You are on page 1of 28

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: "Puapki i ciekawostki jzyka niemieckiego" Aby przeczyta

informacje o penej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli pl

Niniejsza Wydawc publikacji

publikacja !abronione bez

moe s

by

kopiowana, zmiany

oraz w

dowolnie zawarto"ci si jej

rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez jakiekolwiek z#ody pisemnej wydawcy !abrania

odsprzeday, z#odnie z re#ulaminem Wydawnictwa !ote $y"li

! "opyrig#t for Polis# edition by ZloteMysli pl $ata: %& &' %&&( )ytu:Puapki i ciekawostki jzyka niemieckiego *fragment utworu+ ,utor: -tanisaw .arszy/
Projekt okadki: Marzena 0suc#owicz .orekta: -ylwia 1ortuna -kad: ,nna 2rabka 3nternetowe 4ydawnictwo Zote My5li Netina -p z o o ul $aszy/skiego 6 7789&& 2liwice 444: www ZloteMysli pl :M,3;: kontakt<zlotemysli pl Wszelkie prawa zastrzeone %ll ri#&ts reser'ed

()*( +,-./*
W(+0) * 2,%$%+34% 9 9 "o wybra= >allein? czy >alleine?@ 9 % "o wybra=: >3c# brauc#e den -atz aufzusc#reiben? czy >3c# brauc#e den -atz aufsc#reiben?@ 9 C >,ls? i co dalej@ 9 7 >$er -oldat wurde durc# einen -c#uss getroffen? 8 czy aby na pewno@ 9 6 >3c# lauf in die -c#ule ? 8 dlaczego nie >ic# laufe ?@ 9 ( >3c# #abe gerade ein "ola getrunken? 8 a nie >eine "ola?@ 9 A )worzenie strony biernej nie tylko z >werden? 9 B "zy >#eiDen? moEe znaczy= jeszcze co5 innego@ 9 ' >Frauc#en? nie zawsze wymaga >zu? 9 9& $odatkowe >Ge? w trybie rozkazujHcym 9 99 )ryb rozkazujHcy G inaczej 9 9% >Niemand? nieodmienne @ 9 9C ,c#I te zdrobnieniaJ 9 97 .iedy nie odmieniamy przymiotnikKw w roli przydawki@ 9 96 Zaimki dzierEawcze inaczej 9 9( .iedy uEywa= imion wasnyc# z rodzajnikiem@ 9 9A 0dmiana czasownikKw w czasie teraLniejszym nie taka prostaJ 9 9B "zy zawsze musi by= podmiot@ 9 9' -tawianie bezokolicznika bez >zu? po >#aben? i nie tylkoJ 9 %& "zy >mMssen? znaczy zawsze >musie=?@ 9 %9 4yraEanie przeszo5ci za pomocH czasu PrNsens@ 9 %% "zy moEna stosowa= Perfekt do wyraEania przyszo5ci@ 9 %C "zy po >ge#en? i >bleiben? stawia si bezokolicznik poprzedzony partykuH >zu?@ 9 %7 >.omm du zu mirJ? G "zy nie dziwne@ 9 %6 >3c# #abe das Frett durc#gebo#rt? czy >3c# #abe das Frett durc#bo#rt?@ 9 %( )worzenie form Ee/skic# nie takie prosteJ 9 %A Niezwyka odmiana >Oesus "#ristus?J 9 %B >Man? i >frau? 9 %' >4eil? i szyk prosty@ 9 C& >)rMb? czy >trMbe?@ 9 C9 0dmiana liczebnikKw gKwnyc# 9 C% 0dmiana rzeczownikKw oznaczajHcyc# ilo5= lub miar 9 CC Miejsce >bitte? w zdaniu 9 C7 Miejsce w zdaniu rzeczownikKw w stosunku do orzecznika 9 C6 Zdania przyzwalajHce inaczej 9 C( 3nterfiks HczHcy Gs8 9 CA >$er Pund #at mir? czy >mic# in die Pand gebissen?@ 9 CB $wa razy dopeniacz 9 C' Nie wszdzie przysKwek zaimkowyJ 9 7& ;iczebnik ein 8 nie zawsze zgodny z rodzajem rzeczownika 9 79 >Fesser wie #eute ?@ 1 5 A B ' 9& 9% 9% 9C 97 97 96 9( 9( 9A 9B 9' 9' 9' %& %9 %% %6 %6 %( %B %B C& C9 C% C% CC C7 C7 C6 C( C( CA CB C' C' 7& 7&

