You are on page 1of 83

á vZÄ

{• æ FriendsKorner Books 1 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

°°ZÝ°ZvZp

~lg !
ÅVßYY
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 2 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

~lg ! ž
ÅVßð Y
N(
F

á vZ åN›^
{•

ðÃá ïÐ ÏZŠ Q „ ~÷Ãí
ðÃá X ÛÔVƒ ›~
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 3 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

h^ŠjÞ]

 LgLZ
d
Ä0Ûi
x *Æ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 4 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

z

~lg !
ÅVßYY


xg~zz£)zðÑ V-
: e»GgzZÅðñì yT
ðÃáïÐÏZŠ Z„~÷Ãí
ÆVâ Z-Š•x »QÂt
J
ìPr Zl [Z»Š c
~g v
VY~wìZƒZa‚ÐÜ
ƒD™kCVY ÂìCWŠ c
ÅkZŽ
3g!ZzuZ=g0
ìŠ Z}%
ðƒ»ã¹~g ‚ c  —Z
W~çWKZZ
ZÅäYt
ì ]gßq
ǃHQÂÐN YÌ^ßÐà
¸ñWaÆäZrKZz'
W
¸ñWaÆäJ ( Š
k\ Å“
¸ñWaÆä‹: YZvß
www.FriendsKorner.com/Forum
¸ñWaÆäÑŠk WL?
VZzg »Ìs§kZóVZzg »Ìs§kZ
ìÌQ ó 0
ì Ìk(
ì eÂ0
e

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 5 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

̼~g (Z ;gÆËV¹
ì }YH  ó ̼7x¥Ã•
ÐVzŠ c Ž Lg:Š c
~ F ,™ H
1NŠÆâi WÌÊp
Ã]Zg Cg ¦
~VÃzgù
~Vâ YJðÃ`ZQ
: ¬Š ÂÃëB0Ýz
Š
ÑŠ kˆZŽ »äƒLZ
äkZ c
Ø eKZ
dŠ™òÐVƒ ZwÅ>
Š ¢Cƒ 74zŠžzŠÈ
6
¶ÐV¹Ì: â ižN C H
< °~v W„KZ

ñYŬgîËKZÏ0i
Û
1NŠw™zgzZ1NŠtZ•
OŠ ZOŠ Z*
Y:ž 9ŠÄ} Z

HkCZ
ËìgB‚
ïgzZì wY
¹ÌŽ ä~
ì •wY» ÕZ

www.FriendsKorner.com/Forum
 Ðèc
ìØZ
ƒ: Ìy•ZŽž H„òŠ W{z
Ù ªs™Ðs{~g ø
ìC

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 6 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ì~[¾}ž c
ì ~tÑ}Â
~äRìƒÏƒ
 a`äVߊ !
ÐçW}gƒ
åž~íŽ6
ËåVȼ:

>
ÖCîwYY
~lg !
ÅVßYY
Z Zƒ@
wìq hZ
ZzD
<â »w‚
kˆZ »D
]gú
ZÐáZjÆ~Š Zi W
Äq
$?Ðz½ÆVƒ Zƒë
ãZŠ *
Q
ì 4V•ª„z» ðZ]
ñWŠ c
, ZÃëVY
å~gz¢
~g6
www.FriendsKorner.com/Forum
\zg•zŠÆÚ„q
Z
i *zi Zg
@» hw)

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 7 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

øog (gzZ"
U
Ð\WLZ
~p
ö»Vùg
t‚gzZ\ðŠ
éZpÅå
Ð\WLZ

“ÅÝzggzZ O g @
~:W
øoñƒ} a
ˆÆäô
~xÆ} zD
4X3ðWF
øG á
Z~V\Wx •
}g )gzZg«

{ 7» ~g Zit¤

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 8 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

(Y
&MÅVßðžNF
~lg éE

Ü zÍÂizgz‘
Ãw‚z{ ≕ìg Y- D h Zg ZÎ6
~g øX X Vƒ‰ µ6 ‰  ÆÏ0
i
Xì;gƒHŠ¤
Šg Z }gøž Cƒ7J
¸…žì 3g™tºgŠkZÏLZ…äÁxgzZ]5z^
Š™~g¬ÌÐkˆZÆäƒLZ…ä~i*" kZ
ÅäWÆË:[Zžìwqt»-" ~g ø Xì c
F
6 Ützf IZgzZŠgŠIZówŠIZ Xì cÅWÑq
I Z F Í XÄŠ »äYÆË:gzZì CƒÙp
Zc
ëgŠÇ!
{g™ƒë'
%XìŠ x »]ªÜZ~gzŠÆe^gzZ46 Û [Z²˜Z
{Š âkZ X •_ƒ{ŠÎ•
ƒbzêÌfÅ[y. X @ áC
W7ÃiZŽ ðû~²• Ù „~,Z X •_h ÂxŠ]c ZzgF
6]!
"gzZ
_
EI!
¯ ÿ›i CZÃ@¬kZäkÛZ1CÙ‰
Ü zkZ²7x » »¾* Ù t Xì {x»Vߊi Z¢gzZx3
z¾C ÂÄ Xì _
Ù‰
]ѾLZÌä]¡ˆÆäYfÆw)Œ X 7¼ ZÎÆgؾ" s§C Ü zkZ Xì 1
Ù bgzZÆkZ Xì[–
?kðÃyxgŠÆ]¡C Ð]¡‚Zg »¿{ÒúÆgzŠkZ[Z X •aÖ
Y= X ¯“
 iÅ}i8 ¯{óÃÏŠ ¤Åg«gzZ{ CÃÝzÅ]Ñ»ä]gŠ X ;g7
g 8»yZ X c
q
X • ~š Í X •D™W
ZÅÆZg Ì{zc OÐáZjÏZÌwYÆ8
g
1ÐÄuZ~÷x *
:ÆyZÄkZ XìŠ Z÷ ó ~
t Xì·ù~Ä{ i @ ó lg !
ÅVßYYL L

qzÑÆ]‚'  Xì{Š èZ~ug 0
gzZx !ZÆVñ¤  gŠ M™zZ{z~©
t ‚Æy}÷Ž Xì|
Ù iq
C Ð Zš{zgzZì Ù0
Éx » »kZ17x¥=Âx * gŠkZ X •D¤
»| b§Ålg !
wYYÐkZ~
4 YZ¹*
ƒZ9~lg !
kZÅVßYY= Xì@ Û ÆkZŽì Lg @
Œ
Wd ™gzˆwY6 LgkZ
} (
ÐVƒ YÅyZgzZìg \ ÐV½gŠ=Ì, z L L ó ó dŠzig WŲ•
áq
Z X xg 0
 ~Ìñ,Z Xì
X z™t‚?íZg f ó½gŠ} Z L L :å¹~Äq
ZÅ ó ó •˜Â uZg L L ·ù~ÄLZä~ X G
ŒÛ Xì@ g »}i._ƃ ;ÆkZnÆ|  gŠ {gÃè ó ó aÆ~{zŠ[Zì*
d Yƒ88
www.FriendsKorner.com/Forum ÎÃí
-{Å
VßYY X Vƒ8 Šw'~]Š „Ã|
 gŠkZ ÷ EZ Z} Xì@
ƒkCb§Å>¸µÇ!tÂN Y
Xì „]Š „* 6gîÆäZ]gzZ*
Y¾ ó >úÃw)ŒÅVÍßÐlg !
=Ã COŠ Å Z} Å
Û yŠ¤
yZi Z• yZñ; L L ì ¹äëZˆ~ ó ó 5 Zg ãÚà L L Xì@ Z Ì»VzdgzZV½gŠ
ģq
XáZz õE4£H-G
/G ~Ét‚ V¹[Z1 ó ó X 7ÝqÎÌ£»5uuZ X Ï0
4E
&
iÅV˜

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 9 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

T X ðZ•ÏÅg«gzZì ÝzÏÅ y•W~kZì @
™W
O¹Ì, z=8
g 8
g »g« X •Cƒg«Ì,zÂ@WíXì Y™{Š c
Ì8 ~÷{zVƒ@Š@Wšä
i]!
ƒ8akZh
tìe XìЄy•WÌm»ð Xì8 Š {nCZ~kZy•Wžì @
lg ! •á
ÂÐZ1ì[ú%…ÝzÅy•W X ~^Åwìc ó ~]gßÅ
ƒ~\zgÆÝzgƒ
c
Åä™wzN^_gÃ]Ñ»{zV˜Š Ñ6 
y~ œ%Ãy̈ZÂaÏZ Xì Š ¯aÆ}i
c
kZ Xì Š ŠÀÃaÎaÆ]ùÅkZgzZ‰KZa 8
c gaÆ]g wÅkZ Xì ~ci7
kZ X c 
VZy™gÃx¤x3 á fgzZŠ
ä îp!ÑÅkZ X 5j»VƒÒpÃ)• Zg @
Z,èsw6
 •Å
®
…?t X •Â„UÆŠÅy̈Z¼ƒ  n¾ X c kˆZäHZfaÆ‚Šzx »]¯Å
0
#W†óg ÑW~ éR5¢EXì ù
X èEE E i ZzWty̈ZV˜ž•CVZ6
zZÐRÅŸ
ŠŽñgz¢3*ZŠ ÅVzŠ ZPgzZV-6ó V†~gÅ}g øžì g÷‚(KZ|t
ÆVE¹][Zt¯â 4Z Xì@ ™WOÌ6
R~gÅ]‡zZ‰…Žì¯XgzîE $Bt X •
4hE
0G
wì»X•ŠŽñgz¢}:}3*ZŠt Xì8 Š™ƒ—Ð}igzZì @
Q@
h Zy̈Z̄ !
s3*ZŠF wìgzZ[Zp¸ Xì êŠjyj™^»ÐVzŠÅÏ0
6 iaÆVwP…
G
x •Zt ‚}g ø[Z X •CY0Ì?Š ÅhgzZ
X •Òð×ZØ™³‚w ð©šÅZIáZzä0
Ì7äˤ
Z]! á b‚ å¹äË Xì _ïô³‚ÃV70
tgzZìVÅ~²• i ~g ø
á X ƒ 3gÄggzZì Ä~Tì CI„~²•
Æ‚~²• á ©: X ¶ce´ŠÈ  ¶½
êŠ ð3Š ÑQ
yh Z{g (¦¡gzZìá
*
[0  ìgzŠ Z¯{z¸ Xì ]gzp b§ÅV1Zp
eZ
~gz¢¹´gB‚ÆnzcmCZë @Xì ~gz¢aÆä0
iZÆ]Ñ» ª¸ Xì

