You are on page 1of 19

Univerzitet u Novom Sadu Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Dete i kompjuter: za i protiv
-projekat istraživanja-

Mentor: prof Dr !ilan ! !iškovi"

Student: !ari#a $eri" Broj indeksa i grupe:

Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja U Novom Sadu% &''( )odine 2 .

. * $ostavljanje #ilja istraživanja . .& . . & /dre1ivanje predmeta istraživanja .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja SADRŽAJ UVOD Definisanje pojmova 1 Teoriski deo projekta & * + .2 & . Metodo o!ki deo projekta 6 0 0 2 2 2 4 4 6 6 6 6 ( . . & .iteratura -ri og . 7zbor opšte metode or)anozovanja istraživanja & & /pera#inalne defini#ije promenljivih & * 7zbor tehnika za prikupljanje podataka & + Na#rt uzorka & 0 $lan obrade podataka & 2 $lan realiza#ije istraživanja ".' . 0 -ormula#ija opštih i posebnih hipoteza .' .eoriska analiza problema .' . . -ormula#ija problema . + -ormula#ija zadataka istraživanja . Materijani deo projekta #. * /pšta formula#ija problema i raščlanjivanje problema na )lavne komponente + + + 0 . * .' . $%rada instru&enata '. 2 5lasifika#ija i formul#ij promenljivih 2. * & 3plikativni #ilj . Struktura i%e!taja o istra(i)anju *.. . .* .eoriski #iljevi . -ri og 2 3 .Način manifestovanja problema . O+rada i ana i%a podataka .

V pro)rama roditelji se suočavaju sa pitanjem koji je uzrast pravi za uvo1enje kompjutera% koje su mane% a koje su prednosti isto) i da li mo)u postojati eventualne posledi#e po zdravlje ili razvoj9 7maju"i u vidu da tehnolo)ija svakim danom postaje sve ve"i deo svakodnevno) života% nemo)u"e je i)norisati i nerealno očekivati da "emo dete biti u stanju da držimo dalje od kompjutera duži vremenski period $itanje pozitivnih ili ne)ativnih efekata% koje koriš"enje kompjutera u ranom uzrastu nosi% nosi dilemu o kojoj treba voditi istraživanje Utvr1eno je postojenje pozitivne veze izme1u koriš"enja kompjutera i ko)nitivno) razvoja predškolske de#e De#u izuzetno privlače ovakve mašine i razne mo)u"nosti koje one pružaju $red ovim širenjem polja koriš"enja kompjutera i ushi"enjem koje on izaziva u de#i roditelji% vaspitači uopšte oni koji su zaduženi za vaspitanje obavezni su da izna1u najbolji način kako bi neminovan susret deteta sa kompjuterom prošao što bezbolnije :azumljivo je da se oni ose"aju podeljenim izme1u želje da pripreme mlade za društvo u kojem "e sutra živeti i bojazni da bi prekomerna upotreba kompjutera ili nekih odre1enih kompjuterskih pro)rama mo)la da udalji de#u% za koju su oni od)ovorni% od dru)ih aktivnosti% koje su tako1e značajne za njihov lični razvoj Dete može da koristi kompjuter da nešto nauči .upu"ivanjem u pro)rame koji se zaista koriste u praksi< ili sa #iljem da se na razne načine razonodi . o konkretbim stvarima% metodama rešavanja problema itd <% da se prpremi za svoje budu"e profesionalne aktivnosti .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja UVOD 5ompjuteri sve više postaju obavezni deo doma"instva pa su i de#a izložena njima od najranijih dana 8irom sveta se danas rade brojna istraživanja na temu uti#aja kompjutera na intelektualni% fizički i so#ijalni razvoj deteta 5ao i u slučaju .i)re% #rteži% itd < 4 .

