JEDNO OD POGLAVLJA NOVE KNJIGE

33 STEPEN - 5312 KRUŽENJA SVETLOSTI
Postoje tri stvari koje su važne za znati i ne zaboraviti ih nikada - Ko smo, odakle potičemo i kuda idemo - i koje su nam obaveze u tome. Mi smo slabašna bića, naš život je samo tračak između dve večnosti, prisustvo u momentu između beskrajne prošlosti i beskrajne budućnosti. Pa ipak, mi posedujemo sposobnost da razlikujemo između dobra i zla i posedujemo Veru i Nadu, koje su dve velike dobrobiti podarene ljudima. Naša tela su sačinjena od elemenata, a naše duše dolaze iz velikih izvora svega postojanog. Mi putujemo ka grobu i odatle u večnost. Tri esencijalne tačke samo-spoznaje na koju je Masona pozvao Prvi stepen tj. Ritual Prijema u Slobodno Zidarstvo potiču od reči "Spoznaj Samoga Sebe!". Kao ljudi mi se razvijamo u svoj svojoj malenkosti spram nezamislive grandioznosti Univerzuma. Čovek je samo Tačka u Beskrajnom prostoru, iskra svetlosti koja ima svoju telesnost kao tračak elemenata u beskraju. Pa ipak i ta Tačka, taj tračak poseduje svesnost i energiju koja ga ispunjava Životom povezujući ga sa sveobuhvatnošću Postojanja. No, sve što je nastalo, što postoji, to će i nestati - tome je Mason podučen od samog početka, on je primljen u Bratstvo, novo-rođen je u Masonskom Svetlo, Živeo je vredan život radno i posvećeno, da bi poistovećujući se sa Velikim Majstorom Hiramom Abifom na posletku i umro. Naša dužnost je da strpljivo izdržimo nedaće, pod svim uslovima da postupamo pravedno. Plemeniti i najveći princip Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Obreda u svoj svojoj očuvanoj čistoti jeste da širi sferu svog blagorodnog uticaja. Postojanje u materijalnom univerzumu ima svoje pogodnosti i nezgode, svoje lepe i loše stvari. Ceo Univerzum je preplitanje raznolikih energija i talasa svesti i tvari koje teku harmonično i koje se sudaraju, previrući, bujajući, rastući i opadajući svesni čovek, onaj koji je primio pouke mnogih znanja može u miru i postojano da stoji i spram lepog i spram ružnog, u strpljenju obitavajući u duhovnom koje je iznad i Iza nedaće, u onim Misterijama koje su Iza Masonerije. Godine Braće Suverenih Velikih Generalnih Inspektora se računaju da ih je 75 i oni počinju radove u zoru u vreme oslobađanja ljudi i preporađanja naroda. Broj 75 se povezuje sa Lučonošom, Nosiocem Svetlosti koji se uzdiže u zoru, tik pre Sunca na horizontu, koji je u stvari Planeta Venera. S tim je u vezi i brojna povezanost sa Boginjom Beskrajnog prostora Univerzuma, koju su stari egipćani zvali Nuit. Simbol preporađanja je Mistična Ruža postavljena na Krst. Mistična Ruža poseduje lepotu i užitak mirisa i izgleda cveta, kao što poseduje i trnje na stabljici na kojoj cvet raste. Krst je simbol patnje, rada i trudbeništva, kao što je i simbol Svetlosti. Sjedinjene polarnosti se ujedinjuju u Jedinstveni simbol Duhovnog. Ruža i Krst sami po sebi jesu sjedinjena polarnost kojima je spoljašnja slika u materijalnom svetu prikazana alatima uglomera i šestara, koji takođe isprepletani i same Učenike Masone podsećaju na prožimanje duhovnog i materijalnog. Ruža i Krst u sebi sažimaju i sadrže sve niže stepene - postavljene u odnosu na ovaj 33 i najviši stepen Škotskog Reda. Preporađanje samo po sebi predstavlja potpunu asimilaciju energija i smisla celokupne hijerarhije i izvesnu "promenu" koja nadilazi celokupnu strukturu uvodeći svest kandidata u njegovoj duhovnoj aspiraciji - u novo, preporođeno stanje. Kandidat za prijem u ovaj najviši stepen Škotskog Obreda je Kadoš Vitez i Suvereni Princ Kraljevske Tajne - on je na svom prijemu u ovaj stepen obučen u crno, bez Masonskih obeležja, a lanac mu je okružio vrat, te drži krajeve svojom desnom rukom. Njega predstavljaju, pri ulasku u Hram Obreda, kao iskreno odanog Redu i posvećenog Domovini, u želji da se uputi u Slobodno Zidarska Učenja i da ih, hodajući u tami, radeći posvećeno prenese u korist radosti čovečanstva. Duboka posvećenost uzvišenim idejama i principima postoji u inicijatu, njegova shvatanja su već utvrđena u smislu stepena kojeg sada otvoreno prima na sebe i u sebe kao duhovnu silu. On je izučio sa velikom samouverenošću, kroz bol i nadu, dosezanje usavršavanja - ne tražeći nikakvu nagradu. Prošao je kroz Ložu Usavršavanja i stepene Ruže i Krsta koji su ga usmerili ka širenju uvida i produbljivanju potrebe da kroz saznanja i spoznaju emanira specifične i esencijalne zrake Škotskog Znanja. Bol potiče od napora i prisavijanja na krst patnje, a nada potiče od poimanja da je Krst Svetlost i znak inicijacije, takođe, ružine bodlje probadaju površinu kože, kada ruka posegne ka preuzimanju lepote Ruže. Čovek ne traži nagradu - jer nagrada nije sa "ove" strane već je Duhovna. On je opterećen lancima - jer lanci su narod, koji je potlačen duhovnom ili materijalnom tiranijom, ljudskog srca paralizovanog despotizmom, sa dušom koja žudi za istinom koja je progonjena fanatičnošću i netolerancijom - duša je rob strastima.

Ali, ti lanci su toliko laki da ih čak i dete može strgnuti. To je stoga jer narod je slab, jer ne zna svoju snagu, jer je ropsko samo zato što nema hrabrosti da bi se oslobodio, jer treba naučiti da narod može postati gospodar svoje strasti ako samo imaju volju da to ostave - da se izbore dovoljno da pruže otpor. Lanci, sačinjeni od metalnih alki su povezane spone, krugovi životnih sklopova, ljudi i zajednica - sveukupno naroda. Narod je generalno i potpuno "profan" tj. nije primio Svetlost Slobodnog Zidarstva i zato se drži drugačijim čvrstim vezama u odnosu sa celokupnom zajednicom i čovečanstvom. Lanci, koliko čvrsti povezioci života ujedno su i simbol stege i opterećenosti i ograničavanja. Sve to zavisi od sposobnosti da čovek otvori oči i gleda, da razmišlja svojim umom, da sam donosi odluke, da misli, govori i dela spram uzvišenih ideala slobode - a ne pod opterećenjem i prihvatanjem sužanjstva i robovanja. Dovoljno je pružiti otpor tiranima i zora slobode počinje da sviće - kroz život ili kroz smrt. Da bi čovek promislio o svojim obavezama spram Velikog Arhitekte Univerzuma putuje poput kružnice sunca oko središta Hrama - na Prvo Veliko Putovanje. Putovanje koje pokreće sva ostala proističu iz duhovnog odnosa spram Boga, tj. Velikog Neimara Univerzuma. Nijedan drugi poriv nema tu kvalitetnu i moćnu podlogu kao duhovni zov i stremljenje. Samo je duhovni Put ka božanskom ispravan pokretač svih ostalih životnih stremljenja. Prvi krug: Slobodno Zidarstvo nema dogmi koje nameće, već samo osnovne principe, koji su osnova Drevnim i Preuzetim Škotskim Ritualima. Ono veruje u Boga - Velikog Arhitektu Univerzuma i besmrtnost duše. Drugi krug: Bog, kojeg prikazuje