Ã÷ V˜žÌlzy
 Åypt X Ì/ZgzZì Ì8
zlŽgzZì Ìò¤ F á
Å ãZŽ ~²•
www.FriendsKorner.com/Forum
Û Vc
= X •C™ «èâ ]gzpÃZŠ• i ‚Ö™ÅTì ãZŽ ¸ì êŠ ð3Š P+ÐÉ8
g
X •îŠ ð3ŠV1ZŠZ"gzZÐ× ó 'g ZÑÅ ãZŽ~kZžì 4 YZ¹ÜÅ•gŠÆèâ
¶Š™kZŠ Z¼1 X •D Y{gŠ c ™kCõ~VzŠ c
„x]gzpÆèâèY ì@ Ù
KZ¿C
á vZÔyYZŠ ZŠ¬Ðƒ
gzZ{ • YV§àð!
 ÂVƒ@  ~•CƒÌ,Š c
WLZ ÌZ àZz

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 10 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
YƒkZŠ ZaƉ
=ˆÆkZ X Vƒ@ Ü z¼gzZVƒ@ <Ã6
Y"7 á vZ†ð¸Lg
VzGÅ{ •
@ ™ ¦ÃVzŠ c
VZ¯gzZVƒ@ KZ™NŠÃVz#ÆÒ»gzZwjLZ~ Xì @
ƒ*
YÒ»gzZwjLZ
X Vƒ
c
Š Š™·•6WZ( } i ZzgŠ Â[Z X Š
6 Ú Š Ò» CZˆÆ]æ°»~VâŠÔ
à™ ¹F¹äàkZ XìZƒ –V§Ò» ïHG3J" Z•¤  7ñOÅV§Ò»~¤
† eg1 Xì
e6

äg ¦ [ze~]ªg ZÎp ÂZƒ4ZŠg0
ÐB‚ÆKgzZ9;ž Š ZЕ 6 W~Z
 Xì
uväVM¸|
6  gŠ‘zZ‘zZÆ}Cs§VâzŠÆuv X å©C[6
uvàZz
gzZ&
" X å{!„{!~Ò» X ñWÃr ! ƒ Z¤
 ÐW~ X¸Çg wñ‚}•
!u ÂJ (
ÂÌ* Ü zÂ[Z X¸Ì~Ï0
™veÉ i ~g øÛÆatL X¸ìgö–
™Æ±g Ñ
ÆVƒ ÇgzZ Ò»uvtgzZìCYWuv5 V˜c }g )}uzŠÆ Ò» ºº~ Xì
WJ
Å
DƒqƒÐVzd‘zZ}6 ÐV”C Õä<XÐ<X X Š
Ö6
w3qZV;z~ Xì ÝÃuyxgŠ
X ;g c k
Å~©kZJŠ¹gzZ ÎÚ ŠÃ`gÎñƒ
á }÷•‘
gŠ~~²• ]Z@xÆÏ0
i ~÷Ž ]uZz´ÐyZgzZøox Ó„,Z
Û Šã
X •D™ëZ• Ãð~÷•ïŠ hÐg0
Z=gzZ•D™ø O=Ž x, Z X •D W
á X •wâ x {»ðŲ•
{g 7Z»ÝzgŽ V»gzpx Ó{ zžìCƒéZpŲ• á „: â i]!
Šc
Í
ƒgz¢kZŠ ZaÆVwPó@
ƒ 7k-â {z Xì Lg Î~ÒÃKZ{zAŠ~}ÑçLZ Vƒ
7ZÆ™g ZûÃV-g Zû* 
ÅÏ0i X •Dƒ% J e~̈‡ÆÄ]ÑìLZÐZ Xì@
Y
Ü z7³‰
ŠpÐZ‰ Ü zðû ~²•
á XìÑdZ »~²•
á ¸gzZì @ ™}WëB‚Æ]¡
ƒ*
ÅÌñb§ÅVßYYt Xì CF
È0 Z•‚" ðtgzZì @ Û iZŽaÆkZì@
™ëZ• ™lˆ
á Ì» ` Z'
Xì¸g Z•¹B‚Æ~²• × Æ²•
á X 7‰
Ü zðûX•‘
g0
ZÌñÆkZ1ì
gzZìÐðC„ m»éZp Xì ~gz¢¹ÔaÆkZ1ì ~gz¢ÌŠ ã
 Zg { Z' Åð
www.FriendsKorner.com/Forum
CgzpðCgzZðCó CgzpD
Xì k
Ü zkZ=xtX Vƒ8
̉ g~Tì„zÏ0
igzZÆPŠ Ï0
 á
i~Tì„z~²•
E¹g 6etÂ[Z X 1¼ZŠ~~ m
ôZ%Æ[ºs W;gE-~Y 1981 ä~Z
 ñWkZg
á xz~÷VâŠÔ Xì Š
5=ž Y7ä âÎ +• ™]ó~]g q{Š ¤gzZ5ÅÓ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 11 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
ÌŠÜyÅÓ®zZ~]g q51 ó „
ó Š'
 ixŠq
Z Lž ŠÈ Âmz%ä~ X Ðt]g q
L c
tµÐVAZKgKgÅ8
ZLZ'g qãZ6
g0 g cu XìŒm{q óV¹
Z~yi§ãZ6
?VAZcu L L å¹LÌä~ X •C™7ÌŠiZ0
û* ZÏz²q
ZgzZ•B
gŒ~:‚ Zq
Z
F
Z]¥g ·ñYµÌñV˜ì •zk žì CW•zQ]!ó d
]! ó Šz'
zg•,Š c
gzZ X lg !
 ó '–
¼ƒ g ó žZÁwYÑ
ÿ8 ó ½Zƒ }
ó ™~g ÒWlg !
gzZ}™gzi%~~i ó ñW
àòçWÐVƒ Y\ðŠgzZ~Ñg ¼Z ó ¦}0
6ó ñÑrZg=ó,™³gVœ
 ó ` Zí
ìaÆäJ (
Qc  t1ì Ì»PgzZƒU ZuzŠ@'
ÃkˆZ¬Ì¼ƒ ÐkZ Xr
Ë 0™ W6
Xì $ iÃ}uzŠkˆZªaƉ
ë @Xì ꊙ{¤gzZ« {Š c
wZŠZ}]!
YƒkZŠ Z¢¹gzZlp¢¹wŠèY•N •Z~kZžìt¤~(
@ Ѓ Åð

X VƒLg @ gŠ}k
™Äc tÌ~ Xì îŠ ð3Š b§ÅVzk
b  á=
~g«~²•
b
V¿»ÄðakZ X å7eƒa}÷ Xì „+Z¼ Ì]gßÅ´ù~Ä{ i @

Å]!~÷ ó ~
ó lg ! 
ÅVßYYL L ·ùtgzZ Hg OZ»Ìñ!kŠ °»ä~ë@X ;gg D»
~¬ X µ̄ !
»í@ Z Xì ~Vð;Æ\WaÆ]Š Þ
Ì~g óÝ»~÷ž ZƒÌtXq
ÏZ~ ó ó ‰
x * Ü z ñ Z â L)
L * Æó ó úŠ !
ZgzZ åqÝ»Ðx *
izgÐw‚q L L~ ó óyŠ L L )*
izg
Z}÷̄ !
g0 »™Ý» Xì [W6 x ¬©Ì ó ó úŠ !L·
L ùŒ6V>»}÷ X Vƒ;gÉÐ
IÒ7E
Ʋ•á Ì*
™wJÃ~g ZŠ)f ò ¸ X 7t{Š c
i¼Ðg ZŠ™Æ²• á ~}Ñç~ž¶ø q Z
KZÃ~g ó Ý»ä~ ó ó a Æ VÒ }% Ýz cegzZ¼ L L ̈¸w–QgzZì)f
X Vƒ Yƒq
Ñ~Š ˜NÌ~žìÑq t ‚}÷ X HwEZaÆ~g Z'
Z {°‡! Ñ
}Y„g óÝ»t ó ì @
7 ¼ Haƙݻ Xì ÒâòŠ WZg7b§Å~²•
-7 á Ì~g óÝ»

www.FriendsKorner.com/Forum
™ÌŠÅ ó ó gzÙ L L wz*
X åLe* LZ~ X ‰ÅÎâkZ¼ Ì]5z^~uzŠ
F wìkZ X åHÌ~dâŠÆ ó ó ì *
6 S{°zuZ L L ´ù~ÄLZä~™f »kZ
kZäÕtg ¤u-ez6Xì{”gà{°‡!
¹6 àW» ó ó gzÙ L L s§
Ð ~zX KX 8 c
zKˆÆkZë X •D™ c ƒg D»li ‚)Zg et1¶Åœ
°y„CZ~VÂv߉ëgzZ Š

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 12 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
™)Zg eaÆóZg eq
ÂXÝZ X}Q@ Zžìk0 Ü zÚ Z X ‰ƒ„sW–
ƾ‰ Ð~
~÷ X VƒLgB‚ÆÔ~g7~~g OZÆkZ X Vƒ‚
g m
³Ðƒ á ~÷
 ~&ì ~²•
aÆ"7 á
ÁÂ&KZ7Z~•y7I~÷ÐíMg ‡ÒZ Xìt ‚Æ\W~²•
yZí' ó ó §»]Zg ~gðŠ Z L L gzZ ó ó åIgzZ¼=L L ó ó ~gzZ0
ewŠ !L L •{ zóVƒHgz¢
gi Z0
X •n ZgzZàe8
g CZ CZ´ù~Ä}g ‚ Â:¤
 ƒkCƒ ·gzZƒ eg {Š c
z Xì @ i~
V2zŠ LZ~y
W X ,™Š c
=ÂBŠlg !
ÅVßYYÌ\W LgzZ³7 á ~÷Ì\W
~²•
̻r
 ™·k