inisanje poj&o)a $od pojmom„Kompjuter“ podrazumevamo mašinu koja služi za obradu podataka% zabavu i eduka#iju !ašina od o)romnih katodnih i anodnih #evi koje su zauzimale površine od desetine kvadrata da bi se izvršile proste računske opera#ije% kompjuter je došao na red veličina dlanova% i bez nje)a ne može da se zamisli kako sadašnji oblik% tako i dalji tok ljudske #iviliza#ije Uproš"avanje koriš"enja nje)ovih mo)u"nosti dovelo je do to)a da nje)a mo)u da koriste i de#a za razne vrste aktivnosti koje mo)u imati svoje dobre i loše strane „Deca“ (množina od reči dete).Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja • De. Podrazumeva svaki vid aktivnosti )de dete dolazi u direktan ili indirektan kontakt sa odre1enim materijalnim elementom nad kojim ima kontrolu što je u ovom slučaju kompjuter 5 ./vaj pojam označava aktivnost koja sa svojim osobinama ima štetan uti#a na njeno) učesnika =Kori !enje“. $od ovim pojmom podrazumevamo u ovom slučaju dešavanje koje se ovim pridevom veže za pojam =dete> pod kojim podrazumevamo u ovom radu ljudsko bi"e . čoveka < od * do 6 )odine „Efekat“ 5ao pojam se javlja u slučajevima )de za posledi#u ima uti#aj neke pojave ili aktivnosti „Pozitivan efekat“. /vaj pojam označava aktivnost koja sa svojim osobinama nema štetan uti#aj na njeno) učesnika „Negativan efekat“.

2-4 )od < .1. T/OR$S0$ D/O -ROJ/0TA 1.Formulacija problema $roblem pozitivnih i ne)ativnih uti#aja kompjutera na dete možemo da susretnemo u društvenim naukama kao što su so#iolo)ija i psiholo)ija Na potrebu izučavanja ove teme% i jedno) od njenih problema nailazimo kada želimo da saznamo da li je kompjuter validan kao element koji se može uključiti u razvoj deteta 5onkretan problem teme koji istražujemo da bi posti)li upravo predhodno navedenu potrebu je: U)ideti kako akti)nosti deteta %a ko&pjutero& uti1u na sa&o dete2 po%iti)no i i negati)no Svaka aktivnost koja isključuje sve ostale bez sumnje je po)ubna za harmoničan razvoj ličnosti !ožemo se% dakle% sa punim pravom zapitati ne u)rožava li se intezivnim koriš"enjem kompjutera na uštrb ostalih uobičajnih aktivnosti% normalan društveni razvoj de#e ?ak postoje de#a koja ne bi bila kadra da komuni#iraju bez kompjutera ali sa dru)e strane kompjuter čini eduka#iju zabavnijom% zanimljivijom samim tim i lakšom @ledano iz u)la deteta )lavni razlo) za kupovinu kopjutera leži u privlačnosti kompjuterskih i)ara .eoriska analiza problema /va vrsta problema se teoriski analizira kroz so#iolo)iju i psiholo)iju kao društvene nauke% i potrebna je tesna koopera#ija znanja primenjenih iz ovih nauka da bi se došlo do što e)zaktnije teoriske anaize problema $riroda problema pronalazi udeo u obe nauke% jer ove razlo)e i pojave možemo da prona1emo npr u pro#esu s#ijaliza#ije de#e i so#ijalnim odnosima% kao i u psihičkim pojavama ličnosti i emo#ijama deteta :azlozi i pojave koje u ve"ini slučajeva utiču na koriš"enje kompjutera spadaju pod pojavu sukoba motiva i interesa Nas "e prvenstveno zanimati koje aktivnosti za 6 . Način manifestovanja problema $roblem se manifestuje kroz aktivnosti koje uključuju koriš"enje kompjutera !anifesta#ijom aktivnosti koje uključuju koriš"enje računara zapazi"emo aktivnosti koje su zastupljene u najve"oj meri i kako se one odražavaju na dete% pozitivno ili ne)ativno /vaj problem se manifestuje tako što odre1ene aktivnosti utiču na a)resivno ponašanje deteta u sklopu predškolske ustanove jer je takav primer dobilo iz nekih kompjuterskih i)ri#a Sa dru)e strane se može manifestovati tako da se pojača intelektualna i motorna sposobnost kod deteta ..Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja 1. de#a najve"i deo vremena provode i)raju"i kompjuterske i)re< Dok roditelji smatraju da je kupovina personalno) kompjutera obrazovne prirode% edukativno) karaktera /vaj problem je veoma zahtevan i opširan% sa obzirom da u temi nije definisan uzrast deteta% ali istraživanje problema u ovom projektu "e se prvenstveno odnositi na de#u predškolsko) uzrasta .& ...ako1e treba napomenuti da je poželjno izvršiti više ovakvih istraživanja na predstavljani problem% da bi se došlo do što delikatnijih i e)zaktnijih rezutata% koji bi predmet istražio do poslednjih nedoumi#a .