** )*(6WN*% % 9 QEycie przecinka a also % % Pisownia nazw ulic % C >Mir ge#tRs gut? czy >Mir ge#ts gut?@ % 7 >:in Siertel .ilo? czy moEe >ein Tiertelkilo? @ % 6 >Feim sauber Mac#en? czy >beim -aubermac#en?@ % ( >$ie Mickiewiczausgabe? czy moEe >die Mickiewicz8,usgabe?@ % A ;isty I ac# te listyJ % B >,bends? czy >abends?@ % ' >:in bissc#en? czy moEe >ein Fissc#en?@ % 9& "zy moEna pisa= przymiotniki duEH literH@ % 99 ,c# ten stopie/ najwyEszyJ % 9% >:in durc#einander? czy >ein $urc#einander?@ % 9C "zy zawsze na ko/cu zdania oznajmujHcego stawia si kropk@ % 97 QEycie przecinka pomidzy przymiotnikami % 96 >Qnd? i ten przecinekJ % 9( QEycie przecinka w konstrukcjac# bezokolicznikowyc# % 9A "zy zawsze na ko/cu zdania rozkazujHcego postawi= naleEy wykrzyknik@ % 9B >,men? piszemy duEH czy maH literH@ % 9' >:#? czy >e#U?@ % %& >:Vtra? z przymiotnikiem piszemy Hcznie czy oddzielnie@ % %9 >-obald? czy >so bald?@ % %% >-oSiel? czy >so Siel?@ % %C >$er )ip? juE nie >der )ip? *** W3,%!3 9:*(46!N%/!NC 9 "o wybra=: >abgewW#nen? czy >entwW#nen?@ C % "o wybra=: >montags? czy >am Montag? @ C C "o wybra= >gesinnt? czy >gesonnen?@ C 7 "o wybra=: >gespenstig? czy >gespenstisc#?@ C 6 >,bnorm?I >abnormal?I >anomal? czy >anormal?@ C ( >,c#ten? i >beac#ten? C A >,ltSNterisc#? i >altSNterlic#? C B "zy forma >andererseits? jest poprawna@ C ' >,partment? czy >,ppartement?@ C 9& >Fayerisc#?I >bayrisc#? czy >bairisc#?@ C 99 "zy jest jaka5 rKEnica pomidzy >bedeutend? i >bedeutsam?@ C 9% >Fegegnen? czy >treffen?@ C 9C >Feric#ten jemanden? czy >beric#ten jemandem?@ C 97 "o wybra=: >be#indern?I >#indern? czy >Ser#indern?@ C 96 "zy >beleuc#ten? znaczy to samoI co >erleuc#ten?@ C 9( Oaka jest rKEnica pomidzy: >benutzen?I >gebrauc#en? i >Serwenden?@ C 9A >Zweifeln? czy >bezweifeln?@ C 9B >$einetwegen? 8 i wszystko przez ciebieJ C 9' "zy >derer? i >deren? to to samo@ C %& >$eutsc#sprac#ig? i >deutsc#sprac#lic#? C %9 >$ursten? i >dMrsten? C %% >:rfordern? i >fordern?

78 7% 7% 7C 77 77 76 76 7( 7( 7A 7B 7' 7' 6& 69 69 6% 6% 6C 6C 67 67 67 ;; 66 66 6( 6( 6A 6A 6B 6B 6B 6' (& (& (9 (9 (% (C (7 (7 (6 (( (( (A

C %C C %7 C %6 C %( C %A C %B C %' C C& C C9 C C% C CC C C7 C C6 C C( C CA

>1assbar? i >fasslic#? >2eistig? i >geistlic#? >;andmann? czy >;andsmann?@ >;angweile? czy >;angeweile?@ >Miene? i >Mine? >Numerale? i >Numerus? >0stern ist ? czy >0stern sind ?@ >Personal? i >personell? >Xational? i >rationell? >XegelmNDig? i >regelgemND? >-c#reck? i >-c#recken? >QnSergleic#bar? i >unSergleic#lic#? >4ie alt bist du@? G inaczejJ >:mail? to nie koniecznie e8mail ,c#I te powodyJ

(B (B (B (' A& A& A& A9 A9 A% A% AC AC AC A7 5;

*< 9*9:*62,%=*%>

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 4stp

str

Wstp
>Puapki i ciekawostki jzyka niemieckiego? to pozycjaI ktKra z pewno5ciH zainteresuje wszystkic# pragnHcyc# dogbniej pozna= >tajemnice? jzyka 2oet#ego i -c#illera Oest ona przeznaczona dla szerokiego grona odbiorcKwI a wiele istotnyc# informacji znajdH tutaj nie tylko osoby stawiajHce pierwsze kroki w nauce czy uczniowie o pewnym stopniu zaawansowaniaI ale rKwnieE nauczyciele wszystkic# rodzajKw szkK "zytelnik znajdzie tutaj informacje zarKwno o elementac# jzyka niemieckiego poruszanyc# czsto juE na bardzo wczesnym etapie naukiI jak i o dosy= rzadko spotykanyc# zagadnieniac# Pewne tematy mogH by= rKwnieE waEne dla osKb zajmujHcyc# si tumaczeniami i pozwolH z pewno5ciH uniknH= wielu raEHcyc# bdKw Publikacja niniejsza skada si z trzec# cz5ci 4 rozdziale pierwszym zaprezentowana zostaa problematyka zwiHzana z gramatykH jzyka niemieckiego Xozdzia drugi po5wicony zosta zasadom pisowniI a w obliczu reformy jest on niezmiernie istotny Xozdzia trzeci natomiast bdzie z pewno5ciH interesujHcy dla osKb zajmujHcyc# si tumaczeniamiI gdyE przedstawia rKEnice znaczeniowe *i nie tylko+ pomidzy wybranymi grupami wyrazKw .o/czHc to krKtkie wprowadzenieI wyraEam nadziejI Ee publikacja >Puapki i ciekawostki jzyka niemieckiego? bdzie interesujHcH lekturH i praktycznH pomocH w zgbianiu tajemnic tego piknego jzyka ,utor
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 3 2X,M,)Z.,