2  ZŠ'
gzZ•D™“ á ~÷«Ðƒ
~²•  Ž ÇVz™ ZŠ Zt]» ÕWgzZl-{
~÷~y á ´ù~Äx Ó}÷Лe
WgzZì Hx ÈZ »ä™ù • .äVMVƒg Z¦
k3
XìZ ít]Ì» /Z®z Š¤
 Zz6 •á ÆyZgzZvZD <g WáZz Û “
 iÃÃ

á vZÄ
{•
gƒÑóyƒ N
wDZ)´óušXX 181
5411005 :ö;g
7122943 : íŠ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 13 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

•
h á ¬Š gŠ äÂ
7 Zg ) » c
ì Ì M {z  ã0Ž ì ©
 uzg
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 14 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

£
xg ~ z z £ ) z ð Ñ V-
xg ~ ï » Òp ó ~ wY » 8
g

ì Ì ` Zc Æ y̈Z ó Ì yT KZ
 ›c• Ã Šp ™ wÈ
xg ~ Z}

\
Ì VY x x ì u Ð WZ êL Z
xg ~ ZŠg Å Øg ó ~ gâ Y!;

Zƒ hZz Ž Ð kZ ó ù gzZ l { z
xg ~ • z ng Z Zƒ x ÅZ ? kZ

g ? u#Z lŠ¤
~i ì B  k,Š
xg ~ Ÿg Å Ññ Å ì âZ oÑ

» kZ å sp ìg ~ wŠ z {h
Š
Z z º & ì êŠ d
xg ~ * i

www.FriendsKorner.com/Forum
#L A Ð kZ ó *™ gzZ °g { z
fâ èEE
xg ~ « Å kZ ‹ wC Ä

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 15 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

Æ
: e » G gzZ Å ðñ ì yT
E
#-
Y ¢ » V\W ñW öLEx *Z
* 

°» 7 g ÖZ ì ~i !Å yY t
 » i mY ì 6 ãZ Å } 2
: Zg 2

å W • > z yZZ \
\ å W • ~Zz & œ
T Ì ä ÔŠ Ã „ZÍ Å h kZ
*

å W ì ]gß VÈ Å VWŒ
]§ Å „ \ Û
: [ ì Ð kZ Ž ì ~g ¬ Ð ðC

ñ z y¢ ó ì ~ /
ì~Z ñ z&
ñ œ
Y V Q ~ T ž iÎ { z
: Zz6ì @

å Ä
V- › ì xiÑ Ð ·  }Z
: Z-Š ì : Z-Š Ã • } vß ƒ

*Š t ì Š ! å Q
www.FriendsKorner.com/Forum
W Ð g¦ Æ „ y

: Zk 
z ì : Zkz :gz wŠ t Ä
 }Z

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 16 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ðà áï Ð ÏZŠ Z „ ~÷ à í
ðà áX à › ó Vƒ › ~

•
h á ì sœ ~ M ~% ó Vƒ g« ~
ðà áYQ Æ W = `ñ gŠ `ñ

L j8 
CZ ì Ã èE 
c ì k¼ Ìt
 Ð ™^ ðÃ
ðà áe  ñZ¤

7 ̼ ZÎ Æ } # Ð q
g @‚f
ðà áYQ Æ W ÐZ ó ì CW ~ Y

b§ Å k Ð y!
Ò • }a
Z Â ë
Î wŠ
ðà á Î Â Ã Ë ì *

7 „ T ž *Š t ì t Ä

ðà áZe : g â } à éZp ~÷

Ì ~ Ð lzg Å äâ i Vƒ @ 
ge Ä
www.FriendsKorner.com/Forum
ðà áZj Æ kZ = Ç }Š ™ Ð Q

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 17 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

Æ Vâ Z-Š • x » Q Â t
À&
Æ Vâ Zz6 õ/GŸG Š [Z ³g

{n ( » kZ ™ NŠ
Æ Vâ â g Z Ñ U wY

• Ð Vzd e ã0
Å 0 e

Æ Vâ Zkz Ì v ¸ `Z v Y

öW :XZ
Å
! /Â » kZ 9Š
Æ Vâ L • T gŠ ‰

• L I F Ì ™ {g à{
Æ Vâ e • Dƒ Ì sø

}I › §ZzZw ë
Æ Vâ ZŠ * • x» „ ,Z

ñƒ : èZg Ì gî Ë ?
www.FriendsKorner.com/Forum
Æ Vâ ̈Z • gî ¸ H

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 18 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

J
ì P r Zl  [Z » Š c~gv
ì P r ZŠ ž ì § ‹” Ð

y
W Š
 Ú @
X wY wY ~
ì P r !„ Zg ‚ ž ì ]g Ð

zŠ äzg ó Ã í : Ãzg W Zz Æ Z}

ì P r â Š Ð wŠ Y> :¤
z

s§ Å V•W Vƒ 
@Y ~ y Z h Z ! ~
IF
4& ž Ÿ t 1
ì P r Zu øL G

! /Â ~% s Q ž +Z ì q [³
Z óÆ ó Ð 8
ì P r c g ‰ ž

Ð Vâ •W t' „z Ä
 ì ò¤

ì P r Zg ó ì À
> Ð T ž

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 19 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

VY ~ wì Zƒ Za ‚ Ð Ü
VY ~ w5 ;g ´ Æ hg à kZ ~

ì ~gz¢ Ì ó ó H  • ñƒ Z]

VY ~ wZÎ kZ ? ! yY ~% ƒ ‰ ÏZ

ä Ë = xÎ ì x » Ð
VY ~ wÑ Z7 *
Ñ Æ é [†

ë Æ h  g y » Zƒ Ð á ò
VY ~ w™z kZ » äô ñW wì

{n ZF Zƒ ™ | ( Â y¶
 „z
VY ~ w) kZ : ñW Ï ^» {z Q Â

ì m à wŠ  ðY 7 ¸ …
VY ~ wh uZ ì ™| (Ð }i æ

ì s ¸ ¼ V; V; ~ Ð ƒ
 Vƒ Z'
www.FriendsKorner.com/Forum
VY ~ wV Ë ñW Ì !Zj Z%

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 20 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ƒ D™ kC VY Â ì CW Š cÅ kZ Ž
ƒ D™ kC VY Â ì C* [Z ›

 7{g {0
M  Ø Ð VÍß yZ ?
i  ̙ ?
ƒ D™ kC VY Â ì C3Š wŠ *Š Ž

» yZ ú1 ì @ Z Â wŠ !Ž • 5'
Y F
ƒ D™ kCVY Âì CÑg éZp »

I
q Å wŠ ì „z ó ì g¦ êL F„z
g8
̪
ƒ D™ kCVY Âì CVZ • ]gß { z

~ V\W[Zp }¯ ?Åg ä ¾ å ¹
ƒ D™ kC VY Â ì CZh Z ’ ~§Z

Å Vƒ š ƒ
 N ZŠ Z • Q Q Ð ÏZ
ƒ D™ kC VY Â ì C¯ É0Zƒ

×zg ~ çW ì „z ó ¸ ë 0
e ? &
www.FriendsKorner.com/Forum
ƒ D™ kC VY Â ì CÝ ‘
¤Z

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 21 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

 3g !Zz uZ = g0
ì Š Z }%
ì » 3g Z]
h á = Ð |
•

 [Z ~
Vƒ Zƒ {Z ~ we Å Ég J
 3g 3 Zg uZ t ‚ }÷ ž
ì Š

Ð Vƒ : Za VY x¤Q  • ݪ Ž
 3g ‚Zg ~ V¼ Zp ~g ø
ì Š

z$
ª g e zŠ ¸
Å X • w{ z }
 3g Z‡ ~ ]ª Ã ½ äâ i
ì Š

á Ó ó dŠ ~ { Ç ˜Ó
• }½ ð•
 3g Z { 6u gzZ ì » …
ì Š

Y VâzŠ ì ˆ ¿g æ
à yJZ +
 3g , Ã Ã Ú Š p¤
ì Š Z

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 22 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ðƒ » ã¹ ~g ‚ c  —Z
W ~ çW KZ Z
ÑŠ kˆZ Z
ðƒ » ã¹ ~g ‚ c  ä?

„ ,Z ¼ • Ìë ó LZ ÔŠ ƒ 7„ ?
ðƒ » ã¹ ~g ‚ ó c
°Ã wŠ Z
 Šp ä ë

å Z¾ ~ Z÷  ó ~¾ ‰Ç'!~g ‚
ðƒ » ã¹ ~g ‚ ó c
Z” V˜ Š ¢ gzZ

¯ yT KZ Ž KZ t‚ å B‚ Æ \ðŠ
á
¾  ðƒ x •
ðƒ » ã¹ ~g ‚ t‚ Š

B‚ Æ ûz „ KZ ó ë ¸ Ë~ xg Z ¼ !
ðƒ » ã¹ ~g ‚ ó c  šW
ZØ ðà Z


ðƒ kŠ Ð ë p ïŠ Z’ à *Š ë
ðƒ » ã¹ ~g‚ ó c
Z’ ä *Š Ã ë

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 23 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ì Z
]gß q Å äY t
ì | ~ƒ ó ì 7 Ž

{z ñW ~ ™ ù ]!
ì à ðà ú Æ T

à í ì I ¼ „z '
ì Ü z
]gz¢ Å ‰ }% Ž

n : ™ ë Ï âZ ]!
ì ¤ „z õ Ã T

Z÷ { Â ì Œ à T
ì <Šz = Ð } t

Z ì Ì s Ä
~ ( q 
ì Z ú
<Ñ ¤ Æ kZ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 24 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ǃ H Q  РN Y Ì ^ß Ð à
ǃ H Q  РN W Ì Š c» ë

ðà ³ ƒ » T ž ƒ +Z ]!
ǃ H Q  РNÑg gzZ Ð Nzg

ñY f Ì ç Â $ WÎ ¤
Z ë
ǃ H Q  РN 0ÏŠÎW Ž ë

Ö Z0
t# ~ kZ ó Zƒ å *
ƒ Ž {z
ǃ H Q  РN° Ì wŠ ¤
Z ë

{z ì wj â : • ¹!„ g ZŠ™ Æ kZ
ǃ H Q  РN ‹ KZ V*ZŠ

~ 7KZ £ ž ÷ ƒ Ð VÍß sp
ǃ H Q  РN ¯ ]!¤
Z vß

7 Ì ¼ ZÎ Æ ÏZŠ Z à¥p KZ
www.FriendsKorner.com/Forum
ǃ H Q  РN J (gzZ ÐZ ë

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 25 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¸ ñW a Æ äZr KZ z'
W
¸ ñW a Æ ä3Š ni » Ž

ï ì C› à VßY ñƒ ñÎ ‰
¸ ñW a Æ ä› ŠgŠ Z% ?