.* /pšta formula#ija problema i raščlanjivanje problema na )lavne komponente $ostavljanje ovo) problema "e nam pružiti saznanje o temi% uvesti nas dublje u nju i pružiti saznanja o uti#aju kompjutera na dete $roblem sam po sebi svojim rešavanjem "e nas uputiti na to kako aktivosti za kompjuterom utiču na dete /stale aktivnosti koje utiču na dete mo)u da budu suvišne i mo)u da skrenu pažnju sa izučavanja prvobitno) odabrano) problema 1. ak#ionim istraživanjem < jer se na ovaj način mo)u izazvati pojave koje razjašnjuju predmet% a i objekti istraživanja mo)u da se ponašaju spontanije i opuštenije što doprinosi izolovanju aktivnosti koje u)lavnom nastaju spontano /d odre1enja predmeta zavise i #iljevi istraživanja% hipoteze% način istraživanja itd 1. -osta) janje 1i ja istra(i)anja Ailj ovo) istraživanja je u)ideti kao odre3ene akti)nosti %a ko&pjutero& uti6u na dete2 i sta) janje ti8 podataka u .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja kompjuterom imaju kakav uti#aj !e1utim i samu teorisku analizu "e učvrstiti i verifikovati budu"e istraživanje . Odre3i)anje pred&eta istra(i)anja $redmet istraživanja je najvažniji i najsloženiji deo istraživačko) projekta /n je praktično stvarna konkretiza#ija ono)a što "e se istraživati i raz)raničavati i sa onim što ne"e biti istraživano 5ao prvu i osonovnu stavku kod odre1ivanja predmeta istraživanja treba da znamo da je problem istraživanja u osnovi predmet istraživanja% me1utim predmetom se konkretizuje ono što "e biti istraživano% i odre1uje se prostorno% vremenski i dis#iplinarno $redmet: 0ako akti)nosti %a ko&pjutero& 4 u toku +otra)ka de1e u pred!ko skoj ustano)i5 naji%ra(enije uti6u na dete2 po%iti)no i i negati)no7 /vaj predmet "emo pratiti u predškolskoj ustanovi% za vreme boravka de#e u ovoj utanovi $roblem "emo istraživati eksperimntalnim metodama so#ijalnopsihološko) istraživanja .".unk1iju )a idnosti ko&pjutera kao sredst)a %a o+ra%o)anje2 kao i pospe!a)anje uspe!nosti akti)nosti. /vom opštom namerom istraživanja se želi posti"i zaključak koji "e nam re"i da li je kompjuter validno sredstvo za upotrebu od strane deteta u predškolskim ustanovama /vaj #ilj istraživanja "e biti kombinovani% jer )a treba prvo ostvariti u saznajnom po)ledu a potom i primeniti 7 .2.

9or&u a1ija %adataka istra(i)anja U okviru postavljano) #ilja nastaju slede"i zada#i: . . * & 3plikativni #ilj Da se razvije što pouzdaniji postupk primene saznanja o aktivnostima za kompjuterom koje primenjuju u predškolskim ustanovama i o njihovim osobinama kako bi se na osnovu njih izveo zaključak o adekvatnoj upotrebi kompjutera Na osnovi #ilja formulišu se konkretni zada#i koje treba ostvariti da bi odabrani predmet mo)ao biti izražen 1.9or&u a1ija op!ti8 i pose+ni8 8ipote%a 8 .eoriski #iljevi . * .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja 7straživač "e se odnositi prema pojavi koju proučava aktivno% što znači da "e se =stopiti>% t j funk#ionisati sa )rupom da bi imao bolji uvid u problem koji "e istraživati .eoriski #ilj ovo) istraživanja "e biti deskriptivni i eksplika#oni% t j opisivanje i objašnjenje #ilja istraživnja kroz teoriju iz literature .'. & * + Ustanoviti da li karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na intelektualni i fizički razvoj deteta% Ustanoviti da li karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na nekontrolisano i a)resivno ponašanje% Utvrditi da li obimna upotreba kompjutera )lobalno utiče na zavisnost deteta% 7spitati koja kompjuterska aktivnost za vreme boravka u predškolskoj ustanovi izaziva najve"e interesovanje i da li to interesovanje ima pozitivan ili ne)ativan uti#aj na de#u% Utvrditi da li aktivnosti za kompjuterom pospešuju motorne i psihofizioliške aktivnosti kod de#e% Utvrditi da li da li kompjuteri odvajaju de#u od fizičkih aktivnosti% Utvrditi da li kompijuteri utiču ne)ativno na zdravlje 0 2 4 1.#.

