtt ismeretlen dö#+ akk&r persze+ -&#y inká(( sz'vnám m$# n$-ány $vi# a sivata# száraz $s f&rr! leve#őj$t+ $s en nek me#felelően ez eset(en is i#yekeztem ma#amat mielő(( t3ltenni a d&l#&k&n. Le%et, %o'y #inden$ine$ csa$ a $árára lett &olna, %a &ala%o'y # 'is $i%á#ozo# az rtel#et a na'ator -zenet ből, #yőzködtem ma#am a t$#lafalak fel$ tartva+ de az i#azsá# az+ -&#y elvek ide $s t3l$l$si strat$#iák &da+ az$rt nem v&lt $ppen a könnyű a sz'vem. M$# az is me#f&rd,lt a fejem(en+ -&#y itt marad&k+ e((en a táv&li $s %seppet sem (arátsá#&s m3lt(an+ $s me#pr!(ál&m kider'teni+ mi tört$nt a lez,-ant $#i -aj!val+ de -át ez %sak a;;%-e ;ut2 gondo-at vo-t4 a ta)a$' k%k .o)-ok ánto! va$á3!tud2' á-ta- 1e-%) ?-tetett )ág'ku! kond'D'oná-á! Cg&'! )eggáto-t vo-na 1enne. Ne)" neke) )egvo-t a )aga) )eg.atá$o3ott D%-=a" )%g .a '--anatn&'-ag ne) '! tudta)" )' a3" %! a3 vo-t a -egoko!a11" .a nem s&kat töpren#ek+ mielőtt en#edelmeskedn$k+ 3#y-&#y ali# pár per% m3lva már vissza is $rtem I(ara ismerős val!sá#á(a. 2etettem m$# e#y ,t&ls! pillantást a v$#telen"l ide#ennek tűnő+ ki-alt $s alk&nyati tájra+ az ala%s&ny %serj$kre $s a fel-őtlen $#re " $s kiköptem a szám(an össze#yűlt keserű nyálat. 5#y i#azi t,d!s az Al 4re#el+ a Lsilla#t&r&ny falai mö#"l a saját f$l+ (árki más az e#$sz $let$t &daadná+ -&#y me#fi#yel-esse ennek a vilá#nak az $jszakai menny(&ltját+ de $n le#felje(( m$#

j&((an összezava$&dn$k... $s ami azt illeti+ nekem (őven el$# v&lt a nappali által k'nált látvány&ssá# is. 93tán át-% te) a -át!32-ag %$te-)et-en ;'$kákka- 1o$:tott k?!3010t" %! )á$ ott '! vo-ta)" a11an a v'-ág1an" a.o- a =e-ek !3e$'nt a3 átko3ott ;att&C'!ten" 9).e-Ra)un .:ve' ;ognak d'ada-)a!kodn'. ;em s&kkal k$ső((+ k&ra -ajnal(an pedi# már t&vá(( is ind,ltam+ de előtte me#pr!(áltam le#alá(( valamennyire kipi-enni ma#am. Qrák&n át fek"dtem a -ide# kőpadl!n+ $s mialatt a Miramar a zeniten ra#y&#&tt+ zavar&s álmaim(an vala-&#y rájöttem+ -&#y ezek a M&yadal fanatik,s&k nem v$letlen"l választ&tták $ppen ezt a -elyet. A velőm(en $reztem azt a #yan3s $s ne-ezen me#-atár&z-at! d&l#&t+ me# az izmaim saj#ásá(an+ amiről *,nasz i(n9>atta is (esz$l azt áll'tva+ -&#y a má#ia jelenl$ te &lyk&r a köznapi -aland!k számára is k$zzelf&#-at!vá válik. 4a el$##$ erős az a má#ia. ,ag&'! .a e-%g ve!3ede-)e!. Nag& ne.e3en ;e-%1$edve e-)o$3!o-ta) eg& k0!30n0)0t a3 '--et%ke! %g'eknek" )e$t odak'nt" a .a-ván& de$eng%!en tC- )%g )'nd'g a )eg!3okott sivata#i tájat láttam+ n&-a könnyed$n előf&rd,l-at&tt v&lna+ -&#y ez3ttal vala-&l a táv&li jövő(en talál&m ma#am. M&ndj,k e#y am,nd áld&z!kövön+ $s a k$k szemű pap tök$letes f&#ait kivi%s&r'tva -aj&l föl$m. )eláttam+ -&#y ez is le-ets$#es: m&stanra m$# neke)" a )'nden;%-e va$á3!tudo)án&ok1an =á$at-an haranának sem maradt k$ts$#em afelől+ -&#y ezen a -elyen felm$r-etetlen erők f!k,szál!dnak. =e-et+ -&#y másk"lön(en r$# elp,szt't&tta v&lna az e#$sz körny$ket a :r!(akő irt!zat&s -atalma. .s az is le-ets$#es+ .og& .a e-%g )%-&$e á!nánk" aká$ a ;0-d D!ont=a'$a '! $á1ukkan.atnánk... de e!3e)1en !e) vo-t e3után a v%gte-en?- gono!3 %! v%gte-en?- %$t%ke! an&ag után kutakodn'. Inká(( a (első termeket jártam v$#i# m$# e#yszer+ na#y !vat&san: i#yekeztem nem me#zavarni a #ör%s(e ránd,lt testű -&ltak ny,#almát+ $s i#yekeztem nem pillantani az 8n3hkigon ;e-%. >e a3%$t )eg $21á-ta) ne) e-ke$?-n' a3 á$u-kod2 =e-eket" a3 a $2!ágokat" )e-&ek eg& k:v?-á--2nak" va-ak'nek" ak' ne) to-va=" ne) )ondanának !e))'t. 5e$t .a 'ga3" .og y van valamif$le lát-atatlan kötel$k a vadász $s a zsákmány+ a #yilk&s $s az áld&zat között+ akk&r ,#yanez áll e#y t&lvaj $s a me#szerzendő tár#y visz&nylatá(an is. ;ek"nk rendszerint már az őseink is ,#yanezt a mesters$#et űzt$k+ $s minte#y a v$r"nk(en v an a d&l&#: n$-a e#yszerűen me#$rezz"k+ mit kell tenn"nk. ;em

e#yszer #&nd&ltam rá+ -&#y a sz"leim+ akiket am3#y nem ismertem+ szint$n 8&ldzsa-&t tisztel-ett$k. 4iszen másk"lön(en nem v&lna le-ets$#es+ -&#y annyival könnye((en $s #y&rsa((an (,kkan&k rá az e-dugott tá$g&ak$a a k030n!%ge! e)1e$ekn%-. ;em mindi#+ de az$rt me#le-etősen #yakran el$# v&lt (el$pnem e#y sz&(á(a+ -&#y az&nnal felfedezzem m&ndj,k az $vtizedekkel k&rá((an a padl!deszka alá rejtett+ pálmaá##al $s karddal d'sz'tett+ ny&l%szö#letű ez"sttall$rt+ $s miköz(en $rte ny3ltam+ látni v$ltem azt is+ aki &datette: e#y+ a föld föl$ #örnyedő+ majd-&#ynem áttetsző alak+ a -átt$r(en pedi# a -áz fel$ közeledő fe#yveresek %sörömpöl$se+ a kő-öz k&%%an! vas t&mpa -an#ja $s a t&r&ksz&r't! r$m"let... =e-et+ -&#y k$pzelőd$s+ de (ármilyen ny&maszt! is esetle#+ &lyk&r kim&nd&ttan jövedelmezőnek (iz&ny,l-at. 5á!ko$ )eg eg&ene!en a3 e)1e$ %-et%t )ent.et' )eg. 5'nt %-dáu- )o!t '!. S'ke$?-t ug&an'! ;e-;ede3ne) eg& )a=dne) t0k%-ete!en e-$e=tett D!a 2a=t2t a3 oá3'!erőd táv&li szárnyá(an+ kereszt"l(&t&rkálva a szemetes $s kőtörmel$kkel teli (első ,dvar&n+ az &ázierőd k&rá((i lak!inak #yalázat&s m!d&n me#%s&nk't&tt istensz&(rai közt. 5#y köny$k(ől letört+ majdnem $lőnek -at! kők$z+ a -&m&k(an+ e#y+ ar%át az "res $# fe -$ f&rd't! t&rz!+ e#y szárnyas alak&t á(ráz&l!+ kett$tört kőlap: talán szerafisták v&ltak. ;em $ppen me#ny,#tat! #&nd&lat. Köz(en már $reztem az elrejtett tár#y közels$#$t: akár sz'nes zászl!%skát is kitűz-ettek v&lna föl$je+ akk&r sem (,kkan&k rá #y&rsa((an+ $s akk&r sem talál&m me# (izt&sa((an &dalent+ a d&-&s söt$t(en kiny3jt&tt k$zzel előretap&#at!zva a 4ajl$k&t. 5lrejtettek ,#yan n$-ány -at$k&nynak látsz! %sapdajelet+ de szerintem inká(( %sak az$rt+ -&#y az &áziserőd rá#%sál!it+ az &lyk&r ma%skányira 's me#növő+ ravasz $s mindi# $-es -&m&ki e#ereket tartsák táv&l tőle. Gyerekját$k v&lt ki%selezni ezeket a ne-$zkesen felr!tt szim(!l,m&kat+ $s az $vszázad&s -asználatt!l elv$k&ny&d&tt (őrt v$#i#sim'tva már azt is t,dtam+ -&#y ali# e#y napja tett$k ide: e#& fekete v$rtet viselő kráni -aladt v$#i# az &ldalf&ly&s!n+ j&(( kez$(en -&ssz3 pen#$jű+ e#yenes+ fekete kard+ a másik(an ez. A -átt$r(en pedi# a :r!(akő+ me# a lem$szár&lt fanatik,s&k -ekat&m(ái.

M$# a #&nd&latait is $rezni v$ltem ennek a -3s(!l $s v$r(ől k&nstr,ált #yilk&l!#$pnek+ -a ,#yan #&nd&lk&dásnak le-et e#yáltalán nevezni az ilyesmit+ $s -all&ttam a paran%s&t is+ amit nem $rtett $s nem is akart me#$rteni. 4át i#en+ Miszad al )enni le#j&(( tan'tványa+ Addasz (en94ada val!sz'nűle# nem v$letlen"l áll:tja+ -&#y a ekete 6rszá# nyelv$nek e#yes dialekt,sai(an k$tf$le i#eidő van %s,pán+ nem pedi# -ár&m. ;em a m3lt+ a jelen $s a jövő+ -anem a paran%s&lás $s az en#edelmesked$s 7 $s akármi(en lef&#adtam v&lna+ -&#y ez a fi%k! p$ldának &ká$rt nem járt semmif$ -e #rammatikai isk&lá(a+ $s kizár!la# az e#yik i#eidőt ismerte. :ersze nem az ,tas't#atás$t. Kizár!la# en#edelmeskedni akart+ 3#y-&#y elrejtette ezt a kise(( &ázis $rt$k$vel vetekedő varázstár#yat+ kim&ndta az&kat a lát-atatlanná t$vő szavakat+ amiket a következő pillanat(an me#int %sak a paran%snak en#edelmeskedve már el is felejtett+ $s visszat$rt a tö((iek-ez+ akik -&m&kkal tiszt&#atták a fe#yvereiket &dakint+ a tűző nap&n. .n pedi# arra #&nd&ltam+ -&#y '#y t$nyle# könnyű le-et %satát+ -adjárat&t me# -á1&r3t nyerni: ezek a -'res krániak amennyivel elevene((ek $s e((ől kif&ly!la# se(ez-ető((ek e#y közöns$#es za,raknál+ annyival #y&rsa(( $s j&(( fe#yverf&r#at!k is+ de -&#y a t'zna#y,k nem ősz"l (ele a fe#yelemtartás(a+ az is (izt&s. *őle aztán senki nem k$ $dezte+ -&#y ,ram+ va#y őfőt'zna#ysá#&d+ va#y mit t,d&m $n+ -&#yan sz!l'taná e#y kráni -ar%&s az elöljár!ját+ Gram+ minek ezt itt elrejteni? 5zen a k$rd$sen $n is elrá#!dtam pár per%i#. Kitörő örömöt kellett v&lna ereznem+ -iszen #yak&rlatila# a (izt&s -alált!l menek"ltem me#: talán ten#ek9len#ek m$# n$-ány napi# a falak között+ $s ker"l#etem a -,llákat+ mert eltemetni 3#ysem t,dnám őket+ majd pedi# sz$pen lassan (e%savar&d&m+ $s amik&r már kalapá%s&k d"(örö#nek az a#yam(an $s izz! k'nt jelent e#yetlen l$leg3etv%te- '!" akko$ engede-)e!kede) a ta)a$' va$á3!tud2' á-ta- a -e-ke)1e %getett a$anD!nak" %! e-'ndu-ok a D%-o)" vag&'! a 1'3to! %.- %! !3o)=.a-á- ;e-%. N'nD! )á! vá-a!3tá!o)4 annak 'de=%n" ne) !okka- a3 a)undok 1e=0vete-e után -átta) )á$ :g& eg&'k k-án társamat+ e#y időse((+ f$lf"lű mutvakilt )eg.a-n' Sa.$-9)'-Aa.$" a 5á!od'k ,á$o! ka3a)at$end!3e$%nek )%-&%n" a)'ko$ e-á$u-ta a Gut2kat.

*alán azt -itte+ a t3l$l$s $rdek$(en minden eszköz me#en#edett+ v$ltem akk&r. >ana#&l+ akinek a le#k"lön(öző(( ál%ákat ma#,kra öltő pr!f$tái vala-&#y mindi# k&rá((an $rtek e#y9e#y+ fatty3fajzat&k által+ elf&#lalt $s feld3lt vár&s(a+ mint a -'res fekete l$#i!k fe#yveresei+ (izt&san öröm$t lelte v&lna (enne. A jelek szerint ,#yanis -a(&zás n$lk"l döntött $s az&nnal %seleked ett: miköz(en a tö((iek+ a m$# a n$-ány $let(en maradt ,t! a s&kkt!l ká(án+ összeperzselődött r,-á(an+ k&rm&s ar%%al k,tat&tt a Klán-áz f"stöl#ő r&mjai között+ el-atár&zta+ -&#y ezt a -á(&r3t nem a vesztes &ldal&n f&#ja (efejezni+ s -&#y -a az am,nd&k a le#erőse((ek+ akk&r nekik ajánlja fel a sz&l#álatait. >e D!Cn&án e-!3á):totta )agát" )e$t a)'ko$ k'=0tt a3 e- /.'ggPn-'- )e--ett' a-otá12-" a)'nek na ko$ongokka- %! ka$dokka- d:!3:tett D!e$% D:)e$e't )%g ne) ve$t%k -e a3 %n :3-%!e)nek k'!!% tC-!ágo!an '! k $k szemű $s t3lsá#&san tök$letes testű 3j ,rak+ akk&r me#látta e#y+ a szemközti -áz %s,pasz falainak takarásá(an lappan#! M&s&ly#!. .s innentől már &laj&z&ttan tört$nt$k a d&l#&k: e#y+ a pia% sz$l$n áll! vály&#-áz a(laká(an f$lre-3z&tt kránkősz'nű f"##önyL e#y szakadt $s m&%sk&s+ vörös t-e,((a öltözött $s látsz!la# ,natk&zva álld&#ál! vak k&ld,s az al 4ann,m t&rnyának lassan t&vá((vánd&rl!+ -űvös árny$ká(an@ e#y+ a sz&(&rd$m&n d3lását!l v$rm&%sk&s ,t%ák&n r$zed$nyeket ár,l! n&mád $rdes+ t&r&k-an#3 kiáltása '" %! a .:$ )á$'! e-=utott a ta)a$'.o3. Ne) vo-t e..e3 )%g )ág'á$a !e) !3?k!%g. Me# aztán a má#ia fel is tűn-etett v&lna az am,nd&knak. 2a#y m$# inká(( a ($ren%eiknek+ akik e--ez a mutvakilhoz .a!on-2an )á$'! ke3dtek ;e-!o$ako3n' )0g0tt?k4 )'ndenk' tudta" -&#y %sak idő k$rd$se+ mik&r f&# a ekete Sk&rpi!k paran%sn&ka+ a -"llőv$rű >aszi( e#yezs$#et kötni vel"k+ $s a pia%i szemf$nyvesztők ,#yan3#y -ajland!ak v&ltak a t3l$l$s$rt %ser$(e ár,(a (&%sájtani a k$pess$#eiket+ mint a sima szav3 ,dvar&n%&k va#y a ;is3ra(a törzs marad$kai. A k&sz&s öre#em(er annak idej$n a szalmazsák&n fekve+ az a(laktalan sz&(á(an azt tan't&tta nekem+ -&#y >ana#&lnak val!já(an nin%s sz"ks$#e t$r'tőkre+ $s m&st v$#re rájöttem+ mire #&nd&lt. .s persze sz'vese((en maradtam v&lna inká(( tudatlan t&vá((ra is. 8e nem v&lt választás&m+ $s majd-&#ynem azt kell m&ndan&m+ -&#y me# t,d&m $rteni a #yávákat+ az elpárt&l!kat $s az ár,l!kat: annyira

e#y$rtelműnek látsz&tt+ -&#y itt már nin%s t&vá((+ $s immár nem az a k$rd$s+ -&#y az em(er mit választ " .ane) .og& %-et1en )a$ad-e eg&á-ta-án. 7 M$# e#y ilyen $jszaka 7 m&ndta az öldökl$st $s r&m(&lást követő re##elen a f"lem -allatára e#y+ a v$rvesztes$#től sápadt+ felkötött kar3 fe#yveres az Al M,ta- falának támaszk&dva@ előző d$l(en m$# az Ar$na le#(átr a11 %! -eg;%-e-)ete!e11 1a=v:v2=ának ta$tották F" )%g n%.án& !3o1o$d%)on %!... F H ke3%nek ;%-$e%$t.etet-en )o3du-atáva- =e-e3te" .og& )'-&en !o$! vá$ $á" a3 eg%!3 vá$o!$a" I1a$á$a" )'ndenk'$e. 7 *alán e#y d$lelőtt is el$# lenne+ szala- 7 válasz&lta neki valaki -&ml&kán átv$rzett kendővel. 7 5z a nap va#y a -&lnapi+ minde#y. 4iszen -a k$pesek elsöpörni minket+ akk&r teljesen $rdektelen+ -&#y mik&r teszik me#. =e#alá((is szám,kra az 7 tette -&zzá n$mi tűnőd$s ,tán+ $s persze nem %sak ő látta ilyen (&r3san a -elyzetet: ne-$z lett v&lna a tört$ntek f$ny$(en másk$pp #&nd&lk&zni. S&(ira r&m&k(an -evert+ %sen#ő aranyakat $rő pálmafái kidöntve+ %iszternái(an az iv!vizet me#m$r#ező+ -alál,k(an is -andzsárt sz&r&n#at!+ elt&rz,lt ar%3 -,llák s&dr!dtak+ $s az ala%s&nyan sz$tter"lő f"st m$# d$l(en is elsöt$t'tette a nap&t. Iajvesz$kel$s+ z&k&#ás $s a látsz!la# "res $# fel$ száll!+ #&n&sz ind,lat sz"lte+ -atástalan $s &st&(a szitk&k... Me#le-etősen k&m&r k$p+ nem ta#ad&m+ $s ez3ttal nem valamif$le j!zan me#f&nt&lás(!l nem álltam (e a saját+ önk$nt választ&tt isten"kre m$r#et frö%sö#ők köz$: a -elyzet az+ -&#y már szitk&z!dni sem maradt erőm+ $s m$# akk&r is &tt (&t&rkáltam kezem(en e#y -asznál-atatlanná silány,lt+ törött kard+ e#y ki t,dja+ -&nnan származ! ide#en fe#yve $ D!onk=áva- a $o)ok k030tt" a)'ko$ a 4reggeba, a S?$get%! Ae-e ke3dett v'--2d3n' a tudato)1an. ;em v&ltam k"lönöse((en vidám+ $s az is -az,dik+ aki azt -'reszteli+ -&#y az ilyen %sapás&k alatt az em(er me#edződik. *e-er alatt nő a pálma+ -an#&ztatják a -a ta)anok" )a=d k'!!% .a-ka11an a3t '! .o33á !3okták tenn'4 eg%!3en add'g" a):g e- ne) t0$'k. ,ag& k' ne) vág=ák a3 a)undok D!ak Cg& !32$ako3á!12-. S32va- ne) á$tott vo-na v%g$e va-a)' =2 .:$ '!. 93 Tt0k :t%-ete )'nda3oná-ta- ne) vo-t k:)%-ete!. F @3 a mutvakil ) z3#ta az öt száj $s az e#yetlen t&r&k a k&m&r+ kőfal3 terem vissz-an#&s "re#$(en 7+ ez az ár,l! m&stant!l kezdve ,#yan&lyan n$vtelen+ mint v&lt+ mielőtt a Klán ta#ja

lett. %egra"zsa. 5egta-á-tuk -e-k%1en a !0t%t !3'-ánkot" annak a =e-%t" .og& e-adta )agát" %! 9).e-Ra)un e-;ogadta a3 a=án-ko3á!át. Bá$k' )eg0-.etn% .át" de !enk' ne) ;og ke3et e)e-n' $á" )e$t -át.atat-an -e!34 a$$a :t%-=?k" .og& %$te-)et-en D%-%$t .a-=on )eg a /-án !3o-gá-atá1an. 5eg;og&atko3ott tá$!a')$a '--antva a ;%-.o)á-& e--en%$ e is $szrevettem+ milyen sápadt az ar%,k+ $s mennyire me#fesz"l a (őr a p&fa%s&ntj,k&n. ;em kellett -&zzá mentalistának lenni+ -&#y kitaláljam: az&k(an a szörnyű pillanat&k(an+ ezer lá(nyira a föld alatt mindannyi,nknak ,#yanaz m&t&szkált a fej$(en 7 t,la=donk% en D!ak a v%-et-enen )C-t" .og& ne) )' á--unk )o!t a !3%nda$a11a- .even&%!3ve ;e-$a=3o-t k0$ k03e %n. 5'ndann&'an tudtuk" .og& a !3%n eg& ko$á11' á$u-2 D!ont=a'12- k%!3?-t. F 5en= F da-o-ta 0t .angon a3 Tt0k k2$u!a a -e.a=tott ;e==e- á--2 mutvakilnak. ) 2á#j neki a sivata#nak+ l$#y lát-atatlan+ am'# ism$t (e nem l$psz ezen a kap,n+ $s menek"lj+ j,ss el &lyan messzire+ amennyire %sak ('rsz+ aztán erezd me# a -alálnál is erőse(( kötel$ket... $s t$rj visszaN 911an a '--anat1an" a)'ko$ ke3dett o-&an á ttetszőv$ válni+ -&#y a -áta mö#ött l&(&#! fáklya f$nye is áts"tött rajta+ siker"lt elkapn&m a mutvakil tekintet$t+ 3#y-&#y a következő n$-ány nap(an v&lt min töpren#enem+ amik&r $ppen nem k"zdöttem az $letem$rt. I#az+ ez nem valami #yakran f&rd,lt elő. A -alál azidőtájt e#y kiss$ alap&sa((an is kör"ln$zett S&(ira falai között+ $s nem %s,pán jöttment $szaki %sepűrá#!kat+ de e#y e#$sz falka za,dert me#sz$#yen'tő pr&d,k%i!t m,tat&tt (e. J#y tett+ mint-a ő lenne a le#j&(( (arát&d: &tt m&s&ly#&tt a Zöld ;e#yed leányainak a szem$(en+ veled e#y"tt -aj&lt a v'z föl$+ -a inni akartál+ $s ő v&lt az árny$k a tűző nap&n@ az em(er lassank$nt már önma#át!l is f$lni kezdett. 5#y t$(&ly&d&tt a ny'lt ,t%án+ az em'r pal&tájával szem(en l$vő+ fekete+ sár#a $s vörös m&zaikka- kirak&tt t$r közep$n -irdette+ -&#y az istenek is -aland!k+ $s -&#y az istenek is f$lnek a -alált!l. Sz'vesen m&ndanám rá+ -&#y valami 3j vallás me#alap't!ja v&lt+ -iszen az&k sem sz&ktak s&kkal $rtelmese(( d&l#&kkal előr,kk&lni+ de a -elyzet az+ -&#y e#&szerűen (eleőr"lt a ráz3d,l! %sapás&k(a+ elv$#re a -alál mellett a szenved$st sem le-et me#sz&kni+ (ármit áll'tsanak az&k+ akik elfelejtik elm$leteiket a #yak&rlat(an is kipr!(álni.

F @g&ed?- a .a-á- %- 0$0kk%K F $'ko-to3ta na .o!!3at a ;'Dk2 eg& !3áág&$kkötő(en+ $s meztelen felsőtest$n &tt söt$tlett az I#az Jt tet&válása+ ami akk&r is me##át&lná+ -&#y 3ja(( isten -'v$"l sze#ődjön+ -a el$# (át&rsá#a va#y esze v&lna -&zzá. Azt az&n(an a v$dőjel sem t,dta me#akadály&zni+ -&#y &st&(asá#&kat (esz$ljen -áta )ö#ött a pal&ta -ivalk&d!an ke%ses+ s$rtetlen 'veivel+ $s a -&zzá -as&nl! ny&m&r,ltak(!l akadt j!%skán: &tt ny"zsö#tek az el Ga-ad lassank$nt 3jra (en$pes"lő ,t%á%skái(an+ a k&rá((i (ős$#-ez k$pest feltűnően sze#$nyes ár,-alm&k között@ közszeml$re tett$k testi $s lelki ny&m&r3sá#,kat a tavernák(an $s a vár&skap,k kör"l@ p&rfel-őt kavarva+ &lyan váratlan,l r&nt&ttak elő e#y látsz!la# lakatlan -áz árkádjai al!l+ -&#y az em(er már a fe#yvere ,tán kap&tt: majdnem annyian v&ltak+ mint a -alál alakjai. .s az ilyenek m$# mindi# szeren%s$snek m&nd-atták ma#,kat a f$lf"lű mutvakilhoz k$pest+ aki v$#"l nem t,d&tt da%&lni a tamari k$k -&ml&kpánt&s varázst,d!inak r&ntásával+ $s e#y-eti jár!földre eltáv&l&dva S&(ira má#ik,s v$dműveitől+ visszaf&rd,lt. 6tt-&n pedi# e#$szen #&n&sz s&rs várt rá: felt$ve persze+ -&#y az &tt-&nának le-et nevezni azt a -elyet+ a-&l e#y nálánál m$r-etetlen"l -atalmasa(( akarat arra k$nyszer'tette+ -&#y me#pr!(álj&n &lyan m$lyre lej,tni a föld alá+ az e#yre szűk"lő fal3 járat&k(an+ a-&vá m$# előt te s&-a senki+ $s -&#y (ármilyen m$lyre k"zdi is ma#át le-&rzs&lva elő(( a (őr$t+ majd pedi# a -3st is a %s&ntjair!l+ m$# mindi# -ajtsa előre e#y vak erő. Am'# %sak rettenetes k'n&k között el nem p,szt,l tö(( m$rföldre a felsz'ntől+ a f$nytől $s az $lettől... %! a /-ánt2-. N&'-vánva-2 vo-t" .og& a3 Tt0k )'t ?3entek nek?nk e33e- a D%-3ato! 1?ntet%!!e-" %! enge) -eg;e-=e11 a3 gondo-ko3tatott e-" a)'t a .a-á-$a :t%-t Gut2 !3e)%1en -átta) a3 uto-!2 '--anat1an. 9 .e-&%1en eg%!3en 1'3to!an 0!!3e -ette) vo-na t0$ve: nem is annyira a ("ntet$s szörnyű ke#yetlens$#e miatt+ -anem mert t3lsá#&san is át$reztem v&lna+ -&#y pillanatnyi me#in#ás(!l milyen rettenetes v$tket követtem el. 8e ő nem. 5#yszerűen t,d&más,l vette+ -&#y mi vár rá: a tekintet$(en (eleny,#vás v&lt+ nem szűkölő me#alázk&dás. A(, el Kita- azt tan'tja+ -&#y a j! k$rd$s már f$li# válasz is+ $s -a $n az&n kezdek töpren#eni+ -&#y kinek vált a -asznára ennek a f$lf"lűnek a -alála+ akk&r arra a következtet$sre kell

j,tn&m+ -&#y term$szetesen a tamarinak. 4&#y a klánvez$rnek na#y&n is me#$rn$ feláld&zni e#y em(er$t: e#y Kör#yal&#&t e((en a Menzini9játszmá(an az$rt+ -&#y ezáltal (izt&s'tsa a tö((iek felt$tlen &daadását. .s (ár elvile# elk$pzel-ető lenne+ -&#y e#y i#azi fanatik,s+ akinek a -űs$#$-ez m$rten az $n -űs$#em le#felje(( annyi+ mint e#y szaj-a s!s könnyei a H,ir&n9ten#er s!s -a(jai-&z k$pest+ n&s+ elk$pzel-ető+ -&#y e#y eff$le me#száll&tt önma#a terveli ki $s viszi v$#(e ezt a ,t!k számára vitat-atatlan,l -aszn&s l$p$st+ de akár-&#y is n$zz"k+ a másik variá%i! a val!sz'nű((. Az+ -&#y '#y va#y 3#y+ de k$nyszer'tett$k. 5sz$(en sem v&lt ár,l!vá lenni+ de elma#yarázták neki+ -&#y a közös $rdek ezt k'vánja: mármint a klán $rdeke. I-&an k0vetke3tet%! e3" a)'1e =o11 ne) 1e-egondo-n'4 a =2- ;e-tett k%$d%! .at%k&ny+ ám k$t$lű fe#yver. =e#alá((is általá(an. Mert &lyk&r me#esik+ -&#y m$#sem j,t,nk semmire+ mik$nt a f$lf"lű -alála ,tán $vekkel $s jeltelen+ földm$lyi s'rját!l messzire táv&l&dva+ az &áziserőd falai között velem is tört$nt+ amik&r ,#yanazzal a pr&(l$)áva- ke$?-te) !3e)1e" neve3ete!en" .og& va=on k'nek -e.et a .a!3ná$a e3 a gondo!an e-$e=tett 7a=-%k. 9 k$án'aknak 1'3to!an ne)4 1á$)'-&en $akt'ku! =2!3ág a)Cg&" -eg;e-=e11 n%g&-0t e)1e$ ;%$ e- 1enne" de ne) eg& eg%!3 a)undvadá!3 v%$te!!3á3ad. H! .a e..e3 .o33áte!!3?k a3t '!" .og& )'-&en gondo!an dugták e-" akko$... Az &k&sk&dás(an idái# $rve majdnem keserűen felrö-ö#tem. 2an 3#y+ -&#y a tök$letes l&#ika tök$letes l&#ikátlansá#ra vezet+ $s a l&#ika &lyan k$t$lű fe#yver+ amin &lyk&r nin%s mark&lat. 2a#yis az em(er rö#tön a %s,pasz pen#$t f&#ja me#. 5lv$#re (ár minden emellett sz!l+ azt az$rt már m$#is%sak erős t3lzás v&lna felt$teleznem+ -&#y a ekete 6rszá# %sak az $n kedvem$rt kivez$nyel e#y %s&m! fekete pán%$l(a (3jtat&tt #yilk&l!#$pet. *eljess$##el val 2sz'nűtlen+ -&#y %sak az$rt jöttek ide+ -&#y mik&r el-a#y&m a karavánt+ a M&yadal fanatik,s&k ne öljenek me#+ $s m$# arr!l is #&nd&sk&dnak+ -&#y a t&vá((iak(an ne le#yenek #&ndjaim. A (aldeki em'r kertj$(en tanyáz! r!zsatetű tö(( j&##al #&nd&lja+ -&#y az ő$ök őt v$dik+ nem pedi# a virá#&kat+ mint $n azt+ -&#y f&nt&s szerep j,t nekem Krán söt$t tervei(en. .s j&(( is ez '#y. Sz'vese((en va#y&k e#yszerű harana, ak'nek a !o$! k';?$k%!3.etet-en !3e!3%-&e ;o-&tán a3 0-%1e D!0 en a )ego-dá!" %! )o!t v%g$e 1:3.at (enne+ -&#y t3l f&#ja $lni a sivata#&t+ $s

teljes't-eti a tamari paran%sát. I&(( eset(en mindenk$ppen. A 4ajl$k ,#yanis+ -a #aran%ia nem is+ de '#$ret v&lt erre: el$# lesz m$# e#yszer kör"ljárn&m az &áziserődöt+ me#tölteni a zsák&t $tellel $s itallal+ azt án ;?t&0$%!3ve nek'vágn' a k'nt'" )%g a to-va=ok á--:t2-ago! ok-áná-" a 4ra"agnál '! $o!!3a11 oko-nak. ?me a profán mágia egy k l&n&sen kellemes alkalmazása, á--a :totta) )eg )aga)1an" %! k031en -eg;e-=e11 a3%$t !3o$ongta)" .og& e3 ne eg& olyan )ened%k -eg&en. Mg&an'! )'nden oko) )egvo-t $á" .og& 1'3on&o! ;a=ta 7a=-%kokt2- 2vakod=a) k'!!%. @)-%k!3e)" annak 'de=%n" )á$ ne) % en C=don!?-t haranaként se#$dkeztem e#y vallatásnál. A testes+ tar fejű+ köz$pk&r3 f$rfi eredetile# az$rt $rkezett :yarr&n(!l+ -&#y taná%sad!k$nt d&l#&zz&n a Kistestv$reknek amellett az átk&z&tt 8erdasa mellett. 8e (eles$tált az által,nk áll't&tt %sapdá(a: a Sár#a ;e#yed fő,t%áján+ a f&rr! sz$l(en %satt&#! sárkány&s zászl!k alatt az ,t&ls! száli# levá#t,k a k's$rőit+ $s ő sem járt s& kkal j&((an: %sak n$-ány nap -alad$k&t kap&tt. 2$#"l ő is másf$l lá((al a föld sz'ne alatt v$#ezte+ a teste felett e#y jelöletlen kődara((al i#en%sak vesz$lyes varázst,d! $lő-al&tt+ syvan vál-at&tt v&lna (előle+ -a nem "#yel"nk rá. 8e az&n t3l+ -&#y -&lta után mindenf$le kellemetlens$#eket k$pes &k&zni+ nem s&kat t,dtam me# r!la+ $s sejtelmem sem v&lt p$ldá,l+ -&#y milyen vallás (eavat&ttja: nem t,dtam felismerni a nyaká(an f"##ő sz"rke medál 'rásjeleit+ a tamari sár#a -&ml&kpánt&t viselő me#('z&ttja pedi# nem erről fa##atta+ -iszen akadtak f&nt&sa(( pr&(l$mák is. 7 Mi$rt jött$l Mada( el S&(irá(a? 7 k$rdezte tőle. 4an#já(an ne-$z v&lt nem felismerni a vallat!k által annyira kedvelt m$z9$s9*rentea v$#zete+ '#$ret9$s9fenye#et$s kever$ket+ de a fi%k! t3lsá#&san '! e- vo-t ;og-a-va a !a=át 1a=áva- a..o3" .og& ?g&e-=en a ;'no)!ágok$a4 nek' a !3e)%1e ke--ett .a3udn'" .og& $eagá-=on $á. 93 e-)%-et' e)1e$ek" a tud2!ok" va=áko!ok" .'!to$'og$á;u!ok a -eg$'tká11 e!et1en 1:$=ák a !3enved%!t" %! 1á$)'-&en d0-&;0!en !3okta k is nyilatk&zni örökk$val!sá#nak szánt 'rásaik(an a l$lek felső((rendűs$#$ről a test$vel szem(en+ az$rt alkalmasint mindenre kap-at!ak az$rt+ -&#y me#sza(ad,ljanak a fizikai fájdal&mt!l. .s e((en a pyarr&ni varázst,d! e#y %söppet sem k"lön(özött a tö((iektől+ 3#y-&#y e#y idő m3lva i#yekezett min$l k$szs$#ese((en válasz&lni.

7 Az$rt jöttem a vár&s&t&k(a+ -&#y t$rmá#iával f&#lalk&zzam. A -ely ,#yanis k"lönösen kedvező rá 7 m&rm&lta. A k'n elt&rz't&tta a v&násait+ -alkan $s ali# artik,lálva (esz$lte a közös nyelvet+ $s amennyi(en ali# valamivel táv&la(( áll&k+ akk&r semmit sem t,d&k elkapni a szavai(!l. A v$re e#yenletesen %sepe#ett a ny&l%szö# alak3 kőlap&kkal (&r't&tt padl!ra+ &tt össze#yűlt e#y r3nákkal d'sz'tett vájat(an $s me#ind,lt lefel$: a mendem&ndá k szerint a m$ly(en valami e#yáltalán nem em(eri l$ny tanyáz&tt+ ami minden ilyen alkal&mmal e#yre erőse(( lett+ a f&#ly,l ejtett varázst,d! pedi# a szimmetria $rtelm$(en m&st per%ről per%re #yen#$((+ $s vala-&#y mindv$#i# k$ptelen v&lt felf&#ni+ -&#y e((ő- a verem(ől 3#ysem j,t-at ki $lve. 6st&(a m!d&n (edőlt a vallat! 7 e#y aszisz sz"let$sű v&lt ($rv'v! 7 "res $s szem$rmetlen '#$r#et$seinek+ $s pártatlan,l n$zve a d&l#&t már %sak ez$rt is me#$rdemelt v&lt a -alála: e#yáltalán nem va#y&k ,#yan a -&zzá -as& nl!k ellen+ de t$ny+ -&#y sem Knev+ sem I(ara+ $s k"lönösen a ,t!k klánjának k'nz!kamrája nem az a -ely+ a-&l a #yen#$k $s -isz$kenyek me#maradnak. 8e a pyarr&ni erről nem vett t,d&mást+ $s szerintem m$# akk&r is rem$nykedett+ amik&r már látta sz've fel$ emelkedő t"zes pen#$t az ir#al&m $s az en#esztel$s+ a .he"e =e-%ve-. 5lőtte az&n(an elm&nd&tt m$# n$-ány i#azán f&nt&s d&l#&t is. 7 5z a -ely... 7 s!-ajt&tta+ $s láttam a szem$n+ -&#y %sak f$li#9meddi# t,dja+ -&#y -&l van $s miről (esz$l. 7 A H,anná(an páratlan $rt$kű irat&k talál-at!k: -a valamivel #azda#a(( va#y&k+ talán felf&#ad&k n$-ány kaland&z!t+ -&#y pr!(álják elra(&lni+ de '#y... '#y nekem kellett idejönnöm $rte. 5z az em'r me# az előző $s az őt me#előző is 3#y -ará%s&lta a t,dást+ akár e#y H,inta$.a a d$ágak0veket... %! ug&anCg& ne) '! tud )'t ke3den' ve-?k. 7 :&nt&san mit akartál tan,lmány&zni? 7 Az aszisz int$s$re me#fesz'tettem e#y kart+ $s a fi%k! felnyö#ött. A -ős$#től patak&k(an f&lyt v$#i# a ver't$k a testemen. F 9 t%$)ág'át" !3a-a." a t%$má#iát. A--&z $rtek a le#j&((an+ a le#j&(( mesterek keze alatt v$#eztem+ de a nev"k neked 3#ysem m&ndana semmit+ 3#y-&#y ez m&st minde#y is. A l$nye# az+ -&#y ajánlat&t kaptam: d&l#&z-atn$k a na#ynevű Amranda kereskedő-áz sz&l#álatá(an...

F 93a3 a /'!te!tv%$eknek. F....og& a !3á)uk$a tanu-)án&o33a) Ig$a') e- 8a$ada! k%3'$atát" a3 Al 8ina3n %hara"zst... a pyarr&ni 5#yetemvár&s páratlan,l alap&s katal!#,sa szerint ez az e#yetlen p$ldány van (előle a vilá#&n. F 7og&anQ F !3'!!3ent ;e- a3 a!3'!3 )eg-e etten. F ( 5a!l $ l t ből $6&et$ező le%etős 'e$et 5' e3 a3 o!to1a!ágQ 7'!3en '-&et 1á$)e-&'k 'ga3án =2 va$á3!-2 tud k%!3:ten'" a)enn&'1en =á$ato! a =e-)ág'á1an" a)enn&'1en e-%g 'de=e van %! $ende!en )eg;'3et'k. F <a-án 'gen" ta-án ne)" !3a-a.. F @-%$tette) a va llat! int$s$t+ $s m$# e#yet %savartam a kar&n+ de ez3ttal az ellenkező irány(a. ;em jelent-etett ez az$rt i#azán na#y eny-"l$st+ de a t$rmá#,s -irtelen mint-a minden másr!l elfeledkezett v&lna: amennyi(en az elő(( leki%sinylőle# (esz$ltem r!la+ akk&r m&st le#alá(( a me#je#yz$seim e#y r$sz$t visszav&n&m. 4a ,#yanis van -ar%i d"-+ 3#y rajta ez3ttal t,dás9+ va#y m$# inká(( a tan'tásd"- vett erőt. Amint nem $rzett (&rzalmasan erős fájdalmakat+ me#áll't-atatlan,l kezdett dőlni (előle a ma#yarázat. 5leinte persze me#le-etősen összef"##$stelen v&lt 7 inká(( -a#ymázas fe%se#$s+ semmint e#yetemi előadás+ $s a k'nzást vezető aszisz -amar elvesz'tette az $rdeklőd$s$t: e#y idő m3lva jelezte nekem+ -&#y -a akar&k+ $n is me-etek+ de m$#sem -a#ytam &tt a padl! felett -im(ál!z!+ v$r(e (&r,lt $s a Miramar járásával me#e#yező irány(an lassan kör(ef&r#! testet. I!)%t D!ava$ta) eg&et a ka$on4 '.en%!. 93tán )á$ D!ak .a--gatno) ke--ett. Mt2-ag ed'g vo-t )'n e-t0 $engene). F 9 -eg'!)e$te11 %-da a )%-&ta$'!3n&a F )ag&a$á3ta .a lk $s reszelős -an#&n a pyarr&ni 7+ a-&l a jelmá#ia se#'ts$#$vel t,lajd&nk$ppen t$rkap,t nyit,nk e#y táv&li $s rem$l-etőle# (izt&nsá#&s -elyre. 5((en nin%s is semmi iz#almas+ $s az em(er azt #&nd&lná+ -&#y a 4ajl$k eset$(en is ,#yanez a -elyzet. 8e nem. 2ag& -ega-á11'! ne) )'nd'g" %! !3e$'nte) % en e3ek$e a k'v%te-ek$e -ettek vo-na k:vánD!'ak a )eg1:32') '!... F 9 /'!te!tv%$ek. 7 Ek+ -a te m&nd&d+ szala-. *e-át arra+ -&#y -a az em(er (emászik e#y 4ajl$k(a+ akk&r val!já(an -&l van... 3#y $rtem+ -&l tart!zkod'k a t%$1en" %! ta-án tud!3 $2-a" .og& % en eg& d3!ad" eg& =e-ent%kte-en e):$!%g ;e=e" eg& 1'3on&o! 7u!!3a1 a--/a-a1' ;'g&e-t ;e- $á" .og& a3 eg&'k 7a=-%k 1e-!e=%1en o-&ko$ k?-0n0! ne!3ek .a--.at2ak4 )'nt.a va-ak'

ka a$á!3na a )á!'k o-da-on" 1á$.o- -eg yen is az. 5kk&r (eparan%s&lt n$-ány kivál!nak tart&tt fe#yverf&r#at!t: 3#y látszik+ kat&nák(!l minden"tt tö(( van+ mint (öl%sek(ől+ de ez m&st nem $rdekes. Sz!val ezek a fe#yveresek ma#,kra zárták a 4ajl$k tetej$t+ $s val!sz'nűle# v$#re-ajt&tták a paran% !&t: me#pr!(áltak a másik &ldal&n kij,tni (előle. F H! a3tánQ 7'!3 e3 -og'ku! -% %! vo-t... F H$e3te)" .og& eg%!3en k'!3á$adt a !3á). F Igen" !3a-a." a3 vo-t. >e a$$2- n&'-ván ne) tud!3" .og& ennek a 1'3on&o! /a-a1'nak a3 e):$!%ge .e-&%n )o!t )' van. F 5'D!odaQ 7 S'v! -&m&k+ szala-. A ny&ma is eltűnt annak+ -&#y &tt vala-a &ázis v&lt+ pálmák+ -ázak+ k,tak... e#yesek szerint az em'r varázsl!ja sza(ad't&tt el az ,t&ls! pillanat(an &lyan erőket+ amik elsöpört$k a föld sz'n$ről a vár&st a 4ajl$k&n kereszt"l $rkező (et&lak&d!kkal e#y"tt... más&k szerint nem ez tört$nt+ $s p&nt&san az eff$le r$szleteknek akar&k ,tánan$zni Garadas k$ziratá(an. F ,ag&'! =o11" .a a3 e)1e$ ne) ;a$'gD!á-=a eg& k%!!e- a 7a=-%k ;a-át" )'a-att... F Igen" !3a-a." %! van 'tt )% # valami. 6lyk&r találnak "res 4ajl$k&t is: valaki szemel lát-at!an fel-alm&z&tt (enne e#y %s&m! $lelmiszert+ ma#ára %s,kta a tetej$t... aztán ny&mtalan,l eltűnt. J#y v$lem... n&-a ez %sak me#erős'tetlen felt$telez$s... -&#y a másik &ldal&n kellett ki(,kk annia. .s van e#y &lyan $rz$sem+ -&#y akk&r az istenek ir#almazzanak neki+ akármilyen n$ven is tiszteli őket... .s ezt $n is k'ván-attam v&lna ennek a szeren%s$tlen &kk,ltistának+ aki -amar&san az&n a (iz&ny&s+ elő((9,t!(( mindenki által elker"l-etetlen"l felkeresett másik &ldal&n találta ma#át a tamari 't$letv$#re-ajt!ja j!v&ltá(!l+ miköz(en arra sem akk&r+ sem k$ső(( nem kaptam választ+ -&#y mit akar-attak az átk&z&tt Kistestv$rek ezzel az e#$sszel. <a-á-gatá!ok$a vo-ta) uta-va4 %=!3akánk%nt n&'tott !3e))e- ;ek?dte) a !3a-)a3!áko)on" %! )eg $21á-ta) 1e-e%-n' )aga) a3 átko3ott ;att&C >e$da! .e-&%1e. H! ne) =utotta) !e))'$e. J#y-&#y f&#tam ma#am+ $s elmentem a *amari "l$nek szám't! S-a(,l-&z: ő v&lt az+ aki eldöntötte+ -&#y miről kell+ $s miről nem kell t,dnia a klánvez$rnek. 6tt "ldö#$lt e#y

el-a#y&ttnak tűnő -áz (&lt'ves+ pen$szedő fal3 pin%$j$(en+ az al 4re#el közel$(en+ $s mialatt ali# pár száz l$p$snyire tőle az em'r álland!an söt$t $s s3ly&s f$m$kszereket viselő ,dvari asztr&l!#,sai+ a ;iszra(a tör3s(ől származ!+ drá#a p$nzen vásár&lt -er$ltek a %silla#&k járás(!l pr!(álták ki&k&sk&dni az $#itestek m&z#ásá-&z k$pest eleny$sző f&nt&ssá##al ('r! esem$nyek kimenetel$t 7 e#y ,dvar-öl#y v&nzalmait va#y e#y szövets$#es -er%e#s$# ,rának közeli -alálát 7+ a ddi# a *amari "le a lefizetett va#y me#fenye#etett pia%i -&rdár&k (eszám&l!it+ az ,dvari pletykákat+ a H,anna p&r'zű 3jd&nsá#ait rak&s#atta e#ymás mell$. E v&lt az+ aki először vette $szre a pyarr&ni t$rmá#,s közeli $rkez$s$nek jeleit is+ rendj$nval!nak tűnt te.át" .og& ná-a 3á$u-=on 1e a k0$. H! va-21an :g& '! t0$t%nt. 7 ;e f&#lalk&zz vele 7 m&ndta nekem e#$szen -alkan+ $n pedi# ösztönös (&rz&n#ással fi#yeltem+ amint a kör"lötte len#ő+ majdnem lát-atatlan árny$k&k kiss$ előr$(( m&zd,lnak... kiss$ közele(( .o33á). F Ne ;og-a-ko33 ve-e" )e$t )á$ a ta)a$'t !e) %$dek-' a do-og F '!)%te-te )eg" %! neke) ne) vo-t vá-a!3tá!o). 7 A K-ad jele le#yen veled. 4all&m $s en#edelmeskedem 7 válasz&ltam+ $s val!(an '#y is tettem: a((a-a#ytam a meddő töpren#$st+ -&#y sz$pen elraktár&zzam a d&l#&kat az a#yam(an. Köz(en az áttetsző alak&k máris vissza-3z!dtak a terem táv&li+ f$l-&mály&s v$#$(e+ a S-a(,l fe-$r kőlap&k(!l összeáll't&tt tr!nsz$k$-ez. *erm$szetesen tisztá(an v&ltam vele+ -&#y milyen fenye#et$st jelentenek e#y -& 33á) .a!on-2 k03na ' .a-and2 !3á)á$a" %! .og& ne) %$de)e! a <a)a$' G?-%nek e--ent)ondan'. 6dakintről (e-allatsz&tt a pia% ny"zs#$se: e#y -andzsárár,s a p&rt$káját di%s$rte+ e#y vak k&ld,s ma#as+ fej-an#&n az istenek me# a j&(( m!d3 jár!kelők ke#y$$rt siránk&z&tt@ valaki na#y #arral e#y $szaki ra(sz&l#át k'nált eladásra+ n&-a m$# el sem kezdődött az id$ny+ $s $n arra #&nd&ltam+ -&#y majd e#yszerR e#y alkalmasa(( pillanat(an.