Z Ë ¶ lg !ž å © q
6 õ Z
¸ ñ W a Æ ä• ~ J
 —Z

( Æ Ãz • VZŠ *? ãZŠ *KZ
¸ ñW a Æ äZ h Z u { … V;

• … Y ë t ó [Zp X• D Y ^I
¸ ñW a Æ äS Ìg ¸ ë

]P̀t 1 ó Š ;•
Û : • V7 ž ë
¸ ñW a Æ äVZ i*} F'

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 26 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¸ ñW a Æ äJ (k\ Å “
Š
¸ ñW a Æ äÎ v W Ì '
Z

ðƒ wÈ ðà Р„ ë ž ì 4 , Z
¸ ñW a Æ äâi gzZ Ë ?

Û µ¸ VZzg ƒW Zƒ `ñ gŠ `ñ
b•
¸ ñW a Æ ä. ~ V\W }g @

ù ã Ã V\W ðZß KZ
¸ ñW a Æ äZl
 @ Z FŽ

• X V¹ vß ZÎ Æ È LZ
¸ ñW a Æ äZ •
,‚ ÌÆ [Z

× CZ 7 „ • ž gZuZ ÷
` Z'
¸ ñW a Æ ä‹ wq ë :gz

 ¼ ƒC Ä
 ìg „ ë vß
www.FriendsKorner.com/Forum
¸ ñ W a Æ ä· — Z ' ž ë

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 27 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¸ ñW a Æ ä‹ : YZ vß
¸ ñW a Æ ä¯ : Z-Š à ë

ì @ „ © ž ì @
Y w$ ƒ Ì V-
¸ ñW a Æ äÑ¥ ó • D zg Ž { z

V˜ ì ì‡ ? yZ ž • ë vß
¸ ñ W a Æ äC Ú Z N ë

Û Ä•
t Z• á [ ì ÏZŠ Z Ï ZC yY
¸ ñW a Æ äY Æ ^ß VY Ìë

œ ×zg ðÃ Ç ¶ yT ~÷
¸ ñW a Æ äÑŠ Š c[Z ñ‚

à • ñC yà ó ìg : Æ } { z
¸ ñ W a Æ ä ¯ CZ N Ž

™ 0 á$ ~ V\W yZ ì Ch Z e
g
www.FriendsKorner.com/Forum
¸ ñ W a Æ äÎ Ã õ
Z ®

Å VßY 4Z ì Òp Ì ~ Ìñ Šgi
¸ ñW a Æ ä= Ã ]¥ É Ž { z

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 28 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¸ ñW a Æ äÑŠ k W L ?
¸ ñW a Æ ä3Š [Zp M Y

Š hg … ä „ ? Zƒ YZ Â t
c
¸ ñW a Æ ä[ nŒ
Û ¸ ë

^I {z ž Ã yZ ¸ H
 åŠ
Г
¸ ñW a Æ äX *g uZ Ž { z

ˆ ]!ˆ ]Zg ó t ì ]!Å ]Zg
¸ ñW a Æ ä= x •
á ë :gz

ê Ñ Æ Zƒ ! kZ ¸ ¯ 6ž Í
¸ ñW a Æ äZ¤
 g Z-Š {z 6

 Â ƒ }™ Ž ?
Ì ë • ‰ wÈ ƒ
¸ ñW a Æ äo à ë ? :gz

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 29 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

VZzg » Ì s§ kZ ó Vzg » Ì s§ kZ
VuZg Ì ^ {z ó VuZg Ì ^ t

 y • W ó ì » ¾ y• W
ì » ƒ
V ¿‚ t Ì ? í ó V ¿‚ t Ì ? •

B NŠ Æ ½ @W ó ]Ñ» 8
g 8
g
g ‚ } Z I¼ ó V!
V! g ‚ } Z I¼

Û “
ì g c¾ Z•  ó å g cÁ™z “

V*ZŠ Ì Vá t ó V*ZŠ Ì Vá { z

VZ V „ y Zg‚ ó £ H Ó q
Z
VZðŠ VZðŠ ‰ ƒ Ì wì gzZ [Zp

7¸ … có ƒ
 vß • ¸ "
VŠi Zg Æ kZ • ë ó VZŠi Zg CZ ì { z

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 30 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

 óì Ì k(ó ì 0
ì ÌQ e  0
e
ì Ì 1 ì Ì kÈ ž ì Ìñ q
Z

•
h á ¬Š 7 {g ) » c
gŠ ä ?
ì Ì M {z  ã0Ž ì ©
 uzg

~ V\W ìg : w2 ž ì e Ð
 òŠ W L Ð 5g Ç
ì Ì ¡

áZz *Š Vƒ yZª : ? ª
q ~÷
} ó ƒ •
ì Ì ÒZ Ð Š¤ Û)Ž

á}
ù N X Ð : â i ]• Ã Šp
ì Ìt Ù Ð VaÎ KZ
 œ uZ C

* 
% Ž VŒ ì 7 y‚ W Ä
ì Ì § Ð Šp ðà à ƒ
 ™ hg

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 31 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

Ì ¼ ~ g (Z ; g Æ Ë V ¹
Ì ¼ ~ g y å 7 ó ¶ Zƒ •

‰ wÈ [Â z [ˆ Â B Ùp
Ì ¼ ~ g Ñ å V¹ Æ § ñZÎ

VÅg ù Â VÅg 1‡ ? \W LZ ~
Ì ¼ ~ g· y
W ì Y ^Y ž

» äâ i ‰ ì S î q Ù
Z C
Y
Ì ¼ ~ g Zæ 3Xg ZÎ Æ Zƒ 7

 ~ Z]
Î (Z ¼ = Â Zƒ Ð ƒ 
Ì ¼ ~ gð å 7 ó å ¹ ¹

• 8 ë ž ~ T ì v W KZ t
Ì ¼ ~ g ZÑ Æ Ë ì 7 ;g

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 32 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ì } Y H Â ó Ì ¼ 7 x¥ Ã •
 CZ • Â ª
ì } Y Z} q KZ

Ð u Ž • äZ-Š „ ë
• D Y g¦
ì } Y Zw à ›  : âi t

7 Ì ¼ ZÎ Æ e Z r "
f Z q
ì } Y ¹ » wŠ • Â Ô¬ èY

ze á Ì Ã Vƒ Ç }% » Vzà gØ
!
ì } Y > à VzgŠ ðƒ C% yÃ

E
^I îÏh$˜
¯ Ð Q ÐZ Â ì Š

ì } Y Zƒ Â ðY Ã k¼ KZ

D Â ì Š
t e  hg … { z
ì }Y Z'YZ Ž ž ƒ Ð kZ ]!

à 7 Ð ä¯ ]!Y Ä
¼ {Z 
www.FriendsKorner.com/Forum
ó ¥# Ž
ì } Y ZÎ Ì Ð • {z ì

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 33 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

Ð VzŠ c~ FŽ Lg : yY ó ,™ H
Ð V\W Šp • D Y f  øo t

 ~ Vƒ Zƒ ó å ÷ gØ
x Dg ¦
á } h Z Ì }0
Ð Vp • 6Â ë d

= ì C* Ã yŠ Ž ì +Z í uZ
Ð VÂZg ~% ì ¸g » ãZg Å ]Zg

ì H ]” Å V1_
}% ž äY yÃ
 ~J
Ð V²‚ Z  }% ì @v W

ì H | Å V1Zp ž • ë vß
Ù
Ð V1Zp }% ì g¦ » | C

ì H Ì ~i t zhg  à Vzg @0
e
Ð VÂJŠ Z
 ì @
Y ò y̈Z q
Z

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 34 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

1 NŠ Æ â iW Ì Ã Šp
1 NŠ Æ Y Â c
W : {z

y
W ;g „ 
yZkz ž wŠ
1 NŠ Æ Î : âi uZ

ˆ : : {z Å Vzg Zig {
1 NŠ Æ X ðZŠ ä ë

N
‹ u +p gzZ å wŠ
1 NŠ Æ > Ã • Ð wŠ

VÃî ðà å ~ V\W KZ
1 NŠ Æ W ? i‚ ä ƒ

Å W Æ Û ì í uZ
1 NŠ Æ ° Ì â Z¾

Ä ì [p ž ¹ ™ Í ä kZ
www.FriendsKorner.com/Forum
! 1 NŠ Æ ‹ r » §

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 35 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

à ]Zg Cg ¦
 ~ VÃzg ù
à ]! ì ;g Y  Â
m$

VìØ ~¾ Ì ~ Vƒ 8 Š
à ]â KZ Ì Â á ™ Û

a ¾ Â · " ñZƒ } Z
à ]0 ðÑ ì 6 ~— Q

2zŠ È ì e b§ ¾
 ì CY µ ]v
à ] v uZ Z

a ¾ Â ‘
 4 ñš } Z
à ]‚' ~½ ì Í
ðÑ =

~i t ~ Ši ì Å ~g •@
À&
à ]¸! õ/GŸG Š @
Z
a [Z

á y T Ã \ W LZ Ä
www.FriendsKorner.com/Forum
Z wï gzZ
à ]Zf KZ Рg0

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 36 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