ika1ija i . Ulo)a nezavisnih promenjivih po pravilu imaju pojave za koje se zna% ili predpostavlja da predhode dru)im pojavama% tako da je u slučaju ovo) istraživanja nezavisna varijabla: pol deteta & Ulo)u zavisnih varijabli imaju one pojave koje želimo da upoznamo% razumemo i objasnimo% tako da je u slučaju ovo) istraživanja zavisna varijabla: obučenost za rad sa kompjuterom 9 . $redpostavlja se da karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na intelektualni i fizički razvoj deteta% & $redpostavlja se da karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na ne kontrolisano i a)resivno ponašanje% * $redpostavlja se da obimna upotreba kompjutera )lobalno utiče na zavisnost deteta% + $redpostavlja se da odre1ena kompjuterska aktivnost za vreme boravka u predškolskoj ustanovi izaziva najve"e interesovanje i da to interesovanje ima pozitivan i ne)ativan uti#aj na de#u% 0 $redpostavlja se da aktivnosti za kompjuterom pospešuju motorne i psihofizioliške aktivnosti kod de#e% 2 $redpostavlja se da kompjuteri odvajaju de#u od fizičkih aktivnosti% 4 $redpostavlja se da kompijuteri utiču ne)ativno na zdravlje 1. N Bavlka% D 5uzmanovi"% D $opai" E &''2 E 24%2( < $odela varijabi% tj promenljivih u skladu sa tokom do)a1aja je slede"a: .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja Bipoteze su tesno povezane sa problemom% predmetom% #iljem i zada#ima proučavanja i istraživanja "ipoteze# mi$aone predpo$tavke o predmetima koji $e i$tražuju# o nji%ovoj $trukturi# funkciji# $tanju# o odno$ima $ drugim predmetima.promenljive< istraživanja &arija'(a (proman(jiva) je karakteri$tika ($voj$tvo neke pojave) koja $e menja (varira). 0 asi.o je svaka pojava koja se menja% svaka veličina koja raste i opada $odela na nezavisne i zavisne varijable je najčeš"e uslovna% zato što nije jasno koja varijabla utiče na koju% a postoje empiriski poda#i da su u korela#iji Cato neki autori izb)avaju da )ovore o nezavisnim i zavisnim varijablama% ili )ovore o njima sa rezervom . Bipoteze su predpostavke o rešenjima zadato) problema i zadataka /ne izražavaju očekivanja istraživača o mo)u"em ishodu rešenja zadataka .*.or&u a1ija pro&en ji)i8 $osle formula#ija hipoteza utvr1uju se varijable . U skladu sa zada#ima istraživanja mo)u"e je postaviti slede"e posebne hipoteze: .ako da u skladu sa #iljem istraživanja ustanovljavamo da je opšta hipoteza: Da se u toku de6ije igre 4kao s o+odne akti)nosti52 %a )re&e +ora)ka u pred!ko skoj ustano)i2 s)e u6esta ije koristi ko&pjuter %a %a+a)u i eduka1iju !to &o(e uti1ati po%iti)no i negati)no na ra%)oj deteta. .