str

* 2,%$%+34%
@ A /zy B&eiCenD moe znaczy jeszcze co" inne#oE
Ich heie Karl - Nazywam si .arl Das heit, dass.... 8 )o znaczyI Ee PowyEsze znaczenia czasownika heien sH znane kaEdemuI ale warto wspomnie=I Ee czasownik ten moEe by= rKwnieE uEywany jako czasownik posikowyI podobnie jak np : lassen, a znaczy wKwczas kazaI np : Er hat mich kommen heien? - 0n kaza mi przyj5= Ich heie dir die Hausaufgabe machen. 8 .aE ci robi= zadanie domowe -H to jednak konstrukcje bardzo rzadko uEywane i moEe si nawet zdarzy=I Ee nie zostanH poprawnie zrozumiane przez naszego rozmKwc :+

@ F B9rauc&enD nie zawsze wyma#a BzuD


Fardzo czsto uEywany czasownik brauchen np : Er braucht heute nicht zu arbeiten. otrzebo!a

wystpuje z bezokolicznikiem zazwyczaj w poHczeniu z partykuH zuI

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 ' >Frauc#en? nie zawsze wymaga >zu?

str

3 je5li piszemy oficjalny list lub wypracowanieI to naleEy zawsze postawi= przed bezokolicznikiem sKwko zu: Ich brauche heute meine Eltern anzurufen. 4 mowie potocznej moEna jednak uEy= bezokolicznika bez zu i bdzie to rKwnieE poprawna forma: Ich brauche heute meine Eltern anrufen.

@ @G Dodatkowe B?eD w trybie rozkazujcym


)worzHc form trybu rozkazujHcego w % os l p w wikszo5ci przypadkKw moEnaI naleEy lub nie wolno dodawa= dodatkowej litery "e , oto najwaEniejsze reguy: $odatkowe "e dodaje si obowiHzkowo je5li: [ temat czasownika ko/czy si na "ig: entschuldigen Entschuldige# a nie Entschuldig# [ temat czasownika ko/czy si na :-d, -t, -ffn, -tm: atmen " $tme # reden " %ede # &ffnen " 'ffne # [ bezokolicznik czasownika zako/czony jest na "eln, -ern: sch(tteln " )ch(ttle # kichern " Kichere nicht # Nie wolno doda= dodatkowej litery "e, je5li: [ zmienia si samogoska rdzenna 8e- na 8i- : geben " *ib# a nie *ibe#

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9& $odatkowe >Ge? w trybie rozkazujHcym

str

'

,le od tej reguy jest jeden wyjHtekI a mianowicie czasownik sehen. Zazwyczaj tryb rozkazujHcy >+obacz#? brzmi w jzyku niemieckim: )ieh# 1orma )ieheJ bdzie rKwnieE poprawnaI ale jedynie jako forma odsyacza w tek5cie naukowym 4 wikszo5ci czasownikKw regularnyc# moEnaI ale nie musi si dodawa= dodatkowej litery "e, np : ,ach die $ufgabe# lub ,ache die $ufgabe#

@ @@ +ryb rozkazujcy ? inaczej


)ak jak w jzyku polskimI rKwnieE w jzyku niemieckim pro5byI rozkazy czy wezwania moEna formuowa= za pomocH rKEnyc# konstrukcji OednH z takic# moEliwo5ci jest sformuowanie rozkazu bHdL zakazu za pomocH bezokolicznikaI np : -icht st&ren# " -ie rzeszkadza# Klo fen# " .uka# .onstrukcja bardzo atwa do zapamitania NaleEy jednak mie= na uwadzeI Ee przy czasownikac# zwrotnyc# poniEsze konstrukcje nie bdH poprawne: )ich festhalten # /rz0ma si1# )ich nicht hinauslehnen# -ie !0ch0la si1# "#cHc utworzy= tryb rozkazujHcy od czasownikKw zwrotnyc# za pomocH bezokolicznika naleEy pamita=I Ee opuszcza si zaimek zwrotny: /rz0ma si1# " 2esthalten# -ie !0ch0la si1# " -icht hinauslehnen#

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9% >Niemand? nieodmienne @

str

9&

@ @8 BNiemandD nieodmienne E
Zaimek nieokre5lony niemand jest zazwyczaj odmieniany przez

przypadki: Ich helfe niemandem. Hier kennt er niemanden. "zasami jednak moEna usysze= zdania: Heute kann man niemand 3ertrauen. )iehst du dort niemand? Zdania te nie sH wcale bdneJ 4 jzyku mKwionym dopuszczalna jest forma nieodmienna zaimka niemand 4 tekstac# pisanyc# naleEy jednak uEywa= wyHcznie formy odpowiednio odmienionejI a juE na pewno pamitaj o tym na egzaminie :+