~ VâY J ðà `Z Q
~ Vâ ¾ ‰ Çg ¾

ä g¦ Y: { ¤W
~ Vâ { Ä ì †! Ã í

~ x Z
q {z Z) ù
~ Vâ â i H Š Ã T

ì P M Ð V\W Å kZ
~ Vâ • W ì g« uZ

J-ŸH
(
¶ ö Z H g Z-Š Z
q
~ Vâk  @
Š y  ~

c
0 7 ƒ Â Ì ¼ 
Ä
~ Vâ · ZF 
Zg ¦ Ü z

}Q ñƒ V] >W Ä 
www.FriendsKorner.com/Forum
~ Vâ ; Š „g C7 è

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 37 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

 : ¬Š  à ë B 0 ï
Š GLš^z
 : ¬Š  à § B gzZ Zƒ ¼
Š

H Ð ]â £ g ZU Æ wŠ
Ð ,g ¦
: ¬Š  à n uZ Æ ³i kZ Ð ë
Š

ì @  „z ó ƒ {Š c
W ÃÃ ƒ i Ž
 : ¬Š  à Á ë WZz ÏZ '
Š

 } Z }n Ð x9 {z • á$
Ä ù
 : ¬Š  à aZ L ÑÅ ä ë
Š

/

ÑŠ kˆZ Ž » äƒ LZ
ä kZ c
Î ~ wŠ }% à * uZ
ä kZ c

W b§ Å Vƒ Zƒ { z
~ Â ~% c
www.FriendsKorner.com/Forum
VZ Ð g« Ã wŠ !q
ä kZ c Z

Æ V“Z ? V– ~% • R ù
r Zl
° ~ wŠ }% t ÷ x
ä kZ c Š

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 38 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

(N
à Šp VzŠ äÕ£Ež › t t Ä
¯ wq Z% ÷ ó V¼ H
ä kZ c

/

Ø e KZ
dŠ ™ ò Ð Vƒ Zw Å >
dŠ ™ ò Ð Vƒ Ãz izg Ë ?

à Šp ƒ Z¤
 : ÚZ ž ì 9 =
dŠ ™ ò Ð Vƒ *
Z ì H t wŠ

BŠ }g * 0
e {z ž ì e Ð
dŠ ™ ò Ð Vƒ ZŠg ó Ã Vzg â Æ ‘

6VzŠ Zi ~i ì » P sp gŠ ¾
dŠ ™ ò Ð Vƒ Zƒ izg Ë ?

ì F
Ñ!Ð kˆZ Ž ì Ìñ q
Z
dŠ ™ ò Ð Vƒ Z•
Ã Vzg · VY
www.FriendsKorner.com/Forum

• CY c GÌ 3" Ð ]iÓ kZ
dŠ ™ ò Ð VúÃ KZ … ?

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 39 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

Ú Z V‚ W 7 ¸g Ð ©Â Ä
dŠ ™ ò Ð Vƒ Z}
 LZ L V ;

/

6 Š ¢ Cƒ 7 4zŠ ž zŠ È
6 Š Y Æ Vߊ à ¾ u ì M

b§ kZ ì @ Â v W ž ¼ Ð kZ
6 Š § å Ì Z
 vß • X

 zŠ p Ò ~ kZ ì Â b§kZ • g
„ ë
6 Š Zñ ó CZ Ü1 ƒ … Y ?

ë ¸ 7 ¬o º ù Æ kZ B‚
6 Š Á z • ,™ VY g®Z ë

Í ¶ ŠgŠ
]!Å Ùp c È*ZŠ t
6Š ZŠ Å VÍß Â • ñƒ ë Š ZŠ "

www.FriendsKorner.com/Forum
b§ ÏZ zŠ É ó ì ]!Ì Ž Ä
 }Z
Ö gzZ ¼
6 Š cKZ z™ •z½ #

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 40 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¶ Ð V¹ Ì : â i ž N C H
3g ðà : ¶ w2 : LZ t ‚

…¶ú
 „ i ZzW Å \W ¸ '
KZ Ç » ä¯ k
¦ Ã kZ

~ Vƒ ³ # CZ Šp ž ì e
f Z H
Zƒ kC t  ¬Š ~ x)
Ã \W

•
h á ~ wŠ }% ¶7  ̼ ]!
‚' Ú gzZ ¯ '
Z VY ~ Q

~ VaÎ ~% ì ]gß Å [Zp ì ÌŽ
Cg Cg ~ Vƒ c xzn LZ
WJ

ì H ÏZŠ Z ~÷ 7 x¥ Ã •
Ø 3Î Zƒ @ W ~ Ši
h Z ì Æ S0

Vƒ @
Y g e  Vƒ @
™ Ž ]!ðà [Z
www.FriendsKorner.com/Forum
E
ÕäL¹$ {z 7 Ð VaÎ Å Ä
 . [Z

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 41 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

< ° ~ vW „ KZ
< H ó ì  ]!
7 k

• CZŸ Ÿ ž • xZp
< ;g [Z Ã 
Vz06 yZ

ì g
B y!
i Ì s{
< ‹ ÐZ Â n ƒ

ë • g Zzg] ó ì s t V;
< Ø 4- Ã Ë VY

a Æ + Y ~ }g ! LZ
< æ ðà  n ƒ

Ð V̈Z q
Z ì e Ì ¼
< Š > » Ë VY

» äzg x £ ì 7 ¤ 
www.FriendsKorner.com/Forum
< ´ Q ? q
ª KZ

ä ~ ;g ! ì ;e 
Ä
< 
Z] 1 ù Ã kZ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 42 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/


ñY Å ¬ gî Ë KZ Ï0i
ñY Å ¸ : Ã Ë Å äƒ LZ

YZ Â Og „ ¤ Ã m kZ
ñY Å 1 ]!• „ ³ "

ì ðZÎg  ~ › • ë vß
Z „ › ó ì H Ì `w
ñY Å ¤

p ì 7 Â ~gz¢ *
ƒ É
ñY Å Ã Ì 6ë ž ì ]‹ q
Z

á 4Z Ì } 0
6Vp • 6Ð N ¦
G
Z Ï ~hð \ðŠ
ñY Å o ýL ¢z ¤

L ^I ó ì H yÃ
ƒ : » L Õ ïE
ñY Å H ~ Vð; Æ Õ 1 VY

w2 Ì ðà Ä
 7 Â ™ | (Ð kZ
www.FriendsKorner.com/Forum
¤
ñY Å ^ § 2 Z KZ Ï0
i

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 43 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

Û
1 NŠ w™z gzZ 1 NŠ t Z•
1 NŠ w¾ ä ë » Š c~gv

1 NŠ ó wì » kZ å Lg Ž »
1 NŠ ó wõ ì Zƒ N Ð [Z

á Ô ƒz¾ ™ á Ð ð qƒ
. x•
1 NŠ wZzi z `z² » yŠ x Ó

ƒ ù {z Q Â ƒe Ž Æ | (Ð kZ ?
1 N Š w ) ó ì 1 NŠ w °

ðY > Ð ]ñ ? ƒ D Zg e ÐZ
1 NŠ w!
z ä T ƒ » Ï0
iž

Ãe Ù ä ë å c
f Z uZ C Ö ¹
1 NŠ ó w J &
 å wŠ ? ™f }gv

 ì 8 Š Ã äâ i ¿ q
Ä Ù
Z C
www.FriendsKorner.com/Forum
1 NŠ wV KZ ÐZ VY ä Ë

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 44 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

OŠ Q OŠ S *
Y : ž 9Š Ä
 }Z
OŠæ OŠ S : âi à ƒ
 ì ;g ê

Šp g D • ñƒ ž ì g] CZ
OŠ Q OŠ S : ¶
 • ìg _0
!ë

k
ÐZ J Š ìg F
  Æ ƒ "ë
OŠ Q OŠ S : Y å ;g ƒ {z Í

xZp Vƒ ~g7 ž }g ø 7~ '
OŠ Q OŠ S *
– CZ [Zp ì Z)

ìg 3 Zg " Ì Æ ™ g 0Ã õ
Z
OŠ Q OŠ S : 1 • ìg D &
ðe ë

~i ä˜ a }g * gzZ 0
e t
OŠ Q OŠ S *
ƒ Ã ë B‚ Æ yZ gzZ

 ~g v p¤
Ä Z ì Ï0
i T "
www.FriendsKorner.com/Forum
OŠ Q OŠ S *
‹ CZ w q : p

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 45 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

H kC 
Z

Z} 5 ~ wŠ

ðW Š c Å kZ
î wY ~ wŠ

 eΠà kZ
° Š
c » ‚f

;g lñ{ ~
1 Ì Í ä kZ

uQ Å 
J
5 ŠgŠ » wŠ

ƒ Ùª
C Ž {z
Š ÷ Ð kZ

Ð è% Å kZ
www.FriendsKorner.com/Forum
h ]0 uZ Ù
C

IIB+E
øm E ì Å kZ
¬Š ~÷ t 
Ä

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 46 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

/

Ë ìg B‚
å :âi Z
q

· —Z u Z Z

Zƒ D CZ

Â ä Šu {W
Š o
c „ wŠ

ÔŠ Å VßY
Zƒ ó \ðŠ ó lg!

~ gŠ " ÷
Zâ k0 Æ ¾

Í ã¹ ~÷
‹ \W KZ

www.FriendsKorner.com/Forum
Ç } F e
Z uZ 0
= Ã y LZ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 47 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ï gzZ ì wY
Ç µ Â r !

