You are on page 1of 5

S E :s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER .

SE

avslutas med en bokstav eller siffra, och får .SE åtar sig att sig att efter beviljad ansökan
inte uteslutande bestå av bindestreck. nyregistrera domännamn under toppdomänen
.se och att underhålla domännamnsregistret,
Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx allt i enlighet med de villkor och regler som
som utgör eller kan komma att utgöra ett framgår av dessa allmänna villkor.
personnummer kan inte registreras.
.SE åtar sig även att på begäran från
.SE:s ALLMÄNNA VILLKOR VID Av tekniska skäl är det inte möjligt att Innehavaren vidta överlåtelse av Innehavarens
REGISTRERING AV DOMÄNNAMN registrera domännamn som inleds med två domännamn.
Gällande fr.o.m. 12 februari 2007 alfanumeriska tecken följt av två
bindestreck. 7. Avregistrering
Dessa allmänna villkor kan från tid till annan
komma att kompletteras med bestämmelser b) Ett IDN-domännamn måste omkodas till .SE åtar sig att på begäran från Innehavaren
i tjänstespecifika villkor. ASCII-tecken för att kunna registreras under vidta avregistrering av Innehavarens
toppdomänen .se. domännamn på det sätt som framgår av punkt
I. INLEDNING 19 nedan.
c) Ett domännamn skall innehålla minst två
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), tecken, och får maximalt innehålla 63 8. Namnservrar
802405-0190, Box 7399, 103 91 Stockholm, tecken.
tillhandahåller en tjänst som innefattar .SE åtar sig att, på Innehavarens begäran, byta,
behandling av ansökan om domännamn, d) Ett domännamn kan inte nyregistreras om ändra eller ta bort namnservrar. .SE har rätt att
registrering och löpande förvaltning av det är identiskt med tidigare registrerat byta, ändra eller ta bort angivna namnservrar
domännamn under toppdomänen .se. Med domännamn under toppdomänen .se. om dessa skapar allvarliga driftstörningar hos
registrering avses nyregistrering, överlåtelse .SE.
och överföring av domännamn. e) Underliggande domäner till redan
registrerade domännamn hanteras av IV. INNEHAVARENS ÅTAGANDEN
Dessa allmänna villkor tillämpas av .SE vid den som tilldelats den aktuella domänen och
tillhandahållande av tjänsten samt vid fråga om inte av .SE. .SE hanterar dock vissa 9. Ansvar för uppgifter
avregistrering av domännamn. Att ett huvuddomäner, se Bilaga 1.
domännamn kan komma att avregistreras följer Innehavaren ansvarar för att fullständiga
av avsnitt VI. f) Vissa domännamn är reserverade/spärrade uppgifter lämnas vid ansökningen enligt dessa
av .SE och kan därmed inte registreras. allmänna villkor samt att uppgifterna är
Ansökan om nyregistrering eller överlåtelse Dessa domännamn anges på www.iis.se. korrekta. Innehavaren är skyldig att fortlöpande
Ansökan om nyregistrering eller överlåtelse av Vissa av de reserverade domännamnen är och utan dröjsmål underrätta .SE om ändring i
domännamn sker genom något av .SE:s reserverade för behörig sökande och kan de uppgifter som angivits vid ansökan samt
Ombud. Ombudet assisterar vid upprättandet av efter särskild prövning registreras. ändring av e-postadress enligt punkt 12.
ansökan och vidareförmedlar därefter ansökan
till .SE. 3. Huvuddomäner 10. Kontaktperson/er