".

#agat$r
B-)o)1an !e) gondo-ta) e$!3e" .og& e3 a 1'3on&o! '--anat o-&a n alkal&m lesz+ amik&r e#y+ a krániak által elrejtett 4ajl$k&t f&#&k t$t&ván a kezem(en tartani+ $s a falak&n t3l nem az al Ga-ad ter"l el+ -anem I(ara örökk$val!nak tűnő+ ellens$#es sivata#a: n$-ány elszáradt+ t"sk$s szár3+ m$r#ező növ$ny+ me# a -&m&k $s a -&m&k(an az en#em idái# -&z! karaván me# a kráni %sapat&k e#ymással összekeveredő ny&mai. .s &tt v&lt vala-&l a lát-atár&n t3l+ tö(( -eti #yal&#lásra a tamari által me#-atár&z&tt %$l is+ de mire elver#ődtem &dái#+ alap&san me#szenvedtem a ma#am$t. 5l$# v&lt ,#yanis a 4ajl$k&t a vállamra l!d'tva kil$pni az &áziserőd k$tszárny3 kap,ján+ $s me#tenni az első l$p$seket az $rz$seim s,#allta irány(a+ -&#y -alál&san fáradtan+ a rám vár! jövőtől rette#ve $s az álland!an rám z3d,l!+ 3ja(( $s 3ja(( esem$ny$ktől megle-etősen ká(án máris ism$t az $letem$rt kelljen k"zdenem. Neve33?k $á) 3Cdu-2 D!a á!nak" k'.:vá!nak" ka-andnak" aká$)' )á!nak" a -%n&eg )'ndenk% en a3 )a$ad" .og& add'g$a e-ve!3:tette) $ea-'tá!%$3%ke) )a$ad%kát '!" %! !3'nte .a=-a)o! -ette) vo-na a3t k% pzelni+ -&#y ez az e#$sz nem is az $n $letem+ -anem zűrzavar&s+ t3lz! $s kaland&s tört$net %s,pán a H,anna p&rral (&r't&tt p&l%ain+ $s a sivata#+ a -&riz&nt föl$ emelkedő napk&r&n# me# minden e#y$( valami 'r! fantáziájá(an l$tezik %s,pán. >e .át a Euanna addi#ra p&r $s -am, sem v&lt+ mert az am,nd&k már j!val k&rá((an fel#y3jt&tták+ $s ami me#maradt (előle+ azt elsöpörte e#y -irtelen támadt vi-ar+ 3#y-&#y m$# szeren%se+ -&#y a testem k"lön(s$#et t,d&tt tenni az ál&m $s a val!sá#+ a könyv $s az i#azi $let között+ $s me#lepően f"r#$n -aj&lt el a leve#őt szisze#ve szelő pen#e elől. A kezem a derekam&n l!#! tri5ua után koto$á!3ott" a3 '3)a') $ug2k%nt )eg;e!3?-ve vett%k ;e- a $'t)u!t" a3tán )á$ o-da-$a '! .e) e$edte)" .og& .'$te-en ;e- attanva %n )en=ek át e--en támadás(a+ de m$# mindi# nem t,dtam+ -&#y p&nt&san mi tört$nik velem. 5#y ar%&t láttam ma#am előtt e#y töred$kpillanati#: t$(&ly,lt szemeket+

sár#a ra#ad&z!f&#akat $s kavar#! p&rt. Az ide#en -andzsár vasa me#%send"lt a tőröm mark&latán+ $s a karizmaim&n ko$1áD!k%nt vágott v%g'g a ;á=da-o). >áadás,l a következő+ alatt&m&s döf$s eltalálta a vállamat+ $s fel"völtöttem a fájdal&mt!l me# a f$lelemtől. 4a m$r#ezett a pen#$je+ akk&r v$#em... de szeren%s$re nem v&lt az+ $s a következő kör(en már $n diktáltam a temp!t: lassank$nt siker"lt visszasz&r'tan&m+ $s na#y ne-ezen ma#am-&z t$rtem annyira+ -&#y p$ldá,l mindi# -áttal maradjak a kelő napnak. 4a %sak valamivel is j&(( v'v!+ persze az ilyen apr! tr"kkök ellen$re is &tt -ely(en ki(elez+ -iszen a -andzsárja k$tsze $ &lyan -&ssz3 v&lt+ mint az $n fe#yverem+ de -át mit várj&n az em(er e#y &lyant!l+ aki m$# les(ől sem k$pes me#ölni e#y #yan3tlan áld&zat&t? Mármint en#em. Az idő m3lásával siker"lt föl$(e kerekednem: már támad!m is tö(( se((ől v$rzett+ $s -an#&san li-e#ett+ $s az Aranykönyvre m&nd&m+ &ka is v&lt rá: i#yekeztem min$l fájdalmasa(( -elyeken összesz3rkálni+ mert ez is a taktikám r$sze v&lt. M&st+ -&#y már felemelkedett a t,dat&mat el(&r't! köd+ 3#y döntöttem+ nem k&%káztat&k: elő(( el(iz&nytalan't&m+ le#yen#:te) %! k';á$a!3to)" a3tán.... 93tán )eg0-0). Az $n -elyem(en e#y s-ad&ni (ajv'v!%semete (izt&san sz'nes sze#$lyű zse(kendőket l&(&#tat&tt v&lna+ $s afelől $rdeklődik+ -&#y a tisztelt ellenf$l meddi# k'ván v'vni+ de itt teljesen fölösle#es lett v&lna ilyen k$rd$sekre pazar&ln&m a t"dőm(e f&rr!n z,(&#va áraml! leve#őt: -át persze+ -&#y addi#+ am'# a másik $let(en van. K$ts$#em sem v&lt afelől+ -&#y a rám támad! -andzsár&s sem #&nd&lja másk$nt+ elv$#re nem k"ldött -&zzám -'rnököt+ -&#y nevezzem me# a pár(aj!eg%de')et" %! )'nden 1'3onn&a- I--'d3!e$" a Nu 3hagan, vag&'! a /:)%-et-en ;ogadott e3ek1en a e$Dek1en a keg&e'1e" )e$t 1e=0tt a3 a k-a!!3'ku! ;ogá!" .og& .'$te-en -át!32-ag a3 eg&'k '$án&1a e-)o3du-va v'!!3a;o$du-ta) a )á!'k1a" %! .o)okot $Cgta) a !3e)e k03%. 5%g eg& do-og" a)'%$t ne) ta !o-nának )eg a ;ekete-;e.%$ !e-&e)1e 0-t030tt !.adon' v:v2)e!te$ek. Aztán elő(( kivertem a kez$(ől azt a r&-adt -andzsárt+ majd pedi#+ amik&r (&tlad&zva $s szűkölve+ za#yván -an#z! nyelv$n kiált&zva r&-anni kezdett az &áziserőd kap,ja fel$+

,tánavetettem ma#am+ el#án%s&ltam $s -át,lr!l sz3rtam a sz'v$(e a tőrt. <udo)" e3 :g& e-%gg% k:)%-et-en?- .ang3'k" de ne) vo-t )á! vá-a!3tá!o). 93 e;;%-%k )'nd'g $e=tegetnek )agukná- do12D!'--agot" ;o=t2.u$kot %! )á!" ke--e)et-en )eg-epet$seket. K"lön(en sem $rdemelt j&((at: a ny&mait követve -amar&san rá(,kkantam a társaira: mind a ketten a saját v$r"k(en fek"dtek. *erm$szetesen M&yadal&k v&ltak+ akik a kráni m$szárlás idej$n valami$rt $ppen nem tart!zk&dtak az &áziserőd falai között " %! a)'ko$ v'!!3at%$tek... 2" nag&on '! =2- e- tudo) k% 3e-n'" )' t0$t%nt akko$. Szinte láttam ma#am előtt+ amint el-atár&zták+ -&#y a sivata#(an -3zzák me# ma#,kat $jszakára+ aztán m&zd,latlan,l fek"dtek a -ide# -&m&k(an+ $s fi#yelt$k a fej"k fölött lassan kör(ef&rd,l! %silla#&kat: &lyan "res le-etett a lelkűk+ akár e#y vizestömlő az e#y-!nap&s v,deki zaránd&klat (efejez$sek&r+ amik&r az em(er el%si#ázva $s ler&n#y&l!dva+ a sz&mj3sá#t!l ki%serepesedett szájjal+ de l$lek(en me#tiszt,lva (el$p az Aranykap, n. ;em %s&da -át+ -a v$#"l ,tat talált -&zzáj,k valamelyik közel$(en lappan#! p&rd$m&n. A-&#y közele(( -aj&ltam+ &tt láttam ennek a ritka $s veszedelmes szörnyete#nek söt$t %silla#ra eml$keztető k$zje#y$t a -al&ttak -&ml&kán: az áld&zat&k az örökk$val!sá#ig f&#ják sz&l#álni &daát+ -iá(a viseltek r&ntásűző am,lettet evilá#i $let"k(en. 4a nem lettem volna elég gyors, én is erre a sorsra jutok, #&nd&ltam+ !vat&san me#$rintve a -armadik M&yadal nyaká(an f"##ő medált. Sz"rke+ -ide#nek tűnő f$mk&r&n# v&lt+ $s -irtelenj$(en el sem t,dtam k$pzelni+ -&#y mi(ől le-et+ pedi# a ,t!k klánjá(an töltött $vek s&rán v&lt alkalmam me#ismerni a k"lön(öző $r%eket: az arany+ az ez"st $s a term$sr$z mellett a ride# $s tör$keny ner,dent+ ami(ől áll't!la# a #n!m&k k$sz'tenek %s&d álat&s+ miniatűr sz&(r&kat@ a v$rvörös red,dint+ a l,nirt+ a %-erent+ a mit-rillt $s az összes tö((it+ amiknek a neve 3#y -an#zik+ mint-a e#y r$#en elfelejtett+ dallam&s nyelv szavai lenn$nek. H! va-21an" a)'ko$ a3 e- 7$adan1an" a kováD!ok neg&ed%nek k010- $p"lt $s a tűztől !v! k&(raszim(!l,mmal me#jelölt -ázai között k!száltam+ nem e#yszer "tött$k me# a f"lemet a f$m titk&s nyelv$re v&natk&z! ,talás&k. A k&vá%s&k arr!l (esz$l#ettek+

-a azt -itt$k+ -&#y $n is %sak e#y va#y&k a tán%&l! lán#&k árny$kainak+ -og& e3t ke-- )egtanu-n'a annak" ak' u$a-n' aka$=a a ;%)et. 7 5zen a nyelven kell kim&ndani a me#felelő varázsi#$ket 7 -ajt&#atták me#száll&ttan+ a 4ra"ag p&klánál is isz&nyat&sa(( -ős$#(en a vörösen izz! f$mr,dak között 7+ ,tána már arra is k$pes lesz az em(er+ -&#y t$nyle# $lő $s l$lekkel ('r! kard&t k&vá%s&lj&n a l$lektelen+ ride# vas(!l. 8e e--ez talán e#y teljes $let is kev$s... -iszen az e--ez sz"ks$#es t,dás már számtalan nemzed$kkel+ $vszázad&kkal va#y $vezredekkel ezelőtt sz$tsz!r!d&tt+ $s az is le .et+ -&#y már őseink is %sak e#y elk&r%s&s,lt $s erej$t vesz'tett dialekt,st ismertek: annak az eredetinek a #yen#e ,tánzatát+ aminek a se#'ts$#$vel majdnem minden-at! fe#yvereket k$sz'tettek valamik&r na#y&n r$#en+ az aP,ir9elf -á(&r3k előtt... F Igen" %s -a ma valakinek le#alá(( n$-ány töred$k$t siker"lne össze#yűjtenie ennek a nyelvnek+ akk&r az e#$sz vilá# a dzsad kard&kr!l (esz$lne 7 m&ndák el#&nd&lk&zva+ de -át en#em mi$rt is $rdekelt v&lna m$lye((en ez az e#$sz: nem v&ltam $s sem k&vá%s+ sem #rammatik,s. ;ekem (őven el$# v&lt+ -a nem kevertem össze a sz'nez"stöt a fe-$r!nnal va#y a si#arai (ánya sápadt t&lvajaranyával: -iszen az m$#is%sak tö(( mint (&sszant! v&lna+ -a az em(er -amis a(adani d$nár&kkal de#eszre tömött zsákkal t$r vissza. @3Ctta- a3on(an+ az &áziserődön t3l kezdődő sivata# %senev$sz (&krai között a -al&tt M&yadal föl$ -aj&lva kev$snek (iz&ny,lt innen9&nnan összeszedett t,dás&m: e#y törpe (izt&san az&nnal rává#ta v&lna+ -&#y a diad$m -eda#ar(!l va#y $ppens$##el a ritka $s drá#a dired,n 'r(!l k$sz"lt@ $s az is le-et+ -&#y e#y &lyan nevet eml't+ amiről m$# nem is -all&ttam: annak a (iz&ny&s+ elveszett f$mnyelvnek fennmaradt szavát+ $n az&n(an taná%stalan,l f&r#attam az ,jjaim között a lap&s f$mk&r&n#&t. .s ,#yanilyen taná%stalan v&ltam akko$ '!" a)'ko$ a3t ke--ett )egk%$de3ne) )aga)t2-" .og& )'%$t van 1e-ev%!ve a .átu-=á1a a =o11$2- 1a-$a .a-ad2" Cg&neve3ett !'vatag' .o)ok:$á!!a- eg&et-en !324 a3" .og& 5'$a)a$. 5rről a táv&li $s tit&kzat&s $#itestről -&zzávetőle# annyit t,dtam+ amennyit I#ra'n Reva- .:$e! )unká=ának" a 7eoframiának az ,t!szavá(an 'r r!la+ va#yis azt+ -&#y BSza(ad szemmel messze $#ő lámpásnak látszik %sak+ pedi#+ mint m&ndják+ e#$sz vilá#+ melyet e#y vala-a sz$t-,llt másik vilá# törmel$ke

övezB+ $s ez nem nevez-ető $ppens$##el s&knak. Sőt+ t3lsá#&san is kev$s v&lt a--&z+ -&#y (ármit is kezdjek vele+ -iszen (ár áll't!la# az istenek a semmi(ől is k$pesek anya#&t teremteni+ $s p$ldá,l Knev is '#y jött l$tre+ e#y l&#ik,s következtet$s v$#i#vitel$-ez m$# A(, el Kita-nak is tö(( tá) ont$a -ett vo-na !3?k!%ge" ne).og& neke). *öpren#tem m$# e#y dara(i#+ fáradt a#yam(an vad,l kavar&#tak az össze nem illő elemek: a karavánmá#,s szavai+ az $#i -aj!k+ az 8n3hkigon %! a ;anat'ku! ka$d=ának !3'!3eg%!e" %! )'nt.a ne) '! a-'g k%t na =a" .ane) kettő va#y $pp -3sz $vezrede -a#ytam v&lna ma#am mö#ött S&(ira má#ik,s v$dműveit. Mint-a e#y e#$sz örökk$val!sá# telt v&lna az!ta el+ $s mire vissza$rek+ talán már a r&mjait sem f&#&m me#találni a 4ár&m 6ázis vár&sának+ $s... @." o!to1a!ágK Rg& -át!3'k" t3lsá#&san kimer"lt va#y&k. =et$ptem a r&ntásűző am,lettet a -,lla nyaká(!l+ vetettem m$# e#y pillantást az erőd k&m&r t$#lafalaira+ $s már ind,ltam is t&vá((. 2alami azt s3#ta+ -&#y az i#azi ,tazás %sak m&st kezdődik. @3%$t a3tán )eg $21á-ta) k've$n' a ; ejem(ől a -al&tt fanatik,s&kat+ a :r!(akövet+ a p&rd$m&nt $s minden e#ye(et. M&stant!l kezdve az az e#yetlen feladat&m+ -ajt&#attam ma#am(an+ -&#y en#edelmeskedjem a tamari k$k -&ml&kpánt&s varázst,d!i má#iájának+ $s '#y -a akarnám sem t$veszt-etem el a % %lt+ de az idő előre-aladtával az$rt e#yre (izt&sa(( lettem a((an is+ -&#y itt tö((ről van sz! annál+ mint -&#y p,szta eszköze le#yek a klánvez$r akaratának+ mik$nt e#y $lő f$m(ől k&vá%s&lt kard sem e#yszerűen a -alál&s %sapás el-ár'tására sz&l#ál! fe#yver . 5#yre inká(( kezdtem arra #yanak&dni+ -&#y talán m$#sem v$letlen"l jelöltek ki en#em+ $s ezzel összef"##$s(en mind #yakra((an j,t&ttak eszem(e a sz'nes -&ml&kkendős -ataman&k madárt&llakkal me# karpere%%el telea##at&tt sámánjainak v$leked$se: amik&r &lyk or9&lyk&r fel(,kkantak S&(ira kap,inál+ s&-a nem felejtett$k el me#eml'teni e#$szen előre -aj&lva a t$v$j"k nyakán+ -&#y 6bara u"zs "erse 3h il lia tee"zs u 3.onth, azaz eg& !'vatag' Ct )aga a3 %-et" %! I1a$a )aga a v'-ág. H! .a a !3'go$C %$te-e)1en vett d zsenn l&#ika azt m&ndatja is velem+ -&#y %sak r$sze annak+ m&st nap-&sszat az örökk$ e#yf&rma -&m&kdűn$k között -aladva az$rt p&nt&san át

t,dtam $rezni+ -&#y mi$rt #&nd&lták ezt. 4iszen kevese((+ mint e#y -$t m3lva már e#yáltalán nem esett ne-ezemre 3#y #ond&lni e#$sz addi#i $letemre+ mint e#y naps"t$snek kitett+ festett kelmek$nt -alvány&d! ál&mra+ $s a-&#y kifak,ltak a r,-áim+ ,#yan3#y lettek e#yre sz"rk$((ek az eml$keim is Mada( el S&(irár!l. .s nem is az$rt+ mert &lyan -&ssz3 idő telt v&lna el 7 s&kkal 'nká11 a3%$t" )e$t I1a$a )eg%$'ntett" %! !3'nte egg&% vá-ta) ve-e4 1e-eo-vadta)" %! '))á$ ne) a )agán&o! %! )eg$ettent harana v&ltam+ -anem a fens$#es $s időtlen sivata# e#y r$sze ma#am is: az izz! -&m&k $s az izz! leve#ő. .s a k$tszáz lá( m$lyen %sör#edező+ kristálytiszta+ -ide# vizek. 93t .'!3e)" a -eg'nká11 )%g :g& tudná) )eg;oga-)a3n' a3t" a)'t akko$'1an át%-te)" %! .a ne) -ette) vo-na k% e! '-&en )%$t%k1en a3ono!u-n' ve-e" akko$ 1'3to!an ne) %-ek e-%gg% !oká'g" .'á1a vo-t ve-e) a 7a=-%k" a)' )%g :g& 's nem e#yszer me#mentette az $letemet. Köz(en pedi# &lyan+ n$ven nevez-etetlen fenevadakat láttam e#$szen közelről+ amikről *,nasz i(n9>atta+ a 4etedk&r le#na#y&(( dzsad anat!m,sa sem tesz eml't$st -i-etetlen"l r$szlet#azda# művei(en. 9)' ne) ;e-t%t-en?- jelenti azt+ -&#y nem is ismerte őket: e#yszerűen arr!l van sz!+ -&#y szerintem sem a dzsad+ sem (ármelyik másik em(eri nyelv nem lenne alkalmas a le'rás,kra. =e#felje(( a -&m&ki elfek$+ de -át a--&z me# vel"k e#y v$r(ől kell származni: a--&z+ -&#y ne %sa k kim&ndani t,djam a szavaikat+ de me# is $rtsem őket teljes #azda#sá#,k(an $s minden jelent$sárnyalat,kkal e#y"tt. 2a#yis ez tök$letesen le-etelen+ m'# az %s,pán r&ppant val!sz'nűtlen v&lt+ -&#y akár %sak n$-ány napra va#y -$tre is aff$le 5:u"a:e, a;;%-e !ivata#9em(er le#yen (előlem+ akit a n&mád&k szentk$nt tisztelnek. 8e $ppen ez tört$nt velem+ $s e#y+ *a(a el I(ará$nál is -atalmasa(( erő kellett a--&z+ -&#y 3#y f&sz&lj&n le r!lam ez a varázs+ akár a -ald&kl! k&ld,sr!l elr&n#y&l!d&tt #ön%ei S&(ira kap,ja előtt: e#y &lyan erő+ ami m$r-etetlen"l na#y&(( $s fenye#ető(( is v&lt. .s (ár e#yfelől $letem v$#$i# -iány&zni f&# az $rz$s+ -&#y &lyan m$lys$#i# e#y va#y&k az en#em kör"lvevő vilá##al+ mint akk&ri(an+ másfelől az&n(an e#yáltalán nem (án&m a d&l#&t. 4is3en va-a)'t va-a)'%$t4 e3%$t a )'nd te-=e!e11% vá-2 ;e-o-2dá!%$t 0n)aga) )'nd te-=e!e11 ;e-adá!áva- ke--ett ;'3etne)" )%g .a ennek akko$'1an ne) '! vo-ta) tudatá1an. >e ne) '!

-e.ette)" )e$t a va-a.a' harana szem$lyis$#$t mint-a a könnyű sivata#i sz$l s&d&rta vo-na e-" %! a k'?$e!edett te!t1en ott )a$adt a 5:u"a:e, aki ismerte összes I(ará(an (&ly&n#! társát+ sőt+ t,lajd&nk$ppen az&n&s is v&lt vel"k. G#yana((an a pillanat(an+ amik&r e#yenletes l$ptekkel -aladtam a -&m&kdűn$k felett le(e#ő+ kelő nap vörösen izz! f$mk&r&n#ja fel$+ $reztem a -rideki (&sz&rkányem'rs$# valamelyik n$vtelen $s k&sz&s sikát&rá(an az ar%&m(a z3d,l!+ #yilk&s erejű ököl%sapást $s a sz&mj-alál #yötrelmeit ali# -armin% m$rföldre e#y n$vtelen &ázist!l@ e#y könnyű női k$z $rint$s$t a kar&mon va-a.o- 9- 7'de)á1anL %! )'nden )á!t '!" a)' a t011' !'vatag' e)1e$$e- t0$t%nt. >e e33e- á$.u3a)o!an ug&an'-&en %-%nken %-te) át )'nda3t" a)' va-a.a '! 1á$)e-&'k tá$!a))a-" vag& .a onto!a11an aka$ok ;oga-)a3n'" $%!3e))e- t0$t%nt4 o-&an .heltha vo-t e3" aminek ali#9ali# v&ltak k&rlátjai. 5#yetlen+ #i#antik,s+ idő(en $s t$r(en sz$tsz!rt l$lek: az önt,datra $(redt I(ara ma#a. Kim&nd&ttan me#ráz! v&lt a feleszm$l$s: az e#yik pillanat(an m$# örökk$ tart! #&m&ly#ás v&ltam+ az e#$sz mindens$#et kitöltő -&m&kvi-ar+ a másik(an pedi# e#yetlen szem%se %s,pán+ $s nem na#y&n v&ltak elk$pzel$seim r!la+ -&#y mi is tört$nt velem. Gt!la# 3#y v$lem+ -&#y az$rt j,t-attam el m$#is a tamari varázst,d!i által kitűzött $s má#iával (el$m $#etett %$li#+ mert ennek a felső((ren dű sivata#9em(er .heltának o-&an )'ndeg& vo-t" )'%$t %! )e$$e =á$ok %n vag& 1á$k' )á! k03?-?nk4 1á$)e-&'k e-e)e" 'tt ed'g... Itt pedi# I(ara -elyett ism$t ,#yanaz az ala%s&ny+ %senev$sz fákkal (enőtt p,sztasá# vett kör"l+ mint amik&r az &áziserőd kap,ján kil$pve me#pillant&ttam az $#i -aj!kat. G#yanaz a repedezett+ sziklaszerű talaj+ akár e#y+ a tört$nelmi k&r&k előtt ki-alt+ fertelmes szörnyete# (őre $s ,#yanaz a fak!k$k+ majdnem fe-$r $#(&lt+ $s a-&#y lassan felemeltem a tekintetem+ már láttam+ -&#y a t áv&l(an+ e#y eny-e emelkedő tetej$n irdatlan+ fekete 'vek meredtek az $# fel$: talán e#y sárkány (&rda%s&ntjai va#y e#y ötödk&ri k,lt,sz istenk's$rtő templ&ma+ nem t,d&m. 2a#y talán valami e#$szen más+ de -&#y mi%s&da le-et... A fejem már annyira fájt+ -&# & a-'g 1:$ta) gondo-ko3n'. 7'á1a" a ta)a$' va$á3!tud2' =2 )unkát v%ge3tek" %! a k%!3tet%! e-v'!e-.etet-en k:nná ;oko32dott. Uv0-ten' tudta) vo-na a ;á=da-o)t2-. H! a ;e-adat !3e) ont=á12- tu-a=donk% en )'ndeg& '! vo-t" .'ggadtan átgondo-o)-e a .e-&3etet" va#y zi-álva kezdek az ala%s&ny

(&kr&k&n kereszt"l#áz&lva felfel$ r&-anni+ mint a-&#y m&st tettem+ $s %sak akk&r álltam me#+ amik&r már e#$szen közel j,t&ttam. Az &lvadtmit-rill9sz'nű napk&r&n#(!l isz&nyat&s -ős$# z3d,lt a tájra+ ám m&st szinte $szre sem vette). 7 5z e#yszerűen nem le-et i#az 7 s,tt&#tam kiszáradt szájjal 7+ ez e#yszerűen k$ptelens$#+ nem+ ez e#yszerűen nem le-et i#az...N :edi# álm&dtam $n valami ilyesmiről m$# mielőtt ma#á(a szippant&tt v&lna a sivata# 7 de az %sak ál&m v&lt+ ez pedi# va-2!ág4 ott á--ta) eg& -e3u.ant %g' .a=2 e-!3ene!edett 1o$dá'nak t0v%1en" %! a3 :vek va-a.o- ;%- )%$;0-d )aga!1an t0$tek )eg a ;e=e) ;e-ett. I-&an .'.etet-enek vo-tak a )%$ete'" .og& a3 eg&'k '--anat$2- a )á!'k$a e-ve!3:tette) a tá=%ko32dá!' k% e!!%ge)et" $s im(&ly&#va pr!(áltam tenni m$# e#y l$p$st előre+ $s azt k$pzeltem+ -&#y -,llámzik alattam a vörös fűvel (enőtt föld+ amik&r les3jt&tt rám a -an#. @-e'nte ;e- !e) ;ogta)" .og& %$te-)e! -%n& !3ava't .a--o)" .'!3en eg&!3e$$e vo-t !ok!32-a)C k2$u! %! ;a-ka %sa-&lás+ sz$lz3#ás va#y százezer le%sap! kard pend"l$se+ de persze e#yszerűen nin%senek a le'rásá-&z me#felő szavak a dzsad(an. .s -a eddi# me# t,dtam is őrizni vala-&#y az ön,ralmamat+ m&st (etelt a p&-ár+ $s $n t$(&ly&d&tt "völt$ssel vetettem előre ma#a)" a)'ko$ eg&!3e$$e" )'nteg& va$á3!?t%!$e )'ndent )eg%$tette). 8ondo-o)" va-a)' .a!on-2 n&e-ven 1e!3%-.ettek a3 aVu'$ok '!" de a nagator !3e$enD!%)$e ne) a;;%-e !30$n&eteg vo-t" %! v%g?- a3 '!3on&ato! $etteg%!en tCva-a)';%-e !a=ná-atot '! ke3dte) %$e3n' '$ánta. 8e az$rt m$# közele(( l$ptem -&zzá+ $s a tamari paran%sának en#edelmeskedve lassan kiny3jt&ttam a kezemet. .s köz(en elf&rd't&ttam a tekintetemet+ mert t,dtam+ -&#y -a ma#am-&z veszem a -ide#sz"rke f$m(ől k$sz"lt+ -&ssz3 $s keskeny -en#ert+ akk&r e33e- )eg0-0) a nagatort. .s azt is t,dtam+ -&#y a következő pillanat(an p&nt&san ezt f&#&m tenni.

M%&'()K *É&+
*,#,-%T'K

-iért k&lt&" arra élete" felét, hogy f&l"er/ts" a titkok éjjelét( @sak egy hajszál van ;ó és Rossz k&z&tt 9 és mon"", barátom, mennyit ér a lét( @sak egy hajszál van 6gaz és 4amis k&z&tt# s ,sak egy kis Alfa titka visz Api,inyke kul,s, ,sak megtalál"'B a szent kin,stárba és tán a -esterhez is, aki f rge higanyként átszala" a .eremtés erein, száz alak képét &ltve fel, mely min" változik s el& sz, #í' 1 6r6$re #e'#arad 0mar 1hajjám# Rubáiját (Szabó Lőric fordítása)

1.

Kék Ka./
/o$a $egge- '--antotta) )eg a ka$aván ut2.adáva-" ko-du!okka- %! 3a$ándok-at$a 'ndu-2+ piszk&sk$k emám$s e#y"#yűekkel e#y"tt a tev$k l$pte ny&mán felszáll! p&rt!l f,llad&zva a táv&l(an S&(ira falait+ $s nem t,dtam i#azi örömöt $rezni. A rövid szőrű k&r%sk,tyák (ánt! -an#&n %sa-&ltak+ a -edzsinek nyaká(an álland!an sz!lt a -ataman sz&kás s 3erint+ -ár&msz&r&s selyemszala#ra kötött %sen#ő+ a -aj%sár&k mindenki más számára $rt-etetlen+ d,rva vi%%eket kiált&ztak e#ymás fel$+ $s $n arra #&nd&ltam+ -&#y mindjárt v$#et $r a feladat&m. 4a%sak köz(e nem jön valami. *3lsá#&san r$#!ta v&ltam 3t&n a--&3+ -&#y i#azán (izak&d! le#yek+ $s t3l s&k erőmet elfe%s$reltem+ mire siker"lt a -&m&ki elfekkel val! találk&zás ,tán visszaver#ődnöm a 8zsar#a il *&nt-i#+ $s köz(en e#$sz idő alatt az járt a fejem(en+ -&#y mi f&# rám várni S&(irá(an. 8e vala-&#y mindi# azt $e)%-te)" .og& -ega-á11 a3 uto-!2 -% %!ekn%ne) ?tk030) C=a11 ne.%3!%g1e. 4iszen '#y lett v&lna i#azsá#&s: mármint -a van e#yáltalán valami jelent$se ennek a sz!nak a =át-atatlan Istenek számára. Az ,#yanis+ amit k$nyszerűs$#(ől v$#i#%sináltam+ m$# e#y átk&z&tt #&rviki fejvadásznak is s&k lett v&lna: v$#"l már &lyan fás,lt közönnyel öltem+ a-&#y k&rá((an e#y szö#letes s-ad&ni r$zpeták&t emeltem v&lna el valamelyik ma#ány&san isz&#at!+ f$lr$sze# kereskedőtől a Miramar %silla#k$pekkel d'sz'tett sönt$s$(en. 2isz&nt az is (izt&s+ -&#y t3l$ltem &lyan -elyzeteket is+ a-&l a (árd&k által me#$nekelt -ősök már minden (iz&nnyal &tt-a#yták v&lna a f&#,kat: p$ldá,l az$rt+ mert kev$s($ -ajland!ak a me#alk,vásra nálam. 2a#y mert j&((an ('znak önma#,k(an $s a fe#yvereik(en+ mint $n+ aki a (izt&sa(( me#&ldást választ&ttam: a rejtőzköd$st+ a l&pak&dást $s a -as&n,lást+ $s ennek me#felelően m&st is a karavánt!l leszakadva e#yszál+ a derekam kör$ kötött+ k&sz&s $s szakadt t-e,((an l$ptem (e a 4ár&m 6ázis vár&sá(a+ $s a tri5uám v0$0!

$ong&ok1a D!ava$tan -a u-t a vá--a)on átvetett" 2D!ka 3!ák1an a ta)a$' a$anD!á$a )eg!3e$3ett ;%).enge$ )e--ett. 5lső rán$z$sre mindenki a k&ld,st látta (ennem: válli# lenőtt -ajam eltakarta r$z f"l(eval!mat+ $s a me#felelő p&nt&k&n a testemre kent sár: tevevizelet $s 3tsz$li p&r kever$ke elfedte a tet&válásaimat is. Senki nem #&nd&lta v&lna rám pillantva+ -&#y t,lajd&nk$ppen me#le-etősen vesz$lyes is le-etek+ -a sar&k(a sz&r'tanak+ $s ism$t S&(ira m$# mindi# az al )a-ra9ka-rem illatát!l ter-es -eve#őj$t sz'vva nem a le(,kás+ -anem e#yed"l az ny,#talan't&tt+ -&#y nem $rzem a (őrömön a jelle#zetes (izser#$st: a ,t!k .helthájából fel$m árad! erőt. 2e hát lehet, hogy azóta annyit romlott a helyzet, hogy ez is árulónkká válhatna és a veszt nket okozhatná... pr!(áltam ny,#tat#atni ma#am+ ám köz(en az$rt !vat&san felpillant&ttam a K$k Kap,val szem(en ma#as&d!+ "tött9k&p&tt kőt&r&nyra. A dzsad -ist&ri&#ráf,s&k e#y(e-an#z! áll'tása szerint ez Mada( el S&(ira le#r$#e((i $p"lete+ $s &tt vannak eltemetve a -áts! ,dvará(an e#y d'sztelen márványlap alá az első af94asza(i em'r földi maradványai+ de en#em m&st közelről sem tört$neti szemp&nt(!l $rdekelt a d&l&#+ -anem az$rt+ mert azt rem$ltem+ -&#y a 4a#y&mány&s Jt zöld9sár#a zászlajára -'mzett id$zet rejtett "3enet$(ől me#t,d-at&m+ -&#y merre ind,ljak. Minden ,t! tisztá(an v&lt vele+ -&#y mit jelent+ -a a Szent Könyv szavai a sivata#i $jszaka szikráz!an -ide# %silla#3 e#$t eml'tik+ $s mit+ -a e#y mindent elsöprő -&m&kvi-art va#y a -itetlenekre vár! )első :&k&l k:n=a't )eg a Ga.&ad !3e$'nt )'ndann&'unk$a a3 Ct v%g%n vá$2 4ru"i"zsét# a K's$rőt+ akinek ar%v&násait az által,nk elkövetett (űnök t&rz'tják el. Mindenki t,dta+ -&#y melyik v$tek -atására ránd,l -alál&s #rimasz(a a 4ru"i"zse a-!2 á--ka D!a %! )e-&'k k0vet kezt$(en f&#nak v$r(en 3szni a szemek. Mi+ ,t!k mindezeken fel"l azt is t,dt,k+ -&#y a zászl! mindi# &tt kell lennie: a tamari varázst,d!i pedi# #&nd&sk&dnak r!la+ -&#y a (eavat&ttak mindi# a me#felelő szöve#et &lvassák le r!la. .s nekem ez v&lt az ,t&ls2 $e)%n&e). 9 to$on& o$)a a3on1an D!u a!3 vo-t" %! a.og& -e==e11 vándo$o-t a tek'ntete)" )eg '--antotta) a vak:t2an ;e.%$ ;e!t%kke- a ;a-á$a )á3o-t" gono!3 !3')12-u)ot '!" a /'!te!tv%$ek eg&e3)%n&e! =e-%t. @g& .ata-)a!" '--át-an %! nag&$a n&'tott !3e)4 a 2rath, amin kereszt"l áll't!la# ma#a a 8erdas követi fi#yelemmel le#-űs$#ese((

em(erei által sem ismert rejtek-ely$ről az esem$nyeket. A következő más&dper%(en pedi# már fel is %sattant e#y kiáltás a kistestv$rek #yűlöletes titk&s nyelv$n. F +yya' 5o!tK +yya ib Ayin' 5o!t a3onna-K .s m$# mielőtt akár %sak a fe#yverem ,tán kap-attam v&lna+ már &tt rajz&ttak az ,t%án: az e#yik pillanat(an m$# e#y k&ld,s támaszk&d&tt+ a tizedik em'r %s&nka f$msz&(rának az ,t%asark&n@ e#y ala%s&ny termetű+ köv$r k"l-&ni %semp$sz -i(ás kiejt$ssel di%s$rte a p&rt$káját@ $s a til&s(an feláll't&tt+ vász&ntetős p,lt&k mö#ött &tt álld&#áltak a környező föld(irt&k&k fiatal&n me#v$n"lt+ %serzett ar%3 $s sz&m&r3 tekintetű fella-jai+ akik a((an ('ztak+ -&#y le#alá(( valami nevets$#es ki! -asz&nra szert te-etnek. 8e általá(an m$# fill$rjeik sem maradtak+ mert mindent kizsar&ltak től"k a kap,t őrző ekete Sk&rpi!k. 5z persze S&(ira tö(($9kev$s($ me#sz&k&tt k$pe v&lt+ amin m$# az am,nd&k jelenl$te sem s&kat vált&ztat&tt+ de az első Kistestv$r me#jelen$sek&r közvetlen"l a fejem felett e#y a(lak fatá(lája %sattanva %sap!d&tt (e+ $s a sz$les+ a K$k Kap,-&z vezető 3t az&nnal ki-alttá vált. A sivata# #y"möl%seivel: a zamat&s -r,idanalmával me# a derdenkeny$rrel me#rak&tt p,lt&k máris ma#ány&san árválk&dtak+ $s a k&ra d$lelőtti nap #yilk&s erővel ra#y&#&tt a -áztetők felett. 2isz&nyla#&s lass3sá#&m: az a más&dper%nyi -a(&zás+ am'# me#pr!(áltam felm$rni az es$lyeket $s eldönteni+ -&#y előre vessem9e ma#am a kap,aljak v$delm$(e menek"lők között $s $n támadjak először+ va#y $ppen ellenkezőle#+ -3z!djam vissza+ $s pr!(áljam me# le#alá(( me#se(ezni mindaz&kat a Kistestv$reket+ akik a közelem(e mer$szkednek: ez v$r(eli -ar%&s&kra e#yáltalán nem jellemző el(iz&nytalan&dás ez3ttal az $letemet mentette me# . 7'!3en a tri5uát tart! k$z látványa+ $s k"lönösen ma#a a m&zd,lat 3#y v&nz&tta v&lna ellens$#eim tekintet$t+ akár a vaskakt,sz t"sk$it a test mele#e+ $s ennyi fe#yveressel szem(en es$lyem sem lett v&lna 7 $s akk&r a lap&s tetőkön rejtőző+ p&nt&san k$tt,%atnyi ny'lp,skást m$# me# sem eml'tettem. Akik le-et+ -&#y nem találják el száz lá(r!l a leve#ő(e d&(&tt ez"str3piát+ elv$#re a dzsad&k rendszerint nem a %$llövő9k$pess$#eikről -'resek+ de jelen eset(en az is el$# lett v&lna+ -a %sak 3#y