ÑZz wŠ ì {z
5 ŠgŠ Ã T

ð7 gzZ dŠ
Zn gzZ @W

• 
± Šp ë
3g å J¦

ë Ã ì
YZ 
ƒ 
å “

Š ð3Š
c : ¼
¬Š Z
 ä kZ

NŠ Æ < Ä 
www.FriendsKorner.com/Forum
Ö
Zh Z u { V- #

ì CÑg 
Ä
] ðƒ Ch Z

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 48 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

¹ Ì Ž ä ~
¯ yT 
ƒ

Zƒ g c Â gc
Z' c ì YZ

ì O g @ uZ
W ¸ ' Â

• : • ðÃ
Y H Â Â

Å *Š ó Ýz
• 7 Ì ¼

{¢ uZ å g\
¯ ì gŠ
c [Z

r [Z zhg
www.FriendsKorner.com/Forum
 hg
Š {z '

~ › 
Ä
eÎ ì ä ¾

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 49 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

/

ì • wY » Õ 
Z
ì M Â „ ni * uZ

ì z » 
Ï0i Ì ó ni
ì Z
n q ó ì Z
4 q

Ì ™ g à yZ ì Zg ¦
 ðÃ
ì Í ]0 ]0 » d

VŒ ž = z™ ™
Zh Ö
#
ì å Ð Q gùZ » wŠ

ä ~ ;g ! ì ¬Š [Zp
ì M yW Ð í ðÃ

Å kZ Š cÌ Z
 ì Cg Ä

ì • wY » Õ Q
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 50 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ì Ø 
Z Ð è c
ì X „ Ð ë ðÃ

}÷ t‚ ì g« uZ
ì 
Á Ž Ã i‚ izg

å c
W Æ 0 Ü z
‰ Z' { z
ì , Ð % N “
 Ü z

á* ~0
 ƒ
 ì êŠ h Â
ì à 
Z g éh;X² s'

Æ VzŠ Zi }i Ø™ 
ƒ
ì 
m$ 
“ g
8 V• W

ñW Ã H ~ ]‚ z H
ì µ ~ Vñzø ðÃ

ì k q Z Â *Š Ä
www.FriendsKorner.com/Forum
ì ¸ gzi » T VŒ '

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 51 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

/

ƒ : Ì y•Z Ž ž H „ òŠ W { z
ƒ : Ì ykZ » äY wÈ ž ~ T

A 7 Ð kZ Q ž ,j t CZ
ƒ : Ì y ˆZ ž ì ¸ Â y ˆZ

RI » m ì RI » V¤g
ƒ : Ì ye V˜ ,™ H » kZ [Z

Z ƒ ž ó ðà ƒ Ùp Å §
ŠgŠ o ]
ƒ : Ì yZª òŠ W ~ ÏZ ðY

ë • X Z(Ð ƒ
 ~ VY V;
ƒ : Ì yT Å VÍß , Z l» } Z

ë Ð V¹ NÑ Â NÑ q +Z uZ
ƒ : Ì yZk
z Ž ó }g ø b§ Å wŠ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 52 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

Ù ª s ™ Ð s{ ~g ø
ì C
Ì ¼ 7 Ã ì k0 LZ ž

ì KY Ð y }÷ Â li ‚ ~%
Ì ¼ 7 Ã •g ž ù }

[Z ƒ H Â Ð o*kâ ì Z]

Ì ¼ 7 Ã O Æ | (Ð kZ [Z

Ï Ð' : ì Ï' çW ~g ø
Ì ¼ 7 Ã Õ ~ kZ ó ì s t

k0LZ [Z ì ¹!I Ú Z '
Ì ¼ 7 Ã ì k0 LZ ž

ì » ¬ 6 T ž ì H X
Ì ¼ 7 Ã • e Æ [ Z ì VÈ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 53 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

ì ~ [¾ }ž cì ~ tÑ } Â
ì ~ [¢ Ë Å ! Â *Š ~¾

 ,Š > ž ƒ Î gzZ ˆ
¼ ƒ
ì ~ [™ }% r Z½ Ð V“Z :gz

:gz ó Ð g e Ë äâ : ž äâ ðÃ
Ö s Å kZ Ï0
ì ~ [w Ž ž ì # i

 • g Z t ó ƒ ;ß ž ƒ ß Ä
ƒ 
ì ~ [¢ ~% óì C
Ù Ž Ž » g0
Z Æ yZ

/

 ì ƒ Ï ƒ
~ ä{ "
~ äY Z /ŸÀG
õG &Š 
Ï0i

} 7 ~ 5g • wY „ wY
www.FriendsKorner.com/Forum
~ 
äZkz }% c
W yÃ

~¾ N ZŠ Z u ! " t V;
~ Í
äZ< å Œ µZ 6

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 54 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

`gÎ 
À Ð tæ 
Ä
~ äâgŠ å e
0 ðà c

/

ì Ì m = ‚ ~¾ ž ì wŠ
z' e ‰ ž Â uZ
zg Æ g« 0

ì Ì Û = g !—Z ž ì wŠ
IX
É ƒ ì ]¡ øL 4Zp øL½‘ ž ì Â

ì Ì Õ
 = wY wY Â ‰
Î / Î ì Òp Å 8
g 8
g ž ì Â

ì Ì m = B‚ LZ Ž wŠ !
Ž / Ž {z ù Ð çW ~÷ ì ‚'

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 55 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
/

 a ` ä Vߊ !
Ð ç W }g  ƒ
Ð çW }g * gzZ Ð y•W —Z

 Æ VƒÒp
Z å Ö
V˜ » Vùg q
Ð çW }g 7Z ¸ é Å VƒN

 ` W • ìg h Q ~ r â Š } { z
J
Ð çW }g ½ ¼ ñƒ Ë Ž t ‚

 ä ~ ¹ 7¼ ä kZ
1 ™ƒ
áZƒ
Ð ç W }g •  Š l Šp • 3I

/

å ž ~ í Ž 6Ë å VÈ ¼ :
Ù !Ð wŠ ó å g0
åC Z Æ çW mZ ~

 k
`gÎ J Š Ã Vâ™ ;g ?
www.FriendsKorner.com/Forum
á ƒz¾
Z Ì ¬ Ð x •
å© q

» Y Ð kZ å ³ Â RI t
Z Â Ì ñƒ Tg ~ wŠ { z
åß q

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 56 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
Ù !Ð à Vƒ c
C W Æ hg ~ &
Z¢ uZ Â @
å¤ ƒŽ~‹ kZ { z

@
™ b§ ¾ Â @
™ Ì ]!~ V;z
å '
Z' V˜ *
ƒ : *
ƒ Z÷ ž

 b§ ¾ ž ƒ ‹ wq CZ ?
~g ¦
å gl Z% õ ó ì ~g ¦
? í Ž

7 : 1 } CZ ž ‚ ^
 } Z ~ Vƒ 0}gv
Z Ä
å6 q

>

ì P M Ð V\W Å kZ
~ Vâ •W ì g« uZ
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 57 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ÕCîwYY

ZÐgZ-Š ÂdŠ
,F
£X X X ÕCîwYY
• CY k
ög• H
•CYåÌg {ÆÏ-â¼ÐV\W
£X X X ÕCîwYY
£X X X ÕCh]0
~B;ÆZƒ%
YÅwŠtaŒ» b§m{
•CYf(
+
•CYfm Ñ]gßÅVp{ i@
~Vâ c Ç!
£X X X ÕCîwYY
£X X X X ÕCöx YÆGzŒÃí
E
ì•~V*zŠçŽ3‚!»öŠÆV-6t
ì MЄ©Zg \ (Z»g\
£X X X X ÕCîwYY
£X X X X ÕC5B‚Æ[ZpÃ[Zp
äâ ÅËyà ó äYÅwŠÆËyÃ
ä! } hŽ ó ê Äg0
ä@ ZÆËyÃ
£X X X ÕCîwYY
§Z% ÄŠùgzZ ,™kC{zù
www.FriendsKorner.com/Forum
Bá„kgŠ ðÃÐyZëLl»
£X X X ÕCîwYY

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 58 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

~lg !
ÅVßYY

ñƒ} )•wYY{zQ
 ÐQ
ñƒ}µ•g ¼Zƒ
Îg eì ;g YB‚>¸q
Z6
~ikZ
z' L j8
zg[Z~k•6Ðݬ èE
ì»g ¼ZyZx *
H¸H
ce¬Šx » ó ì HÌ3g~x *
ce¬Šx ÇC
ÙC
ÙÖÆVz©
ce ¬ Šx • á gzZce¬Š ð
Y&
ce ë£ÀGŠx *"ÃŒÂì Œ
ñƒ} )•wYY{zQ
ñƒ}µÐkzZ•Ìs Z§ZÆÛ
~itì V•Wc
ì8g »V•W
 ë:gzžðŠì »g¦t
7¼ƒ
}ëgzZ}{z ó ì7ÌeÂt
>ñWb§¾pìÏâZ]!
 ë~TìVkuZ {zÎg e
ꕃ

( 2)
www.FriendsKorner.com/Forum

ñƒ} )•wYY{zQ
ì»g ¼ZyZx *
H¸H
ce¬Šx » ó ì HÌ3g~x *

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 59 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
wY•ìg YD¤
b§Ålg ! ù
b§ÅéZpt•]gzpÄgzZ
Ÿ»yZì HÐ~ikZ[Z¸H
•Z ðÃÌtc
Íì Å~g •VY
8 Š™ WðÃÌ~çW~÷l»
ñƒ} )•wYY{zQ
V•tó‚V¾ì;g Y„@

wŠ LZ
Vá »g«uZÌ…ì6
VZŽgzZ]gzp©q
ZìÐq
Z
V˜»V1ZpLZì ;g Y•?í
V¹~gzZV¹{z:gzì‚muZ
ñƒ} )•wYYŽt
VZŠiZg}g øt•aÆxq
Z
ñƒ} )•wYY{zQ
»g ¼ZyZx *
H¸H
ce ¬ Šx » ì
ó HÌ3g~x *
ce¬Šx •Z»wYðYgzZ
ñƒ} )•wYY{zQ

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 60 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

Z Zƒ@
wìq hZ


ZƒgzZ}06
d
•ìgö™ïVÐ

ó wŠ
]gzZìçW ì
•ìgö™ïVÐ

ó =
ÜgzZìçW ì
•ìgö™oVÐ

«gzZ]gŠóë
•ìgö™ïVÐ

оƒV¹yÃ
Z]
•ìgö™ïVÐ

ZzD
H Ç H Ì ¼ Ž ä ?
www.FriendsKorner.com/Forum
å h Zg v ó ƒ ë Ç
@
ƒ eÎ Ì ä ë V- l»
óó å h Zg ø L L ë Q Ì ë