Vid ansökan om överlåtelse av domännamn Innehavaren kan utöver registrering direkt Innehavaren kan i ansökan om registrering av
skall även inges ett skriftligt medgivande under .se som ett alternativ registrera domännamn eller senare via Domänhanteraren
undertecknat av registrerad Innehavare/behörig domännamn under en huvuddomän. Då anmäla kontaktperson/er som för Innehavarens
firmatecknare för registrerad Innehavare. Det huvuddomäner i sig fyller en räkning är behörig att handha kontakter med
skriftliga medgivandet skall lämnas på blankett identifikationsfunktion, ställs särskilda krav för .SE.
utformad av .SE. registrering under varje enskild kategori. Om
dessa krav inte uppfylls äger .SE rätt att Innehavaren ansvarar i förhållande till .SE för
Ansökan om nyregistrering/överlåtelse är avregistrera domännamnet. de åtgärder som vidtas av kontaktpersonen.
bindande. När ansökan är korrekt ifylld tillställer
Ombudet å .SE:s vägnar Innehavaren en Innehavaren kan registrera domännamn i Innehavaren kan när som helst avanmäla
bekräftelse av ansökan. Avtal skall anses träffat huvuddomäner under .se enligt vad som kontaktpersonen och kontaktpersonen kan själv
när bekräftelsen kommer Innehavaren tillhanda. framgår av Bilaga 1. avanmäla sig via Domänhanteraren.
Kontaktpersonens behörighet upphör i
Genom att inge ansökan enligt ovan samtycker 4. Domänhanteraren samband med att avanmälan utförs i
Innehavaren till att .SE påbörjar behandling av Domänhanteraren.
ansökan under den ångerfrist som gäller för Domänhanteraren är ett webbgränssnitt som
konsumenter enligt Distans och .SE tillhandahåller mot Innehavaren och som I de fall Innehavaren uppger kontaktperson är
hemförsäljningslagen (2005:59). Innehavarens ger Innehavaren möjlighet att administrera sitt Innehavaren först skyldig att tillse att
samtycke till att .SE påbörjar behandlingen av domännamn. kontaktpersonen/personerna har tagit del av
Innehavarens ansökan under pågående information om och gett sitt samtycke enligt
ångerfrist innebär att ångerrätt enligt i detta I samband med registreringen informeras personuppgiftslagen (1998:204) till att .SE
stycke angiven lag inte föreligger. Innehavaren om hur inloggningsuppgifter behandlar dennes personuppgifter (se närmare
erhålls för Domänhanteraren. avsnitt V).
.SE tar ut en avgift per ansökan om
nyregistrering/överlåtelse. Aktuell avgift och Det är Innehavarens skyldighet att hålla Beträffande utsedd kontaktpersons behörighet
ändringar av avgiften meddelas på www.iis.se. inloggningsuppgifterna och eventuellt andra att för Innehavarens räkning motta
förekommande autentiseringsmetoder underrättelser och/eller meddelanden enlig
Ansökan om överföring konfidentiella och Innehavaren svarar själv för dessa allmänna villkor, se punkt 25.
Ansökan om överföring av domännamn skall alla åtgärder vidtagna i Domänhanteraren.
ske enligt de förfaranderegler för ”alternativt Innehavaren åtar sig att omgående meddela 11. Kontroll av valt domännamn
tvistlösningsförfarande för domännamn under .SE om det finns anledning att anta att någon
toppdomänen .se” som återfinns på www.iis.se. obehörig fått kännedom om .SE kontrollerar inte om det sökta
Avtal skall anses träffat när bekräftelse av inloggningsuppgifterna. domännamnet utgör intrång i rätt till
överföring kommer Innehavaren tillhanda. kännetecken eller annan rättighet, eller på
IIS åtar sig inget ansvar för åtgärder vidtagna i annat sätt strider mot lag, författning, allmän
II. REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Domänhanteraren. ordning eller är ägnat att väcka förargelse.
Innehavaren är därför vid var tid skyldig att tillse
1. Förutsättningar för ansökan 5. Registrering att det valda domännamnet inte utgör intrång i
annans rättighet, eller på annat sätt strider mot
a) Ansökan om registrering under a) Om de förutsättningar som anges i dessa lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att
toppdomänen .se står öppen för alla fysiska allmänna villkor är uppfyllda, skall väcka förargelse.
och juridiska personer som har ett person- registrering ske i enlighet med ansökan.
eller organisationsnummer eller som kan .SE kontrollerar inte heller att i ansökan angivet
identifieras genom registerbeteckning i b) Vid nyregistrering skall Innehavaren, genom ACE-kodat domännamn överensstämmer med
register förd av myndighet, eller av det Ombud varigenom ansökan gjordes, av Innehavaren valt domännamn.
organisation med myndighetsliknande snarast, och senast inom 10 arbetsdagar
uppgift. från det att ansökan inkom till .SE, erhålla 12. Skyldighet att uppge e-postadress
meddelande om att registrering skett eller
b) .SE tillämpar en ”först till kvarn”-princip vid att hinder däremot föreligger enligt dessa Innehavaren skall uppge och bibehålla en e-
nyregistrering av domännamn, d.v.s. allmänna villkor. Vid överlåtelse skall tiden i postadress till vilken .SE vid var tid kan lämna
tilldelning av domännamn sker i den ordning stället räknas från det att skriftligt meddelanden direkt till Innehavaren.
ansökningar inkommer till .SE. Någon medgivande från Innehavaren inkom till .SE.
möjlighet till förtur eller reservation av Den i första stycket angivna e-postadressen
domännamn finns inte. c) Genom registrering erhåller Innehavaren används bland annat för utskick av information
under avtalsperioden exklusiv nyttjanderätt om hur inloggningsuppgifter erhålls för
2. Domännamnets utformning till registrerat domännamn under Domänhanteraren. Mer information om
toppdomänen .se. skyldigheten att uppge och bibehålla en e-
a) Ett domännamn under toppdomänen .se får postadress går att finna på www.iis.se.
endast bestå av ASCII-tecken, d.v.s. III. .SE ÅTAGANDEN
bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 samt 13. Årsavgift
bindestreck. Domännamn måste inledas och 6. Registrering och underhåll