Slobodno Zidarstvo nije načinjen po čovečijem liku, nema ljudske slabosti, niti ljudske strasti. Ono ga ne opisuje, niti kao osnovu za besmrtnost duše. Ono daje svakome slobodu da to učini u skladu sa svetlošću koja dolazi iz vlastitog razuma i u skladu sa ličnom savešću. Ovo je primena motoa Vrhovnog saveta: "Deus meum que ius" - Bog i moja prava. Treći krug: Slobodno Zidarstvo ne postavlja ograničenja u potrazi za istinom, a na posletku, samo se sloboda garantuje - od svih ona zahteva toleranciju. Narodu, kojem religija nudi najveću utehu, ona poručuje da joj se posveti, sva učenja Masonerije su sadržana u prelepom pravilu "voli bližnjega svojega". Četvrti krug: Ljudi optužiše Masoneriju za opscenosti. Masonska moralna učenja su čista i najzdravija moralna učenja - ona se zasnivaju na čovečanstvu. Peti krug: Čujete li ovo? Razumete li to? Promišljate li o tome? Može li se ko obavezati da ispuni to što je na ovim putovanjima preporučeno? Ko je u stanju to da čini taj oseća tugu i žaljenje sa velikim masama čovečanstva - koje je roblje nesavršenosti i bezvrednosti koje je čovek načinio od božanstvenosti. Treba se raditi da bi se narod prosvetlio, da bi se prednosti iskoristile u cilju popravljanja grešaka. Pet kruženja definitivno imaju relaciju sa Pet tačaka zajedništva Bratstva, sa Plamenom Zvezdom, sa Imenom Boga koje je krunisano Duhovnim Svetlom - Pentagramom, koji je savršeni simbol Čoveka i samo-spoznaje lične božanstvenosti. Osnovni postulat je odsustvo dogmi - što je i baza za najčistije posvećenje Bogu, koje jedino može da proističe iz ličnog shvatanja i iskustva, a ne kroz nametnute vodilje i religiozne usmerivače. Dogme ukalupljuju ljudski um i ne daju mu slobodu mišljenja i aspiracije ka Bogu. Besmrtnost duše se ne može shvatiti kroz dogmu, jer jedno je pisana reč i pouka, a drugo je Lično i direktno Iskustvo Istine. Nemoguće je definisati i opisati Boga, svaka odrednica, opis, epitet, kvalitet, smisao definiše "ga" u ljudskom kontekstu. Univerzum je toliko velik, nepojmljivo bezgraničan - k ako se onda može opisati Ono što ga je stvorilo i kreiralo, To što nazivamo Velikim Arhitektom Univerzuma. Ljudski um je srazmerno nesavršen alat koji može da obavlja važne životne funkcije ali ne može da pojmi stvarnu Duhovnu veličinu Tvorca - Održavatelja i Uništitelja Univerzuma. Srećna okolnost je da se sistem znanja i principa Masonerije tako ustrojen da ne postavlja definicije i ne određuje modele mišljenja pa je sloboda ka ličnom i opštem prosperitetu otvorena ka svakoj strani sveta. Moralni kodeks je sistem slobode i vrednovanja vrline kao potencijala svih mogućih ostvarenja - bez nametanja odluka i lanaca ropstva. Iskrenost je preduslov pristupa svakom odnosu, svakoj relaciji među ljudima. Posvećenost idealu služenja napretku čovečanstva jeste veliki teret, odatle tuga i žaljenje što ljudi i dalje popuštaju pred silom a ne predaju se Duhu. Drugo Veliko Putovanje tokom kojeg čovek promišlja o svojim obavezama prema Redu čine tri kruženja. Iz uma Velikog Neimara prvo je iznedren Plan i Red kojim je sazdan Univerzum. Shvatanje ove strukture, hijerarhije po kojoj je kreiran Univerzum jeste preduslov saživljaja sa svakom sferom i aspektom samo-realizacije. Čovek je projekcija Božanskog, u njemu je inkorporirana struktura kojom je utelovljen Univerzum.