@ @H %c&, te zdrobnieniaI
Przyrostki "chen i "lein sH to jedyne przyrostki zdrabniajHce

w jzyku niemieckimI pomijajHc oczywi5cie wystpujHce regionalnie o zabarwieniu dialektalnym przyrostki "le, - i, -li, -erl OedynH trudno5= dla PolakKw stanowi wybKr pomidzy "lein a "chen. Przyrostek "lein uEywany jest przy rzeczownikac# ko/czHcyc# si na "ch, -g, -ngI np : das +!erglein, das Kindlein, das 4(chlein. 4 pozostayc# przypadkac# uEywa si przyrostka -chen. MoEe on peni= funkcj: [ zmniejszajHcH: das H5uschen " domeczek, das 65m chen " lam eczka [ spieszczajHcH: das H5ndchen - r7czka, das )onnchen - s8oneczko

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9C ,c#I te zdrobnieniaJ

str

99

4 niektKryc# przypadkac# moEliwe jest uEycie zamiennie obydwu przyrostkKwI pamitajHc o tymI Ee przyrostek "lein nada rzeczownikowi bardziej podniosy ton: das /ischchen " stolik 9u:0te otocznie; - < das /ischlein " stolik 9u:0te n .= ! literaturze;. Pamitaj rKwnieE o tymI Ee niektKre wyrazy nie majH c#arakteru zdrobniaegoI mimo Ee zawierajH przyrostek "chen: das ,5dchen to dzie!cz0na, a nie dzie!cz0nka. 4 powyEszym przykadzie nie moEna doda= dodatkowego przyrostka zdrobniajHcegoI gdyE byoby to bdem "#cHc dokadnie wyrazi= w jzyku niemieckim sKwko >dzie!cz0nka?I naleEy uEy= przymiotnika kleinI np : ein kleines ,5dchen. 4aEne jest ponadtoI Ee niezaleEnie od rodzaju danego rzeczownikaI rzeczowniki zdrobniae sH zawsze rodzaju nijakiego: der 2ernseher " das 2ernsehchen, die )tadt " das )t5dchen.

@ @7 4iedy nie odmieniamy przymiotnikJw w roli przydawkiE


)rzeba wiedzie=I Ee w jzyku niemieckim przymiotnik stojHcy przed rzeczownikiem jest odmieniany: das groe Haus, die netten 6eute, eine sch&ne )tadt. "zy jest jednak moEliwa sytuacjaI w ktKrej stojHcy przed rzeczownikiem przymiotnik nie bdzie odmieniony@ 0kazuje siI Ee tak )akimi nieodmiennymi przymiotnikami sH m in sowa utworzone za pomocH przyrostka "erlei, np :
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 97 .iedy nie odmieniamy przymiotnikKw w roli przydawki@

str

9%

dreierlei " auf dreierlei $rt 9! tro>aki s os?b; z!eierlei " auf z!eierlei @eise 9d!o>akim s osobem; hundertelei " hundertelei )ch!ierigkeiten 9setki r?:n0ch trudnoAci;, a nie hunderteleie )ch!ierigkeiten

@ @; !aimki dzierawcze inaczej


1ormy zaimkKw dzierEawczyc# mein, dein, sein itd sH znane oczywi5cie kaEdemu Nie jest to jednak jedyna poprawna forma w jzyku niemieckim 4 jzyku literackim moEna stosowa= np : derBdieBdas meinige, derBdieBdas deinige, derBdieBdas seinige Du hast das deinige getan, der %est geh&rt den anderen takEe formy z przyrostkiem GigI poprzedzone rodzajnikiem okre5lonymI

@ @1 4iedy uywa imion wasnyc& z rodzajnikiemE


4 jzyku niemieckim imiona wasne wystpujH zazwyczaj bez rodzajnikaI np : das 4uch 3on Klaus, Haus. 3miona #istoryczne zako/czone na "s wystpujH jednak czsto z rodzajnikiem okre5lonym: die @orte des )okrates. Karls Kassette, %omans

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9A 0dmiana czasownikKw w czasie teraLniejszym nie taka prostaJ

str

9C

@ @5 6dmiana czasownikJw w czasie teraKniejszym nie taka prostaI


) cz5= po5wicona zostanie czasownikom zako/czonyc# na "eln lub "ernI ktKryc# odmiana w czasie teraLniejszym moEe sprawi= kopoty Oest jasneI Ee w 9 os l p odrzucana jest samogoska "e- z tematu czasownika Nasuwa si pytanieI czy jest to czy ich rudre? ich obowiHzkowy >zabieg?I czy uzaleEniony od intencji mKwiHcego@ Oak naleEy prawidowo powiedzie=: ich rudere schaukele czy ich schaukle@ 0tKE przy czasownikac# zako/czonyc# na "eln jest to obowiHzkoweI czyli: Ich schaukle. Ich l5chle. Ich klingle. ,le w przypadku czasownikKw zako/czonyc# na GernI samogosk "e- odrzuca si tylko w mowie potocznej: ich rudre, ich laudre, ich be!undre 4 pismac# oficjalnyc# naleEy pozostawi= samogosk "e-: rudere, ich be!undere, ich laudere. ich

@ @A /zy zawsze musi by podmiotE


QczHc si jzyka niemieckiego napotyka si reguI Ee inaczej niE to jest w jzyku polskimI zawsze *lub prawie zawsze+ naleEy postawi= podmiot: $m @ochenende mache ich in meiner @ohnung Crdnung, dann gehe ich in die )tadt und ich kaufe ein. - .odczas
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9B "zy zawsze musi by= podmiot@

str

97

!eekendu 9>a; zrobi1

orz7dki ! moim mieszkaniu,

?Dnie> 9>a;