Sidan 1 av 5
S E :s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER .SE

Innehavaren skall erlägga en årsavgift till .SE till Om det föreligger någon brist enligt första - en geografisk beteckning eller
av .SE angivet konto. Aktuell avgift samt stycket 1 eller 2 skall .SE först skicka ett ursprungsbeteckning som
ändringar av avgiften meddelas på www.iis.se. meddelande till Innehavaren med en skyddas genom Rådets förordning
Avgiften erläggs årsvis i förskott och skall uppmaning att avhjälpa bristen. Meddelandet till (EG) 510/2006
betalas av Innehavaren senast på förfallodagen Innehavaren skall innehålla uppgift om vilken vilka har rättsgrund i Sverige och till
för av .SE utställd betalningsavi. Om .SE inte brist som skall avhjälpas. Har bristen inte vilket den som begärt tvistlösningen kan
erhåller betalning senast på förfallodagen så avhjälpts inom 10 dagar från det att visa rätt, och
har .SE rätt att debitera dröjsmålsränta enligt meddelandet avsändes, har .SE rätt att - Innehavaren inte har någon rätt eller
räntelagen (1975:635), påminnelseavgift och, i deaktivera domännamnet. berättigat intresse till domännamnet och
förekommande fall, kostnader för inkasso. - domännamnet registrerats eller använts i
Om ett domännamn deaktiveras enligt ond tro.
Årsavgiften återbetalas inte för det fall dessa föregående stycke, har Innehavaren möjlighet
allmänna villkor ändras eller upphör att gälla att åter aktivera domännamnet genom att d) En Innehavare får anses ha en rätt eller
innan avgiftsåret löpt till ända. senast 60 dagar från dagen för deaktiveringen berättigat intresse till domännamnet särskilt
avhjälpa den påtalade bristen. Är bristen en om det visas att
14. Tekniska rekommendationer obetald årsavgift måste betalningen vara .SE
tillhanda innan deaktiveringsperioden gått ut. - användning – eller förberedandet av
Innehavaren är medveten om att .SE utfärdar Om detta inte sker, har .SE rätt att avregistrera användning – av domännamnet skett i
tekniska rekommendationer om hur domännamnet. Meddelande om att samband med marknadsföring av varor eller
domännamnet skall hanteras. Dessa avregistrering kan komma att ske skall skickas tjänster innan tvistlösningen inleddes,
rekommendationer återfinns på www.iis.se. till Innehavaren i samband med att deaktivering - domännamnet är allmänt känt för
sker. Innehavaren även om denne inte förvärvat
V. PERSONUPPGIFTER någon ensamrätt till den benämning som
Om domännamn eller användningen därav utgör namnet eller
15. Behandling av personuppgifter uppenbart strider mot svensk lag eller - domännamnet inte används i kommersiellt
författning har .SE rätt att omedelbart syfte för att vilseleda konsumenter eller för
Genom att vid ansökan om registrering av deaktivera eller avregistrera detta. att skada ett känneteckens eller en
domännamn lämna begärda personuppgifter, rättighets anseende.
samtycker Innehavare som är fysisk person 17. Avregistrering eller överföring på grund av
eller näringsidkare med enskild firma till att .SE, dom e) Ett domännamn får anses ha registrerats
eller den .SE anlitat, behandlar Innehavarens eller använts i ond tro särskilt om det visas
personuppgifter, inklusive personnummer, på Avregistrering eller överföring av domännamn att
nedan angivet sätt. kan ske på begäran av enskild som företer en
lagakraftvunnen dom eller beslut med rättskraft - registreringen eller användningen tillkommit
i Sverige, varav det framgår att avregistrering i syfte att sälja eller överlåta domännamnet
Kontroll av de personuppgifter som eller överföring skall ske. Avregistrering eller till den som begärt tvistlösningen eller till en
Innehavaren lämnat. överföring utförs i dessa fall omedelbart av .SE. konkurrent till den som begärt
tvistlösningen,
Behandling av Innehavarens 18. Avregistrering eller överföring efter - domännamnet registrerats i syfte att
personuppgifter genom publicering i den alternativt tvistlösningsförfarande förhindra den som begärt tvistlösningen att
s.k. Who-Is databasen som är allmänt kunna använda sitt kännetecken eller sin
åtkomlig via Internet från www.iis.se. a) .SE har även rätt att avregistrera eller rättighet i ett domännamn eller
överföra ett domännamn efter beslut härom i - domännamnet registrerats i syfte att störa
Behandling av Innehavarens ett alternativt tvistlösningsförfarande. affärsverksamheten för en konkurrent.
personuppgifter i de kundregister som Förfaranderegler för ”alternativt
.SE, eller den som .SE anlitat, för i syfte tvistlösningsförfarande för domännamn 19. Avregistrering på Innehavarens egen
att kunna tillhandahålla och driva registret under toppdomänen .se” återfinns under begäran samt överlåtelse av domännamn
för domännamn under toppdomänen .se. www.iis.se.
a) Innehavaren kan skriftligen begära
Behandling av Innehavarens Ett beslut efter ett alternativt avregistrering av domännamn. I sådana fall
personuppgifter för internt bruk och tvistlösningsförfarande skall verkställas av kommer .SE att deaktivera domännamnet.
administrativ hantering. .SE efter 14 dagar från det att .SE fått del av .SE kommer att avregistrera domännamnet
tvistlösningsbeslutet om inte Innehavaren den dag som infaller 60 dagar efter den dag
Ändamålet med behandlingen av Innehavarens visar att han eller hon inom denna tid vid domännamnet deaktiverades.
personuppgifter är att .SE skall kunna domstol väckt talan om
tillhandahålla och driva registret för - bättre rätt till domännamnet, b) Vid överlåtelse av domännamn avregistreras
domännamn under toppdomänen .se samt - fastställelse, huruvida rätt till den domännamnet från den ursprungliga
uppfylla de åtaganden .SE har enligt dessa benämning som utgör domännamnet består Innehavaren då ansökan om överlåtelsen
allmänna villkor. eller inte består som en ensamrätt eller om beviljas. Om överlåtelse inte kan ske i
visst förfarande utgör intrång i sådan rätt enlighet med ansökan, kvarstår den
Uppgifterna kan också komma att samköras eller inte, eller ursprungliga Innehavaren.
med andra register för ovanstående syften och - förbud för den som begärt
för att upprätthålla en god kund- och tvistlösningsförfarandet att använda den VII. ANSVAR, AVTALSTID M.M.
registervård. benämning som utgör domännamnet.
20. .SE:s skadeståndsansvar
Innehavaren har rätt att få information om de b) Vid ett alternativt tvistlösningsförfarande får
personuppgifter om honom/henne som tvistlösaren besluta om att ett domännamn .SE skadeståndsansvar skall såvida inte uppsåt
behandlas av .SE, samt vid behov begära skall avregistreras eller överföras till den eller grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat
rättelse av uppgift. Sådan begäran skall som begärt tvistlösningsförfarandet. till direkta förluster till ett sammanlagt belopp
framställas skriftligen till .SE. om ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp
Har ett alternativt tvistlösningsförfarande menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381)
Innehavaren samtycker även till att .SE inletts får domännamnet inte överlåtas eller om allmän försäkring.
använder Innehavarens personuppgifter för överföras till någon annan under den tid
marknadsföringsändamål. .SE får använda som tvistlösningsförfarandet pågår eller Inte i något fall är .SE skyldig att ersätta
Innehavarens personuppgifter för alla typer av innan beslutet efter tvistlösningsförfarandet utebliven vinst, minskad omsättning, annat
marknadsföring, t.ex. till utskick via e-post och får verkställas. produktionsbortfall eller annan indirekt skada.
brev direkt till Innehavaren. Personuppgifterna
kommer inte försäljas till tredje part för dennes Har talan vid domstol väckts om Innehavaren kan göra gällande påföljd enligt
marknadsföringsändamål. avregistrering eller överföring av ovan endast om Innehavaren givit .SE
domännamnet får domännamnet inte meddelande därom senast 90 dagar efter det
VI. UPPHÖRANDE AV REGISTRERING M.M. överlåtas eller överföras till annan under den att Innehavaren märkt eller bort märka grunden
tid som domstolsförfarandet pågår eller för kravet.
16. Avregistrering på grund av bristande innan dom vunnit laga kraft, om .SE genom
uppfyllelse av åtaganden meddelande uppmärksammats på att 21. Innehavarens ansvar
sådant förfarande föreligger.
.SE har rätt att avregistrera ett domännamn Innehavaren är skyldig att utan begränsning i
under följande förutsättningar: c) Ett domännamn får avregistreras eller tid eller belopp hålla .SE skadelöst för alla
överföras till den som begärt krav som riktas mot .SE i anledning av att
1. Om Innehavaren inte uppfyller tvistlösningsförfarandet om domännamnet Innehavaren brustit i sitt ansvar enligt dessa
sina åtaganden enligt punkterna 9, är identiskt eller förväxlingsbart med allmänna villkor.
10 eller 13. - ett varukännetecken,
2. Om Innehavaren inte kan nås - ett näringskännetecken, 22. Force Majeure m. m.
genom uppgiven adress, eller om - ett släktnamn,
Innehavaren inte har en - ett konstnärsnamn (om namnet Om part förhindras att fullgöra sina
fungerande e-postadress enligt inte syftar på någon sedan länge åtaganden enligt dessa allmänna villkor av
punkt 12. avliden) omständighet som part ej kunnat råda över,
3. Om domännamnet uppenbart - en titel på annans skyddade såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda,
strider mot svensk lag eller litterära eller konstnärliga verk beslag, myndighetsbestämmelse samt fel
författning. - ett namn som skyddas genom eller försening i tjänster från underleverantör
förordning om vissa officiella på grund av omständighet som här angivits,
beteckningar (1976:100) skall detta utgöra befrielsegrund som medför

Sidan 2 av 5
S E :s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER .SE

befrielse från skadestånd och andra adress, e-post eller telefaxnummer som
eventuella påföljder. Om respektive parts Vid överföring av domännamn enligt punkt 17 uppgivits i Innehavarens ansökan eller senare
åtaganden till väsentlig del förhindrats längre eller 18 upphör dessa allmänna villkor att gälla genom meddelande till .SE anses alltid ha
tid än en månad på grund av omständighet med omedelbar verkan i förhållande till den kommit Innehavaren till handa.
angiven ovan, äger vardera parten utan ursprungliga Innehavaren.
ersättningsskyldighet frånträda sina Av Innehavaren utsedd kontaktperson är
skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. 24. Giltighet och ändring av allmänna villkor behörig att för Innehavarens räkning motta
sådana underrättelser och/eller meddelande
För det fall tekniska omständigheter så Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. som anges ovan i denna punkt.
kräver äger .SE överflytta samtliga
domännamn under toppdomänen .se till ny .SE äger rätt att ändra gällande villkor. 26. Överlåtelse
huvuddomän. Sådana tekniska Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det
omständigheter anses uppkomna om DNS- att ändringen publicerats på www.iis.se, men .SE äger, utan godkännande från Innehavaren,
systemets driftsstabilitet hotas av antalet gäller från nämnda tidpunkt även för rätt att överlåta sina rättigheter och/eller
domännamn. Sådan omständighet skall Innehavare som registreras efter publicering. skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till en
anses utgöra force majeure enligt ovan och Villkorsändring meddelas Innehavaren via e- helägd juridisk person eller till en juridisk person
därmed utgöra befrielsegrund från post i samband med publiceringen. För det fall över vilken .SE ensam äger utöva
skadestånd och andra eventuella påföljder. Innehavaren inte har angett en fungerande bestämmande inflytande.
e-postadress är Innehavaren själv skyldig att
23. Avtalets upphörande hålla sig informerad om villkorsändringar. 27. Tvist

För det fall en ansökan inte beviljas samt vid 25. Meddelanden mellan parterna Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa
avregistrering enligt avsnitt VI upphör dessa allmänna villkor skall talan väckas vid
allmänna villkor att gälla med omedelbar verkan. Underrättelser eller meddelanden enligt dessa Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas
Om överlåtelse av domännamn inte kan ske i allmänna villkor skall lämnas per post, telefax på dessa allmänna villkor.
enlighet med ansökan, gäller dock dessa eller e-post.
allmänna villkor mellan .SE och den
ursprungliga Innehavaren. Underrättelse eller meddelande som lämnats till

Sidan 3 av 5
S E :s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER .SE

ORDFÖRKLARINGAR

I dessa allmänna villkor skall följande begrepp
och uttryck ha nedan angivna betydelser, om
inte annat anges:

Med uttrycket toppdomän menas ISO 3166-1
landskodtoppdomänen .se.

Med uttrycket huvuddomän menas domän
direkt registrerad under toppdomänen .se.

Med uttrycket underdomän menas domän
under huvuddomän, exempelvis varumärke
som registrerats under huvuddomänen .tm.se.

.se
.<Toppdomän>
a.se
<Huvuddomän>.<Toppdomän>
.SE.a.se
<Underdomän>.<Huvuddomän>.<Toppdomän>

Med uttrycken domän eller domännamn
menas i dessa allmänna villkor endast det led
(namn) som ligger till vänster om topp- eller
huvuddomänen, avskild från denna med en
punkt (t ex NAMN.se eller NAMN.pp.se).

Med IDN-domännamn avses i dessa allmänna
villkor domännamn som innehåller tecken vilka
återfinns i .SE:s IDN-information.

Med ACE-kodat domännamn avses ett IDN-
domännamn som omkodats till ASCII-tecken
genom ACE-kodning (ASCII Compatible
Encoding).

När hänvisning görs till .SE, avses den
registreringsenhet som registrerar
domännamn i Sverige (eng. registry).

Med Innehavare avses den som ansöker om
registrering av domännamn eller som innehar
ett domännamn och gentemot vilken dessa
allmänna villkor skall tillämpas.

Deaktivering innebär att hänvisningen från ett
domännamn till ett visst IP-nummer kopplas
bort, så att åtkomst till domänen inte längre är
möjlig. Själva registreringen av domännamnet
påverkas dock inte.

Med Ombud avses näringsidkare som ingått
och vidmakthåller ombudsavtal med .SE och
därmed innehar rätten att inge ansökningar om
registrering av Domännamn till .SE. Förteckning
över Ombud återfinns på www.iis.se.

Sidan 4 av 5
S E :s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER .SE

BILAGA 1 till .SE:s allmänna villkor – har registrerats samt där registreringen
Registrering huvuddomän Privatpersoner kan registrera under vunnit laga kraft i Sverige, eller
huvuddomänen .pp.se. För registrering under c) Kännetecken, som genom registrering
Utöver registrering direkt under .se kan .pp.se krävs att sökanden är en fysisk person såsom Gemenskapsvarumärke (”EG-
Innehavaren som alternativ registrera och har svenskt personnummer eller svenskt märke”) hos registreringsmyndigheten
domännamn i en huvuddomän enligt följande: samordningsnummer. OHIM i Alicante, Spanien, äger laga kraft
i Sverige.
1. .länsbokstav.se 4. .tm.se
Endast hela ordvarumärket, såsom det
Näringsidkare kan registreras under den Varumärken kan registreras under framställs på registreringsbeviset, registreras
länsrelaterade huvuddomän (motsvarande huvuddomänen tm.se. Omfattas vissa av de i som domännamn under huvuddomänen .tm.se.
länsbokstav) där sökanden har sitt säte. För varumärket ingående bokstäverna eller siffrorna
registrering krävs att sökanden är en av uttrycklig disclaimer, skall även dessa delar 5. .parti.se
näringsidkare med F-skattesedel. Se ingå i domännamnet.
www.iis.se för förteckning över länsbokstäver. Politiska partier kan registreras under
För att varumärke skall kunna registreras som huvuddomänen .parti.se.
domännamn, skall varumärket vara skyddat
2. .org.se enligt något av följande tre alternativ: 6. .press.se

Ideella föreningar kan registreras under a) Nationellt kännetecken för varor eller Periodiska skrifter (tidskrifter) kan registreras
huvuddomänen .org.se eller under den tjänster som är registrerat hos Patent- under huvuddomänen .press.se. För
länsrelaterade huvuddomän där föreningen har och registreringsverket (PRV) och där registrering under .press.se krävs av Patent-
sitt säte. registreringen vunnit laga kraft, och registreringsverket (PRV) utfärdat
b) Internationellt kännetecken, som är utgivningsbevis.
skyddat i enlighet med det s.k.
3. .pp.se Madridprotokollet och efter designering

© 2007-02-12
Version 3.0.6

Sidan 5 av 5