Ovo Veliko Putovanje je obeleženo brojem Tri - jer je Trojstvo sadržano u svakom elementu i činitelju Univerzuma. Iz Jednog se odelilo Dva, u kojima deluje trojstvo, te formulišu četiri u svim trostrukostima. Jedno je Veliki Neimar, Dva su njegove sveprisutne polarnosti u svakoj trunki i tački manifestovanog svemira, tri su sile koje sve stvaraju, održavaju i menjaju. Prvo Veliko Putovanje je ispoljavanje Univerzuma u svojim elementima okrunjenim Duhom, dok je drugo putovanje pokretanje strukture Univerzuma procesima i principima koji usmeravaju energije ispoljavanja i emanacije. Prvi krug: Treba besprekidno raditi šireći istinske osnovne postavke Škotske Masonerije. Uspostaviti ih u svakodnevici i u konverzaciji sa dobrim ljudima. Treba podržati dobre zakone Masonerije, povinovati se i biti pouzdan ka barjaku Reda. Boriti se moramo, bilo u profanom životu, bilo među sobom - uvek protiv neznanja, protiv zla i lutanja. Drugi krug: Lična vrednovanje se ustaljuje kroz vrednovanje Reda u životu. Masonerija sadrži okolnosti za napredak lične osobenosti i važnosti. Treći krug: Znaš li to? Razumeš li to? Promišljao si o važnosti učenja ovog Putovanja? Uskladi se potpuno, slobodno i bez ustručavanja - budi vodič i budi vođen kao Mason. Tvoja je dužnost u dugoj životnoj borbi da spaseš Brata od neznanja i ponižavanja i neka ovo uvek bude poriv da ispuniš prenose osvedočene iznad čiste nezainteresovanosti. Teži bez prestanka da postaneš dobrotvor čovečanstvu i da služiš kao primer svojoj ravnopravnoj Braći. Neznanje i mistifikovanje su neprijatelji Istine. Čovek se treba uputiti na duhovni Put, na stazu saznanja, da stekne "Škotsko" Znanje - jer ono je struktuirano po promisli Velikog Neimara, a ta struktura je kristalisana Misao Tvorca, jedna Reč koja je svojom zvonkom vibracijom ispunila prazninu prostora u času Geneze. Čak i najprofaniji sadržaji života jesu neizostavni delovi beskrajno velike "slike" univerzuma, ništa se ne može izostaviti - čovek služi i sebi i porodici i zajednici i čovečanstvu, ali najpre kroz posvećenost Velikom Neimaru i to kroz poimanje njegovih promisli o stvaranju i funkcionisanju Univerzuma. Sistem Škotskih stepena definišu "filozofski" tu struktuiranost Univerzuma. Saznanje dolazi od Drveta Života, od Drveta poznavanja Dobra i Zla - Dva - koja su Jedno. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° Učenik Pomoćnik Majstor Tajni Majstor Savršeni Majstor Intimni Sekretar Predsednik i Sudija Intendant Zgrada Izabranik Devetorice Slavni Izabranik Petnaestorice Uzvišeni Izabrani Vitez Veliki Majstor Arhitekta Kraljevski Svod Solomona Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar Vitez Istoka i Mača Princ Jerusalima Vitez Istoka i Zapada Suvereni Princ Ružinog Krsta Veliki Sveštenik Časni Veliki Majstor Svih Loža Noahit Pruski Vitez Vitez Kraljevske Sekire Šef Tabernakla Princ Tabernakla Vitez Medene Zmije Princ Zahvalnosti Suvereni Zapovednik Hrama Vitez Sunca , Prosveceni Princ Škotsi Vitez Svetog Andreje Vitez Kadoš Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Svetli Princ Kraljevske Tajne Suvereni Veliki Generalni Inspektor 10,9,8,7 6,5,4 3,2,1 Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter B. J. M. Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter Ain Sof Aur Vazduh Zemlja Voda Vatra (Duh) Ribe Ovan Bik Blizanci Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija O A I Malkut Tau Šin Jesod Kof Reš Hod Peh Cadi Oin Samek Necah Nun Tifaret Mem Lamed Geburah Kaf Jod Tet Hesed Zain Het Binah He Vau Dalet Hokmah Gimel Bet Alef Keter Ain Sof Aur

Lanci padaju sa Putnika i on kreće na novo Veliko Putovanje - Treće. Spoznaja donosi oslobođenje.