?>d1 do miasta i 9>a; zrobi1 zaku 0. MogH wic zdziwi= tego typu spotykane zdania: 2reut mich G zamiast 8 Es freut mich. ,ir bangt G zamiast G Es bangt mir. Ihn friert G zamiast G Es friert ihn. Mao znana regua mKwiI Ee moEna odrzuci= es w przypadkuI gdy czasownikowi towarzyszy zaimek w celowniku bHdL bierniku i dany czasownik odnosi si do stanu psyc#icznego bHdL fizycznego osoby wyraEonej tym zaimkiem )akie rKwnieE poprawne zdania z opuszczonym es bdH

@ @F (tawianie bezokolicznika bez BzuD po BhabenD i nie tylkoI


"zasowniki modalneI oznaczajHce ruc# oraz odczuwanie czego5 nie sH jedynymi czasownikamiI po ktKryc# stawiany jest czasownik w formie bezokolicznika bez poprzedzajHcej go partykuy zu 4 niektKryc# sytuacjac# opuszcza si rKwnieE t partykuI m in po takic# czasownikac#I jak: haben, finden, legen cz0 schicken: Ich habe mein $uto in der *arage stehen. 9,am samoch?d sto>7c0 ! gara:u;. Die ,utter legt ihr kleines Kind schlafen. 9,ama k8adzie do s ania s!o>e dziecko;. @ir fanden einen 5lteren ,ann auf der )trae liegen. 9+naleDliAm0 starszego m1:cz0zn1 le:7cego
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 9 9' -tawianie bezokolicznika bez >zu? po >#aben? i nie tylkoJ

str

96

na ulic0.; Die Eltern schicken ihre Kinder in die )chule lernen. 9%odzice !0s08a>7 s!o>e dzieci do szko80, ab0 si1 ucz080.; Musimy jednak pamita=I Ee te konstrukcje nadajH specyficzny c#arakter zdaniom i nie zawsze da si je przetumaczy= na jzyk polski dosownie

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 33 P3-04N3,

str

9(

** )*(6WN*%
8 @; BLndD i ten przecinekI
Oak to jest wa5ciwie z tym stawianiem przecinka przed spKjnikiem und@ 0tKE generalnie przed tym spKjnikiem nie stawia si przecinka ani je5li Hczy on cae zdaniaI ani jedynie pojedyncze cz5ciI np : Er kauft eine .izza und einen Hamburger. @ir nehmen unseren kleinen Hund und machen einen kurzen ) aziergang. Oe5li jednak zrozumienie zdania moEe sprawi= odbiorcy powaEne trudno5ciI to wKwczas powinno si postawi= przecinek przed spKjnikiem und: Ich gehe ins Kino9,; und du bleibst zu Hause. Ich lag am )trand 9,; und meine 2rau fotografierte das ,eer.

8 @1 Lycie przecinka w konstrukcjac& bezokolicznikowyc&


)ym razem zajmiemy si stawianiem przecinka poprzedzajHcym zdania bezokolicznikowe .tKre zdanie jest wic poprawne: Ich hatte keine 6ust, ins Kino zu gehen czy Ich hatte keine 6ust ins Kino zu gehen?

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej % 9( QEycie przecinka w konstrukcjac# bezokolicznikowyc#

str

9A

0to odpowiedL: Oe5li grupa bezokolicznikowa skada si z niewielu wyrazKwI np : tylko z czasownikaI to wKwczas nie stosuje si przecinka: Ich hatte $bsicht zu kommen. Oe5li jednak grupa bezokolicznikowa jest bardzo zoEonaI to naleEy postawi= przecinek: Ich hatte $bsicht, heute $bend mit meinen 2reunden ins Kino zu gehen.

8 @5 /zy zawsze na koMcu zdania rozkazujce#o postawi naley wykrzyknikE


4ydawaoby si to oczywisteI Ee zdanie rozkazujHce bdzie zako/czone wykrzyknikiemI czyli: %uf mich morgen an# @arten )ie bitte ein ,omentJ ,le okazuje siI Ee na ko/cu zdania rozkazujHcego moEna rKwnieE zamiast wykrzyknika postawi= kropk mir. )etzen )ie sich bitte hier. Zawarte w tym zdaniu wezwanie czy pro5ba sH wKwczas zagodzone: Komm bitte heute zu

8 @A B%menD piszemy du czy ma literE


) ko/czHcH modlitw formu pisze si w jzyku polskim duEH literHI poniewaE wystpuje najcz5ciej po zako/czonym kropkH zdaniu )raktuje si jH wic prawie jako nowe zdanie 4 jzyku niemieckim pisze si jednak t formu rozpoczynajHc maH literH: Heilige ,aria, ,utter *ottes, 4itt f(r uns, amen#

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej % 9B >,men? piszemy duEH czy maH literH@

str

9B

Oe5li jednak sowo amen potraktowane zostanie jako rzeczownikI to naleEy napisa= je duEH literH: Das ist so sicher !ie das $men in der Kirche " /o >est tak >asne, >ak amen ! acierzu.

8 @F B-&D czy Be&NDE


0tKE je5li eh wystpuje w roli wykrzyknika oznaczajHcego:>Hola#E, FGo to#E lub przysKwka: >i tak >u:E pisze si bez apostrofu: Eh, !as soll das bedeuten? " Hola# Go to ma znacz0? Ich habe das eh gemacht " I tak >u: to zrobi8em. Oe5li jednak ehH wystpuje jako skrKcona forma spKjnika ehe G FzanimEI to naleEy obowiHzkowo uEy= apostrofuI np : EhI ich den Entschluss fasse, muss ich es gut (berlegen " +anim dec0z>1, musz1 to dobrze rzem0Ale. ode>m1

8 8G B-OtraD z przymiotnikiem piszemy cznie czy oddzielnieE


Pisownia Hczna obowiHzujeI gdy przymiotnik eJtra wzmacnia jedynie inny przymiotnikI przed ktKrym stoi np : Ich benutze eJtrascharfe %asierklingen " K:0!am su er ostr0ch :0letek. Das ist ein eJtrasch&nes 4ild - /o >est rze i1kn0 obraz. Natomiast je5li eJtra ma samodzielne znaczenie to naleEy napisa= go oddzielnie: Du musst noch ein eJtra neues $rbeitsbuch kaufen ,usisz ku i >eszcze dodatko!o >edn7 no!7 ksi7:k1 !iczeL.

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej % %9 >-obald? czy >so bald?@

str

9'

8 8@ B(obaldD czy Bso baldDE


Oako spKjnik pisze si ten wyraz Hcznie: $lle 2ans begannen zu schreiben, sobald die 4and s ielte " @sz0sc0 fani zacz1li krz0cze, >ak t0lko zes ?8 zagra8. Oe5li jednak so bald wystpuje w roli zwrotu przysKwkowegoI to pisze si go oddzielnie: Er kommt nicht so bald !ieder " Cn tak sz0bko nie o!r?ci.

8 88 B(o'ielD czy Bso 'ielDE


Podobna jest tutaj sytuacjaI jak w przypadku sobald i so baldI tzn je5li so3iel wystpuje w roli spKjnika Fo ileEI to pisze si go HcznieI np : )o3iel ich !ei, hat er die .r(fung bestanden - C ile !iem, on zda8 ten egzamin. Oe5li so 3iel wystpuje w roli przysKwka Ftak du:oEI to naleEy napisa= go oddzielnie: Du kannst essen, so 3iel du !illst. " ,o:esz >eA, ile chcesz.

8 8H BDer +ipD ju nie Bder +ipD


-owo der /i " F!skaz?!kaE po wprowadzeniu reformy pisowni jzyka niemieckiego >zmienio si? rKwnieE i teraz pisownia z jednH literH F E na ko/cu jest bdna ,by bya poprawnaI naleEy doda= jeszcze jedno F EI czyli: der /i .

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej 333 4ZX,ZZ F;3-.0ZN,"ZN:

str

%&

*** W3,%!3 9:*(46!N%/!NH 87 B2eisti#D i B#eistlic&D


0bydwa przymiotniki nie mogH by= uEywane zamiennie *eistlich dotyczy jedynie obszaru religii i tumaczy si go jako Fducho!n0, religi>n0, koAcieln0EI np : die geistliche 4eh&rde " !8adza koAcielna. Natomiast geistig uEywany jest w sensie: >ducho!0,um0s8o!0, mentaln0EI np : geistige $rbeit " raca um0s8o!a.

H 8; B:andmannD czy B:andsmannDE


XKEni te dwa rzeczowniki jedynie interfiks HczHcy "s-I ale powoduje to rKwnieEI Ee obydwa rzeczowniki majH rKEne znaczenia der 6andmann " to rolnik, ch8o , np : )ein Krgro3ater !ar 6andmann " Mego radziadek b08 rolnikiem. Xzeczownik der 6andsmann tumaczy si jako Fziomek, kra>anEI czyli kto5 o tej samej narodowo5ciI np : @as f(r ein 6andsmann sind )ie?

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C %( >;angweile? czy >;angeweile?@

str

%9

H 81 B:an#weileD czy B:an#eweileDE


0bydwie formy sH poprawne pod wzgldem stylistycznym i oznaczajH to samo: FnudaE Pamita= naleEy jednak o tymI Ee rzeczownik die 6ange!eile czasem nie zmienia swojej formy w odmianie w ogKle: I. die 6ange!eile II. der 6ange!eile III. der 6ange!eile IN. die 6ange!eile MoEna teE odmienia= pierwszH cz5= tego rzeczownika: I. die 6ange!eile II. der 6angen!eile III. der 6angen!eile IN. die 6ange!eile lub I. 6ange!eile II. 6anger!eile III. 6anger!eile IN. 6ange!eile 1ormy te nadajH jednak bardzo podniosy ton temu rzeczownikowi i nie uEywa ic# si raczej w mowie potocznej

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C %A >Miene? i >Mine?

str

%%

H 85 B$ieneD i B$ineD
)e dwa prawie tak samo brzmiHce rzeczowniki znaczH cakiem co5 innego Xzeczownik die ,iene oznacza >!0raz t!arz0, mina?I np : )eine ,iene !ar auerge!&hnlich dzi!n0. Natomiast rzeczownik die ,ine oznacza >!k8ad do d8ugo isu?I np : ,ein Kuli schreibt nicht mehr, ich brauche eine neue ,ine. Mego !0raz t!arz0 b08

H 8A BNumeraleD i BNumerusD
ZarKwno das -umerale, jak i der -umerus to w tumaczeniu na jzyk polski FliczbaE Xzeczownik pierwszy oznacza oczywi5cie liczebnikiI np : Dreiig ist ein -umerale " /rz0dzieAci >est liczb7. Xzeczownik drugi oznacza natomiast liczb gramatycznH *np liczba mnoga i liczba pojedyncza+: Der -umerus im Deutschen heit= der .lural und der )ingular.

H 8F B6stern ist D czy B6stern sind

DE

-owniki czsto podajHI Ee rzeczownik Cstern jest rodzaju nijakiegoI czyli das Cstern. $laczego wic skadajHc komu5 Eyczenia mKwi si 2rohe CsternI a nie 2rohes Cstern@ 0tKE to oznaczenie 5wiHt stosuje si zazwyczaj w liczbie pojedynczej bez rodzajnika *je5li nie towarzyszy mu Eadna przydawka+I np : Cstern ist ein sch&nes 2est. Hast du ein sch&nes Cstern 3erbracht?
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C %' >0stern ist ? czy >0stern sind ?@

str

%C

1ormy w liczbie mnogiej uEywa si w stayc# zwrotac#I takic# jak np : 2rohe Cstern# 2r&hliche Cstern#

H HG B)ersonalD i BpersonellD
XKwnieE w tym przypadku wiele sownikKw dwujzycznyc# traktuje te przymiotniki jako synonimyI c#ociaE w rzeczywisto5ci majH one odmienny sens .ersonal oznaczaI Ee co5 odnosi si do jakiej5 osobyI np : Das sind ersonale )achen " /o s7 rzecz0 osobiste. .ersonell z kolei oznaczaI Ee co5 odnosi si do pracownikKwI zaogi danego zakaduI spraw pracowniczyc# itp : Der Direktor entscheidet (ber ersonelle $ngelegenheiten " D0rektor dec0du>e o s ra!ach ersonaln0ch.

H H@ B,ationalD i BrationellD
)umaczenie na jzyk polski jako >rac>onaln0E jest w obydwu przypadkac# cakiem poprawneI jednak znowu pozwala przypuszcza=I Ee uEycie jednego lub drugiego sowa zaleEy od intencji mKwiHcego i nie ma midzy nimi Eadnej rKEnicy , w rzeczywisto5ci rKEniH si te dwa przymiotniki %ational sugerujeI Ee co5 odnosi si do rozsHdkuI racjonalne czyli inaczej rozsHdneI np : 3m ;eben muss man immer rational #andeln G 4 Eyciu naleEy postpowa= zawsze rozsHdnie Przymiotnik rationell oznaczaI Ee co5 jest celo!e, o 8acalne, !0mierneI np : die rationelle @irtschaft " rac>onalna gos odarka.
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C C% >XegelmNDig? i >regelgemND?

str

%7

H H8 B,e#elmPCi#D i Bre#el#emPCD
%egelm5ig uEywamy w znaczeniu >regularn0, odb0!a>7c0 si1 ! takich sam0ch odst1 ach czasuEI np : Ich treibe regelm5ig ) ort " %egularnie u ra!iam s ort. Natomiast regelgem5 oznaczaI Ee co5 >est zgodne z " .iso!nia >est ! t0m rz0 adku zgodna z regu8ami. rze isami,

zasadami itp I np : Die )chreib!eise ist in diesem 2all regelgem5

H HH B(c&reckD i B(c&reckenD
XKwnieE te dwa rzeczowniki sH traktowane przez niektKre niemiecko8polskie sowniki jako synonimy nie wskazujHc na toI Ee rKEnica znaczeniowa pomidzy nimi jest dosy= istotna Xzeczownik der )chreck - nagyI niespodziewany przestrac#I spowodowany przez co5 nieoczekiwanegoI np : Ein )chreck durchzuckte ihn, als ein groer Hund 3or ihm erschien " )trach rzemkn78 rzez niego, gd0 du:0 ies o>a!i8 si1 rzed nim. Xzeczownik das )chrecken oznacza lkI ktKry utrzymuje si przez duEszy czasI np : Der 2(hrer 3erbreitete $ngst und )chrecken unter den 4(rgern " .rz0!?dca rozsie!a8 strach !Ar?d ob0!ateli.

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C C7 >QnSergleic#bar? i >unSergleic#lic#?

str

%6

H H7 BLn'er#leic&barD i Bun'er#leic&lic&D
"akiem poprawne przetumaczenie tyc# przymiotnikKw na jzyk polski brzmi: >nie or?!nan0, niezr?!nan0?I warto jednak wiedzie= o rKEnicy pomidzy tymi dwoma przymiotnikami w jzyku niemieckim Kn3ergleichbar oznaczaI Ee dwKc# lub wicej rzeczy nie moEna *nie jest to moEliwe+ porKwna= midzy sobHI np : Einzelne ,enschen sind un3ergleichbar " .oszczeg?lni ludzie s7 nie do or?!nania. Kn3ergleichlich oznacza z koleiI Ee co5 jest >>ed0ne ! s!oim rodza>u, szczeg?lne?I np : )ie ist eine un3ergleichliche )ch&nheit Cna to >est niezr?!nana i1knoA.

H H; BWie alt bist duED ? inaczejI


)o tak proste pytanieI ktKrego uczH si juE dzieci w pierwszyc# klasac# moEna rKwnieE zada= w troc# inny sposKbI ktKryI c#ociaE rzadko stosowanyI to jednak poprawny Zamiast zapyta= tradycyjnie: @ie alt bist du@I moEemy postawi= pytanie: @ie >ung bist du? 0dpowiedL bdzie brzmiaa: Ich bin OP Mahre >ung.

H H1 B-mailD to nie koniecznie eQmail


)ak ostatnio popularne w uEyciu sowo niekoniecznie w jzyku niemieckim musi oznacza= >list elektroniczn0? Xzeczownik das Email tumaczy si na jzyk polski jako >emalia, rodza> farb0?
"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej C C( >:mail? to nie koniecznie e8mail

str

%(

Natomiast list elektronicznyI popularnie zwany emailemI to po niemiecku die E-,ail= Ich habe ein Email gekauft- Ku i8em emali1. Ich habe eine E-mail geschickt - @0s8a8em e-maila.

H H5 %c&, te powodyI
Przyczyn lub powKd czego5 wyraEamy za pomocH przyimka 3or lub aus: Ich zitterte 3or K5lte - /rz7s8em si1 z zimna. Er heiratete aus 6iebe " Cn o:eni8 si1 z mi8oAci. Nie moEna jednak uEywa= zamiennie tyc# przyimkKw i zdania poniEsze sH bdne: Ich zitterte aus K5lte. Er heiratete 3or 6iebe. Przyimek aus oznaczaI Ee przyczyna jest od nas niezaleEna: aus K5lte 9z zimna;, aus Hitze 9z u a8u;I natomiast 3or sugerujeI Ee przyczyna tkwi wa5nie w nas: 6ang!eile 9z nud?!;. 3or -eugier 9z cieka!oAci;, 3or

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

/*-4%W6(+4* N*-$*-/4*-26 ? fra#ment ? kliknij po wicej Oak zgbi= tajniki wiedzy zawartej w penej wersji ebooka@

str

%A

Rak z#bi tajniki wiedzy zawartej w penej wersji ebookaE

4icej ciekawostek znajdziesz w penej wersji ebooka Zapoznaj si z opisem na stronie:

&ttp>SSniemieckiQciekawostki zlotemysli pl

Dowiedz si jak za#i swoje#o #ermanistI

"opyrig#t by 4ydawnictwo Zote My5li

)6:-/%$3 +%4T- )6,%DN*4*>


Niemieckie sJwka ? )awe (y#nowski Jak zapamita 200 niemieckich sw, zwrotw i wyrae w 100 minut?
:book zawiera skutecznH metod nauki obcego sownictwaI na przykadzie niemieckic# sKwI wyraEe/ i zda/ Metoda zostaa bardzo szczegKowo i obrazowo opisana i zas8 tosowana na ogromnej liczbie rKEnego typu przykadKw 8 sKwek z bardzo rKEnyc# kategorii tematycznyc# $ziki tej metodzieI moEesz zwikszy= szybko5= przys8 wajanego przez "iebie sownictwa nawet kilkukrotnieJ Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie> &ttp>SSniemiecki zlotemysli pl QDziA nikogo nie trzeba rzekon0!a do nauki >1z0k?! obc0ch. .roblem >ednak ! t0m, ab0 znaleD dobr7, efekt0!n7 metod1 nauki. @8aAnie Q-iemieckie s8?!kaQ to znakomita ublikac>a dla !sz0stkich oszuki!acz0 skuteczn0ch metod nauki >1z0ka obcego. .olecam i zach1cam. @arto#Q ,obert Uandke 7& latI tec#nolog w firmie produkcyjnej

(zybka nauka dla wytrwayc& ? Pawe -ygnowski ozna! skuteczne techniki pamiciowe, "ziki ktrym zapamitasz bez tru"u to, cze#o potrzebu!esz "o nauki, czy pracy
"zy wieszI Ee istniejH naukowo udokumentowaneI atwe w uEyciu sposoby na zwikszenie sprawno5ci pamiciI szybszH i atwiejszH naukH@ )eraz i )y moEesz je pozna=I gdy przeczytasz e8booka pt "-zybka nauka dla wytrwayc#" Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie> &ttp>SSszybkaQnauka zlotemysli pl QGo do te> ksi7:ki, to brak mi s8?!, no o rostu !0miata. @iedza, kt?r7 o!inien mie ka:d0 ! zasi1gu r1ki. .o >e> rzestudio!aniu nie ma mo!0 o nieosi7gni1t0m sukcesie, olecam gor7co.Q 4amil $ dwudziestolatekI student z ;ublina

!obacz peen katalo# naszyc& praktycznyc& poradnikJw na stronie www zlotemysli pl