You are on page 1of 3

By: KATHLYN KAYE S.

VARGAS

• Ang taong sakim ay may
kabutihang loob din.

• Di lahat ng kabutihan ay
nagpapakita ng kabaitan.

• Ang matapat na tao ay may
ginintuang puso
Na di nag – aalinlangan kahit
ano.
• Ang tnay na pag – ibig ay
pinagtitiyagaan
Huwag kunin sa madalian.

• Hindi pagpapakita ng kabanalan
Ang madalas na pagpunta sa
simbahan.

• Walang silbi ang kagandahan ng
bulaklak
Kung wala naming
halimuyak.

• Sa biruan nagsisimula ang alitan
Sa biruan din lilisan.

• Di kakagat ang langgam
Kung di sasaktan.
• Kung problema’y lagging
tinatakasan
Problema’y lalo kang
lalapitan.

• Tulad ng isang mahabang daanan
Ang pangarap ay walang
hangganan.