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 61 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

<â »w‚

¬Š D Y Ì Ã g« g ! ~y
W
 ~ x ,Z
å © = » ñZ]
 KZ
à í å Zƒ kˆZ » ð«
H yZª = ä T ž ¶ ÏZŠ Z uZ

H yZkz Ì ä ]i Ó Å `gÎ Ã í
J e = ä © {Ši „
1 ,  k uZ
H x » ¼ Ì ä Vƒ Zƒ H Q gzZ
g VŒ `ñ gŠ `ñ
VZ yÃî » e
ÀYGk$
VZ yâ ‚ » bzg ö0 5 E Zz Ð Q
~ V²‚ ~% Ð á$ • D™ ³g
~ V\W ~% ÆW ~ 7e Ü z
g Å ‰
g Ô Å g« Â i‚ Vƒ ~
Vƒ ‚
#Lž ~
g © z x *uZ Ì [W èEE
Vƒ ‚
ì *
Y O— à í [Z ž ñe ðÃ
ì *
Y £ ä ~ ZÎ LZ ÚZg
Û ~  ì e ðÃ
Ç Vƒ Y ƒ Ì y!
Œ
Ç V ƒ Y ƒ Ì y e ~ Â ñ0
!ðÃ
www.FriendsKorner.com/Forum
Ë W Ì Og @Å ]Zg Q :gz
ì $
Ç Vƒ Y ƒ Ì yª Ð sp ~ gzZ
~ wŠ Vß Î Ã g« Ð Q ~ l»

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 62 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

kˆZ »D

Vƒ @Í
Z< ñƒ D™ ]!
Vƒ @
Y ge ñƒ ˜ gzZ
Ì Ùñ{ t ì {Š6 q
Z
Ì Ù7 É t ì Z
n q
ì CW Zœ Å V§ Ì Q
Ì ÙÍ u ì CY 0 iZg
™ ½ ~ V‰ g
8 

Ì Ùâ ó ‹úŠ • îŠ
Vƒ @Í
Z< Â Vƒ q Â
}Š™ VY VÈ Ã í Ͼ
}Š™ VY Vá Ã | uZ
Y Vzg e  ƒ q ~ Z
+ 
Ð N F • ” äh Z
Ð z¥ É F • Dà
= Æ ` ` Ã yZ
~ Vƒ @
~ Vƒ @
¯ 
k¦ KZ
~ Vƒ @
= ~ V\W —Z
www.FriendsKorner.com/Forum
Y V Ð „ ò¤
Vƒ @  KZ
Vƒ @Í
Z< ñƒ D™ ]!
Vƒ @
Y ge ñƒ ˜ gzZ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 63 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

]gú
 ä kZ ó ì H » kZ
Ì 6 ¿ S¦ yZ
Å ÒÃ Ï ~y
W
Å ä¯ V âW
Å äÎ Ã [Zp
Å ä= Ã çW
¶ È KZ Å kZ
Å ä VZ Ã g !
Å äS Ã ]!
Å ä> Ã ôg
 ä kZ ž H » kZ
Å ÒÃ Ï ~y
W
Å ä] ,Ã
Å äX ‚Zg
Å äC t à kZ
 ìe Ž {z Ì [Z
ñW ^ß Ã y LZ
www.FriendsKorner.com/Forum
t ì „Y Ì {z
ì 
ö t ‚ õ»
à kZ ì ¢ 6
ì 
ö » kZ Ž t

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 64 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
ì CZ Ì ™ ^I
½ È KZ ä kZ
Å ÒÃ Ï ~y
W
Å äX V âW
Å }¯ y CZ

ZÐ áZjÆ ~Š Zi W
Äq
( Ðy! ò ‡)

iÅZ

¸ ë [Zp vß X Ã > }%
¸ ë [Zu ì Û ó žðŠ » Ã
"•
LG
E

» äZzŠ ì [Zp t ž ä Ë ¹
» äY H x •Z ì ž ¸ 7

žä˹
t ì x » wì ¼ ƒ
t ì x *» ÏZ ó » T ì ŠŽz x°

c
Í å Õ Û
  ugI ›ZŠ g Z Œ
www.FriendsKorner.com/Forum
 gŠ uZ Â N
¯ | Y ž ¬Š ä X

ä *Š @Š k
¦ Å u 0 Áì
ä *Š @Š ¨ Å [Zp }g ø

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 65 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ì ~ wŠ }÷ Ž Ç V¼ ]!q
Z '
ì ~ É z [W gzi ¹ Â ƒ ¢

ß ™ ß çW gzZ ƒ VZ B; à ¬Š
ß ™ n à Vzu ó ì 5 õ Ä£

$?Ðz½ÆVƒ Zƒë

ì H Ýq » ai V¼ H
„g „ éZp Î ¶ éZp q
Z
bŠ Æ Õ • DU
ðà ǃ : Ì {Š ‚ ‚ ë
× ? Ðz½ Æ Vƒ Zƒ ë

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 66 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ãZŠ *
Ð ãZª 7 • ž ~
à í å 5 Ð Â Ž {z
Ð ã‚ W = Zhg ä kZ
Ð ãZŠ * ì ¸g Ì CZ
Ð 
ãZkz Ð ì V¹ ë

Q
ì 4V•ª„z» ðZ]

Y $ 7~ Ð X • ,i ZzW X
~u¼ ƒ
 ì pôž ì 4 , Z
 • { z ó aÎ Ì ¼
? ®
ì 4 VZ¤
ì 4 Vk t @ Ù
 ~{ C
™ á
 uZ ÙC ‚ {Šgp w‚
ì 4 VZŽ /_
ì 4 VZzg [W îGL! ‚ ß q Z
Ùª A
ì 4 V. „ Ú Z { z ì C
}% ~ F ì 4 ‚ ¾ Q gzZ
ì 4 V¾ Ì J
 [Z = z'
Z » kZ
Z
www.FriendsKorner.com/Forum
ì 4 V˜ t R ? ¡ q
Ë % 7 | ž ââ Ä
L $ 
Û Æ | kZ
ì 4 Vá Z÷ ,Œ
 ì CW F
}% ? J Z Ï lg !ðÃ
½
ì 4 V• ª „z » ðZ]

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 67 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ñWŠ c
,ZÃëðÃVY

ñW ò ë Ð WZ Z
q
ñ{Z gzZ à Šp ðà VY
Ì §{ Å Ë ë ,% VY
ñW Š c ,Z à ë ðà VY
¸g ,Š h  ó ì eÎ ä ë
 Ð [Zp Æ V-œ gzZ
,g¦
à *Š ˜Ó N 3Š VY
,g¦
 Ð [Z± uZ VY izg

Ð V/ LZ NY ò ë
,g¦
 Ð [Â Å wŠ gzZ
~ VƒZg Å yZ • Æ Ì ë
 Ð [ˆ zŠ È Ð yZ
,g¦
! w ì H Ì KZ Ä
,g¦
 Ð [x gŠ
c ù

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 68 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

å~gz¢
¸ ^ ~ ~Šp KZ
ë : 3I VY
¸  6
„ *
Z V; V;
ë : 3I VY

~g6
å Ë ~ aÎ ž F
½ {z
~ Vâ Z h Z V- ì Lg {z VY
Å Vß Zz }i ~izg ì {z
~ Vâ•W ì *
hQ Ã kZ

\zg•zŠÆÚ„q
Z

ÂÌíÇÎg0
ZÆr !
•z» r !
www.FriendsKorner.com/Forum
!
~©:•Ìñ‚}QÆkZ
\ðŠ QÙ
ìÐVzdÆÏZgzZ
YuZ
Vƒ´~+
C™vvVƒ;gNŠ
ÃV-m

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 69 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
ÎD h ZúÆVâ Zz6
à 1bÃuZ}gzŠ
àÅÅ9äŠ c
uZÐí
ç‘gzZ îwY
´uZ´NŠ Zg=
íÇÎL I{zQp
•ïŠ ÅékZ
ÒVzc}÷tgzZ
•3IÆ™m
m
žg ógtÅ]¡
°Wë¼QgzZ
yŠCgCg
ì km
ñ‚Dƒ}•dŠ
\ðŠ ’QdŠ
\zg•zŠÆÚ„q
Z

i *zi Zg
Ü z
ì H‰
www.FriendsKorner.com/Forum
Ø gu Z
ì ;g^‚?
.V²‚~y
W•qÃkZžë
Ù
ìgØuZs§C
ìgzZ ã0
Hìó [W ã0
H

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 70 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ìgzZ ãÇ0ityŠÄäYyÃ
ìgzi A~TóðÃ„Ú Zn ^
Ù
ìgØuZs§C
b§ÅV³•6
¬ZëäYyÃ
ìgze ~g ø~Vð;ƾäYyÃ
Ü z
ì H‰
Ø gu Z
ì ;g^‚?
ì ;gRe©q ó ;g0©q
Z ì Z
ì ;gï, ZB;VY1Â
YÅwŠ LZ7
+ Ä
Š uZ
ì ;gV‚c

Ï0i ~g7ì {æ7Ì~ßq
Z
Þ ZQq
ì;g> Zg0
ZÆkZ
Ø gu Z
ì ;g^‚?