-&zzávetőle# lőnek fel$m. 4,sz&nn$#y ny'lvessző elől 3#ysem t,dn$k el,#rani. Szeren%s$mre az&n(an nem en#em akartak elkapni+ -anem e#y mindeddi# lassan p&r&szkál!+ ma#ány&s l&vast+ akit m$# &dakint+ a vár&sfalak&n k'v"l $n is #yűlölködő pillantás&kkal m$rtem v$#i#: $ppen a nyer#$vel (a(rált+ $s ez$rt nem láttam az ar%át+ de '#y is szinte s"tött r!la+ -&#y #&rviki. 5rről ár,lk&d&tt a r,-ázata+ a fe#yverei+ a -ajviselete a (&ny&l,ltan me#%s&m!z&tt kendő alatt+ $s m$# a m&zd,lat is+ amivel me#i#az't&tt e#y kilaz,lt+ sárkányfej f&rmáj3 ez"st%sat&t. .s -a i#az+ -&#y a >ana#&l9-itű Szent öldön az ide#en ,taz! j&(( eset(en is %sak a ra(sz&l#ák között száll-at me#+ a dzsad&k pedi# könnyen a Farviki #átnál talál-atják ma#,kat+ -&#y le#felje(( e#y9k$t -!napi# -3zzák+ akk&r m&s t e3 a3 átko3ott gon9,orga a saját (őr$n is me#tapasztal-atta azt a -ataman&k által vall&tt (öl%sess$#et+ mely szerint "zser ill3nah kra"a tu"eb, "re"zs gre:a5 ibni unn. 2a#yis ne %s&dálk&zz+ -a az áld&zat&d $lő-al&ttk$nt t$r vissza eltenni t$#ed lá( al!l. ,ag&'! a 1o!!3C ne) D!ak Ranago- .:ve'nek $'v'-%g'u)a" %! a go$v'k' a3 'ga3!ágo! 1o!!3Cnak e!'k á-dot3atu-. 8e $n ennek ellen$re is me#le-etősen ve#yes $rzelmekkel fi#yeltem az össze%sapást. 7'$te-en=%1en ug&an'! ne) nag&on tudta)" .og& k'nek a3 o-da-á$a ke--ene á--no)4 a3t k:ván=a)-e t'tok1an" .og& vág=a ke$e!3t?- )agát a go$v'k'" %! )enek?-=0n v'!!3a I1a$a ok-á1a" a.o- !eg:t!%g n%-k?- )a=d Cg&'! e- u!3tun%.án& na on 1e-?-L vag& ed'g annak 0$?-=ek" .a .a-á-o! e--en!%ge')" a /'!te!tv%$ek d'ada-)a!kodnak mindannyi,nk közös ellens$#e felett... Az első eset(en azzal $rvel-ettem v&lna+ -&#y ez a ny&m&r,lt gon9,orga ug&anCg& eg&ed?- van eg& t0k%-te!en e--en!%ge! v'-ág1an" )'nt %n vo-ta) odak'nt" a 5%-&!'vatag oko-' 1ug&$a'1anL a )á!od'k e!et1en ed'g a$$a .'vatko3.atok" .og& t011 k030) van eg& e--en!%ge! d3!ad.o3" )'nt eg& e--en!%ge! go$v'k'.o3" %! D!ak a3t ka =a" a)'t a3 eg%!3 ;a=tá=a )eg%$de)e-ne )%g akko$ '!" .a $end!3e$'nt 1ántat-anu- uta3.atnak ke$e!3t?- a d3!ad te$?-eteken. I--etve e3t -eg'nká11 )C-t idő(en kellene m&ndani: ,taz-attak. 2ala-a+ az am,nd&k eljövetele előtt. Mert az!ta minden me#vált&z&tt: a atty3isten jelenl$te mint-a %sak felsza(ad't&tta v&lna a lappan#! ind,lat&kat+ $s miköz(en a sz&(&rd$m&n&k az &ázis&kat d3lták v$#i#+ aköz(en a le#k"lön(öző(( garrasok esztelen"l $s vad,l szervezkedtek

minden $s mindenki ellen. 6tt á#áltak a pia%tereken t3lsá#&san rik't! sz'nű t-e,((an+ $s a szövet(e -'mezve eleven lán#k$nt l&(&#&tt valamelyik őr"lt pr!f$táj,k neve@ t3lrik&lt&tták a tömött tavernák lármáját $s -an#j,kt!l me#keseredett a (&r a r$zkan%s!k(an@ va#y $ppen (&rzalmas $lőáld&zat&kat m,tattak (e vaktá(an+ -a#ymázas ál&m(an kiötlött szörnyistens$#eiknek e#y9e#y #azda# $s j!-'rű p&l#ár-áz pin%$i(en. 5#yáltalán nem tűnt -át elk$pzel-etetlennek+ -&#y az e#yik+ ali# pár főt számlál!+ ám r&ppant #azda# titk&s társasá#: e#y kereskedődinasztia talajt vesz'tett vezetői va#y valamelyik me#száll&tt+ e#ypálmafás sivata#i -er%e#e%ske $ppen az ősellens$#+ G&rvik ellen szövetkezik+ $s a faj-á(&r3 jelszaváva- $21á- )eg .:veket to1o$o3n' )agának. <e.át e-v'-eg -e.et!%ge! -enne" .og& a3 a)Cg& '! al 6bkharnak, vag&'! ;a=vadá!3nak gCn&o-t /'!te!tv%$ek % en eg& '-&en garras !3o-gá-atá1an tá)adnak $á a gon9 ,orgára. 8e el$# v&lt v$#i#n$znem az első össze%sapást+ -&#y rájöjjek: e#yáltalán nem erről van sz!. A t&lvajklán fe#yveresei ,#yanis nem me#ölni+ -anem elf&#ni akarták+ $s miden elf&#,ltsá#&m ellen$re is el kell ismernem+ -&#y nem v&lt könnyű d&l#,k. A fi%k! az e#yik pillanat(an m$# #örnyedten $s kiss$ előredőlve+ -alál&san fáradtan "lt a nyer#$(en: eml$kszem+ miköz(en a v$dműveken t3l álld&#ált a l&va mellett+ nekem is áts,-ant az a#yam&n+ -&#y milyen könnyű lenne m&st elkapni $s v$#ezni vele. 4iszen &lyan ki"resedettnek látsz&tt. Az e#$sz testtartása $s minden )o3du-ata a3t !uga--ta" .og& )eg$o ant 1enne va-a)'" %! )á$ eg& ko$.adt tu&ana1otta- .adoná!32 !u.anDDa- !e) 1o-dogu-na e-. >e a -át!3at n%.a D!a-. .s &lyk&r v$#zetes le-et (edőlni neki+ mik$nt ezt -amar&san az első támad!-,llám(an előrez3d,l! Kistestv$rek is me#tapasztalták. 2al!sz'nűle# el('zták ma#,kat: elkövett$k ,#yanazt a -i(át+ mint $n. 8e am'# $n mindössze elk$pzeltem+ -&#y mi lenne+ -a... addi# ők val!(an rátámadtak+ $s az ,t%át (etöltötte a r&-an! lá(ak d&(&#ása+ a kövezet-ez "tköző f$m za=a+ a t&r&k-an#3 kiáltás&k me# a leve#őn s,rr&#va kereszt"lrep"lő f$m-ál! nesze+ $s amik&r már azt -ittem+ -&#y az össze%sapás l$nye#$(en v$#et is $rt+

mielőtt e#yáltalán elkezdőd-etett v&lna+ valami e#$szen me#-ökkentő d&l&# tört$nt. ;em %sak $n nem szám' t&ttam rá+ -anem falt!l elr,#aszk&d!+ (őrv$rtet viselő alak&k sem: a földre akarták rántani az áld&zat,kat+ aki ekk&r ,#yan&lyan te-etetlen"l ver#ődne majd a na#y mű#&nddal k&vá%s&lt a%$lszemek sz&r'tásá(an+ akár valami %sapdá(a ejtett sivata#i fenevad. F +yyal ) kiált&tta ism$t a támadást vez$nylő pikkelypán%$l&s+ söt$t (őrű Kistestv$r+ ar%ának als! fel$n a K,szda(a9törzs v$rsz'nű f$lmaszkjával+ $s az Ar$ná(!l ($relt+ (őrv$rtes állatvadász&k már a szinte kez"k(en $rezt$k a zsákmányt+ de a #&rviki addi#ra fele#yenesedett a nyere#(en+ $s a kez$(en+ mint-a a semmi(ől jelent v&lna me#+ &tt %sill&#&tt a kard. Aztán e#y követ-etetlen"l #y&rs m&zd,lat: e#y s,-intás a felá#ask&d! l! -átár!l+ $s a (ef&#!-ál! mint-a e#yszerűen sz$tfrö%%sent v&lna a leve#ő(en+ $s az aD%-ná- '! ke)%n&e11 .á-2!3e)ek D!end?-ve 3á o$o3tak a koDkak0vek$e.P F Arhg "e uhfui) &rd't&tta a vesz$lyt felismerve a pikkelypán%$l&s+ va#yis az ide#en állat&t+ de elk$sett vele+ mert az a (iz&ny&s ide#en állat+ amire a fajvadász&k ősi nyelv$(en m$# nin%sen sz!+ l&vasának en#edelmeskedve máris kör(ef&rd,lt+ $s ism$t me# villant a pen#e+ $s a k$t (őrv$rtes -&ltan r&#y&tt a földre. A mö#ött"k r&-an! Kistestv$r me#pr!(ált kit$rni a következő %sapás elől+ $s (izt&s va#y&k (enne+ -&#y e#y valamivel r&ssza(( fe#yverf&r#at! ellen lett is v&lna es$lye+ -iszen me#le-etősen k$pzett v&lt: a tö((i klán is le#alá(( ,#yanakk&ra -an#s3lyt fektetett a t3l$l$sre+ mint a ,t!k. A Kistestv$rek is -asználták az el 7ri"eh eg& !a=áto!" 'g%n&e'k.e3 %! .a$D' ;eg&ve$3et?k.03" a könnyű+ másf$lkezes kard-&z me# a -ár't!tőr-öz alak't&tt válfaját: ez inká(( a v$dekez$s(ől ind't&tt ellentámadást tart&tta f&nt&snak+ $s az esem$nyek f&r#ata#át!l ká(,ltan+ az $rdes+ időtlen kövek(ől összer!tt -ázfal-&z tapadva láttam+ -&#y a Kistestv$$ milyen össze-an#&lt $s lekerek'tett m&zd,lat&kkal pr!(ál me# kit$rni a %sapás elől+ -&#y ,tána rö#tön rá is vesse ma#át a #&rvikira. 7e# & letlen, %o'y ő &an le'el6l, j,t&tt eszem(e+ aztán m$# arra is maradt időm+ -&#y kövessem a tekintetemmel a -i-etetlen?- ;?$ge ;%-$e.a=-á!t )eg a te!tD!e- -eve3et%!%t" %! át!u.an=on a3

ag&a)on" .og& !'ke$?-t nek'" tC- van $a=ta" %! D!ak a3tán ;ogta) ;e-" .og& )á$ .a-ott4 a to$ká12- va!tag !ugá$1an ! $'DDe-t a v%$. Gt!la# -iá(a játsz&ttam vissza ma#am(an+ a (első szemem előtt ezt a jelenetet (ár-ánysz&r &lyan r$szletess$##el+ -&#y már ki t,dtam venni a #&rviki szája szö#let$(en -3z!d!+ keserű rán%&kat me# a l&va sör$ny$(e f&nt szala#&k fenye#ető $s szakrális szöve#$t+ e#yszerűen k$ptelen v&ltam me#látni+ -&#y mik&r s3jt -e a enge. A következő villanást az&n(an már siker"lt elkapn&m+ $s a Kistestv$rek javára le#yen m&ndva+ -&#y #y&rsan felismert$k a -elyzetet. M$# e#y -armadikat is el$rt köz"l"k a gon9,orga# a ;e=vadá!3 ;eg&ve$e" %! a3t a -end?-et .o-tá1an '! tová11 $0 : tette m$#: a szája elny'lt+ mint-a kiáltani akarna+ de addi#ra a tö((iek val!sá##al sz$tfrö%%sentek: akár az $ltető v'z sziklának "tköző %seppjei. .s addi#ra a -áztetőkön lap,l! ny'lp,skás&knak is j,t&tt ideje en#edelmeskedni a f$lmaszk&s paran%sának+ -&# & a l!ra lőjenek. Majdnem e#yszerre kattant a -,sz&nn$#y závárzat+ -,sz&nn$#y+ mert ennyi a Kistestv$rek szeren%seszáma+ $s a t&llatlan+ vas-e#yű vesszők már me#tett$k a táv fel$t+ amik&r a #&rviki rájött+ -&#y vesz'tett. A löv$szek &lyan ala%s&nyra %$l&ztak+ -&#y le#felje(( az e#yik &ldalr!l t,dta v$deni ma#át+ de az$rt '#y is me#tett minden tőle tel-etőt. Azelőtt az át,taz! (árd&k dal&ltak ilyesmiről az em'r szökők,takkal d'sz'tett+ m&zaik9(erakás&s (első ,dvarai(an+ miköz(en az ,natk&z! -árem-öl#yek sűrűn lefáty&l&zva+ ez"st ara(eszkekkel d'sz'tett vasrá%s mö#"l -all#atták az ide#en $s el$r-etetlen f$rfi $nek$t@ $s $n is &lvastam valami -as&nl!t+ de mindeddi# me# v&ltam r!la #yőződve+ -&#y k$ptelens$#+ sőt+ -&#y &st&(asá#: -&#y ilyesmit kizár!la# má#ia s eg:t!%g%ve-e.et D!'ná-n'. B) Cg& -át!3'k" a ka$dnak '! )egvan a )aga )ág'á=a. 9 gon9,orga f&#ást vált&tt a pen#$n+ kiss$ felemelkedett a nyere#(en+ $s e#yetlen+ tök$letes 'vel$sű f&rd,lattal f$lre"tötte a leve#ő(en a j&(( felől $rkező tizenk$t+ a fő %silla#k$pek nev$t viselő ne-$z löved$ket+ $s m$# arra is maradt ideje+ -&#y (al fel$ f&rd,lj&n. Aztán (ele%sap!d&tt az első+ a más&dik+ $s a -armadik ny'lvessző a l! test$(e+ $s az me#(&kr&s&dva á#ask&d&tt fel+ a nyi-&#ásra pedi# a Kistestv$rek t&r&k-an#3+ .át1o$3ongat2 %! ana!3o!" á$t2 !3ánd%kC

)ág'áva- t0-t0tt $'ko-tá!a ;e-e-t4 $%g' ta a!3ta-at" .og& n%.a a -eg=o11 .a$Do!okat '! 0!!3e -e.et 3ava$n' '-&e!)'ve-. 8e nem a #&rvikit. Az már talp&n is v&lt+ mire az 3ja(( támad!k előrel!d,ltak v&lna+ $s amint a tekintete ki,tat keresve v$#i#söpört a környezet$n+ m$# a l$le#zetem is elakadt a (előle s"tő %$ltalan eltök$lts$#től. Söt$t v&lt ez a pillantás $s le'r-atatlan,l vesz$lyes: >ana#&lnak mind$n (iz&nyai öröme tellett (enne+ az ellens$#einek visz&nt annál kev$s($. ;em sz'vesen lettem v&lna az&k(an a per%ek(en a Kistestv$rek (őr$(en+ n&-a e#y pillanati# sem v&lt k$ts$#es+ -&#y ki f&# fel"lkerekedni: a pikkelyv$rtes máris 3ja(( alakzat(an s&rak&ztatta fel me#maradt em(ereit. A l! dö#lődve ver#ődött a saját v$r$nek t!%sájá(an. A f&rr! sz$l me#%satt&#tatta az e#yik -áz erk$ly$n kitűzött fekete9k$k9 vörös zászl!t+ $s szinte tapintani le-etett a leve#ő(en me#sűrűsödő fesz"lts$#et. .s szinte tapintani le-etett valami másnak a jelenl$t$t is+ ami ráadás,l a leper#ő más&dper%ek m3lásával e#yre k$zzelf&#-at!((á vált: árny$k&t láttam le((enni a vak't! f$ny(en+ a tűző nap&n+ $s a fejem(en a *,nasz i(n9>atta által a l$lek má#ik,s szerve sz$k-ely$nek nevezett p&nt&n -irtelen elvisel-etetlen"l erőss$ vált a l"ktet$s. 5#y tök$l etesen kie#yens3ly&z&tt -3r ali# -all-at!an pend"lt vala-&l+ a val!sá# söt$t szöved$k$n reme#$s f,t&tt v$#i#+ $s az e#yik %s&m!p&nt(an sűrűsödni kezdett a -&mály: -a ellenem irány,lt v&lna a fenye#et$s+ akk&r $n (iz&ny el-aj't&m a fe#yveremet $s -a(&#va ke3dek keg&e-e)%$t k0n&0$0gn'. Mármint -a marad -&zzá erőm. .s ez e#yáltalán nem (izt&s+ -iszen ennek a k"lönösen k&misz varázslatnak m$# a szele is el$# v&lt a--&z+ -&#y leverjen a lá(amr!l. A kri"a5:ua ed'g" a )'t'ku! .o)á-&-%n&" )e-&nek -%t%t %v!3á3adoko n át vitatta n$mely felvilá#&s,lt dzsad varázsl! is+ ez a nem evilá#i törv$nyeknek en#edelmeskedő szörnyete# 3ja(( l$p$st tett előre+ $s kör"lötte ki-,nytak a f$nyek. 93 %g eg%!3en ;ak2nak -át!3ott ;e-ette)" %! a $ánk 1o$u-2 ;%-.o)á-&1an )%g a /'!te!tv%$ek ar%a is sz"rk$nek tűnt: e#yik"k a 2rath jel$t rajz&lta -andzsárja -e#y$vel a leve#ő(e+ e#y másik reme#ve tart&tta ma#a előtt mellma#assá#(an a fe#yver$t+ ami kri"a5:ua ellen persze annyit sem $rt v&lna+ mint e#y k&r-adt t,yanaá#+ $s m$# a v$rsz'nű f$lmaszk&t viselő fi%k! is

me#-,nyászk&d&tt e#y kiss$: láttam+ -&#y !vat&san -átrafel$ pillant#at+ $s a menek"l$s le-etős$#eit m$rle#eli+ pedi# az ő paran%sára sza(ad't&tta S&(irára a %satamá#,s ezt az e#$sz &%smánysá#&t. >e a go$v'k' -át!32-ag ?g&et !e) vetett rá: kiv&nt karddal állt a lassank$nt söt$ts$#(e (&r,l!+ %silla#talan menny(&lt&zat3 ,t%a közep$n+ $s fi#yelte+ amint az előre-,llámz!+ fekete tajt$k át%sap a lá(fej$n+ kör"lf&lyja a t$rd$t+ a derekát+ a karjait+ $s v$#"l a fej$t. *erm$szetesen nem lett v olna $rtelme v$dekeznie+ -iszen az $jszakát me# a -alált a le#j&(( -adsere# sem f,tam't-atja me#@ $s ezzel val!sz'nűle# ma#a is tisztá(an v&lt. J#y-&#y a számára e#yetlen le-ets$#es me#&ldást választ&tta: rezzen$stelen ar%%al f&#adta a kiker"l-etetlent: áten#edte ma#át a -&mály(ilin%seknek me# az ide#en akaratnak. A Kistestv$rek pedi# kivárták+ am'# a ki t,dja+ melyik kap,alj(an va#y f$li# (e-ajt&tt a(laktá(la mö#ött rejtőzködő %satamá#,s me#laz'tja a szörnyete#et a mi val!sá#,nk-&z ($kly!z! mentális lán%&kat+ aztán &lyan diadalmas kiált&zással kötözt$k #3zs(a $s -,r%&lták el+ mint-a le#alá((is ny'lt %satá(an #yőzt$k v&lna le+ de táv&l állj&n őket kár-&ztatn&m ez$rt. =e#felje(( a na#y&n fiatal&k va#y a na#y&n &st&(ák k$pzel-etik+ -&#y a #yőzelem minden eset(en tisztess$#es eszközökkel me#szerzett #yőzelmet jelent. Az is nyilvánval!+ állap't&ttam me# feltűn$s n$lk"l t&vá(( s&mf&rdálva+ -&#y a gon9,orgát másk"lön(en le#felje(( táv&l(!l+ valami ka-rei tűzköpővel ('rták v&lna elint$zni+ $s szám&mra immár mindössze k$t me#válasz&land! k$rd$s maradt: először is az+ -&#y mi$rt $rte me# a Kistestv$reknek ilyen -atalmas erejű r&nt! má#iát (evetni e#y közöns$#es pen#eműv$sz ellen@ a másik pedi# az elsővel sz&r&s kap%s&lat(an az+ -&#y mi,tán elf&#ták+ mi v&lt a szánd$k,k vele. *erm$szetesen nem zár-attam ki annak a le-etős$#$t sem+ -&#y közöns$#es erődem&nstrá%i!r!l van sz!: fi#yelmeztet$s akár a ekete Sk&rpi!knak+ akár ma#,knak az am,nd&knak+ -&#y m&stant!l kezdve a Kistestv$rek más sza(ály&k szerint akarnak játszani+ $ ! '))á$ $ende-ke3nek '! a !3?k!%ge! .ata-o))a-. @-v%g$e a3t eg& 'aD' ko;a '! )eg tud=a )ondan'" .og& a kri"a5:ua )eg'g%3%!%$e ne) ta$to3'k a va$á3!-2tanonDok !3a1ván&)utatván&a' k03%4 a3 a- .$'dek' 1o!3o$kán&e):$!%g ;0-da-att' u$a' %-dáu- !ok %n3t %! !ok v%$t -enn%nek .a=-and2ak ;'3etn' a ;o$)u-á%$t.

2.

Drezsedafű
;em mint-a ez a -&mályl$ny le#yőz-etetlen lett v&lna: (ár a #&rviki kardja akadálytalan,l -at&lt v&lna át a test$n+ az$rt közelről sem v&lt az. ;$-ány !ra m3lva a =andzs-&z %'mzett karavánszeráj(an: a :ir&s ;e#yed sarkán a f$li# "res terem(en+ az ismeretlen nyelvű+ k,sza $s sárkányf&rmáj3 felirat&k alatt "ldö#$lve $s annak ellen$re ny,#almat tettetve+ -&#y a sz'vem m$# mindi# vad,l vert+ siker"lt addi# fa##atn&m az al 4re#el % !illa#t&rnyának e#y (eavat&ttját+ e#y rán%&s ar%3+ %itr&msár#a $s -alványzöld: a -űs$#es szeretők sz'nei(en pávásk&d! -er$ltet+ am'# az minden l$nye#es t,dnival!t elma#yaráz&tt nekem az eff$le varázslat&kr!l. Me# minden másr!l is. Hn ed'g 0!!3e!3o$:tott ;&#akkal pr!(áltam &dafi#yelni rá+ de kezdet(en álland!an elvesz'tettem a f&nalat: szerintem más sem viselte v&lna könnye((en+ -a a k"ldet$s(ől me#t$rve a klán-áz -ely$n r&m&kat talál $s a K$k -&ld f$ny$(en nap&k alatt em(erma#assá#3ra növő drezsedaf"vet. 5e# át&kf&rm,lákat a sz$tsz!rt+ #öm(ölyű köveken+ e#y mar$k elszenesedett %s&nt&t+ $s semmi mást. *e-át az!ta már ki is törölt$k a ,t!k nev$t a *&lvaj&k 5n%ikl&p$diájá(!l... Itt á--ta) 1%nu-tan" a 3!ák -e.C3ta a vá--a)at" %! add'g ne) )o3du-ta)" a):g a !3e)k03t'" g&o)o! te-ken 5en3'n'-!akkot =át!32 !'.ede$ek ;e- ne) ;'g&e-tek $á). 7 4&pp+ e#y ,t! 7 kiált&tta az e#yik"k 7+ láss,k+ milyen #y&rsan t,dsz f,tni 7 $s (&tjaikat l!(álva ind,ltak me# fel$m. *erm$szetesen mi(e sem ker"lt v&lna elint$znem őket+ de azzal m$# inká(( fel-'v&m ma#amra a fi#yelmet+ 3#y-&#y me#f&rd,ltam+ $s r&-anni kezdtem+ $s m'# a sz'vem f"lsiket'tő d"(ör#$ssel kalapált a (&rdáim között+ azt -ajt&#attam ma#am(an+ -&#y t3l$lni+ t3l$lni+ t3l$lni+ nekem m&st mindenár&n t3l kell $lnem a kö vetkező nap&kat. .s aztán (&ssz3t kell álln&m. H! k'!!% =o11an 1e-egondo-va a3 '! n&'-vánva-2 vo-t" .og& eg&)agá)1an !e))'$e !e) )eg&ek" v'!3ont .a 'ga3" .og& a3 e--en!%ge') e--en!%ge' a3 %n

1a$áta')" akko$ a go$v'k'$a 1'3to!an !3á):t.atok. 7a 'ga3... .a e #yáltalán működik m$# a vilá#(an a dzsenn l&#ika+ $s nem az Jj Ká&szk&r köszönt (e máris. Be ke-- va--ano)" .og& ta-án )%g !o.a ne) %$e3te) '-&en e-e!ettnek %! tanáD!ta-annak )aga)4 a-'g ;%- 2$á=a )%g a3t k% 3e-te)" .og& -ega-á11 harana vag&ok" de )o!t )ár t,dtam+ -&#y m$# annak sem nevez-etem ma#am: -&#y nem va#y&k senki sem+ $s a r&-anást!l kif,lladva+ t$t&ván -a#ytam ma#amat s&d&rni az el Ga-ad tarkán z3#! töme#$(en a vár&sfalak mö#$ menek"lt n&mád&k+ a #azda# kereskedő-ázak sz&l#ál!i me# az am,nd&knak d&l#&z!+ maszkszerű$n merev ar%3+ -ivatás&s (es3#!k között+ akik m$# tö((en ny"zsö#tek szerte az ,t%ák&n+ mint vala-a. Ig&eke3te) ne) !3e)1eta-á-ko3n' ve-?k4 =o11 a3 2vato!!ág" %! .a D!ak a3 eg&'k?knek '! )aga)$a vono) a ;'g&e-)%t" akko$ e-%g eg& )entá-'! "zenet a közp&ntj,k(a+ a t"rkizsz'nű kőlap&kkal (&r't&tt+ -'r-edt 4&m&kt&r&ny(a+ -&#y a következő per%(en a nyakam(an le#yen e#y f$l század ekete Sk&rpi!+ '#y aztán marad$k erőmet összeszedve me#pr!(áltam min$l $szrev$tlene(($ válni+ $s -a valakinek v$let-en?- )%g'! $á) e!ett vo-na a tek'ntete" akko$ ne) -át !e))'t. Leg;e-=e11 eg& e-)o!2dott á$n&%kot" %! v%g$e v'!3on&-ag 1'3ton!ág1an %$e3.ette) )aga).. Aztán váratlan,l mell$m sze#ődött a szeren%se. F 7o-na F )ondta a .áta) )0g0tt va-ak' a tá$!ának a .e r$ltekre jellemző+ ma#as $s (ánt!an $les kappan-an#&n 7 -&lnap áll't!la# (em,tatják a #ladiát&r&kat a pia%t$ren a 8zsa--al !rája ,tán+ $s már %sak az$rt is $rdemes &tt lenni+ mert ők f&#nak először az 3j r't,s szerint k"zdeni+ $s (ármilyen &%smánysá# is lesz az e#$sz: a -a#y&mány&k me#%s3f&lása+ az$rt mindenk$ppen $rdekesnek '#$rkezik a d&l&#. Sőt+ nem ne-$z me#látni (enne a f&nt&s esem$nyek előjel$t sem 7 $s a (esz$lő fel$ f&rd,lva a söt$t f$m$kszereket viselő+ keselyűar%3 f$rfi -atár&z&ttan ismerősnek tűnt. Igen" a3 a- 7$egeeg&'k !3o-gá-2'nak eg&'ke4 a3 eg&'k k'vá-a!3tott. >$mlett+ -&#y A(,l an Ga--adnak nevezt$k $s annak idej$n a Klán me#le-etősen na#y sz'vess$#et tett neki+ $s innentől kezdve nem is ment ne-ezen a d&l&# 7 de ,t!la# az is felmer"lt (ennem+ -&#y ő akarta '#y: szánd$k&san s&dr!d&tt az ,tam(a+ $s $n ,#yan3#y eszköz v&ltam %s,pán a kez$(en: e#y (ezárt kap, k,l%sa+ a-&#y a kr/"a5:uát sem %$ltalan,l

id$zek me# a 8erdas má#iat,d!i. .s t,lajd&nk$ppen mint-a ő is ,talt v&lna valami ilyesmire a tave$ná1an. 5'után e-!uttogta) a 7hu" en 2erget, a 4'vás Szavát+ amit áll't!la# nem is a f"l$vel -all me# a Klán lekötelezettje+ a -er$lt sietősen el(3%s3z&tt a társát!l+ $s kereszt"lverekedt"k ma#,nkat az ,t%ák&n -ömpöly#ő töme#en. ;&rmál kör"lm$nyek között e$!3e e!3e)1e !e) =utott vo-na" .og& %-=ek a 7hu" en 2erggel, -iszen ez$rt már nem is a Kis9+ -anem a ;a#ytaná%s előtt kellene felelnem+ de n&rmál kör"lm$nyek között am3#ysem j,t&tt v&lna eszem(e e#y ilyesfajta -er$lttel kezdeni. .s k"lön(en e#yáltalán nem v&lt ne-$z d&l#&m: a ne-$zt"zű !(&r látsz!la# -amar a fej$(e szállt. 7 Azt (esz$lik a >!zsák Gdvará(an s$tál#at! (eavat&ttak 7 s,tt&#ta ne-ezen f&r#! nyelvvel 7+ azt (esz$lik+ -&#y s&-a nem le-etsz (izt&s (enne+ mik&r válsz valakinek az eszköz$v$. Ek sem t,dják+ $s te sem t,d-at&d. .jszakár!l $jszakára a %silla#&kat fi#yelve i#azán v&lt időm töpren#eni ezen... p$ldá,l az&n+ -&#y -&nn$t t,d&d me#állap'tani+ vaj&n amik&r $ppen látsz!la# az $letedet menti me# e#y söt$t erő e#ynapi jár!földre a le#közele1(i vár&st!l+ a sivata#(an+ nem te se#'tesz9e valakinek va#y valaminek a %$ljai el$r$s$(en akaratlan,l 7 $s e#y sz'vd&((anásnyi idei# &lyan pillantással m$re#etett+ -&#y me#-űlt az ereim(en a v$r. M&st nem tűnt 3#y+ -&#y az elf&#yaszt&tt pred&%i -atására m 'ndjárt átsz$d"lne ;&ir ál&m(ir&dalmá(a: nem+ na#y&n is j!zannak -at&tt.*e-át elk$pzel-ető+ -&#y valakinek a me#('zásá(!l m&ndja mindezt+ támadt (ennem -&mály&s #yan3+ $s ez nekem %'mzett fi#yelmeztet$s: akárkinek is d&l#&zz&n+ az nem akarja+ -&#y t&vá(( kuta!!ak a3 okok után. A következő l$p$s r&ssza(( eset(en az lesz+ -&#y me#pr!(álnak eltenni lá( al!l: el$# kil$pnem az ,t%ára+ -&#y már rep"ljön is fel$m a 8zsia-9#at fanaik,sai által &lyannyira kedvelt teveszőr f&jt!-,r&k. 2a#y p&nt&san -,sz&nn$#y Kistestv$r r&nt rám a közönyösen (ám,l! ekete Sk&rpi!k szeme láttára vala-&l a :ir&s ;e#yed zászl!kkal feld'sz'tett+ sz$les s,#ár3tjain+ $s velem l$nye#esen könye((en f&#nak (&ld&#,lni+ mint azzal a #&rvikival... Mit ne m&ndjak+ ez m$# akk&r sem $ppen ke%se#tető kilátás+ -a am3#y is (ármik&r előf&rd,l-atna+ -&#y me#ölnek+ $s -a A(, el Kitale#na#y&(( tan'tványa+ Miszad al )enni szerint a -ip&t$zis

k"lön(en is %sak -as&nl't a val!sá#ra+ de nem az&n&s azzal. >endszerint nem e#y felt$telez$s(e+ -anem e#y m$r#ezett tőr döf$s$(e sz&k&tt (ele-alni az em(er. 2a#y e#y k&%smai vereked$s s&rán int$zik el. 5setle# -!-$r kez$re ker"l. 2isz&nt az is (izt&s+ -&#y e#y l&#ik,san fel$p'tett -ip&t$zisről (ármik&r kider"l-et+ -&#y i#az+ $s akk&r esetle# már k$ső lesz f$lre-aj&lni a fel$m röppenő d&(!%silla# elől... .s -a valaki erre azt m&ndaná+ -&#y r$meket lát&k: $lő-al&ttakat &tt+ a-&l %sak temetetlen -,llák fek"sznek+ akk&r azt válasz&l&m+ -&#y a =andzs falai között -atár&z&ttan az az $rz$sem támadt+ -&#y nem. 4&#y i#enis &tt .3z!dnak a m$lye(( összef"##$sek a látszat felsz'ne alatt+ de $n e#yelőre k$ptelen va#y&k me#ra#adni őket. .s ez (iz&ny me#le-etősen ny&maszt! $rz$s v&lt. Ráadá!u- ne) 'ga3án !3:ve!en e)-%ke3te) a3ok$a a )á!od e$Dek$e !e)" a)'k$e ;e-t%te-e3%!e) !3e$'nt a C!'--agto$on& .e$%-t=e uta-t4 a)'ko$ a /'!te!tv%$ek khitulja )eg $21á-t e-tenn' -á1 a-2- a-'g eg&na ' =á$2;0-d$e 5ada1 e- So1'$át2-. 93 ed'g .atá$o3ottan ne) tet!3ett" .og& 91u- an 8a..ad a =e-ek !3e$'nt a3t '! tudta" )'%$t. >e a)'ko$ $ák%$de3te)" akko$ a r$sze#s$# maszkja mö#$ menek"lt+ $s ism$t az eredeti t$már!l kezdett fe%se#ni: arr!l+ -&#y mi sz"ks$#e van a le#erőse(( t&lvajklánnak e#y #&rviki fejvadászra+ aki felte-etően nem $rez majd k"lönöse(( k$sztet$st az e#y"ttműköd$sre. F >e .át ne) '! vá$=a tőle senki+ -&#y azzal a -'res kardjával a kez$(en essen el az ellens$# %sapásait!l a 8erdas ajtaját v$delmezve... 7 ka%a#&tt fel -irtelen &lyan (ánt! -an#&n+ -&#y öszerezzentem+ tö((en pedi# felkapták a fej"ket rá a táv&la((i asztal&k mellett 7+ nem+ neki )á! !o$!ot !3ántak. F 93t )ondtad" .og& kri"a5:ua me#jelen$se arány(an áll a %$l na#ysá#ával+ $s... 7 a szemem sarká(!l $szrevettem+ -&#y e#y Kistestv$r l$p (e az ajt!n+ $s e#y ekete Sk&rpi! int neki. A keserű epe ism$t elöntötte a t&rk&mat+ $s már9már l átn' v%-te) )aga)" a)'nt ?v0-tve vete) $á )aga) a3 átko3ott$a" de )%g a ;e-e utat !e) te!3e) )eg" a)'ko$ eg&!3e$$e t011 -ánd3!a '! át=á$=a a te!te)et... Inká11 ;%ke3te) .át a3 'ndu-ata')" %! e3t 1'3on& ne.e3e11 vo-t" )'nt )eg%$ten' a Gekete Sko$ '2 k%3=e-%t" a)'ve- a3t ?3ente" .og& nem, nem t&rtént semmi ér"ekes, hra"ar. A -ar%&s a #eszt,snyelvnek e#y d,rva $s tök$letlen vált&zatát -asználta: ez le#felje(( arra le-etett alkalmas+ -&#y alapvető -'reket közvet'tsen+ $s nem is ez

dö((entett me#+ -anem az+ -&#y a e-0-=á$2=ának !32-:totta a to-va=t4 ná-a) ne)e!e11" vag&'! hra"ar. 9 .e$%-t v'!3ont ne) )utatott )eg-e et%!t. 7 S&k időt tölt-ett$l táv&l m&staná(an+ -a m$# a le#f&nt&sa(( d&l#&kr!l sem t,dsz+ szala-... de -a#yj,k+ -a e#yszer 3#y v$led+ -&#y ez nem tar to3'k $á). 9 1o$od ed'g =2. 9)' )eg a go$v'k' tová11' !o$!át '--et'" ne) t'tok" .og&... .og& a3 9$%ná1a !3án=ák. Mg&e e3 %$deke-t... F Igen" a N&á$' Na ;o$du-2 Unne %$e" %!Q @nnek a k'ta-á-á!á.o3 ne) ke-.o-)' gn2)ok á-ta- k%!3:tett t?k$0k )eg .eg&'k$'!tá-&12- D!'!3o-t -enD!%k k030tt" !0t%t1en ta ogat23va -e%-n' a ;%- %-ete)et... 7 A--&z visz&nt i#en+ -&#y rájöjj$l (iz&ny&s összef"##$sekre: #&nd&ljál %sak (ele+ -&#y a (árd&k is mennyi erőt mer'tenek a %silla#&s $#(ől. Mi pedi# álland!an kap%s&lat(an va#y,nk vele: ismerj"k+ amennyire e#yáltalán ismerni le-et. .s az$rt f&#almaz&k ilyen !vat&san+ mert kiismer-etetlen+ akár a H,ir&n9ten#er vize $s I(ara vánd&rl! -&m&kdűn$i... Mindenesetre nem árt+ -a $sz(en tart&d+ -&#y (iz&ny&s válasz&kra &tt fent le-et %!ak rátalálni. 4a nem is mindjárt a val!sá# az&n v$#ső $s alapvető összetevőire+ amik kap&%sk$nt tartják e#y(e a 2ilá#mindens$#et... de az&kra mindenk$ppen+ amik ali# karny3jtásnyira vannak tőled+ $s esetle# me#felelő f&#!dz!t k'nálnak a t&vá((l$p$s-ez 7 $ ! ism$t rám villant&tta v$#telen"l -ide# $s k&rtalan tekintet$t+ -&#y összeránd,ltam+ mint-a k&r(á%%sal s3jt&tt v&lna v$#i# rajtam. 7 :$ldá,l+ -a eszed(e j,t+ -&#y az Ar$nának m$r-etetlen"l ősi(( -a#y&mányai vannak annál a... annál az &st&(a Menzini9sakkná-" a)'nek 1'3to!an '!)e$ed a =e-ent%!%t. 7 I#en alapf&k&n (izt&san 7 (!lint&ttam+ de tit&k(an nem na#y&n tetszett a (esz$l#et$s alak,lása. 2álasz&kra lett v&lna sz"ks$#em+ nem pedi# 3ja(( k$rd$sekre: nem valamelyik r$#en ki-alt+ ősi nyelven me#f&#almaz&tt+ 3ava$o! va$á3!k0n&vet aka$ta) -a o3gatn'" .ane) t'!3tán %! o-va!.at2an a :$$a vetett )ág'ku! ;o$)u-ákat aka$ta) )egtudn'" a)'ket e-%g vo-na k')ondano)... haranaként tC-!ágo!an .o33á!3okta)" .og& vakon te-=e!:t!e) a a$anD!ot4 va-a)e-&'k o!to1a a;-7a!3a1' em'r+ talán a -,sz&nny&l%adik va#y -,sz&nkilen%edik v&lt az+ aki átt$rt a 4a#y&mány&s Jt -it$re+ $s sza(ad&n en#edte a -'res+ f$lvár&snyi kiterjed$sű vadaspark fenevadjait. K&rá((an a f"##ő-idak ma#asá(!l j!leső ám,ld&zással fi#yelt$k a nemesensz"letett .öl#yek #avall$rjaik karjára támaszk&dva+ -&#y milyen vad $s

veszedelmes a kin$zet"k... Aztán ezek a fenevadak k$tf$lek$ppen v$#ezt$k &dakint+ az em'r fővadászának #&nd&sk&dása n$lk"l: az e#yik fel"k $-en p,szt,lt+ m$# -a arasznyi t$pőf&#ak meredeztek is a o;á=uk12-" a t011't ed'g a k?-0n1en ;%-%nk ;e--a.ok ve$t%k ag&on .u!ángokka- %! ett%k )eg vaD!o$á$a... A tört$netet annak idej$n a tan't!mesteremtől+ a r&n#y&s öre#em(ertől -all&ttam e#y m&%sk&s sz&(a padl!ján k,p&r&#va+ $s m&st e#yáltalán nem (ántam+ -&#y eszem(e j,t&tt. J#y-&#y m&st arra is s"r#ősen eml$keztettem ma#am+ -&#y nekem m$# arasznyi t$pőf&#aim sin%senek. A le#j&(( lesz te-át+ -a vár&k: láss,k+ mit t,d-at&k m$# me# ettől a -er$lttől... .s a((!l a szemp&nt(!l nem is v&lt ne-$z d&l#&m+ -&#y sz'nte dőlt (előle a sz!. 7 *e-át van e#yfelől a Menzini9sakk 7 m&ndta e#y (&ny&l,lt ka%skarin#!t rajz&lva a márványlapra a kiömlött (&r(!l: a pálya alaprajzát+ $s lelki szemeimmel látni v$ltem a k$t me#elevenedő sz&l#asárkányt: a k$t %sapat&t. 7 *,d&m+ -&#y n$melyek e#$sz vilá#ma#yarázat&t $p'tettek kör$je+ $s valami őr"lt+ KaliP nevezetű garras is feltűnt *i(rik(en: me#pr!(álta fenye#et$sekkel $s veszte#et$ssel: m$r#ezett -r,idanalmával $s j! p$nzen me#vásár&lt mentalisták se#'ts$#$vel (ef&lyás&lni az e#yes játszmák kimenetel$t. Sőt+ -'vei áll't!la# &dái# is elmer$szkedtek+ -&#y me##yilk&lták az akk&ri )alkezes ját$kmestert+ $s a saját em(er"ket %semp$szt$k a -ely$re+ -&#y az elvesz'tse az össze%sapást. Azt k$pzelt$k ,#yanis+ -&#y a Menzini9sakk l$p$sk&m(iná%i!i(!l nem %s,pán következtetni le-et az eljövendő d&l#&kra+ de f&rd'tva is működik a d&l&#: aki ismeri a sza(ály&kat+ az (iz&ny&s l$p$sek me#t$tel$vel (ef&lyás&l-atja a jövőt... Az em(er"ket persze az ,t&ls! pillanat(an+ a *űz $s 2'z Kör$(en az$rt lelep-e3t%k" %! D!Cn&a .a-á-a vo-t4 )o!taná1an e3 ne) '! o-&an nag& $'tka!ág I1a$á1an. 8e a Menzini9sakk ettől f"##etlen"l sem lesz tö(( m$r-etetlen"l kifin&m,lt+ már9már eleven költ$szett$ vál! $s m$#is "res l&#ikai ját$knál+ aminek nem s&k köze van a vilá# f&lyásá-&z. 4iszen t,d&k $n &lyan t&lvajklánt 7 pillant&tt ism$t az ar%&m(a 7+ aminek a vezetője felte-etően akár a *i(riki Mesterek ellen$(en is me#állta v&lna a -ely$t+ $s e--ez k$pest -&lnap már azt sem f&#ja t,dni senki+ -&#y -&l állt a rend-áza. Sőt+ le-et+ -&#y már ma sem -ajland!ak eml$kezni

rá... Az em(ereit &tt láttam kiter'tve a K$k Kap, előtt+ a kövön+ -&lmi már nap&k !ta &tt -everő+ n$ven nevez-etetlen dö#ök tetemei között+ ez a -'res ját$k&s pedi# &tt p,szt,lt a testőreivel e#y"tt a Sa-r9AmiIa-r %sat&rnarendszer$(en+ mert k$ptelen v&lt kiszám'tani a következő l$p$st: azt+ -&#y e#$sz nap $s e#$sz $jjel f&# tartani az öldökl$s+ $s a söt$t $s zs'r&s f"st -&ssz3 időre el f&#ja -&mály&s'tani az e#et... pedi# akármelyik ,t%a#yerek me#m&nd-atta v&lna ne ki+ -&#y a 4&málytestv$rt tisztelő+ %sata%sákánnyal me# -ar%i kalapá%%sal felfe#yverzett+ rene#át tarini zs&ld&s&k nem az$rt $rkeztek Mada( el S&(irá(a+ mert a Kistestv$rek földalatti pal&tát akarnának $p'ttetni ma#,knak... F Igen" %$te)" .og& )'$e gondo-!3... F vá-a!3o-ta)" D!ak .og& )ond=ak va-a)'t" de a3 eg%!3 te$e) ;o$gott ve-e). 7 4a $rted+ akk&r j! 7 a -er$lt iv&tt e#y k&rty&t+ $s m$ly l$le#zetet vett. 7 5z v&lt te-át a le%ke első fele: a más&dik pedi# az Ar$na+ aminek a -a#y&mányai na#y&n is ősi idő k1e n&C-nak v'!!3a. 93 %!3ak'ak $o ant)2d 1?!3k%k a$$a" .og& )'-&en $%g' a ku-tC$á=uk" %! !3:ve!en .'vatko3nak %-dáu- C$antá$a" a.onn%t a)Cg& -eg;e-=e11 n%.án& e-to$3:tott .e-&nevet )eg eg& á$ %$te-)%t ve!3:tett ká$o)kodá!t 0$0k0-tek a $o)okka- eg&?tt" %s eköz(en sz'vesen elfeledkeznek r!la+ -&#y a S-eral &rmain innen már az 5lső K&r(an is v&ltak (ir&dalmak $s má#,s&k+ -adsere#ek $s erekly$k $s... i#en+ nemzed$kről nemzed$kre öröklődő -a#y&mány&k is. 5nn$l m$lye((re pedi# nem le-et $s nem is $rdemes viss3an&C-n'4 e)-%k!3e)" ;'ata- ko$o)1an o-va!ta) eg& k0n&vet a3 9- 7$ege- a-a :t2=á$2-" 5'!3a1 ad->$e3!da.ag$2-" ak' a -e:$á!ok !3e$'nt )aga '! $endk:v?-' -%n& -e.etett4 !e))'ve- !e) .'tván&a11 %-dáu- a !3'nt%n .etedko$' I--'d3!e$n%-" a g&'-ko!ok %! gono!3tev ők mell$kisten$n$l. Lsak $ppen ő nem (űnöző v&lt+ -anem őr"lt+ $s el-atár&zta+ -&#y összeáll'tja az 5lső K&r tört$nelm$t. .vtizedeken át ,taz#at&tt szerte 8$l9Kneven: nem f&#&tt rajta az idő+ járt a ;ap 4ár&m *itk&s 2ár&sá(an $s áll't!la# m$# Krán(an is me#f&rd,lt@ &lyan r&m&kat keresett fel+ amiket az !vat&s ,taz!k messzire elker"lnek+ $s &lyan -elyeken k,tat&tt+ a-&l a 4armad9 va#y ;e#yedk&r !ta nem járt $lő em(er+ $s v$#"l elj,t&tt arra a p&ntra is+ a-&l immár a saját lelk$t kellett felajánlania a t,dá !%$t D!e$%1e... D!ak nag&on keve!en '!)e$'k a t0$t%net%t" no.a a !3o1$a )á'g '! ott á-- a R23!ák Mdva$á1an4 ak' e-%gg% .o!!3C 'de'g tanu-)án&o33a a3 a$Dvoná!a't" a3 v%gte-en?- -a!!C

vá-to3á!okat ;og %!3$evenn' $a=ta. H$3e-)ek .u--á)3anak v%g'g $a=ta4 .a$ag %! d?. %! v%gte-en e-ke!e$ed%!" %! o-&ko$ eg& e-)ond.atat-anu- !3o)o$C )o!o-&. ,a-a.a k' aka$ta) de$:ten'" .og& )e-&'k )'t =e-ent4 '--etve" .og& =e-entenek-e eg&á-ta-án va-a)'t" de a3tán a$$a k0vetke3tet%!$e =utotta)" .og& ennek ug&anCg& ne) -enne %$te-)e" mint a-&#y $rtelmetlen feltenni azt a k$rd$st is+ -&#y mi v&lt az 5lső K&r előtt... 8e a szeren%s$tlen Misza( ad98rezsda-a# az$rt m$#sem $lt e#$szen -iá(a: minte#y mell$kesen e#$sz s&r ma is d'v! sz&kásr!l m,tatta ki+ -&#y milyen ősiek a #yökerei+ $s... F <e.át %-dáu- a3 9$%na '! '-&en... 7 I!l vá# az eszed+ szala-. 5z a szeren%s$tlen ad9 8rezsda-a# (e(iz&ny't&tta+ -&#y a 8zsa--al teaszertartása ősi(( ma#ánál a sivata#nál is: vala-a a dzsad nyelven n$ven nevez-etetlen l$nyek m,tatták (e a táv&l(an &daveszettek$rt... Az Ar$na pedi# az e#yik 2álaszt testes'tette v&lna me# az ,#yanezen+ v$#telen"l ősi teremtm$nyek számára: azt a 2álaszt+ a-&l a k$rd$s a jövő. @3eknek a n%ven neve3.etet-eneknek á--:t2-ag )'nden %v1en )eg ke--ett k?3den'?k a3 e$edet' /áo!312- % en D!ak k'!3ak:tott 1'$oda-)uk%$t... H! a)'ko$ e-1uktak" akko$ a .o33á=uk k% e!t )%$.etet-en?- ;'ata-a11 e)1e$' ;a=$a )a$adt e3 a .ag&o)án&. Lega-á1'! )'nt.a a3 eg&'k $o)-á!!3ekta 3ag&va!ágnak .at2 =e-)ondata e$$e uta-na" %! '!)%t D!ak á--:t2-ag 1'3on& &s kráni -a#y&mány&k is kap%s&lat(an le-etnek ezzel+ de m&st le#yen el$# az+ -&#y a Lsilla#t&r&ny alap't!ja (izt&sra vette+ -&#y '#y van. Mielőtt teljesen me#őr"lt v&lna+ $s e#y szál t-e,((an r&-ant v&lna ki a sivata#(a &lyan szavakat kiált&zva+ amiktől a3 em(erek -&ltan r&#ytak össze a (ezárt ajt!k mö#ött $s m$# -&lt,k(an is szivár#&tt a f"l"k(ől a v$r@ n&s+ ezelőtt 'rt e#y könyvet+ ami a fente((iek ismeret$(en $rt-ető m!d&n nem örvendett valami na#y n$pszerűs$#nek. A e-$r :á-&ly na#ymestere rö#tön indeO$e tette+ $s a pyarr&nitáknak a saját szemp&ntj,k(!l talán i#az,k is v&lt+ -iszen az&k köz"l+ akik a következő $vek(en a kez"k(e vett$k+ e#y9k$t kiv$teltől eltekintve mindenki me#t$(&ly&d&tt... 5#y n&mád származás3 ra(sz&l#a $s f$lelf v$szelte %sak át a kön&vve- va-2 ta-á-ko3á!t. J#y-&#y v$#"l k$sz'tettek (előle e#y kiv&nat&t: nin%s kedvem me# aztán nem is t,dnám elmes$lni+ -&#y milyen !vint$zked$seket kellett e--ez tenni"k a Lsilla#t&r&ny varázst,d!inak+ de akk&ri(an me#le-etősen keresett$ váltak

a j! nekr&manták+ $s az em'r p$nz$n messze földről ,taztatták ide a 7ha" al3 6nn# a tár#ynyelv le#kivál!((jait. .s (iz&ny jöttek m$# *&r&n(!l me# An,riá(!l is... 5#y k'v"láll!nak talán fel sem tűnt az e#$sz: le#felje(( kiss$ #yakra((an kezdett el (izsere#ni a tark!ja $s $jszakánk$nt zavar&sa((ak v&ltak az álmai... de semmik$ppen sem zavar&sa((ak ad98rezsda-a# j!slatainál $s ,talásainál+ amiket elő(( me# kellett $rteni+ -&#y ,tána kev$s($ vesz$lyes f&rmá(a át le-essen f&#almazni. Mint-a nem v$#re-ajtanál+ -anem %s,pán e-)e!%-n%- eg& va$á3!-atot... Az '#y l$tre-&z&tt művet pedi# már az aff$le köznapi -aland!k is el&lvas-atják+ mint amilyen $n va#y&k: nem kellenek hozzá k"lönle#es k$pess$#ek... %sak en#ed$ly az al 4re#el vezető asztr&l!#,sát!l+ a n$-ai Alap't! fanatik,s követőj$től. Az me#int más k$rd$s+ -&#y siker"l9e az em(ernek felfedeznie a szavak mö#ött rejtőzködő összef"##$seket... F >e te ;e-;ede3ted" %! ne) D!ak te" .ane) )á!ok '!. 93tán... F Igen" te$)%!3ete!en )á!ok '! e- tudták o-va!n' a ;e-=eg&3%!eket" !3a la-. .s az is term$szetes+ -&#y őrizt"k+ -&#yne őrizt"k v&lna: a pyarr&niak időnk$nt idek"ldtek n$-ány titk&s"#ynököt+ -&#y me#n$zz$k+ nem lankad9e a fi#yelm"nk. 8e nem lankadt+ $s ők m$# a közel$(e sem f$rkőz-ettek sem az eredeti műnek+ sem a más&latnak. S&kat m&nd&k+ -a a >!zsák Gdvarának a közel$(e siker"lt j,tni,k: le#felje(( -a messziről pillant-atták me# a sár#a+ vörös $s fe-$r virá#&kat+ -&#y aztán valamelyik örökk$ %s&(&#! $s tizenk$t fő %silla#k$pről elnevezett márványszökők3t mellett lelj$k a -al ál,kat. Az em'r pal&taőrs$#e nem v&lt valami k'm$letes vel"k+ n&-a a (e-at&l!k rendszerint inká(( %sellel pr!(álk&ztak+ nem pedi# erőszakkal. F @--ent%t1en a /'!te!tv%$ekke-. 7 I#en+ ellent$t(en vel"k. Ali# e#y -ete -&ltan talált,k a Könyvek Erzőit+ ezeket a .ata-)a!" ;%-e)1e$' te$e)t)%n&eket4 %gett -&uk !0t%t-ett a )e--ka!uk k03e %n" a !3á=uk1a ed'g" a n&e-v?k a-á a $2 e3?!tko$ongot .e-&e3tek" $a=ta a .a--gatá! =e-e4 a 7uhon". A kistestv$rek (izt&sra akartak menni+ de az e#yik Erző vala-&#y m$#is vissza t,d&tt t$rni+ mielőtt v$#le# elnyelte v&lna a *3ls! 6ldal Arv$nye+ $s siker"lt le#alá(( ,talnia a támad!k kil$t$re+ -a me# nem is sz!lal-at&tt.

.s innentől kezdve e#yszerű l&#ika k$rd$se az e#$sz: a Kistestv$rek el&lvassák a Kiv&nat&t+ $s me#t,dják+ -&#y az Ar$na milyen f&nt&s. Me#t,dják+ -&#y mi$rt $ppen a ;apf&d,l! Iát$kai a f&nt&sak+ nem pedi# a tö((i+ $s arra is rájönnek+ -&#y eddi# -ánysz&r #yőztek a le#k"lön(öző(( fenevadak ilyen alkalmakk&r. F 8ondo-o)" .og& eg&!3e$ !e)... F A2- gondo-od" !3a-a.. .n is ,tánan$ztem n$-ány d&l&#nak+ $s kider"lt+ -&#y az ar$namesterek 3ja(( $s 3ja(( nemzed$kei mindi# ,#yanazt az a látsz!la# $rtelmetlenn$ t&rz,lt szöve#ű esk"t m&ndják el (eiktatásk&r az em'r sz'ne előtt+ az Ar$na -&m&kjá(an. Aztán immár dzsad nyelven arra is f&#adalmat tesznek+ -&#y ;apf&rd,l!k&r s&-a nem -a#yják #yőzni a fenavadakat... )ármik&r másk&r tört$njen+ aminek tört$nnie kell+ a-&#y ilyenk&r m&ndják. .s minte#y mell$kesen: ez az e#yetlen &lyan alkal&m+ amik&r e#yik &ldal&n sem sza(ad má#iát alka-)a3n'4 !e) a3 á--atok ne) kond'D'oná-.at2ak :g&" !e) a g-ad'áto$ok ne) v%deke3.etnek va$á3!-at $%v%n e--en?k.

3.

0rénamester
*e-át ez a ma#yarázat... 7 eml$keztem rá+ -&#y n$-ány $vvel ezelőtt k"lönle#esen ke#yetlen m$szárlássá faj,lt a d&l&#: eml$keztem az 5látk&z&tt 2id$kről származ! fenevadat (e-aran#&z! plakát&k szöve#$re me# a k"lön(en ($k$s+ el-'z&tt p&l#ár&k v$rsz&mjas es$lylat&l#atásaira alk&nyatk&r a )azárs&r szűk ,t%ái(an+ az ár,-alm&k között. 2&ltak+ akik az e#$sz va#y&n,kat rátett$k a #yőzelm$re+ -&#y aztán a ;apf&rd,l! Snnep$n sápadtan "ljenek a -ely"kön+ miköz(en ez a k&rá((an s&sem lát&tt fenevad+ az 0r"zsa %uragh, a ekete =án#+ a-&#y raj&n#!i elnevezt$k+ p$ldátlan v$rf"rdőt rendezett a #ladiát&r&k között+ $s a szem$(en mint-a maj dne) e)1e$' gono!3!ág -o1ogott vo-na. Az ellene elsőnek kis&rs&lt dzsad (ajn&k+ a nők (álványa M,sza il9K-ad az Ada(an Kereskedő-áz t,lajd&ná(an v&lt+ $s előző este m$# a =andzs e#y fekete9fe-$r márványlap&kkal kirak&tt k"lönterm$(en -etvenkedett raj&n#!i előtt tö((+ mint száz #yőzelm$vel ali# n$-ány l$p$snyire &nn$t+ a-&l m&st $n "ltem a Lsilla#t&r&ny -er$ltj$vel. Strat$#iár!l $s taktikár!l fe%se#ett me# arr!l+ -&#y melyik vadállat&t -&#yan le-et a le#(izt&sa((an me#ölni: -&#y a maj&m-i$nának $ppen a szegy%s&ntja alatt van e#y könnyen se(ez-ető p&ntja@ a falká(an támad! P,erdák ,#rás köz(en a le#v$dtelene((ek+ amik&r már elr,#aszk&dtak a talajt!l@ a -!párd,% pedi#+ ami %sak na#yritkán j,t el ilyen messze d$lre a -atalmas "zletet rem$lő vánd&r állatkereskedők szalma köz$ rak&tt j$##el ($lelt+ ketre%%$ alak't&tt $s %sak $jszaka -alad!+ -atalmas társzekerein+ nem sz'vesen támadja me# a m&zd,latlan áld&zat&t. M,sza il9K-ad e#$sz este -en%e#ett #yőzelmeivel $s -!d'tásaival+ $s v$#"l a %sen#ő aranyak$rt m$rt t&r&ni v$rnedűtől l&(&t vető v$rrel &dái# mer$szkedett+ -&#y k$ts$#(e v&nta az ar$namester rátermetts$#$t+ $s kijelentette: az "nneps$# (&trány(a f&# f,lladni.

7 ;a#y (&t&rsá# v&lt annak a pök-endi f$ln&mádnak a r$sz$ről 7 m&ndta v$#telen"l ma#a(izt&san 7+ -&#y ezt az e#y szeren%s$tlen állat&t vásár&lta me#: a $nyess$#es 5m'r s&sem f&#ja me#(&%sájtani neki+ -&#y ,natk&znia kellett ezen a jeles nap&n. :ersze -&nn$t is t,dná valaki+ -&#y mi a -elyes+ -a n$-ány $vvel ezelőtt m$# állati nyelven a%sark&dva (,jká -t e#y elfelejtett n$p vár&sának r&mjai között+ $s a $nyess$#es 5m'r őrjárata teveszőr köt$llel -átrakötött k$zzel v&nsz&lta kereszt"l a f$l sivata#&n. 4&nn$t is t,dná az ilyen+ -&#y S&(ira n$pe na#y&n is e#yenlőtlen k"zdelemnek n$z el$(e: el$# lesz (emennem+ -allani f&#&m+ amint lez,-annak mö#öttem az a%$lrá%s&k $s a töme# (izt&nsá#ára vi#yáz! fe#yveresek felajzzák a számszer'j,kat+ aztán n$-ány könnyű %s,kl!m&zd,lat: m$# a 2'v!%sam&k(an is k&m&lya(( ellenfeleim sz&ktak akadni a frissen vásár&lt ra(sz&l#á k között+ mint ez a dö#... előre me#j!s&l&m+ -&#y le#felje(( k$tszáz sz'vd&((anás m3lva az em(erek m&r#&l!dva f&#nak feltápászk&dni a drá#a p$nzen ($relt "lő-elyeikről+ $s (iz&ny+ -&#y felk&pik a v'zár,s&k álla is+ mert senkinek nem lesz ideje me#sz&mjazni... M,sza il9K-ad az&n(an $ppen &lyan r&ssz j!snak (iz&ny,lt+ mint amilyen (alszeren%s$s+ sőt+ &st&(a bahra"ának# -iszen %sak (alszeren%s$snek $s &st&(ának nevez-ető+ aki ennyire r&ssz,l m$ri fel az erővisz&ny&kat. ;em kellett -&zzá m$# az általa emle#etett k$tszáz sz'vd&((anásnyi idő sem+ -&#y -&ltan fek"djön a földön: az Ar$na közöns$#e a dö((enettől m&zd,latlanná dermedve fi#yelte+ amint a mindaddi# l&m-ának tűnő szörnyete# a sz$ln$l is se(ese((en+ söt$t #&m&ly#ással vetette rá ma#át a k"zdőt$rre (el$pő g-ad'áto$$a" ak' )%g a ka$d=át '! a-'g e)e-te ;e-. *alán kivárt+ talán %sak taktikázni pr!(ált+ de mindenk$ppen elszám't&tta ma#át+ $s az arasznyi t$pőf&#ak máris a vállá(a m$lyedtek+ a fe#yvere pedi# messzire rep"lt. 5kk&r már le#felje(( annyi ideje v&lt -átra+ -&#y rádö((enjen: először $s ,t&ljára vesz'tett 7 de -át az Ar$ná(an senki nem sz&k&tt más&dsz&r is -i(ázni... Aztán t&jás-$jk$nt r&ppant össze a k&p&nyája a ráz3d,l!+ isz&ny3 erejű %sapás&k alatt+ $s a közel "lők (&rzadva kiált&ttak fel+ $s a más odik viad&r is k$sz"lődni kezdett+ miköz(en a -armadik a sz&kás&snál ali# valamivel -alványa(( ar%%al fi#yelte a ekete =án#nak nevezett

fenevadat a #ladiát&r&knak e#$szen a k"zdőt$ri# (eny3l!+ $s vilá#&s sz'nű f$m(ől k$sz"lt rá%s&kkal felszerelt pá-&ly(!l . A rá%s&k mintázatán pedi# a k"lön(öző mitik,s szörnyeket: a r$#en kip,szt,lt 4&ldkeselyűt@ az elfelejtett (ányák tárnái(an lappan#! Sár#a 6r&szlánt@ a vala-ai elf má#,s&k elsza(ad,lt teremtm$ny$t+ a 2ak =&pak&d!t á(ráz&l! f$ld&m(&rművek minde#yike &lyan %let-ű v&lt+ -&#y szinte me#elevenedett. No!" 1'3on&o!$a ve!3e)" .og& eg&'k !e) v%g3ett vo-na '-&en '$t23ato! )%!3á$-á!t a bahra"ák k030tt" )e$t a )á!od'k után .a)a$o!an !o$ ke$?-t a .a$)ad'k$a" neg&ed'k$e" 0t0d'k$e %! t'3eneg&ed'k$e '!" %! v%g?- a3 C=a11 $s 3ja(( p&r&ndra l$pőket már #át&lta is a m&z#ás(an a ren#ete#+ szanasz$t -everő tetem. A -a#y&mány&k tilt&tták+ -&#y a k"zdelem v$#e előtt elszáll'tsák őket+ $s k"lön(en is: a-&#y elf&#ytak az i#azán kivál!ak+ a tapasztalatlana((ak+ k$pzetlene((ek $s kev$s($ "#yesek is s&rra ker"ltek+ akiknek tiszta terepen sem lett v&lna es$lye. Az ar$namester e#ymás ,tán k"ldte őket a (izt&s -alál(a+ mert nem te-etett mást: 2zserben an alia"zser ghe" 43 bahra"a, "szerge" mehra"a afgheber, va#yis am'# van $lő bahra"a, addi# a k"zdelem nem $rt v$#et+ -irdeti az Ar$na -ár&m em(er ma#as (ejáratát d'sz'tő felirat. 6lyk&r m$# ,tána sem: a H,anna könyvei szerint nem e#yszer előf&rd,lt már+ -&#y nem siker"lt le#yőzni e#y fenevadat: v&ltak k&rszak&k+ amik&r a #ladiát&rv'vás t,d&mánya már9már feled$s(e mer"lt $s az izmaik erej$(en ('z! em(erek vak&n va#dalk&zva+ mindenf$le előzetes terv n$lk"l pr!(áltak fel"lkerekedni+ mint-a (iz&ny a vadállat&k ellen is ,#yan3#y kellene k"zdeni+ a-&#y a fe#yverrel -ar%&l! k&r#&k ellen. 5zek(en a század&k(an nem e#yszer előf&rd,lt+ -&#y az em'r+ aki ,natk&zva va#y $ppen $rtetlen"l $s ,nd&r&dva fi#yelte a m$szárlást+ v$#"l paran%s&t ad&tt az áll't!la# a fenevadak elleni v$delem"l+ val!já(an az&n(an az ő v$delm$re kirendelt+ ma#as't&tt kőemelv$nyeke n áll! számszer'jász&knak+ -&#y v$#ezzenek a dö##el+ ez$rt aztán senki nem lepődött me# k"lönöse((en+ amik&r a ekete =án# tizen-etedik $s e#y(en ,t&ls! #yőzelme ,tán intett a minden m&zd,latát -űs$#es k,tyatekintettel követő őrparan%sn&kak. >e add'g$a )á$ őt fi#yelte mindenki más is: a zöld (árs&nyöves+ pir&s emán$t viselő fraulaghok., ak'knek a3 -ett vo-na a ;e-adata" .og& ?g&e-=enek a =át%k t'!3ta!ágá$a %! ! eD'á-'! k% e!!%ge'k !eg:t!%g%ve- 'de=eko$án %!3$eveg&%k" .a va-ak' )%$ge3ett ;eg&ve$t aka$na

.a!3nálni@ a kiv$tel n$lk"l a ;eszerda törzs(ől származ! "reulaghók, akiknek azt kellett ellenőrizni"k+ -&#y a #ladiát&r&k nem f&lyam&dnak9e tilalmas m!d&n má#iá-&z@ a sz$passz&ny&k+ akik a -űs+ selyem napernyők sz'nes árny$ká(an nem is &lyan r$#en m$# az&n tűnődtek+ -&#y milyen apr!+ ám f$lre$rt-etetlen m&s&llyal va#y int$ssel m,tassák ki -ajland!sá#,kat a #yőztes (ajn&k irányá(an@ $s az&k is+ akik töm$rdek p$nzt+ e#$sz karaván&kat+ messze földön -'res szaj-ákat+ &ázis&kat $s ősi fe#yvereket nyertek va#y vesz:tettek+ mert ők is f&#adtak a ;apf&rd,l! Iát$kainak kimenetel$re. 8e már senkit nem $rdekeltek az elvesz'tett va#y me#nyert mes$s va#y&n&k: az em(erek na#y&n sápadtak v&ltak $s dermedten+ sz!tlan,l fi#yelt$k+ amint a ekete =án# elp,szt'tja a Gladiát&riskolá(!l $ppen %sak kiker"lt+ s&kak által na#y&n te-ets$#esnek tart&tt $s v$#ső s&r&n na#y&n szeren%s$tlen+ ,t&ls! s,-an%&t is. *alán m$# s&-a nem v&lt ilyen közel a--&z I(ara lak&ssá#a+ -&#y me#t,dja va#y le#alá(( me#sejtse+ amit nekem majd $vekkel k$ső((+ a ,t!k klánjának p,szt,lása ,tán mes$l el az al 4re#el -er$ltje: a v'zár,s&kt!l $s a 4&m&kt&r&ny töme#(en elve#y"lt+ merev ar%3+ -ivatás&s (es3#!ii# (ezár!la# mindenki me#$rezte azt a söt$t fenye#et$st+ ami az Ar$na szörnyűs$#esen me#%s&nk't&tt -&ltteste' között diadalmasan várak&z! fenevad(!l áradt+ $s ,t!la# s&kan me# mertek v&lna rá esk"dni+ -&#y amik&r az em'r felemelte drá#a #yűrűkkel: a #n!m ötvösök remekeivel tele ,jjait+ -&#y me#adja a jelet+ mint-a m$# diadalmasa((an kezdett v&lna ra#y&#ni a szem e. A zászl!k m&zd,latlan,l l!#tak a -ely"kön: tizen-$t ekete Sk&rpi! állt a tizen-$t zászl!r3d töv$(en. Szellő sem re((ent+ $s a tök$letes %send(en -allani le-etett+ amint az e#yik löv$sz előr$(( %s&sszan+ -&#y j&((an lássa a %$lt. .s a tár#yak sz'n$t kifak't!+ rettenetes erejű+ #yilk&s naps"t$s mint-a m$# elvisel-etetlene(( lett v&lna. 93tán a .e-&?k$e kattan2 3ává$3atok 3a=a t0$te )eg a n%)a!ágot" %! a !30$n&eteg d'ada-'tta! ku$$ogá!a4 eg&á-ta-án ne) ev'-ág'" .át1o$3ongat2 .ang. 93tán eg& ;á=da-)a! %! egy(en r$misztő kiáltás: az ar$namester$. F M$a) F $'ko-totta o-&an vadu-" .og& t011en te-=e! te!t?k1en 0!!3e$e33entek" n%.án& !3á)!3e$:= ed'g a3onna- $á'$án&u-t F" u$a)" .add teg&ek %n $21átK 93tán )á$ v'!!3a '! n&e$te a -%-ek=e-en-%t%t" %! k'!!% .a-ka11an ;o-&tatta" á) a !3ava' 'degen?- D!engtek.

F M$a)" a !3a1á-&ok a$$a k%n&!3e$:tettek" .og& )egveg&e) a !3á)od$a e3t a ;enevadat" )e$t -át!3ott $a=ta" .og& )%-t2 e--en;e-e -e!3 a g-ad'áto$oknak4 .'vatá!o) )egD!C;o-á!a -ett vo-na" .a ne)et )ondok a z ajánlatra. .s e#ymás ,tán kellett a -alál(a k"ldenem ezeket az em(ereket is+ mert '#y k'vánják a -a#y&mány&k+ azt az&n(an semmilyen sza(ály nem 'rja elő+ -&#y az ,t&ls! bahra"a e-e!te után neke) )'nde3t t%t-en?- ke-- n%3ne)... F %! a3 e):$" ak' k?-0n1en fennen sz&kta -an#&ztatni talpnyal! ,dvari em(erei előtt+ -&#y a -ősiess$# mindössze az &st&(asá# e#y k"lönösen ele#áns f&rmája+ m&st nem a ját$k kedv$$rt ad&tt rá en#ed$lyt. I-&ann&'$a ne)" .og& -ek?-dette a3 a$%na)e!te$nek a !a=át ka$d=át4 a d3!ad ;eg&verműv$szet e#yik -'res remek$t+ ami áll't!la# &tt f"##ött már az első af94asza(i em'r derekán is. .s+ 8zser#a-nák -ála+ 3#y látszik+ (iz&ny&s pillanat&k(an m$# a k"lönösen #ő#ös $s &st&(a em(erek is rájönnek+ -&#y mit kellene tenni"k+ mert a %s&dálat&san k'do-go3ott" en&.%n .a=-ott eng%ve- eg&?tt a3 a$%na)e!te$ eg& !3'nte -át.atat-anná ko ott" -át!32-ag k030n!%ge! e3?!t-ánDon eg& a-'g k0$0)n&' va!)edá-t '! ka ott" $a=ta a 4ren"# a3 T$0kk%va-2!ág =e-e. I-&et aka!3tanak a3 a;-7a!3a1'k .a-otta'nak n&aká1a '!" -&#y a *3ls! 6ldalra vezető 3t&n el ne t$vedjenek. 2a#yis az em'r az Ar$na közöns$#$nek szeme láttára f&#adta me#+ -&#y -a al,lmaradna+ akk&r ezt a nin%stelen ra(sz&l#á(!l felemelkedett senkit a saját v$rei köz$ temetteti. Mtána ed'g !32t-anu- ?-t k%k % s sár#a selyemmel (&r't&tt tr!n,sán+ $s fi#yelte+ amint a kilen% ;eszerda törzs(ől származ! "reulagh e#ymás ,tán me#vizs#álta az ar$namester felszer$l$s$t: a -ajl't&tt pen#$t+ a másfeles tőrt+ a (őr f$lv$rtet+ sőt+ m$# a sz"rke -&ml&kpánt&t is+ $s kilen%sz e$ .ang3ott e- a3 enged%-&e3%! %ve3$edek !o$án !3á)ta-an!3o$ e-'!)%te-t )ondata4 ="a "zsa"a ál, ne) ta-á-ta) !e))' k'vetn' va-2t. F 2ha alav"zsa hirem ) vá-a!3o-ta $á a3 a$%na)e!te$ -e.a=tott ;e==e-" a -eg=o11 k% e!!%ge') !3e$'nt ;ogok k?3den'" %! )á$ )e # is ind,lt a #ladiát&r9(ejárat-&z vezető+ sz$les+ a m3l! időn$l is kem$nye(( kő(ől fara#&tt l$p%sőkön lefel$. Gt!la#+ a k$ső(( tört$ntek ismeret$(en na#y&n k'ván%si lenn$k+ -&#y mire #&nd&lt+ de akk&r $n is l$le#zetvisszaf&jtva lestem+ amint merev ar%%al -% ked" %! 1'3on&" .og& o-D!2" ;%- etáko! .e-&e)en ?-ve neke) '! ug&anCg& e-!3o$u-t a to$ko)" )'nt a ga3dagoknak" a)'ko$ a ka$va!tag!ágC va!$udak12- kováD!o-t D!a 2a=t2 ;?-1ánt2 D!'ko$gá!!a;e-e)e-kedett. H! e11en a '--anat1an" )'nt.a D!ak )e)ent2 -enne"

feltámadt a sz$l is+ -&#y a k"zdőt$r felől v$rsza#&t s&d&rj&n fel$nk $s me#%satt&#tassa a tizen-$t zászl!t+ amivel majd %sak akk&r f&#ják letakarni a tizen-$t -al&tt #ladiát&rt+ -a már elp,szt,lt a fenevad is. 5((en a per%(en nem s&kan -itt$k v&lna+ -&#y a ekete =án#&t $ppen az ar$namester f&#ja le#yőzni: -a+ i#en+ ism$t %sak -a: amennyi(en f&#adtak v&lna az em(erek+ akk&r mindenki az 5látk&z&tt 2id$k szörnyete#$t tart&tta v&lna es$lyesnek. >e a ;ogad2'$odák )eg1:3ott=a' ug&ano-&an .a)u!3?$ke a$DDa- ;'g& elt$k a p&r&ndra (el$pő v&lt ra(sz&l#át+ mint (árki más. Ek is fel-örd"ltek+ amint a fenevad a látsz!la# közönyös m&zd,latlansá#(!l szinte átmenet n$lk"l vad vá#tá(a %sap&tt át+ $s söt$ten #&m&ly&#va+ akár-a t$nyle# 0r"zsa %uragh# vo-na4 Gekete Láng" )á$'! a támad!jára vetette ma#át. Illetve %sak vetette v&lna+ mert az az ,t&ls! pillanat(an kit$rt előle. 6lyan -ar%i te%-nikát -asznált+ amit (izt&san nem S&(ira falai között tan,lt+ $s aznap este az em(erek s&kat vitatk&ztak rajta az iv!k(an+ -&#y vaj&n mely'k+ k&r&kkal elő(( letűnt k,lt3ra -a#y&mány&zta rá a t,dását. M&st az&n(an %sak annyit látt,nk+ -&#y e#y v$#telen"l e#yszerűnek -at! m&zd,lattal $ppen %sak k'v"l ker"lt a szörnyete# karmainak -at!kör$n+ $s visszaf&rd,lva már le is s3jt&tt. A fenevad pedi# felv&n't&tt: -&ssz3 $lete s&rán talán m$# senki nem se(ezte me# karddal. Kiömlő v$r$től sistere#ni kezdett a -&m&k. 7 Ald me#N 7 kiált&tta ekk&r9valaki rekedt -an#&n+ $s az em(erek mint-a %sak r&nt! varázst ráznának le ma#,kr!l+ a -ely"kről fel,#rálva+ "v0-tve %! .adoná!3va ke3dt%k 1'3tatn' a3 a$%na)e!te$t. 5á$ ne) e- u!3t:t.atat-an !30$n&eteget -áttak a o$ondon" .ane) eg& !e13ett d0g0t" a)' vadu- tá)adott C=$a %! C=$a" de a3 uto-!2 '--anat1an va-a.og& )'nd'g e-.'1á3ta a D%-t. 9 ka$d ed'g" a)'nek t'3enk $t f$le f$m(ől ötvözött pen#$j$t lassank$nt kikezdte a fekete v$r+ 3jra $s 3jra le%sap&tt: e#y szisszen$s+ e#y f$lf&rd,lat+ a k"zdők kör"l a leve#ő(en kavar#! -&m&k: fenye#ető k,rr&#ás $s fájdalmas "völt$s: a szörnyete#re záp&r&z! %sapás&k $s a v$rl,%sk&s talaj: ilyen $s -as&nl!+ -&mály&s eml$keim maradtak %sak erről az ,t&ls! k"zdelemről+ n&-a általá(an $vek m3lva is k$pes va#y&k visszaeml$kezni enn$l j!val jelent$ktelene(( r$szletekre is.

<u-a=donk% en )á$ e3 a-a =án '! g&anCt ;og.atta) vo-na" de a)'ko$ v$#"l le"lepedett a p&r $s &tt fek"dt az a rettenetes dö# -&ltan+ mellette pedi# az ar$namester: e#y köz$ptermetű $s izm&s+ ám e#yáltalán nem veszedelmes kardműv$sznek látsz! f$rfi+ akinek m$ly+ $#ett se(eket mart a test$(e a kifrö%%senő+ fekete v$r+ akko$ enge) !e) a3 ;og-a-ko3tatott" .og& .o- .C32d'k a .atá$ a v%-et-en %! a va-2!ág k030tt" .ane) a3" .og& o$d:tva 0-e-gette) eg& vad'degen e)1e$t" %! ann&'$a e-ve!3:tette) a ;e=e)et" .og& k031en )%g a %n3%t !e) e)e-te) e-. ,a-a.og& tC-!ágo!an )eg$á32 %! ;e lemelő v&lt ez az e#$sz+ $s val!sz'nűle# nem e#yed"l $n $reztem '#y. Gt!la# vissza#&nd&lva már ennek is fi#yelmeztet$snek kellett v&lna lennie+ de en#em is val!sá##al elká('t&tt az öröm: nem is közöns$#es #yőzelem v&lt ez+ -ajt&#attam a töme##el e#y"tt+ a3 örömtől ká(,ltan -a#yva el az Ar$nát+ a-&l immár ráter'tett$k a zászl!kat a -al&tt #ladiát&r&kra $s e#y messze földön -'res &rv&s látta el az ar$namester se(eit. Az em'r me#+ akire k"lön(en nem kim&nd&ttan a na#yv&nal3sá# v&lt jellemző+ m$# aznap ki-irdette+ -&#y az ar$namestert ,#yan3#y nemesi ran#ra emeli $s ,#yan3#y földeket+ ra(nőket ad&mány&z neki+ me# a Sár#a ne#yed(en pal&tát+ mint-a %sak vesztett %sata s&rsát f&rd't&tta v&lna me# vala-&l I(ara p&klá(an@ $s a *amari "l$nek szám't! S-a(,l a -iány&!an 1e;ut2 'n;o$)áD'2k12- ne) 'ga3án tudta $ekon!t$uá-n' a3 uto-!2 k?3de-e) )enet%t. 8e m$# mielőtt arra a következtet$sre j,t&tt v&lna+ -&#y valami na#y&n nin%s rend(en az e#$sszel+ $s ,tas't&tta v&lna az akk&r m$# tekint$lyesnek szám't! ,t!k me#('z&ttjait+ -&#y n$zzenek kör"l kiss$ alap&sa((an is az ar$namester -áza táján+ a v&lt ra(sz&l#a már ny&mtalan,l eltűnt. 9 .e-&%1en %n !e) te.ette) vo-na oko!a11 do-got. 9 S.a1u- vo-t ug&an a -egg&o$!a11" á) ne)!oká$a %!31e ka tak a /'!te!tv%$ek )eg a 5o!o-&g2k" sőt+ k$t nap m3lva már &lyasmit is le-etett -allani+ -&#y :yarr&n is $rdeklődik. 4át persze+ a e-$r :á-&ly: szám,kra vala-&#y t3lsá#&san -i-e-etlen v&lt az e#$sz+ t3lsá#&san rend-a#y!+ k"lönös $s tilalmas má#iasza#3+ n&-a e#y "reulagh, .a aka$na" !e) vo-na k$pes -az,dni. 2al!sz'nűle# minden ar$nalát&#at! ismeri a tört$netet arr!l a ;aszerdár!l+ aki me#pr!(ált összejátszani az e#yik #ladiát&rral+ $s a n$zők -irtelen arra lettek fi#yelmesek+ -&#y a v&násait isz&ny3 k'n

rántja #ör%s(e... aztán v$rs,#ár tört elő a t&rká(!l+ $s me#-alt+ m$# mielőtt kim&nd-atta v&lna a -amis szavakat. Ami persze a dzsenn l&#ika sza(ályai szerint nem felt$tlen"l jelenti azt+ -&#y le-etetlen (e%sapni őket+ $s nem lepődn$k me#+ -a e#y nap&n kider"lne+ -&#y (izt&s+ ami (izt&s alap&n :yarr&n mellett Krán is átk"ldte n$-ány+ le#alá(( -&zzávetőle# em(eri kin$zetű sz&l#áját+ -&#y szimat&ljanak kör"l. .s az&n sem lepődn$k me#+ -a kider"lne+ -&#y nem j,t&ttak semmire. Az em(erek a 8zsa--alt követő alk&nyati !rák(an a #y$k$nyszőnye#en k,p&$ogva )%g .etek )C-va '! a3t tá$g&a-ták" .og& a3 a$%na)e!te$nek -ega-á11'! eg&!3e$$e ke--ett vo-na -át.atat-anná vá-n'a %! )egtanu-n'a $e ?-n'" .a enn&'$e n&o)ta-anu- aka$ ;e-!3:v2dn'. ,ag& -ega-á11'! eg& d3!'nn.e$Deg ke--ett vo-na" .og& a !eg:t!%g%$e !'e!sen+ $s m&st+ $vekkel az esem$nyek ,tán+ a =andzs márványasztalánál a Lsilla#t&r&ny -er$ltj$nek: a vala-ai ,t!k lekötelezettj$nek szavait -all#atva már nem is tűnt &lyan k$ptelens$#nek az e#$sz. Mármint az+ -&#y a ;apf&rd,l!k Iát$kai nem közöns$#es #ladiát&rviadal&k+ -anem 3ja(( $s 3ja(( össze%sapás&k a k$t &ldal között+ $s ennek me#felelően na#y&n is s&k m3l-at a kimenetel$n. .s innentől %sak n$mi k&m(iná%i!s k$szs$# kellett -&zzá+ -&#y összerakjam a tört$net látsz!la# összef"##$stelen elemeit+ $s deren#en' ke3d=en" .og& )'t aka$nak a /'!te!tv%$ek. 7 2a#yis 7 m&ndtam az asztr&l!#,snak 7 va#yis n$mi t3lzással akár 3#y is f&#almaz-atnánk+ -&#y az e#$sz em(eri vilá# t&vá((i s&rsa dől el e#y $vre előre e#y ilyen viadal s&rán+ $s -a az a n$vtelen -ataman(!l a $%na)e!te$$% -ett ;'Dk2... tudod" k'$e gondo-ok... 7 I#en+ szala-. Arra+ akiről nem s&kkal a ekete =án# le#yőz$se ,tán m$# azt a l$p$sk&m(iná%i!t is elneveztek a Menzini9sakk(an+ amik&r a... F Igen" $á" %! a3 9$an&k0n&v$e )ondo)" eg&ed?- a3t !3e$etn%) onto!an tudn'" .og& )'nde3 .og&an ka D!o-2d'k a3oknak a3 átko3ott /'!te!tv%$eknek a te$ve'.e3. H! a..o3 a3 átko3ott go$v'k'.o3. 7 5#yszerű következtet$s+ szala-: következtet$s $s nem (iz&ny&ssá#+ mert (izt&sat $n sem t,d-at&k 7 a -er$lt elt&lta ma#a elől a ki"r"lt k,pát+ $s fels!-ajt&tt. A terem lassank$nt me#telt+ $s az erősödő m&raj(an i#en%sak kellett fi#yelnem+ -a minden szavát p&nt&san akartam $rteni. 5#y teremsz&l#a

járt kör(e+ e#ymás ,tán #y3jt&tta me# az asztal&n áll! #yertyákat. *e-át: 3#y v$lem+ -&#y a Kistestv$rek el&lvasták az ad98rezsda-a# műv$(ől k$sz"lt Kiv&nat&t+ $s arra a következtet$sre j,t&ttak+ -&#y itt az idő. K&rá((an sem $ppen m$rt$kletess$#"kről v&ltak -'resek+ de m&st a jelek szerint e#$szen na#y -3zásra k$sz"lnek: át akarják l$pni az Sres Kört+ -&#y a Menzini9sakk sz!-asználatával $ljek. Azaz &lyan #ladiát&rt akarnak (ek"ldeni az Ar$ná(a+ aki az ő #ladiát&r,k lenne+ testestől9lelkestől+ #&nd&l&m. Me#vannak -&zzá a m!dszereik. .s -a ez a #&rviki v'v!műv$sz az ő sz'neik(en #yőz+ akk&$ a Kistestv$rek k&m&ly: na#y&n k&m&ly+ sőt+ talán (e-&z-atatlan előny-öz j,tnak mindenkivel szem(en.... F >e.át F k%$de3te) k'!3á$adt to$okka- F de.át .og&.og& ne) =0ttek $á e$$e a t011'ekQ 93 e):$ e)1e$e'" a3 a)undok" )'t tudo) %n k'kQ H! 1'3to! eg&á-ta-án+ -&#y ilyen f&nt&s lenne e#y nyavalyás d$li p&rf$szek+ S&(ira $vről $vre me#rendezett #ladiát&rviadala? 4&#y-&#y nem -all&ttak r!la se-&l+ -&#y az e#$sz em(eri vilá# s&rsa m3l-at az&n+ -&#y e#y f$lvad ar$namester -ajland!9e e#yszál karddal a kez$(en ki állni valami elp,szt't-atatlannak tűnő fenevad ellen? F No!" a)' a )á!od'k k%$d%!edet '--et'" a$$a $0gt0n vá-a!3o-.atok F )ondta a .e$%-t te-=e!en %$3e-e))ente! .angon. F <una!3 '1n-Ratta e)-:t' a !3:v eg& a$án&' e$%t" a)' )egta-á-.at2 a -eg1át$a11 v:v2k $s a le##yává(( k&ld,s&k test$(en e#yaránt... -a ez a parányi ere%ske me#pattan+ akk&r a 4etedk&r összes má#iája is kev$s lesz -&zzá+ -&#y eredeti alak&d(an f&lt&zz&n össze t$#ed+ n&-a az$rt számtalan m$r#et me# erőszak&s -alálnemet t,dn$k eml'teni+ ami nem itt fejti ki a -atását. 2a#yis számtalan más t$nyezőtől is ,#yan'#y f"##-et Knev s&rsa: &lyan&kt!l+ amikről nem t,d,nk $s nem is f&#,nk t,dni s&-a. *&r&n(an tele vannak a -e#y&ldalak se-&vá sem vezető+ száraz kők,takkal+ a d$li j$#mezők (iz&ny&s szerzetesei pedi# minden re##el elm&ndanak e#y e#yáltalán nem em(eri nyelvű imát+ aminek minden szavát isz&nyat&s szenved$sek árán ejtik ki: ilyenk&r %seppek(en szivár&# a körm"k al!l a v$r. Az ilyen imam&nd!k: az ilyen 4gu"9"alok -eg;e-=e11 eg&-k%t %v'g .C33ák" )%g'! )'ndenk' nag& )egt'!3te-tet%!nek tek'nt'" .a $á ke$?- a !o$... )e$t e3 '! D!ak )%g eg&" <una!3 '1n-Ratta-;%-e" a$án&' %$. N'nD! a3 a 10-D!" ak' k% e! vo-na )eg)ondan'" .og& !3e$te Sneven .án& .a!on-2 $:tu! -%te3'k" a3t a3on1an o-&ko$ ne) '! o-&an ne.$z felismerni+ -&#y melyik(ől -3z-at,nk -aszn&t.

Az am,nd&kkal kap%s&lat(an pedi# az a -elyzet+ -&#y e#yszerűen nem $rinti őket a d&l&#: Am-e9>am,n felette áll az ilyesminek. 5z az ő szemszö#$(ől n$zve az em(erfaj&k t&rzsalk&dása %sak+ $s -a az ar$nameste$ ott .a- )eg a t'3enn&o-Dad'knak" akko$ -eg;e-=e11 eg& e)1e$ n%-k?-' v'-ágot ke-- 1'$tok1a venn'e" %! ne) a &a$$on' )eg a k$án' v%$te!ek vadá!3nának a3ok$a a3 átko3ott !3o1o$d%)ona'$a a !'vatag1an" .ane) k' tud=a" )';%-e !30$n&ek. 9k'kke- -e.et" .og& k0nn&e11en 1o-dogu-na" -e.et" .og& ne.e3e11en" )'ndeg&. B'3on&o! do-gok1a )%g eg& te!tet 0-t0tt '!ten !e) avatko3.at 1e-e... F H! ed'gQ F a-'g tudta) k' $%!e-n' )aga)12- a k%$d%!t" %! a ten&e$e) n&'$ko! vo-t a3 '3ga-o)t2-. F 9 !a=át !o$!a. 7a ne) :g& -enne" akko$ I$Je--a )á$ annak 'de=%n 1'$tok1a vette vo-na eg%!3 Snevet4 .'!3en 'tt vo-t" %! '!ten vo-t... 7 2a#yis akár az is elk$pzel-ető+ -&#y Am-e9>am,nt is le le-et #yőzni? F S3e$'nte) 'gen" 1á$ a3t a3%$t !o.a ne ;e-edd" .og& ne) a >'PLuan-' I$áku-u)ot .a--gatod" .ane) D!ak enge)" %! %n e!et-eg $o!!3u- tudo) a do-gokat... vag& D!ak $o!!3u- )ondo) e- F %! a .e$%-t )á$ á--t '! ;e-" .og& a)'nt k'e=te) a !3á)on a3 I-dá! S3ava't4 a Che" en 2erget, az 3tjára ind,lj&n+ $s &tt -a#yj&n en#em me#le-etősen zavar&s #&nd&lataimmal az asz tál mellett "lve. M$# le#alá(( f$l !rái# töpren#tem rajta a terjen#ő f$l-&mály(an+ -&#y ezek szerint az&k az átk&z&tt Kistestv$rek m&st val!(an me#pr!(álnak9e e#y vilá#(ir&dalmat ki$p'teni: e#y 3j $s #r&teszk Kyriát+ ami majd alázat&san -aj(!k&l a fatty3isten -'veinek... 5z t,lajd&nk$ppen e#$szen j! me#&ldás lenne mind a k$t f$l számára+ $s %sak ám,lni t,dtam ennek a t&lvajklánnak a -i-etetlen taktikai $rz$k$n: -a minden i#az+ az akk&r am,nd&k m$# tám&#atni is f&#ják őket. 2al!já(an '#y is a l&#ik,s: az ő en#ed$ly"k n$lk"l (izt&san nem mert$k v&lna me#vált&ztatni az Ar$na sza(ályait. 5á$ ed'g % en e3 t0$t%nt4 e-%g vo-t 1e-e.a--gatno) a !3o)!3%d a!3ta-ná;o-&2 1e!3%-get%!1e" a.o- a )á3at-an D!e$% tá-ká1a á--:tott g&e$t&a k0$?-ega-á11 -atan9ny&l%an "ltek. A nyak,k kör$ %savart selyemkendők sz'n$(ől láttam+ -&#y aznapra már mindannyian t3l vannak a 8zsa--al szertartásán: ler!tták az &daveszetetteknek kijár! tiszteletet. Arr!l visz&nt senki nem t,dna+ -a a -&m&ki elfek az ,t&ls! pillanat 1an va-a)'%$t )%g!e) engednek ;utn'4 %$te) !enk' ne) ta$tana >3!a..a-t. >e .'!3en k't '! %$deke-t

vo-na eg& k-án n%-k?-' harana !o$!a" a)'ko$ eg&$e C=a11 %! $'a!3t211 do-gok t0$t%ntek !3e$te I1a$á1an. H! te$)%!3ete!en So1'$a ;a-a'n 1e-?- '!. F... %s m&stant!l f&#va a vadállat&k elleni k"zdelem -ely$t más veszi át 7 m&ndta $ppen e#y ala%s&ny+ t$sztak$pű kereskedő: talán vala-&l a (azárs&r&n ár,lt r$z9 me# "ve#%se%se(e%s$ket a sivata#i n&mád&k assz&nyainak+ $s az árny$ka m&st t&rz m&zd,lat&kkal #eszt'k,lálva követte a szavait. 7 *e-át nem lesznek a szörnyek: a más&dik f&rd,l!(a %sak az ker"l-et át+ aki e#y #ladiát&r ellen #yőzött... Aztán... 7 I#en+ I,szi( 7 vá#&tt a szavá(a valaki: e#y ma#as $s vállas+ szakállas fi%k! naps"t$stől kifak,lt r,-á(an 7+ i#en+ ezt már a kis#yerekek is t,dják+ sőt+ azt is+ -&#y minden 3ja(( menet(en e#ymás ellen f&#nak k"zdeni a #ladiát&r&k+ $s %sak a szeren%s$n m3lik+ -&#y melyik"ket f&#ják B(a-radánakB $s melyik"ket BvadállatnakB nevezni... .s köz"l"k %sak e#yetlen -a#y-at=a e- %-ve a á-&át... %! a á$o! .a$D" a)'1e 1á$k' 1eneve3.et... %! :g& tová11. 9$$2- v'!3ont a-'g.a tud.attok" .og& a3 a$%na)e!te$... F 8ondo-o)" ne) nag&on 0$?-... 7 ;em+ az ar$namester már nem ör"l semminek 7 a (esz$lő ali# emelte fel a -an#ját+ de .'$te-en )%g'! e-.a-ku-t a 3!'va=. F 93 a$%na)e!te$ )á$ ne) 0$?- !e))'nek" )e$t .a-ott4 eg&ene!en a .á3át2- =0v0k... a ad-2 te-e van a v%$%ve- $a=3o-t )ág'ku! á1$ákka-. ,%$k:g&2k" C!ontku-D!ok" a <C-!2 I-da- v'!!3a;e-% -e:$t =e-e" %! .a-ott a3 eg%!3 .á3a n% e '!4 !3'nte !ugá$3'k a ;a-ak12- a gono!3!ág %! a u!3tu-á!... Ne) .'nn%)" .og& a $átá)ad2 .ata-o))a- !3e)1en 1á$k'nek -ett vo-na e!%-&e" %! nek' !e) vo-t4 a ka$d=a ott .eve$t )e--ette a ;0-d0n... 7a 'ga3a van a3 e):$ )%g )'nd'g a$$a;e-% 2-á-kod2" e1.'tű má#,sának+ akk&r &tt is marad. S&-a tö((et nem le-et &nn$t felemelni+ $s már r$#en nem lesz itt sem vár&s+ sem semmi más: talán m$# sivata# sem+ amik&r m$# mindi# &tt f&# fek"dni... 7 a (esz$lő v$#i#tekintett a fel$je f&rd,l! ar%&k&n+ aztán le#yintett $! ne.%3ke!en v'!!3a30kkent a .e-&%$e. A következő per%ek(en senkinek nem v&lt kedve me#sz!lalni. Az em(erek -all#atva meredtek ma#,k el$+ $s $n is n$mán tettem le e#y f$l(etört ez"str3piát a márványasztalra. ;em akartam felkelteni a =andzs vend$#einek fi#yelm$t: nem lenne j!+ -a az&n kezden$nek tűnődni+ -&#y mit keres között"k e#y k&ld,s. M$# akk&r is+ -a e#y f$l-&mály&s sar&k(an -3zza me# ma#át $s rendesen fizet...

@-v%g$e eg& ko-du!$2- 1á$)'ko$ k'de$?-.et" .og& 1e!Cg2" .og& a)und1%$enD vag& va-a)' )%g anná- '! $o!!3a114 eg& g&'-ko! garras ;e-.a=t2=a %-dáu-" eg& khi3il issin. 5#y kijelölő+ aki a sz!(esz$d szerint lát-atatlan+ má#ik,s pe%s$tet "t a tekintet$vel a me#felelő áld&zatra+ -&#y az akár számtalan m$rföld táv&lsá#á(!l is elvezesse -&zzá a garras "huras"eljeit# a 4&mályvadász&kat+ akik napny,#ta $s az $jszaka (eköszönt$se+ illetve az $jszaka v$#e $s a napkelte között %sapnak le. Akk&r+ amik&r a vilá# minte#y le(e# a m3lt $s a jövő+ a f$ny $s a söt$ts$# között+ $s a val!sá# e#yes (öl%selők szerint ,#yan&lyan k$pl$keny+ mint kezdet(en v&lt+ a 2ilá# l$trejötte előtt. 2a#y mint amilyen az Gt&ls! Ká&szk&r ,tán lesz... 5#yszer+ nem is &lyan r$#en+ m$# mielőtt a tamari paran%sára nekivá#tam v&lna a sivata#nak+ el-aladtam az el Ga-ad alk&nyati sikát&rá(an eg& '-&en "huras"el mellett. Az ,t%á%ska t3lsá#&san szűk v&lt+ 3#y-&#y k$nytelen v&ltam s3r&lni a vállát 7 aztán per%eki# ($n,ltam álltam+ $s me#pr!(áltam kirázni a fejem(ől a söt$t $s z3#! ká(,lat&t+ de se-&#y sem siker"lt+ $s a lá(am alatt vak m$lys$#eket -átta) )egn&:-n'" )e-&ek ;e-ett eg&et-en" ;%n&e! %! ke!ken& 0!v%n& ve3etett4 a garras gono!3 tan:tá!a. 9 távo-1an ed'g ott -ángo-t eg& e-átko3ott v'-ág na =ak%nt )agának a garras t$(&ly,lt vezetőj$nek+ e#y I,szif ad94ir,ni nevű őr"lt költőnek a -ite+ $s azt k$pzeltem+ -&#y (elevak,l&k a ra#y&#ás(a. A((a pedi# m$# (ele#&nd&lni is ali# mertem+ -&#y e#y ilyen -atalmas erő mik$nt szippant-at (e szinte (árkit+ -a $ppen a me#felelő pillanat(an találk&zik vele. <e$)%!3ete!en aká$ enge) '!. >e !3e$enD!%) vo-t" )e$t a "huras"el )á$ -átta a távo-1an a D%-t4 a )ág'ku! 1%-&egge- )eg=e-0-t á-do3atot. 5á$ )'nden 'deg!3á-áva- $á.ango-2dott" %! k'!e11 gond=a '! nag&o11 vo-t anná-" !e))'nt .og& ve-e)" a .a-á-$a $%)?-t %! a ;a-.o3 a !32 !3o$o! %$te-)%1en $e!3ketve ta ad2 haranával f&#lalk&zz&n. Ment t&vá((+ $n pedi# e#y $letre me#tan,ltam+ -&#y j&(( az ilyeneket na#y 'v(en elker"lni. Sldözze őket a :yarr&ni e-$r :á-&ly+ nekik talán me#vannak a me#felelő+ $s+ felt$telezem+ nem kev$s($ (&rzalmas eszközeik az eff$le eretneke k e- u!3t:tá!á$a. Neke) a3on1an ne).og& eg& 7o)á-&vadá!!3a-" de eg& k030n!%ge! Gekete Sko$ '2va- !3e)1en !e) -enne e!%-&e)" .a 1e-%=?k 1ot-an%k" Cg&.og& a)'2ta v'!!3at%$te) a 5%-&!'vatag oko-' 1ug&$a'12- 5ada1 e- So1'$á1a"

'g&eke3te) )'n%- =o11an a3ono!u-n' C= !3e$e e))e-. 933a-" .og& ko-du! vag&ok. 5'k031en a Land3! vend%ge' )%g )'nd'g a3 a$%na)e!te$ !o$!án t0 $engtek" %! a$Dukon eg&)á! után !u.ant v%g'g a ;e-.á1o$odá!" a .a$ag" a $%)?-et %! uto-=á$a a )eg;%-e)-:tett 1e-en&ugvá!" ak031en %n )á$ k'nt '! v&ltam az iv!(!l+ $s me#pillant&ttam a fejem felett+ az esti $#en az első %silla#&kat. Az&n töpren#tem+ -&#y -&l t,dn$k me#pi-enni $jszakára+ illetve -&#y -&va rejtőz-etn$k el+ am'# v$#re me#n$z-etem a m&st is a zsák&m(an lap,l! f$m-en#er tartalmát+ -iszen a ta)a$' )á$ ne) %-" %! :g& ne) k0t a nek' tett e!k?). .alán a *ahr9Ami9 ;ahrnak mara"tak még rejtett zugai, gondo-ta)" hiszen az olyan %atal#as, %o'y e'y e#ber let se# lenne el ' a$ár csa$ a le'felső szinte$ át$/tatására2 8e e#yfelől nem i#azán sz'vesen találk&ztam v&lna -alálra fáradtan+ el#yötört$n $s $-esen e#y &lyan földm$lyi szörnnyel+ amivel szem(en frissen $s kipi-enten sem lett v&lna es$lyem+ másfelől pedi#... másfelől pedi# minden+ általam ismert lejárat&t feket$n %sill&#! vasrá%s zárt le+ rajta az em'r pe%s$tje: e#y kard $s a kereszt(e fektetett pálmaá#. .s -a mindez nem lett v&lna el$#+ -&#y a le#vakmerő(( (e-at&l!kat is visszariassza+ akk&r &tt v&lt m$# a má#ia is: azt -iszem+ az em(ernek e#yszerre kellett v&lna &#árnak $s varázst,d!nak lennie+ -&#y el(&ld&#,lj&n a Kistestv$rek -'vására Mada( el S&(irá(a $rkezett tarini mesterek műv$vel. .n pedi# nem v&ltam e#yik sem+ %sak e#yre inká(( $reztem a zárt f$m-en#er(ől mind k$rlel-etetlene(("l árad!+ me#f&#-atatlan $s m$#is k$nyszer'tő erejű s"r#et$st . C!ak a$$a ne) tudta) $á=0nn'" .og& )'t '! ke--ene tenne). Aztán már nem is maradt időm ezen tűnődni. 2ala-&l az el Ga-ad mö#ötti Söt$t ;e#yed táj$kán jártam+ k&ld,svisk!k $s kölyök(andáknak m$# a felnőttek$n$l is ke#yetlene(( össze%sapásai s&rán fel&szt&tt ter"let$n+ a-&l nappal sem árt n$mi !vat&ssá#+ amik&r mint-a árny$k&kat láttam v&lna a K$k 4&ld f$ny$(en &d$((li((enni az ősöre# -ázak falán. 8e nem maradt időm alap&sa((an is szem"#yre venni őket. 9)'ko$ )eg.a--otta) a =e--eg3ete!" !e))'ve- 0!!3e ne m t$veszt-ető szisszen$st+ k$ts$#(eesetten vetődtem &ldalra+ de már köz(en t,dtam+ -&#y elk$stem. Az a%$lnál is erőse(( -ál! rám (&r,lt $s leránt&tt a földre+ a -ál!szemek(en rejtőző má#ia pedi# az&nnal a testem(e mart. 8ala#elyi$ ,!s-tet9

ro#lássze$ta ter letére téve"tem, s,-ant át az a#yam&n+ $s talán az is az eszem(e j,t&tt m$#+ -&#y nem+ m$#sem+ mivel akk&r látn&m kellett v&lna a -atár&kat jelző szim(!l,m&kat+ aztán a söt$t(ől irt!zat&s "t$s z3d,lt a -alánt$k&mra+ $s j! n$-ány per%re elvesz'tette) a3 e!3)%-ete)et. Ma#am-&z t$rve e#y r&mlad&z! -áz sz"rke $s nyár&n is fa#y&tt -ide#et áraszt! kőpadl!ján fek"dtem+ a -ál! szemei m$lyen a -3s&m(a vá#tak+ $s a tekintetem e#y semmivel össze nem t$veszt-ető fekete (őr lá(v$rtre esett+ $s (ennem máris működni kezdett az $letösztön. 5#y i#azi t&lvajnak mindi# van k$szenl$t(en e#y másik tört$nete is. F /eg&e-)e! nag&u$a)" e3 D!ak va-a)' ;%-$e%$t%! -e.et... F n&0!30$0gte)" %! k031en %$e3te)" .og& v%$ 0nt' e- a !3á)at F" keg&e-)e! nag&u$a)" .'tván& ond$2 va#y&k $n a--&z+ -&#y e#y ekete Sk&rpi! a -&zzám -as&nl! -azátlan k&ld,s&kra pazar&lja drá#a idej$t. Ke#yelmes na#y,ram+ $n... 7 de e#y isz&nyat&s erejű r3#ás (el$mf&jt&tta a sz!t+ $s amint k'n&m(an v&na#lani kezdtem+ a -ál! f$mszemei m$# m$lye((en mar! dtak a .C!o)1a. Látta) )á$ '-&en !e1eket" Cg&.og& tudta)" a n&o)ukat %-ete) v%g%'g )aga)on ;ogo) .o$do3n'. H! )eg.a--va a )0g0tte) á--2 ;%$;' .ang=át" )á$ a3t '! tudta)" .og& add'g n'nD! '! !ok .át$a. F +y"fre"e assu en' ) d0$$ent a a$anD! a /'!te!tv%$ek #yűlöletes nyelv$n. A ekete Sk&rpi! ism$t előrelend"lt+ $s $n azt -ittem+ -&#y szilánk&kra r&((annak a mellem(en a %s&ntjaim+ de az$rt nem adtam fel. 7 Ke#yelmes ,ram+ mindent (evall&k 7 -örö#tem+ $s m$# rájátszan&m sem kellett. A #ör%sös kö-ö#őr&-am t"zes vask$nt perzselte v$#i# a t&rk&mat. 7 Ke#yelmes ,ram+ me#m,tat&m+ -&#y -&va rejtettem el az a(adanai kereskedő p$nz$t me# a... 7 de arra is ali# maradt időm+ -&#y a -ál! p&k&li %sapdájá(an kiss$ elf&rd'tsam a fejemet. Az ar%&m(a z,-an! kardmark&lat '#y is sz$tz3zta az &rr%s&nt&mat+ $s az&nnal f,llad&zni kezdtem a saját v$remtől. .ehát itt a vég... me#kettőződni láttam azt a n$-ány tár#yat+ amit a szemközti asztalra áll't&tt m$%ses f$nye me#vilá#'t&tt: e#y !%ska szalmazsák+ e#y sz$ttört k&rs! %serepei+ e#y teker%s teveszőr köt$l+ a -ide# $s közöm(ös -an#&n kiad&tt paran%s pedi# ism$t fel%sattant: F +y"fre"e. assu en'# ?!d )%gK +y"fre"e assu en'

F >e... de... keg&e-)e! u$a)... F att2- ;%-te)" .og& 1á$)e-&'k '--anat1an e-ve!3:t.ete) a3 e!3)%-ete)4 ut2-ag ne) '! %$te)" .og& )'%$t vo-t o-&an ;onto! neke)" .og& )'ndv%g'g )aga)ná- -eg&ek. 7'!3en )á$ tudta)" .og& add'g ;ognak ve$n'" a):g eg&et-en % D!ont !e) )a$ad a te!te)1en" a3tán... F +y"fre"e assu en' ) %! va-a)' v0$0! k0d0n ke$e!3t?- -átta)" .og& ne) '! e#y+ -anem le#alá(( -ár&mn$#y ekete Sk&rpi! van már a sz&(á(an. ,r%sa m!d&n m$# a--&z is v&lt erőm+ -&#y -űvösen v$#i##&nd&ljam: te-át $n v&ltam az ,t&ls! ,t!... 5kk&r már nem $reztem i#azi fájdalmat+ $s %sak -&mály&san szűrődtek el -&zzám a k"lvilá# za=a'" %! -eg;e-=e11 3ava$o! !a=ná-ko3á!;%-%t %$e3te). 93%$t )%g'! =o11 -ett vo-na 'nká11 I1a$á1an e- u!3tu-n'4 akko$ -ega-á11 a ta)a$' a$anD!á$a )eg!3e$3ett .enge$ ne) ke$?-ne a .a-á-o! e--en!%ge' ke3%1e. >e ne) vo-t )'t tenn'4 ne) tudo)" 2$ák vag& D!ak per%ek teltek9e el. Ant,dat&m töred$ke mindenesetre e#$sz idő alatt -ajt&#atta az &st&(a kis mes$t az elrejtett kin%sről+ aminek sz'vesen me#m,tatnám a -ely$t... 2$#ső s&r&n $lni $s t3l$lni akartam minden ár&n+ de m&ty&#ás&m lassank$nt 3#yis $rtelmetlen dad&#ássá t&rz,lt+ aztán -irtelen mint-a k'v"lről láttam v&lna ma#am: szánalmas r&n%s v&ltam+ aki a saját erej$(ől s&-a tö((et nem lesz k$pes a lá(ára állni. 2e hát am!gy sin,sen tovább, )ondta a ;e=e)1en eg& nag&on távo-' .ang. H! akko$ ;e-$ángattak a ;0-d ről+ $s azt -iszem+ -&#y fel"völtöttem a k'nt!l+ amint -&zzám $rtek. A -ál! e#y má#ik,s paran%s -atására le-,ll&tt r!lam $s eltűnt: va#y %sak $n nem eml$kszem p&nt&san a r$szletekre. A kőpadl! iszaml!s v&lt a v$remtől+ a sz&(a pedi# lassan f&r#&tt kör(e v e-e). 7 5#$szen kem$nyen tart&tta ma#át a fi%k!+ szala-+ kem$nye((en+ mint a-&#y #&nd&ltam v&lna e#y ilyen eleve vesztes (andá-&z %sap!d&tt alakr!l 7 m&ndta az e#yik ekete Sk&rpi! a Kistestv$rnek+ aki m&st le#felje(( f$l l$p$sről (ám,lt az ar%&m(a+ $s v$#"l lassan+ #yűlölködve elm&s&ly&d&tt. 4&ml&kán &tt söt$tlett a tet&válás: -atalmas+ pillátlan $s na#yra nyit&tt szem: a 2rath. E v&lt a 2erug"as *ra:, a >e$da! Ao11 /e3e. 7 I#en+ j! kik$pz$st kaptak+ $s e#y ,t!t s&-a nem könnyű me#törni+ e#y ilyet+ pedi#+ mint ez itt+ m$# ne-eze((. Annak idej$n minden "#yess$#emet lat(a kellett vetnem+ -&#y ezt k"ldj$k a M$lysivata#(a: szerintem kevesen 3sztak v&lna me# $lve... M&st pedi# azt -iszi+ -&#y r&ssz,l -all+ de nem+ ez nem

k$pzelőd$s 7 -aj&lt e#$szen közel -&zz ám $s v$#i#perzselte az ar%&mat #yűlölettől izz! le-ellete 7+ ez az i#azsá#. Az+ -&#y v&ltak közöttetek ár,l!k+ $s persze mi is ,#yan3#y ismert"k ennek a... ennek a valaminek a -ely$t+ mint az a -'res Menzini9sakkját$k&s... az a patkány($ren% tamari. 8e ak k&r már e#yszerű(( v&lt me#várn,nk+ -&#y el-&zzad... nek"nk 7 az ,t&ls! szavakat &lyan elvak,lt -ara##al ejtette ki+ -&#y me#in&#tam tőle+ $s a-&#y a m&ndat&k $rtelme na#y ne-ezen ,tat talált -&zzám+ e#yszerre m$r-etetlen+ vad k$ts$#(ees$s ömlött el rajtam. Igen" a k%t!%g1ee!%! %! a te.etet-en!%g tudata. @g& távo-' %! .a-k .ang a3t !uttogta a ;e=e)1en" .og& ne) 'ga3" e3t D!ak a3%$t á--:t=a" .og& ne D!u án a te!tedet" .ane) a -e-kedet '! 0!!3e$o ant!a" de .a e3t aka$ta" akko$ t0k%-ete!en e-%$te a D%-=át" %! rekedt+ v$rr&zsdás+ -ör#$s(e f3l! kiáltással vetettem v&lna ma#am a k&sz&s zsák fel$+ ami(en m$# mindi# &tt rejtőzött tri5uám mellett a -űvös $s időtlen f$m-en#er is. 9 Gekete Sko$ '2knak a3on1an a k'!u==ukat !e) ke--ett )eg)o3d:tan'uk4 oda3u.anta) a ;0-d$e" a vá!3non ke$e!3t?- %$e3te) a3 a$Do).o3 n&o)2d2 ;%)et" %! k% te-en vo-ta) ;e-e)e-n' a ke3e). Ne) )a$adtak % D!ont=a') a ka$=a')1an" %! ne) vo-tak % '3)a') !e)" de )%g )'nd'g a3t $e)%-te)" .og&... ne) '! tudo)" .og& )'t $e)%-te). 9 /'!te!tv%$ ed'g '!)%t oda-% ett .o33á). 7 M&st (efejezem a művet 7 m&ndta e#$szen -alkan $s közönyösen. 7 5z lesz a tök$letes grazs, a t0k%-ete! -e!3á)o-á!. H! eg& .'$te-en )o3du-atta- k't% te a ;?-1eva-2)at. 9tt2- a '--anatt2ke3dve ne) vo-ta) Gut24 ne) vo-ta) harana# nem v&ltam semmi sem+ le#felje(( e#y v$#telen"l összetört test+ ami(en már ali# pislák&lt az $let. Mint-a e#yszerre me#s"ket"ltem $s me#vak,ltam v&lna+ $s akk&r val!(an me#pattant (ennem valami. Me#szűnt az a minden másnál erőse(( kötel$k+ ami a Klán-&z kap%s&lt. ;em is e#yszerűen me#szűnt: s&sem l$tezett. 9 /'!te!tv%$nek ed'g )%g e3 !e) vo-t e-%g. F ,%g?- ed'g -á!!uk" )' a3" a)' a ta)a$' .e-&ett a )' ke3?nk1e ke$?-tQ 5' a3" a)' )eg%$te a >e$da!nak" .og& n%)' ;'g&e-)et !3ente-=en eg& '-&en ;'Dk2nak" a)'-&en te vag&... onto!a11an" a)'-&en vo-tá-Q 4atár&z&tt m&zd,lattal -3zta ki a fejem al!l a v$remtől máris átáz&tt zsák&t+ -&#y előve#ye a f$m-en#ert $s !vat&s m&zd,lat&kkal+ ismeretlen nyelvű v$dő i#$ket: talán e#y

sivata#i n$p rá&lvasásait m&rm&lva leD!ava$=a a ku ak=át. Mt2-ag 1e-egondo-n' !e) )e$ek" .og& .án& %ve ne) n&'totta k' !enk'. M&st &lyan tisztán előttem van a k$p+ mint kev$s d&l&# eddi#i $letem s&rán+ akk&r az&n(an %sak -&mály&san f&#tam fel+ -&#y mi tört$nik: -&#y a 8erdas I&(( Keze %sak állt ám,lt dö((enettel+ $s ,#yan&lyan ($n,lt %s&dálattal meredtek a kez$(en tart&tt kardra a ekete Sk&rpi!k is. Amire ism$t %sak ,t!la# azt kell m&ndan&m+ -&#y Knev más r$szein talán j&((akat %sinálnak az el 4radan k&vá%smű-elyei(ől kiker"lő pen#$kn$l+ a3 pedi# k$ts$#telen+ -&#y a le#j&(( fe#yverf&r#at!k szinte s&-a nem dzsad&k. 8e az is k$ts$#telen+ -&#y a kard sz$ps$#$nek se-&l más,tt nin%s ekk&ra k,lt,sza. I(ará(an tö(( költő 'rt a kard&kr!l+ mint a nők sz$ps$#$ről+ a -ar%&s&k (át&rsá#ár!l va#y az ,ral k&d!k (öl%sess$#$ről: talán dzsenn öröks$#+ -&#y ennyire f&nt&s a szám,nkra az effajta sz$ps$#. Mes$lnek e#y közöns$#es vas(!l k&vá%s&lt+ első rán$z$sre átla#&snak látsz!+ sz"rke fe#yverről+ ami$rt e#y -&zzá$rtő eladta az e#$sz %saládját ma#ával e#y"tt vala.o- a távo-' <o$on1an" #a$-@-&a tá=%kán" D!ak .og& a ke3%1en %$e3.e!!e a !C-&át. 93tán )o!o-&ogva .a-t )eg" a)'ko$ C= ga3dá=a ;e-á-do3ta <.a$$ o-tá$án... Sokan e)-eget'k '$'g&kedve )%g %v!3á3adok )C-va '! e3t a3 e)1e$t" )e$t )'nt )ond=ák" )'nd0!!3e k%t do l&# le-et tök$letes: a kard $s a -alál+ $s szerint"k már az is na#y d&l&#+ -a az em(er le#alá(( az e#yiknek a közel$(e ker"l... ;em ne-$z -át kitaláln&m+ -&#y a r&m&s kő-áz(an+ a Kistestv$r kez$(en l$vő fe#yvert me#pillantva mit $rezn$nek a kard&k i#azi s 3erelmesei. 4iszen a--&z m$# mű$rtőnek sem kellett lenni+ -&#y ennek a páratlan $rt$k$t felismerje valaki. A -&ssz3 $s mak,látlan,l tök$letes pen#e &lyan fekete v&lt+ akár .jköz$p idej$n a %silla#talan $#: mint ami nem is f$m(ől van+ -anem az a%$llá k&vá%s&lt söt$ts$#(ől. .s (ár $n a padl!n fekve $s -ald&k&lva pillant&ttam me#+ m$# nekem is elakadt a l$le#zetem tőle+ $s -űs ny,#al&m ömlött v$#i# a testemen. :i%en! s $ sz-lőd!, da-o-ta k031en a ;e=e)1en a )á$ ko$á11an '! .a--ott" távo-' hang, pihenj és kész-lőd!222 %! %n engede-)e!kedte)" %! ne) '! 'gen -ett vo-na )á! vá-a!3tá!o). 9 ;eg&ve$e!eket ed'g va-2!ágga- !okko-ta a -átván&.

7 Q+ 8&ldzsa- 7 m&ty&#ta a Kistestv$r ali# -all-at!an 7+ !+ 8&ldzsa-+ ez e#yszerűen nem le-et i#az: e#y Eskard: e#y nuon.... ;em %s&da -át+ -a a *amari me# akarta szerezni: ezzel &lyan könnyed$n le#yőzött v&lna (enn"nket+ a-&#y m&st $n f&#&m me#ölni vele az ,t&ls! ,t!t 7 $s v$#telen"l lassan felemelte a pen#$t+ a tö((iek pedi# me#(a(&názva követt$k a tekintet"kkel a m&zd,lat&t. .s $n+ -alál&san összetört testtel nem is (ántam v&lna+ -a '#y fejeződik (e földi pályaf,tás&m. 5#y harana, ak'nek nuon o-t=a k' a3 %-et%t >e v%g?- )%g!e) :g& t0$t%nt. Az a kard ma#a v&lt az $jszaka: &lyan erők k&vá%s&lták+ amiről az ,t!dk&r&k má#,sai m$# %sak nem is -all&ttak+ $s ezt az$rt áll't&m ilyen (izt&san+ mert közvetlen közelről láttam+ -&#y mire k$pes. .s azt is láttam+ sőt+ nem is annyira láttam+ mint inká(( $reztem+ -&#y nemi#en van közöns$#es -aland!+ aki szem(esze#"l-etne vele. A 8er,#das S$aJnak ed'g a -eg.a-ván&a11 e!%-&e !e) vo-t. 9 nuon az e#yik pillanatr!l a másikra fekete szökőárrá vált&zva 3#y söpörte el annak minden+ $vtizedeken át $p't#etett $s val!sá##al áttör-etetlen pajzsnak tart&tt ellenállását+ a-&#y a =$lekvi-ar+ a .or"ias sil 1arfe %sap le a tev$j$t kötőf$ken ma#a ,tán v&nsz&l!+ t,datlan -atamanra+ $s &tt+ a-&l az elő(( m$# a Klán más&dik le#f&nt&sa(( em(ere állt+ m&st e#y d"-ön#ő őr"lt r&nt&tt a kör"lötte f$lkör(en várak&z! ekete Sk&rpi!kra. Az&k száz $s száz !rán át #yak&r&lták a támadást $s a v$dekez$st a Kik$pző-áz(an ver't$ktől %sill&#! testtel: azt+ -&#y mik$nt t,dják a le#váratlana(( -elyzet(en is a jav,kra f&rd'tani az ellenf$l #yen#es$#eit+ de m&st ez a fajta t,dás v$#telen"l kev$snek (iz&ny,lt. 7'á1a !3á):tottak rá mindv$#i# t,dat alatt+ a (el$j"k rö#z"lt refleOeknek köszön-etően+ -&#y a Kistestv$rek -elyettese (ármelyik pillanat(an nekik ,#&r-at+ n&-a látsz!la# semmi &ka nem lenne rá+ erre nem le-etettek felk$sz"lve. A -alálra sem le-et előre felk$sz"lni: arra a 3 %$3%!$e" .og& )'-&en -e!3 uto-!2t -%-ege3n'. 9$$a '! D!ak a ta a!3ta-at tan:t.at )eg a .ata)anok eg&'k" I1a$a!3e$te '!)e$t )ondá!a !3e$'nt. .s ,#yan'#y nin%s az a -ar%műv$szeti isk&la sem+ le#yen az 5n&sz,ke va#y *iadlan+ sőt+ akár Krán le#-'rese(( kik$pző-elye+ ami felk$sz't-etn$ a kardműv$szt e#y nuonnal

val! találk&zásra+ te-át a ekete Sk&rpi!kat is váratlan,l $rte a d&l&#. Annyit láttak %sak+ -&#y söt$t $s -ide# f$ny%s!va szeli kereszt"l a leve#őt+ $s m$# mielőtt %sak me#m&%%an-attak v&lna+ már a saját v$r"k(en+ átvá#&tt t&r&kkal fetren#tek a földön+ $s -alál-ör#$s"k t&mpa m&rajjá erősödve #&m&ly#&tt az $# me# a 4a#y&mány&s Jt fanatik,sai szerint a *3ls! 6ldal&n t&rz m&s&llyal várak&z! 4ru"i"zsék# a K's$rők fel$. Gt!la# me#szám&ltam: az őrs$# ta#jai kilen%en v&ltak+ $s (ár a támadás pillanatá(an minde#yik"k a fe#yvere mark&latán tart&tta a kez$t+ m$# az ,t&ls!nak sem maradt annyi ideje+ -&#y akár e#y e#$szen ki%sit ki-3zza a fekete selyemszala#&kkal d'sz'tett -"vely$(ől. Amik&r majd &da ker"lnek a K$ $dező el$+ $s az elő(( a mellett"k áll! t&rz -as&nmás,k&n pillant v$#i#+ -&#y ,tána f&rd,lj&n majd fel$j"k a fi#yelme+ akk&r -e(e#ve $s zavar&d&ttan f&#nak az $#(ől köz$j"k le%sap!+ söt$t $s örökk$val! -atal&mr!l m&ty&#ni valamit. 5'nden 1'3onn&a- ne) -e!3 kev$s($ taná%stalan az az átk&z&tt 8er,#das SraF sem+ akinek m$# arr!l is szám&t kell majd adnia a K$rdező előtt+ -&#y mi$rt -a#yta ki%s3szni a kez$(ől a d&l#&k irány'tását@ mi$rt #yilk&lta -al&mra a szövets$#eseit $s le#fők$ppen: mi$rt v&lt ilyen j!váte.etetlen"l me##&nd&latlan. 4a a -űvös f$m-en#ert k$z(e v$ve az&nnal -'vatja a Kistestv$rek má#ia-asznál!it+ akk&r az&k le#alá(( arra fi#yelmeztet-etik+ -&#y "rege"zs 83 tuleb an hara"zsi 3lla gre" "eat, a.og& a )ondá! ta$t=a" a3a3 a ka$d" a)' )eg2v=a a3 eg& ik+ ki&ltja a másik $let$t+ $s amennyi(en el$##$ !vat&sak+ akk&r elő((9 ,t!(( k$ts$#telen"l me#találják le#alá(( a nuon !e)-ege!:t%!%nek" .a ;e-.a!3ná-á!ának )2d=át ne) '!. 93 e!e)%n&ek után na okka- edd'g a ont'g =utva a k0vetke3tet%!ek1en eke--ett '!)ernem+ -&#y a tamari ,t&ls! -3zása a ma#a nem$(en tök$letes v&lt. Akár e#y tök$letes l$p$sk&m(iná%i! a Menzini9 sakk(an a )első 4&ld Gdvará-&z $rve. 4a siker"l me#szereznie az Eskard&t+ akk&r me#vált&znak az erővisz&ny&k+ -a pedi# nem+ akk&r az ellens$#ein ek 'nká11 ká$a" !e))'nt .a!3na !3á$)a3'k a do-og12-... e$$e )ondaná 91u e- /'ta." .og& eg& 'ga3án =2- )eg;oga-)a3ott k%$d%!$e eg&et-en 'ga3án %$te-)e! vá-a!3t -e.et adn'. 9 /'!te!tv%$ek e!et%1en %-dáu- a3t" .og& ne) 1:33ák e- te-=e!en )agukat" %! ne) k% 3e-'k" .og& a3 a)undok 1e=0vete-e 2ta á$at-an ;e-e)e-ked%!?k

t0$et-en?- ;og ;o-&tat2dn'. 9 >e$ugda! S$aJ .e-&%1en %n -ega-á11'! e-t0 $engte) vo-na $a=ta" .og& va-21an a3 0-%1e .u--.at-e a3 e)1e$nek v%-et-en?- eg& ekko$a a=ánd%k" %! akko$ Snev !o$!a ta-án" Mada( el S&(irá$ $s a Kistestv$rek$ na#y val!sz'nűs$##el+ az eny$m pedi# e#$szen (izt&san másk$ppen alak,l. Az ő s&rsár!l már nem is (esz$lve. Akk&r m&st nem fek"dt v&lna rettenetes #ör%s(e t&rz,lt testtel+ kif&rd,lt szemmel+ -&ltan a padl!n ali# e#y per%%el az,tán+ -&#y me#$rintette az Eskard&t+ $s ráadás,l m$# az az el$#t$tele is me#lett v&lna+ -&#y leszám&l a #yűlölt ,t!k ,t&ls! k$pviselőj$vel. 2a#yis velem. '#y az&n(an $n v&ltam az+ aki $let(en maradt+ $s (ár ká(ának $reztem ma#am a v$rvesztes$#től $! zi-álva szedtem a leve#őt+ a k&p&nyám(an pedi# t&mpa izzással l"ktetett a fájdal&m+ az$rt láttam+ amint az asztalra áll't&tt m$%ses(ől kif&#y az &laj+ $s ser%e#ve ki-,ny a lán#. A táv&l(an e#y $jszakai rá#%sál! neszezett $s vala-&l a közelem(en az e#yik .&lttest(ől m$# mindi# e#yenletesen %sepe#ett a v$r. .s ali# karny3jtásnyira tőlem &tt -evert a nuon# m$# '#y is $reztem a (előle árad! erőt. 9-'g ka$n&C=tá!n&'$a vo-t" de :g& !e) %$te) e-. ek"dtem -át a -ide# kőlap&k&n+ testemet f&kr!l f&kra járta át a 3!'11adá!" -a!!an kC!3ott a !3:ve) %! a3 ag&a) ;e-%" %! )'a-att 0ntudato) ott ')1o-&gott a k% 3e-et %! a va-2!ág .atá$)e3!g&%=%n" t011et ;ogta) ;e-" vag& ne) '! a3 a .e-&e! k';e=e3%!" .og& ;e-;ogta)" .ane) 'nká11 a3" .og& t011et !e=tette) )eg a Gekete na k &r&n#&t tisztelő eretnek K-ayama szekta tan'tásai(!l+ mint k&rá((an (ármik&r. Mert ez az $jszaka le#alá(( szám&mra val!(an a *eremt$s $s a Ká&sz előtti neml$t söt$ts$#e v&lt: &lyan tit&k+ aminek a kif"rk$sz$s$től n$-ány őr"lt me# látn&k+ pr!f$ta $s költő k'v%te-%ve- )'ndenk' v'!!3a$'adt. 9k' ed'g )%g'! nek' )e$t vágn' a 4ussilim il 1ha3assen# a Gekete Na ko$ong Ct=ának )%g %-et%1en" a3 dadogva %! ku!3a 1e!3á)o-2kka- t%$t v'!!3a. 7a v'!!3at%$t eg&á-ta-án. ;in%s -át semmi me#lepő (enne+ -a $n sem t,d&k $rtelmes $s összef"##ő le'rást adni arr!l az $jszakár!l+ ami pedi# (iz&ny&s $rtelem(en a (eavatás&m $s az 3jjász"let$sem v&lt: az a pillanat+ amik&r (előlem+ az előző $letem(en a ,t!knak mind-aláli# elkötelezett -araná(!l valami e#$szen más lett. Mert akk&r %! ott =2váte.etet-en?- %! v'!!3a;o$d:t.atat-anu- átvá-to3ta). @33e- ke--ett ;'3etne) a3%$t" .og& ne u!3tu-=ak e- )agán&o!an e--en!%ge')

te)etet-en .u--á' k030tt" %! %n !e) akko$ ne) !oka--ta)" !e) )o!t ne) ta-á-o) )%-tán&ta-annak a3 á$at. 7'!3en a)Cg& !em f&lytat-attam v&lna addi#i $letemet+ $s amennyi(en nem s$tál&k (ele aznap este a 8er,#das SraF %sapdájá(a+ akk&r semmi j! nem tört$nik velem. )&ly&n#&k talán m$# e#y9k$t napi# Mada( el S&(irá(an+ rejtőzködöm a ka-rei !ramű l$lektelen sza(ály&ssá#ával fe -(,kkan! őrjárat&k elől+ a d"-től söt$t ar%%al+ te-etetlen"l s$tál&k el a Kistestv$rek rend-áza előtt. )&ssz3r!l álm&d&m $s nem te-etek semmit. Aztán %satlak&z&m valamelyik karaván-&z+ va#y m$# val!sz'nű((+ -&#y elkesered$sem(en (eáll!k az&k köz$ a ny&m&r,-t ;e--a.ok k03%" ak'knek !ován& ;0-d=e't -eta o!ta a .á1o$C4 eg& e--en!%ge! vag& eg& n%v-eg !30vet!%ge! .ad!e$eg" %! )o!t 2D!ka !3e$!3á)okka- ;e-;eg&ve$ke3ve -a angtak a -akott te-e ?-%!ek k0$?-. 911an $e)%n&kedtek" .og& !'ke$?- va-a.og& k'=át!3an'uk a szám,kra mindenf$le fatty3istens$#n$l szörnyű(( $--alált+ de ,#yan3#y nem v&lt es$ly"k+ mint az&knak a sivata# m$ly$(ől elő(,kkan!+ r&n#y&s+ man%s,k(an r&ssz vas(!l k&vá%s&lt+ #i#antik,s pall&st l!(ál! f$lem(eri szörnyeknek sem+ az&knak a 5:u"uráknak, ak'k a H,anna tört$n$szei szerint vala-a az e#$sz vilá# me#-!d'tásár!l álm&d&ztak+ m&st pedi# a fella-&k $l$re álltak+ -&#y valami eszeveszett -adjárat(a vezess$k őket az al -rideki (&sz&rkányem'rs$# földalatti kazamatarendszer$(en (,jkál! $lő-al&ttak ellen+ %s mindannyian &davesszenek az első támad!-,llám(an. 2a#y -&#y az őrt"zek lán#jai(a (ám,lva jelet v$ljenek felfedezni az $jszakai $# fel$ röppenő szikrák pálya'v$(en is+ $s ,tána za#yva $s #,r#,láz! nyelv"kön elő(( Mada( el S&(irát nevezz$k me# a öldi Kár.&zat vár&sak$nt+ majd pedi# ők is &tt p,szt,ljanak a falat v$dő számszer'jász&k t&llatlan+ vas-e#yű löved$keitől a K$k Kap, előtt. .s temetetlen -,lláik m$# akk&r is a nap&n aszal!djanak+ amik&r &da -&rdják mell$j"k a másik le#yőzött ellens$#+ a ,t!k klán=ának )egg&'-ko-t e)1e$e't. 8e (ár e#ymás mell$ ker"ltek+ v&lt az$rt között"k e#y alapvető k"lön(s$#+ $s ezt na#y&n is p&nt&san felf&#tam az&n az örökk$val!nak tetsző $jszakán az Eskard mellett -everve a padl!n. M$#-&zzá az+ -&#y a szörnyek+ akiknek kipr e a$á-t te!t$%!3e't ne) '! o-&an !oká$a a3 e):$ o$vo!a' ;og=ák d011ent %$tet-en!%gge-

tanu-)án&o3n' )á$vánn&a- 1o$:tott 1onDo-2te$)e'k1en" a.o- a ;a-at <una!3 '1n-Ratta a3on )ondá!a d:!3:t'" )e-& !3e$'nt a ;enevadak !3e)%1en a3 e)1e$ a -eg1o$3a-)a!a11 ;enevad@ n&s ezek a szörnyek az em(errel ellent$t(en a m3ltat k$pviselik. M$# k"lönöse(( má#ik,s t,dás sem kell ennek me#állap'tásá-&z. .ppen el$#szer láttam sz'nes fejkendős vánd&r m,tatvány&s&knál ilyen szerveket a tiszta -&#dani szeszpárlat(an. Az em(er n$ .ány r$z#aras$rt !rák&n át fi#yel-ette az "ve#-en#er(e zárt+ -alál,k(an is l"ktető (első szerveket+ a ny3lvány&kat+ a tömlőket+ a lassan f&r#!+ öklömnyi #ö(öket $s a l&m-án m&zd,l!+ szivárványsz'nű iz&mköte#eket+ me# e#y9e#y -atalmas $s (arázdált a#yat+ $s akk&r a sz&katlan $s akk&ri(an az őr"lt látványt!l+ a sz'n&r#iát!l $s a me#ma#yaráz-atatlan p,lzálás&kt!l teljesen elká(,lva nem is tettem fel ma#amnak a k$rd$st+ -&#y -a ezek a rettenetes teremtm$nyek k$pviselik a táv&li r$#m3ltat: azt a k&rt+ a-&nn$t ta-án a nuon is származik+ mi pedi# a jelen va#y,nk+ akk&r vaj&n mi lesz a jövő. Már %sak az$rt sem töpren#tem el ezen+ mert vala-&#y nem t,dtam elk$pzelni n$lk"l"nk: a rövid $letű em(erek n$lk"l a m3lt-&z -as&nl!an v$#telen"l táv&linak tetsző jövőt+ ám m&st 1e ke--ett -átno)" .og& )'nket '! ug&an:g& ;e-vá-t.at eg& 'degen ;a=. -ég az is lehetséges, #&nd&ltam -alál&s zsi((adtsá#(a s"llyedve a -ide# kőpadl!n+ a ekete Sk&rpi!k -,llái között+ még az is lehetséges, hogy a jóslatok azért olyan zavarosak a hete"kor & ' t $6&ető idősza$o$ra &onat$ozóan, #ert &aló!ában ne# a #i nyel&-n$6n sz-lette$ #e', s csa$ %ozzá&etőle'esen si$er-lt lefordítani a tartal#/$at222 5e$t.og& ne) '! $ánk" .ane) va-a)' )'ndedd'g .o)á-&1an -a ang2 te$e)t)%n& tová11' !o$!á$a vonatko3nak. Ki t,dja+ k$rdeztem ma#amt!l sz$tz3z&tt ajakkal m&ty&#va a söt$t(en+ a sz&mj3sá#t!l lázasan+ ki t,dja+ -&#y vaj&n nem az &#arak áll'tják9e majd vissza ősi (ir&dalm,kat az em(eri k,lt3ra r&mjain va#y nem a za,derek -&zzák9e l$tre v$#"l a saját %ivilizá%i!juk... >e a3 '! -e.et" .og& a do-og )%g enn%- '! 1on&o-u-ta11. 5%g a3 8seb91et, az aP,ir eredetűnek tart&tt Kettős Sz&(&r is a 2izek Idej$t k$pes me#m,tatni %s,pán+ nem pedi# a t$nyle# (ekövetkező d&l#&kat. A le-etős$#et $s a val!sz'nűs$#et: a fő f&lyásirányt+ amitől az$rt (ármik&r elt$r-et a val!sá#. Illetve az is elk$pzel-ető+ -&#y mindössze ennyire -ajland!+ de ennek az

eldönt$se már me#-aladja a k$pess$#eimet. .s k"lönösk$ppen me#-aladta akk&r+ amik&r elvile# azt sem rem$l-ettem v&lna k&m&lyan+ -&#y meg%$e) a .a=na-t. <m napkeltek&r m$# mindi# $let(en v&ltam+ $s a lázt!l didere#ve láttam+ -&#y a f$ny v$#i#vánd&r&l a ekete Sk&rpi!k kiv$rzett $s fak! tetem$n+ me#%sillan a 8er,#das SraF j&(( kez$t $kes'tő+ k'#y!köves #yűrűn $s lassan k3szik a szemközti fal fel$. 5#y fekete (őrv$rtes lá(+ e#y #ör%sösen ököl(e sz&r,l! k$z $s a váll&n a sk&rpi!tet&válás@ $s az alvadt v$r (arna t!%sái minden"tt: ezeket $rintette me# a naps,#ár. .n pedi# t"relmesen várak&ztam: azt rem$ltem+ -&#y -a valaki erre t$ved+ lesz erőm kiáltani. 8e &dakint majdnem teljes v&lt a %send: %sak a f&rr! sz$l neszezett a ki$#ett fű%s&m!k között+ $s vala-&l na#y&n táv&l e#y k,tya t&mpán ,#at&tt. Akár a -iramar titokzatos ,sillagán is lehetne -a"ab el *obira# akkor sem volnék távolabb az emberekt ől, gondo-ta)" )a=d a3on ke3dte) t0 $engen'" .og& )'k%nt .:v.atná) ;e- )aga)$a a ;'g&e-)et. 7a -ega-á11 eg& v:3á$u! ;e-1ukkanna vag& eg& $'degen kováD!o-t" t0$%ken& eng%ket á$u-2 Bada!3ada-' no)ád... 93 á$n&%k e-%$te a3 a!3ta--á1at" %! kC!3n' ke3dett $a=ta ;e-;e-%. 8e m$# mindi# me#m&zd,lni sem v&lt erőm. Másfelől visz&nt az összes j!zan szám'tással ellent$t(en m$# alk&nyatk&r sem -altam me#+ $s t3l$ltem a következő $jszakát is me# az arra rákövetkezőt+ $s a-&#y a szertesz$t -everő tetemek term$szetellenes #y&rsasá##al szikkadni kezdtek+ -&#y a -armadik nap&n már a le#kise(( $rint$sre va#y a leve#ő rezd"l$s$re is p&rrá &m&ljanak+ $s ne maradj&n sem (elől"k+ sem r,-áik(!l+ $kszereik(ől+ fe#yvereik(ől m$# e#y mar$k -am, sem+ 3#y f&rradtak össze a %s&ntjaim %! a .C!o)1an a n&:-t !e1ek. 7a 1á$k'nek e-)e!%-e)" .og& )' t0$t%nt ve-e)" akko$ =2 e!%-&e) van $á" .og& 1o!3o$kán&)e!te$k%nt" d$ága %n3en k?-.on12- .o3atott "erfából $akott )ág-&án v%ge33e) a3 9;da- udva$á1an" %! akko$ ta-án )á$ a nuonból árad!+ ősi má#'a !e) -ett vo-na k% e! C=12- 0!!3e$akn'. 9 "erfának, ennek a $'tka %! a >%-v'd%k 1'3on&o! e):$!%ge'n k:v?- eg&á-ta-án ne) '!)e$t n0v%n&nek a -áng=a a .e$1a$'!ták !3e$'nt a te!t )e--ett a -e-ket '! e-.a)va!3t=a. >e %n ut2-ag tudta) ta$tan' a !3á)at4 tC-!ágo!an '! n&'-vánva-2 vo-t" .og& n&e$n' ne) n&e$.etek !e))'t" v'!3ont )'dent e-ve!3:t.etek. Me# -át kinek is mes$ltem v&lna el+ -&#y első m&zd,lat&mmal az őskard ,tán tap&#at!ztam. Aztán !rák&n

át %sak fek"dtem a földön+ kezem(en a ki t,dja mif$le+ ősi teremtm$ny %s&ntjá(!l fara#&tt+ mala%-ittal d'sz'tett $s k&sár n$lk"li mark&lattal+ $s en#edtem+ -&#y átjárj&n az $jköz$p9 fekete pen#$(ől (el$m átáraml! m3lt. 2&lt persze e#y p&nt rö#tön az elej$n+ amik&r m$# me#álljt paran%s&l-attam v&lna neki+ de a ki nem mondott k%$d%!$e a3t vá-a!3o-ta)" .og& legyen, )e$t t'!3tá1an vo-ta) ve-e" .og& e3 a3 á$a a3 %-ete)nek" %! e33e- ke3det%t vette a3 áta-aku-á! eg& C= ;á3'!a. 5eg'!)e$te) a nuon va-a.a' tu-a=dono!a't" )á$ a)enn&'$e eg& vak e)1e$ ;oga-)at a-kot.at )agának a !3%- 3Cgá!a a-a =án I1a$a v%gte-en nag&!ágá$2-" %! )eg%$tette)" .og& a k'vá-a!3tott!ág a ka$d !3á)á$a te-=e!en )á!t =e-ent" )'nt neke). @dd'g )á!okka- eg&?tt %n '! Cg& k% 3e-te)" .og& eg& '-&en .'.etet-en .ata-o))a- 1:$2 ka$dot D!ak va-a)' eg%!3en k'vá-2 e)1 er szerez-et me#+ de persze sz! sin%sen semmi ilyesmiről. Akárkik le#yenek is a k$sz'tői+ -&zzávetőle# annyira v&lna -elyes az ő $rt$krendj"k(en a mienket keresni+ amennyire az em'r -árem-öl#yeinek kivál&#atásak&r felmer"lő szemp&nt&k me#állnák a -ely"ket e#y &r#yilk&s9isk&la növend$keinek kivál&#atásak&r is. 2a#y m$# annyira sem+ $s l$p$sről l$p$sre mindinká(( e##y$ &lvadva a karddal+ val!(an me#vált&ztam: a-&#y a kard is me#vált&z&tt. 5#y i#azán -&zzá$rtő első rán$z$sre me#állap't&tta v&lna+ -&#y a pen#e sz'ne nem e#$szen &lyan már+ mint akár %sak n$-ány nappal k&rá((an de az ilyen -&zzá$rtők m$# j!val a Sárkányszövets$# k&ra előtt eltűntek a föld felsz'n$ről+ $s azt is %sak a le#kivál!(( varázst,d!k vett$k v&lna $szre+ -&#y a lelkemet -ajszálv$k&ny+ lát-atatlan "ve#szálaival szövi át az em(er előtti má#ia. ,r%sa+ me#f&#almaz-atatlan ind,lat&k l&((antak (ennem a M$lysivata# szárazvillámai #yanánt: &lyan #yűlölet $s &lyan vá#y!dás+ aminek a 4etedk&r vilá#á(an e#yszerűen nem v&lt $rtelme+ mert nem v&lt mire irány,lnia@ $s &lyk&r az&n kaptam ma#am+ -&#y mint-a ismeretlen nyelvű #&nd&lat&k m&t&szkálnának a fejem(en+ amik $rtelmetlenn$ válnak $s sz$tf&szlanak+ -a me#pr!(ál&m me#f&#almazni+ $rtelmezni va#y lef&rd'tani őket. I,szif ad94ir,ni+ az őr"lt költő+ az eg&'k g&'-ko! garras vezetője 'rt a kiv$#z$se előtti $jszaka dalt -as&nl! d&l#&kr!l. Az álom logikája semmivé válik ébre"és után, ka$Do-ta a ;a-$a a .:$.edt <'1$'k' /a3a)ata10$t0n1en" ám alvás k&zben a valóság hullik szét értelmetlen t&rmelékre, %! )o!t %n '! va-a)' '-&e!)'t %$e3te). H! $áadá!u-

)%g a3t !e) tudta)" .og& )e-&'k )e-&'k4 a nuon %s&ntmark&latá(a illesztett mala%-it&t me#$rintve máris mint-a k,szán #&m&ly#! k$pzelőd$ss$ alak,lt v&lna a vilá#.

4.

#/$n
>e a3%$t )a$adtak !3'-á$d tá) ont=a' m: a dzsenn l&#ikára támaszk&dva nem v&lt ne-$z p$ldá,l kitaláln&m+ -&#y a 8erdas I&(( Keze a Kistestv$rek klánvez$r$nek a -áta mö#ött+ sőt+ val!sz'nűle# ellen$re %selekedett. A -ely$(en term$szetesen nekem is eszem(e j,t&tt v&lna+ -&#y az a tár#y: az a fe#yver+ am,lett va#y valami más+ amitől a tamari a veszt$sre áll! játszma me#f&rd,lását várja $s ami a jelek szerint a r3na9+ illetve drá#akőmá#iát is ma#á(a f&#lal! 7ha" al3 6nn# a tár#ynyelv na#yerejű -atal&mszava+ n&s+ ez a tár#y a 8er,#das SraF kez$(e ker"lve arra is alkalmas le-et+ -&#y me#vált&ztassa a (első -atalmi visz&ny&kat a Kistestv$rek között. *e-át e#yma#a+ a Klán#r!f t,dta n$lk"l $s le#felje(( n$-ány kiválaszt&tt em(ere tám&#atásával l$pett ak%i!(a. 5lőször is szerzett vala-&nn$t e#y "rk$szt: mára &lyan kev$s maradt ezek(ől a e-$r-aj3ak ;$pe által k$sz'tett varázstár#yak(!l+ -&#y minden e#yes dara(j,kat szám&n tartják+ de az$rt me#felelő mennyis$#ű p$nz $s me#felelő kap%s&lat&k se#'ts$#$vel ráj,k le-et (,kkanni. 2ala-a+ nem is &lyan r$#en persze e#yszerű(( lett v&lna a d&l&#: a H,anna e#y -áts! traktát,sá(an d&l#&ztak a dzsad vilá# le#ismerte(( kyr&l!#,sai a (yz&n(őr(e kötött+ s-ad&ni f!liáns&k@ -!lya#'rás&s &klevelek@ $r%kap%s&kkal $s a s&sem r&zsdás&d! f$mn$l is erőse(( má#iával lezárt ne# &edr$t kötetek me# a 8$li I$#mezők teker%skönyvei között. 8e m$# j!val azelőtt+ -&#y nekem 3tnak kellett v&lna ind,ln&m a M$lysivata#(a+ valamik&r nem s&kkal az&knak az átk&z&tt am,nd&knak a me#jelen$se ,tán e#yre tö((en kezdtek elt"nedezni köz"l"k+ -&#y (&rzalmasan me#%s&nk't&tt $s a -3s,k(a $#etett+ $rtelmes m&ndattá s&-a össze nem áll!+ kyr (etűkkel teli -&lttest"kre %sak -etek va#y -!nap&k m3lva akadjanak rá a körny$k(eli fella-&k e#y -,ridendinnyeföld va#y e#y nedarfű9tá(la melletti sek$ly öntözőár&k(an. <a-án a hete"kor v$#$i# sem f&# kider"lni+ -&#y Am-e9>am,n mi$rt #yűlölte ilyen en#esztel-etetlen"l őket+ de

ez m&st nem is $rdekes. Annál f&nt&sa(( visz&nt+ -&#y az $let(en maradt t,d!s&k v$#"l rádö((entek+ -&#y az em'r szava "res '#$r#et$s. Sőt+ m$# annál is kevese((: lassank$nt már a tavernák f"stös falai között is arr!l s,tt&#&tt a v'z-&rd!kt!l kezdve a fe#yvereiket ár,(a (&%sájt!+ ki-'v!an öltözködő k"l-&ni kaland&z!ki# (ezár!la# mindenki. 2asta# aranylán%&kat viselő ra(sz&l#akereskedők+ a s-ad&ni 1ajv'v!k+ a se(-elyes ar%3 $s összetart!+ v&lt aszisz falanO-ar%&s&k+ a M&s&ly#!k !vat&san kör(e tekint#ető em(erei me# a karavánmá#,s&k+ -&#y az em'r paran%sára az őrs$# talán m$# össze is játszik a fatty3isten -'veivel. F 7'!3en a3 á-do3atok n&o) n%-k?- tűntek el a le#perzselő(( nyár(an is -űvös más&l!termek(ől+ a-&vá %sak f&ly&s!rendszeren: val!sá#&s la(irint,s&n kereszt"l le-et elj,tni+ $s köz(en s&-a nem t,d-atja az em(er+ -&#y melyik sar&k mö#ött "tközik fe#yveresek(e 7 m&nd&#atták e#ymásnak a k"l-&n' kaland&z!k a dzsad f"l számára k"lönösen $s lá#yan -an#z! közös nyelven+ mialatt a márványasztal&knál "lve a ver't$ket töröl#ett$k -&ml&k,kr!l. A kardj,kat ilyenk&r sem %sat&lták le+ ma#a(izt&sak v&ltak $s %s&r(a %ser$p(ö#r$k(en állt előtt"k a savany3 (& $. A (ö#r$k aljá(a pedi# e#yszerű r&mlásűző szim(!l,m&k v&ltak (elekar%&lva: a Szarvas 6r&szlán $s a Kő-&ld. A H,anna t,d!sai minden (iz&nnyal első rán$z$sre me#állap'tják+ -&#y ezek is kyr eredetűek+ de az ital&z!kat ez 3#ysem $rdekelte v&lna. Eket ez f&#-alk&ztatta+ -&#y mik$nt le-etett me#%sinálni a d&l#&t. .s le#fők$ppen+ -&#y mi$rt v&lt sz"ks$# rá. *itk&s ajt!kr!l+ lát-atatlanná tevő varázslat&kr!l me# arr!l az ősi+ ide#en földről származ! má#iár!l (esz$ltek+ ami esetle# m$# Am-e9>am,n számára is fenye#et$st jelent-etne+ -a valaki k$pes összeszedni az összetört iv!k,pa szilánkjaik$nt sz$tsz!r!d&tt dara(jait. Me# arr!l+ -&#y milyen jeleket fi#yelt me# e#y+ M&&rsivá(!l $rkező karaván %satamá#,sa a vala-ai előret&lt #&rviki -elyőrs$# r&mjai fölött t&rny&sul! -&m&kdűn$k -,llámmintázatá(an+ $s talál#atás köz(en e#yáltalán nem k&m(ináltak kev$s($ vad,l+ mint a-&#y áll't!la# a %setepat$k(an f&r#atták a kardj,kat. 5#y idő(en m$# a tamari $rdeklőd$s$t is felkeltett$k a száll&n#! p&rk$nt minden-&va elj,t! -'resztel$sek+ $s e#y

időse((+ a közös nyelvet szinte tök$letesen (esz$lő sánta t&lvajjal e#y"tt $n is nap&ki# jártam tavernár!l tavernára. Az ,taz!k jelle#telen+ sz"rke öltöz$k$t viselt"k+ &lyk&r fizett"nk e#y italt valamelyik f$lr$sze# $s (&r&stás alaknak+ köz1en pedi# -alál&s (3j!%skát játsz&tt,nk a Kistestv$rek vörösr$z9 lán%&t viselő+ veszett -'rű "lelőivel+ a Derderákkal. A lán% minde#yik szeme -itt$teleik e#yik$t jelk$pezte: söt$t $s k$rlel-etetlen tan'tás&k arr!l+ -&#y az erőse((nek e#yszerűen köteless$#e elsöpörni a #yen#$((et a föld sz'n$ről. >ana#&l elveinek dzsad interpretá%i!ja. J#y látszik+ tö((ek között ezt kapt,k Kránt!l %ser$(e az al )a-ra9ka-rem$rt. B) a3%$t a3 eg&'k '-&en Der"erát D!ak !'ke$?-t !a$ok1a !3o$:tano) a Land3! .át!2 udva$án" a3 ?$e! 1o$o!.o$d2k .a-)a' k030tt" a3 a-kon&at' ;%-.o)á-&1an. 93tán eg& d0;%!" eg& e-.a=o-á! %! eg& e--entá)adá!4 a !3e$enD!e Cg& aka$ta" .og& %n -eg&ek a g&o$!a11" )eg .og& e--en;e-e) eng%=e ne -eg&en )%$ge3ett. >e )'$e v'!!3a)ente) a3 'v21a" a tá$!a)nak n&o)a ve!3ett" %! v%g?- eg&ed?- ke--ett 1e!3á)o-no) a S.a1u-nak" a <a)a$' G?-%nek. 7 Azt (esz$lik+ szala- 7 m&ndtam neki az elő'rás&s p!z(an e#$szen a föld fel$ -aj&lva+ de m$# '#y is láttam a fe-$r tr!nsz$k kör"l m&zd,l!+ áttetsző alak&kat. Mö#öttem &tt állt a ,t!k le#j&(( má#,sa+ a sz3rt se( pedi# m$# &tt nyilall&tt a (al vállam(an 7+ azt (esz$lik a kaland&z!k+ -&#y az e#y d&l&#+ -a valamelyik "#yes t&lvaj (e t,d s,rrani a H,anná(a+ amik&r a -ős$#től ká(án -3z!dnak az árny$k(a a fe#yveresek+ $s me#int más+ -a e#y em(ert kell elra(&lni. .s k"lönösen+ -a e#ymás ,tán s&kat... -iszen az első támadás ,tán r&ppant $(erek lesznek az őrök is. Mert elvile# nyit-atnának t$rkap,t a ($r#yilk&s&k má#,sai+ de a H,anna alakja val!já(an &lyan+ -&#y ezt le#alá((is ne-$z $s 'dői#$nyes művelett$ teszi+ mivel... 7 I#en+ ezt t,dj,k 7 vá#&tt a szavam(a a S-a(,l+ $s nem e#$szen em(eri ar%án f,r%sa+ fenye#ető rán%&k(a #y3r!d&tt a (őr+ -&#y rö#tön el is sim,lj&n aztán. 7 Inká(( azt m&ndjad el+ -&#y milyen+ első -allásra... első -allásra rendk'v"linek+ $rtelmetlennek+ sőt+ &st&(asá#nak tűnő d&l#&kr!l (esz$lnek a kaland&z!k. Mik&r tűnt 3#y+ -&#y a t&r&ni #3lasakk sza(ályai szerint akarják játszani a Menzini9sakk&t... F 1ha" erge sóin, a /.ad =e-e -eg&en ve-ed. 7a--o) %! engede-)e!kede m 7 válasz&ltam az&nnal+ de az$rt me#-ökkentett a k$rd$s+ $s -&mály&san valami &lyasmi járt a fejem(en+ -&#y Am-e9

>am,n a -á(&r3 $s e#ys$# istene+ aki sz$t-3zást $s zűrzavart sz't ellens$#ei között. *e-át rend -elyett: ká&sz@ l&#ika -elyett e#ymásnak ellentm&nd! j!slat&k $s zűrzavar... $s köz(en már m&ndtam is+ amit siker"lt me#t,dn&m. 7 )esz$lnek e#y k$ziratr!l... Me#'t$l$sem szerint kiss$ t3lsá#&san is s&kat (esz$lnek r!la. 5l 4amed(en áll't!la# fel(,kkant a öldalatti :ia%&n+ $s val!sá#&s v$rf"rdőt vált&tt ki: rövid idő alatt majdnem annyi em(ert öltek me# $rte a :ap&l!k me# a >!zsák: Am-e9>am,n szövets$#esei+ illetve ellens$#ei+ mint-a ma#a az Aranykönyv lenne... pedi# nem az. 4anem e#y áll't!la#&s kyr varázskönyv más&lata vala-&nn$t >yek+ a száraz k,tak vid$k$ről. =e#alá((is ezt (esz$lik+ n&-a senki nem t,dja p&nt&san -&#y -&l is le-et az a -ely. A((an visz&nt mindenki e#yet$rt+ -&#y a manifesztá%i!s -á(&r3 szele me#%sapta *&r&nt is: *-arr árny$ká(an e#yre9 másra jelennek me# az eretnek szekták+ az aff$ -e C=k&$ garrasók, %! akadnak" ak'k a3t !uttog=ák" .og& .a !'ke$?-ne -e!3á)o-n' a ;att&C'!tenne-" akko$ a .á1o$Ct2- !C=tott Sneven !enk' ne) -enne k% e! )egá--:tan' a nag& C=$aeg&e!:t%!t... vag&'! ne) '! o-&an 1'3to!" .og& D!ak n%.án& $enegát$2- van !32... 7 ;a persze+ Kyria örök 7 -a nem t,dtam v&lna *,nasz i(n9 >atta művei(ől+ -&#y a S-a(,l&k fizi&l!#iaila# k$ptelenek ilyesmire+ akk&r azt k$pzelem+ -&#y elm&s&ly&d&tt. 8e val!já(an %sak kiss$ előredőlt+ $s a f$ny esett más-&#yan az ar%ára. Aztán má$ ;o-&tatta '! a ;aggat23á!t. F H! va-a)' konk$%ta11at tudná- )ondan'Q 7 ;em+ szala-... nem siker"lt p&nt&san me#$rtenem+ -&#y miről (esz$lnek: f$lszavakkal d&(ál!ztak+ ,talás&kkal $ltek... a "rk$szt eml'tett$k+ a "rk$sz nev$t $s valamilyen szöve#et... )eg eg& e)1e$t" ak' F k:n-2dva $21á-ta) eg%!3en onto!an ;e-'d%3n' a3 e-.ang3ottakat" %! '!)%t .a--an' v%-te) a tave$na )o$a=át F )eg eg& e)1e$t e)-egettek" Oak' )aga a3 CtO" %!... 7 .n már sejtem a l$nye#et+ szala- 7 a tamari má#,sa előr$(( l$pett+ $s $n -irtelen -álát $reztem eziránt a ma#as+ karvaly&rr3 f$rfi iránt+ n&-a nyilvánval!an nem az$rt avatk&z&tt köz(e+ -&#y nekem a se#'ts$#emre siessen+ -anem az$rt+ -&#y előnyökre te#yen szert a tö((i varázst,d!val szem(en. F S3e$'nte) a$$2- -e.et !32" .og& a t&r&niak e#yszerűen feleleven'tenek e#y ősi $s l$nye#$(en elfelejtett -a#y&mányt

7 m&ndta -alk+ sz'ntelen -an#&n+ $s szavait majdnem elny&mta a kinti vilá# zsivaja. 7 2an ,#yanis e#y felt$telez$s+ mely szerint a tár#ynyelvnek e#y saját&s f&rmája l$teze tt $vezredekkel ezelőtt a ;a#ykyr )ir&dal&m(an is+ $s mi$rt is ne l$tezett v&lna... $s az v&lt a l$nye#e+ -&#y közvetlene(( kap%s&lat&t t$teleztek fel a tár#yak+ a szavak $s a k"lön(öző teremtm$nyek között+ mint a-&#y az ,tán,k jövők tett$k. F <e.át e3en alap,l a "rk$szek működ$se is. F Igen" !3a-a.. 9 tá$g&ak %! a3 e)1e$ek k030tt' ka D!o-aton" de a .ag&o)án&ok !3e$'nt ott van a .a$)ad'k !3'nt '!4 a !3avak%" %! '-&enko$ '!)%t D!ak a G?$k%!3t !3okták e)-:ten'. 7a v%g'gk0vet=?k %! -e$a=3o-=uk eg& '-&en )ág'k,s iránytű 3tv&nalát+ áll'tják a (eavat&ttak+ akk&r e#y k"lönös jelekkel leje#yzett szöve#et kap,nk+ $s... $s -a k$pesek va#y,nk me#fejteni+ akk&r ism$t %sak áll't!la# ezt a szöve#et tartalmazná az a (iz&ny&s k$zirat. .s a "rk$sz m&z#ását visz&nt a követett !3e)%-& )o3gá!a .atá$o33a )eg... 7 8e szám,nkra val!já(an m&st nem ez az i#azán $rdekes 7 a S-a(,l -átradőlt+ f$li#9meddi# em(eri ar%a e#yszerre v&lt fesz"lt+ kifejez$stelen $s lárvaszerűen "res. A testetlen árny$k&k -ide# lán#&kk$nt l&(&#tak a tr!nsz$ke kör"l+ $s $n -irtelen sejteni kezdtem+ -&#y a tamari mi$rt $ppen őt választ&tta -elyettes$"l. 7 Akk&r már s&kkal f&nt&sa(( 7 m&ndta 7+ -&#y mik$nt l$teznek -atal&mszavak $s vannak a -atalmat me#testes'tő tár#yak: e#y am,lett va#y e#y őskard+ ezek szerint a rene#át *-arr9-'vők szerint l$teznie kell e#y em(ernek is: e#y t&r&ninak+ aki felt$telez$seim szerint >yek körny$k$ről ind,l 3tnak. .s val!sz'nűle# azt is sejteni le-et 7 tette -&zzá rövid -all#atás ,tán+ el#&nd&lk&zva 7+ -&#y mi lesz ennek az őr"lt to$on'nak a D%-=a... Arra visz&nt a S-a(,l sem v&lt k$pes rájönni+ -&#y ki $s mi$rt vadászik &lyan elszántan a dzsad kyr&l!#,s&kra+ $s -a esetle# kider'ti is+ sem avatk&zik köz(e+ mert a t&lvaj&k 'ratlan sza(ályai ezt k'vánják tőle. 4ge"er "zsa hge"er"en 3il en "zse"er# ne 3ava$= )á!okat" .og& a3tán )á!ok !e 3ak-a!!anak t%ged" %! .a a v'-ágot a t0$v%n&e'nk !3e$'nt ko$)án&o3nák" akko$ 1'3to!an va-a)'ve- =o11 .e-& -enne... 9kko$ a3 a)undok !3% en ott )a$adnak a !'vatag1an" a te) -o) '$a)'!a'k )%-&%n )eg a .ate3e$ %ve e-;e-e=tett $o)ok k030tt" %! 9).e-Ra)un !e) .ag&=a e- a 5á!od'k <'tko! ,á$o!t %! a 7a-á- <'3enk%t <e$)%t.

.s a dzsad t,d!s&k sem kezdenek -,llani+ mint esős idő(en a -&m&ki le#yek. '#y az&n(an v$#"l %sak le kellett v&nni,k a me#felelő következtet$st+ $s elrejtőztek a #yilk&s&k elől: Mada( el S&(irá(an e#y idő(en az alk&nyati 8zsaddal teaszertartása ,tán a vörös+ k$k+ fekete $s sár#a mintás szőnye#eken "ldö#$lve azt talál#atták az em(erek+ -&#y vaj&n -&l találtak mened$ket. 5#yesek 3#y v$lt$k+ -& gy a H,annának vannak r$#en -asználat&n k'v"l ker"lt+ elfelejtett földalatti szárnyai+ más&k szerint a kyr&l!#,s&k vál&#at&tt -ar%&s&kt!l k's$rve me# sem álltak el 4amedi#+ a-&l 3ja(( "#ynökök várták őket. Ism$t krániak va#y pyarr&niak+ $s e#y jelent$ktelen t&lvajklán+ a 4at&k em(erei mint-a val!(an $szrevettek v&lna e#y+ a -ajnal előtti söt$t(en 3tnak ind,l! karavánt a K$k Kap,nál+ -all&tták a tev$k nyaká(a kötött %ser$p%sen#ők -an#ját is+ $s látni v$lt$k a k$t &ldalt árny$kk$nt m&zd,l! fe#yvereseket+ de tClsá#&san kevesen v&ltak a--&z+ -&#y a ny&má(a merjenek eredni. =e#alá((is ezt áll't&tták+ de ezzel az erővel az is le-ets$#es+ -&#y $ppen ők vettek r$szt a menek"l$s me#szervez$s$(en. B) aká$)' '! a3 'ga3!ág" ak'nek k&$ va$á3!tá$g&ak$a vo-t !3?k!%ge" a3 = ! p$nz$rt+ me#felelő kap%s&lat&k r$v$n t&vá((ra is (ármik&r me#kap-atta. Majd-&#ynem az ,t%a#yerekek is me#m&ndták v&lna n$-ány r$z#aras$rt+ -&#y melyik+ vala-a "ve#m&zaikkal d'sz'tett fal3 pal&ta pin%$j$(ől ny'l! l$#akná(an rejtőznek az&k $lő-al&ttak+ ak'k t&vá(('tani t,dták a k$rd$st a me#felelő -elyre. )ár-&l is le#yen az a me#felelő -ely. 4a v&lt valakinek ele#endő (át&rsá#a lemer$szkedni -&zzáj,k a tö(( mint k$tezer+ töredezett l$p%sőf&k&n a teremt$s előtti+ m&rajl! vaksöt$t(e. 5'ndene!et$e a >e$da! A&(( Kez$nek felte-etően nem esett ne-ez$re találnia e#y me#felelően (át&r em(ert+ $s szerezni e#y "rk$szt. Aztán már %sak várnia kellett+ $s amik&r visszat$rtem a sivata#(!l+ a varázsműszer zölden ra#y&#! kyr (etűi -alál&s (izt&nsá##al elvezett$k -&zzám. .s v$#ső s&r&n ez sem v&lt más+ mint m$# e#y (etű a t&r&ni garrasók könyv$(ől. M$# szeren%se+ -&#y az az &st&(a 8er,#das SraF e#yma#a akarta (esöpörni a teljes -aszn&t+ mert '#y a Kistestv$rek m&st már a l$tez$semről sem t,dtak. Másk"lön(en őskard ide va#y &da+ a következő nap re##el$n (eáll't e#y 3ja(( &szta#

ekete Sk&rpi! vál&#at&tt %satamá#,s&kkal e#y"tt: &tt fekszem $let $s -alál között ver#ődve a r&m&s -áz sz"rke kőpadl!ján+ -amar&san pedi# a -'r-edt Kalitká(an talál&m ma#am+ $s a Kistestv$rek n&mád származás3 k'nz!má#,sai tök$letesen ismerik az&kat a m!dszereket+ amivel szinte (árkinek a nyelv$t me# le-et &ldani. .s (ár $ppen el$# le'rást &lvastam le#endás -ősökről+ akik szemre((en$s n$lk"l tűrik a le#vál&#at&tta(( fájdalmakat+ 3#y v$lem+ -&#y az il &en tört$netek kia#yal!i elfelejtett$k le#alá(( átf,tni *,nasz i(n9 >atta valamelyik idevá#! könyv$t. Akk&r ,#yanis tisztá(an lenn$nek vele+ -&#y az em(ernek $s az $lő-al&ttak kiv$tel$vel -&zzá -as&nl!an minden+ akár %sak n$mile# is $rtelmes+ le#alá(( e#yszerű szavak felf&#ására k$pes teremtm$nynek val!sá##al (e-ál!zzák az e#$sz test$t a fin&m ide#r&st&k+ $s a Kalitka n$vtelen k$sz'tői p$ldá,l na#y&n is tök$letesen ki t,dták -asználni az e((ől ad!d! le-etős$#eket+ miköz(en m$# a le#k"lön(öző(( má#ik,s le-ető!%gek '! a $ende-ke3%!?k$e á--tak. 5'k031en va-a)' gono!3 '!ten!%g aka$atá12- k';o-&2-ag a..o3 !e) ke-- k?-0n0!e11 tudá!" .og& a to-va=ok ok-ának" a 4ra"agoak á--:t2-ago! g&0t$e-)e't )á$ 'tt" So1'$a o$o! ;e-v'-ágá1an va-2!ággá vá-to3ta!!uk. 5%g va$á3!-at$a !'nD!en .o33á !3?k!%g. .n a tö((i ,t!val e#y"tt annak idej$n nem %s,pán azt tan,ltam me#+ -&#y mik$nt le-et (iz&ny&s -atár&k között elviselni a fájdalmat: másra k&n%entrálni $s me#felelő (űvi#$k -an#talan elm&rm&lásával le#alá(( valamennyire eny-'teni a #yötrelmeket+ -anem azt is+ -&#y mik$nt le-et szinte (ármilyen eszközzel a k&r-adt t,yanaá#t!l a ne#yedr$t köt$sű könyvön $s a teveszőr köt$len $s -amis s-ad&ni ez"stpeták&n kereszt"l szinte (ármivel p&k&li k'n&kat &k&zni az ellenfel"nknek. ,ag& )%g !eg%de!3k03 !e) ke--. S3'nte e-%g D!ak )eg%$'ten' a3 el 7ri"eh t&vá((fejleszt$s$re $s át$rtelmez$s$re $p"lő p,sztakezes -ar%műv$szet+ a 2erah9gat, a Keskeny Jt által nyilvántart&tt száztizenvala-ány p&nt e#yik$n a #yan3tlan ellenfelet+ $s az a következő pillanat(an kif&rd,l! szemmel f&# a földön ver#ődni. Az ,jjai kar&mmá #ör("lnek $s rettenetes erő pr$seli ki a leve#őt a t"dej$(ől va#y sz'nes f$nyp&nt&k tán%&lnak a p,pillái mö#ött $s mint-a izz! kard járná át az a#yát... nem -inn$m+ -&#y i(n9>atta ör"lne nek '+ -a t,dná+

-&#y S&(ira -ivatás&s verekedői me# ($r#yilk&sai ilyesmire -asználják az általa össze#yűjtött t,dást. :ersze m$# a Gr&9,#&ni mal&mkő9p$nznek is van e#y másik &ldala+ m$#-&zzá jelen eset(en az+ -&#y ez a m!dszer val!já(an r&ppant e#yszerű+ '#y aztán r&ppant könnyen le-et ellene v$dekezni is. Sőt+ n$mely+ a 8era-9#at által -asznált m&zd,lat -atár&z&ttan kisz&l#áltat&ttá teszi a támad!t+ $s az em(er j&((an teszi+ -a k$tszer is me##&nd&lja+ $ljen9e vele. 4a%sak nin%s minden előny az ő &ldalán. Mer t %-dáu- a )á!'k )%g .:$%t !e) .a--otta a /e!ken& Rtnak. ,ag& )e$t a )á!'kat 1e3á$ták a /a-'tká1a. 9.og&an e3 a =e-ek !3e$'nt a gon-Do$g2va- '! t0$t%n.etett a3 ut211' na ok1an. 5%g a nuon =2vo-tá12- )eg!3e$3ett C=;a=ta k% e!!%gek$e !e) vo-t !3?k!%ge) .o3zá+ -&#y lássam a kezein+ a nyakán+ a -&ml&kán: minden n$#yzet-"velyknyi sza(ad testfel"let$n a Kalitka+ az eleven+ l$le#ző $s r&sszind,lat3 f$m(ől k&vá%s&lt r,dak má#iájának ny&mait+ amik&r a tö((iekkel e#y"tt ő is (el$pett az Ar$ná(a. 5lv$#re el$##$ közel "ltem a k"zdőt$r-ez: le-et a((an a me#állap'tás(an valami i#azsá#+ -&#y nin%s sze#$ny t&lvaj+ %sak "#yetlen van+ $s az!ta+ -&#y k&ra re##el el-a#ytam a Söt$t ;e#yed(en áll!+ r&mlad&z! $p"letet+ az!ta v&lt időm ele#endő p$nzt össze#yűjteni az ele#áns r,- ára me# az Ar$na első s&rá(a sz!l! "lő-elyre+ a-&nn$t majd fi#yelemmel k's$r-etem az össze%sapás&k minden r$szlet$t. =e#felje(( arra kellett "#yelnem+ -&#y ne irány'tsam ma#amra fölösle#esen a fi#yelmet. .s k"lönösen a Kistestv$rek fi#yelm$t ne. H!3$ev%t-en"l &s&ntam -át el a ekete Sk&rpi!k őrjárata mellett vala-&l az el Ga-ad mö#ötti szűk sikát&r&k áttekint-etetlen 3tvesztőj$(en. 4all&ttam+ a-&#y r&sszkedvűen m&r&#va szidták ali# karny3jtásnyira tőlem 8&ldzsa-&t az elvisel-etetlen -ős$# miatt+ aztán n$-á ny l$p$s ,tán máris a pia%t$ren találtam ma#am+ a-&l m$# álltak a kikiált!k se(t$(en á%s&lt $s m&st is d,rva ar%3+ köt$lizm3+ ez"st szö#ekkel kivert -&ml&kpát&t viselő+ fizetett verekedők által őrzött emelv$nyei. Lsend v&lt+ f&rr! sz$l s"v'tett a -ázak köz0tt. A ny,#ati &ldal&n ma#as&d! kőfal töv$(en össze-&rd&tt -&lttesteket visz&nt nem őrizte senki+ le#felje(( a -eveny$szve kör$j"k rajz&lt má#ik,s -ár&mszö#. 5z e#yfelől

azt #át&lta me#+ -&#y k,tyák va#y sakál&k -,r%&lják sz$t őket+ másfelől pedi# azt+ -&# & e!et-eg va-a)' an&agta-an" k21o$ -%-ek 1e-%=?k k0-t03ve $21á-=a a 1%k%! o-gá$okat $'ogatn'. Az általán&s me##yőződ$s szerint ez tö(( is v&lt+ mint el$#: -a e#y ra(sz&l#án m$# Mada( el S&(irá(an sem siker"l t3ladni+ akk&r fölösle#es p$nzp&%s$k&lás t&vá((ra is etetni me# itatni a sivata#i vissza3t s&rán. .s k"lön(en is: a me#&ldás k$zn$l v&lt. Mindi# le(zselt a (&lt'ves+ -űs kőárkád&k alatt n$-ány ler&n#y&l!d&tt -adzsi+ aki pár fill$r$rt -ajland! v&lt me#s,-&#tatni a kardját. 9 2zsiah9gat nag&on '! $%!3$e.a=-2 tan:tá!a !3e$'nt van" ak'nek 1?ntet%!" %! akad" ak'nek k0nn&e11e!%g a .a-á-" )'nt.a 1'3on& ug&ana3 a tá$g& eg&!3e$$e -e.etne .'deg %! )e-eg" k'D!' %! nag&" )eg;'3et.etet-en k'nD! %! ;'--%$e! 2D!ka!ág. ;llet&e222 & 'ső soron $i t/d!a, gondo-ta)" a3tán mint-a a szemem sarká(!l m&z#ást láttam v&lna az em(er-al&m(an+ $s összesz&r't&ttam a f&#amat. Minden (iz&nnyal %sak valami dö#evő+ i#en+ (izt&san az+ m&ndtam ma#amnak. A pia%t$r m$# ki-alt v&lt+ az $rt$kes faanya#ra vi#yáz! f$rfiak a t&r&ni #3lasakk egy v$#telen"l lee#yszerűs'tett vált&zatát játsz&tták a p&r(an k,p&r&#va+ $s a nuonnak köszön-ető+ 3j k$pess$#eim r$v$n azt is tisztán láttam+ -&#y a mantik&rt jelk$pező (á(, $ppen a (andával ker"lt szem(e. <ll't!la# szeren%s$s k&nstellá%i!+ de köz(en azt is t,dtam+ -&#y nem mindenkinek. .s k"lönösen nem a te#nap elad-atatlannak (iz&ny,lt ra(sz&l#ák n$melyik$nek. Mert nin%s &lyan dö#evő állat+ ami k$pes lenne kijátszani a varázslat&t+ $s akk&r 8&ldzsair#almazz&n annak a ny&m&r,lt -ald&kl!nak. 93 %n .e-&e)1en valamelyik+ a H,anna könyveinek lapjain 3j $letre kelt le#endás (ajn&k: I((ada il *-asse+ minden idők e#yik le#na#y&(( (a-radája+ aki áll't!la# ny&m&r$knak sz"letett $s az akaratereje r$v$n v&lt k$pes tök$lyre fejleszteni v'v!t,dását tizenk$t $vszázaddal ezelőtt+ va#y ;anin )eni(+ a rettent-etetlen (izt&san me#állt v&lna+ -&#y a se#'ts$#$re siessen a szeren%s$tlennek+ $s i#azsá# szerint (ármilyen $sszerűtlen v&lt is+ m$# nekem is me#f&rd,lt a fejem(en+ -&#y felr3#&k minden isteni me# em(eri törv$nyt+ $s le#r&ssza(( eset(en me#látj,k+ -&#y -ányat t,d&k letar&lni az őskarddal a kezem(en+ mielőtt e#y közeli raktár-áz lap&s+ !nlemezekkel (&r't&tt tetej$ről lenyilaznának va#y e#yszerűen

elsöpörne a ekete Sk&rpi!k pán%$l&s elite#ys$#einek r&-ama. 2elem könnye11en e-1ánnának" )'nt a3 a)undokka-... >e va-2=á1an ne) -ett vo-na %$te-)e enn&'t k?3dene) u!3tán a3%$t" .og& v%g?- a3 %n tete)e)et '! oda.a=:t!ák a t011' k03%. @g& .a-ott ko-du! a .a-ott $a1!3o-gák k030tt4 ne) va-a)' ;%n&e! v%g a3 uto-!2 Gut2 !3á)á$a. @záltal ráadás,l eljátsz&ttam v&lna az ,t&ls! le-etős$#emet. 4a v$letlen"l vala-&#y $let(en marad&k is idei#9!rái#+ akk&r is (,jkál-at&k a sarkam(an %sa-&l! fe#yveresek elől: -all#at-at&m+ -&#y ,#yan3#y kiált&znak+ mint a falkavadászat&n a -&m&kd&m(&k közö tt dűner!kát felverő -ajt!k. ;ekem pedi# menek"lnöm kell+ azt kell keresnem+ -&#y -&l őrzik kev$s($ S&(ira t$#lafalait $s -&l t,dn$k esetle# $szrev$tlen"l felkapaszk&dni rá az $jköz$p söt$t per%ei(en+ amik&r am,nd&k vadásznak az elt$vedt jár!kelőkre $s -,-o#!+ titk&s nyelv"kön sz!l&n#atják e#ymást a járőröző ekete Sk&rpi!k. .n az&n(an maradni akartam+ $s szinte (ármekk&ra árat -ajland! lettem v&lna fizetni $rte. :er%ről per%re (izt&sa(( v&ltam ,#yanis (enne+ -&#y az Ar$na ;apf&rd,l!s Iát$kain nem %s,pán az f&# eldőlni+ vaj&n a Kistestv$reknek siker"l9e a #&rviki r$v$n m$# na#y&(( -atal&mra szert tenni"k $s esetle# me#szerezni"k a 4ár&m 6ázis 2ár&sa+ majd pedi# e#$sz I(ara $s e#$sz 8$l9Knev feletti ,ralmat+ $s siker"l9e G&rvikt!l S-ad&ni# e#ys$#es (ir&dalmat ki$p'teni"k: aff$le Jjkyriát dzsad vezet$ssel+ de n$-ány+ enn$l esetle# s&kkal f&nt&sa(( d&l&# is tört$nik majd. 2a#y le#alá((is elkezdődik. 4&#y mi%s&da+ azt e#yelőre persze ne-ezen t,dtam v&lna me#m&ndani: a (elvár&s r$zed$nyeket+ sz'nes kelm$t+ a 4a#y&mány&s Jt szertartásai-&z -asznált f"stölőr,dat me# tör$keny+ fekete f$m(ől k&vá%s&lt jata#án&kat ár,l! (&lt&%skái köz$ $rve -a#ytam+ -&#y ma#ával s&d&rj&n a töme#. )esz'vtam a s"lő -3s me# az erjedt -,ridendinnye jelle#zetes illatát+ fi#yeltem a teve-ajDsár&k $les+ fej-an#3 kiált&zását me# a 8zsia-9#at k$pm,tat! papjainak imára -'v! szavát+ $s -&mály&s sejt$sek $(redtek (ennem+ $s a k&ra d$lelőtti naps"t$s(en k"lönös árny$k&kat láttam a -ázak falára vet"lni. 7o)ok' )%nk%nt ke$'ngtek a ;e=e)1en a nuon által s,#allt #&nd&lat&k+ de (ármennyire zavar&d&tt is v&ltam+ az$rt nem t$rtem el az előzetes tervtől+ $s -a valaki tit&k(an ny&m&n követett v&lna+ akk&r tan3ja le-et+ amint sikát&rr!l sikát&rra