#..Opera1ina ne de.a1rt u%orka Uzorak mo) istraživanja "e biti + vaspitača predškolske ustanove =Sun#e> iz Novo) Sada% i dvadeset i četvoro de#e iz predškolske )rupe .+ dečaka i .2. M/TODO.ako da "u u ovom istraživanju koristiti deskriptivnu metodu% tj Fmpirisko istraživanje koje je namenjeno istaživanju vaspitne prakse 2..$rilo) &< 7strumenti namnjeni ovom istraživanju su samostalno konstruisani 2.'. .an o+rade podataka 10 .$%+or te8nika %a prikup janje podataka .ehnike u istraživanju omo)u"uju da se planski i sistematski do1e do postavljeno) #ilja% kako "e se proučavati odabrani problem% odnosno kako "e pojedine činjeni#e biti sakupljene .' devojči#a< iz predhodno navedene ustanove $rostorno i vremensko definisanje uzorka su prostorije objekta predškolske ustanove =Sun#e> iz Novo) Sada% u sklopu radno) vremena ustanove u trajanju od 6 h do .ehnike koje "u koristiti u ovom istraživanju su standrdizovani upitni#i sa zatvorenim pitanjima i mo)u"noš"u od)ovora sa višestrukim izborom ."..O:0$ D/O -ROJ/0TA 2. < Dru)a tehnika je posmatranje sa aktivnim učestvovanjem .ini1ije pro&en ji)i8 Ca vreme održavanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi javljaju se aktivnosti za kompjuterom koje izvode de#a% takve aktivnosti nose sa sobom pozitivne i ne)ativne strane koje uočavamo zdravim razumom Dečijom ne pažnjom se otežava održavanje aktivnosti što vaspitaču otežava rad i efekat rada 2.Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja * Ulo)a interveniraju"e promenljive daje status posreduju"ih promenljivih tako da je u slučaju ovo) istraživanja interveniraju"a varijabla: interesovanje za kompjutere 2.& h u periodu istraživanja 2.E .1.$%+or op!te &etode organi%o)anja istra(i)anja 7zbor metoda i tehnika istraživanja se vrši na osnovu osobenosti predmeta% #ilja% zadataka% hipoteza i varijabli .$rilo).

Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja Ca obradu i analizu podataka stečenih u ovom istraživanju koristi"u računar i pro)rame !i#rosoft FGel i !i#rosoft Hord $lan obrade podataka "e biti od)ovaraju"i ako iznova sa)ledam sve odluke o predmetu istraživanja !oj predmet istraživanja "e biti da odredim pozitivan i ne)ativan uti#aj aktivnosti deteta za kompjuterom Ailj istraživanja "e mi biti sti#anje znanja o tome kako odre1ene aktivnosti za kompjuterom utiču na dete Na osnovu prikupljenih podataka% planiram da sve dobijene informa#ije obradim kvantitativno jer je to od)ovaraju"i oblik obrade podataka za kvantitativna istraživanja čija je tehnika prikupljanje podataka anketiranje /bra1eni poda#i "e biti predstavljeni tabelarno radi lakše) uvida u same podatke -$lan ukrštanja varijabli: Varijable koje "u dovesti u vezu su slede"e: -karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na intelektualni i fizički razvoj deteta% -karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na ne kontrolisano i a)resivno ponašanje% -obimna upotreba kompjutera )lobalno utiče na zavisnost deteta% -kompjuterska aktivnost za vreme boravka u predškolskoj ustanovi izaziva najve"e interesovanje i da to interesovanje ima pozitivan i ne)ativan uti#aj na de#u% .kompjuterom pospešuju motorne i psihofizioliške aktivnosti kod de#e% -kompjuteri odvajaju de#u od fizičkih aktivnosti% -kompijuteri utiču ne)ativno na zdravlje :adne tabele na osnovu kojih "u da analiziram podatke sam stavila u prilo) &% a njih "u popuniti u terenskoj vežbi U toku analize podataka% ukrsti"u navedene varijable kako bih dobila od)ovore na #iljeve i zadatke istraživanja -$lan tabeliranja: -u ovom planu tabeliranja% navodim kojim statističkim tehnikama "u raditi obradu navedenih ukrštanja: -karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na intelektualni i fizički razvoj deteta: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena -karakter aktivnosti za kompjuterom utiče na ne kontrolisano i a)resivno ponašanje: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena -obimna upotreba kompjutera )lobalno utiče na zavisnost deteta: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena 11 .

JA 12 .ATA U izradi instrumenata "e mi pomo"i peda)o) saradnik 7nstrument koji "u koristiti je standrdizovan upitnik s zatvorenim pitanjima sa mo)u"noš"u višestruko) izbora od)ovora '..kompjuterom pospešuju motorne i psihofizioliške aktivnosti kod de#e: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena -kompjuteri odvajaju de#u od fizičkih aktivnosti: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena -kompijuteri utiču ne)ativno na zdravlje: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena 2.*.$<RADA $.STRU0TURA $<V/:TAJA $STRAŽ$VA. OBRADA $ A.STRUM/.an rea i%a1ije istra(i)anja $osle odabira tehnike% izrade instrumenata i odabira uzorka istraživanja pristupi"u planu realiza#iji i or)aniza#ije istraživanja 7straživanje "e biti obavljeno u dru)oj polovini novembra% pa sve do dru)e polovine de#embra &''(-e )odine u predškolskoj ustanovi =Sun#e> iz Novo) Sada Saradni#i "e mi biti peda)o) i direktor navedene ustanove ".A.$ D/O -ROJ/0TA !aterijalni deo projekta ovo) istraživanja ima najmanji udeo -inansiska sredstva koja "e biti utrošena su veoma mala% i odnose se na pismenu izradu projekta% tj štampanje zapisa projekta% kao i koričenje isto) /va finansiska sredstva mo)u da se pro#ene na &'' :SD% i sama "u snositi ove troškove #. MAT/R$JA. .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja -kompjuterska aktivnost za vreme boravka u predškolskoj ustanovi izaziva najve"e interesovanje i da to interesovanje ima pozitivan i ne)ativan uti#aj na de#u: deskriptivna statistika% pretvaranje deskriptivnih od)ovora u numeričke% pro#ena .$<A -ODATA0A $otrebno je klasifikovati i pre)ledati sav materijal kako bi se uvtrdile nje)ove osobine u potpunosti Sav materijal bi"e numerisan i šifrovan% kako bi ispitani#i ostali re)istrovani u bazi podataka% a da se ipak sačuva njihova anonimnost 5oristi"emo tabele sa osnovnim indetifika#ionim elementima =.

Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja )ndetifikacija izve taja. =!etode i tehnike so#ijalnopsihološih istraživanja> 13 .!oje ime je !ari#a $eri"% za predmet ovo) istraživanja poslužila mi je tema kompjuter i de#a-za ili protiv% temu sam obra1ivala u predškolskoj ustanovi = Sun#e> u Novom Sadu *vodni deo.misaone predpostavke< )$traživački po$tupak !etod istraživanja sam izabrala na osnovu osobenosti predmeta% #ilja% zadataka% hipoteza i varijabli% a to je Deskriptivna metoda odnosno% Fmpirijsko istraživnje Ca tehniku istraživanja koristila sam standardizovane upitnike kako bi mi omo)u"ili da sistemski do1em do zadato) #ilja pa nakon to)a obradila problem /vaj način analize i obrade podataka izabrala sam kako bi mo)la da sačuvam anonimnost ispitanika +ezu(tati i$traživanja nam pokazuju kako aktivnosti za kompjuterom utiču na razvoj deteta 5ao rezultat sam odnos 0' na prema0' I .$ovod za istraživanje sam dobila iz praktičnih potreba U sklopu opšte) #ilja ovo) istraživanja je uvid u pozitivne i ne)ativne aktivnosti pri koriš"enju kompjutera /kvirno% problem je zavisnost od kompjutera usled obimno) koriš"enja isto) u predškolskoj ustanovi i van nje Predmet i$traživanja je da istražim kako aktivnosti za kompjuterom utiču na dete% pozitivno ili ne)ativno% te sam iz formulisanih opštih #iljeva konkretno formulisala hipoteze .ak(jučak i$traživanja je da kompjuter na dete ima kolko pozitivnih% toliko ima i ne)ativnih uti#aja tako da nemožemo da se opredelimo da li je on prikladan za obrazovanje de#e u predškolskoj ustanovi 7 mislim da to treba da ostane stvar izbora predškolske ustanove .$T/RATURA: .

O> 1 $oštovani vaspitači% !olila bih vas da u svrhu istraživanja na temu =5omjuter i dete: za i protiv> ispunite ovaj upitnik i doprinesete #ilju istrživanja posve"eom vaspitnoj praksi 14 .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja & * + 0 2 4 N Bavlka% D 5uzmanovi"% D $opai" E Deo)rad% Narodna biblioteka E =$eda)oška stvarnost> ?asopis za školska i kulturno-prosvetna pitanjaE br 0J&''2 E Novi Sad E =Uvod u peda)o)iju> priručnik :adovan @randi" Novi Sad &''+)od =!etodolo)ija istraživanja u obrazovanju> Dr !ilan ! !iškovi" Novi Sad &''6)od =Dete i kompjuter> Novi Sad &''0)od =$sholo)ija predškolsko) deteta> 3 !anojlovi"% U !ladenovi"E Deo)rad % &''&)od KKK )oo)le #om -R$.

7VN/ NFU. $ol ispitanika9 a< !uški b< Menski & !olimo Vas navedite kojoj starosnoj )rupi pripadate a< &0-*0 b< *0-+0 #< +0-00 d< 00-20 * Da li karakter edukativnih aktivnosti na kompjuteru može uti#ati pozitivno ili ne)ativno na fizički i intelektualni razvoj deteta9 $/C7.7VN/ NF@3.:3NN/ + Da li karakter aktivnosti .:3NN/ 2 3ktivnost za kompjuterom koja se najčeš"e primenjuje u predškolskim ustanovama ima pozitivan ili ne)ativan uti#aj9 O $/C7.:3NN/ 4 Da li aktivnosti za kompjuterom utiču pozitivno ili ne)ativno na motorne i psihofiziološke funk#ije kod de#e9 O $/C7.7VN/ NFU.7VN/ NFU.7VN/ NF@3.:3NN/ Cahvaljujem na saradnji% student: !ari#a $eri" Ta+e a 1 pol ispitanika od)ovor muški ženski ukupno 15 I .i)ri#e na kompjuteru< može pozitivno ili ne)ativno uti#ati na ponašanje deteta9 O $/C7.7VN/ NFU.7VN/ NFU.7VN/ NF@3.7VN/ NF@3.:3NN/ 0 5ako koriš"enje kompjutera utiče na zavisnost deteta9 O $/C7.7VN/ NF@3.7VN/ NF@3.Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja Upitnik je anoniman i neobavezanL .:3NN/ 6 Da li smatrate da kompjuter utiče pozitivno ili ne)ativno na zdravlje deteta9 O $/C7.7VN/ NFU.

Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja Ta+e a 2 )odine starosti ispitanika od)ovor &0-*0 *0-+0 +0-00 00-20 ukupno I Ta+e a " za kodiranje podataka iz deskriptivnih u numeričku-Nikertova skala uti#aj pozitivan ne)ativan neutralan kodiranje . & * 16 .

& * . & * . & * . . & pol ispitanika )odine ispitanika * + 0 2 karakter edukativnih aktivnosti karakter aktivnosti .i)ri#e na kompjuteru< zavisnost od kompjutera kvalitativno nominalno &0-*0 *0-+0 +0-00 00-20 pozitivno ne)ativno neutralno pozitivno ne)ativno neutralno pozitivno ne)ativno neutralno pozitivno ne)ativno neutralno kvalitativno nominalno kvalitativno nominalno 4 6 aktivnost za kompjuterom koja se najčeš"e primenjuje u predškolskim ustanovama aktivnost za kompjuterom koja utiče na motorne i psihofiziološke funk#ije kompjuter i zdravlje deteta kvalitativno nominalno . & * . & * kvalitativno nominalno pozitivno ne)ativno neutralno pozitivno ne)ativno neutralno kvalitativno nominalno 17 . & * . . 5odeks šifara za unos u bazu podataka za standrdizovani upitnik sa zatvorenim pitanjima i mo)u"noš"u od)ovora sa višestrukim izborom :ed br pitanja /znaka obeležija Vrsta obeležja kvalitativno Skala merenja nominalno !odalitet obeležja ženski pol & muški pol kvalitativno nominalno kodovi . & & .Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja Ta+e a #.

O> 2 Ta+e a '.& h 3kivnim učestvovanjem "u beležiti spontano pozitivne i ne)ativne efekte nastale tokom rada de#e Droj dana posmatranja $ozitivne strane slobodnih i usmerenih aktivnosti Ne)ativne strane slobodnih i usmerenih aktivnosti .7VN/ NFU.:3NN/ ukupno vaspitači I $osmatra"u de#u 0 radnih dana uzastopno u trajanju od 6 do . & * + 0 ukupno I za kompjuterom kako bih saznala pro#entualno koji od ovih efekata preovladava Ca beleženje i izračunavnje rezultata ovo) posmatranja koristi"u tabele : Ta+e a *. od)ovori $/C7.7VN/ NF@3.Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja -R$. 18 .

i)ri#e na kompjuteru< 5vizi" znanja !atematički pojmovi !uzičke aktivnosti Nikovna aktivnost ukupno I $ozitivni Ne)ativni Ukupan broj pozitivnih i ne)ativnih uti#aja I Ta+e a =.Dete i kompjuter: za i protiv-projekat istraživanja 3kivnosti iz kojih možemo videti uti#aj kompjutera na dete u predškolskoj ustanovi Dečija i)ra . 19 .