@» hÁ)

Îg eÌñwY
ƒ/ƒtƒ[Zp Z÷‰
VxgŠÆVä^q
Z
www.FriendsKorner.com/Forum
V•Wì Z9Ë~Vª
V*ZŠïì |t
Š 4
]Ñ»~g ‚q gzZk0
VZŠi ZgÅ™kZ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 71 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
Ù •Ìg¼Z}½ÐVê!
s§C
·" w)uZ óN ó Ãùt6 á gzZ
Vp •
á ~itÂìçWt.Z
ì[ZŠ • 
ì [Zp Z¯uZÌÏ0
i ~g øt
ìaÎuZðÃÌÐWÐkZ
ì [! Ù !
ðÃÌC Ðai[ÂkZ
VkÑuZ óVkuZ
VáuZgzZ>uZ
V˜ì Za ÐkZ
$ V;
ìgë uZp ÖZ øL F

ìk¦uZÌÐWШgzZ[Zp

ìkà Å bzg C½8
g~kZgzZ
ó ¸H
 ìH ì
Zƒ ;Îg e¼ƒ
ìÛD
¸uZÅ+ YÃkZÌQ
Îg eÌñ{zQ
× Çìs§Åg«uZ
TWty'

øog G U
éO5_z"
www.FriendsKorner.com/Forum
wŠ !
zŠ•ìg¾6
¬QgzŠ
Ì~Vƒ;gNŠÃyZ
À"À"™ƒ
ÃyZpÐÉ•Š ZiWt

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 72 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
ì HîiäÚ¾
•
h á •W
ZkiÆZƒÌt
äTìæq
Z
t
ì Hh¼ƒ
äTìÌñ»ètgzZ
ì H¨ÃV1Zp
~ŸÆÒpgzZ8
g

ì Hk¦ÃVaÎ
á uZgzZ
~V/Ʋ•

ì Hk’ÃéZp
wŠ !
zŠ•ìg¾6
¬QgzŠ
•ñƒ}IŽ wŠ !
¼
•~ŠiÅËÌt
©VƒŠ Zi WÌæ
 ƃ
•~u˃ 

Ð\WLZ
Vƒ ÌV˜ x óVƒ 6~ óVƒ ÌŽ ~
www.FriendsKorner.com/Forum
x kZž â Y ?ž ì H n¾Ð kZ »
!~VƒV¹
ó VƒVŒ)
~VƒV;z ~
( ~VƒV.ÌЊpž

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 73 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
pVŒ
ðÃ:ÐáZjLZ=
ìã™]!
]!
ì> ðÃ:
~Š]i YZä¾»
ÀçLa
Å䙕Â~%
á~
H~kZÂVƒ²•
! ßÈ= ó ƒeŽ Å ó HÃíÂÌì¤
Z
»ä™i Z_ÐZìi§uZ Âtž
»ä™i ‚à VzuìDuZ Âtž
ÃVߊìazuZ ¸
»ä™i !
»ä™i *
å6
mÆ›
•
h á ì i ÚZ ¸
ó xøðÃ~Tž
ì ¶‚ Z÷ðÃ: ì
Ã?Ðx * 
}÷žäYZ}
ðY:zâZ•

~p
ì „g^Zƒ
www.FriendsKorner.com/Forum
uQtÅ ZƒàZzäg=
)E 4]I
-E
ì„gRe~Š c 4
èG }
ì „g^Zƒ
ó ÔñZƒŽ ¸
ì Co= ì

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 74 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
ì „gVÏv WuZÅéZp~ð}%
ì „g^Zƒ
ÃZƒ8žúì =
ÃZƒ‹Š
Þ „~”zæWÏZ •KZ1
ì„g>
ì „g^Zƒ
Cî ó q
ZÅyZ~ð}%
ì „gïÐ[Zpµ6
Ÿ}%
ì „g^Zƒ

~g ¦ žÌ¼Š c
ù‘ 7
kˆZ‚Ñ®Šq
ì ;g ¹! Z1
ì„gÀ" ÂÏZg fË
ì „g^Zƒ

ö»Vùg
h Q8
Š gq
ZÐÏ0
i
W8
Š gq
Z
Š*
°c
Š
www.FriendsKorner.com/Forum
ƒ yZŽ~
Š
B‚B‚ÆÏ0
 W8
iŠ gt[Z
WàeÃí»ähzŠ
Š
W8
Š gq
ZÐQ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 75 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY
™§Z=~g yÆ0
Š eŽ
Þ
™¾Ì=}%™wï.
Š
Ü z{zQ
W‰
Š
.~8
Š Ù~
ggZD
ïyjuZ
Š
Û uZ
Wg Z Œ
Š
! ZƒHtQÆ[Z
h Q8
Š gq
ZÐÏ0
i
W•LZ~QÆ[Z
Š
WßЊp~Š lŠp
Š

t‚gzZ\ðŠ

í ÇÎ Z
g0 Æ r !
\zg YzŠ CZ Z÷
t‚ Z÷ ó ¶‚ Z÷
\ðŠ Å kZ Y
+ ~uzŠ
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 76 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

]ùgzZ]g w

™ 0 ]ù q
Z A : ]g w Z

™ 0 ]§ 7 L Ì ]gß ðÃ

éZpÅå
Ð\WLZ

ó ð;g Âð;g
ƒÐ} ì
ƒ¯uZ=» ð;gЊp1
ì @
ÎƽYQÂì MЊpV̈Zž
ì@
ó ð;g Âð;g
ƒÐ} ì
ZÏ=~ð;gЊp1
ì ]¯ q
kZKZŠp
Ð-6
웄Â
ó ð;g Âð;g
ƒÐ} ì
ì MuuZ=~ð;gЊp1
ì•wY! †~V\Wu ¦4Z
ó ð;g Âð;g
ƒÐ} ì
»Vâ ˜ìg¦~ð;gЊp1
»Vâ âiÄ^ìC™ aÎt~%
www.FriendsKorner.com/Forum
ó ð;g Âð;g
ƒÐ} ì
Å *Š{ì7~ð;gЊp1
Å *Š{ì7~ðÌKZQž
!X X XƒÐ}X X Xì ð;g Âð;g

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 77 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY


Š Hä›=
!ì c
Z÷ twŠì @
WÃìÂVƒøÎ~

Zk ÎWäVwkZŠ Z
e~ðì c
Í ì=ÃíÆWäVwt Z•
Z= Û
Š Hä›=
!ì c
Ìr"ì CZm
ìÂVƒøÎ~
ÌË"ìSg~wŠŽìHäY:
Š Hä›õA&E
ìc
¼ ñWÌ~™1VƒøÎ~
~
 ¼ ñ‹KZ {z1Vƒeú
 ¼ ñ¯{z™1ž {N
Š Hä›=
ì c
 ¼ ñC™ W{zL

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 78 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

“ÅÝzggzZ O g @

fâ3gžçW~÷
ì e9 Š {zì ÍzZÐí¼Ž
? ùp
•,g Z-Š+
YVzg e
,k
 zW6Vzg Z-ŠyZ
¦•VZm
ÆÙp8
v* g~Vzk
¦
Z}÷
¦ÎÆyZk Wg0
ž ó"ÎC
Ù L 1D îwY}g \ }g\
sê ÑÆïŠ !
áZz½ÐVŒgzZ
á ÐðdŠ
ìðƒx •
ìZƒkˆZ?q
Z
á
ÆkZquÅx •
ìðƒx *
ì ðƒx ¬„Z óä~ðÖ]!
Î
ìðƒ]ZgdŠ
ê N
}g @ ðZŠ }÷J
{z6 dŠ
“
dŠ
ê Ä`gÎðÃÐO g @“
Æw2kZ ðÃ[ZpAŠJ
“

“

www.FriendsKorner.com/Forum
ê MèÅVƒZgyZtÃJ
fâ3gžçW~÷

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 79 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

~:W
øoñƒ} a

C™vv
c
m
ÎD h Zú ÆVâ Zz6
LgLg
£ ó wY ó Zg= ó µ
wŠ ! ¬QgzŠ
D h Z6
Vƒ YgzZ\ðŠ
( èâ Z÷)Vƒ ÇD™9g0
ZÆyZ
VƒZàChzŠg0
6 ZÆr !
agzZyiz%º
ó g \ ©}g ‚
F Ìñ}g ‚ }
û*
ÅV\WV— 
úÆVzk¦yZ

ÅV²‚ò¤ á ~Vzk
¼¼ìï• ¦yZ
'"(
Q~, Z

ñ‚Æg ¼Zƒ
á Q~, Z
ñWííðà Â| ex •
ñZØ šW CZÐZƒ{ i @
ðÉ
ñÇÏ‘ ó á1bÃuZ}gzŠ
Þ >
ñîwY ~wŠ> Þ
ŠuZ~VßY
ñ°x
ƒ ó ñWíðÃ
www.FriendsKorner.com/Forum
ñh.
ñ‘Ð}ƒŠ}ƒŠQgzZAŠÃí
ñâÑgzZ
C™vv
Ãíc
m
wŠ}÷
ñàJ

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 80 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

ˆÆäô

Z Ì»VzŠ c
ìôq
z™Š !
WÃkZ?

?dÐ|KZ
z™Š c[ ZÐZgzZ

dŠ™É6
ZƒÃkZ
z™Š XZ *t®

zhg?lzŠÆZƒaÎ
á *
z™Š • Ö
Êp#

Vƒ Ãzu {ß Ze
?6
z™Š !Ö ÃŠp
'
#

dŠÃ0 ¬QgzŠ
e6
z™Š Zi WÎwŠ
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 81 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

~xÆ} zD

Ã í Š > ,Z
c ä kZ
å : „ }Y {z Ã í ‰
~VzŠ H [ZŽ » kZ p
å : „ }â ž å wŠ Z÷

ì ðWF á
Q~V\Wx •

ì ðW F
Z ~ á
V\W x •
ì ð} ðƒ ¿ ~ wŠ
Š c ~ F Q
• Æ ë ~
ì ðË {z Ï Ö ª
# Q

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 82 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

}g )gzZg«

ñW D î wY b§ Å Vzg · ?
ñW D Î v W b§ Å Vzg O ?
ïŠ „ 1e à ë b§ Å g« ?
ñW D X Ã Šp b§ Å Vzg ) ë


{7» ~g Zit¤
Y
Ð äÇ Q ÁõE
7 ]g ~ çW
Ð äJ ( ˆ f( ]Zg
¬Š {7 » ~g Zi 

Ð 
äZ • ˆ "Z çW
www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com
á vZÄ
{• æ FriendsKorner Books 83 FriendsKorner.com ~lg !
ÅVßYY

www.FriendsKorner.com/Forum

www.friendskorner.com

Related Interests