$s (azárr!l (azárra járva a m&%sk&s k&ld,s(!l f&k&zat&san #a3da# $s ma#a(izt&s em(er lesz. :edi# nem kapk&dtam el semmit $s nem -a#ytam ny&m&t: m$# a Kistestv$rek k'nz!má#,sai sem t,dták v&lna ,t!la# ki%sikarni a szem$lyle'rás&mat az apr! "zletek előz$kenyen -ajl&n#!+ lá#y szav3 t,lajd&n&sai(!l+ -iszen az em(er m$# a Kalitká(an is %sak arr!l vall+ amiről t,d. Ek pedi# a nuonból kiáraml! má#ia -atására z3#! fejjel+ rettenetes fejfájást!l #yötörve $s e#y elsöt$t"lő vilá#(an ká(,ltan tap&#at!zva i#azán nem $rtek rá arra+ -&#y alap&sa((an is szem"#yre ve#yenek. 7a e3 nem lett v&lna el$#+ akk&r az ál%ázás minden f&rt$lyát (evetve időről időre teljesen me#vált&ztattam a k"lsőmet is+ mert 3#y $reztem+ -&#y -a m&st -i(áz&k+ akk&r nem lesz m$# e#y le-etős$#em. A k'v"láll!k nem is -inn$k+ -&#y milyen kev$s sz"ks$#es a teljes áta-aku-á!.o3. 93 anva"arg a felavatást követő kik$pz$s s&rán+ immár mint -aranának azt ma#yarázta nek"nk s&k $vvel ezelőtt+ -&#y az em(erek s&kkal inká(( az össz(eny&mást: a #eszt,s&kat+ a testtartást+ a -an#-&rd&zást je#yzik me#+ mintsem az apr! r$szleteket. 7 8e f,r%sa m!d&n $ppen az apr! r$szletek me#vált&ztatása r$v$n le-et m!d&s'tani a k$pet: el$# a szem sarká(a &davarázs&lni n$-ány apr! rán%&t 7 m&ndta a -ide# $s f$l-&mály&s+ földalatti kik$pzőterem(en az az!ta már -al&tt t&lvaj tan't!+ e#y köz$pk&r3+ f$lszemű f$rfi 7+ el$# e#y keserű -,llámv&nalat rajz&lni a me#felelő -elyre a -&ml&k&n+ $s az em(ert máris t'z $vvel időse((nek n$zik... de az$rt nem sza(ad t3l(e%s"lni a m!dszer jelentős$#$t sem+ -iszen e#y k&ld,s ,#yan&lyan #yan3s az em'r kin%stárá(an va#y a Kistestv$rek klán-ázá(an+ mint e#y r$sze# ra(sz&l#akereskedő. 4a a t&lvajlás műv$szete ál%ázás(!l állna+ akk&r a (árd&k ill3zi!n alap,l! f$nymá#iája tök$letesen -elyettes'ten$ is minden t,dás,nkat 7 azzal a szem"nk láttára alak,lt sánta fella-(!l -etvenkedő zs&ld&skat&nává me# az I#az Gtat mind-aláli# tisztelő+ f$l$nk vár&si 'rn&kká+ akár valami als!((rendű za,der. 4amar&san mi is s&rra ker"lt"nk: e#ymásra kellett vadászn,nk az ,t%án örv$nylő töme#(en+ $s dermedt sz'vvel talál#att,k+ -&#y vaj&n melyik pillanat(an f&#ja me#$rinteni a váll,nkat e#y p&szt!kereskedő+ e#y tev$j$t kötőf$ken vezető -adzsi va#y e#y %serzett (őrű v'z-&rd! keze+ -&#y kim&ndja a

leleplez$s rit,álisan elő'rt szavait: azt+ -&#y thalun en "hela, vag&'! v%ged van" te!tv%$e). H! e3 ne) ?$e!" ta$ta-o) n%-k?-' ;o$)u-a vo-t4 )'nden t'3ed'k ve!3te!t -e;e=e3ett a ta)a$' :t%-etv%g$e.a=t2=a" eg& k2$o!an e-.:3ott" de :g& '! .'.etet-en?- ;?$ge ;%-no)ád. K$ts$#telen"l nem $ppen k'm$letes m!dszer+ de le#alá(( mindannyi,nk t,datá(a (elev$sődött+ -&#y aki (,jkál+ az az$rt (,jkál+ mert -alál&s vesz$ly(en van+ $s -a e#y pillanatra is lankad az $(ers$#e+ akk&r el(,kik. J#y-&#y s&k $vvel k$ső(( sem -alvány&d&tt a tan'tás $less$#e+ n&-a a ,t!k vala-ai klán-áza -ely$n már em(erma#assá#3ra nőt a drezsedafű+ $s a ;apf&rd,l! Snnep$n az Ar$na fel$ l$pkedve e#y #azda# selyemkereskedő alakjá(an -amar&san me# is #yőződ-ettem r!la+ -&#y az ál%ázás&m tök$letes. 9 !3a1á-&ta-anu- á$a)-2 t0)eg1en eg&!3e$$e D!ak )'nteg& v%-et-en?neke) !od$2dott eg& /'!te!tv%$" % s a -&ml&kát d'sz'tő+ szinte lát-atatlan+ %silla# alak3 f&rradás&k alapján m$# azt is me# t,dtam állap'tani+ -&#y a klán&n (el"l le#alá((is mutvakilnak szám't+ aki kit"ntette ma#át az ,t!((i idő(en+ $s nem e#y em(ert ölt me#. ;em e#y ,t!t. 9 ke3e' o-&an könnyen $rintett$k me# a K-arad&k nev$vel d'sz'tett+ me##ypir&s t-e,(&mat+ -&#y -a nem szám't&k rá+ akk&r talán $szre sem veszem+ '#y az&n(an látsz!la# e#y+ az ,t%a t3l&ldalán l$vő kim$r$s ajtajára kira#aszt&tt na#y(etűs felirat&t (ön#$szve siker"lt elkapn&m azt a pillanat&t is+ amik&r az öt ,jj -e#ye (&ny&l,lt mintákat 'rt le a leve#ő(en+ mert a t&lvajlás nem p,sztán $letf&rma $s nem is %sak műv$szet+ -anem szakrális tev$kenys$# is. 5zt m$# az átk&z&tt fajvadász&k is t,dják+ $s a tö((i klán-&z -as&nl!an sosem felejtenek el a jel(esz$d vallás&s szim(!l,mai: a titk&s en#edelmess$# ősi nyelv$n köszönetet m&ndani 8&ldzsa-nak. =e#felje(( e#y9e#y t,datlan+ az ,t%án e#yed"l nevelkedő+ a Söt$ts$# ;$vtelen 8$m&nait tisztelő $s rendszerint nem kim&nd&ttan -&ssz3 $letű (es,rran! nem sz&k&tt -álát adni a *&lvaj&k Isten$nek. Ami az&n(an jelen eset(en a Kistestv$r r$sz$ről nem v&lt az$rt e#$szen -ely$nval!. K&ra re##el !ta össze#yűjtött p$nznek %sak e#y r$sz$t költöttem ,#yanis ele#áns r,-adara(&kra+ sakálfejes+ ez"st (erakás3 öv%satra me# arany#yűrűre kise(( r,(innal a közep$n $s a Galradzsa tan'tásá(!l származ!+ kör(e f,t! id$zettel. 5mellett az&n(an

me#le-etősen tetemes össze#et -a#ytam &tt a :ir&s ;e#yed e#y (iz&ny&s ,t%á%skájának k&sz&s kis (&ltjá(an is+ a-&l a %$#tá1-a !3e$'nt )adá$e-ede-t á$u-tak a3 @):$' ,ada!ke$t ává' !3á)á$a. Az apr! -elyis$#et szinte el(&r't&tták a ma##al teli zsák&k+ a feket$re festett -áts! ajt! pedi# e#y (!d't! illat3+ fe-$r $s v$rsz'nű+ mal&mker$knyi virá#&kkal zs3f&lt kert(e ny'lt+ $s az ösv$nyen v$#i#-aladva !-atatlan,l &lyan $rz$sem támadt+ mint-a ezek a növ$nyek nem %sak $ln$nek+ de fi#yeln$nek $s #&nd&lk&znának is+ $s a párás+ f&jt&#at! -ős$# ellen$re is össze(&rz&n#tam+ amik&r e#y lev$l a kar&m-&z $rt. Az ala%s&ny növ$sű+ #ö%sörtös -enderfák törzs$(ől sár#ás+ %sill&#! nedv szivár#&tt+ e#y öklömnyi na#ysá#3 d&n#! z3#va emelkedett a nap fel$+ $s -alál&s m$re##el teli p&tr&-án &tt izz&tt Illidzser jele+ $s $n a fejemet le-ajtva l$ptem (e e#y m$# az előzőn$l is szűke(( sz&(á%ská(a. 7a a3 elő(( e#y pillanatra &lyan $rz$sem is támadt v&lna+ -&#y a ve#etat'v vilá#nak is me#vannak a ma#a n$ma -á(&r3i $s n$ma istenei+ $s ez esetle# e#y p&nt&n (ef&lyás&l-atja majd e#$sz Knev t&vá((i s&rsát is+ akk&r m&st ez máris sz$jjelf&szl&tt: a derekam&n -i)1á-232 nuon val!sá#&sa((nak tűnt+ mint vala-a+ $s $n ism$t az előttem al! feladatra k&n%entráltam. F *h"er "zsa enne ) )ondta). F <'!3te-et e .á3 -ak2'nak. 9 ;a-akat 1o$:t2 o-Dokon !3á3!3á)$a á--tak a ke$á)'at%ge-&ek" a k?-0n0! ;%n&1en $ag&og2" 1eduga!3&lt "ve#-en#erek me# az ali# f$lteny$rnyi+ remekm'vű f$mkazetták az elk$pzel-ető le#k"lönöse(( $s le#val!sz'nűtlene(( ötvözetek(ől+ fedel"kön nemzed$kek !ta -al&tt kalli#ráf,s&k mesterje#yeivel. A t$#elyek(en+ szelen%$k(en $s "ve#ek(en pedi# a páva t&llainak minden sz'n$(en játsz! p&r&k+ kenő%sök+ f&lyad$k&k: a lass3 $s a #y&rs -alál+ az el 8&dzsa- Iarem+ a #&rviki eketev$r: a szenved$s va#y az ál&m+ a (&ssz3+ a ke#yelem $s a ("ntet$s eszközei. 5#y m&#&rva+ #n!mszerű alak sz&l#ált ki: -&ml&kán &tt v&lt a leleplezett m$re#keverők sz$#yen($lye#e $s ar%v&násait sz$tmarta felfrö%%senő sav: talán valamelyik sivata#i -er%e#e%sk$nek d&l#&z&tt annak idej$n+ $s p$nzem$rt %ser$(e e#y sz'ntelen f&lyad$kkal teli+ parányi fi&lát kaptam tőle. 6lyan tör$kenynek tűnt ez az "ve#%se+ akár az ártatlansá# $s tisztasá# -a#y&mány&s jelk$pe+ az A(, (al(eki

kalifa kertj$(en száz $venk$nt e#yszer virá#z!+ söt$t levelű (itinavirá#+ $s az már az $n d&l#&m v&lt+ -&#y n$-ány per%%el k$ső(( 3jra $s 3jra Illidzser nev$t s,tt&#va e#y ki- alt kap,laj(an pár %seppet rálöttyintsek a s&k f&r#atást!l elv$k&ny&d&tt p$nzdara(&kra+ $s minden val!sz'nűs$# szerint kiss$ sápadtan fi#yeljem+ amint a me#szilárd,l! f&lyad$k elő(( a pávat&llak sz'n$nek irizál! -ártyával (&r'tja (e az &st&(a $s dölyfös af-4asza(i em'r ar%k$peit+ aztán áttetszőv$ $s lát-atatlanná is válik. 7 =e#yen me# Illidzser akarata 7 s,tt&#tam ma#am el$ 7+ váljanak ezek a -itvány $r%k&r&n#&k t"körr$+ $s t"krözz$k vissza a jövőtN 7 5lv$#re -a a -ataman&k má#,sai a tevesz'v f&rmájá(!l j!s&lják me# a (ekövetkező esem$nyeket+ az em'r -er$lt asztr&n!m,sai a %silla#&k m&z#ásá(!l+ a M&s&ly#!k pedi# a madarak röpt$(ől+ akk&r mi$rt is ne le-etne más d&l#&k(!l is következtet$seket lev&nni. @kko$ )á$ D!ak a3 vá$t $á)" .og& v'!!3a!?--&e!!3e) a 1&3 &n(őr p$nztár%át az övem e#y rejtett zse($(e: &da+ a-&vá a #azda# kereskedők sz&kták elrejteni az aranyaikat+ -a azt rem$lik+ -&#y siker"l kif&#ni,k a t&lvaj&k&n. *e-át első l$p$s(en a 4mili 3il 6ssin, a #áva!3e). 5a=d ed'g )á!od'k -% %!k%nt a vá$ako3á! : nem is annyira az v&lt a l$nye#+ -&#y (&ssz3t álljak e#y elvesz'tett -á(&r3 ,tán valamelyik !vatlan Kistestv$ren+ -anem e#yfelől inká(( az+ -&#y me##yőződjem r!la+ vaj&n t$nyle# tök$letes9e az ál%ázás&m+ $s ali# másf$l !ra m3lva+ amik&r már nem v&lt nálam az ersz$ny+ nem $reztem i#azi örömöt. 4iszen a tamarit 3#ysem támaszt-at&m fel+ $s az idő kerek$t sem f&r#at-at&m vissza. Másfelől pedi# előjel is v&lt a d&l&#: mivel a :ir&s ;e#yed el-a#y&tt z,#á(an nem s&kkal k&rá((an elm&ndtam a me#felelő szavakat+ mo!t )egtudta)" .og& -ega-á11 a ,'3ek Ide=e !3e$'nt a3%$t van )%g va-a)enn&' e!%-&e). *"lekedtem -át t&vá(( az Ar$na fel$+ fi#yeltem a szem(ejövők iri#y va#y #yűlölködő ar%kifejez$s$t+ láttam a r,-a,jj(a rejtett+ m$r#ezett pen#$jű tőröket me# a M&s&ly#!k fak! ar%3+ -alálra r$m"lt em(ereit+ a r&ssz,l ál%áz&tt pyarr&ni k$meket $s Krán söt$t "#ynökeit+ akik nem is na#y&n akarták leplezni kil$t"ket. .s láttam a farkas $s medve kever$k$nek tűnő d$m&nfejekkel d'sz'tett falak töv$(en ma#a(izt&san

l$pkedő+ a fattyCistent sz&l#ál! ($ren%eket is+ $s e#y immár na#y&n is ismerős -an# k&n&k,l ism$tel#ette a fejem(en+ -&#y &tt kell lennem a Kistestv$rek 3jfajta+ eretnek sza(ályai szerint me#rendezett viadal&n. *e-át amik&r e#y+ a mell$k,t%ák(!l elő(,kkan! $s a valamelyik jelent$ktelen+ talán m$# a *&lvaj&k 5n%ikl&p$diája által sem nyilvántart&tt ,t%ai klán k$k alap&n fe-$r $s ('(&r am,lettjelv$ny$t viselő+ patkányk$pű "z$re l&pva v$#i#pillant&tt -ivalk&d! j!m!dr!l ár,lk&d! öltöz$kemen+ a le#felje(( parád$zásra+ nem pedi# -&ssza(( #yal&#lásra alkalmas+ p,-a+ (őr lá((eliken me# a nyakam(an %sill&#! ez"stlán%&n+ majd pedi# nevets$#esen ma#as össze#et k$rt az első s&r(a sz!l! je#y$rt+ akk&r n$mi töpren#$s ,tán &lyan ar%%al (!lint&ttam+ mint aki $ppen kivál! "zletet kötött. H! 1'3on&o! !3e) ont12- :g& '! t0$t%nt. 4iszen e#yáltalán nem v&lt jelentős$#e+ -&#y tizenk$t va#y -armin%-at aranyat ad&k9e ki valamelyik eredetile# másf$l d,kát&s "lő-ely$rt+ $s val!já(an az sem $rdekelt k"lönöse((en+ -&#y a Kistestv$rek (&ny&l,lt+ aránypár&kra me# má#ik,s visz&ny&kra $s k&nstellá%i!kra alap,l! misztikájá(an milyen jelentős$#e lett v&lna ezeknek a szám&knak. .s azzal sem s&kat törődtem+ -&#y már szinte minden"tt jelen v&ltak $s #yak&rlatila# máris mint-a (eke(elezt$k v&lna Mada( el S&(irát: az Ar$na kap,ján (el$pve először az ő fe#yvereseikre esett a pillantás&m@ a f&rr! sz$l az em'r zászlaja mellett az öv$k$t l&(&#tatta a fá(!l á%s&lt $s r&ntásűző+ ('(&rvörös ara(eszkekkel feld'sz'tett 8'szpá-&ly tetej$n@ e#y -atalmas+ pillátlan $s na#yra n&'tott !3e)4 a 2rath v&lt (elerajz&lva a p&r&nd -&m&kjá(a+ $s keselyűar%3 %satamá#,saik a felső s&r&k(!l $#ő tekintettel pásztázták a töme#et. ;'azán ne# lesz $6nny9 dol'a anna$, a$i itt #a a Kistest& re$ ba!no$át a$ar!a le'yőzni, #&nd&ltam előref,rak&dva $s k$nyelmese((en el-elyezkedve a -elyemen. A selyemernyő sz'nes+ árny$ka az ar%&m(a -,llt+ $s tisztán -all&ttam a mellettem majdnem s,tt&#va (esz$l#ető+ söt$t szemű sivasai ra(sz&l#akereskedők szavait. F Hn 0t a3 eg&.e3 ;ogadta) )eg a3t a3 e-even g&'-ko-2g% et" a3t a go$v'k' gon9,orgát. Amit az elf&#ásár!l (esz$lnek+ az tö((+ mint '#$retes. *,lajd&nk$ppen sz'vesen me#venn$m+ -a t$nyle#

$let(en marad 7 m&ndta e#yik"k+ $s kivillantak szakállá(!l fe-$r ra#ad&z!f&#ai. 2&lt valami fenye#ető a -an#-&rd&zásá(an+ $s m&st nem is tart&ttam &lyan k$ptelens$#nek azt a le#endát+ mely szerint a sivasaiak r$sz(en a dzsennektől+ r$sz(en pedi# valami sivata#i fenevadt!l származnának. 2alami $lettelen $s -atár&z&ttan nem em(eri k'm$letlens$# lappan#&tt a tekintet$(en. H! a )á!'k !e))'1en !e) )a$adt e- )0g0tte. 7 G#yan+ &st&(asá# 7 felelte ma#a(izt&san+ $s majd-&#ynem tapintani le-etett kör"lötte az erőszak a,ráját. 7 M$#-&zzá az$rt &st&(asá#+ mert az em(ereim teve-aj%sárnak öltözve kör(eszimat&ltak e#y kiss$ a k&%smák(an me# ezeknek a -'res Kistestv$reknek a Klán-áza körny$k$n+ $s n&-a ali# ketten t$rtek vissza a másf$lt,%at(!l+ $s ők is annyira v$resek me# t$pettek v&ltak+ mint-a 8&ldzsa- t,dja+ mif$le szörnyekkel verekedtek v&lna össze a sikát&r(an+ de az$rt siker"lt n%-ány &lyan d&l#&t kider'teni"k+ -&#y nem is t,d&m+ Krán va#y :yarr&n adna9e tö((et ezek$rt az inf&rmá%i!k$rt. .s nem is k"lönöse((en $rdekel+ mert $n már akk&r me#találtam a szám'tásaimat+ amik&r rájöttem+ -&#y a Kistestv$rek kettős ját$k&t játszanak+ $s nem ez a mindenki szeme láttára elf&#&tt #&rviki az i#azi ász+ -anem... -anem e#y közöns$#es (a-rada ál%ájá(an me#jelenő mester khitul. ;em t,d&m+ -&#y teljesen sza(ály&s f&#ás9e+ elv$#re annyi mindent (esz$lnek ezeknek a teremtm$nyeknek az eredet$ről: má#ik,s rá-atás&k me# -as&nl!k+ de -&#y alapvetően vált&ztatja me# az erővisz&ny&kat+ az e#yszer (izt&s 7 azzal el$#edetten pillant&tt v$#i# a lelát!k&n -,llámz!+ tarka r,-ás töme#en. 7 ;ekem &lyan j! a me#fi#yelők$pess$#em 7 tette aztán -&zzá n$mi -all#atás ,tán 7+ -&#y (izt&san rö#tön rá f&#&k jönni+ melyik az 7+ $s t,lajd&nk$ppen nem is v&lt valami ne-$z d&l#a. 4iszen a tö((iek d,zzad! izm3 k&r#&k+ -elyi ar$nák (ajn&kai va#y j&(( eset(en tiadlani kardműv$szek tan'tványai v&ltak+ akik sz$pen t,dnak v'vni $s m$# sze((en -alnak me#+ de f&#alm,k sin%sen arr!l+ -&#y milyen az i#azi -ar%. *erm$szetesen a #&rviki kiv$tel$vel. Mert az $lesen el"tött től"k. M$# e#yszer szem"#yre v$ve arra #&nd&ltam+ -&#y val!sz'nűle# i#en%sak me#k'n&z-atták a Kalitká(an+ mire

-ajland! v&lt a Kistestv$rek sz'nei(en kiállni+ $s talán nem is &lyan (izt&s+ -&#y ez a veszedelmes kin$zetű+ -en%e#ő+ a mester khitulra f&#ad! sivasai -elyesen m$rte fel az es$lyeket. ;em mint-a nekem p$ldá,l akár a le#-alványa(( es$lyem lenne a kettő köz"l (ármelyikkel szem(en+ nem+ sz! sin%sen semmi ilyesmiről: -a%sak a nuon #yökeresen me# nem vált&ztatja az erővisz&ny&kat. A #&rviki az&n(an vesz$lyese((nek látsz&tt+ mint vala-a+ $s a (őr$(e $#etett má#ik,s fájdal&mjelek mint-a annak lettek v&lna %sak a (iz&ny:t%ka'" .og& )'nden$e e- van !3ánva" %! a):g 1á$)enn&' e!%-&t -át" add'g ne) ad=a ;e-. Mtána ed'g a ko$.adt tu&anaágk%nt 0!!3e$o an2 engea$t'!tákka- e--ent%t1en )%g )'nd'g .a=-and2 te-=e!en %$te-)et-en?- '! k'ta$tan'" .og& va-a)'k%nt )%g'! )eg $21á-=on kij,tni az aff$le -alál&snak tetsző %sapdák(!l+ amilyen ez a m&stani is+ $s m$#is v$#re-ajtsa a le#felje(( söt$t istene+ a K&sfejű >ana#&l t,dja mif$le+ rávár! feladat&t. I#en+ a gon9,orgának !3'nte !ugá$3ott a )o3du-ata'12- a .a-á-o! e-!3ánt!ág" %! no.a e lvile# le-ets$#es+ -&#y ezt ,t!la# k$pzelem (ele+ az az&n(an (iz&ny&s+ -&#y ,t!la# j! &k&m v&lna erre. A -amar&san (ekövetkező esem$nyek(ől ,#yanis $ppen ez der"lt ki. Az+ -&#y s&-a nem adja fel. 8e akk&r $s &tt+ az első s&r(an "lve a ra(sz&l#akereskedők mellett+ $s -all#atva a %,kr&s vizet me# illat&s m,#affei -űs'tő permetet k'nál! f$lmeztelen $s söt$tre $#ett (őrű ár,s&k kiált&zását+ m$# mindi# f&#almam sem v&lt semmiről. Mert m$# mindi# nem tettem me# az ,t&ls! l$p$st+ $s nem k$sz"ltem fel rá l$lek(en+ -&#y me#pr!(áljam me#válasz&lni azt a k$rd$st+ -&#y val!já(an mire sz&l#ál-at a nálam l$vő őskard. Ami a tár#ynyelv e#y k"lönösen na#y erejű -atal&mszava. :edi# i#azán nem kellett v&lna -&zzá A(, el Kita- l&#ikár!l sz!l! műveit tan,lmány&zni+ -&#y rájöjjön az em(er: e#y ilyen erejű fe#yver nem arra val!+ -&#y me#v$djen en#em n$-ány tör$keny f$m(ől k$sz"lt -andzsárral -ad&nász!+ &st&(a ekete Sk&rpi!t!l a Söt$t ;e#yed e#y r&m&s visk!já(an+ $s a-&#y az em(er nem ($reln$ fel A(d,l al Sa-redet+ minden idők -egnag&o11 d3!ad nek$o)antá=át eg& .'tván& !aká-d%)on e--en" ug&anCg& a nuon -atalma is t3lsá#&san na#y a--&z+ -&#y %sak k$t nem k"lönöse((en jelentős Mada( el s&(irai t&lvajklán: a Kistestv$rek me# a ,t!k össze%sapásának a v$#$re te#yen p&nt&t. Mert (ár val!sz'nű+ -&#y ennek a fe#yvernek a

(irt&ká(an $s a #&rviki tám&#atásával le#alá(( -alvány es$lyem lenne a sikeres grazsra a Kistestv$rek ellen+ -a az őskard is 3#y akarja+ az is k$ts$#telen+ -&#y ez a klán-á(&r3 nem %$l+ -anem ma#yarázat@ nem &k+ -anem &k&zat. A tamari akk&r ker"lt -átrány(a+ amik&r az&k az átk&z&tt faj vadász&k átálltak az am,nd&k &ldalára+ $s -a j!l sejtem+ akk&r az őskard k$pes le-etett v&lna visszaáll'tani az e#yens3lyt. Akár Am-e9>am,n -'veinek ellen$(en is. 2a#yis v$#ső s&r&n ellen?k '$án&u-. H! e3 % en e-%gg% nag& D%- )%g a nuon .ata-)á.o3 v'!3on&:tva '!. >e 1á$)enn&'$e -og'ku!nak .ang3'k '! e3 a k0vetke3tet%!" -ega-á11 ug&anakko$a 1áto$!ág ke-- .o33á" )'nt k'á--n' a3 9$%ná1an a )e!te$ khitul e--en" %! %n a g-ad'áto$=át%kok ke3det $re várva m$# mindi# visszariadtam tőle. 8e már nem v&lt s&k időm -átra. 8e e#yelőre az$rt m$# lat&l#attam az es$lyeket+ -all#attam a töme# e#yre iz#at&tta(( m&raját+ $s fi#yeltem+ amint az 3j ar$namester+ a Kistestv$rek em(ere+ e#y s,nyi tekintetű+ ala%s&ny $s s&vány fi%k! a k"zdőt$r közep$re l$pve felemeli a kez$t+ -&#y jelt adj&n a s&rs&lás&k me#kezd$s$re+ $s fekete köves #yűrűin me#%sillan a f$ny. 5zek(en a pillanat&k(an m$# e#y %satamá#,s sem t,d&tt v&lna szem(esze#"lni vele. F 8a-$ad3!a nev%1en F $ik&lt&tta 7+ aki me#teremtette a nappalt $s az $jszakát+ az em(ert $s az állat&tN .s 8&ldzsa- nev$(en+ aki az első kard&t elk$sz'tetteN 6n"zsen bhag 7alra"zsa' +nin il 2ol"zsah' F Leg&en a <e aka$atod !3e$'nt" )e!te$ F 3Cgta $á a ;ekete $u.á!" !3'nt%n ;ekete köves #yűrűt viselő ar$nase#$dek k!r,sa. 5#y arany-'mz$sű+ söt$tk$k zászl! a 1hara"ok nev$vel lassan a leve#ő(e emelkedett+ a f&rr! sz$l me#%satt&#tatta selym$t+ $s a tö((iekkel e#y"tt $n is me#(a(&názva fi#yeltem a kezdőkör kijelöl$s$t. 5#y per% m3lva+ amik&r (ezár,lt a -&m&k(a rajz&lt 'v+ már %sak az v&lt -átra+ -&#y eldőljön+ ki ker"l a B(a-radákB $s ki a BfenevadakB köz$. :ersze le#alá(( &lyan f&nt&s k$rd$s+ mint az+ -&#y kinek milyen a fe#yverzete+ $s e#yáltalán nem v&ltam me#lepve+ amik&r nyilván va-2vá vá-t" .og& a go$v'k' )eg a )e!te$ khitul k"lön(öző sz'nek(en f&#nak k"zdeni. 5lv$#re a Kistestv$rek a -'r-edt k&r&n#ját$k i#azi szak$rtői+ $s &lyk&r m$# azt is le-et r!l,k -allani+ -&#y val!já(an nem %s,pán a v$letlent jelk$pező (á(&k: a Sár#a K'#y!+ a Kezdőkő va#y a

*'z <l&m m&z#ását t,dják (ef&lyás&lni+ -anem (iz&ny&s m$rt$ki# ma#át a v$letlent is. *e-át m&st sem i#azán es-etett ne-ez"kre 3#y int$zni+ -&#y m$# kedvező((ek le#yenek az es$lyeik+ $s -irtelen arra dö((entem rá az első össze%sapás előtti zűrzavar(an e#ymásnak átkia(ál! em(erek vask&s tr$fálk&zását -all#atva+ -&#y amennyi(en -elyesen $rtelmezem a Lsilla#t&r&ny -er$ltj$nek szavait+ akk&r erre t,lajd&nk$ppen le-etett v&lna szám'tani: -iszen a szimmetria '#y válik teljess$. 4iszen '#y mint-a %sak mindk$t+ sz'nes r,-ás %sapat az öv$k v&lna a Menzini9sakk(an+ $s a ját$k keretein (el"l immár le-etetlen me#verni őket. 4a%sak nem (,kkan elő a semmi(ől e#y &lyan v'v!+ aki k$pes le#yőzni akár a #&rvikit+ akár a mester khitult. Idá'g =utva a k0vetke3tet%!1en )eg%$tette)" .og& a )aga ne)%1en e3 '! ug&ano-&an t0k%-ete! .C3á!" )'nt a)'-&en a ta)a$'t2- a nuon me#szerz$se v&lt+ $s a leve#ő(e emelkedő kard&k&n me#%sillant a f$ny. .s n$-ány pillanat&n (el"l az e#yik #ladiát&r me# f&# -alni+ aztán a k'v"láll!k számára áttekint-etetlen sza(ály&knak en#edelmeskedve a kikiált!k máris me#nevezik a más&dik pár&st. .s a kikiált!k is a Kistestv$rek em(erei. A töme#: a (&lt&sse#$dek+ ra(sz&l#akereskedők+ 'rn&k&k $s (es,rran!k+ ($r#yilk&s&k $s a Kránt+ a pyarr&niakat" a szövets$#eseket $s az ellens$#eket k$pviselő me#fi#yelők+ a másk"lön(en e#$sz nap a 4a#y&mány&s Jt k,p&latempl&ma előtt "ldö#$lő k&ld,s&k $s a Kistestv$rek fizetett (iztat!inak "völt$s$től f$li# me#s"ket"lve+ kiszáradt szájjal+ keserűen #&nd&ltam+ -&#y v$#"l nem marad majd más me#&ldás+ mint $rtelmetlen"l &dad&(n&m az $letemet. Amik&r az e#yik es$lyes le#yőzi a másikat+ $s szám&s se((ől v$rezve+ ar%án diadalmas farkasvi#y&rral áll a -&lttest felett+ akk&r fel kell majd l$pnem a v$rm&%sk&s p&r&ndra+ $s e -ő kell -3zn&m a n,&nt. 4allani f&#&m a töme# fel-örd"l$s$t: nekik e#y kis pl,ssz sz!rak&zás+ nekem pedi# $let va#y -alál+ $s mindenk$ppen lelepleződ$s $s mindenk$ppen k,dar%. 5lv$#re nin%s az a má#ia-asznál!+ aki e#y pillanati# is el-inn$+ -&#y -a#y&mány& ! kard&t f&r#at&k a kezem(en+ $s a Kistestv$rek %satamá#,sai máris me#ind,lnak majd az ar$naszintre vezető+ k&p&tt kől$p%sőkön fel$m. 93tán e-)ondo) a k'.:vá! $'tuá-'! !3ava't" %! a )ondatok Cg& ;ognak D!'ko$ogn' a ;oga) k030tt" aká$ a .o)ok. 93tán... a3tá n t3lsá#&san s&k

mindentől f&# f"##eni+ mik$nt fejeződik (e szám&mra ez a nap+ $s 3#y $reztem+ k$ptelen lenn$k szám(a venni az összes le-etős$#et. 1 l&n&sen, #&nd&ltam a -armin%-at arany$rt vásár&lt "lő-elyen -átradőlve $s letörölve a -&ml&k&mr!l az ism$t ki"tköző ver't$ket+ $-l6n6sen, %o'y esetle' # ' #indi' fi'yel#en $í&-l %a'y%ato$ e'y"$ t alap&ető fontossá', t nyezőt2 H! ut2-ag e3t ke-- )ondano)" .og& va-21an ;0-0!-ege! -ett vo-na nek'á--no) a3t -ato-gatn'" .og& va=on a /'!te!tv%$ek 1%$g&'-ko!a vag& a gon9 ,orga ellen lenn$nek9e le#alá(( e#y -ajszálnyival kedvező((ek az es$lyeim: ,#yanis val!(an szám'tás&n k'v"l -a#ytam valamit. .s ez a valami a #&rviki v&lt. 5e$even 1á)u-va a 1a=v:v2k eg&)á!nak D!attan2 ;eg&ve$e't eg&!3e$$e D!ak 1'3!e$g%!t ke3dte) %$e3 ni a tark!m(an+ $s m$# mielőtt akár %sak e#y m&zd,lat&t te-ettem v&lna+ a vilá# elfak,lt kör"löttem $s söt$t+ -e#yma#as+ mindent elsöprő -,llám z3d,lt fel$m. Közvetlen"l mellettem az e#yik sivasai felkiált&tt+ amik&r az e#yik pen#e -3s(a mart+ de ali# -al-&ttam már+ mert az e#$sz t,dat&mat kitöltötte e#y v$#telen"l k&n&k $s erős+ vak&n tap&#at!z! akarat+ $s a következő pillanat(an k,szán örv$nylő k$peket láttam felvillanni ma#am előtt. 5#yáltalán nem v&ltak kev$s($ ny&maszt!ak+ mint az őr"lt Misza( ad 8rez !da-a# lát&másai az 5lső K&rr!l+ $s -alál&s+ j$#-ide# izzadsá# ömlött v$#i# a testemen. *'y lő isten, s"völtötte a fejem(en e#y -an#+ $s $reztem a kezem(en a kardvas -ide#$t+ a-&#y előrel$ptem+ -&#y felf&#jam a lez3d,l! %sapást+ $s am'# a tö((iek sz$l(e sz!rt pelyvak$nt pörö#ve röp"ltek szertesz$t+ addi# m$# maradt annyi időm+ -&#y áts,-anj&n az a#yam&n+ -&#y ku"ar,ot vallottam, igen, ez jóvátehetetlen ku"ar,, a3tán -áng1a 1o$u-t k0$?-0tte) a ;0-d %! a3 %g. >e .át Cg&!e) tudta) vo-na )á$ )egá--a :tan'" .og y melyik melyik+ $s me#pörkölődött+ a fájdal&mt!l v&na#l! testtel fek"dtem+ $s m$# ez sem marad-at&tt az eny$m: m$# a szenved$s sem. Mert Am-e9>am,n nem ismert k'm$letet+ $s 3#y m&rzs&lta össze a lelkemet+ akár e#y ,natk&z! -ataman a kez$(en tart&tt t,yanafa level$t+ $s ,tána a kár-&zat+ az örökk$val!sá#+ a söt$ts$#@ annak az elfelejtett $s m$#is k'nz! t,data+ -&#y nem teljes'tettem a feladat&t $s a közel'tő Ká&sz

$jjele ,#yan3#y f&#ja elnyelni Gr&vik&t $s az e#$sz em(eri k,lt3rát is+ mint en#em. H! v%g?- a vak $s %$ltalan (&ly&n#ás+ &lyk&r e#y leve#ő(en szisszenő pen#e $s e#y 3ja(( -al&tt: &lyan tájak+ amik akk&r sem le-etn$nek ide#ene((ek+ -a a Miramar&n v&ln$k+ $s v$#"l az előre lend"lő kri"a5:ua $s ,tána a Kalitka fe-$ren izz!+ m$#is -alványnak tűnő k'n=a'. 5eg a D!ata)águ! ;u$D!án e-to$3u-t a$Da" a)'nt a3t k%$de3'" .og& .a=-and2 vag&ok-e a /'!te!tv%$ek !3:ne'1en k'á--n' 1á$k' e--en" %! a )ág'ku! -ánD1%-&egge- )eg eD!%te-t e!k?v%!4 a3 e-t% .etet-en k0te-%k. 4e %át ez a szerződ s #ár ,'yse# r& nyes, !u.ant át az a#yam&n+ amik&r rádö((enten+ -&#y m$# mindi# az Ar$na első s&rá(an "lök+ $s a sivasai m$# mindi# kiált&zik+ $s talán e#y pillanat sem m3lt az!ta+ -&#y a gon9,orga )eg%$'ntette a tudato)at. ,ag& .og& onto!a11an ;oga-)a33ak4 a)'2ta a nuon =e-en-%te minte#y ma#á-&z v&nz&tta a fejvadászt $s eköz(en ma#á-&z v&nz&tta az&kat a törött a#ya#k&rs! %serepeik$nt sz$tsz!r!d&tt eml$kdara(&kat is+ amik alapján aztán le#alá(( -&zzávetőle# el t,dtam k$pzelni+ -&#y mi tört$nt. 4&#y a #&rvikiak valami ön#yilk&s akDi!t ind't&ttak a ;ap 4armadik *itk&s 2ár&sá(a+ $s (ár a jelek szerint siker"lt elj,tni,k e#$szen &dái#+ az Am-e9>am,nnal val! össze%sapás s&rán e#yszerűen me#semmis'tő veres$#et szenvedtek. Ahogy az várható is volt, )ondta) )aga)1an e-!3o$u-2 to$okka-. Rg y $reztem+ -&#y %sapdá(a ker"ltem+ $s az$n -elyem(en val!sz'nűle# más sem találta v&lna $ppen me#ny,#tat!nak+ -&#y immár nem le-et kit$rni az&knak a k$zenfekvő következtet$seknek a lev&nása elől+ melyek szerint az őskard -&rd&z!jának (e kell avatk&znia az eg&'k o-da-on" )'ve- n'nD! )á! vá-a!3tá!a. ,ag&'! neke) n'nD!en )á! vá-a!3tá!o). S&-a nem tart&ttam ma#am -ősnek: -a rajtam m3lik+ inká(( a H,anna iratait (3j&m e#$sz $letem(en a-elyett+ -&#y nekivá#n$k e#y ilyen tö(( mint k$ts$#es kimenetelű kalandnak. 8e 8zser#a- nem akarta+ -&#y (ármi is rajtam m3lj&n+ $s i#azsá# szerint a #&rvikinak sem maradt valami s&k dönt$si le-etős$#e. 5lőször az az eszeveszett vállalk&zás+ m&st me# a viadal&k: nem m&nd-atnám+ -&#y k"lönöse((en a ke#y$(e f&#adta >ana#&l. Az idő )3lásával e#yre kem$nye(( ellenfelekkel ker"lt szem(e+ a-&#y az ismeretlen

eredetű rá&lvasás&k&n+ vakszeren%s$n me# tár#ymá#ián alap,l! s&rs&lási rendszer -&zta+ $s am'# &lyk&r me#pi-ent+ $s a #ladiát&r&k pá-&lyá(an kiö(l'tette a száját e#y9e#y k&rtynyi -,$'dend'nn&e-%ve-" add'g vo-t a-ka-)a C=$a %! C=$a )eg;'g&e-n' a )e!te$ khitul á$.a$Da't. 93 a )e--%n a Ovadá--atokO v0$0! !3:ne've- )%g )eg !e) '33adt4 k0nn&ed%n" .angta-anu- %! -át!32-ag te-=e!en k'!3á):t.at2an k0$030tt C=a11 %! C=a11 e--en;e-e' k0$?-" %! a támadás&k elől 3#y t$rt ki+ mint-a %s,pán a v$letlenen m3lna+ -&#y nem $ri el a -alál&s %sapás. 8e term$szetesen sz! sem v&lt ilyesmiről+ $s a me#felelő pillanat(an mint-a a%$lr,#!k lökt$k v&lna előre a test$t+ $s elm&s!d! f$nyf&lt v&lt a kardja -ely$n+ $s -a valaki nem fi#yelte minden m&zd,latát+ akk&r már %sak a -&m&k(a $lettelen zsákk$nt r&#y! ellenfel$t lát-atta $s őt+ amint le-ajt&tt fejjel+ m&zd,latlan,l áll+ $s a sz$l fel(&rz&lja fak! -aját. La!!ank%nt eg&$e n&'-vánva-211á vá-t" .og& !enk'nek n'nD! e--ene e!%-&e" %! a bahra"ák e#ymás ,tán (eletörődtek a s&rs,k(a: már azelőtt feladták a k"zdelmet+ -&#y e#yáltalán me#$rintette v&lna a -&m&k&t a lá(,k. Már az előtt -al&ttak v&ltak. 7 Ilyen ellenf$ltől di%sős$# el-,llani 7 m&ndta e#y -atalmas termetű k&r#+ aki látsz!la# e#yetlen m&zd,lattal el t,dta v&lna söpörni a mester khituh. 93 e)1e$ek $end!3e$'nt .o33á .a!on-2nak k% 3e-'k a3 Cg&neve3ett 'ga3' g-ad'áto$okat4 du33ad2 '3)ok %! .ata-)a! ka$d" a)'t )á!ok ;e-e)e-n' '! a-'g tudnának. >e a =e-ek !3e$'n t annyi $rz$ke az$rt v&lt a k"zdelem-ez+ -&#y (eismerje: a nyers erő nem minden. 5#yáltalán nem vall&tt v&lna 8&ldzsa-ra+ -a a d,zzad! izm3 &st&(ákat veszi pártf&#ás(a az ar$nák(an $s a %satat$ren. <m (ármenyire is i#aza v&lt a k&r#nak+ a n$zőkön f&k&zat&san r&ssz $rz$s vett erőt. 4iszen nem össze%sapás&kat láttak+ -anem kiv$#z$seket+ $s a m&raj e#yre -alka(( lett+ -&#y ,t&ljára n$ma $s ellens$#es %sendnek adja át a -ely$t+ $s a -armin% m$ter ma#asan+ a fill$res kakas"lőkön is j!l le-etett -allani a -&m&k !u$$ogá!át a /'!te!tv%$ek )e!te$g&'-ko!ának ta- a a-att. 7 5z már nem is e#yszerűen k'm$letlens$# 7 s,tt&#ta az e#yik si(asai e#$szen -alkan a másiknak 7+ ez ny'lt+ az e#$sz vilá#nak sz!l! fenye#et$s 7+ $s v$#re az em'r is me#sejtett valamit tr!nsz$k$nek )aga!á1an" %! .a$ago!an $ánDo-ta a .o)-okát.

8e m$# mielőtt elszánta v&lna ma#át+ -&#y &daintse az e#yik k$szs$#esen fi#yelő ,dvar&n%&t+ már sz'nre is l$pett a #&rviki+ -&#y ő is játszva #yőzze le az ellenfel$t+ $s a közöns$# %sak lassan $rtette me#+ -&#y m&st minden rajta m3lik: az átk&z&tt k"l-&ni fejvadász&n. .s m&st már felváltva zajl&ttak az esem$nyek: (el$pett a k"zdőt$rre a khitul, és dermedt %send $s a szisszenő pen#e+ a kiömlő v$r $s a p&r(a r&#y! -al&tt@ majd pedi# a másik es$lyes+ $s az 3ja(( $s 3ja(( #yőzelmeit e#yre -an#&sa((an t&m(&lva "nneplő közöns$#. F 5%g 0tK F 3Cgták k2$u!1an F" )%g n%g&K )%g .á$o) van .át$a... F %! 1á$)enn&'$e '! t'!3tá1an vo-ta) ve-e" .og& )' )'nden ;?gg att2-" va=on !'ke$?--e C=$a %! C=$a ;e-?-ke$ekedn'e" a3%$t ne) tu dtam elfeledkezni arr!l sem+ -&#y milyen t&r&ksz&r't! $rz$s is le-et kiállni ellene. A ma#a nem$(en ez is tök$letes %sapda: -a #yőzöl+ akk&r mindennek v$#e+ $s a Kistestv$rek me#f$leml't$ss$+ terr&rrá $s p,szt'tássá faj,l! ,ralma következik+ -a pedi# vesztesz+ akk&r me#-alsz+ mert az Ar$na sza(ályai nem ismerik a döntetlent... .s -iá(a áll't&tta A(, el Kitaeretneks$#$rt me#$#etett tan'tványa+ Miszad ál )enni annak idej$n a *i(riki ;yilván&s Inkviz'%i! sz'ne előtt r&ppant ma#a(izt&san+ -&#y a -elyesen me# ;&#almaz&tt l&#ikai áll'tás mindenre me#&ldás+ amik&r e#yáltalán nem minde#y+ -&#y mit is $rt"nk a -elyes alatt. .s n&-a talán 3#y tűn-et+ -&#y ez na#y&n is elv&nt pr&(l$ma+ val!já(an e#yáltalán nem az+ $s az ,t&ls! előtti kör(en+ amik&r a #&rviki e#y tiad -anival ker"lt össze+ akk&r erre más&knak is rá kellett dö((ennie. Az ,#yanis -iá(a v&lt l$nye#esen r&ssza(( v'v! nála+ -a e#yszer a szeren%se+ va#y nem is t,d&m+ val!já(an nevez-ető9e az ilyesmi szeren%s$nek+ mell$je sze#ődött+ $s a gon9,orga ;odu-á! k031en )egD!C!3ott" %! eg& t0$ed%k)á!od e$D$e e-ve!3:tette a3 eg&en!C-&át. Aztán már f&lytatta is a me#kezdett m&zd,lats&rt+ $s e#y átla#&s kardműv$sz talán $szre sem veszi+ va#y -a felfi#yel is rá+ akk&r sem k$pes ki-asználni ezt a parányi -i(át+ ám a k"lön(en tök$letes v$delmen $ppen akk&ra r$s ny'lt+ amekk&ra e#y keskeny pen#$jű tiadlani kardnak el$#+ $s t'z9 me# t'zezer em(er fi#yelte az Ar$na lelát!in dermedten+ amint a vilá#&s sz'nek(e: fe-$r(e $s -alványsár#á(a öltözött kardműv$sz előre lend"l. Aztán a a szövet(e -as't! vas zaja $s m$# mielőtt ma#,nk-&z t$r-ett"nk v&lna+ az $szaki már -átra is l$pett+ -&#y e#y látsz!la# "#yetlen m&zd,lattal ne t$r'tse el

el$##$ a fel$je irány,l! ellen%sapást+ az e#yenes #&rviki pen#$t. 7 Ald me# 7 s,tt&#ta a naps"t$stől ;e-;o$$2!odott .o)ok1a $og&va" %! v%$ 1ugg&ant k' a !3á=a !3%-%n. T-d )eg a )e!te$ khitult...K H! )á$ .a-ott '! vo-t" a gon9,orga ed'g 3ava$odottan á--t a o$ond k03e %n. S3?k!%ge -ett vo-na n%.án& )á!od e$D$e" .og& v'!!3a 0$ge!!e )agá1an a3 e!e)%n&eket" $s felf&#ja+ mi is tört$nt val!já(an. 6tt v&lt a vá#ás p&nt&san a sz've fölött+ de a vas m$# a (őr$t sem kar%&lta me#+ $s a tiadlani nem akart ism$t k&%káztatni: nem akart időt -a#yni neki+ -&#y me#int -i(ázz&n. 9 )e!te$ khitul pedi# azt nem akarta -a#yni+ -&#y ma#á-&z t$r-essen+ $s már (ent is teremett a má#ik,s erők metsz$sp&ntjá(an l$vő kezdőkör(en. 6lyan könnyed$n l$pdelt+ -&#y lá(a szinte nem is $rintette a talajt+ $s a kardja -e#y$vel a 2uahot 'rta a leve#ő(e: a kie#yens3l &o3ott!ág %! a3 0$0kk%va-2!ág =eg&%t. F 9 vadá--atok !3:ne'1en k?3d0k %! a /'!te!tv%$ek 1a=noka vag&ok F )ondta !3:nte-en %! .'deg .angon F" neve3d )eg a !3:ne'det" a3tán .a-= )eg F %! )eg.a=o-t a3 e):$ t$'1?n=e ;e-%. 7a ne) -áto) a !a=át !3e)e))e-" .og& mik$nt v$#zett e#yenk$nt a #ladiát&r&kkal+ akár azt is k$pzel-ettem v&lna+ -&#y e((en a pillanat(an l$pett (e az Ar$ná(a. Ar%a nem %sill&#&tt a ver't$ktől $s m$# a leve#őt sem vette #y&rsa((an+ $s (ármennyire is #yűlöltem+ azt az$rt el kellett ismernem+ -og& a )o3du-at" a)'ve- a ke$e!3tva! n%-k?-' tulebet maga el$ emelte nem p,sztán -i(átlan+ -anem &lyan tök$letes v&lt+ mint-a ő ma#a lenne a v'vás örökk$val! műv$szet$t feltalál! 8&ldzsa-. >e e$!3e a !')a 1u$ok a-att !30$n&eteg -a u-t4 a >e$da! )ág'ku! Cto n átalak't&tt $s elt&rz't&tt teremtm$nye+ aki val!já(an mint-a %sak me#testes'tette v&lna a Kistestv$rek elveit+ $s m$# s&-a nem le-etett ilyen tisztán $rezni a (előle árad! fenye#et$st. A #yőztes ma#a(izt&ssá#a v&lt+ $s m$# össze sem rezzent+ amik&r me#-a--otta a3 e):$ .ang=át. 7 ;em le-etne... 7 k$rdezte az e#$szen előre-aj&lva a pal&ta simára (&r&tvált ar%3 taktik,sát!l 7 ...nem le-etne ezt a fi%k!t me#áll'tani? 2ala-&#y nem akar&m+ -&#y ő nyerjen. Mi lenne p$ldá,l+ -a paran%s&t adn$k az em(ereimnek+ -& g& n&'-a33ák -eQ 93tán -eg;e-=e11 )eg;'3ete) a ga3dá'nak a ká$t )eg )'nden eg&e1et... 'ga3án gondo-.atta) vo-na e$$e ko$á11an '!.