Mason održava svoju čast za domovinu, spreman je da umre da bi branio njena prava, on radi za narode da bi se primakli zakonitoj slobodi, bez straha, skrivanja i neizgovaranja istina - bez traženja isprazne slave. Mason se opterećuje kako bi podučio ljude, prosvetlio ih, učinio ih boljima, bez pretnji i zastranjivanja, niti da mu služe kao oruđa. On nikada ne podržava nezakonite postupke među narodom, ne podržava zlo, ne opravdava greške, ne skriva istinu skrivenom kada ona nečemu odgovara ili zbog posebnih interesa. On se ponaša časno i ispravno kao građanin. Mason smatra sebe braniteljem javnog morala, sagledava tirane i demagoge kao jednako opasne za slobodu savesti. Njegov je moto Sloboda sa redom, Jednakost sa čašću za zakonit autoritet, Bratstvo sa pravdom. Škotski Mason je emisar Svetlosti u svojoj zajednici, u svom celokupnom okruženju. On ne deluje samo na nivou vidljivih odnosa i relacija - njegova životna energija na suptilnim nivoima dodiruje ljude iz okruženja pokrećući njihove energetske kanale i centre da se usklade sa čistim fluidima svetlosti. Škotski Mason je epicentar potresa uništenja trulih i zarušenih kreacija ljudske nesavršenosti, on je središte pošasti koja nagriza trulež maloumlja, on je kiselina koja spira prljavštinu zla perverzije i mrzovolje. Sa ovim u srcu i obećanjem na jeziku on ide na Četvrto Veliko Putovanje, koje podučava da je obilje moći koja je dosegnuta kroz postupke koje unižavaju domovinu poput plodova mrtvog mora - služiti domovinu bez pogovora i nezainteresovanosti, težiti da se brani njena čast. Prvi krug: Rade Slobodni Zidari na spasenju čovečanstva u krugu gde se njihov uticaj može ispoljiti. Oni se trude da poduče ljude svoje rase i da ih uzdignu podučavajući ih obavezama i pravima, ali posebno dužnostima. Oni koji su neprijatelji i ometači, koji ometaju mržnjom nikada ne mogu biti saveznici, niti pomagači čak ni da se iskoriste posredno ili nesvesno. Masoni veruju i uče, častan rad donosi više nego opuštenost kojom se prikupljaju plodovi. Ljudi se ne mogu smatrati nižima ako se nalaziš iznad njih, a dobro se uvek mora razvijati i unositi u ljudsku prirodu, boreći se protiv svega što nagoni i navodi na zlo. Ljudsko srce treba hraniti svetom vatrom časti, nezavisnosti, veličine, ljubavlju za domovinu i narod, a u javnoj svesti podsticati pravednost i istinu. Ko se može spremiti dovoljno i posvetiti časnom životnom zadatku Škotske Masonerije?! I to kroz potpunu nepristrasnost, bez nade za nagradom. Drugi krug: Mason je svestan da svet često slavi svoje dobrotvore - ali zna da su oni češće bili vređani i proganjani, njihove osude su bile proizvoljne i plodovi su neznanja, nedorečenosti, pristrasnosti i strasti. Aristid, Miltiades i Sokrat nisu usamljeni primeri prema kojima je ispoljena nezahvalnost i nepravda. Gotovo svako doba ima svoje grupacije koje se srozavaju u rulju i krdo i presuđuju proizvoljno u odnosu na istinu. Istorija govori o našem spuštanju u grob, kraljevom polaganju skiptra, Papinom štapu, polaganju blaga bogatih i odbacivanju dronjaka siromašnih. Obratite pažnju, jer među ovim simbolima je ubica ljudi - onaj koji sve vraća opštoj ravnopravnosti. To nam uzima čast, od naše sudbine, od naše slave, od našeg bogatstva, od naše veličine, ali on ne može uticati na nas uništavanjem dobra i zla, jer ishod i posledice naših dela i naših reči su večni. Lično žrtvovanje je ultimativni akt koji proističe iz neminovnosti i posvećenosti Višem Smislu egzistencije. Duša je besmrtna - nema smrti i zaborava - ako nestajanje jednog ega i tela može pomoći sveopštem napretku taj život nije beznačajna žrtva. Neko je otrovan, neko udavljen, neko razapet na Krstu, neko spaljen, neko proboden mačem - ipak životna sila i Reč Istine je prodrla u narod i pokrenula točkove evolucije i napretka - zajedničkog, kolektivnog razvoja. Škotska Masonerija je Pehar Smrti, ali ne onaj od užasa i zaborava, već od besmrtnog eliksira - jer ono ne veruje da večni san sledi u smrti, niti uništenje duše. Ako služenje Redu, Domovini ili čovečanstvu to zahteva Škotski Mason je spreman da iskapi taj pehar i time pokaže da je vredan i uzdignut Mason. Skelet smrti pruža ovaj Pehar i Prinčevi Kraljevske Tajne, upravo Sveti Vitezovi Kadoša ispijaju naiskap to vino u ispunjenu pravednosti i u svedočenju i za dokaz volje da daju život za slobodu savesti, za sigurnost Reda i za čovečanstvo. Mora se shvatiti da je ceo sistem Škotskih stepena i Rituala ovaj Pehar Smrti - simbolično i filozofski tako definisan. Svi stepeni i rituali, pouke, dramaturgija, simboli i alegorije su izmešane u to Jedno Vino koje Inicijat Duha, upravo Suvereni Mason najvišeg Ranga konzumira i koje transformiše u sebi u silu Duha koja blagosilja sveopšti život kroz njega - radom u životu ili poukom smrti. U toj smrti je prenos sile na čovečanstvo, dok duša stiče oslobođenje i preporađanje u Višu Svetlost među Zvezdama koje je Veliki Neimar Univerzuma okrunio na nebeama. Kako bi sav svoj život posvetio služenju napretka čovečanstva Škotski Mason pere svoje ruke u vrelom usijanom olovu koje skida linije njegovog života sa dlanova skidajući njegovu ličnu sudbinu i poništavajući svaku egoističnu želju, strast i ideju o individualnom smislu. Sav život čoveka je prožet sveopštim životom Univerzuma. Dva su Jedno. Dlan bez linija ne odražava ličnost, on je samo površina moćne ruke koja sprovodi u delo veliki plan Velikog Neimara Univerzuma - upotpunjenje Kreacije, zarad volje slova "G". Pri ulasku u Hram Vrhovnog Saveta Škotski Mason je mogao da vidi, pojmi istinsko Ime Boga, sada je on poništio sebe u predaji Toku kosmičke sile koja čini postojanost tog Imena. Jod - He - Vau - He ! Svi polažu ruku na Veliku Knjigu Konstitucija, zavetujući se Redu, a Braća Suvereni Veliki Generalni Inspektori ih podržavaju u krugu koji formiraju oko Oltara u središtu Hrama. "U prisustvu Velikog Neimara Univerzuma, u časti mi i poštenju kao valjanog čoveka, Ja obećavam da ću čuvati i biti odan tajnama 33 stepena, najvišim zakonima, kako bih održao služenje, očuvanje i odbranu Velikih Konstitucija Drevnih

i Preuzetih Škotskih Rituala, bez želje da ih menjam, osim u zakonitoj formi. Ja obećavam da ću dosledno ispuniti sve svoje dužnosti koje mi nalaže ovaj stepen, kao i sve dužnosti koje steknem kao Generalni Inspektor, bezrezervno, bez pristrasnosti i bez lične koristi. Ja obećavam da nikada, ni pod kojom okolnošću, neću podržati nepravdu nad pravdom, niti laž nad istinom, niti loše nad ispravnim i da ću raditi iskreno sa meni jednakima, mojom Braćom kako bih pomogao i voleo svoju zemlju." Masoni 33 stepena se zavetuju i Barjaku Reda. "Ja obećavam da ću biti veran barjaku Reda. Istrajaću i braniću doklegod imam moći da to činim, kao što je to slučaj i sa velikom slobodom čovečanstva. Ako treba Ja ću umreti za ovaj barjak da bih odbranio njegovu čast." Mason 33 stepena se zavetuje barjaku držeći mač u ruci. "Ovim mačem, simbolom časti, Ja obećavam da ću uvek biti iskreno odan zemlji kojoj dugujem svoju pokornost k ako u miru tako i u ratu, Ja ću služiti sa odlučnošću i postojanošću. Ja ću smatrati ovu čast i nezavisnost od veće važnosti nego vlastiti život. Ja ću braniti ovaj barjak od svih opasnosti i pustiću ga samo smrću, koja je smrt najčasnija od svih smrti." Knjiga Konstitucija i Barjak su Memorija Zakonika i Progresivna inspiracija Zakona - Slobode. Ova dva su od Jednog - od Slobode. Mač je oružje Istine - "Samo nas zakon čini slobodnim". Puno Posvećenje 33 stepena se prenosi polaganjem Mača na glavu Masona, čime se potvrđuje da je on ispunio sve svoje dužnosti, kao Generalni Inspektor, Kapetan i Komandir Siromašnih Vojnika Hrama. Nadalje on ima prava i privilegije da komanduje Braći, da ih vodi i upućuje, da bude prvi u napadu i poslednji kod povlačenja, revnosan u službi Redu i domovini. Počasti potiču samo od rada i opasnosti i nema druge plemenitosti u Slobodnom Zidarstvu. Primanjem prstena, koji se nosi na malom prstu desne ruke, prenosi se podsećanje na zakletve i obaveze. Njemu se predaje i mač, koji je ranije imao, oružje koje je sveto u služenju Redu, u borbi za oslobađanje potlačenog čovečanstva - koji se ne poteže nikada bez dobrog razloga i za koji se radije umire nego da se obeščasti. Mason 33 stepena je ukrašen belom lentom, zlatne ivice, sa zlatnim trouglom. Belo je boja pravde i poštenja, koji ga vode u svim postupcima, zlatni trougao predstavlja Velikog Neimara Univerzuma i takođe 33 stepen, čiji svetlost i život predstavljaju najviše Masonsko telo u svetu. Mačevi koji su usmereni ka središtu trougla predstavljaju ujedinjene poduhvate koji svojim principima bratstva ostvaruju trijumf. Belo je boja koja samo približno i stoga jedino moguće "može" da opiše čistotu onog Svetla iz kojeg se emanira Volja i Inteligencija Velikog Neimara Univerzuma. Zlato jedino, kao metal, može da prikaže telesnost i čistotu fizičke pojavnosti Univerzuma. Prvi znak se daje klečeći, ruku prekrštenih na grudima, sa prstima na ramenima, a tela pognutog ka zemlji. Drugi znak je uzimanje mača i poklekivanje na levo koleno, sa levom rukom na srcu. Treći znak se daje ljubeći oštricu mača tri puta. Prvi znak je predstava spuštanja Plamene Zvezde na Zemlju - tj. manifestacija duhovnih i elementalnih sačinitelja materijalizacije Univerzuma. Drugi Znak je Istina koja obitava u Srcu Inicijata. Treći Znak je potpuno usklađivanje sa Istinom i načelima Slobode. Prva Lozinka je "Žak de Molej", druga "Hiram Abif", treća je "Frederik II", a četvrta "Kralj Prusije". Velika Lozinka 33 stepena je "Nekam-Makah-Bealim" - na šta se odgovara: "Adonai". Velikani dadoše od svoje Svetlosti Svetu, svojom žrtvom, svojom posvećenošću, svojom promišlju. Na njihovim idejama se zasniva Škotski Obred. Velikog Generalnog Inspektora samo je istrajnost i posvećenost uzdigla na ovaj stepen. On poseduje Lozinke za ulazak u ovaj Hram Vrhovnog Saveta u kojem je pri prvom ulasku opazio Ime Velikog Arhitekte Univerzuma, čija objava je jedan od principa Škotske Masonerije. On zna da Skelet, lobanje i kosti predstavljaju one izgubljene, koji su se posvetili odbrani čovečanstva. On je video pet svetlosti na Istoku, tri na Zapadu, Jednu na Severu i dve na Jugu, a to predstavlja 5312 godinu u kojoj je uništen Red Hrama. On zna da različita putovanja ovog rituala predstavljaju moralne pouke, politiku, filozofiju i religije, te da ga ona podsećaju na kvalitete istinskog Masona - na pravednost, istinitost, toleranciju, ljubav, oprost uvredama. On zna da ulazak gole glave i bez obeležja podsećaju na vreme kada je prvi put stupio na tlo Lože, na život sa njegovim pobedama, težnjama, pobunama i borbama, iščekivanjima i strahovanjima i strepnjama, uz ljubav i mržnju i konačno na svaku sreću i tugu koji opstoje u vremenu učenja koje ga priprema za Misiju koja ga sleduje. On zna da Škotski Obred ima veliki broj stepena - jer kada bi bilo samo tri, koja se mogu proći u rasponu od nekoliko sati, a koji u stvarnosti zaista uređuju razumevanje za početak na najbolji način, bilo bi manje vrednosti u delanju ka velikom radu preporađanja čovečanstva. Napredak ljudske rase ka bilo kojoj istini je težak i naporan, a ostvaruju se jedino kruženjem. Potrebno je vreme da bi čovek pronašao ključeve znanja i da bi otključao portale prelepe palate koja sadrži riznice Mudrosti svih vekova. Na istoku se pojavljuje Plamena Zvezda, ona je rođenje Života, u osvit Zlatne Zore. Na zapadu opstoji Zlatna Delta Svetlosti Sunca koje silazi u vode posmrtnog sveta. Samo jedno svetlo bdi noću, na severu, ono je odraz istinskog svetla, to svetlo je od Meseca. Na Jugu su dva svetla - Jedno vidno, kao svetlost lične zvezde vodilje i drugo sjajno kao vodilja čovečanstvu.

Broj 5000 predstavlja Plamenu Zvezdu umnoženu i materijalizovanu Duhom kreacije. Broj 300 jeste broj Ognja i Duha, broj Strašnog suda i broj preporađanja i uskrsnuća. Broj 10 je broj točka sudbine i broj semena Duha Inteligencije i Gnoze. Broj 2 je broj Mudrosti i ispoljene polarnosti Velikog Neimara Univerzuma. Broj 11 koji je Suma ovih cifri jeste broj sjedinjenja Čoveka i Boga. 5312 godina jeste tačka u vremenu i prostoru kada je uništen Red Hram, to je polazna tačka na kojoj se zasniva "Osveta" protiv svih oblika Laži, Tiranije, Gramzivosti i Besa - koji su potpomogli da Red bude uništen, opljačkan, a Braća pobijena i progonjena i čiji oblici i negativne sile prožimaju svet. Veliki Majstori su dali svoju Svetlost kako da se ta "Osveta" sprovede, kako ta Borba da se vodi protiv ovih zala, a njihovi naslednici Suvereni Veliki Generalni Inspektori, Masoni 33 stepena, prenose dalje tu Silu, koja je predodređena da stane na put i uništi svako ograničenje - koje jeste istinski Greh ljudi. Oni koji se predaju ograničenjima koja sputavaju slobodu čovečanstva, oni su izdajnici čovečanstva i Škotski Masoni će promišlju Velikog Neimara izvojevati pobedu Svetla nad Tamom - bilo da ona potiče od religiozne tame, tame vlasti ili tame gramzivosti i egoizma. Na posletku Brat 33 stepena se podseća da celo čovečanstvo zaslužuje naklonost Masonerije i da se ublaživanje patnje nesrećnika ostvari kroz saosećaj, da se pali uzdignu kroz sažaljenje, da se kroz Masoneriju i veze Slobodnog Zidarstva prenose veze i uticaji na sve - bilo da su profani ili članovi Reda, a da se bratske veze ne mogu prekinuti i da se dobročinstvo postavi nasuprot greškama i uvredama, tolerancija nasuprot političkih i religioznih mišljenja. Masoni 33 stepena poseduju Moć, koja im je darivana, koja se mora ispoljiti sa pravednošću i savesno. Škotski Red je sveprisutan među ljudima. Ako bi se planeta Zemlja usporedila sa telom čoveka, čovečanstvo bi bilo njegov mozak i nervni sistem, a Masonerija bi bila upravljački centar koji deluje iz sive zone zatiljka, tiho i skriveno, ali kroz tamu izvodeći Svetlo izlazeći u Novi Dan. Trideset i tri su velik a nerva koji prožimaju telo čovečanstva. Masonerija prožima čovečanstvo svojim Bratskim Lancem, energijom svog rada, dobročinstva - i celo čovečanstvo je telesnost te kreacije koja izvire iz slova "G". Na kraju rada rituala 33 stepena se objavljuje da je svetlost obasjala zapadnu stranu Saveta, a Vrhovni Komandir Reda proglašava: "Koliko zraka sunca su zaklonjeni oblacima; hoće li se uzdići u ružom obojenu zoru; tako može biti i narodu, gde sunce slobode nestaje u suzama i krvi..." "Okupimo ponovo i neka uvek bude potpuna harmonija među nama u bratskim odnosima, neka uvek budemo korisni Redu i da služimo našoj zemlji sa čašću. Idimo u miru"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful