You are on page 1of 5

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KÌ I
MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 - NAÊM HOÏC 2012 -2013
Bài 1 : (1,5 điểm )
a/ Đọc và viết số thập phân sau :
- 900, 320
- Tám trăm năm mươi mét, sáu mươi lăm phần nghìn mét .
b/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
5635 m 2 = …………. .ha
1 giờ rưỡi = ............... phút

12 m 8cm = …………… .. m
12,52 tấn = ……..tấn …….....kg
Bài 2 : ( 2 điểm )
a/ Chữ số 6 trong số 40,961 có giá trị là :
A. 6
b/ 8

B. 600

C.

6
10

D.

6
100

5
viết dưới dạng số thập phân là :
100

A. 0,85
B. 8,5
c/ x là số tự nhiên lớn nhất sao cho x < 9,2
A. 9,1
B. 8
d/ 70% của 1,2 kg là :
A. 84 g
B. 480 g

C. 8,05
C. 9
C. 0,84 g

D. 8,005
D. 10
D. 840 g

Bài 3 : ( 3 điểm )
a/ Đặt tính rồi tính :
375,25 + 95,3
513,2 - 16 2,63
16,63 x 6,3
216, 72 : 42
b/ Tìm x:
25 : X = 16 : 10
Bài 4 ( 2,5 điểm )
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng

2
chiều dài . Biết chiều dài là 64 m.
5

a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn .
b/ Diện tích mảnh vườn này bằng 64% diện tích thửa ruộng hình vuông kề bên . Hỏi diện tích thửa ruộng
hình vuông kề bên là bao nhiêu ?
Bài 5 : Tính nhanh ( 1 điểm )
0,36 x 630 + 0,6 x 36 x 6 + 3,6

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP VUÕNG TAØU
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC CHÍ LINH

1

25 điểm ) 5635 m 2 = 0.keát quaû ñuùng đạt 0. 320 : Chín trăm phẩy ba trăm hai mươi ( 0.3 470.63 35.(Phép cộng.7 6 9 (0.55 216. 9 d/ D.25 ñieåm) (0.08 m 12. 6 100 b/ C.63 x 6. sáu mươi lăm phần nghìn mét : 850.2 .MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I .900.5 ñieåm) .5635 ha 1 giờ rưỡi = 90 phút 12 m 8cm = 12.3 4989 9 97 8 104.ĐÁP ÁN CHẤM . nhân.625 2 16.25 điểm.6 X = 15.52 tấn = 12 tấn 520 kg Bài 2 : ( 2 điểm ) Chọn mỗi kết quả đúng đạt 0.5 điểm .NAÊM HOÏC 2012 -2013 Bài 1 : (1.Tám trăm năm mươi mét.16 b/ Tìm x : (1 điểm ) 25 : X = 16 : 10 25 : X = 1. 065 m b/ Đổi đúng mỗi phép tính đạt 0.25 + 95. riêng phép chia nếu chỉ có đặt tính. a/ D. chia đặt tính đúng 0.6 X = 25 : 1. 8.72 67 42 252 0 513. trừ.05 c/ C.25 điểm ) .25 ñieåm) (0.057 42 5.5 điểm ) a/ Đọc và viết số thập phân sau : . 840 g Bài 3 : ( 3 điểm ) a/ Đặt tính rồi tính: ( 2điểm ) Mỗi pheùp tính ñaët tính ñuùng . kết quả sai thì không có điểm) 375.25 điểm ( 0.162.5 điểm .

2 m DT maûnh vöôøn : 1638. Lôøi giaûi sai hoaëc pheùp tính sai : Khoâng coù ñieåm .6 = 3.25 x 36 + 3.2 ( m ) (0.6 x 36 x 6 = 0.5 ñieåm) Ñaùp soá : Chu vi : 179.6 36 + 3.4 x 100 : 64 = 2560( m ) (0.6 x 100 = 360 3 + 3.25 (0.25 ) (0.25 ñieåm .6 x 63 + 3.6 (0.4 m 2 (0.25 ñieåm) 2 1638.36 x 10 x 63 + 0.4 ( m2 ) (0.6 = 1638.25 ñieåm) Dieän tích thöûa ruoäng hình vuoâng laø : (0.36 x 630 + 0. pheùp tính ñuùng.6 x ( 63 + 36 + 1 = 3.6) x 2 = 179.25 ñieåm) Dieän tích maûnh vöôøn laø : (0.25 ñieåm) Chu vi maûnh vöôøn laø: (0. Thieáu hoaëc sai teân ñôn vò : Tröø chung toaøn baøi : 0.25 ñieåm ) ñieåm) ñieåm) ñieåm) .5 ñieåm ) Giaûi Chieàu roäng maûnh vöôøn laø : (0.6 x 1 (0.25 ñieåm) 64 x 25.25 ñieåm) DT thöûa ruoäng hình vuoâng : 2560 m 2 (Löu yù toaùn giaûi : Lôøi giaûi ñuùng.6 ( m) (0.6 x 6 x = 3.Baøi 4: (2. moïi caùch giaûi khaùc neáu ñuùng vaãn ñaït ñieåm toái ña.25 ñieåm) 64 x 2 5 = 25.) Baøi 5 : Tính nhanh ( 1 ñieåm ) đ 0. KQ sai đạt ½ soá ñieåm caâu ñoù .25 ñieåm) (64 + 25.

sinh động và hấp dẫn lạ thường. có cái gì rất khỏe rất say trong công việc của anh. thầy giáo.. bạn bè hay ca sĩ mà em yêu thích... Nó nghiến răng ken két....... con cá lửa ấy vùng vẫy.... Theo Nguyên Ngọc II/ TẬP LÀM VĂN ( 5 ĐIỂM ) Thời gian : 45 phút Hãy tả một người mà em yêu mến ( có thể là người thân trong gia đình hoặc cô giáo.. Này đây. nó cưỡng lại anh.) PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP VUÕNG TAØU 4 .NAÊM HOÏC 2012 -2013 I/ CHÍNH TẢ : ( 5 ĐIỂM ) Thời gian : 15 phút Người thợ rèn Ngồi xem anh Thận làm việc thật thích...... nó không chịu khuất phục...... anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống.....PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP VUÕNG TAØU TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC CHÍ LINH KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KÌ I MOÂN TIẾNG VIỆT LÔÙP 5 . giãy lên đành đạch. quằn quại.... Những chiếc vảy của nó bắn ra tung tóe thành những tia lửa sáng rực. Dưới những nhát búa hăm hở của anh.

.viết đúng câu . sai nhiều về dùng từ chính tả (Hoặc bài làm lạc đề) * Lưu ý : Tùy theo mức độ sai sót về ý. trình bày đúng hình thức bài chính tả. II/ Tập làm văn : ( 5 điểm ) 1/ Yêu cầu : . 2.. sai về độ cao – khoảng cách. trừ 0. chữ viết xấu. * 2 – 3 điểm : + Đạt được các nội dung yêu cầu nêu ở phần 1. biểu lộ được thái độ. + Biết chọn lọc chi tiết tiêu biểu và lồng cảm xúc trong khi tả.. 5 ....1. câu lủng củng. diển đạt.5 ..hoặc cô giáo..MOÂN TIẾNG VIỆT LÔÙP 5 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ..Về nội dung : + Bằng tình cảm quý mến. Tuy nhiên mức độ biểu lộ cảm xúc còn hạn chế. sai chính tả nhiều để có thể cho các mức độ điểm phù hợp .. đầy đủ 3 phần ( mở bài. mẹ. chữ viết rõ ràng. đẹp.đúng ngữ pháp .. .. không viết hoa đúng quy định ) trừ 0. + Lỗi chính tả trong bài viết ( sai –lẫn phụ âm đầu hoặc vần. gợi cảm....5 ... tình cảm đối với người đó .. * 3.Về hình thức : + Bố cục chặt chẽ... • Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng. thầy giáo.. hoặc trình bày bẩn . hoạt động của một người mà em yêu mến ( Bố. trình bày bài khá rõ ràng .. +Còn sai một vài lỗi chính tả. * 1 .kiểu chữ.5 – 5 điểm : Đảm bảo các yêu cầu trên .5 điểm : Bài làm quá sơ sài.. tính tình.. + Chữ viết rõ ràng..TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC CHÍ LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ..) . dùng từ đôi chỗ chưa phù hợp . diễn đạt câu gọn gàng và suôn sẻ .4 điểm : + Đạt được các nội dung yêu cầu nêu ở phần 1 ..5 điểm trên / 1 lỗi .. bà . bạn bè hay ca sĩ mà em yêu thích.. nhưng diễn đạt câu vẫn còn lủng củng.NAÊM HOÏC 2012 -2013 I/ Chính tả : (5điểm ) * Yêu cầu : + bài viết không mắc lỗi chính tả......Cách đánh giá : * 4.Bài viết có độ dài (khoảng 20 câu ) + Bài viết đủ ý. ông.. học sinh viết được bài văn tả về hình dáng. dùng từ chuẩn xác. gợi tả.1điểm toàn bài tùy theo mức độ . nghèo cảm xúc.. dơ.. không mắc lỗi chính tả .. thanh.. kết luận ) theo như yêu cầu bài viết tả về người đã học . giàu hình ảnh.. thân bài. trình bày bài khá rõ ràng .. trình bày bài viết sạch. có thể sai sót một vài lỗi chính tả và lỗi dùng từ khi miêu tả . thiếu ý.... + Chữ viết sạch.