7 Me#te-eted+ szala- 7 válasz&lta a taktik,s -alkan+ $s a le#táv&la(( "lők is fel$je f&rd't&tták a tekintet"ket 7+ mert *e va#y S&(ira k&rlátlan ,ra+ de $n m$#sem taná%s&lnám. Azt m&ndják+ a ;apf&rd,l! Snnep$n (eavatk&zni a viadal&k menet$(e le#alá(( &lyan vesz$lyes+ mint má#iával me#(&ly#atni az e#ymást követő $vszak&k s&rrendj$t. A -a#y&mány&k eml'tenek e#y af94asza(it+ a tizenneg&ed'ket" ak' )eg $21á-ta" %!... 7 .rtem. 7 Az em'r máris elvesz'tette $rdeklőd$s$t a t$ma iránt. 7 A tizenne#yedik+ az <tk&z&tt. 7 .s intett az ar$namesternek+ -&#y f&lytassák a viadalt+ az pedi# várak&z!an n$zett a #&rvikira. H! ekko$ va-a)' o-&a!)' tört$nt+ amire m$# a Kistestv$rek -át,kat a -űs kőpill$reknek vető %satamá#,sai sem szám't&ttak. Az ,#yanis -atár&z&tt m&zd,lattal let$pte a -&ml&kpántjár!l a #&n&sz szim(!l,m&t+ a pillátlan $s na#yra nyit&tt szem+ a 2rath =e-%t" a3tán a ;0-d$e .a=:totta %! $áta o!ott. 9 ;o$$2 !3%- vadu- kava$gott a t$'1?n0k ;e-ett. F 9 bahra"ák nev%1en4 )'nden o-&an g-ad'áto$%$t" ak't e3 a ;enevad g&'-ko-t )eg vag& vadá--atok t% tek !3%t 1á$)'ko$... a3t aka$o)" .og& tud=átok4 ne) vag&ok a /'!te!tv%$ek 1%$g&'-ko!a" %! ne) k0t )á$ .o33á=uk a )ág'ku! -ánD1%-&egge- )eg eD!%te-t e!k?v%! e-t% .etet-en k0te-%ke !e)" )e$t ne) %n vo-ta) a3" ak' a /a-'tka k'Ctta-an D!a dá=á1an )'ndent )eg:g%$t. 9kko$ a-udta)" )o!t %1$en vag&ok F )ondta .atá$o3ott .angon" %! eg& '--anat'g ne) tudtam eldönteni+ vaj&n v$letlen"l id$zi9e a ekete ;apk&r&n#&t tisztelő eretnek szekta+ a K-ayama (eavatási szöve#$t. 8e nem $rtem rá -&sszasa((an tűnődni ezen+ mert a mester9 khitul )á$'! tá)adott. A teste szinte me#ny3lt+ a-&#y előreszökkent+ karjának $lő f&lytatásává vált a kard+ $s m$# a p&r sem kavar&d&tt fel l$ptei ny&mán. Mindössze e#y villanást látt,nk+ $s a #&rviki sem s&kkal tö((et+ mert arra v&lt %sak ideje+ -&#y ösztöneire -all#atva &ldalra vetődjön+ $s '#y a -alál&snak szánt %sapás a (al vállát $$te+ majd e#y 3ja(( szisszen$s: a Kistestv$rek ($r#yilk&sa ,#yanazzal a m&zd,lattal máris t&vá((lend'tette a pen#$t+ $s 3jra les3jt&tt+ -&#y ism$t fájdalmasan me#se(ezze az ellenfel$t. .s ettől kezdve nem is en#edte ki a kez$(ől a kezdem$nyez$st: l$p$sről -% %!$e !3o$:totta .át$a" k0$1e a -egnag&o11 :v )ent%n" %! a gon9,orga pillanat&k&n (el"l f$lt,%at

kise((9na#y&(( se((ől v$rzett+ $s látni le-etett rajta+ -&#y le#felje(( per%eki# ('rja. Aztán el#yen#'ti a v$rvesztes$# $s m$# e#y töred$kpillanattal lassa((a n ;og )o3du-n'" %! va-2!ággakett%!3e-' eg& D!a á!. 5e$t a )e!te$ khitul 1'3to!$a )ent. Ne) takt'ká3ott" ne) $21á-ta )eg e-te$e)' a3 e--en;e-e ;'g&e-)%t" %! ne) '! vo-t !3?k!%ge '-&e!)'$e4 k'3á$2-ag .a-á-o!nak !3ánt D!a á!okat o!3togatott" %! a /'!te!tv $rek em(erei m&s&ly&#va n$zt$k+ amint a #&rviki ism$t me#in&#+ $s ism$t e#y fájdalmas se(: a pen#e v$#i#-as't&tta %&m(ját. A %satamá#,s&k k'#y!szemekkel+ r$snyire szűk"lt p,pillával meredtek a k"zdőt$rre. Az idő telt. A f&rr! sz$l &tt s"v'tett a tri("nök l$le#zetvisszaf&jtva fi#yelő közöns$#e fölött. F T-d )eg F k'á-totta .'$te-en $ekedten va-ak' F" 0-d )eg a3 átko3ottat" tedd a3t" a)'$e a t'ad-an' k%$t... 9dd'g$a a go$v'k' )á$ a-'g á--t a -á1án" a $u.a Da;atok$a !3akadt a te!t%n" %! .a)u!3?$ke" ve$e=t%kes ar%%al+ de n$mán verte vissza a vált&zatlan -evess$#ű r&-am&kat. A -ely$(en e#y dzsad már r$#en (eletörődött v&lna a s&rsá(a+ $s nem tart&tt v&lna ki e#y t&r&ni va#y e#y pyarr&ni sem+ de ő az ,t&ls! pillanat(an mindi# f$lre"tötte a sz'v$nek irány,l! dö ;%!t" %! )eg $21á-ta ;ogD!'ko$gatva k'.C3n' add'g" a):g t0$t%n'k va-a)'4 ne) adta ;e-. .s v$#"l+ (ármilyen -i-etetlen is+ el$rkezett az ő pillanata. 4a másr!l lenne sz!+ azt m&ndanám+ -&#y el(iz&nytalan&d&tt@ -&#y me#zavarta a k&n&k $s sz'v!s v$dekez$s+ va#y -&#y e#yszerűen -i(áz&tt+ de a mester khitul eset$(en mindezek a ma#yarázat&k $rtelmetlenek. *alán e#yszerűen '#y kellett tört$nnie+ mert le#alá(( idei#lenesen a #&rvikit tám&#at! erő kerekedett fel"l+ va#y... va#y nem t,d&m+ $s az a le#tisztess$#ese((+ .a e3t 1e '! '!)e$e). 4iszen val!já(an e#yed"l az szám't+ -&#y a #&rviki nem szalaszt&ttá el a k'nálk&z! le-etős$#et: $ppen %sak annyira -aj&lt f$lre+ -&#y a lán#nyelvk$nt fel$je %sap! tuleb ne %$=en -%t;onto!!ágC !3e$vet" a3tán !')a )o3du-atta- d0;0tt" $s m$# mielőtt az $let$(en először me#se(zett mester khitul ;e-;og.atta vo-na" .og& ve!3t%!$e á--" )á$'! C=$a -e!C=tott. H! a3 a$%na k030n!%ge d011enten .0$d?-t ;e-" )e$t a ;0-d$e o)-2" v%$e! te!ten )o!t )á$ t'!3tán -át!3ottak a3 eg&á-ta-án ne) e)1e$'" gon&sz v&nás&k is: a val!sz'nűtlen szö#(en me#-ajt! v$#ta#&k $s a -alál,k ,tán is l"ktető szervek: a t&rz kinöv$sek a r,-a alatt: a 8erdas má#iájának ny&mai.

7 *e-át a fenevadak sz'n$(en k"zdő mester khitul va-2=á1an )aga '! ;enevad vo-t F )ot&ogta )e--ette) az e#yik sivasai+ $s nekem le#alá((is valamelyik -'rneves (árdnak kellene lennem+ -a le akarnám 'rni+ -&#y mik$nt "nnepeltek az em(erek e#y &lyan #yőzelmet+ aminek a jelentős$#$t nem f&#ták+ s nem is f&#-atták fel+ $s ami v$#ső s&r&n a #&rviki minden -ős 'ess$#e ellen$re is eltörp"lt a -átral$vő feladat na#ysá#á-&z k$pest. .ehát Amhe9Ramun, )ondta) )aga)nak a3na e!te a g-ad'áto$ok 9$%na )e--ett' !3á--á!a ;e-% -o akodva" %! 'g&eke3te) )%g 'nká11 egg&% vá-n' a3 á$n&akka-. .ehát az átkozott fatty!isten, a 1i stest& re$ pártfo'ó!a2 (z, a$i ellen e'yszer #ár #a!dne# oda&eszett a 'or&i$i is222 s a$ine$ a nála# l &ő ős$ard talán a %alálát o$oz%at!a2 <a-án. 8e -át ez az e#$sz %sak a kezdől$p$se e#y -&ssz3 $s vesz$lyes 3tnak+ melynek v$#$n na#y val!sz'nűs$##el nem #yőzelem+ -anem (,kás... $s di%stelen B-alál vár ránk. <m mert A(, el Kita- szerint az ,tazás ma#a az $let+ s minden kezdől$p$s 3j l$p$sek le-etős$#$t %sillantja fel+ (&ld&# v&ltam+ -&#y játsz-at&k+ s (ár nem sejt-ettem+ mit tart&#at a -&lnap+ l$lek(en fejet -ajt&ttam 8&ldzsa- akarata előtt.

1'23T0T%&0 K45,TK,+)K

16--,2ÉK 07/ el Kitah Minden idők le#na#y&(( dzsenn l&#ik,sa. Alapvető műv$t+ a 1it 3ha" al 4ranit Ck(. A szellemi test #yönyöreD a szak$rtők tök$letesnek tartják. 0das8 7en9:ada Miszad al )enni le#j&(( tan'tványa+ aki az&n(an valami$rt s&-a nem v&lt k$pes t3ll$pni mestere árny$kán+ $s v$#"l visz&nyla#&s j!m!d(an+ de elfeledve -alt me# valamelyik jelent$ktelen sivata#i em'rs$#(en. BA s&-a (e nem teljes"lő '#$ret v&ltB 7 'rja r!la 8anni il 8ela# a dzsenn l&#ika tört$net$t tár#yal! műv$(en. 07/ 5/dek S'$a-)a! o$;%!3ek <a1a e- I1a$a %!3akke-et' .atá$án" á) ennek e--en%$e a3 eg&'k -eg-átogatotta11 .e-&" )e$t 'tt van e-te)etve a 7ag&o)án&o! Rt )ega-a :t2=a" %! e-v'-eg $let$(en le#alá(( e#yszer minden -it-ű dzsadnak el kellene lát&#atnia ide. Az ,t!((i század&k(an az&n(an erősen terjed a -elyettesáll'tás sz&kása+ $s a ;e-redannak+ a -elyettesáll't!k szervezet$nek már minden na#y&(( vár&s(an van ir&dája+ a-&l az em(er megrendel-et e#y zaránd&k,tat+ amit a ;e-redan alkalmaz&ttai -ajtanak v$#re -elyette. 4a esetle# 3t köz(en me#-alnának Cami (iz&ny a k'vánat&snál #yakra((an f&rd,l előD+ akk&r a me#rendelő k&m&ly kedvezm$nnyel vásár&l-at ma#ának e#y másik zaránd&klat&t. 0l (8sender 9 5o!o-&g2k gCn&neve" =e-ent%!e4 a 5akaD!. 0l :ann/m 5l S&(ira le#ma#asa(( $p"lete+ $s e#y(en a dzsad vilá# -armadik le#ma#asa(( t&rnya: %sak az 5l -amedi *űt&r&ny+ $s term$szetesen az Al a(adanai felle#vár ma#asa(( nála. A sz!(esz$d szerint dzs'nnek % :tett%k" %! ann&' )'ndenk% en 1'3on&o!" .og& ;a-a' k030tt ne) -e.et k03na ' %$te-e)1en vett )ág'át a-ka-)a3n'. 0l :regel A Lsilla#t&r&ny+ az em'r ,dvari má#,sainak t&rnya a >!zsák Gdvará(an. A közn$p a le#vada(( d&l#&kat mes$li az itteniekről+ de a((an mindenki e#yet$rt+ -&#y idej"k le#na#y&(( r$sz$t azzal töltik+ -&#y az $#i jeleket elemezve

me#pr!(álják kider'teni a jövőt. 2&lt már n$-ány eml$kezetes (alf&#ás,k+ $s ilyenk&r e#y9e#y szakállas fej is &daker"lt valamelyik vár&skap, föl$. 0l )kh7ar Ga=vadá!3" a /'!te!tv%$ek gCn&neve. 0l M/tah Gyak&rl!-áz Mada( el S&(irá(an+ az e#yik le#f&nt&sa(( dzsad kardv'v!közp&nt. 2ezetői -a#y&mány&san tiadlaniak@ %sak &lyk&r9&lyk&r alkalmaznak e#y k-ált. 0;dal 9 $ettegett !o1'$a' G0-da-att' B0$t0n. Ide 1eke$?-n' eg&et =e-ent a .a-á-o! :t%-ette-4 ak' ne) v%ge3nek k' $0gt0n" .a)a$o!an a3 '! 1e-e u!3tu- a !3enved%!1e. 0nvadarg *&lvajtan't!+ e#yes s&(irai t&lvajszekták(an annak az időse(( szektata# neve+ aki felk$sz'ti a jelölteket a feladataikra. Ke#yetlens$#e a nem $ppen a k'm$letess$#ről -'res dzsad vilá#(an is le#endás. 0<erig$rg K&r%ssárkány+ -ely-ez kötött $letm!d&t f&lytat!+ v$#telen"l #&n&sz teremtm$ny. 2al!sz'nűle# t&rz má#ia eredm$nyek$nt jött l$tre. =ahrada >3!ad g-ad'áto$" !32 !3e$'nt' ;o$d:tá!1an á--atv'ado$. =egrad8sa 9 k-ánt0$v%n&ek !3e$'nt n%vte-en" k'ta!3:tott vag& )%g anná- '! $o!!3a11. Rend!3e$'nt !C-&o!1:t2 1?ntet%!k%nt a-ka-)a33ák ve-e !3e)1en a 4i"egerét, va#yis a (űnös eml$ke mindörökre ki-,llik az&k t,datá(!l+ akikkel vala-a kap%so-at1an vo-t. =entes Szörnyete#+ a 8erdas varázst,d!i áll't&tták elő e#y+ a sz&kás&snál könnye((en kezel-ető k&r%ssárkányt -asználva -&zzá alapanya#,l. K$pes rá+ -&#y (ef&#adja $s k&&rdinálja a *-elt-a r$v$n l$trejött mentális kap%s&lat&kat. A dFere##a annyi(an t$r el tőle+ -&#y mivel k$ső(( alk&tták me#+ kie#yens3ly&z&tta(( 7 visz&nt kev$s($ k$pes rea#álni a #yen#e in#erekre. (erdas ej+ átvitt $rtelem(en le#fő(( paran%s&l! a Kistestv$rek titk&s nyelv$n.

(er;a 6lyan+ me#le-etősen ritka $s drá#a faf$les$#+ aminek a lán#ja a testtel e#y"tt a lelket is elem$szti. Lsak k"lönösen ind&k&lt eset(en alkalmazzák 7 másnap -ajnal(an pedi# 3ja(( derfa9%semete (3jik elő a föld(ől az 5látk&z&tt 2id$k perem$n. (er/das &ra< 9 >e$da! Ao11 /e3e" a !32-á! !3e$'nt a -eg!3a1ada11 a >e$da! $a1!3o-gá' k030tt. S3'nte 1á$)'.e3 =oga van" de a >e$da! 1á$)'ko$ e-távo-:ttat.at=a" %! a3 )'nd'g .a-á-o! :t%-etet '! !3okott =e-enten'. (h/rasdel 9 g&'-ko!!3ekták 7o)á-&vadá!3a. (re/lagh A ;eszerda törzs(ől származ! má#iafelvi#yáz!k -ivatal&s neve a ;apf&rd,l! idej$n (&ny&l't&tt Ar$naját$k&k&n. ;ekik kell "#yelni"k rá+ -&#y ezen kiv$teles alkal&mmal 7 a más időp&nt&k(an zajl! Ar$naját$k&kkal ellent$t(en 7 sem a (a-radák+ sem a vadállat&k ne le#yenek má#ik,san manip,láltak+ ám a =elek szerint a 8re,la#- k$pess$#einek is me#vannak a ma#a k&rlátai. A ;apf&rd,l!k Iát$kaival kap%s&lat(an m$# annyit $rdemes me#eml'teni+ -&#y $rtelemszerűen a nyári napf&rd,l!r!l van sz!: a t$li napf&rd,l!nak le#felje(( e#y9k$t f$l(ar(ár törzs t,lajd&n't jelentős$#et. (8sadal A f$lelem $s a fenye#et$s rit,ális nyelve. 4asználata I(ará(an az ősidők(e ny3lik vissza: áll't!la# *allaren -adának marad$kai is ezen a nyelven f&#adtak (&ssz3t az am,nd&k ellen. (8sahhal 9 tá$!ada-o) )'nden $%teg%1en 'gen n% !3e rű teaszertartás a *a(a el I(ará(an &daveszettek eml$k$re. Az e#$sz dzsad vilá#(an elterjedt. (8sarga il T$nth A Karaván3t+ dzsad nyelven BA kereskedelem "tőere.B (8sergah A t,dás $s a k'ván%sisá# mell$kistens$#e+ va#yis &lyan+ az idők f&lyamán lassank%nt )'t'ku!!á vá-2" va-a.a %-t !3e)%-&" ak't a

d3!adok t'!3te-nek ug&an" de ne) $ende-ke3'k a3 '!ten'!%g va-2d' att$'1Ctu)a'va-. (/ah A dzsad á($%$ kilen%edik (etűje+ jelent$se: kie#yens3ly&z&ttsá# $s örökk$val!sá# (/rah9gat :,sztakezes -ar%műv$szet+ a testet álland!an e#yens3ly(an tart! erők rendj$nek fel(&r'tásán alap,l+ 3#y-&#y e#y látsz!la# könnyű $rint$s is lavinaszerű -atást vált-at ki+ $s az áld&zat elvesz'ti az eszm$let$t+ sőt+ r&ssza(( eset(en me# is -al-at. Alkalmazása az&n(an k$t$lű fe#yvernek szám't+ ez$rt a -&zzá$rtők %sak me#-atár&z&tt kör"lm$nyek között $lnek vele. ,l grideh A t"kör+ a -'res dzsad önv$delmi -ar%műv$szet elnevez$se. ők$nt a t&lvajklán&k fejlesztett$k tök$lyre+ a l$nye# az ellenf$l akaratával val! az&n&s,lás: ily m!d&n+ m&ndja a te%-nika kid&l#&z!ja+ I(-arra al Kater+ a támad! ,#yan3#y nem t,dja me#se(ezni a v$dekezőt+ a-&#y a test-ez tart&z! j&(( k$z sem k$pes elkapni a (alt+ -a az nem akarja. Aki kiesik a ritm,s(!l+ az persze me#-al: ez az +l ba5rua il gr/"eh, a t?k0$t0$%!. ,l :radan A k&vá%s&k ne#yede Mada( el S&(irá(an+ a-&l a fe#yverművesek mellett me#talál-at!ak a fe#yver%semp$szek+ &r#azdák+ sőt+ a l&p&tt ka-rei fe#yverek m$re#drá#án val! $rt$kes't$s$vel f&#lalk&z! "#ynökök is. ,l Khidr 9 5en3'n'-!akk =át%k)e!te$e: az ő d&l#a me#'t$lni+ -&#y e#y l$p$s sza(ály&s v&lt9e va#y sem. Az i#azán j! K-idrek majdnem akk&ra me#(e%s"l$snek örvendenek+ mint-a -'res má#,s&k lenn$nek@ Mada( el S&(irá(an k"lön S'rkertj"k van a :ir&s ;e#yed sz$l$n. ,l Khigg>nlil 9 7á$o) Iá3'! vá$&sának le#na#y&(( kereskedelmi közp&ntja. Az itt #azdát %ser$lő ár,k irdatlan $rt$k$nt t3l val!já(an semmiről nem -'res: %s3nya $s jelent$ktelen $p"let+ amire (iz&ny már ráf$rne e#y kiad!s tatar&zás. ,l Khissili

A le#jelentőse(( dzsad #rammatikai isk&la+ követői azt tartják+ -&#y a l&#ika t,lajd&nk$ppen a #rammatikaila# -elyesen me#f&#almaz&tt kijelent$sek t,d&mánya+ mivel a #rammatikának is ellentm&ndásmentesnek $s l&#ik,snak kell lennie. Az isk&la sz$k-elye *i(rik(en van+ le#f&nt&sa(( k$pvselője A(, el /'ta. e$etnek!%g%$t )eg%getett tan:tván&a" 5'!3ad aBenn'. ,l &$dr S32 !3e$'nt 8&enge" a Gut2k gCn&neve. 1hai/m il Kara7e Az am,nd k,lt3ra $s %ivilizá%i! le#nevese(( dzsad k,tat!ja. Ali# e#y $vvel a manifesztá%i! előtt szem$lyesen is fi#yelmeztette az em'rt a Mada( el S&(irára leselkedő vesz$lyre+ de az semmi(e vette a szavait. -ai,m il Kara($t e#yes felt$telez$sek szerint a krániak ölt$k me# 5l 4iada k&l&st&rá(an+ más&k felt$telezik+ -&#y $let(en van+ %sak e#y+ az am,ndnál is k"lönöse(( n$p sz&kásait tanu-)án&o33a. 1hed en (erg 93 I-dá! S3ava'. 9 k0te-e3ett!%g te-=e!:t%!%nek e-'!)e$%!e a Gut2kná-. 1ra/lagh M$re#fel"#yelő: az ő feladata+ -&#y spe%iális k$pess$#ei r$v$n mindenk&r me##át&lja a m$r#ezett fe#yverek -asználatát az Ar$ná(an. -arras 5egszáll&tt+ a Manifesztá%i!s 4á(&r3 kitör$se ,tán feltűnt vallási fanatik,s&k dzsad neve. -had al>)nn *ár#ynyelv+ áll't!la#&s ősi dzsenn má#iaf&rma+ $s az&n alap,lna+ -&#y nem %sak a me#felelő s&rrend(en elm&nd&tt szavak va#y le'rt szim(!l,m&k+ de a (iz&ny&s m!d&n e#ymás mell$ -elyezett tár#yak is má#ik,s -atal&mmal f&#nak rendelkezni. Ma már (iz&ny&s+ önma#á(an áll! r$szeitől eltekintve+ mint amilyen a drá#akőmá#ia va#y a kap,tár#yak+ %s,pán n$-ány za#yva sz!töred$ket ismernek (előle a t,d!s&k+ de e#y felk%!3?-et-en k:v?-á--2t o-&ko$ )%g :g& '! ke--e)et-en )eg-e et%! %$.et. -h/id/l K"ldött+ a dzsad -itvilá# k"lönös $s más vallás3ak előtt általá(an ismeretlen va#y le#alá((is f$lre$rtelmezett alakja: &lyan valaki+ aki m$# a pap&knál is közele(( áll isten$-ez+

mivel (ár rendelkezik valamilyen m$rt$kű saját l$ttel+ esetle# van rendes f&#lalk&zása $s #yerekei sz"letnek+ val!já(an az a fő f,nk%i!ja+ -&#y ,ra $rz$kszervek$nt va#y esetle# 't$letv$#re-ajt!jak$nt tev$kenykedjen. Az Al mad&(ai I(nas af9 arr-ada szer'nt a g.u'du- D!ak ;%$;' -e.et -ra8s Sz! szerint ,t&ls!+ a t&lvajklán&k közötti ,t&ls! össze%sapást $s v$#ső leszám&lását sz&kták '#y nevezni. -redh>ilad;2ad8s A $m *itk&s ;yelve+ ami a szak$rtők szerint a *ár#ynyelv e#y saját&san me#%s&nk't&tt $s #yenge d'a-ektu!a. -/h$nd 9 $2 ;%)ko$ong" a /'!te!tv%$ekn%- a 7a--gatá! Ae-e. :>agara l/7 Aranykönyv+ 8$l9Knev e#yik -'res+ vertarany lap&kra 'r&tt+ $s áll't!la# a l$tező le#ritká(( drá#akövekkel d'sz'tett kr!nikája. A m3lt tört$nelm$t tartalmazza+ $s áll't!la# mindmái# k$sz"lnek -&zzá kie#$sz't$sek+ $s &lyk&r arr!l is -allani+ -&#y e#y t&lvajklánnak siker"lt v&lna me#kaparintania+ de ezt senki nem t,dja (izt&san. 5#yes felt$telez$sek szerint l$teznie kell t"körk$p$nek+ a jövőt le'r! Il Gride- l,(nak is. :arana Sz! szerint senki. A ,t!k t&lvajklánjá(an a klán(a már felvett+ de j&#&kkal m$# nem rendelkező t&lvajt nevezik '#y. :ataman ;&mád&k+ sz! szerint -&m&kza(ál!k. A sivata#i törzsek nem t3l -'zel#ő elnevez$se. :e>in T$nth A Lsak 6dafel$ 2ezető Jt. 5redetile# kizár!la# az Aranykönyv-öz vezető ,tat $rtett$k rajta+ mára az&n(an sz$les kör(en -asználják e#$sz S&(irá(an a -alál szin&nimájak$nt is. :ieda;a *ö(( ezer $vi# is el$lő+ -atalmas töl#yf$les$#+ aminek a fája s&-a nem k&r-ad el. A 8$lvid$k e#yes parti államai(an az előrelát! á%sdinasztiák mindi# 3ja((akat "ltetnek (elől"k+ -&#y k$sei ,t!daiknak is me#le#yen majd a -aj!$p't$s le#f&nt&sa(( alapanya#a+ $s ez nem is &lyan e#yszerű d&l&#+ mert áll't!la# 7 a--&z+ -&#y a ma# me#eredjen+ e#y eleven

e)(er mellkasá(a kell (e"ltetni+ majd pedi# az em(ert eltemetni. .rt-ető m!d&n :yarr&n(an nin%senek is -iedali#etek+ de az$rt &tt is -iedá(!l $p'tik a le#k&m&lya(( ten#erjár! -aj!kat. Imp&rtálják -&zzá a fát. :mili>il )ssin #áva!3e)" Cg&neve3ett =2!)%$eg. A -&zzá$rtők me#felelő alkalmazásával le#alá(( -&zzávetőle#es elk$pzel$st alak't-atnak ki ma#,k(an a jövőről. A (őrön kereszt"l sz'v!dik fel+ ellenszere nem ismert. =e#felje(( f$l !rán (el"l -alált &k&z. :radag 9 <o-va=ok #ok-a" ne) ne.%3 k')utatn'" .og& az elk$pzel$s kialak,lásá(an milyen na#y szerepet játsz&tt a t&lvaj&k által am3#y #yűlöletesnek $s me#vetendőnek tart&tt 4a#y&mány&s Jt t3lvilá#k$pe. :regge7a 9 S?$get%! Ae-e" )ág'ku!an !ugá$3ott .:vá!" a)'nek a to-va=k-án )'nden tag=a att2- ;?gget-en?- köteles en#edelmeskedni+ -&#y $ppen mit %sinál. <ll't!la# &lyan erős+ -&#y e#y alkal&mmal k$t frissen me#ölt -arana is visszat$rt+ $s v$#i#-all#atta a klánfőnök szavait. :rend 93 a;-7a!3a1' e):$ek D!a-ád' $'tuá-%=á1an át 0$0kk%va-2!ág =e-e4 eg& a-'g k0$0)n&' va!)edá-" a)'t a .a-ott n&aká1a aka!3tanak. :r/did8se A 4a#y&mány&s Jt tanai szerint a K's$rő+ akivel a -it-ű dzsad&k a *3l&ldal&n találk&znak+ $s aki átvállalja ma#ára a -al&tt (űneit+ -&#y az&k az ő ar%v&násait t&rz'tsák el+ $s az em(er szeplőtelen"l l$p-essen az Arökk$val!sá# 't$lősz$ke el$. :/la7 a;9&adarra A M&yadal&k le#ismerte((+ ám közelről sem e#yetlen pr!f$tája. A >enden (el"l ő a *hig, vag&'! a /%3" %! )'nt '-&en" á--and2 engede-)e!!%gge- ta$to3'k a %egneknek, azaz a L%-eknek" ak' eg&e! felt$telez$sek szerint az$rt rejtőzködik a vilá# elől+ mert -&m&ki elf. :/ssilim il Kha>assen A ekete ;apk&r&n#+ az eretnek K-ayama szekta szakrális szim(!l,ma+ $s az&n me##yőződ$st -ivat&tt kifejezni+ mely szerint minden 3t söt$ts$#(ől ind,l $s söt$ts %g1e ve3et.

)graim el -aradas 9 t%$)ág'a v'tat.atat-anu- -egnag&o11 tudá!C d3!ad teo$et'ku!a" ak' tudá!a a3on1an ug&an'-&en v'tat.atat-anu- )eg !e) k03e-:t' a3 %!3ak' )e!te$ek%t. )llid8ser A #&n&sztevők mell$kistens$#e. K"l-&niak #yakran t$vesztik össze a t&lvaj&k mell$kisten$vel+ de ez s3ly&s -i(a: Illidzser jelzője a =u3hagan, vag&'! I$ga-)at-an" )'ve- ne) '!)e$ k:)%-etet %! eg&e! ;e-t%te-e3%!ek !e))' )á! !e) %$dek-'" )'nt .og& eg&!3e$ )a=d va-2d' '!tenn% vá-.a!!on. ?as8e; a;91aggardi /'vá-2 1e!t'á$ista a -,sz&nny&l%adik em'r idej$n. ;emesi származás3+ aki ra#y&#! p&litikai karriert -a#y&tt &da+ -&#y Knev+ illetve elsős&r(an *a(a el I(ara szörnyeit tan,lmány&z-assa. 5#y+ az 5látk&z&tt 2id$k (elsej$(e szervezett k,tat!3t s&rán veszett &da+ n&-a k&ra( eli f&rrás&k szerint az sem elk$pzel-etetlen+ -&#y a Gadaszdana törzs(ől származ! k's$rői v$#eztek vele. Khad /'tá$t ten&%$" a Gut2k t'tko! =e-e. 9k' )eg '--ant=a k03?-?k" a3 ;e-t%t-en engede-)e!!%gge- ta$to3'k a =e- ;e-)utat2=ának )'nden k0$?-)%n&ek k030 tt 7 e#yes sz!(esz$dek szerint a K-adnak ma#,k a tamarik is me#-!d&lnak+ de ez persze %sak ellenőriz-etetlen -'resztel$s. Kharad$k Sz! szerint j!tevő+ &lyan als!((rendű+ má#ik,s k$pess$#ekkel felr,-áz&tt dzsinn+ aki a -a#y&mány szerint mindi# a #yen#$k $s elesettek &ldalára áll. A -a#y&mány azt is t,dni v$li+ -&#y a #&n&sz elleni -ar%(an eddi# száztizenkilen% alkal&mmal p,szt,lt el+ majd sz"letett 3jjá. A közn$p kör$(en $rt-ető m!d&n i#en n$pszerű+ de e#yes te&l!#,s&k m$# a l$t$t is -ajlam&sak k$ts$#(e vonn'. Khayama 5retnek szekta+ e#yike az Am-e9>am,n manifesztá%i!ja ,tán me#jelenő számtalan vallási el-ajlásnak. 4'vei Knev tört$nelm$t a kezdeti $s a v$#ső ká&sz közötti átmenetnek tekintik %s,pán+ $s ez$rt az am,nd&k #&n&sz isten$nek me#testes"l$s$t nem %s,pán sz"ks$#es+ de j! d&l&#nak is tekintik. Mada( el S&(irá(an az em'r v$rd'jat tűzött ki a fej"kre+ de taná%sad!i 7 r&ssz nyelvek szerint az am,nd&k -atására -amar&san visszav&nta. Khi>il issin

9 g&'-ko! ga$$a!okat !3o-gá-2 7o)á-&vadá!3 ;e-.a=t2=a" a ki má#ik,s pe%s$ttel jelöli me# a leendő áld&zat&t. Khit/l Gyilk&s+ aki nem p$nz$rt+ -anem me##yőződ$s(ől öl. ;$mely felt$telez$sek szerint má#ik,san k&ndi%i&náltak+ de ezt mindeddi# nem siker"lt (e(iz&ny'tani. A k"lön(öző t&lvajklán&k $rt-ető m!d&n sz've!en a-ka-)a3nak '-&eneket. Krida@</a 7o)á-&-%n&" a ;e-t%te-e3%!ek !3e$'nt távo-' $okon!ág1an á-- a lumineshellel, no.a a3%$t =2va- k'!e11 ná-a a .ata-)a. Mihnad al Missa 7a ne) '! a -egnag&o11" de )'ndenk% en a -eg.:$e!e11 d3!ad !akk=át%ko!. 9 .ag&o)ány szerint ma#át 8&lzsa-&t+ a ját$k feltalál!ját -'vta ki+ de le#yőznie term$szetesen nem siker"lt. .lete v$#e fel$ k's$rletezett a Menzini9sakkal is+ ám a--&z szemmel lát-at!an nem v&lt te-ets$#e+ 3#y-&#y sze#$nyen $s elfeledve -alt me#. Mis8a7 ad9(re8sdahag A Mada( el S&(ira9i Lsilla#t&r&ny alap't!ja+ az 5lső K&r neves k,tat!ja. 4alála előtt -eteki# t$(&ly,ltan (&ly&n#&tt a sivata#(an+ $s a -&zzá közeledőkkel k"lönös+ ide#en -an#zás3 varázsszavak se#'ts$#$vel v$#zett. Lsak talál#atni le-et" .og& .o- tanu-ta e3eket. M/tvakil Szám&s+ a dzsad t&lvajklán -ierar%-iájá(an n$-ány nála is ala%s&nya(( ran#3nak paran%s&l! szem$ly. A t&lvaj&k na#y r$sze s&-a nem j,t enn$l előr$((. M$yadal Az Am-e9>am,n manifesztá%i!ját követő idők(en feltűnt szekták e#yike. 2ezetőj$nek tan'tása szerint az am,nd isten val!já(an nem -,sz&n-ár&m+ -anem -,sz&nn$#y test(en jelent me# az elsődle#es anya#i s'k&n+ $s $ppen ezt a majdnem mindenki előtt ismeretlen -,sz&nne#yedik testet kell elp,szt'tani a--&z+ -&#y le le- essen #yőzni. 5--ez term$szetesen k"lönle#es fe#yver sz"ks$#es+ m$#-&zzá e#y kard+ ez$rt a szekta ta#jai minden kard&t e#y 3#ynevezett 8n3hkigon, vag&'! #$21ak0v0n $21á-nak k'. 93 'ga3'" a ke$e!ett ka$d á--:t2-ag va=k%nt ;og=a ke$e!3t?-!3e-n'. 5aga a !3ekta !o.a ne) vá-t e-te$=edtt%. #addan

A 4etedk&r elej$nek talán le#jelentőse(( sivata#i törzse. 2&lt e#y pillanat+ amik&r e#y őr"lt $s ön#yilk&s -adjárat v$#$re #yak&rlatila# e#$sz *a(a el I(arát ,ralm,k alá -ajt&tták+ de az elf&#lalt ter"letek me#tartásá-&z nem v&lt el$# erej"k+ $s mára -'rm&nd! is ali# maradt (elől"k. A ;addan&k k,dar%a (iz&ny't&tta (e v$#le#+ -&#y a n&mád $letf&rma -&ssz3 táv&n nem k$pes #yőzedelmeskedni. 2an e#y el$##$ me#('z-atatlan f&rrás(!l származ! j!slat+ mely szerint a 4etedk&r v%g%$e e)-%k?k !e) )a$ad ;enn. #/$n Eskard+ le#endás fe#yver a Sárkányszövets$# előtti idők(ől. 4a minden i#az+ ali# f$lt,%atnyi maradt fenn (előle a vilá# le#k"lön(öző(( -elyein sz$tsz!rva+ $s ennek me#felelően minde#yik dara( -i-etetlen $rt$ket k$pvisel+ n&-a arr!l le#alá((is me#&szlanak a v$lem$nyek+ -&#y mire j!k e#yáltalán. 6lyan&k is akadnak+ akik azt áll'tják+ -&#y a n,&n&k val!já(an nem is l$teznek+ más&k azt m&ndják+ -&#y k$t9-ár&m+ sőt+ e#yetlen i#azi n,&n van %sak. A/adrag 9 5an';e!3táD'2! 7á(&r3t me#előző $vek(en feltűnt szekta+ aminek áll't!la#&s %$lja e#y (iz&ny&s könyv me#szerz$se v&lt. *a#jai mindi# -,sz&n-ár&m főt számlálnak+ -a%sak nem szám&lj,k (ele azt az anya#talan entitást is+ ami összef&#ta őket. K$ső(( term$szetesen Am-e9>am,n szá--á!D!'ná-2'nak 1'3on&u-tak" de v%g?- )enn'?k ke--ett4 a3 a)undok ve-?k '! -e!3á)o-tak. A/anna @- So1'$a" ! eg&1en a d3!ad v'-ág eg&'k -egnag&o11 '$attá$ának a neve. S32 !3e$'nt' =e-ent%!e4 k'nD!tá$. A</da<e Sivata#em(er. 5lőször a ;addan&kkal f&#lalk&z! f&rrás&k eml'tik+ ám (iz&ny&s+ -&#y ők %sak e#y ősi -a#y&mányt vettek át. Mindenesetre akad+ aki szerint a PF,daFe e#yszerűen a sivata# em(eri f&rmá(an tört$nő me#testes"l$se. A</d/ra $lem(eri törzs als!((rendű má#ik,s k$pess$#ekkel+ a 8$lvid$ken már j!val az em(erfaj&k me#jelen$se előtt &tt $ltek. Származás,k -&mály(a v$sz+ de nem el$##$ jelentősek a--&z+ -&#y (árki alap&sa((an tan,lmány&zza a k$rd$st.

&ahr90mi9?ahr A Más&dik 2ár&s+ az 5l S&(ira alatt elter"lő %sat&rnarendszernek+ pin%$knek $s földalatti tár&l!knak az összef&#lal! neve. >endszerint a t&lvajklán&k tartják e#yes r$szeit ellenőrz$s"k alatt+ de nem e#y+ 5l S&(ira tört$net$t me#vált&ztat! p&litikai szervezked$s is inn$t ind,lt az 3tjára. &ha7/l 9 <a)a$' G?-e" va#yis -elyettese. K"lönle#es teremtm$ny+ e#yes v$leked$sek szerint átmenet az em(er $s e#y v$#telen"l k&rlát&z&tt k$pess$#ű dűneszellem között+ annyi az&n(an (iz&ny&s+ -&#y karddal ,#yan3#y me# le-et se(ezni+ akár e#y sz&kvány&s+ -3s9v$r l$nyt. Thede 9 dzsed á($%$ tizenötödik (etűje+ a ,t!k rit,ál$ja szerinti jelent$se: ir#al&m $s en#esztel$s. Theltha 5#y közöss$#et összefűző titk&s kötel$k a dzsad vilá#(an. A *-elt-a r$v$n állnak e#ymással kap%s&lat(an az e#yes t&lvajklán&k+ &r#yilk&stestv$ris$#ek+ de áll't!la# p$ldá,l a ekete Sk&rpi!k is. 5#yes elk$pzel$sek szerint a *-elt-a l$tre-&zásának k$pess$#e a dzsenn ősöktől ered+ $s a dzsad&k is ez$rt k$pesek rá+ illetve ez$rt nem k$pesek ,tán&zni őket Knev más lak!i. ;em ne-$z e#y$(k$nt kim,tatni a dzsennek .a-á-o! e--en!%ge'nek" a3 a)undok Oko--ekt:v tudatáva-O va-2 .a!on-2!ágát. Ther A dzsad á($%$ tizen-etedik (etűje+ szim(&lik,s jelent$se az áll-atat&ssá# va#y az örökk$val!sá#. Tri@/a A ,t!k t&lvajklánjának -a#y&mány&s tőre. >endszerint ezt -asználják a le#sz'vese((en (iz&ny&s rit,ális #yilk&ssá#&k elkövet$s$-ez+ $s e#yesek azt is t,dni v$lik+ -&#y minden e#yes tőrnek saját e#y$nis$#e van+ amit a t,lajd&n&sa jelleme aztán t&vá(( f&rmál. A klánta# -alála eset$n a tőr e#y 3j t,lajd&n&sra száll: rendsze$'nt eg& mutvakilra, de a !o$! !3e!3%-&e ;o-&tán a k'vá-a!3tott -e.et harana '!. T/le7

2$r(&ssz39kard. 5redetile# e#y spe%iális k$t$lű+ mark&latk&sár n$lk"li+ a teve-aj%sár&k által -asznált kard&t neveztek '#y+ de az idők f&lyamán elkezdtek minden9&lyan fe#yvert '#y -'vni+ ami v$r(&ssz3 (eteljes't$s$re sz&l#ál+ sőt+ le#3ja((an a m$r#ekre $s a ($r#yilk&s&kra is sz&kás ezt a kifejez$st alkalmazni. 6lyk&r tel,(nak is 'rják. T/nas8 i7n9*atta 2al!sz'nűle# minden idők le#na#y&(( dzsad anat!m,sa+ aki nem %s,pán a3 0!!3e! te$e)tett -%n& te!t;e-% :t%!%t '!)e$te" de a3t '! á--:totta a3 Ab 4ere""a, va#yis Az ősökről %'mű könyv$(en+ -&#y az istenek va#y akárkik le#yenek is az Knevet (en$pes'tő l$nyek me#teremtői+ nem fejezt$k (e műv"ket+ $s az em(erek fajtája ,#yan3#y tök$letesed-et+ va#y elk&r%s&s,l-at az idők f&lyamán+ mint az+ aki ele#et #yak&r&l va#y e#yáltalán nem f&#lalk&zik a -ar%műv$szettel. 5retnek n$zetei$rt száműzt$k Mada( el S&(irá(!l: ,t&ljára az Al M,#aff$(e vezető 3t&n látták. T/yana;a 9 á-)a;%-%k k03% ta$to32 n0v%n&" ;á=á%$t" á$n&%ká%$t %! en&.%n !avan&ká!" !3o)=C!ágot o-t2 g&?)0-D!e'%$t eg&a$ánt 1eD!?-'k a !'vatag' vándo$ok. Berdera "lelő+ a Kistestv$rek em(ere+ aki e#yfelől a -'rek (e#yűjt$s$vel+ másfelől az ellent$tes &ldal&n játsz! f"lelők eln%):tá!áva- ;og-a-ko3'k. Breg>n il :edda Ielent$se: e-$r-aj3ak ;$pe. A dzsad&k 7 val!já(an nem t3lsá#&san -'zel#ő 7 elnevez$se a kyrekre. Az$rt nem -'zel#ő+ mert a dzsad&k 3#y tartják+ -&#y az öre#s$#től me#ereszkedett in3 -ar%&s már semmire sem j!+ $ ! a3 o-&anokat neve3'k J$egPnának" ak'k keg&e-e)ken&%$en tenget'k a3 %-et?ket va-a)e-&'k ;o$ga-)a!a11 ka$aván!3e$á= )e--ett a3 át.a-ad2k =2'ndu-atá$a !3á):tva. Briga 6lyan+ a sivata#i n&mád&k által a (aj elő-'rnök$nek tekintett sivata#i madár+ ami nem re nde-ke3'k an&ag' te!tte-" te.át D!ak va$á3!tud2k '--ant.at=ák )eg. 9!3t$á-te!te á--:t2-ag eg%!3en k?-0n-ege! !:kok$a '! á$n&%kot vet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful